You are on page 1of 63

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK Sarajevo www.oslobodjenje.ba

PETAK, 6. 4. 2012.

Godina LXVIII Broj 23.457

Vije}e ministara opet bez dogovora o bud`etu institucija BiH

Ahmetovi} protiv smanjenja pla}a


3. strana

DANAS PRILOG

OSLOBO\ENJE SARAJEVA SE PAMTI


6-7. strana

Obilje`ene dvije zna~ajne godi{njice

Foto: Damir ]UMUROVI]

DANAS PRILOG

U @I@I
Vlada FBiH u Mostaru

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SU\ENJE DRAGANU ^OVI]U

Borba protiv
korupcije i kriminala
Vlada Federacije BiH ju~er je usvojila nacrt zakona o oduzimanju nelegalno ste~ene imovine
Predsjednik Vlade FBiH Nermin Nik{i} je nakon sjednice novinarima kazao kako }e zakon o oduzimanju nelegalno ste~ene imovine, u formi nacrta, biti upu}en u parlamentarnu proceduru, ali i Visokom sudskom i tu`iteljskom vije}u. zvo|a~a. U bazi podataka za ovu godinu u Ministarstvu poljoprivrede imamo registrirane sve poljoprivredne proizvo|a~e. Oni koji se nisu upisali u tu bazu, ne}e mo}i dobiti poticaje. S druge strane, na ovaj }emo na~in mo}i i lako provjeravati je li netko zlorabio poticaje. Politiku poticaja trebamo voditi na na~in da poti~emo poljoprivrednu proizvodnju od na{eg polja, do na{eg stola Naime, do sada . smo poticali samo primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Tako, primjerice, u proizvodnji mlijeka imamo izvoz od 40 milijuna litara u Hrvatsku, a istovremeno uvozimo jako puno mlije~nih prera|evina u BiH, rekao je Lijanovi}. Naveo je i kako je sli~no stanje i u drugim poljoprivrednim granama.
Su|enje se nastavlja 17. aprila

Svadba kao ispri~nica


Optu`eni ^ovi} rekao je da sumnja da je cijeli postupak protiv njega pokrenut radi njegove eliminacije iz politi~kog `ivota
Potpis na spornom aktu od 23. 6. 2000. je faksimil, te kao takav nema identifikacijsku vrijednost, rekao je Esad Bili}, sudski vje{takgrafolog, koji je ju~er svjedo~io u nastavku su|enja Draganu ^ovi}u, kojeg optu`nica tereti za zloupotrebu polo`aja ili ovlasti iz 2000. godine, kada je obavljao funkciju ministra financija FBiH. meso i ko`ice namijenjene za proizvodnju, ne primjenjuju odredbe Odluke o odre|ivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu pla}a posebna taksa, prelevman. Na taj na~in je, navodi optu`nica, omogu}io kompaniji Lijanovi}i d.o.o. [iroki Brijeg da ne pla}a prelevmane. Aziz Jahjaefendi}, kantonalni tu`itelj, prigovorio je na nalaz i mi{ljenje vje{taka, upitav{i da li je predmetom analize bila geneza kompletnog akta, te da li je taj dokument upore|en sa bilo kojim drugim nespornim faksimilom iz perioda u kojem je optu`eni obna{ao funkciju ministra. Vje{tak Bili} je odgovorio da je postupao u skladu sa zahtjevom odbrane, odnosno da je samo analizirao autenti~nost potpisa na spornom dokumentu. Nakon toga optu`eni ^ovi}, u svojstvu svjedoka, odgovarao je na pitanja te osporio valjanost akta i doveo u pitanje vjerodostojnosti iskaza pojedinih saslu{anih svjedoka optu`be. Optu`eni je svjedo~io da je spornog 23. juna 2000. godine bio u Zagrebu zbog poslovno-porodi~nih obaveza, te da je dan kasnije bio na svadbi ne}akinje. ^ovi} je, odgovaraju}i na hipotetski upit odbrane, rekao da i u slu~aju da je potpisao sporni akt, odnosno obvezuju}e mi{ljenje, to ne bi imalo nikakvog utjecaja, jer akt nema obavezuju}i karakter. ^ovi} je napomenuo da su se tako izjasnili i federalni pravobranitelj i vje{tak financijske struke.

Vlasni{tvo Federacije
- Nadamo se da je usvajanjem nacrta ovog zakona zapo~eta era zakonskih rje{enja koja }e omogu}iti pravosudnom sistemu bolji rad u procesu oduzimanja nelegalno ste~ene imovine. Vlada FBiH radi i na dono{enju zakona o formiranju agencije koja bi se isklju~ivo bavila istragama u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Tako|er, trebamo usvojiti i zakon o za{titi svjedoka, odnosno ljudi ko-

Faksimil faksimila
Vje{tak Bili}, svjedo~e}i u korist odbrane, predstavio je nalaz i mi{ljenje grafolo{ke ekspertize potpisa na obvezuju}em mi{ljenju, od 23. juna 2000. godine koje je, prema optu`nici, donio i potpisao optu`eni ^ovi}. Bili} je rekao da se radi o faksimilu, te je istakao da pe~at-faksimil nikada ne mo`e biti autenti~ni potpis. Ukazao je da postoji mogu}nost kopiranja ili skeniranja faksimila potpisa, {to ostavlja mogu}nost da je rije~ o faksimilu faksimila. Sporni akt, koji je bio predmet vje{ta~enja, dokaz je Tu`iteljstva, kojim je optu`eni, navodno, nalo`io Carinskoj upravi FBiH da se na strojno isko{teno pile}e i pure}e

Ispitivanje
Optu`eni ^ovi} rekao je da sumnja da je cijeli postupak protiv njega pokrenut radi njegove eliminacije iz politi~kog `ivota, odnosno da se radi o neprimjerenom poigravanju s njegovim ljudskim i obiteljskim dostojanstvom. Tu`itelj Jahjaefendi} tra`io je od Sudskog vije}a da ^ovi}a ispita na idu}em ro~i{tu, {to mu je i odobreno. Tome se protivila odbrana optu`enog koja je iznijela mi{ljenje da se na taj na~in postupak poku{ava odugovla~iti. Su|enje se nastavlja 17. aprila ispitivanjem ^ovi}a.
D. M.

ji prijave korupciju, rekao je Nik{i}, te dodao kako o~ekuje od Parlamenta FBiH da usvoji ovaj zakon. - Postoje}i propisi nisu uzajamno uskla|eni, ~ime se stvara prostor za slobodno ~injenje krivi~nih djela i pribavljanje imovinske koristi. Namjera nam je, stoga, da se otklone normativne prepreke za primjenu instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi~nim djelom koje trenutno egzistiraju u praksi, priop}eno je nakon sjednice Vlade FBiH. Tako|er, u priop}enju stoji kako Vlada FBiH novopredlo`enim rje{enjima ure|uje i upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom, pa je predvi|eno osnivanje federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Po{tovan je i stav da se, u pravilu, oduzima imovinska korist pribavljena najte`im oblicima krivi~nih djela gospodarskog i organiziranog kriminala i korupcije, zloupotrebe opojnih droga i drugih te{kih krivi~nih djela. Ona imovina koja bude trajno oduzeta, postat }e vlasni{tvo Federacije. Dopremijer FBiH i ministar poljoprivrede Jerko Lijanovi} je, pak, rekao kako Vlada FBiH `eli podr`ati istinske poljoprivredne proizvo|a~e. To se i ~ini kroz stvaranje registra poljoprivrednih proizvo|a~a. - Nastavljamo {tititi interese proi-

- Tako|er, cilj nam je i da na{ proizvod bude pristupa~niji na{em potro{a~u. Imat }emo i pove}anje iznosa poticaja. Tako }emo poticaje za mlijeko pove}ati sa 16 na 20 feninga, a razmatramo i mogu}nost uvo|enja poticaja za proizvodnju vo}a i povr}a, rekao je Lijanovi}. Federalni dopremijer je, pak, odbio navode da su poljoprivredne poticaje dobijali uglavnom ~lanovi njegove stranke, NS Radom za boljitak.

Poticaji i glasa~i
- O~ito je da poljoprivredni proizvo|a~i podr`avaju ono {to radi NS Radom za boljitak i mo`e se desiti da ima poljoprivrednika koji su simpatizeri ove stranke. No, poticaji su u potpunosti transparentni i mediji su objavili tko je sve dobio novac. Ho}e li ljudi koji su dobili poticaje glasovati za NS Radom za boljitak ili neke druge stranke, sada nitko ne mo`e precizno kazati, rekao je Lijanovi}. Ministar financija Ante Krajina je kazao kako je na ju~era{njoj sjednici utvr|en prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira, kojim se stvaraju pretpostavke da se vrijednosnim papirima trguje i izvan burze.
Jurica GUDELJ

V I J E S T I

KRIVOKAPI]EVA PODR[KA BE]IROVI]U

Zlodjela Dra`inih nasljednika u BiH


Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma PSBiH Denis Be}irovi} primio je otvoreno pismo podr{ke od predsjednika Skup{tine Crne Gore Ranka Krivokapi}a u kojem ga obavje{tava da dijeli Be}irovi}eve ocjene o mra~noj historijskoj ulozi ~etni~kog pokreta i opasnosti koju potencijalna rehabilitacija zlo~inca Dragoljuba Dra`e Mihailovi}a predstavlja za ~itav region. Proces koji se vodi u Beogradu ocjenjujem i kao opasan poku{aj revizije istine o jugoslavenskim ratovima 90-ih godina pro{log vijeka. Rat u Hrvatskoj, a prije svega u BiH, kao i strahoviti, sistematski zlo~ini koji su u Va{oj dr`avi po~injeni, bili su prakti~na realizacija ciljeva ~etni~kog pokreta, napisao je Krivokapi}. Dodao je da su etni~ko ~i{}enje i genocid nad nesrpskim stanovni{tvom centralni dijelovi ~etni~kog projekta. Pru`anjem legitimacije Dra`i Mihailovi}u naknadno se legitimi{u i zlodjela njegovih nasljednika u BiH. ^etni~ki pokret, u svojoj su{tini zasnovan na ideologiji krvi i zla, bio je kvislin{ki pokret i jedan od klju~nih oslo-

naca i saveznika nacisti~kih i fa{isti~kih snaga na prostoru biv{e Jugoslavije za vrijeme II svjetskog rata. Kako i sami isti~ete, ~etni~ki projekt predstavlja konstantnu opasnost i za Crnu Goru, navedeno je u pismu. Krivokapi} je dodao da bi bilo kakav pakt s politi~kim nasljednicima Dra`e Mihailovi}a bio antievropski ~in, civilizacijski sunovrat, moralno nedopustiv, a politi~ki poguban za Crnu Goru. S politikom ~etni~kog pokreta ne ide se u Evropu. Svi putevi te ideologije vode samo u Haag. Crnogorska dr`avna politika odlu~no }e istrajati na putu antifa{izma, kao jedne od najsvjetlijih tradicija ju`noslavenskih naroda, a ~etni~ki pokret }e biti tretiran isklju~ivo kao dio pora`enih snaga u slavnoj antifa{isti~koj borbi, napisao je Krivokapi}.

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

U @I@I

Vije}e ministara opet bez dogovora o bud`etu institucija BiH

Ahmetovi} protiv smanjenja pla}a


stva za djelovanje policijskih agencija, bud`etske stavke su utvr|ene bez kapitalnih ulaganja {to je nedopustivo. Umjesto ja~anja policijskih agencija, predlo`ena su apsurdna rje{enja - umanjenje pla}a policijskim djelatnicima za pet posto. Usvajanje takvih rje{enja zna~ilo bi da policijski slu`benici koji obavljaju veoma zna~ajan posao, posebno oni u terenskim uredima (koji rade izvan mjesta prebivali{ta), zatra`e premje{taj, {to bi rezultiralo mogu}im jednonacionalnim sastavima jedinica ubudu}e, {to nije prihvatljivo. Ministri iz SDA ne}e podr`ati rje{enja koja imaju za cilj smanjenja pla}a policije, te da bud`et institucija BiH, umjesto razvojnog, ima karakter umanjenja izdvajanja za rad policijskih agencija, ocijenio je Ahmetovi} za Oslobo|enje.

Prijedlog bud`eta u kojem }e biti umanjena sredstva za rad policijskih agencija, te bez plana kapitalnih investicija uz umanjenje primanja djelatnicima policije za pet posto nije prihvatljiv, cijeni ministar sigurnosti BiH
Vije}e ministara BiH ni ju~er nije utvrdilo nacrt bud`eta institucija i me|unarodnih obaveza za 2012, iako je to pro{le sedmice najavio predsjedavaju}i Vjekoslav Bevanda. Umjesto bud`eta, dr`avni ministri su zaklju~ili da je prijedlog paketa finansijskih propisa Ministarstva finansija i trezora dobra osnova za sveukupnu reformu u ovoj oblasti o ~emu }e se Vije}e ministara izja{njavati idu}e sedmice.

Rad policijskih agencija


Paket o kojem se govori uklju~uje nacrt zakona o bud`etu institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH za 2012, izmjene i dopune Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama BiH, te vi{e odluka kojima se predvi|a smanjenje pla}a, naknada i ostalih tro{kova u institucijama BiH.

VM: Predlo`eno ukidanje odredbi Zakona o otpu{tenim pripadnicima OS-a, ali ne i rje{enje budu}eg statusa

Nove li~ne karte od 1. januara 2013.


Usvojena je informacija Ministarstva civilnih poslova BiH o primjeni Zakona o li~noj kar ti BiH i zadu`ena Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka da poduzme aktivnosti kako bi bili stvoreni uvjeti za izdavanje novih li~nih karata od 1. januara 2013. Oslobo|enje doznaje kako se ponu|enim prijedlozima visine bud`etske raspodjele za 2012. `estoko usprotivio ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}. - Prijedlog koji nam je ponu|en doveo bi u pitanje normalno funkcioniranje agencija za provo|enje zakona koje se nalaze u okviru Ministarstva sigurnosti BiH. Osim {to je neprihvatljiv, jer ne osigurava dovoljna materijalna sredOn je istakao kako SDA, odnosno ministri iz te stranke jesu za u{tede, ali da se one moraju na}i tamo gdje vlada rastro{nost i gdje su mogu}e, a ne u dijelovima koji imaju za cilj od BiH napraviti karikaturu od dr`ave. Umjesto rje{enja za zbrinjavanje otpu{tenih pripadnika Oru`anih snaga BiH, na ju~era{njoj sjednici predlo`en je samo prijedlog izmjena i dopuna Zakona o

slu`bi u OSBiH kojim bi se njihova prava ukinula, odnosno van snage stavile odredbe iz septembra 2010. koje su im omogu}ile odlazak u penziju. I u ovom slu~aju su, kako doznajemo, protivljenje iskazali ministri iz SDA, pa se o ovom prijedlogu nije izja{njavalo, a dok se ne prona|u adekvatna rje{enja kojim }e otpu{teni pripadnici OSBiH biti uvr{teni u ostvarivanje svojih prava kroz entitetske zakone. Prema ranijem zaklju~ku Vije}a ministara BiH, uslov za isplatu 19 penzija za oko 1.600 otpu{tenih pripadnika OSBiH za koje je potrebno u bud`etu za 2012. osigurati oko 20 miliona KM je stavljanje van snage odredbi po kojim su ostvarili pravo na penziju.

Dr`avljanstvo
Vije}e ministara BiH je zaklju~ilo da ministar odbrane Muhamed Ibrahimovi} nastavi razgovore s predstavnicima entitetskih vlada radi pripreme prijedloga izmjena izvornog zakona kojim }e biti regu-

lirana prava otpu{tenih pripadnika OSBiH, kako bi do nastavka sjednice bio postignut dogovor o ovom pitanju. Dr`avni ministri utvrdili su izmjene i dopune Zakona o dr`avljanstvu BiH. Izmjenama se bh. dr`avljanima omogu}uje da zadr`e dr`avljanstvo BiH u slu~ajevima stjecanja dr`avljanstva druge dr`ave jer se bri{u zakonske odredbe u vezi s prestankom dr`avljanstva BiH po sili zakona, ~ime se vr{i njegovo uskla|ivanje s odlukom Ustavnog suda BiH. Istodobno se osobama kojima je dr`avljanstvo BiH prestalo odricanjem, otpustom ili po sili zakona omogu}uje dobivanje dr`avljanstva BiH ako imaju odobreni privremeni boravak na teritoriju BiH najmanje posljednju godinu prije podno{enje zahtjeva ili stalni boravak. Ova izmjena va`na je posebno zbog ~injenice da BiH, zbog odbijanja drugih dr`ava, nikada nije zaklju~ila ugovore o dvojnom dr`avljanstvu sa zna~ajnim brojem dr`ava u kojima `ivi veliki broj na{ih gra|ana.

Tako boravak u BiH kao uvjet za stjecanje dr`avljanstva BiH naturalizacijom s dosada{njih 13 smanjuje se na osam godina. Tako|er je s osam na pet godina smanjen ukupni boravak bra~nog druga za olak{anu naturalizaciju, s tim da podnositelj zahtjeva ne predstavlja prijetnju za sigurnost ljudi. Izbjeglicama i osobama bez dr`avljanstva }e se omogu}iti njegovo stjecanje uz uvjet da neprekidno borave u BiH pet godina prije podno{enja zahtjeva. Kako bi se onemogu}ilo da bh. dr`avljanstvo dobiju kriminalci, ratni zlo~inci ili teroristi, dopunama Zakona propisano je da stranac za dobivanje bh. dr`avljanstva mora predo~iti dokaze da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, da ne predstavlja prijetnju po sigurnost BiH, da ima osiguran izvor prihoda za vlastito izdr`avanje, da je izmirio sve porezne, odnosno finansijske obaveze te da mora potpisati izjavu da prihva}a ustavni poredak BiH.
Almir TERZI]

^ESTITKE POVODOM USKRSA I PESAHA

BUDIMLI] UKINUO PRISTUP WEBU UPOSLENICIMA

Podsticaj za ja~anje su`ivota


Nadbiskupu vrhbosanskom kardinalu Vinku Pulji}u i svim katolicima u BiH upu}ene su brojne ~estitke povodom Uskrsa. ^estitke su upu}ene i Jevrejima u BiH za blagdan Pesah. - U povodu predstoje}eg blagdana, Uskrsa, kome se katolici neizmjerno raduju, upu}ujem svim katolicima u BiH iskrene ~estitke. @elim da ovaj blagdan Vama i svim katolicima donese, radost, sre}u i blagostanje, uz nadu da }e vratiti vjeru u bolju budu}nost za sve narode i gra|ane u na{oj domovini BiH. Neka i ovaj blagdan, kao i blagdani drugih, bude podsticaj za ja~anje su`ivota, me|uvjerskog razumijevanja i bolje budu}nosti, ka`e se u ~estitki reisu-luleme Mustafe Ceri}a Pulji}u i bh. katolicima. Ceri} je tako|er ~estitao predsjedniku Jevrejske zajednice BiH Jakobu Finciju i svim Jevrejima u BiH Pesah. Biskup banjalu~ki Franjo Komarica ~estitao je Uskrs svim kr{}anima koji ovaj vjerski praznik slave prema novom i starom kalendaru. Uskr{nju ~estitku je uputio i predsjednik FBiH @ivko Budimir. ^estitao je katolicima u BiH katoli~ki bla-

Nepo{tivanje interne procedure


Iz Odsjeka za odnose sa javno{}u MUP-a Kantona Sarajevo ju~er su saop{tili da su u pisanoj formi obavije{teni o tome kako je Zavod za informatiku i statistiku KS-a, po nalogu ministra unutra{njih poslova Muhameda Budimli}a, onemogu}io postavljanje web sadr`aja na strani Ministarstva uposlenicima MUP-a koji su to dosad ~inili. - S obzirom na ovu ~injenicu, na{u budu}u komunikaciju }emo ostvarivati putem telefaksa, naveli su iz Odsjeka za medije MUP-a Kantona Sarajevo. Direktor Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Timur Gad`o ka zao je za Oslobo|enje kako oni pru`aju tehni~ku podr{ku svim drugim kantonalnim institucijama izuzev Ministarstva obra zovanja. - Svaki ministar delegira uposlenike za koje `eli da mu odr`avaju web ministarstva. Ministar Budimli} je tra`io da se za dvoje uposlenika one-

gdan Uskrs. Istakao je da proslava Kristova uskrsnu}a u~vr{}uje vjeru, ukazuje na to da je ljubav ve}a od svakog grijeha i ja~a odnose me|u ljudima i neka duh Uskrsa dotakne svakog ~ovjeka u BiH. U ~estitki premijer FBiH Nermin Nik{i} ka`e: @elim da blagdansko raspolo`enje podijelite s va{im porodicama, te, u duhu tradicije ovih prostora, s prijateljima i kom{ijama. ^estitke povodom Uskrsa i Pesaha uputili su i predsjednik i potpredsjednik RS-a Milorad Dodik i Enes Suljkanovi}, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i}, na~elnik Op}ine Tuzla Jasmin Imamovi} i predsjedavaju}a tuzlanskog Op}inskog vije}a Nada Mladina, predsjednik Gra|anske demokratske stranke BiH Ibrahim Spahi} i mnogi drugi.

mogu}i pristup web sadr`ajima MUP-a, dok je za drugo dvoje ve} pristigao zahtjev za otvaranje korisni~kih ra~una, istakao je Gad`o. Prema Gad`inim rije~ima, ovakvih zahtjeva dosad nije bilo, a ra zlog je navodno nepo{tivanje internih procedura u okviru MUP-a. Podsje}amo, dan prije je saop{teno kako je Uprava policije prijavila ministra Budimli}a Kantonalnom tu`ila{tvu, a ova vijest je tokom ju~era{njeg dana skinuta sa weba MUP-a KS-a.
J. M.

DOGA\AJI

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Pitanje Kosova cijelu deceniju ostavlja vrlo te{ke posljedice na cijeli region. Zato svi u regionu, EU i svijetu treba da podr`e ono {to se dogovore Beograd i Pri{tina. Na`alost, vidimo da dobar dio me|unarodne zajednice to ne po{tuje

Biskup Komarica upozorio

Vlast ne ~uje malog ~ovjeka


Spor proces formiranja vlasti na dr`avnom nivou, ali i u pojedinim kantonima, poga|a sve ljude koji su vi{e zbunjeni na~inom na koji se vlasti pona{aju. Naro~ito je te{ka situacija na podru~ju Livanjskog kantona, istakao je Komarica
Biskup banjalu~ki Franjo Komarica ~estitao je ju~er Uskrs svim kr{}anima, koji ovaj najve}i vjerski praznik slave prema novom i starom kalendaru. Biskup Komarica je poru~io da je Krist umro i uskrsnuo iz lju ba vi pre ma ci je lom ljud skom rodu, {to obavezuje sve ljude da svojim djelima nastave njegovo djelo. I ovom prilikom banjalu~ki biskup osvrnuo se na polo`aj katolika u Bosni i Hercegovini, posebno na podru~ju njegove biskupije. dnevno, posebno u Banjoj Luci, kuca sve ve}i broj ljudi, ne samo katolika koji tra`e pomo}. Sve vi{e ljudi ostaje bez posla, ~ime je ugro`ena egzistencija i njih i njihovih obitelji, podvukao je Komarica. Dodao je da je i 17 godina rata dobili najmanje donacija za povratak, istakao je banjalu~ki biskup.

Neboj{a Radmanovi},
~lan Predsjedni{tva BiH

DOBAR LO[

ZAO

VESNA PUSI]
Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusi}, tokom zagreba~kog susreta sa ministrom vanjskih poslova BiH Zlatkom Lagumd`ijom, kazala je da }e njena zemlja na predstoje}em samitu NATO-a u Chicagu podr`ati po~etak primjene MAP-a, kao zavr{nog koraka ka ulasku BiH u Sjevernoatlantski savez. U procesu euroatlantskih integracija podr{ka susjeda je od izuzetne va`nosti.

Vra}aju se stari
Podsjetio je i ovom prilikom da je na sada{njem prostoru RS-a do rata `ivjelo 220 hilja-

MUHAMED BUDIMLI]
Uprava policije MUP-a KS-a podnijela je izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu protiv ministra MUP-a KS-a Muhameda Budimli}a zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja. Osim Budimli}a, prijava je podnesena i protiv sekretara MUP-a Edina Zahiragi}a. Oni su, tvrde u Upravi policije, izvr{ili nezakonite izmjene pravilnika kako bi uru{ili operativnu samostalnost policije.

NEMA UVJETA ZA POVRATAK PORODICA Mi na podru~ju Banjalu~ke biskupije imamo ove godine 600 katolika manje nego lani. Vra}aju se samo stariji ljudi, oni umiru, a nema uvjeta za povratak obitelji s djecom, kazao je biskup
nakon rata jo{ veliki broj prognanika koji ~ekaju sredstva za obnovu svojih domova. Pozitivni signali vlasti Republike Srpske te ljude ohrabru ju na po vra tak i nji ho ve o~i su uprte u Sarajevo, gdje se 24. aprila odr`ava donatorska konferencija kako bi se osigurao novac za obnovu poru{enih domova. @alosno je da je Posavina prazna i poru{ena i nadati se da }e biti novca za obnovu, jer su Hrvati nakon
Foto: Amer KAJMOVI]

Porast siroma{tva
Spor pro ces for mi ra nja vlasti na dr`avnom nivou, ali i u pojedinim kantonima, poga|a sve ljude koji su vi{e zbunjeni na~inom na koji se vlasti pona{aju. Naro~ito je te{ka situacija na podru~ju Livanjskog kantona, istakao je biskup Komarica. On je upozorio na ~injenicu da se sve}enici i Caritas svakodnevno suo~avaju s porastom siroma{tva. Na vra ta Ca ri ta sa sva ko da Hrvata, a da ih se vratilo svega 11 hiljada. Mi na podru~ju Banjalu~ke biskupije imamo ove godine 600 katolika manje nego lani. Vra}aju se samo stariji ljudi, oni umiru, a nema uvjeta za povratak obitelji s djecom. Ja na to upozoravam i upozoravao sam sve ove godine politi~are do kojih glas malog ~ovjeka ne sti`e, zaklju~io je biskup Franjo Komarica.
G. KATANA

VISPAK
Bosanskohercegova~ka kompanija Vispak izvezla je prvu po{iljku Bosnia kafe u Tursku. Direktor Vispaka Rusmir Hrvi} s pravom ka`e da je ovaj zna~ajan poslovni rezultat zapravo uspjeh cijele bh. prehrambene industrije i da su turski partneri prepoznali kvalitet Vispakovih proizvoda.

VIJEST U OBJEKTIVU

Konya u Sarajevu
Tradicionalnu izlo`bu Kulturno-edukativnog centra Konya - Sarajevo, kao poklon par tnerskog turskog grada Konye gradu Sarajevu i njegovim gra|anima za njegov ro|endan, otvorili su ju~er u Kur{umli medresi gradona~elnik turskog grada Konye Tahir Akyurek i zamjenik gradona~elnika Sarajeva Miroslav @ivanovi}. Na izlo`bi koja se odr`ava od 2008. godine predstavljeni su ru~ni radovi koje su izradili na{i gra|ani obu~avaju}i se u razli~itim umjetni~kim tehnikama: slikanju na vodi, platnu, drvetu i porculanu, te u ukrasnom vezu, izradi nakita i reljefnoj izradi na aluminiju i bakru.

NAVIJA^I FK BORAC
Grupa navija~a FK Borac ponovo se sramno ponijela. Revan{-utakmica polufinala Kupa BiH u Banjoj Luci prekinuta je kod rezultata 0:1 za @eljezni~ar nakon {to su navija~i Borca pogodili kamenom u glavu pomo}nog sudiju Nikicu Tomasa. Ovaj incident zaslu`uje najo{triju osudu.

VIJEST U

BROJU

maraka iznosi prosje~na plata u Op{tini Isto~ni Mostar.

1.107

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

Susret Carla Bildta i Zlatka Lagumd`ije

Podr{ka na putu za EU
Bildt: Obilje`avanje 6. aprila veoma va`no kako se ni{ta sli~no vi{e nikada ne bi ponovilo Lagumd`ija zadovoljan
Moram re}i da sam u Sarajevo do{ao, prvenstveno, da upoznam novu vladu, da odr`im sastanke sa njima, te da i im ~estitam na svemu {to su uradili, na odre|enim pomacima koji su se desili u prethodnom periodu, izjavio je Carl Bildt, ministar vanjskih poslova Kraljevine [vedske, na ju~era{njoj konferenciji za novinare odr`anoj nakon susreta sa Zlatkom Lagumd`ijom, ministrom vanjskih poslova BiH. ju}im kretanjima NATO-a. Mislim da mi je jako va`no {to smo dobili njegovu ocjenu da smo na pravom putu, kada su u pitanju na{a o~ekivanja od samita u Chicagu i samom procesu koji je pred nama od MAP-a pa nadalje, rekao je Lagumd`ija.

Avaz se ne mo`e pravdati


Povodom izjava vjerskih dostojanstvenika objavljenih u Dnevnom avazu koje su dovele u pitanje apsolutno jednako pravo svih gra|ana i gra|anki na mirno okupljanje, {efica misije Vije}a Evrope u BiH Mary Ann Hennessey izjavila je za Fenu da su te izjave direk tno ugrozile fizi~ku sigurnost onih koji bi htjeli koristiti to pravo u budu}nosti. Navo|enjem dvosmislene izjave visokorangiranog zvani~nika uz izjave vjerskih dostojanstvenika, javnost je dovedena u zabludu da postoji institucionalna podr{ka za ugro`avanje prava gra|ana i gra|anki, smatra Hennessey. Dodala je da to mo`da nije bila namjera urednika, ali je postiglo odre|eni efekt, pa odgovoran medij kakav je Dnevni avaz ne mo`e tra`iti opravdanje u tome da samo objavljuje vijest.

Pomo} u Bruxellesu
Lagumd`iji posebno zadovoljstvo pri~injava to {to mo`emo ra~unati na Bildtovu podr{ku u pojedinim evropskim metropolama, naro~ito u Bruxellesu kao sjedi{tu Evropske komisije, te kada je u pitanju Bildtova spremnost za pomo} i podr{ka BiH u periodu u kojem Hrvatska ulazi u EU, da rije{i te{ka pitanja s Hrvatskom koja nisu godinama rije{ena. - Tu ima jako puno stvari iz domena infrastrukturnih projekata, osposobljavanja na{ih odgovaraju}ih institucija da budu akreditirane za evropske standarde, kao i nekih projekata koji se ti~u grani~nih prijelaza. U tom svjetlu sam, s velikim zadovoljstvom, dobio uvjeravanje da mo`emo ra~unati na podr{ku [vedske i Bildta, istakao je Lagumd`ija. Lagumd`ija je izrazio posebno zadovoljstvo zbog toga {to }e Carl Bildt biti u Sarajevu, tokom obilje`avanja 6. aprila, jer je to, kako je rekao Lagumd`ija, veliki dan za gra|ane Sarajeva.
D. MOCNAJ

Sazreli politi~ari
- [vedska pru`a i pru`at }e sna`nu podr{ku Bosni i Hercegovini na putu ka euroatlantskim integracijama, rekao je Bildt. Bildt je istaknuo da je obilje`avanje 6. aprila veoma va`no kako se ni{ta sli~no vi{e nikada ne bi ponovilo. - Me|utim, isto toliko bitno je da se gleda naprijed, jer je to jedini na~in na koji se mo`e posti}i cilj koji je zajedni~ki svim zemljama u regionu, a to je integracija u EU, poru~io je Bildt. Prema njegovim rije~ima, u posljednjih {est mjeseci pokazano je da politi~ari mogu sami i}i naprijed, {to je vidljivo iz odluka koje dugo vremena nisu bile usvajane, a koje se sada usvajaju i provode. - To se desilo bez uplitanja me|unarodnih aktera, {to nam da-

Lagumdzija i Bildt: Integracija u EU

Foto: D. TORCHE

je znak da su politi~ari BiH sazreli i da mogu i}i naprijed sami u tom procesu. Nadam se da }e ovo prolje}e biti novo prolje}e i jedan novi period za politiku i politi~are BiH. Naravno, postoji mnogo pitanja na kojima trebamo raditi. Postoje odre|eni koraci koje treba na~initi, to jeste odre|ene predradnje za EU, izjavio je Bildt. Prema rije~ima Zlatka Lagumd`ije, ju~era{nji sastanak dogovoren je prije ~etiri dana u Is-

tanbulu, tokom konferencije Prijatelja Sirije. Konferencija je bila prilika da se ministru Bildtu prenese ono {to se doga|alo posljednjih nekoliko mjeseci, a ti~e se obaveza Bosne i Hercegovine spram preduslova za ulazak u NATO, kao i aktivnosti vezanih za evropski put na{e dr`ave. - Dobili smo podr{ku za NATO, iako [vedska nije u NATOu. Bildt je ~ovjek koji je vrlo uticajan u me|unarodnim krugovima, koji su i akter u odgovara-

Hennessey i Burton polo`ili cvije}e


[efica misije Vije}a Evrope u BiH Mary Ann Hennessey polo`ila je cvije}e na spomen-plo~u prvih sarajevskih `rtava proteklog rata - Suade Dilberovi} i Olge Su~i}. Pored Hennessey, i {ef misije OSCE-a u na{oj zemlji Fletcher M. Burton odao je po~ast prvim `rtvama agresije u Sarajevu. Spomen-plo~a se nalazi na biv{em mostu Vrbanja na kojem su srpski snajperisti 5. aprila 1992. ubili Suadu Dilberovi} i Olgu Su~i}, ko ji je 1996. pre ime novan u Most Suade Dilberovi}, da bi 1999. po novo bio pre ime novan u Most Suade i Olge.

Pravilnik o organizaciji MUP-a opet podijelio Vladu KS-a

Bez podr{ke SDA


Pravilnik nije zakonski uskla|en i nema na{u podr{ku, ka`e Ajnad`i} Ponovo izostavljen prijedlog komesara
Na ju~era{njoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo ponovo je na dnevni red do{ao prijedlog zakona o unutra{njim poslovima, a s tim u vezi {est ~lanova Vlade iz Stranke demokratske akcije oglasili su se saop{tenjem za medije. - U vezi sa ponovljenim nezakonitim predlaganjem Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a KS-a, du`ni smo da kao ozbiljna i odgovorna stranka obavijestimo javnost kako ministri kantonalne Vlade iz SDA nisu dali saglasnost na pravno neutemeljen akt, navodi se u saop{tenju. mesara bez kojeg se ne mo`e postupati. - Ovaj akt predstavlja i povredu Zakona o policijskim slu`benicima KS-a, kojim je utvr|eno da je radnopravni status uposlenika Uprave policije u isklju~ivoj nadle`nosti policijskog komesara, isti~e SDA ministri. - I dalje smatramo da ima mjesta za dogovor, ali da je ovaj pravilnik trebao sa~ekati i usvajanje zakona o unutra{njim poslovima na federalnom nivou, pa da se onda stvari sla`u od vrha prema dolje. Pravilnik nije zakonski uskla|en i nema na{u podr{ku, ka`e za Oslobo|enje ministar za bora~ka pitanja u Vladi KS-a Ned`ad Ajnad`i}, te dodaje da su ~lanovi Vlade iz SDA i u prvom razmatranju pravilni-

Posebno mjesto BiH


Vlada Kantona Sarajevo: Nezakonit prijedlog
Foto: D. TORCHE

ka tra`ili prijedlog policijskog komesara.

Evidentne kritike
Imaju}i u vidu da bi davanje saglasnosti Vlade na ovakav nezakonit akt imalo za posljedicu gubitak samostalnosti i operativnosti, odnosno stavljanje pod punu politi~ku kontrolu Uprave policije i policijskog komesara, a na {to su evidentne kritike, neslaganje i zabrinutost iskazale i me|unarodne instance - prije svih prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderick Moore,

Nadle`nost komesara
U saop{tenju se nagla{avaju povrede zakona i isti~e nedostatak prijedloga policijskog ko-

ICTAP i Evropska unija, ministri iz SDA smatraju da nezakonito doneseni akti ne mogu proizvesti pravno dejstvo, niti se mogu, niti trebaju primjenjivati. U drugom saop{tenju iz Kantona Sarajevo, navodi se da je Vlada dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji MUP-a, koji je sada uskla|en sa ~lanom 28. Zakona o unutra{njim poslovima KS-a, a s ciljem sistematizovanja kadrovskih poslova u jednu organizaciJ. M. onu jedinicu.

U organizaciji Centra za napredne studije u Sarajevu (CNS) i Centra za civilizaciju Balkana (BALMED) odr`ana je tribina pod nazivom Percepcije Turske vanjske politike na Balkanu, dr. Erhana Turbedara, politi~kog analiti~ara u Institutu za balkanske studije u Ankari. Govore}i o vezama BiH i Turske, Turbedar je rekao kako BiH ima posebno mjesto u turskom dru{tvu ne samo zbog historijskih, kulturnih i porodi~nih veza ve} i politi~ke aktivnosti kojima se poku{ava pomo}i zemlji u stabilizaciji mira i sigurnosti. Na pitanje kako se turska vanjska politika do`ivljava na Balkanu i Evropi, Turbedar je rekao da postoje dvije percepcije, a to je uspon Turske i neootomanski strahovi od Turske. Turska i Bruxelles imaju sli~ne vanjskopoliti~ke ciljeve u ovoj regiji, istakao je Turbedar.

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO Obilje`ene dvije zna~ajne


Svi na{i borci su oti{li srcem u rat, ali, na`alost, nisu se vratili, ka`e Viki} ^ovjek je u Sarajevu uvijek pazio ~ovjeka
Uz zvuke himne, koja je za vrijeme agresije svirala prije svakog dnevnika, ju~er je na Vratniku obilje`ena 67. godi{njica osloba|anja Sarajeva. U isto vrijeme, ~la no vi Udru `e nja ve te ra na Odreda policije Bosna polaganjem cvije}a i u~enjem Fatihe na {ehidskom mezarju Kova~i, grobljima Lav i Sv. Josip odali su po~ast svojim poginulim specijalcima te na taj na~in obilje`ili dvadeset godina postojanja ove slavne policijske jedinice. Borci XVI muslimanske narodnooslobodila~ke udarne brigade 5. aprila davne 1945. godine preko Vratnika su u{li u Sarajevo i te{kom mukom, ali velikom odlu~no{}u i hrabro{}u, oslobodili su svoj grad od neprijatelja. je, jer su ovo veliki i zna~ajni datumi za na{u historiju, istaknuto je na skupu. Obilje`avanje godi{njica osloba|anja Sarajeva postojat }e dokle god u ovom gradu `ive dobronamjerni ljudi, oni koji vole Bosnu i Hercegovinu i ne daju je drugima. Sarajevo je uvijek bio poseban grad, a za vrijeme njegove opsade - ~ovjek je pazio ~ovjeka, mo`da i vi{e nego danas. Cijenile su se mnoge ljudske vrijednosti, cijenio se `ivot. Nije bilo va`no da li ti je kom{ija Srbin, Hrvat ili Bo{njak, bilo je bitno samo zajedno pre`ivjeti mra~ne dane i ugledati svjetlo mira i ne ~uti vi{e niti jedan pucanj i pla~ majke. - Sje}am se zvukova granata i dana kada je agresor ~inio sve da ugasi i ono malo sjaja koje je ostalo od razru{enog Sarajeva. Za mene je osloba|anje Sarajeva jedan od najsretnijih dana u `ivotu. Poslije mjeseci borbe na Romaniji, zrak moga grada i kona~no oslobo|enje su trenuci koje }u pamtiti dok sam `iv, kazao je Ibrahim Novi}, jedan od ratnih veterana. Kao i svake godine, i ove je u Domu policije povodom 5. aprila odr`an prijem za porodice

OSLOBO\ENJE G
Modifikacija prelaza Bija~a
U Sarajevu je potpisan ugovor za modifikaciju glavnog projekta Grani~nog prelaza Bija~a, u okviru projekta Autoput na koridoru 5c. Ugovor su potpisali ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i}, zamjenik direktora Instituta IGH iz Zagreba Damir Tkal~i} i direktor IPSA Instituta iz Sarajeva E{ref Ga~anin. Prioritet Ministarstva komunikacija i transpor ta BiH su izgradnja i opremanje dva evropska grani~na prelaza Bija~a i Gradi{ka, kako bi se omogu}io izvoz robe koja zahtijeva inspekcijski nadzor za proizvode `ivotinjskog porijekla u Hrvatsku nakon njenog ulaska u EU, rekao je Had`i} nakon potpisivanja ugovora. On je dodao da }e BiH tra`iti i otvaranje dodatnih grani~nih prelaza za nesmetan protok robe sa EU.

Moore na komemoraciji
Otpravnik poslova Ambasade SAD-a Jonathan Moore, kao i ostali predstavnici i osoblje Ambasade SAD-a, prisustvovat }e komemorativnom doga|aju koji organizuje Grad Sarajevo 6. aprila 2012. godine kako bi odali po~ast gra|anima koji su pre`ivjeli patnje tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine i 11.541 djetetu, `eni i mu{karcu, `rtvama te opsade. Za vrijeme opsade, pa sve do danas, Sarajlije su pokazale i pokazuju hrabrost i snagu da o~uvaju dinami~no multietni~ko dru{tvo uprkos velikim izazovima i velikom gubitku, re~eno je novinarima u Uredu za odnose s javno{}u Ambasade SAD-a kada smo se zainteresirali ho}e li se predstavnici ove ku}e odazvati pozivima na obilje`avanje 6. aprila. E. K.

Ljudske vrijednosti
- Peti april je zna~ajan, jer obilje`ava ulazak boraca kroz Vratni~ku kapiju i po~etak agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kada vidim nova mlada lica prisutna na ovim obilje`avanjima, ~vrsto vjerujem da `ele znati kroz {ta su pro{li njihovi o~evi i za {to su se izborili. Iskreno, `elim da se ovakve manifestacije prenesu i na naredne generaci-

Cvije}e polo`eno na Vratniku

poginulih ratnih veterana Odreda policije Bosna, koji su nesebi~no dali svoje `ivote za odbranu.

^asna tradicija
Specijalna jedinica Ministarstva unutra{njih poslova BiH Odred policije Bosna je izrasla iz predratne Republi~ke specijalne jedinice nastale 1982. godine. Kao i ve}ina evropskih

policijskih specijalnih jedinica, koje su nastale kao odgovor na plimu terorizma, i ova je bila formirana od natprosje~no sposobnih i vrhunski obu~avanih specijalaca. - Svi na{i borci su oti{li srcem u rat, ali, na`alost, nisu se vratili. Svake godine osje}am istu bol kada trebam iza}i i kazati nekoliko rije~i utjehe k}erkama, sinovima,

I dalje bez dogovora BORS-a i Vlade

Tra`e nove izvore nansiranja


Vlada kao kompenzaciju nezadovoljnim borcima mo`e izdvojiti najvi{e devet miliona KM

Za bolji `ivot Roma


Direktorica CARE Internationala Sumka Bu~an i predstavnici osam romskih organizacija iz nekoliko bh. gradova potpisali su ju~er ugovor o donacijama u vrijednosti od 40.000 KM. Kako je re~eno prilikom potpisivanja ugovora, svaki od ovih osam projekata je izuzetno konkretan i vi{e od 2.500 ljudi }e osjetiti pozitivne efekte njihove realizacije. Nagla{eno je da je CARE International odlu~io da povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma, podsjeti BiH da ve}ina ove najbrojnije manjine nema rije{eno stambeno pitanje, zdravstveno osiguranje, nema rije{en posao i obrazovni status. Moramo zahvaliti i Delegaciji EU, koja je finansijski podr`ala projekt, kazala Bu~an. U BiH trenutno vi{e od 95 posto Roma je nezaposleno, nema stalnih mjese~nih primanja, vi{e od 50 posto Roma nije zdravstveno osigurano, a vi{e od 60 ih `ivi u neadekvatnim uvjetima.

Vlada i predstavnici BORS-a ni nakon ju~era{njeg sastanka nisu uspjeli usaglasiti stavove oko definisanja prijedloga mogu}ih rje{enja u vezi sa ubla`avanjem negativnih efekata nastalih primjenom Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Predsjednik Bora~ke organizacije Pantelija ]urguz izrazio je uvjerenje da bi u dana{njem nastavku razgovora moglo do}i do sporazuma koji bi zadovoljio bora~ku populaciju. Iz Ministarstva rada i bora~koinvalidske za{tite RS-a saop{teno je da su predstavnici Vlade RS-a i Bora~ke organizacije obavili dodatne analize na osnovu kojih }e biti izra|eni procjena i prijedlozi mogu}ih rje{enja u vezi sa ubla`avanjem negativnih efekata nastalih primjenom Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Na sastanku je izra`ena potpuna spremnost da se na sjednici, ko-

jom }e predsjedavati premijer RSa Aleksandar D`ombi}, defini{u kona~na rje{enja u vezi sa ovim pitanjem, {to uklju~uje i pripremu protokola o daljoj saradnji i aktivnostima koje }e voditi Vlada RSa i Bora~ka organizacija s ciljem za{tite polo`aja bora~kih kategorija u Republici Srpskoj. Primjenom novog Zakona o PIO, 17.500 korisnika penzija iz kategorije starosnih, invalidskih i porodi~nih penzija iza umrlog borca gubitkom garantovanog penzijskog osnova ima umanjena primanja u odnosu na raniji period. Rije~ je o iznosu od 20 miliona KM, a prema izvorima bliskim resornom ministarstvu, Vlada kao kompenzaciju nezadovoljnim borcima mo`e izdvojiti najvi{e devet miliona KM, koji bi se osigurali smanjenjem materijalnih tro{kova Vlade i lokalnih zajednica.
Vlada RS-a: Dodatne analize G. KATANA

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

godi{njice

RADA SE PAMTI
Hrvatska primjer BiH
Visoki predstavnik Valentin Inzko u Zagrebu se sastao s predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovi}em, zamjenikom premijera Nevenom Mimicom i ministricom vanjskih i evropskih poslova Vesnom Pusi}. Inzko se u ovim razgovorima fokusirao na program implementacije Dejtonskog sporazuma i posebno je zahvalio predsjedniku Josipovi}u za su{tinsku ulogu koju je Hrvatska igrala u stvaranju nove regionalne arhitekture i njen doprinos stvaranju najbolje atmosfere u regiji u posljednjih 20 godina, saop}eno je iz OHR-a. Izra zio je stav da Hrvatska mo`e slu`iti kao pozitivan primjer BiH u njenim evroatlantskim aspiracijama.

Viki} sa porodicama poginulih specijalaca

Bitna podr{ka SAD-a


Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija sastao se sa zamjenikom ambasadora SAD-a u BiH Jonathanom Mooreom. Sastanak je odr`an povodom 20. godi{njice priznanja BiH od SAD-a. Lagumd`ija je istaknuo izuzetan zna~aj podr{ke SAD-a i njihove administracije za ra zvoj BiH i regiona u cjelini. Moore je ~estitao Vije}u ministara BiH i Lagumd`iji jer su u kratkom vremenu brojna va`na pitanja pokrenuta sa mrtve ta~ke, uklju~uju}i i pitanje vojne imovine, koje je klju~no za po~etak primjene Akcionog plana za ~lanstvo u NATO-u (MAP), {to je za SAD veoma va`no. Lagumd`ija i Moore su se saglasili u ocjeni da je nezamjenjiva uloga SAD-a u izgradnji bh. dru{tva na demokratskim standardima te integriranju BiH u NATO i Evropsku uniju.

Foto: D. ]UMUROVI]

@IVOT ZA ZEMLJU Izgubio sam sina 17. aprila 1992. u Azi}ima. Imao je tek 25 godina. Bio je jedan od onih lijepih momaka u spotu pjesme Vojnik sre}e. Dao je `ivot za ovu zemlju, a moja porodica i ja zauzvrat nismo dobili bogzna {ta, ka`e Salih Fazli}
pjesme Vojnik sre}e. Dao je `ivot za ovu zemlju, a moja porodica i ja zauzvrat nismo dobili bogzna {ta. Da nas bar ova vlast malo bolje pripazi te makar nam obezbijedi posao. Ima dosta nerije{enih slu~ajeva, daj Bo`e da sam ja jedini, kazao je Salih Fazli}, napomenuv{i da su dana{nji borci ostavljeni po strani i da su protesti, na`alost, svakodnevnica ne samo u Sarajevu ve} u cijeloj BiH. Sarajevo nije samo grad tradicije, nije grad Ba{~ar{ije i }evapa, on je puno vi{e - to je grad koji postoji ve} 550 godina, gdje se ljudi i dalje dijele na navija~e Sarajeva i @elje kao prije 50 godina, grad za koji je njih 11.541 dao `ivot.
D. IBRAHIMBEGOVI] - E. GODINJAK

majkama na{ih poginulih. To mi te`e pada nego one ratne 1992. godine kada sam morao stati ispred svojih vojnika i zadati im naredbu, kazao je Dragan Viki}, prvi ratni komandant ove jedinice. Pre`ivjeli bosanski specijalci iz godine u godinu ~uvaju ~istu i ~asnu tradiciju svoje jedinice i otimaju od zaborava svoje {ehide i poginule specijalce. Mnogi

su izgubili najmilije, a ~injenica koja razoru`ava jeste da su danas upravo te porodice u veoma te{kom socijalnom i ekonomskom polo`aju.

Gurnuti ustranu
- Izgubio sam sina 17. aprila 1992. u Azi}ima. Imao je tek 25 godina. Moj sin je bio jedan od onih lijepih momaka u spotu

PROTESTI, DAN 17 Poslastica za strane novinare

Sramotna slika Sarajeva odlazi u svijet


PIO Republike Srpske, izgleda, ostaje pri svom stavu da na{e kolege iz manjeg entiteta primaju minimalnu penziju - 160 KM, ka`e Hubjer
Sedamnaesti dan protesta oko hiljadu penzionisanih pripadnika Oru`anih snaga BiH (OSBiH), koji 25 mjeseci ~ekaju na svoje nikad ispla}ene penzije, bio je poslastica za strane novinare koji su za svoje medijske ku}e do{li u Sarajevo izvje{tavati o obilje`avanju dvadesetogodi{njice opsade grada. Tim prije {to su protestanti bili na rubu `ivaca ~uv{i da }e im Vije}e ministara BiH ukinuti zakon po kojem su oti{li u penziju. Kako god, strani su novinari bilje`ili i snimali izjave veterana rata koji i nisu imali lijepe rije~i za vlast, napose Nikolu [piri}a, ministra finansija BiH. - Zakon o dopuni Zakona o slu`bi OSBiH po kojem smo oti{li u penziju skinut je s dnevnog reda Vije}a ministara BiH, a nije usagla{en ni nacrt bud`eta BiH za 2012. Muhamed Ibrahimovi}, ministar obrane BiH, zadu`en je da do naredne srijede zaklju~i dogovore s vlastima dvaju entiteta i njihovim penzionim fondovima. Nama u FBiH je sve jasno. Imat }emo penziju manju za 18 posto. A PIO Republike Srpske, izgleda, ostaje pri svom stavu da na{e kolege iz manjeg entiteta primaju minimalnu penziju - 160 KM. Ne vidimo kraja ovoj gnjava`i. Ostajemo na Trgu BiH u Sarajevu do ispunjena na{ih zahtjeva, ka`e Senad Hubjer, predsjednik Udru`enja penzionisanih pripadnika OSBiH. I Abid [ehovi}, predsjednik spomenutog udru`enja za Sarajevski kanton, misli kako bi ministar finansija BiH najradije da na Trgu BiH izbiju neredi, ali da mu

Zabrinutost Vatikana
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubi} primio je nadbiskupa Alessandra DErrica, apostolskog nuncija u BiH, s kojim je razgovarao o pitanjima koja se ti~u povratka Hrvata i katolika u BiH. DErrico je istakao da je to ministarstvo od posebne va`nosti za vjerske zajednice koje su zainteresirane za povratak izbjeglih i raseljenih, kao i pitanja ostvarenja temeljnih ljudskih prava. Apostolski nuncij je prenio zabrinutost Svete Stolice zbog smanjenja broja Hrvata i katolika u BiH te njihovog nepovratka. Izra zio je zabrinutost {to u prora~unu za 2012. godinu uop}e nisu predvi|ena sredstva za povratak izbjeglih i raseljenih osoba te izra zio o~ekivanje da }e takva situacija biti promijenjena.

Na rubu `ivaca

Foto: [. SULTANOVI]

to zadovoljstvo protestanti ne}e priu{titi. - Taj ~ovjek kr{i zakone ove zemlje, tako napada i dr`avu. Mi, dakako, ne}emo biti oru`je u njegovim rukama, siguran je [ehovi}. Porodice protestanata za sada ne}e dolaziti na Trg BiH, ali se broj

demonstranata, nakon odluke da protestiraju u smjenama, ju~er vidno pove}ao. Mogu}e je, ka`u, da }e odmrznuti {trajk gla|u koji je trajao tri dana. Ako bude potrebno, pozvat }e i nevladine organizacije i bora~ka udru`enja da im se pridru`e u protestima. A. B.

OGLASI

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

OGLASI

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Vijesti i strasti
P
Pi{e: D`evad HOD@I]

Za{to tako ~esto uz informaciju, kakva god ona bila: ta~na, neta~na, selektivna, objektivna, djelomi~na, cjelovita da sada ~ak u to ne ulazimo dobivamo i porciju, blago re~eno, li~nih, vrlo li~nih komentara i zaklju~aka? Mo`e li se ostaviti nama gledaocima, gra|anima da sami zaklju~ujemo? Za{to nas se potcjenjuje?

o staroj navici ili strasti, priznajem, pretjerano i neodmjereno, gotovo svaku ve~er, u cijelosti ili dijagonalno, ~esto paralelno, pratim ve}inu informativnih i politi~kih emisija koje se emitiraju ne samo na bosanskohercegova~kim medijima nego i onima u Hrvatskoj i Srbiji. O dru{tvenoj ulozi medija, uvjetima, mogu}nostima i ograni~enjima njihovih sloboda i odgovornosti pone{to znam i iz vlastitih uvida u teorijske rasprave u literaturi s kojom dolazim u doticaj u okviru mog zanimanja za suvremene tokove u dru{tvenim i humanisti~kim teorijskim oblas ti ma. Ko na ~no, imam i neko vlastito i neposredno iskustvo u novinarstvu koje me, ma koliko je ono bilo kratkog vijeka, i profesionalno i `ivotno gledano, sporedno, ipak obavezuje. Sve ovo nagla{avam na samom po~etku, jer poku{avam nekako obrazlo`iti i naglasiti moj vlastiti odnos prema medijima kao odnos koji se temelji na uva`avanju zahtjevnosti, slo`enosti, te`ine i specifi~nosti novinarskog poziva i velike uloge, ali i velike odgovornosti koju imaju mediji u suvremenim globalnim, ali i na{im lokalnim dru{tvenim procesima. Jo{ odre|enije, sebe neskromno ubrajam me|u one koji imaju razumijevanja i nalaze opravdanje za mnoge slabosti u na{im medijima i koji razumiju ono klju~no u novinarskom pozivu oko ~ega ~esto nastaju nesporazumi. Naime, svugdje gdje imam priliku, branim pravo novinara da pogrije{i, da sumnja, da optu`uje.

Uvijek osporavam zahtjev koji se upu}uje novinarima kako i za njih treba da va`i pravilo da niko nije kriv dok mu se krivnja ne doka`e. To je pravilo va`no za pravosu|e. Novinari nisu djelatnici pravosu|a. Za njih bi, ukoliko odgovorno vr{e svoj poziv, prije trebalo da va`i jedno drugo pravilo: Tamo gdje ima dima, ima i vatre. Pa ipak, to {to nam se doga|a s Federalnom televizijom, kao jednim od najva`nijih javnih servisa u Bosni i Hercegovini, u prvom redu, njenom informativno-politi~kom ure|iva~kom koncepcijom, iz dana u dan postaje sve ve}i problem na koji ukazuje ve} zna~ajan broj pojedinaca i institucija i koji, prema mom mi{ljenju, zahtijeva smiren, demokratski, gra|anski, intelektualni i dru{tveno odgovorni dijalog. adam se da nije potrebno {ire obrazlagati ~injenicu da je rije~ o javnom servisu ~ija ure|iva~ka politika mora da se rukovodi op}im i zajedni~kim interesom svih gra|ana. I privatni mediji moraju se pridr`avati demokratskih na~ela, profesionalnih novinarskih standarda i Eti~kog kodeksa u svom radu. S javnim servisima stvar je jo{ delikatnija. Oni se ne bi smjeli baviti politikom, oni ne bi smjeli biti u slu`bi jedne ili bilo koje politi~ke stranke. To nije javni interes gra|ana. [tavi{e, to nije u interesu demokratskog razvitka na{eg dru{tva. To ~ak nije, dugoro~no gledaju}i, ni u interesu ove ili one politi~ke stranke u ime koje jedan javni servis providno, otvoreno, ostra{}eno, nekriti~ki, demago{ki, politikantski

nastupa u svom oblikovanju vijesti, politi~kih emisija i politi~kog programa u cjelini. Takav odnos i takva situacija koju imamo na djelu, kada je rije~ o medijskom prostoru u cijeloj Bosni i Hercegovini, u velikoj mjeri blokira kriti~ku javnost i demokratski politi~ki `ivot, kao {to doprinosi i kr`ljanju i zamiranju odgovornosti politi~ara i politi~kih stranaka koje su na vlasti. nam da je osjetljiva strana cijelog problema s javnim servisima u opasnosti da se kroz zahtjeve za profesionalno{}u i objektivno{}u javnih emitera, pogotovo kada te zahtjeve upu}uju predstavnici politi~kog `ivota, mogu zapravo vr{iti pritisci ove ili one grupe, stranke ili dr`avne instance. To ipak ne zna~i da je pozicija javnih servisa nedodirljiva, da javni servisi imaju neku dru{tvenu metaulogu, izvan dometa kritike, rasprave, dijaloga, da nikome nisu odgovorni, da se njihovo djelovanje smije i mo`e tabuizirati. I to ne zna~i da se o djelovanju javnih servisa ne smiju i ne trebaju voditi ozbiljne, utemeljene i odgovorne i parlamentarne rasprave. Jer, ponovo nagla{avam, u informativnim i politi~kim emisijama Federalne televizije gotovo svaku no} imamo priliku gledati dnevnik u kojem o~ekujemo da nas voditelj ili voditeljica ne omalova`avaju, a to zna~i da nam pru`e informaciju, ali ne i svoj vlastiti, pristrasni, uzbu|eni, ostra{}eni komentar. Za{to tako ~esto uz informaciju, kakva god ona bila: ta~na, neta~na, selektivna, objektivna, djelomi~na, cjelovita da sada ~ak u to ne ulazimo dobivamo i porci-

ju, blago re~eno, li~nih, vrlo li~nih komentara i zaklju~aka? Mo`e li se ostaviti nama gledaocima, gra|anima da sami zaklju~ujemo? Za{to nas se potcjenjuje? vo jednog, u dugom nizu, primjera. Prije nekoliko ve~eri gledam Dnevnik na FTV-u. U samoj {pici ide najava vijesti kako ameri~ki ambasador Patrick Moon podr`ava novi zakon o unutra{njim poslovima. Opa la! ka`em. [ta se to zbilo? radoznalo ~ekam najavljenu vijest, ~ude}i se. Jer, mislio sam kako sam u tom pogledu bio dobro obavije{ten: da me|unarodna zajednica i ameri~ka strana - kako da to diplomatski izrazim? imaju razumijevanje za potrebu da policija u svom djelovanju ne bude podlo`na politi~kim uticajima, a to zna~i da se zala`u za dodatna pobolj{anja u aktualnom nacrtu zakona o unutra{njim poslovima. Ve} sam navikao na proizvoljnosti u informativnim emisijama, ali, velim, da se iskrivljeno najavi stav ameri~kog ambasadora u centralnom dnevniku, to bi bilo puno i od Federalne televizije. I ~ekam. Kad, evo ti izjave, ili odgovora gospodina Patricka Moona. Ameri~ki ambasador ka`e (parafraziram) kako smatra da treba usvojiti novi zakon o unutra{njim poslovima ali da je potrebno ugraditi jo{ neke odredbe, amandmane, mehanizme koji }e dodatno osigurati (politi~ku, financijsku i operativnu) nezavisnost policije. I tu nije kraj. Novinar odgovara ameri~kom ambasadoru: Ali, protiv aktualnog prijedloga zakona o unutra{njim poslovima upravo su oni koji sada dr`e {apu nad policijom.

POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA

Hipo-kockica

en~i je reko da do|emo obu~eni i obuveni ko 6. aprila 92. Do{li. Patike, farmerke, majica, tene i bog te veselio. Samo {to je Mido do{o sa {takom i {tampaju}i na jednoj nozi. Drugu mu je nogu 93. mina raznijela. Onako ranjenog, tog jula 93, Sen~i ga je tje{io: - Tako ti je to, moj Mido, kad mu~ki napadne{ sam sebe. Nismo to od tebe o~ekivali! Helem, sad je Mido obja{njavao da je protezu ostavio kod ku}e jer je nije du`io aprila 92. Sen~i i ja smo prostrli vojni~ko }ebe. I na njega pristavili tri ikar konzerve, po kile le}e, Klasove makarone bez jaja, malo mljevenog je~ma, limenu pe} i hipo-kockicu. Mido je reko da jebla nas hipo-kockica. - U ratu sam kockicu dobio u lunch-paketu. Mislio da je kocka {e}era, stavio je u usta. I onda prinio upalja~ da pripalim cigaru. Umal se zapalio nisam, obja{njavao je.

Nismo ga vala ni slu{ali. Nego je Sen~i kockicom zapalio vatru u pe}i, pristavio vodu za makarone bez jaja. Pa me je zagrlio. Zapjevali smo: - Pitala me majka, kuda ide{ sine. Nemoj i}i tamo gdje se gine. Ja ti odoh, majko, Bosnu braniti, ako poginem, nemoj plakati... Mido je trepto okicama pa pitao a kakva je sad to pa zajebancija? - Ova ti se zajebancija zove per for mans. Upri li ~en po vo dom dvadesetogodi{njice opsade Sarajeva i agresije na BiH, objasnimo Midi. Mido je pitao a je l performans predvidio kafu. Ka`emo mu da jeste, al je~menu. Njemu se to nije dopalo pa je oti{ao u obli`nji restoran i naru~io tri kafe, kako je rekao, za tri kretena. Srkali smo! Smotali smo nas dva po bjelobrk da pu{imo. Mido nije. Zapalio je drinu. I listao novine.

- Evo vam jo{ umjetnosti u povodu 6. aprila - Sarajevska crvena linija. Bi}e pjesme i igara, plus 11.500 stolica. Na kojima ne}e sjediti 11.500 ljudi ubijenih za opsade grada, sumirao je Mido tekst. Mi smo pitali a kolko ta umjetnost ko{ta, gdje }e autori nakon umjetnosti s tolikim stolicama? - Umjetnost ko{ta 223.823 KM, a stolice }e pokloniti Historijskom muzeju za stalnu postavku, rekne Mido. Sen~i je tu zvizno. Rekao da svaka ~ast umjetnosti, al se tim pa ra ma mo glo po mo }i bo le snim ljudima koji s bilborda vape za pomo}i. Mido se nadovezo spominju}i svoju protezu koja je na umoru. Ja sam rekao da ne pizde jer Bosna se brani i umjetno{}u, i rijekom i ribom u vodi i visokom tankom smrekom {to raste u slobodi. Uzgred, pitao Midu ho}e l ko govoriti na Sarajevskoj crvenoj liniji.

- Ne pi{e u novinama, rekne Mido. - Ako ko i bude govorio, bezbeli }e biti neko od onih {to su ve} nekoliko puta za mikrofonom poginuli brane}i Bosnu i `ive na taj ra~un, zajedljivo }e Sen~i pitaju}i a kako bih ja to obilje`io jubilej opsade Sarajeva. - Fino, reknem ja. U no}i s petog na {esti april ukinuo bih gradski saobra}aj, vodu, struju, grijanje, zatvorio sve granape i tr`ne centre. A sa zvu~nika pu{tao zvukove granata, snajpera, zapomaganja pogo|enih i eto godi{njice! Mido se tu po~e{o po nozi koje nema. Uzeo gitaru i pjevao o tome kako su nas stigli ratni profiteri. Kako kupuju srce, kupuju krv, kupuju povijest i mit, a njihovi sinovi i k}eri ve} ubiru u`asan profit. Sen~i ga je zagrlio i rekao da svaka pobjeda ima odgovaraju}i poraz.

Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf.becirovic@oslobodjenje.ba

Mido se po~e{o po nozi koje nema. Uzeo gitaru i pjevao o tome kako su nas stigli ratni profiteri. Kako kupuju srce, kupuju krv, kupuju povijest i mit, a njihovi sinovi i k}eri ve} ubiru u`asan profit. Sen~i ga je zagrlio i rekao da svaka pobjeda ima odgovaraju}i poraz

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

POLIGON
VIJESTI

11

REAGIRANJE

Diskriminacijom se ne {tite ljudska prava


Za{to, tokom proteklih godina, nije bio sporan rad svih ostalih firmi koje rade na istom lokalitetu, a odjednom je postao sporan rad samo jedne?

Za puno prisustvo u tijelima VE


Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Bo`o Ljubi} susreo se sa {eficom Ureda Vije}a Evrope u BiH Mary Ann Hennessey-Gopaul. Tokom razgovora je izra`ena nada da }e u skoroj budu}nosti BiH kompletirati svoje prisustvo u vrlo bitnim tijelima Vije}a Evrope, te da }e blagovremeno u Ustav i izborno zakonodavstvo na{e zemlje biti ugra|ene odredbe koje su u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} i Finci protiv Bosne i Hercegovine, saop}eno je iz Sektora za odnose s javno{}u PSBiH.

lijedom informacije sadr`a ne u Dne vnom avazu od ~etvrtka 29. III 2012, koja se odnosi na odluku Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH, du`an sam kao ~lan Komisije dati poja{njenje svoga stava povodom zahtjeva firme Ex-Bo{kovi} iz Stoca za izdavanje upotrebne dozvole. Naime, prilikom diskusije o navedenom predmetu na 53. sjednici Komisije odr`anoj 26. i 27. III 2012. ispostavile su se zna~ajne razlike u mi{ljenjima ~lanova Komisije. ^etiri ~lana Komisije prisutna na sjednici (od ukupno pet, jer je jedan bio odsutan) suglasili su se oko dva pitanja: 1. Komisija za o~uvanje naci onal nih spo me ni ka BiH u ovom trenutku ne mo`e otvori ti pro ce du ru za iz mje nu odlu ke o pro gla {e nju na ci onalnim spomenikom nekropole sa ste}cima na lokalitetu Radimlja kod Stoca; 2. Komisija }e od Federalne uprave za inspekcijske poslove tra`iti da poduzme korake u svojoj nadle`nosti. Me|utim Komisija nije, kako se ka`e u tekstu Dnevnog avaza, ustanovila da je ova firma nezakonito sagradila stanicu za tehni~ki pregled vozila uz samu nekropolu, odnosno takav stav zastupala je ~lanica Komisije gospo|a Amra Had`imuhame-

dovi}. Isto tako Komisija nije potpuno derogirala rje{enje federalnog ministra kulture i sporta Samira Kaplana, kojim je on odobrio rad stanice za tehni~ki pregled vozila u vlasni{tvu Zdenka Bo{kovi}a. Kao ~lan Komisije za o~uvanje na ci onal nih spo me ni ka BiH, vode}i ra~una o tome da Komisija ne mo`e derogirati odluku institucije Vlade FBiH zadu`ene za provo|enje njezinih odluka, takve stavove nisam zastupao, nego sam, upravo suprotno, podr`ao stru~no mi{ lje nje Za vo da za za {ti tu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta od 20. XII 2011. (broj: 07-404-797-1/11), kojim se daje pozi ti vno stru ~no mi{ lje nje iz aspekta za{tite kulturno-historijskog naslije|a za nastavak rada stanice tehni~kog pregleda smje{tene u poslovnom objektu izgra|enom u neposrednoj blizini nacionalnog spomenika nekropole ste}aka Radimlja, op}ina Stolac. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH nije institucija koja izdaje upotrebnu dozvolu za rad ove niti bilo koje druge firme, nego je za to nadle`no Federalno ministarstvo transporta i komunikacija. Ovakav stav temeljio sam na ~injenici da je sporni objekt izgra|en prije dono{enja odluke Ko-

misije o progla{enju nekropole ste}aka u Radimlji nacionalnim spomenikom od 5. XI 2002, kao i na tome da je pozitivno o~itovanje po ovom pitanju dalo Federalno ministarstvo prostornog ure |e nja svo jim aktom (broj: 03-23-2-803/09 od 21. V 2009. godine), nadle`no za provo|enje odluka Komisije. U obzir sam tako|er uzeo okolnost da svi drugi objekti izgra|eni na istom lokalitetu prije dono{enja odluke Komisije (pogoni za proizvodnju papirne galanterije i kartona`e, te za proizvodnju i preradu ribe) nesmetano obavljaju svoju djelatnost i da tu djelatnost do sada niko nije dovodio pod znak pitanja. Pravednost i pravo, od kada su patentirana ljudska prava, postoje za sve pripadnike jedne dru{tvene (dr`avnopoliti~ke) zajednice. Diskriminacija nije sredstvo kojim se {tite ta ista ljudska (neotu|iva) prava. Otuda se postavlja pitanje: za{to, tokom proteklih godina, nije bio sporan rad svih ostalih firmi koje rade na istom lokalitetu, a odjednom je postao sporan rad samo jedne? Govorimo li ovdje o selektivnoj principijelnosti? S obzirom na razlike u mi{ljenju ~lanova Komisije, dogovoreno je da trenutno predsjedavaju}a Komisije, gospo|a Amra Had`imuhamedovi}, te razlike

iznese na pres-konferenciji uz izri~ito navo|enje imena ~lanova Komisije koji zastupaju druk~ije stajali{te {to, na`alost, nije u~injeno. Budu}i da su prema pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju rad Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH za pravovaljano dono{enje odluka potrebna ~etiri glasa od ukupno pet ~lanova Komisije, jasno je da ovakvi stavovi ne odra`avaju stvarno stanje ~injenica vezanih za ovaj predmet nego upu}uju na drasti~no kr{enje tih istih zakonskih propisa kao i eti~ko-kolegijalnih odnosa izme|u ~lanova same komisije. Ovo tim prije {to je, osim mene, jo{ jedan ~lan Komisije zastupao identi~no stajali{te. Na koncu, ne i najmanje va`no, ukoliko postoji dobra volja, onda postoje i mehanizmi da se na|e zadovoljavaju}e rje{enje koje }e jednoj firmi, u zemlji poput BiH u kojoj nezaposlenost dosti`e 50%, omogu}iti nesmetan rad i razvoj, odnosno koje }e adekvatno za{tititi kulturno naslje|e. Iskustvo sa vizualnim rje{enjem na|enim za hotel Ru`u u Mostaru dobar je putokaz za takav pozitivan nediskriminiraju}i pristup.
Prof. dr. Dubravko LOVRENOVI], ~lan Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

Pudari} u Berkovi}ima
Dopredsjednik FBiH Svetozar Pudari} posjetio je op}inu Berkovi}i i s na~elnikom te op}ine Rankom Lu~i}em pustio u upotrebu vodovod u naselju Donja Bitunja. U izjavi za novinare Pudari} je kazao kako su pu{tanjem u upotrebu vodovoda ljudima koji `ive u Donjoj Bitunji pribli`no stvoreni uvjeti za `ivot kakve imaju stanovnici susjednih naselja. Ukupna investicija u izgradnju vodovoda za Donju Bitunju iznosi oko 100 hiljada maraka.

Dan otpora i u Te{nju


Jedan od tri najve}a op}inska praznika, 4. april, u Te{nju je ustanovljen kao Dan otpora fa{izmu u ovoj op}ini. Prije sve~ane sjednice, na kojoj su o doga|ajima iz 1992. govorili tada{nji predsjednik Izvr{nog odbora SO Te{anj Mirsad ]eman i aktuelni na~elnik Fuad [i{i}, zatim ~lan Ratnog predsjedni{tva Te{anj Fikret Hafizovi}, te komandant Jela{ke brigade Ismet Avdi}, polo`eno je cvije}e na Centralno spomen-obilje`je {ehidima i poM. B. ginulim borcima u Te{nju.

12

CRNA HRONIKA
Banjalu~ka policija uhapsila je Milo{a Trivana (26), a u mjestu Trn kod Lakta{a priveden je Sr|an Ni{i} (27), koji se sumnji~e za razbojni{tvo u cvje}ari Tamaris u Banjoj Luci, prenijela je Srna. Oni se terete da su utorak nave~er, maskirani kapulja~ama i uz prijetnju no`evima, od radnice oteli 300 KM. Po naredbi de`urnog sudije, policija je pretresla ku}e uhap{enih te, kako je potvr|eno iz CJB-a, prona{la tra`ene predmete.

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Uhap{eni napada~i na radnicu cvje}are

Rasvijetljeno razbojni{tvo

Slu`benici Druge sarajev ske PU u sri je du su uhap si li A. S. (1992), ro|enog u Gora`du, a nastanjenog u Sarajevu, zbog sumnje da je izvr{io razbojni{tvo nad J. N. iz Isto~nog Sarajeva. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a A. S. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, potvr|eno je iz sarajevske policije.

Po`ar kod ^elinca

Poginuo 85-godi{njak
^edomir Vu~i}, osamdesetpetogodi{njak iz [njegotine Velike kod ^elinca, smrtno je stradao u srijedu pale}i korov u dvori{tu ku}e, potvr|eno nam je iz CJB-a Banja Luka. Vu~i} je, kako saznajemo, zapalio korov u dvori{tu, nakon ~ega je vatra izmakla kontroli. Planula su i dva drvena pomo}na objekta, a smrt starca je, {to je potvrdio mrtvozornik, nastupila usljed gu{enja dimom. Po`ar su, nakon dojave kom{ija, ugasili pripadnici Vatrogasne jedinice ^elinac, ali je za Vu~i}a ve} bilo prekasno.
L. S.

SARAJEVOI

Trojka priznala 35

plja~ki
Sarajevska policija uhapsila je Sarajlije Jasmina Ba{i}a (27) i Eldina Ahmedspahi}a (31) te Omera ^elenku (20) iz Zenice koji se sumnji~e da su u proteklom periodu u Kantonu Sarajevo u~estvovali u 35 razbojni{tava. Me|u objektima koje je ova trojka oplja~kala su firme Konzum, Amko, Drvopromet, kao i poslovnice BH Po{te. Ba{i}, Ahmedspahi} i ^elenka se terete za plja~ke BH Po{te na Ba{~ar{iji i Vi{njiku, kojom prilikom su povrije|ene uposlenice u tim poslovnicama. Provjerama je utvr|eno da su za Ahmedspahi}em i Ba{i}em na snazi po tra ge ko je su ra spi sa li op}inski i kantonalni sudovi u Sarajevu. Zbog sumnje da je ova trojka izvr{ila znatno ve}i broj razbojni{tava od ovih 35, koje su priznala, istraga se nastavlja. D. P.

Bombe zbog neuzvra}ene ljubavi


Milo{ Salamadija prvu bombu bacio na Jelenu @i`ovi}, koja ga je prijavila zbog uznemiravanja, a drugu prilikom hap{enja
Jelenu @i`ovi} zasuli su geleri bombe koju je u srijedu nave~er u njihovu ku}u u naselju @ivaljevina kod Rogatice ubacio 25godi{nji Milo{ Salamadija iz Fo~e. Prilikom hap{enja, Salamadija je, kao {to smo ve} objavili, aktivirao drugu bombu i poginuo, a policajac Mile Ikoni}, te Staka Vukovi}, Stanojka @i`ovi} i @eljko @i`ovi} su povrije|eni. Ljekarska pomo} im je ukazana u Klini~kom centru Fo~a i nisu u `ivotnoj opasnosti.

Istraga tragedije kod Rogatice

Uvi|aj u naselju @ivaljevina izvr{en ju~er

Provalio vrata
Iako je istraga u toku, nezvani~no saznajemo da je ova tragedija rezultat vi{emjese~nih poku{aja Salamadije da zapo~ne vezu sa Jelenom @i`ovi}, koja ga je na kraju prijavila policiji zbog uznemiravanja. Njegova op~injenost Jelenom mogla se naslutiti i po tome {to je njeno ime velikim slovima tetovirao na ruku, a fotografiju objavio na dru{tvenoj mre`i. Milo{ev otac Mirko Salamadija poja{njava da je njegov sin u srijedu oko 16 sati oti{ao od ku}e do Policijske stanice, jer su ga zvali na razgovor. Ispostavilo se da se radi upravo o Jeleninoj

Jelenin otac Dragoljub @i`ovi}

Milo{ Salamadija

prijavi, ali njegova porodica o tome ni{ta nije znala. Nakon razgovora u policiji, Milo{ se mercedesom oko 19.30 sati dovezao pred Jeleninu ku}u, tra`e}i od nje da iza|e kako bi razgovarali. Shvativ{i da Jelena ne}e iza}i, krenuo je prema vratima. Dragoljub @i`ovi} ka`e da je u tom trenutku bio vani i da je predosjetio da }e se desiti ne{to ru`no.

Mrak
- Vidio sam da }e biti neki belaj. On je provalio vrata, a sin i ja smo utr~ali za njim. Taj mladi} je aktivirao bombu i ranio mi i k}erku i sebe, sre}om mene i si-

na nije, pri~a Dragoljub. On i njegov sin @eljko uspjeli su savladati Salamadiju i svezali kai{evima i konopcem. Izvukli su ga pred ku}u i jedva zadr`avali na zemlji do dolaska policije. Sve se de{avalo u potpunom mraku, jer u naselju nije bilo struje. Policajci su u Milo{evom d`epu prona{li jednu bombu, ali zbog mraka nisu uo~ili drugu, koja mu je ispala iz d`epa. On ju je uspio zgrabiti i aktivirati. U toj eksploziji je poginuo, dok su geleri ranili policajca Mileta Ikoni}a, Staku Vukovi} te Stanojku i @eljka @i`ovi}a.
A. H - D. P.

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benicima Policijske stanice Bosanski [amac prijavljeno je da je u prethodnom periodu izvr{ena provala u objekat AD Toplana, koja je u ste~aju, te ukradena odre|ena koli~ina metalnih i `eljeznih predmeta, kao i dva {ahta, ukupne vrijednosti oko 1.000 KM. Uvi|ajem je utvr|eno da je provaljen lim sa bo~ne strane objekta, kuda su kradljivci u{li u preduze}e. U toku je rad na pronalasku izvr{ilaca ove te{ke kra|e.

13

Kra|a iz objekta Toplane

Oplja~kana u stubi{tu

U haustoru zgrade u Ulici Ivana Franje Juki}a u Ilija{u preksino} je oplja~kana D. E. iz Sarajeva. Prema informaciji iz MUP-a KS-a, napada~ je od D. E. uz upotrebu fizi~ke snage oteo odre|enu sumu novca i mobilni telefon, a potom se uda ljio u ne pozna tom pravcu. O ovom doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policija radi na rasvjetljavanju ovog razbojni{tva.

Jo{ jedan ~lan Turkovi}eve zlo~ina~ke organizacije sklopio nagodbu

Hajrudin Memovi}
novi svjedok optu`be
Zijad Turkovi}

Sporazumom predvi|ena kazna od pet godina, izricanje presude danas

Hajrudin Memovi}

Sudsko vije}e Suda BiH, kojim predsjedava sudija Izo Tanki}, ju~er je prihvatilo sporazum o priznanju krivice koji je Hajrudin Memovi}, jedan od optu`enih u slu~aju Turkovi}, sklopio sa Tu`ila{tvom BiH. Nagodbom je za Memovi}a predvi|ena zatvorska kazna od pet godina, a izricanje presude zakazano je za danas. Ina~e, Memovi} se ovom nagobom obavezao na svjedo~enje protiv ostalih, pri ~emu je dio te obaveze, kako je naglasio tu`ilac Oleg ^avka, ve} ispunio.

Pla{i se za sigurnost
^avka je istoveremeno zatra`io je da se Memovi}u produ`i pri tvor, te u izre~enu ka znu ura~una i vrijeme provedeno u pritvoru od juna 2010. Potom je naglasio i to da je Memovi} iskazao strah za svoj `ivot, te zamolio da kaznu izdr`ava u zatvoru na Kuli ili u Sarajevu. Pristaju}i na sporazum, Memovi} priznao saizvr{ila{tvo u ubistvu Mithata Meki}a iz Novog Pazara i njegove trudne djevojke dr`avljanke Bolivije Lusie Salas-Cortes. Memovi} se, naime, tereti da je Seadu Dumanji}u, koji je ranije osu|en na pet godina zatvora, predao klju~eve ku}e u kojoj su bili Meki} i njegova djevojka, dok je Dumanji} klju~eve proslijedio Zijadu Turkovi}u. Nakon likvidacije, Memovi} je sa Fadilom Aljovi}em zaklju~ao ku}u, te su se nakon nekoliko dana vratili kako bi uni{tili tragove. Pri je pri hva ta nja spo ra zu ma, tu`ilac ^avka naglasio je da je Me mo vi} od sa mog po~etka sara|ivao sa policijom i Tu`ila{tvom i da nije davao la`ne iskaze. - Memovi} je dao klju~ne informacije pomo}u kojih se klupko po~elo raspetljavati i do{lo se do dokaza nakon ~ega je uhap{e-

Fahrija Karkin i Fikret Kajevi} prilikom dolaska u Sud

Foto: D. ]UMUROVI]

Dragan Peri{i} Bejbi

Svjedo~enje Zemani}a
Bra}a Elvedin i Elvis Zemani} su svjedo~ili o ranja van ju nji ho vog ze ta Dragana Peri{i}a Bejbija te su potvrdili da su tog 7. marta 2009. s njim sjedili u Aspeku. Ubrzo nakon {to su se rastali, pozvala ih je sestra i obavijestila da je Peri{i} ranjen. Elvedin je nakon toga Uhap{en zbog su mnje da je pu cao na Peri{i}a, ali je pu{ten kada je dokazano da nema veze s tim. na ova kriminalna grupa, naglasio je ^avka, napominju}i i to da je u to vrijeme jednu istragu vodilo Kantonalno tu`ila{tvo, a drugu Tu`ila{tvo BiH. Na kraju su se iskazi svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Memovi}a savr{eno uklopili, a da se oni prethodno nisu susreli ili konsultovali. Tu`ilac je podsjetio da je Sudu i ranije bio ponu|en sporazum,

kojim je za Memovi}a bila predvi|ena kazna od dvije do ~etiri godine, ali je Sud tu nagodbu odbio. Tu`ila{tvo BiH je ostalo kod kvalifikacije krivi~nog djela da je Memovi} bio saizvr{ilac u ubistvu Meki}a i Bolivijke, jer je u~es tvo vao u pla ni ra nju. Me|utim, s ovom konstatacijom se nije slo`ila odbrana optu`enog, tvrde}i da se radi o klasi~nom sau~esni{tvu. Advokatica optu`enog Aida Husi} potom je predlo`ila da se Memovi}u do pravomo}nosti presude ukine pritvor. Razmatranju ovog sporazuma, prethodilo je razdvajanje postupka protiv Memovi}a u odnosu na Turkovi}a i ostale. A na klupu za svjedoke ju~er je prvi sjeo Dragan Peri{i} Bejbi, koji je svjedo~io o svom ranjavanju 7. marta 2009. na Alipa{inom Polju. Istakao je da je poslije oporavka saznao da je u njega pucao Rajko Milovanovi}, a da je ubistvo naru~io Kalender, jer mu je smetao u poslu, dok je mongoloid iz Kasindolske (Emir Zekovi}, op.a) vozio auto.

Tu`iteljica Diana Kajmakovi} je podsjetila Peri{i}a da je on sam 13. oktobra 2010. do{ao u Tu`ila{tvo da da izjavu, te da je tom prilikom rekao da je na TV-u vidio da ona vodi slu~aj protiv Turkovi}a i posumnjao da je njegovo ranjavanje organizovao Turkovi} sa Rokijem (Kalenderom, op.a). Peri{i} je ponovio da je on Tu`ila{tvu dao imena osoba koje su umije{ane u njegovo ranjavanje, ali da su te osobe pu{tene. Istakao je da ne tra`i krivi~no gonjenje Turkovi}a, a na upit Turkovi}evog advokata Fahrije Karkina za{to, odgovorio je da je dobar sa njegovim klijentom. Turkovi} mu se na tome zahvalio, a Peri{i} je konstatovao da nema na ~emu.

Zahla|enje odnosa
Svjedok optu`be Fikret Kajevi} ju~er je potvrdio da Mensura Alji~evi}a, za ~ije ranjavanje iz 2009. je optu`ena Turkovi}eva grupa, poznaje jo{ od prije rata. - Jednom prilikom sam ga pitao sumnja li na Turkovi}a, a on

je odgovorio negativno, kazao je Kajevi}, te dodao da su Alji~evi} i Turkovi} u dobrim odnosima i da su ~ak i nakon ranjavanja njih trojica sjedili u ba{ti kod Ekonomskog fakulteta. Kajevi} je potvrdio da su nakon natpisa u medijima o ubistvu Ramiza Delali}a njegovi odnosi sa Turkovi}em malo zahladili, te dodao kako je on odrastao uz Delali}a. Istakao je da je do zahla|enja mo`da do{lo jer Turkovi}u nije bilo `ao Delali}a kao {to je njemu bilo. Na reakciju tu`iteljica Kajmakovi} nije mu bilo `ao mrtvog ~ovjeka Turkovi} je dobacio , na glavu su mi se vi{e popeli... , te je u pratnji sudske policije izba~en iz sudnice. Kajevi} je jo{ ispri~ao i to da je sjedio u Aqui kada su mu javili da je ranjen Peri{i}. Turkovi} je tada, tako|er, bio u diskoteci sa nekom rajom sa Ba{~ar{ije, dok su se Zekovi} i Kalender pojavili ne{to kasnije. Me|utim, svjedok nije mogao precizirati koliko kasnije.
Z. \ELILOVI]

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Ukratko...

Selim Be{lagi} o 4. aprilu 1992. godine

DA SU SVI
Po~elo punjenje jezera
Nakon remonta jezerskih {koljki ovih dana je zapo~eo transport tehnolo{ke vode sa jezera Modrac za punjenje velikog jezera kompleksa Panonskih jezera u Tuzli. Nakon {to se za 15-ak dana napuni veliko jezero, po~et }e punjenje manjeg jezera i slapova. Potom slijedi punjenje jezera i slapova slanicom. Prema na{em planu, po~etkom maja dobit }emo certifikat za kvalitet jezerske vode od Zavoda za javno zdravstvo TK-a. Zvani~no, ljetna sezona kre}e 1. juna, a u slu~aju toplog vremena, sezonu }emo otvoriti i tokom maja, ka`e Maid Porobi}, direktor JKP Pannonica, dodaju}i da }e cijene usluga na jezerima biti iste kao i prethodnih godina.

postupili kao Tuzla,

manje bi zla bilo

Selim Be{lagi}

Okupljeni u osam politi~kih partija, Tuzlaci su donijeli odluku o organizovanju odbrane Tuzle i pru`anju otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu

U prostorijama Op}ine Tuzla odr`an je sastanak na kojem su predstavnici njema~ke Fondacije Wings of Hope (Krila nade) i predstavnici Op}ine potpisali sporazum o realizaciji projekta Pomo} za samopomo} u 2012. Radi se projektu koji op}ina Tuzla realizuje ve} ~etvrtu godinu zaredom, u partnerstvu sa Fondacijom Wings of Hope, Slu`bom za zapo{ljavanje TK-a i Udru`enjem za psiho-socijalnu podr{ku i bolju budu}nost Progres. Osnovna svrha projekta je pru`anje podr{ke mladim nezaposlenim osobama u stanju socijalne potrebe, sa podru~ja op}ine Tuzla, kako bi se zaposlili kod odabranih poslodavaca, te zavr{ili proces prakti~ne obuke za odre|ena zanimanja.

Pomo} za samopomo}

Mitinzi protiv rata

Dolazak prognanika iz Podrinja

Da su svi gradovi u na{oj zemlji donijeli odluku, kakva je usvojena 4. aprila 1992. godine na sjednici Skup{tine op{tine Tuzla, smatra Selim Be{lagi}, daleko bi manje zla bilo u Bosni i Hercegovini.

Kolone prognanika i JNA


U martu i aprilu 1992. u Tuzli su organizovani mitinzi protiv rata, ali je zabilje`en i dolazak velikog broja prognanika iz Podrinja, gdje su ve} bili po~eli etni~ko ~i{}enje i genocid. - Sje}am se da smo prihva}ali te ljude, hranili ih... S jedne strane su dolazile kolone iz Podrinja, gdje je ve} agresija po~ela, a s druge strane su bile kolone JNA koje su odvla~ile oru`je iz BiH na srpsku stranu. Jednostavno, bile su velike tenzije i to je trebalo rje{avati. Trebalo je prihvatiti ljude, ali i smanjivati tenzije koje su podizali pijani rezervisti JNA, koji su prolazili kroz Tuzlu i pucali na na{e objekte, pri~a Be{lagi}. Odluka je, tvrdi, usvojena u te{kim trenucima i to pred oficirima Jugoslovenske narodne armije, ~ija je politika istrijebila multinacionalnu strukturu iz te vojne sile. - A mi u tom trenutku donosimo odluku da }emo se braniti od svih napada. To je bila hrabrost re}i pred oficirima te armije, koja je bila fakti~ki agresor na Bosnu i Hercegovinu, navodi Be{lagi}, dodaju}i da, kada cijeli doga|aj posmatra 20 godina kasnije, smatra da je odluka bila ispravna. - Prema tome, to je odluka da se brani, da se ne dozvoli napad nikakvim paravojnim formacijama, da se jednostavno postupi

po zakonu Socijalisti~ke Republike BiH. Da su tako svi uradili, ne bi sigurno do{lo do eskalacije koja je bila. Tako da mislim da su odluke donesene 4. aprila va`ne i dalekose`ne i za Tuzlu, i za BiH, isti~e Be{lagi}.

Podr{ka i iz SDS-a
Tuzlanke i Tuzlaci, okupljeni u osam politi~kih partija, predvo|eni Be{lagi}em, predsjednikom Skup{tine, tada su donijeli odluku o organizovanju odbrane Tuzle i pru`anju otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu. - Sjednica je trajala dva dana. Na toj sjednici je od 100 delegata bilo njih 69. Sjedili su i oni koji su bili u SDS-u. Odluka je bila gotovo jednoglasna. Bilo je delegata iz SDS-a koji su je podr`ali. Oni koji nisu htjeli da glasaju, iza{li su, govori nam Be{lagi}.

Sa~uvana multietni~nost
S druge strane, smatra on, anga`ovanje policijskih snaga u kojima je bio nacionalni sastav po popisu iz 1991. godine govori o tome da je u Tuzli tada sve ra|eno na bazi ravnopravnosti, bez optere}enja na naciju ili politi~ku opciju. - To je jedini sistem u BiH koji je mogao da funkcioni{e. To su veli~ine odluke donesene 4. aprila. I danas bih ih donio, isti~e na{ sagovornik, te nagla{ava da je upravo ta odluka danas sa~uvala Tuzlu kao rijetku multietni~ku sredinu u BiH.

[kolske patrole
PU Tuzla ovih dana je, u saradnji sa JKP Saobra}aj i komunikacije i Aktivom direktora osnovnih {kola, zapo~ela sa realizacijom preventivne akcije [kolske patrole. Cilj akcije je da u~enici osnovnih {kola, uz podr{ku policajaca zadu`enih za implementaciju projekta Rad policije u zajednici, upoznaju pje {a ke sa sao bra }aj nom kulturom, te ih upozore na kr{enje saobra}ajnih pravila. Preventivne aktivnosti {kolskih patrola }e trajati do kraja aprila i ponovo }e po~eti sa radom u septembru.

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

Selo u gradu
Sezona poljoprivrednih radova ve} je po~ela. U gradovima se rijetko mogu vidjeti obra|ene i zasijane njive. Ali, to nije slu~aj kada je u pitanju Tuzla. Naime, u objektivu na{e kamere ove sedmice se na{la zasijana njiva, povr{ine nekoliko dunuma, koja se nalazi na ulazu u grad, pored magistralnog puta.

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|ene su 73 bebe.

30 43

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremio
Samir KARI]

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Finansira EU

Implementira CCI

Partner CRP

Centri civilnih inicijativa (CCI), u sklopu projekta Smanjenje kori{tenja plasti~nih kesa u BiH, raspisuju

za izbor najboljih fotografija sa prikazom okoli{a zaga|enog plasti~nim kesama Za u~e{}e na konkursu potrebno je poslati fotografiju okoli{a zaga|enog plasti~nim kesama na e-mail konkurs@plasticnekese.NEt, ili kao MMS poruku na broj telefona 066 491 900. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime po{iljaoca, datum fotografisanja, op}inu i lokalitet fotografisanja (npr. 6.4.2012., Bijeljina, centar grada, kod stare Tehni~ke {kole). Konkurs se organizuje na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 6.4.2012. do 26.4.2012. godine, a pravo u~e{}a imaju svi gra|ani BiH. U~esnici konkursa mogu poslati samo one fotografije koje su njihovo autorsko djelo. CCI ne snosi odgovornost za eventualne zloupotrebe tu|ih fotografija i zadr`ava pravo diskvalifikacije fotografija za koje se ustanovi da su preuzete sa interneta ili drugih izvora koji nisu u skladu sa uslovima konkursa. Fotografije }e po pristizanju biti objavljene na web stranici www.plasticnekese.NEt, a po zatvaranju konkursa, u periodu od 28.4. do 20.5., posjetioci web stranice mo}i }e glasanjem direktno utjecati na izbor najbolje fotografije. Predvi|ene nagrade za najbolje fotografije su: 1. nagrada - 700 KM 2. nagrada - 400 KM 3. nagrada - 200 KM 4. nagrada - 100 KM 5. nagrada - 50 KM CCI zadr`ava pravo objavljivanja pristiglih i upotrebu nagra|enih fotografija za potrebe Projekta, odnosno u svrhu smanjenja kori{tenja plasti~nih kesa u BiH. U BiH godi{nje se potro{i vi{e od milijardu plasti~nih kesa. Prosje~an vijek kori{tenja tanke plasti~ne kese je oko 12 minuta. Plasti~na kesa razgra|uje se vi{e od 400 godina. Prosje~an potro{a~ mjese~no dobije 25 plasti~nih kesa, a da ih uop{te ne zatra`i. U Bosni i Hercegovini ne postoje propisi koji reguliraju proizvodnju, promet i uvoz plasti~nih kesa u svrhu za{tite okoli{a.

K O N K U R S

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

REGION
VIJESTI
Dok jedni tvrde da je zdravlje ministra bilo suvi{e krhko za probleme s kojima se suo~io, drugi spekuliraju da je ostavku morao podnijeti zbog sukoba s pojedinim ~lanovima Vlade
ni}em (SDP), za koje se procjenjuje da su Komadini oteli ministarske ingerencije u pojedinim segmentima. ^a~i} je dosad puno puta komentirao poteze u podru~ju autocesta, najavljuju}i npr. davanje hrvatskih autocesta u koncesiju, dok je Lini} u vezi sa @eljeznicama najavljivao drasti~no smanjivanje broja zaposlenika. Komadini bi ostala samo te{ka du`nost da dijeli otkaze, jedan je od komentara.

17

VLADA HRVATSKE Ministar dao ostavku nakon samo 103 dana

Pritisci otjerali Komadinu?


(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Srbija: I predsjedni~ki izbori 6. maja


Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} - Dejanovi} raspisala je ju~er predsjedni~ke izbore za 6. maj, kada }e biti odr`ani i parlamentarni i lokalni. Predsjednik Srbije Boris Tadi} prethodno je pismom obavijestio predsjednicu parlamenta da je skratio svoj predsjedni~ki mandat deset mjeseci prije isteka roka. Do sada su svoje kandidature za predsjednika najavili, osim lidera Demokratske stranke Borisa Tadi}a, iz Srpske napredne stranke Tomislav Nikoli}, Socijalisti~ke par tije Srbije Ivica Da~i}, Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stankovi}, Liberalno-demokratske stranke Preokret ^edomir Jovanovi} i Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica. Tadi} sa svojim saradnicima napu{ta zgradu Predsjedni{tva, a predsjednica parlamenta od ju~er obavlja i du`nost predsjednika Srbije.

Ostavka Zlatka Komadine (SDP) na du`nost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture uzburkala je duhove u Hrvatskoj. Za novog ministra tvrdi se da }e biti imenovan 37-godi{nji Sini{a Hajda{ Don~i}, dosada{nji krapinsko-zagorski `upan. U prvoj izjavi uo~i preuzimanja funkcije izjavio je da Hrvatsku promatra kao mozaik regija, modernu zemlju koja sustavno rje{ava sve svoje probleme, pa tako i infrastrukturne te da mu je cilj sustav gdje se ne odlu~uje, kako je rekao, ni po babama, ni po stri~evima. Do njegovog imenovanja Ministarstvo vodi zamjenik Zdenko Ante{i}.

Pitanja bitna za BiH


Komadina: U sukobu s Milanovi}em, ^a~i}em i Lini}em?

Otimanje ingerencija
Prema slu`benom priop}enju, Komadina je odluku donio na preporuku lije~nika. Ostavku je dao nakon 103 dana na du`nosti.

Dok jedni tvrde da je zdravlje sada ve} biv{eg ministra bilo suvi{e krhko za probleme s kojima se suo~io dolaskom na ~elo jednog od najkompleksnijih resora, drugi spekuliraju da je ostavku bio prisiljen podnijeti zbog sukoba s pojedinim ~lanovima Vlade, ali i nesavr{ene komunikacije s premi-

jerom Milanovi}em. Tvrdi se da ova tenzija datira jo{ iz vremena kada se Komadina spominjao kao protukandidat Milanovi}a na izborima za predsjednika SDP-a. Osim toga, Komadina je do{ao u sukob sa ministrom gospodarstva Radimirom ^a~i}em (HNS) te ministrom finansija Slavkom Li-

Ostavka Komadine objavljena je ba{ u vrijeme slu`benog posjeta ministra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagumd`ije, stoga je u toj konfuziji njihov planirani susret izostao. Trebali su razgovarati, kako se neslu`beno doznaje, o Luci Plo~e, cestovnom koridoru kroz BiH prema Dubrovniku, kao i ostalim pitanjima od interesa za dvije zemlje.
Jadranka DIZDAR

\ukanovi}: U zatvor lideri opozicije


Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo \ukanovi} poru~io je da, ukoliko u Crnoj Gori treba provesti hap{enja na kojima insistira Evropska unija, u zatvore treba da idu ~elnici opozicije i vlasnici dijela medija. Na predizbornoj tribini DPS-a u Tivtu \ukanovi} je, u tom kontekstu, aludirao na Neboj{u Medojevi}a i Branka Radulovi}a iz Pokreta za promjene, biv{eg lidera Socijalisti~ke narodne partije Predraga Bulatovi}a, ~elnike Nove srpske demokratije Andriju Mandi}a i Gorana Danilovi}a i vlasnika Vijesti Miodraga Perovi}a, prenosi Srna. On je odbacio kao neta~ne tvrdnje opozicionara da Evropa insistira na hap{enju visoko pozicioniranih funkcionera. - Znam ja koga bi oni najvi{e voljeli da uhapse i imaju potpuno pogre{nu predstavu da }e time smijeniti postoje}u vlast i sebi obezbijediti pre~icu do dolaska na vlast, poru~io je \ukanovi}.

AFERA PATRIA Istraga na Pantov~aku

Mesi}: Znam ko mi smje{ta


Biv{i predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} priop}enjem je ju~er komentirao spominjanje njegovog imena u aferi Patria. - Suo~en sa sve brojnijim, nerijetko tendencioznim, jednostranim i neprofesionalnim izvje{tajima u kojima se posljednjih dana moje ime spominje u sklopu istrage o tzv. slu~aju Patria, smatram svojom du`no{}u prema hrvatskoj javnosti da izjavim da ni u jednom trenutku nisam operativno sudjelovao u procesu odlu~ivanja koji }e, odnosno ~iji }e oklopni transporter Hrvatske oru`ane snage nabaviti za svoje potrebe, stoji u priop}enju. - Stoga s ogor~enjem odbacujem sve insinuacije koje bi javnost trebale navesti na zaklju~ak da sam ja pod istragom hrvatske policije, odnosno da sam osumnji~en za primanje mita. Poznate su mi pojedinosti o tome ko je, kada i kako takve medijske manipulacije dogovarao, ali zbog stabilnosti dr`ave ne}u ih iznositi. Ovim se najvjerovatnije `eli odvratiti pa`nja od ne~ega drugog, stoji u Mesi}evom priop}enju. Za vrijeme njegovog mandata Hrvatska je od finske Patrije kupila 84 oklopna vozila, vrijedna 112 miliona eura. Kriminalisti~ka policija istra`uje ko je u Mesi}evom kabinetu primio mito od finske kompanije Patrija kako bi u Hrvatskoj dobila posao.

18

OGLASI

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

OGLASI

19

20

SVIJET
VIJESTI
Nastavljeni sukobi u Siriji

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Samoubila~ki napad u Kara~iju


Najmanje troje ljudi poginulo je, a 13 je ranjeno ju~er u samoubila~kom napadu u Kara~iju, ~ija je meta bio policijski oficir, prenosi Srna. Visoki zvani~nik lokalne policije Rao Anvar potvrdio je da je bio meta ovog napada izvr{enog u Malir Haltu, kvartu u kojem uglavnom `ive vojnici. Kretao sam se vozilom sa svojim ljudima, kada je odjeknula eksplozija. Ja nisam povrije|en, ali jeste nekoliko mojih ljudi, izjavio je Anvar i dodao da je prije mjesec dobio prijetnju od nepoznatih terorista. Drugi lokalni policijski zvani~nik je dodao da je rije~ o samoubila~kom napadu.

Tim mirovnjaka sa norve{kim ge ne ral-ma jo rom Ro ber tom Moodom na ~elu, stigao je ju~er u Damask na razgovore sa sirijskim zva ni~ni ci ma o ra spo re|ivanju posmatra~a koji bi nadgledali prekid vatre, prema planu specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige Kofija Annana, izjavio je u Genevi Annanov portparol Ahmad Favzi. Favzi je za Reuters rekao da se svi ~lanovi tima, kojih ima 10 ili 11, trenutno nalaze u Damasku.

Mirovnjaci stigli u Damask


Posmatra~i

Po~elo povla~enje vojnika iz gradova Dera, Idlib i Zabadani Pet vojnika ubijeno u dva napada u pokrajinama Alep i Dera

Eksplozija na naftovodu u Turskoj


U jugoisto~noj Turskoj ju~er se desila eksplozija na naf tovodu kojim se transportuje sirova nafta od sjevernog Iraka do Mediterana. Prema prvim izvje{tajima, u eksploziji nedaleko od grada Idil o{te}ena je jedna traka cijevi na trasi naf tovoda od Kirkuka (sjeverni Irak) do turske mediteranske luke D`ejhan. Specijalne ekipe uspjele su da ugase po`ar i transport naf te je nastavljen paralelnim naf tovodom, javljaju agencije pozivaju}i se na turske zvani~nike, prenosi Tanjug. U ovom trenutku nije jasno da li je u pitanju diverzija ili je do eksplozije do{lo zbog kvara na objektu. Neimenovani zvani~nici, na koje se poziva agencija AP, sumnjaju da je u pitanju diverzija.

Mirovnjaci su u sirijsku prijestolnicu doputovali iz Geneve i New Yorka kako bi razgovarali o raspore|ivanju izme|u 200 i 250 nenaoru`anih posmatra~a nakon 10. aprila, kada Siriji isti~e rok da povu~e vojnike i te{ko naoru`anje iz gradova, prenosi Blic. Si rij ske vlas ti re kle su me|unarodnom posredniku Kofiju Annanu da su po~ele povla~enje vojnika iz gradova Dera, Idlib i Zabadani, rekao je Annanov portparol Ahmad Favzi. Rekli su nam da su po~eli povla~enje vojnika iz odre|enih oblasti rekao je Favzi na konfe,

U sukobima od marta pro{le godine poginulo je vi{e od 9.000 ljudi

renciji za novinare u Genevi. Prekid vatre je klju~ni element Annanovog plana u {est ta~aka, koji treba da stupi na snagu sljede}e sedmice.

Primjena plana
U me|uvremenu, iako je Damask obe}ao da }e odmah pri-

mijeniti plan me|unarodnog izaslanika Kofija Annana za prekid nasilja i povla~enje vojnih tenkova, sukobi su nastavljeni i ju~er. Vladine snage izvele su napad na grad Dumu blizu Damaska i izazvale `estoke sukobe s pobunjenicima u kojim su ubijene dvije osobe u glavnom gra-

du, saop}ila je nevladina organizacija Sirijski opservatorij za ljudska prava. Pet vojnika je ubijeno u dva napada u pokrajinama Alep i Dera. Prema procjenama UN-a, u sukobima u Siriji od marta pro{le godine poginulo je vi{e od 9.000 ljudi.

Zahtjev ICC-a libijskim vlastima

Odmah izru~iti Saifa al-Islama


Libijske vlasti `ele da se Saifu sudi u zemlji i uprkos zahtjevima iz Haaga do sada nije ura|eno ni{ta u cilju izru~enja

Iscurilo 12 tona radioaktivne vode


Oko 12 tona radioaktivne vode iscurilo je iz o{te}ene nuklearne centrale Fukushima, a dio je najvjerovatnije do{ao do Pacifika, saop{teno je na sajtu Tokijske elektroenergetske kompanije (TEPCO), prenosi Srna. Kompanija je objasnila da je curenje primije}eno ju~er ujutro iz cijevi spojenih za privremeni sistem za dekontaminaciju i da je izlivena voda ve} pro{la odre|ene procese ~i{}enja. Ta voda ranije je upotrebljavana za hla|enje o{te}enih reaktora u kojima je do{lo do topljenja jezgra nakon prestanka rada sistema za hla|enje o{te}enog u naletu cunamija u martu pro{le godine.

Me|unarodni krivi~ni sud (ICC) u Haagu nalo`io je libijskim vlastima da izru~i sina vo|e Muamera Gadafija Saifa al-Islama, koji je optu`en za zlo~ine protiv humanosti, objavio je ju~er Guardian. Ha{ki tribunal pozvao je libijske vlasti da izru~e Saifa al-Islama umjesto da organizuju su|enje u svojoj zemlji. Libijske vlasti rekle su da }e poku{ati da ospore nadle`nost Sudu u Haagu ovom slu~aju, ali su sudije rekle su da je za sada, do zvani~ne odluke, Tripoli obavezan da preda Saifa. Luis Moreno-Ocampo, glavni tu`ilac tribunala, rekao je da dobra stvar da je prije godinu Saif alIslam prijetio ljudima, a sada je uhap{en i sud }e odrediti njegovu sudbinu. Saifa al-Islama uhapsili su pobunjenici u pustinji u novembru pro{le godine dok je poku{avao da pobjegne u susjedni Niger, ali

od tada se malo zna o njemu. On je optu`en u junu, zajedno sa svojim ocem i biv{im {efom obavje{tajne slu`be Abdulahom alSenusijem, za ubistva i progon civila prvih dana ustanka, kojim je na kraju zba~en Gadafi nakon ~etiri decenije na vlasti. Libijske vlasti `ele da se Saifu sudi u zemlji i uprkos zahtjevima iz Haaga, do sada nije ura|eno ni{ta u cilju izru~enja. Sudije ICCa odbacile su zahtjev Libije da odgodi izru~enje Saifa i apelovale na vo|e zemlje da odmah pokrenu proces izru~enja. Grupa Human Rights Watch apelovala je na Libiju da poslu{a Sud. Od velike je va`nosti da libijske vlasti po~nu sa pripremama izru~enja Saifa al-Islama rekla je Liz Evenson, vi{i savjetnik za , me|unarodno pravo pri ovoj grupi, dodaju}i da to predstavlja saradnju sa Sudom.

Saif al-Islam: Optu`en za ubistva i progon civila

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

OGLASI

21

ZA JE DNO SLAVI MO UKLJU^E NJE 50.000. KO RI SNI KA USLU GE MO JATV


Klju~ni indikatori performansi mre`e BH Telecoma d.d. Sarajevo BH Telecom je najja~e i najpouzdanije rje{enje za ukupne komunikacijske potrebe korisnika na bosanskohercegova~kom tr`i{tu. U ovom ubrzanom pripremnom razdoblju za evropske integracije jo{ jedanput se potvr|ujemo u ulozi klju~nog generatora i pokreta~a op}eg razvoja dru{tva. Infrastruktura BH Telecoma je dio globalnog telekomunikacijskog sistema i kao takva bh. gra|anima i privrednim subjektima omogu}ava visokokvalitetno kori{tenje fiksne i mobilne mre`e u lokalnom, me|umjesnom i me|unarodnom saobra}aju, te brojne, razli~ito modelirane pakete usluga i servisa. Na osnovu podataka relevantnih svjetskih institucija, provjerenih od Regulatorne agencije za komunikacije, klju~ni indikatori performansi mre`e BH Telecoma ocijenjeni su visokim ocjenama u odnosu na mre`e drugih operatora u regiji i svijetu. BH Mobile Raspolo`ivost, performanse i kvalitet 2G/3G mre`e BH Mobile se redovito prate i odr`avaju na najvi{em nivou, {to se, izme|u ostalog, mo`e konstatovati iz redovitih izvje{taja Network Quality Benchmarking u kojima se vr{i mjerenje i uporedba performansi mre`e BH Mobile sa mre`ama ostalih operatora u regiji i svijetu. S tim u vezi, najva`niji klju~ni indikatori performansi 2G mre`e po pitanju uspostave i prekida poziva su: Procenat uspje{nosti uspostave poziva na govornim kanalima/TCH Assignment Success Rate Procenat prekinutih poziva na signalnim kanalima/SDCCH Drop Rate Procenat prekinutih poziva na govornim kanalima/TCH Drop Rate U slu~aju 2G mre`e BH Mobile ovi klju~ni indikatori performansi mre`e su bolji od rezultata mre`a drugih operatora u regiji i svijetu, {to se vidi iz sljede}e tabele: Klju~ni indikatori performansi Mre`a GSM mre`e 2G-GSM KPI BH Mobile Procenat uspje{nosti uspostave poziva na govornim kanalima/ TCH Assignment Success Rate Procenat prekinutih poziva na signalnim kanalima/ SDCCH Drop Rate Procenat prekinutih poziva na govornim kanalima/ TCH Drop Rate 99,90% Mre`e u regiji (prosjek) 99,66% Mre`e u svijetu (prosjek) 98,75% BH Line Kvalitet IP mre`e BH Telecoma, ~iji se resursi koriste za realizaciju usluga pristupa Internetu za rezidencijalne i poslovne korisnike, odre|en je slijede}im klju~nim parametrima: raspolo`ivost IP mre`e BH Telecoma sa kraja na kraj raspolo`ivost linkova ka nadprovajderima vr{no optere}enje linkova ka nadprovajderima Ovi se parametri prate permanentno na mjese~noj osnovi i u posljednjih {est mjeseci njihove vrijednosti su kako slijedi: raspolo`ivost IP mre`e BH Telecoma je iznoslila 99,998% (najni`a zabilje`ena vrijednost na mjese~noj osnovi je 99,994%) usljed kvarova na sistemima prenosa u zoni odgovornosti BH Telecoma ili na{ih nadprovajdera kapacitet linkova ka nadprovajderima je bio smanjen na iznos od 70% u odnosu na potrebni - u ukupnom trajanju od 17 sati i 57 minuta ili procentualno 0,014% vremena korisnici ovih usluga su mogli osjetiti ote`ano odvijanje saobra}aja usljed zagu{enja vr{no optere}enje linkova ka nadprovajderima, osim u periodu ispada dijela kapaciteta (specificirano u gornjoj ta~ki), nikada ne prelazi 85% kapaciteta zakupljenog linka Klju~ni parametar kvaliteta fiksne mre`e BH Telecoma kvaliteta je raspolo`ivost fiksne mre`e koji u prethodnom {estomjese~nom periodu iznosi 99,999% (najni`a zabilje`ena vrijednost na mjese~noj osnovi je 99,997%). U cilju o~uvanja i daljnjeg unapre|enja dostignutih vrijednosti kvaliteta mre`e, BH Telecom neprekidno radi ulaganja u svoje telekomunikacione sisteme u cilju izgradnje sistema redundancije za sve klju~ne elemente mre`e. BH Telecom je po~etkom godine zapo~eo implementaciju projekata koji }e obezbijediti da mre`a BH Mobile bude jedna od vode}ih mre`a u regiji, na na~in da }e vitalni dijelovi radio, core i servisne mre`e biti modernizovani primjenom trenutno najsavremenijih tehnolo{kih rje{enja. Izme|u ostalog, putem HSPA+ tehnologije omogu}it }e se pristupne brzine do 21Mbps/Cell na ~itavoj mre`i BH Mobile, odnosno do 42Mbps/Cell za urbana podru~ja, {to }e omogu}iti kvalitetno pru`anje niza {irokopojasnih servisa putem mre`e BH Mobile. Pored navedenog, ovaj period u razvoju BH Telecoma obilje`en je nastavkom procesa izgradnje opti~kih pristupnih mre`a koje predstavljaju dugoro~nu investiciju i naredni korak u izgradnji infrastrukture za usluge nove generacije, kao {to su paketi mojaTV, trenutno najpopularnije usluge na telekomunikacionom tr`i{tu u Bosni i Hercegovini. mojaTV je set inovativnih servisa namijenjenih ku}noj zabavi kao {to su: TV programi vrhunske kvalitete Uvijek dostupna Videoteka Programski vodi~ Gledanje jednog, a snimanje vi{e drugih programa Pauziranje `ivog programa Igre mojaTV donosi mogu}nost personalizacije: Imate vlastitu lista kanala Samo Va{i favoriti Preporuke i ocjene filmova u videoteci Pretraga naslova u ponudi Gledate {ta `elite, kad `elite u savr{enoj kvaliteti mojaTV ima napredne mogu}nosti kontrole: Roditeljska kontrola programa Integraciju sa slijede}om generacijom sistema telefonije mojaTV je platforma koja koristi najmodernije tehnologije isporuke videosadr`aja na dokazanoj i provjerenoj DSL infrastrukturi. mojaTV uklju~uje preko 80 TV kanala, brojne radiostanice te veliki broj videonaslova za naru~ivanje. Potvrda kvaliteta i tr`i{ne vrijednosti usluga BH Telecoma je uklju~enje 50.000. korisnika usluge mojaTV. Idemo prvi... dajemo vi{e.

0,37%

0,59%

0,87%

0,35%

0,80%

1,08%

Najva`niji klju~ni indikatori performansi 3G mre`e po pitanju uspostave i prekida konekcija su: Procenat uspje{nosti uspostave govornih poziva/Speech Call Accessibility Procenat uspje{nosti uspostave podatkovnih konekcija/PS HS Accessibility Procenat prekinutih govornih konekcija/Speech Call Connection Drop Procenat prekinutih podatkovnih konekcija/PS HS Connection Drop U slu~aju 3G mre`e BH Mobile ovi klju~ni indikatori performansi mre`e su bolji od rezultata mre`a drugih operatora u regiji i svijetu, {to se vidi iz sljede}e tabele: Klju~ni indikatori performansi Mre`a UMTS mre`e BH Mobile 3G-HSPA KPI Procenat uspje{nosti uspostave 99,48% govornih poziva/ Speech Call Accessibility Procenata uspje{nosti uspostave 98,51% podatkovnih konekcija/ PS HS Accessibility Procenat prekinutih govornih 0,35% konekcija/ Speech Call Connection Drop Procenat prekinutih podatkovnih 0,18% konekcija/ PS HS Connection Drop Mre`e u regiji (prosjek) 98,74% Mre`e u svijetu (prosjek) 98,73%

97,92%

98,10%

0,66%

0,73%

0,92%

0,73%

22

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Elektroprivreda BiH

Ministri [arovi} i Petrovi} u Beogradu potpisuju sporazum

Bh. privredi se
{irom otvaraju vrata
Sporazum o uzajamnom priznavanju certifikata koji prate robu uklonit }e brojne barijere na{em izvozu u Srbiju

U ekologiju ulo`eno 145 miliona KM


Za projekte iz domena za{tite okoli{a i prirodnih resursa, JP Elektroprivreda BiH je u pro{loj godini izdvojila 145.851.768 KM. Kompanija je, s ciljem smanjenja emisije zaga|uju}ih materijala iz termoelektrana Kakanj i Tuzla, u modernizaciju i rekonstrukciju postoje}ih objekata i naknade za zaga|enje zraka ulo`ila 116,7 miliona KM. EPBiH je u projekte za{tite okoli{a i prirodnih resursa na podru~ju Hidroelektrana na Neretvi i elektrodistribucije, vodne naknade, projekte iz oblasti kapitalnih investicija i realizaciju programa Power IV investirala vi{e od 29 miliona KM. S obzirom na to da je za{tita okoli{a zna~ajna komponenta poslovne politike EPBiH, investicije u ovoj oblasti odnose se na kontinuirano pobolj{anje uticaja na okoli{, monitoring i smanjivanje emisije polutanata i {tetnih supstanci u zrak, vodu i zemlji{te, rekultivaciju deponija produkata sagorijevanja iz termoelektrana te napu{tenih povr{inskih i jamskih kopova, adekvatno upravljanje {tetnim, opasnim i otpadnim materijama do kona~nog zbrinjavanja na okolinski prihvatljiv na~in, saop}eno je iz EPBiH.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} i ministar poljoprivrede i trgovine Srbije Du{an Petrovi} danas }e u Beogradu potpisati sporazum o uzajamnom priznavanju certifikata koji prate robu u izvozu, odnosno izvje{taja akreditiranih tijela za ocjenu uskla|enosti, potvr|eno nam je ju~er u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Suvi{ne kontrole
O tome {ta }e ovaj sporazum donijeti na{oj zemlji pitali smo ekonomskog stru~njaka u Vanjskotrgovinskoj komori BiH Igora Gavrana: Za BiH je ogroman gubitak {to ovaj sporazum nije davno potpisan. Kada bude zaklju~en i ako se dosljedno primijeni, to bi trebalo da ukloni najve}i dio barijera na{em izvozu u Srbiju kada je, prije svega, rije~ o prehrambenim proizvodima. Sporazum bi trebao da ukloni skupe i suvi{ne kontrole koje smo imali na granici sa Srbijom jer nisu priznavani na{i certifikati i ostali prate}i dokumenti koji idu uz robu koja se izvozi. On bi trebao i da potakne razvoj akreditacije moratorija, odnosno drugih tijela u BiH i generalno podigne kvalitet roba.

Bez zastoja na granicama

Gavran tvrdi da ovaj sporazum nikakvih negativnih posljedica ne}e imati po BiH, te dodaje da je na{a zemlja sa barijerama suo~ena otkako postoji trgovina sa Srbijom. Ta~nije, u toj zemlji nikada nisu priznavani bh. dokumenti koji su pratili robu iz na{e zemlje u Srbiju.

Dodatni tro{kovi
Roba je bila optere}ena dodatnim tro{kovima ili se uop{te nije mogla izvoziti. Pritom mislim na svje`e prehrambene proizvode koje, ako ih neko zadr`i na granici, kao

{to se de{avalo, vi{e nije bilo smisla izvoziti. Ne samo da }e se mo}i izvoziti konkurentnije i lak{e nego }e na red za izvoz do}i mnogi proizvodi koji se nisu izvozili ka`e Gavran. , Podsje}amo, BiH i Srbija su sporazum koji bi trebalo da ukloni dvostruko uzorkovanje ro ba i ve}inu necarinskih barijera u trgovinskoj razmjeni parafirale prije gotovo dvije godine, ali je njegovo potpisivanje odga|ano tokom mandata biv{eg ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa MladeDk. OMERAGI] na Zirojevi}a.

d po~etka godine naftni de ri va ti u Re pu bli ci Srpskoj poskupjeli su u {est navrata, ali tu nije zaustavljen konstantan rast cijena superbenzina. Od ju~er cijena supera vi{a je za oko tri feninga i kre}e se od 2,45 do 2,55 KM za litar, eurodizela od 2,40 do 2,50, a bezolovnog benzina od 2,35 do 2,45 KM. Mala je utjeha {to su cijene dizel-goriva sni`ene u prosjeku za dva do tri feninga po litru, {to je posljedica, kako tvrde u Udru`enju vlasnika benzinskih pumpi, smanjenja cijene usluga Rafinerije nafte u Brodu. Epilog poskupljenja energenata u kontinuitetu u krajnjem podvla~enju crte osjetit }e se na `ivotnom standardu gra|ana, jer }e rast cijena goriva po principu domino-efekta dovesti do poskupljenja i robe i usluga, javlja Fena. [to se ti~e Federacije BiH, u

Tr`i{te naftnih derivata

U RS-u cijene rastu, u FBiH miruju


Kako su nam kazali u federalnom Ministarstvu trgovine, zahtjevi koje su dobili odnose se na ujedna~avanje cijena sa distributerima koji su cijene ranije promijenili. Prema tome, distributeri koji su zahtjeve poslali u posljednja dva dana odlu~ili su poskupiti benzin i dizel na 2,55 KM. Prijevoznici i privreda u Republici Srpskoj, gdje je, kako smo ve} rekli, gorivo {esti put poskupjelo u ovoj godini, ve} nekoliko puta su upozoravali da se bore da opstanu na tr`i{tu, ali iz izvr{ne vlasti nije bilo reakcije da se intervenira na tr`i{tu energenata.
J. Sa.

posljednja dva dana Ministarstvo trgovine primilo je samo 29 zahtjeva za ovjeru promjene cijene goriva. Ako se uzme u obzir da u FBiH ima 638 benzinskih pumpi, onda je jasno da nije rije~ o nekoj zna~ajnijoj promjeni cijene goriva.

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

BIZNIS/BERZE
1.485,15 836,49
BIRS BIFX

23

Raiffeisen banka u BiH prezentovala rezultate poslovanja u 2011.

765,66 1.798,51
FIRS

SASX-10

912,30 804,66
ERS10

SASX-30

Smanjen broj jamaca


koji pla}aju tu|e kredite
Mikrokreditni sistem Federacije BiH, bez obzira na uticaj finansijske i du`ni~ke krize koja se odrazila i na na{u zemlju, u pro{loj godini je iskazao pozitivan finansijski rezultat, saop}ila je Agencija za bankarstvo FBiH. Prema kona~nim nerevidiranim podacima, MKO u FBiH u pro{loj godini su ostvarili vi{ak prihoda od 11.050 KM. Devet MKF je ostvarilo vi{ak prihoda nad rashodima od 11.927 KM, dok je manjak prihoda nad rashodima ostvarilo {est MKF od 906.000 KM. Ukupni bruto krediti MKO iznosili su 414,4 miliona KM i ~ine 82 posto ukupne aktive MKO (u odnosu na kraj 2010. manji su za 10 posto), dok su neto krediti iznosili 402,7 miliona KM. Iako su problemi oko otplate kredita na teret jamaca i dalje prisutni, iz podataka je vidljivo da je u pro{loj godini do{lo do pozitivnih pomaka i da je za 33 posto manje jamaca koji otpla}uju tu|e kredite u pore|enju s 2010. godinom.

Sa konferencije za novinare u Raiffeisen banci

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Dobit 43,85 miliona KM


Aktiva banke na kraju godine iznosila vi{e od ~etiri milijarde KM Komentari{u}i sni`enje kreditnog rejtinga BiH sa B2 na B3, Mller je rekao da bi to moglo donijeti trendove nagore u smislu kreditnih kamata
Raiffeisen banka u BiH je pro{lu godinu zaklju~ila dobrim rezultatima poslovanja i dobiti od 43,85 miliona KM, re~eno je na konferenciji za novinare koju su ~elni ljudi banke odr`ali ju~er u Sarajevu. Di re ktor Ra if fe isen ban ke Mic ha el Mller rekao je da je ukupna aktiva banke na kraju godine iznosila vi{e od ~etiri milijarde KM, a kapital 501,10 miliona KM. Ukupni krediti koje je ova banka plasirala iznosili su 2,5 milijardi KM, a depoziti 2,9 milijardi KM. Povrat na kapital u prethodnoj godini bio je 8,75 procenata. Mller je kazao da su faktori koji su uticali na pove}anje dobiti - smanjenje administrativnih tro{kova, tro{kova rizika i tro{kova refinansiranja. Uprkos pove}anju kreditnog portfelja, u pro{loj godini je do{lo do blagog smanjenja prihoda od kamata, jer su smanjene prosje~ne kamatne stope klijentima. Sa druge strane, ostvaren je porast prihoda od naknada kao rezultat uvo|enja novih proizvoda, te pove}anja ukupnog obima poslovanja. Uradili smo ono {to je neophodno u doba krize - stabilizovali se, optimizirali poslovanje i na{u poslovnu mre`u, te proveli mjere tro{kovne konsolidacije. Na ovaj na~in smo poja~ali stabilnost i ure|enost na{eg poslovanja rekao je , Mller. Svoju ulogu jednog od klju~nih pokreta~a ukupnog ekonomskog rasta u 2011. godini, kako je re~eno, Raiffeisen banka je potvrdila kreditnim portfeljom koji je bio usmjeren na podr{ku bh. privredi. Plan je bio da zadr`imo poslovanje na istom nivou u smislu kreditnog portfelja, dakle, ne da sna`no rastemo, {to nije bilo niti mogu}e, niti razumno u aktuelnom okru`enju. U tom duhu je protekla 2011 , pojasnio je Mller. Komentari{u}i sni`enje kreditnog rejtinga BiH sa B2 na B3, Mller je rekao da bi to moglo donijeti trendove nagore u smiDk. O. slu kreditnih kamata.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5. april/travanj 2012.


Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Klas d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potrazivanja ser. H FBiH stara devizna tednja serija R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo RMU Banovici dd Banovici SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE DC Teanj Kraevo dd Kvantum group dd Sarajevo 2,37 15,00 0,00 0,00 2,37 15,00 2,37 15,00 926 130 2.194,62 1.950,00 1 1 19,72 46,50 67,00 18,98 20,50 0,09 1,06 0,00 2,03 -6,26 19,84 46,50 67,00 18,98 20,50 19,70 46,50 67,00 18,97 20,50 1.322 384 114 160 416 26.067,70 17.856,00 7.638,00 3.036,30 8.528,00 9 7 2 3 3 26,02 70,00 2,85 -2,78 26,02 70,00 26,02 70,00 599 10.000 155,86 7.000,00 1 1 5,10 4,00 0,00 0,00 5,10 4,00 5,10 4,00 443 577 2.259,30 2.308,00 1 3 5,17 -4,96 5,17 5,17 100 517,00 1

Banjalu~ka berza Kursna lista za 5. april 2012.


Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Boksit a.d. Mili}i Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 2,98 4,42 9,6 5,56 4,67 3,93 4,8 5,49 -0,67 0 -16,01 1,46 3,32 0 0,63 1,29 2,98 4,42 9,6 5,6 4,67 3,93 4,8 5,5 2,98 4,42 9,6 5,5 4,67 3,93 4,8 5,4 49 58 80 354 40 132 2.204 1.815 146,02 256,36 768,00 1.967,00 186,80 518,76 10.579,20 9.961,72 0,767 1,53 0,502 2,27 0,66 0 0,77 1,54 0,502 0,76 1,52 0,502 762 6.406 2.310 584,50 9.804,46 1.159,62

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE


Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu

Kursna - te~ajna lista - broj 067 - 6. 4. 2012. godine.


Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Kina Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 156 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB CNY RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.534965 1.495891 26.075119 0.078973 0.262234 0.659213 1.822287 0.565032 0.257747 0.221360 1.622404 0.831319 2.367071 1.492914 0.050465 0.236771 1.747933

1.955830 1.538812 1.499640 26.140470 0.079171 0.262891 0.660865 1.826854 0.566448 0.258393 0.221915 1.626470 0.833403 2.373004 1.496656 0.050591 0.237364 1.752314 USD BAM

1.955830 1.542659 1.503389 26.205821 0.079369 0.263548 0.662517 1.831421 0.567864 0.259039 0.222470 1.630536 0.835487 2.378937 1.500398 0.050717 0.237957 1.756695 1.54007 2.291979

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Palas a.d. Banja Luka Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka Travunija a.d. Trebinje Veterinarska stanica a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 1 100 0,15 0,6 46 44,98 42,27 42,41 0 0 0 0 -0,61 0,02 0,19 -2,01 1 100 0,15 0,6 46 45 42,5 42,99 1 100 0,15 0,6 46 44,97 42 42,04 57 40 2.221 668 2.000 17.332 40.576 27.255 57,00 4.000,00 333,15 400,80 920,00 7.796,08 17.153,08 11.559,99

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

121,95 2,13

$ 0,32 %

1.624,70 31,40

$ 0,66 %

680,50 655,75

$ 0,22 %

PLIN
$ 0,19 %

SREBRO
$ 1,15 %

KUKURUZ
$ 0,15 %

SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 04. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 04. 2012 =

24

OGLASI

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

OGLASI

25

26

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sanacija kolovoza u Kolodvorskoj

Inicijativa sa Vije}a Starog Grada

Balon na Bemba{i
Zavr{etak obnove do 12. maja

Manje gu`ve na ulicama


Novo Sarajevo }e ove godine biti jedno veliko gradili{te, najavljuje Luli} Radovi bez potpune obustave, ka`e Babi}
Na inicijativu gra|ana MZ @eljezni~ka, u ~ijoj se neposrednoj blizini nalazi i objekat Hitne pomo}i, te Dom zdravlja @eljezni~ar a kako bi im se olak{ao pristup, ju~er je po~ela sanacija kolovoza i trotoara u Kolodvorskoj ulici. - Gradnjom paralelnih saobra}ajnica rasteretit }e se centralni gradski prsten, odnosno ulice Zmaja od Bosne i D`emala Bijedi}a. One su ~esto mjesto nastanka velikih saobra}ajnih ~epova koji stvaraju enormne koli~ine izduvnih gasova, te vrlo negativno uti~u na `ivotnu sredinu i na zdravlje na{ih sugra|ana, istakao je na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o. Prije nekoliko godina izgra|ena je nova cesta kroz ulice Dr. Fetaha Be}irbegovi}a i Nedima Filipovi}a, a rekonstruisana je i Ulica Envera [ehovi}a. - Nakon asfaltiranja Kolodvorske, uradit }emo i rekonstrukciju vertikalne signalizacije. Obnovit }emo i plasti~nu horizontalnu signalizaciju u Kolodvorskoj, ali i Envera [ehovi}a, koja je o~it primjer gdje se boja ne mo`e zadr`ati vi{e od nekoliko mjeseci, kazao je direktor Direkcije za puteve KS-a Adem Zolj. Ministarstvo saobra}aja u zadnji ~as je pristupilo izmjeni plana rekonstrukcije i sanacije ulica u KSu, te uvrstilo novosarajevsku ulicu. - Novo Sarajevo }e ove godine biti jedno veliko gradili{te po pitanju saobra}ajne infrastrukture, kako bi se rasteretila glavna longitudinala, odnosno kako bi se smanjile saobra}ajne gu`ve na ulicama Sarajeva, naglasio je ministar saobra}aja Haris Luli}. U Kolodvorskoj ulici, gdje su radovi ve} u toku, nalazi se Hitna pomo}, kako ne bi ometali njihov rad, nastojat }e se praviti {to manji zastoji. - Poku{at }emo {to manje ometati gra|ane u njihovim svakodnevnim aktivnostima, te }e promet, ako to zaista bude potrebno, biti samo privremeno i to naizmjeni~no zaustavljen, kazao je Selim Babi}, direktor KJKP Rad. Vrijednost radova je oko 320 hiljada KM, od ~ega je Direkcija izdvojila 200.000, a Op}ina 120 hiljada maraka. Zavr{etak radova o~ekuje se 12. maja.
M. TATAREVI]

Vije}nik Op}inskog vije}a Starog Grada Adnan Muj~i} (SDA) pokrenuo je inicijativu jo{ na februarskoj sjednici da se na podru~ju Bemba{e izgradi balon - sportska ploha. - Poznata je ~injenica da mi u op}ini Stari Grad nemamo niti jednu sportsku plohu, osim nekolicine onih koje se nalaze u vlasni{tvu osnovnih {kola, dakle, nemamo mjesto gdje }e nam omladina upra`njavati sportske aktivnosti (fudbal, ko{arku, odbojku, rukomet) i dru`iti se u vannastavnom vremenu, te sam s tim u vezi pokrenuo inicijativu izgradnje balona, kazao nam je Muj~i}. Prema Muj~i}evim rije~ima, na lokaciji iza bazena Bemba{a postoji idealna lokacija za postavljanje balona.

Na{a op}ina nema sportskih terena, izuzev onih {kolskih, ka`e Muj~i} Potrebno oko 130.000 maraka
- Lokalitet je pristupa~an, nalazi se u zoni {etali{ta i staze za tr~anje, da ne spominjem bazene na Bemba{i. Ovaj projekt bi Op}inu jednokratno ko{tao oko 150.000 KM, s tim {to bi za konstrukciju balona trebalo oko 130.000 KM i 20.000 KM ure|enje za plohe. Op}ina bi u toku jedne kalendar-

Muj~i}: Sredstva na}i rebalansom bud`eta ske godine mogla od tog istog balona zaraditi od 250.000 KM do 460.000 KM, sve zavisi od toga kako bi se gazdovalo op}inskom imovinom. Novac koji bi Op}ina ulo`ila u ovaj objekt mo`e u okviru godine vratiti, pa ~ak ostvariti i zaradu, napominje Muj~i}. Vije}nik Starog Grada podsje}a kako je nakon uru{avanja krova Ledene dvorane do{lo do enormne potra`nje za sportskim terenima i terminima, a da balon na Bemba{i mo`e biti sagra|en za 60 dana. - Za izgradnju tog objekta mo`emo anga`ovati doma}e firme, a sredstva potrebna za postavljanje konstrukcije balona mogu se osigurati rebalansom op}inskog bud`eta, nagla{ava Muj~i}, te dodaje da Stari Grad ima oko 2,8 miliona KM, koji su preba~eni iz pro{le godine i nisu raspore|eni.
J. M.

Bemba{a: Idealna lokacija za postavljanje bazena

Obilje`ena pogibija Hajrudina Klepe

U okviru obilje`avanja 6. aprila, Dana oslobo|enja Sarajeva, studenti tre}e godine Akademije scenskih umjetnosti su do{li na ideju da urade ne{to posebno za ovaj dan. Njihova ideja je bila da organizuju izvo|enje predstave Kad bi ovo bila predstava u re`iji Ale{a Kurta, i to u tramvaju. S obzirom na to da }e tramvaj-

Predstava u tramvaju
ski saobra}aj danas biti obustavljen na relaciji @eljezni~ka stanica - Ba{~ar{ija, u saradnji sa Grasom, donijeta je odluka da se ova predstava odigra u tramvaju koji }e biti parkiran na stajali{tu na Skenderiji. - Prva predstava po~inje u 12 sati, a mo}i }e je pratiti svi koji se u tom trenutku na|u u tramvaju.

Dakle, kada se tramvaj napuni putnicima, to jest publikom, vrata se zatvaraju i predstava po~inje, kazao je producent predstave Bojan Had`ihalilovi}. Predstava traje oko pola sata i bi}e izvedena tri puta zaredom, a kako isti~e Had`ihalilovi}, studenti su uspjeli da spreme ovo izvo|enje za samo tri dana. M. P.

Ne}emo zaboraviti heroja


U organizaciji bora~kih udru`enja i Op}ine Ilid`a, ju~er je u Donjem Kotorcu obilje`eno 20 godina od pogibije Hajrudina Klepe. Na spomen-plo~u ovog {ehida polo`eno je cvije}e, prou~ena Fatiha i odano mu du`no po{tovanje. - Kao i svi mladi ljudi, imao je svoje snove i planove za budu}nost, ali su rat i prerana smrt sve odnijeli. Me|u prvima se priklju~io organizaciji Zelenih beretki na ovim prostorima. Neustra{ivi heroj je hrabro poginuo u akciji prikupljanja oru`ja zaplijenjenog od agresorskih snaga kada ga je pogodio snajperski hitac. Ostavio nam je u amanet da nikad ne zaboravimo ovaj dan i brutalnu agresiju na BiH. Hajrudinovoj porodici dajemo obe}anje da on nikad ne}e biti zaboravljen, poru~io je Alija Gluhovi}, ~lan Udru`enja Zelene beretke. Gorska slu`ba za spa{avanje i Strelja~ki klub Ilid`a organizovali su turnir u strelja{tvu, najboljima su uru~eni pehari i diplome, dok su u~enici [este O[ izveli prigodan program. Z. T.

Izmjene na Grasovim linijama


Zbog odr`avanja manifestacije Sarajevska crvena linija, danas }e gradski prevoz, odnosno tramvaji i autobusi saobra}ati u ne{to druga~ijem re`imu. Tramvajske linije koje saobra}aju preko Ba{~ar{ije bi}e preusmjerene na okretnicu @eljezni~ka stanica, dok }e autobuske linije za Jagomir i [ip - Bu{}e, te Breku, Podhrastove i Breku II, kao i minibuske linije za Sedrenik, Hrastove II i Mrkovi}e polaziti sa terminala Sutjeska. Autobuske linije za Bare i Ko{evsko Brdo mijenja}e polazni terminal i umjesto od Doma Armije, polazi}e sa terminala Drvenija. Autobusi Vije}nica Dobrinja dijelom }e promijeniti trasu i polazni terminal, te }e skretati preko mosta Skenderija i saobra}ati trolejbuskom trasom do Trga Austrije, gdje }e se okretati.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 10.30 do 12 sati Mihaljevi}i, Bojnik brdo 2, od 9 do 15 Alibega Firdusa, Doglodi, Gabelina, Mi{evi}i 5, Partizanska, Ru|era Bo{kovi}a 1, Srebrena, Terovi}a, od 12 do 13.30 Bojnik 1, Hendeku{a, od 10.30 do 12 sati Bojnik brdo, od 8 do 15 Gazin Han, od 16 do 20 Gumitehnika 1 i 2, od 9 do 10.30 Ahatovi}i, Mihaljevi}i 2, od 8.30 do 16 Ho{in brijeg, od 13.30 do 15 Tjepova~ki put i Rje~ica 1, od 9 do 14 Stari drum, od 8.30 do 9.30 sati Makljen 2.

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

27

Sarajevotaksi tra`i uklanjanje divljih prevoznika

276-982

Vozilima pred Kanton


Klju~eve }emo spakovati u dvije vre}e i odnijeti ih premijeru i ostalim nadle`nim za ovaj haos, ka`e Suljagi} Tra`ili smo upo{ljavanje inspektora, napominje ]esir
Predstavnici Sarajevotaksija ju~er su odr`ali sastanak sa kantonalnim vlastima kako bi se kona~no rije{io problem nelegalnih prevoznika. Kako je istakao Enver Suljagi}, predsjednik Udru`enja, Sarajevotaksi je spreman i}i do kraja kako bi se stalo ukraj bezakonju. Od vlasti tra`i ve}i anga`man u uklanjanju nelegalnih taksista, kojih trenutno ima hiljadu na ulicama Sarajeva. - Gradom kru`i hiljadu nelegalnih taksista koji dolaze iz Republike Srpske i drugih kantona BiH. Tamo su dobili taksi-oznake, a do{li ovdje u Sarajevo nelegalno da rade i uzimaju nama posao od kojeg se hrane hiljade i hiljade usta. Kantonalna inspekcija koja je nadle`na da to sprije~i, ne radi svoj posao kako treba. Ka`u da policija ne}e da im pru`i asistenciju. Smatram da se moraju vi{e anga`ovati kako bi se stalo ukraj divljim taksistima, ovaj haos na ulicama. Ne}emo se skloniti dok se ne ispune na{i zahtjevi. Spremni smo i}i do kraja u tra`enju svojih prava i u tome }emo ustrajati. Nama se ne dozvoljava da uposlimo dvije hiljade ljudi, dok se kabadahijama i kriminalcima daje mogu}nost da otvaraju firme, isti~e Suljagi}. Na sastanku je re~eno i da je problem {to u Kantonu djeluju samo dva saobra}ajna inspektora, {to je nedovoljno kako bi se stalo ukraj divljim taksistima. Direktor Uprave za inspekcijske poslove Heni Erduan ]esir ka`e da je prethodnih godina od Vlade tra`io da im se dozvoli upo{ljavanje inspektora, me|utim, uvijek su dobijali odbijenicu. Sada su, kako isti~e, zatra`ili upo{ljavanje tri inspektora kako bi ih bilo pet, {to je opet minimalno u odnosu na potrebe na terenu.
E. A. Sa ju~era{njeg sastanka u taksi-domu

VA@NIJI TELEFONI

KABADAHIJE Nama se ne dozvoljava da uposlimo dvije hiljade ljudi, dok se kabadahijama i kriminalcima daje mogu}nost da otvaraju firme, ka`e Suljagi}
navodi Suljagi}, te dodaje da }e Sarajevotaksi sa~ekati jo{ malo da vidi {ta }e se poduzeti po ovom pitanju, a ukoliko stanje ostane isto, poduzet }e drasti~ne mjere. - Parkirat }emo vi{e od hiljadu na{ih vozila pred zgradu Kantona. Klju~eve vozila }emo spakovati u dvije vre}e i odnijeti ih premijeru i ostalim nadle`nim za

Iz Uprave za inspekcijske poslove tvrde

Stalno smo na ulicama


Najezda nelegalnih taksista u Sarajevu nije ni{ta novo, ali ulaskom u takvo vozilo morate imati na umu da niste osigurani u slu~aju da se dogodi bilo kakva nezgoda. Kako su nam kazali iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS-a, saobra}ajni inspektori vr{e stalne kontrole javnog vanlinijskog prevoza putnika - taksi-prevoza u Sarajevskom kantonu od avgusta 2009. godine, kada je i osnovana Uprava za inspekcijske poslove. Dva saobra}ajna inspektora u tom periodu obavila su 2.178 kontrola taksi-vozila, te podnijela 349 prekr{ajnih naloga u ukupnom iznosu od 304.910 maraka. Isto tako, protiv 321 pravnog i fizi~kog lica donesena su rje{enja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti, dok je njih 35 privremeno isklju~eno iz saobra}aja. S obzirom na nedovoljan broj inspektora, kojih je prije rata bilo 12, KUIPKS u septembru i oktobru pro{le godine, te januaru ove, inicirao je i realizirao zajedni~ku akciju sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove. Asistenciju inPodr{ka MUP-a u akcijama na terenu spektorima u provedenim akcijama pru`ali su i pripadnici MUP-a KS-a, te su u posljednjoj akciji iz saobra}aja isklju~ena 63 vozila i podneseno je 78 prekr{ajnih naloga. Sankcije koje mogu zadesiti nelegalne taksiste su uklanjanje utvr|enih nedostataka, te privremena zabrana obavljanja djelatnosti, ali i isklju~enje iz saobra}aja ili pak oduzimanje vozila. Zakonom o cestovnom prevozu FBiH definisane su i kazne, koje se u zavisnosti od vrste prekr{aja, kre}u od 200 do 15 hiljada maraka.
M. T. sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

8 5

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Zurich/Banja Luka 14.25, Zagreb 15.45, 22.00 i 22.50, Copenhagen 22.00

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Istanbul 6.15, 14.40 i 16.15, Beograd 6.30, Zagreb 6.30 i 16.15, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka/Zurich 7.30, Munich 13.05 i 13.10, Copenhagen 14.15, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beo grad 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8

Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Istanbul 12.00, 13.40 i 21.50, Munich 12.25, Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25,

AVIONI Dolasci:

sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

28

KULTURA
Promocija knjige Jovana Divjaka

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

O~ekuju}i istinu i pravdu


Sutra u 19 sati u auli Po{te na Obali u Sarajevu bit }e promoviran Be~ki dnevnik Jovana Divjaka O~ekuju}i istinu i pravdu , koje je Oslobo|enje od{tampali, povodom obilje`avanja 20 godina od opsade Sarajeva, kao i ju~era{nji prilog u na{em listu. Promotori knjige bit }e Slavko [anti}, Suada Kapi} i u ime izdava~a Vildana Selimbegovi}, glavna i odgovorna urednica. Iako je Oslobo|enje feljtoniziralo Divjakov Be~ki dnevnik, prema rije~ima urednice Selimbegovi}, on je zapravo tek sad hronika drame koju je Jovan Di vjak pro `i vio u svom be~kom zato~eni{tvu . Autor Divjak potvr|uje da je pri re|uju}i knji gu mi slio na prijatelje, siguran sam da }ete ~itaju}i retke ove knjige biti kri ti~ni pre ma sva koj mo joj re~eni ci, ali i bla gi u osu di ono ga s ~ime se ne sla `e te. Ljus ko hva la sva kom, me ni zna nom i ne zna nom, {to je ose}ao i `iveo moje tegobe i dileme te podsje}a da je pravda , spora, ali dosti`na, ja sam je do`iveo, ali Caryl Chessman ni je. Po gu bljen je na elektri~noj stolici, posle osam odga|anja, 60-ih godina, nakon ~ega je utvr|eno da nije kriv .

FAMA kolekcija Virtualno sada, u muzeju za dvije godine

Neizbrisivo sje}anje na opsadu


Najobimnija kolekcija podataka o opsadi Sarajeva od sino} je dostupna svima putem interneta, a plan je da ona bude baza i za Muzej opsade, koji }e se graditi na Marijin-Dvoru
U kinu Meeting Point ju~er su predstavljena dva projekta koja bi trebala promijeniti grad Sarajevo zauvijek. Rije~ je o svojevrsnoj banci znanja FAMA kolekciji , Opsada Sarajeva 1992.-1996. ko, ja je od pono}i dostupna na internetu u virtualnoj formi, i projektu Muzej opsade Sarajeva - Umije}e `ivljenja koji }e biti izgra|en na , Marijin-Dvoru, na podru~ju biv{e Hastahane. Kasno sino}, u posebnoj formi 3D mappinga, potonji projekt je predstavljen i na licu mjesta svim gra|anima Sarajeva. doga|aja uobli~avanjem u formu pristupa~nu {irokom spektru publike. Jednom rije~ju, klasi~ni virtualni muzej. Kolekciju mo`ete pogledati i pretra`ivati na adresi famacollection.org. Muzej }e slu`iti kao sje}anje na sve ono {to je ~inilo na{ `ivot u toku opsade, rekao je Dino Mustafi}, direktor Konzorcija. Tako|er, ova institucija }e promovisati kozmopolitske vrijednosti koje smo svi mi promovisali pod opsadom .

Kozmopolitske vrijednosti
Muzej }e biti od nemjerljivog zna~aja za ovaj grad, ali i na{u okolinu, jer }e biti i opomena kako je mir bitan na ovim prostorima Muzej, koji }e biti speci. fi~nog arhitektonskog i konceptualnog rje{enja, tek treba za`ivjeti kao pravi projekt i mo`da najte`i dio posla tek slijedi prikupljanje sredstava za njegovu izgradnju. Podr{ku projektima ju~er su direktno iskazali i predstavnici gradova koji su pro{li sli~nu golgotu kao i Sarajevo - Barcelona i Vukovar.
N. SELIMOVI]

Kulminacija 20 godina rada


Autor oba projekta je Konzorcij u kojem se nalaze FAMA International, MESS, Inicijativa mladih za ljudska prava BiH i Udru`enje Obrazovanje gradi BiH. Za FAMU se zna ve} odavno - ona postoji od po~etka devedesetih i prvotno je bila zami{ljena kao medijska ku}a, ali agresija na BiH je sve promijenila i okupljeni kreativci fokusirali su svoj interes na prikupljanje materijala koji }e svjedo~iti o opsadi Sarajeva. To su ~inili proteklih 20 godina i sada je ta koleSa ju~era{nje konferencije za novinare
Foto: A. KAJMOVI]

kcija napokon ugledala svjetlo dana. Ili barem interneta. Ovo je kulminacija svih 27 originalnih FAMA projekata od 1990. pa sve do sada i mi smo ponosni {to smo do{li do trenutka kada to mo`emo predstaviti javnosti, rekao je Miran Norderland, autor i vo|a tima virtualne FAMA kolekcije. Koliko obiman posao je bio u pitanju, dovoljno govori ~injeni-

ca da je trebalo toliko godina da se sve spoji u jednu cjelinu. Te{ko je zamisliti koliko velik posao je bio u pitanju, mo`da dovoljno govori ~injenica da smo morali sve postoje}e projekte, cjeline, razbiti u male segmente i ponovo ih objediniti na jednom mjestu. A radi se o vi{e od 1.000 videointervjua, anketama sa vi{e od 4.000 pojedinaca, 60 sati videomaterijala, 3000 vizuelnih poda-

taka itd, objasnio je Norderland. Virtualna FAMA kolekcija je u svijetu priznata kao najve}a nezavisna kolekcija multimedijalnih po da ta ka o op sa di Sa ra je va (1992-1996) i de{avanjima u vezi sa padom Jugoslavije (19911999). Kolekcija sama po sebi predstavlja novi pristup dokumentovanju ~injenica i dokaza, te mapiranju uzroka i posljedica

Stra{ni u Parizu

Dug put. Bosna sramota Evrope

U objektivu Miquela Ruiza


U Historijskom muzeju BiH otvorena je izlo`ba Dug put. Bosna sramota Evrope ratnog fotore, portera Miquela Ruiza Avilesa. Izlo`bu su organizirali grad Girona, Katalonija i Historijski muzej BiH povodom obilje`avanja dvadesetogodi{njice opsade Sarajeva. - Moje fotografije su plod u`asa, straha, nemo}i {to se ni{ta ne mo`e u~initi, napisao je u posveti Ruiz. Izlo`ba je posve}ena `rtvama, protjeranim, izbjeglicama i prinudno premje{tenim u svim ratovima i sukobima u svijetu, a posebno onima iz rata u BiH i specijalno dvojici izbjeglica koji su preminuli u Gironi tokom izbjegli{tva, bh. novinaru Mirku Kamenja{evi}u i Dadi, dje~aku koji mi je svojim osmijehom osvje-

Sarajevo, moj grad, moja sudbina


[estog aprila, na dan grada Sarajeva, u francuskoj prijestolnici Parizu bit }e otvorena izlo`ba umjetni~kog fotografa Milomira Kova~evi}a Stra{nog pod nazivom Sarajevo, ma ville, mon destin Pari`ani }e je mo}i pogledati do 11. aprila u . hotelu De Sauroy.

Sa otvorenja izlo`be

Foto: S. GUBELI]

tljavao mra~ne no}i Sarajeva , napisao je Ruiz. - Poruka izlo`be je da se ratna pro{lost nikada vi{e ne ponovi, rekao je Ruiz. Izlo`ba }e biti poklonjena His-

torijskom muzeju BiH, pored 1.300 fotografija koje je Miquel Ruiza ve} ranije darovao muzeju. Izlo`ba }e biti otvorena do 4. maja i pripadat }e stalnoj postavci muzeja.

Azel Bah~e

a sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo bio je istinski praznik svjetska premijera baleta Dama s kamelijama G. Verdija. Tvorce ovoga baleta - internacionalni autorski tim okupila je umjetni~ka direktorica Baleta NPS-a Edina Papo. Ovaj balet je postavio koreograf Vasily Medvedev iz St. Petersburga, koji je ve} postavljao i radio u Sarajevu i ~ije predstave kao {to su: Labudovo jezero Pepeljuga , i Coppelia publika neizmjerno voli i cijeni. Dirigent je Mikhail Granovski iz Bolj{oj teatra (Moskva), scenograf Andrey Voytenko iz Marijinskog teatra (St. Petersburg), libreto je uradila Yana Temiz (Turska), kostimografkinja je Amna Kunovac - Zeki}, asistent koreografa Stanislav Fe~o (^e{ka). U glavnim ulogama je solista Akademskog dr`avnog teatra opere i baleta Ekaterinburg Ilia Borodulin, a njegove partnerice su iz NPS-a - Tamara Ljubi~i}, Emi Uehara i Nata{a Pavlovi}.

Prilog za kulturu, umjetnost i nauku Petak, 6. 4. 2012. godine

Originalna verzija
Kao rezultat ove me|unarode saradnje dobijen je, stilski, odli~an klasi~ni balet, sa kojim se sarajevsko Narodno pozori{te mo`e zaista ponositi. Istorija lika Margarite kao pari{ke kurtizane kao {to je poznato, odli~no se uklopila u osnovu pri~e Verdijeve opere Travijata no u sarajevskoj verziji baleta Da, ma s kamelijama ~ula se i druga muzika poznatog kompozitora koja je manje izvo|ena i poznata sarajevskoj publici. Treba odati priznanje koreografu na prikupljenom muzi~kom materijalu i radu nad partiturom. Medvedev je stvorio svoju originalnu verziju baleta. Muzika koju je odabrao kao da je pisana posebno ba{ za ovaj balet. Potpuno se uklapa u dramaturgiju, izra`avaju}i osje}anja, bol i patnju glavnih likova i njihovog tragi~nog kraja. U nizu bezbri`nih salonskih plesova pari{ke gospode i polusvijeta pred o~ima se otvara slika odigrana ansamblom baleta sa takvom iskreno{}u da im se mora vjerovati. Poletni, vedri, uigrani. La`ni sjaj aristokratskih salona, taj samozatajni svijet dostupan `enama u trivijalnim odnosima, naivna gu`va pari{ke ulice, ogledala, pli{ani portali, svije}njaci i nakit - kako se ne izgubiti u svemu tome, kako raspoznati pravu ljubav, kako zaboraviti svoju pro{lost? Scenograf Voytenko nam je stvorio idealnu podlogu, u kojoj `ive i postoje Margarita i Arman. Sve je u odre|enom balansu i na tankoj niti ukusa i bezukusa kakav je u devetnaestom vijeku i postojao. [ik i sjaj pozlate asociraju na razuzdani `ivot. U drugom ~inu predstave, slika na selu, pastoralno plavo nebo je tako|er pa skoro realno i stvara atmosferu bezbri`nosti u kojoj se zaista vole i raduju `ivotu na{i glavni likovi.

Sjaj i bijeda

OSVRT

Margarite Gotier
Premijera baletne predstave Dama s kamelijama odr`ana je 29, a prva repriza 30. marta u Narodnom pozori{tu Sarajevo

la sa veoma elegantnim linijama koje su mnogo doprinijele ~itavoj predstavi. Kroz njenu smo igru vidjeli nekoliko efektnih stvari kao {to su, naprimjer, pirouette, elokventne poze, {to se ekspresivno ni`u u klasi~nom baletu. Iako mlada, Tamara Ljubi~i} dala je tako punu i zrelu interpretaciju jednog baletnog lika. Njeni su pokreti bili izra|eni do najsitnijih detalja a njen unutra{nji do`ivljaj Verdijeve muzike sna`na je kreacija koju je publika prepoznala. Emi Uehara je igrala prvu reprizu Dame s kamelijama 30. marta i tako|er prvi puta dobila veliku ulogu. Ona je balerina lijepih skokova, izra|enih nogu koju tek o~ekuje baletna afirmacija. Pozvan za ulogu Armana, Ilia Borodulin, plavokosi mladi}, dao je baletnoj umjetnosti i predstavi Dama s kamelijama toliko da je obilje`io predstavu. Rijetko rafinirani profesionalac, za koga je tehnika plesa stvarno samo pomo}no sredstvo izra`avanja. Svu svoju spremnost plesa~a i talent umjetnika briljantno je prikazao u Dami s kamelijama Kao Marga. rita i Arman, T. Ljubi~i} i I. Borodulin pokazali su najbolje: formu, liniju i {to je najva`nije - likove. Stanislav Fe~o je kao asistent koreografa ujedno i nastavnik I. Borodulinu, jer je Fe~o svojevremeno bio prvi nosilac uloge Armana, kada je ovaj balet V. Medvedev postavio 1996. u Tatru Musorgskog u St. Petersburgu, kao jedno~inku. Dana{nja postavka je, naravno, druga~ija, ali je dobro da Fe~o, kao biv{i nosilac uloge Armana, mo`e svoje iskustvo kao asistent koreografa prenijeti na mla|e generacije. Kostimografkinja Amna Kunovac - Zeki} je ~ista petica. Biserno - srebrni preljevi tafta, elegantna pepeljasta roza nas podsje}a na balsko-salonski {ik, sun~anim oker bojama se sre}emo na pari{koj ulici, a u romanti~nim detaljima kostima susre}u se Arman i Margarita. Tri balerine su na podjeli za Margaritu. Mi smo vidjeli dvije (Tamara Ljubi~i} i Emi Uehara). Na`alost, tre}a postava }e igrati tek za mjesec.

Su|eno uvenuti
Treba re}i i ovaj podatak. Pozvani i priznati autorski tim, koji je sa svih strana svijeta do{ao u Sarajevo, iznena|en je podatkom da se u NPS-u baletne predstave daju dva ili tri puta mjese~no. Baletne predstave koje mogu biti ukras svakog evropskog pozori{ta, polako na ovaj na~in umiru. Predstave, tako, dovoljno ne izigrane silaze sa repertoara. Tako|er, u trupi je jo{ 25 igra~a, te zabrinjava podatak da se ansambl ne obnavlja. Balet Dama s kamelijama postavljen je, izme|u ostalog, i sa velikim radom svih njih. Svi su dali svoj maksimalni doprinos da se dostigne nivo zadanog. Zar je mogu}e da je sa tolikim radom, tako lijepa, dostojanstvena i kvalitetna baletna predstava na repertoaru samo jedanput mjese~no?! Mo`da je i ovoj baletnoj predstavi kao i mnogim drugim predstavama baleta sarajevskog Pozori{ta su|eno uvenuti kao nje`ne kamelije. No, vratimo se predstavi. Pod dirigentskom palicom maestra Mikhaila Granovskog iz Bolj{oj teatra, Sarajevska filharmonija zvu~ala je ujedna~eno, sna`no i profesionalno. Maestro Granovski dirigovao je sa mnogo smisla za baletnu plesnu frazu u isto vrijeme dobivaju}i sve one divne muzi~ke finese od solista u orkestru a tako|er i od cijelog orkestra Sarajevske filharmonije. Umjetnost kompozitora, koreografa, svih umjetnika i orkestra Sarajevske filharmonije rezultirala je sna`nom porukom. Publika je bila ushi}ena, pratila svaki uzdah, pratila pirouette, poze, sadr`aj, sudbinu glavnih junaka. Ogroman aplauz na kraju predstave govori da je predstava uspjela. Do|ite u Pozori{te. Prelijepa Dama s kamelijama vas ~eka!

Kao film
Iz akorda Verdijeve muzike kao da govori rije~ sudbine. Nastavlja se bespo{tedni i ravnodu{ni bal - sjaj i bijeda kurtizane, kako je genijalni Balzak i nazvao ovakav stil `ivota. ^itav niz tu`nih trenutaka trga Margaritu od njenog `ivota, njen `ivot je neprekidni bijeg od sebe same, jedina radost su kamelije i neo~ekivana svjetla, ~ista ljubav iskrenog mladi}a. Gledaocu je nemogu}e odvojiti se od scene. Solisti su tako ubjedljivi i tako dobri. Koreografija se ni u jednom momentu ne pretvara u puku pantomimu. Igra~i ta~no i jasno razotkrivaju svoje osobine i emocije. ^ak nam se u momentu ~ini kao da gledamo film, a ne balet. Pri tome za znalce baletne tehnike i umjetnosti nema razo~arenja. Tehnika solista je na visokom nivou. Koreografija Vasily Medvedeva, kao i uvijek, ta~na je, potvr|ena akademizmom

Ogroman aplauz publike na kraju predstave govori da je predstava uspjela

petersbur{ke {kole, sadr`ana u njegovom stvarala{tvu i savremenim tendencijama. Njegov individualni stil se ispoljava kroz emocionalnost i dramski zaplet. Svaki plesni broj u njegovom baletu nosi ta~an smisaoni znak. Tako da sve zajedno ~ini cjelinu sadr`aja. Zato njegove koreografije i predstave gledamo u jednom dahu, bez

dosade, pa ~ak i oni gledaoci koji nisu znalci baleta. Margarita (premijerno - Tamara Ljubi~i}) bila je za mnoge otkri}e. Predstavila nam se kao fem-fatale u crvenom kostimu, zatim kao tragi~na heroina u crnom, u smrtno bijeloj i kao obi~na djevojka u roza kostimu. Ona je ulogu donije-

30

petak, 6. april/travanj 2012. godine

INTERVJU Valerijan @ujo, dobitnik [estoaprilsk

Kako kora~ati nepregle


Te{ko }emo se svi oprati od goleme kulturne sramote, koja je drugo ime za stanje u kojem se nalaze: Zemaljski muzej, Nacionalna biblioteka, Muzej knji`evnosti, Ars Aevi, sarajevska pozori{ta, galerije, arhivi, ka`e knji`evnik @ujo
Valerijan @ujo u Botani~kom vrtu Zemaljskog muzeja BiH

Razgovarala: Angelina [imi} ajobimnije i po svoj prilici najva`nije djelo Valerijana @uje je Leksikon Sarajeva, ka`e se, izme|u ostalog, u obrazlo`enju producentske ku}e Flash Production koja je za dobitnika pojedina~ne [estoaprilske nagrade Grada Sarajeva predlo`ila knji`evnika Valerijana @uju, pri tome navode}i njegovo vi{edesetljetno i publicisti~ko djelovanje koje je posvetio vrijednostima Sarajeva. Ako se za njegovo bavljenje Sarajevom krunom smatra dvotomni Leksikon Sarajeva, a prethodila mu je dokumentarna televizijska serija TV Sarajevo u 99 epizoda, potrebno je navesti, kako je to u~injeno i u obrazlo`enju, da je prve tekstove s ovom tematikom objavio po~etkom sedamdesetih godina 20. vijeka u listu Oslobo|enje, pod naslovom Odgonetanje Sarajeva. Slijedili su brojni zapisi, pjesme, televizijski scenariji, radioemisije i knji`evne manifestacije u kojima je Sarajevo prepoznatljivo kao lajtmotiv njegovog djelovanja .

Sarajeva i obilje`avamo 20-godi{njicu od po~etka opsade grada. [ta Vama zna~i ta simbolika. - U vi{e od pola milenijuma postojanja Sarajeva, ima puno krupnih doga|aja i datuma koji ih obilje`avaju. Nama su, razumljivo, najva`niji oni koji se na{ih `ivota najvi{e ti~u. Stoga svaka generacija, u neko doba rezi-

jevo, uo~i ulaska austrougarskih tru pa; ili Kal layev sre dnjoe vropsko-orijentalni grad-hibrid; mo`da, marginalizirano provincijalno sredi{te u vrijeme Vojvode Stepe ili ne{to poletniju varo{, koja je bila centar Drinske banovine; ili, gluho bilo, Endehazijsku Luburi}evu mu~ionicu u vrijeme Drugog svjetskog rata;

Sa~uvati zdravu pamet

- U vrijeme opsade Sarajeva, najvi{e vremena tro{io sam na brigu o vodi, hrani i gorivu, na svakodnevno pje{a~enje od Druge gimnazije do RTV-doma i natrag i dakako na posao na radiju. U normalnim prilikama, to ne mo`e stati u 24 sata. Ali opsada je bila sve, samo ne normalno stanje. Uz sve patnje i brigu o porodici imao sam i punu svijest o tome da sam dio otpora divlja~kom nasrtaju na Sarajevo. Jo{ nije valoriziran ogroman doprinos kulturnog Sarajeva otporu. Siguran sam, da bi svijet dozvolio da odemo ravno u tu`nu statistiku, poput toliko razorenih i ve} zaboravljenih gradova, da nije bilo tog golemog uloga satkanog od knji`evnih, teatarskih, filmskih, likovnih i muzi~kih doga|anja. Iz li~ne perspektive, prebiranje po bilje{kama za Leksikon, ne bija{e tada ozbiljan rad, nego nastojanje da sa~uvam zdravu pamet. mira: Nema vi{e onog Sarajeva... Bezbeli da ga nema i da ga ne mo`e biti. ^ovjek bi se ponajprije trebao dogovoriti sa samim sobom na koje Sarajevo misli. Da ne idemo predaleko: da li na Ga zi Hu srev-be go vo osmansko, ili Had`i-Lojino Saramo`da grad radnih akcija, analfabetskih te~ajeva i prekomjerne revolucionarne strogosti, nakon toga; da li prosperitetno i vedro Sa ra je vo {ez de se tih i sedamdesetih godina pro{log stolje}a; Sarajevo na vrhuncu u vrijeme XIV Zimskih olimpijskih

Igra na prvu loptu


[estoaprilska nagrada bit }e Vam dodijeljena u danu kada proslavljamo Dan oslobo|enja

igara; ili izmrcvareni i poni`eni grad u vrijeme agresije i monstruozne opsade; te, kona~no, poratno Sarajevo sa svim kontroverzama, konfuzijom i borbom za zrak i stabilan polo`aj na obje noge... Samo na prvi pogled, stvari su jednostavne... Igra na prvu loptu nije vazda najbolje rje{enje, ni u fudbalu. Uz Va{e ime najuo~ljivija je jedna rije~: Sarajevo. [ta je bilo presudno da Sarajevo obilje`i Va{e stvarala{tvo i desetlje}a rada? - Dobro je da je uz ne~ije ime prva asocijacija Sarajevo. Nezdravo je kad je uz Sarajevo prva asocijacija ne~ije ime... Osim, ako to nisu li~nosti formata Mula Mustafe Ba{eskije, Isa-bega Ishakovi}a, Gazi Husrev-bega... ^im se pomenu stvarala{tvo i desetlje}a odmah pomislim da , je neko umro. Sarajevo je velika i univerzalno zna~ajna tema. Sa mog stanovi{ta, dakako, bavljenje Sarajevom predstavlja gubitak vremena, gubitak dana i godina namijenjenih drugom poslu i druga~ijoj ambiciji. Ali, li~ni gubitak ne zna~i obavezno i gubljenje vremena u smislu beskorisnog rada. Taj rad je o~igledno imao smisla... Eto, stiglo je i najuvjerljivije priznanje te rabote.

Ja sam svo je vre me no la ko vjerno upao u zamku Sarajeva i jo{ se nisam sasvim iz nje iskobeljao. Kako kora~ati nepregledom ~injenica i emocija utkanih u ovaj grad? Kako ~itati ljetopis Sarajeva napisan na dvadesetak jezika... o na~inima i stilovima, da i ne govorim? Toj zada}i niko nije dorastao i svaki se pojedinac na kraju mora predati i priznati da su mu snage nedovoljne, a eventualni talenti i znanja, skromni. ^ovjek, uprkos odu{evljenju koje ga pokre}e i razmjerama napora koji u~ini, nikada ne odmakne od po~etka te avanture i tek povr{nog uvida u jedva jedan ili dva procenta, onoga {to ~ini Sarajevo.

Sumarni libar
Va{e knjige o Sarajevu, me|u njima i Leksikon Sarajeva , nastale su na temelju gra|e saku plje ne s dru gom na mje rom. - Nemam bolji odgovor na to pitanje, od onog navedenog na po~etku Leksikona Sarajeva: Na kraju uvoda u jedan rje~nik an ti ~ke mi to lo gi je, kao utjeha, a ne kao opravdanje , stoji: QUEM DII ODERE, LEXICOGRAPHUM FECERE...biva, da onome koga mrze, bogovi daju da sastavlja rje~nik. Mo-

petak, 6. april/travanj 2012. godine

31

edom ~injenica i emocija


O laureatu
U bibliografiji knji`evnika Valerijana @uje (1948) navedeno je da pi{e poeziju, prozu, dramske i esejisti~ke tekstove, te scenarije i putopise. Bio je sekretar Predsjedni{tva Udru`enja knji`evnika BiH (1981-1985), sekretar redakcije ~asopisa Books in Bosnia i urednik u Radio-televiziji BiH. Pjesme su mu prevedene na engleski, gr~ki, ruski, japanski, slova~ki i slovenski jezik, a zastupljen je u Antologiji jugoslovenske poezije (NEA EOXH, Kipar); Izboru bh. poezije (REVUE SVETOVEJ LITERATURY, Slova~ka); Antologiji jugoslovenske ljubavne poezije (Bagdala); Antologiji bh. poezije za djecu (Bosanska rije~); Izboru poezije inspirirane medijevalnom Bosnom (IZRAZ, Sarajevo); u monografiji SARAJEVO, GDJE JE NEKAD BILO te u drugim iz, borima i antologijama.
Knopfmacherova gravura [ehera oko 1898.

ke nagrade Grada Sarajeva

Na ovitku Leksikon Sarajeva je slika Simfonija Sarajeva poznatog slikara Charlesa Billicha

ja is kus tva ve za na uz rad na Leksikonu Sarajeva, jesu dijelom i nevesela i mu~na, ali malo se {ta mo`e uporediti sa rado{}u nakon zavr{enog posla ove vrste. Istina, leksikoni nikada nisu ni zavr{eni, a kamoli savr{eni... Kad je ovaj sumarni libar o nevjerovatnom gradu Sarajevu po~eo da se prelijeva u tre}i tom, razumni ljudi, moji prijatelji, saradnici i izdava~i, poku{ali su i uspjeli zaustaviti na odre|eno vrijeme avanturu kojoj se ja sam nisam mogao niti umio oduprijeti. Ova knjiga je nastala slu~ajno, ta~nije, gra|a je prikupljana s drugom namjerom. Jo{ po~etkom sedamdesetih godina pro{log stolje}a, kao pisac in spe bio sam na umio na pi sa ti ro man smje{ten u Sarajevo i kao doslovni i kao duhovni kontekst. Ta proza, krivac za sve ovo, dugo je bila u ru{evinama. Ne ima|a{e se force a mo`e biti ni talen, ta. Kako god da je bilo, uporedo s romanom nastajala je hrpa bilje`aka uz lektiru o Sarajevu. Godinama, prilje`no sam ~itao izvore i literaturu o ovom gradu mimo gradove, lu~e}i i zapisuju}i ~injenice, suha fakta o doga|a ji ma, mjes ti ma, gra |e vi na ma, umjetninama, li~nostima, oblicima govora..., sve misle}i da se to tako radi, da je to prava pripre ma za sa ra jev ski ro man . Onda je na nedovr{en roman, knjige, spise i papire, ali i na glavnog junaka romana, na Grad i na na{e `ivote u njemu, nava-

lila gruba i pogana namjera. Sa porodicom, dvjema djevoj~icama i suprugom morao sam napustiti stan na Vracima. Od imovine, ponijeli smo samo najnu`nije li~ne stvari, a ja sam povrh toga ponio i jednu kesu punu rukopisa. Kad se u oktobru 1992, Zlo bilo malko umorilo, ja sam nekoliko dana prevrtao svoje papire i po~eo ih disciplinirati , abecedno upisivati bilje{ke u jednu podebelu svesku. Dalje, nije trebalo biti posebno inventivan. Taj, moglo bi se kazati, original, sa~uvan je, mada mu je u vi{e navrata ozbiljno priprijetila vatra.

Prestupne godine
Zna~aj ovog dvotomnog leksikografskog izdanja sadr`an je u tome da je rije~ o najve}em zbiru relevantnih podataka o Sarajevu. Op}enito, jeste li zadovoljni njegovom percepcijom u javnosti, me|u istra`iva~ima, tragaocima za novim saznanjima? - Bilo bi logi~no da budem zadovoljan. Leksikon, od njegovog izlaska prate, gotovo bez izuzetka, pohvale. No, pohvale nisu produktivne. Vi{e fajde ima ne samo od osnovanih primjedbi nego, ~ak, i od zanovijetanja. Osim toga, ve}ina hvali manje va`ne osobenosti Leksikona, a pre vi |a ~i nje ni cu da su ne ki podaci, ilustracije i izvori prvi put objavljeni. Ja sam pripremaju}i dva nova izdanja (englesko i novo bosansko, naime

BHS), napravio temeljitu analizu i otklonio, koliko sam mogao, propuste i gre{ke. Tim poslom sam zadovoljan. Ne bi bilo korektno, kada je o Leksikonu, drugim mojim knjigama i dokumentarnim filmovima rije~, ne kazati da sam, uz zanemarljive izuzetke, po pravilu nailazio na razumijevanje i podr{ku, na svim razinama. Na`alost, to nije iskustvo ve}ine mojih kolega i nije iskustvo najzna~ajnijih kulturnih institucija ovoga grada i na{e zemlje. Te{ko }emo se svi oprati od goleme kulturne sramote, koja je drugo ime za stanje u kojem se nalaze: Zemaljski muzej, Nacionalna biblioteka, Muzej knji`evnosti, Ars Aevi, sarajevska pozori{ta, galerije, arhivi... Te institucije nas istinski reprezentuju i bez njih bismo izgubili identitet. A roman o Sarajevu!? - Zanimljivo je kako ~ovjek potro{i emocije i kako ga trivijalnosti odvuku od pravog posla. Pisanje proze je pravi posao, te`ak posao i uz to krajnje nezahvalan. Nije onda ni ~udo {to pisci po~esto bje`e u neke lagodnije prostore i hvataju se jednostavnijih zadataka. Roman, glavni junak pri~e o Leksikonu, zavr{en je prije nekoliko godina i ~eka svoj trenutak. Po svoj prilici, njegovo vrijeme je jesen ove godine. Ima tu i simbolike. Roman, naime, obuhvata vrijeme od 1912. do 1992, a bi}e objavljen 2012. Sve su to prestupne godine, kazao je na kraju razgovora Valerijan @ujo.

32

petak, 6. april/travanj 2012. godine

dizajna i likovnih umjetnosti u BiH


Vojislav Vujanovi} esti april je jedan od najsudbonosnijih datuma u modernoj povijesti Sarajeva. Toga dana zapo~injali su ratovi u njemu, tog dana je stizao mir preko okolnih brda. A grad je rastao, razvijao se, plijenio svojom drevno{}u, {edrvanima, ogla{avao se glasom mujezina sa {erefeta, zvonila su crkvena zvona i, bez obzira na neskladan po~etak, slivali su se u zajedni~ki pjev. Ali, znalo je Sarajevo i da raskrili svoje grudi i u svoj zagrljaj prihvati i ono {to su donosili moderni vjetrovi. To se novo splitalo sa drevnim oblikuju}i duh ~iji su korijeni u davna{njem nazivu Dvorac u polju ili izvorno, na turskom Saraj ova, iz ~ega je, metatezom, izraslo ime grada - Sarajevo. U ~ast svih tih zna~enjskih silnica, tri umjetni~ka dru{tva - Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini, Udru`enje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i Udru`enje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine - svake godine organiziraju svoje predstavljanje na zajedni~koj izlo`bi pod nazivom Collegium Artisticum.

[estoaprilska izlo`ba Collegium Artisticum

Triptihon arhitekture,
rakterologiju dodatnim procesom obradom u foto{opu. Jedna od fotografija koja skre}e na sebe na{u pa`nju jeste fotografija Almina Zrne sa nazivom Unutarnji dijalog Fotografi. ja je rastvorena u ~etiri segmenta, tj. dva dijaloga. Tijelo mlade `ene, jedro i nabubrilo mladala~kom izra`ajno{}u, nalazi svoj `ivotodajni odziv u dozrelom grozdu, dok se drugi dijalog vodi na razini `ivotnog smirenja u prepletu `ila i vena na stara~kim rukama. Eksponat je poetski intoniran, sa unutarnjim metafori~nim gradacijama. Fotografija Velije Hasanbegovi}a sa nazivom Drina - Peru}acdobitnika na, grade za fotografiju, poku{ava u sebi smiriti dokumentarnost i umjetni~ku izra`ajnost. Realizirana je u crno-bijeloj tehnici da bi se o~uvala unutarnja snaga iskaza i dramatika `ivotnog pregnu}a u kome nema klonulosti ma kakav se ram trpljenja i sadr`ina neda}a ispre~avala pred ~ovjeka. Stvarala~ka snaga o~ituje se i na fotografijama Edina D`eke, Imrane Kapetanovi}, Dra`ena Gruji}a, Vanje Lisac, Erola ^olakovi}a, Agdala Nuhanovi}a i doajena ovog udru`enja Dragana Ressnera. Slijede, potom, plakati, dizajniranje omota za albume glazbenim grupama, dizajniranje korica knjiga, videospotovi, dizajniranje internet stranica, produkt-dizajni, scenografije za snimanje reklamnih spotova, ure|enje enterijera, dizajniranje ambala`e. Plakati, u cjelini, dose`u evidentan stvarala~ki domet, ra|eni sa razu|enom invencijom. Tim kvalitetima su pro`eti plakati vezani za teatar: plakat Bojana Had`ihalilovi}a za predstavu Sumnja (reditelj Selma Spahi}), plakat Vedrana Mujagi}a za predstavu Tri sestre (reditelj Admir Glamo~ak), plakat Gorana Lizdeka za predstavu Ulica divljih kestenova (reditelj Nermina Hamzagi}). Za vizualni identitet MESS-a 2011. zaslu`an je Haris Jusovi}, koji je za ovo rje{enje i nagra|en. ^esto se upe~atljiva dizajnerska rje{enja nalaze na omotima za albume glazbenim grupama i u na{em prostoru postoji kvalitetna saradnja

33

Modne kreacije su Ljiljani Majki} donijele Grand prix ULUPUBiH-a Za Pro{irenja potkrovlja autorica Lejla Kre{evljakovi} dobila nagradu AABiH za ideju Za vizualni identitet pro{logodi{njeg MESS-a nagra|en Haris Jusovi}

Jezik arhitekture
Ako bismo poku{ali na}i zajedni~ki imenitelj arhitektonskoj misli danas u BiH, bila bi to metafora prisnosti. Njome se razrje{ava niz problema s kojima se suo~ava ta misao, pa i ona najte`a: nedostatak materijalnih sredstava. Arhitekti u BiH ne pose`u za onim idejnim rje{enjima koja bi se izdizala iznad mogu}nosti koje se postavljaju kao regulatori u koordinaciji sa nizom drugih uslovnosti {to odre|uju duhovnu atmosferu u koju arhitekti useljavaju svoju ideju i svoja stvarala~ka pregnu}a. Ali, svemu tome se dome}e jo{ jedna ~injenica kojom se oblikuje metafora prisnosti kao osnova op}e misli: izme|u onih najmla|ih i arhitekata koji pripadaju iskusnijim generacijama nema vidljivijeg generacijskog hijatusa, mogu}eg idejnog sukoba, svi svoje ideje razrje{avaju u sli~nom idejnom klju~u. To nam omogu}uje da u metafori prisnosti, ve} na po~etku, otkrijemo jedan od bitnih njenih kvaliteta: okretanje bh. arhitekata ka poetskom iskazu u krajnjim rje{enjima, uklju~uju}i i ona koja do`ivljuju svoje konkretno rje{enje. U toj poetskoj inklinaciji razrje{ava se i ona sintaksi~ka komponenta kojom se redukuju morfolo{ki elementi i definira jezik arhitekture. Jedno od sintaksi~kih rje{enja koje se daje primijetiti dok razgledamo ponu|ene eksponate jeste nagla{eno kori{tenje horizontala. Horizontale razu|uju na{e vidno polje, upijaju u sebe {irinu obzorja, uspostavljaju komunikaciju sa prostorom u koji se smje{taju, plijene toplinom, samjeravaju se sa mjerom ~ovjeka. Uz nagla{avanje horizontala ~ovjek prePredioAffana Rami}a

Modne kreacije Ljiljane Majki}

Posebno mjesto u bh. grafici pripada akademiku, profesoru i nau~niku D`evadu Hozi. On je u svome stvarala{tvu pro{ao niz faza i u svakoj od njih ostavio djela koja se pamte. Uz to, on je odgojio niz generacija novih grafi~kih stvaralaca na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i objavio je dva monumentalna djela o grafici: Umjetnost multioriginala i Majstori grafi~kih umije}a Ali, . neumoran, on i dalje stvara, otvara nove horizonte za svoje grafi~ke vizije, oblikuju}i ih mladala~kom inventivnom svje`inom. Za izlo`bu je ponudio vlastitu videomonografiju pod nazivom AutoBIOgrafika , za koju mu je dodijelje- D`evad Hozo za videomonografiju na nagrada Grand prix. AutoBIOgrafika nagra|en Grand prixom

Grand prix D`evadu Hozi

staje biti malen ispod zvijezda A, is. tovremeno, osloba|a se kompleksa skromnosti, stije{njenosti, zarobljenosti u agresiji vertikala, koje su i nazvane po svojoj agresiji - oblakoder ili neboder. U razrje{avanju enterijera umjetnici su pokazivali znatno vi{e slobode, unutarnji prostor su shvatali kao prostor ma{tovne igre sa nagla{enom intelektualnom rezonancom. U objektima za javno kori{}enje naro~ito im je bio podesan ulazni prostor u kojem su razigravali hodnu liniju. Ona se provla~ila izme|u elemenata koji su useljavani u taj prostor da bi ga u~inili punijim, gotovo likovno razu|enim, hodna linija je bila bogata, razvijala se do opservacionih stajali{ta (pomenimo razigravanje te hodne linije u nekim objektima arhitekte Ivana [trausa, doajena umjetnosti arhitekture koja je u posjetitelju izazivala osje}anje dostojanstvenosti, pa i gospodstvenosti). Ovakvih rje{enja ima nekoliko na ovoj izlo`bi. Ipak, najdojmljivijim nam se ~ini enterijer u poslovnom objektu Entazis u Zenici. Arhitekti, ~ije eksponate (idejna rje{enja) susre}emo na ovoj izlo`bi, svoju ma{tovnost nisu koristili samo u slobodnom prostoru ve} i prilikom njegovog ra{~lanjivanja u prostorima ~ovjekove intime, u prostorima prebivanja u svim fazama dana. Najvi{e invencije su pokazivali, recimo, u prostorima za spavanje. Istina, ni ovdje nije bilo te`nje za barokiziranjem, ve} se nastojalo naglasiti momenat slobode kretanja, slobode

osje}anja i prijatnosti. To dokazuje da na{i arhitekti `ivo osje}aju prostornost kao ~ovjekovo unutarnje osje}anje komoditeta. Rijetko se kod kojeg umjetnika pojavljuje te`nja razmetljivosti, nala`enja rje{enja koji bi bili sami sebi svrhom. Nekoliko je rje{enja predstavljeno sa specifi~nom funkcijom. Takvo rje{enje je ponu|eno u projektu Spomen obilje`je - Turbe Mithatu Hujduru-Hujki i saborcima u Mostaru autora Nenada ]upine. Ovdje bismo naro~ito istakli i ideju Pro{irenja potkrovlja autorice Lejle Kre{evljakovi} za koju je dobila i nagradu `irija za ideju. Vanrednim rje{enjem unutarnjeg prostora odlikuje se Kapela sve}eni~kog doma Vrhbosanske nadbiskupije Autor projekta Adnan . Pa{i} je, sa lirskim i pomalo misti~nim osje}anjem prostora, artikulirao unutarnji prostor kapele utopljavaju}i ga i samim materijalom kojim je ispunjen prostor - drvetom sa besprijekorno umivenim plohama klupa, usagla{enim i zidnim plohama na koje je nanesena prirodna boja kori{}enog drveta. Istakli smo dvije osnovne gradivne forme - horizontalu u javnim objektima i svo|enje ideje u formu kubusa kod privatne gradnje. Me|utim, u jednoj {iroj opservaciji bi se morale uva`iti i druge graditeljske vizije na{ih ahitekata koji smo rje{enje prilago|avaju ponu|enoj temi, kao {to je, recimo, ideja za rje{enja Bloka 21 ~ija je realizacija predvi|ena za grad Segedin u Ma|arskoj (autori Jasmin Sir~o, Mirna Ler, Mersiha ]erim, Amia Rujanac, Zejd Kobilica).

Za Drina - Peru}ac, Velija Hasanbegovi} dobio nagradu za fotografiju

Snaga fotografija
[iroka je skala izra`ajnih formi za koje se opredjeljuje 58 umjetnika ULUPUBiH-a na ovoj izlo`bi. Apostrofira}emo neke od njih, bez reda koji bi podrazumijevao bilo kakav hijerarhijski odnos. Fotografija se o~ituje u nizu aspekata - od umjetni~ke fotografije, preko modne fotografije, fotografije koja svjedo~i o stvarala~kom agonu glumaca na sceni na{ih pozori{ta, do fotografije koja dobija svoju definitivnu ka-

izme|u suvremene muzi~ke i suvremene dizajnerske scene. Iz te sinergije proisteklo je nekoliko rje{enja poput rje{enja Anura Had`iomerspahi}a za omot albuma grupe Letu [tuke i Sandra Drinovca za omot albuma grupe Zoster. Istaknimo da se umjetnici, opredijeljeni za prostor primijenjenih umjetnosti, bore za umjetni~ke dosege svojih rje{enja koje usagla{avaju sa funkcionalnom komponentom i sa namjerom da dizajnersko rje{enje pobu|uje interes kod {to ve}eg broja potencijalnih kupaca odre|enog proizvoda. Ove su odlike neizostavno prisutne u oblasti produkt dizajna, u kojoj izdvajamo formalnu pro~i{}enost i vi{estruku upotrebljivost vinske ambala`e Davora Papi}a. Treba izdvojiti i poku{aj da se, dizajnskim jezikom ispri~a biografija Ivice Osima u povodu njegovog sedamdesetog ro|endana. Apostrofiranje ovog poduhvata ne podrazumijeva umjetni~ki doseg, ve} isticanje mogu}nosti koje na{i umjetnici u domenu primijenjenih umjetnosti nastoje da osvoje i da tim mogu}nostima obezbijede `ivot u na{em stvarala~kom prostoru. Autor ove dizajn - kompozicije je Bojan Mustur. Posebnom inventivno{}u odlikuju se modne kreacije Ljiljane Majki}, {to

su prepoznali i ~lanovi `irija dodjeljuju}i joj i nagradu Grand prix. Krojne linije kojima se koristi ova umjetnica i kojima se uobli~uje samo polje izvedene cjelovite kreacije dovode gotovo do skulptoralne senzacije.

Sabesjednik modernom ~ovjeku


Selektorska komisija ULUBiH-a propustila je kroz svoju kriti~ku retortu djela 101 umjetnika: slikara, grafi~ara, skulptora, video-umjetnika i onih koji se opredjeljuju za instalaciju. Preovladavaju, ipak, ona djela koja su nastajala na paradigmi {tafelajnog slikarstva. Umjetnici koji se priklanjaju ovom likovnom govoru jo{ nose u sebi vjeru da nisu iscrpljene sve njegove potencije, da je ono dovoljno sposobno da bude sabesjednikom modernom ~ovjeku, da je mogu}e da jedna {tafelajna slika otvori dveri svojih tvora~kih tajni i poka`e mu svoju spremnost za razumijevanje svih njegovih tegoba kojima je opsjednut u ovo vrijeme sila nemjerljivih koje ga hvataju za vrat i nemilostivo gu{e. Posvjedo~uje ovu na{u misao nekoliko djela koja su se na{la na zidovima Gradske galerije Collegium Artisticum i na koja }emo skrenuti pozornost. Jedna od njih je slika Affana Rami}a. Njegovo ime obavezuje svim onim {to je dao povijesti bh. likovnih umjetnosti i koji nas jo{ uspijeva zadovoljiti svojim likovnim rje{enjima kao {to je slika Predio kojom je predstavljen na ovoj izlo`bi. U ovoj grupi sre}emo i Josipa Alebi}a, Izeta Ale~kovi}a, Ismira Halilovi}a, Borisa Hodaka, Ivanu ^avar, Maria [unji}a koji je svoje stvarala{tvo smjestio na sam rub ovog vida stvarala~kog agona. Izvornom snagom odlikuje se triptihon Salima Obrali}a Stara }asa Dodajmo ovoj . grupi i djela Mehmeda Klepe, Mustafe Pa{i}a, Seada ^erkeza, Alice Jakirevi}a... Slikar D`evdet Niko~evi} ove godine predstavlja se crte`om ~ija je inspiracija sufijski filozof i pjesnik velikog spjeva Mesnevija D`elaludin Rumi.

Pro{irenja potkrovlja autorice Lejle Kre{evljakovi}

Na granici izme|u crte`a i instalacije djeluje Amer Bak{i} koji ve} godinama pokazuje stvarala~ku invenciju uvo|enjem povr{ine zida kao sastavni dio svog eksponata Under Construction . Me|u slikarima koji se osloba|aju paradigme {tafelajnog slikarstva i bitno mijenjaju ustaljenu sintaksu klasi~nog slikarstva nalazi se nekoliko izvanrednih individualnosti koje ispisuju zna~ajno poglavlje likovne povijesti u na{em prostoru. Jedna od njih je mlada umjetnica Iva Sim~i} kojoj je `iri ove godine dodijelio nagradu za djelo Proevolutionrealizirano kom, binovanom tehnikom na platnu. Tu su, naravno: Radoslav Tadi}, Ragib Lubovac, Hamzalija Muhi}, Josip Miji}, Elma Ali}, Alija Hafizovi} Haf. Od generacije koja je pronosila svijetom vrijednosti bh. umjetnosti, na izlo`bi susre}emo Halila Tikve{u, koji posjeduje protejski um beskrajnih mijena i ne da se smiriti ni u kakvom fahu. On ustrajno iskora~uje iz uspostavljenih paradigmi nude}i uvijek novo lice. Me|u umjetnicima mla|e generacije ovakav protejski um karakterizira Lejlu ]ehaji} koju poznajemo po njenim skulpturama, a ovoga puta je ponudila kompoziciju iz vi{e dijelova baziranu na fotografskim snimcima nagomilanih predmeta sugestivnog naziva La Condition humaine . U domenu skulpture ove godine mo`emo vidjeti monumentalna djela Visoko me|u brijestovima i Ukleti brijest Bo{ka Ku}anskog, Igru sa optimizmom Mustafe Skopljaka, drvene skulpture arhajskih oblika Smaila Ifti}a, kamenu Europu Fuada Top~agi}a, rad Stjepe Gavri}a nazvan Opro{taj iz, veden u poetici hiper-realizma, readymade Arlete ]ehi} pod nazivom Totem pa kerami~ke figure Bate Bos, tand`i}a i Bojane Mikuli}. Na izlo`bi je zastupljeno nekoliko djela koja se ne mogu ome|iti pojmom odre|enog medija. Radi se o djelima tri umjetnice koje se ina~e bave grafikom: Radmila Jovandi} -

\api} predstavlja se instalacijom iz osam dijelova pod nazivom @ena , D`enita Huseinovi} tako|e premje{ta grafiku u polje instalacije radom iz ciklusa MarioneteAmela Had`imej, li} - Ke~o izla`e objekt pod nazivom Piti dok se ne popije!!! . Grafika u BiH odavno je dostigla visok nivo. Neka nam, za ilustraciju, poslu`e rije~i dr. Aide Abad`i} - Hod`i} koja je o bh. grafici zapisala: Kretanja u bh. grafici pokazivala su specifi~nu dinamiku. Moglo bi se ustvrditi da je od svih likovnih umjetnosti u BiH grafika bila najtje{nje povezana sa {irim kulturnim, dru{tvenim pa i politi~kim kontekstima, kako mogu}nostima realizacije grafi~kih listova tako i prirodom njihova izraza . Danas se evidentnom stvarala~kom snagom u grafici o~ituje niz imena od kojih }emo pomenuti: Antoniju Gudelj, Amera Had`i}a, Irfana Handuki}a, Danisa Fejzi}a, Admira Mujki}a, Renatu Papi{ta, Branku Turki}. Kemal Hromi} i @eljko Filipovi} izdvajaju se kompjuterskim grafikama. Kada je rije~ o suvremenim medijima, naro~itu pa`nju plijeni instalacija Nele Hasanbegovi} Izme|u svjetla i tame . U ovoj freski likovnih umjetnosti u BiH ve} su se dobrano ustalili novi vidovi likovnih iskustava i u svojoj formalizaciji i u uno{enju novih medija poput videa. Videoumjetnost, koja je predstavljena na ovogodi{njoj izlo`bi, pokazuje izuzetne domete, kako u tehni~kom i estetskom, tako i u sadr`ajnom vidu, bilo da se radi o anga`ovanom komentaru na probleme bh. istorije i sada{njice (Gordana An|eli} - Gali} sa radom Pranje Alma Sulje, vi} sa radom Mrtva glava jezik progovara Daniel Premec sa radom , Vrijeme je za uzbunu), bilo da se radi o intervenciji svjetlom i zvukom u na~inu na koji percipiramo svakodnevnu realnost (Zlatan Filipovi} sa radom Uspavanka). Kako filozof re~e: umjetnost je znati vidjeti.

34
Haris Pa{ovi}, umjetnik

petak, 6. april/travanj 2012. godine

Posljednja linija odbrane


O Sarajevskoj crvenoj liniji, sje}anju na 11.541 gra|anina Sarajeva koji nikada ne}e biti prisutna
Nisad Selimovi}

vi znamo da umjetnost nije istina. Umjetnost je la` koja nam omogu}uje da shvatimo istinu, rekao je jednom Pablo Picasso. Sarajevska crvena linija je projekt koji je umjetnost, ali u slu`bi shvatanja istine, otimanja od zaborava i suo~avanja sa stvarno{}u. Haris Pa{ovi}, tek jedan od kreativnih tvoraca ovog projekta, mada ne i jedini, otkrio nam je detalje vezane za centralnu manifestaciju kojom }e se obilje`iti dvije dekade od po~etka opsade Sarajeva. Sarajevska crvena linija je projekt kojim }e se, izme|u ostalog, obilje`iti 20 godina od po~etka opsade Sarajeva. Odakle ideja za ovako ne{to monumentalno? - Prema podacima Informaciono-dokumentacionog centra, u Sarajevu je tokom opsade 19921996. ubijen 11.541 gra|anin Sarajeva. Ovo su do sada potvr|eni podaci sa imenima, prezimenima i drugim relevantnim podacima o ubijenima. U vrijeme opsade Sarajeva, grad se suo~io sa masovnim umiranjem, a gradsko groblje Bare je bilo na samoj liniji fronta i tamo nismo mogli kopati ubijene. Ubijeni su sahranjivani u nekim od starih groblja koja su se mogla pro{iriti, kao npr. mezarje Alifakovac i groblje Lav. Neki ubijeni sahranjivani su u improvizirana groblja izme|u zgrada. Vojska bosanskih Srba, koja je opkoljavala grad skoro pune ~etiri godine, ubijala je gra|ane Sarajeva kapilarno - po ulicama, stanovima, pijacama, u bolnicama, {kolama, na mjestima gdje su ljudi i{li po vodu, na d`enazama... Sarajlije su ukopavale svoje mrtve tamo gdje je to bilo mogu}e. Sve njihove grobove te{ko mo`emo da predo~imo u jednoj slici. Kad ka`emo 11.541 ~ovjek, mi znamo da je to jako mnogo, ali ne mo`emo lako sebi predstaviti koliko je to mnogo. Kako su godine prolazile, izgledalo mi je da na{e kolektivno sje}anje na ubijene Sarajlije nema svoju artikulaciju. Svakodnevne brige, ambicije, `udnja za materijalnim, volja za mo}... sve to zatrpavalo je kolektivnu svijest o herojima koji su dali `ivote za Sarajevo. Da, `ivot ide dalje. Ali sada{nji `ivot ima upori{te u nekim ta~kama u pro{losti. Mi smo kontinuitet, nismo samo trenutak u sada{njem vremenu. Mi smo pre`ivjeli slu~ajno, ljudi koji su ubijeni jednako su voljeli ovaj grad, jednako su vjerovali u njegovu budu}nost, on su nas zadu`ili. U~inilo mi se da bi mnogi ljudi u Sarajevu `eljeli izraziti ovo osje}anje i odati po~ast ubijenim sugra|anima. To je intimna `elja mnogih od nas. To je i na{a civilizacijska oba-

Haris Pa{ovi}: Mi smo odgovorni za to kako Sarajevo izgleda danas

- Negdje 1997. Dino Merlin je pravio prvi poslijeratni koncert na Titovoj. Nisam mislio i}i na koncert, ali za vrijeme koncerta pozvala me je telefonom moja prijateljica Senada Kreso i rekla: Mora{ do}i da vidi{ ovu radost! Po{ao sam na koncert i kad sam izlazio iz Kulovi}eve ulice na Titovu, iznenadio sam se prizorom. Hiljade mladih ljudi su ispunile Titovu od Vje~ne vatre, gdje je bila scena na kojoj je Merlin pjevao, pa sve skoro do Parku{e. Svi su se veselili, pjevali i plesali. Prva misao koja mi je pro{la kroz glavu u tom trenutku, negdje iz podsvijesti, bila je: Svim ovim mladim ljudima bilo je namijenjeno da ih nema! Zaledio sam se kad sam pomislio da je plan vojske bosanskih Srba bio da pobije sve te mlade ljude, da se veselja, kao {to je bio koncert te no}i na Titovoj, nikada ne dogode. Ubistvo jo{ mnogih hiljada ljudi u Sarajevu bi se i desilo da na{i branitelji nisu istrajali u odbrani grada i da nije NATO bombardirao polo`aje bosanskih Srba iznad Sarajeva i razbio opsadu Sarajeva. Te no}i, na koncertu u Titovoj, prvi put sam osjetio kolika je to masa ljudi koji su ubijeni u Sarajevu, rekao je Pa{ovi}. veza. Tako se pojavila ideja o koncertu za ubijene sugra|ane. Ja radim u pozori{tu, skoro svakodnevno gledam prazne stolice u gledali{tu. To je jedna posebna slika koja sve nas iz teatra prati cijeli `ivot. Tamo u gledali{tu prazne stolice ~ekaju gledaoce koji }e do}i na predstavu ili koncert. Misao o hiljadama gledalaca koji nikada ne}e mo}i da do|u na koncert bila mi je zastra{uju}a u svojoj jezivoj realnosti i svojoj metafizi~koj dimenziji. Tako se javila ideja da koncert za ubijene gra|ane Sarajeva treba biti izveden pred praznim stolicama. O tome sam prije vi{e od godinu razgovarao sa mojim saradnicima iz East Westa i sa Edom Zup~evi}em, dirktorom Gramofona i Sarajevo Jazz Festivala. Jednoj ovakvoj ideji potrebno je mnogo vremena da se artikulira. Nikad nisam imao tako te`ak zadatak. Kakav je to koncert za gledaoce i slu{aoce kojih nema? Vremenom se javila ideja da stolice poredane u Titovoj ulici, u srcu grada, treba da budu crvene. Tako }e se simboli~ki otjelotvoriti rijeka krvi koja je tekla ovim gradom. Stvori}e se crvena linija - Sarajevska crvena linija - crta koja je posljednja linija odbrane, crta iza koje nema dalje! Kako je East West u{ao u projekt i ko sve u~estvuje u njemu? - Pro{log ljeta su nas u East Westu kontaktirali ~lanovi ansambla Art Vivo koji sa~injavaju klasi~ni pjeva~i predvo|eni kompozitorom i dirigentom Danijelom @ontarom. @eljeli su da radimo zajedno. Kad mi je postalo jasno kakav koncert treba da bude, pozvao sam Art Vivo da napravimo koncert Sarajevska crvena linija i oni su odmah pristali. Znao sam da samo jedna genijalna glazbenica mo`e da svira na ovom koncertu onako kako sam ja to ~uo - Merima Klju~o, kompozitorica i vrhunska harmonika{ica. Merima `ivi u Los Angelesu, ali kad sam je pozvao, odmah je odgodila sve svoje obaveze i priklju~ila se ekipi. Merima i Danijel su po~eli da prave obrade poznatih kompozicija koje sam ja slo`io u jednu pri~u. Pozvali smo jo{ vrhunske soliste sarajevske Opere - Aidu ^orbad`i}, Ivicu [ari}a, i mladog operskog pjeva~a Ivana [ari}a. Jasna Dikli} je odmah prihvatila moj poziv da govori pjesmu velikog poljskog pjesnika Herberta Zbignijewa Izvje{taj iz opsjednutog grada Pozvali smo . Ladu Maglajli} da bude scenograf, Vedada Orahovca da napravi 3D model i plakat, Irmu Saje i Vanju Ciraj (Oshyosh) da budu kostimografkinje, Bojana Had`ihalilovi}a za dizajn, Enesa Husei}ehaji}a za dizajn izlo`be, Amara ^e{ljara, perkusionistu i hor sastavljen od u~enika sarajevskih osnovnih i srednjih {kola, plesa~e Belmu ^e~o, Jovanu Milosavljevi}, Borisa Vidakovi}a i Strahinju Lackovi}a. Napravili smo oratorij Sarajevska crvena linija za ubijene Sarajlije. 11.541 prazna crvena stolica bi}e prisustvo njihovog odsustva. Grad Sarajevo je, {to je vrlo bitno, odlu~no stao iza projekta? - East West bi pravio ovaj projekt i kada ne bi bilo drugih partnera. Ali kada smo predlo`ili Gradu Sarajevu da ga zajedno napravimo, gradona~elnik Alija Behmen, zamjenici gradona~elnika Miroslav @ivanovi} i Igor Kamo~aji, sekretae Gradske uprave Mi{o Kojevi} i ostali uposlenici Gradske uprave, odmah su rekli da `ele da budu suorganizatori i da }emo imati svu njihovu pomo}. Gradona~elnik je formirao Organizacioni i Izvr{ni odbor i po~eli smo zajedni~ke pripreme. Vrlo brzo, u projekt se uklju~io i veliki broj partnera (sagovornik je naveo sve pojedina~no,

Koncert koji je promijenio sve

ali zbog prostora nismo u mogu}nosti objaviti cijeli spisak, (op. a.). Svi mi zajedno u~estvujemo u Sarajevskoj crvenoj liniji sje}anju na 11.541 ubijenog gra|anina Sarajeva tokom opsade Sarajeva 1992-1996. Ve} sada, kao {to je bio i slu~aj sa filmom Angeline Jolie, pojavile su se kontroverze i ocjene projekta koji niko jo{ nije vidio. Za{to se to de{ava, mo`ete li pojasniti Va{ stav prema ovom fenomenu i kako to direktno uti~e na Sarajevsku crvenu liniju? - Postoje dvije razli~ite struje koje negoduju kada radimo neki veliki projekt koji ima veze sa agresijom na BiH. Postoje ljudi koji su jako upla{eni da njihovo stradanje bude zloupotrijebljeno, njihova briga je razumljiva. Iz potpuno druga~ijih motiva reagira srpska nacionalisti~ka propaganda koja koristi sve na~ine da sprije~i izno{enje istine o agresiji na BiH. Sarajevska crvena linija smeta toj propagandi koja nastoji da zamaskira ~injenicu da je srpska nacionalisti~ka politika ubila 11.541 ~ovjeka u Sarajevu. Koliko je Sarajevska crvena linija zaista bazirana ili inspirisana drugim umjetni~kim projektima? - Sarajevska crvena linija ima svoje paralele sa tevhidom, misom, opijelom, kadi{om, ~itanjem Tibetanske knjige mrtvih - dakle, religijskim ritualima; zatim sa spomenicima Holokaustu (Yad Vashem u Jerusalemu, memorijal u Berlinu); paljenjem svije}a i ostavljanjem papirnatih `dralova za ubijene u bombardovanju atomskom bombom Hiro{ime i Nagasakija i mnogim drugim izrazima kolektivnog sje}anja na ubijene {irom svijeta. Ima jaku paralelu sa Poto~arima i ubijenim Srebreni~anima. Ove paralele nisu bile direktna inspiracija, ali njihova antropolo{ka i metafizi~ka dimenzija ima vezu sa Sarajevskom crvenom linijom Sarajevska crvena li. nija ima elemente umjetni~kog djela, ali nije umjetnost. To je sje}anje na 11.541 ubijenog gra|anina Sarajeva tokom opsade Sarajeva 1992-1996. Svi smo svjedoci kako se umjetno{}u mo`e boriti protiv zlo~ina i zlo~inaca. SARTR je, naprimjer, jedan od dokaza tog prkosa i otpora agresiji kroz umjetnost. [ta Vi mislite, koliko umjetnost mo`e uticati na mijenjanje svijesti ljudi? - Umjetnost je du`na da govori istinu. Mi smo odgovorni za to kako Sarajevo izgleda danas i kakvo }emo Sarajevo kreirati za budu}nosti. Umjetnost u tome mo`e da pomogne, ali sama nije dovoljna za tako veliki pothvat. U kreiranju budu}nosti Sarajeva, i nas samih, u~estvujemo svi, kazao je Haris Pa{ovi} na kraju razgovora.

petak, 6. april/travanj 2012. godine

35

Zavr{en 10. TeKaTe Fest

VRTLOZI TUGE,

ponori samo}e

Svjetski dan teatra je ujedno i dan osnivanja tuzlanskog kabarea koji je u proteklo desetlje}e na vlastitoj pozornici, sred nekada{njeg no}nog bara hotela Tuzla, producirao 55 premijera, ali i odigrao vi{e od 1.600 repriznih predstava
Mladen Bi}ani} eatar kabare Tuzla Fest, jedna od va`nih i prepoznatljivih karika lanca bosanskohercegova~kih pozori{nih festivala, ovih je dana obilje`io vrijedan jubilej - 10 godina postojanja. Od 27. marta pa sve do sino} tuzlanska pozori{na publika i brojni gosti mogli su pogledati 10 recentnih kazali{nih predstava iz regiona - Mostara, Kragujevca, Zrenjanina, Zagreba, Zenice i Tuzle - grada doma}ina. Zavjesa nad festivalom, po tradiciji, podi`e se na sam Svjetski dan teatra, a to je ujedno i dan osnivanja tuzlanskog kabarea koji je u proteklo desetlje}e na vlastitoj pozornici, sred nekada{njeg no}nog bara hotela Tuzla, producirao 55 premijera ali i odigrao vi{e od 1.600 repriznih predstava. Puno desetlje}e dug je `ivot i Teatar kabare Tuzla Festa, karakteristi~nog i po nesvakida{njoj, ~vrstoj vezi sa ovda{njom Akademijom dramskih umjetnosti, odakle pristi`u nove mlade snage, prije svega glumci i glumice, koji upravo tu, u tuzlan- Iz produkcije zagreba~kog Teatra EXIT - predstava Kontrabas skom kabareu i na njegovom festivalu, do`ivljavaju i svoja prva scen- meljitelja i umjetni~kog voditelja Ka- ju da ru{i neke stare pozori{ne pabarea i Festivala. U podnaslovu ove radigme . ska i umjetni~ka iskustva. kolektivne diplomske predstave Komadom zlokobno odjekuje Dodirivanje teatra studenata ADU Tuzla pi{e: theatar misao: Svijet je zami{ljen kao raj, Taj pozori{ni kolektiv njeguje i vla- - reality - show i ona to, `anrovski, ski vrt a postao je pakleno mjesto stitu izdava~ku djelatnost - upravo i jeste. Sve je, zapravo, pozori{na re- a upravo zbog ~ega je tomu tako, je promovirana sedma publikacija konstrukcija jednog stvarnog do- gdje su uzroci te preobrazbe, pita se serije izdanja posve}enih pre|enom ga|aja ~ije se posljedice, ali i uzro- ova predstava. Pozori{ni projekt Oda radosti putu Kabarea i Festivala pod nazi- ci, preispituju na pozornici - autovom Kazali{no prepoznavanje rica naime polazi od ne~ega {to se (Deveta nedovr{ena) u re`iji Seada dru{tvenih nusprodukata autora zbilo - otmice osmogodi{nje dje- \uli}a i izvedbi Mostarskog teatra prof. dr. sc. Sr|ana Vukadinovi}a i voj~ice i njenog zlostavljanja i dese- mladih 1974 tako|er poga|a u bolpozori{nog kriti~ara Vojislava Vuja- togodi{njeg zato~enja, da bi izuze- na mjesta svakodnevice ali i nedanovi}a - suizdava~ Matica Hrvatska tno poetskim i sna`nim dramskim vne pro{losti, kao nesmiljen iz Tuzle, a {to se to proteklu deka- rukopisom ispisala traumatsko obra~un sa svim onim stereotipima du igralo i radilo ovdje publika mo- osje}anje vremena u kojem `ivimo. koji nas okru`uju i zamagljuju rea`e i vidjeti na izlo`enim plakatima Ovaj intrigantni pozori{ni iskorak iz lan uvid u ono {to se zbilo ju~er, {to odigranih predstava zahvaljuju}i udobnosti toplog doma u kojem `ivimo danas, onemogu}uju}i nam teatarsko-dokumentarnoj izlo`bi obi~no sav taj u`as pratimo na TV pogled u sutra. Dramaturg predstapostavljenoj u foajeu (autor Sr|an ekranima, u surov direktan, nepo- ve, Ljubica Ostoji}, komad opisuje Vukadinovi}). Teatar kabare Tuzla sredan dodir sa tim istim u`asom ali kao putovanje kojim osam mladih otvoren je i suradnji sa drugim po- tu, pokraj nas, na sceni, sa glumcem ljudi prolazi u potrazi za sobom i svizori{nim ku}ama ali i svim drugim koji nam se unosi u lice i ne ostav- jetom koji nastanjuju. Kroz dokuinstitucijama kulture sa prostora lja nam mogu}nost da ga isklju~imo mente, razgovore, osje}anja, prepoex-Jugoslavije, tako da je proteklih pritiskom na daljinski upravlja~, znavanja, sje}anja, sklapa se taj dana ovdje gostovala izdava~ka Maja Pelevi} i protagonisti predsta- novi svijet i pronalazi svoje mjesto ku}a Clio iz Beograda promoviraju}i ve donose zrelo i odgovorno, svje- uz obilatu dozu ironije, smijeha i suknjige iz svog programa, a koje ~es- sni mo}i teatra da progovara i o ta- za, uvijek na granici groteske i apto, kako je to rekao i osniva~, dire- kvim temama. Ujedno, kako sama surda, ali nikada vulgarno i poktor i glavni urednik tog nakladni- autorica ka`e, to je i njen osoben do- vr{no, akteri tog provokantnog poka, Zoran Hamovi}, ~esto: spolja ili `ivljaj teatra kao anga`ovanog pri- zori{nog ~ina ocrtavaju nam svijet iznutra dodiruju teatar . stupa svijetu i vremenu u kojem `i- kakav ustvari jeste, ukazuju}i da su Naravno, to dodirivanje teatra vimo: Postoji pozori{te koje je, po promjene ipak mogu}e i da ovise najbolje se moglo osjetiti u predsta- mom mi{ljenju, daleko vi{e poli- samo o nama. @elim domovinu ili vama odabranim za jubilarni TeKa- ti~ko, ako `elimo da ka`emo da je makar mir - krik je {to ga ~ujemo Te Fest. Otvoren je izvedbom koma- politi~ki teatar ne{to {to subverzi- na samom kraju komada, i njime je, da Ja ili neko drugi mlade beo- vno djeluje u dru{tvu, a to je ono po- zapravo, sve re~eno. gradske dramati~arke Maje Pelevi} zori{te koje na druga~iji na~in koIzuzetno je kazali{no zanimljiv u re`iji Vlade Kero{evi}a, ina~e ute- risti pozori{ni jezik i ima tendenci- bio i nastup Knja`evsko-srpskog

teatra iz Kragujevca sa Lepoticom Linejna irskog dramati~ara Martina McDonagha u re`iji Mili}a Jovanovi}a uz supervizorstvo umjetni~kog direktora Neboj{e Bradi}a. To neprimjetno bujanje zla ispod naizgled mirne povr{ine obiteljskog `ivota, ta poetika beskrajno nje`nih tonova kojom se obuhvata neizmjerna grubost i surovost svakodnevice `ivota ljudskih bi}a, u ~emu je McDonagh osvjedo~eni majstor, kragujeva~ku predstavu ~ini vrijednom i nezaobilaznom u svakom segmentu, gluma~kom prevashodno.

Monodramska kazivanja
Posljednja tri dana festivala pripala su predstavama o kojima smo pisali povodom njihovih premijernih izvedbi u mati~nim kazali{tima ili izvo|enjima na drugim pozori{nim festivalima i one su tako|er doprinijele vrlo visokoj umjetni~koj razini 10. TeKaTe Festa. Rije~ je o predstavama Pismo iz 1920 prema Ivi Andri}u u re`iji Olivera Frlji}a i izvedbi BNP iz Zenice, potom jo{ jednom uprizorenju temeljenom na tekstu jedinog nam nobelovca, Prokletoj avliji u re`iji Neboj{e Bradi}a i koprodukciji TKT Tuzla, NP U`ice i Kazali{ta Virovitica, te Kontrabasu Patricka Sueskinda u re`iji i izvedbi Rene Medve{eka i produkciji zagreba~kog Teatra EXIT. Preostale predstave sazdane su od uglavnom monodramskih kaziva-

nja. Snovi Heinera Muellera, ra|eni prema motivima teksta Hamletma{ina istoga autora, u adaptaciji i re`iji Damira Altumbabi}a i izvedbi glumca Mateja Ba{karada, ogoljuju okrutnost i be{}utnost svijeta i nemo} pojedinca da mu se odupre, dok Fran{e D Epere na Ju`nom bulevaru Aleksandra Popovi}a u tuma~enju Jovice Ja{ina iz Zrenjanina osvjetljava svu dubinu i tugu samo}e ~ovjeka koji neumitno odlazi. Monolo{ko, mada kroz prigravanje sa partnerom, u samom je temelju i komada Ne mo{ pobe} od nedelje Tene [tivi~i} u re`iji Sla|ane Kilibarde i izvedbi kamerne scene Todor Manojlovi} NP To{a Jovanovi}, tako|er iz Zrenjanina, koja pripovijeda o toliko `u|enoj ljubavi me|u dvoje mladih ljudi, ali i preprekama na koje nailaze, u sebi ili u okolini, sasvim svejedno. @ivot koji `ivim kao da mi se pri~injava re}i }e jedan od likova u predstavi Terapija Jordana Cvetanovi}a u re`iji Maje [imi} i izvedbi zagreba~kog Teatra Rugantino, i taj privid `ivota, u kojem se svi pravimo da `ivimo, a `ivot je negdje drugdje, u osnovi je tog, prvenstveno gluma~kog, komada iskazanog tako|er u monolo{koj formi, poput nekih za~udnih ispovjedi na kau~u terapeuta. Rekao bi Sam Shepard u svojim Zapisima iz motela knjizi koju smo mogli za, paziti na promociji izdanja ku}e Clio: Ljudi su ovdje postali onakvi kakvi se pretvaraju da su... .

36

OGLASI

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije BiH, broj: 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe broj: (Slu`bene novine Tuzlanskog kantona, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/11 i 1/12), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva r a s p i s u j e

Srebrenica: 4.4.2012. god. Broj: 01-014- 186 /12 Na osnovu ~lanova 118., 119., i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br: 101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 58. Statuta op{tine Srebrenica (Bilten op{tine Srebrenica, br. 10/05, 18/07, 66/07), a u skladu sa ukazanom potrebom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta op{tinske administrativne slu`be broj: 01-014238/06 od 26.4.2006. godine, te njegovim izmjenama i dopunama, zamjenik na~elnika Op{tine r a s p i s u j e

za nominiranje kandidata za nadzorne odbore u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala I Objavljuje se oglas za nominiranje kandidata za upra`njene pozicije ~lanova nadzornih odbora u slijede}im privrednim dru{tvima: 1. Koksno-hemijski kombinat DD Lukavac - 2 kandidata 2. Elektromonta`a DOO Tuzla - 2 kandidata 3. Tvornica transportnih ure|aja DD Tuzla - 2 kandidata 4. Livnica ~elika Tuzla DOO Tuzla - 2 kandidata 5. Fabrika obu}e Aida DD Tuzla - 3 kandidata 6. Sisecam Soda DOO Lukavac - 1 kandidat 7. Global Ispat Koksna industrija DOO Lukavac - 2 kandidata 8. Rudnik soli Tuzla DD Tuzla - 4 kandidata 9. Rudnici nemetala Kladanj DOO Kladanj - 3 kandidata ^lanovi nadzornih odbora navedenih privrednih dru{tava obavljat }e poslove propisane statutom ovih dru{tava. Kona~no imenovane osobe ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru u skladu sa odlukom skup{tine dru{tva. Mandat ~lana, odnosno predsjednika nadzornog odbora je ~etiri godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. II Kandidati za imenovanje ~lanova nadzornih odbora u privrednim dru{tvima iz ta~ke I ovog oglasa, moraju ispunjavati slijede}e uslove: A) Op}e - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, - da nisu ka`njavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{ena poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70/08.). B) Posebne - da imaju zavr{enu visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nemaju privatni finansijski interes u privrednom dru{tvu u kojem se kandiduju i da nemaju drugih smetnji za imenovanje utvr|enih posebnim propisima, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar 50% i vi{e dionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. III Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih oglasom i to: - fotokopiju CIPS-ove li~ne karte, - dokaz o {kolskoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju), - potvrdu nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje pet godina (5) radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - ovjerenu izjavu da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - potvrdu nadle`nog organa ili uvjerenje da se protiv kandidata nije vodio disciplinski postupak niti je otpu{ten iz dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere (koji su radili ili jo{ uvijek rade u dr`avnoj slu`bi) - ne starije od tri mjeseca, - ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova iz ta~ke II. A) alineja 7. i 8. i ta~ke II. B) alineja 3., 4., 5. i 6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti du`ni su dostaviti kandidati koji budu kona~no imenovani za ~lana nadzornog odbora privrednog dru{tva. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije BiH i dnevnom listu Oslobo|enje. V Prijavu sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~enom po{iljkom na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Slatina br. 2 75000 Tuzla sa naznakom: Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za upra`njene pozicije ~lanova nadzornih odbora- ne otvarati Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Neblagovremene ili nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

OGLAS

J AVzaNpuI upra`njeO radnihK U R S K nih N mjesta po nu


Zamjenik na~elnika Op{tine raspisuje javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u administrativnoj slu`bi na neodre|eno vrijeme, odnosno prijem slu`benika i radnika raspore|enog kao tehni~ko i pomo}no osoblje, kako slijedi: 01. Samostalni stru~ni saradnik za integrirani razvoj i saradnju sa vladinim i nevladinim organizacijama i agencijama i projektne aktivnosti (jedan izvr{ilac), 02. Radnik na odr`avanju ~isto}e (jedan izvr{ilac). II - Opis poslova 1. Opis poslova: Obavlja poslove vezane za rad i funkcionisanje Odsjeka - Jedinice za integrirani razvoj, a koji se odnose na ostvarivanje saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama, zajedni~kom u~e{}u u lokalnim i me|unarodnim projektima. Kreira odluke i mjere za olak{ano funkcionisanje vladinih i nevladinih organizacija, te mjere koje imaju za cilj pobolj{anje njihovog polo`aja u lokalnoj zajednici, pribavlja informacije o mogu}nostima koje doprinose razvoju vladinih i nevladinih organizacija, te njihovog partnerstva sa relevantnim institucijama. Obavlja poslove koordinacije unutar Odsjeka, te priprema materijal za stru~nog savjetnika za dru{tvene djelatnosti. Obavlja i druge poslove u skladu sa opisom radnih zadataka, te po nalogu neposredno nadre|enog. 2. Opis poslova: Radnik na odr`avanju ~isto}e obavlja poslove vezane za ~i{}enje kancelarijskog prostora i namje{taja u svim objektima op{tine, ~i{}enja staklenih povr{ina i toaleta, odr`avanje cvije}a i ~i{}enje povr{ina oko objekata op{tine. Iste poslove mo`e obavljati i u drugim objektima u vlasni{tvu op{tine po nalogu neposredno nadre|enog. Obavezan je da se pridr`ava mjera za{tite na radu i da pravilno koristi tehni~ka, li~na i druga sredstva, te obavlja i druge poslove u skladu sa opisom poslovnih zadataka. III - Op{ti uslovi za prijem u radni odnos: 1. da su kandidati dr`avljani BiH, odnosno RS, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, 5. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave, 6. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na bilo kom nivou vlasti u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa, da nisu pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan 9. stavak 1. Ustava BiH) (za poziciju 1). IV - Posebni uslovi: Za poziciju 1. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, (I 180-240 ECTS bodova), - radno iskustvo: najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovanja, - polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi, - poznavanje rada na ra~unaru, - voza~ka dozvola B kategorije. Za poziciju 2. - osnovna {kola - NK radnik, - radno iskustvo: najmanje {est mjeseci rada na poslovima odr`avanja higijene. V - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavljati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj: 41/03), Zakona o spre~avanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj: 73/08). VI - Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs u kojoj }e ukratko opisati svoju biografiju, kandidati su du`ni prilo`iti i dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova kako slijedi: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci),. - uvjerenje da kandidat nije osu|ivan (za izabrane kandidate, uvjerenja }e se pribaviti slu`benim putem), - ovjerenu fotokopiju diplome o {kolskoj spremi, - po`eljno uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (za poziciju 1), - dokaz o radnom sta`u, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za rad u administrativnoj slu`bi (za poziciju 1),. - potpisana i ovjerena izjava da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na temelju disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti (za poziciju 1), - potpisana i ovjerena izjava da se na kandidata ne odnose odredbe ~lana 9. stav 1. Ustava BiH (za poziciju 1), - dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidati po zavr{etku izborne procedure, - uvjerenje nadle`ne institucije za poslove BIZ ukoliko je kandidat iz {ehidske porodice ili porodice palog borca. Sa svim kandidatima koji po konkursu budu u{li u u`i izbor Komisija za prijem u administrativnu slu`bu obavit }e razgovor - intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VII - Rok za podno{enje prijava Rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, a nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Srebrenica, Komisiji za prijem u administrativnu slu`bu Op{tine Srebrenica, Ul. Srebreni~kog odreda bb, sa naznakom: prijava na konkurs za rad u Administrativnoj slu`bi op{tine Srebrenica - sa naznakom pozicije. Javni konkurs bi}e objavljen u sredstvima informisanja, na oglasnoj plo~i op{tine i na op{tinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba Saglasan: [ef Kabineta Zamjenik na~elnika Op{tine Nermin Alivukovi} ]amil Durakovi} I-

Na osnovu ~lana 240. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (Sl. novine Federacije BiH, broj 85/08), Uprava Dru{tva za upravljanje fondovima [IB-AR INVEST d.d. Sarajevo objavljuje Firma - dru{tvo Adresa - sjedi{te Dru{tva Broj telefona i telefaksa E-mail adresa Broj u registru emitenata kod Komisije Dru{tvo za upravljanje fondovima [IB-AR INVEST d.d. Sarajevo Ul. Skenderija br. 48, Sarajevo Tel: 033/586480; Fax: 033/263955 info@sibar-invest.ba 03-01-01/99

Izvje{taj o doga|aju koji bitno uti~e na finansijsko poslovanje Dru{tva 1. Navesti doga|aj 2. Datum nastanka doga|aja 3. Kratki opis i razlog doga|aja Dono{enje Odluke o sazivanju XVIII Skup{tine dioni~ara DUF-a [IB-AR INVEST d.d. Sarajevo 30.3.2012. g. Dana 30.3.2012. g. Nadzorni odbor Dru{tva donio je Odluku br. I-85/12 o sazivanju XVIII Skup{tine DUF-a [IB-AR INVEST d.d. Sarajevo, koja se saziva za petak, 11.5.2012. g. sa po~etkom u 11 sati u prostorijama Dru{tva u Sarajevu, Skenderija br. 48. D`enan Prevljak, dipl. ecc., direktor Dru{tva tel: 033/586 480

4. Ime i prezime, kontakt-telefon osobe ovla{tene za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

POMO] U KU]I

37

Kako sebi uljep{ati dan?

NOVOSTI I PREPORUKE

Kupite cvije}e, u`ivajte u muzici


Izborite se sa stresom i napunite baterije
Soja je odli~no sredstvo u borbi protiv starenja zahvaljuju}i njenim terapeutskim i preventivnim sastojcima. Ve}ina simptoma koji se povezuju sa starenjem odnosi se na odumiranje stanica i smanjenje hormonalnih funkcija, te probleme s krvotokom. Ona poma`e smanjenju holesterola u krvi, te na taj na~in olak{ava njen protok kroz tijelo. Odli~an je izvor biljnog estrogena, hormona koji posebno `enama poma`e odr`ati ljepotu i `enstvenost. Nakon menopauze, izlu~ivanje estrogena opada, a `ene po~inju br`e primje}ivati znakove starenja. Ona nadokna|uje prirodno proizvedeni estrogen, {to poma`e odr`ati {to du`e mladolikost. Mnoge kreme za podru~je oko o~iju sadr`e ekstrakte soje, te na taj na~in mo`ete iskoristiti njene prednosti kori{tenjem izvana. Proteini iz soje poma`u konsolidirati kolagen u va{oj ko`i, {to je ~ini ~vr{}om i spre~ava nastanak bora.

Soja u borbi protiv starenja

Svakodnevni `ivot prepun je stresa i svi mi se ponekad toliko zaletimo da zaboravimo da se nekad trebamo i odmoriti, zabaviti i ispuhati jer je `ivot samo jedan i treba ~uvati zdravlje. Evo nekoliko kratkih i jednostavnih savjeta kako sebi mo`ete uljep{ati dan: Nasmije{ite se. Smijeh je prirodan lijek pomo}u kojeg }ete se osje}ati dobro u svojoj ko`i. [irite ga. Zarazan je. Kada ste posljednji put osluhnuli cvrkut ptica? U`ivajte u jutarnjoj ti{ini i do popodneva budite u krevetu. Doru~kujte. Ali, kako treba. Peciva, sir, kola~e, pekmez, pala~inke, vo}e ili juhu. Doru~ak je najva`niji obrok dana i pokreta~ je metabolizma koliko i dobrog raspolo`enja. Kupite cvije}e. Ni{ta nije lijepo kao svje`e cvije}e u lijepoj vazi. Kraj ljiljana, ru`a, ivan~ica ili mimoza ne treba vam parfem. Zapalite svije-

}e. U bilo koje doba dana. Svije}e daju toplinu ki{nom ili sivom jutru, popodnevu ili ve~eri. A i romanti~ne su. Ugasite televiziju. Rije{ite se iritantnog zvuka iz te kutije. U`ivajte u ti{ini. Ru~ajte vani sami ili oti|ite u kino. U`ivanje u vlastitom dru{tvu, osvje`ava koliko i osloba|a. Ako pomisao na to da sami jedete vani pla{i, po~nite sa kafom i ponesite sa sobom ~asopis ili knjigu kako biste se zabavili. Pi{ite. Ne, ne knjigu. Ali, jeste li znali da pisanje ima terapeutske u~inke na psihu? Zaboravite na tipkovnicu, uzmite papir i olovku i napi{ite pismo starom prijatelju. Ispecite kola~. Skuhajte ne{to. Isku{ajte novi recept ili onaj koji vam je baka na izlasku iz njene ku}e gurnula u torbu prije 10 godina. Ple{ite. Poja~ajte muziku do daske i budite glavni.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

trebaju vam limun i 2 {oljice vode. Isjeckajte limun s korom i kuhajte s vodom dok se teku}ina malo ne smanji. Procijedite kroz gazu ili finu svilenu tkaninu, te ulijte u bo~icu s prskalicom. Prskajte kosu mje{avinom kad god je potrebno. Budu}i da je nje`na i ne sadr`i hemijske dodatke ili alkohol, nema ograni~enja kori{tenja. Smjesu dr`ite nekoliko dana u fri`ideru, zatim napravite novu.

Sprej od limuna za tankusprej za tanku kosu, kosu Kako biste napravili

S prvim proljetnim danima samo ~ekamo da izujemo te{ku obu}u i prebacimo se u laganije cipele. Ove sezone su to cipele otvorenih prstiju. Ovakav oblik ukomponiran je u vedre boje, metalik nijanse ili lakiranu ko`u. Zatim su tu cipele s druga~ijim vrhom. One koje nemaju odrezan vrh, imaju kapicu na njemu. Kapica se razlikuje u boji, a ~esto i materijalu, od ostatka cipele. Obi~no je metalik ili lakirana u vedroj boji. Za svakodnevnicu izaberite lagane mokasinke u boji. Ovog prolje}a otkrijte le`erni duh koji se krije u vama i nosite lagane mokasinke u vedrim bojama. Kombinirajte ih s bijelom ili torbom u boji cipela. Za ve~ernje prilike odaberite cipele sa punom potpeticom. One nisu ravne, ali daju jednako lagodan ugo|aj hodanja. Ako ne volite potpuno ravne cipele, a `elite le`eran look, tada su one odabir za vas. Ali to ne zna~i da drugi tipovi nisu moderni. Slobodno nosite baletanke sa ma{nama, vezicama, na tufnice ili s animalprintom. One su jo{ moderne.

Ravne cipele za prolje}e 2012.

Piletina sa curryem
Potrebno:
pile}e meso (prsa, ali mo`e i ne{to drugo) 1 luk 2-3 mrkvice 1 mladi luk 1 ka{i~ica currya svje`i timijan i bosiljak 2 su{ena paradajza so i biber maslinovo ulje 1 ka{i~ica paradajza iz konzerve

Priprema:

Na maslinovo ulje dodati nasjeckani luk i mladi luk, te ka{i~icu currya. Kratko popr`iti pa dodati nasjeckanu mrkvu i pile}e meso. Pr`iti nekoliko minuta dok meso ne pobijeli, a zatim politi vodom (mo`e i temeljac) i posoliti. Pirjati dok se meso ne skuha (nasjeckanoj piletini ne treba puno), pred kraj dodati ka{i~icu paradajza, listi}e timijana i bosiljka (bosiljak natrgajte prstima) i nasjeckani su{eni paradajz, po `elji pobiberite. Neka prokuha jo{ minutu. Uz ovo se mo`e skuhati tjestenina, ri`a pa i palenta.

38

OGLASI
UNIVERZITET U BIHA]U BIOTEHNI^KI FAKULTET Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Na osnovu odluka Senata Univerziteta u Biha}u, broj 06-6550/2011 od 29. 12. 2011. godine, broj 06-5111/ 2011 od 3. 11. 2011. godine, broj 06-1085/2012 od 15. 3. 2012. god. i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj 03-017-975/2011 od 30. 11. 2011. godine, dekan Biotehni~kog fakulteta Univerziteta u Biha}u raspisuje

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

PONOVLJENI KONKURS
- za zimski semestar II (drugog) ciklusa studija, akademske 2011/2012. godine za prijem nastavnika i saradnika u odre|eni radni odnos, u sva zvanja, za slijede}e predmete: Predmet Biometrijske metode u animalnoj proizvodnji Genetski resursi doma}ih `ivotinja i riba Reprodukcija doma}ih `ivotinja Metode nau~nog rada Kvantitativna genetika Zoohigijena Izvori zaga|enja u tehnologijama Biolo{ki postupci obrade otpadnih voda Polimeri i okoli{ Prijenos tvari i energije Savremene analiti~ke metode u za{titi okoli{a Napredni procesi pro~i{}avanja otpadnih voda Katastar zaga|iva~a Zbrinjavanje otpada Mjerenje i upravljanje procesima Organske zaga|uju}e materije Projektiranje postrojenja obrade otpadnih voda Fizi~ko hemijski postupci za obradu otpadnih materijala Industrijska ekologija Nastavnik 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

POVODOM 6. APRILA, DANA GRADA SARAJEVA, UPU]UJEMO ISKRENE ^ESTITKE SVIM GRA\ANKAMA I GRA\ANIMA GRADA SARAJEVA. NIKADA NE]EMO ZABORAVITI ONE KOJI SU SVOJE @IVOTE UGRADILI U TEMELJE NA[E DR@AVE.
MINISTAR ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO UPOSLENICI MINISTARSTVA ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO KOORDINACIONI ODBOR BORA^KIH UDRU@ENJA KS SAVEZ BRIGADNIH UDRU@ENJA 1. KORPUSA ARBiH

Kandidati treba da prilo`e slijede}a dokumenta: 1. prijava 2. biografija sa bibliografijom 3. dokaz o ste~enoj {kolskoj spremi: - diploma o zavr{enom fakultetu i nau~nom zvanju - rje{enje o izboru u zvanje na predmet na koji se prijavljuju Izbori u zvanja: Docenta na predmete: Biometrika i Op{ta hemija Vi{eg asistenta na predmete: Biohemija i Instrumentalne metode analize Asistenta na predmet Op{te ratarstvo Kandidati treba da prilo`e slijede}e dokumente: 1. prijavu na konkurs 2. biografija sa bibliografijom 3. rodni list 4. dokaz o stru~noj spremi 5. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, najmanje srednjeg nivoa - za asistenta 6. dokaz o ispunjavanju uslova za izbore u zvanja, predvi|ene ~lanovima 193. i 194. Statuta Univerziteta u Biha}u Svi kandidati koji se prijavljuju na konkurs treba da prilo`e odgovaraju}e dokaze o visokoj stru~noj spremi i ostalim uvjetima koji su utvr|eni Zakonom o Univerzitetu u Biha}u i Statutom Univerziteta u Biha}u iz oblasti za koju se prijavljuju. Do ku men ti ko ji se dos tav lja ju u pri lo gu mo ra ju bi ti ori gi nal ili ovje re na ko pi ja, ina~e se ne}e ra zma tra ti. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu: Univerzitet u Biha}u - Biotehni~ki fakultet (sa naznakom za konkurs) Luke Marjanovi}a bb, 77 000 Biha} www.btf.unbi.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 086717 08 I Sarajevo, 20. 3. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Pej~inovi} Mirna, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, protiv izvr{enika [IRONJI] DANILO i [IRONJI] BORISLAVA, Ul. Himze Polovine 45, Sarajevo, radi izvr{enja prodajom nepokretnosti, vsp. 90.166,04 KM, van ro~i{ta 20. 3. 2012. godine donio je I Utvr|uje se da vrijednost nepokretnosti upisane u Zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu, Odsjek KPU podulo`ak broj 10350 KPU Centar u naravi dvoiposoban stan u Sarajevu, Ul. Himze Polovine 45/1, povr{ine 65 m2 vlasni{tvo izvr{enika sa po 1/2 shodno nalazu vje{taka gra|evinske struke Sakota Sulejmana od 7. 2. 2012. godine iznosi 148.905,00 KM, te se odre|uje prodaja predmetne nepokretnosti usmenim i javnim nadmetanjem za UTORAK, 8. 5. 2012. godine, u 12 sati. Usmeno javno nadmetanje za prodaju ove nepokretnosti odr`a}e se u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, Ul. [enoina br. 1, soba 404/IV. II Na nepokretnosti iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`eno je zalo`no pravo u korist tra`ioca izvr{enja te zabrana otu|enja i optere}enja bez saglasnosti istog. Nekretnina iz ta~ke jedan ovog zaklju~ka nalazi se u posjedu Sir}o Miralema.

ZA K LJU^AK

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 006229 04 Mals Dana: 30. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~na suradnica Ena Bahtijarevi}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM DIREKCIJA SARAJEVO, Ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog ISV DOO SARAJEVO, ul. Bugojanska br. 13, radi isplate duga, v.s.p. 430,10 KM, 30. 9. 2011. godine donio je

III Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnina se ne mo`e prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Stranke i lica koja se namiruju u postupku mogu se sporazumjeti izjavom datom na zapisnik da se nepokretnost mo`e prodati nadmetanjem i za ni`u cijenu od one iz stava I ove ta~ke. IV Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje te platiti porez na promet nepokretnosti i taksu u vezi sa prodajom. Poreze i takse u vezi s ovom prodajom snosi kupac nepokretnosti. V U javnom nadmetanju iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka kao kupci mogu u~estvovati samo lica koja su prethodno dala osiguranje. Osiguranje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nepokretnosti, odnosno u konkretnom slu~aju 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu koji se vodi kod UNICREDIT BANKE Sarajevo broj 3389002208264956 sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vrati}e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Osiguranje u ovoj izvr{noj stvari nije du`an dati tra`ilac izvr{enja na ~iji je prijedlog odre|eno izvr{enje. VI Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli ovog suda a tra`ilac izvr{enja mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informiranja, odnosno o zaklju~ku obavijestiti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. SUDIJA Pej~inovi} Mirna POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek.

PRE SU DU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 430,10 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 204,00 KM po~ev od 18. 4. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 205,50 KM po~ev od 18. 5. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 20,60 KM po~ev od 18. 6. 2002. godine do dana uplate kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 32,25 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: Mal-30185/05 Sarajevo, 15. 8. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a, i to stru~ni saradnik Almira Kulovac [etki} u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM Sarajevo - Direkcija Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog KURTAJ FAHRIJE iz Sarajeva, Ul. Nurije Pozderca br. 7/9, radi duga, v.sp. 1.786,90 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje

Obra zlo `e nje


Dana 30. 5. 2003. godine kod ovog suda je zaprimljen prijedlog za izvr{enje, koji se Rje{enjem suda broj Ip-3208/2003 od 12. 5. 2004. godine ima smatrati tu`bom. U ispravljenoj i dopunjenoj tu`bi od 25. 10. 2005. godine, koju je podnio tu`itelj protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 430,10 KM, navodi se da tu`eni duguje navedeni iznos za izvr{enu uslugu i po ispostavljenim fakturama. Potra`ivanje je dospjelo, a kako tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, iako je prethodno opomenut, to tu`itelj predla`e da sud donese odluku kao u izreci, a sve u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, broj 53/03, 73/05 i 19/06), tj. predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. Sud je dostavio tu`enom tu`bu na odgovor i to putem oglasne plo~e suda i objavljivanjem oglasa u novinama. Ta vrsta dostave u skladu sa ~lanom 348. stav 3. i 4. ZPP-a se smatra urednom sa danom 25. 4. 2009. godine. Kako u ostavljenom roku tu`eni nije dostavio pisani odgovor na tu`bu, sud je donio, u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, broj 53/03, 73/05 i 19/06) presudu zbog propu{tanja, kojom je usvojio tu`beni zahtjev. Odluka o tro{kovima temelji se na odredbama ~lana 386. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, broj 53/03, 73/05 i 19/06), a iste se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 21,50 KM i takse na presudu u iznosu od 10,75 KM. STRU^NA SURADNICA ENA BAHTIJAREVI] POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, u smislu ~lana 183. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~lanom 329. istog zakona.

OGLAS
Poziva se tu`eni KURTAJ FAHRIJA da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 21. 12. 2005. godine. U tu`bi je predlo`eno da se tu`eni obave`e isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 1.786,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 332,70 KM po~ev od 8. 5. 2005. godine, na iznos od 1.436,20 KM po~ev od 8. 6. 2005. godine, na iznos od 18,00 KM po~ev od 8. 7. 2005. godine, do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka.

Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te, ime zakonskog zastupnika i punomo}nika, ako ga ima, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te ukoliko osporava, tu`beni zahtjev mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Kad tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba, a u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se Op}inskom sudu u Sarajevu, Ul. [enoina br. 1 u tri istovjetna primjerka, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Almira Kulovac - [etki} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

OGLASI

39

40

OGLASI

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

NO 97/1- 162/12 Sarajevo, 5. 4. 2012. godine Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima, ~lana 53. Statuta Sarajevske berze - burze i Odluke o sazivanju XXI Skup{tine dioni~ara Sarajevske berze - burze d.d. Sarajevo donesene na 97. sjednici Nadzornog odbora odr`anoj 5. 4. 2012. godine, Nadzorni odbor objavljuje

o sazivanju XXI (dvadesetprve) Skup{tine dioni~ara Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo I XXI (dvadesetprva) Skup{tina dioni~ara Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo }e se odr`ati 27. 4. 2012. godine (petak) sa po~etkom u 12 sati u prostorijama Berze, Ul. \oke Mazali}a 4/I u Sarajevu. Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko su zastupljeni, putem zakonskog zastupnika ili putem punomo}nika, dioni~ari sa vi{e od 50% dionica sa pravom glasa. Za Skup{tinu je utvr|en sljede}i dnevni red 1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva dioni~ara - ovjeriva~a zapisnika. 2. Usvajanje izvje{taja o poslovanju Berze za period 1. 1. - 31. 12. 2011. godine, koji uklju~uje finansijski izvje{taj i izvje{taj revizora. 3. Usvajanje izvje{taja Nadzornog odbora. 4. Usvajanje izvje{taja Odbora za reviziju. 5. Usvajanje plana poslovanja Berze sa finansijskim planom za period 1. 1. - 31. 12. 2012. godinu. 6. Izbor vanjskog revizora Sarajevske berze - burze. 7. Dono{enje odluke o rasporedu dioni~ke (emisione) premije. 8. Dono{enje odluke o pove}anju osnovnog kapitala pove}anjem nominalne vrijednosti dionica. 9. Dono{enje odluke o isplati dividende za 2011. godinu. 10. Dono{enje odluke o dopuni dividende iz fonda rezervi. 11. Dono{enje odluke o rasporedu iz fonda rezervi u akumuliranu dobit radi isplate dividende.

O B AV J E [ T E N J E

II

III Za utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXI Skup{tini dioni~ara Sarajevske berze burze, imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: Tahir Taslaman, Aner Bu~o i Dino Boji}. Za zapisni~ara na Skup{tini imenovan je Nedim Muki}. IV Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka na Skup{tini Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano predlo`iti izmjene i dopune dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine. Pisani prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, preporu~enom po{tom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja na adresu Sarajevske berze - burze d.d. Sarajevo, Ul. \oke Mazali}a 4/I, ili putem fax-a 033/ 559-460. V Pravo u~e{}a i prijava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine Skup{tini mogu prisustvovati zakonski zastupnici dioni~ara ili punomo}nici dioni~ara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri (3) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine i koji po Zakonu o tr`i{tu vrijednosnih papira ispunjavaju uslove da budu dioni~ari, a nalaze se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH najkasnije 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine ili sljede}eg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Prijava se mo`e podnijeti po{tom na adresu: Sarajevska berza - burza d.d. Sarajevo, Ul. \oke Mazali}a 4/I ili putem faxa: 033/ 559-460.

VI Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine putem punomo}nika U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti i putem punomo}nika, koji je du`an da postupa u skladu sa uputama dioni~ara. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave, potpisane i ovjerene od dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Berzi po{tanskom po{iljkom ili faksom, najkasnije u roku utvr|enom za registraciju dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. Punomo} prestaje ako se dioni~ar vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvuje Skup{tini s izri~itom iskazanom namjerom da li~no glasa, izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara vlastodavca, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od dioni~ara-vlastodavca. VII Registracija i glasanje na Skup{tini Preporu~uje se dioni~arima i punomo}nicima dioni~ara koji `ele u~estvovati u radu Skup{tine, da do|u 30 minuta prije zvani~no utvr|enog termina za po~etak rada Skup{tine Dru{tva, radi blagovremenog evidentiranja i utvr|ivanja kvoruma za po~etak rada Skup{tine. Odbor za glasanje je du`an provjeriti valjanost ovla{tenja i identitet punomo}nika. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a, zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u za ili protiv prijedloga odluke, odnosno zaokru`ivanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjeriva~a zapisnika, kao i kandidata pri izboru organa Berze, a rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika mo`e se vr{iti i aklamacijom ukoliko Skup{tina tako odlu~i. VIII Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu Narednog dana od dana objavljivanja obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine, dioni~ari i punomo}nici dioni~ara imaju pravo izvr{iti uvid u listu dioni~ara, kao i uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvr{tenih u dnevni red Skup{tine. Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu mo`e se izvr{iti neposredno u sjedi{tu Sarajevske berze - burze d.d. Sarajevo, Ul. \oke Mazali}a 4/I, svakog radnog dana. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 033 251 466. NADZORNI ODBOR

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.


Dr. Fadil Ademovi} ^etni{tvo u slu`bi okupatora i kvislinga (1941-1945) (11)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

41

Major Todorovi} i Britanac Dikin


Saradnja Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta sa nacifa{isti~kim okupatorima i njihovim kvislinzima u svjetlu njema~kih, italijanskih, engleskih, ameri~kih, ruskih, ~etni~kih, endehazijskih i nopovskih istorijskih izvora
Osim Splita, drugi centar za ~etni~ko djelovanje u Hrvatskoj nalazio se u Su{aku. Najuticajniji u tom centru potpukovnik Ilija Mihi} kasnije je postavljen za komandanta ~etnika u Lici. Uz njega i major Slavko Bjelajac, alijas Nikola Deki}, komandant ~etnika u sjevernom dijelu Like. Komandant za Slavoniju pukovnik Aleksandar Nikoli} nije boravio u tom podru~ju nego u Beogradu ili okolini. Njegove jedinice su postojale na papiru. I na papiru je imao izbjegle Srbe iz Slavonije u koju ~etnik nikada nije ni kro~io. Jedino u ju`nim dijelovima Slavonije, prema Savi, bilo je pone{to ~etnika i osje}alo se njihovo prisustvo. Narodu Bosne, Like i Dalmacije naslov je proglasa ~etni~kih komandanata isto~ne Bosne, Hercegovine, Dalmacije i Like objavljenog 10. februara 1943. Potpisali su ga |eneral{tabni potpukovnik Ilija Mihi}, Mom~ilo R. \uji}, vojvoda Petar Ba}ovi} i vojvoda Radovan Ivani{evi} Dinarski. Po{to smo o~istili Srbiju, Crnu Goru i Hercegovinu, do{li smo Vam u pomo} da razbijemo `alosne ostatke komunisti~ke me|unarodne zlikova~ke bande Tita, Mo{e Pijade, Levi Vajnera i drugih pla}enih jevreja ka`u spomenuti komandanti u proglasu i nastavljaju: Petnaest hiljada ~etnika do zuba naoru`anih napada sa raznih strana i uni{tava na svom istorijskom pohodu sve {to pokazuje otpor. To je bio nagovje{taj poku{aja realizacije planova vodstva ravnogorskog pokreta za uni{tenje NOVJ-a na podru~jima zapadne Bosne, Like i Dalmacije. Narod Bosne, Like i Dalmacije neka ostane na svojim ognji{tima i neka ~uva svoje domove, jer dolaze ~etnici da ga oslobode komunisti~ke kuge, terora i strahovlade. Proglas je upu}en 10. II 1943. godine iz Slobodnih srpskih planina a zavr{ava se, kao i svaki drugi ~enjeni kraljevskim kokardama, a pre{u}ivati i zanemarivati borce protiv okupatora sa drugim znamenjem? O Todorovi}u je pisao i F.V.D. Dikin u Bojovnoj planini. Dvadesetog februara 1942. godine jedna partizanska jedinica blizu Nevesinja u Hercegovini uhvatila je Mihailovi}evog li~nog oblasnog delegata, majora Bo{ka Todorovi}a. On je nosio dokumenta koja su jasno govorila o vezama izme|u jugoslovenske Kraljevske vlade u Londonu i italijanskih okupatorskih snaga. Dokumenta su tako|e pokazivala na~in na koji su se vesti BBC-a koristile za podr{ku Mihailovi}u i prenosile {ifrovane poruke ovome od Kraljevske jugoslovenske vlade u Londonu. Ovaj dokaz poslat je preko kurira Titu. Pijade je u pismu od 6. marta, koje se odnosi na ove dokumente, rekao: Bilo bi vreme da RadioMoskva po~ne kampanju protiv Dra`e (ili bar protiv ~etnika) i da nas svakodnevno populari{e i isti~e da nas danas najvi{e napadaju ~etnici sa oficirima na ~elu koji rade pod komandom Dra`e, a u sporazumu sa okupatorom.

885.

Umro Metodije Solunski, koji je zajedno sa svojim mla|im bratom ]irilom bio prvi slovenski prosvjetitelj i tvorac prvog slovenskog pisma - glagoljice.

1199. 1528. 1652. 1909. 1917. 1941. 1941. 1945.

Umro engleski kralj Ri~ard I Plantagenet, vitez lavljeg srca, jedan od vo|a u Tre}em krsta{kom ratu i junak srednjovjekovnih legendi. Umro njema~ki slikar i grafi~ar Albreht Direr, poznat po portretima velike umjetni~ke i dokumentarne vrijednosti i izvanrednim gravirama u drvetu i bakru (Apokalipsa, Velika muka, Bogorodi~in `ivot). Predstavnik holandske isto~noindijske kompanije Jan van Ribek osnovao u Kapuu prvo naselje bijelih doseljenika u Ju`noj Africi.

1915.

Musa ]azim ]ati}

Umro bh. pjesnik Musa ]azim ]ati}.

Ameri~ki istra`iva~ Robert Peri osvojio Sjeverni pol, pre{av{i sa svojom ekspedicijom na sankama 1.600 kilometara. Objavom rata Njema~koj SAD su u{le u Prvi svjetski rat.

Njema~ke trupe napale u Drugom svjetskom ratu Gr~ku i Jugoslaviju. Napad na Jugoslaviju po~eo je bombardovanjem Beograda koji je gotovo razoren, a poginulo je oko 12.000 ljudi. Etiopske i britanske trupe oslobodile Adis Abebu, koju su u ratu sa Etiopijom po~etkom 1935. godine, okupirale italijanske snage. Partizanske jedinice oslobodile Sarajevo od neprijateljskih snaga. Na Vratnik je ve} 5. aprila u{la 16. muslimanska brigada, a odmah za njom i 20. romanijska, dok su ostale jedinice, opkoliv{i grad sa svih strana, Sarajevo potpuno oslobodile na dana{nji dan. Od tada 6. april obilje`ava kao Dan oslobo|enja grada Sarajeva.

V. Peri} Valter

1945.

Izdajni~ki rad
Potom tvrde: Komunisti }e biti istrebljeni. Prema njima nema milosti. A vi bra}o, koji ste prisiljeni ili zavedeni la`ju i obmanom, okrenite oru`je protiv najve}ih neprijatelja na{eg naroda. Poubijajte politi~ke komesare i stupite odmah u na{e redove, gde }emo Vas primiti bratski. Ugledajte se na stotine i stotine onih koji nam se svakodnevno predaju, svesni da su izdati i prevareni od komunista jevreja.

tni~ki dokument, S verom u Boga za Kralja i Otad`binu!. U januaru 1942. godine Mo{a Pijade pi{e o Bo{ku Todorovi}u i londonskom radiju povodom toga ~etni~kog komandanta: Dakle, nije nas krvavi Hitler i njegov passabrat Musolini porobio, nego nas je na{a vlada poverila njima na ~uvanje... Zar ba{ ni sam ministar vojni (Dra`a Mihailovi}) koji je direktno uputio majora (Bo{ka Todorovi}a) na posao u Bosnu i Hercegovinu, kome major podnosi redovno izve{taj o svom radu, kome ministar {alje direktive za rad, a toga ministra opet jugoslovenska vlada preko londonskog radija reklamira kao velikog borca protiv okupatora i daje mu odlikovanja. Te{ko je verovati da toj vladi nije poznat izdajni~ki rad njenog ministra vojnog, koji traje ve} nekoliko meseci, ali isto tako ne}emo i tako lako tvrditi da on to radi sa na{im znanjem i odobrenjem... O majoru Todorovi}u i njegovoj djelatnosti je Radio-London objavio hvalospjeve upravo u specijalnim vojnim emisijama, koje su uvedene u program od 19. januara 1942. godine. To je na radiotalasima na~inilo zamje{ateljstvo: slavopojke oru`nicima koji su okru-

Vojnim udarom u Sudanu svrgnut D`afer Nimeiri, koji je vladao od 1969. godine kada je, tako|e dr`avnim udarom, svrgao tada{njeg predsjednika Abdua. Vlast je preuzeo ministar odbrane i komandant armije general Abdel-Rahman Suer al-Dahab.

1985. 1992. 1994. 1995.

U borbama za oslobo|enje Sarajeva, ~uvaju}i elektri~nu centralu koju su usta{e htjele uni{titi, poginuo Vladimir Peri} Valter, narodni heroj. Ro|en u Prijepolju 1919.

Evropska zajednica priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine. Istog dana u Sarajevu su pale prve `rtve i ozna~ile po~etak rata u BiH. U Ruandi, tokom gra|anskog rata izme|u plemena Hutu i Tutsi, raketom oboren avion u kojem su bili predsjednici Ruande i susjednog Burundija @uvenal Habjarimana i Siprijen Ntarjamira. U masakrima koji su uslijedili, ekstremni Huti pobili su oko 800 hiljada manjinskih Tutsa, uglavnom civila. U Kigaliju, u Ruandi, osnovan prvi sud za genocid na koji }e biti izvedeno 30.000 Huta optu`enih za masakr nad Tutsima.

Sastanak kod Nevesinja


Dikinove rije~i koje pominju majora Todorovi}a i upotrebu BBC-a potkrepljuje sam major Bo{ko Todorovi}. On u svom izvje{taju Mihailovi}u od 10. februara 1942. godine pi{e: U subotu ov. mj. sastao sam se... sa italijanskim komandantom Nevesinja i sa obave{tajnim oficirom njihove divizijske komande u Mostaru. (U Mostaru je tada bila italijanska divizija Taurinenze). Sastanak je odr`an na poljoprivrednom imanju kod Nevesinja. S ~etni~ke strane prisustvovali su: B. Todorovi}, D. Jev|evi}, M. Petkovi}, kap. D. Salati}, P. Samard`i} i nekoliko lokalnih ~etni~kih vo|a. Tom prilikom sam imao sastanak sa Dobroslavom Jev|evi}em, koji `ivi u Splitu, i nedavno je putovao po severnoj Italiji. Tra`io sam od njega da ide me|u svoje bira~e iz politi~kog `ivota oko Pra~e i Rogatice, pa je obe}ao da }e i}i, samo moli da se preko Radio-Londona, radi olak{anja njegove akcije, saop{ti na{em stanovni{tvu otprilike slede}e: Vesti iz otad`bine: Dobroslav Jev|evi}, na{ poznati nacionalni radnik, upu}en je od ministra vojske i mornarice |enerala Dra`e Mihailovi}a da me|u srpskim stanovni{tvom isto~ne Bosne radi na poja~anju srpske sloge toliko potrebne na{em narodu. @elimo mu puno uspeha.
(Sutra: Ko ho}e borbu, nek se odmakne dalje od nas)

Igor Stravinski

1971.

Umro Habib Burgiba (96), koji se smatra osniva~em modernog Tunisa. Bio je progla{en za do`ivotnog predsjednika Tunisa, ali je 1987. godine mirnim prevratom zba~en sa vlasti. Hrvatska policija uhapsila ha{kog optu`enika Ivicu Raji}a, zbog ratnih zlo~ina u Stupnom Dolu u srednjoj Bosni u oktobru 1993. godine. Dva mjeseca kasnije, 24. juna Raji} je izru~en Ha{kom tribunalu. Osu|en na 12 godina zatvora.

2000. 2003. 2003. 2004.


2005. 2006.

U Njujorku umro kompozitor Igor Stravinski, jedan od za~etnika i glavnih pobornika nove muzike 20. vijeka. Njegovi baleti i mnoga simfonijska djela, opere i oratoriji obilje`ili muzi~ko stvarala{tvo pro{log vijeka.

Ameri~ko ministarstvo pravde saop{tilo da se broj zatvorenika u ameri~kim zatvorima u 2002. pove}ao i da je prvi put, pre{ao cifru od dva miliona, te da je u junu te godine u zatvorima registrovano ukupno 2.019.234 ljudi.

Protagonisti i privr`enici istorijskog desni~arskog revizionizma i velikosrpske politike otvorili su procese antifa{izacije fa{izma devastiranjem istorijske nauke i istine koju je ta nauka do danas utvrdila. ^ine to poku{ajima rehabilitacije i predstavljanjem ~etni{tva i Dra`e Mihailovi}a kao oslobodila~kog i antifa{isti~kog pokreta. Takve tvrdnje i nastojanja nacionalisti~ke istoriografije i aktuelne politike u Srbiji i RS-u u potpunosti opovrgava i ~ini neosnovanim kapitalno djelo dr. Fadila Ademovi}a ^etni{tvo i ~etni~ka propaganda u ju`noslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945). Zbog mnogobrojnosti izvora i racionalnosti upotrebe prostora u ovom feljtonu nisu mogli biti nazna~eni izvori datih historijskih ~injenica. Svako ko je zainteresovan, te izvore i njihovo porijeklo mo`e na}i u knjigama kod izdava~a - KULT-B (direktor i urednik Mustafa Kapid`i}), tel. 033/238-090.

Parlament Litvanije opozvao je predsjednika Rolandasa Paksasa zbog veza sa ruskim biznismenima i ruskom obavje{tajnom slu`bom. On je prvi evropski lider koji je smijenjen opozivom. Umro princ Renije od Monaka koji je tom kne`evinom vladao od 1949. Renijea je na prijestolu naslijedio njegov sin 47-godi{nji princ Albert. U aukcijskoj ku}i Kristi jedan pejza` iz Venecije 1841, autora J.M.W. Tarnera, prodat je za 35,8 miliona dolara. To je najskuplja slika ikada prodata u toj aukcijskoj ku}i.

Hamdija Pozderac

1988.

U Sarajevu umro istaknuti bh. revolucionar i politi~ar Hamdija Pozderac.

42

OGLASI
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH, broj 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomo}i odr`ivog povratka u 2012. i 2013. godini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

POZIV
POZIVAMO SVE ^LANOVE HRVATSKOG POGREBNOG DRU[TVA SVETI ANTO DA NAZO^E IZBORNO-IZVJE[TAJNOJ SKUP[TINI KOJA ]E SE ODR@ATI 14.4.2012. GODINE (SUBOTA) S PO^ETKOM U 11 SATI U PROSTORIJAMA UDRUGE, ULICA HAMZE HUME BR. 4. POZIVAMO I BIV[E ^LANOVE DA IZVR[E POVRAT U ^LANSTVO, KAO I SVE GRA\ANE DA SE U^LANE, JER NUDIMO POVOLJNE UVJETE KOD U^LANJENJA.
DOPREDSJEDNICA SKUP[TINE ANETA VULOVI] s.r.

za podno{enje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomo}i odr`ivog povratka u cilju zapo{ljavanja povratnika u Republiku Srpsku 1. Predmet javnog oglasa Podno{enje prijava/zahtjeva/projekata pravnih i fizi~kih lica radi pru`anja pomo}i u zapo{ljavanju povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku i to: Programi pomo}i za zapo{ljavanje u poljoprivredi: 1. Nabavka traktora i traktorskih priklju~aka; 2. Plasteni~ka proizvodnja - plastenici i staklenici od 50 do 300 m2; 3. Izgradnja i opremanje stajskih objekata i farmi. 2. Pravo u~e{}a Prijavu/zahtjev/projekat na javni oglas mogu podnijeti: - Fizi~ka lica-povratnici iz Federacije BiH u Republiku Srpsku; - Pravna lica - registrirani pravni subjekti (poslovni subjekti, udru`enja, lokalne zajednice, organizacije, asocijacije, zemljoradni~ke zadruge i sl.) ~ije su programske aktivnosti usmjerene na podr{ku zapo{ljavanju povratnika; - Fizi~ka i pravna lica koja izraze spremnost u~e{}a za sufinansiranje projekta minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta. 3. Op}i kriteriji za fizi~ka lica Prijave/zahtjeve/projekte ~iji je podnosilac fizi~ko lice treba obavezno da sadr`i slijede}e dokumente: ~itko popunjenu i potpisanu prijavu na javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo; kopija li~ne karte podnosioca zahtjeva izdata u op}ini povratka; uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka (izdato od nadle`nog organa / op{tinskih kancelarija entitetskog ministarstva, ne starije od 6 mjeseci); izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta (ovjerena od op}inske slu`be za ovjeru potpisa ili kod notara); 4. Posebni kriteriji za fizi~ka lica Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali }e se vrednovati prilikom izbora korisnika: 1. ranija kori{tenost/nekori{tenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomo}i za odr`ivi povratak (dostaviti izjavu ovjerenu od op}inske slu`be za ovjeru potpisa ili kod notara, ~iju }e ta~nost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka kao i kod svih relevantnih institucija i drugih mogu}ih donatora); 2. ku}na lista izdata u op}ini povratka (ne starija od 6 mjeseci sa kopijama LK svih punoljetnih ~lanova porodi~nog doma}instva, rodnim listovima ili dokazima o poha|anju nastave za djecu {kolskog uzrasta); 3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama ({ehidske porodice, odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodica nestalih, biv{i logora{i, civilne `rtve rata, demobilisani borci, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i sl.); 4. biznis-plan - projekat za djelatnost, sa specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predra~unom radova za projekte obnove i izgradnje objekata; 5. dokazi o postoje}oj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao {to su: zemlji{te, objekti i druga materijalna sredstva (kopija ZK izvatka ili posjedovnog lista); 6. dokazi o ukupnim mjese~nim prihodima - primanjima podnosioca prijave i ~lanova porodi~nog doma}instva (platne liste, ~ek od penzije, invalidnine, socijalne pomo}i i sl.); 7. dokazi o radnom ili drugom statusu podnosioca zahtjeva i ~lanova doma}instva (potvrda o zaposlenosti/nezaposlenosti, ne starija od {est mjeseci); 8. dokaz da je registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadle`nog op}inskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava; 5. Op}i kriteriji za pravna lica Prijava/zahtjev/projekat ~iji je podnosilac pravno lice obavezno treba da sadr`i slijede}e dokumente: ~itko popunjenu, ovjerenu i protokolisanu prijavu na javni oglas na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56, Sarajevo; potvrda/uvjerenje nadle`nog op}inskog organa da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapo{ljavanju povratni~ke populacije (ako prijavu podnose udru`enja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni subjekti i sl.); izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta (ovjerena od op}inske slu`be za ovjeru potpisa ili kod notara); ovjerenu kopiju akta o registraciji (ako prijavu podnose udru`enja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.); ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udru`enja/organizacije/asocijacije i sl.); 6. Posebni kriteriji za pravna lica Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali }e se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika: 1. ranija kori{tenost/nekori{tenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomo}i za odr`ivi povratak (dostaviti izjavu ovjerenu od strane op}inske slu`be za ovjeru potpisa ili kod notara, ~iju }e ta~nost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka kao i kod svih relevantnih institucija i drugih mogu}ih donatora); 2. biznis-plan - projekat za djelatnost, sa prilo`enim dokazima o postoje}oj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao {to su: zemlji{te, objekti i druga materijalna sredstva te specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predra~unom radova za projekte obnove i izgradnje objekata; 3. broj povratni~kih doma}instava/povratnika kojima }e projekat koristiti (dostaviti spisak povratni~kih doma}instava sa brojem ~lanova svakog doma}instva ili neki drugi dokaz o broju povratnika); 4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz); 5. bilans stanja i bilans uspjeha za 2010. i 2011. godinu. 7. Na~in izbora korisnika Izbor projekata i korisnika pomo}i po osnovu ovog javnog oglasa }e vr{iti Komisija koju je imenovao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Komisija }e razmatrati prijave u skladu sa Procedurama za izbor korisnika pomo}i odr`ivog povratka u cilju zapo{ljavanja povratnika u Federaciju BiH koje }e donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog oglasa. Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56, Sarajevo Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vr{i preporu~eno po{tom ili li~no, u zape~a}enoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Alipa{ina 41, 71 000 Sarajevo sa naznakom Prijava na javni oglas za programe pomo}i odr`ivog povratka u cilju zapo{ljavanja povratnika RS (Na pole|ini koverte navesti naziv/ime i prezime podnosioca, ta~nu adresu i kontakt-telefon) Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Nepotpune, neblagovremene i prijave za programe pomo}i koji nisu specificirani u ~lanu 1. ovog oglasa ne}e se razmatrati. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543 POSEBNA NAPOMENA Potencijalni korisnici koji se nalaze na utvr|enim rang-listama iz 2011. godine imat }e prioritet u rje{avanju do kraja 2012. godine, u skladu sa raspolo`ivim sredstvima. Broj: 03-36-2- 339-1 /12 Sarajevo, 4. 4. 2012. godine MINISTAR mr. Adil Osmanovi}

J AV N I O G L A S

Broj: 65 0 P 155505 10 P Sarajevo, 5. 7. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne broj 88, Sarajevo, protiv tu`enog Popadi} Milana iz Sarajeva, Ulica Semira Fra{te broj 6, radi duga u iznosu od 6.649,35 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 53/03, 73/05 i 19/06)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

Dana 30. 6. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 6.649,35 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 6.649,35 KM sa zakonskim zateznim kamatama kako slijedi: - na iznos od 3.403,40 KM po~ev od 25. 9. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 3.175,75 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 1. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 2. 2010. godine pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj plo~i suda. Sudija Nives Abdagi}

OBJAV LJU JE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 138538 10 Mals Sarajevo, 28. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Maja Karamehmedovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM Sarajevo - Direkcija Sarajevo, Ulica Zmaja od Bosne broj 88, Sarajevo, protiv tu`enog GENERALALARM d.o.o. Sarajevo, Ulica Terezije bb, Sarajevo, radi duga u iznosu od 306,30 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine FBiH, broj 53/03)

- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 67,90 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 1. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 2. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 17,40 KM po~ev od 25. 3. 2010. godine pa do isplate, kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~l. 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Maja Karamehmedovi}

O B J AV L JU JE
Dana 12. 5. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 306,30 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 306,30 KM sa zakonskim zateznim kamatama na pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 8. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 74,75 KM po~ev od 25. 9. 2009. godine pa do isplate,

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.


Na osnovu upute ste~ajnog sudije Op}inskog suda u Sarajevu od 2.4.12., Trgova~ko preduze}e u mje{ovitoj svojini Lanac prodavnica Sarajevo d.d. sa p.o. Sarajevo u ste~aju (LPS) objavljuje
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

OGLASI

43

Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES

radi prikupljanja ponuda za kupoprodaju poslovnog prostora Adresa poslovnog prostora Veli~ina prostora u m2 226 Po~etna prodajna cijena KM 950.000,00 Iznos osiguranja u KM 10.000,00

OGLAS

Na osnovu ~lana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH, broj 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomo}i odr`ivog povratka u 2012. i 2013. godini i kapitalnog transfera, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J AV N I O G L A S
za podno{enje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomo}i odr`ivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Republike Srpske 1. Predmet javnog oglasa Podno{enje prijava/zahtjeva/projekata pravnih lica radi pru`anja pomo}i u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu u mjestima povratka u Republici Srpskoj i to: 1. putne infrastrukture; 2. vodovodne i kanalizacione infrastrukture; 3. objekata vjerskog i sakralnog karaktera; 4. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; 5. ostali objekti od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu. 2. Pravo u~e{}a Prijavu/zahtjev/projekat na javni oglas mogu podnijeti: organi vlasti, institucije i vjerske zajednice, te udru`enja/organizacije/asocijacije ~ije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu odr`ivost. 3. Op}i kriteriji Prijava/zahtjev/projekat obavezno treba da sadr`i slijede}e dokumente: ~itko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56, Sarajevo; ovjerenu kopiju akta o registraciji (ako prijavu podnose udru`enja/organizacije/asocijacije i sl); ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udru`enja/organizacije/asocijacije i sl). 4. Posebni kriteriji Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali }e se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika: 1. potpisana i ovjerena izjava o spremnosti sufinansiranja pojedina~nih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta; 2. postojanje odobrenog projekta, gra|evinske dozvole, urbanisti~ke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadle`nih organa (dostaviti ovjerene kopije); 3. izjava/potvrda o broju povratni~kih doma}instava/povratnika kojima }e projekat koristiti. 4. preporuka lokalne zajednice/op{tine/MZ (ako prijavu podnose udru`enja/organizacije/ asocijacije i sl); 5. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz); 6. izjava/potvrda o broju potencijalnih povratnika/osoba zainteresovanih za povratak. 7. izjava o o~ekivanim rezultatima u slu~aju realizacije projekta i procjenu mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduslova za kvalitetniji i sadr`ajniji `ivot povratnika u mjestu povratka. 5. Na~in izbora korisnika Izbor projekata i korisnika pomo}i po osnovu ovog javnog oglasa }e vr{iti komisije koje }e imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Komisije }e razmatrati prijave u skladu sa Procedurama za izbor korisnika pomo}i izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu u mjestima povratka u Republici Srpskoj koje }e donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica u skladu sa odredbama ovog javnog poziva i Procedurama i kriterijima za odabir korisnika pomo}i iz sredstava za podr{ku implementaciji i odr`ivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa podru~ja regije Srebrenica. Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56, Sarajevo. Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vr{i preporu~eno po{tom ili li~no u zape~a}enoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipa{ina 41, 71 000 Sarajevo sa naznakom Prijava na javni oglas iz programa odr`ivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Republike Srpske (Na pole|ini koverte obavezno navesti naziv/ime podnosioca prijave, adresu i kontakt-telefon) Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543 POSEBNA NAPOMENA Podnosioci prijava/zahtjeva/projekata po javnom oglasu za programe pomo}i odr`ivog povratka- izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Republike Srpske iz 2011. godine, koji do objave ovog javnog oglasa nisu realizovani ili odobreni, imaju pravo ponovnog u~e{}a po ovom javnom oglasu. MINISTAR mr. Adil Osmanovi}

Ul. D`eneti}a ~ikma broj 10 Sarajevo

Tip: vlasni{tvo. Udio 1/1 Trgova~ko preduze}e u mje{ovitoj svoji Lanac prodavnica Sarajevo Sarajevo u ste~aju. Prizemlje 110 m2, sprat 116 m2. Otvaranje prispjelih ponuda u prostorijama Trgova~kog preduze}a u mje{ovitoj svojini Lanac prodavnica Sarajevo d.d. sa p.o. Sarajevo u ste~aju 25.4.2012. (srijeda), sa po~etkom u 12 sati. Prostor se prodaje u vi|enom stanju. Ste~ajni upravnik }e, po uputstvu ste~ajnog sudije, prodati prostor nakon otvaranja i rangiranja prispjelih ponuda u zape~a}enim kovertama koje se primaju do srijede, 25. aprila 2012. godine, do 12 sati u prostorijama Dru{tva (LPS) u Ul. D`eneti}a ~ikma broj 10 u Sarajevu. Najni`u prodajnu cijenu odredilo je Ste~ajno vije}e Op}inskog suda u Sarajevu po odgovaraju}oj proceduri, ispod koje vrijednosti se prostor ne mo`e prodati. Prodaji mo`e pristupiti zainteresovano lice koje na ra~un prodavca polo`i obezbje|enje/osiguranje u iznosu od KM 10.000,00 (desethiljada i 0/100 konvertibilnih maraka). Osiguranje uplatiti na transakcioni ra~un LPS u ste~aju broj 1602000021961308 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo najkasnije do 24. aprila ili eventualno na blagajni LPS u gotovini do 25. aprila u 12 sati. Uplatom osiguranja zainteresovani kupac sti~e i pravo prisustva kod otvaranja i rangiranja ponuda na javnoj prodaji. Ugovori o kupoprodaji zaklju~uju se u pisanoj formi kod notara. Ugovornu cijenu, umanjenu za iznos upla}enog osiguranja, kupac prostora je du`an polo`iti u roku od 28 dana od dana obavljene javne prodaje ili u roku od 21 dan od dana sastavljanja usagla{enog i parafima kod notara potvr|enog nacrta ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ukoliko prvorangirani ponu|a~ odustane od zaklju~enja ugovora o kupoprodaji, prodavac }e iz osiguranine zadr`ati KM 3.000,00 na ime pokri}a tro{kova postupka prikupljanja ponuda. U tom slu~aju }e se ugovor o kupoprodaji zaklju~iti sa drugo rangiranim ponu|a~em. Ukoliko odabrani ponu|a~ odustane kao kupac od zaklju~enog kupoprodajnog ugovora, iznos osiguranine }e imati karakter i tretman kapare. Porez na promet nekretnine i druge tro{kove prenosa pla}a kupac. Prostor i dokumentacija o vlasni{tvu mo`e se pregledati u prostorijama LPS, Ul. D`eneti}a ~ikma 10 u Sarajevu radnim danima od 8.30 do 14.30 sati i/ili u drugom terminu po dogovoru. Zainteresovani mogu dobiti kopije procjene vje{taka i izvod iz ZK o vlasni{tvu. Termin pregleda prostora i/ili dokumentacije o vlasni{tvu mo`e se dogovoriti putem telefona 033-222610 ili 061148006. N. Kusturica, ste~ajni upravnik LPS u ste~aju

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}ina Trnovo OP]INSKI NA^ELNIK

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton Municipality of Trnovo MUNICIPALITY MAJOR

Na osnovu presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-20/11 (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 88/11) i Odluke o prestanku va`enja Odluke o stavljanju van snage dokumenata prostornog ure|enja za podru~ja koja su u obuhvatu podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Federaciju BiH (Slu`bene novine Kantona Sarajevo, broj 5/12), op}inski na~elnik

OBAVJE[TAVA
u~esnike Javnog konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju poslovnih objekata na lokalitetu Bjela{nice, op}ina Trnovo, u okviru Urbanisti~kog projekta Bjela{nica-II faza, za izbor najpovoljnijeg u~esnika za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za gradnju poslovnih objekata na lokalitetu Bjela{nica, op}ina Trnovo, objavljenog 27.8.2007. godine u dnevnom listu San, da se obavje{tenje o poni{tenju javnog konkursa, objavljenog u istom listu 12.2.2009. godine, poni{tava.
Op}ina Trnovo Trnovo b.b, 71223 Delija{, Tel.(Fax): 033 439 113 www.trnovo.ba, e-mail: o_trnovo@bih.net.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 132711 10 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi} u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne broj 88, protiv tu`enog VISION ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP d.o.o. Sarajevo, Ul. Had`idamjanova broj 1, radi duga od 408,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH, broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)

Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa REZ d.o.o. @ivinice upu}uje

OBJAV LJU JE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 25. 3. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 408,30 KM na ime kori{tenja BIHNET usluge ADSL15G. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 408,30 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 50,90 KM po~ev od 25. 5. 2009. godine pa sve do isplate, na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 6. 2009. godine pa sve do isplate, na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 7. 2009. godine pa sve do isplate, na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 8. 2009. godine pa sve do isplate, na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 9. 2009. godine pa sve do isplate, na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine pa sve do isplate, na iznos od 52,65 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine pa sve do isplate i na iznos od 41,50 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 25. 3. 2010. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

Za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole 1. Predlo`ena aktivnost: Pogon/postrojenje - postoje}i pogon za proizvodnju drveta kapaciteta cca. 2.200 m3 - op}ina @ivinice. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinskih dozvola: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK. 3. Tok postupka a.) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnih za date aktivnosti; b.) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i za izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 2, Tuzla i c.) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

POZIV

44

SPORT

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Real pro{ao rutinski u polufinale Lige prvaka

@eljo pro{ao u finale, ali...

Bi}e veoma te{ko

protiv Bayerna
Nema dvojbe da nas ~eka gadan posao protiv Bayerna. To je ekipa koja s punim pravom razmi{lja o osvajanju naslova prvaka Evrope, izjavio je Cristiano Ronaldo
Real je rutinski odradio posao u revan{u ~etvrtfinala Lige prvaka, u kojem je nakon 3:0 na Cipru, pobijedio Apoel sa 5:2 i plasirao se u polufinale. Tamo ih ~eka ozbiljniji posao, dvije utakmice protiv Bayerna, dok se u drugom polufinalu sastaju Barcelona i Mourinho u tunelu stadiona Santiago Bernabeu novinaru TeleMadrida. Novinar je pitao kako to misli, odnosno, za{to je Barcelona ve} u finalu, a Portugalac je uzvratio: Mislim da je Barcelona vrlo dobra ekipa uz ironi~ni smije{ak , je rekao Mourinho. Kratko je samo dodao ne{to o svoje dvije utakmice. Polufinale s Bayernom bi}e vrlo zanimljivo. Bi}e to dvije izvanredne utakmice. Portugalski as Cristiano Ronaldo zabio je Apoelu dva od pet golova, koliko je kraljevski klub postigao u srijedu nave~e. Nema dvojbe da nas ~eka gadan posao protiv Bayerna. To

Igra~i @elje i Borca se po{tuju izme|u sebe

Osim bi volio da se
Jasmin LIGATA

utakmica ipak zavr{ila


U va`nim utakmicama Borac je sa Grbavice ispra}en aplauzima i to je ne{to sasvim normalno i tako treba biti i ubudu}e. Ukoliko pobijede, a pobje|ivali su @elju, treba im stisnuti ruku i ~estitati. Tako bi trebalo biti i u Banjoj Luci!
@eljezni~ar }e u finalu Kupa BiH igrati protiv [irokog Brijega, ~ime su ove dvije ekipe, gotovo sigurno izborile plasman u Evropu naredne sezone, s obzirom na to da se nalaze i na prva dva mjesta tabele Premijer lige BiH.
Cristiano Ronaldo postigao dva gola u revan{u protiv APOEL-a
Reuters

Epilog prekida u Banjoj Luci

Uhap{en izgrednik, tra`i se kamenobaca~


Slu`benici PU Banja Luka - Centar na Gradskom stadionu u Banjoj Luci uhapsili su Gabrijela Mitovi}a (1981), koji je za vrijeme odigravanja fudbalske utakmice izme|u Borca i @eljezni~ara naru{io javni red i mir bezobzirnim pona{anjem. Mitovi} je, naime, lomio za{titnu ogradu i palio baklje, te ih ubacivao u teren, pa je protiv njega sa~injen izvje{taj o po~injenom prekr{aju zbog pona{anja suprotno odredbama Zakona o javnom redu i miru i Zakona o spre~avanju nasilja na spor tskim priredbama. Nakon saslu{anja Mitovi} je pu{ten na slobodu, dok banjalu~ka policija nastavlja potragu za navija~em Borca, koji je sa isto~ne tribine kamenom pogodio sudiju Nikicu Tomasa u glavu, zbog ~ega je i prekinut susret Borca i @eljezni~ara. sudiju i aplaudira se tome, umjesto nekom dobrom potezu igra~a. Osim dodaje kako se ni u septembru 2011. nije osje}ao ugro`enim, uprkos ulijetanju navija~a na teren, pogotovo jer @eljo i Borac, zaista gaje prijateljske odnose. Nakon utakmice i za vrijeme utakmice sve je bilo korektno. Doma}ini su se jo{ jednom izvinili i po`eljeli nam sre}u u finalu. Stvarno nemamo zamjerki na to, jer se vidjelo da se igra~i izme|u sebe po{tuju, ba{ kao {to je slu~aj i sa klubovima tvrdi @eljin menad`er, koji ne , shvata za{to su banjalu~ki navija~i zapravo bili kivni na sudiju! Simptomati~no je postalo kako navija~i Borca ve} drugi put prekidaju utakmicu protiv @eljezni~ara, a situacija je jo{ ~udnija ako se ovome doda podatak kako su Banjalu~ani u dva navrata sa Grbavice ispra}eni aplauzima. Prvi put u finalu Kupa kada su osvojili naslov pobjednika i kada su svoj uspjeh proslavili sa svojim navija~ima na sjevernoj tribini, uz aplauze @eljinih navija~a, a drugi put pro{le sezone, kada su pobjedom na Grbavici potvrdili naslov prvaka. Otud i ~u|enje za{to navija~i Borca prekidaju utakmice protiv @elje?

Chelsea. Trener Reala Jose Mourinho nije ni nakon odra|ene svoje utakmice mogao prestati pri~ati o Barceloni, aludiraju}i na to kako Barcelona ima odranije poplo~ani put prema finalu. Da, sada je pitanje ko }e igrati finale s Barcelonom kazao je ,

je ekipa koja s punim pravom razmi{lja o osvajanju naslova prvaka Evrope. Sposobni su za to, a to zna~i da }e nam biti veoma te{ko izjavio je Cristiano Ronaldo. , No, mi igramo fenomenalno. To smo pokazali i protiv Apoela , dodao je Portugalac.

@elji je lijepo u Banjoj Luci, ali...


Plavi su u polufinalu izbacili Borac, odigrav{i jednu i pol utakmicu protiv banjalu~kog sastava, ~iji su navija~i, drugi put zaredom, prekinuli duel na Gradskom stadionu. Prvi put, 21. septembra 2011, u 25. minuti, a drugi put, u srijedu poslijepodne, u 66, pa su tako Borac i @eljo u kona~nici ipak uspjeli sastaviti 90 minuta na terenu, ali ne u jednom susretu. @alosno je {to ti neko uzme glavnu ulogu na terenu, jer ni Borac ni mi, to nismo zaslu`ili. Pripremali smo se za ovaj duel, mislima bili u utakmici, a onda neko sebi uzme za pravo da ti sve to uzme i gurne sebe u prvi plan. Umjesto da pri~amo o lijepim potezima, golovima, taktici, mi pri~amo o svemu drugom, {to ne bi trebalo imati veze s fudbalom ka`e nam ogor~e, no menad`er tima sa Grbavice Amar Osim, koji isti~e da se @eljo, uprkos svemu, u Banjoj Luci osje}a lagodno, ali da se uvijek na|e neki pojedinac koji sve pokvari. Sve vrijeme sam bio naslonjen na ogradu zapadne tribine i nisam imao nikakvih problema. Ok, psuju, ali nema tenzija. Zapravo, bilo je simpati~nih dobacivanja, ali nisam se osje}ao ru`no ni ugro`eno. Me|utim, onda neko pogodi

U ~etiri utakmice protiv Milana

Barcelona imala
1.303 dodavanja vi{e
Nogometa{i Barcelone i Milana ove sezone su odigrali ~etiri utakmice u Ligi prvaka. Barcelona je u grupi osvojila ~etiri od mogu}ih {est bodova, odigrav{i na startu na stadionu Camp Nou 2:2, a potom je slavila u Milanu s 3:2, gdje im je tako|er dosu|en jedan diskutabilan jedanaesterac. Isti u~inak, remi i pobjedu, uknji`ila je Barcelona i u ~etvrtfinalu Lige prvaka, uz tu razliku {to je ovoga puta remizirala u gostima (0:0), a pobijedila pred svojim navija~ima (3:1). U te ~etiri utakmice, Barcelonini igra~i imali su ~ak 1.303 ta~na dodavanja vi{e od Milanovih. U golovima je u ta ~etiri dvobo-

Plavi niz nepora`enosti


U va`nim utakmicama Borac je ispra}en aplauzima i to je ne{to sasvim normalno i tako treba biti i ubudu}e. Ukoliko nas pobijede, a pobje|ivali su nas, treba im stisnuti ruku i ~estitati. Uostalom, volio bih da smo ovu utakmicu odigrali do kraja, nebitno od toga ko }e pobijediti. Da, mi bismo vjerovatno pro{li dalje, jer smo vodili i kontrolisali igru, ali desilo se to {to se desilo. Koji to mentalni sklop mora{ imati pa da kamenom pogodi{ sudiju, e to zaista ne znam , zavr{io je Osim, ~ija je ekipa tako nastavila obarati rekorde. Naime, susret protiv Borca bio je 23. u nizu bez poraza za tim sa Grbavice ove sezone, odnosno 25. u najmasovnijem takmi~enju BiH.

ja omjer 8:5 u korist Barcelone, u ukupnom broju udaraca na gol 7728, a u udarcima u okvir 24-10.

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

SPORT

45

Banjalu~ani krivca za prekid ovaj put

Disciplinska komisija N/FSBiH izrekla kazne

prona{li u Midhatu Arnautovi}u?!

Tomasu kamenica kao nagrada


Banjalu~ani kao da su zaboravili da ovo nije prvi put da izazivaju prekid. Desilo se to i pro{le godine sa istim protivnikom. Po{to su|enje u toj utakmici nije bilo sporno, navija~e Borca je tada vjerovatno izrevoltirao vjetar koji je puhao u suprotnom pravcu Prekinuli i susret protiv Slavije 9. maja 2009.
^itaju}i banjalu~ke portale ne mo`emo se oteti utisku kako pojedinci krivicu za prekid utakmice na Gradskom stadionu izme|u Borca i @eljezni~ara `ele prona}i u svemu drugom, osim u svojim redovima. Po{to su|enje u toj utakmici nije bilo sporno navija~e Borca je , tada vjerovatno izrevoltirao vjetar koji je puhao u suprotnom pravcu, ili mo`da lo{ zavr{etak neke {panske sapunice, ili ko zna {ta!? Isto tako, prije nekoliko godina jedan od navija~a utr~ao je na teren u utakmici protiv Sarajeva, te nokautirao igra~a bordo tima Mirnela Sadovi}a, a isto tako izrevoltirani crijevom nalijevo, navija~i Borca su utr~ali u teren i 9. maja 2009. u utakmici protiv Slavije iz Isto~nog Sarajeva. I tada su `eljeli da dijele svoju pravdu pa je nekoliko desetina vulturesa ganjalo fudbalere Slavije, koji su pobjegli u svla~ionicu. Uostalom, ~ak i da su u pravu kada je u pitanju su|enje, da li zaista kamenica u glavu treba biti

Borcu {est me~eva


Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH kaznila je Borac sa 10.000 KM i {est utakmica bez prisustva publike na stadionu u Banjoj Luci, jer su navija~i banjalu~ke ekipe izazvali prekid revan{-me~a polufinala Kupa BiH protiv @eljezni~ara, pogodiv{i kamenom u glavu pomo}nog sudiju Nikicu Tomasa. Incident se desio u 66. minuti i sudija Midhat Arnautovi} prekinuo je me~. Prema rije~ima predsjednika Disciplinske komisije N/FSBiH Gorana Kosori}a, na ju~era{njoj sjednici izre~ene su maksimalne sankcije (shodno ~lanu 53. Disciplinskog pravilnika) FK Borac jer je ovo drugi put da se u sezoni prekidaju me~evi protiv @elje-

Razo~aran sam {to se incidenti ponavljaju, izjavio je predsjednik Disciplinske komisije N/FSBiH

BEZ PUBLIKE
zni~ara (prvi prekid u prvenstvenom duelu pro{le jeseni) zbog divlja~kog pona{anja huligana koji se nazivaju navija~ima banjalu~ke ekipe. Moramo se baviti prevencijom koja je dosad zanemarena. Sankcije poma`u, ali ne rje{avaju probleme. Potrebno je da Borac, a i svi ostali klubovi rade kako sa najmla|im kategorijama koje se bave fudbalom, tako i sa navija~ima koji posmatraju utakmice. Kod mladih su prisutne frustracije koje su posljedica apatije, bezna|a i rata, te one eskaliraju na fudbalskim terenima. Razo~aran sam {to se to de{ava i pozvao bih sve odgovorne faktore da se uklju~e u rad sa navija~ima izjavio je Kosori}. , Z. R.

Serija prekida
Tako portal borac-sport.com donosi naslov Kra|a pred 6.000 ljudi navode}i kako je zapravo , glavni sudija Midhat Arnautovi} krivac {to je njegov pomo}nik Nikica Tomas pogo|en u glavu?! Navodno su navija~i Borca, pobogu, izrevoltirani katastrofalnim su|enjem po~eli bacati tvrde predmete na teren, a jedan od njih, eto slu~ajno, u glavu pogodio prvog pomo}nika Nikicu Tomasa.

Borac osudio pona{anje navija~a

I sudija doprinio prekidu


Navija~i Borca uvijek imaju opravdanje za svoje pona{anje

Isti taj Tomas je svega nekoliko minuta prije zapravo spasio Borac nakon {to je podigao zastavicu signaliziraju}i nepostoje}i ofsajd Svrake, koji je sam krenuo ka golu Banjalu~ana. Naravno, u izvje{tajima sa Gradskog stadiona taj detalj je pre{u}en, ba{ kao i izjava trenera Borca Slavi{e Bo`i~i}a, koji je pred kamerama nekoliko puta ponovio da je @eljo u Banjoj Luci bio bolji tim i da nije bilo ni{ta sporno u njihovom vodstvu od 1:0. Uz sve to, Banjalu~ani kao da su zaboravili da ovo nije prvi put da izazivaju prekid. Desilo se to i pro{le godine sa istim protivnikom (24. septembar 2011), kada su uletjeli na teren i tako|er kamenicama napali navija~e @eljezni~ara, koji je vodio sa 1:0. Zbog tog incidenta Banjalu~ani su ka`njeni sa tri utakmice bez prisustva publike i sa 10.000 maraka

rje{enje (?!), pogotovo ukoliko iza sebe ima{ istoriju istih ili sli~nih incidenata, me|u kojima je i onaj sa transparentom No`, `ica, Srebrenica . Navija~i Borca su kivni, jer im sudija Arnautovi} nije dosudio prekr{aj, pa se, pobogu, pitaju da li takmi~enje u okviru N/FSBiH uop}e ima smisla? I da li njihovom velikanu i njegovim navija~ima treba sve ovo?

Treba li im sve ovo?


I zaista, navija~i Borca moraju ozbiljno razmotriti ovo posljednje pitanje - da li njihovom velikanu i njima treba sve ovo (?), jer Borac sigurno nije zaslu`io da mu navija~i pokvare sav trud i imid` koji godinama grade kao jedan veliki sportski kolektiv. Ukoliko misle da svojim pona{anjem poma`u svom velikanu, grdno se varaju. Zapravo, samo ga guraju sve dublje i dublje u ponor. J. LIGATA

FK Borac o{tro je osudio pona{anje grupe navija~a koji su na utakmici polufinala Kupa BiH izme|u banjalu~kog tima i @eljezni~ara napadom na pomo}nog sudiju Nikicu Tomasa prekinuli susret u 66. minuti. Borac se na ovaj na~in `eli izviniti sudiji Tomasu i svima koji su do{li na Gradski stadion u Banjoj Luci u namjeri da u`ivaju u sportskom nadmetanju dvije ekipe. Iz Borca tvrde kako su posredstvom klupskog oficira za bezbjednost, tra`ili preventivno uklju~ivanje jedinice za podr{ku MUPa RS-a, a dodaju kako su prekidu doprinijeli i odre|eni postupci slu`benih lica, prije svih glavnog sudije Midhata Arnautovi}a, koji je u nekoliko navrata iritirao publiku i igra~e nepo{tivanjem propisa. Sa Gradskog stadiona u Banjoj Luci dalje tvrde kako je se trebala ranije prekinuti utakmica zbog uvredljivog skandiranja, te da je i to jedna od gre{aka Arnautovi-

}a, koji je morao tra`iti pra`njenje tribina. Ako to ve} nije u~inio zbog pjevanja uvredljivih pjesama smatramo da je zadnji momenat bio nakon ubacivanja predmeta na atletsku stazu sa isto~ne tribine, prije nego {to je jedan predmet pogodio pomo}nog sudiju ka`u , u Borcu i dodaju da nisu mogli ispo{tvovati rok od pet minuta za pra`njenje Istoka. Da je gospodin Arnautovi} klu-

bu doma}inu ostavio rok od 10 minuta, garantujemo da bi se stvorili uslovi za nastavak utakmice. Na kraju u Borcu tvrde da se oni kao klub ne mogu izboriti sa huliganima, ukoliko se policijske strukture i organi pravosu|a aktivnije ne uklju~e u rje{avanje problema, te za kraj dodaju kako ne}e amnestirati pripadnike klupske slu`be obezbje|enja, koji su dopustili unu{enje tvrdih predmeta unutar stadiona.

Je{e produ`io ugovor sa [irokim


Iako imaju validan ugovor, [iroki Brijeg i Vedran Je{e dogovorili su nastavak saradnje sve do jula 2014, saop{teno je na veb-stranici tima sa Pecare. U [irokom su izuzetno zadovoljni Je{inim anga`manom i u~inkom, a ovaj stoper je nekoliko puta istakao da se na Pecari osje}a kao kod ku}e, pa je, logi~no, do{lo do produ`enja ugovora za jo{ dvije godine.

46

SPORT

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE
4. kolo

LIGA 6 Hamdo Frljak nakon poraza Bosne od Mladosti

BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 6

Nismo imali ni snage

ni koncentracije
Veliki problem predstavlja nam organizacija igre, te nam ostaje da korigujemo gre{ke u nastavku, rekao je iskusni stru~njak na klupi studenata Goran Sladojevi}, trener ekipe iz Mrkonji}-Grada, nije krio zadovoljstvo nakon pobjede
U posljednjoj utakmici ~etvrtog kola ko{arka{ke Lige za prvaka Bosne i Hercegovine, sarajevska Bosna pora`ena je u Mrkonji}-Gradu od Mladosti. Slavio je doma}i sastav 89:78, a do trijumfa ga je predvodio iskusni Ranko Velimirovi} sa 21 postignutim poenom. Kod pora`ene ekipe ~ak su ~etvorica igra~a postigla dvocifren broj poena, ali ni to nije bilo dovoljno za slavlje. Najefikasniji je bio Sindis Demi}, koji je i pored problema s povredom ubacio 21 poen. Pratili su ga Ramo Rizvi} sa 14, Nermin Buza sa 11, te Dino Hod`i} sa deset poena. Da su njegovi igra~i napravili dos ta kar di nal nih gre {a ka u ovom susretu, svjestan je i iskusni stru~njak studenata Hamdo Fraljak, koji je jo{ jednom istakao kako je organizacija igre veliki problem za Bosnu. U presudnim momentima bili smo dekoncentrisani, te smo dozvolili protivniku da dolazi do laganih poena. Ostavljali smo ih same na otvorenom {utu, a pored toga mnogo stvari nije {timalo u napadu. Koban je bio po~etak tre}e ~etvrtine, kada su nam napravili seriju 8:0, na {ta nismo imali odgovor. Nedostajalo nam je i snage i koncentracije, a igra~i su pravili kardinalne gre{ke ka, zao je Frljak, te dodao: U tim momentima najbitnija je organizacija igre, a poznato je da mi imamo dosta problema u tom segmentu igre. Avdibegovi} zbog povrede nije mogao pru`iti onoliko koliko mo`e, a Hod`i} igra po sistemu toplohladno i mora}emo pod hitno

1. Igokea 2. [iroki 3. Mladost 4. Varda 5. Bosna 6. ^apljina

4 4 4 4 4 4

4 4 2 1 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 2 3 3 4

334:248 318:247 291:300 217:272 296:359 289:319

8 8 6 5 5 4 58:78 95:73 89:78

REZULTATI Varda HE - [iroki WWin Igokea - ^apljina Lasta Mladost - Bosna ASA BHT NAREDNO KOLO Bosna ASA BHT - Varda HE ^apljina Lasta - Mladost [iroki WWin - Igokea

kori govati te gre{ke. Sa da se okre}emo narednoj utakmici, liga je izjedna~ena, te je borba za tre}e mjesto i dalje otvorena , zaklju~io je Frljak. Na drugoj strani, zadovoljstvo pobjedom nije krio Goran Sladojevi}, trener ekipe iz Mrkonji}Grada. Ovo je bila veoma va`na utakmica za nas i prezadovoljan sam pobjedom. Protivnik je imao ~ak 37 slobodnih bacanja, od kojih je iskoristio 25, {to dovoljno govori koliko smo se morali potruditi za ovaj trijumf. Raduje me povratak Velimirovi}a u staru formu, ali sam u principu zadovoljan cijelom ekipom. Zaslu`eno smo upisali veoma bitnu pobjedu za nas rekao je Slado, jevi}.
A. MEHANOVI]

Bosna se okre}e narednom ispitu, koji je o~ekuje u subotu

Obilje`ena 33. godi{njica Bosninog osvajanja Evrope

Rukometna reprezentacija BiH ve~eras igra sa Italijom

Bh. tim spreman za duel sa Italijanima

Foto: D`. KRIJE[TORAC

NI TRAGA OD
nekada{njeg giganta
Pro{le su 33 godine otkako je KK Bosna osvojio titulu evropskog prvaka, a ova godi{njica je obilje`ena ju~er konferencijom za medije. Novinarima se obratio predsjednik Upravnog odbora Bosne Safudin ^engi}. U vrijeme kada je Bosna osvojila titulu evropskog prvaka vladala je druga~ija situacija u klubu. Sad konferencijom za medije obilje`avamo 33 go di ne od osva ja nja ti tu le prvaka Evrope, umjesto da igramo utakmicu u kojoj bi sudjelovali u~esnici tog velikog historijskog uspjeha. Sedam de se tih go di na se oko kluba okupila grupa entuzijasta, privrednika, a i dr`ava je pomagala. Danas je klub u dubokom ponoru. Moram se izviniti navija~ima zbog poraza u Mrkonji}-Gradu od Mladosti. Pobjedom bismo dokazali da se Bosna vra}a na pravi put. Treba nam vremena, strpljenja i podr{ke. Upravni odbor je uspio donekle stabilizovati klub, ali je situacija i dalje te{ka. Sre}om, potpisali smo ugovor sa BH Telecomom, a pregovori o sponzorstvu sa ASA Grupom su u zavr{noj fazi. Pozivam i starije igra~e kao i slu `be ni ke da nam se pridru`e ukoliko `ele i mogu pomo}i da se klub vrati na put stare slave izja, vio je ^engi}.

Markovi} tra`i novu pobjedu


O~ekujem puno bolju igru protiv Italije nego {to je to bio slu~aj u me~u sa selekcijom Crne Gore, rekao je selektor Markovi}
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ve~eras }e odmjeriti snage sa selekcijom Italije sa po~etkom u 20 sati u tre}em prijateljskom susretu me|unarodnog turnira Sarajevo 2012, koji se od 4. do 6. aprila odr`ava u dvorani Ramiz Sal~in na Mojmilu. Ovaj me~ }e poslu`iti kao jaka provjera za predstoje}e me~eve bara`a protiv Njema~ke, koji su na rasporedu u junu. Atmosfera u reprezentaciji je odli~na. Spremni smo za prijateljsku utakmicu sa Italijom. Idemo na pobjedu. O~ekujem puno bolju igru protiv reprezentacije Italije nego {to je to bio slu~aj u prethodnom me~u sa selekcijom Crne Gore rekao je selektor rukometne , reprezentacije Bosne i Hercegovine Dragan Markovi}. [ef struke bh. tima nije bio naro~ito zadovoljan igrom svojih izabranika prikazanom protiv Crne Gore (33:32) u prvoj prijateljskoj utakmici me|unarodnog turnira Sarajevo 2012. odigranoj u srijedu. Markovi} je kazao kako je bilo i prepotencije u pojedinim trenucima kod na{ih reprezentativaca, te da u nekim momentima nije bilo disciplinovanog odnosa u odbrani. Ipak, na kraju je me~ zavr{en pobjedom, dodu{e sa minimalnom razlikom, {to je u ovom trenutku itekako va`no. Sigurno je da nam je pobjeda u tom me~u bila prvi zadatak. Ipak, moram re}i da smo u odbrani imali problema. Nije bilo dovoljno discipline. Da se ne borimo svom snagom i to u svakom trenutku, to je ne{to {to ja ne prihvatam. Neki od igra~a izgledali su prepotentno na terenu. Vjerujem, ipak, da }e i to ubrzo biti rije{eno i da }emo igrati puno G. V. bolje kazao je Markovi}. ,

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.


BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 065-0-SU-12-001249 Sarajevo, 4.4.2012. godine Na osnovu ~lanova 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u FBiH (Sl. novine FBiH, broj 49/05) i ~lana 14. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Sarajevu broj: 065-0-SU-11003811 od 25.10.2011. godine, predsjednik suda objavljuje
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I ZNANOSTI BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

SPORT

47

O M K

Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 35/05), federalni ministar obrazovanja i nauke objavljuje

za prijem u radni odnos na neodre|eno radno vrijeme uz probni rad do (3) tri mjeseca za sljede}e radno mjesto 01 - Vi{i referent sudski asistent daktilograf - 12 (dvanaest) izvr{ilaca 01 - Vi{i referent sudski asistent daktilograf Opis poslova: Obavlja poslove zapisni~ara u sudskom referatu, po diktatu sudije i stru~nog saradnika pi{e presude i rje{enja ili snima rasprave, po izdavanju sudijske naredbe preuzima spis od sudije, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada svog radnog mjesta i ostale poslove predvi|ene Pravilnikom o unutra{njem sudskom poslovanju (Sl. glasnik BiH, broj 57/08), kao i poslove po nalogu {efa odsjeka. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: Op}i uslovi: 1. da je dr`avljanin BiH, 2. da je punoljetan, 3. da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (za kandidate koju budu primljeni). Pored op}ih uslova, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: SSS - IV stepen dru{tvenog smjera (birotehni~ka, gimnazija, ekonomska i druge {kole dru{tvenog smjera), poznavanje rada na ra~unaru, 10 mjeseci radnog sta`a. Obavezno testiranje brzine po diktatu i prijepisu. Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) - prijava, - uvjerenje o dr`avljanstvu ili CIPS-ova potvrda, - svjedo~anstvo o zavr{enoj {kolskoj spremi, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i - uvjerenje o sta`u. Izbor kandidata }e se izvr{iti testiranjem koje obuhvata brzinu i ta~nost unesenih otkucaja, te sposobnost rada na ra~unaru. Period probnog rada traje do 3 mjeseca. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Op}inski sud u Sarajevu, [enoina broj 1, sa naznakom za javni oglas. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. U prijavi obavezno navesti kontakt-telefon. O rezultatima oglasa kandidati }e biti obavije{teni u roku od 30 dana po zatvaranju istog. PREDSJEDNIK OP]INSKOG SUDA U SARAJEVU Goran Salihovi}

JAVNI OGLAS

o raspisivanju javnog poziva za podr{ku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke U bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje: programa i projekata iz oblasti pred{kolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 KM, programa i projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda u ukupnom iznosu od 1.841.000,00 KM i programa i projekata iz oblasti nauke od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 2.900.000,00 KM. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2012. godinu. Tekst javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba. Prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovaraju}em obrascu, koji je mogu}e preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjenu prijavu podnosilac zahtjeva/projekta du`an je prilo`iti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu javnog poziva, posebno za svaki program. Podnosioci zahtjeva koji su ve} podnijeli svoju aplikaciju ovom ministarstvu du`ni su istu ponovo dostaviti i uskladiti s kriterijima iz javnog poziva. Prijavu sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dr. Ante Star~evi}a bb, 88 000 Mostar, s obaveznom napomenom: za javni poziv. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 4. 5. 2012. godine. Prijave uz koje nije dostavljena sva tra`ena dokumentacija, kao i prijave koje nisu dostavljene u propisanom roku ne}e biti razmatrane. Korisnici sredstava (obrazovne, nau~ne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom ministarstvu nisu dostavili finansijski izvje{taj o namjenskom utro{ku sredstava ili u dostavljenom finansijskom izvje{taju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su du`ni dostaviti najkasnije do roka odre|enog za dostavljanje prijava. U protivnom, njihove prijave na ovaj javni poziv ne}e biti razmatrane, a Ministarstvo }e biti prisiljeno da putem nadle`nih organa poduzme odgovaraju}e mjere u skladu sa zakonom radi za{tite i namjenskog utro{ka dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili izvje{taj o namjenskom utro{ku sredstava (2008, 2009. i 2010. godina) objavljena je na web stranici Ministarstva. Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata bit }e dodjeljivana u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utro{ka sredstava s kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Mostar, 5. 4. 2012. godine Broj: 01-1473/12 MINISTAR Damir Ma{i}

O B AV J E [ T E N J E

Mostar, Ante Star~evi}a bb, tel: +387 36 355 700 (kabinet ministra), +387 36 355 753 (protokol), fax: +387 36 355 742 Mocap, e aea , te: +387 36 355 700 (kae ma), +387 36 355 753 (ooko), akc: +387 36 355 742 e-mail: info@fmon.gov.ba; kabinet@fmon.gov.ba, http://www.fmon.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 213082 11 P Sarajevo, 2. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Emina Kurtovi} - Sabljica, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enika Rakovi} Hazima iz Kozarske Dubice, ul. Me{e Selimovi}a br. 42, Kotoran Ljubomira iz Kozarske Dubice, ul. V. Jovanovi}a bb i ^a|o Bo{ka iz Kozarske Dubice, ul. Hazarska br. 1/A, radi isplate duga u skladu sa ~l. 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

iznos od 1.784,01 KM na ime obra~unate kamate na dan 7. 10. 2011. godine, iznos od 264,63 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 7. 10. 2011. godine, iznos od 62,00 KM na ime naknade za opomenu, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Tu`enik u pisanom odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, a du`an se izjasniti priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge zbog kojih zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, te dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice. Tu`enik u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, mo`e ista}i protivtu`bu, a u smislu ~l. 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka s pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor tu`eniku Rakovi} Hazimu smatra se izvr{nom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. SUDIJA Emina Kurtovi} - Sabljica

Bosna i Hercegovina Vije}e ministara Direkcija za evropske integracije

J AV N I P O Z I V
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine s ciljem realizacije Programa obrazovanja iz oblasti evropskih integracija poziva zainteresirane da se prijave kako bi stekli status predava~a u Direkciji za evropske integracije. Aktivnosti edukacije iz oblasti evropskih integracija odvijaju se u skladu sa va`e}im zakonskim aktima kojima je regulirana ova materija. Detalji oko Programa obrazovanja iz oblasti evropskih integracija i na~ina prijavljivanja zainteresiranih predava~a mogu se na}i na web stranici Direkcije www.dei.gov.ba na linku http://dei.gov.ba/aktuelnosti/vijesti/?id=9302 Krajnji rok za dostavu prijava je do 23. 4. 2012. do 17 sati. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 033 296-396.

OG LA S
Poziva se tu`enik Rakovi} Hazim da u roku od 30 dana dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da isplati tu`itelju iznos od 19.740,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be do isplate,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 205150 11 P Sarajevo, 2. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a 1, protiv DRMA] GORDANA iz Mostara, ul. Rado~ 149A, GRGI] VLASTA iz Mostara, ul. Vukovarska 5/III, GRGI] DAVORKA iz Mostara, ul. Fra F. Mili~evi}a 25 i PUVA^A MIRELA iz Mostara, ul. Zalik LD Z4 3/8, radi isplate duga, v.s.p. 4.071,05 KM, objavljuje slijede}i

OG LA S
Poziva se drugotu`ena GRGI] VLASTA iz Mostara, ul. Vukovarska 5/III, da dostavi odgovor na tu`bu dostavljenu sudu 17. 8. 2011. godine kojom je du`na solidarno tu`itelju isplatiti iznos od 1.737,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, iznos od 270,81 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 8. 8. 2011. godine, iznos od 1.583,45 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 8. 8. 2011. godine, iznos od 479,09 KM na ime naknada za opomene uz naknadu tro{kova par-

ni~nog postupka sve u roku od 30 dana po prijetnjom izvr{enja. Ukoliko drugotu`ena GRGI] VLASTA iz Mostara u zakonski predvi|enom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja kojom }e se usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti (~lan 182. ZPP-a FBiH) uz naknadu tro{kova postupka. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj gornji. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Sanja Vu~ijak

48

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-300.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS za vikend ku}icu ili stan. Mob. 065/674-417 i 052/753-292.k MIJENJAM dvosoban stan, za isti od Trga heroja do Marin Dvora. Tel. 663247.k MIJENJAM stan 52m2 u Sarajevu za Banja Luku mo`e i prodaja.Tel:542668.k

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

STUDENTI EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Broj: 18.7-10.2-2120-2/12 Sarajevo, 4.4.2012. godine Na osnovu ~lana 42. Priloga broj 1. Pravilnika o radu d.d. BH TELECOM Sarajevo broj: 00.12.1-18120/10 od 2.11.2010. godine i ta~ke II Odluke Uprave Dru{tva broj: 00.1-10.1-3441-5/12 od 27.3.2012. godine, direktor Dioni~kog dru{tva BH TELECOM Sarajevo - Telecom In`enjering objavljuje:

Generacija 1972 1976.


Generacija se sastaje u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 15 ~asova, na svom fakultetu. U povodu susreta generacije, a u znak sje}anja na svoje prerano preminule koleginice i kolege i umrle profesore i asistente, prisutni ovom susretu doniraju skromni nov~ani iznos Domu za nezbrinutu djecu Ljubica Ivezi} na Bjelavama, kao mali doprinos u njihovom va`nom dru{tveno-humanitarnom radu. Ujedno koristimo priliku da gra|anima Sarajeva ~estitamo 6. april, Dan oslobo|enja grada od fa{izma. Odbor za organizaciju susreta , , generacije EFSA 72 76.
1958

O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH TELECOM Sarajevo - Telecom In`enjering, na radno mjesto broj: 148. Stru~ni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac u Slu`bi za pravne poslove i ljudske resurse, na odre|eno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci uz probni rad u trajanju od 6 ({est) mjeseci. Potreban zavr{en VII stepen stru~ne spreme - pravni fakultet i najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na sli~nim poslovima, nakon sticanja VII stepena stru~ne spreme. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sljede}e op}e uslove: - da su zdravstveno sposobni za obavljanje tra`enih poslova - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti sljede}e dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): - Biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, - Diplomu o sticanju stru~ne spreme, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - Potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu na sli~nim poslovima nakon sticanja VII stepena stru~ne spreme. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas, sa svim tra`enim dokumentima, dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO Sa naznakom prijava na oglas - ne otvarati Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18 71 000 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Direktor: Emin Deliahmetovi}, dipl. ing. el.

POTRA@NJA
FIRMA hitno tra`im u najam moderne stanove (Marijin dvor Centar) do 50m2, info@sarajevohome.com Mob. 061/309-049.1900

POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN prazan dvosoban stan, do 3 kata, sa balkonom, sa grijanjem, od Pofali}a-^engi} Vile. Mob. 061/217-897.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k

PONUDA
JEDNOSOBAN lijepo namje{ten stan sa centralnim grijanjem u blizini Socijalnog. Mob. 061/156761. 647

PRODAJA
PRODAJEM jednosoban stan 35m2 sa balkonom na Grbavici kod stadiona @eljezni~ar. Tel. 061/108-238. 1935

^ETVOROIPOSOBAN stan na Trgu Zavnobiha 2 kat 112m2 dva balkona c.grijanje cijena 150.000KM.Tel:066/801737.k STUP novogradnja 45m2 7 spr. dvosoban stan, c.grijanje 1500KM/m2.Tel. 061/702-881.k A.POLJE 71m2 dvoiposoban useljiv 4. sprat c.grijanje, lift 1450KM/m2. Tel. 066/801-711.k POS. prost.H. Kulenovi}a 33,23m2 magacin cijena na upit. Pos. objekat, povoljna za ve}e firme nova izgradnja.Tel. 062/959-129.k STAN u Centru ul. Muvekita 3 spr. dvoeta`ni adaptiran 65m2=205,00KM. i Titova 5 spr. otrkovni stan ima lift. Tel. 065/819-136.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice pod vo}em, prodajem. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k PRODAJEM 700m2 sa devastiranom ku}om uz Neretvu kod Po~itelja (Moruga). Tel:062/521-302. i 061/498-857.k ^. VILA F. Hauptmana, 1. spr. 37m2=43.000KM. Otoka, @rtava Fa{izma. Tel. 061/177-556.k KU]A, P + sprat + potktovlje, cca 180m2 stambene povr{ine, gara`a, pomo}ni objekti na parceli 1.000m2, isprave 1/1, uz put Mostarsko raskr{}e Rakovica, cijena 120.000KM. Mob. 061/375787.k PRODAJEM trosobna stan 72 kvadrata u Sarajevu kod RTV Doma, Bajrama Zenunija prvi sprat.Tel. 062/393-427.k BREKA prodajem trosoban stan 79m2 II sprat. Tel.066/196-317.k

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 121920 10 Mals Sarajevo, 28. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Maja Karamehmedovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 88, Sarajevo, protiv tu`enog MUR MUR d.o.o. Sarajevo, Terezije bb, Sarajevo, radi duga u iznosu od 228,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine FBiH, broj 53/03)

- na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 5. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 6. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 7. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 8. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 9. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 23,25 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine pa do isplate, kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~l. 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Maja Karamehmedovi}

IZDAJEM prostor 50m2, pogodan za kancelarije, igraone, servise itd. Gornje Ciglane. Mob. 061/357786 i 062/531-220. 1901

PRODAJEM dvosoban stan 43m2 u centru IV sprat bez lifta sa balkonom oko cijelog stana+podrum, 120.000KM. 062/255-393.sms CIGLANE, H. Red`i}a, trosoban, odli~an. Mob. 062/055-445.sms CIGLANE - Husrefa Red`i}a, odli~an dvoiposoban, 71 m2, dvije velike terase, drugi kat. Povoljno. Mob. 061/214856.sms TUZLA, ku}a kod Jalske d`amije, Hadji}a sokak, 3 dvojna dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, c. grijanje, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM. Tel. 070/232-507, mob.062/010-842, 033/410-632.sms PRODAJEM zemlju u Kiseljaku, Gomionica, pored rje~ice Mlave,3 dunuma, nedaleko od ceste Kiseljak-Busova}a, na Fojni~kom raskr{}u, cijena povoljna! Mob. 061/840-272.sms PRODAJEM dvosoban stan, na Dolac Malti, 62/m2, lokacija odli~na.Tel.062/722-350, zvati od 11 do 17 sati.sms CENTAR, prodajem gara`u na ^obaniji za 25.000 KM. Mob. 062/124-200.sms

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, blizina Bosmala. Tel. 062/273- 148.sms CENTAR, izdajem dvosoban stan namje{ten, u centru, kao i dvoiposoban, Grbavica, 500 KM. Tel. 061/142-704.sms IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan, 65m2.Trg Me|unarodnog prijateljstva 10/3 sprat. Mob: 062/482-016 od 8 do 16 sati. OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170461. 1760 IZDAJEM dvosoban super komforan namje{ten stan, 68m2, Marin Dvor, nove zgrade, dig. tv. internet. Tel. 033/558820, 061/224-597.k POSLOVNI PROSTOR Vrbanju{a 100m2, sve namjene 1.000KM. poslovni pr.Roboto Socijalno 5 sprat 105m2 1500KM.Tel. 066/995-944.k

OBJAV LJ U J E
Dana 4. 1. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 228,70 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 228,70 KM sa zakonskim zateznim kamatama na pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 3. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 4. 2009. godine pa do isplate,

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.


TEHNIKA
PRODAJA print ma{ina Bodin Solvent. Tel. 061/895-017.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Tel: 061/515-235.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i eli aparate. Tel. 061/323-906.k PRODAJEM kau~ i fotelju cijena 110KM. Tel. 066/090-293.k POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u albumima. Tel. 062/127-833.k GOLF 2, 1.6B, 1988. g. 5 brzina, ekonomik, sony CDMP3, zvucnici Pioneer 2x50W, redovno servisiran, odli~na limarija+4 ljetne gume Continental. 2.200 KM. Mob: 061/555-663.sms PRODAJEM Vento VW 1.9 D registrovan do kraja godine. Mob: 061/227307.sms PRODAJE se Opel Astra 1.6 i.1993. godi{te, o~uvan. Mob:061/229-925.k MERCEDES 170 CDI, produ`ena varijanta, 2001. god. pre{ao 182.600 km, bez ulaganja, cijena 9.999 KM. Mob. 061/108-300.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.00 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM Opel Corsu 1,2 benzin 99 god. tek registrovan. Tel:061/375-168.k PRODAJEM za Golfa 2,3,4 alnaser altenator i za ostala vozila. Tel. 0337531996 i 062/693-470.k GOLF 2 89g. B. fabri~ka boja druga ruka. Tel. 062/966-709.k FORD escorst, Cady putni~ki 1996. gara`iran.Tel:061/925-312.k PRODAJEM Alfu Romeo Makarska registracija god. 2006. u odli~nom stanju cijena 1.700 eura. Mob:00387 62700786.k PRODAJEM Pe`o 205/1990. god. ispravan neregistrovan. Tel. 061/388-813.k PRODAJEM Golfa 6 1.4 16V2009.g. Trendlajn. Tel.061/173-947.k PRODAJEM Reno Megan Cupe 1,6 16V gara`iran dobro o~uvan registrovan do 7.2012. Mob:061/730-405.k PRODAJEM Ford K, 2001. god. Mob. 061/508-404.k KAMION korpa Iveco 35-10, god. pr. 99. plava. Tel. 553-865, 061/895-017.k RENO Megan sport, benzin, 99. god. radio plus 4 gume. Mob. 061/165-195.k VW GOLF II, 1990. god. 1600 cm3, 40 kw, registracija istekla u 3.2012. god. Mob. 061/210-504.k MIJENJAM dvosoban stan, za isti od Trga heroja do Marin Dvora. Tel. 663247.k PRODAJEM krovne prozore 4 kom./66x112cm.Tel. 061/209-911.k PRODAJEM zdrave jake p~ele u lr. ko{nicama 180KM. Tel:061/486-926.k PRODAJEM bra~ni krevet sa lotofleksom.Tel. 061/279-333.k PRODAJEM 100% efiaksno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili posl.prostoru. Tel. 061/243-891.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo Suslea, fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275440.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune, pranje i su{enje vune, liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sve novo i sa garanciom. Mob. 062/829-206 i 033/295290.k

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

49

Petog aprila 2012. navr{ilo se pola godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke i nane

VOZILA

MUNEVERA (SOKO) STEVOVI] ro|. HERCEGOVAC


preselila na ahiret u srijedu, 4. aprila 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}i Snje`ana, sestra Nada, zet Ilija, sestri}i Mirza i Vesna sa porodicama, porodice: Stevovi}, Hercegovac, Ibrahimbegovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: Voje Dimitrijevi}a 8/II, Dobrinja C V. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MUNEVERE AJANOVI], ro|. DURUMBA[I]

Uvijek }emo te se rado sje}ati i spominjati. Tvoj plemeniti lik, dobrota i saburluk zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Sin Edib, unuk Edin te ostala porodica i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 15 sati u porodi~noj ku}i, Ul. Saburina 7.
1981

SJE]ANJE

SJE]ANJE

[EFIK DAUTBEGOVI]
3. 3. 1951 6. 4. 1995.

ZAPOSLENJE
MLADI], 21. godina, tra`i bilo kakav posao da bi pre`ivio. Mob. 062/147332.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Zvati na tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k

EMINA ([ABANA) GAGULA


Tevhid povodom godi{njice smrti prou~i}e se u nedjelju, 8. aprila 2012, u 13 sati u njenom stanu, Ul. Dragana Kulid`ana 37/III
1982 71104

S ljubavlju, supruga i djeca

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211484, 033/767-995, 061/131-447.001

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je preminula na{a draga

OSTALO
PRODAJEM 4 prozora sa unutra{njim klupicama. Prozori imaju vakum staklo i orginalne dihtunge. Mob. 061/817286.sms PRODAJEM metalni kontejner ura|en za stanovanje. M0b. 062/337-755.sms AKCIJA!!! Prodaja orginal tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a najjeftinije i najbolje. 2 kutije+gratis samo 49 KM, a na vi{e cijena po dogovoru, diskrecija zagarantovana, dostava pouze}em u cijeloj BiH.Tel: 062/484-339. 550 PRODAJEM hrastovo tehni~ko drvo u trupcima. Tel:063/298-821. 639 PRODAJEM povoljno 5 prozora (duplo staklo) iz novogradnje, standarnih dimenzija, u odli~nom stanju. Mob. 061/869396.k PRODAJEM gusane radijatore i plinski bojler 24kw u ekstra stanju. Tel. 062/342140.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM za brijanje Gilette fusion 5 o{trica i Gilete mach 3. Tel:061/323906.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k

VITALIS, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. 001

MIRALEMU OSMANOVI]U

HAMIDA TODOVI], ro|. IMAMOVI]

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001

S ljubavlju i tugom, Mimica, Goran i Momo Franjkovi}


1983

Polaganje urne na{e drage mame }e se obaviti 6. aprila 2012. godine, u 12 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: njena djeca Jasna i Gordan sa porodicom
000

DOM VITALIS, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 001 POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, hamornika vrata vrata i PVCrehau stolarija. Mob. 061/214-303. 636

MAJSTOR Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u bojama 200KM. Tel. 061/529-608.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k ZIDARSKI i tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi i sve vrste {alovanja, povoljno. Tel. 033/241-465 i 062/134-827.k

SJE]ANJE

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 1611

[estog aprila 2012. navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog

KIRBY dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688. 638

PARKETAR postavlja, bespra{insko bru{enje, lakiranje, laminati i tarket, garancija. Mob. 062/212-994. 509 AUTO-kombi, prevoz, namje{taja, ve}im kombijem, selidbe, odvoz {ute i kabastog otpada, obezbjedzena radna snaga, jeftino. Mob. 061/378-166.sms

VOJISLAVA STJEPANOVI]A
U na{im si srcima i mislima. Tvoji Danko, Vesna, Ivana i Kre{o
1980

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

TU@NO SJE]ANJE

dobrom ~ovjeku i ocu na{eg velikog prijatelja

na na{u dragu

SAFIJU (HALIMA) OKOVI]


6. april 2010 - 6. april 2012.

MIRALEMU OSMANOVI]U
Praznina i tuga su u na{im srcima.
od: Bakira, Maje, Lejle, Andreja, Emme, Elmira, Meline, Dina, Profe i Edina
667

Sje}amo se zajedni~kih sretnih trenutaka i molimo Allaha da podari d`ennet tvojoj du{i. Kolektiv Prve bo{nja~ke gimnazije u Sarajevu
001

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRALEM (MEHE) OSMANOVI]

RIFAT (MUSTAFE) HAFIZOVI]

preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 83. godini. preselio na ahiret u utorak, 3. aprila 2012. u Njema~koj, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 17 sati na mjesnom mezarju Lug - Jablanica. Polazak d`enaze je u 16.45 sati ispred d`amije u Jablanici do mjesnog mezarja Lug. O`alo{}eni: majka Mejra, supruga Jasmina, sinovi Adi i Nino, brat Muhamed, sestre Emira i Zumreta, te porodice Osmanovi}, Katica, Begovi}, \edovi}, Sarajli}, Avdi}, Franjkovi}, Had`ihasanovi}, Bori}, Prevljak, Ljevi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u porodi~noj ku}i na Lugu. Ku}a `alosti: Ul. Husrefa Red`i}a br. 16/III - Sarajevo.
002

D`enaza }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: bra}a D`emal i Muhamed, snaha Hamida, zet Haris, unu~ad Amar i D`ana, brati}i Muris, Mirsad, Muhidin, Zlatko i Mustafa, brati~ne Mirsada, Vesna i Azra, te porodice Hafizovi}, Be{lagi}, Zlotrg, Korjeni}, Had`ovi}, ^eljo, Gaco, Koso, Pa{i}, Ismailovi}, Smajlagi}, Bi{~evi}, Dora~i}, Teskered`i}, Sulejmanagi}, Terzi}, Mu{ovi}, Zlatar, [abanovi}, Arap~i}, Bahtijarevi}, ^opelj, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji ^obanija. Ku}a `alosti: Ul. Podgaj br. 11/II - Sarajevo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
002

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUNIR (HAMDIJE) JAMAKOVI]

RAMADAN (BEJTU[A) MAHMUTOVI]

preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 89. godini.

NURIJA (MEHMEDA) HASAGI]

D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Fethija, k}erka Nezira Neda Baji}, D`enana Zuki}, unuka Aida Makowski, Lamija i D`ejla, praunuci, brati}i Maida ]ejvan, Fatima Cita Somun, Said Jamakovi} i Mirza Mido Jamakovi} sa porodicama, sestri}i Rusmir Hani} i Amra Zvizdi} sa porodicama, zetovi Refik Serdarevi}, Jorg Makowski i Atif Zuki}, svastika Abida Lagumd`ija sa porodicom i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. Muse ]azima ]ati}a br. 6.
655 000

preselio na ahiret u srijedu, 4. aprila 2012, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi D`emo, Smajo, Nusret, Ismet, Bejtu{, Adem, Sead, Mirsad i Daim, k}erke Ko{tana, Azra i Rabija, snahe i zetovi, unu~ad i praunu~ad, bra}a Ganija i Suljo, sestra Raza, snahe, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Mahmutovi}, Bahtijar, Beri{a, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Remze Ahmetovi}a br. 18 - Bla`uj.
000

Uvijek }emo se sje}ati lijepih trenutaka provedenih zajedno sa Tobom. Amir i Hajro

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.


Prvog aprila 2012. godine umro je doajen na{e oftalmologije

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

51

Osmog aprila 2012. godine navr{it }e se ~etrdeset bolnih dana otkad je na{a najdra`a

prim. dr. KEMAL (had`i hfz. ZUBEIRA) VRANI]


oftalmolog

SAIDA (OMERA) MUDERIZOVI], ro|. FERIZBEGOVI]


preselila na ahiret. Nedostaje. Porodica Hatma-dova }e se pokloniti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14 sati u ku}i `alosti, Potoklinica 31, visoko prizemlje desno.
001 1978

Bio je jedan od osniva~a i decenijama {ef Oftalmolo{ke slu`be Doma zdravlja, lije~io o~i i korigovao vid Sarajlijama, a pri tome se iskazivao kao dobar i human ~ovjek i ljekar. ^itavog svoga radnoga vijeka bio je i vrijedan dru{tveno-politi~ki radnik, koji nije propu{tao da bez njega pro|u bilo kakve akcije koje vode dobrobiti ljudi i napretku dru{tva. Hvala mu za sve {to u~ini za zdravstvo i gra|ane na{eg Sarajeva! Ljekarska-Lije~ni~ka komora Kantona Sarajevo

ZAHVALNICA

Povodom smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

mom jedinom amid`i}u

ASIM (had`i IBRAHIMA) DAUTBA[I]


Ovim putem `elimo da izrazimo na{u zahvalnost na pa`nji prilikom lije~enja na{eg supruga i oca osoblju KCUS-a, generalnom direktoru prof. dr. Farisu Gavrankapetanovi}u i prof. dr. Ismetu Gavrankapetanovi}u. Tako|er, zahvaljujemo na nesebi~noj podr{ci prilikom organizovanja posljednjeg ispra}aja rukovodstvu i ~lanovima Saveza udru`enja boraca Patriotske lige BiH Sarajevo. Posebna zahvalnost na ukazanoj podr{ci pripada rodbini, prijateljima, kom{ijama i biv{im radnim kolegama na{eg Asima. O`alo{}ena porodica
665

prim. dr. KEMAL VRANI]

Dr. Remza Vrani} Bezdrob sa porodicom


1979

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom zetu i tetku

plemenitom ~ovjeku, dragom zetu i tetku

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ASIMU DAUTBA[I]U

ASIMU DAUTBA[I]U

ZAHIDA U[ANOVI], ro|. SILAJD@I]


preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.
665

Sretni smo {to si bio dio na{eg `ivota, a beskrajno tu`ni jer }emo dalje bez tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, Amira, Vedran, Vedrana i Emina
665

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Jasmina, Nermin i Selma

[estog aprila 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog oca, dede, brata i ujaka

IN MEMORIAM

O`alo{}ene porodice: U{anovi}, Silajd`i}, Mu~aki, Selimovi}, Avdi}, Imamovi}, Omeragi}, Obu}a, Spahi}, Drkenda, Red`epagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Humka br. 45.
000

Navr{ava se ~etrnaest godina od kada nas je napustila

TOMISLAVA (ANTE) MATUKI]A

DARINKA HI@AR
7. 4. 1998 7. 4. 2012.

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO


Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380
664

Oti{ao si tiho iznenada, tako da je to jo{ te`e prihvatiti. Nek je pokoj tvojoj du{i. Po~ivaj u miru, STARI. O`alo{}ena porodica
1977

Vrijeme prolazi, `ivot se nastavlja, ali ni{ta nije isto bez tebe. S ljubavlju i tugom, tvoja k}i Ivanka

Mob. 00 387 61 191-010


666

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

[estog aprila 2012. navr{ava se tu`na godina otkako nas je napustio na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a majka, nana i pranana

FATIMA (NAILA) KARI], ro|. VRA@ALICA


poslije kratke i te{ke bolesti preselila na ahiret u ponedjeljak, 2. aprila 2012, u 44. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.

NURA LINDOV, ro|. [U[NJAR

NURIJA (MEHMEDA) HASAGI]


Vrijeme prolazi, ali ljubav i po{tovanje prema tebi ostaju. Tvoj brat Mesud sa porodicom
656

Prevoz obezbije|en ispred Jordanske d`amije na Grbavici sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: otac Nail, suprug Fuad Muratovi}, sinovi Elmin i Armin, k}erke Nejra, Zerina i Elma, Muratovi} Jasmina, Muratovi} Hasan, sestra Jasmina D`aferovi}, sestri}i Ejub i Adis, sestri~na Ena, svekrva Mulija, djeveri Suad i Faruk sa porodicama, zaova Elvedina sa porodicom, te porodice Muratovi}, Vra`alica, Maka{, Kari}, D`aferovi}, Alispahi}, [ehi}, D`abija, Trapo, Red`ovi}, Kundak, Hod`i}, Bahtanovi}, Pinjo, Kadri}, Hajvaz, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. Ku}a `alosti: Ul. gornjovakufska br. 3.
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14 sati na mezarju Godinja - Trnovo. Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Ko{evsko Brdo u 11.30 sati sa zaustavljanjem na terminalu Ilid`a u 12 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Zahid i Muhamed, k}erke Mejra i Fehma, snahe Emina i Sabina, unu~ad Lejla, Merima, Azra, Bisera, Kemo, Haris i Kenan, praunu~ad Tarik, Amar i Nejra, zetovi Mirza, Benjamin, Samir, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Lindov, [u{njar, Podgorica, [}eta, Mud`elet, Pervan, Tanovi}, ^engi}, Zahirovi}, Godinjak, Kadri}, Sarvan, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. Antuna Hangija br. 3/prizemlje.
000

SJE]ANJE

Dragi brate, ~esto smo u mislima sa tobom

Pro{lo je sedam dana od kada je prestalo da kuca plemenito srce moje drage majke

SJE]ANJE

na na{eg voljenog sina i brata

POSLJEDNJI POZDRAV

NURIJA (MEHMEDA) HASAGI]

ZAHIDE BIJEDI]

na{oj uva`enoj i po{tovanoj

Puno nam nedostaje{. Sa ljubavlju i po{tovanjem, Tvoj brat Asim sa familijom


657

Draga mama - Bebo moja (tako sam te zvala), hvala ti za sve {to si u~inila za mene, a toga je bilo previ{e. Tvoja Hika Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 8. aprila 2012. godine, u 15 sati, Ul. had`i Idrizova 4/IV.
1974

AMELA (ENESA) KAZAZI]A


5. 4. 2007 5. 4. 2012.

SJE]ANJE

Dragi brate, puno nam nedostaje{, ali moramo se miriti sa sudbinom

IN MEMORIAM

Prije 40 dana ostali smo bez na{e drage sestre

Uvijek si s nama i tako }e biti dok nas bude. Tvoji: mama Raza, tata Enes i brat Nafik sa porodicom
1944

MIRJANI (SVETOZARA) GAKOVI]


muzejskoj savjetnici u penziji Kolektiv Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH 1975
IN MEMORIAM

SJE]ANJE

dr. MIRKO HO[EK


6. 4. 1981 - 6. 4. 2012.

na

NURIJA (MEHMEDA) HASAGI]

SOFIJA HO[EK
6. 4. 2000 - 6. 4. 2012.

MARIJE LALE KULA[, ro|. SI]ANICA

NENADA OMBA[I]A
2007 2012.

FATIMA M. O[TRO
6. II 2002 6. IV 2012.

Stalno smo u mislima sa tobom. Tvoj brat Muhamed sa familijom


658

Sa ljubavlju i tugom,

Sje}anje na plemeniti nam lik na{e nezaboravne Fatima.

Porodica
AX

njene Ru`a i Cika sa svojim obiteljima


1922

Supruga i djeca
88104

Tvoji koji te ne zaboravljaju


AX

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.


Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i znance da je na{ dragi suprug, otac, nono, brat, svekar, tast, ujak i zet, gospodin

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
S bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a voljena

53

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ANTON BRACO BLE^I]


blago u Gospodinu preminuo u srijedu, 4. aprila 2012, u 84. godini, nakon kratke i te{ke bolesti. Pogreb dragog pokojnika bit }e u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 12 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Ana, sin Zrinko, k}i Vesna, unuci Katarina, Marina i Andrej, sestra Nada, snaha Slavica, zet Aleksandar, ne}aci Predrag, Jasna i Nenad, svastika Mira, te ostala rodbina i prijatelji
000

LJILJANA ZLATANOVI] VUKSANOVI]


1934 - 2012.

MULA TABAKOVI], ro|. ZIMI]

preminula nakon kra}e bolesti 3. aprila 2012. u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 6. aprila 2012. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Nino, sinovi Dragan i Du{an, sestre Vera i Bo`ana, snahe Mila, Jasna, Irena i Courtney, unu~ad \or|e, Ognjen, Rado{ i Ana, zetovi Pero Miloglav i Danilo Dursun, sestri~ne i sestri}i Rina, Svjetlana, Gordana, Igor i Aleksandar, porodice Zlatanovi}, Vuksanovi}, Ili}, Miloglav i Dursun, te mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti. Ul. Kemala Kapetanovi}a br. 30/VI sprat, stan 25.
000

preselila na ahiret u srijedu, 4. aprila 2012, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred MZ Sokolje sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug Meho, sin Muriz, snaha Samija, unu~ad Fe|a, Amina, Mujo i Selma, brat Meho, sestre Hanka i ]amka, snaha Fadila, zet Adem, brati} i brati~ne, sestri}i, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, djeveri Hamed, Salko, Mehem i Ibro sa porodicama, zaova Nura sa porodicom, te porodice Tabakovi}, Zimi}, Kari}, Kukavica, Ali}, Had`i}, Mujki}, Kere{, Bi~i}, ^av~i}, Halilovi}, Vatre{, Cocali}, Gakovi}, Jusufbegovi}, Katica, Bjelonja, Ajdinovi}, Oru~, Memi}, Be{o, ]esovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Numan-pa{e ]uprili}a br. 79, Sokolje.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

ANTON BRACO BLE^I]

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Pro{lo je {est mjeseci od iznenadnog odlaska na{e nepre`aljene

Na{a lijepa dru`enja u Sarajevu i Cresu osta}e u na{im sje}anjima. Obitelji upu}ujemo su}ut. Sa tugom i po{tovanjem, Roki} Ivana i Ljubi{a, Jasna i Dragan, Nata{a i Nenad
1968

MILENA KRIVDI], ro|. CRNOMARKOVI]

SVIJETLANE KADIJEVI] MANDI]

5. 10. 2011 - 5. 4. 2012.

U sje}anju i tuzi obilje`avamo 10 bolnih godina otkako nisi sa nama, najdra`i na{

preminula 4. aprila 2012. u 64. godini. Sahrana }e se obaviti 6. aprila 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.

Draga Lucia, {est mjeseci poku{avamo nau~iti `ivjeti bez tebe, bezuspje{no. Sve nas podsje}a na tebe, nedostaje{ nam do bola. Niko i ni{ta te ne mo`e zamijeniti. Po~ivaj u miru sa tvojim Draganom. Vole te tvoje k}erke: Anja, Olja i Nina, majka Jovanka Mandi}, sestra i zet Tatjana i Milenko Tepav~evi} sa Vanjom i Bojanom, svekar i svekrva Ljubo i Ljubica Kadijevi} sa Nadom i Tamarom i njena Stanka
1965

RADMILO MIHI] dipl. ecc.


6. 4. 2002 - 6. 4. 2012.

O`alo{}eni: sinovi Tomislav i Velibor, k}erka Antonija, snaha Jadranka, zet Zdravko, unu~ad Jelena i Aleksandar, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. bosanska br. 13/8.
000

TU@NO SJE]ANJE

Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom na tvoju li~nost ~uvamo te u na{im mislima i osje}anjima. Supruga Rajna i k}erka Sonja sa porodicom
1972

na na{u dragu razrednicu i profesoricu

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj tetki

[estog aprila 2012. navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog

SAFIJU (HALIMA) OKOVI]


6. 4. 2010 - 6. 4. 2012.

MUSTAFE (AVDE) IBRULJ

Hvala Vam za dobrotu, ljubav i po`rtvovanost kojima ste nas obasipali. Zauvijek }emo ~uvati uspomenu na Va{ dragi lik. U~enici IV1 i IV2 prve generacije Me|unarodnog Kembrid` centra u Prvoj bo{nja~koj gimnaziji sa razrednicom
1971

6. 4. 1992 - 6. 4. 2012.

MIOMIR VU^IJAK

DRAGI BENDER
od Jelene, @eljke i Svjetlane Oberan
1970

Puno nam nedostaje{. Porodica


1961

Tvoje: Nevenka, Svjetlana i Nina


1911

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

^etvrtog aprila 2012. godine u Novom Sadu preminula je poslije te{ke bolesti na{a voljena

U utorak, 10. aprila, navr{ava se osam godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

MIRJANA GAKOVI]

NAFIJA OMERAGI], ro|. NUMANOVI] LUKAVAC

Tevhid i hatma-dova prou~it }e se u nedjelju, 8. aprila, u Begovoj d`amiji u 12 sati.

kustos Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti u penziji Sahrana }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 12 sati na groblju Vraca. O`alo{}eni: porodica Gakovi}, rodbina i prijatelji
1967

Njen plemeniti lik nosimo u srcu, njenu vedrinu i dragost u dubinama na{e du{e. K}erka Mirsada, sin Mustafa i unu~ad
652

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo da je na{ dragi

S bolom i tugom obavje{tavamo prijatelje i poznanike da je na{ dragi

SJE]ANJE

Opra{tam se od moje drage

BORISLAV (PERE) MILANOVI]


1929 - 2012.

MIRJANE GAKOVI]
koja je na{e prijateljstvo grijala toplinom svoje du{e. Njeno srce je bilo veliko i kucalo za sve koje je voljela i poznavala.

DEMIR (ADEMA) RAGIPOVI]


preselio na ahiret u srijedu, 4. aprila 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga [ehrija, sinovi Jusuf, Nasuf, D`email, Dervi{, Salih, Muamer i Munir, k}erke Sulejma, Zumreta i Bisera, bra}a Ha{im i Zaim sa porodicama, sestre D`emila i Hafiza sa porodicama, snahe Safija, Ramiza, Samija, Elvira, Mersija, Sanela i Sanela, zetovi Rafet, Rifet i Sadik, unu~ad Edis, Azra, Alida, Alma, Amra, Meliha, Ajla, Amir, Amadela, Amar, Aldin, Nidal i Mediha, praunu~ad, te porodice Ragipovi}, Ajdinovi}, Ali}, Daci}, Re~, [krijelj, Maki}, Tuti}, Im{irovi}, Hu{i}, Mujezinovi}, Avdi}, Aganovi}, Bali}, Ru{evi}, Bajrovi}, \eki}, Bogu}anin, Suljevi}, Mani}, Ferizovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Potur [ehidijina 89, Boljakov Potok. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuske okretnice 15 - Bu~a Potok - sa polaskom u 13.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Zrak, Otoka, RTV dom i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

nakon kra}e bolesti preminuo 4. aprila 2012. u 83. godini. Ispra}aj }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 15 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana na pravoslavnom groblju Trnovac. VJE^NAJA PAMJAT! O`alo{}eni: sinovi Perica i Dragan, unu~ad Dino, Nela i Lana, snahe Aida i Amela, bra}a An|elko i Drago, sestra Koviljka, snahe Dragica i Ilinka, porodice Milanovi}, Kantard`i}, Seleskovi}, Radulovi}, Novakovi}, Savanovi}, Bulovi}, Leskur, Vukojevi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

@ivjela je ~asno i ~estito. S tugom, Nevzeta Osmanbegovi}


1969

Umro je na{ iskreni i dragi prijatelj

NENAD NE[O TOMI]


geodetski in`enjer

[estog aprila 2012. navr{ava se godina od kada nas je napustio na{ dragi otac, svekar, dedo i pradedo

Dijelili smo sve radosti i sve tuge koje nam je `ivot donosio. Bilo je to pravo prijateljstvo. Neno, hvala ti. Porodica Vuca
1964

SJE]ANJJE

na drage prijatelje

HAD@IMUSTAFI]

SJE]ANJE

FRANO (ILIJE) MARU[I]


Praznina u na{im srcima uvijek }e biti prisutna, ali i dalje, kako vrijeme odmi~e, tvoj veseo duh je uz nas, ba{ kao i tvoj dragi lik koji nikada ne}emo zaboraviti. S ljubavlju, tvoji sinovi Stanko i Zdenko sa porodicama
1966

prim. dr. LALA LJUBUN^I]


2007 - 2012.

Danas se navr{ava pet godina otkako smo ostali bez na{e Lalke. S ljubavlju, Sa|a, Mustafa i Fe|a sa svojim porodicama
1920

8. 4. 2009 - 8. 4. 2012.

MILICA

6. 4. 2008 - 6. 4. 2012.

SMAIL

S tugom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Porodica Jevti}


1937

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.


[estog travnja 2012. navr{ava se godina od odlaska na{eg dragog

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

55

BRANISLAV BILI]

HAMDIJA POZDERAC
6. 4. 1988 6. 4. 2012.

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji


001A

S ljubavlju i po{tovanjem, njegovi: Milka, Dubravka, Sead i Ajla


1945

... za ovaj trenutak pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

SJE]ANJE

[estog aprila 2012. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg

a 18. aprila na{a sje}anja su upu}ena na ro|endan njegovog poginulog sina

MEHMED ([AHMANA) ZEJNILHOD@I]


preselio na ahiret u utorak, 3. aprila 2012, u 76. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 6. aprila 2012. godine, poslije d`uma-namaza u haremu Careve d`amije u Vi{egradu, a ukop }e se obaviti na porodi~noj parceli Kabernik - Vi{egrad. O`alo{}eni: supruga Hasnija, k}erke Suvada, Jasmina, Fetija, Medina i Hanka, zetovi Azem, Sejo, D`evad, Azmir i Miki, unu~ad Selma, Hurija, Damir, Haris, Adela, Ned`ad, Belma i Arnel, praunu~ad Haris, Edis i Sajra, brat Esad, brati}i i brati~ne, {ure Hasan i Adem, {urnjave [emsa i Ifeta, te porodice Zejnilhod`i}, Lemezan, Kepe{, Toski}, Alihod`i}, ^amd`i}, Had`i}, Divjan, Begovi}, Avdi}, Kurti}, Miler, D`aferovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. butilska bb, Bojnik. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 9 sati, sa usputnim zaustavljanjem kod Vije}nice. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

D@AFER SALETOVI]
6. 4. 2004 6. 4. 2012.

dr. LUKE KLJENAKA

DARKA KLJENAKA
18. 4. 1967 13. 12. 1992.

S po{tovanjem, porodica
1953

S ljubavlju, tugom i trajnim sje}anjem, supruga Bisera, k}erka Dijana sa porodicom i porodice Kljenak, Had`iselimovi}, Had`ismajlovi}, Grubor, Hrisafovi}, Ezgeta, Me~evi}, Jones, Hakl i Todorovi}

1949

SJE]ANJE Va{im odlaskom sve je druga~ije, sve je prazno i bolno. Stalno ste u na{im mislima, jer svi smo iz jedne porodice ^uri} iz Bugojna

[estog aprila 2012. navr{ava se sedam godina od kada nije sa nama na{ dragi deda

... za ovaj trenutak pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HANIFA (IBRAHIMA) NUMANOVI], ro|. MULAMUSTAFI]

IBRAHIM (RE[IDA) ^URI] \EMKA (SULEJMANA) ^URI] MEHO (RE[IDA) ^URI] HABIBA ([A^IRA) ^URI] IBRAHIM (JUSUFA) ^URI] RE[ID (IBRAHIMA) ^URI] JUSUF (IBRAHIMA) ^URI]
Porodica
70230

SLAVKO VAJNBERGER
11. 9. 1926 6. 4. 2005.

Njegovu dobrotu i plemenitost trajno nosimo u na{im mislima i srcima. Vedran, Zlatan i Azra
1942

Danas se navr{ava 40 dana da je na{a draga majka i baka

IN MEMORIAM

preselila na ahiret u utorak, 3. aprila 2012, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. aprila 2012. godine, u 14 sati na mezarju Divi~. O`alo{eni: sin Hasan, zet Naser, k}erke D`emila i Mensura, unu~ad, praunu~ad, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije klanjanja d`enaza-namaza u d`amiji Divi~. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MARIJA LALA KULA[, ro|. SI]ANICA

FADIL (DAUTA) ALIKADI] - BEG 6. 4. 1993 6. 4. 2012.

sklopila svoje umorne o~i. S ljubavlju i tugom, njeni: Branko, Marina i Nina
1922

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga, sin, snaha i unuka


1863

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na{ dragi suprug, tata, dedo i punac

NURIJA (MEHMEDA) HASAGI]


6. april 2011 6. april 2012.

@ivi{ u svakom otkucaju na{ih srca. Tvoji: Zejfa, \ana, Sanela, Mladen, Sanjin i Benjamin
AX

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na supruga

Sedmog aprila 2012. navr{it }e se tri godine od kada nije sa nama na{a draga supruga i majka

HATID@A KARAHOD@I]

LAZU [KUNDRI]A
6. april 2005 6. april 2012.

Draga majko, hvala ti za svu ljubav i pa`nju kojom si nas obasipala. Tvoji: suprug Mustafa, djeca Dunja, Jagoda i Damir sa porodicama
111

nosioca najve}eg priznanja Partizanska spomenica 1941 1945. TU@NO SJE]ANJE Ne smije biti zaborava dobrom ~ovjeku i suprugu. Uvijek }e{ biti sa nama, jer si to Ti svojom pa`njom i dobrotom zaslu`io. Tvoja supruga Azra sa djecom
1956

iz Fo~e 25. 5. 1933 18. 6. 1968.

HUSO KLAPUH

iz Fo~e 20. 10. 1935 13. 1. 2010.

BADEMA KLAPUH

MAIDA HONI], ro|. KLAPUH


iz Fo~e 18. 4. 1963 6. 4. 2004.

S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem }emo Vas spominjati, a u na{im srcima zauvijek ~uvati. Zauvijek o`alo{}eni: k}erka i sestra Aida ^elik s porodicom, djeca i unu~ad Edita i Edin
613

MILICA HAD@IMUSTAFI]
1943 2010.

SMAIL HAD@IMUSTAFI]
1943 2008.

[estog aprila navr{ava se 40 dana od kad nas je napustila na{a draga

[estog aprila 2012. navr{avaju se tri godine otkako nas je napustila na{a draga

^etvrta godina bez taje i djeda, druga godina bez mame, bake i sestre. Sjetimo se ~esto na{ih rije~i da ~ovjek prestaje biti dijete kad ostane bez roditelja. Da, to je bolna istina, ali mno{tvo prelijepih i toplih zajedni~kih uspomena vodi nas kroz `ivot, `ivi u na{im srcima i grije ih toplinom na{e nesebi~ne ljubavi. Vole vas va{i: Samir, Bilja, Bato, Nadica, Haris, Adrian, Enni i Darko. Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo godi{nji pomen davati u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 13 sati na groblju Bukov~i}i u Tuzli.
1935

JELKA @EGARAC

SANIJA MARI]

Ona nas nije ostavila, samo se preselila u na{a sje}anja. Zahvaljujemo svima koji je se sjeti{e. S ljubavlju i tugom, o`alo{}ena porodica
71120

Sje}anje na tebe ne blijedi. Tvoj plemeniti i blagi lik ~uvamo u svojim mislima i srcima. Hvala ti za svu ljubav koju si nam pru`ila. Tvoji najmiliji
1950

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Petog aprila navr{ilo se sedam dana od kada je prestalo da kuca plemenito srce na{e drage

[E]E TRHULJ, ro|. JALOV^I]

Ovim putem `elimo da zahvalimo prof. dr. Rusmiru Mesihovi}u, prof. dr. Farisu Gavrankapetanovi}u, osoblju Nefrolo{ke klinike, Klinike za bolesti srca i reumatizam, a posebno osoblju Infektivne klinike i Gastroenterohepatolo{ke klinike na nesebi~nom zalaganju u toku lije~enja na{e majke. Tako|e zahvaljujemo rodbini, prijateljima, radnim kolegama, kumovima i kom{ijama koji su podijelili s nama na{u tugu i suosje}ali u na{em bolu. Volimo te i `ivje}e{ zauvijek u na{im srcima. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u stanu merhume u Ulici Azize [a}irbegovi} 124/II, u petak, 6. aprila 2012. godine, u 15 sati. Porodica
1943

Na{oj dragoj MAJKI

[E]I TRHULJ, ro|. JALOV^I]

Pro{lo je tek sedam dana, a ti nam ve} beskrajno nedostaje{. Tvoji: Erdal, Sanja, Armin i Na|a
1943

Sa neizmjernom tugom i ljubavlju sje}amo se na{ih

6. 4. 1946 6. 4. 2012.

HAZIM MAGLAJLI]

RABIJA MAGLAJLI], ro|. TELALAGI]


24. 4. 1989 6. 4. 2012.

17. 1. 1997 6. 4. 2012.

ALMIR MAGLAJLI]

10. 2. 2002 6. 4. 2012.

HAJRIJA MAGLAJLI]

SUADA GRUNFELD, ro|. MAGLAJLI]


2. 11. 2009 6. 4. 2012.
1878

Uvijek u na{im mislima. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica

TU@NO SJE]ANJE

Deset godina nije sa nama na{ voljeni

RAMIZ RAHI]
6. 4. 2002 6. 4. 2012.

Njegovi: Habiba, Orhan, Tarik, Emina i Ognjenka


1367

58

PREDAH

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ukoliko vam je stalo da ostvarite poslovne ciljeve ili zapa`eni uspjeh, preuzmite inicijativu na razli~itim stranama. Imate dovoljno energije da se izborite za uspje{nu poziciju me|u saradnicima. Ponekad djelujete suvi{e hvalisavo i neumjereno. U~inite sve {to je potrebno da prenesete inspiraciju i zadovoljstvo na voljenu osobu. Usmjerite misli i energiju u pozitivnom pravcu. Neko vas nepotrebno optere}uje dodatnim obavezama, ali vi pre{utno pristajete na takav saradni~ki odnos i imate svoju viziju. Jasno vam je da postoje razli~ite faze poslovnih mogu}nosti, strpljivo sa~ekajte na svoju priliku. Nedostaje vam ne~ije prisustvo ili emotivna pa`nja. Nemojte sebi dozvoliti da zalutate u pravcu pogre{ne osobe. Izbjegavajte situacije koje vas previ{e iscrpljuju. Bolje je da ne istra`ujete nepoznatu oblast ili poslovna pitanja koja spadaju u zonu visokog rizika. Nema razloga da ~inite stvari koje predstavljaju potencijalnu opasnost za va{ poslovni ili dru{tveni ugled. Skloni ste ~estim promjenama emotivnog raspolo`enja. Ali ne mo`ete dobiti sve {to pri`eljkujete u susretu sa bliskom osobom. Poti~ite kod sebe dobru volju i koncentraciju. Trenutni gubitak ne treba prihvatiti kao li~ni poraz, ve} kao logi~an slijed doga|aja ili dobar povod da promijenite poslovnu taktiku. Nema razloga za zabrinutost i paniku, sa~ekajte na bolju poslovnu priliku. Va{u pa`nju zaokupljaju neobi~ne situacije, ne~ija pojava ili laskavi komplimenti. Ali, u naletu strasti razum polako gubi kontrolu. Va`no je da sa~uvate zdrav razum ili prisebnost duha. Suo~avate se sa razli~itim komplikacijama, ali nemojte dozvoliti da neko drugi odlu~uje o va{im poslovno-finansijskim interesima. Potrebno je da utvrdite listu prioriteta i da se izborite za bolji status me|u saradnicima. Nema razloga da sumnjate u ne~ija osje}anja. Dozvolite sebi da vas ponese emotivni zanos kao dobar ljubavni predznak. U`ivajte u lijepim stvarima, opustite se od napornih obaveza. Ponekad nije lako prepoznati tim koji pobje|uje i potencijalni gubitak. Pa`ljivije analizirajte odgovore koje dobivate od bliskih saradnika, svako ima teoriju i vje{to brani svoje poslovne interese. Djelujete napeto, po~inje da vam smeta ne~ije prisustvo ili arogantno pona{anje. Ne `elite da umanjite kriterije i o~ekivanja. Izbjegavajte neke naporne ili stresne situacije koje vas zamaraju. U susretu sa saradnicima ne dopadaju vam se ne~iji postupci ili pona{anje. Na osnovu prvog utiska shvatit }ete kome treba da vjerujete u poslovnim pregovorima. Oslonite se na intuiciju i mentalne sposobnosti. Potrebno vam je ne~ije emotivno razumijevanje, ali partner ne pokazuje naro~ito interesovanje da vam udovolji. Nema potrebe da se optere}ujete te{kim mislima. Obistinjuju se va{e poslovne prognoze, tako da osje}ate veliko samopouzdanje i odlu~nost u susretu sa saradnicima. Nemojte dozvoliti da neko mijenja smisao va{eg uspjeha, doka`ite intelektualne ili prakti~ne sposobnosti. Nema potrebe da prikrivate namjere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom. Prijat }e vam {etnja ili boravak u prirodi, opustite se. Ne vjerujete u ne~iju pri~u, ali istovremeno nemate ni veliki uticaj na okolinu. Probleme vam zadaje jedna mla|a osoba, koja bez va{eg znanja ili odobravanja ~ini pogre{ne stvari. Poku{avate da ostvarite dobru komunikaciju. Partner umije iznenada da vas izazove na burnu reakciju. Ne volite kada se neko poigrava va{im strpljenjem. Nemojte dozvoliti da vas optere}uju razli~iti problemi. Umor, lo{a koncentracija ili rasijanost predstavljaju dovoljan povod da se ne upli}ete u razli~ite komplikacije. Neko od saradnika mo`e da zavr{i i va{ dio obaveza. Prihvatite alternativna rje{enja. Bolje je da pa`nju posvetite porodi~nom `ivotu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovla|uju poznata pravila igre. U ve~ernjim satima prijat }e vam opu{tena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju. U susretu sa saradnicima obratite pa`nju na razli~ite detalje i ne~ije pona{anje, stvari koje imaju su{tinsko zna~enje ostaju skrivene izme|u redova. Provjerite zvu~ne parole i ne~iju ulogu u poslovnoj saradnji. Kod vas provejava emotivna nota, a kod partnera smisao za lijepim ili korisnim stvarima. Sjajno se dopunjavate na razli~ite na~ine. Priu{tite sebi dobru zabavu u odabranom dru{tvu, relaksirajte se. Va{e pona{anje mo`e da se tuma~i kao profesionalna nesnala`ljivost, stoga morate da promijenite stav i nastup pred saradnicima. Sve ima svoju dobru i lo{u stranu, na vama je da sa~uvate poslovne interese. Djelujete suvi{e zabrinuto u susretu sa voljenom osobom. Zajedni~ke doga|aje naj~e{}e tuma~ite na osnovu subjektivnih mjerila. Potrebno je da pobolj{ate psihofizi~ku ravnote`u.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: okarina, samaran, postiti, lo, ntr, riri, ib, inicijativa, t, titule, rn, ito, amarela, alen, nikol, anarhisti, i, pd, ion, opat, regrutirati, ama, keri, a~, tira, rijeka, e, domin, ter, reanimator.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC Oslobo|enje Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu Premio Giornalistico Paolo Borsellino koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Maria ss Assuanta u saradnji sa Asocijacijom Paolo Borsellino sa sjedi{tem u Rimu i Zlatni trofej za kvalitetu (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no obla~no, povremeno sa ki{om i pljuskovima. Poslije podne na zapadu i jugu, uve~e u svim predjelima prestanak padavina i razvedravanje. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 9 do 14, maksimalna dnevna od 16 do 21C. Sutra prije podne prete`no sun~ano, poslije podne i uve~e umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U nedjelju i ponedjeljak vjetrovito i hladno. U nedjelju obla~no, povremeno sa ki{om, na planinama sa snijegom. Prije podne u sjevernim, poslije podne i u ostalim predjelima prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. U ponedjeljak umjereno obla~no. U Sarajevu prije podne obla~no, povremeno sa slabom ki{om, popodne promjenljivo obla~no. Puha}e slab, zapadni vjetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna 17 C.

Danas }e prete`no sun~ano biti u Gr~koj, Italiji, sjevernoj Francuskoj i centralnoj Njema~koj. Na Skandinavskom poluostrvu bi}e obla~no sa susnje`icom i snijegom, a u centralnim i ju`nim predjelima Evrope umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Stockholm sa 2, a najtopliji Atina sa 24C. Na Balkanu obla~no, povremeno sa ki{om i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo u Gr~koj prete`no sun~ano cio dan, a na Jadranu }e poslije podne do}i do razvedravanja. Maksimalna temperatura od 16 do 24C.

60

KULTURNI VODI^
TITANIK 3D
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 16.10 i 20 sati. met Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

BIJES TITANA 3D
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Sam Worthington, Rosamund Pike, Liam Neeson... po~etak u 15.30 sati.

ZENICA

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

IZDAJA
akcijski triler, re`ija: Stiven Soderbergh, uloge: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender... po~etak u 20.15 sati.

TUZLA KINA
KINOTEKA
^AROBNJAK IZ OZA
re`ija: Victor Fleming. uloge: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger... po~etak u 19 sati. komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 16, 18.15, 20.30 i 22.45 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
ZVIJEZDA JE RO\ENA
{tunk mjuzikl, autor: Branislav Pipovi} i Milo{ Paunovi}, re`ija: Milo{ Paunovi}, igraju: Sandra Ljubojevi}, Sla|ana Zrni}, @eljko Erki}, \ur|a Vuka{inovi}, Vladimir \or|evi}, Velimir Blani}, Anja Stani}, Boris [avija, Ana Rosi}, @eljka Grgi} po~etak u 20 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PARADA

METTING POINT
TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Amira ]ati}a, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce je otvorena radnim danima od 8 do 16 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata Haim James Pinto. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Samostalna izlo`ba Borjane Mr|a Promjenljivo tijelo, obuhvatit }e video radove, instalacije, crte`e, objekte i fotografije nastale u proteklih 5 godina. Borjana je dobitnica nagrade Akademije umjetnosti za najbolji crte` i sliku, te finalista nagrade Zvono, za najboljeg mladog umjetnika u BiH. Izlo`ba za posjete je otvorena do 17. aprila.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Tradicionalna, zajedni~ka godi{nja izlo`ba tri umjetni~ka udru`enja AABIH, ULUBIH i ULUPUBIH posve}ena je 6. aprilu, Danu oslobo|enja grada Sarajeva. Na ovoj izlo`bi svoj umjetni~ki i stvarala~ki rad predstavit }e preko dvije stotine bosanskohercegova~kih autora arhitekata, urbanista, likovnih umjetnika, dizajnera, likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti. Izlo`ba za posjete je otvorena do 24. aprila.

drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard po~etak u 20 sati.

komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov,Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 19 sati.

POZORI[TA
NARODNO
ODMOR ZA UMORNE JAHA^E ILI DON JUANOV OSMJEH
autor: Ivica Ivanac, re`ija: Nina Kleflin, igraju: Elvira Aljuki}, Ivana Perkuni}, Armin ]ati}, Slaven Vidakovi}, Milenko Iliktarevi}, Midhat Ku{ljugi} po~etak u 19.30 sati.

BIHA]

CINEMA CITY
IGRE GLADI
SF spektakl, re`ija: Gary Ross, uloge: Jennifer Lawrence, Liam Hemswor th, Josh Hutcherson... po~etak u 14.45 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI


akciona romanti~na komedija, re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 15 i 17 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa Ku}a od kamena. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BIJES TITANA
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Sam Worthington, Rosamund Pike, Liam Neeson... po~etak u 16 i 18 sati.

KINA
UNA
\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 20.30 sati.

OGLEDALCE, OGLEDALCE
fantazijska komedija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Rober ts, Lilly Collins, Armie Hammer... po~etak u 16.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

BANJA LUKA

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

PUPIJEVA POTRAGA
animirana avantura, re`ija: Aun Hoe Goh, uloge: Gavin Yap, Diong Chae Lian, Chrisina Orow... po~etak 14 sati.

BIJES TITANA 3D
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Sam Worthington, Rosamund Pike, Liam Neeson... po~etak u 20.45 i 22.55 sati.

SIGURNA KU]A

KINA
MULTIPLEX PALAS
IGRE GLADI
SF spektakl, re`ija: Gary Ross, uloge: Jennifer Lawrence, Liam Hemswor th, Josh Hutcherson... po~etak u 17.30 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 18.40 i 21 sat.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

TITANIK
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 20 sati.

akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 20 sati.

JABLANICA

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

JACK AND JILL

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej Alije Izetbegovi}a i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU


komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 i 21.30 sati.

TITANIK 3D
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 17.30 i 21 sat.

KINA

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
Gostovanje Kamernog teatra Sarajevo SUMNJA
autor: John Patrick Shanley, re`ija: Selma Spahi}, igraju: Tatjana [oji}, Ermin Bravo, Maja Izetbegovi}, Jelena Kordi} Kuret po~etak u 19.30 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU


komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 15.30, 17.45, 20 i 22.15 sati.

JABLANICA
PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec... po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 15.50, 17.50, 20.10 i 22.20 sati. Stalna postavka Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Milo{ Samolov, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 22.15 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, Is-

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.


SP OR T

TV PROGRAM

61

BiH - Italija, prenos


BHT1 19.55
RUKOMET: ME\UNARODNI TURNIR SARAJEVO 2012.

Soko Wismar
00.15 BHT

SE

RI

Tom je ponosan {to je li je poj pla vu {i uspio prodati Gunda Hinzmannov auto. Me |u tim, ka da je Hinzmann poku{ao uplatiti novac u banku, otkriva da se radi o falsifikatu. U isto vrijeme ekipa saznaje za ubistvo Anne Krohn. Ispostavlja se da je preminula imala mnogo tajni, a njena k}erka Lilly je zavodljiva plavu{a koja je kupila auto...

JE

Vanilla Sky
Vanilla Sky, 2001.

00.15 PINK

MISTERIJA

Larin izbor
21.10 FTV

Re`ija: Cameron Crowe Uloge: Tom Cruise, Penlope Cruz, Cameron Diaz, Kurt Russell, Jason Lee, Noah Taylor

U o~ima mnogih David Aames je tek razma`eno deri{te koje uop}e ne shva}a koliko je sretno i bogato - naime nasljednik je o~eve tvrtke. U tjednu u kojem puni 33 godine David prvo provede no} s Julie, prijateljicom s kojom povremeno spava, a zatim i sa Sofijom dovitljivom plesa~icom. Me|utim, nakon automobilske nesre}e, David se na|e u zatvoru, sa maskom na licu, nesvjestan kako je i za{to tamo zavr{io...

Karmen je u viziji vidjela nesre}u u budu}nosti i zbog toga se silno upla{ila. Upozorava Laru da predosje}a zlo, ali joj ne otkriva kako je u njenoj viziji Dinko bio taj koji je poku{ao nauditi malome Zlaji. Zabrinuta Lara tr~i u Cvitkinu ku}u kako bi provjerila je li njeno dijete dobro. Karmen do`ivljava i drugu viziju, sebe i Nik{u u ljubavnom zagrljaju, ta vizija je tako|er zbuni i uznemiri vi{e nego {to je o~ekivala. Lidija u sebi skuplja hrabrost da se kona~no suo~i s Dinkom, odrje{ito ka`e Dinku u lice da vi{e ne}e trpjeti njegov teror. Dinko je ne shva}a ozbiljno. Lara je donijela snimku uspavanke na diktafonu i moli Jakova da pusti snimku njenog pjevanja Zlaji. Jakov joj obe}ava da ho}e. Me|utim, Nela ne `eli ni ~uti za to. Ona naziva Laru sebi~nom manipulatoricom koja misli samo na svoj cilj a ne na Zlajino dobro. Lidija odlu~no upada u radnu sobu s namjerom da obije Dinkov sef, ali biva uhva}ena na djelu.

O~uh 2
00.00 HAYAT
Stepfather 2, 1989.

FIL

Amadeus
22.45 RTRS
Amadeus, 1984

FIL

HOROR
Re`ija: Jeff Burr Uloge: Terry Guinn, Meg Foster, Caroline Williams

BIOGRAFSKI FILM
Re`ija: Milo{ Forman Uloge: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge

O~uh bje`i iz institucije i sti`e u drugi grad, ovaj put opona{aju}i bra~nog savjetnika. Sada se ~ini da je prona{ao savr{enu budu}u suprugu, sa posinkom koji ga voli. Me|utim, ostali mu se nalaze na putu. Oni ga ometaju u poku{aju vjen~anja. Jednog po jednog o~uh elimini{e svakoga ko mu se na|e na put...

Sunce
01.55 HRT1
Sunshine, 2007.

FIL

^udo od djeteta svezanih o~iju besprijekorno i bez gre{ke sviralo je i komponovalo jo{ od ranih godina. Mocart odrasta, popularan ali ne onoliko koliko bi mogao, ili htio, biti. On komponuje za sebe, tulumari i voli skupe stvari. Kroz cijeli film, ve} kao odrastao, nesvjestan je sna`nih uticaja svetog trojstva, trojice zaista odraslih ljudi koji su mu obilje`ili kako `ivot, tako i smrt.

TRILER
Re`ija: Danny Boyle Uloge: Cillian Murphy, Cliff Curtis, Michelle Yeoh

Ja }u budan sanjati
20.00 HRT2 DRAMA
Re`ija: Vincent Ward Uloge: Robin Williams, Cuba Gooding Jr, Annabella Sciorra, Max von Sydow, Jessica Brooks Grant What Dreams May Come, 1998.

FIL

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

Ekipa od osam znanstvenika u Icarusu II putuje prema umiru}em Suncu kako bi lansirali nuklearni projektil koji bi izazvao eksploziju i stvaranje nove zvijezde. Misija je posljednja nada za ~ovje~anstvo te je njihov zadatak va`niji od vlastitih `ivota. Putem dohvate poziv u pomo} koji oda{ilje Icarus I, nestao prije sedam godina. Usprkos negodovanju ekipe, kapetan odlu~i da ne}e pomo}i Icarusu I ve} }e nastaviti misiju...

Osu|eni
The Condemned, 2007.

FIL

22.40 TV1/MRE@A AKCIJA/TRILER


Re`ija: Scott Wiper Uloge: Steve Austin, Vinnie Jones, Robert Mammone, Tory Mussett, Manu Bennett, Madeline West

Nakon smrti sina i k}eri u prometnoj nesre}i Chris i Annie Nielsen prolaze kroz te{ko i dugo razdoblje `alovanja. Nesretnu obitelj uskoro poga|a nova tragedija u kojoj i Chris izgubi `ivot, ostaviv{i Annie posve samu. Chris nakon smrti dospije u raj i ponovno se susre}e s djecom, sretan zbog saznanja da }e jednog dana i Annie biti s njima. Kad dozna da se Annie ubila, Chris ne oklijeva oti}i do pakla u potrazi za voljenom `enom...

Pasija
22.00 HRT2 DRAMA
Re`ija: Mel Gibson Uloge: James Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Claudia Gerini, Sergio Rubini, Hristo Naumov The Passion of the Christ, 2004.

FIL

Zeynep, Melahat i Sakine se podvrgavaju testu za trudno}u. Kona~no }e biti poznato ko je trudan, a ko ne. No, dolaskom jednog gosta u ku}u, testovi bivaju zamijenjeni. Na kraju je samo jedan test pozitivan, ali niko ne zna ~iji je. Ziyi se dopala Selin, te kao pravi doma}in joj priprema iznena|enje.

Jack Conrad u korumpiranom zatvoru smje{tenom u Srednjoj Americi ~eka izvr{enje smrtne kazne. Tajkun i okrutni {ef u svijetu zabave, Ian Breckel nudi Conradu posljednju priliku za pomilovanje. On otkupljuje Conrada i ostalih devet osu|enika na smrt te ih prisili da sudjeluju u novom televizijskom reality showu. Igra je jednostavna, natjecatelji su odvedeni na pusti otok na kojem su postavljene kamere te im je re~eno da se moraju ubiti ili }e sami biti ubijeni u sljede}ih 30 sati. Nakon isteka vremena, jedini pre`ivjeli za nagradu dobit }e slobodu i veliki nov~ani dobitak, a gledatelji cijeli doga|aj mogu pratiti preko Interneta.

Judeja pod rimskom vla{}u. Propovjednik Isus od Nazareta navije{ta Bo`iju volju privla~e}i mno{tvo sunarodnjaka, ali i navla~e}i gnjev vladaju}eg sve}eni~kog sloja i farizeja. Zbog izdaje Jude Iskariota, jednog od svojih u~enika, Isusa su u Getsemanskom vrtu uhitili rimski legionari i poslan je pred sud kao izdajnik. Rimski namjesnik Poncije Pilat pere ruke od osude Isusa prepu{taju}i odluku stanovnicima Jerusalema...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija, 121. epizoda De~iji program 10.05 Jagodica Bobica, 1. ep. 10.30 Moj ku}ni svemirac, 1. epizoda 10.50 Mala princeza 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 158. epizoda 11.50 Dnevnik 1 12.05 Larin izbor, igrana serija, 119. epizoda 13.00 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija (r) 14.00 Sarajevska crvena linija, prijenos 15.05 Vijesti

petak, 6. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, dijete svijeta, animirana serija 09.15 Matematika, obrazovna serija 09.30 Putevi zdravlja, magazin (r) 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 69/142 11.05 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 11.30 Povjerljivi dosijei, strana dokumentarna serija, 5/13 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, info. program (r) 13.15 Ljubav u Kyotu, igrana serija, 4/5 (r) 14.00 Sarajevska crvena linija, prijenos 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija 15.05 Tunel, tajna opsade Sarajeva, dokumentarni program 16.00 BH gastro kutak, kulinarski show 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, animirana serija, 5/13 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.55 Me|unarodni rukometni turnir Sarajevo 2012: Bosna i Hercegovina - Italija, prijenos 21.30 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.30 Dnevnik 2 22.55 Business News 23.00 6. april u Sarajevu, specijalna emisija 23.30 CSI: New York, igrana serija, 6/21 00.15 Soko Wismar, igrana serija, 29/117 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.45 Pregled programa za subotu

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.10 10.25 10.35 11.00 12.00 12.15 12.45 13.05

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija End`i bend`i, crtana serija Medvjedi}i dobrog srca, crtana serija Istinite pri~e: @ivot u SAD-u, pravda Redhuka Dnevnik 1 Zauvijek mlad, serija (r) Gastronomad (r) Pomorske tehnologije, dokumentarni serijal

06.05 Dadilja Ana, serija ep. 10/12 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Dadilja Ana, serija, ep. 11/12 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 22/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Oluja, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija ep. 91/124 11.00 Vijesti 11.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r), nastavak 13.00 Vijesti

TV1

06.30 07.30 07.40 08.05 08.20 08.45 09.00 09.13 09.20 09.35 09.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.45 12.00 13.00

HAYAT

Kad li{}e pada, serija Traktor Tom, crtani film Fifi, crtani film Mali crveni traktor, crtani film, 9. i 10. ep. Mechanical animals, crtani film, 32. ep. Top Shop Bumba, crtani film Nodi, crtani film, 35. ep. Moji d`epni ljubimci, crtani film, 16. ep. Garfield, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Sirene, crtani film Winx, crtani film Top Shop Vijesti Slijepa ljubav, serija Kad li{}e pada, serija

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Tajna ljubav, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Gospo|ica, serija (r) 14.40 Genijalci, humoristi~na serija 15.00 Sestre, serija

PINK

Larin izbor

21.10

Sestre Eliot
13.30 14.10 15.00 15.10 15.55 16.23 16.30 17.05 18.00 18.35 19.30 20.10 21.05 22.00 22.30 22.45 01.30 02.15 03.00 03.30 04.15 04.50

14.10

Junska no}

16.00

Garfield
14.00 15.00 15.20 16.00 17.00 17.30 19.00 19.25 19.28 19.30 19.37 19.57 20.00 20.05 21.05 23.05 23.05 00.00 01.00 03.00 03.30

09.35

Sestre

15.00

15.15 Titova`a: Tatjana Ljuji} Mijatovi}, dokumentarni film 15.40 Sve }e biti dobro, serija 16.30 Jagodica Bobica, animirana serija 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 122. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.10 Mala princeza, crtana serija 19.26 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.10 Larin izbor, serija 22.10 Sarajevska crvena linija (r) 23.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 00.45 Moj tata na odre|eno vrijeme, jugoslavenski film 02.10 Dnevnik 3 (r) 02.40 Pregled programa za subotu

Ah, ta planeta (r) Sestre Eliot, serija Vijesti U fokusu Razgovor sa Majom Sar Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas Larin izbor Banjalu~ka panorama TV Bingo Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Pri~e iz radionice, serija Intervju Iz X u X, serija Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Amadeus, film Sestre Eliot, serija (r) Intervju (r) Dnevnik 2 (r) U fokusu (r) Amadeus, film Muzi~ki program

13.05 Put u Saharu, dok. serijal, ep. 9/13 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 23/134 15.00 Vijesti 15.05 Strasti i intrige, serija, 28. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija ep. 91/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 70. ep. 18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 TV Jedna, magazin za `ene 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, serija, 29. ep. 21.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show 22.00 TV Jedna, magazin za `ene 22.40 Osu|eni, film 00.20 Pono}ne vijesti 00.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show 01.30 TV Jedna, magazin za `ene 02.20 No}ni program

Bandini, serija, 4. ep. Muzi~ki program Top Shop Slijepa ljubav, serija Takeshi dvorac, zabavno-sportski TV show Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7, informativni program Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Televoting Tvoje pjesme, moji snovi Kolo sre}e Kad li{}e pada, serija Tvoje pjesme, moji snovi, muzi~ki show Sport centar Bandini, serija, 5. ep. O~uh 2, igrani film Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Vijesti u 7, informativna emisija Tvoje pjesme, moji snovi, muzi~ki show

15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 20.15 Gospo|ica, serija 21.00 Grand show, muzi~ki show 22.30 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.20 Brojevi, serija 00.15 Vanilla Sky, film 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 03.00 Grand show, muzi~ki show (r)

06.20 Iron Man, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.05 Nebeski plesa~i, crtani film 07.30 Farhat, crtani film 07.55 Bunny Maloney, crtani film 08.10 Gladijators, crtani film 08.35 Gusarska Akademija, crtani film 08.50 Gerald McBoing, crtani film 09.05 Top shop 09.25 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 10.15 Princ iz Bell Aira, humorist~ni program 10.40 Survivor bez censure, reality show 11.20 Stol za 4, kulinarski show 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Top shop 12.25 Canan, serija 13.25 Kismet, serija 14.25 Dolina Vukova, kriminalisti~ka serija 15.55 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 16.30 Survivor bez censure, reality show 17.10 Jelovnici izgubljenog vremena, kulinarski show 17.45 Survivor, reality show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Canan, serija 21.00 Kismet, serija 22.05 Red Carpet, showbiz magazin 23.05 Vox populi 23.10 Survivor bez censure, reality show 00.05 Shuga:Love, sex, money, serija 00.30 Daltoni, igrani film 02.40 OBN Info

OBN

Tajna Starog Mosta


17.30 FTV
Pepa i Tristan pojavljuju se zajedno u javnosti i obznanjuju svoju vezu. Alberto moli Pepu za opro{taj, svjestan je da ne mo`e pridobiti njenu naklonost, i nudi joj slobodu s obzirom na to da su jo{ u braku. Alberto namjerava napustiti Puente Viejo, i o tome obavje{tava gradona~elnika. Soledad obe}ava Juanu da mu nikad ne}e oprostiti, njegova nevjera uni{tila im je brak. Mlada `ena potpuno je sama i o~ajna, ne mo`e ra~unati ~ak ni na pomo} svog brata. Mariana obavje{tava Francisku i postupcima njene k}eri.

SE

RI

JA

TV SA

11.35 Mala princeza (r) 11.45 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima, dok. program 13.00 Vijesti 13.10 Sarajevski biseri, dok. program 14.00 Sarajevska crvena linija, direktan prijenos 15.00 Crno, da ne mo`e crvenije biti, dok. film 16.05 Vijesti 16.10 Sarajevo, a u njemu Bosna, dok. film (r) 17.00 Dobre vibracije (specijal) u`ivo 18.00 Sve~ana sjednica Gradskog vije}a: Dodjela [estoprilske nagrade grada Sarajeva, u`ivo 19.00 Dnevnik TVSA 19.32 Bo u pokretu, program za djecu 20.00 Zapis o gradu, dok. program 21.00 Vijesti 21.05 Na dana{nji dan, dok. film 22.00 Dokumentarni program 23.00 Voice of America 23.30 Otvori o~i, film

TV TK

06.10 Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.45 Bestseller tv 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, serija 18.15 Sport Klub, magazin 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik 2 19.30 Bestseller tv 20.05 Strasti i intrige, serija 20.50 Vremenska prognoza 22.30 Vijesti 22.40 Osu|eni, film 00.15 Junska no}, serija 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Oluja, serija (r) 03.00 Strasti i intrige, serija (r) 04.15 Skrivena kamera

MRE@A

09.05 Oluja, serija, 69. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 91/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 28. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 91/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 70. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 29. ep. 22.40 Osu|eni, film

TV MOSTAR

09.05 Oluja, serija, 69. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 91/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 28. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 91/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 70. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 29. ep. 22.40 Osu|eni, film

TV ZENICA

10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Smije{ni video 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni program 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Putopisi (r) 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e (r) 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Svijet uspje{nih 17.00 Oliverov Twist show 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Smije{ne `ivotinje 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja 20.00 Mini sreija 20.55 TV izlog 21.00 Sfera, kulturni magazin 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.20 Program TV Sahar 10.00 Legende bh sporta 10.30 Auto shop magazin 11.00 Anastazija, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Povratak, film 15.30 O~i du{e, turska serija 16.00 Stare civilizacije 17.00 Flash vijesti 17.05 Ii svjetski rat 18.00 Dragulj u palati, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 21.45 Dragulj u palati, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC r. 00.20 Program za Ameriku

TV VOGO[]A

07.00 Bonus, talkshow (r) 08.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Bonus, talkshow (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC NTV IC Kakanj 20.00 Jo{ smo tu, emisija o bora~kim populacijama 20.30 Putopisi, dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Bosnia Outdoor 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.34 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} (r) 11.10 Lea Parker, serija 12.00 Vijesti 12.09 Bez rizika, serija (r) 12.40 Bio sam na safariju, putopis 13.10 U fokusu, info. program (r) 14.30 Vijesti 14.45 Vrata tajne, serija (r) 15.30 Istina, dok. program (r) 16.00 Junska no} (r) 17.16 Strasti i intrige, serija (r) 18.10 O nama 18.30 Program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.00 Saop}enja, informacije, obavijesti 20.05 Strasti i intrige, serija 21.00 Put u Saharu, dok. program 21.30 Staro Ro`aje, dok. film 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Ko zna, zna, zabavno - obrazovni program (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Noge na putu, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo, info. program 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Poslovna emisija 18.30 Vje`bajmo zajedno sportsko, rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Pitajte - tra`imo odgovore, info. program 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Nije te{ko biti ja 09.15 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls (r) 14.00 Novosti 14.05 Izazovi istine 15.00 Rije~ vi{e 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport fles 18.30 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Bijela la|a, serija 21.00 Film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.50 Hrabra ljubav, film 01.20 Zvjezdano nebo

TV ATV

09.00 Bumba, crtani film 09.05 Nodi, crtani film 09.20 Moj d`epni ljubimac, crtani film 09.35 Garfild, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.30 Take{i dvorac, zabavni program 16.00 Sport centar 16.01 Slijepa ljubav, serija 17.00 Take{i dvorac, zabavni program 17.30 kod Ane, kulinarski show 18.00 Vizita 18.50 Agro kutak 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Film 22.30 Ve~ernje vijesti 23.00 Bandini, serija 00.00 O~uh 2, film 01.40 No}ni program

OSLOBO\ENJE petak, 6. april/travanj 2012.


07.05 09.00 09.04 09.49 10.00 10.09 10.17 11.06 12.00 12.10 12.12 12.18 12.32 13.17 14.00 14.09 14.12 14.40 15.09 16.00 16.44 17.00 17.20 17.26 18.13 18.28 18.41 19.12 19.30 19.58 20.04 20.08 20.11

TV PROGRAM
06.30 Nate Berkus show, serija 07.25 Deset dje~jih Bo`jih zapovijedi, serija 07.50 Super Loonatics, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.25 TV izlog 09.40 Izgubljena ~ast, serija (r) 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Legenda o Zorrou, igrani film 22.25 Superman: Povratak, igrani film 01.10 Gladijato, igrani film 02.50 Dr`avno vlasni{tvo, igrani film (r) 04.20 Nad lipom 35 (r)

63
SE RI JA

HRT1

21.10 22.40 23.00 23.03 23.07 23.15

00.08 00.59 01.55 03.38

Vijesti ZABA - 90 sekundi (r) Lugarnica 20, serija (r) Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Tajne svjetskih muzeja: Prirodoslovni muzej u Londonu, dok.serija (r) Debbie Travis preure|uje 2 (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim, vrijeme stane - serija Dr. Oz, talk show Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Tebi se, Gospodine, utje~em - emisija pu~ke i predajne kulture Ponos Ratkajevih, serija (r) Alisa, slu{aj svoje srce - serija TV kalendar (r) Vijesti u pet HAK - Promet info Hrvatska u`ivo Putem europskih fondova Kod Ane Iza ekrana 20pet, kviz Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Odabrao \elo H.: Tajni `ivot umjetni~kih djela - Uskrsno remek-djelo: Skidanje s kri`a, dok. film Vatikan: Kri`ni put iz Koloseja, prijenos Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture James MacMillan: Sedam posljednjih rije~i na kri`u Guda~i Simfonijskog orkestra i Zbor HRT-a pod ravnanjem T.Bili}a Peti dan, talk show Na rubu znanosti: Bruno Grning Sunce, film Romanti~na Engleskinja, film (r)

07.30 Teletubbies, animirana serija 07.56 Mala TV: TV vrti}: Spu`va Baltazar: Horacijev uspon i pad (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Uskrs 08.26 Mega Mindy, serija za djecu (r) 08.53 Connor na tajnom zadatku 3, serija za mlade (r) 09.15 Puni krug 09.30 Brlog: Ma~ke (r) 09.59 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.43 Degrassi Novi nara{taj 4, serija za mlade (r) 11.07 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (r) 11.29 Pola ure kulture (r) 11.54 Tajna Branka Gavelle, dokumentarni film (r) 12.40 Mu{ki vikend, dokumentarna serija 13.06 Biblija: Otkrivenje, mini-serija 14.42 Briljanteen 15.30 Tenis, Davis Cup: Argentina - Hrvatska, prijenos 17.50 Vara`din: Rukomet, kvalifikacije za OI: Hrvatska - Japan, 1. poluvrijeme 19.33 Teletubbies, animirana serija (r) 20.00 Ja }u budan sanjati, ameri~ki film (r) 22.00 Pasija, ameri~ki film 00.15 Sherlock 1, serija 01.42 Tenis, Davis Cup: Argentina - Hrvatska, snimka 02.42 Retrovizor: Simpsoni, humoristi~na serija (r) 03.03 Retrovizor: Bra}a i sestre 4, serija (r) 03.44 Retrovizor: Kojak 2, serija (r) 05.20 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

HRT2

NOVA

07.00 Kontekst, talk show (r) 07.30 Ju`njaci: Oman (r) 08.00 Druga strana Srbije (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Borba za Nil, dok. program (r) 17.00 Svijet `ena: Na silu (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Svijet umjetnika 19.30 Pitanje arapskog jedinstva 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Svijet umjetnika (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Pitanje arapskog jedinstva (r)

AL-JAZEERA B.

10.05 Razglednica 10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Za sva vremena (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Uzbuna: Internet (r) 13.00 Magazin Srbije na vezi (r) 13.45 Avantura (r) 14.00 Svijet zdravlja 14.30 Mjesto za nas (r) 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Srpsko slikarstvo od 1900-1941 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 21.00 Veliki izazov, kviz 22.00 Bilo je to 1991. godine 23.00 Oko, info 23.40 Dnevnik 23.55 Evronet 00.00 Ger{vin: Rapsodija u plavom

RTS

09.00 Vijesti 09.05 Dokumentarni serijal 10.00 Dnevnik u 10.00 10.15 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Muzika 12.05 Nato info (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Likovna umjetnost CG 13.35 Poetika montenegrina 14.00 Vijesti 14 05 U centar 14.30 Mostovi 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 15.50 Replika (r) 17.00 Dokumentarni serijal 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Robin Hud 21.30 Zapis 22.00 Dnevnik 3 22.20 U centar 23.00 Zabavni program

RTCG

Kad li{}e pada


20.05 HAYAT

237. Obitelj je potpuno shrvana vije{}u o vjen~anju Ferhunde i Mithata Kare te ~injenicom da je Ferhunde postala nova vlasnica ku}e. ^ini im se da njihovoj nesre}i zaista nema kraja.

Red Carpet
22.05 OBN

SH MA OW GA BIZ ZIN

08.30 Watts 09.00 Track biciklizam, S[ Melbourne, Australija 11.00 Track biciklizam, S[ Melbourne, Australija, u`ivo 15.30 Konji~ki sport

EUROSPORT

07.30 Fudbal, Bundesliga 08.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 09.30 Hokej na travi, u`ivo 11.00 Tenis, WTA Charleston, USA 12.00 Hokej na travi, u`ivo 13.30 Hokej na travi 14.30 Hokej na travi, u`ivo 16.00 Tenis, WTA Charleston, USA 17.00 Hokej na travi, u`ivo

EUROSPORT 2

DISCOVERY

06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima, 2 epizode 12.45 Peta brzina, 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Potraga za Bigfutom 21.55 ^udovi{ta iz rijeke, 2 epizode 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 Skrivena tajna Japana 07.00 Piton 08.00 Sekunde do katastrofe 09.00 Ulovljeni, 2 epizode 11.00 Sekunde do katastrofe 12.00 Avionske nesre}e 13.00 Sekunde do katastrofe 14.00 Ponovna izgradnja Titanika 15.00 Iznutra 16.00 Potraga za d`inovskim oktopodom 17.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 18.00 Hitlerov izgubljeni ratni brod 19.00 Ponovna izgradnja Titanika 20.00 Avionske nesre}e 21.00 [apta~ psima 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Avionske nesre}e 00.00 [apta~ psima

Track biciklizam
15.45 Snuker, Beijing, Kina, finale 17.00 All sports 17.30 Watts 19.00 Tenis, WTA Charleston, USA, u`ivo, ~etvrtfinale 00.45 Reli, Irska 01.15 Watts

Fudbal, Bundesliga
18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 20.00 Hokej na travi 22.45 Tenis, WTA Charleston, USA, u`ivo, ~etvrtfinale 01.00 Tenis, WTA Charleston, USA, ~etvrtfinale

11.00

18.30

06.00 Sailing - 34. American Cup 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 SK STUDIO 10.45 Premier League Magazin 11.15 NBA Action 11.45 NBA Live 12.00 Davis Cup: France USA, direktno 19.00 Vijesti 19.15 Premier League News 19.30 NBA Live 20.00 NBA Kosarkologija 20.30 Belgijska liga play off: Standard Anderlecht, direktno 22.30 Premier League: Swansea - Newcastle 00.15 Najava Premier League 00.45 Vijesti 01.00 Premier League Magazin 01.15 NBA Live 01.30 NBA: Miami Memphis, direktno 04.00 Championship: Raeding - Leeds 05.45 Najava Premier League 06.15 NBA Live

SPORT KLUB

09.00 Fudbal, Brazilska Paulsita: Palmeiras Mirassol 11.00 Fudbal Italija: Roma Novara 13.00 Fudbal Liga {ampiona: Bayern Mnchen Olympique Marseille 15.00 Fudbal Copa Libertodores: Internacional Santos 17.00 Football Greatest: Best 18.00 Vaterpolo Srpska liga: Partizan Vojvodina, prenos 19.30 Fudbal Liga {ampiona: Magazin 20.00 Rukomet SEHA: Crvena Zvezda Tatran 22.00 Fudbal [panija: Preview 23.00 Fudbal Francuska: Preview 00.00 Poker Wpt Series 08

ARENASPORT 1

12.00 Ameri~ki, fudbal NFL: Ny Giants Green Bay 15.00 Box: Kotv Classics 16.30 Rukomet Egh Liga [ampiona: Larvik Buducnost 18.00 Odbojka Cev Liga [ampiona: Zenit Skra Belchatow 20.00 Odbojka Cev Liga [ampiona @: Fenerbahce Cannes 22.00 UFC: Lesnar Overeem 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: Atlanta Ny Giants

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

10.00 Ohbergovi siro~i}i 11.00 Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta 12.00 Uskr{nje ostrvo - povratak u pro{lost 13.00 778 - Pjesma o Rolandu 14.00 Lovci na naciste 15.00 Afera Karava|o 16.00 Premijera: Privatni `ivot uskr{njeg remek djela: Hap{enje Hristovo 17.00 Najgori poslovi u istoriji 18.00 Van Gog - kompletna pri~a 19.00 Heroji, kult i kuhinja 20.00 Germanska plemena 21.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Afera Karava|o 00.00 Privatni `ivot uskr{njeg remek dela: Hap{enje Hristovo

ANIMAL PLANET

10.00 Urgentni centar za `ivotinje 10.55 Policija za `ivotinje 11.50 Rezervat divljih `ivotinja, Afrika 12.15 Rezervat divljih `ivotinja, Afrika 12.45 SSPCA 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 Brzina `ivota 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Safari sa pingvinima 16.25 Sve o psima 17.20 Pas ili ma~ka 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Spasite majmune 19.10 Ostrvo orangutana 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Brzina `ivota 21.00 Ljepota zmija 21.55 ^ovjek kao plijen 22.50 K9 Policajci sa psima 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Misterije Hejvena, serija 22.20 Medijum, serija 23.20 Kraljevski bolesnici, serija 00.20 Bra}a i sestre, serija 01.20 Plave krvi, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 Pomorska patrola, serija

TV1000

06.00 Pono}na trka, igrani film 08.10 Zaposleni ljudi, igrani film 10.00 Podizanje Arizone, igrani film 12.00 @urba, igrani film 14.00 Ispod povr{ine, igrani film 16.00 Da~, igrani film 18.00 Projekat X, igrani film 20.00 Povratni udar, igrani film 22.30 Seksi zvijer, igrani film 00.00 Rasa na rasu, igrani film 02.00 Zrele koke, igrani film

FOX LIFE

08.50 Kugar Taun, serija 09.10 [tiklama do vrha, serija 10.00 Dr Haus, serija 10.50 Dr Haus, serija 11.40 Uvod u anatomiju, serija 12.30 Malkolm u sredini, serija 5 epizoda 14.40 [tiklama do vrha, serija 15.30 Osveta, serija 16.25 Privatna praksa, serija 17.20 Privatna praksa, serija 18.15 Privatna praksa, serija 19.10 Serija 19.40 Serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Serija 22.00 Serija 22.55 Serija 23.50 Serija 00.35 Seks i grad, serija 01.15 Sofi Parker, serija 01.40 Sofi Parker, serija 02.05 Uprava, serija

FOX CRIME

09.20 Frikovi, serija 10.10 Zlo~in, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Ubila~ki nagon, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Bouns, serija 15.00 Bouns, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Alias, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Red i zakon, serija 20.55 Monk, serija 21.45 Imitator, serija 22.35 Zlo~in, serija 23.25 Brojevi, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Alias, serija 01.50 D`ordan, serija 02.35 Bjekstvo iz zatvora, serija

HBO

06.00 Shrek uvijek i zauvijek, film 07.35 [to nakon diplome?, film 09.05 Hollywood: Na snimanju IX, film 09.35 @ivjeti glasno 11.05 Batman: Tko se skriva ispod crvene kapulja~e?, film 12.20 Srcolomac, film 14.05 @enska prava ho}u! 16.00 Brak je mrak 2, film 18.00 Filmovi i zvijezde, serija film 18.25 Zemlja izgubljenih, film 20.05 Kalifornikacija V, serija 20.35 Prolazna slava III, serija 21.05 Spartak: Osveta, ep. 4 22.00 Igra prijestolja, serija 23.05 Kule u zraku 01.30 Posrednici 03.20 Gainsbourg: Opasne misli, film 05.30 Filmovi i zvijezde, serija film

CINESTAR

09.00 Clementov opus, igrani film 11.00 Ja sam David, igrani film 13.00 U sjeni pro{losti, igrani film 15.00 Kad bi samo..., igrani film 17.00 Veliko ni{ta, igrani film 19.00 Daj mi sebe, igrani film 21.30 Sam protiv svih, igrani film 23.45 Bande New Yorka, igrani film 02.45 Casino, igrani film

Disciplinska komisija N/FSBiH izrekla kazne

Borcu {est me~eva bez publike


45. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 6. april/travanj 2012.

Centar Andre Malraux

Ratni reporteri ponovo u Sarajevu


Uprili~eni razgovori sa Charlotte Eagar, Allanom Littleom, [efkom Hod`i}em i Emmanuelom Ortizom
partnerstvu s francuskom knji`arom Comme un roman i bh. izdava~kim ku}ama TKD [ahinpa{i} Buybook , i Connectum, a u sklopu skupa ratnih reportera koji su iz Sarajeva izvje{tavali za inozemne medije i povodom obilje`avanja 20 godina od opsade Sarajeva, Centar Andre Malraux organizirao je Me|unarodnu knji`aru koja }e biti otvorena do 7. travnja, te susrete sa stranim i doma}im autorima u hotelu Holiday Inn.

Sa razgovora s poznatim specijalnim dopisnikom BBC-a Allenom Littleom Foto: D. ]UMUROVI] djela poznatih novinara, ratnih reportera, fotografa i knji`evnika, kao i djela bh. autora. Tako|er, organizator Me|unarodne knji`are posjetiocima je omogu}io i susrete, odnosno razgovore s autorima knjiga, me|u kojima se nalaze velika imena svjetskog novinarstva. Prvi susreti su uprili~eni ju~er, pa je tako Charlotte Eagar, vi{estruko nagra|ivana strana dopisnica i novinarka koja je pisala za mnoge ugledne novine, govorila o svojoj prvoj knjizi The girl in the Film/Djevojka u filmu , koja predstavlja svjedo~enje `ivota u opkoljenom Sarajevu. Veliko zanimanje izazvao je susret s Allanom Littleom, specijalnim dopisnikom BBC-a i koautorom poznate knjige Smrt Jugoslavije (napisao ju je zajedno s Laurom Silber), koja je pratila BBC-ov televizijski serijal istog naziva, dobitnika nekoliko nagrada.

Velika imena
Putem ove knji`are zainteresiranima se na jednom mjestu nude

Odbili umrijeti
Allen Little, izme|u ostalog, kazao je da smo bili svjedoci onoga {to se ovdje de{avalo i poku{avali smo svijetu objasniti {ta se ovdje desilo. Bosna je bila va`no poglavlje u na{im `ivotima Ta. ko|er, kazao je da za njega rat ovdje nije djelovao komplicirano za

shvatiti, te da je uvijek govorio ako `elite shvatiti rat u Bosni, ne gledajte Sarajevo, gledajte u Beograd . Do posljednjeg mjesta je bila ispunjena sala i kad je bio uprili~en susret sa [efkom Hod`i}em, dugogodi{njim novinarom i ratnim izvje{ta~em Oslobo|enja, koji je snimio i oko 4.000 ratnih fotografija, a jedan njihov dio prisutni na susretu bili su u mogu}nosti i pogledati na izlo`bi koja je ovom prigodom prire|ena. Hod`i} je govorio o Oslobo|enju, listu koji je odbio da umre i koji je 1992. progla{en za list godine u svijetu. Tako|er, o svome ratnom novinarskom iskustvu, a nakon njega govorio je Emmanuel Ortiz, argentinski fotoreporter, koji je Argentinu napustio 1978, oti{ao u Francusku i od 1991. pratio je sve {to se de{avalo na prostorima nekada{nje Jugoslavije. Danas }e biti organizirani susreti sa Ivom Kom{i}em (11 sati), Atka Reidom (12 sati), Florence Hartmann (15 sati), Janine di Giovanni (16 sati) i Chuckom Sudeti}em (17 sati). An. [IMI]

Obilje`avanje Dana Evrope u BiH


U sklopu nastavka politi~kog dijaloga s politi~kim partijama zastupljenim u Parlamentu BiH, predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Pra{talo razgovarao je s predsjednikom Stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihi}em. Pra{talo je upoznao Tihi}a o problemima ove organizacije, da bi potom predsjednika, ali i druge visokorangirane ~lanove SDA koji se nalaze u organima dr`avnih institucija, pozvao da u~estvuju u obilje`avanju Dana Evrope u Bosni i Hercegovini koji }e Evropski pokret ove godine obilje`iti nizom manifestacija u vi{e dijelova zemlje.

Antologija Sarajevo, knjiga opsade


U okviru manifestacije obilje`avanja 20. godi{njice opsade Sarajeva, Ambasada Italije u BiH i izdava~ka ku}a ADV sino} su u Historijskom muzeju BiH organizirali promociju antologije sarajevskih pisaca i pjesnika koji su pisali pod opsadom pod nazivom Sarajevo, knjiga opsade. Knjiga je objavljena na italijanskom jeziku, a tekstove koji su uvr{teni u antologiju odabrao je i objavio italijanski novinar i pisac Piero Del Giudice. Autori tekstova su Tvrtko Kulenovi}, Abdulah Sidran, Izet Sarajeli}, Marko Ve{ovi} i D`evad Karahasan. Piero Del Giudice rekao je na promociji da je ovu knjigu napravio za Sarajevo i svoje prijatelje u BiH.

POSLJEDNJE VIJESTI
DAVIS CUP - Teniska reprezentacija BiH danas u Minsku protiv Bjelorusije zapo~inje sa me~evima 2. kola II grupe Euro-afri~ke zone. Raspored me~eva: (petak) Amer Deli} - Dzimtry Zhyrmont (12), Damir D`umhur - Uladzimir Ignatik; (subota) Amer Deli}/Tomislav Brki} - Max Mirny /Alexander Bury (14), (nedjelja) Amer Deli} - Uladzimir Ignatik (12), Damir D`umhur - Dzimtry Zhyrmont. UMBERTO BOSSI PODNIO OSTAVKU- Lider italijanske opozicione stranke Sjeverna liga Umberto Bossi podnio je ju~e ostavku nakon {to su se u javnosti pojavile optu`be da je novac poreskih obveznika upotrebljen za renoviranje njegove vile i pla}anja {kolskih raspusta njegove djece. U saop{tenju navodi se da je Bossi podnio ostavku kako bi se bolje branio i za{titio imid` pokreta i svoje porodice.

EUROPA LIGA Trofej ostaje na Pirinejima

Fotosvjedo~anstva Fehima Demira


Brojne Sarajlije i gosti okupili su se sino} u izlo`benom prostoru Bosanskog kulturnog centra na otvorenju izlo`be fotografija fotorepor tera Evropske presphoto agencije (EPA) - Fehima Demira. Povod za izlo`bu je 20 godina od po~etka opsade Sarajeva - 5. april 1992. godine. Izlo`eno je pedesetak fotografija ovog vrsnog fotorepor tera koje, bez rije~i, svjedo~e o tim danima herojstva Sarajeva i njegovih gra|ana. Kamera Fehima Demira je zauvijek zaustavila njihove `ivote, tuge i radosti, rane i boli, sje}anja na duge godine opsade Grada i njihove borbe za opstanak, kao i male, svakodnevne, ljudske radosti. Svjedo~anstva koja nikoga ne mogu ostaviti ravnodu{nim.

Tri {panska kluba u polufinalu


U revan{-susretima ~etvrtfinala Europa lige nije bilo iznena|enja, a plasman u polufinale izborila su ~ak tri {panska kluba, te jedan portugalski. Tako }e u {panskom duelu snage odmjeriti madridski Atletico i Valencia, dok drugi polufinalni par ~ine Athletic Bilbao i Sporting. Portugalski sastav sa~uvao je ste~enu prednost iz prve utakmice protiv Metalista (2:1), a sino}nji okr{aj zavr{io je bez pobjednika (1:1). Nakon {to je na gostovanju slavio sa 4:2, Athletic Bilbao je u revan{u remizirao sa Schalkeom (2:2), te na taj na~in izborio prolaz dalje. Valencia je rutinski stigla do visoke pobjede protiv holandskog AZ Alkmaara (4:0) i sasvim zaslu`eno izborila polufinale, a Atletico iz Madrida slavio je i u drugoj utakmici protiv Hannovera identi~nim rezultatom (2:1). Rezultati: Ath. Bilbao Schalke 2:2 (Gomez 41, Susaeta 55 - Huntelaar 29, Raul 52), Hannover - Atl. Madrid 1:2 (Diouf 81 - Adrian 63, Falcao 87), Metalist Kharkiv Sporting 1:1 (Cristaldo 57 Van Wolfswinkel 44), Valencia - Alkmaar 4:0 (Rami 15, 17, Alba 56, Hernandez 80).

Foto: D. TORCHE