<coperta 1> <titlu> FAUST </titlu> </coperta 1> Johanne Wolfgang Goethe <titlu> Faust </titlu> tragedie În româneşte de Lucian Blaga

Prefaţă de Tudor Vianu Editura de Stat pentru literatură şi artă Bucureşti 1955 Responsabil de carte: S. Gredinger Tehnoredactor: S. Alexandrescu-Toscani Corector: P. Stoica Dat la cules 27.03.1955. Bun de tipar 08.07.1955. Tiraj 25.100 exemplare. Hârtie semivelină satinată de 65 gr./m.p. Ft. 840X1080/32. Coli ed. 23.42. Coli de tipas 17. Ediţia I. Comanda 965. Planşe tiefdruck 17. A. Nr. 06509. pentru bibliotecile mici indicele de clasificare 83-21 = R. Tiparul executat sub com. nr. 1266 la Combinatul Poligraful Casa Scânteii „I.V.Stalin”, Bucureşti – R.P.R.

Pagina 5 <titlu> PREFAŢĂ Poemul dramatic Faust de Goethe este una din operele cele, mai reprezentative ale epocii care a pregătit prăbuşirea feudalităţii şi absolutismului, a trăit marea revoluţie din Franţa şi a văzut, limpezindu-se din încercările acelui timp, zorile unei lumi în care se lămureşte un alt sens al existenţei omeneşti, adică a epocii întinse peste ultimele decenii ale veacului al XVIII-lea şi peste cele dinţii ale secolului următor, întocmai ca Orestia lui Eschil, ca Divina Comedie & lui Dante sau ca dramele lui Shakespeare, opere deopotrivă ale unei mari răscruci, când crugul lumii se întoarce şi înţelesuri noi se încheagă, Faust al lui Goethe

concentrează în sine experienţele cruciale şi concluziile unei perioade din istoria lumii. Această semni ficaţie a poemului său, Goethe a obţinut-o aducând în scenă oameni vii şi întâmplări mişcătoare sau zguduitoare, apoi o întreagă lume de alegorii şi simboluri, capabile să încline fruntea cea mai gânditoare. Multele reflecţii trezite de poemul numit de Goethe „o tragedie" se desprind dintr-o expunere dramatică în care meditaţia se amestecă cu dialogul realist, lirismul cu umorul, frumosul clasic cu fantasticul şi cu grotescul medieval. Puţine sunt operele literaturii care să fi introdus în ţesătura lor un tezaur mai mare de motive, de tonuri, o figuraţie mai numeroasă, ritmuri atât de variate, o limbă la fel de bogată, atâtea imagini şi atâtea idei, mai multă artă şi mai multă ştiinţă. Poemul lui Goethe înlănţuie şi târăşte pe cititorii lui, alcătuieşte pentru fiecare din aceştia o experienţă esenţială a vieţii, îl robeşte cât timp îl parcurge şi produce neîncetata dorinţă de a-1 relua şi de a-1 gândi din nou. Marea complexitate a acestui poem şi rolul pe care-l poate juca în viaţa intelectuală a oricui cer o călăuză. Paginile de faţă, dorind să se facă utile cititorilor, îşi propun să grupeze din nou rezultatele mai de seamă ale cercetării mai vechi, dar să şi adauge lămurirea acelor semnificaţii devenite mai clare omului de azi. Faust este drama unui învăţat din epoca reformei lui Luther, căruia ştiinţa vremii nemaifiindu-i îndestulătoare, încearcă practicile zadarnice ale magiei şi încheie, în cele din urmă, un pact cu spiritul răului, cu Mefistofel, legându-se cu preţul sufletului său pentru a obţine fericirea ca voluptate, ştiinţă şi putere. Faust este deci un rebel împotriva ordinii morale existente. Tema este străveche şi trebuie urmărită, pentru a o înţelege în întruparea dată de Goethe, de-a lungul întregului trecut al omenirii. Pentru că au existat totdeauna antagonisme sociale, lupte de clasă, prăbuşiri ale câte unei orânduiri, forme noi ale societăţii omeneşti, înlocuind cu violenţă pe cele anterioare, motivul rebeliunii este unul din cele mai vechi ale literaturii. Comentatorii îl fac să înceapă cu lupta giganţilor şi a titanilor împotriva feluritelor dinastii zeieşti. Unuia din titani, lui Prometeu, îi consacră Goethe un poem, rămas de altfel neter minat, tocmai în epoca în care se situează şi începutul compunerii lui Faust. Acesta este însă un rebel asociat cu spiritul răului, cu diavolul, ceea ce ne duce la altă tradiţie. Noul motiv nu putea apărea în antichitatea elină, unde deosebirea dintre

spiritul binelui şi al răului nu era cunoscută, unde puterile supranaturale nu erau grupate în jurul celor doi poli ai valorificării morale. Vechile popoare ale Orientului şi-au reprezentat întâi un spirit al răului, egiptenii pe Typhon, indienii pe Civa, perşii pe Ahriman (opus lui Ormuz). Evreii primesc această reprezentare în timpul exilului babilonic, când încep săşi închipuie existenţa unor spirite rele, conduse de Asmodeu. O veche legendă evreiască, reprodusă de scrierea intitulată Predicatorul Solomon, îl arată pe acesta furând diavolului Adramelech „piatra înţelepţilor". Adramelech îl adoarme însă pe Solomon, îl duce în pustiu şi, după ce azvârle piatra înţelep ţilor în mare, guvernează în numele lui. Dar vrăjitorii vor să-şi procure din nou piatra înţelepţilor; ei îl invocă pe diavol şi fac cu el un pact, semnat cu propriul lor sânge. Astfel apare în istoria literaturii motivul pactului cu diavolul. Acest motiv a revenit adeseori de atunci în legendele creştinismului antic şi medieval. Una din ele stă în legătură cu personalitatea lui Simon Magul, a cărui nefericită reputaţie transmisă prin Faptele apostolilor (capitolele 8 9,24), provenea din încercarea nesăbuită de a cumpăra cu bani pe apostoli, în focul luptelor duse la Roma în sânul primelor comunităţi crestele, între creştinii petriniani şi cei pauliani, adică adepţii sfinţilor Petru si Pavel, Simon Magul devine un simbol al acestora din urmă, văzut din unghiul celor dintâi, în aşa-zisele „Clementine", legendele atribuite romanului Clemens din secolul al II-lea al erei noastre, prin Simon, autorul vrea să figureze pe Paul, acuzat de pro-petrinieni de impostura de a se fi introdus în comunitatea creştinilor, simulând o viziune a lui Isus şi uzurpând demnitatea de apostol cu scopul ascuns de a reintroduce păgânismul. Legenda povesteşte cum prin vrăjitoriile lui, învăţate de la spiritul răului, Simon ajunge la Roma şi încearcă să se înalţe la cer în faţa lui Nero, dar un singur cuvânt al lui Petru îl prăbuşeşte. Figura lui Simon Magul apare mai apoi şi în ciclul de legende gnostice, numite „Recognitiones", unde, printre altele, ni se povesteşte de însoţirea lui Simon cu Elena, regina Spartei, cauza războiului dintre greci şi troieni şi despre naşterea unui copil din această unire: episoade care vor reveni în Faust al lui Goethe, deşi nu pe calea unei influenţe directe, ci prin intermediul cărţilor germane poporane, despre care ne vom ocupa în curând. Până a ajunge la acestea, se cuvine însă a mai aminti alte câteva figuri legendare ale unor rebeli aliaţi cu diavolul, apăruta în

creştinismul antic. Unul din ei este Cyprian din Antiohia, a cărui legendă este consemnată într-un manuscris grec din a II-a jumătate a secolului al IV-lea, prelucrată şi versificată apoi de împărăteasa bizantină Eudokia. Aceeaşi legendă apare, în fine, în renumita colecţie a Vieţii Sfinţilor, în Legenda aurea. După acest din urmă izvor, Cyprian râvneşte pe fecioara creştină Justina şi, în acest scop, se aliază cu de monii, dar virtutea credinţii anulează puterea demonilor şi, faţă de aceste dovezi, Cyprian se converteşte, devine episcop şi suferă martiriul în timpul împăratului Decius. Este deci o povestire edificatoare, cu scop propagandistic. Şi-a adus aminte de ea şi a folosit-o într-o epocă de recrudescenţă obscurantistă, în epoca contrareformei, poetul spaniol Calderon, în drama sa: Magul făcător de minuni (1637). O altă figură a unui rebel aliat cu demonul este Theophilus din Adana, eroul unei legende din veacul al Vl-lea, adesea prelucrată în evul mediu, în care eroul, fostul econom al bisericii din Adana, în Cilicia, semnează un pact cu diavolul, în schimbul făgăduinţii de a-l repune în vechiul său loc, dar este cuprins de remuşcări şi izbuteşte până la urmă să anuleze pactul criminal. Figuri de oameni însoţiţi cu demonul sau demonizaţi au apărut mereu în epocile de credinţă obscurantistă. Numărul lor s-a înmulţit în evul mediu. Vom aminti dintre aceştia pe Merlin, vrăjitorul din romanele ciclului breton, sau pe Robert Dracul (Robert le Diable) dintr-o povestire din secolul al XIII-lea, a cărui legendă a readus-o în actualitatea literară, acum un secol şi mai bine, textul lui Scribe şi muzica de operă a lui Meyerbeer. Au trecut apoi în evul mediu drept vrăjitori, aliaţi cu dracul, papii Silvestru al II-lea şi Paul al II-lea ca şi filozoful scolastic Albertus Magnus sau chiar Roger Bacon. Resentimentul popular, neluminat încă de raţiune, atribuia deci unei alianţe demonice originea puterii care-i uimea pe contemporani sau care-i făcea să sufere. * Chiar într-o epocă bogată prin atâtea progrese ale raţiunii, cum a fost aceea a Renaşterii şi a Reformei, credinţele superstiţioase, de felul celor de mai sus, nu dispăruseră cu totul. Existau încă vrăjitori în secolul al XVI-lea german şi credinţa în demoni era atât de răspândită, încât nici Martin Luther, iniţiatorul Reformei, nu era liber de ea. Chiar învăţaţi ai vremii, ca Paracelsus şi Agrippa von Nettesheim, practicau magia şi susţineau că datoresc acesteia succesele lor ca medici, în această atmosferă se constituie legenda lui Faust, consemnată

în mai multe cărţi poporane. Deşi nu se poate stabili o legătură directă între autorii cărţilor poporane despre Faust şi vechile legende ale lui Simon, Cyprian şi Theophilus, se poate totuşi spune că aceştia sunt precursorii lui Faust. În circulaţia mondială a motivelor literare un fenomen de care ştiinţa folclorului trebuie să ţină seama motivul rebeliunii şi acel al dobândirii cunoaşterii şi puterii pe alte căi decât cele naturale este dintre cele mai vechi şi a revenit în toate epocile de obscurantism şi superstiţie. Legenda lui Faust se situează pe linia de dezvoltare a acestui motiv. Pe de altă parte, prin efectul acelor contaminări, de asemeni recunoscute şi descrise adeseori de ştiinţa folclorului, amănunte ale fabulaţiei aparţinând vechilor legende, transmise prin tradiţie orală seculară, au putut apărea în legenda mai nouă a docto rului Faust. Dar pentru a ne explica modul în care s-a format această legendă, trebuie să ţinem seama, în primul rând, de amintirile contemporanilor care, 1-au văzut pe Faust în carne şi oase, căci eroul cărţilor poporane şi al tragediei lui Goethe corespunde unei personalităţi istorice; el a trăit cu adevărat în Germania, la sfârşitul veacului al XV-lea şi primele decenii ale veacului al XVIlea, între 1480 şi 1540. Se crede chiar că se poate preciza locul naşterii sale la Knittlingen (în Saxonia) şi al morţii, la Staufen în Breisgau. Un cercetător german, Alexander Tille, a publicat în 1900 un volum forte, cuprinzând, toate izvoarele memorialistice şi legendare ale mitului faustic, Die Faustsplitter in der Literatur des sechzehnten bis achtzehnten Jahrhundert nach den ältesten Büchern herausgegeben von Alexander Tille, Berlin, 1900. (Motivul faustic în literatura secolelor şaisprezece-optsprezece, după cele mai Vechi izvoare, de Alexander Tille Berlin, 1900). Cercetătorii care au dorit să explice geneza legendei faustice au găsit în această vastă publicaţie a izvoarelor aproape tot ce era necesar lucrării lor. Unul dintre aceştia, Kuno Fischer, autorul unuia din cele mai cunoscute comentarii faustice (Goethes Faust, 4 voi. 1902), a stabilit patru centre prin care s-au transmis ştirile despre doctorul Faust, vrăjitorul atât de uimitor pentru toţi contemporanii lui. Unul dintre aceste centre este chiar Wittenberg, capitala Reformei. Astfel, într-un catalog al Universităţii din Wittenberg este trecut, sub data de 18 ianuarie 1518, numele unui Johannes Faust (din Mühlberg). Melanchton, unul din capii Reformei, pare să-1 fi cunoscut, căci povestirea lui, trans misă de Johannes Manlius (Mennel), autorul unei culegeri de

anecdote, Locorum communium collectanea, 1562, vorbeşte despre un aventurier, Johannes Faust, care apare la un moment dat în Wittenberg şi se laudă cu unele isprăvi vrăjitoreşti, de pildă cu aceea de a fi determinat victoria trupelor imperiale în Italia sau de a fi zburat la Veneţia şi de a se fi prăbuşit apoi. Din acest izvor se inspiră şi alte povestiri ulterioare până la începutul secolului al XVII-lea. Alt centru al difuzării ştirilor despre Faust îl constituie localităţile Rinului de sus. Printre acestea, este semnalat la Basel, unde Johann Gast pare a fi prânzit cu el, după cum povesteşte în Sermones convivales, 1548. Oaspetele dăduse bucătarului să-i prepare nişte păsări ciudate şi se aşezase la masă cu un câine, care la un moment dat a luat figură omenească. Povestirea lui Gast conţine deci şi elemente legendare şi nu poate fi considerată ca un pur izvor memorialistic. Elemente legendare conţine şi tradiţia din Lipsea, unde în renumita „pivniţă Auerbach", păstrată până în zilele noastre, se văd două picturi, datate din 1525, care îl reprezintă pe Faust petrecând cu studenţii şi călărind pe un butoi cu vin, precum şi versurile care însoţesc tabloul: „Doktor Faust zu dieser Frist Aus Auerbachs Keller geritten ist Auf einem Fass mit Wein geschwind, Welches gesehen viei Mutterkind. Solches durch seine subtile Kraft gethan Und des Teufels Lohn empfangen davon." # (Doctor Faust în această vreme A călărit ieşind din pivniţa Auerbach Pe un butoi plin cu vin, Faptă văzută de mulţi inşi. A făcut aceasta prin forţa lui subtilă Şi a binemeritat de la dracu.) După cum s-a putut stabili, circiuma Auerbach a fost clădită însă în 1530, aşa încât datarea din 1525 s-a făcut ulterior de către un pictor care figura o legendă şi mai este nevoie s-o spunem? nu de cineva care asistase la eveniment. Mai vrednice de crezare sunt deci ştirile provenind din Erfurt şi Würzburg. In primul din aceste două oraşe 1-a văzut, în septembrie 1513, umanistul Conradus Mutianus (Mudt), care într-o scrisoare către Heinrich Urbanus vorbeşte cu dispreţ despre aventurierul lăudăros, întâlnit într-o circiumă, vrednic să fie pedepsit, desigur pentru absurdele superstiţii răspândite în popor. Cu aceeaşi

mânie vorbeşte clericul Johannes Trithemius (Tritheim) din Würzburg într-una din scrisorile, adunate în Epistolae familiares, 1507, adresate matematicianului Virdung, care întrebase de un vrăjitor şi expert în multe ştiinţe, aşteptat cu nerăbdare să apară în Hasfurt. Trithemius povesteşte cum, cu un an mai înainte, pe când trecea prin Gelnhausen i se vorbise de un vrăjitor, prezent atunci în localitate. Acesta auzind însă că Trithemius doreşte să-1 vadă, se grăbise să dispară. Clericul nu putu afla decât că vrăjitorul se lăuda a cunoaşte atât de bine operele lui Plato şi Aristoteles, încât dacă acestea ar fi dispărut, el le-ar fi putut reconstitui în întregime. La Würzburg se lăudase că poate să săvârşească toate minunile lui Isus, că este cel mai desăvârşit dintre alchimişti şi că poate satisface orice dorinţă omenească. Trithemius văzuse şi un fel de carte de vizită a vrăjitorului, cu următorul cuprins: Magister Georgius Sabellicus, Faustus junior, fons necromanticorum, astrologus, magus secundus, chiromanticus, aeromanticus, pyromanticus, in hydra arte secundus. Acest document care zugrăveşte bine personajul: un impostor are nevoie de unele explicaţii, încercate de istoricii literari. Nu vom insista, în această rapidă schiţă, asupra lor. Ne interesează mai degrabă concluzia scrisorii lui Trithemius: „Aceasta este scrie el ceea ce îţi pot spune cu deplină siguranţă despre omul pe care îl aştepţi cu atâta curiozitate; nu vei găsi în el un filozof, ci pe un nebun vanitos şi insolent. Acest palavragiu şi înşelător ar trebui să primească o pedeapsă corporală, pentru a face să înceteze odată lăudăroşeniile lui criminale şi duşmane bisericii". Deşi calitatea morală a personajului nu putea provoca îndoieli, epoca era în unele privinţe atât de înapoiată, încât, în 1536, eruditul Joachim Camerarius îl întreabă pe consilierul Daniel Stiber din Würzburg ce gândeşte Faust despre situaţia politică la începutul războiului dintre Carol al V-lea şi Francisc I al Franţei. Tot astfel, Philipp von Hutten, plecând spre Venezuela pentru a căuta aur, îi cere lui Faust o consultaţie relativă la succesul probabil al expediţiei lui şi, într-o scrisoare din 1540, confirmă fratelui său adevărul prezicerilor lui Faust. * Am citat, folosind rezultatele cercetărilor mai vechi, numai câteva din izvoarele contemporane cu Faust; deştul totuşi pentru a vedea cu ce trăsături a fost transmisă figura acestuia cărţilor poporane care încep să apară încă de la sfârşitul vea-

cului al XVI-Iea. Cea dinţii dintre acestea, publicată în 1587 la Frankfurt pe Main, este o tipăritură a librarului Johann Spiess. Lungul ei titlu ne asigură că scrierea a fost alcătuită pentru a servi ca exemplu teribil tuturor orgolioşilor şi ambi ţioşilor abătuţi de la dreapta credinţă. Cartea a avut mai multe ediţii, a fost prelucrată în versuri şi tradusă în limbile olandeză, engleză şi franceză, în 1593 i-a urmat o a doua parte, atribuită unui Christoph Wagner. Publicaţia aceasta alcătuieşte materialul brut al poemului lui Goethe. Johann Faust ne este înfăţişat ca un fiu de ţărani din Roda, lingă Weknar, trimis pentru învăţătură înaltă Ia Wittenberg. Cum avea „o minte capabilă să înveţe iute, cu aptitudini şi înclinări pentru studii'1, devine doctor în teologie, împrietenindu-se cu tot soiul de oameni uită scripturile şi porneşte la Cracovia, pentru a studia magia. Este indicată pasiunea cunoaşterii, foarte puternică în sufletul lui Faust: „a dobândit aripi de Wiltur, şi a vrut să cerceteze toate temeiurile cerului şi ale pământului". Înapoiat la Wittenberg, el invocă pe diavol, pe Mephostophiles1 care-i apare îmbrăcat ca un călugăr: accent anticatolic, caracteristic pentru epoca Reformei, în care ne găsim. Faust încheie un pact cu Mephostophiles, pe o durată de douăzeci şi patru de ani, prin care cel dintâi se leagă să abjure credinţa şi să-şi cedeze sufletul, iar cel de-al doilea să-i ofere lui Faust toate puterile spiritului şi împlinirea tuturor dorinţelor sale, Autorul cărţii poporane este conştient că ne aflăm în faţa unui caz de rebeliune titanică: „Această lepădare de credinţă nu este altceva decât trufie, deznădejde, blestem şi lipsă de măsură, ca aceea a uriaşilor, despre care au povestit poeţii: cum au îngrămădit munţii unul peste altul şi au pornit război împotriva Domnului, sau ca a îngerului rău, care s-a opus Domnului şi a fost prăvălit din pricina răutăţii şi a trufiei lui. Deci cine vrea să se înalţe prea sus, acela se prăbuşeşte adânc". Totuşi, trufia lui Faust este mai mult intelectuală. Ca om al Renaşterii, pasiunea cunoaşterii <nota> Numele de Mepliostophilcs, devenit mai târziu Mefistofeles pare a veni de la grecescul mephotophiles = acel care nu iubeşte lumina sau după o altă ipoteză, de la mephaustophiles = acel care nu-l iubeşte pe Faust. </nota> este puternică în Sufletul lui Faust. În momentul semnării

pactului, el spune: „Mi-am propus să cercetez elementele şi deoarece, după darurile care mi-au fost hărăzite de sus, n-am găsit în mintea mea îndemânarea trebuincioasă şi nici n-am putut-o învăţa de la oameni, am ales şi m-am dat în puterea spiritului infernal, pentru ca acesta să-mi vestească şi să mă instruiască în ştiinţa dorită". Opt ani rămâne Faust la Wit tenberg, în tovărăşia lui Wagner, discipolul lui, şi a lui Mephostophiles, care îi împlineşte toate dorinţele şi-l face să audă o muzică minunată, ori de câte ori îl încearcă vreo remuşcare. Faust doreşte să se căsătorească, dar diavolul îi refuză căsătoria, făgăduindu-i însă alte şi cele mai frumoase femei, „aşa încât inima îi tremură de bucurie", în convorbirile sale cu Mephostophiles, Faust află tainele în legătură cu cerul şi iadul, şi despre căderea lui Lucifer. În soarta acestuia, Faust recunoaşte pe a sa şi plânsul căinţii îl podideşte. Află apoi secretele despre originea şi orânduirea lumii, despre mersul planetelor, despre chipul cum se produc anotimpurile, despre însuşirile elementelor. Ştiinţa cosmologică a lui Mephostophiles este însă aceea a antichităţii, a sferelor cereşti; noile descoperiri ale lui Copernic nu o îmbogăţiseră cu nimic. Prin toate aceste învăţături, Faust devine totuşi un mare mate matician, capabil să prezică fenomenele astronomice şi meteo rologice şi să calculeze datele calendaristice. Atunci începe călătoria lui Faust, sub conducerea lui Mephostophiles. La Roma, eroul admiră strălucirea palatului papal şi rămâne trei zile şi trei nopţi acolo, făcându-i papei tot felul de farse, „spre înveselirea poporului luteran", după cum observă unul dintre comentatori. La Constantinopol, cei doi călători se înfăţişează sultanului, Mephostophiles îmbrăcând, în această împrejurare, costumul şi podoabele papei. Ajung astfel la curtea împăratului (Carol al V-lea). Împăratul doreşte să vadă un alt stăpânitor al lumii deopotrivă cu el şi Mephostophiles îl vrăjeşte pe Alexandru cel mare şi pe soţia lui. Înainte de a părăsi curtea împăratului, Mephostophiles săvârşeşte o farsă, făcând să-i crească unui curtean, care dormea, o pereche de coarne. Ajung astfel la curtea contelui de Anhalt, căruia i se înalţă, prin vrăjitorie, un castel pe o înălţime din preajmă. O grădină feerică răsare în jurul castelului, asemănătoare aceleia pe care, după legendă, Albertus Magnus o făcuse să apară la Colonia cu prilejul unei vizite regale. Focuri de artificii ţâşnesc din toate părţile. Butuci de viţă, încărcaţi cu struguri, cresc dintr-o masă. Dacă autorul cărţii poporane alege aceste etape ale călătoriei lui Faust şi

în legătură cu această semnificaţie se va produce însă fapta creatoare a lui Goethe. unul dintre studenţi îşi exprimă dorinţa s-o vadă pe Elena. dar într-una din nopţile următoare. După cartea poporană din 1587-1590. pe care o ţine mai multe luni la sine. fiecare dintre prelucrările succesive ale legendei primitive posedă caracteristicile ei tematice. publicată la . La un banchet studenţesc. care îi rezistă. unde vrăjitoriile lor se execută cu umor împotriva gazdelor. un medic din Nürnberg. Goethe împrumută de la biblioteca din Weimar povestirea lui Pfitzer. în 1725. împrejurarea provine din resentimentele luteranului. Versiunea lui Pfitzer conţine episodul iubirii Iui Faust pentru o frumoasă fată din popor. Până a ajunge s-o precizăm. fără ca semnificaţia adâncă a povestirii să se schimbe. cu ediţii succesive până în 1726. Din însoţirea lor se naşte un copil minunat. printre fulgere şi tunete. prin vrăjitoriile lui Faust. Elena apare încă o dată. după cum ne informează scriitorul în Poezie şi adevăr. a lui Pfitzer. este necesar să stabilim câteva din etapele cele mai de seamă ale dezvoltării legendei în creaţia cultă şi scenică.Mephostophiles. În 1802. Un bătrân şi evlavios medic încearcă să-l aducă în drumul drept pe eroul rătăcit. Faust coboară în iad. la Frankfurt şi Lipsea. Copilăria lui. Nu mai avea de trăit decât o lună. Justus Faustus. şi aceasta. în 1674. pentru care papa era un adevărat anticrist. adică într-un moment înaintat al redactării poemului. apare în adevăr. Studenţii sunt covârşiţi de farmecul iubirii. iar contele de Anhalt un calvinist. la fel de rău văzut în cercurile luterane. dar intervine Mephostophiles care obţine o întărire a pactului. Călătoria durase şaisprezece ani. De altfel. a lui Widman. împăratul (Carol al V-lea) conducătorul detestat al contrareformei. O ultimă prelucrare apare sub pseudonimul „em christlich Meinender" (un creştin). Faust îmbătrânise acum. Aceasta este versiunea pe care a cunoscut-o Goethe încă din. Faust şi Mephostophiles se înapoiază la Wittenberg. plin de durerea crimelor sale. * O traducere engleză a cărnii faustice poporane. sultanul un duşman al creştinătăţii. îşi ia rămas bun de la prieteni şi de la discipoli. urmează alte versiuni. remuşcarea îl cuprinde şi. care în curând va dispărea împreună cu mama sa. de data aceasta numai lui Faust. Elementele naturii par a fi intrat în răscoală şi. la Hamburg în 1599.

Este invocat Mefistofel. apare în 1592. când aventurierii englezi străbat mările şi continentele îndepărtate. făcându-i farse unuia din ei. Faust vrea să oprească timpul în loc. a lui Faust. La început. Această traducere este probabil izvorul tragediei lui Cristopher Marlowe (1564 1593). La un banchet studenţesc o face să apară pe Elena. în 1604. Mefistofel intervine pentru a întări din nou pactul. să coboare în adâncimile pământului. care îi propune un pact pentru o durată de douăzeci şi patru de ani. să . ca şi eroul cărţii poporane. prin îndrăzneala şi intensitatea pasiunilor. Tragica history of life and death of doctor Faustus (Istoria tragică a vieţii şi morţii doctorului Faustus). cu unele interpolaţii. unde se amestecă în conflictul dintre papă şi antipapă.Frankfurt. care l-ar fi putut duce la rug. îi vrăjeşte pe Alexandru şi pe Dariu. a ducelui de Guise. Domnul tău este propria-ţi voinţă". într-o călătorie prin lumea largă. supunându-le cu violenţă exploatării lor. Faust este prezentat ca un savant dezgustat de ştiinţa vremii şi care cere lumini şi putere nouă magiei. ajunge la Roma. ale cărei semne au proprietatea să-l înzestreze cu putere asupra aurului. să se ascundă sub dealuri. înto vărăşită de o reputaţie de ateism. cuceritorul mongol. Monologul iniţial aminteşte pe acel al eroului lui Goethe. Cristopher Marlowe este unul din cei mai înzestraţi contemporani ai lui Shakespeare şi acela care-1 aminteşte mai de aproape prin patosul lui tragic. ca şi ceilalţi titani ai lui Marlowe. În faţa împăratului. exterminatorul hughenoţilor în noaptea de pomină a Sfântului Bartolomeu. Mersul acţiunii în tragedia lui Marlowe aminteşte până la un punct pe acel al cărţii poporane germane. deşi acesta pare a nu fi luat cunoştinţă de tragedia lui Marlowe. reprezintă un caracter admirat în vremea lui. reprezentată în 1594 şi publicată. adică după moartea autorului. să se învăluiască în nori. Faust.şi munţi. Fără a avea o legătură directă cu aceste împre jurări. Mefistofel îi dăruieşte o carte. a elementelor şi a demonilor. în scurta lui carieră. Când ceasul din urmă îl ajunge. în zadar o voce internă îl îndeamnă: „întoarce-te către Domnul". şi sfârşită printr-o moarte violentă. vrăjitorul german. titanul lui Marlowe. răspunsul lui Faust este al trufiei: „Nu! Domnul nu te iubeşte. Marlowe a dotat scena engleză cu mai multe caractere titanice: a lui Tamerlan. Titanismul lui Marlowe este o expresie a epocii reginei Elisabeta. Elena i se arată încă o dată lui Faust şi un farmec nespus îl covârşeşte: „îmi dai cu sărutarea ta eternitatea". Un bătrân încearcă să-1 aducă la dreapta credinţă.

când Goethe nu se născuse. după înapoierea de la Frankfurt. dar este sigur că acel care a supus-o unei evoluţii hotărâtoare şi i-a dat o semnificaţie cu totul deosebită de aceea a cărţilor poporane şi a lui Marlowe. iadul îl înghite. ca expresie a absolutismului. pe la începutul secolului al XVII-lea. după credinţa metempsihozei. acela de a o fi eliberat de influenţa clasicismului francez. să emigreze cu sufletul. Faust este pierdut. Şi cu toate că poetul englez. Cugetaţi căderea-i Ce ne învaţă. când era student la Lipsea. el face totuşi o concesiune eticii religioase a vremii. Trupele germane de actori rătăcitori o introduc în repertoriul lor şi o reprezintă în tot decursul secolului al XVII-lea şi al XVIII-lea. Dorinţe zadarnice! Orologiul bate ceasul ineluctabil.se piardă în ocean. Pe cel adânc. la o reprezentaţie a tragediei lui Faust pe scena teatrului de păpuşi. menind pe eroul sau pierderii şi damnaţiunii. într-o vreme . unul din cei mai de seamă îndrumători ai literaturii germane în epoca luminilor. ca om al Renaşterii. în 1741 şi 1742. O reprezentaţie a tragediei lui Marlowe este semnalată la Dresda. Tema faustică a ispitit pe mai mulţi scriitori ai secolului al XVIIIlea. în trupul unui animal. a fost Lessing. în versiunea lui Marlowe. arată simpatie titanului ahtiat de cunoaş tere. îl duce adâncimea Să creadă că mai mult e-n stare-a face Decât ce e îngăduit de Domnul. ca şi cartea poporană germană. printre altele. oameni iscusiţi: Să nu râvniţi la cele ce-s oprite. Motivul faustic s-a transmis în Vremea aceasta prin menţinerea lui pe scenă. s-a răpus Şi laurii lui Apoloh pe fruntea Cea înţeleaptă-i pârjoleşte focul. Este sigur însă că Goethe a asistat. între Faust al lui Marlowe şi cel al lui Goethe. Reprezentaţia are loc şi la Frankfurt. pentru care se alcătuise o nouă versiune. Corul intonează: # „Mlădiţa." Tragedia lui Marlowe. Actori englezi duc legenda în Anglia şi o readuc în Germania. în 1626. Pierdut e Faust. vrea să aibă deci un sens moralizator. şi în 1767. Rolul epocal al lui Lessing în istoria literaturii germane este. trec două sute de ani. creşterii menită. adeseori înfăţişată în diferite centre culturale ale Germaniei.

mai apropiată de spiritul german. versiunea din 1728. a dat armare înclinaţiei şi pasiunii de a cunoaşte. deci anul 1769. adâncind însă mai departe semnificaţia vechii legende şi punând-o de acord cu unele din aspiraţiile capitale ale omenirii. în frunte cu Gottsched. divinitatea n-a dăruit omului cel mai nobil dintre instinctele sale. * Faust de Goethe este rezultatul uneia din cele mai lungi elaboraţii pe care le cunoaşte istoria literară. Manuscrisele definitive s-au pierdut însă. din 1759. îl susţineau teoretic şi îl propuneau ca exemplu. faţă de toţi predecesorii lui. începută în anii primei tinereţi. pe aceea engleză a lui Shakespeare. suficiente totuşi pentru a aprecia inovaţia lui Lessing în istoria.religioase să slăbească. în 1832. încă de pe când era copil. diavolul strigă: „Este al meu". Era pe atunci student la Lipsca. Trecând peste amănuntele chipului în care acţiunea se dezvoltă. În ultima clipă a vieţii lui Faust. ci mântuirii. actuale şi astăzi. se gândeşte să-i folosească tema într-un poem dramatic. Goethe indică drept an al începutului lungii compuneri al douăzecilea al vieţii: sale.în care alţi scriitori. el opune influenţei franceze. Faust al lui Lessing este deci unul din roadele iluminismului german şi temelia pe care Goethe va clădi. Uneori întârzie în circiuma Auerbach. către prietenul său Behrisch. într-unul din articolele sale de critică literară. pentru a-1 face nenorocit în eternitate". Faust este deci mântuit pentru că. şi cercetătorul actual nu mai are la dispoziţie decât câteva fragmente postume. după cum o dovedeşte legenda lui Faust. a cărţii poporane faustice. Tânărul care citise. în 1758 şi în 1767-68. a trebuit ca puterea eticii . Lessing s-a dedicat acestei lucrări în două răstimpuri ale carierii sale. dar o voce cerească răspunde: „Nu triumfa! N-ai învins umanitatea şi ştiinţa. opera a fost terminată cu câteva luni înainte de moartea autorului. Când se înapoiază la . Lessing este cel dintâi care nu mai meneşte pe Faust damnaţiunii. Scriitorul aminteşte propria lui încercare de a dramatiza această temă. o adevărată temă shakespeariană. în toate rătăcirile şi greşelile sale. Pentru a găsi această nouă soluţie vechii legende. când a fost publicată şi a doua ei parte. seculară a motivului. în a 17-a scrisoare asupra literaturii (Litteraturbriefe). după cum mărturiseşte într-o scrisoare din 1767. trebuie să constatăm că. o dată cu ascensiunea burgheziei raţionaliste a vremii.

epocă în care literatura germană dobândeşte o nouă conştiinţă a specificităţii ei naţionale şi întreţine cultul originalităţii şi al titanilor. Când ajunge la Strassburg. aşa-zisul Urfaust. Este vremea aşa-zisei Sturm-und-Drangperiode. Citeşte pe medicii şi magicienii Renaşterii germane. între 1797 şi 1801. după ce compusese romanul Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister. După 1804. în care poetul se consacră multor alte lucrări. Aici se produce întâlnirea hotărâtoare cu Herder. este apoi părăsită şi după o lungă epocă. un Ahasverus. în 1808. poetul îşi revede şi completează manuscrisul şi astfel. îşi formează un laborator prevăzut cu toate aparatele şi unel tele necesare unui alchimist şi încearcă să producă liquor silicum. şi împreună studiază cărţi de alchimie. Au avut-o şi alţi tineri scriitori ai vremii. modificată în forma ei şi îmbogăţită. opera capitală a vieţii lui. este reluată şi dusă la sfârşit în 1825-1832. când librarul Cotta îi cere o nouă ediţie a operelor sale. schiţată încă din 1797. într-o copie străină. opera este reluată. un Prometeu. un Mahomet. care-i aduce revelaţia poeziei Orientului. a tragediei în al optulea volum al Operelor. publicate de Cotta.Frankfurt cade sub înrâurirea domnişoarei von Klettenberg. de Erich Schimidt. Această operă va . pierdut în manuscrisul lui original şi regăsit. apărut în al şaptelea volum al Operelor publicate de editorul Goschen. După mai bine de doisprezece ani. Goethe se consacră marelui său poem în anii 1773-1775. licoarea capabilă să transforme toate metalele în aur. prieteni de-ai lui Goethe. în timpul călătoriei în Italia. Ossian şi Shakespeare. cu scene noi. Prologul în teatru. poate să apară prima parte. Se încheagă atunci prima versiune a lui Faust". un Lenz. pe Paracelsus şi pe Agrippa von Nettesheim. face descoperirea evului mediu germanic în marea catedrală a oraşului. Astfel se formează în 1788-1790 aşa-zisul Fragment. Ideea de a compune un Faust este rodul aceleiaşi epoci. un Klinger. al doilea monolog al lui Faust. Prologul în cer. trecută în forma unui început de realizare în 1799. Din această vreme datează poemele realizate parţial. Din lumea acestora se ridică figura lui Gotz von Berlichingen şi din nou a lui Faust. o pietistă. dea lungul întregii sale existenţe literare. abia în 1887. dar mai cu seamă a poeziei populare şi a vechilor legende. poetul îşi îmbogăţeşte opera cu Dedicaţie. a lui Homer. A doua parte a poemului. scena plimbării până la apariţia lui Mefistofel şi alte episoade mai mici. unde pornise pentru continuarea studiilor. Se poate spune că Goethe a meditat şi a realizat poemul Faust. care-l publică. un Müller.

într-un elan spre universalitate. Deznădejdea lui Faust este atât de adâncă. aşterne o alinare peste zbuciumul lui. Faust este un învăţat bătrân. bucuroşi de zilele de sărbătoare. ca un semn că nu prin practice magice şi dintr-o dată. menită să dovedească nobleţea aspiraţiei fundamen tale a omului în ciuda ispitirilor care-1 pot încerca. Înapoiat în . dezvoltarea tehnicii şi revoluţia industrială. a unei prinsori făcute în cer. pe lângă oameni. După o dedicaţie lirică. a spiritului negaţiei. O plimbare. care nu cunoaşte pasiunea nimicitoare a maestrului său. în tovărăşia lui Wagner. dar şi cea mai largă îmbrăţişare a întregii naturi şi vieţi. Dumnezeu a autorizat prezenţa diavolului. destăinui omului sensurile şi bucuriile cele mai înalte ale naturii şi vieţii în contrast cu Faust apare şcolarul lui. sădită în fiecare suflet omenesc. se angajează o prinsoare între creator şi spiritul negaţiei. Ştiinţa vremii nu i-a adus decât dezamăgiri. caracteristic pentru spiritul Renaşterii. în epoca în care s-au succedat revoluţia franceză. Mefistofel îşi râde de osteneala şi agitaţia zadarnică a oamenilor. Cerul e reprezentat în sensul credinţelor medie vale. dar în faţa teribilei lui arătări. Este ales Faust ca obiect al prinsoarei. încât se pregăteşte să-şi pună capăt vieţii. tipul învăţatului mediocru. Wagner. semeţia lui Faust se prăbuşeşte. pe care eroul îl reprezintă. ci prin extinderea succesivă a experienţei i se pot. Este invocat deci spiritul pământului. dar linia lor de dezvoltare a fost decisivă pentru formarea concepţiei poetului. printre oamenii simpli. când clopotele învierii opresc mâna sinucigaşului. Poemul lui Goethe nu se referă direct la aceste evenimente. aşa cum rezultă din soluţia dată vechiului motiv folcloric. ca un stimulent al acţiunii lor. care proslăvesc frumuseţea creaţiei. Tragedia lui Faust va fi deci realizarea pe pământ. încrezător în năzuinţa spre adevăr. în care publicul este prevenit că nu se găseşte în faţa unei piese în sensul concepţiei teatrale a vremii. apariţia socialismului utopic. adresată martorilor trecuţi ai vieţii poetului şi după „prologul în teatru".conţine deci rodul tuturor experienţelor sale ca om şi artist şi o icoană a întregii dezvoltări a societăţii moderne. campaniile napoleoniene. drama propriu-zisă începe cu „prologul în cer". Magia îi va deschide poate drumul către cunoaşterea secretelor lumii Faust nu doreşte însă numai cunoaşterea. Dumnezeu e înconjurat de îngeri. Aspiraţiile învăţatului se completează cu acele ale omului. în condiţiile unei existenţe omeneşti.

întreruptă de apariţia unui tânăr discipol. înconjurat de bufoni. Dar ceea ce obţine Faust nu este decât reflexul Elenei. dar destul de expresiv. iubirea i se înfăţişează lui Faust în arătarea graţioasă şi inocentă a Margaretei. în noaptea Sfintei Valpurgia. Sufletul lui se încinge însă de dorinţa posesiunii aceleia care întrupa armonia perfectă dintre spirit şi materie a lumii greceşti. lacom de plăcere. Urmează scena pactului. un câine se strecoară alături de el. pentru a o aduce pe Elena. Întinerit în bucătăria vrăjitoarelor. Pactul prevedea luarea în stăpânire a sufletului lui Faust de către Mefistofel. regina Spartei) cea mai frumoasă femeie care a trăit vreodată. Faust îşi pierde . cu mintea rătăcită. Dar când imaginea Margaretei i se arată din nou. Se găsea în apropiere curtea împăratului indicat fără o altă determinare. al lui Valentin. Mefistofel se propune să găsească mijloacele de a birui greaua încercare a statului. îndoita aspiraţie a lui Faust către cunoaştere şi viaţă. până în pragul împlinirii pactului încheiat. Ariei îi cântă. Este Mefistofel. Când se trezeşte. egoismul lui e învins. Faust descinde în regiunea „mumelor". acuzată de crima de pruncucidere. trăindu-şi ultimele clipe. Refugiaţi la vrăjitoare. Dar pentru că în dragostea care se naşte între ei. făcând din Faust ucigaşul fratelui Margaretei. se afirmă o aspi raţie mai înaltă a sufletului. încercând s-o cuprindă. dar eroul priveşte cu repulsie către ele. împăratul doreşte s-o vadă pe Elena. Mefistofel o retează. noi năzuinţe. Ca un alt Law. în natura lui fecundă. acolo unde se găsesc tiparele eterne ale realităţii. Experienţa plăcerii n-a învins sufletul lui Faust. Dimpotrivă. încât clipa va fi rugată să se oprească. pentru a recunoaşte pe aceea a unui suveran absolutist. a cărui figură repetă pe plan umoristic. splendoarea creaţiei aprinde din nou în el dorinţa de viaţă. reflexul inconsistent al Elenei se risipeşte. în momentul în care acesta îi va procura eroului o fericire atât de mare. El aleargă să-şi ajute iubita. dar o găseşte în închisoare. incapabil să răspundă gravelor probleme ale statului asaltat de o criză financiară. eroul se lasă stăpânit de voluptate.camera de studiu. Este cufundat într-un somn adânc şi regenerator Spiritele îl mângâie. Este ca un ecou întârziat al dificultăţilor în care s-a zbătut Franţa în epoca minorităţii lui Ludovic al XV-lea şi a regenţei. noi aspiraţii şi doruri au luat naştere. Îi sunt oferite mai întâi lui Faust josnicele plăceri ale beţiei în pivniţa Auerbach. Faust a fugit departe de locul în care a luat sfârşit tragedia Margaretei.

a lui Menelas. Dar Faust o caută mereu pe Elena. Dar înţeleptul Thales îl previne că viaţa nu poate lua forme statornice decât dezvoltându-se succesiv din elementul primar. inspiră acest pasaj al poemului său. în aşteptarea soţului ei. menit morţii timpurii. ca altădată Orfeu pe Euridice. El nu vrea să devină un stăpânitor de ţară. Găseşte aici pe Wagner devenit un reputat savant. cum îi propune Mefistofel. Elena dispare în acelaşi moment. un om de mici dimensiuni. Prin unirea cu Elena. exprimate şi în scrierile naturalistice ale poetului. din apa mării. unde demonii antichităţii s-au adunat pe pajiştele Tessaliei. unde au apărut mai întâi germenii vieţii. unde regina greacă ar putea găsi linişte şi siguranţă. care. Eroul este deci transportat vrăjitoreşte în Grecia. oferindu-le ca jertfă zeilor. fiica lui Esculap. pe Manto. pe care Faust şi Mefistofel îl ajută să-1 învingă pe contra-împăratul . întreabă de ea pe Sfinx. care-l conduce în imperiul umbrelor. Euphorion. Elena se refugiază la Faust. când Euphorion prăbuşindu-se în zborul lui. Homunculus doreşte să dobândească existenţă în lumea exterioară. creează într-o fiolă o fiinţă vie. într-o nouă noapte valpurgică. pe o înălţime de munte. împăratul. Faust se trezeşte la atingerea pământului binecuvântat al Greciei. în Germania. un homunculus (aşa cum i se atribuise altădată şi lui Paracelsus). Elena apare la Sparta. transformate în nori. Nu aspiră nici către glorie. în zare se lămureşte un ţinut mereu inundat de apele mării. care trebuia să vie de la Troia. ci către faptă. din care ia naştere un copil minunat. prin procedeele alchimiei şi ajutat de Mefistofel. Mefistofel a luat hidoasa înfăţişare a lui Phorkias. care îi este prezentat ca un stăpânitor din nord. fiola lui Homunculus se sparge de carul ei şi creaţia artificială a lui Wagner se risipeşte în mare. ca un alt Ikar. dacă acesta nu va fi îndrumat către însoţirea cu Elena. Ideile transformismului. pentru a o răpi de acolo. Dar idila antică a iubirii cu Elena se sfârşeşte tragic. Dar cum Phorkias înspăimântă pe Elena şi pe însoţitoarele ei cu ameninţarea că Menelas se pregăteşte să le ucidă. în stare să-şi satisfacă orice dorinţă. Faust doreşte să-1 răpească furiei elementelor. îl transportă pe Faust în zbor. Atunci se produce însoţirea lui Faust cu Elena. Veşmintele Elenei. pe înţeleptul centaur Chiron. Homunculus deţine o ştiinţă întinsă şi el este acela care arată ca dorul îl va ucide pe Faust. Când se arată frumoasa Galateea.conştiinţa şi Mefistofel îl readuce în vechea lui cameră de lucru. Faust a ajuns la punctul cel mai înalt al înnobilării firii sale. întruparea splendorii corporale.

Nevoia şi Grija. Dar Mefistofel dă foc casei şi bătrânii îşi găsesc acolo moartea. Bătrânul s-a prăbuşit. Goethe a pus în el psihologia mai multor secole". Sub suflarea Grijii. Atunci îi apar patru arătări. Îi porunceşte deci lui Mefistofel să-i mute pe bătrâni. o ţară înfloritoare. Din vechea paragină a creat. Faust le închide uşa. îi dă ca feud. O mâhnire adâncă îl apasă pe Faust. valurilor. Din adîncimea nopţii lui. Faust a găsit acum un teren propice pentru setea lui de acţiune. în acţiunea pusă în slujba oamenilor. lemurele îl aşează în groapa pregătită mai dinainte. dar doamna Grijă îl urmează. Corul final proslăveşte puterea îndurării. construit pe locul mlaştinilor de altădată. gustă delectarea unei clipe supreme şi cere clipei să se oprească. În viziunea poporului activ. Acum. este însoţitoarea oricărei activităţi omeneşti. el îndeamnă pe muncitori să-şi sfârşească mai repede lucrarea. Dar fericirea n-a fost pentru Faust recompensarea unei posesiuni. a „eternului feminin" a iubirii care l-a mântuit pe Faust. A ajuns acum moşneag centenar. bătrânul orbeşte. al cărţilor poporane este un vrăjitor cu totul comun. destul de dezvoltată în cărţile poporane. Sufletul lui Faust urcă în glorie cerească. se înalţă palatul lui. Faust rosteşte cuvântul rezolutoriu al pactului încheiat altădată cu Mefistofel. strecurându-se pe gaura cheii. Cu drept cuvânt putea spune Friedrich Engels. . Dar zarea îi este închisă de o colină pe care se găseşte bordeiul bunilor bătrâni Philemon şi Baucis (figuri şi nume împrumutate Metamorfozelor lui Ovid). Vina. când eroul a recunoscut că valoarea vieţii stă în faptă. patru femei bătrâne în veşminte cernite: Lipsa. ţărmul inundabil a mării. se impun mai multe constatări. pentru năzuinţa lui neostenită. prin munca îndârjită a multor mii de oameni. * Dacă facem comparaţie între poemul lui Goethe. latura grotescă a personajului. că în timp ce „Faust. liber şi fericit care va trăi odată pe pământul smuls de el furiei.(Gegenkaiser). dispare cu totul la Goethe. printr-o lume de simboluri. Mai întâi. şi tema aşa cum a fost primită din cărţile poporane şi creaţia cultă anterioară. într-o scrisoare din 1839 către Friederich Graber. La capătul unui canal. pornit cu armele împotriva lui. Mefistofel a pierdut prinsoarea. teribila doamnă Grijă i se alătură din nou. a cărui dezvoltare am schiţat-o mai sus în liniile ei cele mai generale. ci a unei năzuinţe menite să se continue în viitor.

ci prin acumularea experienţelor. concluziile lui morale se adună şi sensul existenţei omeneşti i se dezvăluie. Nu mai avem d e-a face aici cu figura subumană. coadă şi coarne. Tocmai pentru că este reprezentantul vechilor clase conducătoare. Prin gura lui Mefistofel. Episodul Elenei. toate figurile pe care Goethe le-a împrumutat tradiţiei legendare se înfăţişează eu o abundenţă a notelor constitutive. animat nu numai de pasiunea cunoaşterii. Faust este poemul experienţei omeneşti. oferindu-i plăcerea şi puterea. Acest episod întrupează un moment de seamă în dezvoltarea societăţii germane la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului următor. deoarece îi lipsesc elementele de înţelegere şi apreciere a omului consacrat creaţiei sociale. dobândeşte de asemeni o altă semnificaţie la Goethe. Mefistofel este spiritul răului. Dar în cadrul acestei esenţe generale a personajului. ci cu un curtean în costumul spaniol al absolutismului. satisfăcută în cele din urmă prin acţiunea folositoare societăţii. în economia generală a piesei. forţa din care se degajă îndrumarea bună şi folositoare oamenilor. capabilă să pătrundă până la cele mai ascunse determinări egoiste ale acţiunilor omeneşti: umorul. . cu o judecată sigură şi clară. cu gheare. Conştiinţa lui se îmbogă ţeşte treptat în cursul desfăşurării acţiunii. aşa cum le-au produs secolele feudalismului şi ale absolutismului. dar se înşeală. Diavolul nu mai este acum figura care concentrează în sine toate spaimele şi repulsiile omului medieval. Mefistofel mi poate înţelege elanul lui Faust. poetul a revărsat batjocura lui cea mai amară asupra societăţii germane a timpului său. iscusinţa şi ingeniozitatea lui sunt neîntrecute. dar şi de o năzuinţă atotcuprinzătoare. fără de iluzii.Faust este aici un caracter dintre cele mai nobile. observă Engels odată (în arti colul despre cartea lui Karl Grün asupra lui Goethe). cu o adâncire a semnificaţiei lor tipice şi cu o îmbogăţire a individualizării lor. format în condiţiile ascensiunii burgheze. nu prin instantaneitatea magiei. adică al omului creator. întruparea negaţiei. Goethe l-a îmbogăţit cu trăsăturile curteanului. Mefistofel crede că-l va putea câştiga pe Faust. In general. Toate aceste trăsături ale caracterului lui Mefistofel lipsesc din creaţia faustică anterioară. faţă de care toate creaţiile trecutului pe aceleaşi teme apar sărace şi schematice. un personaj plin de experienţă. prezent în cărţile poporane şi la Marlowe. a lui Hyeronimus Bosch. Unei adânci transformări a fost supusă şi figura lui Mefistofel.

reproduce pe aceea atât de uimitoare pentru contemporani a lui Byron. Pentru a obţine o astfel de aşezare şi în urma unei lungi epoci de critică a vechilor instituţii. copilul născut din însoţirea lui Faust cu Elena. Schiller. Goethe a ţinut să ne arate că singura însuşire a idealurilor de armonie ale antichităţii nu este ţelul la care se pot opri popoarele moderne. naţiunile contemporane năzuiau către eliminarea acelor contradicţii. poemul lui Goethe este reprezentativ pentru noile căi ale omenirii. Faust al lui Goethe aspiră către ea ca spre idealul armoniei perfecte. Prin finalul său. însoţirea lui Faust cu Elena este simbolul aceleiaşi aspiraţii. continuă peste pragul acestei idile antice. De unde în cărţile poporane. că prin armonie estetică. o figură carp. Început ca un poem dominat de figura unui rebel şi a unui titan. către înţelegerea sensurilor altruiste ale vieţii. Faust a continuat deci. pentru a cânta frumuseţea senină a antichităţii sau pentru a o propune poporului german al timpului lor. aceea în care Goethe. după părerea comentatorilor. şi acţiunea poemului. Noile posibilităţi ale tehnicii. către înfrângerea egoismului. pentru că poziţiile feudalismului rămăseseră puternice în dreapta Rinului. Este vremea în care Winckelmann proslăveşte idealul grec. Aceşti scriitori credeau că prin simpla înviere a idealului grec. s-a înălţat cu o treaptă mai sus. De aceea Euphorion. burghezia franceză săvârşeşte revoluţia ei. dar prin desfăşurarea mai departe a acţiunii lui. omul german ar putea dobândi pierduta lui unitate cu lumea şi natura. a depăşit şi acest stadiu. inspirat adică de antichitatea greacă. Hölderlin. însuşindu-şi idealul de armonie al vechilor greci. societatea germană ar putea înlătura conflictele care o zbuciumau. Voss şi atâţia alţii înstrunează o liră greacă. de un poem neoumanistic. Pentru că burghezia germană n-atinsese încă acelaşi grad de dezvoltare. atât de semnificativ pentru un anumit moment al dezvoltării societăţii şi culturii germane. se dovedeşte inapt să trăiască. susţinute de . a unei noi împăcări a omului cu lumea şi cu societatea. Este vremea în care Schiller propune educaţia estetică a omenirii. în urma muncii de cultură a iluminismului. existau scriitori care credeau că pot obţine râvnita unitate şi împăcare a omului cu lumea şi societatea. sinteza geniului nordic cu cel sudic. către stabilirea unei noi unităţi. drumul de viaţă al eroului.Era o vreme când faţă de numeroasele contradicţii şi conflicte care se aglomeraseră în orânduirea sociala a vremii. Elenă este dorită de către Faust numai pentru frumuseţea ei fără asemănare. Dar deşi Faust s-a înnobilat prin unirea cu Elena.

Sigur este însă că dacă s-ar izbuti străpungerea de care s-a vorbit. cu o mare cunoştinţă a lucrurilor. graţie cărora întrebuinţarea unora dintre curenţii aflători în golful Mexic ar putea duce la rezultate şi mai folositoare.. la masă. să o citească şi ale cărui vederi. Indiile Orientale şi Statele Unite. a cărui tendinţă de expansiune spre vest este vizibilă. unde natură a şi format cele mai largi şi sigure porturi.rezultatele ştiinţelor fizico-matematice. mare cititor al revistei Le Globe. în legătură cu proiectul străpungerii istmului Panama. organul saint-simoniştilor. să apară treptat foarte importante oraşe comerciale în scopul schimbului dintre China. SaintSimon arată că muncii moderne îi este rezervată conducerea societăţii viitorului. Ni s-ar părea ciudat ca Statele Unite că lase să le scape din mâini o astfel de operă. „La Goethe. A vorbit mult şi cu admiraţie despre Alexander von Humboldt. la data de 21 februarie 1827. În sfârşit. va lua în posesiune şi va popula peste treizeci sau patruzeci de ani şi întinsele regiuni de dincolo de Munţii Stâncoşi. au deschis omenirii perspective nelimitate în direcţia stăpânirii naturii şi a înălţării condiţiei umane. par a avea pentru el im interes cu totul deosebit. notează Eckermann. Este de prevăzut apoi că pe întreaga coastă a ocea nului Pacific. rezultate incalculabile pentru întreaga omenire civilizată şi necivilizată. Prin tehnica şi munca modernă. Există în această privinţă în convorbirile poetului cu Eckermann. El exprima astfel de idei încă de la începutul veacului al XIX-lea şi ideile lui n-au rămas străine de Goethe. şi anume un canal care să unească Dunărea cu Rinul. încât mă îndoiesc de realizarea ei în actualele împrejurări ale Germaniei. Ideea transformării planetei prin noile mijloace ale tehnicii ştiinţifice la preocupat adânc pe Goethe. Aş dori să văd toate acestea. Acestea sunt însă rezervate viitorului. Dar această întreprindere este şi ea atât de uriaşă. Aş mai dori însă ceva. o dată cu aceasta. Humboldt — spunea Goethe — a făcut. în mare progres de la Renaştere încoace. planeta noastră putea lua o altă înfăţişare. Este de presupus că acest stat tânăr. mai bine adaptată nevoilor omeneşti. şi alte propuneri. un pasaj de o însemnătate cu atât mai mare.. aş . a cărui lucrare despre Cuba şi Columbia a început. cu cit el provine din răstimpul în care Goethe lucra 1-a partea finală a poemului său. dar lucrul nu mi-ar îi cu putinţă în timpul vieţii mele. s-ar obţine ca navele de orice mărime şi de orice încărcături să poată trece din golful Mexic în oceanul Pacific şi.

al căror preţ nu-l pol simţi cu adevărat decât aceia care trebuie să şi le apere în fiecare zi. ci un poem. de felul în care răsfrânge anumite procese ale societăţii germane din vremea lui si ale întregii culturi ulterioare. Legenda lui Faust era valorificată deci de Lessing din unghiul iluminismului. Faust al lui Lessing era mântuit pentru că. Faust al lui Goethe . nu numai deprinderile de activitate ale unei societăţi. de dragul cărora ar fi vrednic de osteneală să mai trăiesc vreo cincizeci de ani". ci prin acelaşi act al spiritului prin care cuprinde unele întruchipări ale fanteziei poetice. sensul suprem al vieţii devine pentru Faust creaţia. care. nu ca din expunerea unei dizertaţii. în ciuda rătăcirilor sale se orientase totuşi după instinctul si pasiunea cunoaşterii. proiectată de altfel în perspectivele viitorului. Ideile amintite nu sunt decât latura tipică şi generală a unor imagini particulare şi concrete. Mi-ar plăcea să fiu martor al acestor trei evenimente. adică al epocii de cultură pentru care valorile umane cele mai înalte decurgeau din raţiunea teoretică. Astfel.mai vrea să văd un canal al Suezului. * Ne-am ocupat de „semnificaţia" lui Faust. Am arătat că i se datoreşte lui Lessing ideea mântuirii lui Faust. dar şi acea iubire a libertăţii şi a vieţii. poate recunoaşte în el un precursor. Apărându-se împotriva înţelegerii unilaterale a operei sale.este însă mântuit pentru că descoperă. ca valoare supremă a vieţii. activitatea şi creaţia. Faust îşi merită mântuirea atunci când îşi lămureşte deplin această semnificaţie a vieţii. de ideile lui. Faust nu este totuşi o scriere teoretică. În această idee culminează şi gândirea. munca productivă pusă în serviciul oamenilor şi executată de ei cu eroism. îi este adusă eroului lui Goethe de viziunea poporului trăind pe ţărmurile cucerite de el printr-o operă de trans formare a naturii. Goethe valorifică legenda faustică din unghiul noii civilizaţii a muncii. după cum ne vesteşte Goethe. Ideea transformării naturii a stăpânit deci cu putere spiritul lui Goethe în perioada bătrâneţii lui. Su prema clipă a fericirii. în contrast cu damnaţiunea care-l atingea pe eroii în toate prelucrările anterioare ale aceluiaşi motiv. Goethe a protestat odată împotriva acelora care căutau în Faust o simplă concepţie . Cititorul ia cunoştinţă de ele. ca şi lungul drum al experienţelor lui Faust. Într-o astfel de operă se formează.

după prologul din cer. împrumutate lumii antice sau creştine. când puterea şi înaltul ei înţeles stau tocmai în adevărul şi căldura imaginilor sale. îl înrudeşte cu această formă dramatică prezenţa elementului supranatural şi a celui alegoric. deşi n-a pornit de la o abstracţiune. Ca poet n-aveam altceva de făcut decât să le rotunjesc şi să le dezvolt în mine. Partea întâi a tragediei. căderile şi înălţările sale. Prima parte a poemului sa putut numi deci tragedia Margaretei şi această parte a fabulei faustice s-a bucurat de râs-pândirea cea mai largă. ca poet. dar şi ca o compoziţie aparţinând altor genuri literare. Goethe îi lămurea lui Eckermann că. Chiar acolo unde figuraţia dramatică la forme simbolice. Am primit în interiorul meu impresii. de misterele şi moralităţile evului mediu. si anume impresii sensibile. pline de viaţă. şi deloc impresii vii. aşa cum o imaginaţie vie mi le oferea. La 6 mai 1827. ca formă dramatică. mulţimea figuraţiei şi a episoadelor. atunci când aud sau citesc ceea ce le înfăţişez eu. Poemul lui Goethe se apropie. de sute de feluri. de relaţiile lui cu alte fiinţe şi de conflictele apărute în aceste împrejurări. de multele sentimente care trec prin sufletul lui. reducând-o la câteva idei generale. Faust trebuie citit ca o dramă. atrăgătoare. pactul cu Mefistofel." În aceeaşi convorbire. Semnificaţia generală a poemului lui Goethe nu rezultă cu toată forţa decât pentru cititorul sau spectatorul care se lasă mişcat de luptele lui Faust. printr-o vie înfăţişare a lor şi să fac ca şi alţii să primească aceleaşi impresii. . Nar fi ieşit nimic de seamă — a adăugat Goethe — dacă aş fi înşirat o viaţă atât de bogată şi felurită pe subţirele fir al unei singure ideii" Cititorul trebuie să se ferească deci de înţelegerea schematică şi rece a operei lui Goethe.abstractă a minţii. apărute imaginaţiei. poetul îi spunea lui Eckermann: „N-a fost intenţia mea. sfârşeşte cu eşecul tragic al idilei cu Margareta. marile monologuri ale lui Faust. variate. Faust este înfăţişarea dramatică a unei vieţi omeneşti. conţinutul uman al poemului nu este mai puţin bogat şi răscolitor. începutul călătoriei şi noaptea Valpurgiei. să tind către întruparea unei abstracţiuni. Faust reprezintă totuşi cazul unui om care a putut fi mântuit graţie neîncetatei lui strădanii de a depăşi gravele lui rătăciri. Este limpede însă că prezentarea fragmentară a lui Faust prilejuieşte nu numai o înţelegere incompletă dar şi eronată a poemului. mai ales după ce libretiştii francezi Carre şi Bărbier au compus textul pentru care Gounod a scris muzica lui de operă. de rătăcirile. prin aspiraţia către ceva mai bun şi mai înalt.

de luptele lui. epică. Marii extensiuni şi bogăţii a acţiunii îi răspunde şi neobişnuita varietate a debitului poetic. până la cucerirea sensurilor ei supreme. de la sublimul tragic la ironia muşcătoare şi umorul cuminte. corurile care însoţesc ascensiunea cerească a lui Faust şi atâtea altele. Ideea genurilor literare şi norma clasică a purităţii lor era o prejudecată perimată în epoca în care Goethe îşi scria poemul şi. în timp ce în proza lui. eu multe forme ale exprimării populare şi familiare. Faptul că poemul se încheagă dintr-o succesiune de episoade îi adaugă şi un alt caracter. Şi el este şi un poem epic. astfel. Corul spiritelor. fiind de fapt o mare operă dramatică. cântecul Margaretei la vârtelniţă. Această varietate. Sfârşitul poemului nu este atât soluţionarea unui conflict.Tragedia Margaretei este un simplu episod. în cârciuma Auerbach. Faust este deci nu numai o dramă. Desfăşurarea acţiunii nu este determinată atât de conflictele eroului. dar şi o epopee. scriitorul foloseşte cu mare abundenţă pronumele şi conjuncţiile ca termeni de legătură între propoziţii. cântecul alternat al lui Faust şi Mefistofel în timpul zborului lor prin văzduh. în convorbirea cu Marta Schwerdtlein. cât împlinirea unui destin. completat. lirică şi satirică. Idila Margaretei şi a Elenei completează tabloul liric al poemului. de pildă în scena cu şcolarul lui Faust. balada puricelui la curtea împăratului. ca şi intervenţiile satirice ale lui Mefistofel. Am spus că Faust este un poem dramatic. fac parte dintre realizările cele mai de seamă ale liricii moderne. poetul recurge adeseori acum la construcţiile infinitivale şi . Din punctul de vedere al genurilor literare. care conduce înfăţişarea unui destin omenesc prin toate marile experienţe ale vieţii. balada regelui din Thule. care a trans format atâtea din versurile lui Faust în maxime de mare circulaţie. Faust le întruneşte pe toate. sub masca lui Phorkias. aceeaşi forţă de expansiune a genialităţii poetice în multiplicitatea manifestărilor ei. una singură dintre experienţele eroului. cât mai ales de dinamismul lui moral. Momentele lirice sunt de asemeni foarte numeroase în Faust. această multiplicitate corespund acţiunii atât de întinse a poemului. Nici o altă operă literară a popoarelor moderne. de la vorbirea patetică la aceea realistă. ca al lui Achile în Iliada şi al lui Ulise în Odiseia. şi în atâtea alte împrejurări. n-atinge aceeaşi varietate. şi luminate deplin prin experienţele următoare. cântecul lui Ariei. al paznicului Lynceus. pretutindeni cu o preferinţă acordată acelei exprimări concise şi lapidare. poate cu excepţia Divinei Comedii a lui Dante.

predomină însă pentametrul iambic cu rime împerecheate sau încrucişate. figuri şovăitoare. în scenele antice. cuvintele compuse. traducerea poemului lui Goethe este menită să-şi găsească alţi mulţi cititori. grupate în monologuri întinse. T. în strofa lirică de patru versuri sau succedându-se cu sprinteneală ca replice ale dialogului dramatic. Soricu şi Laura Dragomirescu. Să-ncerc a vă reţine . transpusă în limba noastră. Ion Gorun (partea întâi). una din operele cele mai reprezentative ale geniului poetic modern. se poate spune totuşi că exprimarea lui Goethe nu este niciodată obscură în sensul că ideea astfel comunicată n-ar fi riguros gândită. tinereşte. în ciuda acestor greutăţi. Aşa cum răsăriţi din negură deodat'. Forma poemului devine astfel modalitatea în care îi apare cititorului marca bogăţie şi viaţa atât de intensă a poemului. Versul se lungeşte sau se scurtează după natura ideii exprimate. De adierea vrăjii ce vă însoţeşte. adăstaţi prin preajmă. derivaţiile neobişnuite şi unele formaţii personale sunt alte caracteristici ale stilului lui Goethe. care uneori îngreuiază înţelegerea poemului.participiale. în stanţe. Lucian Blaga dă acum o nouă versiune. După tălmăcirile lui Al.acum . Uneori întâmpinăm hexametrul. însoţit de un refren. Cari ochiului de timpuriu s-au arătat. Omisiunea articolului. bucuroşi desigur să afle. Marea varietate a expresiei goetheene se vădeşte şi în bogăţia de forme a versificaţiei lui.putea-voi oare? Mai este sufletul visării aplecat? Vă îmbulziţi. Adânc mişcat se simte pieptu-mi. TUDOR VIANU Pagina 31 <titlu> Închinare V-apropiaţi din nou. Sub noul veşmânt. Citirea poemului lui Goethe cere numai atenţie sporită şi reflecţie şi răsplata acestei aplicaţii apare întotdeauna în forma cuprinderii unui adevăr limpede şi adânc.U. Ei bine. Macedonski (începutul poemului). preferate pentru conciziunea lor superioară. sau scurtul vers popular. . Tălmăcirea lui Faust a fost o problemă care a ispitit de mai multe ori pe poeţii români.

Şi pomeneşte de cei buni. Rătăcitori ei sunt. cântecul ce-ncerc a spune.# Icoane-aduceţi voi din zile fericite. care de-atâtea ori. # Uitat de mult. întâiele. Ce e de faţă. Fiori mă iau. Asemeni unei vechi legende-aproape stinse Apar întâile iubiri şi prietenii. cântarea-mi sună. blândă. unde s-adună Înalte duhuri. Durerea-nvie. tânguirea mai repetă Al vieţii labirintic mers rătăcitor. Ei cari. Şi ce-a pierit. Actorul comic <titlu> Directorul Voi doi. în neajuns Şi la necaz alăturea mi-aţi stat. Ce-i de făcut prin ţările acestea. Poetul teatrului. # Cei duşi nu mai aud cântările din urmă. şi-n nehotărâte tonuri. Daţi-mi sfat. 'naintea mea s-au stins de zor. aievea e ca o izbândă. de mai trăiesc pe lume. Pagina 32 Cei ce cândva de stihul meu se bucurară. Severa inimă devine moale. pierduţi le-au ascultat. Pe rând ecoul cel dintâi s-a destrămat. mă prinde-un dor din cale-afară De-acel tăcut şi grav tărâm. Asemeni harfei lui Eol. vede-se ca-n depărtare. Azi neştiută e mulţimea ce aude Durerea. cari de norocuri Crunt înşelaţi. Pagina 33 <titlu> PROLOG ÎN TEATRU Directorul. Prin faţă-mi trec atâtea umbre dragi şi vii. Să-mi spuneţi ce nădejdi legaţi De-ncumetarea noastră. S-a risipit înghesuiala prietenească. . lacrimi printre gânduri. şi lacrimi.

Dar a citit grozav de multe. Cu gloata pestriţă aşa de-a dreptul Face minuni numai poetul. Ce buza doar sfios şi-a murmurat. Mă apără. te rog.Mulţimei vrem pe plac să-i fim. Mulţimea-şi face loc spre casierie. <titlu> Poetul O. Cum o aducem. ca mai nou oleacă Să pară totul. Ştiu ce-ar dori norodul să asculte: Perplex ca astăzi însă n-am fost niciodat'! Cu bunătăţi norodul n-a fost răsfăţat. Pagina 34 E-nvederat că-mi face mare bucurie Să văd că încă-n plină zi. de poţi. la ora patru. prietenia. nu-mi vorbi de-acea mulţime ! Privind la ea. Ce pare-a izbândi. e scena gata. mă prinde doar sfială. Un rod dau inimii. Şi-ades. Cu nerăbdare un spectacol aşteptând. De forţa ei sălbatică şi mare. e înghiţit de-o clipă. dumnezeieşte. . Unde iubirea. Ah. înghesuindu-se şi dând din coate Să-ţi taie drum prin poarta-ngustă. dar să şi placă? E-nvederat că-mi face mare bucurie Să văd mulţimea cum o ia către baracă. Şi fiecare-o sărbătoare speră. Acolo unde bucuria pură înfloreşte. doar după ce-a răzbit prin ani. Iată-i pe toţi acuma din sprâncene ridicând. Şi că se-ncaieră pentru-un bilet pe mine Ca-n timp de foamete pentru o pâne. ceea ce din profunzimi de piept răsare. Ţăruşii-s puşi. plin de tâlc. îndeosebi fiindcă ea trăieşte Şi în acelaşi timp ne lasă să trăim Şi noi. de a vedea învălmăşeală Ce fără voie ne atrage în vârtej! Mă du. spre treptele celeste. Un rod desăvârşit se vede. ca-n poveste.

Pagina 35 Ale ei coruri. la ea-ţi stă gândul? Să presupunem că şi mie azi Posteritatea mi-ar umbla prin cap. Cei care vin. dă-o-n piese. Ale norodului capricii nu te-or supăra. în ciudă. Aşa e bine. sub ochi. Un mucalit doreşte-un mare cerc Spre-a-1 zgudui cu-atât mai cert. Daţi drumul fanteziei. ori şi cum. dă multora ceva. asta îţi sporeşte vaza Şi repede devii un om iubit. ţi-1 destramă? <titlu> Poetul Nu bănuiţi ce proastă e atare meserie. Dar adevărul niciodată nu se pierde. pe voie iese. Dacă se ţes. încă nu-i gata. Să fie auzite! însă. Cine dă mult. Glumind dacă te-arăţi pe undeva. Şi fiecare pleacă mulţumit acasă. Fiţi bravi şi oameni cumsecade. raţiune. Cine atunci celor de faţă le-ar mai face haz? Cred că o veselă persoană. . Când publicul. <titlu> Actorul comic Posteritatea ! Vai. Pot să însemne.Ce străluceşte e sortit să ţină-o clipă. Încât norodul năucit Să caşte gura. un băiat de treabă. pasiuni sălbatice. Nu fără-ntorsături. destule întâmplări. şi ei ceva. rogu-mă. La ce folos să le prezinţi un tot. Un astfel de ghiveci. ce-i convine. Căci masa o convingi numai prin masă. Când dai o piesă. vin ca să vadă. Din toate îşi alege fiecare. şi le-o dai în seamă. zănatice! <titlu> Directorul Fă-ndeosebi să se întâmple multe. negreşit.

şi tot mai multe! C-atunci nu rătăciţi. Să dai întreaga trudă. Cucoanele. pentru un scop ce nu v-amuză. Căci anevoie o să-i mulţumiţi. pasionat şi cu temei. de pe tronul tău? Cine-ţi aduce-n casă veselie. agale. poete. Nebunilor. Dacă acesta e mânat de plictiseală. Numai de dragul vostru. dreptul de om. Pe jumătate-s reci. şi toţi o să v-asculte. undeva. De ce mai canoniţi suava muză? Vă spun: daţi mult. Şi. Pe care firea i 1-a dat.Cât de nedemnă de-un artist adevărat? La dumneavoastră. ce vrea cu trecere să fie. Iar altu-o noapte de orgie cu femei. Priviţi odat' cu gânduri treze Cine sunt cei pentru cari scrieţi. peste cap. ceea ce e trist din cale-afară. De la ospeţe alţii vin sătui. Îşi va alege şi unealta cea mai bună. Viseaz-acolo unul. gologani? Priviţi-vă patronii mai de-aproape. mai jos! Oare poetul trebuie să-şi piardă înaltul drept al său. La ce visezi. Ne vin atâţi din cei care-şi găsesc Deplina desfătare rumegând jurnale. <titlu> Directorul Mustrarea nu mă stinghereşte. împodobite până-n ceafă. Pagina 36 La noi s-adună toţi ca la un bal mascat. Contribuie la joc fără de leafă. Un om. Curiozitatea doar i-a-naripat. Ce vă încearcă? încântare sau durere? <titlu> Poetul Cătaţi-vă o altă slugă. e o maximă. pe jumătate grosolani. cum se cere. Un joc de cărţi. dacă-l recunoaşteţi. Cătaţi a ameţi pe oameni. măreţ. precum văd. ca un păcătos? . frumos.

veşnica dreptate? Cine uneşte zeii. Să dăm şi noi asemenea spectacol! Luaţi din plin viul uman! Toţi îl trăiesc. e-nteresant. şi simţi şi stai. S-adun-atuncea tinerii uimiţi . Cine atunci împarte curgătorul şir. Dar mai putină claritate.? Te întâlneşti cu cineva. Erori . Te vezi apoi pe-ncetul îndemnat. Când prinzi de veste.Prin ce stârneşte el în inimi bucurie? Prin ce învinge el orice stihie? Nu prin suprema armonie. <titlu> Actorul comic De ce atunci n-aţi face uz De mândrele puteri. şi ursuz. Cine-1 închipuie pe câmp trecând? Cine împrăştie corole. ce vi s-au dat? De ce să nu le puneţi în mişcare Precum o aventură de iubire câteodat'. puţini îl ştiu. ce din piept răzbate Şi-n inimă absoarbe zările de sus? Când Firea.duium şi-un strop de adevăr Alcătuiesc o băutură. şi cu el potrivnicia. revelată în poet. după care Cu sete publicul se bate. Pe toate căile iubirii. cu tâlc grav arzând.pe stingher Să se unească cu obştescul cer Spre a cânta-n sublime-acorduri? Cine furtuna o preschimbă-n patimi? Amurgul.. îngrămădite le fiinţe Confuz răsună ca într-un pustiu. cu cuvânt încet? A omului putere. Ca să pulseze ritmic.. Oriunde-1 prinzi. jertfă bucuriei? Cine-mpleteşte frunze fără-nsemnătate Să facă o cunună vredniciei? Cine asigură Olimpul. Multe tablouri pestriţe-n mişcare. primăveri. Sileşte nesfârşirea firului pe fus. Când lucruri. viu? Cine-i acela care cheamă. Norocul creşte. te trezeşti cu un roman. răsucind nepăsătoare.

căci el devine. nesfială.S-asculte revelaţia. Când negura-nvălea tărâmul Şi-un mugur promitea minuni. Pentru atâţia. Porniri spre adevăr înalt. să iei răsplată. Mulţumitor e tânărul. Ei mai cinstesc avântul şi-amăgirea. Sunt gata-a plânge. O datorie este. Să rătăciţi după o ţintă în dulce vrajă. Dar să-ncercaţi ştiuta strună Cu graţie şi cu-ndrăzneală. Şi inimi gingaşe vor bea O hrană melancolică din ea. domnii mei. Redă-mi iubirea. de iubire. Li se stârneşte-n inimi una-alta. ura. Când flori rupeam prin văi o mie Şi le-azvârleam după lăstuni. gata-a râde. Şi vede fiecare cum îl poartă firea. pentru cei . Pagina 38 <titlu> Poetul Redă-mi atunci acele timpuri Când însumi mai eram în devenire. Când o cunună te îmbie S-alergi spre ea. Neapărat. când duşmani te atacă. Cu tinereţea laolalt'! <titlu> Actorul comic De tinereţe. chinul. tu ai nevoie. Când cu putere fetele iubite Te mai dezmiardă câte-o leacă. Redă-mi adânca fericire. Plăceri găseam în amăgire. Când un izvor năştea fără-ncetare Cântări atâtea. ce-o dăruiţi. prietene. Cel matur tot nemulţumit rămâne. Când după dansuri în vârtej Mai stai la chefuri câteodată. N-aveam nimic şi totuşi multe.

Avem la îndemână toate cele: Sunt stânci aci. Prilejul prindeţi-1 de chică. Pagina 41 <titlu> PROLOG ÎN CER Domnul. Poeţi de sunteţi. Ce dorim? Am vrea să bem o băutură tare. Căci vârstă nu ne dă-n copilării. C-avem prisos bogat de stele.Ce-s mai în vârstă! Vă cinstim. Ce nu faci azi. şi păsări. Ci ne găseşte numai tot copii. fiare. . crugul mare. Pagina 39 Schimbarăţi multe complimente. Pe scenele acestea de prin ţară Încearcă. Apoi Mefistofel. Să istoviţi pe scena-ngustă Creaţiunea-ntreagă. Nu le cruţaţi! Fiţi cu răbdare Şi folosiţi din plin luminile cereşti. Atunci nici el n-adastă mut. ea nu-i apare. Maşini. fierbeţi-mi-o în căldare. Să văd aş vrea-n sfârşit şi fapte. Cetele cereşti. Vreau ceva de folos. prospecte. sforărie. Cei trei arhangheli vin în faţă. <titlu> Directorul Făcurăţi. Luaţi-l numai cu-ndrăzneală. ce se poate. cum vă ţineţi. Dar zilele nu-s de pierdut. Aştept s-o faceţi. cred destulă vorbă. focul. începeţi. Vreţi atmosferă sufletească? Şovăitorului. fiecare. nu ai să faci nici mâne. Şi arătaţi cum drumurile cad Din cer prin lume până-n iad. Nu ne lipsesc nici apa. E noapte.

Domolul mers al zilei tale. Dar solii tăi cinstesc. Arhanghelii-şi sporesc puterea Cum stau la toate a privi. făcând schimbul. soare. Ţâşnind în flăcări.). şi le-ascunde. pe rând. Şi se urmează. pământul Şi-le arată. Adâncu-ţi nu-l pot iscodi Şi toate faptele-ţi înalte Măreţe sunt ca-n prima zi! . <Notă> Viziunea astronomică ce se desfăşoară aici nu este nici ptolemeică. </Notă> Pagina 42 <titlu> Mihail Furtuni aleargă-n mare vuiet Când pe uscat şi când pe ape. sună-ntr-una. Şi toate faptele-s înalte. Ea corespunde mai mult concep ţiei lui Philolaus din şcoala pitagoreică (secolul al V-lea în e. pustiirea Deschide trăsnetului cale. Şi stânci şi mare sunt răpite În veşnice rotiri de sfere. nici copernicană. S-aude ca un mers de tunet Cutreierul din totdeauna. Măreţe sunt ca-n prima zi! <titlu> Gavril Splendorile.n. <titlu> Tustrei Arhanghelii-şi sporesc puterea.<titlu> Rafael Prin zvon de sfere înfrăţite1 Planete. o Doamne. Zbătându-se-nspumată marea Pe stânci se-nalţă cu putere. Cu furie stârnind efecte Ce preajma nu le mai încape. Lumini de rai şi nopţi profunde.

Cu una din gângăniile-acele cu prelungi picioare Pagina43 Ce zboară-ntr-una şi tot cad pe pântec. Chiar dac-aş fi de cercul ăsta defăimat. nu mă pricep la vorbe-nalte. Cum bucuros de obicei tu mă vedeai şi altă dată. vreo poveste. cum te-apropii înc-o dată Şi ne întrebi pe cei de-aci cum ne găsim. Dar căreia folos îi trage numai spre a fi Mai bestial ca orice bestie-n pustii. Pe care raţiune s-o numească el mai ţine. nu mă-ndur prin ani Să-i pun şi eu la chin pe-acei sărmani. Doamne. în orice băligar îşi bagă nasul. Văd doar că oamenii-s cuprinşi de chiri şi cazne. Dacă de râs de mult nu te-ai fi dezvăţat. N-aş şti să-ţi spun despre planete. nu. Cântându-şi iar în iarbă vechiul cântec. Şi de-al meu patos tu ai râde. E rău acolo şi nu tac. lume. Piticul zeu al lumii din tipar nu-şi iese. Şi ca în prima zi . dacă-mi îngăduiţi cuvântul. El seamănă. <titlu> Domnul Nici astăzi tu n-ai altceva a-mi spune? Mereu vii numai să cârteşti anume? Nu-ţi este pe pământ nimic pe plac? <titlu> Mefistofel Nu. Mă ierţi. De oameni mi se face milă. Şi cel puţin dacă în iarbă şi-ar lungi popasul. Iată-m-acuma şi pe mine Amestecat în marea ta servitorime. El zilele neîndoios şi le-ar trăi mai bine De nu l-ai fi-nzestrat cu-acea lumină-amăgi re. <titlu> Domnul .<titlu>Mefistofel O. Doamne.ciudat din cale-afară este. Dar nu.

Pentru un hoit nu ies în faţa porţii. <titlu> Mefistofel Faceţi prinsoare? Pe-acesta o să-1 pierdeţi. <titlu> Mefistofel Vă mulţumesc: deoarece cu morţii Nu-mi fac de lucru bucuros. Ăstui scrântit. Şi cerului el cele mai frumoase stele-i cere. Mai mult Decât orice iubesc obrajii proaspeţi. <titlu> Domnul Cât va trăi acolo pe tărâmuri. Apropiere nu-i şi nici o depărtare Să-i mulţumească pieptul ars de frământare. cât timp cu zel se străduieşte. pe care-ardorile tot mai departe Îl mână.Cunoşti pe Faust? <titlu> Mefistofel Pe doctorul? <titlu> Domnul Pe sluga mea ! <titlu> Mefistofel Într-adevăr! Vă este slugă el în chip aparte. eu Nu-ţi pun oprelişte în nici un fel. . îmi merge ca motanului c-un şoarec. De-mi daţi înalta învoire Să-1 duc pe drumul meu încetinel. Pământului suprema. ce după fire Le va purta un pom care-nverzeşte. Că-i nebun. îşi dă el însuşi seama. <titlu> Domnul Dacă acum el numai tulbure-mi slujeşte. Pagina 44 Cunoaşte grădinarul florile. plini. Nu-s pământeşti nici hrana şi nici băutura. Curând l-oi îndruma spre lămurire. ultima plăcere. Căci rătăceşte orice om.

Şi printre duhurile care neagă Cel mai uşor eşti tu de suportat. cu plăcere chiar. Pe drumul tău în jos. Voi bucuraţi-vă ! Bogatele frumseţi din plin vă ospăteze Şi devenirea. Precum străbunu-mi. arhanghelii se risipesc. şarpele vestit. După vrerea ta să fie! Abate acest duh de la izvorul său de obârşie Şi du-l de vei putea. <titlu> Mefistofel De-ar fi aşa ! dar nu durează prea-ndelung. deşi diavol. De-aceea bucuros îi dau părtaş pe unul care-aţâţă. În faţa rămăşagului nu mă cuprinde teama. Nu am urât fiinţele de seama ta. chiar adumbrit de patimi. Activitatea omului atât de lesne lâncezeşte. Dar voi. adevăraţii. voi fii de zei1. îşi dă de drumul drept prea bine seama. Dar ruşinat să stai. în gândiri-tipare! (Cerul se închide. când îţi va fi să recunoşti. Pe unul care. E prea drăguţ din partea unui mare domn Cu dracul însuşi să vorbeasc-atât de omeneşte.<titlu> Domnul Ei bine. ce lucrează ca etern să dăinuiască.) <titlu> Mefistofel Din când în când eu pe bătrânul bucuros îl văd Şi mă feresc s-o rup cu dânsul duşmăneşte. nevoit e să creeze. Să vă înlănţuie-n suavă dragoste cerească ! Şi ceea ce şovăitor pluteşte-n arătare Voi să-ntăriţi durabil. . Dacă dorita ţintă îmi ajung Să nu-mi precupeţiţi triumful împlinit! Ţărână să mănânce. Că omul bun. Pagina 45 <titlu> Domnul Să nu te-mpiedice nimic de-a fi şi-atuncea liber. Odihna el prea grabnic şi-o doreşte. pe drumul ce-1 cunoşti. vreodat'. cum te pricepi.

mai breaz şi mai deştept Decât acei magiştri. ce-i drept. stă pe scaun la masa de scris. În schimb nici bucurie n-am pe lume. Din astă pricină m-am închinat magiei. medicina. grămătici şi popi Toţi împreună: scrupule şi îndoieli În cuget nu mi se adună. cu înfăţişare gotică. neliniştit. Şi iată-mă acum un biet nebun. dreptul. Sunt. boltită. Şi văd că nu putem să ştim nimic. filozofia Din scoarţă-n scoarţă. Nici cinste şi nici slavă pe pământ. În faţa semenilor sunt magistru sau chiar doctor. Faust. <titlu> Faust Am studiat cu râvnă. ah. C-aş şti ceva deplin eu nu-mi închipui Şi nu mă amăgesc că aş putea Pagina 50 Să-ndrum pe alţii sau să-nvăţ pe cineva. Un câne n-ar putea să mai trăiasc-aşa. Îmi port de nas discipolii De-a curmezişul sau în cerc. doctori. Arzând de zel. pe-ndelete . De-atâţia ani înţelepciunea o încerc. Şi din păcate chiar teologia. Amărăciunea-mi arde inima în piept. ceea ce arată cât de liber utilizează Goethe motivele mitologiei creştine.<Notă> Domnul se adresează aci îngerilor într-un fel „păgân”. nici argint. Cuminte ca şi mai-nainte. Şi nici de iad' şi nici de dracul teamă nu mi-e. eu. </Notă> <titlu> Partea întâi a tragediei Pagina 49 <titlu> Noapte O încăpere înaltă. Nu am nici bunuri.

Să nu mai fiu silit. dacă m-aş putea plimba Pe măguri în lumina ta. # O. pe care alchimiştii le vedeau sub forma unor „seminţe". # De m-ai vedea tu. . Lăuntric să cunosc prin ce se ţine universul. În chinul meu ultima oară. Împresurat de tomuri sunt. când mă-ntreabă fiecare. ca de osândă? În care chiar lumina cerului doar tulbure ajunge. De fumul. Durerea-mi nu ţi-a fost străină. Naturalistul magician Paracelsus (secolul al XVI-lea) vorbea despre semina rerum (seminţele lucrurilor). Roase de molii şi de praf acoperite. <Notă> Prin „seminţe" Faust înţelege „cauzele" lucrurilor. Să văd puterile. Să nu-mi încurc printre cuvinte mersul. Prin geamuri zugrăvite ea străpunge. cu prietenie Îmi apăreai în noaptea mea târzie. O. Seminţele1 a toate să le ştiu. de-aş putea pe plaiu înalt În rouă firii să mă scald! # Dar vai! Mai sunt în închisoare încă? În astă gaură de zid. cu fruntea în sudoare. Cu duhurile prin livezi Pe lângă peşterile verzi! Eliberat de chinurile minţii. </Notă> Pagina 51 Această încăpere afumată Încinsă cu hârtie pân' la bolta ei înaltă. de funinginea ştiinţei. Peste hârtii şi cărţi. zbuciumându-mă-n acelaşi loc. Lună plină. Să spun ce nu ştiu. De-atâtea ori plivind la tainicul tău foc Vegheat-am.Nădăjduit-am prin a duhului putere şi cuvânt Să mi se dezvălească vreunul din secrete. de teancuri învechite.

De instrumente plină. prin toate dintr-o dată! O fericire tânără şi sfântă simt Suind cu foc prin nervii mei. unde stai Împrejmuit de sticle şi retorte. spirite. </Notă> Ce-mi ogoiesc tumultul dinăuntru. de unelte Gospodăreşti aduse din străbuni anume. Nu-ţi este îndeajuns o îndrumare? Ai să pricepi din ea al stelei mers în zare. o stavilă îţi e? În locul veşnicei naturi. prin vine. Pe tine te-mpresoară-n mucegaiuri Schelete doar. ah. Aceas-ta-i lumea ta! Asta se cheamă lume! # Şi mai întrebi cum inima se strânge În pieptul tău. Michel de Nôtredame (1503. . Nostradamus. 2. Înţelegând cum duhul altui duh vorbeşte. Iar cina natura te îndreaptă. golindu-se de sânge Şi-umplându-se de teamă? Şi de ce Durerea. care a publicat în 1555 o cărţulie: Les vrayes centuries et propheties. # Ce voluptate din ce văd îmi vine Prin simţuri. de-ar fi să m-auziţi! (Deschide cartea la întâmplare şi vede semnul macrocosmului2). el însuşi. astrolog francez. încercându-te. Prin semnul macrocosmului Faust înţelege o schiţă schematică a universului.1566). scrisă. A fost un zeu cel ce a scris astfel de semne. <Notă> 1. # Ridică-te şi fugi! Afară-n larga zare! Această carte plină de secrete De Nostradam1. pe lângă mine când plutiţi. de dobitoace şi de om. în care Ne puse Dumnezeu ca sub un verde pom. Puterea sufletului se deşteaptă. Voi. Zadarnic o gândire seacă Aici sacrele semne-ţi lămureşte. Răspundeţi-mi.

Doar mintea ta şi inima-s închise. ceea ce alchimistul van Helmont (secolul al XVII-lea) numea anima mundi (sufletul universal). Voi izvorâţi şi adăpaţi! De-sete să tânjesc zadarnic? (Întoarce foile. Şi pământului i se atribuia un suflet. Paracelsus . fără mâhnire Şi scaldă-ţi pieptul în aurorele deschise!" (El priveşte semnul îndelung. Din ceruri se perindă la pământ Cu aripi binecuvântare-mprăştiind Şi armonie-n lume răspândind. tot coborând şi iar suind. discipole. De care-atârnă ceruri şi pământ. au existat o seamă de filozofi care credeau că corpurile cereşti ar avea. unu-ntr-altul. Ce-mi dezvălesc în tâlcuri tainice şi demne Jur împrejur puterile naturii1? Sunt eu un zeu? Lumină mi se face mie. cum se-aleg! Puterile cereşti. Găleţi de aur una alteia-şi întind. Înţeleptul la care se referă Faust ar putea să fie Nostradamus. fiecare. Prin „natură" Faust înţelege aci puterea ascunsă a naturii. Natură infinită? Unde. Ridică-te. un suflet. Spre care pieptul năzuieşte însetat şi frânt. care a scris o carte intitulată Aurora.) # Cum toate se-ntreţes spre un întreg Şi lucrurile. În epoca feudală. voi sâni? Izvoare-ale Vieţii.Ce-mi umplu inima de bucurie. 3. astfel. 3) <Notă> 1. dar s-ar putea ca Goethe să se refere şi la naturalistul mistic Jacob Bohme. În trăsăturile acestea pure Natura însăşi în puterea ei se dă pe faţă. 2. Acu de-abia pricep a înţeleptului 2 povaţă: „A duhurilor lume nu-i ascunsă. în silă. dar numai un Spectacol pentru dorul meu amarnic ! Unde te prind. ca şi în antichitate. şi vede semnul duhului pământului. # Spectacol făr-asemănare! Vai.

vorbeşte despre un archeus terrae. Duhul apare în flacără. Arată-te! Simt cum din inimă-mi se rupe o fâşie. duh implorat. mă dau ţie! Să mi te-arăţi! Chiar dacă-n preţ ai cere viaţa! (El cuprinde cartea şi rosteşte tainic semnul Duhului. tu-mi eşti mult mai aproape. Jeratic vinul nou în mine iscă. La sfera mea prelung ai supt Şi-acum? . şi în scrâşnirea Naufragiului să nu mă clatin. Puterile în mine mai înalte cresc.) <titlu> Duhul Cine mă cheamă? <titlu> Faust (întorcându-se) îngrozitoare faţă ! <titlu> Duhul Puternic m-ai atras. Roşii raze dintr-o dat' Zvâcnesc în jurul frunţii mele. Deasupra-mi cerul se-nnorează — Şi luna luciul şi-l ascunde — Se stinge lampa fumurie. Văd ca un abur. Duh al pământului. neîntrerupt. Durerea ei s-o port şi fericirea. Spre noi trăiri în ceaţa Acestei nopţi simţirile mi se aprind. </Notă> Pagina 53 Cu totul altfel acest semn mă mişcă. Cu inima. Să-nfrunt furtunile. Simt îndrăzneală să m-avânt în lume. Te simt în preajma mea. Zvâcneşte o flacără roşiatică. şi chiar Giordano Bruno admitea o anima terrae. şi adie Din bolţi ca un fior Ce mă pătrunde. întreagă.

şi care c-un cutremur Asemeni spiritelor năzuia să fie? Faust.Pagina 54 <titlu> Faust Vai. Dumnezeirei îi ţes un veşmînt. ce împresurat de adierea-mi. Mereu schimbătoare lucrare. unde eşti. te-a cuprins? Unde-i chemarea? Unde pieptul. </Notă> <titlu> Faust Tu care lumea largă o cutreieri. Te zvârcoleşti de teamă-acum Mai jalnic decât viermele în drum? <titlu> Faust Alcătuire tu. obrazul să mi-1 vezi doreai! Înduplecat de dorul tău nestins — Aicea sunt! Ce jalnic tremur Pe tine. ce-n dureri şi bucurie O lume şi-a creat. Viată în toate arzând Pe pământ şi-n văzduh La războiul în freamăt al vremii. semenul tău ! <titlu> Duhul În valul vieţii şi-al faptei durez. de flăcări. al cui e glasul ce m-ajunse? Şi care pân' la mine cu puterea lui pătrunse? Tu eşti acela. vai! Nu-i de-ndurat! <titlu> Duhul Cu sufletul la gură m-ai rugat S-apar. supraomul.1 <Notă> Natura vizibilă a fost chiar şi spre sfârşitul antichităţii privită adeseori ca un veşmânt al divinităţii unice. eu Faust. Naştere sunt şi mormânt. Mă ridic şi cobor. să mă depărtez Din faţa ta? Eu sunt. . Pretutindeni în toate lucrez. O veşnică mare.

învăţăcelul! Cel mai frumos noroc al meu se nimiceşte. Căci este foarte preţuită astăzi. În arta-aceasta-aş vrea poveţe. Această secătură. Cum lumea doar duminica o mai zăresc Ca prin ochean. Am auzit spunându-se adese: Comediantul poate şi pe-un popă să-l înveţe. <titlu> Faust Desigur.Tu harnic duh. vreo tragedie greacă. mă întreb Cum poate fi condusă prin oratorie 1? . Citeaţi. ţintuit cum stau la masă în chilie. şi numai de departe. dacă popa însuşi este un comediant. în halat de noapte. Tocmai acum îmi tulbură belşugul de vedenii! (Wagner cu tichie pe cap. Nu mie! (Dispare. de nu mă-nşel. Faust îşi întoarce faţa. nici măcar ţie? (Bate cineva la uşă. cu capul plin de şiretenii. Cum uneori se-ntâmplă.) <titlu> Wagner Scuzaţi! V-am auzit cu sârguinţă declamând. Nu ştii de unde un profit mai iese. De tine cât de-aproape eu mă simt! <titlu> Duhul Tu semeni duhului ce-1 înţelegi. ţinând în mână un felinar. Moarte! Ştiu.) <titlu> Faust (prăbuşindu-se) Nu ţie? Atunci cui? Eu cel ce după chipul şi asemănarea Divinităţii sunt. Pagina 56 <titlu> Wagner Ah. acesta-i el.) O. În arta-aceasta sunt un ignorant.

poţi să scoţi firave flăcări. Doamne. Şi dacă ţii într-adevăr să spui ceva De ce după cuvinte-ai alerga? Discursurile voastre-atât de lucitoare. Cu-atâta însă tu vei cuceri Doar admiraţia unor maimuţe şi copii. <titlu> Wagner Norocul oratorului îl face dicţiunea. rămân seci. cât de lungă-i arta Şi cât de scurtă viaţa ! . <Notă> În timpul lui Goethe. Să-nduplece pe-ascultători îndestulându-i cu putere. Din suflet vorbele să crească. </Notă> Pagina 57 Sunt ca vârtejurile nefolositoare Ce toamna dau prin frunze şi livezi. Că-n urmă am rămas. în care omenirii îi gătiţi scoverzi. Un ghiveci Pentru o masă E lesne să combini din ceea ce îţi cade De la banchetele străine. o ştiu prea bine. <titlu> Wagner Ah. de nu-s simţite. mai mulţi autori au exagerat importanţa oratoriei în formarea intelectuală a tineretului. dar cinstită.<titlu> Faust Cuvintele. Dacă din inimă pornirea nu îţi vine. Desigur. Nu vei răzbate pân' la inimi. <titlu> Faust Caute fiecare o dobândă. De ce ai vrea să fii nebun cu clopoţei? Îşi desfăşoară mintea cu puţină artă Îndemnul ca şi tâlcurile ei. jubilând În grămăjoara ta de scrum suflând.

<titlu> Faust O da.bune. Ce voi numiţi al vremurilor duh E numai duhul dumneavoastră In care vremurile se-oglindesc. Pagina 58 S-ascund să nu vă vadă. Ici-colo cu vreo acţiune De stat. Din care-un strop te-astâmpără pe veci? Ah. <titlu> Wagner . O ladă cu gunoaie e. Menite a fi spuse de păpuşi. cumpăneşte ! # Împrospătarea n-o găseşti. timpurile din trecut Sunt pentru noi o carte ferecată cu peceţi. am multe griji. Mă copleşeşte ceaţa. Îi spuneţi duh! Cât e de slut! Fug oamenii din faţa voastră. Şi încă n-a făcut pe jumătate drumul. moare. În duhul lor. Când bietul om dispare. cu maxime pragmatice Pentru prilejuri diferite . <titlu> Wagner Iertaţi. să vezi apoi Ce minunat departe am ajuns şi noi. <titlu> Faust E oare pergamentul o fântână sfântă. departe pân' la stele! Nu glumesc! Amice. Dar mi se pare O bucurie făr-asemănare. o cameră cu vechituri.Lucid cum sunt. Să te transpui în alte vremuri. după uşi. dacă Din tine însuţi ea nu izvorăşte. Cât de-anevoie se găseşte calea Ce duce la izvoare. să vezi cum a gândit Cutare înţelept.

să fie ars pe rug. <titlu> Wagner Ce bucuros aş fi vegheat. <Notă> Goethe face aluzie la Isus şi la Giordano Bruno. pe rând. </Notă> Pagina 59 Aleargă după găunoase fleacuri. În casa unde duhurile fac popas? Totuşi. în 1600. Biet pământean. ca să discut Despre savante lucruri neîntrerupt Cu dumneavoastră. # Şi-i fericit când râme în gunoi găseşte. inima şi spiritul Oricine ar dori să le cunoască. <titlu> Faust Să le cunoască? Să le dea de rost? Cunoaşterea ! Ce nume poartă Ăst prunc şi unde mi-i? Puţinii care-au cunoscut ceva şi-au fost Destul de deşucheaţi ca să o spună. Putea să mai vorbească-aici astfel de glas.1 Amice.Dar lumea. studiilor. Să întrerupem pentru astăzi convorbirea. Îmi veţi permite-o seamă de-ntrebări. rogu-te. zelul viu. Descoperindu-şi gândul şi simţirea. filozofi pe care biserica catolică l-a condamnat. e cam târziu. Au fost sau răstigniţi sau arşi de vii. Mâne ziua-ntâi de Paşti fiind. Mi-am închinat ştiinţei. ce-atâtea-ndrugă. M-ai smuls din desperarea ce era . Cu mâna sapă căutând comori de veacuri. dar aş voi pe toate să le ştiu (Iese. Cunosc ce-i drept atâtea. de astă dată-ţi sunt mulţumitor.) <titlu> Faust Ciudat că numai capul Speranţa nu şi-o pierde.

în clipa-aceea fericită Aşa de mic. argila aruncân d-o de pe mine. cu natura dimpreună-având aceleaşi vine. # Închipuirea. Eu. Adânc în inimă se cuibăreşte grija. Nu am puterea să te ţiu. aşa de mare mă simţii. Ea tulbură plăceri şi tihnă.Pe cale simţurile să-mi distrugă. # Măreţelor frumuseţi. Secrete suferinţi acolo pricinuind. chip asemenea divinităţii. De un cuvânt de tunet nimicit. Zădărnicesc liberul umblet al vieţii. care Oglindă-aproape mă credeam eternităţii. ca-ntr-un pustiu. prin înalta. Pagina 60 Înaltele simţiri. arătarea-a fost atât de uriaşă. C-un spaţiu mic se mulţumeşte Când fericirile pier una după alta. # Nu pot. Cine mă-ndrumă? Şi de care-ndemn să-ascult? Ce să evit pe drumurile ceţii? Ah. De-avui puterea să te-atrag. am îndrăznit Viaţa unui zeu s-o gust nepotolit. şi-amăgire. ce în zboruri îndrăzneţe Prin veşnicie se lărgeşte. . ce inima le întâlneşte. prilejuri de viaţă. Cu ce cruzime aruncatu-m-ai În soarta mea nesigură de om. O. Şi care-n propria-mi cerească claritate Mă desfătam. Mai mult decât un heruvim. # Eu. Li se amestecă materie străină pretutindeni. Mai binele se cheamă nebunie. Când binele în lume îl ajungem omeneşte. Că m-am simţit ca un pitic aproape. amorţesc În valvârtejul pământesc. Şi-acum ce crunt o ispăşesc. înseşi faptele. nu mi-e îngăduit asemenea să-ţi fiu. la fel cu suferinţa.

rămase din părinţi. sfere? Aici afla-voi ce-mi lipseşte? Sau poate că din mii de cărţi citi-voi Că oamenii de-a pururi pretutindenea s-au chinuit. craniu gol. # Nu-i pulbere tot ce din rafturi negre Mă strâmtorează-ntre pereţi? Nu-s pulbere. . Un vierme sunt. ca apă şi otravă de temut. Nu-i smulgi cu pârghii şi şuruburi niciodată. Sub chip de casă. Decât cu ea în cârcă să asud aci! Ce-ai moştenit de la părinţi Trudind s-agoniseşti din nou. Natura nu se lasă despoiată De vălul ei. dar n-aţi desferecat zăvorul. fierărie: La poartă am ajuns. de ce priveşti rânjind? Au pentru că lumina căutând cândva De dorul adevărului purtat în frunte Prin cine ştie ce amurg ai rătăcit? Voi. ce-n pulbere trăieşte.Îmbracă măşti. Taina păstrându-şi-o în plină zi. vălătuce. Ca un pumnal. Pagina 61 Fireşte revelându-se duhului tău. Mai bine-agoniseala s-o fi risipit. ca foc. Abia aici şi colo dac-a fost şi-un fericit? Tu. mă priviţi cu ironie. Ce vrednice-mi păreaţi. voi trebuia să-mi fiţi o cheie. Voi staţi aci. Unelte vechi. Cilindre. curte. # Nu sunt ca zeii. să fie-al tău. voi vă înnegriţi Cât timp această lampă vă afumă. aste pergamente. şi ceea ce ea nu-şi arată. pe care nu le-am folosit. aceste vechituri Pline de molii. Cât de dureros o simt. A cărui foame de pământ Cu talpa călătorul o striveşte. de femeie şi copil apare. tot altele. instrumente. fără odihnă. Şi să deplângi ce niciodată n-ai pierdut. Silit eşti să te temi de ceea ce nu va lovi. Cu roţi şi creste.

Nu-tremură în pragul tenebroasei peşteri. Dovadă fă stăpânului de-a ta favoare! Te văd. meritate Îţi sunt acestea? Soarelui. se domoleşte străduinţa. Să mă ridic şi să străbat eterul Spre-o ţintă nouă de activitate pură. şi nu evită trecătoarea Cu gura-ncinsă de tot focul infernal. ce divină voluptate! Tu. tu unică fiolă. Pe care cu evlavie o iau şi cu ardoare. . în sfârşit. De ce acuma mi se luminează-ncet Precum se face când într-o pădure neagră Neaşteptat apare luna-ntreagă? Salut. balast e numai Din cale-afară greu. Ce-naltă viaţă. # De ce privirea spre-acel loc se-ndreaptă? Sticluţa-aceea-i pentru ochi magnet. a suavelor adormitoare seve chintesenţă! Extract plăcut al tuturor puterilor omorâtoare. Tu. cu hotărâre. Mareea duhului. natură. s-a-ntins. Întoarce-i grabnic al tău spate. În tine eu cinstesc umana artă şi inteligenţă. # Un car de foc pluteşte. Că-i pământean şi el! Şi îndrăzneşte Pagina 62 Să dai în lături porţile. pe lângă care Atât de bucuros se furişează fiecare. tu. Unde închipuirea singură la chin Condamnă-se. Sunt gata. scăzând. se linişteşte suferinţa. Pe marea-naltă iată-mă împins. Spre noi limanuri sunt chemat. Te iau. cu aripi uşoare. vierme încă adineauri.Ce clipa născoceşte. Spre-a mă lua. Dar ceea ce nu foloseşte. Oglinda apei străluceşte-n lung şi lat. ! E timpul. poate folosi. să dovedeşti cu fapte Că bărbăteasca demnitate Nu-i mai prejos de măreţia cea zeiască.

să primeşti licoarea.În stare e ăst pas să-l săvîrşească Chiar dac-ar fi să cadă în neant. eu ţie.) (Dangăt de clopote şi cîntare de cor. Pe care păcatele Moştenitele. Îmi amintesc ale juneţii nopţi. Splendoarea multelor icoane ce le porţi Şi datoria celui care bea să le explice În rime. Dintru firidă. eu l-am ales cu cugetul deplin. cupă pură de cristal. ziceţi voi mângâietorul cânt. Greu 1-au încins. ţi-o închin! (Duce cupa la gură.! Pagina 63 <titlu> Faust Ce murmur cunoscut. E mult de-atunci şi chiar mai ieri Înveseleai pe oaspeţii severi. Tu străluceai la părinteşti serbări de bucurie. dimineaţă. cea din urmă. ce sunet lin Îmi smulge cu putere cupa de venin? Voi clopote înalte. N-am să te-ntind acum vreunui amic Şi versuri despre tine nu voi zice. furişatele. # Te iau tu. Ce a sunat din guri de îngeri la mormânt O veste bună aducând? <titlu> Corul femeilor Cu mirodenii . ce repede îmbată.) <titlu> Corul îngerilor Hristos a-nviat! Bucurie celui De moarte învins. şi să soarbă băutura dintr-o dată. C-o brună revărsare-ţi umple golul. Salut înalt. Această cupă. Iată un suc. Eu 1-am gătit. pe pământ Vestiţi de Paşti întâiul ceas? Voi coruri.

<titlu> Corul îngerilor Hristos a-nviat Din groapa de lut. Cântarea-aceasta îmi vestea Serbarea primăverii şi norocul tinereţii. # Cu inuri şi pânze Trup învălirăm. Cădea sărutul cerului cândva Pe fruntea-mi aplecată sâmbăta. Suna îmbelşugat un clopot. Copilăreasca amintire şi simţire . Şi o dorinţă neînţeleasă mă mâna Să merg pe câmpuri şi-n dumbravă. în praful meu. Dar din credinţă nu-mi rămase mult. puternice şi line? Voi sunteţi pentru suflete domoale. Voi sunete cereşti. Rugăciunea Avea ardori pe-atunci ca pasiunea. Fericit iubitorul Care-a trecut Prin marea-ncercare Mântuitoare! <titlu> Faust De ce mă căutaţi. Minunea-i al credinţei prunc Cel mai iubit. de unde Suava veste-auzul îmi pătrunde. senine. Pagina 64 El şi acum mă cheamă la viaţă. Ce bucuros solia bună o ascult. Noi credincioasele În mormânt l-am întins. l-am încins. Obişnuit din tinereţe cu-acest sunet. Nu îndrăznesc s-arunc Privirea către sferele. Simţeam din lacrimi cum se închega O lume-n mine şi o slavă. Pe Hristos în mormânt Nu-l mai găsirăm.L-am uns.

<titlu> Câteva calfe de meseriaşi Chiar într-acolo vă e placul? <titlu> Alţii La casa vânătorilor ne ducem. <titlu> Întâii . Vouă Măiestrul Vă este aproape. Măiestre. Voi cari îl hrăniţi. sunt al pământului din nou) <titlu> Corul învăţăceilor Înmormântatul De jos ridicat. Voi cari îl iubiţi. Ah. Rupeţi voi. Sublim înviatul Măreţ s-a-nălţat. Cereşti cântări. aici Noi stăm însetaţi. lungiţi-vă-n ecou! Răsare lacrima. <titlu> Corul îngerilor Hristos a-nviat Din pânzele morţii. rupeţi Cătuşele sorţii. Voi cari îl vestiţi Pagina 65 Pe pământ şi pe ape.Azi mă opresc la marginile cetii. în durere Noi stăm în ţărână. În faţa porţii oraşului Trecători ies din cetate la plimbare. În urmă lăsaţi. Tânjim după tine. Voi cari îl slăviţi. Avânt creator Spre ceruri îl mină.

mi-e teamă de-acel loc. nu! Eu în oraş mă-ntorc. <titlu> O slujnică Nu. El ţie ţi se va alătura. <titlu> Altele Îl vom găsi desigur lângă plopi. ce foc Te ia. Acolo ne aşteaptă cele mai frumoase fete. Şi răfuieli de cea mai bună calitate. a treia oară să te-ncaieri? Nu viu. <titlu> Întâia Aceasta pentru mine n-ar fi un noroc. Tovarăşe. la curtea unde-i lacul! <titlu> Al doilea Dar drumul pân-acolo nu-i frumos. Pagina 66 <titlu> Al cincilea Ce vesel eşti.Noi o luăm spre moară-n jos. <titlu> Un ucenic Băieţi. <titlu> Un elev . <titlu> Al patrulea Să mergem la Burgdorf. Cu tine numai va dansa. Aşa spunea. că nu-i departe. Din toate-acestea eu ce voi avea? <titlu> Alta Unde mai pui că astăzi fi-va Cu el şi fata cea cu părul creţ. <titlu> Al treilea Tu încotro o iei? <titlu> Altul Cu ceilalţi dacă vrei. bere.

Sunt adorabil îmbrăcate. e totul în zadar. Dar fiecare dup-o slujnică se ţine. Voi. Nu mă lăsaţi să cânt zadarnic.Ei drace. alinaţi-mi suferinţa. berea şi tutunul. nu! Eu unul nu mă ruşinez. Vezi dumneata. Cu sârg! Vânatul să nu-l pierdem. Ce domol S-apropie fetiţele la pas. <titlu> Un cetăţean Nu-mi place nicidecum noul primar. Duminica nimic nu mângâie ca mâna Ce-a măturat prin casă toată săptămâna. coconaşi. ce-mi ziceţi? Bune poame! Nu sunteţi de părere c-ar fi bine Să le-nsoţim? Mi-ar fi pe plac. Mă prăpădesc de dragu-i. Necazurile vin în şiruri. <titlu> Întâiul elev Amice. cum se fâţâie aceste fetişcane. Cu una dintre ele sunt vecin. frumoase doamne. e tot mai fără de ruşine. Priviţi-mă cu îndurare. O zi pe care-o preaslăveşte fiecine . în urmă alte două vin. iată-mi-i băieţii ăştia cumsecade! Într-adevăr e o ruşine! Ce splendidă societate ar putea să aibă. A voastră-i bucuria. <titlu> Un cerşetor (cântă) Bunii mei domni. Poate le prindem la taifas. De când a fost ales. Ne-aruncă-n spate tot mai grele biruri. Vedeţi-mi. a mea e umilinţa. Eu unul Iubesc femeia. Şi treburile nu merg bine. Om fericit e doar cel darnic. <titlu> Al doilea elev Nu te grăbi. <titlu> O domnişoară Ei.

<titlu> O bătrână (către domnişoare) Ce curăţele-mi sunteţi. <titlu> Soldaţi Cetăţi cu falnice Înalte zidiri.Zi de cules să fie pentru mine. Nu-1 întâlnesc pe câmp. nicăieri. Numai la noi acasă. Agato! Mă feresc C-o vrăjitoare ca aceasta-n public să vorbesc Ce-i drept. Dar în zadar Mă-ntorc acum să-1 văd ca ieri. Ca un ostaş era. <titlu> Alta Şi mie mi l-a arătat în apa de cleştar. cu alţi viteji. Să stai lingă fereastră. încurce-se claie-grămadă. Şi să priveşti pe râu vântrelele-n plecare. . păhărelul să ţi-1 bei. pe uliţi. Iar seara când te culci. când departe-n Turcia cea mare Popoarele se-ncaieră. <titlu> Al treilea cetăţean Aşa e. <titlu> Alt cetăţean Nu ştiu alt lucru mai plăcut duminica Şi-n sărbători decât o convorbire Pagina 68 Despre războaie. Spargă-şi alţii capetele cum le place. Să binecuvântezi un veac de pace. în forma lor străveche şadă. <titlu> O domnişoară Să ne grăbim. sânge tânăr şi plăcut! Cine la voi nu s-ar uita pierdut! Ei las'! Dar aşa mândre nu mai fiţi! Eu lesne vă fac rost de ceea ce doriţi. toate după rânduială. în noaptea Sfântului Andrei Ea-mi arătă pe unul dintre peţitorii mei. lovind cu-nverşunare. precum se face.

Fete cu aspre Mândre simţiri. Sunt gata să cuceresc. Faust şi Wagner ieşind pe poartă. Şi din gerar ce mai rămase În munţii aspri se retrase. Dar soarele ia albul la prigoană. Prin poartă iese-n mare-nvălmăşeală Pagina 70 . Pe câmpuri încă nu e nici o floare. Ce dragă viaţa! Lua-vom. Dacă n-ai vrea femei şi oameni Cu florile frumoase să-i asameni. Pentru durere. Întoarce-te. Se mişcă-n germeni străduinţa Şi-nvie totul prin culoare. Nădejdea fericită înverzeşte-n vale. Cetăţi şi fete Se vor preda. Iată-ne-n cete. Vitează e truda. Domnească răsplata! # Trâmbiţa sune. În primăvară mâl şi piatră se prăvale. Gata sunt. Domnească răsplata. Vitează e truda. <titlu> Faust Năvalnic s-a desprins din gheaţă râul. Soldatul e gata. lua Cetăţi şi fete. gata. din înălţimi să vezi Oraşul revărsându-se-n livezi. Recruţii s-adune Pentru plăcere. De-acolo iarna mai trimite-n goană Fiori de grindină pe-ogoare. Ce iureş e-acesta.

Parcă aud şi zvonul satului. </Notă> Pagina 71 . Au fost cu toţii scoşi. „învierea” înseamnă întinerire şi desprimăvărare.Pestriţ norodul. ce-atâta grijă cere. al celor mulţi. învierea nu mai are o semnificaţie religioasă. Vezi numai. cetera. Ei urlă parcă ar avea pe dracu-n pântec. scoşi în lumină. Dar singur nu m-aş rătăci pe-aici. Şi grea. Aici mi-e-ngăduit să fiu ! <Titlu> Wagner Plimbările cu dumneavoastră-n zile rare O cinste sunt şi o dobândă totdeauna. Urăsc din inimă tumultul. Spunând că asta e petrecere şi cântec. vezi cum pâlcuri-pâlcuri îşi taie cale prin livezi şi prin grădină. să se scufunde-aproape Corabia pitică înălţând catarg. din chilii cu var surpat. Din truda meseriilor. Pe râu întrezăreşti departe-n larg Ici-colo câte-o luntre veselă şi plină. Din străzi cu bolţi. Aici e-adevăratul cer. Cu toţii jubilează-n înviere Cu învierea Domnului deodat'. În mic şi-n mare. Soarele nu-nşeală. Ce mulţumire-n pieptul viu! Şi strigă-n chiot fiecare: Aici sunt om. Din pravila simţită-ii oase. De sub povara coperişelor de case. <Notă> Pentru Faust ca şi pentru Goethe.1 Din case joase. Căci sunt potrivnic bucuriilor vulgare. din a bisericilor noapte. în valuri. Chiar colo sus pe crestele de dealuri Lucesc culori de pestriţe veşminte. Aceste ţipete şi jocul de-a popiei.

Şi de-o fată pe sub tei. ce frumos Din partea dumneavoastră. Să nu vă stingă numai setea. Nebuneşte în ocol. Dar şi alte bucurii Se mai iscă pe sub tei! E-he-hei! E-he-hei! <Titlu> Un ţăran bătrân Domnule doctor.<Titlu> Ţărani (sub tei. dans şi cântare) Ciobănaş veni la joc. Ce vârtejuri la un loc! E-he-hei! E-he-hei! # Ciobănaşul se lovi Pe la spate. Cu brâu lat pe la mijloc Şi în inimă cu foc. Luaţi în schimb acest urcior de lut Pe care proaspăt l-am umplut. Să închinăm. De un spate mai frumos. Jumătate sânul gol Se vedea în salt sub ii. Se juca în toi sub tei. prin partea noastră. mai în jos. mare cărturar. Aceasta vă urăm. Zise fata: Ce prostii! E-he-hei! E-he-hei! # Dară jocul se porni. Câţi stropi cuprinde . cu vorbe Stângace poate.atâtea zile Mai fie-vă din ceruri numărate! <titlu> Faust Primesc împrospătarea mulţumindu-vă Din suflet! Pagina 72 . dar din inimă-nălţate. Amestecându-vă-n norodul cel de jos. Pe-aici să daţi.

Atâţia sunt încă în preajmă Din cei pe care tatăl dumneavoastră I-a mântuit de friguri blestemate. în cale-ţi ies. una după alta. Atâţia morţi scoteau prin porţi. Tu treci. căci după cum se ştie Ne-aţi fost alăturea şi-n zile de urgie. şi fiecare-aleargă şi întreabă. cu privire trează. Care ne-nvaţă s-ajutăm Şi ajutor trimite-ne nespus! (Se duce mai departe cu Wagner. Dar dumneavoastră. <titlu> Toţi Urări de sănătate celui vrednic! Multe. Când a curmat bolejniţa în ţara noastră. Aţi biruit amarnica-ncercare.) <titlu> Ţăranul Cu adevărat frumos Din cale-afară e că-n zi de bucurie Veniţi. . teafăr ca o stâncă.) <titlu> Wagner Ce simţământ te-ncearcă dintr-o dată. Pagina 73 Vioara amuţeşte.(Norodul se adună în preajmă. Şi-atunci. Ca să mai poată îndelung s-ajute! <titlu> Faust Să v-aplecaţi în faţa Celuia de Sus. dansatorii contenesc. în şiruri toţi s-aşează. Căciulile în slavă. Celui ce ajuta i-a ajutat De sus îndurătorul mare. V-aţi dus prin casele-nciumate. Când cinste-atâta ţi se-arată? Prea fericit e-un mare om. ce după darurile sale Asemenea dobândă poate să culeagă! Părinţii şi copiii. zboară. cu toate că aşa de tânăr încă.

silnic. de-ai vedea în mine! Ai înţelege-atunci cât de puţine Sunt meritele tatălui şi ale mele. Arcane. 3. Plin de nădejde. Unea contrarii. Batjocură îmi par aplauzele cu care unii Mă-ntâmpină. am crezut să pot obţine De la cerescul Domn sfârşitul ciumii. cu suspine. Roşu-leu. Se închidea. în alchimie taine ale naturii. cu-ceata lui de-adepţi. Crinul alb. Cu grele osteneli. dar într-un fel ciudat. în alchimie oxid roşu de mercur. 2. O. în alchimie acid clorhidric. unde-n atâtea rânduri Am poposit muncit de gânduri.Văzut-ai cum din toate părţile i-aduni? Puţin lipseşte şi-ar îngenunchea Ca-n faţa unei venerabile procesiuni. Alcov. Cu lacrimi. în alchimie retortă. </Notă> Pagina 74 . Aci ne odihnim. <titlu> Faust Încă vreo câţiva paşi până la piatră. Asupra firii şi a sfintelor arcane 1 Gândea. Apoi. Un roşu-leu2 cu crinul alb3 se logodea în blândă şi domoală baie. după lungi reţete. mai fioros. zilnic. nu necinstit. 4. Dedatu-m-am aci şi postului şi rugăciunii. Dar nimeni nu-ntreba: se face vreunul sănătos? Astfel cu infernalele tertipuri Prăpăd făcurăm prin aceste văi. însă cam apucat. dar întunecat. <Notă> 1. împerecheaţi în flacără. Om onorabil a fost tata. Medicamentul era gata. de vrei. cu credinţă. în neagra lui bucătărie şi gătea pe îndelete. Când într-un joc de aprige culori Crăiasa tânără se alegea în zori. cei doi Trecuţi erau dintr-un alcov4 în altul. Oamenii mureau.

Dar zeul parc-ar vrea să asfinţească. să beau eterna lui lumină. De ce de pe tărâm o aripă nu mă ridică Pe urma lui să plec. cum suntem ridicaţi în slavă. printre-aleşi. Nu mi-ar zădărnici zeiasca fugă Nici muntele şi nici sălbaticul coclaur. Priveşte cum în jerăgaiul soarelui de-apus Lucesc colibele pe creste sus. Ştiinţa lui cu bucurie-o moşteneşti. Şi-acum văzuşi. lăsând în urmă ceaţa? În veşnica lumină a-nserării Eu lumea calmă aş vedea-o la picioare. Din astă mare-a rătăcirilor să ieşi. Incendiate culmile deasupra văilor domoale. S-apleacă ziua. Soarele se duce să stârnească În alt ţinut viaţa. unde tu nu ai ajuns <titlu> Faust Eşti fericit că ai încă nădejdea. noi am avea nevoie. Toţi s-au stins. ştiinţa însuţi o sporeşti. Ce calde golfuri marea îmi deschide În faţa ochilor miraţi să strălucească. Ceea ce ştim. înainte ziua. Pagina 75 . Când tânăr eşti şi tatăl ţi-l cinsteşti. Şi iarăşi se trezeşte-n mine-ndemnul Să zbor din nou. De ceea ce nu ştim. Putea-va fiul tău s-ajungă. Şi râuri de argint curgând în fluviul de aur. Noi. Iar dacă mai târziu. În spate noaptea. Însumi dat-am din otravă La mii de oameni. Să nu ne înnegrim însă cu jale Această oră ce ne iese-n cale. doar anevoie ne va folosi. noi netrebnicii şi ucigaşii! <titlu> Wagner De ce v-aţi tulbura-ntr-atât că-i ruşinos? Eu cred că omul face îndeajuns Când se deprinde conştiincios În arta ce i-o lasă-naintaşii.Decât făcuse ciuma.

iar sub mine unda lină. celălalt puternic Către cereşti limanuri mă îndrumă. De n-ai cunoaşte niciodat' pe celălalt! Ah! două suflete-s în mine! Cum se zbat În piept. dacă-mi îngădui. Când peste înălţimi şi brazi de veacuri Pluteşte vulturul făcând ocol. <titlu> Wagner Avui şi eu momente de ciudate-avânturi. . Când peste-ntinsuri. Când sus. pierdută-n spaţiul vânăt. Spre-o nouă viaţă să mă ducă Cu împliniri ce nu înşală. Cocorii-o ţin spre patriile lor. O. <titlu> Faust Tu-ţi ştii doar unul din îndemnuri. Soarele apune însă. peste lacuri. Dar fiecăruia din naştere i-e dat Să zboare cu simţirea-n lung şi-n lat. mult mai demn Prin cărţi să răsfoieşti cu bucurie. Frumos e visul. dac-o mantie de vrajă-ar fi a mea. Pagina76 Şi dacă-n ţări străine m-ar purta. Găsesc. îmi place să mă plimb pe câmpul Dar păsări anevoie aş putea să pizmuiesc.Deasupra cerul. duhuri dac-ar fi în aer Din cele ce domină între ceruri şi pământ La mine le-aş chema din auriul vânt. să nu mai locuiască împreună! Unul de lume strâns mă ţine. Ce-nălţătoare nopţile de iarnă sunt Când filă după filă-ntorci. Dar niciodat-asemenea îndemn Eu n-am simţit. Iar când Un pergament îţi cade-n mână Te simţi în cer întreaga săptămână. încleştat Cu voluptate. O. O cât de greu la aripa neobositului meu duh O aripă trupească i se-adaugă prin văzduh. Îşi deapănă răsunătorul cântec ciocârlia.

Din cer că sunt trimise . din deşert venind.aşa se-nfăţişează. cu nelinişte Privind departe? <titlu> Faust Nu vezi un câne alergând prin mirişte? <titlu> Wagner I-am prins de veste. ca să ne tragă-n cursă. Se răcoreşte. Nu i-am dat vrei-nsemnătate. Vorbesc ca îngerii. Dar ce staţi astfel. <titlu> Wagner Nu invoca ştiuta ceată. potrivit celor patru puncte cardinale ale orizontului.Nu aş schimba-o pentru-o mantie regală. <titlu> Faust Observă-1 numai. meleaguri pustiind Spre-a ne-nşela. Ca să ne-nece-apoi. omului Mii de primejdii îi prepară. înserează. cum se alintă. Vezi? Ce crezi că e? <Notă> Wagner îşi expune aici credinţa sa deşartă în existenţa unor „spirite" ale celor patru regiuni ale lumii. Ne aşteaptă casa. Ce revărsându-se prin aburii de seară. Ceaţa cade ca mătasa. Din miazănoapte1 spirite în stol Vin peste noi cu limbi-săgeţi. ca să ne mintă. Ascultă bucuros. Din răsărit alt cârd ne dă ocol Să se hrănească cu plămânii noştri. </Notă> Pagina 77 <titlu> Wagner Un pudel. Cărarea ne-o aţin pe la amiază Şi alte duhuri. La curmături şi la răspântii. Să mergem însă. care-n felul său aparte . Din asfinţit o ceată-ntâi ne-mprospătează.

vezi? Un câne e aci. Ridică-n grabă ce din mână-ţi scapă. vino! Pagina 78 <titlu> Wagner E-un pudel nebunatic. se-nalţă-n două labe. parcă ar întinde magice capcane în jurul nostru pentru-a ne lega. Apucături de câne-n toate! <titlu> Faust Vino cu noi! Ei. Şi dacă nu mă-nşel. şi socoate. O amăgire a vederii .restul. Nu te tulbura. Nu duh. <titlu> Faust Se îngustează cercul. Şi ar sări după baston în apă. <titlu> Faust Şi totuşi. o dâră de văpaie El lasă pe întortocheata-i cale. <titlu> Wagner Un pudel negru-i tot ce văd. <titlu> Wagner Nesigur sare şi-l cuprinde teama Aci în faţa noastră luând seama. haide. <titlu> Wagner Ei. Nu-i găsesc nici eu . se-opreşte şi el. <titlu> Faust Poate că ai dreptate. ci doi necunoscuţi. Că nu e domnul său. Iată-l lângă noi. Şi de-i vorbeşti. <titlu> Faust Nu vezi cum face Prejuru-ne spirale? Vine mai încoace. Sfios încearcă-a mârâi.Adulmecă o urmă. Din coadă dă. De stai.

1 # Stai mulcom. Ne-ai înciudat. cu sărituri şi cu târcoale. al studenţilor şcolar deştept. sărbătorescul drum. a sufletului în întregul univers. prieteneşte. <titlu> Wagner Un câne. Sălbaticele-ndemnuri. Ce-adulmeci mirosind pe lingă prag? <Notă> Iubirea de sens panteist. Şi ogoiat e zbuciumul nestăvilit. ne-ai veselit. Iubirea omenească ne cuprinde. aceea numită de Spinoza amor dei intellectualis: o revărsare. Câştigă şi favoarea unui înţelept. Primeşte-acum din parte-mi îngrijirea Ca oaspete binevenit. plină de dragoste. Plimbarea-n larg. Dumnezeiasca dragoste s-aprinde. lampa scundă. </Notă> Pagina 79 Aşază-te mai bine după sobă. # Când în chilia noastră strimtă S-aprinde. Şi zi se face-n inima ce se frământă. câne! Nu fugi încoaci şi-ncolo. <titlu> Faust (intrând cu cânele) Venind din câmp. pe care bezna grea se lasă. iată-le c-au aţipit. Intrăm acuma doi în casă. Atenţia o merită-ntru totul. Îţi dau şi-o pernă pentru colţul drag. <titlu> Odaia de studiu.Vreun semn de spirit. Lumina vrea în suflet să pătrundă. Un suflet au trezit în noi mai bun. El. . Pe deal. când e bine educat. E-un dobitoc dresat.

vai. Dar cântăreşte bine-ntâiul rând. E obiceiul lor nătâng În faţa frumuseţii şi a binelui ales Să mârâie. Stă scris: La început a fost Ideea. când nu le este pe-nţeles. Ideea e. nu mârâi! Cu muzica cea sfântă Un animalic sunet. fluviul aşa de grabnic seacă.Înţelepciunea-ncepe să grăiască. Vom preţui mai mult cerescul element Şi revelaţia ce nicăieri nu arde Mai viu ea-n Noul Testament. Când nu pricep ceva. străvechiul text Cu inima curată să-1 privesc.)1 Stă scris: La început a fost Cuvântul. Mă şi opresc. Dar iată că scriind sunt îndemnat Să nu fac nici aici popasul. Oamenii se strâng Şi mâna-şi dau spre a cârti mişei. anevoie Se potriveşte. Vrea cânele să se încrunte ca şi ei? # Ce repede în mine s-a curmat Izvorul mulţumirii. cum e-acesta. # Câne. . Nădejdea prinde a-nflori. Te-apucă dor de revărsările vieţii Şi de-ale vieţii obârşii. ce-nfăptuieşte şi creează totul? Ar trebui să scriu: La început a fost Puterea. Cine m-ajută să fac pasul? Cuvântul? . Ca pana să nu fugă. Sacrul izvod În graiul meu iubit să-l tălmăcesc. Pagina 79 (Deschide un volum şi încearcă să traducă. De ce. Mă-ndeamnă nu ştiu ce. Lăsându-mă pe ţărmuri însetat? Dezamăgirea de la mine treacă! Lipsiţi de ceea ce adapă.Nu pot să-1 preţuiesc aşa de mult! Altfel va trebui să-1 tălmăcesc Dacă de spirit eu ascult. slove goale aşternând.

Aşa e legea printre noi. Unul din doi Va trebui să iasă. Faust va încerca o traducere liberă. Cum creşte cânele în lung şi-n lat! Puternic se ridică. mar e. Stă în cursă Vulpea iadului şi nu se Va putea din fier desprinde. Nu-ncape nici o îndoială. # De vrei cu tine. Însă voi luaţi aminte. Tu-mi eşti aicea pe sub bolţi! Pentru asemenea prăsilă infernală Cheia lui Solomon e bună. Cu ochi de foc şi groaznici colţi. <Notă> 1. Te rog atunci să-ţi curmi Lătratul. Staţi prin preajmă şi-n ocol .Din ce adâncuri vine şoapta? M-ajută duhul şi-mi dă sfat. Staţi afară şi nici unul Nu mai intre. Să plutiţi în sus şi-n jos Ca să-i fie de folos. Uşa-i deschisă. Slobodă-i plecarea! Dar ce sunt nevoit să văd? E umbră sau aievea e? De speriat. </Notă> Pagina 81 <titlu> Spirite (pe coridor) Înăuntru prins e unul. urletul cu care scurmi Şi stânjeneşti tovărăşia. nu confesională şi dogmatică. câne. Adusu-mi-am în casă o fantomă! Hipopotam. s-ar zice. La început voi pune Fapta. Te ştiu. De câne nu mai are-nfăţişare. să-mi împart chilia.

Mult pe poftă ne-a făcut. Undină. Nu pare atinsă la pântec Mai dinadins. în alchimie simbol al aerului. în alchimie simbol al pământului. amice? . afară. Nevoie am de-o vrajă din poveste: # Dispară salamandra1-n foc. Incubus. în alchimie simbol al apei. 2. văzduhuri. Ea sta liniştită. # Cine nu ştie Puteri şi stihie Din ape.Daţi din aripi ca un stol. Stăpân peste duhuri. </Notă> Aprinde-te-n lumină. O. Cobold. Coboldul4 să se ostenească. 4.1 # Nici unul din patru Nu este în fiară. 3. Nu e măiestru. Salamandră! Topeşte-te-n murmur. Meteorică silfidă Ajută la vatră. Salamandra. Silfida3 să se risipească. rânjeşte cu colţii. Incubus. dar nu pentru mult. # Să piei în flăcări. Undină! <Notă> 1. Undina2 să se facă joc. <titlu> Faust Din patru unul dacă este. în alchimie simbol al focului. vrei un descântec Şi mai puternic? Ce eşti. Silfida. Prins e.

Te dovedesc cu sfânta sfintelor văpaie. 3. Gata-s să servesc. „Semnul" despre care vorbeşte Faust e crucifixul. Al Celui sub coaste străpuns. De creşte ca un elefant Şi umple spaţiul întreg Şi ca o ceaţă se destramă? Nu te sui până la grindă în odaie! Întinde-mi-te la picioare! Ştiu să leg Şi să dezleg! Vezi doar că nu ameninţ în zadar. Priveşte aici! Se umflă acum cu ţepi de arici! # Lepădătură de blestem ce-eşti! îl poţi citi? Îl dibuieşti? E semnul celui ce n-are izvor. cum îl cheamă. în timp ce ceaţa se destramă. întreita lumină!3 Nu aştepta Să-mi pun în joc arta deplină! <Notă> 1. De ce atâta larmă şi necaz? <titlu> Faust Acesta fost-a aşadar ascunsul sâmbure Al cânelui! Un călător scolast? Rizibil caz! . # Ce duh îl paşte.Din iad evadat? Priveşte-atunci semnul2 Acesta. la care s-apleacă Şi cetele negre. Nu aştepta arzânda. Faust înţelege trinitatea. Al Celui Nespus. alt simbol al pământului. </Notă> Pagina 83 <titlu> Mefistofel (apare. Al Celui prin lume din cer revărsat. Prin întreita lumină. Incubus. de după sobă) Porunca este-a voastră. 2. îmbrăcat ca un scolast călător1.

Şi cu dreptate. domnii mei. Şi-aceasta foarte lămurit s-arată Când cineva un zeu al muştelor.<titlu> Mefistofel Salut pe învăţatul domn Ce mă făcu s-asud din greu. mereu! <titlu> Faust La dumneavoastră. . dat fiind că tot ce naşte şi devine E vrednic să se prăpădească. spune-mi numai. Ei bine. Însă mereu creează numai bine. Dascăl de scolastică. Un mincinos. un coruptor. cine eşti? <titlu> Mefistofel O parte sunt dintru acea putere <Notă> 1. <titlu> Faust Ce vrei cu-asemeni ghicitori să spui? <titlu> Mefistofel Sunt spiritul ce totul neagă. </Notă> Pagina 84 Ce numai răul îl voieşte. Nimic să nu mai ia fiinţă-ar fi mai bine. esenţa De obicei din nume se citeşte. <titlu> Fast Cum te numeşti? <titlu> Mefistofel Neînsemnată mi se pare-această întrebare Din partea unuia ce-atât dispreţ arată Pentru cuvânt şi care mai presus De aparenţele amăgitoare Se străduieşte numai spre esenţe şi-adâncimi. de pildă. vă numeşte.

Se crede-obişnuit un tot.Astfel cam tot ce voi numiţi păcat. Aşa nădăjduiesc. Mândra lumină. cu furtuni. o. Şi câţi am îngropat şi pân-acum! Dar veşnic un nou sânge-şi face drum. Orice aş fi-nceput. bat-o vina! Un lucru ştiu. că mult nu va mai dăinui. care mumei nopţi Vrea să-i răpească-ntâietatea. bicisnicul netot. parte sunt din noaptea Ce şi-a născut lumina. Pagina 85 Nu poţi să nimiceşti nimic în mare. Iar oameni. Din corpuri vine şi înfrumuseţează corpuri. Prăsila de blestem n-o vatemi cu nimic. <titlu> Faust O parte te numeşti. Acest ceva. dar stai întreg în faţă-mi! <titlu> Mefistofel Un adevăr ţi-am spus. Ce se opune marelui Nimic. Distrugere şi rău E însuşi elementul meu. Eu însă sunt parte din partea. dobitoace. Încerci cu mărunţişul şi în mic. Căci. <titlu> Faust Îţi bănuiesc acum îndatorirea de pitic. oricum s-ar strădui Lumina nu va izbuti. Cu valuri încercai s-o clatin. rămâne-n neclintire. această lume fără slavă. . care la-nceput A fost chiar totul. ce mai zic. incendii. E drept că omul. Un corp o poate-n drum opri. Deodat' cu corpurile va pieri. Ce liniştită pân' la urmă stă întreaga Fire. strâns legată e de corpuri. <titlu> Mefistofel E-nvederat că asta nu-i ispravă. simplu de priceput.

apă şi pământuri Seminţele. E-o mică piedică. Ce în zadar cu viclenie se-ncleştează. în cald şi-n rece. mai viu. Puterii ce creează Din veac în veac. Încearcă altceva să-ncepi. Dar despre-aceasta altă dată.. fiu al iadului. cu miile. <titlu> Faust O pentagramă. pe unde-i dat să trec. Din aer. precum ţi-e voia. În umed şi uscat. Aci-i fereastra. Şi-un horn de-asemenea. Nebunia te cuprinde. Cum ai adus-o. Dacă aceasta e o vrajă ce te leagă. Altfel şi-n ea viaţa ar spori mereu. în plină-amiază În faţă îi ridici un pumn drăcesc. se-nalţă-n vânturi. o. Noroc că flacăra e patrimoniul meu. Tu straniu al Haosului fiu! <titlu> Mefistofel Voi căuta să mă gândesc.ţi face griji? Nu-i şagă? Dar spune-mi. Pot oare-acuma să mă depărtez? <titlu> Faust Nu văd de ce-ai mai întreba. colo uşa. În prag un semn e scris. să apere de nu ştiu cine. Ne cunoscurăm în sfârşit. <titlu> Faust Şi astfel tu. de-ai intrat? Un duh de teapa ta cum s-a-nşelat? <titlu> Mefistofel ..Şi nu mai conteneşte. de-i simţi nevoia. da – Pagina 86 Poţi să mai vii. <titlu> Mefistofel S-o spun pe faţă? N-aş putea să plec.

. semnul. <titlu> Mefistofel Să mă lăsaţi acum. E. De-acum prizonier îmi eşti. dracilor: Pe unde au intrat. în curând. <titlu> Faust Mai stai puţin. pe fereastră? <titlu> Mefistofel Aşa e pravila.Mă-ntorc eu iarăşi. . Acuma însă rogu-vă supus Drumul să-mi daţi. puţin deschis <titlu> Faust A-ntors-o întâmplarea bine. să întregeşti povestea bună Cu care începuşi să-mi cânţi în strună. Unul din unghiuri. căci s-ar putea atunci pe sigure Temeiuri încheia un pact cu dumneavoastră. E bine-aşa. precum vezi.Priviţi-l. cânele nu a băgat Nimic de seamă când sări în casă. care dă-n afară. a duhurilor. Acuma chestia se vede altfel: Şi diavolul nu poate să mai iasă. Nu e tras cum se cuvine. <titlu> Faust Îţi are deci şi iadul legile şi dreptul? Ne-am bizui. <titlu> Mefistofel Din ceea ce făgăduiesc. aşa s-ar zice. Va trebui să stăm de vorbă pe-ndelete. cu alt cuvânt. precum am spus. Pe scurt aceasta însă nu se poate formula. Ispravă ca de vis! <titlu> Mefistofel Venind de-afară. <titlu> Faust Dar cum se face că nu-ncerci din casă Să ieşi pe-acolo. pe rânduiala vracilor. nimic nu se precupeţeşte îngăduit îţi e să-ţi stâmperi dor şi sete. pe-acolo trebuie să iasă.

Simţirea ta se va-ncânta. să şi-l ţină. bucuros privesc. Prin ceasul de seară Arate-se cerul.Atunci putea-vei să-ţi destăinui poftă. sunt gata. Îţi vor cânta duhuri subtile. sorii Lucească nespus. Începeţi dar. Căci nu-1 va prinde-aşa uşor a doua oară. pentru simţurile tale Vei dobândi în ora-aceasta Mai mult decât în ani de zile. gând. Eşti liber să începi. ce le-i vedea. Privească de sus Albastru eterul. <titlu> Faust Nu eu sunt cel ce după tine-am alergat. . sunt gata să rămân. <titlu> Faust Arată-ţi arta-n care te pricepi. gol. dar condiţionat. Nu sunt numai un joc de vrajă. suntem cu toţii în ocol. Destrame-se norii. Icoanele. <titlu> Spiritele Negrele bolţi Să dispară. Da. Şi cerul gurii va simţi plăcere. el însuşi. Cu meşteşugurile unui drac umblat. Îngăduiţi-mi să v-alung urâtul. <titlu> Mefistofel De vreţi. Stelele. frumoase-n stol. Cel ce a prins odat' pe dracul. Pagina 88 <titlu> Mefistofel Amice. se va desfăta. Tovărăşie să vă ţin. Tu însuţi ai căzut în cursişoară. timpul. Mirosul tău. O pregătire jocul meu nu cere.

Pagina 89 Lujerii-mbracă Chioşc. Panglici fluturând Veşmintele lor Pe ţări s-au lăsat Şi peste-un pridvor. Lasă în urmă Arsele vetre. Pe urmele lor Străbate un dor. . lângă chioşc. Frumuseţe bogată Plutească deasupra În sfera curată. Râuri spumoase Vinuri revarsă. Trec printre pietre Şi prin curate Vechi nestemate. Unde sub viţă.# Fiii tăriei. Strugurii cadă-n Teascuri şi-n cadă. Ţinându-se-n braţe Iubiţii îşi spun Un cuvânt pe viaţă. Ţinându-se-n gând.

# Vârtejuri de hore: Unele-n loc pe sub ulmi. de undeva. Altele-n aer plutesc. Tu încă nu eşti omul . Care pe valuri Se leagănă. precum i-aţi descântat. Toate-n extaz. Zboară spre clarele Insule-n ape. Pagina 90 Să-1 desfătaţi cu dulci imagini. Dar pentru-a despica vraja din prag. Am grabnică nevoie de un dinte De şobolan. Unde pe câmpuri Hore zărim. Toate c-un chiot Spre focul ceresc.să-l ţii pe diavolul legat. Pentru acest concert vă sunt îndatorat. marele. A adormit. insule Unde pe maluri Coruri ghicim. Stăpânul muştelor. păduchilor. Îţi porunceşte să apari de zor. un rozător docil. Se şi apropie tiptil Din colţ. Altele trec peste culmi. <titlu> Mefistofel L-aţi copleşit. Hore sub brazi. Toate spre stele. .Lacuri se fac Sub plaiuri. al broaştelor. luaţi aminte. Nu-mi trebuie descântec lung. visuri. # Al şobolanilor şi al şoarecilor domn. # Păsări întâmpină Soarele. ce tac. aerienii mei copii. Să-1 cufundaţi în amăgiri de paradisuri.

visează.) <titlu> Faust (deşteptându-se) Sunt iarăşi eu cel înşelat? Aşa dispar strigoii şi vedenia. Şi cum stăpânul unge pragul cu ulei. Şi că un pudel mi-a scăpat? <titlu> Odaia de studiu <titlu> Faust Bate la uşă? . La treabă deci. În haină roşie. C-o manteluţă de mătase străvezie. până ce ne-om revedea! (Iese. eu junele boier. sper. Ne-om nărăvi unul cu altul. e chiar la margine. . degrabă! Unghiul ce m-a ţintuit Pe loc.S-a făcut! Aşa! De-acum. L-ai dovedit? O muşcătură încă! . Să-ţi iau la goană gărgăunii. intră! <titlu> Mefistofel Vezi. De asta am venit. sărind din noapte în vileag. Fauste. aşa îmi placi.Să rozi ce e de ros în prag. Iată că vii. cu tiv de aur. Să fie-adevărat Că visul m-a minţit c-un diavol. Pagina 91 <titlu> Faust Intră! <titlu> Mefistofel S-o spui şi-a treia oară! <titlu> Faust Ei bine.Intră! Cine la cazne mă va pune iară? <titlu> Mefistofel Eu sunt.

ce tronează sus şi-o chem. c-un suspin Simţi-voi pământeanul chin. de joacă să mă ţiu. dimineaţa mă deştept Cu-amare lacrimi . eternul cântec Ce sună fiecăruia-n auz.râu mă podideşte Pagina 92 În pragul zilei. Cu groază numai. care-n mersul ei Nici-o dorinţă niciodată nu-mplineşte. să-nduri prisosul din pustie! Acesta-i cântecul. Când noaptea ar putea să fie scut Te-ntinzi înfricoşat în aşternut. Ce fiecăruia ni-1 cântă De-a lungul zilelor un glas ursuz. viaţa un blestem. care-n pieptu-mi locuieşte. Odihnă nici atunci nu ai: sălbatice Vin visuri să ne biciuiască. În stare e pe dinăuntru să mă răscolească. C-o lungă. Divinitatea. Prea tânăr sunt. Să te îmbraci şi tu la fel Ca toată lumea să ne vadă. Chiar presimţirea vreunei bucurii Scăzută e de cugetul prea treaz. ascuţită spadă. Creaţiunea inimii zădărnicită e de mii De fete-ale vieţii urâţite de necaz. Divinitatea. Pe scurt acesta-mi este sfatul Descătuşat şi liber să descoperi Ce e viaţa! Iată largul! <titlu> Faust În orice haină. În stare nu-i să pună ceva în mişcare. Sunt prea bătrân. fără dorinţi să fiu. <titlu> Mefistofel . Dorită moartea.C-o pană de cocoş la pălărie. Ce are lumea să-mi îmbie? Lipsă să duci. Şi astfel existenţa mi-e povară.

nu ţi-e neplăcut. puternicului Duh Aş fi căzut extatic. Femeie şi copil. <titlu> Faust Să spionezi. fericit acela. când cu comori La fapte îndrăzneţe ne incită Şi când pentru plăceri trândave . Pagina 93 <titlu> Mefistofel Atoateştiutor nu sunt. Să fie blestemată mai întâi părerea-naltă Cu care spiritul de sine însuşi se îmbată ! Lucirea aparentă. şi plug şi servitori! Să fie blestemat Mamòn2. <titlu> Faust Dacă atunci din groaznicul tumult M-a scos un dulce sunet cunoscut Şi mi-a-nşelat cu amintirea unui timp senin Un rest de simţământ astăzi străin. neînsufleţit! <titlu> Mefistofel Şi totuşi cineva nu a băut În noaptea-aceea negrul suc. <titlu> Faust O. fie blestemată! Să fie blestemat ce-n vis ne minte Şi amăgirea gloriei şi-aducem aminte! Şi blestemat.Şi totuşi moartea niciodată Nu e un oaspete de tot binevenit. ce simţul proprietăţii linguşeşte. Acum voi blestema tot ce cu amăgiri Şi cu ispite sufletul îmbrobodeşte – Şi tot ce-n astă peşteră de jale1 Îl leagă cu puteri de vrajă orbitoare. fericit Acel. pe care după valvârtejul unui dans La pieptul unei fete îl găseşte. dacă-n fata marelui. O. se pare. căruia ea-i împleteşte Pe frunte-nsângeraţii lauri. dar multe ştiu. care bate La poarta simţurilor.

Ascultă-i numai ce sfătoşi Spre fapte şi plăceri . Ea cade fără nume. închinării! Şi blestem mai ales răbdării! <titlu> Corul spiritelor (nevăzut) Vai! Vai! Tu ai distrus <Notă> 1. Deplângem în tristeţe Pierduta frumuseţe. Blestem pe mustul strugurilor cadă Şi-asupra paroxismului iubirii! Blestem nădejdilor! Blestem credinţei. Noi ducem în neant ruinile. O nouă cântare Să-ţi fie povaţă. Mamon.Ne potriveşte pernele întru ispită. </Notă> Pagina 94 Frumoasa lume Cu pumn puternic. cu care Platon aseamănă „corpul" (în lucrarea despre „Stat". 2. <titlu> Mefistofel Aceştia-s cei mai mici Dintre amici. zeu al bogăţiilor la sirieni. Un semizeu a nimicit luminile. începutul cărţii a VII-a). o denumire dată diavolului. În Evanghelie. Aluzie la imaginea „peşterii". Tu cel mai puternic Din fiii pământului Clădeşte-o încă o dată! Tu. fiul avântului. în pieptul tău Clădeşte-o din hău. Începe tu O nouă viaţă Cu cuget senin.

Tovărăşia. Dar dacă vrei. ce nu s-a sfârşit. Sunt sluga ta şi toate ţi le fac. De-ar fi însă şi dincolo să ne-ntâlnim. genunchii Numaidecât prin pleava cea de rând. s-o văd cum iasă. suflarea ostenindu. nu. Pagina 95 Să fiu al tău. ai timp. dacă m-ai găsi pe plac. <titlu> Faust Şi ce aştepţi să-ţi împlinesc în schimb <titlu> Mefistofel Ai încă pentru-aceasta timp. chiar şi cea mai rea ‘ţi îngăduie Să simţi că om eşti printre oameni.ţi. Sunt gata să ascult. şi-aşa. Rosteşte-ţi clar Condiţia. Din singurătatea În care seve şi visări s-au istovit Te cheamă în larg! Dar încetează să te joci cu-amărăciunea Ce-ţi mistuie ca pajura rărunchii. te trag. Însoţitor ţi-aş fi prin timp Şi. De nicăieri. paşi şi gând Pe drumuri. <titlu> Faust Nu. dorinţele-mplinindu-ţi. să nu cunosc Popas. prin viaţă. <titlu> Mefistofel Mă leg să te slujesc aici. cu mine.Te-mping. Căci diavolul nu face doar De dragul Celuia de Sus Ce-aduce altuia folos. Astfel de slugi aduc prăpăd în casă. . în dar. Nu-s eu chiar dintre cei mai mari. Să faci la fel. să ţi-i porţi. În lumea. din clipa-aceasta chiar. Asta Nu-nseamnă să-ţi amesteci coatele.

Şi pomul. Iţi dau. al unui om. despicând. ce-nainte de-a-1 culege. care-n braţe stându. ce nici un om nu a văzut sub stele. Cealaltă poate să se nască după mine. la care nimeni nu câştigă. ce vrei tu să-mi dai? A fost vreun duh. . Tu ai Şi roşu aur. ce-mi luminează suferinţa. bune prieten.<titlu> Faust Ce-i dincolo . precum un meteor. Divina bucurie a onoarei Care dispare. De sfarmi această lume în ruine. Dar. Pot să-ţi servesc asemenea comori la nesfârşit.nu-mi pricinuieşte griji. putrezeşte. Pagina 96 <titlu> Mefistofel Atunci poţi să-ndrăzneşti.ţi Te şi trădează cu vecinul. fără odihnă. Din mână scapă ca argintul viu. Nu voi să mai aud nimic Dacă şi dincolo e ură şi iubire. cred că-i timpul Să ne gândim şi la un praznic liniştit. <titlu> Faust Sărmane diavol. Şi-acesta-i soarele. seninul. Dacă şi-n celelalte sfere Exist-un 'nalt şi un adânc ca-n astă Fire. De voi putea să mă despart de lumea-aceasta. urmeze nefiinţa. O fată. În fiecare zi-nverzeşte! <titlu> Mefistofel Nu mă-nspăimântă-atare-nsărcinare. ce. Fă legământ Şi câte zile-avea-vei pe pământ Te-i bucura de meşteşugurile mele. Din ăst pământ îmi izvorăşte bucuria. Întâmple-se atunci orice. Un joc tu ai. ce din nou. vreodată De tine priceput în năzuinţa sa înaltă? O hrană ce nu satură tu ai. Arată-mi fructul. ştiu.

aceasta să mă coste capul.<titlu> Faust Îndestulat. Nici un cuvânt dat de-un bărbat? Nu e de-ajuns că vorba mea rostită . că eşti atâta de frumoasă! Îngăduit îţi e atunci în lanţuri să mă fereci.ziua mea din urmă. Atuncea moartea bată-n turn din acioaia zgomotos Atunci scăpat de slujbă eşti. De poţi să m-amăgeşti cu linguşire De mine însumi mulţumit să fiu. arătătorul cadă. cum se cuvine. Să fie ziua ceea . După cuvânt să iasă! Nu ai de-a face c-un semeţ neghiob. sunt rob! Al tău. Să am şi scrisă mărturia. Oprit să fie timpul pentru mine! <titlu> Mefistofel Ai cântărit ce spui? Nu voi uita-o. Un lucru însă! Rogu-te un rând sau două. De-ndată ce statornicesc. <titlu> Faust E dreptul tău. nu-mi pasă! <titlu> Mefistofel Chiar astăzi la doctoricescul praznic Ca servitor mi-oi face datoria. De poţi cu vreo plăcere să mă-nşeli. Asta-i prinsoarea ce ţi-o-mbiu. de m-oi întinde-n trândăvie Vreodat'. Atuncea ornicul să stea. Pagina 97 <titlu> Mefistofel Să fie! <titlu> Faust Dă mâna şi loveşte! Clipei de-i voi zice: Rămâi. al altuia. <titlu> Faust Şi slove vrei. pedant ce eşti! N-ai cunoscut încă nici un bărbat.

să-ţi fiu în stimă? Vrei bronz sau marmură. . Se-ndreaptă-ntreaga-mi străduinţă cu putere Tocmai spre ceea ce promit. Pe toţi cu-nfiorare-i ia. Dar pergamentul. Cuvântu-i spus. De nici o jertfă rău nu i-a părea. Prin rangul tău mi-e locul.porţile mi le-a închis în faţă! Firul gândirii-i rupt. c-un stilet. M-am căţărat puţin prea sus. pieile1 domină! Ce-mi ceri. <titlu> Faust Dacă atâta doar te satisface. Să se ştie! Acum pecetea. Ce durere! Marele duh . Cine de ea s-ar libera cu bucurie? E fericit cel ce credinţa-n piept o poartă. Cuvântul încă-n pană . ceara.moare. c-o pană? Eşti liber să alegi precum îţi place! <titlu> Mefistofel Cum poţi această vorbărie Numaidecât s-o umfli? Totul în puţin se strânge Orice foiţă e de-ajuns. un pergament? Hârtie? Să scriu c-o daltă. tu spirit rău. <titlu> Faust Nu-ţi fie teamă c-o să rup această învoială. Pe mine să mă ţină-n loc un jurământ? Pagina 98 Ne zace-n inimă această nebunie. în ceaţă. Şi iscăleşti c-un strop de sânge.dispreţ cules-am de la el! Natura .Mă leagă pentru totdeauna pe pământ? Când lumea curge-n vuiet Cu toate fluviile ei. impregnat şi scris. Cu fleacul ăsta facem pace. <titlu> Mefistofel E sângele un suc de tot aparte.

poftă bună-ţi zic. Întinde mâna. cum soarta vine. Şi dacă pretutindeni e să guşti vreo picătură. îndrăgostitei uri.<Notă> Prin „piei". amărăciunii ce împrospătează: Sunt vindecat de setea cunoştinţei. să mă zbat şi să veghez. mestecând ce mi s-a dat. călcând cu dreptul sau cu stângul. Înaltul să-1 cuprind în mine şi adâncul ca-ntr-un caier. <titlu> Mefistofel Nu-ţi este pusă nici o ţintă. Ce-i este omenirii hărăzit să simtă. Vreau pieptul să mi-1 dau de-acuma suferinţei. Să mă lărgesc ca omenirea. Faust înţelege pergamentele. Asemeni ei. plăcerii dureroase. </Notă> Pagina 99 Ştiinţele îmi pricinuiesc profundă greaţă. Adevăratul om nu stă degeaba. În rostogolul întâmplărilor. tot ce-i vaier. de mii de ani eu însumi Încerc mâncarea. Să-adun în mine tot ce-i rază. Să simt şi eu. sau măsură.! Să se perinde. toate patimile firii. cu dor. crede-mă. în freamătu-i. de bucurie nu mai este vorba azi. <titlu> Mefistofel O. de toate. oricât fiinţa mea ar fi de strâmtă. Minunile să le desfacem. Din goană să apuci ceva. şi nu-mi face pe nătângul! <titlu> Faust Ţi-am spus. la urmă. Să ne zvârlim în timp. cum se poate. Succese şi căderi. Eu . din învelişul lor de vraje. Dar între leagăne şi dric nu-i unul . Şi rând pe rând. Mă dau vârtejului. însumi să naufragiez. Să potolim prin văile simţirii. drage. Arzânde. Durere şi plăceri.

acrul. aluat. sub toate. Cu gândul să colinde el prin lume. Pe noi în beznă ne-a trimis. crede-mă. 2 <titlu> Faust Eu însă vreau! <titlu> Mefistofel Nu-s împotrivă! Până una-alta Mi-e teamă doar de-un singur lucru: Timpul e scurt şi lungă arta! Gândesc c-ai accepta poveţe. Ce stă în veşnică lumină sus.1 O.Pagina 100 Să mistuie bătrânul. ăst univers Făcut e numai pentr-un Dumnezeu nespus. Italic sânge înfocat . Iar vouă vă prieşte numai zi şi noapte. De pildă un poet să te înveţe. îndrăzneală. A cerbului mişcare şi iuţeală. Îngăduie-i pe creştetul de cinste să-ţi adune Tot ce e nobilă şi rară calitate: A leului putere. ăst tot ce-1 vezi.

în cele de pe urmă. Cât ţine încă bucuria. . Mefistofel înţelege universul. Ştiu că zadarnic bogăţiile Umanei minţi în mine eu le-am strâns. sunt o făptură de deplâns: Nici o putere-n inimă nu s-a aprins. Să umbli poţi pe cataligi. Spre care simţurile toate năzuiesc? <Note> 1. urmărind ideea lui Mefistofel. Prin aluat. Mai sus sunt poate cu vreo două şchioape. Ce naiba! Sigur e că mâni. Cum lucrurile-n genere se văd: S-o-ntoarcem mai cu iscusinţă. <titlu> Mefistofel Stimate — aceste lucruri tu le vezi. Să caute el cărarea. pe care nici el însuşi nu-l poate cuprinde. Eu domnul Microcosmos l-aş numi. <titlu> Faust Ce sunt.Şi nordică temeinicie. picioare. hai-hui. june. Tu-n veci rămâi ceea ce eşti! <titlu> Faust O ştiu. Dar cu nimic de infinit nu-s mai aproape. alta-ţi va fi haina. Un domn ca ăsta de-aş găsi. 2. asimila. dar totodat' viclean. </Note> Pagina 101 <titlu> Mefistofel Ce mai întrebi? Tu eşti ceea ce eşti! Peruci cu bucle — milioane poţi să pui. Să te îndrăgostească dup-un plan. între spiritele întunericului şi cele ale luminii. Când. dacă Coroana omenirii-n stare nu-s s-o cuceresc. spirite intermediare. taina. De mă opresc. Oamenii sunt. înainte de prăpăd. Să fie generos.

La paie goale să-mblăteşti. Se şi apropie pe coridor un june. ce-n speculaţie se pierde. Nu e puterea lor şi-a mea? Alerg şi sunt un zdravăn om Cu douăzeci şi patru de picioare la şosea. haina — Cu masca asta-s dascăl mare — (Se travesteşte. Şi ia-o aţă-n plină lume! Bicisnicul. E ca un dobitoc pe pajişte uscată Purtat în cerc de-un demon rău. . verde. <titlu> Faust De unde să începem? Pagina 102 <titlu> Mefistofel Nimic mai simplu. In timp ce o păşune mândră. E pricină această îndestulă să socot Că ceea ce eu gust. Jur împrejur în larguri i se-arată. şi tot Ce folosesc. Neconsolat să nu ne plece. tu lasă-ţi gândul trălălău. nu-mi trebuie mai mult. Iacă plecăm. nu-ţi vine silă? De altfel lucrul cel mai bun. Că-i loc acesta de tortură! Ce chip de viaţă e să-ţi plictiseşti şcolarii? Nu-şi are şi urâtul o măsură? O treabă e aceasta pentru domn Chiorilă.Şi cap şi dos sunt ale tale. <titlu> Faust Cu neputinţă-mi este să-1 ascult! <titlu> Mefistofel Bietul băiat aşteaptă cam de mult. scufia. Şi-aşa nu ţi-e permis unor copii a-l spune.) Să-1 iau cu gluma şi cu spirit rece! Un sfert de ceas. e mai puţin al meu? De pot vreo şase armăsari să mi-i plătesc. rogu-te. Înviorat. ce-1 ştii. Dă-mi.

La alte uşi aţi mai bătut? <titlu> Şcolarul La dumneavoastră caut scut. Cum spiritul minciunii ţi-o impune şi ţi-o cere. nici o apă Să nu-i aline setea-foc! El va pieri. <titlu> Mefistofel Curtoazia voastră mă încântă. să se zvârcolească. În prea grăbita-i năzuinţă sare peste Măruntele. bucurii terestre. O să-1 târăsc prin plinele. Printre străini îmi dete drumul mama . drepte gânduri am şi bună vrere. fârtate! C-un spirit soarta l-a-nzestrat.) <titlu> Mefistofel (în haina lungă a lui Faust) Dispreţuieşte numai raţiune şi ştiinţă. C-atunci te dovedesc şi eşti al meu. Să jinduiască. dar calde. Şi vin cu multă plecăciune. Sunt tânăr.) <titlu> Şcolarul Mă port pe-aci de scurtă vreme. Chiar dacă dracului el nu s-ar fi vândut. Vedeţi un om cum sunt atâţia. îl văd pierdut.Tu pregăteşte-te pentru plecare. (Un şcolar intră. Cea mai înaltă-a omului putere! Te lasă-nduplecat de vrăji şi artificii. Să văd un învăţat pe care Cu toţii-1 ştiu din mare nume. De-asemeni şi un pic de-avere. (Faust iese. Nestăvilit el veşnic înainte bate. sălbaticele văi Pagina 103 Ale vieţii şi prin seacă neînsemnătate. şi pe loc Să se-nvârtească—nesătulului în faţă Mâncări şi băutură să-i plutească.

<titlu> Mefistofel Sunteţi pe bunul drum. <titlu> Mefistofel Atârnă totul de obişnuinţă. de lăudat. Îmi piere piuitul şi gândirea. <titlu> Mefistofel Aţi nimerit chiar locul potrivit. La sânii-nţelepciunii o să beţi cât zece. Nici pruncul nu ia sânul mamei Cu voie la-nceput. Pagina 104 Nici o verdeaţă. şi pe zi ce trece. <titlu> Şcolarul Aş vrea s-ajung de-a binelea-nvăţat. pe bănci. şi că vreau să-nvăţ ceva cinstit. dar repede apoi Cu poftă şi plăcere bea. Puţin însă cam risipit. . La fel o să vă meargă. În mine vreau ştiinţa s-o aprind. Nu prea îmi vine să petrec. din nou să plec. Vă rog să ţineţi seama De toate astea. În săli. pe la noi. <titlu> Şcolarul Simt totuşi un îndemn. şi vă dau apoi şi replica. E un spaţiu strimt aici şi-ntunecat. cât doi. Între pereţii-aceştia. Să-mi spuneţi numai cum ajung la ea! <titlu> Mefistofel Aş vrea să ştiu ce facultate Alegeţi. nici un pom nu-mprejmuie clădirea.Numai cu greu. de-atâta umbră laolalt'. Doresc ce-i pe tărâmuri să cuprind Şi tot ce-n ceruri este şi-n natură. pe sub bolţi. <titlu> Şcolarul De gâtul ei vreau să m-agăţ cu voluptate.

Un lucitor cuvânt avem oricând la îndemână. Fireşte însă că mi-ar conveni Şi-un pic de libertate şi puţin amuzament. Aflaţi că pentru ceea ce nu înţelegem Nici azi. Deocamdată cam un an sau jumătate Vă ţineţi strâns de buna rânduială. da! Va trebui să abordaţi şi metafizica. <titlu> Mefistofel Pe urmă nu uitaţi un lucru. Din când în când câte-o frumoasă zi. Ce-ii creierul uman nu intră nicidecum. Să căutaţi a înţelege mai adânc. Cu sârguinţă după ce veţi fi-nvăţat Metoda de clasificat. <titlu> Şcolarul. <titlu> Mefistofel Mai bine veţi pricepe altă dat'. Să fiţi prezent.<titlu> Şcolarul Sunt pentru treabă cu tot sufletul. Cinci ceasuri zilnic cad în socoteală. oricum. Ea râde singură de sine şi n-o ştie. . nici peste-o săptămână. Parcă o moară mi-ar umbla prin cap. <titlu> Şcolarul Mă-ncearcă toate astea-acum. la-ntâiul clopot care bate. Pagina 105 Lipsa Pagina 106 Secretul în chimie. Nu prea pricep ce spuneţi şi ce e.

că profesorul Vă spune doar ce stă la carte. mi-o mai sporiţi Şi dumneavoastră. Nonsens devine raţiunea. <titlu> Şcolarul Hârtiile le-oi duce-acasă Pagina 107 Şi le-oi păstra frumos. Se moşteneşte pravila şi legea La fel c-o boală fără leac: Din generaţie în generaţie. Fericit.Să preparaţi cu sârguinţă tema. ele se mută. <titlu> Şcolarul Aversiunea. <titlu> Mefistofel Să vă alegeţi îns-o facultate. binefacerea o plagă Ce pretutindenea ne paşte. niciodată vorba. trec prin veac. Cam ştiu ce preţ această-nvăţătură are. ce-o simţeam. Totuşi. <titlu> Mefistofel De-aceasta nu mă prinde vreo mirare. note să luaţi. <titlu> Şcolarul Ştiinţa dreptului nu prea mă ispiteşte. Ca să vedeţi mai bine-apoi. Nu este. închipuindu-vă că însuşi sfântul duh dictează. Ce-i negru scris pe albă foaie Rămâne veşnic de folos. păstraţi-vă-ncordarea trează. Şi paragraf ii să-i cam ştiţi în mare parte. din păcate. din loc În loc. pe care-1 sfătuiţi! Să studiez teologia poftă aş avea! <titlu> Mefistofel Nu aş dori să vă îndrum greşit — . E vai de capul tău când eşti nepot! De dreptul ce cu noi deodat' se naşte. Siliţi-vă să scrieţi.

în cuvinte poţi cu fanatism să crezi. Iertaţi-mi vina. la dorinţă. Apuci mai sigur prin ţinuturile vagi. C-o poţi asemăna aproape c-un medicament. Vedeţi. un cuvânt. La rolul meu de diavol am să trec. Poţi din cuvinte un sistem să făureşti. în ea Să ocoleşti cărarea falsă e aşa De greu. De cuvinte! Astfel veţi păşi de-a dreptul În templul certitudinii depline. Poţi cu cuvinte admirabil să te cerţi. dar bine. N-aţi vrea să-mi spuneţi un cuvânt Cuprinzător şi-n ce priveşte medicina? Trei ani înseamnă o durată scurtă. Sunt totuşi nevoit. ştiinţa-aceasta — o. O. (Tare. Domeniile însă sunt aşa de largi. Cel mai cuminte lucru e să audiaţi Şi-aici pe unul singur — Pagina 108 Şi pe cuvântul spus de maistru să juraţi. S-ascunde-n ea otravă multă.) . Se-nfiinţează. <titlu> Şcolarul Dar un concept ar fi să se găsească Pe lângă orişice cuvânt.Urechea voastră mă asculta. <titlu> Mefistofel De ce vă oţărâţi? Ei bine — aflaţi că tocmai Unde conceptele se-ntâmplă să lipsească. <titlu> Mefistofel (pentru sine) M-am săturat de tonul sec. Cuvântului o iotă nu poţi să-i răpeşti. <titlu> Şcolarul Scuzaţi că vă reţin cu-atâtea întrebări. În genere — ţineţi-vă. De ti se dă o mică îndrumare.

Şi în curând pereche n-ai în măiestrie. mica lume. A hoinări s-aduni ştiinţă. Îmi veţi permite să mai viu şi altă dată? E greu s-adun atâta-nţelepciune dintr-o dată. <titlu> Mefistofel Îngădui bucuros. nu face. cât de aurie! <titlu> Şcolarul Vă jur. degrabă. seminţia slabă. Mai presus de toate S-aveţi încredere-n voi înşivă. mi se dovedeşte om întreg. ce pot. Se luminează zarea. zău. Cu chiţibuşuri într-un ceas puteţi obţine. Şi dacă una v-ar cădea în braţe-nvinsă. orice teorie.Al medicini spirit lesne-i de cuprins. Dar cel ce prinde clipa. Un titlu-ţi face pârtie spre ele. Să-nvăţaţi În special femeia s-o conduceţi. Cuprindeţi-o pe după coapse Ca să vedeţi cât e de strâns încinsă. din parte-mi. Şi dacă sunteţi măcar semionorabil Le-aduni pe toate-n pălărie. . Dar cât de verde viaţa. Ce alţi n-ar izbuti în ani de zile. şi după câte înţeleg Aveţi şi cutezanţă. <titlu> Mefistofel Ce seacă e. Îmi sunteţi arătos. <titlu> Şcolarul 7Aşa mai zic şi eu. C-atunci şi ceilalţi v-o arată. De la un cap la altul studiezi Înalta lume. mă simt ca-n vis cu întâmplar ea. Spre a lăsa la urmă într-adins Pagina 109 Să meargă totul cum lui Dumnezeu îi place. Învaţă fiecare-atât cât poate. amice. cum le vezi. Va trebui să vă pricepeţi mai vârtos la puls. Tot ah-ul ei şi orice vaiet Se lecuieşte dintr-un singur punct.

<titlu> Faust (intră) Ei. Făr'de-a solicita favoarea De-a-mi scrie câteva cuvinte în album. Veţi fi ca Dumnezeu şi veţi cunoaşte binele şi răul (în limba latină în original). <titlu> Mefistofel Prea bine. Urma-vei cursul. (Scrie şi-i dă albumul. gratuit anume! <titlu> Faust Cu barba asta lung-a mea Uşoarei vieţi cum m-oi deda? <Note> 1.Pagina 110 <titlu> Şcolarul Mi-ar fi cu neputinţă să pornesc la drum. Pagina 111 N-oi izbuti. încotro o vom lua? <titlu> Mefistofel Unde doreşti.1 (închide albumul. străbunul meu.) <titlu> Mefistofel Urmează numai sfatului Ce-l dete şarpele. respectuos şi pleacă. Cu ce folos. cu câtă bucurie. căci niciodat' . Şi te-i înspăimânta cândva De-asemănarea ta cu Dumnezeu.) <titlu> Şcolarul (citeşte) Eritis sicut Deus. scientes bonum et malum. Vedea-vom mica şi-apoi marea lume.

Prin lume eu nu m-am purtat. Cu alţii mă simt tare mic, Voi fi mereu intimidat. <titlu> Mefistofel Amice, las', căci totul vine de la sine Te vei pricepe la viaţă, Vei şti să o priveşti în faţă, De-ndată ce te-ncrezi în tine. <titlu> Faust Cum vom pleca, ieşind din ca Unde ţi-s caii şi trăsura? <titlu> Mefistofel Mantaua mea o vom întinde, Ne-a duce ea prin aer de mătasă. Grijeşte numai să nu iei Desagi prea grei, prea mari, de-acasă. Văzduhul cald, ce-l pregătesc, Ne-a ridica de jos în grabă, Pentru viaţa nouă, ce-o începi, Îţi spun noroc! Şi-acum în slavă! Pivniţa lui Auerbach, la Lipsca. Chef de camarazi veseli <titlu> Frosch Nimeni nu bea? Nimeni nu râde? Ce feţe-s astea? Nici un chiot nu s-aude? O flacără-mi eraţi de obicei, fârtaţilor! Azi focul arde-n paie ude. Pagina 112 <titlu> Brander Numai a ta e vina, că nu vii Ca altă dată cu năzbâtii, cu prostii! <titlu> Frosch (îi toarnă un pahar de vin în creştet) Uite, de toate!

<titlu> Brander Porc, cum altul nu mai ştiu! <titlu> Frosch S-ar spune că doreai să fiu! <titlu> Siebel De vă certaţi, pe-aci e uşa! Cântaţi cu piept lărgit! Beţi şi urlaţi! Începeţi dar, ce aştepta- ţi? <titlu> Altmayer Vai mie, ce mă fac? Îmi spargi urechile. Daţi-mi bumbac! <titlu> Siebel De-abia când bolta sus răsună Puterea basului o simţi în strună. <titlu> Frosch Nu-i locul tău aici, de ţi-a Sări muştarul. Tra-la ! La-la ! la ! <titlu> Altmayer Oh, tra-la! La-la! La! <titlu> Frosch Cântaţi subţire şi înalt! Pagina 113 (Cântă.) Sfântul imperiu roman Cum se mai ţine laolalt'? <titlu> Brander Urât e cântecul! Şi e politic! Şi avan! Ce cântec mizerabil! Mulţumiţi Lui Dumnezeu că de imperiul roman Nu trebuie cu dinadinsul să-ngrijiţi. Că-mi sunteţi deocamdat' scutiţi de-acest amar. Eu, cel puţin, socot ca o dobândă Că nu sunt împărat sau cancelar.

Cu cale-i însă să avem şi noi un căpitan. Ce-aţi spune, dintre noi un papă să ne-alegem? Voi ştiţi ce însuşire hotărăşte, care calitate Înalţă pe bărbat în demnitate.1 <titlu> Frosch Avântă-te în sus, privighetoare dulce, Şi cântă mândrei mele să se culce. <titlu> Siebel Nici un salut iubitei! Vreau să uit. <titlu> Frosch În ciuda ta, mândruţei un sărut! (Cântă.) Zăvor s-aude, şi e noapte, Zăvor s-aude şi-apoi şoapte, Zăvor se-nchide-n dimineaţă, Iubitul iese iar în ceaţă. <Note> 1. Desigur mai mult calitatea de băutor, decât însuşirile erotice. </Note> <titlu> Siebel Tu, cântă numai, preaslăveşte-o noaptea-ntreagă ! Voi râde eu la rândul meu. Pe mine m-a-nşelat, pe tine te mai leagă! Din parte-mi îi urez iubit un spiriduş, Cu ea să-ţi facă şagă după uşi. Şi-un ţap bătrân, leliţă-fă, leliţă-lele, În prag să-ţi facă temenele. Un tânăr zdravăn, ce mai spun, E pentru poama-aceea mult prea bun. N-am să-i mai dau târcoale pe la vetre, Prefer să-i sparg ferestrele cu pietre. <titlu> Brander (lovind cu pumnul în masă) Atenţie! Şi ascultaţi! Veţi recunoaşte Că mă pricep cam la de toate, domnii mei. Îndrăgostiţii stau aci, tăcerea-i paşte. Acestora, precum o cere cuviinţa

Vreau să le cânt pe poftă. Luaţi tonul! Atenţie! Un cântec pe măsură nouă! Şi să cântaţi refrenul, murmurând isonul! (Cântă.) A fost odat' un şobolan, Trăia numai din unt şi slană. Ca doctor Luther el făcu O ceafă groasă, năzdrăvană. Bucătăreasa îi găti Otravă — locul strimt îi deveni Ca de aleanul dragostii. <titlu> Corul (chiotind) Ca de aleanul dragostii. <titlu> Brander Şi şobolanul se-nvârti Pagina 115 Şi din băltoace când bău, El casa toată-o scormoni, Dar furia nu-i folosi. Sărea încolo-ncoaci sări! Şi în curând se osteni Ca de aleanul dragostii. <titlu> Corul Ca de aleanul dragostii. <titlu> Brander Şi-apoi veni în plină zi Şi lângă vatră el căzu, Se zvârcolea şi gâfâia. Bucătăreasa râse: „Ce-a mai fi? Că şobolanul fluieră, ha-ha, Şi ortul popii şi l-a da, Ca de aleanul dragostii." Ca de aleanul dragostii. <titlu> Siebel Se bucură flăcăii de-o nimica toată.

Dar spuneţi-mi e asta o ispravă, Să dai la şobolani otravă? <titlu> Brander Amicul nostru-o face lată. <titlu> Altmayer Borţosul cu chelia lui rotundă! Cât de domestic e la nenoroc! Îşi vede chipul şi asemănarea În şobolanul mistuit de foc ! <titlu> Mefistofel Mai înainte de-orice — un loc de veselie Ţi-arăt. La ăst norod te-aduc Să vezi cât de uşor ştiu unii să trăiască. O sărbătoare-i pentru ei aproape orice zi. Cu haz puţin, cu mulţumire din belşug, Se-nvârt în cercul lor îngust nerozii Ca tinerii pisoi în jurul cozii. Cât timp dureri de cap nu au, Cât timp crâşmaru-i gata să-mprumute, Ei toţi înveseliţi din fleanca dau. <titlu> Brander Aşti oaspeţi vin dintr-o călătorie. Se vede după felul lor aparte Că au sosit tocmai acu, şi de departe. <titlu> Frosch Într-adevăr! Trăiască Lipsea noastră ! E-un mic Paris, şi îşi cultivă cetăţenii! <titlu> Siebel Ce- crezi, străinii ce-ar putea să fie? <titlu> Frosch Îi dibuiesc eu. Daţi-mi-i în grije. La un pahar de vin precum se ştie, Le smulg secretul, lesne, cum un dinte De lapte scoţi unui copil, fără să strige. Din casă boierească parcă vin. Sunt mândri, par dezamăgiţi puţin.

<titlu>Brander Sunt şarlatani de iarmaroc, prinsoare fac! Pagina 117 <titlu> Altmayer Se poate. <titlu> Frosch Las', că-i iscodesc eu, după plac. <titlu> Mefistofel (către Faust) Nu bănuiesc ăştia pe dracu, Nici când sunt daţi de-a berbeleacu, <titlu> Faust Salutul nostru, domnii mei! <titlu> Siebel Şi-al nostru-n schimb ! (încât, privirii la Mefistofel dintr-o parte.) Dintr-un picior de ce-o fi şchiopătând? <titlu> Mefistofel Îngăduiţi, să ne aşezăm şi noi la masă? În loc de bune băuturi, de care nu găsim în casă, Să ne încânte mai curând tovărăşia! <titlu> Altmayer Păreţi un om din cale-afară răsfăţat. <titlu> Frosch Aţi mânecat îmi pare cam târziu din sat? Cu Terchea-berchea aţi cinat? <titlu> Mefistofel Trecurăm tocmai astăzi pe Ia el. Pagina 118 Am stat de vorbă-ndelungat.

Ne-a povestit atâtea despre verii lui. La despărţire zise: Fiecăruia salut să-i spui. (Se-nclină spre Frosch.) <titlu> Altmayer (încet) Avuşi nevoie de aceasta? <titlu> Siebel Şiret patron! <titlu> Frosch L-oi dovedi eu, în alt ton. <titlu> Mefistofel Voci încercate-am auzit cântând, De n-a fost amăgire în ureche. Desigur, cântecul sub aste bolţi Are-un ecou fără pereche. <titlu> Frosch Nu cumva sunteţi un măiestru virtuoz? <titlu> Mefistofel O, nu! puterea-i slabă, numai pofta-i mare. <titlu> Altmayer N-aţi vrea să ziceţi o cântare? <titlu> Mefistofel Dacă doriţi, câte voiţi! Pagina 119 <titlu> Siebel Dar printre altele şi una nouă ! <titlu> Mefistofel Din Spania ne-ntoarserăm în astă-seară, Din a cântărilor şi-a vinurilor ţară. (Cântă.) A fost odat-un rege, Ce-avu un mare purec —

<titlu> Frosch Un purec! Auziţi? L-aţi aşteptat? Un purec! Vai, ce oaspete curat! <titlu> Mefistofel A fost odat-un rege, Ce-avu un mare purec.1 A fost odat', atâta ştiu, Şi regele, aceasta se-nţelege, L-a îndrăgit ca pe un fiu. Un croitor la sine cheamă. Iată, ţi-l dau în scamă, Să iei boierului măsură De pantaloni şi haină. <titlu> Brander Dar croitorului să-i spuneţi C-aşa o vrea satrapul, Să facă potrivit măsura, Că orice cută-n pantaloni O va plăti cu capul. <titlu> Mefistofel Şi purecele-n catifea Umbla acum la curte. <Note> 1. Cântecul purecelui, o batjocură a burgheziei la adresa nobilimii de la curte. </Note> Pagina 120 Purta pe haină cât'e-o stea Şi panglici lungi şi scurte. Iar când ministru deveni, Precum era de prevăzut Şi fraţii lui şi rudele Domni mari la curte s-au făcut. # Dar domni şi doamne la palat Ce cazne-aveau să-ndure.

Regina însăşi, fetele din casă Erau muşcate sub mătasă. Dar n-aveau voie să înjure, Nici să se scarpine-ndesat. Doar noi ne scărpinam când mişcă, Şi purecii-i strivim când pişcă. <titlu> Corul (urlând) Doar noi ne scărpinam când mişcă, Şi purecii-i strivim când pişcă. <titlu> Frosch Bravo, bravo ! încă o dată! <titlu> Siebel Toţi purecii aşa să pată! <titlu> Brander Cu degetele prindeţi-i, că-i pleaşcă! <titlu> Altmayer Trăiască libertatea! Vinul să trăiască! <titlu> Mefistofel Aş bea şi eu, ca libertatea s-o cinstesc, Dar vinurile voastre nu mă ispitesc. Pagina 121 <titlu> Siebel Să n-o mai repetaţi, că-i supărare. <titlu> Mefistofel Mi-e teamă de crâşmar, de vorbe grele, Altfel v-aş îmbia ca unor oaspeţi Un strop ales din pivniţele mele. <titlu> Siebel Dă-ncoa! Răspunderea-i a mea deplină! <titlu> Frosch De faceţi rost de-un bun pahar, v-aducem laude

Către Frosch. Aveţi mai multe? <titlu> Mefistofel Îngăduit e fiecăruia s-aleagă. vreau Perla de la Rin. <titlu> Frosch De-i vorba să aleg. <titlu> Altmayer Aha ! Ai şi-nceput pe buze să te lingi. ce băutură-ţi este dragă? Pagina 122 <titlu> Frosch Nu vă pricep.) Spune-mi mata. <titlu> Brander Doar n-aveţi buţile chiar la intrare? <titlu> Altmayer Acolo-n colţ e coşul cu unelte. ce e. <titlu> Mefistofel Să-mi faceţi rost de-un sfredel lung şi mare. Nevoie am de-o-nghiţitură bună! <titlu> Altmayer Din ţara Rinului veniţi se pare. <titlu> Mefistofel (ia sfredelul.Numai prea mici să nu vă fie mostrele. Căci patria ne dăruieşte cel mai splendid vin. asta-i numai — să scuzaţi — scamatorie ! <titlu> Mefistofel . <titlu> Mefistofel (în timp ce sfredeleşte în masă o gaură) Aduceţi ceară şi-astupaţi cu dopuri! <titlu> Altmayer Oh. Căci dacă e să preţuiesc ce nu-i.

nu sunteţi de părere? Dar grăbiţi-vă! pe faţă-mi spuneţi. Daţi-mi unul dulce.Şi dumneata cam ce doreşti? <titlu> Brander Şampanie să fie! Să dea în clocot. precum vezi <titlu> Siebel (în timp ce Mefistofel s-apropie de locul său) Mărturisesc că vinuri acre tocmai Gâtlejul nu pofteşte. Coarne poartă ţapul. <titlu> Altmayer Nu. . Dar vinurile lor le bea cu sete.) <titlu> Brander Se ocoleşte anevoie ce-i străin şi ce desparte! Ce-i bun — de multe ori ne e departe. Ce vinuri inima vă cere? <titlu> Altmayer De toate! Ce mai întrebaţi? (După ce găurile au fost sfredelite şi astupate. unul a făcut în răstimp dopurile şi astupă găurile. Tokai. Pagina 123 Un neamţ adevărat urăşte pe francezi.) <titlu> Mefistofel (cu gesturi ciudate) Struguri face viţa. ca şi cum un jar ar stinge! (Mefistofel sfredeleşte. <titlu> Mefistofel Să curg-aici vin vechi de. domnul meu! În faţă mă priviţi! Vă ştiu intenţia! Ne păcăliţi! <titlu> Mefistofel Cu oaspeţi nobili ca aceştia Ar fi primejdios.

vinul curge pe jos şi se preface în flacără) Foc! Ajutor! Iadul arde! Pagina 125 . Cinci mii de porci n-o duc mai bine! <titlu> Mefistofel (către Faust) Sunt liberi. izvoare minunate <titlu> Mefistofel Păzea! Pe jos un strop să nu-mi vărsaţi! (Ei beau repetat. <titlu> Siebel (bea neprecaut. Acum deschideţi şi vă desfătaţi <titlu> Toţi (în timp ce scot dopurile şi fiecăruia îi curge în pahar vinul dorit) Cum curgeţi. cum se cuvine. Mi se-nclină capul. Viţa lemn se cheamă. <titlu> Mefistofel Ia seama numai şi-i vedea Cât de magnific bestialitatea se va revela.) <titlu> Toţi Ne merge ca la canibali. vezi-i cum petrec! <titlu> Faust Eu poftă aş avea să plec. ah.Scutur eu şuviţa. Cuvântul e-ndemn. Minune şi semn. Vinul e zeamă. Masa de lemn Pagina 124 Poate şi ea Vin să dea.

<titlu> Mefistofel (descântând flacăra) Foc. foc îi sare în faţă) Ard! Ard! Pagina 126 <titlu> Siebel Dedatu-s-a scamatoriei. tu! Ia-o mai domol! (către ceată) Deocamdat-a fost numai un strop de purgator. elementul meu. bute puturoasă! <titlu> Siebel Coadă de mătură! Pe cine beşteleşti? Drept ce ne iei? <titlu> Brander Bătăi cădea-vor. Loviţi! El nu mai e sub scutul legii! (Ei scot cuţitele şi tăbărăsc spre Mefistofel. vrăjii. <titlu> Siebel Credea-ndrăzneţul că aici Cu hocuspocus se petrece! <titlu> Mefistofel Taci. grindină. să plece. de vrei! <titlu> Altmayer (scoate un dop din masă. <titlu> Siebel Ce-nseamnă astea? Aşteaptă numai! Scump vei plăti! Nu ne cunoşti! <titlu> Frosch Ne crede dumnealui şi beţi şi proşti! <titlu> Altmayer Gândesc să-1 invităm domol.) <titlu> Mefistofel (cu atitudine gravă) .

) <titlu> Siebel Ce noutate? Pagina 127 <titlu> Altmayer Cum? <titlu> Frosch Era acesta nasul tău? <titlu> Brander (către Siebel) Pe-al tău îl ţin în mână eu! <titlu> Altmayer A fost un trăsnet. .Închipuire şi cuvânt Schimbă sens şi loc. cad de pe picioare. mâna să-1 dezmierde. unul împotriva celuilalt şi ridică cuţitele. (Îi prinde pe Siebel de nas. Daţi-mi un scaun. Fiţi aici şi fiţi acolo.) <titlu> Altmayer Ah. fireşte! Şi ţineţi minte voi. struguri! <titlu> Brander Aici lingă pridvor. Ceilalţi se depărtează unul de altul. cum diavolul glumeşte! (Dispare cu Faust. unde sunt? Frumoasă ţară! <titlu> Frosch Podgorii! Văd eu bine oare? <titlu> Siebel Şi struguri.) <titlu> Mefistofel Tu amăgire. Şi vă fie de noroc! (Ceilalţi se opresc miraţi şi se privesc îndelung. legătura ia-o de pe ochi. ce trecu prin mădulare. ce viţă verde! Şi-un strugure! Oh. Toţi fac la fel.

mi-aş şterge încă botul. mestecă şi grijeşte să nu dea în foc.<titlu> Frosch Nu. A doua oară nu-mi mai scapă viu. <titlu> Altmayer Pe uşa pivniţei eu îl văzui ieşind. (Se-ntoarce spre masă. O maimuţă stă lingă căldare. În aburii ce se ridică. zău! Răspundeţi ce mi s-a-ntâmplat? <titlu> Siebel O. Pereţii şi grinzile sunt împodobite cu cele mai ciudate unelte vrăjitoreşti. Maimuţoiul cu puii stau alături şi se încălzesc. Pe-o bute mare-ncălecând — Simt ca un plumb prin glezne şi-n picioare. <titlu> Faust. se ivesc felurite arătări. Mefistofel <titlu> Faust Nebune vrăji. Pagina 128 <titlu> Brander Dar cum a fost cu strugurii povestea? <titlu> Altmayer Şi-apoi să nu crezi în minuni! Dar altora să nu mai spuneţi vestea ! Bucătărie vrăjitorească Pe o vatră joasă o căldare fierbe la foc.) <titlu> Siebel Fu amăgire. ce silă mi-e de ele! Mă porţi pe-aci ca să mă vindeci oare? În volburarea asta de scrinteală? De sfaturi de la babe am nevoie cu tocmeală? Mi-or ajuta asemenea fierturi murdare . unde-i? Vreau să ştiu. 'nşelăciune şi nălucă totul! <titlu> Frosch Credeam că beau. blestematul.

ară! Păstrează-ţi rostul într-un cerc îngust. Dar despre-acesta se vorbeşte-n altă carte. <titlu> Faust Atari isprăvi nu-mi sunt la îndemână Şi n-aş putea să iau hârleţu-n mână. Iată un mijloc De-a te menţine tânăr. <titlu> Faust Destăinuieşte-mi-1 degrabă! Pagina 129 <titlu> Mefistofel N-am să mă feresc. Nu socoti c-ar fi ruşine însuţi tu să gunoieşti Ogorul de pe care seceri. dacă nu cunoşti un leac mai bun! Nădejdile mi-au şi pierit. fără de bani şi fără vrăji. Un mijloc ai. fără gust. de-a ajunge teafăr Până la ani optzeci. N-a născocit încă natura sau vreun spirit Un alt balsam mai izbutit? <titlu> Mefistofel Amice. şi să rămâi luceafăr. vezi că vrăjitoarea trebuie atrasă-n joc? <titlu> Faust De ce numaidecât afurisita babă Cu buruieni şi ierbi? Nu poţi tu însuţi băutura să mi-o fierbi? <titlu> Mefistofel . Trăieşte între dobitoace ca un dobitoc. Hrăneşte-te cu hrană simplă. şi sapă.Treizeci de ani să lapăd de pe mine-acum? Vai mie. Te du pe câmp numaidecât. Există pentru-ntinerire şi un mijloc mai firesc. Într-un capitol mai aparte. <titlu> Mefistofel Ei. Viaţa-ngustă nu mă prinde chiar de loc. ce isteţ te-amesteci iar în treabă.

Lucrarea cere nu numai ştiinţă. <titlu> Mefistofel (către Faust) Cum le găseşti. minunate. (Văzând animalele. <titlu> Mefistofel Cât mă priveşte. aceste animale? <titlu> Faust Mi-e scârbă şi mi-e jale. Spre-a nimeri în cap un cui? E drept că dracul a-nvăţat-o.) Vezi ce prăsilă cu lăbuţe! Pe lângă foc ce slugi drăguţe! (Către animale.Frumoasă pierdere de vreme-ar fi. . rând Pagina 130 Pe rând şi câte-o leacă. Şi-apoi unde mai pui Acele meşteşuguri multe.) Se pare că stăpâna nu-i acasă? <titlu> Animalele La praznic dumneaei s-a dus Pe horn în sus. spuneţi-mi. nimic nu-mi este mai plăcut. Ci şi răbdare care-aşteaptă.) Ei. Dar dracul însuşi nu-i în stare să o facă. (Către animale. zău. Decât cu animale să discut. Un spirit liniştit ani mulţi de ea să ţină seama Căci timpul doar desăvârşeşte zeama. În timp ce mu de poduri aş clădi. <titlu> Mefistofel Cât timp obişnuieşte ca să-mi zboare? <titlu> Animalele Cât timp ne încălzim pe la picioare. afurisite animale. artă.

Ţine-te tu Departe de ea. să ajungă! <titlu> Maimuţoiul (se apropie şi se linguşeşte pe lângă Mefistofel) <titlu> Aruncă zarul. vânt. Ea e de lut. Faceţi zeamă. Ca sticla sună. Cât e de mare Se-nvârte şi umblă Fără-ncetare. Dragul meu fiu.Ce mestecaţi acolo în căldare? Pagina 131 <titlu> Animalele Pentru săraci o ciorbă lungă. <titlu> Mefistofel Aveţi o clientelă mare. E goală-năuntru. Pagina 132 . Sunt viu. Să uit amarul.) <titlu> Maimuţoiul Aceasta e lumea. sunt viu. Şi suflă prin ea Vânt. Mi-e gol buzunarul. rostogolind-o în faţă. Fă să câştig. Cioburi vor fi. S-a sparge-n curând. Bani de-aş avea — Ar fi lumea mea! <titlu> Mefistofel Ce fericit s-ar socoti un maimuţoi cu floace. vei muri. La loterie dacă ar putea să joace! (între timp puii au luat o sferă mare. Vei muri.

. Numaidecât Te-aş dovedi! (Se duce la maimuţă şi o îndeamnă să privească prin sită. </Note> S-alege în oglindă ca-n bulboană? Iubire.<titlu> Mefistofel Ce vrea să fie sita1-aceea? <titlu> Maimuţoiul (o ia din cui) Hoţ dac-ai fi. nici tipsie. împrumută-mi tu aripa Cea mai grăbită. El nu cunoaşte Nici oală. Şi nu ai voie să-1 numeşti? <titlu> Mefistofel Şi oala aceasta ce-i? <titlu> Maimuţoiul şi maimuţa Bicisnicul n-o ştie. ca s-ajung Pe-al ei meleag. <titlu> Mefistofel Dobitoc ce eşti! Fără curtoazie! <titlu> Maimuţoiul Ia pămătufu-n mână ca să vezi! Pe scaun şezi! (Îl sileşte pe Mefistofel să se aşeze. Aluzie la folosirea superstiţioasă a sitei ca mijloc de a dezvălui fapte tăinuite. apropiindu-se sau depărtându-se de ea) Ce văd? Cerească icoană <Note> 1.) <titlu> Faust (care în răstimp a stat în faţa unei oglinzi. cât bate clipa.) Priveşte prin sită! Pe hoţ îl dibuieşti.

) Aicea stă pe tron regala mea persoană. Noi vorbim Şi facem rime. Lipeşte coroana Cu sudoare. apoi sar prin bucătărie cu părţile.) Pagina 134 Pentru tine. E limpede c-asemenea isprăvi sunt cu putinţă! Priveşte. Şi fericită soartă are cel ce-acasă O va conduce ca mireasă! (Faust priveşte necurmat în oglindă. Ca să aplaude la sfârşit el însuşi. pe unde mă-nvârtesc. o coroană lui Mefistofel) Fii tu aşa de bun Puterea ţi-o strânge. Dacă Dumnezeu întâi Vreo şase zile se căzneşte frământând o nefiinţă. se joacă cu pămătuful de pene şi continuă a vorbi. lipseşte doar coroana. O chintesenţă-a cerurilor toate? Există-asemenea făptură pe pământ? <titlu> Mefistofel Desigur. cu sânge! (Umblă stângaci cu coroana. De îndrăznesc să mă apropiu. Şi află că aş şti să-ti dibuiesc O mândră ca aceasta. ce-n privire mi s-abate. N-o mai zăresc decât prin ceaţă.De nu stau ţintuit pe locul unde sunt. <titlu> Faust (privind în oglindă) . Mefistofel întinzându-se în scaun. Pentru mine. Chip prea frumos ! Cel mai frumos din câte sunt! E cu putinţă? O femeie într-atâta de frumoasă? întrezăresc în trupul. Un sceptru-n mână ţiu. de-astă dată. pân'te saturi. <titlu> Animalele (făcând mişcări din cele mai ciudate. încât aceasta se sparge în două. îi aduc cu strigăte.

. (Căldarea.Vai mie! Înnebunesc de-a bine! <titlu> Mefistofel (arătând spre animale) Prin cap acuma şi pe mine Cu ameţeli mă ia. de sar flăcări spre Faust. tu spurcăciune. rămâne scrum. Sunt idei. ce-1 ţine în mână izbeşte între sticle şi oale) Aşa. O glumă e. de care maimuţa n-a avut grijă. Animalele schelălăiesc. în larg de-acum! <titlu> Mefistofel Să recunoaştem. Vrăjitoarea coboară prin flacără cu strigăte îngrozitoare. Că sunt poeţi de mari carate. <titlu> Animalele Şi dacă izbutim Mai cu temei. prin ce gârlici? Intra-v-ar chinul focului în oase! (Mestecă cu lingura mare prin căldare. scroafă blestemată. au. sunt idei! <titlu> Faust Mă arde-n piept. au.) <titlu> Mefistofel (întorcând pămătuful de pene. Mefistofel şi animale. Se produce o mare flacără ce iese prin horn.) <titlu> Vrăjitoarea Au. dă în foc. Mai repede. ce te iau! Căldării nu-i porţi grijă! Şi mă arzi! Afurisit necaz! (Zărindu-i pe Faust şi pe Mefistofel. au! Tu. cel puţin din astea toate. aşa! În cioburi totul! Am să vă-ntind pe labe botul.) Ce se petrece-aici? Ce vreţi prin aste locuri joase? Şi cine-mi sunteţi? V-aţi furişat.

Căci e cam mult de când nu ne-am văzut. cu toţi strigoii de maimuţe! Unde-i respectul.) Nu mă cunoşti? Stârpitură! Nu-ţi mai cunoşti maistrul şi stăpânul? O dată dacă mai lovesc. Nu văd copita. cei doi corbi? <titlu> Mefistofel Îmi scapi cu-atât de astădat'. Şi unde sunt însoţitorii. au ieşit din modă. să iertaţi primirea. după Scriptură. # (Vrăjitoarea se dă înapoi cu furie şi groază. ridic cana. Şi-i drept că de cultură în răstimp Şi dracul s-a contaminat. coarne. Stau altfel însă cu piciorul De care nu mă pot lipsi! Multe neajunsuri printre oameni mi-ar prilejui. <titlu> Vrăjitoarea (dănţuind) Mă pierd cu firea. Pagina 136 Fantoma nu mai are nordic nimb. coadă. ca să mint? Sau poate-aştepţi să mă prezint? <titlu> Vrăjitoarea Stăpâne Doamne. de minteanul meu cel roş? Ascunsu-mi-am obrazul. Văzând aici pe domn Satana! <titlu> Mefistofel Ăst nume nu-1 rosti! îţi interzic! <titlu> Vrăjitoarea De ce? Doar nu e nume de nimic! .Şi tactul ce se cere La melodia ta anume. Nici gheare. deşi ochii mei nu-s orbi. ca atâţia dintre tinerii cuconi Mă folosesc de pulpe false printre vii. Te sfarm. De-aceea.

ăsta-i blazonul care-1 port. c-atunci e bine. Un cavaler sunt ca şi alţii. Să mă numeşti baron.<titlu> Mefistofel De mult e-n cartea basmelor trecut. Căci anii sucurilor nu trec în zadar.) Dar dacă cineva nepregătit pe gât 1-a tras.'nvaţă pe de rost Pagina 137 C-acesta-i felul cuviincios De-a te purta cu vrăjitoarele frumos! <titlu> Vrăjitoarea Şi-acuma spuneţi. domnii ce doresc? <titlu> Mefistofel Din cunoscuta băutură — un pahar. minte ţine! Am sânge nobil. cum totdeaun-aţi fost! <titlu> Mefistofel Amice. de ăsta au scăpat. <titlu> Mefistofel E un prieten bun.) <titlu> Vrăjitoarea (râde peste măsură) Ha-ha! E încă-n felul vostru. Vă dau un păhărel. (încet. O ştiţi. dar răii au rămas. Aicea am un must Din care şi eu câteodat' mai gust. nu mai trăieşte nici un ceas. cum o-ntoarceţi. Cel Rău. şi s-a făcut. Deci fă ce ştii cu-a ta bucătărie! . sunt boier. <titlu> Vrăjitoarea Prea bucuros. Priveşte-ncoa. Nu mai miroase sticla neplăcut. Şiret. Dar oamenii mai buni nu s-au făcut. (Face un gest obscen. Vreau de folos să-i fie. nu-s de pripas.

drept pupitru. citind dintr-o carte) Înţelege cu temei: Din unul fă zece. Fă dintr-o dată trei. nu fi aşa de-nchis! O drege şi ea. doar de râs! Severule. ce vreţi cu toate aste? Ţicnelile acestea şi zănaticile semne. Scoate pe doi. <titlu> Mefistofel Ei fie! Pozne-s toate. Din băutură dă-i o cupă plină! (Vrăjitoarea face cu gesturi stranii un cerc şi adună lucruri ciudate în el. şi să-i ţină făcliile. Şi totul s-a copt. Fă şapte şi opt.) <titlu> Vrăjitoarea (cu emfază. (îl sileşte pe Faust să intre în cerc. Astfel îţi zic. Vrăjitoarea aduce apoi o carte mare şi aşează maimuţele în cerc. în acest timp se aude clinchet de pahare şi căldările încep să sune. E tabla-nmulţirii Deasupra firii. îi face semn lui Faust să se apropie. ca să-i servească. iscându-se o muzică. Pe patru fă-1 uitat. Şi nouă e unul Şi zece nimic.1 <titlu> Faust . Din cinci şi şase.) <titlu> Faust (către Mefistofel) Nu zău. Înşelăciunea asta demodată. spun şi eu.Închide cercul şi vrăjind te-nclină. C-atunci eşti bogat. Ca zeama straşnic să-ţi priiască. dup-o pravilă vrăcească. În stare nu-s să mă îndemne. aşa cum stau cu spatele. Asta.

ca s-o ia. arta asta-i veche. Ar fi ceva de înţeles şi pentru minte. Îmi pare că aud vorbind în cor Mii de nebuni sau şi mai mult. Pierdui şi eu cu ea nopţi multe. Puterea-naltă a ştiinţei Ascunsă e întregii lunii.1 Se flecăreşte astfel fără stinghereală. Un obicei a fost prin vremuri totdeauna Cu unu şi cu trei. sibilă2 minunată! Întinde băutura. <Note> Nonsensuri magice.S-ar spune că băbuşca are febră! <titlu> Mefistofel Până să-ncheie. <titlu> Faust Ce este-acest nonsens. umple cupa Până la gură. unde te-ndrumi. Când te gândeşti. nouă. când ascult. <titlu> Vrăjitoarea Unde te-ntorci. </Note> Amice. <titlu> Mefistofel Destul acum. Dar celui care nu gândeşte Cu dărnicie ea se-mpărtăşeşte. e încă hăt departe. cu trei şi unul. Să răspândeşti erori. ani întregi: O contradicţie perfectă Rămâne-o taină deopotrivă Pentru scrintiţi şi pentru breji. Dar cine mai pofteşte să discute cu nebunul? Se crede de-obicei că unde se aud cuvinte. . E-un om trecut prin multe demnităţi. Aşa e însă toată-această carte. Amicului n-are să-i strice-nghiţitura. nu adevăr. ce-1 spune? Îmi crapă capul. te iei de păr.

de-1 ziceţi. Puterea băuturii-n toate te pătrundă! Apoi te-oi învăţa nobleţă trândăviei.) <titlu> Mefistofel Afară-n larg! E bine să te mişti! <titlu> Vrăjitoarea De bine fie-vă înghiţitura! <titlu> Mefistofel (către vrăjitoare) Dar dac-ar fi să-ţi împlinesc vreo poftă vie. un efect aparte! <titlu> Mefistofel (către Faust) Vino mai repede din încăperea scundă! Va trebui s-asuzi din abundenţă. aici.) <titlu> Mefistofel Dă drumul numai băuturii pe gâtlej.Şi care-a tras licori destule la măsea. 2. Nu e din carte. . ca iedul va sări. </Note> Se spune că te tutuieşti cu dracul. Mefistofel ironizează dogma trinităţii. Simţiţi. Şi inimii ea fi-va leac. <Note> 1. decât . Când Faust o duce la gură. în cupă. Sibilă" nu înseamnă. Să nu mi-o spui decât în nopţi de Valpurgie! <titlu> Vrăjitoarea (către Faust) Un cântec vă mai dau. (Vrăjitoarea toarnă băutura. de-un fleac? (Vrăjitoarea şterge cercul.vrăjitoare". sare o flacără. cu multe ceremonii. Şi în curând cu desfătare vei simţi Cum Cupido trezit. Faust iese din rotocol. Şi te sfiieşti de-o flacără.

Tăioasă la cuvânt. personaj din Iliada. cum îi plăcu să fie — Să te încânţi de ea la nebunie! (Mefistofel apare.) Cu-această băutură-n trup. şi nici frumoasă. E vorba de Elena. pot să îndrăznesc Să mă alătur. Pagina 141 # (încet.) <titlu> Faust Frumoasă-i. <titlu> Faust Frumoasă domnişoară. Margareta se fereşte. Ce frumoasă fată! <titlu> Mefistofel Izvodul frumuseţii palpitând de viaţă Îl vei vedea-n curând aievea-n faţă. Pot să mă duc şi ne-nsoţită-acasă.<titlu> Faust Îngăduie-mi să mai privesc o dată Minunea din oglindă. să vă însoţesc? <titlu> Margareta Nici domnişoară2 nu-s. Roşaţa buzelor şi a obrazului lumină Să nu le uiţi o veşnicie! Şi felul cum privirea şi-o înclină Ce cald prin inimă te ia. fără număr. </Note> . 2. (Faust vrea s-o prindă de braţ. Acest titlu se dădea în epoca feudală numai nobilelor nemăritate. Margareta trecând. trece.) <Note> 1. O stradă Faust. mă crezi? În orişice femeie pe Elena1 ai s-o vezi. Doamne! Ce copilă! N-am mai văzut asemenea făptură. Are virtuţi desigur. epopeea antică spunea că din cauza ei ar fi izbucnit războiul Troiei.

Mă furişai pe lângă ei doar din curiozitate. n-ai cumpănit. Vreo paisprezece zile-mi trebui numai spre a iscodi Împrejurările de-aci.Pagina 142 <titlu> Faust Ascultă. <titlu> Mefistofel Ei las'! Aceea de la popa vine. Dar nu se poate-ntocmai totdeauna! <titlu> Faust Slăbeşte-mă şi nu-mi vorbi de' lege! Magistre. nici favoare. prilejul potrivit. la spovedanie s-a dus pentru nimic. A dezlegat-o de păcate. Nevinovată e. Nu am asupra ei nici o putere! <titlu> Faust Dar a trecut de paisprezece ani! <titlu> Mefistofel Vorbiţi de-a dreptul ca un uşuratic Care doreşte pentru sine orice floare. 'n faţă-ţi stau şi una Îţi spun: dacă la noapte fata În braţe nu mi s-a fi odihnit — Să mă socoti de tine despărţit! Pagina 143 <titlu> Mefistofel Ce-i cu putinţă şi ce nu. de la strană. Ce-ndrituit n-ar fi a le culege. . Închipuindu-şi că prilej nu este. Şi numai fiindcă obiceiul cere. să-mi faci rost de fetişcană! <titlu> Mefistofel De care? <titlu> Faust De-aceea care tocmai a trecut.

Ca focul. să-mi alin. când peste fel şi fel de piedici. chiar şi fără asta. Să nu mai pierdem nici o clipă. O cursă trebuie să-ntindem.<titlu> Faust Nestingherit doar şapte ceasuri dac-aş fi Te-asigur că de dracul n-aş avea nevoie Spre a seduce o asemenea fetită! <titlu> Mefistofel Vorbiţi acum ca un franţuz de viţă. Fă-mi rost de vreo năframă sau de-o jartieră. <titlu> Mefistofel Ca să vedeţi că sunt dispus Pagina 145 Arzândei voastre suferinţe să-i servesc. Dar în răstimp cu bucurie veţi putea . de-aş avea Ceva: să mă conduci acas' la ea. Cum e. Dar. Prin curse şi nimicuri la iubită-ajungi. Nu cucerim cu-asalt nimic aci. Ce foloseşte o plăcere-aşa de-a dreptul. <titlu> Faust Ah. <titlu>Faust Şi am s-o văd? Va fi a mea? Mefistofel Amice. Precum atâtea anecdote-arată! <titlu> Faust Ani poftă. altfel totul e degeaba. dacă tu nu mi-o alungi <titlu> Mefistofel Acu ascultă că nu-i glumă. rogu-vă. ba! Căci ea va fi la o vecină. Cu fetişcana-aceasta n-o să meargă-n grabă. dorul. În odăiţa ei chiar astăzi vă călăuzesc. măcar de la dragul meu de înger. dintr-o dată? Căci bucuria nu-i nici pe departe-aşa de mare. nu vă mâhniţi prea tare.

să-i pot duce un cadou. <titlu> Faust Atunci la ce mai stăm? Să mergem. (Pleacă. Şi într-un fel din vorba-i îndrăzneaţă.) <titlu> Mefistofel. I se putea citi pe faţă. <titlu> Margareta (împletindu-şi şi legându-şi cosiţele) Ah. (Iese. N-are să fie în zadar. <titlu> Mefistofel E prea devreme. ce n-aş da să ştiu Pagina 145 # Domnul de astăzi cine-a fost! Părea cutezător de-a binelea. <titlu> Seară O odăiţă curăţică. <titlu> Mefistofel (iscodind în preajmă) . Faust <titlu> Mefistofel Intraţi încet! Şi-aveţi de toate! <titlu> Faust (după oarecare tăcere) Te rog acuma singur să mă laşi. <titlu> Faust Grijeşte.) <titlu> Mefistofel Ce grijuliu şi cât de brav! Numaidecât un dar! Cunosc atâtea-ascunse locuri. Unde comori secrete ard cu focuri. Din casă mare şi cu nobil rost. şi alte bucurii spera.Adulmeca.

Al rânduielii şi al mulţumirii. fotoliu. să stau pierdut în reverii. i-ai ocrotit. prin voi. Aş rămânea. Din ce sacră plămădire. Pagina 145 Poate c-aici. ce cu dulci Speranţe-ti potoleşti amarul. lumină de amurg.) # Ah. duhul tău. În truda şi în bucuria lor. S-a împlinit chipul divin! # . iubire. Căsuţa un imperiu ceresc devine! Şi-aici? (Dă în lături o perdea de la pat. copilă.) <titlu> Faust (privind împrejur) Binevenită fii. Între pereţii-nguşti. Copila-aici dormea. care şi pe-naintaşi. (Iese. plin De caldă viaţă. În preajmă simt. cutremurată de evlavie. a sărutat Veşteda mână a părintelui străbun. ce prăpastie de voluptate M-atrage. Chiar firul de nisip îl simt în jurul tău făcând ocolul. Respiră-n preajmă simţământul păcii.Nu toate fetele se ţin aşa curate.) Primeşte-mă. De câte ori în jurul tronului acesta Copiii nu s-au hârjonit. Să stau aici. ce loc al fericirii! (S-aşază în fotoliul de piele de lângă pat. tu-n uşoare visuri peste fire Un înger ai întruchipat aici. eternitate. Cel ce te-ndrumă zi cu zi. Iubita mea. cu pieptul fraged. prin tine. Cel ce te-ndeamnă să întinzi curat covorul. Cum freamătă. cu mulţumire pentru Moş Crăciun. Beteală care umpli sanctuarul! Cuprinde-mi inima. Iubite mâini şi chip zeiesc. al rânduielii şi-mplinirii. În sărăcia-aceasta ce belşug. Natură.

În ceafă eu mă scarpin. Că vezi. <titlu> Mefistofel Aceasta-i. scumpul timp. Dar sper să nu fiţi într-atîta de zgârcit. într-un ungher. <titlu> Mefistofel (intrând) Haideţi. <titlu> Faust Nu ştiu. mă jur pe cer. Topit şi-ntins cu faţa la podea. Pagina 147 <titlu> Faust Să plec. S-a pierde fata tot privind. s-o fac sau nu? <titlu> Mefistofel Mai întrebaţi? Sau vreţi ea să păstraţi comoara? Atunci vă sfătuiesc. mai repede! C-o văd venind. Marele om.) . Rost vă făcui de-o cutiuţă Aşa la repezeală dintr-un loc.Şi tu? Ce te-a adus? Ce-adânc şi tainic sunt mişcat! Ce vrei? Şi inima de ce e grea? Sărmane Faust. şi jocul joc. Să nu mă mai întorc. nebuna poftă s-o lăsaţi. Şi-acuma mă destram în vis. S-o aşezaţi în dulăpior. O jucărie sunt oricărei adieri? Dac-ar intra acum — cu suflet strâns Ai ispăşi fărădelegea ta. copilul e copil. Să plec. Să mă scutiţi de altă oboseală Şi să-mi cruţaţi frumosul. cum te-ai schimbat! Văzduh de vrajă m-a cuprins? Eram împins doar să mă bucur. pentru ea. Niscai lucioase lucruşoare Am pus în cutiuţă. iată. ce mic s-ar face. iscodesc (Pune cutiuţa în dulap şi închide.

Aş vrea să vie mama-acasă.) Şi totuşi parc-afară nu e cald. Şi domnia voastră vă uitaţi Cu gravă aiureală.# Copila tânără cum aş putea Pe voia inimii să v-o-nvârtesc. Murind.) Mă-năbuş. Viteji chemă la el. # Iar când a fost să moară Cetăţi şi-a numărat. # Regească masă-ntinse. şi câte Mi se năzar de la un colţ la celălalt. iubita-i dete De aur un pahar. Ce năduh aici! Pagina 147 (Deschide fereastra.) A fost un rege-n Tule1 Fidel nespus. Fior pe spate mi se lasă. Urmaşului le dete. (Începe a cânta. Ah ce fricoasă fată sunt. Şi ochiu-i lăcrima. mi-e nu ştiu cum. Simt nu ştiu ce. dezbrăcându-se. . în dar.) <titlu> Margareta (Cu o lampă. ca şi cum ar fi-ntr-o sală De cursuri să intraţi Şi ca şi cum în faţa ochilor v-ar sta Aievea întrupate fizica şi metafizica ! # Să mergem repede! (Ies. # Drag mai presus de toate Paharul îşi golea La orişice ospeţe. Paharul nu 1-a dat.

) Cutia-aceasta cum ajunse-aicea dintr-o dat'? Dulapul 1-am închis. Ce-o fi-năuntru oare? De mirat! Se poate cineva să-1 fi adus zălog. o ştiu. te uită! Aşa ceva nu mai văzui. Dar lăudată e cu glasul-jumătate. La mare. <Note/> Pagina 149 (Deschide dulapul să-şi atârne veşmintele şi zăreşte cutia cu bijuterii.În sala părintească. în castel. . sau nu? De-o panglică atârnă o cheiţă. C-o astfel de podoabă chiar şi o domniţă De mare sărbătoare s-ar putea împodobi.) # Ah. Şi aruncă paharul În val ca-ntr-un mormânt. în mare Tot mai adânc căzând. <Note> 1. (Deschide. (încearcă podoabele în faţa oglinzii. tinereţe? E bună şi ea. Şi mama poate împrumut a dat — Am s-o deschid. # El îl văzu.) # Cerceii barem dac-ar fi ai mei! De-ndată-arăţi cu totul altfel şi Te-mbujorezi ca macii. La ce-ţi ajută frumuseţea. Doamne. # Acolo sta bătrânul Aprinse vinuri bând. N-a mai băut nicicând. Pleoapele-i căzură. Mă prinde oare lanţul auriu-verzui? A cui o fi podoaba? În oglindă m-aş privi. Dumnezeule. Tule. numele dat de romani unui ostrov legendar din ţinuturile extreme de miazănoapte. nu zic ba.

Mâncă ceaslovul fără oboseală. cu simţ avan Dacă un lucru-i sacru sau profan. Iar când în dulăpior a dat de dar. Pagina 150 Ca să-mi descarc în voie firea Şi blestemului să-i fac vad! <titlu> Faust Dar ce e? Ce te strânge ? Ce necaz? În viaţa mea nu am văzut asemenea obraz! <titlu> Mefistofel M-aş da eu însumi dracului. „Copila mea—ea zise—bunul nu-i agonisit pe drept. <titlu> Mefistofel Blestem! Aş vrea să ştiu ceva mai rău decât iubirea Dispreţuită. direticând. văzând cutia. decât toate elementele din iad.Cu milă oarecum şi pe departe. umblând încolo şi încoace. Simţi că nu-i cu mare har. Adulmecă. şi de aur Atârnă totuşi totul. noi săracii! <titlu> Plimbare Faust pe gânduri. <titlu> Faust Ţi s-a sucit ceva în cap? Ce bine-ţi sade Să te înfurii ca nebunii tocmai tu! <titlu> Mefistofel Închipuiţi-vă! Gătelile menite Margaretei Un popă dispărute le făcu! A fost aşa că mamă-sa. de mi-ar fi leac. A început să-i fie teamă: Are femeia nas. Ah. ce nu se-nşală. . Şi dacă însumi nu aş fi un drac. Spre aur se îndrumă. Mefistofel îl întâmpină.

Ţări şi imperii din belşug a înghiţit. priveliştea-i era pe plac. Cu toate că nu poate fi chiar fără Dumnezeu Cel ce 1-a furişat în dulăpiorul meu". <titlu> Mefistofel Şi popa încheie. Cu mana cerului ea are să ne bucure!" Margareta îşi strâmbă guriţa într-o parte: „Ei. luând podoabe şi inel Parc-ar fi fost nimica toată. nici ce se cade. un dar de care nu am parte. Nu ştie biata nici ce vrea. Gândeşte la podoabe şi cercei necontenit Şi mai vârtos la cel ce i le-a dăruit." <titlu> Faust E-un obicei acesta ce şi altora le place Un rege şi-un evreu la fel pot face. L-om închina mai bine Maicii Preciste. Pagina 151 El zise: „Asta-nseamnă vrednicie! Cine se-nvinge — dobândeşte dar întru vecii Biserica are un bun stomac. Chemă un popă fără-ntârziere muma. Femei. Răsplată Cerească le-a promis din plin. Şi seminţia slabă simţitu-s-a edificată. Privi cu jind. <titlu> Faust . sângele din piept. Şi încă niciodată nu s-a ciumurlit.El va să-ţi mistuie puterea. N-a mulţumit mai mult sau mai puţin Decât pentru un coş de nuci. Şi popa. ce să-i faci. numai biserica s-a-nvrednicit Să mistuie un bun nedrept şi rătăcit. deîndat' ce înţelese gluma. <titlu> Faust Şi Margareta? <titlu> Mefistofel Tulburată sade.

De alte giuvaere să-i faci rost. diavole nu-mi fi! Fă rost de alte giuvaiere. cu nimic eu nu 1-am tulburat. Luat-a lumea-n cap. Molâu şi lânced. Şi totuşi.) # Poate-a murit! — Din grija asta cum mai ies? Dac-aş avea măcar certificatul de deces! (Margareta vine. (Plânge. Că-ntâiele şi-aşa prea preţioase nu au fost. vă servesc cu bucurie! (Faust pleacă.) <titlu> Margareta Ah. da — joc de copii e totul pentru domnul meu! Pagina 152 <titlu> Faust Îndrumă lucrurile după pofta mea. stele.) <titlu> Casa vecinei Marta singură Să-1 ierte Dumnezeu pe soţul meu la drum pornit! Nu mi-a făcut el prea mult bine. <titlu> Mefistofel O. Şi ştie Dumnezeu cât 1-am iubit.De-amărăciunea ei îmi pare rău. Îndeosebi după vecina ei să mi te ţii.) <titlu> Mefistofel Un astfel de nebun îndrăgostit e-n stare De dragul mândrei sale Să spargă c-un de tunet soare. Şi spre a-i fi pe plac — şi alte cele! (Pleacă. şi cum. cum nicidecum nu se cuvine. n-adăsta! <titlu> Mefistofel Stăpâne. Şi singură acasă m-a lăsat. doamnă Marta! . lună.

am găsit o cutiuţă. tu făptură! <titlu> Margareta Cu ele să m-arăt. Taci din gură. Nici la biserică. le-arăţi Pe rând. Şi strălucite salbe înăuntru Şi giuvaere. Un dar frumos. Şi dacă se va da prilej. draga mea? <titlu> Margareta Aproape cad.Pagina 153 <titlu> Marta Ce e. n-o să se poată. iar în ochii lumii Bijuteria nouă repede se face veche. Te plimbi un ceas pe la oglindă Din cămăruţă până-n tindă. În dulăpior o cutiuţă de-abanos. întâi un lanţ. Pagina 154 <titlu> Margareta . <titlu> Marta Treci numai pe la mine-n orice haină Şi-ţi pui podoabele în taină. în odaie. prea fericită. genunchii mi se taie! Dar. Mult mai frumos decât întâia oară! <titlu> Marta De astă dat' nu le-arăta măicuţei. Te pomeneşti că şi a doua oară Le duce la duhovnic! <titlu> Margareta Ah uitaţi-vă. pe la serbări. şi nici pe stradă. apoi o perlă în ureche. Măicuţa n-o să vadă. priviţi! <titlu> Marta (o împodobeşte) Frumos îţi vin.

Scuzaţi-mă. Pagina 155 <titlu> Margareta O biată fată sunt. Ah.) Voiam de doamna Marta Schwerdtlein să întreb. Te crede domnul o domniţă.Cine o fi cel ce-n odaie mi le-a furişat? Eu cred că nu-i lucru curat. fetiţă dragă. Vreau să mă-ntorc după amiazi. că e prea mare. vă rog. <titlu> Marta (tare) Închipuie-ţi. Aveţi fiinţă nu ştiu cum. înaltă vizită. Ce-aveţi să-mi spuneţi? <titlu> Mefistofel (încet către Marta) Destul îmi e ca vă cunosc. se pare. nici podoabe. (Bate cineva la uşă. doar n-a fi mama! <titlu> Marta (privind prin perdeluţa de la geam) E-un domn străin. <titlu> Mefistofel O.) <titlu> Margareta Ah. Doamne. Dumnezeule.) <titlu> Mefistofel Să intru mi-am permis. Iertaţi-mi libertatea. Nu-s ale mele nici inele. Ce bun e domnul. aşa de-a dreptul. fără şagă. — Intră! (Mefistofel intră. ce-mi luai. Aveţi o nobilă. şi-o ageră privire: . Cum să încep? (Se dă înapoi respectuos în faţa Margaretei. nu e vorba numai de podoabe. <titlu> Marta Eu sunt.

domnule? Ce este? <titlu> Mefistofel Aş fi dorit să am mai bună veste! Nădăjduiesc să nu mă pedepsiţi Pentru ce-aduc din depărtări. bucuria suferinţe arc.Ce mult mă bucur. Prin preajma sfântului Antoniu. <titlu> Marta Şi altceva n-aveţi de-mpărtăşit? . În loc sfinţit. <titlu> Mefistofel La Padova el este-nmormântat. <titlu> Marta Ce-aduceţi. <titlu> Mefistofel Aşa e. Pe veşnic rece aşternut e îngropat. vai! Bărbatul meu e mort! Sunt fără grai! <titlu> Margareta Nu desperaţi. ah. c-am găsit primire. dragă doamnă! <titlu> Mefistofel Rog ascultaţi trista poveste de departe <titlu> Margareta Aş vrea ca niciodat' să nu iubesc. viaţa lui cum s-a sfârşit. Căci pierderea m-ar tulbura de moarte. Bărbatul dumneavoastră-i mort Şi vă trimite salutări! <titlu> Marta E mort? Ce credincioasă inimă! Vai. suferinţa bucurie! Pagina 156 <titlu> Marta Istorisiţi.

vreun giuvaer de preţ. Să ţii în braţe o făptură-atât de dragă. de altfel. <titlu> Margareta O nu. <titlu> Mefistofel Nu om de rând va fi. cerşind Mai bucuros decât să-1 cheltuiască. în care-ades Căzut-a.<titlu> Mefistofel O rugăminte totuşi. de greşelile. flămânzind. Şi-1 ţine de-amintire. </Nota> Pagina 157 <titlu> Mefistofel Vă faceţi vrednică de a vă mărita Numaidecât. Rău îi părea. grea şi mare: Să i se cânte liturghii. dar banul El n-avu cum să-1 risipească. ci un galant. Nu-i şi pace l <titlu> Mefistofel . Se plângea de nenorocu-i mai ales. Pe care orice calfă îl păstrează-n săculeţ. Ar fi un dar ceresc pentru viaţa-ntreagă. <titlu> Margareta Ah. copila mea. <Nota> Formă incorectă în original. aceasta încă nu se poate. Dar altceva nu am în buzunare. <titlu> Mefistofel Madam1. <titlu> Margareta Nu-i obicei aici în ţară. amabila. <titlu> Marta Ce! Nici măcar un ban. îmi pare rău. trei sute numai. ce nefericiţi sunt oamenii! Prin slujbe voi cată a-1 pomeni.

Aflai c-avea-n socoata petrecaniei cam multe. pe cât mă cred. Un aşternut avea ceva mai bun decât gunoiul De paie putrede. Spunea: „Când am plecat din Malta. Şi încă pâne în înţelesul cel mai larg. muncind să mă omor. că meseria.asta dacă m-ar ierta. că soţia mi le-am părăsit. .Că este sau că nu-i. cunoscător. Oh. Aşa striga: „Cum trebuie să mă urăsc şi cât De-adânc. „Eram adus — spunea — copii a face." <titlu> Marta Cum a putut să uite într-atât de toate." <titlu> Marta Minţea! Să minţi în marginea mormântului! <titlu> Mefistofel De sunt. amintirea mă omoară. de truda mea de zi şi noapte? <titlu> Mefistofel Cu drag el vă avea aminte. în viaţa. puţin. Iar partea mea să n-o mănânc în pace. ce are-a face? <titlu> Marta Urmaţi cu povestirea! <titlu> Mefistofel Am stat la căpătâiul său. dar el muri ca un creştin. Silit apoi o pâne să câştig. De dragostea. Pagina 158 <titlu> Mefistofel „Dar Dumnezeu o ştie — spuse el din rost — Mai vinovată decât mine ea a fost. Aşa spunea: Oh." <titlu> Marta (plângând) Sărmanul bunul soţ! De mult eu 1-am iertat. e sigur Că aiura în agonie.

nici suferinţa. cu dulciuri pot să meargă şi amaruri. Ce-avea până la moarte să le simtă. Iubea numai prea mult călătoria-n depărtai Femeile străine. ce-şi păgubea soţie şi copii! Nu i-au putut împiedica Viaţa ruşinoasă. ticălosul! Hoţ. .Pentru soţie şi copii rugatu-m-am fierbinte. <titlu> Marta Ah. Şi-ntr-adevăr porneam sub graţie cerească. Căci ni s-a dat să prindem o corabie turcească Ducând comori de-ale sultanului pe ea. <titlu> Mefistofel Ei da. <titlu> Marta O. vinul din alte ţări. S-a risipit şi partea-i de comoară! Frumos şi dulce 1-a luat o domnişoară Pagina 159 Când se plimba prin Neapole fără de ţinte Şi-i arătă o dragoste cu urme. nici mizeria." <titlu> Marta Dar cum? Dar unde-i? A-ngropat-o poate? <titlu> Mefistofel Cine-ar putea să spună-n care vânt. Şi blestematul joc de zaruri. Dar m-aş uita-n răstimp după un alt drăguţ. de-aceea el e-acuma mort. în locul dumneavoastră dac-aş fi. Şi eu primii. precum se cuvenea. din toate. Doamne. un an plinuţ Eu doliu m-aş hotărî să port. Un mai drăguţ scrântit e greu de-aflat. <titlu> Mefistofel Vedeţi. O parte bine-bine măsurată. Şi vitejia noastră îşi găsea răsplată. cum a fost al meu bărbat Nu mai găsesc uşor pe altul.

Când.) Adio şi-o-nchinare-adâncă! <titlu> Margareta Cu bine! <titlu> Marta O vorbă încă! Aş vrea să am. Sunt prietenă în toate-a bunei rânduieli. Vă jur că în asemenea condiţii. veţi avea dovadă. iubitul meu fu îngropat. Căci eu mai am un foarte-ales însoţitor.Dacă şi el din partea sa Cam tot atâtea cu vederea îţi trecea. cum. domnului îi place să glumească. Ce jale! Dar moartea-aş vrea să i-o citesc şi în jurnale. dragă doamnă. întâi aici. Pagina 160 (Către Margareta. <titlu> Mefistofel Da. <titlu> Marta Desigur. mărturie Şi adevărul veţi afla şi dintr-o altă gură. L-aduc în faţa domnului judecător. . după cum mi-e felul Eu însumi aş schimba cu dumneata inelul.) Dumneavoastră. să pier degrabă-n vânt. Şi dacă-ngăduiţi. cu inima cum staţi? <titlu> Margareta Ce înţelege domnul prin aceasta? <titlu> Mefistofel (pentru sine) Tu. nevinovat copil! (Tare. un certificat. Ca asta şi pe diavolul 1-ar crede pe cuvânt. <titlu> Mefistofel (pentru sine) Să plec acum. dacă se poate. bun. unde.

domnilor. Umblat în lume. E o femeie ca făcută pentru arta Şi meşteşugul de codoşea.<titlu> Marta Cum să vă rog? Cum să v-o cer? <titlu> Mefistofel De faţă fi-va şi fetiţa? Un brav băiat. face-se? Mai trebuieşte mult? Sau stăm pe loc? <titlu> Mefistofel Ah. Mefistofel <titlu> Faust Ei. deci. O veţi vedea deseară la vecina ci. Cu domnişoare-ndeosebi. <titlu> Stradă <titlu> Faust. când nu mai e lumină. <titlu> Mefistofel N-ar trebui s-o faceţi nici în faţa unui rege <titlu> Marta Deseară. după pofta noastră. Gata sunt. Vă aşteptăm în dosul casei. Poftim! . bravo! Vă găsesc cuprins de foc? Încă puţin şi Margareta este-a voastră. ce cavaler! Pagina 161 <titlu> Margareta în faţa domnilor m-aş înroşi Şi cu sfiala m-aş alege. în grădină. <titlu> Faust Stăm bine. <titlu> Mefistofel Se cere însă ceva-n schimb! <titlu> Faust O slujbă pentru alta. la Marta.

nu veţi spune C-aţi fi ştiut despre acestea un cuvânt mai mult Decât despre decesul domnului în chestiune. <titlu> Mefistofel Sancta Simplicitas!1 Nu e nevoie de nimic. <titlu> Faust Va trebui să facem deci Călătoria pân-acolo mai întâi. Exclamaţia reformatorului Hus. sincer dacă sunteţi. <titlu> Faust Un mincinos rămâi şi un sofist. planul ţi-1 stric. E-ntâia oară că-n viaţă Depuneţi falsă mărturie? Oare n-aţi dat de-atâtea ori solemne definiţii. <titlu> Mefistofel Om sfânt ce eşti!. lume. <Nota> 1. Sfântă naivitate. despre tot ce-n ea se mişcă Şi despre om şi despre tot ce-n inimă se iscă? N-aţi ridicat de-atâtea ori obraznic fruntea? Şi totuşi. în limba latină în original. Aud? Ascult. când a fost ars pe rug. Fiţi martor. <titlu> Faust De nu ştii altceva mai bun. Nu v-aţi rostit cu îndrăzneaţă vorbărie Despre dumnezeire. </Nota> Pagina 163 . <titlu> Mefistofel Aşa ar fi de n-aş cunoaşte totul mai adânc.Pagina 162 <titlu> Mefistofel Pentr-un certificat se cere mărturii să fim. făr-a şti prea mult. Că soţul ei zace-n pământ La Padova în loc prea sfânt.

lasă astea! — Când pentru vârtejul Pentru simţirea ce mă ia cu foc. Un nume dibuiesc. Despre-un îndemn ceresc. Din parte-mi sunt sătul de flecăreală. Ce fel ţi-ar sta Plămânii să mi-i cruţi de oboseală? Cel ce dreptate vrea cu orice preţ să aibă. la braţ. joc? <titlu> Mefistofel De partea mea-i dreptatea totuşi! <titlu> Faust Ah. şi din toată inima! <titlu> Mefistofel îi vei vorbi despre eterna dragoste. E asta doar minciună. conteneşte. Din minţi vei scoate pe sărmana Margareta. o va avea. în al cinstei nume. veşnică şi infinită o numesc pe rând. îngăduinţa dumneavoastră-mi dă sfială.Căci mâne. Pagina 164 <titlu> Grădină Margareta şi Faust. <titlu> Margareta Ah. nu-ncape îndoială. Cerească. de care ard. <titlu> Faust Desigur. rogu-te. Dreptate ai. vreţi să mă scutiţi. far' de-a găsi vreunul. fiindcă eu n-am încotro. Jurând pe toată dragostea din lume. Când flacăra. . atotputernic – Din inimă ţâşni-vor astea toate? <titlu> Faust Ei. Mereu vorbind. Marta şi Mefistofel. Şi-apoi prin lumi cutrierând Cuvântul caut cel mai 'nalt. Trec şi se-ntorc plimbându-se.

(Trec. meşteşugul. <titlu> Margareta De ochi vorbiţi. Din inimă mi-e sfatul. Dar timpul greu. Când te târăşti spre groapă singur. scumpe domn. când toate-atât de-anevoios se fac. <titlu> Faust Privirea ta. domnul meu. (îi sărută mâna. Curtoazia vă serveşte. Din gentileţe multe cu vederea să le treacă.) <titlu> Margareta De ce vă osteniţi? O mină ca aceasta Puteţi s-o sărutaţi? Ce aspră-i palma toată. Chibzuiţi! (Trec. Ştiu bine că o conversaţie săracă. Cu multe nevoită-am fost să mă trudesc. datoria. Cărui burlac îi poate fi pe plac? <titlu> Mefistofel Când mă gândesc la asta.) <titlu> Marta Şi dumneavoastră. mai cumpăniţi. dar voie n-avem să ne-oprim. Cum este-a mea. Măicuţa-i rânduiala întrupată. o vorbă-mi spune Mai mult decât orice înţelepciune. <titlu> Marta în anii tineri. călătoriţi mereu? <titlu> Mefistofel. Ah. Aveţi însă atâţia prieteni. haida-de. nu poate să vă placă. Când totul ţi-e la îndemână. de înţelesul unei vorbe. groaza mă cuprinde! <titlu> Marta De-aceea.Un călător e-obişnuit astfel să facă. Pagina 165 Mai merge să te ţii de hoinăreli prin lume. Cu ce durere câteodată părăsim Cutare sau cutare loc. . ne întărită şi ne mână.) . Câte unul vă-nsoţeşte.

de ai atâta timp? <titlu> Margareta Gospodăria noastră-i mică. <titlu> Faust Era un înger. mărginire. . Mă voi gândi neîntrerupt La dumneavoastră-n schimb. Alerg de dimineaţa până-n noapte. Sunt nevoită la de toate. Acum şi zilele îmi sunt mai liniştite. Cât de tare mă iubea.Ei înţeleg mai bine lucrurile decât mine. <titlu> Faust Eşti singură mereu. Măicuţa e cumplit de-atentă la orice. Gătesc şi mătur. <titlu> Margareta Eu am crescut-o. Căci tata ne-a lăsat avere frumuşică. nevinovăţia. <titlu> Margareta Cum? <titlu> Faust Că simplitatea.. Din contră. Oh. Dar cere trudă. Pagina 166 <titlu> Margareta De-ar fi să vă gândiţi la mine doar o clipă. niciodată Nu se cunosc pe ele însele. <titlu> Faust Oh! înţelegerea! Ceea ce poartă-asemenea numire Adesea e doar vanitate. ne-am putea mişca mai mult ca alţii. Cu toate că nu suntem tocmai strâmtorate.. suferinţa ei ce mult m-a-ndurerat. Un frate am. Aveam şi-o surioară care a murit. Nici preţul nu şi-1 ştiu! Că modestia şi smerenia sunt cele mai înalte. Mai rare daruri — Ale naturii. Atât de dragă îmi era copila. Cum slujnică n-avem. care atâtea-mparte cu risipă. dacă-ţi semăna. care-i soldat. croşetez şi cos. liniştea şi tihna ni le strică. O casă şi-o grădin-avem lângă cetate. Pe umeri însă înc-o dată toată cazna aş lua.

<titlu> Mefistofel Atârnă numai de făpturi asemeni dumitale Să mă înveţe-a apuca pe altă cale. şi zi cu zi. Căci noaptea leagănul micuţei sta Chiar lângă patul meu. In zori să spăl şi scutece-n covată. <titlu> Margareta Dar şi atâtea ceasuri grele. Tot bietele femei trag scurta: Ce greu îndupleci pe-un burlac. cea mai curată. Că nu se mai putea gândi Pagina 167 Ea însăşi sufleţelul să şi-1 alăpteze. Şi astfel singură. Mănânci cu poftă şi odihna îţi prieşte. când treaba ia sfârşit. In braţe o ţineam şi-n poală. De-abia mişca. orice fac. <titlu> Marta Spuneţi-mi drept. Nu-i de mirat că uneori şi râvna seacă. Se ridica numai încet din boală. Mă şi trezeam. Aşa de greu zăcuse iarna toată. săltată. încolo şi încoace prin odaie. <titlu> Faust Şi-o fericire ai simţit. (Trec. Apoi s-alerg până-n piaţă.) <titlu> Marta Oricum ar drege-o. Eu o crescui cu lapte şi cu apă. să-ngrijesc de vatră. S-o port. nu aţi găsit încă pe nimeni? Şi inima nu e cuprinsă sau legată undeva? Pagina 166 <titlu> Mefistofel . zdrobindu-mă zâmbea. Din picioruşe da. Pe mama o credeam pierdută. Dar cel puţin.Veni pe lume după ce murise tata. Şi toate astea fără ca o zi să treacă. Şi trebuia s-o iau la mine sau să-i dau să bea Să mă ridic dacă plângea.

<titlu> Marta Voiam să zic: un gând aşa mai serios Nu v-a luat? <titlu> Mefistofel Ah. draga mea! <titlu> Margareta . de nu v-a încercat Vreodată pofta? <titlu> Mefistofel Am fost mereu bine primit. Nu mi se întâmplase niciodat' aşa ceva. cu femeile nu-i bine să glumeşti. M-am întrebat: văzut-a el Ceva necuviincios în felul. Şi dintr-o dat' m-am supărat pe mine însămi. <titlu> Marta Voiam să-ntreb. Pagina 169 <titlu> Faust îmi poţi ierta purtarea Şi libertatea. Şi pretutindeni. <titlu> Faust O. nu mă înţelegeţi! <titlu> Mefistofel Cât de rău -îmi pare Dar văd — cu mine cât de bună eşti! (Trec.Proverbul spune: că nimic nu preţuieşte Cât o femeie bravă. eram cam uluită. cât o vatră care este-a ta. Când ai ieşit din catedrală? <titlu> Margareta Drept să vă spun. ce-mi luai. că Pe dumneavoastră nu m-am supărat mai dinadins. <titlu> Marta Ah. Tu m-ai recunoscut numaidecât? <titlu> Margareta Nu aţi văzut? Mi-am aplecat pleoapele. nestăpânită. în purtarea mea? S-ar fi părut că v-a venit aşa neaşteptat O fetişcană să opriţi! Dar ce v-a-mbărbătat? Mărturisesc că mai apoi Un simţământ prielnic dumneavoastră m-a cuprins.) <titlu> Faust Când în grădină am venit.

Şi înc-o dat'. Pricepi ce-nseamnă-aceasta? Te iubeşte.Lăsaţi-mă o clipă! (Culege o margaretă şi rupe petalele pe rând. în veci! Sfârşitu-i desperare! Nici un sfârşit! Nici un sfârşit! <titlu> Margareta (îi strânge mâinile. (Rupând ultima petală.) <titlu> Faust Vrei un buchet s-aduni? Sunt flori-risipă ! <titlu> Margareta Un gând de joacă mă opreşte. cu bucurie.) <titlu> Margareta îmi ies din fire! <titlu> Faust Nu te cutremura! îngăduie privirii Şi strângerii de mână să rostească Ce este mai presus de orişice rostire: A unuia să fii şi-o voluptate Să simţi.) El — mă iubeşte. ce trebuie în veci să dăinuiască. se desprinde şi fuge. Faust rămâne o clipă pe gânduri.) Pagina 171 <titlu> Marta (venind) E noapte-acum — <titlu> Mefistofel . de două ori. nu. <titlu> Faust Copila mea. <titlu> Faust Cum? Pagina 170 <titlu> Margareta (mai tare) Nu mă iubeşte — <titlu> Faust Suavă. dulce fată! <titlu> Margareta (continuă) Da. (El îi cuprinde mâinile. Te iubeşte. apoi o urmează. cuvântul astei flori Destăinuirea cerului să-ţi fie.

Pagina 172 <titlu> Faust Ah. Sunt ochi cari văd şi ochi ce-ntreabă. Decât să iscodească. cum te iubesc! (Mefistofel bate la uşă) <titlu> Faust (loveşte din picior) Cine-o fi? <titlu>Mefistofel Un prieten e! <titlu> Faust Un animal! <titlu> Mefistofel E timpul de-a ne despărţi! <titlu> Marta (vine) . de-asemenea. <titlu> Margareta Iată că vine. Şi astfel toate după pravilă se fac.) <titlu> Margareta (îl sărută şi ea) Stăpânul meu. aşa mă-ngâni? bine că te întâlnesc! (O sărută.Şi-i timpul să plecăm! <titlu> Marta Eu v-aş pofti să mai rămâneţi! Dar locu-i blestemat pe unde ne plimbăm. Şi vorbe-ţi ies. # <titlu> O căsuţă în grădină Margareta sare înăuntru. ştrengărite. îşi ţine degetul pe buze şi iscodeşte prin deschizătură. oricum o-ntorci. s-ascunde după uşă. stând la pândă după porţi. oricum te porţi. S-ar zice că prin preajmă nimenea Nu are altă treabă. Perechea tânără pe unde-o fi? <titlu> Mefistofel în partea ceea ne zburară Aprinsele păsări de vară — <titlu> Marta Ea pare-a-i fi pe plac <titlu> Mefistofel El — ei.

să le-nţeleg cuvântul. Mi-ai dat natura drept regat. Putinţa de-a-i simţi splendoarea fără de hotar. Adio! Pagina 173 <titlu> Faust Trebuie să pleci? Cu bine! <titlu> Marta Adio! <titlu> Margareta La revedere ! În curând ! (Faust şi Mefistofel pleacă. Pagina 174 Când bradul uriaş se prăbuşeşte . apă. In flacără nu în zadar Obrazul către mine 1-ai întors. e târziu. <titlu> Faust Permiteţi să vă însoţesc? <titlu> Margareta Nici gând! Măicuţa m-ar.Prin faţa mea viaţa cu alai de forme trece. Iar când furtuna duduie prin codru.) <titlu> Margareta Ah. ce om şi ce gândire! La câte cugetă! Cu câte mintea-şi osteneşte! Stau ruşinată-n faţa sa Şi spun la toate câte-mi spune: da. Fraţii din aer. Nu sunt aici doar oaspete mirat şi rece. Un biet neştiutor copil mă simt Şi nu pricep la mine ce găseşte. Dumnezeule.Da.. Şi fraţii tu mă-nveţi să mi-i cunosc. eu văd ca-n pieptul unui prieten. în adâncimea ei. din toate tu mi-ai dat. Sublime duh. De nu mai ştii-ncotro s-apuci. din desiş.. Pădure şi peşteră <titlu> Faust (singur) Mi-ai dat.

al naturii). ce bine-ar fi! De ce mă chinuieşti în bucuroasă zi? <Nota> 1. obraznic. cum poate să-ţi mai placă? E bine s-o încerci o dată. </Nota> <titlu> Mefistofel Ei bine. în pieptul meu un foc sălbatic el stârneşte.Şi în cădere alte trunchiuri sfarmă şi sileşte. ah. figuri de-argint. Când dâmbul sună ca mormântul. acest vârtej mă cere. Ce contemplarea aspră mi-o destind. Faust vorbeşte despre Mefistofel. Ce bine simt că n-avem parte de desăvârşire— Acestei voluptăţi care mă face Vecin cu zeii. Mereu. ca şi cum acesta i-ar fi fost dat ca însoţitor din partea duhului pământului. Şi-n mijlocul plăcerilor tânjesc după dorinţă. îndemn spre-acea făptură prea frumoasă. Cu toate că. Dacă apoi spre ceva nou apuci. între dorinţă şi plăcere. <titlu> Faust Să ai şi alte trebi. tu-i adaugi un rău însoţitor1 De care nu mă pot desface. Mi-apar pe stânci şi-n umed crâng O lume de demult. Minunile mi-arăţi din propriul meu piept: Iar când se-ntâmplă luna să răsară Tumultul dinăuntru îmblânzind. parte din Tot. Mă zbucium. şi pe orice cale. Cu toate că-n nimic preface C-o simplă vorbă darurile tale. In faţa mea mă umileşte. Atunci în mine însumi mă deştept. în adăpostul peşterii mă duci. în această perspectivă Mefistofel face. şi el. (Mefistofel apare. . Faust vorbeşte în perspectivă panteistă (duhul pământului. rece. am să-ţi cruţ odihna.) <titlu> Mefistofel Nu eşti sătul de viaţa ce-ncepuşi s-o duci? Dac-o lungeşti.

Mă ostenesc de dragu-i noapte — zi. A scormoni tot mai adânc. mare lucru n-am să pierd. dulce pierdere de vreme! Mai stăruie în trupul tău savantul. ai fi destul de drac Să nu-mi îngădui bucuria! <titlu> Mefistofel Nepământeasca fericire! A sta întins pe munte-n rouă Pagina 175 Şi a cuprinde cer. Pe urmă pământeanul să dispară Şi intuiţia supremă să apară!1 (Cu un gest. <titlu> Faust Cum vei pricepe tu puterea de viaţă Ce-o beau cutreierând sălbăticia? Dac-ai putea s-o bănuieşti. doctorul.în toane bune iarăşi nu te-am nimerit. Şi-a retrăi în tine zilele genezei. de-i e pe plac sau nu. Pierzând un prieten într-atâta de sucit. cu braţele-amândouă. singurul ce-1 nimereşte Vrea mulţumire că mă plictiseşte. mereu.) . Oh. Te-am vindecat pe timp îndelungat. nu ştiu ce. Dar niciodat' boierului nu-i poţi citi Din ochi. <titlu> Faust Acesta-i tonul. urmă nelăsând. Sărmane pământean? De-ntortocheate-nchipuiri. mândru. De n-aş fi eu. Iubind a te împrăştia în tot ce e. Ce cauţi printre stânci şi peşteri Nărav de bufniţă-ngânând? Ce hrană scoţi ca un brotac Din muşchiul umed şi din steiu înrourat? Frumoasă. A te umfla ca să devii un Dumnezeu. pământ. de greu alean. A resimţi puternic. Pe care încă ieri 1-ai blestemat. erai de mult plecat De pe întinderea terestră. <titlu> Mefistofel Cum ţi-ai fi dus viaţa fără mine.

Dar făr-a face vorbă mare. Căci dacă ţine. lacrima şi-o zvântă. nopţi pe jumătate. E bucuroasă uneori şi trist-ades. Permis îţi este singur câteodată să te minţi. Eu cred c-ar fi mai potrivit şi-n ton Aprinsul sânge. iarăşi liniştită . Stă la fereastră şi priveşte cum se-alungă. ea cântă. <titlu> Faust Ce scârbă mi-e de tine! <titlu> Mefistofel Nu vă convine. care năzuiesc spre „uniune" cu întregul univers. Decât să zăboveşti tronând prin codri şi în fire. Căci vremea i se pare-acum grozav de lungă. Nu-i voie s-aminteşti unor urechi prea caste De ceea ce chiar inimile foarte caste Nu-s înclinate-a se lipsi. Azi însă valurile tale sunt micite. te destramă în nebunie. teamă. nu spun cuvântul. <Nota> 1. Nu-i ieşi din inimă. Iubita ta stă în odaie Şi totul îi devine strâmt şi jalnic. „O păsărică dac-aş fi". Apoi. Ca râul adunând zăpezi topite. Căldura i-ai turnat-o-n suflet. Şi altă dat' o-neacă plânsul. precum se pare.. E o plăcere şi aceasta. tulburare. îndelung însă n-o prea suporţi. sângele de fată tânăr Să-1 răsplăteşti pentru iubire. Destul acum. Cum norii trec peste cetate. Şi ziua-ntreagă. Aveţi un drept la indignare. </Nota> Pagina 177 Stăpâne-al meu şi mare domn. La început ardoarea ta se revărsa din matcă. Căci te iubeşte negrăit şi prea puternic. oricum te porţi. cum. Mefistofel ironizează extazul metafizicienilor mistici.<titlu> Ca să închei.

cu râd. Pleacă de-aici. De gelozie ard chiar şi atunci când gura Iubitei mele-atinge crucifixul. te-ndrum către iubită. <titlu> Faust Îi sunt aproape. să piei de-aici! <titlu> Mefistofel „Frumos! Voi înjuraţi.cuget şi-n simţire Dorinţa către trupul dulce peste fire. <titlu> Mefistofel Ce va urma? Ea crede c-ai fugit. <titlu> Mefistofel Aflaţi că pentru puii gemeni Pagina 178 Ce. Când zic să pleci. N-o pot uita şi n-o pot pierde până-n moarte. de te-aş prinde! <titlu> Faust Ridică-te şi piei din faţă-mi. Şi nicidecum spre moarte. Nu-mi mai aprinde-n. dup-o vorbă. Căci Dumnezeu. că-i mare vaier. <titlu> Faust De fericirea-alăturea de ea ce mă desparte? De m-aş putea-ncălzi la pieptul ei! Nu-i simt eu oare-ntotdeauna lipsa? Făptură sunt — fără temei. Şi-n parte — aceasta e adeverit. blestemate! Nu-mi mai aduce-aminte de făptura ei frumoasă. <titlu> Faust Codoşule.Şi necurmat îndrăgostită. Prilej le-a dat numaidecât. . pasc în crini Vă-nvidiam şi eu puţin. Nobleţea-acestei meserii recunoscând. cuminecătura. Nu-s eu fugarul fără adăpost? Nu-s eu neomul fără linişte şi rost. . orişicât aş fi departe. care băiat şi fată a făcut. <titlu> Faust Te văd în toată goliciunea! Şarpe! Şarpe! <titlu> Mefistofel (în sine) Ah.

nebunule. niciodată. cu ea-mpreună ! <Nota> 1. Găsesc ca-n lume nu-i nimic Mai searbăd şi mai vrednic de dispreţuit Decât un drac ce desperează. şi o mângâie! Când un asemenea căpşor nici o ieşire treaza Nu mai găseşte. unde sânii iubitei sunt asemănaţi cu doi pui de căprioară. Gospodărindu-se în ţarcul unui rai. Blestemul s-adună! Strivit să pier şi eu. durata spaimei să mi-o scad! Ce trebuie să vie. vie-ndată ! Destinul ei pe mine cadă. diavole. ce clocot! Întoarce-te. ce jar. Şi eu cel urgisit de Dumnezeu N-avui destul că apucai În pulbere să sfarm a lumii stâncă ! A trebuit şi ci să-i clatin pacea ! De-o jertfă ai avut nevoie. cu simţurile-abia trezite. Mă pierd de jale .Care vuind ca o cascadă Din stâncă-n adâncime vrea să cadă? Iar ea. sălăşluind pe-un plai. Odaia Margaretei <titlu> Margareta (singură la roata de tors) Liniştea mea. # Când el lipseşte. Lumea-i mormânt. iad! Ajută-mi. Aluzie la Cântarea cântărilor. </Nota> Pagina 179 <titlu> Mefistofel Cum fierbe iar. Trăiască cel cu inima vitează! Tu-mi eşti de altfel îndeajuns de îndrăcit. crede că-i sfârşitul. Copilă doar. Odihna toată — Nu le mai aflu Ah. care pasc în crini.

Odihna toată — Nu le mai aflu O. niciodată. ah. Surâsul neşters. Sărmanul meu suflet S-a risipit. Ochii puternici. # Vorba-i ce curge Ca râul vrăjit— Şi. # Liniştea mea. În văpaia sa Să pier aş vrea ! . sărutarea M-au otrăvit. # Liniştea mea. # Să-1 sting în săruturi Ah. de-aş putea. Odihna toată — Nu le mai aflu Ah. # Numai spre dânsul Pieptul meu creşte. După el doar ies Iară şi iară. # A leasă-i făptură Şi-naltu-i mers. # Pagina 180 După el mă uit Pe geam afară. niciodată.Şi nu mai sunt. # Sărmanul meu gând S-a rătăcit. Inima bate. Jarul sporeşte.

draga mea? Pentru cei dragi viaţa eu mi-aş da. te rog. <titlu> Margareta Atunci credinţa ta e slabă. căci trebuie ca să şi crezi în ea ! <titlu> Faust Să cred? <titlu> Margareta O. <titlu> Margareta Nu e de-ajuns. Om negrăit de bun eşti tu. Răspunsul lor batjocură ti s-ar părea Zvârlită-n faţa celui ce întreabă. <titlu> Faust Simţi că sunt bun cu tine. . Îşi au şi ele-un rost. Henric ! <titlu> Faust Tot ce pot! Pagina 181 <titlu> Margareta Dar cu religia cum stai? Spune-mi. În Dumnezeu mai crezi? <titlu> Faust Cine-i acela draga mea. Şi gând nu am de a răpi cuiva biserica. de-aş putea să am asupra ta Înrâurire! Sacramentele nu le cinsteşti! <titlu> Faust Tot ce pot. care-ar putea Să spună: cred în Dumnezeu !? Pagina 182 Preoţi şi înţelepţi de-ai întreba. Faust <titlu> Margareta Făgăduieşte-mi. <titlu> Margareta Dar nu le ceri! La liturghie şi la spovedanie De mult tu n-ai mai fost. dar mi se pare Că nu o preţuieşti prea tare.<titlu> Grădina Martei Margareta.

<titlu> Faust O spun sub ceruri inimile toate Şi fiecare-n limba sa. Un sunet gol şi fum e orice nume Acoperind cu negură un foc ceresc. line? Nu te pătrunde până-n suflet Tot ce se ţese-n taină-n toată firea Şi-ntru ascunsă arătare lingă tine? Cât e de mare.<titlu> Faust Cuvântul nu-mi răstălmăci. Un sâmbure de lume. Stelare trupuri din adânc de veşnicie? Privirile nu se-ntâlnesc. Şi cine va-ndrăzni Să spună: cred în el!? — Au. Nu ni se-ntinde un tărâm Spre răsărit şi spre apus? Nu se ridică-n zări. de iau aminte. Simţământ e totul. Şi preotul o spune cam la fel. clipind cu prietenie. . Numeşte-1 cum vei crede. Pe tine şi pe mine-n sine? Nu se bolteşte cerul colo sus. inima. cine cuteza-va răzvrătire Spunând: nu cred în el!? Atotcuprinzătorul. aprinse. cu toate să ţi-o umpli. Pe-alocuri foloseşte doar alte cuvinte. iubita mea. Pagina 183 <titlu> Margareta Frumos şi bine-i tot ce spui. marele inel. De ce n-aş spune-o şi eu într-a mea? <titlu> Margareta Te-ascult şi-aproape cred că este-aşa. Şi dacă-n simţământ te-ncearcă fericirea. Căci cine se va-ncumeta Un nume ca să-i dea. Numeşte-1 bucurie! Inimă i Iubire! Dumnezeu! Un nume eu Nu am pentru aceasta. Atoatepăstrătorul Nu ne cuprinde el pe toţi.

Îi vezi că nu se încălzeşte de nimic Şi-i este scris pe frunte Că nu-i în stare de-a iubi vreun suflet. Aşa de liberă. mă ia aşa de cald. <titlu>Faust Copil. precum Ăst om. la orişice ticăloşie Din parte-i inima s-aşteaptă. sângele se-nfurie în mine. <titlu> Faust Nu-ţi fie frică. ce inima mi-o strică.Dar lucrurile nu sunt drepte pe deplin. <titlu> Faust . Pe-atât de omu-acesta mă-ngrozesc. Ciuvici căzute ca din lună Şi buruieni de-asemeni de tot soiul. Dar Dumnezeu mă iartă dacă sunt nedreaptă. Mă simt aşa de bine-n braţul tău. Pe cât doresc să te-ntâlnesc. De câte ori pe uşă intră Priveşte a batjocură şi cată să se-ncrunte. Şi doar eu nu vreau decât bine. <titlu> Margareta N-aş vrea să facem casă împreună. <titlu> Faust Năstruşnici trebuie să fie. Nimic în viaţa mea până acum Un junghi sub coaste nu mi-a dat. Şi nu ştiu cum. Pagina 184 <titlu> Margareta Când e de faţă. <titlu> Faust Cum? <titlu> Margareta Omul care te-nsoţeşte În suflet ură numai—îmi trezeşte. Prin legea ta — nu eşti creştin. De nu m-ar sugruma ăst spirit rău. Ce drag copil! <titlu> Margareta Nu-mi face nici o bucurie De-a te vedea-n asemenea tovărăşie.

<titlu> Margareta Cum mă silesc să fiu pe voia ta! Nădăjduiesc că picăturile nu-i vor strica <titlu> Faust Te-aş sfătui eu oare. Că de făcut. de-ar fi altfel? <titlu> Margareta Ajunge doar să te privesc pierdută. Şi-aceasta-mi mistuie fiinţa. cum le simţi pe toate. Henric. şi piept la piept să se pătrundă Suflet de om.— Picuri trei În băutura ei—îi învălesc Natura-n somn plăcut şi-adânc. Şi aş muri pe loc. suflet de fată? <titlu> Margareta Dac-aş dormi în casă. niciodată Nu voi putea să-ţi stau alături Un ceas măcar. mă prind păreri netoate Că nu te-aş mai iubi. ca S-apuc pe cale după vrerea ta. <titlu> Margareta Aceasta.Tu. singură. Când e aici. <titlu> Faust O. nu simţi şi tu la fel? Pagina 185 <titlu> Faust N-ai încotro. într-atât mă copleşeşte. nimic aproape nu-mi rămâne. că De câte ori e lângă noi. <titlu> Margareta Va trebui să plec acum. ce bucuros Deschis zăvorul 1-aş lăsa la noapte. îmi amuţeşte rugăciunea. <titlu> Faust De n-aş şti sfat. Ţine sticluţa-aceasta. Antipatia te încearcă. înger. de ne-ar vedea. aş fi nătâng. . Pagina 186 Făcui şi până-acum atîtea pentru tine. Măicuţa însă prea adânc nu doarme.

) <titlu> Mefistofel Plecă maimuţa? <titlu> Faust Iar ai spionat? <titlu> Mefistofel Prinsei pe larg şi bine. Şi straşnic se pricepe în fiziognomie. Plin e de credinţa sa. Domnule doctor. ce singură Mântuitoare i se pare? Nu vezi cum sufletul acesta Se zbate sfânt îngrijorat Că e pierdut cel mai iubit bărbat ? <titlu>Mefistofel O. Nu vezi. şi astfel totul se înlănţuie frumos. Sau poate chiar împieliţatul. <titlu> Faust Tu. <titlu> Faust Ce monstru eşti! Nimic nu vezi Pe drumul drept şi mare. Pe unde-ai mas? Te poart-o fetişcană binişor de nas. — Ei. Acela li se va supune Şi lor. Căci dacă cineva credinţei se supune. ce prinsei. corcitură de noroi şi foc! Pagina 187 <titlu> Mefistofel E plină mintea fetei de invenţii. Când sunt de faţă. şi la noapte? . fata nu se simte bine. fidel. suprasensibil peţitor. Că trebuie să sar pe loc. Simte pesemne c-aş putea să fiu un geniu. azi aţi fost catihetizat! Nădăjduiesc să vă priiască vorba ei. cum sufletul acesta.(Pleacă. drag. Sunt fetele grozav interesate Să ştie dacă cineva e credincios. S-a întrecut cu învăţatul! Sub mască-mi dibuieşte nu ştiu ce intenţii. senzual.

Şi cum făcea pe nobila şi-aleasa ! Pagina 188 <titlu> Margareta Ce s-a-ntâmplat? <titlu> Liza Nimic deosebit! Hrăneşte doi.<titlu> Faust Ce îţi pasă? <titlu> Mefistofel Îmi am şi eu aici plăcerea Mea. <titlu> Liza E sigur însă. Rar umblu printre oameni. ce sameni. căci vecinele mi-au spus Culegi. fel de fel. când bea şi când mănâncă. <titlu> Margareta Ah! <titlu> Liza A păţit-o. Şi trebuia să fie-ntâia. Şi strângem de tot soiul. Credea că e ceva de frumuseţea ei. Şi-a fost atât de necinstită Că nu se ruşina Să ia şi daruri de la el. I s-au închis cărările-nsfârşit. Să-ndure mângâieri. Iacă-mi pasă! <titlu> La fântână Margareta şi Liza. vinuri şi mâncăruri. cum era de aşteptat. E de mirat că floricica nu mai e? . pretutindeni. Şi cât s-a rupt după băiat! Câte plimbări Prin sate şi la joc sub tei. <titlu> Liza N-ai auzit nimica de Barbara? <titlu> Margareta Nici un cuvânt. Umbla la mese Cu pastete. cu ulcioare.

<titlu> Margareta Sărmana! <titlu> Liza Doar nu cumva îţi pare rău de ea? Când noi stăteam noaptea la tors Şi mama nu ne-ngăduia Să mergem jos. pe podmol. Când altele se pomeneau greşind. <titlu> Margareta Aceasta nu-i frumos. şi-a ispăşi! <titlu> Margareta O va lua desigur de nevastă. Şi singură mă încredeam. A şi plecat şi-acum e hăt departe. I-a merge rău. <titlu> Liza Doar nu-i nebun. Şi nici un ceas nu le era Destul de lung. Ce vorbe limba nu găsea şi cât de grele. cu binele ca şi cu răul. Un tânăr ca acela Mai are lărgământ şi-n altă parte.. Şi iat-acum asupra mea greşeala-ntreagă.frumoasa-ar izbuti. măreaţă. Oricât o înnegream. zău. I-or smulge junii de pe cap alba cunună Şi noi în poartă îi vom pune mătrăgună. Ca mâne o ajung Canoanele. Pagina 189 Şi-n întuneric mai vârtos.. Să-şi ducă la altar flăcăul. . funinginea zburând Nu-mi apărea destul de neagră. (Pleacă.) <titlu> Margareta (mergând spre casă) Cum mă dădeam mai' ieri bârfelii rele. <titlu> Liza Şi chiar dacă. Oricum ar fi. Vreo biată fată când călca alături. Ea petrecea lângă mândruţul ei În faţa uşii.

Pagina 190 Dar cel ce mă împinse la păcat, Doamne, ce bun a fost şi cât de drag! <titlu> Loc de refugiu între zidurile cetăţii În firida unui zid, un chip cioplit al Maicii Preciste. Ulcioare cu flori în faţă. <titlu> Margareta (pune flori proaspete în ulcioare) Apleacă-ţi faţa, Îndurerate, te apleacă, Ridică de pe mine ceaţa. # Tu, cu făptura toată De suferinţă sfâşiată, Priveşti la fiul de pe cruce. Privirea ţi se duce Către cerescul Tată, Să-ţi curme suferinţa. # Îmi sfâşie fiinţa Ce chin şi cine-1 simte? Tu singură, tu ştii Ce inima-mi îndură. Mi-e sufletul la gură Şi nu mai am cuvinte. # Oriunde-aş merge, Vai mie, vai şi iară vai. Ah, inimă, de ce nu stai? # De ies pe poartă, Întreb ce rost mă poartă? Ce rost amar, nătâng? Plâng, plâng, şi iară plâng. # Vezi, florile-n fereastră Cu lacrimi le-am udat, Pagina 191

Când pentru tine, Maică În zori le-am adunat. # În odăiţă dimineaţa Când soarele a dat, De jale doborâtă Mă mai găsi în pat. # Ajută-mă, mă scapă De moarte şi ruşine. Apleacă-te, te-apleacă Ah, Maică peste mine. # <titlu> Noapte Stradă, în faţa casei Margaretei. Valentin soldat, fratele Margaretei. <titlu> Valentin La chefuri câteodat' se întâmpla S-aud cum unul-altul pieptul îşi bătea. Flăcăi săreau să preamărească A fetelor virtute ca o floare Şi-şi înecau pe urmă lauda c-un pahar. Pe coate răzimat stăteam În linişte nepăsătoare. Verzi şi uscate îmi treceau pe la ureche. Eu barba-mi mângâiam zâmbind, Paharu-l ridicam spunând: Dar este una-n toata ţara Asemenea să fie surioarei mele, Să facă Margaretei vrednică pereche? Când o prinsoare se făcea, ciocneam Paharele. Unii spuneau: „E drept, Podoabă-i ea, ca ea nu-i alta-n neam." Cum amuţeau lăudăroşii! — Şi acum? Îmi vine părul să mi-1 smulg din cap, Şi pe pereţi să sar! Şi nicăiri nu mai încap Pagina 192 Orice nemernic poate să-mi aducă Injurii; trebuie să stau ca un datornic, Şi să asud de teama unei vorbe

Şi-a-nţepăturilor ce cad statornic. Şi chiar dac-aş putea grămadă să-i izbesc, Dar mincinoşi cum să-i numesc? Cine s-apropie? De nu mă-nşel, Sunt doi. Vin furişaţi, vin doi deodată. De-ar fi să fie el, De ceafă-1 prind. Viu nu-mi mai scapă. Faust şi Mefistofel <titlu> Faust Cum la fereastr-acolo, în capelă, Feştila pâlpâie în candelă arzând, Cum întunericul se-ngroaşă prin unghere Jur împrejur lumina copleşind, La fel simt noaptea-n pieptul meu sporind. <titlu> Mefistofel Şi eu mă simt ca un pisoi De dor tânjind, care se suie Pe-acoperiş, pe lângă horn se dă Şi-n zid împlântă gheare-cuie. Simt un amestec de virtute şi de dor, Un pic de poftă de hoţie. Aşa s-anunţă-n mădulare Splendoarea unei nopţi de valpurgie. Poimâne fi-va noaptea aşteptată Şi priveghem încă de azi Să nu ne scape negustată. <titlu> Faust Se va-nălţa-n răstimp comoara Ce adineaori licărind ne-ademenea? Pagina 193 <titlu> Mefistofel Foarte curând simţi-vei bucuria De-a ridica de sub pământ căldarea. Deunăzi străbătui cu ochii glia. Sunt galbeni cu figuri de leu în ea. <titlu> Faust Nici o brăţară nu-i? sau vreun inel? Iubita să mi-o-mpodobesc cu el? <titlu> Mefistofel Văzui ceva, părea să fie un colan, De strâns în jurul gâtului, ca de mărgean.

<titlu> Faust Ce bine. Ştii, îmi pare rău Să merg la ea fără un dar. <titlu> Mefistofel E dulce, dac-o faci mai rar, Să guşti ceva şi fără dar. Acum când cerul arde de lumini, Vei auzi ce cânt pe buze-mi vine. Un cântec am să-i cânt, moral, S-o-nnebunesc cum se cuvine. (Cântă la chitară.) # Ce faci, Catinco, pe la poarta Drăguţului în zori de zi? Ca fată el te ia-n primire, Ca fată însă n-ei ieşi. # Bagă de seamă, când iubeşti, La poarta mândrului nu sta. De s-a făcut, atunci adio Şi noapte bună, fata mea. Pagina 194 Bagă de seamă că e hoţ Drăguţul tău — nimic nu-i da, Iubeşte-1, dar nimic nu-i da, Far' de inel la mâna ta. <titlu> Valentin (înaintează) Pe cine vrei s-atragi în cursă? De unde, blestemate, 'ţi ai învăţul? La dracu mai întâi chitara! La dracu-apoi şi cântăreţul! <titlu> Mefistofel Chitara-i spartă! Nici o pagubă de ea ! <titlu> Valentin Începe-acu şi despicarea frunţilor. <titlu> Mefistofel (către Faust) Răsune strada ! Domnule doctor, înainte! Sprinten! Strâns lângă mine, scoateţi spada.

Eu vă conduc şi eu veghez. Daţi înainte, eu parez, <titlu> Valentin Parează lovitura-aceasta ! <titlu> Mefistofel Bucuros! <titlu> Valentin Şi pe aceasta! Pagina 196 <titlu> Mefistofel De ce nu? <titlu> Valentin Doar nu eşti dracul însuşi care dai?! Ce e? îmi amorţeşte mâna! <titlu> Mefistofel (către Faust) Hai străpunge! <titlu> Valentin (cade) <titlu> Mefistofel Hai străpunge! S-a domolit nemernicul! Dar repede! Să dispărem de grabă! S-a şi iscat pe străzi cumplită larmă. Mă ştiu tocmi prea bine cu poliţia, Dar cu- judeţul sângelui nu e tocmeală <titlu> Marta (la fereastră) Ieşiţi! Ieşiţi! <titlu> Margareta (la fereastră) Un felinar aduceţi! <titlu> Marta Bătăi şi strigăte ! Încăierare ! Răfuială <titlu> Norod Unul a şi căzut! Pagina 196 <titlu> Marta Dar ucigaşii! Au fugit?

<titlu> Margareta (ieşind) Cine-i aci, căzut în sânge? <titlu> Norod E fiul mamei tale! <titlu> Margareta Doamne-Dumnezeule ! Ce nenorocire ! <titlu> Valentin Mor. Doar un cuvânt icnit Şi-apoi totu-i sfârşit. Ce staţi aci, femei! De ce vă tânguiţi? Apropiaţi-vă şi ascultaţi ce am de spus! (Toate vin împrejurul lui.) # Tu, Margareto, vezi, eşti încă tânără, Şi minte nu ai de ajuns. Te porţi urât şi rău. Ţi-o spun aşa-ntre patru ochi. O curvă eşti, nu-ţi fie de deochi. <titlu> Margareta Ce vrei să spui? Fratele meu ! Tu, Doamne-Dumnezeul meu! <titlu> Valentin Pe Domnul-Dumnezeu să-1 laşi din joc. S-a întâmplat cum s-a-ntâmplat. Va fi cum poate să mai fie. Ai început cu unul în secret şi pe vecie. Pagina 197 Dar alţii vor veni în loc. Când o duzină te-or avea, Întreg oraşul va urma. # Ruşinea, când se naşte, În lume e ţinută ca-ntr-o ceaţă, Şi vălul nopţii i se pune Peste urechi şi peste faţă. Rămâne o dorinţă îndeobşte, Să fie sugrumată, fără amânare, Dar când mai creşte, când e mare, Se plimbă dezvălită-n plină zi, Deşi frumoasă în răstimp nu deveni.

Cu cât obrazul i se urâţeşte, Cu-atât să se arate ea doreşte. Cu-adevărat întrezăresc venind o dată Un ceas, când bravii cetăţeni Te-or ocoli, tu stricăciune întrupată, Ca pe-un cadavru infectat. în pieptu-ţi inima să despereze Când ei te vor privi în faţă. Tu lanţ de aur nu vei mai purta Cât s-a lungi a ta viată, Lângă altar nu vei mai sta, N-ai să mai mergi la joc cu guler dantelat. Într-un ungher de jale, 'ntunecat, Să te ascunzi cu cerşetorii şi schilozii. Şi dac-atuncea Dumnezeu te va ierta, Pe pământ să fie totuşi blestemată ziua ta. <titlu> Marta Dă-ţi sufletul, să se îndure Dumnezeu De el. Nu mai huli, că e păcat. <titlu> Valentin Dac-aş putea, codoşea păcătoasă, Gâtul să ţi-1 sucesc şi vinele uscate, Aş mai avea nădejde, sus în ceruri Iertare să găsesc pentru păcate, Pagina 198 <titlu> Margareta O, frate drag, ce chin de iad! <titlu> Valentin Să ţi se curme lacrima. Asta ţi-o spun, Căci lepădându-te de cinstea ta Mi-ai dat tu lovitura cea mai grea. Prin somnul morţii şi prin praf Eu trec la Dumnezeu Ca un soldat şi ca un brav. <titlu> În Dom Recviem. O orgă şi cântare. Margareta în mijlocul norodului. Spiritul rău la spatele Margaretei. <titlu> Spiritul rău Altfel te simţeai, altfel, Margareta, Când încă nevinovată La altar veneai,

Când din ceaslov Rugăciuni citeai, Loc în inimă făcând Jumătate jocului, Jumătate Domnului. <titlu> Margareta, Unde-i gândul, unde capul? În inima ta Ce faptă rea? Te rogi pentru măicuţa ta Care din vina ta a adormit? Pe pragul tău ce sânge e? Sub inimă Nu ţi se mişcă o făptură, Înspăimântându-te? Ce presimţiri te iau? Pagina 199 <titlu> Margareta Vai! Vai! Dac-aş scăpa de gândurile Ce vin şi trec, şi iarăşi vin împotriva mea! <titlu> Cor Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla.1 (Orgă.) <titlu> Spiritul rău Amărăciunea te cuprinde. Trâmbiţa din urmă sună. Se cutremură mormintele — Şi inima ta, Alcătuită din nou Din liniştea de scrum, În chinuri de flăcări Se trezeşte! <titlu> Margareta De-aş putea să plec de-aici! Orga îmi taie răsuflarea, Cântarea îmi destramă Inima. <titlu> Cor Judex ergo cum sedebit,

Quidquid latet, adparebit, Nil inultum remanebit.2 <Note> 1. Din imnul închinat judecăţii din urmă, atribuit lui Toma de Celano, poet religios medieval, în traducere: „Ziua mâniei, ziua aceea va preface lumea în cenuşă" (în limba latină în original) 2. „Când judecătorul va şedea, tot ce-i ascuns va ieşi la iveala. Nimic nu rămâne nerăzbunat (în limba latină în original). </Note> Pagina 200 <titlu> Margareta Ce strâmt e locul. Stâlpii s-apleacă, M-apasă bolţile. - Aer! <titlu> Spiritul rău Acopere-ţi faţa. Păcatul şi ruşinea Ascunse nu rămân. Aer? Lumină? Vai ţie! <titlu> Cor Quid sum miser tune dicturus? Quem patronum rogaturus, Cum vix justus sit securus?l <titlu> Spiritul rău Iluminaţii îşi întorc De la tine faţa, Se sfiesc să-ţi întindă mânile Purificaţii! Vai! <titlu> Cor Quid sum miser tune dicturus? <titlu> Margareta Vecină, daţi-mi sticluţa! (Cade în leşin.) <Note> 1. “Ce voi spune atunci, nenorocitul de mine? Ce ocrotitor voi ruga să mă ajute? Când numai cel drept este fără de grijă” (în

<titlu> Mefistofel Eu. <Note> l. care ar fi dus o viaţă prea sfântă. A prescurta cărarea e aşa de lesne. Aceasta-i vraja ce incintă. </Note> . Să urci vreun colt de stâncă Din care apele descind. <titlu> Faust Cât timp mă ţin puterile la glezne. Că mi-aş dori zăpezi şi ger pe cale.limba latină în original). Mefistofel <titlu> Mefistofel N-ai vrea o mătură. din mânie împotriva Valpurgiei. luminând doar slab în vale. Prin sânge ne încearcă anotimpul căldicel. silindu-te să faci popas. Îngăduie să chem o luminiţă. Acest toiag cu noduri îmi ajunge. Nimic nu simt din el. Că te loveşti la fiecare pas De stânci. Ce jalnic se ridică discul. S-o iei prin văi ca printr-un labirint. Noaptea „valpurgică". drept să-ţi spun. Dar fără de folos. Dracii şi vrăjitoarele şi-ar fi ales noaptea aceasta pentru preamărirea Satanei. </Note> Pagina 20l <titlu> Noaptea valpurgicăl Peisaj muntos Faust. Şi brazii negri se trezesc de-acum. a cărei zi era la 1 mai. O primăvară nouă ţese lângă drum. Iernatic timp eu simt în mine. Pe calea-aceasta-ntortocheată suntem încă Departe de a noastră ţintă. într-o parte ros Al lunii. să zbori cât ai clipi? Un ţap din parte-mi mi-aş dori. de la sfânta Valpurgis.

Cât de repede copacii Toţi în urmă au rămas. Rătăcitoare cum sunt eu. Să fiţi cu oarecare-ngăduinţă! <titlu> Faust. Să vă slujesc aş vrea mereu. ce se vede-arzând. Şi cum sforăie pe nas Stâncile cu feţe-nalte! # Printre pietre. Noi însă ne mişcăm Aşa-n zig-zag. Luminiţa (cântând cu schimbul) Într-a visurilor sferă Am intrat. grăind din unde. Pagina 203 Alte trec şi iară alte. <titlu> Mefistofel Într-al diavolului nume Să mergi drept înainte! Altfel te suflu şi te sting. Cum s-apleacă vârfuri. Hei. Mefistofel. Dar nu uitaţi că muntele E azi nebun. Să iei aminte! <titlu> Luminiţa rătăcitoare Sunteţi se pare. Du-ne bine pe cărare Ca s-ajungem fără staţii În pustii şi large spaţii. O să v-arate drumul.Pagina 202 Rătăcitoare vâlvă. domnul casei. luminează-ne în sus. la amândoi! <titlu> Luminiţa rătăcitoare Aş vrea cu drag Dorinţa să v-o împlinesc. Râuri vin. prietenă! N-ai vrea să vii la noi? De ce să arzi zadarnic peste baltă stând? Fii bună. precum se pare. . steiuri. printre ierburi. şi dac-o luminiţă.

<titlu> Mefistofel Ţine-te viteaz spre piscuri! O mirare-n cale-ţi cade. # Buha uhuie pe-aproape Repetându-şi vorba scurtă. ne răspunde. Gaiţa şi cucuvaia Se ţin treze laolaltă. cântec auzim? Jale dulce de iubire. soaţe. Iar lumini rătăcitoare Tot mai înteţit se umflă. ca legenda Altor timpuri. şorecăria Din dumbrăvi pe câmpuri iese. Glasuri din cerească fire? Ce sperăm şi ce iubim! Şi ecoul. <titlu> Faust Resfrângere ca de auroră Ciudat răzbate prin temeiuri. să vezi în noapte Cum în munte Mamon arde. .Freamăt. Spune-mi. Ce picioare şi ce burtă! Rădăcinile ca şerpii Se ivesc să ne-nspăimânte. Mişună tritoni prin baltă. stăm noi oare Sau ne ducem pe picioare? Totul pare că se-nvârte. S-a pornit să umple firea. Pestriţă. Caracatiţe-ntind braţe Călătorii să-i agate Pe cărările prea strimte. Iară colo licuricii Zboară-n pilcuri tot mai dese Rătăcindu-ne privirea. Pagina 204 Ţine-te. Până-n adâncuri de prăpăstii Străbaţi cu ochii pe sub steiuri. Spaţii cresc şi se dezumflă.

Auzi tu glasuri pe-nălţime? Glasuri Când mai departe. cum pilaştrii se despică. Altfel te-azvârle în prăpastia mormântului. norii trec în gloate. Scântei. cum din valea-adâncă S-aprinde până sus peretele de stâncă. ca-ntr-o strâmtoare. Întregul munte. Ascultă. în preajmă. Nisip de aur strâns pe trunchiuri. <titlu> Vrăjitoarele (în cor) Noi vrăjitoarele suim la munte. de coastele pământului. <titlu> Mefistofel Nu luminează splendid domnul Mamon Palatul. cât de mare Se cutremură de vrajă şi cântare. neguri în fuioare. sar mănunchiuri. Prin văluri luminează o dogoare. peste stâncile sfărâmate Văzduhurile urlă. Sub văi se risipeşte-n mii de vine. Pagina 205 Al trunchiurilor aspru durduit. care-l ai în faţă? Norocul tău că l-ai văzut! Nerăbdători vin oaspeţii prin ceaţă. <titlu> Faust Cum zboară vâlva vântului! Ce lovituri îmi dă în ceafă! <titlu> Mefistofel De stâncă ţine-te.Se-nalţă aburi. când aproape lângă tine. Jeraticul se-ntinde ca un fir Să dea-n afară ca izvoare. De negură se-ngroaşă noaptea. Ascultă. cum trosneşte prin păduri departe! Înspăimântate bufniţele zboară. A rădăcinilor şi pietrelor scrâşnire! În groaznică devălmăşie Cad toate peste toate. Ai veşnic verzilor palate. S-adună în ungher. . Ascult-a crengilor sfărmare şi lovire. Iar peste-abisuri. Priveşte numai.

cum s-a holbat! <titlu> Glas La dracu! Ce zorită eşti! Răstorni ce-apuci şi unde-ajungi. Put vrăjitoarele şi ţapii. Baubo. 2. <titlu> Glas Pe unde ai venit. Acolo se adună feţe ca arapii. <titlu> Maistrul vrăjitoarelor (în semicor) Ca melcii-naintăm. Femeile sunt toate înainte. loveşti! <titlu> Glas Pe mine m-a zdrelit în goană. un nume al Satanei. Ce-nseamnă-atâţia laolalt'? Cum zgârie mătura! Furca înţeapă! Se-năbuşă pruncul. încet. În cuibul bufniţei privii odat'. pe care cale? <Note> l. pe ea muma. Urcăm. Ce rană îmi făcu! Ce rană! <titlu> Vrăjitoarele (în cor) Drumul e lung. Muma crapă. zeiţa nopţii. Ce ochi făcu. urcăm. Urmează vrăjitoarele acuma.Fir verde dă din galbenul grăunte. şi piatra cade. <titlu> Glas Ţinându-şi mânile la ceafă Bătrâna Baubo 2 -ncalecă o scroafă <titlu> Cor Să mi-o cinstiţi cu vrednice cuvinte! Bătrâna Baubo înainte! Înainte! Voinică-i scroafa. </Note> Pagina 206 <titlu> Glas Chiar peste Piatra Mare. Urian. alt nume al Hecatei. cuminte. Urianl stăpânul pe-nălţime şade. . sau un personaj feminin din misterele zeiţei Demetra. drumul e lat.

dar ce mai calea-valea.Pe drumul ce la dracu duce Cu mii de paşi femeia ne întrece! Opreşte-te şi fă-ţi o cruce! <titlu> Semicor Femeia (să ţi-o spună corul cestălalt) Cu paşi o mie-şi face calea. steaua zboară. <titlu> Amândouă corurile Tace vântul. S-ajung la cei de seama mea. <titlu> Glas (de jos) Opriţi-vă! Opriţi-vă! <titlu> Glas (de sus) Cine strigă de sub creastă? <titlu> Glas (de jos) . <titlu> Amândouă corurile Te poartă mătura şi ţapul. Luaţi-mă cu voi! Luaţi-mă! De ani trei sute urc. Cum doreşti şi cum ai vrut. Focuri stau pe culmi de strajă. Bărbatu-o face dintr-un salt. <titlu> Glas (de sus) Veniţi la noi! Veniţi la noi! Pagina 207 <titlu> Glasuri (de jos) Cu bucurie am urca acolo sus! Spălate suntem şi curate lângă lac. Cel ce astăzi nu se-nalţă E pe veci pierdut-pierdut. <titlu> Vrăjitoare neîmplinite (jos) . Însă nerodnice în veac. Se răsfrânge luna-n rouă. E drept. Murmură un cor de vrajă. Cine mă ia? Dar vârful nu-l mai pot atinge.

Corabie-i orice covată.) <titlu> Mefistofel Se-mpinge totul. (S-aşază. se loveşte fremătând. Ce vuiet pretutindenea. ce putoare şi cum arde! Un element vrăjitoresc cu-adevărat! De mine să te ţii. M-atrage către-acele tufe de-adăpost. nu zbori niciodată! <titlu> Amândouă corurile Când piscului îi dăm ocol. mai bine. colo. Descindeţi voi pe locul gol. Ca să ieşim c-o opintire din acest vârtej. Cu neamul vostru blestemat. Şi-acoperiţi poiana înc-o dat'. Stai lângă mine. Acasă linişte nu am. ce gureş vânt! Cum scânteiază. alături laolalt'.Ce departe-s ceilalţi sus! Pagina 208 Pe urma lor cu greu mă ţin. Hei. E-o nebunie-aici chiar pentru mine. unde eşti? <titlu> Faust (în depărtare) Aicea-s! <titlu> Mefistofel Te-a şi dus aşa departe? De dreptul meu voi face uz! De-acum. O zdreanţă-i bună de vântrea. Unde-ai fost? . De nu zbori astăzi. <titlu> Corul vrăjitoarelor Curaj dă alifia rea. Căci altfel elementul ne desparte. Aicea am şi mai puţin. o lumină-aparte. doctore. noroc! Căci sunt stăpân aici! Vreau loc! Boierul diavol vine! Vreau loc! Pagina 209 Aşa. Alături. agaţă-te de mine.

Printre mărunţi ti-e dat Să nu fii singur niciodat'. Nu-i dai de sfârşit! Şi focuri. Mai ai alt gând? <titlu> Faust Introducându-ne aici. dacă vrei. Pagina 2l0 Înaintează. că-i degeaba zgomotoasă. Ce zici. dar hazu-i mare. <titlu> Mefistofel Ce flăcări colorate! Iată Vioaie. Aud sunând cimpoaie şi vioare. Jeratic văd. ce mai spui? Un spaţiu mic E-acesta? . vârtej şi fum. ce-i drept. incognito să umblu. cum te prezinţi? Îl faci pe vrăjitorul sau pe dracul? <titlu> Mefistofel Obişnuiesc. Se ştie doar. De dragul meu fii prietenos. sute. Merg'nainte. Voind să-ţi fac o nouă legătură. Vino. Mai bine stăm pe-această treaptă joasă. scumpe ortac. spirit gata-a contrazice totdeauna! Condu-mă. ard în rând. Ce gureş se petrece-aici! Şi se dansează. pestriţă.<titlu> Faust Tu. Aici vedem aproape goale Mulţimi de vrăjitoare junioare. <titlu> Faust Acolo sus mai bucuros m-aş duce. Te osteneşti puţin. Căci noaptea e de valpurgie. Mulţimea-şi face către Rău un drum. Mergem la Muntele Nebun. Acolo multe taine se dezleagă. Se bea şi se iubeşte. <titlu> Mefistofel Dar multe taine se şi leagă. Amice. Înalta lume las-o. o ceată. . Că-n lumea mare şi micuţe lumi se fac. fac! Gândesc că totul e cum trebuie să fie.Priveşte. Lărmuitoare sunt! Dar te-i obişnui la cotitură.

Un peţitor sunt eu. Căci. mai nebună. să ne fie de noroc! (S-apropie de unii. Vino. Căci am făcut ades ce nu se cuvenea. Destul stă singur fiecare-acasă. tu umbli să te-nsori. De la un foc vom trece la alt foc. pe-aici? V-aş lăuda de v-aş vedea în hora prea frumoasă. Ţi-arăţi şi ordinul ce-l porţi. vino numai. Iar cât priveşte generaţia numită jună. eu n-aş putea să mă dezmint. Ea n-a fost niciodată mai sfătoasă. domnilor. <titlu> Autorul Prilej azi nu mai ai de a citi vreo carte De un conţinut isteţ măcar în parte. <titlu> Generalul Cine mai are-ncredere-n noroade De-ai fi făcut oricâte şi-orice Pagina 2ll Popoarele la fel sunt cu femeile. N-aştepta îndemn şi-alint.Dar într-o zi de lucitoare gală. Fu epoca de aur cea adevărată. <titlu> Ministrul De drumul drept departe-s azi cu toţii. N-am fost distins cu-al jartierei. Copita însă-mi face mare fală. Vezi melcul cela? Se târăşte-agale. Când tocmai încercam a conserva. Încercuiţi de freamătul juneţii. cum socoti. cărunţii mei. Chiar de-aş voi. când noi eram în frunte. evident. Eu preaslăvesc pe cei de altădată. Ei. <titlu> Mefistofel . <titlu> Parvenitul Prea găgăuţi n-am fost nici noi. Cu faţa sa pipăitoare M-a şi adulmecat pe cale. care şed în preajma unor cărbuni pe cale de a se stinge. Dar toate-s răsturnate-acum.) Ce dregeţi. In ochii lor cei tineri au întâietate.

<titlu> Vrăjitoarea (vânzând vechituri) Nu-mi treceţi. Se-nvârte ţeasta. Deoarece butoiul meu sloboade numai drojdii. Să nu fi spintecat vrăjmaşul pe la spate. Un singur giuvaer nu e. Căci printre-atâtea mari şi mici Nici una nu-i vreo pagubă să nu fi pricinuit. Alegeţi ce doriţi. Din aste vechituri întinse pe tarabă. Nici un pumnal aici Să ii-aibă amintiri de sânge risipit. Pagina 2l2 Noroc să vă aducă şi din plin. Un prilej atât de rar Să nu mi-l pierdeţi. prin care o femeie Să nu fi fost adusă ca să cadă. <titlu> Mefistofel Mătuşă. degrabă. Ce rară liturghie mi-e aceasta! <titlu> Mefistofel Te ia în sus vârtejul. domnii mei. . Şi printre arme ruginite . din care Să nu se fi băut mistuitor venin. da. <titlu> Faust Cine-i aceasta? <titlu> Mefistofel Priveşte-o mai de-aproape. te pricepi cam rău la timpuri Şi parcă nu vii din vileag. Căci eu ultima oar-aici pe munte vin. într-adins. bine. Crezi că împingi. numai aşa Pe-alături. Nici un potir. E sigur că şi lumea e-n declin.nici o spadă Să nu fi rupt un legământ de frate. Spre noutăţi îndrumă-ţi grija. <titlu> Faust Să nu mă pierd. Fiecare lucru e un dar. poporu-i matur de judeţul de apoi. Căci numai noutăţile ne-atrag.(care pare dintr-o dată foarte bătrân) O. dar eşti împins. Marfă bună am Şi felurită.

Să le cîntăm şi noi în strună. Zării un pom cu frunza lată. Cu două mere-ascunse bine. <titlu> Mefistofel (dansînd cu bătrînă) Un vis nebun visai odată. Să te păzeşti de păru-i năzdrăvan. Pagina 2l4 Avea o gaură cam mare.Aceasta e Lilitl. <titlu> Mefistofel Nu are-n noaptea asta nimeni pace. <titlu> Faust Aici stau două. Că şi-n grădina mea sunt mere. . Am vrut să le culeg de-ndată. Un dans însă ce rău ne-ar face? <titlu> Faust (dansînd cu tînăra) Un vis frumos visai odată. <Note> 1. Ea nu-l mai las' aşa curînd să plece. Zării o salcie crăpată. după anumite legende rabinice. întâia soţie „demonică" a lui Adam. Dar şi aşa plăceri sunt rare. Se spunea că ea ar apărea în noaptea valpurgică. <titlu> Frumoasa Sunt de dorit asemeni fructe. </Note> Pagina 213 <titlu> Faust E cine? <titlu> Mefistofel Soţia cea dinţii a lui Adam. Eu simt o rnare bucurie. Lilit. De-atinge pe un tînăr cu şuviţa. Precum din paradis se ştie. o bătrînă şi o jună. Cu care orişice f rumuseţe-ntrece.

E ca şi cum nici nu s-ar întîmpla.<titlu> Bătrîna Din inimă i-aduc salutul Boierului purtînd copită. Mai îndrăzniţi a face tărăboi? N-am demonstrat eu oare Că spiritele n-au picioare? Şi-acum dansaţi la fel cu noi! <titlu> Frumoasa (dansînd) Ce vrea la balul nostru. De-ar fi să vă-nvîrtiţi în cerc. Un pas. ci apreciază. Se-nfurie de-a binelea. Aceast-ar fi o treabă ce i-ar place. <Note> l. 2. Cînd alţii joacă. "Moara" este tipografia lui Nicolai. </Note> Pagina 2l5 <titlu> Proctofantasmistul Pe-aici îmi sunteţi. Nicolai a făcut Academiei din Berlin o comunicare. C-aşa-i e firea. Goethe îl caracterizează pe Friedrich Nicolai (l733 . individul? <titlu> Faust Acela-i pretutindeni cu lumina lui cea trează. De aceste halucinaţii s-ar fi vindecat printr-o cură de lipitori". pe care nu-i în stare-a-l critica... ţină gata Pentru asemenea ispită. Aşa cum el în vechea-i moară2 face. Îndeosebi dacă i-ati cere învoirea. el „vedea" spirite. de-ndată ce înaintăm. încă tot pe-aici? Voi.l8ll). care publica revista literară Allgemeine Deutsche Bibliothek (l765-l798). O groasă. spirite de rînd. Să dispăreţi n-aveţi de gînd? Nici chiar în epoca luminii? . Prin personajul proctofantasmistului. <titlu> Proctofantasmistull Fantasme blestemate. în care arăta că din pricina unor tulburări arteriale.

. din gură Un şoarec roşu i-a sărit. (Se dansează mai departe. Suntem atît de luminaţi. <titlu> Mefistofel Într-o băltoacă se va aşeza îndat'. </Note> Pagina 2l6 <titlu> Faust În vreme ce cînta. Ce nebunii n-am măturat din ăst ţinut! Dar aerul nu se purifică. E felul său de a se uşura. Şi dacă lipitori pe fundul lui s-or desfăta.) # Nimic nu-mi reuşeşte astăzi. Cu duhul meu nu-l pot exercita. cînd e noapte împrejur? <titlu> Faust Apoi văzui.. De spirite şi spirit fi-va vindecat. (Către Faust. Era mai bine Dac-ar fi fost un şoarec sur? Dar ce te-nteresează-acestea într-o idilă. .Un neam drăcesc de reguli nu întreabă. De necrezut! <titlu> Frumoasa E timpul să-ncetaţi a plictisi! <titlu> Proctofantasmistul Ingăduiţi-mi să v-o spun în faţă: Nu sunt dispus a suporta Vreun despotism spiritual de nici un fel.) # De ce ai părăsit frumoasa fată Care cîntînd te-a ispitit? <Note> l. precum văd. Nicolai nu arăta înţelegere pentru poeţii de seamă ai timpului. care iese din joc. <titlu> Mefistofel Ei şi? Să cumpănim. Dar spiritele tot se mai găsesc în treabă. Şi sper să-nfrîng pe diavoli şi poeţil Încă-nainte de-a pleca de pe pămînt. Pe munte însă tot m-avînt.

Pe cari o iubitoare -mină nu i-a fost închis. departe? Numai anevoie Înaintează. cît de ciudat îl văd c-un roşu fir împodobit. Şi gîtul alb. sunt ochii unui mort. <titlu> Mefistofel Nu-i bine să priveşti. <titlu> Mefistofel Ceea ce vezi. E-un chip de vrajă. Pagina 2l7 <titlu>Mefistofel O vrajă e în joc. cîtă suferinţă! Nu pot. Ai auzit despre Meduză. nu-i aşa? <titlu>Faust Într-adevăr. <titlu>Faust Ce voluptate. un idol. Ce este? <titlu> Servibilis . singură. Ea poate capul şi subt braţ să-l poarte. Şi nici să-l întîlneşti nu-i bine. piatră rece el devine. aşa în gol. aici e joc Şi veselie ca-ntr-un iarmaroc. întrezăresc şi eu deodat'. De uitătura îngheţată sîngele în om Îngheaţă. Mărturisesc că mi se pare C-ar semăna cu buna Margareta. Mereu această nebunie te atrage. aiuritule netot. cu mişcări încete. De nu sunt înşelat de-un farmec de povesti Văd un teatru-aici. Vino pe dîmb în sus. Acesta-i sînul îmbiat de Margareta mea.<titlu> Mefistofel Ce? <titlu> Faust Vezi tu dincolo de crîng O palidă frumoasă fată stând Acolo. Acesta-i trupul dulce. Subţire ca o dungă de cuţit. Deoarece Perseul i l-a tăiat. fără viaţă. nu pot să mă despart De ochii ce la mine s-au uitat. tu. ce-l gustai în vis. Căci fiecăruia i-apare ca iubita sa.

<titlu>Puck Vine Puck3 şi se-nvîrteşte Saltă. Munte vechi şi-o vale jos: Astea-s. E obiceiul locului atîtea să se dea. Alţi o sută vin în urmă. Un diletant a scris-o într-un ton aparte. voi spectatori. <titlu>Oberon Spirite. <titlu>Mefistofel Sunt bucuros să vă-ntîlnesc la jocul Din Muntele Nebtm. Scuzaţi. E slujba mea de-a înălţa cortina Şi-a o lăsa să cadă iar. căci trecură Printre soţi cincizeci de ani De gîlceavă şi de ură. vinde vă este locul. Să se bucure-mpreună. din sîngele căreia au răsărit şerpi. unde-i cînt de strună. </Note> Pagina 2l8 VISUL UNEI NOPŢI DE VALPURGIE SAU NUNTA DE AUR A LUI OBERON ŞI A TITANIEI l (Intermezzo) <titlu>Maistrul teatrului Astăzi ne-odihnim puţin Noi actoriceasca gloată. vreau s-apăreţi! Cercetaţi-ne grădina! Împăcatu-s-au din nou Regele şi cu regina2. <Note> l. ultima din şapte. Se spune că a tăiat în deşertul libian capul Meduzei. dacă dispar. iată. <titlu> Crainicul Nunta ce-o vedeţi acum E de aur. scena toată.Începe-ndată O piesă nouă. personaj mitologic. Şi diletanţi o reprezintă. . Perseu.

burtă. soţie. personaje cunoscute din comedia Visul unei nopţi de vară de Shakespeare. spirit la ordinele lui Prospero. <titlu> Titania De se ceartă soţ. are fleacul. Despărţiţi pe drag de dragă. ăsta-i cimpoiul! Ca balonul de săpun. <titlu>Solo Auziţi. Dar şi suflete frumoase. Iar pe el spre miazănoapte. alt personaj din Visul unei nopţi de vară. Dacă vreţi să se-nţeleagă. <titlu>Un spiritl (ce abia se înfiripă) Aripi. scade şi strănută Fluieră pe nas nebun. 4. Şi cu rudele-trabanţii. personaj din piesa Furtuna de Shakespeare. nici nu zboară. Tutti (fortissimo) Musculiţele. Ariei. <titlu>Oberon De la noi să ia o pildă Cei ce vor să se-n te leagă. Duceţi-o spre miazăzi. <Note> l. </Note> Pagina 2l9 Sunete din ceruri scoase Feţe hîde cheamă el. Nici nu umblă. Cearta dintre Oberon şi Titania s-a iscat din pricina unui băiat indian. Creşte. 2. ţînţarii.<titlu>Ariel Cîntec ţese Ariel4. Brotăcel şi-n iarbă greieri Iat-aceştia-s muzicanţii. Oberon şi Titania. 3. Puck. <titlu>Orchestra. regele şi regina ielelor. Să mi-i duceţi hăt departe. .

Dai adesea din picior. zici? Oberon. <titlu>Puristul Nenorocul mă aduce: Ce desfrîuri necurate! Din atîtea vrăjitoare Numai două sunt pudrate. <titlu> Călător curiosl E un joc de măşti acesta? Să mai 'cred vederii. </Note> Pagina 220 <titlu>O pereche Pas mărunt şi salt înalt Prin miresme şi prin rouă. frumosul zeu. Prin „Spiritul" şi „Perechea" (strofa următoare) Goethe îi ironizează pe poetaştri. pentru poezia acestuia Zeii Greciei. n-are coadă. N-o să zbori nici chiar cu două. „Ortodoxul" se pare că ar fi contele Fr. <Note> l.Încă n-are-nfătişare. pe Schiller. E şi astăzi pe aici? <titlu> Ortodoxul2 N-are gheare. care-l critica. Dar se vrea poezioară. <Note> l. şi 2. Îndoieli însă nu-mi fac. În răstimp mă pregătesc De-o călătorie-n sud. Un artist nordic Schiţă e tot ce pictez Schiţă doar. 2. din punct de vedere creştin. oricît asud. </Note> . care a publicat Descrierea unei călătorii prin Germania şi Elveţia (l2 volume). Ca şi zeii din Grecia E şi el un simplu drac. „Călătorul" este tot publicistul Nicolai. Leopold von Stolberg.

</Note> Pagina 222 <titlu>Xeniil Ca insectele avem Foarfeci ascuţite bine. Rămîneţi şi voi în tact! <titlu>O giruetăl (arătînd într-o direcţie) Societatea mi-e pe plac. care se întorc după cum bate vîntul. Sunt aci numai mirese Şi burlaci. <titlu>O giruetă (arătând în altă direcţie) Dacă însă nu se cască Ăst pămînt ca să-i înghită. Brotăcel şi-n iarbă greieri. De aceea-ncalec ţapul. Astfel pe Satan tătucul Îl cinstim cum se cuvine. că sunt grăbită. Cîtă vreme noi durăm. o morişcă ce simbolizează spiritele uşor influenţabile. <titlu>Un capelmaistru Voi ţînţari şi musculiţe. Mari şi cele mai alese. <Note> l. Tinerică putrezi-vei. Mă avînt c-o săritură Chiar în iad. Lăsaţi trupul gol. Goală de la tălpi la frunte. Girueta.Pagina 22l <titlu>O vrăjitoare tînără Pudra este ca şi-o haină Pentru vechi femei cărunte. intact. <titlu> O matroană Cuvimţă-avem destulă. . speranţe dînd. Poftă n-am să ne certăm.

De aceea şi cu dracii Se amestecă smeritul. Pe-acest munte nu arare . epigrame satirice (Goethe şi Sehiller au publicat împreună asemenea xenii.<titlu>Un Scriitor2 Iată-i cum. Iarăşi Nicolai. Dar şi-n tulburi pescuitul. care scotea revista Musaget şi jurnalul Genius der Zeit. fiindcă în momentul cînd apărea Faust. <titlu> Ci-devant geniul timpului Dacă vrei s-ajungi ceva. îşi încetase apariţia. Parnasul. <titlu>Copilul lumii2 Credeţi-mă. El miroase. <titlu> Călătorul curios3 Omul ţeapăn. ce miroase. Iezuiţi adulmecă. Scriitorul atacat în aceste versuri este August von Hen-nings. de Mine ţine-te de zor. Xenii. <Note> l. venind grămadă. 3. Are-vn vîrf prea-ncăpător. 2. Ei glumesc naivi cu toţii. cine este? Cu paşi mîndri lunecă. satirizînd personaje şi curente din timpul lor). „Ci-devant geniul timpului" este numit acest jurnal. </Note> Pagina 223 <titlu>Cocorull Place-mi mie-n ape clare. să m-amuze. Căci pe-acestea le-aş conduce Mai uşor decît pe muze. credincioşii Află-n toate un vehicul. cunoscut ca un vrăjmaş al iezuiţilor. Pîn' la urmă ei vor spune Că sunt generoşi. netoţii! <titlu>Musagetul Printre-aceste vrăjitoare Eu m-aş pierde. Muntele Nebun.

adunare restrînsă şi secretă. Tobe-aud şi hărmălaie. Nu-ţi fă griji! Străbat prin larmă Unisoanele cimpoaie. <Note> l. Strîmbul sare. care anunţă conventi-culul filozofilor pe Muntele Nebun.draci n-ar exista. personaj din mitologie.Ei s-adună-n conventicul. Cocorul este Lavater. după care carac terul urnii om se poate deduce din trăsăturile feţei lui. 3. El e creatorul aşa-numitei teorii fiziognomice. el izbutea să îmblînzească chiar şi fiarele. Orfeu. în vremi pe fiare. <titlu>Ceteraşul Ar ucide . cum mi-o-nchipui. Altfel . se pare. . greul saltă. Conventicul . scriitor şi predicator elveţian.3 <titlu>Dănţuitorii Vine-acum un cor. Cată să mă domine. Un cimpoi îi îmblînzeşte Ca Orfeu4. 2. Copilul lumii este Goethe însuşi. Nu întreabă cum arată. <titlu>Maistrul dansului Din picioare o figură Fiecare face. </Note> Pagina 224 <titlu> Dogmaticul Îndoiala nu m-atinge. Se spune că prin cîntecele sale. iată. 4.toţi pe unul Şi pe ceilalţi fiecare. Dracul trebuie ceva În esenţa lui să fie. <titlu>Idealistul Fantazia. Era socotit un neîntrecut muzician.

îmbuibaţii. <titlu>Supranaturalistul Cu plăcere vin pe-aice. Căci o logică îmi spune: Dacă dracii sunt aievea. Suntem mlaştinilor floare. Dară dracul Numa-n inine-şi are leacul. . Sunt şi duhurile bune. <titlu>Capelmaistrul Brotăcel şi-n iarbă greieri. Spintec spaţiul stelar. <titlu>Steaua căzătoare Din tărie cad şi lunec. Dar prin cetele de-aici Ne-nşirăm strălucitoare. Ah. Ce nemernici diletanţi! Voi. Roşi de'dans ne sunt papucii. ţîriţari şi musculiţe. Morţii îi cădem în poale. <titlu>Scepticul Ei se ţin după văpaie Şi se cred aproape tare De comoară. esenţa ce-o fi oare? Pe pămînt întîia oară Nu stau sigur pe picioare. aşa se cheamă Creaturile voioase. <titlu>Neajutoraţii Noi curtenii. Nu mai mergem pe picioare. Sunt nebun de-a binele.Dacă eu sunt toate-acestea. Sunteti muţi sau muzicanţi? Pagina 225 <titlu> Abiliil Sans-souci. <titlu>Luminile rătăcitoare De pe baltă noi venim. <titlu>Realistul Mare-i pentru mine chinul. Colindăm călcîie goale. Ci pe capetele-ntoarse.

sunt caracterizate apariţii şi curente din timpul revoluţiei franceze din l789. doborîtă. Cine mă ridică iar? <titlu>Masivii Loc. Au picioarele greoaie. După mine să vă ţineţi. în groaznice chinuri. toate astea mi le-ai . Foşnet e şi vînt prin trestii. Pînă aci. În cele cinci strofe ce urmează. Pagina 227 <titlu>Zi înceţoşată Cîmp Faust. Jur împrejur Iarba cade. </Note> Pagina 226 Cel mai butucos butuc Fie astăzi însuşi Puck. Tu trădător. în plutire. <titlu>Ariel Dacă aripi v-a dat firea. Mejistofel <titlu>Faust În suferinţă! Şi-n deznădejde. suava. Totul în nimic s-a dus. nefericita creatură! Pînă aci s-a ajuns. Se pătrund de ziuă sus. şi acum sub lacăt! Închisă ca răufăcătoare în beci. <titlu> Orchestra (pianissimo) Nori şi neguri. Spre palat tăind văzduhul. <titlu> Puck Ce veniţi? De ce călcaţi Ca şi pui de elefanţi? <Note> l. Vrem loc. nemernic spirit. cînd în droaie Duhuri vin şi iarăşi vin.Zac în iarbă. Dacă aripi v-a dat duhul. Jalnic şi îndelung rătăcind pe pămînt.

tăinuit. Aşteaptă numai. nu a ispăşit vina tuturor celorlalte în faţa celui ce iartă din veac în veac! Mie îmi macină măduva şi viaţa . înverşunîndu-te. acolo unde înţelegerea omului poticneşte.N-a fost ea cea dintîi! . de ce mă fereci de-această ruşine. ce tristeţe. mişcîndu-ţi fălcile flărnînde! Mi-e silă.. Ţi-am intrat sub piele noi. îmi ascunzi crescînda ei jale şi-o laşi fără de ajutor prăpădului! <titlu> Mefistofel Nu este ea cea dintîi. dacă nu eşti în stare a te ţine de-nsoţire? Ai vrea să zbori. că atîtea fiinţe s-au prăbuşit în prăpastia acestei calamităţi. de nimeni cuprinse. Iar pe mine mă legeni în răstimp cu desfătări urîte. tu care inima mi-o ştii şi sufletul. zvîrcolindu-se în suferinţa morţii. stai. cum adeseori noaptea îi plăcu să mă adulmece.Ce amărăciune. dar nu eşti sigur că ameţeala nu te ia în vîrtej.suferinţa acestei unice fiinţe. de-acest însoţitor care paşte suferinţa şi se bucură de toată stricăciunea? <titlu> Mefistofel Mai ai ceva de spus? <titlu> Faust Salveaz-o! Altfel vai ţie! Altfel cadă cel mai groaznic blestem pe capul tău prin milenii! <titlu> Mefistofel Nu pot să topesc pecetea răzbunătorului. care m-ai învrednicit să mi te-arăţi.Tu mare. să sară pe umerii celui ce cădea. să se rostogolească la picioarele neştiutorului călător. şi-nfruntă-mă cu nesuferita ta prezenţă. De ce te însoţeşti cu noi. nu pot deschide . sau tu nouă? <titlu> Faust Nu rînji. dîndu-i iarăşi înfăţişarea de cîne. dîndu-i înfăţişarea ce-i este dragă.Schimbă tu. că întîia. să se tîrască în nisip pe burtă. închisă! în restrişte fără capăt. Tu rînjeşti nepăsător. să calc lepădătura cu piciorul!. privind destinul miilor de creaturi! Pagina 228 <titlu>Mefistofel Suntem iarăşi la hotarul puterii noastre. Lăsată în grija duhurilor rele şi a omenirii care judecă nesimţitoare. Stai numai. puternic Spirit. nemărginitule Spirit. schimbă şarpele. Rostogoleşte-ţi drăceştii ochi în cap. <titlu> Faust Cîne! Monstru scîrbos! . Schimbă-l iarăşi.

lacătele sale. Salveaz-o! Dar cine a fost cel ce în pierzanie o a zvîrlit? Eu sau tu? (Faust se uită sălbatic împrejur.) <titlu> Faust Du-mă la ea. Să fie eliberată! <titlu> Mefistofel Şi primejdia căreia te expui? Află că în oraş fapta sîngeroasă a mînii tale mai strigă şi acum: Pe locul unde ucisul căzu, plutesc încă duhuri răzbunătoare, pîndind întoarcerea ucigaşului! Pagina 229 <titlu> Faust Şi-aceasta trebuie s-o mai aud? Blestemul lumii cadă asupra ta, monstrule! Du-mă acolo, îţi spun, şi elibereaz-o! <titlu> Mefistofel " Te duc, şi ceea ce pot să fac, ia aminte. Am eu toată puterea în cer şi pe pămînt? Vreau să înnegurez simţurile paznicului. Pune mîna pe chei, şi scoate-o din beci cu mîna ta omenească! Eu voi veghea. Vrăjiţi, caii aşteaptă. Vă călăuzesc! Aceasta pot s-o fac. <titlu> Faust Să mergem! Să plecăm! <titlu> Noapte Cîmp deschis. Faust, Mefistofel trec în vuiet pe cai negri. <titlu> Faust Ce dreg femeile acelea acolo pe gorganul corbilor, spînzurătoare? <titlu> Mefistofel Nu ştiu ce fierb şi ce gătesc în căldare! <titlu> Faust Se ridică şi coboară, se înclină, se apleacă. <titlu> Mefistofel O breaslă de vrăjitoare. <titlu> Faust Împrăştie ceva, spurcînd, sfinţind, vrăjesc. Pagina 230 <titlu> Mefistofel Să trecem! Să trecem! <titlu> Închisoare

la

Faust, cu o legătură de chei şi cu un felinar, în faţa unei uşi de fier. <titlu> Faust Ca niciodat' mă-ncearcă un fior, Restriştea omenirii, cumplită, mă cuprinde. Aici, după ăst zid, stă ea, sub greu zăvor. Iar crima ei n-a fost decît o dulce nebunie! Tu şovăi să te duci la ea! Te îngrozeşte gîndul de-a o revedea. Cu sîrg! Căci şovăirea ta I-aduce moartea! Nu mai sta-n zădărnicie! (Prinde lacătul. Cineva cîntă după uşă.) # Rea a fost măicuţa mea, Ea de drag m-a sugrumat. Tată-meu - el m-a mîncat. În ţărâna răcoroasă Surioara mea îmi puse Oasele, ce-mi mai rămasă. Pasăre eu mă făcui. Păsărică de dumbravă, Zbori în slavă, zbori în slavă! <titlu> Faust Te-aud, te-aud. Dar nu-i făcut să mă ostoaie Nici zornetul de lanţ, nici foşnetul de paie. (Intră.) <titlu> Margareta (ascunzîndu-se-n aşternut) Vai, vai! Ei vin! Cumplită moarte! Pagina 23l <titlu> Faust Vin să te scap! Te duc departe! <titlu> Margareta (zvîrcolindu-se la picioarele lui) De eşti un om, de mine fie-ţi milă! <titlu> Faust Nu mai striga! Trezeşti cumpliţii paznici Ce-abia acuma adormiră. (Ridică lanţurile să le desferece.) <titlu> Margareta

(îngenunchind) Călăule, ce vii din ceaţă, Cine ţi-a dat puterea-aceast' asupra mea? E încă miez de noapte. Mai lasă-mă, nu mă lua! Îndură-te încă puţin de viaţa mea! Nu e-n dea'juns de timpuriu Şi dis-de-dimineaţă? (Se ridică.) Sunt doar aşa de tînără, atît De tînără! Şi trebuie să mor! Frumoasă fost-am de-asemeni, şi de-aci năpasta! Ce-aproape-a fost iubitul. Astăzi e departe. Şi sfîşiată e cununa, risipită floarea. De ce acuma silnicia-aceasta? De ce mă strîngi aşa? Ce ţi-am făcut? Nu mă lăsa-n zădar să te implor, în viaţa mea nu te-am văzut! <titlu> Faust De-aş trece, vai, şi peste-această suferinţă! Pagina 232 <titlu> Margareta Sunt în puterea ta, cu toată-a mea fiinţă, Îngăduie-mi copilul doar să-mi mai lăptez. L-am răsfăţat, pe întuneric, ca-ntr-un vis. Mi l-au luat, ca să mă-ndurerez. Şi-acuma spun că l-am ucis. Şi n-oi mai fi vreodată bucuroasă. Şi cîntece ei născocesc pe seama mea, Ei, oamenii - urît din partea lor! Poveste-a fost frumoasă, Dar s-a sfîrşit aşa. <titlu>Faust (se aruncă la picioarele ei) E-aici, cel care te iubeşte şi nu doarme. Veni, năprasnica robie să ţi-o sfarme. <titlu> Margareta (se aruncă şi ea jos) Să-ngenunchiem, să implorăm prea sfinţii! Căci jos sub aste lespezi şi sub pragul Ce-l vezi, în clocot fierbe iadul.

Şi Răul, cu grozavă încruntare, Se îndîrjeşte-n vuiet mare. <titlu> Faust (tare) Margareta! Margareta! <titlu> Margareta (ascultă cu încordare) Glasul iubitului a fost acesta! (Se ridică sărind, lanţurile cad.) Unde e? L-am auzit chemînd. Sunt liberă! Legată nu mai sunt. Pagina 233 La pieptul lui să zbor aş vrea, În braţul lui s-adast un ceas. Pe nume in-a chemat, în prag stătea. Prin vuietul şi prin scrîşnirea iadului Auzit-am dragul glas. <titlu> Faust Eu sunt. <titlu> Margareta Tu eşti? Mai spune-mi-o o dală! (Cuprinzîndu-l.) El e! El e! Unde e chinul? Şi unde spaima închisorii şi suspinul? Tu eşti ! Vii să mă scapi! Sunt slobodă, salvată! Apare strada-n faţa mea, deodată, Pe unde te văzui întîiaşi dată. Senină, iată şi grădina, în care te-aşteptarăm Cu Marta, vecina. <titlu> Faust (încercînd să plece) Din beznele scunde Vino cu mine! Vino! <titlu> Margareta Mai rămâi. Ştii cît de bucuroasă Cu tine sunt oriunde. (îl mîngîie cu iubire.) <titlu> Faust

Grăbeşte-te! De nu grăbeşti, Vom ispăşi amarnic! Pagina 234 <titlu> Margareta Cum, tu nu mai ştii să săruţi? Să fie zadarnic? O vreme te-ai depărtat Şi sărutul l-ai şi uitat? De ce la pieptul tău asemenea frică Mă ia, cînd altă dată din privirea ta Un cer întreg mă cutropea? A fost, cînd sărutîndu-mă, mă-năbuşeai. Sărută-mă, Altfel te sărut eu. Ce ai? (Îl cuprinde.) # Vai, buzele tale - ce reci! Şi mute. Iubirea ta - unde e? Cine mi-a furat-o pe tăcute? (Se-ntoarce în altă parte.) <titlu> Faust Urmează-mă, iubito, vino! Te îndrăgesc cu foc, Cu înmiită-ardoare. Urmează-mă. Atîta doar te rog. <titlu> Margareta (întorcîndu-se iarăşi spre el) Eşti tu cu-adevărat? Eşti tu? <titlu> Faust Eu sunt. Vino cu mine! <titlu> Margareta Din nou tu mă primeşti la pieptul tău. Salvîndu-mă, în mine tu pe cine vezi? Dar cum se face că de mine n-ai sfială? Şi ştii tu, prietene, pe cin-eliberezi? Pagina 235 <titlu> Faust

Grăbeşte-te,, căci întunericul slăbeşte <titlu> Margareta Măicuţa, eu am omorît-o. Copilul mi l-am înecat. Şi oare nu-ţi era şi ţie dat? Tu eşti? De-abia o cred. Sunt trează? Dă-mi mîna! - Dar de ce e umedă? S-o ştergi. Pe ea E sînge, s-ar părea. Ah, Doamne! Ce-ai făcut! În teacă spada punc-ţi-o la loc. Te rog. <titlu> Faust Trecutul, lasă-l, Trecut rămînă. Mă omori! <titlu> Margareta Tu trebuie să mîi în viaţă. Vreau să-ţi vorbesc despre morminte. De ele să-ngrijeşti încă de mîne. Măicuţei îi alegi frumos un loc, Alături fratelui un altul sub un soc. Iar-mie unul la o parte Nu prea departe. Copilul să mi-l pui la sînul drept. .Dar altul să nu zacă lîngă mine. Să mă lipesc cu foc de tine Ar fi un dulce şi suav noroc. Dar nu mai izbutesc întru iubire a mă strînge. Mi-e ca şi cum spre tine Mi-aş face silă, ca şi cum tu m-ai respinge. Şi totuşi tu aci îmi eşti, Şi-atît de bun şi blînd priveşti. Pagina 236 <titlu> Faust De simţi că-s eu, atuncea vino! <titlu> Margareta Afară? Dincolo de ziduri? <titlu> Faust Spre libertate! <titlu> Margareta Dacă groapa e acolo,

Dacă acolo stă la pîndă-o moarte, Atuncea vino! De-aici în aşternutul veşnic, Şi nici un pas, nici unul mai departe. Tu pleci acum? O, Henric, dacă aş putea şi eu! <titlu> Faust Tu poţi, de vrei! Că uşa e deschisă. <titlu> Margareta Nu mai nădăjduiesc nimic. Plecarea - e oprită. La ce-ar fi bună fuga cînd iscoadele p îndese? E jalnic să cerşeşti pe uliţi, Cînd cugetul te poartă între suliţi. E jalnic prin străini să umbli ca o umbră, Ca să te prindă totuşi, mai pe urmă. <titlu> Faust Rămân la tine. <titlu> Margareta Grăbeşte, grăbeşte! Salvează-ţi copilul, Din balta cu peşte! Pagina 237 Te du prin mohor Pe rîu în sus, Pe punte, spre-apus. La stînga, lîngă stobor. Acolo-i un lac. Cercuri de unde se fac. Prinde-l degrabă. Scoate-l din apă. Mai dă din picioare. Scapă-mi-l, scapă! <titlu> Faust Dezmeteceşte-te! Nu mai avem alt ceas. Eşti liberă, de faci un singur pas. <titlu> Margareta De-am trece de Muntele Veşted! Măicuţa-i acolo pe-o piatră. Fiori simt de gheaţă, la creştet. Măicuţa-i acolo pe-o piatră. Din cap dă ca seara la vatră. Apoi piroteala-ncetează, Ea nu mai veghează, ci doarme mereu,

Şi capul e greu, ea doarme mereu, Ca noi să ne-avem ale noastre plăceri. Ce vremi fericite acelea, doar ieri! <titlu> Faust N-ajută vorba, nici o rugăminte. Am să te duc cu sila. Ia aminte! <titlu> Margareta Nu vreau. Nu sufăr silnicie. Nu mă cuprinde ca un ucigaş. C-atîtea îţi făcui spre bucurie. Pagina 238 <titlu> Faust S-arată zorile, iubita mea! <titlu> Margareta Se face zi. Pătrunde-aici ultima zi! Şi de-ar fi fost cum trebuia să fie, Desigur ziua mea de nuntă-ar fi! Nu spune nimănui, ah nu trăda C-ai fost la Margareta ta! Vai, cununiţa mea! S-a întîmplat, cum mi-a fost dat. Ne-om revedea, Dar nu la dans. Norodul se adună. Piaţa, strada, De-abia-l cuprind. Clopotul cheamă. Semn se dă. Mă prind. De toate părţile mă leagă. S-a curmat cuvîntul. Mă-nalţă pentru ispăşire gîdele grăbit. S-apleacă peste orice ceafă Tăişul ce mi-a fost menit. E mută lumea ca mormîntul. <titlu> Faust De nu m-aş fi născut! (Mefistofel apare afară.) <titlu> Mefistofel Ce şovăire fără noimă! Purcedeţi! Sau sunteţi pierduţi! Roibii mei se înfioară. S-arată zorile pe munţi. <titlu> Margareta Ce namilă se-naltă din pămînt?

El e! Alungă-mi-l! Aci să nu mai stea! Ce cată el pe locul sfînt? Pe mine el mă vrea. Pagina 239 <titlu> Faust Tu vei trăi! <titlu> Margareta Dumnezeiesc judeţ, mă dau în grija ta. <titlu> Mefistofel (către Faust) Vino! Altfel te las cu ea aci în părăsire! <titlu> Margareta A ta sunt, Tată! Mîntuie-mă, Tată! Voi îngeri, cetelor senine, Împrejmuiţi-mă, ţmîndu-mă sub scut! Henric, ce groază mi-e de tine. <titlu> Mefistofel E osîndită! <titlu> Glas de sus E mîntuită! <titlu> Mefistofel (către Faust) Vino cu mine! (Dispare cu Faust.) <titlu> Glas (dinăuntru, pierind) Henric! Henric! Pagina 238 Partea a doua a tregediei În cinci acte Pagina 243 <titlu> ACTUL I Faust, întins pe glia cu flori, obosit, se frământă căutînd somnul. Amurg. Spirite, graţio; mici făpturi, plutesc în preajmă. <titlu> Ariel (cîntă însoţit de harfe eoline) Ploi de flori, căzînd mereu, Pentru fire sunt îndemn,

În nobil chip să v-arătaţi. mărunte-mari. Îndepliniţi pe rînd şi cu luare aminte A ielelor cea mai frumoasă datorie. A truditului vedere Poarta zilei şi-o închide. Mari lumini. Fie sfînt el. scîntei mărunte Izbutesc să se aleagă. fie rău. Poarta păcii-n dulce murmur Inimii i se deschide. Se-oglindesc adînc în lacuri . Săgeţile mustrării să le depărtaţi. Vin s-ajute cu măsură. Dulci miresme. </Note> Să-i puneţi capul mai întîi pe iarbă. cînd singure. # Noaptea ştie să coboare. Purificaţi-l de trăirile amare. lină. Cîntă-n aer ca pe strună. Voi. cînd cîte două. iele. ce plutiţi aeriene. întremat de cufundare şi uitare. În pragul zilei să se simtă Înviorat la-ncheieturi şi-n mădulare. Redaţi-l sănătos luminii sfinte! <titlu> Cor (glasuri. cînd mai multe. văl de neguri Într-o rarişte s-adună. de stea prin fir se leagă. De-un nenorocit se-ndură. Stea. alternînd) Amurgirea blîndă. Răstimpuri în a nopţii aşteptare Sunt patrul: să le umpleţi prieteneşte! <Note> l.Binecuvîntarea verde Pămîntenilor e semn. Să-i domoliţi crîncene chinuri. Ielele. Să mi-l scăldaţi în rouă din a Letheil revărsare Ca. Cele patru răstimpuri ale nopţii corespund împărţirii date de romani timpului nocturn: cele patru vigilii.

</Note> Ca să-ţi împlineşti dorinţe. Cu ce bucium. se naşte. Lethe. Porţi trosnesc. Văile sunt verzi. larmă multă! Ceea ce nu se aude Numai greu urechea-ascultă. raze. (Un zgomot asurzitor însoţit de tunete vesteşte apropierea Soarelui. Poate totul cu-ndrăzneală. Uită-te la cea lucire! Somnul e veşmînt. De v-ajunge. Vine-n tunete lumina. Că ţi-e piedică la fire. Holda-n valuri mari de aur Unduieşte spre recoltă. asurziţi! <titlu> Faust Înviorate bat ale vieţii pulsuri.) <titlu> Ariel Auziţi! Horel-n furtună! Pentru-auzul unor duhuri Noua zi sunînd. norocuri. Aibi încredere-n sorocuri. copacii Dau pentru umbrire boltă. Luna o pecete pune Pe odihna ca de ceară. de se pricepe. Şi se sting dureri. <Note> l. . din care sufletele morţilor beau „uitarea". Cel ales. aruncă-l. Vă ascundeţi! Prin coroane Şi prin flori v-adăpostiţi! Tunetul luminii. Te vei întrema de-acuma. N-amîna. # Ceasuri trec. să te încumeţi. zilei. Cînd cei mulţi stau cu sfială. pierind ca anii. rîu în Hades.Şi lucesc în noaptea clară. şi prin văzduhuri Roţile lui Phoebus 2.

unde aplecate adormiră. cînd Apollo îşi începe cutreierul ceresc. orbit. Şi-o hotărîre îmi stîrneşti în suflet De-a năzui mereu spre o supremă existenţă. Şi uluiţi noi stăm cu uitătura arsă. Acuma luncilor. Dureri şi bucurie dîndu-ne eu schimbul. Din obîrşii prisos de flăcări se revarsă. </Note> În lume zorile-s deschise. Treptat. Noi bucurii îmi dai. Ea vine-n faţă! Dar deodat' Străfulgerat în ochi ca de-o durere. Din mii de guri răsună viaţa în pădure. în carul său solar. Unde frunziş şi floare perlele-şi prefiră. Voiam făclia vieţii s-o aprindem. Dar cerul clar descinde în abise. # În paradis se schimbă prejmetele toate! Priveşte-n sus! Giganticele piscuri Vestesc acum sărbătoreasca oră. ce-apoi la noi coboară. Culori se lămuresc pe-acele prunduri. Se mai zăresc în vale neguri sure. pămînt. . Statornic tu mi-ai fost. O strălucire nouă li se dăruieşte. Şi crengi şi ramuri se ridică-nrourate Din adîncime. lumina izbîndeşte şi se-ntinde. Şi ne cuprinde ocean de foc! Ce foc! Iubire e sau ură? Arzător e nimbul. cînd nădejdea Cu cea mai 'naltă din dorinţi se înfrăţeşte Şi porţi de împlinire se deschid. în mitologia greacă. 2. în jos. alt nume al lui Apollo.Crepusculul eteric să-l salute. zeiţele care deschid si închid porţile cerului. Horele erau. din plaiuri unduinde. tu proaspătă prezenţă. Sunt nevoit să mă întorc. Aşa se-ntîmplă. Cînd toate le-am crezut pierdute. în noapte. zeul luminii. <Note> l. Le este-ngăduit de timpuriu să guste Lumina veşnică. Phoebus.

Servitorime de curte. ea se resfiră-n alte Mii de căderi. cînd şters. . toţi ca unul. E minunat înzorzonat. Trompete. ropotind pe stînci. ţinându-se de trenă. pe creasta Aeriană. În schimbăcioasa lui durată curcubeul.Şi iarăşi spre pămînt privim. De-a dreapta sa Astrologul. 'mprăştiind de sus fiorii de răcoare. de tot soiul. A fost îndepărtat grăsunul. şi creşte încîntarea. în văluri de-apărare ne-nvălim. Căzuse mort sau numai beat? <titlu> Al doilea boier Numaidecît în locul lui Degrabă altul se-mbulzeşte. Din furtuna-aceasta Cât de măreţ răsare -:. apare în îmbrăcăminte strălucită. De-a drepta mea e înţeleptul. Pe trepte-n jos s-a răsturnat. <titlu> Împăratul Salut pe dragii mei! Fideli venirăţi. că te uimeşte.. Caraghios. Căzînd. <titlu> Palatul imperial Sala tronului. steiul.. El oglindeşte omeneasca străduinţă. Consiliul de stat în aşteptarea împăratului. Tu cugetă şi vei pricepe mai de-aproape Cum a vieţii tainică fiinţă O prindem în răsfrîngerile colorate. şi-n mii de jgheaburi se desparte. Cu spume înecînd. împăratul ajunge la tron. Rămîne astfel soarele în spate! Cascada apei. Pagina 247 Cînd închegat. Şi aburi înălţînd în zarea De stînci închisă. Dar unde a rămas nebunul? <titlu> Un boier În urma ta. c-un clocot. în vuiet: La ea mă uit.

îndrăzneţul e aci. tare departe. Bufonul meu se duse. aicea mai deoparte. <titlu> Împăratul Şi astfel dragii mei în sala mare Bineveniţi să-mi fiţi de pretutindeni! Vă adunaţi sub stele priincioase.Cu alebardele în cruce Pe-o treaptă paza îl opri.Şi noi necazuri Cum a intrat? .Era o bute Acesta ca un ţîr se ţine. Dar iată-l. Pagina 249 De ce ne-am chinui la sfaturi? . Cînd toţi de griji ne lepădăm. Dar spuneţi-mi.De unde vine? Cel vechi căzu . Noroc ne este scris şi bunăstare. Pagina 248 <titlu> Mefistofel (îngenunchind lîngă tron. Cînd toţi poftim plăceri frumoase Şi măştile petrecerii purtăm.) Ce-i nedorit. dece-n aceste zile. dar veşnic alungat? Ce e luat mereu sub scut. Tu să dezlegi! Aceasta aş pofti. cred. oricînd binevenit? Ce e poftit. Ghicitu-i treaba altor domni. Dar totdeauna osîndit şi înjurat? Pe cine nu ai voie a-l chema? Ce nume e iubit în preajma ta? Cine s-apropie de tronul tău? Cine se surghiuneşte singur ca un rău? <titlu> Împăratul Deocamdată mai puţină vorbă! Cimiliturile n-au loc aci. Ia locul lui. <titlu> Mefistofel (urcă şi se apropie dc-a stînga) <titlu> Murmurul mulţimii Un nou nebun .

crima. <titlu> Cancelarul Virtutea cea mai mare e un nimb Împărătesc. măreţ. El singur. Deşi aş prefera icoana înflorită. Dreptatea! Ceea ce s-au prins cu toţii a iubi. Am zugrăvit în negru totul. răscoala creşte tot mai mai mare. Răufăcător devine însuşi într-o zi. dreptatea. O lume cade astfel în fărîme. împăratul. dacă vreţi. ce se apără stîngaci. Căci vinovată e găsită Doar nevinovăţia. Potire. Şi-n vuiet. ce în stare nu-i a pedepsi. Nimic din toate nu rămîne. Pagina 250 Un jude. Mîndrindu-se cu-aceasta fiecare. în răstimp. poate s-o aleagă Cel ce se sprijină pe vinovaţi părtaşi. Judecătorul stă pe puf. Şi cum s-ar dezvolta acum În noi un simţ spre bunul drum? Şi chiar un om adesea bine îndrumat Se-nclină pui' la urmă şi ia mită. Cînd febră ca de hăuri Se-ntinde furibundă-n ţară Şi răul dogorind cloceşte răuri! Din locul ăsta'nalt privind In larga-mpărăţie. Se îmbulzeşte pîra la judeţ. cu pielea-ntreagă. cruci şi candelabre din altare. pe faţă şi pe laturi. Dar vai! Ce foloseşte spiritului mintea.Acuma. # Cutare fură turme. Cînd scapă neatins. Şi inimii ce-i foloseşte bunătatea. numai el Norodului o poate-mpărtăşi. cutare o femeie. Nelegiuiri în pravili se prefac Şi-o lume a erorii se desfăşură deschis. Ce toţi doresc şi cer. In care strîmbătatea creşte după plac. Ruşinea. Dezbate-vom împrejurările şi anii. O pune cu izbîndă în lucrare. . totul pare ca un vis.

Şi jaful umblă. împărăţia. Şi cavaleru-n cuib de stîncă. Pierdută-i lumea. făgăduite prieteneşte.ce să zic Cu nerăbdare-şi cere solda fiecare. Nici o comandă nu-nspăimîntă. Şi-apoi. <titlu> Marele Armaş Turbat tumult cunoaşte timpul. Stăpîne-n cele state A încăput domnia pe ce mîni? Unde priveşti. Secat-au precum apa-n ţevi. hula. ce era de apărat. doar nebunul Temei mai pune-n zilele de azi. jumătate. Dar nici un rege griji nu-şi face. S-au juruit cu toţii să ne-o facă de istov. Ameninţată-i chiar şi sacra maiestate. Nepăsătoare sunt iubirea. Respiră neatîrnarea-n piepturi Şi pretutindeni ce isprăvi! Am risipit atîtea drepturi Pagina 25l Că nu ne-a mai rămas nici unul. dorind odihnă. n-are pace. Mai sunt şi dincolo regate. Oricît ar cultiva slăvirea. Stă pustiită-n lung şi-n lat. De nu le-am fi datornici cu nimic. un nou stăpîn gospodăreşte. . Cînd toţi se surpă. Un cuib de viespi ar tulbura. Ne-ar părăsi. Stă cetăţeanul după zid. Acum se-ascund. fugind cu totul. toţi îndură. Izbeşte fiecare. Cel ce oprelişte ar da.(Pauză. fiecare e izbit. ura. <titlu> Vistiernicul Să te mai bizui pe ţinuturi aliate? Subsidiile. Iar pe partide.) Măsuri şi hotărîri vor trebui luate. Şi gibeliniil ca şi guelfii2 altă dată fără tihnii. Iar mercenarii .

<Note> l. <titlu> Împăratul (după oarecare gîndire. zilnic ni se . Izvoarele de aur sunt închise bine. N-o să mă cruţe cămătarul. Şi-acum oraşul din depozit vinde Cu cupa şi cu oala. </Note> Pagina 252 Iară pe masă vine pîne Ce nu se coace decît mîne. Adaugi la toate încă una? <titlu> Mefistofel . Guelfii. Şi rente în natură. raţe. prepeliţe. <titlu> Mareşalul Ce nenoroc mă paşte şi pe mine! Vai. Mai scurmă fiecare şi adună-n poale. Nu sufăr încă bucătarii de vreo lipsă: Mistreţii. iepuri.cer economii. partizanii împăratului german în Italia. mai ales sub domnia. El dinainte ia dobînda din venite. Şi porcii nu se mai îngraşă.Vecinului cine-i ajută la necaz? De lucru are fiecare pentru sine. faşă. Curg totuşi. Se-ngrămădeau cîndva în pivniţi Podgoriile-n buţi şi anii cei mai buni.Hohenstaufenilor (secolelo al XlI-lea si XlII-lea). Sunt zălogite perne. să plătesc. duşmanii împăratului. Şi-o grijă zilnic calea îmi aţine. căprioare. cerbii. Boierii mari sting buţile nebuni. ce e drept mai rare. Ani tot mai mulţi el dinainte îi înghite. Lipsa e la vin. Dar ale noastre vistierii sunt goale. adepţii papei. Azi strop n-a mai rămas din fostul plin. Găini şi gâşte. Gibelinii. după cum so prinde Sunt nevoit şi eu să cumpăr. către Mefistofel) Despre nevoi ne cîntă struna. Cînd tot mai multe cheltuieli avem în fiecare zi. 2.

unde maiestatea porunceşte. Căci firea e păcat.Eu? Nicidecum! Cînd soarta mă învredniceşte Pe tine să te văd şi pe ai tăi Şi-atîta strălucire?! . Biserica şi statul sunt răsplata lor cea bună. căci este unul. Pagina 253 <titlu> Cancelarul Prin spirit şi prin fire! Nu se prea vorbeşte Aşa unor creştini. E sigur că aduce şi proiecte Ascunde multe .Poate să lipsească Încrederea acolo. una alta. Împrăştiind puterea celor răi. Nu-l poţi scoate din podea. Copilul lor. şi diavol spiritul. Ce apără cu vrednicie tronul: Întâi sunt sfinţii şi pe urmă cavalerii. Bărbat întreg printre cuminţi. Om năzdrăvan. o corcitură monstruoasă. Dar din pornirile plebee ale unor spirite-ncîlcite În faţa lor o rezistenţă se ridică: . În vîna munţilor şi prin firidele de ziduri E aur berechet. iar aici Lipseşte banul.cât e vreme. Şi unde vrerea bună sprijinită e de iscusinţă? Unde la îndemînă e atîta sîrguinţă? Cine-ar putea'nenorocire şi-ntuneric să stîrnească Unde asemeni stele strălucesc cu-ngăduinţă? <titlu> Murmurul mulţimii E un nerod . De-aceea ateiştii Sunt arşi pe rug. că-n ţările împărăteşti Sunt două seminţiile ce-şi ţin isonul. Aflaţi însă. Şi de-ntrebaţi: cine-l aduce la lumină. Cu iscusinţă însă din adîncuri îl ridici. Palavra e periculoasă. Ei iau pieptiş orice furtună. Se linguşeşte .dar se pricepe. Iată răspund. cu zimţi şi fără zimţi. şi prin fire. <titlu> Mefistofel În lume unde nu e lipsă de ceva? Lipseşte pretutindeni. prin spirit. Afla-veţi de la mine ştire.nu se teme. Ei între sine îndoiala o cultivă.

. vă este foarte depărtat. Cancelarul este un exponent al modului de a gîndi teologic-medieval. Gîndiţi puţin şi cumpăniţi-o bine: Da. ca si Goethe de altfel.vîn realitate. răul şi cu rodul lui! Aceştia ţara şi oraşele le strică. Ce nu se pipăie. într-adins nepotrivită. Lipseşte banul! Fă-o cumva. Dar e nevoie şi de arta de-a obţine. Ce voi nu cîntăriţi. este un adversar al teoriilor „mecaniciste". că-n vremuri de urgie. <titlu> Mefistofel După aceasta îl cunosc pe învăţatul domn. îl prezintă pe Cancelar ca pe un adept al acestor teorii. Ţi-e acru rodul. E-al împăratului pămîntul. vă lipseşte chiar cu totul. Pe-aceştia cu sfruntate glume Vrei să-i aduci în marea lume. <titlu> Împăratul Numai cu-atîta lipsurile noastre. Cînd seminţii de oameni potopiră ţară şi popor. Atîţi au fost acei ce-şi îngropară Comorile. nu-i adevărat. Comori sunt pretutindenea în ţarină adîncă. Uşor ar fi. M-ascultati.Ereticii şi vrăjitorii. Cari rudc-apropiate sunt nerodului. De duhuri prea stricate te-ncălzeşti. Ceea ce vrem. e fără greutatel. Aici Mefistofel. şi „dacă". dacă uşorul n-ar fi greu. </Note> Pagina 254 M-am săturat de necurmatul „cum". N-au dispărut. sa se facă! <titlu> Mefistofel Fac ce doriţi şi chiar mai mult. dar printr-o interpretare. din păcate. pădureţ! <Note> l. Aşa a fost prin vremile romane Şi tot aşa prin alte vremi apuse. Deci şi comorile ascunse. Ce-n calcule nu intră. ca să le scape de noian cutropitor. cumpăniţi. Moneda. există. n-are preţ. care voi n-o bateţi. Ce nu cuprindeţi.

Mercur. prosperitate. Palate şi grădini. De i se dă. greu la cîntar.<titlu> Vistiernicul Nebunul măscărici ne-a lămurit de-a fir-a-păr. Mefistofel îi şopteşte. întrebaţi-mi-l pe el! El vede-n cruguri cum e casa. <titlu> Astrologul (vorbeşte. repede se dobîndeşte. Acestea toate ni le dă-nvăţatul domn. <titlu> Cancelarul Vă-ntinde necuratul aurii capcane. cum e oral. Saturn e mare. seninătatea vine-n dar. E mic la preţ. Privindu-vă prea dulce. Luna castă. <titlu> Marele Armas Bufonul e isteţ. Domniţa Venus v-a-ncercat pe toţi. celălalt ţine ison. Şi cu argintul aurul. Iar Jupiter rămîne-n frumuseţe. după plac. În stare singur cu atîtea să răsfeţe. cu lucruri vane. Un drept al împăratului e-acesta-ntr-adevăr. Să spună numai cum se-nfăţişează aurora! <titlu> Murmur Sunt doi vicleni . soldatul nu întreabă datul dintru ce se face. cum se ştie. Vă ispiteşte strîmb. frumoase feţe. promite ce ne place. Capricioasă trece. şi sîni.) E aur soarele şi lamură curată2. Aş vrea să n-am de tot dreptate. V-ameninţă. Marte. ştiutul sol. <titlu> Mareşalul La curte de-ar aduce. slujeşte pe simbrie. Cu Soarele cînd Luna se-nsoţeşte. Ce mai rămîne. Pagina 255 <titlu> Mefistofel Mă rog. dacă aţi crede că vă-nşel. pentru ochi însă departe. Sub chipu-i de metal3 nu-l prea cinstim. deşi n-apare. Aci e Astrologul. Ce cîntec vechi şi răsuflat! De cîntă unul.ce bine se-nţeleg! Un măscărici şi un fantast se dau pelîngă tron. <titlu> Împăratul .

metalul saturnian ar fi plumbul. Dar în zădar fac unii glumă. că toate-s bune. Şi în zădar se osîndeşte vraja! Se-ntîmplă totuşi să te gîdile la talpă Şi pasul sigur uneori să poticnească. lunii şi planetelor. Dar nu mă-nduplecă ce spune. </Note> Pagina 256 <titlu> Murmur La ce ajută aste paie îmblăţite! Cu zodiacul şi-alchimia Ne-am amăgit destul. Un junghi în braţ. Lucrarea veşnicei naturi sub glie. Mă doare-n stingă spafa-ntreagă.Aş asculta mereu. Luaţi cu hotărîre tîrnăcopul. Astrologul desfăşoară un horoscop si face preziceri după configuraţia soarelui. E drept case mai flecăreşte despre mătrăguna Şi despre cînii negri Chemaţi comoara s-o păzeascăl. <Note> l. Cînd astfel vă înţeapă-n mădulare. Se furişează-n sus puterea vie. 2. După asemeni semne-aici ar fi Cel mai bogat ţinut de bogăţii. <Note> . După părerea astrologilor. 3. Asta-i podagră. horoscopul se împarte în douăsprezece case sau triunghiuri. Un fluşturatic să ne-aducă bucuria? <titlu> Mefistofel Cum cască gura-n preajmă stând! Dar spusele n-au crezămînt. Gomoara e ascunsă sub picioare!2 <titlu> Murmur Simt în picior un greu de plumb. Atunci simţiţi efectul tainic. N-avem nădejde. În degetul cel mare mă furnică. Cînd straniu vă îndeamnă locul. După părerea astrologilor.

şi prin care sîn De munte trebuie să-şi taie drum. Ce bolţi se cade să dărîme. blide aurii. Ţăranul. Paharele »tau şiruri. doagele de lemn de mult au putrezit. La dracu te trimit şi rnai departe. înehisc din vechime. Fără mîhnire cerceteaz-aicea înţeleptul. Să-ţi pui cuvîntul mincinos la încercare.l. Prin ce prăpăstii. El vede rînduri-rînduri de tipsii Şi cane. <titlu> Mefistofel Un drum şi chiar mai multe pîn-acolo Cunosc şi ştiu. Dar vinul îşi făcu o altă bute Din propia sa piatră. care îşi atribuiau puteri senzitive deosebite. tare ca un zid. </Note> Pagina 257 <titlu> Împăratul În grab-acu. ca prmtr-un alt tărîn: în beciuri largi. care-şi ară brazda. Căutătorul de comori. Mefistofel este aici un apologet de circumstanţă al superstiţiilor în legătură cu locurile unde s-ar găsi comori. pe unde sapi. cu rubine. A cerceta şi a cunoaşte la lumina zilei e un fleac. Arată-ne ce scoţi. Esenţele unor atare vinuri îndelung păstrate Şi aurul gi-atîtea nestemate Stau învălite-n adîncimi de noapte. . In secolul al XVIII-lea se făcea mare caz de „dibuirea" metalelor (ascunse în pămînt). Şi dacă vrea să bea O băutură veche e alăturea. de către oameni. El caută în zid de lut salpetrul. 2. Ah. Arată-mi locurile nobile şi rare! Punîndu-mi spada. dar dacă minţi. Aş ajuta şi eu lucrînd. Vreau însă să vestesc Cîte fără stăpîn pe sub pămînturi se găsesc. cînd vede Că-n mînă ţine aur. Ridică-un vas odat'cu glia. sceptrul la o parte. cupe. căci nu ne scapi. Bucuria Şi spaima i-o ghiciţi.

pătrunse de igrasie. Ţăranii aveau obiceiul să scoată salpetru din ziduri vechi. <Note> l. cu folos. Cel ce minuni aşteaptă. deci. prin lucire. fără şovăire. struguri copţi să tescuiască. Dinţii -prin lămurire . deasupra. şi apoi să-l dea vitelor. să-şi potolească sîngele nebun. înfrînează poftă şi dorinţă. Pe cel viclean cine-l cunoaşte-ri noapte? În beznă vacile sunt negre. Cu plugul tău tu scoate-le-n lumină! <titlu> Mefistofel Ia sapa singur şi lopata. c-un val . pe iubita ta. Cel ce doreşte vinuri. Mefistofel îi şopteşte. </Note> Pagina 258 <titlu> Împăratul Pe-acelea ţi le las. întîi spectacolul mascat se cere! De ţintă nu ne-apropie nici grabă. Ulcioarele de jos. Te poţi împodobi pe tine. s-apară-n zi deplină.Misterele adevărate-n întuneric zac. O piatră scumpă întregeşte. mai întîi credinţa să-şi sporească! Pagina 259 <titlu> Împăratul Să ne petrecem timpul.aici. Să ne învrednicim de cele ce sunt jos. Cine vrea binele devină-ntîi el însuşi bun. Atît frumseţea cît şi maiestatea. <titlu> Împăratul Îndată. fără-ntîrziere! <titlu> Astrologul (vorbeşte. Prin lucrul ţărănesc devii mai mare Şi-o ciurdă de viţei de aur Vedea-vei cum din lut răsare. Ce-i sumbru nu aduce bucurie Ce-i preţios.) Stăpîne. Atunci cu încîntare. nici împrăştiere. Să ne-adunărn întîi spre pocăinţă. miţa e surie. O bucurie cine vrea. de aur pline.

Obrăzare . cînd grăbite. <titlu> Sală spaţioasă Încăperi laterale. Sărbătorind sălbăticii de carnaval. <titlu> Mefistofel Înaintăm mereu cu stîngul şi cu dreptul. şi că un dans al morţilor v-aşteaptă. <Note> l. Nu prind de veste niciodat' nebunii. . </Note> Pagina 260 Şi orice om de lume-aidoma devine Unui nerod. <titlu> Crainicul Să nu vă-nchipuiţi că-n ţări germane Aţi fi. şi înţelept s-arată Pe cît înţelepciunea îl mai ţine. Suntem ca nou născuţi. şi fiecare Uitîndu-şi numele cel vechi Îşi pune masca peste faţă şi urechi.De veselie! Vine miercurea cenuşiil. vrednicia. sărbătoare catolică. Fireşte că-mpăratu-şi dobîndi Chiar de la Sfîritul Scaun dreptul şi puterea Iar cînd se duse ca să-şi ia coroana. Sau dansuri de nebuni şi diavoli. Şi în răstimp deschidem aripile uşii. zis-a-ntelepciunii. totul împodobit şi decorat pentru spectacolul mascat. Miercurea cenuşii. în latineşte: Feria quarta cinereum. cînd preotul presară cenuşă pe creştetele credincioşilor. 2. Cum se înlănţuie norocul. Dac-ar obţine piatra.măşti. Desigur pietrei i-ar lipsi-nţeleptul. Tare-i plăcu s-aducă şi aceste obrăzare2. Ies. Trompete. îi văd cum se aleg în cete în pilcuri. înaltul domn făcînd o expediţie prin ţări romane Trecu măreţii Alpi şi îşi spori Domnia cu o nouă şi senmă-mpărăţie. Spre o serbare veselă privirea se îndreaptă. cînd încete.

Voi cam rîdeţi de-amănunte. # Coloratele decoruri Le purtăm pe-aici la pas. ieşiţi cu veselie! Rămîne pîn' la urmă lumea-ntreagă Cu ale ei figuri şi pozne-o mie O singură şi mare nerozie. # Noi purtăm în brune bucle Cîte-o floare ca decor. Dar întregul v-a atras. # Suntem dulci şi graţioase.Un cor de alt cor strîns se leagă. să ne asculţi. Intraţi. Tinerele florentine Noi urmăm germanei curţi. . scame de mătase Joacă-şi ele rolul lor. Să-şi aleagă fiecare După pofta ce o are. Florile artificiale Înfloresc anul întreg. Coşurile-mbelşugate Pagina 26l Cîte le purtaţi pe creştet. Căci femeia este artei Înrudi ta-apropiat. # Căci noi credem că e vrednic Şi e bine şi e drept. Tuturor de arătat. Vînzătoarele şi marfa Ca grădina să s-arate. ne e dorinţa. Fire. Şi pe braţe-nrourate. <titlu> Crainicul Să vedem. <titlu> Grădinăresele (cîntare însoţită de mandoline) Ne-am împodobit în noapte Să ne vezi.

mă mîndresc. Să mă pună-n păr vre-o fată. precum natura Niciodat' nu poate fi. Sau de am puţin noroc Să se hotărasc-a-mi face Lîngă inimă un loc. Semn de pace-n văi şi munte. Măduva eu sunt a tării. albe nalbe Şi cu ce mai dă şi holda! Nu-s obişnuite-n fire. Eu sunt seva. <titlu> Cununa de spice de aur Spicele zeiţei Ceresl Vă prind bine.<titlu> Grădinăresele Vindeţi ce aveţi. Ca podoab-a voastră însă Ele sunt şi dar frumos. Dar să nu vă tîrguiţi. </Note> Pagina 262 <titlu> Buchet fantezist Al meu nume să vi-l spună Teofrastl n-ar îndrăzni. Din cuvinte cu-nţelesuri Veţi afla. Totuşi mai hrănesc nădejde Vre-o frumoas-a-mpodobi. <titlu> Invitaţie Fantezia să-nflorească Pentru moda de o zi. ce dobîndiţi. de-ndată. Ceres. zeiţa grînelor în mi ologia latină. cu folos. . <titlu> Cunună fantezistă Flori pestriţe. Azi aş vrea să am norocul De-a împodobi o frunte. <titlu> Creanga de măslin cu rod Nu invidiez vreo floare Şi gîlceava ocolesc: împotriva firii-mi este. <Note> l. Dar le născoceşte moda. Minunat.

Cumpăraţi. e dat. Dar din măr. Răsăriţi din bucle pline! <titlu> Bobocii de trandafir Soart-ascunşi prin foi ne ţine Minunaţi prin prospeţime. discipol al lui Aristotel (secolul al IV-lea î. petale fine. foi şi floare. Cînd s-anunţă calda vară Şi s-aprinde trandafirul. Sub umbrare grădinăresele îşi desfac cu graţie marfa. cireşelor.). Cine-ar mai dori să moară? Stăpînesc promisiunea Şi favoarea încercată în împărăţia Florei Ochi şi inimă deodată. îşi îmbie miez şi must. <titlu> Grădinarul (cîntă însoţit de alăută cu tonuri adînci) Florile răsar în preajmă. Despre trandafiri faci cîntec.e. fruct. # A vă însoţi frumseţea Să ne fie-ngăduit. fructe coapte Ţi se-mbie să le guşti.n. # Sub ghirlandele bogate Şi-n frunzare dedesubt Găseşti totul împreună: Muguri. rodii.Clopoţei. Teofrast. <Note> l. # Piersici. . părintele botanicii. </Note> Nu cu ochiul faceţi preţul Roadelor. Unde-atît belşug de mărfuri Spre-ncercare s-a ivit. Fructul nu vrea să înşele. căci cerul gurii E mai bun judecător. să muşti. Frunţi împodobind cu gust.

Ai jucat cu mulţi. # Dar trecu an după an Fără de norocuri. vreunul Să rămînă agăţat. Desfă-ţi poala. <titlu> Tăietori de lemne (dau năvală cu impetuozitate) Vrem loc. Pagina 264 Petrecut-ai veselă Prin cutare casă. Ceata peţitorilor Şi cu ei sorocuri. Şi din ochi pe-alocun. Ai făcut cu cotul semn.# În timp ce cîntarea continuă însoţită alternativ de chitare şi alăute. Azi nebunii drum şi-au dat. cu năvoade. Nici un tinerel bărbat Nu s-a prins în plasă. vrem spaţiu. Fost-ai dulce la obraz Ca o luminiţă. Măritată te gîndeam Cu un mare bogătaş. amestecîndu-se printre copii. apar. <titlu> Mama şi fiica <titlu> Mama. Eu ţi-am pus scufiţă. dau prilej la dialoguri plăcute. poate. încercări de-a se prinde. dea scăpa şi de a se reţine unul pe altul. cu-ndemn. undiţi şi laţuri. Pescari şi păsărari. Draga mea fetiţă. o conversaţie s-aude. cînd mi-ai venit. în sus. Fete tinere şi frumoase se alătură jocului. Prin stejerişuri . şi cu alte unelte. treptat. cele două coruri îşi prefiră şi îşi îmbie marfa. Fata mea.

prin tîrguri. Precum tiparul. Noi pierdem vremea Pe străzi. Căscăm doar gura Prin săli. Noi tăietorii. De n-am fi noi. </Note> Pagina 265 Cu spate-aplecate. Noi suntem isteţii. In original Pulcinell. Să trecem bine . Şi felul nostru E. prin crînguri.Tăiem copacii. Laudă aduceţi Celor ce taie. prin mulţime. Veşmîntul nostru Uşor e ca rostul. Făcînd luminişuri Unde lovim. Cum s-ar alege Cei fini cu vorba Spirituală? Să ştiţi aceasta! Aţi îngheţa voi. Care asudă <Note> l. Cîţiva prin ţară. Nici cînd greutate Şi nici vreo trudă De-a lungul vieţii N-am dus vreodată. De n-am doborî noi! <titlu> Paiaţal (nătărău) Voi sunteţi nerozii. Doar vai şi vai e. sluga leneşă din anumite comedii.

De ne lăudaţi. S-aprindă vatra? Astfel se frige. La ce-ar folosi Dacă lemn n-ar fi. La ce-ar folosi Orice-nclinare Şi aprobare. Oricum. Chiot proaspăt. e tine. Sunteţi de-ai noştri. ropot Să străbată! Şi să bem! Haideţi să ciocnim paharul! Tu de-acolo vino-ncoace. marii. Pagina 266 Linge-talgere Astfel se pierde. Voi cărbunarii. Cărbuni n-ar fi. De ne-njuraţi. <titlu> Paraziţi (linguşitori şi lacomi) Voi truditorii. cîntec liber Prin atîta tropot. Destoinicii. Chiar dac-un fulger Pe loc ar cădea. La mesele date De mecenate Oameni ca noi Se-ndeamnă la fapte.Şi de-a furişul. Duplicitatea. . <titlu> Un beţivan (inconştient) Azi nimic să nu-mi displacă. Văpaie să dea. Friptura simţind Şi mirosul tare De peşti la grătare. Şi astfel se fierbe. Că mă simt aşa de slobod.

mască şi mască Să se simt-odată bine! # Sunt eu oare rătăcit? Mă găsesc unde îmi place. ea mă ceartă Că sunt bun de împăiat. <titlu> Cor Beţi. căci de-acum Pe picioare-abia mă ţin. Eu sunt mîndru. Sus. cîntăreţi de curte. Ţineţi-vă strîns pe scaun Unul a căzut sub masă! Crainicul anunţă diverşi poeţi. <titlu> Satiricul Ştiţi voi ce pe mine. ciocniţi! Frate cu frate! Cine poate nu se lasă. cîntăreţi ai naturii. Dar eu beau şi iarăşi beau! Să ciocnim cum se cuvine! Mai ciocniţi. gingaşi şi entuziaşti. Cîrciumăreasa o mai face. Poetul. Gura tot o nimerim. Pagina 267 Fără capăt aş petrece. Unul se furişează prin faţă rostind cîteva cuvinte. Beau mereu şi iarăşi beau. m-ar bucura? Să-mi fie îngăduit a cînta Ce nimeni n-ar asculta.Să ne îngropăm amarul! # Supărată mi-e muierea Că mă port aşa bălţat. nici unul nu izbuteşte să spună o vorbă. măi fraţi! Ca să ciocnim! Oricum mîna-ar rătăci. Poeţii nopţii şi ai mormintelor se scuză. căci ei sunt tocmai într- . În înghesuiala concurenţilor. Numai să mă-ntind puţin Mi-e dorinţa. poeţi-cavaleri. Cînd cîrciumarul nu-mprumută.

care şi sub masca modernă îşi păstrează caracterul şi graţia. # Torsături fără foloase Ea întinde în lumină. <titlu> Egemona Dulce e orice-mplimre. Ca să fie neted firul Degetul în seamă-l tine. Punem graţie în dăruire. Căci bătrînă cu puterea-i Supărat-a lumea toată. <titlu> Parcele <titlu> Atroposl M-au chemat la tors pe mine Care sunt cea mai bătrînă. Pagina 268 <titlu> Eufrosina Graţioasă-n dimineaţă Fie orice mulţumire. Crainicul e nevoit să-i lase în pace. Multe tîlcuri are firul Răsucit gingaş în mînă. El che-amă rînd perind mitologia greacă. . Puneţi graţie-n primire. împrejurare din care s-ar putea dezvolta un nou gen de poezie. # La petreceri şi la dansuri Grija să vă fie scumpă. Să păziţi ga nu se rumpă. Dar ea taie pe aceea Care-i de speranţă plină.o conversaţie interesantă cu un vampir. # Să vă fie cît mai moale Eu ales-am inuri fine. proaspăt ivit. <titlu> Graţiile <titlu> Aglaia Graţie aducem în viaţă. <titlu> Cloto Mie în aceste zile Foarfecă îmi este dată. Are o măsură firul.

Mi-a rămas orînduirea. care-s înţeleaptă. în mitologie ea taie firul vieţii. Dacă aş uita de mine. dar după-nfâţişare Voi le-aţi primi cu drag cuvînt ca oaspeţi Sunt furiile. rol ce în mitologie revine lui Cloto. . care aici taie firul vieţii. # Fire vin şi iarăşi fire: Îndrumat e fiecare Cercului să se supună. Începeţi vorba şi-ţi vedea cum muşcă Ca şerpii porumbiţele nebune. Ca să mă-nfrînez. # Ţesătorul ia-n primire Torsătura măsurată. </Note> Pagina 269 Mă simt bine-aşa legată. Şi privesc cu prietenie. prieteneşti şi foarte june. Atropos este cea mai bălrînă dintre parce. Treceţi. Tortul meu se învîrteşte. pilcuri. Rău ar fi de lumea toată. <titlu> Lahesisl Mie. Fără grabă-i este firea.# Cîteodat' cu tinereţea-mi Mă înşel şi eu o leacă. Ce rele sunt. Şi de-acolo nu mai sare. credeţi-mi vestirea. nu le cunoaşteţi. Veselia să vă ţie. <Note> l. de-acuma Foarfecă o pun în teacă. fără teamă. <titlu> Crainicul Oricît aţi răsfoi vechile scrieri. Drăguţe. Fiinţele ce vin. aici însă ea îl toarce.

căci după ce se leagă. Vrea să-ncălzească gerul. Mă prind să umplu vasul Norocului cu picături de fiere. <titlu> Tisifona Eu otrava o amestec. Că suntem dulci şi tinere feline. vreo iubită.Viclene şi ascunse sunt. nu ţine. I-om gîdila urechile prea bine. Că-i proastă. dar astăzi Cînd cu metehne-atîţia ni se laudă. altul. Eu pumnalul îl ascut. Ceva din vorbe tot o să rămînă. scos din minte. # La toate-acestea mă pricep eu bine. De soare fuge-n grabă fiecare. Căci schimbăcios e omul ca şi ceasul. cea mai binevoitoare dintre parce. Perechile le stric şi omenirea. . <Note> l. Pe urma ei să nu se mai îndemne. Că mirele acum o săptămînă Rău a bîrfit-o. îl voi pune. Nici ele nu doresc faimă de îngeri. Lahesis. bună de nimica. # Mireasa noi o hărţuim de-asemeni. Dacă să împacă. ce-a dorit. Iau lupta eu. # Şi nime-n braţe. Făr-a dori ceva şi mai fierbinte. fidelul. </Note> <titlu> Furiile <titlu> Alecto Oricum. voi ne veţi crede după vorbă. ci-n fată îi vom spune Că ea şi altora mai face semne. Şi recunosc că-s plagă. Să semene mereu nefericirea Pe Asmodeul. şi se-aplaudă. <titlu> Megera Asta-i nimic. # Şi nu pe-ascuns. strîmbă. De are unul. ea face tort din firul vieţii.

E un secret aci. # Nu-i iertare nicăire. Covoare pestriţe i-atîrnă pîn' la foaie. o femeie Cu o nuia îl mînă lesne. ca din poveste. demonul căsniciei. eşti pierdut. ce rîdeţi. în Biblie.De iubeşti cumva pe alta. cine este. Alături alte două vin. Colţi lungi el are. Mă pîndesc vrăjmaşii mei. şi treceţi mai departe. <Note> . voi. dar are dezlegare. Ţine minte. Bănuielii dînd temei! Colo-n noapte la răscruce. Asmodeu. E ca un munte ce se puse în mişcare. Parc-ar dori ceva întîia. </Note> Dulcele se face fiere. vă rog. Nu încape tîrguire: Fapta tu ti-o ispăşeşti. Vestească fiecare. Printre feţe-nşelătoare Lanţurile strîns mă ţin. Dacă astfel făptuieşti. fragilă. veselă cealaltă. Echo zice: răzbunare! Schimbăciosul va pieri! <titlu> Crainicul Îngăduiţi. liberă e-a doua. Şi alta-i stă măreaţă pe spinare Lucind din creştet pîn' la glezne. Plină de teamă una. Ce vine-acum nu seamănă cu nimel. Stîncilor ni-oi tîngui. trompă ca un şarpe. Pe ceafa lui. # La o parte. <Note> l. <titlu> Teama2 Felinarele serbării Oarbe drumul mi-l aţin.

Ce-i mai bun în lumea noastră S-a găsi pe undeva. pe late. Ne-om plimba-n senine zile întru totul după vrere. Iată-mi-l fugind pe drum. Să vă apere distanţa. Un elefant. </Note> Prietenul . Ca un turn el duce-n spate. că nu-i pasă. precum ni-i voia.l. Masca i-o cunosc de-acum. Dacă în lumini de faclă Nu se-ntîmplă să ne placă. Scriitorul grec Lucian (secolul al II-Ies) susţinea că cei mari duşmani ai omului sunt teama şi speranţa. Cînd în pilcuri. Măştile le veţi depune. orice s-ar spune. Fără grijă prin viată. # Ăst colos îl port pe drumuri. aşteptaţi. <titlu> Cuminţenia Doi sunt duşmanii ce-i are Omul: teama şi speranţa. # Bucuros în orice parte Aş ieşi din lume-afar'. Dar acolo e neantul. Şi el trece. A voit să mă omoare. Vom umbla. Mă cuprinde spaima iar. Pe înguste căi. voi surioare! V-a plăcut mai ieri şi astăzi Să vă puneţi obrăzare. cînd stinghere. Libere pe cîmp de-aprile. La o parte-l ţin de obşte. Dar eu ştiu.duşman e-aicea. . 2. Neştiind ce e nevoia. Oaspeţi fi-vom. <titlu> Speranţa Vă salut. Pretutindeni vom intra.

se face jos. te răsuceşte! Cum se adună dublu geamăn. numele unui gramatician (din secolul III î. Nimbul nu i se destramă. fără seamăn! Dar ce minune! Ou se face. Şi s-amăgeşte că-i al ei. Pentru atîţi mai am venin. Numai urîtul e frumos. mea O doamnă e. Scîrbos e trîndul. Victoria! întraripată. Doi gemeni se ivesc din apă: <Note> Zoilo-Tersit. Şi ce-i înalt. personaj fictiv. Pe unde trece. E zeiţa-nfăptuirii Şi Victoria se cheamă. # O împrejmuie lucirea. Îmi pun şi eu îndat' piciorul. numele unui personaj care râdea de eroii din faţa Troiei </Note> Pagina 274 . Şi ce e drept. Acuma însă ţinta.n.# Dar mai sus. pe înălţime.e. cum se vede. cine spurcat. tot poporul. Şi oul creşte şi-apoi crapă. Dar unde izbuteşte-o faptă. Sucindu-te. <titlu> Crainicul Să te atingă-atunci.la timp eu vin.) care l-a atacat pe Homer. O lovitură sacră de toiag. al cărui nume e alcătuit din două părţi: Zoilos. sunt sănătos. ca să aducă O dobîndă pretutinde'. şi Tersit. Vulturoaică ea se crede. <titlu> Zoilo-Tersill Hu-Hu! Tocmai. se face strîmb. De văd pe dos. Stă zeiţa şi întinde Aripi largi.

unde se dansează Eu mai bine-aş vrea să plec Simţi tu duhuri care trec Şi prăsilă de strigoi? Vuietul îl simt prin păr Eu îl simt pe la picioare Te-a rănit "cumva. Şi împreună ies afară. Şi veghez şi nu mă clatin! Dar mi-e teamă. care alungat de Crainic. 2.l Tovărăşie nu le fac. prin ferestre Să nu intre duhuri. <titlu> Crainicul De cînd pe la mascarade Sunt adus. vîlve. Răsărite din poveste. Aluzie la Zoilo-Tersit (Mefistofel). Nu v^aş şti scăpa de vrajă! Unul dă de bănuit!2 Iată alte arătări Se apropie.O viperă şi-un liliac. <Note> l. Şi şarpele se-ntinde sfoară. se va întoarce sub chipul Sfrijitului-Zgîrcitului. se-ndeamnă. N-aş putea nici să explic. Bestiile-aşa au vrut. <titlu> Murmur Haideţi. Sub chipul lui Zoilo-Tersit se ascunde Mefistofel. </Note> Pagina 275 Ajutaţi-mă să-nvăţ! - . te doare? Dete spaima peste noi Cheful nostru a trecut. Dar figurile ce-nseamnă Şi pe nume cum le zic? Ce nu e de priceput. Nici un rău să nu v-atingă Stau de pază pe la poartă. trimis de soartă. Spre grindă liliacul zboară.

<titlu> Crainicul Numele eu nu ţi-l ştiu. Căci noi suntem pilde vii. Crainic. Colorat luceşte-n cale. Faceţi loc! Mă înfioară! <titlu> Băiatul-cărutaşl Roibilor. . vine. vei fi dorit. Băiatul-căruţaş simbolizează în acest spectacol mascat: Poezia. vine. </Note> Pagina 276 <titlu> Crainicul Trebuie să spun: Tînăr şi frumos îmi eşti. Ia-priviti cum se-nmulţesc Împrejur admiratorii. Vine. Aste spaţii le cinstim. Nu e nici o-nghesuială. Cînd e-nălţătoare clipa. bagă tu de seamă. Prin norod nu-şi taie uliţi. Stelele sclipesc sălbatic Ca o magică lanternă. Trece carul furtunatic. Cînd vădim alegorii. Umbli însă prin poveşti. Un băiat neîmplinit. de viitor. Împlinit. Povesteşte şi arată Cine suntem. Îmi pari crai. Cu ochirile ţintesc.Iată vine prin mulţime Car măreţ cu patru cai. vine. Însă pot să te descriu. să vă opriţi! Înfrînaţi-vă aripa! Zbor în vuiet vi se cere. <titlu> Băialul-căruţaş Totuşi! <Note> l. cum ne cheamă.

un zeu. E norocos cel ce ca om Se bucură din parte-i de favoare. Privirea craiului în preajmă cată. ochiul năzdrăvan. strălucind în car. te-ar învăţa abecedarul. <titlu> Băiatul-căruţas Bine-o-ntorci şi bine-o dregi. Ce strălucesc de sub turban. Ce le-ai putea aduce. <titlu> Crainicul În ochi tu negru fulger porţi. Iar noaptea buclelor Înseninată e de-o diademă. De altceva nevoie n-are. Descrie-mi-l amănunţit. El însuşi vine-n pompă mare. Şi-n falduri de veşmînt prosperitatea. <titlu> Băiatul-căruţas Şi-acesta cine-i. Alcătuire splendidă tronînd? <titlu> Crainicul Un rege pare. <titlu> Crainicul Nu poate fi descrisă demnitatea. Şi-i fericirea lui cea mare. Un preţ tu ai avea şi-acum la fete. Plutusl îl cheamă. Pagina 277 <titlu> Băiatul-căruţas Cu-atîta nu sunt mulţumit.Chiar de-acum seducător. înclinat spre dar. Drept fată ai putea să fii luată-n glumă. <titlu> Băiatul-căruţas Belşugul e. ce decor! Veşmînt cu tiv de purpură şi ţinte îţi curge de pe umăr pîn'la-ncălţăminte. . Plăcerea lui de-a da-i curată. Ce nestemate. Dar ce-aş mai spune despre-nfăţişare? Ca domnitor el cunoscut îmi pare. Dar pentru bucuria şi amarul. Cel mult c-o vorbă sănătatea Din faţa lui. Din partea lor. obrajii.

Sub chipul zeului Plutus este travestit Faust. <Note> l. </Note> Pagina 278 <titlu> Băiatul-cărufaş Pocnesc din degete o dată doar Şi dintr-o sfîrlă peste car Mărgele-apar. El îi azvîrle. Şi tocmai ce-i lipseşte. dobînda. Mărgăritarele.Că împăratul îl aşteaptă-n nerăbdare. Apoi aştept să văd cine ia foc. pentru mari şi mărunţei. <titlu> Crainicul Dar să ne spui. Şi flăcări mai trimit din loc în loc. tu cine eşti? <titlu> Băiatul-căruţas Eu sunt risipa. Cînd bunul cel mai scump şi-l risipeşt Şi eu. <titlu> Crainicul Acum se-nghesuie draga mulţime! Dăruitorul pare strîmtorat de-a bine. Un pieptene. Că darul fluturînd îi scapă. nemăsurat sunt de bogat. mărgăritar! (Dînd mereu sfîrle în aer.) Poftim brăţări de aur şi cercei. Şi-asemenea lui Plutus mă socot: Împodobindu-i şi petrecere şi joc. să-i înfrunte. . o coroniţă fără greş. dar nu îţi sade rău. Eu sunt poetul care se desăvîrşeşte. Aruncă giuvaere ca în vis. Dar bag de seamă viclenia: Orice ar prinde cineva. bietul. <titlu> Crainicul Te lauzi. Inele scumpe. Şi toate mînile culeg din paradis.aceea-mpart. Vrem să vedem ceva din meşteşugul tău. colanul se destramă. poezia. . bucuria în mînă n-are să-i încapă. Gîndaci îi mişună în palmă.

dar altuia îi scapă. de-o mărturie. iată. Aceasta cere o mai ageră vedere. Nu mă îndemn la orice semn? Şi nu m-am priceput cu îndrăzneală. am izbutit cu bine! Şi dacă laur îţi împodobeşte fruntea.) Nu mi-ai încredinţat tu mie Călăuzirea celor patru roibi? Şi nu îi mîn precum îndrumi? Vreau să se ştie. Le-am risipit jur împrejur.Iar alţii-n loc de nestemat e Prind fluturi cu sclipiri deşarte. amăgitor! <titlu> Bă iatul-căruţaş Măşti tu vesteşti. Eşti mai bogat decît sunt eu. Spre tine. (Către Plutus. că-mi eşti pe plac! <titlu> Băiatul-căruţaş (către mulţime) Cele mai rare daruri. Dar a vedea esenţa sub părere Nu-i treaba unui vestitor la curte. Şi văd cum pe cutare creştet O flăcăruie arde şi iscată De pe un cap pe alt cap sare. Şi preţuiesc mai mult verdele ram Decît orice coroană ce-o mai am. vorba mi se-ndreaptă. spre slava ta. dacă ai. Pe unul stă. Eu m-am luat. pîlpîind. Nu eu cu mîna mea l-am împletit? <titlu> Plutus Nevoie. Vestire tuturor în ţară fac: Iubite fiu al meu. Şi dăruieşte aur doar. Mă voi feri însă de orice ceartă. La cei mai mulţi. O spun pe faţă şi o spun cu bucurie: Eşti duh din duhul meu. ramul. . Doamne. doar. Ce nu promite păcăliciul scamator. pentru tine? De cîte ori la-ntrecere. pe cît iau seama. Şi numai rar s-aprinde tare în grabă dînd scurtă văpaie. Să dobîndesc finicul.

<titlu> Muieret bîrfitor Acolo sus pe cel rădvan Desigur stă un şarlatan. Şi ce rămîne. ca un ţîr. Şi se chema c-ar fi un viciu. şi de-alte cele. Femeia a uitat cruţarea. Pagina 280 Şi-alături. nimica nu ieşea. Mă prind că el nimic nu simte De l-ai pişcă pe la şezut. Şi să le cînte urîcioşilor în strune! Pagina 281 .Se mistuie. Aveam alt nume: Avariţia! Ce bine casei îi mergea: Multe intrau. Cînd totul e la urmă-nşelăciune. cheltuieşte cu înfrumseţarea. Acuma însă-n ani mai tineri Pentru bărbat viata-i un supliciu. Căci cu ibovnicii ea bea din plin. <titlu> Sfrijitul Scîrboasă seminţie nimerească în lături! Ştiu că nu îţi sunt pe plac. ce mai pune la o parte. El vine doar bărbaţii să-i aţîte. De datorii e plină zarea. Ascunde-o zi şi-apoi împarte. şi trist se taie. Azi sunt de genul masculin. Eu sunt zgîrcitul. De-aceea aurul devine preţuitul. Cum n-a mai fost cîndva văzut. Sfrijitul De foame stors. Mai multe pofte are decît taleri. Muierea. Mă osteneam pentru dulap şi ladă. Pe cînd femeia în alt veac De casă şi de vatră îngrijea. <titlu> Femeia (ce vine în frunte) Daţi-l încolo şi lăsaţi-l.

Sfrijitul vrea să ne-nspăirnînte? De-o pocitanie să ne cuprindă teama? Bălaurii-s de mucava şi lemn. Şi cu zgîrcitul. scuipîndu-şi focul. care stă pe ea.pe loc să staţi! Dar nu-i nevoie de-ajutorul meu. Bălţa ta şi-ncurcată Ne-mprejmuie aici o lume slută. aşa vă-ndemn! <titlu> Crainicul În numele toiagului . Îşi desfăşoară aripe de zmeu. Şi ce splendoare! <titlu> Plutus (către Băiatul-căruţaş) Scăpaşi de multa greutate neplăcută. unde clar în claritate . Pe el acum. gol rămîne locul. Minunea se făcu. Priviţi cum înrăiţii monştri În spaţiul cucerit mişcaţi.) <titlu> Crainicul Cât de regeşte el coboară! Un semn. Gîtlejurile. Eşti liber să te-nalţi acum în sfera ta. Acolo numai. Mulţimea fuge. (Plutus coboară din car. Ce nu-i aci. Se scutură. apoi balaur cu balaur Aduc o ladă doldora de aur.<titlu> Mulţimea de femei O lovitură daţi-i şi să-i faceţi seama. I-o pun cu grijă la picioare. Sună cu mînie solzii.

priviţi. Le folosiţi. ce bogăţie de izvor. că fără treabă se desfată. Cum n-au văzut vrcodat' bogaţii. <titlu> Mulţimea (strigînd rînd pe rînd) Priviţi. Răsuflu numai şi mă şi trădez. iar unde-s eu Dobîndă are orişicine pe pămînt. Priviţi cum în căldări de-aramă În clocotul de sînge auriu. . Ce se deschid. ca un trimis al tău. apar înfiripate Coroane şi colane. mă-ntorc de-ndată (Pleacă. ce sunt. Pagina 282 <titlu> Băialul-căruţaş Mă preţuiesc. În clocot s-ar topi iar toate cele.) <titlu> Plulus Acum e timpul să dezlănţuim comori! Cu varga crainicului eu ating lacăte. binele domină. la bogăţie! Noi.Priveşti. mînaţi de grabă. Mereu însă cîte puţin de lucru are Cel ce pe mine mă urmează-n zarea măre. Fişicele de galbeni pe podea. Se umple lada pîn' la gură. că vi se-mbie. Să v-aplecaţi cu sîrg. C-o şoaptă însă de mă chemi. Luăm în stăpînirc-o ladă. Belşug e unde poposeşti. precum a venit. De aur. Nu-mi fac în taină nici o faptă. Rămîi cu bine! Tu-mi îngădui fericirea. Ai tăi. e drept. Purtînd efigii. şi-n tine ai încredere deplină. S-a întrupat acum dorinţa mea. ceştialalţi. lanţuri şi inele. Şi te iubesc printre rudenii ca pe-un tată. vase se topesc: ies rostogol Monede-n suluri ca din gol. Creează-ţi lumea ta-n singurătate. Unde frumseţea. Fireşte că mai şovăie oricine cîteodată: Să ţi se-nchine ţie. sau să mi se-nchine mie. cu embleme sar ducaţii. stăpîn.

Dă-mi-l împrumut. nebunilor. tu omule.Pagina 283 <titlu> Crainicul Ce vreţi. sărmani Nerozi! Sau credeţi că în seara-aceasta E aur ceea ce se risipeşte? Pentr-un asemeni joc chiar gologani Ar fi prea mult. Cum fulgeră. Norodul ăsta fie-rni alungat! <titlu> Plutus Toiagul tău e ca făcut Pentru aceasta. Să fugă cel ce poate să mai fugă.Nebunia vană O prindeţi însă pofticioşi de păr! O. Norodul dat-a înapoi. dar aripi n-are! Pagina 284 <titlu> Plutus E-mpins acuma cercul lor Şi nimenea nu este ars. Dă-te 'napoi. din ceaţă! Îmi sar scînteile aprinse-n faţă. 'napoi. neînţeleasă ceaţă! Cum ar zbura. Pe unde cal pierdut să iasă? 'napoi. Il voi muia în clocot şi-n văpaie. Bicisnicilor! O frumoasă amăgire-aţi vrea Să fie grosolanul adevăr! Cu adevărul ce-aţi începe? . Va fi incinerat fără cruţare. voi obrăzare! napoi. erou mascat. Cine s-apropie. <titlu> Strigăte şi înghesuială Vai. înghesuindu-se prea tare. arzînd apasă. cu-a voastră vrere Cînd totu-i doar o mascaradă? Să puneţi capăt poftelor. cum sar scîntei! Toiagul a şi prins dogoare. vai! Prăpăd o să ne-ajungă. . 'napoi. Acu-mi încep a mea plimbare. Toiagul greu. Plutus travestit. Hei. vedeţi acuma pălălaie. măştilor.

Că totdeauna sunt femei în frunte. Muierea de-i frumoasă. Din aluat cînd iese-o boroboaţă. Pentru crailîcuri am pornit de-acasă. plămădind? Toiagul dă-mi-l. Nu-s eu chiar într-atît de ruginit. <titlu> Crainicul O fapt-ai săvîrşit măreaţă. <titlu> Crainicul Ce-ncepe-acum nerodul macru? Are umor? Nu-i totdeauna acru? Pagina 285 Frămîntă aurul ca aluatul. Încerc să mă exprim pe ocolit Şi-anume pantomimic de-astă dat'. Şi astăzi. Acest metal în orişice îl poţi schimba. Cum însă-n loc prea populat Cuvîntul nu s-aude lămurit. mînă. Şi ele-acoperindu-şi ochi şi faţă S-arată foarte-foarte ruşinate. nu-mi sunt de-ajuns. . Picioare. Unde se cască gura în neştire. e frumoasă. agreabilă simţire. Căci ne ameninţă şi alt tumult. gest. Cu vrerea şi puterea ta isteaţă. <titlu> Zgîrcitul Şi totuşi acest cerc îl poţi privi Cu prelungită. Către femei se-ntoarce măscăriciul. cum nimica nu mă costă. Dar pe al rînduielii prag. Vrea oare răul. păcăliciul Să vateme morala. să-l alung. O dungă nevăzută trag. Ca lutul umed aurul îl voi trata. Va trebui la farsă să recurg pe-ascuns. Şi aurul în mînă i se-nmoaie.Mulţimea s-a retras. <titlu> Plutus Cu mulţumiri nu te grăbi prea mult. Dar cum îl strînge şi-l îndoaie. Rămîne tot neplăsmuit lipiciul.

Eu ştiu. voi obrăzare! Venim sălbatici. Şi faţa lată. dar mai tare grozăvia. Ne dovedim cu vrednicie. Ei ştiu ce ştiu. fauni în ceată. În horă rotată Venim din cîmp: Urechi ascuţite avem. privind. pe zeul Pan! Luarăţi cu-ndrăzneală locul. în goană mare. Deschid în calea voastră leatul. <titlu> Fauni Noi. </Note> Pagina 285 <titlu> Cîntec sălbatic Popor înzorzonat. <Note> 1. <titlu> Tumult şi cîntec Sălbatică s-aude ceata. ce alţii nu prea ştiu. Năsucul tîmp.neaşteptatul! Voi nu ştiţi unde duce pasul. ce ne-ameninţă de-afar'. Şi unde v-aţi ales popasul. Sărbătorind pe zeul Panl. Să vă-nsoţească bun norocul! Se-ntîmplă poate . Cu foi de stejar În păr. În salt înalt. din cîmpie. . <titlu> Plutus Vă ştiu pe toţi. şi far de-ocol Pătrund aci în cercul gol. Din munte-n vale toată gloata Înaintează năzdrăvan. pe frunte. Sub chipul zeului Pan este travestit împăratul. N-o să-i rămîiiă loc de pozne. Puternică e legea.Nu-i cazul să mai tac. Lasă-l să-şi istovească nerozia. <titlu>Plutus El nu presimte.

Veşmînt de muşchi au ei şi poartă Pagina 287 Cu toţi la brîie felinare. jur împrejur. Copitele-i de capră scurmă. E-ntrebuinţat ca să omoare. Strigînd. împrospătat de aer pur. Suit pe aprige-nălţimi. haihui. Sunt cu piticii înrudiţi. Are lăboaiele subţiri. Şi toate ei le pun grămadă. din vîna-adîncă. Spre bine omului să-i cadă. Dar ce se face. În felul lor. Ca licuricii dau lumină-n zare. Se uită lung. felceri cinstiţi. zis pentru izbîndă. . ca un salut: noroc! Au gînduri drepte peste tot. nu-i de loc Spre fericire şi dobîndă. Iar fierul. E trudă printre ei. Dar lumea sus E doar a lui. mişcare. <titlu> Satirul Satirul sare. <titlu> Gnomi Ceată micuţă tropotind.Femeilor nu le displace Şi fiecare s-amuză: Un faun. Că aurul pe care-l scot E pentru furt şi desfrînare. Şi se muncese cu osteneală. venind din urmă. laba cînd şi-o-ntinde. Satirul sare-n salt. Ei scot din muntele de stîncă Metalele. De-a valma vine chicotind. Dispreţuieşte seminţia Ce jos în vale dăinuieşte. Nici cea mai frumoasă Un dant nu-i refuză. Furnicărie-n forfoteală.

La astea n-au piticii vină. Închipuind Întregul tot Pagina 288 Şi lumea cu al ei orînd. Îngîndurat e. Împrejmuiţi-l dănţuind. făpturi supuse. Şi pe la pîntec cingătoare Cu şorţ de ramuri şi de frunze: O gardă. Un brad înalt în dreapta poartă. uriaşii. <titlu> Uriaşii Sălbaticii. <titlu> Nimfe în cer (îl încercuiesc pe marele Pan) Soseşte-acum marele Pan. În preajmă însă veselie vrea. Eroul tremură-n tumult. unde-ar sta. Puternici ca înaintaşii. Rămîne fără de lumină. dar şi bun deodat'.Zece porunci sunt lumii date: Dar cel ce de la trei s-abate. Iar cînd adoarme în nămiezi O frunză nu mai mişcă prin livezi. Deci cinste daţi. Îi cîntă însă-n murmur rîuri Şi zeul aţipeşte bine. Înconjuraţi-l. Nici nimfele atunci nu sunt vioaie Şi-adorm. Cînd însă cu putere mare Răsună glasul său sub zare Ca trăsnetul şi vuietul de mare. Ei vin cu toţii. . cum nici papa n-are. Balsam de sănătoase buruieni Umple văzduhul prin poieni. Se risipeşte oastea pe cîmpie. Sunt pe la munte răspîndiţi. Atuncea toţi şi toate se ascund. Pe sub tăriile senine Întotdeauna treaz se ţine. aşa-s numiţi. căzînd din danţ pe claie.

Ce aici promite daruri Negăsite-n altă parte. Posteritatea n-o va crede nicidecum. Aprinsă stă deschisă gura. Iar comorile deasupra Ţi le-mparţi în zi albastră. <titlu> Alai de gnomi (spre marele Pan) Cînd belşugu-n strălucire. Pagina 289 Nu-i izvorul la-ndemână. ce-i dat să vie! Te ştiu de altfel plin de vitejie. <titlu> Crainicul (apucînd toiagul. # Un izvor dcscoperirăm. Se bucură cu ochi uimit De spuma ca de mărgărit. Ceva îngrozitor se va petrece.Aceluia ce-aici ne-aduse. În clocot sare din străfund Şi cade iarăşi pînă-n prund. Notează tu ce-a fost şi cum. Numai magicei nuiele Labirintele şi-arată. <titlu> Plutus (către crainic) Cumpătul să ni-l păstrăm cu străşnicie. # Noi clădim în adîncime Trogloditie casa noastră. pe care Plutus continua a-l ţine în mînă) Pitici conduc pe zeul Pan Încet spre şipotul de foc. Iat-acum minune mare. Ia-l sub scutul tău. Văpaia dă în sus pe loc. . Prin prăpastia vărgată. Marele Pan stă liniştit. Să se întîmple-acum. stăpîne: De la tine-orice comoară Tuturor le vine bine.

Pagina 290 În element. veşnic neuitată noapte. Sporeşte-n cercuri vîlvătaia. împărate. Şi cum se-nvolbură văpaia. Au cine-o fi bărbia rasă? În dosul mînii se ascunde. S-aprinde barba. ce zvon fără măsură Aud trecînd. Dar ce şi cum. Cu grabă ceata sare ca să stingă. O. Cumplit prăpăd va să ne-atingă. Şi-acum zbucneşte nenoroc. Ca să se prăbuşească împreună.Cum nu se-ncrede-n tot ce vede S-apleacă-adînc să vadă ce-i. Şi barba i se-nmoaie-n foc. cel ce arde!" O. Paharul jalei se prelinge. val după val.oare cine? . ce durere ne-ai adus! Ziua de mîne va vesti Un nenoroc cumplit nespus: „E împăratul. Ne mai salvează . Şi toată ceata ce l-a ispitit La petrecanie nebună Să-şi pună răşmoasă o cunună. Cel ce l-a sfătuit să fie blestemat. bucuriei tale niciodată Tu n-ai să-i pui măsură cumpătată? Tu maiestate. Se mistuie întregul carnaval. Dar nimeni nu rămînc neatins. Veşmîntul prinde pălălaie. Înţelepţeşte niciodat'n-ai să domneşti Pe cît de-atotputernic eşti? Pădurea-ntreagă e în flăcări Şi limbi de foc se-ntind să lingă Lemnoasa cerişte de grinzi. Nefericită. din gură-n gură? O. dacă nu ar fi adevărat! Arde-mpăratul şi cu ceata sa. frunzele Cununii de pe cap i s-au aprins. tinereţe.

larg văzduh. în fîşii. înălţa o stîncărie de cărbune Ce da văpăi. Doamne? <titlu> Împăratul (făcîndu-i semn să se ridice) Mi-aş mai dori asemeni glume. Tu. Deodată mă văzui într-o aprinsă lume. . Din hău grozav căscat Se ridicau sălbatic mii de flăcări. Veniţi. de blîndă boare Să mi te umpli. <titlu> Parc Soare de dimineaţă. sfînt toiag. Voi nouraşi. de răcoare. Înăbuşiţi vîltorile-scîntei. Alcătuind deasupra ca o boltă. Se. S-apropiau în cerc.Din strălucirea asta pînă mîne Rămîn cenuşă şi ruine. voi mieluşei. împăratul. în rînduri. <titlu> Faust Iertaţi incendiul magic. ce se strîngea. Mi se păru că-n Pluto însuşi m-am schimbat. E drept să intre-n acţiune Magia cu a ei ştiinţă. Amândoi îngenunchează. Loveşte numai. <titlu> Plutus Destulă spaimă s-a întins! Înceapă ajutor mai dinadins. curteni. dovediţi Ăst joc al flăcării nebune! Cînd duhuri rele ne-ameninţă. voi neguri. Şi domul sus. Prin spaţiu larg şi printre stîlpi de jar Văzui noroadele mişcînd. Mereu se închega şi iarăşi se pierdea. Pagina 291 Intraţi şi stingeţi. din focuri de revoltă. Faust Mefistofel îmbrăcaţi cum se cuvine după moda timpului. Să tremure podea şi prag.

săgeţi de lăcomie. e al tău pămîntul. dar nici una nu pătrunde. </Note> Ascultătorul foc l-ai încercat. S-apropie pe rînd şi curioase nereide Strălucitoare în culori splendide. Pereţii chiar se umplu de viaţă. Cuminte celelalte. <Note> În cazul de faţă salamandra e imaginată ca o reptilă. cum vine. cît e de larg! <Note> .Omagiu aducîndu-mi. Lucind multicolor din solzi de aur Se joacă jos balaur cu balaur. stăpîne. căci orice element. unde furia-i mai mare. Şi-aşa. Mirarea curţii nu mai ştie de măsură. Mi se părea. Rechinul cască. De bucurie. pătrunse de lumină. mult prea curînd acolo ne mutăm. În mijloc stând. Ca peştii unele. prea supuse gînduri. Fără condiţii recunoaşte maiestatea. pe cald pămînt. la fiecare pas Palatele cu tine vin şi fac popas. Şi-abia ajuns pe prundul de mărgăritare. Şi spre Olimp te duce ca pe-un zeu. alcătuiesc lăcaş-grădină. S-alcătuieşte-n jur magnifică ogradă. printre curteni. numai al tău. Şi mîna şi-o întinde unui nou Peleu2. Acolo valuri verzi. vînzoleală. <titlu> Împăratul Aerianele meleaguri nu m-atrag. Doamne. Dar nu rămîi de graţii despărţit. ca din ceaţă Minuni marine se înghesuie sub unde. Aruncă-te în mare. <titlu> Mefistofel Dar. Cu tiv de purpură. <titlu> Mefistofel Aceasta eşti. tu îi rîzi în gură. Al tău. În blîndul nou lăcaş ca de lumină Ar vrea să intre. Un domn al salamandrelorl că sunt. Tetisl află şi te ştie.

în graţia mea tu singur te ridici. personaj mitologic. Peleu. Şi oastea-acum la noi iar ţine. Scăpat-am de infern şi chin. Fii gata tu. Cîrciumarii. erou din mitologia greacă. 2. ce făcură! <Note> l. Şi gheara cămătarului tăiată. curvele-o duc bine. </Note> . Doamne. Cînd lumea zilei. de-a drege şi-a preface. solda. Achile. Marele Armaş (urmează în grabă) Întreagă. <titlu> Împăratul Cum se lărgeşte pieptul vostru! Fruntea-ncreţită cum se-nseninează! Şi cît de grabnic apăreţi pe pragul nostru! <titlu> Vistiernicul (venind) Întreabă pe aceştia. Şeherazada. s-a plătit. numele povestitoarei de basme din O mie ti una de nopţi. cum se-ntîmplă. Tetis. spunea mitologia.l. cum în viaţă Nu am sperat s-aduc vreodată Urechii tale mai frumoasă. <titlu> Mareşalul (venind în goană) O veste. Semenii au întinerit. era fiul lui şi al nereidei Tetis. După o seamă de aventuri el se căsătoreşte cu Tetis. nu-mi prea place. </Note> Pagina 293 <titlu> Împăratul Ce bun noroc te-aduce şi de unde? Vii din o mie-una nopţi aici? De eşti născocitor precum a fost Şeherazadal. Acoperite sunt. socoată cu socoată. soţia zeului Okeanos. Pămîntul s-a schimbat în cer senin.

ieri mocnind încă în mucegai. Porunci s-au dat ca dîn pămînt Comorile să fie ridicate. Prin trăsături de pană. nenumărate. Ce-a preschimbat necazu-n bine: (Citeşte. Garanţie Ea are multele. Dar niciodat' n-a fericit atîta lume." Ţidula-a fost multiplicat-apoi De meşteri iscusiţi. în mii de foi. însuţi ai semnat-o. Noaptea trecută. Cancelarul şi cu mine Vorbitu-ţi-am pe cînd stăteai ca mare Pan: „Acordă-ţi fericirea.Pagina 294 <titlu> Faust S-o spună Cancelarul . iar norodului un bine." <titlu> Împăratul Presimt o monstruoasă-nşelăciune! Cine-a falsificat împărăteasca semnătură? <titlu> Vistiernicul Adu-ţi aminte. prea puţine. <titlu> Cancelarul (sosind încet) Sunt fericit cu bătrîneţea-n fine.) „S-o afle cel ce vrea şi o doreşte: Ţidula-aceasta are preţ De-o mie de coroane. v-arăt. Comorile-ngropate prin împărăţie. Devine de prisos de-acuma orice scris. Şi sute. mii. sunt gata-acum. Trăieşte azi în voluptăţi de rai.se cuvine. Pagina 295 <titlu> Împăratul Supuşii mei văd aur în hîrtie? Ostaşii-s mulţumiţi cu-asemeni solda? . A bucurat pe mulţi şi pînă astăzi al tău nume. o foaie a ursitei. Ca fapta bună tuturor să le priiască Am pus pe foi pecete-mpărătească. Oraşul. Cu semnătura ta oricine intră-n paradis. Iată.

Rog să mă ierţi că par a bagateliza Înalta faptă. ar fi cu neputinţă. chiar şi gîndul cel mai larg Nu-i este vas destul de-ncăpător. fireşte. Dar infinită-ncredere ne ia. maiestate. Soldatu-şi uşurează punga de la şold Purtînd sub chip de foaie zlotul. privind Cu mintea infinitul auriu şi de argint. deplin. Evlavios o poartă în ceaslov preotul. Cât de comodă e. încremenit. îndată ştii ce ai. -n faţa ta. C-un ochi ascuns de evantai Te iscodeşte dacă o ţidulă ai. Sau cum în haine nouă să sc-mbrace. <titlu> Mefistofel Hîrtia asta-n loc de aur şi mărgăritar. Imaginaţia cu zborul ei înalt Nu istoveşte numărul comorilor. .Placul lor să fie! <titlu> Mareşalul Să mai aduni pe cei ce-aleargă Ca fulgerul. Zarafii au deschis tarabă largă. Gîndeşte lumea la ospeţe cum îi place. cu puţin rabat. Şi oamenii se duc de-aci la măcelar. Pagina 296 Unei asemeni bogăţii. Mai repede decît prin duh şi vorbă Favoarea dragostei ţi se acordă. Preschimbă-n aur şi-n argint curat Ţidulile. La circiumă. Aşteaptă în pămînt. nefolosit. pe la băcan şi la brutar. Prin cîrciumi chiote: Trăiască împăratul! Miresme de grătar de-a lungul şi de-a latul! <titlu> Mefistofel Şi cînd te plimbi stingher pe vreo terasă De te-ntîlneşti neaşteptat cu o frumoasă. <titlu> Faust Belşugul de comori. De-acum la ce te-ai mai căzni c-o pungă! Împăturată-n unghi şi-n dungă Ţidula-n sîn o porţi ca un răvaş.

Ce am rîvnit cu sete. Acolo unde-n fericire şi-n lumină Lumea de jos cu cea de sus se-mbină. De vrei metal. (Pleacă cu Faust. Şi după voie te îmbeţi cu dragoste şi vin. cînd batjocoreşte. cu toţii. zarafu-i la-ndemînă. maeştri-ai abundenţei minunate. <titlu> Împăratul Vouă vă datoreşte-mpărăţia Supremul bine. <titlu> Cămăraşul (primind) Mai bună băutură beau de-acum. <titlu> Altul (primind) . după cuvîntul vostru. se amortizează. Cînd n-are. Să fiţi custozii demni a toată Comoara subterană. Să-mi spuneţi doar. Fie. să mi-l ruşinaţi. <titlu> Vistiernicul Nicicînd nu s-a ivi-ntre noi o vrajbă. Pe sceptic. lanţul. În ţările împărăteşti se vor găsi De-acum hîrtie-n loc de aur. Ca slujba să v-o-ndepliniţi cu demnitate. Nici una nu vă scapă. sau să te tîrguieşti.) Pagina 297 <titlu> Împăratul Aş vrea să-mpart niscaiva daruri. Hîrtia însă. Coleg doresc să-mi fie vrăjitorul. <titlu> Altul (primind) Inel pentru iubită vreau să fie. cînd se sapă. Vă-ncredinţez lăuntricul tărîm al ţării. iacă sapi o săptămînă. prea de-ajuns. Voi le ştiţi. Uniţi-vă.Nu trebuie s-o vinzi întîi. La ce vă foloseşte ajutorul? <titlu> Pajul (primind) Vreau să trăiesc senin şi vesel. pe rînd. meritaţi răsplată. Paharul. am ajuns. schimbăcios se licitează.

Şi zici că-i har. şi mie dar. că-n partea ta căzură. <titlu> Împăratul Plăcere aşteptam de faptă nouă! Dar în zadar. le scap de datorie.Norocul mi-l încerc la zaruri. <titlu> Stegarul (primind) Castel şi cîmp. lîngă comori o pun. maţ cu picioare? <titlu> Măscăriciul Înviu din moarte uneori. Oricît belşugul vostru ar spori. (Pleacă. precum aţi fost. <titlu> Mefistofel Văd că asuzi de bucurie. rele? <titlu> Împăratul Favoare ceri. <titlu> Măscăriciul Priviţi! E ban foiţa de hîrtie? Pagina 299 <titlu> Mefistofel . <titlu> Mefistofel Ai prins viaţă iar. Vă ştiu aproape pe de rost. <titlu> Măscăriciul Vrăjite foi! Nu mă pricep: sunt bune. Ce fac cu ele? <titlu> Împăratul Adună-le. ca din beţie. <titlu> Altul (cumpănind) Comoară e. îl bei. rogu-vă. şi clămpăneşti din gură.) <titlu> Măscăriciul La îndemînă am mii de coroane. Voi rămîneţi. <titlu> Măscăriciul Mai cad şi altele. <titlu> Împăratul Cînd te trezeşti. Pagina 298 <titlu> Măscăriciul (apropiindu-se) Să-mi faceţi.

nici mai puţin. tot răsuflate. după plac. <titlu> Măscăriciul Mă lăfăi astă-seară pe moşie. îmbie numai şi-i vedea. cămăraşu]. sau un heleşteu cu peşte? <titlu> Mefistofel Neîndoios. nici mai mult.) <titlu> Mefistofel (singur) Să se mai spună. pot cumpăra? <titlu> Mefistofel Te-ar prinde bine rolul de stăpîn sever. Sunt boier! (Pleacă. păduri. La faptă! Sau cuvîntul vrei să mi-l dezminţi? <titlu> Mefistofel A fost neghiob şi uşuratic să promiţi. Ferindu-te a te mai ţine de cuvînt. Şi nu-i prilej acolo de-amăgiri şi glume? <titlu> Faust Asemeni vorbe să nu-mi spui. Vrea pe Elena şi pe Parisl în deplin Trupeşte-n faţa lui să-i vadă. cu arta ta unde-am ajuns! . <titlu> Faust Vezi tu. <titlu> Măscăriciul Castel. întruchiparea ideală a bărbatului şi a femeii Din alt tărîm aici să cadă. Mă mină mareşalul. ogor. pestriţă şi deasă. să fac. Tu pleci şi vii. <titlu> Măscăriciul Pot cumpăra moşie. Iar împăratul.Cumperi cu ea. Mefistofel <titlu> Mefistofel De ce mă tragi în gangurile sumbre? Nu-i bucurie îndeajuns de-aleasă În vălrnăşeala curţii. gura jinduieşte. ce burta. şi iarăşi ieşi. Nici altele. Vorbe-n vînt. Eu însă sunt silit să dreg. că bufonul n-are spirit! <titlu> Galerie întunecată Faust.

deşi nu-s de aruncat. c-o vorbă rară. Te-ntinzi spre un ţinut foarte străin. undeva. în legendele greceşti fiul Iui Priam. Tu crezi că pe Elena o întruchipezi Uşor. Acum ne cere să-l şi desfătăm. degrabă. Drăcoaicele iubite însă. <titlu> Mefistofel Păgînătatea nu m-atrage chiar de loc. cum ai făcut stafia de hîrtie <Note> l. <titlu> Mefistofel Fără de voie numai dau pe faţă O taină mai înaltă. nici loc. zeiţe. Eşti tatăl piedicilor. Athena şi Aphrodita. Cu eroinele divine nu-s de-asemănat. pe Elena. Cu crasnicil eu te pot servi. Pentr-un mijloc. . EI a fost ales să-şi" dea părerea asupra frumuseţii celor trei zeiţe: Hera. rogu-te. Aphrodita îi făgăduieşte că-i va dărui cea mai frumoasă femeie. dar este-o cale. Şi păcătos te-avînţi în altă datorie. în singurătate peste fne Sălăşluiesc sublime. Aici ajunserăm la trepte mai înalte. Paris.Nedumeriţi în fundătură stăm. un mijloc. <titlu> Faust Îmi cînţi acuma tot în vechea strună. de-am vrea. <titlu> Faust Vorbeşte. <titlu> Mefistofel Tu crezi că toate de la sine vin. Cu tine sunt mereu nesigur. răsplată nouă vrei desigur. De ele să vorbim. ce s-adună. Cu strigoaice şi stafii. C-un murmur doar. dezlănţuind astfel războiul troian. Întîi noi l-am făcut bogat. într-o clipită tu o faci s-apară. </Note> Pagina 30l În loc de galbeni. Paris o răpeşte pe Elena. Căci locuieşte-n propriul său iad Acest norod. În preajma lor — nici timp.

nici de deschis lacăte. Spre ceea ce nu este de rîvnit. dar ştiute. Mitul mumelor este una din cele mai minunate plăsmuiri ale lui Goethe. Dar vina cade doar pe tine.Ne-ar încerca nedumerire — Sunt mumele2! <Note> l. în folclor. Un drum în nedorinţă. „Mumele" sunt la Goethe o expresie plastică. Eşti gata să porneşti. Mume! Mumele! <titlu> Mefistofel Zeiţe. circumscriind prototipurile fiinţelor şi lucrurilor. Singurătăţi vuind te bîntuie prin creier. Lăcaşul lor îl dibuieşti în adîncime. încă-n fiinţă? Zăvoare nu-s de tras. </Note> Pagina 302 <titlu> Faust (tresare înspăimîntat) Mume le zici tu? Aşa? <titlu> Mefistofel Te înfioară? <titlu> Faust Cât de ciudat s-aude-aceasta. „fenomenele originare". Filozofia lui Platon l-a ajutat să adîn-cească aceste sugestii. Ce-mi amintesc bucătăria vrăjitoarei . vouă muritorilor necunoscute. Ştii tu ce-nseamnă—pustiu — singurătate? <titlu> Faust Să mă scuteşti de-asemenea rostiri. 2. Goethe a găsit sugestii pentru crearea acestui roit în Plutarh. Nici praguri nu-s. C-avem nevoie-acum de ele — e o vină. Crasnici. <titlu> Faust Şi drumul către ele? <titlu> Mefistofel Drumul? Nu-i nici unul! Sau dacă vrei. care vorbeşte despre o populaţie siciliana ce crede în zeiţe-mume. De noi nu bucuros numite. corcituri de drac şi femeie. un drum pe unde nu-i cutreier.

secrete. Tu totuşi ai vedea ceva. chiar oceanul de l-ai trece Şi ai vedea acolo nesfîrşitul rece. Pagina 303 N-am fost eu nevoit cu lumea să comunic? Să-nvăţ eu însumi golul şi să-nvăţ Acelaşi gol pe alţii. Nepotrivirea răsuna de două ori mai tare. Prin adîncimea verde Tu ai zări delfinul cum se pierde În ogoiata mare. fără cleşte. În Golul tău sper să descopăr Universul. Şi n-am fost nevoit eu oare de netrebnicii Să caut fuga în singurătate. să stai. <titlu> Faust Te-ntinzi la vorbă ca un mistagogl. unde-alergi. Spre gol mă îndrumezi. Şi dacă-nfricoşarea-ar fi să te pătrundă. veştede simţiri. Mă pui ca pe maimuţa din poveste Din jar să-ţi scot castane. Diavolului să mă dau pe viaţă şi pe moarte? <titlu> Mefistofel Şi dacă înotînd. Ce-i hotărît discipolii să şi-i înşele. Să cresc acolo-n artă şi-n putere. soarele şi luna. Mistagog. în cultele religioase. Dar înainte! Ducă-ne în adîncime mersul. <Note> l. Şi n-ai găsi nici un temei. Ia cheia-aceasta. Numai de-a-ndoaselea. </Note> . Ca-n urmă. pe cutare şi cutare? Şi de rosteam cu judecată înţelesul. în limba greacă un om care îşi iniţiază novicii în „mistere". ca-n pustii. Tu ai zări încaltea undă după undă. spre a nu trăi de-o parte. să mergi. N-ai auzi nici pasul. <titlu> Mefistofel Eu laudă îţi aduc la despărţire. Nimic însă nu vezi în golul gol de totdeauna.Şi vremi de mult trecute. Şi văd că ai pătruns şi-a diavolului fire.

în adînc. suprema trăire la care poate ajunge omul. <Note> l.Pagina 304 <titlu> Faust Lucru de nimic. departe să le ţii de tine! <titlu> Faust (entuziasmat) Strîngînd-o. Cheia mişcînd. nici aduce mîntuire. <titlu> Mefistofel Iei seam-acum. după ce Cu-atîtea lucruri minunate te-ai obişnuit. Urmeaz-o. Înfiorareal e a omului supremă calitate. ce ai în ea? Iei seama? Spune! Adulmecă această cheie locul. sau dacă vrei: te-nalţă. Desprinde-te din ceea ce devine Şi intră-n altă mare-mpărăţie! Te bucură de ceea ce a încetat să fie! Se împletesc ca norii formele-n cutreier. <titlu> Mefistofel S-o iei şi ţine-o! Şi să n-o dispreţuieşti! <titlu> Faust Ea creşte-n mîna mea. Înfiorarea. cutremurat El simte-adînc cele măreţ-înfricoşate! <titlu> Mefistofel Cufundă-te. Ea te duce către mume! <titlu> Faust (cutremurîndu-se) Spre mume! Mă cutremură de fiecare dat'. era. <titlu> Faust Înţepenirea nu-i o cale. uimirea în faţa tainelor lumii şi a tiparelor ei. </Note> Pagina 305 Totuna e.' Oricît de rar ar fi. după Goethe. Ce e acest cuvînt înfricoşat? <titlu> Mefistofel Eşti mărginit? Te stinghereşte-uri nou cuvînt? Vrei să auzi doar ce-ai mai auzit? Nimic să nu te stînjenească. simt putere ce mă-ndreaptă . şi luminează fulgerînd.

Şi fapta împlinit-o să rămîie. Împăratul şi principii. curios. Întîiul tu ai fi. spre ţinutul slavei! (Faust bate din picior şi se cufundă. Pagina 306 <titlu> Faust Şi-acum? <titlu> Mefistofel Fiinţa ta coboare! Cufundă-te. în cerc profund: întruchipări şi faceri din adînc. cu cheia să-l atingi! (Faust face un gest hotărît şi poruncitor cu cheia. vagi şi sumbre. norocul te înalţă. Şi-odat-aici cu tine-avîndu-l. ce îndrăzneşte fapta.) <titlu> Mefistofel Ah. în lumina Aceasta. umblînd. căci ele văd doar umbre. eroina. Desfăşurare veşnică a veşnicului tîlc. . tu din noapte chemi eroul. Va reveni oare de jos? <titlu> Săli puternic luminate. Nu te-or vedea. cheia de i-ar fi de vreun folos! Sunt. Tripedul te urmează. Icoaiie-n jur a toată creatura. Şi înainte de-a băga de seamă ele. Acolo mumele le vei vedea Şezînd. şi mergi. după o magică reţetă. bătînd pămîntul din picioare! La fel urca-vei. mergi înainte De-a dreptul spre triped. Nepăsător să urci. Apoi oricînd. curte în mişcare. l-ai adus. În zei se schimbă fumul de tămîie. Primejdia e mare. Teama să ţi-o stingi În inimă.Cu piept lărgit spre mare faptă.) <titlu> Mefistofel (privindu-l) E bine-aşa. <titlu> Mefistofel Înflăcărat triped ţi-a da-n adînc de veste Că ai ajuns la cel din urmă prund. servitor supus.

domnul meu! Vedeţi-mi faţa! E clară-acum. Pistruile pieri-vor. Cel ce frurnseţea din nimic ridică. Răsar atunci sute de pete roşii-brune. Pagina 307 <titlu> Mareşalul Totuna e ce meşteşuguri vă ajută. Vă ungeţi. la lumină strecurată. Ouă luaţi şi limbi de broaşte. Căci ştie el de unde s-o apuce. <titlu> O brunetă Se-nghesuie mulţimea să vă linguşească. să apară În luna mai. cînd aceeaşi lună dă să scadă. la danţ. Chiar salutînd. Acoperind obrajii. ostenindu-se. pătată. Închis în sine. dintr-o dată. Gata să staţi. Nu mi-aţi spune Un leac? <titlu> Mefistofel Păcat. dar nu-i aşa şi-n vară. Nu şovăiţi.<titlu> Cămaraşul (către Mefistofel) Cu scena spiritelor ne-aţi rămas dator. îngăduiţi? <titlu> Bruneta Asta se-ntîmplă doar între îndrăgostiţi. <titlu> Mareşalul A întrebat măria sa a doua oară. . şi-aşa să fie! <titlu> O blondină (către Mefistofel) O vorbă. ca unele pisici. <titlu> Mefistofel Să vă dau leacul? Să vă calc. Începeţi! împăratul e nerăbdător. aşa frumseţe. Are nevoie de înaltă artă. <titlu> Mefistofel De-aceea tocmai s-a retras amicul. de magie. cît de stîngace m-am mişcat. prepară Cu zel deosebit isprava de răscruce. Un leac vă cer şi eu. Piciorul degerat Mă-mpiedecă la mers. Cu mixtura În plină lună. Să nu vă faceţi de ocară.

Atenţie! Şi nu-mi răspundeţi pe măsură! <titlu> Bruneta (ţipând) Cum arde. . ca o copită cu potcoavă. Cărbunele numaidecît pe urmă să-l înghiţi. vai! A fost o călcătură De cal. Ce arde clocotind adînc în piept. mult şi bine. <titlu> Mefisfofel Dar nu mai eşti bolnavă. Grijile te lasă. Prea mare mi-i durerea. <titlu> Mefistofel Dă-mi ascultare. fără vorbă lungă. Dar vin sau apă să nu bei. şi pe furiş Cu-acest cărbune ai să-i faci o dungă Pe mînecă. poţi să te calci sub masă. Poţi exersa de-acuma danţul după voie. el îşi cată în ochii mei salvarea. Atunci căinţa-n inimă i se iveşte. Şi cu iubitul cum pofteşti. Se vindec-un picior prin alt picior. şi nu e drept. <titlu> Duduia Dar nu-i otravă? <titlu> Mefistofel (indignat) Alt respect mi se cuvine! Departe-ar trebui să umbli. Cu grijă-i de pe-un rug cules. cînd dor.<titlu> Mefistofel Cînd cu piciorul calc pe cineva Cu totu-i altu-i tîlcul. Pagina 308 Şi toate mădularele la fel. Pagina 309 Să mai găseşti asemenea cărbune. Pînă mai ieri. <titlu> O duduie (făcîndu-şi loc) Lăsaţi-mă să trec. pe umăr. În noaptea asta La uşa ta va suspina ca scos din minţi. cum se potriveşte. Va trebui s-ajungi la el. Cu alta flecăreşte-acum.

<titlu> Un paj De-ndrăgostit ce sunt. (Către paj. <titlu> Crainicul Vechea mea slujbă de-a vesti ce se petrece Pagina 3l0 Mi-e stînjenită de prezenta tainica A unor duhuri. Cele mai vîrstnice te preţuiesc mai mult. netot ei mă socot. (Altele se înghesuie venind.) Nu-ţi încerca norocul chiar c-o jună. La urma urmelor m-ajut cu adevărul.Ce altădată s-aprindea mai des. Ce mare-i neajunsul! Ajutor ca fumul! O. De-abia-i cuprinde sala împreună. De vrăji nu e nevoie-n săli bătrîne. De unde după plac poate privi Desfăşurîndu-se prin vremi. .) Luminile se văd mai şterse-n sală. <titlu> Mefistofel (la o parte) Nu ştiu în care parte să ascult. buchet s-adună. Rînduri de bănci sunt colo mai în fund. cel iubit.mume! Faust să vie! Daţi-i drumul! (Privind împrejur. Jilţuri sunt la îndemînă. În zadar încerci a lămuri Înlănţuirea încurcată printr-o trainică Şi de-nţeles întemeiere. Stăpînul domn şi toţi ai curţii sunt aci.) Şi altele mai vin. În vechea sală-a cavalerilor acum s-adună. măreţe bătălii. Prin lungi şi tot mai depărtate coridoare. mume. Stă împăratul chiar în faţa marelui perete. Căci spiritele vin aicea de la sine. Întreagă curtea forfoteşte în mişcare. Lumină adumbrită. Înfiorat de straniul ceas. Atîrnă pe pereţi bogatele covoare. împăratul şi curtea au intrat. Purcede-n şiruri. el. rînd pe rînd. Lucesc armuri prin colţuri şi-n firide. <titlu> Sala Cavalerilor.

Un vast teatru pare-a se deschide. Săgetător spre ogival zenit. <titlu> Astrologul Miraculos apare-aci vederii Un templu. cînd toţi se aşezară. desigur. Îmi vei pricepe şoapta prea uşor. N-aş şti să-l preaslăvesc anume. Şi-acum. Magia ne ajută. al stelelor. Pilaştri zvelţi. Covoarele dispar. (Către Astrolog. Vedeţi de-ndată. Răsfrîngeri luminează din firide. Columne se îrişiruie ca să le numeri. Pe scenă iată-mă urcînd. Suflarea este arta diavolului-orator.Un dulce loc lingă iubită şi-a găsit. Mi-s dragi. <titlu> Mefistofel (ivindu-se din cutia suflerului) De-aci apar ca să obţin favoarea tuturor. ce doreaţi aşa de mult. Înalt perete se despică. să poarte greutatea. . E mai curînd greoi. ce năzuie spre infinit. <titlu> Astrologul Ăst ceas încuviinţat de stele Evlavioşi luaţi-l în primire. în trupînd severitatea.) Tu zodier. oprind. şi se-ntoarce-apoi. (Trîmbiţe. ce tactul îl cunoşti. pereţi. este templul. Voi. aş spune. <titlu> Arhitectul Antic. Sunt mistuite ca de foc. Sunt îndestul de vajnice. Cuvîntul magic lege raţiunea ! Dar liberă să fie-a voastră-nchipuire. Noi suntem gata. care pe umeri Purta odată cerul cu văzduhul. în lături! Loc! Să nu ne-mpiedice nimic. că-nalţă duhul. Pagina 3ll Asemeni lui Atlas.) <titlu> Astrologul Înceapă drama fără-ntîrziere! Aşa-i porunca. Spiritele pot veni.

năzuind să ţin-o veşnicie. Cum trec pe-aci. puteri. de cealaltă parte. nesecat. Columnele şi chiar triglifal sună. se resfiră. <titlu> Astrologul Arzînda cheie de abia atinge cupa. ce cu încredere a început. zeiesc? (Paris vine mai în faţă. Şi voi. mai rare. Cu-ncredere şi-mbelşugată dărnicie Vădindu-vă ce-i demn şi minunat. şi-un nu ştiu ce Vibrează-n aer ca o strună.) . Şi-o ceaţă umple spaţiul de-ndat'. E dat în preajma voastră să se-adune. Acolo mişcă. dar lipsite de viaţă. Nu-l mai numesc.Cu neputinţă e. Iar din beteli de negură. devine totul melodie. (Faust urcă. în preoţesc veşmînt. presimt. Pe unele le prinde fluviul vieţii. le-orînduiţi să vie Sub cortul zilei sau sub bolta nopţii. Va-ndeplini. mişcătoare. frumos. apare. Pe altele magicianul îndrăzneţ le ispiteşte. pe scenă. cari tronaţi întru nemărginire Şi-n veci acolo locuiţi stinghere Şi totuşi laolaltă. Umblînd fac muzică. se încheagă. Un june-n mîndru tact. ridicîndu-se. dalb. S-ar crede că întregul templu cîntă. Şi spirite vedeţi la lucru de mirat. Fum de tămîie. E gat-acum să binecuvînteze Lucrarea mare însoţită de noroc. Aici se curmă slujba mea. Pe Paris cine nu-l cunoaşte. şi totuşi de crezut. Se-nalţă un triped. Pagina 3l2 Ce-a fost cîndva şi-avu o strălucire vie. Ea intră ca un nor în sala largă. din tainic loc.) <titlu> Astrologul Un minunat bărbat. în al vostru nume! Icoane-ale vieţii. cu el. Se-ntinde. se adună. <titlu> Faust (măreţ) O. mume.

<titlu> Cavalerul Ce bine v-aţi simţi. mereu aţi cîrcoti. o parte arhitectonică a templului doric. pe genunchii dumisale! <titlu> Altă doamnă Ce graţios îşi duce braţul peste cap! <titlu> Cămăraşul Necuviinţa lui mă-mbolnăveşte. <titlu> Un cavaler Ca un păstor de oi se-nfăţişează. <titlu> Doamna Oricum ar fi. <titlu> Altul Ei. </Note> <titlu> A patra Cum ai gusta dintr-un asemenea pahar! <titlu> A cincea E frumuşel. <titlu> Doamna Dar el se crede singur. Ce har! <titlu> A treia Ce buze fine. Triglifa. îndemînatic mai puţin. N-are Nimic de prinţ în necurteana sa purtare. da.<titlu> O doamnă Ce strălucire! înflorită tinereţe! <titlu> A doua Ce prospeţime! Ca de piersică. . molatic şi plăcut. <titlu> A şasea E frumuşel. desigur că-i frumos. Pagina 3l4 <titlu> Cămăraşul În faţa împăratului se tolăneşte. pe arhitravă. acolo. cu toate că nu-i tocmai fin. pe jumătate gol. dulce împlinite! <Note> l. deasupra coloanelor şi a spaţiilor intermediare. <titlu> Cămăraşul Altfel de joc la curte-ar trebui. Nu se vede. Ar trebui să ni-l vedem odată-n zale! <titlu> O doamnă S-aşază-acum.

A fost doar o-ngînare a frumseţii tale. Şi atmosferic lin în preajmă răspîndită. Să mi se taie sufletul în cale. <titlu> Astrologul Eu nu mai am de-acum nimic de zis. Si-acum de-abia. ce-n oglinda vrăjii. <titlu> Cămăraşul Va sforăi numaidecît. dar ce dobîndă ! Mi se păruse lumea fără noimă în osîndă. Frumoasă e. Fireşte. Tu eşti aceea căreia-i închin Iubire. Limbi de foc dac-aş avea Şi tot mi-ar fi cu neputinţ-a lauda. m-a-ncîntat cîndva. ce-i drept. de la el venind. şi adorare.<titlu> Doamna Ce lin îl prinde-acuma somnul. cît simţirile mă ţin. întemeiat o simt. patimă. el va fi Unic şi-n asta şi desăvîrşit. şi simt că va dura. Făptura. (Elena apare) <titlu> Mefistofel Ea e. Ambrozie în tînăr pregătită. Pătrunde o mireasmă. <titlu> Faust Mi se arată. Dacă vreoda-tă. <titlu> O tînără doamnă Într-adevăr. nebunie. Cinstit rnă-nclin ca-n faţa unui vis. Tu eşti aceea căreia-i închin puterea mea. Adînc în suflet. Dacă vreodat' de tine m-aş desprinde. Simt că e vrednică de-a fi dorită. de cînd cu preoţia mea. Pagina 3l5 Frumoasa vine. <titlu> Mefistofel . chip divin. Nepăsător mă las-această vraje. Prea fericit acel a cui a fost. Izvorul frumuseţii revărsat din plin? Un drum de groaz-a fost. Cel ce o vede-şi iese din făgaş din rost. dar nu m-atrage. <titlu> Cea mai în vîrstă E-a creşterii-nflorită lamură.

nu-mi ieşi din rol! O doamnă mai în vîrstă Bine făcută. O sărutare. Au trecut orice măsură. dorind să-l sărute. Pagina 3l6 <titlu> Un curtean S-apropie de cel ce-a adormit. <titlu> Curteanul Ea pleacă. şireată. Lasă fantoma. las' să facă tot ce-i place. S-apleacă. numai capul e cam mic. l-a adormit. Se povesteşte că Selene (Luna). </Note> Pagina 3l7 <titlu> Doamna . l Ah. <titlu> Poetul O rază cade şi pe el din dalba-i frumuseţe. perechea-i gata. <titlu> O doamnă Urîtă e alăturea de dalba lui juneţe. <titlu> Poetul Zeiţa-ar coborî. furişîndu-se. S-ar zice că-i pictură. Endymion. <titlu> Faust Pentru băiat ce rar noroc ! <titlu> Mefistofel Dă-le pace.(din cutia suflerului) Vino-ţi în fire. <titlu> Duenna În faţa tuturor. răsuflarea să i-o bea. De necrezut. personaj din mitologia greacă de care se leagă legenda somnului veşnic. <titlu> O doamnă Endymion şi Luna. Frumoasă e din cap pînă-n picioare. <titlu> O doamnă tînără Piciorul ei — ce gros e pe la glezne. El se trezeşte. <titlu> Un diplomat Prinţese am văzut de-acelaşi fel şi chip. <Note> l.

cum poate. Mă ţin însă de cele scrise. <titlu> Doamna După părerea mea e cam vulgară. <titlu> Pajul Dar ce n-aş da să fiu în locul lui! <titlu> Curteanul Ce bucuros s-ar prinde-n plasa ei oricine! <titlu> Doamna Trecut-a fost prin multe mîni astă comoară. proşti sunt toţi bărbaţii În situaţii ca acestea. Cu-asemeni mîndre resturi eu m-aş mulţumi. <titlu> Doamna Ştiu eu ce-nvăţătură vrea să-i dea. <titlu> Astrologul El nu mai este un băiat.Mă prind că ea-napoi priveşte. Şi-i cam uzată nestemata prinsă-n aur. O răpeşte? . <titlu> Cavalerul Încuviinţaţi! E maiestuoasă. Cât o cuprinde. cum se face. Crede că-i întîiul. Şi-aceasta. <titlu> Doamna Minune nu-i ce vede ea. Cu braţe tari el o ridică. Pagina 3l8 <titlu> Altă doamnă La zece ani — O bună poamă ! <titlu> Cavalerul Îşi ia ce. ca-n ceas de zi. fiecine. e mai bun. se potriveşte şi aci: Eu tînăr nu mai sunt. <titlu> Curteanul Iar el se miră de minunea ce zăreşte. dar tot îmi place. Şi-n text citesc că ea din cale-afară Plăcu bătrînilor din Troia. Ci un viteaz erou. Să mă-ndoiesc că-i cea adevărată? Impresia de-acum e poate cam exagerată. ea de-abia se apără. <titlu> Învăţatul O văd destul de clar. dacă nu mă-nşel. fină. <titlu> Curteanul Cu cită cuviinţă ea se-ntoarce. Unul ca altul.

Şi-o duce — încotro? <titlu> Faust Prea — îndrăzneţ ! Nebunule. ce-l dai. Scoţîndu-mă din neguri la liman. Faust? O. Dubla-mpărăţie De-aici o pregătesc. mume! Mume! Să mi-o daţi! Cel ce o dat-o vede e pierdut de-o pierde. umbra Se tulbură. Şi atingîndu-l. Faust cade. totul se destramă în nimic! (Explozie. De-aci un duh se poate încerca Cu alte duhuri. cutezi ? — N-auzi? Opreşte! Stai! <titlu> Mefistofel Faci însuţi cele ce ţi se năzar! <titlu> Astrologul Elena este. nu.) Pagina 320 <titlu> ACTUL II . vai! Se-ntoarce totul. Departe-a fost. Tumult. <titlu> Astrologul Ce faci tu. Nu-i oare cheia-aceasta-n mîna mea? Prin groaznice singurătăţi ea m-a purtat. De unde s-o mai iai? Şi cheia el o-ntoarce către june. (întuneric. Faust! Cu străşnicie El o cuprinde. O voi salva! Voi. Pagina 3l9 <titlu> Faust Nici o răpire.) <titlu> Mefistofel (ridicîndu-l pe Faust pe umăr) Isprăvile unui nebun fac rană Şi pagubă chiar diavolului în persoană. vai! Vai nouă. iar spectacolul.:dap cît de-aproape Fiinţa-aceasta poate-acum sa-mi fie. Piciorul mi l-am pus aci. magnifică să vie. Spiritele se destramă în aburi. Răpirea prea frumoasei l-aş numi. Nici o răpire nu va fi. unde a stat Şi stă temeiul meu din totdeauna.

(Priveşte împrejur. Pagina 32l Cu care poate că şi azi se mai hrăneşte.cad din ea. De-un simţămînt de dragoste surprins. închegat. Acestei pofte învăţaţii se mai dau. Neschimbată.) <titlu> Corul insectelor Bine-ai venit! Bine-ai venit! Bătrîn stăpîn! Plutim. Ce chilipir ar fi şi cît de rar Pentr-un ciudat colecţionar. Greieri. fumurie. molii şi alte insecte.) Privind în preajmă-n sus şi-n jos. Dar altfel toate au rămas la locul lor. Faust întins pe un pat bătrînesc) Aici să-mi stai. Mai stăruie în ţeava-ngustă. Şi te cunoaştem şi zumzăim. Doar coloratele ferestre sunt mai tulburi. Îmi pare totul neschimbat şi neatins. Cerneala s-a-nchegat. <titlu> Mefistofel (iese de după o perdea. bătrîne. Dar draci ca mine n-o mai au. Un strop din sîngele cu care-a iscălit. Păianjenii ţesut-au fire de prisos. hîrtia s-a îngălbenit. Cînd de Elena eşti paralizat Nu-ţi vii în minţi prea lesne dintr-o dat'. o ridică şi priveşte în urma sa.. De-nvăţătura ce băiatului dădui. Desfăşurînd opinii mai presus de orice preţ. Stăpîne. întins. de odinioară. Ca un magistru să m-arat. . (Scutură blana luată din cui. Mai stă aci chiar pana cu cotor Cu care diavolului — Faust s-a dat.Odaia îngustă. semeţ. înalt boltită. nefericitule. Iar bunda veche care atîrnă încă-n cui îmi aminteşte de acele giumbuşlucuri. a lui Faust. Mă prinde parcă iar o poftă vie Să mă-nvelesc în blana caldă. plutim.

Din blană gîngănii S-arată din plin. oale sparte. Unde străvechi cutii v-aşteaptă. de care se cutremură sălile şi se deschid uşile. Să mă numesc aşa. în mii unghere să pătrundeţi. Încă o dat' mai scutur tare lîna.) Dar să m-acopăr. Prin cioburi prăfuite. <titlu> Mefistofel Mă bucură aceste creaturi ce ies! Întîi ai semănat. Prin pergamente sau vreo hartă. Pagina 322 (îşi pune bunda. nu are nici un rost. Apoi cu vremea ai cules. în putregai ş i-n scîrnăvie Găseşti în veci prăsilă vie De gîngănii. să vă ascundeţi. Cu miile astăzij jucînd. Si cîte-o molie mai zboară. şi prin boltă Cad moloz. groază mă cuprinde. Patron. maestru. sunt acuma iar. În preajmă-ţi venim. . Grăbiţi-vă. S-ascunde nebunul În sine deplin. drăguţelor.şi tencuială. Uşa zăvorită bine Printr-o vrajă se deschide.Ne-ai semănat cîte unul. Să vie cei ce astă calitate-mi recunosc ! (Trage de un clopot ce dă un sunet ţipător şi pătrunzător. bat-o vina. Crapă podul. căci prilejul vine rar. Prin ochii-acelor scăfîrlii deşarte. Teamă.) <titlu> Famulus (vine de-a lungul unui coridor întunecat) Ce mai sună ! Ce fioruri! Zidul parcă vrea să sară ! Prin cutremurul ferestrei Văd cum vremuieşte-afară.

<titlu> Mefistofel Eşti vîrstnic şi-încă tot student Cărunte domn! Dar şi un mare învăţat Continuă să-nveţe. </Note> <titlu> Famulus Am alergat să fiu prezent. Născocitor. Pe cît se poate. amice! Numele ţi-e Nicodim. Aşa-ţi clădeşti din cărţi de joc o casă. Sunt bucuros îndeosebi că mă cunoaşteţi. Cele de sus. S-adună gloată-n preajma sa. învăţăcei zeloşi. Famulus yede în Mefistofel un mare prelat. A-ntunecat chiar al lui Faustus nume. preasfinţite. Şi mînuieşte cheile ca sfîntul Petre. să le deschidă Ca nimeni altul se pricepe.l Din psaltire să citim! <titlu> Mefistofel Chiar asta-acum? <Note> l. zilnic. cele de jos. căci aşa îi este dat. <titlu> Famulus Să mă iertaţi dacă-ndrăznesc un pic . Face semne ca în taină. Nu-i ţine piept nici un renume. ce tot ar învăţa. o sporeşte. <titlu> Famulus Da. Mai ţine laolaltă-nţelepciunea toată. Cine însă va s-o isprăvească? De'sigur maistrul vostru-i mare iscusit: De doctor Wagncr cin' să nu fi auzit? E-ntîiul azi în lumea învăţată. n-are pereche. că n-are-asemănare. Cum îmi tremură genunchii! Să mă-nchin? Să fac o rugă? Să rămîn? S-o iau la fugă? <titlu> Mefistofel (îl cheamă.Colo cineva se-ncinse În a meşterului haină. De la catedră luminînd. El singur. făcîndu-i semn cu mîna) Vino.

netulburat.perei măreţe. de privesc atent. modestia-i pentru el Singurul rost. <titlu> Baccalaureus (venind în goană pe coridor) Poarta o găsii deschisă ! .) De-abia-mi luai în scaun locul. Şi ochii i s-au înroşit în foc suflînd. Că zidul s-a cutremurat. mă-ntreb. singurul ţel. Şi seamănă c-un cărbunar. Şi iată că apare. Nu ştiu. să contrazic: Nu-i vorba. Un cunoscut. <titlu> Famulus Oprelişte cumplit-a dat. să îndrăznesc s-o calc? De luni întregi. <titlu> Mefistofel În ce bîrlog s-ascunse omul? Du-mă la el. Atît că de scîntei face risipă.Ce scurnpă-i este orice clipă. Trăieşte-n linişte. Întoarcerea aceluia el o mai speră cu tărie. Ce-aduce zodia. cum a fost în zilele lui Faust. cred. E generaţia mai nouă — Va fi nespus de insolent. <titlu> Mefistofel Doar nu-mi va refuza intrarea? Sunt omul. Pagina 323 De-abia-ndrăznesc să intru cîteodată. Uşciorii tremură şi au sărit lacăte. de cînd S-a înnegrit pe fată pînă-n ceafă. În toată neatinsă şi-n nimic schimbată Aşteaptă-aici ca vechiul ei stăpîn să vie. de dragul o.În unele.l (Famulus pleacă. înalte domn. Odaia. Altfel nici dumneavoastră nu aţi fi intrat. Printre-nvăţaţi e cel rnai delicat. sau adu-mi-l de-ndat'. în nici un fel De toate-acestea. Mefistofel se aşază cu gravitate. Şi mai vîrtos cu dispariţia neaşteptată A marelui bărbat el nu se-mpacă. să-i grăbesc norocul.

Cum? Acolo în chilie # Mai rămase o chelie? Cînd m-apropii cu mirare Văd că sade încă-n blana. Dar mai bună-i fuga. Să nu moară viu sub grindă. la care va contribui Mefistofel în scena următoare. Vom pieri fără de vină. Cutezanţă nouă am.<Note> l. Să ascult pe toţi bărboşii. Căreia nici ei crezare Nu-i dădeau în vreo privinţă. Îndrăzneţ sunt. curg nu-i altul. Cât de-abil părea atuncea. Ca un mort să nu se strice Cel ce are-n el viaţă. . Ce-o purta şi-atunci pe umeri: Neclintit-aşteaptă stana. Bărbi cum ne puneau sfătoşii! Dintre cărţi străvechi şi scoarţe Ne minţeau cu-a lor ştiinţă. Un balicl cu groază mare. intrînd în laboratorul lui Wagner. saltul. # Aste ziduri şi pereţii Tremură şi se înclină. Mucigai să nu-l cuprindă. Aluzie la crearea lui Homunculus. Azi de nas nu mă mai poartă. </Note> Pagina 325 Mai hrănesc acum speranţă. Dacă nu fugim de-aice. pe cale magică. # Ce descopăr însă-acuma? Nu aici venii eu oare Cu atîţia ani în urmă. Cînd eu nu-l prea pricepeam.

Ce nici unui mucos nu-i e pe plac. <titlu> Baccalaureus E drept că ne găsim în vechiul loc. precum aţi fost. Dar v-amintesc că altul este cursul vremii. Eu însă sunt aici schimbat de rost. V-a reuşit atuncea de minune. <Note> l. Perucă n-aţi purtat vreodat'? Fără de chică sunteţi. Vioi şi hotărît îmi staţi în faţă. Dar azi cu noi cine se pune? <titlu> Mefistofel Cînd tineretului îi spui un adevăr curat.# Bătrîne dascăl. Să nu vă credeţi însă infailibil în viaţă. iar profesorul un nerod. <titlu> Baccalaureus Sau un viclean! — căci ce maestru Ne spune adevărul drept în faţă? . căci şi noi suntem mai atenţi. V-am preţuit şi-atunci cum nici nu ştiţi'. </Note> Pagina 326 Veţi recunoaşte-n mine-un fost discipol De silnicie academică scăpat. În buclele ce-aveaţi şi într-un guler cu dantelă Găseaţi pe-atunci deosebite bucurii. dacă n-aţi trecut A Lethei apă. Omida chiar sau crisalida prevesteşte Cât de smălţat un fluture va fi. valul tulburat. În rîs luarăţi pe cinstitul june. scurt frizat. Sunteţi aici la fel. Să mînuiţi cuvîntul echivoc Mai econom. <titlu> Mefistofel Mă bucur c-am sunat ca să veniţi. Şi-apoi aceiaşi băieţandri fac Pe propria lor piele-experienţa dintr-o dat' Ei îşi închipuie că adevărul e un rod Ieşit din chica lor. Student — novice.

Acum şi mie mi se pare Că un nerod am fost. Găsi-voi poate printre dumneavoastră un locşor? <titlu> Baccalaureus Pretenţios îmi pare că voieşti aşa-ntr-adins . Cînd serios. <titlu> Mefistofel Am căutat comori de aur sub pămînt. desigur Aţi adunat experienţă multă. cînd surîzînd pe sub mustaţă. uşor îl schimbă fiecare. Lumina mă sufocă. aerul devine-apăsător. <titlu> Mefistofel (care înaintează în jilţul său pe roţi spre planul din faţă al scenei. <titlu> Baccalaureus Aflaţi că tigva dumneavoastră glorioasă Decît acele goale scăfîrlii Nu-i cu nimic mai preţioasă. <titlu> Mefistofel Remarc că de abia scăpat din bancă Îmi sunteţi gata de-a-nvăţa pe cei ce-ascult.Pagina 327 Vorbind unor copii. Ce nu se-aseamănă cu duhul nicidecum. către' public). Veţi recunoaşte că ce-aducem din trecut Nici pe departe nu e vrednic de ştiut. <titlu> Baccalaureus Experienţă? Daţi-mi voie: spumă e şi fum. <titlu> Mefistofel Într-adevăr. Pagina 328 <titlu> Mefistofel (bonom) Amice. de-atîţia ani. Şi am cules tăciuni în vînt. Întîiul moş întreg la minte. ştii cît de mojic îmi eşti? Mă înfior! <titlu> Baccalaureus În graiul nostru minte cine e curtenitor. din creştet la picioare <titlu> Baccalaurens Mă bucură s-aud asemenea cuvinte. De-atîtea luni.

întîmpinîndu-mă pe mine. În calea mea s-a-mpodobit întregul univers. <titlu> Mefistofel De aplaudat. luna e mereu în mers. dar spre slavă Păşeşte în arenă vrednicia. drum bun cu toate ale tale! . an cu an. cum mi se arâtă-n cuget. (Iese. Cu ziua-n faţa mea. Cine v-a dezlegat de îngrădirile Atîtor gînduri strimte. Pămîntul a-nverzit. Şi datorită mie.Să fii ceva. Astfel pînă cînd Noi lumea cucerim pe jumătate. această lume nu a fost. Vă este scris: buni de ucis. Ce-i slab se prăbuşeşte. cu bezna-n spate. Şi pasul mi-l iuţesc răpit de extaze minunate. nici draci n-ar fi. La semnul meu. Îmi urmăresc lăuntrica lumină. Nimic în plus Nu are dracu-aici de spus. filistine? Eu liber. Voi cîntăriţi şi moţăiti. în noaptea cea dintîi. <titlu> Baccalaureus Acesta e al tinereţii nobil rost. Cu griji năstruşnice ea vremea şi-o petrece. Mai înainte de-a o face eu. pierdut pe veci. Îmi răsăriră stelele la căpătîi.) <titlu> Mefistofel Originalule. Dac-ai trecut de arri treizeci Eşti ca şi mort. în timp ce nu mai eşti nimic. Viaţa omului în sînge e. Eu sunt cel ce din mare soarele l-am scos. <titlu> Baccalaureus Dacă eu n-aş voi. Desigur bătrîneţea e o febră rece. Pagina 329 <titlu> Mefistofel (aparte) Şi totuşi dracul te va da de-a berbeleacul. Să dea-nainte din ispravă în ispravă. visaţi mereu vreun plan. dar unde Se mişcă sîngele decît în tineri mai aprins? E-un sînge viu şi-o proaspătă putere De care vajnic viaţa se pătrunde.

Măreaţă operă îndată isprăvim. Tenebrele se luminează. Cuvîntul meu vă lasă reci. Oricît de-absurd dă-n clocot mustul. S-alege-acum un alb eteric. Iar în lăuntrica fiolă O nestemată foarte trează S-aprinde ca un viu cărbune. Se va schimba puţin cîte puţin. De nu l-aş pierde în cenuşă! Ah. Pagina 330 <titlu> Un laborator medieval.) Dar să vă ţineţi răsuflarea-n gură. Aparate greoaie. Ce alţii ştiu: mai poate cineva gîndi Vreun lucru iscusit sau vreo prostie Pe care'naintaşi să nu le fi gîndit? Dar o primejdie nici ăsta n-o să fie. Nesiguranţa nu mai poate Să se întindă într-o doară. pentru scopuri fantastice. Îmbătrîniţi şi voi ca să-l pricepeţi.Cum te-ar jigni să afli într-o zi. băieţi. Şi fulgeră prin întuneric. Doamne. Vă iert. La urmă tot s-alege-un vin. oricum începeţi. <titlu> Wagner (la vatră) Îngrozitorul clopot sună Şi zidurile se-nfioară. <titlu> Mefistofel . (Câtre tineretul de la parter care nu aplaudă. cine e la uşă? <titlu> Mefistofel (intrînd) Salut! Cu gînduri bune vin! <titlu> Wagner (temător) Bine-aţi venit sub steaua orei. Gîndiţi-vă că dracul e bătrîn. (încet. larg desfăşurate.

noi le punem la-ncercare. sortită oarecum pe ne-ncercate Să-şi însuşească ce-i pe-aproape. Şi ce natura face să se-organizeze. Lucrarea să ajungă pîn'la capăt. pe cari sub lacăt Le ţine firea. Nevoie nu-i de nopţi. Şi după cuviinţă să se lege. Pagina 332 . Şi-apoi o-nchidem în retortă să se-nchege. ce din centru emana. (întors spre vatră.) Se face ! Mişcă-se stihiile mai clare Şi ne convingem tot mai tare: Secretele. omul însă Va trebui pe viitor să aibă mai înaltă obîrşie. Cu darurile sale-alese. Noi facem să cristalizeze. (întors către vatră. Doar anfmalele mai simt în asta voluptate. de zile. ce-i străin. Cu iscusinţă dac-alcătuim Plămada omenească-amestecînd-o dintr-o mie De alte gingaşe substanţe mai labile. să dea. Şi pentru el nimic nu este nou vreodat'. Destituite sunt acum din demnitate. Puterea dulce.(mai încet) Dar ce se face-aici? <titlu> Wagner (şi mai încet) Facem un om! Pagina 33l <titlu> Mefistofel Un om? — Şi ce pereche-ndrăgostită Aţi încuiat să procreeze-n horn? <titlu> Wagner Ferească Dumnezeu ! O modă-a fost cîndva Să procreezi! Deşartă poznă a naturii! Gingaşul punct din care ca un rod viaţa da.) Zăriţi lumini? Putem avea nădejde vie. Să ia. <titlu> Mefistofel Cel ce trăieşte mult experienţă lungă are.

(Priveşte extaziat fiola. Se tulbură. oameni Am mai văzut. Cînd taina ni s-a dat pe faţă? Daţi sunetului doar puţină ascultare. deci se face. se-ncheagă. tătuţă! N-a fost glumă. care ştie tot ce s-a petrecut în trecutul omenirii şi care are şi alte însuşiri ale unei figuri de basm. ce apare. om produs pe cale alchimică. Naturalistul şi medicul Paracelsus vorbea în lucrarea sa De natura rerum (Despre natura lucrurilor) de modul cum s-ar putea prepara un asemenea omuleţ. Dar nu prea strîns.) </Note> l. </Note> Pagina 333 Îmi eşti şi tu aici. (Către Mefistofel. Ce-am mai dori acum cu toţii.) Răsună sticla de-o putere fără pace. Un creier destinat a cugeta îndemînatic Va da în felul său şi-un gînditor. Homunculus. se lămureşte.l <titlu> Wagner (privind atent la fiolă) Se-nalţă. <titlu> Homunculus2 (din fiolă către Wagner) Acu e-acu. Întrezăresc în cheagul. Un omuleţ cum prjnde-nfăţişare.Prin anii mei de pribegie. Oameni de soi cristalizat — oameni artificiali sub toate aspectele. de soi cristalizat. să nu se spargă sticla. După concepţia lui Goethe.. Şi el devine grai şi noimă cu viaţă. şăgalnice cumetre? . Vom rîde însă de-ntîmplare-n viitor. O clipă doar şi ce ispravă dragă! Un plan măreţ la început pare nebun. Obştească însuşire e. Ce-i artificial e mulţumit c-un loc închis. fulgeră. 2. precum se ştie: Firescului de-abia-i ajunge-un univers deschis. Homunculus este un fel de demon. Îmbrăţişează-mă la piept cu gingăşie.

prietene.Tocmai în clipa indicată. Cum sufletul şi trupul laolaltă Se potrivesc frumos. <titlu> Wagner (uitîndu-se mereu în fiolă) Într-adevăr îmi eşti un scump băiat. E din eroică sau chiar zeiască seminţie.) Pagina 334 <titlu> Homunculus (mirat) Ah. <titlu> Homunculus Ce-i de făcut? <titlu> Mefistofel (arătînd spre-o uşă laterală) Aici arată-i darul minunat. Ce minunate! Una însă mai suavă. De toţi sunt cu probleme asaltat. Îţi mulţumesc Ursita bună te-a adus pe lîngă vetre. <titlu> Wagner O vorbă încă. Da. pluteşte deasupra lui Faust şi-l luminează.) Şi frumos împrejmuit! Dumbrăvi! Şi ape clare. Tu te pricepi. Dar de făcut sunt multe-aici. să se-aleagă. Sunt cam ruşinat. De pildă: încă nimenea n-a înţeles. Aş vrea să mă găsesc degrabă-n treabă. nu vei avea. Picioru'ntinde pînă-n apa străvezie. A trupului văpaie nobilă şi vie . straşnic ! (Fiola se desprinde din mînile lui Wagner. aş vrea să şi lucrez. cărările să le scurtezi. Micuţul ăsta vrea. Şi dat fiind că sunt. mai bucuros aş întreba: De ce-bărbatul şi femeia sunt mereu în vrajbă? O lămurire. strălucită. şi femei ce se dezbracă. să nu se mai despartă. spre încăperea unde Faust stă culcat. Şi totuşi traiul unul altuia şi-l amarase Pe urmă — <titlu> Mefistofel Stai. una pare. (Uşa laterală se deschide.

Nu văd nimic — <titlu> Homunculus Te cred.) Ce piatră afumată. Acasă doar prin sumbra ţară? (Privind împrejur. Privind. parcă i-ar fi un obicei. <titlu> Homunculus Trimite pe războinic unde-i bătălie. Pe-atît de mare eşti fantast. Cum s-ar putea obişnui închis Aici. E vorba aici despre motivul mitologic al unirii dintre Leda şi Zevs (lebădă).Se răcoreşte în cristalul undei. se priveşte liniştită. pînă la coapse ude. rece mucegai! Ogivele de-abia le mai îndur. </Note> De cavaleri şi de popească scîrnăvie. Îl vede-nghesuindu-se pe la genunchii ei. unire din care a fost zămislită Elena. Crăiasa. dăm de alt necaz. izvoare. De se trezeşte-acesta. ca o undă lină. în încăperile acestea sumbre? Să-l ridicăm de-aci. feminină. . Viziunea este ca o pregătire în vederea actului al III-lea (al Elenei). <titlu> Mefistofel Cîte nu ai a povesti! Pe cît de mic. Ce freamăt de aripi bătînd s-aude? Ce zvon de pene frămîn. <titlu> Mefistcfel M-ar bucura ieşirea. însă. tu cel din nord. încunjurat de un norod <Note> l. Dumbrăvi. lebede şi nude Frumuseţi se arătară în prevestitorul vis. scena dulce-a celor doi. Şi cu plăcere mîndră. Cum ţi-ar mai fi privirea clară. Eu care rnă simt bine orişiunde. Stăruitor. Pe craiul lebedelorl.tînd oglinda? Şi fete fug. s-ar prăbuşi-ntr-o clipă mort. În vârsta negurii crescut. Dar se ridic-un abur în văzduh Şi c-o beteală deas-acopere apoi Povestea.

îngăduie să mi-l îndrum. cînd îi vezi de-aproape. Un mijloc dacă ai. precum îmi amintesc E noaptea clasică de valpurgie. azi ca şi-n vechime. <titlu> Mefistofel De încercat ar fi isprăvuri infernale. Începe de la capăt înc-o dat'. . De-ncepe ca băiat. Ce se încinse între tiranie şi sclavie. Slugi contra slugi sunt. Mai sunt însă şi cele clasice de cunoscut. Se luptă. Mă plictiseşte. ţi-e domnia. <titlu> Homunculus E data omului să fie îndărătnic. vai. <titlu> Homunculus Către nord-vest.Şi fetei dă-i îndemn spre horă — Vor fi atunci cum trebuie să fie ! Tocmai acum. Către sud-est vom naviga însă acum. libertate. Fă-l să ajungă-n propria-i stihie ! <titlu> Mefistofel Despre asemeni lucruri încă n-auzii. Pe lîng-un şes întins Peneios curge. Împrejmuit de crînguri şi umbratic drum. Şi nimeni nu ia seama că e zgîndărit De Asmodeu ce-n dosul certei s-a pitit. Pagina 336 <titlu> Mefistofel Şi încotro va duce-acum călătoria? Colegi antici îmi spurcă bucuria. pentru drepturi. Satano. <titlu> Homunculus Dar la urechea voastră cum ar fi putut Să şi ajungă? Doar năluci romantice cunoaşteţi. Şi sus Pharsala. în lături! Dîrza bătălie. <titlu> Mefistofel O. căci de-ndată ce s-a terminat. E binele suprem ce-l poate aştepta. Să-nveţe să se apere cum poate fiecare. În cazul ăsta mă întreb de este vindecare. s-alege-n urmă şi bărbat. încearcă-l chiar acum. Se-ntinde şesul pînă-n munţi de prospeţime. Iar dacă nu. spun ei.

Cred că am spus ceva cu greutate. Vei cumpăni. Şi străduinţa-şi merită răsplata: Onoare.Zăvor păgîn îmi stă însă în cale. <titlu> Mefistofel (libidinos) Tesalicele vrăjitoare sunt fiirţe De care lungă vreme-am întrebat. Ştiinţă şi virtute să ne-ajungă! Rămîi cu bine! . Vei aduna după reţete şi din ceaţă Stihii din care să formezi viaţă. Dar v-amăgeşte cu joc liber.. cît ţine cerul. Vă ispiteşte pieptul cu seninele-i păcate. tot înainte. Poporul grec nu a avut prea mare har. Vechi pergamente vei desface. Nu cred c-ar fi plăcut vreodat'. Cînd despre vrăjitoarele tesalice-am grăit. Pe ale noastre totdeauna le găsiţi întunecate. <titlu> Homunculus Mantaua dă-o-ncoace! Să ne-nvălim uşure cavalerul. Să locuieşti cu ele nopţi de-a rîndul. vei potrivi. ce vom începe? Pagina 337 <titlu> Homunculus Alte daţi nu eşti tîmpit. <titlu> Wagner (temător) Şi eu? <titlu> Homunculus Rămîi acasă pentru fapte importante. Vă poartă zdreanţă împreună pe sub nori Mai jos. Atuncea scopul mare e atins. vei cîntări. Şi-acum. glorie. senzual. Şi-n timp ce eu cutreier lumea Descopăr poate-un punct pe i. mai sus.. Eu luminez. stând cuminte. viaţă lungă. Dar să-ncercăm. aur.

. Nu mi-e cumătrul de dispreţuit.Pagina 338 <titlu> Wagner (întristat) Bun rămas ! Vai ce prăpăd ! Presimt că niciodată n-o să te revăd.. (Ad spectatores) De creaturi ce înşine le faceml.2 Cîmpiile pharsalice3. 3. cîmpiile de la Pharsalus. Erichto. Erichto. 4. eu Urîtă nu. </Note> Pagina 339 . nimeni n-o îngăduie Aceluia ce cu putere-o cuceri. <titlu> Erichto4 În noapte la serbare ca şi alte daţi Apar întunecată eu. <titlu> Mefistofel Către Peneios s-o luăm. Depindem totuşi pînă la sfîrşit. unde a avut loc bătălia hotărîtoare dintre Caesar şi Pompeius.. <Note> l.. 2. precum poeţi mişei peste Măsură mă bîrfesc.. o vrăjitoare. Întuneric. în Grecia. sau dojana. Ei niciodată nu Sfîrşesc cu lauda. De cîte ori s-a repetat! S-a repeta în veci. drumul lui Faust către Elena. <titlu> Noapte valpurgică clasică.. O altă indicaţie a lui Mefistofel că a contribuit la crearea lui Homunculus. de-a dreptul. Albită De valul corturilor iată valea-n larg Ca un ecou al celei mai grozave nopţi. care în epopeea lui Lucan (Phar-salia) este întrebată cine va învinge în bătălia istorică dintre Caesar şi Pompeius. Nu-ngăduie nici unul celuilalt Împărăţia. Noaptea valpurgică clasică reprezintă. prin apariţiile şi peripeţiile ei. Cîmpiile pharsalice.

viu Lucind.. De veghe flăcările roşii pîlpîie Stîrnind reflexe-n sîngele din plin vărsat. De sus luminile coboară. Şi Cezar se uita la limba cumpenei Atent. Se-nalţă luna ne-mplinită. Nu mi se cuvine să M-apropiu de cei vii. Pier corturi ca părerea în albastrul foc. Deasupra mea neaşteptat un meteor. cărora le-aş putea strica. Numi-ar aduce vreun folos.. de sus. Ce aspecte de nălucă ! Parcă valea are visuri. Şi ştie lumea cine-a izbîndit. Ce unei sfere pare-a-i da lumină. Pe lîngă focuri multe. însă. Călătorii prin văzduh. <titlu> Mefistofel Cînd strigoii jos în vale Eu îi văd cu chip de groază. Atinse de-ale nopţii stranii străluciri S-adună umbrele legendelor greceşti. Cum ale libertăţii flori se risipesc. se-mprăştie domoalele ramini. Pagina 340 <titlu> Homunculus Iată o strigoaică-naltă Cu paşi mari în faţa noastră <titlu> Mefistofel . Mă simt şi aici acasă. Adulmec viaţă. Mă retrag. Cum laurul cuprinde cap de-nvingător: Aici Pompei visa trecute măreţii. ci numai faimă rea. Cum erau şi-n miazănoapte. lămurindu-se. Aici încă o pildă mare datu-s-a: Puterea cum se-opune uneia mai mari.) <titlu> Homunculus Să mai zbor în cerc o dată Peste flăcări şi abisuri. Stau fabuloase-alcătuiri din zile vechi.Cel ce pe sine nu se poate stăpîni Ce bucuros ar vrea să stăpînească pe vecin. (Pleacă.

(Sticla răsună şi luminează puternic) Şi-acum spre minunate fapte noi! (Pleacă fiecare) <titlu> Faust (singur) Ea unde-i? — Nu mai întreba mereu. sunînd. Printr-o minune-n ţara greacă am ajuns. Dar nu aş şti alt sfat mai bun! Prin focuri propria sa aventură Să şi-o încerce . care o purta. Ne-a văzut prin zare-albastră. Căci o caută-n poveste. şi eu partea.. Astfel aicea stau. În grabă. . <titlu> Homunculus Las-o-n pace! Cavalerul Pune-l jos fără de veste. ce graiul i-l vorbea. Dar s-ar putea să iscodim prin preajmă.fiecare.. un spirit proaspăt m-a pătruns. E totuşi aerul. Cel ce la mume a-ndrăznit să meargă. Să dibuieşti pe lîngă focuri fără seamă. Şi mai spun: Ca să ne regăsim uniţi apoi. De nu e glia. tu luminează-ne la amândoi. N-are de ce să se mai teamă. Şi adormit. Pagina 34l <titlu> Homunculus Aşa voi fulgera şi voi suna.S-ar părea că-i este teamă. Micuţule. Ca viaţa să-i revină. dacă-l iscodesc. Ăst labirint de flăcări. De nu e unda. visul meu. Simţii numaidecît pămîntul. <titlu> Mefistofel Îmi voi avea se pare. <titlu> Faust (atingînd pămîntul) Ea unde-i? <titlu> Homunculus Un răspuns noi nu am şti. ce-o întîmpina. prin suflet un Anteul. înainte de-a se face zi.

în mitologia greacă un uriaş. într-aripate. Vetust sau veteran au ceva veşted.^ că în luptele sale cu vrăjmaşii. Se povesteşte despre el. e drept.. fiu al lui Poseidon şi al Geoi. (Se depărtează. cel puţin pe jumătate. Ăst epitet să nu mi-l pui pe creştet. în ochi se oglindesc. Răsună-n orişice cuvînt un sunet De obîrşie. Sub un alt chip strînsă Ar trebui.ce-i zăresc. De cuviinţă plin vreau să salut pe fiecare. </Note> Pagina 342 Din toată inima şi noi. Din faţă sau din dos. Necuviincioşi. in partea de sus <titlu> Mefistofel (căutînd) Dar cum cutreier printre focuri Mă simt înstrăinat prin aste locuri. antichitatea însă E mult prea vie. care-i dă pecetea. Sunt rude-aproape toate. grifon e-un titlu de onoare. Şi cîte altele. că suntem <Note> l. prindea noi puteai ori de cîte ori atingea pămîntul. Scîrboasă seminţie ! Dar să nu mă oţărăsc prea tare.Cele mai rare ciudăţenii laolaltă le găsesc. Anteu. iar nu bătrîni! Căci nimenea N-ascultă cu plăcere-acest cuvînt: bătrîn! O vorbă e cu care nu mă-ngîn. şi felurit acoperită după modă. zeiţa pămîntuhii. fiinţe ce.) <titlu> Pe râul Peneios. Neruşinaţi sunt sfincşii şi grifonii. Salut frumoaselor femei! Salut isteţilor bătrîni! <titlu> Un grifonl (sforăind) Grifoni. El aminteşte într-un fel de gheare Cu cari apuci ceva. . <titlu> Mefistofel Ei da..

Aur mult am adunat. păzitori de comori. . care povesteşte că poporul arimaspilor. 2.). De obicei norocul îţi întinde laur.<titlu> Grifonul (tot sforăind) Aşa-i.) Ce lesne mă obişnuiesc aici şi cu plăcere! Fiinţele le dibuiesc aproape năzdrăvan. <Note> l. <titlu> Grifonii Îi vom sili mărturisiri să facă! <titlu> Arimaspii Nu încă-n noaptea liberei serbări! Îi vom căra şi pînă-n zori de zi Pe rînd şi pe furiş vom izbuti. <titlu> Sfinxul Noi sunet dăm.e. Grifoni. Despre furnici şi ariraaspi aminteşte Herodot (istoric grec din secolul al V-lea î. Englezi nu sunt pe-aici? Ei bucuros călătoresc Să vadă cîmpuri de bătaie şi cascade. <titlu> Mefislofel Ah. <titlu> Mefislofel (s-a aşezat între stincşi. voi ison ţineţi grosolan. Norodul arimasp l-a căutat. aur. cavaleri înzestraţi cu un singur ochi. figuri mitologice (o îmbinare de pasăre şi leu). multe nume mi s-au dat. o coroană. cum nu se cade. l-a dibuit. a luptat în vechea Sciţie pentru aur. <titlu> Furnici2 (de soi gigant) Vorbiţi de aur. E lăudat cel ce înhaţă fără de sfială. Dar pînă te-om cunoaşte—am vreape nume sate ştim. Rîd arimaspiil ce departe l-au cărat. C-apuci o fată. </Note> Pagina 343 Şi-ani strîns în peşteri şi sub piatră cîte-o leacă. nu-ncape îndoială.n. Herodot vorbeşte şi despre furnici uriaşe care caută aur. Ruini şi clasice mucegăite locuri. ce pare-o adiere A spiritului.

ce tîlc îi dai? <titlu> Mefislofel Se iau la goană stelele. <titlu> Sfinxul Enigme vei avea. luceşte luna-n jumătate. sau măcar şarade. Păcat ar fi privirea să ţi-o pierzi pe sus. dar ştiinţă despre stele ai? Acestui ceas. Iar pentru celălalt ortac de nebunie. <titlu> Al doilea grifon Ce caută pe-aici? <titlu> Amândoi Urîtul n-are loc sub astă zare. Şi mărturie-ar sta că-n vechiul lor teatru Am fost văzut în rol de Old Iniquity2. „Răul". Mă simt în locu-acesta-aşa de bine Şi mă-ncălzesc la mîni în blană de feline. Vezi explicaţia la nota 2 din pagina 342. </Note> Pagina 344 <titlu> Mefistofel Nici eu nu prea-nţeleg. de te rosteşti pe tine. În ambe chipuri tu arnuzi pe-naltul zeu.O ţintă demnă cîmpul ăsta pentru ei ar fi. <titlu> Sfinxul Se poate. Întîiului o zea. cînd face scrimă. în vechiul teatru englez. <titlu> Întâiul grifon (sforăind) Nu-mi place individul. Încearc-o dată să te vezi în adîncime: La fel de necesar evlaviosului şi celui rău. Old Iniquity'. <titlu> Sfinxul Cum s-a ajuns aci? <Note> l. <titlu> Mefistofel (brutal) Crezi tu că unghiile oaspelui nu scarpină Pagina 345 . 2. mă rog. Enigme dă-mi spre dezlegare.

Aici însă nu-ţi face haz să mîi. să v-omoare. oricum. În ţara ta. Pagina 346 <titlu> Sfincşii (batjocorindu-le pe aceeaşi melodie) Spuneţi-le să coboare! Ce-ascund ele. Că labele mi-s sănătoase. de ce priviţi prin gene Urîţenii minunate? Noi venim pe rînd în cete. tu ştii. Să v-atace. Prin crîngul plopilor.La fel de bine ca şi propriile-ţi gheare? Încearc-o dat'! <titlu> Sfinxul (cu glas blînd) Poţi să rămîi. (Sirenele cîntă. să şi petreci. de-o apă parcă legănau<titlu> Sfinxul Păziţi-vă. <titlu> Sfinxul Făţarnic eşti. Dar bestia de jos rn-a îngrozit.) <titlu> Mefistofel Ce păsări sunt de cîntă-n ramuri. Dac-ar fi să le-ascultaţi. Atîţi aleşi destoinici Au fost învinşi de vrăji cîntate. îţi vei lua însă răsplata. Că însuţi te vei îndemna să pleci. <titlu> Sirene Nici o pizmă. Ascultaţi-ne cu sete Cîntecele de sirene. ai zări: Gheare aspre de ulii. <titlu> Sirene Ah. <titlu> Mefistofel Prin partea ta de sus îmi faci aproape poftă. Tu cu copita ta chircită Nu poţi vedea în noi făpturi frumoase. nici o ură! Noi doar clare bucurii .

) Ulise2-n faţa unora ca astea s-a legat. <titlu> Mefistofel Acestea-s veştile ce mă aşteaptă.) De-aceştia-apoi păzită bogăţia toată. De prospeţimi pătrunsă inima îmi e: Mari sunt figurile. O pungă rea de piele creaţă S-ar potrivi mai bine cu-a ta faţă. Unde din glasuri. <titlu> Sfincşii De inimă să nu vorbeşti. <titlu> Faust (către sfincşi) Răspundeţi-mi. Pe la urechi mă mai străpunge. de pe coarde. Cu ce tărîm vrea ochiul să mă-nveţe? Pagina 347 (Referindu-se la sfincşi. Căci unde o iubită căutaţi grăbiţi. Chiar monştri sunt bineveniţi. (Referindu-se la furnici. mari amintirile. <titlu> Mefistofel Atari făpturi tu altădată le-ai fi blestemat.Semănăm fără măsură. Presimt acum noroc prielnic. Văzut-a pe Elena unul dintre voi? . De lălăit nu îmi mai arde.) De unele ca astea-a fost comoara adunată. În urîţenie văd trăsături măreţe. că e-n deşert. (Referindu-se la grifoni. Dar pîn'la inimă n-ajunge. Se împleteşte ton cu ton. Pe pămînturi şi pe mare Cu senină-nfăţişare Pe oricine-l vom primi.) Oedipl în faţa unora ca ăştia-a stat. făpturi de mare soi. Acum însă se pare că ţi-ar fi pe plac. (Referindu-se la sirene. <titlu> Faust (sosind) Ce minunat! privirea mă îmbată.

</Note> Pagina 348 Poţi întreba însă pe Chironl şi să-l iscodeşti. a izbutit în viaţa sa plină de peripeţii să dezlege ghicitorile sfinxului. 3. multe ai să dobîndeşti. rătăcirile sale sunt povestite în una din epopeele homerice (Odiseea). Vei auzi ce ţi-am promis. el să nu poată da urmare ispitei. <titlu> Sfinxul Nu te lăsa să te înşele. Dacă-ţi răspunde. una din figurile cele mai de seamă ale legendelor în legătură cu războiul treian. care ţinea sub teroarea sa împrejurimile cetăţii Teba. întoarcerea lui Ulise. cel mai vestit erou al legendelor greceşti. auzind cîntecul sirenelor. <Note> l. Dacă pasul ţi l-ai pierde Către noi la marea verde. Te lege sfaturile mele. 2.) <titlu> Mefistofel (mohorît) Ce cîrîie din aripi dînd? . De vei găgi pe-naltul Chiron. Una din numeroasele sale fapte vitejeşti este uciderea celor din urmă sfincşi. Ţi-am încredinţa atîtea. Ulise. Oedip.<titlu> Sfincşii Noi nu ajungem pînă-n timpul ei.. Ulise porunceşte tovarăşilor săi să-l lege de catarg pentru ca. A-nvăţat să povestească. numele latin al lui Odiseu. erou vestit al mitologiei greceşti. (Faust se depărtează. <titlu> Sirene Îţi dorim să afli multe. de a se duce la ele. El zburdă-n noapte ca o umbră. Ercule (Herakles). Cînd pe-aici trecuse-Ulise. Ucis-a Ercule3 pe cei din urmă. Zăbovind puţin s-asculte. Apropiindu-se de insula sirenelor.. Cum se lăsă legat Ulis'.

educatorul multor eroi.. Cu zîmbitoare guri. </Note> Pagina 349 Sunt repezile stymfalidel. Sunt lamii3. ce-nseamnă Că pasul vi-l întoarceţi. văd. de trup tăiate. fraţii Elenei. <titlu> Mefislofel Cred că mai stai pe-aici — te-oi regăsi? <titlu> Sfinxul Amestecă-te numai printre fete în văzduh. un alt nume al lui Ercule. Dar ce e. Şi una după alta. neruşinate frunţi. cel mai înţelept dintre centauri. Chiar vînătorii-ar obosi. Alcide. S-ar vrea puţin luate-n seamă. după legendele greceşti. E cîrîitul lor un bun salut. Chiron. Acolo Cu un picior de ţap poţi totul să înfrunţi. spate îmi arătaţi? Ce vrea să fie? Un cor v-atrage într-acolo. a fost. <titlu> Sfinxul De-acestea nu vă fie teamă. În cercul nostru ar intra Ca rude demne de ştiut. Sunt fete-ademenind cu nuri-prăpăd. <titlu> Mefistofel (aproape înfricat) Mai şuieră şi alte cele. Săgetînd.Şi iute că nu poţi vedea. labele de gîscă. Noi încă din Egipet ne-am obişnuit . Unei furtuni de iarn-asemenea: <Note> l. Cu plisc de vultur. Aşa cum sunt. <titlu> Sfinxul De neatins săgeţii lui Alcide2. Sunt capetele hidrei de la Lerna2. 2. fete de plăceri.. printre alţii al lui Castor şi Pollux. Pe pofta unor fauni şi satiri. vă întreb.

în Grecia antică). nu ne clintim. Aerul — ce vesel iureş! <titlu> Nimfele (către Faust) Ce bine. vampiri feminini. Unor visuri întrerupte!. Uciderea hidrei de la Lerna este o altă faptă vitejească a lui Ercule. spre odihnă .stul de bine. voi ramuri. pat de ape. după soare. Dintre ramuri şi frunzare Glas răsună. Valul dă un murmur gureş. să dăinuim. ah ţie Ţi-ar fi. în mitologia greacă. Trestii.<Note> l. tronînd. fremătaţi din flamuri. păsări ucigătoare de oameni. Judecată peste neamuri Ca în zi de-apoi rostim: Pace fie sau războaie Şi potop. <titlu> Faust (păşind spre rîu) Dac-aud de. daţi şopot. Lamii.. înconjurat de ape şi nimfe. Şi şoptiţi în plopi. Răpunerea acestor păsări de către Erc<. Noi. Stymfalide (de la oraşul Stymphalos. Şi-un obştesc cutremur mare. <titlu> Peneios Foi de papură. anul îl orînduim. 3. în mitologie. Sălcii.. după lună. Şi dacă starea voi ne-o respectaţi în duh. ce aproape Sunet omenesc îmi pare. respiraţi voi mulcom. 2.le a fost una dintre cele mai vestite isprăvi ale sale. Peneios. </Note> Pagina 350 Ca mii de ani. M-a trezit adulmecarea Din odihnă.

Din părţi curg sute de izvoare. Noi susur şi murmur. Plutind în linişte. Pe urmă-n ceată veselă fac baie. Noi cîntec ţi-om face. . O dată-n aer şi o dată-n apă. curate. maiestuoase.Să stai. Mai îndrăzneaţă-apare. Acolo prin umbroase crînguri. grăbind pe ape. Cînd iau la toate astea seamă Ar trebui să am destulă desfătare. Cum ochiul le surprinde-acolo. ce văd? Sau amintire? Ai mai avut asemeni fericire. Şi ţipete apoi. şi în tihnă Întins la răcoare Să prinzi întremare. Unde frunzişul. Trec ape în şuviţe. mai bărbată. Tăind oglinda lin. între răzoare. Şi una-ndeesebi. Făcîndu-şi cale printre toate. Din golfuri înotînd. în valuri e bătaie. că şi lebede neaşteptate vin. doar moale susur. Şi vuiet nu-i. Şi iată. Spre locul adîncit de scaldă. pline de graţie. E vis. Privirea cată la liman să iasă. Pagina 35l Tu care n-ai pace. S-adună-n albie. O. <titlu> Faust Sunt treaz şi văd. ce n-au asemănare. verdele belşug. De două ori văzute cu-ncîntare. minunată. mişte-se Făpturile. Şi-noată cu-ndrăzneală şi cu teamă. June femei cu albe mădulare. Ascunde. rînduri. o crăiasă. Pătruns sunt de simţire mare. Sunt mîndre şi-ncrezute-aproape De capul şi de pliscul ce se-nalţă. Dar sufletu-i mereu în depărtare.

se pare Că e sunet de copită. Nepăsătoare unele pe la răstoace.. Ea ar fi dat naştere unui hipocentaur. Pe unde unduind. de-aş şti cine aduce Veste-n noapte de răscruce. şi cred că-l ştiu. ea însăşi undă. O. Dacă bine-aud. Nu mă înşel. stai! Să-ţi spun ceva. cu îndrăzneală înzestrat.Pagina 35l Se umflă penele şi aripa-nălţată. Cuprinse doar de grija lor fetească. fiica lui Okeanos şi iubita lui Saturn. Stai. La slujba lor să nu gîndească.. faimosului Ghiron. treaptă înverzită. De-un cal bălan pe drum purtat. <titlu> Nimfe Puneţi voi. E al Philyreil plin de faimă fiu. cu cioc întins a ceartă. S-abată fetele încearcă.. urechea Pe ţărm.. Iar altele. <titlu> Faust Duduie parcă pămîntul Sub un cal gonind ca vîntul. Philyra. surori. Norocoasă M-ajunge din urmă Ursită frumoasă? Un călăreţ soseşte-n grabnic trap. Înoată celelalte-ncolo şi încoace. Încearcă-n locul sacru să pătrundă. Pare cu duh. Mă uit într-acolo Pe cîmp. </Note> Pagina 352 . <titlu> Chiron Ce vrei? Ce este? <Note> l. Chiron.

Cei mai mari eroi ai timpului au luat parte la această expediţie. să aducă lîna de aur păzită de-un balaur. Mentor. <titlu> Faust (încălecînd) Du-mă unde doreşti. <titlu> Faust Ia-mă cu tine-atunci. în Colchida. Şi alinarea rănii şi al boalei leac! <titlu> Chiron Cînd lîngă mine vreun erou a fost rănit . Şi ca şi cum n-ar fi de nimenea crescuţi. <titlu> Chiron Aceasta s-o lăsăm. Care. eroi atîţia. pe nobilii argonauţil. Pallas-Athena îl însoţeşte sub chipul lui Mentor pe Telemac la Pylos. 3. prin apă. Pe toţi cîţi lumea poeziei au clădit. Şi rădăcinile cunoaşte în adînc de lume. <Note> l. Te trec de vrei. eroi ai legendelor greceşti..<titlu> Faust Opreşte al tău pas! <titlu> Chiron Îmi pare rău. nu fac popas. te rog. te-ntreb. 2. Se poartă oamenii în felul lor. <titlu> Chiron De sui pe mine îţi spun noroc! Şi încotro. îţi sunt pe veci mulţumitor. ca un cal. numiţi astfel după corabia lor „Argo". alt nume al zeiţei Athena. Marele om şi pedagogul strălucit. Tu stai aici pe mal. spre cinstea sa. Ca Mentor2 nici'chiar Pallas3 nu se puse în lumină. în legendele eroice greceşti prietenul lui Ulise şi dascălul lui Telemac. la minte sluţi. Argonauţii. </Note> Pagina 354 <titlu> Faust Îmbrăţişez aici aievea şi trupeşte-n veac Pe medicul ce ştie toate plantele pe nume. sub conducerea lui lason. Pallas. căci nu îmi simt vreo vină. un popor Întreg a educat. ei au pornit..

Ştiam un ajutor s-aduc, să dau un sfat, Dar mai tîrziu cu arta mea La vrăjitoare şi la popi o am lăsat. <titlu> Faust Tu eşti adevăratul mare om, Ce nu-i în stare laude-a asculta. El cată să se-ascundă-n modestie, Şi ca şi cum atîţi i-ar fi asemenea. <titlu> Chiron Făţarnic pari a fi, cu măiestrie, Şi linguşeşti popor şi demnitari. <titlu> Faust Mărturisire totuşi îmi vei face: Tu ai văzut prin vremi pe. cei mai mari. Celui mai nobil tu, cu seriozitate, Te-ai străduit să-i fii asemenea prin fapte. Dar care-a fost, tu zeu pe jumătate, vajnic, Printre eroi cel mai destoinic şi mai straşnic? <titlu> Chiron În vechiul neam argonaut, sublim, Erau cu toţii bravi, pe cîte ştim. Şi fiecare cu puterea ce-l însufleţea, La locul său ca nimeni alt faţă făcea. Pagina 355 Au triumfat într-una dioscuriil, Unde juneţea şi frumseţea copleşesc. Prin faptă repede, cînd izbăvirea altor o cerea, Prin hotărîre, Boreadul2 s-a distins. Isteţ, puternic, cumpănit la sfat, Domnit-a lason, de femei privit cu drag. Apoi Orfeu, cel gingaş şi cu rostul aşezat, Care cînta din liră mai puternic decît alţii... Lynceu, cu ochiul ager, zi şi noapte, Călăuzea corabia sacră de departe. Cu alţii numai împreună Poţi înfrunta primejdiile toate. <titlu> Faust De Ercule nu vrei să aminteşti de loc? <titlu> Chiron O, vai! N-aprinde-n mine dorul ca un foc!... Pe Phoebus nu-l văzui vreodat'

Şi nici pe Ares3, Hermes4, sau cum numele le este, Şi-atunci în faţa ochilor mi-a stat Acel pe care oamenii-l slăvesc dumnezeieşte: Un crai era el din născare, Ca tînăr o minune mare, Supus era frăţînelui mai în etate, Dar şi femeilor mult scumpe peste toate. <Note> l. Dioscurii, cei doi fraţi Castor şi Pollux, fiii Ledei şi ai lui Tyndareu, rege în Sparta. Sora lor a fost Elena. 2. Boreadul (Boreas): în mitologia greacă el reprezenta vîntul de nord-est; locuinţa sa se spunea că s-ar afla mtr-o peşteră din munţii Haemus. în această peşteră Boreas a dus-o pe Oreitia, fiica regelui Erehteios, pe care a răpit-o din Athena. 3. Ares, zeu al războiului în mitologia greacă, sau mai precis, al mîniei şi-al luptei sălbatice. Era fiul lui Zeus şi al Herei şi iubitul Aphroditei. 4. Hermes, crainicul zeilor, fiul lui Zeus şi al Maiei, era socotit foarte şiret şi plin de inventivitate. </Note> Pagina 356 Nu naşte Gea un al doilea la fel. Nici Hebel nu va duce o pereche-a lui la cer. Zadarnic cîntecele-ncearcă să-l descrie, Zadarnic cearcă să-l cuprindă marmura cea străvezie, <titlu> Faust Oricît se străduiră cioplitorii, El nu ieşi din piatră cum e gîndul. Vorbişi despre bărbatul cel mai mîndru, Despre frumoase să-mi vorbeşti, e rîndul. <titlu> Chiron Nimic frumseţea femeiască nu înseamnă, Deoarece e chip rigid din fire; Numai acea fiinţă merită slăvire, Din care veselia se desprinde şi viaţa izvorăşte. Frumseţea-i fericită de ea însăşi, Dar vraja graţiei te ia, te cutropeşte, Întocmai ca Elena pe care o purtai. <titlu> Faust Tu ai purtat-o?

<titlu> Chiron Da, pe-acelaşi spate, unde stai. <titlu> Faust Nu sunt destul de încureat şi-aiurea, Mai trebuie să ştiu că stau pe-acelaşi loc? <titlu> Chiron Ea îşi băgase degetele-n coama mea Ca tine-acum. <Note> l. Hebe, zeiţa tinereţii, fiica lui Zeus şi a Herei şi soţia lui Ercule. Era paharnica zeilor. </Note> Pagina 357 <titlu> Faust Mă pierd de tot. Dar spune-mi, cînd, cum se făcu? Ea-i singura dorinţ-a mea. într-adevăr ai dus-o tu? <titlu> Chiron Îngădui întrebarea. Nu e fără rost. Tocmai atunci scăpară dioscurii Pe surioara lor din mînă de tîlhari. Aceştia, neobişnuiţi de-a fi învinşi, Pe urma lor ca o furtună apucară. Dar goana fraţilor oprit-a fost să fie De bălţile cu stuf la Eleusis. Vai, aproape prinşi, Se aruncară-n apă fraţii; m-azvîrlii Şi eu, şi înotînd trecui. Atuncea de pe spate ea-mi sări Şi coama umedă mi-o netezi, şi linguşindu-se Isteaţă, dulce-mi mulţumi. Fermecătoare, tînără Era ! Şi pentru ochi bătrîni — ce bucurie ! <titlu> Faust Avea doar zece ani... <titlu> Chiron Văd de departe Cum filologii te-nşelară. Femeia mitologică-i un lucru-aparte. Poetul, după poftă, o arată. Ea nu îmbătrîneşte niciodată. Mereu dorită prin făptură, Încă fetiţă e răpită, vîrstnică mereu peţită.

Pe-un poet nu-l leagă nici-un timp. <titlu> Faust Să fie ca şi cum n-ar fi răstimp ! Pagina 358 Achilel însuşi o găsi într-un ostrov, Şi dincolo de orice timp. Ce rar noroc: Să cucereşti iubire, cînd trecu orice soroc. Şi eu să nu încerc, cu dorul meu peste măsură, Să readuc în .viaţă unica figură? Fiinţa-asemeni zeilor, eterna schimă, Măreaţă, gingaşă, iubită şi sublimă! Tu o văzuşi cîndva, eu astăzi am văzut-o. Frumoasă, mîndră e, dorită pe cît de frumoasă. Simţirea mi-e de-un singur chip atrasă. Nu mai trăiesc, de nu ajung la ea. <titlu> Chiron Entuziast ca om îmi eşti, străinule răpit, Dar printre spirite pari un scrîntit. Se potriveşte însă, spre norocul tău, Ca-n fiecare an, pentru o clipă Să mă abat şi-acuma pe la Manto Fiica lui Esculap2; cu rugăciune liniştită Se-ndreaptă ea spre tatăl ei, rugîndu-l nu arar Să lumineze mintea medicilor în sfîrşit, S-o lase mai domol cu-omorul temerar. Cea mai iubită mi-e din breasla sibilină, Nu-i încruntată, binefăcătoare e, şi lină. Ea te va vindeca, de-adaşti puţin, Cu tainice puteri din suc de rădăcină. <titlu> Faust Dar nu doresc cu vindecare să mă ia. Puternică e mintea şi simţirea mea. <titlu> Chiron Nu ocoli izvorul sănătos. Ajunserăm. Şi repede acum, în jos! <Note> l. În mitologia greacă există o legendă, în care, Achile, după moarte, a evadat din împărăţia umbrelor şi s-a căsătorit cu Elena pe insula Leuke din Marea Neagră. 2. Esculap (greceşte Asklepios), zeu al medicinei, în mitologia greacă; fiul lui Apollo.

</Note> Pagina 359 <titlu> Faust Spune-mi pe care ţărm, din apă, M-ai scos în noaptea asta-nfrictişată? <titlu> Chiron Pe-aicea Roma, Grecia, s-au înfruntat. Peneios e în dreapta, dincolo Olimpul. Se risipeşte-mpărăţia ca nisipul. Şi craiul fuge, cetăţeanul triumfează. Deschideţi doar privirea trează: Eternul templu stă în lună. <titlu> Manto (visînd) Copită de cal răsună, Pe sfînta treaptă Semizei s-adună. <titlu> Chiron Deschide tu ochii, Priveşte-mă dreaptă ! <titlu> Manto (trezindu-se) Bine-ai venit! Te văd. Eşti nelipsit. <titlu> Chiron De vreme ce şi templul tău mai stăruie pe-aci! <titlu> Manto O ţii la goană, niciodată obosit? <titlu> Chiron În timp ce tu în pace locuieşti Mă bucur de-alergarea prin poveşti. Pagina 360 <titlu> Manto Eu stau, în juru-mi timpul face roată. Şi-acesta cine-i? <titlu> Chiron Noaptea blestemată Mi-l scoase cu vîrtej în cale. Nebun el vrea doar pe Elena. Vîrtej sunt toate gîndurile sale. De-un tratament asclepicl se învredniceşte.

<titlu> Manto Iubesc pe cel ce imposibilul doreşte. (Chiron s-a şi depărtat în fugă.) <titlu> Manto Eşti temerar, dar bucură-te de răscruce, Întunecatul gang la Persephona2 duce. Pe sub Olimp, în gol de munte-ascultă ea Dacă s-aude tainic vreun oprit salut. Pe-aici l-am furişat şi pe Orfeu cîndva. Cutează, poate că dobîndă — alta vei avea ! (Coboară.) În partea de sus a rîului Peneios, ca mai înainte. <titlu> Sirene Azvîrliţi-vă-n Peneios Ca să înotaţi în ape, Cîntecele să v-asculte <Note> l. Tratament asclepic, tratament recomandat de Esculap. 2. Persephona, în mitologia greacă fiica lui Zeus şi a De-metrei; a fost răpită de Pluto, zeul infernului. Ca soţie a aces tuia, ea stătea a treia parte din an în lumea întunericului, iar restul timpului la mama sa. </Note> Pagina 36l Cei ce umblă pe aproape. Fără apă nu-i salvare. De-am purcede luminoase, Ani cunoaşte-n marea greacă Bucuriile frumoase. (Cutremur de pămînt.) <titlu> Sirene Înspumat se-ntoarce valul, Nu mai curge-n matcă joasă. Se cutremură prundişuri, Ţărmul crapă pe sub coastă. Să fugim! Veniţi voi toate, Scape, scape cine poate. # Să ne ducem oaspeţi veseli La petrecere senină,

Unde pe nisip de mare Năvăleşte unda plină, Unde luna luminoasă Îşi îneacă faţa-n apă. Viaţa-i liberă acolo, Dar aici cutremur, groază. Fugă-n grabă cine poate Din ţinuturi blestemate. <titlu> Seismosl (mormăind şi duduind în adîncime) Înc-o dată să împingem Şi din umeri să izbim, Ca s-ajungem sus, deasupra, Unde totul copleşim! <titlu> Sfincşii Ce cutremure hidoase, Ce urîtă vremuire! <Note> l. Zeitate a cutremurelor de pămînt, în mitologia greacă. </Note> Pagina 362 Cum se clatină încolo Şi încoace toate-n fire. Vai, să urli de urît! Dar noi locului ne ţinem, Iadul chiar de-a izbucnit. Se ridic-acum o boltă Minunat. Este bătrînul Care a clădit din sînul Mării insula pe nume Delos, un ostrov de dragul Unei născătoare-anume.l Apăsînd, icnind, zorind, Îndoindu-se din spete, Ca un Atlas arătînd, El ridică piatră şi pămînt, Glie şi nisip, argilă, Ţărmuri, albie fragilă. Sfîşie de-a lat-o vale, Chiar în două sfarmă cale,

Uriaşă cariatidă Niciodată obosită, În pămînt pînă la şale Poartă-n cap zidiri de piatră. Dar se curm-acuma jocul, Sfincşii îşi ocupă locul. <titlu> Seismos La urmă se va recunoaşte cu ştiinţă Că singur le-am prilejuit să iasă. De n-aş fi scuturat cu sîrguinţă, Cum ar fi lumea-aşa frumoasă? Şi cum ar sta-n azurul pur, Măreţii munţi jur împrejur, De nu i-aş fi-nălţat eu oare În pitoreasca lor desfăşurare? În faţa-naintaşilor străbuni, <Note> l. Aluzie la zeitatea care a clădit insula Delos pentru Leto, mama lui Apollo şi a zeiţei Artemis. </Note> Pagina 363 Ai nopţii şi ai haosului, mă purtai Puternic, cînd alături de titani Cu Pelion şi Ossa mă jucai Ca-n vînt cu mingea. Ne-ntrecurăm, Câ-n urmă, pîngărind loc sfînt, Parnasului căciuli să-i punem Doi munţi, cum îi vedeţi că sunt... C-un cor de muze fericite-acolo Adastă-acum senin Apollo. Chiar şi lui Jupiter şi fulgerelor sale Le-am ridicat un tron din vale. Şi-acum la fel, cu opintire de nespus Arn străbătut abisurile-n sus, Şi cu putere chem la nouă viaţă Locuitori, ce veseli vin din ceaţă. <titlu> Sfincşii Străvechi, nu-ncape îndoială, Sunt toate cele scoase la iveală. Căci le văzurăm înşine cum ieşiră,

Şi cum, aproape sugrumate, împietriră. Păduri iau înălţimile cu-avînt, Par răzvrătite stâncile. Le contemplăm. După acestea sfincşii nu se-ndrumă: Pe locul nostru stingheriţi nu ne lăsăm. <titlu> Grifonii Aur în foiţe, aur-firicele Tremură prin goluri mici. Nu-l lăsaţi să vi se fure, Adunaţi-l, roiuri de furnici! <titlu> Corul furnicilor Pe unde-uriaşii În sus l-au împins, Cu mii picioruşe Căutaţi într-adins. Ieşiţi şi intraţi! Pagina 364 Prin crăpături Sunt multe fărîmituri. Chiar cea mai mică Să mi-o găsiţi, Prin toate ungherele Să iscodiţi, Şi harnice-mi fiţi. Degrabă, degrabă, Cum tot se făcu, Căraţi-mi aurul, Dar muntele nu! <titlu> Grifonii Să ne-adunaţi aur grămadă, Întindem ghearele pe el. Pentru comori e gheara lacăt, Cum altele nu sunt la fel. <titlu> Pigmeii Noi luarăm tocmai loc, Nu ştim cum se nimeri. Cum, de unde, noi venirăm, Nu-ntrebaţi, suntem aci. Pentru-a fi sălaş vieţii Orice ţară-i potrivită, Unde aur este-n stîncă

<titlu> Pigmei vîrstnici În stăpînire luaţi Locul ce vă aşteaptă. Ochiti-mi bîtlanii. Nu aşteptaţi! E încă pace: Făurărie clădiţi. Faceţi cărbune! <titlu> Generalisimul Cu arc şi săgeată Purcedeţi la balta. Căci pămîntul.Şi piticu-i la-ndemînă. Rost de metale. micile. Lucrul vă cheamă. Într-o noapte ea va naşte Grabnic şi pe cei mai mici. Toate furnicile Harnice. muma noastră. În cuiburi de ape Nici unul nu scape. Cum sunt poruncile Fie-vă muncile: Lemne s-aduceti! Lemnul se pune În tainice flăcări. Steaua ne-o blagoslovim. faceţi. Pretutindeni dă din plin. <titlu> Dactili (pitici dintre cei mai mici) Muma noastră i-a născut Pagina 365 Într-o noapte pe pitici. Voi însă. Oare-a fost şi-n paradis Vreo pereche mititică? Dar sunt bune toate-aicea. Un pitic şi o pitică Fac o harnică pereche. Pentru a face Arme şi zale. .

Călători bîtlani ai mării. Cu grijă să fim! <titlu> Cocorii lui Ibycus1 Strigăte de moarte. S-a-nroşit de sînge apa. Cu-aceste spirite străine nu mă dumiresc. groază ! Ce suspine şi ce geamăt Ne ajung din valea joasă ! Toţi au fost ucişi. Luaţi-le pene.Ochiţi-mi semeţii. Le ia pene şi podoaba: Flutură pe coiful unui Crăcănel şi burtăverde. </Note> Pagina 366 <titlu> Furnici şi pitici Vai. Pureedeţi degrabă. .) <titlu> Mefistofel (în vale) Ştiam să domin nordicele vrăjitoare. Voi însoţitorii noştri. Pentr-o faptă ca aceasta Luaţi drumul răzbunării. jale. Zbatere de aripi. Ca noi s-apărem La coif cu podoabă! 1 <Note> Lupta dintre pigmei şi bîtlani este un motiv legendar autic. Se spunea că pigmeilor le plac penele bîtlanilor. bîtlanii. Pe toţi dintr-o dată. Pofta rea pe toţi îi pierde. Duşmănie-n veci prăsilei Ce ucide-n faptul zilei. cine ne scapă? Din fierul călit Vor lanţuri să facă ! Dar nu-i încă timpul Să ne dezrobim. (Se risipesc în văzduh.

şchiopătînd. Să-l tragem cu noi Spre grea ispăşire. mai repede. 2. Merg înainte! Prea obişnuit să gust ceva.. Tot mai zvîcneşte-aici. Destul însă de-nalt să mă despartă De sfincşii mei. Brocken (Muntele Nebun). </Note> Pagina 367 Veghează-acolo pentru noi „Bătrîna". Încerc să prind. Şi tot mai departe. se pare. Îşi trage copita . Cu ţeapăn picior El vine în urmă Şontîc. nici unde mergi. Aluzie la cunoscuta baladă a lui Schiller: Cocorii lui Ibycug. în munţii Harz de care se leagă legendele valpurgice. ce-n cale mi-a cădea. Năstruşnic din fire. Cînd gureş grăind.1 „Ciobanul"2 cată de pe piatra lui în zare. <Note> l. Dar totu-i pentru mii de ani. Aici nu ştii nici unde stai. acolo nu mă rătăcesc. În sus. Şi Măgurile fluieră pe plaiuri. E foarte hazliu Pe-un vechi păcătos. Mă cheamă încă-ademenindu-mă cu joc Şi cu ispite ştrengăreşti galantul cor.. Prin vale netedă cutreier vesel. În orice clipă vrea pămîntul să se-ncrunte. Şi înapoia mea deodată se ridică-un munte. cîte-o văpaie luminînd vreo aventură. din loc În loc. Cînd şovăind. în jos. <titlu> Lamii (trăgînd pe Mefistofel după ele) Dă-i zor.La miazănoapte Muntele Nebun2 e un plăcut Ţinut: oricum. Un munte care poate că nu-i tocmai munte.

cînd tîrfele ne cîntă. <Note> . cînd mîna le frămîntă. De la Adam s-a început povestea. <Note> 1 şi 2 „Bătrîna". dar oare ne şi cuminţim? Prostit am fost. </Note> Pagina 368 <titlu> Mefistofel (oprindu-se) E un blestem cu toţi bărbaţii înşelaţi. „Ciobanul" . îmbătrînim. Şi totuşi noi dansăm.numele unor piscuri pe mun-tele Brocken. <titlu> Empuza1 Nici pe mine! Daţi-mi voie Să m-alătur pe cărare. Nu vă ocărăsc prea tare. Nesănătoase sunt: oriunde le apuci Sunt găunos de putrede la mădulare. Cumplită stricăciune e poporul muieresc. Ce diavol ar mai vrea să fie drac? <titlu> Lamii (cu graţie) Să ne-ncercuim eroul! Dragoste de aprig soi S-a trezit în el desigur. <titlu> Mefistofel Femeiuşti drăguţe-aş zice.Spre noi căutînd. Staţi! Să nu ne scape! Nu-l lăsaţi! <titlu> Mefistofel (mergînd înainte) Întinde mîna şi apucă! Nu mi te lăsa De îndoială prins ca într-un sac. de mi se duce vestea. se-opreşte. Cu feţe rumene. <titlu> Lamii El pare-a şovăi. O ştim şi-o prea vedem. Pentru una dintre noi. sulemenite obrăzare. Căci dacă vrăjitoarele n-ar exista.

Tu ai doar picior de cal. Mîndru te plimbi. . <titlu> Mefistofel Dar şi acestea prin făptură Suspecte-mi sunt peste măsură. frumos ar fi. Empuza. <titlu> Lamii Urîta-alungă.. faci pe măreţul. Întinde mîna. Totuşi. numai veri şi verişoare.. capul de măgar. sus şi jos. <titlu> Empuză Eu m-aş putea preface-n multe După dorinţă şi cum vrei. ca norocul Să-ţi vezi şi cum te-ajută jocul. Pagina 370 Ce-nseamnă cîntece de dor? Eşti doar un jalnic peţitor. <titlu> Mefistofel Pe-aici se pare că-nrudirea E preţuită ca un mare har. Cu orice preţ ţin să mă lepăd De-o rubedenie măgar. Spre cinstea ta însă-mi pusei. Obrajii lor ca nişte roze Mă tem c-ascund metamorfoze. </Note> Pagina 369 Mîndra ta Empuză sunt.l. Dar rude aflu multişoare: Din nordul meu pînă-n Elada Vai. Pe umeri. <titlu> Lamii Încearcă totuşi! Suntem multe. Tot ce-i frumos şi graţios. te salut. Acum se dă la ceata noastră. <titlu> Mefistofel Necunoscuţi credeam că voi găsi. o lâmie cu un picior de măgar. vere. În faţa ei s-ar risipi. Ce graţios.

.. O ultimă-ncercare! Fie! Mo laşă şi dospită. Dar a crăpat gogoaşa. Da. Ce mai apuc?. plutiţi. Lacerta. Lacertal printre mîni îmi scapă. Cu care să mă desfătez pe plac. </Note> Pagina 371 Fulgerător.. băţul menadelor sau al bacantelor. una foarte grasă. Un băţ de Tirsus2 am cuprins. cu negru zbor Împrejmuiţi pe-al vrăjitoarei Fiu îndrăzneţ.. Mare preţ Orientalii dau pe-asemenea nutreţ.. Băţ de Tirsus (greceşte Tyrsos). avînd la vîrf un con de pin. înfăşurat în foi de iederă şi în frunze de ţjţă. <Note> l. <titlu> Mefistofel Micuţa-aş vrea să mi-o răpesc.. Şi-n cercuri reci Bateţi din aripi... <titlu> Lamii Împrăştiindu-vă.) Şi asta!.) Vai! Doar o mătură uscată! (Prinzînd pe alta. <titlu> Lamii Nu eşti de altceva mai vrednic. Cu un cocean de pin în loc de cap.Să cadă măştile sub cari v-ascundeţi! Şi arătaţi-vă cum sunteţi! <titlu> Mefistofel Îmi alesei cea mai frumoasă. fumurie. Şi ca un şarpe e cosiţa. voi lilieci! Ne scapă ieftin. Faţă monstruoasă.. De ciudă prind pe cea înaltă. o şopîrlă. (Cuprinzînd-o. prea uşor. 2. <titlu> Mefistofel (scuturîndu-se) Cuminte nu mă prea făcui...

nu e oază. Găsi-voi sfincşii. Dac-ar dura mai îndelung. slăvită faţă! Stejari măreţi te-mpresurară.Absurd e sudul ca şi nordul. Şi pietre-mi stau în calc-acum. Ce bucuros m-aş amăgi. Zadarnic urc şi iar cobor. Nebune pietrele de-alături În zori de zi se dau în lături. Ca pretutindeni mascarada E pentru simţuri numai joc. so nimfă de munte. locul lor? Mirarea stă să mă înfrunte: Să crească un asemeni munte! În noapte parcă vrăjitoare Zburînd pe mături de nuiele Adus-au muntele cu ele. Ce Pindul le întinde-n ceaţă.) Unde-am ajuns. <titlu> Oreas1 (de pe o stîncă) Priveşte-n sus! E muntele Bătrîn cu vechea-i faţă. <titlu> Mefistofel Cinstire-ţi dau. Spre cele dulci m-am dat cu foc. Venii aşa pe neted drum. . </Note> Pagina 372 În neclintire-aşa am stat Pe cîiid Pompei s-a refugiat. Făpturi de spaimă doar ajung. (Rătăcind printre pietre. <Note> Oreas. şi-acum e groază. Cinsteşte-abruptele cărări. Dezgustători poeţii şi norodul. O cale-a fost. Asemeni basme văd pe rînd 'Nălţîndu-se şi iar picînd. Strigoi scrintiţi aici şi-acolo.

să te convingi? <titlu> Thales2 S-apleacă valul bucuros de orice vînt. <titlu> Mefistofel Întîmplător e bine cum s-a potrivit. Ca să te bucuri de priceperea şi arta sa. Dar după cele ce-am văzut. N-ai cum s-o-nvingi. Ah cîte sunt şi cîte nu-s! Acesta e Homunculus! Micuţule. Căci ei cunosc desigur a pămîntului fiinţă. nu-l voi dispreţui. (Se despart. tu vii — de unde? <titlu> Homunculus Plutesc aşa prin spaţiu mare Şi-aş vrea să iau fiinţă-ntr-adevăr. s-o faci pe socoteala ta.) <titlu> Anaxagorasl (cu Thales) Mă lupt cu mintea ta. Descoperi-voi astfel mai pe urmă În care parte să mă-ndrum cu iscusinţă. Îţi spun aşa cu jumătate gura: Eu urmăresc doi filozofi cu stăruinţă. Pagina 373 De nu greşeşti. Fiola să mi-o sparg cu nerăbdare. <titlu> Mefistofel Porneşte-atunci! Şi-om mai vedea ce-a fi. Căci unde duhuri şi strigoi îşi fac sălaş Un filozof este de-asemenea binevenit. faţă de stîncă şi pămînt. <titlu> Homunculus Un sfat cînd nu e rău. Mai e nevoie de ceva.Acolo-n beznă nu pătrunde Lucirea lunii cea mai clară. El o duzină de-alti strigoi va inventa. Dar lîng-o tufă văd trecînd O luminiţă-ncet arzînd. Pe amîndoi i-aud spunînd: Natura! De ei nu vreau să mă despart. Dar dă-ndărăt. e clar că nu te cuminţeşti: Fiinţă dacă vrei să iei. . În lume nu mă prea încumetez. de cînd veghez.

Detunături de aburi. Goethe îi atribuia o concepţie potrivit căreia vulcanii ar juca rolul cel mai important în transformarea scoarţei terestre. <titlu> Homunculus (către amîndoi) Îngăduiţi la pas alăturea să vin.e. <titlu> Thales Ce se urmează-n felu-acesta? E muntele.). prin stive. Thales. şi el.). din umezeală s-a născut. Anaxagoras. Cu-asemeni ceartă pierdem timpul. Eu însumi am dorinţă Să iau fiinţă. <titlu> Anaxagoras Aici însă a fost. Un foc plutonic. colosale. Noroade amăgim — noi învăţaţii. 2. </Note> Pagina 374 <titlu> Anaxagoras O. Prin crăpături. <titlu> Anaxagoras Se umple muntele de myrmidoni1. din ape şi nămol Asemeni munte pe cîmp gol? <titlu> Thales N-are nevoie doar de nopţi. ai făcut cîndva-ntr-o noapte. prin stînci. furnici şi gnomi .n. Într-una singură. Încet alcătuieşte orice formă. <Note> l. să devin. Pigmeii vin. filozof grec (secolul al V-lea î. filozof ionian (secolul al Vl-lea î. aci ca alţii. după concepţia căruia totul s-a născut din apă. Nici chiar în mare nu e silnicie. de ceasuri.e. <titlu> Thales Ce-i viu. Şi munte nou s-a înălţat din vale. Natura-n curgerea ei vie.<titlu> Anaxagoras Prin foc această stîncă s-a făcut.n. Thales. Au spart străvechea scoarţă pămînteană.

<Note> l. Dar ploaia de săgeţi.. La fel pe-un rege l-ar ameninţa.Şi alte mici făpturi active. Stîrnind urgia înruditei seminţii. neîntunecata Cu nume trei şi cu-ntreită fată. Cu mici — la fapte mici doar te-ai deda. Ameninţînd norodul tulburat. Peste pitici. Cu pliscuri aprige. Năpasta fulgeră. </Note> Pagina 375 <titlu> Homunculus Ce spune Thales? <titlu> Thales Sfaturi nu a-ş da. Căci făr'de-legea a ucis bîtlanii Stînd liniştiţi pe lîng-un lac de pace. Dacă obişnuinţă ai lua pentru domnie. Pigmeilor ce le ajută pana de bîtlan? Cum se ascund pitici. şi lance sunt în van. din care s-ar fi tras o veche populaţie a Greciei. Prilejuieşte sîngeroasă răzbunare. Nelegiuiţi.) N-ai năzuit vreodat spre măreţie. cea de sus.. În ţara asta eu te-aş face rege. pigmeii vor pieri. cu ascuţite gheare. cocorii dau năvală. furnici! Se risipeşte-n goană oastea celor mici. ucigătoare. Spre înălţimi îndrept acum cuvînt. de sus. judeţ se face. 1 . Cu mari — chiar cel micuţ devine mare. şi coif. popor legendar de furnici. Priveşte norul de cocori acolo-ntunecat. Myrmidoni. Luna şi Hecata. Şi ca un eremit trăit-ai după lege. (Către Homunculus. fără de vîrstă. solemn) De-am lăudat pe cei de sub pămînt. Diana. Şi scut. Tu. <titlu> Anaxagoras (după o pauză.

Luna şi Hecata. Năpastă aducînd. Cum pîrîie! Ce şuier şi cum pîlpîie! Şi durduie cu tunet de vîntoase. acolo-n zare! <titlu> Homunculus Priviţi la muntele. trei nume ale lunii. fără vrajă. Şi luna. auriu şi scris rotund. n-aş şti a spune. (Se prosternă la pămînt. înc-o dată. Supus. mă-ntind pe treptele zeiţei. Grozav vederii este focul. că tesalice femei Te-au descîntat cu vrăji cîndva Ca să cobori din calea ta. acum e ascuţit. un gînd De-abia rostit spre înălţimi. . pricina Acestor întîmplări primejdioase. Se rupe-apoi şi fulgeră şi dă scîntei. Tu care-n linişte luceşti. Să nu ne prăpădeşti cu ţară şi cu mare! E-adevărat deci. Opreşte-te! Disc plin de ameninţare.. Diana. unde-s pigmeii. Se-ntunecă acuma discul. Mărturisesc că-s ceasurile cam nebune. puternic vis. (Pauză) <Note> l. iat-o-n lină legănare La locul ei.Tu care pieptul mi-l lărgeşti. A scos natura din orînd? Şi mare.. ce se petrecu. Şi n-am simţit la fel nimic din toate. Ciocnire uriaşă am simţit. A fost rotund. </Note> Pagina 376 Dorinţă grabnic împlinită ! Rugăciunea mea.) <titlu> Thales Cîte n-a văzut şi nu aude omul acesta! Preabine. unde umblu. numai. tot mai mare se apropie Tronul zeiţei. Deschide-ţi hăul tău de umbre şi-ţi arată Străvechea ta putere. Crescînd se înroşeşte tot mai sumbru. Iertaţi! Sunt însumi. gînd peste-abis.

Făcîndu-mi pîrtie prin ram şi rădăcină. Pe muntele din nord miresme de răşină îmi amintesc cumva de smoală. Unde primire minunată ne aşteaptă. flacăra. Sunt curios să ştiu cu ce anume încing ei chinul. căci totu-a fost închipuire. După părerea unor naturalist! din timpul lui Goethe. nimfă de copaci.O stîncă1 a căzut din lună Şi a zdrobit. Obişnuinţă ce ţi-a fost. Dar nu-ţi întoarce către patrie simţirea. meteorii ar fi pietre ce cad din lună. (Se depărtează. Cinsteşte mai curînd stejarul sfînt şi-nalt. Driadă. Printre străini eşti prea puţin umblat.. <titlu> Mefistofel Ce-ai părăsit. Ce. atît de jos. Şi-aceasta-mi place. . creatoare. Dar spune-mi: ce se vede-n peşteră acolo. <titlu> Thales Pe pace fii. Şezînd în slab reflex cu întreită-nfăţişare? <Note> l. din iad. nespus. îţi umblă-n gînduri şi prin vis. La grecii-aceştia urmă nu-i de suc de brad. cît şi de sus. rămîne-un paradis. Să mergem către mările senine.e-un bine. Clădirea-acestui munte o făcură-ntreagă. într-o noapte. <titlu> Driada1 In ţara ta desigur eşti un iscusit. Dispară deci prăsila cea urîtă şi nedreaptă Că rege nu i-ai fost. </Note> Pagina 377 Vrăjmaşi şi prieteni dimpreună. Şi pucioasa de asemeni.) <titlu> Mefistofel (urcînd din cealaltă parte) Prin stîncăria asta trebuie să urc. Deodat'. fără s-aleagă <Note> l. Voi lăuda asemenea puteri. doar în una.

mă ia mărturisirea gurii: Asemenea făpturi nicicînd nu mai văzui. ce-i drept. 3. Şi sunet dau ca liliecii şi vampirii. oare. Şi-aceasta zice-se că e antic. cele trei fiice de-o urîţenie fără seamăr ale lui Phorkis. în mitologia greacă fiica lui Uranos şi a Geei. Eu vin. Oricît n-aş vrea. ochi şiun singur dinte. <titlu> Phorkiada Daţi-mi voi ochiul. în faţa voastră. Le mai găseşti urîte. <titlu>Mefistofel Slăvitelor. <Note> l. Cînd vezi ăst monstru întreit? Noi nu le-am suferi — ce zic? Nici chiar pe treptele celui Mai groaznic dintre iadurile noastre! Aici le vezi în patria frumseţii. lăpădături de ale firii. Tustrele aveau un singu. Ops. cîtuşi de puţin.. sora şi soţia lui Cronos şi mama lui Zeus. zeu al mării în furtună. îngăduiţi-mi să m-apropii Şi să primesc a voastră întreită binecuvîntare. Dar înrudit cu voi de nu mă-nşel prea tare.. surioare.</Note> Pagina 378 <titlu> Driada Sunt Phorkiadele1! Te du spre ele Vorbeşte-le. soţia lui Saturn (Cronos). vechile zeiţe le-am văzut. Se mişcă-acum. Phorkiadele. zeitate romană a rodului îmbelşugat. ce-n obîrşii osîndă-au suferit. Păcatele.. pe care şi-l împrumutau. 2. necunoscut. </Note> . A fost identi ficată cu zeiţa Rhea.. Mai slute sunt decît Muma Pădurii. spre a iscodi Cine la templul nostru îndrăzneşte a veni. cînd voiau să vadă sau să mănînce. Zăresc ceva şi mult mă mir. de nu te-apucă-nfiorare! <titlu> Mefistofel Voi îndrăzni. Rhea. Pe Ops2 şi Rhea3.

Si parcele chiar. Cum fu aceasta cu putinţă? Un pictor nu v-a luat vreodată ca model? Să-ncerce dalta să vă-ntruchipeze în fiinţă Pe voi. Voi sunteţi trei. un dinte. Aproape nouă înşine necunoscute?! <Note> 1. <titlu> Phorkiadele Ascunse-n noapte şi-n singurătate Nu ne-am visat vreodat' întruchipate. să nu ne dai dorinţe! La ce ne-ar folosi. căci voi. iar nu pe Junol. bogăţia se răsfaţă.Pagina 379 M-am închinat şi-n faţa altor vrednici zei. <titlu> Mefistofel Nici nu puteaţi. la pas cu clipele grăbite Un bloc de piatră ca erou porneşte-n viaţă. Dar n-am văzut fiinţe-asemeni vouă niciodat'. eu le-am zărit mai ieri. de nimenea ştiute. vă ajunj. <titlu> Phorkiadele Mai bine ai tăcea. <titlu> Phorkiadele Un spirit pare-a fi. alaltăieri. Venus2 şi-altele la fel. Şi unde-n fiecare zi. N-aţi fost nicicînd de cineva zărite. unde arta. inteligent. . ale Haosului. 2. să sălăşluiţi Prin locuri. pentru aceasta. Juno. şi-ale voastre Surori. zeiţa frumuseţii în mitologia latină. Născute-n noapte. Ar trebui. nopţii înrudite. <titlu> Mefistofel Mă miră doar că nu vă preamăreşte Nici un poet. şi totuşi un ochi. Venus. </Note> Pagina 380 <titlu> Mefistofel Aceasta n-are totdeauna-nsemnătate! Poţi altora să dărui însuşiri şi calitate. străine lumii. zeiţă în mitologia latină (Hera în cea greacă) soţia lui Jupiter. Şi-acuma tac şi tare sunt vrăjit şi încîntat.

poate. dar fără ochi şi dinte.) <titlu> Golf stîncos la Marea Egee Luna stăruie în Zenit. doi dinţi avem. Pagina 381 <titlu> Phorkiadele Noi ale Haosului fiice suntem ne-ndoios. Fratern asemeni să ne fii. <titlu> Mefistofel Ruşine. <titlu> Mefistofel E-o mare cinste. şi-apoi îngăduieşte Să ţi se vadă dintele unic din faţă. în două s-adunăm fiinţa celor trei. Atuncea din profil vei reuşi . noi Phorkiadele! <titlu> Mefistofel Va trebui spre alte locuri să-mi fac vad. vai! Mă crede lumea un hermafroci <titlu> Phorkiadele Treimea nouă a surorilor. cu fluiere. ca-n mitologie.Ar merge. Fie-aşa! <titlu> Phorkiadele Să fie! <titlu> Mefistofel (ca Phorkias. Pentru un timp. <titlu> Una Crezi că se poate? <titlu> Celelalte două S-o încercăm. Să sperii dracii-n fund de iad! (Pleacă. <titlu> Mefistofel Aţi scos din joc ce e mai bun! Cum să obţii. Al Haosului fiu iubit şi prea iubit. astfel. desăvîrşită faţă? <titlu> Una Închide tu un ochi. Iar ochiul celei de-a treia-al meu să fie. <titlu> Sirene (întinse pe tancuri. în profil) Iată-mă că m-am ivit. cît de frumoasă e! Doi ochi. cîntînd) .

şi prin val — aleargă. Ca să facem o dovadă Că mai mult ca peştii suntem.Dacă-n vremi. să se audă. strălucitoare. Cu tesalicul descînt Vrăjitoare coborîră Discul tău pîn'la pămînt. sirene-vrăjitoare. e nevoie astăzi. Cîntecul suav ne-adună. Tu acuma din înalturi Cată-n unda tremurată. acum degrabă! (Se depărtează. Un norod din adîncime Strigă. Să străbată marea largă. Fn-ne. Am fugit de grea furtună Spre un prund mai liniştit. Căci comorile-necate Ni le-aţi fost adus pe toate Voi. în nopţi de groază. <titlu> Nereide şi tritoni Să ne ducem mai departe! De-o călătorie foarte Scurtă. Luminează-nvălmăşeala Ce din valuri se arată. Cu brăţări şi cingătoare! Toate sunt un rod al vostru.) . Pagina 382 <titlu> Nereide1 şi tritoni2 Sunet daţi. Plutitori fără durere. surori. De-am afla sub largul zării Că mai mult ca peştii sunteţi. ce voi aţi cere. Iată ne-am împodobit Cu coroane. îndurătoare. Lună tu. <titlu> Sirene Ştim prea bine cum le place Peştilor în apa mării. nestemate. Fraţi. Noi am da.

Ce spera a face în ţara Cabirilor2? Sunt zei cu totul aparte Care mereu se-nnoiesc pe pămînt. Dar e-ncăpăţînat bătrînul. zeităţi bune. Rămîi deasupră-ne. pe jumătate oameni. 2. <titlu> Homunculus Să facem încercare. <titlu> Thales (pe ţărm către Homunculus) Te-aş duce bucuros pe la Nereu anume. Cabiri. sticla. localitate ce adăpostea cultul şi misterele cabirilor. zeu marin. Şi-apoi făcu şi bine cîteodat'. Şi înăcrit. Şi ziua să nu ne alunge. de origine feniciană. lună. delfini. poate că nu m-ar costa Numai decît fiola. pe jumătate. departe. Samotrace. nimfe ale mării. 2. Tritoni. fiinţe mitologice marine. fiicele foarte frumoase ale lui Nereus. De-aceea-atîţia temenele-i fac Şi cinste-i dau în slujba sa. Dar înşişi nu ştiu ce sunt. Nereidele. flacăra! <Note> l. Ursuzului nu-i este nimenea pe plac Din neamul omenesc pe tot tă. Să stăruie noaptea aproape. El ştie însă viitorul. De peştera-i nu suntem prea departe. Se crede că însuşi Alexandru cel Mare a fost un .rîmul.<Note> l. </Note> Pagina 383 <titlu> Sirene Plecară-ntr-o clipă De-a drept spre Samotrace1 Cu vîntul prielnic. să fugi în lume. care ocroteau navigaţia şi al căror cult s-a răspîndit îndeosebi în timpul elenismului.

Ilios. nu ne alunga. Şi lui Ulise nu i-am prevestit în taină. <Note> l.adept al acestui cult. . Ce au rămas o groază prin milenii. îndrăzneţ. sfîrşituri de viaţă: A Troiei zi de judecata. Cînd însă fapta lor vedeam. pare om. Prînz negru pentru vulturii din Pind'. Cînd i-am vestit vedenia ce mă învinse: În aer fum-vîrtej. Eşti înţeleptul mării. în timpul lui Goethe s-a iscat o mare dispută între filozofii germani cu privire la semnificaţia numărul cabirilor. Cuvîntul meu lui Paris joc i se păru. </Note> Pagina 384 <titlu> Nereus Aude oare glasuri omeneşti urechea mea? Mînie-adîncă îmi cuprinde inima. înţepenit în chin. A Circei2 cursă. Pe ţărmul grec sta el. <titlu> Thales Şi totuşi noi avem încredere în tine. De sfatul tău în totul ea ar asculta. nici un sfat. Jos grinzi arzînd. Dar osîndiţi în veci asemeni loru-şi să rămîie. <titlu> Nereus Nu are preţ la oameni sfatul. ce zei ar vrea să fie. năvală de roşaţă. Sunt oamenii alcătuiri. alt nume dat Troiei. Ilios1 căzu Cadavru uriaş. Atîtea fapte singure s-au judecat. Vorba cuminte moare în urechea tare. mi se părea Că n-aş fi dat nicicînd vreun sfat. Norodul însă stăruie a fi încăpăţânat. a ciclopilor grea spaimă. cunoscutele vedenii. De-a lungul anilor m-am odihnit zeieşte. Pe Paris părinteşte eu l-am prevenit. dar am căutat Celor mai buni un bine sa le fac. Cînd farmecul femeii încă nu-l cuprinse. Priveşte flacăra aceasta. acolo. El îşi urmă îndemnul.

alt nume al Aphroditei. port în insula Cipru. S-arată Galateea3. 4. 2. O bucurie-aştept din. Fiica cea mai frumoasă a lui Nereus. Doridele. Circe. ce te-am ruga: Acest băiat fiinţă-ar vrea să ia! <titlu> Nereus Umoarea cea mai rară nu-mi stricaţi. ce-i primi. </Note> . Va copleşi nemulţumirile de pîn-aci. 3. zeu al mării în mitologia greaca. Paphos. Unite gingaş apei. Căci nu-i puţin. Doridele1 şi graţiile mării. pînă ce tîrziu nespus. şi pe ape slavă. nici lucru mic. prea frumoasa. nimfe marine. Care de cînd zeiţa Kypris4 de la noi se duse. </Note> Pagina 385 Şi şovăirea sa. În carul-scoică. fiicele lui Nereus şi Doris. Căci pentru astăzi fiicele mi le-am chemat. <titlu> Thales Pe-un înţelept îl doare-asemenea purtare. S-aruncă-n valuri cînd le-adun. în satul Kuklia. <Note> l. Grăuntele de mulţumire. Olimpiii nu. De pe-un balaur hăt pe calul lui Neptun2. ruini ale anticului se mai găsesc lîngă rîul Bokaros. ce purtase pe Venera. largul zării. Kypris. vrăjitoarea în mrejele căreia a căzut Odiseu în cursul rătăcirilor Sale. şi nici ţinuturile voastre Nu poart-alcătuiri atîta de măiastre. Moştenitoarea numiră şi suavă În templu arc-acolo. legănată. 5. a prietenilor uşurinţă? Şi cîte altele! I-am fost spre folosinţă? Mult legănat fusese. Dar bunătatea va mai face o-ncercare. vor sălta Că însăşi spuma pare-a le-nălţa. În Paphos5 însăşi ca zeiţă-i venerată.2. Neptun. Un val pe ţărmul prietenos l-a dus.

Pagina 386 Plecaţi! în ceas de bucurie părintească Dojana-n gură nu se mai ivească. Pe ţesturi uriaşe Alcătuiri senine: Sunt zei! Inimi tresalte! Cîntaţi cîntări înalte! <titlu> Sirene Mici de statură. vreo minune. <Note> l. Hai s-o-ncercăm. prefăcîndu-te mereu. îţi va spune. V-aducă numai bine. dispare ca topit. Nereide şi tritoni Ce-n mîni acum aducem. El se ferea însă de iscoditori. Proteus.) <titlu> Sirene (sus pe stînci) Departe ce se vede Tăindu-şi drum prin valuri? E ca şi cum vîntrele S-ar încerca spre maluri Ce albe vin din zare Femeile de mare! Veniţi în jos la ape. (Se depărtează către mare. de-l întîlneşti. </Note> Pagina 387 . Plecaţi şi întrebaţi-l pe Proteul Cum poţi să iei fiinţă. Minuni să nu ne scape. mult luminosule băiat. Ca să te-ncurce.) Pe-asemeni drum nimic n-am dobîndit. Proteu. un zeu marin în mitologia greacă înzestrat darul profeţiei. Tari peste măsură. Cum însă ai nevoie de-un atare sfat. (Se depărtează amîndoi. luînd ni c altă înfăţişare. Iar de răspunde.

se sparg. Că-i cel mai deştept. <titlu> Nereide şi tritoni Trei zei luarăm. Pagina 388 Al optulea desigur Acolo e cu soţii.Zei ce salvează Pierduţii pe apă. .1 <titlu> Sirene Dac-ar trona oriunde. <titlu> Sirene Mereu după ei ne ţinem. Dacă-i cinstiţi la fel. dar încă Neîmpliniţi cu toţii. catarge. V-aşteaptă prăpădul. În soare sau în lună. Aceşti fără-de-seamăn Tind veşnic înainte. Al patrulea îl aştept. Cînd vase. Pe călători îi ocrotesc Cabirii în larg. <titlu> Sirene Un zeu cu altul E-adesea nedrept. Puternici sunt. <titlu> Nereide şi tritoni Sunt şapte-acei zei. <titlu> Sirene Unde rămaseră trei? <titlu> Nereide şi tritoni Necunoscuţi prin timp Sunt poate în Olimp. Spunea că-i întîiul. Pe unde ei domină. Neptun e prietenos. Ei sunt înfometaţii Unor eterne ţinte. <titlu> Nereide şi tritoni Cabirii vi-i aducem Pe-un drum nefurtunos.

cînd de departe) Aici şi pretutindeni. <titlu> Thales Dar unde eşti. . Voi însă pe cabiri! (Se repetă ca un cîntec de pretutindeni. Vă preamărim nespus! Argonauţii lîna De aur au adus. Filozoful idealist Schelling interpreta figurile cabirilor ca simbol al „dorului arzător".Noi de-nchinare facem Supuse o cunună. </Note> Pagina 389 De lut şi de urcioare. al „foamei şi dorinţei".) Vă preamărim nespus Argonauţii lîna De aur au adus.1 De ele înţelepţii Îşi sparg azi capul tare. Voi însă pe Cabiri! (Nereide şi tritoni trec prin faţă. cu-atît mai respectabil. Proteu? <titlu> Proteus (ventriloc. ascuns) Găsesc ce văd cu totul admirabil. <titlu> Sirene Au slavă mai puţină Eroii din vechime. <titlu> Thales Să nu vorbeşti de zei-urcioare cu dispreţ. Căci banului rugina-i dă un preţ. pare a vorbi cînd de aproape.) <titlu> Homunculus Au zeii-nfăţişare <Note> l. <titlu> Proteus (de undeva. Cu cît e mai ciudat. <titlu> Nereide şi tritoni Călăuzind serbarea Ne slăveşte marea.

<titlu> Proteus (luînd formă nobilă) Trucuri de filozof tot mai deprinzi! <titlu> Thales Forma să-ţi schimbi. oriunde-ar sta ascuns. Fenicienii îi întruchipau pe cabiri şi sub formă de urcioare. Dar prietene. iată a ta plăcere. să te-arăţi. pe picioare.) <titlu> Proteus (mirat) Pitic ce dă lumină încă n-am văzut! <titlu> Thales . Atras se simte de văpaie. să nu mă porţi de nas. <titlu> Homunculus Voi lumina acum după dorinţă. nevoie mare. (L-a descoperit pe Homunculus. nu prea tare. Atîrnă-acum de-a noastră vrere Să vezi ce ai dori. Va trebui mai omeneşte. Luminează tu. ce noi ascundem. <titlu> Thales (încet lui Homunculus) E pe-aproape. O mică osteneală însă ţi se-cere. ca să nu sparg sticla.<titlu> Thales Străvechea glumă eu ţi-o iert. Dar. cu foci Ca peştele e curios. </Note> Pagina 390 Oricum. ce fiinţă? <titlu> Thales (acoperind pe Homunculus) Plăcere dacă ai. <titlu> Proteus (sub forma unei uriaşe broaşte ţestoase) Cine luminează-atît de dulce. <Note> l. poţi să priveşti mai de aproape. <titlu> Proteus (ca şi cum ar fi departe) Rămâi cu bine. Ştiu că vorbeşti din falsul loc. tot hîtru ai rămas .

S-ar vrea numaidecît mai întrupat. s-o încerci În larga mare. Mă bucur ea verdeaţa-o simt încalţe. Pagina 391 În chip ciudat şi doar pe jumătate.. Şi creşti apoi. cum mi se pare. Pagina 392 <titlu> Thales Toţi laolalt'! <titlu> Homunculus Pas întreit de duhuri. dar eşti. Miresme dulci aicea sunt. devine totul mai plăcut. Doar sticla-i dă acum o greutate. iubite băieţaş. Şi-acolo vezi făpturile de ape Venind în şir tot mai aproape. <titlu> Thales (încet) Şi altfel e-n critică stare: Hermafrodit. ar vrea să ia fiinţă. blînd. Începi aci cu lucruri de nimic. <titlu> Proteus Va izbuti atunci cu-atît mai lesne. cum te tine. Înaintînd. iese bine. Înghiţi întîi ce e mai mic. Să mergem şi noi. De însuşiri spirituale nu-i lipsit. cum mi-e cunoscut. în-larg Pe-această limbă de pămînt. <titlu> Proteus Adevărat fiu de fecioară-mi eşti. De socotit nu-s multe. Încă n-ar trebui să fii. . <titlu> Proteus Te cred. Oricum ar face-o. ca rînd pe rînd Să te formezi spre-nfăptuiri mai 'nalte.Un sfat îi trebuie. El a venit pe lume.. <titlu> Homunculus Adie-aici un aer moale. minunat.

mînuind tridentul lui Neptun. între-adînc şi-nalt. De-acolo i se-nalţă un etern pean1. măreţ şi blînd. </Note> Pagina 393 Ţi-apleci urechea băştinaşilor din Rhodos. E înghiţit de hăul rotitor. în zenitu-i stînd. iscusiţi lucrători manuali. ţărm şi unde Sunt zeului pe plac. 3. suavă. celor închinaţi Lui Helios3. Ca tînăr. de-ar fi s-apară. Şi cînd de sus trăsneşte în zig-zag. 2 . în crîngul tău. Hipocampi. Dar astăzi sceptrul el ne-a-mprumutat.Telchinii1 din Rhodos pe hipocampi2 şi pe balauri de mare. oraşe. Întîii noi am fost. Asculţi cum fratele ţi-e ridicat în slavă. Ce s-a luptat cu groaza. Vedenii. cai de mare. Neptun răspunde înălţimilor. Val după val ţîşneşte jos. foarl. Iar negură. din lumea spumii! <titlu> Telchini Zeiţă tu. Cu care valul domoleşte. Când stridentul. voi. locuitori străvechi ai insulei Rhodos. . <titlu> Sirene Vouă. în larg. Şi munţi. <Note> l. O rază e de-ajuns şi insula e clară. în ceasul lunii Un salut din parte-ne. Se vede Soarele. unde pătrunde. zeul soarelui în mitologia greacă. Telchini. sărbătoreşte şi uşor. Cutreierînd ţinuturi pînă-n asfinţit tîrziu Cu ochi de raze ne priveşte. el însuşi. Plutim acuma lin. Cînd tunătorul desfăşoară pe deasupra norii. înfocat şi viu. ca gigant. artişti. splendorii. cari zeitatea O-ntruchiparăm omeneşte-n toată demnitatea. <titlu> Cor Noi făurirăm lui Neptun tridentul. Helios.

<titlu> Proteus Lasă-i să cînte. oricum ar fi. Pe spate eu te iau acum. <Note> 1. Prin mii şi alte mii de forme. Şi vreme o să ai cît vrei Pînă la om să-ţi pui temei. Iată veşnicile ape. Vezi. fapta pămînteanului. Unde trăieşte-n lung şi-n lat. În voie. la vechii greci. şi să se mîndrească.) Încă puţin Şi-i izbuti-n ispravă. Nu năzui spre-un ordin. mai înalt. un gen poetic. Pean. Vei fiinţa mişcîndu-te după eterne norme. De-au izbutit să toarne-n bronz o slavă. Căci dacă om ai devenit vreodat' Cu tine s-a sfîrşit pe veci. şi mai mult prin calde decît reci. Semeţii-aceştia pînă unde vor să salte? Statuile zeieşti stăteau înalte — Dar le distruse un cutremur de pămînt Şi-acuma iar topite sunt. de minune. imn de preamărire. vieţii i s-ar potrivi Mai bine valul.) <titlu> Proteus Spiritual mă însoţeşte-n largul umed. Geneza iarăşi de la cap s-o iei. (Se transformă. Ei cred că-i nu ştiu ce ispravă. . pentru Soarele prea sfînt şi viu întruchiparea moartă glumă e şi rod pustiu. E totdeauna numai caznă. Micuţule. însă. </Note> Pagina 394 Şi gata fii de-o proaspătă lucrare. Vezi. <titlu> Thales Dorinţei lui tu dă-i urmare.1 (Homunculus încalecă pe Proteus-Delfin. Cu Oceanul te cunun. Te-oi duce-n« ele. eu Proteu Delfin.

de teapa ta! Asemeni umbre se mai ţin un timp şi în prăpăd. Că în cuibul cald şi paşnic Ceva sacru viu se ţine. Şi deplină Sărbătoarea noastră este — Voluptatea ni-i senină. ceva! Să fii un om întreg la vremea ta. vrei să spui.<titlu> Thales Găsesc că-nseamnă. Noi avem altă părere. Ce-ndeobşte cade bine. Ea pe scoică. pe viţei şi berbeci) În Cipru prin caverne . Goethe pune pe Thales să rostească ideea evoluţiei logice în natură. <titlu> Thales Mie-mi place să-mi închipui. </Note> Stol de păsări. ei în zare. Adevărul spus se cere. totuşi. şi oricum. <titlu> Nereus (apropiindu-se de Thales) Unui călător în noapte Curtea lunii — arătare De văzduh înalt îi pare. <titlu> Psili şi Marsi2 (pe tauri de mare. Porumbei sunt. Căci printre cete palide de duhuri De multe veacuri te tot văd. <titlu> Sirene (pe stînci) E-un inel în jurul lunii? Nouraşi? Fac cerc lăstunii? Porumbei sunt. <titlu> Proteus (către Thales) Ca unul. ce-n cutreier Fiica1 mi-o-nsoţesc pe mare. ai iubirii. Paphos şi-a trimis încoace <Note> l. Dau din aripi de lumină.

. Aluzia se referă la Galateea. voinice nereide. Şi aduceţi. trufaşe. Un car ca o părere. Călăuzim în noapte. de vreme lungă. după Herodot. Prin împletiri de unde. pe aceea Care este Galateea: Demnă de eternitate. De cei ce se alungă. De vulturi nu. Doar cu zeii s-o asameni. Chipul mumei1. De tronuri mari. Făcînd carului ocoale. Dar cu nuri. De crucea ce-şi răzbună. De nimeni n-avem teamă. De leu — într-aripatul. care. Voi. Pe fiica cea mai dulce. Păzim cu grijă scoica. Haideţi numai mai aproape. În vînt de-eternitate. Domniţa ne-o aducem Pe mări. luptau împotriva vîntului de sud. Ca în străbune zile. <Note> 1. Pe apele profunde. şerpuitoare. <titlu> Sirene Cu zăbavă şi uşoare. ispititoare. voi doride. vrăjitori de şerpi. Neatinse de cutremur.De mare ne-necate. de lună. Psili şi Marsi. Împletindu-vă pe ape În lung şir. pentru păstrarea apei. Cu paşnică plăcere. </Note> Pagina 396 De nimeni n-avem teamă. 2. De cei ce ard oraşe.

Şi-ncălziţi dogoritor. Tatălui la rînd pe toţi Ne-arătăm iubiţii soţi. Tinereţea-mbrăţişării Vrem să ţin-eternitate. care legănînd vă poartă. . dulci băieţi. Dar trebuie-n tristeţe să ne despărţim. Nu-ngăduie nici dragostei durată. plăceri să ai. Ce singur Zeus poate da. <titlu> Doride (Trecînd pe lîngă Nereus. tată. cu-ndurare! <titlu> Nereus Dobînda-i dublă. Căci valul. ne sunteţi dragi. toate plutind pe delfini) Dă-ne tu lumină lună. Cînd înclinarea amăgirea şi-a curmat. ce-au fost întinşi pe iarbă.) Sunt băieţi. <Note> l. </Note> Pagina 397 Să ne mulţumeasc-acuma Cu aprins sărutul lor! Vezi-i. Ei. (Către Nereus. totodat'! <titlu> Doride Dacă lauzi purtarea noastră Şi plăceri mult meritate. Galateea semăna aidoma cu Doris. preţioasă minunat: Milă s-arăţi. .Ca femeile de oameni. Tinereţea cînd s-adună.ce-i mîntuirăm. Ca bărbăţie să se-arate-o dat' juneţea! Dar eu să dau nu aş putea. <titlu> Nereus Îngădui să vă bucure frumseţea. Voi frumuşel să-i puneţi pe uscat. Fidelitate veşnică dorim. Din vîrtejul apelor. <titlu> Doridele Voi.

puterea ta e veşnică şi mare. cum înfloresc Pătruns de adevăr şi de frumseţe. <titlu> Tinerii De ne-ngrijiţi şi mai departe Numai aşa ca pîn-acum. Nori dacă n-ai trimite după zilele senine. Şi ce le pasă De inima. Tu. Pe toate apa le hrăneşte bine. (Galateea s-apropie pe carul-scoică. Pagina 399 . Menită pentr-un an întreg să fie. în avîntul Rotirei veşnice. <titlu> Thales Din nou acuma. văile şi lumea? Tu eşti acel ce viaţa proaspătă-ntreţii! <titlu> Echo (cor al tuturor cercurilor) Tu eşti acel ce viaţa proaspătă-ntreţii! <titlu> Nereus Ei se întorc şovăitori la locul lor. vă spunem.. Oeean. O singură privire însă-i bucurie. Toate din apă s-au făcut şi se ivesc. tată ! Delfini opriţi! Priveliştea mă ţine! <titlu> Nereus Au şi trecut. Rîuri bogate dacă n-ai încuviinţa sub zare. ce s-ar alege-atunci. slavă! Şi cum mă bucur! Bucurat. Fluvii de nu le-ai cîrmui încolo şi încoace — Desăvîrşindu-le. slavă. ce-ar fi? Ce-ar fi toţi munţii. Privire de privire se desparte. Mai mare bine nicidecum. departe.Dar zeii spun că nu-i îngăduit. Noi junii n-am dori. draga mea? <titlu> Galateea Ce fericire.) Pagina 398 <titlu> Nereus Tu eşti. o.. ar fi mai bine. ce-aici strigînd rămase? De m-ar lua cu ei. tot mai departe.

de tronul frumuseţii. acel tron Tot îl mai văd lucind. în noapte — Pe ape e totul în foc. neîmplinitul. Lumina ta mai tare În largul suprafeţei. Stea strălucind Prin marea mulţime. dau prin valuri.În cercuri largi. în lucire? Astfel luminează pe unde şi-n fire. Sub semnele dorului său. Mereu apropiat Si-adevărat. lumină dă pe ape. Şi trupuri se văd în văpaie. minune de jar. <titlu> Thales Homunculus e. în şiruri prelungite. Dar scoica Galateei. la piciorul Galateei. De scoică. <titlu> Proteus Numai aci luceşte. de Proteu ispititul. Ce pîlpîiri de flacără molatică începe? De-un. Luceşte şi-i aproape.. şi pe maluri. Se depărtează ceata spre vechime. s-a sparge. risipitul! Pagina 400 <titlu> Sirene Ce flăcări. puls al dragostei vrea parcă să vibreze. <titlu> Nereus Ce neştiută nouă taină printre cete Vrea ochilor să ni se reveleze? în jurul scoicii. Cari unul de altul se sparg. Văpăi se revarsă în valuri! O. Detunet presimt peste apele large. Domnească deci Eros ce totul începe! . Oricît ar fi departe. În umedul vieţii. Ce-i drag.. <titlu> Homunculus Frumos e dat să fie Orice aş lumina În umeda stihie.

3. soţul Elenei şi personaj important din Iliada lui Homer. personaj din Iliada. Slavă aventurii rare! <titlu> Toţi şi toate Slavă adierilor eterne. Slavă apei în văpaie. soţul Ledei. voi prezente. unde puseserăm picior. </Note> . Acolo jos se bucură Menelas-crai De-ntoarcere. Slavă tainicei caverne! Fiţi sărbătorite. Cu Castor şi cu Pollux mă jucam. zeu al mării în mitologia greacă. Primeşte-mă cu bine. Şi când aici cu Clytemnestra4-alături. Pe spatele-nspumat în porturi părinteşti. rege legendar al Spartei. Ce ne-a adus din phrigianele câmpii. De pe colina Athenei-Pallas când sa-ntors. Prin graţia lui Poseidon2 şi-a vântului. Panthalis. Clytemnestra. 4. <titlu> Elena Mult admirată şi bârfită îndestul Viu de pe ţărmul. Pe care tata Tyndareu3 şi la clădit. rege în Lacedemon. Beţi încă de talazul vajnic legănat. Menelas (Menelaos). Tyndareu.Slavă mării! Slavă zării! Ce-s cuprinse-n focul mare. 2. Poseidon. cu toţi războinicii viteji. sora Elenei şi soţia lui Agamemnon. crescând <Note> l. conducătoarea corului. Cîteşipatru elemente! Pagina 401 ACTUL III În faţa palatului lui Menelasl la Sparta Elena se iveşte împreună cu Corul prizonierelor troiane. tu înalt palat.

ele-nsoţitoarele Pagina 403 Suspecte-ale frumseţii. Cum sfîntă-i datoria. luminos. Eroul îşi are numele. minunat. precum unei soţii I se cuvine. porunca să îndeplinesc. cîndva s-a întîmplat Să mi se-arate-aici Menelas. el ce mîndru m-a ales. templul cyteran.Pagina 402 În jurul caselor din Sparta. Dar îşi apleacă şi cel mai dîrz bărbat Simţirea în faţa frumseţii De care e cutropit. Nu ştiu. femeie minunată. nu dispreţui Cinstea de-a avea supremul bun! Căci ţie. Şi înainte mă trimise în oraş. Despre toate zvon Mai umblă bucuros. De cînd ăst prag îl păţăsii. Prizonieră dacă sunt. Cu care mîndru pe căi va umbla. <titlu> Elena Cu soţul meu pe o corabie venii. ţi s-a menit Slava frumseţii. numai. mai presus de orice. Fidelă regelui. grecii-l îndurară îndelung? Sunt Cucerită. Aripi de-aramă ale porţii. Sub chip de mire. Se întîmplară multe. Deschideţi-vă iar. vă salut! Voi deschizîndu-vă. <titlu> Corul O. cari şi-n prag aci Îmi stau alături sumbre ca primejdia. Viu ca soţie oare? Ca regină viu? Sau poate ca o jertfă pentru-amarul mult Ce craiul. . spre-a cerceta. Să rămîie-n urma mea Ursita şi năpastele. ce m-au pîndit. doar de zei Mi-s hotărîte. Şi-acolo mă cuprinse hoţul phrigian. Ce gînduri el nutreşte-ascuns. pe care bucuros Numai acela nu-l ascultă-a cărui Legendă spornică s-a prefăcut în basm. . Căci faima şi ursita. nu pot ghici.

<Note> l. provoacă-le. Vei iscodi servitorimea. ochi şi piept desfătează-ţi. </Note> Pagina 404 <titlu> Elena Apoi din gura lui se auzi şi alt Domnesc cuvînt: „Iar după ce ai cercetat. Colan şi coroană Ce bine îţi vin! Şi ele se cred ceva. el vorbi parcq mişcat de-un zeu: „Aici coboară. Degrabă s-ar pregăti înarmîndu-se. Parcă năpastă. Prin pace şi război eu însumi le-am sporii. Găsi-le-vei în vechea rînduială. I-oi cerceta pe malul mării-nşiruiţi. tot mai în sus. Călăuzindu. ostaşii mei. plănuia. Lacedemon. . Şi în domneasca mare casă vei intra. înalţi. mai sus. căci Un privilegiu e al domnului de a Găsi toate la locul lor. Unde Lacedemonl dezţeleni ogor Fertil. cu perle. Cînd însă prora. Pîn' ce vei fi sosit pe mîndrul largul şes. împrejmuit." <titlu> Corul Privind acum comorile Mereu sporite. numai.Căci încă-n navă soţul meu privea doar rar La mine şi nu-mi spuse un cuvînt senin. saluta Limanul. Dar intră numai. Cînd se întoarce. ce-o lăsai Acolo cu îngrijitoarea vîrstnică. numele antic al statului Spartan. tot cum le-a lăsat. rînd pe rîiid. cum sta În faţa mea. Mă bucur la luptă frumseţea s-o văd Cu aur. cu pietrele scumpe. Aceea să-ţi arate multele comori Pe care tatăl tău în urmă le-a lăsat. rodnicul. în casa lui.ţi roibii-n rouă cîmpului. de munţi severi. Puterea slugii e de-a nu schimba nimic.* Tu mai departe urci pe ţărmul sfîntului Eurotas.

vin omului Pe neaşteptate. Cutezătoare ! Binele. Însoţindu-te. Nu vedem oare soarele. Apă curată fie de la sfînt izvor În marile urcioare. dar nimic Din tot ce-i viu. şi moarte văzurăm. Sărbătorească sacră faptă-ndeplinind. lemn uscat.Tripede tu să iei. Să nu lipsească nici cuţitul ascuţit. însă nu-mi fac griji. Noi muritorii. tu ţine-l pregătit. mergi înainte. Rămîie toate celelalte-n grija ta. Şi totul fie după voia zeilor. Ce prinde Flacăra. Pe tine. zădărnicit Fiind de un vrăjmaş. Troia'a ars. Şi-acum îmi stă în faţă. <titlu> Corul Ce s-a-ntîmplat. noi fericiţii? Pagina 405 <titlu> Elena Fie oricum. Ce omeneşte mi se pare bun sau rău. Crăiasă. Orice m-ar aştepta acum Cuvine-se să urc în casa regelui Care de mult dorită-n mine s-a pierdut. de mîna unui zeu. Dă de gîndit aceasta. Care-mplinesc ce este după gîndul lor. şi vase cîte crezi Că jertfitorului de trebuinţă-i sunt. . De-atîtea ori a avîntat cel ce jertfea Peste o ceafă de-animal o bardă grea Şi să lovească n-a putut. Căldări de-asemeni. răul. iarăşi nu ştiu cum." Astfel vorbi la-despărţire. tu nu vei iscodi. Jalnică moarte: Dar nu suntem aici. Şi ce-i rnai frumos pe pămînt. noi nu-l credem. noi aceasta îndurăm. cupe fie la-ndemîn'. nimica nu-mi numise el Pentru tăiere-n cinstea celor din Olimp. cu bucurie slujindu-te. Chiar prevestit.

# Laudă aduceţi zeilor. (Pleacă. Din scrumul cetăţii căzute. voi Trist închisele. Suferinţele toate. spre uşă îmi priviţi! Ce văd. <titlu> Panthalis (conducătoarea corului) Lăsaţi acuma calea veselă. Pluteşte cel dezlegat Ca pe aripi peste asprimi. Peste ziduri privind S-amăreşte braţe-ntinzînd. După atîtea nespuse Pagina 406 Dureri. depărtata.) <titlu> Corul Aruncaţi. Împrospătîndu-se. de doruri luat. Dar bucuroasă. Noroc refăcînd. Din fericirea Elenei. Se-ntoarce cu-ntîrziere. Care la vatra paternă. în pas Cu atîta mai sigur.Urc astăzi anevoie numai treptele Pe cari copilăreşte am sărit cândva. # Dar pe ea. surori? Nu e regina ce la noi . să-şi amintească Zilele tinere. surioare. bucurii. Cari îndrumă spre vetre. în Ilios Un zeu o cuprinse. Şi întorcîndu-vă. Împărtăşiţi-vă Din fericirea stăpînei. În timp ce zadarnic Închisul. cu nouă podoabă Casă paternă. cîntări. Aici o aduse. În vechea.

Tăcerea coridoarelor mult m-a mirat.Se-ntoarce tulburată. 'nfăţişeri luînd Ca nori de jar din gura muntelui de foc. mişcată) Fiica lui Zeus n-are temere de rînd. Şi mîni de spaimă. Dezgust şi neplăcere văd pe fruntea ta. ce te-a zguduit prin săli În casa ta în loc de bune întîmplări? Ce s-a-ntîmplat. </Note> Pagina 407 <titlu> Elena Cîte-am văzut. oricare-aţi fi! La curăţire sacră mă gîndesc. oricît ai vrea. curat Să ne salute-al vetrei foc. mai departe nu. n-o ating. Urechea nu mi-a fost atinsă de sonor Cutreier şi de valvîrtejul aşteptat. puteri. ce din sînul vechii nopţi ieşind Din obîrşii se-nalţă. repede la pas? Ce e. Mînie-aleasă cu surprinderea luptînd. de ajutor să-ţi fim! <Note> 1. Mai poate zgudui şi piepturi de eroi. <titlu> Conducătoarea corului Descopere-ne. Dar ca să ştiţi. trecătoare. în palat. într-atît Că de pe pragul cunoscut şi mult dorit Precum un oaspe alungat mă depărtez. ce Anume s-a-ntîmplat. Dar pîn-aicea în lumină m-alungaţi. Stigice puteri. Astfel cu spaimă astăzi stigicel puteri Intrarea-n casă mi-o-nsemnară. Dacă bătrîna noapte nu şi-a înghiţit Numaidecît alcătuirile-n adînc. <titlu> Elena (care a lăsat aripile uşii deschise. nici îngrijitoarea n-apăru . îmbrac vestirea în cuvînt: Cînd am păşit în spaţiul sever. solemn Gîndindu-mă la datorie. cu ochii voştri veţi'vedea. Şi nimeni. crăiasă. Far. tu nu ne-ascunzi. puteri din Hades. nobilă femeie. Dar groaza. ca domnitori.

Dar flacăra. Femeie mare. Uitării dînd vreo prevedere-a soţului. ce mai ardeau. în uşă. Phorkias apare pe prag. Dar învăhtă. văzui. # Ah. . Pagina 408 Spaime-ncercai. pe podea şezînd. strigînd.Să-ntîmpine un pas străin. dăinuia încă Ilios. <titlu> Corul Multe văzui. Dar în zadar vorbesc. Ci iată c-o vedeţi! Ea vine-n plina zi! Aici suntem stăpîni şi craiul va veni. crezînd că poate-ngrijitoarea sta. Jale-n război şi Troia în noapte Atunci cînd căzu. Făptura însă. ea ridică apoi un braţ Voind parcă din sală a mă alunga. bineţe dînd. Prin pulberea luptei. hîda urîţenie. Lângă ziduri. # Zei auzii prin vajnicul vuiet. tulbure privind. Alcătuire ce încurcă spirit. La lucru o-ndemriai. Cuprinsă nu de somn părea. prietenul Frumseţii. Şi glasul de-aramă al vrajbei Pe cîmp răsunînd. ci ca de-un gînd. le alungă înapoi. ochi. Eu spatele-i întorc şi cu mînie-alerg Spre trepte. Phoebus. La rămăşiţele de jar. Făpturi le-ntunericu lui. multe văzui. cînd deodat' văd ridicîndu-se Împodobitul pat şi scrinul cu comori. nici un cuvînt rostit Nu va vădi vreodat' asemenea figuri. Mi-aţine calea şi s-arată cît clipeşti În macra-i măreţie. Dar cînd de vatră mă apropiai. încet. Cum stăruiam. cuvînt poruncitor Rostind. jarul. cu toate că bucle Tinere port pe la tîmple. nemişcata tot mai sta.

Pagina 409 Eşti poate că una Din Graiele1 ce-şi împrumută Singurul ochi. # Care din fiicele Lui Phorkis eşti tu? Seminţiei acesteea Eu te aseamăn. # Pe noi muritorii . Lîngă frumseţea însăşi Sub ochii lui Phoebus Să te arăţi? Vino. arată-te.Trecea de la casă la casă. Şi goană văzui. prin dogoare Şi fum. Aş putea s-o ating chiar Cu mîinile. Cum vîntul furtunii bătea Cetatea în noapte. numai. îşi închipuie toate? N-aş putea spune nicicum Însă că ochii mei văd grozăvia Din faţă. prin flăcări şi pară. Făpturi păşind ca minuni Uriaşe prin sfară sinistră De foc sfîşiată. # Oare acestea eu le văzui. stîrpitură. de spaimă Cuprins. Zei în cumplită mînie. Cum ochiu-i nu a zării Umbre vreodat'. Loc cuprinzînd tot mai larg. Sau poate că duhul. aceasta prea bine o ştiu. Căci urîţenia el nu o vede. temerea Dacă nu m-ar reţine. singurul Dinte ce-l au? # Cutezi.

Fieştecare îşi întoarce spatele. vă întîlnesc Aici. prăsilă jună de război? . Asemeni sunteţi răguşiţilor <Note> l. Şi-n goană fug. </Note> Pagina 410 Şi ţipătorilor cocori. De urîţenii stîrnită În cei ce frumseţea iubesc Da. alt nume al Phorkiadelor. voi. Ascultă dojana din gura Preafericiţilor mîndri. dar rămîne-un adevăr: Ruşinea şi frumseţea niciodat' nu merg Pe-acelaşi drum şi mînă-n mînă pe pămînt. Pe voi. Astfel fi-va şi cu noi. Pîn' ce-ntunericul lui Orkus2 le-a-nghiţi. ruşinea întristîndu-se. Graiele.O jalnică soartă Ne face cumplit să-ndurăm Nespusa durere a ochilor. ascultă tu numai. Orkus. Că zoi îi făcură. şi de-al său Drumeţu-şi vede. 2. un blestem. Dar Se duc pe drumul lor cocorii. cari ca un nor Deasupra capetelor noastre îşi trimit În jos prelungul scîncet. Frumseţea steagul ignoranţei fîlfîind. ce-i menit Privirea călătorului s-atragă. neruşinatelor. Dacă-nainte vîrsta nu le-a domolit. <titlu> Phorkias Vechi e cuvîntul. Urlînd ca-n faţa lunii cînii adunaţi? Sau poate credeţi că nu ştiu din care neam Îmi sunteti. Adine sălăşluieşte-n ele ura. că Oriunde-n lume pe vreun drum s-ar întîlni. alta denumire a Hadesului.1 Şi-n prag îngrijitoarea s-o întîmpinaţi. Cînd calea ne-aţii. Dar cine sunteti că-ndrăzniţi lîngă palat Să vă purtaţi sălbatic ca menadele.

parcă aş zări Lăcuste-acoperind verdeaţa cîmpului. Acum se-ntoarce însă ea. Răsplată ca să ai. Aştept şi-aici. la fel de vlagă-i stoici Văzîndu-vă grămadă. ci cum serveşte sluga-ntreb. <titlu> Conducătoarea corului . voi. Şi-apoi. să domneşti. ele numai gîşte sunt. cetăţeni. nu mai puţin. ce-a purtat De-a lungul anilor acestei case. Menadele. aceleaşi de la ceata lor. zeul beţiei. Mistuitoare de-osteneli străine. Înalta doamnă mi l-a binemeritat Pentru-nţeleapta grijă. </Note> Pagina 4l1 <titlu> Phorkias Îngrijitoarea s-o ameninţi. Ia-n stăpînire bogăţia şi pe noi Cu ea. De-aceea taci.Tu poftitoare de bărbaţi. femei mînioase însoţeau pe Dionysos. Atinge-un drept. la ele nu te mai rînji! De-ai îngrijit cu bine casa regelui Un timp în locul doamnei. ce ispitind Războinici. <Note> l. personaje mitologice. ce-l are-aici stăpîna doar. cînd jalnic rătăcind Pe mare-am îndurat vremelnice nevoi. Nimicitoare de belşug. ce-a răsărit! Tu marfă cucerită. e un drept. I se cuvine ei să laude binele. de vînzare-n tîrg! <titlu> Elena Cel ce în faţă mustră servitoarele. Precum să pedepsească ce-i de osîndit. căci pe lîngă lebăda Frumseţii tale. Nu cine e. Prea mulţumită sunt de cele ce-au făcut Cînd Troia-mpresurată sta şi cînd căzu. iar nu pedeapsă. Azi Regina-şi ia-n primire vechiul loc: Cuprinde frînele slăbite. pe mine vîrstnica mă apără De ccata-aceasta. e spre slava ta. tu vei pleca.

<titlu> Phorkias În Orkus du-te ! Da. <titlu> Phorkias Vorbeşte-atuncea despre Scylla2. <titlu> Coretida Vl-a Ţi-e pofta doar la stîrvuri. </Note> Pagina 412 <titlu> Coretida III-a Cei ce acolo stau. <titlu> Phorkias Dinţi de vampir lucesc cumplit în gura ta. orb. care.Ce lud urîtul e. în mitologia greacă un vizionar. însuţi eşti un stârv. îşi mai păstrase . vara ta. alături de frumos! <titlu> Phorkias Şi-alăturea de iscusinţă cît De proastă-i nepriceperea ! (Coretidele răspund. <Note> l. în Hades. <titlu> Coretida V-a Dar slăbiciunea tu cu ce ţi-o mai hrăneşti? <titlu> Phorkias Cu sînge nu. pe care-n sete tu-l pofteşti. îţi sunt prea tineri toţi. După Odiseea el era singurul om. spaţiul cel mai de jos al Hadesului. Scylla. noaptea-i muma mea. ieşind cîte una din cor. în legendele greceşti un monstru feminin care bărbaţi. <titlu> Phorkias Pe moş Tiresiasl du-l în ispită. gura ţi-o închid. acolo-i neamul tău! <Note> 1. din Teba. Tiresias. <titlu> Conducătoarea corului De-aş spune cine eşti. Erebus. <titlu> Coretida II-a Din seminţia ta mulţi monştri s-au născut. tu! <titlu> Coretida IV-a Doica lui Orion2 stră-stră-nepoată-ţi fu! <titlu> Phorkias De harpii3 tu nutrită-ai fost cu scârnăvii.) <titlu> Coretida I-a Erebus1 este tatăl.

păsări cu chip de fete. Teseus. care murdăresc totul. vrajba încercînd a vă curma! Că nu-i nimic mai stricăcios pentru slăpîni Decît o tăinuită ceartă printre slugi. tu văzuşi atîţi îndrăgostiţi. Favoarea zeilor i-apare ca un vis. aprins. ce mă-mpresoară... cu tristeţă. </Note> . În orice aventură gata a sări. Sunt amintiri — ce văd? Sau nebunie m-a cuprins? Si fost-am eu Acestea toate? Fi-voi eu în viitor Pustiitoarea groaznică-a cetăţilor? Se înfioară fetele. Favorizată dincolo de orişice Măsură. </Note> Pagina 413 <titlu> Phorkias De-ai vrea. De-ai vrea. Orion. Stăpînul stă înconjurat de un tumult. Şi nu-i destul! Cu vinovată furie Aţi invocat nefericite groaznice Figuri. Încă din zori Tescusl te-a răpit. 3. îndrumîndu-mă Spre Orkus. Printre aventurile lui se pomenea şi de încercarea de a o răpi pe tînăra Elena. puternic vînător din timpurile originare. Harpii. Ca Ercule de tare. erou mitologic.conştiinţa şi darul de vizionar. numeşte-te pe tine-ntîi. <Note> l. <titlu> Elena Fără mînie. Şi încurcat el dojeneşte în zădar. în pofida faptului că sunt în dulce patrie. cea Mai vîrstnică. care a înîrînt minotaurul din v. Enigma se dezvăluie de-ndat'. spune-mi un cuvânt! <titlu> Phorkias Celui ce-şi aminteşte fericiri şi ani. Ecoul aşteptat al dreptelor porunci Nu se întoarce-atunci ca faptă înapoi. chipeş şi măreţ. O. aştepţi. în mitologie. printre voi Evi umblu.reta. tu însă. 2. care a îost eliberată însă de fraţii ei.

A fost ucis în luptă de Hector. <titlu> Phorkias Castor şi Pollux te-au eliberat. <titlu> Elena Nu-mi aminti de bucurii! Că suferinţi . scumpele comori. Într-o cetate undeva prin văi în Attica. <titlu> Elena Dar înclinarea mea Patroklu1-n deosebi Mi-o cuceri. <Note> l. erou din Iliada. Cetatea-ncredinţîndu. </Note> Pagina 415 <titlu> Elena Îngrijitoare-aici te puse. oaspete frumos îţi apărea. Din căsnicie Ermiona se născu. Patroelu. chip al Pelidului părea. <titlu> Phorkias Cînd pentru moştenirea Cretei se lupta Menelas. îmi aduse-aci.ţi. <titlu> Elena Dar tatăl meu şi grija ţării îi dădu.Pagina 4l4 <titlu> Elena Închisă fui. <titlu> Elena De vremea-aceea tu de ce îmi aminteşti Şi de năpastele ce au crescut din ea? <titlu> Phorkias E-un timp ce mie. <titlu> Phorkias Pe care tu le-ai părăsit. <titlu> Phorkias Voinţa părintească te-a căsătorit Cu Menelas. o cretană liberă. prietenul lui Achile. şi-apoi Dorită şi peţită-ai fost de-atîţi eroi. să veghezi. viteazul mărilor numit. o căprioară tînără. Robie lungă-lungă. în Ilios Dedîndu-te plăcerilor de dragoste.

m-am legat. Nici azi nu ştiu care din cele două sunt. Se spune că a fost ucis de săgeata lui Paris. cu care Paris a plecat apoi spre Troia. eroul cel mai de seamă în Iliada. fiul regelui. 2. cu-ardoare ţi se alipi şi el. Din hăul urîtului? # Răul binefăcător părînd. Idol în sensul de imagine. Şi-acum un idol3 mie însămi îmi devin. (Cade în braţele semicorului. O străveche legendă povesteşte că. de aceea numit şi Pelidul. taci. dar şi-n Egipt. Tu chiorîş-bîrfitoareo! Vai. un idol. apariţie. </Note> Pagina 415 <titlu> Corul Taci. a ajuns şi în Egipt. Ne-ndăguit iubindu-te de mai demult. făcînd după chipul ei un „idol". ce iese din gura Cu singurul dinte. A fost un vis. Mai îngrozitor îmi e decît gîtlejul Cînelui cu trei capete. în sfîrşit. . cum înseşi vorbele o spun. cum izbucneşte Pînditoarea pornire A răutăţii. de el. Fiind văzută-n Ilios. <titlu> Phorkias Pe urmă se mai spune că din iad venind Achil2. idol doar. <titlu> Phorkias Se povesteşte însă că ai dublu chip. după ce a răpit-o pe Elena. Stăm şi cu teamă iscodim Cînd şi unde.) <Note> l.Amare cutropiră inimă şi piept. Achile. Fiere de lup aub lînă de oaie.1 <titlu> Elena Nu încurca neînţelesul şi mai mult. Acolo Proteus a reţinut-o pe Elena. 3. Paris. <titlu> Elena Eu.

Să se mai ţină-ntre noi. Ea.) <titlu> Phorkias Ieşi din nori tu. făptura făpturilor.gurezi şi lumina speranţei Pentru ziua de mîne. De mă-njură că-s urît. vase. Ochiul tău poruncă dă. precum regele-a dorit. taci. De stropit şi de-afumat. <titlu> Phorkias N-a spus? Cumplit cuvînt! <titlu> Elena . Ce-i mai rău tu stîrneşti în trecut Mai mult decît binele. luminata de soare. <titlu> Phorkias Stînd aci în toată măreţia şi frumseţea ta. tu priveşti cu ochi suav. Pagina 4l7 <titlu> Elena Dacă ies din şovăirea. orice-ameninţare s-ar ivi. Gata-n nimic să dispară. frumseţea eu totuşi o ştiu.# În loc de a da mîngîiere Precum uitarea o dă. căci mi-e osul obosit: Dar reginei i se cade bine a se stăpîni Şi cu bărbăţie. ce-acoperit încînţi. De odihnă am nevoie. regele n-a spus. Ea. al acestei zile mari Tu. Ce porunceşti? Rosteşte-te ! <titlu> Elena Lăsaţi vrajba şi grăbiţi să facem neîntîrziat Pregătirile de jertfă. cu 'vorbă domoală. Tu ne.'nalte soare. # Taci. Lucirea stingînd a clipei de faţă. numai. Ca regină. bardă şi triped. te-arată să domneşti lucind Cum se desfăşoară lumea. <titlu> Phorkias Totu-i pregătit în casă. cu sufletul ei. Dar ce jertfim arată-ne ! <titlu> Elena Ce anume. ce-n vîrtejuri m-a cuprins. (Elena îşi revine şi stă iarăşi în mijloc.

Urniţi-vă că multe-s de stricat aici. nouă! Vai! Sub bardă vei cădea! <titlu> Elena Groaznic e. regino. nici oamenii. Şi toţi o ştiu. Dar nimenea de-acest sfîrşit nu-i mîntuie. barda va luci pe margine.) Pagina 4l9 Veniţi. dar presimţisem! <titlu> Phorkias Soarta n-o mai ocoleşli. Altarului. şi la puţini le e pe plac. nici unul.Ce te tângui? <titlu> Phorkias Tu. (Elena şi corul stau uluite şi îngrozite.) <titlu> Phorkias Voi umbre! Stane-ncremenite adăstaţi. Sunteţi menite pierderii! La lucru deci! (Bate din palme: apar în uşă pitici travestiţi. voi monştri dolofani. eşti aleasă pentru jertfă! <titlu> Elena Eu? Pagina 418 <titlu> Phorkias Şi-acestea ! <titlu> Corul Vai! Vai. murdărie rea. nu Renunţă bucuros la soarele de-amiazi. . şi nouă ce ni se va întîmpla? <titlu> Phorkias De nobilă Moarte moare ea. care execută în grabă poruncile rostite. siniştrilor. un loc Îi faceţi. La fel cu voi. Înspăimîntate să vă despărţiţi de zi. <titlu> Corul Ah. cu coarne aurii. dar voi în pod de grindă toate-n rînd Vă veţi zbate. ca şi sturzii spînzuraţi de păsărăr. Umpleţi urcioarele cu apă de spălat Va fi un negru sînge.

<titlu> Phorkias . zeiţă Rhea. Căci iată în răstimp trăim. Precum colanul cel mai prost? — Presimţim Noi sărmanele-ncercarea. Dar mie mi se pare că datoare sunt Cu tine să vorbesc. tu. nu te-am cunoscut. <titlu> Corul Venerată parcă. dacă tu. 'năbuşirea. De-i cu putinţă vreo scăpare. Ţine foarfecă închisă. ţi-aş mulţumi. nu ne scapi. şi învălită alb Să fie-nmormîntată cuviincios şi demn. dar teamă nu. care iubind. Atîrnă doar de ea.Covorul mi-l întindeţi frumuşel în praf. descreierate. să ne spui. Regina s-ar putea salva. Poveşti. <titlu> Elena Fricoasele! Durere simt. stră-stră-strămoaşă tu! Cuminte eşti şi binevoitoare pari. grabnică. şi voi cu ea. sunt de spus <titlu> Corul Răbdare-avem. Deşi. atîtea. De-o hotărîre e nevoie. <titlu> Phorkias Răspunsul nu e greu. <titlu> Phorkias Aveţi ribdare s-ascultaţi în linişte Ce povestesc. salvarea: Că neplăcut picioarele ni le simţim şovăind Noi. <titlu> Corul Vestea să ne-o spui. muma noastră. Mai bucuros am dansa. <titlu> Conducătoarea corului Regina stă îngîndurată lîngă noi. ce-n jurul gîtului se strînge.. Ca iarba ce-i tăiată fetele se sting. înţeleaptă sibilă. Vestea să ne-o spui. regal. Pagina 420 Isteţului adesea ce-i cu neputinţa Posibil i se-arată. cum vom scăpa de ochiul Laţului. Mîntuire însă dacă ştii. şi-apoi Vesteşte-ne ziua. Ca jertfa să îngenuncheze jos. Cu capul despărţit.

oameni. întorcîndu-se. cetate şi-a clădit. nu supărări s-aţîţi. <titlu> Phorkias E fapt istoric. iar mustrare nicidecît. Schimbat e însă totul. să hrănească albe lebede. Asigurîndu-şi coperişele de ploi. sunt ei tîlhari? <titlu> Phorkias . s-adape. Lungi zile bune va avea pe-acest pămînt. Căznind mereu ţinuturj. În faţa Troiei el stătu vreo zece ani. unde-n jos Eurotas cade. <titlu> Elena La ce asemenea zicale — mă întreb. acelaşi loc. Nu ştiu cît pentru-ntoarcere îi trebui. Găsi-va. Pagina 421 Limanuri. Menelas. vreo douăzeci de ani<titlu> Elena E vreunul domn? Şi ceilalţi mulţi. plutea din golf în golf. acolo sus s-a aşezat O prea vitează seminţie. Pe-un plai ascuns. pătrunzînd Din nopţi cimericel. <titlu> Elena Au izbutit să facă-acestea? De crezut? <titlu> Phorkias Avură timp destul. dacă nu distrus. Voiai să povesteşti. În spate-avînd munţii Taygetos. ţară.Acel ce-acasă stînd păzeşte nobile Comori şi drege zidul 'naltului sălaş. Cu pradă rară întorcîndu-se din plin. Dar cel ce pragul cu călcîi şi pas fugar Nelegiuit şi-l părăseşte într-o zi. jefuind. pentru ca prin papură Curgînd. insule atinse-n trecere. Dar care-i starea-aici în a lui Tyndareu Sublimă casă? Starea-n ţară care e? <titlu> Elena Ocara ţi-a intrat în fire într-atît Că fără a mustra tu gura nu-ţi deschizi? <titlu> Phorkias Au stat mulţi ani în părăsire văile Ce dincolo de Sparta suie către nord.

Strîns încheiată. Episodul este povestit în Iliada. cultivat. Şi cum se-nalţă către cer cetatea lui. Unii bîrfesc C-ar fi un neam barbar. galerii lungind privirile. cîntul 22. Cimerice. Iar înăuntru sunt curţi mari. dar unul este domn. De-ocară n-ara să-l fac. E un bărbat semeţ şi sprinten. <titlu> Elena Şi cum arată? <titlu> Phorkias Mie-mi place. Cetatea sa! Pe-aceea voi să mi-o vedeţi! Alt chip avînd decît greoaiele zidiri Ce le clădeau ciclopic grosolan Părinţii voştri. </Note> . Pe ea nici gîndul nu se poate căţăra. stîlpi. eu însă nu prea cred C-ar fi vreunul crud pe cît la Ilios S-au dovedit atîţi eroi de canibali. Aşa de-a dreptul una peste alta. jur împrejur Clădiri atîtea-avînd. S-o Priviţi pe dinafară. fără ştirbituri în ea. pot să spun. <titlu> Corul Ce-s blazoanele? <Note> 1. </Note> Pagina 422 La multe grele încercări. ca oglinda netedă.u-s hoţi. nordice. stăpânul lor. Se văd blazoane. Se văd coloane-acolo. Precum puţini sunt printre greci. spre scopuri fel de fel. Ar fi putut Să ia prea bine totul. Balcoane. dar se mulţumi Cu daruri libere şi nu ceru tribut.l Mărinimier sale eu mă-ncredinţai. să vedeţi ce drept E rînduită. cu toate că m-a pus <Note> l. arc peste arc. pietre răsturnînd grăbiţi.

<titlu> Elena Cazi Din rol cu totul. cum numai Paris. când S-apropie prea tare de regina. din moşi. Miresme adiind. cît lumile de largi. aripi. în Iliada. la rînd. </Note> Pagina 424 <titlu> Phorkias Tu-l spui.Pagina 423 <titlu> Phorkias Ajaxl Purta. Astfel de semne ceata noastră de eroi A moştenit şi ea. dacă rosteşti limpede: . Acolo aţi putea dansa. „Cei şapte în faţa Tebei”. cel mai de seamă erou al acheilor după Achile. aurii. bucle blonde. Aiax. care la îndemnul lui Polynikes au pornit împotriva Tbei. şir după şir. cum ştiţi. Cei şapte eroi au fost înfrânţi. El este acela care a răpit cadavrul lui Achile din mâinile troienilor. în vii culori: Vedeţi acolo leul. În săli la rînd. Spune ultimul cuvânt! <Note> 1. Zeiţă şi erou. vulturul şi gheare chiar. ca să-l detroneze pe fratele acestuia. stele-n noaptea cerului. roze şi păuni. roşii. <titlu> Corul Sunt dansatori <titlu> Phorkias Juni proaspeţi. negre. Eteokles. Şi dungi albastre. Şi alte crunte-ameninţări oraşelor. şi spadă şi făclii. 2. pe scutul său şerpi împletiţi. tu-l spui. Asemeni semne-atîrnă-n săli. aluzie la legenda greacă despre cei şapte eroi. Cei şapte-n faţa Tebei2 de asemeni Aveau pe scuturi desenate cu mult tîlc De toate: lună. ceată tânără. Un cap de bour.

) <titlu> Elena Cu grijă-am cumpănit ce-mi este-ngăduit. regele. atroce. care nici — Odat'-nu uită ce-a avut şi ce-a pierdut. Dar spre cetate voi oricum să te urmez. Şi altele-i tăie. Restul îl ştiu. aceasta bine-o ştiu. noroc Avu cu tine să trăiască. Potrivnic dămon eşti. De crunt ar fi. dar pentru mine le făcu. Cel ce o avu Intreagă va distruge-o mai curînd decît S-o vadă că în parte numai e a sa. Corul tresare cu teamă. <titlu> Phorkias Şi pentru-atîtca. (Trîmbiţe în depărtare. fiindcă văduva fiind. Frumseţea nu se-mparte. Şi-a voastră. Nas. <titlu> Corul Spune cuvîntul. Pentru voi nici o scăpare nu-i! (Pauză. urechi. fratele lui Paris cel Căzut. ce-ascunde-adîncl în pieptul ei . aşa-şi împlîntă ghearele Şi gelozia în bărbatul. <titlu> Elena I le făcu. rege! Socoteală-ţi dau! <titlu> Corul Şi noi? <titlu> Phorkias În faţă moartea ei vedeţi. tu ai să păţeşti la fel.La De-ndat' cu-acea cetate te împrejmuiesc. şi pe toate ne-ai salvat! <titlu> Elena Cum? Să mă tem că regele atît de crud. Şi teamă mi-e că binele-l întorci spre rău. ca să mă dea pierzaniei? <titlu> Phorkias Ai şi uitat cum regele a mutilat Pe Deiphobus.) Cum ţipătul trompetei sfîşie urechi Şi inimă. <titlu> Corul N-auzi trompete? Suliţele nu le vezi? Pagina 425 <titlu> Phorkias Binevenit fii.

Moartea-i în urmă. Nu a fost zi prea senină? Neguri se-nalţă acum Din Eurotas. din undele sfinte. Nouă. # Dar le aud. (Neguri se-ntind învăluind fundalul. Mergi înainte-acum. Apărată va fi Bine ca Ilios. dar şi apropierea. să rămîie-o taină nimănui De-atins. surioare.Unii comentatori cred că Elena se gîndeşte la reîntoarea de bunăvoie în Hades. In voluptatea plutirii Pierit-au vederii. Iar în faţă Murii înalţi Ai marii cetăţi.) <Note> l . Departe sunînd. mergi! <titlu> Corul Ce bucuros noi de-aicea Plecăm cu repede pas. O. blînd lunecînd. De-asemenea albele Lebede. Piere limanul cu papură-n susur. celor asemenea Frumoaselor lebede. urnha în loc de prorniăi salvarre Pieire nu ne-ar vesti. Moarte vestind. dacă în cele d h. Mîndre prin graţie. Sunînd le aud.Regina. </Note> Pagina 426 Ce este? Ce se intîmplă? Priviţi. bătrîho. Care la urmă doar Prin viclenie căzu. .

regină. vai! # Totul s-acoperă-n neguri Acuma jur împrejur. Degrabă duce-m-aş Să-nchei un drum de rătăciri. Cu cumpăt nici norocului. sau poate că . şi-acum se-ntunecă. Odihnă vreau. îţi mulţumesc. Ce este? Ce se petrece? Umblăm sau plutim Tărîmul de-abia atingîndu-l? Mai vezi? Nu merge-namte Chiar Hermes? Nu cumva Toiaguri de aur ne-ndrumă-napoi Spre Hades. de sub arcadele castelului. surioare. O. Una pe alta nu ne vedern. Cel plin de umbre-făpturi. Prinse cum n-am fost vreodată. se-ngroaşă ceaţa Închiegîndu-se ca zidul. tu. <titlu> Conducătoarea corului Zadarnic mai priveşti. golul cel veşnic. de clipă atîrnînd. Vă-ntărîtaţi Contrazicîndu-vă. nici nenorocului Nu ştiţi să faceţi faţă. <titlu> Elena Prorocitoareo. suntem prinse. Sau poate ai plecat stăpînitorului Aceluia sosirea-mi să-i vesteşti? De-ar fi Aşa.Şi celei ce-a fost zămislită din lebăde Vai nouă. Acum tăceţi şi aşteptaţi ca să vedem Ce-a hotărît regina pentru ea şi noi. A dispărut făptura rea. Curte interioară de burg medieval împrejmuită de clădiri fantastice. E o curte? E o groapă? Groaznic e oricum. <titlu> Conducătoarea corului Grăbite şi neroade. Pagina 427 Ochiului s-aşază-n cale. în bucurie şi-n durere doar Urlaţi şi rîdeţi toate în acelaşi fel. Vă-ntoarceţi cum e vremea. împrejur. vai. Crepuscul avînd doar surul amurg? Da. Şi pereţi avem în faţă. voi femeieşti făpturi. pe unde-mi eşti? Să ieşi De poţi.

vezi Servitorimea pretutindeni forfotind. prilej folosind. Dar iată. Căci ea a urcat Şi loc a luat Pe-o pernă de fulgi. întreit. obrajii lor roşii ca piersica. sub portale. Mai mîndri. nu ştiu cum. Scumpe podoabe. din care noi aici Venirăm. mişună mulţimea peste tot. Pagina 428 <titlu> Corul Înalţă-se inima! O. sau buclele? E fruntea lor strălucită. aproape fără pas. Veniţi mai aproape în şiruri. ei vin. Ca în vederea unei nobile primiri. să mai spun? S-a umplut alte daţi de cenuşă. ferestre. Şi puful pe faţă molatic crescut! O. tînără-n pas Coboară şi pune-n mişcare un şir Întreg de tineri băieţi. Bolteşte-se. Sau poate rătăceşte îndoielnică Prin labirintul minunatului castel. cum aş muşca. S-aducă pe rînd. Din a cui Poruncă norodul ma-gnific în rînd S-aşază? Ce trebui s-admir mai ales? E mersul lor proaspăt. Covoare şi jilţ. . În galerii. # Dar cei mai frumoşi. dar groază îmi e. Cunună de nori Peste creştetul ei. Al crăiesei. Şi cortul prea scump. luminile? Perechi. Şi iscodeşte pe stăpîn. pe trepte. Căci gura. vedeţi Cum ceata suavă.Rămase-n ceaţa grea. cum te-a primi. Salut.

Pămîntu-n lung şi-n lat. Îngenunchează. Încît pentru primirea oaspelui Înalt nu se făcură pregătiri De cuviinţă. nobilei femei Mărturisiri să faci de vina ta! Sublimă doamnă. alături. Sigur e. — Regină. cu fulgere în ochi să stea. din cîţi Bărbaţi văzură ochii mei. să le apărăm Sau s-o-nfruntăm. Dar ce negrijă azi! Te-apropiai. se înfăptuiesc rînd pe rînd. coboară încet şi demn. pe trepte. ucis . Care greşind datornic mă lăsă. După ce băieţi şi paji au eoborît în şir prelung. Apropiindu-mă. nimic el n-a vestit. Pîndind. Cu cele mai frumoase. cît s-a putea. În bătălii. valul turmelor. eu văd În el un principe. în costum de cavaler medieval. o Ţinută într-atîta de sublimă. Vestind ce se arată undeva Din deal în vale pînă la castel. În loc de-a da bineţe. el e Cel mai ales.) (Faust. ca şi-n războiul cu femei. eu ţi-aduc În lanţuri strîns legat un servitor. un om înlănţuit) În loc de-un cuvenit. el apare sus. precum se-ntîmplă-ades Vremelnic doar nu-i dăruiră zeii o Atît de minunată-nfaţişare. Să iscodească spaţiul ceresc. solemn salut. el Izbîndă va avea de fiecare dat'.) Pagina 429 <titlu> Conducătoarea corului (privindu-l cu atenţie) Dacă acestuia. 'ntoarce-te! <titlu> Faust (venind în faţă. Şi ce se mişcă. Vrednic e. acesta-i omul ce Acolo pus a fost pe-naltul turn. Sau vreo oştire.Acestei primiri Fără seamăn! (Cele rostite de cor.

Pagina 430 <titlu> Elena Mi-e-ngăduit să presupun că doar Ca o-ncercare cinstea îmi acorzi De-a judeca precum o doamnă-aci. . # Îmi atrase într-acolo Ochi. doar pe ea. astfel datoria cea dinţii Mi-o împlinesc. cum se cuvine. la a căror călătorie a luat parte. Adorare simt -în faţa Ta. Doar lumina. Lynceus avea ochi atît de ageri că vedea şi prin pămînt. Tu singură vei pedepsi. visul. dă-mi viaţa! # Aşteptînd lumina zilei Şi privind spre răsărit. femeie minunată. Lynceus. <Note> l.Să fie pentru vina sa. <titlu> Lynceus <titlu> paznicul turnului Să-ngenunchi. # Am privire dăruită1 Cum în codri numai linxul. Soarele ca prin miracol Dinspre sud a răsărit. pentru ca Cer să nu mai văd. turn şi porţi închise. pămînturi. personaj cunoscut din legenda Argonauţilor. sau vei ierta. paznicul turnului din Fenst seamănă cu legendarul Lynceus prin puterea ochilor săi. Dă-mi tu moartea. Dar acum ce greutate Să înlătur ceaţa. pe-nvinuit s-ascult. Lynceus. Şi. pe cînd în faţă O zeiţă îmi ieşise. Dar tu. Neguri pier. privire. # Dibuiesc la întîmplare Ziduri.

Să recunosc în tine. luptă şi seduc.</Note> Pagina 430 Întorcînd spre ea privirea Am băut lucirea blîndă. Cu rugare de osîndă Spre frumseţea ta mă-ntorn. destul de încercat. . semizei. ce săgeată a trimis Şi văd rănitul. Dă libertate bietului nebun Lovit de zei. Am încurcat al lumii fir peste Năpaste. Frumuseţea orbitoare M-a orbit mereu crescîndă. n-am suflat în corn. văd pe-aceea ce Ţintise. ce. De la nimic ei înapoi nu dau. # Am uitat de datorie. Văd arcul. decît Sa mă predau cu tot ce-a fost al meu? Mă-nchin. Şi fură. altele îngrămădind. Din loc În loc mutîndu-mă. Şi acum săgeţi După săgeţi mă nimeresc. Zboară Săgeţi înaripate prin castel. doamna. m-au rătăcit Eroi şi zei. De-acuma s-ar putea ca oastea mea S-asculte de femeia ce-a învins. Vai mie! Nenoroc Mă urmăreşte pretutindenea. Şi inie ce-mi rămîne alt. <titlu> Faust Mirat. liber şi fidel. <titlu> Elena Ce rău făcui! Eu însă n-am Să-l pedepsesc. Puterea unde mi-i? Rebeli tu faci Din credincioşii mei cei mai supuşi. dă-mi voie. Bărbaţii-nebunesc de vraja mea. Doar âpărînd. şi demoni. regină. şi aici pe cel atins. o ţară-a cîştigat. Paznic.

regină. Simţea tăria însutit. Vedeam adînc în orice scrin. Înaintam din loc în loc. Şi ce-i mai rar îmi dibuiam. # Eram pe urme de comori Cu ochii doar de-atîtea ori. Eram stăpîni sub cerul larg. # Ce-am fost cîndva? Ce sunt acum? Ce-i de dorit? Ce-i de făcut? La ce ajută ageri ochi? Prin tronul tău n-au străbătut. nu-mi plăcea. # Căzuse unul. altul sta. înapoi! Bogatul să cerşească vrea Privirea ta. Pe unde am domnit o zi. bogat. # Cu iureş înainte-am dat. Norod cumplit. Şi prins-am tauri ce mugeau. # În grabă numai ne uitam. Eu stau acum în faţa ta. Apusu-ntreg era în joc. sărac. # Venirăm noi din răsărit.Pagina 432 <titlu> Lynceus (cu o ladă. # Eu cu plăcere iscodeam. Dar ceea ce se întîmpla Să aibă şi-altul. înviforat. Şi caii toţi cu noi veneau. Altul ca niîne jefui. Cu lance-al treilea venea. . În maarte mii s-au risipit. Femei frumoase ne luam. şi bărbaţi care aduc altele) Mă vezi. Vedeam în buzunări deplin.

Redă-i tu cu privirea ta Valoarea-ntreaga. # Îşi cată locul — să-l ascund? Mărgăritarul din străfund. roşaţa din obraji. # Abia că te-ai urcat pe tron. Îngăduie să te-nsoţesc. # Atîtea lăzi adun aci. Şi nestemate într-adins. nici lăudat şi nici mustrat. Pagina 434 . Că totul ce-n cetate e. nu mă feresc. <titlu> Faust Acest balast cu vitejie cîştigat Să-l duci de-aci. Cu ferecate avuţii. Smaragdul doar e vrednic ca Să înverzească-n lumea ta. Adusă e. Acuma văd că n-are preţ. şi n-are rost. ce-o avea. Credeam că e belşug măreţ. # Şi cele strînse pe pămînt Acuma ale tale sunt. acum aci Recolta-atîtor bătălii. Se sting sfios rubine dragi Lângă. e-al ei acum. # Pierit-a ce al meu a fost Şi n-are preţ. Şi slugi s-apleacă. Belşug şi minte. # Magnifice comori eu pun În faţa ta cu zel nebun.Pagina 433 Grămezi de aur am cuprins. Să-ţi umplu bolţi. om şi om. şi puteri În faţa unicei femei.

Un servitor şi paznic deodat'. doamnă! Mîna ce La tine mă ridică. Spadele ni s-au tocit. Te du mai bine şi comori peste comori Îngrămădeşte. Dar să mă-nveţi de ce cuvîntul spus . Pentru slugă e un joc. Faţă de obrazul ei Totu-i gol.în mine cîştigînd. Bolţile Lucească precum cerul. Mirări mă iau şi multe-aş întreba. să ridici sublimul chip Al strălucirii nevăzute. Pre-ntîmpinîndu-i. iar ochii ei Divini doar cele mai înalte străluciri. Căci frumseţea va domni Peste bunuri şi noroc. Adorator. Oastea toată s-a-mblînzit. Pagina 435 <titlu> Elena Minuni atîtea văd şi-ascult. proaspăt paradis De viaţă fără viaţă-n grabă'nalţe-se. fără temei. (Pleacă. Dar lîngă mine vino. voie dă-mi Să ţi-o sărut. paşii.) <titlu> Elena (către Faust) Nerăbdătoare sunt de a-ţi vorbi. covor Lîngă covor să se desfacă. şi-mi asigură pe-al meu. şi întărcşte-mă Ca domn. talpa ei Să întîlnească blînd tărîm. mă uit. înflorind. <titlu> Faust Mă-nchin fidel. Locul gol Te cheamă. dar numa-ngenunchind Să-ţi placă-aceasta.A-i oferi ceva din toate nu prea are înţeles. Lîngă-aceea ce ne-a-nvins Chiar şi soarele s-a stins. <titlu> Lynceus E puţin ce-aţi poruncit. pe lîngă tine-n ţara ta.

Elena ia astfel contact cu poezia nouă. <titlu> Faust Dobîndă şi belşug. </Note> Pagina 436 <titlu> Elena fericire şi noroc. alt loc. În dialog se-nfiinţează de la sine. Dar e mai potrivit s-o încercăm numaidecît. Căci mulţumeşte-adînc auzul. noi toate Suntem. <titlu> Elena Spune-mi cum voi vorbi şi eu frumos? <titlu> Faust De vine de la inimă. Şi dacă pieptul se topeşte-n dor întrebi ce alţii simt — <titlu> Elena În pieptul lor. comoară-i ea. Cîntarea lor te va-ncînta de-asemeni. aceasta era pentru ea o mare noutate. . De cînd jalnic Ilios căzut-a. mărturisiţi.-i uşor.De omu-acesta într-atîta de ciudat Şi prietenos suna? Se potrivea un ton Cu altul. Şi chezăşia este — <titlu> Elena mâna mea.1 <titlu> Faust De-ţi place la noroadele acestea graiul. <titlu> Corul Cine va lua de rău domniţei Că favoare prietenească Castelanului arată? Căci. captive. vorba prinsă în auz Urmată-a fost mîngîitor de alta. menită a exprima stări sufleteşti de natură „romantică”. sufletul. Clipa de faţă-i — <Note> Elena remarcă în vorbirea lui Lynceus „rimele”. <titlu> Faust Şi nu mai căutăm alt timp. cuin ades.

aicea sunt! <titlu> Faust De-abia respir. Cel ce pentru gîngureală Timp în aste locuri are. Maiestatea îşi permite Bucuria să-şi arate Şi răsfăţul chiar în faţa Multului popor. La ciobani cu păr de aur. Pagina 437 <titlu> Elena Mă simt de parcă n-aş fi pe pământ Şi totuşi sunt aici. Mai aproape ei acuma Stau lipiţi unul de altul. <titlu> Phorkias (intrînd violent) Descifreze-abecedare De iubire. se-opreşte vorba-n piept. E-un vis adînc. ne suntem dar şi dar. de-ar îi o clipă chiar. Mînă-n mînă ei se Leagănă pe tron Pe splendoarea pernelor. <titlu> Faust O datorie-i să trăieşti. totuşi nouă-mi par. Întreţesuţi. umăr Lîngî umăr şi genunchi lîngă genunchi. Căci femeile-ncercate De iubire bărbătească Nu mai sunt alegătoare. Nu simţiţi o vremuire? Trîmbiţi răsunînd departe? . <titlu> Elena De mult trecută. Cum altul nu-i. noroc. Şi la fauni cu ţcpe-n barbă Ele dau acelaşi drept Peste coapsele ca unda. să nu mă mai deştept. cu zăbavă.De cînd suntem în cutreier Labirintic fără capăt. Dar oricum cunoscătoare.

Ei trec. e firesc solie rea s-aduci. Şi dac-ar fi. cutremurînd pămîntul. (Către căpeteniile de oaste. explozii de pe turnuri. Pregătiţi-vă de luptă! Vin ostaşi cu paşii grei. Risipeşte-le pe-aceste. Bătrînul Nestor1 nu mai e. bătuţi de fulger. (Semnale. durduind. Vine craiul la altar. Dar sfarmă oastea fără frîne . e numai zgomot în deşert. trompete. # În zale strînşi. Tu. Un marş zgomotos de oşti. S-aude-n urmă. care ies din coloane şi vin în faţă) # Cu furie strîns stăpînită Triumf vă este hărăzit. Ostaşii-mpărăţii zdrobind. hâda. Cel ce le apără ca noi. Voi. Pe-un sol frumos îl urîţeşte-o veste rea. Menelas vine cu moarte.O primejdie-i aproape. Nu-i primejdie. De astă dată însă zgudui aerul Cu goala-ţi răsuflare.muzică războinică. Dă cu barda în neveste. june flori din miazănoapte. Cu norod şi vă desparte. Pagina 438 <titlu> Faust Ne tulburi insolent! O larmă fără sens Nu-mi place însă nici în primejdie. puteri din răsărit. Mutilat ca Deiphobus Fi-vei tu pentru femei.) <titlu> Faust Lîngă femei s-adună-ndată În cerc nedespărţiţi eroi: E vrednic de a lor favoare. Şi voi. # La Pylos am atins uscatul.

Să cate destoinic Arme s-adune. Să-i puneţi valea la picioare. # O ia spre Elis oastea francă. </Note> Pagina 439 Grăbit Menelas de la ziduri O ia spre mare înapoi. Pîndeasc-acolo cum îi place Jefuitorului de soi. <titlu> Corul Cea mai frumoasă. . Din Sparta va domni regina Peste voi toţi cu gîndul treaz. înţelepţeşte. # Crăiasa Spartei porunceşte Să vă salut în plin război. # Se va-ngriji ca bunăstare S-aveţi în ţară orişicând. a luat parte. foarte bătrîn. Dobîndă veţi avea şi voi. Lumini. In Iliada el este sfătuitorul. <Note> 1. căutînd.Pe cei conduşi de regele. la războiul troian. Saxonii la Messena vin. tu. # Sălăşlui-va fiecare Gospodarindu-se viteaz. devenit proverbial pentru înţelepciunea sa. Cu-ncredere la ea vă duceţi. cine-o doreşte. aceste golfuri Le apără cu zid şi scut. Achaia1 cu prăpăstii multe În cale ţi s-a aşternut. Nestor. În Argolis normanu-şi face Măreţ aşezămînt deplin. # Germane. dreptate.

Că viteaz şi isteţ se-nsoţi Cu cei mai puternici La orişice semn de el ascultînd. <titlu> Faust Sunt mari aceste multe daruri Ce fiecare le primi. <Note> 1. # Această ţară. C-o ţară plece fiecare. Cînd el e stăpînul puternic? A lui este ea. sub conducerea lui Gottîried de Villehardouin un principat de tip feudal. De-asemeni tîlhari să i-o răpească. aventurieri dornici de pradă. Ea. # Dar cine răpire va îndrăzni. ce-i cuprinsă-ntre ziduri de piatră. foloase avîhd. Grijă el aibă să-mpiedice-aceasta! # Şi laudă-i aduc. Viclenii încearcă cutezători. Încuviinţată îi este de noi. </Note> Pagina 440 Dar stăpînire nu are în pace. ce atîtea . numit Achaia. În mijloc noi vom sta aci. Goethe ştia că o ceată de cruciaţi. Şi dar — mulţumire domnească. a întemeiat în anul l207 în Peloponez. să fie a lui. credincioşi Le-mplinesc.Că linguşind dobîndi pe pămînt Splendoarea cea mai înaltă. Spre gloria mare a tuturor. # La-ntrecere ei apăra-vor Peloponesul înadins. Poruncile sale. Ce-n ape ca un ram de munte Al Europei s-a întins. Şi încă o dată-ntre ziduri de oaste. ei.

Ajunge să-nverzescă stînca Şi ţapu-şi are hrana lui. În plaiul larg pe sute de colnice. Arţarul.1 # Spre tine-ntoarsă. în umbra plină. Valuri de lină. cu luare-aminte înaintează pîn' la margine de-abis. şi nimfele vieţii Prin locuri proaspete sălaş îşi fac. Sute de peşteri gura şi-au deschis.Noroade-a fericit pe rînd. Se-nalţă-nghesuindu-se copac peste copac. unite. tot rotundul. Pagina 441 Şi cu lumina ei vederea Măreţei mume a orbit. turme se ivesc. spre regiuni supreme. # Matern. # Le poartă grijă Pan2. Ea din găoace a ieşit. # De-ndură creştetul de munte Săgeata rece-a soarelui. izvorăşte . prin braţele ce se desfac. # Sunt codri vechi! Stejarul. E-al tău pămîntul. Prăpăstii şi pripoare înverzesc. # Izvoare sar şi rîuri cad. Dar patria să ţi-o preferi. Un adăpost aşteaptă pretutindeni. # Cornute-n pilcuri. ţara-aceasta Îmbie floare azi ca ieri. Să fie a reginei mele. sarcina de seve Şi-o urcă-n foi. Ce se trezi aci pe cînd # În zvonul papurii din apă. Cu doru-n crengi. Poartă în fiecare ram cîte un veac. în puternicie.

# Să locuieşti în fericire. (S-aşază lîngă ea. Aşa îţi bate-acum sorocul. Unde natura stăpîneşte-n puritate Lume cu lume s-ar îmbrăţişa. </Note> Pagina 442 Ereditar e-aici belşugul. zeul naturii în mitologia greacă. Înfăptuirea izbuti. rostul roditor. Pan. Senin obrazul. 2. Ne mai aşteaptă-n dăinuire Arcadia pe lîngă Sparta. # În zi curată pruncul se dezvoltă. Ca tată să devină pe pămînt. Tu-ntîiei lumi îi aparţii. Şi poama nu-i departe. Şi mierea picură din scorbura de tei. Se schimbă-n chioşc bolta şi tronul. în faţa unui şir de peşteri se văd . „Şi cu lumina ei vederea măreţei mume a orbit": aluzie la Leda. Şi fiecare-i mulţumit de sănătate. Miraţi ne punem întrebarea: Sunt zei? Sau numai oameni sunt? # Chip de cioban avu Apollo. <Note> l.) # Trecutu-ntindă-se în urmă. Că unul mai frumos îi semăna. # În jurul veşnicei juneţi a tale Cetatea nu-şi închidă poarta.Lapte domol pentru copii şi miei. Şi-n felul său: nemuritor. Arcadic fie-ne norocul! (Priveliştea se schimbă. şi nici pînea-n şesuri. Descinsă din suprema zeitate.

m-au chemat în slujbă doar pe mine. Dac-au visat. stâncile mereu privind. scut idilic Domnului şi doamnei noastre. risipit. Aici Phorkias (Mefistofel) se adresează publicului din teatru. împrejmuitor. dar cum cere cuviinţa Îmi făcui de lucru. Astfel au rămas ei singuri. <titlu> Corul Unde? — Acolo înăuntru? <titlu> Phorkias Despărţiţi de lume. ce minune avu loc? S-auzim cu bucurie ceea ce nu-i de crezut. lacuri! Multe basme ştii să teşi. Veste-aveţi: în aste peşteri şi prin chioşcurile-aceste Adăpost umbros fu hărăzit perechii. Nu mai dormiţi! Degrabă scuturaţi-vă Cîrlionţii! Ce clipiţi aşa? Să m-ascultaţi! <titlu> Corul Povesteşte. <titlu> Corul Povesteşti parcă-năuntru lumi întregi ar încăpea: Codri.chioşcuri închise. <Note> l. bărboşii de aşijderea. ce-aşteptaţi aci. Faust şi Elena nu se văd. Mă simţii prea onorată. ierburi de leac.. căutam. Plictiseala ne cuprinde. cum se poate-aşa prin preajmă. Corul doarme. ce eu cu ochii mei văzui Atît de clar. îmi e de-asemeni neştiut. rîuri. <titlu> Phorkias Ce ştiţi voi! Necercetate sunt acolo multe-adîncuri: Dibuit-am săli în şiruri. Rădăcini şi muşchi. Mirat rămîie tînărul Norod.1 Voi. pădure umbroasă pînă la peretele de stînci. şi voi. povesteşte. şi scoarţă.) <titlu> Phorkias De cînd aceste fete dorm pe-aici. Pagina 443 Le voi trezi. <titlu> Phorkias Ochii-abia vi i-aţi deschis şi-mi-spuneţi că vă plictiseşte. nu ştiu. minunea s-o vedeţi. cîmpuri. </Note> Pagina 444 . curte lîngă altă curte.

un geniu fără aripi. Ţine-n mînă liră de-aur. ce poetic învăţa. Speriată mama strigă: „Sări în voie. admirînd şi voi minunea! <titlu> Corul Numeşti o minune aceasta. Ne mirăm. Şi o ia încet pe margini mai în faţă. Dar ce se vede-acuma iarăşi? E un luciu de comori? Veşmînt vărgat cu flori mărunte A-mbrăcat şi vine demn. Dar de zboruri te fereşte. dragul maniei." # Astfel de pe-o stîncă pîn' la alta peste gol adînc Ca o minge. Mîngîieri de dragoste neroadă. ce-i bătută cu putere.Dar deodat'un rîs prin peşteri şi prin spaţii dă ecou. iată-l El atinge bolta sus. ţipete de glumă. Ce-i luceşte-aşa pe creştet? Greu rămîne de ghicit. Ciucuri lui îi cad pe braţe. te-ntăreşti. Dau din umeri. Dar deodată în prăpastia căscată el dispare. Şi cu talpa. Sare pe pămîntul sigur. ca Anteu. Anunţînd pe viitorul mîndru maistru al frumseţii. cînd mă uit? Un băieţaş din poala doamnei Sare către tatăl său. ca un Phoebus mititel. jalnic. # E podoabă aurie? Sau e flacără de duh? Astfel el în neastîmpăr mişcă încă de copil. Fericiţi părinţii în extaz îşi cad în braţe. flutură panglici pe piept. Bucurii se întreceau să m-ameţească. Ni se pare-acum pierdut. dar pămîntul ca o coardă Îl azvîrle-n aer — la a treia săritură. temători. Căruia prin mădulare-i curg eterne melodii. sare el. zborul liber ţi-e oprit!" Iară tatăl îl vesteşte: „În pămînt zace puterea Ce te-nalţă. Astfel îl veţi auzi. Tu născuta în Creta? Pagina 445 Cuvînt. Se tînguie părinţii. Tu n-ai ascultat niciodată? . # Gol. de atingi pămîntul doar c-un deget. feciorul humei. ca un faun neanimalic. şi de la acesta-apoi spre mamă. Ce-mi văd ochii.

al Maiei. Demon prielnic şi veşnic să fie Tuturor hoţilor. </Note> Pagina 446 . Dar dîrz micuţul viclean Îşi scoate mîni şi picioare Mlădii. aripi desfăcînd îndrăzneţ. Greu apăsînd. fluturînd. şi-l lasă Unde dormea. ne cîntă. Ce stă mai presus de-adevăr. Despre fiul. ce Din silnicia păpuşei Iese. învelişul de purpură. ce bate din palme. Care folosul şi-l caută. eroica bogăţie A legendelor mari. dar tare. ce-o spui. de scutece. Prin eter. # Ca astfel în viu neastîmpăr.# N-ai auzit niciodată-n Ionia Şi niciodată-n Elada Divina. Prin solarul răsfăţ. curată.1 Cel gingaş. Nu se aseamănă Cu ceea ce draga minciună. Şi-ncins în mîndrele văluri De ceata. În lînă-nvălit. <Note> Aici şi în versurile următoare e vorba despre zeul Hermes. A paznicelor. strămoşeşti? # Tot ce astăzi Se mai petrece E numai jalnic ecou Al măreţelor zile străbune. Unui fluture-asemenea este. Povestea. Sugaci abia născut. ce veghează lipsite De orişice bănuială.

2.Face de toate Cu artă isteaţă. Pe Eros el îl învinge Cu piedici la trîntă. Noi simţim plăceri de lacrimi. Hefaistos. # Nimeni nu vă înţelege. . Toţi ascultă şi par viu mişcaţi. alt nume al lui Jupiter. Chiar lui Joe2. acelaşi cu Zeus din mitologia greacă. Zeii voştri. cu indicaţie în acest sens.) <titlu> Phorkias Ascultaţi iubitul sunet. Pînă la pauză. Auzindu-l întremate. ba chiar şi lui Ares El spada i-o scoate din teacă. (Din peşteră se aude o melodie limpede de coarde. lua-i-ar Fulgerul. În nimica au pierit. Vrem chitare mai profundă: De la inimă purceadă Ce în inimi vrea s-ajungă ! (Se retrage după stînci. zeu în mitologia latină. </Note> Pagina 447 Cînd se face zi în suflet. Arc şi săgeată furîndu-i lui Phoebus. ce v-au vrăjit. totul e însoţit de muzică vocală. Joe. fermecătoare. tatălui. care-l mîngîie El cingătoarea i-o ia. Zeiţei Kypris. al vulcanilor şi al faunilor. <Note> l. dacă de foc nu s-ar teme. Stăpînului mărilor. fiul lui Zeus şi al Herei.) <titlu> Corul Dacă la asemeni cîntec Te înclini mişcat de patimi. de-altădată. Iar lui Hefaistos1 agere cleşte. Şterpelmdu-i tridentul. zeu al focului pă-mîntesc. Fabule.

Elena. <titlu> Elena Dragostea e omenească. de-ar fi aşa mereu! <titlu> Corul Ani mai mulţi cu bucurie Adunatu-şi-au lumina În perechea cu copilul. Înaltul te rumpe. Pagina 448 <titlu> Faust Iubite băiat Nu prin înalt! Să nu se întîmple Oase şi tîmple Să-ţi sfarmi. Inimi saltă-n voi. lăsaţi-mă! Să sar. Cîteşitrei tot împreună. Noi găsim în pieptul nostru Ce în lume n-am găsi. copilărie. Cînd sunt trei dumnezeiască Ea devine. eu sunt al tău. Scumpe. şi de soi. prea scumpe! <titlu> Euphorion . în tact sărind. <titlu> Faust E-mplinit atuncea totul: Eşti a mea. mă prindeţi. Cînd. deplină! <titlu> Euphorion Să salt. O. Împreună cînd sunt doi. Bucurie dau. Faust. unirea lor. O. Euphorion în costumul descris mai sus.Soarele poate pieri.fiinţii. Un foc m-a încins. lăsaţi-mă! Un dor m-a cuprins S-ajung în văzduhuri. <titlu> Euphorion Cîntece. părinţii.

<titlu> Elena şi Faust De dragul părinţilor. Pune tu frîne La-ndemnuri nebune. dac-ar trece! Joaca nu-mi place. <titlu> Corul În curînd se dezleagă. soră cu soră. ce-i leagă.Nu vreau mai mult Pe tărîm să rămîn. Lăsaţi-mi buclele. (Şerpuind prin cor. tu atrage Frumoasele-n horă. Lăsaţi-mi veşmintele! <titlu> Elena Ia aminte. Durere îmi face. gîndeşte Al cui eşti tu! Cum ne răneşte De vreme ce sfarmi Ce frumos dobîndirăm. Şi ce uneşte. Lăsaţi-mi mîinile sprintene. pune! Podoabă în pace Fii ţării bătrîne! Pagina 449 <titlu> Euphorion Iată mă stăpînesc La-ndemn părintesc. Melodia-i pe plac? Mişcarea — ce-o fac? <titlu> Elena Da. Mi-e teamă. Nu vreau să ascult. Jucăuş. . el îl trage după sine la dans) Acestor fete — uşor Le voi da ocol. <titlu> Faust O. Pune-le.

Dorinţa la urmă Şi-a noastră va fi Să ne cuprindem. Tu ţinta ţi-ajungi.) Pagina 450 <titlu> Euphorion Atîtea uşoare Dragi căprioare! La joacă vă chem. . Umbră cu umbră. în horă. Cînd. <titlu> Corul De vrei să ne prinzi Nu te grăbi. <titlu> Elena şi Faust Ce răsfăţ! Şi vajnic iureş! De măsură nu-i speranţă. Noi ne-nclinăm. Voi ţinta şi dorul. către slăvi! Izbîndă uşoară Vrea să mă ceară. <titlu> Euphorion Din rarişti. dumbrăvi. Peste stînci. lucind din bucle. Cînd umbrele lor Cad pe pămînt.) <titlu> Corul Cînd braţele tale Dulce le mişti. Proaspăt vă-ndemn. dansînd şi cîntînd. Izbîndă mai grea Inima vrea. Şi inima noastră Ţi-o închinăm.(Euphorion si corul. Sunet ca de corn s-aude. Eu sunt vînătorul. Focul ţi-l işti Cînd gleznele tale Saltă în vînt. (Pauză.

ce s-a stins! <titlu> Euphorion (scuturîndu-se de ultimele flăcări) Vai. Te încrezi în braţ prea tare. Mă duc să le-ascult. pătrunde. Una doar. Bucurii îmi fac nebune. El şi-a prins-o în desiş. una cîte una) A fugit de noi şi prin hăţiş Se uita la noi chiorîş. sălbatică.) Vino după mine-n aer. De frunzare încins! Ce mi-e strîmtoarea? Slobodă-i boarea ! Vînturi în huiet. Departe le-aud.Peste văi. Te voi arde într-adins. Devenim în moarte caier! Prinde ţinta. (Urcă sărind tot mai sus pe stînci.) . Sărutînd gura de fată. Pagina 451 <titlu> Euphorion (aducînd înăuntru o tînără fată) Îmi aduc micuţa plină. Iureşul. Valuri în vuiet. Îmi arăt voinţa toată. Strîngînd sînul ce se-opune. Spre plăcerea mea deplină. Ţine-mă. cum m-ai cuprins. cine să-l lege? <titlu> Coretidele (revin grăbite. locul închis. <titlu> Fata Lasă-mă! Este putere Şi-n asemeni înveliş! Vrerea noastră e mai mare Decît pare. păduri. (Se preface în flăcări care pîlpîie spre înălţimi. nu s-a stins! Mă crezi poate la strîmtoare.

Izbîndă eu vreau pe pămînt! <titlu> Corul Cel ce în pace Dor de bătaie îşi face. în ţara cu laur Printre noi rămîi. Liberi. Rudă mării. rudă zării. Despărţit rămîne pe loc De orice noroc. Ştiu acuma unde sunt! Pe o insulă-pămînt. Pagina 453 Propriul sunge vărsînd pe pămînt. mere de aur. Aducă-le lupta dobîndă Tîlcul cel sfînt şi nepieritor! <titlu> Corul Cât de sus el a urcat! . unde struguri Se coc. Din primejdie-n alta trecînd. Albastre smochine? Ah.<titlu> Elena. Război e al nostru cuvînt. Luptătorilor tuturor. <titlu> Euphorion Voi pace visaţi peste toate? Viseze cine mai poate. <titlu> Euphorion Celor ce ţara-i născu. Faust şi Corul Vrei să semeni caprei negre? Ne e groază de cădere! Pagina 452 <titlu> Euphorion Tot mai sus pe detunate. Vreau să văd tot mai departe. Să aibi căpătâi. cutezători fără margini. <titlu> Corul N-ai vrea mai bine Prin văile line S-adaşti.

. acum. împreună. nu ca un prunc apărui. Departe. Pagina 454 <titlu> Elena şi Fausl De-abia ajuns în pragul vieţii Şi în prag de zi senină. ce nu mai apune. Nimic nu-ţi este A noastră poveste? Legătura noastră-i doar vis? <titlu> Euphorion N-auziţi tunînd pe mare? Văi răspund şi dealuri vaste. plină. în altă sferă De-ncercări. Port faptă. Să ieşiţi pe cîmp de luptă ! Se fac fetele-amazoane. durere. Frumoasa stea Tot mai departe. În oţel şi zale Ca de luptă îmbrăcat. nici ziduri aspre! Treaz în sine fiecare. Pruncul un erou ce luptă. <titlu> Euphorion Şanţuri. <titlu> Euphorion Nu. nu. Te doreşti grăbit. Cuceriţi să fiţi de nimeni. Deschide-se slavei un drum. Faţă dă oaste cu oaste. În arenă vin. departe. <titlu> Corul Sfînta poezie 'nalţe-se în tărie.Totuşi mic el nu ne pare. june) Cu oameni viteji. Cetăţuie de durată Un bărbat în piept îşi are. Nimic de ea Nu ne desparte. Departe de-aici! Acolo departe.

<titlu> Elena.6 <Note> . cel mort pare o figură cunoscută2. în sumbrul ţinut Singur nu mă lăsa! (Pauză.) <titlu> Corul (cîntare de jale)5 Singur nu ! Oriunde-ai fi! Te cunoaştem ni se pare. veşmintele îl poartă o clipă.) <titlu> Corul Ikarus! Ikarus1 Jale ! Ce jale ! (Un tînăr frumos se prăbuşeşte la picioarele părinţilor'.) <titlu> Elena şi Faust Bucuriei-i urmează Tortura cea grea. Mortal destin! <titlu> Euphorion Dar o pereche de aripi În larg se desface: Departe-ntr-acolo E zborul ce-mi place! Pagina 455 (S-azvîrle în văzduh. aureola3 se ridică la ceruri. capul său străluceşte lăsînd o dîră de lumină în urmă-i. <titlu> Elena. din plin. Orişicine o-nţelege. asemenea unei comete. <titlu> Euphorion (Glasul lui se aude din adînc4) Mamă. primejdii.Muşcă-n ţărnă chinul mare. veşmîntul şi lira rămîn pe loc. Fausl şi Corul Groază-n inimi se alege ! Moartea. dar trupescul dispare numaidecît. Faust şi Corul Răsfăţ. Iară moartea E o lege.ţi este ţie lege? <titlu> Euphorion Să privesc doar de departe? Vreau să am la toate parte.

A femeilor ardoare. în zborul său. Aluzie tot la poetul Byron. El scapă din labirintul cretan cu ajutorul unor aripi lipite cu ceară. Ai căzut pe neaşteptate! # Cine izbîndeşte însă? Ce-ntrebare-ntunecată. 5. 4. Şi te-ai învrăjbit sălbatic Cu moravuri şi cu lege. 6. Cu putere din străbuni. Euphorion este identificat cu poetul Byron. 3. Înflorind peste genuni. în această cîntare de jale. Te-a-nsoţit ca la un semn. Pizmuim destine rare: Cîntec şi-ndrăzneală fost-au Mari prin zile tulburi. Cînd în faţa sorţii crunte . Ochi aveai să vadă lumea. Simţ pentru orice îndemn. Năzuiai spre măreţie. aripile i se topesc şi el se prăbuşeşte în mare.l. personaj mitologic. Apropiindu-se. clare. </Note> Pagina 456 Cînd te furişezi din zi. Doar la urmă cumpănirea A dat faptei greutate. Aluzie la poetul Byron. prea tare de soare. Te urmăm în depărtare — Bocete noi nu rostim. Din adînc vorbeşte „sufletul" (umbra) lui Euphorion. Te-ai pierdut încă de tînăr. 2. născut pentru norocuri. Aureola reprezintă „geniul" lui Euphorion. fiu al lui Daedalos. # Ah. Anticii făceau deosebire între „spirit" şi „suflet". # Astfel te-a cuprins reţeaua Unde nu mai poţi alege. Ikarus.

(Pauză deplină. ce-i drept. cari în jos Pe celălalt tărîm l-ar duce. Ţine-l strîns! Zeiţa nu mai e. Muzica încetează. vieţii legămînt. S-a rupt al dragostei. nouă Nu mai staţi cu suflet mut: Căci pămîntul le mai naşte. Însă nimic să nu regreţi. (Veşmintele Elenei se schimbă în nori. şi înalţă-te: Te va purta-n eter.) <titlu> Phorkias (ia de jos îmbrăcămintea lui Euphorion. din toate ce ţi-a mai rămas. trupul ei dispare. îl împrejmuiesc pe Faust. Slujeşte-te De-asemenea favoare. Cu ce-a rămas.) <titlu> Phorkias (către Faust) Păstrează strîns. şi tot ce e vulgar Rămîne jos. Văpaia-a dispărut. îl ridică şi trec cu el pe sus. De colţuri şi de tiv Au şi început să tragă demoni. Talente nu pot dărui. mantaua şi lira. veşmîntul şi vălul ei rămîn în braţele lui Faust. vine în faţă. Veşmîntul însă e divin. Primeşte. mai stau încă o dat'. Cum prin vremi le-a mai născut. atîta timp cît vei dura.) <titlu> Elena S-adevereşte-un vechi cuvînt şi-asupra mea: Norocul şi frumseţea nu se prea unesc. ce-n braţe ai cuprins. Pagina 457 Cu jale-ti spun. Poţi consacra destui poeţi. înalţă exuviile1 şi vorbeşte) E noroc că le găsii. mamă şi băiat! (Îl îmbrăţişează pe Faust. Persephona. . Cuvîntul O meserie deveni. Veşmîntul nu-l lăsa.Sîngerează lumea toată! Dar cîntări cîntaţi voi. pe veci îţi spun un bun rămas. departe undeva de-aici. Ne-om revedea. La pieptul tău m-arunc. Le împrumut însă veşmîntul.

în şoaptă. (Pleacă. pe lîngă plopi.) <Note> l. fetelor! Scăparăm doar De vraja vechii tîrfe din Tessalia. Aceasta prea bine o ştim. În jos spre Hades! Căci regina se grăbi Cu mers adînc să plece. Mîndre-nsoţind pe cele asemenea. <titlu> Panthalis Un nume cine nu şi-a cîştigat. O vom Găsi la tronul cel de jos. Ce tulbură auzul-mintea şi mai rău. este al Stihiilor! împrăştiaţi-vă ! Eu la Regina mea mă duc. Cu Persephona vorbe schimbînd. oriunde. Persoane nu. Şi de beţia murmurată-a vorbelor. Exuviile — îmbrăcămintea celui mort. şi în tristeţe de duhuri. pe cîmp De-asfodele. fie Urmată de al slujnicelor pas. reginele. Timpul cupa ni-l petrecem? Ca liliecii scîncind.) <titlu> Toate Redate suntem luminii. persoana nu numai Un merit ne-o păstrează. <titlu> Corul Bine primite-s. cine Spre fapte nobile nu tinde. Pagina 459 . Talpa ei. Şi-n Hades ele în loc de frunte stau. întunecat. ci de-asemeni şi Fidelitatea. </Note> Pagina 457 <titlu> Panthalis Degrabă-acuma. Şi-n păşuni fără rod. suntem. Dar noi la o parte Adînc risipite.(S-aşază lîngă o columnă.

ce-i lipseşte El găseşte prin burdufe. cum din patimi. grabnic. <titlu> Altă parte a corului Noi. meandric. nu prea are grija slugii credincioase. Ne atingem moale linguşindu-ne sub chip de valuri. făcînd glume cu vreun faun. Liber părul să ne fluture-n văzduh prielnic verii. Podgoreanul harnic scoate îndoielnică ispravă. Tot mai jos. tunetele Noastre le-nmulţim. rnai ales de zeul-soare. de zeci de ori pe urmă. moaleş. Ascultăm cîntec de păsări. după rîuri Mari ne ţinem. Chiparoşi cu vârfuri zvelte prin privelişte înseamnă Cursul ţărmului şi apa oglindind de sus azurul. legînd mlădiţa. noi. El se roagă de toţi zeii. <titlu> O parte a corului Noi. Se-odihneşte sub frunzare. noi încunjurăm cu freamăt Dealul unde cu cîrcei pe pari se răsuceşte viţa. de două. Răcoros păstrate-n pivniţi ca în noapte de morminte. Împingîndu-se să strîngă din belşug şi să ciupească. mai vii lîngă pîraie. unde vă place. răspunsul nostru e răsunet. <titlu> A treia parte a corului Surioare. Bacchus. Cînd cîmpia. cînd livada. susurăm şi noi. prin urcioare sau vreo bute. Susur dacă-i. Iar de-i strigătul lui Pan. <titlu> A patra parte a corului Unduiţi. că ne cheamă depărtarea şi colina. tot mai adînc în valuri noi udăm. Pagina 460 Cînd cu sapa. trei. cu floare multă. Helios îndeosebi. Lung chemăm şi ispitim din rădăcini izvoarele vieţii În mlădiţe. cu hîrleţul. ca şi fluiere de trestii. Rod cînd cade. de-i tunet. cornul de struguri . Dar cînd zeii.În Hades dar nu ne întoarcem. Natura cea vie În veci ne cere. Vezi acolo toată ziua. Şi ca-n faţa zeilor s-apleacă toate-n jurul nostru. se adună un norod şi turme. Visu-i dă o jumătate de beţie. de-aceşti pereţi de stîncă. osteneală. şi ne-mpodobim cu foi. cînd grădina-n dosul casei. netezi cum ar fi oglinda. Cum noi pe ea. cînd tăind. în freamătul acestor tremurate mii de ramuri.

Astfel sfînta şi curata strugurilor bogăţie Îndrăzneţ este călcată şi strivită cu negrije. Cu picioarele de capră fauni vin şi făuniţe. <titlu> Faust (desprinzîndu-se din nor) În jos. Un nor se apropie. şi mişcare prin butuci de vie. Mustul nou să mi-l cuprindă. Şi răsună în ureche surle-acuma şi ţimbale. singurătăţi adinei privind. mirat. ramificându-se. plină burta. să comenteze în epilog spectacolul. încet de mine se desprinde-n văfuri norul alb. Silenus. Descind cu grijă-acum pe marginea acestui pisc. Spre răsărit se-ndreaptă în cutreier. zeul beţiei în mitologia greacă. zeu în mitologia greacă. coboară pe podişul din faţă.Şi-a umplut. 2. Freamăt e prin crame. Se spune că el l-ar fi hrănit pe Bacchus.. nu.) (Phorkias se ridică în faţă. (Cortina cade. uriaşă. Viaţă prinde. Coşuri scîrţîie şi sună vedre. unde aprig-liniştit trudea vierul. pentru ca. Aluzia se referă la măgarul lui Silenus. cu boare adiind. </Note> ACTUL IV Munţi înalţi. Şi alte forme ia. greu e capul. Căci deodată Dionysos1 din mistere se iveşte. Beatul se ia după cupă. cobilitele se Leagănă spre marea cadă-n care dăntuiesc flăcăii. . sub pasul meu. Se schimbă noru^ răsfirîndu-se. creste rigide.. el sporeşte doar tumultul. dar îşi leapădă coturnul. dinţate. strîns format. Vederea nu mă-nşală. Nu-i cruţat nimic! Copitele crăpate zdrobesc totul. atinge stâncile. şi se arată sub chipul lui Mefistofel.) <Note> l. Fără clipiri se ţine ochiul după el. se goleşte vechi burduful. Simţurile fac vîrtej şi groaznic ţiuie urechea. se-ncheagă iar. îşi ia masca şi vălul. udînd şi dînd căldură. Şi mă dezbrac de norul meu. Printre ei ţipînd sughiţe urecheatul lui Silenus2. ce m-a purtat domol Prin zilele senine peste ţări şi peste mări. Dionysos. Grijă are cîte unul. dacă va fi nevoie.

tot mai sus. Ca o frumseţe sufletească înteţeşte-se Suava-alcătuire. se iveşte. Fără de formă. <titlu> Mefistofel (serios) Cînd Domnul-Dumnezeu — nu ştiu de ce Ne-a surghiunit în cele mai adînci abisuri. Acolo. Dar se destramă. <titlu> Faust La îndeniînă-ţi stau legendele nebune. Închipuind iubirea aurorei în avînt.. ce era Străfundul iadului cîndva. vajnic. unde-arzînd lăuntric. îmi răcoreşte piept şi frunte. înălţîndu-se-n azur. adinei. Începi acuma iarăşi a le spune. Să te cobori în grozăvia-aceasta. Seamănă cu Juno. maiestosul. cu Elena. Mefistofel iese din ele. M-amăgeşte oare chip vrăjit Pagina 462 Uitat de mult. Alta urmează numaidecît. vai. Cu-nfăţişare de femeie. <titlu> Mefistofel Un mers ca ăsta n-a fost glumă. şovăind. 'ngrămădit. cu care se fac paşi de şapte poşte. 'nseninîndu-mă. aidoma Unei zeiţe. ce-ţi trecu prin minte. dinte lîngă dinte? Îmi ştiu ţinutul. De-abia-nţeleasa grabnica privire cea dintîi. . al tinereţii prime dar înalt?1 Comori din zorii inimii. pare de nea. Se-nalţă-acum încet şovăitoare. Cizmele aleargă grăbite mai departe. O cizmă năzdrăvană. Dar spune-mi. în soare strălucind. îmi izvorăsc. Cu sine duce tot ce-n mine-a fost şi e mai bun.întins acum pe perne moi. Răsfrînge viu al zilei trecătoare mare tîlc.. Leda. Mai strîns se-ncheagă. văd. Se odihneşte noru-n răsărit. O ceaţă gingaşă mă împresoară în fîşii. chipul dulce. Prin stîncărie. Un foc dădea pîrjol şi-n visuri. Ce-a strălucit apoi mai mult decît orice comori.

Abisul clocotea văpăi cărînd. ca înecaţi. grele. prin colţuri să tuşească. (Efes. Vădita taină de păstrat Numai tîrziu s-a revelat. trebui la urmă să pleznească Şi-acuma ai un adevăr în plisc: Ce-a fost străfund. Nevoie n-are de vîrtej nebun. jos. l2) <titlu> Faust Îmi este nobil muntele. fierbînd. E plină ţara de străine pietre. </Note> Pagina 463 Şi iadul se umfla de aburi de pucioasă Şi apăsarea a crescut peste măsură. Oricît de groasă. <titlu> Mefistofel Aceasta clar ca ziua ţi se pare. Altă părere cel ce-a fost de faţă are. Învăţătură iei. cu ciocanul stînci spărgînd. <Note> l. Nu-ntreb de ce-i aşa făcut. Natura. Toţi dracii începură ca-ntr-o baie De fum. Noi cei ce slugi acolo jos am fost În liberul văzduh găsirăm rost. Şi munte lîngă munte a-nşirat. . Abisuri. e astăzi pisc. Amintirea Margaretei. Ca să se bucure de ceva bun. din tot ce-am spus. Colinele c-o trăsătură blîndă Încet spre vale şi le-a domolit. Zvîrlea bucăţi de munte-n depărtare. piscuri a închipuit. Cînd Moloh2. Pămîntul şi l-a rotunjit curat. jos. şi mut.Noi ne găseam bătuţi de groaznica văpaie într-o poziţie amarnic neplăcută. Am fost de faţă cînd acolo. cînd şi-a pus temei. s-ajungă sus. 6. Că neteda întinsa scoarţă pămîntească. Să-ntorci ce-i.

Împărăţiile acestei lumi şi strălucirea lor. înţelege. după Matei capitolul 4. </Note> . 2. Aluzie la ispitirea lui Isus. în larguri nesfîrşite văzător. zeu străvechi din Canaan. <titlu> Faust E plin de interes s-ascult ce-ţi spune gura. <titlu> Mefistofel Natura fie. Moloh simbolizează iadul. silnicia. Şi nu se lasă tulburat într-ale sale. Suntem făcuţi pentru izbîndă — iată-ndemnul! Tumultul. înţelepciunea sa de mult o spune: Satan e pricina. cu putere. căruia i se jertfeau. (Matei. care atribuiau diavolului cutare stîncă sau cutare pod peste prăpăstii. pe cît se poate: Pe suprafaţa noastră nu-ţi plăcu nimic din toate? Tu ai cuprins. Aluzie la scrisoarea apostolului Pavel către Efeseni cap. Ispita nu te-a încercat.<Note> l. </Note> Pagina 464 Cine explică-asemenea putere De azvîrlire ca din praştie în zare? La astea filozoful nu se prea pricepe. 4)2 Dar neîndestulat cum eşti mereu. cum a fi! Ce-mi pasă! Destul că-n ea şi diavolul era acasă. şi nonsensul. l2. Norodul simplu. Ghiceşte! <Note> l. 2.l Nu izbuteşte nimeni să-i înfrunte. sau vreo plăcere? <titlu> Faust Ba da! Căci ceva mare mă atrase. Şi nici o minte nu găseşte cale. singur. spre-a diavolului punte. Moloh. Aluzie la numeroasele legende germane. ne dau semnul! Dar să-ţi vorbesc mai pe-nţeles. 6. Să văd cum diavolii privesc natura. copii. în Noul Testament. Şi-i o minune! Şi călători pornesc pe cîrjile credinţei Spre piatra dracului.

Livadă. În faţa verzilor pereţi o glie-catifea. precum se cere. deşi. Că-n felul său în tihnă se hrăneşte. Cu tîrg de varză. <titlu> Mefistofel Şi mi-aş clădi apoi. sfeclă. coperişe-nalte. Un grandios palat prin locuri de plăcere. Pagina 466 Să se înalţe raze. întinsuri şi colină Să se prefacă într-o splendidă grădină. să dea Havuzele sărind. M-aş bucura de zgomotosul vino-du-te. Măcelării cu mese. <titlu> Faust Acestea toate nu m-ar mulţumi. Suburbii să se-ntindă. nori să-nfrunte.. Că se cultivă chiar şi-nvaţă carte — Deşi îţi creşti numai rebeli. străzi mai late. . Şi cu străduţe-nguste. unde nu mai este poartă. Printre priviri necunoscute. pe ales. M-aş bucura să umblu în caleaşca. Poteci ca şnurul. Ospăţ făcînd de carne grasă. Te bucuri că poporul se-nmulţeşte. Căderi de apă printre stînci. umbre potrivite. C-un centru-n care cetăţenii îşi dau ghes. şi-am făcut-o. Să poţi lua înfăţişare mai aleasă. roi de muşte să încapă. Pe-aci te-ntîmpină oricînd desigur Putoare multă şi febrilă-activitate. cîmp. ceapă. prelungite.Pagina 465 <titlu> Mefistofel Dai din palme. parc-ar voi să stea. De-ntoarcerea prin vălmăşeala de furnici. Mi-aş dibui o capitală.. Apoi pieţe largi să fie. La urmă. Mînînd trăsura sau încălecînd Mereu în mijlocul mulţimilor aş fi Cinstit de sutele de mii.

Poţi tu să ştii pe om ce îşi doreşte? Fiinţa ta respingător amară Nu poate şti ce omului prieşte. <titlu> Mefistofel Şi astfel glorie ai vrea să dobîndeşti? Observ. <titlu> Mefistofel Se vor găsi însă poeţi să te slăvească. . cîtuşi de puţin! Rotundul pămîntesc Îmbie încă spaţiu mare pentru fapte. căci o dată pentru totdeauna Frumoasele le-nchipui la plural. La urmă aş clădi pentru frumoasele cucoane Comode şi intime pavilioane. Voi izbuti uluitoare-nfăptuiri. <titlu> Faust Domnie dobîndesc şi-n stăpînire mă ridic. Şi singur aş petrece-acolo-o veşnicie Cu dulci femei în sindrofie. strîns. Splendoarea ta în vorbă s-o cuprindă. Căci fapta-i totul. că de la eroine îmi soseşti. deplină? A fost desigur îndrăzneaţă şi sublimă. <titlu> Mefistofel După voinţa ta atunci să fie! Dar gărgăunii spuneţi-i. de-ar fi o mie. <titlu> Faust Rău şi modern! Sardanapal! <titlu> Mefistofel Pot ţinta năzuinţei să-ţi ghicesc. gloria nimic. clădindu-se ca turnul. Doar nu-ntr-acolo dorul ţi-aprindeai? <titlu> Faust O. nebunia să aprindă. zic. Prin nebunie. Femei.Şuvoaie mici ţîşnească-n amănunte. Pagina 467 <titlu> Faust La toate astea tu n-ai parte. <titlu> Faust Călătorea vederea mea pe marea-naltă: Şi apa se umfla. Tu care-n preajma lunii îmi pluteai. Putere simt spre-o hărnicie peste toate.

îngustează-i udele hotare. Şi-i cu putinţă! — Curgătoare. Domnia mării s-o alungi de pe limanul Luat în stăpînire. — aproape mă-nspăimîntă. născînd talazurile. Aceasta mi-e dorinţa. Talazul sta. <titlu> Mefistofel (ad spectatores) De loc nu-i nouă pentru mine vestea. Oricît de trufaşă ea s-ar mişca. O mică adîncime o atrage însă-n ea. Aş şti ce noimă are orice pas. De zeci de mii de ani cunosc acestea. dar priviri mi-am ascuţit. aţîţînd cu patimi sîngele înnebunit. Tumultul. că valul iară piere. fără scop. Să ia cu iureş ţărmul. apa dă năvală unde poate. Ne ia-n răspăr spiritul liber.) <titlu> Mefistofel . dezlănţuite se avîntă. curge-acoperind Ţinutul sterp. Aceasta-mi dete-amărăciuhe. Şi ispravă nu-i. Cutează duh aici pe sine să se-ntreacă. din partea dreaptă. creşte. Sterilă. Credeam că-i întîmplare. <titlu> Faust (continuînd cu pasiune) Tălăzuită. — îndeplineşte-o! (În depărtare. Aici mi-aş face-n gînd degrabă planul! Prilejuieşte-ţi tu plăcerea rară. Stihii ce. Orice colină ea mi-o ocoleşte. jos şi lat. Aici aş vrea să lupt. Pagina 467 Dar se retrage. O mică înălţime-n cale-i poate sta. întins. Mă dezoleaz-aceasta. Silind-o-n sine să se tragă tot mai tare. precum este. zămislind sterilitate. Se umflă. apoi se-ntoarse de pe locul Ce cucerise. miasme-mprăştiind. să văd stihia cum s-apleacă. care preţuieşte Tot ce aieve drepturi poate fi numit. cum răsfăţul. în spatele spectatorilor s-aud tobe şi muzică războinică. părăsindu-şi ţinta. Dar vine ceasul şi talazul îşi repetă jocul. rînduri.Dar mai slăbi. Şi valul stăpîneşte-nsufleţit ca de-o putere.

Unde cel mare cu cel mic se luptă. Răspunde tu. Cînd noi. cetate cu cetate. se cere Să fie ascultat fără-ntrebare. de nu e anarhie într-o ţară. Dar ceea ce el vrea. glumind. Unde se-alungă fraţii şi s-omoară. O lume-ntreagă-avea la îndemînă. călătorind. <titlu> Faust Să mă scuteşti de ghicitori. încearcă-ţi tu. Aşa rămîne el înalt. acum. De grele griji e împăratul frămîntat. . prin har. Credea că-i de dorit să fie-aşa! <titlu> Faust Mare greşeală. se va face Şi lumea toată cade-n admirare. Din plin a tot gustat Şi-mpărăţia s-a cam destrămat. să prinzi prielnică o clipă. Pieptul îi. ce-i fi voind? Pagina 469 <titlu> Mefistofel Nimic nu îmi rămase-ascuns. <titlu> Mefistofel Război sau pace! E cuminte osteneala De a porni. Prilejul ţi se dă. Cel ce porunceşte va cată O fericire în poruncă să găsească. Unde război îşi fac oraşele. l-am desfătat. — Auzi tu tobele departe? <titlu> Faust Iarăşi război! Iarăşi năpasta! Cumintelui nu-i place asta. <titlu> Mefistofel Nu este el aşa. Şi bogăţie falsă i-am trecut în mînă. Plăcerile oricum te fac vulgar. norocul. ca omul: Credea că pot să facă treabă bună Domnia şi cu desfătarea împreună. Şi breslele cu nobilimea ţin gîlceavă.Mi-ar fi uşor. Dar îi plăcu să judece greşit. cum sunt acestea. Pe scurt explică-te. De tînăr hărăzit îi fuse tronul. Ce el fidelului supus şopteşte. este plin de-naltă vrere. Ce-ţi mai aştepţi sorocul? La pîndă stai.

şi ei o binecuvîntau. Şi-acuma împăratul. Ei burta plină şi-o chiverniseau. Chiar cel mai mic — deplin din cale-afară. La urmă cei mai buni se saturară. era deschis şi bun. În faţa porţilor pierdut e călătorul. organizaţie administrativă. Capitlu. Nou împărat s-alegem. <Note> l. Şi fiecare mare se visa. bisericească. şi-ar da otravă. Cei vrednici cu puteri se ridicară Spunînd: „Să fie domn cel ce va facerînduială. la catolici. Nimeni n-avea. Mai mult ca alţii la isprăvi participau. Răscoala se-nteţea. Apoi se răsturnară peste cap. Că împăratul nici nu poate. Chiar şi-n biserici a pătruns omorul. înseamnă să te aperi. <titlu> Mefistofel Erau popi într-adevăr. Se trage-aici cu oastea. Pagina 471 . de se-ntîhiesc. <titlu> Mefistofel Şi voie-a face stările de-ocară. pentru bătălie. s-asigure-ntr-o lume Creată proaspăt bunăstarea-anume." <titlu> Faust Ideea sună cam popeşte.Vlădicul cu capitlull şi cu a sa comunitate. — Iată! <titlu> Faust Şi trebile mergeau. Şi pacea cu dreptatea s-o căsătorească. </Note> Cutează fiecare azi mai mult ca altădată. căruia-i făcurăm bucurie. să însufleţească Împărăţia iar. nici nu vrea. <titlu> Faust Îmi pare rău de el. şi şchiopătau să cadă. Căci a trăi. Să-l liberăm din trecătoareâ-ngustă. Şi unde doi. <titlu> Mefistofel Vino să dăm speranţe celui încă viu. rea. grămadă.

Într-astfel mareşalul fi-va-acoperit. De va avea noroc. dar cum. Cîştigă tu acum şi-o bătălie! <titlu> Mefistofel Chiar dimpotrivă. izbînda lui va fi deplină. străvechi puteri de munte. Neajunsuri de război am presimţit. De astă dat' generalisim eşti chiar tu. unde nimica nu pricep. oricum. Vezi? Ne-alăturarăm noi. Tu-ngenunchezi. să-ncep A porunci.Scăpat o dată. Pagina 472 <titlu> Mefistofel Statul major purta-va toată grija. Ca Sfarmă-Piatră. e bine-aleasă. Strîmbă-Lemne. tu ai s-o cîştigi acu. Desigur zarurile vor cădea. <titlu> Faust Multe isprăvi îţi numeri cu mîndrie. spre-a birui în bătălie! Gîndeşte-te la urmărita ţintă. primind spre stăpînire Feudul unui ţărm făr' de hotare. <titlu> Faust Înaltă cinste îmi urezi. nu ştiu. iscodind aşezarea oastei în vale. fi-va pentru mii de ori. De-aceea eu consiliul de război Mai dinainte l-am alcătuit Din vechi. avea-va şi vasali de-aşijderea. Bine de cel ce poate să-i îndemne.) <titlu> Mefistofel Poziţia. <titlu> Faust Ce văd acolo-atît de straşnic înarmat? Norod muntean ai aţîţat? <titlu> Mefistofel . (Coboară amîndoi pe clina din mijloc. şi aşa să fie! Dacă-mpăratului noi îi păstrăm După dorinţă tron şi tară. De jos răsună tobe şi muzică războinică. <titlu> Faust Dar ce-ar mai fi de aşteptat aici? Înşelăciune ! Amăgire goală ! Aiurezi? <titlu> Mefistofel O cursă de război.

23. Şi drumuri veţi avea-mpreună potrivite. </Note> Pagina 473 <titlu> Strînge-tot (cu înfăţişare bărbătească. sunt o bucurie. <Note> l. alegorici. bogat îmbrăcat) Aşa isprăvi sunt toate numai pozne. bine înarmat. 8)1 # Iată-i că vin vlăjganii mei! Îi vezi de vîrste foarte felurite. (Coboară toţi mai adînc. cartea Samuil. cum îmi sunt. uşor înarmat. Aluzie la un text biblic. (Ad spectatores.O. de-o ia la goană. II. II. <titlu>Războilă (tînăr. De păr îl prind şi-l trag de-a dura. toate cele. 8. 23. (Apar cei trei puternici) (Sam. nu! Din toate acele zdrenţe Eu am ales doar chintesenţe. Şi-ti pierzi doar zilele cu ele. Şi.) # Azi gulerul de cavaler şi zaua Oricărui băieţaş îi place. Tovărăşie bună între ei vor face.) . calicii. bine înarmat. iară uniformă) Cu asta însă mult n-ai cîştigat. pestriţ.uită-n ochi. Neînsemnat e restul. îmbrăcat) Cînd unul mi se. ia seamă. Fă loc să stăpînească vîrstnicul voinic Şi nimeni n-o să-ţi ia nimic. <titlu> Tine-strîns (vîrstnic. Cu pumnul am să-i umplu gura. dar mult mai bine să păstrezi. Prădarea. Bine-i să iei. jaful. Şi-n felurite haine şi armuri. Un mare bun ce grabnic se destramă! În freamătul vieţii el se face tot mai mic. Iar pe-un fricos.

aici duşmanii îşi vor frînge . Că ne-am retras în valea mai ferită. La soare prin fîşii de neguri.<titlu> Regiune muntoasă (De jos s-aud tobe şi muzică de război. orice gînd. <titlu> Generalisimul Priveşte-aici. joasă. Imagine îţi faci despre puterea masei. Şi lăncile lucesc. Nouă prielnică. dar nu pentru-un duşman înaintînd. războinic. <titlu> Generalisimul Aici pe cîmpul din mijloc. Ea va răzbi-n duşman oricît de tare. întins.) <titlu> Generalisimul Ideea-mi pare încă bine cumpănită. Păzeşte trecătoarea şi strîmtoarea. rupte. pieptul pot fi puse la-ncercare. Oştirea-ntreagă chibzuit îngrămădită. Va fi înverşunată apărarea. Se zbate-n sine-ntunecat pătratul. Falanga are-ncredere să lupte. Asemeni oaste face singură cît două. stăpîne. pe stăpîn şi slugă. Generalisimul. Retragerea ce seamănă c-o fugă. dar uşor nu-i de luat. <titlu> Împăratul Privire de ansamblu am întîia oară. împăratul. Se-nalţă cortul împăratului. sclipind în aer. către flancul drept. <titlu> Împăratul Nu îmi rămîne alta decît să laud tare. cum şi-ar dori. Cu miile s-aprind spre faptă mare. Teren. <titlu> Generalisimul Din stânga nu am nici o veste. <titlu> Împăratul Ne cam mîhneşte. Pietrosul tanc. Nădăjduiesc c-alegerea să fie norocoasă. Trabanţi. Aicea braţul. Pe jumătate noi suntem ascunşi pe-un plan unduitor. Desigur cavaleria nu se încumetă pe-asemenea pripor. lucind acum de arme. Prevăd. Pagina 474 Nu-i prea piezişă clina.

nici datoria. <Note> l. Cei ce puterile-mi răpeau pe furişate. Cu toţii înţeleşi să se răscoale împotriva mea. O ceată mică credincioasă. <titlu> Generalisimul Iscoadă credincioasă ne soseşte. iureş ca să dea. sau văr şi frate.Neaşteptat puterile în sînge. ce ţi se-ncbină. arta Şi meşteşugul ca pe strună. Dar nu aducem veste bună. Şi pare-a tremura de oboseală. Dar toţi îşi scuză şovăirea Cu fierberea primejdioasă. Şi curge-n urmă. Coboară-n grabă de pe stînci c-o veste. Mulţimea şovăie. viclene rubedenii. stângă. să jăfuiaseă-mpărăţia. Nu vă gîndiţi că un incendiu vecin Vă mistuie şi vouă bogăţia. nehotărîtă parcă. onoarea nu. Şi pe drumuri hotărîte . De-a iscodi în dreapta. </Note> Pagina 475 Ca. Dar deodată se iveşte Noul împărat cu fală. <titlu> Generalisimul Altă iscoadă vine-aproape cu sfială. iată sfatul Ce egoismu-l dă. Prin pătrat se înţelege falanga romană. Cei ce-mi ziceau unchiaş. <titlu> Întîia iscoadă Ne-a izbîndit. isteaţă. <titlu> A doua iscoadă La-nceput ni se păruse Că domneşte zăpăceală. <titlu> Împăratul Acolo-i văd venind. <titlu> Împăratul Să te păstrezi pe tine. învrăjbiţi. Mai sunt cinstiţi.

sub temeliile pădurii.Pagina 476 Merg acum ostaşii noi. Au îndrăgit înaltul munte. Desfăcînd steagul minciunii. simt că eu sunt împărat. Pecetluit eu mă simţii de libertate În foc cînd m-am văzut om nou. stîncăria. <titlu> Împăratul Un împărat potrivnic se ridică. Dar inima visa turnire. ce de mult au părăsit cîmpia. Ele lucrează-adînc. Îndemn dădeaţi la simplă joacă. Focul (vezi actul I). (Crainicii sunt pregătiţi pentru provocarea contra împăratului. şi măreţie.) <titlu> Faust Venim şi noi. Iluzie era. . dar mare. De mult prin fapte-aş străluci ca un erou. Cei trei puternici înarmaţi şi îmbrăcaţi ca mai înainte. Faust în zale. vitejeşte. Şi dacă nu mă sfătuiaţi să las războiul. Cumplit mă atacase elementul. Ca şi turmele de oi. Triumfuri. Tu ştii că sunt iscoditori munteni. Cei ce citesc scripturile naturii. mă cutremurai. Astăzi cu har mai 'nalt le-am îmbrăcat. nădăjduim neocărîţi. Prevăzători ne-am dovedit şi nelipsiţi. <Note> l. Într-astfel. Pe la serbări. Voi împlini acum. coiful pe jumătate închis. </Note> Pagina 477 Unică grijă au de-a născoci vreo noutate. În suflul nobil al miresmelor bogate. Căci duhuri. glorie visînd. oricît de strălucite. ce păcătos lăsai. Doar ca ostaş mă îmbrăcam în zale. Simţeam primejdia că îmi lipseşte. Amestecînd stihii prin labirinte aparente.

Binevenit ne este însă omul brav Ce vine-ntr-ajutor şi larg deschide poarta. Dar fă-mă. ce se-ntîmplă. să pricep. se-ncinse focul. Cumplit îi fîlfîia. Surcelele s-aprinseră. Sunt mari puterile Sălăşluite-n munte. Şi lemnele de rug erau în juru-i aşezate. <Note> l. Necromant-vrăjitor. <titlu> Împăratul La sărbători. libera natură. Modelarea cristalelor este atribuită aci unor duhuri care ar lucra în munte. transparente. cînd oaspeţii ni-i salutăm. </Note> Pagina 478 Cuprinsul. Ele clădesc figuri vîrtoase. pe care „maiestatea sa" l-a scăpat la Roma de la moartea pe rug. <titlu> Împăratul Am auzit şi pe cuvînt te cred. cu pucioasă-amestecate: Nici om. Pe urmă în cristal şi-n veşnica-i tăcere Ele zăresc ce-n lume sus se-ntîmplă. Cu smoală. Iar pe noi ne-a-nsărcinat Să-ţi stăm într-ajutor. Ce vin senini. Ţi-e slugă credincioasă şi cinstită. Faust îi aduce aminte împăratului de vrăjitorul. sabinul. Şi iscodeşte steaua şi-adîncimile cu zel Doar pentru tine.Cu diafane degete. nici Dumnezeu. îţi rămîne-ndatorat. era obişnuită printre magicieni. . în jur. destinul. Mereu el poartă grijă drumurilor tale. spaţiul sălilor să-l îngusteze. Din ora-aceca el pe sine s-a uitat. Credinţa că în cristale se pot vedea întîmplări. Era la Roma. ce în materie se-mplîntă. Ne bucură-a vedea cum toţi se îmbulzesc. <titlu> Faust Cel necromant2 din Nursia. dar a putut o maiestate. depărtate sau viitoare. Prostia popilor neîncetat o-njură. nici drac nu mai Puteau s-ajute. alături să se desfăteze. 2.

preţuire. Bărbatul e bărbat! Cel ce doreşte sus pe tron să stea Să fie însuşi vrednic de-o aseme nea onoare.Cînd ceasul dimineţii stăpîneşte îndoielnic. Şi sprinten sare-n ceafa celui ce-a cădea. Pagina 479 Nobila nostră solie Numai rîs a provocat: „Ca ecoul într-o vale V-a pierit scump împărat. Conducător al oastei. dacă el se-ntramă. <titlu> împăratul Aşa-i mînia mea. această mînă Se trage hotărîtă de pe spada la-ndemînă. Abate lovitura. În cumpănă avînd deasupra soarta. cînd atîtea mii de oameni Purced să lupte pentru mine sau potriva mea. Şi capu-n scaun pentru talpă l-aş schimba ! <titlu> Soli (se-ntorc) Nici o cinste. Nu-i coifu-mpodobit cu creastă şi cu pene? El fruntea apără. spre-a-ndeplini măreţe fapte. Căci el ridicăr scutul. Aşa mi l-aş trata. Ceia nu ne-au arătat. Basmul spune: — A fost odat'!" <titlu> Faust . mare ca nici unul. capului o apărare. ce-mpotrivă mi s-a ridicat. Ce-ar face fără cap aceste mădulare? Cînd aţipeşte-acela. lovitură dă la creştet. Cînd de el se pomeneşte. Cinsteşte clipa. <titlu> Faust Oricum. Şi spada îşi cunoaşte datoria vitejească. Şi braţul ştie dreptul să şi-l folosească. Ce însăşi se "numeşte domn şi împărat. În clipa mare însă-aici. Fantoma. Piciorul vrednic parte la izbîndă ia. Să-ţi pui în joc chiar capul nu e bine. În ţara morţii fie-mpins cu pumnul. cine le mai'pune în mişcare? Se-ntramă grabnic ele. ce vitejia întreţine.

<titlu> Faust Îngăduie ăstui erou mai sprinten. S-arate ce puteri o fi avînd. Duşmanii cad. ce tocmai suie.) <titlu> Războilă (vine în faţă) Obrazul cine mi-l arată. şi-apoi pe fugă o să-i puie. S-apropie duşmanul. Să-ntîmpine duşmanul cu tărie. ca şi mine de turbaţi.) <titlu> Generalisimul Falanga să pornească-acum după acesta. Colo spre dreapta rîndul lor se clatină. De-ai noştri scuturat în prăfărie. În faţa vajnicei juneţi va da-napoi Un pas. <titlu> Strînge-tot .Fideli. <titlu> împăratul Renunţă împăratul la comandă. oastea ta aşteaptă. claie-grămadă. Să se înlănţuie cu alţii-n rînd. <titlu> Generalisimul Aripa dreaptă să se pună în mişcare! Stînga vrăjmaşului. Printre ai tăi să dea din pinten. Pagina 480 Iar spatele de mi-l întoarce cineva Numaidecît i-atîrnă capu-n jos. Şi dac-ostaşn tăi atunci lovesc Cu ghioaga. În propriul sînge înecaţi. (Arată spre dreapta.) În mîna ta eu pun îndatorirea toată. Momentul e prielnic. (Către generalisim. <titlu> Faust (arătînd spre cel din mijloc) Urmeze-atunci şi-acesta. sus şi jos. Vijelios răpeşte toate-n calea lui. cei buni îţi stau alături. (Pleacă. cum îi spui. şi-l mai vede Numai cu fălcile zdrobite. — După dorinţa lor cea dreaptă Dă ordin de atac.

Şi nu cruţă. i se alătură cu linguşire) Nevăstică nu-i prea sunt. De-a cuceri îngusta trecătoare spre înalt. în seamă Şi pe acesta. Îngăduit e totul. eu în frunte! <titlu> Prinde-pradă (vivandieră. <titlu> Faust (face un semn spre stînga) Mai bagă. Şi rod culegem ca-n poveste. cînd răpeşte.) Pagina 481 <titlu> Generalisimul La flancul stîng era de prevăzut Că dreapta lor încearcă marele asalt. Unde eu sunt. Cei tari să se-ntărească înc-un pic. cetele vor'nainta. (Pleacă. Şi bogăţiile din cort să-i ia.) <titlu> Mefistofel (coborînd de pe înălţime) Priviţi acum acolo-n fund. E asigurată stăpînirea pe deplin. . cînd cuprinde. Şi nu despică Nici trăsnetul tărîmul ce în mînă ţin. De după stînci. <titlu> Ţine-strîns (vine în faţă) Să n-aveţi grijă pentru aripa din stînga. rogu-te. figuri robuste. Falanga mişcă.(vine în faţă) Viteze. spadă. De setea prăzii fi-vor însoţite. scuturi. Şi toate-o ţintă vor avea: Pe potrivnic să-l înfrunte. Ostaşi apar de pretutindeni Să-nchidă căile înguste. căci nu strică-ntru nimic. Cu coifuri. de se prinde! (Amîndoi pleacă. Ne vom împotrivi avîntului turbat. Mîndra-i cruntă. zale. Însă el ibovnic mi-este.

de-a-n picioare sau călare. izbind. Pădure.) De unde vin. (Tare. Un vechi popor e-aicea gata. cuprinşi de-ndemn. şi cavaleri. Şi am golit atîtea săli. În felul său lucrînd în grabă. Cum se ciocnesc cu sunete de tinichea. şi regi Acum armurile sunt goale căsulii de melci. De astă dată fac efect. Medievale-n faţă ne-au ieşit. Pagina 482 Cu ele cîte duhuri s-au gătit. Nu e firesc ce se petrece.) <titlu> Faust S-a-ntunecat în faţă orizontul. <titlu> Mefistofel Se ţine flancul drept puternic. (încet către ştiutori. timpul nu-l pierdui. Fuseseră-mpăraţi. (Răsunet grozav de trîmbiţi. Mai flutură cîte-o fîşie pe cotor de steag. de sus. să nu-ntrebaţi. Ici-colo doar clipeşte tainic Cîte-o răsfrîngere. unde armuri Stăteau în rînduri. stînci şi atmosferă. <titlu> Faust . Parcă stăpîni încă pămîntului. Văd înălţîndu-se-n grămadă Pe Războilă.Un zid făcînd. în oastea duşmană vădită şovăire.) Şi auziţi cum furia îi ia. Desigur. uriaşul sprinten. De spiriduşi popor select. Întregul cer s-amestecă în toate. <titlu> împăratul întîi văzui un braţ. Acum s-agită o duzină. S-amestecă în cearta nouă ceata. însîngerate Arme lucesc pe-ntinsul plainic. Un aer proaspăt aşteptînd din larg. Pentru atac aşteaptă semn.

mijlocii. <titlu> împăratul Dar spune-mi: cui vom fi îndatoraţi. 2.2 Năluca-i stranie din cale-afară. </Note> Pagina 484 . Care ursita ta în grija sa o are. Ca în oglinzi din cele clare Răsfrînte-apar vedenii rare: Oraşe se ivesc pe-o clipă în eter. fata morgana. cărora superstiţioşii le dădeau di verse nume. Răsfrînte chipuri în oglinzi de cer. Îngrijorări în el şi-acum mai naşte. Reflex al dioscurilor de altădată. C-asupra nostră s-a-ndreptat natura. La înălţimi de aer. Pagina 483 Ce prin Sicilia s-arată?1 Acolo în amiază plină. Şi-n grija ei şi-a întrecut măsura? <titlu> Mefistofel încape vorbă? Meşterului mare. Ameninţarea. stăpîne. Descărcări electrice.N-ai auzit de dîre de lumină. ce te paşte. E vorba de fenomenul optic. Ele-şi adună-aici puterea înc-o dată. <titlu> Faust Să ierţi. Recunoştinţa lui vrea să te scape. Pe cari corăbien jurară mii şi sute. Chiar dacă el ar fi să piară. Grădini se-nalţă şi coboară. <titlu> împăratul Ciudat e totul! Lănci departe Se văd în zare fulgerînd. astea-s urma Unor naturi şi spirite pierdute. Pe lucii suliţi în falanga noastră Mărunte flăcări scînteie jucînd. <Note> l.

Să se măsoare c-un autentic vultur? <titlu> împăratul În cercuri largi îşi dau Acum ocol. Dar o plăcere. Pagina 485 Cu smocuri smulse. prăbuşit. steag căzut. dispare. cu mirare. . ce sus văzurăm.<titlu> Împăratul Poporul jubila. Şi am găsit că nimerit ar fi să dăruim O adiere. purtîndu-mă în maie pompa. <titlu> împăratul Un vultur prin tării pluteşte. <titlu> împăratul Precum ai tîlcuit. Şi tîlcul i-l vădeşte firea. Cu leonina-i coadă. bărbii albe. Gîtlej şi piept să-şi sfîşie-ntr-o clipă. aer proaspăt. Cum poate el de sine într-atît să uite. Întoarce-ţi doar în sus privirea: Maistrul pare să trimită-un semn. <titlu> Faust Şi iată cum zbîrlit grifonul. Peste pădure. paguba şi-o arc. cînd în spate. acuma să mă bucur oare De urmarea unei bune fapte? <titlu> Faust O inimoasă binefacere din plin rodeşte. dar iată cum în pripă Unul asupra celuilalt s-azvîrle. aşa să fie! Accept. <titlu> Mefistofel (spre dreapta) Lovituri des repetate Cînd în faţă. le-am stricat încalţe. N-am dobîndit la popi favoare. <titlu> Faust Din semne tîlc aleg şi scutur: Grifonul e o fabuloasă fiară. ocazie atît de rară. Şi după ani. Eram cine eram. Şi un grifon ameninţîndu-l păsăreşte.

O. Ca-n furtună val şi unde Scapără spadă de spadă În sălbatica grămadă. sfîrşit! înşelătoare Fost-a arta voastră mare ! (Pauză. Nu văd pietre aruncate. Mi-aduc solie la ureche? Mă tem că veştile sunt rele. Biruinţa-a fi a noastră! <titlu> Împăratul (spre stînga către Faust) Vezi. <titlu> Faust . Ca un trăsnet dă spre dreapta Şi în locul slab pătrunde. Vin cu cernitele vîntrele Spre noi din focul bătăliei. <titlu> Mefistofel (către corbi) Mai croncăniţi ca altădat'? Nu pier cei ocrotiţi de voi. acolo nu e bine. Iată cum falanga noastră Vîrful ager îşi îndreaptă. Stînci. Se înghesuie spre dreapta. încurcîndu-se în luptă.Pe duşmanul nost' l-aşteaptă. Aripa în două ruptă. <titlu> împăratul Culoare au ca a soliei. sunt ocupate. Rîndul nostru nu se ţine. pereche. Vin duşmanii cu duiumul Apucînd acum spre drumul Ce pătrunde-n trecătoare.) Pagina 486 <titlu> Mefistofel Îmi vin şi corbii mei. Iar mai sus sunt părăsite. Căci sfatul vostru-i bun de-urmat. Cu duşmani luaţi din coastă. mai jos.

Dac-ar lua acum şi pasul. iată-mă. Soli siguri am pentru tot locul. şi-am poruncit. Şi bătăliei nu-i pot da vreo-ntorsătură. Se-ntorc din ţări îndepărtate La cuibul unde li-i prăsila. Mi-ai pricinuit tot timpul doar mîhnire. (Către Mefistofel. de-or veni.(către împărat) Ştiu porumbei. Pagina 487 <titlu> Mefistofel Curaj! Mai este poate o ieşire. <titlu> Generalisimul (care a sosit între timp) Cu aceştia te-ai unit. nu-i nimerit. Au început-o ei. ce duşi cu sila. Cu groază văd. Mai altfel sunt aceştia doi: Poşta porumbilor slujeşte pacea. Căci am intrat în joc ca orbii. <titlu> Mefistofel S-anunţă. în reţea. A corbilor cerută-i de război. De obicei nevoia-i mare la sfîrşit. Poruncă daţi. <titlu> împăratul La urmă. Pierdută e şi ultima colină. ei s-o sfîrşească amîndoi. Îţi dau toiagul înapoi. Voi m-aţi atras în cursă. sunt strîns în ea.) Toiagul să-ti confer. datornic. <titlu> împăratul Păstrează-l pînă-n ceasuri bune. . Nu face vraja un noroc statornic. Beleaua-ar fi deplină. cum vedeţi. nefastă O încolţire de năpastă În preajma stîncii cu eroi. Răbdare! Are-ntorsături norocul. Mă înfior de muşteriul scîrnav Şi de intimitatea lui cu corbii. tot înşelat.

Prin multe locuri. pe colo. Însă dă ordine. Mai multe-apoi. Treptat s-azvîrle-apoi în vale. Mi-e groază mie însumi de sălbaticul noian. Şi orişicine jură că aceasta-i existenţa. Se-nmoaie-acum triumful lor. negri veri.Nu-mi pari bărbatul potrivit. ştiu ele De existenţă să despartă aparenţa. <titlu> Faust Ce-i de făcut? Pagina 488 <titlu> Mefistofel Ce s-a făcut! Voi. <titlu> Mefistofel întîmpinat astfel. Salutaţi undinele. Prin meşteşuguri femeieşti. <titlu> Faust Un rîu deplin puternic se revarsă. Ţîşneşte-nfiripîndu-se cîte-un izvor.) <titlu> Faust Neapărat că negri noştri corbi S-au linguşit stăruitori pe lingă zînele de apă. . Rugaţi-le din apa de nălucă să ne dea. care niciodat' n-adapă. ocrotească-mi-l toiagul. Avea pe el un semn. Pe un podiş întins să cadă. Şi-nspumegat dă vuiete în cale.1 (Pauză. prin stîncăria arsă. viteze? Puternic valul năvăleşte să reteze. şi cată-a ne scăpa! Întîmple-se orice s-a întîmpla ! (Intră în cort cu generalisimul. În arc un fluviu face o cascadă. e încurcat Chiar cel mai îndrăzneţ căţărător. C-a şi 'nceput să picure pe ici.) <titlu> Mefistofel Oh. acuma veţi zbura La iezerul cel mare. o cruce. Ce-ajută-mpotriviri eroice. Nouă folos nu ne-ar aduce. timpul.

flecărind de toate. De n-or voi. (Corbii s-au întors. Pe mine. e minunat. în legătură cu problema „existenţei" şi a „aparenţei". Unde piticii fără oboseală Metalu-l bat pe nicovală. plesnind. De zor veţi merge la făurărie. veţi porunci. Un foc cum gîndul îl socoate Arzînd. Rătăcitoare flăcări pretutindeni. Cum toate vin. vezi. Mai trebuie doar sunete de speriat. Numai vederea omului se lasă înşelată. Ei cad luaţi de pe picioare. să se-ntreacă. Lumini apoi.<Note> l. mă desfătează cazul năzdrăvan. două.) <titlu> Mefistofel Desfăşuraţi vrăjmaşilor întunecimi vîrtoase ! Ca pas şi drum să-şi dibuiască. (Corbii pleacă. Să vă rugaţi întîi. Şi cred nerozii că se-neacă. Le vezi în orice nopţi de vară. Şi cereţi. cum doar se poate. Aluzie ironică la numeroasele discuţii filozofice din timpul lui Goethe. </Note> Pagina 489 <titlu> Mefistofel Nimic nu-ntrezăresc din nălucirile de apă. Şi stele. va trebui. <Note> . ca să-i orbească. În timp ce sforăie pe loc uscat de tot. Acum e pretutindeni zăpăceală. ce ţîşnesc prin rouă. De-acestea nu se văd cu una. Căderea stelelor sub zare. Bătaia vîlvelor2 în depărtare. Însă aduceţi-mi ce caut. Şi fug caraghioşi cu gesturi de înot.) Domnului1 meu am să vă laud. Dar fulgerare prin frunzare. se-ntîmplă întocmai.

Se simt la aer întărite. La toate marile serbări drăceşti Efectul cel mai bun. Reînnoiesc de zor eterna ceartă Şi tari ca moştenitul lor păcat Se dovedesc mereu de ne-mpăcat. bogăţie strînsă la un loc. Ca în suave timpuri de demult. (Tumult războinic în orchestră. dac-ascult. mai straşnic. cum bănuieşti. Răsună a război de zale. Prinde-pradă. 2. ce nu iartă. care se preface treptat în cîntece militare mai senine. Răsună a mînie. din cripte. De sus vin zvonuri seci încoace Din găunoasa lor găoace.) <titlu> Cortul Contra-împăratului (Tron. Şi colcăie în vale vajnic. <titlu> Strînge-tot Nu zboară corb mai repede ca noi. E vorba de Lucifer. panic. Şi platoşe şi viziere. <titlu> Mefistofel Nu-i nimeni să-i mai poată înfrîna. Îl are ura între fraţi. Strînge-tot. </Note> Pagina 490 <titlu> Faust Armurile din săli. ce comori-minuni grămadă zac! .l. Pagina 491 <titlu> Prinde-pradă O. Şi uneori tăios satanic.) <titlu> Prinde-pradă Noi suntem totuşi cei dinţii aici. În chip de guelfi şi gibelini. „Se bat vîlvele" — fulgere mute (expresie populară romî nească folosită în unele regiuni ale ţării). Străbate vuietul în lung şi-n lat.

vai! Povara Îmi rupe oasele din şale.) <titlu> Strînge-tot Ei. Las' vechiturile la locul lor. Ţi-o pun eu bine de-a-n spinare. Şi ia mai bine-această ladă. Dar ai cules cam fără minte. <titlu> Strînge-tot . <titlu> Strînge-tot (luînd arma) Cu-aceasta faci prăpăd de zor. <titlu> Prinde-pradă Manta de purpură. cu tiv de aur. În burta ei — aur grămadă. <titlu> Strînge-tot Atîrnă-aici luceafăr de otel. <titlu> Prinde-pradă Cumplit de grea. Apleacă-te şi strînge moşiroiul. Visez cu poftă de balaur. Ai desfăcut lăzi ferecate. <titlu> Prinde-pradă O. Şi omorînd mergi înainte. Sunt galbeni roşii. perniţa de aprod. că-i de-ajuns. <titlu> Strînge-tot E locul doldora-ncotro apuc. şi ţin-te tare. Şi cele strînse cum. (Lada cade şi se desebide. vai! O. aur roşu se prăvale. le duc? <titlu> Prinde-pradă Covorul mi-ar plăcea. oricum apuc Eu n-o ridic. de tot soiul.Prea multe sunt chiar pentru doi. De mult îl caut cu fierbinte zel. E solda. Pagina 492 <titlu> Strînge-tot Apleacă-te. şi nu o duc. ce-i menită oastei. <titlu> Prinde-pradă (se ghemuieşte jos) L-adun în poală. Că aşternutul mi-e cam incomod.

Aşa-i viaţa de soldat. ce-odat' ridici. (Pleacă. Făcută-n veci la fel să iasă. Din pradă partea nc-am luat. Şi unde mergi. dreasă c-o sudalmă? <titlu> Al doilea Nu ştiu. destul! Şi fugi acum! (Ea se ridica.Destul. Şi să plecăm de zor de-aici.) Nu mai lăsa.) <titlu> Întîiul trabant De ce nu i-ai lipit o sfîntă palmă Obrazului. Aveau un aer de strigoi. cum mă uitam la amîndoi. <titlu> Trabanţi (de-ai împăratului) Prin vistier ia-mpărătească. ţi-e şorţul ca un ciur. <titlu> Al treilea Vîrtej simţii. Pagian 493 <titlu> Trabanţii În ceată noastră nu se potriveşte Să fii soldat şi hoţ deodat' ! Cel ce s-apropie de împărat Să fie un cinstit soldat! <titlu> Strînge-tot Ştim noi ce-i cinstea îndeobşte. Ce dregeţi voi. şi unde stai. Toţi suntem de aceeaşi teapă: Dă numa-ncoa! Salut de breaslă! (Către Prinde-pradă. Prin cort duşman ne-am înfruptat. loc oprit.) O. Vederea îmi juca şi se-mpăinjeni. . <titlu> Al patrulea S-a petrecut cum n-aş şti spune: A fost o fierbinţeală ziua-ntreagă. puterea îmi pieri. vai. ce-aţi iscodit? <titlu> Strînge-tot Ne-am pus viaţa la mezat. Comori tu sameni împrejur.

tot singuri am răzbit. Trabanţii se depărtează. Şi înşine nu dumirim ce s-a-ntîmplat. . Cu voi. Vine împăratul însoţit de patru principi. împărăteşte aşteptăm trimişi ce vin. altul cădea cu faţa bleaga În bîjbîială se lovea. La urmă noi. Ziua un tînăr prinţ şi-o poate risipi. învingătorul străluceşte. Şi dacă-n luptă şi magia s-a-mpletit. Pagina 494 Şi ca o ceaţă-n faţa ochilor plutea. cum timpul îţi va cere. <titlu> Împăratul Şă-i fie. cei patru demnitari ca patru stele. sînge dacă plouă. De îndrumarea în momentul crucial. Scumpe covoare. trabanţii noştri. în pace să lucrezi. Doamne! Dar mulţumind evlavios spre 'nalturi. casei mele. Goana duşmanului pe cîmp s-a destrămat. La fel mereu. Vrăjmaşul sub loviri cădea. ochii Eu mi-i îndrept supus şi spre micimea mea. Din cer de cade-o piatră. S-alătură la glasu-i Mulţime de-alte glasuri. De la noroade aducînd solie bună: împăciuită e împărăţia pe deplin. Şi zumzuia şi fremăta-n urechi neîncetat. Dar anii preţul clipei îl vor învăţa. apăraţi cu cinste de. o. Pentru triumful nostru toate sunt anume.) Tu grijă ai avut de-orînduirea oastei. Din peşteri de s-aude sunet de minune. laudă întreită Aduce Domnului. Unul mai sta.O teamă grea. (Către întîiul. De-aceea mă unesc far' de zăbavă Spre binele împărăţiei. Cu-nalte mulţumiri: te lăudăm. comoara trădătoare. Aici stă tronul gol. Căzu vrăjmaşul spre batjocură-nnoită. Noi. glasuri milioane. cu odoare laolalt'. cum i-a fi! Noi cîştigarăm lupta. apăsătoare zăpuşeală. şi-acum aicea stăm.

Pagina 495 <titlu> Marele mareşal Fidelă ţi-a fost oastea. Cu mine bucătarii au să ostenească. Alăturea să-ţi stau cu spada lucitoare Însoţitor al maiestăţii tale-nalte.O spadă îţi confer de arhimareşal.) Bărbat viteaz. înăuntru-n ţară. Tu mare cămăraş să fii! Nu e uşor. bine mi se face. Purtarea ta să fie o cinstită pildă Pe placul domnului. În burg să-ţi pregătesc ospăţ. De vezi prin mine. apă îţi întind şi-ţi ţin Inelele în palma mea. solemnitate. ce şi blîndeţe-arată. pe placul tuturor. Cu-nchipuirea la serbare pot să fiu? Cînd mergi la masă. bucătărie. şi fără-nşelăciune. Pagina 496 <titlu> Marele stolnic E-o datorie să postesc pînă în clipa Cînd pusă-n faţa ta te bucur-o mîncare. doamne. Vei ţine-orînd şi pace-n tagma slugilor. Şi neviclean să fii. pe răi să-i laşi în pace. .) Tu mare stolnic ai să fii! Supuse-ţi fie De-acum vînatul. (Către al treilea. Tu le comanzi pe zile şi pe săptămînă. Să-mi fie-ngăduit în sala de serbare. Fidelă îţi va fi de-acuma şi-n afară. dar fie ! Căci întăreşte şi a faptei bucurie. Alegerea mîncărilor mie-mi rămînă. Eşti cel mai mare peste servitorii casei. <titlu> Marele cămăraş A sprijini un gînd al domnului. <titlu> împăratul Festivităţi acum nu mă atrag. galite. ca-n ceas senin Să ţi se-mprospăteze mîna-n vasul auriu. <titlu> Împăratul (către al doilea. te-nalţă: S-ajuţi pe cei mai buni.

timpul să-l grăbească.) Vorbind fără ocoluri doar despre ospeţe. Voi rîndui împărătesc bufet cu rare Podoabe.S-aducă ce-i departe. Unii se-ncred în harul lui. te-aleg paharnic.ei şi a curţii. însă darnic Să nu prea fii cu tine însuţi. Devin cît baţi din palme. care este şi mare cancelar. tot cu văsărie de argint şi aur. grija aibi să fie-n pivniţi Belşug măreţ de vinuri bune. tinere erou. nobile dovezi. grijă să nu-ţi dea. iată-l că vine. (Apare arhiepiscopul. Cumpănit. dar nu-mbată. cum faima-l tine. veneţian cristal. A cas. Aţi auzit încrezători din cele zise. Şi depărtarea. În el se întăreşte vinul. noi am lămurit. încredere de le arăţi. Prin ţări eu ţin mai mult ca toţi să strălucească. după pofta ta. Acum ce-asigură împărăţia-ntreagă Să fie de cei cinci aparte rînduit. timpul. bărbaţi. repede. Că simplă fi-va masa. <titlu> împăratul (către al patrulea. Cuvîntul împăratului nu se dezminte. De-aceea le voi da acum hotare noi. <titlu> Marele paharnic Stăpîne. Ce-asigură durata. Cel mai frumos pahar. Pe tine. Mare paharnic. Mă-nchipui şi eu la ospăţu-acela mare. . Bărbatul cel mai potrivit. Pentru-ntărire însă e nevoie şi De grele. <titlu> împăratul Ce-acum vă dăruii în clipa asta gravă. Iar pentru tine-aleg din toate un pocal. Nu te lăsa de ispitire cucerit. Clădită e desigur pentru veşnicie. de acte scrise.) Pagina 497 <titlu> împăratul O boltă cînd se-ncheie-n piatră sub tărie. Dar cumpătarea ta ne apără mai bine. Vezi patru prinţi aci. tinerii. Dar pentru a săvîrşi formal ce se cuvine.

<titlu> Arhiepiscopul Adîncă mulţumire toţi îţi spun prin mine. ce vrerea ta îl mişcă. Oricît aţi înmulţi. te-ntăreşti pe tine. la urmă. <titlu> împăratul Ce-am hotărît e bine. vămi. Doresc de privilegii să uzaţi din plin. Celor fideli de faţă. cu semnătură. Prin moşteniri şi schimb sporiţi-vă avutul. şi altă demnitate Aş vrea să vă mai dau. Nu sunt pe scăpătate. dăjdii. Regalul minelor să vă sporească rostu'. Aproape pîn' la treapta-mi vă voi ridica. </Note> Pagina 498 <titlu> Marele cancelar Principi cu mîndru piept şi cu smerită faţă îţi stau supuşi în preajmă — adînc să ţi se-nchine. Dar cu condiţia nicicum să nu se-mpartă. De-ar fi să plec la ei. Să fie întărit în scris. Spre-a dovedi deplină mulţumirea mea. Ca să moară împăcat el însuşi — adică împăratul. Noi suntem trupul viu. Avutul îl aveţi. Ce după pravilă ca domni vă aparţin. <titlu> împăratul Dar vouă. celor cinci. Apelul nu-i valabil peste capul vostru. vouă ţări vă-mpart. dar acum. şi cens. licenţe.1 <Note> l. Dobînzi. . averea ce primirăţi. Ca să sfîrşească lin cel încă furtunatic. Şi ţin să mai trăiesc o zi pentru imperiu. Ca juzi veţi judeca în ultima instanţă.Din moştenirea celor ce s-au depărtat de noi. Şi dreptul vă confer să vă lărgiţi ţinutul. ce-i drept cu totul liber. Dar o privire înapoi prin veac mă-ndeamnă Orîndul marilor strămoşi să-l ţin în seamă. Cît timp fidelul sînge mai zvîcneşte-n vine. Făcîndu-ne puternici. şi dijme. alegeţi voi urmaşul: Să-l ridicaţi cinstit pe-altarul hieratic. De-ntîiul vîrstnic fiu să nu se mai despartă.

Scăpînd pe vrăjitor. unde cortul tău a stat Şi rele duhuri împreună scut ţi-au dat. El a rămas împins de-un duh prevenitor. Pe tron şederea ta apare întărită. doamne. stăpîne-domnitor! <titlu> împăratul Ce griji mai poţi avea în astă zi preafericită? Pagina 499 <titlu> Arhiepiscopul Cu cîtă-amărăciune aflu-n ora-aceasta Căr sfînt prin har. asociat eşti cu Satana. De află papa. Şi valea însăşi plină de grădini şi-aluni: învederînd căinţa. Creştinătatea tu Ai păgubit cu graţia. Smerit închin-o pentru sfîntă osteneală. Sfidezi pe Dumnezeu şi chiar pe sfîntul papă. cancelarul a plecat. dar nu vlădica. grabnic te va osîndi. pentru ca ziua-atît de mare S-o cîntărească-n sine-acasă fiecare. îţi poartă grele griji. ce îi dădu Napoi viaţa. Bate-ţi piept şi un obol Dă sanctităţii sale chiar acilm pe loc Din negrul. Din cancelarie vin scrisul şi pecetea. Căci încă n-a uitat cum tu în ceas suprem în ziua-ncoronării stins-ai un blestem. vei găsi-ndurare. Cu 'raza lui imperiul ţi-l va nimici. . <titlu> împăratul Acum vă las. Dar sacra semnătură.) <titlu> Preotul (rămîne şi vorbeşte patetic) Da. Cu înălţimile-mbrăcate-n verzi păşuni. multul tău nelegiuit noroc. e a voastră.<titlu> Marele cancelar încredinţez acestui pergament statutul Spre fericirea-mpărăţiei şi a voastră. Colina ceea. (Principii lumeşti se-ndepărtează. Ce se grăbesc şerpuitoare înspre vale. Cu muntele şi cu dumbrava lungă-larga. Cu heleşteie şi pîraie fără număr. Unde de al minciunii Domn ai ascultat.

Cum vrei. Pentru clădit de zor pe-un loc aşa pustiu Din prada ta de aur dai şi-aici puţin. Clădirea se lărgeşte chip luînd de cruce. Şi greaua-administratie de-asemeni costă. var şi cîte se mai ştiu. Prezenţa ta va fi o cinste şi podoabă. (Pleacă. Mai trebuie din cele ce în minte-mi vin Şi lemn şi piatră. <titlu> Arhiepiscopul (s-a înclinat să plece. O zidărie văd puternic cum se-nalţă. şi biserica-l binecuvîntă. căci de multe e Nevoie pentru demnul trai de zi la zi. Privirea soarelui îi luminează corul. <titlu> împăratul Un document de danie bisericii Să mi-l înaintezi curînd. dar se-ntoarce de la uşă) Aşezămîntului tu îi mai dărui şi Toate veniturile: dijmă şi dobînzi Şi dăjdii pe vecie.<titlu> împăratul De greaua mea greşeală sunt adînc speriat. locul pîngărit. ea să-mi vestească gîndul De-a lăuda pe Domnul. De faţă vrea să fie-n ziua tîrnosirii. Cărăuşiile. Să fie pus în slujba Celui prea înalt. aşa hotarul fie-ţi măsurat. Mulţimea intră pe sub demnele portale.) . Fac formele cu încheierea laolaltă. Întîiul clopot a sunat prin munţi şi vale. <titlu> împăratul Măreaţa operă. Slăvit să fie el. <titlu> Arhiepiscopul în calitatea mea de cancelar. ispăşind păcatul. Pagina 500 Vuind din turlele. cealaltă. unde-ai încins păcat. spre a-l iscăli. norodul răbduriu Le face. acum şi prin tot leatul. Şi penitentul vine să bea viaţă nouă. ce năzuiesc spre ceruri. <titlu> Arhiepiscopul Da. Şi nava se lungeşte bucurînd poporul.

dar anatema-l Zdrobeşte. Iat-aci e şi căsuţa! Scut îmi dete.) <titlu> împăratul (singur) Aşa pot hărăzi întreg imperiul meu..) <titlu> Un călător Iată-i în puterea vîrstei Vechii tei de altădat'. Ce-o mai fi făcînd perechea Ce-mi întinse ajutor? Prea bătrîni erau şi-atuncea. E grea şi mare. Dacă ei mai fac şi astăzi . Ah. ACTUL V (Peisaj deschis.<titlu> împăratul Plin de păcate sunt. Şi paguba. dacă preoţilor nu le-i da Şi-acolo dijmă şi dobînzi şi dajdia..) Mă ierţi! S-a dat. şi-o descopăr prea tîrziu. s-a dat infamului bărbat Tot ţărmu-mpărăţiei. Dup-atîta pribegie îi revăd adînc mişcat. vederea mi-a fost strîmtă. ce vrăjitorii mi-o aduc. (Pleacă. e în mare. Aplecaţi pe pragul lor. cînd pe dună Cu talaz înfuriat M-aruncase o furtună. Pagina 501 <titlu> Arhiepiscopul (se-ntoarce iar. <titlu> Arhiepiscopul Dacă ne-asiguri dreptul prin cuvîntul tău. cu cea mai adâncă înclinare. <titlu> împăratul (cu amărăciune) Dar ţara încă nu există. să mi-i salut. evlavioşii oameni! Aş striga. Vine şi timpul celui cu răbdare.

Philemon. (Face cîţiva paşi pe dună. Mă îngrijorează zarea. eşti aceea Ce cu soţul tău cîndva Readus-ai la viaţa Tînărul din faţa ta? Tu eşti Baucis. <titlu> Călătorul Spune-mi.) <titlu> Philemon (către Baucis) Du-te grabnic. După chiar lămuririle date de Goethe lui Eckermann. </Note> Pagina 503 Călătorule pribeag! Somnul lung să-mprospătezc Pentru lucru pe moşneag.'ngrozitoare! Dar lăsaţi-mă acuma Să văd. Ce-ntîmplare.) Tu. Lasă-l.) Unde te-a-ncercat sălbatic . Să îngenunchez pe dune. (Ducîndu-se lângă călător. Baucis şi Philemon nu trebuie identificaţi cu figurile purtând aceleaşi nume din literatura antică (Ovid). aceste nume au fost atribuite personajelor din Faust pentru a circumscrie nişte „caractere". maică. nesfîrşită. care-mi dete Vatră caldă după ceaţă? (Soţul ei apare. clopoţelul. cu tot zelul? Focul vostru. Mi-au fost singura scăpare. pune masa. <titlu> Baucis1 (măicuţă foarte bătrînă) Vorba fie-ţi mai înceată <Note> l. 'marea. căci el tot nu crede Tot ce vede în lumină.Fapte bune ca-n trecut. Cel ce mi-â salvat comoară Din noiane. Printre flori. colo-n grădină. tu eşti oare.

tu nici o'bucătură Nu mai duci pînă la gură? <titlu> Philemon Se făcu astă minune. cîte-o navă. Cînd puterile-mi pieriră Valul s-a retras pe rînd. Totul s-a schimbat deodată În imagine de rai. rînd.Valvîrtejul. Ca şi păsările cuibul. ca să te bucuri înainte de-asfinţit. Cum veniră toate. Vezi în larg livezi. Vezi acum în depărtare Tivul mării. Căutînd port ocrotit. unde stai. îmbătrînind. lucru curat. Iar la stingă şi la dreapta Locuitul spaţiu viu. Trec vîntrele. Povesteşte — cum anume. Domni isteţi. Îngustară dreptul mării. fineţe. Vino dar. Unde nu a fost nimic. N-a fost. cred. slugi îndrăzneţe Au pus diguri cu temei. albăstriu. <titlu> Baucis Fu minune-ntr-adevăr! Nu-mi dă pace ce-am aflat. Pagina 505 <titlu> Philemon . Ajunşi domni în locul ei.) <titlu> Baucis Mut. <titlu> În grădiniţă (Cei trei s-aşază la masă. Pagina 504 Mai tîrziu la îndemînă N-am mai fost. grădină şi dumbravă. Sat.

un canal. corăbii . dimineaţa. Noaptea oameni sîngerară. case a-nălţat.împăratul i-a dat ţărmul. din nimic Corturi. Faust. <titlu> Palat Grădină vastă. Stai pe dîmb. ce-i a noastră. la livezi. Sta un dig a doua zi. <titlu> Philemon Hai să mergem la capelă. canal lung şi drept. Gînditor. "vecinul Jinduieşte la ce vezi. La grădină. A fost bine sau păcat? Crainicul aduse vestea. Răsuna chin infernal. Fără Dumnezeu. Pagina 506 Închinare să aducem Dumnezeului străvechi. Iar la urmă un palat. <titlu> Baucis Slugile cu tîrnăcopul. pe cit se poate. foarte bătrîn. clopot să ne sune. <titlu> Philemon Pentru schimb o moşioară Ne-a-mbiat. Parcă azi le-aş auzi. în noua ţară. Dar spre ape. <titlu> Lynceus (paznicul turnului prin tubul de vorbit) Apune soarele. Pe cînd soarele apune Înc-o dată în urechi Dangăt. Sta isprava. <titlu> Baucis Nu te-ncrede-n prund de ape. A descins un venetic Sus pe dune. La căsuţa. Unde flăcări ardeau noaptea. Trîmbiţînd-o-n lung şi lat.

cu produse din ţinuturi depărtate ale lumii. produsele sunt descărcate pe uscat. O.) <titlu> Mefistofel Destoinici ne-ncercarăm. sunt străine.Pătrund în port. Un spin în ochi. Noroc. plină. Catargul drept. încărcată claie peste grămadă şi din belşug. Mefistofel şi cei trei puternici. .) <titlu> Cor Aici coboară Om cu om. (tresărind. turn pe ape. urmat de plută. E-o ruşine. Că dîmbul teilor. Prin dangăt mi se aminteşte Că stăpînirea mea. de lăzi doldora. O mare barcă e pe cale De-a ne ajunge pe canal. nu-i întreagă. trăgînd la mal. împărăţia mea e nesfîrşita. În lunecare. Un fîlfîit de steguleţe. stăpîne Şi patron! (Ei coboară.) <titlu> Faust. (O barcă strălucitoare. Dar neplăcerea-i lîngă mine. dacă n-aş mai fi pe-aici. enervat) Ce dangăt blestemat! Auzul Iar mi-l răneşte. Grădina şi bisericuţa Nu-s ale mele. Acum în ora ta supremă O fericire te salută ! (Clopotul sună pe dună. căsuţa. om şi om. Ce silă-mi fac umbre vecine ! Pagina 507 <titlu> Paznicul turnului (ca mai sus) Cum vine cu vîntrele barca Prin proaspăt vînt tot mai aproape! De saci.cea largă Nu-i fără pată. în tălpi un spine.

piraterie. haihui. nu-ntreba. Se vede după-ncărcătură. De prinzi ceva-n puterea ta. Cu douăzeci suntem în port. Isprava a-ntrecut orice măsură. Pe mare spiritul o ia.Şi veseli suntem. <titlu> Mefistofel Nu aşteptaţi Altă răsplată. bucurie ! E ca şi cum stăpînului I-am fi adus o scîrnăvie. Din bogăţie Parte egală toţi am vrea. ca de sabie. Şi rod aduce lovitura. De ai în stăpînire trei. negoţ. <titlu> Cei trei puternici Ce am luat Ajunse doar pentr-o măsea. nici salut! Şi nici o laudă. oricînd vrei. Treime sunt. de ne laudă un patron. De căi. Umblarăm mult. <titlu> Mefistofel Prin săli pe sus Dintîi aşezaţi . de ea-ti faci rost. mijloace. Celei de-a cincea-i merge prost: Fără vreun drept. precum se ştie. Şi-n libertate frîne nu-ţi mai pui. Agăţi şi-a patra. facem raport: Plecarăm cu corăbii două. Ce faţă lată Şi-ngreţoşată! Regescul bun Nu-i place nicidecum. Cînd voi vă luarăţi Partea toată. Cînd pescuind mai prinzi şi o corabie. Pagina 508 Cei trei puternici Nici mulţumire. Război.

încet. cu neputinţă de-ndurat. Nu s-a zgîrci. Şi mintea ta. şi osteneala lor crescîndă. Şi de la malul. Au scos din mare şi uscat dobîndă. înţelepciunea ta e-ncoronată. Corăbii pleacă-n larg. Va cumpăni. De-aice se făcuse începutul. discret Va socoti. Junghi după junghi în inimă-mi împlini Acest aici. ce ni-i dat să-l bănuim. Pagina 509 De cîrdul1 care mîne vine. (încărcătura e cărată de cei trei puternici. Bătrînii-ar trebui de sus să plece. Cînd va veni să-şi vadă Scumpa grămadă. . moşia-lume. Cu ţărmul marea e-mpăcată.) <titlu> Mefistofel (către Faust) Cu frunte gravă şi privire sumbră Iei cunoştinţă de-un noroc sublim. Pe unda lui azi luntrea poţi s-o mîi. C-un şanţ se zgîriase lutul. Mă îngrijesc cum se cuvine. O vorbă dacă spui aice în palat. <titlu> Faust Ce blestemat cuvînt! E tocmai ce-mi sugrumă orice gînd. ce nu-s ai mei.. Cu două braţe lumea ai îmbrăţişat. Şi dac-o spun. De-aici. m-am ruşinat. Ci flotei îi va da Zaifet după banchet. Aici se ridică baraca cea dinţii.Scumpeturile toate. Puţinii pomi. Îmi strică tot. Sălaş sub teii lor aş vrea anume.. Şi aşteptaţi. catarg după catarg.

furia-mi dă ghes. Lipsa simţind în bogăţie. <titlu> Mefistofel Era de aşteptat. încît fără de voie trebuie să oboseşti De-a mai urma dreptatea nesfîrşit. Oricărei nobile urechi Ăst dangăt îi repugnă cu putere. Iar clopotul sunînd. pe dîmb. <titlu> Faust . S-ar zice că-ntre bang şi bing Viaţa-ar fi un vis nătîng. S-amestecă în orice întîmplare De la botez şi pînă la înmormîntare. </Note> Pagina 510 Tot ce făcui. Şi blestematul bing-bing-bang. Şi ochiului o zare să-i deschid. ca un necaz Esenţial să-ţi facă fiere. privelişte să am. Biserică şi criptă îmi sunt mie. <titlu> Mefistofel Dar cum te laşi într-una stingherit? Colonizezi — şi-ai isprăvit. această operă măiastră.Acolo sus voiam. Voinţa mea cu largu-i cîmp Se frînge-aci-n nisip. Schele să fac. Seninul cer înnegurînd. unde noroade se răsfaţă. Nu mă mai mir. Cârdul – corăbiile. Din toate astea cum mai ies? Un clopot sună. din ram în ram. # Lovit mă văd de mare chin. <titlu> Faust împotrivirea şi-ncăpăţînarea Scad şi cîştigul cel mai strălucit. a teilor mireasmă. C-o singură privire să cuprind <Note> 1. Să-nsufleţesc cu îndrumarea mea isteaţă Loc' cîştigat.

paznicul pe terasa palatului. 2l)1 <titlu> Noapte adîncă. Şi mîne un banchet va fi. Pagina 511 <titlu> Mefistofel îi iau. <Note> l. </Note> Pagina 512 Văd totul în zare. dacă le place. Păduri. cum domnul porunci. Pe turnuri de pază Iubesc ce-arri iubit. Şi lumea îmi place. I. căprioare. Aluzie la o întîmplare povestită în Vechiul Testament. Cartea Regilor. (Pleacă.) <titlu> Mefistofel Se-ntîmpl' aici. Văd lună şi stele. Şi-n toate zăresc . cîntînd) Născut în lumină. şi îi aşez în altă parte. (Lynceus. <titlu> Cei trei Bătrînul domn rău ne primi. 2l. Banchetul însă ne-a prii. (Fluieră strident. Cei trei Puternici vin. Şi după silnicia îndurată Frumseţea locului o să-i împace. ce altădat' Şi lui Nabot în vie i s-a întîmplat. I. (Regum. faceţi-i să iasă — Cunoşti moşia frumuşică Pentru bătrîni de mine-aleasă.) <titlu> Mefistofel Veniţi.Vă duceţi. Privirii menit. Ce vorbă e.

Flăcări au cuprins şi creasta. Oricum ar fi fost. O. Mai rămîn doar negre schele. Ah. Grijulii altcum la foc. n-am grabă. ochi fericiţi Şi limpezi nespus. Mă bucur. Voi multe văzurăţi! Şi tot ce e sus Şi tot ce e jos. totul piere. Crengi. ce nenoroc! Ce cumplită întîmplare! Arde casa. sus. dau vuiet. de pază. Dar din lumea-ntunecată Ce m-ameninţă cu groază? Văd ţîşnind scîntei-scîntei. de s-ar salva bătrînii Din văpăile acele! Limbi de foc pătrund ca flamuri Printre frunze. Găunoase purpurii. În căsuţă e văpaie. bieţii oameni. Voi. nu se stinge. Şi se mistuie. Jertfe-acum. Grabnic ajutor se cere. bătrînii. Vînt l-aţîţă. Rămîne frumos. se sfarmă. Jărăgaiul se încinge. Ochi. pîn'la zgură.) Nu numai spre desfătare Sunt aici pus. (Pauză.Eterna podoabă. printre ramuri. . Se prelinge din odaie. Nu-i salvare. pe rînd. Prin coroanele de tei. larmă. vai ce li-i dat să vadă! Sub copaci ce ard grămadă Pagina 513 Paraclisul stă să cadă. Dă în toate-acum năpasta.

Mă amăreşte-adînc în cuget Porunca. fu străpuns. Priveliştea mi se deschide. „N-aude" erau ei. acolo-ascuns.Trunchiuri se aprind. Luaţi de spaimă.) Ce se arăta privirii. Pagina 514 Noi însă n-am mai amînat. Pînă ce uşa s-a dărmat. Simţindu-mi generosul scut. Ce de veacuri sta' aci. Cu zgomot am bătut la uşă. s-au sfîrşit. În gînd văd şi sălaşul nou Unde vor sta cei doi bătrîni. cîntec. Şi voi cuprinde nesfîrşirea. Şi cum se-ntîmplă de-obicei. Şi paie s-au aprins. S-a risipit puţin jeratic. Dar bine e că teii ard. Încăierîndu-ne sălbatic. ce grăbit am dat. Zadarnic! Să le facem de noroc. Ameninţai apoi cu gură mare. Dar nu găsirăm ascultare. „Nu vrea". făclii. A luat drumul pieirii. Ei fericiţi se ţin de mîni. Voind să lupte. Că trunchi nu mai opresc privirea. De zor ţi i-am înlăturat. <titlu> Mefistofel şi cei trei (jos) Venim în trap grăbit tuspatru — Scuzaţi! Cu binele n-a mers de loc. Sub tei . Am mai bătut şi-am scuturat. (Pauză lungă. <titlu> Faust (pe balcon. către dune) Ce tînguiri vin de la paznic? Orice cuvînt e-ntîrziat. Un călător. Perechea mult n-a suferit.

<titlu> Vina Mă prefac în nimic. Grăbit am fost. Ce surzi aţi fost la vorba mea! Blestem pe capul vostru pentru Nechibzuita faptă rea ! <titlu> Corul Un vechi. (Vin patru femei. poruncă dînd. N-am intra. <titlu> A doua Eu sunt Vina. pe rînd? Pagina 515 <titlu> Miezul nopţii. Şi focul scade. ascultînd.) <titlu> Întâia Sunt Lipsa. Un vînt l-aţîţă-nfiorîndu-l. <titlu> Faust Nu tîlhărie. <titlu> Lipsa În umbră atunci mă prefac. <titlu> Nevoia Nu vrea să mă vadă-un obraz răsfăţat. schimb voiam. sus.Rug arzător pentru tustrei. <titlu> A patra Nevoia-sunt eu. În joc pui totul şi pe tine. (Pleacă.) <titlu> Faust (pe balcon) Şi-ascund privirea stele. pîlpîind de-abia. Aduce fum în faţa mea. nu putem intra. Stă-n casă aci un bogat. <titlu> A treia Eu Grija. cărunte. te supune ! Cutezător de eşti de-a bine. . Ce umbre vin plutind. străvechi cuvînt ne spune: Cedează forţei. Grăbiţi şi ei la faptă. <titlu> Cîteşitrele închisă e uşa. aşa mă numesc.

<titlu> Vina Eu sunt lîngă tine. Dar croncăne un corb. Şi găunos suna. Parcă Nevoia se numea cărunta umbră.<titlu> Grija Surori. depărtaţi-vă. (Pleacă. Dac-aş putea să stau. Natură ! om în faţa ta. Din urmă. Viaţa omenească ar fi vrednică de osteneală. mergeţi de-aci. că nu ştii încotro s-apuci. rima sumbră.) Pagina 5l6 <titlu> Lipsa Surori. de foarte departe O soră ne vine cu pasul de —: Moarte. Cu visul ei ne-ncurcă noaptea hîdă. după călcîi. O zi. din urmă. surelor. surioare. clar să ne surîdă. (Grija dispare. Al vorbei tîlc nu l-am mai prins. Şi Moartea-a fost ecoul. de este. duhovniceşte stins. <titlu> Cîteşitrele Trec norii. # Un om eram. Spre libertate încă pîrtie nu mi-am făcut. pier stelele — toate. Dac-aş putea magia fără de sfială S-o-nlătur. doar trei plecînd. intra nu puteţi nicidecum. cînd încă sumbrei căi Nu m-am dedat. A ce? A nenoroc. Pagina 5l7 . <titlu> Nevoia Nevoia e-alăturea. cînd încă nu m-am blestemat. Acum văzduhul de atari năluci E-aşa de plin. Dar Grija prin gaura cheii îşi face un drum. mereu cea dinţii. Ne-ntoarccm veseli din pripoare.) <titlu> Faust (în palat) Patru văzui venind. Deşarte le credinţi ne ţin mereu pe loc. vrăjile cu totul să le uit.

dezmierdată. A fost puternic. <titlu> Faust (întîi înfuriat. goană. lăsam să treacă. Acum cuminte-n aşezare. N-ai cunoscut tu Grija niciodată? Pagina 518 <titlu> Faust Prin lume am ţinut-o. lăsai să plece. Pe cărare şi pe unde Chipul meu mereu pătrunde. (Cutremurat. Şi am dorit din nou şi cu putere. şi unde eşti. Spre „dincolo" nu tste zare. apoi domol) Bagă de seamă. Ce nu-mi plăcea. nimenea nu intră. Un iureş fostu-mi-a viaţa. Inima tot m-ar auzi. Scîrţîie poarta. prinşi în laţ. Nu-ncerca săv mă vrăjeşti! <titlu> Grija Surdă-urechea dac-ar fi. Mi-e cunoscut întreg păinîntul. cînd schimbată. Mi-e puterea-nfricoşata. fost-a mare. Nedorită. . Cînd aceeaşi.) E cineva aici? <titlu> Grija Da! <titlu> Faust Cine eşti? <titlu> Grija Nu-i îndeajuns că sunt aici? <titlu> Faust Să pleci! <titlu> Grija Sunt bine unde sunt. Blestemată. Şi înfricoşaţi stăm singuri. Ce îmi scăpa.Strigoi şi semne. cît zece. Şi apucai orice plăcere. dar găsită. Şi am dorit mereu. apariţii dibuim.

Pentru alţii. Linişte nu află lesne. Poartă înăuntru bezne. Din fire nu-ţi ieşi. Bucuriile şi cazna Pagian 5l9 Le amână pentru mîrie. mană vie. Nu-i ajută lumea toată. Te du de-aci! Litania-i stupidă. Şi comori. Fericirea. de oricare. <titlu> Grija Cel ce este-n a mea mînă. <titlu> Grija Să se ducă. închipuindu-şi că-n tărie Fiinţe-asemeni lui să fie. Nevoie nu-i de-a hoinări prin veşnicie. Ne-mplinit mereu rămâne. oricîte are. Şovăie cu paşi nesiguri Pe-nceput a lui cărare. Nemulţumit de clipă.Nerod cine-ntr-acolo cată. Să-ţi afli chinul. sau să vină — Hotărîre nu mai are. Nu-i apune niciodată. Şi se pierde tot mai tare. Mi s-a scîrbit de ea de mult. Soarele — lui nu-i răsare. uşor cuprinzi. căci lumea Pentru cel vrednic nu e mută. Lîngă pîne. Flămînzeşte-n bogăţie. Nonsensuri nu mai pot s-ascult. pentru sine . fericirea-n-naintare. <titlu> Faust Cu astea-ţi spun că nu mă-ndupleci. Mai pieziş el vede totul. nenorocul îl frămîntă prin tot locul. Grija lui e viitorul. dacă strigoi zăreşti. Cutreieri astfel ziua pămînteană. Rămîi în cercul tău. Avînd simţuri luminoase. Ce-apropiat cunoşti.

. Libertate fără vaduri De locşorul lui îl leagă. Ajungc-un singur spirit pentru mii de braţe. voi slugi şi salahori cu toţii! Faceţi să văd. <titlu> Faust Nefericiţi strigoi. Lumina doar lăuntric mai luceşte. Să se-mplinească opera cea mai măreaţă. Asemenea-nvîrtire atare-ntrelăsare. Datorii plinite-n silă. Viaţa-ntreagă oamenii sunt orbi. Pagina 520 Greu de tăiat sunt legăturile severe.) <titlu> Faust (orbeşte) Tot mai adîncă noapte-aici pătrunde. Este viu încă o leacă. tîrnăcopul şi lopata! Să izbutească planul chiar de la-nceput. Tu. să fii acum la urmă! (Suflă peste el şi pleacă. nu se-mpacă. sfînta hărnicie îşi vor găsi din plin răsplata. ce îndrăzneţ am conceput! Luaţi unealta. Chiar zilele indiferente le prefaceţi În hîd vîrtej de suferinţe. Nu mai speră. cînd se-neacă. Ce am gîndit. Întremare neîntreagă. de zor voi duce la izbîndă. Dar Grijă tu. Nu recunosc a ta putere. Faust. <titlu> Grija S-o afli dar. el singur mă-nsoţeşte. Sculaţi. aşa întîmpinaţi De mii de ori umanele fiinţe. Pregătindu-l pentru iaduri. cînd blestemînd întorc spre uşă a mea umbră. Orînduiri severe. Ştiu bine c-anevoie scapi de demoni.Rămînînd împovărare Cînd respiră. Aţipire cu coşmare. mărime furişată. Cuvîntul Domnului.

Doar pe măsura voastră să lucraţi. a palatului. trăiam. Mi-aduc aminte. Vicleana vîrstă m-a lovit Cu cîrja ei. la-ndemînă-ţi stăm. Cum. Că ni se dau acestea. mare. Lemuri. dulce-a fost.<titlu> O curte interioară. schelete de strigoi. voi Ciudatele semi-naturi. <titlu> Mefistofel Nu-i vorba-aci de mare meşteşug. pentru moşi s-a mai săpat. <titlu> Lemuri (Săpînd cu gesturi glumeţe) Tînăr eram. În casa-ngustă—din palat: Acesta-i drumul de urmat. Unul întindă-se cît e de lung. Mai e şi-un lanţ de măsurat. cruciş. Făclii. pieziş.1 <Note> l. Iar glia sape-o-n jur ceilalţi. veniţi! Veniţi şovăitori lemuri. Pînă în curte am uitat. iubeam. intraţi! Intraţi. <titlu> Lemuri (în cor) Alături. <titlu> Mefistofel (ca supraveghetor. Mă-mpiedicai de un mormînt. Ţăruşi şi sapă sunt pe-aci. Să se adînceasc-un lung pătrat. în frunte) Veniţi. Găsea şi talpa mea un rost. </Note> Pagina 521 Din oase şi tendoane. De ce chemarea ne-a ajuns. Şi unde vesel se dansa. . Şi vagă umblă vestea Despre ţinuturi mari în larg.

De bucurie strig! Aud mulţimea robotind. Spre nimicire rnerge totul. nesfîrşit. grămadă. pămîntul Cu sine însuşi împăcîndu-l. Adună lucrători.De ce era tocmai deschis? Pagina 522 <titlu> Faust (ieşind din palat. Le-aud. . îmbărbătează-i cu îndestulări. dă-le zor! în fiecare zi O veste vreau să am sau un semnal. Căci pregăteşti pentru Neptun. Talazurilor ea hotar le pune Şi marea-ncinge cu un dig. <titlu> Mefistofel (aparte) Tot numai pentru noi te osteneşti Cu-aceste diguri în ţinutul tău de dune. severitate. dacă sensul nu îmi scapă. Stihiile Cu noi alături uneltesc complotul. <titlu> Mefistofel (cu glas mai încet) E vorba. Băltoaca să se scurgă. în mare. Oricum sunteţi pierduţi. Pagina 523 <titlu> Faust O mlaştină se-ntinde lîngă munte. veghetor! <titlu> Mefistofel Aici! <titlu> Faust Fă tot ce poţi. Aceasta-ar fi izbînda cea mai mare. ci despre-o groapă. Cum se lungeşte spornicul canal. <titlu> Faust Hai. parcă anume Mare ospăţ. cu duiumul. pipăie uşciorii şi ascultă) Sunt tîrnacoapele. Şi el al apei diavol e. Nu de-un canal. putredă. Momeşte-i. Şi infectează tot ce-am cucerit.

întrezăresc aici o ţară-paradis — înverşunat talazul bată în limanuri. Ştirbitura s-a închis. ca să cutropească. să se ţină. Pagina 524 Cel ce atît de tare mi-se-mpotrivea! Stăpîn devine timpul. Şi a trecut. de tihnă. Iar ceasul s-a oprit. de nimic. dar în libertate: Sunt verzi cîmpiile. şi om şi turmă Pe nou pămînt. Dar cea din urmă. Eu gust acum suprema clipă. <titlu> Mefistofel Săvîrşitu-s-a. El vrea de amăgiri. copii şi tineri. pe cari pe dîmbul falnic Viteaz norod le-a ridicat strădalnic. întîia oară: Rămîi. şi goală clipă Numaidecît doreşte bietul s-o reţină. Ujide spărtură face. nici o fericire. Aleargă obştea. Mijeşte încheierea-nalt-a-nţelepciunii: îşi merită viaţa. Să locuiesc cu liberul popor pe liberă cîmpie. moşnegi. lemurii îl cuprind şî-l întind la pămînt. Acelei clipe aş putea să-i spun.) <titlu> Mefistofel Nici o plăcere nu-l îndestulează. Ca miezul nopţii tace. cu vrednicie anul. că eşti atîta de frumoasă! Căci urma zilei mele pămîntene Nici în eoni nu poate să dispară. Şi presimţind o fericire. Bărbaţi. (Faust cade pe spate. Şi astfel îşi petrec aicea pe limanul Primejdiei. Să locuiasc-aci. se îndrumă Spre aşezările. — <titlu> Cor Arătătorul cade.Un spaţiu voi deschide multor milioane.Hibertatea-acela numai Ce zilnic şi le cucereşte ne-ncetat. . Aş vrea să văd asemenea devălmăşie. nu sigur. ce-s schimbătoare. ce înaltă se-nfiripă. Acestui rost îi s$nt cu totul închinat. zace-n pulbere moşneagul.

Cînd casa fuse gata Destul de bine a ieşit. îmi sunt perfect la fel. I-arăt un document semnat cu sînge. Mulţi creditori aşteaptă. nici masă. se-nvîrte în ocol. <titlu> Punerea în mormînt. La ce mereu creaţia eternă?! Se pierde în nimic creatul. „Trecut".<titlu> Corul <titlu> Mefistofel Trecut! Ce prost cuvînt! De ce trecut? Trecut. Sufletul. <titlu> Lemur (solo) Cine odaia a-ngrijit? Nu-s scaune. rostogol. Pe noul drum recomandat nu eşti. <titlu> Lemur (solo) Cine-a clădit aşa de rău Căsuţa cu lopata? Pagina 525 <titlu> Lemuri (în cor) Pentru un oaspe negătit. cari pe drept le strînge. <titlu> Mefistofel întins e trupul. Pe vechiul drum de stăvili te loveşti. pentru puţin îţi fuse-mprumutată. Dar din păcate azi mijloace-atîtea sunt De a sustrage diavolului încă pe pămînt Chiar sufletele. nimic. <titlu> Lemuri (în cor) Pe termen scurt. . Din asta descifrezi vreun rost? E ca şi cum nici n-ar fi fost. Acestora eu le prefer eternul gol. Dar ca şi cum ar fi. Că altfel ieşeam singur din strîmtoare. de-ar vrea să iasă.

Gîtlejuri are multe iadul. multe. Izvor de furie — un fluviu de foc ! în fundul fierberii. de vajnic soi. domni cu strîmbe coarne. şi-ri bune toane. în vechiul drept. Adesea mă uitam la ţepene le membre. — S-ar zice că e laş. Să te încrezi nu-i înţelept. Bătrîna Moarte şi-a pierdut puterile fulgerătoare. în gheare. Aduceţi şi gîtlejul iadului cu voi. Se puneau iar în mişcare. Acuma şovăie. multe. de scrum. Şi osîndiţi. prin clocotul de fum Zăresc a flăcărilor veşnică cetate. vin. Voi domni cu drepte. Pe păcătoşi e bine să-i înspăimîntaţi deschis. strîns.Sunt nevoit de a recurge-acum la ajutoare. Din vechea seminţie-a dracilor. Mareea focului pînă la dinţi răzbate. vin înotînd.) Veniţi cu pas grăbit. rînd Pe rînd apucă iar pe drum arzînd.) Prin colţi rînjiti. Pe unde spaimele şi-arat-a lor putere. leşea-n răsufletul din urmă sufletul De-ndată ce căldura trupului s-a stins Eu stăm la pîndă. Şi dacă zile. . Cînd? Cum? Şi unde? Asta-i trista întrebare. sub bolta hăului. Dar şi această joacă se va face De-acum cu mai puţină scrupulozitate. ca pe-un şoarece grăbit îl înşfăcam. scîrboasa cas-a hoitului Pagina 526 Nu vrea s-o părăsească. Era părere. ceasuri. E îndoielnic uneori. nădăjduind scăpare. # în toate trebile ne merge prost! în obiceiul moştenit. Dar uriaşă-i sfîşie hiena. chiar şi ce sigur pare. elementele ce se urăsc L-alungă jalnic din sălaş. (Cu gesturi de vrajă fantastic poruncitoare. (în stânga gîtlejul iadului se deschide îngrozitor. Multe rămîn ascunse prin unghere. Tîrziu doar. stau cu nerăbdare. înghite după ierarhii şi demnitate.

curn nedorită zi se face. întindeţi braţe. Tocmai aşa de sigur nu se ştie. Văpaie-mi daţi. la dreapta.) Ei. dibuiţi mai tare. de-o să iasă. groasă. Psyche1-ntraripata. şi în vîrtej prin vreme ! # Spre regiuni mai joase iscodiţi. îi pun pecetea mea.) <titlu> Ceata cerească Veniţi. rămîne-un vierme. Aduceţi sub stele Viaţă sfîrşiţilor. Ea în buric e bucuros acasă. De i-a plăcut să locuiasc-acolo. odorul! Şi-apoi în foc cu ea. (Către dracii slabi. E-un sunet băieţos-fetesc. Pe sus. Zburînd peste cele Adînc pămînteşti. Păziţi. precum Lungilă uriaşul. De-o jumuliţi. pe sus. În lină plutire Un semn de iubire. voi trimişii. Voi rude cereşti. Cătaţi prin aer. Cu nemişcată ceafă. e-a voastră datorie. graşi de pucioasă. scoateţi gheare. scurtă. oricum. dacă luceşte ca fosforul: Pagina 527 E sufleţelul. ticăloşi burtoşi cu buci de foc. Şi geniul. . pe-acolo scapă. pe sus el vrea să iasă.Să nu-şi închipuie că-i amăgire doar şi vis. cu coarne lungi şi strîmbe. stricat amestec. (Către dracii graşi cu coarne scurte şi drepte. <titlu> Mefistofel Glas fals aud. Cum gustului evlavios îi place. (Se vede o aureolă. urîte dezacorduri. priviţi spre-un loc Mai jos. La pîndă-mi staţi.) Voi ţîri subţiri. Burtoşilor. Ea rău se simte-n vechea casă. Să-mi prindeţi mica zburătoare.

Lîngă mormînt staţi pază. Ei speră. Şi-un paradis Celui ce doarme Fără de vis ! <titlu> Mefislofel (către diavoli) Ce tresăriţi? E-un obicei de iad? Să-mi ţineţi piept petalelor ce cad! La locul său orice ortac! Flori risipind. Pecete spărgînd. ca ieşiţi din minţi. în vînt Balsam risipind! Fluture creanga. dar travestiţi. Pămînt înviind. Ei adorării îl găsesc destul de demn.<Note> l. </Note> Pagina 528 Voi ştiţi că-n ore-adînc proclete Am plănuit desfiinţare omenirii.l Amestecul de genuri împotriva firii. Să pierdem azi. Duceţi voi purpura. Voi muguri. Să-nzăpezească diavolii fierbinţi. Pe-atîţia ni i-au smuls făţarnici. bine! <titlu> Corul îngerilor (risipind roze) Roze. Aşti gură-cască vin smeriţi. Traducătorul a acceptat interpretarea pe care a dat-o acestui vers (în original cam ermetic) Rohert Petsch în ediţia comentată . Grăbiţi să-nfloriţi! Dea primăvara. Cu arme de-ale noastre no înfruntă. Sunt şi ei draci. ar fi o veşnică ruşine. personificare mitologică a sufletului. Ruşinea cea mai mare ce o născocirăm. grăbiţi. Psyche. <Note> l.

Bucurie prepară.şi adnotată. Suflaţi acum din plinele bucuţe ! Pălesc în aburi flori. apărută sub titlul „Goelltes (Bibliographisch. vitejia s-a pierdut La via flacără şi-n strania ardoare. De bine vie-vă fierbintea baie ! Eu stau însă la locu-nii sub văpaie. II. crenguţe.) Rătăcitoare flăcări. fericitele. cu mîna prinse — sunteţi gelatină. tu flacără scîrboasă ! Mi se lipesc în ceafă. Faust" . Pleacă de-aci. Dar nu aşa vijelios ! închideţi gura ! într-adevăr prea aprig îmi suflarăţi. </Note> Pagian 529 Dar sub suflarea voastră totul se topeşte. Lumină şi zi În clarul eter. smoală şi pucioasă. l925). Că niciodată voi nu-mi ştiţi măsura. şi ard acuma. <titlu> Mefistofel Blestem! Ruşine prostului răsad! Satane cu picioare-n sus. în r înduri strînşi mai tare. ed. <titlu> îngeri (cor) Flori. (Se luptă cu rozele plutitoare. Se usca florile. Cuvîntul iubirii Lumină va fi Eternelor cete În aer şi-n cer. Fac roata-n mîni. la o parte! — Oricîtă lumină Aţi da. Se-apropie cu veninoase flăcări clare. şi grosolani Se prăbuşesc pe dos de-a drept în iad. Cum inima vrea. Flăcări şi pară Iubire aduc.es Institut — Leipzig. în cap. Puterea vi se stinge. împotriviţi-vă.

drăguţii tineri. # Frumoşi copii. ce s-a ivit. Cînd sunt mereu cu ea-n gîlceavă? Mi-a fost privirea într-acolo duşmănoasă. . Să blestem nu mai pot. Parcă de mii de ani v-aş fi văzut. să-mi spuneţi dară: N-eţi fi şi voi din neamul luciferic? Aveţi pe vino-ncoa. ce-i urăsc de-a bine.Pagina 530 <titlu> îngeri (cor) Mult se cuvine. şi nespus de bine. ficatul — E-un element supradrăcesc. Nenorociţi îndrăgostiţi. care respinşi După iubită vă uitaţi cu ochi prelinşi. Pagina 531 Mă simt ca pus pe tihnă. Şi eu? De ce mă uit în partea ceea. Mai aprig decît flacăra din iad. Pătrunsu-m-a ceva străin din slavă? îmi place să mă uit la ei. îmi par drăguţi din cale-afara. <titlu> Mefistofel îmi arde capul. inima. Ce starea vă tulbură Nu suferiţi! Puterile silnice Vrednic înfruntă-le ! Pe căile zilnice în cercul ceresc Dragostea cheamă Pe cei ce iubesc. Voi inima mi-o îndulciţi în întuneric. Ce nu v-aparţine Să ocoliţi. ce mă reţine? Iar de mă las vrăjit de vreunul. De-aceea gemeţi într-atîta de cumplit. v-aş săruta. De mîngîiat ca micile feline. Pe viitor cine-i nebunul? Băieţii naibii.

Şi-n ceafă doar îl simt prezent.) <titlu> Mefistofel (împins în prosceniu) Spuneţi că suntem duhuri blestemate. Tu. femei. tot mai frumoşi voi vă iviţi. lung vlăjgan. o dată doar să mă priviţi. Ce-ntîmplare! Acesta-i al iubirii element? întregul trup de foc s-aprinde. Voi sunteţi îns-adevăratii vrăjitori. de ce-napoi tot mîi? Ne-apropiem şi dacă poţi.Din ce în ce. Flăcări-mulţime. dacă se poate mai lurneşte. întregul spaţiu. O faţă serioasă minunat vă prinde. îmi eşti cel mai simpatic. Cei ce dobîndă Au doar osîndă. aş zice. mai galeş uită-te la mine! în cuviinţă aţi putea mai goi să vă purtaţi Mult prea morală e cămaşa-n falduri lungi şi late. Descindeţi numai. cum îndrăgostiţii fac: C-un mic surîs pe gură pus. Bărbaţi. O veşnică-ncîntare m-ar cuprinde. ochiul meu vă preţuieşte. Adevăr din vecie Salvare le fie! De rău mîntuiască-se Spre claritate . umbratic. iubitoarele. mişcîndu-se. Aş vrea însă o dată să vă văd zîmbind. la fel. de-atîtea ori Voi în ispită-i duceţi. Ei faţa şi-o întorc — şi-i văd din spate ! Ce apetit stîrnesc ! Juni blestemaţi! <titlu> Corul îngerilor Să vă întoarceţi Pagina 532 Spre limpezime. Voi. Priviţi. Mişcaţi-vă suavi. Mai pofticios. <titlu> îngeri Venim. Apropiaţi-vă. Popeasca mutră doar nu-ţi vine bine. rămîi ! (îngerii ocupă.

<titlu> Mefistofel (venindu-şi în fire) Asemenea mă simt lui Iov. triumfător în clipa Cînd singur. De sine îngrozit. unică comoară. Văzduhu-i curat Şi duhul respiră. Într-adevăr nu-i mică nebunia . Şi-ai meritat. Lucrai greşit. Cu şiretenie l-au şterpelit. năpăstuitul. mult păţit. S-au mistuit infame flăcările destrămate. Am rătăcit. Uniţi. Suiţi ne-ncetat. # La cine.) <titlu> Mefistofel (privind împrejur) Dar cum? — Unde plecară? Pagina 533 Norod nevîrstnic m-ai surprins! Cu prada către cer zburară. Buboi lîngă buboi e trupul — chinuitul. căci eşti nătîng. voi cu toţii. De-aceea-au dat tîrcoale groapei! Mi s-a furat o mare. vulgară poftă a-ncercat Pe diavolul viclean-smolit. răpind partea nemuritoare a lui Faust. ca-n oglindă el se vede.Şi unitate. că mi-e ruşine ! Ce jalnic s-a sfîrşit o mare opintire! Absurdă dragoste. Dacă isteţul. Şi-acum le blestem crunt pe toate! <titlu> Corul îngerilor Sfintele flăcări! Cel ce de ele-i cuprins Se simte-n viaţă Cu bunii ne-nvins. Lumini se răsfiră. unde să mă plîng? Cine reface dreptul meu ştirbit? Ai fost la bătrîiicţe păcălit. înaltul suflet. mie zălogit. Salvată e a noastră nobilă proprietate! Nălucile iubirii sunt pe căile pieirii. Cu prea fericiţii. s-a ocupat Cu-asemenea copilăroase nerozii. (Ei se ridică. Şi cînd în sine şi în neamul său se-ncrede.

săgetează-mă. Dumnezeiescul. <titlu> Prăpăstii de munte. Suliţă. Pagina 534 Pater ecstaticus1 (plutind în sus şi în jos) Veşnică ardere. (Sfinţi anahoreţi. Sacru sălaş. Ardă iubirea. Cum rîuri luminoase curg Spre mari căderi ce s-au deschis. Spadă scurtează-mă. Aprigul har! Arc. pădure.) <titlu> Cor şi Echo Crîngul în sus o ftl.Ce la sfîrşit îl birui. Veşnica pară. Dragoste-jar. Aşa atotputernica iubire. spintecă. risipiţi printre abisuri. stînci. vindecă ! Deşertăciunea Toată să piară. Leul ne ocoleşte Prieteneşte şi mut. Ea totul plămădeşte şi-ntreţine. Valul stropeşte. Peştera dăruie scut. Cinsteşte lăcaş Sfînta iubire. Se-nalţă mănunchi Trunchi lîngă trunchi. <titlu> Pater profundus2 (în regiune adîncă) Cum la picioare-abis de stînci Odihneşte peste alt abis. . Cum vajnice ca nişte duhuri Se-nalţă trunchiuri în văzduhuri. Fulgere. pustnicie. Stînca stăruie grea.

</Note> Pagina 535 Unde-ncurcat şi rece. <titlu> Pater seraphicus Voi născuţi la miezul nopţii. Să-mprospăteze atmosfera Ce neguri şi venin purta în ea. de minune. Şi luminează-mi inima-nsetată ! <titlu> Pater seraphicus1 (regiune de mijloc) Nouraş de dimineaţă Trece prin belşug de cetini. Iar trăsnetul căzu pe creasta rea. înăuntru viu palpită Duhuri tinere. Pater aestatieus. cine Suntem. Dar dobîndă-n sfere-nalte Pentru îngeri! Dragi îmi sunteţi. Pater profundus. mici prietini. de-ar isca şi-n mine focul. Treji în duh pe jumătate. Să-mi veniţi deci mai aproape! . care strîng. Menit cumva să-nvie valea. <titlu> Corul băieţilor fericiţi Spune-ne. O. spune. <Note> 1. bune! Fericirea noastră mare Este lină. Şi cade totuşi dulce-n murmur Pîrăul plin — pînă-n străfund. O. Dumbrăvi cu şuier mă pătrund. Sunt crainici ai iubirii — ei vestesc Ce ne împrejmuie etern creînd. mulcomeşte-mi mintea zbuciumată. părinte. spiritul nătîng Se zbate-ii marginile simţurilor tîrnpe. Ca în dureri de lanţurj. sfînt cuprins de ardoarea extazului 2. Voi pentru părinţi pierduţii. sfînt adânc simţitor.în juru-mi e sălbatic vuiet. Doamne.

Spiritele foarte curate ca ale băieţilor fericiţi. cu care ele ar putea vedea. </Note> Pagina 536 (El îi primeşte în sine. Ce în larg se dăruieşte. Şi priviţi în preajmă ce-i. Pater seraphicus le cheamă „în el”. Dă-ne bunule. <Note> l. Pater seraficus. Dorul vi-l stingeţi. Şi-cu-nvălurarc drumul Şi-l scurtează prin cascade. <titlu> Pater seraphicus înălţaţi-vă spre cercul Unde creşteţi nevăzuţi.2 Folosiţi-i ca pc-ai voştri. <titlu> Corul băieţilor fericiţi (horă în jurul celor mai înalte piscuri) Mînile daţi-vă. iar-drumu'. Fluviu ce-n adîncuri cade. ca să le împrumute ochii săi. sfînt asemenea ]ngerilor.) Sunt copaci şi stînci acestea. .Pe pămînt voi aspre drumuri Nu cuprindeţi sub pleoape. morţi devreme. Vă-mprumut eu ochii mei. nu mai au organele necesare spre a vedea lumea materială. Şi ne scutură cu groază. Horă încingeţi. Au şi duhurile hrană Ce în eter pur pluteşte: Revelaţia iubirii. însă locul e prea sumbru. dar gothe o dezvoltă pur poetic. 2. Concepţia este luată de la misticul Swedenborg. <titlu> Băieţii fericiţi (dinăuntru) Ce măreaţă e vederea. Unde-a Domnului prezenţă întăreşte oaspeţi mulţi. Coborîţi degrabă-n mine.

cînd nimerirăm. Cînd un puternic dura . Fost-a-n inimă muncit. Dracii chiar. răi fugiră. pedepse. Şi în loc de iad. înalt Să vedeţi pe Cel lăudat. Şi dacă dragostea de sus Ea însăşi i s-a-mpărtăşit. Cine cu zel s-a străduit. Sfinte simţirile! învăţămintele Cele divine Să vă pătrundă.Cînte privirile. Ce-a străbătut văzduhul. Chiar Satan. Pagina 537 <titlu> îngeri (plutind prin văzduh mai înalt. Ca în senine Ceruri. Chiar dac-ar fi de-azbest2. albite. Răpind sufletul-comoară. <titlu> îngeri mai tineri Rozelel. Chinul dragostei simţiră. L-aşteaptă cete îngereşti Cu bucurii nepămînteşti. Nu e curat. Risipirăm. De la sfinte pocăite. Jubilaţi. ducînd partea nemuritoare a lui Faust) Salvat de rău e duhul. La izbîndă ne-ajutară. Poate să fie mîntuit. bătrînul meşter. ce le primirăm Din curate mîni. c-am izbîndit! <titlu> îngeri mai desăvîrşiţi Rămîne pămîntesc un rest Greu de purtat. Să desăvîrşim lucrarea.

. Pe treapta lor pus. Rozele iubirii. material rezistent la foc din care. cu care îngerii au izbutit să-i contamineze pe diavoli. Uşori se desfată Privind primăvara Lumii de sus. în cerc. la Mefistofel. Să poată despărţi Ce s-a unit.Stihiile din necuprins <Note> l. veşnica. în dragoste perversă. Văd ceată mişcată. 2. Iubirea numai. Destramă-se ceţuri. Despoiaţi-l de scame Ce-l mai îmbracă. <titlu> îngeri mai tineri Lîngă piscuri. în vechime. Nu-i înger mare. Iubirea aceasta s-a transformat însă. Acum cu aceştia. </Note> Pagina 538 La sine şi le-a strîns. <titlu> Băieţii fericiţi Cu bucurie Va să-l primim. izbăviţi De greul nespus. Azbest. Băieţi fericiţi. îi poate despica. ca neguri.l Dovezi dobîndim Că şi noi suim. E-n crisalidă. se făcea pînză pentru morţi. Simt în văzduhuri Mişcînd pe aproape Viaţă de duhuri. mie. Pornească-mpreună Pe trepte în sus.

stăpînă. Scade repede văpaia Cînd cu har ne potoleşti. socot sufletul acestuia încă unit cu resturi de materie. Femei îmi trec prin faţă. Nimenea nu ne înfrînge Cînd sublimă porunceşti. </Note> Pagina 539 Şi tot mai frumos Să se facă. Doar atîta eu îţi cer. Lasă-mă sub cort de cer Să văd taina ta albastră. care conduc sufletul lui Faust. La mijloc. doamna noastră. Se-nalţă ne-ncetat. Zeilor asemenea. Peste toate tu regină. Uşori mărunţii nori S-adună-n jurul ei.De sfîntă viaţă Mai mare <Note> 1. tu aleasa mea. Cu stelele se-ngînă A cerului regină De strălucire plină. Maică. care iese din crisalidă. spre a zbura tot mai sus. ca pe un fluture. Tu Fecioară. Băieţii fericiţi. Şi îngăduie ce-ii piept Gingaş mă frămîntă. (Extaziat.) Doamna lumii. Să te-ntîmpin ca un drept Cu iubire sfîntă. <titlu> Doctor Marianusl (în celula cea mai înaltă şi mai curată) Priveliştea-i deschisă Şi duhul înălţat. E gingaşul popor . prea curată.

Pentru vasul. Spre veşnicie. Ascultă tu ruga. Cei ce-n slăbiciuni se zbat Anevoie-s de salvat. ce din plinu-i Mirodenii a vărsat. VII. ce eşti neatinsă. Sorbind eterul Şi-n har tot cerul. Pe pămînt te-ntuneci. Singur-cin'şi-a sfărîmat Lanţ de pofte şi păcat? Cît de lesne-aluneci. Primită să fie. sfînt închinat Mariei. </Note> Pagina 540 Ţie. Doctor Marianus. La tine să vie acei ce Ispitelor cad. Căinţă căutînd. Cine nu a-nebunit De-o privire ce-a vrăjit? Mater Gloriosa l (vine plutind) <titlu> Corul pocăitelor Pluteşti spre înalturi. Tu fără-seamăn. <Note> l. Ţi-e dat. neluat. 36) Pentru dragostea ce lacrimi Fiului tău la picioare Ca balsamul picurase Ca să-i fie-mprospătare. Pentru părul care moale Sfinte glezne a uscat — . Tu plina-de-har! <titlu> Magna peccatrix2 (Luca. era socotit socotit a fi pe o treaptă desăvîririi. tu dar.De palide femei.

iată. Magna peccatrix — Maria Magdalena. <Note> . sau mai bine zis a „entelehiilor" (partea activă a sufletelor). 4-42) Pentru piatra de fântâna Unde-Avram şi-aduse turma. Aluzie la cele arătate în Evanghelia lui Luca. 36. Maica Domnului ca regină a cerului. ce doar o dată. Mater Gloriosa. în această ultimă scenă Goethe recurge la mitologia catolică. capitolul VII. veşnic vie. 4. şi care Tot cîştigul pocăinţei îl sporeşti prin veşnicie — Dă iertare şi acestui Suflet bun. Pentru ciutura pe care Şi-a lăsat şi Domnul urma Bînd din ea cu sete mare. ce din poartă Cu-nfruntare m-a gonit. </Note> <titlu> Mulier Samaritanal (Ioan. Lin adapă lumea toată — <titlu> Maria Aegyptiaca2 (Acta Sanctorum) Pentru locul sfînt în care Domnul fost-a coborît. Pentru gîndul ce-n nisipuri Eu l-am scris cu bucurie — <titlu> Cîteşitrele Tu stăpînă-ndurătoare. despre salvarea sufletelor. Pentru apa cea bogată Ce de-atuncea. 2. Care şi de păcătoase Mari te îngrijeşti. Pentru braţul.<Note> l. S-a uitat pe sine. Şi-a greşit fără să ştie. spre a-şi expune o concepţie poetică. personală. Pentru lunga pocăinţă Prin zeci ani de pustnicie.

Dă-mi voie a-l povăţui. <titlu> Băieţii fericiţi (apropiindu-se cu mişcări încercuitoare) Ne-ntrece. Măria Aegyptiaca.1 <titlu> Una din pocăite (altfel numită şi Margareta) încunjurat de cor de duhuri Cel nou nu ştie ce-i cu el. Îndură-te — apleacă-te Spre-a rnea fericire. Mulier Samaritana — Samariteanca. . </Note> Pagina 542 <titlu> O pocăită (altfel numită şi Margareta alăturîndu-se) Cea fără seamăn Şi peste fire. Apleacă-te. De pămînteşti el se desprinde. După această întîmplare. să intre în lăcaşul Sfîntului Mormînt. 4-42. Din învelişul vechi îmi iese. Versurile cuprind o aluzie la mîna nevăzută care a oprit-o. Aşa de mult el e la fel. fiind păcătoasă. Şi în veşmîntul său eteric S-arată-n chip de tinereţe. Aluzie la cele arătate în Evan ghelia lui loan capitolul IV. unde a trăit ca o sfîntă. 2. ne-ntrecc. Noi grabnic am fost Luaţi din viaţă. a cărei viaţă e descrisă în Vieţile sfinţilor. Dar el a-nvăţat — Acum ne învaţă. El grijii fidele Răspunde-i cucernic. ea s-a retras pentru zeci de ani în deşert. Maria Egipteanca. Nu bănuieşte sfînta ceată. Crescînd puternic. Tu plina-de-raze.l. cu care Isus a stat de vorbă la fîntîna lui Iacob. Iubitul din zori Se-ntoarce prin nori.

Tu Fecioară. <Note> l. Spre un chip prea-fericit Schimbe-vi-se blîndă firea.Îl mai orbeşte noua zi. Inaccesibilul Faptă devine-n ocol. Etern-femininul Ne-nalţă-n tării. De te presimte. Maică. Sfârşit . </Note> Pagina 543 <titlu> Mater Gloriosa Ridică-te spre sfere mai înalte. a întrecut pe acela al băieţilor fericiţi care pot „învăţa" de la el. tu regină. dă-ne graţie deplină. Sufletul lui Faust purificîndu-se. <titlu> Doctor Marianus (se roagă aplecat) Spre privirea salvatoare Ridicaţi-vă privirea. te urmează. Voi cei gingaşi prin căinţă. Tu zeiţă. Inefabil deplinul Izbîndă-i aci. <titlu> Chorus mysticus Tot ce-i vremelnic E numai simbol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful