';.~.)·;.r(~V'5 8;.:_~:,~::,1~~.:." :~.:". r .

~'l'
~ ,<.' : .. ' • ',

,

.',',

.'
o· .;

-:: ~ . ~w:.:=-~~~_:

'f' ..
,_'f,-'
....

"

L,

.

.v,

':.::" ........

-

.. . .
':
',,_',',

.

t-.

...
.
. -'.-', .::,1 . '
'\ l'

,'i'

".','

.

:-:'.'

~---:. :_ - ,':;', . ; :-'

.'

~.
:.

.

.

,
,

"

,

~~~Ii7:1.Jftem·
"3,13238

"OO:OOfltE .. ···

:1?;r,...smr~?;c.-:5'.,
"
'2t.i.'
.i1i!*M?-1J'tfm'Ni::~

, ··Su·
"

-:;',
'.0.='

'::..c'
g:"

.. !ii~'5-{''§m(Me.~A'
3

",: ~(

:.2m

-. 1u /nr"·'._ .,',.
~~~Jh~'"
. ~.(

'

,al{ "

',4U

"

'Su'

3/22 23DOl '

.'. 3/;i2 23".00) , "" t'.lIttita)l3I22 22;40),
,:';~:~750mm
,

'_"< '~'~~7;:" , '.' ,,-: .iq?"/
:·&I.6,:-2350mrn '{~l~~'"
'"

:~}I£~?';1~2m!,'\te&2,l(~

_,
~;

-'
.,,'"

-.
_' """ .....
CO>

~
,.,
~,

-= ....

" ~li:111' •.....
,','1911 mm
"

§:~.

'.~

"

'

-.' (3/23' 00:00 . (3J2S00:00 . .. '·BRa . ' "'1fBft ."'
.,,'

,2.62.5rrm,',

',"<A::,

:-

. ,0.221~

.".~

.a::HP~ ~ ~'..'

.
.,"

, , (Sii2 23~,mff)
.,'

O.1961VA'

(A) (6)"

. , '

.
,

.
. ..,
"

, 'ODG41\JlPag'
'._-"

C3J2S 00:00, t3J23'OO:OO"
. "1IHf) ':

. O,OO8fv1pag'

,,"
".

,

,

."; ~ . .

'.,

..

"

,, .

.

,':-mtti:

"

.

",

,.:.._,

:

,

.'

':."

'

,

" . 44:3"C .'. . . ·43.1'C , (3123 oooo ,131213 0000. '. 'l9liB','" .' .;:;' '.mtf)

.'
",

.'

-,

,

, CA1\I1S . ~ .. .

.

". .. W1~::1"':"J" ,,:aI' ..

DAN ..

"~."
','

~~g.
• _,I

. - , , ~.
,_

..,~.

','

<3122. 2300'.

51"C

,:

".:'

,

"'

.,

.(3/144:08) :
.'

. ,a4'C '.: "
.'
'.

.34;ZC"

"

'.

0000:fM£"

'<3/23.

." 24.5"C " '. (3/23'

'

oo:oo·lJ!tt)
.

,

..

, "
<-,

..'

: ",.' tmO'-JlI:;
• ..... '.

61~
", ," "

(31Z11e;3D~,
•' '

": .:
•• ~ 'I •

,'"
':_

..

'"

,',:'

, !E7.JU 7-:71£0iIPatP. =- iJ&\fEE<MPaab~f -

"

'

': its~~~a~:
,

~

'::k9lEE(U*i.EE'Q.IOlsWa):,:
~ .....,

?f·---JI~~g)',+':,~~( ••
~-'
'
~ ,.'

~

.

*.ri.,IOl;3~~~>,,'~ .' ~
~
"

':',

'_ ,

·'·*-I~'.(914855) : -. :": 1F~ , (96325.07)' .

.,l,
.

.
.
"

,

c:: .,.

".

" .I

-

. ./ '. '~ .

-, • t ~ . '",

~ . '~. ~.
: ~;,,"','

'. " ~ ..
• ,,:,',
,

,I

'~"':'

~J.~.~

..

'

:

{
.",-

-

-.

,,

,&B~~_."

·~:I~"'t;i~~
'. ..

... :.

.


'. ,

3 J.!2 38' . 09lXURlE '. ~.1u,·'

.

-,
"

"

.'.

.~

-. ::;;ii
,

,.,_
'.

:::t.

...

,g'

'.
.,
. ' ,~'

,:-.

..::, '"
< ~ ~ ~

:§. ~

' .. ~. . \ff:d .. ·, · . . 1T16inm.·.. 26nmm.' . .: tal23 OSOO· :W23 0900
' ". :_." '. .... , 'J!ff)" .'

....

-. .
<:

-.. '"

~~
.,

,

'. .,
.",,' " :,,;,

. .' ,
' "

;'
\

-..;

..' ..
','.

",,:

....• ' .

::
'. e, .'

'
':'

. .....,' ,el2a09:OO
.' ", • ,'.,: _'

, ._,': ..:,'

,31..9'C
".IIB:)'"

' .'."59..1"C'· .
"' ..

C3/2S'Q9:()()

,1IfB. . ,'.

,

.'

.;....j

.~ ..
""'"
-..::;.

.
.

~.

"
."

.

,

..••

_"

'.~t·

,

" ".

' ",

. . DJW~',

o.3S41UPa s ' ,- , ' ,,'., '
• • ' .'1"

,

.
..

1~(g148f6)1 '{
..';.1F._''(9632507) . .. .
'

.

,',

.r '~
.

_-_._----

v.

.

-

..
"

',.

"

.... ~.

.

~.,.

-

· ..-

··:..:f··- .. -~,'· -

"'-'·'."""J!lPJ~

,-

.;''';. .. ''

,..

,

..',

~_'"~/.",.,;:;,;~~: >',';:}~~,\i::~.,,',/,., ,.',.'"'.",': i'" '; ">'. .. " " ,:\ :,'. ;.' ,,:.)., : ,i;·~;~ ~-\,(,i.L:~ \' . ::, ,,' ,'" .... '··-·····"!A*lJf.d*~'·(.:2fiW;~) ···(JI'ffi•• )· ',.' ~"" , ..". ". '.,
'>,
c," :
. .

EJ',',':',, ". ',' ;,:~,~+
," ~ ~,..

'~~":'·~,i:D9~'·.:-,
l_ '-~'.-/:'~_.,

~

P, HIOi
• '._.

-

.

';.

~--:-.

-.
..'

-.'. .*

"iI)'

·f.lJd······., ..

"2S' "S'Jtlt"'''ltf

3(r'(!f4~OO"'~r'

,

..,.....

. ,"

.

,'... jl;'~~~~j~':~" .•.•·... '..,'",;.,.~fi~~~~~~1~~f~~! '.,'. :':-.'. . . _/'.' .. =:• :I .;
"; "...: ".:.;::" . r: .: ,

. .. .. .... .-

......

.' -.'-

-, · '>,:~'~.::.·,_· PbkfL 22·4· :.~,~~:~.~~;~~a··o~) '- .'.,...~-....~.,...:....." ... ..;:;- .~.' '_At·*-~~tQ.~~~tt~~~::r~·~'~~.ti~:~ .. >,~.: ...'; -: '.:-.::':... :;··f~?Js;~'.:,~~}' h l·p·S ~:~.ij:~:_(..~-:.Q .~:7.th··., - . 1!t.9, v'/h' (-1c' ,_,' -.'. '.: :.-..

. .:.. ''':.,'..:' -.: . . ';

. .'."·,.. ~.\:'tt~~Ji·"-·~.w~r·

"~~:~~~~.'~~~le." ,'::H'{/'::::".'·> >'-;,;,_',:::)( ;'./ '~~~~f~[~<;:;,~,:'
' ..'. -. i'-"IitAIj" '~ -(

'1.t)",. ~t4ht«*,Q)i(fgt;·:- '.'..' . .,' " .:' .' ...'

t

>' ...

'. ..'- 'OJirtY'j1 ..•"~e'" ""

... - , ...

' '"

,e;:: ".:'\~' . ",,"

~

....

~_ •• .,.~

• _....

..'

",:-

•W

.:

··r.

- "r""':-':~~:::""':;":.'~""'-,,'.,'' ' ;' ',_' '

:>:~ ,t/~) ~

,..~ './

.:~B:;r~i{~~.>r~t;· •

..:...,
",

.

-.; ~.

~.
"

.._/./.

-~.~'~'"

.

,

"

.
,

,

,

"

. ,"

'" -.
'I.I "'.

:':~:~,;' •• _I~~~t'Q·~~_:.O>.W.t1r_~L\-r:',:','-· .... ..
• ., , ": ~'. • • • .'" '. • • •

,

.
,. ..'

"

,

"

,,~~J.ii3a

l!=-jJ~~

,

.
I "
,
,

"

, '1.

a.f.S.~1fi.=f;b_~lt~~~rp.~"1t4QiM~HSB,~it~~;::t..~.· ,:'
. .' .' .. _. . . . .:' :.. .' .:. . _",'., .: ' ~ " .' > ~ :,'. '. . ...

, , .;
, • ;., . ' .. ""
'

,
I

,

tpi!"iIM~

"

',

, ,,

' . ",

,!'.

"

,. , " •.

r

.,

I·'".:~

~~~,:~~~~~~~~~!!~~~~~~

__ .,~2~~~1
...
• I • _'",

.'

.

'

'.-

",

'."

....
I ~'

,

~.

',j

2.'."'-"

',"

..

..
,

',
'

,.

"

"

"
~ .•• 'i , • ":, '..... "::". ": _ 1. ':.

.

..

'~

.. '.

>' ... I

,="'"

...-a. '

'.

".I!E
"

/,

'I-t.:n~' ,:
1,1-:-13(" "1,,,:,,133,":
C~58

'::,

NQ",

,',

. '~:"l34'

, 1l1~
.,

.~

"

'.

,

,

,-.

!ttl. JllUH
.

*

.. r..

11'"uI/H

.: ~. .: '." ',', i:

..~.>::', ,'.:.'-:.: :. .:'
.. -' ..'
. '., ";.c .:..

. . "..*" :!-~~.~?lt~':t"~·Utl)a»t~~·tt1t~u)'»\6reJ.dj\ jJ:H~n~;,m~T·~ec~;tQ,;..... , ...
1
.: , ,:-_',.' •• 0

..,

'.,'... :;....'.:':-.', ~~ •. M~~~i~.:.(.~~J).{Jl$~ ·(Jlfr~_tt)·.····.·.·.. ... . ...... "
.J~:":',:,:, ['-;":'~~-"~.'".....' .:"~-_:'_"_~',.:,~ .:.::<. ;', .: :.~~..
..'

.. .. ' .' ..
'.'

..

<"

:',

:'.'-

.,:~::•. :

• ".

':.':.'.:',~

: . , .. '-:-:.,:

;'

.•

:'~,~.

:" •. ::.

':

',''.:~:. :~1Ji1ti~gi.,·fi:.e~~$*i~~£i: .. it*Ptr~·:-:~··.-<> :
'. . .' .... :<_'. .. ..:.:..' ... -'-:' :', ..':

.

..

. ..-

'. '.' '.

.'.

<.~~,~;.3':.~'~~J..: ::;'. ~,:~}:,,~.;~~
f".'

.' .:'_' .

-

'.

-'

';'

!:.:>:~.:.:.:.::..~.::..~ ::.,:'..:..': .'~';'._'~~: ~.:'. ~"~-':"'~~..:.~~:~~.Jj.:S\1:~·(jI(,*nitii~ ••• )~·"OZ4.O';'::3:2~2·1(}l~Jit):··: ':_'.C">·; . .r ~iriifib.;l:·'t~·;:.··..: ... . ,,:-.: '.:':.: _,""

>, .' .. :: .C:rti ..ti•• ;

. '~'>:.:-::.' ;;:':
: -.•

( '.~ '..:. ::~.:, :.:'..... ..'. .' ,~$l.~*»:f4iJ*f. ... -..'... ;

'\

.'; .:: .... ;.: ..' ~~jj.~rJfJi:7.itJl~ :.:'"".{1JM.~ :·,i~ f>. ',' :-::-, ..':._-': .\.,. . .........' ,. -:..... . •• .... ..-, :'.: .-. .
. .->,>':'f.: ::":''_:-.':'''''.::'''.:

*~*;~~~:~~?·~~~:~~~;~~~~;~1j~.~ i·~:03~~~i~~-~:~,~~ ..:'_',:' ".': .,~_"::»: ..":"""' .. ' .~.: ,:..... :.:' '.-"," ' .. '.
~ '.:,•. "m-lqt'fvJ!mm.:: '.:."
!. ,

' ::: :"-..'~',.::>.:: ,~'. . .. ~_*;JiB.fJi§· 'war .ia ::"." :,'

'.-' i'(tI'i 1 '6'~"

i' 4

l~)

'.

.. ,,_' .';'.'

.' ::. if#! '.O,)j!'. '~~i": ;"'.:,.. ~··i8:.··a·Jij:ti:I.;f-.-1S:: .' 3.6; ..~~(24 ~rr8 ;j§L. .. '. ..... .",~1i!'.It-·,trim· "CD> .. '~1ItJt1;P "'1fi' " iI~·~ftu· :" ,', ..' ' ·
.>

'. '.:' . 4f1i!.$.t1)~~.F)j:.· '.

:*~:·f er,~;«.~~tm~~~.~tR~~t~:2.2."'.'''' ", '.: ..;'..:','. '.:.".: •. ·1Jft. Wi ; :.-;-- .. :.' .... :<, :' ".-:-. :..
".: :

',.:'.,:.:.... -.
'.' .:

t

·:,_~i::~;H%~~~
'.'. " .r :
«: ::: ••.••

.:.., ': .'.::'1 :.:.~..: ..:.~.:/.\.:.':. ··l!f(¥jj.itt.·~;t.~fJ.·f~\::·t;·ti~:ly::. .'.,: :'.> .... ': '. ",/ ..:.... .."... . ,1?~iI;,;;::" '.,:"L ":',,.: .'.-,'••>'_: ' '~,: '",?, ",:""" ,.,
:.:~~9?~.~~_~~.~n ·"*E.l¥.4.1Jf2-:.Q,~~,·::;a.·~.~Tm.a#jl[J;·:t).NA.~1J!·~ ,:'. .. .. '
. . 0)

".:": :::'. .' ": ,: ~:.<.:',

.

.

, :.:~."".~::.Ii.~~~',·:_:":· ~:
" .'

·1':~~~.~~~~.: '·.L,~.\t~:t>6 ~·~.~.;3~~b·~1,tt.·~,;~O).~l:>/J\S~~'::R~:."t1i ... ~..:'.. ••. + ':.: m)t.i$t.liJti~·ii·· *~l;"~}i1~j'~tdfi t':;~l.(1t' '.. :: ....., .. ,~. .'.: .'
.:....:. ,.-.",. .....: ;':. .
j~ .•:.:~~~~:

, .:.:::: .
"
.

,

.'

"
..:...'

• ,".

~I' ....'.' ::.'

... :: ._ :.:, > :(idB~~.~: iy ...-: :
.'I . ....•. ..
.:
• .,.

.. .:'.

'-'''.'

."

.::~~~=~tK:~ ".
.-:: :'. ··f :'. ",:, .... . -r.; ' ".: -, - ';, .';.' ': . :.
_ • _,_:_ _ . _, :.;_ .:\ ' •• .. • ~_

·'<._.~·I..~;"""":·:.c.;:'),~,··

' ..:....

·qfil. '.'::>_ . '_ ;'.:.'

~.< :iI,Q.)~~

.:.:"~,-,~' ; .:'f':·::.:,::.·::. ::'.' ..
.:'. " .:':" .'

"

: fijmtt*·(1),1tii·.;·"'" '., : '. ....,
t~:fpi·.·~.·;·.··.·.':- .. : ~":. ,.. .'.:~: .
• • • •

f:J~fy~l1:<" -. .,..t~ ,.. ~. 'A~ . ".'-, : ,,' ': .._.~

. :" .".:.' ": .. .: ..' .':: '. .'

:.; ;'. ~ .. : .' ' . _ " . '. ' .

. '.. ".. , ' . . -_:
.L. .. ,

:'.

~o)=:::=.K"~~~',i".'
" • l. _
•• _. ., j • -

.

."

:. '.

','

'J','

_

~.·::7".

:< ~.~~Jr6'.~OQ

. ". '.:"'::'. ::',." _..:.>:-.-~.. ,".' :::_.~:';:'.,~.. , ',.: ';'I ., ..>"
,
.i' • ~'.,

~)'. _.. 'AI"i·..,~.:, :..'_.', 9~( ~~

':,~~;;~~,:

r."<,
• •
... ~ •

_

'!

.... 'l..•... .
-. . ",
i. '.

; .:
,• ":.
~.'.

.

.. .:

~.~

.. " ' ...:J ,,:' .•'.': ~~~~; ,
-, -",':'.~

.:~w.~~~~": J 0:;-"",
, ...

, .'.< : .. ' .

d~;~ .~.~.<.: ::,:. ~ :'~::. ~~:~
';,.
.. :
;..:.

.

"

I
~.~ .

,;.
~'.
': : _ • '.

\ '"
'.'
'_ • ~-, • ~ .. ; '_'"

?":~ ::""::~'i;~':i'~:;:~""':'~"':"""~";<':";' .':.: '
"'.".:, ',.:'
' -, ,'-. .-

!

I

'," ..... ~.:~.: _.
.
••••

. <".: ,- ,.~: -,- - ~- ,:!:..:.~'.,~"... ..... ~_~:.:.:-~....~ -:'.'.(,I":~:::'\~~' -"'!":"; __;_
, ".,
_.

"
.':

.,

.
,'.'

'.
• ..

:d"
• " ~•

,~
",

".

- '_.~':,::


-

••.

,,'

:".:.,

••.

:
,

",

"',:
-; ._ <:> ' ','." •• -,

r ... '
:~.' '".

,

..

. :.,,~: -:'
• & .'

"~.

,: "
.

~_.

~'."'.:.

•• ,'

-

',.'
_"~-

:."1.'.

":,'
',

'_..::, ;'.. ., : ". ';"'., ..".. ~:'.. ": ..,'>,' .' '.: ::::.'.:." .."
:.'.~ ,,'
,"',

.-'

:.,

I'~

~

r,

I

r..

..'.,

..•..

i: ',' ".' _.~.';":'..'._:.,!: .

",,:, " .. :..~ :: 1.-. ': .
,: \.'.

- ':'.
&.

~,.'
'...

";.':'

.,.,._

' '_'"
,

' .:'. .
:_ /'.~'

.

,

. _, ,
'J'

•.••.

,.,

. .::
_

"

.

'.

_ .,

.'.. ; ,:,::
t.: , .
oJ

',"

• ~,

', ••

'.,

'

.'

"

;~ ..I.. '

' •.

;

-.,

_••

'

.~\:'

,£:::1\[( i:';·;:;;;f-'iJ;0';"~~;';"Jf'{:iiz.~~~~,~i'i;~l~~\~}>i~~;"h~;-;,1~,;~¥;',~

2011/03(23.-22:32,,'TO ,ir~'~JWI~2
'H~asR23a(*)22~lofl ~:FAX-f?-1'1'+ ,. ..
-

iiJ9M~,JB33MII,~4~lll i;~h~lmm ~ . ..
.
,
.~

. FROM Hlf~~~III§' '~m~~M'l'~~ ".
-

. No,05721
. 'R: aGO .

Orp~ge
P. G2 ,

~II; .~.
'

No,'3~~158,P' 'P,OI/O!

1.1.44J ".
fJ~S-lM/4h

.

1

,

.'

..
",
"

,

l¥.~-2 3~·~)1,i2··B,S·

" •

. §!~~1{a
.'

2/ ~, I~" ';1-.

c.'

ftl)

". ~~*Jal

.'
' '.

fia-~.w.'

I

*fliJr ii:~ ~iE~ ifC ~

.. -" . ~~~mtjf-~~~F1f:li ~m ~~p ~ ilMljG (lD(.-=t-:lJftb'!J(ffJ.m:1f)Oa40-aa.-2IOl (-tt)

i!i.*~
.

(t\rl 6~-1.4

?~)

,"
,

1JFf:iJ=it*PRi1<V:SJ!m
: < .'

~~:~~.~~~~~&~~~T~~~m
'i&fR
(.~!&:f} : ~~:g;~)

:~,,~mUr*~~r*.*m.~~mc:22

.

.

.

. .. it M~ ~~t,:z,JlI8J . . 04$li! ' L .. '. !OO:lt$ ". .". " ~tfi'i!.:hii:·~·Mtlr' 6 ~W&.~:g"!iT. iliif;f,.~"-ar!Jti~O)?lflM[~t$7.k~}:?ttl·t\· ~. iiO)~~,.f9H:6,~h '~.J:tJ*~-mmt~(1)Wtlllt;tit.~. J;tJI~~~?ttc!:~~" 1.7 ~ t:iUf~#JJ(O)~ ~24:b\~rIJ~'·l.-*L..1t.~'i1!lOOff~ir~11tt..*T .. ' . ~ .

~'I
. (J).

mJ{fi..:£i.t1TiiN~i2

'r-.~~~®~~~'~~~~-:'~~~--~~~~~~~------~~--~ . '" ~.:<:lt(7)~~" '. .'
,

.

'l'Y5M!it:kOJW#!
(~~~*U
•. . . -

,

BiI· ~) :
I
• I

."

I ,

..... "

'.'

\0

~~;mt.r...q)~¥p'

'O~

OW·:.,:

,'.

-"c

~

'~

.'

.

"

,

",

I,

..
'JV"~ ~ ••

17.... ..

• .• _

'b.

It'O IR~ IBW O!~HU~i II"}'
~" • '-.'.~. • 'I • ~ ,". • _'

,,:,:~!,I: ~I:,..>:', :','" I'r ", , : ,
._ "; '; •• :.~ J' ~'. ~ _~ -'~ . •

'f,

'II:1" :
__

'n", _:":

....~.-

.' .: .: ':'::~:'ih>' ~;:':'. .. -. :';:_':..i-~r·:::·~':·:,::'···~~·~~; ~.~.:: ..::,.:~:;:-:~.:.~.~;~;~~~·~~.5:~··7··W~) .:_::.;.; :.':~~:.--: : '.';":.::"',:.
..... ", ,.:;. "• .':-::.......... :' km1x~~~gr,
", ~.. ._ .!", -~'.

,••':''•fr:,.;, '".:;,\,; :• ":',,,,~(,< ',J::f>/",y!,}PIt~,;~~i~~:4~~\~~ '<,
m~*~~, ';< ,..... ::>.~.::»
f ". ~....,

:A~R~rlilJ'
••• ~ .•

. ',};".;{ .:.··!~&ii.Ai.~·Ji{6.M :·.s.:;~ftar:J!i '~l!i:tttl ~ .., JA\1f;l~fJ.;I - !,1)Il~.m_. ./.J/'9Pl!Jf/l.7!C. ~ t.9
",_, "_ <:

~JI:lil~J.~:

.. ~

i' '.:' ..• . .

:-;

.,,','

':,.'

=.:':'

' •..

0.

"':'.

..'

.: j;;J~1'" . ~ f1

. ,_"; '. -, . . . ~~ ..

r:

,

:" .'-~:tjJ!~.~~yTj~.:··{~~~:~·>.~~'~f~·'.:·.r· ; ~~:" .. ···~;~:··:·:_':::'·~::.:::·::·,:;.,'::~:::·;·:t.··.:~<''-, ':::' .. '.' .',: .: ~ :....: t&m..:r..fi~!fA~~iII*ft~I9T*!1!*~*~~~2i·, .... ..: . '. ,," .' ... .: ....::::.,.; :ii.f,:~~~'m :~",j~if~1J..,:,.. ;\_.::;. ~~.':.::" ·.>i.'·:';;~:::·:: .'., ·~·.·.r::-;.:·~ .;'~'::;'.:; .. < .. < .. '_':.2.w~.~(})Jf~~~6·:'·:. '~~·28·lF·3}~d'la·:>i6Ma,36~·(24~",'~~r·.·:" - . "::' < .. ,-:: .. .": "..;:~:.~' .0).. '.,. .' .'6·~,··:··~fimtk;~i~~"~i.4t;k ·4*~$~·-'·iM·~··;:·· ·~lr-:'::!.-·:··:~ .:'. :;.~:>.<....'.<~::;.,;:':....';'.'.' . _..._...., : .' ,.,;.
' ..... _,',.:.::i" .."·';:,,· ".'; :." '.
'J',:'~: ;;;' .':,:::,:.'::'::" .. '

"'...

..., . "

... .~,

......i(_tJ.

.~~f):.".

.

. J~ff.:

~.m- . '.

.: .'

.

... .-.'. ~
I :" ~

.._-r "~.' .

'

·c' ;/~.··.··~~ .. ~'.~~.·i:":;::'::·:".'

:~. '!'h:Qmm;' ,'.:r::J~~" ·:-:....::.~· .... .'. .. \_ .; "".:.:, .. .: . : ..... ·--:i·
_..~::::::-;.".:'-:~~'~':~J'''''

:..: :

>- ;: :,....;., '., .;

·J.5{q;.ti~I1"~l;t~.~:

r ::' "... '.,

,., .. ~:: .w; •)

:-; •.•• ,

'

.••'

(.1'.~ikt.l:k~)·,'-:.: '.
~. .• '.' ..-

.-

' .. ;.r ~".'k.>

.

.:.': ::·Z:·

.. Jit .. ~,~ , .J;!:!.. .' .: , . e.•.••• " •. 7 ~ , utt~ '~~~:~~i$i3'm :... . "'. .. _.'If:.; •. OJ ·m:.ltl-'··"fh' :~?Ut~·.;e~{a··:'·.f.;..~i:&·· ~ ..,'.'- "Iii!:i" •.. e-: " .' .. .' '.. ·#.~M~.f)~<1.>·~· .~iJ.;~l~);; ~.·p·.~ii:I.V'1!l;;te;~~\~~~§iUilrJCU~.·· : =>.

*~.t:t.1~HXM~~".3.~~. 'f'.~.~j;.3~·lg.~ ..... : r~J~:~;.O .-,Jl~-c¥·ttttm~t.~·. ": ' ...

-:':~:·.»;·:~.i: ._.:,\, ..... _~.~'. : ..;, ..:. .. ~~l·;.::f.·:·_.+ ..~~

. .,._ ..: ;.' II""· 'filJj3!f~:
~l" .-.:-.~:.~:

":': '..~:".': .......' ... .'
"'~:

..'...,'.

.'

.. '

.

::: :.r,>:
:
~ ••••

.

.:

..

'. '.:~ ..... ,': •• :.;

L

.' '.>I ..•' ,

;'(";~~~~~·\'~~1;;~~;;i'~0c0~'~·~,~.:,".i"'~ ;~c;,'~'::~"". .•
.. , ' ..;. .'... , .' ,~~~~,.r&~.~~P;,. Cl~:dl~~.<UIlI:"::~I" :

~( :.'.• ..":',','
..;,

',:',',

:'>:::,~,,>

.,:'.,';;-? .'::,,'.' ::,

,~~~~~,'¥)";,~~Q);".,r;~::~):<':./::,, ...','
. ': ~'"

':}~~~~,'f~:L:',:'; .. ':':', :

.': J,
v'" .
d."

I

If'

1
: ", .~. .:-~ , ',,~

1~OU.Ha:(*)09~11~ ~~:HSOU'"
,
"

?·I!EI4:.-!nL.'ttL:J"IIJJf; .... }jl.)J\Il!.JJ.\1_IiI1.I<)JJI..'VCJt!1I:p·.:,:., .. '

:.<.. ,'
" :" ~ ':l' _ .. :

'1' ,._' ", ftfin~ M; "; ....:-}\.~,;.' '." ..
..
l.
,.

, ';.;»'~.:;.-; ·R(tno'-:·,~; PIJI/03,·'., ..
~~.'
.,
.... ~ ..

::......:

·.I~V.~I·)I".

r.·;·j,

::- ·~.,'.' ..

'-:-

,,:' _

'. ··r;·::::~\·"'. "
-; .. :t ". ~ ....

. :.

•_

_ ...

:_;

/(.,;, ;_.t:._..;:~.;~~:?:~:<:::j,~ ..\j:~;~\;:;~~:,:
a,' .•

~

.

• '; •• _.~:'.

f.

':' .
.

. ",'
: •.•

~. -.
,
~.\~~:~

.:,'

~

.

._

•••

.

'~.
.
",

.-

...
'

.

-~

.

-'

~-'__.~.:.... -~~~ ....

::0(: ~::'"~:.:'. .

""':

"j

....

.

•~: .~~

'":

I'

-. '~~t'~'·/::'

-!

.(>'
'.'"
.

"

::'

~.~, : ::-;~.~
" !' ..... -

-

~-

.... % ..
. ..

...

.~
.'

.

-.
"

.'

.._'.>('··-·l}
·.i

,

:;_...r

..

. ..IjJiii.··.·~

.~:.

"

..

. " ..

.".

'"

"

',

':.

:'

: .. " ' ..... =~,t,
,....

('~4U'lbkgjlJ\~moor:::.fitI3aOJj\~~) .. ~. . .
-

.I"fIIDl~~g/V.14J,

~~c',

:'"

" ..
~.

r'

--

,_

.

"

"

L:.~;·(:,:··: ..
. ,_
,

.......

. t',' " :/
.'.'

.~

',: :'·~ttm."~rj~~"mf~~ii~~Sit~._.0.~i~_:H~;;~~~f~~~ ~',' .
',,, ..... .~::.~:;:.,I·.. ,~;~ ',;1, '" • ..".' ... '". :. '. ''', •. ~ .. .,~, .... ' I·
''''",

, '~',.'>: ,~..

·.i· ".;..' . ," .,.J~.~~:?t "',' ,.,~1IkJ;filj~~.tt~~!"~~0)3~~~,

. \0··...

. '.. :'.

_',... '... c.,' . ;.. .:, .

',~"': .....

~:
~Al~L:\i.
'

l.:

,-1 c e

.. .
..

:!

I' .

~ ~

.... :. ...

'~.
_.
"

=
..
"

.'

...

~'

,

,

r-

"" ~
J::

~

..
;;.

i

:

" .,l;

...... :

, ",.'

~ .
..
.},

.~
"
c:
"

..

.

:., .,','

~tJ:;
1~~i~U,\~.:~;.~< .
•:(.:, I,. ." .1'"

..... :. . !

_.

.. '"
c

..':' ~...':., . ~
.
............... ,...

: '.- r

.!'

...'
-."
'.'

~.':.
..

". ,.~.

','
"

::

< ..

.

"

, -r

-,-_.

__

.-------''',

...~

II~ij~hljij1UI,f~H~'~:9:i
:

:W~~ ?,~W~IIR:',':,~,':'"~',•':r•.,."w,~: ..
l~J
,.", • ", • ,-

",! .&l!~J ' "

I ~

. .::- .':.: ~~..". m~.. ..:' <.

• .;•
t-_ "0 ~ -: _;".:'

.
: ~. .,_.
.. "0 "

.
."
,

'

... ..

"" ... '

'•,•'''',.'' '::>\\<:1.:j\\~;',~:,~':.;;:."(:·;:~~;r~~~j~~t~j;~jt~,,, .> :' = ,., '. " .·.~)jj{*1i -~.~~'-:.':·*illir~ *Prj.,.It ' ~'H'·',:'.:..' . .-',:_.~~:;;.,;~. :'. ~ ',1':,'. H:', ,.~;{)~;: .>;~, ' ,,·:!I;fj!~i·'~.~+lili~~~~·:~,~ ~\;' •• .-: "'~:, n 10 (J.ij\q..7J.rw»l!f$!f)
» •. ,. '~':'.-':';"""""'" ",.' "': : •. :: ·,,, -;:;,::.,.·,,:._,·::-.:.,:-{}j&1·5~""·l'4',6·~). -:_'."
'.>_' .':.'.' -'. ~. "".. .

'.'

~;-'·~:~~~~~?"i·;;t;.,~~"i:~~~#~:~~E~;·~~:':··': C}" ••......

;:(.',~.~,@~~J~:9y:~~~.)~t7~~~~~~~.11#r_¥JA~i)~~ .. :~:~~#t~~t~~,~,.~~flt~~,
~?'

.::;~'r'/': :~';:';.~>~>,: -:~;·-'o<\·:~·:"/::~;-'_>-',::,:~;_,~:~:~:::::77::~: ;:\;\t~;~ ;~'r,~::{,~;:::':~~~;~> ::t~~:::'~' ;;~~·:' ,~',;.·~ i;·:~~~ ::'\.':,:. t¢~:~t.\···::t~ :-,,: '-'7.'
~_~~'_"l.:' ." ...

-ch:"·_'··-·",.;..~

,,,., ... ,,.~ c"_';".":"";.,~~._ __

Q2~O S_2.,210l '(tt),· .'.

_.

.

.

--;'.,"; : ::.'

..··.~~~;::~f:')' ,::1:~1!.'~:i:.r',;ti~4~~~t;;::~j:o ;;.' ..L,·;ti :>.:;;,' , liIm .
'",}ii;.
< ,: . " ' .

:.:. ":;~' ~~!:::»,,~:.,;:;,,;',':.>:~~;~;;~>, ~m.}.1PlaJli\lt

,:1:T:(.?~m.~~tJ1,.,·.:: (~~f1~\.JI.~~~~,".' , ," -.:; '". .::t::.~..... ,
.iK$ ··· ..
(Of'

A

~*~w.r:#~~.~tJl\~~: ,,'."., '))""'"'.,:: : ..', '~ .. ~-" ",.. .. " .. ,
'> ' .,.

-. .': .. ' _...

'...;.: :' ',~:".', : '

--,"...

~MtJmtJC; ,.

,

.. _.

",

,

.:'

_'?

;i;;

.': ;:-'QJ'.:'

.:z;*.... J$f:4J.~~::.:'::'~::>i>. :;, .:--:.:_";,',:~~>.::, .. » ':.r.:~~.' :.',':'.:--1: .~.~". :':.,',::':, . " :'::~", :m:~ . r~~~'~' .~.~._:;, D', 'l~.\(S,~.. :;4·~ 2 '~~':o' . ··L.1:,:e.·.:.:i.i·v~~/· ',: ,..:' o·).~·· .~'
.
_"

_-

.:'-°10,,:

' ••

"
','

. "!f'.......:
,,..,..<:::: ::x._
' .... ..J;j:

~

..

"

_1

"

1u
.

2.u

"

&1
...•

5u

,6u'

.' . xx

.... -

~J~I;'~4J;;"

...._.~

~S;;

eQVni'1n -

_1S1240Z35J
~:~12.CJOrnrn·

~

, M'litA: -1SOOmm ,,

.. Q405MPa g.' (8) . ,' -(3/24 b7:001l~W"

~3/24 01':QO,m1£>
g fA)

. _UtB :--"2300mm ' ,(3/24'O~·mr:E), " ",
_. ',

Stl1::1$,
;

f1J.rl:1!tE
(3f2_400oo
'.mtt'). O.OOSllAPa'g 2372mrn

~.;a , ..;:>

.(s/24O$Oo'
'~," O.OO7MF'a,g {S/24-09:QO
,

1'898mm

~~-~

... .,..-

-*' -=

.~....
<0-

.

.O.432MPa: g

(A)

.-o.025MPa '
t

-Q.o25MPa:g, (6') (S/240100mtf)

... ,.' O.041MPag(A) ':,.-o.~g (C)

(3/24 06".35 mID'

: ,',

' ..

" ~.I;aMJ:.':
"

.... '-

DIW . SIC f£1.)
.

.

DNt' O.400~ abs'SIC .039.0MPa abs (3124 07:Q'Om-r:t.)
"

.

i£1-J~,:109'& (3/240,1:OO~ OM O.105MPa abs " SIC '-51'O~::A".T-:-JJ, -.' 3/2401::00*',· (

::I02"C

ti .. lXJ1,~: 104..91;. r:c+.c~*-'194·8' ....... ,. ~'~~=jo' (SI24.0e:35:mtE). ' '.
OJ'll}I P.tOaMPa abs 'S/C" O.196MPa·:ab$:

: '(3/24'00:00' ·,lft'iiV .~l_,.

'S1'47'C ,.

'_"
,

(3/24

.4.u:!r~~~) 5.61l:~~"~~'
"

'

(3/2409:00 . :Mm' :. ' '.

'24.3"C

mm

osoo-

.

.

.,

,(3f24:'.OO3S:mtEj, '. '
",

CAMS

- ..

SIC 2.71X-:l'O'SV!h. (3/2:40I.oo~'

p/W 4.37X1.0'Sv/h·

,

.ol'-W 4.93X10fSv/h.
'sIC '1.49X:'!.OOSv/h
(3/2.4 0100mtt>
Go

DI ifF 5.:72X:1 01Sv/h SIC· ."1-.64X1~.Ih
• , : :i ' .

(3124:0s35'~,

O.s84MPa
" O/W~ ··o.427MPag

"O"~~g

, , 52'C
'{3124 01·:OQ.~:

,EEiJU

7':-:;B:<MParJ' =:: M!i>.tEECMPa ~:s)
~~IPaabs}'

-'

:',= -7-yf:EU\l1P~ g)~

+. ~(P~'OjOi3l!t11Pa)'
..

~EE(~~a;11.i9i3

':Nfi'a) ",

-,--,-,-,.,.--.- ....

-~'--.---~--~---,."
"

'-

.. ~ .
,~.

. '.

-_

.

:tj~lJ:~~'¥.,:~:Jfl,'tI~,~~'~Z~i~I:! i'll~~~J~\;~ .. ~(~~lt:,~~.~fJr:Jffi .
. ",
,"

.
.,"

l'
',. •

'.
.' ',t ...

._
.......

';. '.
-, :~'. _

.

..

'

~- ...

~. -.

.

~ ..

-L:

~ •......:
--

.. . ..~~ ~.

-

-,' _

..

':'.'

·-_l

~

.": -.~··r·/::
.~~ r~·. ': •

.:~.»). \

..

.:'_

~ .-

....

.

:.:;. ..

.. -:.'~\ .
"
,

-r_.
.',

,

.:'..
:..

".:

. -~-. -.

.:.-:_

~~

..
..
'

~;.

..-

s-

::::1 !:81RitH \<!:J mill. ,. , ... :...- ,"" . ~ .,,"' ;$' 2IHJ~3H'4Il,,)lII43j1'I'~'O'I*,~1LiiJ~t7JJm
U"H)t

~~~,:IA~: II 'fi~"

.i

-:.... <<:': .::.: .. J'lfJ. 41J:t1ln .> ... ' .' ...... ' " " ..•.•.•••..

·r.·

Jp: "1/01"
,.~.

". -.

.

'12011if 3n24B l6!~51j} . ni»lI*}~f1J}!i~~mi' 1~Oua4S{*}I6.~UtIa191H19· ,i~tljC·lMi
.
.
~

A'

No, 3596

,

.
••

.
I

".

.'
.

h219

p, 1

PI nl/O'l

'

,

"
,

,

"

->

~ ~il¥i lAJrt... ·

(t;t$$®M!£I::?v\'"C,

JJl{f7JJJJ..M~4tJtlffiif!l~~
" ,'
~~

Jim ! ti.~~~U;ktml!lT~**m!!f!~tmr 2Z

(.~IS:~: m~.~)

{Ji{Ji(tI;fJ~;!:~ti:·

fi~1ll-~Ti)Ja.m·

10~1il ~Q,)m~I~~::f<Mi~W.ll$c1,H~ . ,

,

..

.~.

",

1'(1)~t1i~

m~~~~t..t1!i§~·
.

.$'8'h~Llm .o~J.i! • M:ffi ~ tl.ft~till~ . " .. (. ' ji(1)~m,.M:tH2tt '1 6 ~l 56.t .. ¥f.fiBfD;.i.I~;.. i1!m~1k&**~F¥J'1-)v~Q)flftOCftt~t: tt1l!c~'~q,;~O)~ IlAAt.,..~t,.f};f<· .'. "

!I1J~*.

,

R'

'

((

, ·.:c-Q){tf1=f'm*ft(1)feS~
3~(:~~Mifa

• m(R] : 151ft

.*_:.

~
1$1

'.}!'l@:

i~~~$:.: t:lM..
OW:
' •••••••• ~. L •• ~

4. Sm/ s --' ~.
~
-- _
..

'

,---

...

-"".""~.,"~""'"''.'''''''''''

. ' ~1"f'Uh24a (~) 16~561f~: 9lS.OI~.:.
• .• •• . '. _4' '" _

- 20 l11t ·3M4B l7.PfOO;}.. , _ . mil (ttlITtJJtl~,~~·., ." ..',... 91lF
'.! • -. .' .• ."

<,": :"
,
-. - .....

,

"

. ,,. .
,:' .:<

--'

'.

.'~·..'·l:(-~>l.?
' .... • .

~Mi.

.

.',

.

.·RtHl·

-:

,'.'

No: 360"3- - . p: .1'- .

- . P',I at .

.

.. '

~i1i8.-1 Q/·4) .. ,

..

-:

"

..

_'··~~ji.~~M.~··'{.~~~~).:(~~~~~). ;'.' . .
'. .

': ::

.'. l* ..~·F-lI~-;J v~17,; 'tw~nf~~fLtc ~ '. "', .' ". .: ..

i>.~~\·S8a~ic,··m.~~+~ '....("va.v J):'. i~i:f~o'
.....
.. '

'.:', '".

.

. ..'
'.'

.' Mii1illl~*,g. ti.~.(U.J ~1i!twr., ;)~fSi~·~ .. · . . '. " ilJi_fL fi•• ..:.J.ij(-r:hft.m~. ~l:13iU~ .
.: .'0 •• • • • • • : ". • ~'.'

.... ".

.,..'

. .'

-'

.

.'

. '-.

:l¥~~S'

"(ilit5~:":i

~J~~.,.Ef(~fr·.,)· .:'. ~m~ii.lj6·.~ 30· ~ '. -'. .
ISO~)· .

. .'
: - ...~~~

.'~
••

. '0'
(1)~.~~~

~.

.

: 0 . ~~1a; (J!t.:f;tJIV1J»,Wt;~) o~40-~a glOl. ((t)',
·.·0 '-'" . '. .: , ~. '.' . ., .

..

lti~1i~J,...~T~..

.'

~~-rl ~;f~1!t'~~#~j#i'~t(ilO~lfv~io~ml~~~<,m~y.u~t1)~ . o.
. ••.

-_

~t:<·~tl.>l/kmittl

.

.

·~tdf.<:fO,)~m . -'

f7i*au:*®i(f.

({t8i*lJl' ~

~)

.- i~*(1Jw. . , #
~r

q:(f } ~f;t <~.
OM, ,.

a~.

-.

,

'

-:>

UWi~

a m',
4.

..

,

,

.
.'

~ ~. .
,
J

·0., . O*i . . , ,.
• -

--.

-Sm/a

"

.
_ •••• ,:.~ " 1. ""

....

(.......

:"'·

.. "" •••

~ ••••

,,1t

-

(\

f('

.

_"'.

~ •t

_

'. 1

Jt~ :,., ~t , '.1*1\ 1J&. , • - ".

~,

, 011:" - ~. . '
~, _.
,

.~,~~*~_,! OMf
,.j:
I ;~-.._

· .. Om/s ·8·,

"

••• 1a ~

~_.~.'

'"'.fI'

"ttA

~".

l"

~·,

-'I'

~:'.lI

..·.,•••

"

..

.

,i.

..

".

'. '. . '~~mm~~(i)• ".,',.' '6~': • '

r

;

..

'.

','

'

,

:'

o. " ,',
. l

'"

,~$mi'

..
~ .
.
-

,'

..

-

,

~

,

','

,t'l'UijHB,(i)I

.

,

~

t~Ofr~!

91'30 I 9 , .'
.~ ..
......
..._'

• ' ". j, .

..
-_"
-.-

.t1l'
'

M'

..,,"

. , ' , '.

"

,

v,:

'"

"

..
-. ->-

-

:.

.".

. .

.,

.

,

.

.1-

••

.

"

,.,' ~.J:.
, >

,:.. ... ·~l~<~O)~m, -:.~ .. "', - ' .~ -, ·01li .'. ~.:: . ' . ;~f;l!~=If,<1.h'R.~i$ . tI~: ft1i~i<,~, ~~.:' " ~..
,, "

" .:
.

'.

.

',.
. ~tD{$~_p)re4il:::

,

.

'j;j~~O)~.",

,(lll~~'

.:

;})"

..

.

~~lt*c1J~* ." ," ".. ,,'"
q•.
j .,"

,"
'.

.

,

~

,

,

-.'

. $;jf<=il'!5~il

' '."

"~h
(__
, ','

~18~30:9l
'

. ~,.1Dl::i1fll.: ' ' 'lfifij!!i . '•• ~,; , o. '6m/s
" *j\~~

~'1(tR.:3 .; .: , . lit: '
:

.' :'W> .

.,

•f

-;

', _

t

...

·o'4'tm .ar.;'

. -'.

"~'"
'.'

..:_..:_-:--.
.

.'
_.

,D;ff:.:

'

'.

'

..,'.,.,

,

"

-

.

.

• ...vvnl(1~\~J~

.2011~ 3n248121~16j}~191i~'1'~. ~Ah1b(~)jf~J'Lj~~1~ MIl' ~ MIl!JIIIJ Wil jijlijl ¥ "MS
. .
.

.
.

No. 3652

Kl2U

P.· I

P, o f/O I.

;

~
.

..

.

.

\

f

* ~r€H~?v:\t,

~it*~lmts.i:t· (~ 2 ~J!.\Il$)
~~;Qt~6hn:tl.0)~16iBAt"

.

.

(JI(Ttp;OOiN)

.

m;!n~~.i'"Q '""' cc"t~~·

. lftn.t 2 a. if! 3-}~2 4 S

;§m~Aq' 2 I !If 0 l'

(~

¥Ii)
f)-

~~~.~§J~.~~~,*~~~,~m~~ ~.~HJ. ~ .. )I*li~~ tia.-Ji{.::r:IJftflP)f~
.M~ ·(mt=r;bItlJD!~U!5Jf) 0240-32"'2101
.. .' .
.' I"

Of~l~$R-l 5 5.) i%ilJ!
(it)

~it.~O);a~ti:":ll/lir ~ t:lit¥iH..~ft.t. ST7.7.~jjf21tt.m

!(7'iJm~~m~glJntll~. 10:fkm pJ{O)m1Eir:~~< li~J1.(!l'!O)~
.. .

)j(flt7J~~±· fi m-lij{TjJ~.PJi'· ,(.*18:~~.~.~) .. ttm :~·$*~~lJlI*li~IIlT*~*~~~tM a2
~f$. f

it~~<!ifO)~~ OMt

~~it*!1)lfi~ . . Ofi

D1f ~iU~<~

.

......

4 •••

,

"1J •• "'

_

" "'

P'~

.

nv. V..JI,iJl

Ul J

uoe

, No•. 36J19j1

iu P.

1:133

P:02/02'
i.PI'~I/Ol"

~m~~~t ~~~~~, *M~~J~~~A ~

.\

.

l!~4f!& iia.-lJjFfjJ~PJfic· WW' lien iiM% (Mt-r7.1t'i tQ.fi:I*') 0240-32-2101 (It)

.C

, *I~liii~·L:~-~.

~~"Q)J!~~?"~'T~ D:l*,jJP!i¥M.4tilJmflfR~ ID'~m lmoj.~~iii":1<itU~W.~q;'l1f
", .. ' ., $,fifi': nil7.1_~~ti: tAli1$-~T1.l;l.m C.~g~ : 'I~$) . .
22

m\T1J_ffl~!J~m

:1m : imM1~~~*ftlltr;k.~iR*;ttw,
@

...

I{T:bM~2J

j~1t}lH1;C;»~~fif!if<:ffi

D4t~

.

J~~~

(.i".Q, t.t.tl-~)

, •.

=~~

_j'

~~--------~----~------'~~~~<~~~~~~~'m~------~-.O1( :.%1di ~ :;!f

Ofli

~~*Q)*,~

."to)ff!!~~¥$O)#e:}lI:'=:
~~c~.Q~~.

'. 2Q11103125 01:33 TO ~t~l. ~~~~
j···..11*a3R25a(i)Gl~(2~ '
~;FAX;1-9¥"':r.

FROM .~. ~i$~

No, 05752

01 Page

iif,iaU$,mSlIlt, O~4l~:!II:ifWl(&lff~[II 1Ii'!'.1W m

ifa:mJ~-~~_f~

R: 11S· - P. DUOS, NQ. 4S49lU p, I P. Hint

·EJ··
~~B-l

(1/2)

A~&:ilii:§~it(~

2 ~Ju~) (1i-1-~Hri~)'
llpt2 3~ 8,M 25!3 t~ *1) ft1iIlt~J 00 ~ 1t..r ~,..

~t1fjf~*tii, ~A~3.

*~ft}iJ'iI't, ~~IU1:i liE

, Ciil 5~-1

b?e (l.§{T:tJI91U!W7!~)' 0240-S2-Zl01'.(ft)
4&.fi!~tltP)5!~R:?

~~~~~~.-~~»~~m~ ~~. am

.

5 1~)

v~"t', mFri:1Pt~MI:~BHnil~ 1O~. J:l1iO'Jmi!{~I-j < ii~J2l.~O)tR· g~;m.~*i". .. -

.

~~:~~.n~~~~ m~m~~T~~~P
($~fg7t .~ .~~) ,. .

-:Wm: ~IU\\»!_*~&~*~~.~~JD:
@

22,

I{t

(__;

* -~:R}:t.:'Ei'lU·!Ill * ttn,U~fit4#JjfO)~ i.
{fj0)~7Sl.
z.c

l1lga-t1.~Jjj{l§· a~~. . • :i~~' , tc ~Hi a- t1.1t.tUit6 "a 3 is'~~t'.~~.ft 245;btjitij.$.t fj (~-?) ~ I~J:~ ""F!t(1,)tnv ~ , :ia)l/.*ml.tf€I±H~tt J{H'~~};.Q~:hil~a;¢Z:*Uffi~tL7e~C!6\&, ~~jli1t&~\..,ttc~

: L

.Jfiq.iJ.!t~fllU~~~ (.T¢, LtJ:~l)

~·~m:IP/C\~Hf.f*;:r~

ngli~f.j*f:tlnvcjj-.tfvt:s ~~"t.
;ttTM~t3f~;tt.:s

~~ili;"C,

0):5',-e:';.!W6rF'~7f;.Qm~t"k:e~tf1A::fi*~~ :li:tmt[i.~~ .~GT)~JL~I-I2t*l~gl./·r~t>*"t. ~.t

~-:eR:~rm~~T.s~ 2::~};, ~c

v·c 1~t'a

· Jim : ';8.{f£ _. -._.mm ! .
•fiJi!

.~~!

ttl_( s
---

, 'c'>f)11/Q3125 - 01:33 'TO w,tJ@ ~~_1b2 . '.' '11'038259 (i) 0[~12~'16l: FAX-i1-9,Y-~ 'I
-

_' FOOM~ J~Wi'M!'

'

,

No, 05752,
_ R: f13

02 Page.

1m: ('lrll'ii~iU

,P. OSIOs

Mo. 4'549 U Ie. - 2 j>. 9i/02 '

-

_

,
J

, 3~bt't /B.Jil::1Jrt~f1_s.0$Jl$ij~f(:mrT~;aiJaM$8J::'?,L\."C '
-

jt;2Bt;'o)9itJi~al5*'':~ L.. ~ml~~~\':Jt.d:~n~·fli; 'J *~~lfJl t.., ~ -. . ~.O)~Nffffff'" -C~'iG: ~ ?-1!"(b(, jj~fJ~iti;*,-i~'t!f::~Mf~"t.Q c , .f»\i;,.. 1 ~tlT /B.n~I::$'i::~:t'L\~*O)j)j!Jjj~:tr~itT~t~h)':: ~~ Lf:; y.1&fHttUl(7,),~H~T~m~~~ ~ t.'''C~ ttz~tjli~ftl11i1f:9i:rlia:iiC - "C.-{'"t't.3 I:J *1'~; .
"

~Eh 3~.r /aitml::l,iL\-C 17o""'teoa I) v,-~JJ.. H'~itl;f f:~(tt::. < f1:.iI1 ~~f;"'L_\'1:I;.. ,p,.t;r~J:Qr~o)3!IIM1I,f!£ t iiUl.1.l~t,.gt:-¥JlIf!f . L.. !~tv;:tIi6§*I~~fl,~ t..'k. ,

-,

,

'-.

,

.

~.tf.l
01-38

iI~

CBq/crill}

1.6)( 108 3.9xl01
,
'

As-74 ' .
V-91 ,

f-131

.

S.2X'10(

Os-134
Ce-138 Os..131 -

.

2.pqO',

1.

ax 101.,

1.7xl0~
1.8)(105

La.-140
,

3.4)( 101.

.

(if"

...__;

,

"

'

.1£ 2'3 &f: 3 PI 2 5 'f:l (. ' til' ,ftiifll&~J 3' ~ 2.S"" ~

~~m~*li!, ~1r~~.1 *~!IIt§;,
.
-

~.Ilij'*.t . I ii.:f~·
imtlf;s

(JI{Tj,J@j~ft#)" 0240-32':'2161
•• I

?i"'~~mtTi'J§!.f)fift

.;

(.f5~-;- ~5.8'$1),

alE ~III'
(~)

..

fi :eii~IH,..,*'"9'.

4t~lJaO)~§:~;:·';)IA't', JiTi.11JUfl~i!fl~»rJ~iI,*.·10 ~~ 1JJ:o)m';jn~~-:1<·iitlJ».!lfd.)'11i

.....

'. .

.

JlJ.J:.

.' tt.~< :'j!fQ)~m:uctt
~~(i):(f ••

.(.RItf~J fItJ. ~)

·m~:
...-:-

.~~~. . • JI~: ii&
_ ' c.r*.
It.Clil. .

.
m/s '

/
.

.

..

( r2..;J"

.:

,

:::z ){Jv

-.~ ~.~
r60
..

.

••• -lJ(~.iJ•• m3-Jt. . ?...,.. ~~~'"Ffjf~ " .« -,
~~

-.,.? *'f?A'9'9.ni'
a ~$l'S'l'
.:ie'V!!,!A 1 84
(

~ 1~oxI0.l

••

(Bq/ein')

.

,

"

. as Zt5XI0~
A\tJ 1~'2 10· X
.'
"

:

.

"k~~A ~'~tTA

1-

.

'

a6 o
-

.

f.j i. eXIol! ~ 2. 3XI0~ ,

1 3, 7.

,rqJ 1)'1 i,4 '~?'~140

.
'

~' 1, 8XIOG

.
-

~ 6. 2X1O·
~9.~XIOli
.
"

,

~D'
I
-......... J

.

.~ 99A 1,44

-

~2.2XIOII . .
~ S. 9.X'lOti

.~Rt

..
,

,

-

.

"

"

,

,.

."

°1

"

1

No. 5243 295P •. l,Pt 01

,.'
.

-

;l·'.ii~~~it 2 .~~). . (~
.
.

·

,

(JJ:'T~:b(ijft)

*&ljEl~-jr,~"C"

"~:Q.fm;nit\}o.,71~;re;(f..".mii~:.~T~;:c c:t~. .
, -J¥At2

&~~**~t .
r:

m~~~~.*.~~.~.~~'_
~mRfJ~J "
'.

a. a·,ij·25 B

6

(m . .)

'd~,J7L'~

(m 1 5,~-'1 5 9'fi)
,

,

3m•• t. ~ •• :_!{7";bJ!flF.Ji~ a~ ;mp ~M9c (,.:r1.Jfi#JJI!'lfJJ!:!f). 0240-3i-2101 eft)
·

\ ti~mtJL.*"tCJ

4t-'!_~O)§!!£J='~~!I"tt

.

..

.

,gT:bP!$M.4tfitl1l~ifJ
r

.. , 10 ~m1J}1"u.>M~k:.ii::J< DU~It$O)if

1MT1J~~pJf:&rJ.fR

~fiJi : }f[*fl1J.~~:ht
(.£Ig~ :.• ~.~),

IIMt~-!.B\:T1.JJBflW7

.

4t27j1:."0)~!£.~
*jE:QO)§!~J#.~
I_

'C ,:It
~.

J!

*~~ao,j••
itO)~~1

23·4'f;·S.1J11 S' 16 ~ 86 j} (24 ~M~~) ® . #1itmtjij~~~l1~*;;if'm . ~~

.iJJ~-.T:bJ!m~

tim-: fiaJl;Qi.*fmldT**;Jt7R~~tB- 22
'.

. .
,

* 15:
(J)

.w~
. .

.~~tl.gJ.iti1 . tLttit~*fi

,-If

'_•• !

i RE, ~;st~~:Et.t.~· i'

tttttit!~~O)tIe

._.3frp 4~t1t0')Iim~.~"1-Jlt"(J)1t;)M7-:-)v~~tJ{t1t\~f!H~ .. t\:w ~f1. tdi'1<O)~*~\· .fj}U'S ~ 0 6 ~J: lJ, Wi$ t, t t..ft.
.O~~

liT:bM~q~rf(~

(.Y'S,

t,.~t,.~)

1i(1)~m.·

'1~;... "~m (a
I

~ 2 ~ 8 2 ~ O.0 ;AJ1£)

.

_.

.fitt< at ~) ~(.iillt~ .it*Q)1f.
~Q).~tmtr$

.. o.
'

t-.ttif.iCl,)~.a"
,

"C1r-~
.£tJ:

,

.

~~~~~

~

~

..
.
.

'~~

.

~ 0)1'&*n!.tilC1)1'I!!IU~
$:~~1l.Qh

.

.

:.

~~ifi.·
.

..

.
• '3<~~: /j'fit •. J1,1fU ,~" c;l.

.. . --m/s
.
'

.
.

.. ,Jqm.~"'o.>.w .
~

(.Ji~A'I1

;}) · ••;i:

. flf. ,.

....

ClW:
""~

,

.

R.\1&\1tiil

=.> .. ... .... ..
""."~
"""

--"...., ".

-,

III'
, I

,_au
~~Wt?""~'EJUlMeD*a:A
~ ...

~-:""at~1Jl!fi
3 F.l25-B"
"

75~.... lRJt::i,)(-~
1u
J.t~a.5 ::.-tfm~\~ 'fi. Jill. ~")l7.7-h -

ZOOWE
t.'S*51!1ffmt. \1fmtca:Arp~ m.113Vmfn' "
l3/242.1~

~

«

,2u

:

4u
~'¢'r.1l

5Ll
.
"

'au
~1l:tJ:1
~~
" '

~*'1J\}2

4'.

mt~m",

tsftJlA = -1700mm '~B ':-165Omm
(3/25

.

.

•(1 Om3/hrllil!) ,*__ (3/2421:.45)

_~Jl'
..
_MA

" ~.1l:¢I
,.@~

..
,

~H3I241S:(0)

'.~ff1J
!F.::1-t6*_ ....

z.oomfE)

~:-1300mm' (3/25 2:00_£)' . -Q.023MPa g (A), -O:025MPa.g (8) (S/2fj ZOOV!ro

; -185Omm .lIa :-.23OOmm

-

,

{S/2.4 '1800 lm'£)

,2387mm, (3/251'.:oom

O.S76MPa g (A) O.35BMPag~ (3/25Z00mm

.'

W

'(3/25100.
ff)

2~mrn"

,.

(3124 1800 Blft) "

OD38MPag (A) -11101 MPa& (C)

"

, o.OO7MPa g (3125' 1:00m
' 7f):

,

·QJXlBIVIPa g' (3/251:09_
tf)

,5104"0 '
(3/25 1:COm. , . ,t£)'
..
," '.

lSJ2!5 1:00.

42.3"C

15l::ftJ3fEtJ3H .fE/J6II~.=: 161.2't: ' "g (3/25 2XJOlIm ,DIW' SIC B;tJ SIC 0.31sMPa abs (S/25ZOOl.lif)
D/W
O.325MPa abs

,M:lK.J;t1LC=:

: Z06.:TC .

JM(.I;(JVAIlt,·:

105'0

!E1lmrF!lliBlI: : 105'Q
(3125 ZOOiW£)

DiW o.12MPaabs SIC ~).r:J./7-lfI (8/25 2OOBlff)
"

(tM!t) 1&v EE:tl§U~iJ&.: 155.7t '~u:~~t:R_ 5.6 u:rat=rtSifCl!il=k:""C~q:i' (312418:00 b) " OM' O.107MPa abS ,'SIC O.2ooM?" ails .

i&ilC..1 ;;(JLrjiM{: es.6'C~)

,

'

m

..,

.

(3124 18:00 U!(f)

s

.

.
:
,

:

.
r

.

"CAMS

OIW .4.11,X191SvIh ' SIC 2.54XtO~$v/h ('3{25 200 lila> g-{Q.485MPa
sC05zeMPa

4.64X10'Sv!h SIC 1.52.X100Sv-/h
D/W (3/25 2oom($' , O..384MPa gJO.485NP.a O_"9-27MPa g«>..52BMPa
28'OGII!dlF_IOl>\1::~

~DIW

5.aa,X10"'Sv1h ,S/9 1.4SX100sv(h , .(3/24 18;OQlIff)
O~84MPa g{O_485MPa ~
abs}

,.

,

.

,

'

DIW_fWE1.:J . o:ae~a
ONI Mf!m.If':tJ.

abe)
abe)

abe;)
-

~7-J['
~

._

'

0.427MPa

"
"

.

abs) , OA27MPa g(O.52'BMP'A

(S/25
,

zoo_

-

'.

~~~N.' (S/24 11;00)'

f.S/2S 1=90
~.

sose

,

,

22.5"C,

'

,(3125

"

lRT£)

1;Q()'

9f.8J)a~

(p/02.C)

.:~{;l~.l.tI~

CP/C4D)
,

, " : :: 9J..ftlJqilii~IJ:l

.

,

~0)ftJ1_
"

-.

a,Y. ~~l.lH_t:Jlr\~"
;, "

T-~P1fGfr'.~~4J"

*m:t-JJ,: 73~~~j241805BmO
"

l£t.I~

r-'_":/J£c:MPa. g} _£ECMPa aha)

"

=

.
~tEE(Mpa ab&) , -

- '!T-c--nwa,g

*~(~~Jl:

0_101~ MFa)

:

~(914855),
,

+ ~(~Mf£

O.i013.~(:C·

'1Fi'IU

(9632507)

'.

'

-

-

"

I
L"
II
I

(+~YIIHtlJ
,

T

./11<. .....

\lItl VViIjUl]J' 1I17I.i.l
< '.

4

'.'~ .. v !I~

.....

91 B0 1 ~.
.

'MJ>rI!;U

111\11dll lJ.:vt; I .

.M~

.

.
oJ' ~.

.
~

"'J Jell': Ilfr .

'.

"~J!!

1II!tY'#

.

.

.'

.~1J~~ ••~
.
,

.

'~~8 -1 (1/4)

EJ·····
.', .'

1

~

(fil2'~~I$)

(LlT1P1itS~)

. (i(Z).
,0' •

.

,

.

-

..
(~1' 5 ~ - 1 6' 0 (iIj)

.~
§;.

~$.$0.ft
t8~~tL.'6iUil.·,

J.iT;/J~$.I=lttS!a O~~ ,.

@

~~m:1,P'IC'~~~1Ia*;;;Hft

(.y:t;1 L-t.tlt:')

.

., 1l3i:* '

I ~X.~:3:tJ:.It·lt, .'1'mq;l1iic.}t<·o;>~'t;:~~:ij:&1:~~'t.Q1t~,*:~Ul'~(1)it.wile!: t;::McM1§!.iIti!l·O)~$ ,;,.O)~.;r~(;ao ..,lj(f./.\.saIjlH ~l.itt~ .. _ .O)~m~ *a,o).f1!j#!lJIIj&.!1a$'L~, p,.I,~~"mJ;;Ut".Q l: C ~~, ~~O)~;,m~ /{(.,I' , 1l~~Mt.."'C*"'\~~T.· '. ,
~ f!:t1)~fi,
(1,)
',.

,~"

t&:Wc=ttft;&!UNMl 'J1$SQ)?-t;;';UfftJaffll'n;:;~l?".o~.AO)ltkf<._U~tml.;..""C

ittaatt

~Bi9.1.Jii.cl:~ r/,f tl~mZK,i2~t1tct l:lJ!:~.k~~tC:lf)~ J[t.t~!tif .

.:e- Cl,){tM.~.flO)iB~l:

_~cI2Q~.

01f: .
••• ~:

om"

.

.,
..- •..•.;.*

.
, '..
-

'___""-~•• ":••••••
;

.
,. ~,.

'.....

..

ill

IfJY I

.•

f

V

iii'

!iJ 101

.

'.

:

.

. . .Ji(.jj~~~*-i:.

!fZ~ 28"

S 1.1 25 fl.

I

1-·

I

.~.-ilt::r1.1R.r.Jf
~Ia:t~\i::~; i!l:tiflf@i,)M~~v'''(

-I .

. ~tei. P!' ...... 1!!/$.mlZ:.&nt..s«lai~'i!~\t\-c, {~J.»t\
;tlt~JItt, ·~tdt .:

~~(i)*»t{~.O)'~}..,
.

1 .aln~·

7

f:.ilaWk~(:t
.
,
f

.a~U)mtLq)~~~~~ltSiQ~£B

.r

~tOLJile 1:,"(.. 5!S:!p;:~ metUl&~.~~'t'Q1iT~~(4';.~':.l:.e,,?\>,"C,t .. tAiit.lif: l."~~'7't~(1)OJ\· ~-rt..'bAf*;r;-eI'J;f~< ~ ~1t.1&ti~,ytli~" *O)RJ'*~lZ:"':J\o'-rf~'" \I\~!a3t5i\ !~rF0)3~\':'hli!~<' ff"~t~?1!~ .. " . ,0 ~~til;, 1f113d,)1Pl\!f1"*0~t~~r.i1l8Q')~.~lo~ .. fF.ttt-~tnS v,/h ~wk.· t,..\·f1:~A'tJilU1;~t..fei.l" P-l!'~;tIi0i'F~ti~~1!,ft"\2!J!",t7f. ..~. t)J!~ltMTQ~I:f!S~\1'+fo"e'~?·1t. a fi!IA~" f1.'~.q)iiM~~~:b p·tJ:~\);Jilt,~~.. 2 0 mBv .'t:ii~ t, 'It. APD f!J Mte'b"~tJ).t;~i\ .~.~Jj;dMt..,· ~t8t..tt~ ~a. . . a ~91~\ ~-·l!~•• Q.)i1<.0it!t~.8t.'3:, 'f,6""fl·~'t'I:ttt\o'~Ii:"\~;z;., ~O)~}~
I

.

C'" (---<)
'<,

I

.'

ic~tA'-;)"(~~
I

{~ltt.t.'k.\:.!:...

.

..

. f.Ji"t!~fFM~»~*~·<j!t>'f4Q~~ .. lai':....9-,=:}'jg:'~:ta\t\,,(~\ 1ItM.~I~I~~

.~"C,*_a(1,).WOl: t.'"C~'4-~IJ.tK«laf1s.'tll~\ l&.M1·2!~~A~t) J!"'J;; n• ..

:.I1ii'~
.,0

1t\*~~1>1!1'~'Q
II -.

t"~l=,.,"'' 'C ~ ~~.*~,,-e"1iD~JfiTg
.

J! ~ ~F:, fl:.j\-",~If~~·
.' • •

..

, -tfl)..i:"(i, srftott~~~"t:;St

.

. Mttl:~~i1i.lJ~"i15."fllJf.i~"'li\'t'd't-~ 9:tT~\\ 11i~~dT 9~t: ~ .... Ie" ~Jt;ltR;C"t'.k~~t.\ f1i*r;~'t':'"'~"( tft..,"C~ t:I, ,~b ~ O>jf.J-:M1mpt
~o

.tr"i1)~.

.

: ~'tA~MR:.'?~''-(, Af*~l::~T':: l: ~.. t'~6· .~It" g"l;:itt."'(l.Mr:e~$l.Si"o..
. I . (" ~ . I

~.t.t\ tlIIU!na~*M..t~ ~~.1!1ftf~~(1)Al6'il;:""\t~"('~" ~1i!:.f'~~0') IESltJ}.t).o ~ ~ t,~, (a!fJ.\ .~.1!§!ii~tR,t~i"gQ "Ni.il11~, hlift._JstJE ~1t;11~~.A~\· ~"11\ ailO')*if;~. fl!_.t!otrbftK~~tEl.l\:i'i*-~·~c: ili:::, ~
~Ai~
Q'l!

TB'M'

~, ml~tfMt/t~~.....:~.ttt.\ ~lt~<·~~. .. {'HIIJ:J:.. 1IAlfdtl)_»~P.I?tttiti,. MIt: rp*r ~~~iUt"g to ~ .. ~'J$Mr.t\71-, R-PF~~1i::tUt~.;t, ili;~~~~ICfft,.,\ ~~3t~fi' ~ 1:.
lU.I:

~~l:\ -t#.)t.tR~~~i~D-e*,·?1t.\t"

x~~.~.;:_t..,.

.

.

. ,'. ~Hifttlnt.M~m,· (~ •. ~S.-t.
1:1e~f~a~M:~~!;'\...1t ••

. .j
I
,I

.1

I

f.

I

I j

£Ull/UJ/t;Q

it.:: l!D

tV

JIiItjJnIJ.m'i'~:jrt'G,

l'MJM

, 'll$OU25B

1
, •

(~), Il~46~

IS:-i'

t~ ,3MSB Il!Ha~, 201 l'OiU~a{i) IlijU1} AA:918DU
,

. 'lj:PiMKi UtiJ(lIit~1Lj!t~',
.

.!Il

,''

.;~!IIM.~ ,
r!~1~1 x~l!s
"

'
No.

NO. UbIOb

Ul

rase

, . f: 469

p, 02

¥~i'.

47-26' P. 1 R: US P,OUO} .

.

I

.

*

..:

&ti fa I~?·~~T.m4liiJ1ftGtttf:. ) O,)~~ 4
..

S reA1."
.

.

~

,
._

.~~~*m, *~~~J~*~*'."_-itT:7J~iiF)i& m~~~~, M . ilti~~
.

..

ffi3ill:)lit!T.'fl i:t:: '=T'Q.' l¥P..tZ 8.1! 25 S (~ 3.

~ffl~~ /1

J# {g'~
0+

fa)

(~l 5~_:1 6

fa)

.'

,

.

i!i$:S!a, (IJ'T:7JgQ»t'f~:t) (
.

.

'6a3 ~h~ 024a:"82~UOl <1t) ili't~.tt.~O)ff

. .fl*'·r ~:«ti-trf$bt~=M: .fi£\-~-Jli{.::fj] J§mp}i Il¥.T1J.~fJr1kLC;iji)f (7J~i&:~ = .~ •• j . .tIFJf; : ':ti&.uiU{.IfI':IdIJr*~~iR.~~t01. u ~!t.-J!~jJHPlr ~~*O)fi':EIiPJf' ~~.aH1)~!£;lf~J ~~ 23~3jtll a 16 ~ a& ~ (24 ~fI6~~)
I

'fHt:lI.l.r T,

4'fj£$aO)J§§:f~':J·vl"C.

*.

J.i{.:r:t.JJR~t.tm~ziJ4I'=-ti.10 ~.llJl!7)~~~~:1<

4$~1f'H1)Q
.j!

.@

!i:

·m i5lX ~';t~t,d£i~~~

;:

tc 1lQ)~~. iliHl~tt

lJ.. iJttHa

m)!~t\Q~m

m 'fa
J!

.11),~~
1t~J:titJttJj!lO)~

tttt,AtM!1U

mrT1J"1&.1!t.':$~ Olitll

jF*m",r.,~~m~*~~

,

<.ToQ, t..t.tv~)
.,

.'

t£7.kt"J:. 1 OPi2 o;t~{f.If:IJ,

.. t:HJJt*~~ .«I~tl!'?i'tij-.j;"ipJtH4f;t~ff"'\*T.
,

1 O~3 O~~rQ 2~.~JIHIWA~:t . -jtr~~O)itlOQ)fij*O)i'.t*efi?"'C~.H) }f;T. . .~ .' 1~. 2i7\ 3 ft.I1)Jfi~tp"Q)1!7.I<1~'JIt\'·r. I*\ ffi1.kJ: J

ge1;:"1_,-t~ u ~i\


.

·4~~{tmrli~'1-.}lt~~0J1tl¢0)i1i11<0)

-~
~

, '*1t,

.
.

~~jA*O)~. (.fi~j11
~. ;t)

iu;r < :fO)~~~~r& ts

.

~ ~~< #tT.ll{;le~
Dfl: : -t£li<'4f
l"5~*0)-fi#!
OfM .

O~

,'

~I

.

:S

.

. .

~0)~~'1E.~V)i5.1:' ~J~!l ~.Et.tQ1ii~ : (~~1l1

,

~ •. 7.}-)

.

.

j!jmiftg: ......

O)~.

~

.

0;«:
.......

o~·'

.

~

,
, '

.,
-"

Ri~nH!:

.~'

................. --., ............ ~..... ....

. . .H~-~I~I':<-9ttl O
im~-9itl D 2 <{-ytt~ .

Itzfr,

11l'3~1' tif~l'tO?\.

~i 1tDJm!l1IIIltJJlll!

!iii'B;H~f<

',; '.','

.,> N ,',

j

ma It

1

f 0i' ". '.

.:':',:';I;'~~~JlIil t!1\~~~~~~~~}::3:~~i~'~;>;' iDl'~f'!~f·t:/,~ ··I~hti.·<i'-' o'~~r .'/0 ~·K'··P~;r.::X·.··;;il~~~'~~~r!!~~M~~Yt ...' .~!.f;rt~~.·;~".:;·;:;:~:.' ··/b,·'-~' .<
.. ~:...~'·:';,<t!!~··~:'j~I"'''·'' ~,,::. .. :_:<?·:t~.'~Wift'~j{if.~·:~')~~jqfci1~~::·i··,.· <". '1!1jJ¥Q;)j:tit:~tt~'· ",',
'::';.' ., .It:; .
>:,i'

~~~IJ~#~i:t ni~~t~tlE?}:'~;~~;'.'.':?;'t:·,; ·•.:]:1 ff:..~'t?~J ' i~~;~;L:'~!~~1~:~j~I;~;~':. ;:~;i~~;~P:~~:,;
,. -, ~, ,}4

io/;,' j ;.'."i"~'" :: ::.:~r:iJt~.i~t,..,,~~l,It.;l!.:: ~~~.~~J.!$.~;:,.::.:./~ ~~,@~~~".'·';;~~:t~~i~~·{:~::::·::::::-'·.·.~~I'}:':~~t~: •. ::.:.:[/:'.:: , :·:~i~~y~::'~:-_':;~:;>.:;.:' ~ ;: . ..:~~~:~.::~~.' ,-,.·)~I.,~ ...... -"';l-,;.;.Jj;.".~J~?J:,.,~4.~nu~~t., .. ' ".'.'" .... , .. :' '. "
~~~~t""
':,!' <. '.'

'.

". :

;·'.'··~~£.k~m(:n~ti·s·B·l
-.' .: '.. ',' . .,

~:f:~~nr~'tl~1:. (s.s=J · .. ·

i-

.""

. "';"',' '~'r}:.:~j;:_ ..:
' ··':_":i
=':",' . :.'" .~:;..

........ .,.... .....;.:.: :'.,.>: :....~: -:':
.::':

.;;,

··,t .: ).:~.. ':.' ,':'~':;:"~~ ~.>.:.':'."-: ..
>;"":

':'

. ':< ,

..'

."<

....'

'

·:.f.~~~~A.~h!fJt··:·_ : :~fiL~0ri;.il!t.· >.
:- (•• gijl ·.jf~·6J),."., J:~:fif:
<~~
r

.!L:!!.~~,~~ "'~~/ff'.·.~.,: .. " ".~1i:
v» ..'~}'ffh
.:'/':.'

.. .:<,:

,

~. '.' '.~' .'..

f;1tC1,)~jtR:".

>: ", '. '.:: ., : _
~(~".",
'.

..

-:

.'

.r':-.-:·, .
. ".
..

"

':, ':':'," .: i

\;' .,~:~; "~i;'

<:. ,. ',' .

..'
i

.... : '.
.;

_,~'

..~..'.~'-:.: .-:" ..,.(.'i~jif '00):.:, ". . ~:'~;.... ''. . . '. :"::: . , 12~

, ._.... ·MEtJ:~fi4li··, .. "itfiil*It': '.;.",:......, :'Y"l~n jj.~~

'..:,...~o.i4&~i ••

o)iB!li~···~.::.•

:?:'..~.:. :

<, - :,,':,

.: :'~'~.

J.::. .::':;> ..~.:~.::~ ' '. .....
, '.

:..-,~.''.:: . ..' .... ;::~ .'" *ii~~gt~;.__. ;'.::.:.. -,::::: .-.....:~ ..:';:.':/.::/~':c'"';::":'~~'O) ',: ">'-', .:~:'q~(:' .,;:?' . ,~::. ..

::;.':.. '
..,-

;.' ..... .: 3·~"1' ni/ s '., .'_'

mM. ."

.

,

'

...:": . . '-:,.

:

.' ,.'," ' .. . '....:'.Jia~~tC',,;~~ '. "C11r'~ , ..
~
,

.:.

.

'.

'

.'

.' .'

.;;

.".

~..... ,

.

:
_"

'~.

"

".{,

..

.

. ....

.

~-.. .

.',

.
.' ' ~.

.'

'.':
" ','

.

• • ~';:_§::r:l.JfttPJi,
." '3.§ 25-8
'~

::;r?~~.irJt7)(~5 ' '
2u' ~~~:;1':ltrmr,\1elfiJ*itA til. '-,mit 5(?:I::t7-JII: ,(10m3/hr'3IiIiD
,

--

~

''10:00 JIB: '1u
&'!i(JGfJiffif,\a2ld!:A_ttJ_

.

3u
';~5~:!ItfmtMe~A -. ,
"

'4u
" '

~~lR

ift1l113Vmrn'
• i

1312421~-,

.

'.

.

5u {§J.t'll
-,

'

'

6u ~JJ::¢
~JtJrf,
-Jmi:)

.
:

:_ife:r.~,
-,
"

til.

.,

,

iiJtql
.-

,

,

,

' ~)C-3/2421~)

l*~,(a/241'aOQ)
-

"

.

"

mi~~ldll
:

l8!I~A

: "':"1650mm
,

tlmlllB : ~166Qnun
(3/25'1O:00lJUE) ,-

~!-t290mm'

(3/25

reco fIfE)
.

_ntA : ~9OOrnm ItMtaS : -2.S00mm C312JS a:10~ q.038MPaE (A)
-(9/25 6::10me>
,-,

,{312S1000' ' (3/2510.'00
, lIfE) ,
,

2497mm

~

2396mm

-

~fEn,
" "

O.3,4SlVPa g. (A) O.349MPa g.,em

(3/261000mw

'

'..

, -Q62.OMPa g (A) '"<""OD2.OMPag (8)

.

-Q097MPa,g

,{C) .

,-

O.o1'2MPag TlJ:J',C'

(3/26: 1Q:OO

O.OOB~a,g

.

(31251000llilE>

'

,a~}.I(iUJ::
.-

.

1a?.k):;:al,mGl = .107·0 fE1JHPrMrJiU{£ : 105'C (3/25 "io:OOlW£) , -DJW O.12MPa aI:is
SIC, -5fr.)::t~?"":""J"

.

.

lIlla

<al251Q:OO

= 197.8"C ,15i~fpS:z"8i1 _~~tf[ fEtrgU"RJU': 153.6't: ';:BIB: ~ (3/25 ,1ooo 'mfE)
, , ,

OM ·-5/C.EE7.J ' SIC

.

.. DIW

' .;. (3/25~O~"

,=~~:~:~;~~
-,'

-

-,

,

(3/2510".00

ilHB· 57.4 C.
P

'm.m'

f.3I2510:00

1MB,
,

-.

,

4u;Ji~P.I~ ~) 5~6,u:~Dtt:'CUtp

:1J:c,
'-

-

O.29OMPa tlbs {S/2S'10<00mlE> .

O~5MPaabs

'CAMS
.. • ~ "t

,OIW 3.seX1·P1Sv/h SIC 2.49X10'Sv}h , '(3/2510:00 lfRE)

. .
abs)

(312510:oqlftff) -

SIC' O.1937Mpa.
{312.5 6:10m~

OIW 'O.1074MPaabs
-.

'_..

.
,
'

.
'-

SiC 1.54X.100Sv/h ' (?'1251t;>:OO mtf)
O.~

D/W 4..S6X19'Sv!h
abs'l
abs'J

OlW 5:ioX10iSvJh . S/C- 1.50X1OCSvIh .,(3/25:6:10

mw .

_

.
.,
.-

'-

olWmM"UEE1l ..' ·O:aB4MPa .c (o~MPa

o.384iVPa. -giO,486MPa
g{()S2!ilMPa

O.?S4MPa g-CO.4S?MPa a~' -O.427MPa g(Q,5.2SMPa ,absl

, 0IW_Qa:;t,::J lBlI~:t-'~
:de=1G~
"

o~
...

,g~Pa

.absl

.
~ll' (3/241;1:00)

~i1I~1JI

2.8'C~~,,~ . (S/2510:00~ CP/C2C> .. T~t,.l.
,

-

-eOJtmft
"

.
r

.

.

.

...... ..

{S/25 10:00mtfl
-9f.8II~qJ.

39.5"C

19.6'0.
13125
'

.
.-

:io:oomm'

~~IfI"<P/C4ri)'
_-

.
.

.
-

3!iUl J.ii7tl'".ff~'~::x.,rC

~~~tP.;
~ ~(.~O.l013 MPs)

:
.

.

*J:U:1-Jt.r.; .73t:iillt (3124 18:055£)
,
,

.

.'
,
."

-

!Eil~.

!f-9I£.<MPa riJ'
MJttEE(MPaa~ .

= ~fE<rv.rea
~~~(MPag)

abe)

~fi!ijilJQ[

,(914855)

.\ LI

+~(ti.~
.

1F~Bl,(96~On
r , '
'

O.1013·~~·~D
.
-,."

....

,

'

.

......
.' ;. ' I:
.

~.' '.,

..

'.

';>

.... , .

,

,

'j

.
!'.-

'-,

Or':- -. ~~,
"

""

"
.. i

I

-

".'

.'":,

-:

.....

,to .

-

.'

".

'

.
"

.

,

.

-

.
-

"

.

"

-

;..

",

.....

.:
,
,

-Bat
I

.

~ ~1\ii-11(:~:h.'1Plr" :S::.;rJ!;~lii~'(iiffAt~M~P)'?Ar

.-

0

,-'(mSv/bl - ,
" 393 3i70

$~*"lfjfl' .:=:.,, ,
3.84
;

.'

201113/24,1'2;00 ' 201113/2412:40 '. 20J1I3/24, 13:00
2Q1113/2413:20

,

20.11/3/2412':20

- (uSy/'b) -,269, ',270 .' ;269'
_.

: ..t. -,:. i
-'
;

_ -lEP' - '''.-

12·0r{t.<i't1:.
m:it$ ,"

iir,

~

.

3.99 '"
','

26A;·
2.69' ,,269
' ,

-(iI'av/h) 1'21 120 121
,

"

,

..

r

. 396'

, 120' ,
.,

'120

-:

2011/3/24 2011/3/24 201113/24 201 113/24

14'00 , ']4:20

13:40

3.82 3.60
.

201113/24 16:00' 201113/24 15:20 .
201113/24 llMC,-'

14~40-,

3.32 : ,3.18 3.08, -2.99
2.63

a.~B
'


,

--268

- 267

269

,-119 -.

121'

na

..
" '

'

.

. 266 ' 268, .-283 . 268,

'

117'

,

282
262

i,

119 119 119 '
t 19,120

"

2011[3/2'416=110 ' 20111S/24-16;20 ' , '2Dlll3/~416:40 2011l3.l~ ,. 1'7:00 .- 2D1113/~411:20 201 1/3/24 t8~O

,,-

2.8~ 2.72: "
'
,

-'262 '
" ;

'

,

"

201 flS/14 17:40 '

,2;42 2.36 "
2.29' 2.19 2:t1'-' -204 1.98

2.51 '

,-

..

...
"

201 . 20"'-

.

e,

' 118

117

1-.f7

'

,

"

.

118,

. 20.111312419:00

201'f/3/24 18~30-

..

201113/24

2011/3/24 19;30 201.1I9/242D:00 ' 201113/24 20:~0

.
_'

,281
258

258

.
-

" 119."

119

t

R
',,,--_."

."
."

\

?·~·'

.-

21 :DO

,1.93

. 201113/24 22:00
2011/3/24

2011/a/2421:80

·1..88 1.8S
182

,

2S0 ,25. ,- 267' 27

257
255

.
"
"

,

,

265'
2 4'

120 '·120
"

119 119

1'18

JtO;
119

,-

22:31)-

. -,'1.18
" , 1:14
'

-20ft/3/1423;OO : 2011LS/2429:30,'

t7&
"-

, "1~

.
';

2i
"

. , 2011 13/25 'O~O

201'1/3/.25 0:00

5: ..

-

20H/3/252:OJ) , 2011/3/252:30'

201113/2_5 1:DO 2011/3/26 1:30 '

1.1.1

1.72-

,
.,

168 1.87

252 -253' 252

.

,

.
\

117 , 11-9 : ,'118 119 ' ' 1.20 120
118 121

..

, U8
'1.64 1.G3

1.68 _ ,

"

.

/'252

252

"

..
,
..

, 2D11/3125 4:00 20111$/29 4:30
, '

2011/a/25 3:00 ' 201113/25 3:30

262 250
'

' 1.82 ' '1.61
1 1.61
,

· 249
'252

251

ue

,

I ,

(-J~,

115
-,

\-:

. _/

', )

201113/25.5:30
2011/3/26

201-1/3/255:00

201113125 7:30 " 20'1l~l25 8:00

201113125 6:30 2011/3/25 7:00 ,.

8:00

1.60 1,59· , .1.58 ,
,

eo "

,
'.

248 ' '2,48

248 · 249

.
I '-

' _U6
.-

119 11-7 1'19'

20111:1/25'9:30 . '_t_b111S/fS 10'00 201 fl3/25 10'30, 2011/3/25 11'00· , -.201113125 11:30 2011/3125 12:0D

201113/25 9:00' '

201 1'/3/25 8:30 '

U3"

1.57 tU

t.51

--

1-:62 '1.51

- ' 247"
"

' 249 250 251 , · 267

24~ 260

118 '117.

111 .
'
'

118

,
"

,
,. ,

, 115
'

115

115. 116

'un-

15'9,

.' 1.73-

1.57

e

.
I • •

5tB
334
'
,

- 310

S20

126, . 263

11l;-

235

202

II{~YlltOf. ft-~~t.01'" ......

.· ·. ~i~'...:".'::-"-_'" :'.: : :.: ': ,: .. '; '.<::.'. • '.'~; ....•...•. F 41~,"', ".., ..'rJ " I
:.

.2011/03/25 '14:11: ,TO -: It~l~~~ ,_2 "... .::: F.RO~'rtti!M· '1.~ "'. ". ".,.:.... '-., No,9~767,... 01 Pa~e· :.. ' . '.,.. .·I}i~ffsn'25·a '(i) .13~·52b\i:~ ........'.:,:.-:":,: ::'.:..,.H:~OO;~1,'~Mi~r:.",:: '.. .: 59'9 :r'j···:P, .'.O~·,····.. ... .. ' ' ..... : .':i: ···l-20n~..;»2.S,B·& t'3S5~~~i'9":1: ';;:'(·· ~iht~& ':~~Il\ 3 3'O'UlD a} :~~. N~-{ ~.aR·9J~l·;O··P.··.~··O·!:/~t;···:. '.' .;.'.. p :
. "!'u gnl'UC litt J vt.rU1t 1I.fJlj.
.
iI..

j

l

".

itl.ll. If .M!

.

.

.'

.

,I,

..

.. ' .---:..~.: .. _ .
. .'

_. " '"

:. ',.

9':" :' '6' ~".~ ~.~\.>:'.:,.::.: ,.;"'~:.>~~.::~:.: .;:',:'" '. ..: ...: .. ; """
.. -: ;._. ...• ~a-1·0,·t·4).· ,"

_ ._

, '.'*. ~Jjm·l~;~\t~. ~fi~i~·;h~i~~~.;~~··~~ ~~~,;·~~~·~~;~,'I;""": '".,,:.~ '.: .. ~ =. ,'.: ¥R) :' -,'. '"
• •• ' •• ' ••••• '. ;.' .. .-.~': "_', •• _. •••• r

.. ·~~iIiit~~~~2Ilip¥)~(~~~,'»,
.'-.'.: '" ;, .: '_".
. • •. • _.

.

. .."",

':.".~.'-: ·§a11.~~Jla,,~'tJ:"~
,5",

."J¥$i~3.:'F·a;F.I25E·_~·-

.' " " ',' ,:....:~.
.
{'. .'; .'. :. ' '.

-, _

~

..'

..i~ii~*m. fii;~~.,·,:kNlarric. t
,
".

.' :> . . . . ~. .... '. ',,' '. '.' .: '. .'.
: .. '. ....:.

'.':

.. '. . . :., . <ifl'

...

-',.

.',

•.

~;.

5'~.~ 1 S' 3

~~~r:!i it·· ',,' .... ' . : ...'.-.:, ,.;'::'.-'-.. ':. . .' :
. ',,:" '. ii~;Jf~
'.
,

~lir",. . '.".'.., .
_: " . •

/',: ".

\

·· -". ~.:.. ~·-v ..
IJ . ".

'.'

, ".' 4ti$~~~~lt"v~"t,'JjT1.7Jli~jj(~5JtJ~1I~~'lO
-fili~~i'lIi~ 1·.~..;t<o q:.jl(,'ZC_;FrI.V~ "..
" '. .... .....' •• ,....

.'-..'."
. :...

~,

, ....
I

".

~

.J(C!i:f·iJiWJ.!!t:;JIit). 0240':'3i':'~lOi:eft).·.. ~ ..' ". -

..ti~~-!{T:h§!.FJfiit,
,. ..

:lS'ar--. mR~~'
-

::.

,

,' ~" ,"'l:
• ••.•

.',

'.~
.

.

":"'.

: ...

IMfI'l ~Q;tJUi~J:£?<
~.

B.~Jf$wtri· .
• ".

_:

'

.':

'.'

~;

\

, '. .:

, .. "

1&$1.: JIOi(m:b.1t~tf;' fiSt~~mt:.:r:1J~.FR·· .. '

~-:. ".:.:

',_"

_...

.'

.•

;~.

_.

I~Ff~•••

" ~~~.;~~$ilm , 4t'~•• C?)~~~)1j.

::. '... . :

~Wi.· .., ;

,

,.tj-M.:·.m&~~,.Jm.*~III***~.~tJli{22·".
..

-(~~~# :~~~.~f'.,::, '~.:'" "< ..~ .~.:

:...:.:'. . ",.
.

. .:'

'.

-

..

.

~1.!~~t"T.,jj,~~F/f". '.:.' '."'.. :"~',','."',: ..' ~ '."
~~.2.~;.~.~ "~l:a~,.~ 3~:7.t.(2~.~M¥i~)_n J.6~
: "

.. '
"

r
• •• I' I

l

i

. ·M:' jj(g_.
.

. ~fi':"

. ·:a~'·

...
,'_
,"

.

PHm;ft~Q)rt~'

.ot. : .' .. '' '..~'.
0..

··~~*~et:.' ~~

;mim;" . " ' . 3~'7m/:s .
-~~~

~l\lJti

,'.'

"

--:
,

Jiti$fiiS" . . ." .."
\
.

..

' .• ~~ •.....~ . ;:.••~:~.:.- .•.•.:.:.~."'~'~'.':"'." ~ •.~ . .... ...: .~ ~ .- .
.
,.

,"..,

~

".

~

.

-nltl. ....

"
t.3Lu·M.' _I
.J •• _10

_:
<

I

.~,'

,

.:e-C1)ftfi~i!••

~*cti~,tU:,'
"

:

qjte!lfil:':

'

~.'.~,r.. . (.R_' J
10.-

.
-

'

-, .

, .. : .",', '
..
'.

.:

,

.12 ~.
'

00)

.
,',

".$fj.tifl

o
."

'.,.."'.
.'
.

...... '.' ·"I;.t'<:rQJ~ : ,,"': . .
m~!t*0);(f1l
~ .. ~)

.
.
.,

.

.

. -, ~~Q?1fft.,
. (~~J
• '.~ 0" ~ "•

".
, '.
.' •• '.

C1~."
• ::

'.,- .....
• ~

. ~OJi[M.~.~t1j#5tIU:

. . ~C:fJ.~M.· . ~1Aif:*i·.

... ,,: : . , ~

, . l.a1~J16J.10)
1!'\~~1Ji

• ~;~'.: . . 1,mJti1 ~ 7s{It
,.', ,If: ',;

• gil,· :' .

v.
•_ _ : _ .. ~,~:'''~",,_•• I

.

.'. I!!I"'~"
FIf'" __

. . . .. ~x~Jl'Jr. .: -,......
.
..

~~*. ~ " " 2 ril/,
."

" .. '.'
1

..

I

,

.' .
.. '..

.

'JI!1J~~",""'~w·.

-.::~_~:__-:-"

~.

-:c-'

.0' 7=0
,~.,
...... _

Oft!· ,.~. '"
!,fi-.. -..:. .. "". -.--._

. ~'.

"
IIi;
"

~.
,."
,.


••
I'"

.
•111 .. " .


-~
II·

. ".

__ .~........

I_"II_ .. "_U" "

';j;~itiil':" , ",

..
•• : ••• ~. '" • 1I ••••• ~

_~•••••••
.'

,

.

.

.

.

.

.

.

".

..

':

,"

.~

r
'.'

Ill1.M15 818~~9~j 913o::(ruf~ B
'" •.. .-. ' •.

•m IMl m _ '.' .. .:'. •. ·N.,Mmsl

l1

~V: 01111....
.

~

'.'

.....

: ',_

,

...•..

·~V~)

.'.

., :':,': '. .. :'.:'. . :'·A~*.*~~":·i~2.~~·~)·::(·Ji(~~~R)-.'~' '-,:':"_:.' • .:.~:".'::' .: '.:'" : ..-.'. ' ~.~~:f3.~;~~·~~::-~:~te:~:·~·~~:i~~~·c~···.~~·l~~~f~2~ ..l.·»~. f• .:':::'.: ... .~. ,.:~ .' .:":,:<
~~".~?cB!;tis,~1l1~;~·,*~J6j'*r i ..
. '.' . ' ..' ,'.
.

. :.' '..'. '.:'. ',: .: .',. .. ",; .. ",:"'. ::' :.' '.":" .~~'.;:" ." :.' ",.:,> (~:r'5'~~··l6'~)" 5
..
. . '. '."

- .,

. ', ':.. '. ,~'- .. ' '-.:' . ,> '. SJl~~·'3 •. &:~.'2···I):.8·(~.. . . '. ..... ",' .": : ,,:." .:< :.' ... ' . ~4jMj;tJJ I 7-.rJt

$ 't :St :'.'.' .
'.. '.~'"
"r ::

$a)',

:" .

'

'

'. . .- . .": a#g'

".

~l1lJ.It

iiil:Jt~·· ~J&~-J.i7'-jJJgilpJf:Ll . :~W··

'. '.:.'...","'.,.' ~. _'.. ; ... ", .:....' :.: .' "J'.

{!iTjJlJH~'If3iit->.·:

ii-n· . '. '.. ,Oi4Q~32'"Z10-1. (~j =,
... "

*~ . U ., '. .: .......~.: _ ... . -'li=r:b.~rR1l7Jfjm. . (*~ii: '*"~f.::. '.' .-:.' . . . ~ ' .... .' : ··iiF'h;."~}.l~.:kti~PI:t*~fR.*.~tr;j{:22,;.

,,-' - .fi~H~*= "
• :'. .','.

._lt~~~~!£~~~~'t,

j({'i'~Dt~lt~l~~!O

l~~m~l~~~-<~~~~oji1.·
.... '';'. ,.-

'0" :.-';'":.

---.."1 ~.-'~.:-:':_:"_~"2--'::_;'_'~:'~';<' "

*J#:.b~~tr:·,fi&ift;~J!iq.tJ~.m:,

:."

. :. '. '.

.

'-.,

' ... ~..

:

.' :-, .

~$~~~~

J'lf'.

i

:"

,' '". ~~.$~.~$~~j', -: '. , ~~SH1)~. . .l@." ~P.'*M;piC\ '.~ .~j{~ftt5.' '. ..' . . J. '.,.§B '.', . .mt;p.1JM~.fi!\li.~'.(liT .Q.tAJ:v~)'.·.

,fI· .• ~ .:!fbJ!ll. ,'. . .... ',".:.' ': ..... ..... ' ... :....... .JF.23.~3 A1'HJ~l.' 16~.~6~j}·(2~~~~~) : : .. ' .. .',
, " '. :" " " '. '., ~:fr:!?'"

','

. '.' .

,~. ". .",', ,.
.

'.:.
. :.

.'

.

,

,'·l==:,f~i·~~;Ei~.U~HRS~~;:1a~l';l~ {5~9 ~5t1:l5P!t4 a ....•.
. •.

. ~ . 'itiTl:tt~) ~'fti~tt :.~. t.t'iti;ti!EIfiJ~·(I)~

. e',~~.~~lijUif. D*~·:. ': ':' .~.' m:a.~1taMtG , ' ' :: '

.*~8·~b.;tj\;BI!~t...\ 1 ..~3~~~1I!-t~7jj!~i'"~
4~~iiitHJr~'1~)~;,.~1tapO)::i
.. ..' .. . .: ~..

.. , '..

.

'.. ;.

~? V,~ ...~~1'*"e0)1it
."

.'

:;}.1: fijlij8iili1 ;'*MiUitk-!ro

, ~~.

~~~~----"~'~~--~--~~~~'~'~'~-'--~~ . ~~ <~(1)~~tR . . . . OM ,',,'~.'
~~. ._'

..

. ...

.-..'

.,.:t"Cm~~
·1.··'·

'"fT~' . .
..:' "..

'.

.

~miA*(1)"~··.
.(.~.

I:~~ <':ffQ)~*mlV
~ -7})

,

.

, .tJjU.t~idT):irfli
tIM

.,o~ !. tIt~ <!if

.'

~m-~

.....

. -w--

-_

_--",/II.

.

,;

'I'

_

".,.

~

.:."'

•....

,.

.,

-. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful