Sila lekatkan

gambar terkini
bersaiz passport
di sini

BORANG PERMOHONAN
BIASISWA TUNKU ABDUL RAHMAN
2012
ARAHAN KEPADA PEMOHON

Sila baca syarat-syarat permohonan dengan teliti sebelum mengisi borang ini. Borang permohonan ini hendaklah diisi oleh
pemohon dengan tulisan tangan. Sila gunakan huruf besar. Sertakan bersama salinan Surat Beranak, Kad Pengenalan
dan Sijil SPM, STPM / Matrikulasi / Asas / keputusan semester terkini Pengajian Sarjana Muda yang telah disahkan.
Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diberi pertimbangan.

BAHAGIAN I – BUTIRAN DIRI PEMOHON

Nama Penuh :_______________________________________________________________________________________________
(Dengan huruf besar, seperti pada Kad Pengenalan)

-

No. Kad Pengenalan :

-

Tarikh Lahir : _________________ Negeri Asal : _______________________________
Alamat Surat-menyurat :

Jantina : _________________________

Alamat Tetap :

_______________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________

___________________________________________________

Poskod :

No. Telefon Bimbit :

No. Telefon :

-

-

Poskod :

E-mel:

-

No. Telefon :

___________________________________

Penting! Perhubungan akan dibuat melalui e-mel. Sila selalu semak
e-mel ini.

BAHAGIAN II – BUTIRAN PENGAJIAN *AKAN / SEDANG DIIKUTI

Nama Ijazah : _________________________________________________________________________________________________
Kursus / Bidang : ______________________________________________________________________________________________
Nama Universiti:_______________________________________________________________________________________________
Yuran Pengajian (RM) : ___________________ setahun.
Jangkamasa Pengajian : ___________________ tahun

No. Pelajar: ___________________________________
Pengajian Semasa : Semester______ Tahun : ________

-

Tarikh mula :

Tarikh dijangka tamat :

-

-

2 * Potong yang tidak berkenaan BAHAGIAN lII– AKADEMIK a) Keputusan STPM / Matrikulasi / Asas / Semester Terkini * Keputusan semester ‘khas’ atau semester ‘pendek’ tidak diterima.75) BAHAGIAN lV– AKTIVITI LUAR Aktiviti Kokurikulum dan Kegiatan Luar Tahun Keahlian / Jawatan / Pencapaian Persatuan/ Kelab / Sukan / Aktiviti Nama Institusi / Sekolah Sila sertakan salinan bukti penyertaaan atau pencapaian. BAHAGIAN V.MAKLUMAT BANTUAN PENGAJIAN* (Diisi oleh pemohon yang sedang mengikuti Pengajian Sarjana Muda sahaja) Adakah anda sedang menerima apa-apa bantuan kewangan untuk mengikuti pengajian ini? Tidak ada Ada (Sila tandakan  di mana berkenaan) ii) Jika ada. Jelaskan nama bantuan:____________________________________________________________________ Amaun bantuan : RM_____________ setahun. PNGK: (Mesti ≥ 3. c) Tempoh bantuan: ________________ tahun. * termasuk pinjaman PTPTN dan sebagainya. Sila nyatakan di lampiran kertas lain sekiranya ruang sedia ada tidak mencukupi. . .

Sek. Telefon Bimbit : Tarikh Lahir Tempat Lahir Kewarganegaraan Nama dan Alamat Majikan Nama Jawatan No. (Sertakan salinan Kad Pengenalan) Perkara Bapa / Penjaga Pemohon Ibu Pemohon Nama Penuh No./IPT Pekerjaan .3 BAHAGIAN VI – BUTIRAN KELUARGA Berikan butiran yang berkaitan mengenai Ibu dan Bapa / Penjaga pemohon. Telefon Rumah : No. Kad Pengenalan Alamat Rumah No. Telefon Pejabat Gaji / Pendapatan / Pencen Sebulan (RM) Sumber Pendapatan Lain (RM) Tarikh Bersara (Jika bersara) Tarikh Meninggal Dunia (jika sudah meninggal dunia) Butiran adik beradik/saudara di dalam tanggungan ibubapa dan/ atau penjaga Nama Penuh Umur Jantina Hubungan dengan pemohon Sila nyatakan di lampiran kertas lain sekiranya ruang sedia ada tidak mencukupi.

. …………... Menara UOA Bangsar 59000 Bangsar ..…. Alamatkan kepada: Yayasan Tunku Abdul Rahman A-10-10. ………………………………………………………………………………………………………….….4 BAHAGIAN VII – PENGAKUAN Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar. …………………………………………………………………………………………………………….…. ……………………………………………………………………………………………………………...……. ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………. Tarikh : ____________________ ____________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi) PERHATIAN : PENGHANTARAN BORANG Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan ke alamat di bawah selewat-lewatnya 30 Mac 2012. ……….. ……………………………………………………………………………………………………………. Tarikh : ___________________ __________________________ (Tandatangan Pemohon) BAHAGIAN VIII – ULASAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR) / PENGETUA INSTITUSI PENGAJIAN BERKAITAN CIRI-CIRI KEPIMPINAN DAN PERIBADI PEMOHON …………………….….…. Saya juga faham sekiranya terdapat maklumat yang tidak benar. maka permohonan ini dan biasiswa jika saya berjaya boleh di batalkan / di tarik balik / diberhentikan dengan serta-merta.. …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

5 Kuala Lumpur. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful