CÊÜ®áÜ WæÙ¿

-æ á-®ÝWÜã
PÝ|-ÈÆ- É 

ÍÜá»Ý ËPÝ-Ó…

lvk@vijaykarnataka.com

C

®æà° ®Üã ¸æàvÜ ¯ÊÜá¾ ÓÜÊáÜ ¿á Pæãoár¹w Aí¨ÜÙáÜ .
¹oár¹vÜá ®Ü®°Ü Aí¨Ü樆 áÜ ÖæãÃÜoá ¯íñÜ.
ÓÝ¿ááÊÜí¥Ü Öæãpær ®æãàÊÜâ Aí¨ÜÙáÜ . AÊÜÙÜ Pæç¿áÈÉ
ÖÜ|Ëoár Êæç¨ÂÜ ÃÜ ŸÚ ÖæãàWÜá Aí¨Ü. AÊÜ®Ü ÊÜááS¨ÜÈÉ
Jí©¯ñÜã PܯPÜè
Ü Ü ®æÄWæ HÙÜÈÆÉ.
Jí¨æÃv
Ü áÜ PÝÙÜi¿á ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃã
Ü
ÓÝPÜá, B iàÊÜ SáÑ ±ÜváÜ £¤ñà¤æ ®æãà.
B¨ÜÃæ AÊܯWæ AÐÜPr Æ
Ræ É ÓÜÊáÜ ¿áËÆÉ.
񚜨
° áÈÉ
ñÜ®°Ü ÊÜñì
Ü ®æWæ AÊÜÙáÜ ¸æàÓÜÃÜ A¥ÜÊÝ
CÆɨáÜ ª WæÙ£Ü ¿áÈÉ
ÊÜáá¯ÔPæãíwÃÜŸÖÜá¨æà®æã
A®ÜáÊ
° âÜ ¨Ü®áÜ ° PÜãvÜ ×í¨æ £ÃÜáX
H¯¨æÁãà Wæ㣤Æ.É
®æãàvܨæ ÖæãÃÜoá Öæãà¨Ü.
B¨ÜÃæ AÊÜÃÝÂPæ
ÖÝWÜíñÜ AÊܯWæ »ÝÊÜ®Wæ ÙÜ àæ CÆÉ
WæÙ£Ü Wæ ¯àw¨ÜÐáÜ r
AíñÜÆ.É ñÝÀá, ®Ý©¯, ñÜíX A¥ÜÊÝ
WæÙ£Ü Wæ ñÜÇ®æ ã
æ àÊÜâ Aí¨ÜÃã
Ü H®æãà
±ÝÅÊáÜ áSÂÊÜ®áÜ °
BWæã
æ à¿áᤠA®ÜáÊ
° Ð
Ü áÜ r ˱ÜÄàñÜ PÝÙÜi
±Ü£W° æ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ?
ÊÜ×ÓÜáñݤ®.æ AÊÜÄWæ ÖÜáÐÝÄÆÉ AíñÜ
¯ÆìPÜ$Ò Â ÊÜÞñÜÅ®- Ý?
񚜨
° á ŸÚÁáà AÆÊÜñáÜ P¤ ã
æ ÙÜáñÛ Ý¤®.æ
B¨ÜÃæ ÖæívÜ£ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ
AÊÜ®ÝÂPæ ÖÝWÝvÜáñݤ®?æ
AÊÜÙ¨
æ áÜ ÄXÃÜáÊÜ ±ÜÅÍ°æ A¨Üá. PæàÚ¨ÜÃæ EñÜä Ü Pæãvܨæ
ÓÜáÊÜ᯾ ¨Ü᪠¹vÜáÊÜ BñÜ®®Ü áÜ ° Pæ|Pܸàæ PÜá Aí¨æ¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉ
WæÙÜ£ GÆɨܪPÜãR ±ÜÅΰÓÜáÊÜâ©ÆÉ. QÄQÄ¿áã ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ ÖæívÜ£
AÊÜÚWæ. B¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ÊÜÞñÜÅ H®æãà ÇæPÝRaÝÃÜ
±ÜÅ£Áãí¨ÜPÜãR ¯ÄàPæÒWÜÙÜ ÊÜáãpæ ÖæãñÜá¤PæãívÜá BñÜ®Ü ŸÃÜáËPæWæ PݨÜá ¯ÆáÉñݤÙæ.
ÖÝQPæãíwÃÜáñܨ
¤ .æ
ŸÖÜáÍÜ@ C¨æÆÉ BñܯWæ QÄQÄ Aí¨æ¯ÔÃÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜá®æ A¥ÜÊÝ ±Ü£°¿á BÓæ ±ÜäÃæçÓÜá
ÊÜâ¨Üá PÜñÜìÊÜÂ, WæÙÜ£Wæ ÊÜÞvܸæàPݨÜ᪠ÓÜÖÝ¿á A®Üá°ÊÜ ÊÜá®æãà»ÝÊܨÜÈÉ ±Ü£°¿á
BÃÜí»Ü¨È
Ü É CÆɨáÜ ª
BÃÜí»Ü¨Ü ©®ÜWÙÜ È
Ü É ±Üâor¨ã
æ í¨Üá WÝ¿áÊݨÜÃã
Ü Ë±ÜÄàñÜ ŸWæY ±Üâor¨æãªí¨Üá ¯ÆìPÜÒ$ ÓÜáÚ¨Üá ÖæãàWÜáñܤ¨æ. A¨Üá BñÜ®Ü AÄËWÜã ¸ÝÃܨæ
®æãí¨ÜáPæãÙÜá£Û ¨
¤ Ê
ªÜ ®Ü áÜ DWÜ ±Ü£° ÖÝÔWæ ×w¨ÜÃã
Ü PÝÙÜi CÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ±Ü£° PÜÒ|PÜÒ|PÜãR ÖÜñÝÍÜÙÝWÜáñݤÙæ. AÐærÆÉ BX Pæã®æWæ ÓÜíŸí«Ü
©í¨ÜÇæà ÖæãÃÜ ŸÃÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá ¯ÊÜá¾ÊÜ®Ü WæÙÜ£¿á ²Åࣿá®Üá° ±Ü£°¿ÞX ¯àÊÝÂPæ
ñæãàÄÓܨÐ
Ü áÜ r Ÿ¨ÜÇݨܮàæ ? 3®æà ±Üâo ®æãàw
¯àvܸÝÃܨÜá?

AÊÜÙÝÂPæ WæÙÜ£¿áÆÉ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful