You are on page 1of 15

2361

PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numaras Kabul Tarihi Yaymland R.Gazete Yaymland Dstur
Giri - k kaplar Madde 1 (Deiik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/1 md.) Trk vatandalar ve yabanclar ileri Bakanlnn teklifi zerine Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giri k kaplarndan Trkiye'ye girip kabilirler. Gmrk kaplarnn alnda ileri Bakanlnn gr alnr. Pasaport veya pasaport yerine geerli vesika zorunluu: Madde 2 (Deiik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/2 md.) Trk vatandalar ile yabanclar Trkiye'ye girebilmek ve Trkiye'den kabilmek iin yolcu giri - k kaplarndaki polis makamlarna usulne uygun ve muteber pasaport veya pasaport yerine geerli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar. Gmrk ve dier ilemlerin yaplabilmesi iin polis makamlarnca giri veya k ilemlerinin bitirilmesi arttr. Kanunlar ve milletleraras anlamalarla tespit edilenlerden baka, Trk vatandalar ile yabanclar iin, ne gibi belgelerin pasaport yerine geerli kabul edilebilecei hususunda ileri ve Dileri bakanlklar mtereken karar almaya yetkilidirler. Pasaport veya vesikasz gelen Trk vatandalar: Madde 3 Pasaportsuz veya vesikasz, usulne uygun veya muteber olmyan pasaport veya vesikalarla Trkiye snrlarna gelerek Trk vatandaln iddia edenler: A) Trkiye Cumhuriyeti nfus hviyet czdanlarn veya hviyet varakalarn ibraz ettikleri ve bunlarn kendilerine ait bulunduu tahakkuk eyledii takdirde;

: 5682 : 15/7/1950 : Tarih : 24/7/1950 Say : 7564 : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243

(1) (a) Bu Kanun hkmleri, 6/6/1985 tarih ve 3218 sayl Serbest Blgeler Kanununun 12 nci maddesi gereince anlan Kanunun uyguland yerlerde uygulanmaz. (b) Bu Kanunun harlarla ilgili hkmleri, 25/2/1952 tarih ve 5887 sayl Kanunun 126 nc maddesiyle yrrlkten kaldrlm ve bu Kanun kapsam iinde yer alan harlar 17/7/1964 tarih ve 492 sayl Kanunla dzenlenmitir.

2362
B) Nfus hviyet varakasndan baka vesika veya delil gsterenler ise, bu vesika veya delillerin kymeti polise takdir edilerek Trk vatanda olduklarna kanaat getirilmesi halinde Trkiye'ye kabul olunurlar. Yukardaki (B) fkrasnda bahis mevzuu kimseler vatandalklar en seri vasta ile usul vehile sabit oluncaya kadar icabederse en yakn idare merkezine gnderilerek mahalli mlkiye amirinin gsterecei yerde oturtulabilirler. Trk vatandal sabit olmyanlar geri evrilirler. Pasaportsuz veya vesikasz gelen yabanclar: Madde 4 Pasaportsuz, vesikasz veya usulne uygun veya muteber olmyan pasaport veya vesikalarla Trkiye snrlarna gelen yabanclar geri evrilirler. Bunlardan, pasaport veya vesikalarn yolda kaybettiklerini iddia edenlerin, ileri Bakanlnca yaplacak soruturma sonuna kadar, icabederse, en yakn idare merkezine gnderilerek haklarnda verilecek kararlara gre ilem yaplmak zere mahalli mlkiye amirinin gsterecei yerde oturtulabilmek kaydiyle kabulleri caizdir. Hkmetin msaadesiyle gelen gmenler ellerinde Trk konsolosluklarnn veya gmen sevk iin yabanc memleketlere Hkmete gnderilen memur veya heyetler tarafndan verilmi bir vesika bulunmak artiyle pasaportsuz da olsalar Trkiye'ye kabul olunurlar. Umumiyetle mltecilerin ve iskan hakkndaki mevzuat dnda olarak yurt tutmak maksadiyle gelen yabanclarn, pasaportlar olsun olmasn Trkiye'ye kabulleri ileri Bakanlnn kararna baldr. Giri vizesi mecburiyeti: Madde 5 Bu kanunda derpi edilen istisnalar dnda yabanclarn Trkiye snrlarndan ieriye girebilmek iin yetkili Trk makamlarndan vize almalar mecburidir. Vizesiz olarak Trkiye snrlarna gelenlerin memlekete kabul ilgili emniyet makamlarnn msaadesine baldr. On sekizinci maddede yazl pasaportlarn (A) nev'inden olanlar giri vizesine tabi deildir. Trk vatandalar Trkiye'ye gelmek iin vize almak mecburiyetine tabi deildirler. Vize muafiyeti: Madde 6 Baka memleketlere gitmek zere yola km olan veya srf turizm veya tenezzh maksadiyle mnferit veya mterek pasaportlarla seyahat eden yabanclar vizesiz olarak Trk liman ve hava istasyonlar ehirlerine mahalli emniyet makamlarnn msaadesi ile inip gezebilirler ve oralarda geceliyebilirler. Hava yoluyla Trkiye'den, Trk hava limanndan ayrlmya lzum kalmyacak ekilde transit geecek yabanclar iin vize mecburiyeti yoktur. Bir uakla gelerek dier bir uaa aktarma olacak yolcularn geldikleri uan var ve gidecekleri ilk uan hareketi arasndaki zaman zarfnda vizesiz olarak hava alan ehrine kmalarna msaade olunabilir. k vizesi: Madde 7 Trkiye'den k vizeye tabi deildir. Ancak, on sekizinci madde gereince ita olunan pasaportlardan (B) nevinden olanlarn hamilleri bu pasaportu verili tarihinden itibaren bir ay zarfnda Trkiye'den k suretiyle kullanmadklar takdirde k vizesi alacaklardr.

2363
(nc ve drdnc fkralar mlga: 28/5/1988 - 3463/5 md.) Trkiye'ye girmeleri memnu kimseler: Madde 8 1. Serseriler ve dilenciler; 2. Delilikle veya bulak hastalkla mall olanlar (Bu gibilerden umumi shhati ve asayii tehlikeye sokmyacak halde olup kendi vastalariyle veya kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altnda olarak tedavi veya hava deitirme iin gelenler bu hkmden istisna edilebilirler); 3. Trkiye Cumhuriyetinin taraf bulunduu, mcrimlerin iadesine mtaallik anlama veya andlamalarla iadeye esas olarak kabul edilen sulardan birinden sank veya hkml bulunanlar; 4. Trkiye'den snr d edilmi olupta avdetine msaade edilmemi bulunanlar; 5. Trkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamn bozmak niyetiyle veya bozmak istiyenlere ve bozanlara itirak veya yardm etmek maksadiyle geldikleri sezilenler; 6. Fahieler ve kadnlar fuhua sevkederek geinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadn ticareti yapanlar ve her nevi kaaklar; 7. Trkiye'de kalacaklarn beyan ettikleri mddete yaamalarna ve tekrar gitmelerine yetiecek paralar bulunmayp Trkiye'de kendilerini himaye edecek kimseleri bulunduunu veya Trkiye'de yabanclara kanunla menedilmemi ilerden birini tutacaklarn ispat edemiyenler. Mukabelei bilmisil: Madde 9 Bakanlar Kurulu, hakimiyetleri veya idareleri altnda bulunan memleketlere Trk vatandalarnn girmelerini kayt ve artlara tabi klan veya meneden devletler tebaalar hakknda mnasip grlecek kayt ve artlar koymaya veya bunlarn memlekete girmelerini menetmeye ve bu kanunda derpi edilen bilcmle mali hkmlere nispetle Trk vatandalar hakknda daha az msait hkmler tatbik eden devletler tebaalar hakknda mukabele bilmisil tedbirleri almaya yetkilidir. stisnai pasaport ve vize kolaylklar: Madde 10 Hkmet yabanc devletlerle pasaport ibraz ve vize alma mecburiyetinin kaldrlmas veya vizelerin hartan muaf tutulmas da dahil olmak zere pasaport ve vize ilerinde istisnai kolaylklar gsterilmesine mtaallik karlkl anlamalar yapmaya ve lzum grecei hallerde baz devletler tebaalar iin vize mecburiyetini tek tarafl olarak da kaldrmaya yetkilidir. Harbde ve fevkalade hallerde istisnai tedbirler: Madde 11 Bakanlar Kurulu, harb halinde veya dier olaanst hallerde memleketin bir blgesine veya umumuna amil olmak zere btn veya baz yabanclar iin pasaport ve vizeye mtaallik kayt ve artlar koyabilir. Pasaportlarn ve vesikalarn nevileri, harlar ve bunlar vermeye yetkili makamlar: Madde 12 Trkiye Cumhuriyeti namna verilecek pasaport ve bunlarn yerini tutmaya mahsus vesikalar unlardr: A) Pasaportlar: I - Diplomatik pasaportlar; II - Hususi damgal pasaportlar; III - Hizmet damgal pasaportlar; IV - Umuma mahsus pasaportlar (Mnferit veya mterek olur); V - Yabanclara mahsus pasaportlar.

2364
B) (Deiik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/3 md.) Pasaport yerine geerli vesikalar: I. Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut gei belgeleri, II. Gemiadam czdanlar, demiryolu ve hava ulam aralar memur ve mrettebatna verilen vesikalar, III. Seyahat belgesi ve benzeri belgeler. Diplomatik pasaportlar: (1)(2) Madde 13 Diplomatik pasaportlar, Dileri Bakanl ile yabanc memleketlerde Trkiye Cumhuriyeti Byk Elilik ve elilikleri tarafndan verilir. Diplomatik pasaportlar, muvakkat grev veya seyahat iin gidenlere grevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine gre, bir seyahate mahsus olmak zere veya azami iki sene iin, daimi grevle gidenlere de Dileri Bakanlnca tespit edilecek srede geerli olmak zere verilir. (Deiik: 28/5/1988 - 3463/1 md.) Diplomatik pasaportlar; Trkiye Byk Millet Meclisi yelerine, Trkiye Byk Millet Meclisi yesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi Bakan ve yeleri ile Yargtay, Dantay, Askeri Yargtay, Askeri Yksek dare Mahkemesi, Uyumazlk Mahkemesi, Saytay, Genel Kurmay birinci ve ikinci bakanlarna, Cumhuriyet Basavcsna, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbakanlarna, yasama meclisleri eski bakanlarna,eski babakanlar ve dileri eski bakanlarna, Cumhurbakanl Genel Sekreterine, Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl Genel Sekreterine,Babakanlk ve bakanlk mstearlar ile Diyanet leri Bakanna, Bykeli unvann alm olanlar ile Dileri Bakanl meslek mensuplarna, Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanna, Trk birlii ve Koordinasyon Ajans Bakanna ve bu Bakanln yurtdndaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurbakanl Genel Sekreterlii st dzey grevlilerinden resmi bir grevle gnderilenlere, Trkiye Cumhuriyeti d temsilcilikleri nezdinde memur edilen mavirlere, ataelere ve muavinlerine, Hkmet adna milletleraras resmi mzakereler yaplmas, mukavelenameler akdi iin veya milletleraras toplantlarla kongre ve konferanslara katlmak zere gnderilenlere ve yabanc devletler veya millletleraras teekkller nezdinde daimi veya geici grev yapmak zere gnderilenlere, siyasi kuryelere verilir. (3)(4)(5)

(1) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayl Kanunun 58 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fkrasnda yer alan azami drt sene iin muteber olmak zere verilip icabnda ayn mddetler iin defa temdit olunur. ibaresi Dileri Bakanlnca tespit edilecek srede geerli olmak zere verilir. eklinde; ayn maddenin nc fkrasnda yer alan Bykelilik unvan tayan Babakan bamavirleri ile Babakan dileri danmanlarna, ibaresi Bykeli unvann alm olanlar ile eklinde deitirilmi ve metne ilenmitir. (2) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayl Kanunun 75 inci maddesiyle, bu maddede yer alan Anayasa Mahkemesi, ibaresi Anayasa Mahkemesi Bakan ve yeleri ile olarak deitirilmi ve metne ilenmitir. (3) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayl Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu fkraya Dileri Bakanl meslek mensuplarna, ibaresinden sonra gelmek zere Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanna, ibaresi eklenmi ve metne ilenmitir. (4) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayl KHKnn 20 nci maddesiyle bu fkrada yer alan Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanna, ibaresinden sonra gelmek zere Trk birlii ve Koordinasyon Ajans Bakanna ve bu Bakanln yurtdndaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, ibaresi eklenmitir. (5) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayl Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fkrada yer alan Cumhurbakanl Genel Sekreterine, ibaresinden sonra gelmek zere Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl Genel Sekreterine, ibaresi eklenmi ve metne ilenmitir.

2364-1
(Deiik: 25/2/1981 - 2418/1 md.) Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sfat veya vazifeleri devam ettii mddete, elerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunlarn elerinin pasaportlarnn refakat hanesine kayt edilmesi mmkndr. (Deiik beinci fkra: 23/7/2010-6009/58 md.) Diplomatik pasaport alan kimselerin sfat ve vazifeleri devam ettii mddete, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarnda yaayp evli bulunmayan ve i sahibi olmayan renimi devam eden ocuklarna 25 yann ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarnda yaayp evli bulunmayan ve i sahibi olmayan ayn zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal zrlerinden en az biri nedeniyle srekli bakma muhta durumda olduu resmi salk kurumlarnn dzenledii salk kurulu raporu ile belgelenen ocuklarna da hak sahibi kiinin pasaportu ile ayn sre geerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportlarn, sahiplerinin veya varsa refakat hanesinde kaytl bulunanlarn birer kta fotorafisini ihtiva eylemeleri lazmdr. Diplomatik pasaportlar hibir har veya resme tabi deildir.

2365
Madde 14 A) (Deiik: 28/5/1988 - 3463/2 md.) Hususi damgal pasaportlar; (Deiik birinci fkra: 22/8/1989 - KHK - 378/1 md.) Trkiye Byk Millet Meclisi eski yeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve nc derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karlk gsterilmek veya T.C. Emekli Sand ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle szlemeli olarak altrlan Devlet memurlar ve dier kamu grevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden baka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarna yabanc lkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cmle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Kurulu yeleri iin, T.C. Emekli Sand ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi art aranmaz. Bunlardan emeklilik veya ekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrlm olanlara da bu nevi pasaport verilir. (Deiik: 3/3/1993-3868/1 md.) Bykehir il ve ile belediye bakanlarna, grevleri sresince hususi damgal pasaport verilir. Hususi damgal pasaport alabilecek durumda bulunanlarn elerine de ayn nevi pasaport verilir. Hususi damgal pasaport almaya hakk bulunduu srada vefat edenlerin dul elerine bakas ile evlenmemi ise ayr neviden pasaport verilmesi mmkndr. (Deiik son paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgal pasaport alabilecek durumda bulunanlarn ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarnda yaayp evli bulunmayan ve i sahibi olmayan renimi devam eden ocuklarna 25 yann ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarnda yaayp evli bulunmayan ve i sahibi olmayan, ayn zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal zrlerinden en az biri nedeniyle srekli bakma muhta durumda olduu resmi salk kurumlarnn dzenledii salk kurulu raporu ile belgelenen ocuklarna da hususi damgal pasaport verilir. B) (Deiik: 25/2/1981 - 2418/2 md.) Hizmet Damgal Pasaportlar: Bu Kanun gereince kendilerine diplomatik veya hususi damgal pasaport verilmesi mmkn olmayan kimselere, Hkmete, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile d memleketlere gnderildiklerinde veya d memleketlerde vazifeye alndklarnda verilir. Trkiye Cumhuriyetinin yesi bulunduu milletleraras kurulularda memur statsnde alanlar ile Trk Hava Kurumu ve Trkiye Kzlay Cemiyetince grevlendirilenlere de ayn nevi pasaport verilir. (Deiik son paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hizmet damgal pasaport alanlarn elerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarnda yaayp evli bulunmayan ve i sahibi olmayan renimi devam eden ocuklarna 25 yann ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarnda yaayp evli bulunmayan ve i sahibi olmayan ayn zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal zrlerinden en az biri nedeniyle srekli bakma muhta durumda olduu resmi salk kurumlarnn dzenledii salk kurulu raporu ile belgelenen ocuklarna da hak sahibi kiinin pasaportu ile ayn sre geerli hizmet damgal pasaport verilir.

2366
C) (Deiik: 19/6/1984 - KHK - 240; Deitirilerek kabul: 7/11/1984 - 3073/4 md.) Hususi ve Hizmet Damgal Pasaportlar: Talep edenin mensup bulunduu makamn yetkili amirinin bavurusu zerine ileri Bakanlnca verilir, Bu nev'i pasaportlar ayn art dahilinde ileri Bakanlnn muvafakat ve Dileri Bakanlnn verecei talimat zerine, Trkiye Cumhuriyeti bykelilik ve eliliklerince de verilebilir. Yukardaki "A" ve "B" bendlerinde yazl elere ve ocuklara hususi veya hizmet damgal pasaport verilmesi veya ocuklarn refakat hanesine kayd iin de ayn yazl bavuruya lzum vardr. Emeklilik veya ekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrlm olanlarn hususi damgal pasaport alabilmeleri iin durumlarn gsteren belgelerle, dorudan ileri Bakanlna mracaat etmeleri lazmdr. (Deiik: 28/5/1988 - 3463/2 md.) (Deiik birinci cmle: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgal pasaportlar alt aydan az olmamak kaydyla ileri Bakanlnca belirlenecek srelerde; hizmet damgal pasaportlar alt aydan az olmamak kaydyla pasaport sahibinin grevinin mddetine gre ileri Bakanlnca tespit edilecek sre iin geerli olmak zere tanzim edilir.Bu pasaportlardan sresi bitenlerin, bu bendin birinci fkrasnda yazl bavuru, ileri Bakanlnn muvafakat ve Dileri Bakanlnn verecei talimat zerine Trkiye Cumhuriyeti bykelilik ve eliliklerince de ayn mddetler iin beer defa uzatlmas mmkndr. Bu pasaportlarn sahiplerinin ve varsa refakat hanesine kaytl bulunanlarn birer fotoraflarnn pasaportlarna yaptrlmas lazmdr. Umuma mahsus pasaportlar: Madde 15 (Deiik: 19/6/l984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/5 md.) Trk vatandalarnn umuma mahsus mnferit ve umuma mahsus mterek pasaportlar yurt iinde ileri Bakanlnca veya ileri Bakannn verecei yetkiye gre valiliklerce, yabanc memleketlerde Trkiye Cumhuriyeti konsolosluklar tarafndan verilir. Pasaport sahibi talep ettii takdirde reit olmayan kz ve erkek ocuklar pasaportun refakat hanesine kaydolunur. Refakat hanesine yazl olanlar adna pasaport verilmi bulunan kimselerin beraberinde bulunmadka o pasaportla seyahat edemezler. (Deiik drdnc fkra: 23/7/2010-6009/58 md.) Umuma mahsus mnferit pasaportlar Kanunda yazl istisnalar sakl kalmak ve alt aydan az olmamak kaydyla ileri Bakanlnca belirlenecek srelerde geerli olmak zere dzenlenir. (Beinci fkra mlga: 3/3/1993 - 3868/2 md.) Askerlik hizmetini yapmak zere memlekete celp edilenlerle, yabanc memleketlerde yoksul kalm olduklar sabit olan Trk vatandalarnn pasaportlar Trkiye'ye dnlerini teminen bir ay sre ile uzatlr. Pasaportu olmayanlara bir ay sreli seyahat belgesi verilir. Umuma mahsus mterek pasaportlar: Madde 16 (Deiik birinci fkra: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984-3073/6 md.) Toplu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az 5 kiilik bir kafile tekil eden Trk vatandalarna istedikleri takdirde umuma mahsus mterek pasaport verilir.

2366-1
(Deiik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/6 md.) Bu pasaportlar verildii tarihten itibaren 3 ay, 6 ay ve 1 yl muteber olmak zere dzenlenir. Bu pasaportlar umuma mahsus mnferit pasaportlar gibi, kafileyi tekil edenlerin fotorafilerini havi bir listenin ilavesi suretiyle tanzim olunur. Bu pasaportla seyahat halinde kafileden ayrlanlar ayrca pasaport almaya mecburdurlar. (Harca ilikin hkmler mlga: 25/2/1952 - 5887/126 - e md.) Seyahatleri Trkiye iin kltrel, ticari veya sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette bulunduu sabit olanlarla Milli Eitim Bakanlnn msaadesiyle ilmi tetkiklerde bulunmak veya yabanc memleketlerde yaplacak spor temas ve msabakalarna itirak etmek zere kafile halinde gezi yapacak retmen, renci ve sporculara verilecek pasaportlar hibir harca tabi deildir. Umuma mahsus pasaportlarn alnmas iin artlar: Madde 17 A) (Deiik birinci fkra: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/7 md.) Umuma mahsus mnferit veya mterek pasaport almak isteyen kimseleri usulne uygun dzenlenmi form dileke, (Ek ibare: 2/4/1998 - 4358/3 md.) vergi kimlik numaras gsteren bir belge yeterli sayda fotoraf ve nfus hviyet czdanlarnn asl ile mahallin emniyet mdrlne mracaat etmeleri lazmdr.

2367
Yabanc memleketlerde kaytl bulunduklar konsoloslua mracaat edenlere konsolosluk ktndeki kaytlar esas tutularak pasaport verilir. Baka bir konsoloslua mracaat edenlerin tabiiyet ilmhaberi veya eski pasaportlarndan baka nfus tezkerelerini de ibraz etmemeleri takdiri bu konsolosluk pasaportun itasn gerekli grecei tahkikatn icrasna talik edebilir. B) (Mlga: 3/3/1993 - 3868/2 md.) Reit olmyanlar ve mahcurlar : C) Reit olmyanlarn ve mahcurlarn yalnz seyahat etmek zere pasaport alabilmeleri iin kanuni mmessillerinin muvafakatlerini havi resmi bir makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri lazmdr D) (Mlga: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/7 md.) "Yabanclara mahsus" damgal pasaportlar: Madde 18 Tabiiyetsiz bulunan veya tabiiyet durumlarnn muntazam bulunmamas hasebiyle ikamet ve seyahatleri bakmndan fiilen tabiiyetsizlere tatbik edilen muamelelere tabi tutulmasnda ileri Bakanlnca zaruret grlen kimselere icabnda mezkr Bakanln alaca kararla "yabanclara mahsus" damgasn tayan ve Trk vatandaln iktisap bakmndan her hangi bir manay veya hamili lehine her hangi bir hak iktisabn tazammun etmiyen bir pasaport verilir. Bu pasaport iki nevidir: A) Trkiye'ye yalnz bir giri veya Trkiye'den yalnz bir k iin muteber olan pasaportlar Giri iin verildii takdirde Trkiye'ye giriin vukuu; Trkiye'den k iin verildii takdirde de zerindeki erhte tasrih edilen memlekete vusul zerine muteberlii nihayet bulacak olan bu pasaportlarn sahipleri tarafndan itas tarihinden itibaren bir ay iinde bulunduu memleketi terketmek suretiyle kullanlmas arttr. Aksi takdirde yenilenmesi gerekir. B) (Deiik birinci fkra: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/8 md.) (Deiik birinci paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Bir gidi ve geli iin verilen pasaportlar aydan az olmamak kaydyla ileri Bakanlnn takdirine gre belirlenecek sreyle geerli olmak zere tanzim edilir. Her iki neviden pasaportlar, ileri Bakanl ve yabanc memleketlerde, ileri Bakanlnn talebi veya tasvibi zerine Dileri Bakanlnca verilecek talimata istinaden, Trkiye Cumhuriyeti konsolosluk makamlar tarafndan verilir. Yukardaki (A) fkrasnda yazl neviden pasaportlarn yrrln kaybetmesi tarihinden itibaren iki ay gemi ise bunlarn yenilenmesi ilemi ileri Bakanlnn kararna baldr. Pasaport sahibinin tabiiyet bakmndan ayn durumda bulunup reit olmyan ve i sahibi bulunmyan kz veya erkek ocuklarnn o pasaportun refakat hanesine kayd caizdir. Kocasiyle tabiiyet bakmndan ayn durumda bulunan kars hakknda da ayn ilem yaplabilir. Refakat hanesinde kaytl olanlar, pasaport sahibiyle seyahat etmedikleri takdirde o pasaportu kullanamazlar. Bu pasaportlarn, sahiplerinin ve varsa refakat hanesinde kaytl olanlarn birer kta fotorafisini ihtiva eylemesi lazmdr.

2368
Harc: (Harca ilikin hkmler mlga: 25/2/1952-5887/126 md.) Pasavanlar ve benzeri belgeler: Madde 19 Pasavanlar veya benzeri belgeler, Trkiye Cumhuriyeti ile hem hudut memleketlerin hudut mntkalar dahilinde pasaport yerine kullanlmak zere Trk vatandalarna verilir. Bunlarn ekli, ita tarz, muteberlik mddeti, kimlere verilecei Trkiye Cumhuriyeti ile alakal Devletler arasnda yaplm veya yaplacak anlamalarn hkmlerine uygun olarak ve Dileri Bakanlklarnca mtereken tesbit edilir. Harc: Bu vesikalar pasaport harcna deil hususi tarifeleri mucibince resme ve harca tabidir. Trkiye dna tama yapan ulam aralarnn memur ve mrettebatna verilen vesikalar: Madde 20 (Deiik: 19/6/1984 - KHK/240; Aynen kabul: 17/11/1984 - 3073/9 md.) Trkiye karasular dna kan Trk gemilerinin Trk vatanda olan mrettebatna usulne uygun olarak blge liman ve deniz ileri mdrlklerince fotorafl "Gemiadam Czdan", Havayolu uluslararas ulam aralar memur ve mrettebatna anlamalarda belirtilen rneine ve usulne uygun olarak idarelerince fotorafl "Uak Mrettebat Belgesi", Demiryolu uluslararas ulam aralar memur ve mrettebatna anlamalarda ngrlen yetkili makamlarca rneine ve usulne uygun olarak fotorafl "Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi", dzenlenir. Gemiadam czdan ve uak mrettebat belgeleri verildikleri mahal emniyet mdrlnce, demiryolu personeli kimlik belgeleri anlamalarda ngrlen yetkili makamlarca tasdik edilmedike pasaport yerine kullanlamaz. Gemiadamlar ve uak mrettebatna verilecek belgelerin ekil ve muhtevas ileri, Dileri ve Ulatrma Bakanlklarnca mtereken tespit edilir. Yabanc gemi, hava ve demiryolu uluslararas ulam aralar memur ve mrettebat, yetkili makamlarca usulne ve rneine uygun olarak dzenlenmi vesikalar ile Trk karasular ve liman ehirlerine karllk esasna gre girip kabilirler. Pasaport yerine geerli vesikalarn verili artlar: Madde 21 (Deiik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/10 md.) 19 ve 20 nci maddelerde yazl vesikalarn verilii srasnda 7, 17 ve 22 nci maddelerin hkmleri tatbik olunur. Pasaport veya vesika verilmesi yasak olan haller: Madde 22 (Deiik: 28/5/1988 - 3463/3 md.) Yurt dna kmalar; mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrlmalarnda genel gvenlik bakmndan mahzur bulunduu ileri Bakanlnca tespit edilenlere () (1) pasaport veya seyahat vesikas verilmez. Ancak, yabanc memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dnda kalanlara, zaruri hallerde ileri Bakannn teklifi ve Babakann onay ile pasaport veya pasaport yerine geen seyahat vesikas verilebilir. (1) Bu durumda olanlarn ak kimlikleri (ad, soyad, doum yeri ve tarihi, ana ve baba ad ile nfusa kaytl olduu yer) ve tahdit sebebi, ilgili daireler tarafndan mahallin polis makamlarna bildirilir. lgili polis makamlar da bu bilgileri alr almaz bal bulunduu il emniyet mdrl kanalyla en seri haberleme aracyla yazl olarak hudut kaps bulunan emniyet mdrlklerine, ahsn nfusa kaytl olduu il emniyet mdrlne ve Emniyet Genel Mdrlne bildirir.

(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayl Kanunun 16 nc maddesiyle; bu fkrada yer alan ", vergiden borlu olduu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere" ibaresi madde metninden karlmtr.

2369
Bunlarn yurt dna klar engellenir ve kendilerine pasaport veya vesika verilmez, verilmise geri alnr. Birinci fkrada yazl makamlar tarafndan pasaport verilmesi veya yurt dna kmas yasaklananlarla, yurt dnda kalmalarnda genel gvenlik bakmndan mahzur bulunduu tespit edilenlerin sreleri dolan pasaportlar yenilenmez, kendilerine Trkiye'ye dnmeleri iin seyahat vesikas verilir. Pasaport veya pasaport yerine geen vesikalar kaybedenlerden, bunu hakl bir sebebe dayandramayanlarla bulunduklar lkelerden snr d edilmi olanlara, bu lkelerden karl sebepleri gznnde tutularak pasaport veya vesika verilmeyebilir. Trk vatandalarnn seyahatlerinin snrlandrlmas veya yasaklanmas: Madde 23 (Deiik: 25/2/1981 - 2418/4 md.) Bakanlar Kurulu, harp tehlikesi veya memleket gvenliine veya salk durumuna dokunan dier olaanst haller dolaysyla Trk vatandalarnn yabanc memleketlere gitmelerini ksmen veya tamamen men edebilecei gibi, siyasi ve ekonomik mlahazalarla sadece belli lkeler iin geerli pasaport dzenlenmesine de karar verebilir. Harp tehlikesi, yabanc memleketlerde zuhur edebilecek dahili karklklar veya salgn hastalklar sebebiyle veya siyasi veya ekonomik nedenlerle d memleketlerdeki pasaport vermeye yetkili Trkiye Cumhuriyeti makamlar, Dileri Bakanlnn talimat veya muvafakati ile Trk vatandalarna verecekleri pasaportlar, yalnz belli memleketlere gitmek iin muteber olmak zere tanzim edebilirler. (Mlga nc fkra: 31/3/2011-6217/31 md.) Vize itasna yetkili makamlar, vizelerin nev'i ve harlar: Madde 24 Yabanclarn diplomatik pasaportlariyle, bu kanunda Trk vatandalar iin derpi edilen hususi ve servis damgal pasaportlara tekabl eden pasaportlarna vize itasna yetkili makamlar: Dileri Bakanl ve mstaceliyet hallerinde vilayetler: Yabanc memleketlerde ise Trkiye Cumhuriyeti Bykelilikleri veya bunlarn bulunmadklar yerlerde Trkiye Cumhuriyeti konsolosluklardr. Umuma mahsus pasaportlara vize itasna yetkili makamlar: Vilayetler veya onlarn msaadesiyle emniyet mdrlkleri ve kaymakamlklarla d memleketlerde Trkiye Cumhuriyeti konsolosluklardr. Giri vizesinin mahiyeti: Madde 25 Trkiye'ye giri vizesi Trkiye snrlarndan ieriye girmeyi salamaa matuf bulunup ikamet mddetine mtaallik bir erhi havi bulunmad takdirde bu vizeyi hamil bulunan yabancnn Trkiye'de ikamet edebilecei mddet bakmndan her hangi bir hkm ifade etmeyip bu husus yabanclarn ikamet ve seyahatlerine mtaallik mevzuat hkmlerine tabidir. Tabiiyetsizler: Madde 26 Aada yazl ahslara Trkiye iin giri vizesi verilmesi ileri Bakanlnn msaadesine baldr:

2370
A) Tabiiyetsizler (Haymatlozlar); B) Nansen pasaportu hamilleri; C) Seyahat belgeleri (Afidavit, Lesepase ve saire) ve benzeri vesika hamilleri. Bu gibi belgeleri hamil bulunanlara Trkiye'den sonra gidecekleri veya geldikleri memleketlerin giri vizesini hamil bulunduklar takdirde ileri Bakanlnn msadesi olmakszn transit vize verilebilir. Madde 27 Yabanclarn diplomatik pasaportlariyle bu kanunda derpi olunanhususi ve servis damgal pasaportlara tekabl eden pasaportlarnn vizeleri hi bir harca veya resme tabi deildir. Giri Vizesi Tek bir giri vizesi: Madde 28 A) Giri vizesi Trkiye'ye tek bir girii salar. tas tarihinden itibaren bir yl iinde Trkiye snrlarndan girilmek suretiyle kullanlmad takdirde muteberlii kalmaz. Harc: (Harca ilikin hkmler mlga: 25/2/1952 - 5887/126 md.) Trkiye'ye dn vizesi: B) Yabanclara, Trkiye'den klarnda, talepleri takdirinde dn vizesi de verilir. Bu nevi vize yukarda yazl har mukabilinde yalnz mnferit pasaportlara verilir. Trkiye'den ayrl tarihinden itibaren bir yl iinde Trkiye snrlarndan ieri girmek suretiyle kullanlmad takdirde muteberlii kalmaz. Mteaddit giri vizesi: C) Yabanclara, itas tarihinden itibaren aada yazl mddetler zarfnda Trkiye'ye saysz giri iin muteber vize ita olunur: Harc: (Harca ilikin hkmler mlga: 25/2/1952 - 5887/126 md.) Transit vizesi: Madde 29 Transit vizesi baka memleketlere gitmek iin Trkiye'den geii salamak zere verilir. A) Tek transit vizesi: Trkiye'den tek bir gei iin muteberdir. Mnferit pasaportlar iin 1 Lira harca tabidir. (Refakat hanesinde yazl olanlar iin ayrca har alnmaz). Mterek pasaportlar iin, pasaportta yazl her fert bana 50 Kuru harca tabidir. B) ift transit vizesi: Trkiye'den bir gidi ve bir dn iin geii salar Mnferit pasaportlar iin 2 Lira harca tabidir. (Refakat hanesinde kaytl olanlar iin, ayrca har alnmaz). Mterek pasaportlar iin, pasaportta yazl bulunan her fert bana 1 lira harca tabidir. (1) Transit vizeleri, verili tarihinden itibaren ay iinde Trkiye snrlarndan girilmek suretiyle kullanlmad takdirde muteberliklerini kaybederler.

(1) Bu maddenin harca ilikin hkmleri 25/2/1952 tarih ve 5887 sayl Kanunun 126 nc maddesiyle yrrlkten kaldrlmtr.

2371
Transit vizesi, zerinde daha ksa bir mddet gsteren bir erhi veya (Tevakkkufsuz transit) damgasn tamad takdirde Trkiye'de azami bir ay kalmak imkann baheder. Madde 30 31 (Mlga: 25/2/1952-5887/126 - e md.) k vizesi : Madde 32 k vizesi harca tabi deildir. Cezai hkmler: Madde 33 (Deiik: 31/3/2011-6217/7 md.) Trkiye Cumhuriyeti snrlarn pasaportsuz veya pasaport yerine kaim olacak bir vesikay hamil olmakszn terkeden veya buna teebbs edenlere bin Trk Lirasndan bin Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. Madde 34 (Deiik: 31/3/2011-6217/8 md.) Trkiye Cumhuriyeti snrlarndan her naslsa pasaportsuz olarak girmi olan vatandalar ve yabanclara bin Trk Lirasndan bin Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. Bunlardan yabanc olanlar snr d edilirler. Madde 35 (Deiik: 31/3/2011-6217/9 md.) Bakanlar Kurulunca tayin olunan mahallerden baka yerlerden Trkiye'ye giren veya Trkiye'den kanlar usulne uygun pasaport veya vesika tasalar bile beyz Trk Liras idar para cezas ile cezalandrlrlar. Madde 36 Yolcular, pasaport ve dier vesikalarn yoklanmas iin Hkmete tayin olunan mevkilerin gayr olan yerlere bilerek nakleden kara, deniz ve hava tatlarn sevk ve idare edenler veya bu hususta klavuzluk yapanlar 1 aydan 2 seneye kadar hapis olunurlar. Madde 37 (Mlga: 25/2/1952 - 5887/126 - e md.) Madde 38 (Deiik: 31/3/2011-6217/10 md.) Bu Kanun hkmlerine gre idar para cezasna karar vermeye, ilgili kolluk birimi amiri yetkilidir. Madde 39 5654 sayl kanun hari, 3519 sayl pasaport kanuniyle ekleri kaldrlmtr. Ek Madde 1 (24/3/1950 - 5654/1 md. ile gelen Ek md. hkm olup teselsl iin numaralandrlmtr; mlga: 28/5/1988 - 3463/5. md.) Ek Madde 2 (19/6/1984 - KHK 240/12 md. ile eklenen 7/11/1984 3073/12 md. ile aynen kabul edilen Ek md. 1 in hkm olup madde numaras teselsl ettirilmitir.) Pasaport Kanununun uygulanmas, pasaportlarn ekil ve muhtevalarnn tespiti ile pasaport ve pasaport yerine geerli belgelerin dzenlenmesine ait esaslar ileri Bakanlnn koordinatrlnde Dileri ve Maliye ve Gmrk bakanlklarnn itiraki ile hazrlanacak bir ynetmelikle belirtilir.

2372
Ek Madde 3 (19/6/1984 - KHK 240/12 md. ile eklenen 7/11/1984 - 3073/12 md. ile aynen kabul edilen Ek md. 2'nin hkm olup madde numaras Teselsl ettirilmitir.) Pasaport Kanununda yer alan har ve resimler iin 492 sayl Harlar Kanununun pasaportlarla ilgili hkmleri uygulanr. Ek Madde 4 (Ek:28/5/1988 - 3463/4 md.) Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 nc derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgal Pasaport almaya hakk olan Devlet memurlar ile subay ve astsubaylarn tadklar unvan ve/veya rtbeleri tamakla beraber 1 inci, 2 nci ve 3 nc derece kadrolar almadan emekli olan veya ayrlanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet sreleri, tad unvan ve/veya rtbeleri itibariyle bugn Hususi Damgal Pasaport almaya hak kazananlar emsal alnmak suretiyle bunlara da Hususi Pasaport verilir. Ek Madde 5 (Ek: 28/5/1988 - 3463/4 md.) Her ne suretle olursa olsun Trk vatandaln kaybedenlerden Trkiye'ye gelmek isteyenlere mahzurlu grlmemesi halinde ileri Bakanlnca izin verilebilir. Bunlardan 403 sayl Trk vatandal Kanununun 26 nc maddesine gre vatandalktan karlm olup da turist olarak lkemize gelmek isteyenlere ylda en ok drt ay kalabilmek zere izin verilebilir. Ek Madde 6 (Ek: 23/7/2010-6009/59 md.) Elektronik pasaportlarda refakate kayt ilemi yaplamaz, bu pasaportlar temdit edilemez ve mterek e-pasaport dzenlenemez. Geici Madde 1 (Ek: 11/5/1976 - 2009/2 md. ile gelen Geici md. hkm olup teselsl iin numaralandrlmtr.) Halen yabanc lkelerde almakta olan iiler iin dzenlenen pasaportlarn geerlik sresi; sre bitiminde mracaat halinde, ilgili daha ksa sre iin uzatlmasn istemedii takdirde, be yla kadar uzatlr. inin e ve ocuklar da bu hkmden yararlanr. Madde 40 Bu kanun yaym tarihinde yrrle girer. Madde 41 Bu kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

15/7/1950 TARH VE 5682 SAYILI ANA KANUNA LENEMEYEN HKMLER 1 7/11/1984 Tarih ve 3073 sayl Kanunun geici maddesi: Geici Madde 2/2/1984 tarihli ve 2977 sayl dari Usul ve lemlerin Yeniden Dzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hkmnde Kararname karma yetkisi, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayl Pasaport Kanunu iin; ad geen Kanunla verilen sre bitimine kadar geerlidir.

2373
5682 SAYILI KANUNA EK VE DEKLK GETREN MEVZUATIN YRRLE GR TARHN GSTERR LSTE

Kanun No. 5654 5887 6770 7154 216 2009 2418 KHK - 240 3073 KHK - 253 3280 3463 KHK/378 3868 4358 5411 Deitiren Kanun No. 5766 5978 6009 6216 6217 KHK/656 6253

Farkl tarihte yrrle giren maddeler 14

Yrrle giri tarihi 31/3/1950 25/2/1952 11/7/1956 4/7/1958 12/1/1961 26/5/1976 27/2/1981 9/9/1984 20/11/1984 28/2/1986 6/5/1986 14/6/1988 8/11/1989 9/3/1993 4/4/1998 1/11/2005 Yrrle giri tarihi 6/6/2008 6/4/2010 1/8/2010 3/4/2011 14/4/2011 2/11/2011 18/12/2011

5682 sayl Kanunun deien maddeleri 22 13 13, 14, 15, 18 ve Ek Madde 6 13 23, 33, 34, 35, 38 13 13