“Viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine - singurul Dumnezeu adevărat - şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu!” Ioan 17, 3 Nr.

10

Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău
E. G. White.
„Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse. Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind!... Şi voi, dar, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” În aceste versete suntem avertizați să nu ne defraudăm sufletele noastre de privilegiile şi drepturile pe care Domnul le-a pregătit ca să putem fi bogaţi în credinţă şi moştenitori după făgăduință. Trebuie să veghem ca pentru un hoț de noapte. Primele simptome ale somnului spiritual trebuie să fie depăşite cu asprime. Primele înclinaţii către indolenţă spirituală trebuie să fie rezistate cu fermitate. „Fiţi treji şi vegheaţi!” ne îndeamnă apostolul. Fiecare moment trebuie folosit în mod credincios. „Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” Nouă ni s-a spus să lucrăm la mântuirea noastră, şi puterea prin care trebuie să facem acesta ne este clar specificată: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Mulţi pierd mult din cauza că cresc tot mai puțin în fervență și sunt mai puțin înflăcărați şi zeloși faţă de Dumnezeu şi semenii lor. Toți să vegheze și să se roagă, păzind binele lor prezent și viitor prin rezistență la orice ispită. Păziți-vă de mulțumire de sine cu un efort convulsiv de a sluji lui Dumnezeu. Prin cedarea la impulsurile capricioase şi prin indulgență în cuvinte pasionale şi acţiuni nesfinte, vă distrugeți perspectiva de speranța binecuvântată. Cei care vor fi pregătiți să-L întâmpine pe Domnul lor trebuie să ţină candelele lor umplute cu uleiul harului. Neglijarea de a face acest lucru a fost ceea ce distingea pe fecioarele neînțelepte de cele înţelepte. Ei aveau lămpi, dar nu și ulei; caracterele lor nu au putut să reziste testul. Fecioarele înţelepte aveau nu numai o cunoaştere inteligentă a adevărului, ci prin harul împărtăşit al lui Hristos, credinţa şi răbdarea şi dragostea lor au crescut în mod constant. Lămpile lor au fost reumplute prin legătura lor vitală cu Lumina lumii. În timp ce fecioarele neînțelepte s-au trezit pentru a găsi lămpile lor arzând slab, sau mergând în întuneric, fecioarele înţelepte, cu candelele lor arzând puternic, au intrat în sala de sărbătoare, iar porţile au fost închise. Cu o profundă bucurie la auzul vocii Mirelui, s-au alăturat cortegiului de nuntă. În acest numar: Isus este Fiul lui Dumnezeu............................3 Clarificări......................................................12 Vocea pionierilor...........................................15 Întrebări și răspunsuri....................................18 Sanatate..........................................................20

Uleiul cu care fecioarele înţelepte și-au umplut lămpile lor îl reprezintă pe Duhul Sfânt. Spune Zaharia, „El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat, şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului. Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul, la stânga lui.”... Eu am luat cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă aceşti doi măslini la dreapta sfeşnicului şi la stânga lui?” Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?” El mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Şi el a zis: „Aceştia sunt cei doi unşi care stau înaintea Domnului întregului pământ.” Acești unși care stau în prezența Domnului întregului pământ, dețin poziția care a fost odată dată lui Satana ca heruvim ocrotitor. Prin fiinţele sfinte din jurul scaunul Lui de domnie, Domnul păstrează o comunicare constantă cu locuitorii pământului. Uleiul auriu reprezintă harul cu care Dumnezeu păstrează pline lămpile credincioşilor, că aceștia să nu pâlpâie şi să nu se stingă. Dacă acest ulei sfânt nu ar fi turnat din cer în soliile Duhul lui Dumnezeu, agenţii răului ar avea controlul total asupra omului. Dumnezeu este dezonorat atunci când nu primim comunicările pe care El ni le trimite. În felul acesta refuzăm uleiul aurit pe care El vrea să-l toarne în sufletele noastre ca să fie comunicat celor care sunt în întuneric. Când va veni chemarea, „Iată, vine Mirele, ieșiți-I în întâmpinare”, cei care nu au primit uleiul sfânt, care nu au prețuit harul lui Hristos în inimile lor, vor găsi, asemenea fecioarelor neînțelepte, că ei nu sunt pregătiți să întâmpine pe Domnul lor. Ei nu au, în sine, puterea de a obţine uleiul, şi vieţile lor sunt distruse. Dar dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cerut, dacă l-am invoca, aşa cum a făcut Moise, „Arată-mi slava Ta", iubirea lui Dumnezeu va fi vărsată în inimile noastre. Prin țevile de aur, uleiul aurit va fi comunicat noua. „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!” Prin primirea razelor strălucitoare ale Soarelui Dreptăţii, copiii lui Dumnezeu luminează ca nişte lumini în lume. Numai cunoscându-L pe Dumnezeu aici, ne putem pregăti să-L întâmpinăm la venirea Lui. „Şi viaţa veşnică este aceasta – spune Hristos - să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”. Dar mulți din cei care mărturisesc a crede în Hristos, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Au numai o religie superficială. Nu-L iubesc pe Dumnezeu; nu studiază caracterul Lui; de aceea ei nu știu cum să creadă, cum să privească și să trăiască. Ei nu cunosc ce este dragostea pașnică, sau ce înseamnă să umbli prin credință. Oportunitățile de a auzi și

primi mesajul iubiri lui Dumnezeu sunt neapreciate și neîmbunătățite. Ei nu reușesc să înțeleagă că este datoria lor de a primi cu scopul de a-i îmbogăți pe alții. Nu au acea credință care le este dată celor care îL acceptă pe Hristos ca Salvator personal; prin urmare ei nu țin ultimele șase porunci. Ei nu merg în dragoste față de frații lor. Ei nu știu ce înseamnă să poarte jugul cu Hristos și să învețe de la El. Nu sunt ca El în caracter. Ei nu L-au primit ca acel care ia păcatele lor și le atribuie lor neprihănirea Lui. Lumea, prin înțelepciune, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Mulți au vorbit despre El cu elocvență, dar presupusul lor raționament solid și argumentele lor subtile nu-i aduce pe oameni mai aproape de El, întrucât ei înșiși nu au o legătură vitală cu El. Pretinzând că sunt înțelepți, ei devin nechibzuiți. Impresia lor greșită și cunoștința imperfectă despre Dumnezeu, nu îi conduce pe ei să devină părtași ai naturii Sale divine. Viețile lor nu se conformează imaginii Sale. O cunoaștere corectă a lui Dumnezeu nu este un raport zvonit, dar o cunoaștere inteligentă, experimentată. În învățăturile și în lucrările Sale mărețe, Hristos este revelația perfectă a lui Dumnezeu. Hristos a declarat acest lucru prin evanghelistul inspirat: ”Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu – spune El singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” „Și nimeni nu știe cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere”. Aceste cuvinte arată cât este de important să studiem caracterul lui Hristos. Numai cunoscându-L pe Hristos, Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Ca reprezentant al nostru, Hristos stă pe cel mai înalt teren posibil. Când a venit în lume ca mesager a lui Dumnezeu, El a ținut salvarea lui Dumnezeu în mâinile Sale. Toată omenirea i-a fost dată Lui; căci în El era plinătatea Dumnezeiri. El este lumina lumii și El a venit ca să lumineze lumea. Dacă lumina aceea ar fi fost ascunsă, lumea ar fi pierit; dar planul lui Dumnezeu nu este ca omul să piară, ci să aibă viață veșnică. Așa pe deplin L-a descoperit Hristos pe Tatăl încât mesageri care au fost trimiși de Farisei să-L prindă au fost încântați de prezența Sa. Sub puterea convingătoare a Duhului Sfânt, ei au uitat ordinul lor. În timp ce priveau lumina blânda a slavei lui Dumnezeu care înconjura persoana Lui, în timp ce ascultau cuvintele amabile care ieșeau din gura Lui, ei L-au iubit. Și când s-au întrors fără El, au fost întrebați de către Farisei, „De ce nu L-aţi adus?”, ei au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.” Și pe măsură ce privim la Hristos, vom fi schimbați după chipul Lui, și vom fi pregătiți să-L întâmpinăm la venirea Lui. (Continuare la pagina 11)

2

El este sursa existenţei lor. sunt făcuți eretici. Totuși. În câteva cuvinte. în mijlocul bisericii lui Dumnezeu. Dar Isus Hristos a fost născut din substanţa proprie a Tatălui. 18 Iunie. înțelegerea pionierilor a fost ca Isus este un Fiu literal al lui Dumnezeu. Astfel. nu facea parte din Creator. biserica avea o poziție clar definită referitor la identitatea Mântuitorului nostru. este respinsa de biserica actuală și este numita erezie pentru că. așa cum am zis. Din acest motiv. să-mi faceţi o favoare arătându-mi versetele care spun clar că Isus este o fiinţă creată?” Această întrebare. Adam a fost creat din țarâna pământului în timp ce îngerii au fost creați din ceva care. acești oamenii credincioși prin care Dumnezeu a zidit biserica Sa. asemenea teologilor bisericii de astăzi. dar această poziție este socotită astăzi ca fiind o eroare de către teologii bisericii. Ei cred că a fost necesar ca Dumnezeu să-L fi anticipat pe Hristos în Fiinţa Sa. Isus Hristos. Ei faceau o diferență clară între a fi creat și a fi născut. 3: 11). Aș vrea prin câteva citate clare să arat că această acuzație. născut de către Tatăl în veșnicie..Andov Dejan Astăzi. așa cum spun teologii bisericii. susține ca Isus este o Ființă creată și ca urmare. Ei tot aşa cred că lumile şi tot ce există au fost create de Hristos în unire cu Tatăl. însemna a fi născut din substanța celui care naște. 1883) În acest răspuns ne este aratat în mod clar felul de gândire al pionierilor noștri. Domnul Isus Hristos este piatra unghiulară a bisericii și de înțelegerea corecta a identității Sale depinde stabilitatea întregii structuri (vezi 1 Cor. Îngerii sunt numiţi fii ai lui Dumnezeu la fel şi cei neprihăniţi. În timpul vieții sorei White. Această concepție a fost susținuta și înainte de anul 1883.”. nu este pe deplin divin. a fost pusă de o persoana care. Pentru cei mai mulți. că a dat pe singurul Său Fiu născut. ar fi respins divininitatea Sa. Canright a scris următorul: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. însemna a fi făcut de cineva cu o materie creată. El nu a fost creat din materie aşa cum au fost creaţi îngerii şi celealte creaturi. pentru ei. La adresa redacției revistei oficiale a bisericii „Review and Herald” a sosit o scrisoare cu o întrebare pusa de o persoana. există o mare confuzie referitor la identitatea Mântuitorului nostru.” (Review and Herald. D. nu facea o deosebire între a fi creat și a fi născut. vă rog. Isus Hristos este născut de Dumnezeu într-un sens în care nici o altă fiinţă nu este. cele două noţiuni sunt identice. un Fiu care a moștenit natura și toate atributele divine ale Tatălui Său. Întrebarea a fost următoarea: „Puteţi. În felul acesta. În acest fel.. El este numit Dumnezeu. în concepția pionierilor. Ei cred opusul. A fi creat. 3 . Creatorul lor şi de aceea Tatăl lor. Conform acestui verset. Ei cred că undeva în veşniciile trecute a fost un moment în care Isus a venit la existenţă. este falsă și necinstită. Vom începe cu un citat din anul 1883. ne-adventista. să vedem care a fost răspunsul bisericii la această întrebare: „Răspuns: Sunteţi greşit în presupunerea că AZŞ învaţă că Hristos a fost vreodată creat. Prin aceasta Cel care este născut împărtășește aceiași natura și atribute cu cel care naște. Ceea ce mă deranjează în mod deosebit este faptul că înțelegerea pionierilor este în cea mai mare parte prezentată incorect şi se arunca un dispreț la adresa acestor oameni credincioși. 17 Aprilie. şi anume că pionierii noștri ar fi crezut ca Isus este o Ființă creată și prin urmare. El este cu adevarat Fiul lui Dumnezeu (Evrei 1. a fi născut. cel mai probabil. 1-8)” (Review abd Herald. dar Hristos este Fiul Lui într-un sens mult mai înalt. Spre deosebire de a fi creat. De exemplu. 1867). de asemenea. care nu face parte din cel care creaza. că El a fost “născut” din Tatăl şi că pe bună dreptate poate fi numit Dumnezeu şi să primească închinare. astfel încât Hristos să poată fi născut din El şi să aibă relaţia de Fiu faţă de El. Dumnezeu a făcut oamenii şi îngerii din materie care a fost creată.M. Isus Hristos este singura Ființa din tot universul care a fost născută din Dumnezeu și care este Dumnezeu (divin) în natura Sa pentru că a moștenit divinitatea Tatălui Său. cu siguranță. într-o relaţie mult mai apropiata decât ceilalţi. în 1867. Această înțelegere. altfel El nu ar fi putut să fie singurul Său Fiu născut. Membrii bisericii sunt dezbinați în acest punct vital care reprezinta temelia bisericii lui Dumnezeu. pe bună dreptate.

15).” (Ioan 8:42). Isus nu este Fiul lui Dumnezeu prin creație. în anul 1898. probabil sfătuindu-se cu frații săi. În anul 1882 el a scris: „Scripturile nu vorbesc nicăieri despre Hristos ca fiind o fiinţă creată. a fost o expunere detaliată a subiectelor pe care Waggoner le-a prezentat la Minneapolis. Este descoperită în expresiile pline de mister: „singurul Său (al lui Dumnezeu) Fiu născut” (Ioan 3:16. ci un Fiu născut după imaginea exactă a persoanei Tatălui. încât L-a dat pe singurul Său Fiu născut’ – nu un fiu prin creaţie. la împlinirea vremii S-a făcut trup şi a locuit printre noi. fie domnii. aşa cum era şi Adam (Iov 38:7. Căci. pag:12) Din nou același concept. a scris o carticică care. și el da o mărturie pentru unitatea care a existat în biserica din timpul pionierilor. este faptul că el. În această carte. că a dat pe singurul Lui Fiu. şi Cuvântul era Dumnezeu. Într-un sens. „La început a fost Cuvântul. acest lucru este adevărat. nu prin creaţie. a fost înainte de întreaga lucrare de creaţie. 430. „plinatatea Dumnezeirii în Isus Hristos a fost prezentată între noi cu frumusețe și farmec. Uriah Smith într-adevăr. ar fi fost imposibil de realizat dacă solia lor ar fi fost eronată în ce priveşte identitatea și divinitatea Mântuitorului nostru. şi Cuvântul a fost cu Dumnezeu. De aceea „când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut. 10) Acest concept a fost susținut de asemenea și de către cei doi soli pe care Dumnezeu i-a ridicat în anul 1888 și prin care a trimis bisericii Sale „cea mai prețioasă solie” a neprihanirii lui Isus. printr-un proces sau impuls divin. „singurul născut din Tatăl” (Ioan 1:14) şi „Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu. dar Hristos este Fiul lui Dumnezeu prin naştere” („Hristos și neprihănirea Sa”. în legătură cu care El este punctul creator de întâlnire cu Dumnezeu. Dar în timp ce. sora White. Acum. Fiul lui Dumnezeu a apărut. sora White a publicat un articol în revista „Semnele timpului” în care a aparut și următoarea afirmație: “O jertfă desăvârşită a fost făcută. astăzi. toți au fost creați de Hristos. Uriah Smith este acuzat de către mulţi că a susținut ideea ca Isus este o ființă creată. nici un fiu prin adopţie.” (Privind la Isus. și-a schimbat repede poziția și s-a unit cu restul bisericii. spunând: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. nu avea o înțelegere diferită de restul pionierilor cu privire la acest subiect. în primii săi ani de credință. pentru că am citit că fie „scaune de domnii. ca Fiu. după cuvintele sorei White. așa cum vedem. 7 iulie 1887) Din nou avem aceiași înțelegere și în dreptul lui A.J. de a prezenta plinătatea Dumnezeirii în Isus Hristos. serva Domnului a afirmat că în solia lor. astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată.” Ioan 1:1. Spre deosebire de mulți care susțin astăzi că Jones și Waggoner au fost greșiți în înțelegerea lor cu privire la persoana lui Isus.o perioadă atât de îndepărtată încât pentru minţile finite este practic veşnică . într-adevăr Pavel a putut să spună despre El că „Fiind făcut (engl) cu atât mai presus de îngeri. în toată strălucirea maiestăţii şi slavei Sale. cum deseori susțin teologii bisericii de astăzi. afirmând cu putere nășterea literală a lui Isus. Creştinii sunt fii ai lui Dumnezeu prin înfiere (Romani 8:14. zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine” („Semnele timpului”. 12. pag. Acest citat este de o importanța deosebită pentru că. Şaisprezece ani mai târziu. Alonso Jones. Luca 3:38) prin creaţiune.Aici vedem același concept și o confirmare a diferenței între a fi născut și a fi creat. la pag. Unul egal cu 4 . era în acord cu a fraților lui: „Numai Dumnezeu este fără de început.a apărut Cuvântul. în 1887. Acest lucru. la un an înainte de sesiunea CG din Minneapolis. Acest Cuvânt necreat a fost Fiinţa care. nu deţine o veşnicie a existenţei trecute împreună cu Tatăl. aşa cum au fost îngerii. după recunoașterea lui LeRoy Froom în cartea „Mișcarea destinului”. Cinci ani după ce Waggoner a scris aceste cuvinte. pentru ca oricine crede în El să nu piară. a scris următoarele: „Ei bine. În cea mai timpurie epocă când a putut exista un început. Începutul Său nu a fost asemenea nici unei alte fiinţe din Univers. începutul existenţei Sale. şi astfel este numit singurul Lui Fiu născut. şi El Îmi va fi Fiu”? Evrei 1:4.” (Daniel și Apocalipsa. Jones.. a fost solia marii strigări. ci să aibă viaţa veşnică”. 673). cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Waggoner. 5. 1 Ioan 4:9). E. Nici unuia dintre îngeri Tatăl nu i-a spus acest lucru deoarece nici unul dintre îngeri n-a fost născut din Tatăl. fie dregătorii. Isus nu este o Ființă creată ci este născut din Dumnezeu. cel de-al doilea sol. 1882) Fratele Smith a susținut această învățătură și în anii următori până la moartea sa. aşa cum este păcătosul iertat.. acest citat este de o importanță deosebită petru noi deoarece reprezintă o dovadă a faptului că profetul Domnului. Următorul citat este scris de Uriah Smith în anul 1882. el a confirmat din nou credința sa care. În timp ce Fiul Însuşi a fost în mod direct născut din Tatăl.” (1888 Materiale. a susținut ca Isus este o ființa creată. ci prin naștere. ca născut al Tatălui. la numai câteva luni după sesiuniea Conferinței Generale din Minneapolis. căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu. Waggoner a scris: „Îngerii sunt fii ai lui Dumnezeu. dar ceea ce unii opozanți ai lui nu spun. cunoscut numai de Omniscienţă şi posibil numai pentru Omnipotenţă.T. dar mărturisesc în mod clar că El era născut din Tatăl. pentru că‚ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. ca să îi încânte pe toți cei care nu au inima închisa de prejudecăți. Se pare astfel că. Înțelegerea lor despre persoana lui Isus este de asemenea de o importanță deosebită având în vedere faptul că solia lor. fie stăpâniri” toate au fost făcute prin El şi fără El n-a fost făcut nimic din câte au fost făcute(sau din toate câte sunt).

” (Review and Herald. Din contra. au fost creați de Dumnezeu dintr-o materie care nu făcea parte din Dumnezeu. Mulţi dintre pionieri. El nu este nici un Fiu prin adopție. afirma ca Isus nu este un Fiu al lui Dumnezeu prin creație. al ieșirii din ființa Lui. cuvintele sorei White sunt aproape identice cu cele ale lui Waggoner.. în timpul studiului. Iarăşi şi iarăşi aceşti fraţi se întâlneau pentru a studia Biblia. Mi-a fost lămurită o linie a adevărului care se întindea de la acel timp până la momentul în care vom intra în cetatea lui Dumnezeu. Avea acest drept pentru că avea natura lui Dumnezeu. în care găsim următoarea afirmație deosebit de interesanta: „Tatăl veşnic. ci a fost creată. Din pacate.’ Cea mai surprinzătoare este învăţătura referitoare la Isus Hristos. William Johnson. ci este un „Fiu născut după imaginea exactă a persoanei Tatălui”. 1905) Observați. redactorul revistei. atunci și înțelegerea sorei White. Au avut pionierii noștri dreptate? A fost înțelegerea lor corectă? Așa cum am văzut din ultimele două citate. noi am căutat după adevăr ca după o comoară ascunsă. Waggoner. Uriah Smith şi J. în anul 1905 ea a dat următoarea mărturie referitor la experiența pionierilor din anii de după 1844 și felul cum ajungeau la înțegerea adevărului Biblic: „După trecerea timpului din 1844. Andrews. Acest 5 . exact acest lucru spun teologii bisericii de astăzi și anume ca pionierii au fost într-o mare eroare și de aceea a fost nevoie de o corectare a poziției lor. alături de explicaţiile referitoare la modul în care urma să lucrăm şi să învăţăm efectiv. pentru biserica de astăzi. Însuși sora White ne-a dat cheia pentru înțelegerea scrierilor ei: „Marturiile însusi vor fi cheia care va explică soliile care sunt date. Dacă înțelegerea pionierilor a fost falsă. așa cum un verset este explicat prin alt verset. Isus Hristos a fost făcut după imaginea exactă a persoanei Tatălui prin procesul nașterii. dar ea afirma în mod categoric ca acest „ceva” nu a fost o lucrare de creație. N. Deseori rămâneam împreună până târziu în noapte şi uneori chiar dea lungul întregii nopţi. așa cum am zis. au avut un punct de vedere arian sau semi arian – care spune că Fiul. şi L-a trimis jos pe pământ pentru a descoperi cât de mult a iubit El omenirea. Cu alte cuvinte. a fost falsă. care de data aceasta a fost publicat în „Review and Herald”. îngerii și oamenii au fost făcuți printr-un alt proces numit creare și anume. L-a dat pe singurul Său Fiu născut. Spiritul Domnului venea asupra mea.” (Review and Herald. ei au primit lumina ca să înțeleagă Scripturile referitor la persoana Mântuitorului nostru. Amândoua expresii. L-a rupt de la sânul Său pe Cel care a fost făcut după imaginea exactă a persoanei Sale.” (Review and Herald. A spune că pionierii au fost greșiți înseamna a spune că Ellen White a fost greșită. Astfel a fost dată lumina care ne-a ajutat să înţelegem Scripturile în ceea ce-L priveşte pe Hristos. Eram luată în viziune şi primeam o explicaţie clară a pasajelor pe care le studiam. În El locuia trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.Dumnezeu în autoritate. ceea ce înseamna că nu joacă rolul unui fiu (un concept foarte popular printre AZȘ astăzi). Spre deosebire de Fiul. înțelegerea lor a fost susținută de mărturiile Spiritului Profetic. Și nu avem nici o dovadă ca ea și-ar fi schimbat poziția în anii următori. inclusiv James White. vol. între subiectele asupra cărora pionierii au primit lumina este și înțelegerea „în ceea ce-L privește pe Hristos”. Numai treptat această doctrină falsă a făcut loc adevărului biblic.. „făcut” și „născut”. Cu alte cuvinte. iar eu am oferit şi altora instrucţiunile pe care Domnul mi le-a dat. Ea. J. 6 ianuarie 1994) Implicațiile acestei afirmații sunt copleșitoare. o altă publicație oficială a biserici.” (Semnele Timpului. 42) Urmând această cheie și comparând cele două citate putem concluziona în mod clar ca sora White nu a folosit cuvântul „făcut” în sensul de „creat”.” (Mărturii selectate. sora White nu vorbește niciodată despre filiația lui Isus că fiind o metafora. În toate scrierile ei. la un anumit timp înainte de crearea lumii a fost născut din Tatăl. De exemplu. alegorie sau un rol asumat în cadrul planului de mântuire cum se susține astăzi. 1. 9 iulie 1895) Observați ca aici ea spune ca Isus a fost „făcut după imaginea exactă a persoanei” lui Dumnezeu în timp ce în citatul anterior a spus că El a fost „născut după imaginea exactă a persoanei Tatălui”. vorbesc despre ceva ce s-a întâmplat în zilele veșniciei. pentru a o înţelege şi pentru a fi pregătiţi să vorbească cu putere. 5 Mai. Cel neschimbător. rugându-ne pentru lumină şi studiind Cuvântul. în revista „Review and Herald” din anul 1994. demnitate şi desăvârşire divină. asemenea lui Waggoner. Este adevărat ca pentru unii folosirea cuvântului „făcut” poate sugera ca Spiritul Profetic spune ca Isus a fost creat dar să nu uităm ca pentru a stabili un adevăr avem nevoie de toate dovezile existente. Când. înțelegerea pionierilor a fost una „falsă”: „Adventiştii s-au schimbat de-a lungul anilor sub impactul ‚adevărului prezent. ea a scris un alt articol. N. Aceasta a fost și diferența între Isus și Lucifer şi motivul pentru care numai Isus avea dreptul să participe la sfaturile lui Dumnezeu iar Lucifer nu. prin care a moștenit toată plinătatea naturii divine pe care o are Tatăl Său. M-am întâlnit cu fraţii şi am studiat şi ne-am rugat într-un mod serios. De asemenea. Câteva luni mai târziu. misiunea Sa şi lucrarea Sa de preoţie. Mântuitorul şi Domnul nostru. a afirmat clar că. 30 mai 1895) Observați. Această afirmație confirmă în mod categoric faptul că Spiritul Profetic a susținut credința bisericii din această perioadă. ajungeau în punctul în care spuneau: „Noi nu mai putem face nimic!”. ceea ce înseamna ca nu este o ființă creată.

acest lucru este imposibil. ziceau ei. În El se „găsește sistemul complet al adevărului”.” („Instructor de tineret”. Noi trebuie să fim siguri că nu urmăm niște povești născocite de iscusința omenească” (Credința prin care traiesc. Au existat și atunci dar există și astăzi oamenii din exterior dar și din interior care împlinesc aceste cuvinte. Și atunci. 9. caracterul și lucrarea Sa.’ Aceasta ne spune: ‘Eu. „lanțul de care sunt legate giuvaerele doctrinei”. Dumnezeu este Tatăl lui Hristos. (Semnele Timpului. El era singurul Fiu născut al Tatălui. Doreau să se facă îmbunătăţiri. cum putea Dumnezeu să le așeze pe o „platforma solida. 208. de neclintit” dacă însăși temelia acestei platforme. cum au putut ei să lege „giuvaerele doctrinei” sau cum puteau ei să dezvolte un „sistem complet al adevărului” (Sabatul. 25 Februarie 1897) „El era Maiestatea cerului. 15 August. atunci ar fi fost platforma desăvârşită şi poporul mult mai fericit. ca şi caracterul Său. În acest an sora White afirma ca adventiștii au fost așezați de Dumnezeu pe o platformă solidă. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. în ceruri? Cu siguranţă că ar fi făcut-o. până când îi aşezase pe o platformă solidă. Am văzut diferite persoane apropiindu-se de platformă şi examinându-i fundaţia. 21 Novembrie.) pe un lanț sau pe un centru și o circumferință falsă? Fraților. 1891) „Cu cât medităm mai mult asupra faptului că Hristos a devenit un copilaş pe pământ. 268. Alţii au început să critice temelia.” (Mărturii vol. 1904) „Cine este Hristos? – El este singurul Fiu născut al Dumnezeului celui viu. pentru că. În El se găsește sistemul complet al adevărului”. Spune că unii au început să critice temelia și au ajuns la o concluzie ca este așezată greșit. care nu arunca nici măcar o privire către cei care doreau să zdruncine credinţa întemeiată a celor credincioşi. vol. Sanctuarul. 8. Ea fusese obţinută prin multă suferinţă şi conflict sever. Cel trimis în lume că-i mântuiască pe cei care aveau să creadă în El” („Semnele Timpului”. singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. 124) „De ce cred eu în Sfânta Scriptură? Pentru că în ea am gasit glasul lui Dumnezeu vorbind sufletului meu. Înţelegerea adevărată a acestor mesaje este de o importanţă vitală. 83) Un alt punct la care aș vrea să ne uităm acum este cea 6 . de neclintit. starea morților etc. adevăr și dragoste și este reprezentantul Tatălui. 1893) Domnul Isus Hristos este „centrul și circumferința întregului adevăr”. 260 sora White a scris următoarele: „Am văzut un grup care stătea bine păzit şi ferm. Mi-au fost arătate trei trepte prima. Îngerul care mă însoţea a spus: "Vai de acela care va mişca o cărămidă sau va deranja fie şi cât un vârf de ac aceste solii. se pune întrebarea. la fel cum este și reprezentantul rasei umane” (Manuscrise eliberate. 259. Dar pentru că legea Sa era de neschimbat. Citiți ce spune mai departe Ellen White.” Acest citat a fost publicat pentru prima dată în anul 1858. asemenea gândului făcut auzit. El a dat pe Fiul Său. Noi putem să avem în noi înșine dovada că Biblia este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu și că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu. cu atât mai minunat apare. inţelegerea persoanei Domnului Isus. Înainte să mergem mai departe aș vrea numai să dau câteva citate în plus din Spiritul Profetic din care ne putem întari credința în filiația literala a Fiului lui Dumnezeu." Am fost iarăşi purtată de-a lungul acestor solii şi am văzut cât de scump plătiseră cei din poporul lui Dumnezeu pentru experienţa lor. am trimes pe Fiul Meu în lumea voastra.. 28 iunie 1894) „Dacă Dumnezeu ar fi putut să schimbe legea Sa ca să-l întâlnească pe om în starea lui căzută. Dumnezeu îi condusese pas cu pas. 14. Adevărata temelie este Isus Hristos. deci falsă. Dumnezeu. (Review and Herald. a doua şi cea de-a treia solie îngerească. unii au urcat imediat pe ea. 17) „Hristos este Fiul lui Dumnezeu în realitate. 23 Noiembrie. Destinul sufletelor atârnă de modul în care sunt primite. 1895) “Ce ne spune aceasta nouă? ‘Acesta este Fiul Meu prea iubit. n-ar fi făcut El aceasta şi să-L păstreze pe singurul Său Fiu născut. a fost falsă? Cum poate o platformă să fie solidă și de neclintit cu o temelie șubredă? Acest lucru este imposibil. 1909) „El era într-adevăr mai mult decât un învățător venit de la Dumnezeu. Dumnezeu S-a uitat asupra lor aprobator. De asemenea. în cartea „Experiențe și viziuni” la pag. care era mai presus de lege şi una cu Sine. „Scripturile arată în mod clar relaţia dintre Dumnezeu şi Hristos şi înfăţişează la fel de limpede personalitatea şi individualitatea fiecăruia. Unii au coborât de pe platformă pentru a o examina şi au declarat că este aşezată greşit. dacă pionierii bisericii au avut o înțelegere falsă despre identitatea și divinitatea lui Isus Hristos. ceea ce este o dovadă ca ea nu și-a schimbat credința. de neclintit.. Din nou. ca să întâmpine pedeapsa pe care dreptatea Sa o cere”. sora White spune: „Hristos.” (Mărturii vol. El este lanțul de care sunt legate giuaverele doctrinei. El este faţă de Tatăl asemenea unui cuvânt care exprimă gândul. Veți vedea că unele dintre ele sunt scrise chiar în ultimii ani ai vieții ei.lucru este de înțeles pentru că ei nu ar fi putut construi o structura a adevărurilor Scripturii pe o temelie greșita. Din nou punem întrebarea. Bucurându-se. este centrul și circumferința întregului adevăr. și prin El este deschis tot cerul pentru omul căzut” („Materiale 1888”. Cum este posibil ca acest copilaş neputincios în ieslele Betleemului să fie totuși Fiul divin al lui Dumnezeu?” (Instructor de tineret. în care Îmi găsesc plăcerea.

p.J. este sufficient ca să stabilim divinitatea lui Hristos. așa cum cred unii astăzi. cât și pentru folosul celor care nu s-au gândit la acest subiect. Interesant! Oare Babilonul avea dreptate când spunea că pionierii noștri sunt eretici din cauză că nu cred în divinitatea lui Isus? Oare înțelegerea despre Isus a Babilonului a fost mai corecta decât înțelegerea bisericii lui Dumnezeu? Teologii moderni ai adventismului ar dori să credem așa. și de dragul lor. A fi divin. Definiția despre care vorbesc susține că o ființă divina nu poate avea un început său un sfârșit. Să ne uităm acum la câteva exemple în această privința. ci pur și simplu să citim Biblia și să acceptăm tot ce spune ea. încât mulți au ajuns să o creadă. Noi nu avem o teorie pe care trebuie să o susținem și de aceea. Waggoner începe apărarea bisericii adventiste cu următoarele cuvinte: „Dar. În primul din aceste articole. citeau Biblia și acceptau tot ce spune ea indiferent dacă cei din jur respingeau concluziile lor numindu-le erezie. Titlul acestor articole a fost „Divinitatea lui Isus”. autorul cărții) afirmă că adventiștii de ziua a șaptea neagă divinitatea lui Hristos. cum este definiția divinității pe care am citit-o mai sus. oare nu ar fi spus același lucru și despre teologii bisericii adventiste pentru aceiaşi acuzație adusă pionierilor? Observați de asemenea cuvintele lui Waggoner: „în loc de a formula teorii. E. El este Dumnezeu. dar să ne uităm la încă câteva dovezi. conform definiției divinității dată de teologii bisericii de astăzi. această declarație a fost făcută atât de des de oameni care pretind că știu ce vorbesc. Waggoner este clar că autorul cărții. spune el. că din cauza aceastei înțelegerii a persoanei lui Isus ei au negat divinitatea lui Isus. vom cita pur și simplu Cuvântul lui Dumnezeu și vom accepta ceea ce spune”. dar în prefața cărții autorul i-a acuzat pe adventiști că neagă divinitatea lui Isus Hristos. Această definiție este în mod clar exprimată de Florin Lăiu în cartea „Trinitatea în lumina revelației” la pag. În primul rând este adevărat că. reprezintă o dovadă că acest subiect a fost foarte important pentru pionierii noștri. de chiar teologii bisericii pe care ei au ridicat-o. din afară bisericii. Dacă ar fi astăzi în viață. noi știm că el scrie necugetat. ” și versetul 14: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi. poziția adventistă reprezenta o negare categorică a divinității lui Isus. vom cita pur și simplu Cuvântul lui Dumnezeu și vom accepta ceea ce spune”. 7 . Dar. pionierii noștri au fost acuzați de erezie în ce priveşte subiectul divinității lui Isus. dar fie aşa cum o fi. vrem să stabilim adevărul. El era la început cu Dumnezeu. observați cum înțelege Waggoner ce înseamnă a fi divin. arată că aceasta nu poate fi Dumnezeu .” Că aceasta se referă la Hristos este evident din versetul 4: „În El era viaţa. şi viaţa era lumina oamenilor. cuvântul „divinitate” înseamnă „natura sau esența lui Dumnezeu”. gândiți-vă bine. pentru că. Waggoner continua: „Primul verset pe care îl cităm este un verset familiar tuturor celor care citesc Biblia. Noi credem în divinitatea lui Hristos pentru că Biblia spune că Hristos este Dumnezeu. de cei pe care Biblia îi numește Babilon. 67) Dar de unde a găsit dânsul această definiție? Biblia în mod sigur nu susține așa ceva. biserica Metodista a publicat o carte în care se afirma ca adventiștii de ziua a șaptea învață niște erori. Nici Spiritul Profetic. Aceasta este tot ce trebuie să facem și noi. Numai acest verset. nu poate fi nici creată nici născută sau nu poate avea o divinitate moștenită. Din citatele prezentate mai sus s-ar putea vedea că această acuzație este falsă. dar astăzi sunt acuzați de aceiași erezie din interior. necugetat. Ioan 1:1: „La început era Cuvântul.de-a două acuzație adusă pionierilor și anume. pionierii noștri nu s-au ghidat după definițiile formulate de-a lungul secolelor ci. Ca răspuns la acuzațiile din această carte a bisericii Metodiste. 67: „Poate Dumnezeu să producă în vreun fel pe Cineva asemenea Lui? Este posibil așa ceva? Chiar faptul că ființa produsă are un început. Este clar că este vorba despre o definiție făcută de înțelepciunea oamenească cu scopul de a defini cine poate și cine nu poate fi Dumnezeu. „Trinitatea în lumina revelației”. şi Cuvântul era cu Dumnezeu. chiar faptul că au fost dedicate șase articole acestui subiect al divinității lui Isus. Domnul Isus a fost pe deplin o Ființă divină pentru că a fost născut din Dumnezeu și prin naștere a moștenit tot ce are Dumnezeu inclusiv divinitatea Lui. Totuși. în loc de a formula teorii. este faptul că în acest timp.22 Aprilie. Este clar că autorul cărții știa foarte bine poziția anti-trinitariana a bisericii adventiste și conform învățăturii trinitariene și definiției pe care am citit-o mai sus. plin de har şi de adevăr. dar și că nu au fost neinformați la acest subiect. Ioan 1: 1 afirmă divinitatea lui Isus. Noi nu trebuie să inventăm teorii și definiții. 1889. scrie în mod neglijent.. şi Cuvântul era Dumnezeu. în acuzațiile sale. De aici învățăm că Isus este Dumnezeu. Noi suntem pe deplin convinși în mintea noastră că el știe mai bine. dacă n-am avea altul. Fiul născut din Dumnezeu nu poate fi mai puțin divin decăt Tatăl Său la fel cum fiul unui om nu poate fi mai puțin uman decât tatăl său. chiar daca unele lucruri ni se par greu de crezut. care au fost publicate în revista „Semnele timpului” în perioada 25 Martie . dar vă rog. Ceea ce este interesant aici. În mod special cartea se referea la Sabat. pionierii întradevăr nu puteau susține divinitatea deplină a Mântuitorului nostru atâta timp când susțineau ca El a fost născut literalmente de către Tatăl.”. Waggoner a scris șase articole în numele bisericii. În anul 1889. În înțelegerea pionierilor.Ființa fără început și fără sfârșit” (Florin Laiu. atunci când doctorul (Briggs. Cu aceste cuvinte începea biserica apărarea împotriva acuzației că adventiștii nu cred în divinitatea lui Isus..” Waggoner este foarte clar.

în timp ce înalță divinitatea lui Isus. totuşi unii ajung în extreme. 6 Iunie 1871) Acest articol de James White este important nu numai pentru că afirmă credința pionierilor în divinitatea lui Isus dar și prin faptul că sora White a fost prezentă la această discuție. Noi nu negăm divinitatea lui Hristos. El este din substanţa Tatălui aşa că în natura Lui este Dumnezeu. așa cum spune Waggoner. Tatăl este primul în timp. Ispăşirea în Lumina Naturii şi a Descoperirii. (1884. el se împotrivea unui om de paie. Cei care au citit comentariile noastre asupra morţii Fiului lui Dumnezeu. N-ar trebui să fie necesar să apărăm acest punct de frică. Nouă ne place să dăm credit tuturor acelor expresii puternice din Scriptură care înalţă pe Fiul lui Dumnezeu.. ştiu că noi credem hotărât în divinitatea lui Hristos. dar acest lucru nu este adevărat. De ce? Pentru că ei depind de definițiile omenești și nu de revelația Cuvântului lui Dumnezeu. ar trebui să ne agăţăm de doctrina Trinităţii cu toate puterile. Martorii lui Iehova) și de aceea resping divinitatea lui Isus. E foarte simplu și în acord cu Scriptura. de vreme ce mulţi sunt dispusi să renunţe la tot. dar nu este cazul. Noi credem că El este persoana divină căruia Iehova îi adresează cuvintele: „Să facem om”.” (Review and Herald. încât nu vedem nicio controversă” (Review and Herald. Cu toate că afirma divinitatea deplina a Fiului. un moment când a ieșit.înseamnă a avea natura sau esența lui Dumnezeu. a nega Trinitatea este egal cu a nega divinitatea lui Isus. născut și nu creat și prin urmare pe deplin divin pentru că are natura divina. el a devenit serios în a denunţa Unitarianismul. Dacă ar fi aşa. 273). dar nu putem accepta ideea Trinităţii după cum este susţinută de trinitarieni. James White a scris un articol despre o discuție pe care o avea el. citată mai sus. şi de vreme ce este aşa „Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” Col 1:19 În timp ce Amândoi au aceiaşi natură. nu permite unei ființe cu o divnitate moștenită să fie pe deplin divin. divinitatea lui Isus. Pentru ei. o erezie. fără a renunţa la ideea noastră asupra măreţiei sacrificiului făcut pentru răscumpărarea noastră. Să citim descrierea fratelui White: „Acest misionar părea foarte liberal în sentimentele sale fața de toți creștinii. p. Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. 12 Octombrie. Ea spune: 8 . Problema este la trinitarienii care nu pot accepta această înțelegere a pionierilor. Să ne uităm la un an alt exemplu. Pentru pionierii noștri și pentru urmașii lor de astăzi în acest punct. El tot aşa este mai mare prin faptul că nu are început. a fost născut. fiind născut din Dumnezeu. El a fost născut nu creat. Noi nu simpatizăm cu Unitarienii care neagă divinitatea lui Hristos. Pentru Waggoner. A spune că ei sunt de aceiași vârsta. În acest punct. sora White și încă doi frați. din Tatăl. Waggoner din anul 1884 care din nou ne va confirma credința pionierilor. Unitarienii susțin că Isus este o ființă creată (de ex. 1876) Unii interpretează aceste cuvinte a lui James White ca o apropiere și o schimbare în atitudinea sa față de Trinitate (vezi de exemplu. noi nu intenţionăm să fim înţeleşi învăţând că Tatăl nu a fost înainte de Fiul. Tot ce spune el aici este că pentru non-trinitarieni nu există nici o problemă privind divinitatea lui Isus pentru că ei cred aceasta asemenea trinitarienilor. adevărul este că trinitarienii nu vor accepta niciodată poziția pionierilor bisericii pentru că ei nu văd o altă posibilitate. În anul 1871. De asemenea ne arată și faptul că pionierii noștri nu au fost Unitarieni așa cum sunt deseori acuzați astăzi. Acum. dar soțul ei nu amintește de vreun dezacord între el și soția sa. care Îi ia lui Isus divinitatea Sa și Îl lasă ca un simplu om. 165) Din păcate. mai degrabă decât să accepte o teorie atât de evidentă. în armonie cu limbajul Scripturii. Waggoner totuși este atent să nu depăşească revelația Scripturii și spune: „Discutând despre egalitatea perfectă dintre Tatăl şi Fiul şi despre faptul că Isus este prin natură Dumnezeu. Adevărul este între cele două. lucru care nu adaugă nimic demnităţii lui Hristos ci mai degrabă micşorează onoarea datorată Lui. în ceea ce ne privește pe noi. faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu este o dovadă că personalitatea Lui are un început. resping filiația Sa literală. înseamnă a nega mărturia clară a Scripturii că Isus este Fiul lui Dumnezeu. El spune: „Dificultatea lor (a Trinitarienilor) constă în următoarele: ei consideră negarea Trinităţii ca fiind negarea divinităţii lui Hristos. Trinitarienii. Să citim un alt citat scris de Joseph H. Dați Maestrului toată divinitatea cu care Îl îmbracă Sfânta Scriptura. 8 Aprilie. că unii ar putea crede că Fiul a existat deodată cu Tatăl. afirmând în mod categoric divinitatea lui Isus. Dar după ce ne-a examinat în legatură cu Trinitatea și a descoperit că noi nu am fost de acord cu Dumnezeul lui triunic. Definiția lor. pe când personalitatea lui Hristos are început” („Semnele Timpului”. totuși aceasta nu înseamna că Tatăl nu este înainte de Fiul. dar Waggoner citește Biblia și crede numai ceea ce este scris acolo. pag. Pentru teologii de astăzi aceast lucru este imposibil. 1889) Waggoner nu vrea să fie înțeles greșit. că Isus este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. „Trinitatea în lumina revelației. Fiul. nu exista nici o controversa așa cum a afirmat și James White: „Adventiștii consideră divinitatea lui Hristos atât de aproape de modul în care o consideră trinitarienii. cu un misionar creștin din China. are natura lui Dumnezeu și de aceea este Dumnezeu. nici cu Trinitarienii care susțin că Fiul este Tatăl cel veşnic şi vorbesc aşa de mistic despre un Dumnezeu triunic.. Să citim acum un citat de sora White scris în 1893 în Noua Zelanda. 164.

” (Review and Herald. Isus este egal cu Tatăl. ci totdeaună ea afirmă că El a fost înălțat la această poziție de către Tatăl Său. prin urmare. s-a făcut un efort de a obţine utilizarea sălii unui sat aflat la patru mile de Hastings. întrebarea este. La sfârșitul acestui articol. nu voi apăra o teorie bazată pe înțelepciunea omenească ci. spune profetul.” („Mărturii” vol. Cuvântul Fiului trebuia să fie ascultat la fel ca şi cuvântul Tatălui. Aici avem încă un argument în plus că Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și nu un Dumnezeu co-egal și co-etern cu Tatăl care numai pretinde sau joacă un rol de fiu. chiar și având această egalitate cu Tatăl. Hristos a primit divinitatea de la Tatăl şi era. în toate scrierile ei. Fiul a fost făcut egal cu Tatăl. inferior Lui. nu voi face nimic mai mult decât a făcut Waggoner și anume. 9 . Acum. slujbaşii diferitelor confesiuni spun cele mai nerușinate minciuni la adunările lor. dacă cineva primește ceva de la altă persoană. Satana şi simpatizanţii lui se luptau să preschimbe modul de conducere al lui Dumnezeu. chiar Cuvântul lui Dumnezeu îl susține dar. Acest om. Biblia ne descopera că. aceasta este pentru că a fost voia Tatălui să fie în felul acesta. Toate gândurile lui Dumnezeu sunt descoperite Fiului Său. un lucru foarte important. ne vom uita la încă o reprezentare greșita a adevărului că Domnul Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Ea spune că Tatăl a rânduit că Fiul să fie egal cu El Însuși. să fie egal cu El aşa încât. prin urmare. era aceea că a fost un timp când Hristos nu a existat. iar alţii susţineau cinstea şi înţelepciunea lui Dumnezeu pentru faptul că dăduse autoritate Fiului Său. a fost transmis de către cei care se opun adevărului şi este repetat de la biserică la biserică şi de la comunitate la comunitate. 8. atenție. El a fost făcut egal cu Tatăl. în ce sens este egal? Să citim ce ne spune Spiritul Profetic în „Istoria mântuirii” la pag. 1893) Aici sora White afirma în mod clar că înțelegerea bisericii din acest timp asupra divinității lui Isus a fost corectă și că acuzațiile aduse adventiștilor de către diferitele biserici trinitariene au fost false. Lui Hristos I s-a dat o poziţie proslăvită.a fost lăsat în ignoranţă. inferior Tatălui”. De exemplu. Dar ni s-a răspuns că ei nu doresc ca doctrinele adventiștilor de ziua a șaptea să fie promulgate în această comunitate. 123: „Concepţia despre Hristos. Să citim încă câteva citate ca adevărul să fie clar stabilit: „Dumnezeu este Tatăl lui Hristos. în prezenţa tuturor îngerilor. Tatăl a făcut cunoscut faptul că El Însuşi a rânduit ca Hristos. posibil să nu fi ştiut care este credința noastră în acel punct. 426) Din nou și din nou avem aceiași idee. uşa a fost închisă.” (Mărturii vol. Acest lucru nu poate fi negat pentru că. să credem ceea ce Dumnezeu ne spune și nu omul. Un exemplu a acestei acuzații îl putem citi în cartea „Trinitatea în lumina revelației”. Ei s-au răzvrătit împotriva autorităţii Fiului. să fie clar.. oriunde era prezenţa Fiului.. Doreau să cerceteze înţelepciunea de nepătruns a lui Dumnezeu şi să pătrundă motivul pentru care Isus fusese înălţat şi înzestrat cu conducere şi putere nelimitată. El a fost informat că nu există un popor de pe pământ care susține mai ferm adevărul despre preexistența lui Hristos decât adventiștii de ziua a şaptea. În primul rând. legat de activitatea noastră şi de poporul nostru. aceasta înseamnă că cel care primește este inferior faţă de cel de la care a primit. Oricare raport fals ar fi fost început. să-I acorde onoare deosebită Fiului Său. dar n. Acest lucru se vede clar în Evrei 1: 9 unde citim: „Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea.. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Am văzut clar învățătura Spiritului Profetic că lui Isus i-a fost dată autoritate egală cu autoritatea Tatălui în privința conducerii oştilor cerești și de asemenea i-a fost dat dreptul de a participa în sfaturile și planurile Tatălui. Deasemenea și la pagina 133: „Antitrinitarianismul din acea vreme se baza pe trei idei principale. Dar totuși.” (Istoria mântuirii. 14) Fraților. Fiul Său. Acum. totuși Fiul se supune Tatălui. să citim și să credem ceea ce „stă scris”. Fiul a fost aşezat pe tron cu Tatăl şi mulţimea cerească a îngerilor sfinţi era adunată în jurul Lor.. De fapt. M-a refer la acuzația ca această credința în filiația literală a lui Isus Îl face pe Mântuitorul nostru să fie inferior Tatălui. unde unii din lucratori noștri au plănuit să prezinte evanghelia la oameni. la pag. nu există nici un citat în care sora White să spună că Fiul este egal cu Tatăl în mod inerent. Între îngeri s-a făcut dezbinare.„În această ţară. prezentată în acei ani de autorii adventişti. să fie ca propria Lui prezenţă. 14: „Marele Creator a convocat întreaga oştire cerească pentru ca. că divinitatea Sa este o divinitate moştenită şi că El este.” (Experiențe și viziuni. dar ei nu au reuşit să obţină sala. Spiritul Profetic ne spune foarte clar că Isus este egal cu Tatăl dar. 5 Decembrie.” Ideea este clară. Deci. Dați la o parte teoriile omenești care nu au suportul Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. 268) „Unii dintre îngeri simpatizau cu Satana în răzvrătirea lui. 145) „Marele nostru Exemplu a fost înălţat la a fi egal cu Dumnezeu. În anul 1893 adventiștii credeau în divinitatea și pre-existența lui Isus Hristos. deoarece un învățător de acolo s-a opus adevărului şi a declarat oamenilor că adventiștii de ziua a șaptea nu cred în divinitatea lui Hristos. voi cita Cuvântul inspirației. 2. El L-a investit pe Fiul Său cu autoritate să conducă oastea cerească.

” vol.” („Notebook Leaflets from the Elmshaven Library.” (Istoria mântuirii. este capabil de orice înşelăciune. 12. Același adevăr îl putem vedea și în 1 Corinteni 15: 27. și omul a adormit. Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi. Dumnezeul cel viu. pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. pag. 208) „Dumnezeu este marele “Eu Sunt”.” Acum. care a putut să influenţeze îngerii lui Dumnezeu împotriva Conducătorului lor Suprem şi împotriva Fiului Său. comandantul lor iubit. cu toate că Tatăl Îl numește pe Fiul Său „Dumnezeu”. Acum să citim ce spune E. 14) Aceste citate sunt suficiente pentru a arăta că Fiul a fost următorul după Dumnezeu. White despre Fiul : „Hristos este exemplul nostru. Dumnezeu a creat pe om din țărâna pământului. G. pag. 1.” Deci. Și omul a zis: ”Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea! Ea se va numi ”femeie” pentru că a fost luată din om.28: „Dumnezeu. vol. Acum să vedem din câteva citate dacă Spiritul Profetic susține ceea ce am văzut din Scriptura. în adevăr.” Și aceste versete sunt foarte. foarte clare. Există o ierarhie în cer cu un singur Conducator suprem. „centrul autorității și puterii”. După această înţelegere. izvorul fiinţei. pentru trinitarienii de astăzi. 333) Toate aceste citate ne spun că Dumnezeu Tatăl este „Conducătorul moral”. Izvorul întregii înţelepciuni. vol. Găsim această concepție în raportul creațiunii. 1872) „În mod deosebit Fiul trebuia să lucreze în unire cu Tatăl în planul de creaţiune a pământului şi a fiecărei vieţuitoare care avea să existe pe pământ. se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul.” De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. „Izvorul ființei”. și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse. din Adam. Un alt lucru. şi să atragă simpatia lor către sine.” Observați aici. Fiul trebuie să fie inferior dacă are o divinitate moștenită. Voia Tatălui avea să fie împlinită în El.Dumnezeule. El nu este co-egal cu Dumnezeu în sensul în care învața doctrina Trinității. Descoperitorul viitorului” (Manuscrise eliberate vol. 1874) „Ca Iehova. Aceasta înseamnă că El este autoritatea supremă în univers. Din coasta pe care o luase din om. ia suflat viață și omul a devenit o ființă vie. El era imediat după Dumnezeu în curţile cereşti. Eva a fost creată puțin mai târziu decât Adam. dar fără a face nimic de unul singur. „Monarhul universului” etc. 1902) “Fiul lui Dumnezeu a fost următorul cu autoritate după marele Legiuitor. 9. 18 august. pentru că spune: „os din oasele mele și carne din carnea mea”. și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Dar El a venit pe acest pământ pentru a trăi printre oameni. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. „Legiutorul”. Biblia ne prezinta o altă concepție despre egalitate care este cu totul opusă concepţiei acestei lumi. În Geneza 2: 7 citim despre modul în care a fost creat primul om: „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Acum. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Dumnezeu nu putea personal să comunice cu omul pacatos. dar El a iubit lumea aşa de mult că L-a trimis pe Isus în lumea noastră ca o descoperire a Lui Însuşi” (Manuscrise eliberate. 296) „El. atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile. Dar câți oamenii au fost creați în felul acesta? Unul singur. gata sa-Şi întemeieze împărăţia Sa veşnică – Cel Îmbătrânit de zile. centrul autorităţii și puterii” (Viaţa lui Pavel. înseamnă această subordonare din partea Fiului ca este inferior Tatălui? Acesta depinde de cum înțelegem cuvintele „egal” și „inferior”. totuși pe Sine se numește Dumnezeul Lui ceea ce arată că El este deasupra Fiului Său. citim ce spune Ellen White despre Tatăl: „Dumnezeu este conducătorul moral la fel ca şi un Tată. 122) „El (Dumnezeu) este descoperit ca Monarhul universului.” (Review and Herald. conform revelației. o singura autoritate supremă și dacă Fiul se supune Tatălui? În primul rând. ceea ce înseamna că nu a fost de aceiași vârsta cu el. 115. de unde a venit tot ce avea Eva? E clar. În sfârșit. „Conducătorul Suprem”. „a pus totul sub picioarele Lui”. Fiul avea să îndeplinească voia şi planurile Tatălui. Tatăl nu se va supune niciodată Fiului ci Fiul se va supune Tatălui pentru întreaga veșnicie. (Review and Herald. În tot ceea ce face Fiul. Adam. pag. Totuși. Ni se spune ca Tatăl a supus Fiului toate lucrurile în afară de Sine Însuși. i-a suflat în nări suflare de viață. 16. Această concepție vine din definirea egalității din punct de vedere al lumii după care totul se bazează pe putere și abilitate. Eva a fost creată într-un mod cu totul diferit decât a fost creat Adam și despre acesta citim în Geneza 2: 21-24: „Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om. El știa că numai viața Lui putea răscumpăra pe om”. a primi ceva de la cineva înseamnă a fi inferior de cel de la care primești. Conducatorul prezentului. Conducătorul suprem. 17 decembrie. El este Legiuitorul” (Manuscrise eliberate. 114. Dar când zice că totul I-a fost supus. Am văzut mai sus că. face numai voia Tatălui Său. Biblia ne spune că ei doi au 10 .

şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi. Şi astfel. va arde. 21) Acest adevăr a fost înțeles și de către ceilalți pionieri ai bisericii noastre.Fiu. în care cerurile aprinse vor pieri. recunoscând faptul ca tot ceea ce are. reprezentând caracterul Marelui Dătător. ei vor spune cu bucurie: „Iată.” (Hristos lumina lumii. Tatăl este reprezentat de Adam și Fiul este reprezentat de Eva. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. nu vă lăsați înșelați. are datorită Tatăl Său. 46) Acum. Fiul a fost egal cu Tatăl în sensul ca a primit toate de la Tatăl” (Review and Herald. însă El a primit ca să dea. printr-o purtare sfântă şi evlavioasă. Activul și evlaviosul trebuie să fie unite așa cum era umanul și divinul în Hristos. aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. ci să stea lângă el ca fiind egali. fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Fiul a fost rânduit să fie egal cu Tatăl Său dar. 1881). Eva ar trebuit să fie inferioară fața de Adam. aceasta însemnând că ea nu trebuia să-l controleze. acest lucru era imposibil. dar nici să fie călcată în picioare ca fiind inferioară. după făgăduinţa Lui. În mijlocul ocupațiilor vieții. Eva avea să fie un ajutor potrivit pentru bărbat. Așa cum Eva a fost făcută să fie cel de-al doilea eu al lui Adam. 1897 11 . Ce înseamnă aceasta? Cum poate să fie egali și totuși unul să fie cap? Este simplu. în valuri de iubire la Marele Izvor al tuturor.” (Patriarhi și profeți. July 20. tot așa și Fiul a primit totul de la Dumnezeu: „Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu. prin Hristos. iar atunci când va veni El. În felul acesta copiii lui Dumnezeu Îl onorează. să fie cel de-al doilea eu al său. Trebuie muncă stăruitoare îmbinată cu așteptare și veghere vigilentă în vederea pregătirii pentru scena aceea solemnă. cerurile vor trece cu trosnet. care era capul.. Astfel ei se pregătesc să-L întâmpine pe Domnul lor. fără vină şi în pace. ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi. din punctul de vedere al Trinității pe care l-am citit mai sus. siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană. să ne înveselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!” „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui. ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară. oase din oasele lui şi carne din carnea lui. Este o supunere bazată pe relație. citiți cu mare atenție! Eva a fost creată ca să fie egală cu Adam. printr-o slujire voioasă şi de proslăvire. în slujirea Sa pentru toate fiinţele create: prin Fiul iubit. Tot aşa procedează El şi în curţile cereşti. În ziua aceea. supunerea Evei trebuia să fie o supunere de bună voie. dar totuși despre Adam se spune că el era capul. O parte din om. să fie egală în toate dar în același timp să recunoască faptul că a primit toate lucrurile de la bărbatul ei. cu tot ce este pe el. Chiar și şi în ceea ce priveşte puterea a fost mai slabă decât el. glasul le va fi auzit rostind cuvinte de încurajare. din recunoștință și dragoste. Adam și Eva au fost creați după chipul și asemanarea Tatălui și a Fiului. trupurile cereşti se vor topi de mare căldură. aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou. Această pregătire nu poate fi dobândită într-o clipă. Aceasta expresie înseamnă ca au fost făcuți să fie egali. Unirea dintre acestea două ne fac desăvârșiți în Hristos. pentru că nu avea aceiași vârsta și pentru că a primit (moștenit) tot ce are de la Adam. așa cum Eva a primit totul de la Adam. preaiubiţilor. cum cred unii. Iată cum Spiritul Profetic afirma că Eva a fost creată să fie egală cu bărbatul ei: „Eva a fost creată dintr-o coastă luată de la Adam. De aceea. Cu alte cuvinte. şi pământul. acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. în același timp. aș vrea să citesc pe Ellen White unde afirma în mod categoric faptul că. fiindcă aşteptaţi aceste lucruri. 4 Ianuarie. După acest concept. Isus este cu adevărat FIUL LUI DUMNEZEU! Continuare de la pagina 2: Acum este timpul să ne pregătim pentru venirea Domnului nostru. ci toţi să vină la pocăinţă.fost facuți să fie „un singur trup”. la fel și Fiul a fost născut să fie cel de-al doilea eu al lui Dumnezeu. ea era cel de-al doilea eu al său. Voința și afecțiunile vor fi consacrate lui Hristos. circuitul binefacerilor este complet.. adică conducatorul. Acum. Dar. ceea ce putem vedea din următorul citat de James White: „Tatăl a fost mai mare decât Fiul în sensul ca a fost primul. legea vieţii. De aceea fraților. în care va locui neprihănirea. În sfârșit. să fie iubită şi ocrotită de el.” RH. de bună voie. plin de recunoștință și dragoste Fiul se supune Tatălui Său. Aceasta nu este pentru că este inferior ci este o supunere datorită relației pe care o au că Tată . să-l stăpânească pe el. înfăţişând strânsa unire şi ataşamentul plin de afecţiune ce trebuie să existe în această legătură. Deci. viaţa Tatălui se revarsă peste toţi şi tot prin Fiul revine. speranță și credință.

cei care trebuie să conduca poporul pe cărările drepte ale lui Dumnezeu. în capitolul 8. această biserica este BABILON sau o parte din Babilon. La timpul potrivit. după ca am înțeles importanță acestui capitol.. Pentru acest lucru ne vom uita la câteva versete din Ezechiel capitolul 9. în mijlocul bisericii lui Dumnezeu. aș vrea să explic în câteva cuvinte de ce nu cred că BAZȘ este Babilon și de asemenea. vol. să citim versetul 4: „Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii.” Vă rog să observați două lucruri în acest verset și anume: 1. Acest lucru este foarte important. ca sunt „capeteniile poporului”. 18.. Care este motivul acestor suspini și gemete din partea celor care vor primi sigiliul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este clar: „din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc. Septembrie 26. Cei care au citit articolele mele în această revista știu că deseori scriu articole cu subiecte negative cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi în mijlocul bisericii AZȘ și de aceea aș vrea să fac clar ca acest lucru nu trebuie să fie înțeles ca eu cred că. Cine sunt acești oameni? Despre cei șaptezeci se spune ca sunt „oamenii din batrânii casei lui Izrael” și despre cei douazeci și cinci ni se spune.CLARIFICĂRI Andov Dejan Scopul acestui articol este de a clarifică unele lucruri referitor la ceea ce cred despre Biserica AZȘ și lucrarea care trebuie făcută în acest timp de către copii lui Dumnezeu. Profetul Ezechiel în acest capitol din cartea sa ne spune că. si oamenii sunt adormiţi. Aceste cuvinte vor fi împlinite în mod literal. 1909) „Această sigilare a servilor lui Dumnezeu este aceeasi care a fost arătată lui Ezechiel în viziune. Lucrarea sigilării se desfășoara în Ierusalim și nu în Babilon!!! Atenție la acest lucru. care cred că este lucrarea adevăraților copiilor al lui Dumnezeu pentru acest timp. Acum. Citiți acest capitol și veți vedea ce se întâmpla în mijlocul bisericii lui Dumnezeu în felul cum Dumnezeu vede aceste lucruri. Dumnezeu nu este ca noi și El ne descopera adevărul cu scopul de a vedea starea jalnică în care ne găsim ca să ne putem pocăi din toată inima. Acum. De ce am ales acest capitol? Pentru că aici ne este descrisă lucrarea de sigilare a celor 144 000.. Sunt sigilați numai cei care suspină și gem și nimeni altul. Asta înseamna că descrierea din acest capitol se refera la timpul nostru și este scris pentru înțelegerea celor care traiesc chiar înainte de cea a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Sunt două lucruri distincte. şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo. Totuși." (Manuscrise Eliberate. de mai multe ori ne spune să studiem Ezechiel capitolul 9. ci în Ierusalim. 183) Atunci când cineva repeta un lucru de mai multe ori. Citiți acest capitol. Cu alte cuvinte. sub inspirația. Ellen White.. Biserica AZȘ încă este recunoscută ca fiind Ierusalim.. Citim în Spiritul Profetic despre acest capitol: „Studiaţi capitolul nouă din Ezechiel. 12 . în zilele sigilării. revelația ne spune că în ultimele zile. Noi deseori nu suntem în stare să înțelegem gravitatea situației și de obicei suntem înclinați să ne autoapărăm prin a ascunde adevărul sau a scuza relele existente. Dumnezeu va face lucrarea sa cu precizie. Nu cred acest lucru ci dimpotrivă. despre ce urăciunii este vorbă și cine le face? Din nou Cuvântul ne da răspunsul și citim despre ele în capitolul 8 din Ezechiel. în timpul sigilării. ei de fapt îl conduc în a face urăciunii înaintea lui Dumnezeu prin care stârnesc mânia Sa și distrugerea care va urma.” (Mărturii pentru pastori. Și Ioan a fost martor al acestei viziuni atât de înspăimântătoare. 2. cu toate acestea timpul trece. este vorba despre conducatorii spirituali al poporului lui Dumnezeu. Din păcate. ceea ce inseamna că nu este Babilon. Ierusalimul nu este Babilon. Acum. chiar cred ca toți cei care susțin că biserica AZȘ este Babilon și că solia lui Dumnezeu pentru acest timp este de a chema oamenii afară din ea este de fapt lucrarea diavolului!!! Vă rog să nu mă confundați cu acești oamenii. prin mijlocul Ierusalimului. Observati in mod special versetele de la patru la sase.” – unde? În Babilon? În lume? Nu. din cauza acestor întâmplări. ceea ce trebuie înțeles ca evenimentele descrise în acest capitol sunt de o mare importanță și ca Dumnezeu vrea că noi să înțelegem aceste evenimente.” (Scrisoare 106. 445) „In Ezechiel 9 este descrisa soarta oamenilor din poziții de răspundere care nu L-au proslavit pe Dumnezeu prin credincoșie și integritate. înseamna că acel lucru este foarte important. Primul grup este de șaptezeci de oamenii și al doilea de douzeci și cinci. în capitolul 11 versetul 1. versetele 11 și 16 sunt amintite două grupe de oamenii care participa în aceste urăciunii. Acum.

Domnul a declarat ce ar fi făcut pentru Israel dacă ei ar fi ascultat vocea Lui. desigur. Asta înseamnă că culmea acestei apostazii va fi chiar înainte de venirea Domnului Isus. este făcut fără efect. 209) Citiți cu atentie. văzând toate urăciunile. Bărbaţi. 57) Deci. din cauză că ei nu au ascultat vocea Sa ci au ascultat vocea si politica lui Lucifer. Oamenii pe care El i-a onorat foarte mult în scenele finale ale istoriei acestui pământ vor copia istoria vechiul Israel. 13.” (SpT Ser. . nu căuta să nu deranjeze. „Duhul lui Dumnezeu. 5.B. Mai departe. suspină și gem de durere pentru că numele lui Dumnezeu este dezonorat și adevărul călcat în picioare. Acestea sunt numai câteva din multele mărturii care descriu starea bisericii AZȘ în timpul sigilării. nu cum ne place noua. se pot vedea în mod clar două grupe distincte în biserică și anume: 13 . nr. Dumnezeu este dezonorat. Ezechiel 9 este un capitol de viața și moarte și de aceea adevărul trebuie spus așa cum l-a descopeirt Dumnezeu. Citim: „Un lucru va fi cu siguranţă înţeles curând. Acum. 1-6). Ce trist! Acest popor de fapt repeta istoria Israelului apostaziat din vechime care până la ultimul moment spera ca Dumnezeu va interveni și le va salva de distrugerea armatei Romane (citiți primul capitol din cartea „Marea Luptă”). Ei nu căuta să obțină favoarea nimanui. mustră și avertizează. pag. Adevărul.marea apostazie. Din cauza acestei apostazii ni se spune că prezența lui Dumnezeu nu este în Israel sau Biserica AZȘ. aceia care au zel pentru onoarea și iubirea lui Dumnezeu pentru suflete nu vor căuta să obţină favoarea nimănui. puterea și prezenţa Sa lipsesc. văzând toate urăciunile aduse în templul lui Dumnezeu și văzând cum se schimba doctrinele bisericii și cum numele lui Dumnezeu este dezonorat în timp ce slujitori lui Satana triumfă. " (Manuscrise eliberate vol.” Marturii vol. Iată acum câteva citate din Spiritul Profetic în care profetul descrie starea biserici din acest timp al sigilării. 379) Să mergem mai departe. Dumnezeu va face o lucrare deosebită de a sigila pe cei din Ierusalim (biserica) care. stare care este rezultatul acestor urăciuni. care se dezvoltă si crește și întărește. În timp ce alţii caută să arunce o mantie asupra răului existent si să scuze nelegiuirea ce predomină pretutindeni. Am văzut că în acest timp al sigilării Dumnezeu trimite un mesager care trebuie să sigileze pe toți cei care suspină și gem din pricina tuturor uraciunilor care se săvârșesc în biserica. cărora le este dată porunca: „Ucideţi pe bătrâni şi pe tineri. am văzut ca în acest timp al apostaziei. care este exprimat în jale și plâns. Profetul spune: „Ei au început cu bătrânii care erau înaintea casei“ (Ezechiel 9. Tot ce se face acolo este numai o formă fără viața în timp ce puterea și prezența lui Dumnezeu lipsesc. începeţi cu locaşul Meu cel sfânt“. iar adevărul este făcut fără efect.Să citim un citat din Spiritul Profetic ca o dovada că nu vorbesc ceva din mine ci din Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu: „Semnul eliberării a fost pus asupra acelora „care suspină şi gem din cauza tuturor nelegiuirilor care se săvârşesc“. Pastirii falşi sunt primii care cad. deși mulţi continuă să observe formele religiei. fete şi copii pier deopotrivă.” (Spiritul Profeției. ci suspină și gem. este călcat în picioare. în vreme ce slujitorii lui Satana triumfă. care inspiră la mustrare. mustrări și avertizări. femei. vol. fete. copii şi femei.” (Mărturii vol. Lucrarea de distrugere începe cu aceia care au pretins că sunt păzitorii spirituali ai poporului. cei care vor primi sigiliul lui Dumnezeu nu numai că suspină și gem dar și mustră și avertizează! Cu alte cuvinte. Această experienţă se va repeta în ultimii ani ai istoriei poporului lui Dumnezeu. 5. “Dar slava Domnului s-a depărtat de Israel. 210) Rezultatul sigur al acestei apostazii este ca Duhul lui Dumnezeu este călcat în picioare spre bucuria lui Satana și slujitorilor săi. Este o stare de jale dar în care mulțimea de membri continua cu observarea diferitelor forme religioase crezând că Dumnezeu este în mijlocul lor și ca El va interveni pentru a le salva în timpul crizei.. iar Dumnezeu este dezonorat. ce fac ei înafară faptului că suspină și gem? Oare tot ce pot face în acest timp este de a suspină și geme în secret în timp ce tac din gura ca să nu deranjeze pe cei care lucrează la dezonorarea lui Dumnezeu? Oare lasă ca răul să se dezvolte fără a face ceva ca să-l oprească? Să citim ce ne spune Spiritul Profetic: „În timpul când mânia Sa se va revărsa în judecăţile Sale. 7. ei nu pot să tacă văzând cum adevărul lui Dumnezeu este călcat în picioare. Nu există nimeni care să aibă milă sau să cruţe. Ellen White vorbește despre „o mare apostazie” care se dezvoltă și crește cu cât ne apropoiem de sfârșit. 463) Următorul citat de asemenea ne arată că în ultimele zile conducatorii bisericii AZȘ vor repeta istoria conducatorilor Vechiului Izrael: „În Cuvântul Său. în citatul acesta. în timpul sigilării celor 144 000. dar să nu vă atingeţi de nici unul din aceia care au semnul. 5. 4.” (Mărturii vol. acești umili și devotaţi urmași ai Domnului Hristos vor fi deosebiţi de restul lumii prin chinul sufletesc. Israelul spiritual. Acum iese îngerul morţii. și va continua astfel până când Domnul va veni din cer cu un strigăt. Dar.. 210 Aceasta este o revelație cutrematoare. Dar înainte de a citi aș vrea numai să spun că noi nu trebiue sa căutam să făcem lucrurile să arată mai bune decât le descoperă revelația lui Dumnezeu. reprezentat în viziunea lui Ezechiel prin bărbaţii cu armele de nimicire. Dar conducătorii poporului au cedat încercărilor lui Satana si Dumnezeu nu putea să-i dea binecuvântările pe care El le-a rânduit ca ei să le aibă. care a fost înfiinţat prin harul si puterea Sa.

etc. Serva Domnului le numeste “câini muți. Bărbaţi. Umilii urmasi ai lui Isus. geme. bărbați. gem. 211) Fraților. care știu puţin despre adevărata însemnătate a adevărului prezent. 250) „Astfel. gemete. Cei care „cauta să arunce o mantie asupra răului existent și să scuze nelegiuirea ce predomină pretutindeni” în biserică. „Pace și siguranță”. cu toată lumina lor si cu toată poziţia lor de comentatori ai adevărului Bibliei. Oamenii din vechime. mustra și avertizează sau de la cei din cel de-al doilea grup.” (Mărturii vol. Câți membri ai bisericii vor fi în acest grup de nemântuiți? Este vorba numai de câțiva în timp ce restul vor merge în cer? Din nou..” (Mărturii vol. Cei care suspină. tu vezi de treabă ta și nu fa o dezbinare prin descoperirea acestor lucruri.? Vă intreb. dați zecime. Nimicirea acestei clase este sigură. Apelez la ei să nu treacă cu vederea împlinirea semnelor timpului. versetul 8: „Pe când ucideau ei astfel. 8.a fost prima care a simţit lovitura mâniei lui Dumnezeu. şi eu stăteam încă singur acolo. ci împreuna cu ei o mulțime de membrii. trebuie să spun că trăim într-un timp din cel mai solemn. 1. 608) „Aici. Dacă ei continuă în aceste păcate. oare aceste cuvinte vin de la cei care aparțin primului grup care suspină. Dar nu numai ei. mi s-a arătat ceva înfiorător. pentru a arăta poporului lui Dumnezeu nelegiuirea lor și casei lui Iacob. ce se va intampla cu cei din cel de-al doilea grup? Așa cum am văzut. A arunca o mantie înseamnă „a acoperi”. acești oamenii vor face tot posibilul de a ascunde sau de a scuza nelegiurile care se fac în biserica. sunt aceia care vor simţi răzbunarea cea dreaptă a unui Dumnezeu ofensat. și noi tot nu suntem mântuiţi!”” (Mărturii vol. au trădat încrederea ce le-a fost acordată. Ei zic ca biserica nu poate să cada cu toate că avem scrisa istoria Israelului din vechime și soarta lor. conducatorii bisericii. Bărbaţi. striga aceștia. în curând se vor jeli cu amar: "Secerișul a trecut. Acum. aceasta este foarte. vor pieri cu toţii împreună. Ei se vor conforma lumii. mustrare și avertizare? Oare cei care înțeleg pericolul care ne amenință vor sta în nepasare în timp ce frații lor iubiți se îndreapta către o moarte de la care nu va fi întoarcere? Ellen White de asemenea confirma că cei mai mulți adventiștii nu vor fi mântuiți: „Am văzut că mulţi dintre cei care pretind că sunt păzitori ai Sabatului vor pierde viaţa vesnică. care nu latră” și spune că toți aceștia vor muri. vrei să nimiceşti oare tot ce a mai rămas din Israel. vor cadea și se vor sfărâma. Mulţi se vor ridica mai presus de simplitatea lucrării. Va fi numai o mica. stați în biserica. destul de mulţi. Ei nu ţin cont de avertizările date israeliţlor și fac aceleași greșeli pe care le-au făcut aceștia. Oare aceasta nu este un motiv suficient pentru a face această lucrare de suspiare.. 5. vedem că biserica . cei din primul grup vor fi sigilați și mântuiți dar ce va fi cu ceilalți? Voi fi și ei mântuiți? Iată ce spune profeția: „Dumnezeu nu S-a schimbat faţă de slujitorii Săi credincioși. vor da în laţ și vor fi prinși. fecioare si copii. Acești câini muţi. când asupra lor se abate o prăpădenie neașteptată. mustra si avertizează 2. Fraților. care se sacrifică mereu.Sanctuarul Domnului . „a ascunde”.1. 14 . prin căile lor rele. vor cădea ca și israeliţii și nu vor vedea Canaanul ceresc. 8. 210) Știind toate acestea. să nu ne jucăm cu mântuirea noastră. foarte mica rămașița care va fi sigilată și va intra în Împarația lui Dumnezeu. aceia cărora Dumnezeu le-a dat o mare lumină si care au stat ca păzitori ai intereselor spirituale ale poporului. Aici este vorba despre acești oamenii care cauta să liniștească membrii bisericii asugurându-le că biserica va merge fără probleme în Împarația lui Dumnezeu. 5. 533) „Cu toata cunostinţa lor din Cuvântul lui Dumnezeu. O. care nu latră. Cei mai mulți dintre membrii bisericii vor pieri din cauză neascultării și lepadării adevărului care le-a fost încredințat. lăsându-i în urma lor pe cei indiferenţi si iubitori de lume” (Mărturii vol. vor pieri cu toţii împreună. am căzut cu faţa la pământ şi am strigat: „Ah! Doamne Dumnezeule. citim în Ezechiel 9. În ultima viziune care mi-a fost dată. se vor lipi de idoli si vor ajunge morţi din punct de vedere spiritual. 252) „În încheierea acestei relatări. Nu trebuie să critici Biserica etc. împliniți formele religioase și o să mergeți în cer.” (Mărturii vol. vor ajunge la desăvârsire. vara s-a isprăvit. cât de mulţi dintre aceia care n-au căutat mântuirea sufletului. „pace și siguranţă” este strigătul oamenilor care nu-și vor mai ridica niciodată glasul asemenea unei trâmbiţe. cei care caută să ascundă și justifica neleguirea predominantă în biserica? Răspunsul cred ca este clar. daruri. foarte serios. care își păstrează hainele nepătate. 1907) ”Dar sunt mulţi. aceia din comunităţile noastre. fecioare și copii. fecioare și copii. lasa tu ce se întâmpla în biserica. Oare nu auzim astăzi deseori ca o mare parte din membrii bisericii spun: mai frate. Dar mulţi strigă: "Pace și siguranţă". păcatele lor. Deci.. care ne spun atât de lămurit că sfârșitul s-a apropiat. oare mai trebuie să stam fără a avertiza frații? Gândiți-vă. vărsându-Ţi urgia asupra Ierusalimului?” Citiți cu mare atenție.” (Mărturii vol. 1. Acești oamenii striga „pace și siguranță” în timpul când o prăpădenie neașteptată” este iminenta.” (RH Julie 18. mulţi se vor poticni. fraților! Profetul a văzut ca aproape toți membrii bisericii AZȘ își vor pierde mântuirea!!! O majoritate copleșitoare va fi pierdută pentru veșnicie. că doar o mică parte dintre cei care susţin acum că sunt de partea adevărului vor fi sfinţiţi prin acesta si vor fi mântuiţi.

1MR 55 George I. printr-o nouă grupare a faptelor descoperite. cum este Tatal Veşnic Însuşi şi de aceea atotputernic să mântuiască. În acest veac al necredinţei. Primim înţelegeri mai clare despre dragostea lui Dumnezeu şi adevărata înţelegere a marelui plan de mântuire a omului.Vocea Pionerilor Vocea Pionerilor Vocea Pionerilor Vocea Pionerilor Vocea Pionerilor Vocea Pionerilor Vocea pionerilor Vocea Pioni „Când vor apare persoane care vor muta un ac sau un stâlp din baza pe care Dumnezeu a stabilit-o prin Spiritul Său cel Sfânt. Andrews. „Ce credeţi voi depre Hristos?” Isus i-a întrebat pe farisei: „Al cui Fiu este?” „Al lui David”. A fost convertit la 22 de ani de către J. Butler Născut în 1834 că nepot a unui predicator Baptist și guvernator al statului Vermont. ştiind că nimic nu e imposibil cu El. ca condiţia Lui înălţată să fie recunoscută cum se cuvine. 15 . Autorul nu speră să aducă ceva cu totul nou. În 1844 el. a trecut prin marea dezămagire.o chestiune slabă şi imperfectă. A murit în 1918. când tendinţa este de a aduce tot ce este supranatural la un standard omenesc doar. cu toate că această temă este mereu nouă si întotdeauna inspiră. Ceea ce a luat asupra Sa că va realiza. De aceea nu trebuie să avem temeri că El va eşua în a face partea Sa în tot ceea ce a luat asupra Lui. noi nu numai ca-L onorăm cu adevărat pe El. Trebuie să-L înălţăm în propriile noastre minţi şi înaintea aproapelui nostru. și anume să realizeze că Mântuitorul nostru care a luat asupra Lui Însuşi mântuirea noastră. al aşa numitului “criticism înalt”. Un astfel de Mântuitor avem nevoie. administrator și scriitor recunoscut al bisericii AZȘ. religia Lui este doar de origine umană . ci doar caută. în realitate şi cu adevărat Dumnezeu. De divinitatea lui Hristos depinde originea divină a credinţei creştine. David. este o fiinţă divină. tot ce ne-a promis. I-au raspuns ei. Și Isus le-a zis: „Cum atunci. atât de potrivit să fie numit astfel. White . Într-un astfel de Mântuitor putem să ne încredem cu adevărat. Noi trebuie să studiem cuvântul binecuvântat şi să învăţăm tot ce acesta învaţă despre natura. Este un predicator. cu siguranţă va înfăptui. caracterul şi gloria Hristosului nostru şi despre lucrarea Lui. Făcând aceasta. Subiectul este măreţ. dar şi pe Tatăl care I-a încredintat această poziţie şi între care este unire perfectă şi simpatie. George Butler devine cel al cincelea președinte al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. şi lăsaţi ca cei care sunt morţi să vorbească de asemenea prin retipărirea articolelor lor apărute în periodicele noastre” Ellen G. să aducă în atenţie lucruri noi si vechi. împreuna cu familia sa. nu putem sublinia prea mult marea realitate a divinităţii Domnului nostru. Este un gând care îi inspiră pe adevăraţii ucenici întotdeauna. Dacă este doar o fiinţă umană. A fost tratat cu pricepere de mulţi care i-au dat un loc remarcabil în predicile şi scrierile lor. lăsaţi ca cei în vârstă care au fost pionieri ai lucrării noastre să vorbească lămurit.N. Mai târziu a lucrat că președinte Conferinței Iowa și mai târziu a Conferinței Florida. poziţia.

Părintele veşniciilor. toate au fost făcute de Singurul născut. acest micuţ copil care a venit şi a fost aşezat în ieslea din vechiul Betleem al Iudeii. 14-19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. toate lumile. o fiinţă divină.în care avem răscumpărarea. când zice: „Domnul a zis Domnului meu: ’Sezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale’” Deci. incluzând până şi cele mai simple procese ale naturii.” Col 1. 9. Dacă evreii şi-ar fi studiat profeţii şi i-ar fi crezut. fie domnii. să stea neclintite. Betleeme Efrata. mari şi mici. Ei căutau doar după un fiu al lui David. al Bisericii. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Când Hristos I-a întrebat pe ucenici cine spunea lumea că era. a avut o existenţă anterioară din chiar zilele veşniciei. aducând la împlinire sfaturile unite ale Tatalui şi Fiului. susţinute şi păzite de a ajunge în ruină şi confuzie. Isaia a spus ca fecioara va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel. Părintele veşnic al întregului Lui popor. 2. cine şi ce urma să fie. prin sângele Lui. acest Copil este Dumnezeul puternic. Dar când I-a întrebat pe ei cine era. cu minţile noastre finite. şi singura explicaţie a înaintării Sale uimitoare.fiind insuflat de Duhul. împreună cu ele. Mat 16:13-18. când ne gândim că patru mii de ani au trecut de când fiinţele umane au trăit pe faţa pământului. cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii. El n-a fost creat şi de aceea nu este o creatură. A fost “născut” într-un mod nedescoperit şi de aceea este din aceiaşi substanţă sau esenţă ca şi Tatăl. creaturile. fie dregătorii. „El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El”. Unii au spus: „Ioan Botezătorul”. fie stăpâniri. Dar să crezi în El ca fiind o simplă fiinţă umană sau vreun agent creat. „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ. De aceea. până în zilele veşniciei. inspiraţia arată că înseamnă “Dumnezeu cu noi”. dacă David Îl numeşte Domn. Cel întâi născut din toată zidirea. substanţele. împreună doar cu Dumnezeu Tatăl. pentru ca oricine crede în El să nu piară. Toate au fost facute prin El şi pentru El. Toate au fost facute prin El şi pentru El”. care au adus 16 . De aceea Hristos este: „începutul zidirii lui Dumnezeu” (Apoc.. un mare prinţ temporar. El este Capul trupului. Este minunat şi. alţii. Petru cel impulsiv a rostit marele adevăr: „Tu eşti Hristosul. Existenţa Lui este înaintea tuturor cu excepţia Tatălui. cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii. Domnul nostru. şi totusi El este Tatal întregului Său popor. Hristos a fost Făcătorul tuturor. care mai înainte presupune o Fiintă în viaţă Dumnezeu Fiul . înainte ca El să se nască în lumea noastră. este singura cheie pentru a descifra misterele mântuirii. În acestea sunt incluşi toţi îngerii. care sunt de asemenea de neînţeles pentru minţile noastre. totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârsie se suie până în vremuri străvechi. şi bineînţeles şi lumea noastră. este cu totul altceva. pentru că aceste întrebări au demostrat lipsa lor totală de înţelegere a cine era Hristosul cu adevărat. un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui. această importantă realitate este mai accentuat subliniată. pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Când acest Fiu S-a născut. măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda. acel profet de care a spus Moise. aşa că acest lucru nu este o justificare pentru necredinţă. Fiul Dumnezeului celui viu!”. Îl numeşte Domn. Observaţi un alt exemplu: „Căci un Copil ni S-a născut. divinul îmbinat cu umanul.” Ioan 3:16. din universul vast al lui Dumnezeu. Dar David prin chiar aceste cuvinte a spus de dinainte că Hristosul era Domnul lui însuşi. pre-existenţa Lui absolută înaintea oricărei creaturi. Faptul că. El este începutul. să fie păstrate în ordine. răspunsurile lor arată la cine se aşteptau ei. copilul din Betleem a fost “Dumnezeu cu noi”. El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. Sunt o mulţime de realităţi. Hristos a spus că acest răspuns i-a fost descoperit din ceruri. şi în chiar primul capitol din Noul Testament această profeţie e citată ca fiind împlinită la nasterea lui Isus (Mat 1:23) iar numele Emanuel.” Mica 5:2. atunci copilul a fost Dumnezeu cu noi.care ne-a creat pe noi toţi şi ne dă viaţă fizică şi spirituală. Totuşi Cuvântul lui Dumnezeu o spune şi este adevărat dincolo de orice îndoială.. Puterea divină de la Hristos. Aceasta este explicabil numai pe baza supoziţiei întrupării. buni sau răi. Satana n-o poate distruge. nar fi avut motive să fie ignoranţi în legătură cu Hristos. Când ajungem la şi mai clarele declaraţii ale Noului Testament. este de neînţeles cum a putut fi aceasta. Cel întâi născut dintre cei morţi. toate corpurile. este încă exercitată în univers. Acest Isus este primul născut al întregii creații. că a dat pe singurul Lui Fiu. da. în sensul că a fost decretul Său. cum este El fiul lui?” Mat 22: 42-45. fie domnii. ci să aibă viaţă veşnică. Acesta este un alt aparent mister. ci marele adevăr pe care este clădită biserica Lui. Termenii “singurul născut” sau “ Fiul întâi născut” sunt folosiţi de cel puţin opt ori în Noul Testament. Is 9:6. Isaia repetă de multe ori această mare realitate în profeţiile lui minunate. Îl vor numi: Minunat. alţii: „Ilie”. pe care porţile locuinței morţilor nu o pot birui. divina Lui putere face ca toate lumile. Dumnezeu puternic. Când biserica are credinţă vie în acest adevăr slavit. Aceste expresii implică în mod sigur. care ar fi trebuit să-i cucerească pe inamici şi să crească importanţa naţiunii lor. Această pre-existenţă este minunat anticipată de un alt profet: „Şi tu. Atunci. fie stăpâniri. exercitarea puterii Sale divine. Sfetnic. fie dregătorii. Dumnezeirea întrupată. Marele apostol declară clar acelaşi lucru: „. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ. nu era doar o părere omenească. iertarea păcatelor. Astfel. Domn al păcii” etc. Nu este de mirare că n-au mai îndrăznit să-I pună alte întrebări. Is 7:14. 3:14).

sunt una în toate celelalte. El trăieşte de-a pururea ca să facă mijlocire pentru noi. şi care ne-au călăuzit pas cu pas. Evr. Cum zici tu dar: ’Arată-ne pe Tatăl’?” Cu gloria divină care Îi înfăşura pe Fiul şi pe Tatăl. Susţinând relaţia pe care o au ca Tată şi singurul Fiu născut. Dumnezeu cu noi! Să ni-L putem imagina având acum. Si de acum încolo Îl veţi cunoaşte. s-ar fi văzut că El este replică exactă a Fiului. perfect uniţi în metode. Faceţi ca aceste adevăruri care reprezintă baza credinţei noastre să fie ţinute înaintea poporului. să trăim de-a pururea cu El până în veşnicii. Ce lumină? – El a spus că morţii trebuie să vorbească. în natură. Cu toate că sunt doua Fiinţe. şi care s-au trudit pentru a pune baza lucrării noastre. le vei face sul ca pe o manta şi vor fi schimbate. încât să ne putem gândi la El în timp ce era angajat pe pământ în sujirea Sa din dragoste ca Emanuel. aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Este un “chip”. ai întemeiat pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. este în veci de veci. White. Un aşa Mântuitor e Mântuitorul nostru. arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns”. 1893 „Dumnezeu mi-a dat lumină cu privire la periodicele noastre. dragoste şi bunătate. omniscienţa şi existenţă de sine stătătoare. care ştiu ce înseamnă să cauţi după adevăr ca după o comoară ascunsă. necazurile şi fleacurile lumii şi acceptăm marea Lui salvare oferită gratis. În El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. măreţia infinită. preştiinţă şi autoritate. 1905 17 . Putem spune împreună cu apostolul şi cu psalmistul.. o glorie mai puternică şi mai pătrunzătoare decât focul care consumă. Ei vorbesc într-o manieră ştiinţifică. Mântuitorul răspunde cu o seriozitate impresionantă: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut.. Ele vor pieri. dragoste. ca să poată ajunge să moară pentru noi şi în felul acesta să deschidă o cale pentru salvare. El poate să salveze pe toţi care vin la Dumnezeu prin El. Tu. Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi” şi iarăşi: „La început. El personal este exact ca şi Tatăl Său în înfăţişare. în caracter. . Acesta din urmă este „imaginea Dumnezeului invizibil”. El a murit pe cruce ca noi să putem trăi. au fost ca o consecinţă necesară transmise Lui. acordând atenţie spiritelor seducătoare şi doctrinelor diavolilor. distincte în individualitate şi persoană. Când L-a născut din propria substanţă. să locuiască în Fiul. dar Tu eşti acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi”. întâietate într-un anumit sens. o “copie”. De aceea putem veni la El cu îndrăznală. care să fie reţinută de la Fiul. Nici un limbaj nu poate să exprime o asemănare mai mare.-Webster. citat din Psalmi. Existenţa Fiului este derivată de la Tatăl. Nici o însuşire sau putere nu are divinitatea Tatălui. plin de măreţie.G. slava şi desăvârşirea. Doamne. daca Îl acceptăm cu toată inima noastră şi ne întoarcem de la nebuniile. trebuie în mod necesar recunoscută Tatălui. Filipe? Cine M-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. în ciuda tuturor păcatelor noastre. dar nu este ştiinţa salvării. în substanţă şi esenţă. Noi cunoaştem dorinţa Sa să ne salveze pentru ca a venit să Se întrupeze pe pământ. Oh! Dacă s-ar fi extins concepţiile noastre despre slava Sa divină. cu toată încrederea în dorinta Lui să ne salveze şi credinţă desăvârşită în capacitatea Sa de-a ne salva. caracter. Dar dacă Tatăl ar fi considerat potrivit să Se dezbrace de acel acoperământ. după cum I-a facut plăcere Tatălui ca „toată plinătatea Dumnezeirii trupește”. ar fi dificil de spus în ce alt sens acea superioritate poate fi afirmată.diferitele părţi ale universului în existenţă. putere. Aceasta implică superioritate în durată şi ordine. omnipotent. înţelepciunea cea mai înaltă. omnipotenţa. cât timp mijloceşte ca Marele nostru Preot. Nu este ştiinţa umilinţei. când vorbeau de Domnul nostru: „Scaunul Tău de domnie. El le-a făcut să existe. Trebuie să înţelegem care sunt stâlpii credinţei noastre. Cum ar putea fi arătată o dragoste mai mare? Este imposibil. nimeni nu putea să privească pe unul dintre Ei şi să trăiască. În lucrarea noastră trebuie să repetăm cuvintele pionierilor. să ne facă în stare să facem aceasta şi să traim. 1:8-13. RH August 22. Unii se vor depărta de credinţă. dar Tu rămâi. slăvit. Unul câte unul aceşti pionieri trec la odihnă. Cuvântul care mi-a fost dat este: „Lăsaţi ca ceea ce au scris aceşti oameni în trecut să fie retipărit.”. „toate puterile din cer şi de pe pământ” în folosinţă. toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate… Dumnezeule.” E. „este oglindirea slavei Lui şi întipărirea fiinţei Lui”. Filip n-a putut să prindă înţelesul aşa că el zice: „Doamne. Dar. În acest sens trebuie să fie înţelese cuvintele către Toma: „Dacă m-aţi fi cunoscut pe Mine. Ei au înaintat pas cu pas sub influenţa Spiritului lui Dumnezeu. Dumnezeule. Avem de aceea un Mântuitor divin. toate se vor învechi ca o haină. din care toate puterile universului îşi au începutul. blândeţe. Evrei 1:3. Cum? – Faptele lor îi urmează. Review and Herald. Fie ca Spiritul Domnului nostru binecuvântat. Totuşi Isus spune: „Tatăl este mai mare decât Mine”. o “înfăţişare vizibilă”. şi L-aţi şi văzut”. iar duşmanul vine şi le oferă o grămadă de ştiinţă. care a luat asupra Lui salvarea noastră. 25 Mai. a consacrării sau a sfinţirii Spiritului.adevărurile care ne-au făcut poporul care suntem.

dacă sufletul se pocăieşte şi crede. Dacă Satana scoate afară pe Satana. Ca să înțelegem corect cuvintele Domnului Isus despre ce este hula împotrivă Duhului Sfânt. Hristos le-a spus lămurit că. deci cum poate dăinui împărăţia lui? Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul. ci pentru că el nu se mai poate pocai fără prezența Duhului lui Dumnezeu. cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria. Cei care au vorbit împotriva lui Isus fără să fie conştienţi de caracterul Lui divin pot primi iertare.34). Dar. Isus făcuse a doua minune de vindecare a unui demonizat.ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI Andov Dejan Întrebare: În Matei 12. nici în cel viitor. le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăşi este pustiită. Deci. De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor. este dezbinat.” Observați care a fost contextul în care Isus a vorbit despre hula împotriva Duhului Sfânt. În acest sens acest păcat nu poate fi iertat. dar acela care leapădă lucrarea Duhului Sfânt se aşează într-o situaţie în care pocăinţa şi credinţa sunt cu neputinţă. care le cunoştea gândurile. când leapădă în mod deliberat Duhul lui Dumnezeu 18 . dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu. 25-31: „Isus. din contextul acestei întâmplări este foarte clar că hula împotriva Duhului Sfânt despre care a vorbit Isus nu este a spune unele cuvinte de hulă împotriva unei ființe sau a spune că Duhul Sfânt nu este o ființă de loc. 9. şi cine nu strânge cu Mine risipeşte. dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta. dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Prin rezistență la lucrarea Duhului Sfânt. orb şi mut.. 29. Prin aceasta oamenii își taie singura legătura prin care Dumnezeu lucrează la inima lor și care poate aduce oamenii la pocăință. atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.” Marcu 29. iar fariseii repetaseră acuzaţia: "Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!" (Mat. 31. să citim în Matei 12. Spiritul Profetic explică acest lucru foarte clar: „Cu puţin timp înainte de lucrul acesta. dacă pun lucrarea Duhului Sfânt în seama lui Satana.32 Domnul Isus Hristos a spus că „oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat. Sau.” Nu sunt aceste versete dovadă că Duhul Sfânt este o ființă separată de Tatăl și Fiul și că respingerea lui ca ființă este hulă împotriva Duhului și un păcat care nu se poate iertă? Raspuns: Aceste versete sunt interpretate într-un mod greșit. dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic. 30 unde citim: „. Cine nu este cu Mine este împotriva Mea. fiii voştri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voştri. nu pentru că a spus niște cuvinte de hula la adresa unei persoane. Oricare ar fi păcatul. Cuvintele Lui au fost de fapt răspunsul la acuzația adusă din partea fariseilor că El scoate dracii și vindecă bolnavi prin puterea lui Beelzebul.” Aceasta pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat. omul se separă complet de Dumnezeu și Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru mântuirea lui. Acest lucru ne este dat și mai clar în Marcu 3. adica Diavolul. ei rup legătura cu izvorul binecuvântărilor. prin respingerea acestei lucrării. deoarece prin Duhul Sfânt ei pot să fie aduşi săşi vadă greşeala şi să se pocăiască. 30 Acum. Numai prin Duhul Sfânt lucrează Dumnezeu în inimă. trebuie să citim întregul context în care au fost rostite aceste cuvinte. ci a atribui Diavolului lucrarea Duhului Sfânt. şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăşi nu poate dăinui. dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. vina este spălată prin sângele lui Hristos..

În felul acesta. sensibilitatea spirituală scade. Şi astfel întunericul se tot întinde. de a spune că adevărul este eroare. să fie ei înșiși vinovați de acest păcat prin respingerea adevărului pe care Dumnezeu l-a dat bisericii încă de la începutul lucrării și pe care caută so reinstaureze din nou în biserica Sa? Gândiți-vă la aceasta. el declară că ceea ce a recunoscut mai înainte a fi puterea Duhului Sfânt acum spune că. cu alte cuvinte. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul refuzului continuu de a răspunde la invitația de căință. ochii au ajuns să orbească şi inima să se împietrească. dar Dumnezeu fiind dat la o parte. oamenii taie legătura prin care Dumnezeu poate să comunice cu ei. mai târziu. se predau lui Satana şi de aici încolo erau stăpâniţi de puterea lui. De multe ori. (Credința prin care trăiesc. ei puneau lucrarea Duhului Sfânt pe seama lui Satana. dar. Negând dovada pe care Dumnezeu a avut plăcerea să le-o dea. atunci biserica va intra într-o noua organizație care stă pe nisip și care va fi spulberată de furtună. ei alegeau în mod deliberat amăgirea. Vor fi scrise cărţi ai unei noi ordini. şi tot astfel şi Dumnezeul care l-a creat. să citim următorul citat: „Nu Dumnezeu este acela care orbeşte ochii oamenilor sau care le împietreşte inima. „Păcatul hulirii împotriva Duhului Sfânt nu se află în rostirea vreunui cuvânt sau fapte momentane. cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!“ Pentru un timp. stând sub steagul lui negru. ca la ceva misterios. El are dovada convingătoare că lucrarea este în armonie cu Scriptura. Duhul Sfânt este respins. Aşa a fost şi cu aceşti conducători ai iudeilor. respingând toate dovezile caracterului ei divin. Conducătorii vor învăţă că virtutea este mai bună decât viciul. prin lepădarea acestei lumini. şi ca rezultat. Mesajul lor este declarat fals și venind de la Satan. în înţelepciunea Sa. persoanele care au săvârşit acest păcat pot părea a fi copii ai lui Dumnezeu. în ultimii ani au apărut mii de adventiștii de ziua a saptea care s-au întors la înțelegerea pionierilor asupra Dumnezeirii și care cheamă biserica să faca același pas. Dumnezeu lucrează asupra inimii omeneşti. Lumina vine în suflet prin Cuvântul lui Dumnezeu. în cele din urmă. Ellen White ne spune că păcatul împotriva Duhului Sfânt stă în împotrivirea luminii sau adevărului prin care Dumnezeu vrea să ne conducă pe cărări sigure.” (Mărturii vol. Acum. atribuim lui Satana lucrarea Duhului Sfânt. să presupunem că cineva este martor al unei lucrări speciale a Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai poate face nimic. fără Dumnezeu este cea mai rea. şi Duhul dă mărturie împreună cu duhul său că lucrarea aceea era de la Dumnezeu. care. iar furtuna şi vijelia vor spulbera clădirea. Va fi introdus un sistem al filozofiei intelectuale. 5. El le trimite lumină pentru a-şi îndepărta greşelile şi a-i conduce pe cărări sigure. Sabatul. Când. va fi privit în mod uşuratic. Dar. Acum. sunt pe cale de a comite păcatul împotriva Duhului Sfânt. Nimic nu va fi îngăduit să stea în faţa noii mişcări. ei închid în afara lor lumina care a strălucit în inimile lor. O nouă organizaţie ar fi stabilită. 634) „Nimeni nu trebuie să privească la păcatul împotriva Duhului Sfânt. resping Duhul şi-L declară ca nefiind de la Dumnezeu. Cu toate acestea. sunt lăsaţi în întuneric. Fondatorii acestui sistem vor merge în oraşe şi vor face o lucrare minunată. şi că această reformă va consta în a renunţa la doctrinele care au stat ca stâlpi ai credinţei noastre. 5.” (Comentarii Biblice vol.” (Hristos lumina lumii. ce este păcatul împotriva Duhului Sfânt? Este atunci când. Dar când o rază de lumină este neluată în seamă. vor fi lepădate. şi să ne angajăm într-un proces de reorganizare. teologii bisericii AZȘ de astăzi cu toții resping înțelegerea pionierilor noștri referitoare la Dumnezeire și afirmă că această înțelegere este una falsa sau eroare. Prin mijlocirea Duhului Sfânt. Temelia lor va fi clădită pe nisip. 58) Cred ca aceste citate sunt suficiente ca să înțelegem corect ce este hula împotriva Duhului Sfânt. iar o altă descoperire a luminii este înţeleasă şi mai greu. Făcând lucrul acesta. ci în împotrivirea persistentă și hotărâtă contra adevărului și a dovezilor. le-a dat rămăşiţei bisericii. Dacă această reformă ar avea loc. Aceasta înseamnă că este foarte posibil ca tocmai acei care ne acuză pe noi de păcat împotriva Duhului Sfânt pentru că nu credem că Duhul este o Ființă separată de Tatăl și Fiul. dar când vin împrejurări care să dezvolte caracterul şi să dea pe faţă spiritul lor. de fapt.” (Hristos lumina lumii 321) „De fapt. mândrie. şi atunci când oamenii. vor fi privite ca erori. Principiile fundamentale care au susţinut lucrarea în ultimii cincizeci de ani.şi declară că El este de la Satana. bineînţeles. ei vor instaura dependenţa de puterea omenească. Ei erau convinşi că Hristos era ajutat de o putere dumnezeiască. nedefinit. încredere în sine sau alte trăsături rele de caracter îl iau sub control. ei taie canalul de legătură prin care Dumnezeu poate comunica cu ei. în mod voit. Este. lucrul acesta se întâmplă încetul cu încetul şi aproape pe nesimţite. el cade în ispită. De exemplu. dar. atunci se va vedea că sunt pe terenul vrăjmaşului. pentru a se împotrivi adevărului. Religia noastră va fi schimbată. Ea spune: „Duşmanul sufletelor s-a gândit să sugereze că o mare reformă trebuie să aibă loc printre adventiştii de ziua a şaptea. care ar fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu. 322) Dacă citiți cu atenție.” (Mărturii selectate. dacă acest mesaj este adevărat? Acest lucru ar însemna că cei care îl leapădă și îl pun pe seama lui Satan. în mod voit. până când noaptea cuprinde tot sufletul. era puterea lui Satana. 1093) 19 . cuvintele Domnului sunt verificate: „Dacă lumina care este în tine este întuneric. prin servii Săi sau prin lucrarea directă a Duhului Său. Ellen White chiar ne-a avertizat că acest lucru poate să aibă loc și dacă se întâmplă. 204) Acum.

Un mai mare interes ar trebui arătat în educarea lucrătorilor în acest segment de lucru. ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună. chestiunile legate de dietă nu sunt destul de importante pentru a fi incluse în probleme de religie. plăcută lui Dumnezeu. Fie ca cei care cred adevărul să stăruiască în el. Abţinerea de la orice aliment şi orice băutură dăunătoare este roada adevăratei religii. Mâncarea sănătoasă. e mail. fraţilor. preparată cu gust şi pricepere. care este în acelaşi timp sănătoasă şi apetisantă.com.ro 20 . Aceia care cred adevărul prezent ar trebui să refuze băutul cafelei sau al ceaiului. Ei se pun sub controlul lui Satana şi el lucrează prin ei. are un loc important în săvârşirea salvării noastre. Noi suntem profund îndureraţi când vedem bărbaţi si femei cu talent şi influenţă. toate acestea stârnesc o poftă pentru excitanţi mai puternici. iar cei care-l beau sunt făcuţi nebuni. Sub influenţa lui. animalizând rasa umană. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Deci. încât să se simtă o largă nevoie de ea. Cel care este cu adevărat convertit va abandona orice obicei şi poftă întinătoare. Să nu vă potiviţi chipului veacului acestuia. Victimele băuturilor tari şi ale ţigărilor sunt viciaţi. otrăvit. aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Lucrarea de a-i învăţa pe oameni cum să gătească mâncare. sufletul şi duhul. Din cauza obiceiurilor greşite în ce priveste mâncarea. Eu sunt instruită să spun educatorilor în reforma sănătăţii. Crimele înfăptuite de oameni sub influenţa băuturilor tari. Aceste lucruri întăresc pasiunile josnice ale fiinţelor umane.este solia ce sunt instruită să v-o aduc. arată o cruzime satanică. Gândiți-vă la punerea cărnii animalelor pe mesele noastre. fie că mâncaţi. arată ce spirit crud. stau în urmă. trupul. Lumea are nevoie de orice urmă de influenţă pe care o puteţi ridica ca să împingeţi înapoi valul nenorocirii morale. sfântă. Tel. Este posibil să avem o dietă sănătoasă și nutritivă fără sa folosim carnea.” Bible Training School June 1.” Subiectul temperanţei. plăcută şi desăvârşită. ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre. care mânuiesc adevărul sacru şi în acelaşi timp îsi distrug organele digestive datorită mâncării nesănătoase şi a mancatului peste măsură. 0768 622 687. mâncatul cărnii Îl dezonorează pe Dumnezeu. pentru îndurarea lui Dumnezeu. Unii ca aceştia n-ar trebui primiţi în biserică pănă când nu demonstrează că sunt cu adevărat convertiţi. În această fază a istoriei pământului. fie că faceţi altceva. Deschizând calea pasiunilor primare omul corupe trupul. Prin abstinenţă totală îşi va învinge pofta pentru îngăduiri care distrug sănătatea. să nu se opreasca doar la abținerea de la lichior și tutun. Arătaţi atât de clar valoarea ei. www. satanic inspiră băuturile tari în oameni.adevaruladvent. Unii ar putea crede că. „Vă îndemn dar. că simt nevoia după credinţa care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. „Mergeţi înainte”.G. Pe măsură ce ne confruntăm cu aceste lucruri şi vedem consecinţele teribile ale băutului de lichior. Cei care nu sunt reformatori ai sănătăţii se tratează (pe sine) incorect şi neînţelept. De multe ori lichiorul vândut este contrafăcut. să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie. Le cerem să continue reforma. Cu toate acestea. ar trebui să fie dieta noastră în prezent. Băutul lichiorului încurajează cele mai josnice destrăbălari şi întăreşte cele mai satanice înclinaţii. să nu facem tot ce ne stă în putere să fim de partea Domnului în lupta împotriva acestui mare rău? La baza băutului de lichior stau obiceiuri rele legate de mâncat. 1902 ***** Andov Dejan. Prin îngăduirea apetitului ei îşi fac un rău îngrozitor. Dar niciodată să nu susţineți o dietă prin înfometare. nedoritori să vadă reforma extinsă. legea legalizează traficul de lichior. cu toate semnificaţiile. Bărbaţi şi femei deopotrivă au multe obiceiuri care sunt împotriva principiilor Bibliei. să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.Sanatate * Sanatate * Sanatate* Sanatate * Sanatate * Sanatate * Sanatate * Sanatate * Sanatate * Sanatate * Sanatate MERGEȚI ÎNAINTE E. Unii ca aceştia fac o mare greşeală. dejan1888@gmail. este de cea mai mare importanţă. sufletul şi duhul. fie că beţi.White Ţineţi lucrarea reformei sanitare la loc de frunte . pentru că aduce ţării un venit. Adevărul lui Dumnezeu îl va curăţi pe adevăratul credincios. lumea devine tot mai mult şi mai mult imorală. Mâncatul cărnii şi băutul lichiorurilor sunt cei care fac lumea ca pe timpurile lui Noe. Ei ar trebui să refuze să manance carne pentru că şi aceasta stârneşte pofta pentru băuturi tari. dar este de departe neglijat din cauză că cei care ar trebui să fie cei dintâi în susținerea nevoii pentru educare în ce priveste prepararea inteligentă a mâncării sănătoase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful