..

BAo cAo THUONG NIEN
Ten ta clnrc Diem y~t: TONG CONG TY CO PHAN BAo HIEM BUV BIeN

T" Vie t'!t en oJ.t a:
Nam bao cao:

PTI
2011

I. Ljeh sir hoat dqng cua Tang cong ty

1. NhihIg SI! ki~n quan trong
- Tong cong ty C6 phan Bao hiem Biru di~n (PTI) th~n than lit Cong ty C6 phfm BiLO hiem Buu di~n duoc duoc BQ Tai chinh cfip Giay chirng nhan du tieu chuan va dit~u kien hoat dong kinh doanh bao hiem s6 10/TC/GCN ngay 18/0611998, duoc Uy ban Nhan dan thanh ph6 Ha NQi thanh l~p thea Gidy phep s6 3633/GP-UB ngay 01/8/1998 va Sa K~ hoach va Dfru tu Thanh ph6 Ha NQi cdp Gidy clurng nhan dang ngay 12/8/1998.

kY kinh

doanh 56 055051

- Ngay 01104/2001, Luat Kinh doanh bao hiem 56 2412000/QHlO ngay 09/1212000 chinh thirc co hieu 1\Ic, thea do Giay phep kinh doanh bao hi~m duqc dung thay the Giay dang ky kinh doanh cua Sa K~ hoach va Dau til. Ngay 01/0212007, B9 Tai chinh dii d.p Gifty phep thanh lap va hoat dong s6 41A1GP/KDBH cho PTI. Tai Giay phep nay, v6n di~u l~ cua PTI la 105 tY d6ng. - Ngay 25/01/2008, PTI thuc hien tang v6n di~u l~ len 300 tY d6ng thea Giay chirng nhan chao ban chirng khoan ra cong chung s6 283/uBCK-GCN do UBCKNN cftp va duoc BQ Tai chinh C§.p Gidy phep di€u chinh v6n 56 41A/GPDClIKDBH ngay

2114/2008. 30103/2010, B<) Tai chinh cdp Giay phep dieu chinh Idn 2 56 41A/GPDC2IKDBH, cho phep PTI thay d6i v6n di~u l~ len 450 tY d6ng sau khi PTI hoan
- Ngay thanh dot tang v6n thea Giay chirng nhan chao ban chirng khoan ra cong chung 56 4811UBCK-GCN ngay 24/1212009 do UBCKNN cfip. - Ngay 30106/2010, PTI chinh thirc d6i ten thanh "T6ng Cong ty Cd phan BaD hi~m BUll dien" thea Gidy phep s6 41A1GPDC4/KDBH cua BQ Tai chinh. Cac Chi nhanh true thuoc diroc chinh thirc dbi ten thanh "Cong ty thanh vien tnrc thuoc'' thea Gidy phep 56 41A/GPDC6IKDHB ngay 13/9/2010 cua BQ Titi chinh. - D~n heft ngay 3 1112/20 10, PTI heat dQng voi mo hinh g6m: tru thanh vien tnrc thuoc.

sa chinh

v it 25 Cong ty

- PTI chinh thirc niem YSt tren Sa giao dich chung khoan Hit NQi vao ngay 02/3/2011 voi rna giao dich chirng khoan "P'Tl"; tro thanh cong ty bao hiem phi nhan tho tlur tu niem ySt tren san giao dich chirng khoan,

2. Qua trinh phat tri~n 2.1 Ngimh ngh~ kinh doanh )- Kinh doanh bao hiSm g6c: Bao hiem sire khoe va bao hiem tai nan con ngiroi; Bao hiem tai san dirong khong; Bao hiSm trach nhiem chung; Bao hiem xe co gioi; Bao hiSm chay, n6; Bao hi~m thj~t hai kinh doanh; Bao hiSm v~ tinh; Bao hiem hang khong; Bao hiSm tim. )- Kinh doanh tai bao hi~m: Nhan va nhirong tii bao hiSm d6i voi t.1t ca cac nghiep vu bao hiern phi nhan tho.

ky thuat;

Bao hiem hang hoa v*n chuyen duong bQ, dirong bien, duong song, dtrong sit va

(

>-

Giffin dinh t6n thAt: Giam dinh, di6u tra, tinh toan, phan b6 t6n that, dai djnh t6n that, yeu d.u ngiroi thir ba b6i hoan.

ly

giam

)- Ti~n hanh hoat dQng -

dAu tu

trong cac linh

V\IC

sau:

Mua trai phieu chinh phu; Mua c6 phieu, trai phieu doanh nghiep; Kinh doanh b.1t dQng san; Gop vbn
VaG

cac doanh nghiep khac;

Cho vay theo quy dinh cua Luat t6 chirc tin dung; Giri ti~n tai cac t6 chirc tin dung, Cac hoat dong khac theo quy dinh cua phap lu~t.

>-

2.2 Tioh hinh hoar dQog Hoar dQng kinh doanh cua PTI tfP trung chu yiu vito linh vlfc sau:

Kinh doanh bao hiJm g6c
PTI thuc hien cung c.1p cho khach hang bao g6m ca khach hang ca nhan va khach hang doanh nghiep hon 100 san pham bao hiem thuoc 4 nhom san pham chinh: Bao hiSm xe co gioi, Bao hi<~mcon nguoi, Bao hiem tai san Icy thuat va Bao hiSm hang hili.
2

gioi: Nhorn nghiep vu bao hiSm xe CO' gioi duoc PTI trien khai ngay tit khi moi thanh l~p voi hai nh6m nghiep vu chinh 1<\ bao hiem oto va bao hiSm moto - xe may. Doanh thu binh qUID cua nghiep vu thuong chiem 37,5% t6ng doanh thu
CO'

+ BaD hiSm xe

cua Tdng cong ty. Nam 20 10, doanh thu tir nghiep vu xe CO' gioi chiem tY trong cao nhat trong co du doanh thu cua PTI, dc;ttmire 306,4 tY d6ng, tang tnrong 156% so voi nam 2009. Xet tiSm nang ella thi tnrong bao hit~m xe CO' gioi cling nhu xUdt phat tir muc tieu did han cua PTI la tro thanh doanh nghiep ban le dirng dftu thi tnrong, PTI xac dinh bao hi~m xe co gioi se tiSp We lit thi tnrong muc tieu trong tuong lai voi chu tnrong: Gift toe dQ tang tnrong binh qUID tir 35% d~n 40%, giam tY l~ b6i thuong xuong duoi 50%.

+ BaD hiem con nguoi: BaD hi~m con nguoi la mQt trong nhirng nghiep vu bao hi6m
truyen thong ella PTI voi xuit phat diem g6m 4 san pham, dSn nay dii phat trien thanh 20 san pham voi dfty du cac loai hinh bao hiem. Cac san pham cua PTI hien nay diroc ehia thanh 05 nh6rn chinh: BaD hi~m tai nan, 8m dau, BaD hiem eho nguoi lao dong, BaD hiem sire khoe, BaD hiem hoc sinh, BaD hiem du Itch. Song song voi viec dfiy manh phan phdi qua mang hroi cac biru di~n, biru C\lC cac san pham bao hi~rn con nguoi kSt hQ'P, bao hiem hoc sinh va cac san pharn lien kSt, nam 2010, doanh thu bao hiem con nguoi dat 86,3 tY dang, tang 209% so voi nam 2009. Day la kSt qua riit iin tuong, tao dong luc eho PTI khang dinh dang di dung xu huang cua thi tnrong, tiep tuc dinh huang trong nhtrng nam tci se t~ dung lei thS vS kenh phan ph8i de phat tri~n nghiep vu nay.

I BI

c
:.~
1

+ Bao hiem tai san - ky thuat: K€ nr khi thanh I~p dSn nay, nhom nghiep vu tai san
ky thuat luon hI nghiep vu bao hiem thS manh, trong tam, duoc Ban lanh dao PTI tap trung phat trien, N ghiep vu bao hiem tai san ky thuat cua PTI bao gAm cac nhom san pham chinh lit bao hiem tai san thiet hai, bao hiern thiet bi dien tir, bao hiern chay n6, bao hiSm trach nhiern chung. Trong do, PTI luon dftn dAu thi tnrong bao hiem phi nhan tho Vi~t Nam vS nghiep vu bao hiem thiet bi dien ill (nam 2009 chiem 93,60% thi phan nghiep vu), Co duoc thS manh so voi cac doanh nghiep bao hiem khac tren thi tnrong trong nghiep vu nay la do qua thai gian hoat dQng, PTI dii co luong khach hang Ion, 6n dinh, lau nam la cac dan vi true thuoc VNPT. Ngoai ra, PTI sa hiru mQt dQi ngi; can bQ co trinh dQ nghiep vu va day dan kinh nghiem, diroc cac nha tai bao hifm uy tin tren thS gi6i h6 tro t8t vS mat ky thuat nghiep vu,

+ BaD hifm hang hili: Nghiep vu bao hiem hang hai g6m nghiep vu bao hiem hang
hoa va nghiep vu bao hiem tau thuy, Nghiep vu bao hiern hang hoa duoc PTI tri~n khai tit khi moi thanh l~p, gAm 3 IOO;1i hinh: bao hiSm hang nhap khau, bao hiem hang xuiit khau, bao hiSm hang v~n chuyen nQi dia. Trong do doanh thu t~p trung chu yeu 1a bao hiSm hang v~ chuyen nOi dia. DSn nam 2008, PTI biit dftu thir nghiem phat trien nghiep vu bao hiem tau thuy, buoc dau cho kSt qua kinh doanh kha quan. V S dinh huang phil trien, PTI chu tnrong kinh doanh nghiep vu bao hiem hang hai theo huang an toan va hieu qua. Do v~y, rui ro trong cac nam qua duQ'c kiern soat nrong
3

ic hi~t Ia bao hiem thiSt bi dien tir ella + Nhuong tai bao hiSm: £)&i voi cac hop dang bao hiem bao hi~m Urn. + Nhan tai bao hiern: Song song voi viec duy tri. chuyen dfrn sang hoat dQng gop von. phil hop cho vi~c x:iy dung van phong cao c~p cho thue. dfru tu clnrng khoan. Nhfrng khu dftt nay deu (] trung tam thanh ph6 voi vi tri dep. PTI v§. B6ng thoi. H6 Chi Minh. PTI dil tien hanh dfru ill vao b:1t dQng san. nh~m hoc hoi kinh nghiem. voi viec true tiep tlnrc hien cac du an dAu til bAt d<)ng san. gop phfm khong nho vao hieu qua chung cua toan Tong cong ty. vi da s6 cac hop d6ng bao hiem. dAy manh khai thac ngoai VNPT va trien khai them mot s6 san pham moi.ic du trong b6i canh n~n klnh tS co nhirng bien dong 160 trong nam 2009 va 2010. Doanh thu nhan tai bao hiem tang d~u qua cac nam. uy thac dfru til. PTI dil tien hanh uy thac dAu ill bAt d9ng san qua cac cong ty eo nang hrc tai chinh va kinh nghiem. Kinb doanh tdi bao hiJm ro.oBi tBt voi ti l~ binh quan diroi 30%. trong khi ty 1~ tbn that dao d(lng mire duoi 15% la nguyen nhan giup PTI co rAt nhieu thuan loi trong viec dam phan cac hop d6ng nhirong tai bao hiem c& dinh. nha tai bao hiern trong va ngoai ruroc. thuong hieu voi Hoat t1Vng tlDu til' tiii chinh Hoat d(Jng dAu ill tai chinh dong m<)tvai tro nit quan trong d6i voi m(lt doanh nghiep bao hiSm. dam bao an toan tai chinh. dS chia se rui PTI c~p cho khach hang trong nganh ella VNPT trong thai gian qua co tY l~ tbn thAt thap. Swiss Re. d~ co co hoi tham gia cac du an bftt d(lng san Ion.n se duy tri dinh huang phat trien bao hiem hang hai thee huang hieu qua. phat trien va da dang hoa nghiep vu nhan tal. Ti l~ phi bao hiem cua cac hop dAng trong nganh nay mire tirong ddi cao. Ml. Do d/. thirc hien muc tieu da dang hoa loai hinh dftu ill tai chinh. PTI co lei thS rAt 160 trong viec thu xSp hop dang tai bao hiern ed dinh. tho a thuan chuang trinh nlurong tai bao hiem voi cac nha tai bao hiem uy tin trong va ngoai mroc nhu: VNR. Ngoai ra. a a / cac d6i tac CU. Trong cac nam ti~p theo.. MQt sa chi tieu kinh doanh giai doan 2007 . ty l~ b6i tlnrong nhan tai bao hiem binh quan a rmrc dmri 40% doanh thu nhan tai bao hiern. gift vfrng doanh thu voi cac dan vi thuoc VNPT. PTI ti~p tuc rna rong quan h~ hop tac voi cac d6i tac moi Iii cac cong ty bao hiern. Munich Re . PTI rna r<)ng hop tac.2010 4 . heat d(Jng dAu ill vftn rnang lai nguon loi nhuan chu ySu cho PTI. Ba NAng. thap han so voi ti l~ tbn th~t bao hiem hang hai ella toan thi tnrong (tren 50%).ic thu san pham kinh doanh chinh la bao hiem thiet hi dien ill c~p cho cac dan vi trong nganh thuoc VNPT. tang cuong hieu qua cho c6 dong. 6n dinh cho c6 dong. mua d~t tai cac thanh ph6 Ian IA Hit NQi.. thai gian qua PTI dli giam dfm tY trong dfru ill ti~n giri tiSt kiem. Xac dinh muc tieu mang lai loi nhuan cao. bao toan von. nang cao uy tin. danh gia va hra chon rui ro mot each chat che tnroc khi nhan tai. PTI luon luon tien hanh sang loc. dl. tang hieu qua sir dung v6n.

3 41.1 416.771 2010 733.6 1.5 450.058 2008 478.Nhan Co cua Chinh phu vb thanh tich cong tac nam 2010. Binb hu6ng phat tri~n 3. .0 480.Danh hieu "Thutmg hifU m{lnh niim 2008.0 82.700 II )' dong khac Ket du dl.9 306. .9 4.4 25.10.4 9.2 11.9 43.c tieu cbiin lugc 5 .Nhan Bang khen cua Bt) tnrong Bi) Tai chinh vS thanh tich dong gop vao qua trinh phat trien.Nhan Co thi dua cua B9 thong tin va truyen thong vb thanh tich xuAt s~c. nang cao hieu qua hoat dong cua thi tnrong bao hiem Viet Nam tic nam 1999 dSn nam 2009.5 5. . .Danh hieu "Doanh nghifp phat triin bin vii'ng" do B9 Cong thuong trao tang vao thang 1212008.2 13.452 ty dang TT 1 2 3 4 Nam Doanh thu kinh doanh bao hiem Doanh thu hoat d6ng dau tu.1 Ml}. 3.5 1. heat 2007 319.0 481.0 4.1 300.l phong nghiep vu Von dieu V 6n chu Ie 5 6 7 8 sa huu Tong tai san LO'inhuan truce thuc Loi nhuan sau thue ROA (%) 9 10 ROE(%) II EPS (VND) M{)t sA thanh tich da d~t dugc . dan dAu phong trao thi dua nam 2009.9 995.8 544.Nhan Ca cua Tang lien dean lao dQng Vi~t Nam vS thanh tich hoat dong nam 2010.9 2.7 105.3 99.4 875.7 318. .2 504.32 thea tieu chuan TCVN ISO 9001:2008.2010" N am binh chon va trao t~ng.7 135.8 8.7 1.6 21.7 56.0 666.6 54.9 300.0 1. do Thai baa Kinh tS Viet .3 69.461.0 76.Dan vi tinh: 2009 493.5 4.2009.9 28.0 151.T6ng C\lC tieu chuan do luang chat hrong cAp GiAy clurng nhan h~ thong quan Iy chAt hrong cho linh V\lC kinh doanh baa hibm phi nhan tho va dfiu nr tai ehinh 56 HT1865.

Darn bao t&e do tang tnrong doanh thu tir 25%/nam. 3. cB nrc binh quan 15%/nam. dap img yeu cau h~ phat tri~n cua PTI trong giai doan moi. dat hieu qua cao. phAn dAu dat vi tri sa 3 trong top cac doanh nghiep bao hiem phi nhan tho.000 1)' d6ng. . Bao CaD ciia HQi dAng quan tr] 1. mac du tinh hinh kinh tS kho khan. quy trinh va h~ thong cham soc khach hang.Tro thanh doanh nghiep bao hiem dien hlnh trong cong tac dich V1. de . . . . ap dung cong nghe quan dai trong toan h6 cac mang hoat dong kinh doanh chinh cua T6ng cong ty. .2 Cbi~n IlfQ'C phil tri~n d@D Dam 2015 Trong nhirng nam toi.l khach hang.Nang cao chat hrong phuc vu khach hang: Triet ly kinh doanh "Khach hang hi trung tam" xuyen su6t tren toan h~ thdng.1' tren toan h~ thong.Quan tri nguon nhan lire: DiSu hanh co hieu qua cong tac nhan S1. dong gop thiet tlnrc vao nhfrng chuang trinh phat tri~n cong d6ng. x:iy dung dQi ngU can hQ co trinh dQ chuyen mon " va Icy nang qUID!y cao. l II. . bang 176% so voi nam 2009. 6 . xay d1)11g thong quan tri nhan SIJ bSn virng. ly hien . lien tuc d6i moi co 19i the canh tranh nhAm cung c6 vi tri s6 1 v~ ban le. Tinb hlnh th\lc hi~n cac chi tien chinb k~ hoach kinh doanh nam 2010 Nam 2010.5 1)' d6ng.1. dat 72% kS hoach.Co cb dong chien luoc mroc ngoai la doanh nghiep co ti~m hrc titi chinh.Tbng doanh thu nam 2010 dat 869 + Doanh thu hoat dong kinh tY d6ng.Lit mot doanh nghiep bao hiem chuyen nghiep. xay d1)11g tieu chuan. v&n di€u l~ dat 750 . PTI t~p trung nguon lire v~ tai chinh va con ngtroi de trien khai nhfrng chien IUQe va muc tieu sau day: . Tbng cong ty dii phan dAu hoan thanh xuAt s~c kS hoach kinh doanh. PTI d~t rnuc tieu: .PTr xac dinh khong thoa man vci nhimg k~t qua da dat duoc trong hien tai rna se ti€p tuc hom thien minh va nB hrc khong ngirng db viron len nhtrng tfi. co tong doanh thu d~t t6i thieu 3000 tY dang. tro thanh mot doanh nghiep co trach nhiem voi ceng d6ng. co kinh nghiem va cong nghe d~ trien khai heat dQng bao hiem tai rnroc ngoai.m cao rmri.Loi nhuan sau thue nam 2010 dat 76. + Doanh thu hoat dong dAu tu tai chinh: dat 136 ty d6ng. tang 49% so voi nam 2009. nham phat trien rn¢t each manh me va vfrng vang. khang dinh thuong hieu PTI la thuong hieu manh. trong do: doanh boo hib dat 733 tY d6ng. tang 51 % so voi nam 2009.TnJ thanh mot doanh nghiep ban le cac san pham bao hiem phi nhan tho dirng diu thi tnrong. mot 56 chi tieu chinh: . nang cao chAthrong dich vu sau ban hang. b&ng 166% so voi nam 2009.Thong qua cac hoat dong kinh doanh va xli hoi.Khong ngirng sang tao trong hoat dong kinh doanh va qUID ly.

+ Thiet ke va ddy manh hoat dong trien khai san pham moi: Phuc luu hanh. nang tbng s6 phong khu vue len 47 phong.tri~n khai qua Mash. 2. B~c Ninh. San pham P'Tl-Ecare . PTI Car Care.Tri~n khai qua Moi gioi Aon. PI! da: c6 nhtrng buoc di vfrng chic trong viec: . Quang Ngai.trien khai qua moi gi6i Agis. Ngoai ra..l viec khai thac qua moi gioi: San pham phuc lei nhan vien . Phuc van dam. V~ hoat d()og kinh doanh . Thai Nguyen. PII chu yeu tri~n khai cac san pham moi t~p trung 6 nghiep V1. khang dinh xu th~ hoi nhap quoc t~. dac biet la cac san pham phuc V1. Nhiing thay dAi chu yio trong Dam 2010 2. S.. Vi~c chuyen d6i noi tren ding tao di~u kien nang tAm dl)i ngil can bl) lanh dao TAng cong ty va lanh dao cac dan vi true thuoc. Phuc An Sinh.5 ty so voi thai di@m 31/12/2009. S\I chuyen d6i nay khang dinh sire 16n manh cua doanh nghiep. PTT B~n Thanh. PTJ Ha N¢i.mang hroi VNPost. cac dan vi tnrc thuoc ill "Chi nhanh' thanh "Cong ty thanh vien".l bao hiem nay voi PI! la hang hang khong AirMekong. dap irng t6t nh&t nhu cAu phat trien cua T6ng cong ty. hang: xudt phat tir tAm nhin PIr "tro thanh doanh nghiep ban le hang dftu". ra doi cua Lane Xang la mot thanh cong 1&0cua Ban Lanh dao PTI. I6ng cong ty dinh huang rna rong. thanh lap them cac dan vi true thuoc va rna rong kinh doanh ra nuoc ngoai. g6m Vinh Long.l bao hiem con nguoi. nang t6ng s6 cong ty bao hiem tnrc thuoc len 25 V\IC + Thanh l{ip them 03 C8ng ty thanh vien tnrc thuoc..1 V~ tA elnrc bq may Nam 2010 la narn danh dau bu6c chuyen minh can ban cua PII v6 t& chirc bQ may: thay d6i mo hinh t6 chirc. mOt trong nhlrng khach hang Ian dAu tien tham gia dich V1.l d~n 31/12/2010: 544. PII Real Care. tang them 128.Ty I~ chi tra cd nrc cho cd dong nam 2010: 15%. Gia Lai. gam PI! Khu Cong ty. Phuc hoc duong. . buoc dAu dua thuong hieu PTI vuot fa ngoai bien gioi Vi~t Nam. Nam 2010. den voi ban be trong khu V\IC.. + Mil hinh t6 clnrc diroc chuyen d6i tu "Cong Narn Song H6ng. thuong hieu PII hien dien tai tftt cit cac xii tren ly .Tong quy du phong nghiep VI.mg hroi dai VNPost. San pham bao hiem tai nan cham s6c sire khoe . . 2.v € kenh ban + Xay dung thanh cong m<. Thong qua m~g 7 la cac buu C1. phat trien va da dang hoa kenh ban hang. P'TI da rna them phong khu vue tai 05 tinh. Cu thS: ty" thanh "T6ng ceng ty".2. Cac san pham nay ra doi da: dap img duoc nhu cftu bao hiem da dang cua khach hang. r T E + Thanh I~p Cong ty Bao hiSm Lane Xang tai mroc Cong hoa Dan chu Nhan dan E Lao tren co sa gop v6n cling Ngiin hang PhM trien Lao.V€ san pharn: + Chinh thirc trien khai san pham bao hiem hang khong.lC tren toan quoc .5 t)r dang. hoa van xu th~ chung cua th] tnrong.

PTI da: hoan thanh giai dean 1. 6n dinh.Luat kinh doanh bao hiem sua d6i. Sau I nam trien khai. Tri~n vl}ngva ki hoach trong tuong lai a " Jr YI \\1 11 3.7.ve dich V\1 khach V\1 qua h~ thong cac Ngan hang. 6n dinh kinh t~ vi mo va an sinh xli hoi. tham chi Ian hon so voi du bao eudi nam 20 I 0 v~ lam phat. nhap sieu khong vuot qua 18% kim ngach xuat khdu. 8 .Nguoi ban dich thuc". t6e dQ tang tnrong doanh thu phi bao hiem phi nhan tho uoc tinh vdn duy tri a mire cao tren 20%.5% + Chi s6 gia tieu dung tang khong qua 7% + T6ng nguon v6n dau tu phat trien toan xii hQi bang khoang 40% GDP + Tong kim ngach xuat khau nam 2011 tang 10% so voi nam 2010. .Du bao cac chi tieu chu yeu cua nen kinh t~ Vi~t N am nam 2011: Nam 2011. d~c biet qua VNPost. b6 sung co hieu hrc tir 1/7/2011 se tao l~p mot hanh lang phap ly thong nhat va vtmg ch~e d~ thi tnrong bao hiem Vi~t Nam tung buoc phat trien.1 MQt s6 ohao t6 anh hlfOng d~o hoat dQog kinh doanh ella PTI Dam 2011 . ill van cho cac chuang 2. gop phdn thuc dAy doanh thu tang tnrong manh. 3. Tuy nhien. tao nen moi tnrong kinh doanh binh dAng va gay ap hrc hon cho cac doanh nghiep bao hiem phai tv cai t6 va canh tranh bang chat hrong.3 vi phat triin thmrng hi~u Nam 2009. kinh t~ Vi~t Nam duoc nhan dinh Ia ti~p tuc ddi mat voi nhirng kho khan. buoc dAu mang lai anh huang tich cue cho hoat dong kinh doanh.chuftn hoa hinh anh thuong hieu tren toan h~ thong. . Mang hroi dai Iy VNPost lura hen mang lai S\I phat triSn dQt pha trong thi tnrong ban le cua PTI trong nrong lai gfm. S\l hien dien ella thuong hieu PTI tren toan quec ding nhu mroc ban Lao cho thfty PTI da va dang timg bircc khang dinh su chiem linh thi tnrong cilng nhu dang khang dinh ten tu6i cung voi nhtmg thuong hieu manh khac trong linh vue bao hiem phi nhan tho. + Tirng buoc trien khai cung cAp dich . D6ng thai. trinh ban le tren h~ thong dai ly.Ti~m nang thi tnrong bao hiem Vi~t Nam con kha Ion. hang: + PTI eta dao tao thanh cong h~ thong mang hroi dai Iy tren h~ thong VNPost co du nang hrc ti~ nhan va giai qUYStkhieu nai cua khach hang lien quan dSn dich vu sau ban hang.toan quoc. + H~ thong Call center btroc dftu dap irng yeu cAu h6 tro. thach thirc. thi tnrong bao hiem nhan tho va phi nhan tho dSu co xu huang phat trien trong thai gian toi. cong tac truyen thong nQi bQ va cac heat dong quan h~ cong d6ng (CSR) cfing duoc PTI chu trong thirc hien. PTI dii cong bd chien hroc phat trien thirong hieu 2010-2015 va h~ thong nhan dien thirong hieu moi voi dinh vi thuong hieu "PTI . Chinh phil vfut d~t ra mot sd chi tieu co ban: + T6e dQ tang tnrong GDP: 7 . Cung voi do.

.2 Bjnb hurrng v~ hoat dOng kinb doanb cua PTI nam 2011 ~ Hoat il(ing kinh doanh biio hiJm g8c . _ "'.42 Ty suat Ioi nhuan tnroc thue/doanh thu thuan -_..... . . . _".. Bao cao cua Ban TAng giam d8c 1.."'_ __ . _ ..- ...._. .. ._......... __ "" .Duy tri hoat dQng uy thac dAu nr qua cac t6 chirc chuyen nghiep va su dung mot phan nguon v6n db uy thac dau til voi co cdu danh muc dau til hop 1.._ _ __ _ _ .' nham dat 10' vong rmrc lei suat cao (15%-18%/nam) trong tuong lai.. An nhi~u rui ro do tinh hinh vi mo kinh tS th~ gioi va 3...78 5._ _ lei nhuan_ _ _ thue/doanh ."..Moi tnrong d§u tir con ti~rn Vi~t Nam c6 nhieu bdt 6n. _ ..Canh tranh ti~p rue diSn ra quyet li~t 6 tdt ca cac dich vu bao hiSrn.. "... __ . Tinh trang ha phi nam 2011 SI! ti~p tuc cang thang do dung hrong thi tnrong khong thay d6i dang ke rna s8 hrong nha cung cdp dich vu tang len nhanh ch6ng.....Duy tri vi tri thir 5 tren thi tnrong...84_-__ 4. .. ... _ Lin Lin 6.._ _ _ .. .......-_ _ - _ """"""""........ . ~ Hoat d(ing dau " til' Chu truang d§u til: than trong va linh hoat db vira bao toan v8n._ .. . . huyen tren toan qudc...i 1\ ._ _ __ _ _ _ -..._ Kha nang thanh toan Kha nang thanh toan hi~n --"""' """. _ .. ..._"""""... _-_ _ -thuan _ _ _ . . 1. III. .""""" _. dam bao muc tieu loi nhuan vira ..94_"_ __ . ..24 Ty su~t Jqi nhuan tnroc thu~/t6ng tai san sau thu~/t6ng tai san % % Ty su~t loi nhuan _._% su~t sau _ _ _._"_.....Ti~p tuc theo du6i muc tieu "Tang tnrong..... ..72 4.... .. ... ._ ...... Kha nang thanh toan nq ng~n h{U1 .. __ _..._.. . Bao cao tinh hinh tiii cbinb 1..04 0. _ ... ... . _- _ Lin _. .. Ba Dinh..98 5._ _ .""......_ 1." Don vi tinh Nam 2010 .... ..81 ....". thu ... Nam 2009 13.Ti~p tuc duy tri va phat trien mang hroi ban hang va dich vu khach hang thong qua h~ thdng buu C\lC toi 100% cac quan..--_ hanh_ _ _.. . --_ .73 1."...050 tY dong. ..... chi6m 5% thi phan bao hiem phi nhan tho voi doanh thu hoat dQng bao hiem dat t8i thieu 1.Xay dung va bUGCdAu trien khai kenh ban hang qua h~ thong ngan hang. .. Quan 3. hieu qua va phat trien b~n virng".._ _ _ __ _ ... ._ ... _ . ._ _ . _ ..1 Kha nang sinh 1m. kha nang thanh toan Kha nang sinh 1m DOll vi tinh % ..Hien thuc h6a lei nhuan tai manh ddt 216 Vo Thi Sau. Ha NQi. _ . """""" Ty_. .15 6.04 Nam 2010 14... ... .. .. .37 Nam 2009 """" 11.. TP.. . ... .. H6 Chi Minh va nghien ciru hien tlnrc h6a lei nhuan tai manh ddt 26 Lang H~.". """" ... 9....00 Kha nang thanh toan nhanh 9 ........ ..

7%. v6n dAu tu toan xii h{>itang 12. ~ 2 TBng cQng 44.C6 nrc/lei nhuan chia cho cac thanh vien gop van: Trong nam 2010. J.00% 10.Tang tnrong GDP dat 6.Thi truong bao hi6m tiep t\1C phat trien: doanh thu phi bao hiem g6c dat 30.563 I~ 15%. nhu cAu bao hiem cua n6n kinh tS xii h{>itiep tuc tang cao. da:i TAng cQng chi tnt .Th u~n [(Ii .. tang tnrong 8% so voi nam 2009.437 .9%.T6ng 55 trai phieu dang hru hanh theo tirng loai: Khong co. Bao can kit qua hoat dQng kinh doanh 2.00% 0.2 Gia tri sA sach tai thOi di~m 31112/2010: Gia tri s6 sach tai thai di~m = NVCSH/ s6 hrong CP dang hru hanh = 14.. .000 2 c6 phieu uu diii Til cong ong " 45.000 100.437 0 J.000. tAng gia tri xudt nhap khdu tang 19%.563 0 7.sa IUQ'Ilg TT 1 2 c6 phieu quy thea tirng Ioai: Chi tieu r - sA luqng cA phiiu quy (CP) C6 phieu ph6 thong C6 phieu iru 7. .814 VND/c6 phieu.3 Nhfrng thay dAi v~ van cel dong/van gop .r6ng s6 c6 phieu thee tirng loai TT I Chi tieu 86 hrQ'llg (CP) Ty I~ (%) M~nh gia (VND) C6 phieu pho thong 45. PTI thuc hien e6 rue Dam thee tY 2.1 BAi canh kinh doanh nam 2010 ).000.700 d6ng. • 4 1.1.992. c6 phieu phb thong cb phieu uu dfti . .l . tY 10 .00% .000 0 100. 1.So hrong c6 phieu dang hru hanh theo timg 10~i TT 1 Chi tieu So hr4'fllg co phieu dang hru hanh 44.992.

.1 K~t qua doanh thu Dan vi tinh: ty d6ng TH 2010 TT 1 Doanh thu TH 2009 493 KH 2010 Sa ti~n 733 %/KH %IKNT Ho. ~ Khokhiin .H~ thong cong nghe thong tin ella PTI con chua hoan thien.. Bi~u nay vira tao co hQi. d€ khai thac cac phan khuc thi tnrong moi. bin dfit TP. kha nang thanh toan phi bi anh huang. Nha mroc d&i voi hoat dOng kinh doanh bao hiem thay dbi nhiSu theo chiSu huang ngay ding hom thien tang SlJ canh tranh binh dang giira cac doanh nghiep. vita ta thach tlnrc d6i voi PTI. .HCM Tong c{lng 100 575 830 869 119% 151% Ghi chu: Nam 2010 chua thuc hien ban ddt tai TP.tt d{lng KDBH .Thien tai. dich benh nam 2010 it tac dong d~n k~t qua kinh doanh cua PTI.Kinh te phuc h6i nhung con cham.BH goc 640 115% 149% 455 38 82 600 40 190 684 49 136 114% 123% 72% 150% 129% 166'% . . giam dinh. do do. giam ap lire canh tranh cac san pham truyen thong. d6ng long quyet tam thea du6i muc tieu phat trien.HCM II . Cac quy trinh khai thac. chua dap img duoc yeu cdu kinh doanh va quan ly. khac Trong do. hieu qua va bSn virng.Nhan tai BH 2 Hoar d{lng din to'. b6i thuong ngay cang duoc chu trong a va cai tien. hiru ich. 2.PTI da xay dung xong h~ th&ng dai Iy khai thac qua mang lucri biru C\-lC cua VNPost va nh:.Can bO.2 K~t qua hoat dl}ng kinb doanh nam 2010 ella TAng eong ty 2. vien toan T6ng c6ng ty doan ket.2.C~ tranh ti~p tuc gia tang (canh tranh ky th~t co xu huang giam han cac nam tnroc). nhrun dap yeu cftu va loi ich cua khach hang. nhu cAu bao hiem giam. nhan .Cac doanh nghiep bao hiem ti~p tuc cho ra doi cac san pham bao hiern moi.ln duoc su ling hO cua lanh dao ciing nhu can bQ nhan vien TAng cong ty BUll chinh Vi~t Nam. .QUlin ly p .

2.5 76.6 --- -- 147% 138% 119% 120% 127% ----- --- 9 Ty suat LNST/Tong ---.023 quan trong ky III 904 128.4 --------t----------::--:-~--- Nam 2010 -.- - 666..2 Tinh hmh tricb b6 sung cac quy d" phong nghiep vI} Dan vi tinh: tY d6ng TT Chi tieu D~n 31112 12009 182. tang nguon von dfiu tu cua PTI 1:11.- 0/02010/2009 --- 2 Tong chi phi ~--+----=------=---------__.9 13.2. ----------r--------- 6. nguon dfiu tu binh tY d6ng.-8 Ty suat LNTIlT6ng tai san (%) ---. HO\lt dQng diu til Nam 2010.77% 5. 4.461. 11.03% -_.D1. loi 12 .5 ~~~------------"-------r----------I 7 Von chu sa hfru 481.24% tai san (%) 10 Ty suat LNSTI von CSH (%) --------+---------+- 4.3 122.5 544.2.4 128.0 22..5 1 Du phong phi 2 D\I' phong hoi tlurong 3 D\I' phong dao dong IOn CQng 2. ---- 151% 149% 174% 168% 176% ---- d )1 / 4 Thue thu nh~p DN 5 LQ'i nhuan sau thue . 43.0 Trich trong nam 2010 96.5 Liiy k~ d~n 31/12/2010 278.5 770..5. trong do: . tieh hly tlli ehinh cua Tang cong ty tang them 133 tY d6ng._____----3 LQ'i nhuan tnroc thue _ -------------11-.2.Cac quy til IQ'inhuan sau thue 2.5. Doanh thu dat duoc ill hoat dong dfiu tu III 136 nhuan ill hoat d{>ngdAu nr tai ehinh lit 82.7 143.7 .3 ---------=----.7 126.0 17.71% 6 Tong tai san 995. tY d6ng.1 15. 575.2 -.5 99.2 107.3 Cae chi tieu titi chinh Ban vi tinh: ty d6ng TT Chi tieu 1 Tbng doanh thu N:1m 2009 _.1 518.- .1 416. 869.5 1.37% 9.5 tY dbng.2.48% ----- 2. tY d6ng.4 Tich loy tai chinh Nam 2010.-------r-------56.5 ty d6ng.5 tY d6ng.-.9 ------_._ .lphong nghiep vu tang them .

7 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 Cong ty Cong ty CP Du Ijch BUll Dien Cong ty CP Vi~n thong .Nam 2010 la nam tang tnrong ngo{lO muc cua doanh thu qua m{l.0 9.2 1. Vi~t Tri./ Danh muc ddu tu: gop van vao doanh nghifp khdc (tinh din ngay 3111212010) Dan vi tinh: tY d6ng gop 2. Qudn 3.4 san Dan vi tinh: .0 88. Nhfrng ti~n be}Tang cling ty da d~t dU'Q'c trong nam 2010 3.Tin hoc . 173.I1g VNPost khi dat rmrc 114 tY d6ng. Phu ThQ Duong ve Van --~ - 1.2 4..9 6. 13 .6 5.0 51.0 88.7 T" cQng oog " 3.2 Bia di~rn 26 Lang H{l.9 3.0 Ki~t.TST Viet Nam Cong ty CP DAu ur Bcit dclng san Phuong Nam Cong ty CP IBS Vi~t Nam Cong ty CP B§.8 12.f)i~n Van dAn nr 2.0 9.7 17. Ba Dlnh.7 17.9 M~oh ghi van tu 14.8 14.3 0. HeMC Phuong Tan Lqi.6 5.5 3.3 27.2 0. cQne.t dQng san Biru di~n Cong ty CP Cong nghe Vi~n thong Th& h~ moi Cong ty CP Djch vu S6li~u Toan cau Cong ty CP Thirong mai Xang d§u Viet Nam Cong ty CP DAu tu Thaog Long Xanh Cong ty CP Bao hiSm Lane Xang Tane. Tinh Sinh DU01lg 7. TX Thu DAu MQt./ »du uc bat d(ing STT 1 2 3 4 5 tY d6ng 15. Buon Ma Thuot.9 11.2 0.9 11.4 0.2 4.t Thanh.1 Cling tac phat tri~n kinb doanh qua m~ng VNPost . HN 216 Van dAu nr v« Thj Sau.7 Cong ty CP BAu nr phat trien Cong ngh~ va Truyen thong Cong ty CP Huawei . Dak Lak Duong Nguyen T§. tang tnrong 265% so voi nam 2009 va bfutg 16% doanh thu bao hi~m g6c.

. giam 3% so voi nam 2009. giam dinh. . Nho do. .Nang cao nang hrc trien khai.2 CODg tac quan ban hang cho toan b<) h~ Iy kinh doanh a cac khau khai thac.ohio SlJ' . tY l~ b6i . h6 tro va quan Iy mang thong chuyen quan VNPost tai cac dan vi tnrc thuoc.Tang cuong kiem tra. duy tri trong ca nam 2010 tao nen phong trao thi dua khai thac. Nam 2010.Trang bi bien hieu toi tAt cac biru dien huyen/biru dien van hoa xii tai 63 buu di~n tinh/thanh ph6 tren ca mroc gop phc1n quang ba hinh anh thuang hieu PTI toi cac khach hang va h6 tro cong tac kinh doanh.ti~n hrong . Cac chuang trinh nay duoc thuc hien lien tuc. san pham moi. .. Ben canh viec chudn hoa va ap dung h~ thdng quy trinh quan ly tai chinh. ke .Ra scat. . diSu l~ t& chirc va hoat d<)ng cho cac dan vi true thuoc. . .Tribn khai chuang trinh cham soc nhan vien theo tung quy.Nang cao chAt hrong cong tac quan ca. dem doanh thu v~ cho PTI. thanh quyet toan gitra PTI va VNPost duoc cai thien va nang cao r5 r~t.Kiem scat t6t tinh hinh hinh tri~n khai nghiep vu thtrong (da giai quyet + dir phong b6i thuong) cua PTI b6i thuong. . giang vien.u t6 chirc maio .3 Cong tac tA clurc . . dap irng yeu cAu canh tranh cua thi tnrong lao dong. tao dong hrc cho ngiroi lao dong phan dAu hoan thanh t6t nhiem vu. Tdng cong ty tang cuong ap dung cong nghe thong tin trong hoat dong quan ly bang viec hoan thien phdn mbm quan ly h6 tro tir khau tai chinh kS toan den kinh doanh bao hi~m g6c . tY l~ cong no giam (tit 22. quan ly nghiep vu. 3. kiem soar n<)i b<)(} nhtrng dan vi tnrc thuoc.1 % nam 2008 xudng con 15.Cong tac d6i soat s6 lieu. dong ti~n dircc luan chuyen t6t. khai thac vien.Tri~n khai nhieu chuang trinh h6 tro ban hang co hieu qua cao gop phan tang tnrong doanh thu ban le cua PTI chi~m thi phAn dang tai m<)t s6 dia ban.Viec tra luang: Dam bao ti~n luang can bQ nhan vien khong ngirng duoc cai thien. 14 .~ \ ~ ) ( la 37%.5% nam 2010) hieu qua sir dung v6n diroc nang cao.tai bao hiem.Cong tac quan tri tai chinh duoc cai thien. b6 tri. quan Iy VNPost. d{ic biet la b6i tlurong nghiep vu bao hiem xe co gioi.Hom thien rno hinh t& chirc tai tru so chinh va cac dan vi tnrc thuoc.DiLO tao: T~p trung dao tao theo tirng muc tieu co trong diem: giam dinh vien.PTI da: xay dung kich ban trien khai ban san pham PTI d6ng b<) va co hieu qua tren mang lucri VNPost tren toan quoc. gilt va thu hut ngiroi lao d¢ng co chAt hrong. . 3. 1y va dao tao dai ly tren toan h~ thong. quy dinh thong nhat vS co cAu t& clnrc. b6 nhiem toan b<) bi) may lanh dao tai tru so chinh va cac dan vi tnrc thuoc phil hop voi nhirng thay d6i vS co d.8% nam 2009 va 13.

DAy manh doanh thu nghiep vu bao hi~rn xe co gioi. tao dung hinh anh "PTI.1 Ki hoach kinh doanh thu nam 2011 (ail dU(TC H(Ji dong quan tri phi duyet) . . h6 tro t6t cho cong tac quan Iy cac dich vu khai thac qua VNPost. h6 tro cac kenh ban hang phat trien darn bao muc tieu tang tnrong doanh thu. kiem soat t6t ty l~ bili tlurong.3.phat tri~n thmmg hi~u . . ./' Quan tY d6ng. giam thieu t6i da vi~c d6i scat thu cong.Tuyen truyen hinh anh PTI toi cac nha dfru tu qua 02 bu6i RoadShow tnroc su kien PTI niem y~t c6 phieu tren san giao dich clnrng khoan Ha N (li.Ti~p tuc gift vimg khach hang trong nganh VNPT.Ti~p tuc thuc thi cac bien phap nham quan b6i thuong. d~c biet a nhtrng dan vi co doanh thu Ian. . quan Iy nghiep vu va quan ly tai chinh chung trong Tong cong ty. ly va kiem soat t6t cong tac giam dinh.Xay dung phfrn mem phan tich 56 lieu. . nhan dang s6 lieu tit VNPost.Tao co ch~ kinh doanh linh heat.050 ty dAng.Tang cuong cong tac quan tri doanh nghiep. .5 Cong tac ding ngh~ thong tin D6i moi cong tac quan ly va irng dung cong nghe thong tin. du sire canh tranh./' Kinh doanh bao hi~m g8c . phan d~u dat 1.165 tY dBng.T~p trung nguon luc dS tang cirong cac heat dong truyen thong h6 tro phat triSn ban le.Tung biroc hoan thien chuang trinh phan mem phuc vu cong tac tid bao hiern.Doanh thu hoat dQog kinh doanh bao hiem: Dat t6i thiSu 1. .4 Cong tac quang cao . phat trien khach hang ngoai nganh. .Doanh thu hoat dQng tid chinh: 255 ty dAng. Ki hoach kinh doanh nam 2011 va cac giai phap th"c hifn ki hoach 2011 4. . dam bao hieu qua kinh doanh. hi doanh nghifp .Lei nhuan sau thue: 89 4.Nguoi ban dich thirc". 4.Thuc hien cac chuang trinh CSR tren dien r(lng. dap irng yeu du phat tribn cua T6ng cong ty trong giai doan moi: . IS .2 Giii phap thl}'c hifn . 3. nhap lieu tv d(lng darn baa vi~c thea d5i d6i soat.

On dinh t6 chirc cac don vi thea mo hinh moi.Tuyen dung va dao tao dQi ngii nhan S\I cho ddu tu. su nhan biSt v€ thuang hieu PTI . ben virng. .Tang cuong cong tac tuyen dung. + Thi~t l*p k~ hoach marketing cu th6 trong nam va chien hroc marketing tong th~ dai han./ Hoat dqng diu nr . phat tri~n tlnrong hieu va dich vu khach hang. dich vu co chAt hrong cao.Hom thien t6 chirc hoat d!)ng cua t6ng dai h6 tro (call-center) nhfun nang cao chdt hrong dich vu sau ban hang d6ng thai la m<)tkenh quang ba gioi thieu san pham co hi~u qua . . co kha nang h6 tro kip thai cho cac don vi trong qua trinh irng dung cong nghe thong tin vao cong tac kinh doanh . . huang luang phan anh dung gia cit cua sire lao d!)ng./ Giai phap v€ nguAn nhao llfC . linh heat. qua VNPost. . dap irng duoc nhu dm cua khach hang.DAy manh hoat d<)ng marketing.Da dang hoa cac kenh ban hang ngoai nhlrng kenh khai thac truyen thong.TiSp tuc dAy manh cac chuang trinh nang cao ciing nhu gia tang gia tri thuong hieu PTI. giam t6i da co chS cao b~og.. J ./ Hoat dQng marketing va cham soc khach hang . . buoc dAu dAu nr phat trien kenh ban bao hiem tnrc tuyen. -Dng dung cong nghe. thiSt bi tien tiSn. J. + T*p trung hu6ng t61 khach hang thong qua viec cung cdp cac san pham.Dam bao cac chinh sikh diii ng!) dai han. hieu qua cho cac hoat d(lng kinh doanh va quan ly cua PTI.T*p trung quan Iy v6n va kha nang sinh loi dua tren co cdu danh muc dAu tu hieu qua. . + Chuan bi nguon nhan lire co chdt hrong cao cho vi~c trien khai cac heat d<)ng marketing. ./ Hoat dQng cong nghf thong tin . dao tao.Cai tiSn each tlnrc tra luang. dam bao tinh kS thira va hoat d(lng 6n dinh.Ung dung cong ngh~ thong tin van cong tac dAu tu d~ h6 tro quan IY. .H6 tro tich C\IC. . tao S\I tien 19i cho khach hang va tiSt kiem chi phi nhu kenh ban hang qua N gan hang. nang cao chdt hrong d!)i ngil nhan S\I. 16 toi viec ti€n . . coi day la met bien phap nham gift chan nguon nhan hrc hien tai va thu hut nhan su co chdt hrong cao tren thi tnrong.Xay dung d(li ngfi quan tri cong nghe thong tin co trinh d(l chuyen mon.

GiAy phep kinh doanh: 0103028881 d6i IAn tlur 1 ngay 21/05/2009. khoan dAti ill nay da: duoc trich I~p du phong giam gia dAu nr dSn ngay 31 thang 12 nam 2009. phil hop voi cac chuan rmrc. thiSt thuc. . Tuy nhien. T6ng Cong ty C6 phfut Bao hiem BUll di~n chua nhan diroc Bao cao tai chinh nam 2010 elm Cong ty C6 phan Du lich BUll dien nen chua co can cu dS trieh l~p du phong giam gia dAti nr (neu co) tai thai diSm 31 thang 12 nam 2010. Ha NQi .vinapetro. Dim giai trinh bolo colotai chinh va bolo coloki~m toan 1. Cac nh~n xiit d. V.23 Lang H~.e bi~t Khoan dAu nr vao Cong ty C6 phan Du lich Biru dien voi s6 ti~n la 2. Cong ty nim gift tren 50% vAn e8 ph§n/vAn gop ella tA chirc.trinh cham soc nhan vien voi nhi~u nQi dung phong phu.) 2. 3. dang ky thay . . BOll vi ki~m toan dqe I~p: Cong ty TNHH Kiem toan va Tu . chS dQ KS toan Doanh nghiep Vi~t Nam hien hanh va che dQ kS toan doanh nghiep bao hiem (Ban hanh kern thea Quyet dinh s6 1296TC/QD/CDKT ngay 31 thang 12 nam 1996 cua BQ Tai chinh.Website: www.000 VND (chiem 3. IV. huang toi viec thu hut.111 . sua d6i b6 sung theo Quyet dinh s6 1501200 l/QD-BTC ngay 31 thang 12 nam 200 I ella BQ Tai chinh). eong ty: Khong co.Cai tiSn Chuang van (A & C) 2.Dien thoai: (84-4) 3776 5828 Fax: (84-4) 37765838 . Cac Cong ty co lien quan 1.VAn di~u I~ thuc gop tai thai diSm 31/12/2010: . dSn thai diem phat hanh Bao cao kiem toan nay. Dolocolotai chinh (Xern chi tiSt tai Phu luc dinh kern). VI.18 ty d6ng sa chinh: Phong 305. cong ty nim gift: » Cong ty Cd phAn Thuong mai Xang dAu Vi~t Nam (Vinapetro) cAp lfin dAu ngay 11112/2008.vn 17 .VAn dieu l~ 1ft 18 tY d6ng .533 VND. s6 ti~n 372.02% v6n dieu 1~). Y kiio kiim toan dqc l@p Bao cao tai ehinh t6ng hop sau khi da: di~u ehinh thea y kien cua kiern toan vien da: phan anh trung thirc va hop Iy tren cac khia canh trong ySu tinh hinh tai chinh ella T 6ng Cong ty C6 phfm Bao hiem Buu di~n tai thai di~m ngay 31 thang 12 nam 2010. tao dQng luc cho nguoi lao dQng a moi vi tri d~u c6 g~ng phAn dau holm thanh t6t nhiem vu. Ba Dinh.eom. cling nhir kSt qua hoat dQng kinh doanh va cac luong hru chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh kSt thuc cling ngay. Cong ty co tren 50% vAn eAph§nlvAn gop do tA clnre.Tru 9. Tfmg 3.940.000.

QI0.Website: www. khi d6t. Fax: (84-4) 3263 6868 sa chinh: .Tf\l sa chinh: 270A Ly Thuong Ki~t P14. 6688. Postre dang dfru tu vao tren 10 du dfru tu du kien tren 600 tY d6ng.Nganh ngh~ kinh doanh: DAu tu kinh doanh bdt d6ng san va cung cdp cac dich vu kinh doanh bdt dong san. phan ph6i cac san pham dau tho. cAu gidy. giam 18% so voi nam 2009.Tru sa chinh: TAng 5. danh gia hien trang m~g. h3 tro kY thuat.Tru HaN6i cA phin IDS Vift Nam (IDS) P401.2 Cong ty Cel phin Vi~n thong Tin hoc Difn til (Kasati) . trong d6 t6ng v6n dft dfru tir an bat la d6ng san voi tang v6n 147 tY d6ng. bao tri. Kasati dft chinh thirc niem yet c6 phieu tren san giao dich clurng khoan Ha N6i vao ngay 29/12/2010. 3.Dien thoai: (84-4)3263 .ibsvietnam.Website: www. khi d6t. Kasati luon duy tri tY l~ 19i nhuan sau thue/v6n di~u l~ tit 20% .kasati.94 tY d6ng.N ganh nghe kinh doanh: Cung cdp Hlp d~t h~ thong antenna. thi~t k~ tuyen.vn . toa nha A2-DN3 Nguyen Khanh Toan. dAu nhon va cac san pham hoa dAu. ~ . tang 235% so voi nam 2009. Mai.Di~n thoai: (84-8) 3865 5343 Fax: (84-8) 3865 2487 .com. H6 Chi Minh . 36401297. bao dirong. thi~t k€ ha tAng viSn thong. Loi nhuan sau thue nam 2010 dat 0. Tinb binb diu nr vao cac cong ty co lien quan 3. Khu do thi Dinh Cong.25%. mua ban. 3.vn .38 ty d6ng.V 6n di~u l~ thuc gop tai thai diSm 31/12/2010: 88. .3 CODgty . Lo 18. ch~ bien cac san pham xang dAu. Tp. cap feeder.2 ty d6ng. l~p d~t cac h~ thong thiet bi.Mi)t s6 chi tieu ket qua kinh doanh: Kasati co tiem lire virng vang v~ tai chinh. Ha N6i. giai phap mang.D~n h~t nam 2010.pre. san xuat. 3. . vi€n thong va tin h9C. Fax: (84-4) 3640 1295 . . xang diu. khao sat.Nganh nghe kinh doanh: San xudt san pham dien tir. Hoang . . ill vdn. Toa nha Tellcom.V6n di~u l~ thuc gop tai thai diSm 31112/2010: 6.Nganh ngh~ kinh doanh chinh: Dai ly.K~t qua kinh doanh nam 2010: Doanh thu nam 2010 dat 151 ty d6ng.com.. doanh thu lien tuc tang qua cac nam. pha ch~ dAu nhon cac san pham hoa dAu.4) 36401296. h& tro phdn cirng. 18 .com . dliu n6i.Dien thoai: (84.1 Cong ty cA phin Bit dQng san Btru difn (Postre) . Quan Hoa.Website: www.

chu Nhan dan Lao . hoat dQng thea Luat Doanh nghiep nam 2005. .25%. (Dire).vn Cac Coog ty thanh VieD tnrc thuqc Cong (V Boo hiim BU'u difn Thiing Long Dia chi: S6 100 Thai Thinh. \ '1 ~ VII.HCM Di~n thoai: 083.V6n di~u l~ tlnrc g6p tai thai di~m 3111212010: 11.265. Luat Kinh doanh bao hiem. dai ly phan ph6i thiSt bi cua hang Fiberhome (Trung Quoc) va da 10' hop d6ng cung clip dich vu voi han 10 toa nha tai Ha NQi v6i di~n tich phu song han 500. V ci su ling hQ cua Ngan hang PhM trit~n Lito (Ngan hang cung gop v6n thanh l~p).lanexang. P.V6n dieu l~ thuc gop tai thai diem 31112/2010: 031)' d6ng.e 19 . Quan Dong Da.7 tY d6ng.7.Phan Xich Long. Di~u l~ t6 clnrc va hoat dQng ella T6ng cong ty va cac quy dinh ella Phap lu~t eo lien quan. Ha NQi : (04) 3772 4466 ptioffice@fmail.Hien nay. du kien tY 1~loi nhu~v6n di~u 1~ill nam 2011 ella IBS se dat mire 20% .789 . D.21. CO' cAu tA ehfrc ella TAng eong ty PTI la cong ty c6 phan.com.000m2. Lao. . 5 174797 Fax: 083.Website: www. TP. TP. Q.net Fax: 856. dllu ill tai chinh thea quy dinh cua luat phap Lao. Lane Xang eo nhieu co hQi phat trien voi dinh huang ban le thong qua h~ th6ng Chi nhanh cua Ngan hang Phat trien Lao va h~ thong BUll chinh Lao phu khap lanh the. 5 174798 t.Dien thoai: 856. quan Ba Dinh.Nganh nghe kinh doanh: Kinh doanh bao hiem nhan tho va phi nhan tho. . Lane Xang dang trong giai doan xay dung bQ may va thi~t l*p h~ th6ng.567.Phu Nhuan.21.4 Cong ty cA phin Bao hiim Lane Xang (Lane Xang) Thu do Vientiane.pti. ISS la dai ly dQc quyen cung cap thich bi inbuilding cua hang Rossenberger 3.Tru sa chinh: P401 S6 13. /' BJ CI La cong ty bao hi~m moi di VaG hoat dQng tir thang 10/201 0 tai thi tnrong Lao.264.Lang H~.vnn. Ttl chjrc va nhan Sl}' 1. Ha NQi Dien thoai: 0435375411 Fax: 043 5 375400 Cong (V Boo hiim Buu difn TP. Cong hoa Dan .. s6 4A . Tru So' chinh Dia chi Dien thoai Email: : Tkg 8.H6 Chi Minh Dia chi: S6 6-8-10 C7.vn Fax: (04) 37724460 Web: www. Duong Souphanouvong.

751 445 Cong (V Baa hiim BU'u difn Khu vvc Bile Trung B{J Dja chi: s6 16. 550777 Cong ty Bao hi2m Buu difn Binh Dinh I:)ia chi: Tfing 4.B/ilch I:)fmg. khu 1 dai II) Binh Duong. 598679 Cong (V Baa hiim BU'u difn Khu vve Phia Bile Dia chi: Khu ddt s6 146. TP. TP. Q. TP. TP.H/il Long.Hai Phong Di~n thoai: 0313.Can Tho Di~n thoai: 07103.H6ng Bang. TP Vi~t Tri.859567 Cong (V Baa h.2m BU'u difn Khu vvc Tay Nguyen Dja chi: s6 27 TrAn Khanh Du. Q. TP. 525 789 Fax: 0563. toa nha D/ili Hili.LQc ThQ. 522377 20 . tinh Ca Mau Fax: 07803. Nha Trang. 656 661 I:)ia chi: Fax: 0333. Xuan Khanh.Cong (V Baa hi2m Buu difn 1M Ndng Dta chi: 22 Duong Ham Nghi. P. 949965 Cong (V Baa hiJm BU'u ilifn Khu v(l'C Nam Trung B{J Dja chi: s6 12E duong Hoang Hoa Tharn.Tan Lqi. TP . 550666 I:)i~n thoai: 07803. 837 839 Fax: 05113. Phuong 5. Phu ThQ Di~n thoai: 02103. 837 838 Cong (V Baa hi2m Buu difn Hiii Phbng Dia chi: Tang 7 toa nha Trung him thuong mai.Quy Nhon. Vinh. tinh Ngh~ An Di~n thoai: 0383. 810777 Fax: 02103.751 447 Fax: 07103.T6 16. tinh Dak Lak Di~n thoai: 05003.Ninh KiSu. X6m Phu Thinh. Quan Thanh KhS. tinh Khanh Hoa Di~n thoai: 0583. s6 22 Ly TV Trong. tinh Binh Dinh Dien thoai: 0563. TP. P. tinh Binh Duong I:)i~n thoai: 06503. Duong Nguyen Thi Minh Khai. PPhu Cirong. TP. P. Duong Nguyen Tfit Thanh. Tinh Quang Ninh Di~n thoai: 0333. Ca Mau. Da NAng Di~n thoai: 05113. Phuong Th~c Gian.955994 Dja chi: S6 R78 duong tinh D6ng Nai Di~n thoai: 0613. 898 711 se Cong ty Bao hi2m Buu difn Quang Ninh I:)ta chi: Tdng 3. TP. 898 708 Fax: 06503. 560555 Fax: 0583. 598678 Fax: 0383.-dirong LS Thanh Tong. Xa Trung VuO'Og.656669 Cong ty BaD hi2m Buu difn CiJMau s6 3 Duong LUll Tdn Tai.Buon Ma Thul)t. S& 156B. 530886 Fax: 0313. thanh ph6 Bien Hoa. s& 02 dirong Trdn Thi Ky. Thi xii Thu Dfiu MQt.530889 Cong (V Baa hiim Buu dirn Clin Tho Dja chi: s6 2Al duong 3014. P. 949966 Fax: 05003955258 )1 Ie Cfmg zy Bao hiim Buu difn Bang Nai ve Thi Sau n6i dai. 828555 Cong IY Bao hiim Buu ilifn Binb Duong Dia chi: 445 . Thong NhAt. Fax: 0613.

t. Tinh Vinh Phuc Ui~n thoai: 02113. dirong Fax: 0203. tinh Cong ty BaD hiim Buu ilirn Khu v(l'c Binh Ui~n thoai: 0543.955777 Cong ty BaD hiim Buu dirn Long An Dia chi: S6 113. tinh An Giang Ui~n thoai: 0763. toa nha Gilimex. P. duong Hoang Lien. Khu d6 thi moi Dich Vong...Uang ThQ.9320540 Fax: 083. 955 789 Fax: 0763. 721 222 Cong ty BaD hiim BU'u i1irn Sai Gon Dia chi: Phong 3-2. phtrong 6.t. Tinh Lao Cai f)i~n thoai: 0203. 521 464 Fax: 0723. TP. 9 321 126 T6. Phuong 7. tinh Long An Ui~n thoai: 0723.e U. thi xa Tan An. Ui~n thoai: 030. TP. khu 4 tang. Su6i Hoa.c6c Leu.Lao Cai.Cong ty BaD hiim BU'u ilirn Thanh Hoa Dia chi: La 29.3894466 Fax: 030. TP. Tinh Thua Thien Hu~ Cong ty BaD hiim Buu dirn An Giang Dia chi: S6 5/2 dirong Ton DUc Thang.. tinh Ninh Binh Cong ty BaD hiim Buu ilirn Khu v(l'c Nam Song Hang r. tang 3.iHanh. Thanh ph6 Vinh Yen Vinh Yen. cau Giay.Ngo Quyen. quan Binh Th. TP. S6 24C Pharr Dang LUll. 521 484 . duong Ba Trieu. P. 823 969 f)ia chi: S6 8. 824667 Fax: 02413. p. 815 815 Fax: 0543.MY Binh. TP. P. 823968 P.3891218 Cong (V BaD hiim Buu dirn Hit N{ji Dia chi: A4D6.714469 Hoa.H6 Chi Minh Dien thoai: 083. Thanh Binh.815444 tn Thien Uia chi: Tfmg 2. Hit Noi f)i~n thoai: 04. Toa nha 51 Hai Ba Trung.39321969 Cong ty BaD hiim Buu i1irn Bin Thimh ve Thi Ui~n thoai: 08. 893008 Cong ty BaD hiim BU'u dirn Lao Cai Uia chi: s6 012. Quang Hung Vuong. Tinh Bftc Ninh Cong (V BaD hiim BU'u i1irn Bae Ninh f)ja chi: 86 16 duong Ly Thai f)i~n thoai: 02413.Long Xuyen. Ninh Binh.Thanh Thanh Hoa Ui~n thoai: 0373. Quan 3.39321968 tb clnrc b<)may thea dung rna hinh cong ty cd phfm (xem sa d6 duoi day) 21 . Td 15.37925173 Sau. 721 388 Fax: 02113.714234 Fax: 0373. TP. Cong ty BaD hiim Buu i1irn Vinl: Phuc Uia chi: S6 2.37925172 Dia chi: 86216 PTI co co cdu Fax: 04.Hu~. P.nh. Phuong 2.B~c Ninh. TP.H6 Chi Minh Fax: 08. TP.

Dong Da. Trung Vien thong Khu Cong ty ViSn thong lien tinh 22 tam VI!C I- .r - san .Xay dung co ban. hru thong tien t~ .> a ten v Giai tinh Ngay thang nam sinh Pham Anh Tuin Nam Noi sinh QU6c tich 19/5/1973 Ha TInh Viet Nam Kinh Dan tQc CNMDs6 Que quan Dia chi thuong tru Trinh dQ van hoa Trinh dQ chuyen mon Qua trinh cong tac 012564123 Ngh~An 215 T6 13A phirong Thinh Quang./ 1111993 . Tom tit If lich ca nhan trong Ban di~u hanh ). Ban Bao hi~m Xec(] gioi Ban Bao hiem Con nguoi J Ban Bao hi~m hang hai 1 ~ Ban Tai bao ~ Ban Bao hi~m Dt. Clni tich Hqi dAng quan tr] H<. Ha NQi 12112 Thac s9 Tai chinh.2/2002: Phong K~ hoach v~t nr .Dtli Hqi DAng 1 eli Dong Ban Ki~m Soat r HQi Dang Quan Trj Ban Tong Giam Doc A ~ I ~ ~ ~ Ban Phap eh~ ki~m soat n9i ~ Ban K~ hoach -Hi chinh -K~ toan ~ Ban C6ng ngh~ thong tin ~ Ban £)Au van Phong J Ban Bao hi~m Tai Td Ban chuc - tu Nhan Sl.ran Ban Phat hiem trien kinh doanh 1 :11 mo ~o bQ Ky thu~t ] Cac Cong ty thanh vien true thuoc 2.

Chu tich H<)i d6ng quan tri. Cong ty C6 phan Dich vu Ky thu~t Vi~n thong 5/2006 ./ Sa hiiu ca nhdn: 50...000 c6 phan.000 d6ng/c6 phan ./ . 8.412006: Uy vien Hoi d6ng quan tri. Cong ty C6 phan Dich vu Ky thuat Vi~n thong 12/2004 . Quyen Tong giam dae./ ./ .nay: Chu tich Hci d6ng quan tri T6ng cong ty C6 phan Bao hiem BUll dien ./ 3/2002 ./ .222.000 cd phdn. '" TA ../ Dai dien hiiu: 8./ Em gai Pham Thi Phuong Anh.900 cd ph§n Khong Khong . T6ng giarn dae.172..11/2010: Uy vien H<)i d6ng quan tri. Pho giam dae.12/2004: Pho chu tich Hoi d6ng quan tri.Cong ty vi~n thong lien tinh 11/2002 . Tong giam dae Cong ty C6 phan Dich vu Ky thuat Vi~n thong 1112007 .000 cd phan cd phan al. T6ng cong ty C6 ph§n Bao hibm BUll di~n. T6ng giam dae T6ng cong ty C6 phdn Bao hiem BUll dien 4/2011 ./ Chtrc vu hien nay: ) I ~ sa c6 phan dang nitm: Hanh vi vi pham phap luat: Quyen IQ'i mau thudn voi IQ'i ich Cong ty Nhirng nguoi lien quan Pho T6ng giam dae Tong cong ty BUll ehinh Vi~t Nam.10/2002: T6 tnrong T6 eucre . Trung tam Vi~n thong Khu virc I .10/2007: Chu tich H<)i d6ng quan tri. menh gia 10..4/2011: Uy vien H<)i d6ng quan tri.kinh doanh ti~ thi.. r ong gram nAm gift 6./ co co sa co . ./ Vq H6 Thi Lien Hirong./ . oc Nguyin Nam TrU'img Giang HQ va ten Gicri tinh Ngay thang nam sinh Noi sinh Quoc tich 17/0111971 HaN<)i Vi~t Nam Kinh 011676599 Dan t<)c CNMDsa Que quan HaBAc 23 . C6ng ty e6 phAn bao hiem BUll dien 1112010 .. nam gift 50 .

Ha NQi 12112 Thac sy quan tri kinh doanh "" 411994 . menh gia 10. trung tam Dich VI). C6ng ty Dich vu Vi~n thong "" 6/2007.000 c6 phdn..' 1 ( J ] Clnrc vu hien nay: "" Tang giam d6c kiem Uy vien HDQT T6ng cdng ty C6 phan Bao hiem BUll dien 8. Cong ty C6 phftn Bao hiem BUll Dien "" 9/2008 . hiiu: 8.3/2008: PhD Tang giam d6c Cong ty C6 phan Dich vu Ky thuat Vien thong "" 4/2008 .100. ngo G6c f)~.8/2008: Truong phong Dftu tir. Cong ty Dich vu Vien thong "" 4/1999 .Dia chi thirong tru Trinh dQ van hoa Trinh dQ chuyen mon Qua trinh c6ng tac S6 9 ngach 67.000 c6 phan.611997: KS toan Tang hop.nay: Tong giam d6c kiem Uy vien HDQT Tling cong ty C6 phan Bao hiem BUll dien .000 cd phftn aAc N guyin Dii'c Binb Nam 2/5/1957 Quang Binh Vi~tNam Kinh 011617567 Thira Thien HuS 24 .130.5/2007: Truong phong Kinh doanh tiep thi.412011: PhD Tling giam d6c Tling cong ty PTJ "" 4/2011 .000 d6ng/c6 phan "" Sa hiiu Hanh vi vi pham phap luat: Quyen loi mau thufin voi loi ich Cong ty Nhirng nguoi co lien quan ~ Ph6 TAng giam H9 va ten Gi&i tinh Ngay thang nam sinh Nai sinh Quoc tich Dan tQc CNMDs6 Que quan Khong co Khong co Khong S6 c6 phftn dang nam: ca nhdn: "" Dai dien sa 30. Vi~n thong KV I. Cong ty du lich thirong mai Giang Vo "" 02/1998 . PhD phong Tai chinh kS toan C6ng ty lien doanh Heritage Ha NQi "" 8/1997 .311999: Pho phong KS hoach kinh doanh Trung tam Dich vu Vien thong KV I. Minh Khai.0111998: Ph u trach phong phat trien kinh doanh.

Khong Ph6 TAng giam dhe Bin Xuan Thu Narn 14/5/1963 Hili Phong Viet Nam Kinh 030970657 Ninh Binh 16/274 phd Lach Tray./ 6/1991 ./ Dai dien him: 0 c6 phan Khong co Khong co ca sa .Dia chi thirong tru Trinh dQ van hoa Trinh dQ chuyen mon Qua trinh cong tac 39/28 Ngo 463 DQi can./ 1011985 ./ 611987 ./ Sa him nhdn: 95.1011989: HQc vien tnrong Dai hoc Tai chinh kS toan .nay: Pho Tong giam d6c.> ./ 9/1974 .0111999: Chuyen vien kS hoach BUll dien TP. Tdng cong ty bao hi~rn Vi¢t Narn . Thanh phd Hai Phong 10/10 Cir nhan kinh tS.1011 997: Pho phong T ai bao hiem. cir nhan lu~t Lach Tray. Phuong Quyen.Ha NQi . Cong ty Cd phan BaD hi~rn BUll dien nay la Tong cong ty Cd phdn BaD hiem BUll dien.300 c6 phan./ 9/1982 . Ha NQi 10/10 Phi cong ky su hang khong . Clnrc V\1 hien nay: s6 c6 phan dang nam: Hanh vi vi pham phap luat: Quyen loi mau thudn voi loi ich Cong ty Nhfrng nguoi co lien quan ). Ba Dinh.300 c6 phan .6/1985: BQ dQi a Bien gioi Hoang Lien San .. Quan Ngo HQ va ten Gi6i tinh Ngay thang nam sinh Noi sinh Quoc tich Dan tQc CNMDs6 Que quan Dia chi thirong tni Trinh dQ van hoa Trinh dQ chuyen mon Qua trinh cong tac .. .4/1995: KS toan t6ng hop BUll dien thanh pho Hai Phong .5/1987: Phi cong. menh gia 10. 25 ./ 8/1998 ./ 5/1995 ./ Pho T6ng giam d6c T dng cong ty PTI 95. kY su v~n tai hang khong Quan chung khong quan .000 d6ng/c6 phan . .

Quan cAu GiAy.8/2001: Ph6 phong KS hoach kinh doanh tiSp -/' -/' -/' -/' Chirc vu hien nay: s6 c6 phftn dang n~m: thi Buu dien IP. -/' 02/1999 .1993: K~ toan t6ng hop Cong ty XNK t6ng hop HaNQi .10/2002: Pho giam ct6c phu trach Chi nhanh Cong ty Cd phan Bao hiem Biru dien tai IP. -/' DCJidien hiiu: 0 c6 phftn Khong c6 Khong co ) sa 'u f Khong K~ toan truirng HQ va ten Gi6i tinh Ngay thang nam sinh Noi sinh Quoc tich Dan tQc CNMD s6 Que quan Dia chi thirong tru Trinh dQ van hoa Trinh dQ chuyen mon Qua trinh cong tac 1)6 Quang Nam 11/3/1966 Khanh HaNQi Viet Nam Kinh 011783831 HaNQi Phuong Dich Vong.Giarn d6c Chi nhanh Bao hiSm BUll dien tai Hai Phong 9/2010 .-/' 1993 .> -/' Ph6 T6ng giam d6c T 6ng cong ty PTr 45.8/2001: Ph6 phong phu trach phong k~ hoach kinh doanh BUll dien TP. Hai Phong 10/2002 .9/2010: Ph6 I6ng giam d6c T6ng cong ty C6 phftn Bao hiem Biru dien . menh gia 10.1994: K~ roan T6ng hop C6ng ty Banh keo 26 . Hai Phong -/' 02/1999 .1992: K~ toan tnrong Cong ty TNHH thirc pham cong nghiep C&E -/' 1992 .421 cd phdn. Thanh ph6 Ha NQi 12112 Cir nhan kinh tS -/' 1991.7/2010: Giam d6c Chi nhanh Cong ty C6 phftn Bao hiSm BUll dien tai Hai Phong 7/2010 .421 cd phan. HAi Phong 8/2001 .000 d6nglc6 phan -/' Sa hiiu ca nhdn: 45..dSn nay: Ph6 Tong giam d6c Tong cong ty Cd phan Bao hiem Biru di~n J Hanh vi vi pham phap luat: Quyen loi mau thudn voi loi ich Cong ty Nhirng ngiroi co lien quan ).Hai Phong.

1998: Chuyen vien Ban Tai chinh T6ng Cong ty Buu ehinh Vi~n thong Vi~t Nam .nay: K~ toan tnrong Tong cong ty hi~m Biru dien. Sbluqng 18 ngiroi 435 nguoi 138 ngiroi 39 ngtroi 630 nglfOi Ty l~ (%) 2. thuong va cac quyen loi khac cua Ban Tong giarn dde duoc tlurc hien thea thang bang luang quy dinh ella Nha rnroc va Quy chS phan phdi tien luang ap dung nQi bl) eho T6ng cong ty PTI. 27 . 5.05% 21.075 cd phdn.90% 6. Quy~n lQi cua Ban TAng giam dAe: Ti~n luang.l.678 e6 phan. menh gia 10.u trinh dQ diroc 5. )1 4. Thay dAi TAng Gi3m dAe diSu hanh trong niim 2010: Khong co.075 c6 phdn./ K~ toan tnrong Tbng cong ty PTI 96./ Dai dien him: 0 c6 phdn Khong co Khong co sa ich Cong ty Nhtrng nguoi co lien quan DB Thi Huan. lao dQng Lao dong trong Tbng cong ty duoc tuyen dung thong qua hop d6ng lao dong theo quy dinh ella phap luat va luon duoc PTI bao dam v~ viec lam va dai s6ng dircc 6n dinh. em gai.Trang An ./ Sa him ca nhdn: 96. . ss hrq1lg can bQ./ 1994 . 3. dam bao ddy du v~ che dQ chinh sach theo qui dinh hien hanh. sa htru 1.2 Chinh sach dAi vOi nguo.19% J. nhsn vien va chinh sach dAi vo. ngtrOi lao dQng 630 ngiroi.000 d6ngle6 phan . £ s.86% 69. ce phan Bao Chirc vu hien nay: s6 c6 phan dang nam: Hanh vi vi pham phap luat: Quyen loi mau thudn voi lei ./ 1998 . trung dp Lao dQng ph6 thong Tong so .1 Tang s8 lao d{lng cua PTI tai thai di~m 31/12/2010: the hien trong bang sau: Trinh dt) Tren dai hoc Dlili hoc Cao dAng. Chi tlt) Jam viec T6ng cong ty thuc hien eh~ dQ linn viec 5 ngay/tudn va 8 gio/ngay. co c§.

nang lire ca nhan va hieu qua cong viec. Nhan vien duoc tuyen chon vao PTI phai co pham chfit: trung thirc .nhiet huyet . PTI xem xet phan phdi eho can hQ nhan vien can cir vao vi tri va tham nien cong tac. Ngiroi duoc tuyen chon vao PTI lam lanh dao phai dap ung 5 chir "t" : tarn.Ti~n luang th~ hien chinh sach phat trien ella PTI trong tung giai doan nhir: chinh sach v~ san pharn.. J :E Chinh sach luang PTI cam kSt tra hrong nhu sau: . PTI d~c bi~t chu trong toi viec tuySn dung. T6ng cong ty dung ti~n thirong tir quy ti~n luang va quy khen thirong d~ thuong cho nhfrng can bQ co thanh tich t6t trong cong tac quan If. tl1m. Viec tuyen dung con nguoi diroc sang loc Icy tit giai doan dAu vao voi phuong cham: tuyen dung dung ngiroi vao dung viec. Dao tao dii thuc S\1tro thanh mot phong trao va la mot trong nhfrng yeu t6 quyet dinh trong viec nang eao chfit hrong dQi ngfi nhan S\l ella PTI. . PTI khong chi chu trong dao tao kien thirc nghiep V1) rna con hmmg t61 cac khoa dao tao nham phat trien nhtmg ky nang "m~m" cho mdi can bQ nhan vien. dan vi.Cham 10 sire khoe va doi s6ng v~t chfit. 28 . di~u hanh va kinh doanh cua T6ng cong ty va cac dan vi. can bQ nfr nghi thai san hoac nghi cham s6c con nho thea dung Luat hien hanh. kh6ng sir dung vao muc dich khac. PTI dll xay dung chuang trinh cham soc can hQ nhan vien toan T6ng cong ty nham: . tinh.thong minh . tri. v~ thi tnrong.t\1 tin .PTI dam bao mire thu nhap va dam bao nhtrng phuc loi duoc cam kSt trong thea uoc lao dQng t~p th~ cua PTI d6i voi nguoi lao dQng. Hang nam.. .Ti~n luang tra eho nguoi lao dQng can cir vao vi tri cong tac.ThS hien su danh gia dung mire va S\1tran trong ella Ban T6ng giam ddc ddi voi nhirng d6ng gop cua can hi) nhan vien. tai. Tro thanh nhan vien cua PTI. Ben canh do. Chinh sdch thuang Che dQ thuong diroc thuc hien tren co sa ket qua cong tac ella tirng ca nhan. . dao tao va phat trien nguon nhan hrc. tinh thdn ella toan th~ can bQ nhan vien PTI. chinh sach thu hut nhan lire . Chinh sach tuyen dung va dao tao Nhan dinh con ngiroi la cQi nguen cua S\l'phat trien. can bQ se duoc tham gia thirong xuyen vao cac khoa dao tao nQi bQ va cac khoa dao tao do cac t6 clnrc dao tao co uy tin tren thi tnrong t6 clnrc.T6ng cong ty tlurc hien chS dQ tra hrong cho can bQ lam them gio.g~n b6.Quy ti~n luang duoc phan phoi tnrc tiSp cho ngiroi lao dong trong PTI. Khi phat hanh e6 phdn moi cho can hQ nhan vien. . Nhfrng ySu t6 nay dft dl1n ddn duoc xay d~p va tro thanh net van hoa tuyen dung cua PTI.

lOS\I tin tuong.Truong Ban.Ong DB Anh Tuan. K~ roan tnr6ng Tai Dai hOi d6ng c6 dong thirong nien ngay 14/5/2010.T6ng cong ty Cd phdn XuAt nhap khau va Xay dung Viet Nam . Tnrong dai dien Van phong II Tong ccng ty C6 phan Bao Minh .n bo giira nguoi lao d¢ng voi PTI. HQi dAng quan tr] va Ban ki~m soat Thanh phin HQi dAng quan tr] . bao hiem y t~.Ong Pham Anh TuAn.Bit Nguyen Thi Thuy Hang. 6.Ong Mai Xuan Diing .Ong H6 Cong Trung. va VIII.n Thuong mai BUll chinh Vi~n thong .Uy vien .Ong H6 Cong Trung 1. Thong tin cA dong va Quan tr] cong ty 1. Ban ki~m soat.Uy vien HDQT Cdc thanh vien HDQT khong iliRu himh tree .2015) (Xem chi ti~t tai Muc VIII). Ban Giam dac. g5.Ong Him Ngoc Vii . .Uy vien 29 . Chu tich HDQT . Pho T6ng giam d6c Tdng cong ty BUll chinh Viet Nam Chu tich HOi d6ng quan tri 1. .Ong Mai Xuan Diing.2 Thanh phin Ban Ki~m soat tMp hoat ilpng kinh doanh: .1 . hang nam PTI con mua bao hiem tai nan cho can b¢ nhan vien va toan bO than nhan cua cac lao d¢ng chinh thirc. Dai hOi da bau HOi d6ng quan tri Ban kiSm scat nhiem ky moi (2010 .Chu tich HOi d6ng quan tri danh du . Ngoai ra. K6 toan tnrong Cong ty V~t nr BUll dien I (nay lit Cong ty C6 ph§. Pho tnrong phong Tai bao hiem Hang hai. Tong Cong ty Cd phan Tai bao hiem Quoc gia Vi~t Nam .Xay dung van hoa mang d~ phong each rieng cua PTI.Ong Dei Ngoc Binh . bao hiem thAt nghiep duoc Tdng cong ty trich nOp thee dung cac quy dinh cua phap luat. T6ng giam d6c T6ng cdng ty BUll chinh Vi~t Nam .Gng Dei Ngoc Binh.Ngan hang TMCP Quoc t~ Vi~t Nam .COKYVINA) . Thay dAi thanh vien HQi dAng quan tri. . KiSm soat vien Tong cong ty Xay dung Hit NQi . Bao hiem va phuc loi Vi~c trich nOp bao hiern xa hOi..Ong vien HDQT I Han Ngoc Vii.T:.Uy .Khuyen khich moi can bO nhan vien cung c6 gfutg xay dung PTI ngay cang 160 manh.Uy vien HDQT .Ong Nguyen QU6c K6. Pho Giam d6c Ban Tai chinh K6 hoach .

Ban Kiem soat t6 clnrc hop t6i thieu 02 Idn trong mOt nam.T6ng s6 tien thu lao cua HDQT.4 Hoat dQng cna cac ti~u ban trung HDQT: Tai PTI khong co tieu ban trong HDQT. quan ly. y kiSn cua Ban T6ng giam . 1.000.333. + Cac uy vien HDQT: 5. . .000 d6ng.Tbng s6 tiSn thu lao dil chi tra cho BKS: 140.HOi d6ng quan tri dil phoi hop chat che.333. BKS nam 2010 lit: 480.6 K~ hoach d~ tang cuemg hifU qua trong hoat dQog quan trj cong ty .8 Ty I~ sir hii'n c8 phin/vAn gop va nhiing thay d8i trong gop eiia thanh vien HDQT tY I~ nim giif c8 phin/vAn 30 . HDQT t6 chirc hop dinh ky 04 IWO 1 nam. kip thai. kip thai.000 d6ng: + Truong ban kiem soat: 5. Truong hop dOt xuat co th~ trieu t~p hop bAt thuong thea quy dinh tai Di~u l~ Tong cong ty. .1. cac khoan lqi ich khae va chi phi cho tirng thanh vien Hf)QT/BKS .000 d6ng/thang. Truong hop dOt xuat co the hop bfit thirong thea Quy dinh tai DiSu 1~T 6ng cong ty.Tao co chS mang tinh khuyen khich va ap dung chS tai phu hop. thirong xuyen voi Ban Tfmg giam d6e di~u hanh trong vi~e chi dao thirc hien cac Nghi quyet cua DHDC£) va ella HDQT ddi voi T6ng cong ty.Ap dung cong nghe thong tin VaG ly kinh doanh. .333 d6nglthang.000 d6ng: + Chu tich HDQT: 8.000. thong bao day du. thao luan va co y kien chi dao kip thai.MQi vdn d~ ra quyet dinh cua HDQT dSu duoc thao luan. . 1.MQi cuec hop HDQT dSu co su tham du va tham gia dBc va Ban Kiem soat.T6ng s6 tiSn thu lao dil chi tra cho HDQT: 340.Theo quy dinh. . quan .000.000 d6ng/thang.333 d6ng/thang.Cac dS xudt cua Ban Tong giam d6e dBi voi HDQT dSu dtroc nghien cuu. 1.Nang cao chat hrong nguon nhan 11!c.000.000. dung quy dinh voi Ban Ki~m soat va Ban T6ng giam dde diSu hanh.3 Hoat dQng ciia HQi dAng quan tr] .Nang cao tinh chu dOng trong diSu hanh.5 Hoat dQng cua Ban Ki~m soat Cac cuoc hop ella HDQT dSu co SI! co mat cua cac thanh vien Ban Ki~m soat. + Cac uy vien BKS: 3. 1. .7 ThiI lao. 1.

459 934.140.272.16% 8.( 7.070.110. 2.577 CQng 31 .500 26.900 3. Ban ki~m soat va nhii'ng nglrOi lien quan too cac dAi hrQ'Dgnei tren: Kh6ng phat sinh.820.( 0.-- T~p doan Btru chinh Vi~n thong Vi~t Nam Tong Cong ty C6 phan BaD Minh Tong Cong ty C6 phan Tai bao hiem Quoc gia Vier Nam T6ng Cong ty Xuat nhap khAu Xay dung Vi~t Nam Tong Cong ty Xdy dung Hi NQi Cong ty C6 phan Thu011g mai Biru chinh Vi~n thong Cong ty Tai chfnh TNHH mQt thanh vien Biru dien 16.( 0 0 0 1 png Pham Anh Tu§n 2 png Nguyen Truong Giang 3 4 5 Ong Mai Xuan Diing Ong Him Ngoc Vii Ong H6 Cong Trung Bao Minh 1. Ban Giam dAc di~u hanh.822.759 748.75% 59.( 8.759 787.( 5.66% 2.200 934.( 18.060. hoic giao djch da dlrgc ky k~t vOOcong ty cua thanh vien Hqi dAng quan tr].000.( vAn Ca nhfin 0.10 Thong tin v~ h'lP dang.Thong tin chi tiet TT 1 2 3 4 5 6 7 vS co c§u c6 dong/thanh vien gop v6n NhA mroc dong sA hrong CP Ty l~ (%) 36.160. Ban ki~m soat va nhfrng nglrOi lien quan too cac dAi Rrqng noi tren: Khong phat sinh.06% 2. Cac dfr Ii~u thAng ke v~ cA dong/thanh vien gop vAn 2.61% .175. 1.1.08% 1.TT Thanh vien HDQT Don vi Ty l~ n~m giii' vAn Phap nhan VNPT VNPT VINARE VIB 18.000 3.969.9 Thong tin v~ cac giao djch c8 phiiu/chuy~n nhueng phin vAn gop cua cong ty ciia cac thanh vien Hqi dang quan tr]. Ban Giam dAc di~u hanh.82% 7.08% 1. cA dong/thanh vien gop van cA Nha mnrc .

Tai chinh Baa hiern.181'10 2.175.14% 25. Ha N(li 0106000689 Buu chinh. 198B Nam T Scm. Qu~ 1.82% 3 S6 141 Le Duan.200 7. Vi€n thong BaD hiem.969. 198B Tay Scm.06% 4 Ngan hang Thucmg rnai Ting 8. Tai chinh 2.HCM 01060006989 16.912 5. D6ng Da.( Tyl~ (%) CP SlY hiro S6 57 Huynh Thuc Khang.000 8.82% 3 28/GP/KDBH 3. Hoan Kiem.06% 4 0100233488 2.Thong tin chi ti~t v~ tirng cd dong lon/thanh vien gop vbn TT ca dong T~p doan Buu chinh Vi€n thong Viet Narn T6ng Cong ty C6 ph§.2. Ha NQi S6 26 Ton Th~t Darn. Ha NQi Ting 8-10. Tai chinh .HCM S6 141 t.16% 2 27GPIKDBH 3.VIB TAng cQng 86 dang Dia chi ky kinh Nganh ngh~ kinh doanh doanh/Giiy phep Tong so A . Hoan Ki~m. TP. Ngan hang 16.272.( A h).729. Vi€n thong Baa hiem. Ha N(li 28/GPDC2/K DBH 3.16% 2 27/GP/KDBH 3.900 1 36.14% 32 .900 36. So co p an SlY hii'u Ty I~ (%) 1 T~p doan Buu chinh Vi~n thong Vier Narn T bng Cong ty C6 phdn BaoMinh T6ng C6ng ty C6 phan Tai baa hiern Quoc gia Vi~tNam S6 57 Huynh Thuc Khang Da.. HaNQi 0100233488 ay Ngan hang.311.s Duan.912 5.000 8. Tai chinh Tai chlnh. TP .969. cA dong/thimh vien gop vAn sang l~p c§u c6 dong/thanh vien sang l~p Bja chi Thong tin chi ti~t v~ co TT cA dong 86 DKKD/GP Ngitnh ngh~ kinh doanh Buu chinh. Tai chinh Baa hiem.272. HaNQi 86 26 Ton Th~t Dam.012 57.175. Viet Tower.n BaD Minh Tlmg Cong ty C6 phan Tai Baa hiem QU6c gia Ngan hang TMCP Qu6c t~ Vi~t Narn .200 7.311. 10 Toa C6 phan Quoc t~ Vi~t nha Viettower. D6ng Da. 9. Quan I.

459 1.LUll YT. YP.UBCKNN. dung 748. Vi~n thong 934.08% 28. . Hai Ba Tnrng. Ha NQi 0103014768 Xay dung 934. phuong nhan Chfnh.Khu do th] Trung Hoa nhan chinh .!.99%.66% 7 phful Thirong mai BUll chinh Vi~n thong Cqng Cong ty C6 178 Tri~u Vi~t Vuong. 0106000907 xs. Quan Thanh Xuan.759 2.346. Ha NQi 0100684716 Btru chfnh.759 2. . Hai Ba Trung. TM. C6 dong/thanh vien g6p v6n mroc ngoai: Khong co. NO'i nh(ln . nor DONG QUAN TIU 33 .SGDCKHN. 2.3. thanh ph6 Ha NQi 57 Quang Trung.5 Tlmg Cong ty Xu~t nhap kh&u Xay dung Vi~t Nam Toa nha VINACONEX .989 62.08% 6 Tlmg Cong ty dung Ha NQi xs.