You are on page 1of 8

12.

EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE VENTILARE SI CLIMATIZARE
12.1 Exploatarea lnstalatillor de ventilare ~i climatizare trebuie sa asigure mentlnerea In functlonare normala a instalatlilor ~i Incadrarea acestora in parametrii de performanta prolectatl. Aceasta se reallzeaza prin urmatoarele activitstl: a) supravegherea ~i verificarea perlodica a lnstalatiilor, b) lnterventll pentru modificarea ~icorectarea regimului de functlonare a lnstalatiilor,

c) lntretlnerea instalatiilor,
d) repararea lnstalatlllor, 12.2 Exploatarea lnstalatillor de ventilare ~i climatizare se face catre personal specializat , pentru aceasta activitate, care presteaza, in conditllle legii, aceste servicii. 12.3 Supravegherea ~j controlul periodic al instalatiilor de ventilare ~i climatizare face parte din activitatea generala de urrnarire a comportarll In timp a constructlllor, conform leglslatlel in vigoare. Supravegherea instalatiilor 12.4 Supravegherea lnstalatillor de ventilare ~i climatizare se face permanent, lnstructlunllor de exploatare, prin sistemul dispecer sau prin urrnarire directa, 12.5 a) b) c) d) e)

conform

Supravegherea prin sistemul dispecer realizeaza urrnatoarele actlvitati: programarea regimului de functlonare al lnstalatiel: stabilirea ~i controlarea parametrilor aerului din lncaperlle deservite; darea comenzilor de actlonare a elementelor componente ale instalatiei, pentru conducerea operatlva a acesteia; lnterventla pentru evitarea situatlilor periculoase de functlonare: inregistrarea ~i evldenta datelor privind exploatarea; redactarea rapoartelor de functlonare,

12.6 (1) Urmarirea dlrecta a functionarii instalatiilor de ventilare ~i dimatizare se face prin controlarea sl verificarea lnstalatlllor de catre personalul de exploatare. Aceasta activitate consta in: a) observarea lndlcatlllor aparatelor de masura ~i inregistrare montate in incaper] ~i In lnstalatle: b) mentinerea in pozltia stabllita a organelor de reglare; c) observarea functlonarii normale a echipamentelor ~i a elementelor componente ale lnstalatiel, . (2) Tn cadrul urmarlrll directe se reallzeaza, lunar sau trimestrial, actluni de verificare periodlca

a instalatlel.
Verificarea periodidi 12.7 Verificarea periodlca a lnstalatlllor de ventilare ~i dimatizare a) pregatlrea veriflcaril period ice; b) verificarea perlodica proprtu-zlsa: c) raportul tehnic ~i planul de masurl,

cuprinde :

94

umiditate. debitele de aer. in exploatarea lnstalatillor de ventilare ~i climatizare. d) instructlunlle de exploatare. d) Verificarea cu periodicitatea prevazuta de reglementare speclfica a surselor electrice de rezerva pentru alimentarea ventilatoarelor de evacuare a fumului. (3) lnformatiile colectate in cadrul etapei de pregatire a verlflcarf period ice se sintetlzeaza in Fi~a tehnlca a lnstalatlel.9 (1) Verificarea perlodlca instalatlllor de ventilare ~i climatizare consta in: a) verificarea starii tehnice a elementelor componente ale instalatiel (vezi pct. clapetelor cu rol de rezlstenta la foe. etc. clapetele antifoc ~i rezistente la foc ~i elementele lor de actlonare. f) raportul tehnic al verificartl periodice precedente. regimul de folosire a lncsperllor. c) masurarea debitelor de aer. tuleta. b) Filtrele de aer se inlocuiesc ~i se intretln cu periodicitatea prevazuta de prezenta reglementare tehnlca ~i de producator: c) Verificarea anuala a aslguraril condltlllor de debit. c) documentatlile tehnice ale echipamentelor.8 (1) Pregatlrea veriflcarii period ice are rolul de a colecta toate lnformatllle ~idocumentele necesare referitoare la cladire ~i la instalatltle de ventilare ~i climatizare care 0 deservesc ~i anume: a) informatii privind zonele din cladlre care se ventlleaza / clirnatlzeaza : parametrii de calcul ai aerului interior. Inventarul minim de aparatura de masura ~i control se compune din: a) termohigroanemometru digital (sau termometru ~i psihrometru). iar in caz de defecte se iau masuri pentru repararea sau inlocuirea acestora. e) jurnalul evenimentelor. lanterns: f) turometru. d) manometru cu tub U. e) cronometru. h) Verificarea functlonarll detectoarelor de fum din conducte se asigura periodic ~i se testeaza dupa instalare pentru indeplinirea cerlntel privind detectarea densltatii de fum proiectate. vlteza. c) tub Pitot . clapetelor de control a fumului. iar in caz de defect se iau masurl de reparare sau lnlocuire a acestora. b) planurile lnstalatlel.12 +11.Prandl. g) ampermetru.19). d) masurarea parametrilor aerului din tncaperue deservite (temperatura. detectoarele de fum din conducte pentru actlonarea clapetelor se lntretin ~i se exploateaza cu periodicitate. voleti]. se aslgura urmatoarele masuri: a) filtrele de aer. g) Verificarea anuala a dispozitivelor de comanda manuala ~i automata a instalatillor de ventilare/climatizare care sunt utilizate pentru evacuarea fumului In caz de incendiu. e) Verificarea trlmestrlala a functjonartl ventilatoarelor de evacuare a fumului. gradul de ocupare. f) Verlficarea anuala a functionarli clapetelor cu rol de rezistenta la foc (cia pete antifoc. (2) Tn aceasta etapa trebuie pregatita aparatura de masura ~i control care va f folosita in cadrul operatlilor de verificare. (2) Pentru prevenirea incendiilor ~i limitarea efectelor ~i conseclntelor In caz de incendiu. clapetelor de control a fumului ~i a elementelor de actlonare. motoarele electrice aferente ventilatoarelor. 12.. 11.12. aporturile ~i pierderile de caldura. 95 . b) verificarea functlonarii normale a echipamentelor. presiune pentru instalatllle de ventilare/climatizare care sunt utlllzate pentru evacuarea fumului in caz de incendiu. b) anemometru digital (cu palete sau fir cald). viteza aerului).

k) Se interzice depozitarea materialelor ~j substantelor combustibile in conductele de ventilare. usurlnta de montare . comandarea organelor de actlonare in vederea efectuarli corectlllor. 12. in acest caz se verifica daca ventilatoarele sunt oprite ~i daca organele de inchidere/reglare. verificarea debitului de aer In camera de amestec §i In ventilatorului.Verificarea anuala a dispozitivelor de transmisie §i semnalizare. dapete. voleti. verificarea senzorilor. pentru: • verificarea performantei 4) Test la debit maxim.13 Corectarea regimului de functlonare a) b) c) se reallzeaza prin urmatoarele operatll: masurarea parametrilor aerului §i agentilor termlcl sau frigorifici. • verificarea controlerelor. I) Verificarea permanenta a capacelor de vizitare ~j curatlre a canalelor de ventilare. semnalizare ~i alarmare in caz de incendiu. i) periodice a instalatlllor de ventilare sl dimatizare "Testul de Performanta Functlonala" care are drept scop detectarea §i diagnosticarea Testul se reallzeaza In conformitate cu lEA .demontare.tlnand seama de modificarea conditiilor climatice exterioare. lncaperlle de referlnta. care va cuprinde. pentru: • verificarea functionaril • verificarea debitului de aer in indiperile 6) Test de oprire automata. in mod obligatoriu §i un Plan de masur: prlvind tmbunatatlrea al instalatiei se face in scopul satisfacerii necesitatilor din lncaperile deservite . 2.10 In cadrul verlftcarf se realizeaza defectlunilor. verificarea starterilor. pentru: • retelel conductelor cu debit minim de aer proaspat. 96 .12 Corectarea regimului de functlonare 12. 3) Test In modul normal de operare. etc. pentru: • verificarea comenzilor ~i a starterilor. de aero • verificarea pierderilor de sarcina §i a etanseltatll 5) Test la debit minim. sunt in pozltia corespunzatoare.11 Rezultatele obtlnute in urma verfflcarii period ice a lnstalatiei se consemneaza intr-un Raport tehnic. precum §i a detectoarelor de incendiu aferente lnstalatiei de detectare.ECBSAnexa 40 §i cuprinde 6 pasl: 1. verificarea starll sistemului la oprire automata. Corectarea regimului de functionare 12. Test in modul manual de oprire. pentru: • • verificarea comenzilor §i a starterilor. fara utilizarea unor dispozitive sau echipamente speciale pentru asigurarea facllitarll interventiei in caz de incendiu. a conditiilor interioare ~i a regimului de utilizare a Indiperilor. j) in timpul operatillor de tntretlnere §i reparatll se interzice fumatul in canalele de ventilare. de referinta.. Test In modul manual de operate. jaluzele. 12. functionarii lnstalatlel. verificarea setarilor controlerelor. compararea parametrilor rnasurati cu cei prevazuti In proiect sau in lnstructiunlle de exploatare. pentru: • • • • verificarea senzorilor.

• dezaerisirea circuitului hidraulic. • echilibrarea rotoarelor. 12.11. corespunzator schemei functtonale a instalatlei. prln actlonare asupra agentului frigorific. calttatlv sau m ixt. curatlrea aripioarelor de praf ~i corpuri stralne. curatlrea duzelor infundate ~iinlocuirea celor defecte. 12.14 Manevrele pentru corectarea regimului de functlonare al instalatlei se efectueaza in doua etape: a) aducerea instalatiel la regimul initial de exploatare. • ungerea elementelor mecanlce in mlscare: la bateriile de lncalzire / raclre: • • • etansarea racordurilor verificarea functlonsril bateriei pe circultele de aer ~i de apa.12.15 Reglarea aeraullca a lnstalatiel de ventilare sl climatizare se reallzeaza conform pct.se realizeaza prin stropirea aerului se face prin reglarea debitului apei de stropire. inlocuirea sau curatirea (prin spalare sau scuturare) filtrelor colmatate. verificarea functlonarll sistemului de avertizare a colmatarii filtrului. in coordonare cu regia rea bateriei de lncalzlre. care urmeaza dupa pornirea lnstalatlel. b) trecerea instalatlel in regim de functlonare curenta ~i mentlnerea parametrilor aerului din tncapert la valorile prescrlse. intinderea sunt: Tntreti uniforma a curelelor de transmlsle. la suportul ventilatorului. verificarea sistemului de autocuratlre. depunerilor de narnol sau piatra. 97 . in functle de solutla adoptata pentru racire. dusa permanent prin efectuarea de operatll care au ca scop asigurarea functlonari! continue ~i in bune conditii a instalatlllor.20 Principalele operatil de tntrettnere a) la ventilatoare: • • ungerea lagarelor ~i rulmentllor. prin functlonarea compresoarelor in trepte de sarcina sau la turatie varlabila. 12. prin cperatlunl de reglare. prin reglaj cantitativ. (2) Reglarea lncafzirll aerulul se face in coordonare cu regia rea amestecului de aer (proaspat ~i reclrculat). robinetelor de pe racordurile bateriei. 12.29. la Instalatllle la care umidificarea . calitativ sau mixt.16 (1) Reglarea indUziril aerului se face prin actlonare asupra agentului termic al bateriei de Incalzlre.18 Reglarea urnidiftcarll aerului. avand in vedere rotirea fara atingerea carcasei. 12. prin reglaj cantitativ.17 Reglarea racirll aerului se face. • strangersa suruburllor ~i plulltelor b) la flltre de aer: • • • • c) inlocuirea filtrelor deteriorate.191ntretinerea lnstalatltlor de ventilare ~i climatizare reprezlnta 0 activitate de exploatare. b) la bateriile de racire cu evaporare directa.26+11. • spalarea lnterioara a bateriilor in vederea inlaturarii d) la camerele de umidificare: • verificarea modului de stropire. nerea 12. astfel: a) la baterlile de apa racita.

fara scoaterea din functiune instalatiel. se Inlatura stricaciunlle ~i se restablleste functionarea normala a mecanismelor ~j agregatelor. corectarea paletelor ~i jaluzelelor deform ate. curatlrea separatoarelor operatli de Intretinere verificarea etanseltatll preaplinului. Reparatiile 12. • refacerea etansarilor: la gurile de aer: • • • curatlrea de praf ~i tndepartarea refacerea etanseitatll verificarea functlonarll corpurilor mobile.deteriorate. elementelor mobile deformate. pentru asigurarea functionarii instalatiei la un nivel de performanta ridicat ~i implicit. curatarea de praf ~i eliminarea corpurilor verificarea gurilor de vtzttare/curattre standardul SR EN 12097:2007). etanseltatea retelel conductelor de aer. de protectle Impotriva transmiterii etalonarea pertodlca a aparatului de masura ~i control. • corectarea elementelor g) la conductele de aer: • • • • restabilirea etansarllor. se reallzeaza de regula. h) la aparatura de masura ~i control: • • verificarea functlonarli senzorilor.22 (1) Reparatiile planificate sunt urmatoarele: a) Revizia lnstalatlel: se realizeaza periodic. verificarea functionarll curstlrea filtrului. inlocuirea bucselor ~i lagarelor deteriorate. stralne din interiorul conductelor ~i a punctelor de masurare controlul de aer. (a se vedea ~i suporturllor vlbratlilor: ~i ~i a protectlllor anticorosive • lnloculrea elementelor .• • • • • • curatarea bazinului de depunerile de namol. fata de tubulatura. reparatll planificate. (2) Reparatiile capitale realizeaza inlocuirea unor echipamente sau parti ale lnstalatlei. 12. I 98 . reglarea manuala ~i automata. realizate pe baza unui grafic intocmit de beneficiarul lnstalattei: 2. Rezultatele veriflcarilor ~i constatarllor facute la revizie stau la baza reparatulor lnstalatlei. Reparatiile curente se fac In special la elementele de lnstalatie care pot afecta buna functionare a intregii lnstalatll in caz de defectlune: se inlocuiesc piesele uzate. la pompa de apa. in perioade cand instalatia nu functloneaza. • vopsirea ~i protejarea elernentelor supuse coroziunii. c) Reparatllle capitale. revizia are ca obiect. functlonalitatea echipamentelor. b) Reparatlile curente. e) la dispozitivele de Inchidere ~i reglare: • • • f) ungerea lagarelor. remedierea izolatlel termice elementelor de rigidizare. se executa la termene fixate de reglernentari in functlune de durata normata de serviciu a instalatiei. Revizia lnstalatlel urrnareste sa stablleasca starea tehnics a elementelor componente ale lnstalatlei ~i sa descopere defectluntle care trebuiesc tnlaturete pentru aducerea lnstalatiei in starea initiala . reparattl accidentale. camerei de umidificare pe circuitele de aer ~i de apa.21 Reparatiile care se efectueaza la lnstalatlile de ventilare ~i ciimatizare sunt de doua tipuri ~i anume: 1. de picaturi. modernizarea acestora. stralne din sectlunea gurii. In principal.

se intind curelele (sau se schlmba). colmatarea bateriilor incalzite. evidentiindu-se cauzele posibile ~i modul de remediere: a) lnstalatia prlmeste prea putln aero Cauzele defectlunllor: 1. colmatarea flltrelor (constatata prin rnasurarea diferentel de presiune in aval ~i in amonte de filtru ~i compararea cu valorile normale). (2) in urma lucrartlor de reparatll se modlflca. se curata de depuneri prizele de aer. defectlunl executa de catre echipe de lnterventle. se efectueaza reglarea sistemelor de automatizare. se realizeaza etanseltatea lnstalatiei pe Intreg traseul. 2.12. ungerea lnsuflclenta a lagarelor. daca este necesar. Fi~a tehnlca a lnstalatlei ~i lnstructiunile de exploatare.25 Se prezinta. 7. alegerea gresita a ventilatorului. 4. nestanseltat! in jurul filtrelor. 5. 5. se schlmba sau se curata filtrele colmatate. 2. b) lnstalatla prirneste prea mult aero Cauzele defectlunllor: 1. separatoare de plcaturi. se restablleste sensul normal prin legarea corecta a motorului la lnstalatla electrica: 2. dereglarea sistemelor de automatizare. lipsa unor celule flltrante . 2. blocarea motorului. 6. 4. 9. turatla ventilatorului prea mare. exlstenta unei strangulari pe traseul conductelor de aer. sub supravegherea beneficiarului.se veriflca ~i se regleaza pozltiile elementelor de sectorizare (clapete . se completeza cu celule filtrante sau se inlocuiesc filtrele defecte restabilindu-se 12. sau avarii . dezechilibrarea rotorului ventilatorului. 3. se vertflca daca toate elementele lnstalatiel sunt montate ~i se completeza cele llpsa: 4. 5.23 Reparatiile accidentale se reallzeaza in caz de incidente. Remedierile dsfectiunllor respective sunt: 1. 4. Cauzele defectiunllor sunt: 1. in continuare un inventar al incidentelor ~i defactiunilor etanseltatea: 3. se inlatura corpurile stralne din conductele de aer. c) 99 . rame cu jaluzele). mtcsorarea sectlunii prizelor de aer. se verlflca diametrul saibelor de transmisie la ventilator ~i se inlocuiesc cele avand diametrul mai mic decat eel prescris. 3. tnstalatia are un debit pulsativ sau fluctuant.slbare. se ung lagarele ~i se inlocuiesc palele strambe: 3.. 6.filtre gaunte . sensul incorect de rotatle al ventilatorului. lnstalatla nu este etansa. influenta vantului asupra prizei de aer. jocul axelor clapetelor sau jaluzelelor. raclre pe partea de aer . reducerea turatlel ventilatorului datorlta intinderii slabe a curelelor. Remedierile defectiunilor se reallzeaza astfel: 1. ele se 12. etc. lipsa altor elemente ale centralei de ventilare / climatizare: baterii de lncslzlre sau raclre. nefixarea rotorului pe ax. 2.24 (1) Reparatlile efectuate se inscriu in Jurnalul evenimentelor lnstatatlel de ventilare ~i climatizare. nerigidarea peretilor tubulaturii. 3. pozltla lncorecta a dispozitivelor de reglaj ~i de inchidere din instalatle: 8. care pot aparea la lnstalatule de ventilare ~iclimatizare. se detsrrnlna locul strangularil prin masurarea debitelor ~i presiunilor pe traseul la care a aparut defectlunea . palete strambe. 4.

sitemul de reglare a agentului termic nu functloneaza corect. 3. 3. dereglarea lnstalatlel: 2. f) lnstalatia refuleaza aerul prea cald. e) "Instalatia refuleaza aer prea rece. distrugera atenuatoarelor de zgomot ~i a burdufurilor elastice. 3. 2. se verifica lnstalatta de reglare a agentului termic. 5. 4. se reetaloneaza aparatele de masura sau se inlocuiesc aparatele defecte. lnducattl gresite date de traductoare sau termorezlstente.se inlocuiesc robinetele blocate. g) lnstalatla refuleaza aerul cu umiditatea relatlva mal mica decat necesar. pompelor. 4. se regleaza debitul de aer ~i parametrii agentilor termici. se echtlibreaza rotorul ventilatorului ~i se curata de Impuritati sau alte materia Ie stralne: 2. obturarea circulatle agentului termic la bateriile de tncalztre (depuneri de namol ~i platra. 3. 5. 4. 3. 4. agentul termic are parametrii prea scazutl: 5. 2. 4. se reduce vlteza aerului in limitele acceptate. parametrii prea rtdlcatil ai agentului termic. Cauzele defectiunilor: 1. infundarea duzelor. se string suruburlle desprinse ~i se refac sudurile. Remedierile defectluntlor respective sunt: 1. 100 . 2. reducerea debitului de abur (Ia umidificarea cu abur). 3. 2. compresoarelor. se regleaza lnstalatia de umidificare. desprinderea suruburllor ramelor cu jaluzele. d) lnstalatla produce prea mult zgomot. se protejeaza prizele cu aer contra efectelor vantulul: 4. Cauzele defectiunilor: 1. murdarlrea elementelor sensibile ale termometrelor sau traductoarelor de temperatura. se inlocuiesc elementele elastice ale suporturilor ventilatoarelor. Cauzele defectlu nilor: 1. Remedierile defectiunilor respective sunt : 1. sistemul de reglare functioneaza defectuos. se curata bateriile de namol sau depuneri de platra . robinete blocate). se inlatura joculla axele clapetelor sau jaluzelelor. se aduc parametrii agentului termic ~i debitul de aer la valorile prescrise. Remedierile defectluntlor respective sunt: 1. 2. aparatele de masurare a temperaturii sunt defecte sau dau lndlcatf greslte: 3. Remedierile defectiunllor respective sunt: 1. 4. viteza prea mare a aerului. 2. se curata lamelele ~i suprafetele de schimb prin spalare sau suflare cu aer. se verlftca instalatla de reglare. Cauzele defectiunilor: 1. reducerea debitului ~i presiunii pompei de clrculatle a apei de stropire. se rigldizeaza perstll tubulaturii. se curata elementele sensibile ale termometrelor sau traductoarelor de temperatura. debitul de aer mai mare decat eel prescris. lipsa de rigiditate a elementelor mobile ale gurllor de aer sau ale altor elemente ale lnstalatlel. debitul de aer este mai mic decat eel prescris.Remedierile defectiunilor respective sunt: 1. se refac ~i se repara atenuatoarele de zgomot ~iburdufurile elastice. 3. distrugerea sau dereglarea suportilor elastici ai ventilatoarelor.

se regleaza instalatia de umidificare. Remedierile defecttunllor respective sunt: 1. 3. se completeaza separatoarele de plcaturl. h) lnstalatla refuleaza aerul cu umiditatea relative mai mare decat necesar. dereglarea Instalatlel: 2. se curata duzele. 101 . se mareste debitul de abur.2. 2. se repara pompa. 4. lipsa unor parti din separatoare de plcaturi. Cauzele defectlunilor: 1.