You are on page 1of 12

Megtisztulás a bűn leprájából

Sánta János A Bibliában a poklosság a bűn jelképe. Az ember testét beborító és hatalmába kerítő lepra szimbolizálja a bűnt, amely megrontotta természetünket. A bűnös ember nem alkalmas arra, hogy Isten jelenlétében éljen, mert elidegenedett az Ő életétől. Az egész teremtett világegyetemtől elkülönítve, a Föld nevű karanténbolygón haldoklik fertőző és halálos betegségében: „A poklos ember pedig, a kin a fakadék van, megszaggatott ruhában és mezítelen fővel legyen, és a bajuszát fedezze be, és ezt kiáltsa: Tisztátalan, tisztátalan! Mindaddig tisztátalan legyen, a míg rajta van a fakadék, tisztátalan az; csak ő maga lakjék, a táboron kivül legyen az ő lakása.” (3Móz 13:45-46) A bűnös sorsa biztos pusztulás – hacsak nem érkezik valami természetfeletti segítség, amely által meggyógyulhat siralmas állapotából.

Van gyógyulás a bűn leprájából?
A leprának Izraelben nem volt gyógymódja. Isten pontos leírást adott a papoknak a poklosságot illetően, „hogy megtudhassák: mikor tiszta és mikor tisztátalan valami” (3Móz 14:57). A diagnózis felállításán és a szerencsétlen leprás elkülönítésén túl azonban nem tudtak többet tenni érte. Nem volt hatalmukban, hogy meggyógyítsák a beteget. Isten arra tanított ezáltal, hogy a törvény által felismerhetjük valódi problémánkat, a bennünket belülről pusztító bűn halálos betegségét, felépülni belőle azonban magunktól nem tudunk: „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.” (Ésa 1:5-6) Az ésaiási ige arról is tanúskodik, hogy Isten szánakozva tekint a magatehetetlen, bűnbeteg emberre, és nem ostorozni akarja pusztulásra ítélt állapota miatt. Ő már elkészítette a gyógyulás útját, de az embernek először be kell látnia és el kell ismernie, hogy Isten diagnózisa helytálló. Csak ezután fogja Istennél keresni a megoldást.

Mi a megoldás?
Jézus egy megdöbbentő kijelentést tett szolgálata kezdetén Názáretben: „És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naámán.” (Lk 4:27) A leprából való megtisztulás egyáltalán nem volt általános jelenség Izraelben. E halálos betegséggel szemben nem volt gyógymódjuk. Valójában annyira tehetetlenek voltak, hogy a zsidó vezetők Jézus idejében azt tanították: ha leprások fognak meggyógyulni Izraelben, az már a Messiás eljövetelének jele lesz. Ezzel a megállapításukkal igencsak fején találták a szöget. Isten előre tudta, hogy a leprából nem sokan fognak megtisztulni Izraelben, és akkor is csak isteni csoda által. Ennek ellenére – vagy inkább éppen ezért – részletes utasításokat adott Mózesnek arra nézve, mit kell tenni egy leprással, ha az meggyógyulna betegségéből. Ezt az útmutatót 3Mózes 14ben olvashatjuk.

1

A pap pedig menjen ki a táboron kivül. A vérbe mártott dolgokkal hétszer meg kellett 2 . hogy az embernek életet adhasson. Egy új emberi nemzetség fejeként. czédrusfát. hogy hozzanak a megtisztulandó emberért két élő. törékeny. – hogy ezáltal valahogy „még jobban” megtisztuljon. az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért.v) Isten az. és ítélje azt tisztának. illetve az ebből való megtisztulás előképeként adta ezt a szimbolikus szertartást. tiszta madarat. „A pap pedig menjen ki a táboron kivül. 2Kor 4:7). hogy ez a leírás nem a szó szerinti leprából való testi gyógyulásról szól. az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre.” (4. mondván: Ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján. és mártsa be azokat és az élő madarat a megölt madárnak vérébe a forrásvíz felett. a másik Krisztus jelképe. karmazsint és izsópot. A következő versek rámutatnak. mivelhogy erőtelen vala a test miatt. Isten táborán kívülre. Krisztus jött el hozzánk. Krisztus a szent lélek által továbbadja a Benne hívőknek az Ő győztes életét.” (5. hogy vigyék a paphoz. vonakodás nélkül ajánlotta fel életét váltságul (Ésa 53). „Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala. Isten kimondottan a lepra által jelképezett bűn. amelyen elé járul. Krisztusnak meg kellett halnia. és ha meggyógyult a pokloson a poklos fakadék:” (3Móz 14:1-3) A leírás érdekessége. a második Ádámként megelevenítő lélek lett számunkra (1Kor 15:45). És hintse meg a poklosságból megtisztulandó embert hétszer. A bűntől való szabadulás menete A továbbiakban versről versre elemezzük 3Móz 14-et: „Ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján.„Szóla ismét az Úr Mózesnek. hogyan hozott Krisztus gyógyulást betegségünkre. kárhoztatá a bűnt a testben.” (2. ezzel jelképezve azt. megtisztul.v) Az első lépés: a bűnösnek Krisztushoz. a mennyei sátor papjához kell járulnia. vegye azt és a czédrusfát.” (6-7. „Azután parancsolja meg a pap. forrásvíz felett.v) Két madár volt: az egyik az ember. a lázadó bolygóra. és nézze meg a pap. emberi testben jött el hozzánk (Zsolt 2:9. Azon a napon. és nézze meg a pap. és elküldte tulajdon Fiát értünk. Fizikailag ugyanis nincs értelme egy gyógyult embert vérrel meg olajjal megkenni stb. és ha meggyógyult a pokloson a poklos fakadék:” (3.v) Az ember nem tudott volna Istenhez menni. hogy a megtisztítást olyan emberen lehetett végrehajtani. az embert jelképezi. hogy Krisztus élete – amelyben a bűn legyőzött ellenfél – egy új emberi élet forrása lett. „Az élő madarat pedig. Cserépedényben kellett megölni a madarat: Krisztus megromlott. hogy az egyik madarat öljék meg cserépedényben. Ez a tény. a karmazsint és az izsópot. „Akkor parancsolja meg a pap. v) Mindaz.” (Róm 8:3) Forrásvíz felett: a megölt madár vére belecseppent a forrásvízbe. Krisztus pedig önként. amit a vérbe mártottak. aki fizikailag már láthatóan meggyógyult a leprából. A Vele való találkozás hoz számára gyógyulást. hogy vigyék a paphoz. amelyben a bűnnek már semmilyen hatalma nincs. továbbá a megtisztulandóval végrehajtott cselekmény lépései mind arra utalnak. aki rendelkezett megtartásunk felől. Más szavakkal: a leprától való megtisztítás ceremóniája a bűn betegségéből való kigyógyulás kézikönyve – vagyis maga az evangélium.

Továbbá a Golgotán egy katona izsópra tűzött szivaccsal kínált a megfeszített Jézusnak ecetet. a vér 3 . a mint az írás mondotta.” (Zsolt 51:9) A páskán az izsóp volt az az eszköz. A ház az ember életét jelképezte.. hófehérek lesznek. miért volt szükség négy különböző szimbólumra? Az ószövetségi szertartásokban számtalan példát találunk arra. és felfuvalkodottságában azt hiszi. De figyeljük meg. hanem egyazon tény vagy jelenség más-más oldalát világítják meg. A karmazsin fonál – hasonlóan a cédrusfához – egy nagyobb dolog alkotórészeként jelenik meg a megtisztítás szertartásában. a ruha pedig a Bibliában a jellem jelképe. hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. hogy nemcsak a madár megölése. és a pap tisztának ítélte őt – szabadon bocsátották a mezőre. olyanok lesznek. mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg. Azt fejezi ki ez a kép. a ház pedig a Bibliában az ember – test és lélek – megfelelője (Lk 11:21-26).. a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek. így azonosítva a jelképeket az emberrel. A vérbe mártott madarat – miután meghintették vele az embert. Az élő madárnak tisztának kellett lennie.” (Ésa 1:18) A karmazsin – mint a ruha alapanyaga – a ruha jelképe. élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. a Biblia sokszor használja a büszke ember jelképeként (vö. továbbá általánosan használták házak gerendáihoz. a melyek az Istenéi. Emellett a cédrus a salamoni templom egyik fő építőanyaga volt. hogy Ő lakozzon és uralkodjon benne. moss meg engemet. A cédrusfa a Bibliában sokrétű szimbólum. megalázza magát Isten előtt. zsoltára pedig – visszautalva a mózesi törvényre – a megtisztítás eszközeként mutatja be az izsópot: „Tisztíts meg engem izsóppal. Ez a helyzet az itt látott jelképekkel is. az Egyiptomból való kivonuláskor izsóppal kellett a zsidóknak a megölt bárány vérét az ajtófélfáikra kenni. Ez jelképezte a bűnből való szabadulást. hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma. De ezek legtöbbször nem pusztán ismétlések vagy párhuzamok.hinteni a megtisztulandót. Krisztus életének áldásaiból mi is csak azon forráson keresztül részesülhetünk. Amikor viszont valaki megtér. A karmazsin az ószövetségi sátortemplom egyik fő eleme volt. és fehérebb leszek a hónál. és tiszta leszek. és ha vérszínűek. „Avagy nem tudjátok-é.” (Jn 7:38-39) Jogosan merül fel viszont a kérdés: Ha minden vérbe mártott dolog az embert jelképezte. de hétköznapi vagy ünnepi használatra minőségi ruhákat is készítettek belőle (2Sám 1:24. mint Izrael és a Megváltó metaforája (Ezék 17:22). ahol Isten jelenléte lakozást vehet. hogy egy adott igazságot több jelkép is kifejez – akár ugyanazon szertartáson belül is. miként a Krisztust jelképező állatnak. fehér gyolcs pedig a Krisztus tiszta életéből fakadó. A cédrus az embernek azt a részét jelképezi. törvénykezzünk. amely egyszer már átitatódott az Ő életével: „A ki hisz én bennem. mint a karmazsin. azt tesz. Jelleme – amely eddig szennyes volt – megtisztul a Bárány vérében (Zak 3. sudár fa.” (Jel 19:8) A karmazsin ruha – bár az ember szemében értékesnek tűnhet – az önzéssel fertőzött emberi cselekedetek jelképe. igaz cselekedeteké. A megtért ember tettei Krisztus élete által változnak meg. mint a gyapjú. „És adatott annak. az ember alkalmassá válik arra. Dávid 51. Prófétai hivatkozást viszont csak egyet találunk: „No jertek. és testét-lelkét Istennek adja át. De ugyanígy előfordul. mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. hogy Krisztus életének teljesen be kell fednie minket. amivel az ember saját házának bejáratát megkente a bárány vérével. Miután Krisztus élete befedezi. dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben. Az izsóp volt a „közvetítő” a vér és a ház között. azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak. Péld 31:21). a tiszta. Ezt pedig mondja vala a Lélekről.” (1Kor 6:19-20) A megtéretlen ember maga rendelkezik a teste és a lelke felett. Jel 7:14). el nem bukott teremtményével. Az izsóp első előfordulása a Bibliában szintén egy jelképes szertartáshoz kötődik. amit akar. A cédrus tehát – a ház gerendájaként – a ház jelképe. Az első páskán. Mivel maga a cédrus egy nagyon masszív. hogy közösségben legyen Istennel és a világegyetem többi. hanem a vérbe mártás is a forrásvíz felett történt. „a Libánon cédrusai”).

Krisztus érdemei és élete megtisztítják őt. a megtisztulandó csak passzív résztvevő volt. Most azonban a megtisztulandó által véghezvitt jelképes cselekedetekről olvasunk. Az előző leírás és a most olvasott rész között van egy szembetűnő különbség. Názáretben: „Nem is tőn ott sok csodát. Olykor megtörik a sorrend. Mi az ember része? „Azután a megtisztulandó ember mossa ki az ő ruháit. borotválja le minden szőrét. a pap tisztának ítélte őt.” (Mt 13:58) A hit Krisztus érdemeibe kapaszkodik. borotválja le minden szőrét. elfogadja Krisztus érte hozott áldozatát.v) Először is a megtisztulandónak ki kellett mosnia régi ruháit. Isten kijelenti: Tiszta vagy! A szertartás folyamán az élő madarat ezután engedték szabadon. így menjen be azután a táborba.Krisztus életét. és hatékonnyá teszi az Ő életében rejlő áldásokat az egyén életében. hogy a megtisztult ember valóban megszabadult a bűnből. hogy bizonyos dolgokat még meg kell tennie. de a sátorán kivül maradjon hét napig. karmazsinnal és izsóppal. és le kellett borotválnia szőrzetét. a te hited megtartott téged. és ugyanazt a folyamatot újra elmondják más jelképekkel. Ugyanígy. amint elfogadja Krisztus kegyelmét. a hit által tisztítván meg azoknak szívét.” (8. A megtisztításnak ez a része azonnal végbement és a megtisztulandó részéről semmilyen aktív együttműködést nem igényelt – mindent a pap csinált. ha hiszünk. Krisztus földi életében többször hangsúlyozta a hit szerepét Isten gyógyító erejének megtapasztalásában: „Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén.és helybeli eltolódással is. most azonban újra arról beszél. a 9. Az izsóp pedig – mint az ember rendelkezésére álló eszköz – hitének jelképe volt. monda: Bízzál leányom. akár idő. időrendi sorrendben követik végig az általuk jelképezett valóságot. mint a pap cselekedetei. A ruhája és szőrzete – melyet betegsége idején viselt. és tiszta lesz.” (8. Az első szertartásban mindent a pap csinált. az ő hitetlenségök miatt. növesztett – tisztátalan volt. „És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között. És meggyógyult az asszony abban az órában. versben ugyanezt látjuk. A „tiszta lesz” kijelentések mind ugyanarra az eseményre vonatkoznak – Isten azonnal gyógyultnak nyilvánítja az embert. és mosódjék meg vízben. hogy a valóság valamely más vonatkozását szemléltessék. Hogy is van ez? Számolnunk kell azzal a ténnyel. Egy másik megtisztulás? „Azután a megtisztulandó ember mossa ki az ő ruháit. Azonban a megtisztítás több mindent foglal magában. és tiszta lesz. így menjen be azután a táborba. Itt is ezt az elvet kell alkalmaznunk. hogy a megtisztulandó embert egyszer már tisztának ítélte a pap. és hittel megragadja Isten kegyelmét. de a sátorán kivül maradjon hét napig.” (Mt 9:22) Vö. cédrusfával. minden eddigi tisztának nyilvánítás ellenére.v) Különös. Sőt. amikor az ember megalázza magát. A hit ragadja meg Isten kegyelmét. és általa válhat Krisztus élete hatékonnyá az egyén életében. és mosódjék meg vízben. melyek ugyanúgy szükségesek a megtisztulás teljessé tételéhez. hogy az ószövetségi szertartások nem mindig lineáris. és a 20. Isten gyermeke lett és üdvössége van. Magában hordozta 4 . Tiszta vagy! Miután az embert meghintették a vérbe mártott madárral. és visszatérhet az eredeti rendeltetése szerinti életbe – Isten és a mennyei lények társaságába. azt jelképezve.” (Csel 15:9) Krisztusban Isten minden lelki áldással megajándékozott minket (Ef 1:3). ill. és utána tiszta lesz. és ezeket a részleteket külön cselekményekkel szemlélteti. de mi ezekből csak akkor tudunk részesülni.

és mossa meg a testét vízben. és tiszta lesz. a ki elhívott titeket. A megtisztulás szertartása ezt megtiltotta: „Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben. „Ezenképen gondoljátok ti is. hogy Isten kigyomláljon szívünkből és jellemünkből minden bűnös gondolatot és cselekedetet. a feltámadott Krisztus élete pedig az ő új élete. akkor engedni fogjuk.az újrafertőzés kockázatát. Ez azt jelképezte. vájd ki azt és vesd el magadtól. ti is szentek legyetek teljes életetekben. Isten Igéje tisztának nyilvánítja őt. semhogy egész tested a gyehennára vettessék. de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. megszakít minden olyan kapcsolatot személyekkel. és mossa ki ruháit. szakállát. elejétől a végéig ugyanarra az odaszánásra van szükségünk. mimódon élnénk még abban?” (Róm 6:1-2) Hét teljes napig nem mehetett be a megtisztulandó saját sátrába. önmagunk megtagadásának egy teljes életen át kell tartania. „Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz. hogy egész keresztény életünkben. hanem a miképen szent az. amelyek bűnre csábítanák. az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által. Keresztény életünk során – ahogy közelebb és közelebb kerülünk Istenhez – egyre többet és többet látunk meg saját rútságunkból. Számára Krisztus halála énjének halála. „Avagy nem tudjátok-é. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged. szemöldökeit és minden egyéb szőrét borotválja le.” (Róm 6:11) Amikor az ember lemond régi életéről és átadja magát Krisztusnak. „hozzá nőtt” önző megnyilvánulásokat el kell hagynia. vágd le azt és vesd el magadtól. 5 . tevékenységekkel. hogy Istenbe vetettük bizalmunkat. „Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged. visszatér megszokott életéhez. „Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert. ezért a ruhát ki kellett mosni. azonképen mi is új életben járjunk. az Ő életének áldásai azonnal hatni kezdenek életében.” (9. hogy a megtisztulandó maradjon a sátorán kívül még hét napig. tárgyakkal. hogy az ember elkerül. mert jobb néked. a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Ez azt jelentette. Azonban a szertartás előírja. bűnős szokásokkal terhelt jellemétől meg kell szabadulnia. Nincs helyük már keresztény életében. Mert a miképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. Ezeket – amint felismerjük – tétovázás nélkül el kell hagynunk. közösségekkel. hogy meghaltatok a bűnnek. aki befogadja Krisztus életét. mert jobb néked. teljes testet érintő megmosakodás a keresztség jelképe. hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba. hogy a keresztény embernek régi. meghal régi önmagának. Istennek való odaszánásunknak. A bűnös szokásokat.” (Róm 6:3-4) Az az ember. A saját sátorba való belépés a saját élet élését jelképezi. semhogy egész tested a gyehennára vettessék. Amikor valaki belép a sátrába.v) A hetedik napon ugyanazt a szertartást kellett elvégeznie a megtisztulandónak. hogy egy vesszen el a te tagjaid közül. A teljes hét a teljes emberi életet jelképezi. és a jellemünkbe íródott bűnös szokásokból. a szőrzetet pedig el kellett távolítani. mint az első napon.” (1Pt 1:14-15) „Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt.” (Mt 5:29-30) A vízben való.” (Róm 6:19) „A hetedik napon pedig borotválja le minden szőrét: a haját. és a keresztény az Úr elé járulhat. és ezáltal megtisztítsa jellemünket. mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt.” (Ef 4:22) Ez magában foglalja azt is. ami először abban nyilvánult meg. hogy egy vesszen el a te tagjaid közül. hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek. Ha megmarad bennünk a kezdeti engedelmesség.

Krisztus földi eszközein keresztül feltárja a bűnösnek állapotát. Krisztus életének meg kell tisztítania az egész embert. A következőkben tehát arról olvasunk. Krisztus érettünk meghalt. amint Igéjéből és a Lélek által szól: „És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út. és töltsön a papnak a bal tenyerére. és jobb lábának hüvelykét.. és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. „A nyolczadik napon pedig vegyen két ép bárányt. És mártsa be a pap az ő jobb kezének újját az olajba. Ez jelképezi az evangélium hirdetését: a bűnös előtt fel kell emelni. teljes tetszésére.v) Ahogy a korábbi szertartásban hétszer hintették meg vérrel a megtisztulandót. fél liter olajra volt szükség. egy esztendőst. Mert ha. „És vegye a pap az egyik bárányt. A bárányt pedig ott ölje meg. hogy a pap Isten színe elé vezette a gyógyulni kívánó embert a tisztulásához szükséges dolgokkal együtt. megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által. Arra világít rá. azonképen a vétekért való áldozat is a papé. hogy mikor még bűnösök voltunk. „És vegyen a pap a vétekért való áldozatnak véréből.. lábát – vagyis tetőtől talpig. és hintsen az olajból az 6 . sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. és kb. mikor ellenségei voltunk. és áldozza meg azt vétekért való áldozatul a lóg olajjal együtt. A megtisztítás célja A következő cselekménysor külön figyelmet igényel. életmódját kell átformálnia: „Hogy járjatok méltóan az Úrhoz. „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg.” (Jób 17:8.” (Ésa 30:21) Meg kell szentelnie cselekedeteit: „Ám az igaz kitart az ő útján. Az ártatlan kezű és tiszta szívű. mi Isten célja az ember megtisztításával.” (14.” (Róm 5:8-10) Krisztus áldozata egyszeri és tökéletes volt. Általa további betekintést nyerünk a bűntől való szabadulás mikéntjébe. most meg kellett kenni az áldozat vérével fülét. Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által. amely párhuzamos az eddigiekkel. Zsolt 24:4) Végül pedig egész jellemét. és megmutatja neki a gyógyulás útját. és az ő jobb kezének hüvelykét. majd az olajjal együtt meglóbálni az Úr előtt. a gyülekezet sátorának nyílásához. ezen járjatok. Hatása örökkévaló és mindenre elegendő.” (10-11. mely az ő bal tenyerén van. a gyógyulás forrásához. meg egy ép nőstény bárányt. A pap pedig. A megtisztítás első mozzanata az volt. a ki a tisztítást végzi. olajjal elegyített lisztre. és kenje meg azzal a megtisztulandó ember jobb fülének czimpáját. Meg kell nyitnia lelki hallását. és nem esküszik meg csalárdságra. és lóbálja meg azokat az Úr előtt.Az evangélium hirdetése A következő szakaszban egy újabb képsor tárul elénk. mert a miképen a bűnért. és egy lóg olajt. hogy képes legyen meghallani Isten hangját. kezét.” (12-13. sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. igen szentséges az.” (Kol 1:10) „Vegyen a pap a lóg olajból is. a ki nem adja lelkét hiábavalóságra. a mi főpapunk az ember érdekében. A megtisztítást ismét a pap végezte. be kell mutatni Krisztus áldozatát és a bűn felett győztes életét. és olajjal elegyített három tized efa lisztlángot ételáldozatul. minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében. állassa a megtisztulandó embert mindezekkel együtt az Úr elébe. a hol a bűnért való áldozatot és az egészen égőáldozatot ölik meg a szent helyen.v) Az egyik bárányt vétekért való áldozatul kellett elkészíteni.v) A megtisztításhoz ebben a szertartásban három bárányra. Isten jelenlétébe vezeti. amelyet Ő kész kiárasztani az emberre. mit tesz Krisztus.

” (15-16. ahol vérrel és olajjal kellett megkenni emberek fülét. Feladatot kap: képviselni Istent ezen a Földön. Ez az Úr eredeti tervét fejezi ki. Fontos részlet. mígnem felruháztattok mennyei erővel. kik messze vannak. a mely az ő tenyerén van. hogy a szent lélek keresztsége magasabb rendű tapasztalat. valakiket csak elhív magának az Úr. aki részesül kegyelmében. mint a Krisztus életéből való részesedés. Ez azt jelentette. Csel 1:8) Ha belegondolunk. a mely a pap tenyerén van. milyen alapon nyerhető el a szent lélek ajándéka.v) A 15-16.” (17-18. A papnak két okból kellett az olajat a bal tenyerére vennie. „És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét. mely szerint mindenki. mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától. hogyan tudnak tanítványai hitelesen tanúskodni róla: „Hanem vesztek erőt. Maga Jézus világossá tette. A jobb kéz az erő. vers arról szólt. A pap hétszer hintett az olajból az Úr előtt: Krisztus egyszer s mindenkorra kitöltötte az Atyától elnyert szent lelket. részletesen kifejtett terve. egyúttal Isten papjává válik. hol találunk olyan szertartást. ha 7 . és engedni.” (Csel 2:38-39) De még ettől is több van ebben a szakaszban! Ha megvizsgáljuk.” (Jn 3:34) Másrészt azért kellett a bal tenyerére vennie az olajból. és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Vagyis Isten ezzel a szertartással összekötötte a bűnből való megtisztítást a papságra való elhívással. az Isten beszédeit szólja. mégpedig ugyanazokon a helyeken. kenje meg a pap a megtisztulandó ember jobb fülének czimpáját. Isten az Ő jobbjára ültette és megdicsőítette Krisztust. a hatalom jelképe a Bibliában.” (Lk 24:49. mint ahol vérrel már megkenték. addig legfeljebb tanokról. akik egyenegyenként mind „papok”. ez a szakasz azonban már a lélek ajándékának gyakorlati jelentőségéről beszél. kezét és lábát.újjával hétszer az Úr előtt. az Ő jellemét tükröző sereg – olyan hívők. Milyen nagy kegyelem! Isten terve nem csupán egy épp csak üdvözülő kereszténység volt. Az egyetemes.” (Csel 1:8a). Péter apostol így foglalta össze a fenti igevers beteljesedését: „Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván. De Krisztusról – az élő Krisztusról – csak akkor tud valaki bizonyságot tenni. „királyi papságra” való elhívás terve itt van lefektetve a megtisztítás törvényében. mert nem volt szükséges az egészet felhasználnia. hogy minden keresztényt részesít a szent lélek keresztségéből. így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt. és ez az áldás örök időkig elérhető Isten népe számára. hogy a véren felül kellett megkenni a megtisztulandó embert az olajjal. Krisztus hiteles tanúi az elbukott emberiség előtt. kitöltötte ezt.” (Csel 2:33) „A maradék olajból pedig. Hanem vesztek erőt. hogy Krisztus másokat is megbékéltessen Istennel rajta keresztül. akkor azt látjuk.. és Neki adott minden hatalmat mennyen és földön (Mt 28:18). minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek. kenje a megtisztulandó ember fejére.. Egyrészt azért kellett belőle külön vennie. minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim. ez egy megdöbbentő gondolat: Istennek az volt az eredeti. „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára. miután visszatért a mennybe.. a mit ti most láttok és hallotok. hogy ezen kívül csak egyetlen ilyen szertartás volt: a papszentelés (2Móz 29). hanem egy dicsőséges. És a mi megmarad az olajból.. és mindazoknak. Ez a szent lélek bőségét fejezte ki: „Mert a kit az Isten küldött. a mi Istenünk. bemutatni Őt az embereknek. a jobb kezének hüvelykét és a jobb lábának hüvelykét a vétekért való áldozat vérén felül.v) Az olaj – párhuzamban a forrásvízzel – a szent lélek jelképe. noha lényege és hatásterülete megegyezik. egyházakról tudnak tanúskodni. mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket. ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában. Amíg Krisztus tanítványai nem részesülnek a szent lélek keresztségéből. jelképes nyelven évezredekkel ezelőtt. mert így a meghintést a jobb kezével végezhette.

azután ölje meg az égőáldozatot. hanem minden rendelkezésünkre álló eszközünket is Isten dicsőségére és az Ő földi művének kiteljesítésére fordítjuk. az is előfordulhat. hogy ne vétkezzetek.. és szerezzen engesztelést a tisztátalanságából megtisztulónak. annál több jellemhibát vesz észre saját magán. így szerezzen néki engesztelést a pap. Jézus kijelentette: „Ha valaki én utánam akar jőni. Ennek eszközei a tized. hogy a keresztény élet hatékonyan működjön. megtisztító munkát jelképezi a bűnért való áldozat. de nem dob el magától. bűnös szokásaitól szabadulnia kell.maga az élő Krisztus él benne és cselekszik a világ számára látható módon. hű és igaz. leginkább pedig.v) Miután a megtisztulandó részesült a vérrel és az olajjal való megkenetésből. Isten az Ő gyermekeinek hálaáldozataiból tartja el. amiből szabadulni kíván. illetve az önkéntes adományok. Ennek pedig egyetlen Istentől rendelt útja van: a szent lélek keresztsége. hogy fiaivá fogadott. Ahhoz azonban. akik életüket és idejüket Isten kegyelmi üzenetének hirdetésére szentelték..” (1Jn 1:9. és vétkezik. és engedelmes volt mindhalálig (Fil 2:8). Ha szívünk tiszta iránta. „Mint együttmunkálkodók intünk is.” (2Tim 1:6) Kegyelemben járni „Azután készítsen a pap bűnért való áldozatot. és ahogy egyre jobban megismeri Istent. és tiszta lesz. 2:1) Ezt a krisztusi. hanem az élő Krisztust. Régi. és a papok ették meg. hogy Krisztus élete érvényesüljön az ember életében. hogy nemcsak magunkat. a pap még három áldozatot mutatott be érte: egy bűnért való áldozatot. Krisztus kegyelme azonban erről is gondoskodott. az igaz Jézus Krisztus. Végül az utolsó áldozat jelképezi azt. mert előtte egyedül a szabad akaratból való szolgálat kedves. Ő eltörli vétkeinket. Én fiacskáim. hogy valamilyen okból meglankad a hite vagy a figyelme. A keresztények – akikben Krisztus élete él – ezzel a krisztusi önátadással azonosulva képesek megtagadni saját magukat. hogy megmaradjunk a bűnben. A jelképes szolgálatban a pap a maradék olajat a megtisztulandó fejére kente. hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az apostoli levelek sok buzdítást tartalmaznak arra nézve. A keresztény ember – miután részesült Isten kegyelmében – hálája jeléül képességeit és anyagi javait az evangélium terjesztésére és támogatására fordítja. „Ha megvalljuk bűneinket.” (1Kor 14:1) „Minekokáért emlékeztetlek téged. mert az ebben való gazdagodás lehetőségei kimeríthetetlenek: „Teljesedjetek be Szent Lélekkel. hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. És vigye fel a pap az égőáldozatot és az ételáldozatot az oltárra. Sőt. ha elbotlunk. Ennek az elhatározásnak azonban nap mint nap meg kell újulnia ahhoz. kívánjátok a lelki ajándékokat. Azokat az elhívott szolgákat. és vegye fel az ő keresztjét minden nap. aki egészen odaadta és alárendelte önmagát Istennek. hogy prófétáljatok. Ő nem akarja. Ő volt az. de jelleme még korántsem makulátlan. és kövessen engem. miután a bűnös részesül Krisztus életéből és a szent lélek keresztségéből. elejétől a végéig szükség van az odaszánásra.” (19-20.” (Lk 9:23) Az égőáldozat – mint minden más áldozat is – Krisztus áldozatának jelképe. hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát. Hasonlóképpen. egy égőáldozatot és egy ételáldozatot.” (2Kor 6:1) Isten igényt tart állandó együttműködésünkre. Ez a lélekkel való egyéni beteljesedés bőséges lehetőségeit fejezte ki. ezeket azért írom néktek. isteni természet részesévé vált – és ezen a jogon örököse lett Isten országának –. van Szószólónk az Atyánál.” (Ef 5:18b) „Kövessétek a szeretetet. és megtisztít minket azután is. és ragaszkodunk Hozzá. És ha valaki vétkezik. Ez is – mint az eddigiek – Krisztusnak a szívben végzett 8 . Az ételáldozat a jelképes szolgálatban a hívő háláját fejezte ki. még nem zárul le Jézus érte végzett munkája. hogy napról napra növekednünk kell a szent lélek – az élő Krisztus – megtapasztalásában. tagadja meg magát. A bűnös ember tökéletes. a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által. Az embereknek nem a tanítványokat kell látniuk.

akkor két bárány helyett hozhatott két gerlét vagy galambot bűnért való áldozat. múltbéli és jelenlegi életétől függetlenül. E világon nyomorúságtok lészen. a hol a Krisztus van. de bízzatok: én meggyőztem a világot. sem nő. a mi életünk. hogy engesztelésül legyen érte.v). olajjal elegyítve. a mint a módja engedi. az bátran jöhet Hozzá. hogy Istennél nincs személyválogatás. mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. csak higgy! A következő szakasz arról beszél. meg egy tized efa lisztlángot. és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Krisztus szolgálata által a bűnös ember újra összhangba kerül Istennel.. „Mikor bementek majd a Kanaán földére. mert tetszett a ti Atyátoknak. hogy nem tud még teljesen bízni Istenben: nincs „mártír-hite”. Mikor a Krisztus. sem szabad. és legyen az egyik bűnért való áldozat. a másik pedig egészen égőáldozat. az Istennek jobbján ülvén.. Intés állhatatosságra A fejezet további része arról szól. Így mindenki hozzájárulhat ahhoz.” (Jn 14:1) „Azért beszéltem ezeket néktek. hogy néktek adja az országot. megjelen. A jelképes szolgálatban ezzel megtörtént az engesztelés és a pap tisztának nyilvánította a beteget. a melyet én adok néktek birtokul. illetve hogyan kellett azt megtisztítani. az odafelvalókat keressétek. hogy békességetek legyen én bennem. Ezen a részleten kívül ugyanis a szertartás menete pontosan megegyezett az előzőleg felvázolttal (23-32.28) Senkinek nem kell szégyenkeznie amiatt sem. Mindez azt fejezi ki. ha házon támadt „poklosság” – gombás vagy penészes megbetegedés. és nincs módja azokhoz. az is ugyanúgy Krisztusba kapaszkodhat. megjelentek dicsőségben. amivel Isten elé járulhatna. tanult vagy tanulatlan: „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. nincs többféle út az üdvösségre különböző emberek számára. illetve égőáldozat gyanánt. hogy az a kegyelem. hogy éljen a Krisztus által felkínált szabadítással. nincs férfi. akkor vegyen egy bárányt vétekért való áldozatul meglóbálás végett. várva a test megváltását. Mert meghaltatok. aki kész tanítványa lenni: „Ne félj te kicsiny nyáj. mit kellett tennie annak a megtisztulandónak. nem a földiekkel. és elvégzi az Ő részét. mint az.v) Ha valakinek nem volt lehetősége három bárányt venni. semmiképen ki nem vetem” (Jn 6:37). aki azonnal kész életét is odaáldozni Érte – Isten ugyanúgy elfogadja az embert Krisztusban. ételáldozatul. Üdvösség szempontjából nincs szegény vagy gazdag.” (Jn 16:33) Akiben felbuzdul a vágy. hogy jó kedvvel és bőkezűen adakozzanak – kinek-kinek. Így biztat minden embert. „Hogyha pedig szegény ő. hogy „a ki hozzám jő. amiből ő maga is részesült.” (Lk 12:32) „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben. minden emberhez eljuthasson. És két gerliczét vagy két galambfiat. Ő indítja fel a hívőket.” (21-22. nincs szolga. tehát itt nem a megtisztítás egy másik útjáról van szó. hanem a megtisztulandó anyagi kereteiről. és higyjetek én bennem. Ő vele együtt. az odafelvalókkal törődjetek. Akinek csak parányi hite van. akinek nem volt anyagi kerete arra. hogy három bárányt vigyen áldozatul megtisztulásáért.munkáját jelentik. mit kellett tenni. és mindenkinek lehetősége nyíljon az Istentől elrendelt gyógyító kegyelmet igénybe venni. Jézus pedig megígérte. „Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal. amint lehetősége van rá –. és egy lóg olajt. akkor majd ti is. sem görög. és ezáltal Isten kegyelmi üzenete az egész világon hirdettessék. Nincs zsidó. s mint az Ő gyermeke éli tovább Krisztus életét e földön.” (Kol 3:1-4) Ne félj. és a ti 9 .” (Gal 3:26. A tiszta madár azonban – ahogy az első szertartásnál is – szintén Krisztus jelképe volt.

a melyet levakartak.. Krisztus segítségére van szüksége. mielőtt oda menne. hogy Krisztus minden bűnös szokásunktól megtisztítson minket. Amikor az ember felismeri. szokásainkat átitatja az önzés. hogy a valódi megoldáshoz a mennyei főpap. és nem engedjük. A mi feladatunk.. a háznak ajtaja elé.” (39-42. Minden nap meg kell halnunk régi életünk számára. gondolkodásunknak meg kell változnia. hanemha a szőlőtőkén marad. „És ha látja a poklosságot.birtokotokban levő föld valamelyik házára poklosságot bocsátok: Akkor menjen el az. egy sem látta őt. Régi természetünk is megmarad azonban. és a tapasztékot. a kié a ház. mondván: Mint a poklosság. sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával.” (36. Saját bűnös jellemünk helyére Krisztus tiszta. akkor menjen ki a pap a házból.” (1Kor 5:6. „A hetedik napon pedig térjen vissza a pap. és vessék azokat a városon kivül tisztátalan helyre. Ahogy Pál mondja: „Naponként halál révén állok” (1Kor 15:31). mert semmi jó sincs benne (Róm 3:10-12). a ki bűnbe esik. Sőt. Külsődlegesen ugyan kitakaríthatja házát – változtathat külső cselekedetein –. hogy az Ő lelke uralkodjon életünkben. hozzáállásunknak. az mind megtisztítja ő magát...v) A ház az ember életét jelképezi. akkor önző természetünk ismét felülkerekedik.v) A pap rendelkezik.” (37-38. és újra a bűn uralma alá kerülünk: „. cselekedeteinket. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától. a mi a házban van. és átformálja jellemünket: „Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. egy sem esik bűnbe. Ez a parancs a törvény jelképe. és zárja be a házat hét napra.v) Ha valaki befogadja Krisztust. szent jellemének kell íródnia. jelképezve ezzel a teljes emberi életet.8) „És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta. hogy ha a régi életünkhöz ragaszkodunk. Krisztushoz járul.Avagy nem tudjátok-é. isteni természet részeseivé válunk. nem élheti tovább a saját életét. hogy takarítsák ki a házat.6) 10 . hogy Krisztussal állandóan együttműködjünk: engedjük..” (1Jn 3:3. a házat pedig vakartassa le belül köröskörül. hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja?. és csak azután menjen be a pap a ház megnézésére. a miképen Ő is tiszta.v) A földi szüleinktől örökölt természetünk bűnnel van fertőzve. egész jellemünknek. és természetszerűleg vágyunk a jóra. A törvény arra mutat rá. Tőle kér segítséget. tapasztékot is mást vegyenek. A poklossággal fertőzött házat hét napra kellett bezárni. És vegyenek elő más köveket. hogy bűn van az életében. és illeszszék be ama kövek helyére. mielőtt oda menne a pap a poklosság megnézésére. és jellemünk sem változik meg mintegy varázsütésre. hogy szedjék ki a köveket. de a probléma gyökerét nem tudja megszüntetni. a melyeken a poklosság van. Gondolatainkat. A Szentírás arra figyelmeztet. hogy régi életünk önző cselekedeteitől – a poklossággal fertőzött kövektől – meg kell szabadulnunk. „A pap pedig parancsolja meg. Amikor Krisztus belép az életünkbe.. hogy semmi se legyen tisztátalanná. hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. és ha látja. és tapasszák be a házat. és az új felvitele. Ezt jelképezi a régi tapaszték levakarása. és jelentse meg a papnak. akképen ti sem. hogy ímé elterjedt a poklosság a ház falán: Akkor parancsolja meg a pap... Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk. A törvény engedelmességet és szentséget követel az embertől. hanemha én bennem maradtok. olyan mutatkozik nálam a házban. sem meg nem ismerte őt.” (34-35. töltsék a városon kivül tisztátalan helyre.” (Jn 15:4) Ez azonban azzal jár. A ki ő benne marad. Az ember azonban erre természetes állapotában képtelen. hogy takarítsák ki a házat.

v). hogy végre lesújthasson. a mely pedig töviseket és bojtorjánokat terem. és a ki eszik abban a házban.. vétket és bűnt” (2Móz 34:7a). a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak. mossa meg a ruháit. Azonban az is igaz. addig Isten soha nem taszítja el! Jézus mondja: „De ha onnan keresed meg az Urat. hogy megtisztítson minket. Ha régi természetünk felszínre is tör olykor – és beszennyezi lelkiismeretünket –. a te Istenedet. hogy mikor vétkezünk már. „Még ha előfogja is az embert valami bűn” (Gal 6:1). hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.Halálos és nem halálos bűn Ha nem engedjük Krisztusnak. Isten akkor is könyörülő. hogy ha egy keresztény ember életében felüti fejét a bűn. áldást nyer Istentől. a háznak minden tapasztékát is. hogy Te uralkodj az életemben. Nem akarom. Ez az út azonban 11 .” (43-45. hogy Ő kegyelmes Isten. annak vége megégetés. rontsák azért le a házat köveivel együtt. Aki nem hajlandó végérvényesen elszakadni bűneitől. azonnal elveszíti az üdvösségét.” (Lk 9:62) „Mert a föld. és hátra tekint. az is mossa meg a ruháit. és ezt mondja: „Nem akarom többé. Isten lelke megszomorodik. mert Ő kész azonnal megtisztítani minket minden hamisságtól. a kikért műveltetik. Amikor az ember hátat fordít Teremtőjének. és végső pusztulásunkhoz vezet: „Hogyha a poklosság visszatér. mint az előző szertartás.” (Zsid 6:7-8) Ez természetesen nem azt jelenti – ahogy korábban már láttuk –. a míg az zárva van. És a ki meghál abban a házban. hogy keresztény életünk bármikor is bűnnel szennyeződjön be. De amíg valaki vágyik Isten közelségére és az Ő gyógyító kegyelmére. a mely felől megesküdt nékik. Ez a tény is megerősíti: a bűn leprájától való megtisztulásnak csak egyetlen hatékony. akkor ez az üdvösség elvesztéséhez. (Mert irgalmas Isten az Úr. Nem elszakítani akar magától. sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről. de Tőle elfordulva mégis visszatér régi életéhez. akkor is megtalálod. és a fáit is. A ceremónia szinte teljességgel megegyezik a poklos ember megtisztításánál már leírtakkal – az élő madár elengedésével bezárólag –. 10:21-39). és ha ímé tovább terjedt a poklosság a házon: emésztő poklosság az a házon.. Ha ellöki magától Krisztust. Ez a következőkből is világosan kiderül: „A ki pedig bemegy a házba akármikor. megvetett és közel van az átokhoz. és vigyék a városon kívül tisztátalan helyre. és miután be is tapasztották azt: Akkor menjen be a pap. hogy megtisztíts a bűneimtől. Egyetlen halálos bűn van csupán: ha az ember elutasítja Krisztus megtisztító munkáját (Zsid 6:4-8 vö. és miután levakarták a házat. sem el nem veszít. és – tiszteletben tartva az ember döntését – visszavonul.v) Ez a kép félelmetes szemléltetése annak az igazságnak. hogy az Isten kegyelmével való visszaélés hova juttathatja az embert. aki „tudja a mi formáltatásunkat. tisztátalan legyen az estvéig. „És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét. hogy a poklosságtól megtisztult házat milyen szertartás keretén belül kellett a papnak tisztának nyilvánítania (48-53. nem alkalmas az Isten országára. megbocsát hamisságot.” (5Móz 4:29.” (46-47. hogy por vagyunk” (Zsolt 103:14). végül mindent elveszít. ami Isten számára is gyógyíthatatlan.v) Isten nem akarja. megemlékezik róla. nem hágy el téged. aki már egyszer megtapasztalta Krisztus bűntől való megtisztító erejét. Istentől rendelt útja van. hanem magához vonni. a te Istened). Nem lehet közössége Istennel annak. és nézze meg. Ő nem azt nézi. miután kiszedték a köveket. Hagyj békén!” Ez az a lelkület. ezért a hátralévő rész ugyanúgy értelmezhető. és „irgalmas marad ezeríziglen. tisztátalan az. mindenkor bizalommal járulhatunk a kegyelem trónusához. és kiújul a házon.31) Zárszó A fejezet hátralévő része leírja.

a kik ő általa járulnak Istenhez. ami az üdvösségre való: „Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat. mert mindenha él.” (Jn 7:37-38) „És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja. jőjjön én hozzám.minden emberi várakozást felülmúl: az evangélium Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére (Róm 1:16). hogy esedezzék érettök. a mint az írás mondotta. ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik. élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. jőjjön el. és igyék. és a ki akarja. A ki hisz én bennem.” (Jel 22:17) 12 . vegye az élet vizét ingyen. mondván: Ha valaki szomjúhozik.” (Zsid 7:25) Egyetlen kérdés maradt csupán: Te hogyan válaszolsz Jézus hívására? Akarsz-e meggyógyulni? „Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta. Krisztusban az ember mindent megkapott.