You are on page 1of 13

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

Ti liu c ng k bn quyn!
********
WWW.EDUCATIONPVA.TK

Khng chin chng Php giai on 1951- 1953


I.

Nhng m mu mi ca ch
Sau tht bi chin dch Bin gii nm 1950, thc dn Php gp nhiu kh khn,

c bit l nhng kh khn trn lnh vc v qun s, tht bi trong chin lc nh nhanh
thng nhanh kin Php ri vo mu thun gia tp trung v phn tn, dn dn mt quyn
ch ng chin lc trn chin trng.... Mc d mu thun vi M, nhng duy tr cuc
chin tranh ng Dng, Php vn tip tc phi da vo M, xin vin tr tip tc cuc
chin tranh xm lc. Php ra k hoch mi nhm ginh li th ch ng b mt trn
chin trng chnh Bc B.
Trong khi , M y mnh cuc Chin tranh lnh , y mnh chy ua v trang,
lp cc khi qun s, tip tay cho cc nc quc khc trong chin tranh xm lc thuc
i v trc tham gia xm lc cc nc thuc a.
Thng 5 nm 1950, thng thng M chnh thc quyt nh vin tr cho Php trong
cuc chin tranh xm lc ng Dng. M k vi Php "Hip nh phng th chung
ng Dng" vi cam kt vin tr qun s phng th ng Dng, nhng thc cht y
l bn p M tng bc thay chn Php ng Dng.
Nm 1951, M k vi Bo i "Hip c hp tc kinh t Vit - M" nhm trc tip
rng buc Chnh ph Bo i vo M.
Sau nhng hip nh ny, vin tr ca M chim t l ngy cng cao trong ngn sch
chin tranh ca Php ng Dng. Cc phi on vin tr kinh t, c vn qun s M n
Vit Nam ngy cng nhiu. Cc trung tm v cc trng hun luyn ca M bt u tuyn
chn, a ngi Vit Nam sang hc M.
Nh vy, M ngy cng l r d tm xm lc ng Dng, bin ng Dng tr

thnh thuc a kiu mi, thnh lp phng tuyn chng cng v ngn chn phong tro gii
phng dn tc, thc hin chin lc ton cu.

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

c s ng ca M, Chnh ph Php c i tng lt sang lm Tng ch huy


qun i vin chinh Php, kim chc Cao u Php ng Dng. Lt Ttxinhi vch
ra k hoch mi nhm n nh tnh hnh v ginh li quyn ch ng trn chin trng
chnh Bc B, i ti kt thc chin tranh nhanh.
K hoch Lt Tt-xi-nhi (12 - 1950) gm 4 im:
Gp rt tp trung qun u - Phi nhm xy dng mt lc lng c ng chin lc
mnh, ng thi ra sc pht trin ngu qun xy dng "qun i quc gia".
Xy dng phng tuyn cng s bng xi mng ct thp (boong ke) thnh lp "vnh
ai trng" bao quanh trung du v ng bng Bc B nhm ngn chn ch lc ca ta v
kim sot ta a nhn ti, vt lc, ra vng t do.
Tin hnh "chin tranh tng lc", bnh nh vng tm chim, v vt sc ngi, sc
ca ca nhn dn ta tng cng lc lng ca chng.
nh ph hu phng ca ta bng bit kch, th ph, gin ip, kt hp oanh tc
bng phi pho vi chin tranh tm l, chin tranh kinh t.
Ngay trong thng 12.50 thc dn Php trin khai thc hin k hoch :
Ro rit bt lnh, tp trung xy dng 7 binh on c ng chin lc v 4 tiu on
d, a tng s qun tng gn gp i t nm 1951 n cui nm 1953. Chnh quyn
Ngy binh cn ra lnh tng ng vin, cng p thanh nin vo ngy qun, chuyn cc lc
lng v trang ca cc gio phi phn ng (Cao i, Ha Ho) thnh chnh quy.
Gp rt xy dng h thng "boong ke" Bc B vi 113 v tr gm 1300 l ct chy t
Hn Gai n ng Triu qua Lc Ngn ri vng v Ninh Bnh do 20 tiu on u Phi chim
ng.
2

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

vng ngoi chng lp "vnh ai trng" ng thi m cc cuc cn qut trit ph lng
mc, dn dn vo vng kim sot nhm i ph vi lc lng ch lc ca ta, ginh git,
ph hoi ma mng, cp ot kinh t, ngn chn ta a nhn lc, vt lc ra vng t do.
Tin hnh cuc chin tranh "tng lc" bnh nh vng b chim v vng du kch, ph
hoi kinh t ca ta vng cn c hu phng v chun b tin cng ra vng t do.
Chng cn kch ng cc ph bin gii Vit- Trung cu kt vi tn qun Tng Gii
Thch thng xuyn quy ph khng chin.
ch cn dc sc cng c ngy quyn hng thn, tuyn truyn cho nn c lp
quc gia gi hiu v cao vin tr ca M la gt dn chng.
K hoch mi ca ch a cuc chin tranh xm lc ca thc dn Php ng
Dng ln quy m ln, lm cho cuc u tranh ca nhn dn ta gp nhng kh khn, tr
ngi mi.
Trc nhng m mu v hnh ng mi ca ch, ta ch trng y mnh cng cuc
khng chin, kin quc, tip tc nh ch ton din v pht huy quyn ch ng trn
chin trng Bc B.
II. Nhng thng li ca cch mng nc ta

1. Nhng thng li trn lnh vc chnh tr


a. i hi i biu ln th II ca ng (2 - 1951)
T 1947 n 1950 ta thu nhiu thng li v qun s v ngoi giao. n nm 1951,
cuc khng chin ca ta ang trn pht trin mi, ta gi vng v pht huy quyn ch
ng chin lc trn chin trng chnh Bc B. Tnh hnh th gii thay i c li cho cuc
khng chin ca nhn dn ng Dng.
3

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

Thc dn Php ro rit thc hin m mu mi nhm ginh li quyn ch ng trn


chin trng chnh Bc B, lm cho cuc u tranh ca qun v dn ta ngy cng gay go
quyt lit.
Trong iu kin nhim v quan trng t ra l phi tng cng s lnh o ca
ng. Trong , trc mt phi vch ra ng li nh thng thc dn Php v can thip
M. ng thi cn phi nu r mc ch, nhim v ca cuc Cch mng dn tc, dn ch
nhn dn nc ta, y mnh cuc khng chin n thng li hon ton.
p ng yu cu , i hi i biu ton quc ln th II ca ng ( thng 2-1951)
c triu tp ti Vinh Quang, Chim Ho,Tuyn Quang. Tham d i hi c 158 i biu
chnh thc, 53 i biu d khuyt thay mt cho 76 vn ng vin trong c nc.
i hi tho lun v thng qua hai bn bo co quan trng:
Bo co chnh tr do Ch tch H Ch Minh trnh by, nu bt nhng thng tu ca
cch mng th gii na u th k XX, ng thi tng kt kinh nghim u tranh ca ng
qua cc chng ng lch s oanh lit k t khi c ng ra i, khng nh ng li khng
chin chng Php ca ng.
Bn bo co vch trn m mu can thip ca M vo ng Dng, ra khu
hiu Tiu dit thc dn Php, nh bi can thip M ginh thng nht c lp hon ton,
bo v ho bnh th gii. Ngoi ra bn bo co cn nu r nhim v chnh ca ng l phi
a cuc khng chin n thng li hon ton, phi xy dng lc lng v trang v cc t
chc qun chng, y mnh thi ua yu nc, on kt ba nc ng Dng. ...
Bo co "Bn v cch mng Vit Nam" ca Tng B th Trng Chinh nu r
nhim v ca Cch mng Vit Nam l nh ui bn quc xm lc, ginh c lp v
thng nht hon ton cho dn tc, xo b nhng tn tch phong kin v na phong kin,
4

lm cho ngi cy c rung, pht trin ch dn ch nhn dn gy c s cho ch ngha


x hi Vit Nam.

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

i hi quyt nh tch ng Cng sn ng Dng thnh lp mi nc mt


ng Mc-Lnin ring. Vit Nam i hi quyt nh thnh lp ng Lao ng Vit Nam v
a ng ra hot ng cng khai, m nhn s mnh lnh o cuc khng chin ca nhn
dn Vit Nam. ng thi gip Lo, Campuchia khng chin n thng li.
i hi thng qua Tuyn ngn, Chnh cng, iu l mi, quyt nh xut bn
bo Nhn dn, c quan ngn lun ca Trung ng ng.
i hi bu ra Ban Chp hnh Trung ng, H Ch Minh c bu gi chc Ch
tch ng, Trng Chinh c bu li lm Tng B th ca ng.
i hi i biu ln th hai ca ng nm 1951 c ngha v cng quan trng:
i hi II l s kin lch s trng i, nh du bc trng thnh v t tng,
ng li chnh tr ca ng trong qu trnh lnh o Cch mng Vit Nam. Vic ng ra
hot ng cng khai, c cng lnh v ng li ng n ph hp vi thc tin tng
cng s lnh o ca ng i vi Cch mng v qun chng. S lnh o ca ng l
nhn t quyt nh a cuc khng chin n thng li.
i hi ln th II thng li nu cao vai tr ca ng ca giai cp cng nhn,
tng thm lng tin ca nhn dn. Qua i hi, nhn dn ta hiu r ng li khng chin
v Cng lnh Cch mng dn tc, dn ch nhn dn do ng ra.
i hi ra nhng ch trng, chnh sch v qun s, chnh tr, kinh t ti chnh,
vn ho gio dc, ngoi giao. Qua , cng c hu phng ton din, a cuc khng
chin n thng li cui cng. Do i hi II l i hi khng chin thng li.
b. Nhng thng li khc

T ngy 3 n 7/3/1951, i hi ton quc thng nht Mt trn Vit Minh v Hi


Lin Vit thnh mt mt trn duy nht ly tn l Mt trn Lin hip Quc dn Vit Nam (Mt

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

trn Lin Vit) do Tn c Thng lm Ch tch, H Ch Minh lm Ch tch danh d, lm cho


khi on kt dn tc ngy cng mnh hn.
Thng 3 nm 1951, Lin minh nhn dn Vit - Min - Lo c thnh lp trn c s
t nguyn, bnh ng, tng tr v tn trng ch quyn lnh th ca nhau. S kin ny
nh mt n mnh vo m mu chia r ca ch v m ra mt trin vng mi cho nhn
dn 3 nc ng Dng. Tnh on kt gia 3 nc c tng ln trong cuc u tranh
chng k th chung l thc dn Php v can thip M.
Phong tro thi ua yu nc ngy cng n su, lan rng trong cc ngnh, cc gii.
Ngy 1- 5- 1952, i hi anh hng v chin s thi ua ton quc ln th nht c t chc,
bu chn 7 anh hng (La Vn Cu, Nguyn Th Chin, C Chnh Lan, Nguyn Quc Tr,
Ng Gia Khm, Trn i Ngha, Hong Hanh) v hng chc chin s thi ua ton quc tiu
biu cho cc ngnh cng, nng, binh, tr thc. iu c tc dng c v tinh thn lao ng
sng to ca nhn dn ta trong cng cuc khng chin, kin quc.
Nhng thng li to ln trn lnh vc chnh tr cng c vng chc khi on kt
ca dn tc, tng cng s lnh o ca ng, to sc mnh mi cho cuc khng chin
ca ta t c nhiu thnh tu trn cc lnh vc kinh t, qun s, vn ha, ngoi giao.

2. Nhng thng li trn lnh vc kinh t, vn ha, gio dc.


a. V kinh t
y mnh cuc u tranh kinh t vi ch, nhm ph chnh sch "ly chin tranh
nui chin tranh" ca thc dn Php. vng sau lng ch, nhn dn ta u tranh quyt
lit chng ch cn qut, ph hoi ma mng, cp la go. vng t do, nhn dn ta va
chin u chng my bay ch nm bom, bn ph iu, va u tranh chng s xm
6

nhp kinh t ca ch.Tip tc y mnh xy dng v pht trin kinh t.


V nng nghip: Nng nghip l nn tng ca nn kinh t khng chin. Trong nm
1952, Chnh ph ra cuc vn ng lao ng sn xut v thc hnh tit kim. Cuc vn

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

ng li cun mi ngnh, mi gii tham gia. Phong tro t i cng, hp tc x pht


trin mnh vng t do v vng cn c du kch. Phong tro thm canh tng v khai hoang
sn xut lng thc phm pht trin mnh. Kt qu, n nm 1953, vng t do v vng
cn c du kch t lin khu IV tr ra sn xut c hn 2,7 triu tn thc v hn 65 vn
tn hoa mu.
Sn xut th cng nghip v cng nghip c bn p ng nhu cu v cng c sn xut,
nhng mt hng thit yu ca i sng. Nm 1953 ta sn xut c 3.500 tn v kh n dc,
cung cp tm cho b i v thuc men, qun trang qun dng, cung cp cho nhu cu ca
cuc khng chin.
V thng nghip, Chnh ph ra cc chnh sch nhm chn chnh ch thu
kho, xy dng nn ti chnh ngn hng, thng nghip. Gia nm 1951, Chnh ph ban
hnh sc lnh thnh lp mu dch quc doanh, sc lnh v thu nng nghip, thu cng
thng v thu xut nhp khu, thu hng ho. Thng 6 - 1951, Ngn hng quc gia Vit
Nam ra i pht hnh ng bc Vit Nam mi.
V vn bi dng sc dn. Cuc khng chin cng tin trin, yu cu bi dng
sc dn cng ln. Nm 1953 ng v Chnh ph quyt nh pht ng qun chng trit
gim t v ci cch rung t.
Cui nm 1953, Ch tch H Ch Minh k sc lnh ban hnh lut ci cch rung t
nhm thc hin ch s hu rung t ca nng dn; gii phng sc sn xut nng
thn, y mnh sn xut nng nghip; ci thin i sng ca nng dn, bi dng lc
lng nhn dn, lc lng khng chin
Lut ci cch rung t c ban hnh nm 1953 l c s v v sc mnh php l
thc hin trit nhim v lch s ca cch mng l gii quyt vn rung t cho
7

nng dn. y l o lut u tin c quc hi thng qua sau bn hin php nm 1946

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

ca nc ta. Vic ban hnh sc lnh rung t th hin r tnh cch mng, tnh nhn
dn ca Nh nc Vit Nam dn ch cng ha.
b. V vn ho, gio dc
T sau 1950, ta tip tc cuc ci cch gio dc, thc hin ba phng chm: "phc v
khng chin, phc v dn sinh, phc v sn xut", gn nh trng vi i sng x hi. Nhim
v chng nn m ch cn bn hon thnh. n nm 1952 c khong 14 triu ngi thot
khi nn m ch.
Vn ngh s hng hi i su vo i sng ca qun chng cng nng binh t rn
luyn v phc v nhu cu khng chin, theo li dy ca Bc H : "Khng chin ho vn ho
v vn ho ho khng chin".
Phong tro vn ng nhn dn thc hin i sng mi, chng m tn d oan, v
sinh phng bnh ngy cng lan rng trong nhn dn.
Cng tc chm lo sc kho cho nhn dn c coi trng. Bnh vin, bnh x, phng
y t, trm cu thng c xy dng khp ni.
Nhng thnh tch trn cc lnh vc c vai tr rt quan trng, c tc dng cng c, tng
cng hu phng- nhn t c bn dn ti thng li ca cuc khng chin, trc tip gp
phn quyt nh vo thng li trn mt trn qun s.
Nhng thng li ton din trn cc lnh vc khng nhng p ng c nhu cu
bc thit ca cuc khng chin, y mnh s nghip phn phong, xy dng c s kinh t
vn ho cho ch dn ch nhn dn, m cn t nn mng cho vic tin ln ch ngha x
hi sau ny.
8

3. Nhng thng li trn mt trn qun s


Sau chin thng Bin Gii thu ng nm 1950, gi vng v pht huy quyn ch
ng chin lc trn chin trng chnh Bc B, ng ta ch trng m hng lot cc cuc

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

tn cng v phn cng ch c 3 vng chin lc l rng ni, trung du v ng bng


nhm ph tan m mu y mnh chin tranh xm lc ca thc dn Php v can thip M.
a. T cui 1950 n gia 1951: ta m lin tip 3 chin dch tin cng ch ng
bng, trung du:
* Chin dch Trn Hng o
Trung du l tuyn phng th ch yu ca ch bo v ng bng, c phng th
vng chc. Ta ch ng tn cng tuyn phng ng ca ch t Vit tr n Bc Giang, trng
tm l Phc yn, Vnh Yn. Mc ch ca chin dch l tiu dit sinh lc ch, pht trin
chin tranh du kch, m rng khu lng thc, ph v k hoch cng c bnh nh ca ch.
Chin dch din ra t ngy 25. 12. 1950 n 17. 1. 1951 vi mc v cng c lit.
Sau 23 ngy m chin u c lit ta tiu dit, ta loi khi vng chin u 5000 ch,
30 v tr, 40 thp canh, tuy nhin mc tiu m rng khu lng thc, pht trin chin tranh
du kch vn mc thp, th trn ca ch cha b ph v, khng thu hp c phm vi
kim sot ca chng, lc lng ca ta b thng vong nhiu.
* Chin dch Hong Hoa Thm (chin dch ng s 18) nh vo n bt ca ch t
Ph Li, qua ng Triu n Ung B.
Mc ch ca chin dch l tiu dit sinh lc ch v pht trin chin tranh du kch.
Cuc chin u din ra c lit t 20.3 7 .4.1951. c bit l trn nh Ung B.
Sau khi kt thc chin dch, ta loi khi vng chin u 2900 tn, tiu dit 14 v tr.
* Chin dch Quang Trung (chin dch H Nam Ninh).
Ta ch ng tn cng ch 3 tnh ng bng Bc b H Nam, Nam nh, Ninh Bnh vng ng dn nhiu ca, song y cng l khu vc ch phng th cht, lc lng ch
9

ng, a hnh thun li cho vic pht huy ho lc mnh nn rt kh khn cho qun ta. Vi
mc ch tiu dit thm mt b phn sinh lc ch, ph tan khi Ngy qun, Ngy quyn,

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

thc y chin tranh du kch pht trin, ginh ly kho ngi, kho ca vng ng bng Bc
B.
Chin dch din ra t 28.5 20.6. 1951. Ta huy ng lc lng b binh tng gp i
ch.
Kt thc chin dch, ta tiu dit dit c 4.000 tn ch, buc ch rt khi 30 v tr.
y l nhng chin dch tin cng quy m ln ca qun ta nh vo phng tuyn kin
c ca ch Trung du v ng bng, loi khi vng chin u nhiu sinh lc ch, ph
v tng mng k hoch bnh nh ca chng. Tuy nhin, do a bn 3 chin dch khng c
li cho ta, m c li cho ch, nn kt qu chin u hn ch. Qua , cho ta thy a bn
trung du v ng bng khng c li cho ta.
b. T cui nm 1951 n nm 1953 :
T 1951 tr i, thc dn Php y mnh chin tranh tng lc nh ph d di cc
c s khng chin ca ta. Hi ngh ln th hai Ban chp hnh Trung ng ng hp thng
9 v 10/1951 thc hin phng chm chin lc "nh chc thng" v phng hng chin
dch "trnh ch mnh nh ch yu" ta ch trng m nhng chin dch tip theo rng
ni.
* Chin dch Ha Bnh (ng xun 1951 - 1952) :
Ho Bnh l mt trung tm chnh tr ca ng bo Mng, l ca ng ni lin vng t
do vi vng ng bng Bc B qua Ch Bn, l mch mu giao thng gia Vit Bc v Lin
khu III v IV.
Thng 11 - 1951, thc dn Php m cuc hnh qun tin nh Ho Bnh nhm ni li
hnh lang ng Ty, chia ct Vit Bc vi lin khu III, IV, buc ch lc ca ta phi tham
10

chin qua ginh mt thng li qun s tranh th thm vin tr ca M, ginh li th


ch ng trn chin trng, n nh qun Ngu, lp li x Mng t tr.

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

ch huy ng 20 tiu on b binh c pho binh, my bay ym tr nh ra Ho bnh.


Ngy 9- 11- 1951 ch cho qun nhy d xung khu vc Ch Bn, Xun Mai, cho hai cnh
qun thy, b c my bay h tr tin theo sng vo ng 6 Ho Bnh.
tiu dit sinh lc ch, ph k hoch bnh nh ca chng ng bng Bc B v
y mnh chin tranh du kch, ta ch ng n nh ch mt trn Ho Bnh.
ng, Chnh ph nhn nh, ch nh ra Ho Bnh l c hi tt tiu dit chng. V
Ha Bnh va l mt trn chnh din va l vng sau lng ch Trung Du v ng bng.
Ho Bnh c v tr quan trng, nu ginh thng li ta ph tan k hoch bnh nh ca chng
ng bng, y mnh chin tranh du kch vng ng bng Bc b.
Chin dch din ra c lit t ngy 9- 11- 1951 n ngy 23- 2- 1952, qun ta t chc
bao vy, truy kch, tiu dit ch th x Ha Bnh, Ba V, Chng, Tu V... ct t mi ng tip t ca chng cho th x Ha Bnh. Buc ngy 23.2.1952 chng phi rt khi Ha
Bnh.
Chin dch phn cng v tin cng ch Ho Bnh nhanh chng thu c thng li nh
s phi hp cht ch gia vic nh ch chin trng chnh vi cc chin trng khc
trong c nc. Sau hn 3 thng chin u ta gii phng ton b khu vc Ho Bnh Sng 2000 km2 vi 15 vn dn, cc cn c du kch ca ta c m rng nhiu ni.
Chin thng Ho Bnh th hin ngh thut ch o phi hp chin u gia mt trn
chnh din v sau lng ch. nh bi 1 k hoch chin lc ln ca ch, y chng ln
su hn vo th phng ng b ng v chin lc, ging mt n quan trng vo chnh
sch bnh nh v chnh sch Ly chin tranh nui chin tranh, dng ngi Vit tr ngi
Vit" ca chng.
y l thng li in hnh v ngh thut ch o ch o chin lc qun s ca ng
11

v b Tng t lnh. ng thi, to c hi cho cc chin trng Bnh Tr Thin, Nam Trung
B v Nam B y mnh chin tranh du kch, tiu dit sinh lc ch, pht trin lc lng
khng chin.

* Chin dch Ty Bc (Thu - ng 1952)

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

Ty Bc l vng chin lc quan trng, ch chim vng ny t rt sm uy hip


v pha Ty cn c a Vit Bc ca ta v che ch cho Thng Lo ca chng. Thc dn
Php cho xy dng tuyn phng ng kin c, lp X Thi t tr chia r dn tc ta.
Nhng Ty Bc li cch xa cn c a Vit Bc v vng t do Thanh Ngh Tnh ca ta, nn
ch c phn ch quan.
Nm c s h ca ch, ta ch trng m chin dch Ty Bc, nhm tiu dit
mt b phn sinh lc ch, gii phng t ai, dn c, ch yu l cc dn tc thiu s. ng
thi, nhm m rng cn c a khng chin ca ta, to iu kin phi hp vi cuc khng
chin ca nhn dn Lo.
Ngy 4.10.1952 n ngy 10-12-1952, ta huy ng mt lc lng ln tin cng Mc
Chu, Thun Chu, Lai Chu, Sn La, Yn Bi. Sau hn 2 thng chin u c lit, chin dch
kt thc thng li.
Chin dch Ty Bc thng li, ta gii phng 28.500 km2 vi 25 vn dn gm ton
tnh Ngha L, gn ht tnh Sn, bn huyn Lai Chu ph mt phn m mu lp "x thi
t tr" ca ch.
Min Ty Bc c gii phng ni lin vi cn c a Vit Bc pha ng v
Thng Lo pha Ty, to thnh th chin lc lin hon mi cho ta. Vi chin thng Ty
Bc, quyn ch ng tin cng v chin lc ca ta tip tc c gi vng v m rng, lc
lng v trang ca ta cng tch lu c nhiu kinh nghim chin u v y ch vo th
b ng.
* Chin dch Thng Lo (Xun - H 1953)
Thng Lo l vng chin lc quan trng, hu phng an ton ca ch. Sau tht
bi Ty Bc (thu - ng 1952), ch tng cng phng th y.
u nm 1953 Trung ng ng v Chnh ph ta cng vi Chnh ph khng chin

12

Lo v Mt trn txala phi hp m chin dch Thng Lo nhm tiu dit sinh lc ch,

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

gii phng t ai, dn c, m rng cn c khng chin ca ta, y mnh cuc khng
chin ca nhn dn Lo.
Sau hn mt thng chin u v ginh thng li, lin qun Lo - Vit gii phng
ton b tnh Sm Na, mt phn Xing Khong v tnh Phong xa l vi trn 30 vn dn.
Chin dch Thng Lo thng li to iu kin y mnh cuc khng chin ca nhn
dn Lo, ni lin vi Ty Bc Vit Nam, to th uy hip i vi Php. L thng li ca tnh
on kt chin u gia 2 dn tc Vit Lo trong cuc khng chin chng thc dn Php
xm lc; cng c quyn ch ng chin lc tin cng ca qun v dn ta khng ch trn
chin trng chnh Bc b m cn trn ton chin trng min bc ng Dng.
Nh vy, t sau chin thng Bin gii Thu- ng 1950 n gia 1953, qun ta ch
ng m lin tip nhiu chin dch tin cng ch trn chin trng chnh Bc b, c ng
bng, trung du, rng ni, ginh thng li trong nhiu chin dch rng ni. Qun dn ta
gi vng c th ch ng trn chin trng Bc B.

13

Gio vin: Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn