V. A ^^t.

y

JJaudct

scillviLucfct: i 7Ji

GHRISTIANI WOLFII,
CoNsiLiAR.ri AuliciHassiaci, Mathematum et PhILOSOPHI>€ IN AcADEMIA MaR.BUR.GE NSI PR.OFESSOR.IS PRIMAR.II
j

H0N0RAR.I1, SOCIETATUM ReGIARUM
BRITANNIit ATQ.UE BORUSSIjt SODALIS

PR.OFESSORIS Pe T R O P O L T A N I
I

MATHESEOS N V R
U
I

E L E

M

E

N TA
S iE.

E

TOMUS PRIMUS.
Qut

CoMMEyiTATIONEM D E
,

M

E T

H OD O

MaTHEMATICA^

ARITHMETICAM Ge OMETRIAMyTRIGONOMETRIAM PLANAMi c!r AnaltsiMj tam Finitoru m quam Intinitorum comfle^titur,

EDITIO NOVA,
PRIORI MVLTO AVCTIOR ET CORRECTIOR.

Apud

E V iE, Marcum-Michaelem Bous clu et &Socios. E

G

N

MDCCXXXII.

I

SERENISSIMO PRINCIPI AC DOMINO,

W

D O
I

M

I

N O,

LH3LMO
ET"

HASSI^ LANDGRAVIO,
PRINCIPI HERSFELDI/E^COMITI
CATTIMELIBOCI, DECIJE, ZIEGENHAIN^,

NIDD^

SCHAUMBURGI,

&c.&c.

EXERCITUS ECiUESTRIS FOEDERATI
BELGII GENERALI LOCUM TENENTI,
LEGIONIS PRy^TORIAN^. DESULTORIyE CHILIARCH.^,
N
E C

N O N

OPPIDI
P R
k

TRAJECTI
i^.

MOSANI SUPREMO
BELL
I

F E

C T O

CO

3

8cc.

&cc.

PRINCIPI AC

DOMINO CLEMENTISSIMO.
^5
SERE^

ERENISSIME^P RI NCEP S DOMINE CLEMENTISSIME

ScientU Mathematic^ Imperatori^m,

Regibus

^

Principi^

bus ah

omni avo in
,

pretio fuere

,

ut non modo muni^ceptia

fua eas promovmnt

/ed

^

ipfimet

ammum ad *
,

eas excolen-

das

%

D
AdAGNi
tore
,

E

D

I

C A T
Opm
,

I

O.
Alphonso
,

VII
X. a

Non das applicaverint. CaflelU ac Legionis Rege
nepote
,

efl

y

ut de

^

Ulugh Beigho, Tamerlanis
de

AflronomiA injiauratoribus Hungaria Rege inuentorum mathematicorum

Matth
^

i

infigni

remuner^-

<^^Friderico
II.
,

Rudolpho

Danu ^ Nor^egia Rege atque Imperatore Tychonis AlecAnatihm dc
II.

Fe RD i N A N Do magno Etruria Duce, G^^liljei ProteBore, dc CaroldII. C^^LUDOvieo XIV. Angli^ Galli^ Regibus , Societatum Scientiarum conditoribus de Duce Burgundi^e,

^

,

de pluribus aliis PrinciElementorum Geometru fcriptore pibus Jiimmis dicamus : Eccur enim e longinquo petenda funt Cur ad 'vetufla provocan^ exempla , ubi domeflica proflant ? dum ubi prajentia intuemur ? Ntmo profeBo ignorat qu£
,

^

,

,

^^''ilhelmus IV. HaffiA Landgra^ius fiiccefju feiiciffimo , c^o Tychoni Phcenici illi Aflronomorum judice Hevelio, palmam dubiam reddidit Aflronomi^z ^ Jidechanica inftauran^
,
•,

,

da gratia Cajfellis molitus eft.-Et orbis univerfus admiratur, quA Nlagnus Parens Tuus C a r o l u s Sapientis cognomen in omni Alathefi ac Phi^ inftar A l p h o n s i dudum meritus
,

,

,

lofophia experimentali prajlitit atque munificentiam tanto Princtpe

dignam deprMicat
promovet,

,

qua Artes Nlathematicas

^
,

Natur^
RegnaNlathe-

cognittonem

Tu
,

,

PrincepsSerenissime,
,

qui omnibus njirtutibus emines

qufi.

Heroem

in bello
Scientiis

torem in pace exornant
mattcis

nullis

Principum in

magno aflimandis fecundus.

Quare cum Elementa
,

mea
ta
,

2i4athefeos univerfk

multo au^iora novoque habitu indurdenuo in lucem
fter-

ut Opus plane no^vum exiftimari debeant
,

proferam
nitnr
,

quo ^ia plana ad omnem theoriam i£ praxin
,

njeraque methodi leges

ad

accurate

^

utiliter philofo-

phandum

VIII

D
^it^que

E

D

I

C A T
inftillantur
,

I

O
necejjaria
,

phandum

negotia

dextre gerenda

apprim
;

animo LeBoris fenpm fenfmque

nullus dubttanji

Ttbi non improhatum iri meum in Sctentits Te humano generi adeo utilibus propagandis ftudium. Beus Ita ^ovet , ! fervet Prtncipum HaffiA Becus
certo perfuafus

rRlNCEPS SerenIssime

ad

pedes Tuos

ea depomre,

S

EREN ISSIME PRINCEPS,
BOMINE CLEMENTISSIME,

SERENISSIMI NOMINISTUI

MAR.BURGI

d.

8.

Mauii 1730»

Humlllimus cultor

CHRISTIANUS WOLFIUS.

P

R

^
1

F

A T
,

I

O.

/iio::>

Ts
fuit

nullo tempore
defucrint viri

quo
,
'

fcicntiis

honos

,

egrcgii

qui praeclaris in-

genii ac virtutum dotibus fupra

communem
illa

mortalium fortcm

evecfti
,

divina

Mathe-

mata digna
amphficarunt

ftatuerunt

in

quibus elaborarent,

nec infehci ruccclTu fufpiciendis inventis eadem
,

quemadmodum vetcrum monumcnta palam
tamen cttatcm
ad' illud' faftigrurft
,

loquuntur

;

ante noflram
in

non fuerunt evedla
iSTeque indigna flint
,

quo hodie
in dies

conflituta

/miramuH
excoldril»

qux

magis magifque

tur dc explosa loquaci fbphiftica in fcholas revocentur,

cum
artis

neminem
qui

,

nifi

aut tardiore fuerit ingenio

,

aut ignarus
,

ofbr affe(ftu praepeditam habuerit
,

mentem
in

fore exiflimcnx,

non eorura puritatem evidentiam retur & ob utilitates innumeras inde
redundantes de Arte noftra pr^^clarc

ac fublimitatem

mi-

genus humanurn

fentiat.

Mentem enim
aliaque
,

humanam
tandum
Tom.

valde pcrficit Mathcfis
latius
,

,

ad Philofophiam

ftudiorum gcnera 6c
inftruit
,

&

profundius

&

utilius trac-

ad fblidiorem do(ftrinam adminicula
,

inex-»

ipedata fuppeditat
I.

maximas ad vitam

utilitates

affert.

^^

Nbn

XII

F K JE T

A T
&

1 O.
rc-

fine eo ad folidam prime necc{!arium pronuriciamus rum cognitionem perveniri poiTe negamus. * Equidem non ignoro homines quofdam , cum fint
, ,

in

quod audiveMathefi hofpites ac planc rudes ^ fe jad:arc rint Mathematicos de rebus Mathematicis optime , de aliis a

quod ad tam inconfiderate dida reponam non unum habeo. Quoniam nimirum non qusevis terra Mathematicum alit (neque enim creantur in Academiis ut Docflores ;) fane non apparet, unde imperitus Artis obtre(ftator certus fuerit fa(5tus fibi rem Quid fi Agrimenforem viderit cum Mathematico fuille. aut Inftruaut Confpicillorum politorem aut Architedum cui data eft docendi quiaut Virum mentorum fabrum Quis enim adeo dem fed non (ciendi Mathefin poteftas
A4athe{i
alienis

peflime

judicantes
,

:

veruntamen

,

,

,

,

,

,

?

infinus
fallax

eft

,

ut

unumquemque
coeca

c*en{cat

titulo
?

,

quem fama
infolitum

aut

fortuna

eidem

tribuit

Non

ncc inauditum, ut,

quem

ignari judicant
,

Mathefeos appri-

me
dis

peritum

,

quem

Profellbres Euclidis

Apollonii, Archtmc,

idem tamen a vere idoneis harum rerum arbitris Mathematicis lummis Enimvero etiamfi hoc dcMathefeos imperitus appelletur. mus Artis noflrae ofbrem audiville Mathematicum dc realterius elogio

etiam poft fata madiant
,

,

bus ad Mathefin non fpedlantibus judicantem nondum tamen video unde cognoverit quod male judicaverit aliter aliter qui cnim nifi judicaret qui ingenii acumine pollet
,•

,

,

:

,

haud

altJLis

vulgo

fapit

,

inter

ingenium acre &: hebes nul-

lum
4d
totos fe hnic fludio dedcnt , tamen hii Elcmentorum Geometria. Ideni paulo ailnemo ftne aliqua cognitions Ciim demonjirationes Geometriig. maxiine ftnt illujires te : bufui 'ahis ferfpicit > qux fii vii ^sfponjiratimuru , ncmo fine ea erit artifex meihQdh

*'MtLANCHTHON>
jttdicia
.

loc. cit.
efl

St qui non

formanda

-

-

-

opusi

cognitione

,-

T K
lum
forct

^
,

F

A T

I O.
,

XIII

difcrimen

nec concedendum erat
quadibet profundius

in

Mathefi

cum
efle.

laude verfatis rcs
vel

fcrntari
,

datum
Mathe-

Denique fi maticum aliquem
judicaile
;

maxime aliquando de rcbus ad fe non
,

contigerit

pertincntibus
ita

malc

hinc faltem colliges

ipfum occafione

ferente

de re,
vitium

quam nondum
«ye^.air^n-Ti,,-

meditatus tuerat, per pr:3£cipitantiam,
familiare, ftatuifle.
,

tautum non femper
,

Neque enim defendimus
Mathemata
cognitionc
fibi

familiaria

quod eadem opera qua quis reddit ceterarum quoque rerum
,
,

animum imbuat
qui

&

criminationis
,

loco

habe-

mus

,

fi

per malitiam afiirment
fe

glorientur

,

penes

folos elTc

principia

quod Mathematici veritatis ; fed quod
efficiat
,

Mathefeos cultura
difciplinas
facilius
,

rcliquis

ftudiis pr£Emi(Ta

ut ahas
poffis id

red:ius

&

profundius percipere
,

ubi ad eas induflriam atque afliduitatcm attuleris
efl

vcro

quod
qui

alleveramus.
,

Ncfcio vero

,

qua fronte

,

qui inex,

pcrta loquuntur
iis,

nifi

majorcm fibi fidcm haberi velint quam experta non confitentur. Utinam tandem, qui
appcllcrent,
nifi

Ecclcfix ac Reipublicie pr^efunt, caverent ne ad cetcra fludia
tracftanda

animum
nequc

Mathematica cognitione
,

imbuti

,

ullus dubito fore ut aliam Ecclcfine

aliam

Reipublicx faciem contueremur.

f Ut cnim taceam, qua:
a

^^3
+

MelanchthoNj
jam
fecnlis.

loc.

cit.

Jacent defertx

&

negleB.-c

artes

Mj.thcrnaticx

»

ab bac -jera. ? ) juventutem ( Philofophid ad iufulffim is cavillationes abd-aerat. Nttnc , foflqnam hx explofx fimt e fcholis , annitendnm er.it , nt pura «ir nativa Philofophia traderettir , qii£ condnceret ad foUdam doBrinam confequendam. Nam hxc noHra xtas fitis commonefacit nos , quanrnnltii

Nam

proxima

tstas

quiJni &c noftrn

tum opus
diferti

fit R.eipublicie perfe£id do£irind , quia multi pajftm , tum inopid judicii , tu;n quia. expli are nihil poffimt, fparferunt aut defendunt opiniones ahfurdas confufincas,

&

ex quibus in Ecckfid magna certamina magntc dijfcnfiones extiterunt. A'cc finis horum malormi erit lillus , nifi ad veram eruditam fludiornm rationem juventus rcvocata fnerit.
,

&

i

XIV

P R j£ F

A T
,

I O.
,

a do(5trina in Ecclefiam

&
,
,

menta

,

plurimum
,

refert

Rempublicam redundant emolufi , qui ob eruditionem utrique
conriderati

praeficiuntur

(int aflidui

moderati
,

^

vcritatis

amantes

,

quos Mathefeos ftudium

efficit

ubi

ita

tradetur,

ut amplificet ufiim rationis,

Quotquot humana: mentis vires cognofcere ftudent eaeos ad Mathematum culrumque ufum Tcrutari geftiunt Oftendet Algebra atque Geometria fiituram invitamus. quin detegatur docebit nihil clTe tam abditum blimior
,

,

,

:

Aftronomia
accurate

cum

Geographia
,

,

nihil
fatis

elTe

a (enfibus homi-

num tam remotum
dimetiri

quin id
:

diftin(5lc

cognofcere

&:

valeamus

teftabitur calculus
coeli
,

Aftronomiproediccre

cus

,

quanta certitudine
,

fijtura

pha^nomena

liceat

etfi

Genius nullus

motuum
:

quibus fidera feruntur,

leges Aftronomis revelaverit

Optica

cum

Aftronomia

difcri-

men
lyfis

inter

reprxfentationes rerum in intelled:u 6c in imagi:

natione monftrabit

Arithmetica

,

Trigonomctria
,

&

Ana-

regulas generales fuppeditabunt
intelle(5tus

quibus in inveniendo

dirigatur

&

una cum
:

fenfibus compefcatur ima-

ginatio

,

ne meditationes turbet

Methodus deniquc Maex Sta,

thematica re(5lum rationis

Quanta fit vis tica , Mechanica
Optica
,

ufum manifeftabit. Mathematum in Scientia naturali,
Hydroftatica
, ,

,

Aerometria

,

Hydraulica

Catoptrica
perfpicitur:

abunde

Aftronomia Geographia qux omnes argumenta qu.isdam Phyfica
Dioptrica
,
,

&

folidius atque

profundius pertra(5tata exhibent
poterat.

quam
Phyfici

fine
eft

Mathefeos
cxplicare
aeris
,

Principiis fieri
,

Nonnc enim
corporum
univerfi
, ,

motum

gravitationcm
vifus
,

proprietates

Phaenomena

ftru<5turam

naturam

&
pro-

t

P R JE F
proprietates

"^A

T
&
,

I

0.
?

XV

corporum
in

jVlundi totalium

Quod
,
,

fi

vero quae
gravitaflui-

de

motu folidorum
corporum
in
,

in Statica
fluidis
,

Mechanica

dc

tione

in Hydroftatica

de
,

motu

dorum
Optica
talibus

Hydraulica

de aere in Aerometria
Dioptrica
legibus in

de vifu in

Catoptrica

&

de corporibus Mundi to-

eorumque motuum
,

Aftronomia

&
,

Gcoqux.

graphia traduntur

cum
in
,

iis

conferre dignatus

fueris

de iifdem argumentis
demtis praefertim
iis
;

Phyficorum fyftematibus occurrunr,
ex

quae

Mathematicorum voluminidifcriminis

bus defcripta funt
Docftrinas
Phyficas

quantum
Principiis

intercedat

inter
at-

Mathematicis fuperftruAas
,

que Mathematicorum
ta

opcra excultas

&

inter

ca

dogma,

illico Mathematicorum opem adhuc defidcrant Unde non miramur Robertum Boylium, conftabit. dc Scientia naturaU experimentando prasclare meritum , -^ De Mathematica nonnihil tihi propofi" ita fcribentem ne forte ( quod eum inprimis in jinem tums Jum

quic

.

y

,

^

mihi

olim

evenit

)
,

Jeducaris Philofophorum

ijiorum moderfit

norum
ria
,

autoritate

qui

cum

Phjfici
,

ohjecium

mate^
Jal-

Mathematicas
quantitatihus

difciplinas

tanquam
,

ahfiradis
fiudio

tem
li

^

figuris

occupatas

natura-

oheffe

magis

,

quam

prodeffe
e p

contendunt.
i
,

Quamvis
Imperatorum

enim opinionem
Ivlathematici

ipfius

K

l e r

trium

altorumque

dam

,

hominihus

Afironomorum recentium ahfiirquod Mathematica perfuadentem
,

quempiam ad Studium

naturale facilius

ahfolnjendum

non

omnino
t
VI, In Coiiriderationibiis circa Htilitatem Philofophix naturaUs experimentalis
I.
,

Exerciufc,

JT.

^

i.p.m, 485.

«

XVI

P R \^ F
poffit
\

A T
,

I O.

omnino idoneum reddere

refialpilire

^

defendere

ali-

quando conatus fuerim

ingenue tamen confiteor y quod expe^
,

rimentis meis in fpecie Alechanicis

2\/lathematic^ in Phyfica
,
,

ufum ingentem mihi demonfirantibus fipe jam exoptarim
in

ut

Geometri^ theoriam
addidici
,
,

^ fiudium

Algebr>z fpectofe

,

quam

puer ferme

majorem impendifiem partem temports Fortificatoritn ( de qua mt J^ indufiris qu£ Planimetria integrum Tra^atum fcripfifie memini) aliifque Practicis Aiathematica parttbus a me attributa fuit. Imo nec miramur ^ Vereor implorandam efife a Matheingcnue profitentem

^
,

;

maticis lectoribm 'veniam pro

iis

rebus

,

quas

,

fi in ?/Iathefi
often-

magis pollerem
di

,

accuratius traBafiem.
in fcientia

Alibi

nimirum

t

,

tum demum

naturali ad
in

certitudinem (eu
obtincri

cvidentiam perveniri
(i

&
;

dominium

res crcatas

Mathefis ad Phyficam applicetur.
Nifi utilitates
,

quas Mathefis ad vitam

affert
,

,

fponte fua

occurrerent attentis
pra(5ticai,
licae

non modo
,

ArithmcticvT

Geometriie
,

Architedur^

Mechanicae, Hydroftaticx
faciie oftendi
,

Hydraufcd etiam

ufus in

Oeconomia amplilhmus
,
:

cvidenter demonftran pollet

maximam
ut taceam

felicitatis

humanas
,

partem Mathefi fuperftrudam
Mathefis pr^ftat abfblutis
nes
cxcurrentibus
,

commoda

quo;

ftudiis

Academicis in exteras regioutilitatis
illa

quibus

maxinia
fi

ac voluptatis
hofpites ac

ex itincre capiend^
peregrini.

pars perit,

in

fi^ierint

adeo difciplinarum Mathematicarum utilitates innunieras mente attenta perpenderem propria autcm experientia edoclius non ignorarem , dcfiderari adhuc Matheleos uni,

Cum

verfx
* t
In Pracfat. ad nova Experimenta Phyfico

In

Prsfiit,

ad Elementa Aerometrix

,

- Mechinica de vi Acris A. 1705), fegrfim edita.

elaftica.

t

P R
verfse

^
,

F
illas

A T

1

O.

XVII
fufficerent;

Elcmenta
tricnnium

,

c\ux ad

confcquendum

idiomate patrio tlementa Mathe(eos' univerfie publici juristcci, in quibus ea potiffimum explanavi, adeoque theorias prxtermifi quaqua^ ad praxin tendunt rum non adeo manifcftus elt ufus. Dum liber adhuc fub
ante
,

pr^elo

fudabat

,

contigit

ut multi

eundcm
,

expeterent

:

f

ut eundem in quo ipfo addu6tus Bibliopola defiderabat Hujus ego dcfiderio fermoncm Latinum transfunderem.

partem habitu Romano inducum confuhius mihi videretur tam pnrlo dcftinaveram quam in Operc Geruberius exponerentur fi thcorctica manico ad juvandum primos tyronum conatus compofito
annucns

bonam jam

operis
,

,

Latinum (cilicet etiam fatisfaccret ad Quce igitur fermone Latino profublimiora tendentibus. deunt Elcmcnta a Germanicis multum differunt novoqne ordine digefta funt. In iis elaborandis tantum openx collocare non licuit quantum opus ifliufmodi requirere vidcbatur. Pra^terquam enim quod fcx minimum quinque pcr dicm horas inftitucndx juvcntuti Academicas cum in
fiefi

par

erat

,

ut

,

,

,

Alathcfi

,

tum

in
,

Philofophia

aha

impediverunt

impendam quo minus omnia
Bibliopola
, ,

;

varia

obftacula
fierent.

ex

voro

Quoniam nimirum
in editionem fccerat

qui aliquos
,

inftabat

jam fumptus ut opus coeptum perficetypis defcribcndas tradere

rem

;

fingulas fcre propofitioncs
,

coa(5tus fui

quamprimum

a

me

in

chartam conje(5tx

eiTent,

typothetis

icilicet

quotidie

mca

ex(pe(5lantibus.
J.

penfum fcmidiurnum a manu Quodfi crgo quasdam in hoc operc

Tom.
t

^*^
ifta

dc5c

Elemcnta

compendium redadla, quod

Germanica ab co tcmpore jam quarta vice ter lucem adfpcxit.

typis

fcfcripta

j

irJ

XVIII
deprehendis
velim.
Si
,

P R
totum
aliis

jE

F

^ T
,

1 O.

quse jure difplicent
difplicet,

ea nec mihi placerc fcias

ut meliora des hortor,
Interea
patere
,

&

mihi 6c
,

fadturus.

gratum ut hoc duce

utantur

quotquot ad folidam Mathematum cognitionem
,

non

fine opero?
,

fumptuum
.•

&

temporis

compendio ad-

quamdiu defit magis fidus. Theoretica & pra(5ti« tx his unufquifque feligat ca eadcm induftria expofui quce ad palatum fuum effe exiftimaverit, reliqua aliis, non
fpirant
fibi dic5ta

putet.

Indicem geminum fubjunxi

:

quorum

al-

rerum atque verborum , ut his Elementis etiam quorum ftudia eoinftar Lexici Mathematici uti poflint, dem juvantur ; alter Elementa Euclidea cum noftris conetiam in noftris fert, ut, quae ex Euciide padim citantur inveniri poffint, nec Euclideis habeant opus , qui noftra
ter
eft
,

poffident.

Vale
alterum
,

,

Le(5Vor benevole

,

dc

his

noftris

utere,

Tomum

,

qui Opticam

,

Catoptricam, Dioptricam,

Trigonomctriam Sphcxricam , Aftronomiam Chronologiam, Geographiam, Gnomonicam, Pyrotechniam, Archited:uram militarem atque civilem una cum Bibliotheca Mathematica compledtetur propediem ex(pe(5tans. Dabam Halcc Magdeburgicx ipfis Calendis 0(ftobris A. 1713,
Perfpedlivam
,

,

P L A T o apud Tj)eonem
Adolefccntibus

SmwnAum
,

,

Cap. L

p.

zo.
,

corumque

jetati

convcniunt DifcipHnc-E Mathematica?
ut
ipfa

quse

aniinam pra^parant idonca rcddatur.

&

dcfxcant

ad Piiiloibphiam capeflendanfj

MONITUM

XIX

®WMWMWMW<^M&^WMWM^W(Wmm^

MONITUM AUTORIS
DE EDITIONE NOVA.
horum NOvamdedimus, Elementoium multo ram
ut to ea

Editlonem daturi ope,

corre(5tiora prodirent

mul-

etiam
,

aud:iora.

Etenim
defiderari

in

fingulis

difciplinis

adjecimus

qux adhuc
:

pofTe vidcbantur &c

viam ad
na^

ulteriora flcrnunt

quo

ipfb contingit,

ut difcipli,

nonnullas

novam

plane

formam

adcptce

fucrint

6c,

quae in
in hac
Ita

Editione priore per duos
pofteriore quatuor

Tomos

digclla fuerant
nccelle fuerit.

Tomis complccti

in

Tomo

primo

,

qui nunc prodit, ut taceamus, quse
,

pafl^m interfj^erfa funt

ArithmeticcX accclTcrunt capita

no^
fexa-

num

&:

decimum
,

integra de fra(ftionibus decimalibus

&

gefimalibus

Geometriae caput fecundum partis poflerioris

dc fed:ione

&

fitu

planorum, Trigonometrice 6c Algebrx

problemata varia, quse vel utilitate fefe commcndant vel qusedam inveniendi artificia continent per cctcra nondum
infinuata.

Acceffere etiam
,

tum

Geometriac,

tum

Analyfi
tabulis

finitorum
aeneis

tum

Analyfi

infinitorum

figurie novaE;

incifas.

Et quoniam Philofbphiam ccrtam ac utilem

cffedluri

Mathcmatum
animi

notitiam amplificamus , ut ad
praeparentur
2, ,

cam

capcflcndam

defsecati

*4^

nupcrquc in Operc

XX

MONITUM AUTORIS
,

^Q.

Opere Logico f mcthodum
dx, accuratius
delineavimus

quas convenlt dodrlnas foli-

,

quam
ideo

had:enus ab

aliis

fac-

tum

fuciat

,

ac inprimis genuinam dcmonftrationum

fordi-

mam

diftincfte
,

expofuimus

;

demonftrationes

ita
,

geflimus

ut exempla regulis ad amuflim refpondeant
haec

&

Elementa
nandi
in

manu
,

affidua volventibus
fefe

naturalis

ratioci-

modus

fua veluti fponte

infinuet nafcanturque

animo \dcx

quse Logicas pr^ccptis refpondenr.
,

Nulli

igitur

dubitamus fore

ut

,

qui in
,

his

Elementis attenta

frud:us cximios percimente perlegendis fuerint allidui maxime optaid quod quemadmodum fperamus piant mus. Dabam Marburgi Cattorum d. ii. Martii A. 1730,
:

,

t

Prodiit A. 1718.

in

4".

TYPOGRA:

XXI

.i^ isV iji^F fjry^r i jtf i^V^Vf r-** ^*'' iVV !;,> i;, r iWis^'' ixr iVr i^r ^Vr iVr iVV iVr ''Vr iJrF ^Vr ^Vr ivV i^f

TYPOGRAPHUS
L E

CTOR
,

I.

S.
Optimoriim

^bes

Lector Benevole,
Quorum
eji
,

Nlathefeos Elementcrum , qu^ hactenus extant ,

optimam Edttionem.
utilitas Jic

prdflantia

^

omnihus nota

ut illa com-

mendare
reddit

,

td fane foret tua ahuti patientia.
inutile?n

Adde^ quod commendationem omnem
nomen
,

Ex
ijia

pr^ fe ferunt, Celeherrimi WOLF|I. Secunda Hallenfi Edttione qu£ Anno fuperiore prodiit
c^uod
,

accurate defcripta
nifi

efi

;

nihil

quicquam

aufi fuimus imerrores
,

rmtare
qui
,

tnnumeros gra^tffimofque
,

Tjpographi

,

in difipcili Scientia

molefliffimi fiint TjrGnihus

quo~
,

rum
mus

gratia confcripta
effe

fiiint
,

Elementa.

Si qui fiuperfiint

eos

numero pauciffimos
,

fienfiumque
,

minime turhantes

fipera-

quos facile condonahis
plurihus etiam
effe
,

Benevole Lector,/^
ad calcem notauimus,
hanc Editionem
ut de Charta
nitore
,

dtgneris eos corrigere quos

in Erratis
aliis

Ceterum
candore

,

refipeciihus

priorihus pr^ferendam
,

contendtmus.

Mam

Chara^erum

Ftgurarmnqtie
peffime
3

taceamus

;

Algehr^ fitgna fi^pius in

illis

difpofita

i£ inde incom-

^^^

modos

XXll

TYPOGRAPHUS LECTORI.
,

modos fmfus exhibentia

uhique

in ha€ nojira Editione in

Et quia 2[4athefeos cur/us non folum ordinem redegtmus. pervolvendus ; fed fipius Di^ionarii inftar , legendus ejl

^

,

evolnjendus

,

curavimus ut in fuperiori margine Capitum

tituli legeyentur.

Qmbus
infer^uire

>

cum

tuo

,

Benevole Lector,
,

commodo

animus fuerit

id aqui honique confulas rogamus.
i6.

Vale.

Ex

Tjpographia nofra, die

JuL 1751

PRIVILEGIUM

XXIII

^'ffttffwf'f«t»f'fi»'^t^

PRIVILEGIUM
SACRvE C/ESAREjE et

catholice majestatis.

ARO LUS SEXTUS,
Divina favcnte Clemcntia Eledus

Romanorum IMPE-

femper Auguftus , ac Germanix , Hifpaniarum , Hungarix , Bohemia? , Dalmatix , Croatice , SclavoniiB, &c. REXj Auftria:

RATOR

ARCHIDUX
,

;

DUX
C o N,

Burgundia?
berga»
;

,

Styrix , Carintiii^

Carniol^

,

&

'V^iirtcm-

COMES
dlledus

Tyrolis
:

,

&c.
,

pra?fentium Univerfis
perii fidelis

Quod

Agnofcimus notum fhcimus tenore cum Nobis Nofter Sacriquc Romani Imcjufque
,
,

&

Marcus Michael Bousqjjet,
refolverint

soHTEs, Bibliopolx Genevenfes humillime exponi curarint quem in modum CHRISTIANI WOLFII Opera Mathematica cum Figuris
in Quarto
^

prelo committere

;

vereantur autcm

,

invidia

tur

:

hanc Editioncm imitantium impendii Idcoque Nobis dcmilTe fupplicarint ,

&

laborfs

fui

ne tTmuIorum frudu fru/lrcn-

quatcnus

corum indcmnirati
,

Privilegio Noflro Carfarco fuccurrere clemcntifflme
fis

dignarcmur

pariter ac arquis

eorum precibus annucndum cenlucrimus.

Nos fubmifAc proindc

authoritatc Noflra Ca:farca

&
ter

aliis

omnibus Bibliopolis , Bibliopcgis , Typographfs quibufcunquc rcm Librarfam fcu negotfatfoncni excrccntfbus firmiinhibcmus , vetamus , intcrdfcfmus , ne qufs fupra nomfnata

&

CHRISTIANI WOLFII
ali6ve tftulo
, ,

aut forma
fntra

,

Opera Mathematica cum Figuris ^ fub hoc pcr Dcccm Annorum fpacfum ab hodferno ^vs.

computandum

Sacri

Romani
citra

Imperii
,

,

&
aliis

Rcgnorum Dition6mque
,

Noflrarum Hirrcditarlarum fumve imprcfla apportarc

fincs
,

rccudcre

vcl

pr;»fatorum

rccudcnda darc alforImpctrantium corundemque
fcriptis

obtentum aufit quis vero fecus Privilegium hoc Noflrum fcu Interdidum violarc , contcmnerequc pra-fumpfcrit , cum non folura cjufmodi Exemplaribus ubicunque locorum rcpcrtis pcrpcram quippc rccuvel pra-fumar.
Si

Hxrcdum

ac Succcfforum voluntatcm

&

affcnfum in

faciendo

,

fis

XXIV
fis

P R
opportatis
(

I
fivc

V

I

L E G
)
:

1

U'M.
j
,

feu

qux
,

clldius

Marcus Michael Bous qjj e t
authoritatc
five

cjufquc
loci

C0NS0R.TES

propria

Magiftratus
,

illius

auxilio (ibi

vindicarc

poterunt
fpc

de fado privandum
fublata

fcd

&

Deccm
Isefar
,

Marcarum Auri
cx
tur
a.'quo

puri poena J¥xax\o fcu Fifco Noftro Cxfareo
,

&

Parti

pcndenda

omni

vcnicc

raulctandum

dccernimus

dummodo
,

tcnor hujus Noftri Privilcgii in
confucta Quinque Excmplaria

fronte Libri

imprcftijs

reperia-

&

Confiiio

Noftro Imperiali
fingulis

Aulico
Sacri

exhibeantur.

Mandamus
dilcftis
,

itaque

omnibus

&

Noftris

&
,

Romani
fubditis

Imperii

Regnorumque
,

&
tam
vel

Dominiorum Noftrorum Hsereditariorum
Ecclefiafticis

&

fidelibus

quam

Sxcularibus

cujuf'

cunque

ftatiis,

gradus

dignitatis
,

aut ordinis

qui in Magiftratu cxiftentes
juftitiamque

fuo

,

vel

fiierint , prsefertim vcro iis. fuperiorum fuorum loco , jus

ne quemquam Privilcgium hoc Noftrum CsefaSqA fi quos contumaquibufcunque ces compercrint , conftituta a Nobis raulda eos puniri ipfi graviftimam Noftram inmodis idoneis coerccri curent , quatenus dignationcm pra:di<ftamquc poenam evitare voluerint. Harum Teftimonio Litadminiftrant
,

,

reum

violare

fpernere

,

aut tranfgrcdi patiantur

:

,

&

&

tcrarum

manu Noftra
,

fubfcriptarum

,

&

Sigilli

Noftri Csfarei apprcffionc
e

munitarum

qu^^ dabantur in Civitate Noftra

Anno
vero

millcfimo feptingentefimo trigefimo uno
,

Romani vigcfimo
pariter

N N a , die quinta Aprilis, Regnorum Noftrorum RoHiipanicorum vigefimo odavo 3 Hungarici & Bohemici
i

V

,

vigcfimo.

CAROLUS.
Ad Aiandattm
Alajeji.

Sac. Cxf.

proprwm.

J.S.HAYECK DE WALDSTATTEN.
i;

DE

DE

METHODO
R
jE

MATHEMATICA
BREVIS COMMENTATIO.
T
Vt^^y,
I

F

A T
efl

1

O.

quid mei
fumit,

judicii

operam non inanem
JVlathematicorum
dili,

qui

Methodum

ad Mathemata percipienda animum? quantum poteft , attendit &: rationes evidentiiE illorum funditus perfpicit ; verum ad alias etiam difciplinas, utut labore non adco facili cum fru(5tu tamen prorfus iniigni, eandem transfert. Quodfi vcro Mathefis non aliam
jjQj^

s^5^^S^^\K ^ -^^ ^^'^

gentiflime rimatur.

Ejus enim

vim qui

tenet

is

modo

,

hanc unicam cultoribus fui tamen gnaviter incumbere deberent
pr.xtcr

afferret utilitatem
,

;

eidem

ftudia

ingrediuntur.

Eumque
L

in

Woljli O^er. Aiathem. Toui.

quotquot difciplinarum finem ftudium MathemallOAm A
.

2

V K
tantopcie
inter

¥

A T
viii

1

O.
ac
intelligentcs
,

ticum

commcndant

do6li

quos

(^)Lockium, [Ij) Malebranchium,(c) Tschirnhausium noniinade iufficiat quoruni in Philofo,

paucorum opinionem vicit. Hanc igitur de methodo mathematica commentationem mole exiguam (ed rerum ubertate gravem Elementis Mathephia rationali iliuftranda (olertia haud
,

feos univerfe prsemifi

,

ne in

iis

deliderari

paterer induftriam

meam
celTaria

,

quorum ad
eft

red:e
;

philoibphandum quam maxime ne-

cognitio
,

corum numerus
utuntur.

(^) inprimis cum exiguus admodum fit quibus interiora methodi funt perfpedra ; mul-

to minor autem illorum

Ca^terum hasc

methodo mathematica prompte commentatio de methodo fingulari
,

qui

cum

attentione perlcgenda
,

,

6c

?

ubi Arithmetici^ ac Geometriie

clementa cvolvuntur
Ita

praecepta
,

methodi funt relegenda
,

,

tum
fatif-

ut penitus intelhgantur
fiat.

tum

ut apparcat

quomodo

iis

demum

Mathefeos ftudium vere acuet intelledum.

(a) In Tradatu dc diredlone ingenii ( qui inter opera pofthuma idiomate Angllco Londini \-]o6. edita habetur ) p. 50. (i) De inquirenda veritate lib. 6. c. 6. 7. (c) In intro<iu6lione ad Mathefm Phyficam Germanice eonfcripta p. m, 17,

&

&

&

feqq.(

A

)

Uberius huc

fpeiStantia

expofuimus in Logica feu Philofophia

rationali,

co»

[

3 ]

CONSPECTUS COMMENTATIONIS
D
E

DE

METHODO MATHEMATICA.
dcfinitur
,

Methodus Matbcm.ttica

Hxc §. 2. «^ hariw} gratia traditur explicatio notionum tum in gcnere §. 4. cum in fpecie clararum §. 6. obfcurarum §. 7. difiiii£farum Jj. 8. confufarum JS. 9. adxquatarum §. \o. 11. dr inadxquatarum §. 12. DefiOJienditur , quxnam notiones in numerum d.finitionum admittantur JT. i3-i4. !)• Exponuntur quatuor modi reales §. \6. 17- iB. tiitioms dii/iduntur in nominales
§.
i.

&

ejns formci generaliter defcrtbitur
JT. 5

ut fpeciulius explicetur

docetur

quid fint definitiones

&

inveniendi
2.5. 2<r.

definitiones

27. 28.

24. quam realcs

§. 50. 51. 55.
34.
5

&

qiiatuor alii invcniendi reales §. nominaks §. 19. 20. 21. 22. Indicatur , qnomodo innotefcat , quod dcfinitioncs tam nominales §. i^. pojiulatorum Declaratur indoles axiomatum §. 29. pujfihiles ftnt. abufiis quid.im notantur JT. 52. Difleritur quoque de cxperientia §.

&

&

difiin^c agitur de propofitionis partihus 3^. 37. Definitur Theorema §. i^. atque Hypothefi §. 39. 40. 41. 42. €5?" de dernonflratione jr.45.45.47. ubi etiam Similiter docetur nfus citationttm Mathematicis in demonfirationibus folennis §. 44. declaratur Prohlematim §. 48. Corollariorum §. 49' 5°. SchoHortim JT. 51. ratio. ^jierij.

&

Tljcfi,

tur Methodi Aiathematica univerfalitas §. 52. €?• ratio redditur, cur interdum Mathefts judicium acuere dcbeat §. shinterdtim minus §. 54. Denique refpondctuir ad objciliones» qtne contra Methodum Mathematicam a noimullis afferri folent §, 5 5. 5 (J. 57'

DE

METHODO MATHEMATICA
B R E
\'

I

S

C O

M M
tici
\

E

N T A T
,

I

O.
inde ad Axioma-

'ER.

Methodmn
Ordi-

a definitionibus
in

;

JVlai hem aticam
intelligo

ta oc Poftulata

Mathcfi mixta ad
,

Expcrientias fcu Obfcrvationes

pro-

ncm

,

quo
fuis

in

srediuntur

;

his

tandem Theoremata
:

tradendis dogmatis
^

&

Problemata fuperftruunt
&:

ubique
fi

utun-

Acro Corollaria

Scholia

,

e rc

turMathematici.

vifiun fuerit, annc(5lunt.

S.

2.

Ordiuncur auteni

Mathema

A

2

S.3.:

DE
§.

METHODO MATHEMATICA
priin-

mx

Sunt aiitcm Dejifiiiiones rcrum notiones , quariim opc
3.

rcdcuntis

,

pundi intermcdii

,

diftan-

iix a'qualis

&

terminationis notioncs

ter fe diftinguuntur

&

unde

,

qu.r de

diftindas habucris.
§.
1
.

ipfisconcipiuntur, rcliqua dcducuntur.
§.

In hac analyfi

cum

progre-.;

4.

Per Notionem quamlibct

rei

cujuslibet in
intclligo.
§. 5.

mcntc reprxfcntationcm
differcntiam primus

Notionum

doncc ad notiones irrcfolubiles pcrvcniatur ; notionum adarquatarum dari gradus manifcftum cft, in prafcnti tamcn non cxplicandos, Suf^
di liccat
:,

diftinfte tradidit fagaciftimus Leihniti-

ficit

Ks {d)

:

qux

quanti

fit

pondcris

,

pau-

ci hatftenus §.

agnoverunt.
fcilicet

6. Eft

Notio claray qua'
fuf-

.ad rem oblatam recognofccndam
ficir
,

c. gr,

quod

figura data

ii:

numcro
qua:

quod notioncs quadam confufa^ admitti qucant , quarum cvolutio ad dcmonftrationes non apprimc neccifaria. Ita Euclides non refolvit notioncm aqualitatis, utut eadem norhombi & tiones trianguli aquilatcri
monuiffc
, ,

triangulorum habcatur.
§.

figurarum rcgulariuin ingrcdiatur. Pro,

7.

Obfiura

eft

notio

ad
fuf-

pofitiones

enim, ad quarum dcmonf,

rem oblatam rccognofccndam non
ficit.

trationem neceffaria crat
fine

facilc ipfi

jus

, ad cuconfpcclum dubitas , utrum ca fit ncc ne, quam aiio tcmpore aiibi vi-

Tah's eft c,

gr,

plannr

probationc conccdi potcrant, c.gr.
aqualia cidem tertio
;

Qnod

fint a-qua--

lia inter fc

dcras «& cui hoc vel illud bui fucvit.
§. 8.
fi

nomen

tri-

gruentcs fint xquales

quod figura fibi mutuo conquod ^qualibus
:

pcr aqualia multiplicatis fada
lia &-C.

fint

aquafiip-

Clara notio dijlincta habctur,
,
:

Dcfcdum

fcilicct
,

analyfeos

notas rcccnfcre vaicas

ex quibus
e. gr.

plcnt propofitioncs

quce per
funt.
eft notio
^

cxpe-

ttm. oblatam rccognofcis
circulus
fit

quod
fe

rientiam
§. 12.

fatis ccrtiK

fi'gura,

linea
,

curva in
cujus

Inadaquata

fi

no-

redeunte
puntfta

tcrminata

fingula

tarum
§.

,

qua
In

diftindlam ingrediuntur

ab eodem puncio intcrmedio
diftant.

nonnifi confufas notioncs habueris.

aqualiter

13.

numerum Dcfinitionum
,

§.9. Confufa efl; notio clara, fi noex quibus rem oblatam recognofcis , reccnfere minime valcas , utut
tas,
in
tales
fit

Mathcmaticarum non admittuntur nifi notioncs diftinda^ &, quantum ficri
potcft aut pro
quata*.

rc nata fufficit

,

adx-

refolubilis

.-

qualis eft e.

gr. notio coloris rubri.
§.

10. Diftinda notio adxquata difi
,

citur,

&

notarum

,

ex quibus comhabueris

Hinc in Dcfinitionibus fubfequcntibus non utuntur vocibus , nifi vel ex antecedcntibus , vcl aliundc fatis
§, 14.

ponitur
c. gr.

notiones

diftin(ftas

intclligatur
§.

, ,

qua
(\

rcs

iis

fubjiciantur.
confufii

notio cfrculi paulo antc tradita
,

15. Et

quando notionc

ccnfetur ad^quata

ubi

curv.-e in fc
i<J84. p. ?37»

contenti fumusj rcs, ad

quam

fpedat,

W In Aaii Eruditoriun An.

obvia

BREVIS COMMENTATIO.
obvla
fit

S

neceflc

cft

,

ut vcl prxfcn-

§.

21. Si dcterminationcs

in

dciiiis

tcm qnandocLinqLie libuerlr pcrcipere, vel fepiiis jam olim perceptx haud dif^
ficLiitcr

nitionibus obvias confideres, alias

gcminas comminifci datur: qua
nc definitioncs
alia'

ratio-

rcminifci valeanuis.

invcniuntur. E. gr.
ter-

ad duas §. l6. clallcs commodc revocantur. Sunt niDcftiitioncs

vcro

Ubi

pcrpcndis iiguram trianguli a
,•

mirum
§.

ali;r

nominalcs

,

alix reales.
cfl:

17.

Defifiiuo nomlnalis

cnii-

nymcro dcpcnderc quanumerum qucmcunquc alium tcrnario majorem fubftituc, ut
nario laterum

ternarium aut

mcratio notarum ad rcm oblatam ab
aliis

definitio

Figurx qMadrilateri& aut miU-

diftingucndam iuflicicntium. Talis
quadrati
,

tilaterA
§.

cujuscunque prodcat.

cft

li

figura quadrilatera

,

iquilatcra, rcdangula cftc dicatur.
§.

20
fic

)

22. Quemadmodum ^exo{^vi%, dctcrminationes qu^edam omitti

18. Dejim tio realis

cd notio
eft,

dif-

etiam

novx fuperaddi
,

poffunt. E.

tlncta, rei gcnc/in,

hoc
fi

modum,
Talis in

gr. in dcfinitione

trianguli, fpecies
inter fc

&

quo

ficri

potcft
eft

,

exponcns.

ratio lincarum

quam
;

habent
tri-

Geometria
cribi
§.

Circuli,

pcr

motum
dcf-

detcrminari potcft.
lineas cife redas

Ponamus nimirum
gcneralis uotio

Iine« rcdae circa
concipitur.

pumtlum fixum

anguli in notioncm Trianguli rectilinei

19.

Ad

definitioncs
.

nominales

abit.

Ponamus porro
fc

efle latera

om-

multis

modis pervenitur
,

primus nominari dcbct

fi
,

quos intcr ad rem pr^e-

nia intcr

arqualia

i

notio trianguli
liqui-

gencralis

in

notionem Trianguli

ientcm, quam percipimus attendimus. Hac ratione Aftronomis innotuit Eclip,

lateri ,degcncrabit.

§.23. Dciinitionum per mcthodum

fln

Lima?
plense.

cffc

priwationcm luminis Lucura vcro diftingucndiftingui

primam invcntarum

rcalitas

extra

omQuls

n^
tla

Cum
qu^
fingula

ncm

dubitationis alcam poiita.

funt
fini

,

poifunt
figillatim

,

ca-

que

primum

con-

fiderari,

mox

intcr fc conferri

debcnt,

cnim , qucv acTtu exiftcre utrum eiie poilint ncc nc , dubitabit? Dubitarct cnim, num pcrcipcrct, qua:
cognofcit
ic

ut dcfinitio notio diftinda evadat,qualis

pcrcipere iibi confcius

eil:

:

id

quod

(vi
§.

§. 13 j effc debet. 20. Definitiones hac vel alia me-

valdc abfonum. £. gr. Si quis
dciicicntem intuctur
ti
;

Lunam

quod

Eclipfin pa-

thodo inveftigatas expendentes varias plerumque dcterminationes animadvertimus
,

poffit

,

dubitarc ncqiiit.

Idem dc

illis

dcfinitionibus judicium efto, quit

quibus omilfis gcncraliorcs cva-

a pofiibilibus abftrahuntur.
§.

dunt. E. gr. Si ex definitione Trianguli

24. Alia

vero deiinitionu)n per

quod fit fpatium tribus linels comprehcnfum, lincarum numcrus expungatur
fit
j

methodum
tarum

tcrtiam

cft ratio.
,

& quartam in\enUtrobiquc cnim arbitridctcrminaiive

notioncm Figur^ habcbis, quod
lineis

um regnat

iivc juxta tcrtiam

fpatium

terminatum.

tiones datas in alias

iimilcs convertas

A

3

DE
five
:

METHODO MATHEMATICA
Aftronomia
fis

juxta qiiartam datis alias fupcr-

definitlo

nomlnalis Eclip{xi

addas noftrum autcm arbitrium nullam rebus cxiftendi nccefTitatem imponit.

Lunx

,

quod

fcIHcet
;

privatio lueft

minls Luna; plenoe
finltio

invenienda

dc-

Licete.gr.

fpatium tribus
polfit
,

lineis

realis

ejufdem.

Lumen

igltur

reftis

comprehcndi

inde tamcn

lunare

& plenilunium

medirari debe-

nondum iiquet , quod ctiam quatuor , quinquc aut pluribus quotcunque aliis terminari queat. Et quam\ is tres linca: inde reikx Ipatium comprehcndant
;

mus. Ubi iftud a Sole fecundum IIneasf eftas in corpus lunare incidere&
temporeplenilunii Ecliptlcl LunamSoli
dlametrallter opponi
,

adeoque Tellu-

tamen nondum apparet
fe ^qualcs
efTe

,

quod

intcr

poffint.

Talcs itaquc

definitlones poffibilcs efle dcmonftran-

rem duobus hifce corporibus Interpolocum Soli oppofitum projicere umbram fiiccurrit haud diificulter
fitam In
;

dum
nem
ri

efl:

:

id

quod Geometrar circa
,

figu-

Innotefcit

,

Ecilpfin Lunce

orlri

,

fi

ea

ras prseftant

dum earum

conftruCtio-

umbram

terrx ingrediatur.

tradunt.
prio-

§. 27. Apofteriori dcfinitlones reales Innotefcunt
,

§.25. Definitiones realesvcl a
inveniuntur ,
cunt.

fi

rel

formationi prse-

vel a pofteriori innotei-

fentes attendimus. E. gr. Si quis videat
in

A

priori definitiones reales inveii

campo circulum

deicribi

,

fune
;

cir-

ftigabis,
tibi

ex plurium po/fibilium
,

innotuerunt

qux combinatlone novum
,

ca clavum fixum In

gyrum

aifto

is

gc-

nefin clrculi concipit per
rectcE circa

motum

linese

quoddam

polfibile producis

,

e. gr.

ex

puniftum fixum.
dcfinitiones reales

combinatione machinarum fimplicium machinam quandam compofitam , cujus nullam

antea habebas notionem.

Et

In

hac quidcm methodo caiui pereft

quoquc dum compoiitum totum , iniuas partes iimpliccs refolvitur , quod in organicls potlifimum locum habet.
§. 28.

Ad

pervenltur

fepealiquid datur. Exemplo
pofitio
telelcopii per
Icntls

fiDrtuitam

comcom-

Hac
jam
§.

ratione e. gr. ftrucluram raachina^
extantis aflequimur.

binatlonem

convexcT

cum

conca-

29. Circa hoc definltlonum ge-

va
fi

detcifla
§.

,

narrante Borello.

26.

Ditficiiius

idem

pr.tftatur,
realis

nus duo coniideranda funt, antequam dc illarum. poiiibilitate judicare ficct ,

ex data definitione nominali

ncmpe

i

°.
,

utrum ea
ncc ne
,

exiftant aut exifte-

invcnlenda.
ncs diftliK^as

Hoc enim
,

incafii notio-

re poifint

qu;? ad gencfin rei
;

corum cvolvcre tenemur
ut appareat

concurrere ailumimus
proficifcl
rei

2".

numab

ils

qux

in ifta continentur

queant

,

qua? in formatione
:

qualia ad rei ibrmatlonem rcquiranturi

Hsdem trlbuimus

\di

quod ex

na-

poftea cognitiones jam antc acquifitas

mente recolcre debcmus
talia fiiccurrant
,

,

vifurl

num

tura definitlonls rcalis (§. 18. ) liquer. Horum vero ccrtltudinem vel experien-

pcr qu;^
licet.

rei fiDrmatio-

nem cwciperc

E. gr. datur in

,veIeorum,qua' per confequentias legitimas alio tempore deduximus, remitia

niicenr

BREVIS COMMENTATIO.
nifcentia

confequimur.
circiili

Ira, e. gr. in
(

deas

in

axiomatum numerum
,

referri

dcfinitione

rupcrius

§.

27. )tra-

propofitiones

quas

(\\\q

probatione

dita per experientiam clarct,iincam rec-

tam
agi

circa

pundum
,

fixum

in

gyrum

polk.

Aft in definitione Eclipfis
cxperientia licet ftipa-

non admittunt intelligentes. Equidem negandum non cft ipfum Euclidem , qui in dcmonftrando fc virum prarftitir,
,

Lunaris patione
,ta,

propofitiones utique demonftrabiles in

afiequimur, Liuiam TcUuris umingredi poflc.

bram

§.30. Dcfinitiones tam reales , quam nominales cum in fe confiderari , tum Quicquid confcrri pofilint. Inter fe ex cortfideratione eorum , quse in una definicione continentur, immediate deducitur Axioma vocatur , (i quid rei convenire, aut non convenirc enunciet PofiulatMm vero , fi quid effici
, ;

axiomatum numerum retuliire , propterea quod arqualitatis, congrucntiae , linea; red« aliarumque rcrum notiones explicare non potcrat monuimus tamen jam in fuperioribus ( §, 1 1 ) , ipfum non fuppofuifle nifi propofitiones , quarum certitudo ftatiin cuique patet per
: .

pofic

atfirmet

vel neget.

E.

gr.

Ex

genefi circuli liquet,

omnes redas ex centro ad pcripheriam dudas inter fe a^quales effe, cum unam candemque
fitti

lineam in divcrfo

referant.

H.kc

adeo propofitio
habetur.
Afi:

axiomatum numcro dum per eandem defiin
,

nitionem

intelligitur

ex quovis punclo

quovis intcrvallo circulum defcribi poffe: id inter poftulatacollocatur.

§.31. Quoniam
ti.
,

igitur

axiomatum

poftulatorum vcritas pcr intuitum definitionum ex quibus fluunt , cognofcitur, dcmonftratione nulla
gent.
indi-

recordationem vel maxime confufam eorum qu.-e olim fa^pius experti fumus aut etiamnum, fi ita vifum fuerit, denuo extemplo experiri pofliimus , immo quibus in judicando tantum non quotidie utuntur omnes , quale c. gr. eft , quod cidem tertio a:qualia fint cequalia inter fe i item quod figurx «Sd linea; reda.' fibi mutuo congruentes fint a:qualcs. EucUdis igitur cxemplum abufum, quem taxamus, minime tuctur, §.33. Notandum nimirum , eo minorcm fieri axiomatum numerum , quo fufficicntius notioncs evolvuntur. Immo (\ verum fatcri fas eft , vera axiomata non funt nifi propofitiones iden,

tica:.

Vera enim efte intelliguntur , quamprimumrealitas definitionum fiicrit evit^a. Et hoc intuitu propoftiones per fe notx
,

§.34,
latis

Cum

axiomatibus

&

poftu-

etiam Experientix

nonnunquam
dici-

conlunduntur.

Experiri autem
e. gr.

item ex

terminis

mur
fa

,

quicquid ad pcrceptioncs noftras

manifefidt. dicuntur.

attenti

cognofcimus,
,

dum, accenvidemus

§.32. Multi hac axiomatum proprietate abutuntur
,

candcla

confpicua

fieri

dum

priemiiras fyl-

qua: ante

non apparebant.

logifmorum

,

quas probare nefciunt

§.35. Experientiit itaque funt rcrum
fingularium
,

pro axiomatibus venditant.

Hinc

vi-

quoniam

nonnifi rcs

fin-

gulares

DE METHODO MATHEMATTCA
gulares pcrclpimiis.
las

Quamobrem ad
in
,

il-

na Solis in
prias igitur

folftitio

invenimus.

Pro-

provocans cafum iingularem
nili

mc-

dium profcrre tenetur
vel memoria? fucrint

vel fenfui

obvix

id

in Matheii exaLti/Iime obfervatur.

quod Ne-

que enim
oricntis

,

c. gr.

in

Aftronomia Solis
obfervationes

&
,

occidentis

recenfentur

utpotc

quotidianx

ac

de ea obfervationes tradinon altitudincm Solis meridi, anam in folftitio obiervatam annotet opus eft , icd fuliiccrc potcft , ut ipfam declinationem ftatim indicet. Si cnim conftct , quantam elcvationem yf-lquatoris aifunifcritj nec quanta meturus
ridiana fuerit altitudo Solis ignoratur.

omnibus
apparentis

fatis

nota\

Diametri vero

Planctarum obfervationcs,
Aitronomis, tempore diver-

a
fo

diveriiis
,

diveriisque inilrumcntis celcbrata',

Quod fi vero non appareat , quomodo propofitio data ex pr^evia quadam experientia cliciaturj cafus finguomnino adduccndus, ut ratio dedudlionis ad examen rcvocari poifit.
laris

fidelitcr

rcferuntur

,

cum non

in cu-

jusvis poteilate

exiftant.

§.36. Mathematici quoque expcrientias a

Quod enim
rc pofcis
:

aliquid

pcrceperis,
;

cum

concluiionibus inde dcductis
,

demonftrare nequcas
fcd
tero

ut credatur, ju-

accurate diftinguunt

aliis

ut

plurimum
gr.

has

cum

iftis

confundentibus. E.

quomodo unum ex aldcdudum fuerit cum rationis
,

Quodjcandcla accenfa,corpora, qux ante non apparebant , in confpedum
prodeant
ia cfte,
,

cxamini
bcatur
§.
,

fubfit

,

ut fidcs dcduLtis ha-

fine

ratione flagitas.

pcr expcrientiam innoteicit.
in cau-

38.
eruta

Propofitio

theoretica

ex

Quodii vero perpendens , lumcn

pluribus
tis

dciinitionibus inter fc colla-

cur tcnebris diicuilis appareant

una expendens rerum naturalium codem modo fc habentium eundem eile eifedum infcro Quicquid lumine col,

&

Theorema appellatur. E. gf- Si in Geomctria triangulum cum parallelogrammo fupcr cadem bafi &
ejufdem altitudinis conferrur, partim immcdiate cx ipfis corundcm dcfinitionibus
,

;

&

liiftratur, videri
litio

potcft

.-

h^^c
,

propo-

non

in

cxperientiarum

fed con-

partim

cx

aliis

ipforum
infcr-

clufionum pcr legitimam
tiam indc derivatarum
renda.

confequcnrcfe-

proprictatibus
tur
;

numcrum

jam ante Parallclogrammum
:

erutis
effc

trianguli

^

$. 37. Iftiusmodi conclufioncs omiffis

duplum ca propofitio in theorcmatum numerum rcfercnda.
§.

cxpericntiis
,

commcmorantur
his eliciuntur
,

,

Ci

mo-

39.

Duo autcm
nempc atque

funt

,

qua: In

dus

quo ex

omnibus

omni thcorcmate attentionem mercntur,
Propojhio
Ifta

fuerit cognitus atquc pcrfpcLius. E. gr.

Demonftratio.
rei cui-

Maximam

Solis dcclinationem
,

non imelcva-

quidcm enunciatur, quid
fub certis conditionibus
,

mediate metimur

fcd ex dara

dam

converationcs

tlone T^quatoris &: altitudinc mcridia-

nire poifit

quid non

:

in

hac autem

BREVIS COMMENTATIO.
tatlones exponuntur
,

9
,

ob quas

intellec-

tem

nullus concipi poteft

fed

hxc

illi

tus lUud ipli convenire concipere valcr.

repugnat.

non eft nifi §. 40. Abfolute cns a fe rcliqua vcro omnia tantum adpoflibile
:

deprehenditur
vit
;

ci

Quoniam fcilicet in fubjcdlo quod hypothefis involouoque convcnire debet quod
, ,

miiTo alio poiTibilia cfTc intelliguntur

,

in thefi continctur. E. gr. in

hoc

eft

,

nii

corum

cft iine

quadam con-

remate, quod triangulum fit

hoc theo". dimidium

ditione.

Hxc

igitur in propofitione una

parallelogrammi fuper eadem hafi

& ejustri-

cxprimenda. E. gr. Triangulum cft dialmidium parallelogrammi , fi bafes

dem

altitudinis

,

primum

triangulo

&

buimus bafin
titudini

&

altitudinem bafi ac al-

titudines flierint iigillatim .Tquales.

In

parallelogrammi xqualcs; dein

propofitione itaquc

tam bafium

,

quam

affcrimus ,

quod

fit

parallelogrammi diconcipitur propter

altitudinum a?qualitas exprimcnda. Hinc

midium.
prius.
§.

Pofterius

quxlibet

propofitio in

Hjpethefin
:

&

Thefin ifta condirioncs recenfct
aliquid atfirmatur
,

commode

diftinguitur
,

quarum
;

43.

Nexum

inter thefin

&

hypo;

fub quibus
\vxc

thefin in propofitionibus affirmativis

vcl negatur

repugnantiam
manifeftat.

in negativis Demonfiratio

vero compleditur
vel negatur.
ta hypothefis eft

,

quod

vel affirmatur,

Eorum

igitur definitiones

,

E. gr. in propofitione alla-

quar in hypothefi ac thefi continentur

,

pa, fi triangalnm r/tUelcgrammHm fuper xquali hafi O" ejusdem altitudinis exifiant ; thefis au-

&

eorundemque

proprietates ex

iftis

deri-

vata? aut aliunde cognita? demonftratio-

num
in
nifi

principia exiftunt.

Quoniam vero
,
;

tem illud hujus dimidium efl. inipfa §.41. Notandum vero definitione conditiones , dc quibus
,

Mathefi principia non admittuntur
qu3e antefueruntevicta
,

,

'^x

rci

definitiones

di-

ac propofitioncs

quibus demonftratio,

xi

,

continentur

,

hypothefin diftinde

nes fuperftruuntur

citari folent

,

par-

non exprimi. E.
anguli
1

gr. Si trcs in triangulo
i

tim ut appareat , genuina principia adhiberi
;

80. graduum dicantur
:

hypotrian-

partim ut ignarisconftet,

und^

theii carere videtur propofitio

qux taIta
figu-

men

ftatim

comparet ,

fi

pro voce

ipforum certitudo haurienda. §. 44. Enimvcro citationes

definitio?

guli definitionem ejus fubftituas.

num axiomatum
,

,

poftulatorum , theo-

enim habet propofitio

:

fi

qua?dam
,

rematum

& problematum non exiguum

ra tribus lineis redlis terminatur

trcs

habet angulos jundtim fumtos duobus
redlis

habcnt ufuin , nec fine ratione in Mathcfi fingulis cogitationum generibus
fingula
tratio
cipiis

xquales.

En

hypothefin , qua? ur-

get , ut tres

linea?

rcda? fpatium conipre-

nomina imponuntur. Demonfnamque non convincit nifi prinpofitis.
,

hendant.
§.

dcmonftrandi extra dubitationis

42.

Datur autem

in propofitione

aleam
ra

Quamobrem
fint,

affirmativa neceffarius

nexus
i

inter

hy-

tionibus liquct

ex citaquarnam tanquam ve-

pothefin atque thefin

in

negaiiva au-

fupponenda

antequam

vcrita-

W0l§i Math, Tom. L

\o
tls

DE

METHODO MATHEMATICA
po/Tu.

propofitlonis datx convinci

rlam pariat,
dlrigantur
prarlenti

fieri

nonpoflt,

nifi

coglta-

Et quoniam
tus exiftunt
,

definitioncs primi concep-

tioncs noftrx juxta regulas fylloglftlcas
;

axiomata vcro ex iis immediate deducuntur , theoremata vero vel immediate , vel mediate ex iifdem deriv^antur

his

tamen

ambaglbus
;

in

opus non cft. Cum cnim dc qua^ftlonc fadi difputemus cxcmpla allcgalfe fuflicit.
eft
,

ex nominc ; ad quam in demonftratione provocatur, ftatim addifcitur , utrum mulnec ne , & quo ta lupponenda lint ut convidio fit procedcndum , ordine locum habeat. Immo cum ad veritatem definitionum , axiomatum & poftulatorum , theorematum & problematum dijudicandam pcculiaribus artificiis opus fit ; nomina veriratum citatarum fimul methodos in memoriam revocant, quibus principia dcmonftrandi pcrfuadeas
bet
,
,

veritatis cujufli-

Scilicct

non ignotum

fitionis

Clavium demonftrationem propoprimxElementl primi Euclidis
.•

in fyllogifmos rcfolvlflb

immo

Herli-

num atquc Dafipodium fcx priora Elementa EucUdis &: Henifchium intcgram
Arlthmcticam pcr fylloglfmos
exhlbltos demonftraflle.
§.

in

forma

47. Equidemnon ignoro,
,

noftra prxfertim cetatc
fibi

perfuadent

eflfe hac nonpaucos, qui dcmonftrationum ma-

convincendo.

thcmaticarum formam a leglbus fylloglfmorum abhorrerc , multo mlnuscon'
cederc
,

§.45. Non

alia

vero

cft ratio
,

ex

illas

vlm omnem ad convinunlce habcrc
;

prlncipiis conclufioncs inferendi

quam
ubi de

cendum ab

hls

fcd ncc

quce in omnibus libellis Logicis
fylloglfmo agitur
,

,

dudum

expofita.

mc latet , contrarium modo pKTcIara judicli
fcd

videri Viris

non
,

vi pollentibus

Sunt enlm demonftratlones Mathematijcorum congeries quxdam enthymema-

&
;

attentionc magis fevera

utenti-

bus
ut

tum
fis
3

,

ita ut

omnia
,

vi fyllogiflnorum

quorum autorltas me pcrmovit camin rcmpcnltius inquircrem &fic
in

concludantur
"runt

omiflis faltem pn-Bmif-

qu^B vel fpontc meditanti occur,

pnEJudicIum ex prcTcipItantla cando ortum cognofcerem.
certe Leibnitius

judi-

Fatetur

vel per citatlones in

mcmorlam
ut
fit

,( b)

vir in

Mathefi
,

&
^\-^

rcvocantur. Perfedta autem

de-

omni erudltionc rcHqua fummus

fr-

monftratio

,

prxmlirie

fylloglfmorum
in

mam

effe

demonjlrationcm

,

qux prxf-

novis fyllogifmls tamdluprobandisfunt,

criptam a L,ogica

formam

fervat.

donec pcrveniatur ad fyllogifmum

,

mlUter Jo/?annes Wallifius , Mathematicus profundus, {c ) agnofcit, id, quod
in M.athefi proponitur

quo jam conftat
§.

prxmifljc funt vel dcfinitiones
eflc poflibiles
,

,

quas

vcl propo-

probandum , fjL
Hugenius {d)
obferCOnf. Ejfaii

fitlones alix identica^.

logifni unius pluriumve ope deduci. Im-

Equldem dcmonftratu haud diflicilc forct ,{a ) gcnulnam demonf.cratlonem , qux convidionem plcna46-

mo

Ingeniofiifimus ctiam

(h)

AlcA Erudh.

A.

1(584. p.

<>4l-

ia)

Oftendimus id in Log:c4

§. <;ji.

ic fcqq.

de TAr'i'fc'c p. 57. 40. 41.7,'. (c) Operum Mathem. Vol. 3- f. 180. hoc eft Logic. lib. j. c. £i» Erhdit. A. lyH- p. 477«

{d)Ana

BREVIS COMMENTATIO.
obfervavlt
fapius
,

II

paralogijmos in Aiatheft
exijlere.

vitia formdt

eniinvcroneaiitoritatibus
rationibus f f )
in

Vcrum magis, quam

cur ad cafus fpeciales applicentur propofitiones generales , ex quibusdam

&

propofitiones

fxpc

alias

pugnare videar { quanhoc argumcnto maximum pondus habeat tantorum virorum autori-

qucntia dcducere

licct.

prona confeQu.t utroque

quam

modo

eruuntur propofitiones Corolla'

ria nuncupantur.

tas, )fontes pra?judicii vulgaris rctege-

re libet.

Quamdiu
,

fcilicet

in

Mathefi

Primum corollariorum genus demonftratione non indiget. Quod
§. 50.

verfamur

figuris

&

charaderibus in
,

ratiocinando

juvamur
,

infpedione non minus

quam

ex quarum ex alia-

rum propofitionum
miflce

citationemult^epra"-

fyllogifmorum
fi

fupplentur
,

:

ad

quod
fande
ticis

non

fatis

attendatur

quam

in

demonftrationibus mathema-

lcges fyllogifmorum cuftodiantur

non apparet.
§.

enim in genere de omnlbus in univerfum cafibus demonftratum fuit , dc hoc vel ifto in fpecie ut denuo dcmonftretur opus non eft. E. gr. ubi de omnibus triangulis oftenfum , tres angulos corum una fumtos duobus redis cTquari j idem in fpccie de triangulis redangulis confirmari haud debct. Aft alterum corollariorum genus demonftrationcm lequirit.

48.

Prohlemata facienda propo,

Qiiotiescunque

ni-

nunt

&

tribus partibus confiant
,

Pro-

mirum ex
infertur
gr. Si
,

aliis

propofitionibus aliquid

fofitione fcihcet
tratione.

Kefilutione ac
,

Demonf
fieri

ratio illationis indicanda.
,

E.

In

propofitione

quid

theoremati
feci
,

cujus

modo

mentio-

debeat
guli

,

indicatur.

In refolutione

fin-

nem
tur
•>

hoc corollarium fubjunga-

adus ordine decenti recenfentur , quibus efficitur , quod erat faciendum. Denique in demonftratione evincitur,
fadis
iis ,

in triangulo re£fangulo unus faltem aclu re^us cffe poteji : ratio illationis

qua; refolutio prxcipit

,

efita-

fitis

non negligenda , quod fcilicet , poduobus a(flu reftis , tertius nihilo
defiea'«

fc(ftum intentum obtineri.

Quoties
,

aequalis forer,

quc problcma
fin

demonftrandum
,

in

§.51. In^choliis deniquc tam
nitionibus
,

theorema convertitur
refolutio
,

c\x)v&

hypothe-

quam

propofitionibus

thcfin

vero propofitio

rumque

corollariis
,

fubjungi

folitis ,

conftituit.

Generalisenimomnium problematum demonftrandorum ( ut jam
innuimus
)

tenor hic eft
,

:

Fadis

iis

,

qus

quoque cfficitur , quod erat faciendum. Quare non opus eft , ut de problematibus
illud

refolutio priBcipit

ad dubia reipondetur , ufus dodrinarum indicatur , hiftoria ac fontes inventionum defcribuntur , &, fi qua alia fcitu nec injucunda>
obfcura declarantur

nec

inutilia

occurrunt

,

inferuntur.

§.

52. Explicatam ha(5lenus methoperpendit^ejus univerfadiffite-

plura dicantur.
.

dum qui probe
bitur
3

§.49. Rationes fublnde non defunt,
C» )Vide cas in

litatemhaud dubie agnofcet ncc

fine ca ad folidam reriun cogni-

logm

§, ?si.

&

fcqft»

B Z

cionegii

12

DE

METHODO MATHEMATICA
duas refpondeam
lent
,

tionem pcrvcniri haud quaquam pofTc. Dicitur vero Methodus mathematica., immo fepius Geometrarum methodus , quia huc ufque Mathematici fere foli, in Geomctria inprimis , cjus leges fancte cuftodivcrunt. Quanquam enim non
defuerint
,

quas contra methononnulli afferre fofatis

dum Geometrarum
,

prscfcrtim
,

cum

pr^evideam

non dcfuturos qui casdcm contra Elementa mea Mathefeos urgebunt. Nempe vitio vertitur Geometris , i ^uod
.

qui

eandem
;

aiiis

difciplinis

applicare ftuduerunt

conatui tamcn ip-

forum eventus minime refpondit. Etenim nunc notiones non fatis evolverunt nunc fine probatione affumferunt qu^ maximc probari debebant , nunc per
faltum ratiocinati funt
,

quit definitione non quod multa probent , , quts. probatione non indigent : 2. quod ordinem quo gencraliora fimpliciora
,

multa dejiniant
habent opus

&

,

&

Jpecialibus (^ compofitis praponi necejfe
ejl
,

negligant

,

nec

ad unum argumen-

inferentcs niinferri
I

mirum
poffunt.
§.

,

quae nullo

argumento

tum pertinentia uno loco abfolvant. §.56. Objedioni primse ut fatisffat, explicandum eft , quando definitiones
fint fuperflua»

53. Expiicata? methodi legibus
affc
fatisfiat in

&
,

quales

effe

debeant

cum ex

Mathefi

pra-fer-

propofitiones

ut probatione

non

indiat-

non ex vano prjedicatur , quod Mathemata judicium acuant hoc eft , quod eorum cultores promptitudinem acquirant veritatem quamlibet ad quam cognofcendam animum appeltim pura
,

geant

:

id

quodex

fincdefinitlonum

que indole demonftrationum redditur manifeftum. Dcfinitiones nimirum hunc habent ufum , ut vel fubfcqucntibus
aliis

intelligendis inferviant

,

vel prin-

lunt , accuratius

,

quam

alii

folent

,

di-

judicandi. Exercitio

enim comparatur

judicandi etiam ac ratiocinandi habitus,

Oftendemonftrandi prxbcant. dant igitur adverfarii , Euclidem aut Geometram alium uUam dedifle deficipia

quale dcmonftrationum mathematica-

nitionem
plicandas

, ,

qua nec ad fubfequentes exnec
in

rum

meditatio cenferi dcber.

propofitionibus de-

§. 54.

Frudus

igitur,

guem ex
,

ftuli-

monftrandis utuntur.

Quamdiu vero

dio Mathcfeos
cet
,

maximum
non
fiunt

percipere

participes

quotquot

exempla iftiufmodi in mcdium afferre nequeunt, Geometras rcprehendere definant
,

praxes quasdam mathematicas aliasque

quod

nimii fint in deiiniendo,
,'

parum mathematici habentes , vulgo tamen ad eandcm referri folitas, addifcunt. Licet enim in vita communi utiles exiftant neminem tamen judicii acumij

fuum fpotius errorem agnofcant quod definitionibus non alium tribuant ufum , nifi qui in rebus definitis ag^
ab aliis diftingucndis conDiximus porro fuperius , praefiftit. fyllogifmorum tamdiu continuanmiffas das effe , donec ad definitiones, quas
nofccndis

&

&

per%.prac. hxc non
"

ne ac inveniendi habitu bcant , quia nifi a feria demonftrationum meditatione expedare licet.
5.'^55'. 'Supereft

ut ad obje(5tiones

jam conftat

efle poffibiles ,

&propofitiones

BREVrS COMMENTATIO.
tioncs Identicas perveniatur,

15

Sine

ra-

ac chara(5leribus in ratiocinando juva^

tione itaque non admittuntur nifi propofitiones idcnticx ac experientise cla-

mur.
§.

57.

Quoniam

igitur rigor in de-

TX

,

in

quibus notioncs prima? fiindantur.

Reliquar propofitioncs

omnes

funt de-

monftranda:.
rii

Oflendant igitur adveriaEuciidem aut Gcomctram alium pro-

politiones identicas
pericntiis claris

&

notiones in ex-

monflrando laudi ducitur Gcomctris ( §. 56. )' ncc ordo jure taxatur , quo fine in demonflrando accurati effe nequimus. Eo nimirum ordine fingula proponcnda funt , quo unum cx altero
facilius

fundatas demonflraffe.

infertur.
fieri

Quamdiu vero Iiujufmodi exemplum in medium afferre valent; Geometras reprchcndere dcfinant , quod
nullum
probent , qua; probatione non indigere
ipfis

periamur, id

Quare cum fatis exminime poffe, fi in
i

unum cumulum congerantur , qu^ dc fubjedo eodcm cognofci poffunt or*do fchoU Philofophis vulgaribus rclin-

videntur

,

& potius difcant
,

,

quod
accii-

quendus

&a

Geometris aliisque , qui-

in

demonflrando nunquam nimis
poflimus
,

bus res profundius meditari datum efl,
ordo natuTA retinendus.

rati effe

pr^fcrtim ubi extra

Mathefin verfamur

ncc ut

ibi figuris

F

1

ni

s.

B 3

ELEMENTA

ELEMENTA

C

15)

ELEMENTA A R T H M E T C JE.
I I

P R

^

F

A T

I

O.
,

ON
bens

dublto fore aliquos

qui mirabunturj
univerftc
confcriprae-

quod Elemenra Mathcfeos

Mathesin

Universalem

Enimvero quam perperam nonnulli Mathefin univerfalem appellant , eam ego ab Arithmetica diverfam non agnofco. Quantitates enim, quatermittam.

rum
ris

aflre(5liones

&

relationes in ea confiderant
:

,

pro numc-

indetcrminatis habeo
,

quae ctiam ratio

eft

,

cur

non
,

aliae

ipfarum
igitur
,

quam numerorum
:

fint afFcdtiones

ac relationes.

quae in Mathcfi univcrfali vblgo tradari folent

Ea ego

quo rationum potlffimum do(ftrina {pe(5tat. Calculum tamen numerorum indeterminatorum qucm LiTTERALEM appcllarc folcnt non intcgrum trado quia
in Arithmetica pertradlo
,
,

,

in dcmonftrationibus Arithmeticls 6c Geomctricis intcgro

opus

non habeo. Plenior adeo explicatio A n a l y s i rcfcrvatur. Ncc rationum do(5trinam ope calculi hujus folius dcmonftro
cjuia

,

cum
,

rigore dcmonftrandi

,

quem
non

mlhi obfervanduni
,

propofui

ea demonftrandi ratio
fine
,

fubfiftit

utpote in
,

qua multa communlter
a vcterlbus dcmonftrata
poflc vifa funt
,

probatione affumuntur

qux

&

nec mihi fine probatlone concedj
Ve-»

ubi folidam do(5trinam cordi habueris.

ram-

i6

ram autem torum numero
gcnerales

P R j£ F A T I 0. Mathesin Universalem
colloco
,

iii

dcfidera-

eam nempe
:

,

qu.x leges metiendi

&

ad

omnium rerum

quantitattm determinandam
nec repertu adeo facilcm
litteralis

menfuras convenientes prxfcribit
judico.^ CiEterum qua;

tur

,

commodius ope calculi nec ad communis Geometria: elementa
;

eruun-

intelligenda nc-

ceflaria funt

ea ad Analyfin rejeci.

Tyrones fub initium prafibi

xes arithmeticas fblas

cum

dcfinitionibus

familiares red-

dere debent

,

theorematibus problematumque dcmonftratioIn

nibus omiHis.

calculo exercitati
,

thcoremata

ad multa

non modo eorum fenfum fed eadem quoque memoriae firmiter inficlare perfpiciant quoties iis vcl ad demonflrangant quo in promptu fint
exempla numcrica applicent
,

ut

,

,

dum, vel ad inveniendum opus eft. lis intellediis problema^ ac his perceptis inoffenfo tum demonftrationes expendere
,

Abpede ad theorematum demonflrationes progredi liccbit. omnibus calcandam effe hanc ut quis arbitretur fit autem , Quorum enim eft major mentis acies congenita femitam.
, ,

vel
11

aliis fludiis

acquifita

,

& facilius

confervatur attcntio
,

;

il-

elementa integra eo ordine perlegere poflunt

ta funt.

Ufus Arithmeticae per

difciplinas

quo confcripreliquas omnes fe

diffundit.

ante eas
vita

omnibus prsemittenda fuit &: Quantus Arithmeticae in c.um cura addifcenda efl:.
Ea
igitur
reliquis

civili

ufus

fit

,

experientia loquitur
,

:

quantus in Phyficis
,

&

aliis

PhilofophisE partibus
,

cxperientur quotquot

Mathefi

abfoluta

folidam extra

eam dodrrinam
,

qua^rere allaborabunt.
,

Quantum

denique

in perficiendo intellecftu poflit

in ipsa per~

trad:atione hinc inde annotavimus

&,

fi

quis culturam conve,

'nientem fludio Arithmetico non negaverit

experientia opti«

ma

erit

Magiflra.

ELE»

(17)

ELEMENTA ARITHMETIC iECAPUT PRIMUM.
De
DB
i.

Principiis ^rithmetica.
I.

F

I

N

I

T

I

O

Definitio
4. Vnitas eft abftra<5tum
eft

III.
,

RiTHMETicA
qwspra^ka
'ia

nu-

per

quod

merorum fcienrla.Pars
eft fcien-

dicimus unum.

Definitio
$.

IV.
,

compiitandi, hoc
,

Vnitates eadem funt

quje per
:

ex quibusdam nameris datis inve^ft

eandem notionem agnofcuntur
fi funt
fas.
5

diver-

qu«E agnofcuntur per diver-

nlendi alios
latio datur

,
;

quorum ad cognitos reut
C\

fucrit

invcniendus

numerus

,

qui duobus 6.
eft.
I

& 8-

G.

S c H o L i o N. Ponamus e. gr. A eJSe globum Upi,

junc-

tim fumtis xqualis

Sc
1.
effe

H
,

OL o

N.

Patet adeo
rite

Arithmeticam fraBicant
,

methodum inventendi fpecialem. Ab ea
,

igitur
di

fi

meditemur

regulas invenieu-

globum lapideum cAdem. Sed C plumbeus : ft A fuerit globus lapideus , erunt yi C unitates diverfd. ^updft .A % B C tantum ut globos confideres , erit etiam C eadem unitas cum B,
fimiliter

deum

B

dlium

:

erunt

A

& B unitates

effe

&

&

A&

generaUs Ahjirahert licet. Particularis enim methodas in applicatione regularum generalium conft/iit. Dederunt aliqua huc jpectantia Cartelius cum in TraSlatu de methodo > tum in iis , quie de ingenii direSlione inter pofihuma habentur > eir R. P. Maleopere de inquirenda Plura , quamvis paucis , nos damus infra {§. li^.)
veritate.

branchiiis in egregio

N I T l O V. 7. Si A fit unum , B fit unum , C fit unum , D fit unum &c. nec tamen B C , D &c. fint idem cum A erunt A, B, C, D &c. Plura feu Multa. Definitio VI.
E F
I
, ;

D

8.

Multitudo

eft abftra(flum

j

per

quod dicuntur
9. SI

plura.

Definitio
3.

II.

Definitio
aliquid,

VII.

Vnum

eft,

quod
idem

ita eft

A

fit

idcm cum B,

C & Dfi;

ut aliud prjeterea
Illuftris

efle
ftc

nequeat.
:

mul
tuitu

fumtis , dicetur

A

Totum

B

vero

Leibnitius
,

unum
,

definit

Si
,

C &D

dicentur ejus Vartes

A

fit

B

nec pnrterea

D ponatur
I.

B

partis

B

reliquas

& in& D &c. C
,

Rifi

A & D idem fint
Wolj^i Ofer.

ponetur

B unum.

Complementum ad Totum

vocabimus.

Mathem Tom.

C

D£FI-

18

ELEMENTA
Definitio
10. Quicquid

ARIT
teri

HME T I C y^.
);

VIII.
ad unitatem
,

mqualecft {§. 15.
toti

pars unius Jnjequa-

refertur

lium aheri

arqualis cft.

ut linea redla ad aliam
•metus dicitur.

redam
I.

Nnidem

COROLLARIUM
17. Similiter
alterius altcrius p.irti

II.
pro
erit

cum unum inxqualium
:

SciH OL
1 1
.

I

oN

pnrte fubftitui pofTit (JT, 15.)
a-quale.
li

Nempe
;
:

matur

reliam patebit. lyfi abunde
II.
ros

pro unitate linea reBa fiifi numerus quoque exprimi potefl per Anaid qtiod infra in Geometria

HY
18.

P

O T

£

S I

S

I.

&

Signum £qualitatis ejl =r. S C H O L I O N.
cfl

SCHOLION
,

H.
adeo
generaliter
tarn ratio-

19. tloc figno primus ufus

Hariotus

Numerus autem
ut fub eadem
,

Anglus{a)
feqtiens

,

(sr

hrdic pUrique endem utun-

definiendus

dcfinitime numc,

»tur. Nonnulli

cum

Cartefio adbibent Signum
alia.

cum
,

integros

tum

fraElos

OO

,•

quidam etiam

,Apud Au-

valcs

quiim irrationaks comprehendere va-

tores Harioto antiquiores nullum isqnalitatis

leamus.

fignum occurrit.

DEF
1

I

N

I

T

I

O

IX.
20.
toti

Definitio
Majns
eft
,

XI.
,

Humertis determinatus eft , qui refertur ad unitatem datam ^ ut terna3
.

cujus pars alteri

;rqualis

eH: Minus.veio

quod

rius.

Indetcrminatus eft, qui refertur

parti altcrius ctquale.

ad unitatem vagam, diciturque Quan21.
titas.
ri

COROLLARIUM.
Cum
B
pars unius incequalium
fit
(

A

alte-

S C H O L
14.
In

I

O N.
numerum
,

quantitatum

refertur
qiianta

16.) 8c viciftim B aequale parti ipfius A ( JT. 17. ); in^qunlium ununi A majus, altcrumB minuseft(^. 20.)
toti

a:qnalis

jS".

latititdo fl,nvii.
ea. fit
;

Quodfi qnxfivcris

Hypothesis
22.
minoritatis

II.
ejl

quantitatem

concepturus
ajjumit

unitatem
iltius

quandam ad arbitrium

&

ad

hanc rclationem quxrit , ac pro diverfa unitate affimta pcr diverfum numerum deteryninatum latitudinem fluvii enunciat. Latitudo igitur fluvii intcr quantitates collocatur , quatenus refertur ad unitatem vagam qua determinata , per numerum determina:

Signum majsritatis < S C H O L 1 O N.
.

>

j

.

25.

Sipiis
(

his

itidem primus

ufus eji

Huiotus
lifius

b

).

(c)

& K.?. Lamy

Eum fecuticeleberrimns WaU
(

d

).

Aliis alia pla-

ccnt

:

plerisqiie

nuUa funt.

tum

diJiinBe

intelligitur.
I

Definitio
dem
ni

XII.

DEF
Inaqualia funt
ti
,

N

I

T

I

l^. yEqualia funt , alteri falva quantitate fubftitui poteft.
fi

O X. quorum unum

24. Similia funt , in quibus ea cafunt , per qua? a fe invicem difccr-

debebant. Dijfmiliafumy in quibus
,

pars unius alteri to-

ea divcrfa funt

pcr

(\\.\x

a

fe

inviSi-

fubftitui poteft.

cem
I

difcerni debent.

Atque adeo

C
\6.
falva

O RO L L A R
;

UM

I.

militudo
alteti,
,

Qaoniam

pars unius inxqualium al-

teri toti fubftitui poteft

quod vero

(

)

In Artis Analyticse

praxi

,

Seft.

i. f.

10.

nempc

quantitate, fubftitui poteft

al-

(^) Loc. cit. (c') Vide Aiith. c. ^^. f. 186.; Vol. I. Oper. Mathem. \d ) Elementis Geomctrise lib. 3. feil, S« P- 177« Edit. Par. 1710,-

Op.

I.

DE PRINCIPIIS ARITHMETIC-^.
;

19

7nHHttdo cft identiras
verfitas

Di(fimilHud(Miqiia: res

Hypothesis
29. Commendatur
nenfibus

III.
ejl
C/j .

eoriim

,

per

a

fe

in-

viceni difccrni debent.

28- Signum fimHHudinis S C H O L I O N.

C
.henditur.,
in

R O L L A R

I

U

M

I.

in Mifcellaneis

Berolu

25. Nihil ergo in iino Similium deprequad noti seque depteiiendatur
altero
,

{e). Commnniter

nidlo

utitnttir.

Definitio

modo

fit

iftiusmodi ut fine alio

airumtointelligt polTit.

COROLLARIUM
i.6.

II.
afTumto per
dari poflit
,

Ciim quantitas
intelligi
,

fine alio

Pars vero aliquanta eft , quce repetlta aliquoties fempcr vel major , vel minor
eft toto.

30. Pars aliquota eft , tles repetlta Integro fiit a-qualls.

XIII. qux aliquo-

fc
(

non
JT. I }.

fed
,

tantum

14.

) '

Similia

falva fimilitudine
{

Definitio XIV.
31. Commenfurabilia funt
,

quantitatc differre pofTunt

$.1$.)

,

atque

adeo quantitas

eft

difcrimen internum fimi-

qu^

par-

lium.

S

C

H O L

I

O N.

tem allquotam communem habent , vel quorum unum eft pars allquota alterius.

27. SlmiUtudinls notioncm difiin^lam primus eruit Leibnitius. Dixit nempe fimilia ,
qua:

Incemmenfurabilia funt

,

quo-

rum

nulla

datur pars aliquota com-

non pofTunt

diftingui

praEfentiam.

^wmiam

nifi per , comvero terminus com;

munls.

Definitio XV.
32.
Quantitates
homogentit
funt
»

praffentix plerisqne

obfcurus videtur

aliam

definitionem intelle£iu planiorem fubfiituere

Ceterum res comprsfentes fiunt dunirnirum vel immediate unura , alteri , vel utrique idcm aliquod tertium applicando id quod intelle£iu facilius evadet , ft in exemplum aliquod aciem ingcnii intendamus. Ponamus itaqtte duo horologia por^
libuit.
plici rnodo
:

quarum una

allquoties
,

fuperare poteft

fumta alteram feu quarum una ab
vel fe mlnus rellnfiint
,

altera vel femel

,

vel aliquotles ablata
,

tandem
qult.

vel nihil

HeterogencA vero

quarura

tatilia prorfus inter fe fimili.t cfie.

lllorum

una aliquoties fumta alteram fuperarc
neqult.

unum pojfideat Grachus ; alterum Cajus. QHodfi Cijus in prafentia Grachi horologium
fuum depromat
debit
,

DEF
33.

nje.

is

attenitus fibi perfua-

N I T i o X VJ. Numerus mmerans eft ,
i

cujus

horologium fuum efie , quod Cajus inanu tenet ; at diverfum a fuo agnofcet , ubi fuitm depromit , hoc efi horologium Caji a fuo difiinguit Grachus per comprxfentiam, unum nempe alteri imtnediate applicando. Scd ft locorum vel temporirm in-

unltas denotat

ens In genere
,

:

Nume-^

&

rus vero numeratus eft
vel gcnus

cujus unltas

denotat ccrtam quandam entls fpeciem

quoddam determinatum.

SCHOLION.
is

tervMlim inter duo adifici^ fimilia interjectum mcnti una cum ipfts ^hibetur vel fi dimenfiones templorum ant fiatuarim fimi;

34. E. gr. Si qiiis fimpliciter dicat t fex non determinat , qu^nam ftnt illa enti*
,

;

»

qua nimerantur

adeoque
fi
j

iititur

lium ad fiaturam nofiram aut menfuram datam aliam referimus ; fimilia animo compra.
fentia ftfiuntur
ftpplicando.

numerjntc. Contra

quis dixerlt
is (pecietn

numero cum ad,

dito i fex globi aurei

entiim determinat

idm tmium

ittrique

eorum
( e )

C
Patt. 3.

1

pag. 159.

20
terminat
,

ELEMENTA
qux mmerat
,

ARITHMETIC^
nii-

adeoque utitur
nonnulli


40.

Definitio XXI.
Numerus
rationalis integer eft,

mcro numcrato. Vocattt numerantem abftradum
concretum.

,•

numerum uumeratum vero

cujus pars aliquota eft unitas.

Definitio
3
5
.

XVII.
41

D£ F

I

NI TIo

XX I
eft.

r. ^

qui

Numeri inter fe homogemi funt ad candem heterogenei , qui ad
>

Numerus

rationalis fraStus eft

qui unitatis parti aliquot.r aut aliquot
partibus aliquotis a^qualis

diverias unitates referuntur.

S c H o L
3(j.

I

o N.

Definitio XXIII.
42. Numerus rationalis mixtus eft,
qui conftat ex intcgro

diz/ifio numenttum potijfmum refpicit. Omtiis nempe numerus determinatam quundam unitatem fupponit Determinatur ea per notionem , ( JT. I o. ) ad quam in numerando refpicimus ( JT. 5 . £. gr. ea globi proprietas efi , qua ab aliis corporibus diflinguitur quod fingula pun£la
. . )
,

Hm

numerum

&

fradto

,

feu

cx unitatc
43. dus cd

&

fratto.

Definitio
Numerus
,

XXIV.

irrationalis five furqui unitatiincommcniurabiliSi
i/iejfahilis
,

fuperficiei
fi igitur

a centro xqiialiter hanc unttatis notam
,

difient.

£)uod;

Vocatur ctiam
metricus.

itcm gea-

cofflitu.is

fin-

gula corpora

quibus eadem convenit , unitatis naturam induunt , funtque unitates ca,

quatenus fub hac notionc continentur ^odfi vcro globos porro diflinguas e. gr. per materiam , ex qua conflant
(i". cit. ).

dem

tr alios ut aureos, alios ut plumbeos fpeBes ; qua antea exdem erant unitates , nunc diverHinc tres globi aurei fx cvadunt. fex

IV. numcrando ad denarium periienitur t imtium numerundi repeta^ tur j niji quod dcnariorum numerui una exprimatur.
44^
>5V

H Y POTHESIS
in

&

COROLLARI
Decem
dos

IT

M.

glubi aurei funt numeri homogenei inter fe ; fed tres aurei fex argentei fmt inter fe

&

ergo nominibus opus eft ad 45. dccem numeros rationales prlmos iiiHigitan-

&

pra^terea

aliis

,

quibus decadum rauU
porro.
I

beterogenei.

Definitio XVIII.
37. Numerui
fertur

titudo denotetur

& ita

S C H O L

O

N.

integer eft,

qui re-

ad unitatem tanquam totum ad

A^. Lex numerandi , quam in hypntljefi tradimus , ubivis ( quantum conflat ) gentium

partcm.

Definitio
38.
tur

XIX.

Numerus fraBusQii , qui referad unitatem tanquam pars ad toDicitur is etiam Fra^io^ itemtum. que Adinutia. E F I N i t 1 o XX.

D

&cum a prima tetate eidem udfueverimus , indifpenfabilis necejfitatis vidttur. Enimvero non worfo Erhardus Wcigdius iri Arithmettca Tetra&yca oflendit , fieri quO" que pofie , ut in numerando non ultra qua~ ternarium progrediamur j fed lUuftris Leibnitius (/) Arithmeticam binariam excO' gitavit , nonnifi duabus notis i e^ o «re«recepta,

&

39.

Numerus

rationalis eft

,

qui

unitati commenfurabilis.
(jfalilis.

Vocatur ctiam

tem ac numerorum proprietatibus invefligandis aptam : cujus aliquod fptcimen dedit CI. Dangi(/) Hiftoire de rAcademie Royale des Scicn' ces An. 1703. p. i7S. 8c feqq. £dit. Amftel.

a/.

7.

DE PRINCIPIIS ARITHMETICvE.
'uem fequentes
:

21

[g)

Dangicoiirt eirca progrefiones arithmeticas Nimirum quoniam yirithmetica Dya.
dica duabus tantum notis utitnr
,

1

.

2 3 4.
.
.

5
,

6. 7. 8. 9.

Ut vero non folum
cadcs
,

unitates
,

fed

^ de^c.
trihua-

leges pro-

centenarios
,

millenarios

numerorum dyadice exprefforum omnium deteguntur. Et Carolus faalUme XII. Rcx Sueci£, caknlum [exagtnarium
grejfionum
excogitavit
r

indigitare pojfimus

valor

ipfis

tur localis

,

itaut foUtarix vel in loco
,

referente Emaiiuele

Sueden-

dextimo pofttx unitates five digitos
fecundo decades
in
,

in
,

numeborgio ( /j ) ) novis cbara&eribus novisque denominationibus adinventis, ris Arithmetica autem decadica , qua vulgo tttitnur
,

&

in tertio centenarios
(jrc.

quarto

ntillenarios

denotent.
,

denario digitorum numero procul du;

l^ca vacua rcpleantur cjphra O
fcilicet fit Nullitatis nota.

quA

bio originem debet

digitis

tando utimur
(utis

,

quamdiu

m
O
,

enim in compucomputo nondum

COROLLARIUM
5 o.

I.

vcrjati.

Numerorum
"1

igitur p.irtes

hoc

ordia

DE
47.
in
i/uo
,

F I

N IT
illa

I

XXV.
,
:

ne

fc

invicem cxcipiunt
^ Simpliccs,
J

Deccm
,

nomina
funt
,

qiiibus

Unitates

numcrando utimur
tria
,

Decades

u/ium
fex
,

,

Ccntenarii

quatuor , quinque

fep-

Unitatei

1
(.

tem , , mcri gcnerali XJnitatum nominc inligniri iolcnt, ncc opus eft ut dcfinianoclo

novem

dccem.

lidcm nu-

Decadcs

Millenariorum.

Centenarii J ") Unitaces

Dicuntur etiam Digiti. Ex dccem uniratlbus componitur una Decas. T)\xx
tur.

Decades

|>

Millionum.

Centenarii J 1 Unitates

decadcs dicuntur

'viginti
i

;

ivQsTriginta

,

quatuor Quadraginta
\

quinque Quinquaginta lex Sexaginta; fcptcm Septuaginta
ta.
;

odo Oclaginta novem l^onagin\

Decades S MiHenariorum Centcnarn J 1 Unitates Decades \ Billionum.
Centenarii J

Millionum.

Ex deccm decadibus componitur Centenarius ex decem ccntcnariis Millenarius i ex mille millenariis MilUo cx
; ;

Unitatcs

I

Decades
Unitates

^ Millenariorum
"1

Billiontim»-

Centenarii J

mille m.illenariis millionum BiUio
mille millenariis billionum Trillio

;

ex
di-

&c.

Decades
Unitates

\ Trillionum. 1
r
j'
'
.
.

Dcnarius cjusquc qucevis multipla
centur ArticuU.

Centenarii J

Decades
I

MiHenariorumTrillionum &C.
I.
eleElio

S C H o L
48.

o N.

Centenarii

Vocihus millionum, billionum ^ trillimum &c. utimur ad confufionem in numeris magnis evitandam , quorum diJiinSlisnotionibus formandis inferviunt.

SCHOLION
Hiuc
;

51.

CharaBerum aritbmeticorum
apitd varias gentet

arbitraria.

varil

H

occurrunt

ut intcr alios docent Georgius

Y P

O T H

£ S

I

S

V.

Henifi-hius in tibello denumcrutione multipli^
ci
,

49- ^ota numeric£ conjlituantur no(5 ) In Mifcellaneis Berolinenf. p. i^S. & feqq. ih ) Obfervat. mifcelian. part.^.p. i.Scfeqq.

vetere

&

rtcenti

,

atquc Guil. Beverci

gius in Aritbmetic» cbronologicA libro prima

C

}

intcgro.


mtegro.t

ELEMENTA ARITHMETICyE.
Non
tanien omnes aque commodi.
,

fitum

fit

,

ut ars charaBeriflica perficiatiir, 11.

Seligendl ndeo fttnt

per quos numerus

qum55.
tur

tumvis magnus facillimc ixprimi cemputus optime abfohi potefi. ^^od autem notic nimc itfitat.i reliqitis prxjient has cuvt
,

&

COROLLARIUM
tribuatnr
(JT-

Quodfi iiotis numericis fubftitiiat}litter.T nd arbitrium elefta; iisque idem
valor
;

,

qui

iljis

illis

conferentes experiuntur.
,

Dicuntur fu,
:

tribui

folet
licet.

49.

)

nnmernm
I

hipde eyphrx

quamvis

occulte fcribere

ufitatius fit

ut hoc

imponatur quem rnorem nos fequimur. Ab Jlrabibus invtnvulgo fcruntur. 'tis Sed docuit celebcrrimus
joli

vomen

S C H O L
54. E, gr.
tie

notiz nullitatis

O N

III.
fcrip.

in

Denotent litterx infra fecmda ferie eosdem numeros ,

Wallirius

( j

), qiiod Alfepadi

Arabs

in
1

mentario ad Tograi poema Lamiat

'o

ComAj un

deftgnant

quos notA fuperiores fupra fcriptx in
4. 5. 6. 7. 8.9. o.
c. e.

prima.
I. 2. 5.

di&um,

inventionis gloriam Indis
'J'^*"'

tribuat.
erit

Idem refert {k) > paniam attulerint

quod ex Hifpania in , Galliam pervcnerint Hudio Gerberti , mona,

&

Saraceni eas in Hif-

p. s. a.

h. o.

i.

n. g.

5748=:aoci.

Hoc

artifici» ittuntur

mercatores ad

defignanda

merciim pretia
I.

chi Floriacenfts in Gallia

qui a variis dig-

in fchedulis affixis.

nitatibus Ecclefiafiicis tandem ad Pontifica-

PR-OBLEMA
55.
hocefi
,

tum

maximum

noinine

Sylveftri

1,1.

circa

A. C. 999. eveUus , ex ipfts ejus epiflolis A. 16 }6. Pariftis recufis probat. Joannes Fridericus Weidlerus , Mathematum apud
Wittebergenfcs
Profejior clariffimus
,

enunciare; cmlibet charaileri valorem comajjlgnare-

Numerum fcriptum

fetentem

(/

)

ReSO
1.

L U TIO.

ex AlSC. Bocthii de Geometria , quod in Bibliotheca Academi<£ Altorfina affcrvatur , in qtio Nofier ehara£ieres ntmtrortm Arabicis fimiles expreffos vidit , probare ni~

Niimerus propoiitus pcr commata
dividatur in clafTes
,

&

trcs notas uniinitio a dextris

cuiquc afTignando

,

titur

,

eos

jam

Boiithio

ftiiffe

cognitos,

quem
2.

ht\o.

A.C. 514. vitain finiijfe confiat. {m) non ignoravit , in Bocthii ,
rumque antiquiorum
tiusmodi comparcre
;

Wallilius

Nota dextima
dcxtima
claflis

cla/Iis tertice

notetur
,•

Beda^ alio-

lincola transverla apici adfcribenda

editionibus figuras is-

MSC.

contigiffe

fed id in vetitflioribus negat. Quamobrem cim
ctijus

duabus tima feptimar tribus &c.
quinra:
3.

i

dex-

Weidlerus AISC.

authoritate nititur,
;

Comma

folitarium per millenarios,

feculo quarto non junius exiflimet

critico.

lineola transverfa

una per milliones
,

ttm

efl

flatuere

,

num

tantu illius antiqui-

ducE per billiones

tres

pcr

trillioclaflis
,

tas admittenda

fit.

SCHOLION
51.

II.

nota vero finiftima j &c. uniuscujusque per centenarios
nes
dia per decades
tatcs

me-

Ex

collatione diverfarnm
difcant

ntmeraliim

vclim
,

niendi cordi habent
'

figurarim artem invequantum momenti in eo
,

qtii

, dcxtima per unienuncicturrS. SO.). Sic fac
,

tum
E. gr.
2'",
_

,(i) Arithmet. Oper. c.9. f. 4S. Vol. L Oper. Math. (^-lln Traft.de Algebr. c 4-f-ii. feqq. Vol. II. Oper. Mathem. ("Oln DilTertatione de

cjl quod petebatur. Numerus fequens.

&

12

5,473^6 13,578'. 432, 597
Dus trilliones , centum quiuquc millia billionum una cum
:

tharadleribus numerorum vulgaribiis setatibus A. 1717. publice ventilata §.
p. 17. Sc feqq.

&

ita

eorum

enunciatur

§.

& feqq.
cit.

& viginti

(^/OWTraft.de Algebr.loc

quadrin-

Cap.

I.

DE PRINCIPIIS AR ITHMETICif:.
partem aliqiiotam cum unttate habeat frahus ( §.^i. ).
o6bo millioni-

23

quadringentjs feptuaginta iribus billionibus , trcdecim millia millioniim una fexcenta

communcnt

&

cum
bns
>

quingentis feptuaginta

Definitio XXVI.
61'
Additio
eft

quadringenta

&

tiiginta

dao

millia

,

inventio

quingenta

&

aliciijus

nonnginta feptem.

numeri ex duobus vel pluribus homogeneis datis
nfus
,

5(j.

S c n o L I o N. ^iant/m conveniens terminornm
,

qui datis jundlim fumtis

a?qualis

eft.
i

Numeri
qua:fitus

dati

dicuntur
vel

in rebus diflinBc concipiendis

feu ex con-

fufione extricm.iis vires, mtellcEius htmani extendut ; abunde perfpicient oculatiores fi
,

fiummandi

autem fiumma

aggregatum.

ad prxfens probkma fucrint fatis attenti.

C0R.OLLAR.IUM.
62. Iterata ergo ejusdem numeri additio
eft

Hypothesis
57.

VI.
inde-

inventio numeri alteri cuidam

aliquo-

Quantitates aut numeros
litteris

ties

fumto

arquali«

&

contra.

terminatos

Alphaheti

minori-

Hypothesis
63- Signum per plus efi^erri
notar
fiolet.

hus a
A-,

i
,

b

,

c drc.

ve/ etiam

majoribus

additionis efi
Ita

VIII. +, quod

B C d^c.

indigitamus.
I

3+4
s

de-

S C H O L
minores introduxit
imitatus
cfi

O N.
efl

Summam
:

ex 3 atque 4

&

pro-

58. Litteris majorihus ufus
Cartefius

Vieta

{n):

nunciatur

Hanoms{o), qucmmox
{p)

3 plus 4.
cft

&

nunc fequuntur

D
qui

£FI NITIO. XXVII.
invcntio alicujus'

plerumque omncs.

64. Subtractio

Hypothesis
primuntur
,

VII.

59- Fracfiones per duos numcros ex-

numeri ex duobus homogcneis datis , cum uno datorum alteri cequalis cft.
,

quorum

Numerus
fit ,

qui fubducitur
;

,

dicitur

alter alteri inter-

jeBa
rior
5

lineola fubfcribitur.

Eorum

Subtrahendus
nitur

altcr
;

,

a

quo fubtradio
RjT".

infe-

feu Denominator , indicat unitatem fiu totum in partcs divifiim fu'-,

Minuendus
,

qui dcniquc inve,

Difierentia

a nonnullis

perior vero

,

fiu NLimerator
tertia' uiTius

,

numerat
E. gr.

fiiduum

partes

in cafu propofito datas.

Hypothesis
65

IX.
eft

Duae partes
:

lincc-e ira fcri-

buntur f ubi denominator 3 indicat lineam effe in tres partes xquales divi-

qtiod per

Signum minus

fiubtraSlionis
efferrifiolet.

—^
7

E. gr.

7—3

denotat

differcntiam
:

intcr
3.

3

&

fam

,

numerator 2 vcro duas iftiusmo-

pronunciatur
66.

7 minus

di partes aflignat.

Definitio XXVIII.
Multiplicatio
eft

inventio

ali-

mirentur tyrones , quod in numeris fra6iis numvratori denominator
-vero

C 60. Neque
S'

H O L

I

O

N.

fubfcribatur, qualis

in integris

non occurrit.
,

duobus datis , in quo totics continctur datorum unus , quotics unitas in altero. Numeri d^ti di-,
cujus numeri cx

Additur enim

,

ut appareat

quamnam

cuntur Facfores
fitus

,

item

efficientes

;

qua:-

Faclum
,

,

item

ProduBufk.
,

In

In variis fcriptis Analyticis , qu» inter Opera ejus habentur. (o) InArtis Analytics ptiixi. 0" ) In Geomctria*

{n)

fpecic

factorura alter

qui aliqnoties

Hmiitur ,

24
fumitur
,

ELEMENTA ARITHMETICiE
vocatur Multiplicandus ; qui indicat , quoties ille
al-

homogcneam
fiibtrahendus

ejfe

(jT.c/r.

)

i

in fuhtra£i!ont

tcr vero,

fu-

vero numcrus minuendns refpondet

matur
6l'

,

MultipHcator.
itaqiie in

&

fummx

,

refidutis
) :

COROLLARIUM.
Quoniam
miiltiplicatione

mandis [§..6i. 6^.
traflione

aggregandis feu fumulterius patet , infub,

etiam minuendum

numerus invenitur alteri cuidam aliquoties fumto aequalis { §. 66.), iftiusmodi autem inventio non eft nifi iterata additio ( JT. 6i. multiplicatio eft iterata ejusdcm numerj ad)

rcftduum numeros intcr fc homogeneos effe debere. In muUiplicatione contra multipltca-. tor ad unitatem exprimit rationem , quam

&

fubtrahendum

habet fiitum ad mu'tiplicandum , ftcut in divifione divifor ad unitatem rationem divi.
dendi ad quotum

dicio.

Hypothesis
tum unicum
(.)

X.
efl punc-

adeoque opus non cfl , , ut multip icator multiplicaudo fafit , di-

6B-Sigfium mnltipUcationis
inter
,

vifor dividendo

&

&

quoto

ftt

bomogeneus.

dio loco pofitum

fa&ores duos mequod per multiplica-

^tiodft divifor confideretur tatiquam pars dividendi , ex di£lis confiat , divi orcm ejic di-

tum ejfertur. E. gr. 4. 3 dcnotat factum ex 4 in 3 item 7.5. 9 fadum
;

videndo homogenctm
indicat
potefi
neus.
,

:

(ed

tum quotus

,.

qui

,

quoties pars ifla ex fuo toto auferri

,

cujus fadores funt 7, 5 9. Litterx ullo ftgno junguntur. E. gr. ab dcfine

&
c

nec dividendo

,

nec divifori homoge-.

SinguU Juo

loco clarius patebunt.

notat

fadum ex a
,

m

H
71
ta
(:)
.

b;h

d fadum

,

O T H B S I S XI. Signum divifonis funt duo punc1

P

cujus fadorcs b

c d^ d.

,

Definitio XXIX.
69. Divifio eft invcntio alicujus numeri cx duobus datis , in quo totics continetur unitas
in altero.
,

ejuxper dlvifum efferri folent.
:

4 dcnotat quotum ex divifione 8 per 4 emergcntem. Similiter a : h eH: quotus ex divifione a per h proE. gr. 8
dicns.

quotics datorum unus
,

Numerus
i ;

qui dividi dc-

Definitio XXX.
72. 'N.umerus par eft , qui biiariam fwt per 2 dividi poteft i ut 4,
12
,

bet

,

Dividcndus
,

altcr,

per

qucm

fit

divifio

Diziifir

qui dcniquc indicar,

quotics divifor in dividcndo contincatur
,

Quotus

dicitur.
I

16.

S c H o L
,

o

N.
ri

Defini^io XXXI.
73- Numerus impar
unitatc diftbrt,
,

70. Jn mHltiplicatione divifione opiis ut numcri dati fmt homogcnei non efi qucmadmodum in additione &" fnbtraBione
,

&

eft

,

qui a pa-

ut

3

diffcrt unitatc

reqnircbatur [$. 61. 64^.)

.

Cum enim

a 2

item a

4.

in ad-

ditionc ex duobus vel pluribus nunieris com-

pmatur utius tanejuam ex parttbus totum { S-6i. 9); omnes omnino fummandi ad eandem unitatem referri ( J". 10.), confequenter homogenei inter fe
effe

Definitio XXXII. 74. Numerus A metiri vcl juxta
,
\

alios

eum
rit

numerarc dicitur numerum B, ii ita dividit , ut quotus fit nume,

debent
, ,

(

JT. 5 5. ).

^uoniam vero
fit
ipfis

porro liquct

cx mmerts aggregandis

fummttm , qu* ad eandem cnm

rus integcr fine fradlione pars ejus aliquota.

vcl

fi

fue-

Ita 2 mctitur

unitatm

refcrri

;

confequenter iisdem

8 per 4-

Defi-

Op.L
75 quem
rat
,

DE PRINCIPII S ARITHMETICv^.

25

Definitio XXXIH.
.

SCHOLION.
81.

N^umerus primtis
fola
iinitas

mcritur
.

,

in fi cft , vel numc-

Hujus axiomatis amplijfmus

ejl

in

Analyfi ufus.

ut

5

,

7

A

X

I

o M A

I

r.

,

1

Definitio XXXIV.
76. Numerus comfofitus
prjetcr unitatcm
alius
cft
,

quem
item 2

83. Quantitates homogenea/tut dquttles funt , aut inaquales (§.15.^.

THEOREAtA

I.

numcrus mcti,

%^Totum efi majus qualibetfnaparte.

tur.

Ita

4

metitur 8 per 2

Demonstratio.
Id

metitur 8 per 4.

Definitio XXXV.
77. Aienfura numeri
qui iplum
mctitur.
eft

numerus,

Cujus pars alteri toti «qualis eft ; Ipfum altero majus eft (%. 20.). S^d.
,

Ita 2

&

quxiibet pars totius parti totius
eft, fibi Ipfi a^qualis eft (§.

4

iunt

hoc

mcnlurce numerl 8. Alenfura

maxima

81.;. Ergo
eft.

numcrus maximus , qui ipfum metitur. Ita 4 eft menfura maxlma numcri 8.
numeri
cft

totum qualibet fua partc majus

SCHOLION.

85. En exemplum Andyftos perfeffa: Continetur enim dcmonjiratio fyllogifmo , cu~
fus altcra prxmiffa
cjl defmiiio , altera ve~ Yo propoftio idcntica. Id vero Analyjeos per-

O XXXVI. Alenfura communis duorum 78. phriumve mimerorum cft numerus ,
F
I

DE

N

l

T

I

fca^ indicium
rones LogicA
,

e/?(

jr.45.

cie

Meth.

)

Ne tj.

qui fingulos figilhtim mctitur.
cft

Ita 3
1

communis mcnfura numcrorum
24. -Alaxima dicitur
, ii

&
Ita

qui propofttioties obliqueunivitfales ignorant , nec reguU Logicorum de ti^ibus fyllogifmi termims vim atque effica-

fucrit

nu-

ciam perdpinnt
di

merus maximus , qiil omncs mctitur. 12 eftcommunls menfura maxima rumcrorura I2 & 24 3 vcro numcrorum 9 &: 1 2
i

hxreant

,

, circa formam argimentanad lineas demonjirationcm appU.

care libet.

Sit

itaque linca
;

AB

totiim

AC ejus pirs dcmonftrandum erit lineam AB efie majorcm linea AC id qnodi
nea
fit
,

,

\\.

^ig'

r,

:

fequentem

in

modum.
eft
).

Definitio XXXVII.
79« Numeri primi
qul nullam
iiint

Cujus line^ pars
,

altcri

iines toti ^quajis
efl:
( )

illa

iinei alte-

inter fe iunt

ra
,
(

major
ip(i

§. 20.

Sed iinex

communcm mcnfuram
Ita

ha-

nempe

AC
)

AB
AB

pnrs

alteriiinex
eft.

AC
AB

toti

(

nempefilinea

bent, pnrtcr unitatcm.

I2

&

bimet
jus

xqualis

Ergo

I9

linea

AC major
)

(

nenipe totum

numcri prlmi

parte

intcr fe.

AC ma-

eft.

Quod crat dcniQnJirandum.

Definitio XXXVIII.
80. Numeri compofti inter fe funt
qui, pra-tcr unitatcm,

communcm menIta

II. 86. Totum e(l diqnale omnihus fuis partibus fimul fumtis.

Theorema
m o n
ilt

furam

aliam

habent.

I2

&
ipf.

15

De
Cum
(§. 8l.)5

s

t r a t
cft

I

o.
ip/I

funt compofiti intcr fe.

Idcm

arjualc

X I o M A I. 8 1 Idem ejl xquale fibimet WolfiiOper.Mathem. Tom.I.
.

A

ilblmct

quod idcm

cum

partibiis
eft.

totius lunulfumtis, id Ilsdem a?qualc

D

Sed

=2$

E L E
cft

M

E

N

T k

A riFT H M E T
par-

I

C

^.

Scd totuui idem
ribus
fuis

cum omnihus
e. d.

?ninus efl

j

eiiam altero aqualium ma.'
efl.

fimul fumtis (§. 9-): crgo
eft.

jus

'vel

minus

iisdcm a-quale

Q^
E

Demonstratio.
C
( §.
fit

T H

E

o R

M

A

III.

87. Ou& xqu.tlia funt eidem terlto., vel Aquarihus xqualia ; ea funt ^quaita
inter fe.

> A, dico cftb. > B. Quoniam enim C > A , per
1.

SitA=:B&C

hypothefimj
,

A

parti ipfius

C
>

a:quale cft

D
1.

E

MON

S

T R A T

I

p.

20 ) qUc-E Az: B, per

dicatur P.

Porro cum

hypothefim. Erit ctiam

Sit

A=C&B==Cj
enim

dico efte
^^-

A=B.Quoniam
pothefim
poteft
,

B^C^/ipr

Pr=B ( §. 87 )• Ergo Quod erat unum.
2.
Sit
,

C

B

(§.

2o)

B

lalva quantitate

fubftitui

fe

ipfi
ipfi

C
C

(§.15.)iu cafu

Subftituatur
priore
,

adeo B
Az:

ubi

C

:

habebimus Az: B.Quod eratpri-

mtm.

B & pra-tejam porro fit dico ellc Cz: D. B; rea Czi A, Quoniam cnim A =: B &Cz: k,per hyfothefim.ctk ft-Cper caf I. Quare
2. Si

A=

< A, dico cf < k^perhypotheftm, parti hujus a-quale eft(§. 20 ), cujus complementum ad totum dicatur P. Cum adco fit P-fCr A ( §. 86 ) & A ~ B , per hypothefim erit quoquc P

Ar B & C
C

C

< B.Quia

Dr

-f

C<:

ipiius

C

cum

porro

fit

D =:

Theorema
&
(

B f §. 87) Eft itaquc C parti B .tqualis {^. 9) confequenter B ( §. 20 ) Quod crat alterum.
.

;

.

VI.

B,per hypothefm.,ev\t
I
.

quoque Cz:T) per caf
alterum.

Quod
«

erat

TlIEoREMA 1«
Si ^qualibus
,

minori ( A) 90. Si tnajori ( B) C) ve/ ^qualia addas , aggrega-' tum prius B-\~C) majus efi , poflerius
idern (

88-.

{C&D) addas -4- P £qualia. ) funt

& B) fqualta aggregata (A + C&B
{A
S

vero
r,(
:

A + C) minus.
(C)

^)

^^jti^
,
,

&
S

Quodfi majori minori ( A) minus

.(

P ) addas
efl

aggregatum prius (B-\-C)
poferius (A-\-T)) minus.

majus

DEMO
A-fC=
nlam

N

T R A T

I

O.

DE
D
,

MON

T RA T

I

O.

A-fC(§.8l.). Sedquo,

QiToniam
nitur ergo

A

<

B

,

per hypothefim ,

C~ D
pro

/fr hypothefim, potcrit
I
:

parti hujus .Tquale eft (§.

2o).Compo( §.

fubftitui

bcmus " B-f D(§.8I. ).Sed Ar B.per hypothefm. Ergo A fublHtui poteftpro B habcmus B -fD quo facto C§. 1 5 )
:

C ( §. S ) quo la<5to haA -f C = A 4- D. Porro B -f D

qua? dicatur

B cx P

A&
,

partc alia

9 ),

cftque adco

B=P-f
fit

Quarc cum etiam B+ 86 C=P+A + C(§. 88.;;erit A-f C

A ( §.

).

,

pars ipfius

-

A-f-D.QuareB-fD~ A+C(§,87).

P-f A-f C > A-f C(
quenter

Q^e.d.

B

+C

P -fA-fC (§.9)& hinc confe§. 84)
,

!>

A+ C

(

§.

89.

)•

T

H

E

R

E

M

A

V.

59. Quod tmo squalium majus vel

Quod erat unum. Quoniam B > k,per

hypothefim, erit

B-f

Cap.

/.

DE PRINCr?nS ARITHMETrC^.
D
E

27
I

B+C
+

> k-\-Cy per demonflrata. S\~ miHtcr quia C > t),per hypothefim^ crit A C > k-\-Y)-,perdemonI{rata.Y:x^p

M O N
,

S

T R A T

O.

Quia h==&>per hypothefim.Qntcxhm

cumA+DfitparsIpliusA+C(§.20.)j critmultomagisB+C > A+D(§.84)Quod
erat alterum.
II
.

A+A=B+ B feu in gencre A + A + A + A&c.=B + B + B + B&c.(88).
Jam cum multiph*catio fit iterata dem numeri additio (§.67). fi
n fucrint multiplicatores
,

ejuf^

m&

T
9
1

E

O R

C

M

A

VI
ab
,

I.

crit

Si Aqualia
(

(^A&B)
)

itqua-

Itbns

C

CT"

/) ) fitbtrahas

qHiH relin-

quuntur

DEMONSTR.AT
C-A=C-A ( §
.

{C-A

& D—B
8

cequaiia funt.

lO.

1 ).

Scd quoniam

+ A+ A&c.=mA (§.67.68). & B + B + B + B=n B (%. ) Quarc cum in eo cafu ubi A + A + A + m= ni A &c. =B + B +B +B Q^e. d, erit ctiam m A=n B 87
§. cit.
,

A+ A

(Src.

fit

^=^^per hypothefim,

falva quantitatcB

Theorema
Si aqualia

( §.

).

X.
per
^eqtta-

pro Aiubftituipotcft ( §. 15). Quodfi ergo fubftituaturj habcbimus C—

A=

94.
lia

{A& B)

{C& D) dividas, quotiiA: C&B

D)

C-B.

Similiter

Sed quia
quantitatc
(§•
1

C=D
C

(§. 81). per hypothefim , fal v a pro T) lubftitui poteft
,
,

D-B—D-B

i&quales funt.

DemoNstrat
A
.•

C=A
:

:

C

(

§.

8 1).

Sed

10. quiaA=
B pro
iic

5 )•

Qiiodli ergo fubftituatur

ha-

"^.per hypothefim, falvaquantitatc

bcbimus

D-B=C-B. Quamobrem
(§.

A

fubftitui

poteft (%. 15).

&

A

C-A=D-B

Theorema
minus.
<!

87).

C=B
VIII.

D=B:
CK_e.d.

C. Ob eandcm rationem B C. Quare A;C=B: D(^.87.), S C H O L
I

92. Si a majore {A) c!'" minore (B) idem {C) vet aqualia fubtrahas ; refi-

O N.

duum prius ( A-C) majus esi , pojlerius

{B—C)

95. Non dnbito fore mukos , quibusri' dicidum vidibitur aut mintmum jupcrfluiwi
talia

Demonstratio.
Quia B

A

,

parti hujus a?qualc

tft ( §.

2q), Componitur ergo

A

demonjirari , quorum cafus fmguUres numeris pnefertitn rationalibus ptr fe evi' dentes videntur. Ego vero has dc-monjlra'
in
,

ex

tiones ma.ximi ficio

tum quia prima

&

ft-

B«Sc parte ah'a (§.9), quc^ dicatur P.

Itaque
ter

A=B-4-P.
pars ipfius

(§.

A-C= P + B-C
eft

86),confequcn(§. 9 f .)• Scd B-

C

P B-C ( §. 9 ) , confequenrcrP+B-C > B-C(§.84.).
Ergo

+

Theorema

& A-C

( idquod fupra JT. 85. annotavimus) Analyfcos perfcftx ; tum quia reliquieCzlculi iiniverf;)lis ideam animo ingcmrant i in talium fubjlitutione confijlentis , qu£ rdaIlla cavttur > vc tiones datas non mutant. id quod la.xius in demonjirando verfcmur

cunda

(

>

B-C

(§. 89.;. -Qif. d.

ha£i(

ms

feceruntplerique omncs

,

qui cxtrA

IX.

A &B) per<tqualia im&n) mu/tij>/ices ifacJa {mA&nB)
93. Sifiquatia (
^quaitafunt.

Mathcfin dtmonfirationes mathematicx certitudinis darc conati funt ) hic fi tandtm
: ,

in

apricim prod/iceretiir

,

maximum

foret.

intelleHus

humani fubfdium.

D

2

CA-

2S

EhUM

E

N T A;':A R

C A
}

P

XH U T
r

M:E TI C^II.
^

rHA-f ^.-^ Z>e
.;p??).:.:d;i

fbeciebus-

pk

+ h-i

Anthmmc^
j
'

a-T d=— .^i;/\-fA
''

in numeris intems^
rcriKattir. Ita prodit

...o£.v;3niis

'o"'B 't:-'*:'^'''^^ I'!;.
i:
''

fiimma

qiiaffiti

[\,

4i(?j^
o*

96.^'TUmer^s quotcunque datos ad\ dere.

D
Cum

E

M

O N
, ,

S

T R A T
,

I

R
I:.

t

S

O L U V^rd;
utiinirates

unitates

decades .av>.uuco

centenanr,

Numcri horaogeneifiibhomogencls,
hoc
eft
,

&c. numerorum datorum iint partes corunadem (%. 50)5 idcm funt
millenarii

iraiicribantur

,

cura oranibus nuracris datis fimul

fiim-

unitatibus, decadcs decadibus, cen.

tisC§. 9). Liquet vero ex operatione,

tcnarii centcnariis,

2.

Sub

its

&c. refpondeant. ducatur hnca reda, ne ag-

gregatum cuai aggregandis confundatur..

numerum invcntum compoiitura efle ex omnibus unitatibusi decadibus, cciitenariis , millenariis &c. uumerorum dor
torum., Corapo/itus ergo
eft

ex oranj,

3. Sigillatim addantur unitates

& fum,

bus numeris datis

iiraul luratis
( §.

cohfe-

ma

carum,ip/is iiibfcribatur.

quenter
eas

iplis

a;qualis

86), adeo59). Q^

4. Quodii in ea decadcs reperiantur

que fumma eorundem
e.

eft,(§.

decadibus numerorum datorum addi oportet dccadum vero iumma fub decadibus collocanda.
:

d,

S C H O L

I

O

No

,

5.
,;.

Hac operatione per reliquas numerorum datoruin feries continuara , habebitur fumma qua:fiia.
Si niimeri

5>7. Unitates nHinerorum /ingulx tamdin eorum ope adper digitos reprtcfcntantur

&
,

ditio

abfolvitur

,

doncc memoria infigatur
,

»

E.gr.

3578 A 524 B
-

A, B , C addendi cedcmlum : 4 & ? funt
8,

;

ita

pro-

quinatn numerns prodeat
bet cuicMnque

fi

unitates quotlie.

7, additis

numero addas
>

gr. 'juod

5

^5

C

prodeunt 15. Collocentur 5 fub imkatibHS, i decas connumere-

4-2=5,94-5=14
talia natura docet.
-

^C' Ho( modo
.-'
' :

&

"

tur decadibusdatis. Itaqiie

l

(

fc.

41 (f 5.

decas) Sc 6 [decades) funt 7 {dtcarff^) ; additis 2, prodcunt 9; ad-

C
tes

O

R.

O

li:

t

)A4iU.I[:U-

M

L

ditisporro 7, habenrur i^ ( decades ). Collocentur 6 fub decadibus datis , relicjux 10, hocen:, i centenarius annumeretur centena.

&

58. Qaoniam fcriei fmifteriori tot unita» accedunt , quot decades ex fummatione

m

pfo.^time d^exteriore
tio

riis.datis.

Sunt^icaque
,

i

&

y.

(centenarii)
1 1

emergunt ( minorc txdio abf >ivetnr,
colligi poftunt,
,

JT.

9<J); addi-

fi-ex

qnalibet
,

6

&

,

additis adhiic 5

prodeunt
eft,
i

[cente,

numerorum
ex
iis

ferietot decades dcleantur

quot

narii

).

CoHocetur
3

i

fub ccntenariis datis

&

refiduum

infra

lineam

I.Q centenarii reliqui,

hoc

millenarius

fcribatur
feriei

&

numerus decadum abjeduum
fiiiifteriori

addatur

millenariii datis.,.

fiumnaque 4(ub

proxime

connumeretur.

G/.

//.

DE NUMERIS INTEGRIS.
inftar confiderentur,

29
cft inter
,

A B, C, procedcndum cum 7 & 3 fint S7(j5 A io ; rcdduus numeius 5 f.rib.uur 5247 Binfra liiienm & i connumeretiir de2125 C cadibus. Dic itaque 6 &c 4 funt lo;
E. gr. Si numcri addendi fiierint
ita
:

evidens

mandum
tates

tot

novenarios omitti
(eriei

fumquot untfiniC

ex

(umma

dexterioris in

teriorem
fcribimus

transferuntur.

Sic

in

exemplo

problematis loco quindecim
5
,

fub unitatibus
i
,

2

&
I

I

funt 5. Scribe

5

infri

lineim
2 funt
(eriei

fub

decadibus

quorum

i6i}$

&:

repone

in

locum rentenario-

rum. 9, porro 9

Quoniam
I

&

funt

105

vero 7 adde

&
i

numcrorum fumma eft
omittitur
,

inltar

unitatum coiifideratorum

6.

Unus
ex

itaque

novenarius
in

cum

loco unitatum

lo-

ir.ilienariorum

&

centenariorum.

refiduum i f.ribe Dic itoque S

in !oco

&

2

funt

cum decadum una rejicitiix decas. Simili. ter fi fumma unitatum viginti Jeptem; fub
unitatibus
2.

10
5

millcnarii

feu

i

decas inillenariorum

collocamus
igitur

7,
loco

fub

&

I

vero funt 6.

Scribe 6 in loco mii-

Duo
2

novenarii
.

decadibus omittuntur j

lenariorum
rioriim.

&

i

in

loca decaduni miilenn-

cum
tur

decadss

ex

monadum
Hinc

m

locum decadum
I

rejiciuiitur.

folvi,

S C H O L
5)5>.

O N
ejl

I r.

Modns
)

hic addcndi
:

maxime
fcrie

n.i.

Problema
lOI.
efl
5

II

I.

turalis ( jT. 49 meri heterogenci

ncc abfimili artificio nu.
addimtiir.
toties
,

Examinare additioncm
,

Ex

,

hoc

nimivalor

rum

explorare
fit
^

fpccici

'minoris

colligitur

fpeciei proxinie majoris

6

qnotits ficri pote/i

tus

utrum numerus imien' dqualis omnibus datis fmiHl

pro unoquoque mitas refonitur in fcrie
:

fumtis

ncc nc*

froxime majore. E. gr. fint expcrifx ^anuarii 45 thal, ifTgrofs. num. 5) Februarii 60 12 5 Martii ji <J 15
.Aprilis

Resolutjo.
r.

180
55
.

Maji
erit

19 15

9
6"

Notenrur a latere numcri , qui ixh' ter addcndum cx ferie qualibet dexi. teriore in proxime finifteriorem rejiciuntur
, ,

&
ut

operatione

abfoluta

fumma 415
enim
1

5

9

addanrur
itim

numerus novenario-

Cum
ferie
}

2

n/tmmi conficiant groffum , in
additis

nummorurn

6

rclin^ v.ilor grojfi bis coUigitur quuntur 9. Scribnntur itaque 9 infra lineam inloiO nummorum 6" 2 adduntur fcria grof-

&

&

inter

fummandum omiflbrum

6

,

iteinqne

&

innotefcat (§. looj..
2.

Abjiciatur pr.-trcrea cx fumma invcnta novenarius, quoties fieri poteft , abjcctorumque novcnariorum numcrus addatur numcro inter fum-

ferum,
fts

Sitniliter
,

quoniani thaltrus 24 grofrcli£lis 5.

confiat

in feric grojforutn. ut ante valor
,

thaleri ter colligitur

^uare

de-

mandum omiflbrum
fucrit

:

grojfornm rcp^jninitur &" 3 thalcris connHmerantur. Reliqua ut in coroliarJo aut problcmate peraguntur.

qua:

lumma

nuo

5

in loco

CorollariumII.
100.
Si

3.

una cum numcro rc/iduo, f\ quis probe notetur. , Tandcm ex nnmeris fummandis^..,
qui omncs tanquam
tantur
3

nnitates fpcc-

omnes numeri

dati

unitatum

novcnarius abjiciarur, quo^.

30

E L E
ties ficri potefl:
,

M

E

N

l^

A

A R

I

T H

M

E T

I

C ^.

& numcrus
quis luerit
,

nove-

rcfpondcant, quemadmodurn inadditione prxcepimus (§. 96).

nariorum abjcdorum una cum nu-

mero

reiiduo

,

fi

denuo
irqualis
3.

Sub numcris
rcda.

hifce

ducatur

linea

notctur.

Quodfi cnim
tus
tis

utcrquc

llicrit

utrique antc repcrto;

nuraerus invcndatis fimul l'un\rite

unitatibus

Subtrahantur figillatim unitates ab dccades a decadibus .
,

«quatur omnibus
C§.

centenarii a

ccntcnariis

&c.

&

refi-

91

),

confcqucntcr additio
1 ).

dua

fingula loco conveniente infra

perada
E.

( §. ,6

Q^e.

i.

&
fi

d.
inter riim-

lincam lcribantur,

ncmpe
,

refiduuni

gr. in

exemplo problematis

uniratum fub

unitatibiis

decadum

mandum 3 novcnatii omittuiitur & ex fumma repcrta unus adhuc dclcri poteft cjuo
:

fub decadibtis &c.
4.

Qiiod
co
tas in
,

fi

nota major c minorc vc,

fa<Sbo

,

relinquuntur

7.

Sed

ex

numcris
limi-

fummandis 4 novenarii abjiciantur, 7
liter

niat lubtrahcnda

cx
hic

finiftcriore lo-

relinquuntur.

Quare
I

additio ritc pe-

dcxtcriorcm tianstcratur uni-

racta.

qux

( §.

50)

10

valcbit, ut

S C H O L
loz.
Difcrimen
inter

O N.
demonjlrationcni

fubtradio

ficri

qucat.

Numcrus

exMnen haud obfcurum ejl. Illa evincit fer reguias prj:f(riptas invcniri debere numtrum qutifitum hoc docet , regidas adca,

&

vcro unitate multflatus pundo notetur , ne ipiiim muldtatum cffe oblivilcamur.
5. Si in

fum
tc

fingiiLirem rite fuiffe applicatas.
,

Uude

loco

finifiicriore

cyphram
a

re«

apparct examinis utilitas
,

frujlra ohniten-

pcriri contingat,

unitas

nuraero

Ranio {a) qui demonjirationem cum examine confundit. Vulgo prxcipiunt , ut tam

proximc fequente mutuctirr , pundlo propterca notando , ut ipfum unitate

•ex

fumma

,

quam
,

aggregandis

,

notis ftn~
,

minutum

effe conftct.

(Jnitas

gulis injlar digitorum confidcratis

abjicia-

tur

novenarius

&
ejus

ex
poffit

refidui identitatc

operationis

bonitatem
fallere

coUigunt.
,

Sed

cum

vcro illa in locum dcxtcriorcm translata dccadisvaloremtucbitur (§.^0).

examen tum
novcnariurit

vel

quanda error multiplHm ad/xquat ,

Quamobrcm
fe
in

ubi plurcs cyphra.'

fe-

inlequuntur, omnes hac ratione

immntavi , ut hunc quoque excluderet errorem. Cetcrum nen inutilia funt examina, etfi non omnes errotesdetegant, modo iifdemfcfe non fubducam,
ideo aliquantijper idera

novenarios mutcntur,

&

numefieri

minor , a quo fubtradtio dcbct dccade augeatur.
rus
,

qui frequcntihs admittHntur,

Problema
I03fnbtrahere.

IV.
e rnafore

Juxta has rcgulas numerum qucmcunquc cx alio quocunque majore fubtrahere
E.
licet. gr.
.

^umerum mimrem

Si

ex

98.0.0.4.0.34.59

Resolutio.
I.

fubtrah.as

^/^^Si^iifJj

Numerus minor

ea lcge majori fubDifferentia eft

lcribatur, ut liomogcnci liomogcncls
{'»)InSchvJ. Marhem.
lib. 4. p, 114,

^o^6^i^\<)6
<>,

Demtis cnim

3

ex

relinqijuntur

6

unitates

Cif.
tates

II.

D
;

E
a

M

U"

M

E R
6

I

S

I

^!

T

V-

G R

I'

S.

.

3'.i;

iufra

lineaiu fcribenvla:.

Decadcs

6x 5 anferri nequeunt quc 4 aiiferatur unus

centcnariis

ita-

&

ejiis

ioco dccem

Ablatis itadecades decadibus jungantur. 6 ex iis , remanent 9 decadcs infra lique

Niinirim cinn 9 mmnii cx 6 [nbtrahi nequcant, cx \6 groffis unus convertittir in 12. nummos , ut loco 6 habeantur 18. SuhdiSis adeo 9 nummis ex i S , relinquim^ Similiter cum tur 9. 23 grofi ex rejiduts

ncam
narii
narii
riis

loco conveniente pdnenda:,
2 ex
5
5

Centei.

fubducfti relinquunt

Milie-

15 auferri nequeant , cat 45 th.deris unus ablatus in »4 groffos convcrtitttr: unde
fubtrahantur 23
itt
,

cx

3

auferri

nequeunt
delatus

:

a ccntena-

ft

reftduui

eji i

grofjus 1$
groffi.

itaque millenariorum

4 aufeiatur unus,

addendus,
Deniqtte

reftdui loco
th.ileri

ponantur \6

qui in locum

vncnum

cyphram

in

17

a

44

ablati

relin'

decem dccades millenariorum vertct. fi I dccadcm in locum millenariorum
feras
,

"Inde
trans.

qunnt 17.

SCHOLION
e
,

II.
minore fub-

milknarios , ibi 9 dccades millcnariorum. Subdudis jam 5 ex 13, Demtis ^orro 6 rcfidui fiuuf millenarii 8.
habebis
liic
1 5

105. ^updft niimerus major
trahi jubeatur

evidens

eji

id fieri non pof?e.
,

Subtrahitur itaqtte minor e majore
fc£ius notatur figno
thaleros folvere debet
ftdet
: .

&

dc
8

inillenariorum decadibus ex
tur
5.

p

,

relinquun,

£, gr. Si

qiiis

Jam

fi

S ex

3

fubtraliere debes
,

, 5

atqtie 3

nonnift pof-

ab 8

finifterioribus

mutuetur unitas

cujus
de-

tribtis folutis
J

beneficio dua- cyphra; in 9

&
A T

,

adhuc

debet

,

qui

3

in

1 5

per

indigitantur.

generabunt, ut tandem fubtradtio faciHime
abfolvatur.

P R O
106.

B

L E

M

A

V.

D
tes
,

E

M O N

S

T

R.

I

O.
fi

Numeriis invcntus prodit,

R
unita-

Examinare fubtraciionem. E s o L u T I o.

decadcs, centenarios &c. numerl

minoris ex unitatibusj dccadibus, centenariis

tionis
ri

3

&c. majoris fubducas, vi operahoc eft, fi iinguias partes nume-

Refiduoaddaturfubtrahendus(§.96). Quodfi enim fumma fuerit ^equalis mi nuendo; fubtractio rite perada ( §. 64 )E. gr.

9800405459
474)8(S'526'

Minuendus.

3I Subtrahend.
DifFcrentia

minoris a fingulis partibus majoris

fubtrahas {%. 50).

Sed fingulae partes numeri minoris fimul fumtK funt numero minori , & partes fingula? majoris

5o5(J558i9(?J

9800403459 A L T E
I

R.

fimul fumta' funt rnajoria?quales(§,86).

Ergo idem relinqui debet numerus , fi totum numerum minorem e toto majore fubtrahas

Quoniam in iubtradione rcfiduum cum fubtrahcndo irquatur minuendo
(§. 64).

Si mijiucndus
,

SCHOLION
mn
10, fed
tes fpeciei minoris conflitunnt
tis jpecici majoris.

(§.91). Q^e.d.
I.

gregato

fumatur pro agrefiduum cum fubtrahendo

104. Si nutneri heterogenci fuerint a fe invicem fnotrahendt ; imitas mutuo petita
tot unitates valct
,

pro aggregandis (§. 61); examen per novenarium fuccedct ut in additionc

qtiot itnita-

r§.IOl).

vdorem

unita-

Problema

VI.

107. Examinare additionem per fuhx6. gr. 6.

E. gr,

45. i7

thal.

num.
I
.

tracfionem.

i3
thal.

9
gi''

Defcribantur in continua

fcric

multl-

17

iG

9

num.

pla

32
nempe

ELE'MENTA
pla Septenarii centenario inferiora
7. 14.

A R

I

T H

M

E T

I

C

Ji.

D
cft
,

,

21. 28. 3 5- 42. 4956. 63. 70. 77-84. 91- 98. continua Septcnarii ad Jitionc invenienda.
Eft cnim

Ad

M O N S T R A T r 0. operationcm attcnto manifeftuin tum ex aggrcgato , tum ex agE
e.

'

gregandis abjici omnia multipla fcptupli
,

7+7=
veluti

2-.

In excmplo
pofito
5

1 4) 1 4+7=2 I &c. ad examinandum pro-

gr. in

noftro
,

cafu millenario-

rum

,

centenariorum

dccadum
1
,

,

umag-

tatum.

Jam cum aggregatum
( §.

fit

gregandis ccquale

8159 2^87

8259
1^87
342.S

que que

ifta

6 ) multipla jurnSim fumta utrobi-

omnia quo86. 87
).

a^qualia eflc

dcbcnt

( §,

lo94<?

10946'
in

adeo ab a^quaiibus a^qualiaauferanturj rcfidua omnino a:qualia fintnenotx
fepfi

Cum

fumantur
finiftimce

aggregato

bini^e

ceffe eft ( §.

9

1

).

Qiiare
fieri
;

ii

contingat

10

&

cum

in^Tqualia rcfidua
raultiplis

id indicio erit
,

examen
d.

tenarii conferantur.

rite inftitutum

errorem
fuifle.

3. Multiplum
ipfc

proxime
,

inferius
in

,

aut

in

operationc

admiffum
L
I

Q^

fcptenarius
,

veluti

noftro

cafu

ab

iftis

notis fubtrahatur

&
1
.

A
mam
tio

T

E

R.

refiduum 3 iisdem fuperfcribatur. 4. Junda huic rcfiduo 3 nota proxime fequente 9 , numcrus inde refultans
'

CoIIigantur figillatim in

unam fum,

fingula' leries verticales

quiini-

bus conftant numcri fummandi,
fadlo a finiftra

39 conferatur

ut
,

ante

cum

& progrediendo

feptenarii multiplis

&

proximc mi,

nori

3

5

inde iubducto

refiduiim
2.
,

4
5.

fupra fcribatur. opcratio

verfus dcxtram , & quidcm defccndcndo (§. 96 ). Summa^ partialcs fubtrahantur a notis

Hax

continuctur
5

doncc

reliduum ultimum
tima obtineatur.
6. Singukr

fuper nota dex-

aggregandorum

fcries

2687

fumma?, qux fingiilisfericbus rcf^ pondent ( §. 103 j. Quodfi in loco dcxtimo , qui eft unitatum, relinquatur cyphra , additio ritc pcradta.
E, gr,
Sit

&

8259 eodem modo

tractentur.

7. Refidua fuper notis dextimis 6

&

exemplum

additionis

6

addantur

&a

ABCD
3579 84^2
5
5

fumma

1

2 fcptcnarius
inferius

vel ejus multiplum
abjiciatur.

proxime

7

<?

Quodfi refiduum fucrit idem cum tefiduo fuper nota dcxtima aggregati velut in noftro cxemplo 5 operatio
5

17417 1210
Colledis
in

imam fummnm

notis In
i

fefie
fcri-

ritc

peradta.

A,

i<J.

fubducatiir cx 17.

& refidua

batue

Cap.IL
batiir fub
feric

DE NUMERIS INTEGRIS.
fiimma notarum in 14 , refiduo 2 fub
in
ferie

35-

7. Simjlitcr

2. In ferlc horlzontall
11

B

iz auferatur ex

^linlftima fcribantur

4

fctipto.

Summa notarum
i

C

fumma & latcranovcm notar

%o
3.

toUaturcx 21

nique
tur
j

fi

& reddua famma feriei D
:

ponatur fub i.De17 ex 17 fubtrahaindicio eft
,

relinquitur o
eflc

quod

numc-

rum 174 17

fummam

quaefitam.

DEMONSTR.ATIO.
Ex
opcratlone patct
,

a mlllenariis
4.

fiunmce fubtrahl

omncs

numericx , fcu finguli dlgltl. Addantur 2 & 2 aggregatum 4 fcrlbatur Infra 2. Addantur porro 2 & 4 aggrcgatum 6 collocctur fub 4. Addantur 2 & 6 , aggrcgatum 8 ponatur fub 6 i & ita porro. Quodfi hxc additio pcr rellquos di5 ;

millenarios fum,

mandorum & a centcnariis dccadibus unitatibus fummx omncs centcnarios,
dccadcs
,

gltos

eadem

Icge continuctur

,

Aba-

cus Pythagoricus

conftruetur.

O^

unltatcs

fummandorum.
ni-

Quodii crgo operatlone abfoluta
hil relinquitur
,

ABACUS PYTHAGORICUS.

fumma
,

tot prscifc mil-

lenarios

,

ccntcnarios

dccadcs

,

uni-

tatcs contlnet, quot numerl

fummandl
adco

fimul

fumti

contincnt

,

atque

fumma
tls

numerls fummandis fimul fum-

ajqualls eft

("§.87),

confcqucn-

tcr additlo rite

perada ( §. 6 1 ). S c H o L I o N.
,

108. Exdmen primian adhuc procedere
loco feftenixrti numerus aUns fi demoufiratio inftnuat. Solcnt

fumatur

ipfa

etiam examialtera

nis loco additionem iterare
tione
,

,

fed diverfa ra,

ita ut

una vice

ajcendendo

vero defcendendo fummatio ptrficiatur , fa^o tamen in utraque operatione initio a dexira pTOgrediendo verfus ftniflram,

&

Problema

VII.
,

109 Abacum
eft
,

Pythagorkuin
,

hoc

Taliu/am conftrucre

in qua fac'
re-

ta ex fingulls digitis in fingulos
pr&fentantur.

Resolutio.
I.

Latcra quadrati alicujus fingula in 9 partes .-equalcs dividantur per IIncas Ipfi parallclas in arcolas qua-

&

dratas arca ejus rcfolvatur.
Woljlii Oper.

Mathem. Tom.

I.

34
gulis

ELEMENTA ARITHMETIC^.
multiplicandi notis in
,

unita-

dcoque multiplicandum ipfum
totics continct
,

(§.

9)>

tes multiplicatoris
in reli<iuas h)ujus

finiiiitcr
,

ex

illis

quotics prima multipli-

notas

ea

quidem
proxi-

catoris notaunitatem.

Eodemmodopatoties

legc

,

uc decadcs

cujuslibcc pro-

tct,quod numcrus iccundus intra linc^s
fcriptus

duCti annumcrentur

produdo

multiplicandum

conil-

me

finiftcriori

,

Sc

produclum cx

ncat,

quotics nota iecunda multipli-

multiplicando
toris in

in

decadcs multiplica,

cantis unitatcm
ri

&c.

loco

dccadum
loco

produttum
mul-

intra lincas

fcripti

Sed cum numcaddiintur , fum-

cx

muitiplicando in centcnarios
in

ma

tipiicatoris

centenariorum

iildcm ^qualis cft(^. 61 ), adco= quc multiplicanduni totics continct ,

&c. fcribere incipiamus.
4.

quotics fingula: muItlpHcatoris
( §.

nota?,

Produda
litum.

partialia

addantur
cilc

96).
qua:-

hoc

cfl: ,

partcsf^'.

JO

) ,

confcquen-

Dico aggrcgatuni
E. gr. SJnt faftores

fadum

tcr totus multiplicator

( .^.

9

)

unitatcm

continct.
3

Eft igitur fat^^utn
(

cx mul§,

84''<^

&
in

H-Miil6,
cihti-

tiplicando in multiplicantcm

66

).

tiplicatore fiib nniltiplicando


«X
5
(

^S-i-jd fcripto , duc que fndtum 3 5
gorici
fit

5

vi

abaci Pythafciibe o

30,
5

fub

191380 115418
<

5&J
fado ex
55.

decades
in

nnnumcra
cfl:

I O N. cyphrx adhsrcant produBo invcnto eccdem adjiingHntur , ut ex

S C H O L
faBoribiis

iix. Si

,.

7, quod
3

fcqncntibus exemplis manifefinm.

Ai-iditis

itaquc

ad 35,

M7S
30

41 60

13465^0
in

prodcunt 38. Pone 8 juxf.\6to ta o ver(u5 (niiftram 4, nempe 20, addc 3 ut prodeant

2000

&

,

2

3

fcilicet

centen.uii

).

Scribe itaquc

Problema
quarum
ope

107340

55200CO
IX.
ac divi,

5

in

loco centenaiiorum ?i 2 millenarios anfad;o

113. Lamcllas Heperianas parare ,
multiplicationem

numera

40 ex
;

5

in 8

>

ut habeatur

fumma 42

millenariorum.

Scribe 2 in lo-

jionem facilius abfolzicre

licet

^uam

"

co millenariorum 4 vero decadcs mille(umnariorum addc fado 15 cx 5 in 3 , Ita jnam 19 in loco conveniente repone.

&

per abacum Pythagoricum. R E S O L U T I O.
I.

habetur

fadum

ex

multiplicando in dexte-

Quodfi eadeni muhiplicando in fmiftram nnihiplicatoris notam 30 &produdba panialia addantur ; prodibit tandem iadum ex 35 in 3 S 7^ , nempe i $46660.

ram

multiplicintis

notam.

ratione qu.xratur

fadum

ex

Ex orichalco , ligno aut charta compada parcntur lamclla: oblongo: in novcm quadratula diviia' qua? per Diagonalcs dcnuo in duo triangu;

Fig. »•

la fingula refolvantur.

DEMONSTR.ATIO.
operationis
<5c

-1

2, In

iflis

quadratulis ca legc fcribatur
,

tabula Pythagorica

ut nota' folita-'

Vi

Abaci Pythagori-

nx aut
nota;

dextr.^ triangulum
finiftrce

dcxtrum

ciprimus numerus intra lineas fcriptus (ingulas multiplicandi notas , hoc cft ,
fingulas ejusdcm

autem

finiftrum ccdat.

partes (§.

50j,a-

Sic facium

ejl

,

qued petebdtur. S C H 0-

Op. U.

D E N U M
I

E R

I

S
S

I

NT
i

E G R
(T

I

S.

35
Similiter in
1 1

S C H O L
1

O N.

tum

jungc jnm inventis 4^.

rhombo uhimo adde
tamdextram

&

5.

Summa!

no;

4.

Has

lamellas fnb initium fecnli fu-

pciioris invcmt Jojiines Neperiis, Baro Merpccnliarilibcllo dejcrip. chifionii> Scotns,

&

ponc, nt antCj infra Hneani finiftram vero itidem i adde notx 5 in finiftro tciangnlo deprehenfac. Snmmam 4 fi 1 84<?. a
finiftris

fit

,

cui Rli.ibdologia;

nomcn impofnit.

PR.OBLEMA
,

X.

Eodem modo

jungas;habebisfad:umcx7 Jn J^^^S, rcperies fada ex 5 9 '8 in rc3

h"quas ninhipiicatoris notas

&

115. Aiiiltiprtcarc numerum datum per datum alium lameUarum Neperia-

Problema
116.

XI.

narum

Resolutio.
ita

ope.

Numerum

/juemlihet per alium

1

.

Lamcllas

difpone

,

ut in frontc

quemcunqt4e finc ahaci Pythagorici fubfidio multiplicare.

cxhibcant raultiplicandum.
2. Eis

ad

liniftram jungc

lamcUam

uni-

R
Omnc
fimplo
,

E

S

O L U T
huc

I

O.

tatum.

quxre dcxtimam multiplicaroris notam & 4. Ipfi rcfpondcntcs numcros in quadratulis reliquarum lamcUarum ira
3. In hac

artificium

rcdit

,

nt cx

duplo & dccuplo pcr additioncm fubtradionem & mcdiationem , Nimifingula multipla invcniantur.
,

cxfcribc
lisantur

,

unam fummam colnumcri in codcm rhombo
ut in

rum numcrus
tus

quilibct fibimctipfi addifui

producit

duplum.

Addatur

obvii.
5.

huic fimplum,
cxfcribc

Eodcm modo
liquis

numcros

rc-

triplum.
ii ,

fumma cfl: numcri dati Duplum addatur fibimctip-

multiplicatoris notis

rcfponfat^orcs

dcntcs
( §.
1 1

&
)

dcccnrcr
ut antc

infra

fcribe.

assrecatum cft numcri dati (iuaMcdictur dccuplum , hoc druplum. cft , ipfc numerus datus cyphra auctus

6.

Tandcm
ligc.

(§.

Ill)

favfta

ha'c partialia in

unam fummam
p.

(§.

112),

prodibit quintuplum.
vel
dii-

col-

Quintuplo addatur fimplum

Sic f.

e. q.

plum
5978,
i-niihipli,

,

habcbitur fextuplum vel

feptu-'

E.

gr.

Sit miiltiplicnndus

plum.

Ex decuplo
fimplum
,

ful)trahatur

dueric

cator

9

57}

ex triangulo dextimo

qiiod

dextimre miiltiplicatoris nn-

plum vel

rcdduura

5978 957
4
I. I

ta:

7
(T

refpondet

,

cxfcri-

bc

&

pone

infra lineam.

Mox
S

in

rhombo

verfus

Sinc abaci ociuplum itaque Pythagorici fubiidio multiplicaturo familiaris f\t fcquens a Joho
vcl noncuplum.

4

<r

7934
I
5

55802,
.

proximc fcqiiente5)&5 adde &:fummar 14 notam dextram fcribe jux.
finiftrAm
ta

Ludotffo

,

in

Acadcmia

Erfordicnfi
,

G

,

fed

I

connumo-

Mathcmatum Arithmcticam primum
nuper

Profeftbrc

in

inrrodutla

J

^ o

8

(T

ra

3 &:

4

'"

rhombo

ul-

teriore

obviisj-

Ag^rega-

E

2

NOMEI^

36
I.SImplum.
2. Diiplum.

ELEMENTA ARITHMETI
NOMENCLATURA.
I
.

CJE.

Simplum.

1

+
-\-

I

Simplum

&

Jimplum.
3. Triplum.

2

Duplum fmplum.
I

&

4.

Qnadruplum.
Quintuplum.

2
|°j

+2

Dupli dudimi-

plum.
5.

Decupli

dium.
6.

Sextuplum.

y +
i°+

DecupH dimidium
I

&

fimplum.
7.

Septuplum.

2

Decupli

dimidium
duplum.
8. 0(5iuplum.

cf

10—2

Decuplum

fine duplo.

9.

Noncuplum.

10— I Decuplum fne fimplo.
g"--

3

894.

Simplum

Cap. 11.

DE N UM
XII.

E

RIS INTEGRIS.
Iex nihil
. !

J7
in cafu

Problema
117.

3

in

<;

ex 18 fubducatur: quo

Numerum datum
dividerc.

per alium

mmorem
Cafus

Quodfi eadem ratione pergatur quotus tandem intcgcr prodit binarius 2 remanct 2(?i8 id, quod inrelinquitur.
,

&

:

Resolutio.
I.

1
'

dicioeft,
tes

numerum propofitum
exa^fte dividi

intrcspar^

Si

divilbr

unica

flicrir

a-qualcs

non

pofle.

nota,
1.

Demonstratio.
is

Scribatiir
iiniftima
,

fub
,

nota dividendi
ea minor fuerit

aut

fi

Ex

ipfa opcrationc

liquet
,

,

nume,

fub proximc fcqucntc, ac opc Al>aci Pythagorici inveftigctur
,

•rum inventum indicarc
vilbr in millcnariis
,

quotics di~

quotics

centcnariis

de-

in

nota vcl notis fuprafcriptis con-

cadibus
cft
,

,

unitatibus

dividendi

,

hoc

tineatur.

Numerus , qui hoc

indi-

cat

,

ponatur dcxtcram

verftis poft

finguUs ejus partibus (^.50)1 adcoque in toto dividendo ( §. 9) conin

lunulam loco quoti.
2.

tincatur, confcquenter unitatem toties

Quotus ducatur in diviforem produdum ex nota vcl notis
prafcriptis

&
fu,

continet

,

quotics
igitur

rem.
e. d.

Eft

dividcndus divifoquotus (^.69}. Q^

dividendi
,

fubtrahatur
fucrit

&
3.

his delctis
,

fi

quod

rcfi-

Cafus II. Si divifor ex notis pltui-

duum

fuprafcribatur.

bus
1
.

conftet
Siniftima ejus nota fcribatur fub no-'

notam fubfcquentem dcxteram promoveatur , & verfus ope Ahaci Pythagorici denuo inDivifor ad
A-eftigctur
fcriptis
,

ta ftniftima dividendi

teriores

quotics

is

in notis fupra-

iSc reliqu^ dcxfub proximc fequentibus vcrfus dextcram.

contincatur.

Rcliqua pcr-

2.

agantur ut ante.
4.

ahaci Pythagorici inveftigetur,quotics prima diviforfs nota in pri-

Ope

Quodft

harc

operatio per fingulas
3.

ma

dividcndi contincatur.

dividcndi notas continuetur, quotus invcnietur.
£. gr,

Q^e.f.
5 <J ,
5

Numerus inventus ducatur in diviforem integrum & difpiciatur, utruin, fadum cx numcris fuprafcriptis fub-»
trahi poflit
,

Sit

dividendiis 7 8

divifor

5.

Ponantiir

fub 7

&

ncc ne.

per

*

-ii

.AbacHm Pythagoricum innotcfcit, 3 in 7 bis con.
tineri.

4.

Si fubtradio fieri queat, fcribatur

^%jf£ (2^185-f*5-

Scribantur ergo 2 loco
2

quon poft lunulam & fub-^ tradio adu pcragatui". Numcri, ex:
is

loco

poft lunulam

quott
in
3
,

quibus fubtradio
vcrfa dclcantur
rint
,
,

fit ,

lincola tranf-

&
hoc
fa
eft

f.i6tum ex

&

qui rcfidui fuc-

6

,

delendis

fubtrahatur ex 7 lineola tranfver. , refidua unitas fiiprafcribatur.
j

fuprafcribantur.

Quodfi ve,

Promoveatur divifor Abaci Pythagorici 3
,

fub 8

,

cumque,

vi

ro fubtratftio non

fuccedat

locot

in

18

fexics concinea-

quod fumatur numcrus

unitate vcll
lac-*-

tur.,

fcribantiir

6 loco quoti

&

fadum 18

aliquot iinitatibus minor, doncc

E J

tuin

38
tiim cx

ELEMENTA ARITHMETIC/E
dhlforcm ad notas diviJcudi qiiam proximc acccdat & cx ,iis auferri qucat. Divifor loco uno verfus dcxrcram
co
in
I

E.gr.

Sit

dividcndus

J

8

5797

,divifor S<^7i,

585797/44
S(J7i
54<JSS

quem
ti

tibi fiib

loco quocuni 8

notabis.

Jam

?n
tur,

5i

38 quater contincafcribediviforis8^72
notis di>

promovcatur
agantur.

& rcliqua

ut antc pcr-

38917 54^SS
42.19
tinuari
pofllt.

quadruplum fub
videndi 38 579

&

re-

6. HcTC operatio

continuetur

,

doncc

divifor ultcrius

promoveri ncqucar.

fiduum 3S91 fub eodem, junfta eidem nota fequente 7, ut divifio con-

S/c /.

e.

q.f>.'

Q.noniam itaque

divifor in

notis

58917 denuo 4 continetur, quadrudiviforis ut
ipfis

E. gr. Sit dividendus

yS^S,
^

divifor

J

i. Scri-

plum

ante fub iifdem
Erit

pcnitur

bantiir jz fiib

78
5
iii

8c

inquL

* Al
i^j^.

ratiir

qiioties

7 conti-

&

ex

aufcrtur.

44II7-X quotus.

iieantur. Ciini itaque bis in

Demonstratio.
Eadcm
in cafu

co
^

contincantur; ducnntur

fcre cft demonflratio

,

qua:

^S^f^f^^Sjv

2.i"3i

&}

quin

fadum ^^
2.

jii*
J.5.

primo , hoc unice notato, quod,
aipacfi

ex 78 fubtrahi poteft,

icn-

bantur poft

lunubm &

,

fub-

cum ex

Pythagorico conftare nc-

tra<5tionc peradta refiduifque

qucat, quoticsdivlforintcgcr innotlsdi-

14
tur.

fuprafcriptis

,

diviforloco unopromovea,

videndi fuprafcriptis contincitur

,

in-

Quo.

fadto inveftigetur

quoties

j

in

tcrcafupponaturtotiesilkim in his contlneri
,

fadbum ex 4 in 5 i^hoc crt l4Contineantur iz8, fubducatur ex 145, refiduo 17 fupra{cripto 4 in lotoquotipoftlunulamrcpofi-

*

quoties iiniftima diviforis nora
finif^

&

continctur in finlftima aut duabus
tlmis dividcndi notis.

tis.

Promoveatur
qua:ratur
,

divifor
5

&

quotics

denuo loco uno ini7 contincantur.
jungatur quo-

Llcct cnim ha:c

fuppofitio fublndc fallat, in crrorem ta-

, 5 , qui hoc fadum ex eo in diviforem to jam invento, 3i , nempe 160 fubtrahatur ex 17^^;» fefiduo

Numerus

indicat

men
in

inducere nequit

,

quia examen'

&

moxinftituitur, cumfa»flumcx divifore

I(f ut antefuprafcripto.

entum 245^4

cffc

Dico numcrum quotum quxfitum.

quotum juxta eam Invcntum cum

dl'

in-

vidcndo comparatur , pfcudoquotus unitate tamdiu minuitur, donec in ve-

&

Sidivlfor cx plurlbus pra^fertim conftet notis prxftat multipla quoti fubtra,

rum

abcat.

SCHOLION.
118.
dctur
,

hcnda fub

notls dividcndi

,

cx quibus

fubtradio ficri dcbet , immcdiate fjribi fub fubtrahcndo rcliduum , cqi con-

Eijuidem h£c methodus t^diofa viqnod raro vcrus quotus prima fla-

&

tim vicc per eam cliciatur. Enimvero cx~ perientia comprobatur , examen , quoi infli~

tlnuandx

divilionis

gratia
,

jungitur
nul-

tuendum

,

cogitationum celcritati parere in

nota dividendi fequens
la fuperfuerit
,

donec
^'"'f^'

exerdtiitis,

adeoquc

jdivilio abfo'

Problema
'abjohere.

XIII.
Ke

119.

luta,

^

Diviftonem fer Umellas

pcrimAS

O/. IL^

D

E

HUM

E R

I

S

I

N T

E

GR

I S,

39

RESOtUTlO.
I.

fueto jungatur lunula

& infra locum
,

Lamellas

ita

difpone

,

utin ftontc
2-

quoti ducatur llnea mfta.
Infra iianc lincamfcribatur divifbr
cjiis

referant dlviforem.
2..

Eis ad /iniflram jungc lamellam unitatiim.

duplum
1
.

(Sc

dccupli dimidium
;

fi«

vc quintuplum
dcxtris

quibus numeris a

3,

Sub diviforedcrcendc, doncc occurrant
tics
nota.^

2

&5

aditribi oportct. In-

dividcndi, in cjulbus quo-

contineatur, difqulrltur, autnuiplis

merus
4.

proximc minor ex

divl-

dc nimirum quodcunquc diviforis muhiplum ( §. 116) elicitur. 3.Tot dividendi nota,' , quot divlfbr
habueric
,
,

dcndo iiibtraJiendus, Numerus in lamella unitatum

comparcntur cum
inventis
:

illius

rcf-

multipiis

modo

ka

enirn

j.

pondens fcribatur ioco quoti. Quodii eadcm rationc partes quod
reliquas invcftigcs
folvctur.
,

divilio tota ab*-

quotus innotefcet. 4. Ismorcfolitopofl Uimilamfcribatur, ipfi vero rcipondcnsmultiplum divi=
foris

fubnotis dlvidcndi, quasniodo
,

E.
Fig,

G.

Sit

dividendus

5(Joi386'
,

,

divifor
iu

dLximus
5.

atque cx

Itis

fubducatur.

5.597S.
5(Joi5

Qnoiiiam quiritur
contineautur

quoties

5978
re

;

fub

divifo-

defcendendo in
8o2,

Refiduo adjungatur nota dividendi proximefcqucns r rcliqua ut antc pe^
raganrur.

$6oi^SSf<)}7
•J5S01.
^
.

infima ferie reperi-

turnuraerus5
5(j0I5

3

Q^odfi
tur.

ii^c operatio continuetur,

fine

quam proxime ad
i.i i.iS.

accedens
ille

abaci Pythagirrfci fubfidio quotus erue»

,

17-934.

quorum
II

cx
in

hoc
la-

Q.
175".

e.

f.
,

TT~r7 41540
4
'

fubtrahitur

&
5)

E. gr. Sit dividendus 3.fi^7i4(?i5
for
3

divl^

I

,

o

o

4 ^
.

melh unitatum
pondens
fidno 211
T
,

rel-

r

Scribantur

numeri

dati
diviforis

cum
mul~

loco

»

S 5 7 2

4

<j

I

5

(1204140

00000
quens S
fiatur
>

quoti fcribitur. RcjungitUL
fe-

350

nota

dividendi

cumque

ut ante pcr lamcllas repe-

iiuic

convenire

quam proxime

nu-

merus 17934. ipfi in lameila unitatum refpondens 3 fcribatur loco quoti, & fubtrac
tio

ut ante peragatur.

Eodcm modo

pars

tertia

Problema
numcrum datum

quoti 7 reperitur.

XIV.

120. SiKC
dio

ahaci Pythagorici fMhfidividere pcr aiinm

datum,

I.

o L u T I o. Dlvidendo ad dcxtcram more con=
E
s

R

«iJD

E L E
3 5

M

E

NTA AR
du-

I

T H

M

E T

I

C

yE.

Jiduo
foris

quentem 7

junge notam dividendi proxime Tecompara ciim divU 3 57 ileniio

&

I.

multiplis.

Quoniam vero denuo

L I T E R. Abjiciatur cx multiplicando Sjynovcnarius
,

A

pluni J50 quam proxime accedit, idcm ex quoti loco rurfus fcribe i, 557 fubtrahe 'Refiduo 7 junge notamfubfequentem i.Quia ilividendus 72 cft divifore 175 minor, quo.

quoties

fieri

potcft.

&

2.Rcfiduum 2 ducatur in muItipUcatorcm 4 , fi no\cnario minor fjjcrit & cx fa«5lo , ubi novenarium fuperavcrit
,

tus erit o, Junge

di4,&cum 714

numero 72 notam divideninterduplum 550 atque

abjiciatur itidem novcnarius
fieri

,

quoties

potcft

,

noteturque

re-

quintuplum S7 5cadant, ipfisque dupli dupiiim j hoc eft ijuadrnplum diviforis, 700 «Uam proxime conveni.it, quotus erit hoc in xrafu 4. Quodfi hacratione operationem continuare libuerit , reperietur quotus integer refiduum erit iij. 2104140

fiduum.
3.

Ex

fad:o

3428 extcrminetur ctiam
,

novenarius

quotics datur.

&

Quodfi refiduum 8 idem fucrlt cum fado anterlore , aut ejus refiduo ; operatio rite peraAa.

1

S C H O L

10

N.

121. H£C dividcndi methodus
di difficultatcm

& errandi facilitatem
igitur

& meditantollit
,

4. SI multlpllcator fucrit novenarlo
jor
,

ma,

refiduum

in

multiplicando du-

cui obnoxi*

e(l

altera in problemate undeei-

catur

non
,

In

ipfum multlplicatorem

mo

expofita.
,

J^amvis

eam

ferio

com-

fcd In id

quod abjedls
857,

novenarils

tamen ut abacus Pythagoricus , quoniam fubinde cafus oc~ turrunt , in quibus eodem minus commode caremus. FraHionum redu6iio ad minores termi-

mendem

nolini

rellnqultur.
E. gr. Si

trorfus rejiciatur

muitiplicandus

miiltiplica-

8

57
6
'

nos inter
bit.

alia

ajfertum nojlrum

confirma.

5

tor(J5ifa6lum erit 55705. Abjedis novenariis , in

fado
5

relinquitur
2
,

4
in
:

,

in

Problema XV.
122.

4

2 S

multiplicando
tipHcatore

Examinar^

multiflicatio'

— ——
55705
plicationem

5142

itidem 2

mulquo-

rum refiduorum fadrum cum
fit

mm.

4

,

id

indicio eft multi-

Resolutio.
Dlvidatur
faiftura

rite

fuifte

pcradtam.

pcr

multiplican-

Demonstratio.
ejusdem fa>5ium quinumerl additio(§. 67) > dem. fummx,multlpllcandus toties iteratus , quot multipllcator unltates habet , numcris aggregandls relpondeat (§. 6 1 66 ) J cx fadto «Sc multipllcando
multipllcatio
fit

dum,
tum

quotus eritmultiplicansi aut facdividatur pcr multiplicantem , quo,

Cum

iterara

&

tus crit multiplicandus
rite fuerit peraCta.
l

fi

mukiplicatio
E.
gr.

^.if6 G
i

6or
8

?5

Si

5847^ /115 4
I

multiplicandus
3

.

847<5, multipli5 5
;

Iterato abjlclendus eft novenarlus,
tics fieri

quo-

9 2 j 8

o

cator
eft
1 1

fadum
(

potcft

192580

( §.

loi). Quoniam
cx
multlpllcando
,

\-^46G6o
) .

JT.

itaque abjcdto

novcnarlo
,

Si

vero
per

000000
7

quotles
,

1 5 4-<j

<f^o

datur

refiduum
unltate*

847(> dividas

,

quotus

eft

? f

totics rellnqultur

quot multiplicator

Cap.ll
unirates habet
;

D

E
eft
,

NUM
iftud in

E R

I

S

I

NT
A

E
L
I

G R
T

I S.

41

evidens
diici

E R.

atque cx fado miikiplicarorem novcnarium dcnuo cxterminari debere , quotics licct , ut habcatur refi-

Cum
fit

vi

examinis prioris dividendus

fa(Slum ex divifore in

quotum

,•

exa-

mcn quoquc
dividcndo
,

inftituetur, abjiciendo ex

duuai numeris aggregandis rclpondens.
Qi^od crat unum.

Qiioniam vero perinde

cfl: ,

five re-

itidcmque cx divifore quoto novenarium, quotics datur, atque refiduum in divifore multiplicando
per rcfiduum in quoto,
inde emergit
divifione.
E. gr' In
,

&

fiduum

in

multiplicatorem , /ivc multi,

& fa(5to,quod

plicator in rc/iduum ducatur

qucmpcrpri,

addendo refiduum ex

admodum
dcnterab

infcrius ( §.

207

j,

indcpen,

his
,

,

demonftrabitur

cxemplo antccedeiite extcrmina,

mum
fi

patet

etiam ex multiplicatore

to in dividendo 7851? novenario
tur 8.

relinqui-

novenario majorfuerit, novenarium

Idem
,-

fi
,

tentetur indivifore^ 2

&quoi

totics extcrminari
ri

debcre

,

quotics

fic-

to

24 j

ibi 5

hic 2 refiduum

potcft

,

&

re/iduum hoc duccndum

ulteriiis fafto

i

o ex
,

5 in 2

Quodfi addatur refiduum
erit.

ex divifione

\G

cfTc in

reliduum cx multiplicando, ut

& ex agfire^ato O Ov5

2(? tentetur
^^

morc commuiii
tur ut in

abjedbio

novenarii

j

habebi.

III-

habcatur rcfiduum numeris aggrcgandis refpondcns. QhocI erat alterum.

dividendo refiduum 8.

S C
115.
nancifcitur
,

H O L

SCHOLION GENERALE.
125.
Sttperefl ut

I

O N.
evidentiam
:

Vemonliratio majorem

videamus , juxta quasitam
dirigatur.

ubi ad exemplum applicatur

id

regulas intcUcBns in hatlenus expofttis operationibiis aritlmeticis

f[»od etiam ie qiiacunque alia

Problema XV
R
E S

intelligindum.
I.

Meditaturi
,

reguUs dttplicis alix imaginationcm
dirigiint.

gcneris ojfendemus
,

alix inteltc£ium

quarim purim
,

124« Examinare divifionem.

Priores in

numerorim fcriptione

O L U T

I

O.
,

1.

divifor in
2.

Quotus ducatur in diviforem quotum.
, fi

aut

linearum ac lunulccduBu , notarim in diviftone a fiibtra£iioiie pera£la deletione &c. conti.
nentur. Scriptio regidas
,

ntmerotum varias fuppeditat

Fado addatur

quod a

diviiione

quibus vires imaginationts extendun-

fuerit rcfiduum.

Qiodfi
dus
,

hac ratione prodcat
perada.
(j

dividcnf §.2
1

diviiio Icgitlme
E. gr.
Si

2).

tur. TVumeros enim quosvis , quanttmvis una varios , mcnti prxfentes ex~ magnos hibet , quamdiu Ubuerit , qui aiias difpd' rent , cum vix eam fubierint : quo ipfo cogt-

&

245

490
7J5

78 5 divid.is per 32 , qiiotus eft 24J , refiduLim \G. Diic 245 \\\ 32 & fido 7840 adde \G \ hibebis diridenduin ConftHt igitur divifio1%)G.

tationes
domeftiCit

a meditationibus alienx arccntiir , cutem qitantelibct temporis iuter'

vallo in nota qualibet 7iumerorim
defigtintur.

datorum

Hinc difcimus
deberc
,
,

nem

legitime

fuilts

peraftam.

I. Intelle(ftum uti
fidiis

in

meditando fub-

7840
785<f

imaginationis

nis
le

convenicntibus
in

obje^ao meditatioex cjus adeo indo-

deri. dato quolibet cafu particulari

vandis.

Wolfii Opcr.

Mathm. Tom.

I.

42
i.

ELEMENTA ARITHMETIC/E.
Qux
intelledus meditatur
potcft,
;

,

ea

,

quan-

tum

fieri

fiftenda cfle

imaginationi prsfentia quod obfervafle in tyroni-

verfa quoque rcprafcntanda effe. Sunt eadcra in intelledtu , qux fub notione

communi

continentur.

bus quoqueinftituendis plurimumprodeft, cum ad difciplinas animum appellentes operationibus intelledus puri

Hxc

vero regula

errori potilfimum difcavct.

parum

fint

ad-

fucti, operationes vero imaginationis a primis (quod Grasci aiunt) unguiculis familiariflim.-e ipfis

Progrcdiendum niinc ad alterum rcgularum genus, quibus intclleBus purus juvatur. JVh.
meri dati diflinguuntur in varias clajfes nempe in unitates , decndes , centeni\rios
,

exiftant.

&c.
lis

&

,

in hifce clafftbus ftnguli

nimeri finguSatisfit
igi..

Jffa vero btsc ntmerorum fcriptio pr^flat Ht intelle£iu5 tum fingula ftgillatimmeditari

charatleribus difccrnuntur. tur huic reguU generali
,

tum

ftngula

cum

ftngulis

,

pront

commodtm

1.

vifumfuerit, conferre pojfit. Vide imprimis

Quiftio propofita in tot partes refolvenda , quot res diverfs natur^ in ea«

98 ), probl. 4. (jr.103), &probl. 14. (JT. izo ). Utrumqite diffictiltates partim ex rerum nieditandarum ftrie nimis longa enafci folitas
probl.ii.
(JJ'.ii<r),
,

cor. i.probl. i. (JT.

dem
Addltio

involvuntur.

& fubtra&io
ac

in fingulis
:

numeronm
minus in

clajfibus ftgillatim

peragitur
diviftone
,

nec

partim ordini
tur
,

,

quo cogitationes promoveti'
tollit,

multiplicatione

fa^a

&

quoti

parum

convenienti debitas
in

Unde

particularia quxruntur

ut inde compona-

liqttet

tur numerus quxfttus. Difcimus adeo

3.

Ad minuendam
tem fingula
fcntanda efte,
tiones datas
partialibus
ita

meditando

difficulta-

2. Singula quas in quasftione propofita

invoU
,

diftinftc imnginntioni rcprs.

vuntur,
renda.

c(Te

figillatim

expendcnda
,

&.

ut

objedum

meditatiorela-

qua: inde

deduda

funt

inter fc confc-

nis rcpra^fentetur

fecundum omnes

& tota

totius reprxfentatio ex

fingularum

relationum com-

ponatur.

Hanc regulam

teriftica perficicnda

in ^rte cbaracmagni momenti efle ,

In operationibus arithmeticis, vel ad notiik. nes numeronm refpicimus , vel eorum proprietates, e. gr. ex abaco Pythagorico , inme~

moriam nobis revocamus.
3.

Unde patet
, ,

:

inferius in

Analyfi patebit.

Eadcm

fecun-

Dum
tiones

fingula in fe confiderantur

vel

no-

dasjundla tyronum inftitutionicgregia fup. peditat adjumenta. Infervit etiam confu-

eorundem

evolvendas

vel pro-

prietates

&

relationcs ad alias a!io tem-

fx cognitioni corum , tinde cognita fuerunt
cipiends loquentur.

qus
:

figillatim

diC
de-

pore cognitas in
erfe.

memoriam revocandas
ad fa~
di-

cujus

ufum

monftrationes Gcomctric® inferius conSi divifor ex plttribus notis conflet,

cilitandum laborem affumitur

,

integrum

ad/e£i/m impediunt, ne eadem pro diverfs aut diverfapro iifdem habentes in errorem incidamus:

Linearum punSium

& lunulx duSlus, notarumdeletio
notis

viforem in omnibus dtvidendi notis fuprafcrip,

unitate

mid£iatis

tis

toties contineri

,

quoties

nota

diviforis

prima
ventus

in nota dividendi coutinetur.
,

Sed cum
in~

hypothefts fallere queat
ftt

utrum quotus
probatttr.

qno
4,

ipfo

docemur
funt

verus nec ne

,

In his
:

vero continettir regula generalis hujufmodi

Qus

eadem

in intclleau, ut

rcpraefentari
.

dcbere imaginationi
intell«(aii ,

,•

eadem qax
di-

4. Si

gens, e.gr.

datorum numerus de re eadem fit infiin Aftronomia multa adraoraotus fiderura dentur
,

veip diverfa funt in

lu

dum phsnomena

(^ualis

Cap.n.

DE NUMERIS INTEGRIS.
Licet abunde conflet per demonftrAtiones
,

43
re-

qualis cfTe debeat rei n-itiira, c. gr. ftiuctura fyftematis mundaiii , ut quibufdam

gnlarnm
tur
,

,

quibus utiniur

,

ope

numerumquA.
regularum

phxnomciiis fatisfiat , primo inveftigan<lum; dein ulterius difquirendum , utrum phznomenis quoquc reliquis fatisfiat nec ne. Ita fi contingat , nos in hypothcfin
falfnn incidere
,

fitum inveniri; examina tamen nen negligunquibus convincimiir nos in
applicatione non abermjfe.

Docemur ergo

cam

facilius

cmendare

,

5

.

Confuhum
pondeant.

efTe

quam
tionc
cebit.
,

ex fimultanea

omnium
in

confidera-

ritates a priori

an ve, ut difpiciamus , dedufts experientiac ref-

prima ftatim vice, veram clicere h-

Hxc
,

regula

fcicntia naturali

multum habet ufum non minus
niendo

iu inve-

Plura non addimus , cum hxc fpeciminis ta»'

quam

in

aliorum hypothefibus

tum

loco in

medium

proferantur.

dijudicandis.

C A
De Rattom D
E
F
I

P

U T

III.

ac Proportione Quantitatum.
finitio

N

I

T

I

O

XXXIX.

ejus non

modo

id vitii habet

,

quod

Euclidea ,

quod

fcilicet relationis

fpeciem non
qute

I26.T^

Atio

eft

ea homogeneoruin
iine

determinet;

vernm etiam incopeccat, quod
>

jf\^rclatio,qucE quantkatem unius

dctcrminat cx quantitate alterius
tcrtio

,

fpeciem magnitudinum non cxprimat rationem inter fe habere poffunt.

homogcneo

aflumto.
,

Homoge-

SCHOLION
Ceterum
bic
,

II.

nca

,

quce comparantur

dicuntur Ter-

ii8.

de ratione quantita^^

mini R^ationls & in fpecie antecedens vocatur , quiad alterum refertur ; confiquens vero , ad quem alter refertur.

tum in genere , non tantum de ratione numerorum agimus , quia httc do£irina non mo»
do ad commenfurabilia
fed etiam ad incom-

SCHOLION
&

menfurabilia
vis

,

hoc

efl

ad quantitatum quod'

I.

genus applicari debet.
129.

\xj. EiicUdes rationem definit pcr habitudiiiem magnituHinum ejufdem generis fecuii-

COROLLARIUM
Cum
in fradionibus relatio
fine tertio
( JT.

I.

numecrit

dum

quantitatem.

Sed hxc definitio incom-

ratoris ad

denominatorem

homo-

fleta: dantur eniin
lationes
,

alia magnitudinum re. qux funt conflantes , nec tamen in rationum numero continentur. Talis efi finus re£li ad finum complementi in Trigonometria. Completam reddidit vir fummus Leibnitius. Equidcm Hobbefius definitionis

geneo affumto inteUigatur
ea ratio.

55>);

COROLLARIUM
ijo. Si dure quantitates
inter (c
alteri

II.
compa»
,

&

rantur fine tertia

homogenea affumta
,

aut

una
Utatis

cequaUs

aut inxqualis

depre-

Euclide<e corr. £iionem tentav-t (a)
li iter.

;

jed infe-

Cum enim rationcm definiat per magmugnitudinem relationem
;

hcnditur
,

( JJ".

85).

Ratio itaque vel atqua-

vel inxquaUtatis.

nitudinis ad

de.

COROLLARIUM
F i

III.
les.

(0

In

Georoetrarum

Traftitu deprincipiis XI. p. u.

&

ratiocinatiojic

131. Si termini rationis fuerint inarqua-

c

44
lcs
,

ELEMENTA ARITHMETIC^.
vel

minor

refertur ad

majorem

,

vel

nu-

ci neqiiit

jor ad minorem(jr.ziy, rainor

nempe ad ma:

jorem tanqunm pars aJ totumjm.ijor veroad minorem tanquam totum adpartem (jS".2o) Ratio itaque determinat quoties minus in majore contineatur vel quoties majus mi,
,

Bfit A. Suo au.' quomodo pars illa ali.quota communis invcniri pojfit , nec minus
,

quanta pars
,

ipfius

tem

loco oftcndetur

demonftrabitur

,

dari quantitates

,

qu/t ra^

nus contineat, lioc ti minus a:quetur

efl
:

,

quant.E majoris par-

tionem irrationalem habcnt. Hinc fimul lumcn affunditur definitioui rationis , ditm oftendimus , qnomodo ex comparatione duorum

id

quod

divifio prodit

bomogcneorum,
to
,

fine tcrtio

(jr.^9).

ratio intelligi poffit.

Nimirum

homogeneo affumaut minus

COKOLLARIUM

IV.

majoris

iji. Ceterum quia ratio per fe intelligiinfervirc (jT. Ii6'), iis difcernendis potefl: j qux comprsfentia iion funt ( jT. i7 )•
bilis

, aut pars , qu£ utrique inefl , utriuji qne menfura confiituitur , vel , quod perinde efl , minus aiit pr^di£ia pars pro unitate

afinmitur

riore majus

& in &
F
I

c.ifii

priore majus , in poflC' minus per numeros expri-

Definitio
133.

XL.

muntur
nales

:

quos in ratione irrationali irratiif^
fuo loco conflabit.

H^t/o majoris imqualitatis cft 5 quam habec majus ad minus , e. gr. 6 ad 3. K^atio vero minoris in&qualitatis eft , quam habet minus^ ad
majus,
e.

effe

DE

N

I

T

I

O

XLIL

136. Exponentem rationis d.\coQ\iotum , qui ex divilione antecedentis
per confequentem emergit. E. gr.
tionis 3
ra->

gr.

3

ad 6.

Definitio
cft ut unitas vel

XLI.
qu«
ad
ad
rationalis

134. B^atio rationalis dickur,

ad 2 cxponcns eft i \ ; fed Vocatur is rationis 2 ad 3 eft f. etiam Denominator ^ nec non l^omen
rationis.

numerus

numerum

rationalem,

e. gr. ut 3

S C H O L

I

N.

4. hrationalis vocatur,

qux numeris
o N.

rationalibu^ exprimi ncquit.

S c H o L

I

B > fit155. Sint du£ qunntitates < B. Si ex B toties juhtrabas i Hue

A&

157. In Geometria demonflrabitur , quod exponens rationis data cxpritni pofiit lineay licet in numeris vel rationalibus , vel irrationalibus eundcm exhibere non valeamus.

A

A
,

CO

RO L

L

A R

I

U

M
,

I.

•qttoties ficri

poterit
,

e.

gr. quinqnies
aliqitid.

,

re~

linquetnr vel nihil

vel

/n priori

ergo cafu

A erit

ad

B

iit 1

ad

s

u4 in

B quinqnies

continetur

Ratio ergo

efi rationalis,
,

aut dabiturpars aliqua

\ B. , feu In cafu pofieriori qux aliqnoties ex

A=

,

hoc

eji

,

158» Si confequcns eft unitas dens ipfe cft exponens rationis , tionis 4 ad I exponens eft 4.

antecegr. ra-

e.

COROLLARIUM
titudinis
'

II.

A

}

e.gr. ter

,

itidimque ex
erit

B,

e.

gr.fepties
ijlius-

139. Numerus ergoquilibet integer exprimit rationem multi ad unum , feu mulad unitatem.-

fubdu£la nihil relinquit\aut nulla dabitur

modi pars. Siprius
feu
lis.

:

A=

Aad But

3

ad 7

,

fB,
:

adesque ratio denuo rationaratio ipfius

COROL LARI U
140.

M IIL
(

Si poflerius

A ad B
>

numedi-

Exponens

rationis eft ad unitatem
JT.

ris

exprimi nequit rationalibus

hoc

eft >

ut aniec§dens ad confeqiientem

^9

)>

C01

ap.IIL

DE RATIONE ET PROPORTIONE.
I

45
,

CO
dens

R O L L A R

U M

IV.

riore fubfuperbiparticns tertias

fi

ex-

J41. Rationes per exponentes dircernuntur(jr. iji- 15^). ntque adeo , fi antece-

ponens |
fi

;

fubfupertripartiens quartas

A

,

confeqaens

B

,

ratio ipfius

A

ad
).i

B

^

;

fubfuperquadripartiens
5
,•

fptimas ,

11

commodc

cxprimitur per

A:B

(

^. 71

VT &c. E. gr.

ad

3 eft ratio fuperbi-

partiens tcrtias

Definitio

fed 3

ad

5 ratio liibfu-

XLIII.

perbiparriens tertias.

142. Si terminiis minor cftparsaliquota ma}ovis,R4t!o niajorisina:qLialitatis vocatur mnltiplex; ratio vero minoris
ina;qualitatis///^w///r//'/(?.v.

Def N
I

I

T 10

XLVL

145. Si terminus major minorem aHquoties continet
fius
tatis

Speciatim in
2; tripla^
fi

&

infuper partem ip-

cafu primo dupU:,
3

li

exponens
i

aliquotam

•,

ratio majoris ina?quali-

&c.
;

\n

zkQvo fiivdupU

fi

exponens
ris
;

\

fubtripU , fi j &c. E. gr. 6 ad 2 habct rationcm triplam, continet enim fenarius binarium ter j contra 2 ad 6
efi:

vocatur multiplex fuperparticuUratio minoris inceqiialitatisy^f^wz»/-

tiplex fubfuperparticuUris. Speciatim in

cafu primodicitur dupla fifquialtera ,{\

in ratione fubtripla

,

continet enim

exponens

binarius tcrtiam fenarii partem.

Def N
I

I

T

I

o

XLIV.

143. Si terminus major minorem femel continct ac infupcr partem ipfius

fi 2\'i tripU fefquiquarta 3^ &c. in altero fubdupUfubfefquialtera , fi exponcns f fubtripia fubfifquiquarta > ii fj &c. E. gr. 1 6 ad 5 habet ratio.,

;

nem

aliquotam

\

ratio majoris insqualitatis
,

triplam fefquiquinram ; 4 ad 9 rationem fubduplam fubfefquiquartam,

iX\c\tnr fiiperparticuUris

ratio minoris
.

inxqualitatis fubfupcrparticuUris

Spe-

Definitio
146. Denique
fi

XLVIL

ciatim in cafu primo

\oczxm fefjuialtefi

terminus majormi-

ra,

(\

exponens \\ fefjuitertia ^
i

Ij
gr.

norem

aliquotics

continct ac infuper
,

&c.

in zllQvofubffquialtera.,
, (i

fi

expo2 ad

aliquot partes ipfius aliquotas

ratia

viQns^y fubffjuitertia

| &c. E.
i

majoris ina^qualitatis dicitur multipkx
fuperpartiens
tis
;

3 ad 2

eft in ratione fefquialtera

ratio minoris iniBqualita-

3

in fubfefquialtera.

fubmultiplex fubfuperpartiens .
tertias

Spe-

Definitio XLV.
144. Si terminus major minorem femel continct ac infuper partesipfius
aliquot aliquotas
qualitatis
•-,

ciatim in cafu primo vocatur
perbipartiens
,

fi

dupUftexponcns
fipti-

2|

;

tripU.
, ii

fuperquadripartiens

ratio majoris
i

mxratio

mas
,-

3y

&c.

in altero
,

fubdupU fub^
fi

vocatur Cuperpartiens

fuperbipartiens tertias

exponens

minoris

inxqualitads fubfuperpartiens.

Speciarim in cafu priore dicitur fuperbipartiens tertias
-,

I fubtripU fubfuperquadripartiens fep. timas li \j &c. E. gr. Ratio 2 5 ad
,

fi

exponens \\ fu'>

pertripartiens quartas

,

fi

dri^artims feptimas

,

i\

5 \fuperquapoftel^ &c,
l

7 cft mas
;

tripla fuperquadriparticns

fcpti-

3

ad 8 fubdupla fubfuperbipai;,

m

tieas tcrtias.

53

SCH%

He

ELEMENTA ARITHMETICyE.
SCHOLION
I.

unitas
tate
ratoris
,

,-

aut fraBio
,

147. En genera

&

fpecies

rationim

major
Si

cujus numcrator uni~ , tumque vel ftmplum numera-

tlonali/m, qnarum quidem nomina apud re~

vel ejus multiplum dcnominatore mi-

eorum enim loco terminis rationum minimis utuntur , e. gr. 2 ; ) non fro dupla z; I , pro fesquialtcra 3
centiores rarins occHrrunt
(
:

nus.

fimplum numeratoris dcnominatO'
,

re minus

ejus dijferentia a
e({
,

denominatore
unitate major.

vel

2°. unitas

vcl

3°.

tamen ab eo ignorari pofiunt , qui fcripta Mathcmaticorum evolvit. CctcrHmjam Clavius amotavit [a) exponcntes rarionis majoris

Similitcr fi multiplum numeratoris denomi-

natore
ejl ,

minus
5®.

,

dijferentia

vel

4°.

unitas

vcl

unitate major.
;

In cafu priin fecundo

inxqualitatis

& re & nominc;
,

mo
in
ris ;

ratio efl fubmultiplex
;

fub-

ratio-

fuperparticularis

nes vero minoris inaqualitatis re tantum , non autem nomine denominare. Facile vero in

in tertio fubfuperpartiensj

quarto
in

fubmultiplex

fubfupcrparticula-

denominatorem cxpoE. gr. ft Tientis dividas per numeratorem. erit 8; Vnde 7. ; exponcns fuerit l
his

quinto

fubmultiplex

fubfuperpar-

nomen invenies,

fi

ticns.

5=1

Definitio

XLVIII.

innotefcit, rationem vocari fubfupertripartien-

tcm

quintas.

De

nominibus rationum irra-

tionalium nemo ha£lenus cogitavit.

149. E^ationes exdem funt , quarum antecedentes ad fuos confequcntes
eft

SCHOLION
,

11.
,

codem modo referuntur , quarum antecedentes per
divifi

hoc
fuos

148. Nominaiationum rationaliHm facile memorix mandaturus idemque perfpc&urus fpeciebus reccnfitis plures non dari, conftderare dcbct , quotum sx divifione termini majoris per minorem emergcntem , feu exponen-

confcquentcs
ajquales.

dant

cxponentes

SCHOLION
( jT. 1

L

tem rationnm majoris

inaqualitatis

,

vel

effe

\^, Numerum integrum, vel mixtum, hunc fraUione , cujus vero vcl 1°. ex unitate numerator e(i unitas > vel 3 ". ex unitate fmBione ,ch]us numerator efl numerus, w/4". fraElione , cujus numerator efl ex numcro fraBiomitas , vel denique 5 ". ex numero ne , cujus numerator numerus cfl , conslaHabcmus ergo in cafu primo rationes re,

150. Per hanc definitionem agnofci poffe etiam identitatem rationum irrationalium pa^
tet exfchol. dcf, 42.
3?)..

&

&

COROLLARIUM

l.

&

&

multiplices

perparticulares
tertio

& fubmultiplices infecundo fu& rubfuperparticulares in fuperpartientes & fubfuperpartieii, .

151, Quoties ergo antecedens unius rationis fuum confetjuentem , vcl quantani confequeutis partem continct ; toties antecedens alterius fuum confequentem , vcl tantam confequentis partem continet ; vel
etiam quoties antecedens unius in confequente fuo continetur , toties antecedens fuo confcquentc continctur in alterius

tcs, in quarto

multiplices

fuperpnrticulares
,

&

fubmultiplices

fubfuperparticulares

in

quinto deniquc multiplices

fuperpartientes

&

(i. 131)-

COROLLARIITM
IJ2.
erit

11.

fubmultiplices fubfuperpartientes,

Rationes

Si

fuerit
:

minoris

inaqualitatis pcr proprios

exponentes determinari poj^nnt.

quoque Aut enim

A;

B=C
141

A D,
in

ad

B

ut

C

ad

D
fui-

feu in

exemplo

cxponens

i

**.

cfi

fra£lio

,

cujus numerator
EucliJis.

gulariS:
titatem

4=5°:
rationum

»5.

Et hoc

modo

iden-

poflerum

defignabi-

(«)

Iti

Comment. ad Elem. V.
I.

f.

mus

( jT.

179. ToHi.

Oper.

SCHO-

Cap.

III.

DE RATIONE ET PROPORTIONE.
I

47,
rationibus

S C H O L
153. ^lii
niter A. fecmdum
fcieiitifica

O N.

II.

mentandi in

Geometria etiam a

fignis atiis iitimtur.
: ;

CommuSed
figna

dijfmilibus defumere liceat.
trina non utemur.

Sed nos hae dQit

B

C.

D.

fcribcre folent.
chara£icri/iicx

leges

Artis

non-fcientificis

praferri

debeut.

I N I T I O L I. Rationum diverfarum 158.

DEF

Sunt autem figua fcientifica , feu ad invenicndum apta , qu& pcr chara^eres derivatives exprimunt , qHorum notiones ex aliis
fmplicioribus componuntur.

A:B
fi

&
rit

F
, fi

:

G
:

major dicitur
: i

A

:

B

,

fue-

CoROLLARIUM.
Cum
rationes
.

lil.

G contra minor F : < A B. Unde rationcm niajorem ac minorem hoc modo
A
B> F
:

G

F

G

:

&

nifi 154. per exponentes ( JT 141 )j in rationibus autcm iisdem cxponentes iii.iem fint JT. 149 ) j rationes eaedem funt ctiam fimiles
(

non difcernantur

dcfignabimus. E. gr. 6 ad 3 majoreni habet rationcm quam 5 ad 4 , nam

( JT.

24

) }

&

contra.
I

6 3 (=2) > 5 4 (=ii)i fed 3 ad 6 minorem habct , quam 4 ad 5 , naiii
: :

DE F

N I T I o XLIX.
identitas

155. "Rationum duarum
vel fimilitudo dicitur

Definitio

LII.

Propcrtio.

Et
ha-

hinc quantitates

eandem rationem

159. Katio cx duabus vel plurlbus aliis compojita dicitur , quam habet fadlum ex duarum vel plurium rationum antecedentibus ad fadtum ex carundem confcquentibus. Ita 6 ad 96 cft, in ratione compofita 2 ad 8 & 3 ad 12. In fpccie duplicata vo-^ catur , quK cx duabus j triplicata , qux cx tribus quadruplicata , qu.^E cx quatuor &:c. & in gcncre multiplicata , quit ex pluribus rationibus f\^ milibus componitur, mukiplicata nempe uniufcujufque rationum fimilium;
•,

bentes dicuntur proportionales.
Si A:

E. gr.

B=C:
30
£
F

D,dicunturA,]3.C&D3

feu 8j 4?

&
I

1

5
I

proportionales.

D

N

T

I

O

L.
,

continua eft 156. confequens primre rationis idem antecedente fec unda.' , ut fi 3
Proportio
:

li

cum

6=
In

6: 12:] Difcreta vero, fi confequens primjE diverfus ab antecedente fecundaj
,

ut

fi

3

:

6=4:
&
,

8.
,

proportione
confequentis
fecundt-E

continua terminus
primae

qui

antecedentis

Ita

48

:

3 fcu

16
:

:

I

eft ratio

duplicaXfnAo.
fi-

vicem tuecur
appellatur.

Medius
Ita

pro-

ta

ipfarum

4

I

&
,

12

:

3.

portionalis

numerus

6

cft

&

medius proportionalis inter 3

12.

mul intelligitur, qua^nam ratio dicenda fit [ubdupUcata fubtriplicata fubquadrupUcata &c. & in gencre fubmul^
^,

SCHOL
&
,

10

N.

tiplicata.

Nempc 4:1
:

cft

ratio fub-

I57. Gregorius a S. Vincentio (a) confidtrat quoque rationes , quas habcnt ratio-

duplicata ipfius 16

I

vcl

48

:

3.

Theorema
1

XI.
,

num

exponentes,

Proportionalitatem f 0inter exponentes qua^

cat proportionem

qu£

6C.

Quitfunt ut numerus rationa-

tuor rationum intercedit

ut modos argu-

lis

ad numerum rationalem

commen-

furabilia funt.

U)

Quadraturae Circuli

lib. 8. f.

85?.

DEMONS'.

48

ELEMENTA ARITHMETIC^E.
Demonstratio.
Numcri
rationalis
(

poftcriorc utriquc
ali-

intcgri pars
;

intcgcr (§.

numcrus rationalis 40). Ergo in cafu priore
,

qiiota

cfl:

unitas

§.

40 )

Iradus vcro

quantitates funt intcr fc ut unitas
poftcriore ut

in

cum nem

unitatc

partcm aliquotam commu)•

habct (^.4I

CHi^^ igitur flint

ut numcrus rationalis ad

numcrum

ra-

tionalcm
aliquota

j

eorum unum
,

vel eft pars

numcrus rationalis ii> ad numerum rarionalcm integrum. Quod erat primum. Incommcnfurabilium nulla datur
teger
pars aliquota
la

aliquota alterius

vcl

utriufquc pars

communis

datur.
1 )•

Quare
Q^-^' ^I.

communis (§. 31); Nulcrgo datur unitas, cui commcnfucxiftant.

commcnfurabilia funt (5» 3

rabilia

Quare
39
ji

cum omnis
commcnfunon funt
ra-

CO
I(Ji.

R OL L A R
in
ita
,

I

U M
fit

numcrus

rationalis unitati

rabilis exiftat (§.

ipfa

Cum

(iivifione

ut divifor ad

ut numerus rationalis ad
tionalera.

numerum
I.
cfl:

dividendum fi numerus
ditur
,

unitas ad

quotum {$.6^);
rntionalem diviut

Quod

erat alterum.

rationalis per
eft

unitas

ad

quotum

numeius
,

Corollari um
K?^. Comn^enfurabilium
tionalis
;

rationalis ad
liinc

numerum

rationalem

atquc
,

ratio

ra-

quotus

commcnrur.tbilis unitati
(J>.

(jT.

incomir.enfurabilium

irnitionalis

166), adeoque numerus rationalis

39

).

{§• 154).

COROLLARIUM
II

II.

S C H O L
\6^.
les
,

I

O

N.

\6t. Quoniam ergo in ratione rationaexponens rationis prodit , numero rntio.
divifo
(JT. 1
eft

in

Dari quantitates incommenfurabi' Geometria demotifirabitur.
11.

nali per rationalem

54.

1

?<?)-,

COROLLARIUM
nens

rationis rationalis
tionalis

exponens

numerus

ra-

{§.161).

X66. Rationis commcnfurabiiium expoefl; numerus rationalis {$. i6i),

Theorema
l^l.Coifimenfurahilia
ijel

XII.
inter
/?,
1

Theorema
67.

XIII.

fmt

Rationes
tertiit
:

A B&F: G fimi:

ut unitas
,

ad numerum rationalem
ut

les les

eidem

C:

J) funt eiiam fimi-

integrum
integer

"vel

numerus rationalis

inter fe

&

fimiUbus fmiles funt

ad alium

rationale?n integrum:

inter fe fimilcs.

incomrnenfurabilia non item.

Demonstratio.
:

Demonstratio.
Commcniurabiiium aut unum
pars aliquota alterius
,

Ratlones fimiJes cidem tertix funt
cft

aut utriufque
I

6 10;

3=8

:

5= 8
:

;

4 etiam e^dem eidem 4 tcrti^E f §. 1 5 4 ).
Quare

datur pars aliquota communis fS-B

j.

Ergo6:3=IO:5
fit

cum
:

Quodii adeo
minor,

in

cafu priore quantitas

in pofteriore pars aiiquota
;

com,

munis pro unitatc aflumatur

refponin

Q ^ C: D=F G (^.152); erit A:B=C: D(§.87J> confequenter A ad B ut C ad D

A B=F
:

debit in priore quantitati nujori

('.J.

152).

Quod

erat

unum,
Porro

Cap.

ni.

DE RATIONE ET PROPORTIONE.

40

Itemqiie

PorroA:B=C:D,&F:G=H:E, C D=H E per hypoth. Sed
..-

Theorema
1

XVI.
.•

,

A: 6=^:^,/»^^

A B=F G
.•

:

,

Ergo etiam demonjlr. Ouod erat fer
demonjlr.

70. Partes fimiles P c^ p eandem rationem habent ad tota T c^ t fi to-

nlterum.

ad parfes eandcm rationem habent , partes funt fimiles : (^ tota ad partes
ta

THEOR.EMA XIV.
Idem Cad xqualia B Aquaita B ad idem C vel etiam Aqualia C D-i eandem rationem ha1

fimiles
'>

candem rationem habcnt.

68

A^

A&

&

Demonstr,atio.
Habca': en'm
, li ficri

poteft

,

P ad T

&

aliam rationem qiiam

/>

ad

?

i

partcs/'

&

hent.

P per

di\erfitatem rationis ad tota a fe
( %.

Demonstratio. A=B fer hypoth. Ergo C A =C
,
:

invicem diflingui poterunt

Erunt adco

difllmilcs f §.
,

32 ). 24).-Q.uod
1

B

§.71.94) i confequentcrC B eanJem rationem habet ( §. Quod erat primum,
(

adA&
1

52

j.

Similiter quia

A=B
71.

,

per hypbth.
,

erit

ter

A:C=B: C(§. A & B ad C
bent
f §.
I

94 j

confequen-

utpote contra hyabfurdum pothefin erit P ad T \xtp ad t. Quod erat unum. Si t:p==T: P, per hypoth. crit p /r=P:T(§. 169 )• Ergo,/<-r dcmonflrafit
; ' :

cum

eandem rationem ha,

ta,

V
S\

Sc

p

funt partcs fimiics.

Quod erat

5

2

J.

Qftod erat fecitndum,

alterum.

Sit

dcnique

A=C & B=D

erit

V>(^. 71.94), confcquenter ratio utrobique eadeni ( §. 152 ).

A:B=C:

TSct,

P Scp funt partcs fimiles totorum erit P T=p t,pernum. i adcch
: :

.

Quod erat

tertium.

que T P=/ ta ad partes
:

:

/> (

§.

1

fimilcs

69 ) > hoc eft , toeandcm rationem

THEOR.EMA XV.
169. Sifuerit
rtiam invertendo

habenr.

A:

B~C D,
:

Theorema
erit

XVII.
P
c^ p funt in^

B

:

A=D

171. Partes fimiles
ter fe ut tota Tcirt.

:

C.

Demonstratio.
Sit

Dj-monstrat
totum
fit
,

10.

quotus ex divi/ione

iplius

A
B

per

Cum
tur

idem cum partibus
9); quoties fumipars
\'\g<i-'

B emergcnsE,
ipfius

& quotus

ex divilione
i

fuis fimul lumtis^'^.

C

pcr

A ut
Sed

unitasad E, ad ut eadcm unitasad G($.69)i confequenter B

D emcrgcns G erit & D C
:G(§.
:

ad

totum
,

toties ctiam fumitur
, ,

cjus quantalibct

e.

gr.

quarta

,

fima

niillefima

millionclima aut

qux

A=I

:

E&B:C=I
:

A B=C D per hypoth. feu t=G. ( §. 5). Ergo unitas cadcm ad E & G eandem rationc;n habet f §. 6 8 ) confequenter B A=D C §. 167
,

152).

1

quamcunque ad toQuare fi ponamus totum tum habet. donec toti T mlnus / toties fumi
rationcm aliam
,

1

t-equale

fiat

>

quotics Ipfum

fumitur
pars
,

.

:

:

(

)•

toties

etiam fumenda ejus
parti ipfius

p

,

Q^e.d.
'

donec

T

fimili

<]uar

eft

Wolfii Optr.

Mathem. Tom. L

G

P, ^cqua-

SQ

ELEMENTA ARITHMETICi^.
rsqualis
fiat.

P

,

Toties itaque

P

con-

COROLLARIUM
lem

I.

tmctp, quotles

T

ipfum

t.

Sunt ergo
174. Ergo in divifione unitas ;id divifout quotus ad dividendum ( §. C() ),

partes fimiles ut tota

(§.isl).Q^e.d.
I

S c

}i

o L

o N.
erit
(

COROLLARIUM
175. Si fueritA:Br: C etiam A C. Eft enim A
:

II.

172. Notandum efl , mmcfim , qni inqiiotits fumatur totim minits , iit dicat , non femper effe ratiomajori dijuale fiat nalem; jed irrationalem quoqWe effe pofe: quo in cafu tota ad fe inviccm rationem
,

:

D&Br:D.~ C—B D
:

jT.

173

)•

Sed

B—D

,

pf r hypoth.

Ergo

A-C(jr.

149).

COROLLARIUM
176-. Si fuerit
erit

III.

irrationalem habeitt.

E. gr. /n

Geomctria

dc-^

monflrabimus latus qu.idrati , ut diagonali aquale fiat toties fumi dehcre , quQties iiv.itas continetur in radice ex binariu. Evidens
,

ctiam

A

:r C.

D{3'.i<^9)'y

B:A~D:C&B-D; Cum enim A B eritetiam A~C 175).
fit
:

n:::C:

(JT.

•vero efi

,

fi
,

latus qitadrati

fit
efi

divijiim

in

duas partcs
totiits
,

qu.trum una

fars quarta
j

Theorema
ad qux idem
,

XIX.

altera continet tres

qitartas

par-

tem qitoque qu.irtam totic fumi qnoties iinitas continctur in radice ex binario , donec
parii quart£ dlagonalis icqualis fiat.

177. Quje ad idem vcl xqualia eandem habent rationem , a<jualia funt :
cf'

njel

^qualia eandem ha-

hent rationem

ea itidem <zqualia funt,

Th

e

ore m
:

a

XVIIJ.
:

Demonstratio.
A B=D B fer hypoth. Ergo A D=B:B(i. 173). SedB=B(§.8i)..
:

erit etiam ; 173. Si alternando7?« pcrmutando A
:

A B=C D

C=B

:

,

:

D.

Demonstratio.
I. Si

Quare

A=D
:

( §.

1

49 ). Et idem eo, fi

dem modo

oftenditur

A B=:D:
:

antecedentes

A

&'C

confequentij

bus

B

&D

fuerint rninores

eorum
,

partes {§. ^O^^ec-equefimiles (^.170)

haberi poifunt. Sunt igitur ut tota

hoe

eft

antecedentes

A &C
quam
).

eam
con-

C & B=C. fhiod erat unum. Similitcr C A=C B per hypoth, Sed C= Ergo C C=A B §. 73 Quarc A=B §. 149 )C {§. 81 C Et idem eodem modo patet Quod erat aiA= D B & C=D.
:

,

:

:

(

1

).

).

(

,

fi

:

:

inter fe rationem

habent

fequentes
II.

B

&

terum.

D. (^. 171
5

Si antecedentes

bus

A &C confequentlB & D majores tum quia A
/?er hjpoth. erit

Theorema
D & E

XX.

B=C :D,
D: C
{§.
;

B
d.

:

A=
:

169)5 confequenter B
fer
caf,
i
,

178. Si quantitates quafcunque (^ B per eandem tertiam C multiplice.f i facia funt inter fe ut

A

D=A

C

Q^,

A& B.

De-

DE RATIONE ET PROPORTIONE. sr Demonstratio. Demonstratio.
Cap.ni
12
3

6
3
18
6:

Cum
66)
J

fit I

:

C=A
:

3
3

:

6=12
3

:

24

Quoniam
critA
:

A B
:

D&I:C=B
crit
1

E(^.

—Q-.ly^perhpoth.

A:

D=B:

C=B: D
E
Er)
:

36

E(§.
tcr

67),conrequen-

12=18:36

A :B=D:E(§.
utro-

=F&C
:

1

6=4:
:

24

(§.173). SedA:
,

E =: G

pcrhypoth.

173). Q^e.d. S C H O L I O N. 179. Cum Cfit eadem qttantitas in
,

goF^G^A^Cf^.
( §•

181

que cafu y iper hypoth.) unitas quoque in utroque eadem eft\§. i j ) confequeuter i C
:

167), confequenter F (^- 173 j- Quoderat unum. Similiter quoniam A.- B=:C
hypoth. erit

=B;D B=G D
:
:

D

per

eadem Katio.

A C=B: D
:

COROLLA
i8o. Ergo
fi

RIUM.
ctiam

A

>
eft
,

B,
(\

A C

>

B
per

B B

:

E=H & D E=K
:

{§. 173). SeJ per hypoth. Ergo

:

C (JT.
idem
eft

149

)

,

hoc

majus
,

& minus
XXI.

vel squalia multiplices
altero,

faftum prius

A A

:

:

D=H C=H H=C

;

;

:

K ( §. 181)5 confequenter K ( §. 67 ) & hinc tandem K ( § 73 ). Quod erat al~
1 1

majus

Theorema
8
I
.

terum.

TheoREMA
E
priore facia

XXIII.

1

Si quantitates quafcunque

A
;

184. Si rationum fimilium

A

:

B
in

(^

B per

eandem tertiam

C

dividas

quoti

Demonstratio.
24:12

F dr Gfunt

inter fe ut

A& B.
:

drC:D
cafii

antecedentesvel confequentes per
multipiices
;

candem quantitatem
quentes
dentes

AE& CE ad
6-

confc-

3 )

Cumfit l:C=:F: G B A & l: C

=

B

&D
6-

,

in pojleriore antece-

A
••

C ad facia B E

DE

^'

"^

(§.l74);eritF:A=G:
).

eandem rationem habent.
2
;

8:4=24:12 B(§. l67)5Conrequenter F G A B ( §. 173 fl^e.d.
:

=
>
fi

Demonstrat
6=3
6
9
Q.uia

:

A
(

:

B

COROLLARIUM.
iSz.
Si
eft

6

per hypoth.

= C; D, A C=
;

10.

A
,

B

j

etiam F >

hoc

majus
,

&

149 ) , minus per idcm vcl
( jS".

G

B:D
fcquenter

§.

173).

^<^^

12:6=18:9 EA;EC=A;C(§,I78).

xqualia dividas

quotus prior

pofteriore

ErgoEA;EC=B;D(§.

167), con(§. 173
cflb
)-

major

Theorema
:

eft.

EA;B=EC; D
unum.
oftendirur

XXII.

Qmd
:

erat

183» Si rationum fmilium
O'

A B

Eodem modo

,

A

:

C

D
(jr

antecedentcs 'vcl confequentes

BE=C DE
;

fer idem
quoti

E

dividas

;

F

G ad confequentes
antecedentes

in cafu priore

Theorema
i

,

Quod erat alterum.
:

B
dr

&

D'-,
;

185.

XXIV. Si rationum ftmilium A B &

in fofleriore

quotos
bent.

H (j

A

C ad
ha-

C D
das

antecedentes per idem

E & confequoti

K eandem

rationcm

quentes per idem

F multipUces aut diviin pojieriore

in cafu prtore faBa^,

G

2

S2
quoti

ELEMENTA ARITHMETICyE.
eandem inter fe rationem hahent.
prior altcri a;qualis evadat
ut
eft
,

r\^cQ{{t eft

DEMONSTR.ATIO.
3:6=12:24
2
3

majus

quam
2o
)
,

A
,

,

cujus adeo

pars

^

3

6: 18-

— 24:72
3

A:B=C:D,/^r hjpoth. Ergo E A B=EC:D(^. 184),
:

A(

.$,

per B di vidatur (^.182);

quod
hoc

fi

dicatur
,

F

critF

:

B=C:

D,

eft

in rationc

confequenter
cit. ).

E

A

cedente

rationem

minore majus anteeandem habet ad

:

F

&=E C :F
2

Y>{§.

Quod

erat

ttnum.

confequcntem , quam majoris antecccedensad fuumconfequentcm(^. 1 52).

3-6=12:24

SitA:E=G,B:F

Quod erat

32

=H,C:E=K&D:

Theorema XXV L
I

alterum.

1:3=4:

12

G:B=:K:D r^l83). Ergo &G H = K L 5. cit. Quoderat alterum.

=C
).

F =L.Quoniam A B
: :

87'

Si fuerint quotcunque ratio'

D

j

per hypoth.

ncs ftmiles
CJrc.

A: B ,C: D , E: F, G: fumma omnium antecedentium

H
H

A-\-C-\-

E-\-G

(^c. ejl

Theorema

:

(

ad fummam

XXV.

omnium confcquentium
fuum confequentem B.
e. gr.

^

-j-

P

-}-

/^4-

186. Pars antecedentis in ratione majore ad confequentem eandem rationem habet , (juam antecedcns minoris

(^c. ut antecedcns unius rationis

A ad

ad confequentem fuum.
tecedcnte

Et majus
,

an-

rationis

minoris ad

confe-

quentem eandem rationem habet

quam

Ponamus A= B C = iD ,E=iF,G=iH5'eri£ A F C + E G = B 4-1 D
effe

Demonstratio.
1
,

4-

4-

i

4- T

-f

antecedens majoris adfuumconfequentem.

Demonstratio.
Si

(5- 88 ) , hoc eft fumma i antecedcntium eft fubdupla

H

omnium
fumma?

A ad B

rationem majorem habet
;
: :

omnium confequentium
confequentem.
argumentatio

,

confequenter

quam C ad D erit A B > C Ut igitur ratio prior ( §-\S% )'
teri a^qualis

D
al-

utantecedens unius rationis ad fuum

Eodem
procedat

modo cum
,

evadat
,

,

necelle eft ut mieft
,

fi

aha.

nus
( 5-

quam

A

hoc

pars

iplius

qucECunque
ccdentes
fint

ratio

antccedentium

ad

qux

20), perB dividatur (^. I82): pars fi dicatur F , erit F B=:
:

confequentcs ponatur vel etiam ante-

confequentibus majores

C

:

D

,

hoc

eft

,

in

majore ratione
ha-

patet propofitum.

anteccdentis pars

eandem rationem
,

Theorema
D
;

Q^e.

d.

XXVIL
A
ad
to-

bet ad confequentem

quam

minoris

antecedens ad fuum (5. 152).
erat

Quod
habct

totum

188. Si fucrit ut totum A-\-Cad B -h D i ita ablatum C ad ahlaerit

imum.
fi

tum

etiam

reliquum

Similiter

A

ad

B minorem
ad D;
erit

reliquum

B ut
)

totum

A

-\-C ad

rationem
.C
••

,

quam

C

A: B <

tum

B+ D

vd

ut ahlatum

Cad ab-

D

(i. 158.

).

Ut

igitur ratio

ablatum D*

Di-

Cap.Ul

DE RATIONE ET
erit

PR
A:

O P O R T I O N E.
:

53-

Demonstratio.
24= 12 6: 3
1

C=B D
B >

(%.

173

).

AutA:

B=C:
A B
:

D,

aut

A
ra
,

>

C &

D

;

erunt

A&

Ponamus B to9.

A:B > C:D, aut dcniqueA:B > C: D(§.2l).
Ponamus
ipfius

C& D
erit

eorumpartes {§.
fit

Quamobrem cum
hypoih.

A ^
:

8

:

9

>

C

:

D.

A

C B
Q^e.d.

= C:Dper D =A
XXIX.
,

20 j.

F , erit adBut CadD ( i86),hoccft, F: B=C:D(§I 52),conrequentcrF+C:B etiam -f- D=C:D ($. 1 87 J. Quare cum
Ergo pars
,

A

quse dicatur

B(i. 188).
1

Theorema

90. Si fuerit ut antccedens primx

fit

F F

=
fit

A 4- C: B + D=C: D,per hypoth.tnt + C A + C (§. 177 ) adcoque Sed F eft pars ipfius A (§. 9

=
:

,

ad fuum confequentem ita antecedens alterius ad confequcntem fuum j erit etiam componendo , utfumma anrationis

1 ).

A fer
qualis
:

de?nonflr4ta

:

Pars igitur toti xnequit.

quod cum fit abfurdum (§.84))
B;

C D fieri Sit jam A B < C D. jus ipfo A quoddicatur G
ut

A

>

:

,

confequentis primA ratioad antecedentem vel confequentem prima , ita fumma antecedentis c^ confequentis fecunda ad antecedentem vel
tecedentis

^

nis

:

:

,

dem
(§.

rationem habct

,

Ergo ma, ad B eanquam C ad D
:

confequentem fecunda.

Demonstratio.
4:2

=

10:

5

Si

A:B

= C:D
erit

186 ), hoccft,
:

G
).

B=C
:

:D
B-fe-

per hypoth.

A

D=C
tiam
fit

(§.152),

confequentcr
(§.
1

G -f C

D.

87

A-h C: B

-f

D= C: D per
Ergo pars
abfiirdum
fit

Quare cum

h]poth. crit

adeoque
ipfius

G+C^A-f-Cf^. 177), G=A(5. 9 Sed A eft pars
1 ).
:

= Sed A-fB:C-f D=A: C =B: D Ergo A B:A = C + D:C + A+B;
vel

6:4=15:

10
5

C=B:D(5.I83).
(§. 187).
,

6:2

15:

item

B=C+D:D(^.I73).

G

per demonftrata.

Theorema
:

Q^.c.d.

XXX.

toti xqualis

quod cum

utfitA:B < C: Dfierincquit. Quoniam itaque nec A: B > C: D, nec

= 3.:c&c.
+ +
b
a
:

191. Sifuerit
c.

A B=a :ha^A:C

eritA:A-^B-{-C~2L\^

A B
:

utique

C D per demonflrata crit A B C D. i^ ^. Theorema XXVIII.
<
: :
,

=

:

Demonstratio.
Qiioniam

:

(?.

A: B

cperhypoth. erit

= ./:^&A:C = A ^=B = C
: :

^

189' i^ rationibus fimilibiis (^ CDy dijferentia antccedentiumA
efl

A:B
C

ad differentiam confeqnentium
,

B

173.167). Quarc A:^=A-Ab+ O^+^+ff^. i87).&hincA:A+B + C ^:^+^ + r(§. 173). Q^e.d.
c{§.

=

P

ut autecedens rationis utriuslibet

Theorema
B=
G
3

XXXI.
:

ad fumn confequcntem.

Demonstratio.
Quomam A B
:

=C

192. Si fuerint proportiones quo!C: D=^E F cunque fimiles A:

:

D

/-«rr

hypoth.

=.G:H=l: K=L: M&c.eritfumm4
mnium

u
mm

ELEMENTA

omnium antecedentium primarum A-i-E-]- I &c. ad fummam omnium confecjuentium B-{-F-\-K &c, ut Jumma omnium antccedentium fecundarum rationum C-\-G-\-L&c. ad fummam omnium confequcntium D + H-{-

ARITHMETICf^. ratioTheorema XXXIII.
194. Si fuerit ordlnatc ut antecedens prim^ rationis ad fuum confi-

A

quentem

B

,

ita antecedens fecundjiDad

confequentem

fuum E;

& ut

confequens
ita con~

primx
erit

B

ad aliud quidpiam C,

M&c.

Jequens fecundx

Demonstrat
Cum A B E
:

io.
&c. itcmfint

cx

Ead aliud quidpiam F: xquo anteccdens primx. A ad C

,

:

F

,
:

I

:

K

ut antecedens fecundx

D ad F.
:

A+ E+I&c.:B+F+K&c. = A:B&C + G+L&c.:D+H+M&c.= C: D Eft vcro A B=C D per ( §. 87 hypoth. Ergo A+E+I&c.:B + F+K &c.=C+G + L&c. D + H+M &c.
tioncs fimiles
,

quc

C D, G H
: :

,

L

M &c.

ra-

per hypoth.

crit

Demonstratio. 4:2=6: 3 Quoniam A B 2:8=3:12 =D:E&B:C=

1

).

:

:

= 6:12 A:D=B;E&B: = C:F(§. 173), E A D=C F A
:

E F yper hypoth. erit
confequenter
Q,^^rc
:

4:8
:

:

r §.

167).

:

C=D:F(§.
195. Quodfi

173).

Q^e.d.
I.
:

( §.

167)-

Qi<^'

^'

Theorema XXXII.
193. Si fuerit ut antecedens prim.i rationis ad fuum confequentem , ita antecedens alterius
crit

COROLLARIUM
fiierit

A

:

B=D
B
:

B::^F:E
(JT.

j

ciim

etiam

1(^9), eiit

A;
fi

C

= D:

fit

C
JT.

= E:F
I5J4).
:

E

&C

F(

ad confequentem fuum;
ttt dijferentia tcr-

COROLLARIUM
I9<T. Similiter
:

etiam dividendo
ita

fiierit

A: B

minarum prim&
quentem ,

rationis

ad

ejus confe-

differentia

terminorumfe,

cundA ad

ejus confequentem

itemque

converrcndo ut differentia terminorum

A Fz=C; G cum ctiam fit B A=D C {^.169), eritB:F=D:G ( JT. 194). COROLLARIUM IIL 197. Si denique fuerit A B=:C D &
;
; :
:
:

=C

II.

D&

prim&

rationis

ad

ejus antecedentem ita

F

:

A=G

:

C

,

ciim etiam

fit

A:

F=C: G
i9(^).

differentia

terminorum fecundx

ad

ejus

(i". i(r9).

eritB:F=D:G(jr.

antecedentem.

Theorema XXXIV.
A
ad fuum
;

5
-_

:

Demonstratio. 4=1 5:10 Si fuerit A B=
:

198. Si fuerit perturbate ut antecedens prim£ rationis
confe-

quentem

B

,

ita antecedens

fecundx

E

C:D per
:

hypoth.

erit

adfuum
ita

confequentem

F &

ut confe-

6= D=B D= A C C^
2

2:4=

go

—— A

S:IO A:C=B:D(§.I73). B 5:15 confequcnter A-


)•

quens prim&

ad aliud quidpiam C a/iud quidpiam D ad antecedentem

B

B

:

B=C—D D & A —
:
:

(

1

89

Er-

:

fecund& dens primx.

E

;

erit

etiam cx sequo antece-

A adC ut D

ad

confequen-

B;A=C

D:C(§.I73)-^^.

^.

tem fecundx F.

De-

Cap. III.

DE RATIONE ET PROPORTIONE Demonstratio. Theorema XXXVI.
I

S5


8:

4=12 4:16= 3
g
:

16

=
(§.
:

=D

E:G

Quonlam A B 12 —E:F:> per /jypot/j. fi ponatur B r G , erit A 6 3 194;. Eft vcro etiam B C
••

6

:

bct rationem
ro

:

••

:

:

C= C=
:

204- Quod ad idem majorcm ha^ quam alterum , id alt^ majus ejl.

Demonstratio.
C rationem majorem C per hypoth. Ergo pars ip/ius A eandcm ad C rationem habet quam B ad idcm C ("§• 186),
Habeat
ad

E

,

pcr

/j-^poth.

Ergo

D E=
:

A

F:G/§.i67).
conlcquentcr

& D:F=E:Gr§.l73). A C=D: F (§. I67).
:

quam B ad idem

,

Q^e.d.

COROLLARIUM
15)9.
:

I.

adcoquc ipfi B ;»quaiis cft ( §. 1 77 ), Quare A > B(§.20). Q^e. d.
:

Quodfi
,

fuerit

—E D
(JJ".

cum eti.im fit B C ~ D i<?5),erit A;C=:D:F(jr.i9S).
:

A:B:rE:F&C:B
E

Theorema XXXVII.
205' Idem
hahet rationem

C ad

majtis

A

minorem

COROLLARIUM
200. Similiter
fi

II.

quam ad minus B,

fuerit

B:
fit

ArrF:E&
A
:

Demonstratio.
Quoniam

B C
:

:r

D

:

E

,

cum

etiam

B ~E

:

F

(/.169),

erit

A:C=:D:F(^.i9S).
III.

COROLLARIUM
201.
Si

C A <C A minorem
:

:

A > B per hypoth. erit B (§.202). Ergo C ad habct rationem quam ad
Q:_e. d.

porro fuerit

B:
fit

C:B
(i".

A— F;E &
B C
;

B (5.158).

E

:

D, cum

etiam

=D

:

E

i(J9),erit

A:C:=D:

F(jr. 200).

Theorema
206.
tionem
altera

XXXVIII.
majorem raad alterum > id

COROLLARIUM
&

IV.

Ad
habet

quod idem

202. Si idem C vel squalia per m:ijus minus B dividis , quotus prjor F A Efl: enim A erit minor pofteriore G.
:

quam
eji,

minus

:F&B:C = i:G(i". 174), adeoErgo A B = i. (Tp que C B = G 198). Sed A > B /»er hypoth. G F
C;=:i
;
(
:

Demonstratio.
Habeat C ad A rationem majorcm , quam ad B, per hypoth. Ergo pars ipfius C qu.^ dicatur D , ad A eandem rationem habct , quam ad B B r§. 186) , hoc eft,
,

:

I

(

i

).

:

jT.

,

Ergo

G

> F

(JT.

149)-

Theorema
203. Adajus

XXXV.

ad idem C majorem rationem habet , quam minus B.

A

D:A=C:

(§.

l52),&hincD:C=:A.-E(§.i73;;

Demonstratio.
Quoniam

Sed

D < C(§.2o). Ergo A < B (§.I40)^

Q^e.d.
erit

A

>

B

,

per hypoth.

Theorema
207.

XXXIX.
muttt»

A:C

>

B:CC§. 2o2),hoceft,Aad
,

DuA

C majorem rationem habet BadC (§.158). Q:^e,d.

quantitates fe

quam

multiplicantes

idem

fa^um

gignunt»

DemoNS'»

r

56

ELEMENTA ARITHMETIC^.
Demonstratio.
4
2 2
Sint

Sed

duo faaorcs

A &
Eft

dis
tas
cft

4

B,

erit

i: A=B:AB&

fadum per multiplicantem divimultipiicans eft ad fadum ut uniad quotum ( §. 69 ). Ergo quotus
fi
j

i:B=A:BA(§.

66).
:

xqualis

multiplicando

(

§.

177)«

8=8

vero etiam
(§. 173),

i

:

A=B
B
:

BA

Quod. erat alterum.

adeoqiieob uni-

tatcm eandcm

,

per hypoth.
)•

AB

CoROLLARIUM.
211. Omnia igitur fada funt numeii corupofiti( jS.7^).

=B

BA r §. 167 BAC§.I77>
:

Ergo

AB=

io8. Sint

niam adeoque&ABC=:BAC(i". loj). (_^, 95), crit ACB Similiter quia CBr BC ( JS", 107 ) ; ABC ( JT. 95 ) > adeoque & CBAr: BCA

A B & C QaoAB=BA(l.io7)ieritCAB=: CBA
tres

C0ROLLAR.IUM.
fadores
,

Theorema XLL
i

212. Si quotus psr diviforem multiplicatur:, aut contra

faBum

eji

divi-

dendus.

-

(

§, 207

).

Quari;

CAB= CBAz: ABCJT.
,

Demonstratio.
Eft enim ut unitas ad diviforem ita

BAC= ACB=: BCA
cfficientes in fe

(

tum idem producjtur

87 )> hoc elt , fac quocunque ordinc
I

invicem ducantur,

S C H O L
:

O N.

109. Jdcm eodem niodo ofienditur , fi plU' fed demonflratio prolires fnerint fiBores
xior evadit
,

quotus ad dividendum (§. 174). Sed divilbrem multiplicatur , fi quotus per crit ut unitas ad diviforcm , ita quotus ad faftum ( §. 66)^ Ergo faftum xquale
erat
eft

ft

plnres tribus fiierint termini.

dividcndo (§. 177)- 0^^"^

ThEORE. MA
dividitur
,

X-L.

unum.

210. Si factum per mnltiflkandum
^uotus
eji
,

multipUcans
quotus
eft

:

/

per mtdtiplicantem
plicandus.

multi-

Idem vero cum fit faJlum , fi divifor per quotum multiplicetur ( §. 207 )5 erit quoque in hoc cafu fadum cequalc dividcndo. Quod erat alterum.

Demonstratio.
Eft enim multiplicandus ad faiium

Theorema
titates proportionales
:

XLII.
qi4an^
,

213. Sint quatuor quxcunque
tetidem
nales

ut unitas ad multiplicantcm ( §. (>(i)' Eft etiam multiplicandus ad fadum
(fi

A B^=C: D
,

fnt

alid intcr fe quoque proportiefi pofteriores fin-

hocpcr illud dividi concipimus ) ut Ergo quounitas ad quotum ( §. 69 )• tus cequalis eft multiplicaiiti ( §. 177 ). Qnod erat unum. Quoniam unitas cft ad multi-plican-

E:F—G:H,

gulas in fingulas prieres ducas
inter fc proportionalia funt
,

fa6f.a

nempe A

E

'.

FB=GC:t)H.

tem ut multiplicandus ad iadum (§.66)5 eadem unitas ad multiplicancium ut multiplicans ad faftum (173 )•

D£M0NSTP.ATI«

Cap.

III.

DE RATIONE ET PROPORTIOKE.
catam
ipfius
:

57

Demonstratio.
A: B = C D EF EF
:

A

ad B
1

Cum

(\x.per

hjpoth.

&
:

E

= G: H CD CD
:

BC=A C ( §.
C
ad B (§. 167
2.
).

59 ), Scd AB: 8 1 ). Ergo etiam A ad
( §. 1

F

rationem duplicatam habct

ipfius

A

EA FB=EC FD & CE DF= CG:DH. (§. 185). Sed EC=CE & FD=DFr§. 207). Ergo EA: FB
erir
: :

=

CG DH (^.
:

1

67 )=GC

:

HD

( §.

207).

Q^e.d..

A B B C= C D. per hypoth. ABC eft ad BCD m ratione triplicata ipfius A ad B( §. 5 9 ).Sed ABC BCD=A: D ( §. 178 j. Ergo ctiam A ad D eft in ratione triplicata ipfius AadB (§. 167). Quod eratfecunQuoniam
: :
:

Quod crat umm.

=

1

:

Theorema
2
1

XLIII.

dum.
3.

4. K.ationis compofitx exponens efi
,

Facile

apparet

,

Aqu.dis facto

quod producunt exponen-

tes fimplicium.

modo demonftrari poffit minum habere ad quintum
quadruplicatam

quod eodem primum ter,
rationem

Demonstratio.
Si rationls prim^E

A

:

B exponens=:
fit

m

j

fecundx

C D
:

exponens

=

ad fextum quintupli; catam &c. primiad fecundum. Quod

n.

erat tertium.

Erit

;«:l=A:B &;?:I=C:D(§.

140).
),

Theorema
1

XLV.

Ergo

mn

:

\

=AG:BD ("§.213
cft

cxponcns rationis AC: BD( ^. 140J, hoccft compofita^ cxA:B&C:D(§. \^()).Q^e.d. S C H O L I O N.
confequcntcr
215. Sintrationes S 4 C^ 24: ^. Illitis exponens cjl 2 , hiijus 4. Rationcm compofttam datartm habent 192 e?" 24. Sed i^i: 24
:

mn

2

7-

Si fuerit quAcunque quantita,

tum A, B C, D, £, F&c. Jeriesiratio primd A ad ultimam F componitur ex
rationibus quantitatum extremis interja-

centium

A:

B

,

BiC,

C:

D, D: £,

E:

Demonstratio.
,

F &c.

=

8

j

quod efi faBim ex 2 in 4. Ceterim ca,

dem demon/lratio locum habet
'rtKt
r.itiones.

Si enim omncs antccedentes itidemque omnes confcquentcs in fe inviccm multiplices
,

ft pltires ftie-

fada

ABCDE & BCDEF
&c. (§.159).
(§. 178).

Theorema
216.
drc.

XLIV.
^ ,
,

funtin ratione compofita rationumA:B,

B:C, C:D, D:E, E:F

Si plurcs fuerint quantitates

ScdABCDE: BCDEF=A:F
Ergo etiam
pofita

continue propsrtionales

A B C

D

A ad

F
d.

eft in rationc

com-

ad tertiam C efi in ratione dupUcata ad quartam D in ratione tripUcata (^c. prim.i A adfcundam B.
prima
;

A

omnium

modo

rcccnfitarum

(§. 167). Q^e.

Demonstratio.
{
.

Theorema
H

XLVI.

Quoniam

A B=B C
:
.•

,

per hj-

bus

218. Rationes compofit^ ex rationi' quarum fngulx fngulis aquales ,

^oth.

AB

ad

BC

habet rationem dupliI.

funt j inter fe dquales funt.

VVolJii Oper,

Mathem. Tom.

De-

ja

ELEMENTA ARITHMETICi^.
D
6
3
5
:

£

M O N
:

S

r R A T
Sit
.•

1

o.

que utramque vel

ma

fuperant

,

vel
,

3=4

2

A B=C
.•

una aquales funt

,

vel una deficiunt

:

1=

2:4

D,E.F=G.- H,

inter fe comparatx.

:

1=20:4

l:K=L.M,per hjpoth. erlt A E

Demonstratio.
Denotentur
«equemultlplices
ipfa"

90;

3=960: 32 FB=:CG.-

DH

=30
CGL MHD
; ;

(§.2l3)>adcoque

rum
per

A& C
nB

per

mA & mC
fit
:

,

item-

& AEI: FBK=
( §. cit. ).

que iEquemultipliccs ipfarum B

Ratio vero

&

nD.

DHM L M
;

AEI FBK componitur ex rationibus A;B, E ;F&I; Ki ratio CGL
;

= mC:nD(§. 185)5
5 fi

D

per hypoth.

& D, Cum A B=C: erit etiam. mA nB
:

confequenter

ex rationibus
fS.
1

C D
;

,

G; H,

59)- Ergo conftat propo-

fitum.

Theorema XLVII.
219- Si fuerint quatuor quantitat£s proportionales

Q^ e. d.

mA:mC=nB;nD(§.I73). Quamobrem mA=mC, crit nB=nD; mA > mCetiamnB > nDi mA <
fi
Ci

mC,etiamnB
Hac

<:

nD

f^.iji). Q.e.d.
I

S c H o L
220.
de

o

N.

A B €& D
,
,

,

^queC-^
^

multiplices

prim& atque

tertia

A&

proprtetate
(a)

froportionalium
,

utitur Euciides
ceteras

in iis definiendis

ac in-

itemque Jecundte ac quarttt

B & D

dmonjlrat.
def.
%.

juxta quamlihet multipUcationem , utra-

W Elem. V.
IV.

C A
De f^ecidus
22 I Q*
.

P

U T

Arithmetiu in numeris fraEiis.
tll

Theorema XLVIII.

In cafu allquo datas

(§.59 J- Quodfi
,•

^

/ numerator ejl ^qualis deno-

minatori , fraBio \ aquiva;

crgo numerator denominatorl iequalls p«r hjpoth. tot dantur partes , quot
habet integrum.
cequalis (jT.

minor , fraBio | minor tj integro i fi major /fra^iio 1 integro Jett unitate major ejl.
let integro
fi

Ergo fradio integro 86). Qupd erat primum.
denomlnatore
miEr-

SI

numerator

Demonstratio.
Dcnominator enlm Indicat unitatem feu integrum In partes jequales
(e. gr. in noftro cafu In

nor
tur

j

per hypoth. aliquot laltem dan-

partes Integri,

non omnes.
aliquot

go

fradlo

tantum

partlbus

integri

.Tqualis,
( §.

confcquenter
Qiiod
erat

eadem
fecun-

4)

divlfum,
iftiuiino-

minor

20

).

& numerator

numerat partes

dum^

Cap.
Si denique
;

IV.

D

E

NU M
major
eft

E R

I

S

F R

A C T

I

S.

59

numcrator

DEM0NSTR.AT10.
nempc faclum ad denominatorem datum , ut numerus intcgcr ad
Eft

dcnominatore per hypoth. plures dantur partcs , quam habet integrum.
Stdi tot partcs,

quot habct integrum,
funt (§. 86).

integro ;rquales

Ergo
cfl:

integrum parti fradionis a?quale
conlequenter
ij)la

integro major (§.20).

Sed unitas denominator datus funt idcm integrum (§.59). Ergo fra<5tio & numcrus
unitatem
(%. 66. 169).

&

QHod

intcger xquales funt

erat terlium.

ScHoL
dcm majores
proprie
dicuutur

10

Theorema
ejl
,

(

§.

1

77 ). Q^e. d.

XLIX.

N.

225» FraUiones homogenex aqualei

izi. Fradiones integro iiquales
loqitcndo fru£iiones

vd
,

eo-

vnlgo fpurix

quia
nifi

non junt

funt , quarum numeratores ad fuos denominatores eandem rationem hahenti

qute integro minores^ (JT. j8).

major

cujus numerator hahet rdi

Problema
223.
tio

XVII.
integra frac-

tionem majorem

minor

ziero

,

cujus

numerator habet minorcm.

Invenire-, quot
^^'e

(1)3

integro

major

Demonstratio.
Cum
gcncse
,

,

conti-

neat.

fradiones inter fe

fint

homo-

Resolutio.
Numcrator 8 per denominatorem dividatur dico , quotum 2 indi4
:

ex hypoth. ad eandcm unitatcm

rcferuntur

(§.35), adeoque ipfarum
referunt

dcnominatores idem totum

carc

,

quod

petcbatur.

Demonstratio.
Quotus cnim 2 indicat , quoties denominator 4 in numcratore 8 contincatur (%.6<^). Sq^ denominator Ergo eft cum integro (§.59). idem
quotus
indicat
,

(§.59). Quare fi numcratorcs ad fuos dcnominatores candcm rationcm habcnt, fradioncs arqualcs funt r§.I77):
cujus vcro fraiftionis numerator ad de-

quotics intcgrum in

nominatorcm fuum rationcm majorem habct , ca major cft cujus numcrator minorcm habct , ca minor cfl (§.204). Q. e. d.
i

fradtione

contineatur.

O^

e.

d.

p
JL
<;

ar 1

1

i

_!-=— -?-l

'

^pA

Problema

XVIII.
2 2(f.

S C H O L
Intdligitur

I

O N.
totics

224. Integros numeros reducere ad
fractionem denominatoris dati.

adeo identitai fraUiocontinea-

num

5

fi

numcrator unius
,

Resolutio.
1.

tur in denominatore fuo

qnoties

numera}ni-

tor alterius in fuo continetur.

Fraclio

Multiplicetur numcrus intcger per

nor

effe

intelligitur

denominatorcm datum.
2.

pluries continetur in

numcrator ipfus fuo denominatore , quam
,

fi

Fadum

fcribatur loco numeratoris.

Ita reperics

3=^|^, 5=g°, 7= ~2S '4-

numerator alterius in denominatore fuo : id quod divifio dcnorainatoris per numeratO'

rem

prodit.

H

2

CoROl-

60

E L E

M

E

NTA A
I

R

I

T H
(

M

E T

I

G
)

vt.

C
dem
tur
,•

O R O L L A R

U M,

dividendo ultimce divifionis 72
tics

,

aliquo-

ziy. Quodfi ergo tamnumerator , qnam Jenominator alicujus fradtionis (4) pcr cunnumeriini
iii

(

i) multiplicetnr vcl
f.ida
(

cafu priore

~

ilivida-

)

j

in pofte

riore quoti(

~

)

conftituunt fradlionem datx
(

(Dxquivalentcm

i".

17S. 181).

Problema
228- Invenire

XIX.

commumm menfuram

fumto & ejus diviforc 24 compoiitum. Mctitur adeo numcrum unum datorum I68 & refiduum primx divifionis 72 , adcoquc numcrum altcrum datorum 240, quippe ex minorc 168 aliquoties in noftro cafu lemel fumto &: refiduo primiE diEft itaque vifionis 72 compofitum. datorum mencommunis numciorum
hic

quidem

bis

&

(

)

masimam

duorurn numerorum.

fura(5.78).

Resolutio.
1. DIvidatLir

Eftevero

communcm menfuramma-

numerus major pcr mino-

rem.
2. Divifor priraa? divifionis fcu

numerus

datus minor denuo dividatur per rc-

fiduumprim^

divifionis.

ximam ordine retrogado pcr indircctum demonftratur. Ponamus cnim numcro invento 24 majorcm eftc mcnfuram num.erorum datorum 240 & 168 communem. Patet igitur ex anteccdentibus, quod etiam metiri dcbeat refi-

3. Similiter divifor

fccundGe

divifionis

duum prims
vifionis

feu divilorcm fccund.r di-

dividatur per reliduumfccunda; &ita

72
,

,

adeoquc

&

refiduum

fc,

porro

,

donec

nihil

rcmaneat.

cundx
hoc
cft

divifionis feu diviforem tertis
in noftro cafu

communem mcnfuram maximam numcrorum
Dico, diviforcm ultimum eHc
datorum.
E. gr. Sint numeri dati I6^S
perietur
.14

inventam com-r

& 240, reeorum communis menfura maxima
in

hunc

modum

:

7

*40C
Similiter

I

:?i -r

munem mcnfuram 24- Scd numerus is cadem major eft , ex h)p, Ergo communcm menfuram inventam 24 menetiu: numerus major, quam 24 Quod cun^ fit abfurdum ^. 74)5 major communis mcnfura non datur. Eftigitiu- ca , quam invcnimus , maxima. Q^e. d.
:

(

**

('
225),
tiitu

S C H OL
^ui

I

O N

L

communis menfura maxima numerorum 95 & 47 r.piritur 1.

comprehifidcre cupiunt
per divil.
-j_

demonflrationem uno quaft ob; illes hac nimetcrt,

Demonstratio.
Divifor ultimus

rorum dutornm refolwio juvabit.
I.

72=;5.24,

24
in

metitur divifo-

II.

i6S=2.
2. J.24-I-

rcm

anteccdcntis

(

noftro

quidcm

ca-

14, ptr divif. kc. 24, per num. I.=7. 24.
72

=
=

fu fccunda:) divifionis

72,

{ferhjpoih.

metiturdividendum dr §. 74). Ergo antccedcntis ( hoc cft , in noftro cafu
fccund^e)
divilionis
\

&

111.240=1. 1^8-1- 7 i per divif. prim. 7- 24-^ j. 24 per num. I & 11

10, i4x

168

j

quippe ex

SCHO-

Cap.

ir.

D H NU M
II.
menfiira.

E R

I

S

F R

A C T
E s

I

S.
o.

61

SCHOLION
ijo. In
lincis

R
maxia fe

o L u T

I

communis

ma

invenitur fcr

mntuam e^rnndem
cotnpendii

Cafus

I.

Si fradioncs dure

dcntur,

invicem fubtraBionem.

In numeris autcm
gratia divifub/ii-

quslibct intcgra multiplicetur per dc-

nominatorcm
^' &'•
Cafus
J 3

alterius.

140 i58
TL
5)5

5(j

71
24

48 i4 i4
o

fio

jubtractioni
:

T
Si

35

'

J-5

is

'

TT*
,

tuitur

ut

exetttptum

II.
,

plures dentur

ojiaidit.

tam
uniuf-

numcrator

quam dcnominator

4S

PR.OBLEMA
t-erminos reducere
,

XX.
in^vcmre frac,

cujufque ducatur in faiSum ex dcnominatoribus reliquarum. F pri,J,l-=i^4 1^4- a '
<5-

231. Fra&:ionem datam ad mlnores
h.
e.

i± 7Z' 71- 71'

4S

Demonstratio.
Fradiones

tionem datx {\%) &quivalentem minnrihus numeris expreffam.

fcd

communcm
§.

habcre de-

Resolut
Dlvidatiir

10.

nominatorem , patet per
208. Quod

93 &§.2o7,

tam numerator 20, quam denomlnator 48 pcr eundem numcrum 4 , qui utrumque metitur quoti 5 & 12 componunt fractionem quaj:

vero «quivaleant primum propofiris, manifeftum eft per §. 227. Conftat crgo propofitum. Q^e.d.

P R o

B L E

M a

XX IL-

i

fitam -^ (§.227).

C

O RO L

L A

R

I

17

M

236. FraEtiones addere.
I.

252. Si ergo divifio fit per commiinem menfur.im m.ixim.im numer.toris ac denominatoris (5.218) ; fr.idio ad terminos mi-

Resolutio.
I
.

Si

fradiones

dat;^

diverlbs deno^

nimos reducitur,

minatores habuerint, reducantur ad

COROLLARIUM
233.
Si

numer.itorem
H.-iti
fol.i

ac

II. denomin.Uometitur
\

eundem

(§.

23S)-

rem

fr;iftioiiis

unit.is

ad

minores
234.

tcrminos reduci nequit.

2.Addantur numeratores (§.96) fummcE fubfcribatur dcnominator communis.
E. gr.

&

S C H O L

I

O N.
com,

Molejiitis acoidit incxercitatis

munem menluram maximam quxrere
verfas diviftone frattiones reduccrc.

quam

iterata per menfuras minores Iponte anivud-

= = 223 f+^ + =11 + 11+ — l4(§.235) = W = l"i(§-223)
f-f-t=ffH-H(§^235)
).

fl

Itt (§•

f

Problema
235datas
cere
,

I^(§.23l).

XXI.
redn~
,

Duas
e.

'vel

plitres fracfioncs

D
Cum

E

M O N

S

T R A T

I

O.

ad eandem denuminationem
h.

mvenire fra&iones

qu.i

denominatores unitatum , ex quibus

fint

nomina:

datis

xquales funt

^

conmuni

dcno-

mimiore ga-Hdenh-

numeratorcs numcratocomponuntur ( §- 59 ) vcro rcs tantum adduntur. Qjoniam
i

H

3

addi-i

62

ELEMENTA ARITHMETIC^..
6
1

addl nequeunt
f §.

j

i

homogcnci ad eandcm dcnominationcm
,

nili

fuerlnt

fada conf^ denominatorem alterius flituunt fradioncm quarfitam.
in
;

funt reducendif^.

35). Qj.d.

E.gr.}.l=|=}(§. 231;.

Problema
tafubtrahere,

XXIII.

Demonstrati
£ (i)=C
:

o.

237. Fra^ionem datam ex alia da-

Sitf-(|)=A:B(§.238;=F,&

R

E

s

o L u T

r

o.

I.Sifra(fliones dat^diverfos

habentde-

nominatores

,

reducantur ad eandem

= I:F&D:C=:I:G(§.69). Ergo BD:AC=i:FG(§.2l3),hoc l69) = FGa). ^S(n)='7
efl
,

D

(

§. cit.

)=G.

crit

B

:

A

(§.

Q^c.d.

2.

denominationem f §. 23 5)Numerator unius ex numcratore alterius fubducatur(^. 103 ) &refiduo
denominator communis fubfcribatur.

Scholion
tiovocatnr. E.gr.
efl

I.

240. Non mirim , quod fa£ium fa£ioribui minus , cum revcra divifio fit , quix. muhiplica-

E. gr. i

^=| = K§. 231)
L.

&

j

mnltiplicare per

ac invenire dimidium

\ idem duarum partiumter-

_6_

10

-T5(§-23S)=To.

tiarum.

Theorema
,

SCHOLION
y
,

II.

2.41.
te

238. FraBio ttquatur Numeratori per denominatorem dififo, hoc efl |=3 ' 4.

modo

Hinc fra^iionum mitltiplicatio fequen' facilius demonHratur. Si fradio |
duae partes
tertias

multiplicaiuia per

qua-

Demonstrat
Efl:

tuor

10.

quintarum

inveniendac.

Data

igitur

enim fraftio |ad unltatem feu integrum ut numerator 3 ad denominatorem 4(§. 38. 59). QE^rc cum fitut antecedens ,ad confequcntcm ita exponcns rationis ad unitatem ( §. 1 40 ) , fi .antecedens fumatur numerator 3 , confequens denominator 4, crit fradio {

fradio I iiiftar totius conficlerata dividenda^ intot partes aequalcs , qirot muitiplicacfl: fciiicet toris denominator 3 habet unitates , ifta multiplicanin noftro cafu in tres,& pars

da per numeratorem multiplicatoris
liicperi(i'. 59).

,

nempc

S C H O L

I

O N
efl

in.
,

141. Vix autem opus
,

ut annotemus

exponens

rationis (§.

177
).

).

yEquatur

ergo fradio numeratori per denomina-

numtrum integrum multiplican' ft frMio pcr inda dncendum efft folum mmeratorem in datum. E, gr. faBum ex tegrum numerum
If

torem

divifo ( §.

1

36

Qj"-

d.

in i efl

f
B

Pr,oblema XXIV.
239. Fra^ionem fcr fraStionem multiflicare.

PR O
nem
I.
-j

L E

M A XXV.

243. Fraclionem ^ per aliam fraEiiodividere.

Resolutio.
iii

R
Divifor

E

S

O L U T

I

O.
gf'

invertatur.

E.

loco

Ducatur numerator unius fra^lionrs numg:atorem , & denominator unius

I fcribe |. 2. bivifor inverfus ducatur in dividen-

dum

Ca^.IF.
diim
( §.

DE

Nl/MERIS
H
fcu
ipfius

F

R A C T

I S.

<J3

239
)

)

:

qiiod prodit

l)(%. 223

cft

quotus

qu:rfitus.

Demonstratio.
;

numeratorc dato in denominatorem primce dudto (§.235). Obtlncmus adco numeros , ex quorum divifione
quotus qu.tfitus emergit
verfus [juxta) §.
,

Quoniam divifor ad dividcndum ut unitas ad quotum ( §. 69 ) crit etiam
dividendus ad diviforem ut quotus ad

d

divifor indi-

239

In

fradionem

unitatem( §. 169 ). Quodfi fradiones ad eandem denominationem reducantur (§.235), cum ea?dem fint xquales
quotis ex divifione

videndam ducatur. jQ^ e. d. S c H o L I o N.
244. Nequevero mirum
niimeri integri ejfe
pojfitit.
,

cfl

,

quod quoti

numeratorum per

alteram ter, quater
potefl.

denominatorem communem ( §. 238); erit Numerator fradtionis dividendce ad

^pparet adeo , tioms {§.14.1), eas dividere idem
tionim rationes invefligare.

Vna enim fra£iio millies &c. contittere cum fra£iiones fmt ra»
ejfe

ac ra-

Numeratorcm
videnda
( §.

dividentis ut fraftio di-

Problema
245.
Integrum

XXVI.
fra^ionm

ad 181 j 5 confequcnter in hoc cafu numerator dividendie ad Numeratorem ut quotus ad unitatem dividentis 167). Quare fradiones datx ad ( §. communcm dtnominatorem rcducendse funt &niimerator dividenda: pernumeratorem dividentis dividi debet, ut habeatur quotus ex diviiione fradtionis
dividendiE
C §.

fradionem

dividentcm

3 per

% dividere.

Resolutio.
243
)•

1

.

Divifor invertatur , ut in problemate
prasccdcnte ( §.
fcribe |.

£• gr* loco

f

2.

per dividcntem

emergens

3.

\J7 ). Enimvcro dum fradioncs du;^ ad eandcm denominationem reducuntur, numerator prim;» enafcitur ex nu-

Numcrus integer datus 3 ducatur in Numeratorem 7 diviforis inverfi, Fado fubfcribatur ejusdem denominator 4 quod prodit |^ fviZ' %\ eft
:

DemonstrAtio.
Eadem
eft

quotus

quasfitus,

meratore
fccundir
,

ipfius

dato in denominatorem numerator vero fecundce ex

cum dcmonftratione
(

pro»

blematis pra:cedcntis

§.243)..

CAPUl"

64

ELEMENTA ARITHMETICf:.
C
A
,

P

U T

V.

De

Potentiis

mmeromm
LIII.

Genefl pr^fertim ac Analyfi numero-

rmn quadratorum

^ cuhicorum.
lent.

Definitio
246.

Vieta

eadcm Magnitudines fcaU-

niimerus quicunque 2 in fe ipfum ducatur fadum 4 'Huj]^ werus quadratus , ipfe autcm hujus inI
;

O
C

res

vocat.

Definitio

LVI.
eft

251. Exponens dignitatis

nume-

tuitu

Kadix quadrata
,0

appellatur.
I

R OL LA R
fit iit

U M.

rus , qui indicat , quoties dignitas data per radiccm dividenda, antequam ad unitatem pervcniatur. Ita cxponens

ipfum quidratLim C6. 24(?);erit radix media pioportio(JT. nalis inter unitatem Scquadratum ( jT. ij(J).
,

247. dratam

Cum
ita

unitas ad radicem qua-

quadrati eft2,

cubi 1{§. 246.

248

).

radix

ad

Definitio LVII.
252. Hodietantura non omnes digoptime diftinguunt per exponentes , ita ut radix dicatur dignitasprima , quadratum fecunda , cubus tertia &c. Qui Arabes fequuntur , fingulis potentiis peculiaria imponunt nomina , divernitates
fa

DE
8
dicitur

F

I

N

I

T

I

O

L

I

V.

248. Si iiumerus quadratus 4 porro per radicem 2 multiplicetur fadum
;

Numerus
2
cjus

Cubicus feu cuhus
intuitu

,

&

radix

Kjidix

cu-

tamcn ab

iis

,

quibus
(

cum Diophan-

bica.

to [a)

utuntur Victa

^

)

COROLLARIUM.
Z49.
radix ad
tas
(

&

Oughtredus

Cum

fit

ut unitas ad radicem
(

,

ita

quadratum
ita

ad radicem

ut uni§. 66. 2.4-6 ) quadratum ad cubum

&

248 )j erit etinm radix ad quadr.itum ut quadratum ad cubum { §. 167 ) , lioc eft unitas , radix, quadratum & cubus in conti. nua proportione progrediuntur ( jf. i$6) Sc radix cubic.i eft primus ex duobus numeris
(Jo.

Nomina Arabum funt: Radix , Quadratum Cubus , Quadratoejuadratum , feu biquadratum SurdefoUdum , Quadratum Cubi SurdefoUdum fecundum , Quadratiqnadrati quadratum , Cubus cubi t Quadratum Surdcfelidi , Sur{c).
:,

,

,

mcdiis continue proportionalibus inter uni-

tatem

&

cubum.

Definitio
250.

LV.
multiplicatlo
i

&c. Nomina Diophanti Latus feu Hadix , Quadratum , Cubus Quadratoquadratum , Quadratocubus , Cubocubus Quadratodefolidum tertium
f unt
:

,

,

Cum

quadratocubus , Quadratocubocubus
bocubocubus
in-

,

Cit-

iftiusmodi

m

infinitum continuari poffit

fada

CTc

SCHO'
{<«)

de genita generaM potejiatum , potentiarum , dignitatum nominc appcllari fo-

In

Llbrls Arhhmtilcorum,
C, J. f,

(b) In Ifagoze in Artcm Analyt. (0 In QUve Mmbem, c, 12. p.m.34.

m<

J.

Cap. F.

S c H d
ij;.

DE POTENTIIS ET RADTCIBUS. mcros quadratos & cubicos L O N.
I

<^5

iwffc dcbet,

quos

Multi qnadratuttt vocant Zenfum. Hittc compoftta: Zenfizenfus , Zenficubusj
Zenfizenzenfus
,

fequens tabnla exhtbet

Zenfurdefolidus &c.

Radices.

HypoTHESis
ufi,

XII.

Qyadrati
Cubici

2J4. Qui Arabum denominationibus
potentiarum fignis fequentihus utunI.

tur:
6.

R,
7.

gC,
,

3> ^ C, 4- 3c3> 5- ^> B§, 8. 333, 9. CC, 10.
1.

3^

II.

C^ &c.

Multo commodius
Keplcri
(^) ob-

Cartefius (a) monito
fecutus radici fuperius

a dextris jungit

exponentem
dix
,

,

e.

erunt

gr. fi a fuerit rapotentia, ipftm fequena"^

tes a*|,

a

= 2, 2S
2 55-

aS

a*, a^,
2',

&c.
^*"

'vel

>

2% 2%

«//^ 2*=45

=

&c.

fi /V^

8,

2*=l6&c.

Definitio LVIII.
fluantitatem
defideratam evehere
venire
fe

ad dignitatem fdcm eft ac in-

fadum ex ipfa aliquotics in duda emcrgens. E. gr. 2 eve-

here ad dignitatem tcrtiam idem eft ac invcnire fa*5lum 8 5 cujus fadores 2. 2. 2.

Definitio
256.
extrahere

LIX.
data

Ex
,

dignitate

radicem

vel latus educere idcm cft

ac invenire
tics in fc

numerum

2

,

qui aliquo-

ipfum dui5lus datam potcntiam (ex. gr. tertiam) 8 producit.

S c H o L
i57«
iti

I

o N.
nonuifi
i

Cum. dignitates fuperiores
habeant

Analjft ufum

ntfm analyfin quadratorum cuborum tantum tradimus. Radices vero quadratas ^x cnbicas extraUurus omniim digitorum nu(<* )

&

in prntfenti ge-

&

In Geometria.

C^) Harmonices mundiJib..i,f.?^. 5«. Woljii Oper. Mathem. Tom.l.

66

ELEMENTA ARITHMETIC.^.
Theorema
260.
Qtiayititatum

LII.
iSi.
cun^ue

S c H o L

I

o N.
,

proportionaliam

Dcmonflratio ocularis
exeinpio
,

fi

in

que-

fotenti^ etidem funt etiam froportionales.

ftngulari mnltipUcatio

nou

a£iu peragitur

fed faltem indicatitr

,

ejuo in

DEMON S
Habent cnim

T R A T

I

O.

exempli univerfatis vices tiietur : id nimirum non infelicius ejuam figura in Geomecafii

potentise ccedcm ratio-

tria reprcefentant

,

quod ftngularia

in univer-

nem

multiplicatam ipfariim

A B
:

,

B

C,C:D,D:E&c. velA:B,C:D,
E: F &c.
(§.

fum omnia cemmime habent. E, binomia. 3 4 aut 3 o -)- 4 erit
;

gr, fit radix

3

o

259).

Sq6. \\x rationes
5

-f-

4 Radix binomia.
'

omncs inter fe ea?ciem funt fer hypoth. Ergo potcntiiE iftie v. gr. A', B^, CS D*> E^, &c. conftituunt rationes compofitas ex rationibus, quarum fingula?
fingulis

o-f-4
I

l

6

^adratim

partis

JL

xquales funt (§. 250), confcquenter easdem(§. 21 8), atquc adeo
proportionalcs funt

^°l FaUa ex lin II. 1203 900 ^adratum ^artis I.
^

r§.I55)- Q^e.

d.

Theorema
pri?n.ey

Onadratum totius. I I 5 (J Egrigium hoc artificiim vircs imaginationis intelleSium jnvat tam in demire cxtendit

&

LIII.

monflrationibui concipiendis
pofitionibiis

,

quam

in pro-

inveniendis.
l.

261. Numerus quadratus radicis binomix , componitur ex quadrato partis
ex facio dupli primix, in alteram Cr ex quadrato partis altcrius..

COROLLARIUM
ai?5.
Hiiitates
,

Ciim pars
( JS'.

clextra

five feciinda inter'
lo-

finiftra five

prima intcr decadcs
;

DEM.ONSTRATrO.
Prodit enim numerus quadratus,
radix in feipfam ducitur
( §.
fi

cum

obtineat

jo)

quadratimi

illins

in

246 ). Utra-

loco dextimo , fadum ram in fecundo , quadratum denicjue alterum in tertio a dextimo terminari debet( §. 49 )•
ex unius duplo in alte-

que vcro pars radicis figillatim ducitur in utramque fimul(§. riij. Quare produdum componi dcbct i °. ex fado partis prima^ in fcipfam , hoc cft , ex quadrato parKs ^ximx {§. 246), 2°. ex fado partis prim»T in fecundam & ex fado fecundae in primam, hoc eft, ex duplo faclo prim.'^ in fecundam , feu cx fado dupli prima? in fecundam (§. 207- 208), 3°- cx faftopartis fecunds in fcipfam, hoc cft, ex quadra£0 partis feciindi^(§. 246).

SCHOLION
2(^4.
Scilicet

II.

quadratum partis dextim^

nullam adjunBam habet cyphram ; duplo ficto cx parte tina in altcram cyphra una , qua^ drato .lutem partis fini/ira dux adjunguntur ,
Ht nunicri foUtarie pofiti juflum loeum nancjfcantur
(

JT.

49

).

C
una
,

O R O L L A R
Si

I

U M
fuerit

II.
;

2.(^5.

radix multinomia

par-

tes dtix

aut plures finiftimas habeantnr pro

&

extcmplo patebit

,

quadratum nu*
cx

meri

cujuscunque

componi

quadratis

Q^cd.

fingulariiui partiiun

&

fudjs ex duplo partis cujus-

Cap. y.
cujuslihet
in

DE POTENTIIS ET RADICIBUS.
ipfa
finifteriorcs
:

«7
ra-

omnes

ut

2.

Jam cum
tur
dicis

In claflc finiflima reperla-

adeo theorema unum compofitioni numcrorum quadratorura (ufficiat.

omnium

quadratum
{ §. cit. )
j

nota'
in

finiftimse

SCHOLION
:

11

1.

fimatnr 540 pro z66, Sit radix i^^S 6 pro altera erit {§. 2.6 1^ parte una

(§.

275

)
,

Tabula radicum quceratur numerus quaqui clafTem
«qualis
,
,

&

dratus

ei
,

,-

finiftimam
vel

3
j

4

0+

occupat
(i

vcl

eodem

40

+
3

proxime minor
<J

&

ex ipfo fubtra-

hatur; radix vero cjus poft luiiukm
III.

2 o
1
I

04
<r

^ ^adratrm partis 4 ol Fa^ii ex partc III j"
o
II /?)»«/.

fcribatur.

in

I

&

3. Qiioti inventi

duplum ponatur fub
«5c

o o

^aadratum partis
I /« II.

II.

nota

finiftima clafTis fubfequentis

' ^ ° °
I z

°Z f^S^ ex

inde porro finiftrorfiim
I.

o o 03

90000
I r

, f\ ex notis pluribus conftiterit. Invcftigetur no-

Quadratum

partis

9 7

I

(J

^iadratum

totius.

COROLLARIUM
i6j.

III.

vus quotus fer ahacum Pythagoricum (§. 109) , inventusque pofl lunulam fcribatur eft enim pars fe:

Quonam
,

in loco fingula producla

cunda
4.

radicis (§.

26 1. 2 10).

tcrminentur

ex corollario primo

&

ejus

Idem quotus
tima

poiiatur fub nora dcx-

rcholio intelligitur {§. 16^. 16^^).

Habenda

illius claffis

nimirum eft ratio cyphrarum numeris in feinvicem dudis adjungendarum , fi foiitarii ponantiir,ut juftum nancifcantur locum(jr.49}.

&

flidum cx nu-

mero fubfcripto intcgro in diviforem (§.263) fubducatur, ut in divifione moris
ell.

ScHOLrON
dii

IV.
alias t£-

26S. ExtraBio radicis quadratx,
plena
,

5.

facillirna

cvadit,

ubi quadratis

tiam
ta

Quodfi opcrario juxta regulam teiquartam in rcliquis claifi-

&

ptr tbeorema prxfens componendis
frius impendcris.

operam

bus iterctur; prodibit radix

quajfi-'

Problema
^x

XXVII.

(§.265.267).
II

269«

numero quocunque dato raE.gr.

Mcem quadratam
Resolutio
I
.

extrahere.

5<^

/34

II
9

97 VI
<
<S
i

i<J{34ff

&

Demonstratio.
2
claffi unicuique a dcxtra fadto.

5<S

i
I

Niimeriis propolitus diftinguatur in
claflcs
,

binas notas
,

5^

2

afTignando

inirio

Totcnim
clallcs

erunt partcsradicis, quot
(§.
,

41

I

6 6

habcntur

265.

267J.

41

I

Notandum vcro
Jinquatur.
,

quod

clafTi finifti-

ma: intcrdum nonnifi nota unica rc-

I i

Pro-

«8

ELEMENTA ARITHMETIC^.
PRO
B

L E

M A

XXVIII.

magnitudine parte fexta non differtntem
(ujus defe^us minor
eji

,

feu

tione data extrahcre

270. Radicem (juadratam ex fraccujus numerator , C^ denominator ejl numerus quadratus.

quam

5.

COROLLARIUM

II.

Resolutio

et DemonsI

T R A T

O.

Quoniamnumerum
tum
multiplicans

fra>5lumper frac-

numeratorem in numeratorem alterius & denominatorem pariter in denominatorem alteriusducit (^.239 )' quadratum autem
unius

i73. Quoniam numerum per articuUmi primarium , veluti 10 , 100, 1000 &c. multiplicaturus eidcm non nifi cyphras o , 00, 000 &c. unitati adhxrentes adjungere teneris ( JT. 1 1 z ) radicem prope veram in fradlionibus decimahbus defiderans numero > qui quadratus non eft , 2 , 4 , 6 &c. cy>

phras
vera

junge
;

dextrorium

&

operationera

continua
lefimis

ita

enim prodibit radix prope
,

in partibus dccimis, centefimis

niil-

&c.

ex

dudlu cjusdem numeri in feipfum enafcitur (jj. 246); radicem quadratam
extradlurus
re
tur.

eam

SCHOLION
274.
E. gr.
;

II.

figillatim

ex numeratoSit

ac

dcnominatore extrahcre teneradix quadrata

extrahenda radix ^ua-

drata ex J45

prodibit

^-^.

Ita

ex *

eft

f

j

ex
H^^ris.^c
*\:
:

V

COROLLARIUM
multiplicentur
ri

I.

^|45

Z71. Cum numeri intcgri ad fraiftionem denominatoris dati rediicanmr , ii per hunc
fa<fto tanquam numeratodenominator datus fubfcribatur ( JT. 214 ) / fi numerus datus , qui quadratus non eft > ad fradlionem reducatur, cujus denominator
cft

&

quadratus

& ex

fradlione extrahatur ra-

270): quce prodit fraftio radicem ( JT, prope veram exhibet in iftiusmodi partidix
bus',
dicat,

quas denominatoris quadrati radix

in-

SCHOLION
2,7 i
.

I.

£.
,

p. Si ex i ,

extrahenda radix proin partibus fex-

fe vera
tis
;

qux non duc 1 in ^6 ,

deficiat

ut frodeat

fratlio

Z|

fHJHs TAdsx Ifive'

llexbiburadiimidverci

Cf^.

K DE
(294^

P

OTE
cccupat.

N

T11
ft-

S

ET RADICIBUS.
3

t39

It4
tres

o

-)-

4 Radix

8 ^9 7.5 S <J4

ne ullo labore ha-

J^
ff

bentnr
priorcs

nota:

,

e. gr. in

55p|o.

nofiro cafn

2 5 4.

i<7 ^adrat.pnrt. II. FaBa ex 1 in 11. iio f 110 r

Plures

notiX

ima
fi ta-

900
<;4

^adrat.

part.

I.

j5oKo
S
f?

I

imcniuntur,
bul£ longius
tendantur.

ex-

Cubus part.

1 1.
I.

9

480 ) Fatla 480 (
3(joo
-'

ex quadrat. II. iu

T

H:

E

O R

E

M A

L

I

V.

276. Jt^nmerus cuhkus radieis bimmiit componitur ex numeris cubicis dua-'

Fallum ex quadrat. I. in 11. Fatl.ex quadrat. II. in I. 3(foo -j Fattaex quadrat.l.in II. 3(joo > 27000"^ Cubuspart.I.

4S0

rum partium ex fa£io
,

tripli

quadrati

fecundam dr ex faBo partis prima tripli quadrati partisfecundx, inprimam.
in

39504

Cubus

totius.

COROLLARIUM
278.

L

Demonstratio.
Numcrus cubicusprodir, fi quadratum per radicem mukiplicctur (§. 248).
Sed quadratum
radicis binomia'

pars dcxtra inter unitates , finiftra inter decades locum obtineat ( jT.Jo) j numerus cubicus dextrx in loco dextimo

Cum

fadum

ex triplo
,

quadnto

ejus in finiftram in

com-

fafto ponitur cx qu.idratis partium duplo ex parte una in alteram §.26 1 ). Quare cubuscomponitur ex cubo partis prima? , cx triplo fado qu.idrati parex triplo tis prim^ in fecundam , quadrati partis fecundx in prifaCto niam, hoceft , cx fado tripli quadrati partis primx in fecundam , & fado tri(

&

ex triplo quadrato finiftras in dextcram in tertio , cubus denique partis finjftrs in quarto loco temiinatur §. 49 ),

fecundo

fadum

(

CorollariumII.
279. Si radix multinomia fuerit , dux ve! phres nots dcxtims pro una habentur , ut
binomia: formammentiatur j extcmplopatet, quod cubus quicunque componatur ex cubis

fingularum partium radicis

&

ex fadis

tri-

pli

quadrati partis fecund.r in

primam

pli quadrati quariUTilibet finifteriorum inpro-

(§.

207) atquc ex cubo partisfecunda: C§. 246. 248 ). (y^^e.d.

xime dexteriorem
nirteriorcs.

,

itemque ex
dexterioris

faiftis tripji

qnadrati cujuslibet

iii

omnes

fi-

SCJIOLION
fijiit

I.

'^

SCHOLION
280. Sit radix
te
^4.6.

II.

277. Demonfirationem ocularerh denito exemplum fingulare , in quo multiplicatio tantum indiatttir, Sit ». gr, radix 34

Sume 340 pro par'
fOffe-

una radicis

,

erit

6 pnrs aitera ,

;^« jo

+

4,

erit

quenter (jT. 27<5')
I

3

346

70
34(f

ELEMENTA ARITHMETIC^.
CO
90000 ^uadrat. I200C Fizff^ 12000 } ^adrat. 1600
«:j;

R O L L

AR

I

UM

111.

part.
I

I.

11.

281. In quibus autem locis fingula tcrminentur fadta , ex corollario primo (jT. 278) colligitur habcnda iiimirum & hic eft ra. tio cyphrarum numeris in fe invicem liudlis
:

part.

U.

adjuiigendarum,

fi

folitarii

ponantur.

ride

exemplum

in fchol. pr<£c.

(JT.

280).

'

II560O ZO40 2040
3(J

Qiiadrat. I

e^

II fimul.
I

Problema XXIX.
282. Ex numero dato radifetn bicam extrahere.
cu-

Fa^a ex
^adrat.

III

in

e>"

II

fimiil.

part.
I.

III.

Resolutio
1
.

et DemonsI

17000000 3 0000
(j

C«&«j f4rf.

T R A T

O.

3<jOOOOO

fa£la. ex quadr. I in II.

Numerus
i^s
,
,

datus diftinguatur in clafnotas unicuique aflignan-

N
•3

)0 480000

6^00000 30

er ^«^rfr. II in Fa£l, ex quadr. I in
frfc?.

tres

l.

II.

480000 .0^ F<zff. ex qttadr. II m I. 48000 30 64000 Cubus part. II. .o| Ftzffi? fA: qnadr. I cS^ II 69^600 )oy fmul in III. 12240 F. exquad. lllin I dr llfim. 69^600 F.ex quadr. I e5" Ufim.in III. 12240 "^ ftzf?. fAT quadr. III /« I e5" 12240 \ II fmul. 116 Cnbus part. III.
414117 5(r
'Notandum
Cubus
totiiis.

do initio a dextris fado. Etenim ex tot notis radix componitur , quot clafTcs emergimt ( §. 278. 281 )• Notandum vero , non repugnare
•,

ut f lafli finiftim^E una
tcT

,

vel

du^
j

no-

cedant.

2.

In Tabula radicum(§.
ratur

257

(\\xx-

fcilicet

,

iuas partes arbitrariam

JeBioncm numeri in effc , cimque tbcoradice

numcrus cubicus eo proxime minor numero , qui in clafTe iiniftima continetur , niii ipfc in eadem invcniatur , atque ab hoc fubtrahatur ; ejus vero radix poft lunulam fcri' batur: eft enim pars prima radicis
( §.

rema

gencraliter

de

duas partes divif-e loquatur , que ad qnamlibet feBionnn applicari

utcunque in idem quopoffe.

274

).

3.

Quoti invcnti quadratum
(§.

triplum
ii-

278.28I)
cla/Iis

fcribatur fub nota

E.

gr.

numeruf
in

3^6
in

theoremate

340

&

non
,

tnodo

ftante
j 00
,

niftima

fubfequentis
f\

&

indc

&
ti

^6

,

verum ctiam

257,
palam

&
fit.

6 195

vel in

&

&
89

porro finiftrorfum
tis

cx pluribus noqUctratur

iji

in

conftiterit
,

.•

quo fado
erit
§.

in duas
:

tes

dividi potefi

id

qu.ucunque alias parqtiod etiam tentanin nu-

quotus

qui

pars fecunda ra-

Cctcrum idcm vaicre
,

dicis (§. cit.

Cr

210).

mcris
tentiis

quadratis

immo
>

quibnscuuque

m

in gencre

in po^
intelli-

4. Divifor ducatur in

novum quotum
fcri-

tacente

&
fis

produdum
,

fub eo deleto

gitur.

batur

fub nora vero media claf

cjufdem terminetur

fac^um

ex

triplo

Cap.K
trlplo

DEPOTENTIISETRADICIBUS.
COROLLARIUM
184.
(

71
I.

quadrato novi Quoti in pnrcedentcm fub dcxtima dcnique cu;

Hinc porro
)
j

eodem
d.iti

,

quo

fupra

bus novi quoti.
iinam
tur
5.

Hxc

tria faiila in

jT.

271

modo
fi

confequitur, radjcem pro.
denomin.itoris

fummam
§. cit.
).

colleda ex notis nu-

pe ver.nm in
inveniri
,

fr.'id:ione
,

numerus

qui cubus

non

cft,

meri cubici fuprafcriptis fubtrahan(

per hujus denominatoris

cubum

multiplicetur

&

radici

juxta regulam tertiam

Quodii operatio per reliquas clafTes & quartam
i

numeratori

SCHOLION
gr.

cubics ex f.ido extradta; tanqu.im denominator datus fubjiciatur.
I.

continuctur

prodibit radix quirlita

1S5. E.
ducatur
i

Si ex

\i extrahenda radix
minore

ciibica prope-z/era,

deftilit

(§•275).
E. gr.

quam ^i
8

i

in

512

cubum

ipfius

&

4^ 437 928(362
I

cx fa£lo 614-^ extrahatur radix cubica iS, crtt -^feu 2| radix prope vcra, cujus rfe«

feUus

efl

minor quam

|.

COROLLARIUM
Divifor
2 8(?.
(

Immo

inde ulterius

II. eodem , quo

Fad. ex U.
Fac.ex
5

in

Q.

16
3

nN.Qjnpr.
iM.

modo fluit , radicem prope veram in fr.iftionibus decimalibus invefupra {§. 27?),
niri
fi 3 , (f , 9 &c. , cyphrx numero non cubo dextrorfum pro decimis , centefimisj millcfuTiis &c. partibus jungantur & oper.i» tio (JT. 2S2) continuetur.

Ciibus
SutTim.i

Ci_

fadior.

t^ £^£
\

SCHOLION
3(Hao \i
0.0.0
2
.

II.

Divifor
F.idt,

(

^%%
7^7 4
5

ex Div. in

Q^ N.
Q;_in pr.

.287' £• gr. Sit extrahenda radix cubica ex j ;< eam reperies i 100*
2..

Faft. ex 3

DN.

Cubus N. Q;_

Summa fadornm

^51

8"*

9"^%

000000

.
.

Problema XXX
283' K^dkcm cubicam ex fraciione extrahere cujus nnmerator tdr denominator cubus eji.
,

4

8

6 4

1)744
2 5(J. c.o.o

R

E

S

O E

UTIO (^DEMONST
R.

A T 10.

%.
i
3 5

.

Eodem, quo
do
patet
,

fupra (§.

270 j, moex nu-

6

72
^ S

.

radicem

figillatim

64
24
1

meratore ac denominatore extrahen-

dam

eflc.

Jta radix

ex,.^

cft

f j ex

':^% vcro *,.

L4

016

,

Sc no^

72

ELEMENTA ARITHMETIC^.
SCHOLION
288.
Si tabulis
operi<!

ir.

1.44 1.44
57<?-

E. gr. Superius ( JT. 287 ) cx 3 extrada radix eft i ^^.

7iimcrortm cubicorim compendium facere licet iitaris , idem qiiod fiipra ( JT. 175) '« extrahendu radice qnadrata commcndavimus.

Duc hmc
feipfam

radicem

1.44 in

&

fadum

207 3 (>
,

57<J

denuo
alteri

in i. 44.

Prodiidto

144
2

29859S4 addc
cft
>

quod
3

,

Problema

XXXI.

fupra refiduumerat, i^oi^;^.

07

5

<>

Aggregatum
cyphris aufta
tione

radix

fex

289. Examinare extra^ionem radicii quadratAAc cubicA.

144

ut in opcra»

fadum

fucrat,

82944
82944
2073^

Rbsolutio.
I.

Radix quadrata inventa diicatur in fe ipiixm & fa(5to rciiduum , fi quod fucrit 5 addatur. Quodii numerus
.

2985984
1401«;

prodcat

,

ex quo radix cxtrada

•>

erit

3000000

numerus inventus radix quadrata danon Iiati vel exada , vel ( fi talem
bcat
I
)

Treorema
,

LV.

prope vcra

(

§.

246

).

8.5 7

8-57

E. gi-. Radicem quadra. tam prope veram ex 345 fupra ( §. 174 ) reperimus
18-I2..

290. Exponens rationis quadratorum tft quadratum cuborum cubus in genere fotentiarum cujuscunque gra-

^

dus potentia ejusdem gradus exponentis

radicum.

11999 9185
I485(5'

Duc

radicem
&:

18.
racto

Demonstratio.
Quadrata cnim habcnt rationem duplicatam
,

57
15 51

in

feipfam

3448449
;

adde
prodibit

rcfiduiim

1857

numerus
extr.idio

cubi triplicatam

&

in

gcne-

-345

,

ex audtus

quo
,
:

rc potcntix cujufcunque gradus ratio-

3448449
1551
}

fieri

debebat

quatuor cyut in
extrac-

ncm
(

multiplicatam
)•

phris

§.

2 S9

fuarum radicum Qnare cum exponens rationls
f it

tione ad inveniendas cente-

compofitie

^qualis

fai5to

4

j

o ooo

fimas

fadum

,

quod pro-

fuerat.

II.Radix cubica inventa ducatur infcipfadium denuo in eandcm. fam , ProduAo pofteriori addatur , fi

&

quod
fa»iii
,

fuerit

,

rcfiduum.
,

Quodfi

ducunt cxponcntcs fimplicium (§.214), exponens vcro rationuni fiinplicium , ex quibus componunturduplicatce , triin gencre multiplicats c\\xxplicatifi cunque , idemfit(§. iS9)i exponens

&

numerus prodeat

ex quo extradiio

rationis
(

duplicata;
)> triplicata:

crit

quadratum

operatio rite peradta (^.

248 ).

^.

246

in

gencre

multiplicatx

cubus ( §. 248)& cujuscunquc

potentia cxponentis radicum (§. 2S0).

Q^e.

d.

Theo-

Cap.n.DE POTENTIIS ET RADICIBUS.
T
ti

73

H

E

O R

E

M A

L V

J.

Demonstratio.
Ponamus dari numerum fradlum, qul
fit

291. Si ex divifione numeri quadrA' per quadratum , cubi per cubum c^

radix.

Ex

ejus itaque iterata multix

m genere potentidi cujuscunque per aliam
Jimilem-,

plicatione per feipfum

produci debct

numerus

integer prodit ; etiam

ex divifione radicis per radicem integer
prodire dcbet.

Demonstratio.
tl

Quotus cx divi/ione nunieri quadrapcr quadratum , cubi pcr cubum
gcnere potentice cujuscunque per
eft

numerus datus (§. 250). Sed quotics cunque fradum per fcipfum muli -^ licas produiflum femper eft fradus (§. 239 ) isque in prsfente cafu ad integrum irreducibilis ( §. 292 J. Quare cmn numcrus datus fit integer ex hypoth. frac,

tus cjus radix efle nequit.

Q^

e.

d.

& in
in

COROLL AR
294. Jam
nullo
alio
(

IUM.
primi in
fe

aliam fimilcm emergcns
rationis

exponcns
,

quadratorum
( §.

,

cuborum
)
,

cum numeri
in
fe

cx

vel

numero
JJ".

aliquoties

du6fco

gcnere potentiarum fimilium

tuo dividentium
tia

136

muadcoque
fe
(

oriantur

75
)
,

) i

ex numeris primis in fe

nulla perfedta radix extrahi poteft in integris
ri
(

quadratum, cubus
exponentis
).

& in

gencre poten-

i'. 2 5

6^

adeoque nec per
).

fr.idtos

da-

rationis

radicum
iit

poteft

§.

( JJ".

293

290

Quare cum idem
,

rationalis intcgcr

per hypoth.

numerus crit idcm

Hypothesis
nem
fi

XII I.

numcrus rationalis intcger quadratus , cubus vel potentia altcrius gradus: cujus quoniam radix itidem rationalis intcgcr efTe debet ( §.2$o)
-,

295. Interdum utile efi , extra^ioradicis tantum indicari , pr^fcrtim perfeEta haberi nequit. Ejl autem ft^
:

gnum
ris

ctiam ex-

radicale fequens \l cui in vcrtice jungitur exponens dignitatis , fi altio-

ponens radicum numerus
teger
erit.

rationalis in-

gradus

,

quam

quadrata. E. gr.
i

-y/js,-

Q^

e.

d.

denotat radicem cx 2

^5 denotat
o N.

COROLLARIUM.
titur

radicem cubicam cx

5
I

2p2. Quare fi radix radicem non menec qu.iclratum quadratiim , nec cu, bus cubum, nec potentia qua;cunque aliam

S c H o L
2 9(J. In

Gemutna,
,

&

Analyfi demonflra'

limHem metitur
tio integro

(

i. 74) jConfequenter

fr.ic-

fnnt

mnjor cx iftiufmodi quadratis quibufcunque fimilibus compofita ad numerum integrum irrcducibilis (JT. 225 ).
cubis
vel potentiis

non pofad nnitatem nt reHdm iine.im ad. reilam aliam, confcquentcr nimeros {$. 10
,

bitnr

talcs radices

quje a£lu dari

,

effe

cosque
tionales

irrationales

non

fint.

ciim ex hypotbeft ra, Dicuntnr vulgo numcri

futdi

:

qiiamvis olim h/ijus vocis ftgnificatui
(b).

Theorema

LVII.

/lri£iior fuerit

Et

olini

,

&

niinc

in-

tetdum radicales nnncupari fucvcrunt.

293- ^•^ numeri integri non datur ra. dix in integris., nec dabitur perfra£ios,
Wolfii Oper.

K
(i) Vid. Stlfdlus in
c.

CAPUT
Arithm. integra
lib.

t

Mathem, Tom.

I.

u.

p. 134.

74

ELEMENTA ARITHMETICyE.
C
A De
Th E ORE
M A

P

U T

V

I.

Regulis

Proportiomm.

LVIII.
i

Demonstratio.
6
8
3

297.

^
y^

/ fuetint quatuor quantitates
proportionales

AC:
hjpoth.

AD = C:D(§.
:

faitum

extre-

marum

^quatur facio mediarum.

Demonstratio.
6:
3

=

8.-

4

A: B

=C
:

:

D

I^g^.SedAD^BC/^fr Ergo A C B C 24=24 =C:D(§.i<58), con4:8=3:6 fcquenter A B C D
4
:

=

;

(/f/-

(§.

I8l).^f.

^.

4
24
tur

3

=

%tf/^.&§. i52).Ergo AD BC CD

=

COROLLARIUM.
500. Si ergo in ferie quatuor quantitatum fidtum ex fecunda in tertiam xqualc fit
fa£lo ex prima in

:

24

DC(§.i8S.)SedCD

=DC(§.207).

Igi-

qu.utam

;

eruut quanti-

Theorema
298. Si fuerint
tinue proportionales
;

AD=BC ( §.

149J. -Q^

e.

d.

tates iftx proportion.iles.

LIX.
extrema-

Problema

XXXn.
(

301. Intcr duos numeros
tres quantitates con-

8 C^

72

)

faBum

rum

eji

aquale media quadrato.

medium proportionalem invenire. R E S O L U T 1 O.
I.

Demonstratio.
6
:

Datorum unus 72

multipliceturpcr


BB

12 12

=

12

:

24
6

Qiioniam
hypoth.

cnim
156.

alterum 8(§. III )• 2.Exfa(5to 576 extrahatur radix quadrata

A:B=B:C(/^r

144
eft

=

& §.

24

( §.

269

)

:

qu«

crit

numc-

rus qua?fitus (§. 298).

144

I52)ieritAC=

Prob lema
tionalem invenire.

XXXIIL

BB(^§.297)-^ed quadratum ipfius B ( §. 250 ). Ergo fadtum extremarum AC jequatur
quadrato medicE. Q^e.d..

302. Datis tribus numeris 3, \2> 5 quartum ; aut duobus , tertium propor-

Thegrema
(jr

Resolutio.
1

LX.
I.

299- Si quantitas AD produ6ta ex duahus aitis fe mutuo multiplicantibus A

Secundus

2 diicatur in tertium 5

,

aut in altero cafu fecundws in leip-

D fnerit Aqualis alteri BC ex duabus
B c^C eodem
modo productx
i

fum. 2.Fa(ftum 6odividatur per primum 3.

aliis

erit

J;B^C:D,

Quotus 20

eft

quartus

^

in altero

cafu tertius qujefitus.

Op.

V.

DE REGULIS
tio.

PR

OPORTIONU

M.
I.

75

Demonstra
SI

SCHOLION
3

cnim
,

tertium

terminum fecundum per aut in altero cafu fecundum
multiplicas

0fT.

fra£iionil>us
,

decimalibus deno^

minator omitti folet

qitia.

& pr^fixa
piinilitm

itnitate conflat.

ex mcris cyphris Ejus vero loco

per feipfum

primo in quartum , primo in tertium prodit (§.297-298). Quodfi ergo hoc pcr primum dividis quotus eft termina> quartus, in cafu altero tertius (§. 2IO). Q^e.d.

factum ex in cafu altero ex
;

(.) nimeratori prxfigitur ca vacua replentur cyphra , ita ut

&
e.

lo.

gr.

du£ cyphnt prxponantur , fi fra£iio millcftIta loco j^ fcribimus o. 25; mis incipiat.
loco

St^^

fcribimus

5.

harum fra£lionum non exiguus
ufus

0047. Efl vero in Matbefi

qnas primus in condindis Tabulis fmuum

COR-OLLARItTM
503.
tefl:

I.

adhibuit Juhannes Regiomontanus.

Data quslibet
aliam cequalem
eniai per

fLatlio converti po«ditae

SC H O L
307.
Refolutio

I

O N

II.

in

denominatiofraftionis da-

hujus problematis vulgo
,

nis.

Qupdfi

probl. prxf- ^d de-

Rcgula trium appeUatur
pUjfimus tam in vita
tiis.

quia

ex

tribus

nominatorem \x atque denominacorem defiderit* qusraerit tur numerus quartus proportionjlis
;

& numeratorem

Humcris invcnitur qu.trtus.

Ufus ejus

am-

communi, quam

infcien-

Hinc Regula aurea vocatur.
,

Facile

is

nuraerator fraftionis quslitx
E.
3

(JS".

li)

)•

autem apparet

hac regula

nullibi ejfe itten-

gr.
2

fit

fradtio

24
2

\ convertenda in aliam cujus denominator
24.'

dum

,

nifi

ubi de

numerorum datorum proporE. gr. Sit vas ingens aqua
ejfiu-

tione confiiterit,

24

,

reperietur ea

rcpletum per exiguum in fundo foramcn

48
A-r

COROLLARIUM

Ponamus , intra 2 mixura, fi aperiatur. Inveniri de~ nuta prima effittere 5 congios. bet , quanto tcmpore 100 congii effiuant. Tres in hoc cafu dantur numeri , qu,trtus Enimvero vel ipfa experieninveniendus.
II.
tia

docet

,

aquam fub initium
cffluere
,

celerius,

pof

tca tardius

confequenter quantita-

504. QuoJfi numerus partium, in quas integrum aliquod communi more dividitur , pro dcnominatore afTumitur ; valor fradlionis ditx in menfura vulgnri reperitur. E. gr. Cum apud nos thalerus in 24 grofTis dividatur , ex ante allato exemplo appiret, \6 groflTos jequivalere duabus tertiis

tcm

aqtme effiuentis non cfie tempori propor-

tionalem.

^uamobrem

h<ec quetfiiofer

Re-

gulam trium

folvi nequit.
I

S C H O L
508.
tiis
ftiis

O N

in.

Qu£

in

unius thaleri.

proportionalia

commercium veniunt, preenim funt.

^i
;

ditplum

mercis

accipit

,

dttplum

qui tri-

CoROLLARIUM
305.
Si

III.
afTumitur
in

vero

denominator
Ita
;

10,

piitm accipit, tripltim pretium folvit. Dato igitur pretio quantitatis atjujdam determinat£ mercis , per Regulam trium inveni-

100,

looo &c. fradiones dats

decimales
i

convertuntur.

reperiemus

dat£
qiie

tur pretium quantitatis cuju^citnque aitt qitantiras mercis dato ,
alteri
3

alteriits

cuicun-

ToooSoo &c.
lOOOOO
icic.

m

inhnitum

f^f^;

pretio

refpondcns.

E. gr. pre-

7

tiHm

librarimfunt ^th.ileri, quantum efi K z F^'

76

ELEMENTA ARITHMETIC^.
3

petiitm 17 librarum^ Cimftt, ut ad 17 libras , ita ilUrum fretium
efi

libne

minuta &c, convertuntur.

{quod
hoc qui-

^thdkrorum ) adpretiitm harum dem ita invenitHr:

;

4 femuncix •veneunt 2 thaleris fts, quanti librx 2? Calculus talis
3

&

E. gr.

& ^grof
eji

j

libr^

3L.

17 L.

L.4S.

2L.
32

2Th.4.gr.

^4 Th.

32

24

4

/» (22}th,
68
:

100

S.

64S.

— 52

gr.

s-i-

iibrx voieunt 4 thalcris , quot Jtem 5 iii tbalcris ? Cnm fint ut 4 thalcri ad

2z|,

ita

i

librx ad qu^fitas

iz8 320

;

harum nume-

f^i8/33^feu^g,.
-n-oo

ms

ita innotefcit:

3318
3 L.

4Th.

22fTh. * 3
68

^odfi
niantjj

noffe

cijpias

,

quot numntis conv^

grojfi,

iturepcries (JT.

304)

15

7

li

*^
quomodo Regula trium invcniatur , utrum opeSi

Ulnc fimul patet,
examinctur
ratio pcr
,

8*
S4
^jf

num.

hoc

cfi

,

eam

riie peracla, nec ne.

ntmmus

ulterius divideretur , poterat qu9^
-Sj unitis

SCHOLION

I V,-

que valor
periri :fed

ntmmi

codern
,

modo

r£~

cum

tanti non fit

ut inveniatur:,

3op. Similiter merces operariorum ejltem' pori pioportionalis , quo labore defungnntur; etiam quantitas Lihoris eidem tewpori proportionalis, fi ^qHalibus artiiulis xqualia penfa abjolvuntur ; eadcm numcro opcrariorum profortionalis ,fip,-nfa xquali.ifingult abfolvunt.

fraflio ilUi tuto negligitur.

SCHOLION

VI

£.

gr. Intra

311. In fcriptis Arithmeticorum Regula trium inverfa eccurrit » qua terminus da~
,

1 horas

6 Ibri folia perlegnnfpatio

i'*f- ^laatito

horarum

360

perleg) po.

terunt ?

6F.

360

F.-

— 2H.
^^i^/iioH,
V.
heteroge-

torum primus duci jubetur in fecundum contraria nimifafium dividi per tertium rum ratione , qna in Reguhi trium diredta iift fimus (jr. 302), quia fcilicet termini
contra naturam proportiouis ordinantur.
ea opHS non
efi
,
,

&

Sed

fi

numeri dati

,

prout pro-

SCHOLION
310=
nei, non

Si numeri dati fuerint

eandm proportionem h.ibmt,quam
:

res ipfis rejpotidcntes

ad homogeneos

igi-

£. gr. 125 mi6 menfes impcnduutt quantus rcquiritiir rnilitum numerus , ut in» Evidens eft , quod ftt tra 2 abfolvatur. ut fpatium 2 menfium ad fp.:tium 6" inenftum , ita numerus militum qui opus in^ ad numerum mirra fcx menfes abfolvunt
portio exigit
lites

ordinentur.

opcri e.xflruendo

,

,

tur reducendi.
fi in

Ita thaleri in groffos , grcf
libra
in jemuttcias
',

litum

,

qui ititra duos idein e.xjiruunt.

^ho
iur

nummos,

hor<e in

minore vuim tmporis

intervdllo

exf^ki-

Op.yi.DE R E G
£n
calculi

UL

I

S

PR

O P O R T I O N U M.
;

77
temporis

tur> eo major militutn numerits reqniritur.

quanta 10000 intra ix
circumflantiis
efi

omiffis
:

tyfum

:

ita inferatur

600
)

thaleri dant
3<S
,

300, id ufuram {intra annum
bis

2M.

6M.

I2S Mil.
6

fcilicet

quantam

dabunt

duodg'

cies

20000 j intra annum
600 Th.

id efi

240C00

thaleri {itidem

?)
i<} \x(*

^-f^/-375Mil.

— 240000 Th. —
3<J

SCHOLION
3T1.

VII.

1440000
7i
8<)4oooo
Poflerior
h<xc

00

Interdum gemina ReguU trium applicatione opus eji , antequam numerus Ea vulgo pro peculiaqu^fttus innotefcat. ab aliis Rcgiila venditatur ri Regula ah aliis Regula compofita apde qninqiic , peUatur. E. gr. 300 tha!eri dant intra 2 anquantam danos ufuram 36 thalerorum intra iz annos. Hic bunt 20000 thaltri per Regulam trium primum invenitur , quanta fit ufura a loooc expiBandaintra z antios. Dein pcr cmdem inveliigatur , quanta eadem intra 1 2 annos exiflat

&

quod

in illa

methodus priori pnsferrur i ad fra£iionum txdia fapc pr<h

labimur.

,

S C HO L
314.
iterat£

I

ON
cafus

IX,
,

alii Dantur Rigula trium
licet.

&

in quibut

applicationi
fi

fuper'

federe non

Ita

,

commttne fociointer eos
,

:

runt lucrum

vel
toties

damnum

difiri..

300 Th.— 20000 Th.— 3 6 Uf,
3<?

buendum
focii.

,

applicafur

quot

funt

Efl

enim ut

fumma

collatorum ad

720000 J7i0 0OO /2400 Uf.

vel damnum commune > ita colla« tum quodUbct partiJe ad lucrum vel damlucrurn

num

partia.e

ipfl

rcfpondens.

E. gr.
efi
>

Lu-

2A.--

12 A.

— 2400 Uf,
1

crum commune trium perfonarum
thalcrorum
di
,

2000
fecun-

lollatum primi

1

000

2

500,

tertii

300

:

inveniri debent lucra

partiaiia fingulis

convenientia,

En typum

iMoo /
Ali
^

1

4400 Uf

4800
24

calculi

Coilaium piimi

28800

fecundi
tertii

1000 Th, 500
3

00

SCHOLION

VIII.
Summa Cllatorum 1800 Th.
;

315. Excmplis ifiiusmodi Regula trium Cum enim femel appHcatafati^faure fot fi. in nofiro utfu bis ?oo ihJcri erndcm der.t

lSdo.TIi.
'

— looo Th. — 2ocoTh,»
2

000

ufuram intra

i

anaum

,

quam 300
1

intra z,

&

ZjOOOOOO

duodccii!,

rooora tanram imra-

amum.
Kjj

**»--

78

ELEMENTA ARITHMETIC^.
f primi 1 4 Unc. (ecundi >( Pondus { (ecuiidi ^ fimplicls $ I
1 1

a.000000 /

1^^ Liicrum primi.

Ltertii

J

***
1800 Th.

— 500 Th. — 2000 Th.
z

1 1

000

Unc. _ 8 L. 16

Summa 1 1 Unc, - 4 Unc.

ICOOOO

**I
^.^^^ooo/* 55 5^1 Lucrum
**«'8'oo^
fecundi.

128 Unc. * *:?(? 4
jftv ^46^1- Pond.

512
II Unc.

***vfimp. primi
5

**
1800 Th.

— 300 Th. — 2000 Th.
2

-

128
5

Unc*

Unc.

000
<f4o

*r2

^*0

600000
^£4:6
1 1

/ 58-n-i

Po"<^- fi""?

fecund.

Unc.

* 1 28 Unc.
2-

2

Unc.
Pond. fimp,
tertii.

^00000^333^
**

Lucrum

tertii.
-^

1-3

2j<>

if^/^^^V iti^

E X
1 1 1

A

M

E

N.

Irf Lucrum primi
fecundi
tertii

E

X A

M

E

N.

ccci2

Pondiis fimplicis primi

467^ Unc.

333i%

fecundi 58-^1
tertii

23-^
128 Unc.

2000

Th. Lucrum communc.

SCHOLION

X.

Pondus mixti

=

8

lib.

315. Non defunt alia exempla , qutecalculum cundem requirunt , ut cum in Medicina aut artibus aliis ex duta ratione

S C H O L
3 1 <?.

I

O N

XI.
locus

Subinde

compendiis

datur

»

quam pondera mifcibilium inter fe habcnt, inveniuntur pondera mifcibilium rcquifita ,
ut mixtum integrum fit ponderis dati, E. gr. Tria fmpltcia compofitionem alicujus medicdmenti
alterius
5

nomcn ferunt. Ex^ iis utiliffima commemoramus, Niminm quoniam per Regulam trium ad tres ntmeros daquiC

PradticE

It.ilics

tos invenitur qttartus proportionalis {§, 302)

ingrediuntur
,

,

dofis

unius
:

ejl

4,

primus

tertii

2

unciarum
requifit^e

inveniri

mus

& fecundus & tertius
(

(

jS".

1

8

1

)

vel etiam friquoti-

jT- 1

8

5 )

per cundem, ft fierl

debent dofes fmgulorum

,

ut pon-

potefl

,

numerum exaBe dividantur &"

4tu compofiti

fit

8 librarum.

En

calculi ty.

in ipforum locafurrogentnr: ceu te apparet exemplo,

ex fubfequenPre-

fum

;

Ot>. V.

DE REGULIS PROPORTIONUM.
9 Thal. quantum 7
3

79
partim.

Pntmm
5)

5
I

Lib.

efi

litr.

Potefi etiam
in

ntmerus datus

refolvi

J
Fac. 2l.TIial.
i

faBores, partim inpartes componentcs. E.
I
.

gr.

libra conflat 9 grojfis
3

,

quodnam efl pre-.,
5?

ti/m

5.

librarum
i
ii

?

Pretium 14 Lib.
7)
i

?>?

i<TThal. quant. 7. hbr.

^oniam

bra

c onfla t
i
1 1 I

grojfis'
gr.

O1 3

conflabunTTjib.

thal.

3

Fac.

Thal.

,

30
5

lib.
lib.

thal. tbal. 1

6 gr.
1

gr.

SCHOLION
&

XII.
Ilic

35

lib.

13 tbal.

9 gr.

fuerit 517. Si numerus primus vdtertius nimis magnus , medius alter eorum nen I autem heterogeneus , absque rcdiiBione in

nempe nimerus ^^
,

,

per quem multipli3 o €^

catio fieri debet
5 ,

refolvitur in partes
3

&
i

pars vero altera

o in fa£iores

3

o.

Schol.

5

( i".

5 1

o

)

pnefcripta

calculus ini-

tur; ut fequens exemplum docct. Pm.i.Lib. f/?5 th. 8.gr.<Jmim.^«^«f. 5.L.
3 1 1
,

SCHOLION
9.

XIV.

Si

numerorum datorum unus fuerit

multa compendia ftmilia multipUcatio

&

16
Manifeflum
ficerc

th. 18. gr. 6 niUTi.

divifto fiuc

fcilicet efl

grojlos z
ft

& nummos 6. Smilitcr ter 8 grof 6 & infuper 8 thalerum ^od ergo thalerus addan6 ^uis & z priores
i

groffum

unum

,

6 nummos conaieoque quinquies 6
,

bis

bis

groffos

1

efficiunt.
,

ft

ifl^ i 5

reli-

genda {$. pretium 9 librarumefl 2.0 thalerorim, quan^ tum eil pretimn unius ? Statim hic •^pparct, haberi pretiumdefiderat/m , fl partidecima addatur pars nonx x thalcris illius , id efl
,

abaci Pythagorici fubfidio pera\i6. 120). juppcditat. E. gr,

grojfi

1

reliquis

hujus decimx

tun
gr.

prodibit
6.

pretium quxfitum \6

th.

18

num.

| unius thaleri , ut adeo niveniatur i | thal. Item Pretitm f librarum efl 54 thalerorim , quantum erit
-

id efl

,

:

SCHOLION
318.
rit 1
,

XIII.

pretiam
cima

1

lihr<t ?

R.

^oniam
,

fitum cftquinta pars dati
pretii d.iti

prctiim qine' duplum p.irtis de.

Si

&

terminus primus velfecurd^s fuein priore cifu fecundus aut tcrtius

10 f

thal erit quxfitim.

in pofleriore
tefi
;

primus

in faSiorcs

rcfolvi po-

Item: Pietium i librx. c/Z 18 groj^orum , quantnm erit libranm 19 ? ^- ^uoniarn

integram fxpe opcrationem ftnc icriptionis fnbfidio mens ahfolvit : id quod excmpla, quxjcquuntur , docent. Pretium i Libr. c/2 24 ih.quantum 20 libr.

I9=:;2C)-I

,

a diiplo pretii

dati

cypbra

auBi 3(Jo fubducatur ftmplum 18 , ^^f^' duim eritpretium 34^ grofforim qugfitum^

4 6

4
80 6
Fac.
nis

S C H

OL
,

I

O N

XV.
qnndam com-^

320. Si duo termini ejufdem denomin.itio*
unitate diffcrant
,

ftngulari

pcndio utimur
th.

qnod

ex fubjunSlis exem'

plis mattifeflum.

4S0
1

FretiumitWhr.efl 18
J

th.

quantum
th.

Hbr.

i

4

i%f^( ll
3--

Pretirm 5 lil^raquantim erit 4 //rim efl ^ o thJerorum , br.ttum ? R. J^oniam prctium 4 librarum una parte quinta d.ficerc debct a frctio 5 Ubrarum ; pretium datum i o dividatur per
E. gr.

*

80
'5

ELEMENTA ARITHMETIC^.
quotHS 6 ab eodem fubtrahatur
14,

&

relin-

Pret.ioo

libr.ey?

30

tli.

4gr. qu.mt. ^olib.
I

quitur qutefttum zi.Item: pretitm 8 libra-

50)2.
Fac,

^N
^
I 5 tli.

9 ^ R. ^uia pretium 9 librarum una parte o£lava cxcedit pretmm S librariim , quopretium datum 24 dividatur per 8 tus } eidem addatur ,fumma 27 erit quxfttum.

rum rum

efi

thalerorum

,

quantnm

erit libra-

2 gr.
2 j

It

:

Pret.

60
l

libr. e/?

&

60)

80 th, quant. 6

20

lib.

41
6 7

480
7
Fac,
3

SCHOLION
Nmnunqtiam
datur. E.
gir.

XVI.

521,

compendiis pluribus

ma

3(jO thal.

uti

C A
De

P

U T
dus

VII.

Qukntitatihus ^cjuidifftnntibus.

Definitio
322.

LXI.

efl:

aggregntum ex primo

& differentia
differentia
;

tertius

fumma
,

ex fecundo

&

fi

&

^

C*

I

in

ferle

trlum quantltatum

decrefcunt

prinnis eft
;

aggregatum ex

fe-

eadcm

fuerlt dlfferentla

prlmx
•,

cundo

&

differenria

fecundus aggregatura

ex tertio
tertla:

fecunda? , qu^e fecundi:e ac

&

differentia (JT, io(>).

eas continue Aquidijferentes voco.

SI

CoROLLARIUM
gatum cx primo
tertio

II.

vero

in ferie

quatuor eadem

fuerlt dif-

ferentla prlmse

&
6,

fecund^e

,

qux

ter-

325. Similiter in difcretim arquidifferentibus fi termini crefcunt , fccundus eft aeere-

XAX ac quarta? , difcretitn ^quidijferentes

appello. Ita 3

,

7

&

&
;

differentia

10
:

funt numeri
3,

primus
rentia

eft

quartus ex , vero decrefcunt 3 aggregatum ex fccundo diffe»
differentia
:

&

fi

difcretlm iequidlfferentes

6

>

&9

&

tcrtius

cx

quarto

&

differentia,

numeri continue

^equldlfferentes.

i$.io6).

Theorema
S c H o L
I

LXI.
c^

o N.

326. Si fuerint
tertii eji

tres quantitates con^
,

523. Dicuntnr hx quantitates vulgo Arithmetice proportion.iles , ( verc proportio, nales > de qiiibus ante , Geometrice propor-

tinue Aquidifferentes

fumma primi
o.

&

medii dupla.

tionales appellari folent
:

,

ut ab
,

iis

diflin.

Demonst rati
4.

guantur ) fcd minus proprie tem veterum.

nec ad men-

7.

7
I.

10 4

SI

enlm
,

ten-nlni

crefcunt

fecundus
pri"
,

COROLLARIUM
324.
Si termini femper

componltur ex

14=14
,

mo &
tertlus

d-Ifferentia

crefcunt
teciuinus

in

ex fecundo

&

coiitinue aequidiifecentibus

fecun'.

differentia

(^

§.

324)j adeoque ex

pri1110

Cap.yiL

DE yEQJJIDIFFERENTIBUS.
Quarefitertio
.

8f
Sunt crgo

mo&

dlfferentia dupla.

tia

&

tertio

componitur.

addatur primus j fumma primi tertii conftabit ex primo duplo difFerentia

&

aggrcgata intcr

fe sequalia { %.

88),

&

Q^e.d.
dit,

dupla. Eritadeo fccundidupla. Q^e.d.

Eodcm modo
dit
,

demonftratio proce-

fi

termini decrefcunt.

proceconfequcntcs tcrmini fucrint antecedcntibus minorcs.
fi

Eodem modo demonftrado

S G H O L
S c H o L
I

I

O N.

'

o N.
ftt

327. Si terminus primus II, tertius 111 , difcrentia
tio ocularis erit

I
;

,

fecundus

D

terminus primus fit I , fecundus J25). II, tertius 111 , quartus l^, differentiaD \ demonfiratio ocuUris erit idiusmodi %
.Sif

demonjira'

ijiiusmodi:

II=I+D
in
III

IV= iii+D
I
I

11=1+
111=11+
Ergo IIIz=I4-2D

Il-f III=III+I+

D

IV +1=1+

III

+D

Hinc

1114-1=2 1+2

D
LXII.

=2

II.

Problema XXXIV. 330. Inter duos numeros 9^13
medium
aquidifferentem invenire.

Theorema
,

RESOLUrio.
Addantur numcri dati 9 & 13« 2.Summa 22 dividatur bifariam pcr 2. Quotus 1 1 erit numerus
I.

328. Si fuerint quatuor quantitates xquidijferentes fumma primi quarti
xqualis
efi

fummx

fecundi

^

^

five

tertii.

quai-

Demonstratio.
3-5
8

fitus(' §.

326).

= 8-10
3

Problema XXXV.
,

Si

terminl crefcunt

fecundus

componitur

13

=
conflat

ex primo
13
tia
;

&

Datis tribus numeris 83 331. quartum aquidifferentem invenire.

5? 9j

difFeren-

quartus ex tertio
1.

RESOLUTIO.
Numerus fecundus
tio9.
2.
5

&
tia

difFerentia( §.325).

addatur tcr8.

Quare fi primus quarto addatur , aggregatum ex primo, tertio & differen:

A

fumma

1

4 fubtrahatur primus
efl

SH

vero fccundum tertio

Rcfiduus 6
(,§•328).

quartus

quaefitus.

addas, aggrcgatum ex primo, difFeren-

Wolffii Oper.

Mathm, Tom.

I,

C A

P

Ut

82

ELEMENTA ARITHMETIC^.
C A
P

U T

VIII.
COROLLARIUiM

De

Logarithmis.
II.
.

D

E F

I

N

I

T

I

O

LXII.
vel

ean^32. CJEiics quantitatum juxta

j3 dem rationem crefcentium

decrefcentlum vocatur Progrejfio Geometrka. E.gr. 1.2.4.8. 16. 32.64.128, vel729- 243- 8l. 27. 9- 3- l-

in progrefTione geometri3 5 G. Cumque ca ab unitate incipientc tcrmini fint digniexcipientes tates ordine naturali fe mutuo

{§. 250. 532).

fi

progrelTio arithmetica eaallato
(
JJ".
,

dem
2
eft

fit

,

qus in exemplo

logaiithmi
1 ).

funt exponentes dignitatum

25

E. gr.

Definitio LXIII.
333. Series
quantitatum fecundum
crefcentium vel

dignitas prima, ejusque exponens i;
,

64

dignitas fexta

ejusqueexponcns

(J.

eandem

differentiam

Theorema
337. Si

LXIII.
fit

dccrefcentium dicitur Progrejfto ArithE.gr. 3. 6.9- 12. 1 S- I8. 21. metica. 24.27.30vel 32.28.24. 20.1 6.12.8.4.

Logarithmus unitatis

O

i

crit

logarithmus facii ^qualis aggre-

gato ex logarithtnis ejjicicntium.

Definitio
334. Si numeris

LXIV.
Geomc-

DeMONSTRATIO.
Efl

in ratione

enlm
Ita
,

ut

unltas

trlca progredlentibus fubfcribantur totldera alii c-equidiffcrcntcs ; dicuntur hi

unum
(§.

fador

alter

ad faftorem ad fadum

Ulorum Logarithmi Stifelius InArithmetica fua \a)Exponentes vocat. E. gr.
:

66)- Quare logarithmus faAi efl: iequldlfferentlum quartus ad logarlth-

mum
tlum

unltatls
f §.

&
5

logarlthmos

efficlen-

fint

du^

progrefTioncs

:

334)

adeoque

differentla in-

Geom.i. 2.4.8.16.32.64- 128.256. 512.
Arith. O.I.2.3- 48. 7erit o logarithmus termini primi i
S-

6.

9;

ter logarlthmum unltatls logarlthmorum efficientium

&

fummam
331
)•

( §.

5

logarithmus fexti

32

J

7

logarlthmu^

Sed logarithmus unitatis efl o , pcr hypoth. Ergo fumma ex logarlthmis etficicntlum
efl

oaavi 128 &c.

logarlthmus

fatfti.

Q^ e.
I.

d^

COROLLARIUM
3jy.
ries
cipi-it
,

l.

Corollarium
fe-

Si progreflio arithmctica fuerit

numerorum naturalium
ut in excmplo allato
diftantias

&: a
;

cyphra infe

logarithmi de-

35S. Cum fadtores quadrati squales , hoc efl: , quadratum
radice
in

fint
fit

inter

faftum
loga-

fiCTnant

numerorum proportiona-

ex

feipfam
efl;

(

§.

24(7

) ;

lium ab unitate.

tithmus quadrad
dicis..

duplus logarithmi ra.

(«) Lib. 3. c. 5. p. 2.4?'

^

C0R.OL'

Cap.

VIIL
modo
(

D
,

E
II.

L O G A R
h^jpoth.
\ iforis

I

T H
Ergo

M

I S.

8?

COROLLARIUM
559. cubi eflc triplum

differentia logarithmi dicft loga-

Eo(lem

p.Uet
)

logarithmiim

a logarithmo dividendi
0. e.d.
I.

JT.

248

5

biquadrati qua-

rithmus quoti.

druplum

;

potentis

quintx

quintuplum

;

k\tx fextuplum (JT. 250).

&c.

logarithmi

radicis

SCHOLION
logarithmus quoti
i

COROLLARIUM

III.

344. £. gr. 2 differentia inter 7 $ tjl 4 cjt 128 per ii.Similiter

&

nitatis

540. Eft ergo unitas ad exponentem dig, ut logarithnnis radicis ad logaiithjT.

dijfcrcntia inter S

&

3

efi

logarithmus quo~

ti

32 ex is(^ per

8.

iTium potentia; feu ipfius dignitatis(

251.

SCHOLION
metricis confert

11.

COROLLARIUM

IV.

341. Quare logarithmus potentix prodit fi logarithmum radicis multiplices per expoiientem ejus ( JT. tfj); adeoque logarithmus radieis habetur , fi logarithmus dignitatis per
ejus

345. Progrejfiones arithmeticas cum geologarithmorum proprietates ,
recenfitas recenfet
,
(

haUenus

atque varios eo-

rum

ufus monflrat Stifelius

a

):

qui tamen

longe cedunt ufui logarithmorum in Trigona.

exponentem dividatur

( JT.

210).
i

metria a Jufto Byrgio primum reperto {b)
fed a

»

S C H O L I O N. 342. £. ^r. 3 fumma logarithmorum
i
efi

Johanne NepcroJ7<pM laudato primum

&

eflenfo ( c ).

logarithmns produ£ii 8 ex 2 in 4, Simi-

liter

7

fumma logaritbmorum

i&

Prob lema XXXVL
346. N^umeri cujuscunque logarith'

$ eji

loga-

rithmus prodncli 118 ex ^in 32. Porro 5 /0garitbmus radicis quadratx 8 cn dimidius logarithmi 6 quadrati 6^ , 1 logaritbmus

&

mum

invenire ac Canonem logarithmo.
naturalibus conjlruere-

rum pro numeris

radicis cubiae

4

efl

fubtriplus logarithmi

6

cubi

64.

Theorema LXIV.
2A1' Si logarithmus unitatis
erit logarithmus quoti xqualis
tiit

Resolutio.
I.Quoniam
&c.
lOO. lOOO. lOOOO Progreflionem Gcometricam
i. 10.

ejl

O,

dijferen-

logarithmorum

divifiris

&
I

divi-

conftituunt ( §. 332 )j eorum logarlthmi arbitrario affumi poffunt,modo

dendi.

D

fintnumeri in Progreffione ArithmetiE

M O N

3

T R A T

O.

ca progrcdientes

f

§.3

34

).

Ut

igitur

Eft cnlm ut divifor ad dividenduin
ita unitas

ad quotum

( §.

69

).

Quare

intermediorum logarithmos per fractiones decimalcs cxprimere liceat \

logarithmus quoti eft rBquidiftercntium quartus ad logaritlimos divilbris di-

&

vidcndi

logarithmum (§•334) adcoque differentia
garithmiim diviforis

atque

unitatis

OOOOOOOOj I00000000, 2. 00000000 3. OOOOOOOOj4. 00000000
affimiantur o.
,

intcr lo-

&c.

& fummam logarithmorum dividendi & unitatis (§.331;.
Sq6. logarithmus
unitatis
cft

L
&lib.
(<») In Arithmet. lib. 3. c. r. p. 249. b.
c.

2
r. c.

2. Equifeqq. i^.^. 3^. ( i ) Kep/erus

&

o

,

per

&
?.

fO.
f.

m

Wolfii Op>gr.

Mathem. Tom. L

Tabulis Rudolphinis

11.

(c)In

Mirifici

Logarithmormn Canonis

defcriptione.

84
2.

ELEMENTA
fionis

ARITHMETIC/i;.
&D
adhuc alius E & Ita porro alii inter numeros novenario proxime majores & mlnores , donec tandem rcperlatur 9. OOOOOOO , hoc eft ,
qui ,cum a 9?§§§§§fo ( §• 30S ; novenario ne unlca quldem particu••

Equidcm manlfeftum cft , (§.334j numerorum , qui in fcala progrefgcometricx non contlnentur
haberi non
veris

logarithmos accuratos
poflc
j

adco
,

tamcn
licct
,

propinfi

quos rcperire
fpedes

ut

,

ufum
in-

acciiratis

sequipoUeant.

la milllonefima diffcrati

ejus loga-

Quod

ut apparcat,
effc

ponamus

venlendum
narii feu 9.

logarlthmum novei.

rlthmus cltra errandi pcrlculum pro logarlthmo novcnarli habetur. Error

Inter

OOOOOOO
)

&
at-

10.

0000000 quieratur medlus

pro-

enim fempcr mlnor elfe debct unica milllonefima. Quxrantur itaque in
quollbet cafu logarithmi

portionah's

C

C^.

30I
o.

&

inter eo-

mcdiorum
habebitur

rum logarlthmos
quc
I.

OOOOOOOO
medlus

proportionah'um
verus o.
Si

&

ita

00000000

.-tquldlf-

tandem logarlthmus novenarll prope

ferens (§.33o). qui erlt logarithmus ipfius C (§. 334) 3 hoc eft , nu-

95424251. eodem modointer

A & Cnumeaf^

meri ternarlum fuperantls

-^^^^i^

ros

medios proportionales qu^ras&
invcnletur

adeoque a novenariomukumdiftanQua?ratur inter B & C alius mett*.
dius proportionalisD
,

convenlentes logarithmos fingulis
fignes
,

tandem

logarith-'

qui ad nove,

mus numeri 2

& ita

porro.

narium propius accedit

&

inter

B

C A LC uti

Op.

yill

DE LOGARITHMIS.
Cal?;uli Typus

85

Numeri

medii

Losarithmi.

Numeri medii
proportionales.

Logarithmi.

proportioDales.

A C
B B

I.

0000000
162,1777

o.
o.

o

000

000

3,

10.0000000

i.ooooooooi
I.

s°oooooo Q,
!>

O

9. 98.

0011388
o o 87 5 7 9 996 o8 8

o
o-

95434570
9
5
-^

0.954^8467
1 2 3 6 3

D C
B E

000000 O a 10. 0000000 o. 7^000000 R ?. 6 1 3 4 ? 611777 0.50000000 P ?.
1

9. o o 0S73 7 1 9. o o o 1 4
I

0.954 18467
o.

I

I

IO.030O00O 7.498941
I

I.

o o o o o o

00

T
s

8-99
9.
8. 8.

6088 0001411
9

9541541 5 0.9J411 365

0.95
o.

o.

D
B
F

87500000 o. 75000000
I.

99991

41S4M

5

o

p

9996088
000141I
I

95411889 o.954ii?63
0.954154
0.95 41415
I

10.0000000 8.6S964 Jl

E B

G
F

~G

H
F

00000000 R y375oooo T S o. 87500000 7-49§94iI 00000000 10.0000000 o 7 1 4 ,0. 96875000 9. o. 95750000 8. 6Sy<543i o. 96875000 9. 30 57104 8.9768/1 3 o. 95311500 o. 93750000
o.
1.
5

9.

5

9.000083
8.

^

1

99

9 9^<io
3
I I

095413889
0.95414^^1 o. 95414271 0.97 413889
0.95414171 o. 954^-1080
o.

9.
9.

00008
O o 00

s

04

8.

9999 150 9. o 00 o 04
i

8
8

9999650 9999150

95415889

~G
I

H
I

96875000 96o9?7?o 9- i^SgiJfO 8.97 68713 o. 95311500
9.3057104
o. o.
9-

9. 0000041 i.999 9845
8. 9. 8.

9 y9y 6
o o o o

5

o
[

95414171 0.9^414117 0.95414080
o.
o. 95414171 0.9^414113

K

9.0579777
8-97IS871

1398 170 0.9609375 o
i

04

H
K

o. o.

9

5

7 o

3

1

1

y

953 iiyoo

9999943 8.9 999845
9.

o 9 541 4117

90579777
9.

L

H
L

O 1733 3 3 8-97 687 13

0.95703 115
o.
o. o.

oo o

0041

09550781»
9
5

3 I

1 ^

o o

8.9999991 8. 99999 45
9.
9,

0.95414171 0.9 5414147 o. 9 5 414113
0.9
c.
o.

M
H
L

9.0173^3 5 8.9970796

95507811
9
5

0000041
oO

5414171

95311500 9. 0173553 o. 95507811
o.

8976871J

4

I

o

I

5

6

000

I

6

8.

9999991
00 o 00 16

95414159 95414147
95414159

o.
o.

9.
9. 8.

M
M

N

9.0071008 0.9 8.397^796 o. 9
9.0 071008 9 001 38 8
I

5
5

4 5

4

I

8984 o 156

00 00004

0.95414153

9999991

95414147
J

O
P

N

o.
o. o.

8.9970796
9.0OII 588

9 5 4 J 8 9 8 4 9 5 43 4 5 70 9 5 4 I o 1 5 6
5 70 9541^363

9.

00 00004 8.9999998 8. 9999991
9. 9.

0.9541415
o.

95424150

0.95414147
I

O
M

0.95454
o
0.

8.9996088 8.9970796

9

5

4

1

o

I

5

6

000000 4 0000000 8. 999999^

o

9544im
I

0.95 41415

0.95414150
4.

L

3

Enim

S6
.4.

ELEMENTA ARITHMETICtE.
Enlm vero non opus cfl:, ut omnium numerorum logarithmi tanto labore inveftigentur: compo(iti enim cum per
numetos dividi po/Tint (§.76), adcoque & ex aliis fe mutuo multipHcantibus(^. 2l2)oriantur, eorum loo3.rkhmiperT^eor.63&6^- C§.337
alios
3.

Lo^arlthmus inventus fubtrahatur a proxime fequente In canone.
:

4. Inferatur
in

ut ditferentia

numerorum
ip-

canonc evolutorum, ad differcn-

tiam tabularem logarithmorum
;

^s refpondentium ita nota? refiduse numeridati, ad dilferentiam logarith-

^y?^^.

)

inveniuntur. E. gr. iilogabiiecetur
,

mksimper
5.

Probl. 33. (§.
:

302 )in-

rithmus numeri 9
dit logarithmus o.

pro-

4771 2125 numc-

ri3(^.338j.

venicndam qux ii Addatur logarithmo /«fr n.i dr 2 Invento ; fumma erit logarithmus qnxiitus.

COROLLARIUM.
&c.

J47. CharaderifticaigiUir logarithmorum pro numeris ab i ad 10 eft o, pro numeris a 10 ad 100 eft i , pro numeris a 100 ad

E. gr. quacritur logarithmiis

numeri 9237^.

looo

cft

1

charaderifRefeca quatuor notas 9257 ticam ? iugarithmi iis in tabulis minoribus refpondentis 5. 9<J5 5 309 auge unitate. Hinc
e
logarith.

&

SCHOLION.
&
Profcjfor Geometritt Savilia-

numeri 925S

=

3. 9(>5

5780

54S. Canonem Logarithmorum prontmea ris natnralibus ab i nfqiie ad 20000 100000 primus conHruxit Hen90000 ad
ricus Briggius
,

fubduc.

log.

num.

9237=3.9^55309

relinquitur

ditfer

nus in ^icademia Oxonienfi , cx confilio tamethomen primi inventoris Neperi [a)

&

dum

confirucndi una expofuit in fna Arithme-

tiea Logaritbmica.

Lacunaminter locooci^
(

5>oooo

W20.V

cxptevit Adrianus Vlaccus

i).

In libellisvulgaribusbabeturtantHm CanonLo. garithmorim pro numeris ab i ufque ad\ 0000.

Problema
,

XXXVII.

349. Invenire logarithmum pro ntimeris majuribus , quam in Canone continentur

minoribus tamen looooooo.
E
S

R

O L U T

I

O.

I.Refeccntur 4 notcc ad finiflram nuearum cx canone excermeri dati

&

patur logarithmus.
2. Charaderifticse tot addantur unitates
,

quot notse ad dextram rclidux

(^•347>
(«)

Vide

praeFat.

ad Arithmeticam Logarithm.

(^) In alteta editione Arithmctica: Logarithinic*

JBrigsH.

Caf.

VIU.
I

DE LOGARITHMIS.
Logarithmus
Logarithmus
Logarithmus
2
5

87

R
1

E S

O L U T

O.

z=:

1.^617 ij^
o.

Logaiithmus numcratoris fubtrahatur a logarithmo denomlnatoris.

7

z=

8450980
(J

3|
E

=

= 0. 5 I 6

2 8 9

2.

Rcdduo
nis
.

prarfigatur

fignum fubtradiofr.n(5tionis |.

P R O

M A XXXIX. 355. Invenirc numerum logarithmo
B

L

E. gr.Qnxrendus

efl

Logarithmiis
Logarithmiis

7
j

= =

logarithmus
o.

8450980 0.4 77121^
T
,

refpondentem

,

qui in tabulis accuratus

ncn
I.

occurrit.

Resolutio.
Si

Logarithmus |=:-

numerus

,

cui convenit logarithcadit, hoccfl,

Dem ONSTRA
Cum
ne
efl

I

O.
divifio-

mus
fi 1
.

inter

loob

& lOOOO

fradio

fit

quotus
per
),•

cx

charaderiflica fucrit 3 f §.

347 j.

numeratoris
( §.

dcnominatorem
logarithmus
ejus

Logarithmus

emergens

238

proxime minor dato fubtrahatur a proxime majore , iti^
a iogarithmo dato.

logarithmorum numeratoris ac denominatoris f §. 343 j, adeoque fi numerator minor denominatore major logarithmus e minore fubtrahendus 5 quo in cafu difi^erentia cvadit nediflcrcntia

dcmque
ita

2. Infcrarur:utdifFcrcntiapriorad

loo,

fccunda ad partes centcfimas per
^ §•

prohl. 3 3 •

302 ) inveniendas & numero , qui logarithmo proximc minori

gativa(§. 105). Q^e.d. S C H O L I O N.
5 5i. Logarithmiim fraBiotiis propri^ ej?e ncgativum , fi mitatis ftt o > jam notavit

E.

in tabulis refpondet , addendas , ut habcatur numerus prope verus , cui logarithmus datus convenir. [Qu^ratur gr. nmnerus refpondens
5.

Stifelius

{a),&

mirnm non

cji.

Fra5iio enim

minorunitateiS. 221 ). Sed unitatis logarithtnus eJio{§, 3 4*? ). Ergo fraitionis logarith-

Logarithmo Logarithmus

7589982

proxime major 3,7590^32. minor 3.7589875
prima
3.

mus

eji nihilo

minor.
I.

COROLLARIUM
353.
tor
fit

Differentia

757

Logarithmus datus
-proxniic

3.7589982.
7
5

Cum

in

fradione fpuria |numera-

mmor.
107 100
107.00
7
5

89875
107;

major denominatore ; ejus logarith. inus habetur j fi logarilhmus denominatoris a logarithmo numeratoris fubtraliitur (^.238.
343).

DifFcrentia fecunda

757

100

^14

7
3.0
8

Logarithmus Logarithmus

9542425 5=0. ^989700
5)

=

10700

3 1

o.

j02

102

Logarithmus

|=:o. 2552725
II.

Cum numerus
fit

logarithmo minori convcniens

C0R0LLAR.IUM
354°
fraftione

5741

j

qiixfitus erit

5741

—.

Qil^niam integra cum adhaerente ^^' 3f ad fraaionem fpuriam

V

numerus, cuiconvenit logarithmus datus , inter i & looo locum rcperiat, hoc cft, f i charadcrifHca tucrit o,
II. Si
I

duci poffunt
nietuc

(

JT.

224

);

eodem modo

inYC-

eorum logarithmus.

vel 2 (
iu

§.347),
3

charaiaeriftica

muinter

tatur
(") InArithmet. intcgralib.3.

&

logarithmus
. .

qua-ritur

c ?p. 24?b,

S8
inter

ELEMENTA ARITHMETIC^.
lOOO

"

&

lOOOO

:

qui enlm
,

ibi

garithmo dejeBivo

rejpondentem.
o.

eidem refpondet numerus

tot fradio1.

Resoluti
meri
i

nesdccimales adjunetas habet,quot chaf aiterifticx unitates accelTere ( §.

Dato logarithmo defcdivo addatur
logarithmus ultimus tabulct five nu-

346 ).

E.

gr.

Qnxr.itur

mimerns

logarithmo

i.pioKJfJi conveniens. Cum in tabulis pro. xime minori refpondeat nnmerus 8 5 i logarithmus idem evolvitur fub charafteriftica 5 ubi proxime niinori refponpofl 8500 ,
det

OOOO

,

hoc

eft

,

ille

ab hoc

fubtrahatur.

numerus 83. ii.

Eft itaque

qujefitus
fueris
iftis

83too'

QiioJfi fradtionibus his

non

Logarithmo refiduo convenicns numcrus qu3eratur {%. 3 5 J j. Dico j hunc cfle numcratorem fra(5tionis cujus denominator cft loooo.
2.
,

contentus per

cafum primum minores

E. gr.

Quajratur fradtio refpondens Lo,
o. 3(^7 5 7(^7

jnveniri pofliint.

Problema

gar. defcdivo

XL.

Hic
fubdt

ex
rclinquit

4.

0000000

356. Invenire numerum convenientem logarithmo majori iis-^ qui in tabulis
continentur.

3. 6ixo-iii,,c\\\

convenit

numerus
fita

4285 r^- ^^
E

^''g° fradtio quac-

Resolutio.
,

4-IST71

lOOOOOO*

1.

logarithmo dato fubtrahatur logarithmus numeri 10 , vel 100, vel

A

D
Cum

MON

S

T R A T

I

0.

1000
minor.
2.

vel

loooo, donec

relin-

quotus ex divifionc numeratoris per denominatorem emerfradio
fit

quatur logarithmus ultimo tabulx
QucEratur

numerus

ci

refpondcns

ad fradionem ut denominator ad numeratorcm (§. 69 j. Sed ut unitas ad fradionem
gens f^. 138J;
erit

unitas

r§.35S)&
vel 3. Multiplicetur pcr 10, 1000 5 vel loooo.

loo

,

vel

dato logarithmo dcfeclivo rcfpondentem , ita 1 0000 ad numerum logarith-

mo
(§. 346).
log.irithmi

refiduo convenientem (§.337-66):
{\

Faftum

eft

numerus quccfitus
eft

Ergo

lOOOO fumatur pro denominanumerus ifte numerator
frac-

E, gr. Quarrendus

numerus

tore , erit

7. 7 5 89 9S 2. meri 10000, qui eft 4. 0000000 , ut relinquatur 5. 7589982 .cuirefpondens numerus il- ducatur in 10000 faftum

Subtrahatur logarithmus nu-

tionis qua^fitse ( §.

305

).

Q:_e. d.

Problema
re

XLII.

cn^\

5741 1 100
3

erit

numerus qusfitus.
I
,

359. quartum proporttonalem.

Datis trihus numeris inveni'

S C H O L
57. f.icik apparet

O N.
fubtrahi poffe loga1
.

Resolutio.
2.

Yithmum nimeri cujiifcunque in tahnla occut' rentcm modo per cundem numerum multipli-,

cetur

,

qui logarithmo refiduo refpondet.

Sed

Logarithmus fecundi addatur logarithmo tertii. Ab aggrcgato fubtrahatur logarith-

operatio tccdiofa ivadit,

mus
lo'

primi.
eft

Problema
Invenire

XLI.
dato

Refiduus

logarithmus quarti

qujefiti

358.

numerum

(§.302. 337« 343).
E. gr.

O/. 7X
E.
r,

D
6S
3

E

r R
dnti
i.

ACT
&
I

r

M

I

B

U

S

DECIMALIBUS.
S C H O L
I

89

Sint nuineii

Logarith. Logarith.

Aggregatum
Logarithm.
Lognrith.
ciii

= = =

4, 68
8
}

J,

O
:

N.

z ^

o S 9
2
I

o.

4 7 7

5

i. s

o 9 6

}

o z

4=0. <roiO(Joo
1.7075702,

Problcmatis hujus ufus pr.vfiantifn. mus tn Trigonometria elucet cujusgratia pro numens etiam naturahbus q:ufiti funt a Briggio V1.1CCO Logarithmi

iSo.

&

,

cum Neperus

tantum canoncm utut diverfe

morum
quxf.
fet.

pro ftnibus

& tangentibus conflruxiL

indolis lo^.,rith.

in

Tabulis rc.^ondct numerus 51.

Tyrones igitur hanc de Logarithmis doc trinam tantifper feponant , donec ad Trigonimctriam pcdem promoverint.

C
De

A

P

U T

IX,
COROLLARIUM
II L
,

FrMonibtis Decimalibus.

D
rius

I N 1 T I o 361. Fraclio decimalis eft

E

F

LXV.
,

cujus de-

'-'

3^5' Qu.oniam apices

,

noniinator eft aniculns quidam prima-

qui funt logarith-

mi denominatorum fradionum decimaHum
in ferie

10

,

100

3

1000

,

loooo &c.
I.

numerorum naturalium progrediunl
,

(§. 30S).

tur

;

fufficit

COROLLARIUM
_

venientem
cafu 3.

nota: uhinicE adjici apicem conceteris omilTjs , veluti in noftro

iGz. Progrediuntur adeo denominatores

4i857y
L A RI

jn ratione decupla.

COROL
i66.

UM
(

IV.

SCHOLION
?<?,'.

Cum logarhhmus

I.

fradionis invenia-

E. gr.
3

Si fuerit
tfqnivalet

fraBio decimalis
huic feriei
'
:

zooooo

^adem

tur , fi logarithmus denominatoris 3 logarithmo^ numeratoris fubtrahitur JT. 351

l-f-

nominatores

To+Too-fTslo+To^oo+To^oo "'/*^ ^^' i, 10. loo. looo. loooo. 1 00000 in ratione decupla progrediuntur.

denominator autem fradionis decimalisfitarticulus primarius JT. ( 361 ). adeoque ejuslogarithmus pra^tcr charadterifticam nonnill
riftica

),

COROLLARIUM
lunt

IL

meriscyphrisconftct(jr. ^^6): a charadelogarithmi numeratoris fradtionis de-

3<f4.Quoniam logarithmi progrefTionis geonietric£ i. lo. 100. 1000, loooo. looooo

0.1.2. 3.4.J

cimalis nonnifi chara<5teriftica logarithmi dcnominatoris fubtrahenda, ut habcatur logarithmus fradlionis decimalis.

(jr.

res decimaies fub forma

grorum

54^); a fraftio. numerorum inte.

SCHOLJON

L

fcribantur, veluti in noftro cafu loco
f-f-/-4-j-i -L_^4.__I ' »0 lOo • tooo ' ioooo icribatur 5.

j67. E. gr.

Si fraciio decimalis fucrit 8.

Hlrol
7

aut r -1

'

'

»^

Tooooo
litis

42857 ( JT. io6) loco denommatorum numeratoribus folitarie po.

logarithmus ntimeratoris S7i') e(i 3. dcnominatoris 1000 vero 3. , 0000000, adeoquelogarithmus fraEiionis de~
i

7iS

9-^116 z9

opportune tanquain apices adiiciuntur loganthmi. Jt.i loco fra<5tionis ^^AlZ fcri *°°°°° bimus 30. 4' 2" 5' 7^'
S'"
r.

cimalis datxo. 94^1x619.
lis

Si fraSlio decima-

Woljii

Opcr.Mtihem.HQm,!.

324 ; logarithmus numcxatoris ejt z, 510545 6\, denominatoris 1000 vero 3 0000000 , confequentcr logarithmus fractionis daimalfsy i. jio^^^fj. lidcm ergo
.

fuerit o.

M

liim

ELEMENTA ARITHMETIC^.
dccimalitm , funt logarhlmi fraahnim mmerorum intcgrormn , nifi quoil charaaeliftica difcrant.

qui

Definitio LXVIII.
372. Notx fradionum decimallum lidem eJHsdem ordmis dicuntur , quarum funt denominatores vel apices. decimales E. gr, Si dux fuerint fraftiones o. 0047 , notae 8 & 4 e)usdem o. 41857 & rcfpondens ordinis funt , quoniam utrique 1000 vel apex '" nam 8, denominator.eft
:

COROLLARIUM

V.
eadem
eft

368. Qnia charaderiftica

logarithmi de-

nominatoris fraftionis deciraalis logarithcum apice ultimx notae (f. i6^)i deJmnhs proclit, fi a loganthjniis fraftionis

mi

numeratoris charafteriftica
fubdiicitur

apex uUimae

HOts

{§. ^66).
I

defignat

t^ & 4 denotat
B

4-

lOOO* -n'

S C H O L
4pex
itlrim^e

O N

II.
^^

P R O

L E

M

A

XLIIL
3

5g'9. £. gr- In fraBione decimali

8.755
igitur
^^^^^/<=-

notx
«

efl
'fl
'

i

ia logarithmi

mmeri

J?73 5
3

?'«

^'

941^^^^
,

>

terijlica

fubducitur tcrnarius

ut prodeat

373. FraBiones decimales addere vel afe invicem [uhtrahere.

o.^^ri^f^^^logaritbmus fradionis decimalis continet unitates , quot denomi-

Resolutio
Quoniam
,

& DemonsI

uipex

ifle to,^

T RA T

O.

quot a punBo fenator habet cyphras , feu ande patet , fi huIIhs adfcrip^ quuntur nota : unitatcs acharaUenflu tus fuerit apcx , Cot fihduci , quot denominator cycanumcratoris
pthras

fradlones decimales pe-

habet, feuquot

not<e

pmt£lum fequun-

norinde ac niimerl intcgri conftant ex quarum unitates in ratione decupla tis
progrediuntur ( §. 364;; notis ejusdem ordinis fub fe invicem fcriptis, additio fubtradio eodcm modo pcragitur ac in

Definitio
quam
E.
partis

LXVI.
,

&

exaiia efl 370. FraUio decimalis quK veram exhibet rationem partis
defignat
gr.
,

,

ad totum.
r.tionem
fit

numerls vulgaribus (§. 98. 103 j^ "ifi quod In approximantibus locus ultimus
fit

o.8=^T5=f«P"'"'' 4 ad totum 5 vcram , cum
5(jS-.i8i).

8:10

incertus (§.371). Vlde exemplum
I.

^4:
.

Additionis:

Definitio LXVII.
.

3.50781^
a. o
5 I.

0.0^58"
o.

o

\

oo
I

5

6 1*

approximans 37 1 FraBio decimatis quam defigcft, quxrationempartis, prope veram , nat 3 ad totum exhibet nempe vel vera minorem, vel majo-

247

77.

58

^^^

54,

75512

20741

II. Subftradioiiis.

2.786-4'^
o. I 5 8
2.

0.9.5-43^'
o.
o.

rem

,

deleilu tamen vel exceflfu inira
notae
ultimae

o 8

5

I

i

unitatem
exiftente.

convenientem

^284

8^914
in-

E. gr. f
exprimit

>0"

42.857

.

fed

<!

0.41858.

pROBLEMA XLIV.
374. Fra^iones decimdcs ferfe

adso

fradio approximans

ff^^^
defe£tu

rationem nonnifi
fcilicet

prope
,

veram

exiftuite aiinore

quam ^;^;^^*

vicem multiplicare»
Reso-

DE FRACTIONIBUS DECIMALIBUS. Resolutio & DemonsCap.

IX.

9f

T R A T
Si fra<flIones

I

O.

dccfmales ad

formam

numcrorum ( §• 306 ) ,
in integris
(

intcgrorum
multiplicatio
§.
1 1 1

reducantur
pcragitur ut

)

;

hoc unice nota-

quodj quoniam apices funt logadcnominatorum ( §. 364 )} apex fadi notarum in fe invicem dudarum inveniatur , fi earum apices addantur
to
,

rlthmi

(§•337)E.gr. Si multiplic.ind.x fuerit fradio decimalis

i^l£- Per lOOOO hoc 100000 ^
o.

T^
047
9
I

eft

, '

o.

4^857'
peragitur

per

o.

0047'" mul-

42857
0.0
J-')

tiplicntio

communi more ducendo 41857 prinii"'"

999
4
2 8

i"7& deinde in
tipljcandi
eft

4

fi-

I

7

vc 40. ro apex ultimus mul5

Quoniam

ve-

0.002014279
fumma
phras
,

&
4
;
;

multiplicatoris

9 dat apicem

ultimum produdi

un-

de apparet

a fmiftris adjiciendas efte trescydefig-

quarum prima pun£lo notata nat locum integrorum.

COROLLARIUM
fuerit
fieri

I.

decimalis

375. Qu^odfi faftor unus approximans j cum
ut
2.
j ^

fradlio
polTit,

multiplura

nota:
ultife-

7

^_[,

deficientis,

qux

0.3 4

mam
mnjor
tinicT

6 proximc
fit
,

quitur,

novenario
nota: ul-

confequentcr

muhiplum
tur
(

6 inde augea-

i".

H

I )

i

iii

fac-

tonumerus locorum

92
apex
foris

ELEMENTA
qiioti InA^eniatur
,

A R

I

T

HME T
in

I

C

v^.
>

fi

apex

divi-

rlnt

fra(5Honcs approximantes

CviJens

eft

ab apice dividcndi fubtrahatur

porro

determin.ndls locis ccrtis refpivel

(^^•343) & dividendo adjungantur cyphn^ , fi divifor major fuerit vel dividcndum non metiatur. E. gr. Si o. 00201417P dlvidatur per 0. 0047 , quotas eft o. 4^85? (^- J74. jio). Niraitum 1014279 dividitur per 47 , ut obtineatur quotus 42857. Jam cum notaj dlviforis 4 conveniat apex 3 &
notae dividendi o apex

ciendum efle rem , prout
tx,

divldendum
,

,

vel divifo-

diviforls

vel dlvidendi

nota
nodivi-

deficiens propior fnerlt priiTiaE dlvKoris

E.

gr.
3.

Si
,

divifor

fit

2.

578(J.

dendus dus,ut

067

ndcoque cyphris
polTit
;

augcneft ccr-

divifio

fierl

evidens
terti.i

tltudlnem

explrare

in

nota

diviforis

G f confequenter jundis
vifionem eo ufque quotus certus
i.

du.ibus cyphrls di,

contiiiiiari

ut

prodeat

4

,

differentia

1 eft

apex notsc piima: quoti 4.
tus incipi.it

Cum
,

adeo quout

PROBLEMA
Nous

i.

XLV.

a partibus decimis

omnia

loca compleantur eidem pr^figitiir cyphra cum nuUum fradioni adhaereat integrum.
o. 002014279 dividatur per fi 42857» quotus eft 0.0047 ( JT. c;f ). Nimirum 2014279 diviJitur per 42857» ut obtineatur quotus 47. Jam cum notx
Similiter

383.
(j"

certas In miiltiplicatiO"

ne divifione fraciionum decimalium approximantium accuratius detcrminare.

o.

.

R
Nota?
tur

E

S

O L U T
majorcs

I

O.

dividendi o conveniat apex
vlforis

4

&
j

notce
eft

di-

4

apex

i ,

difFerentia

apex

nota: quoti 4.

Cum

adeo quotus
(J".
3
,

incipi,it

a particuHs miliefimis
prfffigendiK
fradtio

}6^}, cidem
ut

funt

cyphra?
o.

habeatur

dextlm^ fumannunc jufto , minores in divifione nunc nota dcxtima in dividcndo jufto major , in diqu^ in viforejufto minor & contra
nunc
;

fadorum
jufto

:

completa

0047.
I.

COROLLARIUM
vel

utraque multipHcatione

ac
,

divifione

380. Q^odfi divifor fuerit fraftio dccimalis approximans , adeoque nota ultima
jufto

eardem proveniunt not«
curatie.

tx.

funt ac-

major

,

vel
in

minor

(JT.

371

)
'j

Quodfi
tipHcationls

ergo in exemplo fuperiorl mul,

faftum ex divjfore

mis

notis dcficere

quotum duabiis ultiQuare cuni a poteft.
jufto

ubi notas ultlmas
niinores
,

nuntur

jufto

notls dividendi vel

plus

,

vel mlniis

fubtrahatur

;

ubl dlvifor ad
notae

cafiem
21.

fuerlt

I 8. 3 5

promotus
E. gr. Si
dlvifor

,

quoti

incertae

evadent.

dividendus
fra6kio

fuerjt

i4^6
,

^

S 6^.35

fadorum poeorum loco fumantur 18. 358 & G. 35; fadum quod obtinetur

\iS.

575 3°
fiiperio-

convenit

cum

3.82

approximans

nonnifi

unica nota quoti

5 certa eft.

91790 55074
11014S
'

t\

\\6.

38338
igitur

qiio-

ad

trcs not.is

dextimas
folae

COROLLARIUM
'lis

IL

ii<j:ex
certa:

funt.

Patct au-

381. SI dividendus fuerlt fraftio declmaapproxlmans , dlvifor exadtus j nonnifi
fiibinde incertam eva-

II

<?.

57330
in

tem certam fic fieri notam tertiam G , qus
divifionls

notam quotl ultimam
dere poiTe patet.

per fuperlora in dubio relinqueb.itur {§. ^16).
Similiter
fi

COROLLARIUM
Si

cxcmplo

fuperiori
2. 578«?,

II

L

382.

&

di\i.l;r,

&

dividendus fue-

{§. ;S2 ) nunc 3o<^S nunc ;0<f7 pcr 2. 57J7

dividas
3

per

quotiu u.robiqus
cft

Cap.X.
cft:

DE FRACTIONIBUS SEXAGESIMALIBUS.

9j
ta^

I. I

:

unde patet

nonoifi duas
t.iles

ift.is

no-

poffe

ejfc
y

contentos

,

qtiod notas certas agnof"
^7-6.

las certas efle,

quas ruperius
I

agnpvimus.

camus
les

qu£per fuperiora [§.
,

382)

deprehcnduntur

ut adeo txdio repetite
divifionis

S.

C H O L
fr<JA:/i

O N.
,

tnultiplkationis

vel

fnperfcdere,

3 §4. ijpp

Uquetur

nos jubinJe

queamus.

C A
De
De
3-35. I
")

P

U T

X.

Fra^ionibHs Scxagefimdihus,,

F

I

N

I

T

I

o

LXIX.

Problema
R
E
S

XLVI.
adde.re>.

B^acliones fexagefimales fu nt

Jj^ quarum dcnominatores crefDicuncunt in ratione fexagecupla. tur etiam Adinuti£ phyjtcales.

391. Fraciiones fexagefmales

O L U T

I

O.

S C H O L
?8(j.

I

O N.

E. gr.

ifliufmodi

C
3

imegrum fu i ,fra6ilones funt ^^ , j^~- , j^Vso &C' O R. O L L A R I U M.
ii

eodem prorfus modo peragitur , quo numeri heterogenci iii unam fumm.am colliguntur ( §. 99 ),
Additio
E.
gr.

35°
17

46'

20 14

8" 15
1-8

1.5'"

87« Qiioni.im logarithmi progienionis geometric^ 1.60. 3(300. iKJooo.iifjfJoooo

40

&c.

funt o. I. z. 3.

4 &c.
,

(

5.

3

54)

;

fi

frain-

ftiones fexagefimales inftar

numerorum

tegrorum fcribendae

numeratoribus

foli-

Problema
Resolut
Subtrahuntur a
prorfus

53

20

41

5 5

XLVII.
a, fs,

tarie pofitis perinde ac in fradlionibus deci-

malibus tanquam apices adjiciendi funt

lo-

392. Fra£iiones fexagefimales invicem fubtrahere.

= 46"

garithmi. E. gr.

i=r,U=3S''i^
integri dlcitur

10.

&C.

Definitio LXX.
388. Pars fexagefima

modo

,

fe invicem eodem quo numerorum hefieri

terogcneorum
\§. 104).
E.
gr.

fubtraiitio

foles^

Minutum

fwQjcrupulutn

primum

;

pars
fi-

fexagefima minuti primi

Minutum

28°.

15'-

4"-

2.o'"-

\tfcrupulum fecundum

;

pars fexage/i-

17

25 45

i8

45
3 5

ma

minuti fecundi

Minutum fwtfcru10
_

fulum tertium

& ita porro. C0R.0LLARIUM.
&
I

45
Ita

Nimirum
jore
<Jo",

unitas

mutuo

petita a Jpecie rna-.,

389- Scrupuli adeo primi apex five index sftijfecundi 2, tertii^ itaporro^jT.^Sy),

hic

valet Cc.
(jT.

\"~ 6^ ,1

t:!':

i°-<Jo'

3S8 )v

S C H O L Hac ralione 3i)0'.
tur

O N.

Problema
.M 3

XLVIIL,'

ad numeros

fraBicnes rcdficinu integros , Ht intcgrorum

393. Fraciiones fexagefimalcs perfe*
xagefvmales rnuhipllcare.
Rb.so->,

inflar tra^ari queant^

•94

ELEMENTA ARITHMETIC^.
Resolutio.
Multlplicatio
fra6lioniim
fexagcliPythagorico
tere
,

( JT.

109

)

faHorem unim a U-

aUcrim

in fronte canonis defcribi.

malium

coincidit

cum

multiplicatione

Problema

XLIX.

decimalium (§. 374;. cie mlnore abjiciatur
rius, quoties
fieri

nifi

quod exfpefexagenatot fpeciei

toties

poteft,

&

395. Fraciiones fexagefimalef per fexagefmales dividere. R E S O L U T I 0.
Dlvifio peragitur ut in fraftionibus

proximc majori addanturunitates, quofuit abjeAus (§.388): tles fexagenarius prodit ( ^.223 )• id quod divifioper 60
5' 38" , mulE.gr. Si multiplicandus 3° 1 fingulas partes 2° i8'47'. Duc tiplicator

*decimalibus, nifiquod in multiplicatiofint ne quoti per diviforem tenenda qux paulo ante in multiplicatione prx-

1°. '" 18. imiltiplicandi 1°. in 47,
erit
•^Z

3°.m

2

;

faitum ex 29'" 46'"'

3

8 in

47

=

I78<J

fcr.

quartis

Scribuiuur adeo 46 pro fpe-

cepimus (§. 393; &' "t,i fpecles divilodendi prlma iuerit mlnor fpecie fpeciem Ifta reducendafit ad ris prlma
.

divl-

de miuima

infra

lineim

cum

fuo

apice 8c

proxlme minorem &fcquentl addenda
ut dlvlfionl
fit

,

xf
/

refervantur fpeciei

numeranda.

Cum

proxime fcquenti anigitur f-iaum ex 47" in
29
prodibunt 754'

locus.

^

705'",^4'"'

additis

--

£
do

xi!'.

Scribuntur
^" refervantur

i lineam nddenda. Eodem mofequenti ex 3° 'n 47" obtinebuntur tandem fac ubiperrexeris
,'

&

adeo 14 infado proxime

^^'^-J-^ciividerc E.^r. Si 7° 3^' 30" 47 '0 qn^re ^11»^'" ^ iubeamur pcr 2° 18' Duc contineatur, & quoti loco fcnbe 3°.
in

7 faftum 6° 5^' ^^ /"^' 30 in 2° 18' 47" relinquatur 36 9 > trahe ex7° 5^' 5^" . ut

&

391) qus ta partialia , faftum qua-fitum 7° 3^ colleaa exhibent fiprope vcrumqua;hvelo" 38'" 46" aut, " cum fpecies proxime maris, 7° 51 31" > fuperet, autjo fuent major dimidium iUius Vide exemplum: ior. ' 38" 15' 3°
in
(JT.

unam fummam

diJungerefiduo fpedem fequentem 38 contiiiua , donec ea vifionem eodem modo quemadmodum ex tandem fuerit abfohita , tvpo exemph liquet

&

20i8'n7<'
47
"

5^'
5(J

30»

38'" 46''
:••
:*•

5° (

15'

J

<?

ii

38"

1

18

47
4^'

36 9 54 41

2

53

9

58

14 24

6 31
7° 3i

16
30
,7

8'"

4<J"
I

S C H O L
-94

O N.
,

Ne

fint txdia diviftonis devoranda

ConfirubHS

eji

Canon hexacontadon
,

qm

,_

exhibct fa£ia in fpecics refolnta

velutiJ^^c-

tumexilin47:::^9.4<^.R^^tioconflr.c
tionis

patet,

probkmate pr^cepta ex operatione in perinde ac in abaco

modo notetur

,

[

91]

ELEMENTA
G
E

O

METR
A T
eft

I tE.

P R u€ F
\A*:^^^ Erexiguus
^

I

O.
,

eorum numerus qui Gcometripc pretlum fuum ftatuunt: notationc enim delufi cum Arte agrimenforia eam peffime confundunt nec ea animo ipforum obc\ux nomen tam auguftum cxverfatur idea Omnis nimirum cognitionis citare debebat.
, ,

fundamenta jacit Geometria cum Arithm.etica ut non minor in fcientiis quam in artibus ejus fit
diftindt^
,

,

ita

ufus.

Equidem ob problemata, quorum refolutionem trado, nonnifi ad locorum diftantias variorumque objecftorum altitudines agrorum & camporum areas corporumque molem dimetiendum conducere vidctur ; contrarium ramen luce me,
,

ridiana clarius
inferius
triae

eliicebit,

cum

ad reliquas
,

Mathefeos partes
de
vi

applicabirur.

Non

hic repcto

quae

Geomefunt.

in

perficicndo

intellecftu

jam

fupcrius

(a)

did:a

Ne
(*)

vero hoc frudu careret Geometriac ftudium, a rigore in

demonC
In

-

Coramentat. de Metliodo J, 52.

SH-

f)6

R

^
,

P

A T

I

0.
,

Hinc definio qux ckmondrando recedendum mlnime fliif. & pafllm demonftro qux fme vulcTO definiri non folent tquidem haud difficulter probatione ab aliis airumuntur.
,

aufus; fed pr^video, forc ut imperitis improbetur hic

fufficit

cum
,

probari peritis

,

&

quod majus

eft

,

methodum noftram

prieftare,

incidane excra Mathefin ratiocinaturi in fcopulos incidifTe , fupra mus in quos plerumque omnes haaenus cjus exemplo Euglides annotavimus. etiam (0 demonftrarunt hadenus omnes '^x principio congruenti^ folo

&

omnia
dinis

cum ingeniofiftimus LeibnitiUs fimilituatque monerec notionem mecum communicaret
:

fcd

,

,

metriam introducere

vero meditatus niultum ejus in Geometria effe ufum cgo pnncipium in Geoamplillimum deprehendercm ; fimilitudinis Muka igitur ex eo a nullus dubitavi.
,

me
Nec

facillime

demonftrata

deprehendes

,

qu^

ahas ex prin-

cipio

demonftran foknt. congruentix nonnifi. per ambages conftrudiones injucuiidmn arbitror , quod figurarum
principia

inter

demonftrandi nunc
inferviebant.
fimilitudinis

obtineant

alias praxi

tantum

Placuit
uti

qua: locum tamen in nova hac
, ,

editione
clarior
fit.

mea

notione

cum

Leibnitiana

demontTyrones definitionibus cvolutis negk^a
folvant.
figuras
,

tratione

probkmata

Hoc kbore
conftruant

peiiunaii ex theo-

rematum hypothefibus
ties

&

demonftratio.

empyricas fuperaddant

quarum
ordine

in ipfa

pertraaanone ht
,

mentio.
confcripta

(0 Tandem

diu

poffunt

quo ekmenta rekgant Qui vero mentis acie polknt , ilkmque funt. difficukates non fentient > haberc attentam
eo
•,

etiamfi

pnma

ftatim

vice ad fingula

animum

advertant,

i^) r'u f' thcor. l^ i,.i$s. I .s 7. {c) In fchol, L"'

y

^'

V

.

*E L E M E NTA

[97]

ELEMENTA GEOMETRIJE
PARS PRIOR
ELEMENTA GEOMETRl.^ PLAN^ EXHIBET C A P U T
I.

De
D
E
F
I

Princifiis Geometriai.
I.

N

I

T

I

O

quentibus fatis cavetur.

A
,

termini vero dene ad demonjlra-

hoceft, Linearum, Superficierum
Solidorum.

G

finitione confulto abjlinemus

Eometria eft fcientla cxtenforum quatenusterminata funt,

tiones metapbyftcas dilabamiir.

&
^.

Definitio
Emdem fitum
haherc^

III.

SCHOLION.
2.

dicuntur,
poteft.

inter

qu^ idem extenfum poni

^emadmodum extenfto
,

ex fmHltanea
;

alicujus rei per locim dijfufione oritur

ita in

Definitio
6.

IV.

mente reprxfentatur
nis non

dum multa

in

uno con-

tinuo fimul percipimus. Hinc notio extenfio-

partium notiones involvit ( JT. 9. Arith, ) 5 fed eadem in rerum aliarum notiones irrepit, qu£ ideo perlineas ,
totius ac

modo

quod quaquavcrfum feipfum tcrminat feu quod non
Puncfum
eft
.

,

habet terminos

alios a fe diftin^5tos.

fuperficies ac folidarepritfentaripoffum.
eji
,

Unde

quod Geometria rebus phirimis applicari pojfit, ejnfque adeo quam latijfme pateatufus.
7.

COROLLARIUM,
Ergo
(

I.

otniie
JT. 5
).

pundum

alteri

cuicunquc

Definitio
"^.

II.

congruit

Congruere dicumur

.,

quorum iidem
Congruen8.
tes.

C

O R O L L A R
ullis in

I

U M

II.

termini elfe poflunt.
tia eft coincidentia

Nempe

tcrminorum.

Ncc

eo diftinguerc

licet par-

Sc HOLION.
4.
tji

S C H O L
5).

I

O N.
ejl
,

Ne definitio negotium facejfat , vitanda vocis termiiii xquivocatlo id quod infe:

quit

,

Hinc Euclides cnjuspars nulU
:

PunBum
ejl.

iit-

Nec fine

ratione

VrolJjiOper.Mathem.Hom,

I.

N

punUuiii

98

ELEMENTA
,

G E O

M

E T T R

I

>?•.

Pars
T
I

T.

funSium ut individimn concipiunt Geometriz,
utut talc quid nec imaginari
nec pingere -va-

D
15.
inter

E

F

I

N

I

O.

VI.
brevifllma

In praxi cnim ipfa Geometrica fummo cum Jiudio cavendum , ne punBtm pars /ineA habeatnr , cujns terminus exijiit.
leamus.

Dijlamla

cft linea

duo.

S c H o L
\6. Ita
e.

I

o N.
a domo
Jjanc duiila

D
Tab.
I.

gr. dijiantia arboris
,

E

F

I

N

I

T

I

O
li

V.

eji

linca b.revifjima

qua ab

ad

10.

Lmea

defcribltur,

^^Z' !•

ab uno punfto
tur..

A

punduin ad alterum B move-

(i potejl.

Definitio
17.

VII.
,

Lwea

rec7a

AB cii

cujiis

pars

CoROLLAR
11.

qUcTcumque
I

eft

toti fimilis.
I.

Tab. K.

U M

I.

COROLLARIUM
18. LinecX igitur
quantitate
(

Termini

igitiir lineo!

feciindam longij

tiulinem funt

punda A

&B

redtc-B

noii differunt nifi
).

feciindum
fui

latiJT. i^?

tudinem
,

&

Arithm.
I

profunditatem ipfa

termiaus

C
ab uno

OR O L L A R

U

M
,

II.
fi

cft

(JT. (J).

19. Cuni lineae dcfcribantur

pundtim
i

CoROLLARIUM
12.

II.

pundo

ad alterura movetur [§. 10)

Quoniam pundum
lineanec
lata
,

partes nuUas ha-

bet

(

jT. 8 )>
,

nec profunda

efTe

poteft
tur..

fed in folam longitudinem extendi-

motus punfti defcribentis in omnibus linea: partibas idem effe dcbet : fecus enim diverfitate hujus motus p.irtes a fe invicem diftinguersntur, adeoque fimiles non forent {§.

S
1
;-.

CH O

L

1

O N
,

I.

14 ylrithm.) , contra definitionem ( jf. 17). Qaoni.im itaque motus punifti differre nequit
nifi celeritate

ac directione
nil
,

,

celeritas
-,

vero

^id

ergo miriim

quod fecnndum
i.

la

ad dcfciiptioncm reda:
redionis habenda
ta

confert

fola di-

titudinem

& profunditatem non haheat termi,

eft ratio

confequenter rec-

nos afe diJiifMos

vi

Gor.
I

(^.

1

)?

S C H O L
14.

O

N.

11.

A

defcribitur , fi punftnm ab uno pundo ad alterum B eadem direftione movetur.

P O ST U L A T U M
20.

I.

Ouamvis

corpus otnne tribus dimenfio-

A
S

quovis

funBo A

Tab.
Fig.

Ir

ad quodvis
II.

bus prxdittim fit , nec una a reiiquis atin feparari qncat ; neccffarinm tamen ac perntile ejl , ut iinam absqne reliqus confideremus. Ncccjfitatem intclle5insJinitudo injungit , qui
hinc per abfed multa una diffimdi nequit quts. nexu inditenctur traUioncm divellcre vulfo natura conjunxit. Vtilitatem hujus ahf traBionis cafus innnmeri perfuadent , in quihus unam dimcnfionem ncgleSiis ceteris cog,

pHH^tim

B pojfe

duci lineam reBam.

PO
2
1
.

T U L A T U M
pojje.

Linearn reEiam terminalam

AB

&

utrinque produci

Definitio
22. Linea curva cft
toti diirimiles.
^

VIII;
cujus

partes

nofcere

jubemur

,

e.

gr.

altitudinem turris

D'E

F

I

N

I

T

1

o

IX.
ac quantltatcm
alia-

latitufine latitudine ac profunditate ipfius , longitudine ac profunditadinem fluminis ftne

23. Metiri idem

eft

ts cjufdem>

aliquam pro uiiitate aflumerc ac

rum

Cip.
riim

L

D

E

P R

r

NC
canqiu^
di-

I

P

I

S

G

E

O

METR

I ;S.

99

homogcnearum rationem ad
cxprimere.
Qiianritas
,

PesRegius

dcm
pro
citur^

,

unitate afTumitur

Mcnfura
o N.

S c H o L
24.
tit.item
sqiialis

I

Hm
,
:

definitio latior praxi rcfpondet

.-

JlriBius EuJ.ides metip^ram dcfinit p^r
quiS

qum-

aliquoties

rfpenta

alteri fit

quam

nos

in Arithmetica

partem

aliquotam diximus.

Definitio

X.
efl:
11-

25. Hinc Menfura Unearum

nea reda arbitrari^longitudinis, in partes minores pro lubitu dividenda & Dividitur autcin hofubdividenda.
die a Geometris in
ies
,

qui Vedcs vocantur

10 partes iequaunde ipla
:

Decempeia appeilatur.
tur in 10 Digitos
;

Pes iubdividi-

digitus in

10 Li-

neas

&

ita

pcrro.
I

S c H o L
2<?.

o N.

eadem

Afenfurx longitudo efl ubivis gcntium.
Ricciohis

&

divifio

non
dijfe-

Varias

rentias pr^ter

exponnnt

Willcbrordum Snellium (a) (6), Malletus (c) ,
((0

Cl. Eifenfchmidius

aliique.

Aliquas

ce-

lebrium menfurarum varietates reprafentat tabula fcqucns in particulis rfiiusmodi , qua-

lium pes egitis Parifmus e§i 1440- Continct
las
,

is

nempe

1

2

digitos

,

digitus

1

2 lineointe-

lincola

10 partictdas , adeoqne pes

gcr particnUs 1440,

(1
ad
S-

)

P-

(6)
Tcqq.

In Eratofthene Batavo , Teqq. 12-1 In Geogr. Reform. hb.

lib.

i.c.
7.

1.

uf^ue
43

&

1.

c.

f.

&

(c)

Geometrie praftique

,

lib.

i.

p- icg.

(ii) In difquifit. nova de furis veterum Rom. Gr^EC.

&

pinderibus Sc menHebr. Sedt. 3. c. i.

p.

<Ji.

&feq^.

ICXD

ELEMENTA
o.

G E O
affu-

M

E T R

I

^..

ParsI.
t
I

3

S C H O L I O N. Nimirum in longitudine nitlltim

D
centrum

E F

I

n

I

o
eft

XIX.

39. Diameter

mi

AE

potc/i

linca

funElum , cui non refpondeat aliqiui fecundim latitudinem , contra.

Definitio

&

C

tranfiens.

XII.

AC,
ter
,

five

rcda

CD

chorda per Ejus dimidium ex ccntro Cad
Semidiame-

Per Perimetrum intclligimus continimm , quo aliud continuum ter31.
minatur.

periphcriam

duda

dicitur

item R,adius.

DfiFlNlTIO

XIII.

COROLLARIUM.
40. Radii ergo unius ciiculi inter
qnales funt (JT. 57).

32. Figura eft continuum perimctro terminatum.

k

x-

S c H O L

I

o N.

jj. Dicitnr tam de fuperjiciebus , qnam defolidis. In priori cafu perimetri funt li.

Definitio
ripheria:

XX.
eft

41- Arcus ed pars quantalibet pe-

nex

i

in pofleriori fuperficies.

AFB:

Gradus vero

pars

Definitio
jus perimeter

XIV.

'i^.Figura reciilinea efh cujusperimeter ex lineis redis ; Curvilinea , cu-

ejufdem trecentefima fexagefima, Quilibct gradus in 60 Minuta prima;

Mixtilinea , cujus perimeter partim ex redisjpartim ex curvis conftat.
;

ex curvis

minutum quodlibet in 60 ficunda fecundum unumquodque in 60 tertia Scc. fubdividitur. Euclides arcum quoque peripheriam vocat.
j

Definitio
35. Latus
cft

XV.
quce eft pars
3<30

bnea

COROLLARIUM.
42. Cum periphcria cujuslibet circuli in gradus dividatur; circuli majoris gradus funt majores gradibus minoris.

,

perimetri figur^ fuperiicialis.

Definitio
bet ejufdem rcsflam
licet.

XVI.

36. Plamm feu fguraplana eft , f\ c quovis puni5lo perimetri ad quodliin

S C H O L
.

I

O N.

eadem ducere

Definitio
^

XVII.
plana
, ,

43 Scrupula graduum fimt fraBiones (eapicibus xagefmales ( JT. 3 S 5 Arithm. ) fuis notantur {§. 387 Arithm. ). Gradui tanquam integro feu unitati ceffit o , miriuto

&

37- Circulus eft

%ura

linea
fin-

Tnb

'"
I

y

fedeunte terminata
P""*^'^ ^^

ex cujus

J^tg-i'^^

pundum intermedium C,quod Centrum vocarifolet, dud^
Linea
il-

primo I , fecundo 1 , tertio 3 &c. confequenter gradus cum fuis fcrupulis eodem modo fcribuntur , quo decempeda cumfuis ( JT. 17 )• £. gr. 3 gradus , 1 5 minuta , 1 6 fecunda ita 3° 15' \6". Etfi antem /Egyptii fcribis
:

redic funt inter fc arquales. la Peripheria dicitur.

veteres
feriint
,

,

quibus

hanc diviftonem

acceptam

hoc artificio computum Afironomicum

_

na ad peripheriam

Definitio xvin. 3S. Chorda AB eft redla a periphedut^i.

a fraSlionibus liberaverint
fexageftmales infiar

cum fraliiones , numerorum integrorim
prudenti conftlio

traUari poffmt

,

nec fine

finem eum. fcccrint) qui pcr z. 3. 4.
in

eundem

graduum

numerum
divi-

5. 6. 8. 9. exa£Ie

Cap.
dividitnr
,

L

DE PRINCIPIIS GEOMETRIyP..
,

ici

tem

r.itionis
3.

tjuem 2.

cim feccrint exponeujuxta quam fcrnpula ilei rcfcimt 6 metiuntur non tamen 4. 5
nec mirins
,

&

,•

fme
tis

ratione fuaferunt poji
[b)
,

Stevinum
aliique
, ,

{a)

,

Ou-

kun intus tangit , fx huic occiirrcns totus intra hunc extns vero tanzit fx cioccurrens totus extra hunc cadit, dem
,

ghtredux

Wallifius

(c)

fra5iionibus fexageftmalibus
:

ut fepofidecimales

COROLLARIUM
C
3

I.

48.Re6la CL. ex centro

ad
9
).

contadum
II.
4.

recipcrentur

vulla

enim

in

decimalibus re,

L

ducla

eft radius circuli

(

JT.

dn£iione minoriim fratiionum ad majores

vel

C
trici

O R O L L A R
fe

I

U

M

f^lS-

majorum ad minores opus
qnoqiie

cfi

;

fexageftmales
Midtiplicatio

49, Circuli ergo
divcrfa centra
funt (
JT.

extus tangentes in

L

vcro non fine t^cdio redncuntur.

C

&

&

c

habent, adeoque eccen-

divifto
(

fcxagefinialium

JT.

decimalium facilior 5 64.&C feqq. 3 9 5
.

quam
fecjq.

&

DefINITIO
50.
fi

44).

XXV.
in
cis

Arithni,). Id conflinm fecuti

fitnt

Henricus

Unea ABhncam CDficat
dirimit in partcs
fitas.
I

Tab. L E, Fig. ^.

apiid

Briggius in Canone tri angulorum artificiali Hcnvicum Gellibrand in Trigometria

eam

CE &ED
U M
fitas
j

&
in

Britannica, Johannes Newton /« Aflronomia pariter ac Trigonometria Britannica Nicolaus Mercator in Inflitutionibus Aflronomicis. Stc\inus (d) contcndit i eandem circuli

ultra

ipfam

&
,

C
51.
partes
fecet

O R O L L A R

I.

Cum

etiam

CDipfam AB

dirimat
fi

AE & EB cis

& ultra CD

AB

divifionm antiquitus

,

in feculo
,

fapiente

CD
in

quod adflrucre conatur

obtinuiffe,

AB

Definitio XXI.
Tab.
I.

CoROLLARIUM
Si reffca

in E , etiam viciiTim codem pundo E.

CD
O

fecabit

II.

Fig. 1.

44' Circuli concemricifnat^ quiidem ccntrum habent Excentrici vero , qui habent diverfa.
:

52.

parsejus

ON

circulum in fecet iutra circulum cadit ( §. 57),

MN

Tab.
Fig,

1.

7.

COROLLARIUM
5 j
.

Definitio
&

XXII.

Si circulus circulum fecet in fe redeat
circuli
[

,

III. cum utrius-

45. Segmentum circuli eft pars ipfius AFBA arcu AFB chorda AB comprchenfa.

que pcripheria
ripheri^
necefle

unius

intra alterum

$. 57), pars pe= cadat

eft.

Dicitur Segmentum

majus

,

Definitio
unopundo
j

XXVI.
T^
1
'

quod femicirculomajus eft,- minus vero , quod minus eft. D E F I N I T I O XXIII.
46. Sector circuli eftpars ejus

T
'

54. Angulus eft

duarum linearum AB

\
'^'

& AC in
mutua
tur crura

A

concurrentium

ACD

incIinatio.Lincje

AB & AC dicun-

duobus

radiis

AC & CD
HI
j

pun(5tum concurfus

atque arcu

A ^r-

fab.

I.

AD comprehenfa. Definitio XXIV.
47« Re6ta
circulum in

tcx anguli.

S C H O L
,

I

O N.

%5.
-/g.
-t.

L

tangit

55. xAngiilus hic vel unica littcra A ver« tici ejus adfcripta , vel ad evitandam in cafL

5. fi ipfi

ita occurrit

utproduda totaextra
Circulus vero circu-

bus nonnullis confufioncm tribus
co ponatnr.

litteris

BAC

circulum cadat.

indigitatur , ita ut vertici adfcripta medio lo=

(") In pra»f. ad Traft. de Logiftica decimah".

Clavis Mathemat. c i. p.m. i. Algcbrae c. 9. f. jy. Vol. ll.Oper. Math. {d) in Cofmographia lil>. i.def.6. f. loy. Opcrum Gallice editonim.
ij>')

(<-)

S^pe nomen angulo imponit litte, eidem infcripta. Ui#» mur vero angulis ad linearum fitum determi-' nandum.
ra miner
,

veluti x

N

3

D£«

102

GEOMETRlTf:. Pars I. Definitio XXXI L Definitio XXVII.
linea:,

ELEMENTA

56. Angulus infijlere dicitur in qua crura ejus tcrminantur.

6S

.

Angulus re6ius

KLM

eft

,

cul Tab.

I.

deinceps pofitus

KLN
ti o

xquaHs

eft.

Fig.w.

Tab.

I.

De.finitio XXVIII. 57. Menfnra anguli BAC eH:

De
ar6(i.

F

iN

I

xxxin.

Anguius

ohliqttMS

AEC eft,

cui

Tih

I.

til'9' cus

DE

cx vertice A, radio prorfus

ar-

dcinceps pofitus
gu/us acutus

bitrario

AE,

intra cruraejus

AC & AB

AED ina^quaHs. An- Fig. AEC eft obUquus minor

tf,

dcfcriptus.

rcdo.

COROLLARIUM.
58. Angiili ergo diftingiiuntur per rationeni arcuum ex vertice intrajcrura defcriptorum ad peripheriam ; diftinguuntur enim

Angulus obtufus quus redo major. E F I N I T I O

AED
8c
in

eft obii-

D

XXXIV.
x funt ^ ^|^ . diredum £^^/^|
,

67. Anguli verticales
fi

crura unius

AE
N
I

Sc

EC
o

per illos arcus , arcus vero per rationem ad peripheriam diftingueic licet ( JT. 4 1 Geow. ^. 131 Arithm.). Et eadem de caufa quantitas anguH sftimatur ex ratione arcus
.

jacent cruribus alterius

&

D
68.

E F

I

T

I

EB & ED. XXXV.
ali:E

Si linca:

ST dux

OA & Tab.
pundis

I.

iftius

ad peripheriam.

RB

a diverfis plagis

in diverfis
,

^'S' "»

I O N. fcrupulorim graduim 59. "Tot fcilicet fcrupnejnot graduum dicitur efjeangulus,

S C H O L

A & B

occurrant, angu/i
,

quos

cum

&

ea efficiunt

x

&

&y

dicuntur alterni.

lorum

efi

arcus

DE

Definitio XXXV L
69. Si vcro
linca?

( i".

41

)•

Definitio XXIX.
Tab.
I.

ST

dua^

aHx

60. Angtdi contigui
,

Fig.xo. funt

crus

quorum idem eft unum commune GH.
Re<5l;^e

FGH & HGI vcrtex G &
in direc-

AP & BR

itidem in diverfis pundtis

A &B
«
ti

,

fed

rant, anguli-,

ab eadem plaga occurquos cum ea efficiunt,
oppofi-

Definitio XXX.
Tab.
I.

&
:

jy

,

itcm -£.&}(, dicuntur

61.

HneiB
fi

AE & EB
o

& D

quidem u
E F

dicitur oppofitus exteripfius
'j.

nus ,

z,

vero oppofitus internus
I

Xig. ^.

tum

C\tx funt,

ejufdem rccix ABpar-

N

I

T

I

o

XXXVIL
eft

tes exiftunt.

De
Tab.
I.

F

I

N

I

T

I

XX XL

70. Angulus ad pcripheriam
gulus
ra

an- Tab.
cru-

T.

lig. 6.

62- Angulus deinceps pofitus AEC dicitur , qui oritur , anguli AED latere uno ED in C produdlo.

ABD,

cujus

vertex

B

&

iv^g.ij.

BA atque BD

in peripheria

terminan-

tur.

Y^\ox.\xtft\zx^Angulminfegmento>

COR-OLLARIUM
AEC & AED
crus
crus

I.

COROLLAR.IUM.
7
1
.

C^. Habent adeo anguli deinceps pofui

Intercipitur adeo a duabus chordis
(

AB

unum AE commune

Hc

& BD

JT. 3

8

&

54)

at<iue arcui

AD infiftit
-<»

aherum unius

CE

in

diredtam fitum

(JT. 5<S)-

cft cruri aheri altetius

ED

{§. 6i).
II.
funt con-

Definitio XXXVIIL
72. Angulus ad centrum
lus
cft

C0ROLLAR.IUM
(J4.

angu- Tab.

I.

Jigui,

Hinc anguli dcinceps pofiti fed non contra ( JS". (>o).

ACD,
,

cujus vertex

in centro circu- ^i%:^y

H

C eft

crura vero

kQ

dc

CD in periCo-;

pheria terminantur.

Cap.

I.

DE PRINCI^PIIS GEOMETRI^.
A R
I

103

C
liitercipitur
tit

O R O L L

U M.
duobus
radiis

Definitio XLV.
83. Linex com>ergentes
funt
,

73, Aiiguliis ad centriim a (jT. 39)» atquc arcui

{§. 41. ^6); confequcntet 57
)•

AD infifarcus AD ejus

TO & V<D
continuo
fit

Tab.

I.

quarum
E F
I

diftantia

^'^•»5'

minor.

iiienfura( JT.

DE
Tab.
I.

F

I

N

I

T

I

o

XXXIX.
termi-

D
84.
funt
3

N

I

T

I

O

XLV

I.

fil'^^'

74. Angulus extra centrum HKIeft , cujus vcrtexK extra centrum eft , xrura vero

Linea

di^uergentes
diftantia

TN & VP
continuo
fit

quarum

HK &

IK

in peripheria

major.

nantur.

Definitio XLVIL
8 $ . Opponi dicuntur , c quorum uno ad alterum perpcndicularem ducere licct.

COROLLARIUM.
75.
Infiftit

ergo arcui HI(jr. 41. 5^).

D
Tnb.
^^l'
I.
3

F.

F I

N

I

T

I

O

X

L.
cft
,

76.

Angulus conta£ius
arciis

HLM

S C H O L

l

O

N.

qucm

circuli

ML

cum

tangentc

HL

^6. Pundta .ibfolute confiderata dicuntur pundtis opponi , fi fuerint termini ejusdem
rccix.

ad contadum

cfficit.

Nimirum cum
efl

reffa fit brcvijfma U(

Definitio XLI.
77. Angulus fegmenti eft , qucm chorda ML HL vel LI ad contadum

nea inter duos tcrminos

JT.

191

),
,

qualis

MLH vcl MLI
cum tangcntc L ellicit.

ctiam

perpendicularis inter eas

qu£

a-

pnntlo ad lineam vel fuperficiem duci pojfunt perpendicularis vicem in co cafit j ( jr.224 )
fubit ,
tibi

pun£ium alterutrum extra lineam

Definitio XLII.
Tab.
I,

vcl fupcrficicm fumitur.

78. Linea KL perpendicularis aut normalis eft ad altcram LM, ii cumea
eiiicit

Defi Ni
ncis tcrminata.

T

I

o

XL VIIL
-rir

87. Trianguium

eft figura tribus Y\-

reftum angulum.

C
(jT. (fj
)

O R O L L A R

I

U M.
cft

Definitio XLIX.
85. Triangulum Aquilaterum
,

79. Si igitur LK ad perpendlcularis, angLili ad L dcinceps pofiti a:qaales fiint

NM

ABC f„\^
d!\.~

cujus

omnia

latcra inter fe iequalia

&

contra,

funt. citur
,

In genere Figura xqmlatera

Definitio XLIII.
Tab.
I.

cujus

latera iingula

inter

fe

80. Linca
obliqua
,

AB

eft

^'l' ^'

iicumea
F I

efficit

ad alteram AC angukunobli-

arqualia.

D
ccles
lia

E

F

I

N

I

T

I

O

L.
T"

quum.

89. Triangulum .equicrurum fivc

IfoJ^

.'

?

T
'

DE
Tab.
I.

N

I

T

I

o

X L I V.

DEF

cft,

quod duo

latcra a^qua-

''^'

81.

Fig.ii,

Q[<

,

fj

Linea OV parallela eft alteri ubique eandem ab ea diftan-

habct.

Definitio
cujus nullum latus

LI.

tiam fcrvat.

90. Triangulum fcalenum

ACB
,

eft

'^^"'
,

\
'^**'-'

COROLLARI
82. Lineae ergo
Jiiuiats

U M.

altcri arqualc

fcu
ina^-

p.irallelx iaiiifinitum coii^

cujus fingula latera funt inter fe
qualia.

non

concurrunt».

Defi-

104
Tab.
r.

M EN Definitio
E L E
,

TA
LII.

G E O

ME

T R

I

^.

Pa rs

T.

Definitio
KML
PNO
101.
pofita

91. TriangulHm reclangulum
efl:

LXII. Khomboides NOPQ^eft figura
,

cujus angulus unus

K

rc(flus eft.

quadrilatcra

obliquangula , latera opitem

Definitio
Tab.
I.

LIII.

OP & NQ^
f I

ON &

PQ^,

92. Triangulum ohtufangulum Fig.io. eft eft obtufus. , cujus angulus unus

^qualia habcns.

N

Definitio LIV.
93. Triangulum acutangulum Fig.l6. cft , cujus fmguli anguli liint acuti.
I.

De
102.
parallela.

N
,

I

T

I

o

LXIIL
eft

Tab.

ACB

Parallelogrammum

figura

quadrilatera

cujus latera oppofita fiint

Definitio

LV.

94. TrianguLum obliquangulum eftj
cujus fingulianguli funt obliqui.

Definitio LXIV.
quadrilatera

Definitio LVI.
Tab.
I.

103. Trapezium KXXJS eft figura non parallelogramma. Quiappellant figuram qua,

()^.

Hypothcnufa

ML

dam Trapezium
,

eft

latus

in

Fig.i9'

drilateram

triangulo rekSanguIo, angulo rc£lo K op-

cujus

duo tantum
,

latera

oppofita funt parallela

quie alias Tradici folet
:

pofitum.

Definitio LVII.
96. Catheti funt latera trianguli rectanguli KL angulum rc(Sum K

pezium parallelarum hafium figura vero , cujus neutrum

latus alteri

parallelum, Trapezoides iisdem dicitur.

MK &

Definitio LXV.
104. Figura polygona feu multilatera

intercipientes.

Definitio LVIII.
97. Figura quadrilatera eft , cujus perimeter ex quatuor lateribus conftat.

ABCED

vcl

FGHKI
,

eft

,

cujus pe,

rimeter ex pluribus
lateribus
fucrint

quam quatuor

R_eBangula dicitur
guli fuerint rcdi
c|ui.
j

,

fi

anguli ejus
li

fin-

Quodfi latera quinque, Pentagonum ; fi fex,
•>

componitur.

obliquangulat

obli-

Definitio
Tab.
I.

LIX.
eft

Hexagonum fi ieptcm Heptagonum fi oSio , OBogonum &c. dicitur.
,

j

Definitio LXVI.
figura

98.

Quadratum
,

Fig.ii.

ABDC
,

105. Figura <xquiangula
finguli anguli

eft

,

cujus

quadrilatera

a,'quilatera

redtangula.

«quales funt.

Definitio
Tab.
I.

LX.
qua-

Definitio LXVn.
106. Figuraregularis eftfigura cequllatcra

99. BJjomhus
drilatcra
,

EFHG
,

eft figura

Fig.i.2.-

Kquilatera

obliqiiangula.

&
F

c-equiangula.
I

Definitio
Tnb.
I.

LXJ.
fi\'C

De

n

I

T

I

o

LXVIIL
eft, qu^e

100.

KcLfangulum

vhlongum
,

107. Figura irregularis
fimul aequilatera

non

^•g'^i'

MLKI

cft figura

quadrilatera

redanitcm

gula, latera oppofita

ML

&IK,

& ^equiangula. Definitio LXIX.
<equilater<i di-

IM & LK

«qualia habcns.

108. Figurji inter fe

cuntur

Cap.
cuntiir
,

1.

DE PRINCIPIIS GEOMETRI^.
De
F
I

105

fi

fingula latera unius fucrint

N

I

T

I

o

LXXVI.
Xa{,^
/In-

flgillatiin cTqualia fingulis

lateribus ho-

116. Figura
infcripta:,
/i

ABCDE dicitur Circulo

mologis

alrerius.

Definitio LXX.
I09- Figurx inter Je
funt
,

pcriphcria per vcrticcs

V I.

mquianguLe
fingulis

gulorum angulorum ipfiustran/it: tunc- Fig. que Circtdus figura' dicitur circumfcrip- ^°7'
tus.

li

iinguli anguli

unius

angul Js homologis aiterius arquales lunt.

DEFiNino LXXL
II o.

De
1

F

7.

T I o Figura abcde
I

N

I

LXXVIL
dicitur Circulo

Dicuntur vero tam
in

afi<^uli

circumfcripta

quam
vent.

,

fi

fingula

c>us

latera homologa-,

d eundem orfer-

latera

dinem a primo

peripheriam tangant, tumque Crculus
figurx dicitur infiriptus.

utraque figura

DE
Tab.I.
rius

F

I

N

I

T

I

o

LXXIL
eft

Definitio LXXVIIL
1 1

III. Diagonalis

PN

^.Menfiurafgur£

eft

quadratum,

redla ex
alte-

F/g.z4. vertlce anguli unius

Pin veiticem

cujus latus perticx cequale, diciturque

N duda.
Definitio LXXIIL
eft

pertica
ficut

quadrata,^ mpedes quadratos pes quadratus in digitos quadraI

tos dividitur.

Tab.

I.

112. Bafis fgurx.

perimetri pars

i7g.ii?.inia

KL.

COROLLARIUM.
113.
lialis
,

n I T I o LXXIX. 119. Eodem modo determinari dicuntur ,
fi
,

Def

data

,

per

qiia;

unum

determi-

Cum

fitus

figurx

ipfi

non

fit

eflen-

quamlibct peiimetri partem feu latus figurs quodlibet pro b.ifi alTumere licet.
,

determinatur alterum, &: utrobique ex datis

natur

fuerint fimilia datis, per

qu^

Definitio LXXIV.
Tab.
I.

fimilibus per

eafdem regulas reliqua

114. Vertex

figur^x.

M

eft

vertex

determinantur.

ivg.19. anguli baii

KL
1

oppofitus.
I

CoROLLARIUM.
120. Qu£ itaque eodem modo determinantur , in iis coincidunt ea , per qu^ difcerni debent, adeoque fimilia funt (JT. 24.
Arith.
)

De
1 1

F

N

T

I

o

LXXV.
eft diftantia

^.Altitudofgurx
baii.

ver-

ticis

a

C A

P

U T

II.

Z)g Propofltionilpus quihufdam

Fundammtdibus.

Problema
121.
diicere.

I.

Resolutio.
L
In charta

A

Dato punclo

A

ad datum

Tab.L

Jf\punc7um
Wolfii Oper.

B

lineam re^tam

Linea redia ducitur juxta regulam l\g.t%» EF ad pun(^a data B applicatam

A &

Mathcm. Tom.

I, 1

O

s«-

106
graphlo
II.

E L E
HI
,

M

E

N T A G

E

O
1

M
2
S

E T R

I

^. Pars

I.

penna aut plumbaginc.

Problema
iis

II.

In ligno vel faxo

Duobns baculis in folo dejixis , tertium vcl plures in eadem re6la cum
fine rcgula
,

Recaa delineatur etiam
fi

filum creta
datis

vel ceruffa delibutum

infgere.

punais
tur
III. Iii

A & B apprimatur &.
,

R
Baculus

E

!>

O L U T
infigitur,
cctcri

I

O.

ita

ut oculo in

medio digitis prehenfo furfum

traha-

unum diredo
tione petenda

non appareant.
redilinea propagain Opticis.

moxque
campo

iterum dcmittatur.

Ratio a luminis
,

Tab.

I.

Rcdla defignatur per baculos
pundtis datis beneficio iibcUa?

LK

in

Fig.i9»

M
^

Problema
R
E
S

de qua

III.
I

ad

126. Lineamreciam metiri.

horizontem

perpendiculariter

defi-

O L U T

O.
I,

xos , autfolium chartx mund« alligatur e longinquo videri debeant.

quorum fummitati muccinium
, fi

manus fit neceffe eft menfura Tab. (§.23J. Nimirum pro lineis in charta Ftg.io, datis abfcindantur ex RT lo partes
a^quales longitudinis arbitrarix
,

Ad

SCHOLION
iii.

qu.-e

I.

Cum

chartam

facile nigrcnt

regul£ orichalcea qu£ ; iis prxferHntnr,

&

argentem

intervallum vero 10 pcdcs defignent refiduum linea? tranferapedum RS in
:

tur, quoties

fieri
,

potcft(^.2

ex enim accuratam politiem
fordes facile

lignis Indicis

parantur

,

nt

cbenin£. His
,

5 ).

In cam,

inditcere Ucet
,

ne

po vel catena

vcl fune cannabino
,

vel

adb^refcant

nec fibrx exigu£

pertica in digitos

pedcs

& dcccmpedas
Sufficit

impecdami graphiique motmn uniformem
diant
.

legitime divifis utimur.

autcm

qnod

qiternis

,

nuccis

& his

fimilibifs

famiitare vitium.

SCHOLION
Tab.
I
f/T.29.'
:

II.

ultimam decempedam in pedes & pedem ultimum in digitos dividi. Quodjubearis. f{ crgo lineam reilam metiri
I.
1
.

In charta
1'onatur crus
circini
,

qn£ ex corvo113. Penn^ optim&funt, quod , anerims rim alis evelluntm propterca purtonbusdu. lineis fubtUioribns
duriores

unum

in

A &

&

co ufque aperiatur

donec alterum

cendis

infervimt.

Baculi vero

LK

cufpide

cxtremum B
,

attingat.

ferrea

Kmuniuntur,

ut eo facilius

m

terra

2.M0X
pedx

circinicrus

unum infincdecemlo. ponatur
Erlt

queant. prtefertim dnriore defigi

alicujus, e. gr. in
,

S C H O L

I

O N
efl

III.
atramcnto

&
non
II.

notetur

quemnam pedem men,

fura^

altcrum attingat

e. gr. 5

.

114. Vtendmn vero

linca

ABi°s'.
linca'
1

commmi

Sinico i tum quia , fed ingrcdicorrofivitatem vitrioli , qnod ipfm cufpidemarrodithtum tur , chalybeam graphii

commmeob

In

Campo
2
1 )

l.In utroquc

quia Sinicum facilius fit communi. A(ccdit
tidiores ducantur
,

effiuit
,

,

etiamfi atrins

bacuH (%.

cxtremo erlgantur & fi ca mcnfunt
>

quod Sinico Unex mqnam comrmni.

longitudincm fuperct

,

conftituantur
)•

cum

iis alii

in

cadem

re(^a(§. I2S

2. Fu-"

Cap.n.
2.
Fiinis

PROPOSITIONES FUNDAMENTALES.
S C H O L
119.
hit
I

107

cannabinus aut catena men-

O N

III.

furam largicns ab uno baculo ufque ad alterum ita cxtendatur, ut utrum-

Funes cannabinos
vires

humor

&

contra-

diverfx

inxqualiter tendunt,
eji ,

que ad angulos redos
rcdditur. 3.

fccet (§.234J:

Schwenterns (a) autor
longitudinem funis
cadente pruina
,

cum

aliquaU'

quod perpendiculo appenfo evidens
DecempcdiE , pedes atque digiti utrumque intercepti numeren-

do exercitiis Geometricis in campo vacaret,

qu£ erat 1 6 pedum , , hora unius intervallo , ad

pedes
lantur

15
,

rediiffe.
,

Vt

igitur

hi ntevi tol,

inter
tur.

funiculi

ex quibus conficiuntur
\

iii

gyros contrarios contorqucndi

ipfe

autem

SCHOLION
127.
nat
,

funis olco ad ignem ferventi immittendus
I.
,

&

poftquam exftccattts fuerit per ceram liquefiHam trahendus , tandemque cersindus. NhIlineam
Ji

Si

catena utrlnque in annulos defilicet
;

per quas bacnlos trajicerc
,

metimur bacu is hifce cum ceteris in eadem Tab. I. ^^^^ continuo collocatis ( JT. 1 2 ) Notandum FiiAi. tamen , dum baculus ex ,A in B transfer.

lum longitudinis decrementum notabis , etiant' funem ifliusmodi pcr diem integrumfub aquis demerfum dctineas. Ne autem fu- Tab.

I,

nis

humum

contingat

,

fuflentaculum
,

Z ipfi

Fig.i^,.

fupponcndum.
filio

Perpendiculum

quo ad fu-

tur

,

non in vefiigio baculi B, fed prope
in

ip-

fum

D

ncm hori^ontaliter extendendum utimur, ex

eundem

infigi

atcjue

anmdorum
accenferi

&

appenfo globo vel pondere plwmbeo

craffitim

longitudini menfurte non

conflat.

debere.
rte

^odft tamen
B

h£c

fit

pars meyifu;

Problema
in menfura alia,
e.

IV.

eaque fubdupla diametri bdculi

ba> ulus

ex
lab.
I.

A

ablatus in ipfo

defigi poterit,

Pa-

autem caten<e P filis ferreis pe^'i'^^' dalibus , earumque longitudo tres decempC' das excedere vix dcbet, ne pondere fidnt mof^ji^i^y
leflte:

^ex

130. Data longitudine lineA in men-^ fura e. gr. Parifma, invenire eandem
gr. Londinenfh cujiis

ad priorem nota
Sit
e.

eji ratio.

quam
crajfis

ob rationem nec filn ferreis ni-

Resolutio.
gr.^nea data 186 pedum quctritur quot eadem fit , pedum Londinenfium ? Quoniam pes
Pariiinorum
Londinenfis eft ad Parifinum ut 135 ad 144 (§. 26)i infcratur (§.311. Arithm. )

mium

utendum.

SCHOLION
circuli

ri.

128 Si pertica circa altcrum fui extrenium tanquam centrurn per quadrantem
elevata

&

per alterum rurfus de,•

miffa lineam

metitur

craffities

ejits
,

tongi-

tudini imeie repirt/e

toties

addenda

quoties

135

:

144=
186

18-6

26784/l98TTVped;

ad eam applicata fuit , aut longitudo pertic£ particnLi craffi'iei congru.mtc imminnendii. Ceterum quia pertiae ab intequalitate
,

135) 135
121

:S
:

Londin..

864
II 52

1328:

extenficnisprorfus libcr£, prxrogativ.mquan-

dam prx

catcnis

&
,

funibus habetit

,•

earum

144^

extrcmitates a„nulis fryrin inflrui aoortet ut objervantihus qi-x in fcbolio pr.uedcnte

26784

II34~ 1080
54

diximus

,

tanto minus periculi fuperfit, ne a

rt£ia dimeiimda. declimtur.-

O
(^) Geomecr. pradt.

2

PROp.381.

lib. i. Traifl. i.

108

ELEMENTA
Pr-oblema
V.
centro

GEOMETRIyE.
15 4ria

Pars

I.

COROLL ARI UM.
C
dato
defcrt'

131»
bere.

Ex

dato
^^ie

qmvis

radio qnc

AC

Circulum

Quoniam unius cjrciili peripheeodem modo determinatur qiio peri,

phcria alterius ciijufcunque (jT.ii^);

omnes

Resolutio.
Tab.II. I- In charia

peripheria; funt inter

fe

fimiies (jj.

i

zo), Eo-

modo
in

pitet

,

omnes

circuios

&

femicircu-

los effe inter

f/^.34. I. Collocctur

circini

crus

unum

ccntro dato
lo radii
2.

C & apcriatur dati A C.
circinus circa

Theorema
AE

fc (imiles.

II.
T.^b.I.
Fig. i.

interval-

Movcatur
ita

ccntrum C:
dcfi-

dividit tam135. Diameter periphcriam , ^uam circulum ipjum in duas partes Aquales.

crus

alterum peripheriam

Demonstratmo.
Partes peripheric-e

gnabit(§. 37). quotiefcunque II. In folo

&

circini
,

a-

itemquc

circuli

ADE &ABE, ADECA & ABE CA
AC
circa

pertura tanta
requiritur
,
,

fieri

nequit

quanta
(\-

determinantur , reda

centrum

radii vice fungitur filum,

funiculus

aut virga five iignea

,

ve

ferrea.

donec fibi in dircAum jaceat (§• 131 j. Sunt adeo arcus ABE & A DE partcs peripheriiE , fegmenta
,

C mota

SCHOLION
1
•)

I.

ABECA&ADECA
eodem modo
peripheriam
,

partes circuli
fi-

Tab.II. p-„ , .
^'^
^

fune aut filo utimuir , cavcndum ^fi' »f fty^f^ FA,quo peripheria defignatur, efitu pcrpendiculari dimoveatur id quod im2
.

determinatiP, adeoque

Si

milcs {§. 120).
hcec

Quamobrem

illi

ad

:

ad circulum eandem
:,

.

FZ. peditfilum tranfverfum FE,ftfuerit :r 4 eir r: 5 . Ratio patet per i ,

A

rationem habent (§. ijo. Arithm.)
confequenter tum
fe
illi ,

AE

FE

tum hxc

inter

theorema Pythagoricui» infrademonjirandum.
(JT.

icquantur

( §.

417).

177 Arithm>). Q^
I

SCHOLION
Tab.II,

e.d.

11.
Gcome1 3(j.

C

O R O L L A R

U M.

155. Circini
, ,

,

nt

inflrumenta

F'g-37'trica reliqua
fiurabilitatem

hujus metalli.
(halybe
ut
fiunt
:

parantur ob tra£labilitatem &" nitorem Cufpides tamen crurum ex
ex orichalco
fert

Super quavis igitur linea AE (produdta, fi opus lit, jT. ii ) ex afliimto in ea pun6to C dcfcribi poteft femicircukis.

Theorema
;

III.

enim

ejus

durities
,

,

fubtilius

cxacuantur.

ad lineas metiendas
trura eadem funt
ni
,

& & invariata.
& arcubus

qno dividendas utimur ,
Circini
^

137. Si ex centro C duorum circulo- Tab.n. rum concentricorum ducantur radii CDA

Sed

circi-

qui periphcriis
,

defcribendis

alterum variari potefi , ut tam plumbagine , quam atramento Sinico uti
infcrvit

crus

ad tum arcus D DCE ACB peripherias , tum feclores ad areas fuorum circulorum eandem rationem habent.

& CEB

E & BA &

detur

,

prout

commodum vifum
,

fuerit.

Plum.
dcli-

hagine nempe utimur

quoties

arcus

Demonstratio.
Cum
circuli conccntrici

ncantur

abfoluta
3

operatione rurfus delcndi.

per hypoth,

Xongitndo vel

vel 6 digitorum

ejfe

fnkt.

idcm ccntrum

C

habeant

( §.

44

)

,

&

arcus.

Cap. 11.

PROPOSITIONES FUNDAMENTALES.
'

109

arcus
rcs

AEatquc DE,itcmque
,

feiflo-

cus

BC

vel

de->

ACB & DCEdcfcribantur radiis A C & D C a communi tcrmino CDA ad comraunem terminum CEB motis
(§. 131 )
i

crura

defcrip»ti,
i

ex vcrticc A vel a intra ad integram pcripheriam
,

( §. 5 8 )

fi

k=a

ratio

&

de ad pcripherias

arcuum B fuorum circulo-

C

arcus

ifti

atque fcftorcs co1

dcm modo

cietcrminantur ( §.
illi

19 ),
,

confequcntcr

pcripheriarum
(§.
1

hi

20.) adcoquc illi ad pcripherias, hi ad circulos candem rationcm habcnt ( §. 1 70.
circulorum partes iimilcs funt

rum cadem cffe dcbct , confequenter cum imt partes fuaru.m peripheriarum fimiles funt ( ^. 1 70 Arithm.). ( §. 42 ) Quod erat unum.
,

Si arcus

BC

&

^/^

,

menfurie angufucrint fimiles

Arithm.

).

Q^c.

d.
I

C
Tab II fig\±
*3^'
r.i

OROLL A R
^'^-'"

U M

I.

lorum A & a{^%. 57) , ; ad periphcrias , quarum partes funt rationcm habcnt §. 42 ) , eandem
(^

^"^^^^

DE& AB
quoque

intra

cru-

(§.
titas

170 Arithm.). Qiiare cum quanangulorum
cfTe

ejiisdem anguli

ACBex

ejus vcrtice

C

A&

/?

per
,

cam

ratio-

defcripti fint arcus

circulorum concentricoperipherias

nem
no

rum

a^ftimetur ( §.

(

JT.

44

)

;

ad fuas

''

eandem rationem habent, confequenter inter fe funt ut peripheri2(jj".i73 Arithm. ) Quoniam it.ique peripheris eundem numerum gradnumcontinent(jr. 41 );ipfi quoqueeun-

debet

,

58 hoc cfl
/>

cadem omnf,

anguli ie»

quales funt.

Quod

erat alterum,-

C orollarium.
141. Cum arcus fimiles eandem rationcm habeant ad peripherias , quarum funt pattes {$. 17 oATithm.),f\ fuerint partes squa..es funt (jr.177 lium peripheriarum , ^ ergo menfuras anglorum a?quaArithm.). Si lium fuerint partes eiufdem peripheris ve!
xqu.nlium
peripheii.irum
,

dem

continere debent.

COROLLARIUM
139. per rationem
ra
defcripti
)
;

II.
a:ftimatur

Qnia
ad

anguli
arcus

quantitas

ex

vertice intra^ cni-

totam
eft
,

peripheriam

(JT.

58

perinde
ifte

arcus

defcribatur {§.

quocunque 137 ).
III.

radio

,

squales

funt

COROLLARIUM
tur.

{§. 141

Theorema
)

&

contra.

V.
menfuTab.
.fiiS'!

140. Eadem ergo manet anguli quantitasjfive crura producantur , fivc minuan-

ra

Theorema
Tab.II.
J^5.4(J.

IV.

Demonstratio.
Producarur

143. Anguli reiti efl quadrans circuli.

K L, AI
( §.

141. Angulorum Aqualium
menfurti

BC&

A&

LM

in

N

2

1

)

j

erit

a.

x=^
redta (§
1

(

§.

65

j.

Std cum ex
.v

L

fuper

BC & dc fimiks funt
funt.

^ contra fi

de/u»t arcus fmiles an^ulorum A&Z. fnenfur^
,

NM
i

defcribi polTit femicirculus

3 6)

angulorum

& ^ menfurie AC

,

anguli aquaUs

& CB
cft
e.

juniitim

fumt;r conficiunt femi-

Demonstratio.
Cum
anguli cujuscunquc

circulum (§. 57). Ergo unius menfura cfl: dimidius fcmicirculus , hoc
vel a
circuli

A

quadrans

(§.142^.

j(5»

quantitas a^ftimetiir per rationem ar-

d.

O

3

GoROL-

IIO

ELEMENTA GEOMETRIv^. ParsL
COROLLARIUM
L
Arith.

& §.

145 Geom.
lita.

)

:

quod cum

fit

144. Ciim

quadrans

circiili

pledntiir {jT. 41 Ji

nngiilui

90° comrediis eft 90"

abfurdtiiTi ( §.

(jr.5y).

in

diredum

84 Arith. ), CE ipfi ED Quod crat alterum.
I.
j

COROLLARIUM
145. Onines adeo
les
(

IL
fesqua-

Corollarium
148. Anguli
aut plures circa
conftituti
,
fi
j

redli fnnt inter

qui funt deinceps

^.141

),

& jequalis redo etianVredluseft.
II L
obtiifus
igitur ininor
j

x&cyt

COROLLARIUM
I4(j.
cft

ejusdem rcdaejundim fumantur , conficiunl

idem

pundum

Acutus
(

major

iSoMi'. 144).

quam9o°

jr.6(J).

Theorema
Tab.
r.

Corollarium
VI.
x cr
to

ri.
d.i-

149. Angulornm deinceps pofitorum

147- -^^^ angMli detnceps pojhi

uno

,

alter

itilem datiir: relinqiiitur ni-

Fig. 6.

y

j

aut quotcunquc

ad idem punBum

E

mirum

,.0.

datus ex 180" fubduc.itnr.

fupcr cadem rctJa

CD

Aquales duobus reclis.

fimt Et contrafi x cr y
,

conjlituti

Corollari um
150. Si
eft

III.

fuerint duohus rectis aquaUs
efl in

CEfiita

campo angulum inaccefrnm vel obtufum Quadrante mcriri jubemur & eum,
in

dire£ium

ipfi ED.
s

qui

deinceps, accedere

ficet

;

iliius

loco

De mo n
Qnonlam

t r a t

I

o.

metimur; ex 180° enim fubdudus quxfitum reiinquit (jT. 149 ).
liunc

in cafii priorc anguli
,

x &y

funt dcinceps pofiti

per hypoth.

EC

Corollarium
effe
, fi

IV.

cum
(^.

ED
).

eandem redam
funt

eonftituit

151. Ccrtus evades, teomnes figutE rectilines angulos in campo exadte dimenfuni
finita

62

In calii pofteriore

guli

conftituti

omnesanfuper eadem reda
,

operatione deinceps pofitos

etiam metiaris
addas
:

&

hos fingulos

illis

fingulis

CD
fit

ad idem

pundum E
1

per hjpoth.

Quare cum ex E fuper
femicirculus f §.
3

CD defcribipof)
5

ma

enim ubique prodicrit fum180°, operatio rite perada ( JT. 148).
quodfi

6

in

utroque cafimul

Problema
152. Angulum metiri.

VI.
Tab.Ii
fit

fu menfura

omnium angulorum

eft femicirculus (§.

menfura duorum Ergo anguliifti funtduobus redis ctc]uales ( §. 142 ). Quod erat unum. Qtiodfi X & jy fuerint duobus redis aequalcs, nec tamenCE ponaturip/iED mdiredum (ita , reda qusdam aliavcluti
(-§-

57). Sed idem eil: redtorum f §. 143 ).

Resolutio.
Cum
anguli

ACB

menfura

arcus

DE ex

centro

C

intra crura

AC & CB

defcriptus^'^.

57), totum ncgotium liuc redit, ut numerus graduum, quiarcui DE competunt, detcrminetur id quod fit ope fcmicirculi in r^o" cxavftiflime
:

EA
21

ipfi

ED

in

diredum
-fj'
,

jaccbit

divifi.
I.

Nimirum

),

atque hinc
( §.

&x

erunt

In charta

deinceps pofiti

62 )
,

confequentcr

I.

centrum Semicirculi ad verticem anguli

duobusreft-is^quales

per demonflra-j-x (^.

C

applicatur

&
i >

radias cjus

CE

u

,

adeoque

o

-f-j4-x=j

87

cruri

BC admoveti

2.

Gra-

Cf/.

//.

PrvOPOSITIONES

FUNDAMENTALES,

ni

3. Gradns
guli

in

arcu

DE

iiiter

crnra an-

Problema
defcribere.

VII.
Fig. j S,

AC & CB
Campo

intcrccpto numeran-

155. Data quantitate anguli, ipfum Tab. II,

tun
Tab. II. I !•
Fig.iS.
I

In

.Inflrumentum goniometrlcum ita collocatur, ut radius ejus

Resolutio.
I.
1
.

CG

unicruri
cjus-

In charta

anguli

j

ccntrum vero

C vertici
F

dem

immineat. Prius obtinetur col-

2.

lineando per dioptras
pinnulas immobiles

&G
,

,

feu

Ducatur re(5ta CB & Super alterum ejus extremum C po^ natur centrum inftrumcnti tranfportatorii, ita ut radius ejus

ad diametrum
verfus ba,•

cum

re(5ta

perpendiculariter eredas

CB
3.

coincidat.

culum

2.

extremo cruris defixum pofterius vero perpendiculumad centrum inltrumenti applicando. Regula Hf circa centrum mobilis verfus crus anguli alterum promovetur , donec per pinnulas ipfi a/fixas baculusin extremo ejus defixus colliin

D &
ACB
II.

Numerentur gradus datl ab E verfus ad gradum ultimum notetur puniftum D.
re(5ta

4. Ducatur

CA.

per

C&C.Erit
( §.

angulus qu^efitus

141

).

In

campo

Tab.ir.'

I.

CoUocetur Inftrumentum goniometricum ut in probl, prax. [§. 152).

f^^-jSi

neanti occurrat.
3.

Gradus

,

quem

regula iiiftrumcnto

2.

indicat notatur.

SCHOLION

3.

centrum C adgradum datum promoveatur. Baculus ita erigi jubeatur , ut per

Regula HI

circa

I.

dioptras collincanti occurrar.

153. Semicirddus minor , quo in charta utimur, Inftrumeinuni tranfportatorium v/i!In campo quidam circitlo ingo appetlatnr. tegro , quidam nonnifi quadrante utmtur.

Theorema
^,
funt Aqualcs.

VII.
f,
''«

156. SireBaABalteram CDficet in Tab, E, anguli verticales xdr O3 item y ^'S-

^

SCHOLION
fere digitoam

II.
eji

Demonstratio.
trlutn

154. Diameter tranfportatorii

Khenanorum

;

majornm vero

-^•+^=1807

(§.148;

inflrumentorum goniometricornm nnius pedis aut ad (uiiimum unius cim dimidio. Divifto
accurata fieri deb.t.

In tranfportatoriis gradus dimidii j.ttisf<C!Uiit ; in majoribus dena prim.t. Angulos in campo injlrimento majore captos
,

Ergo -v 4-J=J (§. 87 Arithm.) x adcoque (§.91 Arithn. ). Eodem modo oftenditur effej=E. O^e.d.

=

+

quantum
mitlto

fieri potefl

,

accuratif-

COROLLAKIUM.
157. Qriodfi in campo aut alio incafu angulum inacoeniim x metiri jubeamurj achunc celfum vero non iie>Tct vcrtitalis o
:

fime in .harta dipinaturi
portatorio

non

, diametrim tranf miuorem diamctro ejtis

infinmenti, quo in campo

ufl ftint

,

& regu-

lam circa centrum raobilm induigent.

ejiis

loco nictlri

licct.

SCHO

JI2

ELEMENTA GEOMETRIi^.
S C H O L
I

Pars

I.

O N.
nimis

Demonstratio.
I

158. Citm tyroncs fub initiim fiudii Mttheimtici fenfibiis atque

Qu^
|

fibi

mutuo congruunt

,

imaginationi

iidem effe poflunt tcrmini

rJbuc indulgeant ratiociniis ex ajfumtis dcduais minus adjueti ; figuras pcr data exhypotheftbus theorematum affumia confiruere ac angutorum fer confreliqnarum linearum truhionem determinatorum quantitatem ex-

unum
lia

in

locum
1

( §. 3 alterius falva quantita).
:

corum Ergo

te fubftituere licet

confequenter xqua-

&

funt ( 5.

5

.

Arith.
,

Porro quoniam
gruunt
,

Quod erat unum. quiE fibi mutuo con).

plorare

1 ( jT.

i (J.

1

5 i

)

jn-^^t
,

:

ita fenfus

ritas propofitionis elucfcit

& animus ad de:

& ve-

eosdem terminos
)
:

iiabere pof-

funt(§. 3

quin

codcm modo determieft.

monfirationes genuinas percipiendas excitatur cum enim fit fcire avidus , rationes veritatis

nari queant

dubitandum non
1

Sunt

In dcmonjlratione magis acquiefcunt tyrones , examine ratiocinationis lcgitimie fic fa£io , non fecus ac theori^phyfics,
noffe defiderat.

igitur fimiiia ( §.

20.

Quod

erat alte-

rum.

Theorema

X.
funt-i ea

magis fatisfmunt

,

ubi fa^is experimentis

162.
fihi

QuAiiiquaUa& fmiUa

decretoriis confonx deprehenduntur.

TheorbmaVIII.
Tab.
I.

mutuo congruunt.

Demonstratio.
Similia differre nequeunt
,

159* Omnes anguli x

,

y

,

o

,

E &c.

nifi

quan-

Fig' 6, circa puncJum

ali^md

E conjlitmifunt

titate(5.

aquales quatuor reclis.

26 Arithm). Quamobrem fi xqualia fuerint , prorfus non differunt
(

Demons tratio.
Defcribatur ex

pundo E vertice com,
<?

15 Arithm. ). Jam ii fibi mutuo fupcrimpofita non iisdem tcrminis contitj".

muni angulorum x j , quocunque intervallo

,

E &c.
E^

(

§.

45

circulus

(§.131); evidens eft menfuras omnium angulorum fimul fumtas db^hc ca^ ad &c. conficerc integram circuli pcripheriam ( §. 143). Menfura ergo angulorum X j (7, E &c. juniftim fumtorum eft circulus integer (§.55). Sed circulus eft mcnfura quatuorredorum (§. I43),
,

ncrcntur, diverfitate tcrminorum differquod cum fit ablurdum fer derent monftrata , iisdem terminis contineri de:

bent

,

confcquentcr

fibi

mutuo con-

gruunt(§. 3). Q^.e.d.
i

TheoremaXI.
1

,

63

.

<5V

linea linex

.

:ngruit , ftnguU
alterius

puncia unius fingulis puncfis
congruere dehent.

Ergo omnesiftiangulia^quales tuor reftis ( §. 1 4 1 )• ^/- ^»

funt qua-

Demonstratio.
Linearumenim
,

quxfibimutuocon-

C
(JT.

O R O L L A R

I

U M.

KJo.Omnesitjqueanguli circaidem puncconficiunt tiim conftituti jundim 3(Jo«
144).

gruunt, iidemterminieffe poffunt(^.3'>[«

Scd termini linearum fccundum longitudinem funt duo punda ; fecundum
latitudinem

Theorema

IX.
,

&

profunditatem ipf^met
1 1

161. Quiii fibi mutuo congruunt &'xqHalia , irfimiliafum.

ea

flii

termini exiftunt (§.

).

Ergo
trema

li

linco:

congruunt

,

non modo pundla ex,

C?/.

-trema

,

fed

PROPOSITIONES rUNDAMENTALES. 115 etiam omnia intermedia (§.57). Sed quoniam crura DA & DE
/7.

congruere debent. Q^ e. d.

fupra crura alterius anguli

CoROLLARIUM
\6^.
dii

L

cadunt
igitur

,

per hypoth. idem

A B & AC arcus DE inEft
(

ter crura

AB & AC

intercipitur.

Si

centra&radii duorum circulorum
,•

&menfura anguii

congtuuiit

etiam peripheri^, in quibus raterminantur (JT. 39), confequentcr cir-

culi ipfi

congruerc debent {§.

confequcnter^DAE Q^e. d.

=
A

BAC §. cit. ), BAC ( §. 142).
XIV.
-

COROLLARIUM
circulijs

3 ),

II.

Th E O RE M
168.

\6^. Ex uno itaque pundo eodem radio
nonnifi unicus defcribi poteft.

Linea

xcSia aquales fibi

mu-

£'

*

*

Theorema
Tab.II.
.>

tuo congruunt.

^^

*

XII.
Eft

166. Si fuerint duo anguli BAC c^ vertex unius 1 ponatur ^^^ Aqualec

Dbmonstratiq,
^^=AB
ipfi
,

&

per hypoth. Eft vero

F^.icj.fuper verticem alteriush.
illius

;

pr^terea crus

etiam re^Sa ab

fimilis

ac fuper crus hujus
alterum

AC

;

etiam

crus
cadet.

ab fuper alterum

AB

Ergo al> Q^e.d.

AB

redxAB (§,17), congruit (§. 162).

Demonstratjo.
Si negas, necefle eft

Corollarium
iC^.
ita

L
AB
A

Ergo
,

fi

re6ba ab alteri a-quali

ut^^ vel intra an-

applicctur

ut

pundtum a

fupra

& a&

gulum
erit

BAC,

vel extra

eum cadat. Du-

fupra
3.

AB

cadat; etiam b fupra

B

cadet (JT.

catur ex

A

.

radio AD, arcus

D/ (§.
,

!

3

1

):

")•

DE

Df
go

menfura anguii menfura anguli i^^c

BAC
( §.

De

vel

Corollarium
170.
Si

IL
,'

39

); Er-

reftarum extrema coincidunt

menfura anguli hac minor ; inpofteriorc cadem menfura Df major foret menfura -anguli ( §.20. Arithm.). Quod utrumquecumfit abfurdum {i 142) i crus

in cafu priore

De

fingula punfta unius erunt

m

redta

altera

{§. \6x), atque hinc
nifi

iuter

duo punda non^

unica recla cadit.

BAC

Coroll.^rium
171.

III.
fint
,

Cura

radii

circulorum
a;qunles

lineas
fibi

ah

fuper

AB
E

cadit.

Q^e. d.

reftE (i. 35?), ubi

fuerint

T
Tab.
T. '

H
^^'

O R

E

M A

XIIL
crura alterius

^^"

'^^^^^^

^

crura anguli unius

confequentev etiam circuli congruere debent {§.16^), atque adeo circuli ^quales funt j quorum
(JT.

mutuo congruunt

i(?8),

fig. 9.

i^AEfupra verticem
ri

BAC cadant angulus BAC aqualis cfl.
;

&

asquales fiint radii {§. i6'i),

unus

DAE alte-

CorollariumIV.
I7i.
re pftrti

Demon stratio.
AD
1

Quoniam non
circuli

abfimili
ell

modopatet/
confTiue.
i
,•

circulum, cujus minor

radius,

-

Dcfcribatur enim ex communi vertice A, intra crura &AE, arcuspE
(^.
31 )
••

radium niajorem habenti
,

mjnor

efl:

circulus
,

cujus

niinor

radius

erit is

menfura anguli I)AE
I

niajor vero

cujus

radius major

{§.

2.0

Arithm,).

Woljii Oper,

Mathem. Tom.L

P

TaEo-

114
Tab.
I.

ELEMENTA GEOMETRI^. ParsI. Qnare cum i* 24 Theorema XV.
(

Arith.

).

figur^e nc-

Fig.i.

173«

^•f"

(^^>^fro

circuli

C

applicetur
,

queant diftingui
tera
;

niii

per angulos

&

la-

lineA recix

CD-, radio

A Cxqua.Us

eX'

illi

irqualcs ('^.

174

)

,

h^c pro).

iremum unum j
ti»gel.

alterum peripheriam at-

portionalia efle debent (§.154 Arith.

Q^e.d.

Demonstratio.
Quoniam reda
per hjpoth.
ipii

SCHOL
I7(f.

10

N.
efl

C D radio

Sernw nobis tantum
,

de figuris

xqu3.\ls
a-

reBilineis

congruet (§. I68 ) , deoque eofdem cum eo terminos habere debetf^.S). Sed radius cx centro

nia inter

quarim fe fmiHa

tatcra in fe fpc£lata

funt.

Alias

omaddendum
infuper
ar^
e. gr.

foret

,

latera

homologa debcre

effe

inter fe fimilia

& fimiliter fofita,

(ns circulorum ftmiles convexitatem
figurx. obvertentcs.

centro

edudus in peripheria terminatur (^.39)' Ergo & reda C D ipfi lequalis , fi alterum extremum in C hxreat , altcro
pcripheriam attinget. (h_e.
d.

Theorema
&

XVIII.

Theorema
Igs..

XVI.

177. Figurarumfibi mutuo congruen- Tab.I, ttwsanguli latera Fig.i^ /'///wR.TXJS

&

homologa inter fe aqualia funt.

174. Anguli fimiles funt etiam Aqua-

Demonstratio.
Quoniam figur.£ RTUS & rtus fibi mutuo congruunt per hypoth. iidem u,

Demonstratio.

In angulis fimilibus ea coincidunt, per quce a fe invicem difcerni debent
anguli {§. 24. Arithm. ). Qnare cum per rationem arcuum ex diftinguantur vertice intra crura defcriptorum ad pe-

triusque termini

efte

pofllint

( §.

3

)•

Quare cum termini earum fint perimeuna rtus fupra alteram tri ( §. 3 1 )
i

R T US

ita

poni poteft

,

ut tu

ipfi

TU,

ripheriam
les
5

f ^. 5
ifti

8

)

,

fi

anguli funt fimi-

arcus

ad

fuas peripherias ean-

dem
§.
I

ipfi rationem habere , hoc eft , fimiles elTc debent ( %. 141 Geom.

&

&

rripfiTR, rs ipfi RS &c. congruat. Ergo latera homologa funt inter fe aequalia(^. I6l). Q^od erat unum. Sunt vero T&t,R&r,S&^ &c. vertices;TU,
tr
,

jo.Arith.). Sunt igitur anguli xqua). i2i<^'

TR

,

RS,SU&/«,

lesf 141

^-

Theorema
mologi funt Aquales
proportionalia,

su crura angulorum horaologo-angurum(§. 54). Qiiamobrem
rs,

&

XVII.
homologa

li

homologi ^quales

funt

(

§.

167)>

175. In fguris fmilibus anguli ho-

(}uod erat alterum.

^ latera

S C H O L

I

O N.

Demonstratio.
figuris

178. Patit exfcholiopr£cedente,quom0'
rec^ do idem theorema ad figuras quoque non
tilineas sxtendatur..

In

fimllibus ea coincidunt

per qu^ a

fe

invicem difcerni debent

CAPUT

c>

77/.

DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS.

nj

C
De
Linearum

A

P

U T

I

I

L

ReUamm
XIX.

^

Triangulomm Sjmptomath.

Theorema
Tab.II
|iv:g.4l '

SCHOLI
&
:

ON.

179.

AC=a c erit etiam BC=b c C=c B=b totaque triangula aqualia & fmi'
j

ABC (2r S/ a b c fuerit A==:a, AB=a b,
ift

duobus triangulis

,

mgulos datos 181. Tyrones latera quod in aliqnibus cafibiis numeris afiuntant ad demonflrationcs empiricas diJiinBiu^ per. cipiendas proderit , <^uasfupra ( JT. 158) com' mendavimus.

m

lia erunt.

Dem^nstrat
poni fuper alterum

Corollarium
I

I.

o.
i>

1S2. Determinatis adeo duobus lueribus
c ita

Concipiamus triangulum a

cum angulo
tcrminantur.

iiuercepto

*

tota triangula de-

ABC

,

ut

pundum

a fuper

a b fupcr AB cadat. 8ia (r=AC, Quoniam/«^= AB,
refta

A&

Corollarium
:

II.

a=k
1

per hypoth. pundlum^fuperB (^. 168)
re Jla

j

a c fuper AC

(

^.

66 )

& puncSum
,

1S5. Qu^are fi in duobus triangulis ACB ac AB AC; Sc a c b Hit a "Z: A. 8c a b modo determinantur ( jT» trianguli eodem

^

iij/)

,

adeoque

fimilia funt (JT.

120

),

coni

ffuper
fuper
£^

C

(§. 169 )' confequenter hc

fequcnter etiam c^Z.
=;

C

8c

b^B,
)•

ab

bc

BC

(§.

170)

cadit

adeoque

AB; BC &c.

(JJ".

I75

ABC congruit (%. 3 ; confcquenter b f=BC ( §. 161)5 c= C & ^=B (§.167), toraque trianguabc
alteri
la sequalia

Theorema

XX.

&

184. In triangulo aquicruro -P/^-^Tab.II. 1°. anguU ad bafrn y w funt aqua- BgM*

&

fimilia

funt

( §.

1

6

1

).

les

,

2°.

reBa

FG
,

,

qux.

angulum

DFE
,

fKe.d.

Problema
Tab.II.
i*X2.4i.

bifariam fecat

bafin quoque

(^
:

jgo. Datis duobus

VIII. lateribus AB

3°.

triangulum ipfum bifariam fecat
4°.

&

immo

FG ad bafn DE perpendi-

AC
lum

cum angulo
conflrucre.

tntercepto

A
r

triangu-

cularis.

R
1
.

E

S

O L U T

o.
in

Demonstratio. Nam o=x per hypoth. DF = FE
,

Affumto

AB pro bafi ^
C ^.
1

A confti-

tuatur angulus datus

5 5 )•

& FG=FG §. 8 Arithm), 89 io.j=«, 2°. DG=GE 3°. Ergo
C ^.
)
(
1
,

2. In crus ejus alrerum transferatur

DFG=A
4°.

GFE

(

§.

179;.
cfl (%.

Et quia

altera
3.

dararum

AC.
ducatur reda

etiam anguli ad

G
P

ctquales, (per§.cit.)

Tandcm

BC.

FG

ad

DE

normalis

79

)

Q^

Erit

ABC

triangulum defidcratum ( §.

e. d,

179).

2

CO-

116

ELEMENTA GEOMETRI.E.
COROLLARIUM.
erit

Pars t
^§".

BAD

triangulum arquicrurum

185.

Cum

triangiilum
(

ctirim iEcjuiirurum

xquilatcrum fit JT.^SS. S?.)", theorema
eft.

prsfens de a-quil.ucro itidem verum
•''T

H

E

O R

E

MA

XXI.,

S^^^adeoquc^^Arf^.l 84). Sed o> (§.188). Ergo .V > C f §.89 Arithm.), conlequenter multo magis B> C. Quod erat unum.
Sit

C

Tab. I. Hg.i6. onnies angiili funt inter fe (nquales.

J86. /» triangtdo tsquilatero

ABC

B

>C
,

,

fer hypoth.
vel

Si

non
,

fit

DfiMONSTRAT
Eft

AOAB,
AC < AB

erit

AC=AB
in

vel

LO.

adcoquc
in

cafu primo

A=B
,

(§. 88). Ergo Eft vero ctiam {§. 1 84)(§.88). ErgoC=B(§. I84j. Qjiare

cnim

AC=CB.

AC=AB

B=C
per
tcr
fi

B<C, (^.184), demonft. ^tA cum utrumquc hypoaltero

thcfin evertat,

A=C

(§.

%7 Arithm.)

(X_e. d.

ablurdum eft,- confcqucnangulus B > C , ctiam AC > AB.
erat alterum.

COROLLARIUM.
187. Triangulum itaque ffquilaterum ctiam xquianguium' jT. 105).
eft

Quod

^T
tio

Theorema
(

XXII.
latus

XXIV. O R E M A duo 190. In omni triangulo BD jimul fumta funt terlatera
H
E

ABD

Tab.
III.

I88. S/ trianguli
Tab.
ni.
Fk''s

ABG
i

unum
'ex-

AC

continuetur in

D

erit

angulus

Demonstratio.
{^.^'^..Arithm.): erit

AD & AB majora.

Fig.sii

t(^^"*^

'fofito B

DAB Vfl C

major quolibet interno opS

Producatur ADinC(§. 21 ), donec fiatBD=DC, adcoque AC=AD+

D£M

O N

T R A T
,

I

O.

DB
I

ABDC ^qui-

AB bifariam divifa ia F diiftaque rc6ta CF producenda in G Qiio(^$. 2.1 ), doncc fiat FG=FC. niam GC fec^ AB in F (§. 50J, erit
Concipiatiir,

(§.I84), crurum (§.89) &hinc Gonfequcnter C < x-\-) ( §.^S-Arithm.). > AB(§.i89.). (>iare ACfeu

j=C

AD+DB

Q^e.

z,r=j

(§.

1 5

6J

,

coniequcntcr (i=^x

(§.I79j.Scd

DAB>

Theorema
AB
continentur.

d.

XXV.
<

Ergo

& DAB>.v
HAC >

(S.^^Arithm:^. (§.89 Arithm.).
tf

Tab. h 191. Linea reffa eft hrevijfima AF'Z' *• omnium, ^u^ intra cosdem terminos

Eodem modo
verticalcm

oftcnditur
cft

cfte

DAB

,

C^

B
Sit

aut, quod pcrinde

f§. 156),

ejus

Demonstratio.
curva

ACB. Che.d.

qu.Tcunque

ACB. Du:

Theorema
Tab.
III.

XXI II.

cantur

redx

AC & CB
§.
1

erit

AC
item

IR9. In omni triangulo ABC latus majus AC opponitur majori angulo B i minus minori C, contra.

+

CB > AB ( tur porro red.e

90

).

Ducan,

AB
E

&

D

M O N

S

T R A T
per
eft

I

O.

CE & EB & CE + EB
:

AD &: DC erit AD + DC
CB
§.

>

AC
con-

>

(§.

«>.),
j,

Quoniam
parti hujus

AB<AC.

hjpoth.
( §.

fequenter

AD + DC + CE +
(

EB

AD

cequalis
retita

20.

>

AC + CB
multo

90 Arithm.

adco-

Arithm.)^ Ducatur

BD(§.

I2l}:

que

magis

AD + DC +
CE

Cap.

m. DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS.

117

CE + EB

> AB. Quodfi plures ducas fubtcnfas i erft earum aggrcgatum denuo majus ipfa AB. Quarecum ilkrfubtcnfr cum curva tandcm coincidant erit ca major retla AB intra eosdcm terminos contenta. Eft crgo reda AB minor curva quacunque intra cosdem terminos contcnta , hoc eft omnium linea-

Quoniam vero AaScBl? funt llnex rectxper conjir. & fe mutuo fecant inC
(§.50).
ent
Pr.rterea

=^(§.156).

<?C=CA

7

^C=CB
Ergo
1
.

iP^'-""^'--

^^^AB^'^.
Aliter.

179). Q^e.d.

rum

breviirima , qua' ab

A uique ab B
I.

CoIIocato inftrumento goniometrlco
iu

duci poffunt.

Q^

e. d.

C

j^j, jj

inveftigetur quantitas anguli

x

fi^.^z*

C0R0LLAR.IUM
191. Dift.,intia ergo pundi plano eft linea refta ( jS". 1 5. \n
inter
diio

(§.152).
2.

A
jfT

a
)

:

pundta B ciimquc

Quirratur porro longltudo re<flarum

AC&BC(§.i26).
3.

piinfta nonnifi unica linea refta
poflTit
(

Ex

datis cruribus

AC &

CBcuman-

contineri

jT.

170

)j via in

piano bce-

villnna eil

numcro

unica.

CoROLLARIUM

gulo inrercepto x conftrnatur juxta fcalam gcometricam modicam trian4. Inveniatur

IJ.

195. Singula itaque peripherix punclo a centro circuli squaliter dillant {$. 37).

gulum.?^^ (§. 180). in eadcm menfura

longl-

Problema
A&Bex
R
Tab.lL
1
.

IX.

194. Adetiri dijiantiam duorum loeodem tertio Cacce/forum cerum
E
s

tudo bafis ^^ (§. I26j. lidcm numeriindicabunt diftantiamAB in ea menfura j quain campo ufus es.

Demonstratio.
Eft

o L u T

I

o.

In loco

C ad arbitrium eledo defigatransferatur

enim

x-= x d)Ca
( §. 1

c: c h

=- AC
:

:

tur baculus.
2. Li:K-a

AC

ope

funis

&

= CB: AB
meri
.

CB

,

per confir.

confequenter ch

ab
nii-

83
,

).

Ergo iidcm

catenx ex

C

qui rcfpondent redtis

chScah
(

m

in

<«, ita

ut baculus in

3.

4 defigcndus fit cum C & A in eadem reda {§. 125 ). Eadem ratione cx Cin ^ transfcratur
linea

mcnfura modica

etiam redis
§.

CB &
155.

AB

majore relpondcnt Arithm.) Q^ e. d.'
in

Aliter.
1.

CB.
longitudo
redlx'

4- Inveftigetur( §•
1

a b

26

).

Dico

,

/z^ eife .-equalem

In menfula Geomcrrica inDhorizon- T.ib.ir,talitcr collocata afiumatur pundum ivg.43,
c
,

diftantice qusfinr,

& in

eo acicula dcfigatur , ad quam
rcgula

2. applicata

Demonstratio.
Cum
iii

cum

dioptris tara
,

diu huc illucque movcatpr
inftar
,

donee
occur»
litii

loca

A& B

punClorum
.\B
( §.

per ea profpicienti pumftum
rat
,

B

eodcm. plano fitorum con/idcrcntur
diftautia eft
r.Ci5la

ducaturquc

m

hoc rcguhr

eorum

L92).

rciita c b.

E3J

3.Si.-

{Ii8

3. Slttilllter collineatio iiat in pun(flum

ELEMENTA GEOMETRI^. ParsI. Theorema XXVI.
\

A

ducaturque c

a.

197. Si ex funBis extremis

C&

'^^'

^'

4. Inveftigetur longitudo

redarum

c

A

re6fdi

alicujus radiis

&rB(§.i26)&
5.Exmcnrura modica transferantur lincx iftis proportionalcs cx cma Sc b. 6. Tandcm in eadem menfura invcniatur longitudo iplius a b( §. 126).

funclim fumti re£la
defcribantur circuli
bunt.
;

CP & PO ^ CO majores funt ,
ii

qui ^^*

*'

fe mutuo feca-

Demonstratio.
Slt
luti

lidem

AB

in

numeri indicabunt diftantiam menfura majore , qua in cajnpo

CP < COi
CEqualis (§.

eritpartihujus vc-

CN

20 Arithm.) adeo,

ufus es.

que ipficongruit
ccntro
cribatur
( §.
1

(§.

168). Quarcfiex

Demonstratio.
Coincldit

CradioCP
3
1

circuius
J

PNQP def-

j

erit

punftum

N

In

cum proxime

prjecedentc.
I.

periphcria ipfius(§.

173). Eodcm mo-

SCHOLION
195.

do
non perntittransfe-

oftenditur

,

fi

ex centro
;

O radio OP
punclum
ergo

defcribatur

circulus

fore

^odft anghfiU
integra

fpatii

Tab.

II.

fii- ^ i^f.

AC <& BC in a& b
aC
dr h
fecunda

M
-f

in

peripheria ipfms.
,

Cum

^^Z' ^-^' rantur

;

poterunt

C fieri jjj,5
demonfirabivel ^

&c. ipfarum
modo
tur
fiHS
,

AC& BC:

quo in cafu eodem

= CN

NO < CP+PO
( §.

perhypoth.

CN &CP
40
(

40 ;

i

erit

N O < PO {§.
(§.
§.

ut

in refolutione

92 Arithm.).

SedPO=::MO

e/Je a

b

=i

,

vel

j

y

&c.

ip~

AB.

S>cperdemonJl.). Ergo 89. Arithm.). Quarc

NO < MO
pundumN

peri-

SCHOLION
,

II.
,

quodeNotent tyrones artifcium tnonlirationes Geometricas non modo ad facil11)6.

pheria? circull PNQP cadit Intra circulum PMRP confcqucntcr circuli fe mu,

tuo fccant

( §.

proprio limam intelligcntiam reduccre fcd Marte invenire pojfunt. Nir)iirum quicquid
•vel

&

Ncc
fi

abfimili

Quod erat unum. modo idcm oftcnditur ,
52).
,

fuerit

CP > CO

vcl

CP=CO.
X.
T.b.
I

ex confirudioneproblematis aut hypothc,

fi

theorematis

vel ex confpeBu figur£ iitram-

Quod

erat alterum.

que reprxfentantis , difiin5te cognofcitur , per charaileres difiin^e exprimatur,vclnti in demonfiratione prima prxfentis

Problema
lum aquilaterum
conjiruere.

aC

z:

AC
,

&

bC

zz

BC.

quod xzz y J^o fa^o dif
,
:

198- Super data reSfaAB trianguI.

piclatur

cujusnam theorematum antecedcniis

R
Ex
fius

e

s

o L u T

o.

tium
illius

hypothefis in

contineatur
,

thefis enirn
iis

thcorematis ofiendit
,

quid ex
,

confe-

A tanquam
AB

ccntro intcrvallo ip,

quatur

vcluti in noflro excmplo

quod ab

defcribatur arcus y

&
1 1
:

^

AB.

Cum

vero

maximx

demonfir.itionum

fmilitudhic pars ex paucis de jCongruentia triangulorum thcorcmatis derivttur ; eorundem recordatio tandem familiariffma evadat

&

Ex B codcm
3
,

intervallo alius.v (§.

3 1),

qui priorcm in

Ducantur

C interfecabit (§. rcda? AC & CB

97).
erit

epHs

efi.

ACB

triangulum a-quilaterum.

De-

1

Cap.

IIL

DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS.

AC = AB & BC=AB (§.40).Ergo AC=BC (§. 87 Arithm.). Qiiare rriangulum ABC eft iequilatcEtcnim

Demonstratio.

m
L&G
punaa
rc(5ta

Demonstratio.
Seccnt enim
fe
, fi

fieri polfit ,

prseterea

etiam in L. Ducantur ex centris

rum (§.88). Q^e.d.

&Bad punda interfe^lionum redx AL A G BL B G
, , ,

A

i

Problema
199. Data hafi ^Hod illa dimidia majus
fit

XI.
triangu-

item intcrfcLiionum conncclantur

DE & crure DF
,

GL
( §.

(§. 121

).

Qiioniam

BL = BG
(§. 184).

40)

i

critBGL=BLG
>

lum aquicrurum

eonjlruere.

Tab.

I.

I

.

iv>.i7.

Resolutio. Ex uno bafis extremo D intcrvallo cruris dati DF defcribatur arcus &
,

AGL(§. 84.vt/r/>>^w.): ergo BLG > AGL(§.89 Arithm. \ Porro quiaAL=AG(§. 40) AGL ALG(§.i84J. Quare BLG > ALG(§.89 Arithm.) quod cum

SedBGL

=

;

:

fitabfurdum
micircuH

( §.

84 Arithm.)

;

duo

fefe.

2.

ex altero extremo
vallo arcus alius f ^.

E eodem
1

inter-

nonni/i

unico in pun(fto

3

1

)

,

qui

ob
).

mutuo

fccarc polfunt. Q^e. d,.

DF
3.

-f-

EF
in

>

D E/f r hjpoth.^ conjlrinterfecabit

COROL larium..
205. Ergo duo integri circuli

priorem

F

{§. 197

non

nifi

Ducantur re^fl^DF & EF (§. I2i). Dico, DFE efle triangulum ^qui-

duobus

in pundtis fe

Theorema XXVIII.

mutuo

fecare poffunt.

crurum.

Demonstratio.
DF=FE,/>fr
eft

f ^;^r.

Ergo E D
( §.

BA=bci
=:c
j.
,

204. Si in duobus triangults \Q^'^^^-^^' ^^^''^'^^ a C^a c hfuerit A C ac , AB=ab,
etiam
totaque triangula aqualia funt

triangulum sequicrurum

89
I.

A=a B=b,C &
,

=

Q^e.d.

fimilia.

COROLLARIUM
D
natur.

D

E

MO N

S

T

R,

A

T. I
,

0.

200. Determinatis ergo bafi crure F totum triangulum aequicrurum determi.

DE &

Ex ccntroA

radio

AC

dcfcrlptus

concipiatur arcus j

&
("

,

cx centro

B ra-

COROLLARI
201.

U M IL
squicrura
,

Duo

igitur triangula

DFE

&(i/eendem modo determinantur fi fiat DF DEzi: df: de (JT. 119 , confequenter fimilia JJ. 120), adeocjue fibi mutuo x:

dio BCalius -v §. 1 3 1 ). Concipiamus porro ^ ac b ita poni fupra A A CB ut pundum a fupcr A & reda ab fupcr A B cadat. Q^ioniam^^=AB,
,

,

)

per hjpoth.
{ §.

pundum
Et quia

b

fupcr

B

cadet

(

quiangula fimt

(

JT.

175

&

169
(T

)•

109

rfr=AC ^

bc

).

Theorema
Tnb.ir.

=^BC,

XXVIL

&^
( §.

in

202. Dua femicirculi
nonnifi in puncio unico care poffunt,.

CLE& DGF
Gfi

per hjpoth. reda ^c in arcuj ^rcu .V terminabitur (§. 173 j

confequcnter pun(flum c fuper

C

cadec

%45.

mmm fi-

202

)

&

rectix ae

,

bc

rc^ftis

BC

congr uent (§.170). Qiiare a

=A

A C>
,

^=B,

fi20

ELEMENTA
ACB
A

G

E O M.E T R
qui

I

^.

Pars

t
alius

if=B,
alteri

f=C (§.i67)icumqne Aacif
ACB
congruat (§. 3),^^^^ (§.i6i). (le.d.

3.VEx c intervallo ipfius

CB
§.

^,
)>

= &v)
Tab.
I.

ob AB-l-BC >

AC(§. 190
l<^o )
1
,

Problema

feu ab

+ bc

> ac (§.
(^

prio-

XII.

rem
,

in b interfecabit

97 ).

1

205. Dat/s tribus lateribns Fig,i8, BC i CA, quoruTn duo fimuLfumta
C^

AB

AC

B C tertio AB
conjlruere.

niajora funt

,

triangu-

Ducatur reda ^^(§.121). Dico effe/?=:A. II. In Solo
4.
I
.

lum
1.
^

Dcfigatur baculus in

R

E

S

O L U T
bafi

I

O.

C cum A & E, itemque alius in B cum A & D in ea).
,
_:'

A/Tumta
lo ipfius

AB pro

ex

A

interval-

demreda(§. 125
2.ln a
ut
3.
iit

2.

ex B

defcribatur arcus y intervallo ipfius BC arcus alius

AC

&

3c c defigantur baculi ea lege

ac=AC.
funis vei catenaitaapplicetur,

X {%. 13U . fihper hypoth. priorem
qui

ob

AC+ BC
in

>

Adeos
cb

C fecabit
121).
I.

ut pars ipfius ab

(§. 197)3 Ducantur vq^x
.

=CB

= AB

&

alteri

fiat.

AC&BC(§.
,

4. In b defigatur

baculus.

Ita fa(5lum eft

quod

petebatur.

COROLLARIUM
iO(j,

Dico efle bac=BAC. Interdum etiam in folo uti licet modo
priore.
);

Cum

ex tribus datis redis
conftrui pofTit
,
(

nonnifi

Unicum triangalum

JJ".

204

Demonstra
In utroque cafu

tio.
,

determinatis tribus lateribus

totum

trian-

gulum

COROLLARIUM
fl

determinatur.

II.

cb=^CB

,

per cenjlrucl. Ergo

ac=AC ab=^AB bac=
XIV.

207. Quare

in

duobus
•:!

triangulis
:

& acb
ZZ ac
:

fiat

hC: KB
triangula

ac

aby

ACB AC B C
:

BAC{%.204r). [Ke.d.

Problema
209- Angulum datum
partes isquaUs dividerc.

bc

;

eodem modo determi( jT.

HIK tn duas Tab.II.
ivig-47(

nantur {§.

1 1 9),

confequenter fimilia

120),
(

adeoque

fibi

mutuo

squiangula funt

$.
1
.

Resolutio.
Ex
centro
I

175- 109).

Problema
Tab.II.

ducatur radio quocun1

XITI.

quc arcus
2.

208. Angulo dato Fig.^6. b a c confiituere.

D AE

diquakm

Ex L

&M
,

LM ( §.
,

3

1 ).

inrcrvalio dimidia
fe

LM
fe-

j
ji

majore ducantur arcus
cantes in
3.

mutuo
j.

Resolutio
I.
1
.

N

(§.

197).
f §.
1 1

'

Ducatur reda

In charta

IN

Ex

A intcrvallo A C
erit

DicocfleHIN=NIK.
dcfcribatur ar-

cusBC,
2.
.

AB=AC

(§.40).

Ducatur

xtQo.

ac=AC2c

exa

in-

Eft

Di monstratio. cnim IL=I M ( §. 40 )
per
conflr.

tervalloipfius

AB defcribatur

arcus

MN,

IN

= IN.

,

LN=
Ergo

X

,

item

HIN=NIK

(§.204).

j2i^.^-

Pro-

1

Cap.

III.

DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS.
XV.
2 11.

I2l

Problema
Tab.n.
^i''*^'

2IO. Lineam re^am
partes ^quales dividere

AB in duas & in mcdio

S C H O L I O N. 'Dm modi po/ieriores eqiiidem
,

fe,

candi reCtam bifariam mcchanici dicuntur

mn

geometrici

qiiiu

tentando res pcragitur :
cji ufus.

ejus perpendicularem erigere.

illorim tamen in praxi egregius

Resolutio.
I,

Problema

212. E>: punclo
to

In charta

perpendicularcm
In charta.

1.

Ex
in

A& B
,

,

Intervallo dlmldla
fe

AB
I.
1
.

Resolutio.
Pof ito circino in

G in rccfa M L daG I excitare.
G
,

XVI.

majore

ducantur arcus

mutuo
lineam

Cfecantcs {§.

197

).

arbltrarlo Intcr- Tab.Il.

2. Fiat fimilis interfe<^io
in

infra

D

vallo refecentur utrinque partes

x-

f'S'45'o

(

§. cit. ).

3

Ducatur

redta

D C f §.

qualesGK&GH.
1

2

1 ).

2.

Ex

pundtis

K&H, intervallo dlmldla
fiat interfectio in I

DicoefreAE=EB.

KH majore,
197))

Demonstratio.
A ACB
rei5ta

(^.
erlt

eft

cequicrurum (%. 198
reCta

&

3.

CED
( §.

fariam
dividit

angulum Ergo eadem 209 ).
dividit

ACB biC
e.

Ducatur reda GI ( §. 1 1 ad L perpendicularis.

M

),

qu»

AB

bifariam

InE&adx^Bin
184
).

E

perpendicularis (§.

Q^

d.

Demonstrat 10. Nam KG = GH& KI=IH,/fr
confiruff.

IG

= IG.
( §.

Ergo anguli ad
?

Aliter.
T.ib.II.
-R,S-5^'

G
ufcjue alineie attin-

funt arquales

I.

Ponatur circinus
periatur, doncc

in

A &eo

ter I

G

ad

M L perpendicularis
Aliter.
cft
,

204 j

confequen( §.

79 ).

medium

Q^

e. d.

gere vidcatur in D.
2.

Intervallum
in

AD
erit

transferatur cx

B

I.Norm.^, hoc
duabus
regulis
juncftis

Inftrumcntl

ex
ap-

^!?'^*^)'*

E quo
:

fafto

ad angulum redtum

^^'^''

3.

Non

dilficile

detcrmlnatu punc-

compofitl crus

unum
datum

ita

tum mcdium
II.

F.

plicetur

ad rcdtam

ML,

ut angull

In So!o.

vertex fupra punctum
linecE

G

ca-

1.

Filum longitudlni

AB

jequale
2.

dat.

complicetur, ut
inveniatur.
2.

pundum medium

Ducatur juxta crus alterum rcda I G ( §. 1 2 1 ) , qu» erit ad ML pcrpendicularis.

Hoc
linea'

acicula Infixa notetur

& filum
in tcr-

data: rurfus coextendatur.

D
poth. fcd

E

MO N

S

T

R.

A T

I

O.
,

3.

Ad pundum medium baculus
ra defigatur.
,

Angulus norma?
ergo

eft redtus

pcr hy('§.167):

ipfi cTqualls cfi:

Sic facium cjt

quod petebatur.

IGL

IGL

eft

Itidem

rc(5tus

Wolfil Opcr,

Mathem. Tom.

I.

Q^

(§.I45J) adco-

122:

E LE

M

E

NT

A.

G E O

ME

TR

I

^.

P a Rs L

adeoquc IG ad
Tab.IT.

ML

perpendlcularis

Demonstratio.
Quoniam CD
perpendicularis ad

(§78).
IL
Iii

DB

folo

Tab.IIi 1.

Norma utimur m.ajbre & juxta crus GI filum exrenditur. Aut Filum KIH in duas partes a;quales in I divifum ex pundis KIH extenditur &
fecatur

per hypoth. angulus x rcAus eftf^^). Ergo y fimiliter rc(5lus eft ( §. 6 5 ) 5 confequcnter DF perpendicularis ad DB

(§•78). 0:,^.^.
2
1

2. In I baculus defigitur,

3.KHbifariam
Dicoelfc

tandemque in G(^. 2Io).

GI ad KHperpendicularem.
S

D

E

M O N

T R A T

I

O*.

Cum KI
cpnftru^..

& KG = GH per GI=GL. Anguli ad G
,

= HI

Theorema XX X L puncta H & Oalicujus re6txHl a duobus punBis K & L MN Hl ad MH Demonstratio.
J.

JV duo

Tab,
HI.

alte-

rius recfx
tent
;

utrinque aqualiter

dif- -^'S-^^t

erit

perpendicularis.

Quoniam punda
pundiis
hypoih.

H &

,

K&

L

a:qualitcr diftant

Q^utrlnque a per ,
Er-

deinceps pofiti funt ^quales

(

§.

204)?

HK=HL &
MN

QK =QL(§.

GonfequenterlG adMLnormalis (§.79J-

192;. Eftvcroetiam

QH=QH.

Th
Tab..
II r.

e

o

re m a

XXIX..

go tf=x ( §. 204)) confcquentcr cum HL anguliadIiEqualcs(§.i79), HI perpendicularis {§. adcoquc HI ad

=

213.
reB^d

Ex

imo punclo

D fuper

e^dem
unica

79 ) Q^e.

d.

AB nonnifi perpcndkularis
eodem pUno.
S

PRO

B

L E

M

^^' i^^-CD

erigi poteft in

216-^ datopuncfo
O.

H

A

XV 11.
ad reBam

MN

t^^{,.

perpendicularem Hldemittere.

Ill,

D
SI

E

M O N

T R A T
fit

I

R
ad
'

E

S

O L U T

I

O.

^^'^^

fierl

potcfl:,

pr.tterea

DE
,

L

In charta
I.

D perpendicularis qu.t intra cruraanguli ADC cadat erit ADE Etquoniam CD angulus rc(5tus(^.78 pcrpendicularis ad AD ^per hypoth. ADC
idera pun<itum
:

Pofito

clrclno In

H

Intervallo ar-

bitrario,

eodemtamen,
fiat

interfecetur

).

MNlnK&L.
2.Ex
3.

K

&L

interfedlo In

QJ

§.

iimiliter redtus efi:( %.cit. ),

confequen:

ter
fit

ADE==ADC ( §.
abfurdum
(§.

1

4 5 ) quod cum
,

84 Arithm. )

ED ad
Q^
e.dK.

197)^ Ducaturper Qjeda Hlf^. I21 perpendicularls. H^c erit ad

>.

MN

AB

pcrpcndicularls Q^k ncquit.

D &

E

M O N

T
Tab..
III

H E O R

E

M A

Quoniam
X- X- X.,

KH = LH & KQ^^LQ

S

T R A T

1

O.

214. Si

reBaCD perpendicularis ad
,

Q_a pundis K per conftruct.^mSts. L utrinqueaequaliterdiftant(^.l92).

H&

p^ continuetur in F
DBperpendicularis „

erit

etiam

DFad

Ergo HI ad
215). Q^e.
d.

MN

perpendicuiaris

(

§.

Aliter.

a/. ///.

DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS.
Aliter.

123

Theorema
ftrin-

XXXIII.
'

Tab.
II.

I

AppJIcetur norma ad lineam datam

ML
gat
,

;

ita

ut crus

unum eandem

218. /« omni triangulo reSlangulo'^^^' HlKangulus nonnifi x recius efi i rcliqui

^'iS-Ji-

alterum vero pundtum datum

attingat.

Demonstratio.
(

H& Kfunt

acuti.

'^'

2.

Ducatur recla

GI

(

§.

121)5 quse ad

M L pcrpendicularis
).

erit.

Demonstratio.
Eadem efl: qux in cafu matis 16- {-§. 212
II.

fimili 'proble-

eft §. 79 )• Sed j > H f^. IS8 )• Ergo > m . itemjy K & H funt redo minorcs, adeoquc acutir§. 66). Q^e.d. C O R O L L A R I \J M L

Angulus;» reilus

In folo
,

Tib.
III.

Aut utimur norma majore
bi.
1.
1

ut in pro-

^.

6.

aut

219. Angulorum igitur inaximus iii triaiigulo redangulo eft reftus. II.

COROLLARIUM
redangulo
(

Fune ex

H
L

extenfo defignantiir pun-

22.0. In triangulo

latus

maxi»

da K
tur.

&

&

in

iis

baculi defigun-

mum

eft

hypothenufa
E

Jj^.^j.

i89>).

Th
KL
dividitur

O R

E

M A

2. Intervallum
in
I
,

bifariam

22

l.In triangub
ohtufus

XXXIV. okufangulo P NO
unicus
efi
,

^^^

^

{§.

210).

angulus

nonnifi

jc}^,^^!

Dico

baculos in

H&

I

defixos per-

reliqui

pendicularem

Demonstratig.
KH=LH &
),
(

H

P&

I

defignare.

D

E

Ofuut acuti. MO N S T R A T
re(5tis(^.

I

O.

Quoniam
fcrconJlruB.

KI

= LI,
I funt

j-f .v=2
(

147-) Sedjy,utre(fto

HI=HI;anguliad
adeoque
^.

aquales

{§.

204

H I ad MN
re-

pote obtufus /fr hjpoth. major Ergo .V redo minor. §. dd ).

Quo-

niam vcro x
crunt

> O
(

,

item x >

perpcndicularis

Tab.
III.

Theorema XXXII. 217. Ab imopuncio H ad eandem
Demonstratio.

79

).

(h_e. d,

O & P muko
acuti
§.

§. 1 8 8 )i minorcs, magis re^to
(

P

adeoque

66

).

Q^e.
I

d.
I.

L A4 non nifi ris Hl duci potefi.
ciam

mica perpendicuU-

C

O R O L L A R
efl

U M

212. In triangulo obtufangnlo anguloruna

maximus

obtufus.

Ducatur 5 fifieripoteft, adhucalia HK ad L itidem perpendicularis , e-

COROLLARIUM
.2

II.

M

2J. Ergo
(

latire

maximum
).

,

quod obtufo

.

rittf

rcAus (^.78). Quia
(§.r//.\ Eft

HI adLM
x quo1

'opponitur

pcrpcndicularis, per hypotk erit

TH
224.

quercCtus
jor:

vero ^ >

.v

(§.

8 8 ),

XXXV. Linea perpendicularis HI
E

JT.

189

O R

E

M

A

efi^^'

adcoque unus

rcctus altero

redo ma-

hrevijfima

omnium
rcclam

,

qu^ a puncio

quod cum

ik

abfurdum {§. I4S)>

ad eandem
funt^

LM

duci

pof

" p. ^ ^
'^

apundo

HadLM nonnifiunica pcrpcnQ^
Co d.

dicularis duci poteft.

0.2

De-

124

ELEMENTA GEOMETRI.^. Demonstratio. = ad Quoniam H
I

Pars

I.

(§• 78. I4S )' confequenter

BG=BC
& a:=
§.
<?

pcrpcndicularis

&jy

«( ^.

LM ptr
e.

h)poth.

angnlus

x rcdus

cft
,

pcrpcndicularis ad

179). Sed quoniam AB KL , per hypoth. ideo

(§•78^5 adeoque
confequentcr
d.

HK
>

hypothcnufa

u-\-x=.o-\-y

( §.
).

79). Ergo
§.

HK

HI

f§.220J. Q^

{§. 91. Arithm.

Quarecum porro

/it

Al^=AB5 tni^m=n{
I.

i79),adco-

COROLLARIUM
no
planiim perpendicularis

2ZJ. Ergo diftantia puii<5ti a linca vel plaeft re<3:a nb illo pundo ad lineani vel

quc BA ad HI pcrpendicularis( Q^e. d

79 ),

COROLLARIUM.
231.
Sunt ergo

(/.15
i^

),

EG AB
,

,

CD

diftnnti^

Co R O
Tab.
III.

L L A
fi

^iG. Quare
parnliela
in
,

linea

I U M II. HI fuerit ipfi KL

tum redti KL a redlaHIj tum reit^ HI a redti KL(jr. 225), adeoque fi Hl parnllela ipfi

erunt pcrpendicula quivis ex
demiffa

illa

KL
).

,

etiam

KL

parallela

cft ipfi

HI

hanc

GE, AB,
).

CD

intcr

fe

(JS".

Si

asqualia

&

contra^jT. 81

COR.OLLARIUM
227.
ex vertice
Altitudo figurie cft
in bafin

III.
ti^

232. ParalleU

Theorema XXXVIL AB & EF eidefn
QT) fmt
etiam paralleU

ter-

Tab.
in.

perpcndiculum
(

interfe.,(j;r

demiffum

JT. 1 1 5 ).

parallcUs paralleU funt
leU.

inter fe paral-

COROLLARIUM
Tab.
I

IV.
K

228. In triangulo rcdtangnlo angulus redus (JT. 91) & liinc c.nhetus.unus
ad alterum

MK
ad

Demonstratio.
Ducanrur GI

KL perpendicuiaris
bafi
,

(

JT.

78). Ervertex

& KM pcrpendicuiares
:

go

fi

KL

fumatur pro

erit
(

M
^f .

CD

(

§.

2

1

6

)

erunr
(

c^dcm perpen§.

(JT.

altitudo 114), adeoque O RO L L A R I U M

MK

227).

dicularcsad

AB & EF

214. 230).
( §.
,

C

V.
oblongo
la-

Ergo

Tab.

I

229. Similiter in quadrato
tns

&

GH=KL Z< HI=LM 226 ) confcqucnter GH + HI = KL4-LM §.
(

JFtg.zi

unum cum
(

K
vel

JT.

98. 100)

perpendiculare

iinum

CD

vel
(

redum C vel unum ad alterum ergo Latus [§. 78 ). Quod IK fumatur pro bafi erit A
altero
,

efficit

88. Arithm.)

hocefI,GI=KM(

§.86.
ipfi

adeoque

87 Arithm.

i\

EF

( §.

22 5

adeoque AB parallcla 8 1 7' Ouod erat unum.
)

i

L

vertex

JT.

114), confequenter

AC vcl

Pofterius patct per prius.

LK

altitudo

{§. 227).

Theorema XXXVIIL
233. Si duas paralleUs
fecet transverfa
angttli

Tab.
III.

Theorema XXXVI. 230. Si HI fuerit parallcU & BA
perpendicularis

AB
,

EF inQ (^W^

e^ erunt

CD
I °.

Tab,
IIL
Tig.Ctt,

Fig.s^,

ad KLi erit eadem etiarn perpendicuLaris ad HI.

AB

alterniy &\xaquales
diio interni oppofiti

2°.angu~

lus externus

Demonstratio.
EB=BD & crigantur ex E & D pcrpendicularcs E G & DC §. 212) Giit.GE = CD §. 225 ; & E = D
Fiat
(
;

Ui 3°.

x <xquatur interno oppofito o Cr n funt

ixquales duohus reBis.

D

E

(

Si raila

M O N S T R A T O. EF fecct parallclas AB
I

& CD

Cap. IIL

DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS.
,

125

CD ad
ta

angulos reAos

omnia manifef;

2.

Ex B
ti

intervallo alterius lateris da-

funt per

Thcorema 36 (§.230).
ducantiir pcr-

BC
C.

crus anguli

AC
ejl

interfccetur

Si vero

obliqiic fecet

in
3.
(

pendiculares

GI& HK (J. M & HK in L l^roducatur Gl
in

212).
(^^.2
1 ),

Punifta
§.

B

&C

conneflantur rcda
,

121}. Si faCtum

quod pe^

donec
I".

fiat

IM=GI & KL==HK.
GI
perpendicularis

tehatur.

Qiioniam

ad ad

CD
I

COROLLARIUM
255.
angiilo uni
trui pofllt;
li

I.

per conflru^.

crunt

anguli

arquales (%. 79).

Porro

GI=
Ergo

IM

per

conftr.

& HI=IH.
r §.
1

Ciim ex duobiTs lateiibus atqtic eorum oppofito trinngulum cont
iis

tktis,

tiianguli rcliqui

angu-

HG=HM & u^z.
modo
j=:/.
oflcnditur

Quamobrem

HG=GL & &GL=HM (§.87.
eflb

79

).

Eodem

^: crus
fi

reliquum una determinatur.
erit

Quaetiam

re
rit

duobus triangulis ABC A^&ziab, BCzZ bc &c A~ a
in

&: abc fue;

Arithm.).

Eft vero

ctiam

HK=GI
:

ACz:ac, Bzzb, CzTc,
ahc:
nulla

& A ABC—
cur trianaula

(§.226) &hinc HK-l-KL=GI-f IM
f^. 88. Arithm.), hoc cft,

enim

fubeft ratio,

Unde (§.86 Arithm.) t-\-j=u-^z, (§. 204). Cum itaquc t=y Sc u=z. per dcmonjlrata cvity -f:

HL=GM & GH=GH
cfl:

ex a-qualibus datis conftrudta in^equalia forent.

S C H O L
i3(;.

I

O N.

In gcnere lirjuet , xqualia ejfcqutit pcr icqualia determinantur , feu i quod perinefl , fignras ejjc ^quales , qu£ ex dcquali. bus datis eodem wodo conjiruuntur. Vnde non folum triungulorum , vcrum etiam rcU-

y=u-\-u

(§.

2j=2«
2°.
I.).

,

15 Arithm.)y hoc confcqucntcr y=:u (§.

de

94

Arithm.). Quoderat primum.
.\-=y

{§.1$6)& u=-y

{per n.

qnarum figurarum congruentia ex hoc principio demonjlrari potejl.

Ergo .v=^ {%.%'] Arithm.). Quod

erat alterum.

COROLLARIUM
257. Quodli
in

II.

30.x-l-e=l8oo(§.i48). Sed x=u {pernum.2.). Ergo u-\-o=i 80° (§. I 5.
Arithm.).

duobus

triangulis

ABC

&
ter

abc fuerit

Quod erat

triangula

Azia ^ hB: ECzzab: bc ,. eodem modo detcrminantur(jr.ii9),
(jT.
,
,

tertium.

adeoque

fimilia funt

Problema
Tab.II. F/^.41.

XVIII.
lateribus

etiam Bzizb

CzZc
(

120), confequenBC: CA::: bc ai
:

&CA: AB- ca:ab

JT.

175).

234.
cr

T>atis

duohus

AB
les

HC

cum angulo Auni eorum
triangulum

BC op-

Theorema
22)^. Perpendicula

pojito^

ABC

conjiruere.

XXXIX. KH & GI ^qua-

Tab.
^I^*

Resolutio.
I.

paraltelarum partes

KG & HI in(§.
( §..

tercipiunt.

Fig.^o^

Du^fta reda

AB,

in

pundo Aexci(

Demonstratio.
233

tetur angukis dato a?qualis

fadaque
iequali

AB

208), uni datorum laterum
§.

KH=G( (§. 230.226;, a=y ; & GH=GH. Ergo KG=HI
0^3

235)- Q^e.d.

XHEOr

126

ELEMENTA GEOMETRIyE. ParsL Theorema XL. C O R O L L A R U M V.
I

Tab'.
III.

239. Si trianguli eujufcuKque
latus

ACB
erit

unum

AC

continuetur

inDi

245. Si unus trianguli angulus ex 180'° fnbtrahitur , fumma duorum reliquorum relinquitur
;

Bg.6i, angulus externus
intirnis

DCA dqualis duobus oppojitis y & fimul fumtis,
7.

&,

fi

fumma duorum
fit

ex

i8o"*

aufertur

,

refiduus

tertius.
I

-C O R O L L AR

UM

VL
a:fi-


Ducatur
erit

M O N

S

T

R.

A T 10.

CE
CT"

bafi

AB

parallela
)

,

24^. Si duo anguli unius trianguli quentur duobus alterius five figillatim , ve jundtim ctiam tertius unius aqualis
;

eft

Ar=j
).

o=--z,

quenter

.DCA
Q^
E

= x +^?=j+^,
d.

(i-233

,

confc-

tertio alterius(jr.

91 Arith.

).

(§.88
JV

COROLLARIUM VIL
247. In quovis triangulo anguli ad bafin & <, jfunftim fumti funt duobus rcdis minores.

Tab.
IIL
Fig.^l,

Arithm.

e.

T
Tab.
III.

H

240.

XL L In quovis triangulo ACB tres
O R
E

M A

COROLLARIUM
DFE

VIIL

anguit y 5 u , z junifim fumti funt aquales duobus re6tis feu I80°.

Demonstratio.
<>

Nain <?+x=j+r,(§. 239). Ergo ~ « {S.^^.Arithm.). A;4-«=jy x+«=l8o'' (§. 147): ergo Sedtf

+

+ +

+

248. Quoniam in triangulo xquicruro anguli ad bafinj' & u xquales funt Tab. I. fig'i7' {S. 1 S4 ) , fi angiilus ad verticem F fubtrabifecatur , unus hitur a i8o"&refiduum angulorum asqualium^ vel a prodit. Similiter fi.duplum anguliunius ad bafin^ a 180"» fubtrahitur , angulus ad verticem F rclinquitur.

>'+x+/^=l80''
€. d„

(§.

Z7 Arithm.). Q^
I

C
TTab.
I.

O R O L L A R
obliqui

U M

\.

^41' I»
'^'^° angiili

tri.ingiilo igitur redtangiilo

MKL
).

viv".!?.

M&Ljunitim

fumtieffi-

ciunt red:um feu 90°,adeoque (emiredi funt,

linea per~ 249. /» extremitate excitare, pendicularem R e S O L U T I o. Super F G conftruatur a jequllatc1
.

Problema F FH
)•

XIX.

FG

Tab.
III.

F!g.6-i.

£ triangulum

fuerit

squierurum (jr.184

rumFlG^'^. 189
2.

COROLLARIUM
^reliqui
(

LL

Producatur

GI

in

H

C§. 121 )} doqua:

nec fiat.HI=GL
3.
erit

,242. Si unus angulus eft obtufus , duo minores fimul fumti funt refto
).

§. 66

Ducatur reda HF ( §. 121 ) ad FG perpendicularis. E M O N S T R A T I

:

D

O.
,

Tab.
tig^i

CO
I,

R O L L A R
eft

I

U M

I T

L
qui:

Quoniam A FIG
per
confir.
3,

eft

iequilaterum

6.

,2.45. In trinngnlo jequilatero

A

CB

libet
(jT.

angulus

60°

,

Himirum iSo

243).

o=60° & u=60'^ ( $. Ergoj=l20° (§.234)/

186).

confcquenter ob

Tl^Hl per
).

confir,

C'0
244.

RO

L L A R

I

U M
fit

IV.
redtangu)
i

Cwm

itaque in

triangulo

= 90°
& HF
a.
e.

x=3o°(
i

§.248

Cum

adeoA-+tf

angiilus

ad F

reiflus ( §.

144

)

lo necefTario angulus

unus

re6tus( jT.S»!

adFGperpendicularis

cft

triaiiguUim reftangulum
u,etjuit.

squilaterum

(^,78).

elTe

d.

TH£0-

Op. IIL

DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS.
XLIL
reBam

127

T H
Tsb<
J'I*

E O R E M A

Demonstratio.
AB
Sccet

250. Si re6ta

DE fecet

FG
erit

m
ta

F>S-^}-.

eandem denuo fecabit, D E M O N S T R A T I O. Occurrat enim , fi ireri poteftj recfton alihi

C;

209)5
ergo A Q^e.d.

DF=FE

angulum F bifariam (^.Tabir
( §.

2^2). Eftfi^.i^].
( §.

DFE

«quicrurum

89}.

DE

alteri
iii
:

AB

in alio adhiic punfto,

C
T
cet

O R O L L A R
(.i'.

I

U M.
zquates
,

A erunt red.T ADCE puncta duo A & C in reda altera AB confequenter reda ADCE tota fupra
e. gr.
,

254. Si ergo xquilaterum cft

tres anguli fuerint

88)..

H

E

O R

E

M
in

A

XL

V.
TaB;
III.
>

AB
non
thefi

cadit

( §,

1

70

)

atque adeo

eam

255. Si duas lineas
transverfa

fecat (§.

50): quod cum hyporepugnet , DE non alibi , quam
ipfam

EF

AE & CD fiG & Fi
x=u
j

ita-.

ut vel I".

in

C,

AB

fecare poteft.

Q^e.

d.

o

Theorema
TibAli

+u=
I.

y=u,- vel

2°.

w/30.
_/?.

F^g-^o..

1

80°; erunt LincA

ifiA inter

XLIII.

paralleU.

251. Si in duohus triangulis

ABG

5^-41.

&^hcfuerit

AB— A=a^-^B=:b; erit etiam AC— ac, BC^bc, C=c &\ A ACB= & ^L acb.
ab,

Demonstratio. H &G perpen=> diculares HK & GI (§. 2l2)i erit
Demittantur ex

N S T R A T I O. Concipiamus a abc poni fupra alterum ABC ita ut pundum a fuper A & recla ab fuper AB cadat. QMoniam <?^=AB a=-k & b=Biper hypoth. puniflum b fuper B (§. 169 ), redia ac
,
,

DE MO

K=I(§.78.
per hypoth.

145).

Eft

& HG=HG.

vcro&j=/^,. Quare

HK=

252), confequenter cum HK & GI fint diftantia? hnearum AB &CD" (§. 225); linea; AB & CD funt inter fe parallek {%. 8I,).. Quod erat pri-^.
1%.

GI

fuper

AC &
i

mum.
2.

hc fuper
c fuper

BC

(

§.

I67

)

.

confequenter

C (§.2 5o)cadit.
,
,

Cum
( §. 3 )

Ergo
klde

y=u

adeo b.ahc
erit

(§.177)
C§.I6I).

alteri ABC congruat ac=\Q ^r=BC f =C & A ^^f=C^c/5 A ABC

x=itper hypotk x=y (§.i$6 )o ($. 87 Arithm.) confe,

..

quenter
y

AB & GD
\.

funt inter fe paraL

per num.

Quod

erat fecun^

dum.
3.

Q:^e.d.

^4^^=180°,

Go.ro
ifi.^
Si

per HpotS: Scd[

L L A R

I

U M.

in duobiis triangulis ACB & k-a, B-bScBCz^bc; erit enam Czic [§.i^6) confequenter ACK,AB~ab 6c ^ ACB-Arfc6(jr. 151").

«fi fuerit

tf.f-x=i8o° (§.147).- Ergo^=v (§. ^J Arithm.)^ confeqiientcr AB &;

CD funt inter fe parallek,/;^/-»?^^//.
T
I

2;^

,

Quoderat tertium^

Theorema
&

XLIV.

H

E

O R £ M A

X:LVL'
j^^-^

253. Si in triangulo anguh Md hafin H y aquales; triangulum efi
^qnicrHrum,,

DFE

$6. Si du^line^

EG.&ABfuerinr

perpendiculares

ad eandem teniam FFU.

\\C
Fjg.^ S. "

erunt inter fe paralkU.

De=.

128

ELEMENTA GEOMETRIyE. Demonstratio.
AB=EG ducaturque rci5ia KL;
ipfi

Pars

I.

8c clrclnus Intervallo

VK

\

aperlatur.

Fiat
erlt

2.

HI

KL parallcla
(^

(§.

81

)

,

con-

Crus unum clrcinl juxta du(ilumregulx ab R verfus S promoveatur.
altcrum pcr

fcqucntcr

EB=GA
fit

§.

cum
(§.

etlam

GB=

238). Qiiare « GBi crlt j

Ita crus

V

parallciam

ipfi

=

RS
1
.

dcfcribet ( §. 8

1 ).

i

204), confequcntcr

EG

Ipli

AB
Per datum

AUter.

parallela(5. 255). [Ke. d.

Tab.
III.

Theorema
257. PamlleU
demparallelas
contra^
fi
i

XLVII.
2.

DF& GA inter easipfi

pundum V cunquc rciiia RG. In V fiat 0=- x ( §. 2oS
Erit

ducatur ut-

).

FA ^r DGfnnt xquales.Et

VN feu MN

parallela ipfi

RS

aquales
lela

DF& GAfnerint paralleLt & DG p.nalerit etiam FA
DA {§.
121): crlt J. Quare cum
(§.251).

(§.255)AUter.

&

xqualis.

Ex modo pra^cdentc
qucns.
1.

cnatus

eft fe-

Tab,
I'^'

Demonstratio.
Ducatur reda

x^=y
Quod

& o^=u §. 2 3 3 AD = AD erlt DF=GA
(
,

ex Triangulum rcdangulum Ilgno ebenino aut alio Indico paratum ita appllcetur ad rcc^am RS , ut
bafis e)us

AVN

^^l'^^'

VN
hoc

parti ipfius congruat.

erat

unum.
,

DF=AG
dcm
C§ter

2.

Hypothenul>E cjusdem Trianguli
applicetur rcgula

AV

per hypoth. Sc etlam

cum
iit

ex'

RG

,

qua^ altcra

llnea: fint parallelcE/fr hypoth.

o^=u

=D A

233). Quare cum
,

DA
3.

manu
tur.

in

fitu

immota

dctinca-

crlt

x=y

(

§. 1

79 j , confcquen25
I.

FA Ipfi DG parallela f §.
a:qualls^^r

5 )

'

a<^eo-

que etlam
alterum.

num.

Quodcrat

AVN juxta duAumrepromo veatur , doncc bafis puncgulcT tum V attingat.
Trlangulum
enim
d.

Erlt

P
Tab.
III.

R O B L E

M A

XX.

258. Per datum puncium
lelam recix f{S dncere.

V paral-

^

=

in

quovis

fitu

,

bafis

VN

,

ob
5
)•

.v,ipfi

RS

parallcla

( §.

25

Q^e.

Aliter.
I

R
I.

E

S

O L U T

O.

Utlmur intcrdum
duabus
orIchalccis(§.
pofito
,

Paralleli/mo
,

,

cx

Tab.
H^'

In charta

regulis Ilgncls potius

quam
com^
xqualatltudi-

1.

Ex

V

dcmlttatur

perpendlcularls

122)

AB& CD
Gfl
,

^'^''^'f

VK(^.
2.

216;.
quolibct

qucE ejusdem ubique

Ex pundo
Pcr

T

crigatur per(,

nls retinaculis

EF

&

interfe

pcndicularls
3.

TA=KV
AUter.

§.

2

1

2 J.
quar

libus Ita conjunguntur
intcrvallis cequalibus

ut

retinacuk

V &A

ducatur reda
( §.

MN,
81
).

EG &EH
queant.

erlt ipfi

RSparallcla

vicem
rlls

diftent

,

ipfa:

a feinautem rcgul^e va-

intervallis

diduci

Nimi1«

I.

Regula ad

reftara

RS

appilcctur

rum

R^-

Cap.

IIL

DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS.
S C H O L
259.
Si parallelifmis
affriEiu
I

129.

I.Reguk una
tam RS.
2. Altera a<i

debite appHcetur adrec-

O N.
,

crebro utaris

rtti^

datum pundum

V adduca-

nacuU continuo
re£litudinc
cito

nimis efferantur « recedtmt ipft parallelifmi.

&

tur&
:

3.Juxta hujus duiflum rcda AB per qux erit ipii RS parallela. ducatur

V

Demonstratio.
Ducatur obliqua ilnca EH(§. I2I ). FH , Elt=GHper Qiioniam EG

=

Huicmalo pr^fcns remedium attutit Ja<ohus LeupoWiis , artifex inft^nis, qui retinaiulx ex gcminis lamcllis orichalceis elafiicis , in mci capita clavorum > dio firmiter connexis , qittbus regulis affiguntur , conica parare foUt, Notim vcro efi , orichakum ad elaflicitatem

&

"

f^///;-.&EH=EH, crit<?=x(§.204)
adcoquc FH parallcla ipfi EG ( §. 2 5 5 )* Sed ABipfi EG &RS ipfi FH parallela, fer conftr. Ergo AB parallela ipii RS
(§.
II.

ufqne vehemcuti contufione indurari.

Theorema
ix.

XLVIIL
^ab";
i\\,

232
In

;.

Q:J'd,

260- Per idern pun6t-um C eidem reC' paralleU nonmfi unica AB duci

DE

campo
utimur

poteH.

Fig-<^7^

Commode
1
.

modo primo

an-

teccdentium, vel
In pun*fto

Demonstrat
Ducatur enlm ,
ah*a
fi

10.
,

quolibet
aliis

K

defigatur ba-

culus

cum

inR

& S defixis in ea)•

ficri

poteft

adhuc
,

dcm
2.

red:a(§. 125

HG

,

AdVfiat^p^r.vf^. 208). qua.' facilc produci Erit

MV

>

poteft: in

N(§. 125),
Tab.
III.

ipfiRSparaIleIa(§.2S5)Aliicr.

adeo angulum BCG, Ex I erigatur pcrpendlcularls IL ( §. 212); erlt tum IK ad CG , tum IL ad CB perpendicularis
pars

priorem fecans in C cujus GC efficlt cum parte alterius

CB

I.

In pun^iis

cum
2.Fiat
3.

aliis

K & T defigantur baculi in R & S dclixis in eadem
).

rcda(5. 125

230), confequcntcr anguli CKL CLK rcrti ( §. 78 j quod ( §. 2 1 4 ) & cum fit abllirdum ( §. 2 1 8 j per C non(§.
:

,

«=.v

(§.

208)
'vc\

& TA= VK.

nifi

AB

ip(i

DE

parallela duci potcfty

in

InM& N dcfigantur baculi cum alils V& A defixis cadcm rci5ta (§.
125).

Q^e.d.
Alilcr.

AnguUis

NCH=N(^ &NCA=
;.

Erlt

MN parallcla RS. Demonstratio.
ipfi

N(^(§.

233

Ergo

NCH =NCA
fit

(§.-87 Arithm.): quod cum

abfurnoii
d,

Quoniam x-=u per
parallcla ipfi

conflr.

erit

TA
Er-

dum

(

§.

84 Arithm.^^WG
ipfi

& AB
iX
e.

KV
23

funt fimul

DE

parallcLv.

(§.255). confequen3
).

—KV,/fr
go

ter

z-=y

( §.

Eft vero

ctlamTA

Theorema XLIX.
261.
alias

conftrutl.

& TV=TV.
).

m~n

( §. 1

79

)

,

confcquenter
5 5

MN

parallclalpfi

RS

( §.

2

Q:_e. d.

NO fccet duas rectas HG & DE in C dr Q^ita ut
Sl recia

T"

?

'

^^^*
^•"
*

^

Wolfii Opsr.

Mathem. Tom.I,

R

dtw

130

ELEMENTA GEOMETRI^.
offoftti

ParsL
)

duo anguH internl
lineA

HCO & DQN

<!

IL

(

§.
).

84 Arithm.

<CV

{§.

89

fuerint JimiilfMmti

GH & ED
ACB
;

dmbus re6tis majores; verfus eamplagam di-

Arith.

Diftantiar igitur

redarum

CG &

QE

decrcfcunt vcrlus

vergunt.

Demonstratio.
Ducatur
parallela ipfl

adcoque plagam convcrgunt

G &E (§. 225 ), lincre CG & QE vcrfus eam
(§.

83

)•

Q^e.d.

DE

per
ti

COROLLARIUM.
2<J3. Si anguli

C f §. 2
Sed
>

5

8

)

tum angulus ACO cum anlimul lunt

GCQ_& EQC fimu!
redlis

fuini

gulo DQNefficiet duos rcdos( §.233).

fuerint

duobus

minores

;

erunt ipG

HCO & DQN
,
(

Kedis majorcs

per hypoth.
) ,

duobus Ergo HCO

deinceps pofitiduobus rcclismajores{jr. 147). Quare linex, qu2 verfus unam plagjm con

vcrgunt(jr. ifJi)»

verfus oppofitam diveri

ACO §. 90 Arithm. confequcn£cr AC intra fpatium HCQD cadit. Erigatur perpendicularis PS {§. 212).- crit PR=CF( ^.226 ) , conlcquentcr PS >

gunt

Problema
264- Datis recfa
jaccntibus
^,

(

jS".

2(jI

).

XX L
angulis ad-'^'^
•^'S'

PR

(

§.

84 Arithm.
).

)

>

CF

( §.

89

A& B

AB &
,

,

qui junBum fumti

"'

Arithm.

Diftantice igitur

redarum CH

duobus re^is minores funt

triangulum

QpverfusH&Dcrefcunt(§.225), adeoque linc^e CH & QD verfus eam ^. ^* plagam divergunt ( §. 84 )•

&

ABC defcribere.

Demonstratio.
1
.

^

Ad

datam

rctftam
(

AB

cxcitcntur an-

NO in C & Q^^ ita ut An^iE>-<^9.guli GCO& EQN fmul fumti fint duohus re^is minores line^ CG & QE verIII.

Tab.

Th£orema 262. Si duas reBas HG
transverfa
'>

L.
2.

guli dati

Crura
ncc

c/ DEjecet

A & B ^. 155). AC & BC continucntur fibi mutuo occurrant in C
).

,

do(^

§.

250. 262

ABC

triangulum

erit

dcfideratum.

fus eam plagam convergunt.

Corollarium

I.
vluo-i

Demonstrat
Qiioniam

10.

CG
(

ipfi

QE
:

16$. Data ergo linea una datisque bus angulis > triangulum determinatur.

parallela efle

ncquit
ipfi

( §.

233

), ducatur

AB parallcla
tum angulus
efficiet

COROLLARIUM IL
i66.
Qtiare
fi

)

DE pcr C §. 2 5 8 ) BCQ^ cum angulo EQN

iii

duobus
,

triangulis

fiat Tab.II.

duos

A

<?

&B —

triangula

eodem modo

dc- fig.^h

fircdos (§.233). Scd GCO & mul fumti funt duobus rcdlis minores

EQN
(

terminantur [S.xi^)

adeoque

fimilia fuut

(i. izo).

< BCQ^ §• fer hypoth. Ergo Arithrn. ) , confcqucntcr CB cxtra 90
Ipatium
pendiculares LI

GCO

Corollarium
167.
Si

II

I.

in
\

duobus

triangulis fiierit

A^
altcro
,

Cf

= IL

GCQE cadit. Dcmittanturper& CF §. 2 6 erit
(
1

a&cQzZ

b

confequenter in redtangulis unus

)

;

obliquorum in uno arqualis uni in {§ I4j )i erit etinm Cz; c ( 3.iA-<^
eft ,

)

hoC

(

§. 2 2 6

)

3

confequctiter

IIv

AZii ACB Sc

acb fibi mutuo

ceqnianguLi
(jT.

lop).

Cap.
(JT.

IIL

109).

DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS. 131 FG GE= EF: E H QuareAAfibl mutno squian7 ^m/;»j.
: (

JT. 1

3

gula fimilia

funt
feu

{

JT.

196)

& hinc
).

)

latera

homologa

aequalibus

angulis oppofita

hoc eft, ut fumma crurum ad bafin intcgram, ita crus unum ad fcgmentumhujus adjicens.

proportionali.i habent (JT.

175

^e. d.

Theor-Ema
Tab,
(II.

LI.

Problema
recia

XXII.

268. Si i» Triangulo
fa

ABC
,

271.
lem.

Datis trihus lineis

AB AC
,

Tab.
III.

DE hafi AC parallela ducatur
,

fegmen-

&BD,invenire quartam proportiona-

FiS>7o.

crurum crurihus proportionalia funt ,

Fig'7i-

hocejl BA: BC=BD: BE=AD: EC & BA: AC=BD: D E
,

ResoLUTIo.
I.Ducatur angulus non nimis acutus pro arbitrio.

atque

BDE^ aBAC. Demonsxratio.
Quoniain

FAG
Ex A
in

2.
,

in

B transferatur
;

linearum da,-

DE

parallela ipfi
(§.

AC

tarum prima

ex

A

in C^altera

ex

erltx=y8co=u

ABDE
BD: BE
(§.267).

c/5

aBAC & BA:BC = &BA: AC=BD: DE
Ergo&BA: BD
Arithm.
)

233

) >

adcoque
3.

B
4. In

D tertia.
B

Ducatur reda

C

(§.

121

).

= BC:
A

D

conftituatur angulus ipfi

ABC

xqualis (§.

208).

BE(§. 173

confequcnter

Dico,

efle

D:BD=EC: BE(§. 193 Arithm.) feuBD: AD = BE:EC(§. 169. Arithm.
)
,

Demonstratio.
Quoniam

AB:

AC=BD:CE.
,

o=x

vcl

dcniqucBD
).

.-

BEse^AD:
e.

C ipli DE
Q^e.d.

parallela (§. 2 ? S

EC

( §,

1

Tab.
"?•

269- Kecla angulim hifariam fccans hajin cruribus adjafe-

Theor.emaLII. GFE FH GE centihus EF & G F proportionalitcr

73 Arithm.

CK

d.

obrem AB:

AC =

B QuamBD:CE(§.268).
per confir.
).

erit

COROLLARIUM
i7z. Quodfi duabus
tis tertia

I.

lineis
,•

AB

& AC daipfi

inveniri debet
fieri
,

etiam

BD

AC

^'^'''cat.

^qualis
Erit

Demonstratio.
Producatur

A C bis poni debet. nimirum AB:ACz:; AC:CE.
hoc
eft
,

E F in I

(§. 21.
r =^

)

,

donec
1

Corollarium
275.
debit
Si

II.
,•

fiatFI=GF, erit<?4-.v=jy+a (§.239).
Sed

=

.V

per hjpoth.

&

^^

(§.

adeoque 2y Ergo (7=_ji
quenter

=2
(

84)>
).

CE

fnmatur pro unitate exponenti rationis AC; AB

DB

refponJT.

(

14®

(.§.15. Arithm.

Arithm.

§.
ipfi

94 Arithm.
I

)

;

confe).

Problema
rcila

).

HF
EF
:

= GF:GH(§.
170. Eft ergo {§. 173 Arithm.

Quare

G parallela (§.255 EH=FI: GH(§. 268)

274« Datam reclam

XXIII. AB in quotcutt-

Tab.
IV.
J-ig'7ii

que partes dquales di-videre.

COROLLARIUM.
)
,

I68^/-/V^^.). flj.d.
I
.

Resolutio.
Ex
in

CD

pro arbitrio
tot partes

afllim,

&EF:GF=: EH: GH
confequenter

ta rcfecentur

itqualcs
,

EF 4.FG:
EF4-

quot data

AB

dividenda
2.

e.

EF- GE E H
;

(

jr.

i9oArithm.

) , feii

R 2

Super

[132 2.

ELEMENTA GEOMETRI>^.
Supcr harum partium
intcrvallo

Pars

I.

Problema
277.
truere.

XXIV.
conf-

conftruatur triangulum a^quilatcrum

Scalam
E s

Geometricam
I

Tab.

CED(§.
3.

198).
reda

J^'

Ex E

in a transferatur in h.
:

AB, iti1
.

R

o L u T

o.

PiS,ni>

demquc ex E
.4.

Ducatur reda ab ducantur itidem zMx ex E in I. 2. 3.&C.

DicoefTerf^^AB, ^

=
t>er

I=T AB,
I

a2

Ducatur rcda A F & in eam transferantur partes loaequalesBi, i2,23, 3 4 &c. intervallum vero i o partium AB totidemexB in E, ex Ein F &c.
quotics libuerit.

f

AB
E

&c.
<^

,

,

D

M O N Quoniam E

=E
E^
).

S

T R A T
/.-

O.

2. In

Aexcitetur perpendicularis
,

AC
10

conftruB. erit

& EC=ED, E ^ =E C ED.
:

arbitrarliE longltudinis

in partes
).

«quales divifa
3.

(

§.

249

(§.168 Ariihm.
lus

Quare cum angu-

E

utrlque triangulo
fit
:

ECD & E
:

^^
/?.-

Pcr puncla dlvifionum i. &c. agantur parallela;
(1. 258).

2. 3. 4. S

cum

AF

^^&tf=.v(§. 183. ). Sed EC=CD Ego E<«=AB=^^ fer {onftruct.
(
jT. I 5 I
.

communis

erit

EC

CD=E
erat

4. In ultlmam

C D transferantur partes
&
9,

lopartibus ipfiusAB xquales.
5.

Arlthm.

).

Quod

unum.
I

Tandem punda 10

9&

^
8
,

8

Quoniam
parallela ipfi

tf=.v fer demonftr.tnx. a

& 7 &c.
tur
(

lineis transverfis conne»5tan-

(§. 255). «^onfequenterEC:Cl=Erf;./l (jr.268), , per conftruB. hoc eft , ob E

Ci

§.

121

).

DIco ,

^\

AB
,

fueritdecempeda, fore Bi

&:E a

=
:

C=CD

12» 23,34 &c.
tum unura
6 6 quatuor &c.

pedes

,

9 9

dlgitres
,

ab

,

per demonftr.

CD C
:

I
I

8 8 digitos duos ,

7 7

^ab

=yCD,
^=\ ab
alterum.

a\{§.\(i% Arithm.). Sed C Ergo a per conftruB.

I

Demonstrat
Bi

{§. \S\ Arithm.). Quod erai
oftenditur
i
,

= =
i

2

per conftruct.
effe
-r

2 3 &c. io AB . Sed pes eft decempedcc

=

10.

Eodem modo
!=|^

2

pars decima {§. 2$).

AB

,

confequcnter

2

=7 A B,
di-

& ita porro.
Tab.
IV. J)v 7
-

COROLLARIUM.
CD
fusrit

ErgocumABfit decempeda , per hjpoth. erunt B l 12,23 &c. pedes. Quod erat unum^
:

i75. Quodfi ergo

utcunque

modo redla a b 3 codcm vifa in 1 eadem ratione. Eft nempe CD bitur in
1

&

feca:

Ci

Porro quia 9 9 eft parallela ipfi A 9, per conftruB. C 9 C A 9 9 A 9, Sed CA , per {§. 268 ). Ergo 9 9=.^^ A 9 (i". I S l conftruB..

=
9
(

:

^9=5^
A
digitus

^

S C H O L

I

ON.

Arithm

).

Quare cum
erit

fit

pes

,

per

demonftr.

9 9

JT.

m

ij6. Corollarii hnjtts ufus amplijfmus efi Archite^ura tam civili , quam militari ,
,

dem modo
7 7
tres

oftenditur effc
digitos.

25). Eo8 8 duos ,
erat
alr

prnjertim ubi Ichnographia vel mpHitniia
•ael

&c.

Qu^od

i9nt,ahen4^'

terum,

S g H Ot

C^/.

III.

DE LINEIS RECTIS ET TRIANGULIS.
I

133

S C H O L
»M

O N.

9. 278. ^cmadmodim hic linea exigHA ita eapartes xquales dividitur ; I o
in quotcnnque alias

A

Demonstratio. BK=KM SclK=KL,percoKpuc7. ^.— «,(§.156). Ergo IB = ML &
y=x
(^.179). Quarc cum
fit

iem
fit

eodem
efi
,

artificio

di-

vidi potefi.

Neque

opus

ut angulus
effe pote/i.

A

e-\-m=u

reUus

;

fed idem obliqitus

COROLLARIUM.
279. Quodfi ergo
locatur inl
circini crus
,

+^^(§.156)5 erit lA NL (^.251)

=

& IK=KL
,
)

per conftr. confequcnter

iinum colintcrvallum

AB=NM (^.91. Arith.
Aliter.
1
.

Q^e.d.

IK—

& alterum in K 4' 5* & itaporro.

erit

Problema
.y
*

XXV.
lo-

Mcnfula Geometrica

in

C

collocata,

per dioptras coUineetur in
2 80. Invenire diftantiam duorum

A&B

,

corum

AB

,

quorum unus

B

tantum ac2.

Resolutio.
1.

Baculo ad arbitrium in
retfta ita

BE

transferatur

E deiixo, ex E in C,
fit

3.

ducanturque re(5tx ac 8c cb. Qu^ratur diftantia ftationis a loco acceflo AC(jr. 126 ).& Ex Scala Gcometrica In a c transferatur
( JT.

Tab. ^^'
^'S'7^'

277
a

).

ut baculus in

C

dciixus

cum

4. Translocetur menfula in

A

,

Ita

ut

E
2.

& B in eadem re>5la (§. 125). In C conftituatur angulus ECF ipfi
verfus
5.
fit
,

pundum
culus in

ipfi

A immineat & C

per

dioptras reguLx ad ^ c applicatcX ba-

3.

B «qualis (§.208). Tandem ex C progrediendum

prima ftatione

dcfixus

confpiciatur.

donec baculus in D dcfixus cum F & C, itemque cum E & A

D

Mox

coUincatio in

B

fiat ,

ducaca-

turque ab.
6.

in

eadem
Dico
effe

Denique

in

Scala Gcometrlca
(

re^5ia

(§.125).

DC=BA.
,

piatur intervallum Ipfius ab
Ita
diflantia qua^fita

§.

277).

Demonstratio. NamBE=EC o=^x-,per conflruB.
&j=/^
Tab.
(§. 156).

AB
ac
,

Innotefcet.

Demonstratio.
Quoniam
trucJ.

ErgoAB=DC
cum B & A I2S), itidemK,

c=C & a=k
erit
efl
:

{per conf

(§.251). Q^e.d.
Aliter.
I
.

&

AB

(JT.

167), 267), hoc
JT.
:

al=AC

:

iidcm numeri
Indigitani:
d.

rationcs ac

Defigatur baculus in I
in

ab Sc

A C AB
:

^^' ^
'5''''''

eadcm reda (§.
alius

(i. 149-

4rithm). Q^
Aliter.

e.

quc
2.

utcunque

in

Ex K

in

L

transicratur

IK,

In

M

1

.

Baculo

in

vero KB.
3.

titas

angulorum A

C defixo Invefllgetur quan&C 52 ),i;cm(

Tab.

JT.

Denique ex K progrediendum in N, doncc baciilus ibi dcfixus fit ciim

1

FV.
-f^S-fS^-

que longitudo
2.

ipfius

ACd.

126).

M

Ope

inftrumenti tranfportatorii

&L
eire

&

,

itidemque
f §.

cum
/'•

K&A

in

fcakr Gcometrlcic

conflruatur trian-

eadcm reda
Dico

125

^iAwmacb

(JT.

264).

MN=^M,.

R

3

3.Ad.

134
3.

ELEM
ab{%.277
)-

E

N T A GEOMETRIv^. ParsL

Ad

fcalam Geomctricam rppllcetur

DEMONSrRATIO.
Eft enlm

reda
Ita

diftantia AB iniiotcfcet.

cdh

= CDB &
(§.
dc

b

cd=
Ergo

DEM0NSTR.ATI0.
Eademeft, qux proxime ^ r^ccdens.

BCD
dc:

[per

conJ}ruB.d>c §,

167).

cb==DC: CB
fit

267/

Simillter

Prob lema

XX VI.
la-

28 1- Adetiri diflantiam duorum cerum inaccefforum AB. R £ s o L u T I o.
Tab. IV. * •

acd=ACD -conftru^. & §. 167 j DC AC adeoquc bc: ^c=BC AC
cum
,
:
:

adc=ADC (per erit dc ac=
:

,

(§.196 y^r/V/^wz.^jConfcquenter

Slne Inftrumentis tKdiofior
blematis refolutio
,

cft

pro-

ACB

(

per ccnftrucl.

& §.
:

ob acb= '«^^ 1 67) ^^
=

quam

ut

commcnfuerit

AC: AB(§. l83)&obfif<r:^f=DC:

Bg.j^,

Cui dari polTit. eandem experiri 5
1.

tamen volupc
is

AC per
( §.

dcmonftr. dc

ab

= DC

:

AB

197 Arithm.). Qj:.
AUter.

d.

Statione in

E

alfumta redas
).

BE

&
1.
Ele(5tis

AE

inveniat

(§.28o

rcperict 2. His datis

DC

ipfi

BA

«qua-

duabus
^i

ftationibus

C& D

j^j^^

'lem (§. 194).
Aliter.

inveftigetur

quantitas angulorum y

jy,

Tab. I V.
^'^•75>.

I

.

Duabus
in

ftationibus in

C&D

& X, item
elciftis

&w

(

§.

1

5

prima

C

coUocctur menfula
juxta

& per
2.
affi.,

fummx

dant angulos

C&D

2),

quorum Fig.^o. (^. 86

dloptras collineetur in

D, B & A, du,

Arithm.).

Qu^ratur porro

diftantia ftationum

canturque
ountur
2.
,

rcguLT
c

cui

CD(^.I26)&
3.

dudum reds

d, cb

ca.

QuKratur
(jS-.

diftantia ftationum

CD
in

126)

&
Geometrica transferatur

Ducatur in charta Hnea retfla , in quam ex fcala Geometrlca transferefpondens ratur reda cd ipfi

CD

3.

Ex fcala 'cd(.§.279)Baculo
tur In
In

(§.279).
4.

•4.
""

C

dcfixo mcnfula colloce,

^,

Super ea ope angulorum x
conftruatur triangulum

&D
ope

bcd

8c

D

ca lege

ut

punaum d

ipii

angulorum
264).
5.

2.

&C

alterum acd{§.

^D, hoc

cft pun^flo, in c|iiodcfigeba-

per tur ante baculus , Immineat appHcata? rcfdioptras rcgula-ad cd
occurrat. picienti baculus In Hlnc porro coUineatio fiat in

&

Tandem

in fcala

C

tigctur diftantia

Geometrica invef pundorum a Sc b

5.

A&B
dc b
(

(§.279). DIcoelfc-f^:f^ AB:

CD.

ducanturquc
(,.

reola:

da8cd b.
pundorum a

Tandem
279).

dlftantia

Demonstratio.
Eadem
dente.
eft

inveftigetur in

fcalaGeometrica

§.

,plcoefre<r^:^^

= CD:AB.

cum proxime

pr^ce-

SCHO-

Op.III.

DE LINEIS REC TIS ET TRIANGULIS.
I,

135

SCHOLION

Aliter.

iSi. Levi attentione fatet i non abfimili ?hetho.:o ex duabus flationibus reperiri dijiantias flurium locornm.

1.

In dlftantia plurium
lariter

SCHOLION
debcrc
:

II.

c. gr. 30, 40 & Tab.V. ampliuspcdum defigaturpcrpendicu- •^'^•85..

Tab.
I

V,

iS5. Nccrninns manifejlnmcfl, rrtcnfnU fitHm in ifliusmodi operationibns horiK.onta^ir^

baculus

DE & aliquo
,

hinc

in-.

Fig.Si.^^'^

id

qnod

perpendicHli.

^ PilOBLEMA XXV 11.
284' Altitudmem accejsam

obtinctur ope

C alius minor ita ut cum oculo in F conflituto E & B fint in
tcrvallo in
ea^^

dcm
2.

rcda.

Inveffigetur diflantia

baculorum

AB

?ne-

& baculi minoris ab
ta
3.

GF

altitudine quctfi-

tiri.

R
Tab.V.
Fil.lt.
I-

fl

s

o L u T
tanta:

I

o.
fu-

Baculiis

DE
ut

HF, itemque diffcrcntia altitudinum baculorum GE JT. 26 Qu;rratur adGF, GE & HF quarta
(

1

).

longitudiiiis

propornonalis
4-

ternT perpcndiculariter in£\us altitudincm oculi adrequet.
,

matur

BH (j-. ^oiArithm.). Huic addaturaltitudo baculi minoris
effc

2.

Humi pro/lratus baculum ad calces pedum perpcndiculariter terriE iniigi

FC vel pars AH.
Dico fummam
altitudinem
,

AB.

cura {§. 121). Qiiodfi contingat, ut 3.

E

oculo

C in eadem reda
/in

& B fint cum
;

=

E. gr.

SitHF=48'

16',

FC=5^
16

GF=20/ , GE
I92(38|=BH
15

erit

AB

CA=

20
5

\

pundum

inferius

oculo ineadem reda luerit pro, pius cum haculo ad altitudinem

&

F cum E

4

48 4

5)

5=FC
43f=AB

192

AB provolvaris

42

opus

eft

,

/In

punc-

40

tum fuperius , procul recedendum , donec prsdidta conditio adimplea^^
tur.

4.

Tandem
tudine

diftantiam oculi

AB

C ab
c/t

alti^

DE
ponatur
,

M

O

N

S

T R A T

metiaris neceiTc

I

O.

i§,

126). Dico efle

CA=AB.
AB( JT. 227 j
(

Cum HF

ipii

AC
BA
(

parallela fupj^.

fintque

Demonstratio.
Qiioniam enim fer conjirua. ad

227

)

& ED

AC

& ED
j

pcrpcndiculares
JT.

per conpuet. ad pcrpcndiculares ; erunt ea^dem perpcndiculares ad HF (jr.230) adeoque GE & BH parallelct (JS:

AC

inter fc parallelT funt

2

5

6

) ,

adeo-

256), confcqucntcr
(JT.

GF

:

C^=DE
(JT^.

queCD:DE=CA:ABfJf.268). Sed
,

GE=
HF

HF AB
dicylarcs

268).

Q^od erat mum.
fint

perhypoth. Ergo
d.

CA=AB

Porro cum

HA & FC
easdcm

pcrpcn-

149 Arithm.). Q^e.

intcr

parallcias

&

136

ELEMENTA
{per conftr.

GEOMETRIyf:.
crltFC
f

Pars

I.

&AC

=HA (J. BH+HA
Menfula
ita ut

&^. 227)

;

Aliter.
1.

226).
(JT.

Qi^iarcBH+FC= 88 Arithm.). BA

=

Invefllgetur quantitas angull
1

<?

(i".

:

(1.86 Arithm.). (ye.d.
|

Aliter.

52 ) 126). 2. Super

&

dlflantia

flationis

e

C (i".

e c ih

Scala Gcometrlca mi(

Tab.V.
Fig.Z^,

!•

in

D
id

nore aiTumra
verticaliter crigatur

S.
c

279

)

conflruatur

triangulum

ad

rectangulum cbe

latus ipflus
:

FE

fit

horizonti
3.

parallclum

quod obtinetur ope

{S. 264). Reliqua fiant ut ante.
Efl

perpcndicull Qj_

Tab. I V.
Ftg.^i,

2.

Ducatur rcda ^/laterl menfulceparallcla , & regula cum dioptrls ad hanc appllcata vertamur meiifula , donec collincatio inaltltudlneniqusfitam
fiat.

Demonstratio. enlm r = C&f=E per cenftr.
,

Ergo

e c

:

cb= EC CB
:

(

§.

267

)•

Q^

e.

d.

S C H O L
iSS- in omnibns
i/iis

I

O N.
:

3.

Clrca

pundum

refolutionibus juppg:
hori<.ontalis
,

e vertatur regula

,

nitur planities

perfi£le

qiut

doncc oculo pcr dloptras tranfpicicnti apex altltudinls x4. occurrat, ducaturquc rcda eb.
4. Quicratur dlftantia /latlonis ab
altitu-

cum
tiido

rarijfime in

praxi occurrat
,

fi

notabilis
alti-

fnerit dedivitas
,

non tam inflrimenti

quam
,

ipfa

CB

addenda

>

in altitudins

acceffafacile invefiiganda. I\lecef?e

etiam

efi ,

dinefC(jr.
5

i26;&
<:

ut

bitculi

quantum fieri

potefl

,

exMiffime

Ex

ad

hori<.ontem perpcndicuUriter infigantuv
in inflrumentis prafcripta ratione collocan-

Scala Gcometrlca minore trans(JT.

&
dis

feratur ex ^ in
6.

279):
bc

cura

Ex c erigatur perpcndlculum (§.212), quod

BC
fam

maxima adhbeatur immo altituds eodcm modo invefiigari potcfi quo ip: ,

AC

invenimus.

7.

Scalam Geometricam applicatum ( §. 279 ) partcm altitudlnls AC
manifeftat.

Ad

Problema
tiri.

XXVIII.

286. Ahitudinem inacceffam

ABme

Tab.V.

8.

Addatur altitudo BC, Dico , fummam cife altitudlnem AB.

R
tio.
1 .

E S

O L U T

I

O.
cft

Slne inftrumentis prolixa

opcraquse»

Demonstratio.
QuoniamAC
(§.227)
perpcndicularis ad

Nlmirum
Diflantia flationis

CA vel FH
(i".

BD

rltur per

problcma 25
JT.

28o).

Cf Ipfi BD parallda pcr eadcm AC perpcndicularis ad CE (§. 230 ). Scd ad eandcm etlam per conftr. Ergo b c pcrpcndlcularis h c ipfi AC parallela (§.256), conlequentcr e c < ^ EC CA §. 268 ).
confir. crlt
, :

&

2. Rcliqua fiunt, utin probleraate prar-

cedcnte

(

284).
Aiiter.

I.

=

eleda menfula ^0110-^^1, y cctur ut in problemate pr^cedentc Fig.%i,
n.i.

Statlone in

D

:

(

(^.234).
2.

C4/>.

III.de

LINEIS RECTIS HT TRIANGULIS.
re*5ia:

157

2.

Ducanturut ibideni

ef

&

/r/.

defixi , ut fit in rc(fta 3. Baculi in /C , qua?ratur diftantia a pundo
(§.

G

/

3c ac pcrpendicula267). Porro ad FC (per .f. 227 ccnftr. ) adeoquc intcr fc parallcla' [§. 256).
res

AC

&

I26;&
fcala

Quarc ae:
in

ac~Ke
:

:

AC

{§.

268

) ,

4.

Ex

Geometrica transferatur

confcquentcr/^
Ariihm.).

ac=Ee:

AC (^.194
:

fe (§.279).
5.

Sub punclo/inD

defigatur baculus

&

mcnfula

ita

collocetur in

G,

ut

pundum

e ipii

G

immineat

&

per
rpf-

dioptras regulx ad «'/applicat^e
picienti baculus in

D occurrat.
pundlum
e
,

Quod erat unum. Quoniam ab parallcla ipfi AB pev demonjlrata : erit ae ab=:Ae AB ( JT. 268), confequcnter /f ab=Fe: AB (per demonfi. §. 194 Arithm.), Quod erat alterum.
:

;

&

6. Vertatur regula

circa

AUter,
1. Invcftigetur

doncc pcr dioptras profpiciens api7.

cem A videat, ducaturquc rcda ea. Ex punfto a demittatur ac ad fc
pcrpcndicularis (§. 2
1

quantitas angull

AFC

Tab.V.
/75.85.

in

D &
CfB

anguli
in

6

)

:

quse
l'

que
2. 3.

keQ. in G, itemcadem ftatione G {§.

8.

Ad

Scalam Geomctricam
pun>5la
,

jr.279)

IS2).

applicata prodit altitudinem
9.

AC.

Quodli

B, E,
;

D
fin

fuerint in

Tab.V.
Fig.Ss.
n. 2.

cadem
ti

rc(5ia

addatur altitudo punc-

Qu^ratur diftantia Ee {§. I26). Conftruaturex his datis juxta Scalam modicam triangulum a e /( §.

minus , regula circa e vertatur , donec pcr dioptras defpiciens videat B ducamr el>j perpcndiculum ac continuetur , donec ipli el> in ^ occurrat. Etenim a b in Scahm Gcomctricam
,

/ ut habcatur AB

279). 4. Demittatur ex verticc a in bafin continuatam pcrpendicularis ac (§.

216)
5.
lis

indefinitc
<:

produccnda.
f

Fiat angulus
{§.

^

ipfi

C^^B ^qua\x\.b

208)
21).

&' producatur crus f^,

translata manifeftabit

AB.

donec perpendiculari ab
rat
(§.

occur-

Demonstratio.
In
lus

Dico
angu-

cftc/r.-

ab~EQ:

AB.

AA

afe

= kTC Sca ef=^k
Ergofeie a~¥e:

enlm

feaSiVc A

cft

e

F per

Demonstratio.
CoLncidit ciim pr<ccedente.

(onjlru^.

e Pi i^.

Wolfii Optr. Mathem.

Tom. L

S

CAPUT

138

ELEMENTA GEOMETRI.E.
C A
De
P

Pars L

U T

IV.

Circuli

Symptomafis.
fit

Theorema
Tab.
Fig.
I,

LIIL

abfurdum

(

per demonfir.

&

§.

84

ISy./^Ircu/iJe

/.

V^ Dhmonstratio.
ecccntrici.

intus tangentes fimt

Arithm.); circuIiX & Z idcm centrum habcre ncqueunt. Sunt ergo eccentrici

(§.44). Q^e.d.
in-

Quoniam
tus tangit
,

circulus

unus alterum
ille

TheOREMA
:

LV.
ar-

Tab.V.

per hyfoth.

totus

intra

2S9. In eodem vel in ^quaitbus
chordx xquales
cus fubtendunt

circulis lig.Sj»,

hujus peripheriam cont;nctur(§. 47). Quare li ex centro ejus ducatur in pc-

AB & DE aquales
(^ contra.

C

ripheriam majoris reda

(§. I2l ) ; ea pcripheriam minoris in fccabit (§. eritque adeo radius minoris 50),

CN

M

Demonstratio.
Quoniam AB^DE/^fr hypoth. BC & AC CD ( §. 40 ) angulus

CM
cir-

=CE
cus

=

;

pars ipiius

CNf^. 9

Arithm.). Quodfi

ACB=DCE r§-204), confequenterarAB & DE, menfura? angulorum ACB
erat

jam C ponatur ccntrum commune culorum ; erit &

CL=CM
fit

CL=CN
§.

& DCE (§.57), a^quales funt (§.142 ).
Quod
primum.
.Tquales {untper hy-

C§.

40),
)
,

adeoqucCM=CNf
quod cum
)
i

87

Arithm.

abfurdum (per
circuliidem

Arcus

AB &DE

demonftr. CT §.84 Arithm.
eccentrici

poth. Sunt vcro ctiam iidem mcnfur^e an-

centrum habcre nequcunt.

Sunt ergo

gulorum
igitur
ifti

ACB&DCE(§.
^equales funt
(

S7J:anguIi
142).

Theorema
Tab.V.
lig.Z<^> funt eccentriii.

{^.A^^.Q^e.

d.

LIV.

288. T)uo circuU fe mutuo fecmtes

niam porro 40);cnt quoque

BC=CE & AC = CD
AB =DE(§.

§.

Quo(

§.

179).

Demonstratio.
Quoniam
circulus

Qupd

Theorema

erat alterum.

LVI.
-f^iS-Sy*

X

alterum

Z

fccat,

290. Si in circuLis inttqualihus arcus Tab.V.

per hypoth. pars

illius intra

hunc cadit

(%
dam

53).

Ducatur itaquc cx
radius

C

centro

AB& zhfuerintfimiles, chordx. cognomines ad fos radios AC & ac eandem
rationcm hahent.

circuli

X

CB

,

qui conttnuatus ad
fecabit

peripheriam
illius in

circuli

Z

periphe-

Demonstratio.
Quoniam
per hypoth.
arcus

E(§. 5o)critquc CB pars C §. 9 Artthm. ). Quodli C X)natur ccntrum ctiam circuli Z erit
pfius

AB& ^i^fimilesfunt,
57
) i

CE

iidemquc menfura; angulo{%.
V

;

rum
acb

ACB & ach
%.\ 42
).

erit
:

ACB=
:

CB=AC &CE=AC(i.40),
que CB=CE ( §. 87 Arith.
).

adeo-

Eft

ro

AC ^Q—ac
Q:^e.d.

hc

Quod cum

[%.AOGeom.8c §.149 Arithm.).Er§,oAB:

BC=ab:hc{§.l83J.

Theo-

1

Cap.

JK

D

E

C

I

R C

U

L

I

S.

135

Theorema
Tab.V.
Fig.8S.'''iam fccans in D-^eliam

LVII.

Eft vero etiam

291. K^dins CE,chordam BA bifaarcum bifariam (j- ad chordam BA pcrpendifccat in

N D=ND.
funt ( §.

Ergo

AD=DB per hypoth. 8c AN=NB 79
( .$.
1

),

confcqucnter arcus cognomincs a^quales

E

289). Eodem niodo

cftcndi-

ciilaris

:

O' contra.

tur
erat

5

arcus

AE & EB xquales Q&.Quod

Demonstrat
AD=DB
40
(
,

10.
8c

per hypoth.

AC=CB f §.
o=x
ad

unum. Arcus

AN=NB & AE=EB

)

&DC=:DC.
EB

Ergo

j=u
per&:

demonsir.

§.

204)5
,

confec]uentcr

CE

AB

pcndicularis in

D(§. 79j&arcus AE
y

atquc

xqualium angulorum u

Ergo N A-J-AE NB -f- BE 88 Arithm. ) conicqucntcr NEdiaf.J. meter circuli ( ^. 135 ) , adcoque per centrum tranfit ( §. 39 ). Quod erat alr
tcrum.

=

,

per

menfurrt'( §. 57) , .xqualcs funtf^. 142) Q^pd erat primum.
Sint arcus
>-'

Problema
293. Datum
tes xquales

XXIX.
in duas par^

AE & EB

xqualcs per hy-

arcumAB

poth.
,

cum iidcm iint menlura^ angulorum //(§. 142). Eft ^&jyC^. 57); eritj vero etiam AC=CB ( §. 40) &

di^videre.

=

DC=

DC. Ergo AD=DB &
.

^— v (^.179),
pcrpendicula-

confequentcr
i is

CD

ad

AB

o L ir T I o e/ D E» M O- N S T K A T I O. Ducatur ad punftum mcdium Echordct AB perpendicularis NEf §. 2IO ) ,

R

E

s

T.ib.V.

( §.

79 ). Qupd erat fecnndum,

ha:c

Sit
ris

denique radius CE perpendiculaad chordam AB in Vi per hypoth. erit

arcum AB bifariam fecabit Q^e.f. &d..

(§.

292). ^'l'^^'

Problema
294«

X XX.
di7^1,^

tf=:,v(§. 79). Eft vero ctiam CE ( §. 40 ; hinc m-=in ( §. 1 8 4)5 confequentcr j>=i!^f 5.246 j. Quare arcus

AC=
^y
r.

Pe^ data

tria
,

puncia non in

&

rectum jaccntia
defiriberc.

A

B& C
I

circidum

^.

/%• 8 j).
E
s

AE & EB, a:qualium

anguloi

um u
(

R
Ex

o L u T

o.
In

& AD= DB(
tium.

racnfur^' ( §.

57

;,cTqualcs funt

§.142)

A &C
E
,

Sant interfedioncs

D
).

/

§.

251.) Qjiod

erat ter-

&
2.

iremque aH« dua?

G & H cx
1
1

C&B.

Theorema
Tnb.V.

292. Sirecfa
fuerit
>

NE

LVIIL
AB
bi-

chordam

W'ig'^^'fariam ficet cr

ad eam perpendicuLtris per centrum tranfit tam ar-

Ducantur rc&t DE ( §. Dico I ellc centrum circuli pcr A, defcribendi (§. 131 ).

&HG

C&B

&
I

Demonstratio.
Pimda A,
ria

cumAEB.,

(]uam Al-IB bifariam ficat.

C&

B

funt in perlphe-

ahVujus circulf, per hypcih. atquc

M O N S T R A T O. Quoniam ND pcrpendicularis. ad

DE
per

AB

>

h)poth..

crit.tf=:.v( §.

79

).

GH ad BC pcrpcndiculaiis. & ED iriam AC, GH verb
-

adco rcda: AC & Sed ED ad AC,

CB

chordiv ( §. 38).

S2

BC.

t46

ELEMENTA GEOMETRI^.
fecat (§. 2 lo).

ParsI.
"^ed
1 )•

"BC bifariam
<][rtc

Ergo

utra-

per ccntrumtran(it(§. 292). Qua-

AF=DG (§.235)& DG=1DE §. 29
f

AF=1AB

tantum In I fc mutuo ietent (§. 250); erit I centrum circuli
te
"^-per

cum DE &

GH

DE
rum,

(§.177

Arithrn.).

Ergo AB=: Quod erat alte-

punda data

A C&B
,

tranfeun-

Theorema
AB.

LX.
eft

cis.
"^

Q^ e.

d.
I

299.

Chordarum maxima

dia- Tab.

L

C

O R O L L A R
pnndis
,

U M

I.

meter
cir-

^'l' ^^

.195.
CwXi
'tjue

Airumtis in peripheria vel arcu

iribus

centriim inveniri datiis-

D
Eft

E

M O N

S

I

R A T

I

O.

arcus peifici potcft.

enim

CO=BC & CN=CA
Q^e.
E
d.

C0R.OLLAR.IUM
Z9(J. Si
tri.i

II.

(§.40).

bus.pundis totff eongruunt
iiint
(JT. i(Ji).

alterius
:

punfta unius peripheria: tricongruant ; peripherix
atque adeo circuli cequales

Ergo BC-f-CA,

ScdC04-CN>ON(§.i90). iioc cft, BA > ON
E

(§.89 Arithm.).

Th
gulum
(^

O R

M A

LXL

C0ROLLAR.IUM
297.

III.
circulo
inf-

300. Si intra triangulum ACB fu- Tab.V. conftruatur trian- Fig.9'^'pra ejufdem haji

AB

Omne
{

triangulum
ii<J).

eft

criptibile

JT.

Theorema
DE
Aqudliter diftmt:

ADB erunt crura interioris AD DB fimul fumta minora crttribus eai

LIX.

terioris

AC & CB fimul fumtis
intertoris

;

anguius-

298. In eodem vel izqualtbus circulls^ Tab.V. a centro C Bg.ZT. chordji £qudes AB 6"

vero ad verticem angulo

D

major

& contra. Demonstratio.
FC & CG AB & DE a
:

ad

verticern exterioris C.

Demonstratio»
,

Quoniam
ehordarum

funt diftantix

ccntro

C

fer

hypoth. erunt ad cliordas pcrpendiculadc x rcOX {§. hinc res (§. 225 j 78)5 adeoquc cequalcs f^. 145)- Porro

&

190) AE4-EB < AC4-CE4-EB (§.90, Arithm?,, hoc eft AD4-DE4-EB < AC+CB (§. 86. 89 Arithm.). Sed DB < DE 4- EB (§.190). Ergo multo
Quia
f§.
i ,

AE<AC4-CE

cum AB=DE/fr
perpendicularis
,

hypoth.

& CF adAB

raagis

AD4-DB
o+u
> x

<!

AC4-CB.

Quoderat
(^§.188);

unum.

per demonftrata, i^pfam

vcro perpendicularis ad DE, per demonHrata, ipfam DE bifecet ( §. (§. 1 77 Arithm.). 291); erit
;

AB CG

Quoniam
erit

> x

^u

>

m

+m

(§.90 Arithm.)

FA=DG
etiam
fit

Quod

erat alterum.

Qiiare
erit

cum

AC=CD (§.40)i
^o^
erat jor eft
fuerint

Theorema
,

LXIL

CF=CG

(§.

23S)-

301. Chorda arcus majoris
chorda minoris

AB ma- Tab.V*
minor.
Fig-9^*-

ttnum.

AD

Quodfi
'Jemonftr.

diftantis

FC & CG
(§.

Demonstratio.
EB4-EC
quia
l.

arquales, per hypoth.

cum (\to=^xper
40)>
erit

>

BC

{§.190), hoceft,
(§.

& AC=CD

DE+EC=BC

40), EB

4-EC

Cap.

IF.

D E C
).

I

R C

U

L

I

S.
erit

141

+EC > DE+EC
fequcnter
Eft vcro

( §.

89- Arithm.) con-

EH &e^
centrum

maxima
,
,

EF
,

,

qux per
propiores.

EB > DE

( §.

92. Arithm.

C tranfit

reliqux

EB, EG (^c.

DA {§. i90.).Ergo niulto magis AE + EB > DA hoc eir,
AE-I-DE >
,

tanto majores

quo

maxima
reliqux
,

Contra minimaejl
crc. funt

EA
:

qu^ continuata

AB

> DAi§. ^(i-%<).Arithrn.) [he.d.

per centrum tranfit
remotiores.

ED,

EH

Theorema
r.ib. I.

LXIII.

tanto majores

quo ab ea
o.

^Q2. Secantium

*'

du£tarum maxima ex eodem funclo qUii per centrum tranfit reeft

MA

M

MA, MN^ME
;

Demo Nstrat
1.

I

,

EC+BC >

EB

(§. 1

liqux.

funt tanto minores , quo a cenremotiores. Contra earundem portro
tiones

=FC

90 ).Sed
,

BC

extra

circulum

MB
tis

MD MO
,
,

funt tanto majores
;

quo magis a

(§.40) .Ergo FC (§. 88 Arithm. ) hoc eft EF (§. 86 Arithm. ) > EB ( §. 89 Arithm. ). Quod erat primum.
2.

EC+BC=EC+

centro dijlant

minima

MA per centrum
1.

efi

MB fecan(5.

EI+GI

>

GE&IB + IO BC

tranfeuntis.

190),

hoceft,obBC=GI+IC

I

Demonstratio.

(§.40), IB
] .

NC+MC > iMN §. loo). Sed NC=CA (J.40). ErgoCA+CM= NC+MC %%Arithm. = MA (i. > MN /.89. Arithm). 86. Arithm.)
(

> GI IC(§. 89 Arithm.) y a.deoquc IB > GI (^.92 Arithm. Quare EI IB > EI GI {§. 90 Arithm. ) adcoqueEI+ JB , hoc

+ IC

+

+

+

(

jr.
,

cft,

EB

(.^.86

)

Arithm.)> GE. Quod

erat alterum.

(

Qupd
2.

ON

primum, MO+EO > ME (JT. 190). Scd > EO(jr.286). Ergomultomaerat

EC+ED > CD= EC + EA
3.

DC(§.
(

§.

ED

gisMO + ON,
Arithm.)

hoceft,
>

MN(jr.86

EC+EA( §. iequenter ED > EA
>

190), Sed Ergo EC 89 Arithm ),'con-

40

).

+

(§.92. Arithm.].

>

ME. Quod erat fectindum.

Quod
4.

erat tertium.

3.CO + OM

MC(§.
Quod erat

CO=CB

{§.

40;. Ergo
.

OM

190). Sed > MB
tertium

EK + KD

(§.90 Arithm

).

CH (§. 1 90 ), , KD(§.40),KH + KC > KC+KD(§.98
Arithm.), adcoquc

> hoc cft

ED&KH+KC> ob CH=CK+
KH
>

4.CD+DM > CO + OMf §.300;.
.9edCD=CO
(§.40).
.

KD

(§.

92

ErgoDM

>

Anih.). Quare
)

EK+ KH > EK+KD

OM
tum.

(

§.

90 Arithm

).

Quod

erat qn.ir-

[%.()oArithm, , adeoque EK KH , hoc en:,EH(§. SoArithm.), > ED.

+

Theorema LXrV.
fab.V.
fiZ-92.. affnntto

Quod

erat quartim.

intra circulum 3^3« ^^ ex puncio ducantur in peripheriam recl.e

E

T

H

E

O R

e

m a

LX V.

,

EFj

EB

,

EG

crc.

item EA^,

ED

,

304. RccfalLradio CLperpendicu--

S 3

lariter,.

142

ELEMENTA GEOMETRIv^. ParsL
novit
,

Uriter infijiens tangit circulum in unico

qucrnadmodum
;

linea
e

e(i

fupcrficki'

p4tnBoL>- nec inter tangcntem
circulum alia reffa duci peteji.

HL,

CT

hetcrugnea
fufulit

ille

vcro

nnmero angulorum
Pe-

&

pro non quanto dcclaravit.

culiarim dc angulo conraSius
o.

&

fcinicirculi
XVallifiiis

Demonstrat
Tab.
I.

Trafiutum A.
qui tigiiur

1^5^. confripftt

\

Op.rum
let.rio
,

Ducatur enim qu.rlibct alia CK( JT., 1 2 1 ). Q^ioniam IL perpcndicuJaris acl CL per hspoth. adcoque L cft redus §. 78) K ciit acutus |J.2I8). ErgoCK CL(i". 220), conlequenter quodlibet pun<itum K a L divcrfum , hoc clt
{ ;

ubi

,

cum

l''.

Vot. J/. f. 60^ feqq. an/^ulum conta£ius omni

&

ajfignabi.i

minor^m adcoque nuUius
difcndit.

migni-

tndinis

cjfc

>

CoROLLARIl7M
307. Cir^iihim
C,

11.
nonni-.

in

eodem pundloL

tota

linea

LI

feu

HI
(

unica redta

HI

tangere poteft.

cxtra circulum

cadit (i".4o),
in unico

&
L

ideo circulum tangit
§. 47).

Theorema LXVI.
circulum tan308- Omnis rccta gens radicCL ad punciumcontactus ducto perpendicularis ejl.

pundto

Quod

erat

Hl

unum. Ducatur dcindc , fi fieri poteft , intcr tangentem HL & circulum rcda ML.
Dcmittaturin eam ex centro
dicularis

C perpenredlus
(

Demonstratio.
Ponamus IL non efle
dicularem.
{

CD

( JT.

2l6)i eritD

ipfi

( JT. 78 ) adeoque CL > Cadit itaque D intra circulum

CD

§.220).
§, 40)

(

quod cum hypotheiirepugnct {§. 47),
tangentcm & circulum per contactum tranficns rcda alia duci nequir.
inter

Ergo cx C ad HI perpcndicularis Jf 2 1 6. ) haxqac utpote tangens per hypoth. extra
duci poterit
.

CL perpen- 1^\^^ f^ KC Fig. j^

circulum cadet

(

JT.

47

)

>

confequcnter
)

CK
(

>

CN

(

JT.

84 Arithm.

>

CL
CL
d.

Quod

erat alterum.
I.

§.

40 Geom.

COROLLARIUM
HL &
inter
eft

vero etiam

& §. 89 Arithm.). Eft CK < CL {§. 220) quod
:

505. AnguUis ioitur contaftusj tangente cftquovis recinterceptus arcu tilineo minor : angulus vero femicircnlr

ML

cumfitabfurdum, tangensIL radio ad contadum perpendicularis. Q^e,

,

radium

CL

&:

nrcum

ML interceptus,
in

C

O R O L

L A R

I

U

M

I.

qaovis re6tilineo acuto major.

309. Tangens IL eflifit pundlo contad:us redtum

cum
(JJ".

radio

CL.

7S).
II.

S C H O L
?o(J.

1

O N.
Euclidis exercuit
Agitata.

Hoc paradoxum
ingenia.

CoROLLARIUM
&
C
tl6), pun€tum contadus L

Mathematicorum

eo controverfia intcr

Jacobuin

de efl Pcletarium

ex centro 310. Si HI circnlum tangit sd eam pcrpendiLiilaris CL demittatur ( JJ^..
deterniin.nurk.

Cenomani in GaUia Mutbcfeos Profeffort:m& Chriftophorum Clavium Jefuitam Bambergenfem : qiiorum a) hic angulim conta£ius re£iilinco heterogincum ( JS". 3" Arithm. ) ag(

Problema XXXL
311- Ducerc rectam
dato

Hl circulnm

in.

Tab.
^'Z'

L.
?••

C

<.

)

In Schol. ad i(S.,Eleni. HI.

f.

117.

& feq^q.

pun^o

jL.

tAngentcm.

Tom. L

Oper.

Re-

D E C ResoLutio & DemonsCap.

n,

I

R C
Ergo

U

L

I S.

UJ

T R A T
1.

r

O.

u=2x {§. 91 Arithm.) hoceft, iACD ABD (I.94 Arithm.). Quod

=

Ex
In
{ §•

ccntro circuli

C

ad

pundum
CL.

erat tertium.

contraiflus

L

ducatur radius
circulum in

Theorema

LXIX.

2.

L

excitetirr pcrpendicularis
)

LH

249

>

qu<;e

L

tangcc

314. Anguli ad peripheriam menfura esi arcus dimidius AD3 cui

ABD
in-

Tab.
Fig. i

I.
j

(§•308).

Q^e.f.&d.

THEOR.EMA
Tab.V.

LXVn.
inter chorI.

Demonstratio.
Sit
:

312. Arcus

FG & Hl

ABD
infiftet

angulus in majorc Ceg-

das parallelas intercepti funt izqualcs.

mento

ergo arcui minori
)

AD

Demonstratio.
Demittatur
dicularis

quam
que

femicirculo (JT-yo. 56

,

adeo-

CK

ex centro
2
1

C perpenerit

ipfi
(

refpondct angulus ad centrum
JT.

ad

FH

( §.

6

) :

eadem

perpendicularis

adGI

(§.

230),
i

obFH

&

GI fer

h)poth. parallclas

dividet-

que adeo tam arcum
bitariamin

FKH, quam GKI
QuareKF
eft,

Sed anguli menfura eft arcus AD (JT. 73). Ergo ipfius ABD menfura dimidius arcus AD {§• 313. 142). Quod erat unum,

ACD

72

1

35

).

ACD

K

(§.

291).
d.

II.

Sit

ACB

angulus in femicirculo. Tab.V.

KG=KH
( §.

KI, hoc

FG=HI

91 Arithm.). Q^e.

Tab.

I.

LXVIIL O R E M a 313- Angulus ad centrum ACD
E

Th

Ducatur utcunque reda erit arcus dimidius AD menfura anguli &xDB mcnfura ipfius DCB per caf. I. Ergo X ADB mcnfura anguli ACB. Quod
:

CD

-Rs-^i*

ACD

ejl ei-

Fig.i',

duplus

anguU ad peripheriam

ABD
C

erat fecundum.
III.

y

dem arcui

AD
O,

Sit

denique

HIK

angulus

in

mi- Tab.V.
•f'^*^'^*

inftjlentis.
S

D
I.

E

M

N

Ducatur EF
parallcla

T R A T I per centrum
erit

O.
ipfi

norc fegmcnto. Ducatur utcunque rccta IL erit ut ante \ HL menfura anguli HIL & \ LK mcnfura anguli LIK
:

BD

(1-258),
(

EB=DF
)•

per caf
anguli

(jT-^I^j.adeoque^^.v {§• l42).Sed

\. Ergo dcnuovHLK mcnfura HIK. Quoderat tertium.

o~j ',§• 5 6).Ergo .v=)' jr.87 Arith>n.\ =»iACD. Porro o~h (1- 233 Ergo
I

COROLLARIUM

I.

?/=)=!: ACD erat primum.
Tj^,

\.§-

87

Arithm.).

Qupd

y_

II.

In cafu akero

0=2 y & u~2 x
(J5".

HMI 515. Duo vel pliires angnli HLI arciii HI vel a^qualibus arcubus ineidem fiftentes squales funt (i". 142 ).

&

Tab. I. Rg.14.

Fig.^^.per caf. \.

Ergo

//

+ <?=: 2 .v+2j

CoROLLARIUM
3i<J.
(

II.

88 Ariihm.) hoceft,
[§. 04^
Bg.-^Af.

ABD=lACD
o-{-u=^2y-\per caf
I.

Quare cum porro
>

fit

Arithm.).
In
caf.

Qupd eratficundum.
JT.

o=.v + «
,

Tab.

!•'

259)

erit

anguli

extra centrum meii-

f/]g,i4,

IIL Ixper

calu
i.

tertio

fura
ipfe

dimiJium arcuum HI

& LM

quibus

& o=2y

&

ejus

verticalis

K

infiftunt (jT.ji^).

CoROL»

144

ELEMENTA GEOMETRI^:.
CQ
R O L L A R
aiigiilus in
I

ParsI.
317 ) confequen212)- Q.e.d.
,

U M

III.

.•adeoquc rciilus ($.

Tab.V.
efl;

317.

Cum

feniicirculo

ACB
ejus
ipfe

tcr

norma

cxa<fta (^.
E

femicirctilo infiftat per hypoth. menfiifa
circuli quadrans(
jS".

314)» adeoque
I

T

H

O R

E

M

A

LXX.
Tab:
'
.

reftasefl:(jr.

143

)•

G
Tab.V.
Fig'9^'

O R O L L A R

U M IV.
fcniicir»

318.

Cum

angulus in majoie fegmento

322. Adcnfura anguli minoris fegmcnti eft dimidium arcus TDB dimajoris fegmenti anguli vero

ATB

i

BTH

DIF
culus

arcui minori
,

DF

infifl:at(jr.

cfl; , quam 70); menfuca

midium arcus majoris

BGT.

ejus eft

femiquadranteminor ( JT. 314). adeoque ipfe redo minor (JT. I43 )> confequenter acu-

Demonstratio.
Ducatur cx punfto contailus T diamcter TE,- erir ATE redus { §. 308 ). Cum adeo cjus menfura fit arcus dimidius

COROLLARIUM
Tab.V.
Fig.^C.

V.
,

319.

Non

abfiraili

ratione liquet

angu-

lum

in

minore fegmento

HIK

EBT(§. 135. 143)
dimidius arcus

.

anguli vcro
1

elfe

obtufum.

BTE

EB (

§. 3

4)

i

crit

COROLLARIUM
Tab.
VI.

VI.
JT.

ansuli ATB menfura dimidius arcus BDT
)

320. Quoniam oz: x-{-y
anguli

(

2

39

&

Qmd erat
ETH (
EB

unum.
patct
lit
,

menfura

eft-'-

LM
cui

,

angulij vero

Eodem modo
femicirculus
§.

cum

dimidius

Fig.^7. 2-NO(.$".

3i4),-anguli extra peripheriam
eft dilferentia inter

EGT

menfura anguli

G

menfura

dimiJium
,

ar-

cum concavum
dium convexum
tum.

LM

,

infiftic

&

dimi-

NO

inter

crura ijitercep-

dimidius arcus 135. 1 43 ) menfura anguli BTE ( §. 3 14 )> cfle

&

dimidium arcum

BGT menfuram anguli
I.

Problema
Uormam
nec ne.
fit

XXXII.
,

BTH. Qupd

erat alterum.

321.
Tab".

examinare

utrum

COROLLARIUM
D

VI.

€xa£ta

Bg.^S.

RE
rnidrculiis

S

O L U T

I

O.
fe-

I.Defcrlbatur intervallo arbitrario

fit 313. Cum anguli G menfura etiam vero arcus ipfuis dimidius arcus BDT , dimidius BGT ( JT. 3 1 4 ) j angulus in majore

AEF&

2.Ducantur in co cx diametri utroque cxtremo A & F ad pundum E in peripheria arbitrario afrumtum reci^

fegmcnto G xqualis eft angulo minoris fegangulus in minore fegmento menti ATB xqualis eft angulo majoris fegmenti BTH

&

D

(i".

142)-

AE &
3.

COROLLARIUM
3

IL

FE.

Cruribus anguli

AEF
fieri

14.

Si

chorda
;

GT

liltra

circiilum coi>

ita

applicetur

tinuetur in F

erit

anguli

BTF

norma,
dat.

ut ejus vcrtex
fi

fupcr
poteft

E
;

caerit

fumma-arcuum TB '&
fiominibus fubtenforum.

TG

a chordis

menfura femicogF:Z

Hoc cnim
cxaiSa.
E

Nam A T

GTH

norma

D

M O N

S

T R A T

I

O.

dimidius arcus (JT. 156). Ergo ejus menfura 2Z ). Eft vero anguli ATB menfura ( jT. 3 $. cit. ). Quare femiarcus dimidius TB

TG

(

Tum
.Tqualis

cnim angulus normx LEM eft angulo AEF ( §. 167 )>

fummi eorundera arcuum guli BTF.

eft

menfura an«

COROL-

Cap.

IK

D

E

C

I

R C
AB =
12'.

U

L

I

S.
-,

145

COROLLARIUM
Tab. VI'
Fig-

III.

So"',

315. Si

LM & MN
dudba:
j

fint

tangentes ex eo-

adeoque

bD = 3 oo''' erit BE = n 2 5"' , AB + ^E— AE 1205'" feu fcre
II.

dem pundo
8c

erit

angulorum
ipfi

MLN
(

MNL
(^.

menfura arcus dimidius
anguli

LN
IV.

JT.

COROLLARIUM
D

loo,

5ii)> confequenter
les

funt

^qua253).

i4i)&ideoLM:rMN(jr.
Quia angulorum Lj
( JT,

COROLLARIUM
5i(j.

M&N
)

menangu-

329. Ex dcmonftratione unt liquet , redtangulum ADE pcr lineam perpendicularem B ex angulo redto D in hypothenufam AE demiflam refolvi in duo triingala

A

fura eft femicirculus

140. 243

>

ABD & BDE
(jr.2(r7).

inter f«

&
fit

toti

ADE

fimiha

lorum vero L & N jun(5lim fuiijtorum arcus LN ( jT. 311 ); crit anguli a duabus tan-

M

CorollariumIII.
330.

gentibus

LM & NM

intercepti

menfura

dif-

Cum
A

adeo ctiam
fi

AB

:

AD ~AD;
transfer_

ferentia arcus intercepti

LN

a femicirculo.

AE (/. «V.
datarum ex
biematis
eric

);
in

linex fucrint majores, una
altcra

Problema
mediam proportionalem

XXXIII.

B,

ex

A in E

tur> fadlifque rehquis ut in refolutione pco.

327, I»ter duas Uneas

AB & BE
invenire.

AD media proportionalis quarfita^
IV".

BD

COROLLARIUM
331.
Si

Resolutio.
A B & B E in diredum, diviclaturque AE bifariam in C {§. 210). 2. Ex C intervallo ipfius AC defcribatur femicfrculus ADE (§. 136). 3. Ex B erigatur perpendicularis BD
1
.

ergo
,

AB
aut

fitunitas,
ipfius

eric
(

BD

ra-

dix ipfius

BE

AD

AE

/. 247»

Jungantur linex datJe

jLrithm^.

Theorema LXXI. 332. Si du£ chorda HM & Ll fe tnutuo fecent in K HK L,K=
;

Tab.

fj

erit

:

fii'^^*.

KI

:

Demonstratio.
enim
:

KM.

(§.212).
Dicoeffe

Quoniam
:

AB

BD=BD

.-

BE.
10.

Demonstrat
Quoniam
dsc

BD pcrpcndicularis ad AE, n funt anguli redi fer conjlrucf. m
(§.78). Sed tf-f.v eft itidcm rcAus (§.317) ^ y utrique triangulo ABD & ADE cominunis. Ergo =z. ( §. confequenter y=zx (§. cit.)y 246
)

Theorema LXXIL] GL 333. GM ex eodem pun£lo G
Si fuerint du.t fecantes

315): idco HK 267). Qz.e.d.

& u=uif. LK=KI KM{§'
.v=:.v
:

c^ Tnb;

duct.fy erit

^ ''
^S-^7J

GM: GL==GN: D £ M O N
S

GO.
T R A T
1

O.

,

& tunc AB BD=BD
:

:

BE
U M

(

JT.

267).

Q^e.d.

COROLL A
528.
ilata
:

R

I

I.
:
;

Angulus X efl: utrique triangulo GNO & GLM communis. Anguli GNO mcnfura eft femifumma arcuum NL & Sed anguli GML mcnfura (§• 324). i". eft femiiiimma eorundcm arcuum

NO
(

Cum fit AB BD ;= BD BE fagitta A B & dimidia chorda BD
302

ex
in-

314). Quare
confequenter

142), GNO=GML GM GL = GN GO
(

JT.

:

:

venitur di,imeter (jT.

Arith.). Site.gr,

{^.267). [Ij.d.

Wolfii Oper.

Mathem, Tom.I.

T

Theo*

146

ELEMENTA
TH
E

GEO

JVTE

T RI .f:. Pars

I.

O R

E

M A

LXXIII.

Demonstratio.
A eft utrlque triangulo ACD & ABD communis. Anguli ADC & ABD ipquales funt ( §.323).
Angulus

Tab.

V
'

ducantur 334. Si ex eodempHn^o quarum altera du,i re^A ,

A

AD & AB
,

^'^'
'

circulum tangit

altera fecat

i

erit tanto-

gens

AD

media proportionalis inter

tam fecantem tra circulum AC,

AB & ejus fortionem

cx-

Ergo AC Q^e.d.

:

AD

= AD: AB r§.267)-

C

A

P

U T
gramma

V.

De Figuramm

dejcriptione.
in duas partes aquales
,

Theorema LXXiy.
Tabi
'^'^^.'TT^ parallelogrammis latera oppo-

anguli'
.,

in iis diagonaliter oppofiti funt xquales

anguli vero

ad idem

VI.
Fig.
IfOJ.

Xfta
lia
,

Cunt Ltqualia

,

& fiin figura
I

latus oppofiti duehus

reBis aquantur

& duo latera fimulfumN
S

quadriiateralatera oppofitafucrint nqua-

ta funt diagonali majora,

erunt exdem parallelogramma.

DemoNSTRAT
ON

o.

DEMO

T R A T

I

O.

QuoniamOPQN parallclogrammuni per h^poth. erit OP parallela ipfi NQ_,&
parallela ipfi PQ^(,§. I02)
.

In Parallelbgrammis

ON = PQ &

PO=QN

confc-

quenter

duda diagonaliPNerit
,

n~m {§. 233) ON = PQ^ §. 2 n
Quodfi
hjpoth.

& adeoque OP=NQ_&
.v=<?
)•

Ergo A erat unum.
ipfi

NOP=
In

(^.335)- Sed PN=PN. A NQP (§.204;. Qjiod
parallelogrammis
ipfi

Quoniam
103):

OP
( §.

Quod

erat

unum.
erit

OP=N(l& ON=PQ^/f^
etiam
fit

NQ^& ON

PQ_paraIleIa

x

=

cum

NP

= NPi
U m;

anguIiO&N,

N & Q^, Q^&
erat ficun-

P, P
bus

& O

limul fumti a:quantur duo-

o

d>in=^m

( %.

204 ).
I

Qupd

erat

re(5tis

(§. 233).

Quod

Alterum.

dum.

COR

O L L A R

Quoniam angulus
per demonfirata
i

Cumiii Qiiadrato, Oblongo , Rhom3 j(J. bo & Rliomboide latera oppofit.i aqualia rmt^jS". 5)S. 99.100. loi.),- eriint Quadra-

erit

Arithm.

),

Siiniilter

lum

,

Oblongum, Rhombus
(

&

Rhomboi-

Qji-

N per
>

dcmonftrata
).

= Q (§.91 quonfam Q4- P=: P=N
O
-,

04-N=N 4- Q^
erit

des paralkiogramma

JT. 3 3 5 ).

Tab..

VI.
Bg..
.1=05,

Theorema
^37.

(§.91 Arithm. Denlque

Quod erattertium.

NO

-j-

PO

LXXV.

QN
tum>-

PN

(§. 190).

> NP & Quoderat quar'

PQ+
Pro-

Diagonalis dividit parallele-

O/.
Tabi
VI*
FiS'»''•'

/^

DE

F

IG

U R A R U M DESCRIPTIONE.
R
1
.

147

Problema
338. Snper datd reBa

XXXIV.
CD
I

E

S

O L U T

I

o.

quadra-

tum

confiruere.

Jungantur
tos
(

MI & IK
).

ad angulos

rcc-

Tnb;
VI.

R
1.

E

S

O L U T

§.

O.
2.

Ex

In

C

M

249

intcrvallo

crigatiir

2.

(§.249) Ex D & A

= CD.
B

perpcndiculans

AC
3.

ML=IK

defcrlloy,-

baturarcus

& ex KintervaIIoKL=
L

IM

intervallo ipfius
( §.

CD fiat
10.

interfedio in

197

J.

priorem interfecans in (.^•197). Ducantur redl^ KL.
alius

ML &

3.Ducantur

Demonstrat AC = CD = AB = BD
,

AB&DB.

Demonstratio.
MI
truet.

j>er confir.

= KL

&ML=IK,/^r
MIKL

conf

Duita crgo diagonali AD , patct clfe (§. 204 ). Scd C rcdus ^^per Ergo B ctiam rctSus {§, 145 ) eonfir.

Eft crgo

parallclogram-

C=B

confequenter
rccti (§.

^

&
d.

at ,

item y 6c

m femi-

241 ),adeoquc o-i-x 6c itidcm rc(5ti. Quare figura eft quadratum
{§. 98
I.
).

x+m

Q^c.

(

mum,(jr. 335) confequenter I=L, & I-^Macl4-K=duobiisrectis(jr337). Sed I cft rcdtus , per confir. Ergo & L JT. I4S itemque & K rcdi funt, Eft ergo figura conftru(5ta oblongum jr. 100 ). Qje. d.
(

)

,

M

Aliter.

Problema XXXVL
340. Data reSia
gulo obliquo

In
rcs

C & D crigantur perpcndlculaCA & DB ipii CD «quales
redla

G rhombum 'confiruere*
E
s

GH una
I

cum

an^

(§.249).
2.

TabV VI.
Fig.
io(j;

Ducatur

AB.
1
.

R
Ad
In
,

o

I,

u t

o,

Demonstrati
Eft
confir.

rc<5lam

datam

o.

GH conftituatur
(jf.

cnim & quoniam

CA=DB=CD

G angulus

dicularcs

AC & BD ^dCD per confir. anguli
(
,

per pcrpcn-

2. Fiat

GE=GH & rcllqua
34.

dato a^qualls {§. 208). pcragan-

tur utin probl.

338).

ad

D & C funt rcdi {§. 78) adeoque BA parallela ipfi DC §. 226 ) confcquentcr anguli A &B funt §. 233 & ob parallelas AC & BD §. 256 ; AB=CD(§. 238 Eft igitur ABCD
re(fti
(
)

Demonstratio. EG = EF=FH=HG, per
truB.
Eft ergo
5

conf

EFHG parallclogram*
'.{".

(

).

G-l-H ac

mum ( jr. 3 3 5 ) confcqucnter G=F (& G -f F=duobus rccftls 3.3 7).
,

<^adratum

( §.

98

;. j(5^ e. d.

Problema
339- Datis duabus

XXXV. reEtis Ml & IK

Scd G cftangulus obliquusrv hypothef: Ergo & F confcijucntcr cilam E (S^ H
funt
obliqui.

trudta
€.

reffangulum parallelogrammumfeu oblon-

Adcoque figura conf rhombus cft §. 99 ). Q^
(

d.

gum

conjlruere.

T2

PrvO-

148

ELEMENTA GEOMETRI^.
XXXVII.
reCiis

ParsI.

Prob lema
T.b.
VI.
Fig.

Demonstratio.
QuKlibet figura cx affumto
in

34I.XW/V duahs
ttfia

ON & OP
rhom-

ea
,

rj,^^^
*

cwn anguU

intercipicndo

pundo F

in tot triangula
,

AFB

,

BFC

boidem conHruere.

yr.
Fig,.

103
1.

Resolutio.
ON & OP fub anin probl. 35.

CFD
tera

&c. refblvitur
,

AB BC

,

CD
§.
,

quot habet la&c. Si ergo 1 80°
prodiccir-

10»*

Jiingantur rec^a;

pcr
dit
tis

2.

gulodato(jr. 208 ). Rcliqua pcragantur ut r§.339)-

numcrum laterummultiplices, fumma omnium angulorum in
(

triangulis

240). Sedanguli

DEM0NSTR.AT10.
Eadem
dcntis.
eft
,

ca

pundum F

qui non pertinent ad

quce problcmatis prarce-

angulos polygoni , fcmper efliciunt 3 (§. 159). Qnodii crgo a facto fiipra
invento fubtrahantur 36O'',

6C

Theorema
342. Si peripheria
, ,

LXXVI.
dividatur

fumma anQ^e. d,

gulorum polygoni

relinquitur,

Tnb/ VI.
Fig.

circuli

in partes quotcunque Aquales ducantur-

Aliter.

que fubtenfx

AB BC CD
,

&c.

figura

107.

Cum

numerus triangulorum

ABC»

circulo infcripta regularis

efi.

Demonstratio. Cum enim arcus AB BC CD
,

&c.

fint a^qualcs

^per hypoth. ctiam chorda;
funt
,

CAD & DAE, in c\\xx refolvitur figura polygona per diagonales AC & AD cx pundo A dudas a numero laterum
,

AB, BC,CD, DE,EAconftantcr
rio difterat
;
fi 1

bina-

cognomincs iEqualcs

cumque
&c.

anguli

bus arcubus
infiflant

A B C BCDE CDEA DEAB
,

{§. 289 &c. «quali^

80" muItipHcentur per

,

,

,

ipii

quoque xquales

funt

(§• 31 5). Figwfa igitur circulo infcripta rcgularis eft ( §. 106 )• Q^e.d.

numerum latcrum binario mulctatum prodit fumma omnium angulorum A ^ B , C , D & E ( §. 240 ). Q^e.i.&d, E. gr. pro Pcntag. 180 pro Hexag. 180
5

4

Probleema

XXXVin.

343. Invenire fummam emnimt angulortim in quocunque polygono.

Coollarium
544. Quodfi fumma rum laterum dividatur ; quotus polygoni regularis {§.106).

5.40

y^c
I.

Resolutio.
1
.

inventa per
eft

Multipliccntur

1

80° per numerum
re-

numei anguks

laterum.
2.

A

produdo fubtrahantur 360°
eft

:

S C H O L

I

O N.

fiduum

fumma
5

qusefita.
i

£. gr. Pent.ig.

180 Hexag.

S o

^
J

345. En tibitabulam, in qua fumtna angn^ lorum in figuris re£iilimis qnibufcunque qumtitas unius in reguUribus a trigono uf dodccagonnm cxhibttur ( J. 343 )• qite ad

&

f)OQ
i

080
}

Conftruitnr

60

60
e

tione iSo

i

coiumna fccmda conrinu.i .iddiol.mtertiu vero nimeris in

na

per

nmerm

augHlQrm

ji

fve latsrum

Q/.

K DE FIGURARUM DES C R
confequenter
per
j

I

PT

I

O N E.

149-

ternmdlvifis {§. 344). Vtimhr hac tabitU tmiinfiguris rcgularibus dtfiribendis; ttmin

culus adeo tranficns per

nngulorum qnantitate examinanda
Itcet
ne,-

EF =FD (§.253). CirE tranfit ctiam

utrumf:i,

injiritmcnto rite explorata fuerit

nec

D

(

§.
(

^berrutum enim
in

rumfumma minorvel
<ltiie

intelUgimns , ubi eomajor deprehenditur ea >
effe
,

rccla

FA
erit

40). Ducatur jam ex F §. 1 2 1 j. Qiioniam c
(
1

=

in

A

.v >

per conftr.

tabula defnitur

e.

gr. fi in heptagono

EFi

fuperct 900.

Num.

ED=EA §. 06 & EF=: AF=FD §. 179 Ergo circulus tranfiens per D & E tranfit etiam per A(§. 40;. Porro quia AF=EF
) (
).
,

fer demonftr,

»?=Ar(§. I84). Sed xdimidiusangulus polygoni./^r conftr. Ergo & w ( §. ^j Arithm. ), confequenter etiam y. Quarc fi ducatur FB ( §.
erit

121

)

;

erir

ut ante

FB=FE

,

adeoquc

radius circuli.

FC &
,

fi

Eodem modo oflcndiqnx plures fuerint rcvflx

I50

ELEMENTAGEOMETRI^.
Di-

ParsI.
I

E. gr. Quaeratur angulus pentagoni.
vidatui jfJo per
5
,

R
I.

E

S

O L U T

O.
(

cjuotus

jx

eft

arcus

AB

,

Qu^ratur angulus polygoni

§.

344.

Tab"j

qui ex 180 fubciudlas relinquit 108 angulum

pentagoni quxfitum.

349).
2.FiatinEip/i .Tqualis (§. 155
)

VI.

Theorema
anguU

LXXVII.

&EA

Fig.

Tab.
vr.
Fig.

350.

Quadrilateri circulo
bini oppofiti

GHIK
item

lop.

G&

H&

infcripti

=ED.
3.

107,

Per punifla

K.

A

,

E

,

D defcribatur cirED
(

,

I conjiciunt duos re^os.

culi periphcria

(§.294).
,

Demonstratio.
Infiftunt cniin

4. In ea applicctur data reiila
ties fieri poteft.

qucw
342.

junilim fiimti intcgro
arcui

Ita dcfcribetur figura qusefita

§.

circulo , e. gr.

K

GHI

& H

com-

348).
Aliter.
1.

plemento cjus ad circulum GKI ( §. 56)3 adeoque ipforum menfura eft icmicirculus ( §. 314). Sunt ergo duobus reclis
a;quaies(§. 143). jQ.^.^.

InE

&D fiant anguli diinldlo angulo
(

poiygonifigillatim xquales

§.

155),

Prob lema
Tab.
VI.
bere.

quorum

crura

EF

& DF fe mutuo feerit circulus

XLI.

351. Circulo quadrattm circumfcri-

cabuntin F (§.262). 2. Ex F tanquamcentrOjradioEF,dcfcrIbatur circulus, qui
poly-

Fig.^ I.

Resolutio.
Ducantur diametri AB 8c DE fe mutuo in centro C ad angulos redos fecantes
(

3.

gono circumfcriptus ( §. 347). Rcliqua abfolvantur ut ante.

^. 2

1

).

Problema
R
rum
,

XLIII.

^.

Ex A,

E, B,

D,

intervallo radii, fiant

interfedioncs in
3.

F

,

G H
, ,

,
,

l.

353. Circulo dato polygonum regulare quodcunque infcribere.
E
S

Ducantur

re6t.t

FG GH IH &

IF.

Erit

FGHI quadratum

circulo circum-

i.Dividantur

O L U T I O. 36opcr numerum

late-

fcriptum.

Tab;
VI.

ut innotcfcat quantitas anguli

Demonstratio.
Anguli ad

A E Bx D
,

,

funt redi (§.

2.
3.

59). Conftruarur is ad centrum

EFD(§.

(^.

1 5 5 ).

107,

338) adeoque FG , GH , HI & IF circulum tangunt(^. 304). Sunt vero anguli

Chorda

EDad

peripheriam totiesapfieri

plicetur,

quotics

poteft.

G,F,I,Hreai(§. 338)&FG=:GH

= HI = =
FI

Ita figura regularis erit circulo infcrlp-

2

AC

per confir. Ergo

ta(§.342. 117)- Q^e.f.&
S C H O L
354.
R.efo!iitio
I

d.

quadratum (§.98)idquc circulo circumfcriptum (§. 117). Q^c. d.
eft

FGIH

O N.

Problema

XLII.

problcmatis frxfentis
tfl
,

&

polygomm 352. Super data re^a regulare quodctmquc defcrihere.

ED

pr£cedentis

mechanica quidcm
inflrimcnto

cum ai

conflriSionem

transportatvrid
idco conteiiu

utamur {§. 155): non tamen

ncnda

y

6^/.KDE
nenda
tjiiui
.

FIGURARUM
& &
5

DE
5
.

S

CR I P TI O N E.
Ff

151
,

/«»2 </«w univerfalis

conflruBionis rite

Pentagoni , conflrii£iionem tradunt Eiiclides (3)6" Ptolcbit.

facilis , tim pcra^£ indkium prx^indecagoni Dccagoni

Producantur
nec
t2i

fiat

= F^=

radii

FE

,

FD FC
,

do-

Fr ==^a

& puncrc(ftis ae-,

a-,e^d,c ,b connedantur

mxns (h):
hcptagoni
,

Equidem de qua in Analyft. enneagoni hendecagoni conflrn-

&

&

ed:, dc , cb: erit^/^f^^polygonum culo circumfcriptum. Q^ e. f.

cir-

Biones Giometricapaffim apud Autores, pracfed a rigore deticos inprimis , occurrunt
:

Demonstratio.
Qiioniam ab parallela
conJiru£i.
erit
ipfi

monflrationum abborrent. Joh. Caroliis RenaU diinis [z) omnium polygonorum dcfcribendo-

AB/>er

regulam catholicam pr^fcribit , pafjlm Ceometriis praBicis infertam fcd quantum Mathemu. in Acafatlat, Cl. Wagneriis demla' Helmftad. Profelfor oflendit {d)
: ,

nm

(§•233).

F/&4=FHA Sed ob FH ad AB pcrpenangulus

&

nes infcrius in Analyfi oflendemus.

P R O

B L E

M A

X L I V.
quodcun-

355. Foljgonum

regulare

FHA redus cft (§.78).ErgoetiamF/^^redus(§. 145), confequcnter ab circulum in h tangit (§.78. 304). Eft vero etiam angulus F;?^=FAB §. 233;, adeoque dimidicularem ^er conjlrucf.
(

que circulo circumfcribere.

dius angulus polygoni

(

§.

ro

Resolutio.
Tab.
VI.
Tig.
^* Iii^^^ribatur

AB=AE fer & FA=FE=FB {§. 40
quoniam
re

347). PorconJiru£t.
j )

gulus
figura
,

regularis
gr.

fimills

:io7.

pcntagonum ABCDE , ii pentagonum abcde circumfcribendum ( §. 353 ). 2.Chorda AB biiariam fecetur in H ad eandem in H norper reiftam F malem ( §.2 lO ) ,*qu.^ arcum cognocirculo

dato

v.

a^e (JT. 204). QuabYa cum etiam f\x.V a=Ve per confru^.
ob V ab
ad h

&

,

= =F
&
;

erit

an-

reiflos

ba per demonflrata , larus F h utrique trian-

gulo Yah
(i".

&
79

Y^hb
erit
)

252)
(

commune, F^ ae ab 8c T

=

F<«:

ae=

/?'

Tab
ni.

i".

1

,

confcquentcr a angulus
in noftro cafu

minem
3.

in

Per

A&

h fecat. B producantur
ipfi

polygoni, e.gr.

pentagoangulos

radii

FA &

Eodem modo
e, d-, r,

oftcnditur

,

FB. 4. Per h ducatur
ab latus
cripti..

quoquc

b elle angulos polygoni

AB parallela radiis
b occurrens: erit circumf-

circumfcribendi

& ed==dc=cb=ab.

continuatis in a

^

unum polygoni

Qvpd. vcro etiam ae circulum in g tan-. Dcmittatur ex gat ita demonftratur. pcrpcndicularis ad ^^ ( jT. 2J6 erit F angulus ad^redus {§. 78). Qiioniam
, ) i

porro ¥ ah
a) Elem, 4. prop. prop. 10.
(

n.

16.

&

=V
erit

ag per demonjlrata
radius
Y-

,

<Sc'

Elem.

15.

F^=F^j
Qiiare
conftruB.
( §.

erit

F^=F^(J^. 252).
fit

conf. Joannes ( b ) Alma^. lib. i. c. 9. f- m. 8Kegiomontanus in epirome hujus Almag. lib. 1.

cum F h
,

circuli

per
in

prop.
C c )

ctiam

g radius

circuli

t.

Lib. i de Refolut.

& compofit.

Mathem.

f.

40 )

atque adco ae circulum

g

367.
(

d

)

In pecuUari Diflertatione Helmftadii

M^

taiigitc

habiva,-

IS2
tanglt (§.

ELEMENTA GEOMETRI^E.
&
r.

Pars

I.

Idcm codcm modo 304). oltendltur de redis ed ,dc ^bc. Polygo-

tot

angulis
;

.y

quot fiunt lateray demr
conjlruere.

tis tribus

Jiguram

num

itaque abcde circulo eft circum( §.

fcriptum

117). Q^e.

Resolutio.
Ducatur redta tcrum a;qualis.

d.

Theorema
Tab. VI.
iio.

LXXVIII.

AB

uni datorum

I*'

356. Latus hexagoni
radio circuU circumfiripti

AB
AC.

^quatur

2.

Ad A

& B cxcitcntur
( §.

anguli eidem
latcra

adjaccntes

rSS) &.

AE

Demonstratio.
Angulus

& BC
tur.
3.

per data dcbite determinen-

C=6o"
( §.

A4-B=I20°
ob

40 ) A=B=6o° Quare a ACB jequilate(§. I84j. rum (§.254)5 confcquenterAB=AC
(§.88).

AC=BC

57). Ergo (§. 24S), confequenter
(§.

Fiat

porro

in

niens (§.
tus

rss)

C ^

angulus convedeterminetur
la^

&c. 4. Tandcm ex
tio in

DC

E

& D
,

fiat

interfec-

Q^e.d.
I.

F

intervallo laterum

EF

&

COROLLARIUM
cetur.

DF.
Du(5tls

enim

DF & EF

figura

tcr-

j 57. Hexagoniim regulare circulo infcribitur, firadius ad peripheriam fexies appli-

minabitur eritque cequalis qusiita; (§.

r6r.i77).

COROLLARIUM
conftruitur
(JT.
:

Eodem modo
II.
rar

conftrui poffunt

%u-

rcgularcs ex latere

&

angulo dato

558. Si fuper linea data AB hexagonum defcribcndumj triangulum asquilaterum ACB

.(§.

106).

centrum
fcribendi

circuli
( JS".

198) eft enim vcrtex C hexagono quxfito circumtur

Corollarium.
3(jI. Si
,

^$6).

Problema
Tab. vr.
Fig,

duo
eft.

omnes anguli prxter unum Fdenlatera DF & FE ul dentur opus

XLV.
,

non

359. Datis omnibus lateribus figura
cujuscunqtie
fiint latera
•,

S C H O L
^Gt.
in

I

O N.
lineoi

&
E
s

tot diagonalibus

quot

Tyrones ut

fe

exerceant in figuris
,

demtis tribus '.figuram confi

irregularibtts defcribendis

pro arbiiri»
Quodfi con.

III.

pedibus ac digitis

,

quantitates angulornm
debent.
,

truere.

R

o L u T

in
I

gradibus

,

apmere

o.

Cum
la

figura qua'Iibct

ABCDE
non
).

tingat figuram

non terrninari
,

id

indicio

per

erit

,

caf/im effe impojftbilem

adeoqtie vel in

diagonalcs

AC & AD in tot trianguBAC, CAD, DAE refolvatur, quot
alia re
eft
,

angulorum,vel in imearum quantitatc
erunt imnmtanda,

qmdam

funt latera, dcmtis tribus;

Problema
graphiam perfcerc
,

XLVII.
Tab;
J.*

opus
Tab.
VI.
Fig.

quam
E

ut

unum

triangulum

fuper altero excitetur (§.

205

363' Are£ cujufidam campejlris rectilineA abcde libere permeabilis Ichnohoc
efi
,

P R OB L

MA

XLVI.

fguram
Reso-

^

360. Datis omnibus lateribusfgurA

are* carnpefiri fiimilem dejcribere.

112.

O/.K DE
R
1.

FIGURARUM
I

DE

S
E

CR

I

P T 10 NE.
S

153
I

E

S

O L U T
,

O.
Li-

D
lus

M O N

T R A T
abc
:

o.

Inveftigcturlongftudofinguloriim
,

2.

tcrum abibccd, dc ea itcmquc diagonalium ac & ad §. 1 26 ). Conftruatur Hgura ABCDEA §. 350) juxta fcalam gcomctricam mi
(

Q^iojiiam in

Aa

&
:

^BC

angu:

a comnuinis
crlt
,

& ab

ac=a B

^

C
Si-

(

per conjh.

angulus

abc=a^(Z^

'

acb=aCB
militcr

ncc non ab

bc=AB:
237).

norcm

(

§.

270

).

BCScac:k=AC:BC(§.
figunx cam-

l^ico figuram

ABCDE q^q

pi abcdc fimilcm.

quoniam in AA acd & a gulus a communis & ac: ad=a
atque
in

CD anC ^D,
:

Demonstratio.
Eftenim AB: BC=^^: ^r,BC:CD \)^=cd; dc &c. Etc=^bc: cd > nim c. gr. ^^ , 6 & hc, 7 pedum in cam-

AA

dae

&IX?E
:

angulus<?

itl-

dem communis
conjlriicl. erit

& ad ae=aD :aEper
:

CD

2i\-\2}\\wsacd=aCD^adc

:

=rfDC

,

nec non ac
:

cd=a C

:

rD

J

po

exiftcntibus
in charta
lit
:
.-

,

ctiam

AB=6 & BC
cum
.-

&

ad

:

cd=^aD

=7
=^ac

pcr conjlr. Quarc

porro

AC AB =:.?^ ab.kC: AD ad AD AE =ad ae Scc.per
,
:

:

conflr. erit

m^^^in

,
;

0=0 r=r h
,

,

=

.v=.v «
, .v
.,

,

y=y n^n^

j"

=

,

s

,

/

=
.v

t

ed=aE ED JT. ^=^, b=B acb -{-acd=aCB+aCD h. e. c=Cy aic -f ade DC + DE h. e. d=D
8cae:
:
(

ade=aDE & de=aD :DE
237
)•

itcmquc angulus aed=aED, nec non ad:
c
,

D

Quoniam

itaque

,

=

,

./

.?

,

(i. 2 07)

conleq ucntcr

-^-m-^-

r=

& deniquc e=Epcr demonjlrata
XX abcde
funt
(

,

figu-

m-{-r

.,

y-{-n^=y-\-n
cft figur^e

h-\-s^=u-\-s
figura
fimilis

& ^BCDE intcr fe cequiangular
109
<Sc
).

(§.88 Arithm.).

Quamobrcm
campi abcde

JT.

Porro cum
:

fit

ac

:

bc

=

ABCDE

(§.175.)..^^.^.
Alitcr.

cd=a C CD pcr dc' monjlr. crit etiam bc cd=BC: CD (§. 196 Aritbm. & cum fit ad: dc=a D:
a
:

C BC

ac

:

:

)

DC
fn

^ad: de=:a
:

D DE
: :

per demonjlr.

I.Pofita

mcnfula
ut

ita

uno Hgurx
vcrtici

angulo

a immincat , pcr dioptras rcgute
angulis

pundum

cjus

denuo dc de z: DC DE. Qiiamobrem cum quoquc fit ^h: bc^zia B: BC
erit

aftixas

& ae:cd 'Zla E: EDper demonJlrata;\:sXQX^
ivqualcs angulos comprchcndentia proportionalia fiint.r' Sunt itaque riglira?

collincatio fiat fn baculos fn /ingulfs

B

,

C',

D

,

E

defixos ducan-

turquc

linc^e indcfinitct ab-, ac, ad^, ae.

abcde

& ^BCDE

fimilcs

(JT.

175

).

2-Invcftigctur longitudo rc^itarum^B,

Q^e.d.
Aliter.

aC,aD,aE{§. I26)&
3.Exindc juxta
4.
fcalani

modicam
:,

l§.
I.

279) dctermincntur ab ac ^ Ducantur^f ,f^, de. Dico abcde effc fimllcm
Wolfii Oper.

ad-,ae.

Mcnfula intra figuram pofita cligatur piuidum f , cx quo pcr dioptras
rcgula;
fiat
iii

*

^.^

p^„\

figura:

afiixas

ut

antc

collincatio

114

ABCDE.
:;

baculos in

A,B, C,

D &E
defi-

Matbem. Tom.

I.

V

iS4

E L E

M

E

N

T A

G E O

M

E T R

I JE.

Pars

T.

defixos ducanturque redl^ indefini-

Demonstratio.
Goincidit

tX fa:,fl?:,fc, &C..
2. Inveftigctur loni^Itudo

cum

fecunda problematis

redanim/A,
126;.

prjefentis.

/B,/C,/D,/E(§,

Aliter.
I*

3. Inde determinetur longltudo redarum fa i fb, fc &c. juxta fcalam

CoUocato inftrumcnto Goniometrlco in/, inveftigetur quantitas angulorum A/B ,V>fC\ , D/E,

Tabi VI.
114.

4.

modicamfS. 279J. Tandem ducantur /^^, ^^
cfte

,

cd, &c.

Dico abcde g
fimilem.

figurx

ABCDE
2..

E/G, G/A
/Gr§.

C/D (§. IS2; & longitudo reaarum/A /B /C /D ,/E,
,
.

,

,

Demonstratio.
Angulus

126).
bfa

/ &

utrique
.-

^

communis
^fr conftr.
itcm ad ^
:

,

eftque/?

fb =/A /B
:

f ab &/AB & A
,

Conftruantur ut ante juxta fcalara

modicam aa
Dico a b
c

',

afg

,

gfe

,

efd

,

dfc 3ccfb C§.l8o).

Ergo anguli ad ^

B iequalcs fiint atque :AB(§.237;. Eodem mofa ab-=fk do oftcnditur efte in h.Afga&cfGh.
angulos

d eg

efi!e

fimilem figuras

ABCDEG..

Demonstratio.
Coincidit
prxfentis.
Aliter.
1.

ad ^
.•

& A
:

^equales
,

,

atque

cum

tcrtia

problematis

fa

:
:

ag-=fk

AG
i",

confequenter

ab 1 96. Arithm.) angulus ^^^=:BAG {§,^6.Arithm. ). Quare cum eadem rationc demonftretur , efte

^^^AB A G (

&

cum acu magnetica margo In 360 gradus divifa
Pyxis
in

,

cujus

T.ib.

& quce

VI.
^'^-"^

^=G e=E ^=D c=C
,

,

,

^=B &;*^:^<?=AG GE
:

,

ge

:

ed

=

cardine mcridiei ac feptentrionis
,

dioptris inftruda

ita

collocetur in

GE:ED,ed: dc=ED DC, dc: cb=
:

a

,

ut ejus centrum

ipfi

a immineat

DC CB & ^ b: b a=C B B A figura abcdeg cft raajori ABC DEG fimilis
:
:

,

& per dioptras coIHneanti baculus in
b defixus occurrat, noteturque an-

(§. I7S). Q^e.d.
Aliter.
T.ib.
I.

gulus declinatlonis acus a
ridiana

pyxidis

ipfi

a b

meimminente
liiiea

CoIIocato
trico in

inftrumento

Goniome-

'

verfus

ortum vel occafum.
in
<:

VI.
Big.ni'

a inveftlgetur quantitas an-

2. Pyxidis dioptrre convertantur fuccef^ five

gulorum x,m, y(§. IS2) & longltudo rcdaium a b , ac , a d &: a e (§.126).
2.

ad baculos

,

^&

.'

dcfixos,

notcnturque ut ante in fingulis cafibus anguli declinationis.
3. Inveftigetur

Conftruantur juxta fcalam modi-

longitudo rc6^arum ^^,
).

cam
Dico

aaABC,

ACD & ADE
efle

ac

,

ad

,

ac {%. 126
in

{§. I80;.

4. Ducatur

charra reda

L

M &
&

AB C D E

fimilcm figura;

aftlimto

in

ea

pundo

A

applicecur

dbcde,.^

centrum mftrumenti traniportatorii

%. K DE FIGURARUM DES C R
-&: fiant
lis

I

P

T I O N E.'
inftrudla
,

155

anguli / , .v , w , r angudeclinationum , red;arum ab ^ ac-,

ptris

non fuent

,

fcd lignca
lijica

regula

fg

ita

affixa

ut

ae arquales ( §. 1 5 5 ) atque ex harum longitudine per fcalam modicam determinetur longitudo ipfarum AB, AC, AD, AE,(§.279). Dico figuram A B C D E cfle alteri
ad-y

diana e^ufdem bd-, tranficns pcr centrum pyxidis c fit cidcm parallela :
1.

mcri- T.ib. XI.
Fig.

Rcgula y^ ad
plicetur
,

latus rigurse

AR

ap-

174.

quo

fafto

AB

erit ipfi^c^

parallela.
2.

abcdc
In

fimilem.

Notetiir gradus,

Demonstratio.
campo acus magnetica
linece

quem

indicat acus

magneticar^?^ circa ccntrum r libere

fcm.per

mobilis cufpis a: dico efle angulum

cidem
mobile
ceffive

refpondet in plano hori-

bca

ipfi

BAL
ii

cequalem

,

fi

ML
pro»

zontali imaginario
efl: ,

mundi

,

quod im3.

dncatur acui magncticx ae in
dxiGtx parallela.

1

etfi diverfis in

pyxide fuc-

Lineam iftam defignet in charta reda LiM & pundum A centrum acus , ex quo defcriptus eft circulus. Quodfi jam linea mcridiana
immineat.
pyxidis admov.etur lateri

Eodem modo
affixa
,

regula

,

cui pyxis

applicctur diagonali

AE &
acb

reda a e defignet fltum acus , b d autem ipfi AE parallela lineam meridianam pyxidis
ipfi
;

AB,

erit prin-

erit

angulus

cipium numerationis

in

^

&

acus indi/'.

EA L

.-equalis.

Cetera igitur

cabit in /quantitatem anguli In inftrumento tranfportatorio initium nume-

peraguntur ur ante.

Demonstrat
tero fitu pyxidis
ipfi

10.

randi

fit

in/,

&
/

fi

zxcm f g
erit,

declinaaflli-

tioni in

campo
linex

obfcrvati' aequalis

Id tantummodo demonftrari debet, angulum acb efle ipfi BAL & in al-

mitur, angulus
fitufque

idem
rite

qui ante,

EAL
,

xqualem.
,

AB

determinatur.

Arcus enim fg perinde metitur declinationem ipfius AB a linea meridiana,

quam

monftrat acus
liquet, arcus

,

^i\t

numerandi

principium in/, five in

modo

rainare fitum

g fiat. Eodem fh^ fk^ fldeterredarum AC , A D , A E

Quoniam cx refolutione patet h d erit angulus efle ipfi B A parallclam IHA ipfi f c^ ( §. 233) confequentcr ejus vcrticali bca ^qualis (§. 156 Similiter Geom. & §. 87 Arithm. ). cum fit ML ipfi la parallela , per
5

conflrtici.

erunt altemi

IHA& HAL
HAL
erat

refpedtu
guli
AT
,

llnex

,

LM

,

confequentcr an-

iequales ( §.

r in figura

ABCDE

erunt

= bca
unum.

233

)

confequentcr

{%.%J. Arithm!).
fi
,

Quod

sequales totidem cognominibus in altcra

abcde.
fecunda.

His fuppofitis reliqua dein

Similiter

pyxis

ad diagonalem
fit

monftrantur ut fupra

demonftratio-

AE

applicatur

cum

bd

ipfi

EA

nc

Aliter.

Quodfi pyxis cum acu magnetica dio-

cntN)^k-=e cd '( §. 233 ). Quare cum porro fit bca=ecd{%. is^^JcritNKA^^f-*
parallela vifolutionisi

V

2

(§•

•T56
(§.

ELEMENTA GEOMETRI^.
8.
,

Pars

I.

87 Arithm). Dcnique quia acus magnetica pyxidcquomodocunque promota fitum obtinct priori qucm habuerat
,

Tandem ex pumflo interfedlionis convenientcr dcterminetur longitudo rectarum
ipiiso

O

A^ oB,
cnim

C

&c.

parallclum
;

,

eftque adco

N^

ip(i ipfi

rcfpondcntium juxta fcalam modi-

la

parallcla

ML
(

Acro parallcla
ctiam

cam

(

§.

279 )

Ita

ut fupra
liccbit.

la per conJlrufL

erit

ML
5

ipii

Ichnographiam abfolvere

NKA = E AL
EAL

N^

parallcla

=

^ f /?

(

§.232) , confcquentcr ac ideo (§. 233 §. 87 Arith. ). Qjjod erat
)

Demonstivatio.
Coincidit

cum

tertia
,

probl. pra^f.
plurcs lincT

Tab.
VII.
^^S'

alterum.
Aliter.
1.

modo
aa
,

demonftrcrur

fi

Charta fuper mcniiila cxpanla cx
centro
defcribatur circulus.
fl}'Ius
,

Tab.
VII.
Fig. 2.

bb, cc &c. ic interieccnt in & his ducantur totidcm alia^ parallela; &c. fe itidem in O AA, BB,

'^

CC
;

In eoiicm dciigatur
fcratur

cui in-

interfecantes

fore

y

= m, x —
^ kk

f^,

X15.
3.

regula

cum

dloptris.
arca.'

Collincctur in iingulos
ios

anguin pc-

A,

B,

C

Quod facile patet. Coni.-=l &c. tinuetur enim BB , donec ipii aa occurrat in/";

&c. notenturquc

riphcria circuli

punda

diametralitcr

oppoilta

avca^b^b,c^c &c.
Scc. (§.

&

rr

,

continuentur ctiam occurdonec ipiis bb
/-.Erit
,

CC

Tab.
VII.
Fig.

4. Invcfligetur longitudo rciftarum ^ A,

oB.oC

126).
alteri

5.Chartaa menfula. rcmota

mun-

Sl6.

dx coextcndatur in tabula & Parallclifmus ad aa applicatus arbitrario
intervalloaperiatur, doncc in charta

ob parallclas^^ rant in g & & AA, w^/" &, ob parallelas bb adeoque (J5". 233 & BB w?=j (87 AriJjm.). Similiter, ob parallclas bb &BB, n^g &, ob
,

j=/

^

parallclas f r

munda
6.

ipii

parallela

AA
,

commo-

deducipoirit(§.2 58.)

Idem

Parallelifmus applicetur

&
BB
ipfi

eo ufque aperiatur
huic parallela

ad b b donec redia

). adeoquc i^&, parallclas aa ob ,/=/' (5.233)^ ob parallclas cc & CC adeoque /=z.(JJ". 87 Arithm.) Q^e.d.

& C C x =^ n—x {§. 87 Arithm.
,
(

Jf.

233

)

^

&AA,c =
I.

Itcm,

duda

altcram

AA
5<?4.

SCHOLION
ma
,

aa parallclam in punclo

com-

modo

O

interfecet.

Idco connncndatur methodus alti(\UQd cxigua eaque unica charta infufficiat.

7. Applicetur porro fucceifive ad rectas c c , dd, ee , qUcT confulionis

ocriti

traBni dimctiindo
in
initialis in

Si enirn
»

lampus
littcra
7iierica

plnrcs refolntus fuerit partes

evitandx

o;ratIa

in

fchcmatc
,

non

fwgulis nota qibxdam nu,

omnes
^

funt exprcffk

&

aperiatur

nntanda

&
,

ubi

unum alphabctum
littcris aIHs

ufque ad
ipfis

pundum

intcrfcftionis

O

fucrit abfolutum

aliud

ufur-

bb parallclarum , ducanturque pcr idem di(5lis cc 3 dd, ce &c» parallek^

aa

pandum.

8c

CC

SCHO-

Op.V,

DE
ftne

FIGURARUM DE S C R
II.
p:,nHa
2.
fiat

I

P T

I

ON E.
angulos

157

SCHOLION
i6<j.

in fingulos arcce

B

,

C

Etiam
,

pardldifmo Idmogradatur
,

D &

E

ducanturque xeStx vcrfus

phiam
.1

facillime
a

conficcrc

fi

cos cx a.

&

itcm b, c, d &c. Jubtiii acu per-

forentur

&

pcr foramina pulvis carbonnm

lintco inclafiis trajiciatur.
,

Pun^a enim
,

a

&

Qua.natur diftantia ftationum AB in mcnfulani cx fcala (§. 126)

&

;i

dabunt rfclam qua bifiriam divifa determircliqua punBa b c el &c. natur ccntrum fitum angnlorum figurx refpe£iu hujns centri
:

Gcomctrica
in ab.

(

§.

279

)

transfcratur

,

3.

Mcnfula cx
ut

A
B

dcfcratur in B,

ita

determinant.

punctum cognominc
ipfi

b in ca dc,

S C H O L
^66.
,

I

O N

III.

fionatum
giila

rclpondcat

&

rc-

yicus magnetica ex optima chaljbe
(

ad lincam b a
occurrat.

applicata

pcr

cudenda nec foraminibus quod ornattis gratia interdum fieri folct ab ignaris ) pertimdenda, quoniam vis magnctica pcr linaui rec-

dioptras coUincanti baculus in
fixus
4.

A dc-

Ex pundo
ra^

b in iingulos rurfus flgu-

Tam
tie

diffunditur.
j

fupirct

Ejus ne fpktram magnctis excedat
longititdo

6

digitos
;

a.

duobus nc
ut iingii.us

dcftciat.
,

Pr^flat major minore quo in ufu a linea meridiana
,

a crangulos coUincatio fiat , qua? priores fus cos rcd^ ducantur,

&

in e, d-, c
5.

intcrfecant.
e

pyxidis dcdinat

exaBius

iiinotefcat,

Compolo
:

Dcniquc jungantur punda a Sc
e <k

munitcr tttiintur acu mim trium digitonm.

duorurn

vel ad [nm-

d, d &CC

,

rcdis a e
cft!c

,

e d^, dc.

Uno magnetis

Dico

,

Ichnograpliiam

abfolutam.
I O.

moia eam affricari fnfficit affricanda autem eft pars acus , qux feptm-

cim

aiiqiia

trioncm
re

refpiccre dcbct,

polo auHrali
,

,

nec

DE

M O N
l°.

S

T R A T

duSiu contrario dcfiriiendum

qnod

atiterio-

cummnnicatum fuerat.
,

In

l^emifphcrio
,

feptcntrionali

quod nos inhahitamus

pars

acus

borcalis pofi

contaBum
inclinatiir:.

m.ignetis pon-

deofior cvadit
fieri debet

&

quure lcvior
,

N^C=abc & CAB= cab {per conftrf) erit AB BC=^^ bc & AB: kC=ab: ac f§. 267). Similiter 2°. quia EAB=eab & EBA^^"^^
Quoniam
••

:

ebore Pyxis ex ligno capitdlum acus cui fiylus vel orichalco cupro vel argento intus in conum €X tere excavutum imponitur , ex orichalco vcl Ut acns tanto cxaBius argcnto paratur. libretur , qnidam Hyli apicem chaiybcum faaufirJi.
; , ,

(per con/ir.) erit
:

AEB=/?f^, itemquc
:

EA AB=ea abScEB: AB=eb ab DAB=^^^ & (§. cit.). Porro 3°. cum
:

fit

Y)BA=dba;
:

eritctiam
:

DA: AB=^^: ah
cit. ).

& DB AB=^^
AB=db
BC=/?^
dh
:

ab{%.

4°.

DBC
AB

ciunt.

=dbc{perconflr.)

&,

quoniam DB:
3
I

P ROB

L E

M

A

XLVIII.

:

ab {per nnm.
hc {per nuni.

)

atquc

367. lchnografhiam are.t ex duabus Jlationibus A dr
cere.

ABCDE B pcrji-

.•

)

DB

:

BC=
CDB

hc{%.\ 94 Arithm.
atquc
:

).

Ergo

^cdh

Resolutio.
I.

QX)=^bc

BCD=^r^/ & BCj CD= cd-, nccnon BD
:

Pofita

menfula

in

A

collincatio

^^.•^^§.183).

S-.l:>B:B(Z=dh:hc

V

3

(/f»-

158
(

ELEMENTA GEOMETRIJE.
demonjlrata ». 4.
bc [per

Pars t

per
:

ah

num.

I ).

AB: Ergo DB
)

&

BC=
:

modicam diftantia: ftationum AB convcnienter dctcrminetur (§. 279).
3. In

AB

=db:
ctiam

rf^(JS".i95 Arithm.).
:

Eft vero

a

conftitiiantur
,

angulis

EAD

,
;

EB AB=f^; ab {per num. 2). Ergo DB: EB=^(^.- eb'^f-^ at.). Qnare
cum etiam fit DBE=v3'/^^' (^pcrconfiru^). eritBDE=^^f & DEB=o!f(f^, nec noii
4.

DAC C AB iequalcs ead, dac, cab in b vero ip/is ABE EBD & DBC
,

aquales ahe, ebd dcdbc ('§.155). Tandcm puncla interfedionum
b:,

DB DE=^^
:

de

& DE EB=^^
:

eb

c

,

d

.

en aj redtis connc(5tantur.
eflc

(§.

183).

6°.BD: CD=^^.- f^
:

C/fr

Dico abcde

iimilcm arex

ABCDE.

»^w. 4.) & DB: DE~db: de {per num. 5). Ergo CD X)E-=cd de{§. 196 Arithm.). 7°. EB: AB=f^ rf^ & DE EB=^(? r^ {per {fer num. 2 mm.<))- ErgoDE:AB=^^.-rfi^(§.i97 Arithm.). Quare cum porro fit EA; AB=^/?; ab {per num. 2) critDE:
:
.•

DfiMONSTRATlO.
Coincidit

cum

prtecedente.

)

:

:

Aliter.
1.

Ope

pyxidis magneticjB obferven-

tur utin probl. prac.

ex duabus
,

fta-

Ek=de:

195 Arithm.). 8°. Quia CDB=f^/^ {per num.^) & BDE =^flt {pernum. 5 ) erit CDE=^^^ (§• ^dArithm.). 9°. Slmiliterquia AEB=
ea (§.

tionibus

A&B
,
,

declinationes linea-

rum

AB
,

AC AD AE
,

itemque

BC
2.

BD BE

a

linea

mcridiana

acus.
Qua.'ratur
diftantia

./Tf^

(/tr

;?/^w.

2

)

&

DEB=^(?^
,

(/fr

ftationum

(§.

.??«»?. 5 ) erit

DE A=dt/^ (§.86 Arithm.).
fit

126
3.

).

Cum

itaque

E AB=£';?^
num.%) ,

& ABC=
AB BC
: :

In charta

eodem modo
Scc.

,

quo

in

abc(per confir.^J^CD^bcd^per num.^),

probl. prarc. dcterminetur fitus rec-

CDE=cde {per
:

& DE^.=dea
BC

tarum ab^ac, ad
fetftionum c
tur.
,

punda

inter-

{per num. 9 ; atque pra'terea =-ab bc {per num. I ) ,

d3

e

redis connciftan-

CD=
Ita
;

bc cd{per num.A)-,CD
:

:

DFj=cd: de {per
:

Ichnographia

erit

abfoluta.

Ttum. 6

,

DE Ek-=de
: :

ea [per num.J).,

tandemque E A k^=ea: ab [per num.2
figura;

Demonstra
Coincidit

tio.

ABCDE

altcra ahcde fimilis eft

(§. 175)-

Q^.C' d.

cum prxccdcnte , modo una notentur , qux in dcmonftratione
penultima problematispr^cedcntis ditfta
funt.

Aliter.

Tab.
VII.
Fig.

1

.

A invcftigetur quantltas angulcrum EAD DAC & CAE itemIn
, ,

Problema
368.
re
,

XLIX.
arex
pcrfice-

que ex

B quantitas angulorum ABE,
=

117.

EBD & DBC (§.152) ftationum diftantia AB
2.

qua:raturque
(§. 126).

lchno?raphiam

cujus integram pcripheriam peragra-

Dudta

in charta re(fla

ab per fcalam

re licet.

Reso«

Op
R
Tab.
yil.
Ti%.
I

V, B
in
S

DE FIGURARU M DESCRIPTIONE.
O L U T
I

159

O.
1
.

Aliter.

Mcnfula
baculos
lo

A coUocara coUincetur in ut anguin B & E dcfixos
,

Notctur

BAE

Kqualis bae in

eadem

delig-

A B,C,D, E,IaterumAB, BC,CD, DE AE dcclinatio a linea meridiain fingulis angulis figun-e
,

-^^
vil.*

Fig.

,117.

nari poiTit.
2.

na pyxidis magnetic;e ut

in

probl.

"8.
"•*'

Longitudo utriusque reftx
(§.

AB

<&

AE
2

47(1.363)^

126) explorata ex

transferatur in

fcala minore menfulam ex ^ in ^ &

Qua:ratur fimul longitudo laterum ( §.

126).
3.1n charta defignetur lincav?^
transfcratur cx fcala

fC§. 279;. 3.Menfula in B translocetur , ita ut ipfi B pundtum cognomine in eadcm refvifus per dioptras coUipondeat ncantis baculum in A attingat. Quo

& ineam

„. t.

modica longitu)•

do
4.

lateris

&

AB( /. 279

Ad redam
dis line^e

ab applicctur latus pyxlejusdem mcridiance paralle--

faiflo

5

lum
easdcm in

,

ita

tamen

ut

extremum

ipfius

4.

Idem
reiilc-E

dirigatur per

C

,

quo

feptcntrionale feptcntrionem refpiciat

licut ante,

angulo

ABC a^qualis ahc &
bc in menfu-

&

charra
,

cum pyxidc huc

illucque

BC proportionalis

la defignari poffinr.
5'.

Quodfi idem cum
gulis

reliquis
;

arece an-

donec acus angulum de~ debitum monflret. 5.Charra immota idcm latus pyxidis
moveatur
clinationis

&

lateribus fiat

crit figura in
fi-

collocctur in

menfula delineata area: propofitae
milis.

^ & circa id vertatur , donec angulum dcclinationis convelatcri

nientem

AE

indicet acus

:

ita

Demonstratio.
Singuli

enim anguli

figurae in

menfuanguhujus
6.

la delineatcE funt- a^qualcs fingulis
lis

area'

&

latera illius lateribus

cnim redam ae ducere & per fcalam modicam ipfi AE proportlonaIcm determinare licct. Quodfi hirc opcratio conrinuetur 5 Ichnographia tandcm abfolvetur.

homologis proportionalia (\xnx.per confh.
Figura igitur delineata
(§. I75-)-.Ql'^-^efl area? fimilis

DEMONSTR, ATIO.
Non
aliud hic

demonftrandum
f ic

efl

^,

AUter,
Qiurratur longitudo

quam angulum
nctic.T in charta

hae ope pyxidis mag-

defignatum
aqualcin.

efle al-

oninium

late-

rcri

BAE

in

campo

Supcrius

rum (§. 126) & rum , quot. funt
ferprobl. 46.
(

quantiras rot angulolatera
,

ufum pyxidis

magnctic.X' nullis dioprris
,

demtis tribus
vi

inflruda exponenrcs demonftravimus

[§. 152). His enim datis Ichnographia
§.

^xide ad
applicara

larus figur^

AB m campo

ira.

360J,

demonflra-

ut

linca meridi:uia

cjiisdcm

tionis praicedentis abfolvcturo

fit.huic parailela,

angulum

dcclinarioiiis.

l6o
nis
ita

H L E

M

E

N
ut

T A
,

G E O
li-

M

E T R
,

I

v?l.

PARi L
pundum z
,

acus cfTe

ipfiBAM a^qualem
,

fi

ML

rcfpondeat

notcturque

ducatur ope pyxidis

cjusdcm
.

indicans in peripheria

inftrumenti

ne^ mcridianx parallela exiftat ( §

Eodcm modo

6 3 )• ibidcrn demonftran^s ex
3

gradum
tum A.
3.

dcclinationis

acus a linca

meridiana p}xidis in

campoad punc-

apparct , pyxidc eadem lege ad latus Hgunr AEapplicata. effe angulum EAL angulo dcclinationis acus in hoc fitu arqualcm. His jam datis^fi latus pyxidis
linca' mcridiana'

Ab

//pcrc ciucatur redta
fcala
in

& ex

/?

in^
lon-

transferatur cx

modica

gitudo rcda:
furata\
4.

AB

campo
folitaria
,

mcn-

cjusdem parallclum ad

rcctam ab

m

ciiarta

dudam

applicctur

Regula parallclifmi
parallelarum

unam

&

charta

cum pyxide
,

vertatur, doncc

ftringente

altera cui

acus,in conveniente iitu,angulum declinationis

cohan-et inflrumcntum transportato-

eundem quem in campo ad cilatus BA, monftrct; erit perindc/;.-zK dcmangulo declinationisa^qualis. Simiad litcr fi cadem lege pyxis applicetur pundum a, doncc acus angulum declinationi lateris
tret

rium

doncc hujus centrum. ipfum b attingat & ad grapromoveatur
,

dum

declinationis in
:

B

obfervata; de,

iignctur puntftum y quo facto recftam bc ducere licet. ante
,

ut

-

AE convcnientem

monf-

juxta ejus latus ducatur ac; erit angulus cal angulo declinationis a-qualis.

&

5.Hac opcrationc continuata , integra area: lchnographia tandcm abfolvetur.

Supponimus nempe rcctam KI per
linca:

a ca lcgeefledui5tam, ut
pyxidis in

mcridia-

Demonstratio.
1=1,2=11, 3=111,
^=Y{per
b duifta
(

plano mundi imaginario \-\x immobili rcfpondcat, ccntro in a collo6=VI {pcr cato. Eftigitur i=I
conftriia.

4=IV&

)Scd

1+
( §.

Vll-f VI
1

fequcntcr

+ 7+6=1 +
).

=

I

+ 7+6 =
80°
(

&

conflr.)

& quoniamreda per

I

80"
'

&

qu£e diametrum inftrumenti

1

§.

147 J conVI VII

transportatoriirefcrt)ipfi /«K parallela,
(

87 Arithm.

Quare 7
d.

=

+

pcr conftruct.

)

acus vero magnetica in

^'^^ C §•

B

cft parallela litui in
i^.

A5

crit

1=8 &

9 1 Arithm. ). Q^

e.

I==:VIII f

233)

,

confequcnter 8

=
,

VIII {§.

Vd:
Tab.
VII.
I

tenditur efte

Arithm. ). Simili modo of6=VI. Quare cum fit 1+ 74-6==I + VII + Vir §. \A7 Geom.
?,J

In charta ducantur linex quotcunque
parallekv.

& §. 87 Arithm.); erit 7=:V1I ( §. 9 Porro 2=U( pcr eonflr. ) Arithm.
1 ).

^f

'

2.

]^]^\

Inftrumentum transportatorium parallelifmo jnftruaum ad cxtimam
parallelarum
ita

applicetur
radius vcro

,

ut cenipli

trum

iit

in

a

,

^K

Ergo 8 4.2=VIII+II(§. SSArithm. ). S\II(§. 233 ) 2 & XII militer I2 & 3=111, {per conflr. ). Quarc cum

&8=VIII,(/'<?r

dcmonflr.).

=

=

lit

Cap.K
fit

DE FIGURARUM D ES C R
{§.

IP T
O
B

I

ONE.
M A
L.

I6lj

12

+ 9 + ?=XII + IX+ III
confir.)

P

R.

L E

1

4=iy ( per
10 =
3

47 )5

erit 9=IX (§.91 Arlthm.).Voxto

'l69'Figur£ in charta delineatA pmiz

&

hinc,

cum
(§ .

fit

lem in campo defignare.

3 &X=III

(§.2 3j),acIeoqtie

ob

=111 (per demojir. ) i o
5

=X
)

Resolutio.
,

87
1

^m/A),4+ IO=IV + X(^. 88 ^r//^.).
Dcnique

=V

Quoniam hoc problema efl inverfum altcrius quo Ichnographias arearum paramus non modototcjus dantur cafus, quothujuscommemoravimus, fed &ipfius refolutio ex refblutionibus probleraatum inmediatc prctccdcntium intclir;

{per conftr.

&4+

=IV+XI(§. 233 Geom.^^.^l Arith:)
adeoque ob 4=:I V {per conftr.) 1 1 =:XI, Quare 5 1 i=V+XI(§.88^r/V/^w.).

+

Singuli igitur anguli figunr abcde funt
acquales iingulis angulis zvex

gitur.

E. gr.

Si fcmicirculovel
:

men-

ABCDE.
latcribus

fula

& pertica utimur

anguli finguli f?gu-

Quare cum
hujus

etiam latera

iliius

homologis proportionalia fint {pcr conftr.) frgura abcde arcK ABCDE
r §.

fx aut anguli diagonalibus intercepti &c. in folo Az\\2;c\^wmx per probl.'] (§. I S S)
larera vcl

&

diagonales &c.

per menfu-

fimilis

175.).

Q^e.

d.

ram majoreni deccntcr dctcrminantur.
/l

C

P

U T

V L
&
ferie

De Figurarum
qiiadrati.

lyimmfione ac Divifione,
in qualibet habet latus AB rcpcriri quadratula, quot latus

Pr-oblema LI. 370. y Nvc/iire aream I RfiSOLUT 10.
I.Q-K-eratur longitudo latcris (§. i26).

tot
vel

BC,

2.Hxc ducatur

in feipfam.

Numerus ergo idem AB habct partes. quadratulorum invenitur , fi latus in. feipfum ducatur. Q^e. d.

Fadum
Sit
e. gr.

exprimit

arcam Qnadrati3

COROLLARIUM
Si latiis qiiadr.iti fiierit
igitiir
1
;

L

Latus
erit

q'jadrat;:=

4
I

S^

D
T3[j_

E

Area=: 1 19025 M O N S T R A T

J7I. ico. Cum
drata

lo, area erit decempeJa fit lo pedum ,

pes 10 digitnrum &:c. {§. 25): pertica qua-

O.

ViL
lig.
i'^9.

.Arcam quadrati invcftigans qua?rit , quot digiti quadrari , hoc cfi:, quot
quadratula digitum longa

00 pedes quadraros pes quadratus 100 digitos quadratos &c. continet ( jT. Il8)».

& lata

COROLLARIUM

11.

in

eo-

contineantur (§. i r8 ). Evidcns vcro cfl , fi latus quadrati AB concipiatur
in

dcm

372. Si iatus quadrati fuerit i v, area ent. I44i Quarecum pertica divid.uur in iz pe— des;pesini2 digitos &c. pertica quadrata
continet
dratus

quotcunque
ipfiuti

partcs ;rqua!es
rCvSias

&

q,uadratum

per

punfta di-

144 pedes quadratosj pes qua144 digitos quadratos &c. (Jf. liS).-

vifionum

in latcribus oppofitis

conncc-

C
folvitur

O

R-

O L L

A R

1

U M

11

L

Bentes in quadrara

minora divifim ; tot cflc quadraralorum feries , quot partes Wolfii Qper.Alathem^ Tom. I.

cile in digitns,
,'
fi

JT-^.Datus igitur numerus perticas quadratas repedes

in priori cafu fa-

&

fcilicet a

dextra finiftram

vetflis.

I62
enim

ELEMENTA
finiftrcim

GEOMETRIi^..
C
O R O L L A R
dax
;

Pars
I

h M
,

duae not$ digitis, duaEpedibusrefecentur; qune
verfus refidux fiunt,
perticis

U-

VI,
fe

3S1. Si
fccent in

chordje

HM & LI
3

mutuo Tab.i.

cedunt.

E. gr. 119015 perticas, 90 pedcs, x$

digiti conficiunt

11

K

crunt redangula fub fcgmentis Fig.ii,
3

digitos.
1

C

inter fe squalia (JT.

5^.

78).

O R O L L A R

a

M

IV.

?74. Q^adrata funt intcr fe in ratione duplicata laterum (jT. 159 .irithm.).' E.-. gr.

COROL LARI
poteft. Per

UM-

Vil.

Quadratum
quadrati
jcqualia funt

lateris

dupli
fimpli.

eft

quadriiplum

^Si.Cum orgya, qualignorum ftrue«metimur , vel quadr.iti , vcl red:anguli figuram habcatjejusarea per/)ro^/. pr.tc.^/c/pr^c/invcniri

l.ueris
,

Et

cjuadrat.i

Problma
Invenire

quorum

latera

^qualia funt.

hanc itaque

fi

tadrum ex longitudinc

LII.
reciang^Hli

in latitudinem ftruis dividatur ; quotus indicat

,

375.

aream

quot

^\\ ABCD.
Pig^

Theorema

ipfa orgyas contineat

(JJ".

69 Aritlm.).

LXXIX.
Fig,

Resolutio.
AB&
eric

120.

I

.

Inveftigetur longitudo laterum

383. Duo parallelogramma ABDC Tab. VII. dr ECDFfaper eadem bafi CD (^ inter
eafdem paraLlelas

ACr§.
2.

126). Ducatur AB
E 'm

AF cr CD
-t:
II

conjiituta

IZI,

in

AC.

Faiftum

funt inter fe t&qualia.

area reftanguli.
'

D
*t
I

E

M p N "%
,

^sA>r

I

o.

,

D C C

o n's t r a

o.

Eadem
dcntis.

Quoniam

AB

&CDi-4feraq,ue^.'&

eft,

quse problematis praxc-

CD

iunt latcra oppofita parallelogramerit

mi per hjpoth.

O R O L L A

R.

I

U M

AB=CD & EF =

I.

166. Redlanguiafunt in ratione compofita fuorum lat&rum AB AC(jr. 159. Jrithm).

CD
( §.

&

335)> confequenter hinc porro ?,j Arithm. )
("§.

&

O R O L L A R

I

U M

II.

(§. SS Arithm.).

Quoniam

AB=EF AE=BF porro AC

577« Si ergo fuerint tres lines continue proportionales, quadratum medix redangulo extremarum a:quale ti^[§.i^?, Arithm.).

=BD & CE=DF (§. 33y)i eric A ACE = A BDF (§.204), adcoqiie
(§.91 Arithm. ) , confcqucntcr ABDC=EFDC (§.88
Arithm.). Q^e.
d.,
/.. s^

C

ABGC

= FEGD

0.,R..O.L L

A R

I

U

M

III.

378jSi quatuorfuerint linexred.-c propor'tiojiales; reclangulum fub cxtreniis a^quatur

-..•,

,

*rcaangulo fnbjiiediis

297 Arithm. ). '.6^i^5d"'L* L A R I* u 'm I V.
'(

J".

C

O R O L- LJA

J^.'

I^U"!.^

-'lif

Tab. VI.
Fig.
J.01.

379. .Qijarefiexeo'dempund;o A'ducantur duae redti, qWumaltera circulum taii-

funt parallelz 384. Quoniam AF per //y/^oA.^erunt^.p^efpcndicula in\er eas in^

& CD
)

AD

tcrccpta squalia

(

JT,

226'

rqnx .cum '^it.a^^'
iijri!2

git

,

altera^AB-fecatj erit quadr.atuiTi'tangentis

titudines p.aral!elogramraorum

2,/);'pa-

AD redtangulo fub fecante AB &:.ejusportionc cxtra circulum AC jequale (J, 334 & 577).

rallclogramma inter eafdem parallelas conftituta ejiisdem' altitudinis funt". Patct adeo pa.

C

O R O L L A
Si dua; vel plures

R"I

U/M,\'y.

raIIeIograhima'fiip£r

eadcm
i

bafi

&

ejufdem

380.

fecantes,HL

Tab.

&GM

ahitudinis jeqiialia, efle

( JT. 5

8

3 ).

ex

eodem pundto
fub totis
ffqualia

VI.
*^'I«?7.

gul.i

&
(JT.

ducantur, erunt reftancarum portionibus cxtra cir-

G

C

O R O L L A R

U M
fiiper

11.

Uim

333

&379).

385. Ergo & triangula bafi ejusdem altitudinis

eadem
funt.

&

sequalia

Nam

Tab,

VII.
Fig.

DE FIGURARUM DIMENSIONE ET DIVISIONE. 16% Nam Parall. ACDB = Parall. ECDF Arithm. adcoque & triangula eormn di84). fed A ACD = Parall. ACDB & a FCD = midia {$.1^6) in cadem exiftunt g I i Parall. ECDF Atithm. Ergo A ACD 5? 7 A FCD 94 yirith. Corollarium II.
Cap.l^L
(JT. J
,

(JT. i

(i".

).

).

(

JT.

C0R.0LLARIUMIII.
38«^

389. Ergo
I

fi

akitudines

funt acqualcs
>

Qnodcunque adeo

triangiilum

CFD
fu-

balium,-

h

b.ifes funt

zquales

altitudinum

eft

dimidium

parallelogrammi

ACDB
Sc

r.itionem habent {$.

181 Arithm.).
III.
al-'

per e.idem vel squali bafi
altitudinis, feu intra

CD

ejusdem

eafdem
(jr.
(

parallelas.

Nam

Corollarium

ACFD=:^ ACD n i Parall. ACDB ~ } Parall. ACDB
387.

357).

Sed

JT.
(

H

J )•

A ACD Ergo A CFD
).

90 Parallelogramma xqualia bafes & titudines reciprocant [$. i99 Arithm.).
J

JT.

87 Arithm.

Theorema
altitudinis
,

LXXX.
.

Problema
Invcnire

LIII.
rhornbi

aream

c^
obli-

391' Triangulum eji £quale parallelogrammo fuper eadem bafi fied dimidia.
itemque parallelogrammo
fiuper

*

yry.

rhomboidis fiu farallelogrammi quanguli.

dimidia bafi

^

fin

ejufidem altitudi-

iij.

1.

In

Resolutio. CD pro bafi afTumtam
perpendlculum
crit

nis,

dcmit-

Demons tratio.
Sit

tatur

AE

(§. 2l6j,

AEFB

parallclogrammum rec-

qux
(§.

altitudo

parallelogrammi
per altitudincm.

227).

tangulum , cum obliquangulo cuicunquc fuper eadcm bafi AB & intra eaf

2. Multiplicetur bafis E. gr. Sit

dcm
ti

bafi parallclas
lit

AB

&

EF

exiftenef-

CD =: AE r
I I
?

jfquale

(§.

4°5'<J"
1
3

383J atque adeo

dem
1

4
5

falva quantitatc fubftitui poffit (§.
).

Arithm.

Jam
,

8
<J

i

4

8

9
Erit

I

i

ADC fuerit rectangulum aHiimta AD pro bafi erit CD altitudo fumta vero DC pro bafi,
L
Si triangulum
,
;

Area— lo^^fy^o

4"

erit

ADaltitudo

("§.

228).

Jam cum

Demonstratio.
Parallclogrammum
obliquangulum
a:quatur rcdtangulo fupcr

altitudo parallclogrammi rc(5languli

AE

(%.

cadcm

bali

CD & ejufdcm altitudinis CE (§.384^.
Scd area redanguli a:quatur fado cx
bafi in altitudinem

CG D
AB
ter lus

dimidi^ trianguii «qualis per hypoth. angulus ad flt redus (§.91) adeoque ob EF
fit

229)

altitudini

&

&

parallelas ( §.

io2
,

) is

ad

G

fimili-

*

(§.
eft

375

cir

229

j.

Ergo eidem a-qualis grammi obliquanguli Q^e.d.
3

area parallclo-

redus ad E

( §.

233 )

ac prceterea angu(§.

itidcni

rcdus

(§.

87 Arithm.).
I.

hinc

G=E

loo),

&
:

(§. I4S )i fint vero etiam

Corollarium
Parallelogramma funt in compofita altitudinum bafium
88.

ratione
(jT.

156) erit A A EHA ( §. 252), confequenter EGDA a ACD ( §. 88

vcrticalcs

ad

H

CGH=

a^quales (§.

=

&

159

Arithm. ).

Q^ e.

d.

X

2

II.

Si

164
II.

ELEMENTA GEOMETRI^.
Si triangulum
,

Pars

I.

ACB

fuerit obli-

per perpendiculum DC quangulum in duo redangula ADC & CDB refolvetur (§, 78. 91 ). Ergo fi /lat FB=

DG dimidix altitudini; erit DGFB=; aDCB & AEGD=AACD,/>fr caf.
1.

Ergo
).

AEFB
Quod
i

= aACB
unum.

( JT.

88 A-

"itithm.

erat

Tab.

vm.
Ftg.

DK=KB=1DB & GB=AG GK=iAB adeoquc =iAD
Sit
erit
,

224.

& GECD = A ACD /fr caf. Q^aACB (§.88 Arithm. re EGKF=
,

dimidia

bafis.

Jam

CFKD

= A DCB
i
.

).

Qm^

erat alterum.

Problema

LIV.

392. In^venire aream Trianguli.
Tab.
VIII.
Fig.

Resolutioc^Demonstr.atio. .Multiplicetur bafis AB per altitudinem
I

CD
2.

:

erit

produiilum area redanguli
dividatur
bifariam. Ita

cjufdcm bafeos &altitudinis(jS'.387).

Produdum

proditarea trianguliABC ('X38&).
Aliter.
Bafis dimidia \

AB

multiplicctur per

altitudinem

CD

1

i

vel bafis

AB

per alerit

titudincm dimidiam \
E.

CD. Fadlum

area trianguli(j$". 391- 387J.

gr.AB-

t'i'/

CD =
I

AB iCD

13'''!

O i(J

<J84

S0028

D/?.

VL DE FIGURARUM DIMENSIONE ET
S

DIVISIONE.

16$

D
ks

E

M O N

T R A T
ae

I

O.

Cum altitudines AE &
Erunt E5ce
anguli rcAi

fint

ad ba)

CD & f^pcrpcndiculares ( ^. 227
( §.

quod etiam fiiit in rationc duphcata ahltudi» num ac fegmentorum bafcos immo lincarum eodem modo uthbet determinatarum
i

78
;

)

adco-

\§. J97).

COROLLARIUM
&

II.

quc

irqualcs (§.

I4S

J-

Et quia parallcabdc
triangu-

logrammum

ABDC

ipfi

599. Sunt ergo utquadrata laterum nltitn.' fegmentorum bafium homohjgodinum

lum CAD ipfi cad fimilc/^r hypoth. erit C=<r(§. I7S). Qu2iXchC:hE—ac:ae
<§. 267). ^ft vero etiam
ac
:
: : :

rum

,

necnon hnearum eodem modo uthbet

AC CD =
/«f r
«t/f-

determinatarum (jT. 374).

Problema
laris ac trapez,ii.

LV.
Tab'i

cdi%, 17 S ). Ergo AE CD=ae f^ (§. 196 Arit^m.). Qu.od eratumm.

400. Invenire aream folygoni irregu-

VIII.
Fig. \x6.
"•

Qnoniam E
monfir. erit

=
:

e

& C=f
CD=ac
:

,

AC

CE=:rfr ; ce{%. 267).
: :

Resolutio.
Refolvatiirperdiagonales

Eft vero

ctiamAC

AD& AC
trian-

r^

(

§.

Ergo CE: CD^f^-.- cd{ §. 196 CE f^; ce Artthm.)i. adeoque ED
I7S
).

m tnangula.
2. Invenlantur areae

=

fingulorum

(§.193 Arithm.
3

gulorum (§.392)
3.

&
qua:fita

).

jQ^ e. d.

S c H O

L

I

o N.
^uoniam enim

97. Patct quoqne apriari.
05

Addantur. Erit fumma arca ( JT. 86 Arithm.).

ABDC

abdc

eJ"

A ACD co
AE
ce
eJ?"

A

acd^per hy-

E.gr.iAD=45'

lAD

=:

45'iAC:=42'
45

poth. perpendicida

ae pariterqne feg-

EF~5j
ii5 119

GC-

EH -

jo

menta bafnm

CE &
fmt

itidemquc

ED

e?"

ed

eorfem two^o determinantnr {§. 119.

216),
arfeo fii

adeoque ftmilia
f ^^ewj y?«t
,

(

JT.

uo). C«?«

215 AABC,t2(j« I7i

bebant

(

jT.

per qux a fc invicem difcerni de14 Aiithm.), linex autem reBte
jT.

A AED ,

1 5

o

5

ntpote fmiles {§. 17
difcerni pojfint
(

«0« aliter 132 Arithm. )
)

nift
;

ratione

ta?» per-

A DAC, 1955 A AED, 1505 A ABC, 1 2 60
irreg.

quam fegmenta bafthm ad Lttera , homologa figurarum eandem rationcm habere debent (jT. 149. Arithm.). Eodem modo gcneralitcr patet , re£ias quascunque in figuris fimilibus eodem modo dererminutas tum inter tum ad latcra homologa eandem rationcm fc
pendicula
,

Area polygoni

47°oo'

Quodfi

|AD

multiplicctur pcr fum,
i

mam
gra

altitudinum
pcr 1

AD

EF + GC ( EF -f- GC)

vel inte-

prodibit

habere.

CoROLLARIUM
59S.

arca trapezii
I.

Qaoniam
(JT.

parallrjlogr.imma

gulafiint in r.itione compofita

& trianahitudinum &
59f)),- igitur

bafium

58S

).

fimiliaveru hibeiit bafes
( JS".

ahitudinibus proportionales

parallelogramma triangula fiiniha habent rationem duphcatam iiomo!ogorum laterum

&

= GC==^4£ EF + G C = 80 i(EF+GC) = 40
E. gr.

AEDC.
3S

EF

^AD =43 EF+ G^= 80 AEDC 3 440

=

[§.1^') Aritbm,). Ec eodem

mado

patet

>

AD =86 AEDC=3440
X
3

Slml-

166
Tab.
Similitcr

ELEMENTA GEOMETRIvE.
fi

Pars

I.

in trapczio fucrit

AB

ipfi

&c.

(jr.88 Arithm.) jpqualis eftarcJEpo).

Vin.
^'S-

CD

parallcla, criint

triangulorum
(

altitu-

lygoni rcgularis [§. 86. 87 Arithm.
Qifod erat Jecundum.

dincs

BF

*?<:GC arqualcs

§.

Ii7.

226. 227),
,

conlcqucntcr trapcziiarca prodit

ducta

Cum
taiftum

fcmirumina

baiiiini

parallelarum
jT-

AB &
).

reda F ^ ex centro F ad con- Tnb. g dui5ta lit radius & ad latus ae VI.

CD
Tab.

in

altitudinem cjusBF(
Sit

392

pcrpcndicularis (§.

308);

erit

ea

alti-

Fig.

E. gr.

AB

i^ry"

.

CDs-

578". BF

tudo trianguli
patcnt ut antc.

aV e{

§. 227).

Reliqua

107.

VIIL
Fig.

=

195"
eritAB

+ CDBF

Quod erat

tertium.

S i^

ri7.

=

19

J

Problema
laris.

LVI.
regtt-

3 I 1

a

402. Invenire aream polygoni

S61S
(Ti

4

Resolutio &
Latus polygoni

DeTab.
VI.
Fig>

Area Trapezii

111680

monstratio.
AB multipliceturper
,

Theorema
Tab.
VI.
Fig.

LXXXTI.

1.

40 1.

Figura reguUris

ABCDE
f
,

ex
2.

dimidium latcrum numcrum latus hcxagoni per 3.

c. gr.

cefitro circuli circumjcripti

in trian-

Fadum
culum

107.

porro ducatur

in

pcrpendi-

gula xquaita atque fimilia refolvitur
area ejus xquatur triangulo
feripheria
totius polygoni

&

GF

107.

cujus bajis

fcripti in latus

cx ccntro ciiculi circumAB dcmiffum.
E.

AB-\-BC-\-

Ita proditarea quxfita {§.
dimidius

CD drc.
centro

altitudo perpendiculum

FG ex

392. 40I gr.AB =504'
later.

).

F in latus

unum

AB

demiljHm.

Numer

i\

Idem valet de area circumjcriptiohcdej niji quod altitudo Jit radius FG.

Demonstratio.
Quoniam

i7 108
Semiperimeter

AB=BC=CD=DE=
)

EA

(

§.

106

& AF=FB=FC=FD
AFB, BFC,

FG

~ -

155 19
III
5

=rrE

r:^.4o); triangula
,

CFD ,DFE
Tab.
viir.

EFA

cequalia

& fimilia
BFC
Area Pentagoni

170
59°i
5'

funt (§. 204).

Quod erat unum. Conflituantur triangula AFB,

Fig.

jl9.

CFD &c. in qua? refolutum eft polygonum ABCDE fuper eadcm rcda A A {§. 199). Erigaturin A perpendicularis A/
(

Theorema
lia

LXXXIIL

§.

249
,

)

ipfi

altitudini

triangulorum
,

A/B=AFB B/C=:B conFC C/D=CFD &c. 38 fequcntcr A/A=AFB -^BFC + CFD
sequaiis. Erit
(

.f .

5

)

;

403. Quadrilatera Polygona Jtmi- Tab. abcdc per diagonales VI. ABCDE AC , AD zc i zd in Jimilia triangula Fig' "^acd , abc ACD inter Je ade dividuntur , totis

&

&

&

ABC&

.

&

&

ADE &

&

proportionalia.

De-

Cap. VI.

DE FTGURARUM DIMENSIONE ET
:

DIVISIONE.
:

itj
dca
ter-

Demonstratio.
Quoniam
poth. erit
f §.

& ABCDE A DCA= abcde A
&c. (§. IJjArithm.). Qupd erat
tium.
bc

ABCDE ^
:

ahcde per hy-

0=0 & AB
Ergo A
:

BC=
1
:

ab

:

175

).
:

^^<r
:

^A

BAC, j=)'
,

C0ROLLAR.IUM.
404.

atquc hc

vero

ca=BC CA( §. 83 ) Eft ctiam hc cd= BC CD & n +jy
1

Cum

polygona

regiihiria

fiiit

aequi-

=»+){§ 17$).Ergoca:cd=CA: CD §. 6 Arh/jr». & fi=^i (§.91
(
5 )

luera &a;4uiingiila ( jj". io<>)j tum etiam polygoiia fibi mutLio a:quiangula( §. 344 ) regnlari.i ejusdcm ordinis , vcluti omnia pen,•

A had ^ a B AD, da=CD DA & u=u §. 8 3 )• Eft cd: vero ctiam u-{-s=:u-i-s 8c cd de^
^r//^w.))Confequcnter
:

t.igona
ter fe

,

fimili.;

omnii hexagona &c. reguLiria funt {§. 175). Polygona

inigi-

(

1

tur rcgularii
in

ejusdem ordinij per di.igonales

triaiigula (Imilia dividuntur

CD:DE(§.

/(^. 91 175). Ergoj DE ( §. 1 96 Arithm.) & da : yim^w.j,confcqucntcr Adea^

=

:

&

inter

fe

>

& totis
40
j.

proportionalia.

de=DA

S C H O L

I

O N.
Nimi-

:

ADEA

Poterat thcorema prxfcns ex notione
figurx

detcrmn.ttionis facilins dernonflrari.

( §.

183). Quod erat primum.

Quoniam A
iAiL.dac

rim cum
les
les
j

ABC

^b.ahc^b. DAC
on

ABCDE &

ahcdc

fint Cimi-

per hy^oxh. adeoque anguli
], atqui:

A

cJ"a iCqu.i-

& A DAE
;

A

dae per de-

{§. 17 ^
c5"
,•

pr£tcrca diagonaks

AC,
A

monfirata
,

A ABC: L.ahc^=CA^ ca"A DAC A dac ^CA"- ca^ DA^- da^ & A DAE A ^^^^DA^ da^crit
:

:

:

=
:
:

AD

ac, ad ex angulis hifce £qua!ibus
,

a dueantur

AA ABC & abc CAD drcad

&
,

DAEeiT" dae eodem modo

:

:

( §• 398)3 confcquenter A ABC bjbc = b DCA A dca & A DCA A dca =ADAE bdaei^ §.\tl Arith. adcoquc ctiam A DEA A dea =^ A ABC bahc {%.cit. ). Sunt igitur AA ABC ACD ADE & ahc acd ade
:

119),

confcquenter

& inter

determin.mtnr [§.
fe

ftmilia funt

&

ftmiles partes

:

),

{tgurarum exifiunt { §. 1 20 )» eandem adeo ad figuras tanq/i.itri totu rationem Arithm. , inimo eandcm intcr fera( JJ. 170
)

tiomm quam
bent[ §.

polygona

aut qitadrilatera ha^
).

:

171 Arithm.

:

,

,

,

,

,

inter fc proportionalia.

Quod
:

T H E O RE M A 406. Figurx tam regulares
catam homologorum Laterum.

LXXXIV.
,

erat je-

quam fi-

Tab.
VI.
Fi£,

eundum.

miles irregulares hahent rationem dupli-

Quoniam dcnique A ABC A ,?^r= A DCA A dca=b DEA Adea, per
: :

Demonstratio.
Sint

iiu

[ecundum hujus

;

crit

A ABG -1-^ DCA

figunr
,

ABCDE &
,

ahcde five

+^DEA

:

Aahc-hb dca-^bdea=

rcgulares

five irrcgulares fimiles, eaf-

AABC: A ahc{ §. 192 Arithm.). Scd A ABC + A DCA+ADEA=polygono ABCDE & A ^^f + A dca + A dea ahcde (§. 86^m/^w.).Ergo ABCDE
^^f^f

que

five quadrilatcrcT

five

polygonce
5

qu.Tcunque
.•

ejusdcm

A dca &c. f§.
ter
.-

= AABC
1

:

Arf^f

= ADEA
:

:

:

68 Arithm.) ,conrequcnCxabc
,

ABCDE ^ ABC= abcde

= AB\- ab^=BC/: = CD*
£i,adc
;

ABCDE ahcde A ABC A abc A ACD Jlacd= ^ ADE A ade Sed A ABC A ahc ( §.403. 404 ).
;
:

=

ordinis

erit

=

:

;

bc^

i

^ ADCA

cd^

&

AD E:

168
ade

ELEMENTA GEOMETRIyE.
:

Pars

I.

ab^

= DE^ = EA^ Ergo ABCDE: abcde=k^^398 = CD^- = =
di'
:

e^"-

(

§.

Eodem modo
fimilcs
fcriptas
circuiis
elfc

oftenditur,

figuras

).

infcriptas
,

vel circum-

liC^

:

bc^
:

cd^

ut circulos

quibus

in-

fcribuntur vel circumfcribuntur.
circuli

^Q(\

DE^ de^=Ek^
:

ea^

(

§.

1

67 Arithm.).

(unt ut quadrata

i^e.d.

per
funt

demonjirata.

diametrorum Ergo figurx ipfis
fimiles
§.

infcripta?

&

circumfcript^

S C H O L
407. Eodcm modo
tilineas

I

O N.
fguras
h.

ut

quadrata
)
,

diametrorum 'f
(}uod
erat

167
rum.
ojienditur
,

Arithm.

alte-

recdia-

fmiles
ex

effe in ratione dtipUcata

gonaiiitm

angulis

aqnalibus

&

Aliter.
:\.

duCiarum , vel linearum aliarum quarumcunque eodem modo intra. eas determina.JWJ'/<?w(
JS".

Refolvantur polygona
cripta

circulis

inf-

yio
Fig. i°7i-

4p;J..

Theorema LXXXV.
408.
iffis

ABCDE & abcde ex ccntris F & / in A^ ABF, BFC CFD &
, ,

afb, bfc,cfd, &c.

=fab & FBA
Circuli

= /^^

erit

angulus
( §.

FAB

&c.

&

Jigt(^<^

fimilcs

infcript£ 'vel

circumfcriptis

funt

347) confequenter A AFB Eodem modo patet ( §. 267 j.
>

344. '^ t^afh
,

effe

inter fe

ut quadrata

diametrorum.

A BFC ^ A

Demonstratio.
Ponamus
defcribi

=

hfe, A CFD ^ A cfd Habemus itaque A AFB A afb &c, A bfc=B¥^ BF^ bf^ A BFC Ergo ABCDE: bp &c. ( §. 398 BF* bp ( §. 167 Arith.), Acde
.•

;

,

.•

:

=

).

:

duos
quadrara

circulos
,

&
nia

confequenter
fint ut

cum

radii

iis

circumfcribi

omdeter-

utrobique

eodem

modo

diametri ( ^. 39
)
,

& bf Geom. & 178
t'F

minabuntur {§. 119 ergo iigura: utrn?que
les
(

&

Arithm.
infcripta

polygona
ut

fimilia circulo

3 57). inter fe

Sunt
fimi-

funt

quadrata
).

diameEt idem
triangula
dupli-

§.

128).
iint
,

Gum
per

trorum
circulo
fimilia

{

§.

2 60 Arithm.
ofi:enditur
,

adeo utrobiquc
de-

eodem modo
etiam

de polygonis

eadem
bent
(

qu.x diftingui
) j

circumfcriptis
fint
(

cum
398
,

quadrata cir24 Arithm. culis circumfcripta ad fuos circulos habcre debetit eandcm rationcm
§.
(

in

rationc

cata

altitudinum

$.

), altitudiin

§.

132

Arithm.
§.

).

Qnamobrem
Quod

nes vero
folvitur

triangulorum

quce

re-

polygonum
j

circulo

circum( jr»

circuli

inter fe
(

funt ut quadrata dia-

fcriptum

fuit radii

circulorum

metrorum
erat

ij^ •^rithm.).

umm^

35 S).

Quodfi

Cap.yi.

DE FIGURARUM DIMENSIONE ET DmSIONE.
S C H O
411.
nfus
efi

169-

Quodfi jam polygonum circulo infcriptum tot iumatur laterum , doncc
fubtcnfa a pcripheria magnitudinc inalfignabili difterat
;

L

I

O N.

//.!C

demon/lrafidi tnethodo primui

polygonum cum

Kepleius {a).

cir-

Eam exemplo ejas

ex~

culo idcm

crit.

Undc etiam circuli crunt

intcr fe uc

diametrorum quadrata.

fnb nomine Metiiodi indivifibilium magis cxcoluit Cavalerius. Demonfirationcm i)idire£l.m dedit Arcliimedes ( c ) non contenu
eitiitus [b)

nendam

,

qnoniam

ipftus

dcmonflrandi metho-

C0R.0LLA.111UM."
409. Habent ergo circuli rationcm duplicatam diametrorum (J. }74)> adeoque ,

doprincipia mcthodi infir.itcfmalisrigidantHr.

COROLLARIUM
412. Sunt
fita

I.

tum

radii lint

ut diametri (jj.

5

9 Geoiii.

&

igitur circuli in ratione

compo-

.C iSi Arithm.) y&cvadinxum [^. 160. 259 Aritlm. ).

periplieriarum
in

Sed iidem funt
(

radiorum {§. 58S). ratione duplicataradiorum
peripheris funt inter
fe

&

Theorema
4 1 0.
4tquaHs.

LXXXVI.
ejl

Sa^9). Quare
(

ut

Circulus £quaUs
,

triangulo

radii
,

JJ

.

1 5

9 Arithm.

cujus bafis peripheri.t

altitudo

radio

COROLLARIUM
415.

II.

Cum

adeo

fit

,

ut peripheria circuli

D

E

MO N

S

T R A T

I

O.

unius ad

Concipiatur pcriphcria clrculi in parTab. VIIL tcs numcro infinitas interfe .tqualcs aFigdcoque inftiite parvas divifa; arcus infi'^^*
nite exlgui ab fupra

fuum radium , ita peripheria alteriuscujufcunque ad fuum ( JT. 173 Arithm.); ratio peripheria? ad ridium feu diametrum

(.$.59. Geo7n.

&

JT.

iSi Arithm.)

in ora-

nibus circulis eadem.

nem

cxcefTus erit

chordam cognomiquovis dato minor
,

S C H O L

I

O N.

fcu InafrignabiliSjadcoque revera nullus.

Conclplantur porro cx centro

c

ad exn;Infinlrc

rrema arcus Infinite parvl
dl cb
d>c

ab dudl

ca

:

erlt

angulus a cb
d>c

414. Idem etiamhoc modo oflendittir : cunt omnes circiili inter fe fimilcs fint ( JT. 1 J4) per qn£ diiiingui poffent , ea eademfunt [§. 24 Arithm.). ^noniam itaquepcr rationem peripheriarum ad diametros difiingui pofent

parvus , adeoquc a
reiflo
( §.

b non

diftcrent a
Ci

240), confcqucnter

a b

fquidcm ea in divcrfis circulis diverfa forct ratio in omnibus eadetK (i". 152 Arithm, )
,-

fumatur pro bafi, radlus ac
%\i]xabc altitudo {§. 228).

erit trlan-

cffe

debet.

Q^e.

d.

Cumadco
Iftlufmodl

Theorema
415 SeBor
triangulo
,

L XXXVII.

area clrculi
crlangula

refolvatur

In

numero Infinita , quorum altltudo communls eft radlus a c bafcs vero jundim fumtx funt perlpheri.T cir,

circuli

ACD

^qualis

efl

^ab.
_.
*

cujus bafis arcus

AD

,

alti-

tudo radiits

AC.

^'

cull
-

xquales

,

per demonfirata
,

i

crlt Illc

Y
(<«)

DeBi.

133.

aequalis triangulo
rla
,

cujus bafis periphc-

altitudo radius circuli ( §.

401

In
r.

Nova Stereometria doliorum vinariorum
f.

)•

parc
(i)
(r)

rheor. 2.

jQ. e. d.

Wolfii Oper. Mathem.

Tom.

Vido pra»fat. ad Geometriam indivifibilimn concinuorun n'iva rationc promotam. p. b 2.
I.

In hbsllo dccirculjdimenfione, piop.

i.

'i^o.

ELEMENTA
Demonstratio.
cft,

G E

M
Sq<M

E T R

I

yf..

Pars L
{

hujus peripheriam

§. 181 Arithm.

).

•Eadem
clentls(§.

qux

theorcmaris piaxe-

410).
Poljigofium infcriptum

Theorema LXXXVin,
416.
ter illiiis

polygonum majus circulo per demonftr. Ergo & ejus pcrimeter major periphcria htijus {§, 149 Arith. ). Qupd
erat quartum.

minus

>

circumfiriptum majus

eft circulo.
}

Simili-

Theorema
417.
dratis

LXXXIX.

perimeter minor
E

hujus autem

In triangulo reBangulo

ABC
qua-

Tab.
viir^
Fig.
I

ferimeter major

eft peripheria circuli.
1

cjuadratum hj-pothenuf» AC^equale

ejl

D
-Y^^ VI.
Tig.
^<^7.

Latera

MO N S T R A T AB, BC, CD&c.

O.

Uterum

AHlB

& BCED fimul
),

polygoni

fumtis.

jo^

infcripti funt

chorda: arcus cognomincs

D

fubtcndcntcs(§. 342 ).Scd chord;^ funt arcubus minores (§.191). Ergo fingula

E M O N S T R A T l O. Ducantur xt^y: AE & BF ( ^. 1 1

polygoni latcra
fingulis

AB BC CD
,
,

&c. funt

minora

,

arcubus cifdcm refpondentibus confequcntcr perimeter poly§.

gonicirculoinfcripti eft hujus peripheria

minor

(

90 Arithm.
circuli

).

Et quoniam

chorda' tota:intracircuIum cadunt: area

polygoni parti

congruit
,

(

§-.

Arithm.

& §.
(

9

3
1

Geom.
1 ),

adeoquc
§,

ipfi

itcmqucBK ipfi CF parallela ( JT. 2 5 8 ). Quoniam a ACE cum quadratoCEDB fuper eadem bafi & inter easdcm parallelas (§.336) cxiftit hujusdimidium eft: ( §• 391 ). Ex cadcm rationcA BCF eft dimidium pafallclogrammi LCFK.Enimvero quia a-=(? (5-98. 145), adcoque .v4-j=<,4-j (§. 88 Arithm.), BC=CE &AC=CF('§.98)r ideo a ACE=:
i

a:qualis cft

§.

confequcnter pol)^(

gqnum

infcriptum circulo minus

20

ABCFfj^. I79)> confequenter BCED=LCFK ( %.Q^ Arith.). Eodcm modo oftenditur elfc AHIB =: ALKG. Quamobrem BCED-fAHIB=
,

Arithm.). Qupd eratprimum &fccundum Latcra polygoni circumfcripti.f^, hc ^

cd &c. tangunt circulum (§.355) adcoquc rotre cxtra eiim cadunt §. 47 , con(

LCFK + ALFG

( §.

88 Arithm.
).

)

==

)

ACFG (§,86 Arithm.

fcqucnrcr circulus parti polygoni congruit ( §. 9

SCHOL
,

[Ke. d.

10
:

N.

Arithm.

& §.

3

Geum. ), Hinc

I6l) , hoc eft , circulus polygono circumfcripto minor eft ( §. 20 Arithm. ). Quod erat tcrtium. Area polygoni circumfcripti eft ad aream circuli in rationc compofita radii
ipfi a^qualis(§.

418. Hoc theorema Pythagoras invenit unde Pythagoricum dicitur. yimflijfmi fer Mathcfin miverfam cU ufiis idco ab iilius auhoc eji > tentum beHm ditoribus Hecatombe
facrificio

COROLLARIUM
11

redvmtum

feytur.

I.

419. Quadratum conftruitur duobiis
plaiibus datis fimul fumtis ajquale,
tera

aut

perimctrorum( §. 401» 410. 388). confcqucnter utfaclum ex radio sn pcrimetrum poligoni ad faClum ex racirculi

&

Tafe.

l°. la-

duorum

AC & AB

VIII,
Fig^
131.,

jungantiir ad angu-

los re6los( JT. i45i)> 1°.

fuperducla hypotertii

thenufi

uio in pcripheriaiTi

BC
(

erigatur latus

CD perpenhypothenu-

circuli

(

jj. i

59 Arith).

diculariter

§.

cit. )

ducaturque

Ergo

ika ad.hanc ut

illius

perimcter ad

faBD ^c,

Eft

enim BC^

== AB-

^-

AC/ & BD*

Up.

VI.

DE FIGURARUM DIMENSIONE ET
).

DIVISIONE. 171
fubdu<ita relinquit

BD*=BC^+CDMjr. 417
AB»+AC^4- CD»
Tab.
4io. Qaodfi
erit

Ergo

BD^=:

3.

R-Ec cx

radioDC

&:c.

DE.
II.
i

COROLLARIUM
VIIL

4.

CB

=

AB

y^i.

•v/z;

erit

DB

=

& AC = Si porro fiat AD =CB
fuerit

=
erit

i

;

y/3.

Si fiat

=

BE=v/5.
y/ij

Si fiat

AF=EB
iii

=

AE =:
v^
5 5

z

;

Addantur quadrata AE & DE, fum-. eft quadratum (§.417) 5.1nde ergo fi cxtrahatur radix (§. 269 Arithm. ; habetur chorda ar-»

ma

DA

)

(Jrita

porro

infinitum.

FB Omnes
erit

cus dimidii

AD.
erit

E. gr. Sit radius
latus

adeo

radices quadrats furds

funt ad unita-

hexagoni:

tem

ut iinea

-quenter nuraeri
tionales
( JJ".

COROLLARIDM
4il. (^. III
\Jx
cft

reda ad aliam re(ftam , confeo Ar\thm. ) iiquc irra( JT. i 45. ^5^5 Arithm. ) III.
fit

AC=loooo&AB AB itidcm lOOOO

(S.3S6)

& AE=sooo.
Quare

Cum CB
); eritea

diagonalis Qaadrati

adlatusABut ^/1 ad i.Sed numerus irrationalis ( JS". 4io ) . adeo(

AC*r^ lOOOOGOOO AE" r^z^oooooo AE^z:: Z5000000 ED^ z: i795(Joo
CJE* ni

75000000 DA* —

que

unitati incommenfurabilis

^.45 Arith.),
eft lateri in-

DA =

1675)51^00 5i7(?

confcquenter diagonalis quadrati

CE =

ZGGq
I

commenfurabilis.

COROLLARIUM
quenterrationes irrationales
"Et hinc patet
(

IV.

4i2. Dantur adeo quantitates incommen"furabiles j hoc eft , quarum nulla daturpnrs aliquota communis ( JT. i i Arithm. ), confeJT.

DC
D
E

ZZ

0000
1340

::r

i6j^.Arith,).

P
infiripti
ti

R O

B

L E

M A

L V 1 1 1.
regularis
-rabi

non repugnare» uthx numeris
(

irrationalibus exprimnntur

Problema

jj".

419).

424. Dato

latere polygoni

LVII.

A B invenire
o~

latus circumfirip-

VIII.

Tab.
yill.

423. Datis chorda dr radio invenire chordam arcus dimidii AD. AC

AB

FG. RE.S0LUT10
Quoniam

Bg.

Bg.
i}3.

Demonstratio.
ipfi

^^*''

ReSOLU TIOe^DfiMONSTRATIO.
Quoniam
fccat
iii

FG
erit
:

pavallela

radius

CD arcum AB bi'
A
redti

AB &
dividic

DC

chordam
)
i

AB

D

,

per hypoth. ctiam chordam

(§. 3SS

AB
(.y.

bilecat

&

ad cam pcrpcndicularis

CE: E A=CD
ob angulum

AE =

bihiriam i
).

AB &
Quarc
li

DG DG

291). adeoque anguli ad iimt (^. 78 ). Quare
1.

rcclum.

(5.26S ad E
§.

('^.

29O
cir-

EC inveftigetur
AE
cujus

utin problcmatepnvce(

A

quadrato
cft

radii

AC

fiibtrahatur

dcnte ; rcpcrietur
cumfcripti

302 Arithm.),
polygoni

quadratum
rcliduum
2.

chordc^e dimidia: data?

quadratum

iplius

EC
quce

duplum FG.

eft

latus

Eft enim

CE CD
.-

=

(§.417). Ex hoc rcfiduo
quadrata
erit

extrahatur
:,

radix

{%. l^'^, Arithm.)

EA: DG&CE:CD=EB:DF(jr.268'. Cum adco fit EA DG EB DF EB pcr ( §. 167 Arithm. ) & E A
:

= =

.•

EC.

Y 3

dmonf-

172
dmonftrata
O^e.i.
:

ELEMENTA
erit
)

GEOMETRIy^.
000585
mnjor

ParsI.
4.
<j.

l-j^j.Arithm.

DG=DF ( §. adcoquc FG=2 DG.
etiam
erit
( §.423;. Hinc FG=:

i<J7i

5

i7o^8(fj87?78
2 8
J i

Hinc perimeter circumfcripta

8 5

&d.

J07I75)58(J49I56537
s

"^E.

gr. Sit

CD=AB=: loooo;

AE= 5000 & EC= 8660
adcoque

vero pruxime autem (T. 2S31S5507 179586^4505)3 vcro proximc minor.Cum
infcripta
circuli peripheria intra
^

DG

= S773.
L
E

ergo

hos limites con-

tineatnr

pofita diametro
erit

2.000000000
(f

I1S46.

0000000,

peripheria
I

PRO
42 S'
feripheriam.

B

M

A

L

I

X.

(j.

2 S

3

1 8 5 3

o7

7 9
3

5

8
1

5

,

minor tjuam major vero

Invenire rativnem dianietri

ad

quam
ratio

6. 2 8

3 1

8 5

07

7

5?

5 8(J 3.

Unde

prope vera diametri ad pcripheriam ut
calculi
tradil

looooooooooooooooad^ 141 592
S

O L U T I O. per conrinuam bife^^oI.Quctrantur ncm latera polygonorum infcripto-

RE

<J535i^5'75'3^- Compendia Lndolphus a Ceulen {d).

S C H O L
4
1
'j .

I

O N.

I.
,

rum
ad

(

§.

423

)

.

^^^'^^^

pervenlarur
cxigLi-

/« ijnadrando circulo ab omni acvo
exculta
,

latus

arcum quantumlibct

qm Geometria
prxftantijfma
:

defudarunt ingenia
utut nof-

um
2.

fubtendcns.

pcrfe&am tamen qnadratnram
,

Invento hoc latcre , qua^ratur poiro latus polygoni limilis circumfcripti

in nnmcris finltis nemo adhuc dcdit
tr.i

praifertim xtate
fuerit.

ars

inveniendi egregie

fromota
runt
tavit

Rationem tamen diametri

(§.424).
3. Multiplicctur

ad pcripheriarn in numerii propc veris dede-

utrumquc }KT numepol}'goni
,

rum laterum

ut Jiabeatur
infcripti
,

muUi Archimedes {h) ea fini excogimethodum quadrandi circulum per poly:

perimeter polygoni tam

quam

circumfcripti ( §. 106).

circumfcripta , guna regularia infcripta polygonis <)6 laterum ufus invenit rationem dtametri ad periphcriam effe ut 7 ad 11 ftre,

&

&

ad pcriphcriam circuli major quam ejusdem ad pcrimetrum polygoni circumicripti minor vero , quam ejufdem ad pcrimctrum
Erit ratio diamctri
;

Nimirum

fi

diamcter

i ,
'

perimeter poiygoni

infcripti reperitur

2hi

perimeter vero cir-

cumfcripti 3^.
teri

Ejus vejligiis infi/ieniespof-

rationcs propiores invejiigarunt.

Nemo
a

infcripti

(

§.

416

Geom.

&

§.

20S

aiitem plus operx impejidit
len
(

Arithm. ). Differcntia vero inter utramque perimetrum cognita , haud diiiicultcr definitur ratio diametri ad pcri-

c

)

metro
3.

Ceutandem reperit , pofita di.i, qui minorem quam ejje peripheriam
/fif

Ludolpho

i4i59265358 975>3i384<J2-<?43
majorem quam idem nuunitatem mutata.
adeo
in

phcriam

circuli in

numeris prope
(

38327950,
merus , Enimvero

veris.

cyphra ultima. in
quoniarn

Sit e. gr. radius circuli i feu

ut latera po-

numcri
;

prolixi

Jygonorum per fradiones decimales exprimere liceat
)

i.coo, 000
,

,
;

oo(5

,

000, 000,000,
1
,

praxi parum pra^ica hodie a plerifque afiumitur
refpondent

Geometria
,

diame-

000 j coo

000 , 000
4 laterum
o.

reperietur, continua a

tTHm
menta Arithmetica & Geometrica 24'-Si 1'eqq. . I. p. m. ,.
,

quadrato bifeftione, latus polygoni

073

,

ooooooooo585i<?72? iTie i7o68<?387iii circumfcripti autem la0.000000 tu^ vero mdem proxime majus
minus

741,

8 i

infcripti

vero proxi-

(a) Inlfbro

de circulo &adfcriptis conf. Fundalib.

6. probl,

Epilogilmo (c) In Zetematum Geomctricoruro 2.p. ?i. Zetem.

dimenfione prop. 2. (b) In libello de circuli

Cap. VI.

DE FIGURARUM DIMENSIONE ET
430.
(JS".

DIVISIONE. 173
I.

trum

ad pcripheriam ut 1 00 ad 314» vel in (irculis majoribus ut 1 0000 atf j 1 41 J : Vieta , Huiti ^ua proponiotie Ptulemxiis , gcnius cum Ludolpho confcntiunt. Hugeniiis
ejfe
(ij)

Corollarium
Si

diameter 100; periphetia

314

429
jj".
(

42.<>)j adeoque area circuli^Sjo (J". quadratum diamctri loooo ). Eft vero

compendiofiercTit monjhavit:

ribus theorematis

nixarn

>

viam;Jcd plnqiu in hifce Ele-

?7o)

:

ergo hoc ad aream

circuli

ut

mentis non dtmoiiHrantur.

COROLLARIUM.
417.
ria

(

loooo ad 7S50, hoc eft , ut JT. iSi Arithm. ) quam proxime.

1000 ad 7S5
II.

COROLLARIUM
fi

Si diameter fuerit

1 1 3

i

C"t periphe-

451. Simihter
3^5
(

diameter 113, p eripheria

115.31415: loooo (^. 171 Arithm,}
eft 3 5 5

hoc

quam proximc.
II.
i

Sc HOLION
41S. Hetc preportio
tius tradit

($
Medc-

427) 4^9).
i",
(

,

p.deoque area circuli 10028;^

ii76^iJ

i".

vero quaiiratum diametri Ergo hoc ad illam ut 370).
Eft
eft
,

«/«^?» AJriainis

[b) a parentefno inventam
(c)
>

&

I27(J9 ad

100281 hoc

ut

5107^? ad

monfiratam

inter

omnes

,

qu£ parvis nu-

mcrisexprimuntur,accHratiffima. ^uodfi enim numerum 355 (cptem cyphras ad obtinendus

401 1 5 (^. 178 Arithm.) confequenter (dividendo per 113 ) ut 45^. ad 355 (jT. i8i qu^ Metiana proportio priori Arlthm, )
,

accuratior.

fra^iones decimales
quotus

aukumper 113 dividas cum proportione Ludolphina collatus oflendet eam «e quidem ^ 0000006 ^ ""^^^
'

COROLLARIUM
fi

III.

452. Area igitur circuli etiam invenitur , quadratum diametri ; vel ad 1000, 78 5

&

differre.

Problema
J)ai/t

LIX.

ad 452

quadratum diametri nume55 rus quartus proportionaHs quxratur {$. 302
,

5

&

429-

diamctro circuli invenirc

Arithm.
ejus

).

peripheriam cr aream ejus , pheria diametrum.

& datapcri-

Sit e. gr.

31°

3(3'

diameter 5<Jo", 00". Quare

erit

quadratum

Resolutio
1.

&

Demonstratio.
)
;

1000

31° 36'

00"— 78«

Cuin
riam

deftir ratio diametri
f ^.

426. 427
in

ad periphcuna data, in-

___2lL
151^8000

vcnietur altera {§.
2.

302 Arithmf).
quarrani diamccirculi ( §.

25088

Periphcria duda
tri

partem

,

habctur arca
5^
erit

24°<ji'7(j"

Area

circuli,

410.392).
E.

gr. Sit diameter

COROLLARIUM
17584'"
433.
Si

IV.

:

100

— 314—
5<?

5«'

Periph.

area circuli niinoris

GEHF

fub-

Diam.

1400
7033(300

trahatur ex area majoris concentrici
relinquitur annulus

ADBCj

Tab.
VIII.

ADBCGEHF.

1884 1570
Per.i7°5'8^4"'''
(«) In inventis

Problema
434. Data area circuU diamctrum.

LX.
,

1

7 j84

i)5-

invenire

Areai4°^l'7<5"oo'"
de
circuli raagnitudine prop. 10.

p.

i^.&prop. 2,0. p. 40' (i) In Geometria pradica m-89.
(r)

part. i. c. 10. §. 3

p.

I.

monis

,.„. In libello adverfus quadraturam circuh Sia Quercu confcripto.

O L U T I O. QuaTaturad 785, 1000 & arcam circuli datam 246176 numerus quarE S

R

Y

3

tus

174

ELEMENTA
qiii

GEOMETRIif:.

ParsI.
LXII.

tus' proportionalis

Arithm.):

3 1 36oo(§. 302 quadratum diaraecft

PROBLEMA
&
ejus.

trifS.^^o). 2. Inde cxtrahatur radix quadrata 5 60 {S.269Arithm.)^ qucc cft diamctcr
(

436. Datis altitudine fegmenti dimidia baji EA ^ invenirc aream

DE

^V^

p'
13/.

^$".236

Arithm. &%. 370 Ceo m..

Resolutio.
QucBratur diameter (§, 328). 2. Defcribatur circulus ( §. 131
1. ) Sc\r\

Problema
Tab.
VIII.

LXI.

435. Datoradio circuli AC una cum rMione arcus AB adperifheriam invern' re aream fecioris ACB.

3

co Ducantur radii

applicetur bafis fegmenti

AB.

AC & BC & opc infADB.

truincnti tranfportatorii inveftigetur

R
1.

E

S

O L U T

I

O. 4.

numcrus graduum arcus

Dato jam

radio

radium QuKratur ad loo, 314 AC numerus quartus proportionalis qui eft femiperiArithm. ( §. 302 pheria ( JT. 436 Geom. §. i8l
) :

&

AC

una cam arcus

ADB ad periphcriam ratione, inveftigetur arca fedoris ACB &
5

&

Ex chorda
mcnti

AB

atquc altitudinis fcg-

DE

complcmcnto ad radium

Arithm.

).

2. Quceratur porro

ad

1

80°

,

arcum da("§.

EC,

area trianguli
illo

ACB

( §.

392).
:

tum AB

&

6.H0C denique cx

aufcratur

refb

femiperipheriam inventam
arcus
radius

duum

erit

fegmcntum

ADBEA.

numcrus quartus proportionah"s
ut habcatur 302 Arithm.) AB in cadcm mcnfiira, in qua
:

DFr

AC datur.
3.

E. gr. Sit ABr: ^oo'", DEz: ^©"''jerit 1205'" (.iT.jij), arciisABr: ^o-^ (^.i5 2).Ergo area feaoris ADBCz: l8'84"

Tandcm

arcus

AB

(^.435).

Jam

EC :i:

5

i

i^" AE

~

3

00'",

ducatur in fcmi-

radium. Fadlum exprimct arcam

Quare fegmentum

aACB~
AEBDA

1^67^6'"

confequcntcr }i6jo"'.

ieiiloris

(

§.

415- 392).
E.
gr. Sit radius
6',-

CoKOLLARIUM.
arcus 60°^

457. Quodfi fegmentum majus
ratur
;

BFA qnsad-

100

3

^oo'" 14 6 00

triangulum

BCA

fedori

BFACB

dendum.

S C H O L
Sciwiperiph.

I

O N.

1884I00 180— 1S84
5

Co

Co)

SiZ'"

- AB
lAC

458. IVe pro bivenienda area fe^oris at-. qnc fcgmenti pcripheriam invefiigare opits fit; arciium gradns atquc fcrupula tam prima ,

500Arca

quam fecnnda
in

ifiinftnodi particulis

exprejfx
qu^i-

tahuU

fubfcquente. exbibcre

pkcct ,

i8'84"|oo|=:ACB

lium

C^/.r/.DE
jGrad.

FIGURARUM DIMENSIONE

ET DIVISIONE.

175

176

ELEMENTA GEOMETRIyE.
ex uno punfto
pofTit
(i".

ParsI.

Cum
ic(5tom

A

ad candem
nonniii uni-

tur

ipfi

KD
L

paraUela (§. 2S8;, ut
figurse ter-

Cr> perpcndicularis
2
1

pundtum
redla

determinetur ducaturquc

ca duci

3 J

i

triangula

AC

I ,

1A25

2

AD

candem altitudinem

(§.

tiam

KL, qua: partem K I D L refccabit.
;

228), adcoque bafium funt, bcnt (§.389). Sedbafes aequales Quod crat per conftr. Ergo & triangola.
altertm.

rationem ha-

9. Sl figura in piurcs
tcs rcfolvenda
rius

quam tres parcodcm modo ulrej8o",EH=M4".

proccdcndura.
575*;erit

E.gr.SitAD- 5i(5",ACr
B L E

P RO
Tah,
VIII.

M A

L X V.

DG-

quamcun441. Ftguram rectilineam
que

5M",BFr ADCz:9i55o 6i ABC =

ABCDE inpartes ^qtiales dividere.
R
E
s

o L U T

^" 5973 io875o(jr. y)^) figurae 2598?! (^.400) ; ejus adeoque area pars tertia 79944; pars fexta3997i'

AEDr

I

0.

159.

1

.

QuiTatur

areafigurcT (§.

400)

& di-

Pars 111

= 79^44
Teu

in quot vidatur in tot nartcs xqualcs,

___AED=i92_LL AI D =402.12. (ijf +

i^f)fere=:IM

figura dividi debct
2.

,

e. gr. in 3

^AD =1^8)

2-'8
14-11
I

Arcapartis, in noftro cafu

tertis:,

lyo
1

3.

ultcrius dividatur bifariam. lubtrahatur a trianguli

5ii

Arca

AED

12.90

partc tertia

&

refiduum dividatur
quotus altitudo
trian-

Pars

V

I

=5 5 9 9 7
2.6 4
I I

1

(

,

5l"=i KN.

peri-ADj
guli

erit

^DI=2.64)

AID priori AED addendum, ut AEDI fit pars tertia figura^ (§. 394).
hujus 4 Quare intervallo
*

?"i7
3
2,

o

altitudinis
(

dupars

Z64
108

catur parallela
fccabit latus

ipfi

AD

§.

AB

in I:

quo

2 5 8^, qua? pun>floda-

VI =39972. (i39"=LO

to

,

reitam

DI

ducere

licet, tertiam

^ DK= 187)187

partem figunr
'

AIDE
per 1

abfcindcntem.

totius tertia dimidia fivc fexta 5-. Pars
figuroe dividatur
I,

16.62,

quotus

2.j8i_

crit

79

altitudo trianguU

IKDfextam

figuriE

SCHOLION
441. Si

I.

partem
6.

Intervallo

conftitucntis (§. 394)._ igitur hujus altitudinis
ipfi

AEDmajus

tertia e.gr. partefigu-

agatur

ID

parallela

,

ut habcatur

r£;ipfam ab illofubtrahi neceffe efi aiiferendurny erit triangulum a trtangulo

& reftdmm

AED

pundum K(§.2S8).
7. Dividatur
tia

quoque dimidia
ut

pars ter-

figurxpcrlKD,

habeatur

e-vadat. ut tertia parti figurx icqualis utprimapars AEDIper etiam confultum efi, triangula uti cetene detcrminetur.

Sape

duo

8. C>iiare

fcxts itialtitudo trianguU dem parti figurx a.'quaHs (^.394). hujus intervaUo denuo aga-

KLD

SCHOLION

II.
;

44; .Uii

in charta divifio abfoluta

in

cam.

popunaal , K, L AI , IK €^ DL facile determinantur

per quantitatem re£iarutn
(J5".i 2.6),

Finii Partis Frioris.

[

177

3

lc^K^^^^l^Kpc^^^p^^^^^^t^'^:^':'^^'^^

ELEMENTA GEOMETRI/E
PARS POSTERIOR ELEMENTA G EO METRI ^ S L D^
I

PROPONIT

CAPUT PRIMUM.
De
D
444
E F
1

Principiis
O
I.

Geometria folida.
bus planis angulis in eodem plano non con-' ad idem tamen punHum confii,
tutis
,

N

I

T

I

fijientibus

s
,
,

OlidumCive corpus cft magnitudo tribus dimenfionibus
feu

contiuetur.

pr^edita

extcnfum

in

longitudi-

COROLLARIUM
449. Ut anguli
gulis
folidi
fint

III.
,

ncm

latitudinem atque profunditatcm.

aquales

an-

Definitio
445. Angulus folidus quam duarum Hnearum
in in

II.

planis

&

multitudine

&
).

magnitudine

B

requalibus ac

eodem ordine
( JT. i j
.

difpofitis* conti-

cft

plurium

neri debent

Arithm.

BA,BC,BF
,

eodcm pundo B concurrentium ncc codcm plano conftitutarum ad om-

SCHOLION
eos intra fe

II.

ncs inclinatio.

4JO. Suppmo fcilicet i kt anguli folidi faU vu quantitate ftbi mutuo fubfiitui pofftnt ^
invicem
pofitos

COROLLARIUM
44(J.
conftitulis

congruere dcanguli
folidi

I.

bere

:

quemadmodum etiam
,

Ergo angulus folidus B pliiribiis quam duobus planis in eodem plano non

xquales vulgo definiuntur

quod intra

fe in-

vicem

poftti congruant.

ABF, FBC

,

CBA continetur.
II.

COROLLARIUM
runtur
plani

COROLLARIUM
451.
queant
tur
(

IV.
nc-

447. Quoniam adeo tres minimum linex ad angulum folidum conflituendum requi-

Cum
nifi

anguli

folidi
,

diftingui

(^,445)

,

tres

minimum

angiili

ad filidum conftituendum necelfirii.

numero , & diU magnitudine aequales ac eodem ordme qus a le per pofiti fuerint , ea coincidunt

pcr
,

planos

quibus continen-

1.448)

ubi plani

&

SCHOLION
448. XJnde etiam angulus
tur
,

I.

foIiJus defini.

Sunt ergo fimiinvicem diftingui debent. confequenter anguli les ( ^. 24 Arithm. ) , contra ( S. folidi fimiles funt iquales

&

quod

fit is

,

qui flurihus

quam

duo-

'''

^'

Woljii

Oper. Aiathem. Tom. I.

Z

CO.OL-

178

ELEMENTA GEOMETRI^.
COROLLARIUM
V.
gra-

Pars
Eft

II.

quot

bafis

latera habet.

enim

AC

ipfi

,45i.

Si anguli

plani

in

eodein punfto

ED

parallela atque ajqualis per hypoth
p.arallela
ipfi

Ergo
c .nfe-

concurrentes

conficiant

rummam ^60

&

AE

CD

(JS".

257).

duum
(
jS".

;

planum
).

quenter

circuli fternunt ( JT.

41. 59)

ACDE

eft

p.u-allclogiammum

{§.

adeoque iolidum angtilum non conftituunt
44<r
Qii.ire

102), Et idem
lateralibus

eodem modo

de cctsris pJanis

fumma eorum

oftcnditur.

,

qui nltra
fcu

Tolidum
3<fo°

non .ifTurgunt , quntuor retflis (jT. 144 ) minor eifc dcbet.

COROLLARIUM
458. Plana fedtionum
parallele

II.

prifinatis bafi

ACB

D

E >

I

N

I

T

I

O

III.

fadarum

funt

inter

fe

ffquaiia.

453. Corpus regulare
nis regtilaribiis

eft

folidum pla-

&

interfe ^qualibiis ter/V-

^quantur enim plano defcribenti ACB {§. ergo & in45 6^ Gcom. §. Si. ^rithm.

&

) ,

^minatum. Rcliqua corpora dicuntur
reguUria.

ter fe arqualia funt (

§. 87 Arithm.

].

S c H o L
tonica

I

o N.

454. Corpora regularia dicmtur etiamVh. qnod l'Iato in Tnna:o cor, propterca pora , qu£ flatuit , fnvplicia ,^ialum puta , igncm , aerem , aquam atque terram cum iif

I N I T I O V. planum dcfcribcns ABCD 459. fuerit quadratum & Ilnca dirigcns AE

D

E F

Si

Tak
VIII.
Fig.

latcri ejus

AB
;

arqualis

,

atquc angulus

BAE

rcdlus

Cubus defcribitur.
I.

141.

dem comparat.

COROLLARIUM
4<?o.

Cubus terminatur
.-

fexquadratis inter

COROLLARIUM.
455.

ie

Cum quilibet

angulus corporis regu-

laris .angulis planis

&

numcro
(

,

dine aequalibus contineatur

J".

&magnituom453 )
,

efl: enim ABCD ZI EFGH [§. 459. Geom. & jT. 81 Arithm ). Cumque cx eadem ratione AB & EF iint inter fe asquales

.Tqualibus

atque
ris
,•

par.illelce

nes anguli corporis cujusiibet regularis a?quaks funt ( jT. 449).

crit

etiam

( jS".

D
Tab.
VIII.
•f'S'
.

E

F

I

N

I

T

I

O

IV.

250 ) , {§. 558),
minantia

& BA ad AE perpendiculaAE ad EF perpendicularis confequeiiter ABFE quadratum
,

ipfi

ABCD
,

.-equale

(1374).
aequ.ilia.

4S6.

Si figurarectilinca

ACB

juxta

Eodem modo
eife

oilcnoitur

reliqua plana ter-

dudum

lincx

rc^fije

AE

motu fibi femper
fi li-

quadrata

ipll

ABCD

^^°-

ABC DFEA defcribir & quidem re^um, nea diredrix AE fueritad planum dcfcriparallello feratur. Prijfxa deorfum
:

CoROLLARIUM
4<Tl.

11.

Plana feftionum baii parallele fac-

bens pcrpendicularis ; obiiquutn vero , ii ea ad idcm iuerit obliqua. In fpccic

tarum funt qu.idrata ipfi squalia ( §, 459 Gcom. & jT. 81 Arithm. ).confequenter etiam jcqualia inter fe { §. ^7 Arithm.).

Definitio VL
Si

Trifma dicitur triangularefive trigonum:, fi planum defcribcns fucrit triangulum;
quadrangulare
latera
,

462.

planum dcfcribens
;

IKLM

Tab.
VIII.
Fig.

fueritparallclogrammum
«'«««dcfcribitur.

Varallelepife-

li

fuerit figura quadri-

& ita porro.
I.

COROLLARIUM
bafes oppoiitas

COROLLARIUM
4(j3.

L
(

14*«:

Plana fcdionum bafi parallele fadta-

457. Quodlibet adeo prifma habet duas

ABC & EDF

aquales

&

cir-

rum 461 Geom.

funt parallelogramma ipfi sequalia

§,

&

jT.

Si. Arithm), adeoque 5c
(JS".

cumcirca texniinatur tot parallelogrammis

a^qualia intcr fe

87 Arithm).

Co-

Cap.

l

DE PRTNCIPIIS GEOMETRIyE
II.

SOLID.^.
ita

179
cirfibi

CoROLLARIUM
454. Ciim
ter

que Conl genefin

conciperc, ut
,

LM & NO
(

fint

xquales

& in8i

cellus

infinite

parvus

dum motu
axeKL
,

k

p.irallcL-E
,

§. 4(^i Geoin.

&

JT.

^Arithm.)
parallelx

etiam

MO&LNxquales
(jT.

funt

&

fempcr parallelo ita deorfiim fertur, ut

(JT. 157)»
pl uia

confequenterLMNO
loz
).

centrum contiinio

fit

in

radius

p.trallelogr.-immum

Eodem modo
effe

PQjixi KP
lum

proportionaliter continuo

oftenditur

,

terminantia reliqua

augeatur. Quodfi triangulumredangu-

parallelogramma. Terminatur adeo piralle-

KLM

circa

redam KL gyretur

lepipedumfex pamllelngrammis , quorum na oppofita inter fe a^qualia funt.

bi-

Comis defcribitur reclus.

D
Tab.

E

F

I

N

I

T

I

O

VII.

CoROLLARIUM.
46S. Quodfi PQ^ipfi LM parallela 5 per ultimam coni genefin erit KL ; KP ZZ PQj

465.

Si circulus

AB

juxta du<5lum

VIII.

rcifls:' AD motu fibi femper parallelo deorrum feratur, C)//W;'«j-defcribituri Fig. I4J. rec7us quidem, Ci reda CFccntra bafium Fjungens , qua; Axis dicitur, fuerit ad diametrum DE perpendicularis j fcalenus vero , fi ad angulos obliquos eidem iniiftat. Quodfi parallelogrammum redangulum CBEF circa latus

LM. Quare cum
lorum
fibi

PQ^ LM

fint radii circu;

invicem parallelorum

planum
efr

C&

feftionis ba fi

coni parallcle fadla; circulus

eadem minor.

S C H O L
4159.

I

O N.
in de-

Ex genefi ultima coni apparct ,

finitionihui gcomctricis geneticis tanquam en.

unum
bit

CF

gyretur

i

Cyliudrum defcri-

tium imaginariorum admitti etiam pojje miraculofa. Et qnoniam in cono obliquo latus coni non ijuldcm longitudinis in quovis peripherite pun^io
,

rectum.

patet lineam defcribentem

K.M,

C
if.6G.

O R O

L

L A

R.

r

U M.
fecliones

Sunt ergo non
.Tqualcs
;

modo

bafes cylindri

AB & DE
fe

extrcmo periphcri£ conftanter adhicret , pcr punclum fixum K. aliqua fui parte nunc deorfum, nunc furfian moaltero jui

qux

NM

verum etiam

bafibus paralleL-c funt circuli lisdem

&

veri debere.

inter

squales,

D

E

F

I

N

I

T

I

O

IX.

DE
467.
Si
ria circuli

F

I

N

I

T

I

O

VIIL
,

redaqua?damKMinperiphe-

NM

ita

incedat

ut conftan;

ter inhitrcat pun^fto fixo

K

defcribctur
,

Conus

NKM. Rcda
dicitur

ex

pundo K
:

qui
bafis
fi

vertex coni dicitur

L

duiila

ad ccntrum , Axis Coni q ui

Tab, 470. Si fcmicirculus K juxta diameIX. trum AB gyretur Sph<ira defcribitur diciturque diameter circuli AB ctiam 145Diameter zi(\m Axis Sphxr^., centrum C etiam Centrum Sphxrx. C p R O L L A R I U M.
;

471.
ficie in

Omnes

ad

diametrum
cularis
,

circuli

NM

centrum ductx funt

ergo rtdix ex fph.Trx fuperinter fe iquales

fuerit perpendii

(JT. 40).

Conus reffus

efi:

fi

vero ad
,

angulos obliquos eidcm nus. Linea defcribens

infifiat

/?a/c-

D
472.

E

F

I

N

I

T

I

O

X.

KM

feu

reda

ex vertice in peripheriam bafis ducla vocatur Latus Coni. Poffumus quo-

tum

CDB & BDA

folidum tcrmina- Tab. IX. circumcirca tot triangulis ADC, ng.

Pyramis

eft

in

uno

punc^lo

D

Z

2

cocun-

I80
cocuntibus
,

ELEMENTA GEOMETRI.^.
dem
in

Pars
fe

II.

quot bafis ABC latera habct. Dicitur autcm triangularis , quadrangularis , quinquangularis &c. fi bafis

ordine inter

junftis

componuntur
feftionis

,

quavis

pyramiie planum

bafi

parailelum eft figura bafi

fimiiis.

triangularis

,

quadrangularis

,

quin-

Definitio
475.
Tetraedrum
cfl:

XI.
Tab.
IX.
Fig.

quangularis ^c.

C0R.0LLARIUM
473.
Si <zc,
cZ>
,

I.

tuor
,

i

fblidum quaOBaedrum cft folidum odo lco••,

Z»i? ,

lateribiis

AC
;

CB,

BA

bafis

ACBparallelae diicantur
:

erit
)

DC

faedrum

eft

folidum viginti triangulis

:

Dc— CA
CA
efle
:

u%

ZZ.
;

CB

:

cZ» ( JT.

ifJ8

aaeoque
) ,

cd

— CB
:

fequenter

cb (i". 167 Arhhm, cum eodem modo oftendi
:

conpoflit

147. 148. fijm ; Dodecaedrum vcro folidum duo149. dccim pentagonis rcgularibus ^equali- 150.
acquilatcris

&

.tqualibus

comprehen-

&

CA c^— AB
planum

ab,

erit

triangulum acb
).

bus contentum.

fimile triangulo

ACB( jT. 107

Quare

fi

py-

ramis triangularis
parallelo
;

ACDB
iftud

fecatur plano ba(i
erit.

Definitio
476.
Inclinatio
cft

XII.
Talj.

huic fmiile

planiKEGhad plaqucm efpundo F ad

COROLLARIUM
,

II.
in
la-

nmn

ACDB

angulus HFI,

XI.
Fig.

474. Quoniam pyramis
tera
bafis

multangularis

ficiunt redt.T

tot triangulares refolvi poteft

quot funt
in

lincam

HF & FI in fedtionis EG pcrpcndiculares.
XIII.
,

151.

demtis duobus
,

,

nempe quadran.
quinque
bafi pa,

oularis in duas

quinquangularis
conftabit
id

Definitio
latus
pertic.T

&c.

fi

pyramis multangularis plano
,

477. Menfura folidi Q^icwhws
unius
,

cujus

rallelo fecetur

ex triangulis
,

diciturquc Per-

qnac fingula fingulis fimilia funt
folvitur bafis
(

qux re^. 47? ),confequenter cum vi
in

tica cubica.

H^c

dividitur in
1

?edes
,

,

demonftrationis prinis probiematis 47 ( JT. pateat , fimiles elTe figuras redilincas 3<J3
)

Digitos , &c. cuhicos

hoc

cft
,

in

cu-

bos

,

quorum

latus

pedcm

digitum

quascunqne. qua: ex triangufis fimilibus eo-

&c. ada:quat.

C
De

A

P

Seiiione
I.

y T ^ Situ
,

II.
Planorum.
(

Theorema
Tab. XI.
Fig.

tcrminata utrinque produci poflit
pars rediE
pars

§.

AB 478. 13 E^lix Jf^^ non eji in fubjeUo flano D£
line£pars quxdam

21 )j producaturABinF: critergoAB

AF.

Scd cadcm
,

AB

cft

pars vero

BC in
,

fublimi.
i

redx
igitur

ABC

fer hypoth.

Punc-

I7j»

D«mo nstrat
Sit

o.

tum

rcdam
,

dclcribens in

B
ubi

cnim

{\

ficri poffit
,

,

pars lincx

mutat diredioncm

cum

&

verfus
,

rcdic
tcra

AB in plano DE pars vero alBC in fublimi. Cum linea re<ita

F

,

&

vcrlus

C
:

progredi valeat

ad B pervenit

quod cum

fit

ab-

furdum

Op.II.
furdum
pars
(

DE SECTIONE ET SITU PLANORUM.
redx
iinex qua:dain
lineis

igi

§.

19),

curvis in punctis I
(^.
,

&K
).

cocunti-

AB non
,

potcfi: effc in

fubjedto pla-

bus tcrminari fumas

191

no

DE

pars vero qua?dam
e.

BC
I.

in

fii-

blimi.

J^

d.

cum tur red.T ILK & IMK trcma in I & K coincidant
170
)
>

Duxigiearumextota:

,

in
( §.

COROLLARIUM
479. Diu-e
igitiir re6t.-e

pundis omnibus coincidcre dcbcnt

ADEB

&

CDEF

coniequentcr communis fcdio

fegmentum comiriiine DE h.ibere nequeunt confequenter dux redtx CAB ( §• 47S ) , & CF fe mutuo non interfecant nifi in uno pun(S:o D.

eflc nequit nifi

reda jungcns punda
II L

I

&

K.

Theorema
,

Q^e.

d.

CoROLLARIUM
480.
trianguli

II.
effet in fub, i\

483. Si duxrect.e
jn eodem flano

AB &CD fuerint

Tab.

Cumque
,

pars

re(5l.T

AD

recla

jedto plano

ABC
erit

plano, pars

BD in fublimi ADE effet in fubjcdo trianguvero DBCE in fublimi
pars

rero

pars

G& H Demonstrat
in

EF eas fecans in
10.
,

XI.
180.

erit in eodem plano.

j

Sccet planum aliud planum datum

lum

ABC

in

eoJcm plano.
III.

COROLLARIUM
481. Et quoniam redarum

quo

poilta' funt rccls

AB & CD,
(

in

mutuo fecantium
crura triansuli

in

A partes
;

& DC fe AB & AC funt
BE
eadem
in

punctis

G&H

;

rc(fta

tranliens pcr

G
(

&H

cft

ABC
480).
eft
(

erunt

co-

482 ).
hypoth.

communis fcftio planorum §, Scd cadem eft pars lincie EF §.

dcm plano
178.
eft

(

jj".

Sed

in

eodeni plano

170), qua: duas

AB &
EF

CD

fecat per

EA
,

,

in

quo
eft

AB

,

& AD in
)•

eodem
lineac fc

Rcda
in

igitur

cft in

eodem

cft

inquo

AC
EB

j}".

478

Ergo

mntuo
plano.

fecantes

& DC

plano

,

quo ponuntur dus

AB &
Tab.

in

eodem
II.

funt

CD.

CKe.d.

Theorema
Tnb.

Theorema
erit ea pcrpendicularis

IV.

484. Si reBa lEfuerit pcrpendicularis

XI.
Fig.

(c

482. Si dmplana ABCD mutuo fecent i erit communis feBio

& EFHG
rec-

ad reBam

KL in plano ABCD ducadrecias om-

XL
fig.

tam;
nes

181.

ta IK.

179.

Demonstratio.
refta-

MNj OP &c.

qu^ per pun^um

E

ducuntur.

Quoniam

AB & EF

fe

mutuo
lE

Demonstratio.
perpcndiculariter
,

non interfccant nili in puncto I , nec reax DC & GH nifi in pundo K (§. 479) fi communis planorum fcctionon
i

Concipiamus enim redtam KL, cur
infiftit
,

circa

pundum E moveri
immineat.

donec
redta
(

ipfi

MN
:

efl:

refta unica
illius

,

fcdaliquod planum,
I

ter-

Quoniam
coincidit

KL cum
)

mini

plani in pundis
in

&K

coire

debent. Ducantur ergo

plano

EFHG
non

rec% ILK
nis

&

in

plano
patet

ABCD rcdalMK,
,

36 , lE veerit ro fitum ad eandem non mutat etiam perpendicularis ad lE ipfa
reAi
§.

MN

quod fieri poffc
planorum

fi

kCtio comraucft

MN.
cffe

Eodcm modo

patct

,

can-

ABCD & EFHG
,

dcm xetXzm

reda unica IK

utut

planum

fcttionis

lE etiam pcrpcndicularcra debcrc ad rc<5tam OP & quamcunque Z. 3

182

ELEMENTA GEOMETRI^.
E
in

ParsII.
erigl poteft.

cunquc aliam per punctum

plano

cularis
e.

ad planum EI

Q^

ABCD
no
per

CoROLLARIUM.
igitur lE, ad

dudam. (le.d.

d.

Theorema
lE
,
fi

VII.
Tab. XI.
Fig.

48 j.Redta

rcdam KL
,

iii

pla-

ABCD

perpendiciilaris
in

ouinibiis rcftis
diidtis

489. v^^ eodem punEto I in fublimi dato ad idem planum ABCD perpendicularis nonnifi unica

punftum E

eodem plano
(

ad an-

demitti potejl.

gulos redos

infiftit

JT.

7S
I

).

S C H O L
48 S. Hinc
linea

O

N.

Demonstratio.
Demittatur

i8i.
,

cnim

fieri

potcft

reda lE ad planum
definitttr
>

adhuc

alia

u4BCD

perpendicularis

qnod ad

IG. Jungantur punfta

E

&

rcBas omnes tineas in pLmo diiLlas , a qnibus illa tangitur , mgidos recios facit. T H E O R E M A V.

G G

in

plano rccta
in

EG
486

;

crit

gulum
rc<S:i

codem plano
(

{§.

lEG trian480 ). Duo

igitur in triangulo

ad bafin anguli
)
:

E&

Tab. XI.
Fig.
J.8i.

487. Sire6fa
centro
circulus
in
;

lE fuerit ad pUntm

funt
(

§.

ABCD pcrpcndicularis^O' exEtanquam
erunt recix

abfurdum

JS".

eodem plano defcriptus ft IG , IF &c. ab eo-

num
laris

ABCD

2 1 8 ), nonnifi unica perpendicu-

a

quod cum fit pundo I ad plae.

dem punclo fuhlimi adperipheriam ducfx
inter fe xcjuales.

Theorema
,

dcmitti potcft.

Q^

d.

490. Einea
brcvijfma
dato

VIII. perpendicularis lE
poteji.

efl

Tab.

D

E

M O N
,

S

T R A T

qux a puncfo extra planum

I

O.

XI.
Fig.

Ducantur cx centro E ad punfta pcrlphericT F G &c. radii EF, EG &c.

Demonstratjo.
alla

ad idem duci

182.

Ducatur enim reda adhuc

40), cumque anguli FEI&GEI /intrcdi §. 485 ), etiam QuarccumporFEI=GEI §. 145).
erit
(

EF=EG

IG
In

§.

&

jungantur pundla

E

&G

in

plano

(

reda

EG

;

crit
(

triangulum

lEG

ro

fit

EI=EI
d.

;

erit

FI=GI(§. 179
VI.

).

codem plano §.480) & angulus ad Eredus( §. 486 ). Eft igiturlE < IG
{%.22Q>).Q:_e.d.

Q^e.

Theorema
Tab. XI.
Fig.

Theorema
491. Si rcBa

IX.
reBis

48 S. Ex eodem punBo

E ad planum
TIO.
,

EE duabus
FE
;

FE

Tab.

ABCD

nonnifi

unica perpendicularis

EI ducifotejl.

vel pluribus dr , , HE.y lEin eodem puncio concurrentibus perpen-

HE

XI.
Ftg.

E

Demonstra
Ducatur
alia
,

diculariter-infifl at

erunt duk ilU re6iA

185.

FE & HE velplures FE HEy &
adliuc

lEin

fi

fucrit potcft
in

eodem plano

EQ^ pcr pun<5tura E
:

plano reccan-

Demonstratio.
Slt

ABCD.
,

ta

OP

erit

cum EQ^, tum EI ad
(

enlm

fi

fierl

poteft

,

reda
plano
cura

dem rcdam OPperpendicularis §.486 ): quod cum fit abfurdum ( §.2 3 ) cx eodem pundo £ noiinifi unica pcrpendi1 ,

EH

In

plano
Erit

ABCD &
crgo
,

EF

in

LEGK.

linca

EG

EHineodempIano

confequentcr

LE
pcr-

Cap.

11.

EG

perpendiculam ad anguliim redum (^§.^8

DE SECTIONE ET SITU PLANORUM. GE parallcla (§.256). ad EH infiftct ipfi &
ipfi
5 )

igj
Movca-

Scd

cum LE
laris

ctiam

ipfi

EF

fit

pcrpendicu-

per hypoth.

crir

ctiam angulus

LEF
pars

redus C§. 78)5

conicqucntcr angulus
vxqualis (§.

rcda EL cum fua perpcndiculari LI, donec ipfi EF congruat f§. I68), confequcntcr pundlum E in F cadat Quoniam LI rcdir EF efl pcr( §. 3 ).
tur

LEF
fit

ipfi

LEG

145

),

pcndicularis per demon(lrata; ad

idcm

nempe

(§.9 Arithm.): quod cum abfurdum ( §. 84 Ariihm.)., xc^ttx
toti

vero
potefl

puniitum

F ejufdcm
i

rc(ftce

EF
caerit

nonniii unica
( §. 2
1

rctfta

pcrpendicularis cife

FE & HE, quibus E perpendiculariter
funt plano

rcda

LE
,

in

inliftit

in

pundo codcm

3 j

etiam
,

rc(fta

LI

dct

in

rectam

FH

atque adeo
,

HF

ABCD.

Si plures fucrint

Quod crat unum. redx EF , EH, EI
perpcndiculari-

ad

EF

perpcndicularis

confequenter

HF & GE
unum.
Sint

intcr fe parallela'.

Qmd erat

&c. quibus rcda
ter iniirtit;

EL

patct per detnonjlrata^ eilb

redas EI
in

&

EH,

itcmque

EH & EF

\x

& GE

jam GE & HF ad planum
ii

intcr fe paralle-

perpcndicularis,.

eodcm

plano

ABCD.

tur

&

red.T EI

&

Sunt igiEF, confequcnter
in

Patct,ut ante,
laris

ponatur perpendicu-

ad reftam

EL

omnes xtStx EI,

EH & EF
Quod

eo-

pendicularem

eifc

eam etiam pcr, dcbere ad EF. Ad
ctiam

dem
rum.

plano

ABCD.

erat alte-

candcm EF
laris

igitur

perpcndicu-

efl

HF

(§.

Theorema
Tab.
XI.
\^'&'
*
'^*

230),

confcqucnter

X.

HF

pcrpendicularis ad

planum

ABDC

492. L.ineA
plano
fe

recf.z

GE CT HF eidem
ad planum
perpen-

("§.484» 486). Qupderat alterum.

ABCD perpendiculares funt inter
i

CO
in

R O L L A R
igitnr

r

U M.
etinm

parai/cU

GE & HF fuerit
,

O" fi una parallelarum

493. Redlae
plnno

omnes ad redim EF
ad'

GEFH

pcrpendicul.ues

dicularis
ris erit

etiam ad idem perpendicula-

planum

ABDC

perpendicularcs fnnt.
I

altera.

Demons tra ti o. Ducatur redla EF & cum GE
pendicularis
fit

S C H O L
494.
pernes
fJiTf^c

O N.

Eiiclides pl.inum icjinit ad pla-

num reftum

[ive perpendicul.ire
,

ad planum
xqScx.

ABDG per
in

reHx line^

<]Uie

hjpoth. iniiftct ea
ifto dui5t2e

EL

plano

ABDC

& GEFH fcCuoni EFperpendicula.
GEFH
,

ciim om, commtmi planorum

ad angulos reiios;

rcs diicuntur in pl.inorum uno

re6ia

erit er-

go ctiam

GE

funt alteri plano

^BDC.
E

pcrpendicularis

ad

EF

EL=:EF & mo(§. 484J. veatur GE juxta dudum xqGix. EL donec in L pcrvcniat ita ut redte EL
Sumatur
,
,

T
495.
eidem
in codem

H

E

O R

M

A

XI.
qux funt non tamen
,

Rec7£

AB

& EF
,

Y^fj^

re£tx.

CD

parallelje

xf.
Fig.

fempcr inhcercat ad angulum redum
erit

;

cum

ipft plano , funt inter fi

LI perpcndicularis ad

EL

C§.

78)

paralleU..

185.

De-

•184

ELEMENTA
parallclarum

GEOMETRI.^.
adlK
parallclaeft

ParsIT.
(§.492
fi ),

Demonstratio.
Ducatiir in plano

AB

confcquentcr plano EFGH ad angulos redos infiftit
(jr.492).

GH ad AB pcrpcndicu& cx H pcrpendicularis HI ad laris EF in plano parallclarum CD & EF. Jungantur pun^aa G & I rc(fta GI

& CD
,

reda

Quamobrem

punda

M&

jungantur rccta
tus {$.
( i".

MK

,

erit

angulus Krec-

485)5
).

confequenter

LM=IK
ei-

238

Cum codem modo demonfpundo plaipfi
;

crit

triangnlum

GHI

in

codem plano
perpcndicula-

tretur rcftam ex quovis alio
ni

(§.
ris

480).

Quoniam

AG

ABCD dudam

IK parallelam
plana

ad GH & EI perpcndicularis ad HI per conBruB. crunt ctiam AG & EI
perpendicularcs "ad

dem xqualem

cife

ABCD &
eodem
in-

EFGH

ubivis a fe invicem

GI

(

j^.484), con-

tervallo diftare (JT.

22 5

)

P^tci-

Su"^

fcquenter intcr

fe

parallda: {§'2%(i).

igitur inter fe parallcla.

Q^e.d.
Tab.

S c H o L
recf£

I

o N.
alteri

Theorema

496. Si du£

AC &

XII. CBfuerint

498.

Nimirum planum ylBCD
dicitur parallelum
,

EFGH

perinde ac rcBa

X.
Fig.

167. fi

paralleU duabus recfis T)F& FE, etiamnon fint tn eodem plano , anguli qnos
,

alteri reB<£ parallela ejl

{§. 81), fi ubivis eandem ab eadem dijiantiam fcrvat.

comprehendunt

,

aqualesfunt.

Theorema
499. Si p/anum
na parallela
feBiones

XIV.
fecet duopla;

Demonstratio,
Flat

ADCB

CB=^FE

niam
ipfi

CB

parallcla ipii

^ CA=FD quoFE & CA pa:

EFGH & IKLM

erunt

Tab. XI.
Ftg.

AD & BC inter fe paralleU.

rallela ipli

FD per

hypothefn

;

erit

BE

CF

& AD
(JT.
)

cidem

CF

parallela

&

Demon stratio.
Ponamus enim fedioncs AD & BC non cfte inter fe parallelas ; crgo continuata: alicubi concurrent [§- 81- 83)-

187.

jequalis

2 57'?

confequenter

BE

parallela (jT.

49 5'^

&

^T-'qU'ilis

(§.87
paral-

Arithm.
lcla

ipfi

AD

,

ac ideo

AB

Cum

igitur

fi

plana

cum

ipfis

continucn-

&a'qualis

igitur angulus

DE (§. 2 57)- F^^ DFE=:ACB l§. 204)ipii

turtota: in iisdcmfint (5-478); ipfa

quo-

que plana

EFGH & IKLM
,

concurrcnt.

Q^e.
Tab. XI.
JFig.

d.

Parallela igiturnonfunt(jr.498j:

quod

Theorema

XIII.

497.
(^

Si recla IKduobusplanis

ABCD

abfurdum fcdioncs AD & BC planorum parallclorum EFGH & IKLM

cum

fit

EFGHfuerit

perpendicularis , erunt

parallelce funt.

O^e.d.

plana inter fe parallela.

186.

Theorema
I

XV.
Tab. XI.
Fig.

D

£

M O N

S

T R A T

O.

5pO. Si duA recfa linexfe mutuo tangent}s

&
ris

Ducatur rcda I L in plano ABCD erigatur ML ad cam perpendicula,

occutrit , qux plano EFGH in cumque angulus I rciitus fit per hypoth.

M

AC& AB duabus aliis fe mutuo tangentibus EG EFfuerint paralleU, etiam pUna ACDB & EGLF per
cjr

188.

ipfas ducia erunt parallcia.

De-

Cr/.

DE SECTIONE ET SITU PLANORUM Demonstratio. Corollarium
//.

i8j
I.

ad planum EGLF Concfpiatur ducantur HK ac HI redis refta,& cx

AH

H

5o5.Ciim trianguliim lEG & quodcunque eodem modo dcterminatum veluti EIF
reftangulum j evidens eft, fi crus unum norma: ita ad EG vcl EF applicetur, ut verlit

EF

atque

EG

pai allekr

esedcm HK & HI AB & AC(§. 495 Perpendicularis igitur AH ad HK etiam perpendicularis
)•

8 ) i erunt etiam parallelx redis
( §.

2

S

tex anguli

re(5ti ,

quem
E
,

crura comprehen-

dunt
lare

,

fit

in centro

fnre crus

alterum ad

planum
:

ABCD
dato.

in dato

eft

ad

AB

( §.

230), confequenterplaparallelum plano

ut adeo pateat

pundo E perpendicunorms ufus in crigendatum
in

num

ABCD

EFLG
OS a
,

dis

perpendicularibus ad planum

pundto

Theorema
Tab.
xr.
Fig.

XVI.

501. Du£

linex

re6i£

pUnis
I

parallelis

ABDC
S

NR & EFHGy
,
.-

SCH0I,I0N.
504. Neceffe
latitudincm
cata ftt ad
ejl

ut norrnx crura non de-

finant in acietn tennem
,

KL Ai proportionaliter fccantur
ftt

ttt

, fed aliqitam habeant nt norma ad re£lam appli.

EG

189.

nempe

PR PN=TS
:

TO.
I

planim reBn

,

nec oculorum judi-

D
R&

E

M O N

T R A T

O.

cium

fatlat.

Jiingantur

punda fcctionum N

&O

COROLLARIUM
505.
detur
,

II.
planum

S redis & RS , ducaturquc reda OR erittriangulum NOR & fimi;

NO

Quodfi

pundum
,

I

extra

liter

triangulum

OSRin codem plano
ipfi

norma fuper plano eredta huc illucve promovenda , donec crus ercdtum idem
attingat
,
fi

( §.

480)^, &PQ^paraIlcIa

NO

e

pundio

I

perpendicularis lE inattingere polTit

,

QT

vcro parallcla

ipfi

RS
,

(

§.

499).

de demittenda.
fit,

Quodfi crus normx brevius

Ert igitur RQ^:
:

Qp=RP:PN&
:

QR:
).

quam
fiio

ut

pundlum

I

,

Qp=TS TO f §. 2 6 8 ; confcquenter RP PN=TS TO (§. I67 Arithm.
:

cum

ex

pundo

I

extenfo idcm coinci-

derc debet.

Q^e.
Tab. XI.
Fig.

d.

Theorema
506. Si inp/ano

Problema
E

I.

XVIL EFGH uno recta
perpendicuefi

in 502. Ad datum planum dato puncfo erigere perpendicularem

ABDC

EH
laris

-y^

efi
,

ad planum
omnis recfa

ABCD

x I.
Fig.

El.

tionem

HG perpendicularis
EH
,

IK vel LAd adfecad pla-

^90'

Resolutio.
Ducatur ex pundo

num perpendicularis.
plano

E

in

dato

ABDC
circulus
red:a

intervallo
,

quocunque
,

EG

Demonstratio.
Quoniam
tur ipfi
redta
eft

&

ex centro
ut

EI ea lege

E erigatur pundum I
punctis

ad planura

reda per hypmhefin

IK

^cl

LM

duca-

quodcunque a
:

peripheric-E

EH

parallcla ( §.

2S8

); erit

quibuscunquc F & G xqualiter diftet crit ca ad planum ABCD in dato pundto E pcrpendicularis ( §. 487).
WolfiiOper.MAthem.^Xo^-^.

IK
(

vel

LM

ad

HG

perpcndicularis

§.

230),

confequcnter

e«dcm IK
funt

& LM

etiam

perpendiculares

L

Aa

ad

186

ELEMENTA GEOMETRI^.
,

Pars
fit (

U.

ad redas quascunque allas qua; pcr punda K & in plano ducuntur, veluti ad PQ^&RS ( §. 484 ), adeoque ad planum ipium (/.486). Q^e.d. S c H o L I o N.

rum
fi

M

IKLM & EFGH
§.
illa

fedlio

NO nonnlfedlio illa

unica reda

482);

communis NOcrit
ad planum

perpendicularis

qua; in utroquc plano

EFGH & IKLM
potcfi:.

ADCB

duci

Qj.d.

507. Coincidh hoc theorema cum corollario theortmatis 10 ( JT. 1 9 5 ) unde definitionem plani perpendictilaris ad alterum dednximus.
:

Theorema
509.
^lani
Jn

XIX.
Fig.

Theorema
508.
Se&io

ABDC

XVIII.

ad planum Tab. omnibus pun£tis F, f ^c, IX.
iji.

KLGE

inclinatio eadem.

Tab. xr.

NO duorum plaHorum EFGH & IKLM ad idem tertium
ADCBpcrpendicularium
ejl

Demonstratio.
Erigantur cx pundis
culares

F &/pcrpcndi-

Hg.
151.

ad idem pU-

FH&//5'

in

plano

ABDC & all^
( §.
,

num perpcndicularis.

Demonstratio.
perpendiculare per hypoth. ex

FI

& / in plano EKLG que HF = ^/& FI =//
hf^ itemque FI &//'

2 j i fiaterunt HF
1

2

&
jj

Quoniam planum EFGHadplanum

parallclie

(

§.

256

ADCB
pundo
redta

confcqucntcr etiam
ipfi

O duci

poterit in plano

EFGH

F/ &

H/?r

= F/,

H &I
/>

/

parallelae

itemque I /

= F/

ad planum

ADCB

perpendicula-

(§.257)5 adcoquc etiam
ipfiI/(§.495
)

\{h parallela

ris(§. 507J.

Eodem modopatet, ex

eodem pundto
tra

O

duci pofle

redam

in-

Quoniam
lelce

itaque

icWh—Vti^.^-jArith.). HI & ^ / intcr fc paral( §.

ad planum ADCB perpendicularem. Quarecum ad idcm pundum O cidem plano ADCB non-

planum

IKLM

atque squales funt (§.257): erunt

anguli

F

&/ .rqualcs

204)

,

at-

que adco

inclinatio plani

nifi
fit

unica perpendicularis infiftcre pof(§.

num
Q.
e.

in fingulis pun(f^is d.

ad idem plaeadcm (§.476).

488)

3

communis autem plano-

C A
De
P R O
Tab.
VIII.
Ftg.

P

U T
2.

I I

L

Soltdomm ConpruBlone.
I
I.

B

L £

M

A

Conftruantur porro pro cubo qua-

510

C^bum ADCBFEHG vel parallelepipedum
Resolutio.
rhombusDA

dratum
(§.

IKMLNOPQ^

& rhombus BCGF 34o),pro parallelepipedo 338.
AEFB

in plano defcribere.

rcdangulumLMON, cujuslatusLN
altitudini cequale

141.

142

& rhomboidcs MK
&rhom*
boidea

I.

Conftruatur procubo

P0(§.

BC

340J; pro parallclepipedo rhomboides IKLM ( §. 341 ).
(§.

Cum

339- 341 ). rhombi pro quadratis,

Cap.

IIL

DE SOLIDORUM CONSTRUCTIONE.
teri

187

boiJes pro redangulis conftruantiir ; ut

cubiAIa:quaIis(§. 249) &paral-

plan5
poirint

lateralJa
;

FBCG & MKPO

videri
( §.

459);

erit folidum folidum vero IP parallelepipe-

AG

cubus

lclogrammum (§.339).

ACBD

compleatur

3. Intcrvallo lateris

cubi determinentur

dum

(

Problema
Pnfma
C. gr.

§.

462

).

III.
in plano

quoquein CDpunda K, 4.Dcniqueducanturrcda?IK

M & O.
,

LM,NO

511.
defirihcre.

ACBFDE

Resolutio.
,

, producanturque IK & LM utrinque in E & F atque in G & H , IK KF & GL donec fiat EI

& BD

= =

Tab.
1

I

Dcfcrihatur bafis

triangulum

LM=MH &aganturrcaxEG,FH.
Demonstratio.
CK & AI ad ACpcrpendicuIares funt
per confir. diPi{=QYi=h.Q-,perconfir.

ACB , li prifma fuerit triangulare. VI 1. Hg' 2. In A excitetur pcrpendicularis ad AB
^40.
altitudini xqualis

AE (

^.

249

)•

3. Conftruantur parallelogramma

AC
(

Ergo

ACKI quadratum
modo
quadrata

(^.338).

ED, BCDF(§34I)Erit

ablimili
§.

oftenditur eflc
ipfi
,
).

Non IKML,

ACBFDE

prifma triangulare

MLNO &c.
Eft itaque

AK
e.

a^qualia.

456.457)Tab.
I^«
^'^'
'^*
'

ADFG

rcte

ex quo cubus Q^
d.

Problema
Pyramidem

IV.
in plano

conftrui poteft ( ^.

460

512.

DACB

Problema
defcribere-,

VI.
ex quoparalle-

defcribere.

Resolutio.
e. gr.

514. K^te

Tab. IX.Tig.

lepipedum confirui potefi.

I.

Dcfcribatur baiis,

triangulum
,

ACB
men
2.

,

<i

triangularis

fucrit

ita ta-

I

.

Resolutio & Demonstratio. In rcdam BD transferatur ex B in H
iatitudo , ex
in

155«

ut latus

AB, tanquam

a facie

H

in I

longitudo , ex I
,

averfum, non exprimatur.

K

itcrum latitudo

&

cx

K

in

D

Super
gula

AC & CB conftruantur trianADC & CDB in punifto D
;

longitudo parallclepipedi.
2. Super his
lineis

tanquam bafibus conf

coeuntia

feu affumto vel detcrmi-

truantur parallclogramma

AH,

EI,
al-

nato punifto

D

,

ducantur reda^

AD,
(

FK

& GD,
AB

quorum communis
altitudini

CD,BD.
Erit

titudo

parallepiped!

ADBC

pyramis triangularis

§. 3.

irqualis.

472).
Tab.
IX.
f'S'
^

Problema
,

V.
ex quo cubus
O.

Super EF vero rallelogramma
altitudo

513- Kete defcribere
construi
pojjit.

EL

& HlconftruanturpaEM & HO, quorum & HN latitudini paral(

lepipedi ^«qualis

i"-

339

).
,

R
I
.

E

S

O L U T

I

Quoniam
,

AEBH=:GFIK
(^

EHIF=i:
83
)
>

^

In redam
feratur.

AB

latus cubi quater trans-

GCKD ELMF=HNOI
cct {§'

§. 3

e^
Ii-

hoc reti parallelepipedum conftruere
4^3. 464)- Q^
e.f.

2. In

A crigatur perpendicularis AC la-

6d.
P«>o-

Aa

2

188

ELEMENTA GEOMETRIyE.
Problema
VII.
T
I

ParsII.
>

tium

,

in

quas periphcria concipitur divifa

515- ^^^^

/>""

prifmate defcrihcre.
ir

R
Tab. IX.
Fig.
1.

E s

o L

o.

prodeat particula in dato cafu inaffignabilis adeoque contcmptibilis parvitatis quod fieri
:

Conftruatur ba/is prifmatis e. gr. pro triangulari triangulum KBD.

poffe patet

2.

«54.
3.

donec fiat Super AB,

BD in A & E, AB=BK & DE=DK. BD & DE con/truantur parallelogramma AG BH DF quorum altitudo AC altitudini prifContinuctur latus
,
, ,

quod polygonum circulo infcrip' tum continuo approfinquat ad peripheriam. Et idem ttnendum eji in aliis caftbus , ubi de infinite parvo fermo fuerit. Sed ex inHituto ea de rt dicimus in philofophia prima.
,

Problema
518. Rete pro cylindro
1.

VIII.
defcrihere.

Resolutio.
Eadcm diamctro
culi

nwtis a^qualis (§. 339). 4' Dcnique fupcr triangulum

GH

dcfcribantur

cir-

GIH,
2.

ipfi

BKD
retl

AB & CD.
horum
peripheria
(

a'qualc

( §.

205

).

Inveniatur

§.

Tab»
IX.
'^•?*

Ex hoc

prifma triangulare, nec ahfimili modo multangularc quodcunquc
conftruetur {§. 457).

3.

429). Super
li

BC

altitudini cylindri a^qua-

confi:ruatur

TnEOREMA
Tab, IX.
Fig.

redangulum (^.339),
peripheris
inventa:

^^^*

XX,
recli fecln-

ita

ut

CD
rcti

fit

516. Superfcies cylindri

a^qualis.

fts baftbus Aqualis eji rectangulo fub pe-

Ex hoc

conftrui potefi; cylindrus

ripheria (^ altitudine cyiindri.

(§.517).
parvus
,

Demonstratio.
Concipiatur arcus

Theorema
efl

XXI.
Tab.
IX.
^'SI

EF adeo

519. Supcrficies coni
xqualis
triangulo
,

recli feclufa bafi

ut pro linea rcdla haberi poflit

du-

cujus hafis peri-

canturque redx
rallelie

EG & FH
ipfi

intcr fe pa-

pheria

,

altitudo latus coni.

&

ad

EF

pcrpendicularcs.

Quo-

D
KLM
anguli

E

M O N

S

T R A T

O.

^^^'

niam etiam arcus EF
lus

GH

paraile-

Si arcus

LM

infinite

parvus adeo^
;

(§.465)'CritEGHF reftangulum.
innumera
efi;
.

que a reda non
pro

dilferens

triangulum

Superficies itaque cylindri in

redilineo
fit

rcdie

habetur
parvus

,

rcdangula
vitur,

ipfi

EFHG

aequalia refol-

cumque angulus K

infinite

quorum communis
fumt^ Ergo cadem
389).

altitudo

L

& M

a redis

non

difFerunt

EG

feu altitudo cylindri (§,

229), baperipheri^
cit

(§.240),
trianguli

cftque adco

KM

ad

LM

ks vero jundim
xquantur.
cylindri (^.

pcrpcndicularis (§.

78), confcquenter
(§.228). Sed
iftius-

a^qualis

KML altitudo

redangulo fub periphcria

&

altitudine

coni rcdi fupcrficies in innumera

^
,

^.
I

^.

S C H O L
tam exiguns affumitur

O N.
in
,

tur
cafu

modi triangula inter fe iTqualia refolvi(%.467. 2Sl ). Ergo integra coni
reiti fuperficies

517- JNimirum arculus
ut

ciuolibet

aqualis

eft

triangulo

,

ft ejus differen.

cujus altitudo lateri, bafis periphcrix

tia multfpiicari fupponatur per

numcrum par-

coni a^qualis i§. 3 89

}.

li. e. d.

COROI.

Cap. III.

DE SOLIDORUM CONSTRUCTIONE.
portatorii fiat angulus

r89
,

COROLLARIUM.
520.
ri

DCE

confe-

Siiperficies coni redti aEC]ii.itur feftn-

cpenter arcus
Erit lcdor

DE

(§.

54) numero
retc

circuli latere coni
j

tanquam radio

ciefcri-

graduum invcnto

arqualis.

pti
(

cu)iis
5 ) ,

arcus

pcripheria:

coni ^qnalis

CDE

jr.41

adeocjue ad fuam peripheriam
,

eam
la).

rationem hibct
tiis

qu.im diameter bafis ad

pro cono

rciSto

cum circulo AB {§. 520 ).

ceni

(

jf.

412 Geom.

& $.
T

i

<J7

Aritbm.

COROLLARIUM.
524. Quodfi ex A in F transferatur ratiis defcriradio CF arciis coni truncnli

PR.OBLEMA
521.
R.tte pro

IX.
dcfcribere.

&

GH

pyramidc
i;
I

R
j^j,^

E

s

o L

o.

batur , tandemque ad ^r^o", numerum graduum arcus GH atque FC numerus qunrtus
proportion.ilis quarratur

&

inde diameter cir-

Sit c. gr.

conftrucnda pyramis triandcfcribatur arcus

IX,
Fig.

gularis.

culi IF determinetur; habebitur rete pro cono rete pro cono Eft enim truncato.

CDBAE
M
A

i.Radio

AB

EE &
,

integro

.

CGFIH pro

cono abfciHo

(

jS'.

525}:

15S.

ci applicentur tres chorda?

BC

CI>

ergo

DBEHIG
P R O

pro truncato.
B

& DE
2.

L E

XI.

inter fe ;rqualcs.

SuperDC
quilatcrum

conftruatur triangulum x-

DFC

ducanturque rccte
1.

525. Kete pro Tctraedro defiribere, R E s o L u T I o.

AD & AC.
Ex hoc ( §. 472 )•
^ti.Si
reti

Conftruaturtriangulum .tquilaterum

Tab,

pyramis conftrui potcft
2.

IX. DEF(jr. 198). Fig. Super finguiis cjus lateribus conf160^ truantur adhuc aliaitidem arquilatera

S C H O L

I

O N.

DAE,EBF&FCD(jr.
DC, CF
cfl

ri/. ).

latera bafis pyramidis
ftierint
;

Ex hoc

rcti

tetracdrum conftrui
ir

potcft;

& DF
ri dcbeie

iuicqualia

evidens

ED —

fie-

DFo- CBZL
,

CF.

Nec

adeo

latet

i

qiiid fdBii opus fit
,

fi

bafts fnerit po-

(jr-475)COROL L A R
f 2(5.

I

M.

Quodfi BCcontinuetur

in

H

,

donec

lygonum five rcgulare

five irregidare.

Problema

fiatCHz:

FC&ut
,

Tab.
IX.
Fig-

in refolutione

proble-

X.

523. Kete pro Cono reSto dcfcribere.

matis conftruantur triangiila accjuilatera CHI, DCI ( JT. 19S ) i ex reti odtae. , HLI

CGH
drum

161^

Resolutio.
Tab
XI.*
Fig.
*'

conftrui poteft

(

jT.

Problema
R
E
s

475 )

XII.
defcribere.
I

Diametro bafis AB dcfcribatur. Circulus &diametcr producatur in C, do-

527. Kete pro
1.

Icofdedro

o L

U T

o.

nec
2.
ris

AC

latcri

coni cequalis

fiat.

Conftruatur triangulum aequilaterum Y^ih.X

«i^-

Qu^ratur ad 2
dcterminatas

AC & AB
,

numeatque 360° numein

198). 2. In bafi AB conrinuata

ABC(§.

Fig.
fiar

AB=BF
CE

16 x.

rus quartus proportionalis (§.

302.
3.

=FG=GH=HD.
Pcr
t

Arithm. 3. Radio
arcus

).

C
2
S

agatur
)

ipfi

AB

parallcla

CA

DE

ex centro C defcribatur & ope inftriimenti trans-

§.

8

&

fi'ar

AB=CI=IK=KL.
3 4. Ducan:-

=LM=ME.
Aa

190
4.

ELEMENTA GEOMETRI.^.
terfedio in
,

Pars IL
,

Ducantur re^^ CS per C & B, NT per I & F, OV per K & G &c.
Similiter ducantur alia-

5-

rcStx

YO
5
,

per

B

&

I

,

SP
reti

pcr

F

& K, TQpcr
Ico-

Qjx G & L in R ex N & O in S cx H & F &c. ducanturque GQ_& QL, NR & OR, HS

&

FS &c.
,

GScLScc.
Dico ex hoc
faedrum.
conftrui pofle

Eodcm modo
na reliqua a


la

Demonstratio.
eft
(JT.

conftruantur pentagob, c^ d., e,f.

M O N

S

T R A T

I

O.

Demonftrandum
lia

Demonftrandum

cft, viginti
,

triangu-

nia cffe regularia ipiKjue

pentagona omABCDE xqua-

ACB, ABY, CBI CIN BSF, BIF, lOK &:c, c-equilatera & inter fe aequa,

475

)•

Nimirum
,

BL=:GQ=QL
anguii

AB=GA=
Cumque

/«fr cenfir.
iit

lia

efle ( §.

475

^:

ratione patefcit.
lela ipfi

'd quod fequenti Qjoniam CE paral-

X menliira
(§.

arcus dimidius

AD

per construa.
erit

BI (^. 257;^

& AC o=x & m~n

ipii

[§.

324) 5 anguli vero pentagoni E /imiliter lit menfura dimidius arcus ABCD (JT. 3I4)i erit angulus .v angulo pentagoni

ABCD

233
( jT.

)

5

confcquenter

CAB=& ^
c/>

CBI

E

.-equalis

(^. 141).
,

Et

2

5 1 ).

Eodem modo

oftenditur elfe

CBI=& ^ BIF=& FIK &c, Porro quoniam CI & BF funt intcr fe
isquales atque

quoniam eodem raodo oftenditur eife quoque angulum u angulo pentagoni
xqualem;erit
gulare (jr.3 52

ABLQG pentagonum
)
,

re-

\>zx2Mx per

NT
que

confir. erit

idque

,

ob

latus

com( §.

CS (§. 257), adeoy~u & t~o [§. 233) confeparallela ipil
,

munc
1

AB

,

ipii

AEDCB

cTquale

77. 161).
reliquis
,

Eadem

demonftratio
valeat,,

cum

quenter

CIN=& ^
c/5

C&l {§.251).

de
eft

pentagonis

evidens
inter fe

Eodem modo
c/5

oftenditur effc

=&
Tab.

IOK=&
00

CBI=& KPL &c.=& ^ BSF
Simt itaque omnia

omnia

&

regularia

&

arqualia efte.

Q^e.d.

FIG

&c.

Pr-oblema
529. Corpora Geometrica

XIV.
conflruere.

triangula inter fe arqualia
Q,. e. d.

& a:quilatera.
XI n.
defcribcre.
2.
1.

Resol utio,
Dellneentur retia in charta ex pluribus foliis compada ( JT. 5 1 1 & fcqq.),
D^Iineata
exicindantur
,

Problema

528. Kete pro dodecaedro

X.
Fig.
1.

Resolutio.
Dcfcribatur

releda

charta fuperflua juxta
tros.
3.

eorum perime-

pentagonum regulare
ad

iS. 352).
2. Applicata regula tur rcftit

Exfcifta
lorata'.

agglutinentur chart^e co-

A & D ducanAG & DF ipli AB .rquales. 3. Eodem modo ducantur AI & CH, BL & DK BN & EM &c,
,

4.

Hujus fupcrfluum partibus penmetri
•I

...
ita
,

refecetur

,
.

ut

^,

alternis

margmes

Tab. jx.
Fig.
iifo.

,

quidam relinquantur

quemadmo5
.

4. IntervaUo Latcris pentagoni

fiat in-

dum in

reti tetraedri

indicavimus.
Sin-

Cap.
5.

III.

DE SOLIDORUM CONSTRUCTIONE.
li-

IQI

Singula retlum intra perimctrum

tuor

neamenta
tn

,

e.

gr.
,

EF
,

,

FD & DE
profun-

reti tetracdri

fcalpcllo

dlus

imprimantur

ut

commodc

quinque anguli plani trianguli regularis ad folidum efficicndum concurrunt (§.523- 524- S2S ). Quoniam vcro fumma 6 iftiufmodi an,

in icofaedro

complicari
.foHdi.

qucant

-latera perimctri

gulorum
lis

360° ( §. 243 )j triangurcgularibus nullum corpus pra:ter
eft

6.

Dcnique retia compliccntur ginum ope conglutinentur,

&

mar-

illa tria

contincri poteft (§.

452

j.

In
etfi-

cubo
ciunt

tres anguli quadrati
(

folidum

Theorema
530. Cul?us
,

XXII.
,

Tetraedrum

OBae-

§. 511). quatuor iftiufmodi

Quare cum fumma angulorum fit 360°

drum

,

Dodecaedrum
pojfibile.

&

Icofdedrum funt

(i".98. 144) i quadratis nullum corpus In dodecaedro continctur nili cubus.
trcs anguli

corpora regularia^ nec prater haic quin-

pcntagoni rcgularis folidum

que aliud

D£M0NSTRAT10.
Cubus
quatuor
,

conftituunt

fex quadratis

, ,

tetracdrum
icofaedrum
,

odaedrum odo

(§.526). Quia vcro fumma quatuor eft 432°, & fumma trium in reliquis figuris rcgularibus 360° major (§.345 ) ad angulum vero folidum
,

viginti triangulis rcgularibus

dodccae-

drum denique duodccim
regularibus
inter
fe

pentagonis

conftituendum minimum tres plani requiruntur ( §. 447 ) i pcntagonis regularibus nonnifi

zequalibus tcrml-

natur (§.460.475 ).Sunt igitur hsc corpora reguIaria(§.4S 3)' Qji^d eratunum. In tetraedro tres , in octaedro qua-

dodecacdrum, figuris vcro plurium laterum nullum corpus tcrminari potcft. Corpora igitur rcgularia
nonnifi quinque {\x^\..Quod erat alterum.

C

A
T)t

P

U

T

I

V.

Dimmfione

Solidorum.
latus

"S
I.

JJperJlciem ac foliditatem Cubi

Sit e. gr.

cubi

AB

i°7'4*'.
Bafis rr 7
5

determinare.

AB=: 274 i74 1090 1918
54S

o7

<5'

AB-

274

Resolutio.
fuperficies cubi

300304

Cum
tis

ex fex quadracomponatur (jS".46o}; .Tqualibus
in

5M53i
150152
Solidit.

latus cubi

fcipfum

ducatur

&

ABDC =17507^
5
Superfic.

20570824-

Tab.X.
II.

fadum
tur
:

per 6 multiplicetur {§. I^jd).
in latus

Quodfi idem fadum

duca-

prodibic foliditas cubi.

450 4i.6'

Demons-

192

E L E

M

E

NTA G
fint
,

E O

M
rum

E T R

I

A\ Pars

II.

Demonstratio.
Tab.X.
Fig.

Demonstratio.
,

Cum
quorum
&c.

mcnfura: folidorum

cubi

Concipiantur hxc corpora planis eobalibus
parallclis fccari in difcos
crasfitici

latcra pcrtico:, pcdi

digito

KT^.

cxqualia

(§.477
,

);foliditatem cu-

quantumlibct cxigu.t.
,

Quo-

bi dctcrminaturus invenirc debct, quot

niam

altitudincs

&c. cubici in eo contincantur.Qiiodfi jam latus in partes quotcunquc xqualcs divifum concipiamus , tot crunt cuborum ordines, quot
pcrticx
,

pedes

digiti

ex uno tot
altero.

difci

xquantur per hypoth. prodibunt , quot ex
plana fcdliomim bafi
a?qualia
(

Cumquc
(
;

parallclarum cidem

§.

463.

in latere

AB partcs &
,

in

quolibet ordine
in bafi

456-466 rum inter
etiam

bafcs vcro illorum corpoa-qualcs funt
,

fe

per hypoth.

totidem cxiftent
quadrata. Quarc
eil:
,

quot
li

ACFE
hoc

difci linguli

unius corporis difcis

bafin

ACFE,

fingulis alterius .Tquantur(^.87^r/V/{'.),

fadum cx
,

latcre cubi in fcipfum

conlequenter
fumti

cum
fe

difci

omncs fimul
fint
,

{§.

370)

pcr latus cubi

AB multipliccs
e.

;

cum

corporibus idem

cor-

prodibit nuracrus

cuborum minorum,
d.
I.

pora tota inter
Arithm.).

xqualia funt(^.

88

ex quibus major componitur. Q^

Q^e.d.

COROLLARIUM
ciibi fuerit

Problema
tem parallelepipedi.

XVI.

10, erit foliditjs 1000: fi illud II, h^c 1718. Quarecum pertica Geometrarum (it 10 pedum , pes 10 digitornm iScc. jT. zfjjpertica cubica eft looopediim cubicorum , pes cubicus 1000 digitorum cubicorum &c. Hiuc in exemplo uoilro foIidit;is cubi eft 20° 57o'S24". Similiter cum pertica Rhenaua fit 12 pedum, pes II digitorum ; pertica cubica eft 172S
531. Si l.uus
{

536. Aietiri fuperficiem ac folidita-

R
1
.

E

S

O L U T

I

O.
T.ib.

Quccratur arca parallelogrammorum

ILMK
2.

,

LMON & OMKP
in

VIII.
(

§.

Fig.

375.337).

pedum,
re
fi

pes cubicus

172S digitorum. Qua3.

unam fummam & hiec multiplicetur per 2. Erit fadum fuAddantur
perficies

142«

exemplo 20570S24 dividas per 172S quotus erit 11904' & 712*'. Quodfi 11904' porro dividas per 1728 quotus erit 6° ic I5 5<?, adeoquc habebis
in noftro
, j

parallclepipcdi
bafis

^

^*.

464).
foliditas

Quodfi
ejusdem.

ILMK
,-

multiplicetur

per altitudincm

prodibit

S C H O L

I

O

N.

53?. Patet adeo , qitcintum divifio tnenfnrx in I o partes prxjlct divifi07ie inii.

COROLLARIU.M
5

II.

gr.LM — 3(;',MK — 15' ,MO :ri2' & parallelepipcdum redangulum. LM -16 LM =: 16 MK = 15 MK r: MO r: 2 mo r; j£
Site.
1 5

1

180

30
15

34.Cubi funt in ratione triphcata laterum (§.^^0 Arithm.)&c xc[\u\%s, fi latera xqualia
fmt.

Theorema
535.
Cylindri
, ,

XXIII.
,

Paral/elepipeda

Prijmata

&

quorum

bafes c^ Altitudines

xqHantur

aquafta fitnt.

a/>.

//^

DE

DIMENSIONE SOLIDORUM.
10.
2.
in probl.

193

Demonstrat
Dc
15
(

& mulriplicetur pcr
Quxrantur
porro
prifina

2.
arca.'

parallelepipedo

reciangulQ ca,

parallcio-

dcm valct
§• 5 3

demonftratio
I

qua

grammorum

circunicirca tcr-

J

U''i

fumus.

Cum

^ero

obliquangulum squetur rcdangulo fucjufdem altitudinis pcr eadem ba(i

minantium & carum furama addatur fado antccedcnti.
Ita prodibit fuperficics intcgra prifmatis (JT.

&

Tab;
VIII,
Fig.

(§•

53 betur

5 )i du(fta bafi in

altitudincm haobliquanguli.
3.

456).
bafis

quoque

foliditas

Quodfi

BAC
-,

pcr altitudlnem

CD

140.

multiplicetur
foliditas.
Sit

habcbitur cjuf-

THEOR.EMA
'

XXIV.

dem
E.
gr.

di537. Flanam diagonale "jtdit paraUelepipedum ABDCEFG in duoprifmata

AHFD

BC-

4°5'i"

>

AG -

}°5'7*'

CD ZZ
iBC -216*

i°6'9"'

AbCEFH & ADBFGH

AG =

intcr fe (tqualia.

H7

AC r 452.'' CD -^69
3888
2592.

Tnb.X
Fig.

Demonstratio. Diagonalis AD dividit parallelogram( §. 337). 'Habcnt crgo prifmara bafes a;quales. Quare cum

1511 108® 648
Bafisy

3456

mum CABD in ACD & DEA

duo

triangula a:qualia

7111"

ACDE

3

540

1

DF
fit

CD-

^69
1 1 i<j

124

perpendicularis ad

DB

(

JS'.

462)

,

(194008
4(5 Z(?7 i

1

ABC

15

4^^4

etiam perpendicularis ad

DA & DC

adeoque cum ad triangulum ADB,tum ad altcrum ADC JT. 492. 494 )i eadcm quoque erit utriufque altitudo DF
(

61 6S9(^
tf7°oio'32S"

Superfic.
Solidit.

128°04'4S

( i".

227)

& ipfa

itidem a^qualia funt

Demonstratio.
Prifma triangulare efl dlniidium parallclepipcdi fuper dupla bafi , fed cjufdcm altitudinis ( §. 539 j- Qiiodfi vcro

(§. 536). Q^e.d.

C
dlum

O R O L L A R

r

U M.
dimibafi

538. Eft ergo prifma triangulare
par.illelcpipedi fuper
altitudinis.

eadem

& ejuC

dem

dupla

bafis

,

hoc

cfl

parallelogram-

mum
XVII.
Ergo

multiplicctur per altitudinem
(

(o

Problema
Resoluti
I.

liditas parallclcpipedi prodit
fi

fimpla

,

hoc

cfl

,

537). triangulum
JT.

539. Aietiri fuperfciem ac foliditatem prifmatis.
o.

per
tur
;

candcm

altitudincm

multiplice.

parallelcpipcdi dimidium

hoc

Quseratur bafis
Wolfjii. Oper.

(

§. 392. 400.

402
I.

)

Omefl prifmatis foliditas habctur. ^ triangunia prifmata rcliqua cum in coruin quoquc laria refolvi poffint ;
B b
foli'

^

Mathem, Tom.

194
foliditas

ELEMENTA GEOMETRIM.
prodit,
bafi per altitiidinem

Pars

II.

Demonstratio.
Cum
circuUis iequalis
fit

multiplicata.

Q. e. d. S c H o L

triangulo

,

I

o N.
,

cujus bafis periphcria, altitudo
prifC §.
ti

radius

J40. In cxcmplo
matis haftn
vero
areti
cjfe

nofiro affumfimus

410

) ;

cylindrus xqualis eritprifma-

triangulum regulare.
;

Quodft

triangulari

eandem cum

iplo alritudi-

hafis fucrit figura irreguLiris

paralielo-

gramma

laterdia in^qualia (unt

,

adeoque

nem

uniuscujusque figillatim invenienda.

bafinxqualemhabenti (§. 520). Ejus ergo foliditas habctur , duda bafi
in altitudinem (
jT.

&

'

P R O
T.ib.

B

L E

M A

XVIII.

541. Data diametro
ne cylindri
foliditatem

AB & altitudiI

Theorema
ACB unum
e triangulis
:

539

)•

0^^:. d.

XXV.
T.ib.

Vllf.
^'
^"^^* H3'

CF
E S

i

invenire ftiferjiciem ac

ejus..

542 Pyramides dr Coni fuper eadem baft& ejufdem altitudinis funt aquales.

R
1.

O L U T

O.

Demonstratio.
e triangulis
>

X.
Fig.

Qiiceratur peripheria bafeos
ipfa

& bafis
;

Sit

,

quibus

\66.

(§^429)3 hscque
ducatur

multiplice-

terminatur

pyramis una
,

ABD

vero
( §.

tur per 2.
2. Pcripheria

unum

quibus tcrminatur

m altitudinem
,

altera

duda EL
erit

ipfi

AB
(

parallcla
i

quod
3.

prodit eft fuperficies

feclufis

bafibus (§.

517

j.

Quare

fi
-,

eidem addatur fadum anhabebitur fuperficies intc-

IK=LM §. 226 j adco258 ) que ob Q%=DyV fer hypoth. CI=DL (§.91 Arithm. ) EF vero &c GH erunt
,
:

tecedens

latera

planorum

,

quibus fecantur pyraparallelorum.

mides bafibus
4.

fuis

Jani

Ducatur quoque bafisin altitudinem. Faftum erit foliditas cylindri.
,

E. gr. Sit AB r: 5° (S' 17° perjpheria

CF
8

=

24°

C'

;

erit

A CEF ^ A CAB & a DGH ^ A DAB §. 268 ; erit CI CK= EF AB & DL DM=GH AB ^.

cum

fit

(

i

:

:

:

:

(

^ CF ~

5

4

z4°6oo

/jer
(

10550400 70555

GI= DL & CK=DM, 396;. AB demonjir. ErgoEF; AB=GH confequenter EF= §. 67 Artthm.. )
Sed
:

1

,

GH (§.
00

1 77 Arithm.) Jam

fi

pyramides

35168
Stip.

fecantur planis bafi parallelis,plana

kc
eit

abfqne Baf. 45 2°56'64" 4 5) 2 552 Dupl. BaC
Superfic.

tionum

bafi fimilia funt

(

§.

474 )

,

con-

]

fequentcr

planum
ad bafin
,

,

cujus

latus

EF
48i°8o'i(5''

,

erit

ut

EF* ad
,

AB%

Bafisn: ^^''«Ji'?^"

€F

tr

2

4

tf

o

984704

492352

••

cujus latus eft GH erit planum candem bafin ut GH' ad AB^ (%. ad 406 ). Quare cum EF^= GH^ per cujus latus efi: demonjir. planum , EF & planum, cujus latus eft GHj ad bafin eandem rationem habent

&

^o5°592'9^o'-

( ^.

168 Arithm.

)

,

confequentei"

Cap.
tcr plana

W.

DE DIMENSIONE SOLIDORUM.
fe

195
( §.

ifta

intcr

xqualia

funt

pyramides intcr

fe

a:quantur

87

(§. IJJ Arithm. ). quantumlibct cxigua:

Igitur
crafljtici

&
,

dird,
in ca-

Arithm.

).

Q^e.d.

S c H o LI o N.
544.
hita
Si

dcm
tur.

a

bafi

diftantia

intcr fc c^equan-

ex ligno parctur prifma
fecetur
,•

&

de-

Quoniam

itaque

ob

a:qualcs al-

ratione

demonjiratio captui

titudincs /»fr hypoth.

ex una pyramidc

tot difci fccari poffunt,

quot cx altera;
fit

Immo ad tyronum magii accotnmodatur. bdancem tsqualitas ponderum examinari
inde magnitudinis
/squalitai
cofligi

&

fotefl.

pyramis una
cll:

alteri «equalis

neccfle

C0R.OLLAR.IUM
545. Pyramis
prifmatis fiiper
titudinis.

I.

SS Arithf». ). Quod Quodfi triangula
[§'.

erat

unnm.

ACB & ADB
conorum

triangub.ris cft tertla pars
bufi

eadem

&

ejufjem aU
II.

fuerint fedtiones triangularcs

erunt
bafi

EF &
adeo

GH

diametri circulorum

CoROLLARnrM

communi parallclorum (^.468).
circuli
ifli

Cum

xqualcs
ante

fint

(§ 171)' eodem quo
erat alterum.

modo
efle.

de-

54^. Et quoniam multangularc quodvis in triangularia refolvi potcft ; quxlibet pyramis eft pars tcrtia prifmatis fuper cadein
bafi

monftratur, conos a:quales

Quod

& ejufdem

altitudinis (JT.

l&y.Arithm.),

COROLLARIUM
547.

III.
infini-

Theorema

XXVI.
tres py-

Quia conus pro

pyramide

543. Prijma triangulare in ramides xquales diuidi poteji.

tangula haberi poteft

& &

cylindrus pro prif-

mate infinitangulo

,

Tab
X.

Demons tratiq.
Quoniam planum AGB parallelum plano ADE pyramidcs §. 456)
(

lindri fuper xquali bafi

conus pars tertia eft cyejufdem altitudinis.

Problbma

XIX.

,

^^7.ABCF & DFEA

habcnt altitudincm

548. Adetiri fuperfciem 4C folidita" tem pyramidis Cr coni.

candcm (jr.498 ) atqucbafcs DFE a^qualcs (jr.457). Sunt ergo a:qualcs (^".543). Simiiitcr cum BEFC fit
parallclogrammum
(i".

ACB &
lindri

Resolutio.
QuaTatur
foliditas prlfmatls vel cy-

candem cum pyramide

vel cono

457

)

,

A CFB

=aBFE
mides
fcs.

[§. 337).

Habent adco pyracequalcs bain

bafin habcntis (§.540. S42), invcntaquc pcr 3 dividatur: quotus crit foliditas

ACBF & BEFA
Quoniam \ero

pyramidis vcl coni [§. 547 548
probl.

).

hx. bafes

co-

E.gr.Si foliditas prifmatis fuetit ^Jyoioj iS*"»

dcm

&

plano , quod per fe patet vcrticem communcm in A habent,
funt

ut in

17. (i".

540);

efit

filiditas

pyramidis 0.^^67-! 6". Si
fuerit tSo^
erit

foliditns

cylindri

$91960"

ut in probl. 18 (jr.54i)j

ab codcm vcro pundo fublimi A ad idcm planum BEFC nonnili unica perpcndicularis duci potcft (§.

filiditas

coni loiSiJ^Jio".

Supcrficics

pyramidis habctur
,
,

,

fi

YaHi
ix.
Fig.

488

)

;

py-

tam

baiis

ABC

quam

triangulcrum
,

ramidcs
funt

iftx

candcm quoquc
,

altitudi-

latcralium

ACD CBD BDA
Bb
2

are^E

ncm habcnt

confcqucntcr

cequalcs
tres
ifta:

(§.543)-

Quamobrem

invcftigentur f §. 392) atquc in fummam colUgantur.

unam
Coni

i4^'

196

ELEMENTA GEOMETRI^.
fuperficies pro-

ParsII.
Periph. maj.

Coni dcniquc rcdi
dit
,

2512

peripheria bafeos in latus ejus didiuTta

midium

(§.

519^

&

439^ Summa,
2198 Semifumma. 1005 AC
2

bafi,

qui
eric

circulus eft, eidem addita:. z: 56' E. gr. Sit diameter coni

NM

Tab. I X.
lig.

peripherii I75 84'"> hafis
Sit

24^176"

(i".4i9)-

altitudo

KL

=
28'

24 6".
&:

LM = 1 NM zz
LM-zr

KM*

Quoniam - KL-

+

I

10990 9 Soo
Superfic. foni- trunc.

144.

(?o5i(J4-784:=6^noo(^.4i7)eric-

2208990

KMI^ 2475'" S' ^<^9 Aritbm.) , confequenter fuperficies coni feclufa bafi 21^^020"

DEMONSTR.ATIO.
fi

'•

&

hiiic

integra

24iii9^"'

Superficies coni truncati rclinquitur,
fuperficies coni minoris

PROBLEMA
Fig.

ECD a fuperSed
fu-

^^^

^

'

pfn

XX.

ficie

majoris

AEB

fubtrahitur.

i^$.
n. 1.

540. lAetiri fuperficiem ac foliditaT.ib.X tem com trmcati ; datis ejus altitudi168.
n. I.
1.

perficics minoris
jus bafis

ne

CH &

diamctris

R

E

S

bafum O L U T I

AB&CD.
O.

HI
,

xquatur triangulo, cupcripiieria diamctro

CD
fu-

"«^'

defcripta
perficies

altitudo

MK
,

,

latus

EC
,

;

majoris vero triangulo
periphcria diamctro

cujus

Datis diamctris bafiura invcniantur pcripherix {§.

CD & AB
429
)-

bafis

NO
,

fcripta

altitudo

ML
fit

latus

AB AE (§. 5
;

de9).
illa

2.

adquadratum altitudinis quadratum fcmidifterentiL^ radatur

Ad

CH

Cum

vero prior

pars pofterioris

diorum

AH &
(

hatur radix

ex aggregato extra^^^ §. 269 Arithm.)
•>

ex hac fubtrada, relinquitur pro fuperficie coni truncati trapczium parallela-

habeatur latus AC. 3. Semifumma peripheriarum multiplicetur per latus
Sit
e.

rum bafium HION cujus quidcm bafcs HI & NO pcripheriis diamctris CD
,

atque

AC.
r:
8''
(j',

tudo

AB defcriptis ^equalcs funt, altiKL vero latus AC exiftit. Habein

tur igitur fupcrficies coni truncati femigr.

AB = 8',CD
i'.

CH

=

i ©', erit

AH =
2 c

o


2

3

I

4
8

fumma dic^arum pcripheriarum duda (§.400). Q^e.d.
Dcmifia cx

AC
ad

C

perpcndiculari

CH
axis

CH- AH^r:
AC*=: Ergo ACz^

5

I

x'"

peiiph. maj,

diamctrum AB, cum ad eandem in cono redo pcrpendiculactiam
fit

EF

100'
I

ris

& EF parallcL^ (§.467), crunt (§•492). C^iamobrtTOi cum trianguEAF fecct duo
per
/jypot/j.

CH

101 1005' ititj 100—31 4—' 6''
6.

lum
&:

plana parallcla

CD

AB

erunt lemidiametri
(

CG & AF

paraileL-e

§.499

)

,

confe-

188 4'"

Periph. miu.

quentcrCG=:HF(§.226) &CH:=FG (§. 238 ). Soliditatem adco coni truncati iiivemurus.

i.In-

Cap.lV.
1.

DE
)

DIMENSIONE SOLIDORUM.
>

197
,

Inferar

( §.

268

ur clifFcrcnria fe

dratula infinite exigua refoluta
planis

qu« a

midiamcrrorum
coni rruncari

AH ad alrirudincm CH ira fcmidiamercr
,

non amplius diifident , & ex ccntro concipiantur ad eorum angulos ducrc(5tx.

2.

ad alrirudinem coni inrcgri FE, per probL 33 Arirhm. (§. 302 Arlthm. ) invcnicndain. Ex hacinvcnra fubducar alrirudincm
major
coni rruncari

AF

XX

Evidcns

cft

fpha:ram conftarc
altirudincs

ex innumcris pyramidibus quadraris in
ccnrro cocuntibus
,

quarum

a radiis diifcrunt quantitatc inalTignabi-

GF,

ut rclinquarur

alti-

tudo ablari EG,
3.

Quanat

folidirarcm conoruni

CED
;

&AEB(§.
4.

549).
illam

Dcniquc
rclidua

ex

liac

aufcrar

H , hoc cfl: , re\cra nulla , bafes vero fimul lumta* fupcrficici ipha?r;r a^quantur. Tora igirur fpharra rccte habctur pro pyramidc , cujus baiis fupcrficics, altitudo radius fphitrx. Q^e.d.

crit

foliditas

coni truncati

T

H

E

O R

E

ACDB.
E. gr. Siiitom;)i,T,
iit

M

A

XXVIII.

niite

:

eiit

FE

_

40

,

&

hiiic

EG

"Z.

30'.

551. Sphxra eft ad cylindrum fuper &qUiiU baji CT ejitfdem altitudinis ut 2

Periph.

major

151

,"/

ad

3.

5

AB

Demonstratio.
Si

quadratum ABDC cum quadrante
triangulo

DBC &
latus

ADC infcripto

circa

DCgyrcrur , ipfum quidcm cyh'ndrum ( §. 46 S ) quadrans hcmifphxrium (§.470), trianguhim conum (§.476) dcfcribir. Akirudo horum corporum cum eadcm lit ncmpe DC (§. 227 ) ^
>•

tici

ca in difcos quantumh'bct cxiguce craififcccntur , numcrus eorumin omnibus

idem
Baf. min.
difci
ci

erir.Sir

jam

cyhndrii

crit

EH femidiameter unius EG femidiamctcr difEF
fcmi-

4EG

rcfpondcntis in hcmifpharrio,
in
,

diameter ^\{d
difci finr circuli

cono.

Cum

vcro hi

quod cx

genefi patet

(§.131); crunt

ipfi inter fe

utquadrata
),

rcdarum EH, EG & EF ( §. 408 cfl, cum fit ob parallcliiinum EH

hoc
(§.

& CB

pr hypoih. EH=CB {§. 23 S)=CG

40) -arqucobCD:DA=:zCE:EF(§. 26 8)

& CD=DA (§. 98) EC=EF. ur quadrata rectarum CG, EG & EC.Quarc H
Bb
3

difciuni

.19«

ELEMENTA
fingulis difcis
y

G E O

MET

R
g-

I ^E.

ParsII.
,

dlfcum coni a difco cylindri fubtrahas, relinquitur difcus fph^er^ (§.417).

faiflum pcr

Diamctri dividas
eft,

feu,'

quod perindc

primum per diame-

Idcm cum valcat dc
liquls divifionibus

ex

re-

cmcrgenribus

foldi-

tas fphcrra' rclinquctur foliditatc coni
foliditate cylindri

cx

nus i Cylindri

fubduda. Eftvcro co(§. 5 47).Ergo fpha?ra duas
tcrtias continct.

ejufdem partes

^^

. (S^.

trum , ut quotus fint j circuli maximi , hoc eft circuli circa diametrum fpha?rce dcfcripti , ( §. 2IO. Arithm.)^ dc deindc pcr ^ ( JT. 208. 210 Arithm. i erit quotus '/ circuli maximi ( jr.243 Arithm.)y hoc cft qua,

)

Theorema
552. Cui>us diametri

XXIX.
eji

druplus circulimaximi (jr.223 Arithm.).

ad fphinram

Sed idem
circuli

eft

fuperficics

fphxrx

,

per

profemodum ut 300 ad ISJ.

demonfir.ata.

Ergo

fphxrar fuperficies
fl^e. d.

Demonstratio.
Si diametcr fphirn^e

maximi quadrupla.

100, cubus

CO
ejus

R O L L A R
circuli

I

U M.
eft

000000 (§. S31 dem cum fph^era habens 785000 (
1

)

&
S4I
3-

cylindrus ean-

555. Area

mnximi

fadiim ex

bafin
§•

&
)>

peripheria ejus in quartam' diametri partem

altitudinem

confequen-

eft

{§' 42-9 )• Ergo qiiailruplum hujus circuli fadrum ex peiiphcria in diametrum. Su-

(^-5 5 0- E^ itaque cubus diametri ad fpha^ram ut 1 000000 ad 1 570000: 3, hoc eft, ut
terfph^era

1570000:

perficics in

diametrum duda
,

ergo fphajrx habetur 3 peripheria , confequenter redanjru*
cujus
bafis periphcria
,

lo aequalis eft

cir-

300 ad 157
'

(§.

178 Arithm.) Q^e.d.
I

culi radio fpharra: dcfcripti ter

altitudo diame-

fphsrcE

S c H o L

o N.

Problema
R
E
S

(JT.

575).

XXI.

.

555. Dico cubum diametri effe ad fphtcram propemodtm ut ^oo ad 1^7. In demonfiratione enim affumhur ratioprope vera
diametri ad periphcriam 100
.

556. T)ata diametro fphnrA , in^ucnire
fiipcrfciem ac foliditatcm cjus:

O

L

U T

I

O.
circuli

:

314

(jr.426.).

1.

Qua^ratur pcriphcria
fphaTcT defcribendi(jr.

radlo

T

H

E

O R

e'

M

A

XXX.
cjl

429).

554. Superfcies fph.ir£
pla circuli radio

quadru-

2. Inventa ducatur in diamctrum. Fac-

Jphttrji dejcripti.

tum
3.

cft luperficies
f\

fphxT» (§. 556).
j

Demonstratio.
Quoniam
fpha^ra a^quah's
cft
efl:

Hoc
rx

porro multiplicctur per fexiphc^-

tam dlamctri partcm prodlbit
folidltas (§. 5 50.

pyramiE.

540
4"'"
(T

).

di,cujusbafis

fupcrficics,altitudora-

g. Sit

diameter
Circuli

515

00'",

eric

dius fph^era? '§.551) fupcrficics cjus habetur,
tri
fi

Periph.

1758
5

foliditas

pcr tcrtiam fcmidiamc-

Diam.

oo

aut fcxtam diamctri partcm dividitur

10550 400
8792-0
Superf. fphsr.

r §-

548

).

Eft vcro foHditas fphcerie fac-

tum ex I
trum
C §.

maximi in diameQuarc fi hoc 551. 541 )•
Circuli

9847 0400*'
.

Superf.

Cap.

IV.

D

E
<?

D IM
8 4 7 o 4"
I

E

NSIONE

S

OLIDORU

M.

199

Siiperf. Splixr.

00

Diamct.

59081240 4925510
5 5

pro tetraedro pcr 4 , pro hcxacdro lcu cubo pcr 6 , pro odtacdro per 8 , pro dodccacdro pcr 1 2, pro icolaedro
:

per

1454240

PROBLEMA
R
E
S

20 (1.475)-

XXIII.
fig,
I

i !^ 4 ^^*^^4.i*0 ^91 905706 jSol.Spha^r.

559. Corporis irregularis cujufcuNqueTdh.X
foliditatem invenire.

O L U T
corpus

O.

170,

I.

Immittatur
datur

parallclepipedo

1.

Quaratur

cubus

diamctri

17561

cavo ciquc aqua aut arcna fupcrfun-

6000"
2.

& altitudo aquce
,

feu arence

AB

(§.

531

)•

300 , 1 57 175616000*' cubuni invcntum proportionalis quartus numerus 919057067 (§. 302 Arithm. ,
invcniarur

porro ad

notetur.
2.

&

Corpore extrado obfcrvetur denuo aquK aut arcnarcomplanata' altitudo AC. Subtrahatur

)

qui

erit foliditas iphcera: (§.

552

3.
).

AC cx AB, ut relinquairrcgulare a-quatur
,

S c H o L

I

o N.
4.

557. Scgmenta fphxris ac fc^iores inferins in Analyfi faiilitts invenire doccmus quam boc loco fieri potcrat.

turBC. Quoniam corpus
parallclepipedo

cujus bafis
foliditas

ECGF,
invenie-

-

altitudoBCi

cjus

Problema

XXV.

tur per probl. 16 (1. 536).
Sit c. gr.

558. Aietiri fotiditatem ac fnperjicietn qtiinque corporum regularium.

AB

8',

AC

5'^ erit

BC

3'. Sit

porro

Resolutio.
Cubi
bl.

DB

12',
144'.

EE

4'i

cnt foliditas

corporis

foliditas

invcftigatur per pro-

SCHOLION
,

I.
ijiiuf.

15. (§. 539.). Tetracdrum

cum

fit

Ociacdrum pyramis gemipyramis nata , icofaedrum vero ex viginti pyramidibus triangularibus , dodecaedrum

&

^60. ^tiodfi corpus in aqualiculo modi commode deponi yiequeat e. gr.

ft Jla-

tuam
circa

certo loco affixam

prijma

dimctiri jubeamur , quadrangubre aut parallclepipedum: ipjum conjtrui dcbct ex affcribus. Re-

ex duodecim quinquangularibus conftet
,

liqua peragcnda fnnt ut ante.

quarum
(

bafcs in fupcrficie icofac,

CoROLLA
ergo
fit

R lU M.
,

dri

& dodccacdri funt
§.

vertices In cen-

5(jI. Iiiveniri

poteft

cjiiot

linea-

472. 475 j i horum corfoliditas habctur pcr probl. 1 porum
tro coeunt
(5. 548). Supcrhcies
dit
, fi

rum

corundem pro-

, faxum,. metallnm aut mnteria aiiqua quxcunque pcndens libram unam.

cubicann-n

aliquod lignum

area figura^ unius ex tcrminanti-

SCHOLION
Hinc
in
iifus
:

II.
.

bus

ipfa

qusratur (f. 392.
,

&
,

402
ncmpe

5(?2.

futuros conjirui potejil

& invcnta per numerum
denoininatur
,

a quo corpus

multiplicetur

Tabula grat/itatcm divcrforum corporttm oftendcns fecundtm lihrtis , quas pendit eorum pes cubiciis id quod pcr praxes hjdro/iaticas:,
diiss

200

E L E

M

E

N TA G

E O

MET

R

I .^.

Pars

II.

PR.OBLEMA XXIV.
565.
Tab. cavf, X.
Fig.

corpore figuram haberc fupponitur , per

Invenire foliditatem

corporis

mcthodos fupra
ex
Ifta

(§.536.539541. 548. 556) inveniatur hac cnim
traditas
:

Resolutio.
I.

fubdufta

,

rclinquitur foliditas

I7i>

Caftts

Si corpus

cavum

in

numero
,

corporis cavi.
Sit
e.

Geometricorum non contincatur
folutio

rc-

gr. foliditas

cylindi-i cavi

ABCD

eadem
11. Si

,

cpx problematls pr^cavum
fuerlt pa,

cedcntis (§.

600 )•
corpus
,

invenienda, fitque diamecer totius corporis AB 5 6" , loiigitiido AC 1° 4' 6" , erit foliditas cylindri iiKlufa cavitatefJoj' 55)2" <)6o"' Sit

Cafs
fphxra
,

di.imetcr

cavitatis

500'"

;

erit foliditas

rallelepipcdum

prifma, cylindrus
;

48i'775'''oco"': quse ex fupra inventa fubdudta
relinquit

pyramis vcl conus
qu;E

foliditas

foliditatem

corporis

cavi

primum
fa
,

totius corporls cavitate inclu,

i22'8i7"9<Jo"'.

dein cavitatis

candem cum

C
Be
564.

A

P

U T

V.

Similitudine ac Ratione SoUdorum.

Theorema
flana terminantia fmilia exijlunt.

XXXI.
quorunt
-i

COROLLARIUM
5(j(r.

II.

Corpora fimiliafunt

& numere xqnalia O"

Quoniam in planis fimilibus latera Tab. homologa funt proportionalia {§, 175 ); fi X.
c. gr.

jnxta parallelepipedum
(

ABDCEHGF

aliud fimile abdcchgf

quod

in tabuia

non

Fig.

DemoNSTratio.
Cum
corpora cx planorum tcrmi-

exprelllmus

)

BD n

ab:bd&c

poni imagincmur , erit AB ; ; BG =: db: bg. Quam-

DB

obrcmexxquo AB;BG=: ab:
Arithm. ). bd Sc AB
l.ititudines

bg {§. 194
;

nantium concurfu glgni poife conclpiataus ; eodcm modo determinantur , fi
plana -termlnantia
iiierlnt

Cum
;

adeo

fit

AB:^A— BD

ab- BG: bg(§.ni Arhh. );

&
( §.

&

fimllla (§.

numero a-qualla 119)- Sunt IgiI20). Q^e.
I.

corporum fimifium longitudines

DB &

db

,

AB ab , itemque altitudines

&

tur

&

BG

&c bg in e.idcm

ratione exiftunt.

Ipfa fimilia

d.

COROLLARIUM

COROLLARIUM
nia fimilia {§. 9S.

III.

565. Cumin planis fimilibus anguli homologi fmt arquales ( JT. i75 ) > anguli vero hofolidi homologi ex concurfu planorum

S67. Cubus fex quadratis xqualibus terminatur {§. 460). Sunt vero quadrata ora-

mologorum {§. 44(J)&in corporibus
libus

fimi-

I75

)•

E'"go '^"bi

omnes

xqiialium oriantur {§. 5(^4); in corporibus fimilibiis anguli folidi liomologi xquales fimt ( §. 449 )<•
multitudine

funtfimiles {§. 5<f4)-

IV. R O L L A R I U M regularia planis 56S, Quoniam cprpora
regu-

CO

C4p.

V.

DE RATIONE SOLIDORUM.
axlbus (^. 252
J
,

2of

fegularibns, adcoqiie fimilibiis (jT.lo^r. 175

&

cjufdem qiiidem fpcciei mimero .tqualibus ( jr.5 50 ) terminantur ; corpora quoque
regularia ejufdem fpeciei fimilia funt (jT.j^j^).

confcquenter ctlam diamctris bafium(S. 167 Arithm.) proportionalcs funt.

Quod

erat alterum.

COROLLARIUM
5^9.

V.
omnia quoIcofacdra
fi-

Theorema
571. Omnis fphxra

XXXIIL
ejl alteri fimilis.

Tabl.^*

Omnia
(

igitur Tetraedra,

que 06tacdra, Dodecaedra
milii funt

&

Theorema
5

JT. 5 3

o

Demonstratio.
Omnem
mllcm
,

).

145,
fi-

XXXII.
>

femlclrculum

cflc alterl

Conorum fimi70. CylifidrorMm lium altitudines funt ut radii bafium iis Axes funt itidem ut radii hafium

^

patet ex demonftratlonc theoi

rematis 2 part.

(§.135). Std

fphse-

&

ra defcrlbltur femlclrculo

K

clrca dia:

fub eodem angulo junguntur.

Demonstratio.
Tab.
VIII.
-^'S'

metrum AB gyrato (§. 459) omnes IgIturfpha;r£B codem modo dctcrminantur
.(

§.

119)

j^^'
TT-'

Conl & Cylindri fimiles funt,ca cadem funt , per qu.^e a fc invicem difcernl poffunt {§.2\Arithm^. Patct vero Conos & Cyllndros non
Si
In iifdem

(§. 120).

adeoquc , Q^e.d.

fimiles

funt

Theorema
-,

XXXIV.

572. Omnia prifmata , parallelepipeconi funt in da cylindri-, pyramides

poiTc diftingul

ni(i

per rationem axis
baiis

144.

DF
vcl

vel

KL

ad dlamctrum

DE
vcl

NM
,

atque

angulum
axis

CfE

& & altitudinum, ratione compofita bafiutn Demonstratio.
Sunt

KLM
tro

cum dlameAxes Igitur In Co(§.465.467).

quem

eflficlt

enim ut

faula

ex bafibus in

nls Cylindris fimilibus ad diamctros ad balium eandcm rationem liabcnt feu ad euneas fimlliter inclinantur dem angulum Inliftunt. Quoderat unum.

&

&

541- 548. Geom. §. 178 Arithm.): ergo in altitudiratione compolita bafium
altltudines

{§. 536. 539-

&

&

,

num

(.§.

159 Arithm. ). Q^e.

d.
I.

CoROLLARIUM
575. Quare
altitudinum,
fi

Cum

In figurls

folidis
fit

perlnde ac In

fi

bafes
,

fuecint

nqualcs

,

planls (§.228)altitudo

reda ex vcrtice in balin ad angulos redos du(5la In Conls & Cyllndrls redls axes funt altltudines (§.465. 467 , adeoque pa)

altitudines

bafium rationem
).

hflbent [§. 181.

Aritbm.

COROLLARIUM
574,

II.
bafes

tQljper demonfirata, akkudincs

tum

Cylindrorum
(

&

Conorum

cffe

funt circuli

i".

diametrls

bafium proportlonales.
in ccteris

Et

in ratione duplicata

quoniam
gulis

altitudincs In trlan-

Ergo

rcLtangulIs
,

fubtendunt
fub quibus

cofdem

cylindri tione compofita ex fimplici altitudinum

&

Circuli funt 4^5- 4(^7 )• diametrorum (jT. 4"9). coni quicunque funt iii ra-

&

angulos obliquos

nempc

axes ad diamctros inclinantur; Ideo
J^Vblfii

f» f^eduplicata diametrorum (Jj. 57^)5 rint sque alti , funt ut quadrata diame;ro-

&

rum

(i".

573

).

Oper.

Mathem. Tom.

I.

CC

COROL-

202

ELEMENTA GEOMETRI^.
COROLLARIUM
III.

Pars

II.

inventa dividatur per

cam,
,

ut ha-

rit

jie

J75. Quare fi in cylindris altituclo fiiediametro bafium aequalis ; erunt in ratiotriplicata diametrorum bafium (^, 155)
).

beatur bafis prifmatum

parallelc'

pipedorum
bafis

cylindrorum ; per tertiam altitudinis partem , ut habeatur

&

Arithm.

Problema
lem
ut
,

pyramidum

&

conorum {S§.
prifmatis trian-

XXV.
corpori:,
,

cit.

).

576. Invenire cubum dato
iujus foUditas invcniri poteji
njel

4. Pro parallelepipedis &

aquavel

gularibus

&

quadrangularlbus area

qui fit

ad hoc
e.

in data qua-

bafcos difcerpatur in fadores duos,
ut habcatur longitudo

eunque rationcy
I

gr. ut 2

^d

1

&

altitudo-

,

ad

4.

(§. 387- 392- 402. 456.

462),

Resolutio.
1.

quorum
ri

altcruter pro bafi trlangula-

prifmatis per

2 multipllcanda [§-

Invcltigctur folidltas

corporis
tradita.

per

392)

&

infuper pro multangularis

problemata C^/./r.cr.
2.

bafi alrer pcr

nunierum latcrum

di-

Ex

ea vcl cjus multiplo aut fubmule.

videndus, ut prodeat latus

figura;

tiplo deridcraro,

gr.

triplo aut
5.

fubquadruplo extrahatur radix cu-

polygon^e (§.402). Pro Cylindro & cono cx bafi
ter (§.
E.
gr.

in~

(§.282 Arit/jm.)i qua: erit latus cubi defiderati ( §. 531 Geom. & JT. 248 Arithm.).
E.. gr. Sit foliditas cylindri

bica

vcnta porro qu.Trenda cjus diame-

434).

107'' 171'

875"

reperietur latus cubi asqualis j^.^y'^".

Problema
inveniri foteji
,

Sit fulidltas alicujus corporis 30456'i)78". Inveniri debet cylindrus, cujus altitudo 2*^4'^'^ Reperietur bafis lO^o'^^*

XXVI.

fere

,•

diameter 154'^

577« ^^io corporCi cujus foliditas
invenire dimenfioncs
alterius ipfi ^qualis dati generis

THEOREMA XXXV.
rallelepipeda

^

alti-

578. Corpora fimilia , prifnata pacylindri , pyramides atque
,
,

tudinis vel hafcos dat^..

coni funt in ratione triplicata homologO"-

Resolutio.
I. Inveniatur foliditas corporis

rum laterum

,

itemque altitudinum.

per pro-

Demonstratio.
Sunt enim
fium
fes

blemata Cap, prM. tradita. 2-. DividatuV pcr bafindatam: quotus
erit altitudo \w

in ratione

compofita ba-

& altitudlnum
(

(§.572). Scd baduplicata homolo-

priimatis

,

paralle-

funt in ratione
§.

lepipedis

&

cylindris {§.

536.539.
pyramidi-

541 Geom.
tla

& §.

210 Arithm.) :>tcv( §.

vero

altltudinis pars in

406. 570) & altitudlnes lateribus bafium homologis proportionales funt (§. 566). Ergo

gorum latcrum

bus atque conis
eit.
'3.

548 Geom.

& §,

corpora ipfa in ratione triplicata

late=.

Arithm.).

rum homologorum
dinum,
exiftunt

,

itemque

altitu-

Si altitudo detur, foliditas corporis

(^.

150 Arithm.).

Q.e,d.

Iheo'

DE RATIONE SOLIDORUM. 20? Theorema XXXVI. Theorema XXXVII.
Cap.K
579. SphxYA funt ut cubi diametrorum. Tab. E M O N S T R A T I O.

D

V

quadratum Sit circulo ^^^'^ circumfcriptum §. ( 3 5 1 ). Quodfi femicirculus cum quadrato dimidio
I.

DAEB

GFIH

80. u^qualia parallelcpipcda prif mata-) cylindri , como- pyramides reciprocant bafes altitudines.
5
,

&

AEB

Demonstratio.
Si
lia
,

AGHB
AB
46 S

circa

axem communcm AB
,

in

orbem mcrvcatur
cylindrum
diametro bafis

ille
,

fphieram

,

hoc

enim hxc corpora fuerint jcqua( jT.

dcfcribet

cujus altitudo
cTqualis

fadta ex bafibus in altitudinem ^equa-

IH

f^.^yo.

lia funt

Quarc (\ ponamus circulum )• adhuc alium cum quadrato fimiliter circumfcripto quoniam ex theorematis 2
;

5 36 &c. ) Quamobrem alti-. tudo corporis A eft ad altitudinem al-

terius

B

uti

reciproce bafis ipfius

B ai

bafin

ipfius

A

( jr.

229 Arithm.)

dcmonftratione conftat (i". 1 3 5 ), omnem femicirculum eflcalteri fimilem
Part.
I
.

0.

e. d.

& AB ad BH utrobique eft
adcoque redtangulum unum
le
(

ut

i

ad 2

Theorema
581. Cylindrus
liscjl
,

XXXVIII.
adcubnmdia^*

,

alteri fimi-

§.

175

) ;

inde generabitur fphsra
fiinilis
(

&

cujus altitudo aqua- Tab.X.
,

diametro bafeos

ejl

119. I20 ). Cum adeo ea utrobique coincidant , pcr qua' a fe invicem dlftingui dcbebat ,
cylindrus alteri
§.

jnetri ut

78 S ad 1000.

n. i<

Demonstratio.
Sidiameter AB loo, erit bafis^Sjo (§.429). Et quoniam altitudo

quod

utroque cafu gignitur(§. 24 Arith. ) ; erit cylindrus unus ad fuam
in

fphceram
( JT.

ad fuam /iihseram Arithm.) , confequenter 132.
ut
alter
fe
).

DC =

AB

,

per

hypoth.
).

foliditas^'

cylindri

{^\\2er£ funt inter
(JT.

ut

ifti

cylindri

173
J

Arithm.
eft,

Habent crgo
{

rationem triplicaram diamctrorum

§.

57 5

hoc

ut cubi

carundem
Q^e, d.

cxif-

Sed cubus diametri AB=i 000000 (^.531). Ergo Cylindrusadcubumdiametri ut785 ad lOO® 1 8 1 Arithm. }. Q^e.d. ( §.
^

785000(jr. 541

tunt C

S.l^^Arithm.

}.

Cc

2

CAPUT

'204

ELEMENTA GEOMETRIyE.
C A
L>e

ParsII.

P

U T

VI.

Stereometria Doliorum.

Problema
«82.

XXyiL
,

Aliter,

T T Irgulam
Y
ope
e.

confiruere

cujus

A3 , A4 , Aj , A6 > Diametri A2 A7 &c. etiam per calculum inveniri in
,

haud dlfficulter innjenitur numerus menfurarum fluidi alicujus
1

numeris
pcr
(§.

&

in particulis
icala:

diametri

AB

modum
277)

Geometricre dlvifx
Sit
erit

gr. 'vini , cerevifia

&c

,.

in vafe

ccntefimis aut millefimis de^
pofillint.

cjlindrico contenti.

termlnari
ter

nempe diame-

Resolutio.
Tab.,
1
.

Diamerer
menfura;

vafis cylindrici

ABDE, uni
menfuran-

quadratum Ex fiujus duplo extrada lOOOOOOradix quadratafg. 269 Arithm.) erlt
ejus

AB=lQOO;

A2-.

Si ex

triplo,

quadruplo, quli>

X.
Tig.

qua ad

fluida

da utimur sequalis , AB jungatur lines indefinit« A 7 ad angulos rectos {§.
2.

&c. radix extrahatur ; prodibunt diametri A3, A4, A5 &c. quem in ulum conftruda efi: tabula fequens
ruplo

249)'
transferatur in
i

Ex

A

reda
l

Ai

rcclae AB

squalls

;

erit

B

diameter
capit, fed

1

vafis,

quod duas menfuras eandem cum vafe priori

akitudi-

nem
3. Flat
vafis

habet.

A2=Bl
trcs

,

erit

B2 diameter
,

menfuras caplentis
altitudinis

fcd

ejusdcm denuo
fe
,

cum

va-

quod

nonnifi

unam

capit.

Eo-

dem modo

inveniuntur diametri va-

forum capaciorum A7 &c.
4„ In

A4} A5, A6,

unum
&c.
in

virgulce latus transferan-

tur divifiones invente

Ai, A2, A3

,

A4
fieri

alterum vero altitudo cyIta virgula

lindri uni mcnfurce ^qualis, quoties

potcfl.

conftrudta

eft.

Cap,VL

DE STEREOMETRIA DOLIORUM.
metri cylindrorim phires menfuras

205
capicn.
fiibdi-

Demonstratio.
Cylindri eandcm altitudincm habcn-

tium pofiea
viduntur.

facilius in fuas minutias

Bayerus (a) fuadet

,

Ht altitudo

diametrorum Ergo quadratum diametri ( §. 574 /)• vaiis duas. tres , quatuor &c. menfuras
tes funt inter fe ut quadrata

nonnift unius digiti affurnatur.

duplum , triplum , quadru&c. quadi-ati diametri vafis mcnplum furam nonniii unam capicntis. Quare C\ inde radices extrahantur , habcbuntur
capientis eft
in refolutionc

o N III. I Inveniuntur autem diametri vuforum 585. unam vel plures partes decimas menfurx capientium , ft decima vel plures decimx S C H O L
partes vafts

uncm menfuram

capientis
,

,

divi.

dantur per hujus altitudinem

ut habeatur
:

altera
).

diamctri

ipfa:

(

§.

246 Ariihm.

QLioniam vero

iu

prima

AB=:Af

,

crrtipfius

Bi quadratum du-

bafs cylindri circularis ( JT. 5 4 1 ) etenim hac data diamcter habetur perprobLsS (jr.454). Eodem modo inveniuntur diametri pro fcrupulis v.iforum duas plures menfuras ca-

&
I

picntiunu

plum , quadratum iplius B2 triplum , quadratum iplius B3 quadruplum &c.
quadrati iplius

S c H o L
dein retineatur

o

r<r

T V.
ea-.-

A

i

(§.

41 7
,

j.

Unde de,

nuo

patct ciTc rcL^as

A2 A3

A4

&c.

5^^- ^'"^^f altitudo vafts confianter diametri pro menfuris ,

in-

dlametros vaforum

qu;rfitas.

quc has

divifioncs

cylindrici applicesi

Quodii itadiamctrum vaiis ad illico conftabit, quot
,

tcgris

earumque partibus decimalibus hacraSite.gr. diameter unius
1

tione inveniuntur.

menfur4L
erit cjus

1000 partitm decimalium quadratum 1 000000 tttjus pars
feu
:

mcnfuras capiat vas cylindricum ean-

dccima
drata

1

00000.
menfur£

Inde extraSla radix
quts conveniunt

qua->

dem cum
lius
pit.

ifto baiin
,

fed altitudinem

il-

3 1 <?

continet partes decimales diame,

habens

quod unam menfuram
,

ca-

tri unius

diame^-

Quare fi porro opc

alterius diviiio-

tro cylindri decimjim

nis in virgula fadlct inveftigcs
iiltitudo unius

quotics

nentis >

menfurx partem conti.. ejufdem tamen cum cylindro inte^
capiente altitudinis.
Si

gram mcnfuram
trahatur
,

mcnfurx inaltitudine vafis dati contincatur & per hunc numerum diametrum modoinventam multiprodibit numerus menfurarum pliccs
j

ex

duplo hujus decimx nempe

xooooo

radix fx=-

prodit diameter bafis

~

unius

mcnfura
fi

capientis

447

&
1

ita porro.

^od-

quadrato dianietriunius mcnfurx

loooooo

cavitatcm

vafis

dati

adimplentium.
I..

adjicias

partem decimam
diameter vafis

00000

& ex.fum'1

ma S C HO L
583. E, gr.
altitudo
I

extrahas

radicem qnadratam
,

I

ON

erit ea
ftira.

qnit capit

i. 049 -~ men^

,-,

Sit

diameter vafiscylindrici 8}

Ratio pttet per demonflrationem pro-^yltque ftc patct , quoblcm.itis pnefentis.
accuratius conf.
inter menfuras..
trui poffit,

i.;

erit

nimcrus mcnfurarim} qnas

mouo virgula pitbometrica
ut intervalla

(dpit 96,

SCHOLION
584.
eapientis quo

integras fubdividantur in partes decim.iks,

ir.

.Altitudo- cyltndri menfuravi'

umm

(<»)

In der vsllk<rmmentnVlfierkunli,c.z^. f, il6-i-

minor a^umitur

,

ea diamcter
>

kafis fit major, Vfide

tm

ipfa

qjiam dia^

€:c.

35

Dlas-

2o6

ELEMENTA GEOMETRIv^.
&

Pars

IT.

Diametri pro menfuris integris

Cap.

FL

DE
,

S

T ERE O
FE

METR A DOL ORU
I
I

M.

207
$b.

una cum ejus dimidio
itqualis fupponitur

cui fundi , a re^a

crajfuies

nimirum proportio
fervatur.

in Doliis .Aufiriacis

utrinque
fitb-

fubtr.tbitur.

Soleut

autem quantitates

ScholionVI.
&
(JT.

trahendas creta notare utrinque in ipfa fuferficie Dolii, e.gr. in K. , fi quantitas fub'

Eum in finem pecutrabenda fuerit II^. liarem virgulam parant ^ in partes minutas
fiquales

594. Sunt , qui aj^umunt, Dolium ex due. bus conis truncatis componi , ejusfolidita-

tem per probt. 20

549

)

quxrunt.

Ali^

cum
rant.
catis

aliis

divifam.
I

S C H O L

O N

III.
,

591. Alios dccepturi ex tabulis gracilibus , circa extrema crajfis
ligneis
p.-triter

in r/iedio

Gcometricis id compaClavius (b) alia pro duobus conis tiunalia pro frufte fph^roidis Archimedex
quo.td prius confentiente
,

corporibus

&

habet

,

orbibus
:

quoad
{

pof.

crajfis

Dolium

tcrins vcio contmdicentc Keplero.

confiruunt

c) Cl.ivio

qux fraus non

SCHOLION

.facite

detegitur.

IV.

tamen ajjhititur Oughtrcdus eumque in finem reguLim a fc inventam propofuit [d). Wallifuis
pro frufiro fufi parabolici habet
(e).

Enimrefpotijfi.

591. Pojfemus equidem foliditatem cavitatis Dolii eodcm modo explorare , quo fupra corpora cava metiri docuimus {$. S^i): ft cnim per foliditatem unius menfurte divideretur
,

vero cum methodus propoftta praxi fatis pondeat , reliqux vcro qu.2 ab Anglis

prodiret dolii capacitas. Enimvero
,

prolixitas calculi obflat

quo minns ea me-

7num proponuntur (f), utnt ex profimdiori Geometria derivatte , molefliores fint nec cx. Elementis Geomctri^ derMnflrari pofunt ; illa contenti cjfc pofpmus. Pauca attamen adhuc
diccmtis de Firgte menforix a Keplero tantoperc depr£dicat.t fabrica.

thodo utantur.

SCHOLION
B.-it.ivia

V.

595. Proflat ctiani meth$dus , qua ftne mUo calculo c.tp.uitas Dolii invenitur. Uiun'
tur ea in
cis.

Problema
Volii exflorare
licet.

&
,
,

XXIX.

variis

Gtrmanite

lo-

Sed

cum fupponat
,

ter fe fimilia
tri isquatA

& longitudinem dupLim diameefl

onmi.i Dolia ejfe in-

595. Conjlruere virguUm pithome' tricam , qua fine calculo capacitatem

hoc

femifumm^ diametrorum

AB & GH;non tiito ubiquc adhibctur. Keplerus

Resolutio
I.

&

Demonstratio.
quorum
Tab.X.
Eig.

a) illam omnibus reliquis pr^fert quia omnes cautelas mcnfortim in fe co?itinct. Virg\ enim , inquit inti-orfiim immilHi eliminat crafiitiem tabularum , circulorum qui
{
,

Cum

vafa pro quibus virga h^ecpa-

ratur^cfle dcbeantcylindri,
alritudo
fifjat ut

DC
78
5

xqualis diametro

AB

172.
n. I.

viminumque (juibus circuli lignei ftringuntur. Eliminat &exce(rum mirgivincula funt
,

ad 1000

ita

foliditas

uniusmenllira:

adnumerum quarrum
\

nura

,

quorum
ratio

in crenis

ha:rent orbes.

Hoc

proportionalem, perprobI.29^§. 302

autem torum
fuadet
lercia

menfurandi una eademque opera prsftare nuUa poteft. TJnde ad privaalia

fccuritatem
,

fraudtfque

climinandas
,

ut lex

illa

Dolii conftruendi

qus
9

Arithm. ) invenicndum reperietur cubus diametri cylindri unam mcnfuram capicntis (§.581}.
2.
( i )
f.

tabularum jubet defcribere (irculum orbium ligneorum malongitudinis

parte

In-

giftratuum autoritatc diligentiaque confervetur, posnifque&profcriptione vaforum quce ,

Geom. prad.

lib. ?. c. lo.

Tom.
H.

IF.

Oper.

i4S-

(f^In Srereometria
i^d)

part. 2. foi.

^.

banc figuram non habent

,

vindicetur.

Ea
par,:.

(«) In Stereoraetria doliormn.vinarioruai
3. art.3.
f.

In Clive Mathcmatica c. vj- p. m. lOj, (c) Tn Algebra c S'- Vol. II. Opfr. f 3<;o. i/) Vid. The general Giuger by Mr. Doughar-»
141

a.j.

ty p.

&

fec|q.

208
2.

ELEMENTA GEOMETRI^.
cylindrici

Pars

11.

Inde ergo fi extrahitur radix cubica (§.282 Arithm. ); prodibit diamcter vafis
capientis.

metrorum orbis AB & ventrls GH eft-Tab.Xl que FB=1 ( AB 4- GH ; adeoque GB Fig.
,

menfuram unam

diagonalls In cylindro, cujus diameter

17 J.

femifumma diametrorum
orlficium

AB & GH
,

;

3.
'

Jam cum vas illud habeat altitudinem AE vclCDdiamctro AB arquaairumatur pro cx duindice capacitatis per hypoth. (i inventx plo quadrati diametri modo

capacitas ejus ftatim innotefcit

fi

per

G

vlrgula ufque ad
i.

B

detru-

lem

&

diagonalis

BE

datur.

Q^e.

& d.
I.

SCHOLION
j9^.
vie

AB extrahatur radix r§.269^''^>'^^^-)'
prodibit index
.

ConflruBiuni virgttU itaque infer^
jequcns.

vafis

BE mcnruram
fi-

Tabuh

4.

unam capientis (§. AlJ )• Ut porro Inveniantur diagonalcs
milium vaforum
furas duas, tres
,

(\ux capiunt

men-

<ium

cft

,

rum (§. ob fimilitudlnem trlangulorum.quale

quatuor &c. tcnen, ea efic ut cubos diamctro578),conrequenter etiam

ABE
{§.
fi

(J-.

cit.

utcubosdlagonalium &§.26o Arithm. ).Quarc

183

)

diagonalis valis

unammenfiiram

ca-

plcntis

concipiatur in

icxjO partes

divlfa&cx cubl looOQOOOQOduplo

2000000000 trlplo 3000000000: quadruplo 4000000000 &c. cxtra,

hantur radiccs cubic:r(§.282 Arith.); prodlbunt dlagonales valbrum , qua;

duas

,

trcs

,

quatuor &c. menfiu-as
pri-

caplunt.
•5.

Deniquc longitudo diagonalls
m^e transtcratur
in

una virgulam dlvldatur In looo parrcs «qualcs (§.277): ita enim ex parata hac diagonafcala partlculas millefimas
vlrgulibus reliquls competentes In

&

lam

transferrc licet.

Quonlam

itaquc

Dolium

In pra:fente

cafu habetur pro cyllndro

gemlno

,

cu-

jusaltitudo iequalis eft femifumma: dia-

Cap.

FL

DE STEREOMETRIA DOLIORUM.
XXX.
599.
ris
,

209

Problema

S C H O L ^odfi

I

O N.

598. Virgam fnthometricam conjlrucrc ad dcterminandam quantitatem jiuidi in Dolio non plcno.

in iifnm domefficum pro c«-

demDolio
ejus facie

ijiiufmodi virgulam parare voiuC'

fnfficic

darementorum intervalU
,

in

un*

notari

ncc opus

cji

facici altC'

rius

in

partes

dqualts aivifione.

R

Decre-

E

S

O L U T

I

O.

1. Afliimatiir

Dolium aqua

plenum

,

jam cognita & numcrus menfurarum e. gr. per 20 aut numerum alium minorcm vel majocujus capaciras

quoque altitudims fiuidi notantur numeris , qui qitantitati ex Dolio emiffcn rcfpondent , e. gr. fi intcgritm Dolium capiat una effluxerit , in fine de(j4 menfuras
ta

men

&

erementi altitudinis fcribitur

6},

rem

dividatur

,

prout Dolii capaci-

Problema

XXXI.

tatem
2.

in partes

majores vcl mino-

res dividi

commodum
ut
,

vifum

fuerir.

Dolio beneficio
locato
,

libell^e

Qjta

col-

600. Determinare qtiantitatem fiuidi in Dolio non plcno.

axis

ejus

lit

horizcnti

Resolutio.
1.

parallelus
tris
lii

virga per orificium vcn-

intrudatur,
attingat.

donec fundumDo-

Invefligetur

capacitas

totius dolii

3.

Ea quantitate fluidi cx Dolio emilli^, qua: numero mcnfurarum per divifionem paulo ante n. I . invcnto ref^ pondet, in virgula notetur decremcn-

2.

per probl. 28. (§.588). .Dolio libcUx bcneficio
to, ut axis cjus
lelus
lii
,

Tab.X.
ita colloca-

Bg.

fit

horizonti paral-

ne

fcilicet

fluidum in una do-

parte altius

fit,

quam

in

altera

,

tum

altitudinis in fluido

,

quod ex-

virga pcr
5

problema pra:cedens
orificium Dolii

(§.

primit totius capacitatis partem \c-

99) parata pcr
rurf us

G in-

gefimam.
4.

trudaturjtionec fundum

m H attingat,

Eodem modo
altitudinis
,

notabis

decrcmcntum
vige-

reliquis particulis

flmis quantitatis fluidi in
tenti
5.

Dolio conintervallis
;

extrada notctur,quotpartes xqualium vino madidse fint. 4. Hinc inferatur: ut numerus partiura
in facic

3.Ea

refpondens.

a:qualium

in altera virgula? facie pro-

Horum decremcntorum
in

funditati totius Dolii

GH

refponden-

una virguls
fe

facie

notatis

altera

diuditur

in partes

quotcunque miultra vige-

tium ad numerum fimilium partiura altitudini fluidi LH convcnientium,
ita

nutas intcr

a^quales,

numerus earundem partium, qux
fcrupulorum
,

fimarum nuandas
tlendo

intervalla ina^qualia
,

conti-

intervailo

vigefimo-

e.

g.

in

200

aut plures.

Ita virga pro Dolio non pleno meconftru<fta cfl.

rum congruunt ad numcrum quartum proportionalem per prohl. 33.
Arithm.
(

§.

302

)

invcniendum.

Wolfii Oper. Adaihem.

Tom.

I.

Dd

5.Ca-

210

ELEMENTA GEOMETRIvt.
itaque

Pars

II.

5.Capiatur circino intcrvalliim tot partiiUTi a:qualiiiin in virga, quot nu-

merus invcntus exprimit

&

transfc-

ratur in fcalam fcrupulorum vigefi-

128 per 5 dividas , quotus 2;1. numerum menfurarum indicabit , quas fluidum * Dolio contentum replere poteft. S C H O L I O N.
601. Si^ Dolia omnia ejjent fimilia per methodim propofitam fatis accurate invenirC'
ttir

morum
rus,

,

qnx

notcturque corum numcipfi congruunt.

qitantitas fluidi in dolio

6.Per hunc dividatur numerus menfurarum , quas Dolium integrum capit: quotus erit numerus menfurarunr, quas fluidum in Dolio conE.

in dijfimilibus
tione
netjuit.

HL 58 , , tium xqualium, qnae integio fcrupulorum vigefimorum intcrvailo congruunt , 120, capacitas denique Dolii 128 menfurarimi.
Fiat
:

tcntum replere gr. fitGH i6o

poteft.

Q^e.i. numerus par-

rigori geometrico fatisfaciens methodus , praxi refpondens. £luam enim Keplcrus dedit {a) , ea nec demenjirativa , nec praxi adaptata. Unde neque ipfi fatisfacit. Et quamvis aliam pojica eidem fubflitucrit [b) fatis tamen intricata efi. Intricatiores adhuc funt , quas Bayerus (c) Doughar-

&

&

non pleno fed eadcm exa5le rcperiri hac raNondum antem inventa efi
:

;

&
f.

ty {d) tradunt.

160 4
partibus

58
J

120
3

40)
Ponamus

*i *-7*(4 3i

(«<)

In
In

Stereometria Doliorum

O.

z.

b.

174 45^

m

ajqnalibus
f-^ five j.

refpon-

dcrc in fcala

inaequalium

Quodfi

&

dem AujT^tige der uhralten Mefie - Kunji Archimedis §. S8. f. 9U (c) In Conometriae Mauritianx c. 9. p. 102..
feqq.

(i)

(d) TheGeneral Gau^er

p. 154.

&

feqq.

Fmis

Elementormn

CeometrU.

ELEMENTA

Fia:

Geom

:

Txb: I.
Fiq.-j.
.

Fio.-S.

L

fr

Fi q: Gc om : Ta h:II.

£

'JijS4.

A
jLa-^6-.

[flC7-.57.

-^

n_

\„^^.^y.

Cny.^3
-B -E

N

A

Fiq:Geom:Tah:IV.

Fiq: Geom: Tab:

V.

JL^Scoin.Jah.Vl

F

Fia: Geom :Tab:

V/l.

Fi i<^:2-ii.
.N.-l

Fi0:ug.

jif

Fiq:u8.

n

c

K

F

L

jio.ycom.Jah-lX

k

LriQ. yeo ntJ.Uah.y^

E

211

]

•*-1Sf y^l^^i;»^ S'"^*'"'*''"'.»!» i»f1s:Fis:Fi5f^»F-^»f

,.^.

.....

.^.

.^,

.^,

,

.<». .«;*•

.W-

Jl»"

•W-

•**-

•«•

.#:i»

.K». .1». .C». .*»- J5»- .**- .K»- -w»-

.*D»-

.<»• •*».

-*3».

4!»- .*!». 4D»-

.W-

.*».

.<g»».

ELEMENTA
TRIGONOMETRIiE
P R y£ F

PLAN^E.

^ T

I O.

OMENT

I

perquam exigui
,

t^n-onibus
nullius.

vidctur

Enimvero rerum Mathematicarum periti ore unanimi confitentur, quod maxifublata Trigonometria
Trigonometria
utilitatis

prorfus

,

,

ma corum
Stellarum

pars pereat

?

qux

in

Mathefi admiramur. Certe
,

motum , magnitudinem , diftantiam a Terra Eclipfum tamSoIarium, quam Lunarium computum magnitudinem Globi terraquei 6c innumera alia prorfus ignorare,

mus

,

fi

nobiliffimcE
igitur

hujus

{cientii^

auxilio

deftitueremur.
,

Trigonometria
abfcondita

pro arte

haberi

debct

qua maxime
in

&
,

a

cognitione

hominum rcmota
,

apricuni

producuntur.
ta
fentiet

Eam
:

qui nefcit
faepius

non magnos

in

Mathefi mixnaturali
fijas

progreflfus
e. gr.

ipfi

in Philofophia

hae-

rebit

aqua

iridis

Phaenomena ad
aflferatur

rationes

revocaigitur

turo aliaque meteora emphatica cxplicaturo.

Studium
,

Trigonometrise
tiens
fit

addifcendx
,

indeFefTum

nec impa-

mora

ineflfabilis

donec in partibus Mathefeos fiibfequentibus ejufdem ufiis ex his ipfis etiam Elementis patefcar.

Dd

2

Fides

ZIZ

F R
,

^
qjuo

F

A T
in
fieri
,

1 O.
pofterum judicia dc
folet ) prsecipitemus.
alias

Fides oculata impediet

minus rerum ufu ( quod vulgo plerumquc Paucis Problematibus comprehendi
plures dirtribuuntur
:

qu.t

pcr

cafus

In Elemcntis
funt
,
,

cnim pn^ter necenitatem
videntur

multiplicanda

non

qu?e

fpinofa

tyronibus
,

nec culpatur brevitas

quae perfpicuitati

non

Cumque levamen certillimum exii]:it. quam cum Theoretica in Geometria pracftica ufum habeat conjungi conrultum duximus j ideo hunc ufum fub finem
,

memoriae Trigonometria etiam
officit

annedtere placuit.

EXEMENTA-

C

213

3

i^5^^^ji^ij^^^^c^'^^'^c^

E L E

M
,

E

N T A
tangentium atque ficantium
artificialium.

TRIGONOMETRI^ PLAN^.
CAPUT PRIMUM.
Z)^ ConflruBione Canonis

fmuum

,

tam naturalium

quam

DE
I
.
'
'

F

I

N

I

T

I

o

r.

etiam finus redtus

angulorum

& ED ACE & ACI
j

finus verfiitcft

finusvero totus

Trigommetria plana cft ScienI \_ tia ex tribus trianguli rcdilinei
sjr.

eft

finus anguli refti.

partibus invcnicndi rcliquas.
E.

COROLLARIUM
5.

III.
deinceps

Ex

duobiis lateiibus

AB & AC

Duo

igitur anguli

,

qui

fuiit

atque

angulo

A

eundem habent finum.

inveniuntur anguii reliqui

B& C

cum

latere tertio

B C.
II.
<?.

CO
,

RO L

L A

R

I

17

M

I

V.

Definitio
2. Sinusrecius
eft

AD
arcus

arcus

chord*

AB

AE vel AI dupli AEB vel
cft

Angulorum adeo obtufortim finus iidem funt quos habent eorum complementa ad duos rectos {§. 147. Geom. ),

DE
7.
re<5ta»

F I

N

I

T

I

O

III.
eft

AIB

dimidium. Sinus totus
feu finus

radius

HCj

Qiiadrantis

HE. Sinus
finum
tas

Tangens arcus

EA
EF

portio
Tab.I,
^"^" ^
*

'verjus

eft pars radii

ED
AE

tangcntis circulum

inter

intcr rcc-

re^um
3.

AD &
ergo

arcum

ex centro

intcrccpta.
I.

C per cxtrema arcus E & A
Keda.

COROLLARIUM
Sinus

dudas

interccptx.

FC

dicitur

fecans ejufdcm arcus.
per-

AD

ad radium
:

EC

pendicularis {§.

confcquenter 291 Geom. ) finus omnes eidem radio infiftentes inter fe jpaialldi( Jj". 25^. Geom.)

COROLLARIUM
8,

I.'

Tangens EF ad radium E
eft
(

C
II.

perpeii.-

dicularis

jT.

3oS.Gfo>«.
I

),

COROLLARIUM
4.
guli

II.
9.

CORO L L A R
Eft

UM

Quoniam

arcus

AE
ejus

eft

menfura an-

ACE, &

etiam

FE

tingens

& FC

recans-:

AI
( JJ".

contigui

ACI
men-

(jT. 57.

Geom.); quadrans vero

HE
:

anguliACE, itcmque

ACl

{§.^i.Geom.),-

fura anguli refti

143, Ceom,)

AD

Dd

3

COR.OLi.-

214

ELEMENTA TRIGO NO METR ^
I

PLANyE.
,

COROLLARIUM
lo. Duoigitur anguli
,

III.
fecan-

pofiea animadvertit

commodius fore
,

,

fi

ra-

qui funt deinceps,
attjue

dius [limatur pro unitate

ac ideo hypotheft».

enndcm
tem.

habent

tangentciii


Tab.
I.

F

I

N

r

T

I

O

IV.

prdfentem in Trigonomctriam introduxit. Jn tabulis ftnuum tangentium ordmariis ra.dius concipituin 1 0000000 partcs divifus

&

li.CoJims eftfinusi Cotangcns tangensj Cofecans lecans arcusAH, quic/l
alterius

&

ttltra

nuttm
titr.

&

has fra&iones in detcitninanda fi. tangentium quantitatc non dclcendi-

Fig.i-,

Qtti

AE

complementum ad quae. gr.

ad

f, ailiones

tanun tabulas iflas conjlruxerunt , multo minorcs dcfccndvrunt ne
.

drantem. Ita
dicitur

AG

iinus arcus

AH

Colinus arcus AE. Vocantur etiam Sinus Tangentes atque Secantes
.

error irreperct in fcrupulis primis ajfignahi' lis. Secantibus hodie opus non habemus , cum

omnia Trigonometrix problemata absquc

ilid'

rum

opefolvi poffmt.

complementi.

C
I.

O R O L L A R

r

t;

TH£0REM'A
12. Sinus arcMum fimilium
Jitos

M.

15.
circuli

Cum
)

ad

radios

eandem rationem habent.

Geom.
Gconi.
( i".
)

Luus hexagoni regularis fextam partem fubtend.it ( JT. 116. 541. atque radio squale fit ( JT. ^^6.
fiiius

j

graduum

trigintaeft

5000000

Demonstratio.
radios

2. Ttigon.

& JT. 41.

Geom.

).

Chord;t enim arcuum fimilium ad eandem rationem habent ( §. 290. Geom. ). Sed finus funt chordadimldia
(

Problema
16. Datofinu

I.

AD
c-r
I

,

invenire cofi-T^h.

L

num AG.

,

Tig-'^'

rum

§. 2. j.

dios rationem

Ergo & hi ad raeandem habent (§. 1 8I.

Resolutio
ad

DemonsO.

T R A T

Arithm.). Q^e.d.

Hypothesis.
radius pro unitate per ejus fra[tiones decimales determinetur quantitas fmuum
,

Quoniam ECfinus

ipfius

HC& AG linus arcus AH
ad eandem
) ;

EH

(

§.2.)

13. Sumatur

&

(§. 2 )
(

tangentium

at-

que fecantium.

SCHOLION.
,

HC §. AG parallela ip/i DC § 256. Geom. & ad G angulus redus §. 78. Geom.), adeoqueA AGC re;5tangulum (§.91. Gcom. Qu.ire cum AD & HC
perpendicularis
3.
erit
)
(

(

).

14.

£^
,

teres

radiim

Ptolemari Almcigefto d:fcmns , vein 60 partes qnas grad/{< vo-

fint

ad

EC

pcrpcndiculares

(

§.

3.

)

i

cahant
,

divifijfe
,

& inde
ter/ia

,

chordas pir min/ita
hoc
e(l
,

eritGC=AD(§.226. GV^;«.). .Siergo 1. Ex quadrato radii AC fubtrahatur
quadratum
finus

prima fecmda
(tes

&c.

fiMioquihut
diis

radii fexagL-fimales detcrmmajie in analyft triang/dorum utcb.mt/ir.
feit finib/is

Dim

quetur quadratum Cofinus

AD vel GC rehnAG §,
;

(

chordis

prim/m

nfi f/iti^

,

quantitm

confi.t, Sarac ni. J -hmncs Regiomontinus primnm radio cum vete>ih/ts trib/iit Co graifiis

O- fin/ts fingiihrum graduumpercjus frac
detcrminavit.

417- Geom.). Undefi 2. Kadix quadrata extrahatur §. 269Arithm. ); prodibit Cofinus AG. E. gr. Sit AC looooooo ; AD 5000000 :
(

tiones decimales

Enimvero

repcritur

AG

8(J(ro2j4

,

finus (>o°,

Pro-

Cap.

7.

DE

CONSTRUC
II.
-^

TIONE CANONIS.
Cum
citra

215

Problema
Tab.
f'£'
I.

Demonstratio.
iffve-'

17. Dato fintt

AD arcus AE
AE.
I

arcus

DF &

FI paucorum

fint

^ • nire

finum arcus dimidii \ R E S O L U T
).

minutorum , per
§.423.
eft ejus

hypoth. pro lineis

rciftis

O.

Inveniaturchordaarcus

AE(

runt.

errorcm fcnlibilcm haberi potePorro FG , IL & DE parallclx

Geom.
finus

Hujus enim dimidium
Sint

{§.2.).

funt ( jT. 3. J. Qiiare fi ex pendicularis demittatur

F ad

DE per-

E. gr.

AC & AD
~
B L E

ut in probl. prsc.
feu finus
1

reperietiir finus arcus

AE

Geom. ) adcoque

,

erit

FH (§. 21 6. HE==FG ( §. 2 26.Geom.)^
)

2588150.

P R O
Tab.
I. j

M

A

III.

*''i' i'

arcus Dato finu arcus dupli nire finum
g,

DG

DF

,

inve-

DE ResoLUtioc^DemonsDB.
T R A T
I

DH differcntia finuum datorum FG & DE (§. 64. Arithm. Unde ob parallelas IK & DH per demonflratay DF FI=DH IK §. 268. Geom.).
: :

(

Q^e.

d.

Problema

V.

O.

Cum
(%. 3.)

anguli

ad E

& G
i

20. Datis finibus
rcdi
fint

& angulus B utrique triangulo & DEB communis erit BC: CG BCG =BD: DE (§. 267. Geom. ). Quare cum CG inveniri polTit dato ilnu DG & BD duplum ipfius DG 6. ) ( §.
,

rum arcuum quorumcunque
rundem Bf.

BD & FE duo-'^^^'^' AB d^ AF^ ^' '*
eoI

invenire (inum arcus femidifferentii»

R
1
.

E

S

O L U T

O.

Sinus minor
jore

BD

fubtrahatur a ma-

1

5

fit

FE

,

relinquctur differentia FK.

(§•2.) :invenieturquoqueDE (§. 302.

Arithm.
Tab.
I.

ProBLEMA
,

).

Q^e.f.

&

2.

Ex

datis

d.

tur Cofinus

IV.
3.

finibusBD & FE invcnian-BI & FH ( §. 16).
fubtrahatur e ma-

^I»

4.

19. Datisfinibus

FG & DEarcuum
dijferentia

Cofinus
jore

minorFH
erit

FA

& DA

BI ,

BK

differentia.

quorum

DF^s'

4.

Ex fumma quadratorum

differentia-

major non efl , invenire finum quemcunque intermedium IL.

rumBK &FK
drata
( §.

extrahatur radix qua)
•,

Resolutio,
1,

269- Arithm.
differentiie

prodibit
,

chorda arcus

BF

cujus

C^irratur ad differentiam

arcuum
differcn-

FD quorum finus
,

dimidiumefi: finus quxfitus (§.2.).

dantur
finui

,

Q^e.

i..

tiam arcus, cujusfinus qureritur,

AI
(i-

atque arcus
refpondcntis

AD
IF

dato majori

Demonstratio.
BD FE
,

nuum datorum
rus

& differentiam DH quartus numc( §.

&GC

,

tum
illie

AC
ad

,

BI

&FH
226-

inter fe parallela:

&

AC, hxad
3.), confc(

proportionalis
).

302. A-

GC

perpendiculares

( jT.

rithm.
2. Is

quentcrFH=KI
finui

& BD=EK

§.

addatur

dato minori ¥G.
linus qua^fitus IL.

Erit

aggregatum

Geom. & angulus BKF re<5lus ( §.230. 78. Gcom. ) Quamobrcm FK diffc)

rentia.

216
rcntia

ELEMENTA
finuum

TRI G O NO M
vero
dit-

E TR

I

y^

PLAN.^.
Quare cum
)

BD & FE BK
,

tionalcs aifumere licct.
iit ipii

MN
:

fercntia

cofinuum

FH &

BI atquc
1

FKB

triangulum redangulum (§.9

Geom.).

=rAM: MN
tis

FG.parallcla (§. 3
(JT.

erit

AF FG

Ergo cumikBF'=BK^4-FK^(§.4i7. rcperictur chorda BF, ii cx Ceom.)
i

ergo

AF, FG

invenitur

MN

fumma quadratorum

FK

& colinuum
2

BK

iinuum radix quadrata exdiffercntia!
d.

f^ e.
24.

i.

& d.

(

268 Geom.). Da&AN4,/'fr hypoth. §. 302 Arithrn. ).
I

S C H o L
Eadem
ratione
,

o N.
opus foret
,

trahitur, ( §.

2A6^Arithm.). Q^e.

fi

invc-

Problema VL
Tab.
I.
1
.

nirl foffet ftnus

aliquot fcrupulorum tertio-

rum.

Invenire finum

Resolutio
Sit

&
(JT.

4 5 graduum. Demonstratio.
.

Problema
30

VIII.
I

25. Datis ftnihus
17),

(§.I 5.^,

HI

circuli

quadrans,- erit

HCI

angulus rctSus

i43.GV<?w.)adeoquc

A cognominerei5i;angulum(§.oi.GV^w.),
confequentcr
)

^6graduum (5.22); 4S ^§-21) canonem omnium finuum conflruere, nonnifi unico minuto aut denis fecundis ,

&

5 (§.

Geom. HC^ {§. 40. 374. Geom.). Quarc cum HC finus totus ( §. 2. ) iit fi cx 2HC'' qualOOCXDOOO (JT. 13
) i

=2

HP -=HC^ + CP (§.417.

immo
bus.

unico fecundo inter fe differenti-

Resolutio
1.

&

Demonstratio.

Ex
nus

iinu
]

drato

200000000000000

extrahatur
)

radix 141 42 I 36. {§• 269- Arithm. prodibit cliorda HI {§• 246. Arithm.),
cujus dimidium
fideratus.

iinus

36 graduum inveniatur ^\r I s' (JT. 17); , 9° 5 4° 30', 2° 54°, 72°, 81", 8$° 3o',87°4S'
finus

{§'

16): porro

27°, 13° 30',

707 1 06 8
i.

finus

45° dc-

O^e.

&

d.
I

S c H o L

6° 45'; 40° 30', 20° IS'; 42° 4S' (§.17): indc iinus 63°, 76° 30',

o N.

83°

2Z. InfcriHs in Analyfi docebimtts, (Juomodo ex dato r.xdio latus fentagoni regiilaris,
hoc
eft y

.1

S''

49° 30', 69° 4S'' 47°
1

l

V

(§.16): ulterius iinus 31° 30',

5° 45',-

finus

71° (^. s 41. Geom.), confequtnter 36° {§.!.) invenlitur.

Problema
Tab.
Fig.
4. FG
I.

VII.
2.

23. Dato finu unius minuti Jeu 60" invcnire finum unius vel aliquot ,

fecundorum

A4N. Resolutio & Demonstratio. Quoniam arcus AM Sc AF funt adcxigui
,

38° IS^' 24°4S^ (§. 17): hincfinus SS" 30', 74° IS^ 51 4S/5 6S"IS', (§.l6):denique iinus 29° IS''^.^-17) & cjus coiinus 60° 4S' C §• I6jExiinu 45°inveniantur iinus 22° 30j & 1 1° 15' (1.17), iinus 67° 30' &78'
4S'
(i'-!^)

Jinusdcnique33° 4S'(§'

I7)&
3.

S6°I5'(^<^-I6)..

modum
nibus
cus

AMF

pro linea

rei5ta

Ex Ex

iinu

30°

&

iinu

54° inveniatur
-iinus

haberi potcft citra cVrorem in fradtioradii flecimalibus
, ,

iinus 12'

(§.20).
12° invcniantur

quibus iinus
,

4.

iinu

6°.

cxprimimus

a/Tignabilem

hoc

cil:

,

ar-

AM & AF chordis

eorum propor-

3°, l^SO^, 4S' (i"-l7)' finus 78°, 84°. 87, 88° 30/, 89" 15' (§-l6) por-

C//.

7.

DE

CONSTRUCTIONE
5.

CANON

I S.

217

porrofinus39°, 19° 30',9°45'542°, 21°, 10° 30', 5° 15'' 43° 30', 21°
15^ (§. 17): ulterius finus 'i 44° 51°, 70° 30^> 80° !$'> 48% 69° 79° 30^,84° 45^46° 30/, 68°IS^,

45

3o°45'(i5"-i7)&ejuscofinus S9°is/ (§. 16). Ex finu 15° inveniantur finus 7"

30'

&

3° 45^ (§. 17): hinc finus

75%

82° 30/, 86° 15' (^. l6).-in-

45" 45 A
15'i

('^.i^j.-inde finus2S° 30',
S''

12" 45' 3

I5^i24°i 34' 30', 17°
I7):hlncfiS''

39*45^23° is^§.
I

de37°3o/, I8°45i'4l° 15 '(§.17) & horumcofinus 52° 30^ 71° 15', 48° 45' (§. 16): dcnique finus
26° I5^(J5".i7)&ejuscofinus63°45'
(JT.

nus 64° 30', 77°

54°

45^ 66\
6.

5 5° 30', 72' 45'. 50° 1$^, 66° 45' (§.!6).hincporrofinus32° isA 33°,

16).

16° 30^5 8" IS'i27°45'(J^. I7):inde ulteriusfinus $j° 4S', $7°, 73° 30^81° 45^.62° IS'(§-l6;:porro fin as 28° 30', 14° I 5'i 36° 45^ (§• 17) & horum cofinus 61* ^o'', 7S°
4S/, S3° 45^ (§. 16): deniquefinus

Quod/i finus hac ratione invcnti in ordinem redigantur , numero I20> & difFercntiam inter duos immediatc fibi mutuo fijccedentes 45' deprehendes: quemadmodum ex Tabula
,

quam eum

in

finem hic apapparet
:

ponimus, primo

intuitu

I

216

ELEMENTA
4( §•

T RI

GON OM ET R

I

.E

PLAN^.
X.

Inveniantur ergo finus intermcdii per
probl.
7.

Problema
logarithmum.

19)'

28- Invenire ftnus cujuscunque dati

Denique finus fcrupulorum fccundorum ab i ufque ad 60 inveniantur
per probl.
prcTc.

(§.13)erit

R
Q^
1

E

S

O L U T

I

O.

Ita
e.

Canon /inuum
f.

conftrudus.

Ut

logarithmi eo accuratiorcs inveconftrudi.

PROBLEMA

niantur, afiumendi funt finus ad radium

IX.

0000000000
Sinus
in

Muld;antur

Tab. 1

,

26. T)ato finu AT) arcus

AE inveniFC
ejusdem

ncmpe

Canone

Pitifii

majore

4

ultimis notis.

Cum

adeo

finus fint nu-

tig' ^-

retangentcm EF&ficantem
arcus,

meri 10 utplurimum notis conftantes, in canone autem logarithmorum , qui
proftar,
5

Resolutio

&

Demonstratio.

maximo numcri
5

naturales ultra

Quia finus AD & tangens EF ad radiuniEC pcrpendicularis (§.3,8); erlt
illc

notas non afcendunt

logarithmi eo-

rum

inveniuntur/^r/T^?^/. 37. Arithm.

huic

parallelus

( §.

256 Geom.).
,

(§. 349)-

Utendum

vero

eft

canonelo-

Quare utColinus
finus totus

DC adfinum AD
:

garithmorum majore.
E. gr. Sit inveniendus logarithmus Siniis

ita

Cofinus

DC

ad tangentem EF ad finum totum
fecantem

item ut
fi-

ijoquiapiid Pitifum 3907

u iiS4- l^c^-^^i^
39073
,

AC ita

verfus finiftram quinquc notis

ipfis

nus totus

ECad

CF (§.268

Geom.). Invenietur adeo per illationem

primam tangens EF

i

per alteram fecans
e. i.

refpondens Ingarithmus eft 4. 5918768. confequenter logarithmns numeri 3907500000 eft ^.^^iSy^^S.Differentiatnbuliris eftiil,

FC

(§. 302. Arit/;m.) Q.

& d.

Quare

infertur

;

ut

refidnx finus dati

looooo ad ili ita notas 111S4 ad r.umerum quar:

S C H O L

I

O N.

iy. ConfiruBo igitur Canone fmnim {§. 1 5 ), haud dijjicilit efl conJluMio Canonis tangctigcntium atcjiie fecantium. TJterque junBim Jumtus Canon triangulorum naturalU dici folet
,

tum proportionalem i z qui fi addatur logaritlimo 9. 5918768, proditlogaj^ithmus quaffitus 9. 5918780, qualis in Canone trian'»
gulorum
artifidali reperitur.

Problema
dato logarithmo finus

XII.

'

quia tr.angulorum andyfi infervit. Equiine-

2 9 . Invenire logarithmum tangentis 3

.,

dem pajfmapud Authorcs theoremata non
legantia Oicurrunt
lius
,

& coftnus,.
addatur logarith-

quibus mnlti ftnus faciexpoftta haSienus
,

inveniuntur
(

,

quam
a
)

thodo. Urfiniis

pnefirtim docet
,

mequomo1
.

Re solutio,
Logarithmus
finus

do ex

finit
,

Canonis

omnium primi

e.

gr. unius

fecundi

par folam quafi additionem

&

fub-

mo finus
2.

totius,

tia&ionim totus Canon derivetur. Enimvero cum ab aliis dudum conflruSfus fit j luffisit

A

fumma

fubtrahatur logarithmus
eft

cofinus.

Rcfiduum

logaflthmus
(3'

utcunque

ofiendijfe

,

quomodo

conftrui

fotuerit,
(«) Trigon.

tangentis ( §.

26 Trigon.

^-

359»
E.gr.

Arithm.
lib. a,

},

c

^.

p, 16^,

Cap.L

DE CONSTR UCTIONE CANONIS.
E. gr. QusrenJiis
cft

217

E. gr. Inveniri debet logarithmus tiingentis

logarithmus fecantis

AtUiantur Log. Sin.

23°~
tot.

L02,

Sin.

~

9.J9187S0
I

arcum 25". Log, fin.

Calculi typus taliscft:
tot.

^
'Zl

1

00000000

00000000
Ejus (.Uiplum

a

fumma

^
:r
:z

rubtrahatiir

Log. Cof.
Log.
tang.

195918780 ^^^^okJi
s>(fz785i9

Log.

Sin.

Compl.

~

zoooooooo
5)9(j4oi^i
j

Log. fecant. 23° ;r 10.03
relinquitur

97 5
-

Proble ma
30.

S C H O L
XII.
31. Johannes Nepcrus
totius

I

O N.

Invenire logdrithmum fecantis

,

qui prirnus logU'

i

arctis

cHjuscunquet dato fmucomplemenfinus totuis multipllce-

ii ejafdem.

1.

Logarithmus
tur per 2.

, fmus Hinc crefcunt logarithmim facit o. logaritbmi finuum > finibus decrcfcentibui » tangcntium atqttc fecantium ftnu toto mci-'

rithmos in Trigonometriam introduxit

&

2.

Abejusduplo fubtrahatur finus complementi datus. Refiduus
rithmus fecantis
§.
fiet

jorim logaritbmi funt defcCiivi feu nihilo mires. Neperus logarithmos coftnuum Antilogarithmos
cat.
,

loga-

logarithmos vero tangentium diffe-

(§.26 Trigon.

&

rentialesjKeplerus eZ^/awzMefoIogarithmos vo-

Dicuntur quoque hi logarithmi Sinus 8c

359. Arithm.).

tangentes artificiales.

C
De

A

P

U T

I

L

^nalj/l Triangulomm.
II.

Theorema
Tab.I. 32.
fig.

Demonstratio.
enlm omne triangulum circulo infcriptibile ^1(297 Geow. )\ crunt latera AC , CB & AB chordic arcuum

u

T srRATio. Demon
),

Angens 45" EFttquatur radio EC.

Cum

Quoniam arcus AE 4S". per crlt quoque angulus ACE 45°.
Geom.
confequentcr angulus
t,%.2Al. Geom.).(^ad.xc

hypoth'
( §.

cognominum (§.38

Geo?n.

)

,

confe-

S9

quenter latera dimidia finus arcuum di-

F 4S°

EF=CE(§.2 5

Geom.

).

fl^e. d.

T
Tab.
I.

H

E

0*R

E

M

A

III.

Sed arcus dimidii midiorum (§.2). funt menfurae angulorum oppofitorum {§.3i4Geom.). ErgoutlaB, tus AC ad finum anguli fibi oppofiti B j ita latus BC ad finum anguli fibi oppo-

A&C
ita

33- J^

o^^^^i

triangulo

ABC

latera

fiti

A,

etiam

ABadfinum

anguli fibi

Fig. I. flint

utfnus

oppofitorurn

angdorum.

oppoliti

C. Q.e.d.

E

e 2

ScHO"

220

ELEMENTA TRIGONOMETRIy^
S C H O L
I

PLAN^..
A
,

O

N,

Ita Sinus ansuli alterius

34. XJt vcro evidentins appareat, intriangulo obtiifangHlo pro ftnu angitli obtuft uten-

ad

latus qu;riitum

BC.

Invenietur adco

Logarithmorum ope

dum
guli

effi'

finu anguli acuti
,

,

qui cidcm dein-

teps poniiur

&

quem

obcufi fufra

ctiam finum anannotavimus {$, 6), fecjie

fSQ per prohl. 38. Arithm. (JT. 351 ), E. gr. SitCz: ^S-*?;'» A;= 57° iS',

qucns addere lubet theorema.

AB
Lng

~

74'.

Cakulus

tdlis

erit

Theorema
35.
Tab.
I.

Sin.

C

5).8750T42

IV.

hi triangulo obtufangulo
latus angulo obtufi

AGC

AB Log Sin. A
Lng.
Siim.

1.8691517 J-pi^i^Si

^Yi

lit

G

oppojitum
Log.

tig-o.

/IC ad finum anguli acuti
dcinceps pofti
,

AGE eidem

AB

&

Sin.

A 11.795099S
i.pzooS^fj.
niimeris

ita latus angulo ohtufo

aijacens
oppofti C.

GA

ad fnum

anguU eidem

Log.
ciii

BC

in

Canone logarithmorum pro

Demonstratio.
Demittatur ex

vulgaribiis refponiicnt 83'.
ritiimus in tabulis

Cum

vcro liga;

non exadtus
cft
,

reperiitur

A

in bafin continiiaj

inveniri poiFunt numeri- iiiventi 8 3'fr.i6lio-

tam

GC pcrpendicularis AE crunt AEG & AEC triangula rcdangula(^.
78. 91 Geom.).
nus totusaci

nes dccinialcs
giti
,

,

hoc

in

cafu noftro

di=>

iilub chir deriftica z poil 830'
ipfuis

denuo
proi-

Cum

log.uithmus

itaque

fit

ut

BC
iine.is

evolvatur
i'''.

:

cu-i

/i-

AC
ad

ita linus

anguli
ita
^ '

Cad

xime rcfpondct numerus 8?
ter dii^itos etiam

Qnodfi
i

praf»

dciidcres

eundem

AE &

ut

AG

finuni

totum

AE

^rit ad iinum anguli AGE {§. 3 3 etiam ut AG ad AC ita /inus anguli C adfinum anguli AGE('l. 197 Arith.\ conlequcnter latus angulo obtufo adjacens GA cft: ad finum anguli eidem oppoiiti C ficuti latiis angulo obtufo op-

logirithmDm qua're poil 8 3lo"'& ei quam proxime reipondcre dcprchcndcs S^i?*' immo ficanon majfr ad manus fit, ipfalcru»
pula quatta expifc.^ri iicet fi logariihmus inubi eidcm ventus poi} 831 90"" cvolvntur cjuam proxime refpondet log.irithmns nunie=
:

ri
3 5

83192. Eilergo
5..y^m/;?«.
).

BC

3'

l"

5>'" i'*'

(i".

pofitum

AC

ad /inum anguli acuti

ci-

SCHOLION.
E

dcm

dcinccps politi

AGE

{

$.

ly^

Arithrn.) Q^ e.d,

faQu opus fit , fi logarithmi 37. _ charaBerifiica fuerit 3, in^ Arithmetiia loco
Citato docuimns,

^id

Problema
Datis duobus
invenire latus alteri

Tab. L 36. £ig.u una cumlaiere uni eorum

XIII. angulis A (^C
C oppofito
oppojitum

PR OB L
,

M A

XIV.

38.

Datis duohus laterihus
angulo

AB
cr B.

C^

y

K. i;

AB^,

BC una cum
to
,

C uni eorum

oppoji- Fig.ip-

A

liC

invenire angtilos reliquos

Resolutio.
Infcratur {§.'>,'},)•.
iit

A

R
I.

fc

S

O L U T
33
):

1

Inferatur

(i".

iinusa! guli
latus

C
oppofitum datum

ut latus

unum AB
fibi

ad

fibi

ad
ti

iinum anguH dati
e,-

oppoii-'

A£:

Ita

Cap.

U.

DE ANALYSI T R A N G U L O R UM.
I

221

Ita latus altcrum

BC

A

logarith.

invento

98445? 87

fubtrahe

ad
ti

finuni anguli qua:fiti fibi oppofi-

Tabuh

prox.

min.

98445018

A.

&c notetur DifFer.

Invenietur adco logarithmus finus anguli

Simil

:

A ^

l. j89 ex prox. maj. ^S^^^Jjlo fubduc

utendo logarithmls per prohl.

prox. min.

98445018

Tab
Fig.

38. Ariih'f/.[$. 351}. ^^' Q-'^'^'^ 1'itusAG vcl
I

ABdato anguminus latere

&

notctur DifF. II.
Inferatur
:

8.

^"

oppoiitum
angulus

fuerlt

AQ
tcll:

1291 1191: 6o~}^() 1) 6^6 30 30
:

quod opponitur anguloqua^/ito,

qiii^litus
,

&
B

obtufus eire po(§,

11670
646:
52.1.0
5

(iS

G & acutus

234
,

Gcom.)-,

adcoquc conftaredcbct utrumtriangulum datum fit obtulangulum an
,

I

68
4 i
1

acutangulum. In
tisfacit

cafii poflcriori fa,

Eil ergo angufus

A

numcrus graduum
;

qui iinui

Scd

— 4 C~7 r

4<^

2 i'
1
5

8"
o

2

repcrto relpondct

in priori

pro anQnire
Qiion.

gulo obtufofumitur ejus complcmcn-

A-f

CB—

j-gj,, j

tiimad 180°. (§. 3S ). III. QModfi angulus datus G

A 4- C -f- B
erit

116 ^6 18 1 79 59 6a
6\° 25/42'/
triangulo

in triangu-

Kg.

8.

loGAC
acutus
anguli
acati
,

tucrit obtufus

rea cruribus

& datis prxtcAG & AC quaTatur
pro finu obtuii

Similiter dentur in

redlangulo

-r. l,'

7

'

prxter
tus

rcdum A

hypothenui^i

in folutionc

AC
5(5'.

pro angiilo B.
C.ilculus
t.ilis

AGC

BC & catheSitnempe BC 49
crit

'^'

fumitur deinceps pofiti

AC

AGE

finus

(§-35).

Log.
L.ig.

BC
Sin.
tot.

1.

6S)oi()6i

10.
I.

0000000
55<^3025

Tab.

I.

E. gr. Sit

AB = 94^ BC -(Jp/C ^yz^ij'.

Log.

AC

rig. 1.

Log,-

AB
Sin.

I.

975 Ti7^

Lng.
Log.

C BC
C & BC
A.
1

9.
I.

9788175 838S491

Log. Sin. B 9. S66X064, cui in canone proxime rcfnondcnt 47" 16I, Ergo C i: 42" 44' ( JJ". 241 Geom.)

r


.

QnodfiAG- 549", A — 57^ 25'
Log.
Lc-g.

AC=
erit

582/'

'"§"^"'

Tab.

L

5

Sum.

L

'g. Siii.

8

76666

AGSin.C

Fig. 8»2.
)•

4

9'9

2 5

2 S 2 5 4 (J 2 6 i
<f

Log.
Log.
Sin.

AC
C & AC
i

2.5 8 2 o

3

4
I,

5?.84453S7>

Suni. Log. Sin.

2.5.0 7 i.(JSj)5

Log. Sni.
cni in canore proxime refpondent

G

9-9 6 4 8

64

Qaolli Cinon major non
Te<\Xin

fiicrit ;ui

44" x\K manus S:
dclidi.'-

cui

inCanoneproximerefpondent 67"i$'.E(i

prster f rnpnU primi ctiim fccunda

vi probl. 4-

[$.19) hunc

iji

modum

iaveuiuntuc.

anmiius acutiis B in triansiuli) ABC 15': t]uem (i fubtr.ixeris cx 180°, reliu>juetur pro obtufo AGC 112° 45'.
igitur

67^

E

e

3

De-

220

ELEMENTA
flenique

TRIG O N O M E T R
obttifangLiIn

I

7E

PLAN/E.

Detur

m

tiiangiilo

ut crus

unum AB

AGCanguUisobtufusG 1^5° 17'. una cum cruribus AG=: I79"& AC aij^pro acutoC.
Inferaturl
jS".

ad altcium
Ita finus totus

AC
54'

i

3

5)z.
5

Log. Log. Log.

AC
Sin.

4

AGE

9.4

049 0490 oy
S
3

ad tangentem anguli
E.gr. Sit

B

BA^^"' AC
I

=

erit

AG
Sin.

h}-l±L^-L^
5 -7

Siun.Log. Sin^GjcAG_£_i_g;

7 5-3 9

Log. BA Log. AC Log.Sin.Tot.

8 9 7 6 z 7 I

17315938
i

o o o o o o
<J

o^

L^g,
cui in

C

9.5094490

Canone refpondent quam proxime

11°' 4-6'.

A. duarum quantita3 9 Sla femifurnma tum fubtrahatur femidijferentia relin.

L E

M M

Log. Tang. B 9-8 3 4 7 f 7 > cuiin Ca. none refpondent.quam proxime 34° il'> trgo angulus C 55° 59' ( §• i4i Geom. ).

U. Si angulus
I
.

A fucrit
.•

obliquus

Tab. L
fig. 7.

;

Inferatur

,

ut

fumma laterum datorum

AB

quitur quantitas minor : Si vero h&c addatur , prodit major.

illi

& AC
ad diftcrentiam eorundem; Ita tangcns fcmifummaj angulorum
quseiitorum

Demonfstratio.
Numcrus major componitur ex minore & diffcrentia ( §. 64 Arithm. ) ergo fumma cx minorc bis fumta «8c
;

C & B.

diffcrentia,confcquentcr femifumma ex

Quarc fi a minore & femiditfercntia. fubtrahatur femifumma femiditfcrentia minor quantitas rclinquitur { §. cit. Arithm.).Quod erat unum. Quodfi vcro fcmifumma: fcmidiftecrit comi-cntia addatur , aggregatum pofitum ex quantitatc minore & diffenurentia( §. 61 Arithm.) , adcoque
merus major , pcr demonfir. Quod
alterum.
erat

ad tangentem fcmidiffepenti^ ccrundem. 2.Addatur femidifferentia ad femifummam aggregatum erit angui

lus

major G.

Eadem
,

a femifum-

ma
E.
crr.

fubtrahatur

refiduus fiet an-

gukis minor B.
Sit

AB75'jACs8' ,A
AB
75
58 17

io8°z4'.
<?o'

erit

AB

75
5

A+

B-f C 179°

AC

8

AC

A

108 71
3 5

14
3^^

Sm^iliDiff.

B+C
l(B-f-C)
1. I.

48

Problema XV. 40. Jyatis duohus iateribus BA & AC cum angulo intercepto A invenire
.

Log.

AC Log. Log. Tang. i (
Summa
Logg.
(

AB+ AB-

AC

125851^ 1304489 8580694
1

B+C)9.
C- B
)

angulos reliquos.

ll. 0885
8.

83
,

R
L
Tnb.
I.

E

S

O L U T

I

0.

L^;^T7.,g. i
in

96A6667
5"

cuj

Si triangulum

fig. c,

^

im^^

.

aflTiimto

reaangucrurc uno circa re6lum
fucrit
^

ABC
gj.jj

tabulis

proxime

refpondent

i^

.

p^^

j.^^Jq

^^ii-erum

CA
)

tanIn-

l(B + C)=:3 5MS' )z^ 5 ic^ I ^C- B

i(B+C)= i(C-B)- J_jf
B
=:

35°48'

gcns anguli oppofiti
fcratur crgo

B

(§. 7. 8

c

ii:^!

4

30 3i

De.

Op.

11.

DE ANALYSI TRIANGULORUM.

221

Demonstratio.
Ciure majorc dato
anguli dati

Problema
Resolutio Ex vertice

XVL
i.

AB

ex vertice
( §,

A

defcribatiir circulus

131 Geom.), & crus minus AC utrinque continuetur (§21 Geom. ), donec
circulo in

41. Datis trlbus lateribus AB, £CTab. Fig. C^ CA, invenire angulos A, B d^ C.

g.

&

Demonstratio.

E

& D

occurrat.
(§.

Erit

ob

1.

anguli

A
ob

laterc mini-

AE=AB=:AD

40 Geom.)
,

CE

mo AB
131

dcfcribatur
erit

circulus

( §.

fumma laterum datorum CD difFerentia eorundem. Qnoniam DE diameter (§.39 Geom.)\ erlt EBD femi135 Geom. ) , confequenter angulus EbD reitus (§.317 Geom.)^ adeoque EB ad BD perpendicularis (^.78 Geom.). Qjare fi BD fumatur pro finu toto ; erit EB tangens ancirculus
(
jj'.

CD fumma crurum AC & AB CF vero differcntia co;

Geom.) ; (§. 40 Geom.)
rundem.

AD=:AB
licet ( §,

Et idco inferre
)
i

333 Geom.

m

Baiis

BC

ad

fummam crurum
crurum

CD
CF

,

Ita differcntia

guli

EDB

(

§.

7. 8

).

Eft vero

(§.

Ergo EB tangens femifummce angulorum qudefitorum X Quoniam u y. (§. 239 Geom.)i cxk n femidifferentia angulorum x 8cy ( §. 39 ). Sumto itaque DB denuo pro radio fi dcfcribarur arcus DG (§.131 Geom. ) & in D exci-

239 Gcom.) & inde ob 313 Geom. ), t{=\ {x-\-y ).

o=x+y u=\o (§.

2.

ad fcgmcntum bafis CG. Inventum adeo fegmentum CG^i". 302 Ariihm. ) fi fubtrahatur a bafi

CB;
3.

rcllnquitur chorda

GB,

&

x=u +

Demittatur ex A pcrpcndicularis AE ad chordam GB (i". 216 Geom.),

eritBE=EG=lGB(jr. 291

Geom.),

Datis adco in triangulo redangulo

AEB
ro

lateribus

AB & BE &
,

in altc,•

tetur perpendicularis
erit
efl:
,

DF (§.249 Geom.)i
«(§.7.8^3 hoc
quitfito»

ACE
e.f.

lateribus

DF tangens

anguli

niuntur anguli

B

AC & CE inveatque A .(JT. 38).

femidifferenti»

angulorum

Q^

c^ d.

rum X dcyper
guli

demonftr.

Jam cum

anE. gr. Sit
erit

EED &FnB fmx.xQ&X per demonjlr Sc hinc FD & EB parallcla: (f. 256 ), adeoque BED & FDE ccquales (^.233
Geom.), item (§.156 Geom.)
(§.
verticales
:

ABr:

5 (j',

AC - 4 5' BC =40'
,

ACr: 4

5'

AC|z:t4

5'

AB-

i6
81

ad

C

cequales
:

AC4-AB-

erit

CE EB=CD DF
:

AB— FCr

3<r

5)

266 Geom.)

,,

confequenter

&

CE: CD=EB: DF (§. 173 Ar/t/;m.), Data itaque per tangenrem DF angulorum qu^fitorum
qua
In

Log. BC Log. AC-{-

AB

~ 1.^02 o<? 00 ~ i.i?o84S5o
r:o.i)j424 2j

Log.

FC
fiiiTima

femidiffcrentia

,

reli-

Logg.

refolutione manifefta funt per
( Jf,

lenuna precedens

39). Q^e.d„

Log.

CG

— 2.8^27275 ^ i. 1.606 6 7 s
cui

224
cui in i8'
i."

ELEMENTA
tabulis

TR IG O N O M
refpondent
3(j'
,

ETR

I

^

P L

A N >E.

quam proxime
Aruhm.].
:z

cui in tabulis

i"' (JT. 355.

quam proximc refpondent 17 adeoque angulus ABE 72014' (j\", 241

BC

=:

4000'//

EG
CE

1089"!
8
2.

CG= BG-

i82z
ii7
8

CG = I

Geom.),

2

2.91

Log. Log. Log.

AC
Sin. tot.

CE

~ 10. 0000000 — 3.464042^
9. S

ZZ

3.6^532125

BE— 108^
Log. AB Log. Sin. Log. EB Log.
Sin.

^
tot.

5.556-3015
1,0.

Log.

Sin.

EAC —

108 297.
)

cui in

_ —
:r

OOGOOOO

tabulis

quam proxime

refpondent 40° 10'.

5.0370279

Ergo
57'' 5

ACE

'^'{^'

49°42' ( Jj. 241 Geom. ^6 Arithm.).

& CAB

EAB

4807^54

C A
De
uju TngonometrU

P

U T
in

1

1

L

Plam

Geometria PraBica.
Chor,
Chor.' Chor.

Problema XVIL
Gr. 42. /"^onfiruere inftrumentum trans-

Clior,

dimid.

integ. Gr. dimid. intcg.

\^^portatorium rc^filineum , hoc efi fialam fecundum eam proportionem divifitm , quam habent fiubtenfie arcuum

5

43-6
87-1

"^

50^422.6
5

^45

10
15

1305
173-6

174 261

51461.7 923 6o'5 00-O iIOOO

dd radium.

20

Resolutio.
l.Excommuni canonc
Ihiiium cxccr-

pantur finus arcuum 2° 30', 5°, 30' 5 lC . 12° 30' &c. nempe rn

T

25 216.4 _30 258.8 35 300.7 40 342.0 45 382.6

347 "^Sj^^^-^jio^^ 433 7o|573.5iii47 751608.7 1217
601

684
765

80I642.7 1285 85j675-5|i35i 901707. l|l4I4

progreflfione arithmetica progrecHen-

Ducatur reila

AD &
,

ad eam

eri-

tium

qua tcrminorum differentia erunt cft ^x"- Eos multiplica per 2 fada chordce arcuum 5 , lO , 1 5 ,
,

in

;

gatur perpendicularis AB ( §. 2 1 2 Tab.L lig-^Geom. ) pro arbirrio in quinque

decem
les

,

viginti

&c. partes jcquadimidios
vel
par-

20
ia

&c. ( §. 2 fa6tum vides.
,

2

5

)

;

ut hic in tabel-

dividenda , dus , vel gradus

prout vel folos gra,

Cap.

in.

DE USU JTRIGONOMETRI^.
1^6 Geom.)
tice
i

223
invefti-

partes quartas &c. indicare debent
fubtenfe.

anguli

qaantitatem

gaturus intervallo
iTienfura
ipfius

B Go

defcribat ex

vereft

3.Per

fingula divifionum punifta aganipli

anguli intra crura ejus

arcum
,

,

qui
&c
,

tur redsB

AD

{§. 57 Geom.)
applicet
,
,

ejus
fi

parallel^

(§.258

chordam ad
gr.

fcaiam

qui

e.

Geom.

).

es

4. In lineam

AD,
,

incipiendo femper

lam

eflfe

d in 41 pertingat 42°.

oftendit angu.

a puncto
2
5°,

A

transfer particulas chor5°, 15°,

CoR,OLLARIUM
44. Anguhis data
tur
,

II.

darum integrarum gradibus

quantitatis conftrue- Tab.f.

35° &c refpondentes ex fcala Geometrica in particulas minutifH-

fi

radio

B 6a

defcribatur

ex centro jRg. i o.
e.

B
23

arcus
,

CF

& DC

fubtenfa gradus dati

gr.

mas ^wlhi^.^JjGeom,)'. in linea vero fuperiori BC eodem modo defignentur particulce

in fcala reperta transferatur ex

C

in

D.

chordarum
fcala

ref-

pondentes gradibus

10 , 20, 30,
Geometriuten-

mcnfura anguli B (JT. 57 enim Gcom. ) , adeoque tot graduum , quot arcus continet {§. $9Geom.). S C H O L I O N.
Erit

40 5 50 &c. Quodfi
nutas
,

ca non continet particulas adeo miquales defiderantur
chordis dimidiis
fi
:
•>

45. Hujus infirumenti beneficio quantitatem angulorum etiam in fcrupulis fatis
accurate explorari experientia loquitur.

dum

efl

quod

pe-

PR.OBLEMA
cribere

XVIII.
inf-

rinde ac

partlculs in fcala bifariam

46. Circulo polygonum regulare

dividerentur.

Ncgh*genda autem
,

cfl

nota pun(5to a reliquis feparata, vel
fi

&

circamfcribere.

major

fuerit

ejus loco

addenda
reti1

Resolutio c^DemonsT
.

eft

unitas ultim^e

earum, qus

R.

A T

I

O.
-p^jj
j^

nentur.

E. gr. loco

258.8 affume

AfTjmto radio loooo partium , quales in

Ultimas nimirum notas ideo adjecimus, ut appareret, quomodo

259.

Canone triangulorum
, ,

fupponitur
ejus arcus

inde

haberef}>.Ji, excerpatur finus
,

earum dupla pro chordis computata fuerint.
5.

qui prodit

peripheria

integra 360°per duplum numerum
transverf^e ex
1

Ducantur

B

in
i

5

,

ex

laterum polygoni

,

aut

(

quod
,

peefl

5 in 10, ex 10 in ex 20 in 2 5 &c.

5

,

cx

5 in

20,

rinde efl ) femiperipheria

hoc

diE 5

enim A 5 , B 10 &c. fint chor, 10 &c. graduum & chordiE a quinis ad quinos gradus fere arcubus

Cum

180°, per numerum laterum polygoni divifa. IUius enim duplum efl chorda arcus dupli §. 2 ) , adcoque latus AB polygoni circulo infcriben(

proportionaliter crefcant, erit
tenfa arcus r, d2 graduum (§.268 Geom. }.

c\ fubfubtenfa 2 &c.
I.

di
2.

{§.

342 Geom.).
circuli
,

Quodii radius

cui e. gr. pen-

CoR.OLLAR.IUM
43.

tagonum infcribendum , detur juxta certam aliquam menfuram , e.
{§.
gr.

Quia fubtenfa

<5o° eft radius

345^ i

latus

polygoni in eadem

Wolffii, Oper.

Mathem. Tom.

I.

F f

men-

224

ELEMENTA TRIGONOMETRI^.
invenltur

PLANvi-.

menfura
trium
(§.

pcr
)

regulam
interendo

302 Arithm.)
17 C

nempe
xoooo

1

54jo'

3450
58 80C

4704
3ii8

4057
I

20 0/4" o' 5" "^ Peinag. o 000

7"'

Lat,

3.Dato radio defcribatur circulus & in eo applicerur latus polygoni , quoties licri poteft(§. 342 Geom.).
4.

Pol)'gono rcgulari circulo infcripto
limile

cii-cumfcribctur

(

§.

355

Geom. ). S c H o L

I

o

N,

47, Ne moUfia ftt rationis latcris polygoni ad radiiim ex caiione fmuum invedigatio , in tabida hic exhibemus latera pnlygomrim
ijiiusmodi partkulis exprcjfi
dius habet
,

qualiitm

ra~

loooocoo; Inpraxi
,

tot notiC ver-

fus

dextram rifecantur

tias fingulares fuperflux

q otper Liicnmlianjudicabuntur.

Num.

Cap.
2.

{II

DE
BD.

USU TRIGONOMETRI^:.
BCD
cunque
latere

22J

Eodcm modo refoluto
invenitur
diagonalis

triangulo

AB
,

una cum angulis
;

Q_^ e.f.

o

,

X

,

y

,

e
,

,

u c^ n

invenire diago-

Problema
Tab
I

XXII.

nales

AC
R

lateribus

AD BD & BE una cum BC & AE.
E
s

52* ^'^(^^ in fgura re£iilinea quabC, fig.xi.cunque duobus Uteribus

una cum diagonalibus que angulis o , x Cr y
ra rcliqua

AB & BE & BD at;

o L u T

I

o.

I.DatlsintrianguIo
(

=

ABC

angulis^/

c^B
ii>-

e

+u-\-n

)

una cum latere

AB

invenire latc-

CD

.

DE &

veniuntur latus

BC &

diagonalis

EA.
2.

AC(§. 36).
Similiter
datis in triangulo
-\,

Resolutio.
1.

ABD
cum
la-

Datis in triangulo
tcribus

ABE

duobus

la-

angulis
tcre

x

&c e-\-

u una

AB &BE
invenitur

cum angulo

in-

AB

inveniuntur
{§.cit.).

diagonalcs

tcrcepto
lus

primum angu-

BD & AD
3.

« (§.40j

&

dcinde porro

AE

Denique anguHs A

datis
(

in

triangulo
)

ABE
e

=o-\-x-{-y

&

una

2.

Eodem
reliquis

prorfus

modo

in

triangulis

cum

latere

AB,

inveniuntur latus

BED & BCD
DC.
fgura

inveftigantur

AE &
5 j
.

latcra

ED &

(he.f.

BE. Q^e.f. S c H o L I o N.
diagonalis
Jcbnographix arearum
,

Problema
Tab.I.
Ftg.i^.
.

XXIII.
reciilinea qua-

Cum

optime

perficidtitur
qtte

daris omnibus
( JT.

lateribns item;

53.

Datis in

diugonalibns

j(T?.

Geom.)

horum

cunque

ommbus

lateribus

AB

,

BC.,
quot
,

CD

,

DE, EA

funt latera

O" tot angulis demtis tribus , C

problernatim ii planimetria ufus eji non con~ temncndus. J^i tamen praxi operam dant
molefiias calcidi ftigiunt
;

&D

lucro magis quant

tnvenire diagonales

BD & B E.
I

accurationi intcnii.

R
I.In

Problema XXV.
56.
Aietiri difiantiam duorum
l^' ira [a

E S

O L U T

O.

triangulo

BCD
D

datis lateribus

BC

& C D cum

angulo intcrccpto

C

inveftigetur angulus

quo cx angulo
gonalis

(§.40), fubdudo relinI.

m

corum rum.

BC

ex eodem tertio

A

acceffo-

ResolutIo.
quantitas

Inveftigetur

anguli

quitur angulus », atquc porro dia-

A
(

.

BD

(§.36).

2.Datis jam

bus

in triangulo BDE lateriBD & DE cum angulo interccp,

to n

eodcm

prorfus

,

quo

ante,

mo-

ad arbitrium alfumpto §. 1^2 Geom.) , nec non re(5larum AB 6 AC (§. 126 Geom.). 2.Datis in a BAC duobus lateribus

pundo

A

do
T.ib.n.

reperitur diagonalis BE.

Q^ e. f.

AB & AC cum

angulo intercepto
diftantia

Problema XXIV.
54. Datis in fgura reciilinea qua-

A

,

inveniatur

primum angulus B

(§.40) & hinc porro (i.36). Q^ef

BC

Ff

2

SCHO-

226

ELEMENTA TRIGO NO METR ^ PLAN^.
I

S C H O L I O N. S7-Exempla nonaddimus) am problemAquibus triangula in hac trigonometriit ap~ flkatione folvuntur , jam in ftiperioribits fue,

AC(§. 435

Cf^jw.

).

Defrribatur fimi-

Hter ex ccntro

ta

B
,

intcrvallo

BC

arcus

CE
(

,

qui ex cadem rationc pro rcda
critque

rint exemplts illu/irata.

Ut tamen

de

commo,

habcri potcrit
§.
)

ob

BC

= BE
BD

da flationis elc6iione judicari pojfit qns. dam adhuc addenda fimt. Nimirum limas
,

A

40 Geom. ED
,

dilferentia intcr dif>

&AC,
1x6)
.

AB

tantiam vcram
anguli vero
redti
(

BC &
Geom.
(

crroneam

;.

qux funt Utera trimgidi refolvcndi By^Cfatis accuratc in campo mctiri licct ( jT.
fed in

ACD ECE & CLD
)
, ,

funt

§. :^o8

conibqucntcr

metiendo angido faciie
,

aliiinot

jjcruputis

primis vcl ii cxccj^u

vel in defeiiu
lo
,

fccamus
culculo

: cum tamen hoc ang utamur tamjuam v^ro

rrvneo in

BCE= ACD (§.145' Geom. atque adco BCA=ECD 1. 91 Arithm.
).

fieri

omnino

Eft vero ut finus totiis ad

CD ita

finus

qum diflantia erronea Quamobrcm dc quantitate erroris
non
pijtefi

obtineaiur.

anguli EC

D
)
,

fxst
:

admittendi

hic nobis

difpiciendum.

Theorema
Tab.II.

V.

33 ad finum anguli BCA ita CD ad ( §. 1 73 Arithm. ). Q^ e. d.

ED ( JT.

BCA per demonfir. ad ergo etiam ut finus totus

ED

58. Si error aliquot firupulorum in ]^,^,\^,quamitate anguli admittatur Late-

rum uero
accurata
;

A BA dr AC magnitudo
erit arculi

C
59.

OROL L A

R.

1

U M

^,

EoJem ergo manente

errore

L CD

111

fuerit

CD errorem CAD

wetientis quantitas,
difiantia verit

ad

DE differentiam
,

BC ab
i

erronea per calcuadfii-

Angnlo A nittiendo ndmido , error in diC tintii admifTijs ED major eft, fi nngulus BCA major fuerit ; miiior autem , fi hic quoque minor fuerit {§. 205. xn6 Arith.).

lumproducla

BD

ut finus totus

COR-OLLAR.IUM IL
Go. Statio itaque in

num
nitur.

anguli

BCA,

qui lateri

AB

oppo-

A

ea cligenda

,

qus

Demokstratio.
angulo BAC metiendo peccctur , ut prodeat tantillo major BAD ob rediarum iequa-

Etenim

fi

in

acutum valde etfi^it angulum BCA ( JJ. j 9 J quod obtinetur , fi angnlus A fuerit major redo §. 240 (Seom. ) & latus AC > AB i89Gco?w. ). ( jT.
(

C0ROLLAR.1UM
Cum
A
angulus

II
fit

L
angulo.

,

AC & AD

6'}.

BAD
),•

nmjor

litatem per hypoth. triangulum

BAC

de-

BMD
nem

{§. 288 Geom,
viwiniorem

pra^ftat eligi ftitio-

generat in alterum

BAD.

Defcribatur

,

quam
I

reiTTotioremj

cx
cus

A

intervallo
,

CD

qui per puntaum

AC tanquam radioarD ob AC=
)

(jr.59).

S C H O L

O N.

AD
qui

6\. Supponimus hic parti lateris

AB con^
JT.
1 5

( i".

40 Geom.

neceflario tranfit.

Q^ioniam angulus CAD nonnili aliquot fcrupulorum eft , arcus exiguus CD,
metitur (§. 57 Geom. ) , pro rcda haberi , ejus ad periphe, fi

gruere femidiametrum infirumenti goniomebt<. ri vero trici , duiri angulum metimur ,

AC refpondere
Geom.
).

ri^guiam

mobilem

t

^

cum

&

C
6'}.

O

R.

O

L L

A R

I

U M
in
,

IV.

riam detur ratio

,

deterrainari poteft,

cadem menfura inquadatur latus
in

Quoniam

error

ED
eft

diftantia defi-

nicnda admifTiis major
cus

fi

quantitas ar-

CD major fuerit (JJ^.jS), qu^utitas autem.
arcuss

O.p.
arcus

IIL
litus

DE USU TRIGONOMETRI^.
,

227

CD m
admidl)

jcr
(i
,

prxie.t

eoda-n errore
longiiis
qii')i.]iie
,

CAD
fi

AC
O

DfMONSTRATIO,
Illud per fe patet In

qu im
p.itet,

breviiis fu.rit

idco hinc

ftationeni viciniorem

pra-ftire remotiori.
I

tantiam

S C H O L
<r4.

N.
,

AD
praxes accuin

hoc cafu dit erroneam calculo produdam continuo in diredum jacerc verae
confequenter latus

Ceterim hinc apparet
cjje
>

AB

,

ratijfmas

^U£
,

folis

lineis

campo
com-

menfnratis nttuntur eb errorem
in

ubi in earum pofitione
quantitate

angidorum

mijium aberrari nequit.
,

Dedimus

hic fpe-

angulum crroneum tantiam veram in prrefente cafu produdam in D. Dcfcribatur ergo cx
centro

CD terminans ACD fecare difBE
,

tjuxcirca piaxin Geociem aliquod eorum metri/e accuratam expendi tncrcntur , ut of-

C

radio

CB

arcus

qui eft
.^

mcnfura erroris

BCD
,

tend remus

,

theori.im accuratam parere pra,

X

n accuratam

& aa theoriam
,

cumque
fit

nonnifi

Geom.) paucorum minutorum
{§. <ij

pcrfi£le ad-

ex hypothefi
fint

pro reda haberi poanguli

difcendam excitemus

qui

olitn
,

praxi ope
teft.
tjui fibi

ram
tas

datnti.
,

Falluntur cnim

Qiiamobrem cum
redi
( §.
^ §.

per-

BED
) ,
) ,

fuadent

pcr tbeoriam addijci non poffv cer-

& CBE
Geom.)
(

praxiurn

accuratarum
,

circumfiantias

crunt anguli ^

&

^^

309 Geom. 1 47 Geom.
f §.
-f-

tim demiim obfcrvandas
xl admovcris.
confufe obfervantur
;

nbi

manum

pra-

itcmquc u Sc x a^quales reClo
,

241
-f-

Etenim pL

rJimcjue

tantum

confcqucnter
,

u=x

u

per tbeoriam veto ac-

curnte d:tertninantur.

PR.OBLEMA
R
E

XXVI.

4S Arithm.
§.
1

Geom. )
).

atque idco

o=x (§.91
x
ita

Efl vcro

ut finus anguli

Tnb.

I.

Fig'^'^'

65- Iffvenire dijlantiam duarum locorum .AC ^ quorum unus tamum

(fivcoper demonfir.) ad arcum BEi
finu5 totus

A

acceffihilis.
S

O L U T

ad totum
eft

BD
( JT.

I

O.

(1.33). Ergo BE finus anguli ut ad finum 173 Arithm. ). Q^e. d.

ad

BD

1. Invcftigetur quantiras

angulorum

A
ad

COROLLARIUM
ubi minor fuerit
errore
iii
,
[

I.

&
2.

B

,

ftatione in

B

eledta

(^.152

Geomf) j itemque redae Geom. ).
Inveniatur

AB (§126
Q^e.f.

majorem habeat ^7. Cum finus anguli finum tottim rationem, fi major,

qmm

$.xg^ Arithm.); eodeni

ACli". 36).

metiendo angnlo
arcu

ACB

admifl<)
,

,,

Theorema
Tab.If.

hoc
erit
ftis

ell:

BE

exiftente

eodem
,

minor

VI.
duobus an-

error in dift.unia determinanda admif-

66. Si in diftantia

AB ex

BD

,

ubi anguhis

Figt^.gulis

dr ACB una curn latere invejiiganda nonniji in angulo une
j

A

AC ACB

minor

fuerit

mijor {§. 106 Arithm.

qiiam ubi

).

metiendo ahcrretur

arcus

BE

,

(jui er-

rorem in angulo
erit

ECD

admiffo metitur
inter diftan-

ad Bi) tiam leram
oppofti

O R O L L A R I U M ri. Undc confcquitur, talcm hoc in caJ fu fieri debere flatit.num A & C eledtionem , ut anguli fint admodum obli(J8.

C

A&C

differentiam

aB &

erroneam
totum,.

AD

qui

,

ai

giiius

vcro o

ev, dat
fi

rc6bo

proxi-

ut

mus
(
jj".

;

id

quod obtinetur
fumti
)'

angiifi

A

& C

finus anguli tertii o diflantix fiationum

jiinftim

tanti.llo

extedant

rcdium

AC

ad jinum

240 Geom.

Ff

3

COROL-

i28

ELEMENTA
COROLLARIUM
obtiifi
qiii

TRIGO
II L

N O M E T R lyE PLANy^.
in

H

occurrat

,

eritque

AH

diflantia

6^, Anguli cura acutis ,
(
jj".

eiindem finum habcnt
deinceps ponuntiir
li

cx duplici errore
diftantia

m ^k

admiflb.

Jam
tan-

ip(is

uno errore
/-

implicita

AD
-,

5

).

Quainobrein

redo fucrim mnlto

quam
llira

radio delcribatur arcus

DI mcn-

majores , perimie efl: in prsfenti cafii , ac eiret valdc acutus. Quodh anfi angulus tera angulnin o in eledtione ftitionum obtantiilo reftum excedtre tufum defideres
,

crroris

tum ad AD. {§. 309 Geom.

{%,%-jGeom.') crit is tum ad AI pcrpcndicularis
)
,

confcquentcr anguli
) ,

debctjconfequenter anguli A

&C

fimul a

rcdo

tantillo

dcficiant necelTe eft.

C0R.OLLARIUM
70. Si angulus
fuerit retlns
, ,

IV.
arcus

BE
ubi

cumque arcus DI fit paucorum minutorum (^.S9Geom.) pro rccta habcri poteft. Hinc porro ut in dcmonftrationeprzecedentc coUigitur
{

DIH & ADI redti ( §. 75 Geom

cum
in

ipfa

BD

coincidit

atque adeo crrori
,

efle

y=x=o
;r^

m

in diftantia admifto squalis repcritur

^.239 Geom.

].

Eft

eadem menfura determinatur

datur diftantia ftationum

AC

qua ex radio nem,

in

y ad DI

ita finus

anguli

verout finus anguli ad IH §.36).
(

pc

CB

(jj".

43

5

Geom.).

CoROLLARIUM
71. Errore adeo
in

V.

angulo

C

exiftente

codem , qui in diftantia admittitur minimus omnium eft , ubi angulus a fuerit reiSlus.

Ergo DI ad IH ut finus anguli y ad finum anguli z JT. 173 Arithm. ), f\ve cofinum angufi y §. 241 Geom. ). Q^e.d. S C H O L 1 O N.
(
(

Theorema
Tab.ll.

VIL

7j. defedu

Si
,

in

dimctiendo angitlo peccetur in
in

error

diflantia admiffus
,

eodem
immiubi

^^Z'^i'Corum

72. Si in AB ex duohtis angulis

dimetienda diUantia h-

modo
nuere

determinattir
,

nift^

quod tum

fiat fub-

A

&

C

tradivus
,

atque adco untts alternm
prorfus compenfare peffit
,

error etiam in alte(^ uno latere admittatur pr.eYO angulo metiendo ter eum , qui in angulo C committitur j

AC

immo

aL

A

ter additivtis.alter fttbtra£iivus fuerit.Sed plu-

ra non addimus ob rationem paido ante diilam.

erit

errorem

in

angulo

A

commHjum
defcriptus

Problema XXVII.
74. Invenire diftantiam duorum corum inaccefforum AB.
lo- Tab.II.
-f^ig-i"*

metiens arcus

DI

diftantia uno errore

impUcita

AD

tanquam radio

ad errorem
roris

inde in diftantia producfum

IH ut finus anguli tertii o quantitate erprimi
£

R
I.

E s

O L u T
in

I

o.
eletfta

m diminuti ad ejus cofinum.
S

Stationc

commoda

C

In-

D

vcftigetur

quantitas anguli

ACB
atque

M O N
fi

T R A T

I

O.

itcmque angulorum

D & E

Etcnim

AH

fuerit re<^ta pofitione

BCE ( JT.
cum

I S

data , in quam ob errorem in angulo A meriendo admiflum promovetur diftantia AB , rcda errorcm primum m
terminans

C

in

2 Geom. , pundis D &E cadem linca defignatis §.
(

I2S Geom.).
2.1nveftigeturetiam quantltas redtarum

CD

continuanda , donec

illi

DC &CE

(jT.

l26C7ww.).

3.Sum-

Ctp. III.
3.

DE USU TRIGONOMETRI^.
& BCE
,

229
Quod

Summa angulorum ACB
itcmque
1

altitudines

BD

Sc

BC

ut tangcntes anerat

BCE & E

fubtrahatur ex

80°, ut rclinquanturanguliACD&
)
:

gulorum unum.
tio
,

DAB & BAC,
Te
fit

eodcmque CBE(^. 14-S Gcom. modo inveniatur anguius DAC.
4. Datis

Eodcm modo
fi

habet demonftra-

angulus erroncus
Qjioninm
pofita

minor vero.
I.

jam in triangulis DAC & CBE angulis cum laterc uno , nempcDC in primo , CE in altcro , invcniuntur

COROLLARIUM
77.

AC & CB
CAB

(

§.

36

)

& hinc porro
XXVIII.
accejfihilcm

cadem quantitate atifTtili vcri atqiie erronei eadem cft ratio altitndinis veras ad erroneam (JT. 75 ); error
plurium pediim committitur in alticudine raa»
jore

angulus

( §.

40 ) , tandcmque

qnam

in miiiore.
I

AB(^. 36).
Tab
II.
.

Problema
Fig.iS.

C
valde

O R O L L A R

U M

II.

7 5 Iwvenire altitudinem

78. Quia tangentes arcuum majorum cxiguorum fcu re6to vel minuto pro-

&

AB.

R
1.

E

S

O L U T
ritc

I

O.

Stationc
{§.

mE

elcda inftrumcntoquc

ximorum minorcm rationem intcr fe hibcnt quam tangentes mediocrium feu femiredo minore nempe ad majorcm revicinorum
,

2SAGeom.)

coUocato

,

invc-

lata, caiifHie

tangentium

tefte

,•

fi

idem error

ftigctur quantitas anguli

ADC (5.152
ftationis

2.

Geom. ). Qu^ratur porro

committitur in angulo majore aut valde mediocri error in altitudine adexiguo

&

;

miflus major erit in cafu

priore

j

quam

in

diftantla

qua^

3.

ab altitudine (%. 126 Geom. ), crit ad AC perpendicularis ( jl". 227 Geom. ). CumadeoCfit rQ^wsi^.J^Geom.),
in triangulo

DC

poftcriore.

S C H O L

I

O N,

ACD
BC
i

invcnierur

AC

30° > 79. 5/f e.gr. angulus verus AB67' ; crit akitndo ver.i i°S'6".Ponamui 310: isfroafiumi anguium erroneumB

BAD

AC

(§.36;.
4.

Huic

fi

addatur
E

prodibit altitu/".

erroneam BC 40 o'2" 16). Sit in diftantia minore DE angulus ^Jfum.itur per reBo proximus 860
dticet altitudinem

(

§.
er-

VEB

&

do

intcgra

T
Tab.ir.
'

H

AB. Q^ e. o R E M A

Vllf.

rorem angulus 87° rcperieiur altitudo erroqux erroneam fupra inventam nea i°i'6"
: ,

76. Si in quantitate auguli
Fig.i^.

A

excedit i''!'^''-

in-

'vefiiganda abcrretur

,

erit altitudo

vcra

COROLLARIUM
80.

III.

BD
"Veri

ad falfam BC ut tangens anguli DAB ad tangentem anguli erronei

Quoniam
(

itaque in diftantia minore
eft

EB

angulus E major

quam
)
.

DAB

in

maau-

CAB.

)orc

AB

5. 18S Geom.
quantitas

in diftaiitia

Demonstratio.
AB
pro finu toto
;

tem valde reinota

difficultcr anguli

admo-

dum
ab
j

exigui

exndte determinatur:
diftantia ftationts^

Airumto
gens anguli

,

erit

DB
1

in metiendis aititudinibus altirudine

tangens anguli

DAB CB autcm tanCAB Sunt itaque 7
( JJ'.

aftumenda

eft

mediocris

,

ita.

ut

nngulus,DEB non multum

abeat a femi-

).

redo..

I

TH60-

230

ELEMENTA

TRIGO
IX.

N O M E TR I ^ PLAN^E.
nempe
fitit

Theorema
Tab.II.

tam lineteAC, quam

AB

com-

mijfum.

8l' Si infirumcntum in
quantitate

A non fue,

Fi^.io. rit horiz.ontaliter collocatum

fed vel

Problema
83.

XXIX.

anguU

BAD

verfus horizon'

tem incUnatum vcl quantitate anguli ah codem recLinatum erit altitudo vera ad falfam ut tangens anguli ad tangentem erronei veri

Aietiri altitudinem inaccejfam Tab.II.

EAB
CAD

AB.

,

R
1.

E S

O L U T

I

CAB

Eligantur
altitudine

du«

ftationes
in

G &E
re(5ta

cum
(

velCAE.

AB

eadem

§.

Demonstratjo.
Sumto enlm AB pro
:

284 Geom.)
diftantes
,

tanto intervallo

DF
fit

ut angulus
,

FAD
AB

non
ftatio

radio

,

CB

cfl:

nimis exiguus

nec altera

tangens anguli veri CAB ( §. 7). Infcrendum ergo ut finus totus ad tan-

G

nimis vicina altitudini

(§.78.

gentem

CAB ita AB ad

80
2.

;.

altitudincm ve:

Inveftigetur quantltas

angulorum
{

ram. Infertur autem per crrorem ita finus totus ad tangentem

ut

CAD

ADC
Geom.

,
,

AFC & CFB

§.

AB

152
lon-

itemque diftantix

FD

ad altitudinem erroneam. Quamobrcm ut tangens CAB ad tangentem CADita altitudo vera ad erroncam { §. 196 Arithm ). Quod erat primum.

gitudo (§. 126 Geom.).

3.1nveniaturprimum intriangulo AFD, per obfervatienem , ex datis angulo

D

&

angulo

AFD (
latus

§.

Idem eodem modo
fitu

oftcnditur

,

fi

latcre

FD,

AF

149 Geom.) & (§. 36)i dein,

inftrumentum quantitate anguli
horizontali
reclinetur.

EAB

a

cxnotisintriangulo

ACF prasterreclatere

Qupd erat

tum

C angulo F &

AF

,

latus

alterum.

ACitemque CF
S C H O L
1

f §.

36); tandcm,

O N.

81.
ria ,

Eadem

ergo hic locum habent corolla-

ex cognitis in triangulo FCB pr^eter re(5tum C angulo CFB & latere CF
latus

qux modo theoremati priecedenti fubjecimns. Ctterum patet altitudines exa£ias non
inveniri ob

CB

(§. 36).

4.

Addantur

AC &

duplicem errorem

>

ex vitiofo

altitudo qu3efita

CB. Ita prodit AB(^. 86 Arithm.).

finis

Trigonometriii planx.

ELEMENTA

Fip: Triq o aometr.Tah :1
Fia: i.

hFic

Fic. j:j'Z.

is

Fj:^
A N
dL K

H

G L -E -B

E

Fiq:^. Fiq:S.

ADK
FL cj:io.
F.

Fiq:i3.

Fijii^.

Fiq: Triqc>nomeh\- Tab.II.

ELEMENTA
ANALYSEOS MATHEMATIC^
TAM FINITORUM QUAM INFINITORUM.
P R
PIcE

^

F

A T
:

I O.

M

totius Eruditionis
eft

human^
,

conicendi,

mus

Analyfin tradituri

enim Ars

per cal-

culum quantitatum gencralem
inveniendi
veritates in

proprio Marte

Mathcfi

non

minus
expofitis

pura

,

quam

applicata.

tlcmentis Arithmeticcc
qu^e ex aliorum
;

communis atque Geometriae hadtenus
inftrudus
(criptis

&

Analyfi adjutus multa invenict
fine tasdio
alias

,

non

haurire

dcberet

immo

omniftu-

bus adhuc ignorata deteget.

Ea vero
qu3e
paucis

perfecftiflTima

eft

memoriae mandatis aptos reddit ad inveniendum quodlibet , eo maxime tempoquo ejus cognitione opus. Nec major intellecftus perre concipitur promptitudine ex datis quibusdam , alia fe(5lio

diorum

noftrorum

ratio

,

,

,

incognita eliciendi.
ratiocinandi

Accedit

,

in

moderna Analyfi
exempla.
,

,

artis

pcrfedriftima

occurrere

Notiones
quas ahas
feries

enim
ultra

fignis

expreiTk imaginationi prsefentia fiftunt

ejus

fph.Tram afcenderent

:

longa ratiociniorum
ac

quibus non fine multa attentione

circumlpeiflione notio-

num
feftis

nexus
,

convertitur

artem fignorum combinatoriam conftanter eandem principiis paucis ac manidetegitur,
in

&

fuperftrudram.

Illud

autem

prorfus mirabile

exiftit
,

ope Analyfeos unica f^pius
juxta

linea tot veritates txprimi

quas

communem methodum
Oper.

exponendas ac

demonftrandas
lincae

volumina integra non caperent.
Voljii

Hinc, unius

intuitu.
intc-

Mathem. Tom.

I.

Gg

^H
imegras
cere licet
,

F
quibus

K
,

jE
,

F

A T

1

O.
/jxitio,

fere difciplinas

paucorum minutorum

addif^

juxta

communem methodum

comprehcn-

dendis
thefi

,

anni complures vix fufficercnt. Solidam ergo in
eft.
,

Ma-

eruditionem confecuturus Analyfi ftudeat opus
,

Ne
ar-

autem
ceatur
slecftis

non tam
rei

difficultate (ea

enim revera nulla
fibi

efl: )

quam
,

novitate
^

deterritus a

priEftantillimo

ftudiorum gcnere
reddat
ficubi

Arithmeticam fpecioiam familiarem
,

ne-

fub initium rco;ularum rationibus

difficultatem
fubfti-

faceftant,
tutis.

&
,

exemplis

numericis in locum earundem
,.

non inutile Ubi ad exempla Algcbraica pervcnerit judicamus ut tyrones data per numeros variis modis explicent & idem problema in cafibus fpecialibus ahquoties folvant: ita enim futurum, ut calculo facilius adfuefcant & ejus rationes Neque vero putandum cft integram fimplices perfpiciant. Analyfm jamdum ^'^S.c inventam; quin potius tenendum plu,

,

rima adhuc fubfidia ^tt^t pofterorum induftria detcgenda. Certe quae in elcmentis Geometriie docuimus per modernam Analy,

fin
litu

non omnia cruuntur
pendent.
,

,

inprimis

fi

a linearum
,

&

fuperficierum
eruditio-

Quamobrem
pro ea
,

Ldhnitius
,

vir in

omni

ne fummus

quae

ipfi eft

ingenii perfpicacitate
,

novam
mag-

peculiari quandam j4nalyfn fitus excogitavit appellat) fuperftrudiam, a ( quem calculu?n fitus

calculi generi

calculo

nitudinum
rentis.

,

quibus in noftra Analyfi utimur
qui had:enus reperta

,

toto coelo diffe-

Immo

animo comprehenderit
,

&

ad fblvenda problemata cum cura adhibuerit inveniendi artem ipfe locupletabit. Ceterum
metica
,

pluribus regulis
in Arith-

o^-x, vel

Geometria elementari ft:udio proctermiiia, ea per Analyfin eruimus ex Geometria quoque fublimiori inveftiganvel in
,

tes

,

quae prx rcliquis fcitu necellaria,

ELEiMENTA^

-

C
.^Q**

235
-jrt*.

]
•*)** •^Q**

«w»

.^Qi*

«i^

.jj-x,

*!(-,*,

.*A*.

.^A*,

^u^

*if^

^A^

-jQ**

/O/T^

*0*

SO** "iQI* *iOf

H^

"l£iP

'ifl**

•*'^

•W^

•«**

cna.c:in)(grpc5^dp(^(3ra(nra(^^
'O- >0.
-«!*•

•«*•

•*!*•

-ICI-

-lOl-

-Igl*

401-

«ICll-

-Cl- -Cl- -Ct-

-l^,

-KV

-ICI-

-^

«Cl-

-M-

-Cl- -Ct-

•431«

-lol-

-irv.

.in-

-4C*.

M E N T A ANALYSEOS MATHEMATIC/E.
E L F
P

^

R S

P R

I

M A,
M A,

ELEMENTA ANALYSEOS
FINITORUMTRADIT.
S

E CT

I

P R

I

DE ARITHMETICA SPECIOSA

CAPUT PRIMUM.
De
D£F
I
.

^rithmetica Rationalium.
I.

I

N
I

I

T

I

O

SCHOLION
eft

I.

A NAL

V s

s

Mathematica

4.
fitx

Nempe cum
taiiquam

(]ua>ititates datte

ac qitarepnefen-

±^\_ Methodus
mata Matlicmatica.

reiohendi problc-

difiin£iiC

intelle5iui

tentur per diverfas notioues;

exiemquoque

tanquam
II.
eft
,

di/lin£i£

reprafentandx funt imagi-

Definitio
2.

nationi pcr figna divcrfa.

Arithmetka

Jpeciofa

qiur

computum quantitatum feu numerorum indeterminatorum docet. Vocatur etiam Logijlica fpeciofa.

SCHOLION
5.
tria,

II.

Nos

Angli nonnulli

Cartefium fequimur in Geome^ cxemplo Harrioti in ,
cognitas confonantibiis defignant.
efi literis

Hypothesis
3
.

yirtis Analytic£ praxi, incognitas quantitates
I.

vocalibus

;

Quantitatum datarum fgna fint
alphaheti
priores
,

Vieta htjus LogiJiic£ inventor ufus

literx

a

,

&c. quAftarum poftremA z , Quantitates ^quales eadcm
digitentur.

d &c. , x y
b, c,
in-

majoribus
riotus

&

;

qui

eam primus

perfecit

Har-

ipfum

fecutus Cartefius literas mi-

litera

nores fubjiituerunt.

Gg

2

Hypo-

236

ELEMENTA ANALYSEOS.
Hypoth£sis
n.
E. gr.

Paks

l.

Sec7.

l

ab

fcribitur

axb.

Sed cum hoc ftg'

num
6. Si quantitatum

facile curn litera x a typothetis confunj

quxdam
funt
;

relationcs
,

demminandarum mutH£ dantur , aut

datur

ufus ejus merito improbatur.

Aliunde tanquam

cognitx fupponi pof10.
res

HYPOTHE

S I S

IV.

eas quoque in denominatione exefi.

frimi confultum
E. gr.
Si fnerint

Si vel unus , vel ambo faBo' ex pluribus litcris componuntur ;
( )

Awx. qnnntitntcs qiixfitac,
tripla
,

una vocetur X, major redius dicctur jx, quam^. Similitcr cum quantitns mijor fic aggrcgatum ex remifumma du irum quantitatum earundem femidifFcrentiai minor vero ui;ferentia intcr •fcmilunimam femidiiferenti.:m eaiundem qn mtitatuni (jT. 5 9 Trigonom.)\ confultnm fxjjiiis eft ut (emifumalterius

qnarum una

&

compofiti parenthef
E.
gr.
:

includuntur.
in

f.iftum

ex iZ-f^—>c
in

d

ita

fcri-

bitur
<z

{a-^b~c)d.
finrf—.^ hunc

Similiter

faftum ex
;

&

+ Z'—

modum

Ka-^b-c^^d-g).

&

SCHOLION.
1
.

,

Vulgo

htec

fatia
a + b —

itx

fcribunt
;t

ma

dicatur

x

ik femiditFcrentia

y

,

atque
,

hinc quantitas major x +J'

quam

ut ipfa

major x

&

minor X -~ y , minor y vocetur.

dx a + b — c cum hac jcriptio
inprimis
tcras
fi

&
alio

c X

_ g,

Sed
,

typothetis molejiias creet
cap.te linearmn fupra

cx

li,

diicendarum
Leibnitianis

S C H O L
7.

r

O N.

fignis

numerus utcndum
yiSiis

multipiicatur
tffe

]i'.dii.anius ,

fiuBus cx commoda quantitatim dcmminatione cxpeBandi , ex fnbfequcntiius patebit.

^mnam

qute non inutiliter in

ficnfibus

ufurpantur

&
E

ab

Eruditoium Lip' admodum R. P.

Breviatur calculus idcmrefobttiones

Guidnne Grando
trodufia.

{a) in Itaiia

primum

in-

que
ftepe

facilitatur

:

frobUmatum

magis genuinte inveniuntur. Alii fuo loco fefe offercnt. Piura circa dcnominationem moneri fofjcnt , nifi confultius judica-

H
12.

Y P

O TH

S

I

S

V.

Si

nmus
doccri.

ea per exernplum

,

quam per pnccepia

vidcntium
pluribus

quantitatum fe mutuo diuna , vel amba ex lileris
;

componuntur
(

figno
,

parennifi cir,

Hypothesis
8.

in.
arithmetica-

thefeos

)

fimiliter utimur

Signa operationum
retineantur
,

cumftanti& fingularcs fuadeant

eas

rum

qux in Arithmetica eommuni tradidimus (§. 63. 65« 68. 71. 254. 295.J, nifi quod quaniitates fe mutuo dividentcs , uhi commo-

fraBionum
E.
gr.

injiar fcribi.
-|Z>

Quotus ex a
c.

per c

ita

fcribi-

turj {a-\-b):
per

Quotus vero ex a-\-b
j

c—.rf

ita
rt
.'

exprimitur
(<?

(a-{-b): (c—d).

dum fuerit ,
tur.

Similiter

injlar

fra[iionum fcribana per a-\- b

+

/>)

defignat

quotum

ipfius

divifi.

lidem quoti

communi»

E. gr.

~—a\

b\

1=3:4.
I

tcr ita
.

fcnbuntur:— ,

7^,-^7
Hypo&Hyperbolaepart.

S C H O L
<).

O N.
fignum
(fi

Vulgo

mfiltiplicationis

x.
1.

(a) Tn Quadratura p. m. j8.

circuli

Cap.L

DE ARITHMETICA RATIONALIUM.
VI.
indicentur

237

Hypothesis
1

3

Exponentcs indeterminati tam
,

adcoque, antequam folutio fiat , mimts nihilt habcbts. Soivendi entm funt 1 00 nummi , ut
nihil habeas.

rationum
/t-r

qaam dignitatnm
r
5

m

va

eji.

Hoc debitnm quantttas negatiNotandum veio quantitates pofitivas

,

n

j

s

,

t

crc

initio vel folitarie pofitas figno nulloaffici.

E. gr. ;f"j y"i </ &c. defignnnt potentias indeterminntas divcrfigeneiis [^.i^^Arith,);

Cur vero pofitivx dicantur nihilo majores , negativ<£. nihilo minores ; ex corollario patet.

nix
fa

r<, multipla vel liibmiiltipla diver, ny quantitatum x,y,<.< pmut m ,n , r vel
,

COROLLARIUM.
fcquenter non quantitates vera;.

II.

numeros inicgros 1^6 ^rithm. ).

vcl fradlos defignant

(

JT.

19. Sunt adeo quantitates privativs vera. rum , per qujs intelliguntur, defedtns con;

H
1

Y

P

O T H

E

S

I

S

VII.

4. Si radix explurihus literis com-

ponitur.,pareatheJiincluditur
ipji fujjigitur
,

& exponens
a

SCHOLION
20. Defe£ium per

II.

ut ante.

E. gr. (<!+ i
rt

4.

/)

— c;

—cY
(

mur

,

quie deficit

,

dehgnat qnadratum ex
ipfius
1

&

eam quantitatem meti.
fic intelligibilis

evadit.

a-hb—c)» potentiamquam-

COROLLARIUM
21. Si refiduo ndditur
,

III.

libet feu

indcterminatam

+i—

c.

S C H O L
15.

O N.
fcribunt

Communiter

ita

a+b— c,"

a+b

c".

Definitio
16 Quantitas /igno
pojitiva
Tnajor
: ,

tum, ea prodit quantitas , fada [§,106 Arithitt. ). Ergo •— a<i- a~ O) — ^ & 4- « , 5 4« 3 ~o (i".i7).- hoc eft, itcmque — 3 & + 3 fe mutuo deftruunt.

quoJ fuerat ablaex qua fubtraftic

III.

+ affcda didriir
atlicitur
,

COROLL ARIUM
22.

IV.

item ajfirmativa atqiie nihilo

Quoniam
(

defeftus unus alterum excefi

qu.r vero (igno

dere poteft

e.gr.

7 d^ficiunt
),

,

phira defiint,,

quam

ubi

3

dcficiunt

prtvativa, item negativa atque nihi/o

quantitates veropriva(JT.

tivaefuntverarum defedus

19);

ideoquanpri32.-

minor ,
17.

.1

nonnullis abfurda.
I.
(JT.

titsuna privativa
fuperarepoten:.
v.itiv^

C0R.0LLARIUM
Quoninm + eft fignum
) j

aliquoties fiunta altcram

Quamobrem quantit.ites
homogenes
funt

additionis

inter fe
).

^3 Arithm.
(
ii
JS".


)

(JT.

vero fignum fnbtradlionis
quanticas pofitiva prodit
,

Arithm.

<?5

yirithm.

:

vetaaliqua nihilo additur

e.gr.

o

+

5


,

COROLLARIUM
;

V.

ifi3,o4"^—
fi

+<?,• privativa rclinquitur

quan^itas aliqua vera ex nihilo fubtraiiitur.

25. Sed quia defeftus pofitivs quantitatis nliquoties funitus pofitivam fuperare nequit ,

Cgr. o

3

r:


,

3

j

o_<j
I

:z

cum
17)

potius multf) m.igis ab ea defiiat

(

jT.

i2.

quantitates p;iv
(

itiv^c pofitivis

hetcro-

S C H O L
1

O N. nummorum
tii-

gcncacfunt

Jf.

$1 Arithm.).
I

5.

Ponamus
,

te habere

C
24.
fitivis

O R O L L A R

U M

VI.
pnvativis hoprivativ.im
inter.

hil)

tibiqne donari

mmmos
besquam
nihil

100: habebis erg» 100 adaque plus nihilo. Plus ntmpc ha,

Cum
fint

adeo quantitntes privativa: po-

hcterQgeneaf (J.
,

23),

Hi nummi quantitatem fofitivam confiituunt. Ponamus e contrario te
ante.

mogenCK

(JS".

22);
(
:

inter

Sc pofitiva.n ratio intcrcedcre nequit,

habcntem folvere debere 100 n/mmos,
debiturn

privativas vero ratio datur

JT.1 2(j

Aritbm.).

300 ergo nummorum

contrahes

,

E. gr.

3

^:

— a~
^

}

5.

G.g

3

SCHO-

238
i5
titatcs
effe

ELEMENTA
SCHOLION
privativas •—
,

A
11
5 a
I.

NAL Y
5

S

E O
2

S.

Pars
2c

I.

Sec^.

L
a-b
c

4^4- 2h
a
i>
'f'

$d
2

yYo« mirim videri dehet inter ejuan.
^a.

^ —
inter

+ 6c+
4-

— —g d
^g
4g.

eandem
3a

r.itio7icin

q/iiX

&

cfl

pofuivas

+5.1.
,

J^od enim
ejje pojjint
, ,

qnantitates

qna-

ga

4c

3^

a-h-\-c

tnor

ijiiaru}}!

bnut binis htterogcncx; funt

proportionatcs

do5irina intelUgitur

tim cx rationum tum ex Geometria ma-

Demonstratio.
Cum
poffit litera

quKlibet
,

nifcflum
lineas
ficies

qua eandem rationon inter ejfe demonflravimus , qux. inter fnpcr' datur. E. gr. Parallelogramma aquaeji
,

,

qua quantitas
afllimi

in

aliqiu indigitatur

pro unitate

(§.26); mta-\- a

+ a-^r a=4a

lium b.tftum rationem altttudinum habent {§. in praxi nguU trium prc389 Geom. )

confcqucntcr

&

Arithm.
3

tia

fumuntur ut mercium qu.mtitates
heteregenea fint.
,

;

licet

prctia mercibus

Falluntur

autem

&

qui intcr i dr i atque intcr i rationem eandcm efc fibi perfuiident (1. 14).
I

g Quoniam 6 c=4 c-\- 2 c.per demonjlr.
erit6r

=

).

4a -]-$a'=9a ( §. 96 Eodem modo patet efl!e g 4 g. f)iiod erat unum
2c {§.<^\

-^c^^c^-^c

Arithm. ). Scd 2

T
affmni

H

£

O R

£

M A

1.

26. Quaatitas qudibet pro unitat€
poteil.

Demonstratio.
Qaantitas cnim quaslibet in
(§. 3 Arithm.)^
fertur
fe

Ergo 6 c 2 c=4c. Similiter $d 2d^per dcmonflr. ^cd^ %d id -\-2d~ 2d^2d{§.%% Arith.) id ^~2id-^2d=o (§.2l). Ergo ^d 2 Quod erat alterum. 3^.

=
una
eft

c

2

r= o {%.2\).

+ d=—

Tcrtium pcr

fe patet ( §. 8

).

nec

acj

aliam dcter-

minatani tanquani ad unitatem jam re-

S c H o L
i8.

I

o

N.

(§.13 Arithm.).
( §.

unitate afliimi potcft

Ergo ipfa pro 4 Arithm. ).
\.
,

Vt
;

hic calculus facilius inteiligatur

ponamus

a dcnotarc

tbalcrum

,

b grojium

,

c

Q^e.

d.

nummum

habcbimus
J c :r

P R O
2J.

B

L E

M A

()uantiiates

tam eodem

quam

7a — 9 b "f a «f-j b—
5

7 th.

9cr:3
4c~ioth.

— 9 gr. 4< +5 — —
4
gr.

5

nnm.

diverfis jignis ajfccias addere.

R
1

E

s

o L u T

ica
I

o.
litcra notatir
iis

— 4b—
,

—4

num.
ca-

Si quantitates

eadem
in

Atque pcr idcm exemplum faciHus quoquc
pitur ratio

eodem
prarfixi

ilgno afficiuntur; numeri

cur in cafu divcrfttatis ftgnorttm

adduntur ut

Arithmetica
additio

communi.
2. Si fignis divcrfis afficiuntur
,

additio in fubtraliioncm mutetur <& rcfduo jignum majoris quantitatis relinquattir. Nimirum in fumma i o thalcrorum deficiunt 9 quarnobrem ft quinque addantur , rfegroffi
:

mutatur

in

fubtravftionem

& leiiduo

prsfigitur fignum majoris.
3.

Quantitatcs

divcrfis litcris notatar

ad 4 reducitur. fe&us minuitftr ^f<oniam vcro non 5 groff intcgri , fed demftmma tis 9 nummis , fummt£ adjiciendi 10 th. 4 gr. cxccdit gcnuinam 9 nurr:~
,

&

junguntu! mcdiante figno-j- (§. 3).

mis

,

qui

adeo

aufcrendi.

^am cum

in

ntme^

Op.lVE ARITHMETICA RATIONALIUM.
nimero fuperiorl
currant 5
foffunt
:

239

, ,

cid infcrior addiiur
hi

,

oc-

quantitatis
ta cft.

,

ex qua

fubtraiflio fac-

nummi
qiii

quldcm

atln uaftrri
,

vero adhuc dclidcrantur 4
nutaiidi.

tan-

quam defcdus

Et

h.:c

quidem ra-

4. ^\ quantitatcs diverfis litcris notat^e,

tione reguUi a frimo invcntore dete5ia.

figna fubtrahcnd.r

tantumin contragr.4-9nuni^

Theorema
fofitarum fgna
in contraria., nempe 4- in

II.

29. Infubtracfione qnantitatum comfibtrahcndis.

8^ — 6a —

ria

mutantur.

5i--{-9^=8th.

-S -8

Sc '—'/d=^6

7
6 num.

mutantur
/'«+•
O.
;

&
I

2a 4- ^c-{-i6d=2
9^-1-1 ^c

th.-i-3 gr.-}-i

D

E

M O N

S

T

R A T

Slf 4-.i^flient fubtrahcnda Qxa-\- h
diffcrcntiam cflc dcbcrc a-\-b
c

6b-{-20c

jd Od
-{-

4- 8^

Qe

f +7/

d,

3b
a-\-b
(

5f

adcoque figna -j- ii' quantitate fubtra-mutari , cx hypoth. 3 §.8) henda in ^ fubtrahcnda ex Scd fi c patct.

^d-^-lJe^-Zf
a-\-d
c

^c

d <--e-\- f
a-\-b

—e —
^c-\-e-\-g

a-\-b 3c

intcgrum major fubduiSa

c fubtrahitur, quantitas
,

quam

fieri

dcbebat.

Demonstratio.
Cum
fint

c '—d-\re ^-

f

.a-\-d

Ergo quod plusjufto fubtratftum eft^, Prodit crgo a-^-b ircrum addendum.
c-\-d.

quantitatcs

eadem
,

h*tera norat;:^

vcl unitates ciEdcm

vcl cjufdem
( §.

Problema
R
E
S

Q.

e.

d.

unitatis

multiplie aut fubmultiplx

II.
,

30. Quantitates tam eodem

quam

diverfs fgnis affc^ias
trahere.

a fe invicem fubI

26),crit8.« 6^=2^ (§.35. 103 Arithm. ) Quod erat unum. Si quantitas major 20 c 9^exmi.

norc

I5(.-

7-^fubtrahcnda
'jd

;

crit rcfi-

O L U T

O.

duum \%c
Scd
I

20C

-\-

9d{§.29).
jd-^-^d

1

Si quantitatcs

eadem

litera notat^e

^c

20c=
5^

5 c

&
jd

figna eadem. habent
jorc fubtrahenda
;
,

&

minor c maut in

=2^(§. 27). Ergoi5f

20

fubtraitlio

+ 9d=-

+ 2^. ihtod erat altcrum,2>e

Arithmetica
abfolvitur.
2. Si
;

communi (^.103

Arith.)

Si
-/;

9f-}-7/ lubtrahidcbent ex ^e
critrefiduum

f-\-Qe

vero major e minori fubduccn-

(f.29).

^^^\~f
1

7/=
S/.

da contraria rationc minor e majore fubtrahitur

+9^==17^(§.27j. Ergo8f

&

rcliduo pra^figitur
-f-

7/^

—/ +

7/ 8/&8^ +

7^

f^Mod erat tertium.
2.

fignum
aiiiciuntur
;

,

fi

quantitates figno
-f- , fi

Qu_artumpatctper thcor.
Aliter.
1.

(§.29j.

fignum vcro gaudent.

figno

Signa quantitatis fubtrahcndx mutentur in contraria
(

3.Si quantitates diverfa figna habent; in additioncm muratur fubtraAio

§.

29

)

:

quo fado
mu-^-

&

aggrcgato

pra^figitur

fignum

ejus

2. Additio fiat {$.27)-> fcu qua; fe tuo dcftruunt dclcantur.

E.gr..

240

ELEMENTA
1 5

A
9

N A L Y S E O S.
f
e

Pars

I.

Sea.

L

E. gr. ex 9 ^ Hh
fubtrahi debet

e

Jd+Se
27)

6^4- 20 c
crit
( §.

^—9

utroque cafu quantitas prodit negativa.

DEMONSrRATIO.
eft

+/fiat(§. 29) +6i>

20^+9^^
refidu-

MultipHcare idem

ac quantitatem

+

9^
i?

f>

iim 3

c ijr mirum 1 —^yd-{-jdy{e mutuo dcftruunt(jr,2l). S c H o L I o N. Mirum videri potcrat , quod cum 3 1
.

+

Sc-h2d+ \Je 6b ,+ 5 6b

8/. Ni-

aliquam aliquoties fibimetipfi addere Arithm. ). Eft vero fumma quan( §. 67 titatum ncgativarum negativa ( §. 27 ).

quantitates privativte
ftnt
(

pofttivis

hetcrogenca;

Ergo fadum ex negativa in pofitivam negativumeft. Quod erat unum. Fad:um ex a'm-\-b eft ab per Ergo fi ab dividitur per demonftr.
-f-

JT.

2.

3

)

)

heterogenei.
),

antem nec addi
invicem fuhtrahi privativx tamen

($.Si Arithm,
pojfint

nec a fe

b

,

quotus

eft

^ (§. 2

1

Arithm. ).

Arithm. ), ab iis jubtrahantur. Enim vero rem curatius perpendens anirnddvertes proprie loqiicndo , privativam nunquam addi pofitivx , nec ab cadcm fubtrahi fed in additione fiibtrahi , quod pliis jnflo
(JT. <j4
pofitivis

Qupd

addantur

&

Theorema
Demonstrat

erat alterum.

V.

vam

34. Si quantitas negativa per negdtimultiplicetur aut dividatur , quan-

titas pofttiva prodit.

fuerat additum (JT. 17 ) ; in fulitra&ione addi, quod plus jujio fuerat fubdu£ium ( JT. 30).

10.
nequit
notio

Theorema
^^2.

in.

Quantitas privativa per privativam
proprie loquendo
(§. 66 Arithm.)
:

multiplicari
id

Si <juantitas pofttiva per pofiti-

quod

ipfa

'uam multiplicetur aut dividatur , in utroque cafu quantitas prodit pofitiva.

quantitatis privariva; infinuat {§.

utpote
qualis

qua.'

19 ) rcpugnat adui pofitivo
cjufdcm
quantitatis

Demonstratio.
Eft

eft

itcrata

additio, in qua multiplicatio confiftit

enim

in multiplicationc ut unitas
ita

ad faftorem unum;
,

alterad produc-

Quare ha:c multi(^%.67Arithm.). plicatio proprie tantum locum habct
ubi privativiE
p^ofitivis
,

tum(5 66Arithm.). Scd uterque faiftor eft poiitivus per hjpoth. Ergo & fadum fluod pofitivum cfte dcbct(§. 24)'
erat

junguntur

,

ita

ut addi rurfus debcat
fuerat

fubtradum

:

id

quod plus jufto quod evidenti/Ti-

unum.

S>\-\-a ducitur in

+^

me
,

ita

demonftramus.

fadum
li

cft

\-ah-,per demonftr.

Ergo fi+
Arithm.

<f^dividi-

turper

+ a, quotus erit-f b;
-f--^
(

per

-f-^,

quotus

§.

2

1

).

f)uod

ACDBparallclogrammumredan- Tab. X. gulum & in eo kC=a CD~b. Du- Fig. i. catur EF ipfi CD parallcla ( %. 258 Ccom.) erit ob rcdos ad E & F( jj. 2 30
Sit
,
;

erat alterum.

Theorema

Geom.)

IV.
( {

^.

33. iV quantitas negativa per pofitt'vam multiplicetur aut dividatur , in

§.

EF==AB, itcmqueAE=BF ABFE rc<SanguIum 238 Geom. 100 Geom. Eodem modo often8c
) ,

).

ditur

,

duula

HG ipfi BD parallela

i

fo-

re

Cap.
re

l

DE ARITHMETICA RATIONALIUM.
BHIF
a
,

241

GHBD &
:

confequentcr

tur

,

ita

ut fijbtrahatur
.•

=d
lc

AEIH
a^tque

rcdangula. Sit crgo
crit

EC

=

AE=<r,

GD
d
,

to fuit addltum

id

plus ju(^ , quod quod ita demonl-

hinc

ACDB

= ^^, AEIH=
Geom.
rec-

c

,

CG=^

tramus.

SintLMON

dc&:

HGDB= ad(§.^yS
,

& in
crit

iis

N0=^ MO = ^ qO=f
.

&
c

PMOQjeaanguIa
,

Tab.
f'5-

I.
'-*

,

C^ § 33 Analyf.). tangulorum AI
arca rccLanguli
rcdtanguli

Qjodli areas

NQ=rf

,

arca
3(5g

PQr)M=^f
Geom.
c,
)
,

& HD fubtrahas ab AD relinquitur arca
i ,

LNOM=rf^
fequenter

,(§.

con-

LNQ^'^=^

{a — =ab — bc.

ECGI

hoc

eft

,

tactum ex

Ergo^ dudum in
erat

c ellicit

bc.

Quod

a
ritur

c in b

d ;§. 375 Geom. ). Rcpcad adco(^ d^ =ah c^ {b

bc

+ cd{ i^.30
c in

).

tum cx
erat

Unde apparet facd efle + cd. Quod
.

unum. Fadtum cx c in d q^-\- cd{ §, c quo34 )• Ergo fi -f cd dividis per
,

tus efle

dcbct

d{%.

2lO

Arithm.),

unum,
una
in altcra
).

Quod erat
contincatur {§.

alterum.

In divilione gUcTrimus, quoties quantlras

69
37-

Theorema
eadem figna
efficiunt -f,

Vir.

Aritlm.

Diviiurus crgo quantitatem

^n multiplicattone ac divifione
diverfa
.

privativam pcr privativam quserit, quotics dctcutus unus in alcero contincatur
{

§• 19)-: quotus adeo qui
(

idcm

indi-

Demonsiratio.
Si quantitates fe
tes

cat

§.

69 Artthm.

)

,

utique quantitas

mutuo multipUcan-

politiva cflc dcbet.

Qupd erat altcrttm. S C H O L I O N.
etiam

aut dividcntes fucrint pofitiv;E vel
;

35.

PoJ?ui7t

tbeorema

^

& ^ ope

prh ativa^

quantitas prodit in utroquc
JT.

cafu pofitiva (
tcra privativa
tas
,

32. 34):

fi

vero

al-

TeQangnli demonflrari.

Theohema

VI.

altcra pofitiva, quanti(

prodit privativa
figna efliciunt

33. 36).
-i-,

Ergo
.

36. Si qud/ititas pofttiva per negati•vam multipUcatur aut dividitur , quantitas

cadcm
Q^e.
d.

diverfa

prfoativa prodit.

Demonstratio.
Cum
in

Problema
d/verfis fignis
ajfe£ias

HI.
,

mulriphVationc

quantitas

38. Quantitates t.im eodem
ducere.

i]Ham

multipUcandatotics fibimctipfi addatur, quoties multiplicans unitatem continct
Arith. ); quantitas vcro privatlva fit dcfcclus alicujus quantitatfs
{§.

in fe ihvicent

66

Resolutio.
Omnia communi
divcrfa
hic
fiunt ut in Arithmctica

propric loquendo pofitiva per 19 privativam mulriplicari nequit. Hinc
(§•
)
:

(^.iii Arithm.), nifl
.-

quodno-

denuo

multiplicatio tantum locum habet, ubi privativx pofitivis jungun-

tctur regula

eadem figna faciunt -^i

{§. 37).

Woljii

Oper.Maihem. Tom.I.

Hh

»«>fe

242
*»f

ELEMENTA ANALYSEOS.
c

Paks

1.

Se^.
;

L
divifio infti-

b^i-d

aliam (§. 2 lO Arithm. tuitur ut in numeris (§.
notata tamen regula
ciunt
:

I

IJ Arithm.)^

eadem fignafa.

+ -,diverfa
aliis

i— (§• 37)-

In

cafibus

tantum obfervanda

qux

fupra prjccepimus {§.%). E. gr. dividerc jubemur aa '-bb —^.ad-hdi

fct a

b

^
aa

d.

a — b —

cf)

aa ^-ab
4<

-bb- iad>hdd{a*o^(^ — ad
~ bb •— ad
bb >hdd

ab

Hh

ab^

—bd

O/.

/.

T)

E

ARITHMETICA RATIONALI
fe

U M.

243

E. gr. Sint fradiones
tlplicatuTJE

mutuo mul-

tradionis
divifionis

,

7

&

-^

:

ent faitum ^.
fe

itemque multipllcatlonis ac lege de fignorum mutatiodividens

Sint fra(ftiones

mutuo

divifurce

ne(§. 29.37)E. gr. Si quantitas dividendi h
,

S&|icritquotus£4=2-:=l
(§.231 Arithm.),

a^h

c

,

erit

COROLLARIUM
43.
erlt

I.

^ +

^-^

Cum .?=i(§.

in infin.

59 Arfthm.)y
eft
,

fadum cx^in-^, hoc
numeratorem

ex

integra quantitatein fra(5lam,-^.-=j-

Unde

patet

,

fraiSl.T
,

mulbcz

tiplicandum
tio per

elTc

per integram

fi

frac-

"T"

integrum multiplicari debet
fit

quemadmodum
muni
( §.

in

Arithmetica com).

41

4}

242 Arithm.

—^
11.

&c.
,

In inf.

COROLLARIUM
44. Ergo quotus cx
cft
,

Nlmlrum
hoc
eft
cft

Ci

h ^er a dividltur
;.

quotus
in

1

per a

,

jf ^. 8

Fa6tum ex ^
>

ex quantitate

fra(5la

per integram
patct, dcno-

ffV-(§. 43) ^ a
223 Arithm.
)
:

^oc

+c ea,h + t A
^
dividen-

divifa,

j-j=:£. Unde

(§.

quod ex

minatorem dividendi multipiicandum
eifc per diviforcm

da b fubduiftum
Sl porro

rellnquit

;^(§-29)»
crit

&

fadum

fubfcri,fi

bcndum numeratori immutato
tio

—(

per a dividitur ,

quo-

frac-

pcr intcgrum dividenda.

tU5
,

^

§.
ic ^f ->

44 ).
t 1

Fadum
/1

crgo ex
bci.

Problema
4S

VII.
di-

a-f-

cm
5

.

ai

hoc

n

abc
ai

cft,

Quantttat^m qnamcHnque per
,

(§.43.37)

feu

7
dividenda

^^ ^S'
~^

223
^ub,

viforem compofttum dividere
"vifionem

utut di-

Arithm.

)

,

ex

exa£iam

rton admittat.

traiilum rclinqult

-f-^ (^.29).

Un-

Resolutio.
Divifio inftituatur
u't

in

Arithmcti)

dc patet quoir/odo dlvlfio continuanda. Inventls autem vel (julnque terminis , tum quotus , tum ipla dlvifionis

ca

{%. 117 Arithm. , tamdiu continuanda , donec quotus Icgem

communi

ratlo in/inuat,

quorum

confta-

re

manlfcftet juxta quamtcrminicjiis in in-

finitum progrcdiuntur

,

obfervata fub-

ex infinita tcrminorum fcrie, quorum numcratorcs funt potcntia.' ipfius c. Hh2

244
e
,

ELE

M E N T A A N A L Y S E O S.
or-

P a rs L
feries
,

SeB.

l.

quaium exponcntes a numero
;

nempe ilU
decrcfceiites

progrcjfiones

geometricdc-

per h multi, vero potentix ipcata? dcrjominatorcs fius a , quarum exponentes a^quantur
dinis ainkate difFcrunt

ita
,

quidem ut numerator femdenominator termini primi
rmitate
dijferttt

per

fit

nnitas

idemqne
a

exponens rationis

denominatore fraSlwnis refolvendx.

numero
iii

ordinis

terminorum.

E. gr.

termino tcrtio potentia ipfius c in numcratore fccunda cft potcntia vero
ipfius

COROLLARIUM
45».
,

IIL

a

in

dcnominatore

tertia.

COROLLARIUM
«=: 4^. Si i=: I hoc in quoto , prodit i
infin.

L

in quoto contiiiuo crefquoto tanto magis difcedit quo longius continu.itur , nec quoto a:qua-

Si termini
a

cunt

fcries

lis

fit ,

nifi

tcrminetur ultimumque
ftio

refi-

&

I

5

fubftituto valore
c'

duum

fub

figno

adjiciatur.
i

E.

gr.

Quare

',:jI7

— cHhc- — 8Zc. m = l — c * — &c.
c' c'


nus

Sit

-/=-1--;
8

+ 16
I

— <?4+i28

reperietur quotus

— i^f^
duo

&c.
:

Tcrniinus uteimini

m

infin.

fupcrat \

exceffu |

CoROLLARIUM
f=xi
ferie

IL

Tcrmini tres excedunt | deficiunt f. Poquntuor deficiunt '/. Et ita porro.

namus (eriem terminari
47. Quodfi termini in quoto continuo decrefcant , feries dat quotuin vero quanE. gr. fi b zz \ tumlibet propinquum.
,

1

24<4
c


fit

in


I

8

8

5

U Frcrn — j.'^rgOi +
\=-l4<i

+ '/.

SeJ
;'

— 2+4—
• c»

j

erit

^x:^=

3

' ^

7

i-

&c a::^!

y

valiribus his fubftitntis in
aut divifione ut in exemplo
,

Similiter

generali

,

— i^l —

fi

1

J

reperietur quotusi

I

&c. ubi termini nui

ilniverfali

inftltuta

reperietur

1

— ?4-|—
;

is

-i-

-

mus jam
to

5^ ^\>fTTsf'c. Poferiem terniinari in termino quar-

+^

mero pares=o deficiunt continuo \ termini autem numero irap.ire5 conficiunt ijconfequenter excenrus

=

|.

Ergo7^=l

is

quidem peccabitur , fed qui minor qnam yV. Si eadem terminetur in fexto ; denuo peccabitur in defedlu , fed q«i minor ytsSerics-igitur quo longius
in defcftu

vel=o»f2-.
(

Ponamus

feriem univerfalem
c'
:

5. 46

J

terminari in
,


'4.

crit
f

-^,

==
c c

Contimfetur, eo propius
luiH
accedit.

ad

vsrutTi

quoJrithm.)

=-^^

S C H O L
.
.

(

jj".

ii

).

I
-'

O

N.
Th. '
'
'

48. Similiter invenietHr

4

= =—
l
}
.

S C H O L
50.

I

O N

L

y*f 2 7.---r^f>fij5y;&C.
i-:
'
1

iH iufin,

.y=:J+T==3
,

4

'•

j,li "^ ff+ ^

1

y

iTT^riT
,

-ijs occ,

£,...,-

m inhn. §^=5+7=
infin.

».

Tyrones

hoe problema

am

fuis c«.
...

roHariis fub initinm prxtcrmittere poffunt

2? &c. in
quarn
unitas

En Ivgem
,

donec inferius ad illud provQcetur.

confimttm
<}iiariim

ji,xt.t

omnes fraclioncs
,

yntmtrator

nitvrm

mimnonm

per fcries iufi. c^primere licet,

Sm

•SCHO,

Cap.

DE ARITHMETICA RATIONALIUM. SCHOLION II. te dividcndcE reiiduum
1.
j

24$
cxpo-

eft

51.
folvitnr
,

Quoniam

fi\~
,

-^^ in furiem re,

ncns quori
v'«+«
.V*
^

qnotus a fra£iionc propofita
continiiatus

quM~
irrita

tumlibtt
{

continno
prixfmti

differt
cafit

j'»

^-^

§. 49

a' x'

^

)

,

refolntio in

evadit.

Un.lc p.itet fuus crroris , qiiem conmifit Guii-^o Grandus in Traliatu dc quadratur.i ctnuVi

Demonstratio.
cxponentcs dignitatum in progrc/Tione Arithmctica (§.251. 333

&
i<)

hypcrboU
,

cor.

5

.

prop. 7.
1

part.

I. p.

m.

nbi inftrt ob
I

i

+
i.

Cum

1— i+i—'i"^!—

S<c.

in infinitum
efie


in

o

fummam

infinitarum nullit.itum
attigiffe

Arithm.
(
ilii

)

,

dignitates in

Geometrica

Akc

veritarem

liqnet
5.

Lcibnicium
Supplemcnt.

A^is Eruditorum

Tom.

§.250. ^^2 Arithm. ) progrediantur ; pro harum Logarithmis rcdte ha).

f-\i6^.

& feqq.
IV.
epix

bcntur (§.334 Arithm.

Ergo fum,
;

DtFINITIO
52 Scrics
vcrgentes
.•

ma cxponentinm
tatcs
ie

,

quos habcnt dignieft

mutuo

muitiplicantcs

ex-

ad 'uerum valorem
,

continuo appropinqaant

dicuntur conrece-

ponens fa<fti (§. -^^VArithm.) differcntia exponentium , quos habcnt dignitates
fe

qux ab eodem continus

mutuo
(

dividentes

,

eft
).

ex-

dunt

,

divergcntcs.
I.

ponens quoti

§.

343 Arithm.

j(^f. d.

C0R0LLAR.IUM
crercentiiim
cetera?
( JT.
,
j

SCHOLION.
5 5
.

53. Eigo feries ftactionum continuo^ de-

Progreffiones

iji/t

ha funt
X''.

vero

47. 48) Tunt convergentes : qinrum termini co.itinuocref-

X°. X'.
o.
I.

X\
2.
:

X'.
3.

X"*.

XK
5.
:

A«.
6.

8cc.

4.

cunt

7.
x<^

8cc.
(

(

JT.

49 )

divergiintes.

Ncmp€ X

X
i

:=z
{

x^

x'

=

Problema
dere.

§. 54

).

VIII.

Sed

X

:

X

.x°=:i

§. 69 Acithm. (JT. 87 Arithm.).

=s

).

Ergo

^^.Potentiam quamcunqueper aliam
ejusdem radicis multipUcare vel divi-

Problema

IX.

Resolutio.
I.

56. Potentiam qttamcunque datam

ad

In multiplicatione addantur exponentes
3

aliam dati cxponentis evehere , aut ex eadem dati Jimiliter exponentis radicem
extrahere.

fumma
x5
.v4
jy"^

^fk.

exponens
a"
a'-

facti.

y''
y"
y'«+'(

Resolutio.
I.

-f"
y'^"'

X'

Xl
1 1.

Quoniam potcntia data intuitu ejus ad quam evchenda, radix efl: {§.2^6
,

a^'^''

X^^'
dignitatis

Ariihm.)
dignitatum

&

exponentes logarithmf
pcr
dcmonjlr.
:

In

divifionc

exponcns

exiftunt

dividcntis fubtrahatur

ab cxponcn-

in probl. frxc. (§•

54)
3

exponens
potea-

Hh

246

ELEMENTA ANALYSEOS.
novx
habcbitiir
,

Pars L

Sea.l.

potentuT

potentije

COROLLARIUM.
57. Eft itaque Va:

datx exponentc in exponentem cjus, ad quam cveliidcbct,'dudo (§.341
Arithm.
E.
gr.
).

:=*'•*»

^

X^Z^^^'

\/x'"~
x^
tvzOix ad dignitatem
Potentia j^

X'"'"

(^.i^yiArithm.), confequenad expreflloncm

Potentia
*•'"".

ter quantitates irrationales

» eft tem z

cvcda

ad dignita-

ratioaalcm reJuci poftunt.

eft

7^.
abiimili

IL

Non

modo

SCHOLION.
liquct
fi

nentem

radicis haberi,

Expoexponens
,

58.
cefcet

^antum
Etenim
ft

in Analyfi

commodi

affe.

digniratis datie dividatur per

cxpo-

rat hac redu6lio ex capite fuhfequente elu-

qnunntates irrationdes
;

ncntem radicis Arithm.\
E. gr. RaHix
dix B ex
A^'"" eft

datum

(

§.

341.
Jir*;

ad formam rationalium rcducantur peculiari pro iis calculo opus non efi > fed rationalium
infiar tra£lari pojfunt
:

quadrata ex x^
x»»
:

eft

raeft

quemadmodum primi

cadix

n ex

x^

docuernnt Leibnitius atque Ncwtonus.

Xm-1.

C
De

A

P

U T

I

L

Arithmetica
X.
reducere

Irratiomlium.
E. gr. Sint quantitates reducends \fz 8c

Problema
ft demminationis ad eandem.
'

OVantitates irrationales diverS9.

V5. Quoninm \/z=i'-^
(i".

& ^

j

==;''
(JS".

57)

>•

eruntreduftx 2':*& 5**

23
7
)

j

Arithm.
feu. 2

Resolutio.
Sint quantitatcs rcducend^e

eft , '^' 2' & "^ J ' ( ^. ) , hoc a£lu ad potentiam tertiam

&

J 5

ad

^x" &

fecundam evehendo,

Vs &
I

N/jj. N.

<jf.

Quoniam

S:)

x^—x'"'

">

&

S C H O L

O

==/' (§-S7)

</f
60. Quodfi qiiis agre admiferit reduBionem ad eandern denominationem in cxponentibus
quantitatiim

diverfitas denominatioexponentibus diver/is pendet, exnis aB ponentes vero fradiones funt , quc^e ad
alias ipfis jequales
,

irrationalium
,

fa^am
ope
,

;

is

eaf,

icd ejufdcm

denomi-

dcm formulas pcr agebram

quas

ejus

elicnimus

invefiigare potefi

quemad-

nationis reduci poffunt (§.23 5 Arithm.). Ergo quantitates furd» reducuiitur ad

modum

infcrius docebimus.

eandem denominationcm, exponentibus earundem ad eandem redudis. Erit adeo

Problema XL
61
.

Quantitates irrationales

ad ftm-

pticiorem exprejfionem reducere.

Reso-

Cap.

11.

R
Sit

E

S

DE ARITHMETICA IRRATIONALIUM. COROLLARIUM II O L U T O.
I

247
I.

quantitas

rediiccnda

\/
</"
=

a''x'".

^5.

Quia

Kf-i"

x>"=x\,^a'' (^. (j:)j
rationalis
,

Qaoniam
(§,57)

ea requalis eft ipii

"x"''"

quantitas ex
rationalis
fi

parte

ex parte

ir)

& ^"'•"'^x (§.56.) erit \/a'"^'" =</"='» X = xV an. Locum ergo
habet redudio
,

ad pure
cujus

irrationalem

reducitur

quantitas rationalis
,

ad

eam
indicat

dignitaten^

evehitur

gradum

exponens

(i

quantitas fub figno

radicali per iftiusmodi

potcntiam , quce
iigno exponcn-

figno radicali prcefixus, Si dignitis pcr quanticatem fub figno radicali multiplicatur. E. gr.

cundem cum radicaii tem habet divifibilis.
,

Ss/2=\/2.2S=s/S08cS v3=v/3-S*

Divilio

nempe

=V2-l2S

=

\/37S'
II.

atftu inftitucnda

dicali reli«^o

quoto fub figno ra, & diviioris radice cidem

SCHOLION
66. ^Hodfi quxfiveris
lutione innotefcat
,

prxiixa.
E. er.

quomodo in refo= , utrum quantitas fub ftgno
nec ne
,

Sit

reducenda
eft

\/\6=^\/
'^" perfedus
,

%.i
CU}US

radicali pofita per potentiam aliquam requi~

Quonum
radix

8

cubus

fitam
ijia

fit divifibilis
;

& qutenam
efl ,

fit in-

2: habebimus
rcperitur

\/\6=-^\/j.. Eo-

potentia

in divifores refolvenda
necejfe
e(i
,

cem modo

y''^^^

1^8,

3

=

ter quos locum obtineant

omnes
fi

potentix a prima ufque ad requifitam

cum
ponu-

numcris nobii res fuerit.

E. gr.

QiMritur

an

\/^68

fit

divifibilis

per

aliquam

CoROLLARIUM
Si

tentiam
I.

quarti
jtJS
i.

gradus.
fuos

Refoluturus
,

merum

in

divifores
I

reperiet

ejufdem €1. ad fimpliciorem exprefTionem reducgradus
quantitates
irrationales

8

4

t2 fub

fignis radicalibus
•,

eandem
fe

quantita-

4
8

9 1

tem relinquant

erunt intcr

ut

quanti-

46

tates rationalesfignis przfixae

(/.178 Arith.),
inter
jj".

16
tentando nernpe divifiomra per numeros mi^ qiiotos majores a latere ponendo. notes

confcquenter quantitates
fe

irr.uionales

commenfurabiies
).

efTe

poflunt

(

160

&

Arithm.

E.gr. \/z

=

Invenies

hic

1

potentiarn
,

frimi gradus

^/4.i=2.V2.8c\/i8=\/9.2.
Ergo

^=i\/i.
hoc quo
eft,

VS: Vi8

=

2V1; i\/i
i: ?.

=
I.

i:

4 potentiam fecundi 8 potentiam tertii 16 potentiam quarti. Etgo 16 eft divifor
quafitus
,

&

,_

?,
confeqntnter
reli-

In cafu

V
M

i6%

=

i

/^l'

funt incommenfurabiles,

P R O

B

L

E

A

SCHOLION
C
C4.
nitur

Xn.

6^. Iflud quantitatum inationalium gevus communicantium nomine vcnire folet.

67. Quantitates irrationales addae aut unam ex altera fubtrahere.

O RO L L A R
Per
prxfens

I

U M

II.

Resolutio.
Si

adeo problema inve,
fi

ratio

rationalis irrationalium

qua

quantitates

irrationalcs

fuermc
fweriju

datur.

communicantes, adeoquc redudre (§.6i)

248
fuerint

ELEMENTA ANALYSEOS. Vaks Se^. L Resolutio. commcnfurabilcs (§.63); quanl.

titates rationalcs cxtra

vinculum addun-

Multipiicentur aut dividantur quantitates

tur

& a fe

invicem fubtrahuntur, ibiquc
diffcrentia

fumma,
in

iiic

dcnuo

prccfigitur

hic

ub figno radicali ibi facto , quoto prccfigatur fignum idem ra^
f
,•

figno radicali.

Rcliqua omnia funt ut

dicale

cum

fuo cxponente.

Qiiodfi

ra-

additione

&

fubtraiftione rationa-

dicales quantitatcs fticrint divcrfx de-

lium.
Ita reperietur

2^/2 + ^13 3v/2(§.6i)=5>/2=v/5o(^'.65)& ^244<v8i==V3. 8 + \!/ 3.27 V 3755 V3 2v^3+3 ^3 V^lS ^^/2 ^2 Similiter

VS

4<

=

nominationis antc omnia reducanturad

eandein

( §.

59).

=

= =
fint

=

E. gr. in muUiplicatione

&

vj. Vj = V15 V^ii. ^J f,-=i\J },C~G. Itemincompo-

lltis

2^/2=^/2

&^
&
)

375
cum fumma

V8l
^^24.

= S^3

t^

}~(^i

f^i

+

f^i
J

3^3=2^-3=
Coiitra s/j
furabiles

— l^6—z
incommen-

+/6 +

v/5
;

( JT. <Ji

erit

V? + V^

5—2=1

2/<J+5

difFerentia v/7 Vs^ (JS"- 3o)' {^.2.7), intelligiuuur exempla in compoHinc &
fitis

&

tum

in

additione:

__5_^_f 5/^_ 2iA^i8 —15/12
100

4^5- ^/1 + 7/7 4'S/'' ^7 — 4/^5 /^5 +9^1 +
5

55

/24

3

^^/i^+zi/iS— 15/12— loo
hoc
efl

+ 10 /^7 4 ^5 ruinma hoceft '^5.25 +/1. i^ + ^^^^.ioo^f /-^5.16 feu ^75 Hh /3i + ^700 {< ^80
5 A''?

+

^o/^-figj/^— 30/3

—100

4 /1

'f*

/8+/2Hh /?2

tum
5^1

in

fubtradione
*^

7

/^5

8/to

•f<

+ /i -f /5 i + i^+ 8*32. 4 + 2 4< 8
/S

"
2^2
_. 12^''? Hh

17/10

difFerent.

98
Similiter
in
:

hocefl;''!.^ - /5- 144+ ^'10.189 /8 - /432 * /^i89oo feu

divifione

V^S

:

V2
^'^

=3

V^4=

2-

&

V^l^

V —

N^^' I^^"^

compofitis.

Demonstratio.
/5)

/M
/IS

/(J -P

/12

(/5-/2*1

Omnia

manifcfla funt cx dcmonfi

tratione probl.

&

2 (§.27.30).

-/<?*/l2

Pr.OBL£MA

XIII.

68. Quantitates irrutionales per irrationales rntiltiplicare ac dividere.

Cap.

IL

DE ARITHMETICA IRRATIONALIUM.
I.

249

SCHOLION
69. Intcrdum etiam
fi

ScnoLioN
71. Radices i/cro imnginaria:
veluti i/-~ 2
rarijft,

III.
i;/;V//«^«r, /?

divifie

loamhabct,

divifor

corapofitus

cji.

Sed cnm

quantitas fub figno radicali fuerit 7iegativa,

mus fit ejus ufits maxime pn&cLiros
cere detur
hic
,

&

ea divifione ignorata

cum qnadratum
,

2 fit qiian-

in Analyfi frogreffus fa;

titas impojfibilis

proprei ea quoi
2

omne qua^

nec dijficultate res careat

eam

dratum

ftt

pofitivum {§.
FAciie

46Arithni.

&

JT.

expuni

fuperfinum

ipfam Ozanamiis in

Docet Novis Elementis ^lge»
judicamus.

brx

[a).

fubtra£iionem todem modo fieri

&

57 Anai.).

autent

patet additi<mem ruduu/fi imjiginariarum
deber';

ac

rcaitum.

S C H o L

I

O

N

II.

^— 18+'//— 8=s 3^— 2>f 2//— 2= 5/^-2 = ^- 50 & ^_ iS .-/^_-8 = //_- 2.
^oniam
vero quantitas privativa fub figno
injlar pofitivx
in

Ita

70. Ceterum ex tradito haBenus calculo liquet , fi quantitdtem duplici figno radicali
affici contiiigat
,

radicali confideratur

niuL

tipiicatione

ftgnum non mutatur,

fed faiio

e.

gr. fifucrit {3>j^/2.)t^/t,

eodem modo peragi , tnodo notctur, quantitatem fitb primo vin.
operationes

omnes

perinde ac fa5toribus prxfigitur fignum : aUas enim faSioret im.iginarii efficerent fac-

culo eodem inodotra£iari

debere

,

quo ratio^

tum reale quod utique abfurdum. ^amobrem regula de fignis tantummodo objerva,

mlem

in antecedentibus

tra£lavimus.

E. gr.

tur refpeUu radicum,

minime ver9 reJpeSiu quantitat/m fub figno radicali pofitarum.
5

E.gr.^_

nsr})

-^ _7 ^-5

/r- 5 4-/^-2

-f/^ls)/^

12) =: 5^(2^5)

=/V75oo,
Similiter in multiplicatione

iT^ 8+//-

2

r(^{51^5)

8+/!/- 2

r^i
hoc
eft

4*4 4* 2

-S-4

A^(p/^2)+//(i//i

feu5+//-//'z5o

(?

^3+^2)
^(5 „/^5)
-3//3 -^«J
15 + 5^2

,

,

V

/=^3

+//2)

Nimirum /^— 2.^—. 2=- — 7.&^ ~ I. Ergo— X.— 2 —+2

i. >— i s=

//(5-//2)
.

3^—
.

54« 1/!/--

5

— 5//2—
9+3^2.

5^- 5(ff^—
.

2/X-

2

10—

4//'—

(T

^7
rfr
(/
5

+ 5^^1-

5/^^3

-^'J)
Radices
,

Dicuntur

—45 --iV—
qualis
eji

io>f (r//_ i5_H

4//— 6

ifiiuiinodi

(5+^2),
(")

univcrfalcs.

NouveaiiK Elemens d'A i g e b r e

Prob!. 4.

&

,

ISib. I.

je^jrj.

p. 7. ^fei]^.

Woljii Oper.

AUthem. Toiu,

I.

li

CAPUT

2SO

ELEMENTA ANALYSEOS.
C A
De
tifa

Pars L

Se^.

L

P

U T

IIL

Calculi Litteralis in inveniendis Theorematis.

Problema
72.

XIV.

Problema XV L
74. Invenire , qualts prodeat numerus , fi impar impari addatur aut unus
,

T Nvenirey

qualis numerus prodeat

J[ ex parium additione , fubtraciione ac multiflicatione.
Qvi.oniam
vidi

ex altero fubtrahatur ^ aut fi impar

im-

poteft

eatur

2a.
c.

numerus par per 2 diArithm, ) di( §. 72. Similitcr alius numerus
,

parem
Sint
( §.

multiplicet.

numcri impares
)
:

2a^\^2b^l
I I

73 Arithm.
2<Z 4" I

erit

par fit=--2

Erit

2a
2c

2a
2c
4* ic
:

2a
2c
2

2Z7+I

2d 42i4<

Summa
qiie

2« Theerema

Diff.
,

la—

ic

F.ift.

^ac
eft

Summa

item differentia at-

fadum duorum numerorum parium
par.

^4< 2^412 Summa. ia—.ib Differcnt» 2^ 4^ I ib-h 1
4* 2 <z4'
I

numerus

4 ah

'h

ib
ta>h ih-hi Fadtum.
numerus
impar
ibi

Problema
73-.

XV.
,

4 ab

^h

Invenire

•,

qualis numerus pro-vel parem

Theorema
hic

:

Si

impari

deat

-iji

parem impari addas

additur nut ab eo fubtrnhitur,
differentia
eft

fumma,
Si

ab impari fubtrahas , vel denique parem per imparem multiplices.

numerus
,

par.

vero

Numerus par
impar
Erit

fit

2^

+

2a (%.J2

impar imparcm muhiplicet merus impar.

fadum

tft

mw

Arith.)-,
).

1

(§.

73
if

Arithm.

Problem
75
deat

a

XVIL
numerus pr(h

ac4<i
2.4

4« I

liivenire

,

qualis

2
»f' 1

<z

i <i4<2C

Summa
2
f

:

ic-hv^ xa

Diff.

4"

I

, fi meros numeros pares , aut numeros impares multitudine pari, aut dentque numeros impares multitudine im-

2<f

pari addas.
F.a6tum.

4 achia
Theorema.
S\

Sint numcri parcs
erit

parem impnri nddas aut
;

«num

ex nltero fubtrahns

hic diffcrtntia

numcrus par

&

aggLcgatum, eft numerus impar. Si vero impar fe mutuo multipliibi

&c. numcrus par (§.72 Arithm.).

fumma 2^
:

2a , 2^, 2r, 2d} 2^ + 2<r + 2d &c,

Theorema
quotcijnqus

Summa numerorum parium
numerus
par.

cieiito.fadtura. cft

numetns

eft

p.ir».

Sint:

C//. ///.

DEHINVENIENDIS THEOREMATIS. 251 PR.OBLEMA XIX. Sint numcri impares + 2^ +
2-^
1
'

1 ,

1

2c+ +
Erit

I,

2^+1

&c.

C§,73 Arithm.)
(

80.

numerus eorundem 2m

§.72 Arithm.

Invenire qualis fit

numerus

,

).

+

fumma 2^ + 2^ + 2<r + 2d 8cc. 2m, numerus par (§. 72 Arithm. ).
fcilicet

pcr quem tmpar tmparem metitur.

Quodfi impar imparem metitur,erlt hic tadum cx impari in imparem §.
(

Tot
mini.

funt

unitatcs

,

quot tcr-

Theorema, Summa numerorum imparium quotcunque multitudiue paci eft numerus par.

73.74),adcoquc {la^\) (2-^+i) fcu 4 4^ + 24 + 2^ * I Eft igitur
.

(44^ + 2 4-^ + 2^+

I):

(24+l)=2^+i

numerus impar (§ 2\0. Arithm.).
Theorema Impar metiens imparem eui»
mevitur per imparem.

Sint numcri impares ut ante 2<?* I,

2^
rus

^**

I ,

2fM,

2d<i.\
i. Erit

Scc.

nume-

eorundem 2w+ * 2w * I j nu»J. 2^ + 2tr+ 2^ &c. mcrus impar ^. 73 Arithm. ). Theorema.. Summa numerorum impariuni
(

fumma 2a
torum
Sit

Problema
8f.
,

XX.
differunt,

Determinare dijferentiam quadra-

quorum radices unitate

radix

una=»

,

erit

altera

n^h \i
1

quotcunque fi numero imparcs numerus impar.
,

fuerint

,

efl:

quadratum majoxis »* minoris «^
DifFcrentia

+ 2» +
246
I

(§.

S C H O L

I

O N.

Arith.).

76. Notetur in his problematibus denominandi artifjcirm , quod confijiit in analytica exprejfione numeri paris imparis , qux

2«*

&

Theorema,
cft

DifFerentia

duorum quadra-

eorum

definitiones repr/cfentat.

Problema

XVIII.
,

torum , quorum radices unitate difFerunt numerus impar duplo radicis minoris

77. I