Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ

ÖNLEMLERĠ
ve

GENEL ĠSG EĞĠTĠMĠ

Ġġ GÜVENLĠĞĠNĠN TANIMI
ĠĢyerlerinde iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalıĢma ortam ve Ģartlarının sağlığa uygun hale getirilmesi, insan kaynaklarının değerlendirilmesi, geliĢtirilmesi ve güvensiz hareketlerin önlenmesi amacıyla bir plan dahilinde yapılan metodik ve sürekli çalıĢmaların tümüne
“Ġġ GÜVENLĠĞĠ ” denir.

Ġġ GÜVENLĠĞĠNĠN AMACI
ĠĢ, çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi, sağlıklı ve güvenlikli bir yaĢama ve çalıĢma ortamı sağlanarak tüm insanların mutluluğuna zarar verici olayların asgariye indirilmesi iĢ güvenliğinin ana amacıdır. AMAÇ ġUNLARDIR. 1- ÇALIġANLARI KORUMAK 2- ÜRETĠM GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAK 3- ĠġLETME GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAK

• ÇalıĢanları iĢ kazaları ve meslek hastalıklarından koruyacak önlemlerin alınması,
• ĠĢyerlerinin fiziksel ve kimyasal ortam Ģartlarının imkanlar ölçüsünde uygun hale getirilmesi, • ÇalıĢanların kiĢisel sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel durumları ile moral ve motivasyonlarının en üst seviyeye çıkarılması, • ÇalıĢma verimini ve kalitesini arttırıcı güvenlik sistemleri ile metodlarının geliĢtirilmesi • ĠĢ ve çevre sağlığının korunması.

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN ANA PRENSĠPLERĠ

Sağlığı Etkileyen Faktörler
1- ĠĢ Kazası 2- Meslek Hastalığı Ġġ KAZASININ YASAL TARĠFĠ :

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda iş kazası tanımlanmıştır. Mad.11/A
Sigortalının iĢyerinde bulunduğu sırada, iĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ dolayısıyla, Sigortalının, iĢveren tarafından görev ile baĢka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda, (fuar ziyaretleri vb.) , emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. ” denmektedir.

İŞ KAZALARI
%19,5
%1
1 2 3
1 Güvensiz hareketler 2 Güvensiz şartlar 3 Bilinmeyen

%79,5

Ġġ KAZALARINA SEBEP OLAN GÜVENSĠZ HAREKETLER
• Dikkatsizlik • Tedbirsizlik • Disiplinsiz hareket • Talimatlara aykırı davranmak

• Koruyucu malzeme kullanmamak
• Gereksiz acelecilik • Meslekte acemilik • Kadercilik • ĠĢe gerekli uyumu göstermemek • BoĢvercilik

Güvensiz Hareketler

Dikkasizlik Ölümlere Neden Olabilir

•Yeterli tedbiri baĢlangıçta almaktır. Bu alıĢkanlık haline getirilmelidir.

DĠKKATSĠZLĠK ve TEDBĠRSĠZLĠK

• ĠĢin gereği olan tedbiri yeterince bilmeyen kiĢiler, iĢle ilgili talimatları okumalıdırlar. Gereğinde ilk amirlerine sormalıdırlar. •Dikkatsiz kiĢiler özellikle iĢ hayatında, daha titiz ve tedbirli olmalıdırlar. •Ġnsanın kendini geliĢtirmesi, itinalı davranması ve kültürünü arttırması ile en aza indirilebilir. UNUTULMAMALIDIRKĠ Ġġ KAZALARININ BÜYÜK BĠR ÇOĞUNLUĞU DĠKKATSĠZLĠK VE TEDBĠRSĠZLĠKTEN MEYDANA GELMEKTEDĠR.

DĠSĠPLĠNE UYMAK
• Tüm çalıĢanlar firmaca konmuĢ olan Disiplin Kaidelerine uymak zorundadırlar.

•BelirlenmiĢ hususlara uymamak veya kiĢisel disiplinsiz hareketlerde bulunmak iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına sebep olabilir.
•Kurallara uymayanlara hakkında disiplin cezaları uygulanmaktadır. Toplu sözleĢmelerde de bu kural ve cezalar yer almaktadır. •Disiplin cezaları genelde ihtar, tekdir, disiplin kuruluna sevk etmek, 1 veya 3 günlük ücret kesimi hatta iĢine son verme Ģeklinde uygulanabilir.

• Bir firmanın kendi özelliklerine uygun çeĢitli talimatları vardır. Bu talimatlar her iĢletme için ayrı ayrı ve belirli bir inceleme, araĢtırma ve analiz sonucu düzenlenmiĢtir. •ÇalıĢanların talimatları aynen uygulamak zorunluluğu vardır.
•ĠĢ Kanununun 77. maddesinde “iĢçiler iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür” denilmektedir. •Talimatlar, yazılı, sözlü ve asılmıĢ olan ikaz levhaları halinde olabilir. • Talimatlara aykırı davranıĢlar da disiplin cezaları gibi uygulanmalıdır.

TALĠMATLARI AYNEN UYGULAMAK

• Kötü koruyucu sistem • Kusurlu aletler • Kötü aydınlatma • Kötü havalandırma

Ġġ KAZALARINA SEBEP OLAN GÜVENSĠZ DURUMLAR

• Arızalı yada devre dıĢı bırakılmıĢ emniyet sistemleri

• Yetersiz ve güvenliksiz kiĢisel korunma donanımı

• Yetersiz bakım
Bu gibi durumlarda bakım birimine veya ilk amirinize baĢvurun. Uyarıcı koyun, güvenliksiz durumu derhal ortadan kaldırın.

MESLEK HASTALIĞI
506 sayılı SSK madde 11/B’de Ģu Ģekilde tanımlıdır : Sigortalının, çalıĢtırıldığı iĢin niteliğine göre

tekrarlanan bir sebeple veya iĢin yürütüm Ģartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerine “Meslek Hastalığı” denir.
Meslek hastalıklarının önlenmesi için sözlü, yazılı olarak belirtilebilecek ĠĢ Güvenliği kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Örn: Kaynak iĢinde çalıĢanlar kaynakçı gözlüğü kullanmazsa göz rahatsızlığına yakalanabilirler.

ĠSG’nin bir diğer yönü sağlık kontrolleridir.

ÇALIġANLARIN KĠġĠSEL SAĞLIKLARININ TAKĠBĠ

• ÇalıĢanların kiĢisel sağlık durumlarının kontrolu sağlık servisi tarafından periyodik olarak takip edilmektedir • Periyodik muayeneler • Gerekli çeĢitli tahliller • Akciğer filmleri • ĠĢitme ölçümleri (Odiyometriler) • AĢılar vb....

KORUYUCU MALZEME KULLANMANIN ÖNEMĠ
•Hiç kimse “ben kendi sağlığımı ve güvenliğimi korumayacağım” diyemez.

•Bu malzemeler çalıĢanlarca temiz ve düzenli olarak korunmalıdır.
•BaĢkalarının malzemeleri kullanılmamalıdır. •KKM kullanım ömrünü tamamladığında ilk amire baĢvurulup yenisinin temini yoluna gidilmelidir. •KiĢi kendisine teslim edilen KKM’yi kullanmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür. Buna uyulmaması cezai uygulama gerektirir.

KĠġĠSEL KORUYUCULAR
BARET: Kas veya mihver olarak da söylenen baret, gezer vincin olduğu ve yüksekte çalıĢma olan yerlerde zeminde çalıĢanların, tavan arası gibi baĢı çarpma durumu olan yerlerde ve inĢaatta çalıĢanların baĢlarını korumak için kullanılmalıdır. GÖZLÜK: IĢınlardan, kimyasal sıçramalarından, taĢlama veya polisajdan fırlayan parçacıklardan korunması için kullanılan çeĢitli niteliklerde gözlükler vardır. KULAKLIK : Sürekli fazla gürültü, kulak ve sinir rahatsızlıkları yapabilir. Gürültünün bu zararlarından korunmak için uygun kulak tıkacı veya kulaklık kullanılmalıdır. ELDĠVEN : TahriĢ edici, sıcak ve keskin kenarlı malzemelerden elleri korumak için lastik, amyant ve deri eldivenler kullanılmalıdır.

Hareketli makinalarda ( matkap, torna, taĢlama vb. ) eldivenle çalıĢılmamalıdır.

KĠġĠSEL KORUYUCULAR
YÜZ SĠPERĠ : Fazla talaĢ, kıvılcım toz çıkaran iĢlerle ( döner yüksek devirli testereler, taĢlama iĢleri vb. ) yapılan çalıĢmalarda kullanılmalıdır. EMNĠYET KEMERĠ : Çatı iĢleri, elektrik direkleri üzerindeki iĢler, yüksek pencere temizliği, inĢaat iskeleleri gibi yüksek yerlerdeki çalıĢmalarda kullanılmalıdır. Emniyet kemerlerinin bağlantı parçaları ve halatı kullanılmadan önce muayene edilmelidir. Ġġ AYAKKABISI : Ayağa parça düĢme tehlikesi olan iĢlerde çelik burunlu, inĢaatlarda çelik tabanlı ayakkabı giyilmelidir. Elektrikçilerin lastik tabanlı ayakkabı giymesi uygundur. MASKE: Toz, kimyasal madde, solvent vb. maddelerin olumsuz etkilernden korunmak için maske kullanılmalıdır. ( örnek: boyahane kabinleri)

GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI -1
. Gerektiğinde ferdi korunma malzemeleri kullanılmalıdır. ( Gözlük, eldiven,
baret, önlük, tozluk, emniyet ayakkabısı kulaklık veya kulak tıkacı, iĢ elbisesi, emniyet kemeri, vb. ) . Kendinizi ve baĢkalarını tehlikeye sokabilecek taĢkınlıklarda bulunulmamalıdır. . ÇalıĢırken kendi güvenliğinizden baĢka, çevre, makina, takım, malzeme güvenliğine de dikkat edilmelidir. . ÇalıĢırken yüzük ve kolye gibi eĢyalar takılmamalıdır. . Size ait olmayan bir iĢ sahasına girilmemeli, “Girme” yasağına uyulmalıdır. . ĠĢyerinin temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmelidir. . Geçitlere trafiği aksatacak Ģekilde malzeme bırakılmamalıdır. . Arızalı iĢ araçları asla kullanılmamalıdır. . ĠĢletme araçları ( makinalar, cihazlar ve diğer iĢ araçları ) ancak bunların kullanımını biliyorsanız ve size bu hususta müsaade verilmiĢse kullanılmalıdır.

GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI –2
Ancak iyi durumda olan merdiven ve basamaklar kullanılmalıdır.

Merdiven üstünde veya yüksekte bulunan çalıĢma yerlerinde takım veya malzeme bırakılmamalıdır.
Merdivenler ; kaymaya, devrilmeye ve fazla sarsılmaya karĢı güvenli olmalı veya yardımcı bir eleman tarafından tutulmalıdır. Basınçlı hava ile çalıĢırken dikkat edilmeli, temizlik amacı ile kullanılmamalıdır. Kıvılcım ve alev ile çalıĢırken dikkat edilmelidir. Yüksek yerlere kaldırma araçları (vinç, EJC, Fork-lift vb.) ile çıkılıp malzeme alınması yada tırmanılması tehlikeli ve KESĠNLĠKLE yasaktır. ĠĢ ayakkabılarının topuklarına basılması yasaktır. Kaynak tüpleri (Oksijen, Asetilen vb.) dolu olsun-boĢ olsun kesinlikle bağlı tutulmalı, taĢınmalı ve kullanılmalıdır.

GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI-3
Bütün çözücü maddeler zararlıdır. Zorunlu yerler dıĢında kullanılmamalıdır. Eller ve elbiseler bu çözücü maddelerle ( benzin, tiner vb. ) temizlenmelidir. Forklift ve çekiciler ile insan taĢınmamalıdır. Girilmesi yasaklanmıĢ alanlara girilmemelidir. Yetkisiz olduğunuz makine, ekipman kullanılmamalı ve iĢler (bakım yada operasyonel olabilir) yapılmamalı, Makara ve konveyör gibi hareketli bölgelere sıkıĢan malzemeler makina durdurulmadan alınmamalıdır. Elektrikle çalıĢan bütün aletler topraklanmıĢ olmalıdır. Elektrikçi olmayanlar elektrik ile ilgili arızaları gidermeye çalıĢmamalıdır.

ĠSG ile ĠLGĠLĠ YASAL MEVZUAT
• 506 Sayılı SSK kanunu (İş kazası ve Meslek hast. Tanımı vb.) • 4857 sayılı İş Kanunu – Beşinci Bölümü Madde 77-89. maddeleri İSG ile ilgilidir
• 4857 deki bu maddelere yönelik yönetmelikler çıkarılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıdadır.
– – – – – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik – Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği – Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik .....gibi

4857 sayılı ĠĢ Kanunu – 5.Bölüm - ĠSG
77. İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 78. Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri 79. İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 80. İş sağlığı ve güvenliği kurulu 81. İşyeri hekimleri

82. İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar
83. İşçilerin hakları 84. İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 85. Ağır ve tehlikeli işler 86. Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 87. On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 88. Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 89. Çeşitli yönetmelikler

ÇALIġANLARIN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI
4857 sayılı ĠĢ kanunu Madde 83 :
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile

karşı karşıya kalan işçi,
• iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini, ve

• gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
Kurul; aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

TAġIMA ĠġLERĠNDE GÜVENLĠK
- AĢırı yükleme yapılmamalı, Araca kapasitenin üstünde yük alınmamalıdır. - Taşıma araçlarını kullananlar, çalışanlara, tezgah ve malzemelere çarpmamak için çok dikkatli olmalıdır. - Motorlu araçları kullanma ehliyeti olmayanlar bu araçları kullanamaz, YASAKTIR. - Forkliftler ve diğer taşıma araçlarına sürücüden başkası bindirilmemelidir. - Motorlu taşıma aracı ile ani hareket, (duruş, dönüş vb. yapılmamalı), kesişen yollarda, geçitlerde, virajlarda durularak çevre kontrol edilmelidir. - Forklift, merdiven ve asansör gibi maksatlarla ( yüksekte bir arıza giderilmesi vb. ) kullanılmamalıdır. - Yük taşırken bomun hafif arkaya yatık olmasına dikkat edilmelidir. - Fabrikanın çeşitli yerlerinde bulunan yangın alarm düğmeleri ve söndürme aletlerinin önüne istifleme yapılmamalıdır. - Trafik kurallarına daima uyulmalıdır ve yayalara dikkat edilmelidir. - Yük asla işçilerin üzerinden geçirilmemelidir. - Yükleme görüĢü engelleyecek Ģekilde yapılmamalıdır.

KAYNAK ĠġLERĠNDE GÜVENLĠK
1. Oksijen kaynakçılarının oksijen ve asetilen ile kaynakta kullanılan araç ve takımların özellikleri hakkında bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. 2. Kaynakçı işe başlamadan önce ferdi korunma malzemelerini ( kaynakçı gözlüğü, iş eldiveni, deri veya amyant önlük ve tozluk, iş ayakkabısı vb. ) hazırlamalı ve yangına karşı önlem almalıdır. 3. Kaynak yapılan yerin çercevesinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin olmamasına dikkat edilmeli ve yangına karşı önlem alınmalıdır. 4. Üzerine yağ, benzin, tiner gibi yanıcı sıvılar dökülmüş elbiseler giyilerek çalışılmamalıdır. 5. Kaynakçı elbiselerinin cepleri kapaklı olmalı, pantolon paçaları kıvrık olmamalı ve tozluk kullanılmamalıdır. 6. Kaynak takımları ve gaz hortumları zedelenmelere karşı korunmalıdır. 7. Kaynak ışınları ve sıçrayan kıvılcımlar göze ve cilde zararlı etki yapacağından gözlüksüz çalışşılmamalı ve açık yerler korunmalıdır. 8. Gaz hortumlarında ve bağlantı yerlerinde gaz kaçağı olmamasına dikkat edilmeli kaçak varsa hemen giderilmelidir. 9. Kaynak beki ve kesme lambası şalumoya sıkı bağlanmalıdır. Gevşeklik alevin geri tepsine ( hortum içine gitmesine ) ve patlamaya neden olur. 10. Kaynak ve kesme şalumosunu yakmadan önce bir miktar ( on saniye kadar ) oksijen ve yanıcı gaz açık havaya boşaltılmalı, ondan sonra yakılmalıdır. 11. Şalumo yakılacağı zaman önce oksijen ventili açılmalı, sonra yanıcı gaz ventili açılarak yakılmalı daha sonra alev ayarı yapılmalıdır. 12. Alevin geri tepmemesi için azami dikkat sarfedilmelidir.

MAKİNA ve TEZGAHLARDA GENEL İŞ KAZASI NEDENLERİ

Ellerin dönen merdanelere sıkışması

El ve parmakların kesilmesi Parmakların dönen dişlilerin arasına sıkışması

MAKİNA ve TEZGAHLARDAKİ RİSK KAYNAKLARI
Makinalarda hareketleri ileten kayış ve halatlar

Hareketi ileten zincirler Dönen dişliler

MAKİNA ve TEZGAHLARDAKİ RİSK KAYNAKLARI

Malzemeye şekil veren presler

Matkaplar

Giyotinler

Sağa sola hareket eden makinalar

MAKĠNALARDA GÜVENLĠK
.ĠĢyerinde yalnız size müsaade edilen makina ve araçlar kullanılmalı, makina çalıĢtırılmadan önce genel bir kontrolü yapılmalıdır. .Makinalarda yapılacak bakım ve onarımlar yetkiniz dıĢında ise bakım birimine haber verilmelidir. .Koruyucuları çıkarılmıĢ makinalarda çalıĢılmamalıdır. Dönen millere yaklaĢılmamalıdır. .ĠĢlenecek parça tekniğine uygun olarak tezgaha sağlam bağlanmalıdır. .TalaĢ elle çıkarılmayıp, bunun için verilmiĢ aletler kullanılmalıdır. .Torna, freze, planya, matkap, taĢlama gibi tezgahlarda talaĢların çıkarılmasına karĢın önlem alınmalı, çalıĢan da yüz siperi veya emniyet gözlüğü kullanılmalıdır. .Basınçlı hava kiĢinin elbise ve vücudunun temizlenmesinde kullanılmalı ve havayı birisine veya bir malzemeye vb. püskürterek ĢakalaĢılmamalıdır.

ELEKTRĠK ĠġLERĠ ve GÜVENLĠK * Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçi veya sorumlulara haber veriniz.
* Yırtık, erimiĢ, yanmıĢ, kopmuĢ elektrik kablolarını kullanmayınız. * Yalıtımı bozulmuĢ elektrik kablolarını bakıma derhal haber veriniz. * Görevliler dıĢındakilerin elektriğe müdahale etmesi yasak ve tehlikelidir.

* Elektrik panolarına gerektiğinde müdahale edilebilmesi için pano etrafına ve
üstüne malzeme koymayınız. * Görevli değilseniz elektrik panolarına müdahale etmeyiniz, * Enerji nakil hatlarına yaklaĢmayınız, dokunmayınız ve bu hatlara demir boru ve benzeri malzemeleri yaklaĢtırmayınız (ölüm tehlikesi vardır). * Elektrik pano ve çevresine su dökmeyiniz, su sıkmayınız. * Elektrik panoları önündeki yalıtkan malzemeyi kaldırmayınız. * Elektrik direklerine hiçbir Ģekilde çıkmayınız.

ELEKTRĠKLĠ EL ALETLERĠ ve GÜVENLĠK
1- Yırtık, erimiş, yanmış, kopmuş elektrik kablolarını kullanmayınız.

2- Elektrikli aletleri kullanmadan önce kontrol edin, arızalı veya hasarlı ise
kullanmayınız.

3- Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayınız. 4- Tank içi gibi metal ve kapalı hacimler ile dar ve rutubetli yerlerde küçük
gerilimle 24/42 voltla çalışınız.

5- Koruyucusu olmayan dönen ve hareketli kısımlara sahip el aletlerini
kullanmayınız.

6- Elektrikli el aletleri ile kimseye şaka yapmayınız. 7- Kullanmadığınız el aletini kapatınız, ortalıkta bırakmayınız. 8- Fişi bozulmuş el aletini kullanmayınız. 9- Kesinlikle fişsiz kabloları (çıplak kablo) prize sokmayınız. 10- Elektrik fişini kablodan asılarak değil, fişten tutarak kontrollü çekiniz. 11- Aleti amacı dışında hiçbir işte kullanmayınız.

EL ALETLERĠNDE GÜVENLĠK
El aletleri daima bakımlı ve temiz olmalıdır. Bozuk aletler tamir edilmeden kullanılmamalıdır. Kesici aletler körlenmiş ise bilenmelidir. Çekiç sapı oynak olmamalı, kaması tekniğine uygun çakılmalı, sap sağlam olmalı, çekicin baş kısmında şişme varsa düzeltilmeden kullanılmamalıdır. 5. Çekicin metal kısmı çok sert veya yumuşak olmamalı, kullanılmadan önce iyice kontrol edilmelidir. 6. Keski ve zımbaların ağızları daima keskin olmalı, vurulan kısımları mantarlanmış ise düzeltilmeden kullanılmamalıdır. 7. Eğe sapları sağlam ve düzgün takılmış olmalı, gevşek ve çatlak ise kullanılmamalıdır. 8. Sapsız ve körlenmiş eğeler asla kullanılmamalıdır. 9. Eğeler yağlanmamalıdır. 10. Tornavidaların sapı sağlam olmalı, uç kısmı bozuk ise kullanılmamalıdır. Uç kısmı keski gibi olmayıp düz bilenmeli, sertliği normal olmalıdır. 11. Kullanımda vidaya uygun büyüklükte tornavida seçilmelidir. 12. Tornavida ile avuç içinde sökme ve sıkma yapılmamalıdır. 13. Tornavidalar bir kaldıraç veya üzerine vurularak keski gibi kullanılmamalıdır. 14. Demir testere lamalarının dişleri iterken kesecek şekilde kola takılmalı, gevşek veya aşırı gergin olmamalı, dişlerde kırık varsa ve dişler çok körelmişse kullanılmamalıdır. 15. Testere ile kesme yaparken aşırı hız ve basınç uygulanmamalı, kesme işleminin bitiminde dikkat edilerek elin mengeye çarpması önlenmelidir. 16. Ağız kısmı aşınmış veya çatlak anahtarlar kullanılmamalıdır. 17. Anahtarı kullanırken kendine doğru çekmek, itmekten daha güvenlidir. 18. İtmek zorunda kalındığında açık avuçla ve dikkatlice itilmelidir. 19. Başın üstü hizasında anahtar aşağı doğru doğru çekilerek çalışılıyorsa başa ve yüze çarptırılmamasına dikkat edilmelidir. 20. Ayarlı anahtar kullanılırken basınç ayarlı çene yönünde uygulanmalıdır. 21. Anahtar üzerine çekiçle vurulmamalı ve boru takılarak sıkılmamalıdır. 1. 2. 3. 4.

!!! Dikkat !!!!
YÜKSEKTE ÇALIġMALAR !!!
ASKIDAKĠ YÜKLER !!!
Forklift çatalında çıkılmaz.

RAFLARA TIRMANMAK !!!
DERĠN KUYULARA GĠRMEK !!!

BASINÇLI HAVA ĠLE VÜCUT VE ELBĠSE TEBĠSE TEMĠZLĠĞĠ !!!
ĠġĠ TEKNĠĞĠNE VE TANIMINA UYGUN YAPMAMAK !!!

YETKĠNĠZ OLMAYAN ALET veya MAKĠNAYI ÇALIġTIRMAK

GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLER 1. Yasaklayıcı iĢaretler KIRMIZI - BEYAZ

GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ 2. Uyarı ĠĢaretleri SARI-SĠYAH

Parlayıcı madde veya yüksek ısı

Patlayıcı madde

Toksik (Zehirli) madde

Aşındırıcı madde

Radyoaktif madde

Asılı yük

İş makinası

Elektrik tehlikesi

Tehlike

Lazer ışını

Oksitleyici madde

İyonlayıcı olmayan radyasyon

GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ 3. EMREDĠCĠ ĠĢaretler MAVĠ-BEYAZ

Gözlük kullan

Baret giy

Eldiven giy

Maske kullan

İş ayakkabısı giy

Yaya yolunu kullan

Koruyucu elbise giy

Yüz siperi kullan

Emniyet kemeri kullan

Genel emredici işaret (gerektiğinde başka işaretle birlikte kullanılacaktır)

GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ 4. ACĠL ÇIKIġ ĠĢaretleri YEġĠL-BEYAZ

Acil çıkış ve kaçış yolu

İlk Yardım

Sedye

Güvenlik duşu

Göz duşu

GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ 5. Yangınla mücadele iĢaretleri KIRMIZIBEYAZ

Yangın Hortumu Yangın Merdiveni

Yangın Söndürme Cihazı

Acil Yangın Telefonu

Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

TEŞEKKÜRLER

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful