P. 1
Palate Boke Kotorske

Palate Boke Kotorske

Ratings:
(0)
|Views: 1,440|Likes:
Published by Expeditio Kotor
Publikacija “Palate Boke Kotorske” nastala je kao jedan od rezultata projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Cilj ovog projekta je prezentovanje i ukjučivanje palata Boke Kotorske u postojeću turističku ponudu Crne Gore, kao jedne od mogućih kulturnih maršruta, kako
bi se doprinijelo valorizaciji bogatog nasljeđa i unaprijedio kulturni turizam.
Publikacija “Palate Boke Kotorske” nastala je kao jedan od rezultata projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Cilj ovog projekta je prezentovanje i ukjučivanje palata Boke Kotorske u postojeću turističku ponudu Crne Gore, kao jedne od mogućih kulturnih maršruta, kako
bi se doprinijelo valorizaciji bogatog nasljeđa i unaprijedio kulturni turizam.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Expeditio Kotor on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

 
Uvod
 
2
Palate3
 
BokaKotorska4IstorijskitokoviuBoki6PalateuBokiKotorskoj
 
8
Vlasnici i graditelji palata 11Barokne palate u Boki 12
Kotor
 
13
Providurova palata 14Palata Bizanti 15
Palata Beskuća 16Palata Buća 17
Palata Pima 18Palata Vrakijen 19Palata Drago 20Palata Grgurina 21
Palata Lombardić 22
Palata Grubonja 23
Dobrota
 
25
Palata Radoničić 26
Palata Dabinović 27Palata Radoničić-Milošević 28Palata Milošević - “Veliki palac” 29Palata Ivanović-Tripković -Centralna komisija 30
Palata Kamenarović 31
Palata Radomiri-Dabinović - “Krivi palac” 32Palata Dabinović - “Kokotova kula” 33Palata Ivanović-Moro 34Palata Tripković 35Palata Ivanović 36
Perast37
Palata Bronza 38
Palata Šestokrilović 39
PalateBokeKotorske
Palata Mazarović 40Palata Balović 41Palata Visković 42Palate Martinović i Brajković-Martinović 44
Palata Smekja 45
Palata Zmajević 46Palata Lučić - Kolović - Matikola 48Palata Bujović 49
Risan50
Palata Ivelić 50
HercegNovi51
Palata Ivana Burovića - “Burovina” 52
Zadužbina Mirka Komnenovića 53
Zadužbina Duković 54Palata Milašinovića 55
Bijela56
Palata Zmajević-Burović-Zloković 56
Baošići 57
Kuća na posjedu Smekja 57Kapetanski palac u Baošićima 58
Prčanj 59
Palata Tre Sorelle 60Palata Luković 61Palata Beskuća 62Palata Florio-Luković 63
Palata Verona 64
Tivat65
Kompleks Buća-Luković 66Kompleks Bizanti u Župi 67Kuća Verona u Račici 68Dančulovina 69Grgurevina 70
Literatura71
 
2
Uvod
Publikacija “Palate Boke Kotorske” nastala je kao jedan od rezultata projekta „Kulturna maršruta- palate Boke Kotorske“. Cilj ovog projekta jeprezentovanje i ukjučivanje palata Boke Kotorskeu postojeću turističku ponudu Crne Gore, kao jedne od mogućih kulturnih maršruta, kakobi se doprinijelo valorizaciji bogatog nasljeđa iunaprijedio kulturni turizam.
Kulturne maršrute
predstavljaju jedan odmogućih vidova valorizacije kulturnog nasljeđakao resursa za kulturni turizam. One mogu dadoprinesu zaštiti nasljeđa ali i da podstaknudruštveni i ekonomski razvoj.S obzirom na potrebe razvoja kulturnogturizma u Crnoj Gori kulturne maršrute jesuprepoznate kao mogući značajan činilac turističkeponude, ali do sada nisu realizovane.Projektom „Kulturna maršruta - palate BokeKotorske“ EXPEDITIO je odlučio da pokrenearmaciju kulturnih maršruta, počinjući sapalatama Boke Kotorske.Ideja je da ovaj projekat posluži i kao modelza izradu kulturnih maršruta sa drugim temama(npr. arheološka nalazišta, sredjovjekovnigradovi, austrougarske tvrđave, romaničkecrkve, manastiri, ruralne cjeline, itd.) BokeKotorske, crnogorskog primorja ili Crne Core.Ove maršrute mogle bi kasnije da posluže i zapovezivanje sa kulturnim maršrutama zemalja uregionu.Na području Boke Kotorske nalazi se velikibroj
 palata
 
i drugih reprezentativnih kuća
saizrazitim kulturno-istorijskim, umjetničkim iarhitektonskim vrijednostima koje predstavljaju jedan od značajnih segmenata naše kulturnebaštine. Te reprezentativne kuće na najbolji načinsvjedoče o stepenu društvenog, ekonomskog ikulturnog razvoja i govore o kulturi stanovanja istilu života čitave jedne sredine.Međutim, ovi objekti još uvijek nijesu u dovoljnojmjeri prezentovani i valorizovani. Istraživanja ipodaci o pojedinim palatama postoje ali su onidostupni najčešće samo stučnoj javnosti, dok jemalo publikovanog materijala koji bi široj javnostipružio uvid u njihov značaj.Cilj ove publikacije bio je da se na jednommjestu prezentuju sve palate i druge značajnereprezentativne stambene kuće u Boki koje bimogle da budu jedna od zanimljivih kulturnihmaršruta. Kao osnova za publikaciju korišćen je obiman materijal koji postoji o pojedinačnimpalatama i istraživanja koja su rađena. Spisakliterature dat je na kraju publikacije.U publikaciji su predstavljene prije svega sveone kuće koje nose naziv “PALATA” ili “PALAC”(ital.
 palazzo
) u onom smislu kako se to
u Bokidanas podrazumijeva
. Uz njih su predstavljene još i neke manje palate tipa “PALACIN”, kaoi izabrani LJETNIKOVCI, VILE i drugiREPREZENTATIVNI STAMBENIKOMPLEKSI na području Boke, koji, iako sene nazivaju palatama, zbog svojih karakteristikasvakako zaslužuju da budu na kulturnoj maršrutireprezentativnih bokeljskih kuća.
EXPEDITIO
 
3
Palate
 Palata
je po deniciji
“velika i lijepa kuća”
ili
“građevina koja se u sklopu naselja ističe svojimomjerima i raskoši”
. Riječ
 palatium
na latinskomznači carski dvor, a potiče od Palatina, brijegau starom Rimu, gdje je bio dvor cara Avgusta igdje su njegovi nasljednici gradili svoja raskošnaprebivališta - palate.U osnovnom značenju palata je gradskarezidencija suverena, eudalca, patricija, i utom smislu sinonim za dvor. U širem značenju,naziv palata upotrebljava se u novije doba kaooznaka za građevine velikih razmjera, u kojima senalaze sjedišta ministarstava, banaka, koncerna,organizacija, ustanova i dr. 
“Palate ogromnih dimenzija kao rezidencijevladara poznavali su već stari Egipat, Krit, Persija,Rimsko carstvo (Dioklecijanova palata u Splitu). U Rimu se carska palata nalazila na jednom od sedambrežuljaka (Palatinum), čije je ime zatim preuzetokao opšti naziv za palatu. U srednjem vijeku
rezidencije feudalaca su utvrđeni gradovi, burgovi(Papinska palata u Avinjonu). Stambena zgradaunutar tih utvrđenih gradova dobija naziv palais, pales, palas, palast. Iz njih se, od renesanse dalje,razvija tip palate, koja se od burga razlikuje po tomešto nije utvrđena, a od dvorca po tome što je izgrađenaunutar urbanističkog kompleksa i nije povezanau jedinstveni skup sa nizom privrednih zgrada,karakterističnih za dvorac kao centar feudalnog  posjeda. Renesansni tip feudalne palate u Italiji(palazzo) razvija se od XV vijeka u prvom redu uFirenci, Rimu i Veneciji; krila palate sa tremovima nastubovima zatvaraju četvorougaono otmeno dvorište(Palzzo Strozzi i Palzzo Pitti u Firenci). Po istom tipuse grade i palate koje služe javnoj svrsi (Palazzo dellaCancellaria u Rimu). Osobit razvoj doživljava palatau Italiji u doba baroka, a naziv palazzo dobija veomaširoku primjenu.Od latinskog izvedeni su i slovenski nazivi za palatu (srpsko-hrvatski palata, palača, polača, palac;češki palac i poljski palac). Kod nas danas palata nijenaziv samo za raskošnu, reprezentativnu gospodskukuću, nego za svaku bogatiju i ugledniju zgradu.”
2
Enciklopedija likovnih umjetnostiMilan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Expeditio Kotor liked this
Danica Grubac liked this
skutorka59 liked this
Renato Matosevic liked this
Dinko Foretić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->