You are on page 1of 1

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

Ti liu c ng k bn quyn!
********
WWW.EDUCATIONPVA.TK

Bi tp Nhng nm u ca cuc khng chin chng Php


1. m mu v hnh ng mi ca thc dn Php v can thip M trong nhng nm 1951 1953 ?
2. Trnh by nhng thng li tiu biu ca nhn dn ta trn lnh vc chnh tr trong nhng nm
1951 - 1953 ? Tc dng ca nhng thnh tu ?
3. Trnh by nhng thnh tch tiu biu ca ta trn lnh vc kinh t, vn ha, gio dc trong
nhng nm 1951 - 1953 ? Tc dng ca nhng thnh tu ?
4. Trnh by nhng thng li tiu biu ca qun dn ta trn lnh vc qun s trong nhng nm
1951 - 1953 ?
5. V sao ni, trong nhng nm 1951 - 1953 ta gi vng v pht huy c th ch ng trn
chin trng chnh Bc B ?

Gio vin : Hong Th Hng

http://www.hoc360.vn