Sajak Arkitek Kota (SN Muhammad Hj Salleh

)

Maksud
Rangkap 1 Kawasan kota sepatutnya dibangunkan oleh golongan yang benar-benar bertanggungjawab. Mereka merupakan golongan yang arif dan banyak pengetahuan tentang selok belok dan keadaan serta keperluan semasa kota yang hendak dibangunkan. Rangkap 2 Hal ini demikian kerana, mereka merupakan penghuni yang mendiaminya. Banyak kajian dibuat dan mengambil kira pandangan dan kepentingan pelbagai pihak yang menghuni kota tersebut. Rangkap 3 Perancang kota juga seharusnya seorang yang mencintai alam sekitar. Kehidupan flora dan fauna perlu dipelihara. Keindahan alam semula jadi perlu dipertahankan malah perlu diperindah dengan landskap yang mempesona. Rangkap 4 Orang yang membina kota merupakan generasi muda yang bukan sahaja luas ilmu pengetahuannya malah sarat dengan idea-idea yang bernas.

Tema
Keperluan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan di kota.

Persoalan
1. 2. 3. 4.

P e r s o a l a n k e p r h a t n a n p

e nti n g d al a m m e m a h a mi se su at u ke a d a a n. P er so al a n p e m b a n g u n a n ko ta p er lu dil ih at d a r p a d a p e l b a g a i a s p e k . Ni lai ini p e nti n g sup aya ses uat u kea da an da pat difa ha mi. P e m b a n g u n a n k o t a p e r l u d i l i h a t m e n e r u s i p e l b a g a i .

P er so al a n g e n er as i m u d a m e mi lik i p el b a g ai id e a b er n a s . G o l o n g a n i n i m e m p u n y a i i d e a i d e a b a r u y a n g b e r n a s .sud ut. . P er so al a n ke p e nti n g a n m e nj a g a al a m se kit ar .A la m se kit ar p er lu dij a g a.

2.Bentuk 1. B e n t u k b e b a s J u m l a h r a n g k a p - 4 r a n g k a p - R a n g k a p 1 - 7 .

Rima akhir setiap rangkap . 4.Rangkap 1 – abacdea . 2. 5. 3.Rangkap 2 – aabcdd . A y a t n y a p e n d e k p e n d e k C o n t o h n y a : .Rangkap 3 – abcad .Rangkap 4 – ab - 2 b a r i s a y a t Nada Sinis Gaya Bahasa 1. 6.baris ayat Rang kap 2 -6 baris ayat Rang kap 3 -5 baris ayat Rang kap 4 3.

p e r a s a a n m u s i m .pera saan musi m Diksi – mud ah difah ami Cont ohny a: pem erhat i tasik Aliter asi – perul anga n kons onan’ p’ Cont ohny a: pere nung di perp ustak aan Ason ansi – perul anga n vokal ’i’ Cont ohny a: fiil langi t dan saba r bumi Kata gand a Cont ohny a: berb agai- b a g a i M e t a f o r a C o n t o h n y a : j i w a l a u t . d i a m b a t u .

2.7. 5. 1. P r m b n a C n o n a p n a l p m a c g p n a a p n e a N i l a i N a c n a a a a m s k a A a m s k a . 4. 3.

N a b a s n d l m m e m b a k p t s n K b a s n a p .p e r l u d i s a y a n g i . N i l a i i n i p e n t i n g d a l a m m e n j a l a n i k e h i d u a s h r n e u a m a d k t N a b r n g n j w a B r n g n j w a m e j g k i d h n a a m s k a . N i l a i b e r t o l e r a n s i .

N a r s o a d l m s m u a p k K r s o a a p n n d l m s m u a p k Pengajaran 1. 2. 3. 4. K i t a h e n d a k l a h m e m p u n y a i p e n g e t a h u a n .n t i n g a p a b i l a m e m b u a t k e p u t u s a n . 5.

Kita perlul ah mem buat perti mba ngan yang bijak sana sebel um mem buat keput usan.dan peng alam an yang luas sema sa mera ncan g pem bang unan . K i t a h e n d a k l a h m e n j a d i p e r a n c a n g y a n g b a i k y a n g m e m p u n y a i p e l b a g a i . Kita hend aklah memi kirka n benc ana alam yang mun gkin timbu l akiba t pem bang unan k o t a .. . Kita hend aklah men gam bil kira kepe nting an rakya t ketik a mem bang unka n nega ra.

.idea bern as dan alter natif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful