1000 ÂmÉrÉÉcrÉÉ lÉÉåOåûcÉÏ MüjÉÉ (pÉÉaÉ-1) : sÉåZÉMü - lÉÇSÕ

(½É MüjÉåvÉÏ MüÉåhÉirÉÉWûÏ ÎeÉuÉÇiÉ ÌMüÇuÉÉ qÉ×iÉ urÉ£üÏcÉÉ xÉÇoÉÇkÉ lÉÉWûÏ. WûÏ LMü mÉÔhÉï MüÉsmÉÌlÉMü MüjÉÉ AxÉÔlÉ rÉÉ MüjÉåiÉÏsÉ
lÉÉuÉÉxÉÉUZÉÏ lÉÉuÉå AxÉsrÉÉxÉ iÉÉå MåüuÉVû rÉÉåaÉÉrÉÉåaÉ xÉqÉeÉÉuÉÉ.)
qÉÉfÉÉ eÉlqÉ lÉÉÍvÉMücrÉÉ ÍxÉYrÉÑËUOûÏ mÉëåxÉqÉkrÉå fÉÉsÉÉ. qÉÏ irÉÉ uÉåVåûxÉ LMü 1000 ÂmÉrÉÉÇcÉÏ lÉÉåOû WûÉåiÉå AÉÍhÉ qÉÉfÉÏ ÌMüÇqÉiÉ
MåüuÉVû LMü WûeÉÉU ÂmÉrÉå LuÉRûÏcÉ WûÉåiÉÏ. qÉÉfrÉÉoÉUÉåoÉU qÉÉfÉå pÉÉF oÉÌWûhÉÏ mÉÑwMüVû qWûhÉeÉå A¤ÉUvÉÈ sÉÉZÉÉå MüUÉåQûÉålÉå WûÉåiÉå.
irÉÉmÉæMüÐ qÉÏ LMü LuÉRûÏcÉ qÉÉfÉÏ TåüxÉ uWäûsrÉÔ WûÉåiÉÏ. MüvÉÏ MüÉåhÉ eÉÉhÉå, qÉÏ erÉÉ aÉQèQûÏiÉ WûÉåiÉå iÉÏ aÉQèQûÏ xmÉåvÉsÉ xÉåYrÉÑËUOûÏ
uWäûlÉqÉkrÉå AxÉsÉåsrÉÉ LMüÉ MäüvÉ xÉåTüqÉkrÉå 7 urÉÉ oÉÇQûsÉ qÉkrÉå 1000 ÂmÉrÉÉcrÉÉ 100 lÉÉåOûÉ WûÉåirÉÉ irÉÉiÉ 768 vÉåuÉOûcÉå
AÉMüQåû lÉÇoÉUqÉkrÉå AxÉsÉåsÉÏ LMücÉ lÉÉåOû AxÉsÉÏ mÉÉÌWûeÉå mÉhÉ cÉÑMüÐlÉå qÉÉfÉå vÉåuÉOûcÉå iÉÏlÉ AÉMüQåû 786 AxÉå NûÉmÉsÉå aÉåsÉå
WûÉåiÉå qÉÉfÉÉ lÉÇoÉU ZÉUÇ iÉU

"9 Måü LYxÉ 318768" AxÉÉ AxÉÉrÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå WûÉåiÉÉ mÉhÉ iÉÉå cÉÑMüÐlÉå "9 Måü LYxÉ

318786" AxÉÉ NûÉmÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. irÉÉqÉÑVåû irÉÉ 100 lÉÉåOûÉÇcrÉÉ aÉQèQûÏiÉ (701 mÉÉxÉÔlÉ 800 vÉåuÉOûcÉå lÉÇoÉU AxÉsÉåsrÉÉ) SÉålÉ
LMüÉcÉ lÉÇoÉUcrÉÉ lÉÉåOûÉ WûÉåirÉÉ. LMü qÉÏ AÉÍhÉ SÒxÉUÏ UåarÉÑsÉU vÉåuÉOûcÉå 786 lÉÇoÉU AxÉsÉåsÉÏ qÉÉfÉÏ eÉÑVûÏ oÉWûÏhÉ.
CiÉU lÉÉåOûÉÇmÉëqÉÉhÉå qÉÉfÉÏ UuÉÉlÉaÉÏ LMüÉ ZÉÉeÉaÉÏ oÉÆMåüiÉ ÌSssÉÏsÉÉ fÉÉsÉÏ. iÉåjÉÔlÉ qÉaÉ LMüÉ MüUÉåQûmÉiÉÏlÉå MäüvÉ MüÉRûsÉÏ
iÉåÇuWûÉ qÉÏ irÉÉcrÉÉ ÌiÉeÉÉåUÏiÉ iÉÏlÉ qÉÌWûlÉå lÉÑxÉiÉÏ mÉQÕûlÉ WûÉåiÉå. irÉÉlÉÇiÉU irÉÉ MüUÉåQûmÉiÉÏcÉÏ (irÉÉcÉå lÉÉÇuÉ UÉrÉxÉÉWåûoÉ oÉÇMüOûsÉÉsÉ
oÉÂAÉ) oÉÉrÉMüÉå oÉÉVûÇiÉmÉhÉÉxÉÉPûÏ qÉÉWåûUÏ aÉåsÉÏ iÉåÇuWûÉ 1000 ÂmÉrÉÉcrÉÉ lÉÉåOûÉÇcÉÏ xÉaÉVûÏ aÉQèQûÏcÉ MüÉRÕûlÉ irÉÉcÉå oÉUÉåoÉU SÉålÉ
pÉÉaÉ MåüsÉå. 50 lÉÉåOûÉÇcÉÉ LMü pÉÉaÉ irÉÉlÉå oÉÉrÉMüÉåxÉ ÌSsÉÉ uÉ oÉÉMüÐcrÉÉ xuÉiÉÈcrÉÉ mÉÉÌMüOûÉiÉ PåûuÉsÉÉ erÉÉiÉ qÉÏ AÉÍhÉ qÉÉfÉÏ
eÉÑVûÏ oÉWûÏhÉ SÉåbÉÏWûÏ WûÉåiÉÉå. oÉÇMüOûcÉÏ oÉÉrÉMüÉå qÉÉWåûUÏ aÉåsrÉÉuÉU iÉÉå bÉUÉiÉ LMüOûÉcÉ WûÉåiÉÉ. irÉÉcÉÉ ÌSuÉxÉpÉU ÌoÉfÉlÉåxÉ cÉÉsÉÉrÉcÉÉ
irÉÉqÉÑVåû bÉUÏ cÉÉæMüÐSÉU uÉ LMü lÉÉåMüU xÉÉåQûsÉÇ iÉU MÑühÉÏcÉ lÉxÉÉrÉcÉå.
LMüÉ uÉwÉÉïmÉÔuÉÏïcÉ UÉrÉxÉÉWåûoÉÉcÉå sÉalÉ fÉÉsÉå WûÉåiÉå uÉ irÉÉsÉÉ iÉÏlÉ oÉWûÏhÉÏ AxÉsrÉÉ iÉUÏ sÉalÉ fÉÉsrÉÉlÉÇiÉU irÉÉ AÉmÉÉmÉsrÉÉ
lÉuÉîrÉÉMüQåû irÉÉÇcrÉÉ aÉÉuÉÉsÉÉ AxÉiÉ. `UÉrÉxÉÉWåûoÉ' WûÉ ÌMüiÉÉoÉ iÉåÇuWûÉcrÉÉ xÉÇxjÉÉÌlÉMüÉlÉå irÉÉsÉÉ ÌSsÉÉ WûÉåiÉÉ bÉUÉhÉå qÉÔVûcÉå
oÉÇaÉÉsÉqÉkÉsÉå eÉUÏ AxÉsÉå iÉUÏ irÉÉÇcÉå uÉÉQûuÉQûÏsÉ ÌSssÉÏsÉÉ xjÉÉrÉÏMü fÉÉsÉå WûÉåiÉå. AÉD uÉQûÏsÉ aÉåsrÉÉlÉÇiÉU iÉå lÉuÉUÉ oÉÉrÉMüÉå
SÉåbÉåcÉ irÉÉ qÉÉåPûrÉÉ bÉUÉiÉ UÉWûÉiÉ WûÉåiÉå. oÉÉrÉMüÉåcrÉÉ (ÌiÉcÉå lÉÉÇuÉ AÉÂvÉÏ) xÉaÉVûrÉÉ OåûxOèxÉ fÉÉsrÉÉ WûÉåirÉÉ. bÉUÉhrÉÉcÉÉ uÉÉUxÉ
sÉuÉMüUcÉ irÉÉÇcrÉÉ bÉUÉiÉ eÉlqÉ bÉåhÉÉU WûÉåiÉÉ. qÉÏ ÌiÉeÉÉåUÏiÉ UÉrÉxÉÉWåûoÉÉÇcrÉÉ mÉÉÌMüOûÉÇiÉ mÉQÕûlÉ qÉsÉÉ eÉå MüÉWûÏ ÌSxÉiÉ WûÉåiÉå iÉå uÉ eÉå
MüÉWûÏ LåMÔü rÉåiÉ WûÉåiÉå iÉå qÉÉfrÉÉ qÉlÉÉiÉ xÉÉPûuÉiÉ WûÉåiÉå.
LMüSÉ UɧÉÏ 12 uÉÉeÉiÉÉ UÉrÉxÉÉWåûoÉ jÉÉåQåû lÉvÉåiÉcÉ AÉÍhÉ lÉÉåMüUÉcrÉÉ ZÉÉDZÉcrÉÉ AÉkÉÉUÉlÉå cÉÉsÉiÉ AÉmÉsrÉÉ oÉåQûÃqÉqÉkrÉå
AÉsÉå. lÉÉåMüUÉlÉåcÉ irÉÉÇcÉå MümÉQåû MüÉRÕûlÉ irÉÉlÉÉ mÉsÉÇaÉÉuÉU ÌlÉeÉuÉsÉå uÉ SÉU AÉåRÕûlÉ bÉåFlÉ iÉÉå fÉÉåmÉÉuÉrÉÉxÉ aÉåsÉÉ. irÉÉlÉÇiÉU MüÉWûÏcÉ
bÉQûsÉå lÉÉWûÏ. qÉÏ irÉÉÇcrÉÉ mÉÉÌMüOûÉiÉ qÉÉfrÉÉ oÉÌWûhÉÏoÉUÉåoÉU WûÉåiÉå. xÉMüÉVûÏ EPÕûlÉ xÉuÉï ÌuÉkÉÏ AÉOûÉåmÉÔlÉ UÉrÉxÉÉWåûoÉ irÉÉÇcrÉÉ
BÌTüxÉsÉÉ eÉÉrÉsÉÉ iÉrÉÉU fÉÉsÉå. lÉÉåMüUÉsÉÉ oÉÉåsÉÉuÉÔlÉ ÌuÉcÉÉUsÉå

"UɧÉÏ qÉÉfÉå MümÉQåû MÑühÉÏ MüÉRûsÉå?" lÉÉåMüU qWûhÉÉsÉÉ

"qÉÏ."
"AxÉÇ? qÉaÉ iÉÑsÉÉ qÉÉfÉå mÉÉÌMüOû ÌSxÉsÉåcÉ AxÉåsÉ."UÉrÉxÉÉWåûoÉ.
"WûÉårÉ xÉÉWåûoÉ. qÉÏ iÉå iÉÑqÉcrÉÉ QíåûÍxÉÇaÉ OåûoÉsÉcrÉÉ QíûÊuÉUqÉkrÉå PåûuÉsÉå AÉWåû."
UÉrÉxÉÉWåûoÉÉÇlÉÏ irÉÉcrÉÉMüQåû M×üiÉ¥ÉiÉålÉå mÉÉÌWûsÉå. "irÉÉcrÉÉ oÉUÉåoÉU LMü mÉ§É WûÉåiÉå iÉå ÍqÉVûÉsÉå MüÉ?"
"ÍqÉVûÉsÉå xÉÉWåûoÉ. iÉåSåZÉÏsÉ mÉÉÌMüOûÉoÉUÉåoÉU PåûuÉsÉå AÉWåû."

" "Wåû xÉaÉVåû qÉlÉÉiÉcÉ PåûuÉÉrÉcÉå. MüÉsÉ AxÉÉcÉ BÌTüxÉqÉkÉÔlÉ oÉÉWåûU mÉQûsÉÉ iÉåÇuWûÉ 7 uÉÉeÉsÉå WûÉåiÉå." ÌiÉlÉå SÉålÉ asÉÉxÉ AÉhÉsÉå. iÉÏ qÉÉfÉÏcÉ eÉÑVûÏ oÉWûÏhÉ WûÉåiÉÏ." LMü ÍqÉÌlÉOûÉiÉ irÉÉlÉå mÉÉMüÐOû uÉ mÉ§É AÉhÉÔlÉ ÌSsÉå. qÉÏ xuÉrÉÇmÉÉMü MåüsÉÉ AÉWåû. Ì iÉlÉå irÉÉsÉÉ oÉåQûÃqÉqÉkrÉå lÉåsÉå uÉ qWûhÉÉsÉÏ. irÉÉlÉå ZÉÉssrÉÉuÉU oÉUåcÉxÉå A³É EUsÉå WûÉåiÉå. aÉUqÉ MüÃlÉ CMüQåûcÉ AÉhÉiÉå. mÉëvlÉÉjÉïMü qÉÑSìÉ MüÃlÉ qWûhÉÉsÉÉ." qÉaÉ ÌiÉlÉå ÌuÉcÉÉUsÉå " ÎuWûxMüÏ bÉåhÉÉU?" "bÉåDlÉ. irÉÉlÉå QíûÉrÉuWûUsÉÉ ÌiÉcÉÉ qÉÉåbÉqÉ mɨÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉÉ. irÉÉlÉå AɶÉrÉÉïlÉå ÌiÉcrÉÉMüQåû mÉÉÌWûsÉå. oÉÇMüOû EiÉÃlÉ mÉÉWÕû sÉÉaÉsÉÉ iÉåuÉRûrÉÉiÉ ÌiÉjÉå oÉbrÉÉÇcÉÏ aÉSÏï fÉÉsÉÏ. iÉÑqÉcrÉÉ AÉuÉQûÏcÉå ÌTüvÉ oÉlÉuÉsÉå AÉWåû. oÉÇMüOûsÉÉ AÉiÉÉ AɶÉrÉÉïcÉÉ SÒxÉUÉ kÉYMüÉ oÉxÉsÉÉ. AÉÍhÉ irÉÉcrÉÉ AÉiÉÉ sɤÉÉiÉ AÉsÉå MüÐ irÉÉlÉå aÉQûoÉQûÏiÉ ÌiÉcÉå lÉÉuÉ ÌuÉcÉÉUsÉåcÉ lÉÉWûÏ. xÉMüÉVûÏ 11 uÉÉeÉiÉÉ BÌTüxÉqÉkrÉå mÉÉåWûÉåcÉsÉåsrÉÉ UÉrÉxÉÉWåûoÉÉsÉÉ xÉaÉVåû MüÉqÉ xÉÇmÉuÉÔlÉ EPåûmÉrÉïÇiÉ 5 uÉÉeÉsÉå WûÉåiÉå. SÉålWûÏ asÉÉxÉÉiÉ OûÏcÉxÉï qÉÉsOû ÎuWûxMüÏ AÉåiÉsÉÏ. "eÉåuÉÉ. AjÉÉïiÉcÉ LMü WûeÉÉU ÂmÉrÉÉcÉÏ lÉÉåOûWûÏ irÉÉsÉÉ mÉÌWûsrÉÉÇSÉcÉ ÍqÉVûÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. QíûÉrÉuWûUsÉÉ bÉUÏ eÉÉhrÉÉxÉ xÉÉÇaÉÔlÉ iÉÉå xuÉiÉÈcÉ aÉÉQûÏ cÉÉsÉuÉiÉ AxÉiÉÉlÉÉ irÉÉcrÉÉ aÉÉQûÏxÉqÉÉåU AcÉÉlÉMü LMü iÉÂhÉÏ LMüSqÉ AÉsÉÏ. bÉÉoÉÃlÉ iÉÏ ÌMüÇcÉÉVûsÉÏ uÉ aÉÉQûÏcrÉÉ xÉqÉÉåU mÉQûsÉÏ. UÉrÉxÉÉWåûoÉÉlÉå irÉÉsÉÉ irÉÉ mÉÉÌMüOûÉiÉsÉÏ LMü WûeÉÉUÉcÉÏ lÉÉåOû ÌSsÉÏ. oÉUå uÉÉOåûsÉ. irÉÉlÉå xÉuÉrÉÏmÉëqÉÉhÉå LMüSqÉ oÉëåMü qÉÉUsÉÉ." oÉÇMüOû EQûÉsÉÉcÉ. iÉå mÉÉÌMüOû AÉhÉ AÉÍhÉ iÉå mɧÉWûÏ AÉhÉ. irÉÉlÉÇiÉU WûÉiÉ kÉÑuÉÔlÉ iÉÏ mÉÑlWûÉ oÉåQûÃqqÉkrÉå AÉsÉÏ. iÉUÏ oÉÇMüOûlÉå ÌiÉsÉÉ ÌiÉcrÉÉ bÉUÉmÉrÉïÇiÉ ÍsÉnOû ÌSsÉÏ."vÉÉoÉÉxÉ. ÎuWûxMüÏ mrÉÉrÉsrÉÉlÉÇiÉU irÉÉsÉÉ cÉRûsÉÏ WûÉåiÉÏ. "qÉsÉÉ MüÉWûÏ CeÉÉ fÉÉsÉÏ AÉWåû MüÉ iÉå mÉÉWûhrÉÉcÉå xÉÉåQÕûlÉ iÉÑqWûÏ sÉÉåMü MüÉrÉ iÉqÉÉvÉÉ MüUiÉÉrÉ?" ÌiÉsÉÉ TüÉUxÉå sÉÉaÉsÉå lÉuWûiÉå. QíûÉCuWûUsÉÉ aÉÉQûÏ CÇÌQûrÉÉ aÉåOûMüQåû bÉåhrÉÉxÉ xÉÉÇaÉÔlÉ oÉÇMüOû jÉÉåQûÉ uÉåVû AÉUÉqÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ QûÉåVåû ÍqÉOÕûlÉ MüÉsÉ UɧÉÏcÉÏ bÉOûlÉÉ AÉPûuÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUiÉ WûÉåiÉÉ. iÉUÏ qÉålÉ UÉåQûmÉÉxÉÔlÉ eÉuÉVû eÉuÉVû 1 ÌMüsÉÉåqÉÏOûU AÉiÉ eÉÉuÉå sÉÉaÉsÉå." iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ." UÉrÉxÉÉWåûoÉ. lÉÉåMüUÉlÉå AɶÉrÉÉïlÉå UÉrÉxÉÉWåûoÉÉMüQåû mÉÉÌWûsÉå uÉ qWûhÉÉsÉÉ. oÉÇMüOûsÉÉ TüÉU pÉÔMü lÉuWûiÉÏ. lÉÉåMüUÉlÉå iÉÏ lÉÉåOû AÉmÉsrÉÉeÉuÉVû PåûuÉsÉÏ. iÉå xÉaÉVåû ÌiÉlÉå ZÉÉFlÉ OûÉMüsÉå. MÑühÉÉsÉÉ MüVÕû ±ÉrÉcÉå lÉÉWûÏ. qÉaÉ qÉÉ§É irÉÉlÉå ÌuÉcÉÉUsÉå. LuÉRûÏ qÉÉåPûÏ UYMüqÉ irÉÉcrÉÉ AÉrÉÑwrÉÉiÉ LMüSqÉ AvÉÏ mÉÌWûsrÉÉÇSÉcÉ AÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. QíûÉrÉuWûUlÉå CÇÌQûrÉÉ aÉåOû AÉsrÉÉcÉå irÉÉsÉÉ xÉÉÇaÉiÉÉcÉ irÉÉcÉÏ iÉÇSìÏ pÉÇaÉ mÉÉuÉsÉÏ. UxiÉÉ ZÉUÉoÉ WûÉåiÉÉ qWûhÉÔlÉ QíûÉrÉuWûU aÉÉQûÏ WûVÕû cÉÉsÉuÉiÉ WûÉåiÉÉ. iÉÏ irÉÉlÉå AÉmÉsrÉÉ qÉÉsÉMüÉcÉÏ AÉPûuÉhÉ qWûhÉÔlÉ irÉÉcrÉÉ PåûuÉhÉÏiÉsrÉÉ eÉÉaÉåiÉ AaÉSÏ eÉmÉÔlÉ PåûuÉsÉÏ. "jÉÉåQûÉ AÉUÉqÉ MüUÉ. qÉaÉ UÉrÉxÉÉWåûoÉ lÉÉ¹É MüÃlÉ BÌTüxÉsÉÉ aÉåsÉå. mÉhÉ oÉÇMüOûcÉå lÉvÉÏoÉ cÉqÉMüsÉå uÉ iÉÏ iÉÃhÉÏ EPÕûlÉ oÉbrÉÉÇlÉÉ qWûhÉÉsÉÏ. "iÉÑsÉÉ MüxÉå qÉÉÌWûiÉÏ qÉsÉÉ ÌTüvÉ AÉuÉQûiÉå?" "iÉÑqÉcrÉÉ lÉÉuÉÉuÉÃlÉ iÉÑqWûÏ oÉÇaÉÉsÉÏ. "oÉWÒûiÉ vÉÑÌ¢ürÉÉ eÉlÉÉoÉ. "cÉÏAxÉï!" SÉåbÉåWûÏ qWûhÉÉsÉå "AÉmÉsÉÏ pÉåOû bÉQûuÉÔlÉ AÉhÉsrÉÉoɬsÉ mÉUqÉåµÉUÉcÉå AÉpÉÉU qÉÉlÉsÉå mÉÉÌWûeÉåiÉ. mÉÑlWûÉ oÉÇMüOûlÉå QûÉåVåû ÍqÉOÕûlÉ MüÉsÉcrÉÉ bÉOûlÉåcÉÉ ÌuÉcÉÉU MåüsÉÉ. AÉÍhÉ oÉÇaÉÉsÉÏ eÉaÉÉiÉ MÑüPåûWûÏ ÌTüvÉ AÉuÉQûÏlÉå ZÉÉDsÉ. bÉUÏ mÉÉåcÉsrÉÉuÉU ÌiÉlÉå irÉÉsÉÉ AÉmÉsrÉÉ bÉUÉiÉ oÉÉåsÉÉuÉsÉå. "iÉÑ LMücÉ iÉÉOû uÉÉRÕûlÉ MüxÉå AÉhÉsÉåxÉ?" ÌiÉlÉå qWûOûsÉå MüÐ "AÉmÉhÉÉ SÉåbÉÉlÉÉ mÉÑUåsÉ CiÉMåü AÉhÉsÉå WûÉåiÉå AÉÍhÉ qÉsÉÉ qÉÉWûÏiÉ WûÉåiÉå iÉÑqWûÏ ." lÉÇiÉU oÉÇMüOû qWûhÉÉsÉÉ "aÉåOû uÉåsÉ xÉÔlÉ. MÑühÉÏ MüÉWûÏ qÉSiÉ MüUhrÉÉcrÉÉ LåuÉeÉÏ oÉÇMüOûsÉÉ ÍvÉurÉÉ SåF sÉÉaÉsÉå." iÉÉå QûÉåVåû ÍqÉOÕûlÉ ÌiÉcrÉÉ oÉåQûuÉU mÉQûsÉÉ. eÉuÉVû oÉxÉÔlÉ qWûhÉÉsÉÏ. 20LMü ÍqÉÌlÉOûÉlÉÏ ÌiÉlÉå LMücÉ iÉÉOû uÉÉRÕûlÉ AÉhÉsÉå uÉ OûÏ-mÉÊrÉuÉU PåûuÉsÉå. AÉmÉsÉå lÉÉÇuÉxÉÑ®É xÉÉÇÌaÉiÉsÉå lÉÉWûÏ." "qÉsÉÉ MüÉrÉ fÉÉsÉÇ AÉWåû?" iÉÏ. ÌiÉlÉå ÌuÉcÉÉUsÉå "MüÉrÉ bÉåhÉÉU cÉWûÉ MüÉ MüÊTüÐ?" oÉÇMüOû qWûhÉÉsÉÉ "WûÏ uÉåVû cÉWûÉ bÉåhrÉÉcÉÏ lÉÉWûÏ. AÉiÉÉ eÉåuÉhÉ MüÃlÉcÉ eÉÉ.

ÌiÉlÉå iÉÉåÇQûÉiÉÔlÉ `yWûÉÅÅÅÅÅ xxxxxÉ ÅÅÅÅ' AxÉå AÉuÉÉeÉ MüÉRûsÉå. irÉÉlÉå oÉåsÉ uÉÉeÉuÉsÉÏ." qÉaÉ irÉÉlÉå LMü mÉåaÉ ÎuWûxMüÏ mrÉÉrÉsÉÏ uÉ MümÉQåû MüÃlÉ aÉÉQûÏiÉ oÉxÉÔlÉ bÉUÏ AÉsÉÉ. "iÉÔ MüÉrÉ MüUiÉ WûÉåiÉÏxÉ?" ÌiÉlÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå "KQûuWûOûÉïCÎfÉÇaÉ MüÊÇOíäûYOûxÉïcÉå mÉåqÉålOûxÉ mÉWûÉiÉ WûÉåiÉå. irÉÉlÉå AÉiÉÉ eÉÉrÉcÉÏ mÉUuÉÉlÉaÉÏ qÉÉÌaÉiÉsÉÏ." "qÉaÉ?" "PåûuÉsrÉÉlÉÇiÉU mÉÑRûcÉÏ xOåûmÉ" "qÉaÉ AÉiÉÉ MüÉrÉ?" oÉÇMüOûlÉå ÌiÉsÉÉ EcÉsÉÔlÉ mÉsÉÇaÉÉuÉU AÉSVûsÉå uÉ ÌiÉcÉå MümÉQåû LMåüMü MüÃlÉ MüÉRûsÉå." AÉiÉÉ qÉÉ§É MüqÉÉsÉ fÉÉsÉÏ. ÌiÉsÉÉ irÉÉlÉå eÉÉåUeÉÉåUÉiÉ SÉoÉÉrÉsÉÉ xÉÑUuÉÉiÉ MåüsÉÏ. irÉÉlÉÏ AÉmÉsÉÏ mÉÆOû MüÉRûsÉÏ. "AxÉå MüÉrÉ oÉbÉiÉÉ?" "iÉÔ qÉÉfrÉÉ lÉeÉUåiÉÔlÉ MüvÉÏ MüÉrÉ xÉÑOûsÉÏ iÉå oÉbÉiÉÉårÉ. aÉÉåUå xiÉlÉ WûÉiÉÉiÉ mÉMüQÕûlÉ irÉÉlÉå MÑüxMüUsÉå." "AÉiÉÉ MüÉrÉ cÉÉsÉsÉå AÉWåû?" oÉÇMüOû. AÉiÉÉ qÉÉ§É oÉÇMüOû lÉvÉåiÉÔlÉ mÉÔhÉï oÉÉWåûU AÉsÉÉ WûÉåiÉÉ." irÉÉlÉå ÌiÉcrÉÉMüQåû oÉÍbÉiÉsÉå." "qÉaÉ AÉiÉÉ?" "AÉiÉÉ MüÉrÉ! AÉiÉÉ MüvÉÏ xÉÑOûiÉåxÉ iÉåcÉ oÉbÉiÉÉå" "lÉÑxÉiÉÇ oÉbÉhÉÉU?" "lÉÉWûÏ AÉkÉÏ oÉbÉhÉÉU qÉaÉ mÉxÉÇS AxÉsÉÏ iÉU MüUhÉÉU AÉÍhÉ NûÉlÉ MåüsÉå iÉU PåûuÉhÉÉU. irÉÉlÉå ÌuÉcÉÉUsÉå. 20 ÍqÉÌlÉOåû UÏiÉxÉU fÉuÉsrÉÉlÉÇiÉU iÉÉå uÉåaÉÉlÉå aÉVûsÉÉ. Wåû xÉaÉVåû AÉPûuÉiÉ AxÉiÉÉlÉÉ ÌiÉcÉå bÉU MåüÇuWûÉ AÉsÉå iÉå MüVûÉsÉåcÉ lÉÉWûÏ. cÉQèQûÏ MüÉRÕûlÉ TåüMüsÉÏ. AÉiÉÉ ÌiÉlÉå KYvÉlÉ brÉÉrÉsÉÉ xÉÑUuÉÉiÉ MåüsÉÏ. ÌiÉlÉå xÉÌuÉxiÉU xÉÉÇÌaÉiÉsÉå MüÐ xÉWûÉ qÉÌWûlrÉÉmÉÔuÉÏï iÉÏ oÉÇMüOûcrÉÉ BÌTüxÉqÉkrÉå LMü qÉÌWûlÉÉ MüÉqÉÉsÉÉ WûÉåiÉÏ. oÉÇMüOû AÉiÉÉ cÉåMüÉVûsÉÉ WûÉåiÉÉ. aÉÉåUÉ mÉÉlÉ UÇaÉ mÉÉWÕûlÉ oÉÇMüOû LMüSqÉ ÌuÉiÉVûsÉÉcÉ. AaÉSÏ AÉmÉsrÉÉ bÉUÉiÉ MüÉqÉ MüUhÉÉîrÉÉ lÉÉåMüUÉÇlÉÉSåZÉÏsÉ lÉÉWûÏ. "rÉåiÉÉå mÉhÉ AÉiÉÉ mÉÑlWûÉ LMåüMü mÉåaÉ ÎuWûxMüÏ mÉÉÌWûeÉå MüÉUhÉ xÉaÉVûÉ lÉvÉÉ EiÉUsÉÉ AÉÍhÉ rÉÉ mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ fÉÉåmÉ rÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. "WûÉ mɨÉÉ MÑühÉÉsÉÉ ±ÉrÉcÉÉ lÉÉWûÏ oÉUÇ MüÉ. ÌiÉlÉå irÉÉcÉå AÉåPû SÉiÉÉlÉÏ mÉMüQÕûlÉ cÉÉuÉsÉå uÉ ZÉÉsÉÏ WûÉiÉ sÉÉuÉÔlÉ oÉÑssÉÉ mÉÆOûuÉÃlÉcÉ SÉoÉsÉÉ." iÉÏ. ÌiÉsÉÉ EiÉÉhÉÏ mÉÉQÕûlÉ ÌiÉcrÉÉuÉU cÉRûsÉÉ. ÌiÉlÉå SÉU EbÉQûsÉå. irÉÉqÉÑVåû irÉÉcrÉÉoɬsÉ xÉaÉVûÏ qÉÉÌWûiÉÏ ÌiÉsÉÉ irÉÉuÉåVåûxÉcÉ MüVûsÉÏ WûÉåiÉÏ. "AÉiÉÉ AÉUÉqÉ cÉÉsÉsÉÉ AÉWåû. qÉÉaÉåmÉÑRåû MüUiÉÉlÉÉ iÉÏ fÉQûsÉÏ. jÉÉåQåû oÉÉWåûU AÉsÉå iÉå ÌiÉlÉå cÉÉOûsÉå. irÉÉlÉå QíûÉrÉuWûUsÉÉ eÉÉhrÉÉxÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå uÉ irÉÉcrÉÉ WûÉiÉÉuÉU LMü 500 ÂmÉrÉÉcÉÏ lÉÉåOû PåûuÉiÉ qWûhÉÉsÉÉ. iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ. oÉOûlÉÉÇlÉÉ iÉÉåÇQû sÉÉuÉÔlÉ SÕkÉ AÉåRûiÉÉiÉ iÉxÉå AÉåRûsÉå. iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ." iÉÉå qWûhÉÉsÉÉ. ÌiÉlÉå AÉeÉ mÉÉÇRûUÉvÉÑpÉë QíåûxÉ bÉÉiÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. "LMü AOû AÉWåû. oÉÑssÉÉ ÌiÉcrÉÉ mÉÑccÉÏcrÉÉ qÉÉlÉÉlÉå TüÉUcÉ qÉÉåPûÉ WûÉåiÉÉ. irÉÉlÉå ÌuÉcÉÉUsÉå MüÐ irÉÉsÉÉ MüxÉå qÉÉÌWûiÉ lÉÉWûÏ? ÌiÉlÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå ÌMü iÉÏ oÉÉWåûUcÉÏ MüÉqÉåcÉ eÉÉxiÉ MüUÉrÉcÉÏ uÉ QûÉrÉUåYOû MükÉÏ LMüqÉåMüÉxÉqÉÉåU rÉåhrÉÉcÉÉ mÉëxÉÇaÉcÉ AÉsÉÉ lÉÉWûÏ. ÌiÉsÉÉ EiÉÉhÉÏ MüÃlÉ irÉÉlÉå mÉëjÉqÉ WûVÕû lÉÇiÉU uÉåaÉÉiÉ oÉÑssÉÉ ÌiÉcrÉÉ mÉÑccÉÏiÉ ZÉÑmÉxÉsÉÉ. "mÉÑRûcrÉÉ qÉÌWûlrÉÉcrÉÉ LMü iÉÉUZÉåmÉÉxÉÔlÉ MüÉqÉÉuÉU rÉå." "oÉUÇ . ZÉÉsÉmÉrÉïÇiÉ eÉÉuÉÔlÉ aÉÉÇQû uÉ AÉÇQûÏ cÉÉOûsÉÏ. SÉiÉÉÇlÉÏ cÉÉuÉsÉå. irÉÉsÉÉ mÉÔhÉï lÉÉaÉuÉÉ mÉÉWûhrÉÉxÉ sÉsÉcÉÉuÉsÉåsÉÏ AxÉsrÉÉlÉå ÌiÉlÉå irÉÉcÉÉ sÉÉÇoÉ sÉuÉQûÉ WûÉiÉÉiÉ bÉåFlÉ MÑüUuÉÉVûsÉÉ uÉ WûVÕûWûVÕû cÉÉOûsÉÉ. iÉÑqWûÏ E±É mÉÑlWûÉ AÉsÉÇ mÉÉÌWûeÉå." "oÉUÇ. aÉUqÉÉaÉUqÉ uÉÏrÉï ÌiÉcrÉÉ mÉÑccÉÏiÉ mÉQûsÉå. irÉÉcÉÏ ÌmÉcÉMüÉUÏ ÌiÉlÉå AlÉÑpÉuÉsÉÏ.ÌMüiÉÏ ZÉÉiÉÉ iÉå.

ÌiÉlÉå irÉÉcÉå QûÉåMåü AÉmÉsrÉÉ jÉÉlÉÉuÉU SÉoÉÔlÉ kÉUsÉå. irÉÉcÉå mÉëMüÉU iÉÑqWûÉsÉÉ AÉuÉQûiÉÏsÉ AxÉå oÉlÉuÉsÉå AÉWåûiÉ." qÉsÉÉ (uÉÉcÉMüWûÉå qÉÏ 1000 ÂmÉrÉÉcÉÏ lÉÉåOû AÉWåû Wåû ÌuÉxÉUsÉÉiÉ MüÐ MüÉrÉ?) MüÉWûÏcÉ ÌSxÉiÉ lÉuWûiÉÇ iÉUÏ oÉÉUÏMü AÉuÉÉeÉ rÉåiÉ WûÉåiÉåcÉ. ÌiÉlÉå irÉÉsÉÉ oÉåÍxÉlÉMüQåû WûÉiÉ kÉÃlÉ lÉåsÉå uÉ irÉÉcÉå iÉÉåÇQû mÉÉhrÉÉlÉå kÉÑuÉÔlÉ ÌiÉjÉsrÉÉ lÉämÉMüÐlÉlÉå mÉÑxÉsÉå. cÉsÉÉ qÉÏ xlÉÉlÉ bÉÉsÉiÉå. iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ. oÉÉåÇQûÉÇcrÉÉ ÍNûSìÉiÉÔlÉ mÉÉhrÉÉcÉå oÉÉUÏMü jÉåÇoÉ cÉqÉMÔü sÉÉaÉsÉå iÉå irÉÉlÉå cÉÉOÕûlÉ OûÉMüsÉå. irÉÉlÉå iÉÉå TüÉU E¨ÉåeÉÏiÉ fÉÉsÉÉ uÉ irÉÉlÉå ÌiÉcrÉÉ jÉÉlÉÉÇlÉÉ eÉÉåUÉiÉ ÌmÉUaÉÉVûsÉå uÉ oÉÉåÇQûÉlÉÉ SÉoÉÔlÉ SÕkÉ MüÉRûiÉÉiÉ irÉÉmÉëqÉÉhÉå AÉåRûsÉå. MükÉÏ ÌiÉcrÉÉ SÉhrÉÉsÉÉ oÉÉåOûÉlÉå xmÉvÉïxÉÑZÉ SåiÉ WûÉåiÉÉ. AÉeÉ BÌTüxÉqÉkrÉå oÉUåcÉ MüÉqÉ AxÉsrÉÉlÉå AÇaÉ AaÉSÏ AÉÇoÉÔlÉ aÉåsÉå WûÉåiÉå. AÉåPû cÉÉåZÉiÉÉlÉÉ irÉÉlÉå eÉÏpÉ AÉiÉ xÉUMüuÉsÉÏ. irÉÉlÉå AÉmÉsrÉÉ WûÉiÉÉÇlÉÏ E±ÉåaÉ cÉÉsÉÔcÉ PåûuÉsÉå." iÉÏ mÉÑRåû qWûhÉÉsÉÏ. irÉÉlÉå ÌiÉcÉÏ jÉÉlÉå MÑüxMüÃlÉ oÉÉåÇQåû cÉÑUQÕûlÉ sÉÉsÉ MåüsÉÏ. SÉhÉÉ AÉmÉsrÉÉ WûÉiÉÉlÉå UaÉQÕûlÉ xuÉaÉïxÉÑZÉÉcÉÉ AÉlÉÇS bÉåiÉ WûÉåiÉÏ. AÉhÉZÉÏ mÉSÉjÉï ÌiÉlÉå OåûoÉsÉÉuÉU AÉhÉÔlÉ PåûuÉsÉå AÉÍhÉ irÉÉcrÉÉeÉuÉVû rÉåFlÉ irÉÉcrÉÉ qÉÉÇQûÏuÉU AvÉÏ oÉxÉsÉÏ MüÐ irÉÉcÉÉ oÉÑssÉÉ jÉåOû ÌiÉcrÉÉ mÉÑccÉÏiÉ aÉåsÉÉ. ÌiÉjÉåWûÏ irÉÉlÉå WÒûÇaÉsÉå. ÌiÉsÉÉ eÉuÉVû bÉåFlÉ ÌiÉcÉÏ cÉÑÇoÉlÉå bÉåF sÉÉaÉsÉÉ. iÉÏ irÉÉcrÉÉMüQåû mÉÉPû MüÃlÉ oÉxÉsrÉÉlÉå iÉÉå sÉÏsÉrÉÉ ÌiÉcrÉÉ jÉÉlÉÉÇlÉÉ MüUMücÉÔlÉ AÉuÉVûiÉ WûÉåiÉÉ uÉ ÍcÉqÉOûÏiÉ oÉÉåÇQåû kÉÃlÉ cÉÑUQûiÉ WûÉåiÉÉ. LMü WûÉiÉ eÉåuÉhÉÉxÉÉPûÏ uÉÉmÉÃlÉ SÒxÉîrÉÉ WûÉiÉÉlÉå qÉÉ§É ÌiÉcÉåWûÏ cÉÉVåû cÉÉsÉÔcÉ WûÉåiÉå. irÉÉcrÉÉ AÇaÉÉsÉÉ AÉmÉsrÉÉ jÉÉlÉÉlÉå NûÉlÉ xÉÉoÉhÉ sÉÉuÉÔlÉ UaÉQÕûlÉ xuÉcNû AÉÇbÉÉåVû MüÃlÉ SÉåbÉåeÉhÉ AÇaÉ mÉÑxÉiÉ mÉsÉÇaÉÉuÉU rÉåFlÉ oÉxÉsÉå. ÌiÉlÉå SÒxÉUÏ oÉaÉsÉ uÉU MåüsÉÏ. LMü qÉxiÉ uÉÉxÉ irÉÉcrÉÉ lÉÉMüÉiÉ ÍpÉlÉsÉÉ. ÌiÉlÉåmÉhÉ AÉmÉsÉÏ eÉÏpÉ AÉiÉ bÉÉsÉÔlÉ ÌTüUuÉsÉÏ. eÉåuÉhÉ xÉÇmÉsÉå uÉ ÎuWûxMüÏcÉÏ lÉvÉÉ jÉÉåQûÏ qÉxiÉ MüUiÉ WûÉåiÉÏ. ÌiÉsÉÉ AÉiÉÉ xÉWûlÉ WûÉåDlÉÉ.) lÉÇiÉU xuÉiÉÈcÉå MümÉQåûxÉÑ®É MüÉRÕûlÉ WûÆaÉUsÉÉ AQûMüuÉsÉå.xÉÉWåûoÉ" qWûhÉÔlÉ QíûÉrÉuWûU ÌlÉbÉÔlÉ aÉåsÉÉ. OûoÉqÉkrÉå aÉUqÉ mÉÉhÉÏ xÉÉåQÕûlÉ OûoÉ pÉUiÉ AÉsÉÉ iÉxÉÉ iÉÉå AÉiÉ EiÉUsÉÉ uÉ ÌiÉsÉÉ AÉmÉsrÉÉ sÉuÉQûrÉÉuÉU oÉxÉuÉÔlÉ bÉåiÉsÉå." ÌiÉlÉå iÉÉOûÉiÉ mÉÌWûsÉå eÉå WûuÉå WûÉåiÉå iÉå uÉÉRÕûlÉ bÉåiÉsÉå WûÉåiÉåcÉ. MükÉÏ AÉmÉsrÉÉ eÉÏpÉåuÉU bÉÉxÉ PåûuÉÔlÉ irÉÉcrÉÉ AÉåPûÉiÉ xÉUMüuÉiÉ WûÉåiÉÏ. iÉÏ mÉÉhrÉÉiÉcÉ fÉQûsÉÏ. MükÉÏ irÉÉcrÉÉ aÉÉåOûrÉÉ MÑüUuÉÉVûÏiÉ WûÉåiÉÏ iÉU MükÉÏ ÌiÉcÉÏ xuÉiÉÈcÉÏcÉ mÉÑccÉÏ cÉÉåVûiÉ WûÉåiÉÏ. ÌiÉlÉå irÉÉsÉÉ AÉmÉsrÉÉ iÉÉåÇQûÉlÉåcÉ pÉUuÉÉrÉsÉÉ xÉÑUuÉÉiÉ MåüsÉÏ irÉÉqÉÑVåû irÉÉcÉå SÉålWûÏ WûÉiÉ ËUMüÉqÉåcÉ WûÉåiÉå. i ÉÏ qÉÉ§É AÉmÉsrÉÉ iÉÉåÇQûÉiÉ bÉÉxÉ bÉåFlÉ AÉåPûÉlÉå irÉÉsÉÉ pÉUuÉiÉ WûÉåiÉÏ. ÌiÉsÉÉ ZÉÉsÉÔlÉ oÉÑssÉÉ mÉÑccÉÏiÉ ZÉÉsÉÏuÉU WûÉåiÉÉlÉÉ TüÉUcÉ qÉeÉÉ rÉåiÉ WûÉåiÉÏ. irÉÉlÉå irÉÉcrÉÉ WûÉiÉÉlÉå SÒxÉUå jÉÉlÉ kÉUsÉå uÉ . irÉÉÇlÉÏ MümÉQåû bÉÉiÉsÉåcÉ lÉuWûiÉå. iÉÏ rÉÉcÉÏcÉ uÉÉOû mÉÉWûÉiÉ WûÉåiÉÏ. qÉaÉ iÉÏxÉÑ®É mÉsÉÇaÉÉuÉU rÉåFlÉ mÉQûsÉÏ uÉ irÉÉcÉÉ sÉWûÉlÉ qÉÑsÉÉxÉÉUZÉÉ AÇaÉPûÉ iÉÉåÇQûÉiÉ bÉåFlÉ fÉÉåmÉhrÉÉcÉÉ mÉëMüÉU mÉÉWÕûlÉ ÌiÉsÉÉ WûxÉÔ AÉsÉå." SÉåbÉÉÇlÉÏ SÉålÉ SÉålÉ mÉåaÉ ÎuWûxMüÏ mrÉÉrÉsÉÏ uÉ ÌiÉlÉå AÉeÉ UÏiÉxÉU QûÉCÌlÉÇaÉ OåûoÉsÉuÉU iÉÉOû bÉåFlÉ NûÉlÉ xÉeÉuÉÔlÉ uÉÉRûsÉå. irÉÉcrÉÉ oÉUÉåoÉU iÉÏSåZÉÏsÉ aÉåsÉÏ. ÌiÉlÉå AÉkÉÏ irÉÉcÉå mÉÔhÉï MümÉQåû MüÉRûsÉå uÉ WûÆaÉUsÉÉ sÉOûMüÉuÉsÉå (rÉÉcÉ MümÉQûrÉÉiÉ irÉÉcrÉÉ mÉÉÌMüOûÉiÉ qÉÏ WûÉåiÉå. sÉaÉåcÉ irÉÉ aÉUqÉ mÉÉhrÉÉqÉÑVåû oÉÇMüOûcÉÏ AÉÇQûÏ aÉUqÉ fÉÉsrÉÉlÉå iÉÉå ÌiÉcrÉÉ mÉÑccÉÏiÉ fÉQûsÉÉ mÉhÉ irÉÉcÉå uÉÏrÉï oÉÉWåûU AÉsÉå lÉÉWûÏ MüÉUhÉ iÉå bÉOèOû WûÉåiÉå. i rÉÉlÉå oÉÑssÉÉ ÌiÉcrÉÉ mÉÑccÉÏiÉÔlÉ MüÉRûsÉÉ iÉxÉå jÉÉåQåû jÉÉåQåû uÉÏrÉï oÉÉWåûU rÉåFlÉ mÉÉhrÉÉuÉU iÉUÇaÉÔ sÉÉaÉsÉå. OåûoÉsÉuÉU iÉå xÉqÉÉåUÉxÉqÉÉåU oÉxÉsÉå WûÉåiÉå. oÉÇMüOû AÉiÉ AÉsÉÉ uÉ xÉUVû oÉåQûÃqÉqÉkrÉå aÉåsÉÉ. MükÉÏ cÉÉuÉÔlÉ SåiÉ WûÉåiÉÏ. ÌiÉlÉå AÉmÉsÉå LMü jÉÉlÉ irÉÉcÉÉ AÇaÉPûÉ MüÉRÕûlÉ irÉÉ eÉÉaÉÏ irÉÉcrÉÉ AÉåPûÉiÉ PåûuÉsÉå. qÉaÉ irÉÉsÉÉ mÉsÉÇaÉÉuÉU ÌlÉeÉuÉÔlÉ ÌiÉlÉå AÉmÉsÉå iÉÉåÇQû kÉÑiÉsÉå uÉ mÉUiÉ QûÉCÌlÉÇaÉ OåûoÉsÉÉuÉUcÉå xÉaÉVåû mÉSÉjÉï asÉÉxÉ uÉaÉæUå AÉuÉÃlÉ PåûuÉsÉå. qÉaÉ iÉå bÉåFlÉ ÌiÉlÉå AÉmÉsrÉÉ iÉÉåÇQûÉlÉå AÉåRÕûlÉ ÌaÉVÕûlÉ OûÉMüsÉå. qÉkrÉåcÉ ÌiÉlÉå oÉaÉsÉ uÉU MåüsÉÏ iÉxÉÇ oÉÇMüOûlÉå ÌiÉcÉÏ oÉaÉsÉ WÕûÇaÉsÉÏ. irÉÉlÉå iÉå SÕkÉ AÉåRûÉuÉå iÉxÉå cÉÉåZÉsÉå. "ÎuWûxMüÏ MüÉsÉcÉÏ OûÏcÉxÉï cÉÉsÉåsÉ MüÉ SÒxÉUÏ qÉÉaÉuÉÔ?" iÉÉå qWûhÉÉsÉÉ "OûÏcÉxÉï cÉÉsÉåsÉ. "iÉÑqWûÉsÉÉ AÉÇbÉÉåVûÏsÉÉ mÉÉhÉÏ iÉrÉÉU AÉWåû. oÉÇMüOû qWûhÉÉsÉÉ "CMüQåû qÉÉfrÉÉ eÉuÉVû rÉåFlÉ oÉxÉ. oÉÇMüOû oÉÉjÉÃqÉqÉkrÉå aÉåsÉÉ. "AÉiÉÉ AÉkÉÏ eÉåuÉhÉ MüÃrÉÉ" qÉaÉ iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ "AÉeÉ qÉÏ iÉÑqÉcrÉÉxÉÉPûÏ xÉÑUqÉD AÉÍhÉ mÉÉmÉsÉåOû qÉÉaÉuÉsÉå AÉWåûiÉ.

AÉiÉÉ ÌiÉlÉå irÉÉcÉÉ sÉuÉQûÉ WûÉiÉÉiÉ bÉåFlÉ cÉÉåVûsÉÉ. mÉhÉ irÉÉiÉ ÌiÉsÉÉ 786 lÉÇoÉUcÉÏ lÉÉåOû ÌSxÉsÉÏ. ÌiÉlÉå irÉÉcÉå UxÉUvÉÏiÉ cÉÑÇoÉlÉ bÉåiÉsÉå. irÉÉiÉ mÉæxÉå oÉUÉåoÉU AÉWåûiÉ MüÐ lÉÉWûÏ iÉå irÉÉsÉÉ mÉÉWûÉhrÉÉxÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå. ÍvɹÉcÉÉUÉsÉÉ kÉÃlÉ SÉUÉuÉU OûMü-OûMü MåüsÉå.eÉÉåU sÉÉuÉÔlÉ MÑüxMüUsÉå. aÉÉåOûrÉÉÇlÉÉ LMåüMü AÉåPûÉiÉ kÉÃlÉ cÉÉåZÉsÉå. cÉÑMüÐcrÉÉ eÉÉaÉÏ PåûuÉsÉÏ AxÉåsÉ qWûhÉÔlÉ ÌiÉlÉå 785 lÉÇiÉU 786 lÉÇoÉUcÉÏ lÉÉåOû PåûuÉsÉÏ.. xÉWûeÉ qWûhÉÔlÉ ÌiÉlÉå irÉÉÇcÉå lÉÇoÉU iÉmÉÉxÉÔlÉ mÉÉÌWûsÉå iÉå 751 mÉÉxÉÔlÉ 785 mÉrÉïÇiÉ lÉÉåOûÉ WûÉåirÉÉ. Wåû MüUiÉÉlÉÉ ÌiÉlÉå MüÉrÉqÉ oÉÑssÉÉ iÉÉåÇQûÉiÉcÉ PåûuÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. LMü qÉkÉÔU cÉuÉ irÉÉcrÉÉ iÉÉåÇQûÉiÉ AÉsÉÏ.' AxÉå qWûhÉiÉ iÉÏ irÉÉcrÉÉmÉÉxÉÔlÉ SÕU fÉÉsÉÏ. ÌiÉlÉå irÉÉsÉÉ mÉÉÌMüOû xÉåTü AxÉsrÉÉcÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå. AxÉÉå LMü qÉÉ§É fÉÉsÉå. "xÉÉWåûoÉÉlÉÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ BÌTüxÉqÉkrÉå bÉåFlÉ rÉÉrÉsÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉWåû. irÉÉcÉ uÉåVûÏ irÉÉcÉÉ QíûÉrÉuWûU aÉÉQûÏ bÉåFlÉ AÉsÉÉ. irÉÉqÉÑVåû ÌiÉsÉÉ lÉ UÉWûuÉÔlÉ ÌiÉlÉå eÉÉåUÉiÉ irÉÉcrÉÉ iÉÉåÇQûÉiÉ AÉmÉsÉå EwhÉ mÉÉhÉÏ ÌmÉcÉMüÉUÏxÉÉUZÉå TüuÉÉUsÉå. fÉMümÉMü MümÉQåû bÉÉsÉÔlÉ ÌMüUÍqÉeÉÏ UÇaÉÉcÉÏ AÉåRûhÉÏ lÉÉuÉÉmÉÑUiÉÏ bÉåFlÉ iÉÏ irÉÉcrÉÉ BÌTüxÉsÉÉ eÉÉrÉsÉÉ ÌlÉbÉÉsÉÏ. irÉÉlÉå ÌiÉcrÉÉ AÉåPûÉuÉU AÉmÉsÉå AÉåPû PåûuÉÔlÉ eÉÏpÉ ÌiÉcrÉÉ iÉÉåÇQûÉiÉ bÉÉsÉÔlÉ bÉÉåVûuÉsÉÏ. `WûÉÅÅÅrÉ. 1000 ÂmÉrÉÉcrÉÉ 35 lÉÉåOûÉ WûÉåirÉÉ. ÌiÉsÉÉ irÉÉcÉÉ TüÉålÉ lÉÇoÉU irÉÉiÉÔlÉ MüVûsÉÉ. ÌiÉlÉå ÌuÉcÉÉU MåüsÉÉ MüÐ oÉÇMüOûlÉå qÉkÉÔlÉcÉ LMü lÉÉåOû MüÉRÕûlÉ MÑühÉÉsÉÉ iÉUÏ ÌSsÉÏ AxÉåsÉ. irÉÉcÉ uÉåVûÏ ÌiÉsÉÉ xÉMüÉVûÏcÉ BÌTüxÉqÉkrÉå irÉÉcÉå mÉÉÌMüOû SåhrÉÉxÉÉPûÏ oÉÉåsÉÉuÉsÉå. rÉåiÉÉlÉÉ oÉÇMüOû AÉmÉsÉå mÉÉÌMüOû ÌiÉcrÉÉMüQåû ÌuÉxÉÃlÉ AÉsÉÉ. ÌiÉcrÉÉMüQåû oÉÇMüOûcÉå mÉÉÌMüOû WûÉåiÉå. ÌiÉcrÉÉ lÉ MüVûiÉ ÌiÉlÉå RÒûÇaÉhÉ EcÉMüuÉÔlÉ EcÉMüuÉÔlÉ mÉÉhÉÏ irÉÉcrÉÉ iÉÉåÇQûÉiÉ EQûuÉsÉå. irÉÉlÉå mÉÑlWûÉ mÉÑlWûÉ iÉÉå uÉÉxÉ lÉÉMü ÌiÉcrÉÉ aÉÉÇQûÏiÉ OûÉåcÉÔlÉ WÒûÇaÉsÉÉ. xxxÉ. ÌiÉsÉÉ AɶÉrÉï uÉÉOûsÉå. "MüqÉ ClÉ" AÉiÉÔlÉ AÉuÉÉeÉ AÉsÉÉ. xÉÉåQûÉlÉÉ ÌMüiÉÏ EiÉÉuÉÏVûmÉhÉÉ.. LuÉRûrÉÉ ´ÉqÉÉlÉåcÉ iÉå jÉMÔülÉ aÉåsÉå. ÌiÉsÉÉ Wåû xÉqÉeÉålÉÉ MüÐ 751 mÉÉxÉÔlÉ 786 lÉÇoÉU crÉÉ lÉÉåOûÉ 36 AxÉÉrÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå WûÉåirÉÉ mÉhÉ 35 lÉÉåOûÉcÉ AÉWåûiÉ. qÉaÉ irÉÉlÉå ÌiÉcrÉÉ aÉÉÇQûÏcrÉÉ cÉÏUåiÉ eÉÏpÉ bÉÉsÉÔlÉ SÉålWûÏ pÉÉåMåü cÉÉOÕûlÉ cÉÉOÕûlÉ SÉhÉÉ AÉåPûÉiÉ ÍcÉUQÕûlÉ eÉÏpÉålÉå xiÉlÉÉcrÉÉ oÉOûlÉÉxÉÉUZÉÉ cÉÉåZÉÔlÉ WÕûVûWÕûVûÉ MüÃlÉ ÌiÉsÉÉ AÉhÉZÉÏ E¨ÉåÎeÉiÉ MüUhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MåüsÉÉ. irÉÉlÉå 1000 . ÌiÉlÉå mÉërɦÉÉlÉå oÉÉåOûÉcrÉÉ ÌiÉxÉîrÉÉ mÉåUÉ mÉrÉïÇiÉ aÉÉÇQûÏcrÉÉ SÒxÉîrÉÉ ËUÇaÉqÉkrÉå bÉÑxÉuÉsÉå. qÉaÉ ÌiÉlÉå eÉåÇuWûÉ LMåüMü MüÃlÉ xÉuÉï lÉÉåOûÉ iÉmÉÉxÉÔlÉ mÉÉÌWûsrÉÉ iÉåÇuWûÉ ÌiÉsÉÉ MüVûsÉå MüÐ 768 lÉÇoÉUcÉÏ lÉÉåOû aÉÉrÉoÉ AÉWåû.. irÉÉlÉå iÉå xÉaÉVåû ÌmÉFlÉ OûÉMüsÉå. iÉÉåÇQûÉiÉ bÉÉiÉsrÉÉlÉå ÌiÉcrÉÉ oÉÉåOûÉuÉU sÉÉVû sÉÉaÉÔlÉ iÉå oÉÑtoÉÑVûÏiÉ fÉÉsÉå WûÉåiÉå. fÉÉåmÉ sÉÉaÉsÉÏ iÉåuWûÉ LMüqÉåMüÉlÉÉ ÍqÉPûÏ qÉÉÃlÉ iÉÉåÇQûÉiÉ iÉÉåÇQû bÉåFlÉ eÉÏpÉålÉå eÉÏpÉåsÉÉ ZÉåVûuÉiÉ AÉåOûÏmÉÉåOûÉcrÉÉ ZÉÉsÉÏ oÉÑssÉÉ OûÉåcÉuÉiÉ iÉÉå ÌiÉcÉÏ jÉÉlÉå uÉ iÉÏ irÉÉcÉå MÑüssÉå SÉoÉiÉ WûÉåiÉÏ. ÌiÉcrÉÉ eÉÏpÉåuÉU AxÉsÉåsÉå A³ÉÉcÉå MühÉ cÉÉOÕûlÉ bÉåiÉsÉå. iÉQûMü oÉÇMüOûcrÉÉ MäüÌoÉlÉqÉkrÉå aÉåsÉÏ. mÉÑlWûÉ oÉÉåOû sÉÉuÉÔlÉ oÉÉåOûÉcÉå mÉÌWûsÉå mÉåU aÉÉÇQûÏcrÉÉ mÉÌWûsrÉÉ ËUÇaÉmÉrÉïÇiÉ bÉÑxÉuÉsÉå uÉ MüÉRÕûlÉ iÉÉåÇQûÉiÉ bÉÉsÉÔlÉ cÉÉåZÉsÉå uÉ mÉÑlWûÉ aÉÉÇQûÏiÉ bÉÉiÉsÉå. ÌiÉlÉå qÉÉfÉÏ eÉÉaÉÉ oÉSsÉsrÉÉqÉÑVåû AÉiÉÉ qÉsÉÉ mÉÉÌMüOûÉiÉÔlÉ oÉÉWåûU mÉQûÉrÉcÉÉ mÉÌWûsÉÉ cÉÉlxÉ ÍqÉVûhrÉÉcÉÏ vÉYrÉiÉÉ ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsÉÏ. irÉÉcrÉÉ OûÉåMüÉuÉU AÉsÉåsÉå irÉÉcrÉÉ uÉÏrÉÉïcÉå AsÉåsÉå oÉÉUÏMü jÉåÇoÉ oÉÉåOûÉuÉU bÉåFlÉ iÉå oÉÉåOû AÉmÉsrÉÉ iÉÉåÇQûÉiÉ bÉÉiÉsÉå. iÉÏ ZÉÉsÉÏ EiÉUsÉÏ uÉ irÉÉcÉÉ iÉÉPû fÉÉsÉåsÉÉ oÉÑssÉÉ AÉmÉsrÉÉ AÉåPûÉlÉå MÑüUuÉÉVÕûlÉ eÉÏpÉålÉå mÉÔhÉï cÉÉOûsÉÉ. ÌiÉlÉå SÉU EbÉQÕûlÉ AÉiÉ mÉëuÉåvÉ MåüsÉÉ iÉxÉÉ iÉÉå EPÕûlÉ EpÉÉ UÉÌWûsÉÉ." iÉÏ ÌlÉqÉÔOûmÉhÉå aÉÉQûÏiÉ oÉxÉsÉÏ. ÌiÉlÉå mÉÉÌMüOû EbÉQûsÉå uÉ lÉÉåOûÉ qÉÉåeÉÔlÉ mÉÉÌWûsrÉÉ. irÉÉcÉå mÉÉÌMüOû irÉÉcrÉÉ xuÉÉkÉÏlÉ MåüsÉå. oÉÇMüOû AÉmÉsrÉÉ SÉålWûÏ WûÉiÉÉlÉå ÌiÉcrÉÉ aÉÉÇQûÏcÉÏ cÉÏU TüÉMüuÉÔlÉ ÌiÉcrÉÉ aÉÉÇQûÏuÉU AÉmÉsÉå lÉÉMü UaÉQûsÉå. aÉÉÇQûÏcÉå pÉÉåMü oÉÉåOûÉlÉå cÉÉcÉmÉÔlÉ qÉaÉ ÌiÉjÉå eÉÏpÉ sÉÉuÉÔlÉ WûVÕûWûVÕû cÉÉOûsÉå. LMü mÉëMüÉUcÉÉ kÉÑÇS MüUhÉÉUÉ uÉÉxÉ irÉÉcrÉÉ lÉÉMüÉiÉ pÉUsÉÉ. oÉÇMüOûcÉÏ aÉÉQûÏ BÌTüxÉqÉkrÉå mÉÉMïü MåüsrÉÉlÉÇiÉU iÉÏ EiÉUsÉÏ. ZÉUÇ qWûhÉeÉå 768 lÉÇoÉUcÉÏ lÉÉåOû NûÉmÉsÉÏcÉ aÉåsÉÏ lÉuWûiÉÏ. ÌiÉlÉå WûÉiÉ qÉÉaÉå MüÃlÉ SÉU sÉÉuÉÔlÉ ÎZÉOûÏ sÉÉuÉsÉÏ uÉ qÉaÉ irÉÉcrÉÉ oÉÉWÕûmÉÉvÉÉiÉ ÍvÉUsÉÏ. irÉÉlÉåSåZÉÏsÉ mÉUiÉTåüQû qWûhÉÔlÉ ÌiÉcrÉÉ iÉÉåÇQûÉiÉ eÉÏpÉ bÉÉåVûuÉÔlÉ ZÉÉsÉcÉÉ AÉåPû cÉÉåZÉiÉ irÉÉcÉ uÉåVåûxÉ jÉÉlÉÉuÉU WûÉiÉ SÉoÉÔlÉ ÌlÉmÉsÉ oÉÉWåûÃlÉcÉ cÉÑUQûiÉ cÉÑÇoÉlÉ bÉåiÉsÉå.

ÌiÉsÉÉ oÉÇMüOûlÉå ÌuÉcÉÉUsÉå. iÉå lÉÉaÉmÉÔU eÉoÉsÉmÉÔU UÉåQûcÉå AxÉsrÉÉlÉå AÉqWûÉsÉÉ oÉUåcÉ ÌSuÉxÉ lÉÉaÉmÉÔUsÉÉ UWûÉuÉå sÉÉaÉiÉ AxÉå. iÉå ÌiÉsÉÉ SåiÉ "rÉÉiÉ AÉhÉZÉÏ MüÉWûÏ UÉÌWûsÉå AxÉsrÉÉxÉ xÉÉÇaÉÉ." iÉåuÉRèrÉÉiÉ xÉÑkÉÉMüU UÉuÉlÉå MüÌuÉiÉÉcÉå AmÉÊDÇOûqÉåÇOû sÉåOûU iÉrÉÉU MüÃlÉ AÉhÉsÉå. irÉÉqÉÑVåû AÉmÉxÉÔMücÉ xÉuÉï mÉëÊQûYOûxÉoɬsÉ CirÉÇpÉÔiÉ qÉÉÌWûiÉÏ AxÉÉuÉÏcÉ sÉÉaÉiÉå. BÌTüxÉcÉÏ LMü MüÉU eÉÏ qÉÉfrÉÉxÉÉPûÏ WûÉåiÉÏ iÉÏ QíûÉrÉuWûUxÉMüOû ½ÉlÉÉ WûÆQû AÉåuÉU MüUÉ. qÉÏ eÉÊoÉ MüUÏiÉÉ ÌSssÉÏsÉÉ AÉsÉå qÉaÉ qÉUÉPûÏ iÉxÉÇ xÉÑOûsÉÇcÉ. ÌiÉlÉå oÉÇMüOûsÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå. TüÉålÉuÉU AÉmÉsrÉÉ xÉå¢åüOûUÏsÉÉ oÉÉåsÉuÉÔlÉ bÉåiÉsÉå. "rÉÉiÉ xÉäsÉUÏoɬsÉ MüÉWûÏcÉ ÍsÉWûÏsÉå lÉÉWûÏ. irÉÉÇcrÉÉlÉÇiÉU qÉÏ rÉÉ MüÇmÉlÉÏcÉÉ LqÉ. ÍsÉÌuÉÇaÉ qÉÑSìÉ AÉÍhÉ xÉlÉ KQèxÉ. sÉÇcÉ AsÉÉFlxÉ. oÉÇMüOûlÉå xÉÑkÉÉMüU UÉuÉsÉÉ iÉÉå MüÉaÉS mÉUiÉ ÌSsÉÉ uÉ qWûhÉÉsÉÉ "MüÌuÉiÉÉ qÉäQûqÉ AÉmÉsrÉÉ MåüÌoÉlÉqÉkrÉå eÉÉDmÉrÉïÇiÉ qÉÉfÉÏ xÉWûÏ bÉåFlÉ irÉÉlÉÉ KQèuWûÉlxÉcÉå mÉÉMüÐOû uÉ Wåû sÉåOûU LMüSqÉcÉ ±É." iÉÏ. oÉÉMüÐ xÉaÉVåû PûÏMü AÉWåû." iÉÉå mÉÑRåû qWûhÉÉsÉÉ. vÉÏ uÉÊeÉ ÌuÉjÉ AxÉ sÉÑÌMüÇaÉ AÉnOûU MüÊlOíûYOû mÉåqÉålOèxÉ BlÉ xÉÉCOû. ÌiÉlÉå uÉÉcÉÔlÉ mÉÉÌWûsÉÉ i rÉÉiÉ xÉaÉVåû mÉÊCÇOèxÉ WûÉåiÉå mÉhÉ mÉaÉÉU ÌMüiÉÏ SåhÉÉU Wåû lÉuWûiÉå. "AÉmÉsrÉÉ mÉëÊQûYOûoɬsÉ iÉÑsÉÉ MüÉrÉ qÉÉÌWûiÉÏ AÉWåû?" iÉÉå." iÉÏ. "irÉÉiÉ qÉÉÌWûiÉÏ AxÉhrÉÉcÉå MüÉWûÏcÉ lÉxÉiÉå. "AvÉÉåMüÉ KQûuWûOûÉCfÉxÉï. AÉmÉsrÉÉMüQåû KQûuWûOûÉïCfÉqÉåÇOèxÉ MülxÉsOûlOû qWûhÉÔlÉ MüÉqÉ mÉÉWûÉiÉÏsÉ. MüÉåhÉiÉåWûÏ mÉëÊQûYOû sÉÊlcÉ MüUÉuÉrÉÉcrÉÉ AÉkÉÏ pÉUmÉÔU MüÉqÉ AxÉiÉå. QûÏ. bÉUpÉÉQûÇ. qÉÉåeÉiÉÉlÉÉ irÉÉsÉÉWûÏ xÉÇvÉrÉ AÉsÉÉ lÉÉWûÏ." ÌiÉiÉYrÉÉiÉ xÉÑkÉÉMüU UÉuÉ AÉsÉÉ. oÉÇMüOûlÉå irÉÉsÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå "½É ÍqÉxÉ MüÌuÉiÉÉ qÉWûÉmÉɧÉÉ." ÌiÉlÉå mÉÑRûÏsÉ qÉÉÌWûiÉÏ ÌSsÉÏ." "MüÉ?" "irÉÉiÉ UÉåeÉ lÉurÉÉ AÉåVûZÉÏ WûÉåiÉÉiÉ uÉ cÉäsÉåÇeÉÏÇaÉ eÉÊoÉ AxÉiÉÉå.." "MüÌuÉiÉÉ iÉÑsÉÉ qÉUÉPûÏ oÉÉåsÉiÉÉ MüxÉÇ rÉåiÉÇ?" iÉÉå." iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ. "½É AaÉÉåSU MÑüPåû MüÉqÉ MåüsÉåxÉ?" iÉÉå. oÉÉMüÐcÉå MüÉqÉ mÉWûÉ AÉÍhÉ BÌTüxÉ oÉÊrÉsÉÉ xÉÉÇaÉÔlÉ SÉålÉ MümÉ . iÉÏ LMüÉ ÌSuÉxÉÉiÉ MüÃlÉ bÉåiÉÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ. irÉÉlÉå oÉÇMüOûsÉÉ AÍpÉuÉÉSlÉ MüÃlÉ irÉÉcrÉÉMüQåû mÉÉÌWûsÉå. QíûÉDuWûU vÉÔQû UÏmÉÉåOïû OÕû WûU KOû 5 ÍkÉxÉ CÌuÉÌlÉÇaÉ. irÉÉsÉÉ jÉÉåQûÉ uÉåVû iÉÑqWûÉsÉÉ qÉsÉÉ ±ÉuÉÉcÉ sÉÉaÉåsÉ. "iÉÑsÉÉ MÑüPûsÉå MüÉqÉ mÉxÉÇiÉ AÉWåû?" iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ. fÉÉsÉÉå. xÉaÉVûÇcÉ AÉWåû " iÉÏ. irÉÉÇcrÉÉxÉÉPûÏ LMü MåüÌoÉlÉ. ÌiÉcÉå lÉÉuÉ sÉÏxÉÉ MüÇTüOïû."qÉsÉÉ KQûuWûOûÉCÎfÉÇaÉ MülxÉsOûÇOûcÉå MüÉqÉ ZÉÔmÉ AÉuÉQûiÉå. "qÉÉfÉå AÉD-uÉQûÏsÉ iÉxÉå AÉåËUxÉÉiÉsÉå mÉhÉ qÉÉfÉå uÉQûÏsÉ qÉÑÇoÉDsÉÉ oÉÆMåüiÉ oÉSsÉÔlÉ AÉsÉå iÉåÇuWûÉmÉÉxÉÔlÉ AÉqWûÏ qÉÑÇoÉDsÉÉcÉ WûÉåiÉÉå. "½ÉÇlÉÉ AÉåVûZÉiÉåxÉ MüÉ?" "WûÉå xÉU. jÉÉåQåû MüÉqÉ ClxÉÉCQû QåûMüÉåAxÉï MüUiÉÉ MåüsÉÇ. "MüÉrÉ PûÏMü AÉWåû?" iÉÉå." AxÉå qWûhÉÔlÉ oÉÇMüOûlÉå qÉaÉ MüÌuÉiÉÉsÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå." "mÉhÉ xÉÉWåûoÉ iÉÑqWûÉsÉÉ qÉUÉPûÏ MüxÉÇ rÉåiÉÇ?" iÉÏ." "msÉÏeÉ xÉåÇQû xÉÑkÉÉMüU UÉuÉ." AxÉå qWûhÉÔlÉ ÌiÉcrÉÉ WûÉiÉÉiÉ iÉÉå MüÉaÉS ÌSsÉÉ. qÉÉfÉå xÉuÉï ÍvɤÉhÉ oÉÊqoÉå rÉÑÌlÉuWûÍxÉïOûÏqÉkrÉåcÉ fÉÉsÉå.. irÉÉqÉÑVåû qÉÉfÉå AkÉåï ÍvɤÉhÉ lÉÉaÉmÉÔUsÉÉcÉ fÉÉsÉå. WûÉExÉ QåûMüÉåUåvÉlÉ AsÉÉFlxÉ. qÉåÌQûMüsÉ. "vÉÏ CxÉ ÍqÉxÉ MüuÉÏiÉÉ qÉWûÉmɧÉÉ. OíäûuÉåsÉ. uÉÊeÉ WûÏAU TüÊU AÉålsÉÏ uÉlÉ qÉÇjÉ. 35 WûeÉÉU ÂmÉrÉå AÉWåûiÉ AxÉå qWûhÉÔlÉ irÉÉlÉå mÉÉÌMüOû AÉmÉsrÉÉ ÎZÉvÉÉiÉ PåûuÉsÉå. SÉUÉcÉÏ ÎZÉOûÏ EbÉQÕûlÉ OûÉMüsÉÏ. "qÉsÉÉ qÉUÉPûÏ rÉåiÉÇ rÉÉcÉ MüÉUhÉ qÉÉfrÉÉ uÉQûsÉÉÇcÉå LMü WûÉrÉ-uÉå MüÊlOíäûYOû cÉÉsÉÔ WûÉåiÉå. xÉå¢åüOûUÏcÉÏ AUåÇeÉqÉåÇOû MüUÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉå AÉmÉÊCÇOûqÉåÇOû sÉåOûU iÉrÉÉU MüÃlÉ bÉåFlÉ rÉÉ. "qÉaÉ ÌSssÉÏsÉÉ AÉsrÉÉlÉÇiÉU rÉÉ MüÇmÉlÉÏcÉÏ xjÉÉmÉlÉÉ qÉÉfrÉÉ uÉÌQûsÉÉÇlÉÏ MåüsÉÏ.ÂmÉrÉÉcrÉÉ lÉÉåOûÉ qÉÉåeÉsrÉÉ. "xÉaÉVûÇcÉ PûÏMü AÉWåû.

QíûÉrÉuWûU ÌlÉbÉÔlÉ aÉåsÉÉ. "xÉÑkÉÉMüUsÉÉ qÉÏ oÉÉåsÉÉuÉsÉå qWûhÉÔlÉ xÉÉÇaÉ. irÉÉlÉå UÉrÉxÉÉWåûoÉÉlÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå. "AÉåMåü! iÉÔ eÉÉ. "AÉmÉhÉ MåüuÉVû rÉÉåaÉÉrÉÉåaÉÉlÉåcÉ pÉåOûÉuÉå AxÉÉ SåuÉÉcÉÉcÉ xÉÇMåüiÉ WûÉåiÉÉ." iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ. LMüÉiÉ ÌiÉcÉå AmÉÊCÇOûqÉålOû sÉåOûU WûÉåiÉå uÉ SÒxÉîrÉÉiÉ 1000 ÂmÉrÉÉcrÉÉ 35 lÉÉåOûÉ WûÉåirÉÉ. qÉaÉ xÉÑkÉÉMüU AÉsÉÉ AÉÍhÉ irÉÉlÉå SÉålÉ mÉÉÌMüOåû ÌiÉcrÉÉ WûÉiÉÉiÉ PåûuÉsÉÏ. irÉÉlÉå AÉmÉsrÉÉoÉUÉåoÉU LMü mÉÉÌMüOû AÉhÉsÉå WûÉåiÉå. lÉÉåMüUÏ xÉÉåQûiÉÉlÉÉ oÉÉålÉxÉqÉkÉÔlÉ KQûeÉxOû MåüsÉÉ eÉÉDsÉ. "sÉåOûUqÉkrÉå qÉÉfrÉÉoÉUÉåoÉU eÉåÇuWûÉ mÉÉÌWûeÉå iÉåÇuWûÉ qÉÏ qWûhÉålÉ ÌiÉjÉå AÉsÉå mÉÉÌWûeÉå AÉÍhÉ qÉsÉÉ xÉqÉÉkÉÉlÉ ÍqÉVåûmÉrÉïÇiÉ fÉuÉiÉ UÉÌWûsÉå mÉÉÌWûeÉå AÉÍhÉ fÉuÉÔlÉ bÉåiÉsÉå mÉÉÌWûeÉå." oÉÊrÉ aÉåsrÉÉuÉU xÉÑkÉÉMüU sÉaÉåcÉ AÉsÉÉ. ÌiÉlÉå ÌuÉcÉÉUsÉå. iÉÉå qÉÉrÉlÉxÉxÉÑ®É AxÉÔ vÉMåüsÉ." MüÌuÉiÉÉ qWûhÉÉsÉÏ. irÉÉlÉå MüÌuÉiÉÉsÉÉ lÉqÉxMüÉU MåüsÉÉ uÉ cÉWûÉcÉå MümÉ OåûoÉsÉuÉU PåûuÉÔlÉ MüÌuÉiÉÉsÉÉ qWûhÉÉsÉÉ. " qÉäQûqÉcÉÉ KQûuWûÉlxÉ CjÉåcÉ SåF MüÉ?" "lÉMüÉå irÉÉÇcrÉÉ MåüÌoÉlÉqÉkrÉåcÉ Så. AxÉå MÑüPåû ÍsÉWÕû vÉMüiÉÉå MüÉ?" "irÉÉxÉÉPûÏ sÉåOûU ÍsÉÌWûhrÉÉcÉÏ AÉuÉvrÉMüiÉÉ lÉÉWûÏ. xuÉiÉÇ§É MåüÌoÉlÉsÉÉ AOäûcÉ oÉÉjÉÃqÉ. TüUvÉÏuÉU aÉÉsÉÏcÉÉ AÇjÉUsÉÉ WûÉåiÉÉ. SÉåbÉåeÉhÉ MüÌuÉiÉÉcrÉÉ MåüÌoÉlÉqÉkrÉå aÉåsÉå. ÌiÉsÉÉ MüVûsÉå MüÐ MÑühÉÉsÉÉ lÉ MüVûiÉ . oÉÉålÉxÉ MüÉqÉÉmÉëqÉÉhÉå SU qÉÌWûlrÉÉxÉ ÍqÉVåûsÉ. MüÌuÉiÉÉlÉå SÉU EbÉQûsÉå. AÉqWûÏ LMüÉ ÍqÉÌlÉOûÉiÉ rÉåiÉÉå. iÉÏ AÉmÉsrÉÉ ZÉÑcÉÏï uÉU oÉxÉsÉÏ. CiÉYrÉÉiÉ SÉUÉuÉU OûMü-OûMü uÉÉeÉsÉå." xÉÑkÉÉMüU. "WûÉ QíûÉrÉuWûU qÉÉfrÉÉ uÉÌQûsÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ AÉqÉcrÉÉMüQåû AÉWåû. " qÉäQûqÉ MükÉÏ mÉÉxÉÔlÉ QûrÉÔOûÏ?" "sÉaÉåcÉ AɨÉÉmÉÉxÉÔlÉ." MüÌuÉiÉÉ. qÉÏ iÉÑqWûÏ xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉ uÉåVûÏ uÉ ÌPûMüÉhÉÏ eÉU lÉÉWûÏ AÉsÉå iÉU iÉÑqÉcrÉÉ aÉÉQûÏZÉÉsÉÏ irÉÉ ÌSuÉvÉÏ MüvÉÏ AÉsÉå? iÉÉå LMü mÉUqÉåµÉUÉcÉÉ xÉÇMåüiÉ WûÉåiÉÉ. sÉåOûUqÉkrÉå iÉxÉå xmɹ ÍsÉÌWûsÉå WûÉåiÉå MüÐ mÉaÉÉU WûÉ MåüuÉVû mÉUTüÊqÉïlxÉuÉU AÉkÉÉËUiÉ AxÉåsÉ. "UÉrÉxÉÉWåûoÉ MüÉrÉ MüUiÉ AÉWåûiÉ?" "AɨÉÉ LMü qÉÏÌOûÇaÉqÉkrÉå ÌoÉfÉÏ AÉWåûiÉ. oÉÉeÉÔcrÉÉ BYfÉsÉUÏ OåûoÉsÉuÉU MüÇmrÉÔOûU xÉaÉVåûcÉ WûÉåiÉå. iÉåuÉRûrÉÉiÉ oÉÊrÉ mÉÉhÉÏ bÉåFlÉ AÉsÉÉ. xÉqÉÉåU aÉåxOûlÉÉ oÉxÉhrÉÉxÉÉPûÏ LMü xÉÉåTüÉxÉåOû WûÉåiÉÉ. mÉaÉÉU mÉUTüÊqÉïlxÉuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ AxÉÉuÉÉ Wåû ÌiÉcÉåWûÏ qÉiÉ WûÉåiÉå. LMüSqÉ ÌuɵÉÉxÉÔ qÉÉhÉÔxÉ. OûÏ. qÉäQûqÉlÉÉ MåüÌoÉlÉ MüÉåhÉiÉÏ ÌSsÉÏ AÉWåû?" "iÉÑqÉcrÉÉ EeÉuÉÏMüQûcÉÏ . L." oÉÊrÉ ÌlÉbÉÔlÉ aÉåsrÉÉuÉU ÌiÉlÉå lÉÉåOûÉ MüÉRÕûlÉ qÉÉåeÉsrÉÉ. SÉålWûÏ ÌiÉlÉå EbÉQÕûlÉ oÉÍbÉiÉsÉÏ. irÉÉiÉ qÉÏ WûÉåiÉå. cÉWûÉ bÉåFlÉ MüÌuÉiÉÉcrÉÉ aÉÉQûÏcÉÉ QíûÉrÉuWûU AÉsÉÉ. cÉWûÉ bÉåFlÉ fÉÉsrÉÉlÉÇiÉU oÉÇMüOûlÉå oÉfÉU uÉÉeÉuÉÔlÉ BÌTüxÉ oÉÊrÉsÉÉ oÉÉåsÉÉuÉsÉå." xÉÑkÉÉMüU aÉåsrÉÉlÉÇiÉU irÉÉlÉå mÉÑlWûÉ SÉUÉcÉÏ ÎZÉOûÏ sÉÉuÉsÉÏ uÉ qWûhÉÉsÉÉ. ÌiÉsÉÉ irÉÉcÉå MüÉWûÏcÉ uÉÉOûsÉå lÉÉWûÏ.xÉÏ. OåûoÉsÉxÉqÉÉåU 6 ZÉÑcrÉÉï WûÉåirÉÉ." MüÌuÉiÉÉ qWûhÉÉsÉÏ. ÌiÉcÉÉ LMü qÉÌWûlrÉÉcÉÉ mÉaÉÉU KQûuWûÉlxÉ qWûhÉÔlÉ SåhrÉÉiÉ AÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. lÉÉåMüUÏcÉÏ WûÏ mÉ®iÉ TüÉUcÉ AÉkÉÑÌlÉMü WûÉåiÉÏ. TëüÏ fÉÉsÉå MüÐ xÉÉÇaÉiÉÉå. "Wåû oÉÉMüÐ ZÉUÇ WûÇ!" oÉÇMüOû qWûhÉÉsÉÉ.cÉWûÉ AÉiÉ mÉÉPûuÉÉ. oÉÇMüOûlÉå ÌiÉsÉÉ MåüÌoÉlÉ SÉZÉuÉsÉÏ uÉ iÉÉå ÌlÉbÉÔlÉ aÉåsÉÉ. lÉÇoÉxÉï mÉÉÌWûsÉå.uÉÏ. WûÉ KQûuWûÉlxÉ ÌiÉcrÉÉMüQåûcÉ UÉWûÏsÉ. ÌiÉjÉsÉÏ urÉuÉxjÉÉ mÉÉWÕûlÉ MüÌuÉiÉÉsÉÉ oÉUå uÉÉOûsÉå. SU qÉÌWûlrÉÉcÉå MüÉqÉ mÉÉWÕûlÉ LMü iÉÉUZÉåxÉ mÉaÉÉU ÌSsÉÉ eÉÉDsÉ." "iÉÑqÉcrÉÉMüQåû xÉaÉVåûcÉ qÉUÉPûÏ NûÉlÉ oÉÉåsÉiÉÉiÉ.." oÉÇMüOû. irÉÉlÉå qÉäQûqÉlÉÉ lÉqÉxMüÉU MåüsÉÉ. iÉxÉÉcÉ WûÉ WûÏ LMü xÉÇMåüiÉcÉ AÉWåû AxÉå qÉÏ qÉÉlÉiÉå. oÉÇMüOû qWûhÉÉsÉÉ.

bÉU ÌuÉSÉUsÉÇrÉ.ÌiÉcÉÉ mÉaÉÉU ÌTüYxÉ fÉÉsÉÉ AÉWåû." "AÉÇbÉÉåVû MüÂrÉÉ lÉÇ AÉkÉÏ?" iÉÏ. irÉÉmÉëqÉÉhÉå iÉÉå ÌiÉcrÉÉ oÉUÉåoÉU ÌiÉcrÉÉ bÉUÏ aÉåsÉÉ uÉ MüÉrÉï¢üqÉ jÉÉåQûÉ cÉåÇeÉ MüÃlÉ QíûÉrÉuWûUsÉÉ ÌiÉjÉÔlÉcÉ bÉUÏ eÉÉuÉrÉÉxÉ xÉÉÇaÉÔlÉ ÌiÉcrÉÉ bÉUÉiÉ SÉåbÉå ÍvÉUsÉå." BÌTüxÉqÉkrÉå MüÉåhÉÏcÉ lÉuWûiÉÇ. irÉÉlÉå ÌiÉcÉå aÉÑoÉaÉÑoÉÏiÉ xiÉlÉ OûÊmÉuÉÃlÉcÉ SÉoÉÔlÉ mÉUiÉTåüQû MåüsÉÏ. iÉÏ ÍxÉiMüÉUsÉÏ. oÉÇMüOû qWûhÉÉsÉÉ. ÌiÉlÉå SÉU sÉÉuÉÔlÉ bÉåiÉsÉå. ÌiÉsÉÉ ÎuWûxMüÏ ÌaÉVûÉuÉÏcÉ sÉÉaÉsÉÏ." qÉÏÌOûÇaÉ xÉÇmÉsÉÏ Wåû xÉÉÇaÉhrÉÉxÉÉPûÏ oÉÊrÉcrÉÉ LåuÉeÉÏ oÉÇMüOûcÉ AÉsÉÉ. iÉÉå oÉÉWåûU mÉQûsÉÉ. iÉÔ aÉÉQûÏ bÉåFlÉ eÉÉ AÉÍhÉ MüÉWûÏ iÉUÏ ZÉÉrÉsÉÉ bÉåFlÉ rÉå uÉ iÉÑfrÉÉ AÉuÉQûÏcÉÏ ÎuWûxMüÏmÉhÉ AÉhÉ. "irÉÉmÉå¤ÉÉ AxÉÇ MüÃ. qÉaÉ oÉÉWåûUcÉ eÉåuÉÔlÉ WûVÕûWûVÕû cÉÉsÉiÉ bÉUÏ mÉUiÉÔrÉÉ. lÉÇiÉU aÉÉQûÏ ÌiÉjÉåcÉ PåûuÉÔlÉ qÉÏ OäûYxÉÏlÉå bÉUÏ eÉÉDlÉ.. iÉÏxÉÑ®É rÉÉ MüÇmÉlÉÏiÉ lÉuÉÏlÉ WûÉåiÉÏ. ÎuWûxMüÏ ÌaÉVûsrÉÉlÉÇiÉU iÉÏ irÉÉsÉÉ qWûhÉÉsÉÏ. qÉÏ NûÉlÉ xuÉrÉÇmÉÉMü MüUiÉå." "cÉÉsÉiÉ lÉMüÉå MüÉUhÉ qÉaÉ jÉMüÉrÉsÉÉ WûÉåDsÉ." iÉÏ. iÉÉåmÉrÉïÇiÉ oÉÇMüOû xÉuÉï ÎeɳÉxÉ bÉåFlÉ AÉsÉÉ. "WûÉå mÉhÉ mÉÉhÉÏ aÉUqÉ WûÉåDmÉrÉïÇiÉ MüÉrÉ MüUÉrÉcÉÇ?" oÉÇMüOû." ÌiÉlÉå AxÉå qWûhÉÔlÉ mÉsÉÇaÉÉuÉÃlÉ EiÉUÉrÉcÉÉ mÉërÉ¦É MåüsÉÉ. irÉÉcrÉÉ AÉuÉQûÏcÉÉ xÉÉkÉÉ uÉUhÉ pÉÉiÉ uÉ qÉÉvÉÉcÉå MüÉsÉuÉhÉ.. "AÉkÉÏ AÉÇbÉÉåVû MüÃlÉ xuÉcNû WûÉåuÉÔlÉ oÉÉWåûU eÉÉF. AÉiÉÔlÉ SÉU sÉÉuÉÔlÉ bÉåFlÉ ÌiÉlÉå ÌiÉjÉåcÉ irÉÉcÉå LMü UxÉUvÉÏiÉ cÉÑÇoÉlÉ bÉåiÉsÉå. iÉÏ ÍqÉvMüÏsÉmÉhÉå qWûhÉÉsÉÏ. E±É uÉåVåûuÉU MüÉqÉÉsÉÉ rÉå. "mÉaÉÉU SåhrÉÉAÉkÉÏ qÉsÉÉ MüÉ lÉÉWûÏ ÌuÉcÉÉUsÉå ÌMüiÉÏ WûuÉÉ qWûhÉÔlÉ?" iÉÉå qWûhÉÉsÉÉ. oÉÉjÉÃqÉqÉkrÉå eÉÉFlÉ AÉkÉÏ xÉaÉVåû ÌuÉkÉÏ AÉOûÉåmÉÔlÉ oÉÉWåûU AÉsÉÏ. ÌiÉlÉå irÉÉsÉÉ AÉÇbÉÉåVû MüUhrÉÉxÉ oÉÉjÉÃqÉqÉkrÉå ÌmÉOûÉVûsÉå."iÉÏ. "AÉeÉcÉÉ ÌSuÉxÉ iÉÔ aÉÉQûÏiÉÔlÉ bÉUÏ eÉÉ uÉ iÉÏcÉ aÉÉQûÏ bÉåFlÉ qÉÏ lÉÇiÉU bÉUÏ eÉÉiÉÉå uÉ QíûÉDuWûUsÉÉ UeÉÉ SåFlÉ jÉÉåQûrÉÉ uÉåVûÉlÉå aÉÉQûÏ bÉåFlÉ iÉÑfrÉÉ bÉUÏ rÉåiÉÉå. AÉmÉhÉ MüÉsÉcrÉÉxÉÉUZÉÇ eÉåuÉÔ AÉÍhÉ qÉaÉ." iÉÏ. oÉÊrÉ UÉrÉxÉÉWåûoÉ ÌlÉbÉhrÉÉcÉÏcÉ uÉÉOû oÉbÉiÉ WûÉåiÉÉ. qÉÑZrÉ qWûhÉeÉå iÉÑqÉcrÉÉ vÉåeÉÉUÏ AÉWåû MåüÇuWûÉWûÏ AÉiÉ rÉåiÉÉ rÉåDsÉ. "qÉaÉ iÉÑfrÉÉ lÉÉWûÏ qÉÉfrÉÉ bÉUÏ eÉÉF. AÉÇbÉÉåVû fÉÉsrÉÉuÉU irÉÉlÉå ÌiÉcÉå LMü cÉÑÇoÉlÉ bÉåFlÉ eÉåuÉhrÉÉcrÉÉ OåûoÉsÉuÉU SÉålÉ asÉÉxÉ bÉåFlÉ irÉÉiÉ ÎuWûxMüÏ AÉåiÉÔlÉ ÌiÉsÉÉ oÉÉåsÉuÉsÉå. iÉÏ AÉsÉÏ AÉÍhÉ irÉÉcrÉÉ qÉÉÇQûÏuÉU oÉxÉsÉÏ. xÉÑkÉÉMüUsÉÉSåZÉÏsÉ MüVûsÉå lÉuWûiÉå. oÉÔOû lÉ MüÉRûiÉÉcÉ iÉÉå ÌiÉsÉÉ EcÉsÉÔlÉ oÉåQûÃqÉqÉkrÉå bÉåFlÉ aÉåsÉÉ uÉ WûVÕûuÉUmÉhÉå ÌiÉsÉÉ mÉsÉÇaÉÉuÉU PåûuÉsÉå. MümÉQåû bÉÉsÉÔlÉ xuÉrÉÇmÉÉMüÉsÉÉ sÉÉaÉsÉÏ. "AÉqÉcrÉÉ BÌTüxÉcrÉÉ ÌlÉrÉqÉÉmÉëqÉÉhÉå .. irÉÉlÉå ÌiÉcÉå xiÉlÉ bÉOèOû kÉÃlÉ SÉoÉsÉå. "qÉsÉÉ lÉÉWûÏ qÉÉÌWûiÉ. eÉxÉå MüÉWûÏ uÉwÉÉåïlÉuÉwÉïÇ SÉåbÉå pÉåOûsÉåcÉ lÉuWûiÉå. MüuÉÏiÉÉ qWûhÉÉsÉÏ. xuÉcNû MüÃlÉ bÉåiÉå qÉaÉ xuÉrÉÇmÉÉMü jÉÉåQûÉ iÉUÏ MüUÉuÉÉcÉ sÉÉaÉåsÉ. CiÉYrÉÉ qÉÌWûlrÉÉmÉÉxÉÔlÉ mÉQÕûlÉ WûÉåiÉå. AÉiÉÉ ZÉUÉ mÉëuÉÉxÉ xÉÑà fÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. "qÉaÉ MüÉrÉ?" iÉÉå. oÉÇMüOûlÉå LMü ÍxÉmÉ bÉåFlÉ ÌiÉcrÉÉ AÉåPûÉiÉ ÎuWûxMüÏcÉÉ LMü NûÉåOûÉ bÉÉåOû cÉÔVûMülÉ bÉÉiÉsÉÉ uÉ ÌiÉcÉå AÉåPû AÉmÉsrÉÉ AÉåPûÉÇlÉÏ SÉoÉÔlÉ kÉUsÉå.. iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ. qWûhÉÉsÉÉ. ÌiÉsÉÉ EiÉà lÉ SåiÉÉ iÉÉå qWûhÉÉsÉÉ. "iÉÑsÉÉ qÉÉWûÏiÉ AÉWåû. "AvÉÏ aÉÑmÉcÉÔmÉ fÉuÉÉfÉuÉÏ MüUÉrÉsÉÉ BÌTüÍvÉAsÉ BQïûU MüvÉÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå? AÉÍhÉ mÉÑRåû eÉU MÑüÇmÉhÉÉlÉåcÉ eÉU vÉåiÉ ZÉÉssÉÇ iÉU MüÉrÉ MüUÉrÉcÉÇ?" "vÉåiÉcÉ AxÉÇ sÉÑvÉsÉÑvÉÏiÉ AÉWåû MüÐ mÉÉÌWûsÉå MüÐ qÉÉåWû AÉuÉUiÉÉcÉ rÉåF lÉrÉå. "MüvÉÏ AÉWåû MåüÌoÉlÉ?" "NûÉlÉ AÉWåû." iÉÉå. 5 uÉÉeÉåmÉrÉïÇiÉ qÉÏÌOûÇaÉ xÉÇmÉsÉÏ lÉÉWûÏ qWûhÉÔlÉ MüÌuÉiÉÉ AÉmÉsrÉÉ MåüÌoÉlÉqÉkrÉå oÉxÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉ xÉå¢åüOûUÏsÉÉ ÌuÉcÉÉUiÉ WûÉåiÉÏ MüÐ rÉÉ AÉkÉÏ MüÉWûÏ KQû MüÊlOíäûYOû ÌSsÉå WûÉåiÉå MüÉ? ÌiÉsÉÉ MüÉWûÏcÉ qÉÉWûÏiÉ lÉuWûiÉå. "AÉåMåü iÉÔ eÉÉ. 786 vÉåuÉOûcÉå AÉMüQåû AxÉsÉåsÉÏ iÉÏ qÉÏcÉ WûÉåiÉå." irÉÉlÉå iÉxÉå qWûhÉiÉÉcÉ ÌiÉsÉÉ ZÉÔmÉ oÉUå uÉÉOûsÉå.

MÑühÉÉcÉÉcÉ mÉaÉÉU SÒxÉîrÉÉsÉÉ MüVûiÉ lÉÉWûÏ." MüÉsÉcrÉÉmÉëqÉÉhÉå AÉeÉ SåZÉÏsÉ ÌiÉcÉå eÉåuÉhÉ LMüÉcÉ iÉÉOûÉiÉ AÉÍhÉ oÉÇMüOûcrÉÉ qÉÉÇQûÏuÉU oÉxÉÔlÉ fÉÉsÉå mÉhÉ AÉeÉ MümÉQåû SÉåbÉÉÇlÉÏ MüÉRûsÉå lÉÉWûÏiÉ. irÉÉlÉå MüÌuÉiÉÉsÉÉ lÉ EPûuÉiÉÉ WûVÕûcÉ ÌiÉcrÉÉ QûÉåYrÉÉZÉÉsÉcÉÉ AÉmÉsÉÉ WûÉiÉ MüÉRÕûlÉ bÉåiÉsÉÉ uÉ iÉÉå MümÉQåû MüÃlÉ oÉÉWåûU mÉQûsÉÉ. AÉÍhÉ xÉqÉeÉÉ MÑühÉÏ xÉÉÇÌaÉiÉsÉÉ iÉUÏ irÉÉuÉU MüÉåhÉÏ ÌuɵÉÉxÉ PåûuÉÏiÉ lÉÉWûÏ. eÉåuÉhÉ fÉÉsrÉÉuÉU SÉåbÉå mÉsÉÇaÉÉuÉU rÉåFlÉ oÉxÉsÉå. qÉsÉÉ iÉU mÉaÉÉU ÍqÉVûhÉÉU AÉWåû xÉaÉtrÉÉ MüÉqÉÉcÉÉ. 5/10 ÍqÉÌlÉOûÉiÉcÉ ÌSuÉxÉpÉUÉcrÉÉ jÉMüurÉÉqÉÑVåû SÉåbÉåWûÏ aÉÉRû fÉÉåmÉsÉå. irÉÉiÉ ÌiÉlÉå mÉxÉïqÉkÉÔlÉ MüÉRûsÉåsÉÏ LMü WûeÉÉU ÂmÉrÉÉcÉÏ lÉÉåOû qWûhÉeÉå qÉÏcÉ WûÉåiÉå. irÉÉsÉÉ ÌMüssÉÏ SåFlÉ ÌiÉlÉå nsÉäOûsÉÉ MÑüsÉÔmÉ sÉÉuÉsÉå uÉ ÌlÉbÉÉsÉÏ. irÉÉsÉÉ lÉÉYrÉÉuÉUcÉ OäûYxÉÏ ÍqÉVûÉsÉÏ. eÉÉiÉÉlÉÉ ÌiÉlÉå LMüÉ xOûÉåAxÉïeÉuÉVû aÉÉQûÏ jÉÉÇoÉuÉsÉÏ. ÌiÉlÉå oÉÇMüOûsÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå. qWûhÉÔlÉ CjÉåcÉ fÉÉåmÉÉ uÉ xÉMüÉVûÏ EPÕûlÉ eÉÉ. "AÉiÉÉ MüÉrÉ ÌuÉcÉÉU AÉWåû?" "AÉiÉÉ bÉUÏ eÉÉrÉcÉå AÉWåû. ÌiÉsÉÉ MüÉWûÏ mÉxÉïlÉsÉ uÉxiÉÔ brÉÉrÉcrÉÉ WûÉåirÉÉ." "qÉÏ MüxÉsÉÏ UÉhÉÏ! UÉhÉÏ iÉU oÉÉVûÇiÉmÉhÉÉxÉÉPûÏ aÉÉuÉÉsÉÉ aÉåsÉÏ AÉWåû. eÉU xÉaÉtrÉÉ MüÉqÉÉxÉÉPûÏ mÉaÉÉU MüqÉÏ AÉWåû AxÉå iÉÑsÉÉ uÉÉOûiÉ AxÉåsÉ iÉU qÉsÉÉ lÉ UÉaÉÉuÉiÉÉ uÉ qÉlÉÉiÉ MüÉWûÏ lÉ PåûuÉiÉÉ xÉÉÇaÉ. SÒMüÉlÉSÉUÉlÉå ZÉÉsÉcrÉÉ QíûÊuÉUqÉkrÉå lÉÉåOû OûÉMüsÉÏ uÉ QíûÊuÉU oÉÇS MåüsÉÉ. MüqÉvÉÈ ajd1950@rediffmail. SÒMüÉlÉÉiÉsrÉÉ MüÉFÇOûUuÉU ÌiÉlÉå qÉsÉÉ PåûuÉsÉå. irÉÉ xÉaÉtrÉÉ mÉäMü MüÃlÉ ÌiÉjÉåcÉ PåûuÉÔlÉ rÉåiÉÉlÉÉ bÉåFlÉ eÉÉDlÉ qWûhÉÔlÉ ÌoÉsÉ ÌSsÉå." "xÉMüÉVûÏ QíûÉrÉuWûUsÉÉ CjÉåcÉ ËUmÉÉåOïû MüUÉuÉrÉÉxÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉWåû. UɧÉÏ fÉuÉÉfÉuÉÏ lÉ fÉÉsrÉÉlÉå iÉÏ TëåüvÉ WûÉåiÉÏ." SÉåbÉåWûÏ LMüSqÉ qWûhÉÉsÉå uÉ LMüqÉåMüÉsÉÉ ÌoÉsÉaÉiÉ mÉsÉÇaÉÉuÉU mÉQûsÉå." "oÉUÇ UÉhÉÏxÉUMüÉU. 12 uÉÉeÉsÉå AÉWåûiÉ. AÉmÉsÉÉ AÉhÉZÉÏ MüÉWûÏ WÒûMÔüqÉ AxÉåsÉ iÉU iuÉËUiÉ oÉeÉuÉÉuÉÉ." "iÉxÉÇ MüÉWûÏ qÉsÉÉ uÉÉOûsÉå iÉU eÉÃU xÉÉÇaÉålÉ. qÉÉfÉÉ mÉëuÉÉxÉ mÉÑRåû cÉÉsÉÔ fÉÉsÉÉ. QíûÉrÉuWûU oÉÉWåûU iÉrÉÉUcÉ WûÉåiÉÉ. xÉuÉï ÌuÉkÉÏ AÉOûÉåmÉÔlÉ iÉÏ BÌTüxÉsÉÉ eÉÉrÉsÉÉ iÉrÉÉU fÉÉsÉÏ." "iÉÉå rÉåDmÉrÉïÇiÉ iÉÑqWûÏ bÉUÏ mÉÉåWûÉåcÉÉsÉxÉÑ®É." "AÉiÉÉ iÉÑqWûÉsÉÉ OäûYxÉÏ ÍqÉVûhÉÉU lÉÉWûÏ." "WûÉå iÉå AÉiÉÉcÉ xÉÉÇaÉiÉÉå. MüÌuÉiÉÉ EPûsÉÏ iÉåÇuWûÉ 7 uÉÉeÉsÉå WûÉåiÉå." "cÉsÉ AÉiÉÉ fÉÉåmÉÔrÉÉ.com . xÉMüÉVûÏ 5 uÉÉeÉiÉÉ oÉÇMüOûsÉÉ eÉÉaÉ AÉsÉÏ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful