You are on page 1of 4

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                           

Tài liệu đã được đăng kí bản quyền! ******** WWW.EDUCATIONPVA.TK

Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1. Tình hình thế giới Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, hàng loạt các nước được Hồng Quân Liên Xô giải phóng đã xây dựng đất nước theo con đường Xã hội chủ nghĩa. Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ra đời góp phần làm cho Chủ nghĩa xã hội đang dần phát triển thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được mở rộng và trở thành thành trì cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và bảo vệ hòa bình của toàn thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống các nước đế quốc chủ nghĩa đã có sự thay đổi, đó là các nước phát xít bị tiêu diệt, các nước đế quốc đại diện cho chủ nghĩa thực dân kiểu cũ do tham gia vào cuộc chiến tranh hao người tốn của ngay từ đầu (Anh, Pháp) đã bị suy yếu, riêng có nước Mỹ nhân cơ hội “làm giàu trong chiến tranh” đã trở thành đế quốc lớn nhất, có sức chi phối hệ thống đế quốc chủ nghĩa trên thế giới. Được sự cổ vũ của Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga và cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Hồng Quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước thuộc địa và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ. Sự thay đổi so sánh lực lượng như vậy đã đem lại cho phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc những thuận lợi căn bản. Tuy nhiên với bản chất phản động, xâm lược, các nước đế quốc ra sức chống phá phong trào cách mạng, tìm mọi cách chiếm lại các thuộc địa đã mất và tranh giành thuộc địa lẫn nhau. Việt Nam là một trong những đối tượng tranh giành của chúng. 2. Tình hình trong nước Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đã đưa nhân dân ta lên làm chủ đất nước. 1 

Giáo viên : Hoàng Thị Hằng
                                 

http://www.hoc360.vn                              

Ở phía Nam vĩ tuyến 16. Được sự ủng hộ của quân Anh. xuất bản sách báo để tuyên truyền nói xấu cách mạng. làm 47 người chết.quân đội của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế trong phe Đồng minh. Dựa vào quân đội Trung Hoa Dân quốc bọn Việt Quốc. nhiều người bị thương. với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật. Quân tưởng tìm mọi cách phá hoại chính quyền cách mạng non trẻ vừa mới được thành lập ở nước ta để đưa tay sai lên nắm chính quyền. quân Pháp đã tiến công Sài Gòn. Để thực hiện âm mưu đó. Ngày 23 .1945).9 . ra sức mở đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. một mặt chúng tung ra thị trường các đồng tiền mất giá của chúng. 2  Giáo viên : Hoàng Thị Hằng                                   http://www. chứng tỏ Đảng ta hoàn toàn có thể lãnh đạo quần chúng đấu tranh trong bất cứ hoàn cảnh nào Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ vừa mới ra đời đã phải đối phó với nhiều kẻ thù. mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai. 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc với danh nghĩa Đồng Minh giải giáp quân đội Nhật đã tràn vào đóng quân từ vĩ tuyến 16 đến biên giới Việt . Việt Cách cướp phá chính quyền cách mạng ở một số nơi như Yên bái. Theo thoả thuận của Hội nghị Pốtxđam (7. các tổ chức phản động như Việt Nam Quốc dân đảng (Việt Quốc) và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) về nước hòng cướp chính quyền của ta.9 . Móng cái và gây rối loạn ở nhiều nơi.hoc360. gạt các bộ trưởng. hơn một vạn quân đội Anh vào chiếm đóng. mặt khác chúng đòi đưa người vào trong chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa… Theo gót quân Trung Hoa Dân quốc.1945. quân Pháp đã xả súng bắn vào đồng bào ta đang mít tinh mừng ngày độc lập ở Sài Gòn.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            Đảng ta được thành lập và được tôi luyện qua 15 năm lãnh đạo quần chúng đấu tranh với thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám. cướp của giếp người. bắt cóc tống tiền. đảng viên ra khỏi chính phủ mới.vn                               .Trung.m Ở phía Bắc vĩ tuyến 16. Vĩnh yên. dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật đã kéo vào nước ta với những âm mưu thâm độc. ngày 2 .1945.

2 triệu đồng. lập lại nền thống trị của chúng. ở nước ta xuất hiện đồng thời nhiều kẻ thù hùng mạnh. Trong đó. lúc này trên đất nước ta lúc này còn khoảng 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp. ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công. trong đó quá nửa là rách nát. tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng. Đất nước ta vừa thoát ra khỏi cuộc sống nô lệ. bóc lột của thực dân Pháp và phát xít Nhật vẫn còn để lại hậu quả nặng nề Hậu quả của chính sách vơ vét. Các cơ sở công nghiệp của ta chưa phục hồi được sản xuất. Lợi dụng sự chiếm đóng của quân Trung Hoa dân quốc . Giáo viên : Hoàng Thị Hằng                                   http://www. các tệ nạn mê tín dị đoan…phổ biến ở nông thôn. Hơn 90% dân ta không biết chữ. Có thể thấy. hạn hán kéo dài làm cho đồng ruộng không cày cấy được. các thế lực phản động ở trong nước nổi dậy hoạt động chống phá cách mạng. Hàng hoá khan hiếm. nhiều xí nghiệp còn nằm trong tay tư bản Pháp.Nhật trên đất nước ta. giá cả tăng vọt… Ngân sách nhà nước trống rỗng.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            Thêm vào đó. đe doạ nghiêm trọng đời sống của nhân dân.vn                               .Pháp gây ra cuối năm 1944 đầu năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết đói vẫn chưa được khắc phục thì nguy cơ nạn đói mới xuất hiện. Lụt lội. kho bạc Nhà nước chỉ còn hơn 1. chúng cấu kết với nhau nhằm thực hiện mưu đồ bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ. bóc lột của Nhật-Pháp cùng với thiên tai làm cho nền kinh tế nông nghiệp nước ta trở nên kiệt quệ. Pháp . Quân Tưởng tung ra thị trường các loại tiền mất giá làm cho tình hình tài chính của nước ta càng thêm rối loạn Di sản nặng nề nhất mà chính quyền thực dân để lại là hậu quả của chính sách cai trị 3  “ngu dân“ của chúng. sự thống trị. Hậu quả nạn đói do Nhật .hoc360.Anh. Chính quyền Cách mạng chưa nắm được ngân hàng Đông Dương. có một bộ phận theo lệnh của đế quốc Anh tấn công lực lượng vũ trang của ta.

vn                               . quyêt tâm để đoàn kết toàn thể nhân dân để bảo vệ thành quả cách mạng vừa đạt được. chưa được củng cố. 4  Giáo viên : Hoàng Thị Hằng                                   http://www. lực lượng vũ trang còn non trẻ. Tình hình này yêu cầu Đảng ta phải khéo léo. thiếu kinh nghiệm lãnh đạo việc củng cố chính quyền. vận mệnh dân tộc trong đặt trong tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                            Chính quyền Cách mạng non trẻ.hoc360. giặc ngoài làm cho khó khăn chồng chất. Hoàn cảnh mới đã đặt cách mạng nước ta trong tình thế rất hiểm nghèo. trang bị thô sơ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. đe doạ trực tiếp đến sự tồn tại của Nhà nước Cách mạng. Cả thù trong.