You are on page 1of 2

ABA GINOONG MARIA Aba Ginoong Maria Napupuno ka ng grasya Ang Panginoon ay sumasaiyo Bukod kang pinagpala sa babaeng

lahat At pinagpala naman Ang iyong anak na si Hesus Sta. Maria Ina ng Diyos Ipananalangin mo kaming makasalanan Ngayon at kung kami'y mamamatay (2X) Amen BAWAT SANDALI Bawat sandali dalangin ko'y binibigkas Nang masilayan Kang maaliwalas Nang ibigin Ka, Panginoon, buong wagas Nang aking masundan ang 'Yong bakas

SA KABILA NG LAHAT Panginoon , narito Ka’ng gumagabay sa akin Pag Ibig Mong wagas ang kakamtin Walang makakapantay, sa awa Mong taglay OOH Panginoon, buhay Mo’y iaalay Panginoon, dulot Mo ay pag-asang walang hanggan Puso Mo ay sa mundo nakalaan Kapangyarihan Mo’y tunay, Aking Isasalaysay OOH Panginoon, Dakila Kang Tunay Sa kabila ng lahat Yayakapin Mo pa rin ako Sa kabila ng lahat aakayin Mo pa rin ako Sa kabila ng lahat buhay Mo’y inalay Mo Sa kabila ng lahat pinatawad Mo ako

END : Bawat sandal hangad Kita ang siyang landas COUNTERPOINT: Bawat sandali, aking dalangin Masilayan Kang maaliwalas Nang ibigin Ka, Panginoon ko Nang masundan ang 'Yong bakas END : Bawat sandali Ikaw ang siyang landas

Hosanna Hosanna sa kaitasan Hosanna .SANTO Santo Santo Santo Panginoon Diyos Nappno ang langit at lpa Ng kadakilaaan mo Hosanna . Hosanna Hosanna sa kaitasan Hosanna . Hosanna Hosanna sa kaitasan Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon Hosanna . Hosanna Hosanna sa kaitasan AMA NAMIN Ama namin sumasalangit Ka Sambahin ang ngalan Mo Mapasaamin ang kaharian Mo Sundin ang loob Mo Dito sa lupa para nang sa langit Bigyan Mo kami Ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin Mo kami Sa aming mga sala Para ng pagpapatawad namin Sa nagkakasala sa amin At h'wag Mo kaming ipahintulot sa Tukso at iadya Mo kami Sa lahat ng masama Humayo't Ihayag lyrics Humayo't ihayag (purihin Siya) At ating ibunyag (awitan Siya) Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus Ang Syang sa mundoy tumubos Langit at lupa Siya'y papurihan Araw at tala Siya'y parangalan Ating pagdiwang pag-ibig ng Dios sa tanan (Aleluya) At isigaw sa lahat Kalinga Niya'y wagas Kayong dukha't salat Pag-ibig Niya sa inyo ay tapat Halina't sumayaw (buong bayan) Lukso sabay sigaw (sanlibutan) Ang ngalan Niyang angkin 'sing ningning ng bituin Liwanag ng Dios sumaatin Langit at lupa Siya'y papurihan Araw at tala Siya'y parangalan Ating pagdiwang pag-ibig ng Dios sa tanan…sa tanan! Ating pagdiwang pag-ibig ng Dios sa tanan Aleluya! .