You are on page 1of 3

PROIZVODNOST (naturalna metoda

)
Pr  Q T

Pr 

Q S ili s

p=količina učinaka po jedinici rada; S broj radnika; s broj utrošenih radnih sati; Q količina učinaka

Koeficijenti (naturalno-uvjetna metoda):

K=

Radno vrijeme svakog proizvoda Radno vrijeme uvjetnog proizvoda Pr  S ili s Q
rp= količina rada po jedinici učinka; S broj radnika; s broj utrošenih radnih sati; Q količina učinaka

Radna metoda:

Norma sati Pr  Efektivni sati
Novčana metoda:

r

Pr 

Q  Stalne cijene T  Stalne place

Pr 

 broj proizvoda ili usluga  cijene broj radnika ili broj sati rada

Dinamika proizvodnosti rada

I Pr 

Pr1 100 Pr0

Likvidnost poduzeća

L=

Novac+Krat. potrazivanja Krat. dugovanja

Koeficijent obrtaja kapitala Kob= koeficijent obrtaja Ph= godišnji prihod (promet) Kobr= obrtni kapital korišten za ostvarenje tog prihoda

K ob 

Ph K obr

Trajanje obrtaja Tob=vrijeme vezivanja (trajanje obrtaja) D= broj dana u godini

Tob 

D K ob

Imovina neto dugotrajna imovina=dugotr.imovina – amortizacija kratkotr.imovina=zalihe+potrazivanja+ekv.novca+gotovina
Imovina- obveze - preferencijalne dionice  vrijednost vlastitog ulaganja(redovnih dionica)

bilanca  imovina  ukupna tekuća imovina (novac i utržive vrijednosnice, potraživanja, zalihe)  neto vrij. dugotr. imovine  obveze i glavnica  obveze:  tekuće obveze (doavljači, mjenice, ostale tek. obveze)  dugoročne obveznice  obična glavnica:  preferencijalne dionice  obične dionice  zadržane zarade

potraživanja= Povezivanje pokazatelja – Dupontov sustav ROA  neto dobit promet   ROS  KOB=3.8 1.5=5.5 ukupna imovina(prosječno stanje) 2000 ukupan prihod(promet) 3000   4.5   3.Neto-prodaja (ukupan prihod) – ukupni troškovi prodanih proizvoda = bruto-kontribucija bruto-kontribucija – administrativni troškovi = bruto-dobit prije kamata i poreza (EBIT) bruto-dobit prije kamata i poreza (EBIT) – kamate = dobit prije poreza (EBT) dobit prije poreza (EBT) – porez =neto dobit Neto-prodaja (ukupan prihod) – varijabilni troškovi = marginalna kontribucija marginalna kontribucija – fiksni troškovi = dobit prije kamata i poreza (EBIT) dobit prije kamata i poreza (EBIT) – kamate = dobit (zarada) prije poreza (EBT) dobit (zarada) prije poreza (EBT) – porezi (na dobit) = dobit nakon kamata i poreza (neto-dobit) Neto novčani tok neto novčani tok  neto dobit  amortizacija+ostali nenovčani rashodi NRK = kratkotrajna imovina – kratkotrajne beskamatne obveze (kratkotrajne obveze – mjenice) NOPAT = zarade prije kamata i poreza x (1-T) NOPAT = neto dobit (poslije kamata i poreza) + kamate (1-T) Operativni novčani tok = NOPAT + amortizacija Free Cash Flow = operativni novčani tok – bruto investicije u operativnu imovinu Bruto investicije u operativnu imovinu = neto investicije + amortizacija FCF = NOPAT – neto investicije u operativnu imovinu Pokazatelji snage zarađivanja ukupna profitabilnost  bruto dobit 283.000 ROE(profitabilnost glavnice)  neto dobit 113.o.8   14. zaliha= ukupan prihod 3000   1.68% ukupna imovina 2.5 profitabilnost imovine(ROA)    5. ukupne imovine= k.78% ukupni promet 3. 2% imovina 2.67% obična glavnica 896 neto dobit 113.o.5  12.000 ROS(profitabilnost prodaje)  Pokazatelji aktivnosti (koeficijenti obrtaja) k.o.7 promet imovina .000 neto dobit 113.88 zalihe(prosječno stanje) 615 ukupan prihod(promet) 3000  8 potraživanja(prosječno stanje) 375 k.

Ako je glavnica glavni izvor imovine: ROA  neto dobit neto dobit   ROE uk.92 .5   2.93   10. 24 kratkoročne obveze 310 kratkotrajna imovina 1000   3.93   1.1 E(zarada po dionici) 2. 27 M(tržišna vrijednost dionice) 22. imovina+potraživanja 385   1. 23 kratkoročne obveze 310 tekući odnos= Pokazatelji investiranja zarade po dionici(EPS)= neto dobit-dividende na povlaštene dionice 113. 28 B(knjigovodstvena vrijednost dionice) 17. 2% ukupna imovina 2000 ukupne obveze 1064   1.fin.imovina glavnica ukupna imovina glavnica multiplikator glavnice  Pokazatelji zaduženosti stupanj zaduženosti= dug 1064   53.19 ukupna obična glavnica 896 odnos duga i glavnice= Pokazatelji likvidnosti brzi odnos= novac+kratk. 27 ponderirani prosječni broj običnih dionica 50 P(tržišna cijena po dionici) 22.