I I I I I I I I I I I I I I

tTNIV!8:RSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI CATEDRA DE CONSTRUCTII CIVILE, INGINERIE URBANA SI TEIiNOLOGICA

COORDONATOR LUCRARE: Prof.univ.dr.ing. IVIARIA lDARIE

~ef lucrari univ~dlr.iIDlg.l\inHAI ;!JJJ'~OLE f

Aslstent univ.ing, lVI0NICA PANTELIlVION Preparator univ.ing, JLUCLt\.NPANA

CUR

co

TRU ~TII ,

2000

·-n FEB 2003

r'-

Titulari disciplina: Prof. univ. dr. mg. Florin Ermil DABIJA Prof. univ. dr. mg. Mihai VOICULESCU Conf. univ. dr. mg. Alexandrina PRETORlAN

I
I I
i

Redactor responsabil si consilier editorial: Vasile TAMAIAN

r

Tehnoredactare computerizata: ing. Lucian P ANA, ing. Monica PANTELIMON Descrierea CIP

Constructii civile: Acoperisnri

cu pante mari: curs / Maria DARrE, Mihai MANOLE, Monica P ANTELIMON, Lucian PANA Bucuresti, Conspress, 2000 114 pag. S1 29 planse ISBN 973 - 99570 - 5 - 6 I. DARIE, Maria

a Bibliotecii Nationale

" L',

I I
i

ill. PANTELIMON, Monica ,===========II=,=MAN===O=L=E=,=M=il='l=ai=, IV, PANA, Lucian, ~=========~====d

I~'
_.
,

Redactarea manuscrisului §i desenete au fast executate la CATEDRA DE CONSTRUCTI! CIVILE, INGINERIE URBANA $1 TEHNOLOGICA

s-a facut In atelierele U.T,C.B sub nr. 661/63 din 28 ianuarie2000

I I

Bdul. Lacul Tei nr. 124,sector2,Bucure~ti
Tel. (01) 242 2719/183

CONS PRESS

I I
... 1'.·.

Uf,:;'"

Hh:-!!C,\ 11\51 J;_'.j:"_,L CONStf.!JCTlll!i

1
.

2
Lucrarea prezinta aspectele teoretice si aplicative privind rezolvarea acoperisurilor en pante marl, destinate constructiilor civile :;:i este structurata Inapt capitole, care cuprind: .. formele in plan ale acoperisurilor eu pante mari;
e . pantele
III

Sala

Introducere

Cursul de "Constructii civ!le" are. ca obiectiv ?rinc!?a~ fa~iliari~area studen~~lor cu serie de cunostinte de baza, privind conceptia stiintifica, proiectarea, alcatuirea n nstructiva si utilizarea rationals, optima a elementelor de constructie si a gruparii ~c.:,storain subsistemc si sisterne constructive. Conceptia.rproiectarea 9i realizarea fiecarui .... ransamblu, element sau component al cons~c~iei .~unt e;<primate in ca~d.rulcursu.lui de nnstructii civile" pe baza exigentelor ~J criteriilor de performanta, necesar a fi 'respectate, pentru satisfacereaoptima a cerintelor utilizatorilor, la nivelul cladirii in sambiU, considerate ca sistem,

necesare a fi asigurate la acoperisuri;

I
..'r

in cadrul unei cladiri acoperisul este subansamblul constructiv, amplasat la partea -ncrioara, care face parte, impreuna eu peretii exteriori, din subsistemul anvelopa

tipurile de invelitori, clasice si moderne, utilizate 1a acoperisurile cu pante mari; .. prezentarea tipurilor de sarpante pe scaune rezolvate din lemn rotund :;:iecarisat ~i a sarpantelor pentru poduri mansardate; . ..proiectarea sarpantei conform normei de calcul a elementelor de constructie din lemn (NP 005-96); . iii solutii pentru iluminarea si ventilarea podurilor; clemente pentru evacuarea apelor meteorice de pe acoperisuri - jgheaburi ~i burlane.
(0

·Ilchideri). . Rolul principal ill acoperisurilor este de creeare a unui mediu interior protejat fata de exterior. Acoperisurile sunt elemente separatoare si, in acelasi tirnp, de contact ·Iemanent eli mediul ambiant, indeplinind rolul principal de bariera eficace contra cntilor agresivi ai mediului exterior. variatii de temperatura, umiditate, ploaie,· zap ada, ,'iiint, zgomot, praf, noxe etc. Pentru tndeplinirea acestor functiuni, elementelestructurale ~re7.isten~) nestructurale ale acoperisurilor trebuie sa satisfaca 0 serie de exigente de ~i . rformanta privind: stabilitatea si rezistenta, durabilitatea, siguranta la foe, etanseitatea, .'"'ntortul higrotermic si acustic etc.

In partea finala a lucrarii se prezinta un exemplu de caleul pentru scaune amplasata pe ziduri longitudinale.

0

sarpanta pe

.···1

1

In cadrul lucrarii sunt prezentate trei anexe care contin: €I sortimente de material lemnos utilizate In constructii; .. extrase din standardele' privind actiunile In constructii: tncarcari permanente, incarcari date de zapada si de vant; I\'l caracteristicile fizico-rnecanice ale diferitelor specii de lemn utilizate In

constructii,
Prin continut si mod de prezentare, Iucrarea este utila ~i inginerilor constructori din proiectare ~i executie, In cadrul activitatii de perfection are a cunostintelor In domeniul constructiilor civile si de implernentare a noilor solutii tehnice si prescriptii de calcul 'in practica curenta .

I .. I
..

Alcatuirea subansamblului acoperis .se stabileste 'in corelare cu· func.'t ... iunile pe care .',Juie sa le indeplmeasca ~i cu exigentele de performanta impuse, tinand cont de: cnnpartimentarea cladirii, structura de rezistenta a constructiei, aspectul arhitectural dorit, . ·ntitatea de precipitatii din zona etc. Principial, subansarnblul acoperis cuprinde urmatoarele elemente principale, .iferentiate prin functiunile pe care le indeplinesc: invelitoarea, cu rol de protectie hidrofuga; 0 termoizolatia, cu rol de protectie termica contra aportului de caldura, inclusiv datorita insoririi putemice din timpul verii si a pierderilor de caldura din timpul iernii; " structura de rezistenta a acoperisului, care poate f planseul ultimului nivel sau 0 structnra specials, denumita generic sarpanta; .. elemente accesorii, asociate acoperisului, cu rol de colectare ;;i evacuare a apelor meteorice, de inchidere perimetrala, de evacuare in atmosfera a vaporilor de apa, de iluminare etc.

Autorli

4

Capito/til

1

FORMA iN PLAN A ACOPERl§URlLOR
Formaacoperisurilor se determina In funclie de configuratia In plan a cladirii si de cerintelede plastica arhitecturala, Penrruconstructiile ell forma in plan dreptunghiulara.racoperisurile se rezolvacu patru ape (patru planuride seurgere, fig. I.I,a), ell doua ape (fig. I.i,b) ~i mai rar Infr-o

. La cladirile..cu forme ill plan complexe (fig. 1.4) geometria acoperisului (pante'I' intersectii de planuri, scurgerea apelor) se rezolva 1n functie de dimensiunile in plan ale diferitelor parti ale constructiei, de panta impusa invelitorii ~i de eventualele conditii impuse de arnplasament (existenta unor constructii invecinate),

singurapanta o.

J

I
::
I • , t

r-,.- .....:.-----.

n.

01
0.1 b.
~

..,

Fig. 1.1. ACOPERISURI PENTRU CONSTRue7II CU FORM.4iN PLA.N DREPTUNGHIU1ARA: a - CII patru ape; b - eu douii ape; 1 - conturul exterior al clddirii.

:

Fig. L2. FORME DE ACOPERISURI:.I II - pentru construcsii cu ptanul 'in forma. de T,- b -ipensru constructii eu planul en. forma de [,- c - pentru construciii eu planul ln formii de dublu T.

L

~

I I I I

Pentru cladirile cu forma in plan T, ( sau 1, configuratia acoperisului rezulta din intersectia planurilor de scurgere a apelor pe acoperisurile diverselor Patti ale constructiei

(fig.

1.2). 4 2

La un acoperis se disting urmatoarele elernente semnifieative (fig. 1.3); Q picatura, conturul format de Iinia cea mai de jos a acoperisului, 'in general orizontala; e coama, intersectia planurilor de scurgere, de la care apele se mdeparteaza; coamele pot fi orizontale sau incliriate; Q dolia, intersectia plariurilor de scurgere spre care seaduna apele; ~ streasina, partea de acoperis care depaseste zidurile exterioare ale constructiei; <:>tabachera sau fereastra Velux, elementul de constructie cuprins ill planul acoperisului, care servese la iluminarea podului sau a spatiului mansardat de sub acoperis; lucama, elementul de constructie arnplasat peste planul acoperisului, care serveste

~
~
~

,

la iluminarea podului.

e

.

Fig. 1.3. ELEMENTE SEMN1. F1C4TJVE.f.~1 LA UN ACOPERIS: I - piciitura; 2 coama orizontalii.; 3 - coama fnclinatii; 4 •..• dolla; 5 - streasina; 6 - tabachera sa« fereastra Velux; 7 - lucama. .

-I
i

I

I

v. Fig.5. mentinand Iinia de picatura continua ~i orizontala. Infigura 1.5. 1. La 0 cladire ell forma in plan complicate. b . Astfel. racordand apoi 1a acesta acoperisurile dreptunghiurilor mai mici (v. b =la cldairi amplasate /a calcanul unei constructii existente. alcatuita dintr-o serie de dreptunghiuri.2 si 1A)..5.apei dinspre fronton este irnpusa de gasirea unui punct de rezemare pentru intersectia celor doua coame inclinate cucoama orizontala.a panteleinegale sunt dictate de pozitia asimetrica a zidului ~ongitudinal portant (11 >/2) iar lsi ftgura 1. fig 1. 1 . I b.5 6 La stabilirea formei acoperisului se respecta conditia ca pantele tuturor apelor sa fie egale.4. GEOMETRJA ACOPEIWlURfLOR LA CLADlRI CU FORME COMPLEXE iN PLAN:.in cazul amplasdrli asimetrice a zidului longitudinal.4).ill cazul pozitioniirii primului reazem la distanta < 112.fig. In anumite conditii se pot solutiona acoperisurile cu pante inegaleale' apelor.1 si 1. r 1. ill acest caz intersectiile apelor soot in proiectia orizontala bisectoarele unghiurilor formate pe linia de contur (a unghiurilor formate de urmele planurilor apelor pe un plan orizontal.' pant~. a -la clddiri izotate.curte interioarii. o. ACOPERI. L.JURl CU PANTE INEGALE: a . 1. 2 . . se rezolva Iainceput acoperisul in zona celuimai maredreptunghi.constructie existentd la calcan.

pentru a evita patrunderea zapezii In invelitoarea din tiglil se poate aseza pe astereala (strat continuu de sciinduri. . pe linia de eea mai mare panta eu 4 cm.1.-----------_.. pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla biturnata..avitatea In jos "capace".. 175 15..1...--'-----.275 5 . 2 25 ~irasi sindrila: a) In doua straturi: b) In trei sau mai multe straturi Invelitori din placi bituminoase: a) plane. Tabel2..or l simpla si la 250 rnm. primul rand de la poala ~i ultimul de_ coama VOl' fi duble. Asez . continuu. . .).. 1 C):lP k-I _- . 1a acoperisuri eli pante peste valoarea uzuala. dub le. III tabelul 2. Tiglele sohi pot fi ell asezare sirnpla (plansa 3.7 8 1.:: . 180 60 .. In regiunile eu vanturi puternice. in cazul tiglelor presate iplansa 3. cu cone.. fixat cuie de tabla sau lipit eu mastic bituminos pe LID strat eontinuu rigid (astereala sau beton). in dreptul unei ~ipci rezuluind patru tigle (.--:. JOO 40 . iar intre sipci doua tigle (v. 60 50 35 10 ! '1 . Pnnte (cm/m) lnvelitorti millime uzuale ... amplasate paraleI cu panta. Naturll Tigle din arglia arsa: a) solzi: .. b) eu falturi orizontale si verticale c) montara In solzi sau ell sipci.. Spati : dinrre ultimul rand de olane ~i coama sau ca1canse va umple cu mortar de ciment ( ...---.._-'".. 11 nll:l = dind)" r4i se 3.de 150 . 100 30 . Tabla ondulata tip tigHi_(UNDAB)... ..---.. 70 vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical j d) la cornise si brauri (.--r Nr.... trase sau pres ate. 10 45 ..1 ---~ maxime r·~' . 60 45 45 35 45 30 ')5 15 7 40 70 . PANT.!-.asezate simplu.. dispuse paralel eli streasins la di:taI:.2). panteJe rninime se admit In accierisuri ClJ suprafcte reduse.. 50 30 ... In acest caz...31 Olane. . 70 55 . cu partea spre streasina. plansa 3. 40 275 275 120 120 300 175 .Randurile de tigle de mice tip se vor decalaunul Calfl de celalalt C' 0 'umataie U~.1 Capitolu/ 2 PANTELE ACOPERlSURJLOR Panta necesara scurgerii apelor depinde ide tipul Invelitorii. B~AMAC: sotzr. presate... dubla. in cr _ L tiglelor trase si la 335 mm. 70 45 ...:On' I cccsare uiasuri speciale de montare ~i prindere a elementelor de sarpanta ~i de 1\.70 50 . ) Montarea tiglelor sau olanelor se va incepe de la poala catre coama.. p an.. j :1 l . I Tiglele profilate se asaza pe sipci dispuse la distante maxime de 320 nun..~.. 1- .4).. 7.- . b) ondulate. 90 55.. tigHt La invelitorile din tigle profilate. I! I j lal: I vertical 1 I 100 __J Observatie: imide invelitorilor clasice sunt conform S1:48 3303/2-88. eu grosim~' stabilita prin calcul). Olanele se vor suprapune. La invelitorile din tigle solzi asezate simplu.4 ACOPERlSVRJLOR Capitoful 3 TIPURI DE iAVELlTORl 3. tiglele se vor aseza pe sipci astf '1ndlt sa se asigure 0 rezemare perfecta pe toate laturile lor..'" !... Tabla plana obisnuita ~itip LINDAB: a) eu falturi orizontale simple ~ivertic ale duble.: Invelitcrile ceramice cJasiee sunt realizate din tigle san olane... Tiglele sunt elemente ceramice plane... peste acestea se asaza sipcile de sustinere a tiglelor tplansele 3. INVEUTORI CERAMICE 11 II JI . 60 15. 175 70 ..t()ar~ Tiglelc solzi asezate simp1u vor fi astfel suprapuse indt III dreptul unei sipci rezulte trei tigle..asezate dublu.~iind a~ezare~ tigle. asezate dupa linia de cea mai mare panta. Pentru invelitorite maderne pantele 'SUfI! date ill conformitate cu agrementeie tehnice ~iCit cataloagele de produs. crt._------'--. peste astereala se prevede un strat de carton sau panza biturnata.. peste care dispun sipci de 38x24 mm.:::==--j-_. Se recomanda folosirea pantelor uzuale..6.. ! Olanele sunt piese ceramice de forma tronconica. Olanele se monteaza un rand cu concavitatea In sus "jgheaburi". 1.' ~ plansa 3.). Fixarea sipcilor pe caprion se facecu ajutorul cuielor..5. b) cu jgheab: _ trase.· distante de 60 . La invelitorile din tigle aseza dublu toate rtinddrile vor fi duble.. tiglelor solzi se face pe sipcicu dimensiuni stabilite prin calcul. .profile eu falturi).te maXi~le. iar peste acesta un alt rand de olane.. erofilate. 110 45 ... l sunt indicate valorile pantelor acoperisurilor pentru principalele tipuri de rnvelitori.2).1) sau dubla iplansa 3. cu partea lata spre coama..--. pana la valoarea maxima . realizate ca tigle solzi (neprofilate) sau tigi( profilare.:40 5~ . 80 em.-~' ---..

12 .olan de coamd. 20.pazie din lemn 2..planseu prefabricat.ancora] din otel-beton. 3.8 x20 em. 4 -pana de coamd. 13 ...ciilcai.~~=~. Plansa 3.rezolvare la comisa ziditii. 10 . 16 -' agrafii pentru fixarea foii de tabla pentru dolie..mortar de var-cimeni.consolii.. 5 .1. 18.iu pod.:.§ipca.termoizolatie III pod.cellturii din beton an/. 8 . 17 .scoabii.--". . iNVELITOARE DIN TIGLE SOLZIASEZATE SIMPLU PE SIPCI: a ._.. 11 ..rezolvare La dolie.pana la dolie. 22 . 2 .dirlig pentru jgheab.. c . d...e=vedireJu. L __ I 1 ---Il~ :i E E 3 0 if> 1 170 -W0 b. 6 . 1 ~ (igle solzi. "._-------'-------------'" .at. 19.reiolvare 111 streaslnii.rezolvare la coamii. 15 ."". 11 e_ c.... 7 ._ .="....pardoseala.plan. 23 . 21 . 9 .r~==~=""""-='_""_~' -"""="'-' """""""="""""""'''''''''''''-~1-'''''''''''''''''''"''"''''''''''''''==="""""""''''''''''"''''''''"=_=''''''''''''''__'''''''''''''''~~'·W?"·-=='·=. b .jgheab."=-·.dolie din tablii zincatii.perete exterior din ziddrie de ciiriimidi: placatcu termoizokuie dinpolistiren. ------ ---_..caprior.sort din tabla.. 14 =usterealii din sciinduri....

rezoivare IiI'Sireiiiiiia.dolie din tablii zincatii. 13 . 9 . 22 . I "LJ I· .perete exterior dill ziddrie de ciiriimidli placat ell termoizolasie din polistiren. C. 5 . 16 .agrafii penuu fixarea foil de" tablii pentru dolie.I· IJ I l d.pazie din [emit 2.olan de coamii.rezolvare la dolle.rezolvare la comisii zidiui:« . 15 . 17 . b . 18 . c .consolii.sipcii. 19 .panii de coamii.jgheab. 14 . 7 . 3 . d .scoabii: Plansa 3. 2.pardoseald In pod: 23 .ciildii. 6 .vedere IIIplan.planseu prefabricat. 1 -(igle solti.iNVELITOARE DlIV TIGLE SOLZI ASEZATE DUBLU PE SIPCI: I.ancoraj din otel-beton.2. a .ciiprior. 4 . 2 .ciirlig pentru jgheab. 8 .10r( dill tablii. 12 .8 x20 em.panii la dolie. 11 .centurii din beton annat.mortar de var-ciment.rezolvare la coamii. 21 .asterealii dill sctinduri. 10 .0 . __ __3:400 mm I / E!.termoizolatle in pod..

29 in pod.]O". 8 .palla de dolie. 170 ~ 1 --I -1 i l" 18 17 I I / ~ 14 <.(igle sold. a .pazie din lemn. 15 . 4 . 24 .foaie carton sau plinzii bitumatii. pentru flxarea foii de tablli zineatii pentru dolie. 26 ~ cemurii dinbeton arnuu.termolzolatle in pod. 22 . 9.mortar de var-ciment. dolie din tabla zinea/a.ciirlig pentru jgheab. 11 .$ipcii perpendiculars pe pantii. 19 _. L_ J E E -1 = V> <n _. e .ancomj din otel-beton. ~~ . 2 .$01'(din tabla. iNVELITOARE DIN rIGLE SOLZI ASEZATE SIMPLY PE SIPe! $1 ASTEREALA~: . 21 . coamd.calelii de lemn.3. 16 . 13 .asterealii.ii.mortar din varciment. L=100 mm. b .planseu prefabricat.tJ{iQfoab. 18 . 3 .agrafi.alan de.}gheab. 30 .-1 b. . 17 . 20 .cuie 1/>4 mm. 1 .rezolvare la cornisd ziditi1. 6 ~ ciiprior. -c.cfulig pemru 1011.sipca paraiela cu panta. 5 . 25 ~ perete exterior din zldiirie de eiiriimidii placat cu termolzolatie din polistiren.. e .pana de coama. 14 . d . .rezolvare la coamd. Plansa 3.rezolvare La dolie.rezolvare la streasinii.diblu din [emil san din material plastic (sf holtzsuruburi} sau bolturi impuscate.agrafii pentruflxarea sortului din tabid. 28 . 12 . 23 .scoabil . 7 .vedere in plan.~'-.27-.

.pazie din lemn. ---. 20. OBSERV!t TIE: Cotele din paranteza se refera fa tiglele presate. 13 .termoizolatie in pod. 22 .:- I" f~ I.. d .1. Plansa 3.dolie din labia zincata. 2. c . 19 . 11 .sipci. 12 .agrafii pentru flxarea foii de tabla pentru dolle. I '!- ata .ancoraj din otel-beton: 17 . 6=carligpentrujgheab. 14 .•.- I r I ..4.rezolvare fa coamii. ~..ciiprior.perete exterior dill riddr!« de diriimidii placai en termoizoltuie din polistiren.---{l'l.__ I '1 I I - .tigre profilate.~ • . . L=100mm. ·.. I . . 8 . 9 .7 . .panii de dolle. e ..rezolvare la streasinii.f.grosime ...~ C '" I. 15 .olan de coamd.jgheab..vedere in plan.scooba #2 mm. INVELITOARE DIN rlGLE PROFlLATE A$EZATE PE SIPC1: a .mortar de var-ciment.§or{ din tabla zincaui.-- ..pand de coamd._.cosoroabii. b . 18 . 1 II --''-: i I I. lI r---.rezolvare la dolie.. 4 . I f-I)-i I b.~ . \ \- I c. 5 .~i . 2 ..cuie ¢J4 mm. 10 .centurii din beton annat.~ __ •. 1 .rezolvare Ia cornisii ziditii.planseu prefabricat. 21 .·. 16 .~j ·1 .C~. pentru care asezarea este identicii cu . 3 . :~eventi -..ciilciii din {emu. :~rrnen I .asterealii.. 24 .pardosealii ill pod: 23 . fOliilOli .~ 101' '-- 3.8x20 em.

fixat cu agrafe.0 8. La acest tip de dispunere.din tabla galvanizata c_ulatimea minima de 15 em.. cu dimensiuni de 22 x 200 mrn. Pentru etansare si aerisire se folosesc: ~~ie impermeabiHl. plansele i .. pe carlig din otel Jat s~u drre.. 9. pentru ·ftene TV.\uuale sau la acoperisurile cladirilor amplasate 'in zone de protectie seismica cu grad 7 . 30° >30° I i I I' Tigle profilate I -r46~6~f7 I >57. 1. dispusa pe capriori (v.2 se dau indicatii privind modul de realizare a invelitorii si de fixare a tiglelor In functie de panta acoperisului.0 11..0 32.0 s70.)..· :. Fiecare rand nou se deplaseaza .duble $i~osit~rite. ·'.i. Pentru circulatia pe acoperis se folosesc trepte din metal fixate pe biglecu profilatura specials.9 .0 70. II ~ort. brun-roscat..0 . <46. detaliul a)..0 9.: Lucrarile de tinichigerie (sorturi.ct ell tlJe. montate la distantele prevazute in tabelul 3. Pentru asigurarea ventilarii spatiului de deasupra foliei si pentru a perrnite scurgerea eventualelor infiltratii de apa. ance.6~~ II r-' .·. In cazul In care se doreste iluminarea prin invelitoare se #~cic's.8 em.pe stratul suport contmuu. de ventilatie se fac cu pazii din tabla. Materiale utilizate I I I. Asezarea dubla se foloseste In cazul in care se doreste 0 etansare sporita a invelitorii s. pe sipci cu dirnensiuni stabilite prin calcul.0 8. detaliile d. peste folie. tnnpane. Pentru randul de deasupra streasinii se vor folosi tigle de streasina. se . I. randul de deasupra fiind deplasat eli jumatate din latimea tiglei. plansele J. . detaliul a). jar pentru randul de sub coama se vor folosi tigle de creasta."1· ~ 'I.2. 450 i >450 " j I I I 83. .lmbr~cru:~a c09l~rilo: de fum.7.5 33. Ttglele profllate (plansa 3. eu 0 jumatate din latimea tiglei.. 3. Asezarea simpld este solutia cea mai des utilizata.3... La acest tip de dispunere. l . 7.lkincata la fiecare al patrulea rand.1.11 1 0 pazie din lemn.1. j.0 31.... tiglele asezate in a1treilea rand acopera ~i 0 parte din primul rand.ste colorat 10 masarrosu carallliziU.. carlige pentru susnnerea jgheaburilor. I}. -tigle pentru aerisire..'~.plansa 3. I· .7.7. pentru coama nu suot necesare tigle speciale..1.~400 [asezate simpluI40° . prinse de astereala prin agrafe de tabla.1. tigle parazapada.~ 3. petrecute In lung pe minimum 8 em. 'I Racordiirile invelitorilor din tigle §l olane la calcane. antic. plansa 3. La realizarea acoperisului se utilizeaza si alte piese speciale din beton-tigle speciale • • pentru coama ~i streasina. Betonul din care se realizeaza tiglele de tip BRAMAC :1 .35° >3.a 3. detaliile e :. antracit) ~i' re 0 rezistenta sporita . Grade <35 0 Tigle solzi j 35o. rindeluita si.0 :::.0 1 Dtstanta maxima intre sipe] 15.. JOO.7.2. fixarea lor se face Cli mortar de var- Cimentnoliile la invelitorile din tiglii si olane se realizeaza din tabla galvanizata de 0.. . carlige pentru jgheaburi etc. Tiglele si olanele folosite In aceste zone se croiesc 1a j fata locului dupa necesitati. detaliul a) sau ca tigle profilate (tiglii ALPINA ~i tiglil iROMANA ..0 10.6.· . se leaga randul de tigle de Ia coama si eel de la ~ 1btre~ina.0 16.0 >70..7 - I I ~~ Etansarea suplimentara a invelitorii. folie PVCla dolii. in tabelul 3. Coamele invelitorilor din tigle si olane se realizeaza eli olane de coama (v.sc tigle trans parente sau luminatoare speciale. ····-l Tiglesolzi asezate dublu !Tip de tigHi I ~ Tabel31 Fanta.executa .0 10. Strapungerile pnn lnvelitoare se realizeaza ell tigle speciale pentru trecere conduote de aerisire..9 .ale cu dimensiunile minime 4.0 31.7.au un aspect estetie deosebit. Falturile duJiilor din tabla. profilata.. Realizarea invelitorilor in ciimp curent Tiglele sotzi se dispun cu asezare simpla (plansa 3. j i' In campul invelitorii tiglele solzi si cele profilate se vor lega de sipci eli smma -=-. tabachere.7.2. .•. I i i ' --11.8x4.5 mm grosime. pazii. precurn si toate randurile de tigle pe apele acoperisurilor care depasesc pantele 'I !. f 9i h). 3. . cosun de fum sr .50 <250 25° . banda perforata de protectie $i aerisire. eventual. Similar. strapungeri pentru ventilatii.. pe minimum 40 em latime...5 16. detaliile c si d) sau cu asezare dubla (plansa 3.0./). La streasina se folosesc tigle speciale de streasina... Lunghnea miuuima de suprapunere a tigieioJr (em) 11. INVEUTORI DIN TIGLE DE BETON (tip BRAMAC) LUNGIMJ DE PETRECERE 1 $1 DISTAN!E fNTRE $IPCI I~ ··'Ia JRANSfL VA - Tiglele de tip BRAMAC sunt elemente din beton plane.. dolii.O >100. detaliile g si h) se dispun pe sipci montate 1a distantele maxime prevazute in tabelu13.2. i~ I 3.) se executa inainte de montarea 'Sllvehtom propnu-zise. necesarain cazul unor pante reduse sau la acoperisurile mansardate se realizeaza cu folie din material plastic.0 34... pentru racorduri flexibile din PVc. In dreptul capriorilor sedispUii~ipciTorigifudiri. realizate ca tiglc som (tigl' plansa 3.:: Stresinile eu jgheab pentru invelitorile din tiglesi olane se realizeaza cu (v.0 10.... a . 83.6 ! I % <70. pe fiecare sipca se a§az? doua randuri de tigle.10 11 .5 17. tigle de margine etc '(p/an:.5 9.~a socuri $1 la factorii de mediu.

5 . II l Grade &~ I % Cazuri particu!are 25°: . 4:> 60.7._ __•__ 4 . detaliul a). detaliul e) sau fixate cu eleme metalice tplansa 3. "-1' i. •b [nchlderea lateralii la pazie se realizeaza eu tiglespeciale "{igle laterale". In forma de Z se introduc in rosturile dintre tiglele de coama si se fixeaza cu cuie pe' 0 sipca de coarna.3. 0 ° .. pgla va fi fixata cu carlige de anco:are douacuie. Invelttori din tablii plana de otel. folosirea unui strat de folie sau a unui de carton bitumat dispus pe astereala. La montajul uscat..2. plana.. 3.8. C 1i d). -tizle se dispune 0 banda din material impregnat.. L i !. subventilarea acoperisului se asigura prin spatiul Iiber dintre tiglele profilate ~i tiglele de coama. 173 2 Observatie: in zone cu vdnturi puternice fig/ell! se vor fixa si fa pante mai mid de 450 Indiferent de panui. Fiecare a treia montarea coamelor se face eli mortar.. dar minimum 24 mm grosime sau pe stratd beton. 1 3. ~ .8. tiglii va fi fixata eu carlig de ancorare sau c~'-. 0 OS! "J' L.8.. Coamele se rezolva cu ajutorul pieselor speciale tronconice. Ventilarea acoperisului s I . N~arul ~. -0 100 O· Sistemul prezintii siguranta din punet de vedere al ... Doliile se realizeaza eu un element de PVC stabilizat. 0. 0. Eventual se va [oiosl un strat de folie..2 - Fiecare tigHi va fi fixata ell ciirlig de aneorare sau eu doua I profilate . 30 Tigle solzi b I [ 46. de aerisire-protectie. Falturile perpendiculare pe panta ~i cele de Ia dolii vo fi culcate. respectiv numarul de grilaj e metalice se stabileste pnn calcul... hldrOlzoJarn . .d. Imbinareafoilor de tabla se face prin falturi simplesau dubie.r~ d. plana. :~'~~l' tm1I': I.invelitorile metaliee pot fi realizate: otel. In zona eoamelor. Termoizolatia peretelui si cea din pod trebuie sa asigure 0 protectie termica continua in zona de intersectie. Elementele laterale. care P/ f stanga san dreapta (v.1.111~potriya?a~underii zapeZ.. detaliul a si plansa 3. eel putin pe latimea streasinei se monteaza astereala pe care se fixeaza carligul pentru jgheab ~i eventual sortul de tabla de care se fixeaza ciocul dinspre perete al jgheabului. INVELITORI DIN TABLA La constructiile din tabla de .' i ~~ I' i O •• ~ •• i d ~ 30° .) .. euie.. detaliul c).plansa 3. subventilarea acoperisului in aceasta zona se asigurl prin prevederea unor tigle speciale de coama. 30'~~~3.8. ~rji c). 'corare sau Cll CUle. i timpuriu si sa patrunda In zona streasinii sub forma de gheata.. 60 I .9. plansa 3. in picioare sau culcat (v plansa 3.plansa 3. Daca suportul este din beton sau mortar se va prevedea obligatoriu intre acesta ~ carton sau impaslitura bitumate. zincata.. detaliul d). lipite eu mastic de bitum. 111 functi de panta acoperisului si de intensitatea incarcarii eu zapada.~ SOL UTI! CONSTRUCTIVE iN FUNCTIE I Tip de !igla i DE PANTA A COPERl$UlUI Tabel32 ~j so~ufiiconstructive .45° I 57. ' .50 rnm. In euloarea tiglei. sub linvelitoare. 100 0 . . Detaliul de streasina trebuie astfel conceput lncat sa permita subventilarea zonei de acoperis de sub invelitoare (plansa 3. detaliile a. 57. m" Aerisirea acoperisurilor in zona de sub mvelitoare este necesara pentru a preve. plansa 3. sal! aI treilea rand de la coama. Sistemul prezinta siguranta din punct de vedere aJ hidroizolarii: Eventual se va f~losi ~n strat defolie. tiglele din jurul doliei si muchiilor trebuie fixate..--. la invelitorile cladirilor situate In regiuni c fiihnruilsirafseparato[cHn 1 .. tigla (LlNDAB).. perforate. realizat din astereal de scanduri In grosime stabilita prin calcul.•e.. detaliile a. 22°: 11 1 > 173..7. tigle parazapada..3.36. tplansa 3. Invelitorile din tabla plana se executa numai pe suport continuu. b si c).. detaliile a.' ~i -'--~"-l Este necesara folosirea unui strat de folie sau a unui strat de carton bitumat a~ezat pe asterealii. Rezolvarea tnvelitorii in zonele speciale Stresinile se rezolva cu capriori aparenti (streasina aparenta ..ii vis~~lite. detaliul b si plansa 3.. 70 ? _2 . 100. prin prevederea unui go! in lungul st:rea~u:e" aeoperit eu o banda de aerisire perforata ~ia tiglelor de aerisire dispuse ill pn:nuJ. lntre elementul de dolie l . f------:--j. Jgheabul poate fi aparent sau rnascat. detaliuldi. -1"7~-~-: ·Fieeare. . ell straturi speciale de acoperire (tabla LlNDAB). care si monteaza pe un 'strat eontinuu de astereala tplansa 3. Latimea ~le~lentului dolie este de 40 em si lungimea de 1. . autoadeziv. elemenJ'~ din amonte petrecandu-se peste eel din aval. tigle de co_ama.-J:' >60. plansa 3.8.. >. In eaZul utilizarii tiglelor solzipentru invelitoare si atune! cand Pe~i1rUprotectia .40._A j 40 4 i .3. I " i rTigle ! >600 17° .7 Este necesara. >. fixate eli mortar tip BRAMAC (plansa 3.' invelitoare (v. iincatii Tabla' plana zincata se livreaza In foi cu dimensiunile 650xlOOO.6 .. din tabla tip civile.. In toate cazurile. Clemele de fixate. Oprirea ciiderii zdpezii de pe acoperis se asigura prin dispunerea unor p.0 173 2 'cu I' I i sau i o 0 1100 0 45 . ~ 11- 1 3. ~..g~: parazapada (v. detaliul a) sau a unor grilaje metalice montate pc :upor1 introdusi sub tigle (v..8.. din tabla de .7.r realizeaza in lungul pantei. pentru a se evitaaparitia fenomenului de punte termica. detaliul j). se rnonteaza incepand de la streasma.-~. . Falturile duble se executa la dolii. 'b. E ventua 1 se va folosi un strat d e!() Ie.70 m. iii . detaliile a si b) sau eli capriori mascati (streasina Inf\1ndata.. se va folosi folie cdnd podul este mansardat.. al d~lIe.7. .11 12 . eventuala fonnare a condensului ~i pentru a reduce pericolul ea zapada sa se ~ope~s .8.7. otel.. . plansa 3. ~ Fieeare a doua sau a treia tiglli va fi fixatacu dlrlig ~e an. coamele...• .Timd neeesare aproximativ 10 tigle de aerisire/I OOm.Eventual se va foloSI un strat de folte...45 san 0. Eventual se va folos1 un stmt de f91. Eventual se va folosi un strat de folie.' : I.:. detaliul a). 700x145 750x1500 san lOOOx2000 mm si ell grosimea de 0.. lnchiderea spatiului de ventilatie se realizeaza em 0 banda perforata.8.

gOT{dill tablti zillcalii.. 1:: l1. pentru care asezarea este idellt(ca C/U cea de la-cele trase: -e- .foaie carton sau pama bitumaui. i-~~L-I I I ~ ~ r--r-~r.. .cosoroabii. 11 ~ th --1'0----(11-.agrafd peniru fixarea sortului. 13 . 1 .rezolvare La streasinii.ciiprior. \ 2?Omm ! . 31 .18.carlig '2 § pentru jgheab.----r--. 6 .u a . I . 25 . 19 . 17 . JNVELITOARElJIN :.rezolvare la coamii.pana de dolie. . 3 .sipc! paralele eu panta. I- I I I 1 d.zincaui.. 5 .tublii. Plansa 3. I L - 1 t s 34 ---j e.pardosealii ill pod.. 14 . 12 . H..perete exterior din zidli.ancoraj din otel-beton. e . 4 . d . b .II . . i5-pana de coamii.pgle profllate.asterealii. . pentru dolie.dolie.cii.. lti-cule ¢4 mm..din . . 9 . 22 . 20 . 23 . E '0 0m E vI '1= <> E . 21 .pazie din [emil 2. OBSERVATIE:" Cotele din paraniezii se referd fa tiglele presate. ! \ r c- t---J.scoabd ¢12 mm..rezolvare La dolie. c ..rezolvare la cOT1li~a zlditd. . I ! . 8 .vedere in pian.. 29 . 30 termoizokuie In pod.centurii din beton armat._---kf I! I I I :1 -1__j (I !r"l b. pentru fixarea foii de tablli.. ~ 250 m1~. 9 7 .agrafli.".t= .olan de coamii.diblu din lemn sau dill material plastic si holtzsuruburi sou bouur! tmpuscate.rie de ciiriimidii placat ca termoizokuie din polistiren. 28 . TIGLE PROFILATE ASEZATE FE SIPCI $1 ASTEREALA: '5.planseu prefubricat.efirlig pentru sort.sipci perpendiculare pe pantii. '" '--'I------. L=lOO mm.8 x 20 em..cfirlig peniru fixarea sortuiui. 26 .sort din tabid zineatii..· 24 . 27 .mortar de ciment. 1O-jgheab.lciii din lemn.I ·r . 2 .5..

6 . '1' • j~ I ~ " ~ .}L-=pazie.~ J ~l 1 --.perete exterior din zldarle de ciiriimida placat ell termaizolatle din polistiren.ciirlig pentru son.SO:_mecm"'-- _ 300 .r1iJt lemn 2. 5 .asterealii.. 2 .scoabd #2 mm. 17 .I .SEZATE PE ASTEREALA: 1 . 23 . 9 . 20 .yi holtzsuruburi sau bolturi impuscate.22 . Plansa 3.. 16 .olan capac. L=100 mm.6. I. I I .panii de coamii.cosoroabii._ . 10 . 14 «cuie ¢4 mm. 4 .agrafii pentru flxarea foll de tabla pentru dolie.. !. iNVELITOARE DIN OLANE A. 26 -eermoizolasie in pod.i. -~ .Hlf!. . I Q.ciiprior.sort dill tabla zincaui. 8 . 11 t.panii de dolie. 19. 3 . 15 . .--- <V 1. c. 27-pardosealiiillpod:. i i .8 x20 em.diblu din Iemn sau din material plastic .ciirlig pentru jgheab.mortar de var-ciment.§Qn._.dolie din tabla zincatii.~ . 13 . I I b. 12 .--..ancora] din otel-beton.agrafli pentru f1Xllr~ll..foaie carton sau piinui bitumatd. 18..alan jgheab.. 1. 7 . 25 =planseu prefabricat. 24 -centurii din beton armat.jgheab.ohm de coamd. 21 .

\ /"] X ~ h. If) . 16 =folie de etansare.' 1. din (igle solzi.detaliu de invelitoare In ciimp curent. 18 . d . b .cdprior.detaliu de invelitoare ill camp curent.dlstama intre sipci (v: label 3.detaliu. 2 .iglit sohi de aerisire: 7 . j .sipci pentru agiilare tigie.materiale utilizate. paruiiipada. 13 . i!:.detaliu' de Invelltoare cu console parazapadii. i-plan invelitoare diui (igle solzi aseiate simplu. din {igte solzi.tiglii sold de creasui.Femia.consolii metalicii parauipadii.figliff. cu folie de etansare. asezate dublu. 14 . g .. fara folie de etansare. _--".1igfii ialeralii stfinga.iigl.1.detaliu de invelitoare in ciimp curent din (igle profllate. sohi " normala. h . I ~ 330 1 Plansa 3. fara folie de etansare.plan . 5 . din tigle solzi. 6 . cu folie de' etansare.{iglii solzi dublii.~igliiprofilatii de lip Alpine: 3 . f .riglli scizi de streasinii.7.33""O_-1f- P 0. 9 . a .tiglil dnoIa dreapta: x .~ de caamii. 17 dublii stdnga. 11 .detaliu de ilipelitoare in camp curent. 11.detaliu de lnveiitoare in camp curent. 15 . asezate slmplu. farii folie de etansare.figlli profilau: tip Romano. 4 . iNVELlTOlU DIN TIGLE DE BETON (tip BllUMAC): f +. c . e .1) . 12 .(iglii profllatii de' aerisire.sipcipentru aerisire paralele ell.{iglii. cu folie de etansare. invelitoare dill {igle soltl aseuue dublu. asezate simplu. ~'".. dill tlgle sold. din {igte profilate.ezate dublu. de invelitoare II! camp curent.

detaliu streasina Infundaui. 8 .detaliu coamii cu clenui de fixare. 24 .grila] . I Plansa 3.cosoroabii. 20 . 34 _ distantier.detaliu streasina aparentii la invelitoare din fig/a projilatii.. DETALII LA iNVELITORJ fiecm I: e DIN rIGLE DE BETON (tip BRAMAC): +--.clemd de fixare. b . 38 .planseu din beton armat turnat :r monolit sail din elemente prefabricate din beton armat. 23 ugrafli pentru fixarea sortului. 35 .--_~ d.folie de etansare.-. 29 . 101 protectie. 41 . 17 .protectie verticaia la streasinii. 2 . 14 _ scoabd ljJ 12 mm. J 0 . ia invelltoare din (iglii profilatii.tigle profilate. .sipc! pentru aerisire paralele cu punta.b. 9 .pazie din tabla. 16 _pardosealii In pod.8 dispuse de 0 parte si de alta a ciipriorului.B. 25 _ sipcl verticale 4.ancoraj din otelbeton. 32 . 19 _ (iglii de streasinii.. f -.$01'( din tabla. pentru fixarea elementelor de inchidere la sireasinii. placat cu termoizolatie din beton si poltstiren expandat.folie PVC pentru dolie. e . 12 . 21 .element de etansare fa eoamii.8 x 2. cu folie de etansare pentru acoperis mansardat: If . 13 .tig!« solzi.slpcii de coamii. 15 _ termoitakuie in pod. c f.fiirafoiie de etansare. 18 _perete exterior din zldiirie de ciiriimidii.ciirlig' jgheab.astereaiii lnchiderea verticalii a streasinei.asterealii.c!lie¢ 5 mm. 7 . 4 . 37 . 3 16 _. metalic pamziipadii. e .astereahi geluitii pentru inchidere streasinii. 5 _ ciipriori.pand de dolie: I' .detaliu dolie. 11 . cu folie de etansare.termoizotaiie dlspusii intre ciipriori. 36 .25. 27 .(igla de aerisire.10'-j>r _ _ "".banda de aerisire si . ~ 1 I . 40. 3 _ sipc! pentru agiitare figlli. 1 . L = 100 mm.suport metalic grila]. 30 _ barierii contra vaporilor de apii. 6 _jgheab.centurii din beton armat. 33 . 26 _.p(lnii de coamii. 31 _ figla de coamii. 28 . 411 a . 22 .detaliu coamd montatii in mortar de var-ciment. 39 _ mortar tip Bramac.detaliu streasinii aparenui fa invelitoaredin tlgle sold asezate dublu.

.T'entrn asigurarea ventilarii spatiului de deasupra foliei. Falturile " In picioare vor fi paralele eu Iinia de eea mai mare panta.00 III si latimea utila de 1.. tip pgla. plansa 3. rea. de 30 . ill dreptul capriorilor se dispun sipci Iongitudinale. Protectia acestui rost se prin seoaterea In consola a unui rand de caramizi (v.10.. Invelitoarea se monteaza pe sipci de lemn sau metalice. detaliul i). detaliul a).~.. maro. raportul intre aria elementelor de aerisire ~i aria construita a acoperisului trebuie sa fie minim 1/500. dispusa sub sipcile pe care se asaza tabla. verde deschis.'eli. Tabla tip LINDAB asigura mentinerea calitatii plastice in zona falturilor. prezentata in paragraful 3.. confectionate din resturile de la croirea tab lei invelitorii ~i avand lungimi corespunzatoare . .3. galben. 3.10. va fi indoita pe 2 . detaliile e si j): . " Racordarea invelitorii La calcanele invecmate se face pnn ridicarea tablei ill lungul J peretelui pe 0 tnaltime de minimum 30 em. lucamelor sau luminatoarelor realizate din lernn caprusesc cu foi de tabla incheiate cu falturi intre ele si en invelitoarea curenta (plansa detaliul Iy.i fixarea ei in rosturile cosului prin cuie cu cioc. :! Invelitoarea din tabla tip tigJa se monteaza intotdeauna cu folie anticondens. invelitOlri din tablil 'plana tip LlNDAB '''I ef ... negru ~ibej. strat de lac la partea inferioara. plansa 3. . cu lungimea maxima de 6. 0 . Tehnologia de montare a acestui tip de tabla este similara ce1eide 1a tabla de otel. ' Peretti verticaii ai tabacherelor.1. rmainte de a fi stranse. Folia Lli"\fDAB anticondens. . se dispun la poala acestuia opritori otel-beton montati In console metalice verticale iplansa 3. . detafiul -II l ~] 13 14 straturi neutralizante pe ambele fete. ' Foile de tabla se prind de astereala cu agrafe (copci). . ~:.. realizeaza ca la celelalte tipuri de invelitori. La invelitorile din tabla tip tigla se utilizeaza si elemente eonexe pentru realizarea streasinilor.rligelorpentru jgheab.10.suruburi autofiletante sau cu nituri (plansa 3. Ventilarea acoperisului se realizeaza la streasina.-. ventilarea realizandu-se printre cutele foii de tabla.. invelitori din tabla tip figlli (LINDAB) Acest sistem de invelitoare se poate utiliza la orice tip de acoperis. detaliul g) sau cu sipci de lemn iplansa 3. caramiziu. :" Fiecare agrafa se fixeaza In suport cu doua cuie pentru tabla (cuie cu Hoare lata).J Tabla plana oferita de firma LINDAB pentrulucrarile de invelitori este un produs realizat din: iii otel special zincat la cald pe ambele fete. detal] •.! J).·1· . ' ' . partea ei superioara introducandu-se lutr-un sli] ': de 2 3' em adancime executat in zid sau ill rosturile zidariei de caramida. . astfel ca distanta intre agrafe sa nu depaseasca 40 em (plansa 3. a formei ~i a aspectuluiestetic ii confera posibilitatea utilizarii atat in cazul constructiilor noi. stratul de zinc asigurand 0 protectie activit putemie anticoroziva. eu cioc batute in rostul zidariei sau cu bolturi impuscate. Calitatea superioara a materialului. are 0 rezistenta mecanica buna. pe fiecare latura. detaliul k). paralel eu pante (v. 0 til"" In cazul in care se urmaresteun aspect arhitectonic mai deosebit falturile in picioare S~trel~~~aza cu forme speciale iplansa 3. rosu.: La cosurile cu latura lunga cu streasina. '.3. fixate pe asterealasi a unei pazii din tabla fixata de invelitoare cu ' . in vederea asigurarii unei ventilari corespunzatoare a acoperisului ~ia podului. prin spatii libere ale ondulelor si pe la coama. 80 mm pentru falt simplu culcat si falt dublu. prin dispunerea tit. ~ strat de plastisol (poliester) 1apartea superioara. .9.00 rn (plansa 3. Tabla ondulata este un produs multistrat realizat similar tablei plane. • Se recomanda ca prinderea foilor de tabla sa se fad! eli cel putin doua sau trei agrafe . j. Falturile se ung en chit de miniu. se va executa ill spatele cosului 0 sa pentru a scurgerea apelor. neexistand pericolul deschiderii acestora din cauza fenomenului de arcuire a tablei .3.10. ' Dolia se realizeaza dintr-o fa~ie din foi de tabla. a ilummarii podului etc. Materialul pentru invelitori In acest caz sunt foi de tabla ondulate. verde si galben. viinturi ~iprecipitatii putemice si cand panta acoperisului este mai mica de 15%. Ciirligul pentru jgheab ~i sortul de tabla se fixeaza pe astereala (plan:ja 3.9.u!cate.2.tipuiui de falt 1a care se folosesc iplansa 3. citt si la renovarea acoperisurilor constructiilor existente. cu panta minima de 14 etanseitatea fiind perfecta ill cazul ploilor abundente san a viscolelor puternice. cu. 120 mm pentru fal] simplu In picioare.9.ill diferite culori: alb. ai" . e @ 3. Tabla se livreaza ill foi san role.~icioare. dispuse la distante de 40 em.. albastru deschis. h). realizata din fibre plastice asigura seurgerea apei de eondens si ventilarea corespunzatoare a spatiului de sub invelitoare. detaliul e). '~'I 1 :. (v. Culorile standard de livrare sunt maro.~.9.. caramiziu. 3 em si fixata la maximum 60 em distants ill . negru. mai mare de 70 em. plansa 3. Folia anticondens se ridica peste astereala. imbriicareil cosurilor se realizeaza prin ridicarea tablei invelitorii in jurul cosului cu 30 em :.f". f~!~le de pe vers~tele ~diaeente se ex~cut~ ~u falturi 1n. nu mucegaieste ~i poseda proprietati fono si termoizolante. verde inchis.9. iarl'nCheiC. ~-'SiTea"il'ilase j. Marginea tablei ~are'~~ introduce In zid. 50 rum latime..: . a traversarilor prm invelitoare. gri deschis.3. . respinge rnicroorganismele. Pentru oprirea caderii ziipezii de pe acoperis.. detaliul c)..9. detaliul b). incheiate litre ele cu falturi duble 'iMt culcat.10. detaliul c).'1 I Streasina la invelitorile cu tabla se executa similar celor en tigla. In cazul ill care sub lnvelitoare exista si termoizolatie (sau se dispune ulterior) aceasta trebuie sa fie plasata la minimum 50 mm distanta de invelitoare. a coamelor.

. 400.. . detaliulj). La coamii ~ita sau sindrila depe fata expusa vanturilor dominante va depasi eu minimum 5 em. detaliul i). . a bardourilor intre ele sau pe felt. gri terracotta. care se intinde 'in straturi subtiri. Racordiirile fa calcane. feltul. detaliile 11. [nvelitori dill pliici bituminoase plane Placile plane bituminoase. Un element caracteristic la aceste placi este banda de adeziv de pe ambele fete.ell margini dreptunghiulare. dupal montajullor pe astereala.latimea /=50 . I1iI placi ondulate. maron. din tabla zincata. din ~ita sau sindrila. pentru realizarea . prajini cioplite sau laturoaie. Pe partea care rarnanevizibila bardourile au fmisaj din granule ceramiee colorate. 140 mm: .15 16 Doliile se realizeaza cu profile speciale de dolie care se dispun pe astereala (v. detaliul j).500 mm. drepte. de lungimea sitei sau sindrilei. tip sindrila (bardouri) sunt realizate dintr-un material compozit .5.lungimea L=300. Avand aeeste caracteristici.12. placi plane. de lahul a) iar gama de culori este extinsa . i si j). 3.5. plansa Coamele se realizeaza cu piese speciale drepte sau bomb ate.11. detaliile d II si e)... Fiecare lamela vafi fixata eu un cui. .I fiind Uitimea sitei iplansa 3.grosimea la capatul subtire 02=3 rom. detaliile a ~i b): I1iI ~ita . 130 rom.4. care strabate ~i lamela randului inferior. 3.. fg fnvelitorile din $ilUlrilii. 350. petreceri longitudinale.0 folie de fetru impregnata ell bitum. " lnvelitorile din ~ita sau sindrila se asaza pe sipci. preeum si la refacerea monumentelor istoriee. invelitorile eli bardouri of era posibilitatea realizarii unor acoperisuri eu design inovator. granule ceramiee ~i coloranti speciali.1 I. iNVELITORI DIN SIJA ~I SINDruL~ 3. se prelucreaza decorativ la unul din capete. care se fixeaza cu suruburi autofiletante de invelitoarea din tabla (v. Sindrila. DoWIe se executa: . 450.. " cuie galvanizate cu floare mare..unui acoperis ell arhitectura deosebita (plansa 3. 500 rum. care sub influenta caldurii solare se activeaza si conduce la lipirea placilor intre ele. _ grosimea 1a cantul de uluc 0.j Materialele auxiliare utilizate la realizarea mvelitorii din bardouri sunt: . //3 sau 112. ea la invelitorile din tigla. armonizat cu mediul tneonjurator si cu functionalitatea cladirii. Materiale de baza utilizate sunt (v. invelitorile din $ita se executa in 2 . tabachere se face ca la Invelitorile din tigla. 3. in alte zone 'in care se urmareste un aspect arhiteetonie deosebit al acoperisului. ...1..=15 mm. e irnbinare laterala eu lamba ~iulue (plansa 3. ~OO. placile bituminoase utilizate pot fi: . rotunjite.lungirnea L=350. mcepand de pollia. pentru lipirea feltului pe astereala §i IDti:rllJ:rnitezone. ..ca la invelitorile din tabla de otel.11. _ adancimea ulucului 10 mm. verde..grosimea 8=5 sau 7 mm.. detaliul c). Montarea sitei sau sindrilei se face 'in rsnduri paralele cu streasina. . caz in care aspeetul acoperisului este mai deosebit. plansa 3.10. La streasinii invelitorile din ~ita~i sindrila se realizeaza similar celor din tigla. plansa 3.11. care are grosimea variabila si ·este prevazuta eu ulue. " lacrimate sau sorturi din polivinil sau din tabla galvanizata. 5 straturi suprapuse prin: II petreceri longitudinale pe minimum Y2 din lungimea ~itei tplansa 3. tip sindrila (bardouri). cuiului va fi aeoperit de lamela randului superior. iNVELITORI DIN PLACI llnTUMINOASE Invelitorile din ~ita si sindrila se utilizeaza la constructiile civile amplasate ill zonele de deal ~imunte. Distanta intre sipci se stabileste in functie.rosu. impaslitura din fibre. • adeziv special.11. atice.. cosuri ~i atice se realizeaza cu pazii din tabla plana LINDAB. negru. Racordarea invelitorilor din ~ita si sindrila la calcane. ovale. dar nu va fi mai mica de 15 em si nu mai mare de 25 em. petreceri laterale pe 114. rosu inchis. pe minimum lh din lungimea sindrilei (plansa 3. Forma placilor poate fi diferita .11. I I I 1 ~iJ[ldrila: . batute pe capriori paralel eu poala acoperisului. care are rolul de a egaliza diferentele mici de grosime dintre scandurile asterelei §i de izolare termica suplimentara. triunghiulare sau solzi (plansa 3.0 reteta speciala de biturn. cosuri.10. La constructiile civile. detaliile si h).H\timea /=70 .seexecuta 'in doua straturi suprapuse prin: . .

detaliu de racordare a invelitorii de tabla la calcan.faliuri culcate.Iiicrimar.cuie pentru tablii (ell cap lat}.10. realizate cu sipci de lemn: k . It .asterealii.grila] paraziipadii realizat din otel-beton.toe. cioc {piron).falturi lIZpicioare ell.pazie din tablii lineuta.scoabii tjJ 12 mm. 9 . 5 .geam: Ii! - Plan§u 3. 11 .surub pentru lemn.invelitoare din tabla. iNVELITOlU DIN TABLA DE OTEL: k.·· '. tubachere sau luminator. c . 1 .riind de cariimizi scoase in . 23 . prins III ciiprior. 22 .fall dublu in picloare. parulele ell panta.detalii de faltur! in picioare.24 .cdprior. I -fixarea en agrafe (copci) a tnvelitorli la falturile duble: g . Hl ni ··'·1··. I .surub cu.dispunerea foilor de tabla si a agrafelor (copcilor) pe acoperis. perpendiculare pe pantii.· ~~. 8 . g.9. 20 .consold.cercevea.suport opritor uipadd. e . 25 . 2 . falf simplu in picioare.element din tabla zincata. d . 21 .fulturi ill picioare. b . dublu culcat.···. 12 . 1'8 .1.capac de tablli cositorltd pe invelitoare.nirafa (copea) din tabid.fixarea eft agrafe (copci) a tnvelitori: la falturile simple.agrafii din otel lat.Tamil tiimpliirie. J Directia Viillt80lui ilomimmt b. 1'4 .detaiiu de racordare III invelitori! de tabla la lucama. l . 13 . 15 . 6 . alcdtuire decorativii.panii. 26 .:jipeii de lemn.cui ell. . j . piulilii.faIt simplu culcat.detaliu de opritor de zapada. 16 . 1(). 7 . ~Id -I' I ·'··1"·····". 17 . 4 . 19 . pentru acoperirea faltului. .'1 0. 3 .~' I f. e.zid de calcan.

sipci pentru fixarea inchideril la streasinii.profil de etansare. i .element de tablii tip rigla. 19 .I I 100Dmm -_--200 I ~600m~rr- ~ 0.elevatie coamii.-+1(18 ".. j .detallu de streasinii la fronton.detaliu de dolle.element bombat de coamii.detaliu de coamii cu element bombat..centurii de beton armat.element plin pentru inchidere Ia coamii. 6 . iNVELJTORI DIN TABLA TIP .c . -r-' i b. ~J'C1l t 95 Plansa 3. 10 . 17 .pazie. 21 .'V.~ipcii de tnchldere.sipci de otel. 3 .inchidere din sciinduri Ia streasinii.pezie dill lemn. 29 .pardosealii Iii pod.jgheab. 30 asterealii. 8 .detaliu de coamii Cit element drept.RlallJeuprefabficatdlllffi~iicu goluri. 34 . 14 . 13 =sipci paralele cu panta peniru subventilarea invelitorii. b .panii de coamii. 28 .detaliu de streasinii: / . 5 . 2 .puna de dolie. 32 . 26 . 1 . d . h . I I .cule fjl5mm L=IOO mm. 9 .termoizolatie III pod.scoabii fjl12mm: 24 .element perforat pentru inchidere la coamii.10. 4 . 12 . 22 . 7 . 35 . ~t--t _______c:14".detaliu de petrecere transversalii a foilor de tablii. h.fior( pentru streasina.suruburi autoflletante.sort din tablii.-0 -. 16 . 15.element de tabla tip (igtii (sectiune transversalii fji sectiune longitudinalii). 31 . 18 . 25 . 20 . 11 . 33 .element pentra aerisire.ciiprior. g ..[lGLA: a .detaliu de petrecere longltudinalii a follor de tabla.perete din zidarie de ciiriiinidiijllilcal cu.iernwizolatiesuplimelltara dill polistiren expandat.sipci pentru montarea tablei.ancoraj din otel-beton. 27 .folie anticondens.element de dolie.elemente conexe la invelitoriie din tabld tip (igla.cosoroabii.element drept de coamii.cdrllg pentra jgheab. 235. e .

. . detaliuljitii. I e.t..' a -. =1': -rL+ a. . V t 1 3lJ~ ==tl A· ~ I L /3 ~. specl.de/ali. d .vedere iflvelitoan.~~ctlune prin invelitoare din ' Iji(ii' . CU ~'.11. ~ ~edere invetuoare la diferite forme d~ sindriie..• ..' f .._. u. 1. . 4 . c.ciiprior. ._.iNVELITORI $1 SINDRlLA: ni'JSITA . b·detaliu findrilii' c.carea petrecerii pel·' .1j1ra. Hcm lID 1.§ipcii.lfm . ..2 .~~ -.p~Zl!IOnarea §itei cu petrecere 1/]' U .r.. __ f.pOZl(lOnarea Ijirei cu petrecere lateral: -. a cu petrecere laterala 1/4g .J. imbinare laterala sindrila cu lamb l 1 .POZ1{1~~area §irei 1/3. r ~~ ~ " ' ~1 ~~1 ~ I 1 b..' 3 .' ..~etallU tnveutoare din ~indrilti.j . " a ~ u uc. U ' A !l4W##A' .. •.e din sua.·. ungzme.j.. e' . .Ijmdrt!a.• ·1 .. Plansa 3.\t:•.C~m' ~I!C rL!3 tL~ LJ7 --------_ .J. Ii .. -.

detalia de invelitoare La streasinii aparenui. g _ detallu de dolie cu pliici normale incrucisate.!jor( dill tabla sau din polivinil.centurii din beton armat.perete exterior din zldiirie de clirdmidii placat Cll termoizoltuie din polistiren expandat. 17 . 18 .detaliu de dolie cu pliici de dolie tiiiate din pliici normale. 24 . 31 t: pliici de dolie. 14 . 30 . 12 .tletallu de invelitoare fa coamii. 26 . 4 . 33 . 16 .cuie ¢5 111m [=100 mm. 13 .pazie dill tabid. 36 . 20 ~ talpii. obtlnute prin uiierea ptdcilor normale. 21 .pliici pentru primul riind cu aripile taiate.agrafii pemru fixarea paziei din tablti. 11 .!fipcii opritor. 9 .scanli stel: fie b ~ astereI d.scoabii #2 mm.partea pliicii care se acoperii de placa urmiitoare.foaie carton sau.asterealii. 32 _ distaniier lilial din placii normalii. 34 . 15 .foaie supllmentara de felt.pazie din scan dura ge[ulta.zonli geluita si eventual profilatii a capriorului.partea vizibilii a pliicii. 19 _ allcor_ajdlnorel-heton.punn de coamii. b . 7 .caprlor. 2 .flxarea pfiicilor cn cuie la acoperlsuri cn pante SliO".pardosealii inpod. Iz si i . 23 . :. d .foaie normalii tnioarsii pe versaniul opus.sipcii pentni tnchiderea rostului. 35 .ciirlig pentru jgheab. 37 .12.piesii de coamd (1/3 din placa normala).cuie de flxare a pliicllor. 6 -felt. 10 .cosoroabii. c ~ fixarea pliicilor cu cuie la acoperlsurl cu pante >60°.jgheab. 22 . 28 . 27 -.asterealii geluitii !fi profilaui. 5 .termoiio[i¥e IIIpod.placii tip Bardoline.detalli de streasinii la fronton. 1.planseu din elemente prefabricate de beton armat.:. e. 8 . Scm' l !!> . e . / . iNVELITORl DIN PLACl PLANE BITUMINOASE (BARDOLINE): a _ tlpurl-de pliici Bardoline.termoitokuie til tldul de [ronton.bandd autoadeziva. 29 . 25 . I jghl~ profil 6 I~ I~ 1I Plansa 3. i. . 3 .paliza bitumatii.~ 1 331 I -II h.

12. i I '. detaliul i). . atice se realizeaza ell pazii din tabla.~fie bine uscat. Montarea placilorondulate se face: . pentru sustinerea . peste stratul de felt aplicandu-se un ~ profil din tabla galvanizata sau din polivinil (sort). e pe 140 rnm... " grosime 2. se monteaza pie~e de e. dispuse la distante de 450 mm. e latimea 950 nun. fixata cu agrafa Placile ondulate bituminoaseau dimensiunile (plansa 3. la pante ale acoperisului sub 10°.. Ia pante sub 10°.o~~.detaltul hy. ~ aldituit din bardoun carora 1I s-au tarat aripile.detaliul a): <II lungimea 2000 mm. det::-liul d).· i '. ~~ . Pnmele stratun se suprapun pe cel putm 10 eU1 iar urmatoarele pe cate 5 em.12. r 71< i ~1 ~ ! . taierea placilor de bardou !n trei.12.. maximum 15 ern ~i dispunerea unei pazii cu lacrimar realizata din polivinil sau din tabla' galvanizata iplansa 3. Pentru coama se folosesc piese speciale eu aripi drepte tplansa 3..\.. taiate din placile de bardou.12. 620 lim. detaliul c) la acoperisuri cu panta ~~ f la partea inferioara si inchiderea invelitorii eli 0 sipca opritor protejata eli pazie din tabla (plansa 3. pe sipci perpendiculare pe panta. la pante ega1e sau mai mari de 15°. panouri din fibre de lemn sau din placaj.. Fixarea placilor se face ell ajutoruI cuielor speciale en floare lata ~i rondele elastice. Invelitoarea se racordeaza cu sipca opritor prin intermediul a dona pazii din tabla.13.. la pante intre 10o~i 15°. "fieeare piesa de coarna se fixeaza eu cate un cui de fiecare parte a coamei. i:i . pe 300 rum.. pe latimea de 1. Dimensiunile sipcilor se stabilesc prin calcul in functie de incarcarile aferente. detaliul e).12. in zona doliei. care s~ ~bt~r:. inchiderea se poate realiza: III prin scoaterea In consola a asterelei. . 1 ~ Stratul suport la invelitorile eu bardouri este continuu.. impregnate eu bitum la temperatura ~i presiune malta.13. Se recomanda ca materialul lemnos sa .. fixat eu cuie. solutie utilizata in special in cazul In care se reface . la pante ale acoperisului sub 15°. Placile sunt executate din fibre celulozice reciclate.la su:e~~ina ~rin a~ezarea _unui rand de ple~are./2. . 100 em. Stresinile se rezolva ca la invelitorile eu tigla. . la pante ale acoperisului peste 10°. In functie de latimea streasinei.'. .. La fronton. Coamele se realizeaza astfel: jgheabului (plansa 3. ~--II' ~ Q ···'·1~. ~ .~ . ~~co~. care se pozeaza pe toata suprafata asterelei.17 18 ~Il. detaliul j). rasini termoplastice §i pigrnenti minerali. la pante ale acoperisului egale sau mai mari de 15°. Primul strut al invelitorii este realizat din felt. t> Inrutimea ondulei 35 mm. " prin prevederea unui caprior. Montarea placilor se face incepand de la streasina . 3. Suprapunerea laterala se face: . realizat din astereala de scanduri.e placa cu cate 10 cuie (plansa 3.13. pc strat suport continuu din beton sau astereala. " .5.8 mm. lafiecareondula in zona suprapunerilor longitudinale ~i din dona In doua ondule pe sipcile intermediare. ~. '-I. cosuri. Randurile urmatoare de bardouri se pozWo?eaza astfel illdit sa se realizeze un decalaj de jumatate de aripa intre doua randuri sueceSIVe. Fixarea bardourilor se face: fiecare placa eu cate 5 euie (plansa 3. ~ pozarea facandu-se de la streasina spre coama. in eazul streasinilor cu latimea 50 . rosu. Mo~ltarea bar~ourilor i~cepe d~ .. " latimea ondulei 95 nun. montarea pieselor de coama se incepe dinspre partea opusa vanturilor dominante sau dinsprepartea de jos a coamei. . o pe 200 rum. . dispunerea unei pazii vertieale din tabla zincata sau din polivinil.12.j! partea superioara a bardourilor de pe ultimnl rand de pe un versant se intoarce pe celalaltversant si se bate in cuie (plansa 3.. detaliul a). Stresinile aparente sau infundate se rezolva ca la Invelitorile eu tigla. detaliul g). detaliul e).1:!. corectarea colturilor pnn taierea oblica ~l indoirea (eventual la cald) dupa panta celor doi versanti tplansa 3. detaliul c). Randul unnator de placi se decaleaza en jumatate din latimea placii tplansa 3. Racordarea invelitorii fa calcan. pe latimea unei ondule. prin lipire ~i batere ill euie un strat suplimentar de felt.12..2" Invetitori din pliici bituminoase. verde ~imaro. Suprapunerea In lung a placilor se face: ..din. maximum 70 nun. detaliu! b) la acoperisuri cu panta ~ 60°. " pe sipci perpendiculare pe panta.. care se monteaza incepand de la streasina prin suprapunere ~i fixare eu cuie.00 m se aplica. pe latimea a doua ondule. ondulate _I ~ ~11 . felt si cealalta deasupra ultimului rand de placi ale mvelitorii.. Invelitoarea din bardouri se croieste dupa forma doliei ~i se lipeste pe 0 liltime de minimum 8 em (plansa 3. astfel incat apa de pe acoperis sa se scurga direct in jgheah tplansa 3. " prin incruoisareaaltemativa a placilor de mvelitoare de pecei doi versanti. In prealabil. in caplama. se livreaza In culorile negru. in prealabilse rnonteaza un strat suplimentar de felt tplansa 3. dispuse la distante de 600 . A~ezarea feltului se f~ce in straturi _oriz?ntale succesive.'. prin scoaterea 'in consola a placii ondulate.·. prin derularea sulu~ilor. detaliul b). .13.~ ~I. Doliile se pot realiza in doua variante: $ cu piese speciale de dolie..lnvelitoarea degradata.. si In acest caz.una dispusa deasupra stratului de. ca la invelitorile din tigHt. :{ !t r. rara asperitati si fixat rigid pe capriori intrucat orice deformare locala a ~ aSlcrelei compromite invelitoarea.

19

20

Coamele se rezolva ell piese speciale din placi bituminoase drepte, racordate ill functie de panta versantilor tplansa 3.13,detaliul c). Dollile.se rezolva din tablazincatamontata pe.astereala, ca la illvelitorile din tigla. Stre#~ile de fronton se rezolva eu pazie din scandura geluita peste care se intoarce jumatate din prima ondula a placii iplansa 3.13, detaliul d) sau cu piese speciale din tabla zincata sau din mase plastice (plansa 3.13, detaliul e), Racordiirlle la calcane, alice, cosuri de fum sau de ventilatie se realizeaza eLI pazii din tabla zincata, ca la invelitorile din tigla.

Capltofu} 4
SARPANTA
4.1. ALCATUIREA ~ARPANTEI Sarpanta reprezinta elementul de rezistenta al acoperi~urilor cu panta mare. cazul cladirilor eu latimi reduse san cu ziduri interioare ce pot servi ca reazeme pentru sarpante, se utilizeaza ~arpante dulgheresti pe scaune. Sarpautele pe scaune sunt alcatuite din stalpi vertic ali sau inclinati denumiti popi, legati tntre ei In sens transversal eli clesti, care impreuna eli capriortl asezati in dreptul popilor realizeaza un contur indeformabil ln sens transversal (plansa 4.1). Longitudinal, pe capul popilor reazema pane ce sustin capriorii, legate de popi prin contrafise care asigura

111-

In

stabilitatea longitudinala a sarpantei, In functie de modul de dispunere a zidurilor portante ale cladirii, deci de posibilitatile de rezemare ale popilor, care transmit Inearcarile~arpantei la aceste ziduri, se disting: _ cladir! cu ziduri portante transversale, dispuse regulat, la care sarpanta se realizeaza cu popi verticali, asezati 'in sectiune transversala la distante optime din punctul de vedere al deschiderii capriorilor ~i amplasati longitudinal cladirii in dreptul zidurilor transversale iplansa 4.2); _ cHidiri cu ziduri portante longitudil)ale, la care sarpanta se realizeaza cu popi verticali sau/si inclinati (in functie de latimea cladirii), ce reazema pe zidurile longitudinale
(plansa 4.3).

In plansa

ziduri

4.4 sunt indicate diverse solutionari de sarpante pe scaune, cu rezemare pe longitudinale (a ... d"J sau ]pe ziduri transversale (e... i), in functie de marirnea

1,
11.1.,.··., ..

deschiderii cladirii.

4.2. ELEIVIENTELE

~AR'PANTEI

Capriorii sunt piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta, care sustin " elementele secundare ale acoperisului (sipci, astereala); se executa din rigle sau grinzi de , lemn ce reazerna pe pane; distanta uzuala intre capriori d, (in sens longitudinal cladirii) este <> de 0,70 ...1,20 m. Capriorii se realizeaza din dulapi dispusi cu dimensiunea mare pc ~ 'inaltime si cu latirnea minima de 58 mm (v, anexa A, tabelul A./) sau din sortimente de grinZi~~:;:aS~~ta:i::: lemn, rezemate pe popi, dispuse longitudinal cladirii. Distantele intre pane in sens transversal cladirii d2 (deschiderile capriorilor) se recomanda : sa fie cuprinse intre 2,0 si 3,5 m. Distantele intre popi, in sens longitudinal cladirii, t lit

I
. •. -.

Ad;~·

11"1'

_________________

_JJJ • ~

,:
I

.:r\ .~
,. ,
I
r

-_il-

-

-

-- -- -- -- - -- -- - -- --r- - -- -- --, -- -I I
I

I

-

.
,

1r·1I

J I

i

I

I

r-

_.

-- - -- - - -- -- 6~ T r- -L

-_,"

-

-

I

...l..C>ll

"

II I II

- ---

-

-1
I

--

1--8

II II II

r- -

-- - - --

--

-1
J

-

J

-

I

II I I.
I

I

I

"\
s-

r: l. '1

I

I I
I

I
I

,,

I I

I

l'~

1/1
1

I
I

I
I

,
I

,

I

I I

,

fi:
,f'
JI II II I
J

'1f
"I

_i
I I
1 I I'
I
I

I
I

III ........,
I I

~J

I

-

j~

I

d1

=

70 _.

120cm.

d7 = 2.00._ .. 150m.

t

= 3.00 ....

S.OOm.

~ f("-6
I~ ~ , .-

-

-

-

--' L -~

I

-~t

-

-

-

-- --

I

I I I

--

_.,J

- -- - -- - -- - -

I

I

I
L._

I II ! I.

L

--- - -- --

-rr

~ __ ~~

+-__~

+td_1_~_d1_fd_:~+_d1_t_d_1~t

~_=~t r-

- --- ---

JL

I IJ

O.

1-

I

,
:

Plansa 4.1. PLAN SI SECTIUN] SARPANTA

b.

CU REZEMARE PE ZIDURI TRANSVERSALE:
a - plan; b - sectiune longitudinald; e - sectiune transversald curenui; 1- pop; 2 r: pana centrald; 3 - pand intermediard; 4 - panii de coamii tnclinaa:

5 - pallii luterald; 6 - cosoroabd 12xl 0 em; 7 - ciipTion>
8 - comrafisii; 9 - clesti 2x2,8x15 em,' 10 - talpa.

I

I

\

t----.-.

I
I
r

I

r t;
I

I

t
I
-

Pi
I
•I

.w" Ii

l

I II II
~
...

f~
I I
~

I.

..

'l'

I
I.
b.

950mm

0..

I I

. Plansa 3.13. iNVELlTOARE DIN PLA"CIBITUMINOASE ONDULATE:

d.

a - detaliu montare piiicl; b - detaliu rezolvare fa streasinii inftmdatti.: c - detaliu rezolvare fa coamii; d - detaliu rezolvare la streasind fronton prin intoarcerea ultimei ondule; e - detaliu de rezolvare fa Ironton CIL pazie de tablii sau de polivinll; 1 - ptdci bituminoase undulate; 2 <sipci; 3 _ cuie spectate cu floare lata sl rondele elastice; 4 - ciiprior; 5 - jgheab; 6 - ciirlig jgheab; 7 _ pazie din lemn; 8 - sciindurii pentru inchtdere fa streasinii, gelului si profilaui; 9 - sipci pentru acoperire rost; 10 - sipci pentru [ixarea sciindurilor; I I - sciinduri pentru realizarea streaslnel; 12 - fururii; 13 - ca/clii; 14 - cosoroabii; 15 +foaie carton bitumat; 16 - ancoraj din otel-beton; 17 _ scoabii rjJ12 mm; 18 - pardoseala In pod; 19 - termoiiokule tn pod; 20 - planseu prefubricat; 21 _ mortar de pozii; 22 - perete exterior din zidiirie de ciiriimidii placat ell polistiren expandat; 23 _ piesii de coamii din piacii bituminnasii dreapta; 24 - panii de coamii; 25 - ondulii intoarsa; 26 - pazie dill tabla zlncatii SIlU dinpolivinil.

e.

··1:!.:!·.·

r

21
I~

22

~

·'1.!face
._

~_·I''.':.' --.-~;
; .....•.•....•.•...••

Cosoroabele sau babele sunt piese de lemn dispuse pe zidurile exterioare ale ~ieilid~ii, pe care sprijina capriorii; se ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor extenoare (plansele 4.8 ...4.11). Popii .sunt piese_ rea.lizate, de .?bicei, dU; lemn ~otund (mai rar din lemn ecarisat) !l~asezall vertical sau inclinat, Popii reazema pe zidurile portante transversale sau ._ :lllGngitudinale prin intermediul unor talpi, La partea superioara popii sustin panele, La popii 11!lnclinati ~gh!ul a o!'tim est~ de 300...60° (v, schemele b, c ~id din plansa 4.4). In mod curent sectiunile popilor au diametrul 12... 16 em. ] [i Cle~tii sunt elemente orizontale realizate din scanduri, dulapi sau din lemn j ;:;1;1iTDtunrl,care solidarizeaza POPl . intre ei 111sectiune transversala si Ii leaga de capriorii 'i . .~ dreptul scaunului, formand impreuna un contur indeformabil. Clestii se amplaseaza sub i din pane si 'se prind de popi ';;i caprioricu buloane sau cuie; in dreptul prinderii, popii rotunzi se tesesc In vederea asigurarii unor suprafete .plane d.e contact eu clestii. Sectiunea uzuala ~! pentru clesti este de 2,8x 15 em, . ~ Contrafisele sunt piese din lemn rotund (cand popii sunt din lernn rotund) sau din ' iemn ecarisat (cand popii sunt din lernn ecarisat), care realizeaza contravantuirea -~ longitudinala a cladirii si lnc3r~arilor orizontale care actioneaza longitudinal (de exemplu vantul); se mai nurnesc contrafise de contravantuire. • J In mod.curent, contrafisele au diametrul 10... 12 ern. . 0..•..•.. In cazul in care clestii sunt.lungi se pot prevedea contrafise si in sens transversal ; :~sarpantei (v, sectiunile g, h §i i dinp/an:;a 4.4). '. ,J Ansarnblul transversal alcatuit din popi, clesti §i capriorii din dreptul popilor poarta 'I '1 denumirea de scaua. Distanta optima intre scaune este de 3,0 ...5,0 m. In anexa A se indica dimensiunile standardizate ale materialului lemnos din care se , !: pot realiza elementele sarpantei. . .

-I u n
r.,.'.··

I;l

iCdeschiderea panei) se recomanda Sa fie cuprinse intre 3,0 si 5,0 m. Innadirea pandor se 'indreptul popilor. Panele se executa din sortimentul de grinzi (v, anexa A, tabelul ~A.2). Panele pot fi. orizontale (de coama sau intermediare) sau inclinate (la coame inclinate 'Isau la dolii), In cazul in care 'in dreptul coamei orizontale nu sunt dispusi popi (v. schemele ,~b,f si h. d.i~ plansa 4.4) se va prevedea obligatoriu 0 .rigla de coama, agatata decapriori, cu

~

~~.

i'~rol de rigidizare a acestora

42'..
-----11------1 4 I,

_ ,-----l I'
I' II II

rt-----i r
I~
II 1:3 I' II
I

II

II

II II

II

'I' II II
I1

II
II

----I~. .

1 J~

II
II II

lis I
I I

.

II
I,
II

I
i

:\

I,

____ I~ i
~ i

II

~r----------------------

JL

1:

II

I

:

I

IL

I

I:

'I II
I

I

I,

II

.
.

_l :

_I LJ

II! II

zz:

Fig. 4.1. PROIEC;TAREA $ARPANTEI, etapa I: trasarea zidurilor ponante, a stresinii, coamelelor §i doliilor: 1 - streasina; 2 - piciiturii; 3 - ziduri portante; 4 - coama inclinata; 5 - coamd orizomalii:

-

- ----1 r-----1 :------11---_--

-------~--------------1I 101
j

1I 1
, I

1I II
I

«-

II I tI II

/01

II

-....,---+-ll-l
II
."0

N

1I I

~I_-f---+II II

I

!I

:;,(

'."

4.3. PROIECTAREA

~ARPANTEI
lei
I

II

I

I

__1

Proiectarea sarpantei incepe printrasarea (eli linii punctate) a zidurilor portante ale ~ clidirii, precum si a streasinii (care are lap-mea 50 ... 80 em), coamelor si doliilor (fig 4.1). ~ Pe zidurile portante se amplaseaza popii (fig. 4.2), astfel incat sa se respecte

!

-

__J

I II I

L

lei II II

I

I II

I

1"'1

I
_1

I L_ ,- __

I 'I I

~ _~.'~.: .•distantele optime intre popi pe directi~ lon~tudinal.a, t, ~.ip~ .~irectie transversala, d2. D~ .~ asemenea, amplasarea popilor trebuie sa respecte principiile de realizare a formei j acoperi~ului, urmarind mentinerea aceleiasi pante pe toate apele .
Fig. 4.2. PROiECTAREA

- - - - - - - --

L

---=-+---<~

_J

1 II II II

I

L_

-o

'"

$ARP ANTEl: etapa a Il-a: amplasarea popilor: 6 - pop;

•J

I I I II II I I /11 Ir II II I I I I --=! -J J I I I I I lV I II I I I . \J j c-« "0 :I II II II I . I I "0 '" I I I I. REZEll·fATA' PE ZID LONGITUDINAL.. iTI TD j@ -----_j I II I ill f1: TIT iT: ~ ~ ~ (/ I I -.pana intermediara. ..ciiprior pe scaun I I .dl dl II ------------- L -' 1 __ I '{. . etapa a V-a. dlspunerea ciipriorilor intermediari. se imparte distanta intre ei dispunand ceilalti capriori 'in limitele distantelor d.1-- - I I I - U j i '" "0 j I "0 '" ...pallii de coamd.4. jig 1.--I I 'I r II II I I :N !~ .eosoroabii Fig.' 1IZ r-=b 1/ E 1--I-- ~Ir-F F'-" != J Il: L. $ARPANTA PE SCAUNE. adica in ale zidului median (fig.. REZOH~1T/{ CU PANTE EGALE I 1 f\:l - --.. etapa a Ill-a: dispunerea panelor ~ia cosoroabelor: 7 .-. I II .-- F \ I II I:. . I -J Fig. se modifies pozitia coame1or inclinate (v. etapa a IV-a: dispunerea ciipriorilor de scaun: 11 . La descentrari mai mad ale zidului pozitia coamelor (v. ~ ~ F= l~ II II I fJ t:::! I n l- -~1 I I II II -I -0 '" 1 1 I N ""0 I I I I .1 dl Fig. PROIECTAREA SARPANTEI.3.-. 4. I: I II II lI J o. Pe zidurile exterioare se dispun cosoroabe ell sectiunea 12x lO ern: \ I I#L I I ~ L -' I- I.p(wa ineUnala. 4.6). 13 <comraftset I« =clestl l . .t .!.5. convenabile si se completeaza sarpanta cu clesti ~icontrafise (fig 4. In clara urmatoare (Jig 4. apa frontonului rezultand cu alta panta dedit apele Iaterale. I I I II ' I rr-' I I II I II I Ii I II I. 9 .variabile ale (al si (X2) pana la valori admisibile ale acestor unghiuri. a).-.1). I- II I I: II II _J /. plansa 4. r-----I r+ : J ~~ E F i== 1 .- .3). - -. fata de axul constructiei popilor fata de orizontala cazul descentrarilor mici longitudinal se modi fica In continuare se prevad capriorii de scaun (jig 4. I 13 -. AMPL4SA Nh'5'LtiETRIC. b). care se intorc la capetele cladirii in vederea spniinirii capriorilor apei frontonului si a panelor inciinareemplasare laintersectia apelor. 1.jig.5). 10.=i I I I <'< -0 .I 1. I -dl dl - - - _I I L I I I . I I 1 I I ..J L 1 I I I 1 L_. ~ I I I Fig.5. PROJECTARE4 $ARPANTEJ. Daca unghiul de inclinare al apei dinspre ironton rezulta prea mic. 8 .6. in cazul In care intersectia coamelor inclinate nu cade in dreptui unui zid transversal se folosesc popi inclinati (v. 4.- I I I \ I /" I II I l-I l- I il I=::. ""0 II La capetele cladirii.23 24 In cazul cladirilor cu zid longitudinal amplasat nesirnetric este indicate mentinerea pantelor egaJe prin unghiuri . . 4. _. r I I I .4 -- J ."ARPANTEI.4) sc traseaza panele onzontale amplasate pe capul popilor.-----.ciiprlori intermediari.PROIECTAREA f.5. t- ~Jr Ii. a clestllor ~ia contrafiselor: 12 .. I I I II . 4.

ciiprior pentru schimbare de panta.sipci pentru sustinerea tlglelor.ciiJdii dis: lemn. 6 =folie din carton sau pan. em .scoabii rf. 17 .cosoroaba llxlO em.12mm.jgheab.. DETALlU DE STREA$ffNAiNFUNDATA CU SCHIMBARE DEPANTA: 1 .rigle.8 em pentru fixareu sciindurilor de inchidere a stresinii.8x4.sciinduri fiil{uite §i rindeluite.J !'~~~__ :!.planseu (fi:: beton armat turnat monolit sau dill elementc prefabricate de beton armat. 11 . 16 . 12 . cu sectiunea ciipriorului pentru sustinerea stresinii.grindii din lemn.?! 20 dz bitumatii.agrafii pentru prinderea sortului: 10 . 21 .centurd din beton armat.asterealii. 14 -. 18 .:I 1 .8x4. 3 . 2 '.pardosealii tn pod. placat Cil:ptJlistirenexpandat.perete exterior dill zidiirie de ciiriimitlii.8 pentru sustinerea sipcilor longitudinale. -15 . 23 .pazie din lemn cu sau fara ornament. 4 . 24 . 20 . 25 .ciiprior ourem.sipci 2. 7 . 22 .ciirlig' jgheab. 11 .Plansa 4.8 em pentruacoperirea rostulul.§ipci longitudinale 4. 5 .9.termoitokuie ill pod.sort din tabla zlnaua. 8 .sipci paraleie cu panta.8x2. 19 . 26 .ancora] 'F'! otel-beton. 9 .sipc! longitudinale 4.

[=100 film.perete interior longitudinal.8x15 em.8xJ5 em. 4 .scoabe ¢12 mm.talpii 15x15x60 em. 9 .panii intermediurii.mortar de POZEI. 3 . I . 7 .cuie rjJ4 mm.ancora] dill otel-beton. I 14 . J I . 6 .perete exterior dill zidiirie de ciiriimidii ptacat ell termoizoltuie suplimentarii dill polistlren expandat. 2 . DETALII CARACTERISTICE LA $ARPANTE PE SCAUNE CU REZEMARE PE ZlDURl LONGITUDINALE (schema d dill plansa 4. 15 .pop inclinat.ciiprior.contraviintuire ).I~ Plansa 4.centurii de beton armat.4): 1 ..planseu prefabricat: 13 . J 8 .clesti 2x2.8. 5 . ]2 .pop vertical. em grosime. I I.----I --- -+I . 10 .

montate imre cdpriori.sipci 4. doud elemente. cu grosimea de 2.8 em pentru acoperirea rostului.1 O. 18 . 3 .8x4.8x2. 50".pardosealii ill pod. 4 .perete exterior din Zlth/rie rieciiriimidii.8 x2.scoabii ¢12 mm. din clemente prefabricate de beton annat.calcai din lemn...planseu din beton amat turnat monolit sau. 26 .fururii din lemn. 23 .8x2.sipci pentru sustinerea tiglelor.8 em. 2 .cosoroabii 12xl (J em. J 1 . ]5 .sipcl 2.sipci longitudlnale 4. 10 . 20 .8 em pentru inchiderea rostului. 'c_ . 8 . 24 ciipriori aparenti.sciinduti [auuite. Jara profil. rio. . 27 .8x20 em.termoizoltuie In pod.8 em pentru fixarea sctindurilor de inchidere a stresinii. 21 . placet Cit pollstiren expandat.j-' .. 7 ~ ciirlig peniru jgheab. 13 . b . . 5 . 25 .pazie 2.70 em Plansa 4.asterealii.sipci longitudinale 4. I) -cfururi.CII ciipriori aparenti.--I --. 19 .DET ALII DE STREA$IN4: ~·I···.sciinduri fiiltuite si rindeluite. 12 .pazie din tablii. ".tigle profilate. 1 . • i: ':: •. rindeluiui Iii eventual profilatii.infundaui. 14 .8 em. .jgheab. 22 .ciiprior. cu sail.ancoraj dill otel= beton. 16 .centurii dill beton annat. dispuse de 0 parte Iii de alta a ciipriorului. 17 . ' a .invelitor! dill tabla. pentru sustinerea stresinii. 6 .

21 . J 0 _ calciii din lemn.plafl$eu din beton annat turnat monolit sau din elemente prefabricate de beton annat. 3 .i. 6 =folie din carton sau panzii bitumatii. 13 _ ciirlig jgheab.at: 11 c_jgheab. 18 _ scoabii tjJ12mm.consoiii din beton armat. 15 . 8 _ sort din tablii zillcata. 5 _ osterealii. .«grafa pet/tm prinderea sortului.cosoroabii 12xlO em. DETALlU DE STREASINA CU SCHIMBAREDE PANT. REZOLVATA PE CONSOLA DIN BETON ARMAT: 1 _ tigle.diblu de lemn sau de plastic cu holtzsurub sau bolt fmpil~. . I} . inl' 14 Plansa 4.16 .$ipci parale/e cu panta. plnellt cu poiistiren expmu{at: 21 . 7 . scoasii din centurii.ancoraj dill otet-beion: 20 .fururii din lemn. 2 _ ~ipci pentru sustinerea tiglelor.centurli. 19 . 4 . 11 . 14 .11.ciiprior curent. __________________________________________________________________________________________________ 1 ~23~~p:a:rd:o:s:e:a:lii~i:fI~PO~ .termoizoltuie III pod.perete exterior dill zirliirie de ciiramiil(l. 17 .ciiprior pentru schimbal'e de panta.del inte 1 e 1-cosur orizo I~ I-~.4.

~~~~~ .~2 __ 1-__ __ ~ ~_iL_~l' I -1 -·1 J .\l_'!'___--~t- g.~. ~~22.: .. -1 ·--1 ~. 1 ' .

3 . d.contrafisii ¢10 ••. 7 .diametru contraflsii. .clesti 2x2.5.diametru pop: d. intre capriori: II ·I 'I .distanta II r..lii(ime captior.8x15.cuie 1/14 mm. . 6 =scoabe ¢12 mm. DETALIU DE REZEMARE PANA DE eOAMA PE POP LA $ARPANTA CU REZEMARE PE ZIDURl TRANSVERSALE SA U PE ZIDURI LONGITUDINALE eu POP CENTRAL: 1 .parui de coamii. ¢12 em. 2 . 4 . . dp . .. L=150 mm.pop central.ciiprior. i IV~IV It- J 1 Plansa 4. be . 5 .<:> cs r- a I I I I I + .j{j I I' .

zid longitudinal. 2 . 9 .pop. c\ldirii.planseu din beton armat turnat monolit SOli dill elemente prefabricate de beton armat.fl 'I.puna celltraiii. 5 .PE SCAUNE CU REZEMARE PE ZlDUJU LONGITUJ)lNALE: 1 . $ARPANTA.ancoraj dill otel-beton..I I . rl l asemen acoperi . distant< .contrafise.cosoroabii 12xl 0 em. 6 . 13.7.cuie ¢4 mm.-! '·'·"1 it 11 II 11 TI .ciiprior. 10 .clesti pentru realizarea stresinii. L=] ()()mm..3.8x15. Plansa 4.talpa 15 xI5 x5(). 11 .clesti 2x2.scoabe ¢12 mm. 3 .puna ituermediara. 8 . 4 . 12 . 14 .

2._ pallll centralii. 4 -ccomraflse.I I~ I Plansa 4.1•. 10 . $ARPANTAPE SCAUNE CU REZE1'irlARE PE ZJDURI TRANSVERSALE: J . 6 .zid transversal. . 2 . L=100 mill..8x15 em. 13 . 8 .ptanseudin beton armat turnat monollt sau dill elemente prefabricate de beton annat.ancoraj dill otel-beton.capriorl.talpii. 11 . I . 9 . 7 -. 5 .cosoroabii 12xlO em. 12 .cuie ¢4 mm.scoabe r(J12 mm.panii lntermediarii: 3 .pop.clesti 2x2.

8x7.b.detaliu de coamii fa ~ai'pa1ltii farii pop central.. intermediarii. 3 . J I . 40 0.diametru contmflsii: = . 2 ..contraflsa rjJl0 tjJJ2 em.talpii 15x15x40 em. de . 9 . 7 . DETALlI CARACTER1STlCE L4 SARPANTE PESCAUNECU REZEMARE PEZIDURl TRANS VERSALE: (I - detaliu de rezemare a panel intermediare pe pop.clesti 2x2. 8 .. c. b . Plansa 4. 6 scoabe rjJ12mm. 12.caprior.zid transversal. c- detaliu de rezemare ~iancorare a popului pe iidul transversal: 1 . [=100 mm.6.pani.ancoraj din otel-beton. 5 .planseu dill beton armat monolit sau dill elemente prefabricate de beton annat.riglii de coamii 5.5cm.pop.cuie rjJ4 mm.8x]5 em. 10 . 4 . .

2 .ciiprior. d . 12 .ancoraj dill otel-beton. 6 . 11 . 9 . 3 . 7 . 5 .'lid longitudinal.1 1--- $ARPA. 4 -.talpii 15x15x50 em. em. 10 .pop inclinat.clestl 2x2.eep 3 x3 em sau ¢4 em. DETALlJ C4RACTERlSTlCE LA .cafe ¢4 mm.8xJ5 LI 1·- .planseu dill befall armat turnat monollt sau dill elemente prefabricate de beton annat.NTE PE seA UNE CV REZEMARE PE ZIDURl LONGITUDINALE: 1 ~ pana intermediarti. 8 . L=100 mm.diametru pop.L r 4 11-1- 1Plansa 4.7.pop vertical.scoabe ¢12 mm. be =liuimea ciipriorului.

2. i/Ju:i. clestilor. Calculul elementelor sarpantei se face conform NP 005-96 "Cod pentru calculul ~i : alciituirea elementelor de constructie din lemn".···.1. In plansele 4.~ (f rezemare pe ziduri transversale (prezentata in ansamblu in plansa 4. Greutatea proprie a panelor. capriori. j'ncii~carea din zapada se ia ill considerare pentru calculul elementelor sarpantei. 'j '1'\ I~ Proiectarea interconditionata a sarpantei si partiului (in ceea ce priveste pozitia . incarciiri Calculul sarpantei se face luand In considerate incarcarile care actioneaza asupra ~ianume: !p'oteza 1.cos de fum sau de ventilatie.. cosurile de fum . cu capriori aparenti. inciiJPcarea din vant se considera ca 0 sarcina uniform distribuita pe suprafata inclinataa acoperisului.tciirciUile pell'manente considerate la calculul elementelor de sarpanta 'provin din greutatea invelitorii ~i din greutatea proprie a acestor clemente. elementele secundare de sustinere a invelitorii ~i greutatea proprie a sarpantei. cosurile de ventllatie.'-•. 4. In anexa B sunt indicate.6 sunt prezentate detaliile 'I. In anexa Beste precizat modul de stabilire a incarcarii din vant.wAreautilii pentru elementele sarpantei (astereala. normala pe aceasta suprafata. Ipoteze de tncarcare in calculul constructiilor se ia ill considerare posibilitatea de actionare simultana a mai multor tipuri de incarcari. in vederea reparatiilor. actionand sub forma de presiuni sau suctiuni.lemn uscat de rasinoase . capriori.incarcarea permanents + incarcarea din zap ada. popilor. diverse tipuride invelitori. in N/m2 de suprafata inclinata incarcarile date de.·· i ~ i t- m '~ III --1·. In anexa Beste dat modul de stabilire a incarcarii din zap ada.5.ll elementelor sarpantei (astereala. . greutatea capriorilor este de.3). OETAUIDE SARPANTA In plansele 4_5 ~i 4. ill functie de zona de amplasare ~i de forma in plan ~i sectiune transversala a constructiei. .conform STAS 1010]/21-92..5. a~12.incarcari climatice provenind din vant ~i zap ada.. caracteristice pentru 0 sarpanta cu .. grupate In functie de posibilitatea de aparitie concomitenta. urmand a se stabili cea mai defavorabila situatie pentru elemental de constructie respectiv. utilizandu-se pentru oricare tip .25 26 I~ ~~t:'~~~:: :'~~:~1~~ :\1~ I '~' Daca pentru unii capriori ar rezulta 0 pozitie care conduce 1a rezemarea lor pe un cos ~~~~Orii respectivi se intrerup si se descarca pc cei alaturati prin ···-I~·~·. . CALCULUL ELEMENTELOR SARPANTEI 4._cosurilor de fum si de ventilatie) trebuie sa evite intreruperea prin cosuri a panelor orizontale ~ilnclinate. .8 sunt prezentate detaliile caracteristice pentru 0 sarpanta CLl '" rezemare pe ziduri Iongitudinale (prezentata in ansarnblu iu plansa 4. precurn §! a doliilor. care poate actiona in orice pozitie pe invelitoare.!. 2 -jug. -I~ 4.2). de streasina (infundata. care pentru esentele curent utilizate sunt: .lemn uscat de foioase .4. . 10 daN/m2 de suprafatainclinata. pane) se considera urmatoarele ipoteze de iucarcare: @ . Metoda de calcul adoptata in acest standard este metoda starilor limita.7.5. conform STAS 10101120 -90.11 sunt prezentate diverse detalii de rezolvare a stresinii. cat si cele din tabla.9 . . In plansele 4. . . 4.. In cazul in care cosurile de veutilatie se opresc in pod aceasta conditionare nu mai apare necesara. Iaci. . a~5 em 10.'· .5. actionand pe directie verticala. pe console din beton annat etc). i.incarcerea utila provenind din posibilitatea circulatiei pe invelitoare a unui om mcarcat cu scule. In functie de zona de amplasare a constructiei si de forma ill sectiune transversala a acesteia.5 em 10.!CuIl. Incarcarile se iau In calcul cu valorile lor de calcul. :. conform NP 005-96 "Cod pentru calculul ~i alciituirea elementelor de constructie din lemn". p = 750 daN/m3 (lemnde fag) Indicativ. 4. contrafiselorsi talpilor se apreciaza luand in considerare greutatea specifica a lemnului. lemn.mcarcarea permanenta din invelitoare.. produse birurninoase sau din tigle de beton.. DETALlUDE .uniform distribuita pe m2 de proiectie orizontala a acoperisului.ciiprior intrerupt in dreptul cosului.4.aproximativ 5 . 4.ff. 3 .JVG: 1 . At [J 6r /1 4 I Fig. p = 480 daN/m3 (lemn de brad).. pane) ca incarcare utila se considera 0 sarcina concentrata P = 1000 N. atilt invelitorile ceramice.. p = 440 daN/m3 (lemn de molid). mcarcari provenind din greutatea proprie a invelitorii ~i a elementelor suport. .'. Solutia • de invelitoare este independents de rezolvarea stresinii.

. mti. _ la calculul asterelei. I l I. Calculul astereiei In care: pentru solicitarea "i". 4. anexa C). corespunzatoare incercarii permanente (v.. tabelul B. anexa C): Inai' . in functie de natura solicitarii si de esenta.2 din incarcarea din zapada. anexa B.l)..5. la diverse solicitari.7 si C.. esenta materialului lemnossi de clasa de calitate a acestuia. carton bitumat. actioneaza eu presiune calculul elementelor din lemn La calculul elementelor din lemn se utilizeaza metoda starilor limita. tabelul C. gz+ mdi . anexa C). conform NP 005. RI. Rezistentele de calcul. in vederea ancorarii elementelor pentru a nufi smulse de. care introduc In calcul umiditatea de echilibru a materialului lemnos.4.7 si C.2. in functie de tipul solicitarii. etc.96 "Cod pentru calculul # alciituirea elementelor de constructie dinlemn". ludndu-se aproximativ valoarea 50 . incarcarea]!emlanentli de calcul se determine eu relatia: (4.incarcarea permanenta + incarcarea utila concentrata P= 1000 N.. Observatii: -in ipoteza a 2-a de incarcare vdntul se ia in considerate numai in cazul in care actioneazd ell presiune asupra acoperisului (incarca elementele §arpantei). pentru solicitarea "l".I Yi (4. gp . Yi .3) I I I . si ale carer valori sunt date in anexa C. Pentru calculul asterelei din scanduri se determina IDem-carile pentru un element de latime b si se proiecteaza dupa axele principale de inertie x-x si y-y.5. se considera co forta concentrate se distribuie pe 0 latime de JOcm. corespunzatoare mcarcarii din zapada (v. definiti pe baza conditiilor de microclimat ID care sunt exploatate elementele de constructie care se proiecteaza.iucarcarea permanenta. tabelul C. la diverse solicitari. esenta de material lemnos 9i de c1asa de exploatare a constructiei.l este cuprinsa si greutatea capriorilor.' fa acoperisurile usoare. g. stabiliti In functie de durata de actiune a lnearcarilor. vant. sunt date valorile rezistentelor de calcul ale diferitelor specii de lemn. pentru calculul asterelei aceasta se scade.valoarea coeficientului conditiilor de lucru. Coeficientul (f) din tabelele C. data in tabelul B.. definiti in functie de tipul solicitarilor. tar dacd distanta es~e mai mare de 15 em. olane. conform STAS 10 101/1-77 sal! conform agrementelor tehnice pentruinvelitorile moderne (v.·J anexa C .coeficientul incarcarii. 4. conform STAS 10101l0A-77." . ~ I 'in care: gp este incarcarea permanenta.S introduce in calcul valorile diferite ale coefieientului de durata ma.5.8). Ipoteza . in functie de natura solicitarii. forta concentrata se repartizeaza fa 0 singura scdndura. In cazul incare sefolosesc doua straturi de scdnduri suprapuse (unul de u:::uri'l i unul de rezistenta) sau in cazul unui strat de scdnduri solidarizat s tranversal cu sipci. In Astereala este stratul continuu de scanduri sau placi pe baza de lemn care sustine invelitori din tabla plana. tabelul C. In .coeficientii conditiilor de lucru. seia in considerare ipoteza incarcarii ell sarcina permanenta §t ell suctiunea din vdnt. anexa C.5.. in functie de tipul incarcarii: v OJ = (mar· gp + md/ . Observatie: Daciifl1fncai·carea din invelitoare.27 28 5 IpotezlIl a 2-a -lncm-carea Ii 3-a permanents + presiunea vantului + 1. pentru solicitarea "i".incarcarea data de vant (in cazul in care vantul asupra elementelor de acoperis). . Rezistentele utilizate [a Exemplificativ In tabelele C. 100 Nlm 2 • I.valoarea coeficientului conditiilor de lucru. specificate ill anexa C. se stabilesc cu relatia: R/ = fnui • mai • R.2) 1- maf este valoarea coeficientului conditiilor de lucru. n=1.S. infunctiede conditiile de exploatare ale elementelor de constructie care se proiecteaza. ale diferitelor specii de material lemnos. gv) / (gp + gz+ s-) (4. Astereala din scanduri se considera simplu rezemata pe capriori si in sectiune transversal a mea x-x a scandurilor face un unghi 0: ell orizontala (fig. daca distant a intre axele scdndurilor estemai midi de 15 em. eu valorile specificate iIi anexa C. . . Ri -rezistentele caracteristice ale diferitelor specii de lemn. mdi . . pentru clasele 1 si II de calitateale lemnului. gz -mcarcarea din zap ada.anexa ('sunt date inforrnatii privind valorile rezistentelor caracteristice ale lemnului masivIa diferite solicitari (in N/mm2).coeficientii partiali de siguranta. se considera ca forta concentrate se distribute fa doua scdnduri. corespunzatoare mcarcarii din vant (v.1) 'in care: lIIui sunt coeficientii conditiilor delucru. n .

re[N!.x ==q! -sinrz a a qz. din vant aferenta unei scanduri a asterelei.cz 'YF (4.n pa ==pc.7) In care .RILOR PENTRU CA.. sin a x { p. (48) . -c. (N/mJ [Nfm] [N/m] II> Incarcarea litila die caHcl!llBse determine mummmmmnnmWUlWqp' 4umm.: Incarcarea permanents '_Ieterminil eu relatia.==Pv. Ch(~. Incarcarea din zap ada aferenta unei scanduri a asterelei care are liitimea b se determina cu relatia: qz==·pz·b·cosa .4) • IPOTEZA 1: a a.2. STABILIREA iNCARC4.LCULUL ASTERELEI $1 SCHEMA DE CALCUL A ASTERELEI aferenta unei scandun a asterelei. en.2. Ipotezele de incarcare se iau conform indicatiilor din paragraful4.6) 1 A-A ® Illlciircare2 din adhmea vantall!ini se determina eli relatia: (4.3. .S. . -J qp . 4.x =gp' b-si ·sma+pz· b -cosc -sm« a a ' qa "" qp.2. +pz' b .y ==0 .9) In care: p= lOOON.umuwmwummwqv" nrummmmmmmmmnyq: pc ==P.Y p [N/m] [N/mJ se stabileste cu relatia: (4.2. . '1 Fig. .u·b a c {q~" qv. In care gz.. COS 2 ex Ly C C C C -1 [N/m] [Nfm] t~clirrc:llJf'ea d~Dc8. a . a' c· {q~. n= 1.5.==pc·cosa [NJ [N] (4.. 30 .. .x ==qP. Cz si YF au semnificatiile din anexa B. care are latimea b se La stabtlirea tncarcarit utile pentru un element de astereala se va tine cont de paragrafuls. Incarcarea 1 '1 "1 f q. gy ~i YF ali sernnificatiile din anexa B.gp a_ c.x p P.' -(. ObservaJi§.tiI si de observatia de fa paragrajitl4. ql. se determina eli relatia.5) . c.y _ gp' b -cosu . paragraful B.y + qz.I' p. b q" -sin {q' ==qa -cosuo q'::: p.8.x +qz. =q" v [N/m] cu relatia. paragraful B.L9 ~I -:-~~-.y ==qz -cos o IN/m] [N/m] • (4. care are Hij:imea b.10) p~""g.i1 din actirumeazilipezii (4.

care se verifica lamomentulincovoietor maxim ~i la care se determina sageata (deformatia) maxima. 4. n -sino: 3.9. din care se alege valoarea maxima se _ Mf. se VOT Iua in considerare urmatoarele perechi de momente: Astereala este un element incovoiat oblic pe doua directii (fig...seface ell relatia: (4.y=P. dl 8 4 _ - [Nmm] [Nmm] illcii.13) la capacitatea I 1-- Fig.n· .1 in Nmm.x = q.).=P·n·cosa [N] [N] (4.v - qa3.p~ [N/m] (4.~iM..pale de inertie. b -sin c +~.rcari uniform distrlbuite: (4.'( .y· q. corespunzatoare axel or centrale principale de inertie ale elementului.y +q".x P:. ill: incovoiere portanta..14) portante ale barei la incovoiere statica pe directia celor doua = q1. x-x.17) in care: i/!dirr:iiri concentrate: pa == p. qa a 2-a: d2 2.y [Nmm] _ M:.31 32 jj IPOTEZA a 2-a: . STARILlREA EFORTUJULOR UNlTARE NORMALE iN SCANDURILE ASTERELEl M:f. Momentele.. Rigiditate 1.y-capacitatile (4.d~ +P.y sunt componentele momentului incovoietor efectiv (decalcul).di a a 1.).y =qp..15) .x + q~. IPOTEZA II> [N/m] e M 2.x - 8- [Nmm] IPOTEZA M" .x_1 a .cosa+'2·PZ· 'COS a+pv. Veriflcarea portanta.x == p.x == .x..x a a: 3-a: a 3-a: _ q~.y a _ q~.11) 8 I (4. 4.}. stabilite ell relatiile: I 8 [Nmm] .12) M 3. determina cu relatiile: .ax (unde i reprezinta numarul ipotezei de calcul) tmpteuna cu Mf:. 4 I Ca orice element de constructie sup us la solicitarea de mcovoiere.orespl' corespunzator ipotezei "i". 3.x si M~f.9. 4.. -sin cc+ 0 C _f1J IPOTEZA M" 2. x-x si respeetiv y-y. verifica la: I..d21 8 + P'.y +'2·qz..y ...16) [N/m] IN/m] I'i (4.'( +~. in cele trei ipoteze de incarcare. IPOTEZA 1: 8 M" I. stabilite ill functie de schemele de incarcare ~ide deschiderea de calcul aelementulUi.9.y =gp' . b· cos o. respectiv y-y (fig. Capacitate U. a cb' I cb 2 b q2.d2 axe centrale princi. q.d 3.x = g~ .

tabelele C.12.24) E este modulul de elasticitate. Wcalcul.inst. = R~ .33 34 1 -1' "i. in Nzmm'' (v.b P q. specia materialului lemnos. 0) inciirciirea permanentii: incare: p ! fa.inst. tabelul C.y = R~ .x 384 ~ E. .n { qa. Wcalcul.n v.27) "-1 (4.6 ~iB. 5 .mst.22) ill care: --I' -6 f~ -I Valorile coeficientulul 'III pentru incarcarea din zap ada sunt date in anexa B.y' 1 384 .x =0 1 --I '--1 I R~ este rezistenta de caleul a lemnului masiv la incovoiere statica. ~ ro pentru incarcarea din vant sunt date in anexa B.n .5.29) b) inciircarea din ziipadii: q~. k~ef .orespunzatori starilor limita ale exploatarii norm ale.n p = g . [mm] q. anexa C.Y = qa. h si b .x (4.. (4.y f• p..anexa C. 'q a.y = _)_.y 'fin • fin (4.9). tabelul e. (4..coeficientul stabilit in functie de durata de actiune a incarcarii..ll si B. stabilit In functie de specia materialului lemnos (v._ '.:dinaJ S. in mm.3).x M~. Yo' b -cos o. sub efectul incarcarii totale de exploatare. [m.~ . cos a [N/mm] [N /rnm] [N/m].n =p = P~'" = P -sin u x {p..cosa [N] [N] (4.dm.n p..y IlL Verniearea de rigidlitate la incevolere statidi se face eli relatia: f.n -sin u [N/m] (4.x = f.28) fa p. corespunzatoare ipotezelor de calcul.7.mst.21) b3·h I =_ y 12 I =b.x = qa. qa.n = P -sin u p.20) In care intervin valorile nonnate ale incarcarilor afi.y qa.n a.1 x p.ectatecu coeficientii partiali de siguranta . Iy [mm] (4.18) Valorile coeficientilor B.x --- unde: lq V.s» m1i este coeficientul de tratare a lemnului la solicit area de incovoiere statica (v.qa. =_. .26) b·h2 6 [mm [mm 3 ] b2·h WC31cui v = -.cos(X [N/m] :~ 'C) lncarcarea din vani: (4.. clasa de calitate a lernnului si conditiile de exploatare a elementului de constructie. anexa C.23) { qf·:~=qf·n. . 6 (4. (1 + k~er ) (1+ k P) def qa..11 = gz .25) d) lncarcarea utila: pa. in functie de '.n v [N/rn] (4. tabelele rqa.n p.n =P. co' c(z). tabelele B. n d4 E . .x r-a 1p.19) ] 3 f.dimensiunile sectiunii transversale.7 si c. M~. pentru clasele 1 si 2 de exploatare a constructiilor valoarea lui k~ef este 0.h x 12 3 rmm4] [ fmm4] ~ (4.d4 I p. W calcul.

