1. Definisanje pojmova: oblik definicije 2. Pojam prava 3. Pravila o ljudskom ponašanju (pojam i vrste) 4. Odnos prava i morala 5.

Značaj prinude za pravo 6. Čista teorija prava 7. Pozitivno pravo 8. Pravni pozitivizam 9. Pojam, uloga i domašaj ideje prirodnog prava 10. Shvatanje prava Gustava Radbruha 11. Odnos prava i pravde 12. Glavna shvatanja o pravu 13. Sličnosti i razlike izmeĎu prava i drugih normativnih sistema 14. Materijalni izvori prava 15. Pojam i vrste formalnih izvora prava 16. Pojam pravne norme 17. Struktura pravne norme 18. Pretpostavka dispozicije; Pojam i vrste pravnih činjenica; Pretpostavke i fikcije 19. Pojam dispozicije 20. Vrste dispozicija 21. Pretpostavka sankcije; Pojam i vrste delikata 22. Pravna odgovornost – pojam i tipovi 23. Pojam sankcije 24. Vrste sankcija 25. Opšte i pojedinačne pravne norme 26. Kategoričke norme i norme sa relativno neodreĎenim dispozicijama (norme čije dispozicije sadrže neodreĎene pojmove, norme sa alternativnim dispozicijama, norme sa dispozitivnim dispozicijama i norme čije dispozicije ustanovljavaju diskreciono ovlašćenje) 27. Sistemsko važenje pravnih normi 28. Teritorijalno važenje pravnih normi 29. Vremensko važenje pravnih normi 30. Pojam i elementi pravnog akta 31. Forma i sadržina pravnog akta 32. Vrste i hijerarhija pravnih akata 33. Pojedinačan pravni akt (pojam i vrste) 34. Anglosaksonski sistem prava 35. Evropskokontinentalni sistem prava 36. Pojam ustava 37. Pojam zakona 38. Zakonodavni postupak 39. Položaj političkih institucija prema Ustavu RS 40. Ugovori kao formalni izvori prava 41. Državni opšti akti niži od zakona 42. Sudska presuda kao primena prava 43. Sudska presuda kao formalni izvor prava 44. Sudska praksa 45. Običaj kao formalni izvori prava

Vladavina prava . vlast i autoritet 68. Formalna (analitička) logika 59. Suverenost 67. Pojam fizičkog lica 48. Tri lica države: sila.46. Pojam. Subjektivno i objektivno tumačenje. Pravna država 69. Instrumentalna i teleološka logika 60. Vrste subjektivnih prava 54. Pojam i elementi subjektivnih prava 53. Uslovi za obrazovanje i sposobnost pravnih lica 51. Dijalektičko rasuĎivanje 61. Statičko i evolucionističko tumačenje 63. osobenost i neophodnost tumačenja prava 55. Pojam pravnog lica 49. Popunjavanje pravnih praznina 65. Analogija 66. Odgovornost pravnih lica 52. Logičko tumačenje 58. Tumačenje izuzetaka 64. Pravila tumačenja 56. Jezičko tumačenje 57. Pojam i vrste subjekata prava 47. 62. Vrste pravnih lica 50.