You are on page 1of 2

MB05 – HD.

M/HR/19

BÁO CÁO THỰC TẬP
Họ và tên Nhân viên thực tập:…………………………………
ID Nhân viên thực tập: ………………………………………..
Đơn vị thực tập (Phòng/ban/CN/TT/Khối):
………………………………………………………………………………………………….
Địa điểm công tác: ……………………………………………………………………………...
Thời gian thực tập từ …./......./......…….. đến …………/……../……..……………...
Họ và tên Cán bộ hướng dẫn:
Chức danh Cán bộ hướng dẫn:
ID cán bộ hướng dẫn:
1. Những việc đã thực hiện trong thời gian thực tập: (Nhân viên thực tập tự ghi)
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Các đề nghị, kiến nghị của cá nhân:
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..........., ngày ……… tháng …….. năm ……..
NGƢỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quy định của Ngân hàng.Chấp hành nội quy. . .MB05 – HD. đạt.Đánh giá tổng quát (không đạt. ghi rõ họ tên và đóng dấu) .Tinh thần phối hợp và hợp tác trong công việc.Đề xuất tuyển dụng (không tuyển.Nhận xét chung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Đánh giá và đề xuất của lãnh đạo đơn vị: .BÌNH KHÁ TỐT RẤT TỐT . Tuyển về đơn vị Thực tập sinh đang thực tập): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ (Ký. Tuyển về một đơn vị khác trong hệ thống Techcombank.Nhận xét chung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . xuất sắc): ……………………………………………………………………………………………… .Thực hiện công việc trong thời gian thực tập .M/HR/19 BÁO CÁO THỰC TẬP Đánh giá của Cán bộ hƣớng dẫn: CHỈ TIÊU KÉM T.