KERTAS CADANGAN BENGKEL 4 SIRI-PENULISAN BUKU ‘TEKNIK PENGAJARAN DAN PENILAIAN DALAM OBE’ ‘TEACHING TECHNIQUES AND

ASSESSMENT IN OBE’ OLEH PROFESOR MADYA DR. HANIPAH HUSSIN, PBPI-UTeM. MELAKA. KEPADA TIMBALAN PENGARAH PUSAT PENYELIDIKAN DAN INOVASI- AKEPT
PENDAHULUAN Teknik pengajaran dan pembelajaran seperti double entry journal, three steps interviews, TAPS, structured problem solving, demostration, simulation mempunyai falsafah dan pendekatan ke arah Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE). Setakat ini telah ada 10 teknik pengajaran dan 10 cara penilaian ke atas proses pembelajaran berasaskan hasil yang telah diaplikasikan samada di UTeM ataupun dalam kalangan pensyarah MTUN, POLITEKNIK dan Kolej Komuniti serta 34 cawangan IPTS . Hasil daripada kajian dan pemerhatian di institusi pengajian tinggi ini, didapati bahawa pensyarah yang telah mendapat tunjuk ajar dalam melaksanakan teknik pengajaran OBE lebih kreatif dalam menghasilkan teknik baru untuk disesuaikan dengan mata pelajaran di peringkat fakulti. Oleh itu jika pensyarah-pensyarah di bimbing dalam bidang pendokumentasi pengajaran dan penilaian maka pensyarah-pensyarah UTeM berkebolehan untuk mendokumentasikan beberapa buah manuskrip berkaitan teknik pengajaran dan penilaian OBE untuk dijadikan buku. TUJUAN BENGKEL 4 SIRI- PENULISAN BUKU ‘TEKNIK PENGAJARAN DAN PENILAIAN DALAM

OBE’

1. Mengenalpasti beberapa penulis dan kumpulan penulis yang mempunyai kemahiran menulis buku pengajaran dan pembelajaran untuk dijadikan ketua kumpulan penulis. 2. Mengenalpasti beberapa penulis baru dan kumpulan penulis yang bersedia belajar untuk menulis buku pengajaran dan pembelajaran untuk dijadikan ahli dalam kumpulan penulis 3. Menulis dan membentangkan format penulisan buku pedagogi secara berperingkat mengikut Cycle Action Research (Plan, Do, Check and Action). 4. Menghasilkan sekurang-kurangnya 11 manuskrip terhadap teknik-pengajaran dan penilaian dalam OBE di fakulti ( 7 fakulti dan 4 PBPI) 5. Melahirkan penulis buku dalam bidang pengajaran dan penilaian berasaskan OBE.

6. Menyokong visi dan misi UTeM untuk memartabatkan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan teknikal dan boleh menyumbang kepada institusi pengajian tinggi yang berkaitan dengannya di Malaysia dan di Asia Tenggara. Sekiranya seorang pensyarah UTeM mencipta satu sahaja teknik mengajar dan menuliskannya secara jelas dalam satu rancangan mengajar yang rapi, berformat dan mempunyai cara penilaian terhadap proses pembelajaran, sudah tentu UTeM akan dapat mengumpulkan lebih kurang 100 manuskrip berkenaan teknik pengajaran dan teknik penilaian dalam OBE. Jika manuskrip ini diedit dan dijilid menjadi buku, ia akan menjadi standard prosedure yang jelas dalam proses pengajaran dan penilaian di semua institusi pengajian tinggi dalam bidang teknikal. Sekurang-kurangnya, proses transformasi pensyarah ke arah ’knowledge sharing’ dan knowledge creation’ dapat didokumentasikan dan UTeM akan berjaya mengujudkan budaya ’murrabi’ (pemimpin akademik ) dalam kalangan pensyarah di peringkat MTUN dan pengajian tinggi Malaysia amnya. JUSTIFIKASI Bengkel Penulisan Buku ’Teknik Pengajaran dan Penilaian Dalam OBE’ 1. Bengkel ’Teknik Pengajaran dan Penilaian Dalam OBE’ menyediakan satu format profesionalisma pensyarah secara makro dalam konteks latihan iktisas pedagogi OBE, panduan mengajar dengan teknik yang tepat dan efektif. Membantu pensyarah baru supaya mereka dapat dilatih dalam merancang dan memilih teknik pengajaran dan pembelajaran yang menepati pendekatan OBE secara profesional dengan kadar jangka masa yang cepat. 2. Bengkel ’Teknik Pengajaran dan Penilaian Dalam OBE’ dapat menyediakan satu model perancangan kurikulum secara mikro, ’knowing how to teach’ dalam kalangan pensyarah baru atau pensyarah lama tetapi kurikulum dan subjek baru. Bantuan yang dapat dicari melalui buku ini adalah sebagai buku panduan bagi pensyarah merujuk untuk mencari idea bagaimana ’peer’ atau rakan sejawat fakulti. 3. Bengkel ’Teknik Pengajaran dan Penilaian Dalam OBE’ ini akan membantu urustadbir (S2 dan S3) dan pengurusan akademik di peringkat fakulti hinggalah kepada urustadbir pengurusan bilik kuliah di peringkat pembangunan infostruktur dan infrastuktur serta pembangunan kampus yang lebih kondusif, lembut dan berimpak tinggi dalam membangunkan profesionalisma pensyarah. mengajar secara lebih tepat dengan mengaplikasikan pelbagai teknik mengajar dan pelbagai teknik penilaian untuk mengukur pembelajaran berasaskan hasil di

4. Buku ’Teknik Pengajaran dan Penilaian Dalam OBE’ menyediakan satu dokumen rujukan bagi menerangkan dan menjelaskan bagaimana sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran serta penilaian dilakukan di bilik darjah ke arah usaha menepati prosidur ISO dan MQA serta MQF. METHOD dan TENTATIF PROGRAM LATIHAN Tentatif program latihan akan mengambil pendekatan Action Research. 4 Siri (4 cycles action research, mengikut format Plan, Do Check and Action-PDCA) kajian tindakan akan dilakasanakan bagi melastari proses membantu pensyarah menghasilkan manuskrip. Dalam 4 Siri ini PM Dr Hanipah Hussin akan menjadi Ketua Penulis dan memimpin penulisan buku. Proses ini berpegang teguh kepada konsep kajian tindakan participatori, (participotary action research , Hanipah Hussin 2004, 2009, 2010) Bermaksud ketua dan pengikut akan sama-sama mencari bahan, isi penting dan menulis isi kandungan dari muka hadapan hingga bahagian belakang buku. Beberapa kumpulan kecil akan dibentuk untuk proses mentoring and coaching. 4 SIRI BENGKEL MEMBUAT BUKU ’Teknik Pengajaran dan Penilaian Dalam OBE’  BENGKEL SIRI 1-PlanMembincangkan format buku eg: Kajian lituratur mengenai fundamental teknik yang telah dipilih, 3 teori pengajaran dan 3 teori pembelajaran yang berkaitan dengan isi atau topik kecil dari mata pelajaran yang diajar. Justifikasi teknik ke atas pencapaian Kognitif, Afektif dan Psikomotor. Prosidur teknik-rancangan mengajar 15-30 minit sahaja, atau prosedur metod- 30 – 55 minit sahaja. Cara melaksanakannya dalam kalangan pelajar, SLT, Soalan dan Skima jawapan bagaimana cara membuat pengukuran dan penilaian semasa melaksanakan teknik kerja kursus  BENGKEL SIRI 2- DoMelaksanakan rancangan mengajar dengan menggunakan teknik yang telah dipilih semasa SEM I/SEM II 2011/2012. Mengumpul dapatan dan mendokumentasikanya.  BENGKEL SIRI 3-CheckMenyediakan satu borang keberkesanan pengajaran bagi teknik tersebut. Tujuannya untuk menyemak dan memantau adakah teknik yang digunakan berkesan kepada end user?  BENGKEL Siri 4 –ActionMerancang semula pengajaran akan datang setelah membuat refleksi dan penambahbaikkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sepanjang hayat dan menutup loops sekiranya ada Menyediakan satu lapaoran lengkap PDCA yang telah dilaksanakan. Dokumen ini akan diedit kemudiannya sebelum menukarkannya dalam format buku

JANGKAMASA LATIHAN PENULISAN
PERKARA BENGKEL –Memilih dan Menulis Teknik P&P dalam OBE dalam konsteks constructivism. Menyediakan mengajar satu rancangan
ACTIO N

SASARAN SIRI -155 orang pensyarah
PLANMerancang teknik pengajaran dan penilaian untk 1 jam WRITING A BOOK ON TECHNIQ UES & ASSESSME NT IN OBE CHECK

HARI 2 HARI FEBUARI

MEHOD Taklimat Brain Storming Group Discussion Writing session Makmal SAL /PBPI

TINDAKAN PM Dr HH Semua penulis dari pelbagai fakulti

yang

comprehensive

untuk teknik yang telah dipilih

DO

BENGKEL– Melaksanakan pengajaran dan penilaian yang telah dirancang Menulis laporan pengendalian Teknik P&P dalam OBE di fakulti kejuruteraan swot analisis

SIRI -255 orang pensyarah

2 HARI SEM II 2011/2012
PLAN WRITING A BOOK DOON Melakasanakan TECHNIQ teknik dan UES & mentadbir ASSESS penilaian di MENT IN bilik kuliah OBE CHEC K

Taklimat Pengajaran di bilik kuliah/pensyarah berkenaan Bilik Pensyarah/Makmal SAL /PBPI

PM Dr HH Semua penulis dari pelbagai fakulti

ACTIO N

BENGKEL – Menulis laporan kajian ringkas pensyarah menggunakan serta teknik refleksi pelajar dan teknik refleksi penyelia di peringkat fakulti terjhadap minat, pencapaian markah dan

SIRI -3-55 orang pensyarah

2 HARI MEI

Taklimat Brain Storming Group Discussion Makmal SAL /PBPI

PM Dr HH Semua penulis dari pelbagai fakulti

PLAN WRITING A BOOK ON TECHNIQ UES & ASSESSM ENT IN CHECK-Membuat OBE Refleksi-SWOT analisis dan mengenal pasti ruang dan amalan yang perlu diperbaiki

ACTIO N

DO

BENGKEL sekiranya

ada,

menutup

loops

SIRI -4-55 orang pensyarah

2 HARI

Taklimat Brain Storming Group Discussion

PM Dr HH Semua penulis dari pelbagai fakulti

mencadangkan
PLAN

alternatif action Menyediakan lengkap diedit PDCA satu yang lapaoran telah sebelum

dilaksanakan. Dokumen ini akan kemudiannya menukarkannya dalam format buku

WRITING ACTIONA BOOK merancang ON alternatif action TECHNIQ untuk close the UES & loops dan ASSESS membuat MENT IN laporan lengkap OBE CHEC K

JUN
DO

Makmal SAL /PBPI

HASIL BENGKEL Tengible Product 1. 11 manuskrip TEKNIK PENGAJARAN dan PENILAIAN dalam OBE dan KI dibangunkan sesuai dengan aspirasi pembuat dasar Pensyarah MTUN 2. 11 buah buku ’Teknik Pengajaran dan Penilaian Dalam OBE’ (BM) 3. 8 buah modul latihan penulisan buku pedagogi (BM) 4. 100 Monograf laporan kegiatan OBE dan KI dalam kalangan pensyarah MTUN 5. 55 orang pensyarah UTEM DI PELBAGAI FAKULTI/ PUSAT mendapat latihan PENULISAN BUKU dalam konteks pedagogi content knowledge Intengible Impact 1. Inovasi dalam Pemindahan ilmu PEDAGOGI DAN PENULISAN BUKU berasaskan OBE kepada komuniti kampus 2. Inovasi dalam budaya Knowledge Sharing and Knowledge Dissemination on pedagogy in OBE approach. terhadap membangunkan kualiti Akademi

PENUTUP Kertas cadangan ini bertujuan untuk menawarkan khidmat latihan kepada pensyarah-pensyarah UTeM agar dapat membantu pihak bertanggungjawab memperkayakan tenaga pengajar mereka dengan ilmuilmu PEDAGOGI BERASASKAN KANDUNGAN MATA PELAJARAN (Pedagogical Content Knowledge) terutamanya Pembelajaran Berasaskan Hasil (OBE), Kemahiran Insaniah (KI) dan juga teknik-teknik pengajaran yang berfokuskan kepada Student Centered Learning (SCL). Pendedahan kepada kemahiran menulis buku dalam konteks pedagogi ini dapat merealisasikan objektif UTeM yang ingin menghasilkan graduat yang lebih berkualiti dan menepati kehendak industri. Dengan ini kami mencadangkan dan mengharapkan maklum balas yang positif dari pihak Tuan Timbalan Pengarah Bahagian AKePT /KPT

KOS LATIHAN DAN MENULIS MANUSKRIP –Penulisan Buku ’Teknik Pengajaran dan Penilaian
Dalam OBE’ Bil.
1.

Perkara
Bayaran perjalanan dan sara hidup  lituratur dan bahan pengajaran dan pembelajaran SLT, SCL dalam OBE, Tuntutan sara hidup, kos perjalanan, hotel, loging.  55 orang pensyarah x 500= 27,500.00 Bayaran Modul Latihan Penulisan Buku Pedagogi  Sebuah Modul untuk setiap peserta  Setiap Modul 2000.00 x 8 modul Bil Telefon , Bil Tol Plus RM 2,000.00  Bahan habis buang dalam proses bengkel RM 2,000.00  Sewaan –2,000.00  Ganti kerosakan barang kursus / APA RM 1,000.00 Bayaran Profesional  Ceramah Profesional penceramah- 10 orang x 400 =RM 4,000.00  Penyeliaaan dan Pemantauan Bayaran Penyelia dan Pemantauan Penulisan -11 pen yelia/buku x(4 Siri =11,000.00 Editorial  11 BUKUx 500= 5500  11 BUKU x500=5500  55 monograf x 100= 5500 JUMLAH

Bayaran
RM 27,500.00

2.

RM 16,000.00

4.

RM 7,000.00

5.

RM 31,500.00 81,500.00

PANEL UTAMA PM Dr.Hj Hanipah Hussin – Ketua Projek OBE /PBPI Dr. Mariana Yusoff- Dekan PBPI Dr. Asiah Hj Mohd.Pilus- Timbalan Dekan Akademik Dr. Syed Najjamudin Syed Hassan- Pengarah PPP PM Dr Mohd Fadzil Mohd. Idris– Timbalan Pengarah Pusat Kepimpinan Penyelidikan dan Inovasi -AKEPT PM Dr Mohaida Mohin –AKEPT (Research and Publication Manager) PANEL PELAKASANA PM Dr.Hj Hanipah Hussin – Ketua Projek OBE /PBPI Wakil- Wakil dari Fakulti UTeM1. FKEKK 2. FKM 3. FKE 4. FKP 5. FTMK 6. FTK 7. FPTT 8. PBPI