You are on page 1of 313

‫ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه اي ﺑﻪ ﺳﻮي آزادي ﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﺘﺎ ﻓﺎرﻛﺲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮو در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ‬

‫45624312190‬