You are on page 1of 15

,

.. CHlNHPmJ CQNG HoA xA HQI cau NGHIA VI:t::TNAM D~)cI~p - Tl! do - Hanh phtic
Ha N(ii, ngay 26 thdng 5 ndm 2011

se.
CONG
THONG TIN f)l~N

39/2011!NI)-CP

Til CHiNH PHU NGHJ DJNH

fJEN ~:~~.:.. 1.4.r.f.j~

Sua d8i. b8 sung mC}t s& di~u cua Ngh] djnh 185/2004IND-CP ngay 04 thang 11 nam 2004 cua Chinh phu v~ xii' phat vi pham hanh chinh trong llnh v .... k~ toan c

sa

cHiNHpHiJ
Can cir Lu~t T& chirc Chinh phu

s6

32/2001/QHIO

ngay 25 thang 12

nam 2001;
Can err Luat K~ toan

s6 03/2003/QHli

ngay 17 thang 6 nam 2003;

Can cir Phap l~nh Xu 19 vi pham hanh chinh s3 44/2002!PLUBTVQHIO ngay 02 thang 7 nam 2002 va Phap lenh sua d6i, be, sung mot s6 di~u cua Phap l~nh Xu 19 vi pham hanh ehinh s6 04/20081PL-UBTVQH12 ngay 02 thang 4 nam 2008 cua Uy ban Thuong vu Qu6c h9i; Theo d~ nghi cua BO tnnrng B9 Tai chinh, NGIqDlNH: Di~u 1. Sua d6i, b6 sung mot s6 di~u ella Nghi dinh s6 185/20041ND-CP ngay 04 thang 11 nam 2004 cua Chinh phu v~ xu phat vi pham hanh chinh trong Iinh vue k~ toan: 1. Khoan 2 Dieu 1 duoc sua d6i, be, sung nhu sau: "2. Vi pham hanh chinh trong Iinh vue k~ toan bao g6m:

ve chung ill k~ toan; b) Vi pham quy dinh ve s6 k~ toan; c) Vi pham quy dinh v~ tai khoan ke toan;
a) Vi pham quy dinh d) Vi pham quy dinh v~ bao cao tai chinh, bao cao quyet toan va cong khai bao cao tai chinh;

khoan 3 Dieu 10. t6 clnrc vi pham con co the bi lip dung hinh tlnrc xu phat _b6 sung quy dinh tai khoan 5 Dieu 7. ca nhan. Ngoai hinh thirc phat quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Di€u nay. khoan 3 Di€u 15. khoan 5 Di€u 8. Khi phat tien.000. nhung khong diroc giam qua rmrc t6i thieu cua khung tiSn xu . khoan 3 Di€u 9. e) Vi pham quy dinh v~ bao quan. khoan 6 Dieu 8.~---------------~--. khoan 2 Di€u 15 cua Nghi dinh nay. Di~u 5 dtroc sua d6i nhu sau: "Di~u 5.000 d6ng d~n 30. rmrc d!) vi pham. Tuy thea tinh chit. 1) Vi pham trong viec 16 chtrc b6i duong va cip clnrng chi b6i dutmg k~ roan tnrong. khoan 3 Di€u 14. b) Phat tien til' 200. i) Vi pham quy dinh v€ hanh ngh€ k~ toan. n~u co tinh tiet giam nhe thl rmrc tibn phat co the giam xuong. . ch~ d!) k~ toan va cac quy dinh khac. g) Vi pham quy dinh v€ kiem ke tai san. b6 tri nguoi lam k~ toan hoac thue lam k~ toan.2 . 2. ca nhan.. Hinh thtrc xu phat vi pham hanh chinh trong linh 1. t6 chirc vi pham eon co th~ bi lip dung mot hoac nhi€u bien phap khac phuc h~u qua quy dinh tai khoan 6 DiSu 7. hru trft tai lieu k~ toan. 3. t6 chirc phai chju m!)t trong cac hinh thirc xu phat chinh sau day: a) Canh cao. mire ti€n phat cu th~ dbi voi m!)t hanh vi vi pham hanh chmh lil mire trung binh cua khung tien phat duoc quy dinh tai Chuang IJ cua Nghi dinh nay d6i voi hanh vi d6. 4." 2. k) Vi pham quy dinh v€ ap dung chuan muc k~ toan. ca nhan. h) Vi pharn quy dinh ve t6 clnrc b¢ may k~ toan.000 d6ng. khoan 3 Di€u 16 cua Nghi dinh nay. V\lC k~ toan M6i hanh vi vi phamhanh chinh trong linh V\fC k6 toan. ~-- d) Vi pham quy dinh ve kiem tra k~ toan.

Uti chinh phat sinh. rna khong co tham quyen kY hoac khong duoc uy d) Lap hoa don ban hang nhung khong giao hoa don ban hang cho khach hang thea quy djnh. d) Khong l~p chung ill k€ toan khi nghiep vu kinh te. Phat ti6n til" 2. b6 sung nhu sau: "DiSu 7. tai chinh phat sinh (tnr tnrong hop ban bang khong l~p hoa don quy dinh tai khoan 4 Dieu nay).000.000. .3 phat.000 d6ng d~n 10. b) Thoa thuan hoac ep buoc nguoi khac gia mao. c) Lap chirng ill ke toan c6 nQi dung cac lien khong giong nhau trong tnrong hop phai l~p chirng ill ke toan co nhieu lien cho mot nghiep vu kinh te. sua chua clnrng ill k€ toan. Phat tien ill 10. khai man chung nr k~ toan. ke b) Ky chirng ill k~ toan khi chua ghi du noi dung chimg ill thuoc trach nhiem cua nguoi ky.000 dang d~n 30." 3.000 d6ng d6i voi mot trong cac hanh vi sau day: a) Lap clnrng nr k€ toan khong dfry du cac noi dung chu y~u theo quy dinh cua phap lu~t vb k~ toan.000.000. 3. neu c6 tinh ti~t tang n~ng thi rmrc ti6n phat co the tang len nhung khong diroc qua mire t6i da cua khung tien phat.000. khai man chung tir dang d6i voi mot trong ke toan.000 cac hanh vi sau day: a) Gia mao. c) Ky chirng ill k~ toan kh6ng dung voi quy dinh ve chirc danh dbi voi rung loai chtrng ill toano ke b6 tri che ky cua cac 2. b) T~y xoa.000 d6ng den 2. Vi pham quy dinh v~ clnrng ill k€ toan 1. c) Ky chirng tir k~ toan quyen ky. Phat tien ill 200. Di6u 7 duoc sua d6i.000 d6ng d6i voi mot trong cac hanh vi sau day: a) L~p chimg ill k~ toan khong du s6 lien theo quy dinh cua m6i loai chirng ill toan.

5. b) Tuoc quyensir dung Chung chi hanh ngh€ k€ toan vinh vi~n d6i voi nguoi hanh ngh€ vi pham guy dinh tai khoan 3 Di~u nay. e khoan 3 Dh~u nay. b) Buoc phai khdi phuc lai cac chimg tir k€ toan theo dung thirc te. Khoan 3. e khoan 1. e) Huy bo hoac c6 vu kinh t8. b khoan 3 Di~u nay." 4. d) Khong thirc hien viec khoa s6 k€ toan trong cac tnrong hop rna phap lu~t v€ toan quy dinh phai khoa s6 ke toan. Hinh thirc xu phat b6 sung: a) Tich thu chimg tir k~ toan d6i voi hanh vi vi pham quy dinh tai ditrn a.000.000 d6ng d6i voi mot trong cac hanh vi sau day: a) Khong thuc hien viec rna s6 k€ toan vao dftu ky ke toan 113mhoac til ngay thanh l~p don vi ke toan. ke . c) Thong tin. tai y lam hir hong chtrng nr k8 toano 4. s6 lieu ghi tren s6 ke toan hoac s6 lieu tren s6 k8 toan khong dung voi chirng til ke toan. te. c) Buoc phai huy cac chirng ill k8 toan da: l~p trung l~p cho mot nghiep vu quy dinh tai di~m d khoan 3 Dieu nay. diSrn a. c khoan 2 va dh~m e. Phat ti€n tir 20.! 4 d) C6 Y l~p nhieu lfuI chirng nr k8 toan cho mot nghiep chinh phat sinh. khoan 4 Dieu 8 duoc sua d6i nhu sau: "3. Phat tien ill 5. b.000. b.000 d6ng d6i voi hanh vi ban hang khong l~p hoa don ban hang theo quy dinh. Ap dung bien phap kh~c phuc Mu qua: a) Buoc phai l~p clurng ill k€ toan cho nghiep vu kinh tai chinh da phat sinh d6i voi vi pham guy dinh tai diem d khoan 3 va khoan 4 Di€u nay.000.000. b) Khong c6 chtrng ill ke toan chirng rninh cac thong tin.000 d6ng d8n 15.000 d6ng den 30. dung quy dinh d6i voi cac vi pham quy dinh tai cac di~rn a. 6. s6 lieu ghi tren s6 k6 toan cua nam thuc hien khong k€ tiep thong tin.. s6 lieu ghi tren s6 ke toan nam tnroc lien k€ hoac s6 k8 totin ghi khong lien tuc tir khi rna s6 den khi khoa s6.

000.000. khoan 2 Di~u 9 diroc sua d6i nhu sau: "1. b6 sung nhu sau: "Di@u 10.000." 6.000.000 d6ng dSn 30.000 d6ng den 10. Phat ti~n tit 5. hoac khong co dfty du chtr kY va dong dftu thea quy dinh sau khi in s6 . Khmln 1. Vi pham quy djnh v~ bao cao tiai chinh. r M thong s6 kS to an chfnh tlnrc cua dan vi.000 d6ng d6i voi mot trong cac hanh vi sau day: a) M& s6 kS toan ngoai b) Gia mao s6 k~ toan. 4. phuong phap hach toan cua tai khoan k€ toan do BQ Tai chinh ban hanh hoac rna them tai khoan ke toan trong M thong tai khoan kS toan cftp I dii lira chon rna khong dircc Bo raj chinh chap nhan. Dieu 10 diroc sua d6i.000 d6ng d6i voi mot trong cac hanh vi sau day: . b) Sua d6i nQi dung. b) Khong thirc hien dung Mth6ng tai khoan eta duoc BQ Till chinh chAp thuan. c) Thoa thuan hoac ep buoc nguoi khac gia mao s6 kS toan.000.000.5 d) Khong in s6 k~ roan ra gi§y sau khi khoa s6 tren may vi tinh d6i voi cac loai s6 phai in theo quy dinh. Phat tien tit 15. 2.000 d6ng dSn 20.000.000.000 d6ng d6i voi mot trong cac hanh vi sau day: a) Hach toan khong thea dung nQi dung quy dinh cua tai khoan kS toan.000 d6ng den 15. bao cao quy~t toan via cong khai bao cao tai chinh 1. Phat tien tir 5.000 d6ng d6i voi mot trong cac harm vi sau day: a) Khong ap dung dung h~ th6ng tai khoan kS toan quy dinh cho nganh va linh vue hoat dong cua dan vi. d) C6 y de ngoai s6 k€ toan tai san cua dan vi hoac tai san co lien quan den dan vi. d) Huy be truce han hoac c6 y lam hir hong s6 ke toan." 5. Phat ti~n ill 10.

khai man s6 lieu tren bao cao tai chinh. g) Thong tin. han quy dinh. d) Cong khai bao cao tai chinh khong dly du n9i dung thea quy dinh. 3. h) N¢p bao cao tai chinh cho co quan nha mroc co th~m quyen khong dinh k~m baa cao ki~m toan d6i voi cac twang hop rna phap Iu?t quy dinh phai kiem toan. dp.000. c) Gia mao bao cao tai chinh.000.000 d6ng d6n 30. bao cao quyet toan cho co quan nha rnroc co tham quyen cham qua 03 thang thea thai han quy dinh. b) Lap bao cao tai chlnh khong dung voi s6 lieu tren s6 k6 toan vachirng rir k~ toan. khoan 2 Dieu nay. khong nh§. khong ro rang.000 d6ng d6i voi rn9t trong cac hanh vi sau day: a) NQP bao cao tai chinh. Phat tien til 15. c) NQp bao cao tai chinh. d) Thoa thuan hoac ep buoc ngiroi khac gia mao bao cao tai chinh. b) L?p va trinh bay bao cao tai chinh khong dung phuong phap. thoa thuan hoac ep buoc ngiroi khac cung tin.t quan thea quy dinh. bao cao quyet toan cho co quan nha nuoc co tham quyen cham nr 01 thang d~n 03 thang thea thai han quy dinh.6 a) Khong l?p bao cao tai chinh hoac Hip bao cao tai chinh khong dAy du noi dung theo quy dinh. d) C6 y. s6 lieu khoan sai SIJ that. . xac nhan thong e) Thirc hien viec cong khai bao cao tai chinh cham qua 03 thang thea thai han quy dinh. 2. khai man s6 lieu tren bao cao tai chinh. s6 lieu cong khai baa cao tai chinh sai SIJ that. d) Cong khai bao cao tai chinh cham tir 01 thang d~n 03 thang thea thai . Ap dung bien phap kh&c phuc Mu qua: Buoc phai thirc hien dung quy dinh cua phap Iu?t ve k~ to an d6i voi hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 1.

000. c. kY kinh doanh b) Nguoi dai dien thea phap luat cua doanh nghiep kinh doanh dich vu kt roan kh6ng co Chung chi hanh nghe k€ toan. g) Cho thue. ngan sach va sfr dung v6n". me.000.7 4. Hinh thirc xtr phat b6 SWlg:Kh6ng c6ng nh~ bao cao tai ehinh d6i voi hanh vi vi pham quy dinh tai di~m b. Phat tien ill 10. him k~ toan tnrong. d. anh. ca nhan hanh nghe k~ to an nhung khong dang dich vu k~ toan.000 d6ng den 30. 9. ern ruot k~ ca Kt toan tnrong cua dan vi chinh hoac khong du nang lire chuyen rnon hoac nhan lam thue kt toan khi dan vi ke toan co yeu du trai voi dao due nghe nghiep. d. d) Thue t6 chirc hoac ca nhan khong du di~u kien hanh nghe k~ toan him k~ toan. chong. cho muon Chung chi hanh nghe kt toan. can. c) Doanh nghiep hoac ca nhan hanh nghe k€ toan kh6ng dam bao di~u kien hoat d9ng thea quy dinh nhimg v§n cung dp dich vu k~ toan. Khoan 2 Di~u 16 duoc sua d6i.000 d6ng d6i voi mot trong cac hanh vi sau day: a) T6 clnrc. chi. e) Nhan lam thue k€ toan khi la b6." 8. vc. cua nguoi co trach nhiem quan ke toan hoac co quan M kinh tt.000. Phat ti~n ill 20. tai ly di6u hanh. B6 sung Dieu 16 a sau Dieu 16 nhu sau: "f)i~u 16a. d) Ca nhan hanh nghe k~ roan nhung khong co Chung chi hanh nghS k~ toan.000. g tai khoan 2 Dieu nay. chuyen mon nghiep vu k~ toan. Ti€n giri Kho bac Nha mroc cua don vi d~ nhan tien va chuyen ti~n cho cac hoat d9ng tien t~ vi pham cht do quan ly tai chinh.000 d6ng d~n 30. Khoan 1 Dieu 15 diroc sua d6i nhir sau: "1." 7. b6 sung nhu sau: d6ng d6i voi hanh vi " 2. Vi pham trong vi~c b6i dutrng kf toan trmmg t6 chirc b8i dutrng va cAp chli'ng chi .000 cho d6i nrong khac str dung tai khoan Ti€n giri ngan hang.

chuang trinh va thai gian hoc. b) Vi pharn guy dinh v€ hinh thirc t6 chtrc khoa hoc." 10.000 d6ng dili voi mQt trong cac hanh vi sau day: a) Vi pham guy dinh v~ thu tuc t6 clnrc khoa hoc.000. 1. Phat tien tit 10. b) Vi pham quy dinh v6tieu chuan hoc vien. bao cao lien quan d~n khoa hoc.000 cac hanh vi sau day: d6ng den 30. sa dao tao. Di~u 18 duoc sua d6i nhu sau: ":Di~u 18.----------------------------------------8 l.000 d6ng d6i voi mot trong a) Vi pham quy dinh ve di€u kien duoc t6 chirc khoa hoc.000.000 d6ng d~n 10. .000 d6ng. 3. 2. Thanh tra vien Tai chinhcac a) Phat canh cao. Chanh thanh tra Sa Tai chinh c6 quyen: . Phat ti~n tit 5.000. 2.000 cac hanh vi sau day: d6ng d6i voi mQt trong a) Vi pham quy dinh v~ nQi dung. dp clnrng chi b6i duong ke toan tnrong. kiern tra. c) Vi pham guy dinh v€ che dQ thong bao. danh gia k~t qua hQCt~p.000 d6ng d~n 20.000. b) Vi pham quy dinh ve viec S11 dung tai lieu b6i duong kB toan tnrong. c) Vi pham quy dinh v€ thi. c) Vi pham guy dinh ve hru giu h6 so lien quan den khoa hQC. Thjm quy~n xU-phat ella thanh tra tai chinh . b) Phat tien d~n 500.000. Phat tien ill 20. cdp dang thi hanh cong vu c6 quyen: c) Ap dung bien phap khic phuc h~u qua quy dinh tai khoan 3 Dieu 5 cua Nghi dinh nay.000. d) Vi pham guy dinh v€ quyen va trach nhiem cua co d) Vi pham guy dinh v~ in.

000.000. c) Ap dung cac hinh thirc xu phat b6 sung va bien phap kh~c phuc hau qua quy dinh tai khoan 2. khoan 3 Di~u 5 cua Nghi dinh nay. khoan 3 Di€u 5 cua Nghi dinh nay. b) Phat ti€n den 30. b) Phat tien den 30. thi 1rin (goi chung Ia dp xa) co quy~n: a) Phat canh cao.000 d6ng.000 d6ng.000. Di€u 19 duoc sua d6i nhir sau: "Di~u 19. plnrong.9 a) Phat canh cao." 11. ThAm quyen xii' phat ciia Uy ban nhan dan cac eAp 1. . quan. c) Ap dung bien phap khac phuc Mu qua quy. c) Ap dung cac hinh tlnrc xu phat b6 sung va bien phap khac phuc h~u qua quy dinh tai khoan 2. thanh ph6 thuoc tinh (goi chung la cAp huyen) co quyen: a) Phat canh cao. CM tich Uy ban nhsn dan xii. khoan 3 Di€u 5 cua Nghi dinh nay. 2. thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong (goi chung Ia cAp tinh) co quyen: a) Phat canh cao.000 d6ng. b) Phat ti~n dtn 2. dinh tai khoan 3 Di€u 5 cua Nghi dinh nay.000 d6ng. Mu 3.000. c) Ap dung cac hinh thirc xu phat b6 sung va bien phap kh~c phuc qua quy djnh tai khoan 2.000. Chanh thanh tra BQ Tai chfnh co quyen: a) Phat canh cao. 3. Chu tich Uy ban nhan dan tinh.000d6ng. b) Ph?t tien den 30. thi xa. Chu tich -Oy ban nhan dan huyen. b) Phat ti~n den 30.

" 14. Phap lenh sua d6i. mau quyet djnh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vue k~toan . 1. Dieu 23 diroc sua d6i." 12." 13. B6 sung Dieu 29 a sau Dieu 29 nhu sau: "~i~u 29ao_Ban h~nh miu bien ban vi pham hanh chinh trong linh vl}'c ke toan. M&u bien ban vi pham hanh chinh trong linh vue k€ toan duoc quy dinh tai Phu Iuc I ban hanh kern theo Nghi dinh nay. b6 sung nhu sau: "f)i~u 20. n9i dung. b6 sung phap lenh xu Iy vi pham hanh chinh nam 2008. Dieu 24 duoc sua d6i. sung nhu sau: "J)i~u 24. be. b6 sung Phap lenh Xu 19 vi pham hanh chlnh nam 2008 va Nghi dinh s6 37/200S/NI)-CP ngay 18 thang 3 nam 2005 cua Chfnh phu quy dinh thu tuc ap dung cac bien phap cuong ch€ thi hanh quyet dinh xu phat vi pham hanh chfnh. khoan 3 Dieu 5 cua Nghi dinh nay. duoc uy quyen d6i voi cftp ph6. Uy quyin xu phat vi pham hanh chinh trong linh V\fC k~ toan 1. C~p pho duoc uy quyen xu Iy vi pharn hanh chinh phai chiu trach nhiem v€ quyet dinh xu Iy vi pham hanh chinh cua minh tnroc cftp tnrong va tnroc phap luat. Ngiroi co tham quyen xu phat vi pham hanh chinh quy dinh tai khoan 2. 2. thai han uy quyen. Thu tuc xu phat vi pham hanh chinhtrong linh V\lC k€ toan duoc thirc hien theo cac quy dinh tai Phap I~nh Xu Iy vi pham hanh chinh va Chuong IV Nghi dinh s6 128/200S/NI)-CP ngay 16 thang 12 nam 2008 cua Chinh phu quy dinh chi ti€t mot s6 dieu cua Phap lenh Xu ly vipham hanh chinh nam 2002 va PMp lenh sua d6i. CtrO'ng ch~ thl hanh quy~t djnh xii' phat vi pham hanh chinh Viec cuong ch~ thi hanh quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh V\lC k€ toan diroc thirc hien theo quy dinh tai Dieu 66 va Di€u 66a cua PMp lenh Xu ly vi pham hanh chinh nam 2002. khoan 3 Dieu IS va Di€u 19 cua Nghi dinh nay chi. Ngiroi duoc uy quyen khong diroc uy quyen tiep cho b~t ky ca nhan nao khac. Dieu 20 duoc sua d6i. b6 sung nhir sau: "2.---~.------------------------------------------------10 c) Ap dung cac hinh thirc xu phat b6 sung va bien phap khAc phuc Mu qua quy dinh tai khoan 2." 15. Viec uy quyen phai duoc thuc hien bang van ban va phai xac dinh ro pham vi. . Khoan 2.

cac PCN.HDND.Ca quan Trung irong cua cac doan the.IC k~ toan 1. . cac Vu. .Uy ban Giam sat tai chinh Quae gia.Luu: Van thir.n: . dan vi rnrc thuec.'. . Chu tich Uy ban nhan dan tinh. . .VP BCD TW v~ phong.Ban Bf thu Trung irong Dang.Vien Kiem sat nhan dan tai eao. .Van phong Trung irong va cac Ban cua Dang. . chong tham nhiing. Nhirng quy dinh phat vi pham hanh chinh trong linh vue k~ toan tnroc day trai voi Nghi dinh nay deu bj biii bo. Cac BQ tnrong. cac Ph6 Thu tuong Chinh phu.UBTW M~t tr~ T& quae Vi~t Nam. Thu tnrong co quan ngang BQ." Di~u 2. . C6ng bolo. . . ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay.Ngan hang Chinh sach Xii hQi. .HQi dang Dan tQe va cac Dy ban cua Quae h(ii. .Thu nrong. . co quan thuoc CP.eve kiBm tra van ban (BTP).J90 Nguy~n Tin Dung . C&ng TIDT.11 2. . . BQ Tai chinh co trach nhiem huong d~ thi hanh Nghi ve xu 2. NmnhiJ. . UBND cac tinh. BQ tnrong dinh nay.VPCP: BTeN. TP true thuQe TW. . . M~u quy~t dinh phat vi pham hanh chinh trong linh duoc guy dinh tai Phu luc II ban hanh kern theo Nghj dinh nay. .Ki~m toan Nha mroc.Van phong Quae hQi.Cac BQ. N ghi dinh nay co hieu hrc thi hanh k€ nr ngay 1 thang 8 nam 2011 . 2. Hieu lire thi hanh xu Vl. eve.Van phong Chu tich mrcc. KITH (5b).Toa an nhan dan tai cao. thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong va cac t6 chirc. .Ngan hang Ph at triBn Vi~t Nam. co quan ngang BQ. Di~u 3. T6 chirc thuc hien 1. Thu tnrong co quan thuoc Chfnh phu. .

.. b6 sung Nghi dinh s6 I8S/2004IND-CP. . Don vi cong tac: .. .. . ndm " s6: IBB-VPHC BIEN BAN Vi pham hanh chinh trong linh v\fc k@toan Can cu Nghi dinh s6 185/20041ND-CP ngay 04 thang 11 nam 2004 cua Chinh phu ve phat vi pham hanh chinh trong Iinh ~c k~ to~ v~ Nghi dinh so ... bO sung Nghi dinh s6 185/20041ND·CP ngay 04 thang 11 nam 2004... .thea Nghi dinh' sci 39 12011/ND-CP r~~~thting 5 nom 2011 cua Chinh phu) .. ... chinh trong linh V\l'C k€ toan quy dinh tai ngay 04/1112004 cua Chinh phu v~ phat vi co hanh vi vi pham hanh s6 185/2004IND-CP V\IC Nghi dinh pham hanh chinh trong linh k~ toan va Nghi dinh sua d6i.Hanh phue .. ...I .TV do . 1) 2) VOi sl! chimg gio ngay Chirc vu: Clnrc vu: thang nam tai. .. . Di8u 1) Vi pham hanh chlnh v~ k~ toan quy dinh tai khoan cua Nghi dinh s6 Tinh tiet tang n~g hoac giam nhe . Chung toi gAm: .. Xu Hom nay.I2011IND-CP ngay ... . .1... Don vi cong tac: kiin cua cac DngIBa: Ti~n hanh l~p bien ban vi pham hanh chinh v~ k@toan dai vOi: 1) 2) Chuc V\l: Chirc vu: . nhir sau: s6 Xu .. .al'flnncem HANH cH1NH Phu luc I TRONG LiNH vue KE ToAN (TEN CO QUAN COO QUAN TEN QUAN L~P BIEN BAN) eo CONG HoA xA HQI em) NGHiA V~T NAM DQc I~p . Don vi cong tac: Ong (Ba)/t6 clnrc Btl .ngay thang.. .. Don vi cong tac: . cua Chinh phu ve sua doi......

~.'. ki~o trioh bay ella oglfOO vi pham hote d.... ~~:~. . ghi ro ho ten) BIEN BAN NGubI cmrxc KIEN (NEU CO) (Ky.. 5) hanh chinh: hoac ..:. ....~Jr.... 01 ban giao eho t6 chirc hoac eel nhan vi pham...... 01 ban giao cho ngiroi vi pham. ..~ tfoli khoan.-..... 3) Vi pham D·l..'...2 2) Vi pham hanh chinh :Dieu ... . .. .. . t6 chuc Nguei c6 quyen l~p bien ban nay yeu du dinh chi ngay hanh vi vi pham.. trang. •. :...."'.. . .... : ... "t -i.~:1:...~: . :. ghi ro ho ten) . -~:.:.?:.F.. ghi ro ho ten) (Ky....'1i..~._...: quy dinh tai khoan ..L-.j~*J.~cua N ghi dinh sO t1 . Tlnh th~ttang nang hoac giam nhe " .:'f... NGU'61VIP~ D~N T6 entre VI P~ NGU'61 L~ (HO~C B~ (Ky. dircc l~p thanh 03 ban... :~::i. ~~:t.. r.. 01 ban nguoi hoac co quan I~p bien ban giu..~~~>tt~? Tinh tiet tang nang hoac giam nhe 4) Vi pham ihanh chinh vS ke toan Dieu cua Nghi dinh s5 Tinh tiet tang nang hoac giam nhe ..~...~..~.... 3:. leu hanh chinh ve ke toan quy dinh ~i"':@ioAp...~~\:~:....· .i di~o Y ta chtrc vi pham .~' . .....}:.... 6ng (Ba) Bien ban nay g6m . cua Nghi dinh s5 ve ke toan quy dinh .

Di~u ...I2011IND-CP ngay . QUvtTDJNH Xir phat vi pham hanh chinh trong linh v\fc k~ toan Can cu Nghi dinh s5 185/2004IND-CP ngay 04 thang 11 nam 2004 cua Chinh phu v~ Xu phat vi pham hanh chinh trong llnh vue to~ v~ Nghi dinh . cua Chinh phu ve sua dei. ....... . d6ng... d6ng. .1. 2) Phat ti~n d6i voi hanh vi vi pham quy dinh tai khoan cua Nghi dinh s6 Mire phat: 3) Phat tien d6i voi hanh vi vi pham quy dinh tai khoan . Dan vi . . .. 1....l: '" . ngdy thang ndm . cac hlnh th.(TEN CO QUAN COO QUAN TEN CO QUAN RA QUYET DJNH) S6: /QD-XPHC Cc)NG HoA xA H()J can NGHiA V~T NAM DQc IfP ~ TV do ~Hanh phuc . Hinh tb.. ke '" Can cu Bien ban vi pham hanh ehinh s6 l~p vao gio ngay thang nam do tai .. Xu phatvi pham hanh ehinh d5i voi: 6ng (Ba)/t6 chirc: Dan vi: Dia chi dan vi: Vo. cua Nghj dinh s6 Mire phat: Di~u .. . . bO sung Nghi dinh s6 185/2004/ND-CP ngay 04 thang 11 nam 2004.....rc xu phat vi pham hanh chinh: 1) Phat ti~n d5i voi hanh vi vi pham quy dinh tai khoan cua Nghi dinh s5 Mire phat: Dieu d6ng.. so ..rc sau: 1...Chirc V1. Tei.. QUYET IlJNH: Diiu 1.. .

.. .. quyet dinh nay duoc gui cho: Di~u 3.. Quy€t dinh nay gam trang.... ? cd tinh khong Sd ti~n phat quy dinh tai Di€u 1 cua Quyet dinh nay... .. Ong (Ba)/t6 chtrc phai nghiem chinh ch~p hanh Quyet dinh xli phat nay trong thai han rmroi ngay (10 ngay). .. .. Quyet dinh nay c6 hi~u lire 1.. . chi hanh ngh€ s6 d~n ngay thang d~ ong.. han 1) Tuoc quyen sir dung Chung thang. . nQP tien van WI oan so: /. cua Nghj"so.... Ong (Ba)/t6 chirc co quyen khieu nai.. dinh :.:' .... \ ..... Ong (Ba)/t6 chuc ... Hlnh thtrc phat b3 . •A '" .. . . M'uc ph ~t... Qua thai han nay. n~u Ong (Ba)/t6 chirc ch~p hanh quyet dinh xu phat thi bi cuong ch~ thi hanh. trong vong muoi ngay (10 ngay). ... dUQ"C d6ng df1ugiap lai gitra cac trang. NGlfOI RA QUV£T BINH (Ky: ho ten.. 4) Phat tien d6i voi hanh vi vi pham quy dinP:~4tj'khoan Di~u . kS til ngay duoc giao Quyet dinh xu phat. 2. chuc vy va tl6ng ddu) .i.2 ~... phai '" ....-' 5) ...·: . . .: . Ong (Ba)/t6 chirc nam d~ ch~p hanh. sung (nSu c6): trong thai nam .khoa cua Kh 0 b ac Nh'a mroc . :: . Tong cQng muc phat tien la: 2. khoi kien d6i voi quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vue kS toan nay then quy dinh cua phap lu~t..... :. .' dong' .... kS til ngay diroc giao quy~t dinh xu phat la ngay thang nam ..)... til ngay thang nam 2) Tjch thu chirng til k~ toan. Cac bi~n phap khlc phl]c hiu qua (n~u co): 1) 2) 3) f)i~u 2. kS til ngay thang Trong thai han ba ngay. s6 k~ toan vi pham hanh chinh gam: 3. Kho bac Nha mroc 3 dS thu tien phat...