ெசனைன (chennai) தமழநாடடன தைலநகரமம இநதயாவன நானகாவத

ஆகம. 1996 ஆம ஆணடகக

மனனர

ெபரய

இநநகரம ெமடராஸ(Madras) எனற

ெசனைன, வஙகாள

வரகடாவனகைரயல

7.45 மலலயனமககள

வாழம

இநநகரம,

அைழககபபடட

அைமநத தைறமக நகரஙகளள
35

உலகன

ெபரய

நகரமம

ஒனற.

மாநகரஙகளள

வநதத.
சமார

ஒனற. 17 ம

நறறாணடல ஆஙகேலயர ெசனைனயல கால பதததத மதல, ெசனைன நகரம ஒர மககய நகரமாக
வளரநத

வநதரககறத.

ெசனைன,ெதனனநதயாவன வாசலாக

கரதபபடகறத.

ெசனைன

நகரல

உளளெமரனா கடறகைர, உலகன நளமான கடறகைரகளள ஒனற. ெசனைன,ேகாலவட எனபபடம தமழத
தைரபபடததைறயன தாயகம. பலவைளயாடட அரஙகஙகள உளள ெசனைனயல பல வைளயாடடப
ேபாடடகளம நைடெபறகனறன.
ெசனைனயன ெபாரளாதாரம பலததரபபடட ெதாழலகைளச சாரநதத . ஊரத, தகவல ெதாழலநடபம,
வனெபாரள தயாரபப, மரததவம ேபானற பல தைறகைளக ெகாணடத. ேமலம ஊரத மறறம
ஊரதகளன உதர பாகஙகள உறபததயலம நாடடன 35 வழககாட ெசனைனைய அடபபைடயாகக
ெகாணடளளன. ேமலம தகவல ெதாழலநடபத தைறயல நாடடல இரணடாம இடததல உளளத.
வரலாறறல ெசனைன
ெசனைன

நகரகக

நணட

மறறமவஜயநகர ேபரரசகளல

வரலாற

ெசனைன

ஒர

உளளத. க.ப.1 ம
மககய

இடமாக

நறறாணட மதல பலலவ, ேசாழ,
வளஙகயதாக

கரதபபடகறத.

ெவளநாடகளலரநத வரததகரகளம மத ேபாதகரகளம ெசனைன கடறகைர மலம வநதளளனர. இநத
பகத மதலல ெசனனபபடடணம எனற சறய கராமமாக இரநதத. கடநத 1639-ம ஆணட ஆகஸட மாதம
22-ம ேதத தான தமழரகளன அைடயாளஙகளள ஒனறாகத தகழம இநநகரம உரவானத. அனைறய தனம
கழககநதய கமெபனைய ேசரநத பரானசஸேட, ஆணடர ேகாகன ஆகேயார தஙகளத உதவயாளர
ெபரதமமபபா எனபவர உதவயடன ெசயனட ஜாரஜ ேகாடைட உளள இடதைத வாஙகனாரகள.
அநத இடதைத வறற அயயபபன, ேவஙகடபபன ஆகேயாரன தநைத ெசனனபப நாயககன எனபவரன
நைனவாக ேகாடைடகக வடகேக உளள ஊர ெசனனபபடடனம எனற அைழககபபடடத.

ெசனைனயல அைமநதளள பனத ஜாரஜ ேகாடைடயலளள பனத ேமர ேதவாைலயம
ெசனைனயல உளள மயலாபபர, பலலவ அரசன மககய தைறமகமாக வளஙகயத. பனத தாமஸ இஙக
க.ப. 52 மதல 70 வைர

இஙக

கரதபபடகறத. 16 ஆம

ேபாததததாக

வநதேபாரததகசயர, 1522 ஆம ஆணட சாநேதாம எனற

ெபயரல

ஒர

நறறாணடல இஙக

தைறமகதைத

நறவனர.

பறக 1612 ஆம ஆணட டசச நாடடவரடம இவவடம ைகமாறயத.
1639 ம ஆணடல ஆஙகேலேய கழககநதய கமெபனயன ஏெஜனடகளான பரானசஸ ேட மறறம
ஆணடர ேகாகன ஆகேயாரால ஆஙகேலயரகளககான கடயரபபாக ேதரவ ெசயயபபடடத.
ஓராணடறகப பன ெசயனட ஜாரஜ ேகாடைட கடடபபடடத. அநத ேகாடைடைய ைமயமாக ெகாணட
ஆஙகேலயரன

கடயரபப

வளரசச

அைடநதத.

ெசனனபபடடணதைத

ஒடட

இரநத தரவலலகேகண,பரைசவாககம, எழமபர, ேசததபபடட ஆகய கராமஙகள இததடன இைணநதன.
1522 ம

ஆணடல

இஙக

வநத ேபாரசசகசயரகள ெசயனட

தாமஸ ேகாடைடையக

கடடனர. அைதத

ெதாடரநத அநத பகத ேபாரசசகசயர வசம வநதத. தறேபாைதய ெசனைனகக வடகேக பலககாட எனற
பகதயல 1612 ம ஆணடல அவரகளத கடயரபப உரவானத. 1688 ம ஆணடல ெசனைன மதல

டசமபர 2004 சனாம தாககய இடஙகளல ெசனைனயம ஒனறாகம. நரவாகம ெசனைன மாநகராடச ரபபன கடடடம. தறேபாைதய ேமயர மா. ெதன . தர. இநதய வடதைலககப பறக சல வரடஙகள கழதத 1956 ஆம வரடம ெமாழ வாரயாக மாநலஙகைளப பரதத ேபாத. ெசனைன மாநகரன நரவாகம ெசனைன மாநகராடசயன ெபாறபபல உளளத. இத இநதயாவல மடடமனற இஙகலாநத அலலாத காமன ெவலத நாடகளன மாநகராடசையக காடடலம பழைமயானத தமழகத தைமசெசயலகம இஙக உளள பனத ஜாரஜ ேகாடைடயல ெசயலபடட வநதத பன மாரச 13 2010 அனற ஓமநதரார அரசனர ேதாடடததல 400 ேகாடகளகக ேமல ெசலவல கடடபபடட பசைம கடடததல மாறறபபடடளளத. - மததய தரவலலகேகண. நகர ெசனைனயல வலலவாககம. அணணா நகர ஆகய ெதாகதகளம. ேசபபாககம வளகக. கழககநதய கமெபனயன ராபரட கைளவ தனத ராணவ நடவடகைககளககான தளமாக இைத பயனபடததனார. இநதயாவல இரநத மககய நகரஙகள ரயல மலம ெசனைனயடன இைணககபபடடன. வட ெசனைனயல தரெவாறறயர. ெவஙகடபத ேகாடைட நலதைதபரடடஷார வாஙகயதால. 1947 ம ஆணட இநதய சதநதரம அைடநத பறக மதராஸ மாகாணததன தைலநகரானத.க. 1996 ஆம வரடம தமழக அரசாஙகம மதறாஸ எனற ெபயர ேபாரததகசயரகளால ைவககபபடடத எனற கரதயதால ெசனைன என மாறறம ெசயயபபடடத. அதறகப பன ெசனைன நகரம ெபரதம வளரசச அைடநதத. 1749 ம ஆணட இைவ மணடம ஆஙகேலயர வசம வநதன. சபபரமணயம அவரகளம தைணேமயர சதயபாமா அவரகளமஅகேடாபர 29. இவர தவர 155 வடடஙகளலரநத 155 மாமனறஉறபபனரகள ேதரநெதடககபபடகனறனர. மாநகராடசயன தைலவர ேமயர (மாநகரத தநைத) எனற அைழககபபடகறார. ஆயரம ெதாகதகளம. இத உலகன மதல பசைம சடடமனற கடடடமாகம. தைறமகம. ெசனைன மாநகராடச ரபபன கடடடததல ெசயலபடட வரகனறத. 2006 மதல இபபதவைய வகதத வரகறாரகள.ெசனைன மாநகராடச 1688-ல தவஙகபபடடத.ெபரமபர.வ. ெசனைனயல 18 தமழக சடடசைபத ெதாகதகள உளளன. பனனர இத பரடடஷ அரசன இநதய காலன பகதயல இரநத 4 மாகாணஙகளல ஒனறான ெசனைன மாகாணம எனற ெபயர ெபறறத. ஆகேவ ெசனைன ஜாரஜ ேகாடைட நலமம அதைன சறறய பகதகளம ெசனைன என அைழககபபடகறத எனற கரதபபடகறத. சேகாதரரகளரடம தஙகள தநைத இரநத ெசனனபப ெசனைன ஜாரஜ நாயககர ெபயரால ெசனனபபடடணம என அைழககேவணடம என ெவஙகடபத சேகாதரரகள ேகாரகைக வடததனர.நகரசைபயாக இரணடாம ேஜமஸ மனனரால அறவககபபடடத. 1746 ம ஆணடல ெசயனட ஜாரஜ ேகாடைடையயம ெசனைன நகைரயம பரஞச ைகபபறறயத. இராயபரம ஆகய நகர. ெகாளததர. ெசனைன மாகாணம 1969 ம ஆணட தமழநாட என ெபயர மாறறம ெசயயபபடடத.எழமபர (தன). இதன மலம இநதயாவன மதல நகராடச எனற ெபரைமைய ெசனைன ெபறறத. நகரன ெபயரான மதராஸ 1996 ம ஆணட ெசனைன மாறறம ெசயயபபடடத.ராதாகரஷணன (தன). 1913 ல ரபபன தைரைய ெகௌரவபபடததம வதமாக கடடபபடடத. தமழ நாடடன ஒர பகதயாக மாநலததன தைலநகரானத.

121 காவல நைலயஙகள ெசனைன மாநகரப பகதயல உளளன. அலவலகஙகளலம கலவக கடஙகளலம ஆஙகலம அதகமாக பயனபடததபபடகறத. மைலயாளம.பஞசாப . தமழகம.ெசனைனயல வரகமபாககம.ெதலஙக. மாரவார. ைசதாபேபடைட. அதகாரபபரவமாக ஏறறகெகாளளபபடாத இநத ெமாழ சலரால ெகாசைச ெமாழயாக கரதபபடகறத. உரத. இைதததவர ஆஙகலம. Indo-Saracenic கடடடககைலகக நலல எடததககாடடாகம. ஆகயைவ பயனல உளளன. ேசாழஙகநலலரஆகய ெதாகதகளம உளளன.ைமலாபபர. இநதய ெமாழகளல. இநதய பாராளமனறததன மனற ெதாகதகள ெசனைனயல உளளன. கஜராதத. மககள ெசனைனயன மககள ெதாைக சமார 7.45 மலலயன ஆகம.ேவளசேசர. தமழ மறறம ஆஙகல நாடகஙகள வரடநேதாறம அரஙேகறறபபடகனறன. நகரன 25% மககள கடைசப பகதகளல வசககனறனர. சஙகத கசேசரகள இமமாதததல நடததபபடகனறன.ெதன ெசனைன ஆகயைவ. கலாசசாரம எழமபரல உளள அரச அரஙகாடசயகம. அைவ வட ெசனைன. ெசனைனயல வாழம பலதரபபடட மககளன பரதபலபபாக ெசனைனயன கலாசாரம வளஙககறத. கலவயறவ வகதம 80. . கனனடம. ெசனைனயலம சறறபபறஙகளலம உளள கலலரகளல வரடநேதாறம கைலததரவழாககள மாணவரகளால நடததப படகனறன. ெசனைனயல தமழ ெமாழ ேபசேவாேர ெபரமபானைம.14%. ெஹனற இரவனால வடவைமககப படட. 1896 ல கடடபபடடத. மததய ெசனைன . தமழகக காவல தைறயன பரவான ெசனைன மாநகரக காவலதைற ெசனைனயல சடடம ஒழஙைக பராமரககறத. ெசனைன மாநகர மபபததாற காவல பரவகளாக பரககபபடடளளத. இஙக ஒர சதர கேலா மடடரகக 24. ஆயரம ஆணகளகக 948 ெபணகள உளளனர. தயாகராய நகர. தனநேதாறம ெசனைனயன பல இடஙகளல கரநாடக ெசனைனஅைடயாறல உளள கலாேகதராவல உலகன பல நாடகைள ேசரநதவரகளம வநத பரதநாடடயமம மறற பாரமபரயக கைலகளம பயனற ெசலகனறனர. ஆஙகேலா இநதய மககளம. மறற நாடடவரம சற அளவல காணபபடகனறனர. ெதலஙேக அதக அளவல ேபச படகறத. நவனமம பாரமபரயமம இஙக கலநத காணபபடகறத. ெசனைன பஙகா நகரல அைமநதளள 'வகேடாரயா பபளக ஹால்்'. மறறம பாணடசேசர மாநலஙகளன உயரநதமனறம ெசனைனயல உளளத. ெசனைனயல வரடநேதாறம டசமபர மாதம மழவதம இைசத தரவழா இைச ஆரவலரகளால ெகாணடாடபபடகறத. ஆடேடா மறறம லார ஓடடனரகள ேபானேறாராலம ஒயலாகப ேபசபபடகறத. ஹநத. அனால தமழறக அடதத படயாக. வஙகா ள.418 மககள வசககனறனர. இஙக ேபசபபடம பல ெமாழகளன கலைவயல உரவான ெமடராஸ பாைஷ உளளர மககள மறறம கலலர மாணவரகளாலம.

ரபபன கடடடம. தரவளளர ஆகய . ெசனைன ெசனடரல . ெசனைன ெசனடரலரயல நைலயம. அைவ ெசனைன ெசனடரல . ெசனைன ெசனடரல. ெசனைன கடறகைர -தாமபரம ஆகயைவ. தமழ தைரபபடப பாடலகள ெசனைன மகவம ரசககப படகறத.ெசனைனயல உளள ேகாலவட எனறைழககப இநதயாவலபாலவடடகக அடததபடயாக மககளால மகப படமதமழ தைரபபடத தைற ெபரயத. பரகர ேபானற உணவ வைககளம ெசனைனயல பரபலமாய உளளன.அரகேகாணம. ேபாககவரதத ெசனைன வமான நைலயததலரநத மறறமெதனகழககாசயா. ெசனைன தைறமகம இநதயாவல மககய தைறமகஙகளள ஒனற. ெசனைனயன வடகக. வைட. ெசனைன ெசனடரல மறறம ெசனைன எழமபர ஆகயைவ ெசனைனயன இர மககய ரயல நைலயஙகள. பகதகளககம இநதயாவல அதகமாக பயனபடததபபடம சரகக வமான நைலயமாகம. பாணடசேசர. மறற தமழக நகரஙகளகக ெசனற வரம ரயலகளால பயனபடததபபடகறத. ஐநத ேதசய ெநடஞசாைலகள ெசனைனைய ெகாலகததா. எழமபர அரச அரஙகாடசயகம ேபானற ஆஙகேலயரன பாதபபல உரவான கடடடஙகைளயம அதகமாகக காணலாம.ெபஙகளர. தரவலலகேகண பாரததசாரத ேபானற பல பழஙகால ேகாயல மறறம ேகாயலகள உளளன. தாதககள ேபானற ெபாரடகளன ேபாககவரதத நைடெபறகறத. இடல. ஐேராபபா. ேதாைச ேபானற ெதனனநதய உணவ வைககளம சமபததல ேமறகததய நாகரகததன பாதபபால படஸா. தனயாரெதாைலககாடசகளலம வாெனால அைலவரைசகளலம தைரபபடம ெதாடரபான நகழசசகள அதகம ஒலபரபபப படவைதக காணலாம. ெசனைன நகரலரநத இநதயாவன மறற நகரஙகளகக ெசனற வர நலல சாைல வசதகள உளளன. வைளகடா நலல வமானப ேபாககவரதத இநதயாவன நாடகள. ெசனைனயல மயைல கபாலஸவரர தரெவாறறயர வடவைட அமமன ேகாயல. தரசச. ெசனைன எழமபர. மறறம ேமறகபபகதகளகக ெசனற வரம ரயலகளால பயனபடததபபடகறத. இைவ தவர ெசனைன கடறகைர .கமமடபபணட. ேமலம ெசனைனயன வடககல உளள எணணர தைறமகததல நலககர.ெசனைன பறநகர ரயலேவ மனற மாரககஙகளாக பரககபபடடளளத. சமபததல தகவல ெதாழலநடப நறவனஙகளன வளரசசயால பல நவன கடடடஙகள ெபரக வரகனறன. பனத ஜாரஜ ேகாடைட. ெசனைன வமான பற நகரஙகளககம அெமரககா ஆகய நைலயம.ேவளசேசர மாரககததல பறககம ரயல தடடம ெசயலபடததப படட வரகறத. வட உணட. ெதறக.

நகரஙகளடன இைணககனறன. ெசனைனயலம அதன சறறபபறஙகைளயம இைணககம ெபாதப ேபாககவரதத வசதயாகெசனைன மாநகரப ேபரநத ெசயலபடட வரகறத. ெசனைன ேகாயமேபடடல உளள ெசனைன பறநகர ேபரநத நைலயம ஆசயாவேலேய ெபரய ேபரநத நைலயமாகம. சமார 2773 ேபரநதகள 375 வழததடஙகள மலம ெசனைன நகரன பகதகைள இைணககனறன. இத தவர பலலாயரககணககான ஆடேடாககளம நகரததல ஓடகனறன .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful