PAPIIION NC!O I T!

KHO SAI 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M! C I! C
I. CON Ð!O NC C! A S! THO I NA T - PHIÐN TOA ÐA I HÌNH............................................2
II. IÐN Ð!O NC - SAINT-MARTIN-ÐÐ-RÐ ........................................................................ 39
III. V!O T NC! C IÂ N TH! NHÂ T - TRO N KHO I NHA TH!ONC.................................... 77

Henry Charrlere 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
I. CON Ð!O NC C! A S! THO I NA T
- PHIÐN TOA ÐA I HÌNH
Ca I fa f ma nh dô n nô I ma I muo I ba nam sau fôI mo I guo ng
dâ y duo c. Qua nhIôn do không pha I Ia mô f ca I bo p bình fhuo ng, va
dô da ng no va o ma f fôI, ho da xu m Ia I kha dông.
Hôm â y Ia nga y 26 fha ng Muo I nam 1931. Tu fa m gIo sa ng
fôI da duo c dua ra kho I can buô ng gIam da nh cho fôI o nha Iao
ConcIorgorIo fu mô f nam nay. TôI da ca o ma f nha n nhu I, an ma c
chInh fô : bô com-Iô na y o mô f hIô u may co ha ng Ia m cho da ng dâ p
fôI fhôm phâ n frang nha . So-mI fra ng, fha f mô f chIô c no buom
buo m ma u xanh nha f dIô m fhôm mô f no f cuô I cu ng Ia m cho frang
phu c cu a fôI ca ng hoa n chInh.
TôI da haI muoI Iam fuô I, nhung frông chI dô haI muoI. Ðo n
ca nh sa f hoI chu ng Ia I fruo c ca I da ng dâ p “gonfIomon” cu a fôI, nôn
cu xu vo I fôI kha I¦ch fhIô p. Ho co n co I kho a fay cho fôI nu a Ia
kha c. Ho vo I fôI ca fha y sa u nguo I dang ngô I frôn haI chIô c ghô da I
da f frong can pho ng frô ng fra I. Ðôn ngoa I fro I u a m. Truo c ma f
chu ng fôI co mô f ca nh cu a cha c ha n Ia dâ n sang pho ng xu a n, vì
noI na y Ia To a a n quâ n SoIno o ParIs.
Ia f nu a fôI so b¦ fô ca o vô fô I gIô f nguo I. Tra ng su cu a fôI ông
Raymond Huborf, co dô n cha o fôI. “Không co Iâ y mô f ba ng chu ng
dich da ng na o chô ng Ia I anh, fôI fIn cha c Ia chu ng fa so duo c fra ng
a n”. TôI ngho haI chu “chu ng fa” ma không kho I mIm cuo I. Cu nhu
fhô chinh ông fa - Iuâ f su Huborf, cu ng sa p ra fruo c fo a a n da I
hình vo I fu ca ch b¦ ca o, va nô u co hình a n gì fhì ông fa cu ng so
cu ng ch¦u vo I fôI.
Mô f vIôn Iu c su mo cu a mo I chu ng fôI va o. Qua haI ca nh cu a
mo rô ng, co bô n vIôn ca nh sa f dI haI bôn cu ng vo I vIôn chuâ n u y
chI huy ho , fôI buo c va o mô f gIan pho ng rô ng mônh mông. Ðô da ng
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cho fôI ca I fa f kIa, ho da frang hoa ng cho gIan pho ng foa n ba ng
ma u do fhâ m nhu ma u: nhu ng fâ m fha m, nhu ng fâ m ro m frôn ca c
cu a sô Io n, cho dô n ca nhu ng bô a o da I cu a ca c quan fo a Ia f nu a so
xo f xu fôI.
- Thua ca c v¦, To a da ra!
Tu mô f ca nh cu a o bôn pha I Iâ n Iuo f buo c ra sa u nguo I. Quan
Cha nh a n, rô I dô n nam v¦ quan fo a, dô u dô I mu va I do . Quan
Cha nh a n du ng Ia I fruo c ca I ghô da f o gIu a, va haI bôn ca c v¦ quan
fo a kha c cu ng du ng va o chô . Mô f co I Im Ia ng frang nghIôm fru m
Iôn gIan pho ng: aI mâ y dô u du ng yôn, kô ca fôI, cho dô n khI To a
ngô I xuô ng mo I nguo I mo I ngô I fhoo.
VIôn cha nh a n, co dôI ma phinh u ng hô ng frôn haI Iuo ng
quyô n, vo ma f kha c nghIô f, nhìn fha ng va o ma f fôI ma không dô Iô
mô f ca m xu c na o. Ong fa fôn Ia Ðo vIn. Sau na y ông fa so chu frì
nhu ng cuô c franh Iuâ n mô f ca ch không fhIôn v¦, va fha I dô cu a ông
so Ia m cho mo I nguo I hIô u ra ng, Ia mô f quan fo a chuyôn nghIô p,
ông fa không Iâ y gì Ia m fIn fuo ng va o su fha nh fhâ f cu a ca c nhân
chu ng va ca c nhân vIôn ca nh sa f. Không, ông fa so không co phâ n
fra ch nhIô m na o frong ca I fa f, ông fa chI Ia m ca I vIô c do n no Iôn
cho fôI an ma fhôI.
Công fô vIôn Ia Iuâ f su PradoI. Tâ f ca ca c fra ng su dô u râ f so
ông fa. Ong fa nô I fIô ng Ia nguo I cung câ p da c Iu c nhâ f cho ma y
cho m va cho ca c nha Iao frong nuo c cu ng nhu ha I ngoa I.
PradoI Ia bIô u frung cu a ba n fay fru ng pha f cu a công Iy . Ðo
Ia nguo I buô c fô I chinh fhu c cu a xa hô I, mô f su c ma nh không co
chu f nhân finh. Ong da I dIô n cho Pha p Iuâ f, cho Ca n Cân Công
Iy , chinh ông câ m ca I cân â y va ông so dom hô f su c mình ra dô
Ia m cho no nghIông vô phia ông. ÐôI ma f kô n kô n cu a ông hoI cu p
mI xuô ng nhìn fôI cha m cha m fu frôn cao. Truo c hô f do Ia chIô u
cao cu a ca I bô ông fa du ng, fhu dô n Ia chIô u cao cu a vo c nguo I ông,
if ra cu ng pha I mô f fhuo c fa m, no Ia m fang ca I vo ha ch d¦ch cu a
ông fa Iôn râ f nhIô u. Ong fa không bo fâ m a o khoa c ma u do , ma
chI da f ca I mu xuô ng fruo c ma f. Ong fa chô ng haI fay Iôn ba n, haI
ba n fay fo nhu haI ca I bô ca o. Mô f chIô c nhâ n va ng cho bIô f ra ng
Henry Charrlere 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ông fa da co vo , va o ngo n fay u f ông doo mô f ca I dInh mo ng ngu a
nha n bo ng fhay cho nhâ n.
Ong hoI nghIông vô phia fôI dô fang fhôm su c a p da o ông co
vo nhu dang no I vo I fôI: na y anh ba n fro , nô u anh nghI ra ng anh co
fhô fhoa f kho I fay fôI fhì anh nhâ m dâ y. Nguo I fa không fhâ y fay
fôI co vuô f nho n, nhung bô vuô f na y Iuôn Iuôn co ma f frong fâm
hô n fôI, va no so xo fan anh ra không co ca ch gì fhoa f nô I. Va so dI
fâ f ca ca c fra ng su dô u so fôI, so dI frong gIo I quan fo a fôI nô I fIô ng
Ia mô f công fô vIôn nguy hIô m, chinh Ia vì không bao gIo fôI dô
sô ng mâ f mô I.
“TôI không câ n bIô f anh co fô I hay không, nhIô m vu duy nhâ f
cu a fôI Ia su du ng fâ f ca nhu ng gì co fhô su du ng duo c dô ha I anh:
cuô c sô ng pho ng da ng cu a anh o khu Monfmarfro, nhu ng Io I khaI
ma ca nh sa f da mo m cho ca c nhân chu ng va nhu ng ba o ca o cu a
chinh bo n ca nh sa f. Vo I mo fa I IIô u ghô fo m ma vIôn du fhâ m da
fhu fhâ p duo c, fôI pha I fìm hô f ca ch dô Ia m cho anh fro fha nh xâ u
xa dô n mu c bo n bô I fhâ m pha I quyô f d¦nh ga f anh ra ngoa I xa hô I”.
TôI co ca m gIa c Ia ngho fhâ y nhu ng câu no I na y râ f ro , fru
phI fôI na m mo, vì qua fình “ko an nguo I” na y da gây duo c cho fôI
mô f â n fuo ng râ f ma nh.
“Ц ca o nhân, anh ha y dô ma c cho fa Ia m, va nhâ f Ia du ng
fìm ca ch fu vô : fa so dâ n anh Iôn con duo ng cu a su fhô I na f”!
“Va fa mong ra ng anh du ng frông mong gì va o bo n bô I fhâ m:
cho co a o fuo ng. Muo I haI con nguo I na y cha ng hIô u gì vô cuô c sô ng
dâu”.
“Anh cu fhu nhìn ho ma xom. Ho dang ngô I fruo c ma f anh
fha nh mô f da y: ro ra ng Ia muo I haI mIô ng pho-ma f fu mô f fInh Io
na o do mo I cho vô ParIs. Ðo Ia nhu ng anh cha ng fIô u fh¦ dân,
nhu ng anh công chu c vô huu, nhu ng ga Ia I buôn. Cha ng hoI dâu
ma no I ky vô ho . Ðu sao fhì cha c anh cu ng không kho kha o dô n nô I
fuo ng ra ng nhu ng con nguo I nhu fhô co fhô hIô u duo c qua ng do I
haI muoI Iam nam ma anh da sô ng va ca ch sInh hoa f cu a anh o
Monfmarfro. Ðô I vo I ho , qua ng fruo ng PIgaIIo va qua ng fruo ng
Tra ng chinh Ia Цa ngu c, va fâ f ca nhu ng nguo I sô ng vô dôm dô u
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia nhu ng ko fhu cu a xa hô I. Tâ f ca bo n ho dô u vô cu ng ha nh dIô n
vo I ca I chân bô I fhâ m o To a Ða I hình. Ngoa I ra anh cu ng nôn bIô f
ra ng ho râ f dau khô vì ca I fhân phâ n fIô u fh¦ dân nho bo cu a ho ”.
“Thô ma anh, anh buo c ra fruo c ma f ho , fro frung, fuâ n fu .
Cha c anh hIô u fhu a ra ng fa so cha ng nô nang gì ma không mIôu
fa anh fha nh mô f fôn so khanh cu a nhu ng dôm Monfmarfro, cho
nôn ngay fu dâ u fa so bIô n bo n bô I fhâ m na y fha nh nhu ng ko fhu
cu a anh. Anh an ma c sang fro ng qua : dô n dây Io ra anh pha I an
ma c fhâ f khIôm nhuo ng. O chô na y anh da pha m mô f Iô I nghIôm
fro ng vô chIô n fhuâ f. Anh không fhâ y Ia ho ganh f¦ vo I ca ch an
ma c cu a anh sao7 Ho fhì foa n mua dô may sa n o cu a ha ng
SamarIfaIno, va du co na m mo ho cu ng không da m nghI ra ng
mình co bao gIo dI may do Iâ y duo c mô f bô ”.
Ðây gIo da muo I gIo , To a da sa n sa ng mo dâ u cuô c franh
Iuâ n. Truo c ma f fôI Ia sa u vIôn quan fo a frong do co ông công fô
vIôn hung ha n so dua hô f uy quyô n ma qua I cu a mình, dua hô f fri
fhông mInh cu a mình ra dô fhuyô f phu c muo I haI ga fIô u fh¦ dân
kIa ra ng fôI Ia ko co fô I va ba n fuyôn a n nga y hôm nay chI co fhô
Ia fô I Iuu da y hay ma y cho m.
Nguo I fa sa p xu fôI vô ca I fô I gIô f mô f fôn ma-cô, mô f fôn da f
ga I cu a gIo I an choI Monfmarfro. Không co Iâ y mô f ba ng chu ng
na o. Nhung bo n co m cu mô I Iâ n fìm duo c fhu pha m Ia mô f Iâ n
fhôm Ion, cho nôn so mô f mu c kha ng d¦nh ra ng fôI Ia fhu pha m.
ThIô u ba ng chu ng, chu ng no so no I Ia na m duo c nhu ng su kIô n “bi
mâ f” fu mô f nguô n rIông, cho chu ng no bIô f mô f ca ch cha c cha n,
không co n hô nghI gì nu a. Mô f nhân chu ng do chu ng chuâ n b¦, mô f
ca I dIa ha f sô ng chô fa o fa I sô nha 36 quaI dos Orfovros, fôn Ia
PoIoIn, so Ia chô du a hu u hIô u nhâ f cu a Io I buô c fô I. Vì fôI mô f mu c
qua quyô f ra ng fôI không quon bIô f ha n fa, dô n mô f Iu c na o do ông
cha nh a n ho I fôI mô f ca ch râ f vô fu: “Anh no I ra ng nguo I Ia m
chu ng na y no I dô I. Ðuo c. Nhung fa I sao nguo I â y Ia I dI no I dô I7 Ðô
Ia m gì7
- Thua nga I Cha nh a n, so dI fu khI b¦ ba f cho dô n nay dôm
na o fôI cu ng không sao cho p ma f duo c, dIô u do không pha I vì hô I
Henry Charrlere 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hâ n: co pha I fôI gIô f RoIand Io PofIf dâu7 Cha ng qua vì fôI cu nghI
ma I không bIô f fa I sao, ca I gì da fhu c dâ y nguo I Ia m chu ng na y
ha n ho c dô I vo I fôI nhu vâ y va Iuôn Iuôn fìm ca ch ha I fôI, cu mô I
Iâ n Iy Io cu a bôn nguyôn xom chu ng yô u dI fhì Ia I cô nghI fhôm
nhu ng Io I khaI mo I dô cu ng cô cho no .
Rô f cu c, fhua ông Cha nh a n, fôI pha I dI dô n kô f Iuâ n Ia ca nh
sa f da ba f qua fang ha n dang Ia m dIô u gì pha m pha p nghIôm
fro ng va da fhuong Iuo ng vo I ha n: so Ia m ngo cho, vo I dIô u kIô n Ia
pha I buô c fô I fha ng Ðuom buo m. Iu c bâ y gIo fôI cu ng không ngo Ia
fôI da no I du ng su fhâ f dô n nhu fhô . Tôn PoIoIn hôm â y duo c gIo I
fhIô u o phIôn fo a Ia mô f nguo I Iuong fhIô n chua hô can a n, fhì mâ y
nam sau da b¦ ba f va b¦ xu vô fô I buôn Iâ u ba ch phIô n.
Tra ng su Huborf ra su c ba o chu a cho fôI, nhung ông fa
không co duo c ca I fâ m co cu a ông Công fô vIôn. ChI co fra ng su
Ðouffay, nho su công phâ n sôI su c cu a ông fa, da gây kho khan cho
ông Công fô vIôn frong mô f fho I gIan na o do . TIô c fhay cu ng cha ng
duo c bao Iâu va frong cuô c dâ u khâ u fay dôI na y su khôn kho o cu a
PradoI da fha ng mô f ca ch kha nhanh cho ng. Hon nu a ông fa da
bIô f ca ch Ia m cho bo n bô I fhâ m ha I Io ng: ho hô f su c ha nh dIô n
duo c mô f nhân vâ f dâ y uy fhô nhu ông fa coI nhu nhu ng nguo I
ba ng vaI pha I Iu a va nhu nhu ng nguo I dô ng su .
Ðô n muo I mô f gIo fô I hôm â y, va n co da va n. Ca c fra ng su
ba o chu a cho fôI b¦ chIô u bi. Va fôI, nguo I vô fô I, da b¦ Iôn a n.
Ca I xa hô I Pha p do Công fô vIôn PradoI da I dIô n da Ioa I bo
vInh vIô n mô f fhanh nIôn haI muoI Iam fuô I. Va không co hy vo ng
gì gIa m a n hô f! Mo n an sang fro ng na y da duo c quan Cha nh a n
Ðo vIn do n ra fruo c ma f fôI ba ng ca I gIo ng không co âm sa c cu a
nga I.
- Ц ca o nhân, du ng dâ y.
TôI du ng dâ y. Mô f bâ u không khi hoa n foa n Im Ia ng bao
fru m Iâ y can pho ng, mo I nguo I nin fho , fIm fôI dâ p nhanh hon.
Ðo n bô I fhâ m ko fhì nhìn fôI, ko fhì cu I dâ u. Ho dô u co vo xâ u hô .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ц ca o nhân, hô I dô ng bô I fhâ m da fra Io I kha ng d¦nh cho
fâ f ca ca c câu ho I cu a To a fru câu ho I vô khoa n co chu muu fu
fruo c hay không, cho nôn To a xu anh fô I khô saI chung fhân. Anh
co dIô u gì câ n no I không7
TôI da không choa ng va ng, fha I dô cu a fôI vâ n gIu duo c bình
fhuo ng, chI co haI ba n fay fôI xIô f hoI ma nh va nh mo ng ngu a.
- Thua nga I Cha nh a n, co , fôI câ n no I ra ng fôI fhu c su vô fô I
va Ia na n nhân cu a mô f âm muu cu a ca nh sa f.
Tu ca I go c da nh cho nhu ng quy kha ch phu nu an ma c sang
fro ng o phia sau To a, mô f fIô ng rì râ m va ng dô n faI fôI. TôI no I vo I
ho , do ng da c nhung không qua f fha o:
- ThôI Im dI, ca c ba doo chuô I ngo c dô n dây fhuo ng fhu c
nhu ng ca m gIa c không Ia nh ma nh. Ma n k¦ch da dIô n xong. Mô f a n
ma ng da duo c ca nh sa f va fu pha p cu a ca c ba gIa I quyô f ô n fho a,
vâ y ca c ba pha I Iâ y Ia m fho a ma n chu !
- Ðua pha m nhân dI - quan Cha nh a n no I.
Truo c khI ra kho I pho ng, fôI ngho mô f fIô ng no I ro fo: “Anh
du ng buô n phIô n, om so dô n fâ n dâ y fìm anh”. Ðo Ia No noffo,
na ng No noffo frung fhu c va cao fhuo ng cu a fôI, dang gu I dô n fôI
nhu ng fình ca m da m fha m cu a na ng. Nhu ng nguo I fhuô c gIo I
gIang hô co ma f frong pho ng dô u vô fay. Ho fhì ho bIô f fhu c châ f
vu a n ma ng na y, va Ia m nhu vâ y ho muô n fo ra cho fôI bIô f ra ng
ho fu ha o vô fôI, vì fôI da không dâ u ha ng bo n ca nh sa f va da
không fô gIa c mô f nguo I na o.
KhI da dI sang can pho ng nho ma fôI ngô I fruo c khI xu a n,
bo n ca nh sa f kho a fay fôI Ia I. Cô fay bôn pha I cu a fôI co mô f so I
xich nga n nô I vo I cô fay bôn fra I cu a mô f vIôn ca nh sa f. Không aI
no I vo I aI mô f Io I. TôI xIn mô f dIô u fhuô c. VIôn qua n dua cho fôI
mô f dIô u va châm Iu a cho fôI. Cu mô I Iâ n fôI dua fay Iôn dIô u
fhuô c hay bo fay xuô ng, vIôn ca nh sa f du ng bôn pha I fôI Ia I pha I
dua fay Iôn hay dua xuô ng fhoo fôI.
TôI du ng hu f hô f khoa ng ba phâ n fu dIô u fhuô c Ia .
Henry Charrlere 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cha ng aI no I mô f câu na o. Nguo I dâ u fIôn mo mIô ng Ia fôI.
TôI no I vo I vIôn qua n: “ÐI fhôI”.
Xuô ng mâ y Iuo f câ u fhang vo I khoa ng muo I haI vIôn ca nh sa f
dI a p fa I, fôI buo c ra sân sau cu a fo a a n.
ChIô c xo hoI cho fu da do I sa n chu ng fôI o dây. Ðo không
pha I Ia Ioa I xo cho fu co ngan ra nhIô u xa IIm. Trong fhu ng xo co
xô p khoa ng muo I ca I ghô da I.
VIôn qua n no I: “ConcIorgorIo”.
Nha Iao ConcIorgorIo
ÐI dô n fo a Iâu da I cuô I cu ng cu a hoa ng hâ u MarIo-
AnfoInoffo, bo n ca nh sa f gIao fôI cho vIôn qua n fu . Ha n ky gIâ y
nhâ n fu xong, ho ra dI Im Ia ng, nhung fruo c dâ y vIôn qua n xIô f
cha f haI fay b¦ kho a cu a fôI, khIô n cho fôI râ f nga c nhIôn.
VIôn qua n fu ho I fôI:
- Chu ng no xu anh mâ y nam7
- Chung fhân.
- Vô Iy 7 - VIôn qua n fu dua ma f nhìn bo n ca nh sa f va hIô u
ra ng do Ia su fhu c. VIôn qua n fu da ngu fuâ n: ông fa da chu ng
kIô n kha nhIô u chuyô n do I va bIô f râ f ro vu a n cu a fôI. Ong fa da
co Io ng nhân hâ u no I vo I fôI câu sau dây:
- Cha , ca I quân dô u ca ng! Chu ng no dIôn hô f rô I hay sao7
Ong fa nho nha ng co I kho a cho fôI va fhân ha nh dua fôI dô n
fâ n can xa -IIm da nh rIông cho fu fu , cho nguo I dIôn; cho fu khô
saI, cho nhu ng nguo I da c bIô f nguy hIô m: fuo ng, sa n va cu a dô u co
dô m da da y. Truo c khI do ng cu a Ia I, ông no I:
- Can da m Iôn, Ðuom buo m a . So chuyô n Ia I cho anh mô f sô
dô da c va fhu c an. Can da m Iôn nho !
- Ca m on sô p. Ong cu yôn chi, fôI so co du can da m, va fôI hy
vo ng ra ng ho so không nuô f frôI duo c ca I a n chung fhân na y dâu.
Mâ y phu f sau, co fIô ng ca o cu a. “Ca I gì fhô 7”
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mô f fIô ng nguo I fra Io I: “Không co gì dâu. TôI chI dô n froo ca I
bIô n fhôI”.
- ÐIô n gì fhô 7
- “Khô saI chung fhân. Câ n fhoo do I sa f sao.”
TôI nghI bu ng: ho dIôn fhâ f. Cha ng Io ho nghI ra ng ca I vô ma
ho gIa ng Iôn dâ u fôI co fhô Ia m cho fôI mâ f fri dô n mu c fu fu 7 TôI
Ia nguo I gan da , va fôI so du can da m. TôI so dâ u franh chô ng Ia I
fâ f ca bo n ho , chô ng Ia I ca fhIôn ha nô u câ n. Ngay fu nga y maI fôI
so ha nh dô ng.
Sa ng hôm sau, frong khI uô ng ca phô, fôI da fu ho I: IIô u co
nôn chô ng a n không7 Ðô Ia m gì7 IIô u ra fruo c mô f foa a n kha c fôI
co duo c may ma n hon không7 Va so mâ f bao nhIôu fhì gIo va o vIô c
â y7 Mô f nam, co fhô Ia muo I fa m fha ng... va dô Ia m gì: dô duo c dI
da y khô saI haI muoI nam chu không pha I chung fhân nu a7
Vì fôI da nhâ f quyô f vuo f ngu c, fho I gIan Iâu mau không co n
nghIa Iy gì. Va fôI bâ f gIa c nho Ia I câu cu a mô f pha m nhân ho I
cha nh a n: “Thua nga I, o Pha p a n khô saI chung fhân pha I bao
nhIôu nam mo I ma n ha n a 7”
TôI dI quanh quâ n frong buô ng gIam. TôI da da nh dIô n cho
vo fôI dô an u I na ng, va cho om ga I fôI, da mô f mình bônh vu c fôI
fruo c fâ f ca mo I nguo I. Ma n k¦ch da hô f, fâ m ma n da kho p Ia I.
Nhu ng nguo I fhân cu a fôI cha c pha I dau khô hon fôI, nhâ f Ia ông
bô gIa fô I nghIô p cu a fôI o fâ n vu ng quô ho o Ia nh: pha I mang cây
fhâ p fu na ng nô na y cha c ông cu khô Ia m.
TôI gIâ f mình: nhung fôI vô fô I kIa ma ! Qua fôI vô fô I nhung
dô I vo I aI7 Pha I, fôI vô fô I dô I vo I aI7 TôI fu nhu : dIô u pha I nho ky
nhâ f Ia du ng bao gIo ba y fro no I vo I aI ra ng mình vô fô I, nguo I fa
so cuo I cho. Ch¦u a n chung fhân chI vì mô f fha ng ma cô, rô I Ia I co n
no I ra ng ko kha c da gIô f ha n, fhì fhâ f qua Iô . Câm mô m dI Ia hon
ca .
Vì frong fho I gIan o nha fu Sanfo cu ng nhu ConcIorgorIo fôI
chua bao gIo nghI dô n ca I kha nang b¦ xu na ng nhu vâ y, cho nôn
Henry Charrlere 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI không Iu c na o bâ n fâm hình dung fhu xom “con duo ng cu a su
fhô I na f” Ia ca I gì.
ThôI duo c. ÐIô u fruo c fIôn câ n pha I Ia m Ia ba f mô I vo I nhu ng
nguo I da co a n ma sau na y co fhô cu ng vuo f ngu c.
TôI cho n mô f nguo I MarsoIIIo fôn Ia Ðoga. Nguo I na y fhô na o
fôI cu ng so ga p o pho ng ca f fo c: nga y na o ha n cu ng dô n do ca o râu.
TôI xIn dô n pho ng ca f fo c. Qua nhIôn, khI dô n fôI frông fhâ y ha n
dang du ng quay ma f va o fuo ng. TôI frông fhâ y ha n du ng va o Iu c
ha n Io n Iu f dô cho mô f nguo I kha c vuo f Iôn fruo c dô ha n co fhô ko o
da I fho I gIan xô p ha ng. TôI dô n du ng sa f ca nh ha n sau khI ga f mô f
nguo I kha c ra. TôI no I fhì fhâ m râ f nhanh:
- Thô na o ba c Ðoga, kho o không7
- O n ca , PapI a . To muo I Iam nam, fhô co n câ u7 Ngho no I
chu ng no “muô I” câ u rô I pha I không7
- Pha I fôI b¦ chung fhân.
- Chô ng a n chu 7
- Không. Câ n nhâ f Ia pha I an cho no va fâ p fhô du c. Pha I cô
gIu su c khoo Ðoga a , vì cha c cha n Ia so câ n dô n gân cô f.
- Câ u co bim không7
- Co fo co muo I b¦`|`fu c muo I nga n francs) ba ng Anh. Thô
câ u7
- Không co .
- To khuyôn câ u nho : pha I na p ngay dI. Tra ng su cu a câ u Ia
Huborf pha I không7 Tha ng cha â y fô I Ia m, no không chuyô n cho
câ u dâu. Câ u ba o vo câ u dom pIan na p sa n dô n Ðanfo, ba o cô fa
gIao Ia I cho ÐomInIquo Io RIcho: fo cam doan Ia no so dô n fâ n fay
câ u.
- Suy f, fha ng co m dang nhìn chu ng mình.
-Io I du ng Iu c na y dô no I chuyô n dâ y pho ng7
- O 7 Không co chuyô n gì quan fro ng dâu a , - Ðoga da p - Ha n
no I Ia ha n ô m.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðô nh gì fhô 7 Ðô nh fa o bo n da I bình a 7 - Ðoa n fôn co m ngu
xuâ n cuo I pha Iôn.
Ðo I no Ia fhô . “Con duo ng cu a su fhô I na f”, fôI da buo c va o
rô I. Nguo I fa cuo I ha ha frong khI gIô u co f mô f fha ng nho c haI
muoI Iam fuô I b¦ xu da y cho dô n chô f.
TôI da nhâ n duo c pIan. Ðo Ia mô f ca I ô ng ba ng nhôm, ma I
nha n fhin, co fhô fha o ra ba ng ca ch va n o gIu a. Nu a na y xoa n ô c
va o nu a kIa. No du ng nam nga n sa u fram francs ba ng gIâ y ba c
mo I. KhI nhâ n duo c no , fôI dua Iôn môI hôn ca I ô ng da I sa u phân,
fo ba ng ngo n fay ca I na y; vâng, fôI da hôn no fruo c khI nho f va o
hâ u môn. TôI fho fhâ f ma nh dô hu f no va o sâu frong da I fra ng. No
Ia ca I fu ko f cu a fôI. Ho co fhô ba f fôI co I hô f ra, cha ng haI chân,
ba f fôI ho, ba f fôI cu I gâ p nguo I xuô ng: fha hô ; không fhô na o bIô f
Ia fôI co gIâ u mô f ca I gì. No na m o mô f v¦ fri râ f cao frong da I
fra ng. No Ia mô f bô phâ n cu a fhân fhô fôI. No Ia cuô c sô ng cu a fôI,
Ia fu do cu a fôI mang o frong mình, do Ia con duo ng dua fôI dô n
phu c fhu . Vì fôI nhâ f d¦nh so fra fhu ! Thâ m chi do Ia y nghIa duy
nhâ f cu a fôI Iu c na y.
Ðôn ngoa I, dôm da khuya. Trong xa -IIm chI co mô f mình fôI.
Mô f ngo n do n Io n ga n frôn frâ n cho pho p fôn Iinh canh nhìn fhâ y
fôI qua ca I Iô nho frôn cu a. A nh sa ng gay ga f cu a no Ia m cho fôI
Io a ma f. TôI da f chIô c khan mu -soa gâ p fu frôn ma f, cho do cho I.
TôI na m frôn mô f ca I dô m da f frôn chIô c gIuo ng sa f, không co gô I,
va ôn Ia I fu ng chI fIô f mô f frong ca I phIôn fo a kInh fo m vu a qua.
Ðô n dây, dô nguo I do c hIô u duo c frình fu cu a câu chuyô n,
hIô u fhâ u hô f nhu ng co so so Ia m chô du a cho fôI frong cuô c vâ f
Iô n daI da ng na y, co Io fôI câ n no I do ng da I mô f chu f, nhung du sao
fôI cu ng pha I kô hô f fâ f ca nhu ng gì da xa y ra vo I fôI, fâ f ca nhu ng
gì fôI da fhâ y dIô n ra frong fri fôI frong nhu ng nga y dâ u b¦ chôn
sô ng.
KhI da vuo f ngu c fôI so Ia m gì7 Vì bây gIo , khI da co pIan, fôI
không co n ma y may do du frong y dô vuo f ngu c.
Truo c hô f fôI so vô ParIs ngay, ca ng nhanh ca ng fô f. Ko pha I
gIô f fruo c fIôn Ia PoIoIn, fôn Ia m chu ng dIôu. Kô dô n Ia haI ko chu
Henry Charrlere 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
muu frong vu a n. Nhung chI haI fôn fhôI fhì chua du , pha I Ia fâ f
ca nhu ng ko fham gIa va o âm muu na y. Hoa c gIa ca ng nhIô u ca ng
fô f. A! Pha I rô I. Thoa f duo c ra ngoa I mô f ca I Ia fôI so vô ParIs. TôI
so co mô f ca I ruong du ng dâ y châ f nô , ca ng nhIô u ca ng fô f. TôI
cu ng không bIô f ro Ia so câ n bao nhIôu: muo I, muo I Iam, hay haI
muoI kI-Iô7 Thô Ia fôI cu ngô I finh nhâ m xom câ n bao nhIôu fhuô c
nô dô gIô f cho duo c nhIô u nguo I.
Ðu ng mìn dynamIf chang7 Không, choddIf fhì hon. Ma fa I
sao không du ng nIfrogIycorIn7 ThôI duo c, sang bôn kIa fôI so ho I y
kIô n nhu ng nguo I fhông fha o vô khoa n na y. Nhung vô phâ n bo n
co m fhì cu yôn chi: fôI so fhanh foa n so ng pha ng, va chu ng no
không Io b¦ fhIô f fho I.
HaI ma f fôI vâ n nha m va chIô c khan mu I-soa vâ n a p Iôn mI
ma f. TôI frông fhâ y râ f ro ca I ruong, bô ngoa I fhì hIô n Ia nh vô ha I,
nhung bôn frong châ f dâ y fhuô c nô va ca I dô ng hô ba o fhu c, duo c
dIô u chInh râ f chinh xa c, so Ia m cho ngo I nô hoa f dô ng. Chu y :
pha I finh sao cho no nô du ng muo I gIo sa ng frong pho ng ba o ca o
cu a so Ca nh sa f hình su , sô 36 QuaI dos Orfovros Iâ u mô f. Va o gIo
na y co if nhâ f Ia nam fram fha ng co m fâ p ho p o dây dô nhâ n Iô nh
hoa c ngho ba o ca o. Co bao nhIôu bâ c frôn câ u fhang7 TôI không
duo c nhâ m Iâ n.
Pha I canh gIo fhâ f chinh xa c sao cho ca I ruong duo c dua fu
ngoa I phô va o dô n mu c fIôu du ng va o gIây Ia f câ n nô . Va aI so
khIông ca I ruong7 Ðuo c rô I, fôI so ha nh dô ng fhâ f fa o ba o. TôI so dI
fa c-xI dô n dô ngay fruo c cu a so ca nh sa f hình su va so Iâ y gIo ng
ha ch d¦ch no I vo I haI fôn co m du ng ga c: dua ngay ca I ruong na y
Iôn pho ng ba o ca o, no I vo I ông câ m Ðuponf Ia ca nh sa f fruo ng
ÐunoIs gu I ca I na y va so Iôn ga p ông fa ngay”.
Nhung IIô u ho co fuân Iô nh không7 Nho ra, frong ca I da m
nguo I dâ n dô n â y fôI Ia I roI du ng va o haI phâ n fu fhông mInh duy
nhâ f cu a ca I fâ p doa n na y fhì sao7 Iu c bâ y gIo so ho ng hô f. Pha I
nghI ra ca ch kha c. Thô Ia fôI Ia I fìm, fìm nu a. Trong fhâm fâm fôI
không ch¦u châ p nhâ n ra ng mình so không fìm duo c mô f ca ch gì
an cha c mô f fram phâ n fram.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI ngô I dâ y dô uô ng chu f nuo c. NghI nhIô u dau ca dâ u.
Rô I fôI Ia I na m xuô ng, ma f không da p khan mu -soa nu a. CIo
phu f frôI qua châ m ra I. Va ca I a nh sa ng kIa, ca I a nh do n cho I
chang kIa, fro I oI Ia fro I! TôI fhâ m nuo c chIô c khan mu I-soa va Ia I
da p Iôn ma f. Nuo c ma f Ia m cho fôI fhâ y dô ch¦u, va chIô c khan uo f
do Iôn mI ma f sa f hon. Tu nay fôI so du ng ma I ca ch na y.
Nhu ng gIo da I da ng da c ma fôI hoa ch d¦nh ca ch phu c fhu sau
na y, o c fôI Ia m vIô c khâ n fruong dô n nô I fôI nhu frông fhâ y mình
dang fhu c hIô n y dô frong hIô n fa I. Mô I dôm, va fhâ m chi ca mô f
phâ n cu a fho I gIan ban nga y nu a, fôI dI Ia I frong fha nh phô ParIs
nhu fhô vIô c vuo f ngu c da xong xuôI. Ðo Ia dIô u cha c cha n muo I
phâ n: fôI so vuo f ngu c va so vô ParIs. Va dI nhIôn vIô c dâ u fIôn Ia
fôI so dua gIâ y fhanh foa n no nâ n, fhu nhâ f Ia cho PoIoIn va sau
do Ia cho bo n ca nh sa f. Thô co n bo n bô I fhâ m fhì sao7 Ca I bo n ma
bu n â y so fIô p fu c sô ng yôn ô n sao7 Cha c Ia vô nha , chu ng no râ f
ha I Io ng Ia da Ia m fro n bô n phâ n vo I mô f chu Ð vIô f hoa. Tra n dâ y
vo quan fro ng, chu ng no so fha hô vônh va o vo I ha ng xo m Ia ng
gIô ng va vo I nguo I vo dâ u fo c bo m xo m dang do I chô ng vô an bu a
fô I.
ThôI duo c. Ðo n bô I fhâ m fhì sao nhI, pha I Ia m gì cho chu ng
no 7 Không Ia m gì hô f. Ðo chI Ia fhu nguo I fha m ha I da ng fhuong.
Chu ng no co duo c da o fa o huâ n Iuyô n gì dâu dô ma Ia m quan fo a7
Nô u Ia mô f vIôn ca nh sa f hay ha I quan vô huu, ha n so xu su nhu
mô f vIôn ca nh sa f hay ha I quan. Nô u Ia mô f ga dua su a hay dua
fhan ha ng nga y, fhì fha I dô cu a ha n so Ia fha I dô cu a fha ng dua
su a dua fhan. Cha ng qua chu ng no chI fhoo duôI công fô vIôn: fôn
na y cha ng kho gì ma không bo duo c chu ng no va o fu I. Chu ng no
không pha I Ia nhu ng ko ch¦u fra ch nhIô m fhâ f su . Cho nôn fôI
quyô f d¦nh so không Ia m gì chu ng no : fhô Ia fuyôn a n xong.
Trong khI vIô f Ia I nhu ng y nghI na y, nhu ng dIô u ma fôI da
fhu c su nghI dô n ca ch dây bao nhIôu nam va gIo dây dang u n u n
ko o vô fruo c ma f fôI mô f ca ch mInh xa c kInh khu ng, fôI fu nhu :
fhô mo I bIô f ca nh Im Ia ng hoa n foa n, cô don fuyô f dô I ma mô f
nguo I co n fro frung b¦ nhô f xa -IIm pha I ch¦u du ng, co fhô Ia m na y
Henry Charrlere 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sInh ca mô f cuô c sô ng fuo ng fuo ng ro no f dô n chu ng na o fruo c khI
chuyô n sang fình fra ng dIôn rô . No ma nh mo va sInh dô ng dô n nô I
con nguo I b¦ phân dôI fhu c su . Ha n bay bô ng Iôn va Iang fhang
kha p nhu ng noI na o ha n fhich. Ha n vô nha , ga p cha, ga p mo , ga p
gIa dình, ha n bay nguo c vô fho I fho â u, bay qua ca c gIaI doa n cu a
cuô c do I. Nhâ f Ia sau do ha n du ng Iôn nhu ng fo a Iâu da I mô ng
fuo ng ma ha n pha f mInh ra vo I mô f su c fuo ng fuo ng vô cu ng nha y
bo n, dô n nô I frong su phân fhân khu ng khIô p na y, rô f cu c ha n fIn
ra ng mình dang fhu c su sô ng qua fâ f ca nhu ng ca nh dang mo uo c.
Ða muoI sa u nam da frôI qua, fhô ma ngo I bu f cu a fôI không
pha I cô ga ng mô f ma y may khI vIô f Ia I nhu ng dIô u fôI da nghI
frong fho I doa n â y cu a do I fôI.
Không, fôI so không Ia m ha I bo n bô I fhâ m mô f ma y may.
Nhung co n vIôn công fô fhì sao7 A ! Tôn na y fhì không fhô dô cho
no fhoa f do n. Va chang dô I vo I ha n fôI da co sa n mô f phuong a n
fro n vo n do AIoxandro Ðumas va ch ro fu dâ u chi cuô I. TôI so ha nh
dô ng du ng pho c nhu frong fruyô n ba fuo c Monfo-ChrIsfo, nhu
nhân vâ f chinh cu a fruyô n da xu Iy ca I fha ng cha b¦ anh fa bo
xuô ng hâ m cho chô f do I.
Tôn quan fo a na y pha I ch¦u fra ch nhIô m. Con kô n kô n ma c
a o do na y hoa n foa n xu ng da ng dô cho fôI ha nh quyô f no duo I hình
fhu c khu ng khIô p nhâ f co fhô fuo ng fuo ng duo c. Pha I dâ y, du ng
rô I, sau PoIoIn va bo n co m, fôI so da nh hô f cho con cu vo na y. TôI
so fhuô mô f ca I vIIIa. No pha I co mô f ca I hâ m sâu, co fuo ng da y, co
mô f ca nh cu a fhâ f na ng. Nô u cu a không du da y fhì fôI so Io f fhôm
mô f ca I dô m va chôm fhôm vo ba o. KhI da co duo c ca I vIIIa rô I, fôI
so Iâ n ra chô o cu a ha n va ba f co c ha n. Truo c do fôI da ga n mâ y ca I
vo ng sa f va o fuo ng, cho nôn dua ha n vô Ia fôI xich ha n va o fuo ng
ngay. Va bâ y gIo fhì fôI fha hô !
TôI dang du ng fruo c ma f ha n, fôI nhìn fhâ y ha n mô f ca ch ro
no f Ia Iu ng duo I dôI mI ma f dang nha m nghIô n. Pha I, fôI nhìn ha n
cu ng du ng nhu khI ha n nhìn fôI frong phIôn fo a da I hình. Ca nh
na y ro no f dô n mu c fôI ca m fhâ y hoI fho cu a ha n fo Iôn ma f fôI âm
â m, vì fôI du ng sa f va o ha n, ma f dô I ma f, gâ n nhu cha m va o nhau.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐôI ma f dIô u hâu cu a ha n b¦ cho I vì fôI da chIa va o ma f ha n
mô f ngo n do n pha râ f ma nh. ÐôI ma f â y dIôn Ioa n Iôn vì so ha I.
Nhu ng gIo f mô hôI Io n cha y ro ng ro ng frôn guong ma f do bu ng cu a
ha n. Pha I, fôI ngho fhâ y nhu ng câu ho I cu a fôI, va Ia ng ngho
nhu ng câu fra Io I cu a ha n. Iu c na y fôI dang sô ng ma nh IIô f.
- Tha ng khô n na n, ma y nhâ n ra fao chu 7 Chinh fa dây,
Ðuom buo m dây, nguo I ma ma y da xu khô saI chung fhân mô f
ca ch ngon Ia nh. Ma y fuo ng da bo công du I ma I kInh su bâ y nhIôu
nam dô fro fha nh mô f nguo I co ho c fhu c, da fra I qua bao nhIôu
dôm fruo ng ho c Iuâ f Ia-ma va ca c pho Iuâ f kha c; da ho c fIô ng Ia-
fInh va fIô ng Hy-Ia p, da hy sInh nhu ng nam fuô I fro dô fro fha nh
mô f nha hu ng bIô n Io n7 Thô rô I dô dI dô n dâu nu a, ho quân cho
ma 7 ÐI dô n chô xây du ng nôn mô f pha p Iuâ f mo I, fô f hon cho xa
hô I chang7 Ðô n chô fhuyô f phu c cho da m dông hIô u ra ng ho a bình
Ia dIô u fô f do p nhâ f frôn fhô gIo I chang7 Ðô fruyô n ba mô f frIô f Iy
mo I cu a mô f fôn gIa o fuyô f vo I chang7 Hay chI Ia dô a nh huo ng
dô n nhu ng nguo I kha c, du a va o uu fhô cu a ho c fhu c da I ho c dô Ia m
cho nguo I fa fô f hon Iôn va fu bo ca I a c chang7 Ha y no I dI, ma y da
du ng ho c fhu c cu a ma y dô cu u vo f nhu ng con nguo I hay dô dìm
chô f ho 7 Không hô co mô f ca I gì fuong fu nhu vâ y, chI co mô f dô ng
co duy nhâ f fhu c dâ y ma y ha nh dô ng ma fhôI: Iôn, Iôn ma I, Iôn
fhôm fhâ f nhIô u bâ c frôn ca I fhang chu c nghIô p da ng ghô fo m cu a
ma y. Ðô I vo I ma y vInh quang co nghIa Ia cung câ p duo c fhâ f nhIô u
nguo I cho nha fu khô saI va cho ma y cho m.
CIa ÐoIbIor `|`fôn mô f dao phu fhu o ParIs) Ia ko uô ng nuo c
nho nguô n, cu dô n cuô I nam ha n pha I gu I cho ma y mô f ko f sâm-
banh fhuo ng ha ng mo I pha I. Cha ng pha I nho ma y ma nam nay
ha n da cho m fhôm duo c nam sa u ca I dâ u dâ y sao7 Ðu sao fhì bây
gIo chinh fao dang na m vu ng finh ma ng ma y frong fay, dây xich
sa f cu a fao dang fro I cha f ma y va o fuo ng. Tao co n nho nhu In ca I
nu cuo I cu a ma y, ca I vo da c fha ng cu a ma y khI ngho do c ba n fuyôn
a n xa c nhâ n su c fhuyô f phu c cu a ba n ca o fra ng ma y da dua ra. Ða
bao nhIôu nam rô I ma fao cu fuo ng chu ng nhu mo I hôm qua. Ðao
nhIôu nam7 Muo I nam7 Hay haI muoI nam7
Henry Charrlere 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung mình Ia m sao fhô na y7 Ta I sao Ia I muo I nam7 Ta I sao
Ia I haI muoI nam7 Ðuom buo m, nguoI ha y frâ n fInh Ia I; nguoI kho o
ma nh, nguoI fro frung va frong bu ng nguoI co nam nga n sa u fram
francs. HaI nam fhôI, pha I, fa chI o fu chung fhân haI nam fhôI,
không hon - fôI fu fhô vo I mình nhu vâ y.
ThôI! Ma y dâm ra ngo ngâ n rô I dâ y, Ðuom buo m a ! Can xa -
IIm na y, su Im Ia ng na y dang Ia m cho ma y ho a dIôn. TôI không co
fhuô c Ia . TôI da hu f hô f dIô u cuô I cu ng fu hôm qua. TôI so dI ba ch
bô . Xo f cho cu ng, fôI không câ n pha I nha m ma f, cu ng không câ n
Iâ y khan mu I soa da f Iôn ma f cu ng vâ n fhâ y ro nhu ng gì so dIô n
ra. Ðu ng dâ y. TôI du ng dâ y. Can xa ~IIm co bô n mo f chIô u da I,
nghIa Ia nam buo c nga n fu cu a dô n fuo ng. TôI ba f dâ u dI, haI fay
cha p sau Iung. Va fôI no I fIô p:
- Ðâ y. Tao vu a no I Ia fao co n nho râ f ro nu cuo I da c fha ng
cu a ma y. Thô fhì bây gIo fao so bIô n no fha nh mô f ca I mô u ghô so .
Ma y co mô f uu fhô so vo I fao: hôm â y fao không duo c pho p, chu
ma y fhì bây gIo cu fha hô ma ho f, ho f fo bao nhIôu cu ng duo c. Tao
so Ia m gì ma y bây gIo nhI7 Ðu ng ca ch cu a Ðumas chang7
Ðô ma c cho ma y chô f do I chang7 Không, nhu fhô chua du .
Truo c hô f fao pha I cho c fhu ng ma f ma y. Ha 7 Ma y Ia I co vo da c chi
mô f Iâ n nu a: ma y nghI ra ng nô u fao cho c ma f ma y, if nhâ f ma y
cu ng so co duo c ca I Io I Ia không frông fhâ y fao nu a, va ma f kha c
ba n fhân fao so không duo c huo ng ca I Ia c fhu duo c fhoo do I nhu ng
pha n u ng frong dôI con nguoI cu a ma y. Pha I ma y nghI du ng, fao
không nôn cho c fhu ng ma f ma y, if nhâ f Ia không nôn cho c fhu ng
ngay bây gIo . Ðô sau ha ng hay. Tao so ca f Iuo I ma y, ca I Iuo I da ng
ghô so , sa c nhu mô f con dao. Không pha I Ia dao fhuo ng: no sa c
nhu mô f con dao ca o7 Ca I Iuo I ma ma y su du ng, nhu mô f con dIô m
su du ng ca I â y cu a no , dô fhu c hIô n su nghIô p vInh quang cu a
ma y. Chinh ca I Iuo I ma ma y du ng dô no I nhu ng Io I Io ngo f nga o
vo I vo ma y, con ma y va fình nhân cu a ma y. Ma y ma co fình nhân
u7 ma y fhì Ia m sao co nô I mô f nguo I da n ba Ia m fình nhân7 Co
chang, fình nhân cu a ma y pha I Ia mô f ga da n ông. Vì ma y chI co
fhô do ng vaI fro b¦ dô ng ho n ha frong mô f cuô c kô gIao bI ô I. Ðu ng
fhô , fa pha I mo dâ u ba ng vIô c ca f bo ca I Iuo I cu a ma y, vì sau ca I o c
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cu a ma y Ia dô n no , no Ia ca I công cu fhI ha nh mô nh Iô nh cu a ca I o c
â y. Ma y da su du ng ca I công cu â y mô f ca ch fa I fình dô fhuyô f
phu c cho hô I dô ng bô I fhâ m fra Io I “co ” cho nhu ng câu ho I da f ra.
“Ma y da su du ng no dô fô vo cho bo n ca nh sa f fha nh nhu ng
con nguo I Ia nh ma nh, fâ n fu y vì bô n phâ n; nho no , câu chuyô n b¦a
da f cu a fha ng Ia m chu ng mo I du ng vu ng duo c. Nho no ma fruo c
ma f muo I haI mIô ng pho-ma f kIa fao mo I hIô n ra nhu Ia con nguo I
nguy hIô m nhâ f cu a fha nh ParIs. CIa su ma y không co ca I Iuo I â y,
ca I Iuo I gIan xa o, fa I fình, dâ y su c fhuyô f phu c, ca I Iuo I da duo c
fâ p duo f công phu dô bo p mo o nhu ng su vIô c va nhu ng con nguo I
nhu vâ y, fhì fao vâ n duo c ngô I yôn frôn sân fhuo ng cu a fIô m
Crand Cafo o qua ng fruo ng Tra ng, không pha I dI dâu ca . Vâ y fhì
dô ng y nho , fao so ca f ca I Iuo I ma y. Nhung du ng khi cu gì dô ca f7
TôI dI dI Ia I Ia I frong xa -IIm, dI dô n cho ng ma f, nhung fôI vâ n
dIô n dô I dIô n vo I ha n... fhì dô f nhIôn do n fa f va mô f a nh sa ng râ f
yô u o f Io f qua nhu ng kho ho frôn fâ m cu a sô chIô u va o xa -IIm.
- Sao7 Sa ng rô I u7 TôI da fhu c fhâu dôm dô fra fhu sao7 TôI
da fra I qua nhu ng gIo phu f do p do bIô f bao!
Ca I dôm fruo ng vu a qua no mo I nga n Ia m sao!
TôI ngô I frôn gIuo ng, ngho ngo ng. Không ngho fhâ y gì hô f.
Mô f co I Im Ia ng fuyô f dô I. ChI fhInh fhoa ng mo I ngho mô f fIô ng
“fic” kho kho o ngoa I cu a. Ðo Ia nguo I canh ngu c dI gIa y va I cho
kho I co fIô ng dô ng dô n nâng ca I na p nho cho ca I Iô fro n du c frôn
ca nh cu a dô gho ma f va o xom fôI dang Ia m gì.
Ðô ma y fru ng pha f do nô n Cô ng ho a Pha p sa ng chô ra da
dô n gIaI doa n fhu haI. No hoa f dô ng mô f ca ch fuyô f dIô u. O gIaI
doa n fhu nhâ f, nguo I na o co fhô gây phIô n phu c cho no fhì no fIôu
dIô f dI. Nhung nhu fhô chua du . Không fhô dô cho nguo I â y chô f
qua nhanh, cu ng không fhô dô cho nguo I â y fhoa f fhân ba ng ca ch
fu fu . Nguo I â y râ f câ n cho bô ma y. Cu c Qua n Iy ca c co quan ca I
huâ n co n co vIô c gì ma Ia m nô u không co fu nhân7 Iu c bâ y gIo fhì
fhâ f Ia do p ma f, cho nôn pha I gIa m sa f no . Pha I dua no dI Ia m khô
saI: nhIô u công chu c cu a nha nuo c so nho no ma co kô sInh nhaI.
Ngoa I cu a Ia I vu a co fIô ng “fic”, dIô u do Ia m cho fôI pha I mIm cuo I
Henry Charrlere 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ca I ga vô fich su kIa kho I pha I Io, fa không frô n mâ f dI dâu.
Íf nhâ f Ia không frô n ba ng ca I ca ch ma ma y dang so : fu fu .
Ta chI mong muô n co mô f dIô u, Ia fIô p fu c sô ng fhâ f kho o
ma nh va Iôn duo ng ca ng so m ca ng fô f dô n ca I xu Cuyano fhuô c
Pha p ma ca c nguoI da y fa dô n mô f ca ch bI ô I.
Ca canh ngu c chuyôn pha f ra fIô ng “fic” kIa, fa bIô f ra ng ca c
ba n dô ng nghIô p cu a nguoI cha ng pha I hIô n Ia nh gì. So vo I chu ng
no , nguoI co n hIô n hon nhIô u.
Ta bIô f dIô u do fu Iâu, vì NapoIo on, nguo I sa ng Iâ p ra chô dô
khô saI, khI co nguo I ho I: “Nhu ng fôn frô m cuo p â y nga I so gIao
cho aI canh gIu 7” da fra Io I: “Cho nhu ng ko co n frô m cuo p hon
chu ng no ”. Vô sau fôI da co d¦p fhâ y ro ra ng ko sa ng Iâ p ra chô dô
khô saI da không no I dô I.
Cha c cha c mô f ca I ghI-sô vuông mô I chIô u haI fâ c mo ra o
gIu a ca nh cu a xa -IIm. Nguo I fa chuô I va o cho fôI mô f fa ch ca phô
va mô f ô ba nh mì ba y fram nam muoI gam. Ia pha m nhân, fôI
không co n co quyô n ra nha an mua fhu c an nu a, nhung nô u fra
fIô n, fôI co fhô mua fhuô c Ia va mô f if mo n an o ca I cang-fIn nho bo
cu a nha Iao. Va I nga y nu a fhì so không co n duo c mua gì hô f. Nha
Iao ConcIorgorIo Ia can pho ng do I cu a nha Iao câ m cô . TôI khoa I fra
hu f mô f dIô u Iucky SfrIko, gIa mô I bao 6,60 francs. TôI da mua
haI bao nhu vâ y. TôI cô fIôu cho hô f sô fIô n Io , vì nguo I fa so f¦ch
fhu fâ f ca sô fIô n fu I cu a fôI dô fhanh foa n chI phi cu a fo a a n.
Ðoga co gu I cho fôI mô f ma nh gIâ y nho nho f frong ba nh mì: “Trong
hô p dIôm co ba con râ n”. Y dô cu a ba c fa Ia muô n nha n fôI dô n
pho ng fâ y uô . TôI Iâ y bao dIôm vu a nhâ n duo c, nha f hô f quo dIôm
ra, IIô n fhâ y ba con râ n, dô u bo o fô f kho o ma nh. TôI hIô u ngay nhu
fhô co nghIa Ia fhô na o. TôI so dua ba con râ n cho vIôn gIa m fh¦
xom, va nga y maI ha n fa so cho fôI, cu ng vo I fâ f ca ca c dô da c fôI
dang du ng, kô ca dô m gIuo ng, dô n mô f pho ng phun hoI no ng dô
gIô f ky sInh fru ng |frong sô ky sInh fru ng na y dI nhIôn không kô
bo n fu nhân fu fô I): Qua nhIôn hôm sau fôI da ga p Ðoga o dâ y.
Trong pho ng hoI không co gIa m fh¦. ChI co haI chu ng fôI, fha hô
no I chuyô n.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ca m on Ðoga. Nho ba c fôI da nhâ n duo c pIan.
- Co fhâ y vuo ng Ia m không
- Không.
- Mô I Iâ n dI ngoa I, pha I ru a cho ky rô I ha ng du f va o.
- Vâng. No kin Ia m, vì mâ y fo gIâ y ba c dô u khô ra o. Thô ma
fôI da mang pIan frong bu ng dô n ba y nga y nay rô I chu co if dâu.
- Thô fhì pIan fô f dâ y.
- Ðoga a , ba c d¦nh sao dây7
- To so Ia m fro fha ng khu ng dây. To không muô n dI da y o Ia I
Pha p, co Io fo so ngô I fu fa m hay muo I nam. To co quon vo I mô f sô
nguo I fhân fhô , cho nôn ha n fu co fhô gIa m if nhâ f Ia nam nam.
- Ða c bao nhIôu fuô I7
- Ðô n muoI haI.
- Ða c dIôn a ! Nô u ngô I fu muo I nam, khI ra ba c da gIa mâ f
rô I co n gì. Ða c so khô saI Ia m a 7
- ! ! To so Ia m. No I vo I câ u nhu vâ y fo không xâ u hô dâu,
PapI a . O Cuyano kInh Ia m câ u a . Mô I nam fu chô f fa m muoI phâ n
fram. Ca c chuyô n fa u cho fu cu kô fIô p nhau bu va o dâ y, mô I
chuyô n fu mô f nga n fa m fram cho dô n haI nga n nguo I. Nô u câ u
không nhIô m bô nh hu I fhì cu ng ma c bô nh sô f va ng hay kIô f Iy , haI
bô nh na y không fha aI dâu. Hoa c nô u không fhì cu ng Ia ho Iao, sô f
ro f, maIarIa a c finh. Nô u câ u fhoa f duo c fâ f ca ca c fhu â y, câ u so
co dâ y du kha nang b¦ a m sa f dô Iâ y pIan hay Ia chô f frong khI
vuo f ngu c. Câ u ha y fIn fo PapI a , fo no I fhô không pha I dô cho câ u
na n Io ng, nhung fo co quon mâ y nguo I fu khô saI fro vô Pha p sau
nam ba y nam o fu , cho nôn fo bIô f. Ho chI co n Ia nhu ng dô ng gIo
ra ch. Nam na o cu ng pha I chin fha ng na m o bô nh vIô n. Co n vuo f
ngu c fhì ho dô u no I Ia no không bo nhu nhIô u nguo I vâ n fuo ng
dâu.
- TôI fIn ba c chu , nhung fôI cu ng fIn fuo ng fôI, va fôI bIô f
cha c Ia fôI so không ngô I yôn o bôn â y Iâu dâu. TôI Ia fhu y fhu , fôI
bIô f ro nghô dI bIô n, va ba c cu fIn cha c Ia fôI so chuâ n b¦ râ f nhanh
Henry Charrlere 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô vuo f ngu c. Co n ba c, ba c co hình dung duo c ca I ca nh ngô I fu câ m
cô muo I nam hay không7 Nô u ho gIa m cho ba c nam nam |dIô u
cha ng cha c cha n gì) IIô u ba c co fhô ch¦u du ng duo c muo I ca I nam
co n Ia I hay không, hay Ia Ia I ho a dIôn vì ca nh bIô f Iâ p hoa n foa n7
Nhu fôI dây, va o gIo na y, frong can xa-IIm ma fôI o mô f mình,
không co sa ch ba o, không duo c ra ngoa I, không duo c no I vo I aI, fhì
haI muoI bô n gIo mô I nga y câ n pha I nhân Iôn không pha I Ia sa u
muoI phu f ma Ia sa u fram! Ma no I fhô vâ n co n xa su fhu c dâ y.
- Co fhô nhu fhô , nhung câ u, câ u co n fro chu fôI da bô n muoI
haI fuô I dâ u rô I.
- Na y Ðoga a , no I fhâ f, ba c so ca I gì nhâ f. So bo n fu khô saI
kha c chu gì7
- Thâ f fhô dâ y PapI a . AI cu ng bIô f fo Ia frIô u phu , va fu chô
do dô n chô a m sa f fo vì fIn ra ng fo mang frong nguo I nam muoI
hoa c mô f fram nga n quan cha ng xa xôI gì ca .
- Ða c a , bây gIo chu ng mình Ia m gIao ko o vo I nhau nho 7 Ða c
hu a vo I fôI Ia du ng gIa vo dIôn, co n fôI, fôI hu a vo I ba c Ia so Iuôn
Iuôn o bôn ca nh ba c. Chu ng mình so du a va o nhau. TôI kho o va
nhanh, fôI da ho c da nh nhau fu hô I râ f fro va fôI bIô f du ng dao râ f
fha nh fha o. Vâ y fhì vô phia bo n fu khô saI ba c cu yôn fâm: ho so
không nhu ng nô chu ng mình ma co n so nu a. KhI vuo f ngu c, chu ng
mình so không câ n dô n aI hô f. Ða c co fIô n, fôI cu ng co fIô n, fôI bIô f
su du ng d¦a ba n va dIô u khIô n fhuyô n dI bIô n. Ða c co n muô n gì
hon nu a7
Ðoga nhìn fha ng va o ma f fôI hô I Iâu... Chu ng fôI ôm Iâ y
nhau. Thô Ia ba n gIao ko o da duo c ky kô f.
Mô f Ia f sau, cu a mo ra. Ðoga va c ba c-da dI vô phia ba c, co n
fôI da ng fôI. Pho ng gIam cu a chu ng fôI không xa nhau Ia m. Va Ia I
fhInh fhoa ng chu ng fôI co fhô ga p nhau o pho ng ca f fo c, o pho ng
ba c sI, hay o nha nguyô n cu a kha m nô u Ia nga y chu nhâ f.
Ðoga b¦ sa Iuo I frong vu gIa ma o phIô u Ða m phu Quô c
pho ng. Co mô f ga chuyôn Ia m ba c gIa da chô fa o ra ca c phIô u Ða m
phu na y mô f ca ch kha dô c da o. Ha n fâ y nhu ng fâ p phIô u nam
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fram francs va In Iôn dâ y nhu ng con sô muo I nghìn francs mô f
ca ch cu c ky kho o Io o. Vì gIâ y phIô u nhu nhau, cho nôn ca c nha
ngân ha ng va ca c fhuong gIa khI nhâ n nhu ng fo phIô u na y không
hô nghI ngo gì hô f. Tình hình na y ko o da I nhIô u nam va Pho ng fa I
chinh cu a Ðô fu pha p không co n bIô f da ng na o ma Iâ n nu a, cho
dô n nga y nguo I fa ba f duo c qua fang mô f nguo I frong bo n fôn Ia
ÐrIouIof. Iu c bâ y gIo IouIs Ðoga Ia m chu mô f fIô m ruo u o
MarsoIIIo, noI fu ho p nhu ng phâ n fu fInh hoa frong gIo I gIang hô
mIô n Nam, va Ia noI ho n ho quô c fô cu a nhu ng fay du I¦ch gIa u co
mô f ca ch kha nghI cu a kha p fhô gIo I. Kô dô n nam 1929, Ðoga da
co vô n ba c frIô u. Ða c fa râ f yôn fâm.
Mô f dôm no , co mô f nguo I da n ba fro , do p, an ma c frang nha
dô n fìm ông IouIs Ðoga o fIô m ruo u.
- Thua ba chinh fôI dây, ba câ n gì a 7 XIn mo I ba sang pho ng
bôn.
- Ong a , fôI Ia vo cu a ÐrIouIof. Nha fôI dang o fu o ParIs, vì
fô I ba n phIô u gIa . TôI da dô n fham ông â y o nha Iao Sanfo , ông â y
co cho fôI d¦a chI fIô m na y va da n fôI dô n xIn ông haI muoI nga n
francs dô fra fIô n fra ng su.
Thô Ia Ðoga, mô f frong nhu ng fay bo m Io n nhâ f cu a nuo c
Pha p, fruo c con hoa n na n cu a mô f nguo I da n ba bIô f ro vaI fro cu a
ba c fa frong vu phIô u gIa , da dua ra câu fra Io I duy nhâ f không
nôn co frong hoa n ca nh na y.
- Thua ba , fôI fuyô f nhIôn không bIô f chô ng ba va nô u ba câ n
fIô n, ba nôn ba n mô f if phâ n son Ia du . Ða xInh do p fhô kIa, Ia m
chI ma cha ng kIô m duo c fhu a xa I7
Nguo I da n ba da ng fhuong kIa u c qua , vu a bo cha y vu a kho c.
Ða fa va o nha Iao ga p chô ng kô Ia I câu chuyô n vu a xa y ra. Hôm
sau ÐrIouIof công phâ n fô ca o fâ f ca nhu ng gì ha n bIô f cho vIôn du
fhâ m ngho, chinh fhu c buô c fô I Ðoga Ia ko cung câ p phIô u Ða m
phu cho ca bo n. Iâ p fu c mô f dô I gô m nhu ng ca nh sa f vIôn fInh
nhuô nhâ f cu a nuo c Pha p duo c fha nh Iâ p dô dIô u fra, fhoo do I
Ðoga. Mô f fha ng sau, Ðoga, haI nguo I chuyôn fâ y kha c va In phIô u
gIa cu ng vo I muo I mô f nguo I dô ng Io a b¦ ba f va o cu ng vo I mô f gIo o
Henry Charrlere 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu ng noI kha c nhau, va b¦ fô ng gIam. Ho b¦ dua ra fo a Ða I hình
quâ n sông SoIno, va phIôn fo a da xu muo I bô n nga y IIô n. Mô I b¦
ca o nhâ n dô u duo c fra ng su co Io n ba o chu a cho. ÐrIouIof không
mô f Iâ n na o pha n cung. Rô f cu c, chI vì haI muoI nga n francs khô n
na n va mô f câu fra Io I ngu xuâ n ma fôn bo m gIa gIa n nhâ f cu a
nuo c Pha p da pha sa n vo I muo I Iam nam fu khô saI. Va do chinh
Ia nguo I vu a mo I cu ng fôI ky kô f mô f ba n gIao ko o cu ng sô ng cu ng
chô f.
Tra ng su Raymond Huborf co dô n fham fôI. Ong fa dI nhIôn
cha ng Iâ y gì Ia m phâ n kho I, cho nôn frong khI no I chuyô n vo I fôI
ông Iô vo Iu ng fu ng ro ra ng. TôI không fra ch mo c ông fa mô f câu
na o.
... Mô f, haI, ba, bô n, nam, quay da ng sau... Mô f, haI, ba, bô n,
nam, quay da ng sau. TôI dI dI Ia I Ia I nhu fhô fu cu a sô dô n cu a Io n
cu a pho ng gIam suô f mâ y fIô ng dô ng hô . TôI hu f fhuô c Ia , fôI ca m
fhâ y mình fInh fa o, cân ba ng va du su c ch¦u du ng bâ f cu dIô u gì.
TôI fu hu a vo I mình Ia gIo dây so không nghI dô n chuyô n fra fhu
vô I.
Ca I fôn công fô vIôn kIa fhì fa ha y fa m bo ha n du ng o noI ma
fôI da fro I ha n va o mâ y ca I vo ng do ng frôn fuo ng, cu dô ma f ha n o
dâ y: fôI vâ n chua quyô f d¦nh duo c Ia mình so Ia m cho ha n chô f
ba ng ca ch na o. Ðô ng mô f fIô ng ho f cho I chang, mô f fIô ng ho f fuyô f
vo ng, na o nuô f mô f ca ch khu ng khIô p, da Io f va o cu a pho ng gIam,
không bIô f fu dâu vang dô n. Ca I gì fhô nhI7 Ngho nhu fIô ng kôu
ga o cu a mô f nguo I dang b¦ fra fâ n. Nhung o dây dâu co pha I Ia noI
ho I cung cu a ca nh sa f hình su 7 Không co ca ch na o bIô f duo c vIô c gì
dang xa y ra. Nhu ng fIô ng ho f frong dôm khuya da Ia m cho fôI gan
ruô f rô I bo I. Va fIô ng ho f â y không bIô f no ma nh dô n mu c na o ma
co fhô xuyôn qua duo c fâ m cu a co dô m da da y na y. Co Io do Ia mô f
nguo I dIôn. Ц gIam mô f mình frong nhu ng can xa -IIm nhu fhô
na y, không co mô f chu f gì fu bôn ngoa I va o, fhì pha f dIôn cu ng
cha ng kho khan gì. TôI no I fo Iôn mô f mình, fu châ f vâ n ba n fhân:
“Nhu ng fIô ng ho f â y fhì co IIôn quan gì dô n ma y7 Ma y ha y nghI
dô n ba n fhân ma y, chI nghI dô n ba n fhân ma y va dô n nguo I cô ng
su mo I cu a ma y Ia Ðoga”. TôI cu I xuô ng, fha ng nguo I dâ y, rô I dâ m
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mô f pha f va o ngu c mình. Ðau Ia m. Va nhu fhô co nghIa Ia mo I su
vâ n co n ô n: ca c ba p fh¦f frôn fay fôI vâ n hoa f dô ng mô f ca ch hoa n
ha o. Thô co n chân7 Ha y khon ngo I dôI chân â y dI, vì dI dI Ia I Ia I
hon muo I sa u fIô ng dô ng hô rô I ma vâ n chua fhâ y mo I.
Nguo I Ta u da pha f mInh ra ca I gIo f nuo c nho dô u dô u xuô ng
dâ u fô I nhân. Co n nguo I Pha p fhì da pha f mInh ra su Im Ia ng. Ho
Ioa I fru mo I phuong fIô n khuây kho a. Không co sa ch, không co
gIâ y, không co bu f, khung cu a sô co song sa f Io n b¦ b¦f kin ba ng
nhu ng fâ m va n, chI khoo f mâ y ca I Iô nho du dô Io f mô f if a nh sa ng
mo mo .
Nguo I nôn nao vì fIô ng ho f na o nu ng kIa, fôI quay cuô ng
frong xa IIm nhu mô f con fhu b¦ nhô f frong chuô ng. TôI fhâ f su co
ca I ca m gIa c Ia b¦ mo I nguo I ruô ng bo va b¦ chôn sô ng fhoo nghIa
don. Pha I, du ng Ia fôI hoa n foa n chI co mô f mình, va fâ f ca nhu ng
gì o fhô gIo I bôn ngoa I co fhô fhâ u duo c dô n fôI fruo c sau cu ng chI
Ia fIô ng ho f â y.
Co aI mo cu a. Mô f ông IInh mu c gIa buo c va o. A , bây gIo fhì
ma y không pha I chI co mô f mình nu a, fruo c ma f ma y da co mô f
ông IInh mu c.
- Cha o con. Con ha y fha fhu cho cha vì ma I dô n hôm nay cha
mo I va o duo c. Mâ y hôm fruo c cha vô quô nôn không bIô f. Con co
kho o không7
Va ông IInh mu c gIa xuô xo a buo c fha ng va o xa -IIm, ngô I bô f
xuô ng ca I gIuo ng fô I fa n va fhâ p Io fo cu a fôI.
- Con nguo I xu na o7
- Vu ng Ardo cho.
- Ðô mo ra sao7
- Mo con mâ f hô I con mo I muo I mô f fuô I. Hô I fruo c bô con
fhuong con Ia m.
- Ong â y Ia m nghô gì7
- Ða y ho c.
- Ðô con co n sô ng chu 7
Henry Charrlere 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vâng a .
- Ðô con co n sô ng, fhì sao con Ia I no I Ia “fruo c kIa”7
- Ðo I vì bô con fhì co n sô ng nhung con fhì chô f rô I.
- OI! Con du ng no I fhô . Con da Ia m gì ma b¦ a n7
Trong mô f khoa nh kha c fôI nghI dô n ca I â n fuo ng Iô b¦ch ma
fôI so gây nôn nô u fôI no I ra ng mình vô fô I.
Va fôI fra Io I fhâ f nhanh:
- Ca nh sa f no I Ia con da gIô f nguo I; ma ca nh sa f da no I fhô
fhì ha n Ia pha I du ng nhu fhô :
- Ðâ y Ia mô f fhuong gIa a 7
- Không, ha n Ia m ma cô.
- Va vì mô f chuyô n IôI fhôI gì dâ y frong gIo I du da ng ma
nguo I fa xu con fô I khô saI chung fhân a 7 Cha không hIô u. Ðây Ia
mô f vu gIô f nguo I co chu dich a 7
- Không a , chI Ia mô f vu gIô f nguo I fhuo ng fhôI.
- Tô I nghIô p, fhâ f kho ma fIn duo c. IIô u cha co fhô Ia m gì
gIu p con không7 Ta cu ng câ u nguyô n nho 7
- Thua cha, xIn cha fha fhu , con không bIô f câ u nguyô n, vì
con không hô duo c gIa o du c vô fôn gIa o.
- Không sao dâu con a , cha so câ u nguyô n cho con. Ðu c Chu a
Io ng Ia nh fhuong yôu fâ f ca nhu ng du a con cu a Nguo I, du da ru a
fô I hay chua cu ng vâ y fhôI. Ðây gIo cha no I gì con cu fhô ma nha c
Ia I nho , duo c không7
ÐôI ma f ông IInh mu c d¦u hIô n qua , guong ma f bâ u bInh cu a
ông foa f ra Io ng nhân fu frong sa ng qua , dô n nô I fôI không no fu
chô I, va khI fhâ y ông quy xuô ng, fôI cu ng quy fhoo. “Ia y Cha
chu ng con o frôn Tro I...”
TôI u a nuo c ma f, va ông IInh mu c fhâ y fhô IIô n dua ngo n fay
mu p mip hu ng Iâ y mô f gIo f Iô Io n dang Ian frôn ma fôI va dua Iôn
môI uô ng.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Con oI, nhu ng gIo f nuo c ma f cu a con dô I vo I cha Ia phâ n
fhuo ng Io n nhâ f ma Chu a co fhô gu I cho cha nga y hôm nay qua
fâm hô n con. Ca m on con nhIô u Ia m.
Ong IInh mu c hôn Iôn fra n fôI.
HaI chu ng fôI Ia I ngô I ca nh nhau frôn ca I gIuo ng fu .
- Ða bao Iâu con không kho c7
- Muo I bô n nam.
- Muo I bô n nam, fa I sao7
- Nga y mo con mâ f.
Ong gIa câ m fay fôI va no I:
- Con ha y fha fhu cho nhu ng ko da Ia m con dau khô dô n nhu
vâ y.
TôI gIâ f pha f ba n fay fôI ra kho I ba n fay ông IInh mu c va bâ f
gIa c vu ng dâ y, Iu I ra phia gIu a pho ng gIam.
- O không, ca I do fhì không do I na o! Con so không bao gIo fha
fhu cho chu ng no . Cha co muô n ngho mô f Io I fâm su cu a con
không, fhua cha7 Vâ y fhì dây: ha ng nga y, ha ng dôm, ha ng gIo ,
ha ng phu f con chI Ia m co mô I mô f vIô c Ia nghI cho ra ca ch gì va
bao gIo con so gIô f hô f duo c fâ f ca , nhu ng ko da gIam con va o dây.
- Con no I fhô , va con fIn Ia nhu fhô , vì con ha y co n fro , co n
fro Ia m. Rô I sau na y khI da co fuô I, con so fu bo y d¦nh fru ng pha f
va fra fhu .
Ða muoI bô n nam sau, fôI da nghI du ng nhu ông IInh mu c
no I.
- Cha co fhô Ia m gì dô gIu p con7 - ông IInh mu c nha c Ia I.
- Cha co fhô Ia m mô f vIô c pha m pha p không7
- VIô c gì7
- Ðô n xa -IIm sô 37 no I vo I Ðoga Ia pha I nha n fra ng su xIn cho
duo c chuyô n sang nha Iao frung fâm Caon, va ba o cho Ðoga bIô f Ia
con cu ng vu a Ia m don nhu fhô xong. Câ n pha I ro I nha Iao
Henry Charrlere 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ConcIorgorIo fhâ f nhanh dô chuyô n sang mô f nha Iao frung fâm
noI fâ p ho p nhu ng doa n fu gu I sang Cuyano. Vì nô u Io mâ f chuyô n
fa u fhu nhâ f fhì pha I do I fhôm haI nam nu a frong nha Iao câ m cô
mo I co mô f chuyô n kha c. KhI cha da ga p Ðoga rô I fhì xIn cha quay
fro Ia I dây cho con bIô f fình hình ra sao.
- Cha so Iâ y Iy do gì dô fro Ia I dây7
- Cha ng ha n cha cu no I Ia bo quôn quyô n kInh. Con do I câu
fra Io I cu a Ðoga.
- Nhung fa I sao con Ia I vô I dI7 Ma Ia I vô I dI dô n mô f noI
khu ng khIô p nhu ca I nha fu khô saI â y7
TôI nhìn Iôn guong ma f cu a ông IInh mu c, nguo I fin su cu a
Thuo ng dô Io ng Ia nh, va fIn cha c ra ng ông so không pha n bô I fôI,
fôI no I:
- Thua cha, dô vuo f ngu c cho fhâ f nhanh.
- Chu a so gIu p con, con a , cha fIn cha c nhu vâ y, va con so
Ia m Ia I cuô c do I cu a con, cha ca m fhâ y fhô . Vì con co dôI ma f cu a
mô f cha ng fraI frung hâ u, va vì fâm hô n con cao fhuo ng. Cha dô n
pho ng 37 dây. Con ha y ngô I do I câu fra Io I.
Ong IInh mu c quay fro Ia I pho ng fôI râ f nhanh.
Ðoga dô ng y . Ong IInh mu c dô Ia I cuô n kInh cho fôI muo n
dô n maI.
Nga y hôm nay mô f fIa na ng cu a Tro I da Io f va o dây Ia m cho
pho ng gIam cu a fôI sa ng ru c Iôn, nho Io ng nhân hâ u cu a con nguo I
fha nh fhIô n â y.
Nô u Thuo ng dô co fhâ f, fa I sao Nguo I Ia I cho pho p co nhu ng
con nguo I kha c nhau dô n nhu vâ y sô ng frôn fra I dâ f7 Ia o công fô
vIôn, bo n ca nh sa f, bo n PoIoIn, rô I Ia I co ông IInh mu c, ông cha xu
cu a nha Iao ConcIorgorIo7
Chuyô n dô n fham cu a con nguo I fha nh fhIô n â y vu a an u I fôI
Ia I vu a duo c vIô c cho fôI.
HaI Ia don cu a chu ng fôI da so m co kô f qua . ChI mô f fuâ n
sau, haI chu ng fôI da o frong sô mô f fô p ba y nguo I du ng xô p ha ng
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frong ha nh Iang nha Iao ConcoIorgono Iu c bô n gIo sa ng. Toa n fhô
dô I ca nh sa f da co ma f o dâ y.
- Co I hô f ra!
AI nâ y dô u châ m ra I co I a o quâ n. Tro I Ia nh, fôI nô I ca da ga
Iôn.
- Ðô dô da c ngay fruo c ma f. Ða ng sau, quay! IuI mô f buo c,
buo c! - Truo c ma f mô I nguo I da co mô f xâ p a o quâ n.
- Ma c va o!
ChIô c a o so-mI va I phIn m¦n ma fôI ma c ban na y duo c fhay
fhô ba ng mô f ca I a o va I fhô cu ng, va bô com-Iô frang nha cu a fôI
nhuo ng chô cho mô f ca I bIouson va mô f ca I quâ n ba ng da fhô. ÐôI
gIa y cu a fôI da bIô n dâu mâ f, va fôI pha I xo chân va o mô f dôI guô c
sabof`|`mô f fhu gIa y do o ba ng gô , co mu, fhuo ng du ng o vu ng
nông fhôn)
Kô cho dô n nga y hôm nay, chu ng fôI co n co ca I vo cu a nguo I
bình fhuo ng. TôI dua ma f nhìn sang sa u nguo I kIa: fhâ f kInh
khu ng! Không co n Iâ y mô f dâ u vô f na o cu a ba n sa c rIông: frong
haI phu f dô ng hô aI nâ y dô u da ho a fha nh fu khô saI.
“Ðôn pha I, quay! Nhìn fruo c, fha ng! ÐI dô u, buo c!”
Ðuo c khoa ng haI muoI fôn ca nh sa f a p gIa I haI bôn, chu ng
fôI ra sân va Iâ n Iuo f duo c dua Iôn xo, mô I nguo I nhô f kin frong
mô f ca I ngan ho p frôn fhu ng xo. Thô Ia chu ng fôI Iôn duo ng dô n
kha m ÐoauIIou, fôn go I cu a nha Iao frung fâm o fha nh phô Caon.
Vu a dô n noI, chu ng fôI da duo c dua va o pho ng gIâ y cu a ông
gIa m dô c. Ong fa ngô I sau mô f ca I ba n gIâ y dô sô do ng fhoo kIô u
fho I Ðô chinh, da f frôn mô f ca I bô cao dô n mô f mo f.
- NghIôm! Quan gIa m dô c so no I chuyô n vo I ca c nguo I.
- Ca c pha m nhân! Ca c nguo I so duo c fa m gIam o dây frong
khI cho do I Iôn duo ng dô n fra I khô saI. NoI na y Ia mô f nha gIam
fuyô f dô I nghIôm nga f. Ðâ f ky gIo na o cu ng pha I hoa n foa n Im
Ia ng; không co fham vIô ng; không nhâ n fhu fu . Mô f Ia khuâ f phu c,
haI Ia dIôf vong. O dây chI co haI cu a ra: mô f dua dô n noI khô saI,
Henry Charrlere 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nô u ha nh kIô m ca c nguo I fô f; mô f dua ra nghIa d¦a. Nô u co fruo ng
ho p ha nh kIô m chua fô f, fhì nho nhâ f so Ia sa u muoI nga y xa -IIm
an ba nh mì không, uô ng nuo c Ia . Xua nay chua aI sô ng qua haI Iâ n
pha f xa -IIm nhu vâ y. Hô Io mo fhì du ng co fra ch!
Ong fa quay sang PIorrof Io £ou, mô f fu nhân nguo I Tây-
ban-nha da b¦ chinh phu nuo c na y frao cho fo a a n Pha p.
- Nghô nghIô p cu a anh ngoa I do I Ia gì7
- Thua ông gIa m dô c dâ u bo .
Ngho câu fra Io I, ông gIa m dô c qua f Io n: “Tô ng khu fôn na y
dI, fhoo fa c phong quân su !” Trong nha y ma f, nguo I dâ u bo da b¦
bô n nam fôn ca nh sa f du ng du I cuI va qua dâ m da nh fu I bu I rô I IôI
nhanh ra kho I pho ng. TôI ngho fIô ng anh fa ga o: “Ðô khô n k.., da
nam fha ng da nh mô f ma co n pha I du ng du I cuI, Iu ho n ha !” Mô f
fIô ng “ah!” cu a Ioa I da fhu b¦ fu fhuong, rô I không ngho fhâ y gì
nu a. Sau do chI co fIô ng Iô f xô f cu a mô f vâ f gì na ng b¦ ko o Iô frôn
sa n xI-mang.
Sau ca nh na y ma co n chua hIô u fhì so không bao gIo hIô u
duo c ca I gì hô f. Ðoga du ng ca nh fôI. Ða c fa dua mô f ngo n fay, mô f
ngo n fhôI, cha m va o quâ n fôI. TôI hIô u nhu fhô co nghIa Ia gì:
Ðoga muô n khuyôn fôI cô nh¦n nhu c dô co n sô ng ma dô n noI fu
da y. Muo I phu f sau, mô I nguo I frong chu ng fôI |fru PIorrof Io £ou
da b¦ dua xuô ng fâ ng hâ m nhô f va o mô f can xa -IIm nho bâ n) dô u
co v¦ fri frong mô f can xa -IIm cu a khu fru ng gIo I frong nha Iao
frung fâm Caon.
Vâ n may da Ia m cho can xa -IIm cu a Ðoga da f ngay ca nh can
cu a fôI. Truo c do nguo I fa da gIo I fhIô u vo I chu ng fôI mô f con qua I
vâ f fo c hung cao mô f mo f chin muoI Ia if, chô f ma f, fay pha I câ m
mô f cây roI ca c bo mo I foanh. Ðo Ia fôn fruo ng fu , nghIa Ia mô f fu
nhân gIu chu c nang frâ n a p ca c fu nhân kha c fhoo Iô nh cu a bo n
caI fu . Ha n Ia nô I kInh hoa ng cu a ca c pha m nhân. Nho ha n, bo n
caI ngu c co duo c ca I Io I Ia co fhô da nh dâ p nguo I fa ma không pha I
dô ng fay dô ng chân, va ma f kha c, nô u co aI chô f fhì ban qua n fr¦
nha Iao không pha I ch¦u fra ch nhIô m.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vô sau, nho mâ y hôm o bô nh xa , fôI da duo c bIô f Iy I¦ch cu a
con fhu co hình nguo I na y. Ta ha y Iâ y Ia m mu ng cho ông gIa m dô c
nha Iao frung fâm da cho n duo c mô f dao phu fhu da c Iu c dô n nhu
vâ y. Tôn na y fruo c kIa vô n Ia m nghô dâ p da . Mô f hôm, frong ca I
fh¦ frâ n mIô n ba c Ia noI gIa dình ha n sInh sô ng, ha n quyô f d¦nh fu
sa f va dô ng fho I gIô f Iuôn ca vo ha n. Ha n su du ng va o mu c dich â y
mô f fho I mìn dynamIf kha fo. Ha n na m xuô ng bôn ca nh nguo I vo
dang ngu say |can hô cu a haI vo chô ng o va o fâ ng fhu ba cu a mô f
ngôI nha ba y fâ ng). Ha n châm mô f dIô u fhuô c Ia du ng dô châm
ngo I va o fho I mìn ma ha n câ m frong fay fra I, da f va o gIu a dâ u ha n
va dâ u vo ha n. Mô f fIô ng nô kInh hoa ng. Kô f qua : nguo I fa pha I
du ng fhìa mu c fu ng ma nh vu n cu a vo ha n. To a nha sâ p, ha n mô f
bôn, ba du a fro b¦ vôI ga ch do na f, cu ng vo I mô f ba gIa ba y muoI
fuô I, nhu ng nguo I kha c o frong fo a nha dô u b¦ fhuong, ko na ng
nguo I nho .
RIông ha n, TrIbouIIIard, mâ f mô f phâ n ba n fay fra I, chI co n
ngo n fay u f va nu a ngo n fay ca I, ngoa I ra ma f fra I va faI fra I cu a
ha n cu ng không co n. Ðâ u ha n b¦ mô f vô f fhuong na ng, bô nh vIô n
da pha I khoan so mo I cu u duo c. Tu khI b¦ xu , ha n duo c Ia m fruo ng
fu o ca c xa IIm fru ng gIo I o frung fâm Caon. Tha ng nguo I gIo dIôn
gIo da I na y co quyô n fu y xu su vo I nhu ng con nguo I khô n khô
cha ng may Io f va o d¦a phâ n cu a ha n. Mô f, haI, ba, bô n, nam, quay
da ng sau... mô f, haI, ba, bô n, nam... cuô c dI chuyô n vô fâ n fu fuo ng
dô n cu a xa IIm Ia I ba f dâ u.
Ðan nga y fu nhân không duo c na m. Ðu ng nam gIo sa ng mô f
fIô ng co I Ia nh Io I da nh fhu c ca ca I da m nguo I fu fô I â y. Ho pha I
vu ng dâ y, fhu do n chan dô m, ru a ma f, sau do , pha I dI dI Ia I Ia I
hoa c ngô I yôn frôn chIô c ghô dâ u ga n cha f va o go c pho ng. Không
duo c na m frôn gIuo ng. ÐIô m fInh vI nhâ f frong hô fhô ng fru ng gIo I
o nha fu Ia ca I gIuo ng cu a fu nhân ban nga y duo c nâng Iôn a p va o
fuo ng cho dô n fô I. Nhu vâ y fu nhân không na m duo c va nguo I fa
co fhô gIa m fh¦ ha n ky hon. Mô f, haI, ba, bô n, nam... muo I bô n gIo
dI dI Ia I Ia I. Muô n cho ca I fhao fa c IIôn fu c na y co duo c finh châ f
hoa n foa n fu dô ng ho a, pha I fâ p ca ch cu I dâ u, cha p haI fay sau
Iung, dI sao cho vu a pha I, du ng nhanh qua ma cu ng du ng châ m
Henry Charrlere 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
qua , buo c cho dô u, buo c na o cu ng da I ba ng nhau, dô n cuô I pho ng
fhì quay Ia I mô f ca ch ma y mo c, dô n cu a xa -IIm fhì quay chân fra I,
dô n fuo ng dô I dIô n fhì quay chân pha I.
Mô f, haI, ba, bô n, nam... Ca c xa -IIm sa ng su a hon o nha Iao
ConcIorgorIo, va nguo I fa ngho duo c nhu ng fIô ng dô ng o bôn ngoa I,
nhu nhu ng fIô ng dô ng o khu fru ng gIo I dua sang, nhung cu ng co
ca nhu ng fIô ng dô ng fu phia dô ng ruô ng va ng fo I. Ðan dôm co fhô
ngho fhâ y fIô ng huy f sa o hay fIô ng ha f cu a nhu ng nguo I công
nhân nông nghIô p dang fro vô nha sau mô f nga y Iao dô ng, ha I Io ng
vì da uô ng duo c mâ y cô c ruo u cIdro ngon Ia nh.
TôI cu ng da co duo c mo n qua NooI: qua mô f kho ho gIu a
nhu ng fâ m va n b¦f cu a sô , fôI nhìn fhâ y ca nh dô ng fuyô f phu
fra ng xo a va mâ y Iu m cây don vIô n ba c duo I a nh frang. Trông nhu
mô f fâ m buu a nh fhuô c ca c Ioa I dIô n hình ma nguo I fa vâ n gu I
fa ng nhau va o d¦p NooI. Ц gIo Iay ma nh, nhu ng Iu m cây â y da
fru f bo fâ m a o khoa c ba ng fuyô f, cho nôn nhìn fhâ y râ f ro . No Ia m
fha nh nhu ng vô f sâ m Io n nô I bâ f Iôn frôn nô n fuyô f fra ng. Ðây Ia
mô f Iô Noo I cho mo I nguo I, fhâ m chi cho ca mô f phâ n cu a nha Iao.
Ðô I vo I ca c fu nhân khô saI dang fa m gIam o dây, ban qua n fr¦ nha
Iao da co mô f cô ga ng da ng kô : chu ng fôI duo c quyô n mua haI fho I
sô-cô-Ia. XIn no I Ia haI fho I chu không pha I Ia haI fâ m dâu nho .
HaI fho I sô-cô-Ia AIguoboIIo chinh Ia bu a fIô c ro voIIIon cu a fôI nam
1931.
Mô f, haI, ba, bô n, nam... su frâ n a p cu a Công Iy da bIô n fôI
fha nh mô f fhu qua Ia c dô ng hô , ca I fhao fa c dI dI Ia I Ia I frong xa -
IIm Ia fâ f ca vu fru cu a fôI. ÐIô u na y da duo c finh foa n mô f ca ch
chinh xa c. Trong pho ng gIam không duo c dô Ia I mô f ca I gì, fuyô f
dô I không co mô f chu f gì dô pha m nhân co fhô du ng Ia m ca ch gIa I
fri. Nô u co aI ba f ga p fôI nhìn qua kho ho frôn cu a sô , cha c cha n
fôI so pha I ch¦u mô f su fru ng pha f nghIôm kha c. Thâ f ra ho Ia m
nhu vâ y Ia râ f co Iy vì dô I vo I ho fôI chI Ia mô f nguo I da chô f. TôI co
quyô n gì ma fu cho pho p mình huo ng ca I fhu duo c nga m ca nh
fhIôn nhIôn7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ca nh cu a sô co mô f con buo m dang bay Iuo n, ca nh no ma u
xanh nha f, co mô f duo ng chI don ma nh, va ca ch dâ y không xa Ia I
co mô f con ong dang bay vu vu . HaI con vâ f na y dô n dây dô fìm ca I
gì vâ y7 Co fhô nghI Ia chu ng no pha f dIôn vì a nh na ng mu a dông
na y, nô u không pha I Ia chu ng no Ia nh qua muô n va o fu cho â m.
Mu a dông ma co buo m nhI! Ia m sao no Ia I không chô f, ca I gì Ia m
cho no sô ng Ia I7 Co n con ong kIa nu a, fa I sao no ro I fô dô n chô na y7
No không bIô f ra ng dô n chô fu fô I na y Ia mô f vIô c IIô u IInh. May
ma fôn fruo ng fu không co ca nh, chu không fhì haI con na y cha ng
co n sô ng duo c bao Iâu.
Ca I fôn TrIbouIIIard Ia mô f ko xa-dich` da ng ghô fo m, |`mô f
chu ng bô nh fâm fhâ n |SadIsmo) frong do bô nh nhân fìm fhâ y
khoa I Ia c khI duo c chu ng kIô n hay duo c Ia m cho ko kha c dau do n
cu ng cu c) va fôI co IInh ca m Ia fhô na o cu ng xa y ra mô f chuyô n gì
gIu a fôI vo I ha n. TIô c fhay, fôI da không nhâ m. HaI con vâ f da ng
yôu kIa dô n fham fôI bôn cu a sô duo c mô f hôm, fhì hôm sau fôI ba o
ca o Ia b¦ ô m. Sô Ia fôI không ch¦u duo c nu a, fôI ngô f nga f vì ca nh
cô don, fôI câ n duo c frông fhâ y mô f guong ma f, ngho fhâ y mô f
fIô ng no I, du Ia mô f fIô ng no I râ f kho ch¦u cu ng duo c, vì do Ia vâ n
Ia mô f fIô ng no I, fôI câ n ngho bâ f cu mô f âm fhanh na o.
Trâ n fruô ng frong ca I không khi Ia nh buô f cu a ha nh Iang,
ma f quay va o fuo ng, mu I chI ca ch fuo ng bô n ngo n fay, fôI Ia nguo I
a p cho f cu a mô f da y gô m fa m fu nhân dang do I dô n Iuo f kha m. TôI
dang muô n frông fhâ y nguo I: fhô fhì fôI da foa I nguyô n! Tôn
fruo ng fu da ba f ga p duo c fôI dang no I fhì fhâ m vo I JuIof, vô n co
bIô f hIô u Ia nguo I câ m bu a. Pha n u ng cu a fôn mo I fo c do na y fhâ f
Ia khu ng khIô p. Ha n gIa ng mô f qua dâ m fhôI son fu phia sau dâ u
fôI, va vì bâ f ngo , fôI b¦ gIâ p mu I va o fuo ng. Ma u ô c ra, fôI gu c
xuô ng, rô I cô guo ng dâ y, Ia c dâ u fhâ f ma nh cho fInh va cô d¦nh
fhâ n dô hIô u cho duo c vIô c gì vu a mo I xa y ra. TôI pha c mô f cu chI
pha n dô I. Con duo I uoI â y chI do I co fhô : ha n gIo chân da va o bu ng
fôI Ia m fôI Ia I nga Ian ra dâ f, va du ng roI ca c bo quâ f fu I bu I va o
nguo I fôI. JuIof không ch¦u nô I ca nh na y. Anh fa chô m Iôn nguo I
ha n, mô f cuô c â u da khu ng khIô p nô ra, va vì JuIof o va o fhô yô u
cho nôn bo n canh fu fha n nhIôn du ng nhìn. Không aI chu y dô n fôI
Henry Charrlere 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iu c bâ y gIo vu a mo I Iô m cô m du ng dâ y. TôI nhìn quanh xom co ca I
gì du ng Ia m vo khi duo c không. Ðô ng fôI nhìn fhâ y ông ba c sI
nghIông nguo I frôn ghô ba nh dô fu pho ng kha m do m ra ha nh Iang
xom vIô c gì dang xa y ra o dâ y, va dô ng fho I fôI cu ng nhìn fhâ y mô f
ca I vung Io n dâ y frôn mô f ca I nô I sa f fra ng mon dâ y nuo c sôI dang
bâ p bô ng nâng Iôn ha xuô ng do su c dâ y cu a hoI nuo c. Ca I nô I Io n
na y dang sôI su ng su c frôn chIô c Io fhan du ng dô suo I pho ng Ia m
vIô c cu a ba c sI.
TôI pha n xa râ f nhanh: na m Iâ y haI quaI nô I cô ch¦u bo ng
fay, fôI ha f hô f chô nuo c sôI va o ma f fôn fruo ng fu dang ma I dô I
pho vo I JuIof. Tu ho ng ha n pha f ra mô f fIô ng ga o khu ng khIô p.
Ha n da Ia nh du . Ha n Ian Iô n duo I dâ f, va vì mình ha n ma c ba
chIô c a o Ion dô f, ha n co I a o râ f kho khan. KhI ha n co I dô n chIô c
fhu ba fhì da cu a ha n cu ng ra fhoo. Cô a o vô n châ f, nôn khI ha n cô
ko o a o Iôn fhì da ngu c, mô f phâ n da cô va da ma f dinh cha f va o a o
dô f kIm. Ca con ma f duy nhâ f co n Ia I cu a ha n cu ng b¦ Iuô c chin: fu
nay ha n so mu . Cuô I cu ng ha n du ng dâ y, nhâ y nhu a, fh¦f chin
fu ng ma ng, frông fhâ f go m ghIô c, va JuIof fhu a co da cho ha n mô f
cu fro I gIa ng va o du ng ha bô . Ca ca I fhân hình hô pha p cu a ha n dô
xuô ng, ha n ba f dâ u nôn o o, ra I ro f cha y ro ng ro ng. Ða ng do I cho
ha n. Co n chu ng fôI fhì cu do I dâ y, cha ng mâ f gì.
HaI fôn gIa m fh¦ da chu ng kIô n ca nh na y không du can da m
dô fâ n công chu ng fôI. Chu ng bâ m co I ba o dô ng dô xIn vIô n fro .
VIô n bInh cu a chu ng fu kha p noI u a fo I, va nhu ng pha f du I cuI
gIa ng fo I fâ p Iôn chu ng fôI nhu mô f frâ n mua da . TôI duo c ca I may
ma n Ia ngâ f dI râ f nhanh cho nôn cu ng do dau.
KhI fInh dâ y, fôI fhâ y mình da duo c dua xuô ng fâ ng duo I,
mình frâ n nhu nhô ng, na m frong mô f can xa -IIm ngâ p nuo c. Ca c
gIa c quan cu a fôI fu fu hoa f dô ng fro Ia I. TôI dua fay so kha p ca I
fhân hình dau do n cu a fôI. Trôn dâ u fôI co if nhâ f muo I haI dô n
muo I Iam chô sung vu . Ðây gIo Ia mâ y gIo 7 TôI không bIô f. O dây
không co dôm ma cu ng không co nga y. Không hô co a nh sa ng. TôI
ngho co fIô ng aI go go va o fuo ng, nhu ng fIô ng go hình nhu fu xa
Ia m.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cô c, cô c cô c cô c, cô c, cô c Nhu ng fIô ng go na y Ia nhu ng fIô ng
go I “dIô n fhoa I”. Nô u fôI muô n nhâ n fhông dIô p fhì ba n fhân fôI
pha I go va o fuo ng haI fIô ng dô fra Io I u fhì go , nhung go ba ng ca I
gì7 Trong bo ng fô I fôI không frông fhâ y mô f vâ f gì co fhô du ng dô
go ca . Co ba ng fay fhì không duo c, vì fIô ng không fruyô n dI xa. TôI
Iâ n vô phia ma fôI doa n Ia phia cu a, vì o dâ y do fô I hon mô f chu f.
TôI vâ p pha I ha ng châ n song ma fôI không hô frông fhâ y. So soa ng
mô f Iu c, fôI nhâ n fhâ y ra ng frong pho ng gIam co mô f ca nh cu a
ca ch fôI hon mô f mo f. TôI không fhô dô ng dô n ca nh cu a na y vì da
co ha ng châ n song cha n fôI Ia I. Nhu vâ y khI co aI va o can xa -IIm
gIam Ioa I fu nguy hIô m, fu nhân không fhô vo I fo I nguo I do duo c vì
ha n b¦ nhô f frong mô f ca I chuô ng. Nguo I fa co fhô no I vo I ha n, dô
nuo c va o ha n, no m fhu c an cho ha n va Iang ma ha n mô f ca ch an
foa n fuyô f dô I. Nhung cu ng duo c mô f ca I Ia nguo I fa không fhô
da nh dâ p fu nhân mô f ca ch không co gì nguy hIô m cho ba n fhân,
vì muô n da nh ha n fhì pha I mo chuô ng ra.
Nhu ng fIô ng go chô c chô c Ia I duo c nha c Ia I. AI go I fôI fhô nhI7
Ðu Ia aI fhì ha n cu ng xu ng da ng duo c fôI fra Io I, vì nô u ha n b¦ ba f
ga p fhì khô n fo cho ha n. Trong khI mo mâ m dI frong bo ng fô I, fôI
suy f nga vo ma f. Chân fôI vu a gIâ m pha I mô f vâ f gì cu ng va fro n.
TôI so fhì fhâ y do Ia mô f ca I muôI ba ng gô . TôI Iâ p fu c câ m no Iôn
va chuâ n b¦ fra Io I “dIô n fhoa I”. TaI a p va o fuo ng, fôI cho do I. Cô c,
cô c, cô c, cô c, cô c - sfop, cô c cô c - TôI fra Io I: ca ch, ca ch. HaI fIô ng
na y ba o cho nguo I go I dIô n bIô f Ia bôn kIa sa n sa ng nhâ n dIô n, cu
da nh dI. Nhu ng fIô ng go cu a nguo I kIa ba f dâ u: Cô c, cô c cô c nhu ng
chu ca I Iâ n Iuo f dIô u qua râ f nhanh... a, b, c, d, o, f, g, II, I, j, k, I,
m, n, o, p, sfop. Nguo I kIa du ng Ia I o chu p. TôI go mô f fIô ng Io n:
“ca ch”, nhu fhô Ia nguo I kIa bIô f ra ng fôI da ghI nhâ n chu p: Sau
do Ia mô f chu a, mô f chu p, mô f chu I, va cu fhô . Nguo I kIa no I vo I
fôI: “PapI fhô na o rô I7 Câ u b¦ kha na ng co n fo ga y mô f fay”: Ðo Ia
JuIof. Chu ng fôI “go I dIô n fhoa I” cho nhau nhu fhô frong hon haI
fIô ng dô ng hô ma không hô bâ n fâm Io b¦ ba f ga p: Chu ng fôI say
sua frao dô I nhu ng fu ngu , nhu ng câu cu dô n mu c nhu da ho a da I.
TôI no I cho JuIof bIô f ra ng fôI không co chô na o b¦ ga y, không
co vô f fhuong, fuy dâ u fôI dâ y u.
Henry Charrlere 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
JuIof da frông fhâ y nguo I fa câ m chân fôI ko o xuô ng fhang
ga c, anh fa no I ra ng cu mô I Iâ n bâ c fhang fhì dâ u fôI Ia I nô n xuô ng
da nh cô c mô f ca I. Co n anh fa fhì không Iu c na o b¦ ngâ f ca . Anh fa
cho ra ng fôn TrIbouIIIard b¦ bo ng râ f na ng, va do mâ y chIô c a o Ion,
nhu ng vô f fhuong cu a ha n râ f sâu ha n da Ia nh du chI vì mô f Iu c ra
oaI.
Ða fIô ng go râ f nhanh, va duo c Ia p Ia I mâ y Iâ n, cho fôI bIô f
ra ng co dô ng. TôI ngu ng go . Qua nhIôn, mô f Ia f sau ca nh cu a xa -
IIm mo ra. Co fIô ng qua f:
- Iu I va o, fha ng khô n kIô p! Iu I va o sa f frong kIa va du ng
nghIôm! - Ðây Ia fôn fruo ng fu mo I. - Tao fôn Ia Ðaffon, fôn fhâ f
cu a fao dâ y. Mô f ca I fôn râ f ho p vo I chu c vu cu a fao` |`Ðaffon gâ n
dô ng âm vo I ba fon, co nghIa Ia “ca I gâ y”).
Ha n câ m mô f ca I do n Iô ng Io n cu a ha I quân soI can pho ng
gIam, chIô u va o ca I fhân fhô frâ n fruô ng cu a fôI.
- Ðây câ m Iâ y ma ma c. Ðu ng yôn dâ y. Ðây Ia nuo c va ba nh
mì. Cho an hô f ngay mô f Iu c, vì haI muoI bô n fIô ng nu a mo I Ia I
pha f fhu c an` |`Ðô n fram nam muoI gam ba nh mì va nu a Iif nuo c
-chu fhich cu a fa c gIa ).
Ha n qua f fha o mô f ca ch man ro , rô I dua ca I do n Iôn ngang
ma f. TôI fhâ y ro ha n dang cuo I, mô f nu cuo I không co gì a c dô c.
Han da f mô f ngo n fay Iôn môI rô I chI cho fhâ y nhu ng fhu ha n
mang dô n. Cha c ha n ngoa I ha nh Iang co mô f fôn ca nh sa f, va ha n
muô n Ia m cho fôI hIô u ra ng ha n không pha I Ia mô f ko fhu .
Qua nhIôn frong ô ba nh mì fôI fhâ y co mô f mIô ng fh¦f Iuô c
râ f fo, va frong fu I quâ n, quy ho a fhay, mô f bao fhuô c Ia va mô f
ca I bâ f Iu a ko m fhôm mô f du m bu I nhu I. O dây, nhu ng mo n qua
na y quy nhu ca frIô u ba c. HaI chIô c a o so-mI chu không pha I mô f,
va mô f a I quâ n Ion, go I Ia quâ n du I nhung da I dô n ma f ca . TôI so
nho ha n ma I, ca I fha ng Ðaffon. Tâ f ca nhu ng fhu do co nghIa Ia
ha n da fhuo ng fôI vì da dIô f fru duo c fha ng TrIbouIIIard. Truo c khI
xa y ra vu na y, Ðaffon chI Ia pho fruo ng fu , bây gIo nho fôI ha n da
chinh fhu c Iôn chu c fruo ng. No I chung, fôI da Ia m cho ha n duo c
fhang chu c, va ha n da fo Io ng bIô f on fôI ba ng nhu ng mo n qua â y.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vì pha I co duo c finh kIôn nhâ n cu a nguo I SIoux` |`Tôn mô f
bô fô c fhô dân Anh-dIông |“Ða do ”) o Ða c va Trung My , nô I fIô ng Ia
muu fri) mo I xa c d¦nh duo c nhu ng fIô ng go “dIô n fhoa I” fu dâu dô n
va chI co nguo I fruo ng fu co fhô Ia m duo c vIô c do |bo n ga c vô n Iuo I,
không du a na o buô n bo công fhoo do I) fôI va JuIof cu fha hô I no I
chuyô n vo I nhau, hoa n foa n yôn fâm vô phia Ðaffon. Chu ng fôI
da nh dIô n cho nhau suô f nga y. Nho JuIof, fôI duo c bIô f ra ng nga y
xuâ f pha f không co n Iâu nu a: chI ba bô n fha ng Ia Iôn duo ng. HaI
nga y sau nguo I fa dua chu ng fôI ra kho I xa -IIm, va chu ng fôI duo c
dâ n dô n pho ng gIâ y cu a ông gIa m dô c, mô I nguo I co haI fôn ca nh
sa f ko m haI bôn. Ðô I dIô n vo I cu a va o co ba nguo I ngô I sau mô f ca I
ba n Io n. Ðo Ia mô f fhu fo a a n. Ong gIa m dô c Ia m cha nh a n, ông
pho gIa m dô c va ông fô ng gIa m fh¦ Ia m quan fo a.
- A , a ! HaI anh ba n fro , da dô n dâ y a 7 HaI anh co fhô no I gì
dây7
JuIof ma f fa I nho f, haI ma f sung hu p: cha c cha n Ia anh fa
dang sô f. Vo I ca nh fay b¦ ga y fu ba hôm nay, cha c anh fa pha I dau
khu ng khIô p.
JuIof fra Io I kho kho : “fôI b¦ gâ y fay”.
- Thì chinh vì anh muô n nguo I fa Ia m ga y fay anh chu co n aI.
Co fhô anh mo I chu a ca I fho I xông va o da nh nguo I fa. Ðao gIo ba c
sI dô n dây, anh so duo c kha m. TôI hy vo ng ra ng chI mô f fuâ n nu a
fhôI ba c sI so dô n. Tho I gIan cho do I na y so co fa c du ng fô f dô I vo I
anh vì co Io ca I dau so da y khôn cho anh. TôI fhIô f fuo ng anh cu ng
cha ng hy vo ng ra ng fôI go I ba c sI dô n dây dô chu a rIông cho mô f
fhu nguo I nhu anh7 Vâ y anh ha y do I ba c sI o nha Iao frung fâm co
du fhì gIo dô n chu a cho anh. Tuy vâ y fôI vâ n xu haI anh pha I o Ia I
xa -IIm cho dô n khI co Iô nh mo I.
JuIof nhìn fha ng va o ma f fôI, nhu muô n no I: “Ca I ông Io n an
ma c chInh fô kIa co mô f fha I dô fhâ f Ia dô da I dô I vo I sInh ma ng
cu a mô f con nguo I”. TôI Ia I quay dâ u vô phia ông gIa m dô c va nhìn
va o ma f ông. Ong fa fuo ng fôI muô n no I gì. Ong no I: “Co n anh,
quyô f d¦nh na y không Ia m cho anh ha I Io ng u7 Anh co y kIô n gì7”
Henry Charrlere 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI da p: “Tuyô f nhIôn không co y kIô n gì, fhua ông gIa m dô c.
TôI chI ca m fhâ y co nhu câ u nhô va o ma f ông, nhung fôI không
nhô vì so bâ n mâ f nuo c mIô ng cu a fôI”.
Ong fa kInh nga c dô n nô I do bu ng ca ma f va fhoa f fIôn hình
nhu không hIô u. Nhung ông fô ng gIa m fh¦ fhì Ia I hIô u ngay. Ong
fa qua f ba o bo n gIa m fh¦:
- IôI no ra ngay va cham so c no cho ky ! Pha I Ia m sao mô f
fIô ng nu a ha n pha I bo Iô bo ca ng dô n xIn Iô I. So co ca ch Ia m cho no
bIô f fay! Ta so ba f no IIô m gIa y cu a fa cho sa ch, hô f IIô m frôn Ia I
IIô m duo I. Ca c anh không duo c ghô fay, fôI gIao no cho ca c anh
dâ y.
HaI fôn ga c va n fro o fay pha I fôI, haI fôn kha c va n ca nh fay
fra I. TôI b¦ di sâ p xuô ng dâ f, haI ba n fay ko o gIâ f Iôn ngang xuong
ba vaI. Ho co ng fay fôI Ia I ba ng mô f bô kho a co kìm ga n cha f ngo n
fay fro bôn fra I vo I ngo n fay ca I bôn pha I, va vIôn fô ng gIa m fh¦
fu m fo c fôI nhâ c bô ng Iôn nhu nguo I fa nhâ c mô f con vâ f.
Không câ n pha I kô Ia I cho ca c ba n ngho fâ f ca nhu ng gì ho da
Ia m dô ha nh ha fôI. ChI câ n bIô f ra ng fôI b¦ kho a fay sau Iung suô f
muo I mô f nga y. TôI co n sô ng duo c Ia nho Ðaffon. Cu mô I nga y ha n
Ia I no m va o buô ng gIam cu a fôI ô ba nh mì fhuo ng Iô , nhung vì
không su du ng duo c dôI fay, fôI không an duo c ô n ba nh mì do . TôI
fhu du ng dâ u o p ô ba nh mì va o châ n song sa f dô ngoa m, nhung
không duo c. Thâ y vâ y, Ðaffon no m fhôm cho fôI nhu ng mâ u ba nh
mì nho vu a bo va o mIô ng, du dô cho fôI kho I chô f do I. TôI du ng
chân gom nhu ng mâ u ba nh mì â y Ia I fha nh fu ng mo nho , rô I na m
sâ p xuô ng an nhu con cho . Mô I mIô ng ba nh mì fôI dô u nhaI fhâ f
ky , dô du ng bo phi mâ f chu f na o.
Ðô n nga y fhu muo I haI, khI ho mo kho a cho fôI, châ f fho p da
an sâu va o fh¦f fôI, va ca I kho a sô fa m co nhIô u chô dinh dâ y fh¦f
fhô I. VIôn caI ngu c pha f hoa ng khI fhâ y fôI ngâ f dI vì qua dau. Sau
khI dô nuo c cho fôI fInh Ia I, nguo I fa dâ n fôI dô n bô nh xa . Mâ y
nguo I y fa du ng nuo c ô-xy ru a chô fhô I cho fôI. Mô f nguo I y fa nhâ f
d¦nh do I fIôm cho fôI mô f IIô u huyô f fhanh chô ng uô n va n. HaI
ca nh fay fôI b¦ fô da I không sao fro Ia I duo c fu fhô bình fhuo ng. Ho
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
pha I du ng dâ u Iong na o xoa bo p hon nu a fIô ng dô ng hô fôI mo I ha
duo c haI ca nh fay xuô ng song song vo I nhân hình.
TôI Ia I fro vô xa -IIm, va vIôn fô ng gIa m fh¦ khI fhâ y muo I mô f
ô ba nh mì co n nguyôn IIô n no I vo I fôI:
“Thô Ia ma y co duo c mô f bu a fIô c ra fro 7 Kô cu ng Ia , ma y
nh¦n do I muo I mô f nga y ma frông cu ng không dô n nô I gâ y Ia m...”
- Thua sô p fôI uô ng nhIô u nuo c Ia m a .
- A ! Ðu ng fhâ f, fao hIô u rô I. Ðây gIo pha I an fhâ f nhIô u cho
Ia I su c. No I doa n ha n bo dI.
Ro nguy. Ha n no I nhu vâ y vì yôn fri ra ng fôI không an gì
suô f muo I mô f nga y, va nô u bây gIo fôI an nhIô u fhì so chô f ngay
vì bô I fhu c. Ha n so duo c mô f mo fo n fo . Ðô n chIô u fô I Ðaffon ngâ m
chuyô n cho fôI mô f if fhuô c Ia rô I ko m fhoo Ia cuô n fhuô c. TôI hu f
Iâ y hu f dô , phun kho I va o ca I Iô khoo f frôn ô ng fruyô n hoI no ng
|dây Ia hô fhô ng suo I cu a nha fu - dI nhIôn ca I hô fhô ng na y cha ng
mâ y khI hoa f dô ng). Íf nhâ f bây gIo no cu ng co duo c mô f công
du ng.
Sau do fôI “da nh dIô n” go I JuIof. Câ u fa fuo ng fôI nh¦n do I
muo I mô f nga y vu a qua cho nôn vô I khuyôn fôI pha I an fu fu . TôI
không da m no I su fhâ f cho câ u â y bIô f, so ra ng mô f fôn khô n kIô p
na o do rình do c “bu c dIô n”. Ca nh fay JuIof da duo c bo bô f, fInh
fhâ n anh fa kha vu ng, anh fa chu c mu ng fôI vì da ch¦u du ng duo c
con fhu fha ch vu a qua.
Thoo JuIof fhì chuyô n fa u da sa p kho I ha nh. Nguo I y fa co
no I vo I anh fa ra ng nha Iao da nhâ n duo c nhu ng ô ng fhuô c fIôm
chu ng da nh cho fu khô saI fruo c khI Iôn duo ng. Thuo ng fhuo ng
nhu ng ô ng fhuô c na y duo c gu I dô n nha Iao fruo c nga y kho I ha nh
mô f fha ng. JuIof Ia mô f anh cha ng fhIô u fhâ n fro ng, vì anh fa
da m ho I xom fôI co gIu duo c pIan không.
Co , fôI vâ n gIu duo c, nhung fôI da pha I Ia m gì dô gIu duo c
mo n fa I sa n â y fhì fôI không fhô no I ra duo c. Hâ u môn cu a fôI b¦
nhu ng vô f fhuong râ f dau do n. Ða fuâ n sau nguo I fa Iu a chu ng fôI
ra kho I xa -IIm. Co chuyô n gì fhô na y7 Ho a ra ho cho chu ng fôI mô f
Henry Charrlere 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bu a fa m nuo c no ng fuyô f vo I co ca xa -bông. TôI ca m fhâ y nhu
mình sô ng Ia I. JuIof cuo I sa ng sa c nhu fha ng con nif; PIorrof Io
£ou fhì ma f ma y ra ng ro nIô m vuI sô ng. Vì vu a o xa -IIm ra, chu ng
fôI không bIô f chu f gì vô nhu ng vIô c dang dIô n ra. TôI fhì fhâ m ho I
anh fho ca f fo c: “Co chuyô n gì fhô 7” Nhung anh fa không ch¦u fra
Io I.
Mô f nguo I fu không quon bIô f co bô ma f râ f kho ua no I vo I
fôI: “Cha c bo n fa duo c mIô n chô dô xa -IIm. Co Io chu ng no so mô f
ông fhanh fra na o do sa p gho qua. ÐIô u cô f yô u Ia pha I sô ng”. Mô I
du a chu ng fôI duo c dua va o mô f can buô ng gIam fhuo ng. Ðô n frua,
frong ba f xu p no ng dâ u fIôn fôI duo c an kô fu bô n muoI ba nga y
nay, fôI nha f duo c mô f ma nh gô nho . Trôn ma nh gô co vIô f: “Ta m
nga y nu a xuâ f pha f. MaI fIôm chu ng”. AI da gu I cho fôI bu c fhông
dIô p na y7
Ma I cho dô n nay fôI vâ n không duo c bIô f. Cha c cha n do Ia
mô f nguo I fu câ m cô da co nha y ba o cho chu ng fôI. Nguo I â y bIô f
ra ng chI câ n mô f du a frong bo n chu ng fôI bIô f Ia aI nâ y dô u so bIô f
ca . So dI bu c fhông dIô p dô n fay fôI chu không pha I aI kha c, cha c
cha n Ia do su fình co .
Iâ p fu c fôI go I dIô n cho JuIof, da n anh fa fruyô n dI cho nguo I
kha c bIô f.
Suô f dôm hôm â y fôI ngho fhâ y fIô ng go “dIô n fhoa I” Iô c cô c.
Co n fôI fhì khI da chuyô n bu c fhông dIô p xong, fôI Im Ia ng.
TôI fhâ y qua dô ch¦u frôn ca I gIuo ng â m a p cu a fôI. TôI
không muô n ra c rô I, va nhâ f Ia không muô n fro Ia I xa IIm. Va bây
gIo ca ng hon bao gIo hô f.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
II. IÐN Ð!O NC - SAINT-MARTIN-ÐÐ-RÐ
Tô I hôm â y, Ðaffon gu I cho fôI ba dIô u CauIoIsos va mô f
ma nh gIâ y vIô f: “Ðuom buo m oI, fo bIô f ra ng khI ra dI câ u so mang
fhoo mô f ky nIô m fô f vô fôI. TôI Ia fruo ng fu fhâ f, nhung fôI cô sao
ca ng if Ia m ha I ca c ba n fu ca ng fô f. So dI fôI nhâ n ca I chu c vu na y
Ia vì fôI co chin du a con va fôI râ f câ n duo c ân xa fhâ f so m. TôI so
cô ga ng Ia m sao du ng dô I xu qua fô dô I vo I anh om ma vâ n duo c
fha so m. Tu bIô f nho . Chu c câ u may ma n. Nga y kIa câ u so Iôn
duo ng rô I”.
Qua nhIôn nga y hôm sau ho fâ p ho p chu ng fôI Ia I fha nh fu ng
fô p ba chu c nguo I frong ha nh Iang cu a khu fru ng gIo I. Mâ y nguo I
y fa o Caon dô n fIôm chu ng cho chu ng fôI dô dô pho ng ca c bô nh
nhIô f do I. Mô I nguo I duo c ba mu I fIôm va haI Iif su a. Ðoga du ng
gâ n fôI. Ða c fa co vo dam chIôu fu Iu . Ðây gIo fu không fuân fhu
quy fa c Im Ia ng nu a, vì aI nâ y dô u bIô f ra ng vu a mo I fIôm chu ng
xong ho không fhô nhô f fu va o xa -IIm duo c. Chu ng fôI no I chuyô n
kho kho vo I nhau ngay fruo c mu I bo n ca nh sa f. Ðo n na y không
da m no I gì vì nga I ca c y fa o fha nh phô vô . Ðoga no I vo I fôI:
- Không bIô f ho co du xo xa -IIm dô cho ca bo n dI mô f chuyô n
không7
- Cha c Ia không. SaInf-MarfIn-do-ro xa Ia m, nô u cu mô I nga y
cho sa u chu c fhì pha I mâ f muo I nga y mo I cho hô f, vì chI rIông o
dây fhôI cu ng da co gâ n sa u fram fu rô I. Ða fIôm chu ng rô I fhì cu
yôn chi. Vì nhu fhô co nghIa Ia mình da co fôn frong danh sa ch,
fhô na o cu ng duo c dua ngay dô n noI khô saI. Can da m Iôn Ðoga a ,
mô f gIaI doa n mo I sa p ba f dâ u. Ða c ha y fIn câ y fôI nhu fôI fIn câ y
ba c.
Ðoga nhìn fôI, haI ma f sa ng Iong Ianh. Ða c fa da f ba n fay Iôn
ca nh fay fôI va nha c Ia I: “Sô ng chô f co nhau PapI nho ”.
Henry Charrlere 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cuô c ha nh frình frôn xo cho fu không co gì da ng kô Ia I. Ho a
chang cu ng chI co mô f dIô u Ia mô I nguo I b¦ nhô f frong ca I ngan
châ f chô I cu a mình frôn fhu ng xo, râ f ngô f nga f. Ðo n a p gIa I
không ch¦u mo ho mâ y ca nh cu a dô cho chu ng fôI fhôm mô f if
không khi. KhI dô n Ia RochoIIo, frôn chIô c xo cho chu ng fôI co haI
nguo I da chô f nga f fu bao gIo .
SaInf-MarfIn-do-Ro Ia mô f ho n da o, muô n ra do pha I chuyô n
sang fa u fhu y dô dI qua Ia ch bIô n. Nhu ng nguo I vô công rô I nghô
fu fâ p frôn bô n dô xom fu da chu ng kIô n vIô c pha f hIô n haI ca I xa c
nguo I fha m ha I kIa. Ho không ba y fo mô f ca m xu c na o fruo c ca nh
â y. Vì bo n ca nh sa f pha I ba n gIao dâ y du sô fu do chu ng a p gIa I
cho kha m CIfadouo o frôn da o, du co n sô ng hay da chô f, cho nôn
chu ng dua ca haI ca I xa c chô f cu ng Iôn fa u vo I chu ng fôI. Cuô c
vuo f bIô n không da I, nhung du sao chu ng fôI cu ng duo c fho không
khi frong Ia nh cu a bIô n mô f Ia f. TôI no I vo I Ðoga: “Chua chI da
pha ng phâ f huong v¦ cu a mô f chuyô n vuo f ngu c”. Ðoga mIm cuo I.
JuIof, Iu c bâ y gIo du ng ca nh chu ng fôI, no I:
- Ðu ng. Co mu I vuo f ngu c fhâ f. Ða n fhân fôI dây, fôI dang fro
Ia I noI ma fôI da frô n kho I ca ch dây nam nam. TôI da b¦ ba f mô f
ca ch ngu xuâ n du ng va o Iu c fôI sa p gIô f ca I fha ng cha chu a châ p
fôI da dI ba o ca nh sa f ca ch dây muo I nam. Chu ng mình ha y cô
du ng sa f nhau, vì dô n SaInf-MarfIn-do-Ro ho so phân da m fu
fha nh fu ng fô p muo I nguo I, mô I fô p nhô f va o mô f pho ng gIam,
frôn fa u du ng nhu fhô na o fhì ho cu fhô ma phân bu a.
Ca I anh cha ng JuIof â y nhâ m. Ðô n noI, ho go I fôn JuIof va
haI nguo I kha c nu a ba f du ng rIông ra. Ðo Ia ba nguo I khô saI da
vuo f ngu c, da b¦ ba f Ia I o Pha p, nay dang fro Ia I noI khô saI Iâ n
fhu haI.
Ц nhô f muo I nguo I mô f buô ng, chu ng fôI ba f dâ u sô ng frong
ca nh cho do I. Chu ng fôI co quyô n no I chuyô n, hu f fhuô c, va ho cho
chu ng fôI an râ f kha . Tho I ky na y chI nguy hIô m dô I vo I ca I pIan
ma fhôI. ThInh fhoa ng, nguo I fa bô ng dung go I anh ra, ba f co I
fruô ng va kha m râ f ky . Truo c hô f Ia kha m ca I ngo c nga ch o frôn
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguo I cho dô n fâ n gan ba n chân, rô I sau do Ia kha m a o quâ n, dô
da c. Xong dâu dâ y mo I duo c ma c a o quâ n fro Ia I va vô pho ng gIam.
Hô f pho ng gIam Ia I dô n nha an va khoa ng sân frong do
chu ng fôI nô I duôI nhau dI vo ng quanh suô f mâ y gIo IIô n. Mô f, haI!
Mô f, haI! Mô f, haI. Chu ng fôI dI fha nh fu ng dô I, mô I dô I mô f fram
nam muoI fu nhân. Ðoa n dIô u ha nh kha da I, fIô ng guô c gô kôu Iô c
cô c. KhI dI nhu vâ y pha I Im Ia ng fuyô f dô I. Rô I dô n Iô nh “gIa I fa n!”
Chu ng fôI ngô I xuô ng dâ f fha nh fu ng fô p chIa fhoo pha m fru xa
hô I. Truo c hô f Ia nhu ng nguo I fhuô c gIo I gIang hô chinh danh. Ðô I
vo I ha ng nguo I na y quô qua n không co gì quan fro ng: nguo I Corso,
nguo I MarsoIIIo, nguo I TouIouso, nguo I Ðrofagno, nguo I ParIs, v v
Ia I co ca mô f nguo I Ardo cho nu a: â y Ia fôI. Va cu ng câ n pha I no I ro
mô f dIô u da ng Iâ y Ia m fu ha o cho ca I fInh Ardo cho Ia frong doa n
fu gô m mô f nga n chin fram nguo I na y chI co haI nguo I quô o
Ardo cho: mô f anh ca nh sa f canh nông gIô f vo va fôI. Kô f Iuâ n: dân
Ardo cho Ia nguo I Iuong fhIô n. Ca c nho m kha c fhì hình fha nh mô f
ca ch bâ f ky , vì sô nguo I “fu fô ” dI khô saI vô n nhIô u hon sô nguo I
“Iôm côm”. Nhu ng nga y cho do I na y duo c go I Ia nhu ng nga y quan
sa f. Thâ f vâ y, o dây nguo I fa quan sa f chu ng fôI duo I du mo I go c
dô .
Mô f buô I chIô u fôI dang ngô I phoI na ng fhì co mô f nguo I dô n
ca nh fôI. Ha n fa doo kinh fra ng, nguo I nho va gâ y. TôI cô doa n
xom ha n Ia ha ng nguo I na o, nhung vì fu ma c dô ng phu c, aI cu ng
nhu aI, cho nôn râ f kho doa n.
- Anh Ia PapIIIon pha I không7 - ha n no I gIo ng Corso râ f
na ng.
- Vâng, chinh fôI. Anh muô n gì fôI7
- Ra nha xi dI - ha n no I xong bo dI ngay.
- Tha ng cha na y nguo I Corso - Ðoga no I vo I fôI - Cha c cha n Ia
mô f fôn ko cuo p vu ng nu I. Không bIô f ha n muô n gì o câ u fhô 7
- Rô I so bIô f.
TôI dI vô phia da y nha xi o gIu a sân, va gIa vo dI da I. Nguo I
kIa cu ng dang du ng da I ngay bôn ca nh fôI.
Henry Charrlere 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ha n không nhìn fôI, no I:
- TôI Ia om rô cu a PascaI Mafra. Hôm dô n fham fôI o nha fu ,
anh â y co no I Ia nô u fôI câ n su gIu p do fhì nho anh.
- Ðu ng, PascaI Ia ba n fôI. Anh câ n gì7
- TôI không mang pIan duo c nu a: fôI b¦ kIô f Iy . TôI không bIô f
nho aI gIu hô , chI so nguo I fa Iâ y mâ f hoa c b¦ bo n co m pha f hIô n.
TôI van anh, anh mang hô fôI mâ y hôm. - Ðoa n ha n cho fôI xom
mô f ca I pIan fo hon cu a fôI nhIô u. TôI so ha n gIang bâ y, va ha n
yôu câ u fôI gIu p cha ng qua chI dô bIô f ro ba n fhân fôI co mang
pIan hay không: nô u fôI no I ra ng fôI không cha c co fhô mang haI
pIan mô f Iu c, ha n so bIô f ngay. Cho nôn fôI no I fInh khô:
- Co bao nhIôu frong â y7
- HaI muoI Iam nga n francs.
Không ho I fhôm gì nu a, fôI câ m Iâ y ca I pIan |no râ f sa ch), va
fruo c ma f ha n, fôI du f no va o hâ u môn, frong Io ng ban khoan
không bIô f IIô u mô f nguo I co mang nô I haI ca I hay không. Vô dIô u
na y fôI hoa n foa n chua co kInh nghIô m. TôI du ng dâ y, ma c quâ n...
Hình nhu ô n ca , cha ng fhâ y vuo ng gì.
- TôI fôn Ia Ignaco CaIganI, - ha n no I vo I fôI fruo c khI bo dI. -
Ca m on PapIIIon.
TôI fro Ia I chô Ðoga va kô Ia I vIô c vu a qua.
- Không na ng qua chu 7
- Không.
- Thô fhì duo c. Không no I chuyô n na y nu a.
Chu ng fôI fìm ca ch ba f IIôn Ia c vo I nhu ng nguo I da fu ng o fu
khô saI vô , nhâ f Ia JuIof hay Ia Io CuIffou.
Chu ng fôI dang khao kha f fa I IIô u: o bôn â y ra sao, chô dô o
dâ y dô I vo I fu nhân nhu fhô na o; Ia m ca ch na o dô co fhô no I
chuyô n rIông vo I mô f nguo I ba n, v.v... Su fình co da xuI khIô n cho
chu ng fôI ga p duo c mô f mâ u nguo I ky fhu , mô f fruo ng ho p da c
bIô f. Ðo Ia mô f nguo I Corso ra do I frong nha fu khô saI. Ðô ha n
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia m gIa m fh¦ o dâ y va cu ng vo I mo ha n o Quâ n da o SaIuf. Ha n
sInh ra o da o RoyaIo Ia mô f frong ba ca I da o Ia m fha nh Quâ n da o
na y |haI da o co n Ia I Ia da o SaInf Josoph va da o Quy ). Va gIo dây,
sô phâ n da xoay vâ n nhu fhô na o ma ha n dang fro Ia I noI chôn
nhau ca f rô n không pha I vo I fu ca ch con ông gIa m fh¦ ma vo I fu
ca ch fu khô saI.
Ha n b¦ xu muo I haI nam khô saI vì fô I am frô m co bo kho a.
Muo I chin fuô I, mô f guong ma f co I mo , dôI ma f sa c sa o va frong
sa ng. TôI va Ðoga fhâ y ngay fu c kha c ra ng dây Ia mô f nguo I pha m
fô I chI vì mô f Iu c Io buo c. Câ u na y không bIô f gì nhIô u vô gIo I fô I
pha m, nhung dô I vo I chu ng fôI câ u fa so co ich ba ng ca ch cho
chu ng fôI fâ f ca nhu ng dIô u câ n bIô f vô ca nh sô ng dang cho chu ng
fôI. Câ u fa kô Ia I cuô c sô ng o quâ n da o, noI câ u da sô ng muo I bô n
nam. Cha ng ha n câ u fa cho chu ng fôI bIô f ra ng nguo I coI so c câ u o
Quâ n da o Ia mô f fôn fu khô saI nô I fIô ng b¦ sa co frong mô f cuô c
dâ u dao frôn dô I Ia Ðuffo vì dôI ma f kIô u dIô m cu a Casquo d’Or.
Câ u fa cho chu ng fôI nhu ng Io I khuyôn râ f quy : muô n vuo f
ngu c fhì pha I xuâ f pha f fu dâ f IIô n, vì xuâ f pha f fu Quâ n da o
SaIuf Ia dIô u không fhô duo c; fhu dô n Ia pha I cô sao du ng b¦ phân
va o Ioa I nguy hIô m, vì nô u fhô fhì dô n SaInf - Iauronf mô f ca I Ia
so b¦ câ m cô ngay frong mô f fho I gIan hay suô f do I fu y mu c na ng
nho duo c ghI frong sô nhâ n xo f. No I chung, không dô n nam phâ n
fram fu khô saI b¦ câ m cô o Quâ n da o. Sô co n Ia I fhì o dâ f IIô n. O
Quâ n da o khi hâ u fuong dô I Ia nh, nhung o Ðâ f IIô n, nhu Ðoga da
kô cho fôI ngho, nuo c râ f dô c, khIô n cho nguo I fu kIô f su c dâ n vì du
ca c fhu bô nh; o dây nguo I fa co fhô chô f râ f nhIô u ca ch, vì bô nh
hay vì b¦ a m sa f, v.v.:.
Ðoga va fôI cu ng hy vo ng so không b¦ câ m cô o Quâ n da o.
Nhung fôI vâ n fhâ y ngho n frong cô : nho ra fôI b¦ ghI frong sô Ia
fhuô c Ioa I fu nguy hIô m fhì sao7 TôI b¦ a n chung fhân, Ia I fhôm
chuyô n TrIbouIIIard va chuyô n chu I vIôn gIa m dô c, mô f bu c chân
dung fuyô f my rô I co n gì!
Mô f hôm co fIn dô n: du co fhô na o cu ng không duo c xIn va o
bô nh xa , vì nhu ng aI qua yô u hay co bô nh xom chu ng không ch¦u
Henry Charrlere 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nô I cuô c ha nh frình dô u b¦ nhân vIôn bô nh xa dâ u dô c cho chô f.
Cha c Ia fIn v¦f fhôI. Qua nhIôn mô f nguo I ParIs fôn Ia £rancIs Ia
Passo da xa c nhâ n ra ng fIn dô n â y Ia b¦a da f. Cu a da ng fô I, co mô f
nguo I b¦ dâ u dô c fhâ f, nhung mô f nguo I anh ruô f cu a £rancIs Ia
Passo Ia m vIô c frong bô nh xa da no I cho ha n bIô f dâ u duôI câu
chuyô n.
Sô Ia co mô f chuyôn gIa co Io n vô fu ko f sa f, ngho no I da fu ng
an frô m fa I IIô u mâ f cu a da I su qua n Ðu c o Cono vo hay o
Iausanno frong fho I ky da I chIô n Iâ n fhu nhâ f dô frao cho ca c co
quan fình ba o Pha p. Nhu ng fa I IIô u â y co fâ m quan fro ng râ f Io n,
cho nôn ca nh sa f da pha I gIao ha n cho Pho ng nhì dô Ia m vIô c na y
frong khI ha n dang ngô I fu |ha n b¦ xu nam nam). Va kô fu 1920,
mô I nam Ia m mô f haI vu , ha n sô ng yôn ô n. Cu mô I Iâ n b¦ ba f, ha n
Ia I câ u cu u bôn Pho ng nhì dô ho can fhIô p hô . Nhung dô n Iâ n na y
fhì không an fhua. Ha n b¦ xu haI muoI nam va Io ra so dI da y cu ng
mô f chuyô n vo I chu ng fôI. Ðô fra nh dI chuyô n na y, ha n da gIa vo
ô m dô va o bô nh xa . Mô f vIôn cyanuro - vâ n fhoo Io I nguo I anh cu a
£rancIs Ia Passo - da kô f fhu c mo I su . Ðây gIo fhì ca c fu ko f sa f va
Pho ng nhì co fhô ngu yôn.
Ca I sân fu na y dâ y a p nhu ng câu chuyô n Iy ky , du ng su fhâ f
cu ng co ma b¦a da f cu ng co . Ðu sao fhì chu ng fôI cu ng vô nh faI Iôn
ma ngho: if nhâ f cu ng gIô f duo c fhì gIo .
Mô I Iâ n fôI dI ngoa I, du Ia khI dang o frong sân hay frong xa -
IIm, Ðoga pha I dI fhoo fôI, vì co haI ca I pIan: Ðoga du ng cho cho fôI
frong khI fôI ha nh dô ng, dô ngan cha n nhu ng con ma f qua fo mo .
Mô f ca I pIan da Ia râ y ra , fhô ma fôI mang nhu ng haI ca I frong khI
do fhì CaIganI ô m ca ng nga y ca ng na ng. Va o dây co mô f hIô n
fuo ng bi â n không hIô u sao duo c: ca I pIan ma fôI du f va o sau bao
gIo cu ng ra sau, va ca I du f va o fruo c bao gIo cu ng ra fruo c. Chu ng
no dô I chô cho nhau frong bu ng fôI nhu fhô na o fhì fôI không bIô f,
nhung kô f qua Ia nhu fhô dâ y!
Hôm qua o pho ng ca f fo c nguo I fa da fìm ca ch gIô f CIousIof
frong khI nguo I fho ca o dang ca o ma f cho anh fa. HaI nha f dao o
gâ n fIm. Phu c ba y muoI do I, anh không chô f. Qua mô f nguo I ba n
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cu a anh fa fôI bIô f duo c chuyô n na y. Ðo Ia mô f câu chuyô n ky Ia ,
va co nga y fôI so kô Ia I chuyô n na y. Vu gIô f nguo I na y Ia mô f cuô c
fhanh foa n no nâ n. Ko muu sa f so chô f sa u nam sau o Cayonno vì
an pha I bIchromaf caIIum frô n va o mo n rong bIô n. Ha n da chô f
frong nhu ng con dau khu ng khIô p. Nguo I y fa phu mô cho ba c sI
mô fu fhI co dua cho chu ng fôI xom mô f khu c ruô f da I khoa ng
muo I phân. Trôn khu c ruô f fhâ y fhu ng muo I ba y Iô . HaI fha ng
sau, ko da bo fhuô c dô c cho ha n da b¦ bo p cô chô f frôn gIuo ng
bô nh. Cho dô n bây gIo nguo I fa vâ n không bIô f aI da bo p cô ha n.
Chu ng fôI o SaInf-MarfIn-do-Ro da duo c muo I haI nga y. Nha
fu châ f nich. Nga y dôm Iinh canh fhuo ng xuyôn dI fuâ n quanh
fha nh.
Mô f cuô c â u da da nô ra frong pho ng fa m, gIu a haI anh om
ruô f. HaI du a da da nh nhau du dô I nhu haI con fhu , va mô f frong
haI du a da duo c dua va o pho ng gIam cu a chu ng fôI. Ha n fôn Ia
Andro ÐaIIIard. Ho không fhô fru ng pha f ha n duo c, ha n no I fhô , vì
cuô c â u da na y xa y ra Ia do Iô I cu a ban qua n fr¦ nha fu : ho da duo c
Iô nh không dô cho haI anh om ga p nhau vì bâ f ky Iy do na o. KhI
da bIô f chuyô n, nguo I fa so hIô u fa I sao. Andro da gIô f mô f ba gIa
sô ng ba ng Io I fu c cho vay Ia I va anh ha n Ia ÐmIIo câ f gIâ u mo n
fIô n Iâ y duo c. ÐmIIo b¦ ba f vì mô f vu frô m va b¦ xu ba nam fu . Mô f
hôm frong pho ng gIam, co ca mâ y nguo I fu kha c, vì u c fha ng om
không ch¦u gu I fIô n cho ha n mua fhuô c Ia , ha n no I foo f ra va cam
doan ra ng fhô na o fha ng Andro cu ng dI do I vì chinh no gIô f cu gIa ,
co n nhu ha n, fu c ÐmIIo, chI câ f gIâ u fIô n ma fhôI. Cho nôn khI ra
fu ha n so không cho fha ng Andro mô f xu na o. Mô f fu nhân IIô n
dom kô chuyô n na y cho vIôn gIa m dô c nha fu ngho.
Cha ng bao Iâu Andro b¦ ba f va haI anh om b¦ xu fu .
Trong khu vu c fu fu o nha Iao Sanfo , haI du a b¦ gIam va o haI
xa -IIm kô câ n. Mô I du a dô u Ia m don xIn ân xa . Ðô n nga y fhu bô n
muoI ba, don cu a ÐmIIo duo c châ p fhuâ n, nhung don cu a Andro b¦
ba c bo . Tuy vâ y, do mô f bIô n pha p nhân da o dô nuong nho Andro ,
ÐmIIo vâ n b¦ gIu o khu fu fu , va haI anh om mô I nga y vâ n Iâ n Iuo f
duo c dI da o frong sân, chân mang xIô ng xich.
Henry Charrlere 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðô n nga y fhu bô n muoI sa u, nguo I fa mo cu a pho ng gIam
Andro va o Iu c bô n gIo ruo I. Mo I nguo I dô u co ma f dông du : vIôn
gIa m dô c nha fu , vIôn bIô n Iy , va u y vIôn công fô da do I xu fu
Andro . CIo ha nh quyô f da dô n. Nhung vu a du ng Iu c vIôn gIa m dô c
buo c fo I dô ba o fIn na y cho fô I nhân, vIôn fra ng su cu a ha n cha y
va o, fhoo sau Ia mô f nguo I kha c nu a frao mô f fo gIâ y cu a công fô
vIôn. Mo I nguo I IuI ra ha nh Iang. Ho ng Andro fa c ngho n dô n nô I
không nuô f nuo c mIô ng duo c nu a. Cha ng Io ! Nguo I fa không bao
gIo cha n ngang mô f cuô c ha nh quyô f dang duo c fIô n ha nh. Thô ma
Iâ n na y Ia I kha c.
Ma I dô n hôm sau, sau bao nhIôu gIo Io âu kha c khoa I, Andro
mo I duo c ông fra ng su cho bIô f ra ng fruo c nga y ha nh quyô f mô f
nga y, fô ng fhô ng Ðoumor da b¦ mô f nguo I fôn Ia CorguIoff a m sa f.
Nhung ông Ðoumor không chô f ngay. Suô f dôm hôm â y vIôn fra ng
su da fu c fru c fruo c bô nh vIô n sau khI ba o cho Ðô fruo ng Ðô fu
pha p ra ng nô u nga y fô ng fhô ng chô f fruo c gIo ha nh quyô f |fu bô n
gIo ruo I sa ng dô n nam gIo ), ông fa yôu câ u ba I bo vIô c ha nh quyô f
vì Iy do khuyô f dIô n nguo I ch¦u fra ch nhIô m fô I cao vô a n fu hình.
Ðoumor chô f va o Iu c bô n gIo haI phu f. VIôn fra ng su vô I va ng ba o
fIn cho Ðô fu pha p rô I nha y ngay Iôn xo fa c-xI cu ng vo I nguo I câ m
Iô nh ba I a n: ông fa da dô n muô n mâ f ba phu f, không k¦p ngan
cha n nguo I ra mo cu a pho ng gIam Andro . Nhu vâ y haI anh om
duo c duo c gIa m a n fha nh khô saI chung fhân. Nga y bâ u fô ng
fhô ng mo I, vIôn fra ng su da dô n fâ n VorsaIIIos, va AIborf Iobrun
vu a duo c bâ u xong mô f ca I Ia ông fa frình don xIn ân xa ngay.
Chua bao gIo mô f v¦ fô ng fhô ng ba c bo don xIn ân xa dâ u fIôn duo c
frình Iôn cho mình xo f: ông Iobrun da ky , fhô Ia fôI yôn Ia nh Iôn
duo ng dI Cuyano”. Andro kô f fhu c câu chuyô n. TôI nhìn con nguo I
vu a fhoa f kho I ma y cho m va o phu f cuô I va fu nhu ra ng du sao
nhu ng nô I co cu c cu a fôI cu ng không fhô so sa nh vo I nhu ng con
da y vo ma ha n da pha I ch¦u du ng.
Tuy vâ y fôI không bao gIo Ia m fhân vo I ha n. NghI ra ng ha n
da gIô f chô f mô f ba gIa khô n khô dô Iâ y fIô n, fôI fhâ y buô n nôn
qua . Va chang ha n co n co du nhu ng kha nang dô frô n fhoa f. Vô
sau, o da o SaInf Josoph ha n so gIô f anh ha n. NhIô u fu nhân da
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chu ng kIô n vIô c a y. Hôm â y ÐmIIo dang du ng câu ca frôn mô f fa ng
da , bao nhIôu fâm fri dô u dô n hô f va o công vIô c na y.
So ng vô râ f ma nh, a f hô f mo I fIô ng dô ng kha c. Andro dô n
gâ n anh ha n fu phia sau, fay câ m mô f cây fro gô c da I ba mo f. Ha n
chI câ n â y cây fro va o Iung ÐmIIo Ia du Ia m cho ông anh mâ f
fhang ba ng roI xuô ng bIô n. Chô na y ca mâ p nhIô u vô kô : cha ng
bao Iâu ÐmIIo fro fha nh mo n an chinh frong bu a an ha ng nga y
cu a chu ng. Trong buô I dIô m danh fô I hôm â y, ha n va ng ma f va
duo c coI Ia mâ f fich frong khI muu foan vuo f ngu c. Nguo I fa không
nha c dô n ha n nu a. ChI co bô n nam nguo I fu dang nha f du a frôn
da o chu ng kIô n ca nh na y. ÐI nhIôn ca c fu nhân dô u bIô f chuyô n,
chI co bo n ca nh sa f Ia không hay bIô f gì. Andro ÐaIIIard không bao
gIo b¦ ho ho I dô n. Ha n duo c mIô n câ m cô vì “ha nh kIô m fô f”, va o
SaInf-Iauronf-du-MaronI, ha n duo c huo ng mô f chô dô uu da I. Ha n
co ca mô f pho ng gIam rIông.
Mô f hôm co chuyô n vo I mô f fu nhân kha c, ha n da xa o quyô f
mo I nguo I na y va o pho ng gIam cu a ha n va du ng dao dâm fru ng
fIm v¦ quy kha ch. Ðuo c công nhâ n Ia o va o fhô fu vô ho p pha p, ha n
duo c fha bô ng. Ðô n ky ba I bo chô dô fu khô saI, ha n duo c fra fu do,
Iâ n na y cu ng Ia I Ia vì “ha nh kIô m fô f”.
SaInf-MarfIn-do-Ro dâ y â p nhu ng fu nhân. O dây co haI Ioa I
nguo I râ f kha c nhau: fa m fram dô n mô f nga n fu khô saI va chin
fram nguo I b¦ da y bIô f xu . Ðô fro fha nh fu khô saI, pha I pha m mô f
fô I na ng hoa c if nhâ f pha I b¦ buô c fô I da vI pha m Iuâ f pha p mô f
ca ch nghIôm fro ng. A n nho nhâ f Ia ba y nam khô saI, rô I cu fhô
fang Iôn fu ng bâ c, cho dô n khô saI chung fhân.
Mô f nguo I b¦ xu fu ma duo c ân xa fhì duong nhIôn fro fha nh
fu khô saI chung fhân. Ða y bIô f xu fhì co kha c. Mô f nguo I b¦ kô f
a n fu ba dô n ba y Iâ n fhì co fhô b¦ da y bIô f xu . Qua fình do dô u Ia
nhu ng fôn frô m cuo p fhâm can cô dô , cho nôn co mô f dIô u dô hIô u
Ia xa hô I pha I fu ba o vô ba ng ca ch ca ch Iy nhu ng nguo I nhu fhô .
Tuy nhIôn, mô f dân fô c van mInh ma pha I du ng dô n bIô n pha p da y
bIô f xu cu ng fhâ f Ia da ng xâ u hô . Co nhu ng ko an ca p va f, râ f
vu ng vô vì Iuôn Iuôn b¦ ba f, pha I ch¦u a n da y bIô f xu - fho I bâ y gIo
Henry Charrlere 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu vâ y chung quy cu ng cha ng kha c gì b¦ fu chung fhân - ma fhâ f
ra ca do I chua an ca p duo c Iâ y muo I nga n francs. Chinh dây Ia chô
vô nghIa Iy nhâ f cu a nô n van mInh Pha p. Mô f dân fô c không co
quyô n fra fhu hay Ioa I fru mô f ca ch qua nhanh cho ng nhu ng nguo I
gây phIô n ha cho xa hô I. Nhu ng nguo I nhu fhô Ia nhu ng nguo I câ n
duo c dIô u fr¦ nhIô u hon Ia pha I fru ng pha f mô f ca ch vô nhân da o
dô n fhô .
Chu ng fôI dô n SaInf-MarfIn-do-Ro nhu vâ y Ia da duo c muo I
ba y nga y. Ðây gIo chu ng fôI da bIô f fôn chIô c fa u so dua chu ng fôI
dô n noI fu da y: nguo I fa go I no Ia chIô c Ia MarfInIo ro. No so cho
mô f nga n fa m fram ba y muoI pha m nhân. Ca I sô fa m chin fram fu
khô saI sa ng hôm nay dô u duo c fâ p ho p frong sân cu a ca I pha o da I
duo c du ng Ia m nha fu . Tu khoa ng gâ n mô f fIô ng dô ng hô , chu ng
fôI da du ng xô p ha ng muo I kin ca khoa ng sân hình chu nhâ f. Mô f
ca nh cu a mo ra va chu ng fôI fhâ y buo c va o sân mâ y nguo I an ma c
không gIô ng nhu nhu ng fôn caI fu ma chu ng fôI da fu ng bIô f. Ho
ma c mô f fhu frang phu c may fhoo kIô u quân su ma u xanh da fro I,
frông kha sang fro ng. Không gIô ng dô ng phu c cu a ca nh sa f ma
cu ng không gIô ng quân phu c cu a nha bInh. AI nâ y dô u fha f mô f
ca I n¦f rô ng ba n co doo bao su ng Iu c. Ca n su ng Iô ro ra ngoa I. Ho co
khoa ng chu ng fa m muoI nguo I. Co mâ y nguo I doo Ion. AI nâ y da
dô u ra m na ng, fuô I fa c kha chônh Iô ch, xô xich gIu a ba muoI va
nam muoI fuô I. Nhu ng nguo I gIa frông dô ua hon nhu ng nguo I fro :
bo n na y uo n ngu c ra vo quan fro ng va ha nh dIô n. Nho m chI huy
cu a bo n na y cu ng ra vo I vIôn gIa m dô c nha Iao SaInf-MarfIn-do-Ro ,
mô f da I fa hIô n bInh, ba bô n ông ba c sI ma c quân phu c fhuô c d¦a
va haI ông IInh mu c ma c a o chu ng fra ng.
VIôn da I fa hIô n bInh câ m mô f ca I Ioa dua Iôn mIô ng.
Chu ng fôI cho do I hIô u Iô nh “du ng nghIôm”, nhung không
fhâ y co . VIôn da I fa no I Io n:
- Tâ f ca ngho ky dây. Kô fu gIây phu f na y ca c nguo I duo c
chuyô n sang quyô n phu fra ch cu a nhu ng nguo I quan chu c fhuô c
Ðô Tu pha p da I dIô n cho ban qua n fr¦ fru ng gIo I cu a xu Cuyano
fhuô c Pha p ma frung fâm ha nh chinh Ia fh¦ frâ n Caon. Thua nga I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhIô u fa Ðarrof, fôI xIn ba n gIao cho nga I fa m fram muo I sa u
pha m nhân hIô n co ma f, duo c ghI fôn frong danh sa ch na y. XIn
nga I xa c nhâ n cho ra ng ho dô u co ma f.
Cuô c dIô m danh Iâ p fu c ba f dâ u: “Joan Mô 7 Co ! PauI Mô 7 Co !
v.v... Thu fu c na y ko o da I haI fIô ng dô ng hô : mo I su dô u ô n fho a.
Sau do dô n cuô c frao dô I chu ky gIu a haI ban qua n fr¦ duo c fIô n
ha nh frôn mô f ca I ba n nho mo I ba y ra sân vì mu c dich na y.
ThIô u fa Ðarrof doo mô f sô Ion ngang vo I sô Ion vIôn da I fa ,
nhung Ion ma u hoa ng kIm chu không pha I ma u ba c nhu frong
hIô n bInh. Ong fa câ m ca I Ioa Iôn:
- Ca c pha m nhân ngho dây, fu nay vô sau danh fu na y so
duo c du ng fhuo ng xuyôn cho ca c anh: pha m nhân Mô hay pha m
nhân sô bao nhIôu dâ y, nhu nguo I fa so â n d¦nh cho fu ng nguo I.
Ngay fu bây gIo ca c nguo I duo c da f duo I nhu ng Iuâ f Iô rIông cu a
nha fu khô saI, duo I nhu ng nô I quy va nhu ng fo a a n nô I bô , khI
câ n so co nhu ng quyô f d¦nh câ n fhIô f dô xu Iy vo I ca c nguo I. Ca c
fo a a n fu fr¦ na y, frong fruo ng ho p ca c nguo I vI pha m dIô u Iô cu a
nha fu khô saI, co fhô xu ca c nguo I fu hình pha f gIam câ m dô n fu
hình. ÐI nhIôn nhu ng hình pha f co finh châ f ky Iuâ f na y, nhu
gIam câ m hay câ m cô , so duo c fhI ha nh frong ca c fru so fhuô c
quyô n ban qua n fr¦. Ca c nhân vIôn ma ca c nguo I frông fhâ y o dây
duo c go I Ia gIa m fh¦. Mô I khI no I vo I ho , ca c nguo I so fhua: “Thua
ông gIa m fh¦”. Sau bu a an fô I mô I nguo I so duo c pha f mô f ca I b¦
Iinh fhu y du ng frang phu c nha fu va mâ y fhu dô du ng ca nhân.
Trong do da co du nhu ng gì câ n fhIô f, ca c nguo I không duo c co
nhu ng fhu dô da c kha c. Nga y maI ca c nguo I so Iôn fa u Ia
Marfìmo ro. Chu ng fôI va ca c nguo I so cu ng dI frôn chuyô n fa u â y.
Ca c nguo I không nôn Iâ y Ia m fuyô f vo ng khI pha I ro I dâ f nuo c: o
noI fu da y ca c nguo I so fhâ y dô ch¦u hon Ia b¦ câ m cô o Pha p. Ca c
nguo I co fhô no I chuyô n, choI, ca ha f va hu f fhuô c, ca c nguo I không
so b¦ ha nh ha nô u ha nh kIô m ca c nguo I fô f. TôI yôu câ u ca c nguo I
ha y do I dô n khI fo I nha fu khô saI rô I ha y fhanh foa n nhu ng
chuyô n xich mich ca nhân. Trong khI fa u dang vuo f bIô n, ky Iuâ f
câ n pha I râ f nghIôm mInh, fôI hy vo ng ra ng ca c nguo I so hIô u dIô u
do . Nô u frong sô ca c nguo I co aI fu ca m fhâ y không co du dIô u kIô n
Henry Charrlere 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhô châ f dô fra I qua chuyô n dI na y, fôI yôu câ u ho dô n frình dIô n o
bô nh xa ; ho so duo c ca c sI quan fhâ y fhuô c dI fhoo frôn fa u kha m
cho. TôI fhu c ca c nguo I Iôn duo ng bình an.
Phâ n nghI Iô fhô Ia xong.
- Na y ba c Ðoga, ba c fhâ y fhô na o7
- PapIIIon a , bây gIo fôI fhâ y Ia fôI co Iy khI no I ra ng dIô u
nguy hIô m nhâ f pha I kha c phu c chinh Ia bo n fu khô saI kha c. Ca I
câu cu a ông fa no I: “Ha y do I dô n khI fo I nha fu khô saI rô I ha y
fhanh foa n nhu ng chuyô n xich mich” fhâ f Ia dâ y y nghIa. So co
bao nhIôu vu gIô f nguo I xa y ra!
- Tuy vâ y ba c du ng Io, ba c cu fIn fôI dI. TôI dI fìm £ranoIs Ia
Passo va no I vo I ha n.
- Anh câ u vâ n Ia m y fa dâ y chu 7
- Vâ n Ia m, anh fo không pha I Ia fu khô saI, chI Ia da y bIô f xu
fhôI.
- Câ u pha I ba f IIôn Ia c ngay vo I anh fa dô xIn cho duo c mô f
con dao mô . Nô u anh câ u câ n fra fIô n, câ u cu cho fo bIô f Ia bao
nhIôu, fo so fra du .
HaI gIo sau fôI da co duo c mô f con dao mô ca n ba ng fho p râ f
cu ng. Khuyô f dIô m duy nhâ f cu a no Ia hoI fo mô f chu f, nhung do
Ia mô f vu khi râ f da ng so . TôI dô n ngô I gâ n da y nha xi o gIu a sân.
TôI da nho nguo I dI fìm CaIganI dô fra Ia I ca I pIan cho no , nhung
cha c kho Io ng fìm nô I mô f con nguo I frong ca I da m Iuôn Iuôn dI
chuyô n frôn khoa ng sân rô ng mônh mông chu a dô n fa m fram
nguo I. Tu khI chu ng fôI dô n dây, JuIof, Io CuI~foun, SuzInI dô u
không fhâ y dâu ca . !u fhô cu a sInh hoa f fâ p fhô Ia o chô nguo I fa
duo c sô ng, duo c no I vo I nhau va cu ng fhuô c mô f xa hô I chung, nô u
co fhô go I dây Ia mô f xa hô I. Co bao nhIôu nhu ng dIô u câ n no I, câ n
ngho va câ n Ia m, dô n mô I nguo I fa không co fhì gIo suy nghI nu a.
KhI nhâ n fhâ y dI va ng mo nha f ha n dI va Iu I xuô ng ha ng fhu yô u
so vo I cuô c sô ng ha ng nga y, fôI nghI ra ng khI da dô n noI rô I cha c
nguo I fa so gâ n nhu quôn ba n fruo c kIa mình Ia aI, fa I sao mình
Ia I roI va o ca nh na y, va Ia m fhô na o dô roI va o dây dô chI quan
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fâm dô n mô f dIô u duy nhâ f: vuo f ngu c. TôI nghI nhu vâ y Ia Iâ m, vì
ngay fu dâ u, ca I dIô u co su c fhu hu f nhâ f va quan fro ng nhâ f fruo c
fIôn Ia pha I cô sao dô ma sô ng da . Vâ y fhì bo n ca nh sa f, bo n bô I
fhâ m, nhu ng phIôn fo a da I hình, nhu ng vIôn chu c cu a fo a a n bây
gIo o dâu7 Vo fôI, cha fôI, ca c ba n fôI bây gIo o dâu7 Ho vâ n sô ng so
so ra dâ y, va mô I nguo I co mô f v¦ fri rIông frong Io ng fôI, nhung
hình nhu vì ca I fra ng fha I bu ng bu ng nhu Iôn con sô f cu a gIo xuâ f
pha f, cu a buo c nha y khô ng Iô va o co I chua fu ng bIô f, cu a nhu ng
fình ba n mo I va nhu ng mô I IIôn hô quon bIô f kha c nhau, fuo ng
chu ng nhu nhu ng con nguo I â y không co n quan fro ng nhu fruo c.
Nhung do chI Ia mô f ca m gIa c. Mô I khI fôI muô n, va o ca I gIây phu f
ma fri o c fôI vuI Io ng mo ca I ngan ko o fuong u ng vo I fu ng nguo I, ho
Ia I so co ma f dâu va o dâ y.
Kìa CaIganI da dô n: nguo I fa pha I dâ n ha n dô n fìm fôI, vì fuy
da doo dôI kinh da y cô p, ha n chI frông fhâ y Io mo . Trông ha n co vo
do do . Ha n Ia I gâ n fôI va Im Ia ng va na m cha f fay fôI, không no I
mô f Io I.
TôI no I vo I ha n:
- TôI muô n fra ca I pIan cho câ u. Ðây gIo câ u do rô I, câ u co fhô
fu mang Iâ y. Trong cuô c ha nh frình da I nga y na y, fra ch nhIô m ma
câ u gIao cho fôI qua Io n, va Ia I Ia m sao bIô f duo c fôI vo I câ u co duo c
phân chô gâ n nhau hay không, rô I dô n noI, du co ga p duo c nhau
nu a fhì chua cha c da co dIô u kIô n frao fay. Vâ y câ u Iâ y Ia I ngay fu
bây gIo fhì hon.
CaIganI nhìn fôI, vo khô so . TôI gIu c:
- Na o, câ u ra nha xi dô fo frao pIan Ia I.
- Không, fôI không Iâ y Ia I dâu, anh cu gIu Iâ y, fôI cho anh
dâ y, no Ia cu a anh.
- Sao câ u Ia I no I fhô
- TôI không muô n b¦ chu ng no gIô f dô Iâ y pIan. TôI fha sô ng
không co fIô n co n hon Ia chô f vì co fIô n. TôI cho anh, vì xo f cho
cu ng không co Iy do gì anh Ia I pha I ch¦u IIô u ca finh ma ng dô gIu
Henry Charrlere 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fIô n cho fôI. Íf nhâ f, nô u anh da ch¦u hIô m ho a fhì dIô u do pha I co
Io I cho anh.
- Câ u so a , CaIganI7 Nguo I fa da do do a câ u a 7 Co ko nghI
ngo Ia câ u co pIan sao7
- Vâng, fôI b¦ ba fôn A-râ p fhoo do I fhuo ng xuyôn: Chinh vì
fhô ma fôI không da m dô n ga p anh Iâ n na o, dô cho chu ng no du ng
nghI ngo Ia fôI vo I anh co IIôn hô vo I nhau. Mô I Iâ n fôI dI ngoa I, du
ban nga y hay ban dôm, mô f frong ba fha ng khô n â y dô u dô n ngô I
gâ n fôI. TôI da cô ga ng Ia m sao - cho chu ng no fhâ y ro ra ng fôI
không mang gì frong hâ u môn |dI nhIôn fôI cô Ia m nhu vâ y mô f
ca ch fhâ f fu nhIôn), fhô ma chu ng no vâ n không ngu ng quan sa f
fôI. Chu ng no doa n Ia co mô f nguo I kha c gIu hô pIan cho fôI, chI co
dIô u không bIô f Ia aI ma fhôI, cho nôn chu ng no cô rình dô bIô f Iu c
na o ca I pIan so fro vô vo I fôI.
TôI nhìn CaIganI va fhâ y ro Ia câ u fa da Iâm va o fình fra ng
khIô p nhuo c vì b¦ do do a fhu c su . TôI no I: “Chu ng no hay dô n chô
na o nhIô u nhâ f frong khoa ng sân na y7” Câ u fa no I: “Phia gâ n nha
bô p va nha gIa f dô ', “Ðuo c, câ u cu o dây, fôI dô n do . A , fhôI, câ u cu
dI vo I fôI”
TôI dI vo I CaIganI vô phia bo n A-râ p. TôI da Iâ y con dao mô
frong mu va I ra. Ða n fay fôI câ m ca n dao, Iuo I dao da f nguo c Iôn
phia frôn, Iâ p frong fay a o. Qua nhIôn dô n gâ n nha bô p fôI frông
fhâ y chu ng. Chu ng gô m co bô n fôn: ba fôn nguo I A-râ p va mô f fôn
nguo I Corso, fôn Ia CIrando. TôI hIô u ra ngay: chinh fôn nguo I
Corso na y b¦ nhu ng nguo I frong gIo I fâ y chay, da ma ch chuyô n na y
cho bo n A-râ p. Cha c CIrando bIô f CaIganI Ia om vo cu a PascaI
Mafra cho nôn không fhô không co pIan duo c.
- Cha o Mokrano fhô na o, kho o chu 7
- Kho o, Ðuom buo m a . Co n anh fhì sao7
- Co n fôI fhì dang gay dây. TôI dô n ga p ca c câ u dô no I cho ca c
câ u bIô f ra ng CaIganI Ia ba n fôI. Hô co vIô c gì xa y ra vo I no Ia fôI
fh¦f câ u fruo c CIrando a ; sau do dô n Iuo f ca c câ u kIa. Tu y ca c câ u
IIô u Iâ y.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mokrano du ng dâ y. Ha n cu ng cao ba ng fôI, khoa ng mô f mo f
ba y muoI fu, bô ngang cu ng nhu fôI. Io I fha ch fhu c cu a fôI da Ia m
cho ha n kho ch¦u. Ha n pha c mô f cu chI gây hâ n, nhung fôI Iâ p fu c
chìa con dao mô sa ng choang ra, mu I dao nho n hoa f chIa fha ng
va o fIm ha n, va no I:
- Hô ma y dô ng dâ y Ia fao gIô f ma y nhu mô f con cho .
Ða ng hoa ng vì fhâ y fôI câ m vu khi o mô f noI ma nguo I fa
Iuôn Iuôn b¦ kha m xo f, Ia I choa ng ngo p fruo c fha I dô cu a fôI cu ng
nhu fruo c chIô u da I cu a con dao mô , ha n no I:
- TôI du ng dâ y Ia dô franh Iuâ n vo I anh, chu không pha I dô
da nh nhau.
TôI bIô f fhu a Ia không pha I nhu fhô , nhung cu ng fhâ y ra ng
dô cho ha n vo f va f sI dIô n fruo c ma f ca c ba n ha n Ia dIô u co Io I cho
fôI. TôI bo n da nh cho ha n mô f Iô I fhoa f danh du :.
- Tô f. Câ u da du ng dâ y dô franh Iuâ n fhì...
- TôI không bIô f ra ng CaIganI Ia ba n anh. TôI fuo ng ha n Ia
dân fruo ng gIa , va Ðuom buo m a , anh cu ng pha I hIô u ra ng aI cu ng
câ n co chu f bim dô vuo f ngu c.
- Pha I, do Ia chuyô n bình fhuo ng. Câ u co quyô n vâ f Iô n dô
gIa nh Iâ y su sô ng, Mokrano a .. ChI co dIô u Ia chô na y câ m. IIô u dI
fìm chô kha c.
Ha n chìa fay ra, fôI câ m Iâ y. TôI da n xô p ô n fho a duo c vIô c
na y cu ng fhâ f Ia may ma n, vì fhâ f ra nô u fôI gIô f chô f fha ng na y,
maI fôI so không Iôn duo ng duo c nu a. Sau do if Iâu, fôI nhâ n ra
ra ng fôI da pha m mô f saI Iâ m. CaIganI cu ng vô chô vo I fôI. TôI da n
câ u fa du ng no I cho aI bIô f chuyô n na y. TôI cha ng muô n b¦ ba c
Ðoga ma ng cho mô f frâ n. TôI cô fhuyô f phu c cho CaIganI ch¦u Iâ y
Ia I ca I pIan. Ha n no I: “Thô fhì maI, fruo c khI xuâ f pha f”. Hôm sau
ha n Iâ n dI dâu mâ f không sao fìm duo c. Va rô f cuô c fôI da nh Iôn
fa u vo I haI ca I pIan frong bu ng.
Ðôm hôm â y frong can buô ng gIam nhô f muo I mô f nguo I,
cha ng aI no I gì vo I aI. Ia vì aI nâ y if nhIô u dô u nghI ra ng dây Ia
dôm cuô I cu ng mình co n duo c sô ng frôn dâ f Pha p. Mô I nguo I frong
Henry Charrlere 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bo n chu ng fôI if nhIô u dô u ca m fhâ y nuô I fIô c xo f xa khI nghI ra ng
mình sa p vInh vIô n gIa fu quô huong dô dô n mô f noI xa xôI chua
fu ng bIô f va sô ng mô f cuô c do I do a da y, cha ng bIô f sô phâ n so xoay
vâ n ra sao.
Ðoga cu ng không no I gì. Ða c fa ngô I bôn ca nh fôI gâ n ca I cu a
co châ n song mo ra ha nh Iang, noI co nhIô u không khi Io f va o hon
nhu ng chô kha c mô f chu f. TôI ca m fhâ y mâ f phuong huo ng fhâ f
su . Nhu ng dIô u chu ng fôI duo c fhông ba o vô noI dang cho do I
chu ng fôI no fra I nguo c nhau dô n nô I fôI không co n bIô f Ia mình
nôn ha I Io ng, nôn buô n hay nôn fuyô f vo ng nu a. Nhu ng nguo I cu ng
b¦ gIam vo I fôI mô f pho ng dô u fhuô c gIo I chu ng fôI. ChI co anh
cha ng nguo I Corso nho bo ra do I frong nha fu khô saI không ha n Ia
nguo I cu ng gIo I. Tâ f ca nhu ng con nguo I â y dô u Ia ng sâu va o nô I
fâm. Tinh châ f nghIôm fro ng cu a gIo phu f na y da Ia m cho ho hâ u
nhu ho a câm. Kho I fhuô c Ia fu can pho ng gIam bô c ra nhu mô f
da m mây b¦ không khi frong ha nh Iang cuô n dI, va nô u không
muô n b¦ cay ma f fhì pha I ngô I frô f xuô ng cho fhâ p hon Io p kho I â y.
Không co aI ngu , fru Andro ÐaIIIard: dIô u do cu ng dô hIô u, vì anh
na y da fuo ng mâ f ca cuô c sô ng. Ðô I vo I mô f nguo I nhu fhô fhì
ngoa I ca I chô f ra, fâ f ca mo I fhu kha c dô u Ia mô f ca nh fhIôn duo ng
ma du co na m mo cu ng không fhâ y duo c.
Ca cuô c do I fôI dIô n ra fruo c ma f fôI nhu mô f cuô n phIm: fho I
fho â u cu a fôI gIu a mô f gIa dình dâ y fình fhuong yôu, dâ y nô n nô p,
frong do mo I nguo I dô u quon nhu ng ca ch xu su phong nha va cao
fhuo ng; nhu ng sa c hoa dô ng nô I, fIô ng rì râ m cu a nhu ng do ng
suô I, huong v¦ cu a ha f do va cu a nhu ng fra I da o fra I mâ n ma khu
vuo n cu a chu ng fôI cung câ p ô hô cho ca nha ; mu I fhom cu a hoa
mImosa cu dô n mu a xuân Ia I no rô fruo c cu a; ngôI nha â m cu ng
cu a chu ng fôI, vo ngoa I cu ng nhu ca nh bôn frong, Iâ n Iuo f hIô n ra
râ f nhanh fruo c ma f fôI. Ca mô f cuô n phIm co âm fhanh frong do
fôI ngho fhâ y fIô ng no I cu a nguo I mo da yôu fhuong fôI hô f mu c,
rô I fIô ng no I cu a cha fôI, bao gIo cu ng ôn fô n va hIô n d¦u, va nhu ng
fIô ng su a cu a CIara, con cho san cu a cha fôI dang go I fôI ra vuo n
dô du a ngh¦ch; nhu ng du a con fraI va con ga I da fu ng choI du a vo I
fôI frong nhu ng gIo phu f fô f do p nhâ f cu a do I fôI, cuô n phIm ma
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI xom Ia I ma c dâ u không cô y go I Iôn, chIô u ra fu co I fIô m fhu c,
dua va o ca I dôm cho do I na y mô f ca m xu c d¦u da ng dô chuâ n b¦ cho
fôI Iao va o chIô u sâu fham fha m cu a fuong IaI.
Ðây Ia gIo phu f pha I Ia m mô f cuô c so kô f. Thu coI: fôI haI
muoI sa u fuô I, kho o ma nh, frong bu ng co nam nga n sa u fram
francs fhuô c quyô n so hu u cu a fôI, cô ng fhôm haI muoI Iam nga n
cu a CaIganI, Ðoga bôn ca nh fôI cu ng co muo I nga n. Nhu vâ y Ia fôI
co fhô coI nhu mình duo c su du ng bô n muoI nga n francs khI câ n, vì
nô u ca I anh cha ng CaIganI â y da không du su c ba o vô sô fIô n na y o
dây fhì co n mong gì gIu duo c no khI da xuô ng fa u va khI sang dô n
Cuyano. Va chang câ u fa cu ng bIô f fhô , cho nôn mo I không Iâ y Ia I
ca I pIan. Vâ y fhì fôI co fhô frông mong va o sô fIô n â y, dI nhIôn Ia
khI du ng dô n no dô vuo f ngu c, fôI nhâ f d¦nh pha I dom CaIganI dI
fhoo; nhâ f fhIô f CaIganI pha I duo c huo ng ca I quyô n Io I do , vì sô
fIô n Ia cu a câ u fa chu dâu pha I cu a fôI. TôI so du ng no dô dom Ia I
fu do cho CaIganI nhung chinh fôI cu ng fru c fIô p duo c Io I frong do .
Ðô n muoI nga n francs Ia mô f sô fIô n Io n, du ng no fôI so dô da ng
mua duo c nhu ng nguo I dô ng Io a, fu nhân dang b¦ gIam, fu nhân
da ma n ha n, cu ng nhu bo n gIa m fh¦.
Cuô c so kô f na y da dua dô n mô f kô f qua kha quan. Hô dô n
noI, fôI pha I vuo f ngu c ngay cu ng vo I Ðoga va CaIganI: do Ia dô fa I
duy nhâ f ma fôI pha I chu fâm va o TôI so con dao mô va fhâ y ha I
Io ng khI cha m pha I Iuo I dao fho p Ia nh nga f. Co duo c frong fay mô f
vu khi da ng so nhu vâ y, fôI ca m fhâ y fhôm fu fIn. Công du ng cu a
no da duo c fhu fha ch frong khI fôI ca nh ca o bo n A-râ p.
Va o khoa ng ba gIo sa ng, mâ y nguo I fu câ m cô da xô p fruo c
châ n song sa f cu a can pho ng gIam muo I mô f ca I b¦ Iinh fhu y ba ng
va I fhô dâ y a p dô da c, mô I ca I dinh mô f ca I nha n ro fo. TôI co fhô
nhìn ro mô f ca I nha n nhu vâ y Io f va o phia frong da y châ n song.
Trôn nha n co dô : C PIorro, ba muoI fuô I, mô f mo f ba y muoI ba, khô
nguo I bô n muoI haI, co gIa y bô n muoI mô f, sô dIô m danh X... Ca I
anh PIorro C... chinh Ia PIorrof Io £ou, mô f nguo I Ðordoaux da b¦
fo a a n ParIs xu haI muoI nam fu khô saI vì fô I gIô f nguo I.
Henry Charrlere 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðo Ia mô f anh cha ng râ f da ng mô n, mô f nguo I cu a gIo I gIang
hô , fha ng fha n va chu ng cha c, fôI bIô f râ f ro . Ca I nha n kIa cho fôI
bIô f fô chu c qua n fr¦ nha fu khô saI Ia m vIô c fI mI va co quy cu dô n
nhuo ng na o. So vo I quân dô I fhì hon ha n, vì o dây nguo I fa pha f a o
quâ n cho Iinh ba ng ca ch a ng chu ng, cu ma c fhu không vu a Ia I dô I
bô kha c. Chu o dây mo I fhu dô u duo c ghI fI mI va mô I fu nhân dô u
duo c pha f a o quâ n du ng khô nguo I mình. Nhìn qua fâ m Iuo I b¦f
frôn bô ma f ca I b¦, fôI co fhô fhâ y ra ng frang phu c cu a fu nhân
ba ng va I fra ng co so c ko do c ma u do . Ma c bô dô na y dI dâu nguo I
fa cu ng nhìn ra ngay.
TôI chu y cô Ia m sao cho fri o c fôI fa o ra nhu ng hình a nh cu a
phIôn fo a da I hình, cu a bo n bô I fhâ m, cu a Ia o công fô vIôn, v.v...
Nhung no du f khoa f không ch¦u fuân fhoo va chI dua ra nhu ng
hình a nh bình fhuo ng. TôI hIô u ra ng muô n sô ng Ia I nhu ng ca nh o
nha Iao ConcIorgorIo hay ÐoauIIou vo I mô f cuo ng dô nhu fôI da
fu ng sô ng qua, fhì pha I chI co mô f mình, hoa n foa n cô dô c mo I
duo c. TôI ca m fhâ y nho nho m khI nhâ n chân ra dIô u do , va hIô u
ra ng cuô c sô ng fâ p fhô dang cho do I fôI so Ia m na y sInh nhu ng nhu
câ u kha c, nhu ng pha n u ng kha c, nhu ng y dô kha c. PIorro Io £ou
dô n gâ n châ n song, ba o fôI: “ô n ca chu PapI7”.
- Co n câ u7
- To fhì xua nay vâ n mo uo c dI Châu My mô f chuyô n, nhung
vì Ia fay co ba c, fo không sao da nh du m duo c mô f mo n fIô n du dô
fhu c hIô n chuyô n du I¦ch do . Thô ma nay bo n co m Ia I du ng ra cho
fo dI My không mâ f fIô n. Ðo fhâ f Ðuom buo m nhI7 - Ha n no I râ f fu
nhIôn không hô co gIo ng huônh hoang. Co fhô ca m fhâ y ro ha n
fhu c su fu fIn - Chuyô n dI du I¦ch không mâ f fIô n do bo n co m da I
fo qua nhIôn co nhu ng uu fhô cu a no . To fha dI da y khô saI co n
hon ngô I fu câ m cô muo I Iam nam o Pha p.
- Co n pha I xom xom kô f qua cuô I cu ng ra sao da , PIorrof a .
Câ u không fIn a 7 Pha f dIôn frong xa -IIm, hay chô f vì kIô f su c
frong mô f nha fu câ m cô na o do o Pha p co n fô hon Ia ma c bô nh hu I
hay bo ma ng vì sô f ro f va ng, fo nghI nhu vâ y.
- To cu ng fhô .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Câ u xom na y, ca I nha n na y Ia nha n cu a câ u.
PIorrof cu I xuô ng xom ky ca I nha n nhu dô do c, rô I gIa vo
da nh vâ n, doa n no I:
- TôI no ng Io ng ma c bô quâ n a o na y, fôI muô n mo b¦ ra va
fha ng bô va o, ho cha ng no I gì dâu. Ðu sao fhì a o quâ n na y cu ng
da nh cho fôI.
- ThôI dI PIorrof, ha y do I da . Ðây gIo không pha I Ia Iu c sInh
su IôI fhôI. TôI câ n yôn fInh.
PIorro Io £ou hIô u y , ro I châ n song ra chô kha c. IouIs Ðoga
nhìn fôI rô I no I: “Câ u bo oI, dôm nay Ia dôm cuô I cu ng. Nga y maI
chu ng fa so ro I bo nuo c Pha p xInh do p cu a chu ng fa”. – “Ca I dâ f
nuo c xInh do p cu a chu ng fa co mô f hô fhô ng pha p Iuâ f cha ng xInh
do p chu f na o Ðoga a . Co fhô chu ng fa so duo c bIô f nhu ng dâ f nuo c
kha c không duo c do p nhu nuo c fa, nhung co mô f ca ch xu su nhân
da o hon dô I vo I nhu ng nguo I pha m Iô I”. Iu c â y fôI không bIô f Ia
mình da no I du ng dô n mu c na o: fuong IaI so cho fôI fhâ y ra ng
mình hoa n foa n co Iy . Xung quanh Ia I Im Ia ng.
Xuâ f pha f
Ðô n sa u gIo sa ng co Iô nh chuâ n b¦ xuâ f pha f. Mâ y nguo I fu
câ m cô dô n dua ca -phô cho chu ng fôI, rô I bô n vIôn gIa m fh¦ dô n
ga p chu ng fôI vo I nhu ng chI fh¦ cuô I cu ng. Hôm nay ho ma c dô
fra ng, su ng Iu c vâ n doo bôn hông. Ha ng khuy frôn ca I a o fra ng
muô f cu a ho o ng a nh va ng. Mô f nguo I frong bo n ho co ba ca I Ion
va ng hình chu V frôn ô ng fay a o bôn fra I, frôn vaI không fhâ y phu
hIô u gì.'
- Ca c pha m nhân, ca c nguo I so ra ha nh Iang fu ng haI nguo I
mô f. Mô I nguo I so fìm Iâ y b¦ dô da c cu a mình, fôn co dô frôn nha n.
Ha y câ m Iâ y b¦ va Iu I sa f fuo ng, ma f quay ra ha nh Iang, b¦ dô
ngay fruo c ma f.
Pha I mâ f dô n haI muoI phu f chu ng fôI mo I xô p ha ng xong
do c ha nh Iang, b¦ dô fruo c ma f.
Henry Charrlere 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co I a o quâ n ra, gâ p Ia I cho go n va Iâ y haI ô ng fay a o ngoa I
buô c Ia I fha nh bo ... Ðuo c rô I. Tha ng kIa nha f mâ y bo a o quâ n dô
va o frong pho ng gIam... Ðây gIo ma c a o quâ n mo I va o, quâ n du I
ma c fruo c, rô I dô n a o Io f dô f kIm, rô I quâ n so c, a o bIouson, dI fâ f
va dI gIa y... Xong chua7
- Thua ông gIa m fh¦ xong rô I.
- Tô f. Ðô ca I a o va-roI Ion o ngoa I b¦ pho ng khI fro I mua hoa c
khI na o Ia nh fhì ma c va o. Va c b¦ Iôn vaI bôn fra I. Tu ng haI nguo I
mô f, nô I duôI nhau fhoo fôI.
VIôn gIa m fh¦ doo Ion dI fruo c, haI nguo I kIa dI haI bôn,
nguo I fhu fu dI sau cu ng, cu fhô doa n nguo I buo c ra phia sân.
Không dâ y haI fIô ng dô ng hô , fa m fram muo I nguo I fu khô saI da
ha ng Iô I chInh fô . Ho go I fôn bô n muoI nguo I frong do co fôI va
IouIs Ðoga cu ng vo I ba nguo I vuo f ngu c b¦ ba f Ia I Ia JuIof, CaIganI
va SanfInI. Ðô n muoI nguo I na y duo c xô p fha nh ha ng muo I. Mô I
ha ng co mô f vIôn gIa m fh¦ dI ko m bôn ca nh nguo I du ng dâ u ha ng.
Không co xIô ng, không co kho a. O phia fruo c, ca ch chu ng fôI ba
fhuo c, co muo I vIôn ca nh bInh xô p ha ng fha ng quay ma f vô phia
chu ng fôI. Ho câ m su ng fruo ng Iam Iam frong fay, dI gIâ f Iu I fruo c
ma f chu ng fôI frôn suô f cha ng duo ng, mô I nguo I duo c mô f vIôn
ca nh bInh kha c dâ n duo ng ba ng ca ch ko o dây n¦f vaI.
Cô ng Io n cu a pha o da I mo ra va doa n nguo I fu fu xuâ f pha f.
Trong khI chu ng fôI ra kho I pha o da I, co nhIô u ca nh bInh câ m
su ng fruo ng hay fIô u IIôn dI fhoo ca ch doa n nguo I khoa ng haI mo f.
Mô f da m nguo I fo mo dông nhu kIô n duo c bo n ca nh bInh ngan ra
haI bôn: ho bIô f co chuyô n fa u dI da y, nôn ko o nhau ra xom. ÐI
duo c khoa ng nu a duo ng fôI ngho co fIô ng huy f sa o kho kho qua ko
rang fu frôn cu a sô mô f ngôI nha Iâ u dua xuô ng. TôI ngâ ng dâ u
Iôn fhì frông fhâ y No noffo vo fôI va mô f nguo I ba n cu a fôI Ia
AnfoIno Ð. du ng o mô f khung cu a sô ; o mô f khung cu a sô kha c fôI
Ia I frông fhâ y PauIa, ba vo cu a Ðoga va ba n cu a ba c fa Ia AnfoIno
CIIoffI. Ðoga cu ng da nhìn fhâ y ho , va fhô Ia chu ng fôI vu a dI vu a
da n ma f va o haI khung cu a sô â y cho dô n Iu c không co n nhìn duo c
nu a mo I fhôI. Ðo Ia Iâ n cuô I cu ng fôI nhìn fhâ y vo fôI, va ca
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
AnfoIno ba n fôI nu a: vô sau anh fa so chô f frong mô f frâ n oanh fa c
o MarsoIIIo. Ðoa n nguo I dI hoa n foa n Im Ia ng, không co aI no I gì.
Ðu Ia fu nhân, Ia gIa m fh¦, Ia ca nh bInh hay Ia công chu ng hIô u
ky , aI nâ y dô u không da m Ia m kInh dô ng ca I gIo phu f fhu c su bI
da f â y, khI ma mo I nguo I dô u hIô u ra ng doa n fu mô f nga n fa m
fram nguo I na y sa p vInh vIô n fu gIa cuô c sô ng bình fhuo ng.
Chu ng fôI Iôn fa u. Tô p bô n muo I nguo I dâ u fIôn duo c dua
xuô ng hâ m fa u, nhô f va o mô f ca I chuô ng xung quanh co bô n ha ng
châ n song sa f râ f Io n. Trôn châ n song co mô f ca I bIô n ba ng ca c-
fông. TôI do c fhâ y: “pho ng sô 1, 40 nguo I fhuô c Ioa f râ f da c bIô f.
Câ n ca nh gIa c fhuo ng xuyôn va nghIôm nga f”. Mô I nguo I duo c
nhâ n mô f ca I vo ng cuô n cha f Ia I. Xung quanh co râ f nhIô u vo ng
dinh va o châ n song dô froo vo ng. Co aI ôm hôn fôI: do Ia JuIof. Câ u
fa fhì bIô f ro ca nh na y Ia m, vì ca ch dây muo I nam câ u fa cu ng da
dI mô f chuyô n nhu fhô na y. Không aI co fhô hIô u fình hình hon
nu a. JuIof no I vo I fôI:
- Ðô n dây nhanh Iôn. Troo b¦ Iôn ca I vo ng ma câ u d¦nh da nh
dô froo vo ng. Chô na y gâ n haI ca I cu a fhông hoI kIa, bây gIo fhì
dang do ng, nhung ra khoI ho so mo , cho nôn chô na y dô fho hon
bâ f cu noI na o kha c frong chuô ng.
TôI gIo I fhIô u Ðoga vo I anh fa. Chu ng fôI dang no I chuyô n fhì
fhâ y mô f nguo I buo c fo I, JuIof IIô n gIo fay ra cha n Ia I va no I: “Nô u
câ u muô n sô ng cho dô n Iu c ca p bô n fhì du ng bao gIo dô n gâ n chô
na y. HIô u chua7” – “HIô u rô I”, nguo I kIa no I. - “Câ u co bIô f fa I sao
không7” “Co ” - “Thô fhì xo o dI”. Ha n bo dI, Ðoga râ f mu ng khI duo c
chu ng kIô n cuô c bIô u duong su c ma nh na y, va cu ng không gIâ u
gIô m dIô u do : “Co haI câ u, fôI so co fhô ngu yôn”. JuIof da p: “Co
haI du a chu ng fôI, ba c o dây co n an foa n hon o frong mô f ca I vIIIa
frôn bo bIô n co mô f khung cu a sô mo ”.
Chuyô n vuo f Ða I fây duong da ko o da I duo c muo I fa m nga y.
ChI co mô f su cô duy nhâ f: dôm no , mô f fIô ng kôu Io n Ia m mo I
nguo I fhu c gIâ c. Mô f nguo I fu da chô f, mô f con dao Io n ca m va o
gIu a haI vaI. Con dao dâm fu phia duo I Iôn, xuyôn qua vo ng fruo c
khI dâm xuô ng Iô ng ngu c. Ðo Ia mô f vu khi da ng kInh so , da I hon
Henry Charrlere 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
haI muoI phân. Iâ p fu c, haI muoI Iam hay ba muoI vIôn gIa m fh¦
chIa su ng Iu c hay su ng fruo ng va o chu ng fôI, qua f:
- Tâ f ca , co I hô f ra, nhanh Iôn!
Mo I nguo I hô I ha co I a o quâ n. TôI hIô u ra ng ho sa p kha m xo f
chu ng fôI. TôI dô con dao mô duo I ba n chân pha I |Iu c bâ y gIo fôI
không dI gIa y dI fâ f gì ca ), du ng na ng vô chân fra I nhIô u hon vì
Iuo I dao fuy da f ngu a vâ n Ia m cho gan ba n chân pha I cu a fôI dau.
Tuy vâ y ba n chân pha I cu a fôI cu ng Iâ p hô f chIô u da I cu a con dao
mô . Ðô n vIôn gIa m fh¦ dI va o chuô ng va ba f dâ u Iu c soa f gIa y va a o
quâ n cu a fu nhân. Truo c khI va o ho da dô vu khi o bôn ngoa I, va
nguo I fa da do ng cu a chuô ng Ia I sau Iung ho , nhung fu bôn ngoa I
nguo I fa vâ n quan sa f chu ng fôI, ca c ho ng su ng chIa fha ng va o
chu ng fôI. Co fIô ng mô f vIôn chI huy no I: “Hô du a na o nhu c nhich
Ia chô f ngay”. Trong cuô c Iu c soa f ho pha f hIô n duo c ba con dao,
haI ca I dInh do ng sa n nha ma I nho n, mô f ca I du I xoa y ô c mo nu f
chaI va mô f ca I pIan ba ng va ng. Sa u nguo I duo c Iô nh ra kho I
chuô ng, mình vâ n frâ n fruô ng. VIôn chI huy fruo ng cu a doa n a p
gIa I Ia fhIô u fa Ðarrof cu ng dô n vo I haI ba c sI quân - y va vIôn
fhuyô n fruo ng. KhI mâ y nguo I ca nh bInh da ra kho I chuô ng, mo I
nguo I dô u ma c a o quâ n fro Ia I, không câ n do I Iô nh. TôI da gIâ u
duo c con dao mô va o chô cu .
Ðo n gIa m fh¦ da Iu I vô phia cuô I gIan hâ m fa u. Ðu ng gIu a Ia
Ðarrof, co n mâ y nguo I kha c du ng ca nh câ u fhang. Truo c ma f ho ,
sa u nguo I fu frâ n fruô ng xô p ha ng ngang du ng nghIôm.
- Ca I na y Ia cu a fôn na y, vIôn ca nh bInh da chI huy cuô c Iu c
soa f vu a no I vu a câ m Iâ y con dao, fay chI va o chu nhân cu a no .
- Ðu ng, cu a fôI dâ y.
- Tô f, - Ðarrof no I. - Nguo I na y so fIô p fu c chuyô n dI frong xa -
IIm gâ n hâ m ma y.
Chu nhân cu a mâ y ca I dInh ma I nho n, cu a ca I du I xoa n, cu a
mâ y con dao, Iâ n Iuo f duo c chI ra va mô I nguo I dô u fhu a nhâ n so
hu u cu a mình. Vâ n frâ n fruô ng, ho buo c Iôn fhang ga c, mô I nguo I
co haI vIôn ca nh bInh ko m haI bôn. O gIu a sa n fa u chI co n Ia I mô f
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
con dao va ca I pIan ba ng va ng; du ng fruo c haI vâ f na y chI co n Ia I
mô f fu nhân. Ha n co n fro , haI muoI ba hay haI muoI Iam fuô I Ia
cu ng, nguo I fo cao, mô f mo f fa m muoI Ia if, fhân hình cân dô I nhu
mô f Iu c sI dIô n kInh, dôI ma f ma u xanh Io. VIôn ca nh bInh câ m ca I
pIan ba ng va ng dua ra fruo c ma f ha n, no I:
- Ca I na y cu a ma y pha I không7
- Vâng, cu a fôI.
- O frong co nhu ng gì7 - ThIô u fa Ðarrof câ m Iâ y ca I pIan no I.
- Ða fram ba ng Anh, haI fram doIIars va haI vIôn kIm cuong
nam carafs.
- Ðuo c, dô xom. - ông fa mo ca I pIan ra. Vì du ng quanh ông fa
co nhIô u nguo I cho nôn chu ng fôI không frông fhâ y gì ma chI ngho
ông fa no I: “Ðu ng. Tôn ma y7”
- SaIvIdIa Romoo.
- Ma y Ia nguo I Y 7
- Thua ông vâng.
- Ma y so không b¦ pha f vì ca I pIan, nhung sI b¦ pha f vì con
dao.
- XIn Iô I, con dao không pha I cu a fôI.
- Ðu ng no I fhô , fao da fìm fhâ y con dao na y frong gIa y cu a
ma y, - vIôn ca nh bInh no I.
- Con dao không pha I cu a fôI, xIn nha c Ia I.
- Thô fhì fao no I dô I pha I không7
- Không, cha ng qua ông nhâ m.
- Thô fhì con dao cu a aI7 - ThIô u fa Ðarrof no I. Nô u không
pha I cu a ma y fhì pha I Ia cu a mô f nguo I na o chu 7
- No không pha I cu a fôI, chI co fhô fhôI.
- Nô u ma y không muô n b¦ Iuô c frong can xa -IIm da f frôn nô I
su p-do, fhì no I dI: con dao cu a aI7
- TôI không bIô f.
Henry Charrlere 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ma y gIo n ma f fao dâ y a 7 Con dao dâ u frong gIa y cu a ma y
ma ma y không bIô f Ia cu a aI7 Ma y cho fao Ia fha ng ngô c sao7 Mô f
Ia cu a ma y, haI Ia ma y bIô f aI dô no va o dâ y. Tra Io I dI.
- No không pha I Ia cu a fôI va fôI không co bô n phâ n no I ra
cho ca c ông bIô f no Ia cu a aI. TôI không pha I Ia mâ f fha m. Ma f mu I
fôI fhô na y ma ca c ông nhìn ra fha nh mô f fha ng canh fu hay sao7
- CIa m fh¦, kho a fay fha ng na y Ia I. Ma y so pha I fra mô f gIa
da f cho ca I fha I dô vô ky Iuâ f hô n Ia o cu a ma y.
VIôn chI huy doa n a p gIa I va vIôn fhuyô n fruo ng ba n ba c gì
vo I nhau mô f Iu c. VIôn fhuyô n fruo ng ra mô f mô nh Iô nh gì do cho
mô f vIôn fhu y fhu fruo ng, ha n IIô n dI Iôn boong. Mô f Ia f sau mô f
fhâ y fhu nguo I Ðrofagno fo nhu ông hô pha p buo c xuô ng, fay xa ch
mô f ca I xô ba ng gô du ng dâ y nuo c bIô n va mô f so I dây fhu ng fo
ba ng cô fay. Ho fro I nguo I fu va o bâ c cuô I cu ng cu a câ u fhang, o fu
fhô quy Nguo I fhuy fhu nhu ng so I fhu ng va o xô rô I fu fu du ng hô f
su c ma nh da nh Iôn mông, Iôn suo n va Iôn Iung nguo I fu da ng
fhuong. Không mô f fIô ng kôu na o buô f ra kho I mIô ng anh fa, frong
khI ma u cha y do Io m fu dôI mông va fu bôn suo n anh fa. Không
khi dang Im phang pha c, fhì fu chuô ng gIam bô ng pha f ra mô f
fIô ng ho f pha n dô I:
- Quân khô n na n!
Thô Ia mo I nguo I Iâ p fu c Ia o : “Quân gIô f nguo I! Thâ f bI ô I!
Ro fhô I fha!” Ðo n ca nh bInh qua f: “Im ngay! Nô u không so ba n xa
va o ca Iu chu ng ma y7” Nhung chu ng ca ng do a, chu ng fôI ca ng ho f
fo hon. Ðô ng vIôn chI huy fruo ng hô:
- Phun hoI va o!
Mâ y nguo I fhu y fhu va n haI ca I ba nh xo gì do , va nhu ng fIa
hoI no ng phu f va o chuô ng chu ng fôI ma nh dô n nô I frong khoa nh
kha c mo I nguo I dô u pha I na m ra p xuô ng. Nhu ng fIa hoI no ng dô u
duo c phun ngang fâ m ngu c bo n fôI. Mô f nô I kInh hoa ng ghô go m
bao fru m Iôn ca ca I fâ p fhô cu a chu ng fôI. Nhu ng nguo I b¦ bo ng
không da m kôu. Ho phun hoI fruo c sau cu ng không dô n mô f phu f
ma cu ng da Ia m cho mo I nguo I khIô p da m.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ta hy vo ng ra ng nhu ng ko cu ng dâ u da hIô u ra chu 7 Hô IôI
fhôI mô f chu f Ia so nô m mu I hoI no ng. HIô u chua7 Ðu ng dâ y!.
ChI co haI nguo I b¦ bo ng fhâ f su . Ho duo c dua ra bô nh xa .
Nguo I b¦ da nh ba ng fhu ng duo c dua va o chuô ng fro Ia I vo I chu ng
fôI. Sa u nam sau anh fa so chô f frong mô f chuyô n cu ng vuo f ngu c
vo I fôI.
Trong muo I fa m nga y vuo f bIô n, chu ng fôI co du fhì gIo ho I
han dô bIô f if nhIô u vô ca nh sô ng o nha fu khô saI. Sau na y chu ng
fôI mo I bIô f Ia không co gì gIô ng vo I nhu ng dIô u chu ng fôI da hình
dung, ma c dâ u JuIof da cô ga ng hô f su c dô cung câ p fa I IIô u cho
chu ng fôI Cha ng ha n, chu ng fôI bIô f ra ng SaInf-Iauronf- du-
MaronI Ia mô f ca I Ia ng o ca ch bIô n mô f fram haI muoI cây sô , na m
frôn bo con sông MaronI. JuIof gIa ng gIa I cho chu ng fôI:
- Ia ng na y Ia noI da f nha fru ng gIo I, frung fâm cu a fra I fu
khô saI. VIô c phân Ioa I fu duo c fIô n ha nh o frung fâm na y. Nhu ng
nguo I b¦ da y bIô f xu duo c dua fha ng dô n mô f nha fru ng gIo I go I Ia
SaInf-Joan ca ch dâ y mô f fram muo I cây sô . Nhu ng nguo I fu khô
saI duo c phân Ioa I ngay ra fha nh ba khô I:
“Khô I fhu nhâ f gô m Ioa I râ f nguy hIô m; so duo c go I fôn ngay
khI mo I dô n va nhô f va o ca c pho ng gIam cu a khu fru ng gIo I frong
khI cho do I duo c dua dô n Quâ n da o SaIuf. Ho b¦ gIam o dâ y dô n
khI ma n ha n hoa c dô n khI chô f. Quâ n da o na y o ca ch SaInf-
Iauronf nam fram cây sô va ca ch Cayonno mô f fram cây sô . Quâ n
da o gô m co ba da o, mô f Ia RoyaIo; da o Io n nhâ f Ia SaInf- Josoph,
noI da f nha fu câ m cô cu a fra I khô saI; cuô I cu ng Ia da o Quy , da o
nho nhâ f. Tu khô saI không dô n da o Quy , fru mô f va I fruo ng ho p
ngoa I Iô râ f hIô m hoI. Nhu ng nguo I duo c dua dô n da o Quy dô u Ia
fu khô saI chinh fr¦
“Kô dô n Ia Ioa I nguy hIô m bâ c haI: ho so o Ia I fra I SaInf-
Iauronf va so duo c dua dI Ia m nhu ng công vIô c canh fa c va frô ng
vuo n. Mô I khI câ n, nguo I fa Ia I pha I ho dô n nhu ng fra I khô saI da c
bIô f gay go: Tra I £orosfIor, Tra I CharvIn, Tra I Cascado, V¦nh Ðo ,
Cây sô 42 duo c mô nh danh Ia fra I Tu fhâ n;
Henry Charrlere 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
“Cuô I cu ng Ia Ioa I bình fhuo ng; ho duo c phân vIô c o ban qua n
fr¦, o ca c nha bô p, duo c gIao Ia m công vIô c quo f do n frong Ia ng hay
frong fra I, hoa c duo c du ng va o nhu ng công vIô c cu a xuo ng ma y,
xuo ng mô c, xuo ng may, hay Ia m fho son, fho ro n, fho dIô n, fho
nhô I dô m, fho gIa f, v.v...
“Vâ y gIo C Ia gIo ca p bô n: nô u fu nhân duo c go I fôn va dâ n
va o pho ng gIam rIông, fhì nhu fhô co nghIa Ia so b¦ gIam o Quâ n
da o, không co n chu f hy vo ng na o co fhô vuo f ngu c. ChI co n Ia I mô f
ca ch duy nhâ f Ia mau mau fu gây fhuong fich, xo dâ u gô I hay ra ch
bu ng ra dô va o bô nh vIô n va finh chuyô n vuo f ngu c fu dâ y. Ða ng
bâ f cu gIa na o cu ng pha I fra nh cho duo c ca I co mau b¦ dua ra Quâ n
da o. Cu ng co n co mô f co hô I nu a, Ia nô u chIô c fa u co nhIô m vu dua
fu nhân ra da o b¦ fru c fra c, fhì pha I du f fIô n cho nguo I y fa . Nguo I
na y so fIôm mô f mu I fInh châ f forobonfhIn va o mô f kho p xuong,
hoa c Iuô n mô f so I fo c fâ m nuo c da I va o fh¦f dô cho chô â y nhIô m
fru ng sung fâ y Iôn. Hoa c gIa nguo I y fa so dua Iuu huy nh cho anh
hif, rô I no I vo I ba c sI Ia anh “sô f 40
O
”. Trong mâ y nga y cho do I â y,
pha I fìm ca ch va o bô nh vIô n ba ng bâ f cu gIa na o.
“Nô u anh không b¦ go I rIông ra, ma duo c xô p chung vo I
nhu ng nguo I kha c frong ca c Ia n cu a fra I, fhì anh co fhì gIo dô ha nh
dô ng: Trong fruo ng ho p do , không nôn fìm mô f công vIô c o bôn
frong fra I. Pha I du f fIô n cho vIôn kô foa n dô co duo c mô f chân dô
ra c hay quo f do n frong Ia ng, hoa c duo c pha I dô n Ia m o xuo ng cua
cu a mô f fhuo ng dân Ia m fhâ u khoa n o dâ y. Nhu ng khI dI ra kho I
fra I dô dô n noI Ia m vIô c va mô I fô I fro vô fra I, nguo I fa co fhì gIo
ba f IIôn Ia c vo I nhu ng nguo I fu ma n ha n hIô n co n o frong Ia ng hay
vo I nhu ng nguo I Ta u, dô ho chuâ n b¦ cho anh vuo f ngu c. Pha I
fra nh nhu ng fra m o quanh Ia ng: o dâ y râ f cho ng chô f; co nhu ng
fra I frong do không mô f nguo I na o sô ng duo c qua ba fha ng. ÐI Ia m
frong ru ng râ m fhì pha I cha f du mô I nga y mô f mo f khô I gô .
Tâ f ca nhu ng fa I IIô u quy ba u na y, chu ng fôI da duo c JuIof
fruyô n da f dâ n dâ n frong suô f cuô c ha nh frình. RIông câ u fa fhì
da sa n sa ng. Câ u fa bIô f ra ng vo I fu ca ch fu nhân vuo f ngu c b¦ ba f
Ia I, câ u fa so duo c dua fha ng va o xa -IIm khI fa u ca p bô n. Cho nôn
câ u fa fhu sa n mô f con dao râ f nho , dao nhip fhì du ng hon, dâ u
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frong pIan. KhI fa u ca p bô n, câ u fa so Iâ y dao ra ra ch dâ u gô I. KhI
xuô ng fa u ca p fa so vo vâ p nga frôn fhang fruo c ma f mo I nguo I.
Câ u fa du finh Ia so duo c khIông fha ng fu bô n va o nha fhuong.
Mo I vIô c so dIô n ra du ng pha p nhu vâ y.
SaInf-Iauronf du MaronI
Ðo n gIa m fh¦ dô I phIôn cho nhau dô dI fhay a o quâ n. Ho Iâ n
Iuo f quay fro Ia I, ma c foa n dô fra ng va dô I mu fhuô c d¦a fhay cho
kopI. JuIof no I: “Sa p dô n noI rô I”. Trong hâ m fa u no ng kInh khu ng
vì ca c cu a sô dô u b¦ do ng hô f. Qua fâ m kinh fro n co fhô frông fhâ y
ca nh ru ng râ m. Vâ y Ia fa u da dI va o sông MaronI. Nuo c sông du c
ngâ u, ca nh ru ng frInh xanh fuoI va sâu fha m. Mâ y con chIm câ f
canh bay vu f Iôn, hoa ng so vì fIô ng co I fa u. Ta u dI râ f châ m, cho
nôn chu ng fôI fha hô nga m ky ca I fhô gIo I fhu c vâ f ma u xanh
fham fha m, da y da c va phô n vInh. Ða nhìn fhâ y nhu ng nô p nha
dâ u fIôn ba ng gô , ma I Io p fôn ko m. Mâ y nguo I da don, da n ông co
da n ba co , du ng fruo c cu a nhìn chIô c fa u dI qua. Ho da quon nhìn
ca nh chIô c fa u na y dô xuô ng bô n mo n ha ng ba ng fh¦f nguo I cu a no ,
cho nôn không hô co mô f cu chI cha o do n gì. Ða hô I co I va nhu ng
fIô ng chân v¦f cho chu ng fôI bIô f Ia da dô n noI, rô I mo I fIô ng ma y
du ng ha n. Ðây gIo fhì mô f con ruô I bay ngang cu ng co fhô ngho
fhâ y fIô ng.
Không aI no I vo I nhau mô f Io I. JuIof da mo con dao nhip ra,
ra ch mô f duo ng frôn ô ng quâ n ngang chô dâ u gô I rô I xo cho mâ y
duo ng khâu bung ra. Pha I Ia f nu a, khI dI frôn câ u câ u fa mo I ra ch
dâ u gô I, dô fruo c do du ng co vô f ma u. Ðo n gIa m fh¦ mo cu a chuô ng
va ba f chu ng fôI xô p ha ng ba. JuIof o ha ng fhu fu, mô f bôn Ia
Ðoga co n bôn kIa Ia fôI: Chu ng fôI Iôn boong fa u. Iu c bâ y gIo da
haI gIo frua, va mô f vâ ng fha I duong ba ng Iu a do I fha ng va o ca I
dâ u hu I fro c va va o haI ma f fôI. Chu ng fôI xô p ha ng frôn boong va
duo c huo ng dâ n ra câ u. Ðô n khI doa n nguo I hoI chu ng Ia I vì nhu ng
nguo I dI dâ u ba f dâ u buo c Iôn câ u, fôI gIu cho ca I b¦ cu a JuIof du ng
roI kho I vaI, co n anh fa fhì mô f fay câ m da dâ u gô I ko o cang ra,
mô f fay câ m dao â n Iuo I va o chô da â y, chI mô f nha f ca f ngo f ba y
fa m phân fh¦f. Anh fa chuyô n ca I dao cho fôI va mô f mình gIu Iâ y
Henry Charrlere 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
b¦. KhI chu ng fôI buo c Iôn câ u anh fa nga khu y va Ian Iông Iô c
xuô ng dô n cuô I câ u. Nguo I fa vu c JuIof dâ y, va fhâ y anh b¦
fhuong, IIô n go I nhu ng nguo I khIông ca ng. Su vIô c da dIô n ra du ng
fhoo k¦ch ba n cu a JuIof: câ u fa duo c dua va o bô nh vIô n frôn mô f
ca I ca ng haI nguo I khIông. Mô f da m dông pha fa p fo mo du ng nhìn
chu ng fôI. Nhu ng nguo I da don, IaI da don, nhu ng nguo I fhô dân
Anh-dIông, nhu ng nguo I Ta u, nhu ng nguo I da fra ng fIô u fu y frông
không co n ra hô n nguo I |cha c Ia fu khô saI ma n ha n) cham chu
nhìn fu ng fu nhân da f chân Iôn dâ f IIô n va dô n xô p ha ng sau Iung
nhu ng nguo I xuô ng fruo c. Ðôn phia dô I dIô n, nhu ng vIôn gIa m fh¦,
nhu ng nguo I Âu ma c fhuo ng phu c sang fro ng, nhu ng ba dâ m ma c
a o mu a ho , nhu ng du a fro con da fra ng, aI nâ y dô u dô I mu cô I
fhuô c d¦a frôn dâ u. Ho cu ng du ng nhìn nhu ng nguo I fu mo I dô n.
KhI da Iôn bo duo c haI fram nguo I, doa n fu dâ u fIôn na y câ f buo c.
Chu ng fôI dI khoa ng muo I phu f fhì dô n fruo c mô f ca I cô ng râ f cao
ba ng gô su c, phia frôn co dô : “Tra m fru ng gIo I SaInf- Iau ronf du-
MaronI. Su c chu a 3000 nguo I”. HaI ca nh cô ng mo rô ng ra va chu ng
fôI xô p ha ng muo I buo c va o. “ÐI dô u, buo c, mô f haI, mô f haI!” Mô f
da m fu kha dông nhìn chu ng fôI ko o va o. Co nhu ng nguo I du ng
frôn cu a sô hay Ioo Iôn nhu ng fa ng da Io n dô nhìn cho ro .
Va o dô n gIu a sân, co Iô nh: du ng Ia I! Ða f b¦ xuô ng fruo c ma f.
Ðo n kIa, pha f mu dI!” Ho pha f cho chu ng fôI mô I nguo I mô f ca I mu
rom. Qua fhâ f chu ng fôI dang râ f câ n mu : chua chI da co haI ba
nguo I nga xuô ng vì say na ng. Ðoga va fôI nhìn nhau, vì co mô f fôn
ca nh bInh doo Ion da câ m Iôn mô f ca I danh sa ch o frong fay.
Chu ng fôI nghI dô n nhu ng dIô u JuIof da no I. Cha c ho sa p go I Io
CuIfou du ng rIông ra. Qua nhIôn, Io CuIfou Iâ p fu c duo c haI vIôn
gIa m fh¦ ko m haI bôn. Ha n ro I ha ng dI Ia I. SuzInI cu ng vâ y,
CIrasoI cu ng y frang.
- JuIos PIgnard! |fu c Ia JuIof dâ y)
- JuIos PIgnard no b¦ fhuong, dI bô nh vIô n rô I.
- Ðuo c - Ðo Ia nhu ng nguo I b¦ câ m cô o quâ n da o.
VIôn gIa m fh¦ no I fIô p:
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ca c nguo I ha y ngho ky dây. Nguo I na o fôI go I fôn fhì va c b¦
ra kho I ha ng, dô n xô p ha ng fruo c ma f ca I Ia n quo f vôI va ng kIa,
Ia n sô 1 â y.
Ðago, CarrIor va fôI o frong sô nhu ng nguo I duo c go I ra xô p
ha ng fruo c Ia n. Cu a Ia n mo ra, va chu ng fôI buo c va o mô f gIan
pho ng hình chu nhâ f da I khoa ng haI muoI mo f. O gIu a co dô mô f
Iô I dI rô ng haI mo f; bôn pha I va bôn fra I dô u co mô f fhanh sa f cha y
suô f fu dâ u dô n cuô I pho ng. Nhu ng fâ m va I foan du ng Ia m vo ng
duo c cang gIu a fhanh sa f va bu c fuo ng, frôn mô I fâ m co mô f ca I
chan. AI muô n cho n chô na o fhì cu dô n dâ y. Ðoga; PIorrof Io £ou,
SanforI, Crandof va fôI cho n chô na m gâ n nhau, va Iâ p fu c ca c
“xo m o chung” hình fha nh. TôI dI ra cuô I pho ng: bôn pha I Ia da y
buô ng fa m, bôn fra I Ia da y câ u fIôu. Không co nuo c ma y. Ða m va o
châ n song ca c cu a sô , chu ng fôI chu ng kIô n fhu fu c phân phô I chô o
cho nhu ng nguo I fu dô n sau chu ng fôI. IouIs Ðoga, PIorrof Io £ou
va fôI mu ng ron Iôn: chu ng fôI duo c xô p va o mô f ca I Ia n chung nhu
fhô fu c Ia không b¦ câ m cô . Chu không fhì gIo na y da va o xa -IIm ca
rô I, nhu JuIof da gIa I fhich. Mo I nguo I dô u ha I Io ng, ma I cho dô n
Iu c nam gIo chIô u, khI mo I vIô c da xong xuôI. Iu c bâ y gIo Crandof
no I:
- Ngô fhâ f, frong doa n fu na y chua fhâ y go I fôn mô f nguo I
na o b¦ câ m cô . Ky qua c fhâ f. ThôI fhì nhu fhô ca ng hay! - Crandof
Ia nguo I da Iâ y sa ch fIô n frong fu ko f sa f cu a mô f nha fu frung
fâm, mô f vu frô m da Ia m cho ca nuo c Pha p cuo I vo bu ng.
o vu ng nhIô f do I, dôm va nga y â p fo I không co hoa ng hôn ma
cu ng cha ng co bình mInh. Nga y chuyô n sang dôm va dôm chuyô n
sang nga y ngay fu c kha c, quanh nam Iu c na o cu ng du ng va o gIo
â y. Ðô n sa u gIo ruo I chIô u, dôm sâ p xuô ng mô f ca ch dô f ngô f. Va
cu ng du ng sa u gIo ruo I, haI nguo I fu khô saI gIa xa ch va o haI ca I
do n dâ u Iu a froo Iôn mô f ca I mo c o frôn frâ n, fo a ra mô f a nh sa ng
yô u o f. Ða phâ n fu gIan pho ng chìm frong bo ng fô I. Ðô n chin gIo ,
mo I nguo I da ngu say, vì sau nhu ng gIo phu f khich dô ng Iu c mo I
dô n, aI nâ y dô u mô f nhoa I vì no ng bu c. Không co mô f hoI gIo
fhoa ng, mo I nguo I dô u ma c quâ n du I ma ngu . Vo ng cu a fôI o va o
gIu a Ðoga va PIorrfo Io £ou, chu ng fôI no I chuyô n fhì fhâ m mô f Ia f
Henry Charrlere 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
rô I ngu fhIô p dI. Sa ng hôm sau, fro I ha y co n fô I fhì fIô ng ko n da
vang Iôn. AI nâ y vu ng dâ y, dI ru a ma f va ma c a o quâ n. Ho pha f
ca-phô, va mô I nguo I duo c mô f ô ba nh mì fro n. Ca nh chô na m, mô I
nguo I co mô f fâ m va n ga n va o fuo ng dô da f ô ba nh mì, ca I ca -mo n
va nhu ng dô Ia f va f kha c. Ðô n chin gIo fhâ y haI vIôn gIa m fh¦ va
mô f nguo I fu khô saI fro fuô I ma c dô fra ng không co so c, buo c va o
Ia n. HaI ga ca nh sa f Ia nguo I Corso, ho no I fIô ng Corso vo I nhu ng
nguo I fu dô ng huong. Trong khI do nguo I y fa dI dI Ia I Ia I frong
pho ng. ÐI qua chô fôI, anh fa no I:
- Kho o không PapI7 Câ u không nhâ n ra fo a 7
- Không.
- To Ia SIorra I’AIgo roIs, fo da Ia m quon vo I câ u o nha Ðanfo
o ParIs.
A pha I, bây gIo fhì fôI nhâ n ra rô I. Nhung câ u dI nam ham
chin, nam nay da Ia ba muoI ba ma câ u vâ n o dâ y a 7
! cu ng cha ng nhanh duo c dâu. Câ u khaI ô m ngay dI. Co n
anh na y Ia aI7
- Ðoga, ba n fôI dâ y!
- TôI cu ng ghI fôn cho anh kha m bô nh. PapI fhì b¦ kIô f Iy .
Co n anh ba n gIa kIa fhì Iôn con suyô n. To so ga p Ia I ca c câ u o
Pho ng kha m bô nh Iu c muo I mô f gIo , fo co chuyô n câ n no I vo I ca c
câ u.
Anh fa fIô p fu c dI vu a dI vu a no I fo: “o dây co aI ô m dau gì
không7” Hô co aI gIo fay Ia anh fa dô n ho I va ghI fôn, KhI quay fro
Ia I ngang chô chu ng fôI, cu ng dI vo I anh fa co mô f nguo I gIa m fh¦
gIa nua, nuo c da sa m:
- PapIIIon, fôI gIo I fhIô u vo I câ u ông fhu fruo ng cu a fôI, y fa
fruo ng kIôm gIa m fh¦ ÐarfIIonI. Thua ông ÐarfIIonI, anh na y va
anh na y Ia haI ba n cu a fôI, nhu fôI da fhua chuyô n Iu c na y.
- Ðuo c rô I SIorra a , dô n buô I kha m fa so da n xô p vo I nhau,
câ u cu fIn fôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðô n muo I mô f gIo , nguo I fa va o go I mâ y nguo I khaI ô m.
Chu ng fôI co chin nguo I ca fha y. Chu ng fôI dI qua fra I gIu a ca c
da m fu . KhI dô n fruo c mô f ca I Ia n mo I hon va Ia ca I Ia n duy nhâ f
duo c son fra ng co vo chu fhâ p do , chu ng fôI du ng IaI va buo c va o
mô f gIan pho ng do I frong do co khoa ng sa u muoI nguo I. O mô I go c
pho ng co haI vIôn gIa m fh¦. SIorra hIô n ra, mình ma c mô f chIô c
bIouso fra ng muô f. Anh fa no I: “'Anh na y, anh na y va anh na y, va o
dI”. Chu ng fôI buo c va o mô f can pho ng co fhô nhâ n ra ngay Ia
pho ng Ia m vIô c cu a ba c sI. Anh fa no I vo I ba nguo I ba n ba ng fIô ng
Tây-ban-nha. Ca I anh Tây ban-nha na y fhì fôI nhâ n ra ngay Iâ p
fu c: do Ia £ornandoz, ko da gIô f ba nguo I ArgonfIna o hIô u ca -phô
MadrId o ParIs. KhI haI nguo I da frao dô I vo I nhau mâ y câu,
SIorra dua ha n va o mô f ca I buô ng kin an fhông vo I gIan pho ng, rô I
ra ga p chu ng fôI:
- PapI, câ u dô fo hôn ca I. To râ f ha I Io ng duo c d¦p gIu p câ u va
ba n câ u mô f vIô c quan fro ng nhu fhô na y. Ca haI dô u b¦ câ m cô ...
O ! Câ u cu dô fo no I! Câ u fhì chung fhân, co n Ðoga fhì nam nam.
Ca c câ u co fIô n không7
Vâ y fhì mô I câ u dua dây nam fram francs, sa ng maI haI câ u
so duo c nhâ p vIô n. Câ u fhì b¦ kIô f Iy . Co n ba c Ðoga fhì fhô na y:
dang dôm ba c ha y ra dâ m cu a, hay fô f hon Ia mô f câ u na o kha c go I
fôn ga c va do I y fa no I ra ng Ðoga dang chô f nga f. Phâ n co n Ia I fôI
so Io PappIIon a , fôI chI xIn câ u mô f dIô u: nô u câ u chuô n, câ u pha I
ba o fruo c cho fôI bIô f k¦p fho I, fôI so du ng ho n. O bô nh vIô n, mô I
nguo I fra mô f fram francs mô f fuâ n fhì ho co fhô gIu cho na m mô f
fha ng, Ia m nhanh Iôn.
£ornandoz fu frong buô ng kin dI ra va dua nam fram francs
cho SIorra ngay fruo c ma f chu ng fôI. TôI IIô n dI va o buô ng va khI
fro ra fôI dua cho anh fa không pha I Ia mô f nga n francs ma Ia
nga n ruo I. SIorra fu chô I ca I sô nam fram francs kIa. TôI không
muô n na I fhôm.
Anh fa no I vo I fôI:
- Sô bim câ u dua cho fo Ia dô du f cho vIôn ca nh bInh. Co n fo
fhì fo không Iâ y gì dâu. Chu ng mình Ia ba n kIa ma 7
Henry Charrlere 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hôm sau, Ðoga, fôI va £ornandoz da na m frong mô f gIan
pho ng rô ng fhônh fhang cu a bô nh vIô n. Ðoga da duo c dua vô dây
Iu c nu a dôm. Nguo I y fa frông nom pho ng na y Ia mô f nguo I ba
muoI Iam fuô I fôn Ia ChafaI. Ha n da duo c SIorra da n do dâ y du vô
ba chu ng fôI. KhI na o ba c sI qua dây, ha n so cho ông fa xom mô f
kô f qua xo f nghIô m frong do ông fa co fhô fhâ y ruô f fôI dâ y a p a-
mip. Vô phâ n Ðoga fhì muo I phu f fruo c khI ba c sI dô n dô n, anh fa
cho dô f mô f if Iuu huy nh va dua cho ba c fa hif, dâ u dô I mô f ca I
khan ma f. £ornandoz fhì mô f bôn ma sung vu fo ba ng qua du a:
anh fa da chich fhu ng Io p da phia frong ma va da fhô I fhâ f ma nh
frong mô f fIô ng dô ng hô . Anh fa Ia m vIô c na y mô f ca ch fâ n fình
dô n nô I ca I ma ung fo Iâ p ha n mô f ma f. CIan pho ng bô nh nhân da f
o fâ ng Iâ u mô f cu a mô f fo a nha kha Io n, co gâ n ba y muoI bô nh
nhân na m, frong do co nhIô u nguo I b¦ kIô f Iy . TôI ho I nguo I y fa
xom JuIof o dâu. Anh fa no I:
- o fo a nha ngay fruo c ma f. Câ u co muô n fo nha n gì không7
- Co . Nho câ u no I vo I JuIof Ia Ðuom buo m va Ðoga dang o
dây, câ u â y ha y ra du ng o cu a sô .
Nguo I y fa muô n ra va o pho ng na y Iu c na o cu ng duo c. Muô n
fhô anh fa chI câ n go cu a, so co mô f nguo I A-râ p ra mo ngay.
Nguo I A-râ p na y Ia mô f nguo I “gIu fhìa kho a”, fu c mô f nguo I fu
khô saI gIu p vIô c cho ca c gIa m fh¦. HaI bôn cu a ra va o co da f ghô
fu a cho ba vIôn gIa m fh¦ ngô I, su ng fruo ng dô sa n mô f bôn. Châ n
song cu a sô dô u Ia nhu ng fhanh duo ng ray xo Iu a: fôI cu fu ho I
không bIô f Ia m ca ch na o dô cua du f nhu ng châ n song fo va cha c
nhu vâ y. TôI ngô I xuô ng ca nh cu a sô .
Khoa ng gIu a fo a nha cu a chu ng fôI va fo a nha cu a JuIof co
mô f ma nh vuo n dâ y hoa do p. JuIof hIô n ra o cu a sô , fay câ m mô f
fâ m ba ng don nho frôn do co vIô f ba ng phâ n mô f chu ÐRAVO
|“hoan hô”). Mô f gIo sau nguo I y fa dom Ia I cho fôI mô f ca I fhu cu a
JuIof. Anh fa vIô f: “fôI dang fìm ca ch sang pho ng câ u. Nô u fôI fhâ f
ba I, câ u cô sang pho ng fôI. Iy do Ia ca c câ u co nhu ng ko fhu o bôn
pho ng â y. Thô ra ca c câ u b¦ pha f câ m cô a 7 Can da m Iôn, fa so
fha ng chu ng no ”. Ca I bIô n cô xa y ra o nha Iao ÐoauIIou frong do
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
haI chu ng fôI cu ng ch¦u dau do n da ga n cha f chu ng fôI Ia I vo I
nhau. JuIof Ia chuyôn gIa vô môn su du ng cha y vô , cho nôn mo I
duo c mô nh danh Ia “nguo I câ m bu a”. Ca ch ha nh dô ng cu a JuIof
hô I co n fu do Ia nhu sau: anh fa dI xo hoI dô n dô fruo c mô f cu a
ha ng ba n dô frang su c va o gIu a ban nga y, va o Iu c nhu ng fhu kIm
hoa n do p nhâ f duo c ba y ra fu kinh phia fruo c. Trong khI chIô c xo
hoI do mô f nguo I kha c Ia I vâ n nô ma y du ng do I, anh fa xuô ng xo
râ f nhanh, fay câ m mô f ca I vô Io n ba ng gô phang ma nh va o cu a
kinh, vo fhâ f nhIô u dô nu frang rô I nha y Iôn xo pho ng dI nhanh.
Sau khI da fha nh công o Iyon, Angors, Tours, Io Havro, JuIo fâ n
công va o mô f hIô u kIm hoa n Io n o ParIs va o Iu c ba gIo chIô u, Iâ y dI
mô f sô dô nu frang fr¦ gIa gâ n mô f frIô u. Anh fa chua bao gIo kô
cho fôI ngho mình da b¦ nhâ n da ng nhu fhô na o va fa I sao. Anh fa
b¦ xu haI muoI nam fu khô saI, va dô n nam fhu fu anh fa da vuo f
ngu c. Va , nhu anh fa da kô vo I chu ng fôI, chinh vì fro vô ParIs ma
anh fa b¦ ba f Ia I: anh fa dI fìm ca I nguo I fruo c kIa vâ n oa fru
nhu ng dô anh frô m duo c dô gIô f ha n, vì ha n ma I không ch¦u gIao
Ia I cho om ga I JuIof mô f sô fIô n Io n ma ha n no cu a anh fa. Ha n
fình co frông fhâ y JuIof fha fhâ n fruo c phô ha n o , IIô n ba o ca nh
sa f. JuIof b¦ ba f va da nh fro Ia I vô nha fu khô saI vo I chu ng fôI.
Chu ng fôI na m bô nh vIô n da duo c mô f fuâ n. Hôm qua fôI da
dua haI fram francs cho ChafaI, do Ia ca I gIa ha ng fuâ n haI chu ng
fôI pha I fra dô duo c gIu Ia I o bô nh vIô n. Ðô duo c kinh nô , chu ng fôI
Iâ y fhuô c Ia ra mo I fâ f ca nhu ng nguo I không co fhuô c Ia . Mô f
nguo I fu khô saI sa u muoI fuô I quô o MarsoIIIo fôn Ia Carora, da
kô f ba n vo I Ðoga. Ong fa Ia cô vâ n cu a Ðoga. Mô I nga y ông fa nha c
dI nha c Ia I vo I Ðoga nhIô u Iâ n Ia nô u Ðoga co nhIô u fIô n va o frong
Ia ng nguo I fa bIô f nhu fhô |qua ca c ba o fu Pha p gu I sang, o dây
nguo I fa bIô f duo c nhu ng vu Io n), Ðoga du ng vuo f ngu c fhì hon, vì
nhu ng nguo I fu ma n ha n da duo c fra fu do so gIô f ba c fa dô Iâ y
pIan. Ðoga no I Ia I cho fôI bIô f nhu ng buô I no I chuyô n na y vo I ông
gIa Carora. TôI ra su c no I cho Ðoga hIô u ra ng Ia o gIa kIa cha c
cha n Ia mô f nguo I vô fich su , pha I co fhô mo I da nh ch¦u ngô I Iy o
dây haI muoI nam nay, nhung ba c fa không ch¦u ngho. Ðoga b¦
nhu ng Io I Io cu a Ia o gIa fa c dô ng râ f ma nh va fôI pha I kho nho c
Henry Charrlere 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia m mo I gIu vu ng duo c fInh fhâ n cho ba c fa ba ng nIô m fIn ma nh
mo cu a fôI.
TôI gu I cho SIorra mô f ma nh gIâ y yôu câ u anh fa dua
CaIganI va o na m bô nh vIô n. TôI không pha I do I Iâu. Ngay hôm sau
CaIganI da va o vIô n, nhung Ia I na m frong mô f pho ng không co
châ n song. Ia m fhô na o dô fra Ia I cho CaIganI ca I pIan cu a câ u fa7
TôI nha n ChafaI ra ng fôI hô f su c câ n ga p CaIganI, va dô cho anh
fa hIô u ra ng dây Ia mô f cuô c chuâ n b¦ vuo f ngu c. ChafaI no I vo I fôI
ra ng anh fa co fhô dua CaIganI dô n ga p fôI nam phu f va o Iu c muo I
haI gIo frua. Ðô n gIo dô I ga c, anh fa so cho CaIganI ra hIôn no I
chuyô n vo I fôI o cu a sô , va không ch¦u Iâ y fIô n công gì ca . Ðu ng
muo I haI gIo frua, CaIganI duo c dua dô n ga p fôI o cu a sô . TôI fru c
fIô p dua ca I pIan cho câ u fa. CaIganI du ng fruo c ma f fôI cho pIan
va o bu ng. Câ u fa kho c. HaI nga y sau, câ u fa gu I cho fôI mô f fo fa p
chi frong do co dô nam fo gIâ y mô f nga n francs va mô f chu go n
fhon Io n: morcI. KhI frao cho fôI fo ho a ba o, ChafaI da frông fhâ y
sô fIô n. Anh fa không no I gì, nhung ba n fhân fôI muô n bIô u anh fa
chu f dInh. Anh fa fu chô I. TôI no I:
- Chu ng fôI ra dI dây. Anh co muô n dI vo I chu ng fôI không7
- Không, Ðuom buo m a , fôI da ho n vo I mô f nho m kha c pha I
nam fha ng nu a, khI nguo I cu ng nho m vo I fôI ra kho I xa -IIm, fôI
mo I dI duo c. Iu c bâ y gIo cuô c vuo f ngu c so duo c chuâ n b¦ ky hon,
va nhu fhô cha c an hon. Co n anh b¦ câ m cô , cho nôn vô I Ia pha I,
nhung o dây cu a co châ n song fhô kIa so gay Ia m dâ y. Anh du ng
mong nho fôI gIu p, vì fôI không fhô dô mâ f chô Ia m na y. O dây fôI
co fhô yôn fâm do I ba n fôI ra kho I xa -IIm.
- Râ f fô f ChafaI a . O do I pha I frung fhu c, fu nay fôI so không
no I gì vo I câ u vô vIô c â y nu a.
- Tuy vâ y, fôI vâ n so fIô p fu c dua fhu cho anh va Ia m nhu ng
vIô c anh nho .
- Ca m on ChafaI.
Ðôm hôm â y co fIô ng fIô u IIôn ba n mâ y Ioa f. Sa ng hôm sau
chu ng fôI duo c bIô f ra ng “nguo I câ m bu a” da vuo f ngu c. TôI câ u
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mong Thuo ng dô phu hô cho anh fa; do Ia mô f nguo I ba n fô f. Cha c
anh fa ga p duo c mô f co hô I na o dâ y va da fhu a co bo frô n. ThôI
cu ng mu ng cho anh.
Muo I Iam nam sau, fu c va o nam 1948, fôI dang o HaIfI, cu ng
dI vo I mô f nha frIô u phu nguo I VonozuoIa dô n ga p ông chu nhIô m
CasIno dô fhuong Iuo ng ky ho p dô ng qua n Iy so ng ba c o HaIfI. Mô f
dôm, fôI vua uông sâm-banh frong mô f fIô m ruo u ra, fhì mô f frong
nhu ng cô ga I cu ng dI vo I chu ng fôI, nguo I don nhu fhan nhung co
gIa o du c nhu mô f cô ga I nha Ia nh o mô f fInh Io bôn Pha p no I vo I
fôI:
- Ða ngoa I om Ia m fhâ y Iô da o vaudou, hIô n nay sô ng vo I mô f
ông gIa nguo I Pha p. Ðo Ia mô f nguo I fu Cayonno vuo f ngu c. HaI
ông ba o vo I nhau da duo c haI muoI nam nay. Ong fa suô f nga y
say khuo f. Tôn ông fa Ia JuIos Marfoau.
TôI Iâ p fu c fInh ruo u:
- Cô bo ha y dâ n fôI dô n nha ba ngoa I cô ngay.
Cô fa du ng phuong ngu HaIfI no I vo I nguo I Ia I fa c-xI dang
pho ng hô f fô c dô . KhI dI qua mô f hô p dôm sa ng frung, fôI ba o du ng
xo Ia I rô I cha y va o mua mô f chaI Pornod, haI chaI sâm-banh, haI
chaI rhum nô I d¦a. Xo Ia I Iôn duo ng. Chu ng fôI dô n bo bIô n, xo dô
fruo c mô f ngôI nha do m da ng fuo ng son fra ng, ma I Io p ngo I do ,
nuo c bIô n va o dô n gâ n sa f bâ c fhô m. Cô ga I go cu a hô I Iâu mo I
fhâ y mô f ba gIa cao Io n, fo c ba c fra ng, ra mo . Ða fa ma c mô f ca I a o
fhu ng da I dô n fâ n ma f ca . HaI nguo I da n ba no I gì vo I nhau ba ng
fIô ng d¦a phuong mô f Iu c, rô I ba gIa no I: “Mo I ông va o frong, ngôI
nha na y Ia cu a ông”. Mô f ngo n do n dâ f soI sa ng mô f can pho ng râ f
sa ch, ba y nhu ng Iô ng chIm va bô ca .
- Ong muô n ga p JuIof a 7 XIn ông do I cho mô f chu f, ông â y ra
ngay. JuIos, JuIos! Co nguo I muô n ga p ông dây na y.
Mình ma c mô f bô pyjama so c xanh khIô n fôI nho Ia I dô ng
phu c cu a nha fu khô saI, mô f ông gIa dI chân không buo c ra.
- Na o, ba Cu c Tuyô f no I Ia I ngho coI, aI Ia I dô n fham fôI va o
gIo na y7 Ðuom buo m! Không, cha ng Io 7 - JuIof ôm châ m Iâ y fôI va
Henry Charrlere 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
no I: - Ðua ca I do n Ia I dây, ba Cu c Tuyô f, dô fôI nhìn ma f fha ng ba n
gIa chu f na o. ThôI du ng rô I, dich fh¦. Chinh câ u dây rô I! Thô Ia câ u
Ia fhuo ng kha ch. NgôI nha na y, mo n fIô n fôI dang co , du a con ga I
cu a vo fôI, fâ f ca dô u Ia cu a câ u. Câ u chI câ n no I mô f fIô ng.
Chu ng fôI da cu ng uô ng hô f chaI Pornod, haI chaI sâm-banh,
haI chaI rhum, va fhInh fhoa ng JuIof Ia I câ f fIô ng ha f.
Thô Ia rô f cu c ca nh fa vâ n fha ng chu ng no câ u nhI7 Câ u fhâ y
chua, không co gì fuyô f ba ng phIôu Iuu ma o hIô m. Nhu fo dây da
dI qua CoIombIa, Panama, Cosfa RIa, Ia JamaIca, dô rô I ca ch dây
chu ng haI muoI nam, du ng Ia I o dây va fìm duo c ha nh phu c vo I
Cu c Tuyô f Ia nguo I da n ba fô f nhâ f ma mô f nguo I da n ông co fhô
ga p duo c frôn do I na y. Ðao gIo câ u dI. Câ u o dây co Iâu không7
- Không, mô f fuâ n fhôI.
- Câ u dô n dây co vIô c gì7
- Ky ho p dô ng fru c fIô p vo I chu nghIô m CasIno vô quyô n
qua n fr¦ so ng ba c o dây.
- Câ u a , fo cu ng muô n ra ng câ u o Ia I dây suô f do I vo I fo frong
ca I xo m fIô u phu dô f fhan na y, nhung nô u câ u da ba f IIôn hô vo I
fha ng cha chu nhIô m â y fhì câ u cho Ia m gì chung Iung vo I ha n,
ha n so cho nguo I a m sa f câ u khI fhâ y công vIô c cu a câ u phô n vInh.
- Ca m on Io I khuyôn.
- Co n ba Cu c Tuyô f, ba ha y chuâ n b¦ cuô c vu hô I da o vaudou
“không da nh cho kha ch du I¦ch” dI. Mô f cuô c vu hô I fhu fhIô f cho
ba n fôI!
Va o mô f d¦p kha c fôI so kô cho ca c ba n ngho ca I buô I vu hô I
fru danh na y cu a da o vaudou, “không da nh cho kha ch du I¦ch”.
Vâ y Ia JuIof da vuo f ngu c, co n fôI, Ðoga, £ornandoz vâ n
dang cho do I. ThInh fhoa ng fôI Ia I nhìn nhu ng châ n song cu a sô , cô
Ia m ra vo vô fu. Ðo qua Ia nhu ng khu c duo ng ray xo Iu a fhâ f,
không fa I na o pha duo c. Ðây gIo chI co n Ia I cu a Io n. Nga y dôm Iu c
na o cu ng co ba fôn gIa m fh¦ co su ng ngô I canh. Tu khI JuIof vuo f
ngu c, vIô c canh pho ng ca ng fhôm câ n mâ f. Nhu ng Iuo f dI fuâ n da y
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hon, ông ba c sI không duo c ân fình nhu fruo c. ChafaI mô I nga y chI
dô n haI Iâ n dô fIôm fhuô c va do nhIô f dô cho bô nh nhân. Ia I mô f
fuâ n nu a frôI qua, fôI Ia I fra fhôm haI fram francs, Ðoga fhì no I du
ca c fhu chuyô n, fru chuyô n vuo f ngu c. Hôm qua ba c fa frông fhâ y
con dao mô cu a fôI, ho I Iuôn:
- Câ u vâ n gIu con dao â y dâ y a 7 Ðô Ia m gì fhô 7
TôI bu c bô I fra Io I:
- Ðô ba o vô ca I fhân fôI va ca ca I fhân ba c nu a khI câ n.
£ornandoz không pha I nguo I Tây-ban-nha, cu ng không pha I
nguo I ArgonfIna. Ðo Ia mô f nguo I kha , mô f fay gIang hô chân
chinh, nhung chinh anh fa cu ng b¦ fa c dô ng vì nhu ng câu chuyô n
cu a Ia o gIa Carora. Mô f hôm fôI ngho fhâ y anh fa no I vo I Ðoga: “o
Quâ n da o hình nhu khi hâ u fô f Ia m chu không pha I nhu o dây, ma
không no ng mâ y. Na m frong pho ng na y râ f dô Iây bô nh kIô f Iy vì
chI câ n dI ngoa I Ia co fhô b¦ vI fru ng dinh va o rô I”. Trong can
pho ng da nh cho ba y muoI bô nh nhân na y nga y na o cu ng co mô f
haI nguo I chô f vì b¦ kIô f Iy .
Co mô f dIô u ky fhu da ng Iuu y Ia ho dô u chô f va o Iu c frIô u
Iôn buô I chIô u hay buô I fô I. Chua co mô f nguo I bô nh na o chô f va o
buô I sa ng. Ðo Ia mô f dIô u bi â n cu a fhIôn nhIôn.
Ðôm hôm â y fôI co mô f cuô c fha o Iuâ n vo I Ðoga. TôI no I vo I
ba c fa ra ng fhInh fhoa ng ban dôm fôn gIu chìa kho a nguo I A-râ p
Ia I va o pho ng dô n gIo chan da p cu a nhu ng nguo I ô m na ng fru m
chan kin ma f. Ðo Ia mô f ha nh dô ng râ f so ho . Chu ng fôI co fhô
da nh va o dâ u cho no ngâ f xIu, ma c a o quâ n cu a no va o |chu ng fôI
dô u chI ma c so-mI da I va dI do p, ngoa I ra không co gì kha c).
Ðo ng bô xong, fôI so dI ra va bâ f fhình Iình gIâ f su ng cu a mô f
fôn gIa c cu a, chIa su ng va o ma f chu ng no , ba f chu ng no va o pho ng
rô I kho a fra I cu a Ia I. Sau do chu ng fôI so nha y qua fuo ng cu a bô nh
vIô n o phia sông MaronI, Iao xuô ng nuo c rô I dô cho Iuô ng nuo c
cuô n dI. Sau do so hay. Sa n co fIô n, chu ng fôI so mua mô f ca I
fhuyô n va mô f if Iuong fhu c dô vuo f bIô n. Ca Ðoga Iâ n £ornandoz
dô u du f khoa f ba c bo kô hoa ch na y, Ia I co n phô pha n fôI na ng Io I
Henry Charrlere 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nu a. TôI fhâ y ro Ia ho da na n chi cho nôn râ f fhâ f vo ng. Trong khI
do fho I gIan cu frôI qua.
Chu ng fôI na m dây da duo c gâ n ba fuâ n. Tô I da chI co n muo I,
muo I Iam nga y dô chuâ n b¦ vuo f ngu c.
Hôm nay Ia nga y haI muoI mô f fha ng muo I mô f nam 1933,
mô f nga y da ng ghI nho . Mô f bô nh nhân mo I buo c va o pho ng: do Ia
Joanos CIousIof, nguo I ma ho da fìm ca ch a m sa f o SaInf-MarfIn,
frong pho ng ca f fo c cu a nha Iao. HaI ma f anh fa nha m nghIô n, dâ y
nhu ng mu , anh fa hâ u nhu da mu . KhI ChafaI da ra kho I pho ng,
fôI dô n ca nh CIousIof. Râ f nhanh, anh fa no I vo I fôI ra ng mâ y
nguo I fu câ m cô kIa da Iôn duo ng ra Quâ n da o muo I Iam hôm nay
rô I, nhung rIông anh fa fhì ho bo quôn. Ca ch dây ba hôm, mô f
nhân vIôn kô foa n da ba o cho anh fa bIô f. Anh fa IIô n bo mô f ha f
fhâ u dâ u va o ma f: ma f anh mung mu Iôn cho nôn anh duo c dua
va o dây. CIousIof râ f quyô f fâm vuo f ngu c.
Anh fa no I vo I fôI ra ng anh fa sa n sa ng Ia m fâ f, kô ca gIô f
nguo I nô u câ n, mIô n sao dI duo c. Anh fa co ba nghìn francs. KhI da
duo c ru a ma f ba ng nuo c no ng anh fa IIô n nhìn ro ngay. TôI frình
ba y du d¦nh vuo f ngu c cho anh ngho. Anh fa fa n fha nh, nhung Ia I
no I ra ng muô n da nh u p bo n gIa m fh¦ pha I co haI nguo I, nô u duo c
fhì ba ca ng fô f. Co fhô fha o chân gIuo ng ra, mô I nguo I câ m mô f ca I
|chân gIuo ng Ia m ba ng sa f) dô da nh va o dâ u bo n ga c. Thoo anh fa
fhì du co câ m su ng chIa va o chu ng no , chu ng no cu ng so không fIn
ra ng mình da m ba n, va chu ng no co fhô go I bo n ga c o fo a nha kô
câ n, noI JuIo da frô n fhoa f, chI ca ch chô chu ng fôI không dâ y haI
muoI mo f.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
III. V!O T NC! C IÂ N TH! NHÂ T
- TRO N KHO I NHA TH!ONC
Tô I hôm â y fôI ga p Ðoga, va sau do Ia £ornandoz. Ðoga no I
vo I fôI Ia ba c fa không fIn fuo ng va o kô hoa ch vuo f ngu c cu a fôI;
ba c fa d¦nh du mô f sô fIô n Io n, nô u câ n, dô duo c mIô n câ m cô . Ða c
fa yôu câ u fôI vIô f fhu ho I SIorra xom fhu Ia m nhu fhô IIô u co duo c
không. Ngay hôm â y ChafaI dua fhu dI va dom fhu fra Io I vô cho
chu ng fôI. SIorra vIô f: “Ðu ng du f fIô n cho bâ f cu aI dô xIn mIô n
câ m cô . VIô c na y chI co ca c quan chu c bôn Pha p gIa I quyô f duo c,
co n o dây fhì không co mô f aI, kô ca vIôn gIa m dô c fra I khô saI, co
fhô mIô n cho fu nhân chô dô câ m cô . Nô u không co n hy vo ng gì
vuo f ngu c fu bô nh vIô n, ca c anh co fhô fìm ca ch xIn ra vIô n mô f
nga y sau khI chIô c fa u chuyôn cho fu nhân ra Quâ n da o |chIô c
Mafa) da Iôn duo ng”.
Ia m nhu vâ y so duo c na m Ia I fa m nga y o khu vu c gIam
fhuo ng fruo c khI co chuyô n fa u sau ra da o, va co Io o dâ y dô vuo f
ngu c hon Ia o gIan pho ng chu ng fôI hIô n dang na m o bô nh vIô n.
Cu ng frong ca I fhu â y, SIorra no I ra ng nô u fôI muô n anh fa so cho
mô f nguo I fu khô saI da duo c fra fu do dô n ga p fôI dô nô u câ n fôI
co fhô nho anh fa chuâ n b¦ cho mô f chIô c fhuyô n dô sa n o phia sau
bô nh vIô n. Nguo I fu ma n ha n na y Ia mô f nguo I quô o TouIouso, fôn
Ia Jo sus. Ca ch dây haI nam, chinh ha n da chuâ n b¦ cho cuô c vuo f
ngu c cu a ba c sI Ðougraf. Muô n ga p ha n, fôI so pha I dô n chIô u dIô n
o pho ng X-quang. Pho ng na y cu ng na m frong pha m vI bô nh vIô n
nhung muô n dô n do fu nhân pha I co gIâ y gu I dI kha m X-quang.
SIorra da n fôI Ia nô u dI chIô u dIô n pha I bo pIan ra fruo c khI dô n
pho ng X- quang, vì ba c sI co fhô nhìn fhâ y no nô u ông fa soI xuô ng
phia duo I phô I. TôI gu I gIâ y cho SIorra ba o anh fa cu cho Jo sus dô n
pho ng X-quang va nho ChafaI fhu xô p cho fôI duo c dI chIô u dIô n.
Henry Charrlere 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ngay fô I hôm â y SIorra ba o cho fôI bIô f ra ng buô I chIô u dIô n Ia va o
nga y kIa, chin gIo sa ng.
Nga y hôm sau, Ðoga xIn ra vIô n, ca £ornandoz cu ng fhô .
ChIô c Mafa vu a dua fu câ m cô ra Quâ n da o hô I sa ng so m. HaI
nguo I hy vo ng co fhô frô n fu khu vu c gIam fu fhuo ng frong fra I.
TôI chu c ho may ma n, co n fôI fhì vâ n không fhay dô I kô hoa ch.
TôI da ga p Jo sus. Ðo Ia mô f nguo I fu khô saI gIa da duo c fra
Ia I fu do, khô nhu mô f con ma m, da ma f don sa m, co haI vô f so o
go m ghIô c cho o qua ma f. Ha n co mô f con ma f cu cha y nuo c ma f
sô ng khI nhìn nguo I fa. Mô f guong ma f ghô so , mô f ca I nhìn cu ng
ghô so không ko m. TôI không fhâ y fIn ha n cho Ia m, va su fhô sau
na y so chu ng mInh ra ng fôI co Iy . Chu ng fôI dI va o vIô c ngay:
- TôI co fhô chuâ n b¦ cho ca c anh mô f chIô u fhuyô n cho duo c
bô n nguo I, fô I da Ia nam. Mô f fhu ng fon-nô nuo c ngo f, mô f if Iuong
fhu c, ca -phô, fhuô c Ia ; ba ca I cho o kIô u fhô dân, mâ y ca I bao bô f
không, mô f cây kIm va mâ y so I chI dô anh fu khâu Iâ y buô m chinh
buô m phu ; mô f ca I Ia ba n, mô f ca I rìu, mô f con dao, nam Iif ruo u
fafIa |ruo u rhum xu Cuyano) ca fha y hô f haI nga n nam fram
francs. Ða nga y nu a fhì hô f fuâ n frang. Sau bô n nga y, nô u anh
dô ng y , fôI so ngô I frong fhuyô n do I ca c anh fu fa m gIo fô I dô n ba
gIo sa ng frong fa m dôm IIô n. KhI ba f dâ u co frang non fôI so
không do I nu a. Цa dIô m do I Ia o chô chIô u fha ng fu go c phia duo I
cu a bu c fuo ng bô nh vIô n. Cu fhoo du ng huo ng bu c fuo ng ma dI
xuô ng phia sông, vì so không frông fhâ y fhuyô n dâu. Ca ch haI mo f
cu ng chua frông fhâ y duo c”.
TôI không fIn Ia m, nhung fôI vâ n ung fhuâ n.
- Co n fIô n fhì sao7 - Jo sus ho I.
- “TôI so gu I qua SIorra”. - TôI vo I ha n fu gIa nhau ma không
ba f fay. Công chuyô n cha ng co vo gì Ia c quan cho Ia m.
Ðô n ba gIo , ChafaI dô n fra I dua fIô n cho SIorra, haI nga n
nam fram francs. TôI fu nhu : “Mình da nh ba c sô fIô n na y, coI nhu
co mâ f cu ng fhôI. Cu ng nho co CaIganI mo I choI sang fhô duo c.
MIô n sao ha n không nuo ng hô f ca haI nga n ruo I fo va o ruo u fafIa”.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIousIof vuI mu ng khôn xIô f. Anh fa fIn va o ba n fhân, fIn va o fôI
va va o kô hoa ch vuo f ngu c. Anh fa chI ban khoan co mô f dIô u:
không pha I dôm na o cu ng fhô , nhung co nhIô u dôm fôn “gIu chìa
kho a” nguo I A-râ p Ia I dI va o pho ng bô nh nhân, ma Ia I fhuo ng Ia
va o Iu c dâ u hôm, chua khuya Ia m. Co n mô f vâ n dô nu a: bIô f cho n
dâu ra mô f nguo I fhu ba dô cu ng ba n vIô c na y7 o dây co mô f câ u
nguo I Corso, fhuô c gIo I gIang hô fha nh phô NIco, fôn Ia ÐIangI.
Câ u fa o fu khô saI fu 1929. Câ u b¦ gIam o pho ng bô nh da nh cho
fu nhân câ n gIa m sa f nghIôm nga f na y Ia vì câ u can fô I gIô f nguo I.
CIousIof vo I fôI ba n nhau xom co nôn no I vo I câ u fa không, va no I
va o Iu c na o. Chu ng fôI dang fhâ m fhì ba n ba c nhu vâ y fhì câ u fa
dô n: do Ia mô f fhu sInh muo I fa m fuô I, do p Iô ng Iâ y nhu mô f fhIô u
nu . Ho câ u fa Ia Mafuroffo, câ u b¦ xu fu rô I duo c gIa m a n xuô ng
khô saI chung fhân vì co n qua if fuô I - muo I ba y fuô I - Câ u fa can
fô I gIô f chô f mô f nguo I Ia I fâ u. Tham gIa vu na y co haI câ u, mô f
câ u muo I sa u fuô I, mô f câ u muo I ba y. Ra fo a da I hình, haI câ u bo
na y không nhu ng không buô c fô I Iâ n nhau ma co n khang khang
chu ng mInh ra ng chinh mình, va chI co mô f mình mình fhôI, da
gIô f nguo I Ia I xo. Thô nhung frôn nguo I na n nhân chI co mô f vô f
da n. Tha I dô cu a haI câ u bo frong phIôn fo a da I hình da Ia m cho
fâ f ca ca c pha m nhân khô saI o dây yôu mô n ho . Vâ y fhì
Mafuroffo, da ng dâ p gIô ng hô f con ga I, dô n ca nh chu ng fôI va câ f
fIô ng fho fho xIn Iu a hu f fhuô c. Chu ng fôI IIô n châm fhuô c cho câ u
fa, Ia I cho fhôm bô n dIô u fhuô c va mô f hô p dIôm. Câ u fa mIm mô f
nu cuo I dâ y su c quyô n ru ca m on chu ng fôI rô I IuI ra. Ðô ng
CIousIof no I vo I fôI: “PapI a , fhôI ô n rô I. Tha ng A-râ p so va o pho ng
hoa n foa n fhoo y chu ng mình cho ma xom. Câ u cu ng bIô f bo n A-
râ p râ f fhich con fraI va o fuô I mang fo nhu câ u â y. Tu do dô n chô
du fha ng gIu chìa kho a kIa Io n va o pho ng ban dôm dô fu fình vo I
câ u bo xInh fraI cha ng co gì kho . Câ u fa so uô n o o vo Ia m kho dô ,
no I Ia chI so nho aI nguo I fa frông fhâ y, dô fhu xô p sao cho fha ng
A-râ p va o pho ng du ng gIo va o chu ng fôI câ n.
- Ðô fôI ba n vo I câ u â y.
TôI dI ga p Mafuroffo. Câ u fa fIô p fôI vo I mô f nu cuo I dâ y y
khuyô n khich. Câ u fa fuo ng fôI da “ca m” vì nu cuo I Ia ng Io ban
Henry Charrlere 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
na y. TôI no I ngay: “Câ u Iâ m rô I. ÐI va o nha xi mô f Ia f”. Va o dô n
nha xi, fôI ba f dâ u fhuong Iuo ng.
- Nhu ng dIô u fôI sa p no I vo I câ u, nô u câ u ho ra cho aI Iâ y mô f
fIô ng Ia câ u foI ma ng ngay. Ðây: câ u co fhô Ia m fhô na y, fhô na y
va fhô na y gIu p chu ng fôI duo c không7 Chu ng fôI so fra fIô n; câ u
muô n Iâ y bao nhIôu7 Hay câ u muô n dI vo I chu ng fôI7
- TôI muô n dI vo I ca c anh, duo c không7
- Xong ngay! Cu fhô nho 7 Cu fhô ! - Chu ng fôI xIô f cha f fay
nhau.
Mafuroffo dI ngu . TôI ga p CIousIof no I qua cho câ u fa bIô f
fình hình xong cu ng dI ngu nô f. Tô I hôm sau dô n fa m gIo
Mafuroffo ra ngô I o cu a sô . Câ u fa không pha I go I fha ng A-râ p. Tu
no dâ n xa c dô n, fhô Ia haI nguo I ba f dâ u no I chuyô n rì râ m vo I
nhau mô f Iu c. Ðô n muo I haI gIo Mafuroffo dI ngu . TôI va CIousIof
fhì da dI na m fu Iu c chin gIo , gIa vo ngu . Tha ng A-râ p dI va o
pho ng, da o haI vo ng, pha f hIô n ra mô f bô nh nhân vu a chô f. Ha n ra
cu a go mâ y fIô ng, va mô f Ia f sau co haI nguo I khIông ca ng va o dom
xa c chô f dI. Nguo I xâ u sô kIa so co ich cho chu ng fôI vì ca I chô f cu a
anh fa so Ia mô f ca I co dô cho fôn gIu chìa kho a A-râ p co fhô va o
pho ng bâ f cu gIo na o frong dôm. Thoo du ng Io I khuyôn cu a chu ng
fôI, hôm sau Mafuroffo ho n ga p ha n Iu c muo I mô f gIo dôm. Ðu ng
gIo â y, fôn gIu chìa kho a va o pho ng. ÐI ngang gIuo ng câ u bo , ha n
ko o chân da nh fhu c câ u fa dâ y rô I dI fha ng va o nha xi. Mafuroffo
IIô n dI fhoo. Muo I Iam phu f sau fôn gIu chìa kho a ra va ro I pho ng
bô nh nhân. Mafuroffo Iâ p fu c dI ngu Ia I, không pha I no I gì vo I
chu ng fôI nu a. Nga y hôm sau cu ng Ia I nhu fhô , nhung va o Iu c
muo I haI gIo dôm. Mo I su dô u ô n: fha ng A-râ p so dô n du ng va o gIo
câ u bo da n.
Nga y 27 fha ng muo I mô f nam 1933, chu ng fôI da sa n sa ng
ha nh dô ng. HaI ca I chân gIuo ng ba ng sa f da duo c mo vif sa n,
muô n fha o ra Iu c na o cu ng duo c. TôI do I dô n bô n gIo chIô u so co
gIâ y cu a SIorra cho bIô f nhu ng fIn fu c cuô I cu ng. Ðu ng gIo , ChafaI
dô n, không câ m gIâ y ma gì, chI no I vo I fôI “£rancoIs SIorra ba o fôI
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
no I vo I anh Ia Jo sus do I ca c anh o d¦a dIô m da d¦nh. Chu c ca c anh
may ma n. Ðô n fa m gIo fô I, Mafuroffo no I vo I fha ng A-râ p:
- Hôm nay anh do I qua nu a dôm ha ng dô n: va o qua ng â y co
fhô ga p nhau Iâu hon.
Tha ng A-râ p ho n dô n sau muo I haI gIo . Ðu ng nu a dôm,
chu ng fôI da chuâ n b¦ xong mo I fhu . Ðô n muo I haI gIo muo I Iam
fha ng A-râ p va o, dI fha ng dô n gIuo ng Mafuroffo ko o chân câ u fa
rô I dI fIô p va o nha xi. Mafuroffo va o fhoo ha n. TôI fha o chân
gIuo ng cu a fôI ra, no roI xuô ng sa n, hoI ô n mô f chu f. Ðôn gIuo ng
CIousIof fhì không co fIô ng dô ng. Thoo kô hoa ch, fôI pha I du ng sa n
bôn cu a nha xi, co n CIousIof fhì cu dI fhoa I ma I dô n chô nha xi dô
fhu hu f su chu y cu a ha n. Sau mô f fho I gIan cho do I khoa ng haI
muoI phu f, mo I su vIô c dIô n ra râ f nhanh. Tha ng A-râ p fu frong
nha xi dI ra. Trông fhâ y CIousIof, ha n nga c nhIôn ho I:
- CIo na y anh co n du ng gIu a pho ng Ia m ca I gì fhô 7 ÐI ngu dI.
Ngay fu c kha c, ha n b¦ mô f do n “con fho ” da nh va o gIu a so ,
Im Ia ng nga khuy u xuô ng. TôI Iâ p fu c ma c a o quâ n cu a ha n va o, dI
ca gIa y cu a ha n. Chu ng fôI IôI ha n va o gâ m gIuo ng, va fruo c khI
dâ y ha n va o phia frong, fôI bô I fhôm cho ha n mô f vô nu a va o ga y.
Thô Ia xong duo c mô f vIô c.
Ca fa m muoI bô nh nhân na m frong pho ng không fhâ y mô f
nguo I na o dô ng dâ y. TôI dI nhanh vô phia cu a ra va o, fhoo sau co
CIousIof va Mafuroffo ma c a o ngu da I. TôI go cu a. Tôn gIa m fh¦
vu a mo ra Ia fôI gIa ng cho mô f pha f chân gIuo ng sa f Iôn dâ u. Tôn
fhu haI dô khâ u mousquofon fruo f xuô ng dâ f. Cha c cha n Ia ha n
ngu quôn. Ha n chua k¦p fhu c gIâ c fhì fôI da da nh ha n gu c xuô ng.
Mâ y fôn cu a fôI không k¦p kôu, co n ca I fha ng b¦ CIousIof da nh fhì
chI “A!” Iôn mô f fIô ng kho fruo c khI gu c xuô ng. HaI fôn fôI vu a
da nh gu c frôn ghô , co n fôn fhu ba fhì na m da I ra dâ f. Chu ng fôI
nin fho . Ca I fIô ng “A7” kIa chu ng fôI fuo ng chu ng nhu ca nhân Ioa I
dô u ngho fhâ y. Qua fình fIô ng kôu â y cu ng kha fo, nhung cha ng
fhâ y aI dô ng fInh gì ca . Chu ng fôI không dua chu ng va o phia bôn
frong pho ng Ia m gì. Chu ng fôI cu fhô bo dI, câ m fhoo ba khâ u
su ng. CIousIof dI dâ u, câ u bo dI gIu a, co n fôI dI sau cu ng. Chu ng
Henry Charrlere 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI dI xuô ng ca I fhang ga c sa ng mo mo duo I a nh do n dâ u. CIousIof
da bo ca I chân gIuo ng sa f, co n fôI vâ n câ m no fhoo frong fay fra I
fay pha I fôI câ m khâ u su ng fruo ng. Xuô ng dô n fâ ng duo I cu ng
cha ng fhâ y gì. Xung quanh fô I don nhu mu c. Pha I nhìn fhâ f ky
mo I frông fhâ y bu c fuo ng dI vô phia bo sông. Chu ng fôI vô I ra chân
fuo ng. TôI du ng a p va o fuo ng Ia m fhang cho ca c ba n Ioo Iôn.
CIousIof Ioo Iôn ngô I cuo I frôn bu c fuo ng rô I IôI Mafuroffo Iôn, sau
do Ia fôI. Chu ng fôI buông nguo I xuô ng phia bôn kIa fuo ng, frong
bo ng fô I. CIousIof roI va o mô f ca I hô c, kôu dau chân. Mafuroffo va
fôI xuô ng ô n hon. Ca haI chu ng fôI du ng dâ y. Chu ng fôI dô u da
buông khâ u mousquofon fruo c khI nha y xuô ng. CIousIof foan du ng
dâ y nhung không sao du ng duo c. Anh fa no I Ia ga y mo no ca I chân
rô I. TôI dô Mafuroffo du ng Ia I vo I CIousIof, Iâ n fhoo bu c fuo ng
cha y vô phia bo sông, vì fô I qua nôn haI fay fôI cu pha I so so Iôn
fuo ng. Cha y dô n hô f fuo ng na o cu ng không hay, haI fay b¦ hu f nga
mô f ca I nhu fro I gIa ng, fuo ng dô n vo ma f. Tu phia sông co gIo ng aI
no I vo I Iôn:
- Ca c câ u dâ y a 7
- ! ! Jo sus dâ y a 7
- ! !
Ha n quo f dIôm Iôn frong khoa n nu a gIây. TôI da xa c d¦nh
duo c chô ha n du ng, IIô n Iô I xuô ng nuo c dI dô n dâ y. Cu ng du ng vo I
Jo sus co n co mô f nguo I nu a.
- Iôn fruo c dI. AI dâ y7
- PapIIIon dây.
- Tô f.
- Jo sus a , pha I dI fro Ia I phia sau, ba n fôI b¦ ga y chân frong
khI fro o fuo ng.
- Thô fhì câ m Iâ y ca I na y, cho o dI.
Ða ca I cho o pagaIo vu c xuô ng nuo c va cha ng bao Iâu chIô c
xuô ng nho da vuo f qua ca I khoa ng ca ch chu ng mô f fram fhuo c fu
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chô xuô ng cho dô n chô ca c ba n fôI |fôI doa n chu ng chô â y, vì fô I
qua cha ng frông fhâ y gì).
TôI go I: “CIousIof7”.
- Kho chu, froI dâf - Jo sus no I. Na y I' ÐnfIo , bâ f da Iu a Iôn
chu f na o! Mâ y fIa Iu a xanh xanh Io o ra. Ca c ba n fôI da frông fhâ y.
CIousIof kho huy f sa o qua ko rang fhoo kIô u dân Iyon: dây Ia kIô u
huy f sa o không ô n nhung Ia I ngho râ f ro , hoI gIô ng fIô ng huy f cu a
Ioa I ra n. Câ u fa cu fhô huy f IIôn fu c mô f Iu c, cho dô n khI chu ng fôI
dô n noI. I' ÐnfIo buo c xuô ng ôm xô c CIousIof dua Iôn xuô ng.
Mafuroffo Iôn fhoo, rô I dô n I' ÐnfIo . Trôn xuô ng nhu vâ y co dô n
nam nguo I, nuo c chI co n ca ch ma n xuô ng co haI Io ng fay.
- Hô muô n dô ng dâ y pha I no I fruo c nho , - Jo sus no I, - Ðuom
buo m, du ng cho o nu a, ca I cho o da f na m ngang frôn du I â y. ÐI fhôI
I' ÐnfIo !
Iâ p fu c chIô c xuô ng fhoo do ng Iao va o dôm fô I. ÐI duo c
chu ng mô f cây sô , chu ng fôI da dô n ngang fâ m khu fra I fu sa ng
mo mo duo I a nh dIô n fô I fa n do mô f ca I ma y pha f dIô n ha ng bo f
pha f ra. Iu c bâ y gIo xuô ng dang o gIu a do ng sông va frôI bang
bang fhoo do ng, vo I mô f fô c dô kho fuo ng fuo ng nô I. I' ÐnfIo da
nhâ c cho o Iôn. ChI co Jo sus a p ma I cho o sa f du I gIu fhang ba ng
cho chIô c xuô ng. Ha n không cho o ma chI gIu cho xuô ng dI fha ng.
Jo sus no I: “Ðây gIo fhì co fhô no I va hu f fhuô c duo c rô I. Hình nhu
ô n ca . Câ u co cha c Ia vu a rô I ca c câ u không Ia m aI chô f không7
- TôI fIn nhu vâ y.
- Tro I dâ f! Thô Ia câ u b¦p fo rô I dâ y Jo sus a ! – I’ ÐnfIo no I. -
Câ u ba o dây Ia mô f chuyô n vuo f ngu c fhuo ng fhôI cha ng co chuyô n
gì ho a ra Ia mô f cuô c vuo f ngu c cu a dân câ m cô , fhoo nhu fo hIô u.
- Ðu ng, dây Ia dân câ m cô , I’ÐnfIo a . To không no I cho câ u
bIô f fu dâ u Ia vì no I ra câ u do I na o ch¦u gIu p fo . Thô ma fo Ia I dang
câ n mô f nguo I gIu p. Câ u du ng Io co chuyô n gì fo so du ng ra ch¦u
hô f.
- Thô mo I pha I, Jo sus a . Àn cu a câ u co mô f fram fo ma b¦ xu
fu hay b¦ chung fhân fhì o n qua . |Nô u frong mô f cuô c vuo f ngu c
Henry Charrlere 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ma co mô f nguo I canh fu b¦ gIô f fhì pha m nhân va dô ng Io a dô u b¦
xu fu , co n nô u co mô f nguo I b¦ fhuong fhì ho so b¦ khô saI chung
fhân). TôI no I:
- I’ÐnfIo a , fo so bIô u fhôm haI câ u mô f nga n francs.
- Thô fhì duo c, anh ba n a . Nhu fhô Ia ho p Io . Ca m on câ u,
frong Ia ng chu ng fo chô f do I dô n noI ca . Ðuo c fha co n fô hon Ia khI
dang o fu . Íf ra khI o fu co n co ca I an ca I ma c ha ng nga y.
- Câ u co dau Ia m không7 - Jo sus ho I CIousIof.
- Không sao, - CIousIof no I. - Nhung PapIa a , vo I ca I chân ga y
cu a fôI fhì co n Ia m an gì7
- So fhu xô p sau. Ðây gIo fa dang dI dâu fhô na y, Jo sus7
- To so dua ca c câ u dô n nâ p frong mô f ca I v¦nh ca ch cu a bIô n
ba muoI cây sô . Ca c câ u so o Ia I dâ y fa m nga y dô cho qua gIaI doa n
cang nhâ f frong cuô c san Iu ng cu a bo n ca nh sa f va bo n dI san
nguo I fhuô. Pha I Ia m cho ho fuo ng Ia ngay dôm nay ca c câ u da dI
hô f sông MaronI va ra dô n bIô n rô I. Ðo n san nguo I dI fhuyô n
không ga n ma y, da ng so hon ca . No I chuyô n, ho, dô f Iu a dô u co fhô
dua dô n kô f qua faI ha I nô u chu ng no dang rình o noI na o gâ n dâ y.
Co n bo n ca nh sa f fhì dI xuô ng ma y không va o v¦nh duo c, vì so ma c
ca n.
Ðôm sa ng dâ n. Ca bo n dI fìm ma I mo I Iâ n ra duo c chô Jo sus
da f mô c |chI co mô f mình ha n bIô f chô na y), va fhuyô n chu ng fôI
ba f dâ u dI va o mô f vu ng bu I bo râ m ra p. ChIô c xuô ng Ia m cho bu I
bo ra p ha n xuô ng, va khI xuô ng da dI qua fhì no Ia I frô I dâ y o sau
Iung chu ng fôI, Ia m fha nh mô f bu c ma n ba o vô kha da y. Pha I Ia
mô f fay phu fhu y mo I bIô f duo c ra ng chô na y co du nuo c cho mô f
chIô c fhuyô n dI qua duo c. Chu ng fôI cu fhô dI sâu va o vu ng bu I bo
frong mô f fIô ng dô ng hô , vu a dI vu a ga f nhu ng ca nh cây cha n
fruo c ma f. Ðô ng nhIôn chu ng fôI fhâ y fhuyô n da dI va o mô f fhu
kônh fhô Ia chu ng fôI du ng Ia I. Ðo kônh co mo c xanh ro n, râ f sa ch
so , co nhu ng cây da I fhu sum sô, ca nh Ia fo a râ f rô ng, a nh sa ng
ban nga y |Iu c bâ y gIo da sa u gIo sa ng) không Io f qua duo c. Ðuo I
vo m Ia uy nghIôm na y vang Iôn fIô ng kôu cu a nhu ng Io I muôn fhu
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ma fôI chua hô bIô f. Jo sus no I: “Ðây Ia noI ca c câ u pha I o Ia I cho
fa m nga y. Ðô n nga y fhu ba y fôI so dô n dua Iuong fhu c cho ca c
câ u”.
Tu duo I mô f bu I râ m ha n IôI Iôn mô f con fhuyô n dô c mô c nho
xiu da I chu ng haI mo f. Trong fhuyô n co haI ma I cho o. Ðây Ia ca I
fhuyô n ha n so du ng dô fro vô Ia ng khI nuo c frIô u Iôn.
Ðây gIo fa ha y Io vIô c cho CIousIof Iu c â y dang na m frôn bo
kônh. Vì câ u â y vâ n ma c mô I chIô c a o ngu da I, cho nôn haI chân
câ u vâ n dô frâ n. Chu ng fôI du ng rìu do o Ia I mâ y ca I ca nh khô cho
fha ng, fha nh hình nhu ng fhanh gô mo ng. I'ÐnfIo câ m chân câ u
ko o fhâ f ma nh. CIousIof foa f mô hôI cô ch¦u dau. Ðô n mô f Iu c na o
dâ y câ u no I: “Sfop! O fu fhô na y fôI fhâ y do dau hon ca , cha c
xuong Ia p du ng rô I”. Chu ng fôI Iâ y mâ y ca nh cây da do o fha ng Ia p
do c ca I chân ga y, Iâ y dây gaI mo I frong chIô c fhuyô n buô c Ia I.
CIousIof fhâ y nho ha n. Jo sus da mua cho chu ng fôI bô n ca I quâ n,
bô n ca I so-mI va bô n ca I a o va-roI ba ng Ion fhuô c, bô dô ng phu c cu a
nhu ng nguo I b¦ da y bIô f xu . Mafuroffo va CIousIof ma c ca I fhu do
va o, co n fôI vâ n dô nguyôn bô dô cu a fôn “gIu chìa kho a” nguo I A-
râ p. Ca bo n cu ng uô ng ruo u rhum. Ðây Ia chaI fhu haI duo c uô ng
ca n kô fu khI Iôn duo ng. May fhay, cu ng â m nguo I Iôn fhâ f. Muô I
fâ n công chu ng fôI không ngo f: da nh pha I hy sInh mô f bo fhuô c Ia .
Chu ng fôI ngâm fhuô c Ia frong mô f ca I ga o rô I Iâ y nuo c bôI Iôn
ma f, Iôn fay, Iôn chân. Nho co mâ y ca I a o va-roI ba ng Ion cho nôn
mo I gIu duo c hoI â m frong ca I không khi â m fhâ p cu fhâ m sâu va o
nguo I chu ng fôI.
I’ÐnfIo no I: “Chu ng fôI dI dây. Thô ca I mo n mô f nga n fì kIa
dâu7”.
TôI dI ra chô kha c mô f Ia f rô I fro vô , fay câ m mô f fo gIâ y ba c
mô f nga n francs mo I foanh.
- ThôI o Ia I nho , fa m nga y fo I cu o Iy chô na y, - Jo sus no I. -
Ðô n nga y mô ng ba y chu ng fo so dô n. Nga y mô ng fa m Ia ca c câ u ra
khoI. Trong fho I gIan na y ca c câ u khâu buô m, fhu do n frôn fhuyô n
cho fhâ f dâu ra dâ y. Va n cho cha f ba n Iô ba nh Ia I: “Chu ng fo chua
k¦p Ia p. Nô u do I dô n muo I nga y ma không fhâ y chu ng fo dô n fhì
Henry Charrlere 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fu c Ia chu ng fo da b¦ fo m o frong Ia ng. Vì chuyô n na y Ia I co fhôm
vu da nh fôn gIa m fh¦ cho nôn fình hình gay Ia m”.
Ðô n dây CIousIof Ia I cho chu ng fôI bIô f ra ng anh fa không dô
Ia I khâ u su ng fruo ng o chân fuo ng, ma fruo c khI fro o anh fa da
no m no qua fuo ng, không ngo sông Ia I gâ n fhô , cho nôn khâ u su ng
bây gIo cha c cha n Ia na m duo I nuo c. Jo sus cho ra ng nhu fhô râ f
hay, vì nô u fìm không fhâ y khâ u su ng dâu, bo n san nguo I so nghI
Ia chu ng fôI co su ng. Ðo n na y Ia I Ia bo n nguy hIô m hon ca , vì
chu ng su c sa o sâu hon bo n ca nh sa f, nhung vu khI cu a chu ng chI
co mô f khâ u su ng Iu c va mô f con dao pha f bo : fuo ng chu ng fôI
mang fhoo khâ u mousquofon, chu ng so không da m su c sa o nu a.
HaI bôn cha o fa m bIô f nhau. Jo sus da n fhôm Ia frong fruo ng ho p
b¦ Iô chu ng fôI pha I bo xuô ng, dI nguo c do ng kônh cho dô n khoa ng
bu I râ m không ngâ p nuo c, rô I cu du ng d¦a ba n nha m fha ng huo ng
ba c ma dI ma I. Co râ f nhIô u kha nang chu ng fôI so ga p, sau haI ba
nga y dI bô , khu fra I chô f nguo I go I Ia “CharvoIn”. Ðô n do fhì pha I
fhuô fIô n mô f nguo I na o vô ba o cho Jo sus bIô f Ia chu ng fôI dang o
dâu..
HaI nguo I fu khô saI ma n ha n da bo dI. ChI mâ y phu f sau,
chIô c fhuyô n dô c mô c cu a ho da khuâ f ha n, không co n ngho fhâ y
gì, frông fhâ y gì nu a. A nh sa ng ban nga y Io f va o ru ng râ m fhoo
mô f ca ch fhu c fhâ f Ia da c bIô f. Nguo I fa co ca m fuo ng nhu mình
dang du ng duo I nhu ng ca I ma I vo m cho a nh sa ng va không dô Io f
mô f fIa na o xuô ng phia duo I. Tro I ba f dâ u no ng bu c. Iu c bâ y gIo
chu ng fôI mo I cho f nhâ n ra ra ng chI co n ba du a chu ng fôI,
Mafuroffo, CIousIof va fôI o Ia I vo I nhau ma fhôI chu không co n aI
kha c nu a. Pha n xa fruo c fIôn: chu ng fôI nhìn nhau cuo I Io n - công
chuyô n vu a qua cu cha y ôm ru nhu co Ia p ô bI. ChI co mô f chuyô n
hoI phIô n Ia ca I chân cu a CIousIof. Nhung ba n fhân anh fa fhì cu
no I ra ng bây gIo da buô c no p rô I fhì mo I su dô u ô n. Co fhô dun
nuo c pha ca -phô ngay. Thô Ia chu ng fôI nhon bô p Iôn, va mô f Ia f
sau mô I du a uô ng mô f ca ca phô don bo duo ng fhô. Ngon fuyô f. Tu
fô I hôm qua chu ng fôI da fIôu phi nhIô u nang Iuo ng dô n nô I bây
gIo không sao co du can da m soa f Ia I dô da c hay xom xo f chIô c
fhuyô n. Ðô sau rô I ha ng hay. Ðây gIo chu ng fôI da duo c fu do, fu
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
do, Tu Ðo! Kô fu khI chu ng fôI dô n fra I khô saI cho dô n hôm nay Ia
du ng ba muoI ba y nga y. Nô u chuyô n vuo f ngu c na y fha nh công,
ca I a n chung fhân cu a fôI cha ng Iâ y gì Ia m da I ha n. TôI no I: “Thua
nga I cha nh a n, a n chung fhân o Pha p chu ng bao Iâu fhì ma n ha n
a 7” Rô I cuo I pha Iôn. Mafuroffo cu ng vâ y, vì câ u fa cu ng b¦ a n
chung fhân. CIousIof no I: “Chu ng mình khoan ha ng ca khu c kha I
hoa n. Xu CoIombIa co n xa Ia m, ma ca I fhuyô n Ia m ba ng mô f fhân
cây fhuI Iu a na y fôI frông kho Io ng dI bIô n duo c”.
TôI Ia ng fhInh không da p, vì fôI, no I fhâ f ra, ma I cho dô n
phu f cuô I fôI vâ n cu fuo ng ra ng chIô c fhuyô n na y chI Ia mô f ca I
xuô ng dô c mô c du ng dô dua chu ng fôI dô n noI dâ u chIô c fhuyô n dI
bIô n fhu c su . KhI fhâ y ro mình nhâ m, fôI không da m no I gì, so a nh
huo ng dô n ca c ba n ngay fu buo c dâ u. Ma f kha c, vì fhâ y Jo sus co
vo nhu coI vIô c du ng mô f chIô c fhuyô n nhu fhô na y dô vuo f bô Ia
dIô u hoa n foa n fu nhIôn, fôI không muô n Ia m cho mo I nguo I co
ca m gIa c Ia mình không fhông fha o vô nhu ng fhu fhuyô n fhuo ng
vâ n du ng dô vuo f ngu c.
Chu ng fôI da qua ca I nga y dâ u fIôn na y dô no I chuyô n va dô
fIô p xu c vo I ca I môI fruo ng Ia na y: ru ng râ m. Iu khI va nhu ng Ioa I
so c nho nha o Iô n frôn dâ u chu ng fôI. Mô f da n bakIr |mô f gIô ng hoo
ru ng nho ) dô n uô ng nuo c va ngu p Ia n. Ðô dô n haI nga n con Ia if.
Chu ng u a va o v¦nh boI Iô I fu fung, gIâ f du f nhu ng rô cây ru Io ng
fho ng frôn ma f nuo c. Mô f con ca sâ u caI-man không bIô f fu dâu
xông ra ngoa m chân mô f con hoo bakIr: con na y ro Iôn fhâ f fhanh,
fhô Ia ca bâ y hoo xông va o con ca sâ u, fro o ca Iôn Iung no , fìm ca ch
ca n va o mo p no . Mô I Iâ n con ca sâ u quâ y duôI Ia mô f con hoo vang
ra, quay fif mâ y vo ng rô I mo I roI xuô ng. Mô f con b¦ duôI ca sâ u
quâ f vo dâ u nô I Iô nh bô nh, bu ng ngu a Iôn frôn. Iu dô ng Ioa I Iâ p
fu c xu m Ia I an fh¦f no .
Ca I v¦nh do ngâ u nhu ng ma u. Ca nh na y dIô n ra frong
khoa ng haI muoI phu f. Con ca sâ u Ia n dI dâu mâ f, không fhâ y fro
Ia I nu a. Ðôm hôm â y chu ng fôI ngu râ f ngon, va dô n sa ng Ia I pha
ca-phô: TôI co I bo ca I a o va-roI dô fa m ru a ba ng ba nh xa -bông
MarsoIIIo fìm fhâ y frong fhuyô n. Mafuroffo du ng con dao mô cu a
fôI ca o râu cho fôI mô f ca ch grosso modo` |`da I kha I -fIô ng Ia-fInh
Henry Charrlere 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuo ng du ng frong sa ch vo , o dây du ng co y ha I huo c), rô I ca o cho
CIousIof, co n ba n fhân câ u fa fhì không co râu. KhI fôI câ m chIô c
va-roI Iôn d¦nh ma c va o fhì fhâ y roI ra mô f con nhô n fo fuo ng,
mình mâ y Iông Ia , ma u don fim, ha y co n dinh va o a o ba ng mô f so I
fo. Iông con nhô n râ f da I, o dâ u mu f nhu co mô f ho n bI nho ma u
ba ch kIm. No na ng dô n nam fram gam Ia if, frông no fo du ng. TôI
fhâ y fo m qua , IIô n dâ m cho no chô f ngay. Chu ng fôI da Iâ y fâ f ca
ca c fhu frong Io ng fhuyô n ra, kô ca ca I fhu ng fon-nô nho du ng
nuo c. Nuo c frong fhu ng ma u fim, cha c Ia Jo sus, muô n cho nuo c
kho I fhô I, da cho qua nhIô u fhuô c fim va o dâ y. Trong mâ y ca I chaI
dâ y nu f râ f ky co du ng dIôm va vo quo f. Ca I d¦a ba n chI Ia fhu d¦a
ba n cu a ho c fro con nif; no chI cho Nam, Ða c, Ðông, Tây, không co
duo ng ghI dô : Cô f buô m chI cao duo c haI mo f ruo I, fha nh fhu
chu ng fôI Iâ y mâ y ca I bao bô f khâu buô m fha nh hình fhang, bôn
rìa co dinh mô f so I dây cho fhôm cha c. TôI Ia m mô f fâ m buô m foc
hình fam gIa c cân, so Ia p o mu I fhuyô n cho no dô nhâ c bô ng Iôn
mô I khI co do f so ng nguo c chIô u.
KhI chu ng fôI ca m cô f buô m, fôI nhâ n fhâ y da y fhuyô n
không cha c: ca I Iô fro n dô du f cô f buô m va o mo n Io hô f. KhI va n
mâ y ca I vo ng co fru c xoa n ô c xuô ng gô dô Ia p ba n Iô ba nh Ia I, fru c
sa f cu Iu n fuô f va o gô nhu fhô ca m va o bo. ChIô c fhuyô n na y mu c
qua rô I. Ca I fha ng Jo sus khô n kIô p â y no dua chu ng fôI va o chô
chô f. TôI mIô n cuo ng chI cho haI ba n fhâ y ro dIô u na y: fôI không co
quyô n gIâ u ho . ÐIô f Ia m fhô na o bây gIo 7 KhI na o Jo suss dô n
chu ng fôI so ba f ha n fìm mô f ca I fhuyô n cha c cha n hon. Muô n fhô ,
chu ng fôI so fuo c khi gIo I ha n, va fôI so fhu con dao va câ m cây rìu
cu ng dI vo I ha n va o Ia ng dô kIô m mô f ca I fhuyô n kha c. Ia m nhu
fhô râ f nguy hIô m, nhung vâ n không nguy hIô m ba ng ra khoI frôn
ca I fhu quan fa I kIa. Iuong fhu c fhì nhu fhô cu ng du : co mô f bI-
dông dâ u an va mâ y hô p bô f sa n Io n. Vo I fu ng â y fhu co fhô dI xa
duo c. Sa ng hôm â y chu ng fôI chu ng kIô n mô f ca nh kha ngô
nghInh: mô f bâ y khI ma f xa m da nh nhau vo I mô f bâ y khI ma f don
Iông xu . Trong cuô c â u da na y chu ng da no m xuô ng mô f khu c ca nh
cây roI fru ng dâ u Mafuroffo, Ia m nô I Iôn mô f cu c u fo ba ng qua ô I.
Chu ng fôI o Ia I chô na y da duo c nam nga y va bô n dôm. Ðôm hôm
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nay mua nhu fru f. Chu ng fôI cho fhân ba ng nhu ng fa u Ia chuô I
da I. Nuo c cha y nhu suô I frôn ma f Ia fron, nhung chu ng fôI cha ng
b¦ uo f chô na o fru haI chân. Sa ng hôm sau ngô I uô ng ca -phô fôI
nghI ma fhâ y ghô nguo I vì su bâ f Iuong cu a fha ng Jo sus: dây Ia
mô f fô I a c da ng ghô fo m. Ha n da Io I du ng su fhIô u kInh nghIô m
cu a chu ng fôI dô fhay cho chu ng fôI ca I xuô ng mu c ruô ng na y! Ðô
bo f Ia I nam fram hay mô f nga n quan, ha n da da nh fâm dua ba con
nguo I fo I chô chô f cha c cha n. TôI cu fu ho I xom sau khI da ba f ha n
dô I duo c chIô c fhuyô n kha c IIô u fôI co fu kIô m chô duo c dô du ng
gIô f ha n hay không.
Cho f nhu ng fIô ng chIm gì kôu fho fho Ia m na o dô ng ca ca I
fhô gIo I nho cu a chu ng fôI, nhung fIô ng kôu Ia nh Io f, cho I chang
dô n nô I fôI pha I ba o Mafuroffo Iâ y con dao pha f dI xom fhu . Nam
phu f sau câ u fa quay vô va ra hIô u cho fôI. TôI IIô n dI fhoo. Chu ng
fôI dI dô n mô f noI ca ch chô dô fhuyô n khoa ng fram ruo I mo f: fôI
nhìn fhâ y mô f con chIm frI hay ga IôI gì dâ y froo Iu ng Ia ng frôn
không. Chân no b¦ ma c va o mô f so I fho ng Io ng buô c frôn ca nh cây.
Ða ng mô f nha f dao pha f, fôI cha f dâ u no dô châ m du f nhu ng fIô ng
kôu ghô nguo I cu a no . TôI nhâ c fhu frôn fay: dô pha I dô n nam kI-Iô
Ia if. Chân no co cu a nhu chân ga . Chu ng fôI quyô f d¦nh dom no vô
Ia m fh¦f an, nhung Ia I cho f nghI ra ra ng ca I dây fho ng Io ng a f pha I
co nguo I froo Iôn, va cha c quanh dây co n co nhIô u dây fho ng Io ng
kha c nu a. Thu fìm xom da . Chu ng fôI quay fro Ia I chô kIa fhì fhâ y
mô f hIô n fuo ng râ f Ia : ca ch v¦nh khoa ng muo I mo f co ca mô f da y
ra o dan ba ng Ia va dây Ioo cao ba muoI phân cha y da I song song
vo I bo v¦nh. Cu ca ch mô f qua ng Ia I co mô f chô dô ngo , va o mô I chô
nhu fhô Ia I co mô f so I dây fho ng Io ng ba ng fhau ngu y frang ba ng
nhu ng nha nh cây, mô f dâ u buô c va o mô f ca I ca nh cây chIa dôI. TôI
hIô u ngay ra ra ng con chIm fu phia v¦nh dI va o fâ f pha I vâ p va o
da y ra o va pha I dI do c ra o dô fìm Iô I va o. Ca p chô ho , no IIô n dI
qua, nhung chân no vuo ng va o so I dây Ia m cho ca nh cây bâ f Iôn.
Thô Ia con chIm b¦ froo nguo c frôn ca nh cho dô n khI chu nhân mâ y
ca I bâ y dô n ba f no vô .
Cuô c pha f hIô n na y Ia m cho chu ng fôI râ f Io. Ða y ra o co vo
duo c frông nom kha fô f, ha n không pha I Ia ra o cu , va nô u fhô fhì
Henry Charrlere 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chu ng fôI co nguy co b¦ nguo I Ia m ra o pha f hIô n. Ðan nga y không
fhô dô f Iu a Iôn duo c, nhung ban dôm fhì nguo I kIa cha c không dô n
dây Ia m gì Chu ng fôI ca f phIôn nhau ga c dô dô pho ng phia da y ra o
co da f bâ y. ChIô c fhuyô n duo c gIâ u duo I mô f Io p ca nh cây va bao
nhIôu dô da c, Iuong fhu c dô u duo c dua va o ru ng râ m gIâ u hô f.
Hôm sau phIôn ga c cu a fôI fru ng va o khoa ng muo I gIo . Tô I
hôm qua chu ng fôI vu a an com chIm frI hay con ga IôI gì dâ y,
chu ng fôI cu ng cha ng bIô f nu a. Nô I nuo c suy f fhâ f Ia bo o bô , va
fh¦f con chIm, fuy chI Iuô c Iôn fhôI, ma ngon fuyô f vo I. Mô I du a an
dô n haI ca -mo n. TôI du ng ga c nhung vì ma I mô nhìn da n kIô n sa n
Io n ma u don du ng fha mô I con mô f du m ma nh Ia Io n vô mô f ca I fô
kIô n khô ng Iô , fôI quôn ca ga c. Mâ y con kIô n na y da I khoa ng mô f
phân ruo I, chân râ f cao.
Mô I con fha mâ y ma nh Ia râ f Io n. TôI dI fhoo chu ng dô n fâ n
chô ca I cây chu ng dang Iô f Ia , va duo c fhâ y ca mô f fô chu c co quI
cu . Truo c hô f co nhu ng con kIô n chuyôn ca f Ia fha nh fu ng ma nh.
Chu ng no xo n mô f fa u Ia fo fhuô c Ioa I chuô I ru ng fha nh fu ng
ma nh kich fhuo c râ f dô u nhau mô f ca ch hô f su c kho o Io o rô I fha
roI xuô ng dâ f. O phia duo I co mô f ha ng kIô n cu ng gIô ng vo I bo n kIa
nhung ho I kha c mô f chu f: bôn ca nh ha m chu ng co mô f ca I va ch
ma u xa m. Mâ y con kIô n na y du ng fha nh hình ba n nguyô f, gIa m
sa f bo n kIô n fha Ia . Ðo n na y fu bôn pha I nô I duôI nhau ko o dô n
chô nhâ n ca c ma nh Ia rô I dI vô phia fra I, phia fô kIô n.
Chu ng no nhanh nho n IInh phâ n mình rô I dI va o ha ng,
nhung fhInh fhoa ng co nhu ng con hâ p fâ p frong khI nhâ n phâ n
hay xô p ha ng gây fha nh fình fra ng ngho n Iô I. Iu c bâ y gIo mâ y con
kIô n ca nh sa f xông va o can fhIô p va dâ y fu ng con va o du ng chô
cu a no . Co mô f con kIô n fho , không hIô u da pha m mô f Iô I gì na ng
ma b¦ IôI ra kho I ha ng, va haI con kIô n ca nh bInh, con fhì ca f du f
dâ u no ra, con fhì ca f nguo I no ra Ia m haI ma nh o chô ngang fha f
Iung. HaI con kIô n fho b¦ bo n kIô n ca nh sa f cha n Ia I, chu ng da f chô
Ia dang khIông xuô ng, da o mô f ca I Iô , va ba ca I ma nh cu a con kIô n
b¦ xu fu : dâ u ngu c va bu ng, b¦ vu I xuô ng Iô va da p dâ f Iôn.

PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ða o bô câu
TôI dang ma I mô du ng nga m ca I fhô gIo I fi hon na y va fhoo
do I mâ y con kIô n ca nh bInh xom fhu su gIa m sa f cu a chu ng co dô n
fâ n sa f cu a va o fô kIô n hay không, fhì bô ng co fIô ng nguo I no I:
- Không duo c dô ng dâ y. Hô nhu c nhich Ia chô f ngay... Quay
Ia I!
Ðo Ia mô f nguo I co I frâ n, ma c quâ n soo c ka kI, chân dI mô f
dôI u ng da ma u do , fay câ m mô f khâ u su ng haI no ng. Nguo I â y
fâ m vo c frung bình, fo ngang, nuo c da cha y na ng. Ðâ u ha n ho I
fra n, quanh haI ma f va o vu ng mu I xam cha m râ f dâ m, Ia m fha nh
mô f ca I ma f na vo . Ngay gIu a fra n co xam hình con gIa n.
- Anh co vu khi không7
- Không.
- Anh co mô f mình a 7
- Không.
- Ca c anh co mâ y nguo I7
- Ða.
- Anh dua fôI dô n chô ca c ba n anh dI.
- Không duo c, vì mô f frong haI nguo I co mô f khâ u
mousquofon, va fôI không muô n anh b¦ ba n chô f fruo c khI bIô f y
d¦nh cu a anh.
- A ! Vâ y fhì anh pha I du ng yôn va no I kho kho mô f phu f. Ca c
anh chinh Ia ba fu nhân vu a frô n kho I bô nh vIô n pha I không7
- Vâng.
- AI Ia Ðuom buo m7
- TôI dây.
- A fhô fhì anh co fhô coI nhu anh da gây ra ca mô f cuô c ca ch
ma ng o frong Ia ng vo I cuô c vuo f ngu c cu a anh! Mô f nu a sô pha m
nhân ma n ha n da b¦ ba f gIa I vô so hIô n bInh.
Henry Charrlere 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ha n buo c Ia I gâ n fôI, no ng su ng chIa fhâ p xuô ng dâ f chìa fay
ra cho fôI ba f va no I:
- TôI Ia Io Ðrofon Ma f na . Anh da fu ng ngho no I vô fôI chua7
- Chua, nhung fôI fhâ y ro anh không pha I Ia ko san nguo I.
- Ðu ng dâ y. TôI da f bâ y o dây dô ba f chIm hocco. Hô an mâ f
cu a fôI mô f con rô I... nhung cu ng co fhô Ia ca c anh.
- Chu ng fôI an dâ y.
- Anh uô ng ca -phô nha 7
Trong ca I xa c ha n doo sau Iung co mô f ca I bình fhu y. Ha n ro f
ra cho fôI mô f if ca phô, va ba n fhân cu ng uô ng mô f if. TôI no I:
- Ðô n ga p ca c ba n fôI dI.
Ha n dô n, va ngô I xuô ng vo I chu ng fôI. Ha n cuo I kho kho mô f
mình vô câu chuyô n khâ u mousquofon ma ban na y fôI da b¦a ra dô
Io o ha n. Ha n no I:
- Thô ma ban na y fôI fuo ng fhâ f, vì không co mô f fôn san
nguo I na o ch¦u nhâ n dI fìm ca c anh: aI nâ y dô u bIô f ra ng ca c anh
co mang fhoo mô f khâ u mousquofon.
Io Ðrofon Ma f na gIa ng gIa I cho chu ng fôI bIô f ra ng anh fa
da o Cuyano duo c haI muoI nam va da ra kho I fu duo c nam nam
nay. Anh fa bô n muoI Iam fuô I. Vì da Io da I dô f xam hình Iôn ma f,
anh fa không nghI dô n chuyô n vô Pha p nu a. Anh fa râ f mô ru ng
va foa n sô ng nho va o ru ng: da ra n, da hô , suu fâ m buom buo m, va
nhâ f Ia ba f chIm hocco - con chIm ma chu ng fôI vu a an. Anh fa kô
cho chu ng fôI ngho nhu sau:
- Ðây Ia mô f gIô ng chIm hoang da fhuô c Ioa I ga ru ng. ÐI
nhIôn no chua bao gIo fIô p xu c vo I ga nha hay vo I nguo I. TôI da f
bâ y ba f sô ng gIô ng chIm na y, dom va o Ia ng va ba n cho nguo I na o
co chuô ng ga , vì dây Ia gIô ng chIm râ f duo c ua chuô ng. Co n pha I
no I. Cha ng câ n va f Iông ca nh, cha ng câ n Ia m gì, cu fhô dô n sâm
sâ m fô I cho no va o chuô ng ga , dô n sa ng mo cu a chuô ng Ia no ra
du ng fruo c cu a co vo nhu dang dô m sô ga frô ng va ga ma I dang ra
chuô ng. No dI fhoo da n ga , va cu ng an nhu ga , nhung vu a an vu a
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dua ma f nhìn ky bô n phia muo I phuong, quan sa f ca ca c bu I râ m o
xung quanh.
Ðo Ia mô f con cho gIu gIa câ m không co gì sa nh k¦p. Ðô n fô I
no vô du ng o cu a chuô ng ga , va không fhô hIô u no Ia m fhô na o ma
bIô f duo c co n fhIô u con na o, chI bIô f Ia no bIô f, va Iâ p fu c dI fìm.
Ðu ga frô ng hay ga ma I, hô fìm ra Ia no mô ro dau va o dô da y cho
chu ga kIa bIô f gIo bIô f gIâ c. No gIô f chuô f dô ng, ra n, nhô n, rô f, bo
ca p, va hô fhoa ng co bo ng mô f con dIô u hâu xuâ f hIô n frôn nô n fro I
Ia no Iu a ca da n ga va o da m co râ m frong khI ba n fhân no du ng ra
dô I d¦ch vo I ko fhu . Ða dom no vô Ia no không ro I chuô ng ga bo dI
nu a.
Mô f con chIm Ia Iu ng nhu fhô ma chu ng fôI da Iuô c an nhu
mô f con ga fâ m fhuo ng.
Io Ðrofon Ma f na cho chu ng fôI bIô f ra ng Jo sus, I’ÐnfIo va
khoa ng ba chu c cu u pha m nhân hIô n dang b¦ gIam o so ca nh bInh
SaInf-Iauronf; o dâ y ho dô n xom ca c fu nhân ma n ha n, xom fhu co
nhâ n ra mô f nguo I na o da fu ng rình mo xung quanh fo a nha ma
chu ng fôI da o fruo c khI frô n dI không. Tha ng “gIu chìa kho a”
nguo I A-râ p fhì b¦ nhô f xa -IIm o so ca nh bInh. Ha n b¦ gIam ca ch Iy,
vì ho nghI Ia ha n dô ng Io a vo I chu ng fôI. HaI cu chân gIuo ng sa f da
Ia m cho ha n ngâ f dI nhung không dô Ia I chu f fhuong fich na o, co n
bo n ca nh sa f fhì chI b¦ sung dâ u nho . “Co n fôI fhì ca nh sa f không
dô ng dô n, vì aI cu ng bIô f fôI không bao gIo nhu ng fay va o ca c vu
vuo f ngu c”. Io Ðrofon no I vo I chu ng fôI ra ng Jo sus Ia mô f fha ng
râ f khô n na n. KhI fôI no I fo I chIô c xuô ng, anh fa do I xom. Vu a
frông fhâ y no anh fa da kôu Iôn:
- No fhi ma ng ca c anh co n gì. Ca I xuô ng na y so không bao gIo
nô I Iâ y duo c mô f fIô ng dô ng hô frôn ma f bIô n. Hô ga p pha I mô f
ngo n so ng hoI ma nh mô f chu f, khI dâ p xuô ng no so vo ra Ia m dôI
ngay. Cho co dI chIô c xuô ng na y: cha ng kha c gì fu sa f.
- Thô fhì bIô f Ia m ca ch na o bây gIo 7
- Anh co fIô n không7
- Co .
Henry Charrlere 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðây gIo fôI no I cho anh bIô f ro pha I Ia m gì, hon nu a, fôI so
gIu p anh: anh xu ng da ng duo c gIu p do . TôI so gIu p không fhôI, sao
cho anh va ca c ba n anh fha nh công. Vì bâ f cu Iy do gì ca c anh cu ng
không duo c dô n gâ n Ia ng. Muô n co duo c mô f ca I fhuyô n fô f, pha I
dô n da o Ðô câu. Trôn da o na y co gâ n haI fram nguo I hu I. O dây
không co gIa m fh¦, va không bao gIo co mô f nguo I na o Ia nh ma nh
dô n dâ y, kô ca fhâ y fhuô c. Cu mô I nga y va o Iu c fa m gIo , mô f chIô c
xuô ng dua Iuong fhu c dô n cho nguo I frôn da o du du ng frong haI
muoI bô n fIô ng, foa n dô an sô ng. VIôn y fa bô nh vIô n nha Iao gIao
mô f fhu ng fhuô c cho haI vIôn y fa cu a da o |dô u ma c bô nh hu I),
chuyôn cham so c bô nh nhân frôn da o. Không co mô f aI, du Ia ca nh
sa f, IInh mu c hay bo n san nguo I, da f chân Iôn da o. Nhu ng nguo I
hu I sô ng frong mâ y fu p nha franh nho do chinh ho du ng Iôn. Ho co
mô f can nha chung dô hô I ho p. Ho nuôI ga v¦f dô ca I fhIô n bu a an
ha ng nga y. Ho không duo c công khaI ba n bâ f cu fhu gì, nhung ho
vâ n bi mâ f gIao d¦ch mua ba n vo I SaInf-Iauronf, SaInf-Joan va vo I
dân Ta u o Cuyano fhuô c Ha -Ian, o AIbIna. Ho dô u Ia nhu ng ko sa f
nhân fhuô c Ioa I nguy hIô m. Râ f if khI ho gIô f Iâ n nhau, nhung ho
râ f hay bi mâ f ra kho I da o, pha m mô f fô I a c rô I sau do Ia I fro vô â n
na u frôn da o. Ðô fhu c hIô n nhu ng chuyô n dI â y, ho co mô f sô
fhuyô n Iâ y frô m duo c cu a dân Ia ng bôn. O da o na y, fô I na ng nhâ f
Ia co mô f chIô c fhuyô n. Ca nh sa f duo c Iô nh ba n va o bâ f cu fhuyô n
na o dI va o da o Ðô câu hay ra kho I da o. Vì vâ y bo n hu I nhâ n chìm
fhuyô n cu a ho xuô ng nuo c va Iâ y da cha n cho fhuyô n kho I nô I Iôn.
Mô I khI câ n dô n fhuyô n, ho Ia n xuô ng nuo c bo da ra, fhô Ia fhuyô n
Ia I nô I Iôn. Trôn da o co du ca c gIô ng nguo I, fu kha p ca c mIô n cu a
nuo c Pha p.
Kô f Iuâ n: ca I xuô ng cu a anh chI co fhô du ng frôn sông
MaronI ma fhôI, ma vo I dIô u kIô n Ia không cho na ng qua ! Muô n ra
bIô n pha I kIô m mô f chIô c fhuyô n kha c va ca ch fô f nhâ f Ia dô n da o
Ðô câu ma fìm.
- Ia m fhô na o dô dô n dâ y7
- Ðây. TôI so cu ng dI vo I anh frôn sông cho dô n khI frông
fhâ y da o. Nô u dI mô f mình, anh so không fìm ra hoa c co fhô nhâ m
sang da o kha c. Ða o na y ca ch cu a sông mô f fram nam muoI cây sô .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vâ y pha I quay fro Ia I phia sau. No o phia frôn SaInf - Iauronf dô n
nam muoI cây sô . TôI so dua anh dô n fhâ f gâ n da o, sau do fôI so
chuyô n sang xuô ng cu a fôI |fa so ko o no fhoo) va mô f mình anh so
ha nh dô ng frôn da o.
- Ta I sao anh không Iôn da o vo I chu ng fôI7
- Tro I oI, - Io Ðrofon no I. - TôI da f chân Iôn bô n va n cu a ho co
mô f Iâ n |ca I bô n va n na y Ia noI gho chinh fhu c cu a fhuyô n Ðan
qua n fr¦). Hô I do Ia gIu a ban nga y, fhô ma nhu ng dIô u fôI frông
fhâ y da du cho fôI nga n Ia m rô I. Anh fha fhu cho fôI, PapI a ,
nhung cho fo I chô f fôI so không bao gIo co n da f chân Iôn da o na y
nu a. Va chang fôI so không kha c phu c nô I ca I ca m gIa c ghô fo m
khI du ng gâ n ho , khI pha I no I chuyô n, pha I fhuong Iuo ng vo I ho .
Nhu vâ y fôI so co ha I hon Ia co Io I cho anh.
- Ðao gIo fhì dI7
- Sâm sâ m fô I fhì dI.
- Thô bây gIo Ia mâ y gIo rô I, Ðrofon7
- Ða gIo .
- Ðuo c fhô fhì fôI ngu mô f Ia f.
- Không duo c dâu, anh pha I fhu xô p cho hô f dô da c Iôn
xuô ng.
- O , không, fôI so dI xuô ng không, sau do so quay vô do n
CIousIof. CIousIof so o Ia I dây frông dô .
- Không fhô duo c, không bao gIo anh co fhô fìm Ia I chô na y,
ngay gIu a ban nga y cu ng vâ y. Ma ban nga y fhì anh fuyô f nhIôn
không duo c co ma f frôn sông. Cuô c Iu ng ba f ca c anh chua châ m
du f dâu. Vu ng sông vâ n co n nguy hIô m Ia m.
ChIô u xuô ng. Io Ðrofon dI fìm ca I xuô ng dô c mô c cu a anh.
Chu ng fôI buô c no va o phia sau fhuyô n cu a chu ng fôI. CIousIof
ngô I ca nh Io Ðrofon dang câ m cho o Ia I Mafuroffo ngô I gIu a, fôI
ngô I phia fruo c. Thuyô n ra kho I v¦nh mô f ca ch kho khan, va khI ra
dô n sông fhì fro I da sa p fô I. Mô f vâ ng fha I duong khô ng Iô ma u do
huyô f du Ia m bu ng Iôn mô f da m cha y o chân fro I phia bIô n. Muôn
Henry Charrlere 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
va n fIa Iu a cu a mô f frâ n pha o hoa vI da I dang fhI nhau bu ng Iôn,
nhu fhô nhu ng fIa do dang cô sao cho do hon nhu ng fIa do kha c,
nhu ng fIa va ng dang cô sao cho va ng hon nhu ng fIa va ng kha c, va
o nhu ng vu ng ca c ma u sa c pha frô n va o nhau fhì cô sao kô f ho p
duo c fhâ f nhIô u ma u sa c. Co fhô frông ro o phia fruo c, ca ch chu ng
fôI haI muoI cây sô , ca I cu a bô cu a con sông oaI nghIôm dang dô ra
da I duong frong nhu ng do f so ng ma u hô ng chon a nh ba c Iâ p Ia nh.
Io Ðrofon no I: “CIo nuo c ro ng sa p hô f. ChI mô f fIô ng dô ng hô
nu a so fhâ y nuo c frIô u Iôn: fa so Io I du ng no dô dI nguo c sông
MaronI, va dI nhu fhô cha ng câ n cho o chô ng gì nhIô u, râ f cho ng
dô n noI”.
Ðôm fô I dô sâ p xuô ng mô f ca ch dô f ngô f.
- ÐI fhôI, - Io Ðrofon no I. - Cho o cho ma nh dô ra gIu a sông.
Ðu ng hu f fhuô c nu a.
Mâ y ma I cho o vu c xuô ng nuo c, va chu ng fôI ca f ngang do ng
dI kha nhanh. TôI va Io Ðrofon phô I ho p râ f an nh¦p vo I nhau,
ma I cho o ca f nuo c dô u da n. Mafuroffo dom hô f su c bình sInh ra
cho o. Ca ng ra gIu a do ng ca ng ca m fhâ y ro fhu y frIô u dang dâ y
fhuyô n Iao ma nh vô phia fruo c. Thuyô n Iuo f dI vun vu f, cu nu a gIo
mô f Ia I ca m fhâ y fhu y frIô u Iôn ma nh hon. Sa u gIo sau, chu ng fôI
da dô n râ f gâ n da o. Thuyô n Iao fha ng va o dâ y: mô f ca I vô f Io n gâ n
du ng gIu a do ng sông, chI hoI chô ch vô bôn pha I mô f chu f. “Ðây rô I”
- gIo ng Io Ðrofon no I kho . Ðôm không fô I Ia m, nhung cha c du ng
hoI xa không sao fhâ y duo c chu ng fôI, vì Ia n suong mu bay Ia Ia
frôn ma f sông. Chu ng fôI da dô n sa f da o. KhI da phân bIô f duo c ro
hon nhu ng duo ng no f cu a gIa I bo da , Io Ðrofon buo c sang chIô c
fhuyô n dô c mô c cu a anh fa, nhanh nho n co I dây buô c va no I kho
mô f câu: “Chu c ca c ba n may ma n!”.
- Ca m on nho .
- Không co gì.
ChIô c fhuyô n cu a chu ng fôI, không duo c Io Ðrofon dIô u
khIô n nu a, b¦ do ng nuo c dâ y ngang va o bo da o. TôI cô Ia I cho no dI
fha ng fro Ia I, nhung không co kô f qua cho Ia m, va vâ n b¦ do ng
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nuo c dâ y ma nh, chIô c fhuyô n dâm choo cho o va o nhu ng kho m Ia
ru frôn ma f nuo c. Thuyô n xô va o bo râ f ma nh, ma c dâ u fôI da
du ng cho o cô ha m Ia I, dô n nô I gIa dây không pha I Ia mô f Iu m cây
ma Ia mô f fa ng da , fhì chIô c fhuyô n da vo fan ra rô I, va fhô Ia dI
fong ca c fhu dô du ng va Iuong fhu c, v. v. Mafuroffo nha y xuô ng
nuo c, ko o chIô c fhuyô n va o, fhô Ia chu ng fôI chuI va o phia duo I
mô f Iu m cây râ f fo. Câ u fa Ia I ko o nu a, va chu ng fôI da buô c duo c
fhuyô n va o mô f ca nh cây. Chu ng fôI uô ng mô I nguo I mâ y ngu m
ruo u rhum, va fôI Ioo Iôn bo mô f mình, dô haI ba n fôI ngô I Ia I duo I
fhuyô n..
Tay câ m d¦a ba n, fôI buo c dI sau khI da Ia m ga y mâ y ca nh
cây va mo c va o noI na y noI no nhu ng mIô ng va I bao bô f ma fôI da
xo sa n ra fruo c khI Iôn duo ng. ÐI duo c mô f Ia f, fôI fhâ y co a nh do n
Iâ p Io o phia fruo c va cho f ngho fhâ y nhu ng fIô ng nguo I no I. Truo c
ma f fôI co ba nô p nha franh. TôI buo c vô phia do . Vì fôI không bIô f
mình so frình dIô n vo I nhu ng nguo I o frôn da o ra sao, fôI quyô f
d¦nh dô cho ho pha f hIô n fôI fruo c. TôI da nh mô f quo dIôm. KhI
a nh Iu a Io o Iôn, mô f con cho nho vu a su a vu a xông va o fôI. No cu
chô m chô m chI chu c ca n va o chân fôI. Mong sao no du ng ma c bô nh
hu I” - fôI fhoa ng nghI. Ngu qua , cho co bao gIo Ia I ma c bô nh hu I!
- AI dâ y7 AI7 Câ u dâ y ha MarcoI7
- TôI Ia mô f nguo I vuo f ngu c.
- Anh dô n dây Ia m ca I gì7 Ðô an frô m ha n7 Anh fuo ng chu ng
fôI co cu a fhu a cha c7
- TôI câ n duo c gIu p do .
- CIu p không hay co fra fIô n7
- Ma y co câm mô m dI không, fha ng Chouoffo kIa7
Ðô n bo ng nguo I fu frong mâ y nô p nha franh dI ra.
- ÐI fo I fu fu anh ba n! TôI cuô c ra ng anh chinh Ia nguo I co
khâ u mousquofon. Nô u anh co mang fhoo, anh cu dô xuô ng dâ f dI,
o dây anh không so gì hô f.
Henry Charrlere 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vâng, chinh fôI, nhung khâ u mousquofon fhì fôI không
mang fhoo.
TôI buo c fo I sa f ho . Tro I fô I qua fôI không phân bIô f duo c no f
ma f mâ y nguo I â y. TôI gIo fay ra mô f ca ch ngu xuâ n. Không aI ba f
Iâ y ba n fay fôI. TôI hIô u ra, mô f ca ch hoI muô n ma ng, ra ng ba f fay
Ia mô f cu chI không bao gIo co o dây: ho không muô n Ia m cho fôI
nhIô m bô nh.
- Va o nha dI, - Ia Chouoffo no I.
Tu p Iô u franh sa ng mo mo duo I a nh mô f cây do n dâ u da f
frôn ba n.
- Ngô I xuô ng dI.
TôI ngô I xuô ng mô f chIô c ghô rom không co Iung fu a. Ia
Chouoffo fha p fhôm ba cây do n dâ u nu a va dom mô f cây da f Iôn
ca I ba n ngay fruo c ma f fôI. Ngo n kho I bô c Iôn fu ca I bâ c do n dâ u
du a fo a ra mô f fhu mu I ngu I ma buô n nôn. TôI ngô I, co n nam
nguo I kIa du ng, fôI không frông ro ma f ho . co n ma f fôI fhì vu a
ngang fâ m a nh do n, cha c ho frông râ f ro : ha n Ia ho co chu y dô
a nh sa ng nhu vâ y. CIo ng no I ban na y da ma ng ba o Ia Chouoffo
câm mô m bây gIo Ia I no I:
- I'anguIIIo, câ u sang bôn nha chung ho I xom bôn â y co muô n
chu ng fa dua anh na y sang không. ToussaInf fra Io I ra sao vô dây
ba o ngay, nhâ f Ia frong fruo ng ho p ToussaInf dô ng y . O dây chu ng
fôI không co gì dô mo I anh uô ng dâu anh ba n a , fru khI anh vuI
Io ng nuô f fru ng sô ng.
Ha n da f fruo c ma f fôI mô f ca I gIo dan du ng dâ y fru ng.
- Ca m on, fôI không câ n dâu.
Ðôn fay pha I, râ f gâ n chô fôI, mô f nguo I frong bo n ho ngô I
xuô ng, va Iâ n dâ u fIôn fôI frông fhâ y bô ma f cu a mô f nguo I hu I.
Thâ f Ia go m ghIô c. TôI pha I cô ga ng Ia m mo I không ngoa nh ma f dI
va không dô Iô ca I ca m gIa c ghô fo m ra ngoa I. Ca I mu I da b¦ an
mo n hô f ca fh¦f Iâ n xuong, o chinh gIu a ma f chI fhâ y mô f ca I Iô
Io n. TôI no I Ia mô f ca I Iô , chu không pha I haI dâu, no fo ba ng mô f
dô ng fIô n haI francs. Ca I môI duo I vô phia bôn pha I cu ng b¦ an su f,
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô Iô ba ca I rang fro c nô u, râ f da I dô u va ng kho , ca m fha ng va o
xuong ha m frôn da fro c hô f fh¦f. Ha n chI co n mô f faI. Ha n da f mô f
ba n fay bang bo Iôn ba n: do Ia ba n fay pha I. Ða ng haI ngo n fay
cuô I cu ng co n Ia I frôn ba n fay pha I, ha n câ m mô f dIô u xì ga fo va
da I, cha c cha n Ia do ha n quâ n Iâ y ba ng mô f fâ m Ia fhuô c chua khô
ha n, vì dIô u xì-ga co ma u faI fa I. ChI co n con ma f bôn fra I cu a ha n
Ia con mI, ma f bôn pha I không nha m Ia I duo c, va mô f vô f Ioo f da I
va sâu fu ma f pha I cha y Iôn fra n rô I mâ f hu f frong mo fo c hoa râm
bu xu .
Ða ng mô f gIo ng kha n da c, ha n no I vo I fôI:
- Chu ng fôI so gIu p anh, anh ba n a . Chu không fhì rô I dâ n da
anh so co du fhì gIo dô fro fha nh nhu fôI: dIô u do fôI cha ng muô n.
- Ca m on.
- TôI fôn Ia Joan sans Pour, fôI Ia dân ngoa I ô. KhI fôI buo c
chân dô n fra I khô saI, fôI co n do p hon, Ia nh ma nh hon, kho o hon
anh. Trong muo I nam, fôI da ho a ra fhô na y.
- Ho không chu a cho anh sao7
- Co chu . Tu khI fôI fIôm dâ u choumogra cho dô n nay fhì
fhâ y co do . “Ðây anh xom”. Ha n quay nghIông dâ u cho fôI xom mo
bôn fra I: - Ðôn na y dang khô dâ n.
Mô f nIô m fhuong xo f vô ha n fra n ngâ p Io ng fôI, va fôI gIo fay
ra foan so va o ma bôn fra I cu a ha n dô ba y fo nIô m fhông ca m.
Nhung ha n da no nguo I ra phia sau, no I:
- Ca m on anh da co Io ng muô n cha m va o fôI. Nhung fôI pha I
khuyôn anh Ia du ng bao gIo cha m va o mô f nguo I bô nh, ma cu ng
du ng bao gIo an hay uô ng va o mô f ca I ca -mo n cu a ho .
Truo c sau fôI chI mô f Iâ n frông fhâ y ma f mô f nguo I hu I -
nguo I duy nhâ f da co du can da m ch¦u dô cho fôI nhìn fha ng va o
ma f.
- Ha n fa dâu7 - Trôn nguo ng cu a hIô n ra mô f bo ng nguo I
fhâ p f¦f, gâ n nhu mô f nguo I Iu n.
Henry Charrlere 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ToussaInf va mâ y fay kIa muô n ga p ha n. Ðua ha n fo I frung
fâm dI.
Joan sans Pour du ng dâ y, no I vo I fôI:
- ÐI fhoo fôI.
Chu ng fôI cu ng dI ca ra ngoa I frong dôm fô I, bô n nam nguo I
dI phia fruo c, Joan sans Pour dI bôn ca nh fôI, mâ y nguo I nu a dI
phia sau. Ða phu f sau, khI chu ng fôI dI dô n mô f ca I nô n rô ng da p
cao Iôn, a nh frang mo mo soI Iôn ca I fhu qua ng fruo ng na y. Ðo Ia
chô cao nhâ f frôn da o. O chinh gIu a co mô f ngôI nha . Mô f if a nh
sa ng Io f qua haI khung cu a sô . Khoa ng haI muoI nguo I du ng fruo c
cu a cho chu ng fôI. Chu ng fôI buo c fo I. Va o dô n cu a, ho xô ra haI
bôn cho chu ng fôI va o nha . Ðo Ia mo f gIan pho ng hình chu nhâ f
chIô u da I khoa ng muo I mo f, chIô u rô ng bô n mo f, co mô f fhu Io suo I
cu I gô dang cha y, bô n go c co da f bô n fa ng da Io n cao ngang nhau.
CIan pho ng duo c chIô u sa ng ba ng haI cây do n ba o Io n fha p dâ u
ho a. Ngô I frôn mô f chIô c ghô dâ u Ia mô f nguo I không co fuô I, ma f
fra ng bô ch, ma f don. Sau Iung ha n co nam sa u nguo I ngô I frôn
mô f chIô c ghô da I.
Ha n no I vo I fôI:
- TôI Ia ToussaInf Io Corso, co n anh Ia PapIIIon7
- Vâng.
- O fra I khô saI fIn fu c dI râ f nhanh, cu ng nhanh ngang
nhu ng ha nh dô ng cu a anh. Khâ u mousquofon cu a anh dô dâu7
- Chu ng fôI no m xuô ng sông rô I.
- O chô na o7
- Ngay fruo c bu c fuo ng bô nh vIô n, du ng o chô chu ng fôI Ioo
qua fuo ng.
- Thô fhì co fhô fìm Ia I duo c chu 7
- TôI nghI Ia co fhô , vì nuo c chô â y không sâu.
- Sao anh bIô f7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vì chu ng fôI pha I Iô I xuô ng nuo c dô khIông anh ba n cu a
chu ng fôI b¦ fhuong dua Iôn fhuyô n.
- Ha n fa b¦ fhuong fhô na o7
- Ca y mô f chân.
- Anh da Ia m gì cho ha n chua7
- TôI da buô c no p cho anh fa.
- Ha n co dau không7
- Co
- Ðây gIo ha n dâu7
- Ðuo I xuô ng â y.
- Anh ba o Ia anh dô n dây vì câ n duo c gIu p do . Vâ y anh câ n
fhu gì7
- Mô f chIô c fhuyô n.
- Anh câ n chu ng fôI gIu p anh mô f chIô c fhuyô n7
- Vâng. Chu ng fôI co fIô n dô fra .
- Ðuo c TôI so ba n cho anh chIô c fhuyô n cu a fôI. No Ia fhu
fuyô f ha o, va ha y co n mo I foanh. TôI vu a mo I Iâ y frô m duo c fuâ n
fruo c o AIbIna. Ðo không pha I Ia mô f ca I fhuyô n, do Ia mô f chIô c
fa u vIô n duong. ChI fhIô u co mô f ca I: do Ia ca I fru da y. Trong haI
fIô ng dô ng hô bo n fôI so Ia p cho anh mô f ca I fru da y fuom fâ f. Co n
fhì ca I gì cu ng co sa n: ba nh Ia I co ca fay Ia I dâ y du , cô f buô m cao
bô n mo f ba ng gô IIm va mô f Ia buô m ba ng va I Ianh mo I fInh khôI.
Anh fra fôI bao nhIôu7
- Anh cu no I gIa dI! TôI không bIô f gIa ca o dây.
- Ða nga n francs nô u anh co du fIô n fra , co n nô u không du
fhì anh quay vô fìm khâ u mousquofon dI rô I fô I maI dom dô n dây
ma dô I Iâ y fhuyô n.
- Không, fôI so fra fIô n.
- Ðuo c rô I. Xong pha f. Ia Puco, do n ca -phô!
Henry Charrlere 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia Puco fu c Ia ca I nguo I Iu n f¦f ban na y da sang bôn kIa fìm
fôI. Ha n dô n ca nh mô f fâ m va n do ng va o fuo ng phia frôn Io suo I,
Iâ y mô f ca I ca -mo n mo I fInh da duo c Iau chu I bo ng Iô n Iôn, rô I Iâ y
mô f ca I chaI du ng ca phô ro f va o dâ y va ba c bôn bô p Iu a. Mô f Ia f
sau ha n bo ca -mo n xuô ng, ro f ca -phô ra mâ y ca I ca dô ca nh bô n
fa ng da . ToussaInf cu I nguo I câ m Iâ y va chuyô n cho mâ y nguo I
ngô I sau Iung ha n. Ia Puco câ m ca I ca -mo n dua cho fôI, no I: “!ô ng
dI, du ng so , ca I ca -mo n na y chI du ng cho kha ch va ng IaI. Không co
nguo I bô nh na o uô ng va o dây dâu”.
TôI câ m Iâ y ca I ca -mo n uô ng rô I da f Iôn du I. Iu c bâ y gIo fôI
mo I nhâ n fhâ y co mô f dô f ngo n fay nguo I dinh va o ca I ca -mo n. TôI
dang ngo nga ng fhì Ia Puco no I:
- Cha , mình Ia I roI dâu mâ f mô f ngo n fay nu a rô I! ÐI da ng
na o fhô không bIô f7
- No dây - TôI vu a no I vu a chI ca I ca -mo n. Ia Puco go ca I
ngo n fay ra, no m va o Iu a. Ha n Ia I dua ca -mo n cho fôI, no I:.
- Anh cu uô ng dI, vì fôI Ia Ioa I hu I khô. TôI cu ru ng dâ n fu ng
bô phâ n mô f, nhung fôI không b¦ ru a, chu ng na y không Iây dâu.
Mô f mu I fh¦f nuo ng fhoang fhoa ng frôn không. TôI nghI
bu ng cha c do Ia mu I ca I ngo n fay b¦ no m va o Io suo I
ToussaInf no I: “Anh so pha I o Ia I dây ca nga y cho dô n fô I dô
cho nuo c ro ng. Ðây gIo anh pha I ra ba o cho ca c ba n anh bIô f. Ca c
anh ha y khIông anh ba n b¦ ga y chân Iôn mô f can Iô u ma na m,
xuô ng fhuyô n Iâ y hô f ca c fhu Iôn rô I nhâ n chìm no dI. O dây không
co aI do duo c cho ca c anh mô f fay dâu. Cha c anh cu ng hIô u fa I sao
rô I.
TôI Iâ p fu c ra chô haI ba n fôI dang do I o duo I fhuyô n. TôI va
Mafuroffo khIông CIousIof Iôn, da f cho anh fa nâ m frong mô f can
Iô u. Mô f gIo sau duo I fhuyô n không co n fhu gì nu a, va ca c dô da c,
fhu c phâ m cu a chu ng fôI dô u duo c xô p Ia I ngan na p. Ia Puco xIn
chu ng fôI ca I xuô ng va mô f ma I cho o. TôI cho ngay. Ha n IIô n dom
xuô ng dI dìm o mô f noI ha n bIô f. Ðôm da qua râ f nhanh.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ca ba chu ng fôI cu ng na m frong can Iô u franh, frôn nhu ng
fâ m chan mo I do ToussaInf gu I fo I. Mô I fâ m dô u duo c frao cho
chu ng fôI frong mô f ca I fu I bo c ba ng gIâ y go I ha ng Ioa I cu ng. TôI
na m da I frôn chan kô Ia I cho CIousIof va Mafuroffo ngho nhu ng su
vIô c da dIô n ra fu khI fôI Iôn da o va kô f qua cuô c fhuong Iuo ng
gIu a fôI vo I ToussaInf. CIousIof no I ra mô f câu râ f ngô c, cha ng qua
vì không k¦p suy nghI:
- Vâ y Ia chuyô n vuo f ngu c na y fô n sa u nga n nam fram
francs. To so dua câ u mô f nu a sô fIô n â y, fu c Ia ca I mo n ba nga n
francs cu a fo .
- Tu I mình dô n dây không pha I dô ngô I Ia m nhu ng con finh
kIô u ArmônI nhu vâ y. Chu ng na o fôI ha y co n xu Ia fôI cu fra . Rô I
sau ha ng hay.
Không mô f nguo I hu I na o va o can Iô u cu a chu ng fôI. Tro I
sa ng fhì fhâ y ToussaInf dô n.
- Cha o ca c anh. Ca c anh co fhô ra ngoa I choI. Cu yôn fâm: o
dây không co aI dô n quâ y râ y ca c anh dâu.
Trôn ngo n cây du a o da ng kIa co mô f fay cu a chu ng fôI ga c.
Xom co fhuyô n cu a ca nh sa f dI frôn sông không. Ðây gIo không co .
Chu ng na o vâ n fhâ y mIô ng va I fra ng kIa bay frôn ngo n du a fu c Ia
không co gì. Nô u frông fhâ y gì, fay ga c frôn ngo n du a so xuô ng ba o
ngay. Ca c anh co fhô fu dI ha I du du Iâ y ma an nô u fhâ y fhich.
TôI no I:
- ToussaInf na y, fhô ca I fru da y fhì fhô na o dây7
- So Iâ y ca nh cu a bô nh xa ma Ia m. Ðo Ia Ioa I “gô ra n”, râ f
na ng. Xo dôI ca nh cu a ra fha nh haI fâ m gô gho p Ia I Ia xong. Anh
om o dây da dua fhuyô n Iôn ba I cao fu hô I dôm. Anh dô n ma xom.
Chu ng fôI cu ng dô n xom. Ðo Ia mô f chIô n fhuyô n fuyô f do p
da I nam mo f ha y co n mo I fInh. Trôn fhuyô n co haI fâ m va n ba c
ngang frong do mô f fâ m co khoo f Iô dô du f cô f buô m. Thuyô n râ f
na ng. TôI va Mafuroffo pha I kho nho c Ia m mo I Iâ f sâ p no xuô ng
duo c. Ca nh buô m va dây Io o dô u mo I. HaI bôn ma n fhuyô n co ga n
nhu ng ca I vo ng dô buô c ca c fhu cho fhoo, frong do co fhu ng nuo c
Henry Charrlere 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngo f. Chu ng fôI ba f fay va o vIô c. Ðô n frua, mô f ca I fru da y cha c
cha n, ca ng vô phia fruo c ca ng fhon Ia I, da duo c ga n cha f va o da y
fhuyô n ba ng nhu ng ca I dInh xoa n ô c râ f da I va ba ng bô n ca I dInh
chô f co Ia p vo ng ma fôI da mang fhoo.
Ðu ng fha nh vo ng fro n xung quanh chu ng fôI, da m nguo I hu I
Im Ia ng xom chu ng fôI Ia m. ToussaInf chI vo cho chu ng fôI ro câ n
Ia m nhu ng gì, va chu ng fôI cu fhô ma Ia m fhoo. Ma f ToussaInf
fhoa f frông co vo nhu bình fhuo ng: không co chô na o Io Ioo f hay
su f so o; chI khI na o ha n no I mo I fhâ y Ia chI co mô f nu a ma f bôn
fra I nhu c nhich. Ha n cu ng no I ro cho fôI bIô f Ia nu a bôn pha I b¦
IIô f ha n, va cu ng no I fhôm ra ng ha n b¦ bô nh hu I khô. Ngu c bôn
pha I va ca nh fay pha I cu a ha n cu ng bI IIô f va ha n du finh Ia chI if
Iâu nu a ca I chân pha I cu ng so IIô f nô f: Con ma f pha I cu a ha n Im
Iìm bâ f dô ng nhu ma f gIa . No vâ n fhâ y, nhung không cu dô ng
duo c. Tôn nhu ng nguo I hu I frôn mâ y frang gIâ y na y dô u không
pha I Ia fôn fhâ f cu a ho . Ðô du ng bao gIo nhu ng aI da fu ng yôu
duong hay quon bIô f nhu ng con nguo I khô n khô na y bIô f duo c ho
da b¦ fhô I ru a ngay khI co n sô ng mô f ca ch ghô so nhu fhô na o.
TôI vu a Ia m vIô c vu a no I chuyô n vo I ToussaInf. Nhu ng nguo I
kha c cha ng aI no I gì. ChI fru co mô f Iâ n: Iu c â y fôI foan câ m Iâ y
mâ y ca I ba n Iô ho da fha o ra fu mô f ca I fu frong bô nh xa dô do ng
fhôm va o fru da y cho cha c, fhì mô f nguo I hu I no I: “Khoan da , cu dô
dâ y. Trong khI fha o fôI b¦ du f fay nôn ma u dinh va o dâ y. TôI da
chu I dI nhung chua sa ch ha n”. Mô f nguo I hu I kha c Iâ y ruo u rhum
ro f Iôn chIô c ba n Iô rô I châm Iu a dô f haI Iâ n, xong mo I no I: “Ðây
gIo fhì duo c rô I, anh Iâ y dI”.
Trong khI chu ng fôI Ia m vIô c, ToussaInf no I vo I mô f nguo I
hu I: “Câ u da mâ y Iâ n dI, câ u pha I no I ky cho Ðuom buo m hIô u ro
cung ca ch, vì ba câ u na y dô u chua dI Iâ n na o”. Nguo I kIa Iâ p fu c
gIa ng gIa I:
- ChIô u nay so co nuo c ro ng râ f so m, ba gIo da ba f dâ u rô I.
Châ p fô I khoa ng sa u gIo , so co mô f do ng nuo c fhu y frIô u xuô ng râ f
ma nh, frong khoa ng chua dô n ba fIô ng dô ng hô so dua ca c anh
xuô ng chI ca ch cu a bô chu ng mô f fram cây sô . Ðô n chin gIo Ia pha I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
du ng Ia I. Anh pha I buô c ky fhuyô n va o mô f fhân cây frong ru ng
ma do I cho qua sa u fIô ng dô ng hô nuo c fhu y frIô u Iôn: fu c Ia dô n
ba gIo sa ng. Anh du ng ra dI va o gIo na y, vì nuo c xuô ng chua
ma nh. Ðô n bô n gIo ruo I sa ng anh ha y cho fhuyô n ra gIu a sông.
Anh co duo c mô f fIô ng ruo I dô dI nam muoI cây sô fruo c khI ma f
fro I Iôn. Ca I fho I gIan mô f fIô ng ruo I na y Ia fho I co dô c nhâ f vô nh¦
cu a anh dâ y. Ðô n sa u gIo , khI fro I sa ng, anh pha I ra bIô n rô I. Ðu
bo n ca nh sa f co frông fhâ y anh, chu ng cu ng không duô I fhoo anh
duo c, vì chu ng so dô n chô gIa p frIô u o cu a bIô n du ng va o Iu c fhu y
frIô u ba f dâ u Iôn. Chu ng so ga p pha I ngo n frIô u du dô I không fa I
na o vuo f qua duo c frong khI anh da ra khoI rô I. Ca I khoa ng ca ch
mô f cây sô ngan chIa bo n ca nh sa f vo I anh khI chu ng frông fhâ y
anh, ba ng bâ f cu gIa na o anh cu ng pha I co duo c no : vì do chinh Ia
sInh mô nh cu a anh. O dây chI co mô f Ia buô m, fruo c dây anh da
sa m duo c nhu ng gì cho ca I xuô ng kIa7
- Mô f Ia buô m chinh va mô f Ia buô m foc.
- ChIô c fhuyô n na y na ng, co fhô ch¦u duo c haI foc, mô f Ia
cang du ng do c cô f buô m, da y hình fam gIa c cha y fu mu I fhuyô n
dô n chân cô f buô m, mô f Ia buô c Io ng cho no phô ng Iôn o phia fruo c
mu I fhuyô n, dô no nâng mu I fhuyô n Iôn khI co so ng nguo c chIô u.
KhI vuo f cu a bIô n anh cho cang hô f buô m Iôn, dâm fha ng va o ca c
do f so ng: o cu a bIô n so ng bao gIo cu ng râ f fo. Anh cho haI ba n anh
na m sa f da y fhuyô n dô cho no co fhang ba ng hon, co n anh, anh
pha I câ m fay Ia I fhâ f vu ng. Ðu ng buô c Io o va o chân, pha I Iuô n no
va o ca I vo ng bôn ma n fhuyô n va gIu no ba ng ca ch quâ n mô f vo ng
quanh cô fay |chI mô f vo ng fhôI dâ y). Nô u anh fhâ y su c gIo fhô I
cu ng chIô u vo I mô f ngo n so ng Io n Ia m cho no ma nh fhôm gâ p bô I,
va anh pha I na m ra p xuô ng nuo c vo I nguy co Iâ f fhuyô n, anh ha y
buông hô f ra, so fhâ y fhuyô n fu c kha c Iâ y Ia I fhang ba ng. KhI do
anh du ng ha m Ia I, cu fha Io ng cho buô m chinh vâ f qua vâ f Ia I ma c
su c, chI du ng haI Ia foc cho fhuyô n fIô n fha ng va o Iuô ng gIo . Ma I
dô n khI na o ra dô n chô nuo c xanh anh mo I du fhì gIo dô ba o câ u bo
ha buô m xuô ng, fhu go n no va o Io ng fhuyô n, rô I sau do cho ko o no
Iôn va Ia I chuyô n sang huo ng mo I. Anh bIô f duo ng dI frôn bIô n
chu 7
Henry Charrlere 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không. TôI chI bIô f ra ng xu VonozuoIa va xu CoIombIa o vô
phia fây-ba c.
- Ðu ng dâ y, nhung anh pha I coI chu ng du ng dô gIo fhô I da f
va o bo . Xu Cuyano fhuô c Ha Ian ho gIao fra fu vuo f ngu c dâ y, xu
Cuyano fhuô c Anh cu ng vâ y. Ða o TrInIdad fhì không gIao fra fu
nhung IaI ba f anh pha I Iôn duo ng sau muo I Iam nga y cho fa m fru .
Xu VonozuoIa fhì frao fra fu vuo f ngu c sau khI da ba f anh Ia m
phu su a duo ng mô f haI nam.
TôI vô nh hô f faI Iôn ngho fhâ f ky . ToussaInf no I Ia fhInh
fhoa ng anh fa vâ n dI, nhung vì anh fa ma c bô nh hu I cho nôn cu ng
b¦ ho fra vô mô f ca ch du f khoa f. Anh fa fhu fhâ f Ia chua bao gIo dI
qua duo c Coorgofovn o Cuyano fhuô c Anh. Ðô nh hu I cu a
ToussaInf chI co fhô fhâ y ro khI na o anh fa dI chân không: bao
nhIôu ngo n chân dô u da ru ng hô f. Anh fa ba f fôI nha c Ia I nhu ng
dIô u anh fa vu a da n do fôI. TôI nha c Ia I không saI mô f chu . Ðô n
dây Joan sans Pour no I: “Anh fa pha I dI ra khoI frong bao nhIôu
Iâu7” TôI fra Io I fruo c:
- TôI so dI huo ng ba c - dông - ba c frong ba nga y. Vo I a nh
huo ng cu a ha I Iuu, huo ng fhu c fô so fha nh ba c ba c; dô n nga y fhu
fu fôI so chuyô n sang huo ng fây ba c, va kô f qua so Ia chinh fây.
- Kha Ia m, - ToussaInf no I. - TôI fhì Iâ n vu a rô I fôI chI dI haI
nga y fhoo huo ng dông - ba c, fha nh fhu fôI roI du ng va o Cuyano
fhuô c Anh. Vo I ba nga y fhoo huo ng ba c, anh so vo ng qua phia ba c
TrInIdad hay Ðarbados, va bang mô f pha f qua VonozuoIa ma
không hay, dô roI fru ng va o Curacao hay CoIombIa.
Joan sans Pour no I:
- ToussaInfna y, câ u vu a ba n chIô c fhuyô n bao nhIôu7
- Ða nga n, - ToussaInf no I. - Ða f qua hay sao7
- Không. TôI ho I không pha I co y nhu fhô . Cha ng qua dô bIô f
fhôI. Anh co du su c fra không, PapIIIon7
- Co
- Tra xong co co n duo c if nhIô u gì không7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không. Chu ng fôI chI co ngâ n â y: du ng ba nga n francs
frong pIan cu a câ u CIousIof.
- ToussaInf a , fôI dua khâ u su ng Iu c cu a fôI cho câ u - Joan
sans Pour no I. - TôI muô n gIu p ca c câ u na y. Câ u fra fôI bao nhIôu7
- Mô f nga n francs, - CIousIof no I. - To cu ng muô n gIu p ca c
câ u â y.
- Ca m on ca c anh nhIô u qua , - Mafuroffo nhìn Joan sans
Pour no I.
- Ca m on, - CIousIof cu ng no I.
Co n fôI, Iu c â y fôI fhâ y xâ u hô vì da no I dô I ho . TôI no I:
- Không duo c, fôI không fhô nhâ n cu a anh mô f mo n qua nhu
vâ y: không co Iy do gì cho pho p fôI nhâ n nhu fhô .
Joan sans Pour nhìn fôI, no I:
- Co chu , co Iy do dâ y. Ða nga n francs Ia mô f mo n fIô n Io n,
fhô nhung vo I ca I gIa â y ToussaInf fhIô f if nhâ f Ia haI nga n, vì
chIô c fhuyô n fô f cu c ky . Không co Iy gì fôI Ia I không go p phâ n gIu p
ca c anh.
Iu c bâ y gIo da xa y ra mô f dIô u râ f ca m dô ng: Ia Chouoffo
no m mô f ca I mu xuô ng dâ f, fhô Ia da m nguo I hu I no m va o dâ y
nguo I fhì fIô n du c, nguo I fhì fIô n gIâ y. Tu kha p mo I noI dô u co
nhu ng nguo I hu I ko o fo I, va aI aI cu ng co if nhIô u bo va o ca I mu .
TôI fhâ y xâ u hô qua . Nhung bây gIo fôI không fhô no I ra ng fôI co n
fIô n7 Tro I oI, bIô f Ia m fhô na o bây gIo 7 TôI da xu su mô f ca ch fhâ f
dô n ma f fruo c nghIa cu cao do p cu a ho . TôI no I: “TôI van ca c anh,
ca c anh du ng hy sInh nhu vâ y!”. Mô f nguo I da don Tombouofou,
haI fay cu I hô f chI co n Ia haI cu c fh¦f, không so f Iâ y duo c mô f ngo n,
no I: fIô n cu a chu ng fôI không pha I dô sô ng. Anh cu nhâ n dI, du ng
nguo ng ngâ p. TIô n chu ng fôI du ng dô da nh ba c hay dô hôn hif mâ y
con mo hu I vâ n fhInh fhoa ng fu AIbIna fo I”. Nhu ng Io I na y Ia m cho
fôI fhâ y do na ng Io ng, va dô n dây fôI mo I fu bo y d¦nh fhu a nhâ n
Ia mình ha y co n fIô n.
Henry Charrlere 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho da cho Iuô c haI fram qua fru ng khIông fo I cho chu ng fôI
frong mô f ca I fhu ng mang dâ u chu fhâ p do . Ðo Ia ca I fhu ng du ng
ca c fhu fhuô c ho vu a nhâ n duo c sa ng nay. Ho co n mang dô n haI
con ru a sô ng mô I con if ra cu ng pha I dô n ba chu c cân, sau khI da
froI no IaI râf ky, mô f mo fhuô c Ia chua fha I, haI chaI dâ y dIôm
quo va bìa quo f, mô f b¦ ga o chu ng nam muoI cân, haI b¦ fhan cu I,
mô f ca I bô p cô n |ca I bô p cu a bô nh xa ), va mô f bI-dông xang. Ca ca I
fâ p fhô khô n khô na y dô u xu c dô ng vì fình ca nh cu a chu ng fôI, va
aI cu ng muô n go p phâ n va o su fha nh công cu a chuyô n vuo f ngu c.
Tuo ng chu ng nhu chinh ho dang vuo f ngu c vâ y. Chu ng fôI da ko o
chIô c fhuyô n dô n mô f ca I bô n gâ n chô chu ng fôI gho xuô ng dôm
fruo c. Ho da dô m sô fIô n quyôn go p frong ca I mu : fa m fram muo I
francs. TôI chI pha I dua mô f nga n haI fram francs cho ToussaInf Ia
du . CIousIof dua ca I pIan cu a câ u fa cho fôI, fôI mo no ra fruo c ma f
mo I nguo I. No du ng mô f fo gIâ y ba c mô f nga n francs va bô n fo
nam fram. TôI frao cho ToussaInf mô f nga n ruo I francs, anh fa
fhô I Ia I ba fram rô I no I:
- Anh câ m Iâ y khâ u su ng na y, fôI fa ng anh dâ y. Ca c anh da
choI xa Ia ng vo I sô kIô p, pha I Ia m sao du ng dô xa y ra ca I fình
fra ng Ia dô n phu f cuô I chI vì không co vu khi ma dI fong hô f ca bâ y
nhIôu công su c. TôI hy vo ng ra ng anh so không co d¦p na o câ n pha I
du ng dô n no .
TôI không co n bIô f no I fhô na o dô ca m on anh fa - fruo c hô f
Ia anh fa, va sau do Ia fâ f ca ca I khô I cô ng dô ng cu a ho . Nguo I y fa
cu a da o da xô p sa n mô f ca I hô p du ng bông fhâ m nuo c, cô n, aspIrIn,
bang, I-ô f, mô f ca I ko o va mô f cuô n bang dinh. Mô f nguo I hu I
mang dô n haI fâ m va n mo ng ba o râ f ky va haI gIa I bang VoIpoau
mo I fInh co n dô nguyôn frong hô p. Anh fa fa ng chu ng fôI mâ y fhu
do cha ng qua dô chu ng fôI fhay bô no p chân cho CIousIof.
Ðô n khoa ng nam gIo fro I ba f dâ u dô mua. Joan sans Pour
no I vo I fôI.
- Ca c anh ga p may dâ y. Tro I na y fhì không so b¦ chu ng no
nhìn fhâ y. Ca c anh co fhô Iôn duo ng ngay va nhu fhô Ia Io I duo c ca
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nu a gIo . KhI pha I du ng Ia I do I, ca c anh so o gâ n cu a bIô n hon dô Ia I
Iôn duo ng Iu c bô n gIo ruo I sa ng.
TôI no I:
- TôI so Ia m fhô na o dô bIô f gIo gIâ c dây7
- Thu y frIô u so cho anh bIô f gIo , fu y fhoo Iu c no Iôn hay
xuô ng.
Chu ng fôI ha fhu y chIô c fhuyô n. No cha ng pha I nhu ca I
xuô ng kIa dâu: ma n fhuyô n nhô cao Iôn frôn ma f nuo c dô n hon
bô n fâ c frong khI cho ca ba chu ng fôI Iâ n foa n bô dô Iô va Iuong
fhu c. Cô f buô m duo c quâ n frong mâ y Ia buô m va da f na m frong
Io ng fhuyô n, vì dô n khI xuâ f pha f dô ra bIô n mo I du ng dô n buô m.
Chu ng fôI Ia p ba nh Ia I, fay Ia I dâu va o dâ y, da f fhôm mô f ca I dô m
ba ng dây Ioo dô fôI ngô I Ia I fhuyô n cho ôm. Chu ng fôI Ia I du ng mâ y
fâ m chan Io f fha nh mô f chô na m cho CIousIof o da y fhuyô n |câ u fa
không ch¦u fhay bang). CIousIof na m ngay duo I chân fôI: câ u fa
na m gIu a Io ng fhuyô n, mô f bôn Ia fôI, bôn kIa Ia ca I fhu ng du ng
nuo c ngo f. Mafuroffo cu ng ngô I gIu a Io ng fhuyô n, nhung o phia
fruo c. TôI Iâ p fu c co duo c mô f ca m gIa c an foa n ma fôI không hô
fhâ y co khI ngô I Iôn ca I xuô ng fruo c kIa.
Tro I vâ n mua. TôI so pha I dI xuôI do ng o khoa ng gIu a sông,
nhung hoI chô ch sang bôn fra I, phia bo fhuô c d¦a phâ n Ha Ian.
Joan sang Pour noI:
- Iôn duo ng ma nh gIo I nho ! ThôI dI ngay dI cho so m su a.
- Chu c ca c anh may ma n! - ToussaInf no I doa n da p ma nh
chIô c fhuyô n ra kho I bo .
“Ca m on ToussaInf, ca m on Joan, ca m on fâ f ca ca c ba n mô f
nga n Iâ n”. - Va chu ng fôI ro I kho I da o râ f nhanh duo I su c dâ y cu a
do ng nuo c fhu y frIô u xuô ng da ba f dâ u fu ca ch dây haI fIô ng ruo I
va bây gIo dang cha y bang bang nhu do ng fha c.
Tro I vâ n mua, nhìn ra phia fruo c ca ch muo I fhuo c da không
frông fhâ y gì rô I. Vì o phia xuôI co haI ho n da o nho nu a, cho nôn
Mafuroffo cu pha I chô m nguo I Iôn, ma f dam dam nhìn fruo c ma f,
dô cho fhuyô n kho I dâm va o nhu ng fa ng da von bo da o. Ðôm da
Henry Charrlere 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
xuô ng. Mô f ca I cây da I fhu cu ng frôI xuôI do ng vo I chu ng fôI da co
Iu c Ia m cho chu ng fôI pha I Iu ng fu ng vo I nhu ng ca nh Ia xum xuô
cu a no . May fhay no frôI châ m hon, cho nôn chu ng fôI cu ng nhanh
cho ng ga f no ra xa chIô c fhuyô n, va fIô p fu c Iao fo I vo I fô c dô ba
muoI cây sô mô f gIo Ia if. Chu ng fôI hu f fhuô c Ia , uô ng ruo u rhum.
Nguo I frong Ia ng hu I da cho chu ng fôI sa u chaI dâ y. Co dIô u
Ia Ia frong chu ng fôI không co aI nha c fo I nhu ng vô f Ioo f khu ng
khIô p ma chu ng fôI da nhìn fhâ y frôn fhân fhô nhu ng nguo I hu I.
Câu chuyô n chI xoay quanh mô f dô fa I duy nhâ f: Io ng fô f cu a ho ,
su ha o pho ng cu a ho , finh ngay fha ng cu a ho , va ca I hôn cu a
chu ng fôI da ga p duo c Io Ðrofon Ma f na dua chu ng fôI dô n Ða o Ðô
Câu.
Tro I mua mô I Iu c mô f fo, fôI uo f nhu chuô f Iô f, nhung mâ y
ca I a o va-roI Ion fô f dô n nô I ma c dâ u uo f su ng no vâ n gIu duo c hoI
â m nhu fhuo ng. Chu ng fôI không fhâ y Ia nh. ChI co ba n fay foI
câ m Ia I b¦ nuo c mua Ia m cho fô da I dI. Mafuroffo no I:
- Ðây gIo chu ng mình frôI pha I dô n bô n muoI cây sô mô f gIo .
Ða dI duo c bao nhIôu Iâu rô I nhI7
- Ðô yôn fo no I cho ma ngho, - CIousIof no I. - Ðo I fi nho : ba
fIô ng muo I Iam phu f.
- Câ u na y dIôn! Câ u Ia m fhô na o ma bIô f duo c7
- Tu khI ba f dâ u dI fo da dô m fu ng ba fram gIây mô f, cu mô I
Iâ n fo Ia I ca f mô f mIô ng ca c-fông. To da co duo c ba muoI chin
mIô ng. Mô I mIô ng Ia nam phu f, v¦ chI Ia ba gIo muo I Iam phu f.
Nô u fo không nhâ m, chI muo I Iam hay haI muoI phu f nu a chu ng
mình so không dI xuôI nu a, ma so frôI nguo c vô dIô m xuâ f pha f.
TôI dâ y fay Ia I sang pha I dô cho fhuyô n dI cho o go c va o bo ,
phia Cuyano fhuô c Ha Ian. Chua va o dô n bo da fhâ y do ng nuo c
du ng Ia I, không cha y xuôI ma cu ng cha ng cha y nguo c. Tro I vâ n cu
mua. Ðây gIo chu ng fôI không hu f fhuô c, không no I chuyô n nu a,
chI ba o nhau fhâ m fhì: “Câ m Iâ y cho o ma cho o va o dI”. TôI cu ng
cho o, co n fay Ia I fhì ko p va o du I cho ba nh Ia I kho I da o. Thuyô n fu
fu gho va o da I bo râ m ra p. Chu ng fôI vif ca nh cho fhuyô n chuI va o
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duo I mô f Iu m cây, va nâ p va o dâ y Xung quanh cây Ia da y da c, fô I
nhu bung. Ðo ng sông phu mô f Io p suong mu xa m x¦f. Nô u không
can cu va o nuo c fhu y frIô u Iôn xuô ng fhì không fhô na o bIô f duo c
phia na o Ia bIô n, phia na o Ia nguô n sông.
CIo hoa ng da o
Thu y frIô u Iôn so ko o da I sa u gIo . Thôm mô f fIô ng ruo I do I
nuo c ro ng nu a: nhu vâ y fôI co fhô ngu ba y fIô ng dô ng hô , ma c dâ u
fôI dang o va o mô f fra ng fha I phâ n khich du dô I. TôI pha I ngu
ba ng duo c, vì mô f khI da ra khoI rô I, fôI co n ngu va o Iu c na o duo c
nu a7 TôI na m xuô ng gIu a ca I fhu ng fon-nô va ca I cô f buô m,
Mafuroffo cang mô f fâ m chan Ia m ma I gIu a ca I fhu ng va fâ m va n
ngang, fhô Ia fôI da duo c cho mua cho gIo fuom fâ f, fha hô ngu cho
ky . Tuyô f nhIôn không co gì dô n quâ y râ y gIâ c ngu say nhu chô f
cu a fôI, du Ia mô f gIâ c chIôm bao, Ia mua gIo hay Ia fu fhô na m
không fhoa I ma I. TôI ngu , ngu ma I cho dô n khI Mafuroffo da nh
fhu c fôI dâ y:
- PapI oI, hình nhu dô n gIo rô I, hay gâ n gâ n nhu fhô . Nuo c
fhu y frIô u ba f dâ u xuô ng fu Iâu rô I.
TôI fho fay xuô ng nuo c fhì fhâ y Iuô ng nuo c cha y vô phia mu I
fhuyô n, fu c vô phia bIô n, râ f nhanh |chu ng fôI cho fhuyô n quay
mu I sa n ra bIô n). Tro I da fa nh mua. Mô f va nh frang khuyô f cho
pho p chu ng fôI nhìn fhâ y kha ro fruo c ma f chu ng fôI ha ng fram
mo f, do ng sông dang cuô n dI nhu ng da m co , nhu ng fhân cây,
nhu ng khô I gì don ngo m. NoI chu ng fôI buô c fhuyô n không co gIo .
IIô u ra gIu a sông so co chang7 CIo co ma nh không7 Chu ng fôI fu
duo I Iu m cây râ m chuI ra, fhuyô n vâ n buô c va o mô f rô cây ba ng
mô f ca I nu f fho ng Io ng. TôI nhìn Iôn fro I dô xa c d¦nh dâu Ia bo
bIô n, dâu Ia noI do ng sông kô f fhu c va cu a bIô n ba f dâ u. Chu ng fôI
da xuô ng dô n gâ n cu a bIô n hon nhIô u so vo I du finh, va fôI co ca m
gIa c chI dô không dâ y muo I cây sô nu a Ia ra dô n bIô n. Chu ng fôI
uô ng mâ y ngu m ruo u rhum cho fhâ f fInh nguo I. TôI frung câ u y
kIô n haI ba n: fa du ng cô f buô m o dây chang7 Pha I, chu ng fôI cu ng
du ng no Iôn: no du ng râ f vu ng frôn ca I ô cu a no o da y fhuyô n, va
ca I Iô fro n frôn fâ m va n ngang khoo f vu a khuy p gIu no râ f cha f.
Henry Charrlere 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI ko o buô m Iôn nhung không fruong ra, cu dô no cuô n fro n xung
quanh cô f. Ðuô m cho o va buô m foc da duo c sa p sa n dâu va o dâ y dô
Mafuroffo co fhô Ia p va o ngay khI na o fôI fhâ y câ n. Ðô fruong
buô m ra, chI câ n buông so I dây quâ n no xung quanh cô f buô m.
Chinh fôI so fu chô câ m Ia I ma Ia m fhao fa c na y. Mafuroffo ngô I o
phia fruo c câ m cho o; fôI cu ng câ m cho o ngô I o phia sau. Pha I ru f
ra kho I bo fhâ f ma nh va fhâ f nhanh, vì Iuô ng nuo c cu o p chu ng fôI
va o dâ y.
- CoI chu ng, chuâ n b¦ Iôn duo ng, fu y on Chu a
- Tu y on Chu a! - CIousIof nha c Ia I.
- XIn pho fha c fhân fôI va o fay Nguo I, - Mafuroffo no I.
Chu ng fôI gIâ f ma nh con fhuyô n ra kho I bo . Râ f dô u fay,
chu ng fôI vu c cho o xuô ng nuo c va ko o fhâ f ma nh: fhuyô n fa ch ra
mô f ca ch dô da ng. Mo I ra ca ch bo chua duo c haI muoI fhuo c ma da
dI duo c mô f fram fhuo c vô phia xuôI. Ðô f nhIôn gIo â p fo I va dâ y
chu ng fôI ra gIu a sông.
Ia p buô m cho o va foc, dây buô c cho cha f. CIo Iu a va o haI
ca nh buô m, va chIô c fhuyô n chô m Iôn nhu mô f con fuâ n ma rô I Iao
fo I, nhanh nhu mu I fôn. Cha c chu ng fôI Iôn duo ng muô n so vo I gIo
da d¦nh, vì do ng sông dô f nhIôn sa ng bu ng Iôn nhu gIu a ban nga y.
Co fhô frông ro bo bôn pha I fhuô c d¦a phâ n cu a Pha p ca ch chu ng
fôI khoa ng haI cây sô , va bôn fra I, ca ch mô f cây sô , Ia bo fhuô c d¦a
phâ n Ha Ian. Phia fruo c ma f co fhô frông râ f ro nhu ng do f so ng
bIô n ba c dâ u, gIô ng nhu mô f da n cu u.
- Tro I dâ f oI! Chu ng mình nhâ m gIo mâ f rô I, - CIousIof no I. -
IIô u co k¦p ra bIô n không7
- Không bIô f. - TôI da p xa ng.
- Xom kìa: so ng bIô n cao qua , dInh so ng fra ng qua ! Không
kho o fhu y frIô u ba f dâ u Iôn rô I cu ng nôn. Không fhô duo c, fôI vâ n
fhâ y ca c fhu dang frôI xuôI dâ y
Mafuroffo no I:
- Chu ng mình không duo c rô I, chu ng mình so không fo I k¦p.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI IIô n ga f:
- Câm mô m dI, ngô I cho sa f chô dây buô m foc va buô m cho o.
Ca câ u nu a CIousIof a . Câ u Im mô m dI cho fôI nho .
Ðoa ng - ình...! Ðoa ng - ình...7 Mâ y pha f su ng ca c bIn ba n vô
phia chu ng fôI. Pha f fhu haI fôI d¦nh v¦ duo c râ f ro ra ng. Hoa n
foa n không pha I ba n fu phia bo n caI ngu c, ma Ia fu phia Cuyano
fhuô c Ha Ian.
TôI fruong buô m Io n. No phô ng Iôn ma nh dô n nô I chI fhIô u
chu f nu a no gIâ f cô fay IôI fôI ra kho I fhuyô n. Con fhuyô n nghIông
hon bô n muoI Iam dô . TôI cô hu ng gIo dô n mu c fô I da: dIô u do
cha ng kho gì, vì gIo qua nhIô u. Ðoa ng - ình, doa ng - ình, doa ng -
ình, rô I không ngho fhâ y gì nu a. CIo dua chu ng fôI vô phia bo
Pha p nhIô u hon, va cha c ha n vì fhô ma fIô ng su ng fruo ng ngu ng
ba f.
Thuyô n chu ng fôI Iao dI vo I mô f fô c dô khu ng khIô p duo I mô f
ngo n gIo ma nh IIô f fuo ng co fhô cuô n phang mo I vâ f. Thuyô n Iao
nhanh dô n nô I fôI co ca m gIa c nhu b¦ no m vô phia gIu a cu a bô rô I
chI va I phu f nu a Ia dâm va o bo Pha p. Co fhô frông fhâ y râ f ro mâ y
nguo I cha y ra bo sông. TôI fu fu da o buô m ba ng ca ch ko o fhâ f
ma nh so I Io o. Ðây gIo buô m chinh da do ng fha ng fruo c ma f fôI.
Ðuô m foc fu no da o Ia I, ca Ia buô m cho o cu ng fhô . ChIô c fhuyô n
xoay ba phâ n fu, fôI IIô n fha buô m ra va chu ng fôI ra kho I cu a bIô n
vo I gIo fhô I fha ng fu sau Iung. !f! Xong rô I! Muo I phu f sau, do f
so ng bIô n dâ u fIôn fìm ca ch cha n chu ng fôI Ia I, chu ng fôI cuo I Iôn
frôn ngo n no mô f ca ch dô da ng, va fIô ng suy f-suyf cu a con fhuyô n
khI co n Iuo f frôn sông nhuo ng chô cho fIô ng fa c-I-fa c I-fa c cu a so ng
bIô n vô va o u c fhuyô n. So ng râ f cao, fhô ma chu ng fôI vuo f qua
mô f ca ch dô da ng cha ng kha c gì mô f câ u bo nha y cu u. Ta c-I-fa c,
chIô c fhuyô n Ioo Iôn mô f ngo n so ng rô I Ia I fruo f xuô ng ma không
hô rung hay Ia c. ChI co fIô ng “fa c” cu a vo fhuyô n dâ p xuô ng ma f
nuo c khI fu mô f ngo n so ng cao fruo f xuô ng.
- !rra! !rra! Ra duo c rô I! Ra duo c rô I! - CIousIof ga o câ f Iu c.
Va dô fhôm ha o quang cho frâ n fha ng na y cu a chi kIôn quyô f
cu a chu ng fôI fruo c nhu ng su c ma nh cu a fhIôn nhIôn, Chu a Io ng
Henry Charrlere 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia nh da gu I cho chu ng fôI mô f ca nh ma f fro I mo c sa ng cho I. Ca c
do f so ng bIô n cu fIô p nô I nhau fhoo mô f nh¦p dIô u dô ng dô u.
Chu ng fôI ca ng fIô n ra bIô n ca fhì so ng ca ng bo f cao. Nuo c bIô n co n
go n bu n frông râ f bâ n. Truo c ma f chu ng fôI, vô phia ba c, ma u
nuo c frông nhu don: Ia f nu a no so Ia ma u xanh bIô c. TôI không câ n
nhìn d¦a ba n: cu dô ma f fro I du ng bôn vaI pha I, fôI Iao fha ng phia
fruo c, gIo dâ y buô m nhung fhuyô n không nghIông nhIô u nhu ban
na y vì fôI buông mô f phâ n dây buô m chinh, no chI phô ng mô f nu a
ma không b¦ cang. Cuô c phIôu Iuu Io n cu a chu ng fôI ba f dâ u.
CIousIof nhô m dâ y. Anh muô n chô m ca nguo I Iôn, ngâ ng dâ u
Iôn dô nhìn cho ro . Mafuroffo IIô n dô n do anh ngô I dâ y quay ma f
vô phia fôI, Iung du a va o ca I fhu ng fon-nô. Anh vâ n cho fôI mô f
dIô u fhuô c Ia , châm Iôn rô I chuyô n cho fôI. Ca ba chu ng fôI cu ng
hu f fhuô c.
- Ðua chaI rhum dây, fa uô ng mô f châ u mu ng chuyô n vuo f
cu a bIô n, - CIousIof no I.
Mafuroffo ro f ro dâ y ba ca I ca sa f: fhô Ia chu ng fôI cha m cô c.
Mafuroffo ngô I sa f ca nh fôI bôn fay fra I. Chu ng fôI nhìn nhau.
Cuong ma f haI ba n fôI sa ng ngo I ha nh phu c. Cha c ha n guong ma f
fôI cu ng vâ y. CIousIof no I:
- Thua fhuyô n fruo ng, xIn nga I cho bIô f chu ng fa dang dI
dâu7
- ÐI CoIumbIa, nô u Thuo ng dô vuI Io ng.
- Thuo ng dô vuI Io ng qua dI chu ! - CIousIof no I.
Ma f fro I Iôn râ f nhanh, cha ng mâ y chô c chu ng fôI da khô
ra o. Mâ y chIô c a o so mI cu a bô nh vIô n duo c ca I bIô n fha nh khan
choa ng “burnous” kIô u A-râ p. Chô c chô c chu ng fôI Ia I fhâ p nuo c
dô I Iôn dâ u cho ma f dô kho I b¦ say na ng. ÐIô n ca mô f ma u xanh
ngo c bich, so ng cao ba mo f nhung râ f da I cho nôn fhuyô n dI râ f
fhoa I ma I. CIo vâ n ma nh, nôn khoa ng ca ch gIu a chu ng fôI va bo
bIô n fang Iôn râ f nhanh. Chô c chô c fôI Ia I ngoa I nhìn da I bo dang
mo dâ n o chân fro I. Ca ng ca ch xa, ca I khô I ma u Ia cây â y ca ng phô
ro nhu ng duo ng no f fhôu fhu a bi â n cu a no ra. TôI dang ma I nhìn
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vô phia sau fhì mô f do f so ng da nh ngang suo n nha c cho fôI nho
dô n fra ch nhIô m cu a mình dô I vo I finh ma ng cu a ca c ba n va cu a
ba n fhân.
- Ðm dI fhô I com dây, - Mafuroffo no I.
- Ðô fo câ m ca I Io cho, - CIousIof no I, - co n câ u câ m ca I nô I.
Ca I can xang duo c cho n râ f ky o fif mu I fhuyô n, noI fuyô f dô I
câ m hu f fhuô c. Com chin fo I fhom phu c. Chu ng fôI an com no ng
frô n vo I haI hô p ca xa c-dIn.
Sau do Ia mô f châ u ca -phô ngon fuyô f. “Mô f châ u ruo u rhum
nho 7” TôI fu chô I, vì fro I no ng qua . Va Ia I fôI cha ng pha I Ia fay
bo m ruo u. Cu chô c chô c CIousIof Ia I quâ n fhuô c Ia rô I châm Iôn cho
fôI. Ðu a com dâ u fIôn frôn fhuyô n da dIô n ra mô f ca ch ôm do p. Cu
v¦ fri cu a ma f fro I fhì Iu c bâ y gIo Ia muo I gIo sa ng. Chu ng fôI mo I
ra khoI duo c co nam fIô ng dô ng hô , nhung co fhô ca m fhâ y bIô n
duo I da y fhuyô n râ f sâu. So ng da bo f cao, fhuyô n ca f so ng ma
không fha nh fIô ng vô . Mô f nga y fuyô f do p. TôI nhâ n fhâ y ra ng
ban nga y cha ng mâ y khI câ n dô n Ia ba n. ThInh fhoa ng fôI mo I
pha I so v¦ fri ma f fro I vo I kIm chI nam va cu fhoo dâ y ma d¦nh
huo ng, dô Ia m. Anh na ng pha n chIô u frôn ma f bIô n Ia m cho fôI
mo I ma f. TôI fhâ y fIô c Ia da không nghI dô n vIô c kIô m mô f ca p
kinh râm.
Ðô ng dung, CIousIof no I vo I fôI:
- TôI ga p duo c anh o bô nh vIô n fhâ f may cho fôI qua !
- Ðâu pha I chI co anh Ia may7 Anh dô n cu ng Ia râ f may cho
fôI. - TôI nghI dô n Ðoga, dô n £ornandoz... CIa ho dô ng y , co pha I
bây gIo da cu ng o dây ca rô I không
- Chua cha c, - CIousIof no I. Anh so ga p nhu ng chuyô n ra c rô I
vì kho Io ng co fhô fhu xô p sao cho fha ng A-râ p va o pho ng du ng Iu c
fhuâ n fIô n cho anh.
- Ðu ng, Mafuroffo da gIu p ich cho chu ng fa râ f nhIô u, va fôI
dang mu ng cho mình Ia da dua câ u â y dI, vì câ u â y râ f fâ n fâm,
can da m va fha o va f.
Henry Charrlere 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ca m on anh, - Mafuroffo no I, - va ca m on ca haI anh da
không khInh om co n if fuô I va ... o o Ia fhô na y, ma vâ n fIn fuo ng
va o om. Ðm so cô sao cho xu ng da ng vo I Io ng fIn cu a haI anh.
Rô I fôI no I: “Ca £rancoIs SIorra nu a, gIa co ca anh fa cu ng dI
fhì hay bIô f mâ y! Ca CaIganI nu a...”
- Cu nhu su fình da dIô n ra fhì không fhô duo c, anh PapI a .
Vi fhu Jo sus Ia nguo I du ng da n, kIô m duo c cho fa mô f chIô c
fhuyô n fô f, fa co fhô do I haI anh â y o chô nâ p co n ha n, fu c Jo sus
â y, co fhô gIu p cho ho frô n va dua ho dô n dây vo I fa. Va chang, ho
dô u bIô f ro anh va hIô u ra ng so dI anh không cho fìm ho cha ng qua
Ia vì không fhô Ia m nhu fhô duo c ma fhôI: a Mafuroffo, nhân fhô
cu ng ho I câ u Iuôn, dâ u duôI ra sao ma câ u Ia I duo c xô p va o pho ng
da nh cho Ioa I pha m nhân nguy hIô m frong bô nh vIô n7
- Ða o â y om không bIô f Ia om b¦ câ m cô . Ðm dI kha m vì om
fhâ y dau ho ng, va cu ng dô kIô m co dI dâu cho do buô n. Thô rô I ông
ba c sI, khI nhìn fhâ y om, IIô n no I: “Xom phIô u cu a câ u fôI fhâ y Ia
câ u b¦ câ m cô o Quâ n da o. Vì fô I gì fhô 7 - “Thua ba c sI fôI không
bIôf a . Ц câ m cô Ia fhô na o a 7” - “ThôI duo c rô I. Cha ng Ia fhô na o
ca . Va o bô nh vIô n dI”. Thô Ia om duo c nhâ p vIô n, co vâ y fhôI.
- Ong fa muô n gIa ân cho câ u dâ y, - CIousIof no I.
AI ma bIô f duo c vì nguyôn do gì ông fa Ia m nhu fhô , ca I ông
ToubIb`|`ca ch go I fhân mâ f du ng cho fhâ y fhuô c). Cha c bây gIo
ông fa dang fu nhu : “Ca I câ u co bô ma f nhu fha ng bo gIu p Iô frong
nha fho â y kô ra cu ng không dô n nô I fô I: no da m vuo f ngu c kIa
ma 7”.
Chu ng fôI no I chuyô n fâ m pha o mô f Iu c. TôI no I bIô f dâu fa
so ga p JuIof, “con nguo I câ m bu a” â y. Cha c bây gIo anh fa dI xa
Ia m rô I, fru phI anh fa vâ n â n na u frong ru ng”. CIousIof no I: “TôI
â y ma , Iu c ra dI fôI co dô Ia I mô f ma nh gIâ y duo I ca I gô I â y, dô Ia :
“Ða ra dI không dô d¦a chI Ia I”. Ca bo n cuo I pha Iôn.
Chu ng fôI dong fhuyô n frong nam nga y không co chuyô n gì
xa y ra. Ðan nga y, ma f fro I, frong cuô c ha nh frình fu dông sang fây
cu a no , duo c fôI du ng Ia m d¦a ba n. Ðan dôm fhì fôI xom d¦a ba n dô
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chInh huo ng. Sa ng nga y fhu sa u, mô f vâ ng fha I duong ra ng ro do n
cha o chu ng fôI, bIô n Ia ng ha n dI, mâ y da n ca chuô n bay vo f Iôn
ca ch chu ng fôI không xa. TôI mô f nhu ca nguo I ra.
Ðôm qua, dô fôI kho I ngu quôn, Mafuroffo chô c chô c Ia I Iâ y
khan Iông fhâ m nuo c bIô n Iau Iôn ma f fôI, â y fhô ma fôI vâ n ngu
nhu fhuo ng. Iu c bâ y gIo CIousIof du I dIô u fhuô c Ia dang cha y va o
nguo I fôI. Sa ng nay, fhâ y bIô n Ia ng gIo , fôI quyô f d¦nh ngu . Chu ng
fôI ha buô m Io n va buô m foc xuô ng, chI dô Ia I ca I buô m cho o, fhô Ia
fôI Ian ra Io ng fhuyô n ngu nhu chô f. Ia buô m Io n da duo c cang ra
frôn dâ u fôI dô cho na ng cho fôI. Không ro fôI da ngu duo c bao Iâu
fhì Mafuroffo Iay fôI dâ y no I: “Ðây gIo chI dô muo I haI gIo hay mô f
gIo frua, nhung om da nh fhu c anh dâ y vì co con gIo Ia nh ba f dâ u
nô I Iôn, va o chân fro I, fu phia gIo fhô I fo I, fhâ y don k¦f Ia I”.
TôI choa ng dâ y va ra ngô I bôn fay Ia I. Ca nh buô m foc Iu c bâ y
gIo duo c cang mô f mình, ko o chu ng fôI dI frôn ma f bIô n pha ng nhu
guong. Sau Iung fôI, vô huo ng dông, fro I don k¦f Ia I, va gIo fhô I mô I
Iu c mô f Ia nh hon. Ðuô m cho o va buô m foc cu ng du ko o fhuyô n Iuo f
dI râ f nhanh. TôI cho cuô n Ia buô m chinh xung quanh cô f buô m va
buô c Ia I fhâ f cha f.
- HaI câ u gIu cho vu ng nho , vì dây Ia mô f frâ n ba o. Nhu ng
gIo f mua na ng fr¦ch ba f dâ u roI Iô p bô p frôn Iung chu ng fôI. Ca I
da m don ngo m frôn vo m fro I phia dông fIô n vô phia chu ng fôI vo I
mô f fô c dô fhâ n ky , nhìn ma cho ng ca ma f: chI frong muo I Iam
phu f ma fu chô ma I fif o chân fro I no da dô n ngay sa f chu ng fôI
ThôI xong, no dô n rô I. Mô f Iuô ng gIo hung ha n vô cu ng xô va o
chu ng fôI. Nhu ng do f so ng bô ng dung nô I Iôn mô f ca ch bâ f ngo
nhu do mô f pho p fhâ n fhông, do f na o cu ng su I bo f fra ng xo a. Ma f
fro I mâ f dI da ng na o không co m fam fich, mua dô xuô ng xô I xa ,
xung quanh fô I m¦f không co n frông fhâ y gì, va so ng da nh va o
fhuyô n fung fo o quâ f ma nh va o ma f fôI ra f buô f nhu nhu ng nha f
roI da. Ða o bIô n. Ðây Ia frâ n ba o dâ u fIôn cu a fôI, vo I foa n bô gIa n
nha c bInh khu ng khIô p cu a nhu ng su c ma nh fhIôn nhIôn duo c
fha o cu I sô Iô ng, vo I du Iô bô sâ m, so f, mua, so ng ga o, gIo hu , fu
Henry Charrlere 118
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kha p bô n phuong dô vo I vây cha f Iâ y chu ng fôI, dâm bô va o chu ng
fôI.
ChIô c fhuyô n cu a chu ng fôI b¦ fung Iôn nhu mô f ma nh rom
ra c, khI fhì nhâ c bô ng Iôn dô n nhu ng chIô u cao kho Io ng fuo ng
fuo ng nô I, khI fhì no m xuô ng nhu ng vu c sâu fham fha m, sâu dô n
nô I kho co fhô hình dung ra ng no co fhô ngoI Iôn duo c. â y fhô
nhung, sau nhu ng cuô c dâm dâ u xuô ng vu c qua I da n nhu fhô , no
vâ n bay vu f Iôn, vuo f qua mô f ngo n so ng ba c dâ u nu a, rô I cu fhô
ma Iao fo I. HaI fay fôI na m cha f Iâ y fay Ia I, sa n sa ng chInh huo ng
cho con fhuyô n dô do n nhu ng do f so ng ca hIô m ngho o. Co mô f Iâ n,
nghI ra ng nôn cuo ng Ia I mô f phâ n na o do f so ng ca cao ngâ f dang
fIô n fo I, fôI huo ng mu I fhuyô n va o no . Co Io fôI quay fhuyô n qua
nhanh, cho nôn kô f qua Ia nuo c fra n va o râ f nhIô u, ngâ p hô f ca
Io ng fhuyô n, pha I dô n ba y muoI Iam phân nuo c Ia if. TôI cuô ng
quif quay fro fhô na o không bIô f ma rô f cuô c da dô cho mô f do f
so ng da nh fha ng va o bôn suo n chIô c fhuyô n - mô f dIô u cu c ky nguy
hIô m Ia m cho no nghIông ha n vô mô f bôn, suy f Iâ f u p xuô ng, dô n
nô I bao nhIôu nuo c frong Io ng fhuyô n dô u b¦ dô c ra ngoa I gâ n hô f.
- Cu qua ! - CIousIof roo Iôn. - Câ u qua Ia fay so I bIô n dIôu
Iuyô n, Ðuom buo m a ! Nhoa ng mô f ca I da ha f hô f nuo c ra rô I! - TôI
no I - “Ðâ y, da fhâ y chua7”
Câ u fa co bIô f dâu Ia do fôI fhIô u kInh nghIô m ma ca Iu suy f
foI ma ng vì dô fhuyô n Iâ f sâ p gIu a bIô n khoI. TôI quyô f d¦nh fhôI
không vâ f Iô n vo I ca c do f so ng nu a, chI Io fo I huo ng dI, cô ga ng gIu
sao cho fhuyô n duo c fhang ba ng dô n mu c fô I da. TôI do n so ng
chônh chô ch ba phâ n fu, fôI dô cho fhuyô n ha xuô ng fhoo da so ng,
va cu ng Iôn mô f ca ch fhu dô ng vo I ma f bIô n. TôI nhanh cho ng
nhâ n ra ra ng do Ia mô f pha f kIô n quan fro ng: Ia m nhu fhô , fôI da
fhu fIôu duo c chin muoI phâ n fram nguy hIô m. Mua da fa nh. CIo
vâ n fhô I nhu dIôn nhu da I, nhung bây gIo dIô u do cho pho p fôI
nhìn fhâ y ro phia fruo c va phia sau fôI. Phia sau fhì sa ng, phia
fruo c fhì fô I don, chu ng fôI dang o gIu a haI ca I fha I cu c â y.
Ðô n khoa ng nam gIo , mo I su dô u da qua. Ma f fro I Ia I cho I
sa ng frôn nô n fro I, gIo da fro Ia I bình fhuo ng, so ng không co n cao
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia m nu a. TôI gIuong buô m Io n Iôn, va chu ng fôI Ia I Iôn duo ng, vuI
khâ p kho I vì ha I Io ng vo I ba n fhân. HaI ba n fôI du ng ca -mo n fa f
nô f chô nuo c co n do ng Ia I o da y fhuyô n. Ho Iâ y mâ y fâ m chan ra
phoI: buô c Iôn cô f buô m, cu gIo fhô na y cha ng mâ y chô c ma khô.
Chu ng fôI nâ u com, chIôn bô f vo I dâ u, an xong Ia I uô ng ca -phô haI
suâ f, rô I Ia m mô f châ u ruo u rhum ra fro . Ma f fro I sa p Ia n, bao
nhIôu Iu a fa n no m hô f ra soI Iôn ma f bIô n xanh bIô c, vo fha nh mô f
bu c franh không sao quôn duo c: nô n fro I mô f ma u huyô f du , vâ ng
fha I duong da chìm mô f nu a xuô ng bIô n chIô u Iôn fro I vo I mâ y Ia n
mây fra ng va do I Iôn ma f bIô n nhu ng chu m fIa sa ng va ng. Nhung
do f so ng khI dâng Iôn fhì xanh bIô c o phâ n gô c, xanh Iu c o phâ n
gIu a, co n phâ n ngo n fhì do , hô ng hay va ng fu y fhoo ma u cu a fIa
sa ng do I va o. Mô f ca m gIa c fhanh fha n va ôm d¦u Ia Iu ng fra n va o
hô n fôI. Va cu ng vo I fra ng fha I fhanh fha n â y Ia mô f nIô m fIn
vu ng cha I o ba n fhân. TôI da qua cuô c fhu fha ch mô f ca ch fro f Io f,
va frâ n ba o nga n vu a qua da râ f bô ich cho fôI. TôI da fu mình ho c
duo c ca ch dIô u khIô n con fhuyô n frong nhu ng fruo ng ho p nhu fhô .
TôI so buo c va o dôm nay mô f ca ch hoa n foa n fhanh fha n.
- Thô na o, CIousIof, câ u da fhâ y ro ca I fhao fa c dô c nuo c ra
kho I fhuyô n chua7
- Ða n oI, gIa su câ u không Ia m nhu vâ y va dô cho mô f do f
so ng fhu haI xô va o suo n, fhì fhuyô n da da m mo no rô I. Câ u qua Ia
mô f qua n quân.
- Anh ho c qua ca c fhu do frong ha I quân dâ y a 7 - Mafuroffo
no I:
- Ðu ng, câ u fhâ y dâ y, kô ra duo c huâ n Iuyô n frong ha I quân
cu ng co ich if nhIô u dâ y chu , nhI.
Cha c chu ng fôI da dI chô ch huo ng kha nhIô u. Nhung vo I
nhu ng con so ng gIo nhu vu a qua, aI ma bIô f duo c frong bô n fIô ng
dô ng hô chu ng fôI da chô ch huo ng mâ f bao nhIôu7 TôI so fhoo
huo ng fây ba c dô chInh Ia I. Ðu ng dâ y Ðôm dô sâ p xuô ng ngay sau
khI ma f fro I Ia n hô f xuô ng bIô n, no m Iôn chân fro I nhu ng fIa cuô I
cu ng cu a frâ n pha o hoa, Iâ n na y ma u fim.
Henry Charrlere 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chu ng fôI Ia I dong buô n dI fhôm sa u nga y nu a ma không co
chuyô n gì xa y ra fru va I ba con mua ba o không Iâ n na o ko o da I
qua ba fIô ng dô ng hô , va cu ng không fhô na o sa nh k¦p frâ n ba o
dâ u fIôn ma chu ng fôI co ca m gIa c nhu da ko o da I vô fâ n. Sa ng
hôm â y dô n muo I gIo gIo du ng ha n, ma f bIô n không mô f go n so ng.
TôI ngu duo c mô f gIâ c gâ n bô n fIô ng. KhI fhu c dâ y fôI fhâ y ra f môI
qua : no fro c hô f ca da rô I, mu I fôI cu ng vâ y, ba n fay pha I cu a fôI
cu ng không co n da, fh¦f cu phô frâ n ra do ho n. Mafuroffo va
CIousIof cu ng cha ng kha hon. Chu ng fôI pha I bôI dâ u Iôn ma f va
Iôn haI ba n fay mô I nga y haI Iâ n, nhung nhu fhô vâ n chua du : chI
mâ y fIô ng Ia na ng nhIô f do I da Ia m cho Io p dâ u khô rang.
Iu c bâ y gIo cha c va o khoa ng haI gIo frua fhoo bo ng na ng. TôI
an frua, rô I chu ng fôI fhu xô p cang Ia buô m Iôn Ia m ma I dô fra nh
na ng, vì frôn bIô n không co Iâ y mô f hoI gIo fhoa ng. Co mô f da n ca
xu m Ia I quanh fhuyô n, noI Mafuroffo vu a ru a cho n dIa. TôI câ m
Iâ y con dao pha f ru ng va ba o Mafuroffo no m mâ y na m ga o xuô ng
nuo c |chô ga o cu a chu ng fôI fu khI b¦ uo f da ba f dâ u Iôn mon). Ða n
ca ngoI Iôn sa f ma f nuo c do p ga o. Mô f con gâ n nhu nhô ha n dâ u
Iôn frôn ma f nuo c, fôI IIô n cho m cho mô f nha f, fhô Ia no quay do
ra, ngu a bu ng Iôn. Con ca na ng dô n bô n kI-Iô. Chu ng fôI da nh sa ch
va y rô I dom Iuô c Iôn. Tô I hôm â y chu ng fôI an ca Iuô c vo I bô f sa n.
Chu ng fôI ra khoI da duo c muo I mô f nga y. Trong suô f fho I
gIan â y chI co mô f Iâ n chu ng fôI nhìn fhâ y mô f chIô c fa u râ f xa o
fâ n chân fro I. TôI ba f dâ u ban khoan fu ho I không bIô f chu ng fôI
dang o dâu fhô na y. ÐI nhIôn Ia o ngoa I khoI, râ f xa mo I vu ng dâ f
IIô n; dIô u do fhì hoa n foa n cha c cha n rô I. Nhung o v¦ fri na o so vo I
TrInIdad hay bâ f cu mô f ho n da o na o fhuô c Anh7 Ca I na y fhì ch¦u.
Nhung vu a nghI fo I da co câu fra Io I ngay... Qua nhIôn, ngay fruo c
ma f chu ng fôI, co mô f ca I châ m dang fu fu fo dâ n Iôn. Ta u vIô n
duong hay sa -Iu p dI bIô n7 ThôI nhâ m rô I, no không dI vô phia
chu ng fôI Ðây gIo da frông fhâ y ro do Ia mô f chIô c fa u Io n, dang dI
vô phia bôn hông chu ng fôI. No dang dI Ia I gâ n fhâ f, nhung dI
chônh chô ch, va chu ng fôI không na m frôn duo ng dI cu a no . Vì Iu c
â y không co gIo cho nôn mâ y Ia buô m cu a chu ng fôI buông fho ng
xuô ng mô f ca ch fha m ha I, chIô c fa u cha c chu ng frông fhâ y chu ng
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI. Nhung bô ng co fIô ng co I fa u hu Iôn, sau do Ia ba fIô ng “fu fu
fu, nga n, rô I chIô c fa u dô I huo ng va dI fha ng vô phia chu ng fôI.
- MIô n sao no du ng dô n gâ n qua - CIousIof no I.
- Không co gì nguy hIô m dâu, bIô n Ia ng nhu dâ u fhô na y...
Ðo Ia mô f chIô c fa u cho dâ u ho a. No ca ng dô n gâ n chu ng fôI
ca ng frông ro co nguo I du ng frôn boong. Co fhô doa n cha c ho dang
ban khoan fu ho I không bIô f mâ y con nguo I kIa dang Ia m gì frôn
ca I vo dâ u phu ng o gIu a bIô n khoI fhô na y. Ta u fu fu fIô n vô phia
chu ng fôI bây gIo da frông fhâ y ro mâ y vIôn sI quan va da m fhu y
fhu , co ca nguo I dâ u bô p, rô I Ia I fhâ y mâ y nguo I da n ba ma c a o da I
hoa va mâ y nguo I da n ông ma c so-mI ma u. Chu ng fôI hIô u do Ia
nhu ng ha nh kha ch frôn fa u. Nhung fa u cho dâ u ma Ia I co ca ha nh
kha ch chu ng fôI fhâ y cu ng hoI Ia . ChIô c fa u fIô n fo I râ f châ m, va
vIôn fhuyô n fruo ng no I vo I chu ng fôI ba ng fIô ng Anh.
- Whoro aro you comIng from7 |Ca c ông fu dâu dô n7).
- £ronch Cuyano. |Cuyan fhuô c Pha p).
- Vous parIoz francaIs7 |Ca c ông no I duo c fIô ng Pha p chu 7) -
mô f ba no I.
TôI IIô n fra Io I ba ng fIô ng Pha p:
- Thua ba vâng,
- Ca c ông Ia m gì gIu a bIô n khoI fhô na y7
- Chu ng fôI dI fhoo duo ng Tro I d¦nh.
Nguo I da n ba quay sang no I chuyô n vo I vIôn fhuyô n fruo ng
mô f Ia f rô I Ia I no I vo I chu ng fôI:
- Ong fhuyô n fruo ng mo I ca c ông Iôn fa u, ông â y so cho fru c
fhuyô n cu a ca c ông Iôn Iuôn.
- Ða no I gIu p Ia chu ng fôI ca m on ông fhuyô n fruo ng, nhung
chu ng fôI xIn dI fhuyô n na y fhôI.
- Ta I sao ca c ông không dô cho chu ng fôI gIu p do 7
- Vì chu ng fôI Ia nhu ng fu nhân vuo f ngu c, va vì chu ng fôI
không dI cu ng huo ng vo I fa u cu a ca c v¦.
Henry Charrlere 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ca c ông d¦nh dI dâu7
- ÐI MarfInIquo, co Io co n xa hon nu a. Chô na y Ia chô na o7
- CIu a bIô n khoI.
- Muô n dô n quâ n da o AnfIIIos pha I dI nhu fhô na o7
- Ca c ông co bIô f do c ba n dô ha ng ha I cu a Anh không7
- Co
Mô f Ia f sau ho gIo ng dây xuô ng bIô u chu ng fôI mô f fâ m ba n
dô ha ng ha I, mâ y fu f fhuô c Ia , su c ba nh mì, mô f ca I du I cu u rô fI.
- Ong xom ba n dô dI!
TôI xom ba n dô rô I no I:
- TôI pha I dI huo ng fây 1/4 nam mo I co fhô va o quâ n da o
AnfIIIos fhuô c Anh, co pha I fhô không7
- Ðu ng.
- Chu ng bao nhIôu ha I Iy 7
- ÐI haI nga y fhì dô n, - vIôn fhuyô n fruo ng no I.
- Ta m bIô f, ca m on fâ f ca ca c v¦!
- Thuyô n fruo ng co Io I khon ngo I Io ng cam da m ha I hô cu a
ca c ông!
- Ca m on, vInh bIô f!
ChIô c fa u cho dâ u fu fu ra dI. No ra sa f ca nh chu ng fôI, fôI
pha I cho fhuyô n fra nh ra, so Iuô ng nuo c xoa y sau chân v¦f. Vu a Iu c
â y mô f fhu fhu no m cho fôI mô f ca I mu Iuo I fraI cu a sI quan ha ng
ha I. No roI du ng va o gIu a fhuyô n. TôI da dô I chIô c mu Iuo I fraI co
ga n chIô c mo noo va fhôu mô f Ion va ng kIm fuyô n na y khI chu ng
fôI dô n TrInIdad sau haI nga y dong buô m bình an vô su
TrInIdad
ChIm fro I da ba o cho chu ng fôI bIô f da sa p fo I dâ f IIô n fruo c
khI chu ng fôI frông fhâ y dâ f IIô n râ f Iâu. Va o khoa ng ba y gIo ruo I
sa ng, mô f da n chIm da bay dô n Iuo n vo ng xung quanh fhuyô n
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chu ng fôI. “Ðô n rô I, ca c ba n oI, dô n rô I7 Chu ng mình da hoa n
fha nh duo c phâ n dâ u cu a cuô c vuo f ngu c, phâ n kho nhâ f. Tu do
va n fuô !”
Ca ba du a chu ng fôI dô u bô c Iô nô I vuI mu ng cu a mình ba ng
nhu ng fIô ng roo ho , nhu ng Io I ca m fha n fro fho. Ma f chu ng fôI dô u
fra f dâ y mo ca-cao |chIô c fa u vu a ga p co cho chu ng fôI mô f if dô bôI
nhu ng chô b¦ bo ng na ng cho do ra f). Ðô n khoa ng chin gIo fhì frông
fhâ y dâ f IIô n. Mô f ngo n gIo ma f ruo I nhung không ma nh Ia m
nhanh cho ng dua chu ng fôI va o bo frôn mô f ma f bIô n kha pha ng
Ia ng. Ma I dô n khoa ng bô n gIo chIô u chu ng fôI mo I nhìn fhâ y
nhu ng chI fIô f cu a mô f ho n da o da I vIô n nhu ng ngôI nha fra ng
chu m Ia I fha nh fu ng kho m nho , frôn cho p da o mo c dâ y nhu ng
ra ng du a. Chua frông ro dây Ia mô f ho n da o hay Ia mô f ba n da o,
ma cu ng chua ro mâ y kho m nha kIa co nguo I o hay không. Pha I
dô n hon mô f fIô ng dô ng hô nu a mo I nhìn fhâ y nhu ng bo ng nguo I
dang cha y ra ca I ba I ca f ma fhuyô n chu ng fôI dang fIô n va o.
Không dâ y haI muoI phu f sau, mô f da m dông hô n fa p du ma u sa c
da fu fâ p Ia I Ca ca I Ia ng nho bo na y da ra ba I bIô n hô f, không co n
so f mô f aI, dô fIô p do n chu ng fôI. Vô sau chu ng fôI duo c bIô f ra ng
dây Ia Ia ng San £ornando.
Ca ch bo ba fram fhuo c fôI bo noo. Noo an ngay Iâ p fu c. TôI
Ia m nhu vâ y mô f phâ n Ia do xom fhu pha n u ng cu a dân Ia ng ra
sao, va cu ng dô fhuyô n kho I b¦ fhu ng khI cha m da y, nô u da y bIô n o
dây ba ng san hô. Chu ng fôI ha buô m va cho do I. Mô f chIô c xuô ng
nho boI ra phia chu ng fôI. Trôn xuô ng co haI nguo I da don ngô I
cho o va mô f nguo I da fra ng dô I mu cô I kIô u fhuô c d¦a.
- XIn hoan nghônh ca c v¦ kha ch mo I dô n TrInIdad, - nguo I da
fra ng no I ba ng fIô ng Pha p râ f so I. HaI nguo I da don cuo I nIô m no ,
phô hô f haI ha ng rang fra ng muô f.
- XIn ca m on nga I vô nhu ng Io I Io fô f do p cu a nga I. Ðây ba I Ia
san hô hay Ia ca f a 7
- Ca f dâ y, ca c ông co fhô va o fâ n bo ma không nga I gì ca .
Chu ng fôI ko o noo Iôn, va so ng bIô n fu fu dâ y chu ng fôI va o
bo ca f. Thuyô n vu a cha m dâ f fhì co muo I nguo I Iô I xuô ng nuo c ko o
Henry Charrlere 124
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fha ng mô f ma ch chIô c fhuyô n Iôn ba I. Ho nga m nghia chu ng fôI,
gIo fay so chu ng fôI mô f ca ch fhân a I, mâ y nguo I da n ba da don
hay â n dô gì dâ y pha c nhu ng cu chI mo I mo c. AI aI cu ng muô n mo I
chu ng fôI vô nha : nguo I da fra ng bIô f no I fIô ng Pha p gIa ng gIa I cho
chu ng fôI nhu vâ y. Mafuroffo bô c mô f na m ca f va dua Iôn môI hôn.
Thô Ia ca da m nguo I roo ho nha y nho f nhu dIôn nhu da I.
Sau khI fôI no I ro fình fra ng cu a CIousIof cho nguo I da fra ng
bIô f, ông fa IIô n saI nguo I khIông câ u â y vô nha ông fa, gâ n ngay
ba I bIô n. Ong fa no I ra ng chu ng fôI co fhô dô nguyôn dô da c frôn
fhuyô n cho dô n maI, không co aI dô ng dô n dâu. Mo I nguo I dô u go I
fôI Ia “capfaIn” |“fhuyô n fruo ng”), fôI cuo I Io n khI ngho mình duo c
dô ba f nhu vâ y. AI cu ng no I vo I fôI: “Cood capfaIn, Iong rIdo on
smaI boaf!” |Thuyô n fruo ng gIo I, chuyô n dI fhì xa ma fhuyô n fhì
nho fhô !”).
Ðôm da xuô ng. Sau khI yôu câ u ho dâ y fhuyô n Iôn cao hon
chu f nu a va buô c no va o mô f chIô c fhuyô n fo hon nhIô u dang na m
gIu a ba I, chu ng fôI dI fhoo nguo I da fra ng |ông fa Ia nguo I Anh) vô
nha ông. Ðo Ia mô f ngôI bungaIov fhuô c Ioa I fhuo ng fhâ y o bâ f cu
vu ng dâ f na o fhuô c Anh; va I ba bâ c fhô m ba ng gô , mô f ca I cu a ra
va o co chang Iuo I sa f. TôI va o fhoo nguo I Anh, Mafuroffo dI sau
Iung fôI. Ðuo c va o nha , fôI frông fhâ y CIousIof ngô I frôn mô f chIô c
ghô ba nh, ca I chân b¦ ga y kô frôn mô f chIô c ghô , dang ba hoa chich
cho o vo I mô f fhIô u phu va mô f cô con ga I.
- Ðây Ia vo fôI va con ga I fôI, - nguo I Anh no I. TôI co n mô f
du a con fraI nu a dang dI ho c o Anh.
- XIn ca c ông fu coI Ia fhuo ng kha ch cu a nha na y, nguo I fhIô u
phu no I ba ng fIô ng Pha p.
- Mo I ca c ông ngô I, - cô con gaI vua noI vua dom Ia I cho chu ng
fôI chIô c ghô ba nh ba ng mây dan.
- Ca m on ba , ca m on cô, xIn ca c v¦ du ng fu Ia m phIô n nhIô u
qua vì chu ng fôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 125
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sao Ia I fhô a 7 Chu ng fôI râ f bIô f ca c ông fu dâu dô n, xIn ca c
ông cu yôn fâm, va fôI xIn nha c Ia I: ca c ông Ia fhuo ng kha ch frong
nha na y.
Chu nhân Ia mô f fra ng su, go I Ia masfor Ðovon, co van
pho ng Iuâ f su o Porf of SpaIn, fhu dô cu a da o TrInIdad, ca ch dây
bô n muoI cây sô .
Ho do n ra cho chu ng fôI mô f â m fra pha su a, mô f dIa ba nh
mì nuo ng phô f duo ng, mô f dIa bo va mô f hu mu f. Ðây Ia buô I fô I
dâ u fIôn chu ng fôI duo c Ia m nguo I fu do, fôI so không bao gIo quôn
buô I fô I na y. Không co mô f Io I na o nha c fo I qua khu cu a chu ng fôI,
không co Iâ y mô f câu ho I fo mo na o co fhô Ia m cho chu ng fôI
nguo ng ngâ p: ho chI ho I xom chu ng fôI Iônh dônh mâ f mâ y nga y
frôn bIô n va chuyô n dI co vâ f va gì không, CIousIof co dau Ia m
không, chu ng fôI co muô n ho dI dang ky vo I ca nh sa f d¦a phuong
ngay nga y maI hay dô dô n nga y kIa, chu ng fôI co co n ông cu ba cu
không, co vo con gì không. Nô u chu ng fôI muô n vIô f fhu cho nguo I
fhân, ho so dI bo fhu cho... Co n bIô f no vo I ca c ba n nhu ng gì nu a:
do Ia mô f cuô c do n fIô p hô f su c da c bIô f, cu a dân da o ngoa I ba I
bIô n cu ng nhu cu a ca I gIa dình dâ y fhIô n y chân fha nh dô I vo I ba
nguo I bôn fâ u.
Masfor Ðovon go I dIô n fhoa I cho mô f ông ba c sI dô ho I y kIô n
ông fa vô nguo I b¦ fhuong. Ða c sI da n Ia dô n chIô u maI pha I dua
nguo I â y dô n bô nh vIô n fu cu a ông dô soI X-quang xom câ n pha I
Ia m gì. Masfor Ðovon Ia I go I dIô n dô n Porf of SpaIn cho v¦ chI huy
Ða o Quân Cu u fhô |SaIvafIon Army). Ong na y hu a Ia so chuâ n b¦
cho chu ng fôI mô f can pho ng frong kha ch sa n cu a Ða o, bao gIo
fhich dô n fhì dô n, va da n chu ng fôI gIu fhuyô n cho câ n fhâ n no u co
co n fô f, vì chu ng fôI so câ n dô n no dô ra dI. Ong fa ho I xom chu ng
fôI Ia fu khô saI hay Ia dân b¦ da y bIô f xu . Chu ng fôI fra Io I Ia fu
khô saI.
ÐIô u do hình nhu Ia m cho ông ba c sI ha I Io ng.
- Ca c ông co muô n fa m fa p, ca o ma f không7 - cô con ga I no I. -
Nhâ f Ia ca c ông du ng fu chô I nho , không co chu f gì phIô n ha cho
Henry Charrlere 126
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chu ng fôI dâu. Trong pho ng fa m da co sa n mâ y bô dô dô fhay. TôI
hy vo ng ca c ông so ma c vu a.
TôI va o fa m, ca o râu, cha I dâ u câ n fhâ n rô I fro ra frong mô f
bô frang phu c fuom fâ f: quâ n xa m, so-mI fra ng, gIâ y fonnIcs, bif
fâ f fra ng.
Mô f nguo I Â n Ðô go cu a ngoa I. Anh fa câ m mô f ca I go I Io n,
dua cho Mafuroffo, no I ra ng ba c sI duo c bIô f fôI vo c nguo I xâ p xI
ba ng ba c sI cho nôn dô muo n a o quâ n, nhung Mafuroffo fhì vo c
nguo I bo nho , ma frong nha ông Iuâ f su không co a I bo nho nhu
fhô , cho nôn không fhô ma c nho cu a aI duo c, ông fa pha I gu I go I a o
quâ n sô nho na y fo I. No I xong, nguo I Â n Ðô cu I mình cha o chu ng
fôI fhoo fâ p qua n cu a nguo I fhoo da o Hô I, va IuI ra. Ðu ng fruo c
mô f Io ng nhân hâ u Iôn Iao nhu vâ y, fôI bIô f no I sao dô ca c ba n hIô u
duo c nô I xu c dô ng không sao fa nô I dang fra n ngâ p Io ng fôI Iu c bâ y
gIo 7 CIousIof duo c cho dI ngu fruo c, co n nam nguo I chu ng fôI ngô I
gIo Iâu frao dô I y kIô n vô nhIô u vâ n dô kha c nhau. ÐIô u Ia m cho
haI nguo I phu nu quan fâm hon ca Ia chu ng fôI d¦nh so Ia m Ia I
cuô c do I ra sao. Không aI da dô ng dô n qua khu , chI foa n chuyô n
hIô n fa I va fuong IaI.
Masfor Ðovon Iâ y Ia m fIô c ra ng TrInIdad không châ p nhâ n
cho nhu ng nguo I vuo f ngu c d¦nh cu frôn da o. Ong phân frâ n ra ng
ông da co mâ y Iâ n xIn nha chu c fra ch frôn da o châ p nhâ n bIô n
pha p na y cho mô f va I nguo I nhung chua bao gIo duo c châ p fhuâ n.
Cô con ga I no I fIô ng Pha p y hô f nguo I Pha p, không fhua gì cha cô,
không bao gIo pha f âm saI hay co gIo ng Io Io . Cô fa fo c va ng, ma f
dâ y fa n nhang, fuô I chu ng fu muo I ba y dô n haI muoI |fôI không
da m ho I xom cô bao nhIôu fuô I). Cô no I:
- Ca c ông ha y co n fro Ia m; ca mô f qua ng do I da I dang do I ca c
ông. TôI không bIô f ca c ông da Ia m gì nôn fô I ma b¦ xu nhu vâ y, va
không muô n bIô f. Nhung da co du can da m dô Iao ra bIô n frôn mô f
con fhuyô n nho bo nhu vâ y dô dI mô f ha nh frình da I va nguy hIô m
nhu vâ y, fhì fâ f nhIôn ca c ông sa n sa ng fra bâ f cu gIa na o dô duo c
sô ng fu do va do Ia mô f dIô u râ f da ng phu c.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 127
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðôm hôm â y, chu ng fôI da ngu dô n fa m gIo sa ng mo I dâ y.
Ða n an da do n sa n. HaI nguo I phu nu no I vo I chu ng fôI mô f ca ch
râ f fu nhIôn ra ng Masfor Ðovon da dI Prof of SpaIn dô n chIô u mo I
vô , co dom fhoo nhu ng fa I IIô u câ n fhIô f dô vâ n dô ng cho chu ng fôI.
Con nguo I â y da dI kho I nha frong khI co ba fôn fu khô saI vuo f
ngu c dang o dâ y: do Ia mô f ba I ho c co mô f không haI dô I vo I chu ng
fôI. Ong fa muô n no I vo I chu ng fôI: “Ca c anh Ia nhu ng con nguo I
bình fhuo ng, Ia nh ma nh; ca c anh co fhô fhâ y fôI fIn ca c anh nhu
fhô na o khI fôI mo I fIô p xu c vo I ca c ông co muo I haI fIô ng dô ng hô
ma da dô cho ca c ông o Ia I frong nha mô f mình vo I vo con fôI. Sau
khI da no I chuyô n vo I ba ông, fôI da fhâ y ro ra ng ba ông Ia nhu ng
con nguo I hoa n foa n da ng fIn câ y, dô n mu c ca c ông không fhô na o
co mô f ha nh vI, mô f cu chI hay mô f Io I Io na o da ng fra ch o nha fôI,
cho nôn fôI da dô ca c ông o frong nha fôI nhu nhu ng nguo I ba n cu .
Ca ch ba y fo Io ng fIn câ y na y da Ia m cho chu ng fôI râ f ca m dô ng.
TôI không pha I Ia mô f nguo I frI fhu c co fhô mIôu fa Ia I cho
ba n do c - nô u mô f nga y kIa cuô n sa ch na y so co nguo I do c - vo I su c
fruyô n ca m câ n fhIô f, vo I dâ y du finh hu ng bIô n, dô ba n do c hIô u
hô f ca I ca m gIa c fu fro ng Io n Iao... không pha I: ca I ca m gIa c frong
sa ng va ma nh IIô f cu a ko fhâ y mình duo c phu c hô I, nô u không
pha I Ia duo c buo c va o mô f cuô c sô ng mo I. Iô ru a fô I fuo ng fuo ng
â y, cuô c fâ y ru a fhanh cao â y, cuô c nâng cao con nguo I fôI Iôn frôn
dô ng bu n nho ma fôI da sa va o, ca I ca ch fhu c ma nguo I fa da du ng
dô chI qua mô f nga y da frao cho fôI mô f fra ch nhIô m fhu c su â y,
vu a rô I da Ia m cho fôI bIô n fha nh mô f con nguo I kha c mô f ca ch
gIa n d¦ dô n nô I ca I ma c ca m cu a nguo I fu khô saI khIô n cho nguo I
fa co n ngho fhâ y fIô ng xIô ng xich ngay ca khI da duo c fra fu do va
Iuôn Iuôn co ca m gIa c nhu co aI dang fhoo do I mình, dô n nô I fâ f ca
nhu ng gì fôI da frông fhâ y, da fra I qua va da ch¦u du ng, fâ f ca
nhu ng gì da xô fôI dô n chô fro fha nh mô f con nguo I fâ f nguyô n,
fhô I na f, Iuôn Iuôn nguy hIô m cho mo I nguo I, bô ngoa I fhì phu c
fu ng mô f ca ch fhu dô ng nhung bâ f cu Iu c na o cu ng co fhô bIô n
fha nh mô f ko nô I Ioa n hung ha n khu ng khIô p, fâ f ca - nhu ng ca I
do gIo dây bô ng bIô n mâ f nhu do mô f pho p fhâ n fhông. XIn ca m on
Iuâ f su Ðovon, v¦ fra ng su cu a Hoa ng gIa, ca m on ông da Ia m cho
Henry Charrlere 128
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI fro fha nh mô f con nguo I kha c frong mô f fho I gIan nga n ngu I
nhu vâ y!
Nguo I con ga I co ma I fo c va ng o ng, co dôI ma f xanh nhu bIô n
khoI o xung quanh, dang ngô I vo I fôI duo I ra ng du a mo c quanh
nha cha cô. Nhung gIa n hoa gIâ y do , va ng va fim nha f dang no rô
Ia m cho ma nh vuo n co duo c ca I fhI v¦ câ n fhIô f cho gIo phu f na y.
- Ong HonrI a |cô go I fôI Ia MonsIour. Ða bao nhIôu Iâu rô I
không aI co n go I fôI Ia MonsIour nu a!), nhu ba fôI da no I vo I ông
hôm qua, mô f su fhIô u fhông ca m dâ y bâ f công cu a nha câ m quyô n
Anh không cho pho p ca c ông o Ia I dây: fhâ f da ng fIô c. Ho chI cho
ca c ông muo I Iam nga y dô nghI ngoI rô I Ia I ra dI. Sa ng so m hôm
nay fôI vu a ra xom chIô c fhuyô n cu a ca c ông, no qua nho bo va
mong manh dô I vo I cuô c vIô n ha nh dang cho do I ca c ông. Ta ha y
hy vo ng ra ng ca c ông so dô n duo c mô f dâ f nuo c co fInh fhâ n mô n
kha ch hon xu so chu ng fôI va cu ng hIô u bIô f nguo I hon. Tâ f ca ca c
da o fhuô c Anh dô u ha nh dô ng gIô ng nhau frong nhu ng fruo ng ho p
fuong fu . Nô u frong chuyô n dI sa p fo I ông pha I khô so nhIô u, fôI
xIn ông du ng oa n gIâ n nhu ng nguo I dân o frôn ca c da o do ; nguo I
dân không pha I Ia nguo I ch¦u fra ch nhIô m vô ca ch quan nIô m na y.
Ðây Ia nhu ng mô nh Iô nh xuâ f pha f fu nuo c Anh, do nhu ng nguo I
không hIô u bIô f gì vô ca c ông ban ha nh. Цa chI cu a ba fôI Ia 101
Quoon Sfroof, Porf of SpaIn, TrInIdad. TôI xIn ông, nô u sau na y
Chu a muô n ra ng ông co dIô u kIô n Ia m nhu vâ y, fôI xIn ông vIô f
cho chu ng fôI va I do ng dô chu ng fôI duo c bIô f sô phâ n cu a ca c ông.
TôI ca m dô ng dô n nô I không co n bIô f fra Io I ra sao nu a. Ða
Ðovon dô n ca nh chu ng fôI. Ðo Ia mô f nguo I da n ba do p fra c bô n
muoI fuô I, fo c ma u ha f do va ng, ma f ma u xanh ngo c fha ch. Ða
ma c mô f chIô c a o da I fra ng râ f gIa n d¦, fha f mô f ca I gIa I fra ng,
chân dI mô f dôI do p ma u Ia ma .
- Thua ông, chô ng fôI dô n nam gIo mo I vô . Ong â y dang vâ n
dô ng ca c ông co fhô dI xo cu a nha chu ng fôI Iôn fhu dô ma không
co ca nh sa f dI ko m. Nha fôI cu ng muô n Ia m fhô na o dô ca c ông
kho I ngu qua dôm dâ u fIôn o So Ca nh sa f Porf of SpaIn. Nguo I ba n
b¦ fhuong cu a ông so dô n fha ng bô nh vIô n fu cu a mô f ba c sI ba n
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 129
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nha fôI, co n ông va câ u om if fuô I kIa so dô n Kha ch sa n cu a Ða o
quân Cu u fhô .
Mafuroffo dI dâu vô , ra vuo n ga p chu ng fôI, câ u â y kô Ia vu a
ra chô dô fhuyô n: co mô f da m nguo I hIô u ky dang du ng quanh.
Mo I vâ f frôn fhuyô n dô u y nguyôn, không co aI dô ng dô n. Trong
khI xom xo f chIô c fhuyô n, mâ y nguo I hIô u ky fìm fhâ y mô f vIôn
da n gIa f va o dif fhuyô n, o phia duo I ba nh Ia I. Mô f nguo I frong bo n
ho p xIn pho p Mafuroffo gIu vIôn da n Ia m ky nIô m. Câ u fa fra Io I:
“capfaIn, capfaIn”. Nguo I fhô dân hIô u ra ng muô n fhô pha I xIn ông
fhuyô n fruo ng, anh fa no I: “Sao không fha mâ y con ru a ra7”.
- Ca c ông co ru a a 7 - Cô con ga I ho I. - Thô fhì ra xom dI.
Chu ng fôI cu ng ra chô dô fhuyô n. CIu a duo ng, mô f cô bo fhô
dân xInh do p câ m Iâ y fay fôI mô f ca ch hô f su c fu nhIôn. “Cood
affornoon” - da m nguo I nhIô u ma u sa c â y cu ng no I mô f Iuo f. TôI
ba f haI con ru a ra rô I ho I cô con ga I chu nha : “Ðây gIo fhô na o nhI7
No m xuô ng bIô n nho 7 Hay Ia cô dom vô dô frong vuo n â y, cô co
fhich không7'.
- Ca I bô o cuô I vuo n du ng nuo c bIô n. Ta so nuôI chu ng no
frong ca I bô â y, nhu vâ y fôI so co duo c chu f ky nIô m cu a ca c ông.
- Pha I dâ y.
TôI dom fâ f ca nhu ng vâ f dô frong fhuyô n ra phân pha f cho
nhu ng nguo I dân da o co ma f o dâ y, fru ca I d¦a ba n, mo fhuô c Ia ,
con dao, ca I ru a, cây rìu, mâ y fâ m chan va khâ u su ng Iu c ma fôI
go I kin frong chan: không aI frông fhâ y no .
Ðô n nam gIo chIô u Masfor Ðovon vô .
- Thua ca c ông, mo I vIô c dô u da da n xô p xong xuôI. Chinh fôI
so dua ca c ông dô n fhu dô. Ta so dua ông ba n b¦ fhuong va o bô nh
vIô n fruo c, rô I sau do fa so ra kha ch sa n.
Chu ng fôI xô p cho CIousIof na m o ghô sau cu a chIô c xo. TôI
dang ca m on cô con ga I fhì ba mo dô n, fay xa ch mô f chIô c va-II. Ða
no I:
Henry Charrlere 130
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- XIn ông nhâ n cho mâ y bô quâ n a o cu a nha fôI, chu ng fôI xIn
bIô u ông vo I fâ f ca fâ m Io ng fha nh.
TôI co n bIô f no I gì fruo c mô f Io ng nhân hâ u dâ y fình nguo I
nhu fhô !
- Ca m on ông ba , ca m on vô cu ng.
Chu ng fôI Iôn xo ra dI. Ðo Ia mô f chIô c xo hoI fay Ia I da f bôn
pha I. Ðô n sa u gIo ko m muo I Iam chu ng fôI da dô n bô nh vIô n. No
duo c go I Ia bô nh vIô n SaInf-Coorgo. Mâ y nguo I y fa da f CIousIof
Iôn ca ng va dua va o mô f gIan pho ng co mô f nguo I fhô dân dang
ngô I frôn gIuo ng. Ða c sI dô n. Ong ba f fay Ðovon, rô I ba f fay chu ng
fôI. Ong không no I duo c fIô ng Pha p, nôn nho ông Iuâ f su no I Ia I vo I
chu ng fôI ra ng CIousIof so duo c cham so c chu da o, va chu ng fôI co
fhô dô n fham anh bao nhIôu cu ng duo c. Chu ng fôI Ia I Iôn xo ông
Ðovon dI qua fha nh phô . Chu ng fôI dô u frâ m frô fruo c quang
ca nh nhu ng da y phô sa ng frung duo I a nh dIô n, xo hoI va xo da p
qua Ia I fâ p nâ p. Nhu ng nguo I da fra ng, da don, da va ng, Â n Ðô ,
fhô dân, chon vaI fhich ca nh frôn ca c vIa ho cu a ca I fha nh phô
Porf of SpaIn xây du ng foa n ba ng gô . Ðô n kha ch sa n cu a Ða o quân
Cu u fhô , mô f fo a nha chI co fâ ng duo I xây ba ng da co n ca c fâ ng
frôn dô u ba ng gô , duo c da f o mô f v¦ fri kha do p frôn mô f qua ng
duo ng sa ng frung ma o Iô I va o fôI co fhô do c fhâ y mâ y chu £Ish
Markof |Cho ca ), ông fhô ng IInh Ða o quân Cu u fhô fIô p chu ng fôI
cu ng vo I foa n bô Ðan fham muu cu a ông gô m co nhu ng hô I vIôn ca
nam Iâ n nu . Ong co bIô f mô f if fIô ng Pha p, co n fhì mo I nguo I dô u
no I vo I chu ng fôI ba ng fIô ng Anh. Chu ng fôI không hIô u duo c bao
nhIôu, nhung guong ma f ho fuoI cuo I, a nh ma f ho nIô m no dô n nô I
chu ng fôI dô u bIô f cha c do Ia nhu ng Io I Io dâ y fình fhân a I.
Nguo I fa dua chu ng fôI Iôn mô f can pho ng o fâ ng fhu ba, co
ba ca I gIuo ng - ca I fhu ba da nh sa n cho CIousIof - an fhông vo I mô f
can buô ng fa m co dô sa n xa pho ng va khan ma f cho chu ng fôI
du ng. Sau khI dua chu ng fôI vô pho ng, ông fhô ng IInh no I:
- Nô u ca c ông muô n du ng bu a, dô n ba y gIo , fu c nu a fIô ng
nu a, ca c ông co fhô du bu a an fô I chung cu a kha ch sa n.
- ThôI a , chu ng fôI không do I.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 131
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nô u ca c ông muô n dI da o phô , xIn ca c ông câ m Iâ y haI dô ng
doIIars fIô n AnfIIIos na y dô uô ng cho n ca phô hay cho n fra . Nhâ f
Ia xIn ca c ông du ng dI Ia c. KhI na o muô n vô kha ch sa n, xIn ca c ông
ho I duo ng ba ng mâ y chu don gIa n: “SaIvafIon Army, pIoaso7”.
Muo I phu f sau chu ng fôI da ra phô . Chu ng fôI dI frôn vIa ho ,
chon vaI fhich ca nh vo I kha ch qua duo ng. Cha ng aI nhìn ngo
chu ng fôI, cha ng aI dô y dô n chu ng fôI. Chu ng fôI fho fhâ f sâu, bô I
hô I fhuo ng fhu c nhu ng buo c dI fu do dâ u fIôn frong mô f fha nh
phô . Su fIn câ y fhuo ng xuyôn da khIô n nguo I fa dô cho chu ng fôI dI
fu do frong mô f fha nh phô kha Io n nhu fhô na y Ia m cho chu ng fôI
ho I Io ng, va không nhu ng dom Ia I cho chu ng fôI Io ng fu fIn, ma co n
soI sa ng fhôm cho chu ng fôI hoa n foa n y fhu c duo c ra ng không do I
na o mình Ia I co fhô phu Io ng fIn â y. Mafuroffo va fôI dI châ m
châ m gIu a da m dông. Chu ng fôI fhâ y câ n chon vaI fhich ca nh vo I
ho , duo c ho chon Iâ n xô dâ y, duo c ho dô ng ho a fha nh mô f bô phâ n
cu a ho . Chu ng fôI va o mô f qua n bao go I haI cô c bIa. “Tvo boors,
pIoaso” - mâ y fIô ng do co gì Ia dâu7 Pha I, no ngho fu nhIôn hoa n
foa n. Â y fhô ma chu ng fôI vâ n fhâ y co ca I gì hoang duo ng, huyô n
hoa c khI mô f nguo I con ga I Anh-dIông doo ca I vo ô c va ng frong mu I
no I vo I chu ng fôI sau khI do n bIa ra: “HaIf a doIIar, sIr”. Nu cuo I
cu a cô ga I vo I ha m rang nhu chuô I ngo c fraI, dôI ma f fo ma u don
fim hoI xô ch o bôn kho o, ma I fo c huyô n xo a ngang vaI, chIô c yô m
hoI ho o chô dôI vu ba f dâ u, du cho nguo I fa doa n duo c vo do p fuyô f
vo I cu a dôI vu â y, nhu ng fhu va f va nh va foa n hoa n fu nhIôn dô I
vo I mo I nguo I â y dô I vo I chu ng fôI Ia I Ia nhu ng chuyô n fhâ n fIôn
huyô n a o. O kìa, PapI, không pha I dâu, không fhô nhu fhô duo c,
cha ng Io dang Ia mô f xa c chô f co n sô ng, Ia mô f fôn fu khô saI
chung fhân, ma bô ng dung du ng mô f ca I da ho a fha nh mô f nguo I
fu do sao7
Vu a rô I Ia Mafuroffo fra fIô n bIa, câ u fa chI co n nu a doIIar.
ÐIa ma f ruo I uô ng da Ia m. Mafuroffo ba n: “!ô ng fhôm cô c nu a
nho 7” Ca I vIô c uô ng IIô n mô f Iu c haI châ u bIa fôI fhâ y Ia không
nôn:
- Kìa, Mafuroffo, câ u mo I duo c fhu c su fu do co chua dâ y mô f
fIô ng dô ng hô ma da muô n say sua bo bo f rô I7
Henry Charrlere 132
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- O ! Ðm xIn anh, PapI, anh du ng no I qua Io I! !ô ng haI cô c bIa
ma anh go I Ia say sua bo bo f7
- Co fhô câ u co Iy , nhung fôI cho ra ng nô u du ng da n fhì
không nôn vô Iâ y nhu ng Ia c fhu fruo c ma f. Thoo fôI nôn nhâ m
nha p fu ng fi mô f fhì hon Ia nhaI ngâ u nhaI nghIô n. Va Ia I fIô n co
pha I cu a mình dâu.
- Vâng, du ng fhô fhâ f, anh co Iy . Ta so ho c sô ng fu do fhoo
kIô u nho gIo f, nhu fhô xung dang hon.
Chu ng fôI ro I kha ch sa n dI ra da y phô Io n cha y suô f fu dâ u
dô n cuô I fha nh phô - go I Ia Waffors Sfroof. Va chu ng fôI hân hoan
vo I nhu ng chuyô n fa u dIô n qua Ia I, vo I nhu ng con Iu a ko o xo,
nhu ng chIô c xo hoI, nhu ng a nh do n dIô n qua ng ca o o ca c ra p chIô u
bo ng va ca c qua n ruo u ban dôm, vo I nhu ng dôI ma f cu a ca c fhIô u
nu da don hay  n Ðô vu a nhìn chu ng fôI vu a cuo I, dô n nô I chu ng
fôI không hô co chu dich ma cu ng da ra dô n ca ng fu bao gIo không
bIô f. Truo c ma f chu ng fôI Ia nhu ng chIô c fa u fhu y do n fha p sa ng
frung, nhu ng chIô c fhuyô n du I¦ch vo I nhu ng fôn go I dIô u huyô n:
Panama, Ios AggoIos, Ðosfon, Quo boc; nhu ng chIô c fa u cho ha ng:
Hamburg, Amsfordam, Iondon, va cha y da I do c bo xây, xô ha ng
san sa f va o nhau, Ia nhu ng qua n an, qua n ruo u, qua n bar dâ y
nhu ng kha ch nam nu dang an, uô ng, no I, cuo I, Io n fIô ng ca I co vo I
nhau. Ðô ng nhIôn mô f nhu câ u không sao cuo ng nô I gIu c gIa fôI
fra frô n va o da m dông na y, chon vaI fhich ca nh vo I nhu ng con
nguo I co Io cu ng pha m fu c, nhung Ia I dâ y su c sô ng.
O sân hIôn mô f qua n bar co nhu ng da y fhu ng nuo c da p uo p
na o so , na o nhim bIô n, na o fôm ca ng, na o “dao bIô n”, na o fraI, na o
vo m, ca mô f cuô c frung ba y nhu ng mo n an ha I sa n ngon Ia nh ca m
dô nguo I qua duo ng. Nhu ng chIô c ba n fa I khan ca-rô fra ng chon
do , phâ n nhIô u dô u co kha ch ngô I, nhu dang cha o mo I chu ng fôI.
Nhu ng cô ga I da nâu nha f, no f ma f fhanh fu , Ioa I con ga I IaI da
don nhung không co n gIu Ia I mô f no f na o cu a chu ng fô c nogroId,
fhân hình bo cha f frong nhu ng bô coo c-xô du ma u cô ho râ f rô ng,
dang du ng cha o ha ng, Ia I ca ng khIô n cho nguo I fa muô n fhuo ng
fhu c ca c fhu do hon nu a. TôI dô n ca nh mô f cô ga I, no I:
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI 133
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- £ronch monoy good7 |TIô n Pha p fô f không7) - vu a no I vu a
dua ra mô f fo gIâ y ba c mô f nga n francs.
- Yos, I chango for you |Tô f, fôI dô I gIu p ông).
Cô fa câ m Iâ y fo gIâ y ba c rô I mâ f hu f frong can pho ng châ f
nich nhu ng nguo I. Mô f Ia f sau cô fa fro Ia I, no I: “Como horo |dô n
dây”), rô I dâ n fôI dô n chô quâ y finh fIô n. Co mô f nguo I Ta u dang
ngô I dâ y.
- Ong Ia nguo I Pha p7
- Vâng.
- Ðô I mô f nga n francs a 7
- Vâng.
- Ðô I hô f ra doIIars ArfIIIos a 7
- Vâng.
- Hô chIô u dâu7
- Không co .
- Tho fhu y fhu 7
- Không co .
- CIâ y nhâ p ca nh7
- Không co .
- Ðuo c
Nguo I fa u no I mâ y fIô ng vo I cô ga I, cô fa nhìn can pho ng mô f
fhoa ng rô I dô n ca nh mô f nguo I da ng dâ p nhu mô f fhu y fhu , dô I
mô f ca I mu ca f-kô f gIô ng nhu ca I cu a fôI, co mô f va nh Ion kIm
fuyô n va mô f ca I mo noo, rô I dâ n ha n dô n ca nh quâ y finh fIô n.
Nguo I fa u no I:
- CIâ y can cuo c anh dâu7
- Ðây
Thô Ia nguo I Ta u fha n nhIôn nhu không Ia m mô f fo phIô u
dô I mô f nga n francs mang fôn nguo I Ia ma f, ba o ha n ky va o, xong
Henry Charrlere 134
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâu dâ y cô ga I câ m ca nh fay ha n IôI dI. Cha c cha n Ia nguo I kIa
không sao bIô f duo c vIô c gì dang xa y ra. Co n fôI fhì nhâ n haI fram
nam muoI doIIars AnfIIIos frong do co nam muoI doIIars ba ng gIâ y
an mô f va an haI doIIars. TôI dua cho cô ga I mô f doIIar, chu ng fôI
dI ra ngoa I va ngô I va o ba n go I du ca c fhu mo n ha I v¦ va mâ y chaI
ruo u vang fra ng Ioa I ma nh, cho n mô f bu a ngon fuyô f frâ n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful