PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

---------oOo--------PERMOHONAN BAGI PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP

BORANG PPM-8

PENERANGAN:- Hendaklah dibuat TIGA SALINAN dan hantar kepada PPM Daerah, PPM Daerah akan menghantarkannya pula kepada PPM Negeri untuk tindakan. Kemudian ketiga-tiga salinan itu akan dihantar kepada Ketua Setiausaha Kerja, Ibu Pejabat. Persekutuan Pengakap Malaysia yang mana selepas pendattarannya akan dikembalikan sesalinan bersama dengan Sijil Kumpulan kepada PPM Daerah dan sesalinan Borang lagi kepada PPM Negeri.

PPM Negeri : …………………………………………….……….

PPM Daerah

: ………………………………………

No. Kumpulan : ……………………………………… Alamat Kumpulan : ……………………………………………………………………………………………………………… (1) (2) Adakah Kumpulan itu TERBUKA atau DIANJUR (lihat Dasar Peraturan 179) ………………………………………… Jika Dianjur, beri nama penuh Kuasa Penganjur ………………………………………………………………….……… (1) Seseorang yang tclah diberi Tauliah .sebagai Pemimpin Kumpulan boleh juga. j i k a diperscttij ui oleh PPM Daerah, menjaga mana-mana Unit di dalam Kumpulan itu; tetapi tidak perlu memohon Tauliah lain hagi pangkat yang dipegangnya di dalam Unit itu. Pemimpin Kumpulaa tidak boleh menjaga sendiri Un it Pengakap Kelnnadi dalam Kumpulannya kecuali ia ada kelayakan yang penuh mengikut Dasar Peraturan 250.

Kumpulan yang dianjur dan Terbuka

(2)

(Kumpulan yang dianjur sahaja

Waktu membuat permohonan untuk pendattaran sesuatu Kumpulan yang Dianjur, Kuasa Penganjur itu bersetuju :(a) Mcnerima tujuan cara-cara dan dasar Persekutuan seperti tersebut di dalam " Ilmu Pengakap Bagi Budak-Budak dan Dasar Peraturan" sertabcrtanggungjawab untuk pembaharuan pendattarannya bagi tiap-tiap tahun (b) Membuat penyata kepada PPM Daerah berkenaan harta-harta menurut di dalam Dasar Peraturan 25(3) dan 205 (c) Sanggup memberikan pertolongan dalam memajukan Kumpulannya. (d) Kuasa Penganjur tidak bertanggungjawab di atas perkara latihan PENGAKAP yang mana menjadi tanggungjawab di atas perkara latihan PENGAKAP yang mana menjadj tanggungjawab Pemimpin Kumpulan dan Pesuruhjaya Pengakap PPM Daerah. (e) Kuasa Penganjur sanggup bertanggungjawab mencalunkan orans; yang scsuai scbagai Pem impin di dalam Kumpulannya. PPM Daerah mestilah memastikan bahawa pendattaran Kumpulan itu betul-betul mustahak dan dijalankan sewajarnya serta boleh menentukan syarat-syarat beriut dilak sa nak an:(a) Menentukan bahawa Jawatankuasa Kumpulan ditubuhkan semasa permohonan pendaftaran dibuat. (b) Cuba mengadakan semua U n i t di dalam Kumpulan itu kecuali keadaan tida k m engi zin kan. (c) Berpandukan ajaran agama di dalam aktiviti Pengakap dan kehendak agama dalam perjalanan dan kehidupan bagi tiap-tiap ahli di dalam Kumpulan. (d) Memastikan tiap-tiap Unit di dalam Kumpulan itu menerima latihan PENGAKAP sepenuhnya dalam perkara kelakuan. kesihatan. kerjatangan dan perkhidmatan. (e) Menolong untuk mendapatkan kemudahan yang mustahak lagi bagi memajukan Kumpulan tersebut Kumpulan yang didaftarkan di bawah penganjuran Guru Besar bagi sesuatu sekolah i t u hendaklah mengandungi murid-murid ya ng masih atau telah menuntut di sekolah berkenaan. Adalah mustahak bahawa kea hlia n sesuatu Kumpulan itu benar-benar secara sukarela. Tandatangan Guru Besar Atau (jika Kumpulan Terbuka Tandatangan bakal Pemimpin) …………………………………………..

(Kumpulan yang dianjur dan Terbuka)

(Kumpulan yang dianjur sahaja)

Tarikh : ………………………………….. (bersambung di muka sebelah)

Tandatangan bakal Pemimpin …………………………………………..

PERINGATAN : Hanya Pemimpin Kumpulan menjadi ahli Jawatankuasa Kumpulan... Hendaklah ada 4 ahli atau lebih yang terdiri daripada ibubapa.15 ½ ) Sebagai Pengakap Remaja (15 ½ .………… (Pesuruhjaya Pengakap PPM Negeri) UNTUK KEGUNAAN IBUPEJABAT PENGAKAP MALAYSIA SAHAJA ……………………………………. Tandatangan : …………………………….BAKAL PEMIMPIN. ……………………………………. (Borang Permohonan Tauliah hendaklah dihantarkan kepada PPM Daerah bersama-sama dengan Borang Pendaftaran ini) Pangkat: Pemimpin Kumpuian (PK] Pemimpin Pengakap Kanak-Kanak (PPKK) Pen. …………………………………….………. Pemimpin Pengakap Kanak-Kanak (PPPKK) Pemimpin Pengakap Muda (PPM) Pen. Sebagai Pengakap Muda (12 ½ . Pemsmpin Pengakap Kelana (PPPK) Ramai bilangan ahli pada tarikh permohonan : Sebagai Pemimpin (18 tahun ke atas) Nama : Alamat Pos : …………………………………….... ……………………………………. Sebagai Pengakap Kanak_kanak (8 – 12 ½ ) …………………………………….. ……………………………………. ……………………………………. guru sekolah dan juga Penganjur (jika Kumpulan yang Dianjur) Nama : Pekerjaan : Tandatangan : Tandatangan : ………………………………… Bakal Pemimpin Tandatangan : ………………………………… Pesuruhjaya Pengakap PPM Daerah Tandatangan : ………………………………… Setiausaha PPM Daerah Tarikh : …………………………… Tarikh : …………………………… Tarikh : …………………………… UNTUK DIPENUHKAN OLEH PESURUHJAYA PENGAKAP PPM NEGERI Saya mengaku bahawa saya telah menyemak permohonan ini dan saya puashati yang Kumpulan ini tidak ada apa-apa perhubungan dengan siasah.18 ½ ) Sebagai Pengakap Kelana (18 ½ . Tarikh : ……………………….……… ..…………………. Pendaftaran Kumpulan : M ………………………………. Ketua Setiausaha Kerja b/p Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Tarikh Pendaftaran : …………………………………………………… No. ……………………………………. Pemimpin Pengakap Remaja (PPPR) Pemimpin Pengakap Kelana (PPK) Pen.... pekerjaan dan tandatangan bakal Jawatankuasa Kumpulan..40 ) ……………………………………. orang awam. Pemimpin Pengakap Muda (PPPM) Pemimpm Pengakap Remaja (PPR) Pen. ……………………………………. Jumlah : Nama. …………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful