P. 1
Limba Si Literatura Romana

Limba Si Literatura Romana

|Views: 348|Likes:
Published by Chivu Vlad-Bogdan

More info:

Published by: Chivu Vlad-Bogdan on Apr 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Sections

LIVIU CHISCOP LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

GHID DE PREGĂTIRE INTENSIVĂ PENTRU CLASELE a XII-a şi a XIII-a – TEXTE ŞI COMENTARII - Autori canonici. Opere reprezentative • Direc ii şi orientări culturale • Curente literare • Genuri şi specii • Planuri de idei • Planuri de comentariu • Conspecte şi sinteze • Analize literare • Texte şi comentarii • Scheme recapitulative • Caracterizări de personaje • Tablouri sinoptice • Lecturi suplimentare • Elemente de stil • Norme ale limbii române literare actuale

Lucrare alcătuită în conformitate cu prevederile programelor analitice în vigoare şi ale programei de bacalaureat

EDITURA „GRIGORE TABACARU” 2010

1

Copyright 2010 Toate drepturile asupra acestei căr i apar in Editurii ”Grigore Tabacaru” din Bacău. Reproducerea integral sau par ială a textului din această carte este posibilă numai cu acordul scris al Editurii ”Grigore Tabacaru”.

Consultan i știin ifici: - Prof. gr. I Aurel Jămneală - Prof. gr. I Aurica Băbu anu

Tehnoredactare computerizată: Oana Georgiana Kerekeș

2

Argument

O necesitate: viziunea cronologică asupra literaturii române
În urmă cu 2-3 ani, la examenul de bacalaureat s-a dat un subiect care a împăr it România în două: unii candida i au luat în seamă doar o secven ă din formularea apar inând specialiştilor din Minister, iar al ii au considerat drept reper partea rămasă a subiectului. Era vorba despre romanul „Morome ii”, care deşi tratează problematica satului românesc dintre cele două războaie mondiale, este o crea ie contemporană: volumul I, antologic, a apărut în 1955, iar volumul al II-lea, încă discutabil, a fost tipărit 12 ani mai târziu. Bie ii copii - candida i la examenul de bacalaureat - au fost victime ale unui mod de abordare a literaturii române exclusiv tematice („Joc şi joacă”; „Iubire” etc.), nesocotindu-se necesara viziune cronologică asupra fenomenului literar autohton. Consecin ele nu au fost doar pentru candida i (foarte mul i au ratat examenul), ci şi pentru dascăli. Profesori cu vechi state de serviciu în învă ământul liceal, recunoscu i pentru calită ile didactice şi morale, au sfârşit prin a fi da i afară din slujbă pentru că au încălcat principiile evaluării, impuse de baremul de corectare şi notare. Unii dintre aceştia, dorind să-i salveze pe bie ii candida i, au scos din contextul tezelor fragmente care li s-a părut că aduc a răspuns „la obiect” şi au dat note de trecere. Controalele întreprinse de Minister au penalizat atitudinea „mămoasă” a profesorilor şi au redus notele date ini ial la ele reflectând cu adevărat con inutul unei teze. Problema a rămas să fie rezolvată din mers, de către cei rămaşi pe baricade, adică de profesorii care se confruntau în continuare cu un mod de organizare tributar schematizării excesive, probabil de dragul atragerii elevilor spre lectură. Nu vreau să fiu în eles greşit: e corectă abordarea tematică, dar lipsa unui sistem de predare - învă are - evaluare axat pe doi piloni - tematizarea şi istoricitatea - şi nu doar pe unul produce adevărate drame între cei afla i în fa a problemei de limba şi literatura română. Nu e nicio ruşine să se apeleze la excelentele „Sinteze pentru bacalaureat” editate de Societatea de Ştiin e Filologice din R.S.R. în

3

anii ’80, în colaborare cu Direc ia Învă ământului Preuniversitar din Ministerul Educa iei şi Învă ământului. Directorul adjunct al acestei Direc ii, prof. dr. Constan a Gârbea, a coordonat excelent astfel de suplimente ale revistei „Limba şi literatura română (pentru elevi)”, în care existau scheme, sinteze, fragmente de texte ilustrative, mai precis o istorie didactică a literaturii române. Lucrarea lui Liviu Chiscop acoperă acest deziderat şi de aceea o considerabilă în actul pregătirii examenului de bacalaureat. Nu este prima carte pe care autorul băcăuan o produce în câmp didactic şi de aceea credibilitatea este maximă. Fără să excludă forma de prezentare, L. Chiscop acordă aten ie elementelor de stil, precum şi normelelor limbii române actuale, aplicabile în astfel de contexte. Structura generală a căr ii este una axată pe aplicabilitate, dar şi pe crea ie/ imagina ie. Având la îndemână o crestoma ie de texte din literatura beletristică, dar şi din critica şi istoria literară, candidatul îşi va construi propriul discurs şi, prin aceasta, va demonstra cel mai important obiectiv asumat de disciplina limba şi literatura română în învă ământul liceal - în elegerea textului. Selec ia fragmentelor este cea corectă, prin apelul la critică şi istorici literari care se bucură de autoritate în domeniu: Eugen Simion şi O. S. Crohmălniceanu, pentru literatura contemporană şi, respectiv pentru cea interbelică. Textele suplimentare propuse au menirea de a-l determina pe elev/ candidat să extrapoleze deprinderi de analiză literară la alte pasaje din interiorul crea iei aceluiaşi scriitor şi, prin aceasta, să facă fa ă cerin ei de a aborda un fragment/ text la prima vedere. Finalul - „Periodizarea literaturii române” - este o necesară evaluare / organizare a fenomenului artistic autohton, pentru a-l feri pe cititor de capcana plasării unui text literar interbelic în contemporaneitate sau invers … Conf. univ. dr. Ioan Dănilă

4

PARTEA I LITERATURA ROMÂNĂ INTERBELICĂ 1918-1948 5 .

. popoarele aflate pe o treaptă superioară de dezvoltare.În 1919 înfiin ează cenaclul „Sburătorul” (şi.Activitate didactică de excep ie în calitate de profesor de latină la licee din Bucureşti.EUGEN LOVINESCU Teoretician şi promotor al modernismului românesc . elul este ca popoarele mici să devină sincrone.Urmează studiile gimnaziale la Fălticeni.e strâns legată de principiul sincronismului. critici literari şi eseişti ai epocii interbelice. care desfiin ează criteriile de valoare obiective şi introduce subiectivismul în forma sa de „impresie totalizatoare”. potrivit căreia societă ile înapoiate suportă o fecundă influen ă din partea celor avansate.Criticul consideră că civiliza ia românească modernă a început din momentul în care au pătruns la noi primele semne ale spiritului apusean. absolvind apoi liceul la Iaşi şi facultatea la Bucureşti (1903). 6 . că este ultimul nostru mare „critic de direc ie”.Aşadar. cât şi prin ac iunea de orientare a literaturii noastre către sensibilitatea contemporană. . mai apoi. . la Bucureşti.împrumutată de la sociologul francez Gabriel Tarde . .Pe bazele teoretice ale modernismului.În critica literară. prozatori. . pe bună dreptate.S-a născut la 31 octombrie 1881 în Fălticeni. revista cu acelaşi nume). I-VI). elaborează sintezele Istoria civiliza iei române moderne (vol. . În cea dintâi. criticul explică procesul de formare şi de evolu ie a civiliza iei române.S-a spus despre Lovinescu. prin imita ie. La baza acestui proces se află legea imita iei. . teoria imita iei . să ajungă din urmă. .Se stinge din via ă la 16 iulie 1943. pe care îl conduce până la sfârşitul vie ii. Eugen Lovinescu aduce modelul criticii impresioniste. atât în privin a concep iei teoretice. I-III) şi Istoria literaturii române contemporane (vol.El pune bazele modernismului românesc. în sensul că şi-a subsumat întreaga energie intelectuală orientării literaturii noastre spre modernism. . Prin cenaclul său s-au format numeroşi poe i. .

trebuie să re inem despre Lovinescu faptul că este al doilea critic de direc ie după Maiorescu. la care a adăugat imperativul etic. Perpessicius ş. Maiorescu (vol. al XIX-lea încoace. odată cu trecerea timpului. că este cel mai important critic al perioadei interbelice. Prin modernism se în elege. Lovinescu îşi consacră activitatea studiului moştenirii maioresciene: T. operele îşi pierd din importan a şi frumuse ea lor. ci şi la formarea limbajului criticii româneşti moderne. I-II). . E. curând. Termenul de modernism a fost utilizat pentru prima dată la noi de E.Lovinescu a elaborat şi teoria muta iei valorilor estetice. prin toate scrierile sale. . Pompiliu Constantinescu. care apar ine epocii actuale. la noi.În ultimii ani de via ă. nu numai la ierarhizarea valorilor. Maiorescu şi contemporanii lui (vol. din fr. . moderne. că a fost teoreticianul modernismului la noi. La şcoala sa se vor forma critici de valoare. care ine de prezent sau de trecutul apropiat.În concluzie. Lovinescu a denumit noua mişcare estetică de după 1880. T. tentativele ei ultime de ieşire din orice conven ie. precum şi manifestările de exacerbare a modernită ii. care îi vor continua activitatea: Tudor Vianu. Maiorescu şi posteritatea lui critică (1943). pentru a o deosebi de tradi ionalism.a. prin care el în elege că. care corespunde stadiului actual al progresului”.El a sus inut autonomia esteticului. de .. nou. fiind preluat. 7 . .Lovinescu a contribuit. de la sfârşitul sec. I-II). Prin modernism. Lovinescu în “Istoria literaturii române contemporane” (1927). Concepte de teorie literară MODERNISMUL Originea termenului Cuvântul modernism este derivat de la modern = “recent. Termenul provine din lat. îndrumând în această direc ie pe tinerii scriitori prin cenaclul şi revista „Sburătorul”. tot ceea ce este nou şi inovator în planul crea iei artistice. Vladimir Streinu. modernus.

.adept al intelectualizării prozei şi a poeziei.modernismul denumeşte tendin a inovatoare într-o anumită etapăa unei literaturi. criticată de Maiorescu.propune trecerea de la o literatură cu tematică rurală la o literatură de inspira ie urbană. . opusă tradi ionalismului şi caracterizată prin aderen a la tendin ele inovatoare şi proclamarea unor noi principii de crea ie. . uneori.sus ine cultivarea prozei obiective . . analitic. precum şi prin cenaclul şi revista “Sburătorul”. Trăsături caracteristice . imaginismul. Iată câteva dintre contribu iile sale : . al XIX-lea.Defini ie Modernismul este o direc ie importantă a literaturii române din prima jumătate a sec.se opune tradi ionalismului.afirmă necesitatea evolu iei poeziei de la epic la liric .sus ine dezvoltarea romanului psihologic. militează pentru adaptarea unor formule estetice moderne. futurismul. 8 . . a rigorilor clasicizante în artă şi de afirmare a tendin elor novatoare care merg. Eugen Lovinescu. . este cel mai de seamă teoretician al modernismului românesc.proclamă noi principii de crea ie .atitudinea de inacceptare a dogmelor. expresionismul. al XIX-lea. dadaismul. . cu care coexistă în prima jumătate a secolului.sus ine europenizarea: sincronizarea literaturii române cu literatura Europei.apare în literatura română începând cu sfârşitul sec. .a. .acceptă teoria formelor fără fond.afirmă necesitatea înnoirii prin depăşirea spiritului provincial. constructivismul ş.militează pentru eliminarea decalajului în cultură. suprarealismul. până la anularea substan ei acesteia. . . Prin lucrările sale de doctrină. . În sfera conceptului de modernism se însumează toate curentele postromantice de avangardă literară: simbolismul. .sus ine promovarea tinerilor scriitori.

deşi tematica era rurală. de L. în sensul capacită ii limbii de a se înnoi prin imagine şi armonie”. “Memorii” etc. şi de expresie.1929).E. care trec peste individ şi interesează colectivitatea (ura de rasă. 1926 . (Istoria literaturii române contemporane) Muta ia valorilor estetice Literatura trăieşte şi ea sub raporturi sau vine în conjunc iune cu alte valori. Nu conjunc iunea de valori voim să tăgăduim. ura de clasă etc. 1925 . “Critice”. Principalele lucrări de doctrină : “Istoria civiliza iei române moderne” (3 vol. într-o bună parte a literaturii. în sensul evolu iei preocupărilor momentului istoric. Opere reprezentative. Camil Petrescu. Hortensia Papadat-Bengescu. Ilarie Voronca. emo ii. Scriitori care au aderat la modernism (după ce.. trecuseră prin cenaclul “Sburătorul”): Ion Barbu.Eugen Lovinescu rămâne cel mai important teoretician al modernismului românesc. incontestabil. literatura are o latură socială şi morală. Brăescu. G.1926) . ci afirmăm numai evolu ia literaturii noastre în sensul primatului esteticului asupra celorlalte 9 . diferen iere de material de inspira ie. . Anton Holban. Lovinescu sesizează modernitatea romanului “Ion” (1920). Amestecul de valori există. Fragmente Despre sincronism „(…) Scriitorii vor fi judeca i şi din punctul de vedere al caracterului de sincronism cu dezvoltarea vie ii noastre sociale şi culturale şi cu multiple întrebări de curente ideologice. în prealabil. adresându-se unui public. Pompiliu Constantinescu. Călinescu.Reprezentan i în literatura română . Gh. căruia îi comunică şi îi sugerează stări sufleteşti. Vladimir Streinu. dar şi din punctul de vedere al efortului de diferen iere fa ă de ce a fost înainte. “Istoria literaturii române contemporane” (5 vol. Rebreanu. adică unui mediu social.. sentimente religioase. ce nu se prezintă totdeauna sub forma esteticului pur. Camil Baltazar.a. ș.).

Numai O. Sub pretextul unui tradi ionalism literar . a devenit şi el punctul de plecare al unui nou parazitism poetic. stăm încă pe pozi ia schopenhaueriană.valori cu care intră în compozi ie. Întrebuin area materialului rural sau folcloric.reprezintă un regres în sensul primatului eticului şi al etnicului în simbioza lor cu esteticul. exprimată cu atâta constan ă la noi de Maiorescu. a caracterului moral al oricărei opere de artă. obiect al acestui studiu. pentru a-i dovedi caracterul de decaden ă. elemente impure şi imorale considerate în sine. Numai prin dispari ia acestor curente. Că nu materialul întrebuin at 10 . în ce-i priveşte preponderen a. ajutat nu pu in de mişcarea simbolistă. cele două mişcări succesive de la începutul veacului sămănătorismul şi poporanismul . o epocă de decaden ă. adică de sleire a oricărei originalită i şi for e de crea ie: este epoca sămănătorismului. (…) Şi pentru a reveni la scurta epocă. Goga a adus o expresie nouă pentru ideologia na ională a sămănătorismului. În ceea ce priveşte esteticul. inferioritatea şi decaden a stau numai în deficitul de originalitate şi diferen iere. constatăm că fa ă de ac iunea lui Maiorescu de a desprinde esteticul cel pu in de sub tirania eticului. prin însăşi această originalitate. şi.întreagă această poezie sămănătoristă şi neosămănătoristă a prelungit. în care to i versificatorii sunt „barzi” şi „poe i ai neamului”. cu o sterilitate de inven ie verbală ce-i ridică orice valoare pozitivă. de depersonalizare. sub aparen e de renaştere şi de vitalitate. mai ales în Ardeal şi Bucovina. atunci imoralitatea operei e de natură estetică şi nu etică. dar prelungită până în zilele noastre prin tot ce-i constituie mediocritatea. există în fenomenul contempla iei estetice o astfel de înăl are. în realitate. de obiectivare. epocă limitată în timp. epocă din care noi înşine am analizat peste 70 de poe i. când nu s-a făcut într-însa combustiunea tuturor elementelor operei contemplate.care nu are nici un sens dincolo de conformismul etnic . a peisagiului na ional sau a altor elemente tradi ionale nu constituie prin sine o inferioritate sau o decaden ă. anacronic. epocă de ruralism şi de na ionalism. Evolu ia poeziei lirice Poezia românească debutează la începutul veacului printr-o fază care. descătuşarea esteticului e într-un proces de înfăptuire. încât devine de la sine morală. reprezintă. idilismul coşbucian sau elegiacul eminescian.

Cu un material aparent haotic. negreșit. înt-o măsură oarecare.) Cum Ion este expresia violentă a unei energii. feciorul Glanetașului râvnește la delni ele lui Vasile cu foamea de pământ a unei vechi sărăcii. ci lipsa de originalitate a expresiei lui. scriitorul a întrebuin at. în limitele idea iei lui obscure și reduse. cu epizoade numeroase ce se pun de-a curmezișul. formula romanului naturalist. dar care ne dă impresia vie ii în toate dimensiunile ei. ci curgătoare și naturală.(. În psihologia lui Ion. ce se perindă aproape fără început și fără sfârșit. dar. romanul se organizează. cu mari primejdii (și cea mai amenin ătoare e banalitatea). fără stil. într-un peisaj şi ideolgie identice. cu toate resursele energiei lui plebee. Julien râvnește la o bruscă ascensiune socială. anacronismul estetic deci. este zugrăvită în întraga ei stratifica ie. ci printr-o îngrămădire de imponderabile.. formulă realizată rar în toate literaturile și pentru prima data la noi în „Ion” Obiectul de studiu al lui „Ion” este via a socială a Ardealului care. de la simplul vagabond până la candidatul de deputat și la mediul administra iei ungurești. nu a unei por iuni de via ă limitată la o anecdotă. formula marilor construc ii epice. în jurul unei figuri centrale. mai ales.. reducându-l la instinctul 11 . totuşi. nici comodă. o metodă fără strălucire artistică. în care numai obiectul dorin ei e schimbat. care. (Istoria literaturii române contemporane) Romanul social: „Ion” de Liviu Rebreanu „Formula lui Ion nu e o formulă nici actuală. nu izolată pe planșe anatomice de studiu. caracteristice. și această zugrăvire nu printr-o selec iune de elemente simple. E. un obiect de schimb în vederea stăpânirii bunurilor pământești. tenacitatea și lipsa oricărui scrupul moral rămân aceleași.constituie condamnarea sămănătorismului. fără o necesitate apreciabilă. de pildă. o dovedeşte fenomenul evolu iei acestui sămănătorism inestetic în tradi ionalismul actual. s-a realizat estetic. totuși. a Comediei umane. al unui erou frust și voluntar. al lui Ion. la amândoi femeia nu e decât o treaptă necesară unui alt scop suprem. ci a uni vast panou curgător de fapte învălmăşite. cu o faună bogată în exemplare variate. e un erou stendhalian. dar încordarea. simplificarea artei clasice. deși închisă în celula unui sat. fără o finalitate deci. pornind de la cei vechi şi ajungând la cei moderni. formula epicei tolstoiene: formula ciclică a zugrăvirii. ea e.

12 . ci in fiecare săptămână şi despre toate căr ile. Concertul înseamnă o deschidere de drum. tot așa după cum eroii lui Molière se organizează în jurul unei singure mari pasiuni. prin bogă ia amănuntelor. nici sensibilitatea. sub ochii noştri se înfăptuieşte o mare frescă a vie ii orăşeneşti. adică. o nouă literatură română începe printr-o afrima ie definitivă. ărănesc.” Romanul psihologic: „Concert din muzică de Bach” de Hortensia Papadat-Bengescu Prin Concertul din muzică de Bach (1927). Totuşi. puterea de analiză. 1971 „Istoria literaturii române contemporane” rămâne o operă eminamente critică. nici virtu ile burgheze. nici feminismul. În cele mai însemnate crea ii ale sale. literatura română n-are ce-i pune deasupra. adică din amurgul unui romantism tardiv. ci al unei epoci. între care nimic nu-i lăsat la o parte. Epoca înseamnă.principal. punctul de vedere evolutiv nu-i lipseşte. până în momentul în care pojarul avangardismului aproape că trecuse. nici for ele instinctuale. Aceasta înseamnă ceea ce numim cu un termen nesigur literatura română modernă. criticul nu al unei singure genera ii. Lovinescu. şi până la prin ul Maxen iu. într-un cuvânt nimic din tot ce constituie complexitatea unei vie i chinuite de atâtea nevoi şi aspira ii. Nimeni din genera ia lui nu-1 va urma in această ac iune istovitoare. Referin e critice „Lovinescu face critică în chip consecvent. nici patologia. Balzac a accentuat procedeul unită ii temperamentale.” Eugen Simion. scepticul mântuit. scrie. iar prin via a intensă. Lovinescu era predestinat — sau a voit el însuşi să fie — înaintea tuturor. izbutind. E. să sus ină enormitatea caracterelor. crai de mahala. floarea de seră a unei rase istovite. pentru el. nu două-trei articole pe an. în care germinează virtualită ile ascensiunilor fulgerătoare. de altfel. de la acel Lică Trubadurul. intelectualitatea şi chiar ordonan a compozi iei. nici arta (cu gravele emo ii ale concertului). 40 de ani. nici intelectualitatea. încă un semn că E. În fa a unei opere de artă. problema situării păşeşte în primul plan. unde toate straturile sociale sunt reprezentate.

Teoria imita iei. pentru a formula criteriile de apreciere a valorii după concepte ştiin ifice. 3. aşa cum o schi ase Kogălniceanu. de ambiguitate. Simbolismului. Filia iile istorice intră şi în caracterizările autorilor. Povestitorii moldoveni pleacă de la Neculce ca să ajungă. Demostene Botez şi Camil Baltazar sunt urmaşi ai lui Bacovia. Discu ia despre romanul Ion este limitată la impresii şi parafrazări. Creangă. Poporanismul „Vie ii româneşti” e pus şi el în legătură cu ideea specificului na ional. De aceea nu în elege că Ion aducea fa ă de Via a la ară a lui 13 . adică maximum. pentru a deschide calea promovării nonvalorilor. i se lărgeşte evolu ia către ermetism şi imagism. care este la discre ia „gustului” criticului şi a impresiilor lui. Rebreanu descinde din rasa prozatorilor ardeleni cu un puternic sim realist: Slavici. cu analogii for ate la literatura universală. Sămănătorismul e prezentat ca o mişcare izolată din ideologia eminesciană. În capitolul „Muta ia valorilor estetice” el promovează un sistem de ambiguizare a valorii. Lovinescu descoperă ecouri eminesciene la Iosif.Contribu iile ultimelor decenii sunt situate în serii istorice. Gândirismului i se indică rădăcinile în tendin ele tradi ionaliste care l-au precedat. fără a preciza care ar fi contribu ia lui Liviu Rebreanu la dezvoltarea romanului în aria literaturii europene. trecute însă prin tot progresul suferit sub raportul sensibilită ii de lirica românească în cinci decenii. Goga. preluată de la Gabriel Tarde este un alt concept viclean de bulversare a valorilor. Nicu Gane şi Hogaş. În poezia lui Pillat regăseşte viziunea idilică a naturii. Nichifor Crainic e raportat la Vlahu ă. De aceea premizele actului fundamental de critică propuse de Eugen Lovinescu sunt false şi-de aiciaprecierile lui care se contrazic dovedind diletantism. fiindcă nu are criterii de valoare. la „Dacia literară”. E. Lovinescu — Istoria literaturii române contemporane. prin Negruzzi. Agârbiceanu(Ovid Crohmălniceanu). la Arghezi. la Sadoveanu. seninătatea şi simplitatea mijloacelor verbale care-1 caracterizează pe Alecsandri. Eugen Lovinescu nu are forma ie estetică fundamentală pentru a propune un model axiologic. Eugen Lovinescu aduce în critica literară modelul criticii impresioniste care desfiin ează criteriile de valoare obiective şi introduce subiectivismul în forma sa de „impresie totalizatoare”. văzut ca efect al contactului poe ilor noştri cu lirica franceză mai nouă. Crea ia ar fi imita ie şi nu originalitate.

sinteza estetică. fiindcă nu are la îndemână instrumentele fundamentale ale criticului profesionist. instinctul principal este cel de conservare şi apoi cel de reproducere. fiindcă nu cunoaşte mitologia străveche românească şi nu poate în elege proiectarea lui Ion într-un context mitic arhetipal. De aceea el nu ştie că „instinctul de avari ie” pe care el îl numeşte „instinctul de stăpânire a pământului” nu este un criteriu de valoare pe baza căruia să se poată face o compara ie cu romanul lui Emile Zola La terre sau cu romanul lui Honore de Balzac Les paysans. Sufletul lui Ion „simplu.Duiliu Zamfirescu. Eroul este redus la „instinctul principal”. Dacă este vorba. Nici compararea lui Ion cu ambi ioşi ipocri i ca Julien Sorel din Roşu . el pare crescut din pământul iubit cu ferocitate” sau „e o for ă ce se destinde prin virtutea legilor ei interioare”. frust şi masiv. dar „care ne dă impresia vie ii”. Expresiile sunt gratuite. care-i dă valoare arhetipală. ca formă superioară a spiritului critic. Instinctele nu sunt principale şi secundare. Care sunt aceste legi? Ce rol au ele? El remarcă dorin a lui Liviu Rebreanu „de a crea o figură simbolică. tehnica algoritmică. o trecere de la romanul liric la romanul obiectiv realist. după el romanul este realizat „fără strălucire. (Emil Alexandrescu: Analize i sinteze de literatură română) 14 . subtilită ile. fiindcă este „curgătoare şi naturală”. Nu remarcă arhitectura. Nu percepe nuan ele şi subtilită ile stilului lui Liviu Rebreanu. romanului. mai mare ca natura”.şi negru de Stendhal nu are la bază o categorie de valoare. bombastice şi ridicole. fără stil”. nuan ele. Avari ia nu este instinct ci patima lăcomiei.

Bacovia (1881 . deprimantă: „de toamne reci. Bacovia este cel mai autentic reprezentant al simbolismului românesc. dar şi prin culoare. într-un infern perpetuu. 15 .. Cele două capodopere bacoviene . care devine sentiment fundamental. Baudelaire. perioadei. ideea mor ii... valorificând motivul singurătă ii. care îl amenin ă mereu cu marea prăbuşire ce stă să se producă dintr-o clipă în alta.A. depăşindu-1 şi constituindu-se într-un mare precursor al poeziei române moderne. cu arbori cangrena i. Lovinescu. “ Găsim în poezia lui Bacovia influen e din E. Bacovia se situează între două momente ale istoriei literare româneşti.1957) apar ine. • G. gustul pentru satanic. Atmosfera lăuntrică particulară este. atmosferă de plumb . Universul poetic. Poe şi din simbolismul francez: Rollinat. între cimitir şi abator . în care pluteşte obsesia mor ii şi a neantului. Impresiile sunt sugerate prin coresponden e muzicale. El este deopotrivă un poet expresionist şi chiar existen ialist. care evoluează spre formule lirice intermediare impresioniste şi expresionist-moderniste. cu ploi putrede. dar el nu se încadrează cu totul în limitele acestui curent.prin atmosfera de nevroză.realizează deopotrivă o atmosferă de depresiune sufletească totală. întrucât trăieşte intens realitatea vie ii.. Verlaine . Poezia lui Bacovia este monocordă. despre manierismul estetic definind atmosfera cunoscută în istoria literară sub numele de „bacovianism” au vorbit to i marii critici. ca Renoir şi Degas. cronologic vorbind. • G. limitat într-un peisagiu de mahala de oraş provincial. în sensul că poetul trăieşte numai stări depresive. poetul fiind influen at de pictori impresionişti. cromatica şi predilec ia pentru muzică. cunoscute sub numele de literatura română de la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul sec. cum spunea E. Laforgue. El ilustrează „devenirea istorică a curentului simbolist”. într-o criză existen ială continuă. XX (1890 -1920). • Originalitatea poetului: Bacovia este unul din marii poe i originali de după Eminescu.Plumb şi Lacustră . amenin at permanent cu prăbuşirea şi cu pieirea în neant. dezolări cumplite.GEORGE BACOVIA Conspecte.

• senza ia perpetuă de disconfort (ploaie.• Teme şi motive simboliste. Trăirea existen ială a durerii. • Arta poeziei. ale trăirii. sub forma cuvintelor calde pe care le adresează proletarului. Bacovia nu realizează sugestia printr-o tehnică impresionistă. • existen a văzută ca drum spre moarte (“sfârşitul continuu”). G. De fapt. căruia îi prevede un “măre viitor” (Serenada muncitorului. • sentimentul de inadaptare. În Cogito anun ă chiar că e “fericit”. Cuptor. astfel încât actul liric devine un act existen ial”. “sensibilitatea fuzionează cu tema lirică. printre cimitire şi abatoare. Specific bacoviană este. umezeală. cromatice şi olfactive. nevroze etc). Spre primăvară). catedrala. • coresponden e muzicale. cuprinse într-o realitate demoralizantă. sentimentul de pustietate şi singurătate sunt elemente expresioniste realizate însă de poet prin coresponden e între sentiment şi culoare. • Motivele simboliste ale poeziei bacoviene sunt: • motivul singurătă ii. al primăverilor iritante şi nevrotice (Decembre. • târgul provincial cu fanfara din parcul pustiu. • Tema generală a liricii bacoviene o constituie cântarea unui destin tragic. Bacovia. în care cadavrele intră în descompunere. prezen a motivelor sociale. Poetul face asocia ii decorative şi individualizează impresia. cultivarea poeziei de atmosferă. între sentiment şi 16 . • motivul vagabondajului. cu un interminabil vagabondaj prin bodegi sordide. Tudor Vianu vorbea de două procedee în realizarea estetică. Lacustră. culorile sale sunt concentrate. La G. întrucât şi-a realizat “toate profe iile politice”. căldură toridă. cu cafenele sărace. cimitirul. Nervi de primăvară etc). cu fanfare militare. înso it de târâitul ploii necontenite şi de sonorită ile stridente ale fanfarei care intonează un marş funebru. • muzicalitatea interioară şi exterioară a versurilor. în contextul dezolant al unei mahalale de târg provincial. al iernilor ce dau sentimentul de sfârşit de lume. Poemă finală. cu parcuri pustii. în acest context. cadrul fizic al poeziilor lui Bacovia este oraşul de provincie. al căldurilor toride. Bacovia este poetul toamnelor dezolante. amenin ând să se prăbuşească. nu există nuan e în culorile bacoviene. ele devin strigăte ale sufletului. abatorul şi cazarma.

de la care nu aşteaptă vreun răspuns de în elegere: de aici sentimentul vidului.artistic constituit în Fran a. atât prin profunzimea liricii sale. Trei sunt elementele care duc la dezagregarea şi la dezordinea lumii: focul. Trăsături caracteristice • Simbolismul se manifestă în literatura europeană între 18801920. cât şi prin expresia poetică superconcentrată. • Apare ca o consecin ă a nevoii de îmbogă ire a liricii. Gama de culori este restrânsă. apa. concentrată pe câteva motive tipic simboliste: urâtul. Defini ie Simbolismul este un curent literar . în care exprimă drama 17 . Jean Moreas fiind cel care înlocuieşte denumirea de “decadentism” cu cea de “simbolism”.este de provenien ă franceză (fr. care descompune şi vântul. prin volumul “Les fleurs du mal”. considerat a fi manifestul literar al simbolismului. vagabondajul. nevrozitatea. articolul “Le Symbolisme”. în “Le Figaro” din 18 septembrie 1886. Denumirea curentului literar a fost dată de poetul francez Jean Moreas care publică. symbolisme). Poezia lui Bacovia este un avertisment dat lumii. care mocneşte şi agonizează. • Charles Baudelaire este considerat precursorul simbolismului francez. • Primii poe i simbolişti francezi îşi însuşiseră eticheta de “decaden i”. în ultimele două decenii ale secolului al XlX-lea. Bacovia este unul dintre cei mai valoroşi poe i români. monotonia. şi având ca obiectiv promovarea unui concept modern de poezie în spiritul unui idealism neoromantic. ale cărui sunete sinistre reprezintă simbolic dezechilibrul lumii. de mare plasticitate şi cu o excep ională putere de sugestie. Concepte de teorie literară SIMBOLISMUL Originea termenului Cuvântul simbolism . râsul absurd.derivat de la simbol . triste ea.muzică. Bacovia experimentează procedee moderne. ele având coresponden e în lumea instrumentelor muzicale. • Concluzii. plictisul. cu un specific original.

• Respinge retorismul romantic şi naturalismul. a izolării morale. • Obsesia unor instrumente ale căror sunete exprimă stări sufleteşti: clavirul. culoare sunet. • Obsesia culorilor . olfactive). armonica.” • Simboliştii se bazează pe teoria simbolurilor şi a “coresponden elor” senzoriale (vizuale.cu corbi în zare). violet etc. revoltă antifilistină. fie ele mari. • Poetul este un magician al verbului. cuprinse de spleen. triste. anihilante. nevrozele şi misterul. ce oase. contra prozaismului existen ial. • Stil aluziv. • Muzicalitatea interioară. harfa etc. a condamnării artistului în societate. • Apelează la coresponden ele între eul poetului (universul mic) şi lume (universul mare). • Conştiin a vidului şi a derutei interioare. • Cultivă solitudinea şi nostalgia plecărilor. se-ngână şi-şi răspund . specifice oraşului tentacular: taverne. 18 . spleen. armonia. vioara. • Apare poezia oraşelor. motivul evadării. de practicare a sugestiei. auditive. fără organizare logică. antiburgheză. Cultivă for a de sugestie. • Abordarea unor teme sociale: inaderen ă. nevrozele etc. • Sub raport formal. • Preferin a pentru decoruri şi peisaje autumnale (ploioase.alb. cu intui ii vizionare în perceperea existen ei. morbidul şi lugubrul. simbolismul înseamnă eliberarea versului de constrângerile impuse de prozodia tradi ională. • Coresponden a dintre lumea materială şi cea spirituală prin mijlocirea simbolurilor. receptarea muzicală a lumii. a călătoriilor imaginare spre inuturi necunoscute. • Cultivă o sensibilitate şi emo ii mai rafinate. melancolice.. îndepărtate. inadaptabilitate.omului modern apăsat de “spleen” şi obsedat de ideea mor ii. fluierul. • Se scontează pe for a sugestiei. fie târguri provinciale.. pianul. • Descoperă condi ia metafizică a poeziei şi esen a ei de natură muzicală. • Cultivă enigmaticul şi intimismul. sinteza. • Investighează zone tematice noi. ca în sonetul Coresponden e : “parfum.

Rilke. a versului “solubil în aer”. dar mai ales Al. Pasternak. Paul Verlaine. • Verlaine pledează pentru cultivarea “vagului”.reprezentantul cel mai autentic al simbolismului românesc. al poeziei şi al artistului în societate etc. Block. Ungaretti. al i poe i: Şt. numeroşi poe i au inut să-şi formuleze principiile şi opiniile referitoare la rostul artei. Thomson. Anghel. Termenul a fost utilizat de Aristotel ca titlu al tratatului său de estetică literară. după modelele clasice oferite de Hora iu şi Boileau. Elliot.1880. din sec. L'art poétique (Arta poetică) a lui Boileau (1674). Ars poetica . Ady Endre (Ungaria) etc. Liliencorn. • Verlaine. G.Arthur Rimbaud. de unde a fost preluat în limba latină sub forma poetică și apoi. St. prin poetică se în elege o lucrare teoretică referitoare la principiile și regulile esen iale ale artei literare în general. mai apoi. creând versul liber. Poetica. Montale (Italia). Minulescu. în poezia “Artă poetică”. XVIII. influen ând. G. M. Poezia simbolistă . Train Demetrescu etc. Ford. Demetriad. D. ale poeziei în special. • Mallarme spunea că poezia tinde “a lua din muzică bunul ei”. Lirica filozofică – arta poetică • Originea termenului. • Deschide drumul grupărilor şi tendin elor moderniste propriuzise. F. Trakl (Germania şi Austria).1892. dar mai ales de sugestie muzicală. Jules Laforgue (Fran a). I. Pound (Anglia). “Despre logica poeziei” . În sens larg. Bacovia . Ana Ahmatova (Rusia). Macedonski (articolele: “Poezia viitorului” .• Simboliştii revolu ionează conceptul clasic al poeziei. Hopkins.Către fra ii Piso) a lui Hora iu şi. Eminescu. a “nuan ei”. M. proclamă primatul muzicii în poezie: “Muzica înainte de orice”. Petică.artă de sugestie metaforică. în 19 . E. Reprezentan i • În literatura universaiă: Stephan Mallarme. “Arta versurilor” 1881). T.S.Arta poetică (epistola Ad Pisonis . • În literatura română: precursor poate fi considerat şi M. George. Esenin. Geneza și evolu ia speciei • Cuvântul poetică provine din limba greacă veche poiitiki. In epoca modernă. în franceză și în celelalte limbi romanice.

G. . O.Arta poetică. M.Din ceas dedus. . uneori cu pronun at caracter de manifest literar.poezie cu caracter programatic. este o poezie cu caracter programatic în care autorul îşi expune. . Ion Barbu .uneori tema respectivă (fiindcă arta poetică reprezintă. Ienăchi ă Văcărescu . o categorie tematică) îmbracă forma altor specii lirice.crea ii lirice cu caracter programatic (în care şi-au expus crezul estetic. Timbru. Poetul către carte.specie a liricii filozofice alături de medita ie şi de elegie). ca specie a liricii culte. cum ar fi epistola (Hora iu: Ad Pisonis) sau imnul (O. Iancu Văcărescu: Prolog (la deschiderea Teatrului din Bucureşti -1819).L'art poetique Paul Valery .Unor critici.Meşterul.vechime considerabilă.Ad Pisonis. Nichifor Crainic Poetul.Rugăciune. Reprezentan i şi opere . Labiş . . în fond.În literatura universală: Hora iu . N.Testament. Eminescu . Arghezi Testament. Iambul. estetic. Alecsandri . Grigore Vieru . Trăsături caracteristice . Goga: Rugăciune). Numai poetul.Epigonii.În literatura română: Dosoftei . programul artistic). Radu Gyr . .poezie prin care poetul îşi exprimă convingerile despre rostul şi despre idealul său poetic.Testament. N.Arta poetică ş.a.Stihuri la stema Moldovei. . la menirea poetului şi la programul său artistic.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii.În limba ta etc. T. Mihai Beniuc Mărul de lângă drum.crea ie lirică în versuri apar inând literaturii culte. Ştefănescu . idei referitoare la concep ia sa despre artă şi despre poezie în general. Criticilor mei.Ars poetica. Goga . 20 . V. Coşbuc . de peste două milenii. Lucian Blaga . într-un mod mai mult sau mai pu in explicit. Defini ie . sentimente. Nicolas Boileau . propriile opinii.Poetul.

Lirica peisagistă – pastelul
Originea termenului. Geneza speciei Cuvântul pastel a fost mai întâi utilizat în artele plastice unde desemnează culoarea realizată cu creioane alcătuite dintr-o pastă solidificată, întrucât cu ajutorul acestora se ob in pe hârtie nişte tonuri catifelate, lipsite de striden ă; asemenea culori au fost numite ele însele “pastelate”(în italiană: pastello = pastă; creion colorat). Vasile Alecsandri a fost acela care a aplicat termenul de pastel din artele plastice în domeniul liricii, numind pasteluri poeziile de natură pe care le-a publicat, în cea mai mare parte, între 1867 - 1869. În accep ia pe care i-a dat-o V. Alecsandri, pastelul este o specie a genului liric, o poezie descriptivă, care prezintă un peisaj, prin intermediul căruia sunt exprimate, cu discre ie, sentimentele poetului. Defini ie Pastelul este o specie a liricii culte în versuri în care autorul descrie un tablou din natură, un moment al unui anotimp, aspecte din lumea plantelor şi animalelor, exprimându-şi gândurile şi sentimentele sale în legătură cu acestea. Caracteristici : -element predominant în pastel este descrierea naturii; -sentimentele poetului sunt exprimate prin intermediul descrierii de natură; - preponderente în pastel sunt imaginile vizuale şi auditive; - specifică pastelului este şi utilizarea epitetelor cromatice ; -exprimă sentimente de admira ie, de venera ie fa ă de măre ia tabloului prezentat; -de obicei, tabloul din natură nu este lipsit de viată; peisajul este umanizat; -unele pasteluri sunt pline de via ă, de mişcare (pasteluri dinamice). Evolu ia speciei în literatura română În poezia română cultă, elemente de pastel apar încă înainte de V. Alecsandri, fără a se folosi de această denumire : - în crea ia lui Vasile Cârlova - Înserare ; - în balada Zburătorul de I. H. Rădulescu (pastelul înserării); - V. Alecsandri este creatorul speciei ca atare în literatura noastră; - după el, au mai scris pasteluri: M. Eminescu, G. Coşbuc, Şt. O. losif, Duiliu Zamfirescu, Ion Pillat, G. Bacovia, O. Goga, Lucian Blaga ş.a.

21

Reprezentan i în literatura universală - Charles d'Orleans: Rondelul primăverii; - H. Heine: În amurg, târzia rază; - Verhaeren: Octombrie; - Verlaine: Marină.

Opere reprezentative:
PLUMB Dormeau adânc sicriele de plumb Şi flori de plumb şi funerar vestmânt – Stam singur în cavou ... şi era vânt ... Şi scâr âiau coroanele de plumb. Dormea întors amorul meu de plumb Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig Stam singur lângă mort ... şi era frig ... Şi-i atârnau aripile de plumb. • Geneza poeziei. Agatha Grigorescu - Bacovia, so ia poetului, spune (în Bacovia. Via a poetului, din 1961) că poezia Plumb i-ar fi fost inspirată lui Bacovia de o vizită pe care o face, în 1900, în cavoul familiei Sturdza de la Bacău. Poezia va fi terminată în 1902 şi publicată, în 1911, în revista Versuri, de la Iaşi, condusă de I. M. Raşcu. Ulterior, poezia Plumb va fi aşezată de autor în fruntea volumului de debut, cu acelaşi titlu, apărut, în 1916, la Editura “Flacăra”, prin grija poetului Ion Pillat. . • Semnifica ia titlului. Cuvântul plumb - reluat de şase ori în poezie - e sugestiv în două planuri: greutate, culoarea gri, sugerând absen a vie ii, nemişcarea; apoi sonoritatea, cuvântul fiind complet închis (-mb). Greutatea specifică mare şi culoarea cenuşie au darul de a sugera convingător o atmosferă apăsătoare, înăbuşitoare, o stare depresivă culminantă, prin acel “amor de plumb” cu “aripile de plumb”, cu care nu po i zbura, dar te po i prăbuşi. Compozi ia. Poezia e structurată pe două niveluri: un cadru perceput esen ial şi schematic, redus la câteva elemente (cavou, sicrie, flori

22

funerare) şi un al doilea nivel al eu-lui poetic, receptor al acestui cadru şi valorizant al cadrului prin proiec ia asupra lui a stării interioare. Secretul poeziei bacoviene constă într-o subiectivizare accentuată a percep iei: poetul percepe obiectele sub semnul stării lui sufleteşti, semnifica iile lirice dezvăluindu-se treptat, discret şi discutabil, ca în orice operă deschisă. redundan a este un element esen ial, întrucât cele două strofe puse alături îşi relevă punctele comune: primul vers al fiecărei strofe începe cu verbul a dormi şi se termină cu acelaşi cuvânt - plumb. Similitudinea este semnificativă. Al doilea vers con ine, de asemenea, o simetrie: “flori de plumb”. Versul 3 al fiecărei strofe este şi el asemănător: diferă doar senza ia receptată (vânt - frig). • Semnifica ii şi simboluri • Semnifica ia cadrului fizic: prezen a sensibilă a mor ii. Starea subiectului: singurătatea, devitalizarea. • în ansamblul poeziei lui Bacovia se conturează un univers unde moartea e omniprezentă. Existen a, via a nu e altceva decât un drum spre moarte. Ca şi la Blaga sau la R. M. Rilke, existen a stă sub un dublu senin: al unei mor i permanente sau par iale, în aşteptarea sfârşitului definitiv. E o moarte permanentă sau un sfârşit continuu. Surpriza apare atunci când subiectul (eul poetic) se percepe ca încă trăitor, ca în poezia Pastel, care se încheie cu versurile: “Tălăngile trist, / Tot sună dogit... / Şi tare-i târziu / Şi n-am mai murit.” • Prima strofa înfă işează un obişnuit tablou funerar simbolist, schi at cu mijloace desprinse din recuzita imagistică simbolistă: “Dormeau adânc sicriele de plumb, Şi flori de plumb şi funerar vestmânt -. Stam singur în cavou ... şi era vânt... Şi scâr âiau coroanele de plumb.” Aflat în asemenea decor, poetul trăieşte intens sentimentul singurătă ii şi pe cel al disconfortului pricinuit de scâr âitul coroanelor de plumb. Percep ia este subiectivizată, dar obiectele au semnifica ie funebră: cavou, sicrie, coroane, flori de plumb. Este o percep ie vizuală şi auditivă, peste care se va adăuga ulterior una tactilă: frigul. • Strofa a doua este mai complexă, dezvăluind profunzimi lirice neaşteptate. Cadrul fizic schi at în prima parte devine acum

23

proiec ie metafizică, reflectare în oglindă ca în Glossa lui Eminescu, sau ca în Joc secund de I. Barbu: “Dormea întors amorul meu de plumb Pe flori de plumb, şi-am început să-1 strig Stam singur lângă mort... şi era frig............. Şi-i atârnau aripele de plumb.” • Interpretarea primului vers presupune o decodare dublă: ce înseamnă “dormea întors”? Cine e amorul? O interpretare posibilă ar fi aceea că acest somn este ultimul, ireversibil. “întors” = evocarea, mor ii. Sau: revenirea, în conştiin ă, a ideii de iubire, dar fără intensitate pasională, deoarece acest amor “dormea”. Sensul ar fi de revenire în conştiin ă, dar în versul 3: “stam singur”. Această interpretare presupune alte două: 1) fiin a moartă este fiin a iubită; 2) prezen a sicrielor aduce în conştiin ă amorul defunct, terminat. • Versul al doilea reia elemente din primul distih al poeziei, dar adaugă reac ia eu-lui poetic. Este o reac ie care nu atinge graiul articulat, ci o reac ie sonoră unde nici chiar articularea nu este posibilă. • Versul al treilea aduce o amplificare a universului fizic prin percep ia tactilă - frigul - propriu universului evocat: moartea are atributul de rece. • Greu de sensuri este şi versul ultim. El e conclusiv, cu o anume neclaritate, și totuși semnificativ: ”Și-i atârnau aripele de plumb”. La cine se referă acel “-i”? La cadavrul din sicriu, sau la amorul dispărut, prezent ca amintire doar în conştiin ă? “Aripele de plumb” par a sugera absen a elanului afectiv, în ipoteza că este vorba de iubită. Cert este că avem de-a face cu o medita ie pe tema fortuna labilis, pe tema destinului, a ireversibilită ii timpului, ca în poezia romantică. Motivul mormintelor are şi el o nuan ă romantică, fiind reluat aici cu accente simboliste şi cu un mesaj expresionist, ceea ce confirmă evolu ia firească a unui romantic întârziat spre simbolism şi expresionism, • Profund lirică, încărcată de semnifica ii şi având o structură complexă, poezia Plumb poate fi revendicată, simultan, de cel pu in trei curente literare şi de tot atâtea specii: • sentimentul de melancolie, de factură romantică, dă acestei poezii un caracter de elegie; • privită din unghi simbolist este o medita ie;

24

.. este un pastel structurat pe conceptul de cunoaştere. Şi simt cum de atâta ploaie Pilo ii grei se prăbuşesc. Considera ii introductive • Lacustră a fost publicată ini ial în volumul Plumb din 1916. Sunt singur şi mă duce-un gând Spre locuin ele lacustre. iar în 25 . din punct de vedere estetic este o ars poetica.. şi mi se pare Că n-am tras podul de la mal. LACUSTRĂ De-atâtea nop i aud plouând. întrucât eviden iază plenar. În spate mă izbeşte-un val – Tresar prin somn.. • Poezia con ine una dintre cele mai izbutite metafore din lirica românească: “aud materia plângând”. Un gol istoric se întinde.• analizată din unghi expresionist. Şi parcă dorm pe scânduri ude. în acelaşi timp.. una dintre capodoperele poeziei simboliste româneşti. Aud materia plângând . De-atâtea nop i aud plouând. tot aşteptând . Pe-aceleaşi vremuri mă găsesc . • Este una dintre capodoperele liricii bacoviene şi. • în sfârşit. aderen a autorului la estetica simbolismului. Tot tresărind. cu rime laborios elaborate: în prima şi ultima strofă rimează versurile 1.. 2 şi 3 (monorimă). la tehnica. recuzita şi motivele poeziei simboliste. şi mă duce-un gând Spre locuin ele lacustre. despre care se poate spune că este emblema întregii poezii a lui Bacovia.. Sunt singur. Compozi ia Poezia e alcătuită din patru catrene.

vizualul lipseşte. iar acesta este nocturmul: ”De-atâtea nop i”. Se poate vorbi şi de o simetrie compozi ională. adică prin faptul că determinarea istorică lipseşte. decorul. este acela de precaritate. cu modificarea versului doi: “Tot tresărind.“Aud materia plângând”. care are o conota ie de prezent continuu. starea de disconfort sugerată în primele două versuri este proiectată în imagina ie (“mă duce-un gând”): “Sînt singur şi mă duce-un gând / Spre locuin ele lacustre”.” Remarcăm aici reluarea gerunziului şi a monorimei în -ând. de spaimă. • Lacustră e o poezie ciclică. Impresia catastrofică invadează poezia prin sentimentul prăbuşirii oricărui element stabil de sus inere.“De-atâtea nop i aud plouând” .cu excep ia versului 2 . Apoi. Modul verbal utilizat este gerunziul. dacă-1 raportăm la cadru. dar poate tutela întreaga operă bacoviană.strofele a doua şi a treia . Starea sufletească de copleşitoare dezolare e sugerată printr-o enumerare de senza ii: “Şi parcă dorm pe scânduri ude. dar putem 26 .ultima strofă e identică cu prima. Stilistic. dar şi de aşteptare a ceea ce nu ştim. întrucât . starea de a fi înseamnă suferin ă. • Strofa a doua oferă spectacolul materiei aflate în dezagregare continuă. • Versul al doilea . întărit prin repeti ie. Gra ie lucidită ii . În primul rând este evocat un timp. Ploaia îi apare ca plâns al materiei. rimele în -ând sugerând un geamăt prelung. sensul adverbului tot. procedeul va reveni în ultima strofă. E un timp parcă diluvian.care e o trăsătură frecventă în poezia . timpul fiind suspendat: “Un gol istoric se întinde”. versul 2.. sfâşietor.în versurile citate mai sus sunt definite cele două atribute ale stării poetului: solititudine şi imaginar în dezvoltare halucinantă. În toată poezia.e singurul în care se caracterizează ambian a. tot aşteptând . de frică. Semnifica ii şi simboluri • Primul vers .tutelează întreaga poezie. / în spate mă izbeşte-un val / Tresar prin somn şi mi se pare / Că n-am tras podul de la mal”. la decor. • Următoarele două strofe se caracterizează prin ceea ce se numeşte anistorie. Ploaia devine un element destructiv..versurile 2 cu 4. apa fiind un simbol al eroziunii şi al instabilită ii. bacoviană . În restul poeziei. întrucât strofa ultimă reia strofa întâi. catastrofic. .

. pene negre O pasăre cu glas amar Străbate parcul secular. • Muzicalitatea deosebită a versului. • Motivul ploii şi al teroarei de umed. Copacii albi. În parc ninsoarea cade rar. funerar. sus inută de monorima în-ând.cheie sunt imagini auditive: “aud plouând”.. “pilo ii grei se prăbuşesc”. “aud materia plângând”. Cu pene albe.. copacii negri. frunze negre. la decor. În parc fantomele apar.. cu pene negre. care creează efectul sonor al unui geamăt prelung şi sfâşietor. fie a catastrofei menită a pune capăt la tot şi la toate • În toată poezia. Și frunze albe... 27 .presupune: fie a sfârşitului stării de solitudine şi disconfort. un plâns cosmic al materiei pentru destinul tragic al omului... funerar... copacii negri Stau goi în parcul solitar: Decor de doliu. Elemente şi motive simboliste • Conştiin ă neliniştită şi tragică a poetului damnat.. “în spate mă izbeşte-un val”. • Drama individului superior. şi pene albe.. Decor de doliu. sau chiar. vizualul lipseşte dacă-1 raportăm la cadru. • Simbolul existen ial al şubrezeniei umane. Cu pene albe. În parc regretele plâng iar. pene negre. Sintagmele .. • Motivul singurătă ii şi al nevrozei. incapabil să se adapteze.. DECOR Copacii albi. copacii negri. Copacii albi.

deoarece înfă işează un tablou din natură. În consecin ă. spa iul fără ieşire. Bacovia fiind un poet citadin. iarna este un timp al mor ii. 28 .. de bucurie şi de satisfac ie pentru prezen a lor în cadrul natural. ca în toate poeziile sale. un poet al oraşului de provincie. cadrul fizic este funerar.dezolarea . de doliu: “decor de doliu funerar”. Decor este un pastel de o profundă modernitate şi originalitate aflat în antiteză cu crea iile similare ale lui Alecsandri şi Coşbuc.Comentariu literar Poezia Decor a fost publicată ini ial în volumul Plumb din 1916. de angoasă existen ială şi de singurătate. Aşa cum indică şi titlul. Tabloul pe care îl înfă işează nu este unul campestru. urmând a renaşte primăvara. cum ar fi singurătatea “parcul solitar” . Modernă este în primul rând sursa de inspira ie citadină. care-şi exprimau sentimentele de admira ie fa ă de frumuse ile naturii. De asemenea. Alături de acesta se află celelalte motive specific bacoviene. ca un alt ecou al “cercului strâmt” din Luceafărul lui Eminescu. ca specie literară poezia aceasta este un pastel. Bacovia exprimă. în mijlocul naturii. rustic sau alpin ca la Alecsandri şi Coşbuc. Sentimentul acesta este potentat de repetarea versurilor ini iale (la sfârşitul primelor două strofe) şi reluarea lor în pozi iile 2 şi 3 ale strofei finale.“regretele plâng iar” -şi universul închis. de fapt. când natura se află în doliu.. care este. spre deosebire de Alecsandri şi Coşbuc. Motivul central al poeziei. de dezolare pe care i le provoacă parcul oraşului în anotimpul de iarnă. al parcului. Este un procedeu tipic simbolist care sugerează monotonia existen ială. învârtirea omului într-un cerc mereu reluat. ci unul citadin. motivul principal al întregii crea ii lirice a lui Bacovia este cel al mor ii. sentimente de triste e profundă. claustrofobia. Ca anotimp.

Tălăngile. În vitrine. versuri de un nou poet. În infinit pământul se simte tresăltând : Vor fi acum de toate cum este orişicând. 29 .. E clar şi numai soare. pe câmp. când va fi un cântec de alte primăveri ?!.. Şi tare-i târziu.. Nu-i nimeni pe drum ... trist. domol Şi răgete lungi Pornesc din ocol.. Pe-afară de stai Te-năbuşi de fum.. Apar din nou ăranii pe hăul din câmpie..Lecturi suplimentare PASTEL Buciumă toamna Agonic-din fundTrec păsărele Şi tainic s-ascund. O. O lungă primăvară de visuri şi păreri . O nouă primăvară pe vechile dureri . Cad corbii. Şi n-am mai murit NERVI DE PRIMĂVARA Primăvară .. În oraş suspină un vals din fanfară.. La geamul unei fabrici o pală lucrătoare Aruncă o privire în zarea de azur.. ârâie ploaia .. Tot sună dogit . O lungă deşertare zvoneşte împrejur. Departe. Dar iar rămâne totul o lungă teorie. O pictură parfumată cu vibrări de violet.

ALB Orchestra începu cu-o indignare gra ioasă. Amurg de toamnă violet ... AMURG VIOLET Amurg de toamnă violet . Spa iu. Balul alb s-a resfirat pe întinsele cărări Cântau clare sărutări ... pe câmp. 30 .. Străbunii trec în pâlcuri violete.. Din turn... Pe drum e-o lume leneşă. văd voievozi cu plete. În aurora plină de vioare.. Oraşul tot e violet. Larg. cochetă Mul imea toată pare violetă. de o triste ă armonioasă . Doi plopi.. Salonul alb visa cu roze albeUn vals de voaluri albe ... în fund. miniatură de vremuri viitoare . Amurg de toamnă violet .. infinit. Oraşul tot e violet. apar în siluete – Apostoli în odăjdii violeteOraşul tot e violet..

TUDOR ARGHEZI
Concepte de teorie literară Lirica filozofică- medita ia Defini ie Medita ia este o specie a liricii culte, cu caracter filozofic, în care autorul face reflec ii asupra condi iei existen ei umane. Originea termenului. Geneza speciei. Termenul provine din limba latină, unde medita io, -onis înseamnă cugetare, reflec ie, medita ie. Evolu ia speciei Apărută încă din antichitate, medita ia, ca specie literară, a cunoscut o maximă dezvoltare în preromantism şi romantism şi o nouă strălucire în poezia modernă. a) Reprezentan i în literatura universală - A. de Lamartine : Medita ii poetice; - A. de Vigny: Moartea lupului; - M. Lermontov: Medita ie; - R. M. Rilke: Amintire; - R. Valery: Cimitirul marin; - Puşkin, Petofi, Leopardi, Young ş.a. b) Reprezentan i în literatura română - V. Cârlova: Ruinurile Târgoviştei; - Gr. Alexandrescu: Medita ie ; Anul 1840 ; - I. H. Rădulescu: O noapte pe ruinele Târgoviştii; - M. Eminescu: Mortua est; La steaua; - P. Cerna: În peşteră; - T. Arghezi: Lumină lină; De ce-aş fi trist...; -1. Pillat: Aci sosi pe vremuri... ; - L. Blaga: Cântec pentru anul 2000. Caracteristici : - lirismul se îmbină cu reflec ia filozofică asupra existen ei umane; - este o specie a liricii intime (cu varianta ei - lirica filozofică); 31

- autorul este în acelaşi timp poet şi filozof: ca filozof, el, este preocupat de problemele cele mai înalte, îmbrăcându-şi ideile în culorile cele mai bogate ale poeziei; - în medita ie, accentul cade tot pe sentimente, ca în orice crea ie lirică; - prin faptul că presupune o puternică participare afectivă, a poetului, medita ia se deosebeşte de poezia didactică, dominată de o atitudine obiectivă fa ă de cele prezentate; - medita ia începe, de obicei, cu evocarea unui fenomen al naturii, a unui peisaj, a unui personaj istoric sau are ca pretext un anumit eveniment; - a doua parte a medita iei prezintă gândurile şi sentimentele poetului în legătură cu cele prezentate şi, uneori, compară fenomenele naturale cu aspecte ale vie ii morale; - exprimă experien e intelectuale esen iale; - atunci când este lipsită de încărcătura emo ională necesară, medita ia rămâne o simplă diserta ie în versuri asupra unei probleme de via ă.

Opere reprezentative
TESTAMENT Nu- i voi lăsa drept bunuri, după moarte, Decât un nume adunat pe-o carte, În seara răzvrătită care vine De la străbunii mei până la tine, Prin râpi şi gropi adânci, Suite de bătrânii mei pe brânci, Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă, Cartea mea-i, fiule, o treaptă. Aşeaz-o cu credin ă căpătâi. Ea e hrisovul vostru cel dintâi, Al robilor cu saricile pline De osemintele vărsate-n mine.

32

Ca să schimbăm, acum, întâia oară, Sapa-n condei şi brazda-n călimară, Bătrânii-au adunat, printre plăvani, Sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite Eu am ivit cuvinte potrivite Şi leagăne urmaşilor stăpâni. Şi, frământate mii de săptămâni, Le-am prefăcut în versuri şi-n icoane. Făcui din zdren e muguri şi coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, Lăsând întreagă dulcea lui putere. Am luat ocara, şi torcând uşure Am pus-o când să-mbie, când să-njure. Am luat cenuşa mor ilor din vatră Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră, Hotar înalt, cu două lumi pe poale, Păzind în piscul datoriei tale. Durerea noastră surdă şi amară O grămădii pe-o singură vioară, Pe care ascultând-o a jucat Stăpânul, ca un ap înjunghiat. Din bube, mucegaiuri şi noroi Iscat-am frumuse i şi pre uri noi. Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte Şi izbăveşte-ncet pedepsitor Odrasla vie-a crimei tuturor. E-ndreptă irea ramurei obscure Ieşita la lumină din pădure Şi dând în vârf, ca un ciorchin de negi, Rodul durerii de vecii întregi. Întinsă leneşă pe canapea Domni a suferă în cartea mea.

33

Slova de foc şi slova făurită împerecheate-n carte se mărită, Ca fierul cald îmbră işat în cleşte. Robul a scris-o, Domnul o citeşte, Făr-a cunoaşte că-n adâncul ei Zace mânia bunilor mei.

Comentariu literar
Titlul poeziei, dincolo de sensul propriu al cuvântului, prefigurează în embrion, un crez poetic, un program care, estetic vorbind, se reflectă în expresia lirică a poeziei argheziene, pe care o discutăm. În acest sens, cartea - testament oferă lecturii modalitatea propriei sale elaborări. Ea se desfăşoară progresiv în discursul poetic, dependent de titlu, prin perifrază (figură de stil care constă în a spune prin mai multe cuvinte, ceea ce s-ar fi putut spune printr-un singur cuvânt), în dialog cu cea căruia i se adresează, lectorul său, prin indicatorii pronominali, conform schemei: mesaj Eu → Tu în prima parte a poeziei, cu un reper de sens, în finalul ei. Cartea - testament, mărturiseşte poetul, implică în elaborarea ei truda, strădania, uneori de o via ă. Ea devine un bun ce depăşeşte orice interes familial, de vreme ce rămâne în posteritate. Posteritatea îl asimilează, devine o “treaptă”, cu rădăcini în istoria trudnică a neamului său de pălmaşi. Opera ia de resemnificare a caznei străbune din versurile lui Tudor Arghezi, prin transcodaj metaforic şi transla ie de sens, se vrea a fi un hrisov, un memento scris de un urmaş al robilor din alte vremuri. Prin muta ie de sens în planul artei, materia şi uneltele scrisului, derivă din ideea străbună de trudă: condeiul, din sapa iobagului, călimara din brazdă - pământ răsturnat din care creşte pâinea, iar poezia, “din bube, mucegaiuri şi noroi... Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite / Şi leagăne urmaşilor stăpâni”.

34

mucegaiuri. predominant din urzeala discursului poetic. Făr-a cunoaşte că-n adâncul ei Zace mânia bunilor mei” Limbajul poeziei argheziene. gropi. Eşti visul meu. sudoare.Reversul oximoronic (sinteză lexicală care. prin muta ii de accent ritmic. b) şi. râpi. exprimă. Ca-n oglindirea unui drum de apă. prin opozi ie. bube şi noroi. osândită să-şi ducă existen a în zdren e. vioară. ca pe vânat. prin analogii metaforice ce definesc imperiul artei: icoane. pari când că nu mai eşti. Te caut dârz şi fără de folos. coroane. îşi are obârşia: a) în “graiul cu îndemnuri potrivite” al trudnicilor străbuni. brazdă . de prelungire sau întrerupere a comunicării) şi metalingvistic (func ia metalingvistică: care se manifestă printr-o abatere). Frazarea poetică. E ceva “bolovănos”. practic. de la un vers la altul. sintagmatic prin răsturnări şi dislocări topice. sub impuls iambic. şi în Testament. dacă se are în vedere stilul fatic (func ia fatică: comunicare ce derivă din situa ia de contact dintre emi ător şi destinatar. Să văd: eşti şoimul meu cel căutat? Să te ucid? Sau să-ngenunchi a cere. din lumea către care se-ndreaptă gândurile sale: străbuni. de asprime în “zicerea” argheziană.lume a trudnicilor de altădată. cel frumos Şi nu-ndrăznesc să te dobor din cer grămadă. no iuni sau idei contradictorii) din finalul poeziei califică neputin a de în elegere a textului poetic de către vlăstarele din protipendada boierească a trecutului: “Robul a scris-o. Pari când a fi. miere. PSALM Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere Şi te pândesc în timp. prin opozi ie. prin extensie metrică. dincolo de iamb. Pentru credin ă sau pentru tăgadă. 35 . antepuneri sintactice şi treceri frazeologice dincolo de vers. muguri. vite. sapă. din toate. Domnul o citeşte.

după opinia poetului. Dumnezeu ar întruchipa şi ideea altei ordine de armonie universală. 36 . Ruga din psalmul biblic izvorăşte din conştiin a înfăptuirii unui păcat. derivă parabolic încă din substan a psalmului biblic. Umanul şi divinul. în poezia lui Tudor Arghezi. Ca taurul sălbatec când se-adapă. nu în termeni filozofici. printre peşti. mucegaiuri şi noroi. ar putea fi compensată de o altă ordine. la “bunurile toate” pe care şi le-a dorit. Acelaşi laitmotiv străbate şi alte supozi ii existen iale în alte poezii ale poetului. Din dorin a de purificare a spiritului. Vreau să te pipăi şi să urlu: «Este!» „PSALMI“ – prezentare generală Ineditul psalmilor din lirica argheziană. În acest sens. Dumnezeu însă i-a spus că nu se poate. de oblăduire. în marea ta poveste. într-o lume bazată pe injusti ie. Oscilând între credin ă şi tăgadă. Tăgada argheziană de aici porneşte: psalmistul se simte vinovat că a râvnit la un “bun oprit”. mustrarea de conştiin ă reclamă sprijinul protector şi bun al acestui Dumnezeu. de îndreptare. izvorât din dorin a de cunoaştere. sunt. Singuri. o abatere de la ordinea morală instituită prin crea ia divină. Fără să vreau să ies biruitor. la antipod unul fa ă de altul: umanul e îmbâcsit cu bube. din neputin a harului divin de a interveni în răul lumesc. Răzvrătirea lui Tudor Arghezi împotriva acestei ordini lumeşti. Părintele. o imagine a acestei lumi. iar poezia. întruchipată de un Dumnezeu a toate făcător. psalmii arghezieni descoperă o latură gnoseologică a liricii scrisului lui Tudor Arghezi. conceptual. Rămân cu tine să mă mai măsor. categorial. a prototipurilor perfecte. din exasperare. acum. Osândit să trăiască într-un rău lunecos. cât şi eşecul neputin ei. ci dramatizând aspira ia spre absolut a poetului. Tatăl. Dumnezeu este de vină. opresiune şi descurajare.Te-ntrezării în stele.

Eu sunt risipit prin spini şi bolovani .Lecturi suplimentare DUHOVNICEASCĂ Ce noapte groasă. Plopii-s cărămizii. mamă ? Mi-e frică. To i s-au culcat. Ei ! cine străbătu livada Şi cine s-a oprit ? Ce vrei ? Cine eşti. de când ai plecat. To i au murit de tot. fără zgomot.. To i au plecat. ce noapte grea ! A bătut în fundul lumii cineva. De vii mut şi nevăzut ca-n poveşti ? Aici nu mai stă nimeni De douăzeci de ani . S-au stârpit cucuruzii. mamă mică ! i s-a urât în pământ... ca tine. Ştiubeiele-s pustii. S-au povârnit păre ii. Au murit şi numărul din poartă 37 . to i au înnoptat. Mamă bună. Cine umblă fără lumină. To i nu mai sunt. Şi Grivei s-a învârtit în bot Şi-a căzut. S-au uscat busuiocul şi duzii. lăstunii. mi se pare. fără pas. A putrezit ograda . fără lumânare Şi s-a lovit de plopii din grădină ? Cine calcă fără somn. E cineva sau. Ca un suflet de pripas ? Cine-i acolo ? Răspunde ! De unde vii şi ai intrat pe unde? Tu eşti... poate. Fără lună. Au zburat din streaşina lunii Şi s-au pierdut rândunelele..

Spre care-noată albi Peşti lungi cu ochi rotund. CREION Obrajii tăi mi-s dragi Cu ochii lor ca lacul. de-a ceva ciudat. S-ar putea să fie Cine-ştie-Cine . Unde păianjeni dorm. De ce să-mi fie dragă ? 38 . Deschide. DE-A V-A I ASCUNS Dragii mei. Căci e ca piatra-n fund. In care se-oglindesc Azurul şi copacul. Dar. uite slavă.. Şi capul tău mi-i drag. Odată. hotărât. Nu trebuie să-mi fie. Mi-e sete. Cu degetul lui ca un cui. Nu ştiu când o să fie asta. Făptura ta întreagă De chin şi bucurie. Am fugit de pe Cruce. vecine. De răspunde-n rănile mele? Cine-i pribeag şi ostenit la uşă ? Mi-e limba aspră ca de cenuşă.Şi clopotul şi lacătul şi cheia. Nu mă mai pot duce. după scăpătat.. Ia-mă-n bra e și ascunde-mă bine. poate. o să mă joc odată Cu voi. Care n-a mai fost şi care vine Şi se uită prin întuneric la mine Şi-mi vede cugetele toate. Căci e ca malu-n stuf. tată. Surâsul tău mi-i drag. o să ne jucam odată. Uite mană. Pe zori făcute puf. uite otravă. Ei ! Cine-i acolo-n haine-ntunecate ? Cine scobeşte zidul cu carnea lui. Uite sânge.

s-aştepta i. Eu o să râd şi o să tac. E jocul Sfintelor Scripturi. O să mă culc la pământ. negreşit. Acolo. Jocul începe încet. ochiul sleit. Voi să nu vă mâhni i. Mâna stângace. de flori. Ştiind că şi Lazăr a-nviat. frumos. Care din câteva sfinte tremurături Au isprăvit jocul. prinşi de friguri şi de călduri. O să stau fără cuvânt. Joc de păsări. voi gândi la jocul nostru. printre fra i. ca un vânt. Joc de slugi şi joc de stăpâni.E un joc viclean de bătrâni Cu copii. ca voi. Aşa e jocul. Aşa s-a jucat şi Domnul nostru Isus Hristos Şi al ii. mereu Strânşi bucuroşi la masă. Ca şi cum nu s-a întâmplat Nimic prea nou şi prea ciudat. De pildă. Ne vom iubi. începe cu moarte. Într-o zi piciorul va rămâne greu. Şi fiecare îl joacă bine. Subt coviltirile lui Dumnezeu. cu feti e ca tine. de câni. 39 . Tata s-a îngrijit de voi. limba scămoasă. Voi să nu vă mâhni i tare Când mă vor lua şi duce departe Şi-mi vor face un fel de înmormântare În lutul afânat sau tare. lângă copac.

bordeie şi oi. în trei. dragii mei. voi a i crescut mari. şi pe urmă altă. la mioarce. hambare. cu voie bună. bobocii mei. Şi tata nu a mai venit .. Mama-mpleteşte ciorapi şi pieptari. o să fie o întârziere. zglobii. Apoi. îl joci în doi. care plânge şi toarce. Din lumea cealaltă. V-a i căpătuit. copiii mei ! Aşa este jocul. Păşune. fe ii mei frumoşi.V-a lăsat vite. Tata nu o să mai aibă putere Să vie pe jos. Arde-l-ar focul! 40 . Pentru tot soiul de nevoi Şi pentru mâncare To i vor învia. Deocamdată. V-a i făcut cărturari. to i se vor întoarce Într-o zi acasă. Şi. îl joci în câte câ i vrei. Voi creşte i. Şi alta. La văcu e.. La nevasta. Voinici. la copii. O să lipsească tata vreo lună. în timpul cât se cere. Puii mei. Ca oamenii gospodari şi vii. Cum am apucat din moşi-strămoşi. sănătoşi.

Norilor copacii le urzesc brocarte. Niciodată toamna nu fu mai frumoasă Sufletului nostru bucuros de moarte. în şes. Pasările negre suie în apus. Palid aşternut e şesul cu mătasă. 41 . Şi cu ochii-n facla plopilor cerească Să-şi îngroape umbra-n umbra lor.. MELANCOLIE Am luat ceasul de-ntâlnire Când se tulbură-n fund lacul Şi-n perdeaua lui sub ire îşi petrece steaua acul. Casele-adunate. ca nişte urcioare Cu vin îngroşat în fundul lor de lut.NICIODATĂ TOAMNA . Orele şi-au împletit Firul lor cu firul mare. simt un jind Şi-aş voi să mi se pară. Din mocirla cărui aur am băut. Foile-n azur. Ca frunza bolnavă-a carpenului sur Ce se desfrunzeşte. Stau în ărmu-albastru-al râului de soare. cine să jelească Vie să asculte-ndemnul nen eles. Şi acum c-o văd venind Pe poteca solitară. Cine vrea să plângă. De departe.. Câtă vreme n-a venit M-am uitat cu dor în zare. scuturând în sus.

. tensiunea sa interioară îl transcende trădând rela ii cu cosmicul.” . monumentală. Al.în poezie: tendin a spre simplificare. avem de-a face cu un produs artistic expresionist. V. adept al expresionismului în literatura noastră. ci tremurătoare măreşte şi mai tare taina nop ii.Reprezentan i ai expresionismului în literatura română: Lucian Blaga. transpunând trăiri absolute.are la bază expresia lumii subiective a autorului. pe buze ori morminte. cu ilimitatul. . Voiculescu. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncimi de întuneric. Se caracterizează prin: . Opere reprezentative – texte comentate EU NU STRIVESC COROLA DE MINUNI A LUMII Eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi nu ucid cu mintea tainele. . cu absolutul.LUCIAN BLAGA Concepte de teorie literară Expresionismul c) Expresionismul este o mişcare artistică modernistă apărută la începutul sec. 42 . dar eu. fantasticul simbolic. Philippide ş. decorativă. . ce le-ntâlnesc în calea mea în flori.în pictură: accent pe linia expresivă. şocante. în ochi.a. A. Maniu. haotice. defineşte astfel esen a curentului: “De câte ori un lucru este astfel redat încât puterea. viziuni tulburi.atitudine neconformistă şi accentuat subiectivistă. necondi ionate.Lucian Blaga. imagini spontane. pe culorile violent contrastante. al XX-lea în Germania. eu cu lumina mea sporesc a lumii taină şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna nu micşorează.

) şi concluziv. excludem trăirea. relevată intuitiv: “Lumina altora / sugrumă vraja nepătrunsului ascuns / în adâncimi de întuneric”. între ra iune şi trăire există o opozi ie disjunctă: acceptând ra iunea ca principiu de existen ă. între cele două modalită i de cunoaştere. şi ra iunea analitică. Al doilea termen al rela iei adversative se referă la o altă modalitate de cunoaştere în sprijinul ideii după care. (. lebenphilosophie. ci metaforic. implică indirect opusul ei. de farmec pe care poetul o resimte. “îmbogă esc şi eu . dincolo de conceptul filozofic.aşa îmbogă esc şi eu-întunecata zare cu largi fiori de sfânt mister şi tot ce-i ne-n eles se schimbă-n ne-n elesuri şi mai mari sub ochii mei căci eu iubesc şi flori şi ochi şi buze şi morminte. prin nega ie.. ce le-ntâlnesc / în calea mea / în flori. Situa ia conflictuală pe care o deducem din întregul discurs poetic. nicidecum terminologic. şi invers. la o dualitate posibilă de cunoaştere. În primele versuri. în ochi / pe buze ori morminte” .de unde deducem datul existen ei. e reluat adversativ în a doua parte a poeziei. afirmativ: “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii / şi nu ucid / cu mintea tainele. Comentariu literar Motivul din poezia lui Lucian Blaga.. din cultura germană din pragul secolului. încât 43 . textul poetic prin două enun uri. suplimentând asertiv . “căci eu iubesc / şi tlori şi ochi şi buze şi morminte”. se referă.. din taina datului existen ei. dispuse adversativ: Primul termen al rela iei. între revela ia intuitivă a existen ei. un plus de cunoaştere ra ională. e intui ia. Singura cale de acces în a trăi via a. Cadrul acestei prime reprezentări.metaforic. perceput din senza ia de înfiorare. demonstrativă a ei.întunecata zare / cu largi fiori de sfânt mister”.. se îndreaptă înspre aşa numita filozofie a vie ii. în ceea ce e frumos în ea şi ne încântă. anulează impresia de farmec. primele considera ii ale poetului: “Dar eu / cu lumina mea sporesc a lumii taină'* . după care.

Pretutindeni pe pajişti şi pe ogor Serafimi cu părul nins însetează după adevăr. ce nu impune omofonii orchestrale. Arând fără îndemn cu pluguri de lemn. prin rimă. dar se simte învins. dar şi ale distribu iei componentelor. arhangheli se plâng de greutatea aripelor. cu măsura silabică determinată de dimensiunea acestuia. Spa iile libere indică pauzele fluen ei frazeologice. dar apele din fântâni refuză găle ile lor. Noaptea îngerii goi zgribulind se culca în fân : vai mie. vai ie. Fiecare vers e un segment sintactic. atenuată în ciclul din în marea trecere. capabile să sugereze misterele. sub aspectul grafic al dispunerii versurilor nu se supune canoanelor prozodiei clasice. ărâna va seca poveştile din trupul trist. în măsura inegală a versurilor. Explozia de vitalitate din ciclul poetic Paşii profetului. permite cititorului cum se cuvine a fi citit textul. odată vor putrezi şi îngerii sub glie. ci prin distribu ia ritmică a accentelor. păienjeni mul i au umplut apa vie. PARADIS ÎN DESTRĂMARE Portarul înaripat mai ine întins un cotor de spadă fără de flăcări.adevărurile logice urmează a fi înlocuite prin mituri şi simboluri imagini sintetice. Trece printre sori vecini porumbelul Sfântului Duh. De remarcat. Nu se luptă cu nimeni. prin alitera ii şi asonante de coloratură melodică. se converteşte în Lauda 44 . cu pliscul stinge cele din urmă lumini.

dar se simte învins”. sângele. din “Poemele luminii”. putrezind sub glie. la “mume”. în care potecile “se retrag în pădure şi-n peşteri”. / Dăn uitoarea albă le trece prin sânge / Râzând s-a oprit / pe-un vârf de picior. “se trage înapoi la părin i. pare să invite cititorii pentru a regăsi satul pierdut din vremurile lui mistice. Limbajul viziunii apocaliptice din poezia “Paradis în destrămare”. Discursul poetic se desfăşoară în consonan ă cu secven ele prozaice ale frazării. “S-au rătăcit. 45 . de pildă. cu laten ele lui. ca un val. se produce şi în via a domestică şi civică. izgonind pe Adam din Eden. încât accentul subliniază partea din întreg din distribu ia sintagmatică a păr ilor constitutive.somnului în anxietatea unor viziuni cu alte întruchipări. Evident. Nu împotriva tehnicii propriu zise se manifestă atitudinea poetului. ci împotriva efectelor nocive ale civiliza iei moderne care strangulează spiritualitatea. Prin somn. de la un vers la altul. In “paradisul” din versurile lui Lucian Blaga. “portarul înaripat” mai ine încă întins. îndepărtând omul din natură. în anistoric în noaptea arhetipală a Universului. după care Domnul Dumnezeu. Veni i să pedepsească sodomele moderne ale civiliza iei. în poezia lui Lucian Blaga se află un refuz de a accepta“cultura majoră a oraşului”. firească în alte versuri. “a pus heruvimi şi sabie de flăcări vâlvâitoare” ca să păzească drumul ce duce spre pomul vie ii. Reluând versetul biblic. zgribuli i. ca pe o stâncă întoarsă”. în acelaşi context. în care “dăn uiesc în iarbă stelele”. în formule primare ale vie ii. “un cotor de spadă fără de flăcări” şi “nu se luptă cu nimeni !. consideră metaforic poetul. Invazia de îngeri din versurile lui Lucian Blaga. figura ia umană e înlocuită cu arhangheli şi îngeri dezgoli i. Poezia se îndreaptă către un pesimism mistuitor. se culcă în fân şi mor. spre ancestral. fără fluen ă ritmică. Fiecare enun se desface în sintagmele-i componente. care. În altă perspectivă. la obârşie. noaptea. într-un “întuneric fără martori”. prin baruri. cu penele arse.

Lecturi suplimentare DA I-Ml UN TRUP VOI MUN ILOR Numai pe tine te am trecătorul meu trup şi totuşi flori albe şi roşii. Când aş iubi. prefă-te-n lăcaşul furtunilor. aş zdrobi sub picioarele mele de stâncă bie i sori 46 . Când aş urî. fii amfora eului meu îndărătnic ! Prin cosmos auzi-s-ar atuncia măre ii mei paşi şi-aş apare năvalnic şi liber cum sunt. cari mă strivesc. mi-aş întinde spre cer toate mările ca nişte vânjoasc. căci lutul tău slab mi-e prea strâmt pentru straşnicul suflet ce-l port. fii pieptul acestei năprasnice inimi. mărilor. pământule sfânt. sălbatice bra e fierbin i. da i-mi alt trup să-mi descarc nebunia în plin ! Pământule larg fii trunchiul meu. spre cer să-l cuprind. eu nu. mijlocul să-i frâng să-i sărut sclipitoarele stele. Da i-mi un trup voi mun ilor.i pun pe frunte şi-n plete.

El caută apa din care bea curcubeul. şi până la cele din urmă hotare. acoperind pământul c-o mare de-ntuneric. În patria sa zăpada făpturii ine loc de cuvânt. IZVORUL NOP II Frumoaso. adâncii. Aşa-s de negri ochii tăi lumina mea. sunt izvorul din care tainic curge noaptea peste văi şi peste mun i şi peste şesuri.călători şi poate-aş zâmbi. 47 . El caută apa. Dar numai pe tine te am trecătorul meu trup. AUTOPORTRET Lucian Blaga e mut ca o lebădă. seculară căutare de totdeauna. Sufletul lui e în căutare în mută. din care curcubeul îşi bea frumuse ea şi nefiin a. i-s ochii-aşa de negri încât seara când stau culcat cu capu-n poala ta îmi pare. că ochii tăi.

despuiat de veşminte. voi umbla primăvara întreagă prin târguri căutând vânzători de sămân ă. Copil. pentru tot ce sporeşte şi creşte-n izvorni ă. când pure.MIRABILA SĂMÂN Ă Mă rog c-un surâs şi cu dulce cuvânt rost să fac de semin e. Asemenea proaspete. sinilii. Culori luminate. 48 . Neapărat. sau roşii. când pestri e. de rarele. în ipostază de boabe. Neînsemnate la chip. un sunet auzi precum ni l-ar da pe-un ărmure-al Mării de Est mătăsoase nisipuri. vii şi păstoase şi lucii culori se mai văd doar în stemele ărilor. să intru-n picioare în cada cu grâu. pentru Eutopia. sau la ouă de păsări. îmi par semin ele ce mi le ceri. verzii. cari aşteaptă să fie zvârli i prin brazde tăiate în zile de martie. deşi după spi ă alese. în fa a mărun ilor zei. Mi-ai dibuit aplecarea firească şi gustul ce-1 am pentru tot ce devine în patrie. mândra grădină. doar ele destăinuie trepte şi har. în preajma căreia fulgere rodnice joacă să-nal e tăcutele seve-n lumină. Mi-ai ghicit încântarea ce mă cuprinde în fa a puterilor. răcoroase. Semin ele-n palme de le ridici. c-o străduin ă mai mare decât subt arcade cu flori. mai mult decât prin oraşul rumorilor. În rânduri de saci cu gura deschisă – boabele să i le-nchipui: gălbii. Am văzut nu odată sămân a mirabilă ce-nchide în sine supreme puteri. îmi plăcea. aurii.

Şi-acuma. Pe umeri sim eam o povoară de râu. 49 . un veac pădure . celor de fa ă şi-n veci tuturor! Un gând de puternică vară. visătorii de visuri tenace. când dorm. solari. s-ascunde în fieştecare din ele. Laudă semin elor. popoare de frunze şi-un murmur de neam cântăre . Palpită în visul semin elor un foşnet de câmp şi amiezi de grădină. când mai văd câteodată grămezi de semin e pe arii. cumin i. anevoie pun cumpăt fierbintei dorin i de-a le atinge cu fa a. De-alintarea aceasta mă ine departe doar teama de-a nu trezi zeii. un cer de înaltă lumină.cufundat pân' la gură în boabe de aur. în timpuri târzii.

eliptic.versul capătă o notă de obscuritate enigmatică. al XII -lea în legătură cu deosebirile existente intre trobar clar (cântec clar) şi trobar clus (cântec închis. Defini ie: Ermetismul este un curent literar din categoria modernismului acut. devine “autonomă”.exprimarea se intelectualizează. XXI şi începutul sec. . totuşi în accep ia de poezie greu de în eles. .partizanii ermetismului consideră că arta adevărată ar fi apanajul unui cerc restrâns de ini ia i. expresie sibilinică. în măsură să fie relevat numai prin ini iere (caracter ezoteric).XX. cu mesaj abscons . datorită simbolurilor ei secrete. hermetisme. fiind derivat de la numele lui Hermes Trismegistos (zeu al vechilor greci.simbolismul cult. al alchimiei şi magiei). esen ializat. pe care alchimiştii î1 considerau drept părinte al ştiin elor oculte. evoluând spre rafinament şi gusturi elevate.ION BARBU Concepte de teorie literară Ermetismul Termenul provine din fr. abstracte.folosirea unui limbaj artistic concentrat.expresia artistică devine dificilă. 50 . .i se pot găsi urme încă din sec.investirea cuvintelor cu virtu i de magie. de descifrat. . Reprezentan i . Reprezintă o calificare a ceea ce implică un în eles ascuns. . greu de descifrat).Deşi ermetismul s-a manifestat plenar în sec. XX caracterizat prin tendin a de a cultiva un limbaj obscur. . greu accesibilă. .tendin ă de încifrare a comunicării lirice într-un spirit ezoteric. adică un curent de avangardă manifestat în poezia europeană de la sfârşitul sec. extremist. Trăsături caracteristice: . XTX . ininteligibil.

Campana. .Fiind pe gustul poporului.a.Un întreg curent ermetic poate fi întâlnit în literatura italiană dintre anii 1920-1945 (D. reprezentantul cel mai autentic al ermetismului este Ion Barbu. apar.Ermetizarea actului poetic. .Cu timpul. care denumea un cântec de joc.Sub influen a poeziei lui Ion Barbu. Defini ie Balada este o specie a epicii culte în versuri.În anii '60. o obscuritate manieristă şi artificială (Barbu Brezianu. La popoarele romanice din sud este atestat încă din sec. Cicerone Theodorescu ş. în versurile lui introducându-se.).a. XV se răspândeşte în Germania. în care se povesteşte o întâmplare inspirată de obicei din 51 . o serie de poe i care practică un ermetism de natură mai mult filologică. prin intelectualizarea radicală a lirismului.În conştiin a estetică europeană. . sau melodia care denumea un cântec de joc. în sec. elemente narative de origine cultă. . cu volumul său Joc secund (1930). XIV se întâlneşte şi în Anglia şi Sco ia. în Evul Mediu. caracterul liric al acestui cântec de dans s-a transfonnat. sau melodia care acompania un dans.. cavalerească. XIX. poezia ermetică se impune spre sfârşitul sec. păstrat în franceză(ballade) și în provensală(ballada=cântec de joc. Părintele poeziei ermetice este poetul francez Mallarme. autorii lor pierzându-se în anonimat. dans). fiind o poezie lirică cu formă fixă. . Montale ş. .În literatura română.1940. Ion Barbu e utilizat din nou ca model de către o serie de tineri poe i în frunte cu Nichita Stănescu. G. Dan Botta. o dată cu reluarea modernismului. este caracteristică poetului francez Paul Valery şi poetului austriac Stefan George. în sec. E. Ungaretti. al XIII-lea. .). sub forma cântecului epic popular al menestrelilor. Balada Originea termenului: Geneza i evolu ia speciei Cuvântul baladă își are originea în latină (ballare). multe din aceste balade au intrat în circuitul oral. cu o ac iune de mică întindere. între 1930 .

D. . Charles d'Orleans. regele ciupearcă ! Nuntaş fruntaş ! Ospă ul tău limba mi-a fript-o 52 . Opere reprezentative – texte i comentarii RIGA CRYPTO ȘI LAPONA ENIGEL . Christine de Pisan. Şt.ac iune de mică întindere. Th. Alecsandri. Zi-mi de lapona Enigel Şi Crypto. panglici. O.Menestrel trist. de natură să impresioneze puternic cititorii. Un cântec larg tot mai încearcă. iar mai târziu şi la Fontaine. au scris balade cu formă fixă: Machant. Trăsături caracteristice . Francois Coppee. Coşbuc.eroii săvârşesc fapte ieşite din comun. . Eustache.dimensiuni relativ reduse. Iosif. DeDanville. Topârceanu.specie epică în versuri. Mult-îndărătnic menestrel. Deschamps.eroi înzestra i cu însuşiri excep ionale. Ştefan Augustin Doinaş. Ion Barbu.la ac iune participă eroi cu caractere opuse.în literatura franceză. mai aburit Ca vinul vechi ciocnit la nuntă. .subiectul inspirat din tradi ia istorică sau populară. au scris balade de inspira ie folclorică sau istorică : V.în literatura română. Froissart. Clement Marot. Bolintineanu. . beteli cu funtă. Reprezentan i şi opere . Francois Villon. care săvârşesc ac iuni ce ne impresionează puternic. .a.tradi ia istorică sau populară pusă pe seama unor eroi cu caractere opuse. G. De cuscrul mare dăruit Cu pungi.în derularea firului epic se urmăresc momentele subiectului. . . Alain Chartier. Dan Deşliu ş. G. .

torcând verdea ă. Că nu vroia să înflorească În ări de ghia ă urgisită. pre nume . liniştită. inimă acunsă. Împără ea peste bure i Crai Crypto.Enigel. Des cercetat de pădure i În pat de râu şi-în humă unsă. Şi răi ghioci şi toporaşi Din gropi ieşeau să-l ocărască. Pe trei covoare de răcoare Lin adormi. i-am adus dulcea ă. Uite fragi. să-şi ducă renii. Pe-acelaşi timp trăia cu el. În noul an. La vecinie tron. de rouă parcă ! -Dar printre ei bârfeau bure ii De-o vrăjitoare minătarcă. Când lângă sân. Cu eunucul lui bătrân. De la iernat. un rigă spân. Sterp îl făceau şi nărăvaş. la păşunat. La spartul nun ii.Dar cântecul. 53 . ie dragi Ia-i şi toarnă-i în puiacă. tot zice-l-aş. -Zi-l. Azi zi-mi-1 stins. Prin aer ud. menestrel ! Cu foc l-ai zis acum o vară. Lapona mică. Cu Enigel şi riga Crypto. Enigel. Cu piei. De la fântâna tinere ii. tot mai la sud. mirele poienii. Ea poposi pe muşchiul crud La Crypto. Veni s-o-îmbie cu dulcea ă: -Enigel. iacă. încetinel. în cămară.

. Greu taler scump. de măcel. dar. In somn fraged şi răcoare. mai la vale. rigă blând. te frângi curând. Din umbra deasă.Enigel. rigă Crypto. Enigel. visu-i cercetează. Enigel. Începi. cu mine. Tot polul meu un vis visează. 54 ... Mul umesc Dumitale. Ca o lamă de blestem Vorba-în inimă-ai înfipt-o! Eu de umbră mult mă tem. de la sân.Rigă spân. rogu-te. de soare. . Mă-închin la soarele-în elept. cu margini verzi. uită-1 Enigel. Scade noaptea. Eu mă duc să culeg Fragii fragezi. Aşteaptă de te coac . Zorile încep să joace Şi eşti umed şi plăpând: Teamă mi-e. vezi. Dacă pleci să culegi. Lasă. E roşu. ies lumine. supt zăpezi. De aur. Că dacă-în iarnă sunt făcută. mare. Te-aş culege. Pete are fel de fel. desfăcută.Să mă coc. Lasă-l. Mă despart. Mult aş vrea. La lămpi de ghia ă. Şi ursul alb mi-e vărul drept. -Rigă Crypto.. Visuri sute.

. Venin şi roşu untdelemn Mustesc din funduri de blestem. Că-i greu mult soare să îndure Ciupearcă crudă de pădure. -Plângi. prea-cuminte Enigel ! Lui Crypto. La soare. Dar timpul. -Dar vânt şi umbră iar o umflă. Lumina iute cum să-i placă ? El se desface uşurel! De Enigel. vezi. numai carnea creşte Şi somn e carnea. aprins inel. De partea umbrei moi să treacă. Se oglindi adânc în el.. ca un inel. fiară bătrână. La umbră.. Spre zece vii pece i de semn. Dar soarele. Frumos vorbi şi sub irel Lapona dreaptă. Că sufletul nu e fântână Decât la om. Se oglindi în pielea-i chială.Mă-închin la soarele-în elept. Şi sucul dulce înăcreşte! Ascunsa-i inimă plesneşte. regele ciupearcă. roata se măreşte.. Enigel. De zece ori. se desumflă. Iar soarele acuma sta Svârlit în sus. nu adăsta. Că sufletu-i fântână-în piept Şi roata albă mi-e stăpână Ce zace-în sufletul-fântână. 55 . fără sfială.

al unei istorii nemaiîntâlnite. al craiului Crypto. 56 . mai crăiască : Cu Laurul Balaurul Să toarne-n lume aurul Să-l toace . unui “a fost odată”. la invita ia unui menestrel. “Inimă ascunsă” în substan a lui viabilă. Simbolic. e lumea vegetală din zona de umbră şi de umed a bure ilor. cu otravă. la o altă petrecere de nuntă.Ciupercă. în căldură. aşadar. cu o vară înainte. ea întruchipează metaforic gândirea. Povestea în poveste este deci imaginară şi se referă la o altă nuntă.Iar la făptură mai firavă Pahar e gândul. spusă la un spart de nuntă. Comentariu literar Concepută în manieră baladescă germanică. gol la drum să iasă. izolarea: “nărăvaş”.i ie de împărăteasă. stranie. embrionare. cândva. din cauza condi iei sale tragice de existen ă. Prima poveste. cea spusă cu o vară în urmă. sensibilitatea lui e letargică. în anistorie: domeniul de existen ă al regelui . Barbu sugerează o postură viabilă într-un univers propriu. Ce focul inima i-a fript-o. regele Ciupercă al lui I. ca să asculte povestea despre lapona Enigel şi regele Crypto pe care o mai spusese “cu foc”. Vie uind în asemenea condi ii. e sterp. că nu voia să înflorească. latentă. care introduce cititorul în misterul scenariului medieval. de mult. într-o cămară. lumea ideilor. trăind “în ări de ghea ă”. adresată unui nuntaş. Lapona Enigel e o fiin ă umană: ea nu se poate împlini decât în lumină. care-1 inhibă. Să. apar ine deci naturilor embrionare. este cadrul celei de a doua. -Ca la nebunul rigă Crypto. De a rămas să rătăcească Cu altă fa ă. Simbolic aşadar. ca antipod al vie ii vegetative. inven ia poetică din prima parte a poeziei se desfăşoară în factura unui scenariu şi atmosferă de mister medieval. Cu măselari a-mireasă. sugerată prin dialog. riga Crypto nu înfloreşte.

“fântână în piept” . E înspre zori. / începi. Refuzul Laponei. Regele Crypto. lumina . Trupul e carne: creşte în umbră. El îi oferă roade dulci din lumea lui. e o făptură crudă. care nu-i poate oferi decât: “dacă pleci să culegi.ideal de cunoaştere. Planurile sunt însă răsturnate: Enigel e fiin ă superioară. ceea ce. soarele e via a însăşi. mirele poienii”. de desmărginire de trup. de unde şi epifonemul din finalul poeziei. Dragostea fără so a rigăi Crypto semnifică metaforic aspira ia spre ideal din poezia lui Eminescu. rogu-te. Ea apar ine Ideii. are o condi ie dată prin predestinare. Pe de altă parte. fiin ă inferioară cu gândul. oglindă în suflet. firavă. “pahar plin de otravă”. prinzând contur fabulos. Lapona refuză. de trei ori. Povestea se desfăşoară în vis. cu fa a întoarsă însă de la soare. ca să se coacă. e somn. Invita ia de împreunare e tentantă. relevă în replică dramatica încercare de împlinire a regelui Ciupercă. uman. O lumină în umbră o ucide. Simbolic. de vreme ce. din care se desprinde tâlcul alegoriei: Enigel. al ei. capabilă de reflectare a datului lumii în conştiin ă. fântână în piept. Riga Crypto nu e om. cu mine”. suscitat impresiv.fiin ă umană. nu se poate împlini într-o altă lume. Dialogul e între inut de halucinanta dorin ă de împlinire erotică a rigăi Crypto. inconştient. în întuneric. recomandându-i să aştepte. capabil de sacrificiu. pentru că e “umed şi plăpând”. din poten ele acestuia.i este dată. Refuzul Laponei desluşeşte în conştiin a ei un alt destin. În vis. precum şi somnul. nebunul rege Crypto semnifică alienarea. emana ie de spiritualitate.Întâlnirea dintre cei doi se petrece într-un moment de metamorfoză a vremii: ea coboară la păşunat cu renii. vie uieşte sub impulsul său vital. de materie. sugestie a unui proces de transhuman ă. şi-n vis. riga Crypto o invită să se împlinească cu dânsul. căci e o adevărată nebunie să aspiri către o lume ce nu. 57 . ca şi Luceafărul lui Eminescu. spre sud . de un element exterior: “ea poposise pe muşchiul crud / La Crypto.în context. aspira iile scapă din faptul existen ial dat. “din iarnă făcută” ea se închină soarelui. din care nu poate ieşi. visele. în ipoteza îngemănării spiritului cu natura.

când răsare Din coasta bărbătească al Evei trunchi de fum. Intrată prin oglindă în mântuit azur. noul ou. Făcut e să-1 privim la soare ! Cum lumea veche. la vârf cu plod.Lecturi suplimentare DIN CEAS DEDUS Din ceas. Înoată. dedus adâncul acestei calme creste. Durerea divizată o sună . vor spune-cum ? Ar trebui un cântec încăpător.. 58 . OUL DOGMATIC E dat acestui trist norod Şi oul sterp ca de mâncare. precum Foşnirea mătăsoasă a mărilor cu sare. Meduzele când plimbă sub clopotele verzi. În grupurile apei. Dar viul ou.. sau fluierul în drum. Palat de nuntă şi cavou. mai pur. Nevinovatul. Nadir latent! Poetul ridică însumarea De harfe resfirate ce-în sbor invers le pierzi Şi cântec istoveşte: ascuns. TIMBRUL Cimpoiul veşted luncii. un joc secund. Dar piatra-în rugăciune. în sub ire var. cum numai marea. Ori lauda grădinii de îngeri.încet. în cleştar. a humei despuiare Şi unda logodită sub cer. Tăind pe înecarea cirezilor agreste. mai tare.

Un ou cu plod I i vreau plocon. Cu trupul drag. Te-înfioară 59 . Nu oul roşu. Om şters. de închis.întocma: Mărunte lumi păstrează dogma. Acest ou-simbol i-l aduc. Să vezi. surpat în vis. ireversibil. Vezi Duhul Sfânt făcut sensibil? Precum atunci. uituc. acum de Paşte: Îl urcă-în soare şi cunoaşte ! Şi mai ales te înfioarâ De acel galben icusar. la bol i. Dar plodul ? De foarte sus Din polul plus De unde glodul Pământurilor n-a ajuns Acordă lin Şi masculin Albuşului în hialin: Sărutul plin. Om uitător. pe Sfântul Duh Veghind vii ape fără stuh. şi azi . Om fără sa şi om nerod. Ceasornic fără minutar Ce singur scrie când să moară Şi ou şi lume.Din trei atlazuri e culcuşul În care doarme nins albuşul Atât de galeş.

.. Dar nu-1 sorbi. Şi sfânt. 60 . Curmi nuntă-în el Şi nici la cloşcă să nu-1 pui ! Îl lasă . Că vinovat e tot făcutul. doar nunta. In gălbenuş. Durata-înscrie-în noi o roată.întâie-a lui.în pacea . necesar.dogma. încă o dată : E Oul celui sterp la fel. începutul. A mor ii frunte .De ceasul galben. Să roadă spornicul albuş.acolo-i toată. Întocma .

excesiv. de regulă. mesaje artistice. văzute global şi în opozi ie cu cele noi. deci. În cultura şi literatura română din prima jumătate a sec.spiritualizarea existen ei prin valorificarea credin elor autohtone. cu atât mai mult. datini. poporanismul şi gândirismul (cu variante precum trăirismul şi ortodoxismul).spirit conservator. . dintr-o genera ie în alta. .fiecăreia dintre ele subsumându-i-se curente literare distincte. Trăsături caracteristice . tradi ionalismul semnifică negarea procedeelor.accent programatic pe specificul na ional şi pe tradi ie . tradi ionalisme. a tendin elor şi a valorilor moderne şi. credin e. Tradi ionalismul este. văzut ca element esen ia al sufletului ărănesc. Astfel. deci.MIHAIL SADOVEANU Concepte de teorie literară TRADI IONALISMUL Originea termenului Cuvântul tradi ionalism este derivat de la tradi ie (lat: tradi io) = ansamblu de idei. obiceiuri. direc iei tradi ionaliste îi apar in sămănătorismul. structuri şi mijloace de expresie etc. o mişcare culturală înglobând curente literare care puneau accentul pe specificul na ional şi pe tradi ie. în artă (şi. inclusiv pe factorul spiritual. fa ă de valorile trecutului. .ethosul includea ideea de religiozitate . religios. ataşament fa ă de trecut. Defini ie Tradi ionalismul înseamnă. în cadrul unor grupuri. inclusiv în literatură). . care se transmit. a celor moderniste. a miturilor. 61 . popoare sau na iuni.credin a ortodoxă văzută ca element esen ial al sufletului ărănesc. al XX-lea s-au înfruntat (şi s-au confruntat) două direc ii principale tradi ionalismul şi modernismul . termenul tradi ionalism provine din fr. În limba română. un ataşament necritic.

Dramaturgi: Lucian Blaga (“Meşterul Manole”).. literar .artistice înnoitoare. axarea exclusivă pe determinismul ortodox. 62 . în orientarea propusă de programul “Daciei literare”. . Pillat. la Eminescu şi mai ales la poporanişti şi sămănătorişti) . valorificarea unor aspecte ale fondului autohton.Prozatori: M.elemente negative: negarea mişcărilor. din cultura noastră. Voiculescu (“Povestiri” . C. Reprezentan i şi opere . V Voiculescu. Cezar Petrescu. Cezar Petrescu. L. apoi în scrierile lui Asachi. Gr. . Ion Luca (“Icarii de pe Argeş”) etc.a. Vlahu ă. Iorga. proslăvirea nediferen iată a trecutului na ional (mai ales a celui rural). Vasile Băncilă ş. încercările de luminare a poporului prin cultură. Aron Cotruş. Maniu.Poe i: I. . a misticismului şi a primitivismului rural văzute ca elemente definitorii ale vie ii satului şi ale spiritualită ii româneşti. . Stere.Ideologi şi critici literari: N. Al. Nichifor Crainic. în direc ia tradi ionalistă. descoperirea folclorului şi absorbirea acestuia în opere culte. Gib Mihăescu. exaltarea autohtonismului. spirit conservator. “Fra ii Jderi”). promovarea unei oarecare izolări fa ă de orientările moderne din cultura lumii. Ibrăileanu. Sadoveanu (“Hanu Ancu ei”.rădăcini adânci în cultura română (semne spontane la Neculce. compasiunea pentru via a grea a ăranilor.elemente pozitive: necesitatea promovării literaturii de inspira ie na ională.sămănătorismul este întâia reac ie relativ sistematică. Radu Gyr. .2 vol. relevarea aspectului existen ial al unor crea ii folclorice. Blaga. . simpatia şi ataşamentul fa ă de popor şi îndeosebi fa ă de ărănime. Horia Vintilă etc. lărgirea ariei tematice a literaturii culte prin inspira ia din mitologia creştină. Voiculescu (“Poeme cu îngeri”). accentul pe specificul na ional.) etc. “Baltagul”. V. V. A.

una dintre speciile cele mai reprezentative şi mai cultivate. a literaturii şi artei înseşi. ca viziune şi modalitate.' exprimând gustul şi mentalitatea momentului istoric respectiv şi tinzând să contureze tablouri reprezentative ale epocii. Apuleius. În evul mediu. romanul se diversifică atât sub raportul problemelor abordate. când a fost ilustrat de scriitori ca: Petronius. În epocile următoare. . Originea termenului Romanul există ca manifestare epică. În secolul al XX-lea. de dezvoltarea generală a ştiin ei şi filozofiei. Astfel. Cervantes. (Exemple: Roman de la Rose. Longos. romanul capătă o largă dezvoltare în toate literaturile lumii. romanele din evul mediu pot fi clasificate în: . romanul poate fi: 63 . Începând mai cu seamă din secolul al XIX-lea. Interesul pentru roman creşte necontenit. ca şi prin contribu iile unor scriitori deosebit de originali. După con inutul lor.eroice. prin roman se în elegea o operă narativă în proză sau în versuri.pastorale. Evolu ia speciei În perioada Renaşterii. romanul devine. Clasificare tematică Dintre toate speciile literare. prin Rabelais.ROMANUL Geneza speciei. cât şi sub acela al mijloacelor de expresie. Roman de Renart etc).scrise în spirit aristocratic. Heliodor. proza picarescă. progresiv. nu întotdeauna distinctă însă. potrivit temelor tratate. . scrisă într-o limbă romanică. .galante. romanul este cel care cunoaşte cea mai largă diversitate tematică. romanul cunoaşte primele sale concretizări modeme. fapt care face să se diversifice neîncetat şi modalită ile sale narative. . încă din antichitate. precum şi o sferă de cuprindere tematică şi tipologică mai largă.cavalereşti. în func ie de schimbările sociale care au loc de îmbogă irea continuă a ariei de cunoaştere.

.fantastic. . . .fantastic. romanul poate fi: .naturalist. Elena).pastoral. fluviu.istoric. . rural. Zamfirescu: Via a la ară.citadin. Agârbiceanu: Arhanghelii. Realizări de prestigiu sunt pu ine până la sfârşitul primului război mondial (D. al compozi iei. .. Reprezentan i în literatura română În literatura română. .pedagogic (Emile de J. Tănase Scatiu.epistolar. foileton etc. . romanul poate fi: epopeic. Filimon se realizează primul roman românesc de valoare. .bildungsroman (roman al formării. prin încercarea lui M. romanul a apărut la jumătatea secolului al XlX-lea.pentru copii. Rousseau). când apare Ion de L. . .a.existen ialist.suprarealist. . Rebreanu.picaresc.sentimental.). Sadoveanu: Neamul Şoimăreştilor ş. . Din punct de vedere al structurii materiei.filozofic. I.romantic. J. .de aventuri. I. Kogălniceanu (Tainele inimii) şi crea iile lui D. . . . urmat într-un 64 . .psihologic. M. .ştiin ifico .umoristic şi de moravuri. . Bolintineanu (Manoil. . Abia o dată cu Ciocoii vechi şi noi de N. Potrivit viziunii estetice sau curentului artistic în care se integrează. .poli ist. Slavici: Mara.pamfletar etc. al devenirii). ciclic.realist.exotic.

Bengescu etc. de-a lungul unei anumite perioade de timp şi angajând un număr mare de personaje.prezintă destinul unor personalită i bine individualizate sau al unor grupuri. .Relatare la pers. detașat de ac iune.Narator omniscient. Hortensia Papadat . a III-a. 65 . nu se implică. . . . ărani.timp scurt de alte capodopere apar inând lui Camil Petrescu. . Caracteristici .Ubicuitate. de tip obiectiv Caracteristici . Sadoveanu. Romanul tradi ionalist. .cunoaşte o mare varietate de forme.mai multe planuri ale ac iunii. ”Baltagul ” de M.Exemple: ”Ion” de Liviu Rebreanu.Inspirat din mediul rural. .Autorul este obiectiv. de mare întindere.înfă işează aspecte bogate din via a unei societă i. .personaje numeroase.presupune un anumit grad de adâncime a observa iei sociale şi analizei psihologice. care se desfăşoară pe mai multe planuri. . cu o ac iune complexă. în genere.ac iune complexă şi de mare întindere.Personajele sunt. cărora le corespunde câte un conflict. Defini ie Romanul este o specie a genului epic. ”Morome ii” de Marin Preda. . . Mihail Sadoveanu. .

tăcem. . o zi ori doua. Am dori stăpâniri largi. şi cel cu băutura. III . La urmă. I i aduce de la Piatra o casâncă nouă de matasă..Am întârziat.Bine ar fi să fie cum spui sfin ia-ta. şi dau zvon numai tălăngile. preaslăvite. Tocmai de asta-s cu mare grijă. suim poteci oable şi coborâm prăpăstii.Nu. însă după aceea vine la sălaşul lui. . Umblăm domol. trăzneşte şi bat puhoaiele. Părintele Daniil îşi arătă din ii puternici şi răspunse cu voie bună. Asupra noastră fulgeră. . dar n-am ce vă face. Mâni-poimâni se-ntoarce acasă cu chimirul plin. zice domnul cu părere de rău. cu lăutari şi cu petrecere.Cunoaştem asta şi nu ne pare rău..Dar voi.. de ce a i întârziat? . Să vă pară toate bune. au venit şi muntenii ş-au îngenunchiat la scaunul împără iei.. ca un bărbat ce se află. Ştie că-l doresc şi nici eu nu i-am fost urâtă.Ştii ceva? ai oblicit ceva? .Părinte . năcăji ilor. şi s-ave i muieri frumoase şi iube e . a pus rânduială şi semn fiecărui neam . Eu socot că are o pricină.i de treaba. după ce a alcătuit lumea. Poate zăbovi. Omul se află la afacerile lui.Opere reprezentative – texte i comentarii ”Baltagul”(fragmente) Domnul-Dumnezeu. de aceea întârzie.vorbi ea cu stăpânire . Aşa ostenim zi şi noapte. Părintele Daniil râse: . Dragi îmi sunte i. căci suntem cu oile şi cu asinii. să vie la voi cel cu cetera. câmpuri cu holde şi ape line.nu ştiu ce s-a făcut omul meu. Iar aşezările nevestelor şi pruncilor ne sunt la locuri strâmte între stânci de piatră. Am început să am grijă. 66 .Ce grijă? Caută. Nu vă mai pot da într-adaos decât o inimă uşoară ca să vă bucura i cu al vostru. Domnul-Dumnezeu s-a uitat la ei cu milă: . În douăzeci de ani am ajuns eu să-i ştiu drumurile şi întoarcerile.Apoi a i venit cei din urmă. Rămâne i cu ce ave i. .

deşi-s femeie proastă. Gheorghi ă veni de la apa Jijiei. . Alexa. a stat cu ei la numărătoare.Ba-i vis cu adevărat. Mă gândesc fel şi chip şi am un vis care-mi mănâncă sănătatea şi mă 67 . S-a mai dus ş-acu şapte ani la Dorna după oi. .. M-am sfătuit cu părintele. feciorul urmase porunca mamei din răvaşul alcătuit de părintele Dănilă. . . Era cu fa a încolo.. părinte.Câteodată poate-s înşelări. a plătit simbrii.şi după douăzeci de zile a fost înapoi. urmă nevasta. De când vă bat eu capul şi vă spun să nu crede i în eresuri! . nu-i eres .Apoi... a stătut altă zi la Piatra .Aşa că eu. a făcut socoteli.Nu. am numărat pe degete zilele. V Cătră sărbătorile de iarnă. Gheorghi a aşeză domol lingura lângă strachină şi împinse deoparte pânea coaptă anume pentru el. .Lasă visurile. . Mai aştept pu in. a stătut şi-n târg la Iaşi o zi. Se uită şi el pe fereastră. A avut vreme să le coboare la iernatic în locurile pe care le are năimite.Vitoria lăsă să-i treacă valul care o înăbuşea şi zise încet. am plătit slujbe. . dar aicea îmi răspund mie. sfin ia-ta nu-i eşti so şi n-ai nevoie să ştii. Le-a cumpărat cu bine şi s-a întors cu pace.Atuncea are să vie. Acu. . ca-n to i anii. trecând călare o apă neagră. Durerea-i la mine. unde lăsase oile în perdele. Dar acu au trecut de două ori pe atâta.Cum se poate? Asta n-am ştiut. Drumuşorul cotit era pustiu. astă-noapte.Ce să fie. am avut şi semn în vis. L-am visat rău.Încă n-am primit nici o știre de la tată-tău. n-am în eles. Nechifor Lipan nu se arătase încă acolo. Cât chem şi cât doresc trebuie să-mi răspundă. şi socotelile astea numai eu le fac noaptea. privind spre lumina de-afară. . ..Acestea-s de-ale femeilor. să văd hotărârea de sus. le-a dat în seama bacilor. în sama baciului celui bătrân. când îs singură trează ş-aud numai greierul din vatră. Îs mai mult înşelări. după legea pe care el singur o întocmise. părinte.

Ce spune baba Maranda şi de care vrăji e vorba? întrebă fecioraşul şi rămase foarte uimit. S-a dus la părintele Daniil Milieş. Grăiesc şi eu ca şi cum aş fi singură. ca un bărbat ce eşti. trebuie să te trimet pe tine. N-am să mai am hodină cum n-are pârăul Tarcăului. pe când ea era plină de gânduri. aşa să nu te ştie necazurile şi bolile. cu gura uşor căscată. că eu n-aştept de la dânşii sprijin.Atât am vrut. Să spui aşa. Mai bine să fie ce zice baba decât ce arată visul meu. pân'ce l-oi găsi pe Nechifor Lipan. cum tot am aşteptat degeaba. .Bine.. Trebuie să te duci şi să-l cau i pe tatu-tău. am să scriu. . . .Cum nu ştii. de patimă şi durere . ca să puie la cale jalba către stăpânire..Părinte Dănilă . Am primit eu hotărâre în inima mea. Ştiu eu ce să spun. dacă spui. Se poate să i se fi întâmplat ceva.Ai dreptate. dar sfin ia-ta ştii toate şi tare te rog să pui într-însa ca piper într-o mâncare. răspunse Gheorghi ă cu îndoială..îmbătrâneşte. băiete. îmi închipuiesc că şi al ii ştiu. îmi isprăvesc toate câte am de isprăvit şi m-oi duce singură la Dorna. Tu spui bine: i s-a întâmplat ceva la care mă îngrozesc a gândi. alta nu-i nevoie să ştii. Să-i fi făcut farmece vreo muiere.. să-1 cau i şi să-l afli. VI . Mai stau până ce gătesc de postit cele douăsprezece vineri. 68 .i-a spus ea cu umilin ă . .Ce să i se întâmple? răspunse aprig nevasta. . doar-doar or în elege slujbaşii să umble şi să caute .. ..M-oi duce.M-oi duce. Visul meu e semn mai greu. dar e bine să-mi ară i ce şi cum ca să ştiu ce să fac. cel mai mare sprijin trebuie să-l aşteptăm de la Dumnezeu. .eu nu mă pricep cum ar trebui întocmită asemenea jalbă..Da. eu n-aş crede . Fiind singuri aicea în sat şi fără neamuri. Căci şi ziua şi noaptea eu nu mă gândesc la alta. Vitoria îl privi clipind. cum spune baba Maranda. Vitorie. După ce trimet jalba. .. . toate necazurile care mă ustură. Îl văzu sfios şi nesigur. pe urmă facă ei ce-or şti.

. Cuvioasa Ana numai decât s-a uitat la mine şi m-a străpuns până-n inimă. mă spovedesc şi mă împărtăşesc. ori îi omoară acolo pe loc. Fugeau săniile cu nuntaşii pe ghia a Bistri ei... fa ă şi limbă ascu ită.. Nunta a pornit înainte şi iar s-a lăsat pe ghia a Bistri ei. Nu s-a aflat nimeni dintre nuntaşi sa răspundă că ar fi văzut asemenea om.mai spunea ea . Dac-a intrat el pe celălalt tărâm. un pahar la nun ile dumneavoastră. şi pân-atunci vând ce am şi strâng banii care-mi trebuie. Mie numai să-mi spune i. asta n-o mai cred. cu chiote sălbatice .Aşa. Omul îşi aducea tare bine aminte. Au întins plosca ş-au ridicat pistoalele.Bine.şi sunt nevasta unuia Nechifor Lipan. XI . oi intra şi eu după dânsul. Cum au văzut oameni străini pe drumul de sus. .Atuncea de ce să mai scriu jalba? . Ori beau în cinstea feciorului de împărat şi a slăvitei doamne mirese. Cătră Sfin ii Arhangheli Mihail şi Gavril. Asta-i datoria ta. .. dacă pute i. De la dânsa mi-au venit şi hotărârile deacuma. asemenea turmă cum o 69 . la Dorna. Bărba ii împuşcau cu pistoalele asupra brazilor. Numai între femei s-a ales una care parcă îşi aducea aminte. întradevăr a făcut popas mai la vale.Poate pân-atuncea vine vreo ştire. du-te. nevestele numai în catrin i şi bondi i. şi obrazul muntencei se însenina pu intel. Nunta s-a abătut cătră drum.. Arăta veselă. căci se ducea la răi datornici. să ştie şi al ii cât mi-i de neagră inima. deşi s-ar fi cuvenit să fie scârbită.. Mireasa şi druştele1 cu capetele înflorite. X La Cruci a dat de nuntă. dar îndată a uitat ş-aceea. ca să fie. ca să sperie şi s-alunge mai degrabă iarna. Vitoria a primit plosca şi a făcut frumoasa urare miresei. cine-a i văzut pe un om de la noi calare pe un cal negru intat în frunte şi-n cap cu căciulă brumărie. dacă crezi.Părinte. pe toloacă.. ca mine. care a trecut şi el câteodată pe aici şi a închinat poate şi el. Vitorie.Eu îs de loc de la Tarcău . . . Adevărul s-a dat pe fa ă şi l-am primit de la obraz sfânt. Mai am cinci vineri. vorniceii au pus' pinteni şi le-au ieşit înainte cu năfrămile de la urechile cailor fâlfâind.

. şi crâşmarul i-a pus scaun la masa drume ilor.. .Întocmai.. A cerut o litră deosebită pentru el şi pentru ceilal i doi tovarăşi.. cu cânii.. 70 . domnul Vasile.. Am deprins a le aduce de demult...... se învoi..Caută-l bine unde va fi făcut un popas mai lung .. zâmbi crâşmarul. Pânaici nu ajunsese.. şi oile şi ciobanii. Amândoi au descălicat şi le-am dat o gustare -ca şi dumneavoastră. întăi au trecut oile. 1-a poftit şi pe sfin ia-sa să guste cu dânşii un păhărel. .Nu erau doi. .... Ciobanii au apucat în treacăt câte-o pâne. Scrumbie. pâne şi bere.... Domnul Iorgu Vasiliu îşi repetă afirmarea. Mai avea nevoie să i se lămurească toate despre stăpânii oilor....... Nu mult după asta. Ciobanii când s-au mişcat înspre crâşmă.Întăi au făcut.. zise cu linişte Vitoria... au sosit pe urmă. Fireşte.. după cugetare adâncă...... cum spui.Aşa este. au sosit din urmă şi stăpânii în număr de trei. aici nu se mai găsea nimic viu din el . Vitoria clipi din ochi asupra unui întuneric care-i izbucnise înăuntru. aceste articole sunt de prima calitate.. .... nu-i aşa? Erau călări. Da-da! unul era pe-un cal negru intat şi purta căciulă brumărie. Ca şi cum întunericul care se iscase în ea avea să se deschidă. După aceea au venit stăpânii. însă Vitoria nu putea să se mul umească numai cu asemenea răspuns. S-au dus înainte.. . cu ciobanii....... Căzuse jos.... după ce-au mai cinstit o litră.. Erau trei.. de când lucrau sus.Ba erau doi.. Nu avea în ea nici cea mai mică îndoiala că.. italienii..Nu. călări. munteanca stătu aşteptând şi cugetând.. La mine. . iar după aceea s-au arătat şi stăpânii.... Mai înainte nu putea trece.. Trebuia să se întoarcă îndărăt.. scutură din cap domnu Vasiliu.... Acuma vedea adevărat şi bine că vântul a contenit. cu asinii. văzându-i oameni cumsecade... . Acela a avut poruncă pentru rachiu ş-a cinstit pe ciobani. cu gospodăria.... Nechifor nu se afla......... Ciobanii au aşteptat pe stăpâni. Aflându-se de fa ă şi părintele Vasile. si amu ise şi el... popas.. la poduri şi şosea...... .... .... .prubuluia nevasta... Semnul era vădit. între cei doi. Părintele Vasile nu s-a împotrivit...... omul cel cu căciulă brumărie a avut gust să-i facă părintele o cetanie şi-o aghiazmă şi să-i stropească oile. în vale.Şi stăpânii au sosit pe urmă...

Dă baltagul. El era un bărbat. Vitoria fâlfâi cu bra ele ca din aripi după el. După aceea.Destul! răcnea omul. Dar nu sunt eu. ca să încheiem praznicul după cuviin ă. Dar cu cine vorbeşti tu aşa. Gheorghi ă. Calistrat se smulse din locul lui. Dar în gospodarul cel mare izbucnise crâncenă mânie. . femeie .XVI Pe când i se învălmăşeau aceste cugetări. ca să-şi ieie arma. .Eu? n-am nimic! se apără munteanca.Ascultă. împrăştiind cu dosul mânilor talgerele şi paharele.mi se pare că pe baltag e scris sânge şi acesta-i omul care a lovit pe tatu-tău. muiere? Dar ce? Ai trăit cu mine. . îl opri femeia. râzând. aşa la baltag? întrebă ea după aceea. Cu ui i se puse în fa ă.vorbi cu mirare femeia . mesenii se ridicară spăria i. ca pe un mal. încă stăpânit. repezindu-se spre flăcău. eu întreb pe băiet dacă nu ceteşte ceva pe baltag. mi-oi primi osânda de la cine se cuvine. mugind. domnu Calistrat. Ce ai cu mine? . Muierea-i muiere şi bărbatu-i bărbat.de ce tot mă fierbi şi mă în epi atât? Ai ceva de spus: spune! .mormăi cu mânie Bogza . Ce te ui i. ca să ai asupra mea vreun drept? . întinzând mâna îndărăt cătră Gheorghi ă. . de care încă nu-şi bătuse joc nimeni în via a lui. vorbi el. .Cum n-ai? mugi Calistrat. Se zvârli cu capul pe uşa deschisă.Nu te supăra. poprindu-1 cu bra ele încordate. Bătu cu coatele pe cei de aproape şi-i dărâmă şi pe ei. uimită mai presus de orice de o întrebare ca aceea. Ceea ce se făcea nu era bine.Gheorghi ă . destul! Glasul îi răguşi dintr-o dată.Mai stai pu intel. sim indu-se privit. este scris ceva pe el? . şi încă unul. Chiar dacă aş fi eu. fără să ştie cum.Destul! răcni gospodarul bătând cu pumnul în masă şi înal ânduse de la locul lui. Bogza. luă deodată o hotărâre năprasnică. Păli cu pumnul pe Cu ui în frunte şi-1 lepădă la pământ.Destul! Pentru o faptă. bău pe nerăsuflate un pahar de vin. căci era la un praznic.Gheorghi ă! dă drumul cânelui! 71 . Tacâmurile se învălmăşiră. . Bogza avea întrucâtva dreptate. într-o clipă fugi şi ea în prag ipând: . este numai o plată.

Oamenii despăr iră pe câne.N-ave i să mă asupri i. 72 . bătându-1 cu despicături de lemn. punând felurite întrebări lui Cu ui. rupse lan ugul.Vreau să mă mărturisesc. Nevasta lui domnu Iorgu Vasiliu ceru numaidecât apă. chelălăi zugrumat. Preotul cel bătrân şi burduhos îşi făcu loc. dintr-un salt. Împuns de alt ipăt al femeii. Atunci cânele dădu un urlet fioros. Apoi îl lovi scurt cu muchea baltagului. feciorul mortului sim i în el crescând o putere mai mare şi mai dreaptă decât a ucigaşului. Cu ui mormăia: . Ei tăcură şi veniră în vârful degetelor spre adunare. Aduseră pe Bogza pe bra e şi-1 întinseră pe prispă. în frunte. Bogza îl văzu şi se prăvăli pe-o coastă asupra lui. Se făcu tăcere. Cineva aşeză pe prichiciul ferestrei.Flăcăul avea de mai înainte hotărât cum să facă. o lumină.Ce vrei? . Eu spun de bunăvoie. Mai voia ceva. Munteanca întreba cu voce dură: . Oamenii istuiră din nou. Îl dădu îndărăt. omule? Omul făcu semn cu pleoapele. Cele două femei boceau. Înspre oamenii aduna i. vărsând asupra lui apă. Oamenii fură îndată asupra lor. . Bogza gâfâia şi pufnea. să cheme pe loc jandarmii de la masa cea mică din căsu a din fundul ogrăzii. Izbindu-se a doua oară.Mai vrei ceva. n-ave i să mă ucide i. învelindu-1 într-un ol şi trăgându-l. Bărba ii se descoperiră. Îi aduse Vitoria cofa din casa cea mică. Se încurcă însă în lan ug. gâfâind. în cotlonul şurii. Primi pe Bogza în umăr. blăstămând răutatea acelei muieri străine. Şi să se ştie că a fost întocmai cum a arătat femeia mortului. Omul cel mare. Încet-încet se linişti şi-şi întoarse privirile obosite într-o parte. Jandarmii vorbeau tare în preajma şurii. cercând să apuce. înlăuntru geamului. Izbindu-se înainte. Ilie Cu ui se supuse numaidecât. Se făcuse întuneric. bra ul feciorului cu baltagul. Amândouă stropiră pe rănit. Veniră şi jandarmii în fugă. începea să vorbească. răcnind. Cei de lângă rănit îi istuiră. aducând şi pe prizonier. Subprefectul porunci cuiva. Bogza îl ocoli. mestecând mormăiri sălbatice cu sânge. Cânele se năpusti la beregată. Calistat Bogza şovăi. întins pe prispă. Prin lucirea amurguluui.

- Părinte - zise Bogza, gâfâind iar - eu văd că se poate întâmpla să pier. Pentru asta, fac mărturisire aicea, să se ştie că eu am pălit întradevăr pe Nechifor Lipan şi l-am prăvălit în râpă, după cum a dovedit nevasta lui. N-am în eles de unde ştie, dar întocmai aşa este. - Părinte - şopti munteanca - să spuie şi de ce. Rănitul pricepu. - Am făcut fapta asta, ca să-i luăm oile. Am socotit că nu s-a mai afla nimic. Acuma turma oierului să se întoarcă înapoi, după dreptate. - Bine, grăi cătră sine Vitoria. Bogza îşi a inti ochii asupra ei. Erau ochi umezi în care pâlpâiau lumini i. Ruptura buzei de sus părea un surâs straniu. - Părinte - vorbi el iar, cu nelinişte, - să nu mă laşi să mor aşa. Pune asupra mea patrafirul şi ceteşte-mi dezlegarea. Mă rog şi de nevasta asta şi de feciorul ei să mă ierte. Vitoria făcu semn lui Gheorghi ă să se apropie. - Ierta i-mă. - Poate să trăiască, şopti Vitoria. Stăpânirea facă ce ştie cu el! - Iartă-mă femeie! ceru muribundul. M-a suguşat cânele. Mă duc şi eu după Nechifor Lipan şi trebuie să mă ier i. - Dumnezeu să te ierte, îi zise Vitoria. Îşi strânse buzele, îl privi neclintit o vreme. După aceea se retrase. - Vină încoace Gheorghi ă, vorbi ea, trezită din nou de griji multe. Vezi de esală caii, după moda nouă care am aflat-o aici, şi-i întăreşte cu orz, căci drumurile încă nu ni s-au sfârşit. Facem cu domnu Toma toate socotelile şi-i plătim cinstit, mul ămindu-i frumos. Plătim preo ilor, oamenilor care s-au ostenit şi tuturora. Pe urmă, stăm şi ne hodinim trei zile, după care facem parastasul întăi tatălui tău. Îndată ne încălărăm şi ne ducem la apa Prutului la Ştefăneşti, ca să cunoaştem turma de la Rarău. Socot că mergând cu spor, pe vreme bună, ne putem întoarce iar aici în Sabasa, ca sa facem parastasul de nouă zile. Apoi ne ducem dincolo de Jijia, ca să vorbim cu baciul Alexa şi să ne alcătuim cu el pentru întoarcerea oilor cătră mun i, unde avem tocmita păşunea de vară. La patruzeci de zile vom fi iar aici şi vom ruga pe domnu Toma şi pe părintele să ne-ajute a împlini datoria de patruzeci de zile. Atuncea om face praznic mai bun, cu carne de miel de la turma cea nouă. Om aduce atuncea de la mănăstirea Văraticului şi pe soră-ta Minodora, ca să cunoască mormântul. Ş-apoi după aceea ne-om întoarce iar la Măgura, ca să luăm de coadă toate câte-am lăsat. Iar pe soră-ta să ştii că nici c-un

73

chip nu mă pot învoi ca s-o dau după feciorul acela nalt şi cu nasul mare al dăscăli ei lui Topor. Conspecte. Analize. Comentarii Trăsături caracteristice ale operei. 1. Coeficient de poeticitate. S-a spus că i se potrivesc mai bine titlurile de “rapsod” şi “poet” decât cele de “romancier” ori “nuvelist” (Crohmălniceanu, Ov. S.) a) Miticul - încercare de exprimare a unui raport fiin ă - mister; după Blaga: perfect logice (semnificativ) şi care nu au o posibilitate logică (transsemnificativ); b) Caracterul epopeic e valabil şi la nivelul unei opere, dar şi în ansamblul operei (l'oeuvre). Epopeea = surprindere a unui nivel de existen ă eroic (“Fra ii Jderi”, “Neamul Şoimăreştilor”) în cadrul unei civiliza ii repetitive, stereotipă prin repetitivitate. Personajul exponen ial: structura lui stă în tipicitate reprezentativă (după Călinescu, trăsătura se păstrează şi la Rebreanu, în Ion). Epopeicul presupune şi amploare; opera lui Sadoveanu ocupă, tematic, un evantai uriaş: istorie, via a ăranului, om - natură. c) Primitivismul = percep ie directă, frustă, a existen ei, a naturii. Există la multe personaje, un gust, în sens pozitiv, pentru sălbăticie: oamenii, de multe ori, sunt singuratici; d) Legendarul care e ca o aură a existen ei oamenilor sau a unor personaje (Ştefan cel Mare) 2. Socialul - surprinde raportul dintre diverse pături sociale. în mare, două pături în înfruntare: ărănimea şi boierimea. Termenul “ ărănime” este folosit într-un sens foarte larg. Practic ărani, adică plugari, truditori ai pământului, sunt pu ini. Dar îi considerăm ărani ca fiin e ce trăiesc în mediul rural. Ei sunt boieri, prisăcari. vânători, pescari, plutaşi, arga i etc. între ărănime şi boieri rezultă conflict. ăranul e supus unei duble agresiuni: economică, pentru că este spoliat (În drum spre Hîrlău - imaginea femeilor, stane de piatră ale durerii. Ion Ursu este trimis de boier la oraş pentru a i se lua . casa, averea, nevasta. În Bordeienii - mizeria existen ei ăranilor pe moşia lui Jorj Avrămescu; în Emigran ii la Brazilia cei doi ărani sunt asupri i şi determina i să fugă. Poate că cea mai evidentă povestire

74

despre exploatarea socială este în Hanu Ancu ei: Jude al sărmanilor - cuvânt semnificativ: Motoc - bătut - luat nevastă). Tema socială e prezentă şi în romanul istoric (Neamul Şoimăreştilor). Răzeşii nu vin încă. Gestul final are o semnifica ie adâncă, de reîmprospătare: dă foc şi arde. Dar acest conflict este şi în plan moral. ăranul este lezat în integritatea lui morală. Lui Mo oc şi Ursu li se iau nevestele. în Vizitiul, boierul îl pălmuieşte nemotivat pe ăran. Avem imaginea unei rupturi sociale ireconciliabilă. Ai impresia uneori că ăranului îi este refuzată calitatea umană. Reac iile ăranului: a) retragerea, fuga: încearcă să scape din acest univers în care se simte anihilat: Emigran ii la Brazilia fug din ară. Mo oc, după o încercare de răzbunare, fuge şi el spre munte. b) Izolare în tăcere refuz al oricărei comunicări, acceptându-se cu umilin ă situa ia, dintr-un sentiment fatalist ( ărăncile din În drum spre Hîrlău). Ele amintesc parcă de imaginea ărănimii pe câmp, de Goga din Clăcaşii (“Moşnegi cărun i ...”) c) răspunsul pedepsitor, împlinirea actului justi iar. Mo oc întâlneşte pe Vasile cel Mare, îl prinde pe boier, îl pedepseşte; Şoimaru - dă foc conacului (Alte exemple posibile din alte opere, pentru a sugera că această temă este constantă: Rebreanu, Cezar Petrescu, Arghezi). 3. Fuziunea trecut - prezent. Fiin ele sadoveniene poartă acest trecut în două planuri: ca personaje exponen iale, care reprezintă o civiliza ie, ce prezintă date ale unor epoci vechi. Satul Vitoriei Lipan, de la începutul secolului XX, păstrează ceva din caracterul satului străvechi. El este izolat şi fundamentele lui sunt constante: şi cele economice şi cele morale şi cele existen iale. În Fra ii Jderi ne aflăm în epoca lui Ştefan cel Mare (epocă de înflorire...); personajele sunt continuatoare ale unei existen e verificată de timp, fiecare genera ie înscriindu-se, în egală măsură, în prezent cât şi în trecut. Esen a acestei fuziuni constă în faptul că personajele sadoveniene au încredere în ceea ce a fost verificat de timp (vezi preceptele morale dar şi unele amănunte: ăranul foloseşte o flintă veche, îşi aprinde igara cu amnarul, practica magică nu e respinsă). E o concep ie adâncă unde timpul e convertit în experien ă. 4. Fuziunea om - natură. Oamenii sunt lega i de natură prin sentimentul naturii şi sentimentul cosmic. În Baltagul existen a lor

75

este ritmată de transhuman ă, care e determinată de ritmul anotimpurilor, ritmate de elemente cosmice. Personajele poartă parcă amprenta naturii: puhavii au ceva pe chip din mediul în care trăiesc; pescarii şi vânătorii sunt tăcu i şi solitari, ca ecou al ambian ei în care trăiesc: băl ile sau codrii. Această fuziune este rezultatul unei experien e transmisă din genera ie în genera ie. Victoria Lipan este rezultatul unei simbioze în elese. Drumul ei spre munte e facilitat tocmai de cunoaşterea naturii. Contactul nemijlocit cu natura devine, la personaje, o cheie a existen ei practice. 5. Miticul. Fiin a, în raport cu cosmicul, formulează raporturi prin care misterul devine formalizat într-un plan translogic. Vitoria ştie să decodeze visul. 6. Legendarul - mai ales în romanul istoric. Sursa romanului istoric este, în egală măsură, cronica, dar şi folclorul, împotriva distorsiunilor subiective, romanul istoric este obiectiv prin înfă işarea sensurilor fundamentale ale istoriei româneşti: patriotismul, nevoia luptei pentru independen ă, sentimentul solidarită ii comunită ilor rurale, deci adevăruri ce sunt constante ale istoriei na ionale. Dar viziunea asupra personajelor împrumută ceva din viziunea folclorică. în folclor, Ştefan e proiectat ca un erou de legendă; aceeaşi viziune o găsim în Fra ii Jderi şi Via a lui Ştefan cel Mare. Personajele par ieşite din basm. 7. Rela ia cu folclorul; vezi mai sus. Sadoveanu ia motive folclorice: de exemplu, motivul legăturii magice între flăcău şi calul său (Ştefan - Catalan). În Nicoară Potcoavă pare a fi Sf. Vineri. Practici magice, supersti ii; 8.Subiectivitatea percep iei. Este deplin obiectivă descrip ia istoriei şi a naturii, dar trecând totul prin propria-i sensibilitate. Este o fericită conjunc ie estetică între realism şi poeticitate. George Călinescu: “El are realismul lui Balzac şi melancolia unui romantic”. Nicolae Manolescu: “Are o viziune romantic - paseistă asupra lumii, fiind un contemplator ce tinde spre împăcarea conflictelor reale prin medita ie”. S-a vorbit despre un realism sentimental şi naturalism descriptiv. Această natură descrisă poartă pecetea sufletului lui. Într-un sens, putem spune că, pentru noi, astăzi, natura moldovenească s-a sadovenizat. La fel istoria, poartă o amprentă proprie lui Sadoveanu.

76

această atitudine este dublată de o a doua. Dar acestui miracol ini ial îi urmează declinul. Epocii lui Ştefan îi urmează declinul. Vitoria se interesează peste tot de so ul său şi. ritualică. concentrată mai dur în Nicoară Potcoavă. prin dovezi. Trecutul. Stimulat de Vasile cel Mare se întoarce. pleacă împreună cu fiul ei 77 . a cărei decădere maximă o descrie în Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi . Actul justi iar. Ea este o interpretă a spiritului şi a necesită ii judiciare colective. oier şi negu ător iscusit. magul Kesarion Breb asistă la degradarea istoriei prin egoism. în ambele . Treptat. În Creanga de aur. construiesc ipoteze mentale. nevasta lui Nechifor Lipan. negăsind vreun răspuns liniştitor.“Hamlet feminin”. 10. Este parcă o lege a firii degradarea istoriei. ci împlinesc dreptatea. adună obştea în fa a bisericii şi îl judecă.Filozofia istoriei. Este o speran ă ce străbate constant secolele. Acesta. în societatea aceasta primitivă. împotriva înfrângerilor vremelnice. din nordul Moldovei şi are în prim plan pe Vitoria Lipan. Aceasta este cauza triste ii.9. o are şi pe aceea de instan ă judiciară. Atitudinea aceasta este optimistă. Superficial. Personajele nu se răzbună. Mai adânc însă. stă sub semnul sublimului: Creanga de aur. ruptă de sisteme administrative. De ce? Pentru că ea ştie că un act criminal nepedepsit. Organizează un praznic care pe lângă func ia. Mo oc din Jude al sărmanilor nu se răzbună nici el. nu se întorsese acasă la sorocul stabilit. epoca Iui Ştefan.Vodă. îi uneşte metoda investiga iei: gândirea inductivă şi nu cea deductivă: Hamlet şi Vitoria pornesc de la prezum ii. George Călinescu: Vitoria . . avem de-a aface cu o investiga ie pentru stabilirea cauzei unei mor i. ca şi Ia Eminescu. El asistă la luptele distructive din Imperiul Bizantin. îl prinde pe boier. în ambele avem o scenă a verificării ipotezei mentale: scena teatrului în teatru şi scena praznicului. Îngrijorată peste măsură. pe care ulterior le probează pe cale deductivă.o crimă: se urmăreşte pedepsirea ucigaşului. putea amenin a cu disolu ia comunitatea ărănească. Vitoria Lipan strânge dovezi asupra vinovă iei lui Bogza şi Cu ui.Rezumat Ac iunea romanului se petrece în Mun ii Stânişoarei. Într-un sens valorile au fost în epocile ini iale. fiind plecat după o turmă de la Rarău.

află că tovarăşii so ului se numeau Calistrat Bogza şi Vasile Cu ui. cu care avusese o daravelă. Făcu o plângere la autorită i. între Sabasa şi Suha. până la Sabasa. iar mai apoi află că so ul ei a pornit înso it de doi munteni. Minodora. cu ajutorul câinelui lui Lipan. Gheorghi ă îl loveşte însă cu baltagul în frunte. Din Vatra Dornei întâlni. Vitoria pofti la praznic pe procuror şi pe Bogza şi Cu ui. Era prezentat ca un petrecăre . Vitoria întâlnea în drumul său nun i şi botezuri. care în fa a Vitoriei îi dă de gol. la fiecare popas urma celor trei călători. din han în han. După ce îşi împacă sufletul. Pornind în căutarea rămăşi elor pământeşti ale so ului. cuprinse în zona subcarpatică a Moldovei. Bogza mărturiseşte că el 1-a omorât pe Lipan şi îşi ceru iertare de la nevasta mortului. unde se veselea laolaltă cu oamenii. publicată în primă versiune de V. După ce făcu toate cele de cuviin ă. Nechifor Lipan. dar om de ispravă. după Sabasa. descoperi că Nechifor Lipan cumpărase trei sute de oi. la Suha. După o serie de cuvinte cu tâlc ale Vitoriei. comit unele greşeli. Alecsandri. după ce şi-a lăsat casa în slujba argatului şi şi-a trimis fata. de la Tarcău. Vitoria în elese că bărbatul ei fusese ucis pe muntele Stânişoara. Dar de la Bicaz începând. Vitoria le descoperă. Comentariu literar Coordonatele epice din construc ia romanescă din Baltagul lui M. Sadoveanu. se desprind din cadrul mioritic al baladei. Nechifor era obraz cunoscut pentru hangii şi muşterii. se demască şi încearcă să fugă. şi procurorul Atanasie Balmez veni să înceapă cercetările. urmând a relua totul de la capăt. la notariat. la Suha hangiul îi amintea numai de doi drume i. la o mănăstire. într-o râpă.Gheorghi ă în căutarea lui Nechifor Lipan. Pe to i îi întreba de Nechifor Lipan. Aici se produce o scenă memorabilă. mai buni sau mai pu in buni. În ultimele clipe de via ă. Aici. cum se nimereau. dar nimeni nu-1 văzuse. descoperind şi pe ucigaşul so ului său. Aceştia. şi mai sus. La Vatra Dornei. Lipsea tocmai cel cu căciula brumărie. Bogza îşi pierde cumpătul. 78 . Dar. Vitoria reveni la via a de zi cu zi. sim ind că cercul se strânge în jurul lor. Dar Vitoria nu se baza pe autorită i şi începu singură cercetările asupra celor doi bănui i. Mergând din sat în sat. extinsă însă pe spa ii mai largi.

dacă va fi să moară. încă necontaminată de tarele civiliza iei moderne şi administrative. Ciobanul în elege avertismentul mioarei şi-n consecin ă. trei ciobani. cu drumuri ce pornesc şi se întorc prin transhuman ă. îi încredin ează dorin ele-i testamentare şi cine să i le îndeplinească. să le trimită bani din produsele stânii de acasă. până la Sabasa şi Suha. atât în epicul baladesc. Vitoria Lipan aflase din două răvaşe. a 79 . şi altul. statornicesc calendaristic şi treburile oierilor. În roman. la un popas. între plecarea turmelor la păşunat şi întoarcerea lor de la iernatic. pe pârâul Neagra. să afle ce s-a întâmplat cu bărbatul ei. ci vremea ce se arată prin semnele ei. ca Gheorghi ă să vină acasă până la sărbătorile de iarnă. faptul e îndeplinit şi sanc ionat de Vitoria Lipan. de la baciul Alexa. Spuneau că aveau nevoie de parale pentru simbrii şi hrana dobitoacelor şi oilor. Mihail Sadoveanu reface însă. după sărbători să plece împreună. oricum hotărî. trecând peste o apă neagră. într-o noapte pe bărbatul ei. dacă va fi nevoie. lăsată în grija baciului Alexa şi a fecioraşului ei. Pe parcurs o mioară năzdrăvană dezvăluie baciului ei un sfat de taină al celorlal i tovarăşi de drum. ca să-şi sporească turma de la iernatic din Valea Jijiei. este aceeaşi. scris de părintele Daniil. într-un circuit al vie ii. care şi-au propus să-1 omoare. Visase de altfel. pe care le va vinde. nevastă de oier de la Tarcău. în aceleaşi locuri. cu fa a întoarsă de la casă. le dădu sfat să vândă din oile canarale şi. Dincolo de atemporalitatea baladescului mioritic. cât şi în roman. În răspunsul ei. pe sub culmea Stănişoarei. din diferite zone pastorale coboară spre iernatic pe acelaşi drum. în cazul Vitoriei Lipan. o obişnuin ă de via ă străveche. care. a plătit slujbe. unul de la Gheorghi ă.până la Dorna şi de la Dorna. cu turmele lor. cam de pe la începutul secolului al XX-lea. Nu ziua. ca. Mobilul crimei puse la cale e jaful. că Nichifor al ei nu se întorsese la iernatic cu oile ce avea să le cumpere de la Dorna. Situa ia fabulativă. De aceea îl chemase pe Gheorghi ă. până spre sărbătorile de iarnă. S-a sfătuit cu preotul. pe unde ciobanii au aşezări şi gospodării. prin tradi ie. intuind că bărbatul ei. Rânduielile gospodăreşti din satul Vitoriei Lipan sunt după datină. pe acelaşi făgaş. nu se mai întorsese acasă. cândva. În epicul baladesc. plecat din toamnă să cumpere oi de la Dorna.

se împlini şi jude ul uman al Vitoriei Lipan de o măre ie tragică: Gheorghi ă lovi cu tăiuşul baltagului lui Calistrat Bogza. poate pentru vreo femeie. că pe parcursul spre iernatic a vândut o parte din oi altor doi ciobani. Naratorul povesteşte aşadar o întâmplare care. Şi-a vândut oile şi a plecat. în grija unei rubedenii. Ilie Cu ui. Aşadar. a lăsat gospodăria în grija argatului Mitrea. Nichifor al ei. aflase că tovarăşii de drum ai lui Nichifor Lipan au neveste într-un cătun apropiat. după cuviin ă. după nume. Calistrat Bogza i-a spus Vitoriei că la Crucea Talienilor din Culmea Stănişoarei. şi a plecat apoi. Regăsind câinele care-1 înso ise pe Nichifor Lipan. Formula narativă pe care o adoptă scriitorul se desfăşoară în func ie de biografia eroului. spre Dorna. dar nu şi la Suha. călugări ă la mănăstirea de la Agapia. iar la praznic. Îl încol i pe Gheorghi ă de pulpana surtucului şi chelălăind. călare. unde găzduise. unul. prin inven ie fabulativă.înştiin at autorită ile de la Piatra despre necazul ei. după buza lui ruptă la mijloc. o actualizează. făcu cele de cuviin ă în prezen a autorită ilor. Dădu drumul câinelui din zgardă la un pod al văii. coti pe lângă parmaclâcul podului într-o râpă şi iarăşi veni la drum. arătându-se cu fa a. auzind chemarea înfricoşată a flăcăului. Descoperi rămăşi ele pământeşti ale lui Nichifor. De la o cancelarie de la Dorna a aflat că Nichifor Lipan a numărat 300 de oi. îl muşcă de beregată. În alterca ia care a urmat. socoti Vitoria Lipan. la drum. Peste noapte. între Suha şi Sabasa. mai mărun el. Cobori şi Victoria Lipan. privind intă pe Calistrat Bogza. căzuse pe undeva. iar câinele scăpat din lan . Către sfârşitul lui februarie a încărcat în sanie zestrea Minodorei. între Calistrat Bogza şi Gheorghi ă. i-a apărut în vis Nichifor al ei. transpunându-se în diverse situa ii ordonând 80 . Câinele. se duse iar în vale pe aceeaşi urmă. De fa ă cu primarul din Suha. doborând criminalul. neliniştit. umărul. că le-ar fi căzut din cer o nebănuită avere. grăind lămurit ceea ce i s-a întâmplat. pe lângă apa Bistri ei. pornită de la un punct nodal. urcă din nou spre Crucea Talienilor. zis iepure. De la nevasta crâşmarului din Suha. înfă işă ceea ce i-a spus mortul. cine ştie pentru ce. În martie. Împreună au făcut popas şi la Broşteni şi la Sabasa. Calistrat Bogza. şi şia pus la adăpost fiica. a vândut marfă unui negustor ovrei de la Călugăreni. s-au despăr it de Nichifor Lipan. cu Gheorghi ă. şi altul.

al piedicilor. . Nechifor Nike = victorie. Vitoria Lipan. al drumului. constată şi decide ceea ce are de îndeplinit. motivul câinelui credincios. determinate de dispari ia ciobanului Nechifor Lipan. moarte.echivalent al paloşului din basme: arma identificării tatălui.nivelul simbolic: . În ciuda conflictelor şi dramelor umane. Se prefigurează astfel în roman. dar şi sub impulsul inimii ei.înglobând mai multe motive: al transhuman ei. răbdare şi stăpânire de sine. al piedicilor în descoperirea adevărului. păstoresc. cu implicită motivare în lenta ascenden ă a intrigii. robustă. sub masca adevărată a faptelor. Nivelul patru . Vitoria = izbândă. pe care îl răzbună bărbăteşte.alimentat de motivele călătoriei. izbândă. până la deznodământ. . prin urmărirea gradării de la flăcăiandrul Gheorghi ă la succesorul demn al tatălui. 81 . mit al iubirii familiale şi al devotamentului total. cu sim practic.transcrie formarea personalită ii umane. social). nuntă. Niveluri de lectură Nivelul zero: al dramei familiale. cu inteligen ă nativă. arma identificării criminalilor şi a răzbunării lor. prin cumul de supozi ii. cu sim ul realită ii: prevăzătoare. motivul complotului. b) mitul lui Isis (şi Osiris).evenimentele. Nivelul trei: al ini ierii existen iale . Nivelul doi: al refacerii mitice: a) mitul mioritic . propus înlocuirii de fiu: simbol al biruin ei.simbolistica numelui: Gheorghi ă . identificarea lor în momentul crucial al descoperirii mortului. nevastă de oier: fără ştiin ă de carte. via a îşi urmează cursul ei ciclic.coincide cotidianului (familial. întruchipat prin perseveren a Vitoriei de a-şi găsi so ul (viu sau mort). Nivelul unu: al traseului tradi ional: al satului arhaic ”cosmicizat” prin înscrierea în rituri tradi ionale determinate de evenimente cruciale: botez. un profil uman al unei femei. al coborârii în Infern . arma crimei.propriu fiului şi de alint tatălui. judecă.simbolistica baltagului .

3. de Mihail Sadoveanu şi în Povestea lui Harap . ori răsfirate pe aripi. p. insistând pe valen ele ini ierii lui Gheorghi ă şi a feciorului de crai. Când s-a oprit frământarea. Revela ia adusă de credin ă nu distrugea semnifica iile precreştine ale simbolurilor: îi adăuga doar o valoare” (Sacrul şi profanul. 2. p. care făceau cunoscute iulucurilor înşirate în lungul văii. la dezvăluirea dimine ii. acele glasuri neîn elese ale oamenilor străini au contenit. s-a întins tăcere cătră mlaştinile ce se chiamă Trei Ape şi s-au auzit glasurile tânguitoare ale hogilor şi ulemalelor. Face i o paralelă între motivul drumului. (vezi Mircea Eliade: “pentru omul religios. Lecturi suplimentare: „Fra ii Jderi” – fragmente „Urdia se mişcase toată noaptea. în revenirea la so ia sa Penelopa. au în eles că ar fi ajuns într-o vreme şi puştile urdiei 82 . După ce au proslăvit pe Alah şi pe Mahomed proroc. simbolurile erau încărcate de mesaje: ele arătau sacrul prin intermediul ritmurilor cosmice. 128).Alb. sacralitatea este o manifestare plenară a Fiin ei” . în sens tradi ional şi sacru. în căutarea so ului şi a lui Ulysse.Pornind de la afirma ia lui Mircea Eliade: “Pentru apologe ii creştini. ca unui balaur cu multe capete şi labe care se târâia prin mlaştină.Argumenta i că demersurile întreprinse de Vitoria pentru căutarea lui Nechifor Lipan constituie totodată o cale de “manifestare plenară a Fiin ei”. de Homer. şi foirea urdiei a pornit din nou. prezent în romanul Baltagul. 127) arăta i împletirea dintre simbolistica “semnelor” şi sacru din romanul Baltagul.Teme oferite de substan a romanului 1. 4. care băgau de seamă la toate din locurile lor din ponoare. de Ion Creangă. dintre romanul Baltagul şi epopeea Odisseea. caracterologice şi simbolice. Într-un timp iar s-a făcut o oprire şi atunci au sunat pe mare întindere strigările crainicilor. găsi i corela iile posibile: spa iale. poruncile beiului Soliman. Pe baza analogiei dintre călătoria Vitoriei. Străjile Măriei sale Ştefan-Vodă.Sacru şi profan.

capetele urdiei au înaintat singure la pieirea lor. Atunci s-a mişcat comisul Manole cu cele şaisprezece steaguri. Achingiii şi spahiii s-au repezit prin cea ă înainte. Au dat în mlaştină. au trimes numaidecât ştire în urmă să înainteze la har pedestrimea cu baltagurile. Măria sa a mişcat cătră coarnele dinainte ale armiei încă neînglodate pe unii dintre curtenii săi şi pe secui. O clipă s-a arătat lumină asupra învălmăşelii. În zvoana şi în neorânduiala acestui început. Din laturea stângă a apei Bârladului. care vine îndată asupra oamenilor după descumpănirea min ii. Şi Măria sa a repezit alte porunci. Când a căzut de la Domnie porunca aşteptată. lunca şi să deschidă drumuri oştii. s-au adaos şi carăle cu pive care s-au înglodat în mlaştină şi s-au pus apoi de-a curmezişul. ieşeau şi într-o parte şi în alta viermete de oameni negri. Prin diminea a nedesluşită două tovărăşii de steaguri au pălit mai la vale sila ismailitenilor. în acelaşi timp de pe Chi oc au intrat în cealaltă coastă a urdiei Manole bătrânul şi comisul Simion. Nu putea trece ş-o călcau din urmă al ii care se repezeau cu nerăbdare aprigă. au căzut unul lângă altul. să taie. cu arma în mână. în care spaima izbucnise ca pulberea de puşcă. care s-a vestit îndată cu faimă în lume şi s-a pomenit în veac. Îndată ce s-a în eles asemenea lucru. prăvălind-o spre căru ele şi saivanele hadâmbului. iar al ii au bătut din tobe şi au slobozit sacaluşuri. 83 . cu mare pieire şi jertfă din partea răzăşimii. La loviturile de berbece ale steagurilor comisului celui bătrân. au descălecat.dincolo de vărsarea Chi ocului. Atunci când s-a arătat acea rază de soare. Fruntea urdiei se îmbulzea în mlaştină. au pripit acea înfricoşătoare izbândă a lui ŞtefanVodă. la lărgime. de cătră Bobriac. Asemenea zvoană repezită până la cer a părut a fi dintr-o dată o strămurare năprasnică dată urdiei. iar Manole Păr-Negru şi Simion Păr-Negru. Se auzeau îndemnurile bouarilor. pocnetele harapnicelor şi opintirile robilor la ro ile înglodate. Aşa de tari au fost aceste lovituri şi atât de neînduplecate. Jder şi Nicoară au prins a bate şi a mâna înapoi coada. cercând să treacă dincolo. cătră larma înşelătoare de război. surlaşii şi trâmbi aşii de dincolo de lunca Bârladului au dat zvoană mare. împingând bătaia în răspăr. din două laturi. Osmanlâii au pornit în risipă mâna i de biciul de foc al acelui arhanghel înfricoşat. au pălit Jder şi Nicoară PărNegru. încât trupul balaurului a fost curmat în două. Pe loc s-a cunoscut care-i în elepciunea şi cumpăna acelei bătălii.

se închinau şi-i aduceau ştirile.Acolo sunt şi să-i scoate i. şi a binevoit Domnul Dumnezeu să fie asta tocmai în cel răstimp de greu cumpăt. în vremea asta curtenii şi răzeşii au pisat pe cei din mlaştină până ce li s-au trudit bra ele. Spuneau bătrânii că niciodată nu s-ar fi văzut astfel amestecate cetele de jos cu nourii de sus. ca unii ce se osteniseră şi flămânziseră cu folos. Mai cu samă dorea să se aleagă comisii: bătrânul şi tânărul. . iar gloatele s-au îndemnat asupra lor. Cât vedeau ochii în josul mlaştinei şi apei. punând între dânsa şi ochii Sfin iei sale o făclie de ceară. În jurul Măriei sale se aflau stând cu încremenire şi cu inimile înghe ate unii dintre boieri. Veneau vestitori. Unii întrebuin au îmblăciul. pălind pe fugari din goană după cap. Măria sa a aflat nu târzie vreme de pieirea unora dintre slujitorii săi iubi i şi a poruncit să fie aleşi din nomoluri. Pe sub nouri au trecut două învăluiri de corbi. Jder şi Nicoară au muşcat şi au hăr uit o poştă pe hadâmb cu curtea lui. stupind în palme şi pregătindu-şi topoarele şi coasele. amestecandu-le cu nourii coborâ i. cu vitele şi omenirea care le slujeau. Locul unde căzuseră ei şi cei care luptaseră împreună cu dânşii se cunoştea subt un val mort de pedestrime a ismailitenilor. Zdrobirea aceea a balaurului se încre ea încă de zvârcoliri şi tresărea de gemete.străpunşi de multe suli i. au fâlfâit perdelele cetii şi au prins a fi mânate de un vânt din răsărit. Atunci s-a arătat pe un pripor Măria sa Ştefan călare. descălecau. S-a înşirat urdia la mari depărtări. cai şi călăre i căzu i cât n-ar fi fost chip să-i numeri. sub prapor. După ceasul al cincilea. prigonită astfel de pământeni. apoi au oprit şi au poruncit răzăşilor să descalece şi să caute în desagi pită şi brânză. Se vedea împrejmuirea umplută de spaimele mor ii şi risipiri. privind. mai mult cătră sine: Acolo sau trudit secerătorii din Apocalipsis. a poruncit Măria sa înăl and privirile spre nouri. Se părea că acel vânt le învăluie în sus. puştile intrate ca în sorb. cuprindea vestea de sosire a Măriei sale Ştefan-Vodă la hramul sfintei Mănăstiri 84 . se afla lume şi dobitoc măcinat în vârtejul urgiei şi risipit grămezi ca de o mânie sfântă. Simion Jder şi părintele său Manole PărNegru. Măria sa a trimes steaguri proaspete cătră vremea amiezii ca să împresure şi să ia în stăpânire ce mai rămânea. Tot atunci cei dintâi fugari ismailiteni au năboit prin văile de sub Bobriac şi pe sub dealul lui Mirenilă. Cartea pe care o cetise cu destulă greutate Preasfin itul Iosif. Apoi a adăogit cu un suspin.

doar l-or zări. care niciodată n-au destulă minte. Muierile. are să pornească iar vreun război! A rămas acasă. cum că a bătut şi cetatea Hotinului şi a Chiliei. iar cei nevrednici cată să-şi plece pletele în ărână. monahii îşi purtau ici-colo rantiile mohorâte şi-şi aplecau bărbile spre urechile oamenilor. Acum vestea asta o aflau şi noroadele. prinseră a se tângui cu mânile la tâmple şi a-şi căuta pruncii. mâ a închisă în chiler. bine este a-i ieşi întru întâmpinare. muierile tot or îndrăzni să fure cu coada ochiului. Măria sa Ştefan-Vodă . Pe când dădea sunet greu şi prelung. Așa că mâ a și găinile or mai răbda. înainte de a vedea ce e de văzut. a dat înapoi de la Baia. până ce ochii oamenilor de la hram s-or învrednici să vadă pe Măria sa și până ce urechile s-or îndestula de toate veștile pe care le aduc curtenii și ostașii. cu rânduială şi cumin enie.Neam u. găinile umblă slobode şi n-are cine Ie da de mâncare. în sat. apoi se revărsă în ogrăzi. Dacă bate clopotul şi vine Măria sa. de a auzi ce e de auzit şi de a ospăta ceea ce s-a pregătit la cuhniile sfântului lăcaş? Numai nişte bărba i bezmetici cum sunt moldovenii pot face asemenea socoteli. Măria sa Matiaş-Crai. Dimpotrivă. Să fie oare cumplit la vedere precum se spune? Are anume paloş cu care ceartă pe unii boieri. 85 . cine ştie ce are să se întâmple! Au să se işte puhoaie. murmurul trecu dintr-o lăture în alta. A ieşit la to i craii spaimă despre acest Ştefan-Vodă. a prăpădit puştile cele mari. Cuminte şi bine ar fi să înhame gospodarii caii şi pe Ioc să pornească fiecare la locul său. are să se reverse apa Moldovei. scurtându-i. zăcând trei luni. I s-au şi risipit ostile. Ca şi cum s-ar fi aprins pulbere de puşcă. din când în când. dar mai întâi trebuie să se ştie de ce-i vorba şi numaidecât fiecare dintre cei care nu l-au văzut trebuie să vadă pe Măria sa. Cum să porneşti la drum pe inima goală? Cine scorneşte asemenea zvonuri de primejdie şi de ce să plece lumea aşa fără de nici un temei. ca să se ridice în zilele Iui cu puteri mari de oşti şi să bată război cu spurca ii ismailiteni.ce poate face un creştin de rând? Acel crai a şi căzut la pat din acel cutremur. după câte se povestesc? Dacă şi riga ungurilor. ce s-ar face ara? Nepotrivit şi prostesc lucru. şi este o poveste cum că părintele său Bogdan-Vodă l-a blagoslovit în taină la o biserică din Muntele Atonului. Dacă n-ar fi muierile. Afară de asta. să fugă noroadele de la vederea Domnului lor. Cu toate că numai un orn viteaz poate cuteza să ridice ochii spre Măria sa. călare pe cal alb. este praznic. când s-a arătat asupră-i. chimvalul cel mare.

Şi batâr o dată pe an. Sună clopotul în zadar. Despre asta nu ştie nimeni. pofteau să afle pe unde are să vie alaiul domnesc. de când a murit Doamna sa Evdochia. cu mare aprindere. Măria sa trebuie să se uite blajin în jurul său. la un asemenea praznic. Iar când vine la o sfântă mănăstire.. n-are de ce se uita groaznic. trebuie să-şi desfăteze ochii şi să se mai îmblânzească din străşnicia în care se ine. Să zicem că Măria sa nu se uită la dreapta şi la stânga şi. vede ici o fată. Minunat ar fi să nu mai fie în ara asta boieri şi să fie praznice pe la mănăstiri măcar în fiecare zi câte unul. pe când sărmanii nu-1 pot vedea niciodată. Al cui e pruncul acesta? A cui e nevasta asta? Ca un stăpân al ării ce se află. Atunci de ce-s buni slujitorii şi monahii.” 86 . Măria sa trebuie să cunoască al cui e pruncul şi a cui e nevasta. Boierii se învrednicesc să vadă pe Măria sa în fiecare zi. Astfel Măria sa vede şi cunoaşte unele şi altele. ca să stârnească omenirea. slujitorii au catastifuri mai pu in bune şi monahii căr i mai pu in iscusite decât în vremea veche! S-aude chiar că Măria sa nici nu mai vine. vede dincolo o nevastă. când vine la o sfânta mănăstire.Femeile deci. Atunci sunt ostaşi şi curteni care se uită la lume. cu toată pohfala! Se vorbeşte prin sate despre Măria sa că-i om nu prea mare de stat. dacă nu cunosc batâr atâta lucru? Slujitorii să caute în catastifuri şi monahii să cetească în căr ile lor şi să spuie. fiind văduv de atâ ia ani.. să se arate Măria sa. Când vine la o sfântă mănăstire (dacă vine într-adevăr şi nu scornesc aceşti monahi vorbe deşarte). nu-şi vede decât socotelile lui domneşti. Vede ici un prunc. cufundat fiind în gânduri. iar Măria sa are alte treburi. Nu se afla slujitor ori monah care să dea ştire pe unde şi cum are să vie alaiul Iui Vodă. Aşa-i în ziua de azi lumea. Bune sunt hramurile când pe lângă praznic au şi asemenea alaiuri . mai ales că Măria sa. însă groaznic când îşi încruntă sprânceana. îndată vin boieri lângă Măria sa şi-i spun la ureche. Degeaba.

parvenitismul. 87 . .LIVIU REBREANU Concepte de teorie literară Realismul Originea termenului Cuvântul realism provine din fr. Defini ie În sens larg. lipsa de cultură.surprinde personajul în transformare. al XlX-lea. .personajele sunt exponente tipice ale unor categorii sau grupuri sociale.observarea socială şi psihologică a realită ii (realismul psihologic). Ca mişcare literară. lipsa de patriotism. literară care are ca preocupare reprezentarea obiectivă. înfă işarea cât mai fidelă a realită ii obiective. în Fran a. considerat ca fiind teoretician al realismului.preocuparea pentru problematica socială. Termenul a fost folosit pentru prima dată în 1850. ca o reac ie antiromantică.atitudinea critică fa ă de societate (realismul critic). snobismul etc. . prin realism se în elege reflectarea. iar în 1857 de către romancierul Jules Hussand (Champfleury).lipsa idealizării. realismul apare la jumătatea sec. oglindirea.personaje tipice în împrejurări tipice.reprezentarea veridică a realită ii. demagogia. cu lumini şi umbre inerente. . . . realisme = real. . În calitatea sa de curent literar. în toată complexitatea sa. pentru a desemna modernismul picturilor lui Gustave Courbet. veridică a realită ii.obiectivitatea scriitorului. . .înfă işează tare sociale şi morale precum: intensificarea exploatării. Trăsături caracteristice: . realismul denumeşte concep ia artistică.reflectă lupta dintre grupuri sociale sau dintre individ şi societate (conflicte diverse”): .

H. Rebreanu. îşi aduse aminte şi întinse bra ul spre masă după pălăria moale. Geo Bogza. Dickens. de Balzac. să nu mă ui i. 88 . Bengescu. realismul a cunoscut trei direc ii principale: a) realismul de factură clasicistă: Ioan Slavici. L. N.obiectiv : N.Constantine.. ca o chemare mută. I. Ibsen. sub crucea care tremura. Tolstoi. Galaction. M. B.în literatura universală : Sthendhal. c)realismul critic . Sadoveanu. Al.Scoală. blînd ca un părinte care deşteaptă din somn un copilaş iubit: . Cezar Petrescu. Creangă.în literatura română. Şt. Zaharia Stancu. fiule. G... Gogol. .L. Popa strînse ceasornicul în palmă. o mototoli între degete şi privi nedumerit în ochii lui Boteanu şi apoi spre pretorul din coridor. Caragiale. Descoperind în uşă figura pretorului. Flaubert. Dostoievski ş. Atunci îşi văzu ceasornicul. se învîrti molcom în î îni şi se propti de perete. Camil Petrescu. Odobescu. desfăcu binişor cureluşa şi-1 dădu preotului. fără panglică şi roasă pe margini. Agârbiceanu. Merimee. dar se ridică îndată şi se uită împrejur cu ochi întrebători. P. Apostol Bologa se cutremură. şi fii tare în ceasul încercării din urmă precum a fost Domnul şi Mîntuitorul nostru Isus Hristos. Duiliu Zamfirescu. Popa Constantin se aplecă peste capul lui Apostol. Apostol luă pălăria. Delavrancea. G Călinescu. de factură romantică : I.limba şi vocabularul devin mijloace de caracterizare şi tipizare a personajelor.stil sobru şi impersonal. b) realismul liric. L. Ch. Reprezentan i . Opere reprezentative – texte i comentarii ”Pădurea spânzura ilor” – fragment Într-un târziu uşa se deschise singură. fără să-şi arunce ochii pe cadran. G. Marin Preda. H. retrase brusc mîna.. Filimon. Thackeray. H.. În bezna pervazului stătea pretorul. zicînd încet: .a.P. I. .

undeva. voia să-1 întrebe ce zice. tresări şi.. ca în vis. care-i spunea în taină: „Poate că totuşi !.. amărît: „Unde mergem ?” 89 .. parcă li s-ar fi risipit lumina şi le-ar fi rămas numai fumul. îl cuprinse frigul. cu căşti lucitoare. părinte ? în suflet îi încol i. că uită ce-a vrut şi iar se gîndi. Boteanu murmură un crîmpei de rugăciune. strînse mai tare bra ul preotului. mai ales că pe aici nu umblase niciodată. dar nu întoarse capul. ciuruit de stele. ca la o retragere cu tor e în ajunul unei sărbători mari. Curaj ! zise pretorul. Apoi. Drept răspuns. departe. trăgîndo pe ochi. Apoi. Apostol vru să pornească. foarte agitat. Făcliile nu mai fîlfîiau aşa de sfârăitor.. Flăcările sfîrăiau aspru. împrejur auzea numai sfîrîit de făclii şi zgomot de bocanci tîrî i anevoie. în aceeaşi vreme zise iarăşi preotului. Ieşiră în şosea. să nu mai vază nimic. se minună şi şopti preotului limpede şi cu părere de râu : .. Preotul era lîngă el.Iartă-mă Constantine.Bologa. în capul treptelor. izbucni brusc un hohot de plîns. Merse un răstimp.Unde mergem. iar în corp sim i privirile tuturor oamenilor. se mira cum poate merge fără picioare şi i se părea că pluteşte în aer. din stînga.cu amîndouă mîinile. a sosit ora. un firicel de nădejde. Priveliştea înfiora inima lui Apostol. prelung.. nici nu ridică ochii. acoperind tot convoiul şi umplînd văzduhul ca un cîntec de mort. trecu pragul şi. îşi ridică gulerul hainei peste gîtul gol. îşi îndesă pălăria în cap. dar nu-şi putea urni picioarele. Nu-şi sim ea de loc picioarele. cu nouraşi de fum necăcios.. trecură pe sub un viaduct cărămiziu. mul umit c-a găsit sprijinul. că din pricina mea trebuie să te oboseşti atîta. care-i inea crucea în fa ă: .. atîta. Casa cu birourile diviziei îşi însemna contururile în coasta dealului din spate. Apostol nu în elegea nimic. glasul pretorului. Apostol îşi zise că e Ilona. dispărînd imediat.Înainte ! răsună deodată peste sfîrăitul tor elor.. se opri uluit.. ascu it. cu lumini roşcate. şi coborî treptele. .. lîngă părerea de rău. tot mai stins şi mai depărtat. apoi peste un pode de scînduri noi.. unde mergem ?” se întreba Apostol acuma cu durere. dar inutul necunoscut îl necăjea atît de rău. „Doamne.” Curînd însă părăsiră şoseaua. Apostol se îndreptă spre uşă. Se agă ă de bra ul lui. Ograda era plină de solda i cu făclii aprinse. peste care vîrfurile plopilor bătrîni se înăl au ca nişte mîini negre imploratoare spre cerul vînăt. Apostol văzu că au apucat-o în dreapta. În spate însă gemea mereu plînsul..

un coşciug de brad. plîngător. cu vorbe mai grăbite. fii tare ! bolborosi popa Constantin.. Plecă pu in capul şi. şi legănarea aceasta îi aduse aminte cum a încercat el odinioară. foarte răguşit. aproape de picioare. şi fumul îl supăra. înăl îndu-se deasupra tuturor. văzu pămîntul deschis ca o rană urâtă. Numele i se părea străin şi se întrebă aproape supărat: „Oare cine să fie Apostol Bologa ?” 90 . În lucirea albă a lemnului se desluşea ceva straniu. descoperit.Am sosit ? întrebă Bologa.. Pîrîul de sub pode ul de scînduri noi acuma gîlgîia.. care se ascundeau sub căşti lătăre e. gol. parcă nici n-ar fi fost omeneşti. parc-aş pluti. Groapa nu părea adîncă. peste puterile lui. gălbuie.Nici nu-mi mai simt picioarele.. cu un bra cîrligat în vîrf. care atîrna tot mai greu pe bra ul lui amor it. pe care stătea pretorul. -Face i loc !. glasul pretorului.. ca şi cînd ar fi dus o povară...Fii tare. Se scîrbi şi începu să-şi şteargă umezeala pe dunga pantalonului. Şi deodată picioarele începură să-l doară. de un stîlp alb şi lucios. nerecunoscînd glasul şi vrînd să vază cine a strigat. . Mirosul de răşină arsă îi gîdila nările. ca şi cum el ar fi trebuit să. părinte! se auzi. Pe dincolo. Boteanu rosti mai tare rugăciunea. de-abia la vreo zece paşi. fiule.. somnoros. zăcea alături de o cruce mare de lemn. se pomeni lîngă stîlp. înfricoşat de cuvintele lui Apostol. pe care scria. Apoi Apostol sim i iarbă sub tălpi. încît Apostol lăsă repede capul în jos. şi lutul era azvârlit numai în dreapta. la picioarele coastei.. Mâna dreaptă atinse întîmplător lemnul rece şi umed ca pielea de şarpe. Auzind cum gîfîie oamenii împrejurul lui. Pîrîul iar murmura alături. . ridică fruntea şi dădu cu ochii... în lumina făcliilor fumuroase. Ştreangul se legăna pu in. la marginea gropii.. neîndrăznind să ridice ochii. rezisten a funiei. alcătuind o movilă. cu slove strâmbe: Apostol Bologa. Urcuşul se isprăvi...O bucată de vreme urcară pe un drum tăiat într-o coastă de deal. cu mâinile. Atunci Bologa. cu o cruce neagră la mijloc.. Lui Apostol i se părea că merge de o veşnicie pe o cărare fără sfîrşit şi din nou îi răsări în creieri întrebarea: „Unde mergem ?” Atunci preotul parcă se poticni şi îndată prinse a se ruga cu glas mai fierbinte. Capacul. în dreapta. În timpul acesta îşi plimba liniştit privirea peste mul imea de fe e ciudate şi necunoscute. Apostol şopti la urechea preotului: . Cînd deschise iar ochii. În stînga. fiindcă-i întuneca vederea.

.. Vidor. stătea un ăran sprijinit în hârle . fluturînd o foaie de hîrtie... încât întoarse capul. pe movila de pămînt.. îngrozi i. în 91 .Gata ?. „Trebuie. Pămîntul i se smulse de sub picioare. Apostol se urcă pe scaun şi se lovi cu capul de ştreangul ce atîrna de sus.. „Uite groparul. La doi paşi.. care-1 obosiră. Groparul îl sărută pe obraji.. nu. Privirile însă îi zburau. Apostol ascultă numai începutul sentin ei. Apoi deodată se sim i cuprins în bra e. Apostol.” se gîndi dînsul cu bucurie şi vru să-i facă un semn.. pe urmă se uită la oamenii din preajma lui... desperat. pe scaun.. nestăpînit.. O scoase şi o aruncă în groapă. ridicînd bra ele. în aceeaşi clipă izbucni un plîns gros.. cu obrajii umezi de lacrimi. îşi sim i trupul atîrnînd ca o povară. din spate.. „Cine plînge?” se gîndi Bologa. nerăbdătoare. vestind răsăritul soarelui. şi Apostol îşi luă seama.... îi era teamă că iar nu va putea mişca picioarele. Bologa pricepu că trebuie să se suie pe scaunul care se afla lîngă genunchii lui şi nu-1 observase pînă acuma.Gata! strigă pretorul.. Se îngrozi.. Atunci Apostol fu împresurat de un val de iubire izvorîtă parcă din rărunchii pămîntului. Ridică ochii spre cerul intuit cu pu ine stele întîrziate.Trebuie. . în vreme ce în urechi i se stingea glasul preotului: ...” La picioarele groapei recunoscu apoi pe Klapka. nu..... gândindu-se că generalul n-a venit şi probabil că doarme. spre strălucirea cerească.Primeşte. limpede. în stînga. Lîngă movila pretorului zări un doctor cu ceasul în mînă: „Nu-i doctorul Meyer. cu părul asudat şi lipit de frunte. Pălăria i se înfundase pe ochi. sufletul robului tău Apostol.. întrebîndu-se speriat ce-o să fie acuma. Apostol. Doamne. spăimîntat. Klapka se bătea cu pumnii în piept. Comentariu literar Titlul romanului i-a fost sugerat scriitorului de un album de fotografii care înfă işează atrocită ile săvârşite de justi ia militară. Dar tocmai atunci pretorul sfârşi citirea cu glas ascu it şi strident ca un scîr îit de uşă cu î îni ruginite. cu ochii plînşi. Crestele mun ilor se desemnau pe cer ca un ferăstrău uriaş cu din ii toci i. apăsat. cu ochii înseta i de lumina răsăritului..La o parte ! răcni pretorul. cu capul gol. îi fulgeră prin creieri.. cu buzele şi mustă ile ude. Peste o clipă auzi. Apostol îşi potrivi singur ştreangul. o voce şovăitoare : . Drept în fa ă lucea tainic luceafărul. trebuie să încerc”.

sim ea că şi-a pierdut rostul în lume”. străin.ungare. Emil. ca să dovedească uşuratecei sale logodnice. din teama de a nu fi luat în râs de copiii gazdei.peripe ii pe care le-a povestit în nuvela Calvarul. căci fusese rănit. cum a fost considerat. Starea depresivă. încercare nereuşită. dintr-un orgoliu rănit. pentru a evita mustrări de conştiin ă. fa a fotografiei tatălui său.primul război mondial. şi hotărâri clin încăpă inare. încearcă să dezerteze pe frontul rusesc. apoi într-o alta cu căpitanul Klapka. Când s-a întors la Năsăud. Ştirea că regimentul său va fi transferat în Transilvania. Destinul tragic al eroului e motivat şi de antecedentele biografice ale copilăriei lui. Apostol Bologa. voind să pară altfel decât este. ca cetă ean al unui stat multina ional. “cu sufletul zdren uit de îndoieli. pentru că ar fi încercat să treacă în liniile româneşti. a îmbrăcat haina militară dintr-o ambi ie. osândit la spânzurătoare. copilul se sim ise izgonit. e de durată. pentru că încercase să dezerteze la inamic. Apostol Bologa. după decesul tatălui său. Obligat să judece nişte ărani din preajma frontului. Condamnarea cehului Svoboda. Înscris la liceul din Năsăud. A reuşit însă să fugă în Moldova . fusese spânzurat pe frontul de la Ghimeş. cu impulsuri romantice. Marta. acuzat de trădare. Ardelean de origine. devenise gânditor. Tatăl. chiar visător. ob ine decora ii pe frontul din Gali ia şi Italia şi când e numit în completul de judecată al unui tribunal militar. e mul umit de educa ia ultrareligioasă în care mama îşi crescuse fiul. porneşte către liniile româneşti. încearcă un sentiment de mândrie. că este capabil de o faptă îndrăznea ă şi de curaj. beligerante. ca dezertor. Eroul romanului. ofi er în armata austro ungară. Se aflau în acest album şi imagini înfiorătoare: şiruri de spânzurători pentru cei de alt neam decât al majorită ii etnice a imperiului austro-ungar. Om al datoriei. 92 . Conştiin a îi este însă zdruncinată întro discu ie cu camarazii săi la popotă. şi scriitorul însuşi a suferit din această pricină. e prins însă şi condamnat la spânzurătoare. Adolescent. Depresiunea sufletească o ascunde din orgoliu. interiorizată. El însuşi supraveghează execu ia. Îşi re inuse lacrimile. Chiar unul dintre fra ii scriitorului. i se pare dreaptă. care nu voiseră să lupte împotriva confra ilor lor din ările învecinate. Când i-a murit tatăl. a fost arestat. acuza i fiind pentru că au fraternizat cu inamicul. întocmai cum se despăr ise de Marta. neputincios. avocat. îl descumpăneşte. Rămas în zona ocupată de trupele austro .

. iar la vioară numai trei coarde. cu piciorul pc o buturugă. câmpie neagră. până la Cluj şi chiar mai departe. înfocat. le străbate Apostol Bologa.. în roman. dar şi prin cadrul descriptiv al împrejurărilor pe care. spintecă sa ul Jidovi a şi aleargă spre Bistri a. neted. cu ochii închişi. cu cotul stâng pe genunche. în consonan ă cu starea psihică a eroului: toamnă târzie la începutul romanului. acoperit cu şindrilă mucegăita. Păcat. pe urmă însă. Locul geme de oameni. apasă cu 93 . trece râul peste podul bătrân de lemn. întovărăşind Someşul când în dreapta. îşi sfârâie degetele pe strune și cântecul saltă aprig. 2 Hora e în toi. Lecturi suplimentare ION (Fragmente) I GLASUL PĂMÂNTULUI Capitolul 1 ÎNCEPUTUL 1 Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba. Slavici în Moara cu noroc şi Mara. În vreme de război şi de I.. Caragiale prin O făclie de Paşte. un igan urât şi negru ca un harap.Sondajul psihologic al unui caz de conştiin ă din romanul lui Liviu Rebreanu. solda i înotând în noroi. dar secondează cu aceeaşi patimă cu care Găvan.. L... unde se pierde în cealaltă şosea na ională care coboară din Bucovina prin trecăloarea Bârgăului. unde picură veşnic apă de izvor răcoritoare. Lăsând Jidovi a. . drumul urcă mai întâi anevoie până ce-şi face loc printre dealurile strâmlorate.. tranşee. mai poposind pu in la Cişmeaua-Mortului. înaintează vesel.Cei trei lăutari cântă lângă şopron să-şi rupă arcuşurile. când în stânga. ca să dea buzna în Pripasul pitit într-o scrântitură de coline. cu cer rece. sârmă ghimpată. şuieratul obuzelor. mai ascuzându-se printre fagii tineri ai Pădurii-Domneşti.. Holbea e chior şi are un picior mai scurt. se înscrie meritoriu în istoria prozei analitice deschisă de I. Briceag. cu obrazul culcat pe vioară. se desprinde un drum alb mai sus de Armadia. apoi coteşte brusc pe sub Râpele-Dracuiui.

îşi plesnesc tureacii cizmelor cu palmele năduşite. De tropotele jucătorilor se hurducă pământul. Sim ea o plăcere atât de mare văzându-şi pământul. Flăcăii îşi încolăcesc bra ele mereu mai strâns pe după mijlocul fetelor. cu deosebire când schimbă melodia. Cu cât Briceag înte eşte cântecul. fără întrerupere. alteori la Găvan. Zecile de perechi bat someşana cu atâta pasiune..arcul pe strunele gordunii. Nu schimbă nici o vorbă.. pe răzorul ce-o despăr ea de altă fânea ă. tot aşa de lungă şi de lată.. Cu o privire setoasă. din ce în ce parcă mai sălbatec. turburându-le ochii şi inima. presărată cu trifoi. şi tinerii nu se mai satură [. pe care Toma Bulbuc o cumpărase acum vreo zece ani de la Glanetaşu. Sânii acestora tremură sub iile albe şi ating din când în când pieptul flăcăilor... încât îi venea să cadă în genunchi şi să-1 îmbră işeze. strâmbându-se uneori la Holbea... luminate de oboseală şi de mul umire. le dau drumul sa se învârtească singure. unduia ostenită de răcoarea dimine ii.. iar colbul de pe jos se învâltoreşte. istovit Apoi jocul urmează tăcut. Capitolul 2 ZVÂRCOLIREA 2 [. îşi ciocnesc zgomotos călcâiele. pentru că era al lui. 94 . Glasurile se îneacă în nourul de praf ce-i îmbră işează pe to i.. Nu se putu stăpâni.] Flăcăul sosi încălzit de drum.. Nici nu se privesc. I se părea mai frumos. se aşază în straturi groase pe fe ele brăzdate de sudoare. Apoi Briceag reîncepe mai aprins. poalele fetelor se bolbocesc. Holbea şi Găvan atunci îşi îndoiesc meşteşugul ca să păstreze măsura. grasă. trec fetele pe sub mână. cântărindu-l. Ion cuprinse tot locul. dar după douătrei versuri. cu atât flăcăii se îndârjesc. o sfârşeşte într-un iuit aspru. Învârtita ine de vreun ceas. Numai arar vreunul mai an oş începe o chiuitură în tactul zvăpăiat al jocului. cu ochii pe dos. că potcoavele flăcăilor scapără scântei. Rupse un smoc de fire şi le mototoli pătimaş în palme. cu gâtul răguşit.]. opăie pe loc ridicând tălpile. Doar pe buze fâlfâie zâmbete plăcute şi fugare. Se opri la marginea delni ei. Din când în când Briceag se opreşte să-şi acordeze vioara. îşi înfloresc jocul. Iarba deasă.

rar. schimbând mereu degetele mâinii stângi. vorbind un grai aspru. înfră ind. fâşâiau. şterse toată coasa. pădurile. îu elegându-se între ele şi liucurându-se de lumina ce se aprindea din ce în ce mai biruitoare şi roditoare. parcă mai puternic. Pretutindeni pe hotar oamenii. Se îndrepta din spinare la capătul brazdelor. Ion sim ea o amor eală uşoară în şale şi degetele parca i se încleştau pe codiriştea coasei. casele. potrivi tăişul coasei şi apoi începu a-l bate cu ciocanul. cu fânul adunat în căpi e care stăteau încremenite ici-colo. răsufla greu şi iar se aşeza pe lucru. oricât ar fi fost de aspră. Soarele urca mereu pe cer. pe spate. căzând. se trudeau în sfor ări vajnice spre a stoarce roadele pământului. stropii de rouă de pe câmpuri. Pe urmă. cu ochii intă la o elul argintiu. apăsat. şuşoteau. înviorând din ce în ce văzduhul. se frământa în humă.. roşu şi somnoros.. Se sim ea mic şi slab. eânepiştile. ca o râvnă ispititoare..Cât pământ. mirositoare. în epeni nicovala în pământ. Ion cosea din răsputeri.. o înmuie bine în apa din toc şi apoi mângâie ascu işul coasei cu gresia. Când isprăvi. îl atingea cu gresia. săracul! . toate zumzăiau.Locul nostru.Se aşeză pe răzor. Îl dureau picioarele din genunchi. Privindu-l. sau ca o frunză pe care vântul o vâltoreşte cum îi place. ca nişte mormoloci speria i. ca o chemare. Glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul flăcăului. Munca îi era draga. copleşindu-l. Sub sărutarea zorilor tot pământul crestat în mii de frânturi. În clipa aceea privirea i se odihnea pe delni a lui Toma Bulbuc. cât un vierme pe care-l calci în picioare. .. scoase de la brâu gresia. Ion oftă şi murmură: . grădinile. Brazdele se prăvăleau drepte. Porumbiştile. Oboseala îl întărâta ca o patimă. Pământul negru-gălbui părea un obraz mare ras de curând. umilit şi înfricoşat în fa a uriaşului: . iar câte un strop de pe frunte i se prelingea prin sprâncene și. grele. pe piept. Când răsări soarele. holdele de grâu şi de ovăs. culegând cu razele-i calde. părea că respiră şi trăieşte. se sculă. ştergea tăişul cu şomoiogul de iarbă moale. Flăcăului îi curgea sudoarea pe obraji. spinarea îi ardea și bra ele îi atârnau ca nişte poveri de plumb. Suspină prelung. cosită. cu un pumn de iarbă... după toanele şi nevoile atâtor suflete moarte şi vii. ca nişte gândaci albi. 95 . Doamne!. Acuma.. omul cu lutul.

Ion răcni şi mai proclet. Și îndată ce zicea așa. pe drumul cel vechi dinspre Jidovi a. ostoindu-l: .Ionică. afară de Florica vădanei lui Maxim. Dragostea e numai adaosul. . las-o! Ion se opri.De ce mi-ai mâncat şi mi-ai băut pământurile. dar nu de cele ce răspândea Florica.i mai fac.. ce mă mai mir?! Flăcăul în elese îndată și se înfurie. iar sim ământul acesta îi aprindea sângele şi-i umplea creierii de planuri care de care mai năzdrăvane. au umplut satul că Ion a cerut-o de nevastă. În ziua aceea. Cum s-o ia dacă toată zestrea ei era un purcel jigărit și câteva bulendre vechi? Dragostea nu ajunge în via ă. răspunse jalnic: .. El a oprit-o şi a 96 .Capitolul III IUBIREA .Mai bine să nu mă fi făcut. i-l dau!. n-ai găsit câtu-i satul de mare?! Da ce mă mai mir dragu mamii. mai mă amărăşti şi d-ta? Zenobia însă nu-l slăbi până ce peste câteva clipe Ion. împreună cu maică-sa. în vreme ce Zenobia ieşi în uli ă să se vaite şi să afurisească.Acu ce să. Se sim ea înfrânt şi neputincios.. scos din fire. se pomenea cu gândurile după Ana. dar apoi. Altceva trebuie să fie temelia. omule. Glanetaşu sări în ajutorul femeii. În schimb se ducea mai în fiecare seară la Florica. Primprejur nici ipenie de om.. începu să se sfădească cu tatăl său: . Dacă ar fi lovit-o cineva cu parul în cap tot parcă nu s-ar fi supărat atât de rău. taci mulcom. tot? Altă mireasă. Totuşi nu mai îndrăznea să se apropie de casa lui Vasile Baciu și nici să schimbe vreo vorbă cu Ana. se repezi la ea ca s-o lovească.Tot la sărăcie tragi. flăcăul întâlni pe Ana.. Auzindu-l. spre seară. decât să fiu de batjocura oamenilor!.. ci de mânia Zenobiei: .. Ochii ei albaștri îi mulcomeau zbuciumarea.i mai dau. hodorogule? Glanetaşu. dacă n-am? Sufletul din oase să și-l dau? Iacă. În curând Zenobia află că Florica. şi ce să.. Veni acasă galbenă și se răsti la Ion din poartă: . Râdea însă când își amintea de făgăduin a lui că o va lua de nevastă.Nu-s eu destul de cătrănit. dragul mamii. cu nişte ochi foarte trişti.

. în căru e. cum să lăzuiască un petec de pădure. fără ea. Lacrimile Anei i-au încol it în inimă o încredere nouă îşi urmă calea mai sprinten şi atât de mul umit că-i venea mereu să râdă şi-şi zicea: „De-acuma nu-mi pasă de nimic!” Încă nu ştia ce va face. Sâmbătă porni tot alaiul. împreună. Nunta inu trei zile. îi făgăduise tot..luat-o de mână. tăcu i. În schimb Ana nu se gândea decât la dânsul. schimbându-i parcă toată fiin a. Doar când îi pomenea numele cineva. iar ea a început îndată să plângă cu hohote şi să-i impute că a părăsit-o. parcă ea n-ar fi inut de zestre. pe când în căru a întâi lăutarii îşi frângeau degetele cântând şi totuşi nu se auzea decât grohăitul gordunei. Sufletul ei dornic de iubire aştepta împlinirea visului ca o mântuire şi gura ei şoptea numele lui cu aceeaşi nerăbdare plăcută ca şi în nop ile bune de odinioară. apoi altă căru ă cu părin ii mirilor şi câteva fete mai spălate.Lasă. în Jidovi a. Pe când însă fata se depărta cu aceeaşi deznădejde în suflet. plănuia cum să le muncească mai bine.. că noi tot împreună. De-abia acum în elese Ion că împreună cu pământul trebuie să primească şi pe Ana şi că.. 97 ... Era atât de plin în sine însuşi încât se gândea numai la pământurile lui. În frunte călăre ii pocneau mereu din pistoale. Ion vru s-o liniştească. Capitolul IV NUNTA Din clipa când Vasile Baciu. şi habar nu mai avea nici de Vasile şi mai ales de Ana. după obicei. împreună. Ion fu cuprins de o adevărata be ie de fericire şi de încredere.. apoi altele încărcate cu flăcăi şi fete chiuiau şi se zbenguiau. Apoi venea o căru ă cu mirii şi cu druştele apoi o brişcă cu naşii având pe obraji gravitatea cerută de împrejurări.. şi se încrunta uşor.. în mijlocul cărora Zenobia era cea mai zgomotoasă... Mai stătură un minut. în fa a pe itoarelor. dar încrederea îi creştea întruna. dar nu-i putu spune decât: .. Anu ă. n-ar fi dobândit niciodată averea. la notar. îşi aducea aminte că şi ea mai este pe lume. Uitate erau ruşinea şi bătăile şi suferin ele. Ion sim ea o înviorare mare. Ea nu ştia nici de planuri. şi se despăr iră. nici de vicleşuguri. fii liniştita.

In stânga rămâne în urmă Cişmeaua-Mortului. GLASUL IUBIRII Capitolul XIII SFÂRŞITUL 5 La Râpele-Dracului bătrânii întoarseră capul. umede şi pline. pe când în dreapta. ştergând toate urmele. apoi se întinde iar dreaptă ca o panglică cenuşie în amurgul răcoros. Zăgreanu însă era tot în drum. parcă nimic nu s-ar fi schimbat.. cu obrajii gălbeji i. Florica era aprinsă în obraji. 98 . ca totdeauna când se mărita vreo fată în sat. se înăl a ca un cap biruitor. patimile.. Ion îşi aduse aminte cum a strâns-o în bra e astă-toamnă şi mai înainte. Suferin ele. se încurcă până sub pădurea Vărarei. cu pete cenuşii. cu capul gol şi. cu ochii albaştri şi limpezi ca cerul de vară şi avea în toată înfă işarea o veselie sănătoasă pe care se silea şi nu izbutea s-o ascundă. împopo onată cum era astăzi.. cu buzele roşii. Pripasul de-abia îşi mai arăta câteva case.. pe hotarul veşted. se împart. apoi se îndoaie. Satul a rămas înapoi acelaşi. năzuin ele. părea şi mai urâtă. parcă făcea un jurământ mare. pe care Ana şi-o alesese druşcă cu Margareta lui Cosma Ciocănaş. O privea şi se mira c-a putut el săruta şi îmbră işa pe fata aceasta uscată. Îi era ruşine că acuma se însoară cu alta şi de ruşine îl bufnea un râs prostesc şi nu-şi putea lua ochii de la Florica. În aceeaşi vreme genunchii lui atingeau genunchii Floricăi. mari sau mici.. vâltorindu-l în ecouri zgomotoase. cum stătea acolo aşa. I se părea o străină şi nu-i venea să creadă că în pântecele ei se plămădeşte o fiin ă din sângele lui. Apoi şoseaua coteşte.Nu mai schimbase cu ea nici o vorbă de câteva luni. şi care. ba cu Margareta care era bosumflată. ba cu mireasa care lăcrima de fericire. deoarece îşi zicea că mirele ar fi luat-o pe ea dacă nu l-ar fi ademenit altele. Apoi PădureaDomnească înghite uruitul trăsurii. delni ele se urcă. Doar turnul bisericii noi. cât i-a fost de dragă şi cum i-a făgăduit c-o va lua de nevastă. se pierd într-o taină dureros de necuprinsă. Privirea lui stăruitoare pe fată o zăpăcea şi o făcea să vorbească mereu... în fa a crucii. Peste zvârcolirile vie ii. ca nişte tremurări plăpânde într-un uragan uriaş. vremea vine nepăsătoare. strălucitor.. Câ iva oameni s-au stins. al ii le-au luat locul. foarte grăbită şi aproape înfricoşată. cu ochii pierdu i în cap de plâns.

a III-a. de pildă. relatând la pers. că cele relatate sunt autentice.am spune . de L. nu se implică în aceasta. . ubicuitate).de aici rezultă subiectivismul.subiectivismul.personajele principale .personajele principale sunt intelectuali. . „Pădurea spânzura ilor”. în sensul că autorul este detaşat de ac iune. exact ca în romanul tradi ionalist. romanul modernist este de două feluri: • de tip obiectiv. . de G.Autorul/ naratorul nu mai este omniscient. creată prin utilizarea unor fragmente de jurnal.intelectuali care-şi pun probleme de conştiin ă. Acestea au atât trăsături ale romanului tradi ionalist (obiectivarea. . Concepte de teorie literară Romanul modernist.autenticitatea: autorul vrea să ne convingă. scrisori etc. . 99 .Pentru a fi şi mai convingător. Astfel de romane sunt. utilizează fragmente de jurnal. a III-a. relatarea la pers. scrisori etc. . având caracteristici specifice ambelor categorii.de la romanul tradi ionalist la cel modernist. Călinescu. relatarea la pers. personaje intelectuali. omniscien ă. care-şi pun probleme de conştiin ă. având următoarele caracteristici: . implicarea autorului în ac iune şi relatarea la pers. nu mai există ubicuitate) . cu orice pre . de fapt. • de tip subiectiv.CAMIL PETRESCU Romanul modernist După părerea noastră. implicarea autorului. .).inspira ia din lumea citadină. I. I. analiză psihologică etc. cât şi ale romanului modernist (inspira ia din lumea citadină. de tip subiectiv Caracteristici: .inspira ie din via a oraşului. care trăiesc o dramă a inadaptatului. Rebreanu şi „Enigma Otiliei”. acest tip de roman face trecerea .impresia de autenticitate.

Ce să te mai pregăteşti? . exclamă îngăduitor. Şi ridică bra ele. cu interes (că acum venise şi şeful de tren. românii e deştep i … i-o spun eu … . tunuri? Bine. atunci de ce nu intrăm? Că eu nu cred ce sus in unii. Că o vâră până în prăsele. domnule. î i dă zece mii. dar şi un promotor al acestuia. baioneta şi patul armei..Zi.Păi. apoi le lasă să cadă. Şi dacă se rupe.N-avem tunuri… cine ştie? Domnul Predescu râde acum indulgent şi cu pielea de curcan a gâtului gâlgâind…” .... în timp ce ascultătorii îl urmăreau... uimit şi dezgustat. ferindu-se încânta i. întâia noapte de război (1930) şi Patul lui Procust (1933). domnule. domnule Predescu. Asta-i arma românului . domnule? Nădejdea lui e baioneta.. domnule? şi ridică ochii desperat în tavan. va reveni la romanul de factură tradi ionalistă.şi lovea îndârjii şi imaginar. uite-aşa . înspre toate col urile compartimentului. în elegi dumneata?. furibund: Dumneata ştii cum e românul. că sunt crescu i în puf .Camil Petrescu a fost un teoretician al romanului modernist.. în sensul că a ilustrat principiile teoretice în cele două romane ale sale din perioada interbelică: Ultima noapte de dragoste. de tip subiectiv (a se vedea eseul Noua structură şi opera lui Marcel Proust).. după al doilea război mondial.Păi bine..şi. brusc. şi. dă cu palul armei . Ce pregătire?… Că mă omori cu zile. că nu suntem pregăti i … .Ce pregătire. domnule? Şi întorcându-se surâzător spre ceilal i.. de asta are nevoie neam ul şi fran uzul ăla. musta a ciupită). 3 volume). vrei o mie? î i dă o mie... obiectivă.i dă fran uzul câte tunuri vrei. Ulterior. care ascultau mereu.. Opere reprezentative „Ultima noapte de dragoste. baioneta. Auzi.Domnule. Aş vrea să văd eu pe neam ul ăla care să stea la baionetă 100 . sigur.. întâia noapte de război” fragmente „.N-ai tunuri? Da' intră-n război. domnule. în romanul Un om între oameni (1956-1958.. domnule. Dar de asta e vorba acum?. domnule Predescu? . Vrei zece mii. Ce nevoie ai de tunuri. .

. cu grijă potrivită. Fugim. în aşteptarea celeilalte explozii.E rău.. Deasupra ta. Ne prăbuşim o dată cu ele. Maica Domnului. Problema de a şti dacă te opreşti lângă un smoc de iarbă. te năuceşte. pe care urechea îl prinde cu un soi de anticipa ie. căci e totuna de stai pe loc. în picioare.. şi aştep i să fii lovit drept în moalele capului. . abia mai ridicate ca o pernă de căpătâi. „Un camarad e sigur că luptăm cu «divizia de la Sighişoara» [. sau lângă un muşuroi de pământ. Dar prin faptul că le-ai auzit pe-amândouă. albi de groază.]. Dar acum au cu noi parcă altă socoteală. cu o mână îndoită deasupra capului. când or intra ai noştri cu patul armei printre tunurile lor. Suntem aşa. întâia explozie î i sparge urechile. Nervii plesnesc. Zamfire. urmărindu-ne cu sentimente de vânători.. Nu mai e nimic omenesc în noi. vin după noi ca pietrele. pândind: în clipa în care fugim însă. Fugim deci la întâmplare. altele în mine. salvele se răresc şi ele.. Trăsnete vin mereu în noi. iar cel de la picioarele melc arc capul plin de sânge. Dacă stăm culca i. îşi înjumătă eşte răsuflarea şi se încordează iar..] Exploziile se succed organizat. cu smocurile lor de iarbă. a doua te acoperă de pământ.] La început caut cu cei câ iva oameni care se in după mine cu ochii scoşi din orbite. căci închidem cu încleştare ochii [. «Doamne. Îi văd pe culme. sufletul a ieşit din trup ca să revină imediat ca să vedem că am scăpat. încleştezi din ii. pământul şi cerul se despică. 101 . că ai noştri numai la scăfârlie trag”. ne-au prăpădit.. Cum s-a terminat o ruptură. prăbuşind tot.. o să fie jale. nu oferă nicăieri adâncituri mai mari decât un culcuş de câine sau muchii nisipoase. şi pe urmă alte şuierături.. Dar povârnişul acesta uşor pe care coborâm după o costişă mai abruptă. . sec. e ca de începutul lumii. Oamenii se închină neîntrerupt. şi pământul nu vrea să ne primească. nădăjduind s-ajungem la râpă. dar flăcările nu le vedem. şi se întoarce triumfător şi dârz în dreapta şi în stânga. într-o convulsie epileptică. măiculi ă». ca un bolnav de tetanos. sub cerul vast. oamenii se strâng unii lângă al ii. Animalic. Unele le aud la câ iva paşi. deşi scade neregulat. nu eşti mort. să fii împrăştiat.. vulcanic. o clipă sleit. corpul lor. Domnule. Nu îndrăznim totuşi să dezlipim obrazul de pământ [. O întârziere întinsă. vreun adăpost.Domnule sublocotenent. cât de mic. Un vâjâit scurt..

Unchiul Tache locuia pe strada Dionosic într-o casă veche.... N-avea opinii exclusive.... dar mai mult se uita la noi. cu un şal pe umeri. căci nu mânca decât cartofi fără sare şi macaroane la tavă.. de când era atât de bolnav. Cred că mama nu putea să-l sufere şi avea o părere proastă despre el....... socotit printre «intelectualii de rasă»..... fiindcă mobila era lăcuită castaniu şi se stacojise. iar colegii lui spuneau despre el: «Ascultă-mă pe mine... că nu degeaba e şef de partid. în loc de «intrăm»....... mare cât o cazarmă. iar scaunele reci şi înalte. dar chiar de gazetele de seară democrate.. având la spate o armată intactă de opt sute de mii de oameni? Cine să îndrăznească să te refuze? Puterile care până la sfârşit se vor fi măcinat unele pe altele.căci deputatul era mai tânăr cu cincisprezece ani de ce să intrăm când putem avea Ardealul fără război? în elegi dumneata ce formidabilă situa ie va avea România.. fără să primească pe nimeni.... Tudora... ajunse la istovire? Ionel Brătianu o fi ştiind el ceva. decât duşman».. unchiul Tache în elegea să lase doar partidului liberal problema intrării în ac iune sau folosea persoana a doua numai pentru că el se şi considera mort. Unchiul Tache........ care-i slujea şi de birou şi de dormitor şi de sufragerie. cine ştie.. sta în fruntea mesei.. Era îngrijit de bătrânul Gligore.. cu totul pe nedrept... de sus pe Mrigura... căci era foarte friguros.. ci era cu lenevie sceptic... mai avar şl mai ursuz încă... . Era un lux prăfuit şi întunecat parcă. De 102 . căci «nu era sectar».. Masa era pusă acum în sufrageria cea mare şi bogată ca în zilele tinere ii... ce se aude. .. Era unul dintre pu inii membri ai partidului liberal simpatizat nu numai de opozi ie.... în vervă şi într-adevăr era amuzant. e mai bine să fii prieten cu Nae Gheorghidiu. intra i sau nu intra i în război? N-am în eles bine dacă prin acest «intra i». Nae.. când la încheierea păcii vom prezenta nota noastră..... amabil şi împăciuitor în principii...... ...... ca astfel să nu mai cheltuiască cu lumina şi încălzitul.cum trăgeam noi la Bran.... Propriu-zis nu locuia decât într-o cameră..... numai «îi plictiseşte»)”.. era şi jupâneasă... era una dintre figurile bucureştene.. şi bucătăreasă.. Deputatul era.. Orice încercare a noastră de a fugi îi îndârjeşte (sau....Ei.......Nene Tache . a cărui nevastă. E şi adevărat că era foarte temut ca «gură rea». fireşte.. Fără să fie popular..

Abia am ajuns în stradă.Şi atunci . publicist apreciat..Bine. Bătrânul avar rămânea încruntat.. intimidată 103 . care nu au supărat deloc pe bătrân. Nu ştiu de ce.după bunăvoin a distinsă cu care au acceptat pe nevastă-mea . Celor bătrâni abia le-a întins degetele uscate. noi nu ştim cum să-l mai inem pe maniacul ăla pe vârful degetelor şi poftim .. de se poate. încă tânăr.. ca să apărăm memoria unui om.. N-aş putea spune însă că nouă. cum po i să faci una ca asta? Nemaipomenit . . cel pu in pe mine.cu adevărat şeful familiei. De altfel către sfârşitul mesei a si venit vorba despre tata . De altfel s-a şi sculat numaidecât la sfârşitul mesei şi ne-a dat mâna să i-o sărutăm. cu musta a mare . În fa a mea am întâlnit însă ochii umezi de emo ie şi admira ie ai nevestei mele şi un surâs trimis ca o promisiune de sărut. şi izbucnind. lăsând bruma de avere încărcată de datorii. deopotrivă de rece cu to i nepo ii. Am impresia că nici unul. care făcuseră avere . Deputatul a început să facă exces de zel în dragoste. inten iile.deşi fusese vorba despre tata . deputatul nu ne-a plasat câteva ironii. nici celălalt nu l-au iubit pe tata. Deputatul era livid.altfel eu am încredere în steaua României . dacă nu şi pe to i ai mei. Singuri noi riscam. Profesor universitar. cu o amabilitate de unchi galant. Toată lumea căuta să-l mul umească.. dumneata îi întorci rânza pe dos. a întrebat-o pe nevastă-mea dacă şi ea urmează filosofia.că nici mie nu-mi iertau asta. ca să-i arate fratelui mai bătrân că se desolidarizează de o atitudine atât de obraznică şi că e şi el de părere că nu e nimic de făcut din şi pentru băiatul lui Corneliu. o moştenire.. Auzi dumneata.aşa uscat. în politică nimic nu se poate realiza decât prin încredere.. murise după o via ă foarte agitată. Era acum . celorlal i. Găseau amândoi . Mă şi vedea dezmoştenit. fost secretar general. negricios. .ei. să-i ghicească. Deputatul.că fusese nepractic şi neserios.nu se sim eau parcă aşa bine. cu voie bună. stăm cu arma la picior şi aşteptăm. Dar toate drăgălăşeniile au rămas de prisos... şi ea se dovedea astfel atât de frumos dezinteresată.Şi atunci? . Chiar mama şi surorile . sa apropiat de mine parcă gata să mă ia de piept. domnule. Respectul pe care to i îl aveau pentru unchiul Tache era impresionant. că nu aveam trăsuri. Nu-i putuseră ierta că s-a însurat cu o femeie săracă şi cred .

Rostea „amor” cu gura rotundă.. i-a răspuns afirmativ. chiar la al ii şi chiar dupa ani de zile. . Mie îmi plac şi mi-au plăcut totdeauna entuziaştii . cerându-i parcă iertare şi ea îmi surâdea împăciuitoare şi inteligentă. dar parcă eram şi eu înrâurit de sfiala îngrijorată a celorlal i în fa a unchiului de care depindea viitorul nostru.Ceea ce vă doresc sincer e să nu reveni i vreodată la filosofie. nu mă împac deloc cu dumneata.Aşadar . Iscălea cu acelaşi entuziasm un articol de gazetă ca şi o poli ă. filosofia v-a condus la amor.şi ce filosofie! La dumneavoastră văd că drumul a fost dimpotrivă . care. .. Şi întorcânduse.. mârâia cu acreală bogătaşul. dacă nu mă-nşel. era şi el filosof. căruia cheltuiala îi făcea rău. nene Tache. pentru că au văzut că unchiul Tache se amuză. . .Îşi cheltuia leafa de profesor universitar ca să scoată gazete. tot în felul în care a făcut-o bietul Corneliu. de parcă ar fi fost numele cremei de cură at nasturi. şi mi-a trimis-o şi mie. To i au început să zâmbească.Ciudat . De ce crezi că nu mi-a vorbit o jumătate de an? Scosese o gazetă..şi parcă surâdea . orice ai spune.. îl dansa cu surâsuri. că n-aş vrea să fiu deloc copilul unui entuziast. Mai rămâne să faci politică. . De obicei amorul e cel care duce la filosofie.şi încă şi mai ironic .!? Da . în privin a asta.A. nu ştiu cum îi spunea..i spun.i spun. Vreau să.. Corneliu era un entuziast. şi de câte ori pronun a cuvântul entuziast. ras de tot. O priveam pe nevastă-mea. spre bucuria bătrânului inginer şi antreprenor. e fermecătoare naivitatea să crezi că tu po i îndrepta o ară. de pildă. 104 .studia i amândoi filosofia? Răspică domol silabele cuvântului filosofie.sau în elegând că mă întovărăşeşte pe mine la curs. .Drept să. Ar fi dureros. cu obrajii aproape căzu i. care lucrase toată via a numai cu cifre... de la distan ă. căci mi-era penibil să aud vorbinduse cu atâta uşurin ă despre tata. Fierbeam de nemul umire.. . către figura uscată şi negricioasă: Nene Tache. n-am pomenit un om care să fi avut mai pu in no iunea banului ca el. . şi Nae îşi mângâia grav şi ironic reverul hainei.

dar împacheta în ea Gligore ghetele. nu se poate spune că bazaconiile sus inute de Corneliu nu erau amuzante. fără să îmi pot tescui în mine nemul umirea .. De altfel îi semeni leit.. Şi din cauza asta nu mi-a mai vorbit o jumătate de an. dacă nar fi risipit atât . altfel.. Peste vreo lună... s-ar putea zice. când părea că pluteşte pe deasupra). totuşi to i mâncau pu in. A fost o consternare. rigidă ca o buturugă). nene Tache. Într-o zi mă pomenesc cu o carte poştală a administra iei. şi ştiau to i. S-a închis în el fără să spună o vorbă. . un stomac în stare să digereze şi ouă clocite. de teamă să nu facă proastă impresie unchiului. Ştefane. De ce să plătesc? i-am cerut-o eu? Mi-ai trimis-o pentru că ai vrut . Mai ales cu paranteza ştiam eu. ceilal i au râs zgomotos. . ca şi Ştefan cel Mare. De cele mai multe ori. dacă tată-tău ar fi fost ceva mai strângător.. neapărat o şiră a spinării flexibilă ca nuiaua (dacă nu cumva rahitismul nevestei milionare n-a înzestrat-o cu cocoaşă.. deputatul surâdea perfid. unchiul Tache a devenit parcă şi mai uscat.i mărturisesc. Acum văd că te-ai însurat şi tu tot din dragoste.” 105 . ca să ne lase moştenire. când mi le ducea la cârpit.. că nu mă interesau bazaconiile pe care le scria el acolo.. deşi avea aerul că ignorează.. la poştă. amuza i de acest «joc» spiritual care mi s-a părut stupid. Am crezut că e o glumă. părintele care lasă avere copiilor le transmite şi calită ile prin care a făcut averea: un obraz mai gros.De cetit n-o ceteam.A. nu mai vrei. şi turnându-şi anume cu încetineală în pahar.. «de felul lui era iute la mânie». Cel pu in pe mine mă amuzau enorm discu iile de principii. am cam început să mă împac cu ideea că tata n-a agonisit avere.. nu mi-o mai trimite.Ei. Orice moştenire e. ştia că trăim în dificultate.. la ce fac aluzie. A . altă carte poştală. v-ar fi lăsat şi vouă să trăi i altfel decât trăi i (vasăzică.drept să.. Că de ce n-am plătit abonamentul? Cum asta? «Abonamentul pentru gazetă» . .. ca să plătesc abonamentul.. ceva din slu enia nevestei luate pentru averea ei. după cum ne spune Ureche. un bloc. Afară de ai mei (care au zâmbit numai).. Când mă întâlnesc cu Corneliu.i-am spus..Unchiule dragă . Masa era surprinzător dc bogată. . m-am necăjit şi am dat poruncă să dea gazeta înapoi. Ei. nu. Căci moştenirile acestea nu sunt totdeauna fără primejdie.. Uscat şi negru.

eroul romanului lui Camil Petrescu rememorează întâmplări care s-au petrecut şi care i-au hotărât destinul. din care se între ine şi mama şi surorile sale. so ia sa. la începutul romanului. se căsătoreşte cu o colegă. Ştefan Gheorghidiu e nevoit să-şi 106 . pe această cale.zis. excursii în grup. mizantropul. Nae. orfană crescută de o mătuşă. îndreptat în critica sa literară.1964 . bănuind că cochetează cu colegele ei. altul. ursuz. Asemenea scriitorului francez. ascunde egoism şi suficien ă intelectuală. de pildă. copilăroasă. student sărac. într-o conferin ă cu public. peste noapte devine milionar. încât. maniere alese. Femeie frumoasă. întâia noapte de război sunt două romane. lasă întreaga avere col osului său nepot. cerând explica ii în patul conjugal. tinde să anihileze personalitatea so ului ei.Comentariu literar Romanul lui Camil Petrescu se desprinde de factura romanului obiectiv cu implica ii sociale. Suspicioasă. în a doua un jurnal de război. pentru o nouă structurare a romanului. sub titlul De ce nu avem roman? . de o frumuse e comună însă cu temperament labil. de proeminentul romanului.Camil Petrescu pledase în replică. pe care nu le pricepe. îşi urmăreşte so ul. surprinzător. Unchiul Tache. cu descenden ă burgheză. cu motiva ie psihologică din scrisul lui Liviu Rebreanu. Cum eroul romanului explorează metafizicul. cu referire la Marcel Proust. nevrând. posac. publicată mai târziu. El are însă doi unchi: unul avar şi mizantrop. ca rentă. Propriu . De aceea se vrea prezentă în preocupările Iui. el încearcă să comunice cu Ela. în istoria ei. coparticipativ. moare şi. modă şi dans. ca din câştig. Şi ea e săracă. înscris. dar şi de proza de analiză. Vrând. către determinările sociale şi psihologice ale operelor literare) publicat în 1927. în istoria scurtei sale căsnicii. So ia. psiholog şi eseist. Student în Filozofie. nesociabil. o duce din greu din pensia rămasă de la tatăl său. în Ultima noapte de dragoste. urmate de “plăceri” conjugale inedite. avocat afabil şi om politic. Moştenitorul plasează banii celuilalt unchi. să primească dividente. râvneşte către o via ă mondenă: reuniuni. în 1936 în Teze şi antiteze. Ştefan Gheorghidiu. om întreprinzător. Dragostea ei e acaparatoare. Intervenind pe marginea unui articol al lui Mihail Ralea (Mihail Ralea -1896 . cu bunăstarea pe care i-o asigură bărbatul. Ştefan Gheorghidiu. legate: în prima parte o căsnicie. Ştefan.sociolog.

precum s-a spus. Ştefan Gheorghidiu e impulsiv. prin alte conexiuni şi contraste simultane. A doua parte a romanului. înaintea declanşării războiului. solicitând eroul într-un dialog cu sine însuşi. autorul demitizează eroismul fără acoperire. ce conferă 107 . iar cel de la picioarele mele are capul plin de sânge (. Nara iunea devine astfel un monolog întins. Ela joacă comedia iubirii. în cazul că va muri pe front. pretins avocat. redactează un jurnal de război. Schimbarea de conduită a Elei îl îngrijorează. deşi romanul are mai multă filia ie cu proza lui Stendhal.. cu reflexii intratextuale consternante. încă de la începutul romanului. Ca şi Julien Sorel. Asemenea lui Fabrice del Dongo din romanul lui Stendhal La chartreuse de Parme. pare a fi un reportaj de război. într-o altă situa ie. desprins din memoria afectivă a eroului său. într-un limbaj cu efecte vizuale şi auditive. în manieră dantescă. care se întrepătrund. Ii displace că Ela cochetează cu un dandi. Nu acte de bravură înfă işează jurnalul. Ştefan Gheorghidiu e înrobit în dragostea lui pentru Ela. aşteaptă să-şi sărute bărbatul. În jurnalul său. Asemenea eroilor lui Stendhal. în postura lui Ştefan Gheorghidiu. dar. ca să-i facă plăcere. autorul. precum în următoarea secven ă: “Animalic. Luciditatea îi ascultă sensibilitatea. oamenii se strâng unii lângă al ii. printre oameni care-i repugnă. un roman confesiv. când va redacta testamentul. de la o vreme îl nemul umeşte. ci de infern. care-şi rememorează experien a căsniciei sale. conştient că se află ca “un talger de mămăligă.) Fugim deci la întâmplare. Un popas de excursie de la Odobeşti e relevant în starea de anxietate care. în acelaşi timp. căci e totuna de stai pe loc”. pentru a-i îndepărta bănuielile pentru presupusul ei amant. spre a-i cere. deloc eroică. ca de apocaliptic. o observă şi-i gelos.. Ca să-i distragă aten ia. dacă Ela îi este sau nu credincioasă. privitor la bătălia de la Waterloo. lângă un compot”. de pe front. Fost combatant în primul război mondial. dar şi lucid. Ea se referă la catastrofica retragere a oştirii române din fa a inamicului. să-i asigure existen a.înso ească nevasta. trăind obsesiv incertitudinea. acuzând demagogia critică a publicită ii patriotarde. Modalitatea narativă pe care o adoptă scriitorul “obiectivează”. Ştefan Gheorghidiu reflectă o stare de spirit. Formula de roman pe care o adoptă scriitorul este totuşi proustiană.

. Lecturi suplimentare PATUL LUI PROCUST Epilog II Povestit de autor (fragmente) De la întâlnirea din dreptul Cercului Militar. citesc tot ce mi-ai trimis. mi le-a trimis tocmai o zi sau două după cincisprezece noiembrie.i încurcă propozi iunile. I-am recomandat procedeul excelent al parantezelor şi. îşi fac frumos temele numai când inaugurează caiete „noi".. . Până la începutul lui octombrie. tot la telefon. leneşi.. pagini mari de coală. Că frazele se fac mai mari decât ar vrea el. .. A râs şi mi-a promis că aşa o să facă. care-l tulburase atât. I-am arătat că acesta e pretext de şcolar leneş. se decid să înve e bine „începând din ziua întâia a trimestrului". că „merge greu". al frazelor fără sfârşit.Poimâine e 1 octombrie.. (... din august. Într-adevăr s-a apucat să scrie. şi. Mi-a arătat. arătându-mi o trecătoare banală și gândind la poetul nefericit.. Dar mai e şi altceva. Numai şcolarii lăsălori. nu se decisese să-mi scrie întâmplarea aceasta.) Caietele. la nevoie. -Poate că e adevărat. E un reprezentant al unei fabrici engleze de avioane în Bucureşti şi trebuie să mă ocup de el.Diseară la nouă vine şoferul meu să. nu ne mai întâlnisem. Ades îi telefonam ca să văd dacă își ine făgăduiala dată. Mi-a dat un telefon la gazetă.. La sfârşitul lunii pleacă.romanului o sustan ă analitică remarcabilă în proza românească interbelică. până mâine diminea ă la nevoie..... Fred Vasilescu sim ise un gol în propria lui existen ă.i aducă o mapă cu toate prostiile pe care le-am scris. Încep la 1 octombrie.. când. 108 . I-am răspuns cu promptitudine: -Astă-seară.

nu po i să. În dreptul bulevardului Regina Maria. S-a deschis o anchetă pentru cercetarea cauzelor. La 9 seara n-a venit şi nu va mai veni niciodată. Voi fi absolut punctual.Vii la limp? . prin magazine.. 109 . Culoarele circulare.Da? vrei să ne vedem mâine?. ca pentru o întâmplare. să-mi spui dacă notele î i pot fi de folos? Hai să luăm masa împreună mâine seară. Cadavrul zvârlit din nacelă şi decapitat e păzit de jandarmi. Mi-am cumpărat igări şi am coborât pe dealul Mitropoliei prin şan ul în fundul căruia era aleea.i stăpâneşti un fior. Şi am fixat un restaurant în oraş.Mâine de diminea ă zbor.. . cu fotolii şi draperii verzi de-a lungul pere ilor.. dacă vrei.. când unul dintre cele două cotidiene mari de informa ii scoate o edi ie specială.. din motive necunoscute încă. .. amenin ând să ocupe toată şedin a de după-masă. cu o cerneală groasă care se lua pe degete. plin de larmă. un cer scămos şi scăzut. cu litere cât nucile negre. Nu era frig. Oricât au abuzat câteva ziare mici de aceste edi ii. uneori imens dinamică.. deşi era numai ora patru..Negreşit. care nu lăsa fumul şi mirosul dc benzină al maşinilor să se ridice. în vehicule de tot soiul. Abia pu ină umezeală. GROAZNIC ACCIDENT DE AVION Aviatorul Fred Vasilescu a capotat. vânzătorii de ziare strigau edi ie specială. Toamna târzie era frumoasă. lci-colo. se aprindeau lumini.. erau somnolente. .. Celalalt a trebuit să fie amânat deci pentru a doua zi. voind să aterizeze. lângă Ciulni a.... Autorită ile au plecat la fa a locului. ce oasă.. iar la bufet plictiseala incoloră. însă în ziua aceea era o lumină gălbuie. după-masă dorm. jos.. dar un pisălog lungise oratoria lui provincială. o telegramă externă fără importan ă. Şi cu litere mult mai mici urma.. Erau numai patru rânduri. iar la nouă seara vin să stăm de vorbă până diminea a.Unde? ai vreo preferin ă?. La Cameră se anun ase un discurs la mesaj de mare răsunet. în care dăinuirea sau voin a sunt atinse ca dc aripi mari nevăzute.

Se întâmplase în devenirea lumii ceva care nicicând nu se va mai întâmpla. Gândul brutal, aprig, că nu-l voi mai vedea niciodată pe Fred Vasilescu, orice aş face, de s-ar frânge tot fierul din lume, de s-ar prăbuşi sorii, mă copleşea şi mă înspăimânta ca infinitul sensibilizat. Fred Vasilescu nu bănuia că el însuşi, chiar prin ce avea mai bun în el, era un exemplar menit „să fie cenzurat prin moarte”. [...] Abia în primăvară, după lungi dezbateri sufleteşti, m-am hotărât să aduc la cunoştin a doamnei T. manuscrisul lui Fred Vasilescu. Teancul acesta care închidea în el, calde încă de zbucium, două existen e, îmi dădea un vag fior şi prin această coinciden ă, care făcea ca a doua zi după ce l-a încheiat, Fred să se prăbuşească... A fost, parcă, o moarte amânată până la realizarea unui mod de perpetuare... Frenezia cu care el transpunea, în aceste pagini, ceea ce era transmisibil din existenta lui mă înfiora... [...] Totuşi pe doamna T. n-am putut-o întâlni decât peste jumătate de an, la începutul lui iunie. [...] - Doamnă, şti i că în ultimul timp am fost prieten cu Fred Vasilescu, Din cât am în eles - căci vorbeam adese - cred că vă iubea mult... foarte mult. A ridicat neîncrezătoare din umeri. - Ştii ... vreodată? Ai dumneata impresia asta? - E pentru mine o certitudine... - Nu poate să fie adevărat ... Uneori şi mie mi se părea că mă iubeşte ... Erau gesturi care trădau parcă - acesta e cuvântul adevărat o iubire pătimaşă ascunsă. - Şi cum vă explica i atunci faptul că vă ocolea? - Dar ce ipoteze n-am făcut? Cât nu mi-am ars mintea în îndoieli de tot soiul. Nu stiu ce ar fi putut să fie. (...) Mă ridic şi mă duc pe scaunul din col , pe care am pus sulul caietelor. Alături e un aparat de radio ca o colivie ermetică. Îmi spune cu vocea scăzu ă, bănuind că vreau să umblu la el: - Nu merge... l-am sfărâmat. - !? - Eram în timpul mesei şi din cutia aceasta am aflat vestea mor ii lui. O frază spusă răspicat şi indiferent, culeasă parcă din văzduh. De atunci niciodată nu l-aş mai putea asculta. Îi aduc caietele şi mă priveşte nedumerită.

110

- Doamnă, pentru un roman de-al meu, Fred Vasilescu mi-a scris câteva amintiri din via a lui... Cred că vă vor interesa. A devenit albă ca varul. Nu mai poate respira. - Toate caietele astea... întregi? - Da. Le-am pus pe col ul mesei şi m-am aşezat pe scaun. Le-a luat cu mâinile crispate şi întrebările mele nu o mai găseau. - Până când mai rămâne i în Bucureşti? - Nu ştiu, foarte pu in... - Dintre prieteni a i mai întâlnit pe cineva? - Nu... - Acum vreo două săptămâni m-a întâlnit doamna Demetriade şi m-a întrebat dacă v-am văzut... Spunea că vrea... [...] - Te rog, fii bun... lasă-mă cu caietele astea. Şi-i tremura mâna pe ele. De trei ani n-am mai vorbit cu cl... M-am ridicat, şi în prag mi-a strâns recunoscătoare mâna în mâna ci fierbinte. Cred că nici n-a închis uşa şi s-a năpustit asupra textului. Pe potecile lunecoase ale amănuntelor şi ale interpretărilor va găsi reazem şi o mai adâncă dezlegare? Va afla ceva mai multă împăcare decât acea sete, care nu se poate potoli în vis? De altfel, când e un acord aproape unanim asupra relativită ii spa iale, de n-am crede că sistemul dc repercutare al cauzelor nu poate afla nicăieri un punct absolut. Taina Fred Vasilescu merge poate în cea universală, fără nici un moment de sprijin adevărat, aşa cum, singur a spus-o parcă, un afluent urmează legea fluviului.'''

111

GEORGE CĂLINESCU
Opere reprezentative ”Enigma Otiliei” – fragmente I Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu pu in înainte de orele zece, un tânăr de vreo optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfin ii Apostoli, cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie şi întunecată şi, în ciuda verii, în urma unor ploi generale, răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure. într-adevăr, toate cur ile şi mai ales ograda bisericii erau pline de copaci bătrâni, ca de altfel îndeobşte cur ile marelui sat ce era atunci capitala. Vântul scutura, după popasuri egale, coamele pomilor, făcând un tumult nevăzut, şi numai întunecarea şi reaprinderea unui lan de stele dădea trecătorului bănuiala că mari vârfuri de arbori se mişcau pe cer. Tânărulmergea atent de-a lungul zidurilor, scrutând, acolo unde lumina slabă a felinarelor îngăduia, numerele caselor. Uniforma neagră îi era bine strânsă pe talie, ca un veşmânt militar, iar gulerul tare şi foarte înalt şi şapca umflată îi dădeau un aer bărbătesc şi elegant. Fa a îi era însă juvenilă şi prelungă, aproape feminină din pricina şuvi elor mari de păr ce-i cădeau de sub şapcă, dar culoarea măslinie a obrazului şi tăietura elinică a nasului corectau printr-o notă voluntară întâia impresie. Din chipul dezorientat cum trecea de pe un trotuar pe altul în căutarea unui anume număr, se vedea că nu cunoaşte casa pe care o căuta. Strada era pustie şi lumea părea adormită, fiindcă lămpile de prin case erau stinse sau ascunse în mari globuri de sticlă mată, ca să nu dea căldură. În această obscuritate, strada avea un aspect bizar. Nicio casă nu era prea înaltă şi aproape niciuna nu avea cat superior. însă varietatea cea mai neprevăzută a arhitecturii (operă îndeobşte a zidarilor italieni), mărimea neobişnuită a ferestrelor, în raport cu forma scundă a clădirilor, ciubucăria, ridiculă prin grandoare, amestecul de frontoane greceşti şi chiar ogive, făcute însă din var şi lemn vopsit, umezeala, care dezghioca varul, şi uscăciunea care umfla lemnăria, făceau din strada bucureşteană o caricatură în moloz a unei

112

străzi italice. În apropierea mănăstirii şi peste drum de ea, o casă cu ferestre înalte era încă luminată. În fa a ei sta iona o trăsură luxoasă cu doi cai albi, înăuntrul căreia dormea, cu capul în piept şi cu hă urile în mână, un birjar gros, înfăşurat în tipicul veşmânt lung şi încre it de catifea. Tânărul ajunsese cu greaua lui valiză în chip de holercă în dreptul ei şi, după oarecare examen, se opri lăsând o clipă jos povara. Casa avea un singur cat, aşezat pe un scund parter-soclu, ale cărui geamuri pătrate erau acoperite cu hârtie translucidă, imitând un vitraliu de catedrală. Partea de sus privea spre stradă cu patru ferestre de o înăl ime absurdă, formând în vârful lor câte o rozetă gotică, deşi deasupra lor zidăria scotea tot atâtea mici frontoane clasice, sprijinite pe câte două console. La fa adă, acoperişul cădea cu o streaşină lată, rezemându-se pe console despăr ite de casetoane, totul în cel mai antic stil, dar console, frontoane şi casetoane erau vopsite cu ulei cafeniu. Zidăria era crăpată şi scorojită în foarte multe locuri, şi din crăpăturile dintre fa ada casei şi trotuar ieşeau îndrăzne buruienile. Un grilaj înalt şi greoi de fier, ruginit şi căzut pu in pe spate, dovedea, pe dreapta, existen a unei cur i, în care se zărea prin întuneric atât frunziş şi atâtea trunchiuri, încât întinderea ei, deocamdată, nu se putea calcula, impresia trecătorului fiind totuşi de pădure fără fund. Grilajul avusese o poartă mare cu două aripi, legată acum cu un lan . Doar o porti ă mai mică era deschisă, şi pe aceea, luându-şi sacul în mână, intră tânărul, după oarecare chibzuială. Ajungând în fa a uşii de la intrare [...] Tânărul apăsă pe clan a moale şi dădu să tragă de uşă. Însă spre spaima lui, uşa cea uriaşă se mişcă aproape de la sine, căzând spre el cu un scâr âit îngrozitor. Intimidat, aşteptă ca lumea din casă, intrigată de zgomot, să năvălească jos, dar nu se întâmplă nimic. Tânărul intră atunci, încercând să închidă cât mai bine infernala uşă, şi abia înăuntru făcu uimitoarea descoperire că mânerul de os al unui probabil clopo el interior atârna în sală. Nu îndrăzni totuşi să sune numaidecât, într-atât îl miră anticamera. Ea era de o înăl ime considerabilă, ocupând spa iul celor două caturi laolaltă. O scară de lemn cu două suişuri laterale forma un soi de piramidă, în vârful căreia un Hermes de ipsos, destul de gra ios, o copie după un model clasic, vopsit detestabil cu vopsea cafenie, inea în locul caduceului o lampă cu petrol cu glob de sticlă în chipul unui astru. Lampa era stinsă, în schimb o altă lampă plină de ciucuri de cristal, atârnată de înaltul tavan, lumina tulbure încăperea. Ceea ce ar fi

113

refăcu întrebarea: Aici șade domnul Constantin Giurgiuveanu? Bătrânul clipi din ochi. a cărui vârstă desigur înaintată rămânea totuşi incertă. ca şi când n-ar fi în eles întrebarea.surprins aici ochiul unui estet era inten ia de a executa grandiosul clasic în materiale atât de nepotrivite. însă sistemul de perspective şi festoane în loc să fie tratat pe întregul câmp al anticamerei. zâmbea cu cei doi din i. ar fi trebuit să fie de marmură sau cel pu in de stuc. întocmai ca bufni ele supărate de o lumină bruscă. Omul spân păru tot atât aşa de plictisit de întrebare. clipind rar şi moale. spre a corespunde inten iei clasice a scării de lemn. privind întrebător şi vădit contrariat. -Eu sunt Felix . clipi de câteva ori din ochi. Omul. duhnind a tutun. acoperind numai doi din i vizibili.. printr-o optică falsă de zugrav. tânărul stătu locului nemişcat.adăugă tânărul.. Când provocatorul acestor grozave pârâituri fu jos.Nu-nu-nu ştiu. era tăiat în două sec iuni corespunzând fiecărui cat. trase de mânerul clopo elului. pătrată. în sfârşit. nu-nu stă nimeni aici. Trecu un timp chinuitor pentru necunoscutul de jos.. Pere ii. prin naive stropituri verzi şi roşii. [. Buimăcit.. intimidat. răspunse repede: .. ale cărei capete de jos erau sprijinite pe doi copii de stejar. Capul îi era atins de o calvi ie totală. apoi cu un glas neaşteptat de răguşit. apoi scara începu să scâr âie ca apăsată de o greutate extraordinară şi cu o iritantă încetineală. Buzele îi erau întoarse în afară şi galbene de prea mult fumat. indicând astfel în chip supărător lipsa de coeziune a planurilor.. -Unchiul Costache? îndrăzni să deschidă gura tânărul.] 114 . Tânărul. mişcă buzele. şi îndeosebi porfirul. tânărul văzu mirat un omule sub ire şi pu in încovoiat. tavanul imita prin zugrăveli casetoanele unui plafon roman. imitând picturile pompeiene. bolborosi ceva. adulterări donatelliene. Acest sistem de decora ie. aşteptând o revenire asupra tăgadei. nu cunosc. Atunci un fel de schelălăit metalic răsună de sus ca-n nişte spa ii mari şi goale cu ecou rău. precum şi crăpăturile lungi şi neregulate ale pere ilor dădeau încăperii un aer de ruină şi răceală. care. hotărându-se în fine. pe urmă. dar nu răspunse nimic. din cauza aceasta. erau grosolan tencui i şi zugrăvi i cu şablonul şi cu mâna. ca nişte aşchii de os. uimit de această primire nepotul dumnealui. şi fa a părea aproape spână şi. aproape şoptit.

cu haine de stofa fină. Otilia.Dar. prin delimitarea unor tipologii.. hotărât să urmeze medicina. dar cu ferestre neobişnuit de mari. pe care nu a înfiat-o deşi nu e lipsit de afec iune pentru ea. cu frontoane greceşti şi chiar cu ogive. e locul de prezentare a principalelor personaje strânse în jurul mesei la un joc de table. corpolent. o râvnesc rubedeniile apropiate. iar Stanică Ra iu banii. afabil. cu scară de lemn de la intrare până într-un soi de antreu. căzând până pe umeri. soră mai mare a lui moş Costache. precum şi a ginerelui său. e găzduit şi între inut din banii săi. e Felix! Felix privi spre capătul scării ca spre un cer deschis şi văzu în apropierea lui Hermes cel vopsit cafeniu un cap prelung şi tânăr de fată. în căutarea unchiului său avea un aspect bizar: nici o casă cu cat superior.semn 115 . după moartea unui bătrân cămătar. o masă rotundă cu o lampă de petrol cu glob de sticlă la mijloc. cu umezeală pe ziduri şi lemnărie uscată “caricatură în moloz a unei străzi italice”.. Odaia în care e condus Felix e înaltă. cu breloc de aur la vestă.] Comentariu literar Enigma Otiliei e un roman de tip balzacian. acre şi nasul încovoiat şi ascu it . şi a copiilor ei. După un atac de apoplexie al bătrânului. fiecare individualizat prin fizionomie şi inută: Pascalopol. Bătrânul are în grijă şi o fată vitegră. casa acestuia e ocupată de rubedenii. mătuşa Aglae. care trece sub autoritatea tutelară a unchiului său moş Costache. Felix Sima.. Casa bătrânului. Romanul e istoria unei moşteniri. cu fa a gălbicioasă. Tânărul. încărcat de bucle. după opinia comentatorilor săi. [. papa. păstra i în custodie de unchiul său. Aurica şi Titi. cu “altoiri moderne”. de aceeaşi vârstă cu Pascalopol. însă elegant”. În jurul bătrânului foiesc interesele acaparatoare ale mătuşii Aglaia. fabula romanescă se înscrie într-un cadru de epocă. Întocmai ca în romanele lui Balzac. cam de cincizeci de ani. care-şi însuşesc mobilierul şi tablourile. cu iz de tutun. avocat tară procese. pe care. orfan de părin i. cămătarul. cu buzele sub iri. cu exterioare şi interioare de clădiri: strada prin care trece Felix. Se interpune însă încă un moştenitor. scâr âie sub apăsarea picioarelor. “cărnos la fa ă şi rumen ca un negustor. Stănică Ra iu.

Camera Otiliei. E îndatorat fa ă de dânsa şi pentru că averea rămasă de la mama sa o băgase în afaceri. care-i mai mare. de ramolisment. relevând o copilărească lipsă de ordine în care se complace. Spre fundul odăii. căreia ar vrea să-i asigure un viitor.. Când Felix îi ceruse bani pentru a- 116 . Bolnav. bătrânul e oscilant: cu teamă de sora lui. fiica Aglaei. pentru că sunt mai ieftine.de răutate şi plinătate de sine. E so ul Aglaiei.” iar atmosfera. În casa Aglaiei e “o cură enie şi ordine de sanatorii . Amână însă gestul pentru mai târziu. ca moştenire. sfioasă. ca siguran ă de subzisten ă. cămăşi de mătase mototolite. în alegerea detaliilor de inută şi de prezentă. dar şi cochetăria feminină fluctuantă. ca înfă işare. cu fa ă prelungă şi bărbie ascu ită. rochii şi pălării zăcând pe fotolii. Cum pe strada Antim nu erau prăvălii o asemenea casă ar putea să-i aducă beneficii: cumpără cărămizi provenite din demolări. lângă o mesu ă: un bătrân. trase în afară. în care fusese găzduit în prima noapte. un alt personaj. ambian ă ce sugerează mania artistică a bătrânului Tulea şi gospodărească a Aglaiei. mobilier de modă veche: patul cu tot-felul de nimicuri împrăştiate. cu amestec de “nimicuri de fată”: panglici. o masă de toaletă cu trei oglinzi mobile şi multe sertare. Simion Tulea. de gust dar şi de capriciu.semn de decrepitudine. încărcată cu un miros pătrunzător de ulei. de care nu se poate despăr i: se hotărâse să-i lase de zestre Otiliei “o casă cu de toate”. sfătuit de Pascalopol.toate în învălmăşeală. e “un mic ascunziş feminin” . Aurelia. şi cu grijă fa ă de Otilia. Afec iunea paternă a bătrânului e strangulată de dorin a de a păstra banii. o fată cam de treizeci de ani. pe masa de toaletă . domnişoară cu cozi împletite. rară însă a se gândi la lipsa lor de durabilitate. cu papuci în picioare şi broboadă pe umeri. ridicându-şi mâna pentru a fi sărutată. Îi oferă acestuia o sumă de bani. cu ochi spălăci i. pentru că lumea îl solicită. Tulea. dresuri şi flacoane de apă de colonie. Dar moş Costache e un avar: se teme de lume. De aceea e mereu în gardă.o prefigurare a firii locatarei.. batiste. brodează o bucată de etamină pe un mic gherghef . privindu-1 pe Felix cu “avidă curiozitate”. Enigma Otiliei e romanul a doi orfani. Moş Costache o protejează pe orfană. Între Aglaia şi Otilia. destupate. îl priveşte scrutător pe Felix examinându-1 din cap până în picioare. pentru a-i fi înmânată mai târziu Otiliei. Într-o privin ă.

cu reac ii derutante. ca un drept al ei. cum e Otilia. Gargarismele verbale ale lui moş Costache sunt o mască ce ascunde şiretenia. prin răsfrângerea în mai multe oglinzi cu unghiuri de inciden ă diferite. că poate-şi găseşte un prieten. Simion. “fără cusur în rău”: acră. Interesul prozatorului pentru psihologii insuficient cercetate sub aspect literar. cu rezerve de candoare sufletească. Rudenia o concepe unilateral. Otilia e “prefăcută. În cele din urmă. deci responsabil de plată. “străina” mătuşei Aglaie. o alta e “zăpăcită”. cu instincte sigure şi abilită i feminine. bătrânul caută să îl îmbuneze.feti a” lui moş Costache. ca la Camil Petrescu. Îl internează pe so ul ei.a lui Felix. Cel mai interesant cuplu e Otilia . Tehnica relativizării imaginii. Sunt mai multe Otilii în roman: una tandră. rapace. ca modalitate de protec ie delicată. căci avea nevoie. copilăroasă . ca şi asiduitatea echivocă a lui Pascalopol. blazat şi generos. cu distinc ie socială şi sufletească. dezmă ată”. Aglae e prototipul balzacian al “babei absolute”. Consultând un coleg de la Drept. adică atunci când va fi major. Scriitorul studiază psihologii incerte. la vârsta pe care o are.e o caracteristică a romanului modern. Otilia e cochetă. Otilia este o enigmă . alienarea. de onestitate şi uşurin ă.Pascalopol. dar nu plăteşte birja cu care a fost transportat. luminoasă. e de sorginte proustiană. Pentru ea. Şi totuşi. surprins şi înfricoşat. îi face o neaşteptată propunere: să se împrumute de la cineva cu o mie de lei. Tip de om rafinat.000 lei şi să-1 dateze cu 30 decembrie 1910. evoluând între adolescentul Felix şi bărbatul cu experien ă. ca să-i rămână averea. “dezmă ată”. dezagregarea personalită ii. dedublarea conştiin ei . moşierul e îndrăgostit de Otilia.amestec de luciditate şi ştrengărie. Scaden a rămăsese însă în alb. cu “tonul răguşit”. Pentru Felix. oscilând între sexualitate şi afec iune paternă. nuan at urmărite de autor.şi cumpăra în primăvară un pardesiu. i s-a explicat că bătrânul a datat cambia în decembrie. şi de căr i şi de o mul ime de lucruri. Pascalopol e un aristocrat avut şi cult. Aşteaptă ca să-1 lovească damblaua pe frate său. apucătoare. complica ia interioară a personajelor nu e balzaciană. 117 . îndemnându-1 pe Felix să-1 completeze cu suma de 1. o alta e “fe . A doua zi veni cu un bilet de ordin. într-un sanatoriu de boli mintale. suspicios vulgară.

E opinia lui Pompiliu Constantinescu. “Fetele admiră pe oameni ca tine. las că-i bine. convinsă fiind că omul nu trăieşte în deplinătate decât cinci . Otilia rămâne într-o penumbră de mister pe întregul parcurs al romanului. Şi se hotărî totdeodată să-şi reprime orice vanitate şi să nu mai comunice nimănui. Stănică Ra iu e un intrus în familia Tulea şi.şase ani. E dreptul lui de a se amesteca în via a celorlal i: “Nostimă fată Otilia. Erotic vorbind. ca rubedenie. ca şi Aglae. până când meritul său va izbucni singur şi indiscutabil peste câ iva ani. să nu mai amintească de scopurile lui. Iubind luxul. şi eu când eram student 118 . nu însă pentru a deveni un medic oarecare. ia uneori hotărâri derutante. Felix n-ar putea vedea în femeie decât un tovarăş al aspira iilor sale. e un Ca avencu al ideii de paternitate. Un articol publicat în străinătate îi înfierbântase gândul jurându-şi “să lucreze şi să studieze atât. Stănică. ci prin familia pe care şi-o revendică pentru sine. O îngrozeşte gândul îmbătrânirii. Felix are o profunditate care sperie o fată. Pentru ea. Felix venise în capitală cu dorin a de a urma Facultatea de Medicină. Enigma e în însăşi feminitatea ei mereu proaspătă.Pascalopol. cu o artă de invidiat. de “căsătorie” şi menirea ei. orice. Tupeul personajului izvorăşte din sentimentul de intimitate cu lumea din jur. ceea ce îl tulbură pe Felix. muzica. stai alături de ea. Contrastul cu fetele Aglaiei e izbitor: Olimpia e o fată bătrână. şi merg după oameni ca Stanică”. ştie Pascalopol după ce umblă. îi spuse. constată insinuant către Felix. spontană. Vorbeşte avocă eşte despre “căminul părintesc”. Fiecare imagine a Otiliei e singulară. şi când se simte fericită. el să aibă îndărătul lui o activitate publicitară remarcabilă. după opinia autorului careşi formulase observa ii “critice” despre opera sa literară în a sa Istoria literaturii române de la origini până în prezent. şi vrea să facă din femeie o icoană pentru uzul lui personal”. Avarismul său nu e de ordin politic. are temperament. călătoriile. Aurica. Aceasta e şi opinia Otiliei: “Un ambi ios e pu in egoist. indolentă cu obsesii erotice. în ambian a casei lui moş Costache. conştient fiind de capacitatea intelectuală de care dispune. e însăşi negarea feminită ii. las că-i bine. Comportamentul Otiliei e dezarmant: cântă la pian şi când e tristă. nerepetabilă. ai zice. ci un cercetător cu carieră universitară. încât la vârsta când unii îşi dau doctoratul.

pregătind terenul ca moş Costache să nu-şi facă testamentul. Ieşeau atât de rar din casă. (Ultima dată când călcaseră pragul por ii fusese cu patru ani în urmă. perfid. Volubilitatea lui este de a trivializa orice lucru. întinde o cursă bătrânului. formată din două clopote suprapuse. Perseverent. Îşi făceau bunăoară o rochie în 1900. încercând şi bombănind. inventiv în maşina ii de culise. Cinic. la orele patru. Ghenca avea căciulită şi manşon de 119 . din amuzament. Lecturi suplimentare CARTEA NUN II Capitolul Vino din Livan. gata de plecare. fă. cu fantezie juridică. se adunară toate în salon. şi-şi cumpărau ciorapi de broderie în 1913. nu te văz eu?” Personajul e extraordinar. mireasă! (fragment) Din zorii zilei şi până după-amiază. încât toaleta de stradă devenise un eveniment. când germenul discordiei a prins. femeile se îmbrăcară. e şireată. ehe. să te fereşti însă de Otilia. deşi obişnuit. o acoperea de sus până jos ca un sarcofag de mumie egipteană. nu prea uzau lucrurile şi nici n-aveau sentimentul evolu iei modei. cotrobăind. în jurul nodului de păr bine consolidat. neruşinat. cu diploma ie de Mefisto.şedeam în gazdă pe aceeaşi sală cu o fată delicioasă. spre a-i purta în 1925. pe care n-aveau prilejul s-o poarte decât în 1914.) în ziua aceea masa fu abolită. îşi face reproşuri că 1-a aruncat pe Felix în bra ele Georgetei şi-i reproşează că nu şi-a făcut din Otilia o metresă. Când. dom' Popescu. las că nu eşti dumneata prost. Stănică a â ă spiritele. Tanti Mali avea pe cap. In materie de demagogie şi versatilitate. Şi într-adevăr. minte cu dezinvoltură avocă ească. Neieşind în lume. Stănică are geniu. lipsit de scrupule. ce fată. O mantelă lungă.i interesele şi atât. I-o plasase lui Felix pe Georgeta. la înmormântarea unei rude colaterale. Invidios. şi toată lumea stătu închisă în casă. Stănică înşeală buna credin ă a altora. o bonetă de jeuri negre strălucitoare ca cocsul ud. izbucni în râs. Păreau ieşite dintr-un muzeu de modă retrospectiv. lasă porti ă deschisă pentru ca să poată trage foloase într-o eventuală situa ie.

Salonul se umplu de un miros pătrunzător de naftalină şi molii. o mângâiară.Haide i. După îndemnuri repetate. sărută mâna la toate. carâmbi mari. Convoiul era. ridicole. iar celelalte purtau un fel de surtuce de astrahan cu mânecile bufante şi tichii mici din aceeaşi blană. strânse în cerc. groase. odată. ca în marile parade. melancolicul călău. tanti Mali. După altă distan ă de un metru. prin lorgnon. intimidată de atâtea femei bătrâne şi încă respectuoasă fa ă de cei mai în vârstă. Rochiile le erau la toate lungi până în duşumea şi rotate. de sub care părul cădea în streşini mari. în sfârşit. Dom' Popescu deschise convoiul. la distan ă de un metru. Convoiul intră cu demnitate şi ostilitate în casa din strada Polonă. intimidat. asisten a se urni. Vera însă.] Casa era toată luminată a giorno şi uşile date de perete. Tanti Caterina purta ciorapi de broderie neagră. o învârtiră şi o contemplară şi. căci pensionarele din casa cu molii ieşeau rar în lume. puşi pentru a doua oară în via ă. frate. monahal. ca o demonstra ie de ostilitate împotriva lumii noi „coşcovite”. Silivestru apăru şi el mai deşirat şi încovoiat în lunga redingotă lucioasă ca tuciul lustruit şi cu semijoben pe cap. Spa iile fuseseră lărgite prin retragerea mobilelor spre col uri. îşi dădură în sfârşit verdictul: -E un copil! [. privit de m-me Policrat. cu iataganul înfipt într-un buzunar şi cu pistoalele la sân. fapt ce stârni admira ie. în hainele de mult nepurtate. Caterina cu Ghenca. care nu se mai dă jos din tramvai şi automobil. aşezându-se de la început într-un pluton ordonat. cu nasturi mul i. Agepsina cu Magdalina şi Lisandrina cu Fira. noi şi străvechi totodată. iar în salon fotoliile imita ie Aubusson fuseseră orânduite lângă perete. dar erau în stare să facă de trei ori ocolul oraşului pe jos. Mânecile nu-i acopereau îndeajuns lungile şi tarile manşete şi. privite de pe geam de mahalagii curioşi. şi din obişnuin ă le ridicau într-o parte cu o mână. ca într-o 120 . îşi clătina bonetul şi ducea lin cele două clopote.. călcând bine dispus. Cele şapte femei o sărutară pe rând pe amândoi obrajii. După el. închis de sumbrul Silivestru. că se face târziu! strigă dom' Popescu. şi dom' Popescu începu să strănute ostentativ. semăna cu Monsieur de Paris.lutru şi gâtul îi era sugrumat într-o zgardă lată de mici mărgele. .. Trecură astfel încet prin fa a bisericii. urmau două câte două.. cu melonul pe-o ureche. lăsând să se vadă nişte ghete prelungi. o luară pe lângă Lucaci şi continuară neosteni i drumul pe jos până în strada Polonă.

ca unul să deschidă vorba. condusă de două tinere fete. Îmbrăcată în alb şi cu cununa grea de beteală în jurul luciosului breton. Supărarea îi trecu însă pe dată ce Vera. precum şi pistoalele. pline de importan a misiunii lor. sco ând dintr-un săcule de mătase şi broderie neagră un pumn de agrafe. lăsându-i pe to i cu gura căscată.Oh. domnul Emilian Protopopescu cu „mămica”. Toată lumea se aşeză jos de jur împrejur şi aşteptă în tăcere. Un fior de gravitate îi trecu prin inimă şi aşteptă. în cele din urmă. roşii şi sinilii. şedeau cei nouă pensionari ai casei cu molii. Ochii îi sclipeau ca panselele ude. la un semn al popii cu barba afumată.sală de consiliu. To i se ridicară pe rând şi depuseră ofranda lor. linguri e. oh. în rochie de mireasă. Vera era angelică. Dom' Popescu. dar cu fa a copilăroasă şi zâmbitoare. elegantă. în apropierea mesei.Să fie într-un ceas bun! Apoi. m-me Policrat.. gata pentru func iunea de naşi. păşi pragul. ar fi sărit bunăoară pe geam sau s-ar fi agă at de candelabru. dar e minunat! Ce de lucruri vechi! [. rătăcit. talgere de aramă.] După o jumătate de ceas ceremonia de care avusese atâta silă Jim începu. tanti Ghenca se ridică în picioare şi zise solemn: . desfăcând misteriosul corp contondent. şi o femeie tânără. dar cu foarte mari pietre galbene. În picioare. dar blândă în ochi şi în încovoierea nudă a sirii spinării. care intrase de curând bătând din pinteni şi salutând milităreşte asisten a. fireşte. cercei şi inele. M-me Policrat examina cu lorgnon-ul piesele şi exclama entuziasmată la fiece lucru: . Silivestru fu cel din urmă care se ridică. Dacă n-ar fi iubit-o pe Vera. ca evenimentul să se petreacă. puse pe un col al mesei o cărticică cu scoar e scorojite şi se retrase pe scaunul său. aşa încât masa se prefăcu în tarabă de anticărie plină cu icoane. un ofi er înalt ca un ulan. de jur împrejurul salonului. ar fi făcut extravagan e.. cu pachetele în mână. Erau cumnatul şi sora Verei. şi. le puse pe masa Louis XV din mijloc. Bobby. Jim veni şi el încruntat şi aşteptă. depuse iataganul. lângă masă. cele mai multe de argint. în lucrătură veche. Sfios. intimidată. cu spiritul critic mai potolit. foarte fardată şi seniorială. şi col ul 121 . cu şalul înjumătă it al tantei Mali. pahare de cristal. Atâ ia martori la solemnitatea vie ii lui i se păreau odioşi. în smoching împrumutat şi. sfeşnice de argint. feligene.

în mijlocul atâtor fe e zbârcite. Vera şedea smerită şi urmărea cu ochi ascultători punctele ceremoniei şi Jim îi sim ea alături răsuflarea aburoasă şi caldă. sau într-un pat de mic hotel de provincie.) 122 . uimire şi fericire. încât acesta se gândi s-o ia în bra e şi s-o învârtească prin casă. cu ochii în tavan: „Slavă ie. ci undeva pe plaja mării. căzând lent. Din când în când. ca o binecuvântare înainte de întâia atingere corporală. Dumnezeul nostru. slavă ie. părintele mârâind profund. dascălul învârtind melodia nazală în chip de melc. una din bătrâne se închina rar şi cucernic. sub ochii holba i ai popii şi ai dascălului galben ca de icter.gurii îi tremura într-un zâmbet continuu de sfială. în vreme ce galbenul dascăl îngâna pe nas.” Slujba porni încolăcită şi cu fum de tămâie. Veni cu atâta sfială înspre Jim..”(. ca ninsoarea de afară. În jurul Verei ar fi voit o gardă strălucitoare de douăsprezece genii şi deasupra o ploaie de artificii planetare. languros. nu însă aci. rămânând apoi pironită spre miri. Părintele începu să cădelni eze în jurul mesei pe care erau cununiile.. Barba afumată a popii şi pântecele lui masiv i se părură lui Jim demoniace.

PARTEA A II-A LITERATURA ROMÂNĂ POSTBELICĂ 123 .

Kogălniceanu. precum poporanismul şi sămănătorismul. cea de după primul 124 . întrucât acum au activat şi au creat . parnasianismul. şi romantismul. Ion Slavici.scriitori ca Minai Eminescu. numită aşa fiindcă are în centrul ei Revolu ia de la 1848 şi fiindcă scriitorii epocii au fost. este epoca paşoptistă (paşoptismul). ambele circumscrise direc iei culturale a tradi ionalismului. o durată de circa trei decenii. la o perioadă din istoria literaturii române. dintre 1830-1860. Perioada dintre 1860 şi 1890 este cunoscută sub numele de epoca marilor clasici.a. social-politic). conven ional. după 1840. prin sintagma din titlu. literatura română de la sfârşitul sec. operele lui Gr. cele două curente marcând.îndruma i şi sprijini i de Titu Maiorescu . la noi. În epoca respectivă. de pildă. mai întâi. După cum se vede. ci doar unul ideologic. Este şi cazul perioadei care urmează. odată cu romantismul. V.începutul sec. simbolismul şi naturalismul. XIX . denumită. în egală măsură.ca şi în perioadele sau epocile anterioare s-au manifestat mai multe curente literare. XX (1890-1920) este marcată de curente literare noi. precum realismul. la noi. participan i şi protagonişti ai Revolu iei. Epoca următoare. la noi.LITERATURA ROMÂNĂ POSTBELICĂ (din 1948 până azi) Pentru a în elege mai bine ce s-a întâmplat cu literatura română după al doilea război mondial. pentru simplul motiv că nu aveam până atunci literatură propriu-zisă. trebuie să precizăm. a continuat să se manifeste romantismul. curentele literare existente în literatura occidentală au fost clasicismul şi preromantismul. epocile literare au. după 1830. dar au apărut şi curente literare noi. în cadrul căreia . ini iată. epoca de la sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX (1780-1830). că ne referim.a. ele s-au manifestat mai târziu. clasicismul şi. Ion Luca Caragiale ş. La noi. Epoca următoare. de M. cunoscută şi sub denumirea de literatura română veche. aproape fără excep ie. În epocă. D. Aşa. Ion Creangă. Alexandrescu. Alecsandri ş. la revista „Dacia literară” (1840) prin curentul na ional-popular. a fost influen ată de ideile iluminismului (care nu este un curent literar. Acum pătrunde. Bolintineanu.

demascarea vie ii de huzur şi desfrâu a claselor posedante. Abia de la 1 ianuarie 1948 . Bacovia. ~ Perioada care începe acum. în cultură şi literatură. Pentru motivul că. că doar al II-lea război se sfârşeşte în 1945. întreprinde următoarele ac iuni: ~ Începând din 6 ianuarie 1948. Al. dar şi în cea tradi ionalistă (ortodoxist-gândiristă). criticându-i opera şi acuzând-o de slujire a intereselor burghezo-moşierimii. adică cea modernistă. ci şi în cea spirituală. care presupunea blamarea fermă a orânduirii capitaliste. sub forma unei căr i de vreo 200 pagini. De ce 1948. îşi continuă activitatea scriitorii interbelici. imediat după 1 ianuarie 1948. din februarie 1948.război mondial. P. iar la scurtă vreme apare un Supliment la acest Index. Eliade şi mul i al ii) sunt interzişi: nu mai au voie să publice . oficiosul partidului. iar scrierile lor sunt scoase din librării şi biblioteci. Sorin Toma.artificial creat şi impus în epocă . până la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. prin înlăturarea monarhiei. trimise la topit sau încuiate în biblioteci la „fond secret”. un „Index cuprinzând scriitorii şi operele care trebuie epurate din biblioteci”. Blaga.este realismul socialist. şi care se întinde pe mai mult de un deceniu.M. Necul ă. Barbu. avangardistă chiar. ve i spune. care creează în maniera cunoscută. Practic. Sahia.se produc muta ii importante nu doar în sfera social-politicului. toată literatura română cu excep ia lui Sadoveanu.când. ~ To i marii scriitori (Arghezi. denumită epoca interbelică (1918-1948). Th. Este tipărită atunci. Partidul Muncitoresc Român) era acela de a transforma literatura într-un instrument de propagandă ideologică. cel mai important scriitor român în via ă. A. comuniştii preiau deplin puterea politică în stat .este scoasă în afara legii. Pentru aceasta. Toma . Obiectivul principal al Partidului Comunist (devenit. până prin 1960-1964 (practic. redactor-şef la „Scânteia”. până la 30 decembrie 1947 continuă literatura interbelică. cum 1-a numit Marin Preda. 12 martie 1965) este cunoscută sub numele de epoca proletcultistă sau obsedantul deceniu.fiindcă fusese instituită cenzura -. cu mult mai voluminos decât cel ini ial. 125 . în 1948. ~ Curentul literar . Ioan Păun Pincio. publică un serial intitulat „Poezia putrefac iei sau putrefac ia poeziei” în care îl atacă dur pe Arghezi. D.R. Voiculescu. de fapt. a exploatării muncitorilor şi ăranilor săraci de către burghezie şi moşierime.

pe furtul muncii. cum se spunea atunci. vor plăti cu via a. pe de o parte. . la o mai mare libertate de crea ie. iar pe de altă parte proslăvirea ideologiei comuniste şi a eroilor epocii: activistul de partid. tehnicile artistice. ~ După 1965. renegarea şi blamarea perioadei capitaliste include .cei tineri mai ales şi care avem „drept de semnătură”. Cronică de familie (1956) de Petru Dumitriu. cu condi ia să laude realizările socialismului şi să omagieze pe eroii lumii noi. ~ Aşadar. unde perioada comunistă este numită „era ticăloşilor” şi în care se afirmă că o orânduire bazată pe raptul proprietă ii private. teoreticianul şi promotorul romanului modernist. de tip subiectiv. narative mai ales. Acum scriitorii nu mai sunt obliga i să proslăvească socialismul. asistăm la o oarecare deschidere. în cea de a doua curentele nou ivite sunt neomodernismul (1960-1980) şi postmodernismul (după 19801983).realismul socialist. fiindcă celor mai vechi li se retrăsese acest drept -puteau să scrie orice. fiind repudiate totodată curentele literare din trecut şi abandonate modalită ile de crea ie. Condi ia era doar aceea de a nu critica socialismul. câştigate în epoca interbelică. ~ În epoca proletcultistă. Ceauşescu la cârma ării şi a partidului unic. scriitorii . revenindu-se la cel tradi ionalist. 126 .renun area la cultura şi literatura anterioară. după venirea lui N. pe interzicerea libertă ilor constitu ionale fundamentale etc. muncitorul cu o conştiin ă înaintată. nu poate rezista. Morome ii (1955) de Marin Preda.cum am văzut . Aşa procedează însuşi Camil Petrescu. Romanul său postbelic Un om între oameni (3 voi. autor al romanului „Cel mai iubit dintre pământeni” (1980). aşa cum s-a întâmplat cu Marin Preda. a chiaburului. de tip obiectiv. a III-a. în „epoca de aur”. perioada comunistă (1948-1989) din istoria literaturii române are două subperioade: epoca proletcultistă (1948-1964) şi „epoca de aur” (1965-1989). mai al'es. Astfel spus. ca şi Descul (1949) de Zaharia Stancu. Cei care vor încălca regula.eviden ierea traiului mizer a satelor şi cartierelor muncitoreşti. de tip subiectiv şi sus inător al principiului autenticită ii. adică să abordeze orice temă. în care autorul-naratorul omniscient relatează la pers. Este abandonat romanul modernist.1957-1958) este o astfel de crea ie. ideologia comunistă şi. Dacă în prima etapă curentul literar era cum am spus . clanul Ceauşescu. ăranul sărac care trebuie atras şi instigat împotriva celui înstărit. ignorând consemnul.

condamnând clasele opresoare şi manifestând simpatie pentru „cei mul i şi obidi i”. Acestea sunt. ci din momente istorice şi epoci revolute. să eludeze cenzura care func iona fară cusur? Părerea noastră este că toate aceste romane . excep ii. cum se exprimase Sadoveanu. Groapa (1957) de Eugen Barbu.Zbateri (1957) de Toma Spătaru. izbânzile estetice ale perioadei. considerate de unii. Toate au ca numitor comun faptul că se inspiră nu din contemporaneitate. demascând caren ele vechiului sistem social-politic. adică au reuşit autorii respectivi să păcălească regimul.deşi izbutite artistic apar in totuşi proletcultismului întrucât corespund cerin elor realismului socialist: sunt scrise cu permisiunea partidului. Dar reprezintă oare excep ii. 127 . de altfel.

Pentru a-şi construi o cultură proprie sus inea Malinovski . sub forma de proletcultism.Metoda de crea ie recomandată şi promovată a fost realismul social. literatura create anterior.În octombrie 1920 are loc cel de al II-lea Congres al Proletcultului. V. Cu acest prilej. reflectat . Bogdanov (Malinovski). I.Singura sursă de inspira ie acceptată o constituie procesul de produc ie. . Reprezentan i: . grupul Cultura proletară. în Rusia a fost creată organiza ia Proletassvaia cultura (Cultura proletară) de la care s-a format termenul proletkul’tura. tocmai pe motivul că n-ar fi în întregime proletare. Lenin redactează un proiect de rezolu ie în care formulează tezele referitoare la moştenirea culturală.şi acesta . încă din 1908.Principalul teoretician al proletcultismului a fost A. izvorâtă dintr-o interpretare îngustă şi sectară a dorin ei de a se da crea iei artistice un con inut proletar. mai ales. de unde a fost preluat. . Caracteristici: . care a fondat.Proletcultismul neagă moştenirea culturală. ceea ce conduce la nesocotirea specificului crea iei artistice. . El consideră că experien a de via ă şi artistică a proletariatului ar fi diametral opusă experien ei claselor dominante (burgheziei şi moşierimii). după 1 ianuarie 1948. Defini ie: Proletcultismul ar putea fi definit ca fiind o anume atitudine fa ă de artă şi cultură. A. .proletariatul nu poate prelua din trecut decât cel mult experien a tehnică. adică arta şi.MARIN PREDA Concepte de teorie literară PROLETCULTISMUL Originea termenului După victoria revolu iei bolşevice din februarie 1917. afirmă că nu se poate face abstrac ie de cuceririle extrem de pre ioase 128 .în chip simplist şi vulgarizat.Sunt acceptate doar crea iile artistice care au un con inut proletar. la noi. precum şi întreaga artă „neproletară” contemporană.

Tismăneanu la moartea lui A. . Maria Banuş.ale epocii burgheze.La noi. Ion Vitner.După Congresul din 1920. ocupându-se. pe care Gorki o numea romantism revolu ionar.În poezie: Nina Cassian. în scrierile lor. Dumitriu etc.În proză: Eugen Barbu. . dimpotrivă.doar de mişcarea artistică de amatorii din fabrici şi uzine. în epoca numită. al ii . Cert este că a apărut o nouă modalitate de reflectare a realită ii în artă. fiind fundamentat teoretic la primul congres al scriitorilor din 1934. Proletcultul îşi pierde din importan ă. manifestându-se ini ial mai ales în poezie şi în critica dogmatică. Reprezentan i: . . care doreau sprijinirea noii orânduiri (spre deosebire de al ii care i se împotriveau). P. proletcultismul n-a fost teoretizat niciodată. Veronica Porumbacu. de către Marin Preda „obsedantul deceniu”. . reprezentan ii proletcultismului la noi au fost evrei. Novicov. inspirat. trebuie preluat şi prelucrat tot ce e mai de pre din epocile anterioare. până la urmă s-a impus termenul de realism socialist. ci. de după Revolu ia din 1917. .Realismul socialist a fost fundamentat teoretic la Congresul scriitorilor sovietici din 1934. Pentru ei a fost un pretext şi un prilej de a interzice şi de a discredita cultura română. Savin Bratu. A. La originea realismului socialist se află atitudinea scriitorilor sovietici. Păunescu). Scurt istoric Realismul socialist a apărut ini ial în literatura sovietică. Realismul social Originea conceptului.Proletcultismul cunoaşte la noi.În România. influen e proletcultiste încep să apară îndată după 1944. Moraru. Pe to i aceştia îi unea dorin a de a difuza ideile Revolu iei socialiste şi de a reflecta. Cu excep ia ultimilor trei dintre cei cita i anterior. noile realită i sociale. când s-a acceptat că el presupune o 129 . Dan Deşliu ş. . Tolstoi realism monumental.a.simbolism socialist etc. până prin 1932 .În critică: N. o extindere remarcabilă între 1948-1955 (şi chiar până în 1960-1964). . aşa cum au procedat întotdeauna şi cum încă mai procedează (a se vedea cele spuse şi scrise de V. M.

poezie. Trăsături caracteristice: . .mare diversitate de orientări. de stiluri.Mare diversitate de stiluri. modalită i şi chiar de programe estetice puse în slujba aceluiaşi el. caracterizat prin aspira ia comună de a crea opere inspirate din munca eroică a poporului. constând în aspira ia comună a scriitorilor de a reflecta noile realită i ale socialismului şi de a contribui la educarea maselor în spiritul noii ideologii.Începând din 1948-1949.La noi. stabilindu-se direc ii tematice pentru proză. literaturii i se cerea să renun e la experimentele formale în favoarea unei largi accesibilită i. . dramaturgie. genuri. considerat ca fiind o expresie artistică a ideologiei burgheze. genuri.Realismul socialist se opune modernismului interbelic. . Defini ie: Realismul socialist este curentul literar al perioadei proletcultiste. după 1972 s-a încercat înlocuirea conceptului de realism socialist cu cel de umanism socialist. 130 . modalită i etc.Urmând a se adresa maselor largi de muncitori şi ărani.În România. . se poate vorbi de programul realismului socialist la noi. .„Zugrăvirea veridică şi istoriceşte concretă a realită ii se îmbină cu sarcina influen ării ideologice şi a educării oamenilor muncii în spiritul socialismului”. . termenul apare în publica iile literare de stânga la finele deceniului patru al secolului XX.

am discutat odată să.Da. Cât ajunseră acasă. Moromete stătea pe stănoaga podiştei şi se uita peste drum. Moromete. se vedea că nu o astfel de apari ie aştepta.. lăsase pe al ii să deshame şi să dea jos uneltele. se trântise în iesle să nu-1 mai găsească nimeni. La fel făcuse şi al doilea. dar mai tare ca fratele său. via a se scurgea fără conflicte mari. ca şi când ar fi fost bolnav. Era începutul verii. am terminat. Paraschiv. Stătea degeaba. fără grabă şi fără scop. ..fragmente Partea întâi I În Câmpia Dunării. . Rămas singur în mijlocii bătăturii. după ce se aruncase într-un pat.. mi l-au săpat ai lui ugurlan... „Da. tatăl. Moromete se uită intă la vecinul său în elegând pentru ce ieşise el la drum şi nu răspunse la întrebare. apoi începu să se uite în altă parte.. de sapă? Iată că se ivise totuşi cineva. Se uită numai o dată la el. Moromete ridică fruntea şi îl văzu pe vecinul său din spatele casei apropiindu-se de podişcă. nu se uita în mod deosebit. iar el întinsese pe prispă o haină veche şi se culcase peste ea gemând. cel mai mare dintre copii. mă.. Oamenii stăteau însă în cur i. Mai avem un petic dincoace de Pământuri. Al treilea băiat se furişase în grajdul cailor. se dăduse jos din căru ă. Din mâna lui fumul igării se ridica drept în sus. Familia Moromete se întorsese mai devreme dela câmp. mă.Opere reprezentative ”Morome ii” (I) .i 131 . Ti a şi llinca. începuse şi el să geamă.Ce mai faci. Tu mai ai. Nilă: intrase în casă şi. trăsese căru a sub umbra mare a celor doi salcâmi de lângă poarta grădinii şi apoi ieşise şi el la drum cu igara în gură. plecaseră repede la gârlă să se scalde. Părea de la sine în eles că singură mama rămânea să aibă grijă ca ziua să se sfârşească cum trebuie. Moromete? Ai terminat. cu câ iva ani înaintea celui dc-al doilea război mondial. se pare că timpul era foarte răbdător cu oamenii.Am terminat şi eu.. iar cele două fete. Bălosule? . dar pe fa a lui se vedea că n-ar fi rău dacă s-ar ivi cineva. nu era acum timpul de ieşit în drum.

Moromete? Că vroiam să i-1 plătesc.. Paraschiv.. lângă vatră. pe Niculae. sau un ordin. Cât ieşeau din iarnă şi până aproape de sfântul Nicolae. Se înserase bine şi de pe vatră focul arunca până departe o fâşie roşie de lumină. dar se ridică pe neaşteptate de pe stănoagă şi sări spre poartă. Moromete se mohorî dintr-o dată.. iar lângă ea îi avea pe ai ei. Că cine are de achitat fonciire şi n-o s-o achite mâine. o să le ia din casă. un cal scăpase din grajd şi voia să iasă la drum.Mă întâlnii pe la prânz cu Albei. Tudore! zise el. . Cei trei fra i vitregi. IV Catrina Moromete se şterse pe frunte de sudoare şi intră în tindă. Zicea ca mâine diminea ă porneşte prin sat după fonciire.Zicea că a primit o dispozi ie. Dacă dă ploaia asta.. Unul câte unul copiii intraseră în tinda casei. apoi după câteva clipe schimbă vorba: . .. De cealaltă parte a mesei. fac o grămadă de grâu. poate n-o să i-1 vând. jumătate întoarsă spre străchinile şi oalele cu mâncare de pe foc. Vecinul avu bănuiala că aceste cuvinte nu sunt chiar atât de nevinovate cum s-ar fl putut în elege din glasul cu care fuseseră rostite.. de ce zici că nu vrei să mi-1 dai. stătea întotdeauna Catrina Moromete. copii făcu i cu Moromete. Vru să răspundă. Bălosule? Sau de când e voiajor nu-1 mai aranjează? zise Moromete. ...Dar Victor al tău... aşeza i în jurul ei pe nişte scăunele cât palma. Fără să se ştie când. Dar Catrina fusese şi ea măritată înainte de a-l lua pe Moromete. ca şi când ar fi fost gata în orice clipă să se scoale de la masă şi să plece afară. Moromete începu să se uite pe cer.Să ii minte că la noapte o să plouă. Drept răspuns.vând un salcâm! Poate am să i-1 vând. De ce trebuie să ne grăbim aşa!? . Morome ii mâncau afară în tindă la o masă joasă şi rotundă.. dar trecu peste asta. Nilă şi Achim stăteau pe partea dinafară a tindei. făcând. bărbatul acesta îi 132 .. mai adăugă el. după fire şi neam. El nu mai iese la sapă. admitem cazul că fiind ocupat. pe Ilinca şi pe Tita. mama vitregă a celor trei fra i.părea să-i spună.. Adică.Păi... .. copiii se aşezaseră cu vremea unul lângă altul. să strălucească bătătura. Moromete a rămas nemişcat. dracu să-I ia. Bălosul nu mai zise nimic.

Niculae. Paraschiv. Moromete stătea parcă deasupra tuturor. ci să ridice pietre de moară. Moromete se aşeză şi el pe prag. ochii. dar nu pe front. fiindcă nu împlinise încă anii ca să fie luat militar. parcă ar fî trebuit nu să mănânce. Paraschiv nu-i răspunse. Moromete n-o mai schimbase de pe vremea primei lui căsătorii... Locul lui era pragul celei de a doua odăi.Catrino. mă? Nu vezi că furca aia stă acolo lângă gard de cinci săptămâni! Ia-o de acolo şi bag-o în şopron! Ar putea să stea acolo pân-o rugini. Nilă şi Achim nu erau din firea lor nişte copii tăcu i. Nu luă nimeni secerile. îi lăsase o fată (pe care Catrina o născu după moartea lui) şi când plecă din casa socrilor n-o luă cu ea. Moromete se întoarse apoi spre grădină cu spatele la agent şi la înso itorul acestuia şi strigă iarăşi. evlavios. făcând în acelaşi timp câteva cruci repezi şi închizând o clipă. ca şi când cei doi de pe prispă nici n-ar fî existat: . oftând. cu care însă Catrina nu se avea bine. Catrina era plecată la biserică. apoi deodată se răsuci pe călcâie şi strigă: -N-am! 133 . care nu avea scaun. ori lipsi i de veselie. până te-ai în epa în ea şi tot n-ai s-o ridici!.] XXIII Moromete trecu pe lângă prispă tară să se uite la cei doi care îl aşteptau şi se opri în dreptul tindei: . Totuşi.murise în timpul războiului. de pe care el stăpânea cu privirea pe fiecare. masa fiind prea mică. uitându-se în gol. secerile astea! strigă el supărat aruncând secerile pe prispă într-un fel de parcă secerile ar fî fost afacerea care nu-i plăcea. fa. deşi numărul copiilor crescuse. El şedea pe pragul lui. ia. tu unde eşti. o lăsă bătrânului Năfliu. cum îi spuneau cu to ii. moi.. Moromete mai rămase câteva clipe cu spatele întors spre cei doi de pe prispă. se aşeză turceşte pe pământ. nici nu se vedea unde este. ca totdeauna ei se aşezară la masă absen i. ci acasă de apă la plămâni. putea să se mişte în voie şi de altfel nimănui nu-i trecuse prin cap că ar fî bine să se schimbe masa aceea joasă şi plină de arsurile de la tigaie. înghesui i.Paraschive. bâtului. To i ceilal i stăteau umăr lângă umăr.. [. iar fetele parcă stăteau Ia pândă în casă.

zise agentul tăios. Jupuitul rupse chitan a şi i-o întinse lui Moromete cu un aer grăbit. pocnind încuietoarea gen ii. fără să se mire. trei mii de lei. Nu e cine știe ce! Nea Ilie. dar îl suflă repede și se uită la omul care îl înso ea pe agent. Pe mine perceptorul nu mă întreabă dacă dumneata ai sau n-ai. zise agentul..”şi vru să-l toarne în r-o foi ă. o întoarse pe partea cealaltă. nea Ilie. Moromete însă nu zise nimic. Moromete luă chitan a. că până la prânz mai am de încasat şaizeci de oameni. se uită la ea cercetător. apoi spuse: . ..Catrino. Anul ăsta s-a terrminat cu n-am. amestecat cu gunoi. Scoase din fundul buzunarului pu in praf de tutun. Tita ieşi pe prispă cu un cărbune şi-i dădu tatălui să aprindă. 134 .Foncierea pământului. dă-mi un foc! Agentul se aşeză pe marginea prispei. uite ce este. de când te știu eu. şi pe anul ăsta te las până după secere. hai. care în acest timp îşi răsucea igarea. Moromete. pe care o inea subbra .Agentul se ridică şi vru să spună ceva. Acum se uita în altă parte. plăteşti acum restan ele care sunt mai urgente. scoase un chitan ier şi începu să scrie în el: „Adică lei trei mii s-a primit de la d. care eşti în tindă. azvârlind registrul cu scoar ele moi într-o geantă. . Ia stai colea jos pe prispă şi nu te mai uita aşa urât la mine! Moromete se apropie de prispă tăcut. se uită la el întrebător. Hai mai repede. de astădată desfacându-şi bra ele în lături: -N-am! . rest de plătit două mii opt sute şaizeci și trei de lei. îşi ridică fruntea la agent. apoi o puse încetişor pe prispă. frunzărind un registru cu scoar ele moi.Asta mi-o cân i dumneata. trăgând liniştit din igare. dar Moromete strigă iarăși . Se rezemă liniştit de stâlpul casei și începu să se caute prin buzunarele flanelei. I se adresă supărător şi poruncitor: -Dă-mi mă o igare! Omul își scoase repede jacheta şi i-o întinse.” înainte de a scrie se uitase la om să audă confirmând. Ilie Moromete.Hai. Lot Catrina Moromete. sau Tito. Altceva n-am ce să fac. nea Ilie. întocmai ca şi când n-ar fi auzit nimic din ceea ce i se spusese. parcă ar fi vrut să-şi dea seama dacă e legală. lot Moromete. nea Ilie! Se grăbi Jupuitul.

şase covoraşe ărăneşti şi câteva velin e.i fac eu dacă n-am! De unde să dau? N-am! . crezi că noi fătăm bani? XXVIII (. ...[.. strigă agentul înfuriat.Ia-le! O să-1 învă ăm minte pe domnul Moromete să aibă grijă să plătească impozitele statului! Ia-le pe toate. te in eu? . a tăiat chitan a! Zise şi înso itorul grav... Din Moromete cunoscut de ceilal i rămase doar capul lui de humă arsă. Ce.Plăteşte.. deasupra unei lăzi vopsite cu fel de fel de înflorituri. Nici nu mai fu auzit răspunzând cu multe cuvinte la salut. se dezvinovă i Moromete. . În tindă. Agentul trase de maldărul de deasupra lăzii şi îl trânti pe pat.Ia treci încoa! Îi făcu agentul un semn înso itorului. Nu mai fu auzit povestind. Moromete rămase pe prispă tăcut. însă.] .. Numai fruntea lui bombată se încre ise..Uite-te la ăsta! se miră Moromete cu oarecare veselie. Nu vezi că i-am tăiat şi chitan a? Nu mai mă fierbe atât că statul nu mă plăteşte să-mi pierd vremea prin cur ile oamenilor.Nea Ilie. fumând liniştit.. Moromete? Strigă agentul înfuriat.Păi nu i-am spus că n-am?! zise Moromete nevinovat. interveni Moromete împăciuitor. Jupuitu intră în odaia cea mare unde stăteau Morome ii şă se repezi spre capul unui pat. ce v-a i repezit la ele?! N-a i mai găsit ce să lua i? Nu vă dau oalele!. plăteşte! Dar de unde să. ici o mie de lei şi mai încolo aşa. Moromete nu mai fu văzut stând ceasuri întregi pe prispă sau la drum pe stănoagă. Ce să. . făcut odată de Din Vasilescu şi care acum privea însingurat de pe poli a fierăriei lui Iocan la adunările care încă mai aveau loc în poiană.i plătesc? N-auzi că n-am! .. Ei se urcară pe prispă şi intrară amândoi în casă..Lăsa i oalele aici. De ce nu vrei să în elegi că n-am? Ia. nea Ilie. discutăm noi! Ce. 135 .. . Ce dracu.Părerea mea e că e mai bine să laşi caii în pace.) Dar cu toată aparenta sa nepăsare. Tita le ieşi înainte şi începu să strige: ..Ei. se aflau unele peste altele vreo cinci .Ce dracu. ne jucăm de-a baba oarba? Moromete se uită la agent şi încercă să zâmbească.Văz şi eu că a tăiat-o. da. strigând înso itorului: .

raportul e de subordonare dramatică 3. Această discontinuitate are ca efect. izbucnea cel de-al doilea război mondial.familie Eu . identificăm un deficit de perspectivă şi de biografie. Omul e supus istoriei .. Discurs cronologic 2.istorie Istoria este dispusă biplanic: 1. Identificăm ipostaza: Eu . Din această perspectivă.al familiei Romanul reprezintă o poetică a raportului omului cu Lumea. identificăm în roman: 1. sub influen a transformărilor social .I volum: al reac iei individuale. Lipsite însă de omul lor aceste adunări aveau să-şi piardă şi ele curând orice interes.ceilal i Eu . eternitatea: sulfetul uman. actualitatea: cu frământări socio . Trei ani mai târziu. o spulberare a mitului duratei şi a mitului personalită ii: pater familias. Morome ii Un posibil plan de dezbatere Romanul propune un cod: . ca receptacol al esen ei trăirii. Discontinuitatea istorică: un “revers” al istoriei fa ă de individ: o presiune a prezentului (“timpul n-a mai avut răbdare”).raportul e de juxtapunere 2. istoria trece în plan secund. Omul e critic fa ă de istorie .raportul e de alteritate activă Cele două volume pun în eviden ă raportul individ / istorie. surparea caracterelor. pe de o parte.al epocii . Omul e străin istoriei .politice.al satului .istoric În discursul cronologic. B.. Discurs non . 136 . 2. pe de altă parte. Continuitatea istorică: un “anvers” al individului fa ă de istorie. Altfel spus. Timpul nu mai avea răbdare..politice. consecven a caracterului morome ian.istorie (pe care am putea-o considera ca subtemă a romanului) putem identifica trei atitudini diferite: 1. Din ipostaza Eu . iar. astfel: . identificăm două laturi: A.

pustiit sufleteşte. Femeia nu se măritase. Raportarea individului la istorie favorizează privirea existen ei eroului din dublă perspectivă: interioară şi exterioară. din antecedentele biografice ale eroilor săi. Şi cei din familia lui Ilie Moromete mocnesc în ei pentru o cauză mai veche. rabdă şi izbucnesc cu mânie stăpânită. lipsi i de orizont lăuntric. cât de instrumentarea lor verbală. solioc amar. Asemenea şi în familia lui Ilie Moromete cu copii din două căsnicii. femeia instigă pe feciorii lui 137 . individul trece în plan secund şi apoi este anihilat. şi-şi duşmăneşe fratele. Tema rostirii For a romanului nu este dată atât de construc ia secven elor narative. când sunt în impas. I). Tac. soră cu Ilie. realitatea devine un imperiu al dezordinii bine regizate. pentru a-i salva sevele şi func ia mitică (mut = mit în etimologia primă). aşteptând momentul să-şi împlinească ceea ce gândesc şi plănuiesc.. în care omul este aneantizat. Nu trăirea ocupă locul principal în roman ci rostirea despre trăire. în volumul al doilea. Cu limbă rea. pentru că şi-a însuşit pământul din spatele casei. ascu ită. În roman. Agora (Poiana lui Iocan) se mută în scena eului iar discursul pentru ceilal i devine un. într-un discurs al solitudinii. El urcă şi coboară în roman o scară a destinului care coincide cu o scară a rostirii. dar demn. feciorii mai mari ai lui Ilie Moromete se simt nedreptă i i din pricina unor drepturi care li se cuvin. Măria Moromete. Paraschiv. interiorizarea este retragere în peştera cuvântării prime. trăind bucuria sevei de sensuri (voi. şi să coboare în Mormântul cuvintelor. Ilie Moromete oficiază în Templul cuvintelor. pentru ca apoi să se însingureze treptat. personajele rămân nişte alterită i desparate iar realitatea e o scenă a insului comun. Nilă. transfigurate şi în cauzele disensiunilor din familia lui Ilie Moromete. În acest volum. Exteriorizarea lui Ilie Moromete se produce în primul volum iar a celorlal i. în planul rostirii. de suportul vizual şi gestual al mecanicii desfăşurării unei personalită i. impulsiv. pentru că s-a însurat a doua oară şi ea ar fi putut creşte copiii rămaşi de la cumnata sa.al II-lea volum: al reac iei istoriei. Ca să se sfătuiască se duc la Guica. Achim. Comentariu literar Primul roman al “Morome ilor” îşi trage seva din primele sale nuvele.

şi sărac se zbat pentru existen ă. Duşmănită de copiii mai mari ai lui Moromete. cu Birică. judecă. deci. Dacă nu va avea un an bun va trebui să vândă din pământ. care are motivele ei să-şi urască bărbatul. Şi bogat. părin i şi fra i. Băiatul lui ugurlan primise o păruială de la un altul. Nicolae e altfel decât fra ii lui mai mari: e plăpând. De aceea îl împinge pe Birică. Ceilal i fug şi ei de acasă cu caii. Familia. pălmuit pe nedrept de şeful de post. Oamenii în vârstă. Catrina. Situa ia economică a lui Ilie Moromete se află deci într-un impas. Polina are în ea ceva din firea tatălui. nu se teme.Gumeşti. tatăl. refuză să recunoască mezalian a Polinei. te omor în bătaie” şi. dacă n-o să te ba i cu el”. dacă va fi alungată. pe câmp. Teodor Bălosu. nu se petrec drame zguduitoare. dar e inută în frâu de un tată autoritar. Timpul pare să fie foarte răbdător cu oamenii. şi-acum îi pare rău). om avut şi ranchiunos. care ar putea duce la destrămarea structurii arhaice a familiei. tenace. căci are probleme despre care nimeni nu trebuie să ştie. om matur şi inteligent. în aparen ă însă. e nu mai pu in tenace. căci i-au mai rămas şapte pogoane din zestrea ei (unul îl vânduse Ilie Moromete. preocupat să nu înstrăineze nici un petec de pământ. ea are drepturi. să se impună. ceea ce nu ar vrea. nu suferă jignirea. bolnăvicios. Ilie Moromete are problemele lui: are de plătit rate la bancă şi “fonciirea”. el trebuie să se descurce în 138 . Părintele îl avertizează: “Dacă mâine la prânz nu vii să-mi spui că i-ai spart capul ăluia care i-a băgat pământ în gură. ugurlan. Pe de altă parte. Bogatul îşi apără averea. dar. Există însă o luptă pentru existen ă în care eroii lui Marin Preda nu se călăuzesc după zicala: “Ce i-e scris în frunte i-e pus”. în Siliştea . Bătut cu ciomegele de doi copii. dârzenie agresivă. iubitor de carte. e măcinată de interese opuse.Moromete. le seamănă. n-au scrupule în educa ia pe care o dau copiilor. îl izbeşte şi împroşcă zidul primăriei cu sângele plutonierului. Achim pleacă cu oile la Bucureşti şi nu se mai întoarce. încăpă ânat. într-adevăr. care e gata să se lase păgubaş. mai mare. spre mai bună încredin are. să nu se risipească nici un ban. că ea e muierea lui şi are drepturi la zestre: “Tata n-o să-mi dea nimic. El poartă răspunderea capului de familie. Nicolae e silit de fratele său Achim să se revanşeze sub ochii lui. străduind să cumpere. Moromete. îi cârpeşte o palmă odraslei nevolnice. pentru că flăcăul e descul .

rezervat. admonestat de Tita. Moromete e cineva. mimând retorica informa iei politice. care 139 . în aparen ă. ascultă pentru a-şi confirma propriul său gând. Oamenii fiscului vin să încaseze măcar o parte din “fonciire”. în alte împrejurări. Din sentimentul acesta e seriozitatea sau indiferen a pe care o afişează după caz. uneori cu prefăcută candoare sau naivitate. apoi o restituie. reluând naiv: “Păi nu i-am spus că n-am?” Când gluma se îngroaşă. supărat parcă pe Catrina. pe care îi păstrează. răstit. lăsând impresia că ar vrea să stea de vorbă. Nimănui nu-i îngăduie să facă altfel decât zice el. stă de vorbă. Se transpune în istorisirile tulburătoare pe care i le citeşte Nicolae. ăranul a â ă. rememorând întâmplări. calm.impasul în care se află. Cu ai săi. întorcându-se către oamenii fiscului. Strigă la Catrina. pândeşte reac ia celuilalt. strigă la Paraschiv. Trece pe lîngă prispă. mai discutăm noi!” El mai are două sute. îşi face o plăcere în a se juca cu spusele altora. şiret. Mirarea. insinuând ignoran ă şi naivitate. apoi. dar şi obiect de observa ie. când pe nevastă. Omul are o bună părere despre sine însuşi Şi pentru că ceilal i nu simt ca el. e comunicativ. derutează apoi prin reac ie inversă pe adversar. întotdeauna nemul umit aspru. considera ia pe care o manifestă fa ă de oameni. nedumerirea. Ia chitan a. sau mijloc de apărare. cu care nu crede. iar când el însuşi povesteşte. se ascultă parcă pe sine însuşi. o citeşte cu răbdare. apostrofează stropşindu-se cu prefăcut calm. satisfăcându-şi o toană. unde se aflau cei doi. pare sucit. amuzându-se printr-o surprinzătoare suprapunere de planuri. Ignorant nu este. dar e precaut. Moromete. cititorul în elege firea lui Moromete. şi “Jupuitul” strânge lucruri din casă. când pe copii. e susceptibil. De aici e savoarea anecdoticului spre care îşi îndreaptă evocarea lui Moromete. condescendent. Nu e lipsită de comic scena aceasta. calmul care exasperează pe interlocutorii săi sunt fa etele care ascund interesele lui Ilie Moromete. se hotărăşte: ia ici o mie de lei şi mai încolo aşa. după ce “afacerea” s-a încheiat: “L-am păcălit cu două sute de lei”. îşi face de lucru. le zice răspicat: “N-am!” Apoi îşi răsuceşte o igară. Se face că nu-i observă. Din pricina aceasta personajul pare “complicat” contradictoriu. insinuant. cere unei fete să-i aducă foc. Între oamenii din sat. dar dincolo de comicul situa iei. savurează parcă plăcerea de a provoca. Moromete este el însuşi eroul povestirii. e bătaie de joc. Se delectează când citeşte gazeta. ca să-i poată spune lui Bălosu.

e muşcătoare. Diferită e modalitatea în care fiecare îşi agoniseşte existen a. Deşi romanul e al lui Ilie Moromete.. Anghelina lui Botoghină n-o să mai aibă de plătit “fonciirea”. Dumnezeu n-are altă treabă. stând în genunchi în fa a icoanei. deşi se adresează lui Cocoşilă: “Săracu de el. ajunge . noaptea. căci va munci pe la al ii.. Moromete dialoghează cu sine însuşi: a dat ploaia. pentru că are un alt temperament. oile şi caii. n-auzi? Ia pălăria din cap!” şi. plus fonciirea pe doi ani . Femeia îi stricase liniştea pe care şi-ar fi dorit-o la cină. Moromete îi răspunde: “Nu e gata! . lumea satului nu e însă mai pu in diferen iată.incită sau surprinde pe cei care-1 ascultă. Numai ugurlan are să poarte în el un poten ial de răzvrătire împotriva sărăciei. sfătuind-o. mai mult pentru sine.. Cu sine însuşi. acum. Când se simte descoperit. căci to i recunosc “ciudatul dar de a vedea lucruri care lor le scăpau. Birică va reface poate căsnicia lui Bălosu. Direc ia analitică a romanului e aceeaşi. Feciorii lui Moromete. care blestemă câinele care apucase o bucată de brânză. Nu mai rămâne nimic. dar în fine!. convins că cele mai întortocheate gânduri pot căpăta glas.. luându-şi. când îşi vede nevasta rugându-se noaptea. parează stângaci.. Se retrage în sine însuşi. ironia lui. Grijile gospodăriei îl lăcătuiesc. îi recomandă să-i dea să bea apă. Bine.Aceleeaşi. în compensa ie. ia înmul eşte două sute de duble cu cinzeci. Moromete nu se aşteptase ca feciorul lui. pentru că de la tatăl lor nu pot ob ine nimic. să ia premiul întâi. stă cu ea pe cap”. pe care ei nu le vedeau”. când nu e cu tâlc. Scapă de daravelă? Cinci mii ar fi rate la bancă. Mai trebuie un vi el care să se uite la ea!” E mali ios. dar bagă de seamă! încheie amenin ător şi se sculă hotărât de pe tălpici”. nu i-am luat de loc o pălărie şi uite că nu e învă at să o poarte. Pipăie cu palma adâncitura pe care o atinsese ploaia şi se întreabă: “cât a fost în anul trecut dublul de grâu?” Apoi îşi porunci: “Ei. Moromete însă se amuză. Furat de ele. Cineva îi spuse că feciorul lui terminase poarta la care meşterise. ca să pună ordine în gândurile sale. E surprins şi băiatul. plus dobânda.. Are Moromete multă capacitate de interiorizare. pe care1 admonestează: “Mă. decât să te asculte pe tine?” . Moromete e altfel.. întreabă apoi pe cineva în gând. 140 .. ca să scape de tutela părintească îşi caută norocul în altă parte. zic şi eu ca tine. ca în cazul Morome ilor: satul se zbate egoist în lupta cu via a.. Faci tu ceva la Bucureşti?. dacă zici tu. Nicolae. în batjocură: “Hai..

Celelalte personaje rămân în memorie numai în măsura în care rămân în primul plan al nara iunii. ca întotdeauna. de a se amuza pe seama celorlal i. Ilustrativă. Prozatorul notează undeva despre eroul său: “. Ilie Moromete. hăr uită de economia capitalistă. care ocupă mai mult spa iu în al doilea volum. În satul lui Ilie Moromete. De aceea îi provoacă. o altă proiec ie umană. Moromete n-avea de ce să nu fie. cu câ iva ani înaintea celui de al doilea război mondial. se destramă pentru că nevoia de a trăi incită egoismul.Drama lui Ilie Moromete e drama proprietă ii mijlocii ărăneşti. o scenă a secerişului. în contemplări 141 .. siguran a economică era o iluzie. Comportamentul celorlalte personaje este deci ilustrativ. metodologia clasică a individualizării. iar neliniştea şi spaima amenin a să-i ia locul”. în cotidianul vie ii. Densitatea analitică exclude. nu există. De aici apare şi dezinteresul prozatorului pentru descrip ii de cadru. Paraschiv se detaşează în contrastul dintre el şi Nilă. patimi care stârnesc pe oameni. Re inem pe Nicolae. Se impune însă figura Polinei. natura subliniază cel mult o stare. nu are nimic neobişnuit în el. Există o dramă a pământului. decât în rare cazuri. sănătoasă. în parte. Stăruin a încăpă ânată a lui Ilie Moromete de a-şi apăra avutul şi familia nu putea decât să eşueze. Drama socială a satului e analizată de Marin Preda sub aspectul ei uman. ca să-şi confirme observa ia. ni se pare. prin oponenta unui alt “vreau” decât al fra ilor săi. Altele sunt coordonatele istorice ale dramei. pentru că linia conduitei lor nu e distinctă.. Achim e destul de şters. în sine. uitând de toate şi pierzându-şi ochii pe mirişte. Surprinsă fragmentar. intuindu-le firea. adică aparent nepăsător. etica tradi ională. stricând echilibrul social până şi în via a de familie. decât din punctul de vedere al eroului de roman. către care se concentrează toată aten ia cititorului. se crezuse om liber. Pornirea e balzaciană. devine memorabil. alta decât în romanul lui Liviu Rebreanu. sugerând dramatica mişcare a timpului. în felul său. Fetele lui Moromete nu sunt suficient creionate. încărcat de semnifica ii. Satul se desfăşoară firesc. Ilie Moromete judecă oamenii. care nu mai este răbdător cu oamenii. căci. arborescenta romanului pleacă însă şi se întoarce la acelaşi om. el însuşi. încât confuzia e posibilă. stăpân pe liniştea şi bunurile sale şi iată că libertatea în care crezuse se prăbuşea. Raportat însă la psihologia umană. Faptul.

Trecerea bruscă de la un amănunt la altul. zona lingvistică e a şesului dunărean. cu temperamentul eroului. şi ele au aceeaşi filia ie popular . cu interjec ii şi exclama ii de sursă populară: “fa.lexicală e proprie limbii vorbite.orală. în reflectarea universului intim al eroilor săi. Era vremea prânzului. Chipul lui Nilă se făcuse parcă mai mare şi.. deşi pare mai literar decât ne putem aştepta de la un ăran din Câmpia Dunării. vizibile mai ales în Întâlnirea din pământuri. în evolu ia scrisului său. iar nevasta lui Moromete lăuda pe Dumnezeu pentru “mana cerească”. Este acesta un răgaz rustic. restrâns descriptiv. disimulată de violen a limbajului. Catrina aprinse focul şi puse la încălzit o tigaie mare. Paraschiv sau Nilă. denotă pentru Ilie Moromete. frământându-şi carnetul în mâini. fonetismul şi construc ia gramatical .” Construc ia gramaticală iese din tiparul formulei literare. În această privin ă. când are griji. Fetele serviseră mâncare şi. Nivelul expresiei este stilistic. are temperatură şi suferă în tăcere cu mintea buimăcită. La lumina albă a zilei. E cazul lui Ilie Moromete. obsesia acestora. care impune şi ritmul vorbirii. discontinuitatea replicii sunt expresia unei stări de spirit. făcuseră umbră cu rogojina. Repeti iile. pentru că se făcuse grâu. într-un context limpede. Parcă pe mine m-a prins statul de bogdaproste . plină cu fasole scăzută. mai trage-te pe fălcile alea . pe 142 . lângă căru ă.nesfârşite. mă-si! Strigă Toderici. numai pentru ilustrarea unui moment în care vibrează tensiunea interioară. nu te prosti. la notarea aproape exclusivă a stărilor de conştiin ă. suspensia. în culori când galbene. într-un spectacol rustic de largă perspectivă. timbrul.. dar nu şi al lui Bălosu. Paraschiv şi Nilă zăceau sub căru ă. când în umbre albe de aer topit şi viu. răsturnările abrupte. Vorbirea e colorată. flăcările de paie pâlpâiau. în aşteptare. Marin Preda trece de la înregistrarea reac iilor fiziologice. fetele nu se mai gândeau că nu mai sunt oi în bătătură.Belciugele. care o înşelau pe femeie. Fundamentală este oralitatea expresiei. Ea se potriveşte cu firea. era vesel. limba vie fiind sursa afectivită ii pe care o deducem din “nervul” vorbirii lui Ilie Moromete. care tinde să devină manieră: “. cu fe ele în jos. Pe alocuri e un naturalism lingvistic.. izolarea subordonatelor. frigându-i mâna. aprins cum era ai fi zis că flăcăul s-a îmbolnăvit.. accentul. În Morome ii. Nicolae se bucura. fără o rela ie logică evidentă.

. pronun ând nu o mie trei. se opri. jos. cele mai multe comice. este reflexul unei frământări interioare incoerente. Ăla fusese un glume când se exprimase zicând că „e pu in mai rapid”. ci zece. o bonetă. col oasă în întortocherea ei. şi unul dintre noi ne scăpă de furia turbată a acestui semianalfabet. că individul nu ştia să scrie astfel de numere. totuşi crezui că leşin când deodată se smulse din nemişcare şi mă pomenii în întuneric. cu înjurături de o mare inventivitate. căruia trebuia săi spunem ce număr suntem (fiindcă nu mai aveam nume. că d-aia ara asta a rămas o ară de mameluci. aşi fi căzut şi eu lat pe jos şi mi-aşi fi spart capul. aspră. de pildă 1003. pentru că Inochen iu al meu îi dă cu belciugele.” Uneori avem impresia că frazele se încheagă greu. Este acesta un mijloc de a integra nara iunea în modul de a gândi al personajului. mi se spusese... că de nu. ieşea afară şi începea să ne care la pumni în figură şi lovituri cu bocancul în fluierele picioarelor. Si nu ştiam ce îl apuca pe gardian când i se spuneau numere care treceau de o mie. te ia mama dracului . Lecturi suplimentare CEL MAI IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI (fragment) Uneori gândul la felul cum îmi lichidasem eu tor ionarul venea ca un balsam peste suferin a mea fără nume care îmi chinuia dimine ile. La intrarea în galerie. cum era al meu. care fusese inventat de Moceanu. că liftul ăla nu seamănă cu cel dintr-un bloc. un gardian. . Dar când te cheamă ara la datorie. în timp ce noi tremuram de frig. Am în eles repede. e pu in mai rapid). Prozatorul utilizează stilul indirect liber. 143 . buf! dacă n-am fi fost înghesui i ca sardelele. trebuie să te duci. treceam prin fa a unei gherete. începea să urle. însă. pentru că stângăcia expresiei. şi în locul căciulii.. Pur şi simplu se prăbuşi în adâncuri cu o viteză de cădere ai fi zis liberă. dar nu era departe de aşa ceva şi când. în care stătea la căldură.mă-sa de Inochen ie . Astfel de lifturi lăsase moştenire Franz Iosif şi nimeni nu le înlocuise de-atunci. Îmi aminteam scene. Munca.. O explica ie există. Deși fusesem prevenit (vezi. eram numere).Mi se luase costumul meu civil şi mi se dăduse unul vărgat. de genul celor cu cosorul lui Moceanu.. zero trei.

în văzul nostru (fu înso it de el peste tot).. care ai fost la Auschwitz. care mi se păru caldă. să nu înghe e şi să moară. Mă făcui deci covrig. şi câteva clipe mă stăpâni acea stare de frăgezime pe care i-o dă odihna după o trudă grea... Griinfeld. dar frigul iernii se mai domolise. îmi pusei capul pe genunchi şi adormii lipit de scândura. Iar peste ei un şef. mă. care era tot atât de puternic ca şi comandantul lagărului. era umed. Mă ridicai în picioare şi atunci distinsei prin întuneric figura gardianului care mă băgase la carceră. când veni în inspec ie un colonel de la Bucureşti. era un sfârşit de februarie cu zăpadă care se topea. Ca în orice lagăr. „Mă. sim eam că ard după ce mai întâi deveniseră reci ca un sloi. aici? Cum. tu. tălpile goale. Unii îşi spuneau (cei mai mul i) că trebuie să se mişte. cât sosii. numai praful negru începu să mă supere. când umerii.. să nimereşti printre reac ionarii ăştia. Mi se spuse acest lucru tot aşa. printre criminali de război. dar numai pe dinafară. îl trăgeai pe nas.în subterană.. când coastele. îmi spusei că mişcarea degajă energie şi că după un anumit timp oboseşti tot mişcându-te şi abia după aceea organismul nu se mai poate apăra împotriva frigului. de pildă. unde ştiam că sunt plămânii. a acestei inven ii menite să elimine pe cei care o dată închişi mai vroiau să rămână oameni şi să reac ioneze ca fiin e umane. din zece de inu i unul era turnător. dar ăsta continuă să-1 ia peste picior în acelaşi stil. că de-aia venise 144 . mi se păru suportabilă. Vocea cu care mi se adresă mi se păru duioasă: „Cum e. dar nu mă sim eam rău. căci într-o zi. picioarele. în curte era linişte. când şalele..Mă trezii având senza ia că o dihanie deschisese usa si se uita la mine. în urechi. Cât să fi dormit? Câteva minute sau câteva ore? Eram amor it de frig. Ca să-1 distreze pe colonel şi să ne arate nouă cât e el de bine văzut. . îi răspunsei. î i intra în haine şi în piele.. ia spune. Noroc că nu bătea vântul. care ai fost victima lor?” Griinfeld tăcea. eram rece. tocmai tu.. dacă nu chiar mai puternic. o mie trei? Ei. ce cau i tu. cu el stătu de vorbă. aceşti duşmani înrăi i ai poporului? Cum. cu speran a pe care glasul său mă făcea s-o întrevăd. î i năclăia capul ras. e bine la carceră?” „Nu e bine”. printre picioare. Eu.... În carceră fiecare gândea în felul său.. şi nu cu comandantul oficial. dar mai mult spinarea. mă. îmi strânsei bra ele la piept. se legă de un de inut care de la Auschwitz nimerise la Baia-Sprie. Instinctiv îmi lipeam pe rând de scândura carcerei acea parte a corpului care sim ea mai tare frigul. restul putea să mai înghe e. culcările încetaseră. î i intra în ochi. dimpotrivă.

să nu mă doară). să presupună că am fost fie general. repetă el şi repetă şi figura ciocănindu-mi iarăşi tâmpla. Eu aveam alt cap decât al lui şi atunci luase vătraiul în mână şi venise să-mi spună. dar ferm. rupt. El ridică atunci ceva negru pe care îl inuse ascuns la spate şi îl apropie încet de tâmpla mea. uite aici ar trebui să te lovesc (cu aceeaşi voce dulce. cu ciocul cu care răscolea dânsul în sobă şi îmi împinse capul tot uşurel. Ei.. La ce oare? La familia lui? La muiere şi la copii. Ce-avea ăsta cu mine? Nu dormise. „Uite. piciorul picior. până la simpatia umană trezită de limpedea lui revela ie: Capul! Da. stând cu vătraiul în mână şi răscolind focul se gândise la mine. la fra i şi la surori? Nu. mă. pe care mi-1 puse apoi pe gură. Eram deci o enigmă contemporană. Nu mai putui dormi. Şi lăcaşul acestei enigme era capul. cu acea bucurie curată cu care vrei să dăruieşti ceva unei persoane pe care o iubeşti.. Era un vătrai. fie ministru sau alt fost mare stăpân al acestei lumi. Mă copleşi întâi o mare mâhnire. După care închise uşa. ar trebui să te lovesc”. să-mi dea drumul şi să mă duc în dormitor. de scândura carcerei: „Aici. Eu nu eram bătrân. dar uşurel. şi mă lovi de câteva ori în tâmplă. nu cu mult mai tânăr decât el. până descoperise exact ceea ce îl deosebea şi în acelaşi timp ceea ce îl lega de mine. cu gingăşie. uite aici. Capetele sunt diferite! Şi de ce să fie? îi trezisem simpatia pentru această profundă descoperire pe care existen a mea i-o pricinuise. în elegi? continuă el vârându-mi de astă dată vătraiul sub nas. trase zăvorul şi îi auzii paşii îndepărtându-se. avem to i aceleaşi corpuri. aici. în loc să se culce stătuse probabil în gura sobei şi cugetase. cu partea lui îndoită. Fumase probabil mai multe igări.la mine. Nu în corpul meu trebuia să mă lovească. până ce gândul i se distilase şi se făcuse esen ă de gând. stomacul face aceeaşi digestie. detaşat de vreo pornire turbure. 145 . iată ceea ce ne deosebea. mâna e mână. o mie trei.

Th. care putea fi consultat doar pe baza unor legitima ii speciale. Bacovia. Al. Blaga. organul de presă al P. Adrian Păunescu ş. În acest context şi în aceste condi ii. Barbu.a. constituind „fondul secret”. Banuş. Sunt acceptate spre publicare doar scrierile proletcultiste. Sorescu. buzduganul genera iei de după 1960). Stănescu. M. Deşliu şi al i vreo câ iva). se studiau doar autori proletari (D. Ana Blandiana. Sahia) sau proletcultişti (M. D. redactor-şef al Ziarului „Scânteia”. iar foarte curând un „Supliment” la acel index. primul gest politic cu repercusiuni în sfera culturii şi literaturii. adică cele care reprezentau un instrument de propagandă ideologică. pe activistul de partid.R. Noua orientare literară impusă de tinerii scriitori de după 1960 1964 poartă numele de neomodernism. Tineretul nu mai putea citi pe Arghezi. Începând din 6 ianuarie 1948. când. Abia după 1960. V. Arghezi. Ioan Alexandru. începe o campanie furibundă împotriva literaturii române discreditând opera lui Arghezi în serialul „Poezia putrefac iei şi putrefac ia poeziei”. preamărind politica în eleaptă a partidului unic. întorcându-se la realismul socialist al epocii proletcultiste. a fost instituirea cenzurii şi interzicerea circula iei scrierilor autorilor români afirma i înainte de război. Bacovia (aşa cum va mărturisi Nicolae Labiş. am spune că neomodernismul reprezintă 146 . Dacă ar fi să-l definim. Goga etc.. având formatul unei căr i voluminoase. Partidul Comunist preia în totalitate conducerea politică în stat. tineri poe i precum N. Prima măsură adoptată.C. Ioan Păun Pincio. Porumbacu. tinerii poe i citesc pe ascuns pe Blaga. normală a fenomenului literar românesc a fost întreruptă brutal la 1 ianuarie 1948. şi vechii profesori fuseseră înlătura i din învă ământ). după abolirea monarhiei. Necul ă. Sorin Toma (evreu). În şcoală nu mai existau manuale (de altfel. pe ăranul sărac şi pe muncitorul cu o conştiin ă înaintată. Toată literatura anterioară anului 1948 este adecvată în încăperi şi depozite speciale. Apare un „Index” cuprinzând autorii şi operele interzise.NICHITA STĂNESCU Concepte de teorie literară Neomodernismul Evolu ia firească. reuşesc să reînnoade firul întrerupt al literaturii române.

iubirea mi-a sărit în fa ă. IUBIREA Leoaică tânără. Col ii albi mi i-a înfipt în fa ă. dar mâna nu le mai ştie. mai ales în poezie. de-a-dura. Opere reprezentative . când mai larg. poe ilor tineri li se adaugă cei maturi. azi de fa ă. la tâmplă şi la bărbie. ca o strângere de ape. Curcubeu tăiat în două. afirma i înainte de 1948 şi cenzura i (interzişi) în „obsedantul deceniu”: Emil Botta. Şi auzul o-întâlni Tocmai lângă ciocârlii. Geo Dumitrescu etc. Mă pândise-n încordare mai demult. leoaica. Şi deodată-n jurul meu. Ştefan Augustin Doinaş.texte şi comentarii LEOAICĂ TÂNĂRĂ. caracterizându-se prin revenirea la imaginile artistice. Ulterior. toate conducând la o revigorare a poeziei. Şi privirea-n sus âşni. Mi-am dus mâna la sprânceană. când mai aproape. natura se făcu un cerc. la reflec iile filosofice. m-a muşcat.un curent literar apărut la noi după 1960. încă-o vreme. şi-ncă-o vreme … 147 . Şi alunecă-n neştire pe-un deşert în strălucire peste care trece-alene o leoaică arămie cu mişcările viclene.

precizând că ea desemnează “scrierea cu tine însu i”. In dulcele stil clasic. cit. Nichita Stănescu duce mai departe durerea sinelui bolnav de univers şi de poezie. suedeză).. sârbo . dând vamă de raze / la vămi. Nichita Stănescu. cu volumul Sensul iubirii.) pe cel ce-1 va renaşte pe Eminescu” (Respirări. afirmă.” (Elegia a zecea: Sunt) 148 . convins că are de dat vamă pentru tenta ia spre absolut: “Mor de-o rană ce n-a încăput / în trupul meu apt pentru răni / cheltuite-n cuvinte. franceză. e nebun. Epica Magna.. Favorizat al Muzei şi al Sor ii. prin care să sporească înavu irea fiin ării: “Te scrii pe tine pe dinlăuntrul sufletului mai întâi. provocând prin crea ia sa poetică o despicare a materiei prin cuvânt: “exprimarea este o ispăşire de lucruri” (op. căci el suferă / de-ntreg universul. “Cununa de Aur”). Măre ia frigului. Editura Sport . în ob inerea de distinci ii şi premii na ionale (“Meritul Cultural Clasa a Il-a”. Un pământ numit România. / ah. Oase plângând. cu vădită conştiin ă artistică. Respirări. Carte de citire. Debutul din 1960. precum şi în propunerea sa de către Academia suedeză pentru premiul “Nobel”. confirmat de celelalte: O viziune a sentimentelor. maestrul.). Cartea de recitire. engleză. Roşu vertical.croată. maghiară. 1982). Premiul “Mihai Eminscu” al Academiei. / organele-s sfărâmate.) şi o extensie a lumii înlăuntrul său. în capitolul intitulat “Hemografia”. Oul şi sfera. cit. de trei ori Premiul Uniunii Scriitorilor) şi interna ionale (“Gottfried von Herder”. va fi un eveniment literar. Laus Ptolemaei.Turism. concretizată în traducerea poeziilor sale în alte limbi (germană. Belgradul în cinci prieteni. Elegii. Trecut prin poezia filosofică a lui Eminescu şi apoi a lui Blaga. Noduri şi semne. Nichita Stănescu ocupă un loc esen ial în modernizarea acesteia. Nichita Stănescu s-a bucurat de o recunoaştere na ională şi interna ională.COMENTARII LITERARE UNIVERSUL POETIC Originalitatea crea iei “Eu am venit pe lumea limbii româneşti ca să-1 vestesc (. Dreptul la timp. carte de iubire. Iată-mă. Opere imperfecte. Anun ându-se a fi solul devenirii superlative a literaturii române. Necuvintele. stau întins peste pietre şi gem. ca să po i la urmă să scrii pe dinafară sufletele altora” (op.

concretizat într-o “pasăre mai mare decât toate. prin intermediul căruia radiografiază poetic existen a universului. vizibil în primele două volume. de manifestare a stării jubilatorii. ce e prezent sau trecut. a determinat eviden ierea a trei etape în crea ia sa: “un moment ini ial. se naşte o substituire temporală deplină: “învins în afară. iubirea. o etapă extinsă de la volumul Dreptul la timp până la Măre ia frigului. Atitudinea poetului fa ă de existen ă. Nichita Stănescu. efectul timpului asupra statutului cuvântului în discursul poetic. p. “în numele pietrelor trăiesc”. de univers şi de cuvânt. vizibilă în celelalte volume.conştiin ă a universului. timpul. Existen a devine motiva ie a scrierii. a elanurilor adolescentine. dominate de un lirism încă nediferen iat. eludând timpul şi materia: “Visez acel laser lingvistic / care să taie realitatea de dinainte / care să topească şi să străbată / prin aura lucrurilor” (Necuvinte). universul. umplerea cuvântului cu povestea lumii şi cu 149 . Toată opera poetului devine un demers al participării lectorului la actul crea iei. lăuntric şi cosmic. de consonan ă cu sine şi cu lumea” (Ştefania Mincu.Din această acaparare lacomă a tot ce este real sau închipuit. Parcurgerea poeziei lui Nichita Stănescu ne oferă bucuria relevării consubstan ialită ii emo ionale şi ideatice a cuvântului. / dar mai ales în numele zborului” (A şaptea elegie). Zborul imaginativ va fi luat de cel spiritual. concomitent cu obsesia efemerită ii. al cugetării apolinice. Texte comentate. “în numele cărămizilor trăiesc”. iar scrierea . 1987. scrisul dă cititorului sentimentul coparticipării la actul crea iei. o dată cu dezvăluirea eului empiric nichitastănescian. Lyceum. “Trăiesc în numele cailor”. Poezii. în care naşterea. / cu patru anotimpuri. identificarea cu materia până la depersonalizare. pe parcursul căreia într-un mod elegiac de o originalitate excep ională (aici intră şi celelalte 11 Elegii) “se descoperă conştiin a scizionată. Editura “Albatros”. / cu ciocul ca o osie albastră. / în jurul căreia se-nvârte.” (Elegia a opta: Hiperboreeana) Dispunându-şi crea ia într-o formă a postmodernismului Nichita Stănescu se vrea un titan al cuvântului. XLV). Devenit radiografie existen ială. “Trăiesc în numele păsărilor. / Evul Mediu s-a retras în mine” (A patra elegie) şi una biologică: “Trăiesc în numele frunzelor. am nervuri”. sfera. Bucureşti. ca şi aventura conştiin ei de sine în cunoaştere” (ibidem) şi o exacerbare a conştiin ei scriiturii.

2. de împrăştiere a frazării poetice. un rezumat a ceea ce s-a spus mai înainte) din finalul poeziei. în al doilea termen. Mă pândise-n încordare mai demult Col ii albi mi i-a înfipt în fa ă. Efectul psihic al întâmplării.nco . 4. “înco -vreme / şi . Epifonemul (epifonem = figură de stil care constă în adăugarea la sfârşitul unei unită i compozi ionale. reflectă vizual senza ia înfiorată de uimire. ceea ce lasă impresia de dezordine. “peste care trece -alene / o leoaică arămie / cu mişcările (-i) viclene”. LEOAICĂ TÂNĂRĂ.” 3. “ca un vârtej de ape / cât mai larg / cât mai aproape”. leoaica azi de fa ă. în prima strofă: “Leoaică tânără. către lectorul său.vreme”. Rela ia metaforic . în fiecare vers. nu numai în contextul acestei poezii. Discursul epic se desfăşoară confesiv. de rupere şi aşezare în versuri. iubirea mi-a sărit în fa ă. comparativ cu atributele zoomorfic . imagine duală a privirii.umane ale unei LEOAICE TINERE. a segmentelor sintactice ale enun ării poetice. revine din când în când iluzoriu în amintire. ca într-un deşert. IUBIREA Varianta l 1. “ca un curcubeu tăiat în două”. este şi procesul de disiminare. 150 . sugerând şi spontaneitatea afectivă a crea iei. unul sub altul. asociată figurativ prin inversiune topică. şi cromatic. e concluziv: factorul ini iatic al iubirii incipiente. Motivul epic se referă la o întâmplare.nescrisele poveşti ale cunoaşterii hiperboreene. moartea şi credin a. 5. resim ită vizual. devin “noduri şi semne” în descifrarea originalită ii poetului.apozitivă din titlul poeziei. IUBIREA. De remarcat. par ial alegorică. prin deviere de la cursul previzibil al comunicării. presupunem. m-a muşcat.

azi de fa ă. în România literară. îi revine Iubirii rolul de a te deprinde cu conştiin a vie uirii în Fiindul universal. criticul Nicolae Manolescu eviden iază originalitatea acestuia. coardele sau clapele ei inefabile. de visare” (Vârsta de aur a dragostei. (Nichita Stănescu. poezia este oaspetele mereu înnoitei zile de mâine: “numai viitorul o aşteaptă” (Poezia. vol. poezia lui Nichita Stănescu devine privire către Lume şi iluminare prin ea. Astfel. scris cu via a poetului: “î i scriu cu trupul meu via a / şi mersul stelelor i-1 scriu” (Testament. Copaci . Cuprindere şi exprimare a Universului prin Unu. 29 / 1975) La Nichita. O viziune a sentimentelor). vol.cuvinte: cuvintele se scurg în lucruri şi lucrurile în cuvinte. Apari ie frumoasă. păsări . a făcut din lume instrumentul ei muzical şi din lucruri. înlesnind prin “muzica sferelor” transcenderea terestrită ii: “alunecă-n tăcere pe suprafa a sunetelor / şi se ridică la stele”. de felină nobilă. aştri . deci. nu mai exprimă. Ordinea cuvintelor). ea se năpusteşte brutal într-un atac direct: “Leoaică tânără. “Vârsta de aur a dragostei” determină “trezirea” lui “a sim i” din “a trece”. vol. frumuse ea e consubsta ială durerii. Acaparat de sentimentul frumos în esen ă.i naştere. resim ită aproape dureros. În dulcele stil clasic). iubirea este o alegorie a violentei iviri a iubirii. concluzionând: “Poezia. m-a muşcat. iubirea mi-a sărit în fa ă”. Aici găsim poate aspectul cel mai revolu ionar artistic al poeziei lui Nichita Stănescu şi el constă într-un dublu raport: de substan ializare a limbajului şi de poetizare a realului”. nr. Leagăn sonor.” 151 .Varianta II Remarcând muta ia produsă în poezia românească de către Nichita Stănescu. poezia devine citire a Universului. nu mai arată. / de trezire.cuvinte. poezia Leoaică tânără. leoaica. sprintenă şi agilă. pentru că iubirea presupune jertfă de sine: Col ii albi mi i-a înfipt în fa ă. În acelaşi volum.cuvinte. îndrăgostitul nu poate să nu realizeze puterea penetrantă a acestuia. văzut dinlăuntrul. După fiin area Cuvântului prin propria. nu mai sugerează lumea: ea a devenit lume. aerul prin sentimente: “E un sentiment dulce acesta.

printr-o stare de complicitate a “leoaicei” . omul e terestritate inundată de celest prin privire. conştiin a limitării umane. Declanşarea iubirii atrage după sine descătuşarea. ca o strângere de ape. dar şi putin a eludării ei prin trăire maximă: “se făcu un cerc de-a dura. Ieşirea din sine este. Derularea con inută în expresia “de-a dura” atrage după sine prin raportarea la flux . simultană cu intrarea în sinele Naturii.” 152 . Auz al vederii propulsate cosmic. când mai larg. iluminând prin cromatica sentimentului său clocotitor “curcubeice”. “de pândă”. ce fusese alimentat subteran printr-o stare de indecizie. eul îndrăgostit vrea să asimileze cosmosul întreg.refluxul marin. Iubirea este sentimentul care-1 propulsează printre luceferi: “Şi privirea-n sus âşni Curcubeu tăiat în două”. înflorit curcubeic şi sonorizat prin cântecul inegalabil al ciocârliei. bănuită.Găsim aici o materializare modernă a oximoronului erotic eminescian: “suferin ă. dar şi ciclicitatea căreia trebuie să i se supună. Zborul imagina iei poetice nichitastănesciene închipuie înăl area omului prin sentimentul năvalnic al iubirii. starea de îndrăgostit se materializează sinestezic în cântec. dureros de dulce”. dar nealungată.iubiri cu “victima” sa: “Mă pândise-n încordare mai demult”. Ieşit din violen a confruntării total schimbat. folosirea simbolică a cercului sugerând şi nevoia de perfec iune prin lărgirea orizontului cunoaşterii. Devenit neîncăpător. tu. natura se făcu un cerc”. Libertatea provocată de extensia sentimentului nu anulează însă marginea. traiectoria gândului spre absolut. o dată cu conştientizarea propriei existen e: “Şi deodată-n jurul meu. Concretizarea durerii devine conştientizarea sentimentului.” Trup şi suflet. cu alte cuvinte. ea însăşi înstăpânită în absolut: “Şi auzul o-ntâlni tocmai lângă ciocârlii. când mai aproape. a cărei existen ă abia acum o realizează. aşadar. precum la Blaga. eul îndrăgostit ia în posesie întreaga natură.

o antiteză semantică. prin dragoste.După imaginarea unei astfel de aventuri cosmice provocate de eros. a unei leoaice atrăgătoare: “peste care trece . 28). Editura 153 . ca într-un spa iu ce-i apar ine de drept. Etern îndrăgostit. Stănescu. dar mâna nu le mai ştie. De aceea. Ordinea cuvintelor. oricând. el este preferabil pentru senza ia de depăşire a condi iei umane limitate pe care o procură. p. imaginată alegoric prin mişcarea leneşă şi sigură. Astfel. tâmplă. pentru îngemănarea ideii de împlinire umană cu aceea a atingerii absolutului. dar mai ales a te cunoaşte. cuvântul este simultan cu orice. cuvântul are eternitate. ci “o viziune a sentimentelor”) devine tema poeziei.” Chiar dacă spa iul imaginat de frenetica trăire este unul iluzoriu: “deşert în strălucire” (e posibilă aici o corelare cu drumul spre Meka.alene / o leoaică arămie / cu mişcările viclene”. cu acela limitat al trupului uman. bărbie. vine să statueze în povestea lumii îngemănarea omului cu iubirea. conform originalei concep ii despre artă a lui Nichita Stănescu: “Numai o călătorie în ideea de real te modifică şi te face să fii adolescentul etern. ale cărui însemne sunt varietatea cromatică şi sublimarea melodică. dacă materia este simultană numai cu secunda. aşadar. la tâmplă şi la bărbie. ci ideea de dragoste (după cum nu sentimentele. Juxtapunerea spa iului nesfârşit. capătă atributul generalită ii: iubirea poposeşte în sufletul nostru pentru a ne înlesni proteicitatea. accentuând ideea că zborul erotic are un rol ini iatic: “Mi-am dus mâna la sprânceană. Repeti ia sintagmei temporale din final: “încă-o vreme. A iubi înseamnă a cunoaşte. instalarea deplină a iubirii în sufletul poetului. pentru că via a sa a stat sub semnul pur al iubirii. concretizat prin: mână. nu dragostea în sine. Umbra vie ii mele sunt cuvintele mele” . trecând prin vârste ca printr-o aventură a întrupării mereu înnoirea cuvântului: “Dacă materia are timp. Nichita Stănescu se lasă frenetic “muşcat” de starea generatoare de poezie. Dar ideea de real este însăşi Arta (Respirări. / şincă-o vreme”. de fapt. testamentar parcă» în Războiul cuvintelor. revenirea la terestritate îi dă sentimentul înstrăinării de sine. sprânceană. devine.notează el. apărut postum (N. trecerea prin timp a acestui sentiment având rolul de a împlini existen a.

El avea roşcată fundă. Stau întins şi lung şi zic. o secundă eu l-am fost zărit în undă. Bucureşti. prefa ă. Inima încet mi-afundă. 1985. O secundă. cronologie şi edi ie îngrijită de Alexandru Condeescu cu acordul autorului. Pasul trece eu rămân. Mai rămâi cu mersul tău parcă pe timpanul meu blestemat şi semizeu căci îmi este foarte rău. Domnişoară. Dintr-o frunză verde. pală pasul tău de domnişoară. Dintr-o înserare-n seară pasul tău de domnişoară. 83). mai nimic pe sub soarele pitic aurit şi mozaic. Lecturi suplimentare În dulcele stil clasic “Dintr-un bolovan coboară pasul tău de domnişoară. Dintr-o pasăre amară pasul tău de domnişoară. p.” 154 .“Cartea românească”.

. şi melancolia ta. căutătorii pietrei filozofale. dincolo-de-marea. toate mişcările.Cu o u oară nostalgie Cu cât se-nsera peste arborii rari. şi noi nu mai conteneam traversându-le. şi tăcerile tale. De aceea-mi îndoi genunchiul şi-l pun pe genunchiul pietrelor. încât nu mai există aproape – după-amiaza. şi sânul tău ce cutremur au şi ce culoare anume. sau treceam de-a-notul. Şi mă rog de tine. toate parfumurile şi umbra ta. şi mersul tău. care-1 îngână. atât de departe. încât nu mai are nici un nume. i-aduci aminte suflete de-atunci. şi atât de departe. absolut totul: cuvintele tale. naşte-mă. gândule? Către Galateea Î i ştiu toate timpurile. aerul prin care pluteam. şi tot ce e dincolo de ele. cu atât începeau să lumineze mai tare inimile noastre de hoinari. după-orizontul. tu. naşte-mă. şi inelul tău.. Ora îşi punea o coroană de nori. Clipele erau mari ca nişte lacuri de câmpie. liliachie. privirile tale. Ştiu tot ce e mai departe de tine. Totul trebuia să se transforme în aur. 155 . şi secunda şi nu mai am răbdare şi genunchiul mi-1 pun în pietre şi mă rog de tine.

copacii — umbre de lemn ale vinelor tale. naşte-mă. pietrele — umbre de piatră ale genunchiului meu. pe care mi-1 plec în fa a ta şi mă rog de tine. Naşte-mă. sfârşitul cuvântului a cărui prima silabă tocmai o spui. din tine. bătaia inimii care urmează bătâii ce-o auzi. 156 . şi pietrele.Ştiu tot ceea ce tu nu ştii niciodată. râurile — mişcătoare umbre ale sângelui tău.

.prin reprezentarea lor scenică. . coregrafia etc. deoarece cuprinde în structura lui atât elemente epice cât şi elemente lirice.fiind scris pentru scenă. Caracteristici .reprezentarea unei opere dramatice necesită şi ajutorul altor arte: pictura. sculptura.teatrul e silit la o mai mare concentrare.. conflictul dramatic se caracterizează prin intensitatea şi concentrarea sa.genul dramatic este cel mai complex gen literar. din cauza numărului redus de tablouri. speciile fundamentale ale genului dramatic sunt: a) Tragedia. ' Speciile genului dramatic Diferen ierea dintre speciile genului dramatic este dată de felul impresiei estetice.modul de expunere al operelor dramatice este dialogul. c) Comedia. arhitectura. .prezen a vie a personajului dă teatrului o intensitate particulară. . Din acest punct de vedere. .MARIN SORESCU Concepte de teorie literară Genul dramatic Defini ie Genul dramatic cuprinde operele create pentru a fi reprezentate pe scenă. textul dramatic trebuie să respecte condi iile materiale ale reprezentării. b) Drama. 157 . muzica. pe care o simte orice spectator.specific operelor dramatice este conflictul (esen ială e ciocnirea caracterelor şi a concep iilor despre lume) . . de personaje. . operele dramatice înfă işează spectatorilor cu mai multă putere de sugestie imaginea vie şi amplă a vie ii. de durata limitată a reprezenta iei.

c) Tragedia clasică franceză (secolul al XVII-lea).e. principalii săi reprezentan i fiind Eschil.for a pasiunilor. Originea termenului Tragedia s-a constituit în Grecia antică. Evolu ia speciei. tragedia trezeşte în spectatori sentimente de groază şi milă. considerate de Aristotel ca purificatoare (katharsis). . de ac iune). în succesiunea genera iilor. Tragedia greacă a prezentat caractere puternice in lupta cu voin a zeilor doborâte fatal de o vină ce apasă asupra unei întregi familii. .e. b) Tragedia shakespeariană (secolul al XVII-lea). conflictul solu ionandu-se cu înfrângerea sau moartea eroului. Ca atare. Ca specie literară.. a) Tragedia clasică greacă Perioada de înflorire a tragediei antice se situează în secolul al Vlea î. în versuri sau în proză prezentând personaje puternice angajate în conflict cu destinul potrivnic' cu ordinea existentă a lumii sau cu propriile lor sentimente.TRAGEDIA Geneza speciei.prezen a în scenă a corului ca martor și comentator al evenimentelor. legat de festivită ile în cinstea lui Dionisos Termenul de tragedie derivă din cuvântul grecesc “tragos” = ap care indică înfă işarea zeului şi costuma ia grupului de satiri din convoiul ceremonial.n.).n. Defini ie Tragedia este o specie a genului dramatic. de loc. tragedia cunoaşte patru etape distincte: a) Tragedia clasică greacă (secolul al V-lea şi al IV-lea î.măre ia personajelor.respectarea regulii celor trei unită i (de timp. d) Tragedia modernă (secolul XX). . derivând din ditirambi şi a avut la origine un scop religios. Însuşiri distinctive ale tragediei antice: . Sofocle şi Euripide. în Atica. 158 .

Ionescu ș. de sublim. 159 .men ine regula celor trei unită i. deşi şi-a pierdut preponderen a. o ac iune internă.numi ii confiden i. Tragediile lui Shakespeare lărgesc considerabil cadrul social. . Anouilh ş. dar fără o viziune clară a perspectivelor ei.înfruntarea lor generează sentimente patetice.b) Tragedia shakespeariană William Shakespeare (1564 -1616) este cel mai mare dramaturg şi poet al Renaşterii engleze şi unul dintre cei mai străluci i reprezentan i ai literaturii universale. A.personaje puternice. constând în ciocnirea dintre sentimente şi datorie şi punând în valoare for a şi avatarurile pasiunii. Tragedia clasică franceză este foarte apropiată de cea grecească antică: .conflictul se solu ionează cu înfrângerea sau moartea eroului.sunt implicate puternice elemente contrare.îşi alege subiectele tot din legendele antice şi din istorie. ea dezvoltă.aduce în scenă personalită i marcante.a. .).Lorca. reflectând critic aspecte din realitate» curentă (F. O’Neill.în locul corului introduce aşa . înviorează atmosfera sumbră prin elemente comice şi groteşti. Această trăsătură este şi mai evidentă în așa-numitul ”teatru al absurdului”(S. tragedia continuă a fi cultivată pe baza unei tematici sociale. paralel cu ac iunea externă. introduc personaje complexe într-o ac iune bogată în episoade. care au creat tragedii bazate pe conflictul dintre datorie şi pasiune.a. E.conflict între personaj şi destin sau conflict psihologic.). c) Tragedia clasică franceză Reprezentan ii tragediei clasice franceze sunt Pierre Corneille şi Jean Racine. . Beckett. . psihologice sau filozofice. . Caracteristici : . . Camus. bazată pe un conflict de ordin psihologic. de măre ie.G. d) Tragedia modernă Astăzi. . Spre deosebire de tragedia antică. sparg tiparele conven ionale ale dramaturgiei clasice.

în Poetica. o dată cu ascensiunea impetuoasă a for elor sociale antifeudale în deceniile care au precedat revolu iile burgheze. situând noua specie între tragedie şi comedie. din ele se degajă sentimentul măre iei şi demnită ii umane. Drama cunoaşte o mare dezvoltare în sec. de către Diderot. şi în care. determinat de o luptă încordată între personaje. Aristotel avea în vedere. Aristotel. Lessing în Germania au fost teoreticienii dramei. Marlowe. E.convine oricărei piese de teatru. Evolu ia speciei Începuturile dramei cu caracter popular se situează în sec. Termenul de dramă. accentele tragice se împletesc cu cele comice. al XVIII-lea. W. iar piesele de teatru sunt ac iuni sau imita iile unor ac iuni”. prezentând un conflict complicat şi puternic. în teatru pătrunde un public nou. ac iunea desfăşurată pe scena unui teatru. strict etimologic. cu sensul de piesă de teatru. XVIII. O dată cu ridicarea burgheziei. care cere o literatură nouă. Ea se afirmă în epoca Renaşterii. menită să aducă pe scenă probleme şi conflicte corespunzătoare aspira iilor lui. deci. în sec. Shakespeare) şi în Spania (Lope de Vega. în versuri sau în proză. al cuvântului grecesc drama indica existen a unei ac iuni. deoarece sensul său literal este ac iunea. opusă practicilor tradi ionale şi canoanelor clasice ale teatrului.citim în Enciclopedia lui Diderot . ca în via ă. Apare astfel drama burgheză. “Ideea de dramă . ini ial cuvântul dramă era un termen generic prin care se desemna orice piesă de teatru. Ca specie literară. în Anglia (C.deşi tragediile se încheie cu înfrângerea eroului. DRAMA Originea termenului Sensul fundamental. Defini ie Drama este o specie a genului dramatic.. drama va căpăta mai târziu individualitate. 160 . XV-XVI. Aşadar. a fost pus în circula ie. Calderon de la Barca). spune că ”imita ia dramatică” “înfă işează pe cei imita i în plină ac iune şi mişcare”. Iluminiştii Denis Diderot în Fran a şi G.

alegerea. ci şi din cea a maselor populare. care recomandă descrierea exactă. reprezentată de Husserl. paradoxul. Metoda filosofică a existen ialismului este împrumutată fenomenologiei secolului XX. Curentul existen ialist apare în Danemarca. cu Sören Kirkegaard (1813-1855). îşi povesteşte experien ele trăite. prezintă o mare diversitate tematică. drama exprimă încrederea în capacitatea omului de a se împotrivi for elor oarbe ale naturii şi ale propriului său destin. filosof ra ionalist. unde se formulează chiar o „doctrină a existen ei”. Pascal (în Pensées) este şi el un precursor al existen ialismului. Prin căutarea sensului existen ei umane. -spre deosebire de tragedie. Augustin.prezintă realitatea în datele ei contradictorii. reprezentan i Cuvântul provine din fr. . Izvoarele existen ialismului se află în „Biblie”. Scurt istoric.Caracteristici : . anxietatea. disperarea) vor fi preluate de succesorii săi.drama nu respectă regula clasică a celor trei unită i. privind omul în raporturile lui cu divinitatea. în prima jumătate a sec. Sf. .spre deosebire de tragedie. - - 161 . existentialisme. descriind neliniştile şi ascensiunea sufletului spre contempla ia mistică. moştenitor al lui Descartes şi Kant. Evolu ie.fiind inspirată din aspectele diverse ale realită ii. drama se inspiră nu numai din via a regilor şi a claselor dominante. Şcoala existen ialistă a luat naştere din jonc iunea intui iilor psihologice şi estetice ale lui Kirkegaard cu metoda fenomenologică de abordare a realită ii. XIX. . în „Confesiunile” sale. neliniştea în fa a necunoscutului. EXISTEN IALISMUL Originea termenului. ale cărui principii şi idei (conceptul individualită ii. Mai târziu.

Jurnal metafizic.a.Neliniştea în fa a neantului şi a condi iei tragice a vie ii.Alienarea şi absurdul . 1913).Concep ie filosofico-mitică asupra istoriei. . Eliade (experimentalismul egotist). Existen ialismul în România Asupra scriitorilor români o influen ă însemnată a avut-o A.Despre sentimentul tragic al vie ii. Printre aceştia putem aminti pe M. alta creştină .Fiin a şi neantul. . a haosului. 1927). Lucian Blaga.Romancierii şi poe ii au proclamat falimentul ra iunii logice în favoarea „ra iunii vitale”. . Camil Petrescu (autenticitatea. Gidianismul afirma că sensul artei este cunoaşterea. a fervoarei vitaliste.Miguel de Unamuno (Del sentimento tragico de la vida . psihologică şi culturală. Trăsături caracteristice . să cunoască intense şi profunde trăiri.- Existen ialismul cunoaşte două tendin e: una atee . De aici. 1927).Demiterea ra iunii în favoarea ira ionalismului şi nihilismului axiologic. descrise analitic. logică şi obiectivă şi abordează existen a umană în realitatea ei concretă. Jaspers (Philosophie . artistul trebuie să trăiască personal.Obsesia experien elor tragice ale vie ii. Emil Cioran. prin urmare. 162 . prin mijlocirea experien ei imediate. a anxietă ii şi a disperării.Prăbuşirea valorilor şi idealurilor tradi ionale şi proclamarea nonsensului. .Existen ialismul refuză gândirea abstractă. Jean-Paul Sartre (L’Etre et le Néant . Anton Holban. K. 1942). 1933) Gabriel Marcel (Journal métaphysique . . .Filozofie. să traverseze experien e de via ă.stări simptomatice ale unei societă i aflate în criză existen ială. Marin Sorescu ş. Gide. M.Martin Heidegger (Sein und Zeit .Fiin ă şi timp. semnifica ia documentară). socială. admiratorii şi teoreticienii „trăirii” au fost numi i la noi „trăirişti”. . a adevărului particular al experien ei umane. Vasile Pârvan. Sebastian.

. existen ialismul francez pătrunde în literatură. alegând liber. existen ialismul este o veche formă de cunoaştere metafizică. .Filosofia existen ialistă a libertă ii în elese ca o crea ie a valorilor culminează în individualism.Literatura absurdului aprofundează conceptul contingen ei.curent literar . existen ialismul interferează literatura. necesitatea angajării în acte prin care omul. neputin a cunoaşterii şi a comunicării. M. absurdul unei existen e de neîn eles. Defini ie Existen ialismul este un curent filosofic care alege existen a ca centru al reflec iei. condamnarea la singurătate. ca gândire empirică şi descriptivă a condi iei umane. .Teza principală a existen ialismului este aceea că existen a precede esen a. .Existen ialismul literar cultivă teme precum: alienarea omului prin trăiri care-l înstrăinează atât de univers. prin actele sale. . transformându-se într-un curent literar. Sorescu: Iona).Nevoia conştiin ei umane de speran ă (Camus: La Peste . omul fiind ceea ce se face el însuşi să fie. În a doua jumătate a secolului XX.Concilierea filosofiei deznădejdii cu tentativa literară de a zugrăvi o existen ă care trebuie îndurată. sentimentul contractului cu neantul şi al disperării ira ionale. dând naştere unui curent literar. 163 . într-o lume în care ceilal i nu pot fi decât străini. al neantului. devine responsabil de propria sa existen ă.Existen ialismul . . al angoasei.După 1940. cât şi de propria sa fiin ă.Ciuma.

. poate ine mai mult. pescar PESCARUL I fără vârstă. o movilă de pietroaie. . Eu și cu nările astea ale mele. (Respiră. ceva nisipos. că. să nu-mi spui asta.. La început. figuran i PESCARUL II Ca orice om foarte singur. Barba fâlfâie afară.) Acum încep să înfrăgezească şi ele. (Vesel..) . vezi barba schivnicilor de pe fresce. În fa ă.) Marea! .) Ia respiră tu acum. TABLOUL IV O gură de grotă. cu cealaltă. în larg. murdar de alge. . îşi pune întrebări şi-şi răspunde.) Da. case. Iona încă nu se vede.(Se arată şi lona.) . Caracterul acesta „pliant” al individului trebuie jucat cu suple e. scoici.Opere reprezentative – texte i comentarii IONA.) Să nu-mi spui că şi cel dinăuntru a fost aer. . . (Luându-şi mâinile de lă ochi. te iau la palme. (Mai respiră o dată adânc. în dreapta. Straşnic năvod mai am. ultimele două tablouri pot fi interpretate de alt actor. ferindu-se de lumină. lemne. Se dedublează şi se „strânge” după cerin ele vie ii sale interioare şi trebuin ele scenice. Vreau să prind cu el acum soarele. Lungă şi ascu ită. neostentativ. Constatativ. .Numai eu ştiu ce-am respirat.fragmente Personaje IONA. la înfrăgezirea nărilor. La gura grotei răsare barba lui lona.) Marea.) Aer adevărat.(Cu emo ie.) Şi să-1 pun la sărat.. . Ceva ca o plajă. spărtura ultimului peşte spintecat de Iona.Şi tu! Leneşo! (Acelaşi joc.Aerul! (Respiră adânc. se comportă tot timpul ca şi când în scenă ar fi două personaje. îşi pune mâinile la ochi. scena e pustie.(Dăndu-şi un bobârnac peste nas. Linişte.Nu. ăsta e aer. cum ştiai să respiri la tinere e. . (Râzând. Iona vorbeşte tare cu sine însuşi. .Doar atât! Soarele. Dacă rolul va părea prea greu.) Aici.(Dilatându-şi nara stângă. 164 .

. . apoi într-o dungă. .) S-o fi evaporat.Nu mai zic.) Dar unde e.. un an. . .în curând.) Cum pierd timpul cu fleacuri! .. .) . .(Speriat. apoi întrun fir de suflet. două. O fi trecut pe aici vreun potop de foc şi ne-a luat marea pe tălpi.) A făcut şi el un bine. .(Indemnându-se. apoi pe spate.Dacă sunt tocmai în mijlocul mării? -O să înot pe burtă o zi.(Se dă jos. apoi într-un geamăt. ca o nebunie.) . . Acum lona începe să se dezmeticească.Mi s-a prostit vederea. Cine ştie singur dacă aş fi reuşit. marea? .) O plajă? . începe să se plimbe.. .. . .. ..Ar trebui să fiu fericit. (Pauză.) Nu trebuie să ne pierdem timpul cu fleacuri. Va lua apă şi. (Gest de adio. 165 .Săracul! . (Pauză.Şi pu ină briză.(Aproape plat. apoi într-o răsuflare.Nu se vede strop de apă.Peste tot e bine.Nu mai zice „săracul”.Lasă.Poate e mai bine aşa.Lasă. .. .(Gest către peştele din care a ieşit. .Pu in ozon pe liniile norocului. până obosesc bine. că ştiu eu ce fac.Nu.Sclipea nisipul şi eu credeam că sunt nasturii valurilor.) La treabă! . că ştiu eu.E bine şi afară. . .(Dă să se arunce.Chiar sunt. Ti-am mai spus. resfirându-şi degetele.Aici e foarte bine. apoi într-un fir de păr..) Vreau să respir un pic şi cu podul palmei. Toată scena până aici trebuie jucată exaltat.(Întinde mâna dreaptă înainte. Apoi într-un deget. Ies eu la un liman. hoitul acesta se va scufunda.

Unde-or fi? .) Şi voi?! Grozav! Pe unde-a i ieşit? -V-a i luat bârnele.(în elegând.Cam pustiu pe aici.) Ce vezi? .Asa e. aşa e. . . oameni buni! (Nimic. (Intră Pescarul I şi Pescarul II. Or mai fi şi pe la noi lemne. .. cine ştie când -(Zâmbind.Şi a lor. Parcă sărutasem o mână în plus.) -(Suspicios. să le dăm bună ziua. .Taci! . decât un gust de carne.O să mă bucur pentru clipele astea. că fericirea nu vine niciodată atunci când trebuie. . Şi cu toate trebuie să fim aten i.Ce e orizontul ăla? 166 .Abia după vreo două zile m-a apucat o fericire.Mă miram eu de ce nu sunt fericit. . Aşa.) îngrozitor! .asta a fost demult n-am sim it nimic.(Râzând.N-am zis-o cu răutate. fiorul.) Când am sărutat prima fată . . .) S-o fi îngustat lumea până într-atâta? E prea mică lumea. . . atât de importante.copaci. . întâlnim la fiecare pas numai umbre . . . mai târziu.N-am putut sesiza deosebirea.) -(Strigă. .Da.Aşa şi acum. . si a peştilor.Aşa se întâmplă.Ce să-i faci. Totuşi.(Se suie pe movila de pietre.. la fiecare pas. cum au dormit.) Hei. . cei doi pescari ies.) Sau a i vrut să-i face i(semn: „lui”) pagubă? (Scena începe să se clatine.Să-ntreb pe cineva.La pescuit.. Or fi început să se ruineze casele voastre. burta cere.La urmă. cu bârnele respective în spinare).Încotro o veni casa mea? .) Hei.Orizontul. din senin.Poate. . să le-ntrebăm ce mai fac. gângănii. mi-am dat seama că din cauza sărutului ăla.Simt numai că am pus piciorul pe uscat şi că mă duc acasă. păsări. (Strigă. . -(Vesel. nu trebuie să vă omorâ i cărându-le tocmai de pe ărmul celălalt. oameni buni. .

Ca nişte geamuri puse unul lângă altul.Iar el e aici. în aureola lui de foc. şi mortul va învia.dar o dată ajuns aici. şi nici nu mai are glas să urle până la ei: „Oameni buni. impersonal. nici nu s-a gândit c-o să se poticnească tocmai la înviere! -Şi lumea-1 aşteaptă sus. -Dar vrem să-1 vedem întâi pe el. . pe malul mării. până şi moartea . 167 . cheamă toate şiretlicurile min ii şi ale minunii.Precis. Pauză..Nimic.Şi după burta aia ce vine? . De atâtea ori a sărit prin cerc.. numai atâta vrem: un exemplu de înviere. pe la casele noastre. si via a.Ia mai uită-te o dată.) . în mormânt.) Un pescar sărac. Si se va înăl a la cer. omeneşte.(Cu glas stins. .Ce-ai văzut? ..Nimic.Alt orizont. Apoi ne vom duce linişti i pe la casele noastre. . Si cum stătea el aşa. nenorocitul n-a mai reuşit să spintece burta imensă. la circ. Dar cade în mijlocul flăcărilor.Ce-ai văzut? .. .) O burtă de peşte. învierea se amână!” .Ce e orizontul acela? .. la capătul puterilor. deodată se cască apa şi un chit uriaş.Şi de ce tocmai el? . dându-ne şi nouă un exemplu luminos. şi venirea pe pământ. în mormânt. trăgea şi el cu năvodul la peşti foarte mici. (Rejoacă scena. Se dă cu capul de toti pere ii. decât un şir nesfârşit de bur i. -Toti cred în el.. oamenii. apoi îşi acoperă ochii cu palmele. îşi face vânt în dumnezeire ca leul. (lona priveşte. „Acuşacuş or să înflorească lespezile mormântului ca petalele unui nufăr.. să murim bine. I-au ieşit toate minunile. după atâta aşteptare a omenirii.Dar cine anume era omul acela? Ce gândea? . unii sunt aproape distra i de atâta credin ă.O burtă de peşte uriaş. . .” -Că noi. nu mai poate învia.Închis între toate aceste geamuri! -Sunt ca un Dumnezeu care nu mai poate învia. cum e şi firesc.) .(Îngrozit.Pute i să-mi spune i? -Nimeni nu suflă nici un cuvânt. .

Şi altul. de când! .(Iluminat. o dată ce te-ai născut. (Pauză.(Făcându-şi curaj. am văzut ce bine i l-ai ghicit.Lumea există hăt.Încearcă să. . . -(Meditativ.) Un astfel de loc trebuie totuşi să existe.) Ionaaa! 168 . stă aşa câteva clipe. prorocule! încearcă să.i prezici trecutul.Când au avut timp să se aşeze atâtea straturi? . Trăim şi noi cum putem înăuntru. <să ştii unde te opreşti. -(Meditativ. Apoi să vină altul..) Nu-mi mai aduc aminte nici o Iimbă-n vânt. cu tălpile lui arse de noapte.) Dar eu. pe care am trăit-o eu? Cum mă numeam eu? (Pauză). Aşa e. Vezi.) Afară. Să vedem dac-o nimereşti măcar cu ăsta.(Iluminat deodată. dă din cap că nu poate. trebuie să punem semne la fiecare pas..). Poate nu prea mare.(Ironic) E o proorocire? Ce prooroc ai mai fost şi tu! Viitorul.. (îşi acoperă cu mâinile fa a. .(Strigând. şi se tot rostogolea numai într-o singură parte.i aminteşti totul. Nici nu-mi dădeam seama că totul pluteşte. Doamne. Să nu te rătăceşti înainte. Pentru o clipă.. formată de ani. bărbatul cel încruntat şi femeia cea harnică. pe care-i vedeam des prin casa noastră şi care la început parcă nu erau aşa bătrâni? Cum se numea clădirea aceea în care am învă at eu? Cum se numeau lucrurile pe care le-am învă at? Ce nume purta povestea aia cu patru picioare pe care mâncam şi beam şi pe care am jucat de vreo câteva ori? în fiecare zi vedeam pe cer ceva rotund. Mă opream acolo şi trăiam în continuare.i întipări tălpile în el. Dar aşa.i aminteşti măcar ceva! (Acelaşi joc..) Ce cea ă! (îngrozit. Să nu tot mergi înainte. Ca toată lumea.) Iona. cum se numea? Cum se numea drăcia aceea frumoasă şi minunată şi nenorocită şi caraghioasă.. să încapi tot. câ i peşti unul într-altul. Toate lucrurile sunt peşti.Hm! Naiv ce sunt! Poate am trecut demult de locul unde eram lanceput. (Rectificând primul gând.) Cum se numeau bătrânii aceia buni care tot veneau pe la noi când eram mic? Dar ceilal i doi.) -(Cu mâna streaşină la ochi.. . trebuia să-1 însemn şi pe-ăsta.) Problema e dacă mai reuşeşti să ieşi din ceva. în caz de ceva.. .. Trebuie să fie pe undeva această palmă de loc.) E cea ă! . semăna cu o roată roşie. Ia încearcă acum să. măcar cât a.

Ce contează dacă ai sau nu noroc? E greu să fii singur. Poetul îşi men ine discursul metaforic şi în registru dramatic. aducând o notă de originalitate în acest domeniu. prin închiderea în burta unui chit.) Iona. Iona este manifestare pragmatică şi contemplativă în acelaşi timp realizând suprapunerea ipostazelor dintre pescar şi pescuit. alături de Paracliserul şi Matca din trilogia dramatică metaforică Setea de sare (1968). Rinocerii. în conştientizarea dramatică a limitei lui A FI. (Pauză. Tema Un dialog al omului cu propria conştiin ă pe tema limitelor existen iale. dacă stau să mă gândesc. Nivelul mitic: • Iona. Iona? (îşi spintecă burta. statuând nevoia de atingere a absolutului.comentariu literar Specificul operei.(Scoate cu itul. pendulează mereu între ontologic şi gnoseologic. Nivelurile textului: 1.Şi acum. tema labirintică a destindai din care nu po i ieşi.Mi-am adus aminte: Iona. favorizată de atâtea teme. el a greşit-o. se înglobează. tot eu am avut dreptate. sinonimă unei alte naşteri. De data asta. Pescar . Piesa.) . Am pornit-o bine. intervievat despre semnifica ia piesei). toate. Eu sunt Iona. te iau cu mine. Totul e invers. nemaipomenit de singur”.(Strigă. ”Iona”. Plec din nou. Ionaaa! E invers. Victimele datoriei). tema crea iei. Trebuia s-o ia în partea cealaltă. . cântarea identită ii prin dedublare şi raportare. . Dar drumul. personaj biblic pedepsit de Dumnezeu pentru nesupunere. ca salvare din efemeritate.) Răzbim noi cumva la lumină.. aşa cum făcuse şi Eugen Ionescu în Fran a (Scaunele. meditează asupra atitudinii sale şi revenit la condi ia ini ială e un credincios supus. Dar nu mă las. spune Sorescu.) Gata.căutător de esen e. piesa Iona face parte. 169 . Tema singurătă ii omului speriat de limită (“Ştiu numai că am vrut să scriu ceva despre un om singur.

bur ile succesive sunt încăperi iluzorii lipsite de capăt. măcar la soroace mai mari. parcă spre a sugera timpul ridicării pe verticală. c-am auzit numai partea asta. . dar ai unde să. de ce-oi mai fi pierdut vremea cu ea? De ce oamenii îşi pierd timpul cu lucruri care nu le folosesc după moarte?” e) povestea cotropeşte identitatea: “Cum se numea povestea aceea. Vorbesc. care ne înva ă că po i fi înghi it de un peşte. nu?” “To i trebuie să trăim. “Povestea ce zice.Asta puteam să nici n-o mai învă .Nu ştiu. auzi? Nu te mai ine după mine.Aş vrea să treacă Dumnezeu pe aici”. Iona sunt eu. “Tare .... Ce mare bogată avem! “De-aici fiecare om trebuie să-şi vadă de trebuşoara lui. Iona!. Şi să tacă.i pierzi min ile. “Cum mă numeam eu?” 2..” d) valoarea povestirii / literaturii e dată doar de func ia ei ini iatică: “Povestea ce zice? ce ne înva ă? ..” “(Cu obidă) I-a pus şi la treabă.” Pentru că există anumite condi ii. (Strigă) Ionaaa! . ?”... din moment ce erau cu bârnele alea-n spinare .” 3. Nivelul istoric/politic: “Până ies eu.” “Greu se mai câştigă o bucată de pâine . în amintirea mea.. (Aşteaptă) .Nimic.curios aş fi să ştiu dac-a mai ieşit omul din chit”. în trepte. • Mitul întoarcerii la origini: “Şi-am lăsat vorbă.. “(aflarea identită ii) c) nevoia rostirii: “ ... (Aşteaptă).• Mitul Labirintului .. a-ntâia.Fac ce vreau.” “Păi.(Strigă) Să nu te prind pe aici. Receptarea Eului ca pe Celălalt: “Numai că eu trebuie să strig. O aflam aici.. dar ecoul? b) strigarea numelui: făcută gradat. na . “E chiar o nimica toată. universul întreg să fie dat lumii de pomană”.De fapt. ce ne înva ă?”.. • Mitul întemeierii prin cuvânt: a) ecoul: “Pustietatea măcar ar trebui să-mi răspundă: ecoul .)” “Trebuie să trăiască şi el.” 170 . a luării la cunoştin ă de sine: “Io .. “E strâmt aici.. Nu e prea greu”.” “Să privească în cercul său. “Ce pustietate! .. (băgând de seamă că n-are ecou) Ei.. Nivelul social: “Atunci de ce-i mai mănâncă dacă n-are condi ii? (. Să-l chem pe lona. poate se mai limpezesc lucrurile”.

Nivelul poetic: “Mai bine m-aş face pescar de nori.. Te pui cu nevoile?” ”Apa asta e plină de nade.. dar peste câteva clipe observăm mira i că ni s-a terminat apa”. omeneşte.” “Ar trebui pus un grătar la intrare în orice suflet ” “De ce trebuie să se culce to i oamenii la sfârşitul vie ii? ” “Sunt ca un Dumnezeu care nu mai poate învia” ”Problema e dacă mai reuşeşti să ieşi din ceva. înotăm printre ele . Nivelul estetic / parodic: ”Apă mică. pe la casele noastre. tot felul de nade frumos colorate. să murim bine. trebuie să punem semne la fiecare pas..” 4. ceva frumos. ”Că noi oamenii.” 171 .“Trăim şi noi cum putem înăuntru” “Plevuşca săraca.) Dar aşa. .. Apoi ne vom duce linişti i pe la casele noastre. Nevoile de hrană mereu crescânde. Marea e-n năruire. o speran ă. numai atâta vrem: un exemplu de înviere. Ea duce greul .” “Un astfel de loc trebuie totuşi să existe (.” “Nu există nici un val fix.” “Începe să fie târziu în mine. învierea se amână!” 6. Nivelul filozofic: “Ne scapă mereu câte ceva în via ă... Apoi să vină altul cu tălpile lui arse de noapte. în sfârşit. în mormânt. la capătul puterilor şi nici nu mai are glas să urle până la ei: “Oameni buni. măcar cât a. bineîn eles pe cea mai mare.. Ne punem în gând o fericire.” “Iar el e aici. Ce să-i faci.i întipări tălpile în el.. burta cere. Noi peştii.. Trebuie să sting cu o pleoapă toate lucrurile. ”. Visul nostru de aur e sa înghi im una..” 5.. o dată ce te-ai născut”. Uite s-a făcut întuneric în mâna dreaptă şi-n salcâmul din fa a casei.. să ştii unde te opreşti. Pentru o clipă. şi de aceea trebuie să ne naştem mereu.” “O fi trecut pe aici vreun potop de foc şi ne-a luat marea pe tălpi!” Simbolistica peştelui a) biblic: simbolul creştinismului şi a identificării celor credincioşi între ei.. b) la nivel zero: mijloc de existen ă: “Unde-or fi? La pescuit..

. Mică pauză / Sunt înghi it. Este Iona un visător ucis de propriul vis.” f) nivelul patru: popas de medita ie înainte de vărsare în marea timpului.” d) nivelul doi: peştele din acvariu materializează voca ia de artist şi nevoia de a-şi delimita spa iul propriu fa ă de mare.. asupra ideii de predestinare. în felul acesta. accentuând tensiunea dramatică. Teama de rostire e alimentată şi de frica necuprinderii adevărului absolut. forma desăvârşită a rostirii (care e o crea ie a aşteptării).creatoare a dezamăgirii. Prilej de medita ie asupra limitei vie ii umane. stăpân pe moartea sa? Este el cugetătorul aflat la margine de Lume. el dă măsura dorin ei de a recrea universul la dimensiuni umane. Eliberarea de limită şi de înrobire exterioară se face prin sublimarea tăcerii (iar tăcerea în plan existen ial este nonexisten ă). 172 .c) nivelul întâi: peştele este visul oricărui om... din pescuit. Asumarea zidirii cu sine transformă piesa într-o experien ă cognitiv . înghi it de viu de .. (Realizând întreaga situa ie). pescarul devine cel capabil să viseze: “Sunt pescar şi trebuie să se găsească oricând un peşte şi-n casa mea. peştele . scop şi limită ce trebuie depăşită. interoga ie. Asta era. de răzvrătire împotriva finitudinii prin crea ie (concretizată atât în plasarea bărcii în mare. Peştele. râs sunt mărci ale căii de autodefinire prin raportare la ceilal i şi detaşare. înotăm printre nade”. Filonul de triplă sorginte: lirică. propunând partea a Il-a a poveştii cu biblicul Iona. Formele de manifestare: strigăt. Peştele. şi. anun ându-se pe rând. pescar de oameni. (ezită) . de mort? Din moment ce-mi dau seama... dramatică şi tragică se îmbogă eşte semantic în ipostaza claustrării lui Iona în burta peştelui. simbolistica ferestrei. determinând transcenderea pescarului Iona în postură de peşte: “Noi. sau Ziditorul unui mesaj existen ial printr-un perpetuu nascendi. Se poate identifica o similitudine între mul imea bur ilor de peşte şi a naşterilor succesive. Tăcerea e starea paradisiacă a Logosului. Un peşte con inut de un altul devine. Necuvântarea identifică un nex semantic nenumit. (mai mult nu poate să articuleze. peştii. e) nivelul trei: peştele devine. din această perspectivă. Tot? (Se cercetează) Tot. sau Demiurgul născut după propria-i dorin ă.. cât şi a unghiei) şi re-naştere.

Tocmai îşi scosese oglinjoara Şi se ruja pe buze. Sim indu-şi degetele frumos fulgerate De nişte sâni tari şi coapse dulci Ca de contururi de note muzicale. Şi tot aşa.a oftat Adam Şi-a mai creat încă una. smirnă şi tămâie. 1-a sictirit dumnezeieşte. Adam scotea la lumină o nouă cadână Din haremul lui intercostal. 173 . Sau pleca la pia ă după aur. Încât chiar în clipa aceea Şi-a pipăit coasta imediat următoare. de câte ori Eva oficială Se întorcea cu spatele.Lecturi suplimentare Adam Cu toate că se afla în rai. „Asta e via a!” . Adam se plimba pe alei preocupat şi trist Pentru că nu ştia ce-i mai lipseşte. O nouă Eva răsărise în fa a lui. Şi primului om atât de mult i-a plăcut această minune. Dumnezeu a observat Această crea ie deşăn ată a lui Adam L-a chemat la el. Şi l-a izgonit din rai Pentru suprarealism. Atunci Dumnezeu a confec ionat-o pe Eva Dintr-o coastă a lui Adam.

Mi se trimite şi Scara la cer . Şi nu citeşti decât ce scapă în afara liniilor lui De lemn. folosit şi în matematică.Suflete.am slăbit îngrozitor de mult. Cuvintele se umflă 174 . Sunt doar fantoma celui ce am fost. . Îl aşezi frumos Pe prima pagină. Exact deasupra patului meu. Cu el po i citi cu succes O mul ime de opere. Împu inate. Mă gândesc că trupul meu Este totuşi prea greu Pentru scara asta delicată. Devine tot mai mult Un instrument literar.Scară la cer Un fir de păianjen Atârnă de tavan. ia-o tu înainte Pâş! Pâş!” Echerul Echerul. În fiecare zi observ Cum se lasă tot mai jos. Mi se aruncă de sus! Deşi.zic.

Pune i la capul patului un echer Pentru visele voastre de aur. 175 . Asculta i vorbele cu echerul. Sunetele. O jumătate de verb Te face să urli De ac iunea tuturor romanelor Din viitorul deceniu. Sugând şi sensul celor ascunse. imaginile. Apoi echerul se poate extinde Şi în via a de toate zilele. seara. sufletele Sunt exagerat de mari. Şi de asemenea. Plivi i spectacolele cu echerul. înainte de culcare.Ca nişte broaşte. Nu vă aventura i Într-o dragoste adevărată Fără un echer la butonieră.

Partea a III-a Limbă și comunicare 176 .

colocvială. În cele ce urmează.modelează” vorbirea în func ie de obiectul comunicării (ce tip de informa ie este vehiculată: oficială.socio-cultural.externi (sau extralingvistici) . publică. artistică) şi de situa ie (oficială. ocupa ia.inten ia emi ătorului. . îşi . starea de spirit etc.particularită ile receptorului (unul singur sau mai mul i. care constă într-o mul ime de împrejurări capabile să producă modificări ale mesajelor. . Principalii factori extralingvistici sunt de ordin: -geografic (care determină deosebirile dialectale). nivelul de pregătire etc). Luate în ansamblu. intimă etc).. .ELEMENTE DE STIL Consecin ele contextului social-cultural asupra exprimării Con inutul diferitelor mesaje este influen at de o serie întreagă de factori.rela ia dintre emi ător şi receptor (oficială sau neoficială: publică sau intimă etc). ocupa ia. . ştiin ifică. . ne vom ocupa doar de factorul social cultural. . toate aceste circumstan e alcătuiesc contextul social-cultural în care are loc procesul comunicării. publicistică. „Oricine îşi dă seama uşor că.domeniul sau sfera comunicării.particularită ile emi ătorului (vârsta. 177 .domeniul de activitate al emi ătorului: . exprimarea. .psihologic. cum ar fi: . fără să se supravegheze. care ar putea fi grupa i în două mari categorii: .interni (sau de natură lingvistică propriu-zisă) ac ionează sub care forma regulilor gramaticale: . nivelul de cultură.care ac ionează sub forma unor modificări sau restric ii aplicate mesajului. Fiecare dintre factorii respectivi influen ează. determinând apari ia unor mesaje cu particularită i speciale de con inut şi expresie. -etnic. concretizate prin mijloace lingvistice specifice. într-un fel sau altul.sociologic.).

unei singure persoane de a folosi limba.Stil. termenul de stil derivă din gr. 16). topice şi fonetice caracteristice modului de exprimare orală sau scrisă . în accep ia care i se dă astăzi. se disting trăsături particulare. povestind. Când reproducem întocmai cuvintele celor care vorbesc folosim vorbirea directă. De aici rezultă că limba îndeplineşte func ii de comunicare diferite. stilul reprezintă totalitatea particularită ilor lexicale. presă. literatură etc). 178 . ca fiind modul propriu unui individ. Dacă stilurile func ionale reprezintă variante colective ale limbii (ale mesajelor). „Într-un şir de mesaje formulate de acelaşi vorbitor în împrejurări diferite. trebuie spus aici că există şi variante individuale în utilizarea limbii. 1983.Iulian Ghi ă. (M. sistem care poartă numele de stiluri func ionale sau limbaje specializate. p. care nu se întâlnesc în mesajele altor vorbitori”. Stil individul. Stilul individual ar putea fi definit. mai îngrijit şi mai sugestiv ideile şi sentimentele. Stilul func ional reprezintă. Andrei . de a-şi exprima cât mai personal. morfologice. creând sisteme lingvistice specifice unui anumit nivel cultural sau domeniu de activitate. condi ionate social. cele spuse de al ii folosim vorbirea indirectă. sau folosit într-un anumit domeniu de activitate (ştiin ă. lat. Stil direct. Limba română. ceea ce face să se vorbească despre stil individual. Stil indirect. sintactice. deci. Când redăm. „stylus” = be işorul cu care se scria pe tăbli ele de ceară (de unde şi cuvântul „stilou”). Etimologic. Stil func ional. că există limbaje diferite. „stylos”. un mod de a folosi limba propriu unor grupuri de oameni care activează în acelaşi mediu. Aceste variante func ionale ale limbii se numesc stiluri func ionale. Stil indirect liber Modalită i de redare a vorbirii. Este locul să deschidem aici o paranteză pentru a aminti defini ia stilului. Aşadar. factorul social-cultural ac ionează asupra limbii. deci.a unui individ sau a unei categorii de vorbitori.

adică îndată după Sân-Petru. . adică nu mai depinde.. omi ând sau adăugând unele cuvinte. Oare de ce-l chemă generalul? Poate că reclama ia lui Pălăgieşu. când înapoi. îndată după ce activistul și agronomul se îndepărtau pe poarta lor. „a întreba”. să nu se scuture.. Vorbirea indirectă liberă conservă nuan ele intona ionale şi elementele lexicale şi gramaticale de tip afectiv. „a răspunde”. „a anun a”. Vorbirea indirectă liberă apare mai ales în monologurile interioare. de un verb de declara ie şi nu mai este introdusă printr-o conjunc ie. (M. fără modificări... dar modificând unele forme. prima este o modalitate de reproducere a vorbirii. „a zice”. fără astâmpăr. din punct de vedere sintactic. ca un cârd de păsări rătăcite.Trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă se face astfel: cuvintele rostite de fiecare vorbitor se introduc prin verbele „a spune”. dând mişcării sufleteşti a personajelor mai multă expresivitate: „Gândurile lui [ale lui Apostol Bologa] însă alergau când înainte. ce atâta grijă pe voi că se pierde acolo un dublu de grâu la 179 . 209) . deși cădeau și ei de acord că așa e. adică lasă să se scuture..I. afară de cea neutră (enun iativă) vorbire indirectă (stil indirect). care recurge uneori la vorbirea indirectă liberă. Ghi ă: Limba română. și completat în cele din urmă cu glas tare.. cum a rămas în poartă. vorbirea indirectă nu trebuie confundată cu monologul interior. fie conservând informa ia. iar în desfăşurarea nara iunii permite racursiuri care condensează dimensiunea temporală: „În acel an secerişul începu tot după legile agrotehnicii nescrise ale satului. dar tocmai acuma?.„Reproducerea spuselor cuiva se poate realiza în două feluri: fie transmi ând (consemnând în scris) integral.. Rebreanu: Pădurea spânzura ilor) . cu toate că după părerea specialiştilor de la raion grâul era deja copt şi trebuia secerat pu in verde. unde veniseră să-i prelucreze. p. Şi Ilona. Oamenii însă rămăseseră la ale lor.Uneori însă vorbirea indirectă este liberă.. cele enun ate .. Andrei . se cam scutură el. eliminând nuan ele intona ionale. limpede însă și fără cuvinte. “a mărturisi” etc.Totuşi. parcă şi-ar fi luat rămas bun pentru totdeauna... Și nu mai adăugau și restul gândirii.vorbire directă (stil direct). De ce şi-a luat rămas bun?” (L. al doilea este o modalitate de organizare şi expunere compozi ională.

cum ar fi cel cognitiv.Termenii sunt utiliza i în sensul lor propriu (denota iv) pentru a se evita eventualele confuzii. a) Stilul ştiin ific (sau tehnico-ştiin ific) este utilizat în domeniul ştiin ei şi tehnicii. .stiluri nonartistice. corectitudine. func ia expresivă a limbii. Stilistica func ională a limbii române. să relateze rezultatele ob inute prin investigarea diferitelor domenii ale realită ii sau să precizeze tehnologiile cu aplica ii variate în activitatea productivă. apelându-se la no iuni ştiin ifice şi ra ionamente riguroase. marcat prin expresivitate. fără să vizeze sensibilitatea sau imagina ia receptorului. în referate şi comunicări. cu prilejulunor colocvii. stilurile limbii se clasifică în: . 5. multe dintre ele de circula ie interna ională. 76) în func ie de distinc ia expresiv . în articole şi studii cu caracter ştiin ific. precizie. Mănâncă și păsările cerului. „Expresivitatea spontană este manifestarea verbală a emo iei corespunzătoare. 180 . să trăiască și ele.Lucrările în care este utilizat au drept scop şi transmită informa ii asupra unor fenomene. informa ional. Principalele stiluri func ionale În procesul de comunicare apare. caracterizate prin orientarea spre al i factori ai comunicării. din domeniul ştiin ei şi tehnicii. 1973. caracterizat prin orientarea spre mesaj.cinci pogoane. procese etc. în prelegeri şi expuneri. seminarii şi dezbateri ştiin ifice sau în tratate de specialitate.stil artistic.Specificul activită ii pe care o exprimă reclamă o serie de calită i. concep ii. . în manualele şcolare etc Caracteristicile definitorii ale stilului ştiin ific sunt: . Morome ii).nonexpresiv. sobrietate. idei. precum: claritate. p. obiectivitate.Vocabularul cuprinde numeroase neologisme. ca reac ie la contextul sociocultural. în timp ce expresivitatea deliberată este manifestarea verbală a emo iei contemplative". obiecte. numai voi vre i să trăi i?”(Marin Preda. . . să formuleze şi să dezvolte teorii. (Ion Coteanu.Procesul comunicării se realizează direct. . ele nu trebuie să mănânce.

articole. memoriu. . certificat. Principalele caracteristici ale stilului oficial-administrativ sunt: . adeverin ă.Expresivitatea este zero.documente cu caracter administrativ (care reglementează rela iile dintre diferite institu ii sau dintre institu ii şi cetă eni): dare de seamă. Întâlnim şi aici o mare diversitate de specii. ordine de subsemnatul. expresivitatea este zero. Altfel spus. referat. comentarii. .de încărcătura afectivă.administrativ îndeplineşte func ia de comunicare în sfera rela iilor oficiale. adresă.Caracterul stereotip al limbajului: inten ia de a tipiza comunicarea. cerere. autobiografie. Accesibilitate. întrucât documentele oficiale nu permit decât o singură interpretare. dosar. termenii sunt utiliza i în sensul propriu.Utilizarea unor clişee lingvistice. sesiune etc). uneori recurgându-se la ordonarea pe articole. în formele de comunicare referitoare la activitatea unor institu ii sau la rela iile administrative. lege. c) Stilul publicistic este limbajul specializat al presei(ziare. fizică.-Frecven a unor termeni proprii fiecărei discipline (matematică. foiletoane. cuvântări etc. chimie.Utilizarea unei terminologii specifice (adeverin ă. juridice etc. rapoarte. a unor formule fixe de tipul: ”Vă facem cunoscut că”. ştiin a literaturii etc). remarcăm topica normală. memoriu de activitate etc. certificat. interviuri.Sistematizarea perfectă a materialului.În domeniul sintaxei. ere. litigiu. . b) Stilul oficial . „Se adevereşte prin prezenta că”.Lipsa reliefului stilistic. claritate şi precizie.Absen a mijloacelor de expresie figurată. proces-verbal.acte cu caracter normativ (care reglementează rela iile dintre institu iile statului şi cetă eni): legi. cursivitatea. hotărâri. ştiri.a. puncte şi paragrafe şi la repetarea unor formule. reportaje şi 181 . politice. . . pe care le-am putea grupa astfel : . documente oficiale. pamflete. .Pentru evitarea echivocului.Comunicarea este lipsita. . repeti iile datorate sinonimiei perfecte. cronici. decrete. el este stilul caracteristic speciilor jurnalistice: note. decizie. . . mese rotunde. fiind utilizat în acte normative. directive. paragraf. .. reviste) şi al emisiunilor de radio şi de televiziune. „Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal” s.

ci asupra mijloacelor (artistice) prin care este transmisă informa ia: scopul scrierilor respective este mai ales acela de a delecta. . . ele adresându-se cu prioritate afectivită ii. întrucât foloseşte termeni arhaici. .sfera limbii literare. liric şi dramatic.Mare diversitate lexicală (vocabular bogat şi variat) întrucât abordează probleme din sfere diverse ale vie ii: social-politică.Se adresează atât intelectului. de a produce emo ii de natură estetică. d) Stilul artistic (beletristic) apar ine literaturii beletristice (poezie. literară. . tehnică. .Termeni utiliza i atât în sens propriu.Larga utilizare a cuvintelor cu sens figurat.Utilizarea unor procedee artistice şi figuri de stil. . .Utilizarea de figuri de stil şi procedee artistice.Larga varietate în domeniul sintaxei. stilul publicistic apropiindu-se tot mai mult de stilul artistic.Mare deschidere spre cele mai diverse categorii lexicale. regionali. Stilul artistic se opune tuturor celorlalte stiluri. depăşind sub acest aspect . precum şi elemente de jargon şi de argou.Expresivitatea este medie (din acest punct de vedere. întrucât îmbină exprimarea ra ională şi voli ională cu cea emo ională. Dintre trăsăturile caracteristice ale stilului artistic. sportivă. mai ales prin unele specii ca reportajul. neologici. De aici derivă şi caracteristicile definitorii ale stilului respectiv: . conturează imagini plastice în conştiin a cititorilor. deoarece în cazul său accentul nu mai cade pe con inutul informa iei. Scopul principal al tuturor acestora este de a informa la timp şi exact masele largi de cititori şi ascultători asupra unor evenimente sau situa ii dintre cele mai diverse. cât şi afectivită ii. . . teatru). foiletonul. ca şi acelora care.Expresivitatea este maximă. întrucât se adresează marelui public. eterogen ca pregătire intelectuală. cât şi în cel figurat. . reprezentând forma de expresie a operelor literare.Frecven a neologismelor. 182 . . proză. pamfletul).Accesibilitatea este obligatorie. re inem: . Speciile în care poate fi întâlnit sunt absolut toate speciile celor trei principale genuri literare: epic. ştiin ifică.altele.Este cel mai complex dintre stilurile func ionale. prin muzicalitate şi for ă sugestivă.

în concluzie. criterii. comunicarea poate fi corectă sau greşită. de sistemul fonetic (sistemul vocalic. El este numit. diasistemul reprezintă totalitatea sistemelor specifice unei limbi sau. fireşte . adică particularită ile specifice emi ătorului respectiv. Un astfel de sistem este un ansamblu de elemente lingvistice (unită i. Or.la care neam referit mai sus . astfel.) dependente între ele şi formând un tot organizat. b) Normele stilistic-func ionale (preponderen a trăsăturilor unuia sau altuia dintre stilurile func ionale determină apartenen a textului la unul dintre acestea). altfel spus. Toate aceste variante şi subvariante ale limbii . reguli etc.impropriu. de sistemul gramatical (morfologic. sau ierarhia stilistică a limbii). se încadrează şi ele într-un sistem. sintactic etc). sistemul consonatic) al limbii. 5.diasistemul limbii. în măsura în care ele sunt cunoscute şi respectate. pentru a face posibilă receptarea mesajului. de sistemul lexical etc. categorii. aşadar. însă. uneori . c) Normele interne. Sistemul stilistic este. sistemul lingvistic general. Se poate vorbi. capabile să contureze stilul său individual. Normele comunicării Toate mesajele sunt formulate după anumite reguli sau norme. clase. care ar putea fi numit sistemul stilistic al limbii (sau structura stilistică. doar unul dintre elementele diasistemului. 183 . principii. Reprezentarea grafică a structurii stilistice a limbii române Este ştiut că faptele de lipbă pot fi încadrate în sisteme lingvistice.împreună cu caracteristicile lor. care trebuie cunoscute şi respectate de orice vorbitor (emi ător). ar fi de precizat că între diferitele stiluri func ionale nu pot fi trasate grani e rigide. în orice comunicare se disting trei feluri de norme: a) Normele generale ale limbii.

îmbunătă irea comunicării prin limbaj. Explicarea titlului.educarea capacită ii de receptare a unor mesaje apar inând unor stiluri individuale sau func ionale diferite. la cele de definitivat şi gradul II sau la concursurile de admitere în facultate se dau uneori subiecte prin care se solicită candida ilor efectuarea analizei stilistice a unui text beletristic (în versuri sau în proză). altfel spus.perfec ionarea deprinderilor de vorbire. Figuri de stil La examenele de bacalaureat. 6. .folosirea conştientă a limbajului. Informa ii privind opera studiată. conform algoritmului care urmează: 1. De regulă. .Cunoaşterea sistemului stilistic al limbii române ajută la: . . sursa de inspira ie. 184 .transmiterea unor cunoştin e bogate şi nuan ate. Genul şi specia cărora le apar ine. Unde şi când a fost publicată ini ial. Geneza operei. comentariul literar stilistic al unui astfel de text poate fi structurat conform planuluirobot sau. .

fenomen sau ale unei întâmplări pentru a impresiona pe cititor se numeşte hiperbolă”. ac iuni. idei etc). Enumera ia . pe baza unor însuşiri comune. Metafora . Antiteza . idei. poartă numele de compara ie”.„O înşiruire de mai mul i termeni de acelaşi fel. cuvânt sau a unui grup de cuvinte pentru a impune aten iei o imagine semnificativă.Exemple: „Nalt cât casa / Verde ca mătasa”. Eminescu: „Scrisoarea III”). o idee. cu scopul de a eviden ia anumite caracteristici ale primului termen.„Procedeul artistic constând în opozi ia dintre doi termeni (cuvinte. fenomene. folosită pentru a atrage aten ia asupra aspectelor descrise sau asupra faptelor înfă işate se numeşte enumera ie” Repeti ia „Folosirea succesivă a unui sunet. un sentiment. (M. .„Procedeul artistic prin care se înlocuieşte un termen obişnuit (propriu) prin unul neobişnuit. 185 . figurat (impropriu). pe baza unor asemănări (între cei doi termeni) se numeşte metaforă”. personalită i) cu scopul de a reliefa unul din termeni prin celălalt se numeşte antiteză”. Hiperbola . Exemplu: „Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare”.„Procedeul artistic prin care se exagerează inten ionat (mărind sau micşorând) însuşirile unei fiin e sau caracteristicile unui obiect.Compara ia . obiecte.„Procedeul prin care se alătură doi termeni (persoane. o ac iune sau un obiect se numeşte repeti ie”. „Ca un glob de aur luna strălucea” (Dimitrie Bolintineanu). situa ii.

Alegoria . arhaisme. „Un astfel de procedeu artistic. se numeşte alegorie”. raportul dintre ele. cuvinte polisemantice. Analiza stilistică 2. cu inten ia de a ob ine efecte poetice. . asonante. lucrurilor etc. Dialogul.„Figura de stil constând în înlăn uirea mai multor cuvinte sau expresii conform importan ei. termeni de argou sau de jargon. neologisme. Tehnica artistică a) Compozi ia (structura textului) . c) Tehnica utilizării simbolurilor . acte.sau clima) samdescrescândă (G. Nara iunea (procedee narative). b)Moduri de expunere utilizate. Inversiunea . asocieri sonore. expresii şi locu iuni). p. alte efecte sonore).Tema şi ideea operei: motive şi laitmotive. se numeşte inversiune”. atitudini s. metafore şi personificări care. („Dic ionar de termeni literari”.la nivel lexical (sinonime. 186 . exprimă. armonii imitative. idei. omonime. cicluri. cuvinte derivate.Elementele de arhitectură a compozi iei: păr i. cânturi.: alegoria moarte-nuntă din balada „Miori a”. prin care se schimbă ordinea obişnuită a cuvintelor într-o propozi ie. regionalisme. 195) 7.Exemple: „într-o sălbatică splendoare”. Tehnici de expresie: a) Fapte de limbă cu poten ial stilistic: . tablouri.la nivel fonetic (alitera ii. într-o formă figurată. „Plutea-ntr-acest imens senin”: „Ca-n horă dup-un vesel cânt”. 3. Descrierea (procedee descriptive). 1970. puterii de reprezentare sau expresivită ii lor. compuse. în progresie crescândă (G. onomatopei. Grada ia . Monologul interior. antonime. prin intermediul întâmplărilor. scene etc.a. strofe.„Procedeul artistic de folosire a unei suite de compara ii. Ex. împreună. refrene. descendentă sau anticlima). ascendentă până la un punct culminant . .

repeti ia compara ia. El a mai spus ca va încuraja învă ământul particular dacă acesta se va dovedi de calitate. dar va controla modalitatea în care au fost numi i unii inspectori.) 2.. C.) 187 . personificarea. dactilic. a declarat Virgil Petrescu în cadrul audierilor. ritm (trohaic. alegoria.) 4. amfibrahic etc). tipul de structură a frazei: liniară. . (30 p. originalitate. Explica i ce este stilul oficial-administrativ. metafora. b) Expresivitatea limbajului: rolul figurilor de stil: epitetul. grada ia (mai ales în cazul operelor în versuri). a mai precizat Virgil Petrescu”. Importan a operei: raportul operă-realitate. cu prioritate. antiteza. 1 1. Enumera i factorii care influen ează comunicarea. frecven a verbelor de mişcare etc. simetrică). Sentimente şi atitudini exprimate. mărirea salariilor celor ce lucrează în învă ământ şi depăşirea pragului de 4% la bugetul alocat acestui domeniu în 1997 până la cel pu in 6%. topică. TESTE PENTRU AUTOEVALUARE Testul nr. adjective cu rol de epitet. 5) Concluzii finale.la nivelul ortografiei şi al punctua iei: rolul semnelor de punctua ie. iambic. 4) Con inu ii de idei şi sentimente. Sentimentul dominant. Ce este metafora? Exemplifica i. hiperbola. intercalări. Ideea principală şi idei secundare. mijloace de legătură. şi sintactice: raporturi de coordonare şi subordonare în propozi ie şi în frază. enumera ia. (25 p. (25 p. arborescentă. Preciza i stilul func ional utilizat în fragmentul de mai jos şi indica i trei dintre caracteristicile acestuia: „Strategia reformei educa ionale precizată de viitorul ministru cuprinde. c) Rolul elementelor de prozodie: versuri şi strofe. măsura (în cazul operelor în versuri). inversiunea.) 3.la nivel gramatical (contribu ia procedeelor morfologice: păr i de vorbire dominante. valoare stilistică şi epică (mesaj). semnifica ia contemporană a operei. Noul ministru nu va cederiza învă ământul. locul operei respective în ansamblul crea iei autorului şi în contextul literaturii române. (20 p. reveniri.

. indicând trei dintre elementele caracteristice acestuia: „Prin prezenta vă comunicăm că până la aprobarea Regulamentului de organizare şi func ionare a Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învă ământului Particular Preuniversitar.) Testul nr.) 2. Am înghe at sub ur uri de lumină” . Numi i trei dintre trăsăturile stilului beletristic. (15 p. Ministerul Învă ământului avizează favorabil existen a Grupului Şcolar „Grigore Tăbăcaru”. Ce se în elege prin stil individual? (20 p. (15 p.) 4. (40 p. (15 p. pe-o umbră de velur.) 3. având în vedere următoarele.) 4. Cu inima de-a pururea senină.” (25 p. Identifica i. în cuibar rotind de ape.) 2. trei figuri de stil: “Ele sar în bulgari fluizi peste prundul din răstoace. Exemplifica i cum se manifestă influen a contextului socialcultural asupra exprimării. (30 p. Eminescu. 5 1.Testul nr.) 3.) 2. Ce este rima? Ce tipuri de rimă cunoaşte i? Exemplifica i. 4 1. (20 p.) Testul nr. 3 1. în versurile care urmează.M. peste care luna zace” . Ce se în elege prin stil func ional? (25 p.T.. M-am născocit din apele de-azur. Ce este alegoria? Exemplifica i. Preciza i stilul func ional utilizat în fragmentul de mai jos.) 2. Numi i trei dintre trăsăturile stilului ştiin ific.) 3. Numi i trei dintre trăsăturile stilului publicistic. (30 p. Ce este ritmul? Dar piciorul metric? Exemplifica i.) 4. 2 1.) 188 . Ce este hiperbola? Exemplifica i. Formula i defini ia stilului. (25 p.) Testul nr. Arghezi (40 p. Arăta i cărui stil func ional apar ine textul de mai jos şi indica i trei dintre elementele prin care argumenta i apartenen a textului la stilul respectiv: „Cristal rotund. (30 p. (25 p.

Art. preciza i: a) stilul căruia apar ine. În textul care urmează.) 3. (15 p.) Testul nr.) 4. (15 p. (25 p.) 2.Preciza i ritmul. Tăbăcaru” este o asocia ie fără caracter politic. copacii negri Stau goi în parcul solitar Decor de doliu funerar. b) rima versurilor. scriu în rune o poveste căci ce este nu se spune” . (40 p.Preciza i cărui stil func ional apar ine textul care urmează şi indica i trei elemente prin care argumenta i apartenen a textului la stilul respectiv: „Art. despre slavă şi albine. Numi i trei dintre tipurile de compunere specifice stilului oficialadministrativ. Numi i trei dintre speciile stilului ştiin ific. 37 (1) din Constitu ia României şi ale Legii 21/1924 şi func ionează în conformitate cu prevederile Legii 84/199S şi ale altor acte normative în vigoare”. Copacii albi. copacii negri”.) Testul nr.) 189 . (15 p.L. 5 . Reprezenta i grafic sistemul stilistic al limbii române. 4 .) 3. Tăbăcaru” este înfiin ată în temeiul art. fa ă de partide şi grupări politice şi fa ă de oricare alte institu ii sau organiza ii. (30 p. Ce este compara ia? Exemplifica i. (40 p.. 6 1.3. Ce este ritmul trohaic? Exemplifica i.Asocia ia „Gr. Numi i trei dintre speciile stilului publicistic.) 4. Explica i ce este stilul beletristic (20 p. 7 1. Blaga (30 p. rima şi măsura următoarelor versuri: „Despre tine şi otravă.) 2. independentă fa ă de institu iile administrative ale statului.Asocia ia „Gr.. (15 p.) 4. c) figura de stil din primul şi ultimul vers: „Copacii albi.

Numi i cinci dintre speciile stilului beletristic. Exemplifica i.) 4.) Testul nr. Ce este ritmul iambic? Exemplifica i. b) trei dintre caracteristicile stilului respectiv. răsufletul ger. (20 p. Se cere să preciza i: a) stilul căruia apar ine. M. Şi vorba-i e tunet. Eminescu (35 p.) Testul nr 9 1. (20 p. de a fi aşezate la aceeaşi distan ă. de o parte si de alta fa ă de un punct (centrul de simetrie).Explica i ce se în elege prin măsura versurilor.) 3.) 2. (40 p.) 3. 10 1.) 2.) 2. (25 p. Ele trec cu lacrimi ude și suspină-n flori molatec. De câte feluri sunt factorii care influen ează comunicarea?(20 p.) 3. Iar barda-i din stânga ajunge la cer Şi vodă-i un munte”.) 4. (25 p. Care sunt normele comunicării? (30 p. Şi zalele-i zuruie crunte Gigantică poart-o cupolă pe frunte. (35 p. de o dreaptă (axă de simetrie) sau de un plan (plan de simetrie)”. c) trei figuri de stil. Se dă textul: “Sălbatecul vodă e-n zale şi-n fier. Când coboară-n dulce ropot din tăpșanul prăvălatec”.Testul nr.Arăta i cărui stil func ional apar ine textul de mai jos şi indica i trei dintre elementele prin care argumenta i apartenen a textului la stilul respectiv: „Simetria este proprietatea a două figuri sau a două puncte diferite apar inând aceleiaşi figuri. Explica i ce este stilul publicistic.) 190 . Identifica i figurile de stil din textul: „Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint Vezi izvoare zdrumicate peste pietre licurind. 8 1. (15 p. Ce este epitetul? Exemplifica i (20 p.Ce este antiteza? Exemplifica i.

sârbă. acquis-ul) sau care au finale grafice neobişnuite pentru cuvintele vechi ale limbii române (dandy-ul.Norme morfologice ARTICOLUL (Normele scrise cu aldine precum și exemplele scrise cu aldine indică noua normă literară) Unele substantive nume de plante sau de animale au numai formal articol hotărât. Aceasta înseamnă că pot primi pentru aceeaşi formă şi articol nehotărât: floarea-soareiuj . 191 . cu doi i. Unele substantive provenite din abrevieri se folosesc fără articol: ONU (nu ONU-ul). gay-ul.II. play-boy-ul). Este corectă forma: unei prietene a mele (nu ale mele sau a mea). deoarece articolul posesiv trebuie să aibă acelaşi număr (aici singularul) cu substantivul pe care îl determină. Articolul hotărât se scrie cu cratimă în împrumuturile care au la finală deosebiri între scriere şi pronun are ( bleu-ul. Sunt corecte formele: aceşti aştri cu un i (nu aceşti aştrii) şi aştrii galaxiei noastre. Este corectă forma mamei (nu lui mama) pentru genitiv-dativul articulat al substantivelor comune feminine. nu ouălelor. Substantivele la care se aplică această regulă sunt terminate în grup consonantic plus u la singular. (nu aştri galaxiei noastre). Este corectă forma ouălor (genitiv-dativ plural). Numele unor dansuri populare cunoscute sub formă articulată pot fi folosite şi nearticulat: sârba . NORME ALE LIMBII ROMÂNE LITERARE ACTUALE a.o floarea-soarejui.

care la singular au un i la finală. aceste adjective la genitiv-dativ singular au forma acestei note bune. voştri. marei speran e). Când sunt postpuse. o prietenă de-a mea (de-ale mele). Scrierea cu -l final este corectă numai în cazul pronumelui nehotărât: unul a abandonat. Este corectă forma dragile mele (nu dragele mele). NUMERALUL Este corectă scrierea fără -l final a numeralului unu (nu unul). Sunt corecte şi sunt variante literare libere formele posesive de singular şi respectiv de plural un prieten de-al meu (de-ai mei). însu i însuşi etc) cu substantivul sau pronumele pe care îl determină este obligatoriu. PRONUMELE Şl ADJECTIVUL PRONOMINAL Acordul în persoană. marii speran e (nu bunii note. 192 . (număr şi gen al adjectivelor pronominale de întărire (însumi. aceste adjective se scriu cu doi i la plural: cerceii argintii. datorită faptului că adjectivul postpus are forma terminată în i: fetele mele dragi (nu drage). acestei speran e mari. Când sunt postpuse.ADJECTIVUL Sunt corecte formele cu trei i (argintiii cercei) ale adjectivelor la plural antepuse. Numeralul cardinal „12” şi cel ordinal corespunzător se folosesc la feminin cu substantive feminine. Este obligatorie folosirea prepozi iei pe pentru acuzativul pronumelui relativ care: fata pe care o cunosc (nu fata care o cunosc). ADVERBE ȘI LOCU IUNI Sunt corecte numai formele cu un singur i ale pronumelor şi adjectivelor posesive noştri. Sunt corecte formele de genitiv-dativ singular bunei note.

VERBUL Verbele de conjugarea I a agrea şi a crea păstrează vocala e înaintea sufixului de prezent: agreez.Sunt corecte şi sunt prin urmare. 3. doisprezecedouăsprezece decembrie. . compania întâi/întîia: astăzi suntem în doisprezece/ douăsprezece martie. NATO nu este doar o organiza ie militară. playboy propozi ii în care aceste cuvinte să fie articulate hotărât. Să nu-i mai spui şi lui tata. agreezi. agreează. Exerci ii: 1.Forma corectă a verbului a continua la persoana I indicativ şi conjunctiv prezent este continui (nu continuu). auriii/aurii ochi. Sunt corecte şi sunt variante literare libere ambele forme de gen ale numeralului ordinal întâi. Genitivul numeralelor cardinale se construieşte cu prepozi ia a (părerea a doi colegi). l-am spus unei prietene ale tale că nu mai vii. acquis. el însăşi/însuşi. atunci când sunt folosite pentru indicarea datei: doi-două mai. compania întâi-întâia. Alege i forma corectă din variantele propuse mai jos. copiii noştrii/noştri. gay. 193 . Pentru indicarea primei zile a lunii trebuie întrebuin at numai numeralul ordinal: întâi Decembrie (nu Unu Decembrie). Bucovina e plină de codrii seculari. Scrie i pentru cuvintele bleu. variante literare libere ambele formele de gen ale numeralelor doi (şi formate de la doi). unu/întâi ianuarie. marii/marei încrederi. Preciza i dacă următoarele exemple sunt B corecte: Am cules nişte traista-ciobanuiui. un prieten al meu/ un prieten de-al meu. iar dativul cu prepozi ia la (căr i date la trei studen i). ai noştri/ai noştrii copii. Acolo unde este cazul. dandy. 2. preciza i că formele sunt variante literare libere. atunci când sunt aşezate după substantivul feminin: clasa întâi-întâia.

formele verbelor a vrea şi a voi. eu absolv . Adverbul decât se foloseşte doar în construc ii negative (N-am decât doi Iei nu Am decât doi lei).eu absolvesc. 194 . el agreează . şi prin urmare variante literare libere. eu vream . Verbul a absolvi trebuie conjugat fără -esc -eşti -eşte. indiferent de sensul pe care îl are: eu absolv o şcoală. ADVERBE Şl LOCU IUNI Este incorectă încercarea de evita cacofonia prin intermediul cuvintelor ca şi (de exemplu. Cacofonia se poate evita folosind locu iunea prepozi ională în calitate de. cu un singur i: a veni. precum şi la perfectul simplu al persoanei a III-a. 2. dar nu şi formele rezultate din combinarea acestora (de exemplu. a duce. Exerci ii: 1. Să se formeze câte un enun pentru fiecare din sensurile verbului a absolvi.Conjunctivul de persoana a III-a al verbului a avea este să aibă (nu să aibe sau să aivă). Alege i varianta corectă.eu continui.el a creeat. el venii). el a creat .ea să aibă. Verbele de conjugarea a IV-a terminate în i se scriu la infinitiv prezent. la persoana I şi a II-a indicativ şi conjunctiv prezent: să batem (nu să batem).eu vroiam. a face. Verbele de conjugarea a III-a: a bate. judecătorul îl absolvă pe inculpat de pedeapsă.eu voiam . Sunt considerate corecte. ca şi consilier). Pentru construc ia pozitiva se foloseşte adverbul numai: Am numai doi lei. el veni (nu a venii. a merge au accentul pe temă. ea să aibă . Acolo unde este cazul preciza i că sunt variante literare libere: eu continuu . vroiam).el agreează.

a zice. Editura Albatros). a fi. opere literare şi ştiin ifice. d.U. 4. nume ştiin ifice latineşti: Sequoia giganteia.a făcea. a dispare . a tace . denumirile organismelor de conducere şi ale compartimentelor din institu ii: Adunarea generală a ac ionarilor. Guvernul României.a încăpea . titluri de publica ii. b. Facultatea de Litere. integral cu literă mare când sunt alcătuite din ini ialele unor nume proprii compuse: O.a plăcea.a încape. Preciza i formele de imperativ pozitiv şi negativ ale verbelor. a cade . chiar şi atunci când sunt folosite eliptic (secretar de stat la Externe). Se scriu cu literă mare toate componentele locu iunilor pronominale de polite e:Alte a Sa Regală. c. Se scrie cu literă mare primul element din numele proprii compuse reprezentând: a.3. cu literă mare pe primul loc când provin de la cuvinte scrise cu literă mare: D-lui (Domnului).a tăcea. b. (Ordonan a de Urgen ă). Serviciul de contabilitate: b. a place . a duce. Să se aleagă infinitivul corect al următoarelor verbe: . pH (puterea hidrogenului). Maiestatea Sa. Pădurea spânzura ilor. Norme ortografice ASPECTE ALE SCRIERII CU LITERĂ MARE Se scriu cu literă mare numele institu iilor Administra ia Preziden ială. a face . provin de la unii termeni de specialitate precum: dB (decibel).a cădea. 195 . a face. documente: Adevărul literar şi artistic. Legea partidelor politice. mărci de produse: Izvorul minunilor.a dispărea. Abrevierile se scriu: a.

deseori. încontinuu („mereu”).shakespeare-ian. (portocale) Adverbe Se scriu într-un cuvânt adverbele compuse sudate: altădată („odinioară”). c. PNL-ist. Se scriu cu cratimă adjectivele nesudate: (televizoare) alb-negru. binefăcător. adverbe provenite din substantive compuse: după-amiaza. La această regulă există totuşi unele excep ii: Se scrie obligatoriu cu cratimă prefixul ex. harcea-parcea). atotputernic. 196 . binevoitor. Se despart facultativ prin cratimă sufixele ataşate la un nume propriu străin: shakespearian . mâinediminea ă): b.ASPECTE ALE SCRIERII DERIVATELOR Regula generală a scrierii derivatelor este următoarea: derivatele se scriu într-un cuvânt. darămite. cândva. întruna („mereu”). rousseau-ist rousseau-ist. adverbe par ial analizabile (precum azi-noapte. demult. adverbe ritmate sau rimate (tam-nisam. aşadar. Se despart obligatoriu prin cratimă sufixele ataşate la o abreviere: RATB-ist. Se desparte obligatoriu prin cratimă un prefix ataşat unei abrevieri: pro-NATO.(„fost”): ex-primministru. după-masă. Se scriu cu cratimă: a. ASPECTE ALE SCRIERII CUVINTELOR COMPUSE Adjective Se scriu într-un cuvânt adjectivele compuse vechi ale căror păr i s-au sudat: binecuvântat. bineîn eles.

numeralul cardinal sau cu pronumele nehotărât se scriu separat: N-am nici un frate. Corecta i. CaraşSeverin. Îmbinările sintactice ale adverbului nici cu articolul nehotărât. acolo unde este cazul. vi ăde-vie. serviciul de Contabilitate al liceului „Gheorghe Şincai”. b. Pronume şi adjective pronominale Se scriu într-un cuvânt pronumele şi adjectivele pronominale negative niciun. pe te-cu-spadă. 197 . Excelen a sa ambasadorul Marii Britanii. greşelile de scriere a compuselor şi a derivatelor. Se scriu cu cratimă substantivele proprii: a. acolo unde este cazul. ASPECTE ALE SCRIERII CUVINTELOR COMPUSE Substantive Se scriu cu cratimă substantivele având o anumită unitate gramaticală şi semantică (uneori aceste substantive au flexiunea organizată după primul element): bună-credin ă. unsprezece-metri. Baia-Sprie. bună-cuviin ă. Nicio. peste-ciocan. Corecta i. Secretariatul General al Guvernului. nici celălalt. greşelile de scriere cu majusculă. 2. Facultatea de electronică. nici doi. nici un needucat Nu-mi trebuie nici unul. domnului rector al Institutului Politehnic. ministrul de interne.cu structura substantiv-comun + nume propriu de loc: OcnaŞugatag.Exerci ii 1. vaca-Domnului. niciuna etc (N-am mâncat niciun măr-niciunul). Izvorul Alb (marcă de apă minerală). watt-pră. Cancelaria Primului Ministru. Nu e nici un om prost. (Arbitrul a dictat unsprezece-metri dar Arbitrul a dictat lovitură de la unsprezece metri).formate din două nume proprii: Bistri a-Năsăud.

Piatra Craiului. locu iuni adjectivale: altfel de. b.S-a ascuns după masă . de bună voie. în jurul. locu iuni pronominale: Domnia Lui. odată ce. c. f. d.Preciza i dacă v-a i întâlnit cu variante literare I libere. .exministru în Guvernul Năstase .Nicio vacan ă pe Coasta de Azur nu mi-a plăcut. observa ie bine-veniti . odată cu. locu iunile se scriu în grupuri separate: a. dar-mi-te . c.voltaire-ian.observa ie bine venită. b. Nume cu structură complexă de personaje: Statu-PalmăBarbă-Cot.Nici o vacan ă pe Coasta de Azur nu mi-ar displăcea! . 198 . Marea Neagră. cine ştie cine.Vorbeşte în continuu . ASPECTE ALE SCRIERII LOCU IUNILOR -În general. locu iuni adverbiale: altă dată („în altă împrejurare”). locu iuni conjunc ionale: dat fiind că. voltaireian -darmite.N-am cumpărat nicio carte . Se scriu în cuvinte separate: a. cu structura substantiv propriu +substantiv comun cu func ie distinctivă: Bolintin-Deal. cu bună ştiin ă. Excelenta Sa. locu iuni prepozi ionale: din cauza.pro-UE . d. Nume proprii geografice cu structura substantiv+adjectiv: Baia Mare. Nume proprii geografice cu structura substantiv+substantiv în genitiv: Peştera Muierii.După-masă mă odihnesc . Normele scrise cu aldine precum şi exemplele scrise cu aldine şi subliniate indică noua normă literară.Ieri noapte a nins . astfel de. locu iuni interjec ionale: Doamne ferestel e. Domneşti-Târg.a toate ştiutor .

de rău. după-amiază. harcea-parcea. Exerci ii Corecta i acolo unde este cazul scrierea următoarelor cuvinte compuse: 199 . substantiv+adjectiv: bună stare (L-am găsit în bună stare).g. director adjunct. după prânz Excep ii Se scriu însă într-un cuvânt sau cu cratimă j cuvintele compuse cu structură asemănătoare: după-masă. demâncare („mâncare”). de voie. treacă-meargă. locu iuni verbale: a da năvală. după masa de prânz. director general Excep ii Se scriu însă într-un cuvânt sau cu cratimă cuvintele compuse cu structură asemănătoare: bună-creştere („polite e”) bunăcuviin ă. adjectiv+substantiv: prim ajutor. Se scriu cu cratimă unele locu iuni adverbiale rimate sau ritmate: calea-valea. Se despart prin virgulă componentele unor locu iuni adverbiale cu structură simetrică. de nevoie. triplu exemplar Excep ii işr prepozi ie+substantiv sau verb la supin: de mâncare. locu iuni substantivale: aducere aminte. h. ritmată sau rimată: cu chiu. a băga de seamă. băgare de seamă. de mâncat. comisar principal. mai ales dacă elementele componente îşi păstrează sensul de bază. SCRIEREA GRUPURILOR DE CUVINTE Grupurile relativ stabile se scriu în cuvinte separate. cu vai. de bine.

bine-cunoscut. adverb+adjectiv: bine crescut. demult („odinioară”) niciodată. Filipeştii de Pădure. Moara Vlăsiei Corecta i acolo unde este cazul scrierea următoarelor locu iuni: A făcut-o cu bună ştiin ă. Odată cu vântul a încetat şi ploaia. Excep ii ** Se scriu însă într-un cuvânt sau cu cratimă cuvintele compuse cu structură asemănătoare: bine-crescut. Baia-de-Aramă. ci îmbinarea liberă adverbadjectiv. Bolintinvale. bine-cunoscut.Vatra-Dornei. Construi i pentru fiecare câte o propozi ie. Predealul Sărari. bine cunoscut prepozi ie+adverb: de mult („de mult timp”) I Cuvintele: bine-crescut. bine-cunoscut se scriu corect cu cratimă. A terminat liceul cu chiu cu vai. Doamne-fereşte. construi i câte o propozi ie în care să avem nu cuvintele compuse: bine-crescut. 200 . Alternativ. aragazul deschis ! 0 Se scriu însă într-un cuvânt sau cu cratimă substantivele compuse având structură asemănătoare: dubtu-case-tofon. prim-plan triplu-sec. Să nu ui i. Lacul roşu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->