You are on page 1of 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN


ĐỀ TÀI:

GVHD: Ths Hoàng Thọ Phú
Môn học: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
Lớp: K10405B
Nhóm thực hiện: Nhóm 6
1.
2.
3.
4.
5.

Nguyễn Trọng Nghĩa
Dương Thị Phương
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Châu Thị Mai Trang

K104050870
K104050885
K104050907
K104050924
K104051676