You are on page 1of 15

6.4.

2012

HARDVER

I

SOFTVER

Indira Kusić prof. Muamer Mujić

a obuhvata : 1.dodirnuti se nazivaju HARDVER. HARDWARE)  Dijelovi raĉunara koji se mogu fiziĉki osjetiti.HARDVER (ENG. Elektriĉne komponente 2. Elektronske komponente 3.  Hardver predstavlja fiziĉki dio raĉunarskog sistema. Mehanicke komponente . Elektrotehniĉke komponente 4.

PRINCIP RADA RAĈUNARA .

KUĆISTE RAĈUNARA .

ULAZNE JEDINICE  TASTATURA  MIŠ  POMIĈNA KUGLICA  GRAGIĈKA PLOCA ili TABLETA  SKENER  PALICA ZA IGRU (DŢOJSTIK)  MIKROFON  DIGITALNE KAMERE .

IZLAZNE JEDINICE MONITOR ŠTAMPAĈ (PRINTER) CRTAĈ (PLOTER) MULTIMEDISKI PROJEKTOR ZVUĈNIK .

ULAZNO – IZLAZNE JEDINICA MODEM .

.a na ekranu se pokazuje njegov trenutni polozaj. .Sve sto se otkuca na tastaturi. Nezamjenjiv pri unosu teksta u raĉunar..odmah se ispisuje na ekranu..TASTATURA & MIS MIS  TASTATURA  Pokazivaĉki ureĊaj koji se pomjera po horizontalnoj podlozi.

. Palica za igru (Dţojstik)..najĉesće se upotrebljava za igre na rĉunaru.DŢOJSTIK & DIGITALNA KAMERA  DIGITALNA KAMERA DŽOJSTIK  Nezamjeniv ulazni ureĊaj za potrebe unošenja podataka koji se mogu prikazati u vidu pokretnih (animiranih) slika..Ima sliĉnu ulogu kao miš..

obiĉno u formi govora ili muzike.MONITOR & ZVUĈNIK ZVUĈNIK  MONITOR  Sluţi za prezenaciju informacija u zvuĉnoj formi. . Svi rezultati radnji koje obavlja raĉunar i komande koje zadaje korisnik ispisuju se na ekranu monitora.....

-Unutar raĉunara se nalaze i vezni sklopovi na koje je moguće prikljuĉiti razliĉite vrste ulanih i izlaznih ureĊaja... -Ulazno-Izlazni sklop koji omogućava komunikaciju sa mikrofonom odnosno zvuĉnikom naziva se ZVUĈNA KARTICA.Najvažni takvi vezani ureĊaji su PARALELNA VRATA (ili PARALELNI PORT) i SERIJSKA VRATA (ili SERIJSKI PORT). -Posebnu vrstu serijskih vrata ĉine USB (Universal Serial Bus) VRATA. -Izlazni vezni skupovi koji omogućavaju komunikaciju sa monitorom naziva se GRAFIĈKA KARTICA.-ULAZNI I IZLAZNI UREĐAJI PRIKLJUĈJU SE NA ULAZNE I IZLAZNE VEZNE SKLOPOVE. .OVO PRIKLJUĈIVANJE VRŠI SE POMOĆU UTIĈNICA KOJE SE NALAZE NA KUĆIŠTU RAĈUNARA.

. .-Uvijek u većem ili manjem Stepenu prenosive.i kapacitet Im je najĉešće znatno veci od Kapaciteta Internih memorija..

-Softver se moţe podijeliti na dvije osnovne grupe : 1. 2..jednim imenom se nazivaju SOFTVER.. .) SISTEMATSKI SOFTVER-je skup programa koji upravljaju radom raĉunara ili pomazu korisniku da na jednostavniji naĉin definira i realizira svoje zahtijeve na raĉunaru..) APLIKATIVNI SOFTVER-je skup programa na jednom raĉunaru namijenjenih za realizaciju korisnikovih zahtijeva..-Programi koji se nalaze na jednom raĉunaru ili koji se na njemu mogu koristiti.

a njegova verzija prilagoĊena PC raĉunarima pod nazivom LINUX.To je program.ili grupa programa koji sluţe za upravljanje radom raĉunara.bez kojeg je nezamisliv bilo kakav rad na raĉunaru.Ipak.Na moćnim raĉunarima najviše se koristi operativni sistem UNIX.na PC raĉunarima ubjedljivo dominiraju operativni sistemi iz porodice MS WINDOWS.koje je razvila firma MICROSOFT. .SISTEMATSKI  SOFTVER Najvaţniji sistematski softver.predstavlja OPERATIVNI SISTEM.Postoje mnogobrojni operativni sistemi.

 Na primjer.itd.planiranje.u aplikativnom softveru spadaju programi za pisanje teksta.  .APLIKATIVI SOFTVER U aplikativni softver spadaju svi programi koji su namijenjeni za izvršavanje specifiĉnih poslova sa kojima se susreće korisnik.kreiranje grafikona i dijagrama.rad sa zvukom.voĊenje finansija..  Programe koji spadaju u grupu aplikativnog softvera skraćeno nazivamo APLIKACIJE.matematiĉke i nauĉno-tehniĉke proraĉune..pretrazivanje baza podataka.crtanje.