REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI

ANEXA B REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE ŞI TEHNICE

1. LEGI, HOTĂRÂRI GUVERNAMENTALE, ORDINE MINISTERIALE, NORME GENERALE
1.1. Legislaţie Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea în construcţii Legea nr. 50/1991 Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Legea nr. 90/1996 Legea privind igiena şi protecţia muncii Legea nr. 125/1995 Legea privind modificarea şi completarea Legii 50/1991 Ordonanţa nr. 60/1997 Privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu Legea nr. 212/1997 1.2. Hotărâri Guvernamentale HGR nr. 766/1997 HGR nr. 551/1996 HGR nr. 766/1997 Regulament privind întocmirea şi păstrarea “Cărţii tehnice a construcţiei” Avizarea construcţiilor din punct de vedere al siguranţei la foc (completare, modificare şi republicare HGR 551/1992) Regulamente privind încadrarea în categorii de importanţă, întreţinere, exploatare, urmărire în timp şi postutilizare

1.3. Ordine/Decizii ministeriale. Norme generale Ord. MLPAT nr. 77N/1996 Ord. MLPAT nr. 91/1991 Îndrumătoare privind verificarea proiectelor şi testarea specialiştilor Pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991

2.REGLEMENTĂRI TEHNICE NAŢIONALE Normative, Norme Tehnice, Instrucţiuni Tehnice P-100/1-2006 CE 1-95 CR 6-2006 P130-99 C167-77 P118-99 C56-2002 NP 035-1999 GE-022-1997 Cod de proiectare seismica -Partea I- Prevederi de proiectare pentru cladiri Normativ privind siguranţa în exploatare la clădiri civile. Cod de proiectare pentru structuri din zidarie Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor Normativ privind întocmirea “Cărţii Tehnice a construcţiei” Norme tehnice privind proiectarea măsurilor de protecţie la foc a construcţiilor Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la structuri Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

Nr.C.S.
97238B Cod SMIS: 6543

REVIZIA 0 1 2 3 4

DATA septembrie 09

PAG

11

REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI

2. STANDARDE
STAS 10101/0A-77 STAS 10101/2-75 STAS 10101/2A1-87 STAS 10101/23-75 STAS 10101/23A-78 STAS 10100/0-75 STAS 10107/0-90 STAS 10108/0-78 STAS 10108/2-83 STAS 8600-79 SR EN 10080:2005 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale. Acţiuni în construcţii. Încărcări datorate procesului de exploatare. Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Acţiuni în construcţii. Încărcări date de temperatura exterioară. Acţiuni în construcţii. Încărcări date de temperatura exterioară în construcţii civile şi industriale. Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor. Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat şi beton precomprimat. Construcţii civile, industriale şi agricole. Construcţii din oţel Construcţii în zidărie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor structurale. Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Sisteme de toleranţă. Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton armat. Generalităţi

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

Nr.C.S.
97238B Cod SMIS: 6543

REVIZIA 0 1 2 3 4

DATA septembrie 09

PAG

12

REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI

ANEXA B

CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR STRUCTURII DE REZISTENTA -REZISTENTA CONSTRUCTII-

CUPRINS Nota de prezentare CAIET DE SARCINI – demolari structura de rezistenta CAIET DE SARCINI – consolidari structura de rezistenta CAIET DE SARCINI – pentru executia pilotilor pentru fundatie CAIET DE SARCINI – pentru executia lucrarilor injectare de clacaj CAIET DE SARCINI - pentru realizarea lucrarilor de terasamente si fundatii directe CAIET DE SARCINI – pentru executia lucrarilor injectare cu mortar de ciment CAIET DE SARCINI - cofraje CAIET DE SARCINI - betoane CAIET DE SARCINI – armaturi PROTECTIA MUNCII

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

Nr.C.S.
97238B Cod SMIS: 6543

REVIZIA 0 1 2 3 4

DATA septembrie 09

PAG

13

REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI

NOTA DE PREZENTARE

Prezentele instructiuni contin principalele elemente care vor fi urmarite de constructor în procesul de executie a lucrarilor de constructii. Ele reprezinta extrase din acte normative sintetizate si prelucrate în scopul realizarii unui ghid minim de date tehnologice pentru executie. Instructiunile se refera la lucrari de connstructii – rezistenta utilizand tehnologii implementate în executia lucrarilor de constructii civile, industriale si agrozootehnice în ultimile decenii în special dupa seismul din anul 1977, pentru structurile de rezistenta. Existenta acestor instructiuni la punctul de executie este obligatorie. Ele nu înlocuiesc celelalte acte normative de executie care vor trebui sa fie cunoscute si respectate în procesul de realizare a lucrarilor de executie.

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

Nr.C.S.
97238B Cod SMIS: 6543

REVIZIA 0 1 2 3 4

DATA septembrie 09

PAG

14

REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI

CAIET DE SARCINI PENTRU DEMOLAREA CLADIRILOR STRUCTURA DE REZISTENTA

CUPRINS

Cap. 1. Obiect Cap.2.Elaborarea documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor de demolare Cap.3.Reguli generale privind executia lucrarilor de demolare Cap.4. Demolarea cladirilor cu structuri de rezistenta din zidarie si beton Cap.5. Mijloace tehnice Cap.6. Masuri de protectia muncii si PSI

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL

Nr.C.S.
97238B Cod SMIS: 6543

REVIZIA 0 1 2 3 4

DATA septembrie 09

PAG

15

-specificul constructiei. de la caz al caz.2 Executarea demolarilor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare 2.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 1.Demolarea totala sau partiala a constructiilor se va face în mod obligatoriu pe baza documentatiei tehnice de demolare 2. care conduc.3 La elaborarea fiselor tehnologice de executie a demolarilor. prelucrarea si gestionarea în conditiile stabilite de lege.4 La alegerea solutiei de demolare se va tine seama de necesitetea evitarii prabusirii necontrolate a structurii de rezistenta (datorata desfacerii unor elemente portante înainte de descarcarea acestora de alte elemente care reazema pe ele. reconditionarea. -evitarea accidentelor la locul de munca Pe langa documentatia de executie a lucrarilor de demolare (de la proiectant). respectiv natura materialelor si elementelor preponderent utilizate si modul lor de asamblare în obiectul de constructie supus demolarii. -starii tehnice a obiectului de constructie în ansamblu si a elementelor structurale componente. combustibil si energie. 1.C. ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE 2. la adoptarea de tehnici diferentiate de demolare a structurii de rezistenta a constructiei. cu scopul de reabilita si moderniza Colegiului National Alexandru Lahovari 1.a.2. într-o succesiune logica corespunzatoare (de regula ordinea inversa realizarii) -ordinea fazelor de lucrari -precizarea mijloacelor tehnice aferente fiecarei operatiuni (cele ce rezulta din documentatia tehnica de demolare). s.S. 2. respectiv gradul de uzura al acestora. -securitatea maxima a personalului de executare a lucrarilor de demolare. gruprea operatiunilor pe faze de lucrari si succesiunea acestora se va face tinand seama de : -vechimea constructiei si durata de serviciu normata pentru astfel de cladiri. alegerea tehnicilor de lucru si a mijloacelor tehnice aferente. desfacerii premature a unor legaturi de asigurare a stabilitatii.1.5. si care atrage dupa sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderea de vieti omenesti. degradarea iremediabila a resurselor materiale refolosibile. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 16 . mijloacelor tehnice utilizate în acest scop.2. OBIECT Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de demolare partiala a unor elemente componente ale structurii cladirii conform studiului de fezabilitate elaborat anterior si a solutiilor enuntate in cadrul expertizei tehnice. 2. precum si alte considerente de ordin tehnico-economic temeinic justificate. -numarul de deschideri al cladirilor respective si regimul de înaltime si alte date caracteristice. executantul va elabora în mod obligatoriu fise tehnologice care vor cuprinde: -descrierea în amanunt a tuturor operatiunilor necesare pentru desfacerea îngrijita a lucrarilor de constructii -gruparea operatiunilor pe faze de lucrari. -vecinatati ale constructiei ce urmeaza a se demola în raport zonele care nu se dezafecteaza. resurselor materiale refolosibile rezultate prin desfacerea lucrarilor de constructii.Asigurarea conditiilor tehnico-materiale si organizatorice vor conduce la : -executarea lucrarilor de demolare cu consumuri cat mai reduse de manopera. Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii va fi în principiu inversa ordinii operatiunilor de montaj necesare realizarii constructiei. 2.Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie principiile si regulile generale privind demolarea partiala sau totala a unor obiecte de constructii prin care se asigura: -recuperarea.

Se va interzice accesul în zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au legatura cu operatiile respective. -au fost golite retelele interioare de apa.Privind recuperarea materialelor refolosibile. în mod obligatoriu.C. telefon.1. etc. 2. 3.7. etc. întregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra procesului tehnologic.10.6. 3. masurile si tehnicile ce se aplica pentru recuperarea corespunzatoare a materialelor din demolare.Executia demolarilor va fi condusa. 3.Demolarea totala a constructiilor se va face pe baza documentatiilor tehnice conform prevederilor cap. Operatiunile de întrerupere a legaturilor vor fi executate de catre întreprinderile specializate în sarcina carora sunt aceste instalatii. -executarea operatiunilor de demolare în ordine strict tehnologica. cuprinse în documentatia tehnica respectiva.6.3. 3.recuperare cuprinse în documentatia tehnica de executie a demolarilor. 3. degajarea puternica de praf. ansamblelor si subansamblelor care se desfac în cadrul fiecarei faze de lucrari. 3. -interzicerea intrarii în lucru a personalului neinstruit. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. utilaje si dispozitive specifice. 3. 3. decurgand din natura operatiunilor de demolare. Lucrarile de demolare se vor executa in urmatoarea ordine: Se va demola zidaria de caramida. În fisa tehnica de executie a lucrarilor de demolare vor fi prevazute numai acele mijloace care asigura evitarea degradarii materialelor si elementelor de constructii care se pot recupera.) 3. -masuri specifice privind protectia si securitatea muncii. 2. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 17 . de la caz la caz. utilitati. -au fost evacuate utilajele. Se vor spijini zonele ramase nedemolate. 3. asigurarea acceselor necesare. 2.În toate cazurile. depozitele de combustibil interioare. termoficare. lucrarile de demolare vor putea începe numai dupa ce: -au fost întrerupte legaturile la retelele exterioare de alimentare cu apa. de catre cadre tehnice cu experienta care raspund direct de instruirea personalului care executa demolarile. etc.8. modului de utilizare a mijloacelor tehnice si asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din natura acestor operatii.Materialele de masa care se vor recupera din zonele de demolare (caramizi) se vor depozita la locul potrivit.5. indicand locurile de depozitare a acestora astfel încat sa fie asigurata integritatea lor si evitarea pierderilor. documentatia tehnica de demolare cuprinde precizarea elementelor.4. astfel incat sa se evite prabusirea necontrolata a acestuia pe parcursul decuparii zidului. 3.2. unitatile care executa demolarea constructiilor vor lua urmatoarele masuri: -interzicerea utilizarii unor tehnologii su procedee care conduc la degradarea sau distrugerea materialelor si a elementelor de constructii si instalatii ce urmeaza a fi recuperate. succesiunea operatiilor si fazele de executie. împroscari de materiale.11.2. etc. daca este necesar. REGULI GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE 3. -dotarea formatiilor de lucru cu calificare corespunzatoare si dotare cu scule. În vederea recuperarii la maximum a materialelor si elementelor de constructii si instalatii.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI În vederea respectarii ordinii de desfacere. conducatorul santierului de demolari va instrui corespunzator personalul de executie. tinand seama de dimensiunile elementelor si de mijloacele de transport si manipulare utilizate. precum si de asigurarea recuperarii materialelor si elementelor de constructii si instalatii. transport sau depozitare. se adopta: -solutii tehnice de asigurare provizorie (temporara) cu elemente ajutatoare a elementelor plane si de suprafata sensibile la manipulare.9. 2 din caietul de sarcini. canalizare.Unitatea care executa demolarile este obligata sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri.Zona periculoasa va fi marcata cu indicatoare de avertizare vizibile si va fi supravegheata de personl instruit. într-o anumita succesiune. termoficare. În vederea respectarii prevederilor de la pct.S.Înainte de începerea demolarilor. de respectarea întocmai a continutului fiselor tehnologice privind executarea demolarilor. instalatiile si echipamentele tehnologice din interiorul incaperilor din vecinatate.7. -solutiile tehnice pentru organizarea depozitarii la obiect sau în depozite centralizate. etc. energie electrica.

AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. in fiecare etapa urmeaza a fi desfacute elemente de constructii cuprinzand acelasi tip de materiale.14.1 In vederea recuperarii unei cantitati cat mai mari de materiale si elemente de constructii.1.13. pentru utilizarea ca atare sau dupa reciclare.1. Demolarea propriu-zisa a constructiilor se va face “ bucata cu bucata” (element cu element) de sus în jos. Se vor respecta cu precadere indicatiile din paragraful nr. Partile de constructie care prezinta un pericol iminent de prabusire vor fi asigurate corespunzator. demolarea se va face in etape succesive . 795/1992 si Decretul nr.4 Caramizile ceramice si celelalte corpuri de zidarie se vor curata de mortar.12. social culturale. 30 (Demontari si demolari) si indicatiile din celelalte paragrafe (1-40). 4. La terminarea demolarii se vor întocmi note de materiale. Se recomanda ca transportul materialelor si elementelor rezultate din demolari la depozitele/obiectivele stabilite prin documentatia tehnica sa se faca in mod uniform pe toata durata demolarii. 3.2. aprobat cu HG nr. 3. Demolarea propriu-zisa a elementelor 3. 3. 223/1992. se vor scoate si pachetiza in vederea simplificarii operatiilor de transport. 3.16. care se vor evacua din zona de lucru inainte de inceperea etapei urmatoare. 4. DEMOLAREA CLADIRILOR CU STRUCTURI DE REZISTENTA DIN ZIDARIE SI BETON 4. cuprinzand cantitatile de materiale recuperate. 3. Demolarea propriu-zisa a constructiilor se va face în conformitate cu prevederile specifice de la capitolul 4. în conformitate cu documentatia tehnica.1 Prezentul caiet de sarcini cuprinde principii si reguli tehnice generale si de detaliu privind executia lucrarilor de demolare a cladirilor de locuinte. 4.19. La desfiintarea constructiilor se vor respecta indicatiile din “Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii”. 4. -se demonteaza cu grija toate elementele de finisaj. manipulare si depozitare.C. interior si exterior.2. Prevederi generale 4. Demolarea constructiilor se va face în doua etape succesive: -dezechiparea constructiei.5. 4.3 Elementele din beton armat nerecuperate ca atare se vor fragmenta la dimensiunile de gabarit corespunzatore mijloacelor de ridicare si transport disponibile. Demolarea propriu-zisa a fiecarei constructii se va începe numai dupa dezechiparile integrale.2 In vederea usurarii sortarii materialelor ce urmeaza a fi recuperate.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 3.9 ale prezentului caiet de sarcini si de pregatire a mijloacelor tehnice de evacuare a materialelor rezultate din demolari în afara zonelor periculoase din imediata apropiere a constructiei respective se procedeaza la dezechiparea constructiei în ordinea urmatoare: -se demonteaza elementele instalatiilor din interiorul constructiilor tinand seama de recomandarile din caietele de sarcini pe categorii de lucrari anexate. de transport.Dezechiparea constructiei 3. de intrare a materialelor în depozit si de înregistrare sunt cele legate în sectorul financiar de acest tip de activitate. 3. Dupa asigurarea conditiilor prevazute la pct.2.2. Pentru operatiile de demolari se vor folosi utilaje si scule specifice.17. de regula pe loc. industriale si agrozootehnice avand structura de rezistenta din zidarie si beton.15. cu luarea tuturor masurilor necesare pentru sortare.S. -demolarea propriu-zisa a elementelor a. la demolarea cladirilor se vor aplica tehnologii de demolare “ bucata cu bucata ” 4.18.2.2. pachetizare si de manipulare în vederea transportului si depozitarii.2-3. fiind interzisa începerea demolarii de la baza constructiei.20. 3.Evidenta financiar-contabila de iesire a materialelor din santierul de demolare. Principii si reguli generale 4. b. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 18 .

27. pentru a nu afecta retelele existente si care nu se dezafecteaza. se va lucra cu grija. Pe tot parcursul executiei lucrarilor de demolare se vor respecta aceste norme de tehnica securitatii muncii prinvind asigurarea stabilitatii elementelor de constructii prin sustineri si sprijiniri pana la înlaturarea lor.15.17 cap. incepand de la partea superioara 5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI La executia lucrarilor constructorul are obligatia de a lua toate masurile necesare de protectie pentru evitare accidentelor. pentru a nu deteriora restul zidului si al elementelor de constructie. Se vor respecta "Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii "-1993 precum si "Normele specifice de securitate a muncii pentru transport intern"-1995 elaborate în cadrul Ministerului muncii si Protectiei Sociale. pentru realizarea elementelor de consolidare -se vor folosi numai unelte de mana. care cuprind masuri specifice de protectie a muncii în activitati în sau legate de constructii.11.14. cu grija.3.9. 1.32 AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. balustrade de protectie. c. si nici fundatiile adiacente elementelor care se demoleaza. În efectuarea instructajului privind masurile de tehnica securitatii muncii se va tine cont de principalele capitole din " Regulamentul prind protectia si igiena muncii în constructii"-1993 si anume: cap.excavator echipat cu cican pneumatic -unealta electrica portabila cu disc si panza circulara pentru taiat materiale de constructii -aparat de taiere cu oxiacetilena -macara pe pneuri cu brat telescopic -incarcator cu cupa cu descarcare frontala pe pneuri -autobasculante -cleste pentru taiat plase sudate -ranga metalica -schela 6. MIJLOACE TEHNICE Mijloacele tehnice necesare lucrarilor de demolare a constructie sunt : -ciocan pneumatic de demolat. fara a taia armaturile existente.5. Reguli de demolare specifice a.Demolarea locala a peretilor de caramida pentru construirea de centuri si pentru crearea zonelor de rezemare a grinzilor -se spijina peretii in doua puncte -se scot doua randuri de caramida si introducerea unui buiandrug metalic-pentru cazul in care fereastra nu atinge la partea superioara o grinda de planseu .10. -se demoleaza zidaria bucata cu bucata. -se va lucra cu grija.7. cu deosebita grija. d.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 4.Demolarea peretilor interiori de caramida -se sprijina peretii in doua puncte -se demoleaza zidaria bucata cu bucata.3. Demolarea elementelor de fundatie din beton armat si beton simplu -indiferent de mijloacele tehnice folosite. Demolarea elementelor din beton armat . 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 19 .C.16.2.30 cap.6. care se vor ingloba in elementele noi din beton armat -acolo unde este cazul. b. 31. elementele demolate local se vor sprijini pana la consolidarea lor.4. plase de protectie pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni prin lucrari pregatitoare demolarii si a demolarii propriu-zise. pentru a nu deteriora restul zidului si al elementelor de constructie.S.8.

6.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI cap.3.S. cercetare si inginerie tehnologica pentru constructii.4.6.6. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 20 .2 si 3 AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.3. specifice organizarilor de santier si pe timpul executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente": cap.C.6.6.40 Pe toata durata lucrarilor se va respecta " Normativul de prevenire si stingere a incendiilor" C300/1994 elaborat de Institutul de proiectari.2.3.1. 38.3.7.3.39.5.7.5. precum si " Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor.4 precum si anexele 1.

Lista principalelor acte normative care reglementeaza executia lucrarilor de reparatii si consolidare a structurii de rezistenta 2. Masuri pregatitoare executiei lucararilor de consolidare 3.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE A STRUCTURILOR DE REZISTENTA CUPRINS 1. 5. Executarea fundatiilor lucrarilor de consolidare 4. Consolidarea prin introducerea de elemente noi.S.C. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 21 . Masuri de protectia muncii pentru executia lucrarilor AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.

Oţeluri sudabile pentru beton armat.Prevederi de proiectare pentru cladiri CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie STAS 10107/0-90 Constructii civile si industriale. beton armat si beton precomprimat STAS 438/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de realizare a consolidarii structurii cladirii conform studiului de fezabilitate elaborat anterior si a solutiilor enuntate in cadrul expertizei tehnice. ST 042-01 Specificaţie tehnica privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şl structurilor din beton armat | C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente. cu scopul de reabilita si moderniza Colegiului National Alexandru Lahovari Realizarea camasuielilor se va executa conform planurilor R13-R18. Normativ privind cuprinsul si modul de intocmire.C. Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton. Marci si conditii tehnice de calitate. SR EN 10080:2005 Oţeluri pentru armarea betonului.S. Generalităţi NP 112-04 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii ST 009-05 Specificatie tehnica privind produse de otel utilizate ca armaturi : cerinte si criterii de performanta C28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton NE 012-99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat. 1. industriale si agricole Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat C167-77 C56-02 C150-99 C149-87 AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. Otel laminat la cald. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 22 . LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA EXECUTIA LUCRARILOR DE REPARATII SI CONSOLIDARE A STRUCTURII DE REZISTENTA P-100/1-2006 Cod de proiectare seismica -Partea I. completare si pastrare a cartii tehnice a constructiilor Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile.

realizarea. etc) sau stabilirea acestora pe loc inainte de inceperea lucrarilor. A. aplicandu-se masuri de asigurarare prevazute in proiect (sprijiniri provizorii. FUNDAREA ELEMENTELOR DE CONSOLIDARE Inainte de inceperea lucrarilor pentru executatrea elementelor de consolidare la fundatii trebuie sa fie terminate lucrarile pregatitoare si anume : a. Verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere al dimensiunilor si pozitiilor) in limitele tolerantelor prescrise.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 2. Se va stabili programul caracteristic pentru verificarea si receptia fazelor determinante.buciardarea fundatiei existente. Dezafectarea instalatiilor care vor trebui modificate pentru a elibera locul in vederea executarii fundatiei consolidarii . constructorul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. exploatarea si postutilizarea acesteia si care se preda propietarului constructiei care are obligatia de a o completa la zi. Succesiunea operatiilor A Executarea fundatiilor pentru elemente noi adaugate pentru consolidarea structurii. principalele norme care guverneaza tehnologia de exceutie. Protectia elementelor de constructie din zona ce urmeaza a se consolida si a instalatiilor existente c. realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic cu personal propriu numit special sau prin colaborarea cu firme specializate Executantul va aisgura verificarea calitatii materialelor puse in opera astfel ca ele sa corespunda strict cerintelor din proiect prin laboratoare proprii sau colaborare cu firme specializate atestate in acest scop. se vor lua masuri de pregatire in vederea realizarii acestei legaturi. restrictii de circulatie. La punctul de lucru se vor gasi in mod obligatoriu : documentatia completa in executie. Se sapa manual strict dupa indicatiile proiectantului A. Stabilirea fazelor determinante se face de catre proiectant in functie de specificul si amploarea lucrarilor de consolidare precum si a tipului de structura care face obiectul lucrarilor de consolidare precum si a tipului de structura care face obiectul lucrarii. Dupa primirea documentatiei tehnice de executie.1 Se vor respecta intocmai prevederile din capitolul 3. incheindu-se proces-verbal de lucrari ascunse intre beneficiar si executant . Dat fiind specificul acestor lucrari se vor studia in proiect si pe santiere eventualele lucrari care prezinta pericol.2 Se traseaza conform proiectului zonele in care se executa fundatia noua.4. frecarea cu peria de sarma a suprafetei si curatarea cu aer sub presiune.S. udarea cu apa. A.C. si anume : curatarea de pamant a fundatiei existente. demolari de portiuni din constructii sau elemente care prezinta pericol. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 23 . efectuarea spargerii unei portiuni din zona inferioara. care se betoneaza odata cu fundatia noua.3. d. registru de comunicari de santier. registru de procese verbale de lucrari ascunse. b. 3. Beneficiarul va asigura urmarirea . de la care executia nu mai poate continua fara receptia fazei. Prin grija investitorului se completeaza sau se intocmeste (daca nu exista) cartea tehnica a constructiei care cuprinde documentele privitoare la conceperea. MASURI PREGATITOARE EXECUTIEI LUCARARILOR DE CONSOLIDARE Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care raspunde conform atributiilor care ii revin de realizat nivelului de calitate corespunzator exigentelor de preformanta esentiale ale constructiei. Trasarea la fata locului a elementelor de consolidare care urmeaza a fi executate. interventiile asupra constructiei. A. Intrucat fundatiile noi care se adauga se leaga de fundatiile existente.

centuri) se indeparteaza stratul de acoperire si se sudeaza de armatura existenta bride care se sudeaza apoi de armatura verticala a diafragmei 4. (~1 bucata /mp) In cazul cand se intalnesc elemente de beton (stalpisori.S.7 Se va acorda o atentie deosebita realizarii detaliilor de legatura cu elementele structurii existente in vederea asigurarii transmiterii incarcarilor la noua fundatie. Forarea se executa oblic. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 24 . Pentru a realiza o mai buna legatura intre zidaria de caramida si cea de piatra. Operatiunile se fac strict dupa detaliile si tehnologia indicata in proiect. cofrarea . in vederea introducerii ulterioare a conectorilor necesari pentru realizarea continuitatii cu camasuiala etajului superior si pentru betonare. Lucrarile de consolidare au ca scop sporirea gradului initial de protectie antiseismica a constructiei. printr-unul de procedeele de reparatii descris. rosturile dintre caramizi se adancesc pe 1-2 cm cu ajutorul unor scoabe metalice cu 10-15 mm 3. apoi de plasele de armare se leaga armaturile de continuitate si se trec prin orificiile practicate in plansee AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. In aceste tuburi se introduc ancore cu diametru 16 mm. cu asigurarea conlucrarii acesteia cu zidaria la actiuni seismice. 4.dupa scoatrerea cofrajelor.C.8 Se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse de catre constructor si beneficiar pentru lucrarile executate la noua fundatie. acolo unde caramida sau piatra nu sunt dizlocate se injecteaza fisurile cu mortar de ciment. Inainte de introducerea ancorei. in rosturile zidariei exterioare se executa foraje cu diametru de 22 mm in care se introduc tuburi PVC. se monteaza armatura in alveole si se betoneaza acestea 7. dupa minimum 24 de ore se monteaza armatura diafragmelor. astfel incat rasina sa nu se\ piarda in spatiul existent intre cele doua tipuri de zidarii. Golurile se vor practica astfel incat armaturile sa nu fie taiate. apoi se uda foarte bine. asigurandu-se o buna compactare cu maiul de mana A. se introduce in tub rasina bicomponeneta. in urmatoarele etape : pregatirea diafragmei. Scopul acestor lucrari este de a restabili intr-o masura cat mai mare capacitatea si portanta si de a asigura o conlucrare buna cu camasuiala. EXECUTIA LUCRARILOR DE REPARATII SI CONSOLIDAREA ELEMENTELOR STRUCTURILOR DE ZIDARIE Lucrarile de reparare se fac in scopul de a restabili nivelul initial al capacitatii de rezistenta si al deformabilitatii elementelor structurale si functiile celor nestructurale.5 Se executa fundatia noua respectand intocmai caietul de sarcini dat de proiectant privind armarea . cofrarea si betoanarea. 5. 6. se executa umpluturile de pamant. A. si de refacere a capacitatii portante initiale a zidariei A. suprafata zidariei si a betonului vechi care va fi inglobat in diafragmele noi se freaca energic cu peria de sarma. lasand un interval de 10-15 minute pana la extragerea completa. se foreaza gauri si se practica slituri in planseul inferior si superior. mentinandu-se umeda timp de cateva ore. precum si toate orificiile din diafragme si plansee se curata cu jet de aer sub presiune. Acolo unde este cazul. apoi aceasta.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI A. montarea armaturilor. cu o lungime suficienta care sa asigure ancorarea in zidaria de caramida. A6. betonarea. indepartarea tencuielilor si efectuarea reparatiior locale ale zidariei. 2. Imediat tubul se extrage partial cu miscari de rotatie.Realizarea lucrarilor de consolidare a elementelor structurale din zidarie Consolidarea diafragmelor de zidarie Procedeul consta in realizarea unor diafragme din beton armat turnat in cofraj in fata interioara a diafragmei de zidarie. Pregatirea diafragmei consta in urmatoarele opreratii: 1. se executa in zidarie alveole in forma de coada de randunica. astfel incat ancora sa amestece componentele. Pentru aceasta se indeparteaza elementele rupte si dislocate (care se gasesc in general la intersectia fisurilor diagonale) si se inlocuiesc cu zidarie noua .

In aceasta perioada contractia poate produce fisurarea betonului.Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii conform ordinului MLPAT nr. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 25 . 90/1996 editata de Ministrul Muncii si Protectiei Sociale. 2 cm intre diafragma si armatura Se monteaza cofrajul pe inaltimi optime turnarii. Norme generale de protectia muncii ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii. Masurile recomandate in aceasta perioada sunt : mentinerea lor in stare umeda prin stropirea cu apa. iar decofrarea se va face in conditiile realizarii unui min. 9/N din 15. prin masurile aratate la pctr. ASTFEL INCAT SA NU APA SA NU AJUNGA LA NIVELURILE INFERIOARE SAU IN INCAPERILE DE LA ACELASI NIVEL B. capitolele 1  41. Legea Protectiei Muncii nr. 3.03. Se va indeparta eventual betonul turnat in exces imediat dupa decofrare.1993. de 25 daN/cmp rezistenta de beton. 2.C. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. asigurand orificii de turnare Vibrarea se va face cu vibrator lance sau de cofraj. 1 si mai jos. La montarea plaselor se folosesc distantieri care sa permita realizarea unui spatiu liber de cca. Prevederile cuprinse în regulament nu sunt limitate si pot fi completate în functie de situatiile locale sau de conditiile speciale concrete. timp de 15 zile.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI in acest scop. Conditiile in care se face intarirea betonului are o influenta hotaratoare asupra calitatii camasuielii. SE VA ACORDA O MARE ATENTIE OPERATIUNII DE UDARE/UMEZIRE. MASURI DE PROTECTIA MUNCII PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR Pe perioada lucrarilor de contructie si consolidare a constructiei se vor respecta prevederile din 1. fara tehnologicii noi care sa necesite conditii speciale. O atentie deosebita trebuie acordata protejarii camasuielilor impotriva contractiei.S. Injectii cu materiale bicomponente pentru fisurile din elementele din beton Reparatia fisurilor existente in elementele din beton armat se va face cu injectii cu rasini epoxidice 5. Masurile de protectia muncii aferente acestor lucrari sunt masuri curente.

Masuri de protectia mediului AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.6.8. 1.Verificarea calitatii lucrarilor de pilotaj Cap.S.3.Lista reglementarilor la care se face referire Cap.7.5.Executarea pilotilor forati pe loc Cap.4. Generalitati-domeniu de utilizare Cap.9.Controlul si evidenta lucrarilor de pilotaj Cap. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 26 .C. Masuri de tehnica securitatii muncii Cap.confectionare Cap.2.Cerinte si criterii de performanta Cap.10. Procedee preliminare de realizare a pilotilor Cap. Materiale folosite.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA PILOTILOR PENTRU FUNDATIE CUPRINS Cap.

anul VII.Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire (PSU) 11.Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului la constructiile îngropate. 3. 21. C 150-99 . Completari la C 26-85. 2. 14. STAS 438/1-89 . Determinarea rezistentelor mecanice. executarea si receptionarea pilotilor scurti. Regulamentul de receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferent acestora (Monitorul Oficial nr. a continutului de agregate fine si a începutului de priza. 16. Consolidarea fundatiilor existente reprezinta un aspect deosebit de important în activitatea de salvare a cladirii. înaintea executiei acestora. STAS 9824/1-87 .Încercari pe betoane. 22. MLPAT nr. în conformitate cu Legea 10/1995. P 7-00 . 5. Categoria lucrarilor de executie specifice prezentului caiet de sarcini nu necesita masuri deosebite sau suplimentare fata de cele indicate în standardele sau normativele în vigoare ce sunt obligatorii executiei. otel beton laminat la cald.5-8/93) 19. LISTA REGLEMENTARILOR LA CARE SE FACE REFERIRE 1.Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel-beton. Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. 9/N/15. Trasarea pe teren a constructiilor civile. C 252-94 . 193/1994. Reguli si metode de verificare a calitatii. C 26-85 . 4. 15.Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive. 17 GP 113-04 . 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 27 . 7. Legea 10/1995 . SR 3011:1996 .GENERALITATI – DOMENIUL DE UTILIZARE Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de realizare a minipilotilor care constituie. C 54-81 . 2. 12/1995 cu toate completarile si modificarile ulterioare). NE 012-99 -Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat. STAS 9824/2-75 . Normele de întocmire a cartii tehnice a constructiei (Monitorul Oficial nr. prin metoda carotajului sonic. beton armat si beton precomprimat.Produse de otel pentru armarea betonului. cu toate completarile si modificarile ulterioare AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. C 28-83 . Legea 137 . verificarile si receptia lucrarilor de executie a minipilotilor de fundatie pentru realizarea consolidarilor constructiei ce face obiectul prezentului proiect.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 1.C. 193/1994).Cimenturi hidraulice si cimenturi rezistente la sulfati. Piloti.1993 (B. Marci si conditii tehnice de calitate. 18. fundatia elementelor de consolidare a structurii cladirii conform studiului de fezabilitate elaborat anterior si a solutiilor enuntate in cadrul expertizei tehnice. industriale si agrozootehnice.Normativ privind calitatea îmbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile. industriale si agrozootehnice.Instructiuni tehnice pentru proiectarea. Încercari pe betonul întarit.Instructiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor. STAS 2561/3-90 .03. Trasarea pe beton a liniilor de cale ferata 9. SR EN 12390-6:2002 .C.Teren de fundare. 13. Inainte de executia pilotilor pentru fundarea consolidarilor se procedeaza. cu scopul de reabilita si moderniza Colegiului National Alexandru Lahovari Realizarea pilotilor se va executa conform planurilor R1 si R19 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice de executie.Elemente prefabricate de beton. precum si la verificarea lucrarilor specifice. 20.Îndrumator tehnic pentru proiectarea si executarea minipilotilor forati. 8. la injectarea prin clacare a corpului propriu-zis al fundatiei cladirii.Încercari de betoane. Încercari pe betonul proaspat. 12. STAS 6657/2-89 .Masuratori terestre. elaborat de IPC în baza Ord. 6.Legea calitatii pentru constructii (Monitorul Oficial. alaturi de grinzi. 10. nr. Beneficiarul si executantul lucrarii sunt obligati sa se conformeze tuturor prevederilor acestui caiet de sarcini pe parcursul executiei. cu modificarile ulterioare).Masuratori terestre. Prescriptii generale de proiectare. turnati pe loc prin vibrocompresare. Determinarea densitatii aparente a lucrabilitatii.Legea privind protectia mediului. C 200-81 . privind calitatea în constructii.S. SR EN 12350-4:2002 . nr.

. prin betonare cu pompa de beton.2. 5. adaosuri hidraulice. ciment. 4.4. 4. iar interpretarea rezultatelor se face conform SR EN 12390-6:2002 si SR EN 123504:2002 4. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. la cotele si dimensiunile din proiect. Executarea unei gauri în teren prin forare. înainte sau dupa betonare. canalizare. Armaturile pilotilor se realizeaza din otel tip OB 37 sau PC 52 STAS 438/1-89.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 3. eventual si degajarea amplasamentului de obstacole La executarea sapaturii si amenajarea platformei de lucru se va lua în consideratie. MATERIALE FOLOSITE. cand armatura se introduce în materialul proaspat turnat. În aceasta situatie se folosesc aditivi întarzietori de priza.4. Ciclul tehnologic de executie a minipilotilor cuprind urmatoarele etape: 1. iar compozitia betonului se stabileste prin încercari preliminare conform normativului NE 012-99.1.1. CONFECTIONARE 4..1. PROCEDEE PRELIMINARE DE REALIZARE A PILOTILOR A) Lucrari pregatitoare 5. Amplasarea minipilotilor în teren.2. 1.agregate: 0/7: 1660-1760 kg .2. Armarea minipilotilor va fi constituita din carcasa de armatura Armarea se poate realiza.S. otel beton. În cazul în care este necesara.1. precum si prescriptiile tehnice referitoare la lucrarile de beton. Betonul trebuie sa fie de consistenta fluida (tasarea conului 15. 4. Compozitia betonului se stabileste prin încercari preliminare conform normativului NE 012-99. telefon etc.). Carcasa trebuie sa fie executata corect si suficient de rigida pentru a nu se deforma în momentul lansarii. Forezele utilizate pot fi de tip foreze rotative (folosite curent la cercetarea terenului de fundare sau la executarea ancorajelor. Armarea minipilotilor se facec u carcase de armatura cilindrice formate din bare longitudinale si freta. Controlul calitatii betoanelor si a materialelor componente se va efectua .3. Pentru pilotii situati în terenuri cu ape agresive la alcatuirea retetei de betoane se va tine seama de prevederile SR 3011:1996. în functie de tehnologie. Partea superioara a minipilotilor se înglobeaza într-o grinda cu dimensiunea 50x80 cm. asigurarea unei bune deplasari a utilajelor în timpul lucrului.1.apa: 240 L . dozaje.ca obiectiv si frecventa conform NE 012-99. 3 Se recomanda urmatoarea reteta (pentru 1 m beton): . agregate si armarea sunt specificate în proiect.ciment: 500-600 kg . Clasa betonului.C.1...18 cm) si sa fie clasa C 20/25.6. Materialele din care se confectioneaza minipilotii din beton armat (agregate. utilizandu-se pompa de beton care asigura o betonare continua si de buna calitate. Forarea se va realiza în interiorul unui tub metalic de protectie recuperabil.raport în greutate apa/ciment: 0. se va face si o degajare aeriana a amplasamentului lucrarii de liniile eletrice de curent..1. 1. 1..2. Betonarea gaurii forate se realizeaza prin intermediul unei coloane metalice de betonare dusa pana la talpa forajului. 5. Betonarea minipilotilor poate fi realizata cu beton fluid cu agregate mici si continut mare de ciment.întarzietori de priza si plastifianti: 2 kg. Minipilotii au diametrul de 200 mm si lungime de 20 metri.CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA Prezentul Caiet de sarcini se refera la alcatuirea si tehnologia de executie a minipilotilor pentru fundatie. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 28 .0. precum si o degajare subterana de conductele de apa.3. beton armat si beton precomprimat. înainte ca acesta sa înceapa sa se întareasca. 1. trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice prevazute în standardele în vigoare. Minipilotii se amplaseaza în teren conform planului de fundatii. etc. Lucrarile pe santier încep prin amenajarea platformei de lucru pe amplasamentul lucrarii.

5. Pe amplasamentul lucrarii se rezerva o suprafata de teren pentru depozitarea carcaselor de armatura necesare realizarii minipilotilor. etc. ca de exemplu pompa cu clapet. Programul minimal de încarcari de proba pe un amplasament consta din încercarea unui minipilot la compresiune si smulgere. 6. Incercarea în teren a minipilotilor de proba.8. 5. 5.3. Executia minipilotilor trebuie efectuata numai de unitatile specializate.În terenuri necoezive (nisipuri.5.1. de complexitatea conditiilor geotehnice.9. întrucat provoaca afanarea stratului portant.C. Numarul minipilotilor de proba s-a stabilit în functie de numarul total al minipilotilor de pe amplasament. Lucrarile realizate din minipiloti forati se executa numai pe baza de documentatie întocmita de o unitate de proiectare. 5. care sa cuprinda conditiile tehnice speciale corespunzatoare lucrarii respective. se va folosi introducerea si extragerea tuburilor cu utilajul de forat. care trebuie sa contina toate detaliile necesare executiei inclusiv pentru lucrarile pregatitoare si de organizare a santierului.4.12.evitarea folosirii utilajelor cu vacuum (sugere). AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. Acest numar nu va fi mai mic de 1% din numarul total al minipilotilor. conform prezentelor recomandari.S. 5.. Esalonarea lucrarilor realizare din minipiloti trebuie sa se faca în flux continuu dupa tehnologia de executie si a specificatiilor lucrarii si în baza prezentului îndrumator completat cu caiet de sarcini. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 29 .6. 5.Se picheteaza cu tarusi de lemn axul fiecarui minipilot (foraj). Beneficiarul lucrarii va delega un cadru tehnic care sa urmareasca permanent lucrarile pe santier si respectarea proiectului si a îndrumatorului. conform prevederilor din proiect. Organizatia de constructii este obligata sa înfiinteze un laborator pe santier pentru controlul permanent al calitatii lucrarilor (încercari asupra noroiului bentonitic daca este folosit la forare.dupa un grafic de lucru dinainte stabilit a tuturor lucrarilor. Se pozitioneaza instalatia de foraj pe primul tarus. În aceasta situatie se va tine seama si de normele de tehnica securitatii respective. tinand evidenta zilnica . 5. cu personal cu pregatire corespunzatoare pentru aceste lucrari si pentru buna exploatare a utilajelor si instalatiilor respective. inclusiv orice alte constructii si instalatii subterane.Se controleaza functionarea utilajului de foraj. in cazul lucrarii de fata fiind 10 bucati. se îndeparteaza acesta si se începe forajul. care vor fi trecute în fisele de lucrari. EXECUTAREA PILOTILOR FORATI PE LOC A/ Procedeele de realizare a gaurii forate cu tubare 6. împuternicit a lua masurile corespunzatoare în caz de nerespectare a acestora. Se traseaza si materializeaza pe teren axele de lucru pentru instalatia de foraj.11. Detaliile de executie ale lucrarilor realizate din minipiloti se definitiveaza numai pe baza rezultatelor încercarilor de proba asupra unor minipiloti executati pe amplasament cu aceeasi tehnologie si aceleasi utilaje avute în vedere în proiect. La executarea minipilotilor trebui respectate normele de tehnica securitatii muncii existente în constructii si cele specifice acestui gen de lucrari.7. La procedeul de foraj cu tubaj recuperabil.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI gaze electrice.10. 5. B) Organizarea lucrarilor de pilotaj 5. Se recomanda ca minipilotul de proba sa fie amplasat între alti cel putin 4 minipiloti. de tipul si importanta constructiilor . pietrisuri) trebuie respectate urmatoarele principii generale de forare: . Detaliile de executie se vor definitiva pe baza rezultatelor încarcarilor de proba. Organizatia de constructii trebuie sa asigure realizarea întocmai a proiectului. 5. si a probelor de beton ce se introduce în gaura forata). astfel încat ameliorarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului sa se reflecte în comportarea minipilotului. de amplasamente învecinate.Se controleaza pozitia sapei de foraj pe tarus.

2.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI .. La forarea în prafuri si nisipuri fine.4. 6. introducerea si scoaterea sapei se face cu miscari încete. 6.6. 6. În cazul în care se produc întarzieri la începerea turnarii betonului. 6. Mentinerea unui nivel de apa ridicat în coloana se face prin alimentare continua cu apa din afara (prin pompare). asa cum s-a aratat mai sus. Nu se permite excavarea pamanturilor necoezive (nisipuri fine prafoase îmbibate cu apa) decat pana la 30. iar înainte de descarcare va fi tinuta suspendata la gura coloanei metalice. În timpul forarii sub apa. Barele longitudinale au fost alese în asa fel încat sa asigure rigiditatea carcaselor pe timpul manevrarii ei pentru a nu se deforma.50 cm deasupra nivelului cutitului coloanei metalice. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 30 ..0 mm deasupra terenului. Curatarea talpii forajului trebuie facuta cu deosebita grija.5 m se efectueaza dupa înfigerea coloanei pana la cota varfului pilotului. la pamanturi coezive. masurat atunci cand unealta de forare este scoasa din coloana.. 6. care va preleva probe de beton. Transportul carcaselor metalice de la atelierul de confectii metalice la punctul de lucru se face cu ajutorul unui trailar sau camion sa.0. mentinandu-se în acelasi timp si nivelul apei în coloana. astfel încat sa se anihileze sub presiunea apei din strat.1. Pentru protejarea peretilor forajului.13. În momentul cand coloana nu mai patrunde în teren. Aceasta operatie se executa dupa trecerea unui timp de 1. pentru a se evita scaderea nivelului apei din coloana nu se admite forarea rapida si nici pomparea apei din coloana. Dupa efectuarea acestei operatiuni. pentru a da posibilitatea sa se scurga bine apa în tub. forajul este gata pregatit pentru betonare..2 ore de la terminarea forarii.. pana la nivelul cutitului de la baza coloanei. ea se lasa sa patrunda În teren prin greutatea proprie si apoi se înfige prin presare si miscare de rotire alternanta în plan orizontal (luvoaiere) cu ajutorul instalatiei hidraulice.7.8. Executarea sapaturii pe ultimul tronson de foraj de 1. pentru a se evita surparea si afanarea pamantului în jurul gaurii. începe saparea si evacuarea pamantului. pentru a se evita efuierea.. În santier va functiona un laborator de betoane. B/ Confectionarea si introducerea carcasei de armatura 6. nu este permisa scaderea nivelului apei din coloana cu mai putin de 1 m deasupra nivelului hidrostatic natural din terenul înconjurator. timp în care se sedimenteaza majoritatea particulelor pe talpa forajului.. Îmbinarea tuburilor se face de regula prin însurubare sau prindere cu suruburi cu cap îngropat.Carcasa va fi prevazuta la partea superioara cu bare de agatare rigide si suficient de rezistente pentru a sustine întreaga carcasa la manevrare si introducerea ei în foraj.3 m) folosindu-se în general la partea superioara a forajului. Sub nivelul apei subterane se va lucra totdeauna cu contrapresiune de coloana de apa. Lungimea totala a tubulaturii trebuie sa asigure adancimea prevazuta a pilotului si în plus o lungime de 1. turnarea betonului trebuie sa înceapa într-un timp cat mai scurt de la terminarea curatirii talpii (15. în vederea turnarii betonului.15-1.S. Minipilotii forati sunt în general armati cu carcase metalice. În cazul panzelor freatice ascensionale înaltimea coloanei de apa în tub. se executa în mod obligatoriu curatarea gaurii de foraj pentru înlaturarea detritusului depus pe talpa. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.11.0. Înainte de începerea betonarii.10.5.C.12.8 m). 6. mai mari de 30 minute..20 g/cm ).. Dupa fixarea corecta a coloanei pe punct si verificarea verticalitatii acesteia.. Se interzice introducerea coloanei de foraj cu ajutorul apei sub presiune.. dupa cum se va începe manevrarea de descarcare. 6.3. 6. la pamanturile nisipoase va fi suficient de mare.Carcasa metalica este alcauita din armaturi longitudinale si transversale. 6. se folosesc tuburi metalice. cele de lungime mica (2. cutitul coloanei de foraj se va mentine în permanenta sub nivelul sapat.La evacuarea pamantului.9. necesara pentru manevrarea ei. prin sapare cu viteza redusa.30 minute).2.... înaltimea coloanei de apa va fi cel putin un metru deasupra nivelului hidrostatic. care se face continuu. iar la nevoie se 3 va introduce în coloana noroi bentonitic cu densitatea corespunzatoare (1. confectionate în atelierele santierului. În cazul acestor pamanturi. de lungimi variate (2. 6. Pentru a se preîntampina formarea unei noi depuneri pe talpa forajului.tot pentru evitarea afanarii terenului. trebuie repetata operatia de curatare a talpii forajului. controlandu-se permanent sa nu se ajunga sub nvelul cutitului coloanei. la dimensiunile prevazute în proiect. sapa va fi ridicata încet. 6.

daca sunt curate. pentru timp friguros. ..Pentru a se putea introduce carcasa. În cazul în care armatura nu ajunge la cota din proiect blocandu-se în timpul introducerii. la gura forajului. Pentru executia minipilotilor se recomanda betoane fluide de marca superioara. .25 cm). În timpul sudarii se va da o atentie deosebita centrarii tronsoanelor spre a evita devierea de la verticala a carcasei la introducerea în gaura de foraj.21. in conditiile in care inaltimea este limitata de existenta planseului de peste parter. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 PAG 31 . se va extrage imediat din foraj. 6.. 3 Burlanul de betonare este prevazut la partea superioara cu o palnie de 0. pentru retinerea betonului în timpul DATA 4 septembrie 09 AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. se va tine seama de urmatoarele recomandari: . astfel încat sa se asigure corecta centrare a armaturii în foraj.17. Distantierii se vor dispune la 1.S. 6. Indiferent de modul de executie a forajului.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 6. a rigiditatii. pentru o manevrare usoara.20. care trebuie sa corespunda cu cea din proiect. 6.Betonarea cu pompa de beton asigura o betonare continua si de buna calitate si confera totodata posibilitatea unei usoare compactari a peretilor si talpii forajului. Din motive economice vor fi pregatiti pentru turnare un numar de n minipiloti.16.24.executarea corecta a sudurilor carcasei. utilizand 3 agregate mici cuprinse între 0 si 7 mm si un dozaj de ciment de cel putin 500 kg/m . al caror volum total corespunde volumului de beton adus de autobetoniera utilizata. timpul de lucrabilitate se va stabili pentru fiecare caz în parte în functie de volumul de beton pus în opera pentru un minipilot. 6. Carcasa metalica trebuie prevazuta cu distantieri rigizi.. Betonarea sub apa se mai poate face si cu o cupa cu capac mobil la partea de jos.22. La stabilirea compozitiei betonului..14. Diametrul interior al carcasei este limitat de diametrul burlanului de betonare (15. neoxidate etc. care se introduce în interiorul carcasei. În cazul turnarii betonului sub apa .C. avand ca efect o crestere a frecarii laterale si o sporire a portantei minipilotului realizat.. înainte de a se reintroduce în foraj. care are la partea inferioara un capac metalic cu garnitura de cauciuc.15. care ar putea produce deformarea ei sau lovirea si surparea peretilor. de tehnologia de betonare si de durata transportului de la statia de betoane la punctul de lucru din santier. cu sageata si putere la carlig corespunzatoare. evitandu-se astfel frecarile armaturii de peretii forajului. 6.1. armatura se va mentine suspendata la gura forajului.00 m capacitate. operatia se executa cu ajutorul unui burlan înnecat. si se face receptia ei. a sudarii corecte a barelor.verificarea barelor de armatura. care sa permita o alunecare usoara a acesteia pe peretii gaurii de foraj sau a tubajului.lucrabilitatea betonului va fi de minimum 6 ore.. cu un spatiu de siguranta de minimum 5 cm necesar pentru manevrare si pentru o ascensiune usoara a betonului în coloana (în timpul betonarii). în functie de diametrul carcasei. fara smucituri sau opriri bruste. Transportul betonului de la statia de prepare la locul de punere în opera se va efectua în mod obligatoriu cu autobetoniere.6. distantierilor. cu ajutorul unui dispozitiv de prindere rapida. 6.verificarea adancimii forajului. etc Coborarea carcasei în foraj se face lent. 6. Pe timp de iarna se vor lua masurile necesare la preparare si transport. Turnarea betonului se face ascendent ridicand coloana de betonare 3-4 cm de la talpa forajului. se va verifica starea ei si se va curata pamantul depus pe ea..18. Intrucat lungimea pilotilor este peste 10 m. astfel încat betonul sa nu aiba scaderi mari de temperatura în timpul transportului (la punerea în opera o temperatura minima va fi +5 C).23. a dispozitivelor de mentinere a formei.3 m. format din tronsoane si prevazut cu capac metalic si garnituri de cauciuc asezat la partea inferioara a palniei. 6. C/ Betonarea pilotilor 6. 6.19. Tipurile de cimenturi utilizate la confectionarea betoanelor si mortarelor se vor stabili în functie de conditiile mediului de fundare. Înainte de introducerea carcasei de armatura în foraj se vor face urmatoarele verificari si operatii: . prin verificarea concordantei cu proiectul. betonarea se face cu ajutorul unei coloane metalice (tub) d3 betonare  100 mm coborata pana la talpa forajului si racordata la pompa de beton. aceasta se confectioneaza din tronsoane care se îmbina între ele prin sudura electrica. Carcasa de armatura se introduce în foraj cu ajutorul unei macarale.

imobilizarea utilajelor (autopompa de beton.sa se realizeze. pana la betonarea completa a forajului.se va proceda la o miscare brusca pe verticala a burlanului si se va adauga o noua sarja de beton în palnie care prin greutatea ei. iar prin programul de organizare se vor urmari urmatoarele: . . 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 32 . În continuare. burlanul si palnia fiind pline cu beton fluid. . În cazul în care minipilotii realizati sunt cuprinsi ulterior într-un radier sau o grinda de beton armat. ORGANIZAREA EXECUTIEI.sa se evite. 7.30 cm a burlanului si palniei umplute cu beton.. . care a stat în contact cu apa pe circa 1 m. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. în timpul prevazut. lungimea de ancoraj va fi determinata functie de tipul de solicitare si de calitatea otelului din corpul minipilotului.3. . Lucrarile de executie a minipilotilor forati trebuie conduse de un personal tehnic bine pregatit. Odata cu turnarea primei sarje de beton. . EVIDENTA LUCRARILOR .efectuarea determinarilor pentru probe de betoane. în general de forma conica. potrivit prevederilor din STAS 2561/3-90: "Teren de fundare . burlanele si palnia de betonare se vor spala cat mai bine.4. cu jet de apa.2. Capacul metalic. motocompresorul.1. betonul din burlan este expulzat între burlanul de betonare si peretii coloanei . astfel. Constructorul este obligat sa organizeze în cadrul laboratorului de santier.date necesare pentru identificarea usoara a minipilotului. În cazul în care. Dupa betonarea fiecarui pilot. sub actiunea greutatii betonului. 7. temperatura de lucru. 7. alimentarea cu beton a palniei se face în mod continuu. pe baza productivitatii utilajelor si a timpului necesar pentru întretinerea si controlul acestora. numarul de minipiloti indicat în proiectul de organizare. 7. . care reprezinta în general grosimea betonului contaminat cu noroi sau spalat de apa.verificarea calitatii materialelor utilizate si certificarea ca acestea corespund normativelor în vigoare.). se îndeparteaza betonul de la suprafata. este asezat la baza palniei. Prin ridicarea. pe cat posibil. nivelul panzei freatice.C. Betonarea fiecarui pilot nu se admite a se începe înainte de a se fi luat si verificat toate masurile organizatorice care sa asigure terminarea lui fara întreruperi mai mari de 1/2 ora. pe masura umplerii cu beton a coloanei sau gaurii de foraj. Încarcarile de proba pe minipiloti se vor efectua dupa minim 30 de zile de la data betonarii acestora. care sa cunoasca în amanunt tehnologia de executie. utijalele si instructiunile de lucru cu privire la acestea. de catre unitati geotehnice sau de lucrari speciale de acest profil. de introducere a armaturii si de betonare a minipilotilor. va împinge betonul din burlan. iar apa din coloana este împinsa în sus si deverseaza peste gura forajului. întreruperi din cauza conditiilor atmosferice etc.probele de beton prelevate si rezultatele obtinute pe aceste probe. inclusiv retetele utilizate. precum si masurile luate pentru remediere. timpul de foraj etc. 7. capacul metalic coboara prin burlan în adancime. A LABORATORULUI DE SANTIER.conditiile în care s-au executat lucrarile de foraj.).tinerea evidentei conditiilor exterioare în care s-au executat minipiloti (nivelul panzei freatice subterane.participarea la efectuarea încarcarilor de proba pe minipiloti si interea evidentei rezultatelor. 6. în principal urmatoarele date: . fara întrerupere. cu ajutorul troliului. precum si tinerea evidentei si prelucrarea datelor ce se obtin în laborator. cu 20. capacul ajunge sa reazeme pe fundul forajului. capacul metalic iese din burlan sub actiunea betonului. . Prescriptii generale de proiectare".. Constructorul este obligat sa tina evidenta scriptica a executiei minipilotilor prin întocmirea zilnica a unor fise de lucrari în care vor fi trecute.. la prima ridicare a palniei si burlanului coloana de beton nu coboara . beton. automacaraua) cauzate de diverse motive (defectiuni mecanice la utilajul de foraj.conditiile speciale accidentale si întreruperi. fiind prevazut la partea inferioara cu bare metalice pentru ghidarea lui pe burlan în timpul coborarii. întarzieri în aprovizionarea cu carcase de armatura.25.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI turnarii primei sarje.Piloti. în cazurile de întreruperi sau greseli de executie. . Ca unitate de lucru se va considera minipilotul. etc.caracteristicile stratificatiei. împingand în acelasi timp în afara si apa din burlan. îndepartandu-se complet resturile de beton de pe ele. Constructorul este obligat sa întocmeasca un program de organizare a executiei minipilotilor forati.participare la stabilirea cauzelor si masurilor ce trebuie luate pentru remedieri. urmarirea calitatatii materialelor folosite la executarea minipilotilor forati si are urmatoarele atributii: . La terminarea betonarii pilotului. perie. .S.

pentru determinarea rezistentelor mecanice. Operatiile respective se vor efectua atat la statia de betoane. d) Instalatia de foraj va fi perfect axata pe sirul de piloti calata în pozitie orizontala si verticala. . e) Va fi asigurata lumina suficienta în timpul noptii la locul de munca si la instalatiile si utilajele în lucru. În perioada de lucru pe timp friguros se va tine seama la prepararea betoanelor de prevederile din "Normativul privind executarea lucrarilor de beton si beton armat" indicativ C 140-86.3. b) Apa necesara prepararii betoanelor.consistenta betonului se va determina prin metoda tasarii cu conul Abrahams. precum si asupra unor masuri speciale ce se vor lua pe parcurs de catre seful de echipa. Fisele vor fi semnate de seful de santier sau de lot.2. cat si la locul de punere în opera.2. instalatii de foraj se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii prevazute în legislatia în vigoare. iar temperatura cimentului la prepararea amestecului nu trebuie sa depaseasca +40 C. b) Terenul pe care este asezata instalatia de foraj va fi bine nivelat si compactat pentru a nu prezenta denivelari sau tasari. Înainte de începerea lucrarilor pe santiere se vor lua urmatoarele masuri speciale de tehnica securitatii si protectia muncii: a) Spatiul de amplasare a instalatiilor va fi liber de orice obstacole. de seful de schimb si de responsabilul cu probleme de calitate. cabluri uzate. în scopul stabilirii caracteristicile generale ale materialelor. sau în cadrul altor laboratoare specializate. Tipul si frecventa verificarilor calitatii materilelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii". iar sigurantele si suruburile instalatiilor sa fie bine fixate. g) Toate sculele sa fie permanent în buna stare de functionare. din care unul ramane la constructor si unul se preda delegatului beneficiarului.1. Operatiile respective se vor efectua atat la statia de betoane. Pentru executarea operatiilor cu macarale. si rezistentele mecanice potrivit prevederilor o NE-012-99. cu mentiunea ca o temperatura betonului la punere în opera sa fie mai mare decat +5 C. de seful de echipa.C. c) Partile în miscare ale instalatiilor vor avea aparatori.probele confectionate pentru verificarea proprietatilor betonului întarit se vor încadra în prevederile NE-012-99. pentru încercarea la compresiune. cat si la locul de executie a pilotilor si se va face pentru cate 10 minipiloti o proba. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 33 . rupte sau fisurate. la varsta de 7 si 28 zile. în raport cu datele proiectului si cu conditiile terenului. Controlul calitatii betonului necesar executarii minipilotilor se va face pentru cate 10 minipiloti o proba. constructorul va efectua încercari de control în cadrul laboratorului de santier. se vor preleva serii de cate 3 cuburi cu latura de 14 cm. CONTROLUL CALITATII BETONULUI UTILIZAT LA EXECUTIA MINIPILOTILOR FORATI 8. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. La începutul lucrarilor si la schimbarea sursei de aprovizionare cu materiale. luand în considerare urmatoarele prevederi: a) Cimentul utilizat la prepararea betonului va fi verificat pentru fiecare lot livrat. astfel: . urmarindu-se prin încercarile de laborator timpul de priza. comportarea la locul de munca. Fisele se întocmesc în dublu exemplar. 9. f) Sa nu existe prize lipsa. 8. 8.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 7.5. Fisele minipilotilor reprezinta acte de constatare a executarii lucrarilor ascunse. h) Personalul executant va fi bine instruit asupra modului de lucru. . MASURI DE TEHNICA SECURITATII SI PROTECTIA MUNCII 9.1. constanta de volum. Ele servesc la receptia lucrarilor si vor fi pastrate la cartea constructiei. 9. delegatul beneficiarului. va avea proprietati conform NE-012-99 c) Aditivul întarzietor de priza "replast" utilizat la prepararea betoanelor trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute în NE-012-99 d) Agregatele necesare prepararii betoanelor vor corespunde în ceea ce priveste continutul de impuritati prevederilor din NE-012-99 8.S.

1. fara scurgeri din rezervoare împrastiate pe santier. Revizia instalatiei de foraj se va face la termenele stabilite de mecanicul sel al executantului. MLPAT 74/N/15. 9. În timpul lansarii carcasei de armatura în foraj nu se va sta în raza de actionare a macaralei.2. care sa polueze apele de suprafata sau panza freatica. precum si a personalului nou angajat. Parcul de utilaje va fi de asemenea curat. 9.Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. schele.7.10. Este obligatoriu efectuarea lunara a instructajului pentru protectia muncii a personalului angajat. 9. 9.3. bidoane metalice sau de plastic si orice fel de gunoaie vor fi depozitate într-un loc special amenajat si evacuate periodic din santier. Resturile menajere. lanturile. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de cofraje .6. Depozitele de combustibili si lubrifianti pentru instalatiile folosite pe santier vor fi izolate. se va mentiona într-un raport despre revizia facuta instalatiei de foraj. 8. 8. Dupa fiecare revizie.3. cintre şi eşafodaje în construcţiiIM 007-1996 -ord. MLPAT nr. La instalatia de foraj. consemnandu-se în fisele de instructaj. Legarea carcasei pentru ridicare si lansare în foraj. 9. se va face sub directa supraveghere a mecanicului titular al macaralei.Rotile dintate. si normele de aplicare aprobate cu HG 1425/2006 . elaborat de IPC în baza Ord. îngradite si permanent curate. prevazute cu pante de scurgere si santuri de evacuare a apelor. care nu va începe lucru decat dupa ce si-a însusit instructajul.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 9. articulatiile parghiilor de comanda si piulitele de la bolturi trebuie sa aiba splinturi si sigurante pentru a nu se desprinde din cauza trepidatiilor. daca corespunde sarcinii de lucru.C. Drumurile de acces pe santier ale utilajelor vor fi bine întretinute.96 8.5-8/93) . curelele de transmisie cuplajele si toate piesele în miscare trebuie prevazute cu aparatori solide fixe sau demontabile. 9/N/15. Înainte de începerea operatiunii de foraj se va verifica starea tehnica a întregului utilaj.Legea 319/2006 privind securitatea si protectia muncii.1993 (B. În procesul de executie se vor respecta de asemenea urmatoarele prevederi în vigoare: .C.S. astfel încat sa nu permita muncitorilor sa vina în atingerea cu vreo piesa în miscare.4. toate bolturile. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI 8.8. nr.5.03. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 34 .

Injectia de clacaj 4. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 35 . Etape de realizare 3. Generalitati domeniul de utilizare 2.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR INJECTARE DE CLACAJ CUPRINS 1.C. Probleme care pot aparea in cadrul procedeului AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.S. Conditii de realizare 5.

de o parte si de alta a mansetei prin care se efectueaza injectarea. CONDITII DE REALIZARE Criteriile care trebuie respectate sunt :cantitatea materialului de injectie.O data injectarea terminata. cu viscozitate medie. In general. aceasta se poate face inainte sau dupa introducerea tubului . totusi intervalul de timp scurs nu trebuie sa fie atat de mare incat sa permita cresterea rezistentei materialului intarit . presiunea maxima de injectare. care permite etansarea totala a tubului. se scoate obturatorul si conducta flexibila.Umplerea spatiului exterior tubului cu o suspensie de ciment. cu cate 2-3 goluri de 10 cm la fiecare de 0. distanta dintre foraje este de 3-5 m pentru pietris . acest procedeu permite aplicarea injectiilor de compensare a tasarilor in timp real Procedeul provoaca mici fracturi in sol. ceea ce permite o injectare selectiva. INJECTIA DE CLACAJ In tubul cu mansete se insereaza o conducta flexibila dotata la capat cu un dublu obturator. Se trece la faza denumita clacaj.Executarea forajelor. pentru reabilitarea fundatiilor din pietris stabilizat se vor folosi presiuni mici de injectare AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.Amplasarea tuburilor cu mansete. cu D=50 mm. preliminara. ceea ce creaza calea catre teren pentru materialul de injectie. permitand doar circulatia materialului de injectie catre teren. tuburile sunt din PVC. Presiunea necesara pentru ruperea materialului intarit este cel putin egala cu rezistenta la tractiune a acestuia.Injectia de clacaj propriu-zisa . In functie de scopul care trebuie atins. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 36 . GENERALITATI – DOMENIUL DE UTILIZARE Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de realizare a injectiilor de clacaj pentru consolidarea fundatiilor cladirii si pentru eliminarea fenomenelor de tasare inegala. prin intermediul unui alt tub flexibil caborat la fundul tubului cu mansete (pentru a indeparta tot produsul injectat ramas in tub si care ar putea impiedica o alta injectare) 3. care consta in ruperea materialului de injectie perimetrala. injectarea se va face folosind fiecare fereastra de injectare o data sau de mai multe ori. oriunde procedeul clasic de injectare nu este aplicabil. cu scopul de reabilita si moderniza Colegiului National Alexandru Lahovari Realizarea injectiilor se va executa in zonele specificate in planul R1 Procedeul de injectare prin clacaj ajuta la rezolvarea problemelor fundatiilor sau la stabilizarea lucrarilor. avand lungimea egala cu cea a zonei in care nu se face injectarea (~3. Injectarea se face in sens ascendent Materialul de injectie este pasta de ciment in amestec stabil cu bentonita. care actioneaza ca o clapeta anti-retur.S. ETAPE DE REALIZARE Etapele sunt: . apoi se spala energic forajulcu apa. 4. 2.C. La partea superioara a acestuia se gaseste un tub lis. timpul intre doua injectari succesive In cazul de fata. care se umplu cu lapte de ciment care face priza. care permite tubului sa se fixeze in teren. pentru adancimi mici. dar trebuie acordata atentie sensibilitatii acestora la cresterea temperaturii in cadrul procesului de clacare Tubul este coborat avand capatul obturat. cu cantitate mare de elemente solide si stabile Injectarea repetitiva.5 m.Interval necesar pentru ca sa materialul de injectie preliminara sa faca priza si sa se intareasca (cateva zile). In acelasi timp.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 1.3-0. Mansetele sunt membrane de cauciuc. conform studiului de fezabilitate elaborat anterior si a solutiilor enuntate in cadrul expertizei tehnice.00 M) .

Daca presiunea creste semnificativ.S. dupa astuparea primului tub AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. La terminarea forarii. acesta scapa si presiunea scade.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI Injectarea cu manseta se face respectand criteriile presiunii minaimale.vino ale ansamblului de tije 5.presiunea de injectie trebuie sa fie superioara rezistentei la tractiune la nivelul considerat a masivului. In terenurile putin permeabile fata de materialul de injectie. in terenuri permeabile. In zone cu rezistenta mica. 50-100% din volumul tubului cuprins intre 2 mansete. Ruperea injectiei primare nu se produce Masuri care trebuie aplicate Trebuie marita presiunea. tubul nu coboara Posibile explicatii: Materialul de injectie preliminara este prea gros Forajul a fost prost executat sau prea deviat Tubul este rupt Masuri care trebuie aplicate Umplerea cu apa a tubului care coboara Scoaterea tubului si reluarea forarii Miscari de du-te. a debitului si cantitatii maxime de pasta de ciment. PROBLEME CARE POT APAREA IN CADRUL POCEDEULUI 5. cat si criteriul presiunii maximale dupa injectarea unui volum minimal stabilit.sau aceasta s-a deplasat Tubul este spart Una sau mai multe mansete s-au deplasat Masuri care trebuie aplicate Daca laptele de ciment nu s-a intarit inca se scoate echipamentul. 5. Obturatorul nu coboara in tub Posibile explicatii: Tubul este spart Tubul s-adeformat la punerea in pozitie Tubul s-adeformat din cauza injectiilor vecine Tubul nu a fost bine spalat Masuri care trebuie aplicate Dupa ce se controleaza starea tubului cu o conducta flexibila cu diametru mai mic. daca nu.5.1. si se incearca si schimbarea obturatorului.2. un debit de injectie superior capacitatii de absorbtie a terenului va permite fisurarea. SE ATRAGE ATENTIA ASUPRA FAPTULUI CA EXECUTANTUL TREBUIE SA FIE SPECIALIZAT IN DOMENIU SI SA AIBA EXPERIENTA IN LUCRARI DE ACEST GEN. Cantitatea injectata intr-o faza conditioneaza avansarea materialului de injectie. in functie de caracteristicile terenului si ale fundatiilor. si o noua spalare daca este cazul. cantitatea maximala ce poate fi aleasa este. pentru o faza. injectarea se opreste fara a se atinge cantitatea maximala. se reia forarea 5. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 37 . iar cea minimala este 20% din cea maximala.4.3. La spalare apa nu urca in tub Posibile explicatii: Nu exista obturare la capatul tubului.C. se reforeaza. Reteta pentru injectii si distanta intre foraje se vor stabili dupa cateva injectii de proba. Materialul de injectie nu trece Posibile explicatii: Linia de injectare este infundata Obturatorul nu este bine amplasat Materialul de injectie este prea rezistent Masuri care trebuie aplicate Obturatorul trebuie deplasat sau scos 5. Ca urmare a experientei. astfel incat materialul sa nu iasa la suprafata. de catre executant. Mansetele trebuie sa fie la o adancime suficienta sub sol. sau schimbata pompa cu una mai puternica Se poate aplica procedeul cu apa 5.

S. observand foarte atent eventualele ridicari ale terenului. presiunea creste brusc Posibile explicatii: Conducta de injectie este obturata sau terenul este saturat Masuri care trebuie aplicate: Se verifica acest lucru scotand eventual obturatorul. In cursul injectarii. sau refacut forajul 5.10. Materialul de injectie iese printr-un tub vecin Posibile explicatii: Tubul vecin este spart sau o manseta a acestuia s-a deplasat Masuri care trebuie aplicate: Tubul trebuie spalat cu presiune mare. Se continua procesul. Tubul este spart sau o manseta deplasata iar suspensia preliminara nu este suficient de rezistenta Masuri care trebuie aplicate Umflarea sau deplasarea obturatorului Reluarea umplerii in jurul tubului pornind de la obturator 5.insa tubul vecin prezinta un defect Masuri care trebuie aplicate: Dupa disparitia apei si reaparitia materialului de injectie se astupa tubul 5. sau trebuie reluat procesul de la etapa de umplere in jurul tubului sause opreste injecatrea si se reia ulterior 5. iese apa printr-un tub vecin Posibile explicatii: Injectarea este eficace. Materialul de injectie iese prin teren Posibile explicatii: Terenul este neinjectabil sau nu poate absorbi materialul de injectie sau materialul de umplutura nu este sufucient de rezistent si creaza un drum de-a lungul tubului Masuri care trebuie aplicate: Trebuie incercata colmatarea si apoi procesul sa se desfasoare pana la presiunea limita.9. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 38 . In cursul injectarii. Materialul de injectie iese pe langa tub Posibile explicatii: Materialul de umplere nu este suficient de rezistent Masuri care trebuie aplicate: Trebuie reluat procesul de la etapa de umplere in jurul tubului 5.11.7.6. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 5. Materialul de injectie iese prin tub Posibile explicatii: Obturatorul nu este bine umflat sau nu este in pozitia buna.C.8.

97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 39 .C.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE SI FUNDATII DIRECTE CUPRINS Cap.S. 1.2.Fundatii directe AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.Trasare si terasamente Cap.Generalitati-domeniu de utilizare Cap.3.

precum si la verificarea lucrarilor specifice. ce va fi semnat de beneficiar. Categoria lucrarilor de executie specifice prezentului caiet de sarcini nu necesita masuri deosebite sau suplimentare fata de cele indicate în standardele sau normativele în vigoare ce sunt obligatorii executiei. Se mentioneaza in mod special urmatoarele : AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. cap. pentru sapatura pentru fundarea diafragmelor.procesul verbal de trasare a lucrarii”. • C83-75 . . PREVEDERI SPECIFICE GENERALE Amplasarea si trasarea obiectului de constructii se va face conform planului general de situatie si trasare. avand valorile de ± 2 cm. Prescriptii generale • STAS 9824/1-87 .S.Trasarea pe teren a constructiei civile.Caiet I. verificarile si receptia lucrarilor de trasare. TRASARE SI TERASAMENTE 2. constructor si proiectant.Terasamente. prescriptii generale. 1 – anexele II.Caiet II.2 si II.2.1 Standarde si normative de referinta • STAS – 9824/0-74 . anexa I.2. Lucrarile de sapatura se realizeaza conform planurilor de detalii. în con formitate cu Legea 10/1995. GENERALITATI – DOMENIUL DE UTILIZARE Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de realizare a terasamentelor si fundatiilor pentru elementele de consolidare a structurii cladirii conform studiului de fezabilitate elaborat anterior si a solutiilor enuntate in cadrul expertizei tehnice. terasamente si fundatii pentru realizarea constructiei ce face obiectul prezentului proiect. 2. pentru verificarea calitatii si a caracteristicilor terenului de fundare. La executie se vor respecta indicatiile studiului geotehnic ce face parte integranta din prezentul caiet de sarcini. respectiv ± 1 cm.. cu scopul de reabilita si moderniza Colegiului National Alexandru Lahovari Realizarea fundatiilor se va executa conform planurilor R1 si R19 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice de executie. 2. respectandu-se cu strictete indicatiile si conditiile tehnice de executie specificate în aceste planuri si în studiul geotehnic.. La deschiderea sapaturilor se va chema geotehnicianul lucrarii. industriale si agrozootehnice • STAS 5091-71 . trasarii topometrice. Beneficiarul si executantul lucrarii sunt obligati sa se conformeze tuturor prevederilor acestui caiet de sarcini pe parcursul executiei.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 1.3Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.C.Îndrumator pentru executarea trasarii de detaliu în constructii • C169-88 . Confirmarea executarii trasarii si operatiilor de nivelment se va face prin . Lucrarile de sapatura vor fi începute dupa efectuarea operatiilor de primire–receptie a amplasamentului constructiei. Sapaturile pentru lucrarile de constructii vor fi : – sapatura cu taluz cu panta 2 :1. cu prevederea unei base de colectare a apei. se va epuiza apa prin pompare directa din incinta sapaturii. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 40 . Acolo unde semnaleaza prezenta apei.Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea constructiilor civile si industriale • C56-02 .2.sapatura cu taluz vertical.2.2. privind calitatea în constructii. nesprijinit.1 • C56-02 . Abaterile admise la trasare si nivelment sunt cele indicate în normativul C56/02 – anexa II. pentru fundatiile echipamentului electric si de ventilatii Turnarea betoanelor sunt lucrari care se vor executa in uscat. urmand ca numai cu acordul acestuia si al proiectantului de specialitate (rezistenta) sa se treaca la realizarea fundatiilor. stabilirea cotelor si reperelor de nivelment.Trasarea pe teren a constructiei.

2 Prevederi specifice generale Lucrarile de fundatii vor fi începute numai dupa verificarea si receptia ca . Nu se accepta umpluturi executate cu :  pamanturi cu umflaturi si contractii mari. sau note de plata care ar putea fi adresate pentru pierderi de electricitate. Orice stricaciuni cauzate instalatiilor subterane din ampriza sapaturilor vor fi remediate si platite integral de antreprenor. apa etc.1 – 1. din eroare. 3. 5 – paragrafele 5.Anexa I. Gradul de compactare al umpluturilor va fi conform prevederilor C 56-02 – caietul II – cap. Toate stricaciunile cauzate cablurilor. Gradul de compactare ce se va asigura este de 95% abaterea admisa medie fiind de –5%. in cazul in care acesta este corespunzator. pentru a se preîntampina producerea în timp a unor tasari de consolidare importante si a se asigura reducerea permeabilitatii rambleului la patrunderea apelor de infiltratie. constructorul este responsabil si va excava in consecinta lungimea tasata pana la adancimea determinata de proiectant si va reface umplutura in straturi conform cerintelor actelor normative. Antreprenorul este obligat sa organizeze pe santier un laborator.8/3. • C 56 – 02 .. Diferenta intre volumul total al excavatiei pentru un obiect si volumul exterior al acestuia. certificate de laborator. conform prevederilor proiectului. 1. Compactarea se va face în straturi succesive de 20 – 30 cm grosime.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI  Daca nivelul cotei de fundare a fost. FUNDATII DIRECTE 3. se va umple cu materialul rezultat din sapatura. 1 – anexa IV. pentru controlul dupa instructiunile actelor normative in vigoare si ale consultantului.Caiet I – cap.faza de lucru” a naturii terenului de fundare a sapaturilor si dupa retrasarea generala a axelor fundatiilor si a tuturor elementelor AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. Umpluturile se vor realiza cu pamant local. pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale (Buletinul Constructiilor nr.1.  materiale cu continut de teren vegetal sau substante organice. iar cea minima de –8%. Umpluturile pentru constructiile civile si industriale se vor executa in conformitate cu prevederile C 16988 – cap. – 5. Înainte de începerea executarii fundatiilor se va încheia un proces verbal de lucrari ascunse în care se vor înscrie toate observatiile privind realizarea sapaturilor. Pentru orice testare a umpluturii.5 (marca B 50) pe cheltuiala Antreprenorului. pentru a indeplini toate testele necesare.S. 5/1988). considerat pana la nivelul terenului.1 + caiet I.  maluri si argile moi. inclusiv prevederile proiectului. cu atestare de calificare.17 “Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente. Umpluturile care nu indeplinesc gradul de compactare cerut vor fi inlocuite sau recompactate. din cauza oricaror tasari ale umpluturilor. echipat si incadrat cu personal instruit.1.. la umiditatea optima a materialului pus în opera. vor fi remise Consultantului. • C 56 – 02 . 1 – paragrafele 1. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii 3. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 41 . emitand buletine de analize pe tot parcursul executarii umpluturilor. cu resturi de lemn.  Atacarea sapaturilor se va face numai dupa remiterea de catre investitor a planului de retele si instalatii subterane din zona amprizei sapaturilor. vor cadea in seama Antreprenorului si el va plati toate cheltuielile sau notele de plata in legatura cu aceste pagube. retelelor de cabluri.  materiale cu bulgari etc. tevi etc.  materiale eterogene rezultate din demolari. Copiile buletinelor. rezultat din sapatura . adancimea suplimentara va fi umpluta cu beton simplu clasa C2.7.1 Standarde si normative de referinta • NP 112-04 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa • NE–012–1999 Normativ privind executarea lucrarilor din beton armat.C. sapat mai adanc de cat este necesar.

precum si dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile din proiect. precizandu-se daca receptia se atesta sau se respinge. Procesele verbale de receptie calitativa (locale) se vor întocmi. • Constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre beneficiar. . etc. sa fie consemnata în procese verbale de lucrari ascunse. Verificarile efectuate si constatarile rezultate se consemneaza în procesele verbale.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI geometrice ale fundatiilor. Pentru defecte ce depasesc aceste limite se vor stabili masuri de remediere. • Încadrarea în abaterile prescrise sau. indicate de normativul C 56-02. se vor propune masuri de remediere si se va proceda la o noua receptie.C. . respectandu-se cu strictete indicatiile si conditiile tehnice de executie. Aceasta receptie are la baza examinarea directa efectuata de catre cei doi factori a urmatoarelor: • Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind: . . Receptia lucrarilor de fundatii se va face înaintea realizarii peretilor de închidere si compartimentare. fiind consemnata în procese verbale de receptie (pe parti de constructie) încheiate între beneficiar.natura terenului de fundare. Abaterile privind precizia amplasamentului si a cotelor de nivel sunt: . . daca aceasta urmeaza sa fie ascunsa. proiectant. avand adancimea de maxim 20 mm.S. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. inclusiv respectarea conditiilor tehnice de calitate privind materialele utilizate (beton. Dupa atingerea cotei de fundare se va trece imediat la turnarea betonului simplu pentru evitarea umezirii terenului.pozitia în plan vertical a cotelor de nivel ±10 mm. conform normativ C149/87. cu o pondere de maxim 10% din suprafata fetei respectivului element pe care sunt situate.1. cu o pondere de maxim ±5% din lungimea elementului respectiv. Defectele ce se încadreaza în aceste limite nu se vor consemna în procesele verbale.la terminarea executarii cofrajelor. Abaterile dimensionale ale cofrajului elementelor de fundare se vor încadra în cadrul abaterilor limita. În cazul în care se constata deficiente de executie. . rezultatul consemnarilor aducandu-se la cunostinta proiectantului. .aspectul elementelor dupa decofrare. pe o 2 suprafata de maxim 400 cm /defect. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 42 . dupa cum urmeaza: . în general.defecte în stratul de acoperire a armaturilor. Este obligatorie verificarea calitatii lucrarilor în urmatoarele faze de executie: .pozitia în plan orizontal a axelor fundatiilor ±10 mm. • Existenta si continutul certificatelor de calitate a betonului livrat de statiile de betoane.aprecierea calitatii betoanelor puse în opera. în mod obligatoriu.cofrajul si armarea fundatiilor.anexa IV.sapatura. constructor si proiectant. pe o lungime de maxim 50 mm. Sunt admise defecte privind aspectul si integritatea elementelor de fundatie din beton armat. .).la decofrarea cofrajelor. astfel încat verificarea calitatii acestora trebuie. . între constructor si beneficiar.defecte de suprafata (pori. Nu se admite trecerea la o noua faza de executie înainte de întocmirea proceselor verbale de receptie pentru faza precedenta (executata). otel beton. specificate în aceste planuri. constituie în majoritate lucrari care devin ascunse. în lipsa.dupa montarea armaturilor în cofraje. segregari superficiale) avand adancimea de maxim 10 mm.1 Lucrarile aferente fundatiilor se vor realiza conform planurilor. încadrarea acestor abateri în cele cuprinse de normativele NE 012-1999 si NP 112-04. • Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel. Fazele proceselor de executie a elementelor fundatiilor din beton si beton armat. verificator de executie sau alte organe de control. confectii metalice.

97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 43 .Masuratori si decontari AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.S. Condiţii de montaj 4. Generalităţi 2. Condiţii de exploatare 5.C.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI CAIET DE SARCINI COFRAJE CUPRINS 1. Standarde şi normative de referinţă 3. Abateri şi toleranţe 6. Controlul şi recepţiia lucrărilor de cofraje 7.

STAS 7009 .NE 012-99 3.2. Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de realizare a cofrajelor pentu elementele de consolidare a structurii cladirii conform studiului de fezabilitate elaborat anterior si a solutiilor enuntate in cadrul expertizei tehnice. 3.asigurarea respectării dimensiunilor secţiunilor care se betonează. Materialul utilizat la confecţionarea cofrajului şi grosimea acestuia trebuie să asigure realizarea unei suprafeţe de beton plane şi de calitatea cerută.1.STAS 10265 .pregătirea rostului de betonare. sau spălare cu jet de apa. Performante în construcţii. întrerupându-se betonarea şi adoptându-se măsuri urgente de remediere în cazurile în care acestea se impun.sub acţiunea presiunii betonului proaspăt şi a încărcărilor care apar în procesul de execuţie să nu permită deformări care să depăşească abaterile admise pentru elementele care se toarnă. 3.2. cu scopul de reabilita si moderniza Colegiului National Alexandru Lahovari Cofrajele se vor realiza astfel incat forma si dimensiunile elementelor de beton sa respecte planurile de detalii. Pe parcursul betonării se va urmări menţinerea etanşeităţii şi poziţiei iniţiale a cofrajelor.79 Construcţii civile.2. Toleranţe şi asamblari în construcţii. Înainte de montarea cofrajelor pentru fundaţii stâlpi şi pereţi se va proceda la: . Construcţii civile şi industriale.2. produse pe baza de lemn sau metal. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. industriale şi agrozootehnice.STAS 10107/0 . Calculul şi alcătuirea elementelor din beton. 4. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 44 . Terminologie Construcţii civile. Condiţii de montaj 3.pozitionarea în plan conform proiectului. 1.1. Sistem de tolerante.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 1.STAS 12400/1 . Închiderea cofrajelor pentru stâlpi se va face cu cel mult 24 ore înainte de betonare şi după acceptarea de către dirigintele de şantier a modului de pregătire a rostului de turnare. Toleranţe în construcţii.poziţionarea conform proiectului a golurilor şi pieselor înglobate. beton armat şi beton precomprimat.3. Cofrajele şi susţinerile lor vor fi astfel alcătuite încât să îndeplinească următoarele condiţii : . 4. .S. La montarea cofrajelor se vor respecta următoarele condiţii : . . panourile şi piesele de susţinere sau sprijinire vor fi curăţate îndepărtându-se laptele de ciment sau betonul aderent. industriale şi agrozootehnice. .75 . Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat.1.verificarea şi recepţionarea armăturilor montate. Generalităţi 1. . Se interzice montarea de panouri de cofraj necurăţate şi neunse cu substante de decofrare.90 2. Standarde şi normative de referinţă 2.să asigure obţinerea unor elemente cu forma şi dimensiunile prevăzute în proiect. Construcţii civile şi industriale. Standarde : .3.asigurarea grosimii prevăzute în proiect pentru stratul de acoperire a armăturilor. După decofrare. . respectiv a suprafeţei de beton vechi care urmează să vină în contact cu betonul nou. Termeni şi noţiuni de bază. Normative . Cofrajele se vor confecţiona din lemn. 1. Condiţii de exploatare 4. Toleranţe şi asamblări în construcţii. Calitatea suprafeţelor finisate.79 . Noţiuni şi principii generale. .1.85 . prin spriţuire şi suflare cu aer comprimat.C.STAS 8600 . 2.

S.3. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 45 . În cursul operaţiunilor de decofrare se vor respecta următoarele : .REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 4. cu cele din proiect. etc.orizontalitatea şi planeitatea cofrajelor grinzilor. a pieselor care vor rămâne înglobate in beton. se va face treptat.măsurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de susţinere.desfăşurarea operaţiei va fi supravegheată direct de conducătorul lucrării. atât în plan cât şi ca nivel. din normativul NE 012-99.. se vor adopta măsurile de remediere corespunzatoare. panourile de cofraj vor fi unse în prealabil utilizării lor cu substante de decofrare.decofrarea se va face astfel încât să se evite preluarea bruscă a încărcărilor din greutatea proprie a elementului care se decofrează. . etc.existenţa în număr suficient a distanşierilor si caprelor.3.corespondenţa cotelor cofrajelor.2. . Înainte de turnarea betonului în cofraje se va verifica : . . fără şocuri. . Măsurători şi decontări Cofrajele şi susţinerile acestora se măsoara şi se plătesc la mp. .încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeităţii acestora. 7. . 6. sau se apreciaza că neasigurata rezistentă şi stabilitatea susţinerilor.slăbirea pieselor de fixare (pene.alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire.). corecta rezemare şi fixare a susţinelor. existenţa şi corecta montare a contravânturilor pe cele doua direcţii.existenta măsurilor pentru menţinerea formei cofrajelor şi pentru asigurarea etanşeităţii lor. a tălpilor pentru repartizarea presiunilor pe teren. Controlul şi recepţiia lucrărilor de cofraje 6. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. În cazul în care se constată nepotriviri faţă de proiect.1.verticalitatea cofrajelor stâlpilor. . conform proiectului. Abateri şi toleranţe Abaterile admisibile sunt cele precizate prin anexa II. vincluri. se va proceda la consemnarea celor constatate într-un proces verbal de lucrări ascunse. . . sau care servesc pentru crearea de goluri. 6.rezistenţa şi stabilirea elementelor de susţinere. . se va proceda la o nouă verificare conform prevederilor menţionate şi la încheierea unui nou proces verbal. .poziţia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzătoare situate la nivelurile inferioare.C.dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale . . 6.montarea.1. existenţa penelor sau a altor dispozitive de decofrare. La terminarea executării cofrajelor se va verifica : . 5. În urma efectuării verificărilor şi execitarii eventualelor remedieri. . Dacă până la începutul betonării intervin unele evenimente de natură să modifice situaţia constatată. Pentru reducerea aderenţei între beton şi cofraj în vederea obţinerii unor suprafeţe de beton corespunzătoare.susţinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi continuând simetric către reazeme.

Condiţii tehnice 5. Controlul calitătii betonului 9. Compactarea betonului 11. Rosturi de turnare 12.C.S. Prepararea betonului 7. Decofrarea 13. Turnarea betonului 10. Standarde şi normative de referinţă 3.Masuratori si decontari AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. Abateri şi toleranţe 14. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 46 . Generalităţi 2. Compoziţia betonului 6..REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI CAIET DE SARCINI BETOANE CUPRINS 1. Transportul betonului 8. Controlul calităţii lucrărilor de beton armat 15. Materiale folosite la prepararea betoanelor 4.

STAS 10265 . . industriale şi agrozootehnice. Se va ţine obligatoriu evidenţa silozurilor în care a fost depozitat fiecare transport de ciment. modul de punere în opera şi urmărirea lucrărilor de execuţie. Generalităţi 1.79 . Cimenturile folosite la prepararea betoanelor vor fi cimenturi portland şi portland cu adaosuri ale căror condiţii tehnice de recepţie şi livrare sunt reglementate prin prevederile normativului NE 012-99.1. Verificarea calităţii cimentului aprovizionat se va face conform prevederilor din normativ NE 012-99.1. Forma si dimensiunile elementelor de beton vor respecta planurile de detalii.STAS 10107/0 . 3.75 .1.STAS 8600 . Toleranţe şi asamblari în construcţii. cu scopul de reabilita si moderniza Colegiului National Alexandru Lahovari Elementele de beton se vor executa conform planurilor R1 –R17 si R 19. Standarde şi normative de referinţă 2.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 1.3. cimentul în cauză va putea fi utilizat numai cu acordul proiectantului şi beneficiarului şi în funcţie de rezistenţele mecanice obţinute conform normativului NE 012-99 .NE 012-99 Cod de practică privind executarea lucrărilor din beton şi beton armat. Darea în consum a fiecărui transport de ciment se va face numai cu avizul laboratorului şi în baza rezultatelor încercărilor privind priza. Calculul şi alcătuirea elementelor din beton. Sistem de toleranţe. 3.90 .C.S. constanta de volum şi rezistenţele mecanice la vârsta de 2 zile. Materiale folosite la prepararea betoanelor 3. 3.1. pe probe prelevate (la evacuarea din siloz) cu cel mult 5 zile înainte de acceptarea utilizării. Standarde .1. Cerinţele de calitate impuse de legislaţia tehnică în vigoare. la vârsta de 2 zile. Durata depozitării în silozurile staţiei de betoane nu va depăşi 30 de zile de la data expedierii de la furnizor.STAS 4606-80 -SR 3011 :1996 -SR EN 10080:2005 Construcţii civile şi industriale. Normative .2.R22. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.4. Depozitarea cimentului la staţia de betoane se va face în silozuri. Calitatea suprafetelor finisate.1. stabilesc anumite exigente privind calitatea materialelor ce intra în componenţa betonului realizat. Oţeluri sudabile pentru beton armat.1. Cimentul 3. Toleranţe în construcţii.Metode de incercare Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati Oţeluri pentru armarea betonului. Betoanele folosite în realizarea construcţiilor care fac obiectul prezentului proiect sunt de clase curent folosite la noi în ţară. 3. Generalităţi Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de betonare a elementelor consolidarii structurii cladirii executate in conformitate studiului de fezabilitate elaborat anterior si a solutiilor enuntate in cadrul expertizei tehnice. 2. beton armat şi beton precomprimat Construcţii civile. Termeni şi noţiuni de bază Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali.2. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 47 . Dacă în mod excepţional se depăşeste această durată de depozitare.

3. agregatele trebuie ferite de impurificări şi trebuie evitată amestecarea sorturilor. laboratorul va proceda în continuare la verificările prevăzute în anexa I. . Pentru cantitatea livrată în cadrul unui transport.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 3.12. 3.2.2. 3.2.5 % .2.13.conţinut de mică max. 3.2.5 % 3. 3. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.0 % .corpuri străine. În cazurile în care se constată că sorturile aprovizionate nu respectă condiţiile menţionate.2.trecere prin ciurul superior care delimitează sortul minim 90 % . În asemenea situaţii laboratorul va urmări menţinerea constantă a conţinutului de agregate mai mari de 3 mm. Dacă între două determinări succesive efectuate la intervalul de 3 . Respectarea conţinutului limita de parte levigabilă este strict obligatorie la sursa de aprovizionare. etc. Dacă nu garantează calitatea agregatului.33 3.8.forma granulelor (pentru pietriş şi criblură). În măsura în care este necesar se va recurge la spălarea agregatului. În timpul transportului de la furnizor.2.2.66.5.2. Se vor face verificări pentru : .pentru pietriş max.granulozitate. să trimită şi certificatul de calitate cu rezultatele determinărilor efectuate.7. Conţinutul de părţi levigabile nu va depăşi . 2.3 mm trecerea prin site de 1 mm trebuie să fie cuprinsă între 35-75 %. 3.2.20.conţinut de carbune max. laboratorul va reanaliza proporţia dintre diferitele sorturi astfel încât agregatul total să se înscrie în limitele acceptate prin prezentul caiet de sarcini. Laboratorul executantului este obligat să examineze datele înscrise în certificatul de calitate.2.2.pentru sortul 0 . 0.2. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 48 . Dacă acestea garantează calitatea agregatului. în ceea ce priveşte conţinutul de impurităti : . 3.pelicula de argilă sau alt material aderent de granulele agregatului nu se admit .pentru total agregat max.corpuri straine (animale şi vegetale) nu se admit .0 % 3. Depozitele la staţia de betoane se vor realiza pe platforme betonate având asigurată evacuarea rapidă a apei rezultate din precipitaţii sau stropirea agregatelor. cu specificaţiile respective pentru diferite clase de beton.3. Sorturile de agregate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii.S.4. transportul va fi refuzat. . 20 . 7 . precum şi al depozitării la staţia de betoane. Se vor utiliza sorturile : 0 . 2. 1. . 3 . reciuruire.4 ore diferenţă este mai mare de 10 % se va corecta proporţia între sorturi.9.7. Humusul determinat cu soluţie NaOH va da o soluţie incoloră sau galben deschis. determinarea se va face prin cernerea pe ciurul de 3 mm sub jet de apă a unei cantitaţi de 10 kg beton proaspăt şi cântărirea în stare umedă a agregatelor rămase pe ciur.3.31. Din punct de vedere al granulozităţii.2.argila în bucăţi nu se admit .10. Pietrişul şi criblura trebuie să indeplinească în ceea ce priveste forma granulelor următoarele condiţii minime : b/a = 0.2. furnizorul este obligat ca odată cu documentul de expediţie. Laboratorul fabricantului de betoane are obligaţia de a efectua verificarea condiţiilor de calitate pentru fiecare sort de agregate la aprovizionarea acestuia. Metodele de verificare a calităţii agregatelor sunt cele stabilite prin prevederile STAS 4606 80.parte levigabilă. .argilă în bucăţi. Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisă numai cu acordul prealabil al proiectantului şi beneficiarului. sorturile de agregate trebuie să respecte următoarele condiţii : .11.1. Agregate 3. 3. 0.C. 3.pentru nisip max.rest pe ciurul inferior care delimitează sortul maxim 10 % . c/a = 0. Sorturile de agregate trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în normativul NE 012-99.6.0 % .

5 mărgăritar de min.1.caiet de agregate vor fi menţionate toate rezultatele determinărilor efectuate de laborator. Stabilirea compoziţiei betoanelor se va face pe baza încercărilor preliminare de laborator.2. După stabilirea reţetelor. Pentru asigurarea condiţiilor de rezistenţă şi durabilitate. 3.S. Apa folosită la prepararea betonului va proveni din reţeaua publică de alimentare.15 %. Rezultatele modificărilor vor fi folosite la corectarea reţetelor de betoane.Betonului Grosier (MBG) 1 parte ciment Portland .3. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. ca urmare a modificării acestor caracteristici.3.4.4. Laboratorul va ţine evidenţa verificării calităţii agregatelor astfel : .într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor. . Aditivi 3. Utilizarea altor tipuri de aditivi este admisă numai cu acordul prealabil al proiectantului. compozţtiile diferitelor tipuri de betoane trebuie să respecte parametrii specificaţi în normativul NE 012-99 în cazul în care nu se folosesc aditivi plastifianţi.3. Tipurile de betoane care se vor utiliza sunt arătate în tabelul de mai jos : Beton tip I II III IV V Marca B50 B 200 B250 B350 MBG Clasa C2. în conformitate cu prevederile instrucţiunilor tehnice C 237 .asigurarea lucrabilităţii impuse prin normativul NE 012-99 şi stabilirea cantităţilor necesare de apă de amestecare. odată pe schimb şi de câte ori se consideră necesar.15. Apa 3.2. dacă nu. 0. Compozitia Mortar .REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI Deteminarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat. laboratorul va verifica granulozitatea sorturilor şi umiditatea.1. Granulozitatea agregatului total se va înscrie în limitele prescrise prin normativul NE 012-99 atât pentru betoanele care se vor turna în infrastructură. Întrate în utilizare şi pe parcursul utilizării la staţia de betoane.3. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 49 .încadrarea granulozităţii agregatului în limitele prevederilor normativului NE 012-99.adoptarea procentului optim de aditiv (dacă se utilizează). dar cel puţin câte o probă pentru fiecare 3 200 m .2. se va interzice utilizarea lui. 3. Dacă rezultatele se înscriu în condiţiile prevăzute. cât şi pentru betoanele care se vor turna în suprastructură.urmărirea rezistenţelor în primele 7 zile de la turnare. 3. Pentru îmbunătăţirea lucrabilităţii betonului proaspăt de clasa minim Bc15.3. la aprovizionarea agregatelor. . agregatul se va da în consum. . Compoziţia betonului 5. 3 mm .92 si NE 012-99 anexa V.max. 5. 3.într-un registru .8/3. 1.obţinerea unei rezistenţe medii la vârsta de 28 de zile care să depăşească marca cu 10 . 10mm . Pentru fiecare clasă de beton se va întocmi un program de încercări care va lua în consideraţie următoarele : . acestea se vor transmite staţiei de betoane.2. 4.4. max. 4.adoptarea dozajului optim de ciment.max. Adaptarea reţetelor se va face conform precizărilor din anexa II.1. se poate utiliza aditivul complex ADCOM. .2.1. .C. 2. . .14.într-un registru (caiet de agregate) vor fi cuprinse toate rezultatele determinărilor efectuate de laborator în cursul utilizării agregatelor. Condiţii tehnice 4. fiind considerate compoziţii de baza.2. In termen de 48 de ore se va sesiza furnizorul şi beneficiarul.5 C 12/15 C16/20 C20/25 Domeniul de utilizare Beton de egalizare Beton armat in centuri Beton armat in plansee Beton armat in piloti Mortar beton grosier in camasuieli 4. 5. 5. 3.5 părţi nisip grăunţos (ca zahărul) . 5.1 părţi var de fluidificare .

destinaţia betonului.6.agregate dozate individual . Transportul local al betonului se va face cu pompe. 6. folosindu-se greutăţi etalonate cel puţin până la 200 kg (de exemplu 8 greutăţi a 25 kg fiecare). 6. etc. 0 6.7.1.ora plecării din staţie.agregate dozate cumulat . 6.3. Dozarea aditivului se va face cu dozatoare corespunzătoare care să permită o măsurare cât mai exactă a cantităţilor. Ordinea de introducere a materialelor componente în betonieră se va face conform cărţii tehnice a utilajului respectiv.2 % . Aceste măsuri vor include : . . 6. 6. 0 Dacă la prepararea betoanelor se utilizează apa caldă cu temperatură mai mare de + 40 C. . Prepararea betonului 6. 7.1 litru/litru). se introduce restul de apă îîn care se include şi cantitatea corespunzătoare de aditiv.ora începerii şi terminării descărcării la şantier. admiţându-se următoarele abateri : . Este interzisă prepararea betonului în instalaţii care nu asigură respectarea abaterilor prevăzute la punctul 1. va fi insoţit de un bon (fişă) de transport (livrare) în care vor fi menţionate : . funcţionarea corectă a mijloacelor de dozare. doar după o malaxare de circa 30 sec. . Durata de malaxare făra aditiv va fi de minim 60 secunde. .4. iar datele din şantier vor fi completate de maistrul lucrării. În cazul folosirii aditivului ADCOM se introduc initial componente solide şi circa jumătate din cantitatea de apă.numărul bonului şi data întocmirii.2.00 m. Se va verifica săptămânal şi ori de câte ori se consideră necesar. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. folosirea apei reci la prepararea betoanelor.îndepărtarea gheţii şi a bulgărilor de agregate îngheţate.5. tomberoane şi alte mijloace. executantului revenindu-i obligaţia de a nu introduce în operă decât betoane preparate la o staţie atestata. Aceste măsuri vor cuprinde stropirea depozitului de agregate cu apă rece.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI APĂ suficientă pentru a obţine un amestec cu aspectul de “supă de mazăre”.tipul de beton şi volumul. În acest sens se va avea în vedere respectarea prevederilor regulamentului privind asigurarea activitatii metrologice în construcţii.2. În perioada de timp friguros executantul trebuie să ia toate măsurile. executantul va lua toate măsurile necesare producerii betonului sub 0 temepratura de + 25 C. iar celălalt se va introduce la staţie. bene. 766/1997.6. Transportul betonului 7. Staţia de betoane trebuie să fie atestată conform normativului NE 012-99. se va evita contactul direct al apei cu cimentul. În perioada de timp călduros (temperaturi mai mari de + 25 C) dacă se execută elemente cu grosimi mai mari de 1. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 50 .utilizarea apei calde. un exemplar va rămâne la şantier. astfel încât temperatura 0 betonului proaspăt să nu fie mai mică de + 7 C.ciment . sau betonarea în perioade cu temperaturi mai scăzute. Transportul betonului de la staţia de betoane la locul de punere în opera se va face cu autoagitatoare. .0.apă .C. Bonul de transport se va întocmi în dublu exemplar. În acest caz se va amestecă mai întâi apa cu agregatele şi numai 0 după ce temperatura amestecului a coborât sub +40 C se va adăuga şi cimentul. Datele referitoare la staţia de betoane vor fi completate de şeful staţiei.acoperirea cu prelate şi încălzirea lor cu abur sau cu aer circulant prin registre de ţevi.4. Fiecare transport de beton. obiectul. .aditiv (dacă se foloseşte . akipuri.1 % . . 7.1 % .1 % . aprobat prin HGR nr.S. Se continua malaxarea minim 90 de secunde.1. Dozarea materialelor componente ale betoanelor se va face gravimetric.2. 6.staţia la care s-a preparat betonul. 0 Agregatele nu se vor încălzi la temperaturi mai mari de + 30 C.

Turnarea betonului 9.6. laboratorul.8. 8.ordinea şi ritmul de betonare.indicativele seriilor de probe prelevate.4. fundaţii. conform tabelului de mai jos.6. Clasa betonului nu se consideră realizată dacă nu sunt satisfăcute toate condiţiile din respectiva anexa.8/3..3.4. Fişa tehnologică va cuprinde : . Betonul trebuie să fie răspândit uniform în lungul elementului. Înălţimea de cădere liberă a betonului să nu fie mai mare de 1. Betonarea va fi supravegheată permanent de un inginer numit de conducerea unităţii executate. 9.4.4. Pentru fiecare categorie de elemente. 9. stâlpi.15 13. se va elabora de către executant fişa tehnologică de betonare care va fi în prealabil prezentată beneficiarului spre acceptare. etc.4. 9.1.2. 8. Controlul calitătii betonului 8.4.6.4. Durata de transport. . Reguli generale de betonare 9. .masurile adoptate în cazul unor dificultăţi apărute în cursul betonării (intemperii. sunt precizate în detaliu.2.1. până la sosirea la şantier. Rezultatele încercărilor efectuate pe probele recoltate la şantier trebuie să respecte condiţiile impuse de normativul NE 012-99. Punerea în operă a betonului se va face în maxim 1.8. Tip beton I II III IV V Marca B 50 B200 B250 B350 MBG Clasa C2.4.3. întreruperi de betonare. de clasa mai mare de C 12/15.2. în normativul NE 012-99.S.5 18 22. Înainte de turnarea betonului în cofraje se va face controlul şi recepţia lucrărilor de cofraje conform punct 1. . autorizat va întocmi o sinteză a rezultatelor înregistrate pe probele de beton.utilaje de transport şi punere în operă a betonului şi corelarea capacităţii acestora cu ritmul de betonare stabilit.).măsurile preconizate pentru asigurarea calităţii lucrărilor. ca prim indiciu.4.4.4.3. planşee. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. 9.1. Conform metodologiei prescrise de normativul NE 012-99. 8. si 1.data şi ora începerii şi terminarea betonării. se va satisface condiţia ca oricare rezultat al încercării la rezistenţă pe cub sa fie cel putin egal cu rezistenţa minimă admisibilă.5 C 12/15 C16/20 C20/25 ~C8/10 Rmin.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 7.3. etc.5. .3.volumul de beton pus în lucrare. 9. 9. 9.5. nu va depăşi 45 minute. 1. 1/2 ore din momentul plecării betonului din staţie. Pentru stabilirea operativă a realizării clasei betonului pus în operă.1.50 m. Turnarea noului strat se va face înainte de începerea prizei betonului din stratul turnat anterior.5 ~9 Această condiţie este echivalentă cu condiţia I din anexa X. la vârsta de 28 zile trebuie să satisfacă condiţiile de la punctele 1. încercate în cursul fiecărui trimestru. Regulile care trebuie respectate în cadrul activităţii de control şi asigurare a calităţii betoanelor. . şi a armăturilor conform pct. 8. Rezultatele încercărilor efectuate pe serii de câtre trei epruvete. Turnarea se va face continuu până la rosturile tehnologice de lucru. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 51 .4. admi2 sibilN/mm 3. care se consideră din momentul plecării de la staţie. 9. Acesta va întocmi o fişă de betonare în care se va consemna : .C. din normativul NE 012-99. defecţiuni ale cofrajelor.

1. 9. Acoperirea cu un nou strat de beton se va face dupa un interval de maxim 2 ore.5.7.protecţia se va menţine pe o durată de minim 7 zile de la turnarea betonului. .7.9.în cazul elementelor cu grosimi mai mari de 1. 9. .toate suprafeţele vor fi menţinute umede fie prin stropire continuă.3. dacă în cursul zilei se înregistrează temperaturi mai mari de + 25 C.6.6.2.măsurile de protecţie pe timp friguros se vor lua când temperatura mediului ambiant (măsurata la 0 ora 8 dimineaţa) este mai mică de + 5 C. Turnarea betonului se va face continuu şi în straturi de maxim 50 cm. Vor fi prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite din precipitaţii pentru a nu se acumula în zonele unde se betonează. . În condiţiile în care temperatura aerului este mai mică sau egala cu +5 C sau există posibilitatea ca în intervalul de 24 ore să scadă sub limita amintita. Pentru alte reguli de turnare a betonului în fundaţii se vor avea în vedere reglementările prevăzute în normativul NE 012-99. fie prin acoperirea cu prelate.C. 9. La turnarea betonului pe timp călduros. În condiţii de timp friguros : . 9.7.7.4. Se recomandă betonarea în 0 timpul nopţii.9.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 9.00 m înlăturarea protecţiei este admisă numai dacă 0 diferenţa dintre temperatura suprafeţei betonului şi cea a mediului este mai mică de 12 . şi stropire manuală. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 52 .8.20 C. grosime.2. executantul va lua măsurile necesare protejării corespunzătoare a betonului împotriva evaporării rapide a apei din beton. 0 9. rogojini sau pânză de sac. Pentru alte reguli generale se vor respecta prevederile cuprinse în normativul NE 012-99.se vor asigura condiţii normale de priză şi întărire. menţinute permanent umede. În condiţii de timp călduros : . se recomandă ca temperatura betonului 0 0proaspăt să fie 15 .protecţia se va asigura prin acoperirea cu saltele executate din rogojini cuprinse între două folii de polietilenă.9. Tratarea betonului după turnare 9. Turnarea betonului pe timp călduros 9. .4.1.durata de tratare va fi de minim 14 zile.3. fie prin acoperire cu materialele menţionate la punctul 1. 9. 9. Dacă temperatura suprafeţei care urmează să fie acoperită cu beton este mai mică de + 5 C betonarea nu va începe.9. 9.7.9. 9. 9. .8.1. 9. Turnarea betonului în suprastructură se va face în conformitate cu regulile prescrise în normativul NE 012-99.1.S. Durata maximă a întreruperilor de betoane. Pentru alte reglementări privind turnarea betonului pe timp friguros. La turnarea betonului pe timp friguros se vor lua măsurile necesare pentru curăţirea suprafeţei de betonare de zăpadă şi gheaţă. Este interzisă folosirea clorurii de calciu ca agent de dezgheţare.evitarea de fisuri cauzate de contractarea prin răcire bruscă a stratului superficial de beton.3.5.7.4.menţinerea în stare de umiditate se va realiza fie prin stropire permanentă. Turnarea betonului pe timp friguros 9. . Turnarea fundaţiilor din beton armat 9. În condiţii normale de temperatură : . 9.9. . .4.2.5.5. a se vedea normativul NE 012-99.1. 0 AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. pentru care nu este necesară luarea de măsuri speciale la reluarea turnării nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei betonului.se va asigura o rezistentă suficientă pentru a evita deteriorarea prin acţiunea îngheţului şi dezgheţului.betonul va fi ţinut permanent umed timp de minim 7 zile. 9.

00 m spaţii libere între armăturile de la partea superioară care să permită pătrunderea liberă a betonului sau a furtunurilor prin care se descarcă betonul. Rosturi de turnare 11.5 %.00 m. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.+15 C peste +15 C 0 +9 C 4 3 2 10 8 6 Planşee şi grinzi. . Abateri şi toleranţe Abaterile maxime admise la executarea lucrărilor de beton şi beton armat monolit sunt arătate în anexa III. din normativul NE 012-99.00 m.2. Se vor crea la intervale de maxim 3.15cm. 12. Compactarea betonului 10. .C. 12.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 10.S.introducerera vibratorului se va face cât mai vertical fără a atinge armăturile şi pentru a pătrunde în stratul turnat anterior pe o adâncime de 10 .5.00 m Temperatura mediului se consideră temperatura minimă pe intervalul de menţinere a cofrajului.4.3.36. astfel încât procentul de armare în secţiunea transversală în care se face întreruperea să fie de aproximativ 0.38. În cursul operaţiei de decofrare se vor respecta indicaţiile de la 1.1. 10. 11. Crearea spaţiilor necesare pătrunderii vibratorului la intervale de maxim 5 ori grosimea elementului. 12.2. 10.1. cu deschiderea de max. Pentru alte reguli se vor respecta cerinţele impuse de normativul NE 012-99. 11.2. Reluarea betonării se va face la intervalul prevăzut în proiect şi după îndepărtarea laptelui de ciment şi a eventualului beton necompactat.extragerera vibratorului se va face lent.3. Grinzi cu deschide 32 24 16 ri mai mari de 6.6.39. 11. 6. . Rosturile de betonare vor fi dispuse în poziţiile recomandate de normativul NE 012-99 articolele 6. Pentru alte reguli privind tratarea rosturilor de turnare se vor respecta cele prevăzute în normativul NE 012-99.30 sec. pentru a se evita formarea de goluri. 6. Grinzi cu deschi14 12 8 deri mai mari de 6. La rosturile de turnare ale fundaţiilor se va asigura un spor de armare longitudinală.00 m Planşee şi grinzi cu deschiderea de 24 18 12 max.3..4.3. 97238B Cod SMIS: 6543 Decofrarea parţilor laterale Decofrarea feţelor inferioare ale cofra jelor cu menţinerea popilor de siguranţă Îndepărtarea popilor de siguranţă REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 53 . 6. sau continuă să se degajeze bule de aer din masa betonului. măsurată la ora 8 dimineaţa.poziţia următoare de introducere a vibratorului nu va depaşi distanţa de 1.1. 13. 6. Locul acestora şi modul de dispunerea a armăturilor suplimentare se stabileşte la propunerea executantului şi cu acordul proiectantului. aceasta prelungindu-se dacă suprafaţa betonului nu este orizontală.1. Personalul care efectuează vibrarea va fi instruit în prealabil pentru a respecta următoarele reguli : . Dacă prin proiect nu se fac alte precizări termenele minime pentru decofrare vor fi cele prevăzute în tabelul de mai jos : Operaţiunea de decofrare Termenul minim de decofrare în zile pentru temperatura mediului de : 0 0 0 0 +5 C+10 .00 m. Decofrarea 12. Compactarea betonului se va face cu vibratoare interne (pervibratoare cu lance) sau de cofraj 10.durata de vibraţie pe o poziţie va fi de 10 . 11.

se precizează ţinând seama de : .2. Calitatea lucrărilor de cofraje.6. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 54 . Înainte de începerea lucrărilor de betonare se va verifica dacă sunt pregatite în mod corespunzător suprafeţele de beton turnate anterior şi care urmează să vină în contact cu betonul nou şi în mod deosebit dacă : . .s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment. În asemenea situaţii. Calitatea betonului livrat se va verifica trimestrial prin prelucrarea statistică a rezultatelor încercărilor efectuate pe probele prelevate la staţia de betoane. Procesele verbale de lucrări ascunse vor fi încheiate între reprezentanţii beneficiarului şi executantului şi vor fi aduse la cunoştinţa proiectantului. Dacă se constata neconcordanţe faţă de proiect sau caietul de sarcini.Betonul preparat în staţiile centralizate se măsoară şi se plăteşte la mc. 14. Pentru principalele faze de execuţie. Pentru alte exigenţe se vor respecta prevederile normativului NE 012-99. proiectantul va analiza şi stabili măsurile care se impun. Controlul calităţii lucrărilor de beton armat 14. discontinuităţi. . se vor preciza măsurile necesare de remediere. În cazurile în care.3.S. Măsurători şi decontări . 14. s-au îndepărtat zonele de beton necompactat.6.acordul pentru trecerea la executarea fazei urmatoare.11. 14. 14.C. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritatea lor lucrări ascunse. . 14.6. Calitatea betonului pus în lucrare pentru fiecare element de structură.1. reprezentantul beneficiarului va încunoştiinţa în mod operativ proiectantul.verificările efectuate.7.rezultatele încercărilor efectuate pe cuburile de probă să îndeplinească condiţiile impuse de normativ.6. .10. . etc.Punerea în operă a betonului se măsoara şi se plăteşte la mc. într-un registru special.9.8.constatările rezultate. .).2.elementul sau lucrarea supusă verificării . reprezentantul beneficiarului va dispune întreruperea execuţiei lucrării în cauză şi va întocmi o nota de constatare. 14. care vor fi supuse spre acceptare proiectantului. În cazurile în care rezultă o calitate necorespunzătoare a betonului pus în lucrare. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. 14. astfel încât verificarea şi controlul calităţii acestora trebuie să fie consemnate în Registrul de procese verbale de lucrări ascunse. 15.analizarea rezultatelor încercărilor efectuate pe epruvete confecţionate la şantier. caietul de sarcini sau de reglementările tehnice în vigoare.4. pe parcursul execuţiei se constată abateri faţă de proiect. . 14. Calitatea betonului pus în lucrare se consideră corespunzătoare dacă : . reprezentantul benericiarului va verifica : 14. După executarea remedierilor se va proceda la încheierea unui nou proces verbal de lucrari ascunse.5.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 14. 14. înainte de continuarea lucrărilor de construcţii. Calitatea lucrărilor de montare a armaturilor.constatările examinării vizuale a elementelor de construcţie.3. 14.1. În procesele verbale de lucrări ascunse se vor preciza : .suprafetele de contact prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune aderenţe între betonul nou şi cel vechi. 14. 14. care va stabili şi consemna măsurile care se impun a fi luate.nu se constată defecte de turnare sau compactare (goluri. segregări.

Fasonarea barelor 8. Condiţii de recepţie ale armăturilor 15. Stratul de acoperire cu beton 12. Prevederi constructive 11. Montarea armăturilor 9. Înnădirea barelor 13. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 55 .Masuratori si decontari AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. Toleranţe şi abateri 10. Depozitare 6.. Standarde şi normative de referinţă 3. Generalităţi 2. Aprovizionare şi livrare 5.C. Controlul calităţii armăturilor de oţel beton 7. Înlocuirea armăturilor prevăzute în proiect 14.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI CAIET DE SARCINI ARMĂTURI CUPRINS 1. Materiale folosite 4.S.

conform proiectului.2.C. Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate în aşa fel încât să se evite confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până în momentul montării.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 1.2. .montaj corespunzătoare exigentelor normelor tehnice în vigoare pentru zone seismice.verificarea prin încercarea la tracţiune.STAS 10107/0-90 Construcţii civile şi industriale. 7. industriale şi agrozootehnice. Cel puţin o probă la 50 t. În prezentul caiet de sarcini sunt incluse unele prevederi legate de aprovizionarea.79 Construcţii civile. Oţeluri sudabile pentru beton armat.1. beton armat si beton precomprimat 2. Oţel beton laminat la cald.89. La aprovizionare se va proceda la : . Armaturile se vor fasona si monta conform planurilor de detalii.STAS 438/2 .STAS 438/3 . sunt curent folosite la noi în ţară.STAS 8600 . Generalităţi . Sistem de toleranţe. Aprovizionare şi livrare 4.3. Terminologie . Calculul şi alcătuirea elementelor din beton. 4. Fiecare lot aprovizionat trebuie să fie însoţit de certificatul de calitate eliberat anterior. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. .STAS 7009 .SR EN 10080:2005 Oţeluri pentru armarea betonului.79 Construcţii civile.91 şi STAS 438/3 . . Mărci şi condiţii tehnice de calitate. Depozitare Pentru depozitare se vor respecta prevederile cuprinse în normativul NE 012-99. Tipurile de armături folosite.89.1. Fasonarea barelor se va face în strictă conformitate cu prevederile cuprinse în detaliile de execuţie.verificarea prin îndoirea la rece. pentru realizarea structurii de rezistentă din beton armat.1. 4. STAS 438/2 . fasonarea şi montarea armăturilor. în vederea realizării unei calităţi a lucrărilor de construcţii .R22. Generalităţi Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de armare necesare pentru executia elementelor de consolidare a structurii cladirii conform studiului de fezabilitate elaborat anterior si a solutiilor enuntate in cadrul expertizei tehnice. 6. cu scopul de reabilita si moderniza Colegiului National Alexandru Lahovari Armarea elementelor de beton se va executa conform planurilor R6 –R12 si R 13. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 56 . Toleranţe si asamblari în construcţii. 3. Plase sudate .89 Produse de oţel pentru armarea betonului. Fasonarea barelor 7.89 Produse din oţel pentru armarea betonului.S. industrializale şi agrozootehnice Toleranţe şi asamblari în construcţii. 2.constatarea existenţei certificatului de calitate.Normative -NE 012-99 Cod de practică pentru executarea lucrarilor de beton şi beton armat. Standarde şi normative de referinţă 2. .Standarde : STAS 438/1 . 5. Controlul calităţii armăturilor de oţel beton Controlul calităţii armăturilor de oţel se va face conform prevederilor cuprinse în normativul NE 01299 şi anexa II. . Materiale folosite Oţelurile folosite pentru armarea betonului trebuie să respecte condiţiile tehnice prevazute în STAS 438/1 . 7.91 Sârmă trasă pentru beton armat.

5. 6. .2. Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton a armaturilor. 12. Menţinerea la poziţie trebuie asigurată în tot timpul turnării betonului. 8. prin reprezentantul sau. Stratul de acoperire cu beton Dacă prin proiect nu s-au prevăzut alte acoperiri.C. 8. legarea armăturilor se va face cu două fire de sârmă neagră de 1. Montarea armăturilor 8.3.1. La montarea pieselor înglobate. 8.distanţa dintre etrieri.6.numărul. din normativul NE 012-99. Dacă prin proiect nu se specifică altfel. 9.4. Înnădirea barelor 12. Etrierii se vor confecţiona cu ciocuri la 45 (135 ). astfel încât să se asigure menţinerea poziţiei corecte a acestora în tot timpul turnării betonului.lungimile de petrecere la înnădiri. se vor lua măsurile necesare pentru fixarea lor. . Prevederi constructive Prevederile constructive care trebuie respectate la armarea elementelor de beton armat sunt cele indicate în anexa II. 11. beneficiarul.5 mm diametru.1. Referitor la înnădirea barelor ce depăşesc lungimea de 12. 8.2. diametrul acestora şi modul lor de fixare.3. din normatovul NE 012-99. 14.). Condiţii de recepţie ale armăturilor La terminarea montării armăturilor. va verifica : . Se interzice folosirea cupoanelor din oţel beton. Se vor respecta prevederile din proiect şi din normativele şi standardele care stabilesc aceste reguli (STAS 10107/0 . La rosturile (întreruperile) de turnare ale fundaţiilor se va asigura un spor de armare longitudinală. 8. Pentru alte cerinţe se vor aplica cele prevăzute în normativul NE 012-99. astfel încât procentul de armare în secţiunea transversală în care se face întreruperea să fie de aproximativ 0. 8. Pentru alte cerinţe se vor respecta cele prezentate în normativul NE 012-99. se vor utiliza distanţieri confecţionaţi din mase plastice sau prisme din mortar de ciment prevăzute cu o sârmă pentru a fi legate de armături. 97238B Cod SMIS: 6543 0 0 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 57 .7.00 m pentru diametre mai mari de 12 mm se precizează ca acestea se vor face în secţiuni decalate cu minim 50 de diametre.S. se vor respecta cele prevăzute prin anexa II. 10. 8. Armăturile vor fi montate în poziţia prevăzută în proiect şi In detaliile de armare. 7.lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente care se toarnă ulterior.3.90 pct.4. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 7. Locul şi modul de dispunere a armăturilor suplimentare se stabilesc la propunerea executantului şi cu acordul proiectantului. la fiecare încrucişare de bare. numai cu acordul proiectantului şi cu respectarea regulilor prevazute în normativul NE 012-99. din normativul NE 012-99. Executantul va lua toate măsurile necesare amplasării tuturor pieselor înglobate în conformitate cu detaliile din proiectul de execuţie. 12. . lungimea acestora pe porţiunea dreaptă fiind de minim 10 cm sau 10 diametre. iar în aceiaşi secţiune se vor jonta maxim 1/3 din secţiunea totală de armare. Înlocuirea armăturilor prevăzute în proiect În cazul în care nu se dispune de sortimentul şi diametrele prevăzute în proiect. diametrul şi poziţia armăturilor în diferite sectiuni transversale ale elementelor structurii. Toleranţe şi abateri Abaterile limită admise la fasonarea şi montarea armăturilor sunt cele indicate prin anexa II. Pentru aceste situaţii se va obţine în mod obligatoriu acordul scris al proiectului. Montarea va începe după recepţia calitativă a cofrajelor. se poate proceda la înlocuirea acestora. 13.5 %. La montarea pieselor înglobate se vor respecta toleranţele prevăzute în proiect.

S.pozitia. . modul de fixare şi dimensiunile pieselor inglobate. 15.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI .dispozitivele de menţinere a armăturilor în timpul betonării. .numărul si calitatea legăturilor între bare. Masurători şi decontări Fasonarea şi montarea armăturilor de oţel beton se măsoară şi se plătesc la kg. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 58 .calitatea sudurilor.modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire. . AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.C. .

S.C. Executarea lucrarilor de injectare propriu-zise 4. Masuri de protectia muncii pentru executia lucrarilor AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. Lista principalelor acte normative care reglementeaza executia lucrarilor de reparatii si consolidare a structurii de rezistenta 2. Masuri pregatitoare executiei lucararilor de injectare 3. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 59 .REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR INJECTARE CU MORTAR DE CIMENT CUPRINS 1.

realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic cu personal propriu numit special sau prin colaborarea cu firme specializate Pentru realizarea unor lucrari care prezinta tehnologii specializate deosebite ca: remedierea unor defectiuni cu rasini epoxidice. calculul si executarea structurilor din zidarie STAS 10109/1-82 Constructii civile. completare si pastrare a cartii tehnice a constructiilor Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat C167-77 C56-02 C149-87 2. Dupa primirea documentatiei tehnice de executie.S. Lucrari de zidarie. principalele norme care guverneaza tehnologia de exceutie.Prevederi de proiectare pentru cladiri Normativ privind alcatuirea. La punctul de lucru se vor gasi in mod obligatoriu : documentatia completa in executie. registru de procese verbale de lucrari ascunse. LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA EXECUTIA LUCRARILOR DE REPARATII SI CONSOLIDARE A STRUCTURII DE REZISTENTA P-100/1-2006 P2-85 Cod de proiectare seismica -Partea I. constructorul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii. Lucrarile pragatitoare pentru injectare sunt: 1. consolidarea prin aplicarea de beton sau mortar prin torcretare. Executantul va aisgura verificarea calitatii materialelor puse in opera astfel ca ele sa corespunda strict cerintelor din proiect prin laboratoare proprii sau colaborare cu firme specializate atestate in acest scop. remedierea zidurilor de caramida prin injectare. Daca exista zone cu dislocari sau expulzari de caramizi sau piatra. etc. se perie cu peria de AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. Beneficiarul va asigura urmarirea . peretii golului se curata de mortar. ele se remediaza prin scoaterea si rezidirea lor (dupa scoaterea caramizilor. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 60 . se va apela la firme specializate in cazul cand executantul nu dispune de asemenea specialisti. Se indeparteaza tencuiala pe ambele fete ale elementului. industriale si agrozootehnice. Calculul si alcatuirea elementelor NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat. cu scopul de reabilita si moderniza Colegiului National Alexandru Lahovari 1. 2.C. MASURI PREGATITOARE EXECUTIEI LUCARARILOR DE INJECTARE Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care raspunde conform atributiilor care ii revin de realizat nivelului de calitate corespunzator exigentelor de preformanta esentiale ale constructiei. C130-78 NP50-89 Instructiuni tehnice pentru aplicarea si torcretarea mortarelor si betoanelor. registru de comunicari de santier. Norme tehnice provizorii pentru proiectarea si executarea prinderilor cu ancore a subansamblelor si instalatiilor pe elemente de beton si beton armat Normativ privind cuprinsul si modul de intocmire.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de realizare a injectarii fisurilor din peretii cladirii conform studiului de fezabilitate elaborat anterior si a solutiilor enuntate in cadrul expertizei tehnice.

3. In cazul fisurilor cu deschidere mai mica de 10mm pentru injectare se va folosi pasta de ciment. aplicat manual sau de preferat mecanic. care prezinta o retea de fisuri. 2. Dupa cca 24 de ore se indeparteaza mortarul de fixare a stuturilor si acestea se taie la nivelul suprafetei tencuielii. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 61 . ele se tencuiesc cu mortar de ciment M50 T. avand grija ca rosturile sa fie bine matate cu mortar M50 Z). Aceasta operatie de verificare are rolul si de umezire a zidariei adiacente fisurii. Apoi se asteapta scaderea presiunii (semn ca mortarul patrunde prin fisura) pana cand mortarul refuleaza prin stutul urmator.C. Daca la un moment dat apa nu refuleaza in stutul urmator. prin indepartarea mortarului din ele pe o adancime de 10-15 mm. 9. ambele prevazute cu manometru. Se curata suprafetele zidariei cu peria de sarma. 5.20mm si trebuie sa patrunda cca. acesta se astupa cu un dop de lemn.. Gaurile se realizeaza cu diametrul de 10. obligatoriu la cele doua capete si intermediar la distanta de 500. Lucrarile de reparare se fac in scopul de a restabili nivelul initial al capacitatii de rezistenta si al deformabilitatii elementelor structurale si functiile celor nestructurale. Aceasta tehnologie de consolidare se poate combina si cu alte tehnologii precum refacerea totala a zidariei avariate.. pozitia gaurilor. la grosime de 30…40mm. Se curata fisurile de praf cu un jet de aer comprimat si apoi se spala cu jet de apa.. 8. 4. Se cupleaza seringa sau pompa la stutul de la capatul inferior al fisurii si se mareste presiunea pana la maximum 3 bari. Se cupleaza seringa sau pompa la stutul prin care a refulat mortarul si se reiau operatiile de injectare pana cand mortarul refuleaza prin ultimul stut (cel amplasat la capatul superior al fisurii). se monteaza un stut suplimentar intre cele doua si se reiau operatiile. In gaurile date se monteaza stuturi din PVC cu lungimea de cca 200mm. Cu ajutorul unei scoabe metalice sau a unui spit si a unui ciocan. fie cu o pompa. se trece la injectarea fisurii cu mortar de ciment fluid marca M 300. 6. Operatiile tehnologice sunt: 1. 3. In acest moment se depresurizeaza seringa sau pompa pana la atingerea valorii zero pe manometru.S. Se insemneaza cu creta sau cu creionul pe una din suprafetele zidariei. EXECUTAREA LUCRARILOR DE INJECTARE PROPRIU-ZISE Prezenta solutie se aplica pentru consolidarea elementelor din zidarie de caramida. In anumite situatii speciale se recomanda folosirea cimenturilor expansive la prepararea mortarului. intreaga suprafata a zidariei. aceasta tehnologie nu se aplica decat daca este posibila refacerea in prealabil a zonelor degradate (prin rezidire). se spala bine cu apa si. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. Dupa cca 24 ore se verifica fiecare fisura astfel: la stutul cel mai de jos se racordeaza un furtun de apa. Se introduce apa sub presiune pana cand aceasta refuleaza prin stutul urmator. de sus in jos. 7. Acestea se vor amplasa pe traseul fiecarei fisuri. se decupleaza seringa sau pompa si stutul se astupa cu un dop de lemn. se incepe rezidirea. 4. 50mm in zidarie. Se decupeaza furtunul de la primul stut.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI sarma. daca nici atunci apa nu refuleaza. In cazul in care zidaria prezinta dislocari sau expulzari. dupa ce suprafata se zvanta. inseamna ca fisura este obturata. se deschid rosturile dintre caramizi. Dupa ce suprafetele zidariei s-au zvantat.. 10. In locurile insemnate se introduc in fisura si se fixeaza niste martori realizati din cupoane din otelbeton. Injectarea se realizeaza fie cu o seringa manuala. Dupa cca 15 minute de la evacuarea apei din fisura (pentru a se realiza zvantarea suprafetei zidariei). Se scot toate dopurile de lemn si se evacueaza apa din fisura.1500mm. Dupa cca 12 ore se scot martorii si in locul lor se dau gauri cu bormasina rotopercutanta. Se mareste presiunea apei (la maxim 3 bari) si. 3. care se fixeaza cu mortar de ciment. se cupleaza furtunul la stutul urmator si se reiau operatiile pana cand apa refuleaza prin ultimul stut.

97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 62 .1993. Norme generale de protectia muncii ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii. Masurile de protectia muncii aferente acestor lucrari sunt masuri curente. Prevederile cuprinse în regulament nu sunt limitate si pot fi completate în functie de situatiile locale sau de conditiile speciale concrete.Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii conform ordinului MLPAT nr. 90/1996 editata de Ministrul Muncii si Protectiei Sociale.S.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 4. Legea Protectiei Muncii nr.03. fara tehnologii noi care sa necesite conditii speciale.C. 9/N din 15. 2. 3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR Pe perioada lucrarilor de contructie si consolidare a constructiei se vor respecta prevederile din 1. onsolidarea elementelor din zidarie de caramida prin injectarea cu mortar de ciment AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. capitolele 1  41.

executarea transporturilor.sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de protectia muncii în timpul controlului.I. corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locul de munca. . o au cei care organizeaza.sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare... transpuse total în standardele si normele de protectia muncii. Generalitati Avand în vedere sarcinile ce decurg din Legea nr.I. precum si asupra masurilor de prevenire necesare.sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite. prin a caror aplicare sa fie eliminate riscurile de accidentare si de îmbolnavire profesionala a salariatilor. .instructajul periodic se face la locul de munca cel putin o data pe luna de conducatorul locului de munca. corespunzatoare conditiilor de munca si factorilor de mediu. în conformitate cu reglementarile în vigoare. trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de securitate si sanatate. . se vor respecta în cadrul executiei. si P. corespunzator scopului pentru care a fost acordat .T.sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii. . si P. In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca executantul are urmatoarele obligatii: .S.C.elaborat de M. .sa imprejmuiasca toate zonele de lucru cu plasa de protectie . material si penal în functie de gravitatea abaterii savarsite.S.sa stabileasca masurile tehnice.lucrari de terasamente.sa adopte echipamente tehnice la elaborarea tehnologiilor de fabricatie. Toate echipamentele si utilajele tehnice utilizate în timpul proceselor de constructii montaj. . .S. sa adopte solutii conform normelor de protectia muncii. sanitare si organizatorice de protectie a muncii. Instructajul se va efectua în 3 etape: .S. . . . pentru care raspund în fata legilor si disciplinar.S.90/1996 a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale precum si Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii .REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI PROTECTIA MUNCII A.scule si dispozitive.sa stabileasca pentru salariati atributiile si raspunderile ce le revin în domeniul protectiei muncii.C. si P.sudare. se impun masuri de protectie pe santierul de executie a lucrarilor de constructii-montaj.instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul respectiv. care se va consemna în mod obligatoriu în fisa individuala la instructaj.organizarea santierului. .sa solicite Inspectoratului de Stat Teritorial Pentru Protectia Muncii.sa asigure informarea fiecarei persoane. . Conducatorii santierelor si punctelor de lucru sunt obligati sa organizeze instructajele pe linie N.schele si esafodaje. durata fiind de cel putin 8 ore si verificat de seful ierarhic. . facut si însusit . 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 63 .I. . Conform normelor specifice de protectia muncii. autorizarea functionarii din punct de vedere al protectiei muncii. asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca.1993 .lucrari de zidarie. Obligatia efectuarii instructajului N.A.P. .T.L.T.S. prin organizarea de cabinete de tehnica securitatii muncii si paza contra incendiilor. . în scopul executarii lucrarilor în deplina siguranta de securitate a muncii si prevenirii incendiilor. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr. controleaza si conduc procesele de munca. urmatoarele capitole de norme specifice de protectie a muncii: . sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia.instructajul introductiv general (8 ore pana la 2 zile cu verificari în fisa de instructaj). . corespunzator functiilor exercitate.T. . Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul N.electrosecuritatea .

A. 1993 Buletinul Constructiilor 5.lucrari de preparare a betoanelor si materialelor.P118 .Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor .L.6.C. si a instructiunilor de prevenire si combatere a incendiilor precum si în mod cu totul special si insistent sa se acorde o deosebita atentie lucrarilor de sudura si eliberarea perimetrului de foc la locurile de munca cu materiale inflamabile.I. precum si sa ia masuri pe care le gaseste necesare în vederea asigurarii securitatii muncii atata timp cat acestea nu contravin normativelor in vigoare.HG nr. ele însa nu au caracter limitativ.Hotarare privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor. în sensul ca executantul în plus va trebui sa tina seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor în vigoare. . . al M.51/1992 .G.7. B. Se face cu deosebita atentie prelucrarea P. Se mentioneaza ca aceasta enumerare a capitolelor ce trebuiesc însusite nu este limitativa. 1977 Ordin 381/1219 M.T.lucrul la înaltime. Se atrage atentia ca prevederile de mai sus sunt absolut obligatorii. . si M. 97238B Cod SMIS: 6543 REVIZIA 0 1 2 3 4 DATA septembrie 09 PAG 64 . constructorul si beneficiarul avand obligatia de a le completa si cu alte masuri specifice conditiilor locale de executie sau exploatare pe care le vor considera necesare. .Norme tehnice de proiectare si realizare a constr. 1994.T.completare la N.P.I.C.S.lucrari de beton armat.REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI .A.Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii .L.8 din 1993.S. AUTORI INGEDIA ROMANIA SRL Nr.M.P. Acte normative si instructiuni . privind protectia la actiunea focului .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful