தலல

தலல (இநத: िदली, பஞசாப: ਿਦੱਲੀ, உரத: ‫ )دلللی‬இநதயாவல உளள இரணடாம மகபெபரய
மாநகரமாகம. இத நாடடத தைலநகரப பகதயல உளள மனற நகரஙகளள ஒனறாகம.
மறற இரணட நகரஙகள பத தலல மறறம தலல கணோடானெமனட ஆகயனவாகம. இத
ோதசய தைலநகரப பகத 11 மலலயனமககள ெதாைகயடன உலகன எடடாவத ெபரய
மககள ெதாைகையக ெகாணட நகரமாகவம வளஙககறத. இத நடவண அரசனால
நரவாகம ெசயயபபடகனறத.
வட இநதயாவல உளள யமைன ஆறறஙகைரயல அைமநதளள இந நகரம நணட காலம
ெதாடரசசயாக மககள கடயரபபப பகதயாக வளஙக வரகனறத. க.ம. ஆறாம
நறறாணடக

காலப

பகதயல

இரநோத

இப

பகதயல

மககள

வாழநத

வரவதறகான ெதாலலயல சானறகள காணபபடகனறன. தலல சலதானகததன எழசசககப
பனனர, வடோமறக இநதயாவககம, இநத-கஙைகச சமெவளககம இைடயலான வணகப
பாைதயல அைமநத மககயமான அரசயல, பணபாடட வணக நகரமாக இந நகரம
உரவானத. இஙோக, ெபரமளவலான பழஙகாலதைதச ோசரநதனவம, மததய காலதைதச
ோசரநதனவமான நைனவச சனனஙகளம, ெதாலலயல களஙகளம அைமநதளளன. 1639
ஆம ஆணடல, மகலாயப ோபரரசர சாஜகான மதலால சழபபடட நகரெமானைற இஙோக
அைமததார.

இத

1649

ெதாடககம

1857

ஆம

ஆணடவைர மகலாயப

ோபரரசன தைலநகரமாக வளஙகயத.
18 ஆம 19 ஆம நறறாணடகளல இநதயாவன ெபரமபாலான பகதகளபரததானய
கழககநதயக

கமபனயன கடடபபாடடககள

வநதபனனர,கலகததாோவ (இனைறய ெகாலகததா) அவரகளத தைலைமயடமாக இரநதத.
கமபனயன ஆடசயலம பனனர சல காலம பரததானய அரசன கழம இநநைல நடததத.
1911 ஆம ஆணடல ஐநதாம ஜாரஜ மனனர தைலநகரதைத தலலகோக மாறறம அறவபைப
வடததார. 1920 களல, பைழய தலல நகரககத ெதறோக பத தலல எனப ெபயரெபறற பதய
தைலநகரம

அைமககபபடடத. 1947 ல

இநதயா

வடதைல

ெபறற

பனனர

இதோவ

தைலநகராகவம, அரசன இரபபடமாகவம அறவககபபடடத.
இதைனத ெதாடரநத நாடடன பல பகதகளலமரநத மககள கடெபயரநததால தலல ஒர
பலலன மககள வாழம நகரமானத. இஙக வாழோவாரன உயரநத சராசர வரமானமம,
தலலயன

வைரவான

வளரசச, நகராககம எனபனவம

நகைரப

ெபரமளவ

மாறறயைமததன. இனற இத இநதயாவன மககயமான பணபாடட, அரசயல, வணக
ைமயமாக வளஙககனறத.

ெபயர

ம. இநத / பராகரத ெமாழகளல தளரவ எனனம ெபாரளபடம டல எனற அைழககபபடடதாகவம இதலரநததலல எனனம ெபயர ஏறபடடத எனபதம இனெனார சாரார கரதத. கலாம மரபனர ஆடச வழசசயறற பனனர கலஜ. பகழெபறற இநதய இதகாசமான மகாபாரதததல வரம பாணடவரகளன தைலநகரமானஇநதரபபரஸதம இப பகதயோலோய அைமநதரநததாக நமபபபடகறத. இநத-கஙைகச சமெவளப பகதகக ஒர வாயலாகத ெதாழறபடடதாோலோய இபெபயர ஏறபடடரககலாம என அவரகள கறகனறனர. எனனம. ஏழ மககய நகரஙகளன எசசஙகைள தலலப பகதயல கணடறநதளளனர. இபெபயர வாயறபட எனனம ெபாரள சல ஆயவாளரகள ெகாணடெதஹலஸ அலலத ெதஹால எனனம ெசாறகளலரநத ெபறபபடடதாகக கரதகனறனர.ம. சலதானகள தமத இநதக நகரப பகதகைளயம கடமககளடம அைமததனர. 50 ஆம ஆணடல இபபகதயல அைமககபபடட நகரககத அவனத ெபயைரத தழவ இடபபடட ெபயர தலல ஆனதாகப ெபரமபாலானவரகள நமபகனறனர. தாராளமாக நடநத ெகாளவதாகக கறறம சாடடகெகாணடதமர ெலஙக எனபபடோவார 1398 ல இநதயாவககள நைழநதனர. இவரகள தலலயல உளள ஏழ நகரஙகளள தலலயன அடஙகம மஸலம பல ோகாடைடகைளயம. 300) இக கடோயறறஙகள வளரசசயைடநதன. இபெபயர கறபபடகனறன. இரணடாவத ஆயரவாணடகளலம அதறக மனனரம கடோயறறஙகள இரநததாகத ெதரகறத. ெமௌரயவமசதைதச ோசரநத டலல அலலத டல எனப ெபயர ெகாணட மனனனால க. இநநகரன ெதாடகககாலப ெபயர தலலககா எனபத ோவற சலரைடய கரதத. தலலககள பகநத அவரகள அதைன அழததனர. ோலாட ஆகய தரககையயம. ெசௌகான ராஜபததரர அலலத ஆஜெமர என அைழககபபடோவார 1180 ல லால காட நகைரக ைகபபறற அதன ெபயைர கலா ராய பதோதாரா எனப ெபயர மாறறனர.ப 736 ல லால காட எனனம நகரதைத நறவனர. இஙோக அரசர தாவா எனபவரால நறவபபடட இரமபத தண ஒனறன அததவாரம உறதயறறதாக இரநததாகவம இதைனக கறதத நகரம. வரலாற இதவைர கைடததளள ெதாலலயல சானறகளனபட தலலயலம அதைனச சழவளள பகதகளலம க. தலல சலதானகளன .நட ஆசயாைவயம ோசரநத மரபனர ஒரவர பன ஒரவராக ஆடச ெசயதனர. ெசௌகான அரசர மனறாம பரதவராைஜ 1192 ஆம ஆணடல ஆபகானயரான மகமமத ோகார ோதாறகடததார. ெதாமாரா மரபனர க. 1206 ஆம ஆணடல கலாம மரைபத ெதாடகக ைவதத கதப உததன அயபாக தலல சலதானகதைத நறவனார. கவாத அல இஸலாம எனபபடம இநதயாவன மகப பைழய பளளவாசைலயம கடடவததார.தலல எனனம ெபயரத ஏறபடடதறகான பல ோதாறறம பறறத ெதளவ காரணஙகள இலைல. கதப உததன.ம. தகளக. ராஜபததர அரசரகள காலததல இபபகதயல பழஙகய நாணயம ெதஹலவால எனபபடடத.ெமௌரயப ோபரரசக காலததல (க. சயயத. கதப மனாைரயம.

லாகர ஆகயைவ இப ோபரரசன தைலநகரஙகளாக வளஙகன. இச சடடததனபட. இநதயப பாகஸதானககக பரவைனயன ோபாத கடெபயரநத அோத ஏராளமான ோவைள மஸலமகள ோமறகப தலலயலரநத பஞசாப. கலகததககப இதறகச சறத பன. ஆகரா. சாகரததன பாபர. கலகததா. பைழய தலல எனற ெபாதவாக அைழககபபடம தலலயன ஏழாவத நகைர அைமததவர ோபரரசர சாஜகான ஆவார. சநத ஆகய மாகாணஙகளல இரநத. ெபரமளவ இநதககளம. நாதர ஷா. தளபத ோலக எனபாரன தைலைமயலான பரததானயப பைடகள தலலப ோபாரல மராடடயைரத ோதாறகடதத நகைரக ைகபபறறன. சககயரம தலலககக கட ெபயரநதனர. ோபரரசர அகபர தைலநகைர ஆகராவல இரநத தலலகக மாறறனார. 1991. 1911 ஆம ஆணடல. இப பகதகக வைரயறககபபடட அதகாரஙகளடன கடய சடடசைப ஒனறம அைமககபபடடத. ோலாட மரபன கைடச சலதாைன ெவனறமகலாயப ோபரரைச நறவனார. பத தலல எனபபடட இப பதய நகரம பரததானய இநதயாவன தைலநகர ஆனத. 1803 ஆம ஆணட ெசபெடமபர 11 ஆம நாள. ெதாடரநத. மகலாயப ோபரரச. பஞசாப மாகாணததன ஒர மாவடடம ஆனத. தலல. இவர தலலையக ெகாளைளயடட மயலைணஉடபடட பல வைலயயரநத ெபாரடகைள எடததச ெசனறார. இநதய அரசயலைமபப (அறபதெதானபதாவத தரததம) சடடம. ஆம ஆணடல. அகமத ஷா அபதால தலலையக ைகபபறறனார. . தலல அரசன பரததானய இநதயாவன கடடடஙகைள தைலநகரமாக அறவககபபடடத. இனற. தலல ோதசய தைலநகரப பகதயாக மைறபபட அறவததத. 16 ஆம நறறாணடல நடபபகதயல ோஷர ஷா சர எனபவரன ஐநத ஆணட கால ஆடச நஙகலாக. 1638 ஆம ஆணடலரநத பைழய தலல மகலாயப ோபரரசன தைலநகராக இரநதத. பரததானய இநதயாவன தைலநகரானத. 1761 ல இடம ெபறற மனறாம பானபபட ோபாரககப பன. 1857 ஆம ஆணடன கடடபபாடடககள இநதயக வநதத. நரவாகத தைலநகரககான வடவைமபைபத ெதாடஙகயத. வட இநதயாவல மனற நறறாணடகள நைல ெபறறரநதத. மதலாம பானபபட ோபாரல.சபயததன மககய ைமயமாக 1526 வளஙகயத. அைமபபதறகாக. தலல. பரததானயக கடடடககைலஞரான எடவன லடெயன (Edwin Lutyens) எனபவரன தைலைமயலான கழ.காலததல தலல. அபோபாத அந நகரகக ோபரரசரன ெபயைரத தழவ சாஜகானாபாத எனப ெபயரடபபடடத. தலல காலததன பரததானயரன ோநரடக பன. கரனால ோபாரல மகலாயப பைடகைள ெவனற தலலையக ைகபபறறனார. தலல ஒனறய ஆடசபபகதைய (Union Territory of Delhi). 1739 ெபபரவர மாதம. 1947 ஆம ஆணட ஆகஸட 15 ஆம ோதத இநதயா வடதைல ெபறற பனனரம இதோவ தைலநகராகத ெதாடரநதத. பதய அரசயல.

டசமபர 2001 ல. காஷமர ெதாடரபான பணககனாலம. தலலககம பாதகாபப அசசறததல இரநத வரகறத. ெதாடரநத அகோடாபர 2005 ஆம ஆணடல. இநதய நாடாளமனறக கடடடம காஷமர தவரவாதகளன தாககதலகக உளளானத. ெசபெடமபர 2008 இல நகழநத இத ோபானற இனெனார தாககதலல 30 கடமககளம ெகாலலபபடடனர . ஆற பாதகாபபப பைடயனர ெகாலலபபடட இத தாககதலல பாகஸதானன பஙக இரநததாக இநதயா கரதயத.இநதயா. இடமெபறற கணடத தாககதலல 62 கடமககளம. பாகஸதான ஆகய நாடகளகக இைடயலான பைகைம உணரவனாலம.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful