You are on page 1of 5

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

m mu mi ca Php- M ng Dng: K hoch Nava Sau tm nm tin hnh chin tranh ng Dng thc dn Php suy yu r rt, tt c cc m mu, k hoch chin tranh Php ra u b ta nh bi, vng chim ng ngy cng b thu hp. Qun Php trn chin trng ngy cng i vo th phng ng, b ng. Trc s suy yu ca Php, quc M ngy cng can thip su vo cuc chin tranh ng Dng, p Php phi ko di chin tranh, bn cnh M tch cc chun b th chn Php ng Dng. Trong khi , cch mng nc ta c bc pht trin vt bc. Trn lnh vc qun s, ta lin tip thu c cc chin thng ln, vng gii phng ngy cng c m rng. Qua lnh o cch mng, ng ta trng thnh vng mnh, bn cnh cuc cch mng nc ta cn nhn c s ng h ca bn b quc t. C th thy so snh lc lng trn chin lc ny, cch mng Vit Nam chim u th, chnh v vy nu ko di chin tranh, thc dn Php cng vp phi kh khn. Do , di s gip ca M, Php li tin hnh mt k hoch qun s mi, quy m ln hng nhanh chng chuyn bi thnh thng. Php mong mun ln ny s ginh c thng li ln trn mt trn qun s lm sc p trn bn ngoi ngoi giao i vi ta. K hoch qun s mi ca Php c tng Nava vch ra vi hi vng trong vng 18 thng Php s ginh c mt thng li quyt nh v qun s kt thc chin tranh. K hoch ny gm hai bc: Bc th nht: Trong thu - ng 1953 v xun 1954 gi vng th phng ng chin lc min Bc v tin cng bnh nh min Nam v min Trung, ginh ly ngun nhn lc

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ v vt lc, xa b vng t do Lin khu V. ng thi ra sc m rng ngy qun, tp trung binh lc, xy dng i qun c ng mnh. Bc th hai: T thu - ng nm 1954, chuyn lc lng ra chin trng min Bc, thc hin tin cng chin lc, ginh thng li qun s quyt nh, buc ta phi m phn vi nhng iu kin c li cho chng nhm kt thc chin tranh. thc k hoch trn, thc dn Php ra sc bt lnh m rng ngy qun, rt cc lc lng lnh u- Phi tinh nhu ca chng mt s v tr v tp trung li, ng thi tng vin binh xy dng mt lc lng c ng mnh vi mc ch quyt chin vi ch lc ca ta. Vi nhng hnh ng , bc vo cui nm 1953, chng tp trung ng bng Bc B 44 tiu on qun c ng trong tng s 84 tiu on c ng ca chng trn ton ng Dng. K hoch qun s Nava l k hoch da trn s n lc qun s cao nht ca c Php v vin tr ca M vi s qun ng nht, khi qun c ng mnh nht v phng tin chin tranh nhiu nht trong cc cuc chin tranh xm lc ca Php. Vi k hoch ny, c Php v M u tin tng s nhanh chng p tan ch lc Vit Minh, nhanh chng kt thc chin tranh. Theo k hoch , Php lin tip m cc cuc tin cng, cn qut trong vng chng chim ng v tn cng hu phng ca ta c ba min lm cho cch mng nc ta gp khng t tn tht. Trc tnh hnh mi, B chnh tr Ban chp hnh Trung ng ng hp v a ra k hoch ng- Xun 1953- 1954. 2 Ch trng nh gic c ng ra l tn cng vo cc hng ch tng i yu, nhm tiu dit sinh lc ch, buc ch phi phn tn lc lng.

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

B chnh tr a ra phng chm nh gic l ch ng, c ng, linh hot v phi da trn cc nguyn tc ch o chin lc v tc chin l tiu dit sinh lc ch, bi dng lc lng khng chin ca ta, nh chc thng, chn nhng ni ch s h m nh v kin quyt phi buc ch phn tn lc lng. Cng tc chun b k hoch tc chin c khn trng chun b. Hi ng cung cp tin phng c thnh lp ch o vic cung cp sc ngi, sc ca v t chc vn chuyn ra mt trn. Quyt tm ca chng ta l phi p tan k hoch Nava t bc u, do vy ta ch ng tin cng trn cc hng: Tin cng ch th x Lai Chu (thng 12 nm 1953) Ngy 10/12/1953, mt b phn ch lc ca ta tin cng ln Ty Bc, gii phng th x Lai Chu, bao vy, uy hip in Bin Ph. S d ta chn hng Ty Bc l hng u tin ca chin dch v lc lng ch y tng i yu. Pht hin s di chuyn ca qun ta, Nava quyt nh iu 6 tiu on c ng t ng bng Bc B tng cng cho in Bin Ph, nhm bo v Ty Bc, Thng Lo v ph cuc tin cng ng Xun ca ta. Nh vy, in Bin Ph tr thnh ni tp trung qun th hai ca thc dn Php sau ng bng Bc B. Tin cng ch Trung Lo u thng 12/1953, lin qun Lo - Vit tin cng Trung Lo, tiu dit trn 3 tiu on lnh u - Phi, gii phng 4 vn km2 v th x Th Kht, bao vy, uy hip Xavannakht v 3 cn c Xn. Nava buc phi tng cng lc lng cho Xn. Xn tr thnh ni tp trung binh lc th ba ca thc dn Php.

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

Tin cng ch Thng Lo Cui thng 1/1954, lin qun Vit - Lo m cuc tin cng ch Thng Lo, gii phng lu vc sng Nm Hu, ton tnh Phongxal, m rng cn c khng chin, ni khu gii phng Sm Na ca bn vi khu Ty Bc ca ta, uy hip ch Mng Si v Lung Phabang. Lo s, Nava buc phi dng ng hng khng a qun t ng bng Bc B tng cng cho Lung Phabang v Mng Si. LungPhabng v Mng Si thnh tr thnh ni tp trung binh lc th t ca Php. Tin cng ch Ty Nguyn u nm 1954, qun ta tin cng ch Ty Nguyn, gii phng ton b tnh Kon Tum v bao vy, uy hip Plyku. Thng li ny ca ta buc Php phi b r cuc tn cng Tuy Ha (Ph Yn) tng cng lc lng cho Plyku. Plyku bin thnh ni tp trung binh lc th nm ca ch. Tn cng ch chin trng sau lng ch Phi hp cht ch vi mt trn chnh din, phong tro chin tranh du kch pht trin mnh vng sau lng ch t ng bng Bc B n Bnh- Tr- Thin, Nam Trung B v Nam B, lm cho ch phi phn tn thm lc lng chng . C th thy nhng kt qu m cch mng nc ta t c trong giai on ngXun 1953- 1954, lm bc u ph sn k hoch Nava. Thc dn Php mt tp trung lc lng xy dng khi c ng mnh ng bng Bc B, nhng ta bt chng phi phn nh 4 lc lng ra nm a im: in Bin Ph, Xn, LungPhabng v Mng Si, Plyku, ng bng Bc B. Kt qu ny gip cch mng nc ta t ch ch gi th ch ng chin trng

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ chnh l Bc B, gi y, ta tin ln gi th ch ng chin lc trn ton b chin trng ng Dng. Nhng thng li to iu kin thun li cho qun dn ta tin ln m trn "quyt chin chin lc" in Bin Ph.

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn