You are on page 1of 14

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ

      

             

 

 

 

Chủ trương, biện pháp của Đảng, Chính phủ để giải quyết “giặc đói”, “giặc dốt” và khó khăn về tài chính của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Trước tình hình đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, trong nước thì “giặc đói”, “giặc dốt”, khó khăn về tài chính, nội phản hoạt động ráo riết với âm mưu lật đổ chính quyền, bên ngoài thì các thế lực ngoại xâm từng bước lấn chiếm. Đảng, Chính phủ mới phải hết sức linh hoạt, khéo léo giải quyết từng nhiệm vụ một để vừa giữ vững chính quyền, củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ mới, vừa tránh một cuộc chiến tranh khốc liệt bùng nổ sớm, tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng đủ sức đương đầu với một cuộc chiến tranh “không thể tránh khỏi của dân tộc ta. Cùng với việc xây dựng và củng cố chính quyền, Đảng, Chính phủ đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ bức thiết nhất lúc này là giải quyết những khó khăn do nạn đói, nạn dốt gây ra, bởi vì dân có “ăn no thì mới đánh thắng”, dân có hiểu biết mới có thể tiếp thu được những đường lối cũng như chủ trương, chính sách của Đảng. Giải quyết những vấn đề này trước sẽ tranh thủ được lòng tin của nhân dân vào Nhà nước mới, chế độ mới, đây là điều kiện rất quan trọng để chống giặc ngoại xâm. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định giặc đói và giặc dốt chính là bạn đồng hành của giăc ngoại xâm, do đó muốn chống giặc ngoại xâm thì trước hết phải giải quyết được giặc đói, giặc dốt, bởi vì đất nước được độc lập mà nhân dân không được chăm lo, không được hưởng các quyền dân sinh, dân chủ thì nền độc lập đó không có ý nghĩa gì. Với tình hình đất nước hiện tại, chúng ta không thể ngay lập tức giải quyết triệt để khó khăn của “giặc đói” và “giặc dốt”. Do vậy Đảng chủ trương giải quyết từng bước hai vấn nạn này. 1. Giải quyết “giặc đói” Để giải quyết “giặc đói”, trước tiên Chính phủ kêu gọi đồng bào cả nước phong trào 1  “Nhường cơm sẻ áo”, “Hũ gạo cứu đói”, “Ngày đồng tâm”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một tấm gương trong phong trào chống giặc dốt, người kêu gọi và thực hiện “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa, đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”. Với tinh Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử           

“Không một tấc đât bỏ hoang”. thương yêu đùm bọc lẫn nhau. ra sắc lệnh nghiêm trị những kẻ đầu cơ. chính phủ ban hành nhiều biện pháp hành chính để cứu đói: Cấm dùng gạo. ngô. Những chủ trương. ra thông tư giảm tô 25%. tịch thu ruộng đất của đế quốc và việt gian chia cho dân cày nghèo. nạn đói bị đẩy lùi. Đây là một thắng lợi lớn của chính quyền dân chủ nhân dân. thủy lợi cũng được nhà nước ta hết sức chăm lo. biện pháp của Đảng. Công tác đề điều. Đảng. Chính phủ Cách mạng ra sắc lệnh bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lí khác của chế độ cũ. thực hiện quyền tự do. cấm tích trữ gạo. thành lập Uỷ ban cứu tế và tiếp tế để cứu đói. Đối với công nhân và các tầng lớp lao động khác. dân chủ. nếu duy trì lâu dài sẽ không hiệu quả và không thực hiện được và không thể giải quyết vấn đề lương thực cho nhân dân. Những biện pháp trên chỉ là những biện pháp tạm thời. sắn để nấu rượu. Đây là thắng lợi Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . Chính phủ có chủ trương giải quyết các quyền lợi thiết thực phù hợp với điều kiện cho phép như: Qui định ngày làm việc 8 giờ. khoai.ngành kinh tế chính của nước ta. tích trữ thóc gạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “ Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”. đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. giảm thuế ruộng đất 20%. Chính phủ đưa ra được nhân dân hưởng ứng đã giúp sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi. Bên cạnh đó. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí minh. chính phủ chủ trương thực hiện những biện pháp lâu dài để không chỉ giải quyết nạn đói cho nhân dân mà còn ổn định và phát triển ngành nông nghiệp. góp phần ổn định xã hội. Biện pháp hàng đầu và lâu dài mà chính phủ đề ra là tăng gia sản xuất. dân chủ cho nhân dân … 2  Những biện pháp trên đã kịp thời giải quyết những khó khăn về kinh tế và từng bước thúc đẩy kinh tế phát triển. Chính vì vậy.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            truyền thống “lá lành đùm lá rách” . Bên cạnh đó. tích cực điều hoà thóc gạo giữa các địa phương trong toàn quốc. giải quyết việc làm cho người lao động. phong trào thi đua sản xuất đã lan rộng khắp cả nước với các khẩu hiệu “ Không một tấc đất tấc vàng”. cải thiện đời sống nhân dân. để thực hiện bồi dưỡng sức dân và nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển. chia lại ruộng đất công công bằng. các phong trào cứu đói đã diễn ra rộng rãi và hiệu quả.

Để cổ vũ tinh thần học tập của các cháu học sinh trong thời kỳ này. đất nước ta có thể sánh vai cùng năm châu hay không chính là nhờ phần lớn vào công học tập của các em. lợi dụng. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập “Nha bình dân học vụ” . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư động viên tới học sinh trong toàn quốc khẳng định non sông. Em chưa biết thì anh dạy…”.cơ quan chuyên trách về chống "giặc dốt" và kêu gọi toàn dân tham gia xoá nạn mù chữ. tạo tiền đề để giải quyết những khó khăn khác trong bối cảnh lúc bây giờ.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            lớn của Chính quyền dân chủ nhân dân. bài trừ tệ nạn xã hội. Ngày 8-9-1945. Trong một năm trên toàn quốc dã tổ chức hơn 70 000 lớp học và xóa mù chữ cho hơn 2. nhằm xây dựng cuộc sống mới. Bình dân học vụ trở thành một phong trào sôi nổi trong cả nước thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Những người chưa biết chữ hãy gắng học cho biết. Hậu quả của chính sách đô hộ “ngu dân” của đế quốc Pháp để lại cho nước ta quá nặng nề. Bên cạnh đó. cuộc vận động đời sống mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng được đồng bào cả nước hưởng ứng.5 triệu người. 2. 3  Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . báo chí cách mạng… cùng với nội dung nêu cao tinh thần yêu nước. Nếp sống văn hóa mới. văn học nghệ thuật. dân chủ. không biết biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình sẽ không thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà mà trái lại sẽ bị kẻ thù lôi kéo. Với những khẩu hiệu “Những người biết chữ hãy dạy cho người không biết chữ. tiến bộ phát triển mạnh. Diệt “giặc dốt”: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Tiếng Việt được dùng giảng dạy trong các trường phổ thông và đại học. Trường học các cấp phổ thông và đại học sớm được khai giảng để đào tạo nhân lực phục vụ Tổ quốc. Vợ chưa biết thì chồng dạy. chính vì vậy diệt “giặc dốt” mà trước hết là xóa nạ mù chữ là vấn đề hết sức cấp bách. bởi vì nếu dân tộc đó không hiểu biết.

Cuối năm 1946 (23-11-1946) Quốc hội quyết định lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (thay cho đồng Đông Dương cũ). phức tạp và quyết liệt chống lại các thế lực ngoại xâm. mà còn tạo điều kiện cho nhân dân phát huy được quyền làm chủ. về lâu dài để ổn định nền tài chính. Thắng lợi đó đã từng bước đẩy lùi khó khăn và tạo ra sức mạnh tổng hợp cho dân tộc trong cuộc đấu tranh chống thù trong. nước Việt Nam mới còn phải tiến hành ngày cuộc đấu tranh gay go. Đảng. cải thiện đời sống nhân dân. trong khi đó ngân sách Nhà nước trống rỗng. 20 triệu đồng vào quỹ độc lập. Mặt khác. Như vậy. 4. 3. trước mắt. Giải quyết vấn đề tài chính khan hiếm Để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng mới cần có một nguồn tài chính hỗ trợ. Chỉ trong thời gian ngắn nhân dân đã tự nguyện góp được 370 kg vàng. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân nhân thực hiện thắng lợi nhiều biện pháp cách mạng. ngày 4/9/1945. ổn định kinh tế. giặc ngoài. từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Để khắc phục tình trạng ngân sách trống rỗng. Trên đất nước nước ta lúc này có rất nhiều kẻ thù.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            Chiến thắng “giặc dốt” không chỉ góp phần nâng cao trình độ hiểu biết của nhân dân. Đây là thắng lợi hết sức to lớn của nhân dân ta về mặt chính trị và tài chính. để bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền Cách mạng. Sách lược chống thù trong. giặc ngoài bảo vệ chính quyền cách mạng 4  Cùng với việc xây dựng chính quyền. Nên giải quyết nạn tài chính khan hiếm cũng là một nhiệm vụ cấp bách trong lúc này. 40 triệu đồng cho "Quỹ đảm phụ quốc phòng". Chính phủ ban hành sắc lệnh về “Quỹ độc lập” và “Tuần lễ vàng”. Đảng và chính phủ đề ra các biện pháp lâu dài để từng bước giải quyết những khó khăn về tài chính. phía Bắc là quân Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . Chính phủ. Chính phủ đã phát hành tiền mới và tổ chức thuế khoá. xây dựng đời sống mới. … nhằm động viên sự đóng góp của đồng bào toàn quốc ủng hộ nền độc lập của đất nước.

3. đã có nhiều hành động đánh phá cách mạng nên chúng là kẻ thù chủ yếu.12. phía Nam là quân Pháp được sự hậu thuẫn của quân Anh. nhưng thống nhất với nhau trong âm mưu chống phá Cách mạng Việt Nam. Đảng ta chỉ rõ rằng giữa hai khối có mâu thuẫn với nhau về quyền lợi.Từ tháng 9 năm 45 đến trước ngày 6. phân hoá kẻ thù để đánh đổ chúng.3 1946 đến ngày 19. kẻ thù và đề ra chủ trương phải tránh cùng một lúc đương đầu với nhiều kẻ thù mà phải hết sức lợi dụng mâu thuẫn giữa hai phe đồng minh Anh. tranh thủ thời gian hoà hoãn với Pháp để chuẩn bị tiến tới đánh Pháp. Ngày 2. thực hiện sách lược “Hoà để tiến” để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc khỏi nước ta.Với dã tâm xâm lược nước ta lần nữa. Trong bối cảnh đó. Đảng đã mềm dẻo trong sách lược. thực dân Pháp đã xả súng vào dân chúng làm 47 người bị chết.Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào mừng "Ngày độc lập".1946 tiến hành đàm phán ngoại giao với Pháp. ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng 5  minh. tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.Pháp và Tưởng-Mỹ. Trong đó thực dân Pháp đã chuẩn bị ráo riết từ trước và được sự giúp đỡ của quân Anh.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            Tưởng và tay sai. . Do đó. Đảng. a.1945. Lực lượng kẻ thù đông và mạnh. chia làm giai đoạn: . trên cơ sở nắm vững nguyên tắc chiến lược. Chính phủ Pháp do Đờ Gôn đứng đầu đã thành lập một đạo quân viễn chinh ở Đông Dương. nhiều người bị Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . Cách mạng nước ta trong thời kỳ này. khi nhân dân Sài Gòn . củng cố chính quyền Cách mạng.1946 thực hiện kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam – Hoà với Trung Hoa quốc Dân đảng ở miền Bắc để có thời gian xây dựng. hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc Chống Pháp ở miền Nam .Từ ngày 6.9. Chúng ta không thể cùng một lúc đương đầu với tất cả quân xâm lược trên đất nước ta và chúng ta cũng không thể để bùng nổ một cuộc chiến tranh trong hoàn cảnh đất nước còn đang khó khăn. Từ 2-9-1945 đến trước 6-3-1946 : Đánh Pháp ở miền Nam. trên đất nước còn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp. đã phân tích tình hình.

Nam Trung bộ có thêm thời gian chuẩn bị kháng chiến khi quân Pháp mở rộng phạm vi xâm lược. 6  Trung ương Đảng. Sau hơn 1 tháng đẩy mạnh xâm lược. Chính phủ đã kịp thời đề ra những chủ trương để lãnh đạo cuộc kháng chiến miền Nam. Phối hợp với lực lượng vũ trang. chặn đánh địch ở chợ Bến Thành. Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương tinh thần chiến đấu của nhân dân Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . đến cuối tháng 10. nhân dân Sài Gòn .1945 có thêm viện binh. chợ không họp. ta đã kìm chân địch hơn một tháng trong thành phố. hiệu buôn đóng cửa. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta gặp nhiều khó khăn.1945.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            thương. đốt cháy tàu chiến Pháp vừa cập bến Sài Gòn. nhà máy. quân sự. tấn công địch ở trong thành phố. . các công sở.. đánh kho tàng. nhân dân Sài Gòn . Nam Trung Bộ. phát triển chiến tranh du kích để tiếp tục đánh địch. phá nhà giam. tạo điều kiện cho các tỉnh Nam Bộ. Như vậy.. quân Pháp phá vỡ vòng vây xung quanh Sài Gòn – Chợ Lớn đánh chiếm Nam Bộ. đánh trả địch bằng mọi hình thức. Cuộc chiến đấu của đồng bào Nam bộ gây cho thực dân Pháp nhiều khó khăn tổn thất. không hợp tác với địch. đồng thời chiếm một phần nông thôn của ta. mở đầu cho quá trình xâm lược nhân dân ta lần thứ II. Hội nghị Xứ uỷ mở rộng đã đề ra các biện pháp nhằm củng cổ vào phát triển lực lượng chính trị. mọi thứ vũ khí. bao vây.9 . lực lượng vũ trang của ta đã tiến đánh sân bay Tân Sơn Nhất. tàu xe ngừng chạy. thực dân Pháp nổ súng đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn. dựng chướng ngại vật trên đường phố. Trước tình hình đó. điện nước bị cắt . với ưu thế về vũ khí. dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ và Uỷ ban nhân dân Nam Bộ. ngày 25.1945. Rạng sáng ngày 23. thực dân Pháp đã vi phạm trắng trợn độc lập chủ quyền của dân tộcbuộc chúng ta cầm súng đứng lên chiến đấu. được sự trợ giúp của quân Anh.10.Chợ Lớn đấu tranh phá nguồn tiếp tế của địch.1945.Từ ngày 23 .9. bao vây địch từ bên ngoài….Chợ Lớn cùng nhân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Quân Tưởng vào nước ta là theo danh nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật. chúng ta chủ trương nhân nhượng cho chúng một số một số quyền lợi. thực hiện quyết định của Đồng minh. tích luỹ được kinh nghiệm chiến đấu. gạt những đảng viên cộng sản ra khỏi chính phủ. gây sức ép về chính trị đòi mở rộng thành phần chính phủ. tránh một cuộc chiến tranh vũ trang. cứu nước. nhưng trên thực tế là để thực hiện âm mưu tiêu diệt Đảng Cộng sản. Đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản Cách mạng ở miền Bắc: Quân Trung Hoa Dân quốc vào nước ta dưới danh nghĩa Đồng Minh để giải giáp lực lượng phát xít Nhật. núi có thể mòn song chân lý đó không hề thay đổi”. cả nước chi viện về mọi mặt cho miền Nam. Móng Cái…. kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ.Được sự che chở và giúp sức của Trung Hoa Dân quốc. hạn chế âm mưu “đánh nhanh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng. Việt cách dùng bạo động vũ trang cướp chính quyền ở một số nơi như Lào cai. chi viện cho nhân dân Nam Bộ kháng chiến. nên chúng ta không thể đấu tranh vũ trang với chúng. giữ vững và mở rộng lực lượng. góp phần bảo vệ củng cố chính quyền Cách mạng. bọn tay sai Việt quốc. Yên Bái. lật đổ chính quyền cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. 7  Một số biện pháp đấu tranh của chúng ta đối với Tưởng thời kỳ này: Thực thi sách lược ngoại giao thân thiện: Khi quân Tưởng tiến vào miền Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. cho chúng vào Quốc hội không qua bầu cử.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            Nam bộ. Những đoàn quân "Nam tiến" từ thủ đô Hà Nội. các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Người khẳng định: “Đồng bào Nam Bộ là dân của nước Việt Nam. sông có thể cạn. tập trung lực lượng đấu tranh chống Pháp ở miền Nam. Cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Nam Bộ có ý nghĩa to lớn: đã ngăn chặn từng bước tiến công của địch. Để đấu tranh với Tưởng. chính phủ huy động một lực lượng chính trị lớn đón tiếp với các khẩu Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . thắng nhanh” của chúng. căn cứ Việt Bắc. Bắc Trung Bộ đã tấp nập lên đường vào Nam đánh giặc. tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị lực lượng về mọi mặt cho cuộc kháng chiến toàn quốc về sau. gây rối loạn an ninh xã hội. thành lập chính quyền phản động và tay sai.

Để giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù. Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán. Chúng ta thực hiện nhiều sự nhân nhượng với Tưởng. chính quyền phải được giữ vững. 4 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp. tránh những hiểu lầm trong và ngoài nước. đồng thời cũng có những khẩu hiệu thể hiện quyết tâm giữ vững chính quyền đất nước như “Ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh”. làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền Cách mạng của chúng. thực phẩm cho 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc. tiếp tục lãnh đạo cách mạng. chấp nhận cho chúng lưu hành “Quan kim”. Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . đúng đắn và sáng suốt. hạn chế và vô hiệu hoá đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai. thực chất là rút vào hoạt động bí mật. tập trung tổ chức cuộc kháng chiến chống 8  Pháp ở miền Nam. độc lập chủ quyền của đất nước phải được tôn trọng.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            hiệu tỏ rõ thiện chí của nước ta như “Hoa. chúng ta kiên quyết trừng trị theo pháp luật. Quốc hội khóa I đã đồng ý cho các đảng Việt Quốc. ngày. xây dựng lực lượng cách mạng non trẻ. Với bọn tay sai phản động. Chủ trương nhân nhượng với quân Trung hoa Dân quốc là cần thiết.Việt thân thiện”. “Quốc tệ” mất giá trên thị trường. chúng ta đã tránh cùng một lúc phải đương đầu với nhiều kẻ thù. Về chính trị. hại dân của chúng. Do vậy. tài chính chúng ta đồng ý cung cấp một phần lương thực. Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội. đối với bọn phản động tay sai của quân Trung Hoa Dân quốc ra mặt chống phá Cách mạng thì kiên quyết vạch trần bộ mặt bán nước. Vì vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh phải đứng đầu Chính phủ. Nguyễn Hải Thần (lãnh tụ Việt Cách) giữ chức Phó Chủ tịch nước. đồng thời tạo điều kiện cho ta có thêm thời gian để củng cố chính quyền. Về kinh tế. nhưng mọi sự nhân nhượng đều phải bảo đảm nguyên tắc Cách mạng. có những hành động phá hoại cách mạng.

phát xít Nhật đã thất bại. lực lượng cách mạng do Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đang 9  ngày càng lớn mạnh. Từ 6-3-1946 đến 19-12-1946 : Hòa hoãn với Pháp. Vì thế. Hơn nữa. chính trị gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó Đảng ta vẫn xác định kẻ thù chính của dân tộc ta là thực dân Pháp.Pháp Sau khi chiếm đóng các đô thị ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Ở trong nước.không thể đánh nhanh thắng nhanh được vì vậy. Ở miền Nam. Tình hình nươc ta lúc này cũng đang làm cho quân Trung Hoa Dân quốc bối rối. thực dân Pháp đề ra kế hoạch tiến quân ra Bắc nhằm thôn tính cả nước ta. Việt Cách không có cơ sở chính Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . Hiệp ước Hoa . Hợp tác Quốc .Cộng khó có khả năng kéo dài vì chiến tranh thế giới II đã kết thúc.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            b. lực lượng vũ trang còn yếu. chúng không đạt được kết quả như ý muốn . lúc này chúng cần tập trung lực lượng đối phó với lực lượng cách mạng của Đảng cộng sản Trung Quốc. Nhưng đánh chiếm miền Bắc chúng phải giải quyết hai trở ngại: một là. Việt Cách đang điên cuồng chống phá cách mạng. Trên thực tế. hai là lực lượng Cách mạng Việt Nam ở miền Bắc sẵn sàng tiêu diệt chúng. chúng muốn ra miền Bắc chỉ còn con đường ngoại giao. Thực dân Pháp đánh rộng ra các tỉnh Nam Bộ. Trong điều kiện hiện nay. ta cần thực thi sách lược phân hoá kẻ thù. Nam Trung Bộ và đang muốn đưa quân ra miền Bắc để hoàn thành quá trình xâm lược nước ta lần thứ II. kinh tế. song chính quyền cách mạng còn non trẻ. Việt Quốc. 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc. nhất là ở miền Bắc 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc và bọn tay sai Việt Quốc. cuộc kháng chiến của nhân dân Nam bộ gặp nhiều khó khăn. sau một thời gian dài dùng lực lượng vũ trang xâm lược ở miền Nam. Đảng ta nhận định : Công cuộc xây dựng chính quyền tuy đạt được một số thành tựu. đuổi quân Trung Hoa Quốc dân Đảng Trên cơ sở phân tích âm mưu của kẻ thù trên đất nước ta và so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch.

xã hội ở trong nước.1946. không cho chúng đổ bộ lên miền Bắc hoặc là hoà hoãn. Hiệp ước HoaPháp (Hiệp ước Trùng Khánh) đã được ký kết với nội dung: . sau một thời gian. nhân nhượng tạm thời với Pháp để tránh tình trạng phải đối phó một lúc với nhiều kẻ thù.Pháp đã ký. đây là điều Pháp không mong muốn. Đảng ta đã phân tích tình hình và đưa ra nhận định: Nếu ta tiếp tục đánh Pháp ta phải đối phó cùng một lúc với hai kẻ thù là Pháp và Trung Hoa Dân quốc vì chúng đã câu kết với nhau. không thể ở lại lâu dài ở Việt Nam.Trung hoa Dân quốc được Pháp trả lại các tô giới và nhượng địa của Pháp trên đất Trung Quốc và được vận chuyển hàng hoá qua cảng Hải Phòng vào Hoa Nam không phải đóng thuế. chúng không thể bóp chết chính quyền cách mạng mới của ta. tranh thủ củng cố lực lượng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp mà ta biết là không thể tránh khỏi. . Đầu 1946.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            trị. Tình hình đó.2. phát triển lực lượng Cách mạng. Còn đối với thực dân Pháp. ngày 28. tranh thủ thời gian củng cố. 10  Hiệp định sơ bộ Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            .Pháp được đưa quân ra Bắc thay quân Trung hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. nếu hoà với Pháp ta đuổi được 20 vạn quân Tưởng về nước. buộc Trung Hoa Dân quốc cần phải tìm biện pháp chính trị giải quyết vấn đề trên. nếu để bùng nổ cuộc chiến tranh khi tiến quân ra Bắc sẽ tạo điều kiện để Tưởng trì hoãn không thi hành Hiệp định Hoa. thực dân Pháp và Tưởng Giới Thạch đã mưu tính kế hoạch đưa quân Pháp ra miền Bắc ra miền Bắc thay thế quân Tưởng. Sự thỏa hiệp giữa thế lực thực dân vừa chà đạp thô bạo lên độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam vừa đặt nước ta trước hai sự lựa chọn hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp. sau khi bàn bạc.

Chính phủ Việt Nam đồng ý để cho 15000 quân Pháp được ra miền Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. chế độ tương lai của Đông Dương. Chính phủ Pháp đã phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia tự do 11  không còn là thuộc địa của Pháp.1946. số quân này sẽ đóng ở những địa điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm. tạo không khí thuận lợi đi đến cuộc đàm phán chính thức bàn các vấn đề về ngoại giao của Việt Nam. có chính phủ riêng. nghị viện riêng. quyền lợi kinh tế và văn hoá của người Pháp ở Việt Nam. Ta đã tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            Nhận thức đầy đủ tình hính mới. Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . Việc kí Hiệp định Sơ bộ là một chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và Chính phủ ta. chiều 6 . Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với đại diện Chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ với nội dung: . quân đội riêng.Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở miền Nam và giữ nguyên quân đội của mình tại vị trí cũ. . bảo toàn lực lượng để tiến lên đánh đuổi quân xâm lược. tức là ta sẽ đuổi được một kẻ thù mà không tốn một viên đạn nào. Đảng và chính phủ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương đàm phán với Pháp với mục đích để quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Tưởng.Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do nằm trong khối Liên hiệp Pháp. đồng thời tranh thủ thời gian hòa hoãn. đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta. Về mặt Pháp lý. tài chính riêng. .3 . chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Do đó. có thêm thời gian hoà bình để củng cố chính quyền Cách mạng.

nên cuộc đàm phán chính thức giữa hai Chính phủ Việt Nam và Pháp được tiến hành tại Phông-ten-nơ-blô từ ngày 6 . Tạm ước 14 . Chủ tịch Hồ Chí Minh. có nguy cơ nổ ra chiến tranh. do lập trường hai bên trái ngược nhau. Thực tế lịch sử đã chứng tỏ Hiệp định sơ bộ là chủ trương sách lược đúng đắn.9 . với tư cách là thượng khách đã kí với đại diện Chính phủ Pháp bản Tạm ước 14 .1946.1946.1946: Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . Quân Pháp tăng cường khiêu khích. ta đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao buộc Chính phủ Pháp phải tiến hành đàm phán để đi đến ký kết hiệp định chính thức. Phía ta tiếp tục đấu tranh kiên quyết.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            Hoà với Pháp ta đã tỏ rõ thiện chí hoà bình.9. văn hoá ở Việt Nam. tình hình càng trở nên căng thẳng.1946 Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ 6 .3 . phá hoại cuộc đình chiến. Quan hệ Việt . để tỏ rõ thiện chí hoà bình của Việt Nam.Pháp căng thẳng. Sau hai tháng. xóa bỏ những điều đã ký kết ở Hiệp định Sơ bộ. của Đảng và Chính phủ ta. nhân nhượng Pháp một số quyền lợi kinh tế.9 . Để kéo dài thêm thời gian hoà hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. thực dân Pháp ngoan cố không chịu chấp nhận độc lập và thống nhất của nước ta. chính quyền non trẻ của ta đã vượt qua những khó khăn chồng chất tưởng chừng không vượt nổi. tiếp tục gây xung đột vũ trang ở Nam Bộ. nhờ đó mà Cách mạng nước ta. đáp ứng được mong muốn của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới là hoà bình.1946. tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới. sáng tạo của Bác Hồ. cuộc đàm phán thất bại.7 . Ở Đông Dương. 12  Nội dung Tạm ước 14. còn thực dân Pháp với dã tâm cướp nước ta đã trì hoãn thi hành các điều khoản đã ký và luôn vi phạm hiệp định. dựng chính phủ bù nhìn.

quyền lợi về kinh tế.9. văn hoá cho người Pháp ở Đông Dương. bảo đảm các quyền tự do. Việc ký tạm ước ngày 14. giữ vững chính quyền cách mạng.1947 . với đường lối chính trị sáng suốt. vừa cứng rắn về nguyên tắc. kéo thêm thời gian hoà hoãn để xây dựng củng cố lực lượng Cách mạng chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. vừa mềm dẻo về sách lược.9. cách thức. Việc ký kết hiệp định Sơ bộ 6. .Việt Nam và Pháp thả hết tù chính trị.9 là sự nhân nhượng có nguyên tắc. 13  Lịch sử nước ta từ ngày 2. ta đã đẩy lùi được cuộc chiến tranh trước mắt ở Đông Dương. khi thì tạm hoà hoãn với Pháp để đuổi quân Trung hoa Dân quốc và quét sạch bọn phản động tay sai của chúng. Kí Tạm ước là ta đã làm cho nhân dân Pháp và nhân dân thế giới hiểu rõ thiện chí hoà bình của Việt Nam và dã tâm của thực dân Pháp qua đó tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Pháp và thế giới. dân chủ. tránh cho nhân dân một cuộc chiến tranh không cân sức. Pháp sẽ đình chỉ xung đột ở Nam Bộ và nam Trung Bộ. chấm dứt tuyên truyền không thân thiện . chúng ta đã giành được thắng lợi. có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cách mạng nước ta. lúc thì tạm hoà hoãn với quân Trung hoa Dân quốc để rảnh tay đối phó với Pháp. chứng tỏ sự sáng suốt của Đảng ta. đưa cách mạng thoát khỏi tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. Trong thời gian ngắn này.1946. dưới sự lãnh đạo của Đảng. . Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã xây dựng và Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            . với tạm ước này.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            . tạo điều kiện cho ta có thời gian chuẩn bị mọi mặt để bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp một cách chủ động.1945 đến tháng 12 năm 1946 đã diễn ra vơi những sự kiện có ý nghĩa to lớn. Trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản bảo vệ chính quyền Cách mạng.Việt Nam và Pháp cam kết tiếp tục chính sách hợp tác đàm phán chậm nhất vào tháng 1. đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có được thắng lợi đó là do toàn thể nhân dân Việt Nam đã đoàn kết chặt chẽ.3 và Tạm ước 14.Việc trưng cầu dân ý ở Nam Bộ do 2 bên qui định về thời gian. bất lợi cho ta. đảm bảo các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương. từng bước đánh bại âm mưu của kẻ thù và chuẩn bị mọi mặt cho một cuộc kháng chiến lâu dài. chúng ta đã xây dựng được khối đoàn kết toàn dân. giải quyết căn bản những khó khăn của đế quốc Pháp gây ra trong suốt gần một thế kỷ.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            giữ vững chính quyền mới. Giai đoạn này. 14  Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng | Nội dung môn  Lịch sử            .