INTELIGENCIJA Definicije: • Sposobnost pojmovnog (apstraktnog) misljenja.

• Opšta mentalna prilagodljivost novim problemima, novim situacijama i zahtevima života. • Sposobnosti za učenje, sticanje znanja, korišćenje iskustva. • Ono {to mere testovi inteligencije Najva`nije osobine inteligentnih ljudi: • Sposobnost apstraktnog mi{ljenja • Kreativnost (stvarala~ka sposobnost) • Lako u~enje • Logičko rasuđivanje (uvidjanje uzroka i polsledica) i shvatanje (obuhvatanj celine pojma) • Razlikovanje bitnog od nebitnog • Samokritičnost – kritičnost • Globalna sposobnost ličnosti da deluje svrsishodno da misli i postupa racionalno i da se uspešno »nosi« sa okolinom • Sposobnost da se sopstveno znanje prenese na druge Dve teorije inteligencije: 1. Unifaktorska (Ebingaus) - globalna sposobnost 2. Multifaktorska • dvovaktorska (Spirman) – op{ti G faktor i specifi~ni S faktor (matematika, muzika…) • multifaktorska (Torndajk) – zbir razli~itih sposobnosti (nema op{teg faktora) Razvoj inteligencije • postepen • maximum oko 16-te (25-te) godine • uslovljen naslednom predispozicijom (80%) Ispitivanje inteligencije • Testovi– VITI, WB skala • Stepen – određuju se odnos umnog i kalendarskog uzrasta Stepen inteligencije • Visoko nadprosecna inteligencija i genijalnost > 130 • Nadprosecno 110 –130 • Prosek 90 – 110 • Fizioloska tupost 70 – 90 • Laka duševna zaostalost 50 – 70 (debilnost)

• Umerena duševna zaostalost 35 – 50 (imbecilnost) • Teška duševna zaostalost 20 – 34
• Duboka zaostalost 0 – 20 (idiotija)

Poreme}aji inteligncije • Oligofrenije • Demencije OLIGOFRENIJA Definicija • Urodjeni ili rano ste~eni defekt inteligencije Etiologija • Hromozomske aberacije • Metaboli~ki poreme}aji • Spolja{nji uzroci • Nasledje Hromozomske aberacije • Down sy.poremećaji u metabolizmu proteina • GALAKTOZEMIJA. Trizomija 17/18 Edward sy. XXXY itd. (Mongoloidizam) • 47 hromozoma • opisan 1887 od strane Langdon-Down-a. • najčešća hromozomska aberacija • 90 –oro dece godišnje u Srbiji Trizomija 13/15 Patau sy.nedostatak fenilalaninhidroksilaze (fenil alanin u tirozin) prvi okriveni metabolički poremećaj AMINOACIDURIJE (Hartnup-ova bolest) . TURNER XO • • • • • Metaboli~ki poreme}aji • • FENILKETONURIJA (fenilpiruvična oligofrenija) . Cri du chat parcijalna delecija hromozoma 5 KLINEFELTER SY. XXY. • • VonGierke – ova bolest – poremecaj formiranja depozita glikogena TAY-SACH-ova bolest . radi se o nedostatku galaktoze I fosat uridil transferaze.poremećaji u metabolizmu lipida SPOLJAŠNJI UZROCI • • INFEKCIJE MAJKE : • rubela • sifilis ENDOKRINOLOŠKI .

MENINGOENCEFALITI I ENCEFALITI PODELA OLIGOFRENIJA LAKA DUŠEVNA ZAOSTALOST 50 – 70 (DEBILNOST) • 5-8 pro mille • Preop{irni. i dezinhibiše socijalno ponašanje • Gubitak ranije postoje}ih intelektualnih sposobnosti TRAJNE 1. Presenilne . alzheimer. huntington horea Senilne . 2. HIPOKSIJA MALNUTRICIJA • TRAUMA • MENINGITI. stigmata i deformacija • • • Psihomotorni razvoj još više kasni Neki nikada ne uspostave kontrolu sfinktera Nisu sposobni za samostalan život TEŠKA DUŠEVNA ZAOSTALOST 20 – 34 • Nikada ne uspostave kontrolu sfinktera • defektan govor • Epi kod 42 % DUBOKA ZAOSTALOST 0 – 20 (IDIOTIJA) • Telesno deformisani • Epi > 50 % • Trajno nepokretni i vezani za krevet • “digestivni tubus” DEMENCIJE Definicija • Globalno i progresivno propadanje koje menja osnovne intelektualne f.• • • endemski kretenizam ANOKSIJA. sugestibilni (skloni kriminalu) • Mišljenje na konkretnom nivou • Ne razlikuju bitno od nebitnog • Otvoreno ispoljavaju emocije • Kasne u psihoseksualnom razvoju UMERENA DUŠEVNA ZAOSTALOST 35 – 50 (IMBECILNOST) • 1-2 pro mille • Što je niži IQ više tel.pick.

3. Paralysis progressiva usled vitaminske karencije alkoholna pelagrozna . 2. 4. 3. Arteriosklerotična PRIVREMENE 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful