You are on page 1of 11

AŞÇI VE KAMAROT YETERLĠLĠKLERĠ ĠÇĠN; GEMĠADAMI CÜZDANI ALMAK ĠSTEYENLER YUKARIDAKĠ BELGELERE AYRICA MESLEKLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM

YA DA ÇALIġMA
BELGELERĠNĠ DE EKLEYECEKLERDĠR.

Gerekli Belgeler : 1- DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2- NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3- DĠPLOMA (Mezuniyet veya öğrenim belgesi) 4- ĠKAMETGAH BELGESĠ 5- FOTOĞRAF 6- SABIKA KAYDI 7- SAĞLIK RAPORU 8- ASKERLĠK DURUM BELGESĠ
Dilekçe Örneği

………………..LĠMAN BAġKANLIĞI'NA Ticari gemilerde çalıĢmak amacıyla ………….yeterliliğnde gemiadamı cüzdanı almak istiyorum. Daha önce hiçbir liman baĢkanlığından gemiadamı cüzdanı almadığımı beyan eder, gereğini arz ederim. ADRES ve TEL. : ADI SOYADI (Ġmza)

Sağlık raporu tarihi geçmiĢ ise sağlık raporu (göz-kulak)alması gerekir.

Gerekli Belgeler : 1- DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2- NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3- GAZETE ZAYĠĠ ĠLANI 4- FOTOĞRAF (2 Adet) 5- SABIKA KAYDI 6- STCW BELGELERĠ(Aslı ve fotokopisi)
Dilekçe

ĠSTANBUL LĠMAN BAġKANLIĞI'NA ………..Limanına kayıtlı …...... sicil nolu ve ......................... yeterliliğndeyim.Gemiadamı cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkarmak istiyorum. Gereğini arz ederim. ADRES :(TEL) ADI SOYADI (imza)

Cüzdanda öğrenim ve askerlik kısmı eksik ise bunların asılları ve fotoko -pileri

Gerekli Belgeler : 1- DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2- NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3- GEMĠADAMI CÜZDANI(ASLI) 4- FOTOĞRAF (2 Adet) 5- SABIKA KAYDI 6- STCW BELGELERĠ(fotokopisi)
Dilekçe

ĠSTANBUL LĠMAN BAġKANLIĞI'NA ………..Limanına kayıtlı …...... sicil nolu ve ......................... yeterliliğndeyim.Gemiadamı cüzdanımın yenisini çıkarmak istiyorum. Gereğini arz ederim. ADRES :(TEL) ADI SOYADI (imza)

NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3.FOTOĞRAF (4 ADET) 4.DĠLEKÇE 2. AMATÖR DENĠZCĠ EHLĠYETĠNĠN ASLI.KATINDA YAPILMAKTADIR.ĠKAMETGAH BELGESĠ 5.SABIKA KAYDI 5.Sınav.DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2.SABIKA KAYDI 7. SRC SINAVLARI HER AYIN 3.DĠPLOMA (Mezuniyet veya öğrenim belgesi) 4. ADRES :(TEL) ADI SOYADI (imza) Gerekli Belgeler : 1.SAĞLIK RAPORU 8. AĢağıda belirtilen belgeleri ekli olarak sunuyorum. ÇARġAMBA VE PERġEMBE GÜNLERĠ SAAT 14. ZAYİİNDEN ÇIKARILACAKSA. . LĠMAN BAġKANLIĞI'NA Dilekçe "Amatör Denizci" yeterlilik belgesi almak için "Amatör Denizci Sınavı'na girmek istiyorum.FOTOĞRAF (4 ADET) 6.FOTOĞRAF (2 ADET) 4. SINAVI KAZANANLAR YUKARIDA ĠSĠMLERĠ VERĠLEN GEREKLĠ BELGELERĠ TATAMLAYARAK MÜRACAAT EDECEKLERDĠR..ÖĞRENĠM BELGESĠ (NOTER TASDĠKLĠ SURETĠ VE FOTOKOPĠSĠ) SINAVA GĠRMEK ĠÇĠN VARSA GEMĠADAMI CÜZDANI VEYA AMATÖR EHLĠYET VE 2 RESĠM 7-LĠMANDAN ALINACAK FORM ĠLE SĠCĠL LĠMANINA MÜRACAAT EDĠLECEK.ÇAR- ġAMBASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 5. Gereğini arz ederim.NÜFUS CÜZDANI (NOTER/MUHTAR TASDĠKLĠ SURETĠ VE FOTOKOPĠSĠ) 3. GAZETE ĠLANI Gerekli Belgeler : 1.ASKERLĠK DURUM BELGESĠ …………………….00 DE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EĞĠTĠM SALONUNDA YAZILI (test) VE SÖZLÜ OLARAK YAPILMAKTADIR.DĠLEKÇE 2.NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3.ĠKAMETGAH 6. HER AYIN ĠLK SALI. Gerekli Belgeler : 1.SAĞLIK RAPORU YIPRANMADAN ÇIKARILACAKSA.

. STCW belgelerimin yeni tüzüğe göre düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim........GEMĠADAMI CÜZDANI (CÜZDANIN ĠġLEM GÖRMÜġ SAYFALARININ FOTOKOPĠSĠ) 4-KURS BAġARI BELGESĠ (VEYA ONAYLI FOTOKOPĠSĠ) ĠSTANBUL LĠMAN BAġKANLIĞI'NA ………..KURS BAġARI BELGESĠ (VEYA ONAYLI FOTOKOPĠSĠ) STCW BELGELERĠNĠN.NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3.... sicil nolu ve .. YANMASI V... ÇALINMASI.........GEMĠADAMI CÜZDANI (CÜZDANIN ĠġLEM GÖRMÜġ SAYFALARININ FOTOKOPĠSĠ) 4-STCW BELGELERĠNĠN ASILLARI YENĠLEME ĠġLEMĠ..Limanına kayıtlı …. nedeniyle yenilenmesini istiyorum. YIRTILMA HATALI DÜZENLENME SĠCĠL LĠMANI VE SĠCĠL NUMARASI DEĞĠġMESĠ NETĠCESĠ YAPILIR........ yeterliliğndeyim.. Gereğini arz ederim... yeterliliğndeyim.....DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2..S. STCW belgelerimin yeni tüzüğe göre düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim..NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3...................GEMĠADAMI CÜZDANI (CÜZDANIN ĠġLEM GÖRMÜġ SAYFALARININ FOTOKOPĠSĠ) 4.......DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2......Gerekli Belgeler : 1. sicil nolu ve ........DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2... YIPRANMA... ĠSTANBUL LĠMAN BAġKANLIĞI'NA ……….Limanına kayıtlı …....... sicil nolu ve ... ADRES : (TEL) ADI SOYADI (imza) Dilekçe Gerekli Belgeler : 1.... yeterliliğndeyim..Limanına kayıtlı ….. ADRES : (TEL) ADI SOYADI (imza) Dilekçe Gerekli Belgeler : 1. STCW sertifikalarımı . ADRES : (TEL) ADI SOYADI (imza) 5.... ĠSTANBUL LĠMAN BAġKANLIĞI'NA ………...GAZETE ZAYĠĠ ĠLANI Dilekçe . KAYBOLMASI.... GĠBĠ YOK OLMASI NETĠCESĠ YENĠDEN DÜZENLENMELERĠDĠR.NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3...

FOTOĞRAF(2 ADET) 6.NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3. İlk kez başvuranlardan hizmet belgesi istenmez.STCW SERTĠFĠKALARI 10.STAJ DEFTERĠ (Veya STAJ YAPTIĞINA DAĠR BELGE) GEMĠ KAġELĠ OLACAK .NÜFUS lerde çalışanlar için iş akitleri 3.ĠKAMETGAH BELGESĠ 5.HĠZMET BELGESĠ(Açıklama yanda) 11. Yabancı gemi.SAĞLIK RAPORU 8.DĠPLOMA (Mezuniyet veya öğrenim belgesi) 4.GEMĠADAMI CÜZDANI 9.DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) HİZMET BELGESİ: GEMİ KAŞELİ OLACAK.CÜZDANI(SURETĠ-2 ADET) 2.FOTOĞRAF(8 ADET) 6. ADRES :(TEL) ADI SOYADI (imza) .Gerekli Belgeler : 1.SAĞLIK RAPORU 8.SABIKA KAYDI 7.GEMĠADAMI CÜZDANI 9.YETERLĠLĠK BELGESĠ(olanlardan) Dilekçe Örneği ĠSTANBUL LĠMAN BAġKANLIĞI'NA …………… Yeterlilik sınavına girmek istiyoum .DĠPLOMA(Mezuniyet veya öğrenim belgesi-2 adet) gelecek ve pasaport giriş çıkış4. ADRES :(TEL) ADI SOYADI (imza) Dilekçe Gerekli Belgeler : 1. GÜVERTE VE MAKĠNA LOSTROMOLUK MÜRACAATLARINDA HĠZMET BELGELERĠNDE LOSTROMOLUK YAPABĠLĠR ĠBARESĠ OLMALI DIR. HİZMET BELGESİ: 12.ĠKAMETGAH BELGESĠ 5.HĠZMET BELGESĠ(Açıklama yanda) HİZMET BELGESİ: GEMĠ KAġELĠ OLACAK.SABIKA KAYDI 7.STCW SERTĠFĠKALARI 10. Yabancı gemilerde çalıĢanlar için iĢ akitleri gelecek ve pasaport giriĢ çıkıĢları noter tastikli olacak.Gereğini arz ederim. ĠSTANBUL LĠMAN BAġKANLIĞI'NA …………… Yeterlilik sınavına girmek istiyoum .DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2. Yabancı gemilerde çalıĢanlar için iĢ akitleri gelecek ve pasaport giriĢ çıkıĢları noter tastikli olacak.Gereğini arz ederim.

LĠMANDAN ALINACAK FORM .FOTOĞRAF (8 ADET) 5.GEMĠADAMI CÜZDANI (YAZILI SAYFALARIN FOTOKOPĠSĠ) 8.ADAY BELGESĠ FOTOKOPĠSĠ Sınav. TELSİZ ZABİTLERİNİN DİKKATİNE .ÖĞRENĠM BELGESĠ (NOTER TASDĠKLĠ SURETĠ VE FOTOKOPĠSĠ) 7.AYRICA HAZIRLANAN EVRAKLARIN TAMAMININ BĠRER FOTOKOPĠSĠ. .BASINÇ ODASI TESTĠ 9. BELGELERİNİN YENİLENMESİ KENDİ SİCİL LİMANLARINDA YAPACAKLARDIR.DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2.Gerekli Belgeler : 1.NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3. Gerekli Belgeler : 1.DĠLEKÇE 2.ZAYĠĠNDEN MÜRACAAT EDECEK OLANLAR GAZETE ZAYĠĠ ĠLANINI GETĠRECEKLER.ĠKAMETGAH 6.NÜFUS CÜZDANI (NOTER/MUHTAR TASDĠKLĠ SURETĠ VE FOTOKOPĠSĠ) 3.SABIKA KAYDI 5. .FOTOĞRAF (4 ADET) 4.SABIKA KAYDI 6. Yeterli talep olduğundaher yılın Mayıs ayında yapılır.1 YIL HĠZMET ve SĠGORTA PĠRĠMLERĠ 7. SINAV BAŞVURUSU VE SÜRESİ BİTMİŞ EHLİYETLERİNİ DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ İLE TAHD.GOC VE REO SINAVINA GİRECEK GEMİADAMLARI.GOC ve REO yenilenmesinde ve zayiinden çıkarmada 1 yıllık telsiz zabiti olarak çalıştığına dair hizmet belgesi getireceklerdir.TLSZ. .DĠPLOMA (Mezuniyet veya öğrenim belgesi) 4.TLF OPR.

DĠLEKÇE 2.DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2.FOTOĞRAF 5.NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3. ADRES :(TEL) ADI SOYADI (imza) Gerekli Belgeler : 1.SAĞLIK RAPORU 7.ĠKAMETGAH BELGESĠ 4.Yeterliliğimin yeni tüzüğe göre intibakımın yapılması hususunu arz ederim.Liman BaĢkanlığına sicil naklimin yapılması hususunu arz ederim.NÜFUS CÜZDANI(SURETĠ) 3.GEMĠADAMI CÜZDANI Dilekçe Örneği (FOTOKOPĠSĠ) ĠSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ………Limanına kayıtlı ……sicil nolu ……yeterliliğine sahibim.Gerekli Belgeler : 1. ……….FOTOĞRAF (4 ADET) 4.SAĞLIK RAPORU 5.GEMĠADAMI CÜZDANI (ASLI) 8.SABIKA KAYDI 6.EHLĠYET FOTOKOPĠSĠ (2 ADET) 6.STCW SERTĠFĠKALARI 9. ADRES (TEL) ADI SOYADI (imza) Dilekçe Örneği (ASLI VE FOTOKOPĠSĠ) (Sicil Nakli İlk Müracaat için dilekçe) ĠSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ………Limanına kayıtlı ……sicil nolu ……yeterliliğine sahibim. ADRES :(TEL) ADI SOYADI (imza) .YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE Bağlı bulunduğum sicil limanımdan gelen dosyama ait gerekli iĢlemlerin baĢlatılması hususunda gereğini arz ederim.

DĠLEKÇE(Örneği aĢağıdadır) 2.GEMĠADAMI CÜZDANI (ASLI VE FOTOKOPĠLERĠ) 4. ADRES : ADI SOYADI (imza) Gerekli Belgeler : 1. (EĞĠTĠMĠ TAMAMLADIĞINA DAĠR YAZI) ĠSTANBUL LĠMAN BAġKANLIĞI'NA ………Limanına kayıtlı ……sicil nolu ……yeterliliğine sahibim.OKULUNU BĠTĠRDĠĞĠNE DAĠR ÇIKIġ BELGESĠ 3.STCW SERTĠFĠKALARI 5.DĠLEKÇE 2.SABIKA KAYDI 3.HĠZMET BELGESĠ YABANCI GEMĠDE ÇALIġANLAR ĠÇĠN. Okuluma istinaden hak ettiğim sertifikaların düzenlenmesi hususunu arz ederim. . Ġġ AKTĠ (YA DA FOTOKOPĠSĠ) VE PASAPORTUN ASLI ĠLE YALNIZCA GİRİŞ-ÇIKIŞ SAYFALARININ NOTER TASDİKİ ĠSTENĠR.GEMĠADAMI CÜZDANI (BAġTAN SONA YETERLĠLĠK DAHĠL FOTOKOPĠSĠ) 4.Gerekli Belgeler : 1.DENĠZDE GÜVENLĠK EĞT.

1-    Dilekçe (Örneği Yukarıdadır) 2-    Nüfus Cüzdanı Örneği   (1 adet) 4-    İkametgah Belgesi 5-    Sağlık Kurulu Raporu 6-    4 Adet Fotoğraf 7-    Sabıka Kaydı Belgesi .