y '= f:.y + f:.x (4. - II I. Deformatii (sageti) datorate incardirii =f:. este deschiderea de calcul. ill a: (4. care I fa. (4. Ipoteza 1: fOl.x . 384 E .. Ipoteza a 2-a: == f:..'35 36 1(4.inSI.. f3) unde: f:.este sageata maxima admisa la solicitarea de incovoiere statica. [rum] [mm]._. z.38) e I~ 1- cc I pentru clasele 1 si 2 deexploatare a constructiilor are valoareaO.inst.OO.y· d4 pentru c1asele 1 ~i2 de exploatare a constructiilor are valoarea 0.x din vint: (4. Ipoteza a 3-a: v. V. 1 [rum] In care: este coeficientul~tabjlit in functie de durata de actiune a tncarcarii din zapada..I a.. fmax.X + '2' faz.x l1$(S f:..37) I fR L 2.x· I fU .n [mm] (4. (1+ kZdef ) z. In care: .1 j fa.inst. 5 ==_.y E . [mm]. \ z.33) .y ra PS + '2' 1 f" 'l. final = adm . care y f".36) . de sageata.y [rum].00 384 E.1lJSI..u [min] ~ frum] u. ==_. .y' 1 E· I y [rum] (4.x == fa.q"x' . 48 1 y_ _ ·d3 x u.y (i = 1.y [mml z.31) k~~feste coeficientul stabilit ill functie de durata de actiune a incarcarii utile. 2. pana dud este satisfacuta ~icondi-tia de siige~ta. unde d._.qz.y - 384' E'I. == t"P.mst. ~ I __:. in care: f Cl Deformatii (sagep) daterate f:.mst." 1 . di 48 E . f 2.x { f1\ f"' == J_.I: .x = f:.y = f.. == faP.34) astereala si sipci este d11150.25 ."r) (1 + k~ef) d4 . .I. .mst.35) q) Deformatii (sageti) datorate inclirdrii din El'iip:ulUi: e z..3) In cazul in care sectiunea determinata din calculul de rezistenta nu satisface conditia(.n d4 v.inst. Y pa..I L 5 = _. In care: k~reste coeficientul stabilit in functie de durata de actiune a incardirii din vant.i fa. • .x [rum].." +fa care pentru claselel §i 2 de exploatare a construciiilorare valoarea 0.Y + fa v._ .inSl•y (1 + k:. (4. P:'u .30) (1+ k~ef) q8. se mare~te secpunea. =_~_.inst.32) = f.x + fav.ms(.x [rom]. care pentru (1+ k~ef) (1 + k~ef) max(f]. T.n d41 z.x indircarii utile: (4.n 384 f" _5 qa.

4. Sipcile se utilizeaza ca strat suport la invelitorile din tigle ceramice sau de beton.s c (q~x'= q~ -sin o.'. Sipcile se considera simplu rezemate pc capriori §i ~ lrf:seetitllletransversals. ~ ~ Pentru ca1cul se determina incarcarileaferente unei sipci. care se proiecteaza pe directia a.10). 100 Nlm2.~nc2rcarea 5 de calcul dill actiunea zapezii: gnuUUUnuunmmmum q} [N/m] ~nUIUnntU'UunumnUu [N/m] qp¥ dj qz=P. circulatia se face numai pe capriori.l." .5..1 ."'''''''!l. se considera ca sunt grinzi simplu rezemate pe pane (fig. tabla tip tigla (LINDAB).42) 4.5.I . 4.clq~:} =q~.'.10. 1. 4. Calculu! sipcilor 37 -. La calculul sipcilor nu se ia in considerare incarcarea utila concentrate intrucat: ill cazul circulatiei pe acoperisuri cu invelitori din placi mici (rigide) se prevad podini "din lemn prin interrnediul carora sarcina concentrata se repartizeaza la mai multe sipci.mea vantului: [N/m] [fVm] (4. -cos« [N. eu orizontala (fig. STABILlREAiNcARC4RlLORPENTRU CALCULUL $IPClLOR $1SCHEMA DE CALCUL A $IPCILOR de calcui din actiu. caz in care schema de calcul este cea a unei grinzi eli consola.. Calculul ciipriarilor Capriorii sunt grinzi de lemn dispuse i11 lungul pantei acoperisului.6. """ In continuare calculul se face identic cu eel ~l asterelei.lN/m2J gp[N/m2J '1:.. cu exceptia situatiilor in care un capat al capriorului este in consola.40) In care c este distanta intre axele sipcilor.--II .: · i.. pentru calculul sipcilor aeeasta se scade. luand in considerare numai doua ipoteze de incarcare..·c·cosa 1\!. 4. 11). ~i1ii§i sindrila.10).' :fft~!i0 Ii 4. axa x-x a sipcilor face un unghi 0'.deteffi1inii incarcarile pentru 0 p. @.'". ql'=gp.cosa [N/m] [N/m] (4.xclor principale de inertie x-x si y-y (fig.=q~'Sina s". ludndu-se aproximativ va/oarea mnnuuuuuumunmmn qv~ tN/mt .. 41 Dacd in incarcarea din invelitoare data In tabelul B.y =q.. __1". Observatie: 50:.1ncarcarea c {q~. @ ~"-fucazul in care invelitoarea din placi rnici nu este inca fixata. x-x ~i~_.~lrel ' '-'II : -i sipca si se proiecteaza aceste lncarcsri dupa axele t# I. qz..5. este cuprinsd si greutatea caprioritor.·ne./m] [ N/m] (4. .41) Fig.to decaleuh .

Panele reprezinta pentru capriori reazeme vertic ale.44) d I [N/m]. sau grinda inclinata.46) = 1. relatia 4.11). fiind foarte dese se pot eonsidera ca niste incarcari uniform distribuite) Se determina incarcarea preluata de un caprior. [N/mJ.11.45) (pentru stabilirea incarcm-ii P~. deschidere h. care actioneaza ca incarcare uniform distribuita 'in lungul capriorului (cu toate ca reactiunile din sipci s sarcini concentrate. de deschidere incarcata cu sareini verticale uniform distribuite pe orizontala.7) • Incarcarea utili de calc"! Fig. [1'J/m].43) 1- [N/m].5) • InciBrcarea de calcu) din actiunea vantului qy =Pv. In continuare calculul capriorului se va face considerand schema grinzi inclinate cu deschiderea Iz. STAS lOlOllOA-77) . • Incarcarea de calc"1 din actirmea zli'Qezii (4. [N/m] . [N/m] (4. incarcata eu sarcini norrnale pe axa grinzii si uniform distribuite pe lungim inclinata a grinzii. deci capriorii se calcuJe considerand grinda inlocuitoare orizontala (eli aceleasi momente).. • Incarcarea permanentli de calcu!. STABlLlREA iNC4Rc4RILOR CALCULUL CAPRIORlLOR PENTRU Sf SCHEMA DE CALCUL A CAPRlORILOR [NJ In care n (4. de pe suprafata aferenta 1 (suprafata hasurata din figura 4.n' C C (4. Capriorii sunt incarcati cu reactiunea din astereala sau sipci.39 40 J.2 (v.n v. relatia 4. 4. (pentru stabilirea incarcarii p~ v.

e!ementul are slabiri in zona de calculi b·h2 6 .48) . anexa C. .-. . Verificarea Ill!capacitatea portanta Se deterrnina valoarea maxima a momentului din cele trei ipoteze de calcul: (4. In N/mm2 (v. Veriflcarea rigidit2tii J2 ilncovoiere (r. anexa A)..53) incovoiere statica se rpOTEZA a 2-a: R~· Wcatcul ·mn ...8)~ Dln .jn functie de tipul tratamentului (v.lII!J.n -I (.coeficientul de tratare a lemnului.9)j Wealc"l .52) se vor face a) lnciircarea permanentii: qpn c. H.-" =. "' 'i.p{~..·. anexa C. final :0.. fadm .55) care se aleg din lvI.M r = (4.41 42 Ipotezele de incarcare sunt aceleasi ea la calculul asterelei. cos (X (X 1. el)S [N/m] [N] (4. In Iunctie de specia materialului lemnos. clasa de cali tate a lemnului ~iconditiile de exploatare a elementului de constructie.apriorii sunt bare inclinate supuse la incovoiere. - Wcolcut = [mm 3 ] (4.54) o IPOTEZA a 3-a: In care: g P • d I • n . IPOTEZA a 3-a: Mc 3 I' Po' I2 c Q3' = ---. C (4..50) in care b si h sunt dimensiunile «> l?OTEZA a 2-a: c M.. sectiunii transversale acapriorului sortimentul de dulapi sau grinzi(v.'=. respectiv Wllet daca .49) ·"I·t. determine CLI relatiile: R~ este rezistenta de calcul a lemnului masiv 1a incovoiere statica.--..modulul de rezistenta axial pentru sectiunea cea mai solicitata a elernentului (W brut daca elementul nu prezinta slabiri in sectiunea de calcul.47) Capacitate a portanta a elementelor din lemn masiv supuseia determina cu relatia: [N/m] (4.[~ 8 [Nm] (4. Verificarea rigiditlitii Ia Inc6voiei'c statiea se face cu relatia: fOlax. IPOn~ZA.51) H.2' + _ .~ki!. [Nmrn] (4. avand deschiderea l~ (distanta pe incliner intre din care se alege valoarea maxima se Mornentele In cele trei ipoteze deincarcare.doua pane).: m q~ = LJ ~IV= V.. = gp' d I • COSet [N/m] (4.57) 8 4 [Nm] In care intervin valorile normate ale incarcarilor: (4.<= pc . Se pune conditia ca: " = -_.7 sau C.-- q~ ·l~ X [Nm] (4. tabelul C. q~. ( 'apriorul este un element incovoiat.. In consecinta Urmatoarele verificari: I.. rpOTEZA I: [N/m] $ I.56) (4. ..idie si:ftg!C:l!tit).. tabelul C. . Verificarea la capacitatea portanta. 1: .58} .

~ .n n .n} . tabelul C. Ia incarcarea din zap ada are valoarea 0.65) f". - c.valoarea medie a rnodulului de elasticitare (v. fC2.n 14 2 fC I pc.7@.3) k~cf . in mm.5. anexa C.66) f max c = nlax (foI.n 14 2 384 E.73) (4.61) e Defurmatii (sage!i) datorate indrcarii utile [mm] (4.2 ~i8.t. [N] (4.64) . anexa B.qpn' c.n = pc -cos a in care k~cf = 0. unde: It rrOTEZA 1: [mm] (4.3) (4. VInSl =-. + 'fc n v 2 rt. z rnst = _J_. l'3 c) .63) In care k~cr == 0.00 pentru clasele 1 ~i 2 de exploatare a constructiilor.7]) b·h 1=-- 3 12 (4. IPOTEZA a 2-a: c b si h sunt dimensiunile In sectiune transversala ale capriorului. q. " Deformatii (sageti) datorate incarcarii din vant (4.59) k~cf este coeficienrul stabilit In functie de durata de actiune a 11lcarciirii.coeficientul stabilit in functie de durata de actiune a incarcan: permanente.69) '" Deformatlt (sage!i) datorate indiirdri~or permanente fc pfC p mst - - c ·t·pins! (1+ kPdef ) [mm] (4.60) fo.1 [mm] (4.62) =~.1 [nun] (4. E .00 pentru clasele 1 ~i 2 de exploatare a constructiilor.67) [N/m] (pentru Yov. care pentru claselel si 2 de exploatare a constructiilor are valoarea 0. (4. fo ~ 1 = ·fc + _.1 . IPOTEZA " lJeformatii (sage~i) datorate InClircirii din zapada a 3-a: [mm] (4.n 14 E.25.~ 384 5 qc..68) p~. fe. care pcntru clasele 1 si 2 de exploatare a constructiilor.. [rnm] (.43 44 b) inciircarea din zapad«: [N/m] c) Incarcarea din vlint: (4.13 2 umsl 384 E'I [mmJ == 48'ET [mm] (4.. paragrafele d) inciircarea milii: B.

.x lin + f2 2. fz + fv. .12. (4.107) 4._-d2+d~ r: 2 -t [N] (4. (aria brutd.) . stabilita conform urmatoarelor relatii: Aria de calcul la bare Ie comprimate se stabileste in functie de Abrvl $i An". stabilita din primele doua ipoteze de incarcare.1.51 52 I I I E ~ modulul de e1asticitate caracteristic.5.106) (4.1H) '- I I I I I I f-.104) (4. supusa la compresiune eli flambaj.-"' (4. articulate la ambele eapete astfel ca lungimea de flambaj If = H. .' . Popii verticali (fig.v 1. pentru schema de calcul a panelor din figura 4.8... SCHEMA DE CALCUL A POPULUl lNCLlNAT Popii sunt clemente ce preiau reactiunile pane1o:. Sistemul de preluare a reactiunilor paneIor de catre popi difera dupa cum popii sunt vertieali sau Inclinati.capacitatea portanta a unei bare simple din lemn. astfel: 9' I = ·gb=gp·n in care n = l g~ --+p cos a c. Verificarea populuise folosind relatia: I face la compresiune cu flambaj (4. -.105) (4. Acalcul .! = fpP + -. 2.y [nm] .109) OF de flambaj-: Acaicu/=Anc{' . pentru sectiuni ell sldbiri simetrice care sunt pe fetele paralele ell directia 1.ts. ".[ cos o 2 I I cJ ·_-_·t d2+d~ 2 '[NJ . Sageata in ipoteza 1 va fi: fp == fP + f'P 1 P z . 4.x = max(N1.1H) Nma.Acale. In mnr'.respectiv aria netd a sectiunii celei mai solicitate).~f2 2.110) In care: care: (4. pentru sectiuni cu sliibiri ce depasesc 25% din sectiunea bruui ~i nu sun! pe fetele paralele ell directia de flambaj .N2) (4. 4.' p p (4. 9" l:POTEZA a 2-a: g~ p~ N? = --+-~+Pv .aria sectiunii de caleul a barei slabite. IPOTEZA 1: N C. fn~arearea m_~ill1a pe po~ e~te eea mai mare dintre valoriJe rectiunii verticale.d=4Ane/3SAhru'.13) se considera elemente comprimate centric.108) pentru sectiuni fora slabiri sou cu sldbiri ce nu depdsesc 25% din sectiunea brutd si nu sunt pe fetele paralele cu directia de calcul la flambaj -Acalcu{=Ahnll.103) Sageata in ipoteza a 2-a va fi: P~ f2 . Calcuiul popilor Fig.

.rcarea din viint: (4.Y [N/m] .94) k~cf ::::0.• (4. anexa B.95) (4. unde b si h sunt dimensiunile sectiunii transversale a panei.x 5 qP. Verificarea rigidi1tliitiila incovoiere (calcu] de sageata) se face cu relatia: (4.n 14 ::::_.3)o (4. c) fndi. anexa B.25 pentru constructiile din clasele 1 si 2 de exploatare.102) q p.91) .x v.89) in care intervin valorile normate ale incarcarilor: 0) illciirc()/i'eapermanentii: k~ef :::: .2).~ 384 Eo I.100) I I I I I I I I I I I I [N/m] (pentru 'Yov.5 pentru constructiile din clasele 1 ~j 2 de exploatare.49 50 '1 [JYlJIl] (4.paragraful B.y 14 {q .88) (4.96) ill care b si h sunt dimensiunile sectiunii transversale a panei. U.fP inst. 0 (4. 5q =_o~_c P."Def3rmatii p.92) fP v mst. =1"2 rlmm4 ] pentru constructiile din c1asele 1 ~i 2 de importanta .n • cos a 11 384 E .N/m]· v " q p.x v (1 k'def ) + [mm] (4.x :::: qP. sin ()( [.93) I y = b ·h 12 3 3 fmm4J [ (sageti) datorate inclircii.98) (N/m] (pentru Yov.n :::: v.90) [mm] k~er ::::0.n [mm] (4.99) (4.101) fP v uist. lx [mill] (4.n Y.. Deformatii (sage¢i) datorate incarcarli din vant: fP .rilor permanente: (4.97) [N/m] b) indircarea din zapadii: (4.D . (4.00 b·h r. paragraful 3.

n' (d +d..) -tgz -2lIe -n. !'_. M~. • mTi.. { MP P p 1 0.(~+d'2) ---+b -or 2 cosx -l..n 2 cos ex...x Q2.. Veriflcarea rigiditatiila lncovotere (ealeul de sageata).+ct.y P r 8 ·e ~ [Nm] (4. M~ . .h. l~ = t.87) ..12 8 C 2. Panele sunt elemente Incovoiate.) (d 2 2 [N/m] Pentru calculul momentelor se tine cant ca deschiderea de calcul a panei nu este egala ell distanta dintre popi.86) in care: (4. a .-+b.!. fig.84) (p -h ·nl·P09-+-·P p -) 2 z 2 . 1: .<)) ::= Q2. ci este micsorata datorita existentei contrafiselor (v.(~L . 4._.81) a panei. = ~.a. p -p _+pc_(~2+_d_]_) 7. ipoteza a 3-a fiind nesemnificativa (greutatea omului este mult mai putin irnportanta pentru ca1culul panei decat incarcarea din zapada).. necesitand urmatoarele verificari: I. -_.Y p fl. (4. Wcalcul. II.y .lPOTEZA a 2-a: Pentru verificarea panei se iau ill considerate numai primele doua ipoteze de incarcare.80) 2 v. m care: Ie este deschiderea de t- In ipoteza a 2-a verificarea se face conform relatiei: (4.y = R~ .x = Rf . ~_~~.82) unde n=l. (d +d~) +p c .12)..proiectia pe orizontala a contrafisei..) =2: . -I (]) IPOTEZA aP=qP+qP=g " p 7.x M~. ruT. p [N/m] (4.78) 111 care n.n. carew. . IRlcarcarea utili de cakul e IPOTEZA 1: (4.1_Rezulta: Pana se dimensioneaza in mod curent la mornentele din ipoteza 1 ~i se verifies apoi la momentele din ipoteza a 2-a. distanta intre popi. = 1. Verificarea Ia capacitatea portanta !l -I --I -I q2.n Capacitatea portanta a elementelor din Iemn masiv supuse la incovoiere se determina in ipoteza 1 cu relatia: [Nmm] si se verifica cu relatia: (4.x-O+O+Pv.79) e IPOTEZA p _ c a 2-a: 2 I.77) (4.2.85) (4.) . Wcalcul.83) . Veriflcarea la capacltarea portanta... astfel: .4'7 48 .x .y [Nm] in [N/m] (4. (4.. .

. p q~.LCULUL PANELOR $1 SCHEMA DE CALeUL A PANELOR .. i ~ I q=g p d 1 -n.76) ID1lliUlumnlill. 4. (d2+d. care are valoarea h1200. se admire in calcul aproximatia cil 1ncarcarea pe pana este uniform distribuita In calcul.' _(d2+d.n·l._1_ v" I . = 0 •- 2 .dm este sageata admisibila pentru capriori.). 0 1.sageata. -h ·n1·P09" p . 'cosa [N/m] (4."_ . Calculuip{melor Panele.n c (d +d') 2 2 sino. sunt grinzi de lemn dispuse In lungul cladirii. Incarcarea din vant fiind n sarcina perpendiculara pe acoperis.5) Ii Indircarea de clllicul din actillll1ea viintl.determine incarcarea preluata de 0 pana.sma_pv.) ·--+b -. q:: I.12. " In cazul in care sectiunea determinata din calculul de capacitate portanta mr satisface conditia de..12).. !WI I I I. + d.75) (pcntru p~ v. \.-. Incarcarea permanenta. coso. Se determina tndircarile pepana.y = q~ [N/mJ (4.. {qP1]. se mareste sectiunea pana cand este satisfacuta ~i aceasta din urma I.. pop conditie . pan". care actioneaza pe cele doua axe: x-x si y-y. de pe suprafata aferenta acesteia (~llprafataila~urata din figura 4. 4.(' __.:mmn---q~ I [N/m] Fig. incarcareadin zap ada si cea uti!l'is!mtincarcari verticale care actioneaza dupa axa y-y a panei. Acestea sunt incarcate cu reactiunile din capriori. 2 coso. panele se considera simplu rezernate pe popi (fig.--2qv. care fiind dispusi la distante mici. [N/m] " '" ~ \\ (4. relatia 4.liui .5. . P pfrma!l1lenta die C~~~Cllin . c YII j ' twwummunuuumm--Mmnmnmnnm.Jl-A lncarcarea p .) • 2 == Pv. Se . actiorieaza sub un unghi a fata de axa y-y.12)..7. IN/m] [N/m! IN/ml p _" p " _ c q"~x:-.y _ qv cos« p _ p.:wmrq.74) Is II. STAB/LIREA 1 1 iNCAIRCA-RILOR PENTRU C4..4S 46 f. 4.qy.

.. roTc ..aria sectiunii de ealeul a barei slabite. Iffi ~ b Fig.jn Nzmm? (v. I 1.s» <p . Pentru schema din figura 4.. 4. 4. in mm"...rezistenta de calcul a lemnului masiv Ja compresiune axiala.25 . b). "I ~ . Popii inclinati si coarda se cor:sidera articulatio == in care: R~ll este rezistenta de calcul a lemnului masiv la compresiune axiala.-. (4.. 75.4. pentru clemente cu sectiune circulars. a=a' va ~ de fapt aria popului ~~abilita din sortimentul dat in anexa A (diametrul tl1inIDl al popului este de 12 em). 100 ill 1 I\. .'. formeaza n:np":lJ:15 eu coarda un de preluare a. tabelele C. \2 .9).·1 .i (fig. (4. ill rnrn • R~ij . a: (N]. b . a).14 b.. Pentru schema din figura 4.: 0. ' . se calcz.7 $i CB)." . ln rnm..US) unde ·~·"~I t '1' momentul de inertie al popului. in mm''.S· (A-) .4.coeficientu I ue subtinrne a I' popu 1ui. . 1~ 3enema d de sarpanta din plansa 4. 4.. If = -. i::. eli aceleasi relatii ca si cele folosite la popii verticali: (4.14. anexa C. 111 i~ ?el1tru sectiuni dreptunghiulare i == 0. 53 54 in cazul slabirilor nesimetrice care sunt pe fetele paralele cu directia jlambaj. anexa C.pc .1141) . ta .. reactiunea din pana este preluata de eel doi pOpl '" ':'l.. 1 [N]..eoeficient de flambaj determinat cu relatiile: ····· . Acalcl1! .:o..119) ·':1 ropin Il!lIdinatu utilizati la schemele de sarpanta b si c din plansa 4. paralel ell fibrele. Ipop Apop Popii inclinati se verifica la efortul de compresiune C.'. momentul rezultdnd din aplicarea excentricii afortei de compresiune. unde b este dimensiunea minima a opului.reacpuoii dio"pana (fig.Ie"" pentru 1L' = 1-0.zr: de .~4. anexa C. m mm. A.".. (4. _ > 75'.Tlnm.tleazii excentrica.! :~" 'Ib~rele t. ~imi~ar. (41. subunitar. 1 I\. In mnr'.:'.113) Pentru calculul popilor inclinati §i a corzii se determina eforturile din popi ~i efortul de intindere T din coarda. . C se calculeaza cu relatia: [N] (4. aproximandu-se C1 =C? ==C=--2·sina Np [N].289 .coeficientul de flambaj. SCHEME DE CALCUL ALE POPILOR iNCLlNA. a N/mm2 (v.14.coeficientul de tratare a materialului lemnos la solicitarea de compresiune axiala paralela cu fibre le (v. Acalcul '. tt de compresiune C II I % .coarda *N pop p r~T "II' pop ~ ·!. tabelele C. "~'I.raza de giratie a popului. 14. tabelul C.3100 r<p . i. paralel cu fibrele. ~.7 §i c. '.:.117) m care: i. pentru A.aria popului.116) a~a' rezulta: (4.115) fl _. unde ~ este diametrul sectiunii. . .

126) [N] ill care: (4. cvcficicntut de-tratare a lemnului la solicitarea de compresiune. in N/mm2 (v.v. Rue este rezistenta de calcul a lemnului masiv la compresiune perpendiculars pe fibre. pe directia de calcul a lemnului masiv supus la solicitar. 7 si e.rezistenta perpendicular At . tabelele C.121) la intindere = Abrut . se realizeaza eu sectiune patrata 3 x 3 em sau rotunda IN] Rt anexa C - (4.aria de contact dintre cele doua clemente (aria reazemului). lTI N/mnl (v.coeficient de tratare a lernnului Ja solicitarea de intindere axiala (v.9).ea de compresiune axiaHlI~ fibrelor. 'I In cazul popilor inclinati portanta verificarea Ia strivire se face prin eompararea efortului efectiv eli eapaeitatea a barei la strivire sub unghiul 0:.coeficient de reazem. Talpa pe care se sprijina popul (fig. in de calcul a lemnului masiv supus la solicitarea de cornpresiune N/mm2 (v.8). tabelul C. verificarea la strivire se face luand III considerare aria neta a popului. Ja eontactul pop-talpa. anexa C.6. . SUPR. in mrn''. In cazul in care imbinarea pop-talpa este prevazuta cu eep (fig. relatia 4. I C . pop suma ariilor tuturor slabirilor cumulate pe maximum 200 mmlungirne. 1 (4. La imbinarea cu cep se prevede un luft de minim 1 em pentru a evita rezemarea Cepul popului pe talpa prin intennediul . anexa C.S).~ .S5 56 Coarda se verifica la efortul T de intindere ell relatia: (4.cu diametrul de 3 em.sj. (4. ell valoarea 1.ASliiblri este rezistenta de calcul a lemnului masiv C. in mnr'. in N/nm12. 4. CALCULUL TALPIl LA STRlVlRE In care: R? unghiuI Nr =Ac este rezistenta ·R~'Ct 'illTc de calcul [NJ masiv la solicitarea (4. Anct An!'Jt.117.a== [R Cell] 1 + __ Rc_L :L- [N/mm2] I . (4.. rII i1~. 4.aria sectiunii brute a elementului. iTllt - j I iI I ~ ~ ~ I .124) unde: Fig.7 si e.120) m.1. sin 3 0. ~ In care Tr se calculeaza eli relatia: cepului. in mnr'.16. I R~ . anexa C.16).4FE'l'El DE STRlVlRE 11"1 CjZUL iMBJN4R11 POP-TALPA CUCEP dIP . tabelele e. m-.7 si c.aria neta a sectiunii calculate. . . In mm": Asllibiri - axial a. S'l'ABILlREA. cu relatia: II I i ! .15.8). calculata eu relatia: I II I I I: ~ i i!t .125) de compresiune sub a lemnului ex..I .1 fl I .? si C.122) unde: R~. anexa C. tabelele e. tabelele C. 4. .123) In care: ~ R~~este rezistenta axiala paralel eu fibrele.15) se veri fica la strivire cu relatia: 8upraOala stflValP Fig. Anel. in N/mm2 (v. 4.

dispusi vertical (plansa 5.. ou doua randuri de popi intermediari.~oama Cll 0 rigJa si .. popi {stalpi) inclinati. bcadrul acestui capitol se prezinta solutii de principiu pentru sarpante pe scaune. e asigurarea iluminarii si ventilarii incaperilor din pod prin ferestre dispuse pe inal~imea parapetului (solutio rar utilizata datorita inaltimii reduse a acestuia).. de care se'rigidizeaza cu scoabe sau placate metalice si buloane . utilizat la deschideri de maximum 6. ?.2.1.. S. fig· e !fi f).ill2il. talpa inferioara. din care cei centrali sprijina pe clesti iplansa 5.. ' contravantuiri dispuse la partea inferioara a capriorilor. care rigidizeaza capriorii de scaun de popii verticali sau inclinati . fig. cand nu se admite dlllpunc~ de vedere arhitectural. bolturi impuscate). plansa 5.1. ~igidizati . Aceasta solutie se realizeaza cI..~~de-GI~ti. a). jig.00 m cand nu se dispune tirant intermediar (plansa 5. ' . In cazul absentei popului central.•••••. lnjigurile c :]1 d din plansa 5. Pentru satisfacerea functiunii de locuinta. jig. dispuse longitudinal intre pane si popi.. e si f).!. Sarpanta eli capriort este eel mai simplu sistem constructiv. Pe zidurile longitndinale-de-contur capriorii reazema prin intermediul unei cosoroabe fixata in elementele de beton cu elemente metalice de ancorare (buloane suruburi Conexpand.' La partea inferioara popii reazema pe talpi..57 56 Pentru ea impingerile orizontale din popii inclinati sa nu aiba valcri mari.. Rigiditatea nodului de reazem se ~SlgUraprin dispunerea unor contrafise intre talpa inferioara si stalpii de reazem.uilla ~~~::Je de 0.rechi de capr~J. Imbinarile mtre elernentele componente ale fennei se realizeaza prin chertare. dispunerea terrnoizolatiei necesare.LJID~~vtm.1 ~i plansa 5. a barierei contra vaporilor de apa si a stratului de finisaj la nivelul tavanului podului (intre capriori sau dedesubt). 70. hj si CI) sau prin centura de beton armat de 1a nivelul planseului G) H <1 ~I -----~----.. care r~eazemape. infigura a din plansa 5..tabilitat~~ t::ansv~rsala. Sarpantele pe scaune se pot realiza: ..11!1.. accesul In pod se face pe scara curenta.00 m cand se dispune tirantintermediar tplansa 5.2): . tabachere sau prin ferestre amplasate In planul acoperisului.1 se prezinta schematic posibilitatile de dispunere a termoizolatiei. . dispuse incrucisat.2. Stabilitatea longitudinala a ansambluluiacoperisului se asigura cu (v. constituie 0 solutie recomandata pentru sporirea spatiului locuibil.limiteaza la.1. " cu pop central ~i doua randuri de popi intermediari tplansa 5. solutii de principiu eu ferme realizate din lemn ecansat. dispunerea elementelor orizontale si inclinate ale sarpantei la cote eare sa asigure gabaritele de circulatie. cu patru randuri de popi.. fig. b).din lemn ecarisat.ealizat~ dindiagoillifeTncr~ executate din scanduri sau dulaill_ er: Tmpingerea orizontala a capriorilor se poate prelua prin dispunerea unei talpi din lemn (plansa 5. sub un unghi de aproximativ 45°.--'j tplansa 5. reactiunea de lapopIi centrali care se intrerup In zona clestelui inferior se trans mite atilt la cleste.-~--~. . fig c).l. prezenta unor reazeme intermediare de tip popi.. fig.tujn-:. care continua de la cota etajului si pana la pod. Fermele sunt alcatuite din talpa superioara.•. cat §i la popii inclinati.1. 'in functie de mobilarea ~icirculatia In aceasta zona.J. 1 < '< Capitoful 5 §ARPANTE PENTRU PODURI MANSARDATE Podul mansardat. fig.Q9_..c. jig.1. concepute pentru pod uri mansardate. Talpile se ancoreazain planseu cu buloane san suruburi Conexpand.2 se prezinta doua.riiQL. fig· b2 !ji C2)." contrafise din lemn ecarisat san rotund. in acest eaz.i.ea longitudinala a sarpantei se asigura prin dispunerea Ia 12~aprio. inclinarea acestora se . realizate din scanduri sau dullapi. La deschideri mari (plansa 5.a ~~antei pe scaune se asigura prin dispunereaunor perechi de clesti.l.L]. capriorii se rigidizeaza Ia coama prin intermediul unei rigie iongitudinale si a clestilor. .. '" asigurarea unui parapet rD:inim in zona apropiata de streasina.m~imum 45° faw.-~. b). d) sau dispusi inclinati (plansa 5. .. prin lucame.. .!E. amenajarea podului comports: " prevederea unei solutii de sarpanta cu reazeme intermediate dispuse astfel incat sa nu deranjeze circulatia ~i sa permits compartimentarea $1mobil area 111 functie de solutia arhitecturala propusa. Sarpantele CD ferme se utilizeaza pentru deschideri relativ mari.1. de orizontala (plansa. amenajat ca locuinta.i!l-p. b) ~i de maximum 9...<.2.. . montanti verticali si diagonale inclinate.

---. .ciiprior.cu.forii atic): 1 . centurii supmuuUtatii). e # f .:farpanta f talpa din lemn. Ji . Plansa 5.eo nsolii pentru realiuuea: streslnii: . b2 .clesti.b. i5 din lemn.ciiprior pentru !rangere de pantii fa streaslnii. 7 ._--.sarpante ell douii riindurl de popi inclinati ([I ~ cu atic.1.cosoroabd.cu cemurd suprainaltaui}.planseu din elemente prefabricate de beton annat. 11 =llmita tnchiderii spatlului amenajat. 12 . b . 3 .centurii dill beton annat. d . --- d: max.popi tnctinati: 1 . C2. 5 . --_. 6 .. OOm-- .pop! verticall.cu talpa C . 8 . 13 .contravdntuirl.contrafise. $ARPANTE PENTRU PODUlU MANSARDATE: 1I - posibilltdti de dispunere a . cu ciipriori # tirant (Ci - cu . 10 . 4 .talpa.riglii de coama.17.pane intermediate. 15 . 14 . 7 --- .termoizoliuiei. 2 .sarpnnti: ell douii rtinduri de popi verticall. I!.sarpaniii cu ciipriori (b.perete din zidiirie de ciiriimidii placat en polistiren. 9 .

. 25 .00m ---. ". 26 . rtgidi.ceniura dill be/all annat. max.grintiii longitudinalii de rigidizare..pop indinat.talpa superioarii. placat eli! polistiren. 10 . 14 . 7 . 5 .contrafisii.) ".diagonalii.limua spa.cu pop central ~idOUlIriinduri de popt intermediari. 20 .riglii de coamd.stdlp inclinat.p..2. 18 . 1 . 11 ..cosoroabii... 21 .NTE PENTRU PODURl MANSARDATE: '1 a . 24 .bridii.:__~ . e !ji d . ).talpa. 17 .montani.in.. 4 .grilldii·:!f!.planseu din elemente prefabricate de beton armat.ele$ti.perete din zidilrie de eariimidii. de rigidizare montant .talpii inferioarii.\'··d..cu Jenne.. b .aFe.-'-.ciiprior.·· .-.)3 . 22 .cu patru riinduri de popi. 2 -. 12. 6 . 27 .cillcai pemru rezemare pand. 16 . }9 . 3 .stiilpi de tnchidere la exterior. 8 ./ Plansa 5..panii de c(}(lmii.iului amenajat.. SARPA. 15 .. 23 . _.12. _.termediarii.. -_.element metaiic pentru ancorarea stdlpilor verticali..~..pop central.riglii p orizontala.~ . op vertical.allli. 9 .cOIIiTav{mmiri. 28 ..talpa inferioarii..

1. Tabacherele sunt alcatuite dintr-un cadru din dulapi de lernn.1. capriori.1. birouri etc. Tabacherele se folosesc pentru aerisirea si iluminarea podurilor care nu au functiunea de locuinta. luminatoare. figura b). lucarnele pot ficurbe. cu rol de ilurninare ~i ventilare a spatiului de sub invelitoare:' tabachere. deflectoare. Lucarnele sunt prevazu!e cu fersetre ~iochiuri mobile pentru aerisire. pentru constructiile de locuit ell pod : mansardat. la mijloeul Jatimii cladirii. dreptunghiulare. rulouri perdeadispuse la interior sau eu rulouri exterioare. $ ca pod circulabll. lucarne. in cazul podurilor mansardate. care permite deschiderea totala sau partiala a tabacherei tplansa 6. " cs pod locuibil (mansardatjcu destinatie divers a: dormitoare. cu lnaltime norm alii la care accesul se face pe scara principala a cladirii sau pe 0 scara secundara. In mod curent. ILUMINAREA $J VENTILAREA PODURILOR Spatial de sub acoperisuriletn panta poate fi rezolvat: . cu toate spatiile necesare. prin decalarea . celor doua pante ale acoperisulni tplansa 6.59 60 Capito/ul 6 ~ 1) DIMENSIUNI FERESTRE VELUX Tabei 6. ea pod necirculabil.figura)}. rigle de legatura iplansa 6.figura a). . 66 98 118 140 160 78 114 x - x x x x x x - Luminatoarele sunt elemente auxiliare ale acoperisului cu rolul de a ilumina suprafata interioara a podului. utilizate ca locuinte. Structura de rezistenta a lucarnelor se realizeaza similar sarpantei acoperisului eu popi. aecesul se face pe 0 scara verticala fixata pe perete sau pe 0 scara plianta. pe care se monteaza 0 rama din profile metalice sau din lemn. pane.1. camera de joaca pentru copii. dispusa intr-o alta zona. eu tnaltime redusa si acces intamplatordin casa scam. Ferestrele tip Velux. Ferestrele Veluxpot fi prevazute ell jaluzele. solutio moderna de iluminare ~i ventilare a spatiului functional sunt dispuse ca ~i tabacherele In planul invelitorii. ferestre. birouri.1. cu dimensiunile rninime de 80 x 80 cm. Planseul este prevazut cu un chepeng metalic san din lemn. Lucamele sunt elemente auxiliare ale acoperisurilor. Rama este prinsa in balamale pe larura catre coama si are un dispozitiv metalic pe latura catre streasina. Prill pozitia lor ~i datorita functiunilor complexe pe care Ie au. ies din planul acoperisulutIn functie de arhitectura dorita. Dimensiunile ferestrelor Velux sunt prezentate in tabelul 6. dispusi pe capriori. luminatorul se realizeaza vertical. rabatabila 1a nivelul planseului. care sustineun geam simplu sau armat. de sub invelitoare. triunghiulare san cu dona pante tplansa 6. Se folosesc 'in special. eli rolul de a ilimina ~i a aerisi spatiul de sub invelitoare ~i care spre deosebire de tabachere.. precum !}i pentru accesul intamplator pe acoperis. uneori podul poate it transfonnat prin mansardare intr-o unitate de locuit independents.1. figura e). acoperisurile necesita o serie de clemente ~i lucrari accesorii.

'1 e. 6 . 16 .detaliu luminator.invetitoare: 2 .inchidere III tavan.ranui.. 8 . 7 . 'l r": n. )-1 Plansa 6.ciiprior acoperls .pund acoperis. j . dreptunghiulara.1.r-17 ~ _.fereustra luminator. ]3 .strat de aer l'entilili:14. 18 .'" detuliu tabaclterii: b -cforme de lucarne (curba._ ieiitio{z'O[(I(ie. '" 'I.vedere Iucarnii cu acoperis In trei ponte. triunghlulardr. 1. I ji . -4 '. 1 .nl n i #. 9 .barierii contra vaporilor de apii..rat/Ill lumlnator. e . 4 . 10 ciiprior lucartui. 3 . f . trapezoidala.strat suport invelltoare.ina/time fereastrti.montant. ".capac mobil ell geam.hl(ime fereastrii.vedere lucama cu acoperls lntr-o slngurii PIIUtil. II . ". d .riglii. 12 . 1 -'. 5 ~ ferestre lucerne.invelitoare lucama. II .structurii de rezlstenui dill {emil a unei lucarne In doua pante. 17 . c . ELEMENTE (l - DE lLUMINARE Sf VENT/LARE LA PODUR1: .tirant lucama. . .

0. mai durabile !?inecesita pante de scurgere mai reduse.9 em a=77 ern" d=I 1.25 7. cm/m . diametrul uzual fiind 13. . materiale plastiee Jgheaburile din tabla pot fi: 110 agatate de streasina (plansa 7.1 si 7.5 crn/m Burlanele din tabla pot fi cu sectiune circulara sau dreptunghiulara. panta de 0.1.4 (l. . de pe acoperisuri se folosesc jgheaburi ~i burlane realizate din: . se recomandd folosirea burlanelor scrise eu caraciere intiirite. detd).1. • . solutie de evitat datorita riscurilor de produeere a infiltratiilor (plansa 7. exterior al jgheabului). .3 em .. ~ amplasate peste streasina (plansa 7.- --- --- --- _"'- --- ----- --- 297 (UI) ----76 (IV) 81 (V) --- I ! I ------147 (V) "I .a diametrul burlanului S{J fie 3/4 din eel al jgheabului si se recomandd a se folosi cuplajele insemnate eu aceleasi cifre romane in tabelele 7. c).5.1.6 cm a=I27. . burlanele circulare deservesc practic suprafete 'dublefatd de cele ale fgheaburilor cu care se recomandd afi montate.. del.61 62 Capitolul 7 JGHEABURI[?1 BURLANE Pentru evacuarea apelor din precipitatii. In sectiune transversal a jgheaburile pot fi semicireulare sau dreptunghiulare (plansa 7. a=88. o dispuse pe acoperis . e. del. date de eel intre jgheaburile diametre datorita ciubucului recomandatd cifrele romane din paranteze indica concordanta .1 §i burlanele date in tabelul 7. tabla de otel.1. L_ -~.i I 95 165 (VI) J! Sectiune dreptunghiulara 7xJO em a=70 em2 8x14 em l1x18 em a=ll2 em' a=198 cm2 . trebuie c. mare. det. care este mai economica si asigura evaeuarea unui debit mai . • se pot cupla ~i jgheaburi dreptunghiulare semicirculare fa burlane dreptunghiulare. f $i g). tabla de plumb. Observatii.. a=77 em" a=140 em --- Aria suprafetei invelitorii deservita de un burlan. cu brida de intarire din banda de otel (plan/a 7. Se recomanda folosirea sectiunii circulare.. 8 eele ale jgheaburilor dreptunghiulare cu care se recomandii a Ji montate.5 em.. J.5 d=I5 em d=18 cm 1 2 0=61. tabla de zinc sau cupru.2 em' d=12. detj)..2..4 em a=186 crrr' 7xll em IOx14 ern I i ! (em) 6. folosind datele din tabelul 7.7 0.5 em a=105 cm2 140 153 (II) 168 d=12. pentru 0 nu se obtura prin inghe.8 cm/m pentru eele dreptunghiulare. h). burlanele circulare se socotesc rational utilizate dacd se considera eli 1.).pentru jgheaburile semicirculare ~i 0.2. .1. Se recomanda folosirea jgheaburilor eu sectiune semicirculara deoarece sunt mai economice.I·i jghea/."de poala" (plansa 7.. se recomandd sii se adopte pentru jgheaburi jgheaburile se monteazii cu panic I de oj cm/m .6 0. cu cornier ~isort de acoperire (plansa 7. del. CARAeTERlSTIef BURLANE Inaltimea jgheabului '! DIN TABLA Tubel7. zincata (eventual ~i aramita).1 Sectiune semicirculara Panta jgheabului p. tabelul 7.5 em '.. Rigidizarea marginilor jgheaburilor se realizeaza: .8 ----75 66 71 (IV) --- --- 60 64 '- O..1.1. a). recomanddndu-se .. det.45 cn/ scctiune burlan preia apa de pe I 237 254 (VI) '--0 269 ____ nl invelttoare. putin 12..1.. del..1. CARACTERISTICI jGHEABURl DIN TABLA Observatii: • • • • • se recomandafolosireajgheaburilor a este suprafata jgheabului (Tara suprainaltarea scrise cu caractere intiirite. i): . dispuse in spatele aticului. o deservesc.18 em. .25. Alegerea dimensiunilor burlanelor se face in functie de suprafata acoperisului pe care . burlanele dreptunghiulare deservesc suprafete aproximativ egale cu . pentru 0 imbinare optima a jgheaburilor cu burlanele. cu tijii din otel-beton (plansa 7. 1 cm/m.2..3em a=I18 cm2 d=15.Q --- --- --- 95 ----- --118 126 (V) 134 --- --- ----- -- . .Suprafata invelitorii deservita de un jgheab dat (m") I 46 51 (I) 56 72 80 (II) 88 143 126 (U) 138 150 ..2 Sectiune dreptunghiulara ! Sectiune circulara I h=q_ 2 d=9. Alegerea dirnensiunilor jgheaburilor se face in functie de suprafata acoperisului pe care 0 deservesc folosind datele din tabelul 7.1uri . b).. (m') 102 (I) 112 123 --172 (II) 188 (HI) ------- ----- 9 7 8 II Tabel7. fa burlane rotunde precum .

i . j . 11.palnie de curdtire.ciirlig peniru jglreab. 25:.sipci.manson racord fa oiese burlan. 17 . 18 .situ demontabila: 20 .element de capture aptl.ciiprior.rigidizarea .tija dill otel-beton. 32 -r. 4 . b . 6 . .cornier de rigidizare. 9 . couar exterior Ia jgheab. 34 . 7 .detaliu jgheab de poalii..paziedin iemn.piesii de racordare fa canalizare.jglteaburi semicircular §i dreptunghiular lntiirire.piesii racord jgheab-burlan. 12 . 30 .bridii.. 22 . 3 ..piesii de imbinare jglleaburi.jgheab de poalii.pana de incheiere.ctirlig jgheab.detalii elemenie din PVC dur pentru realizarea .jgheab agatat de strea$inii.. 15 . . 1 . semicircular si dreptunghiular cu interioare. 5 .k . 33 .pazie din tabla.UIlU[ interior. 13 . JGHEABURl $1 BURLANE: a .jgheab.jgheaburilor ~ burlanelor.0LJ 0LJ 2.rigidizarea marginii jgheabului cu.asterealii. II . profil cornier.atic.jgheab eu un clubuc §i semicircular 0 indoiturii de si dreptunghiular earlige de iwil(imi diferite....1.burlan drept. C . 21 ..detalii ciirlige eu aceeasi lungime indoite la iniil.imi g _ jgheaburi douii ciubuce diferite. 31 .igidizar rea marginilor jglleabului ell bridii.colsar interior fa jgheab. 16 .detalii de f . 28 .marginii jghebului cu tija din otel-beton.jgheab amplasat pe streasina.' e . 24 =cot burlan.ramificatie burlan.briitard bur/all. f.cot de evacuare ape Lateren.streasinii. 26 . 2") cu douii ciubuce. 14 _ fund jgheab. unul exterior §i . 2 .jgheab. U g. d . LJ Plansa 7. II .jglleab dispus in spaiele aticului. 19 .bridii de Inuitire din tabla de otel. n 29 . I .· t . 8 . 10 .agrafe din tabla.clubuc de acoperire din tabla tincaui. 27.· . 23 .invelitoare dill {iglii. m k.

' -. . n). coroziune. *. '. -- ._.1... --_ --.. avand ca rezultat irnbinari netede ~i estetice.1idet. i .3 Dimensiuni (mm) D d Schita 0 .' '. I... colorat. Jgheaburile §i burlanele din PVC dur..J1 --I 124 80 90 100 91 i I I . subansamble (plansa 7..rarii lipituri sau suduri. m).. . ' -t'" .-...._. I '.. det. k) sau prin utilizarea unor carlige eu inaltime diferita tplansa 7. Dimensiunile jgheaburilor si burlanelor tip Lindab sunt prezentate ill tabelul 7. . Jgheaburile de poala se executa pe santier prin tesirea fundului jgheabului lainaltimi diferite tptansa 7. II Pentru realizarea jgheaburilor si burlanelor din PVC dur sf: folosesc diferite elemente ..~ B A CI i I f----~---r--~-____1 I Jgheab ! dreptunghiular ----. 136 110 101 I I 87 i 100 120 '~ ...---.3.1. rezistent la socuri. - DJ ..BURLANE DIN PVC DUR Tube/Ill 7.63 Panta jgheaburilor se realizeaza prin indoirea carligelor care au aceeasi lungime la lnaIprni diferite (plansa 7..sz: .f------.1...... .--- -l {~ D ---. DIMENSIUNIJGHIABURI :-~ 1- r-···----i---·-.-. f).--. det.. det. -~ . . .-..--------. ::: :--1 ::::: 190 D 192 22 . Burian O r ~---.'[ f-lement r $l. variatii de temperatura ~i lumina se monteazasimplu.

777777777777/7777)7 r-----..~.1).47.64 Capltoful 8 El!EMPLU PENTRU CALCULUL lINEl SARPANTE 8.325 = 0.20 m si posibilitatea de rezemare pe zidullongitudinal median (fig. b . 8. intre axele zidurilor exterioarede 10.-pe sipci.65 ). SCIIEMA PLAN $1 SEC!'WNE TRANSVERSAL-i CViDIRE: a . lnvelitoarea este prevazuta a se realiza din tigle solzi. Se alege sarpanta de tip d din plansa 4. DATE DE TEMA.-"--. intravilan.10 I I I n22S 1 ...4.. 8. sectiune . ( Constructia se incadreaza. _ I II ! L II II Jk S.1. rezulta ex"'25J5~. conform normativului I='lOO-92. in clasa IV de I I I importanta.1. cu planu. asezate dublu. o.1 + . Unghiul de inclinare a acoperisului este tg ex= 2. '.1. ! I I I I II II II (I I P II { I I I '. .! si sectiunile proiectate in plansa 8.10 1~10. Constructia pentru care se proiecteaza sarpanta are Uitunea..5/5. ~. II transversalii._tabelu15..plan: II 'I I 225.r-----..--'~ d FIG.1. Localitatea de amplasare a ccnstructieiipentrii stabilirea incarcarilor c1imatice) este Barlad.

.1 -. 6 .:~t:::=::=:I="'=~~~1=i .SARPANTA PE SCAUNE CU REZEMARE PE ZIDURI LONGITUDINALE.1.9 ----r as+_ ~~-tt G + Plansa 8.ciiprior de creastii. 2 .puna de coamii.:i~' .sectiuneIongitudinalii: c . ·'. ~ I -1' J '_ °l"' -~ :il :. 1 . 9 . 7 .perete din zidarie. 1 . 12 .pand.cosoroabii. a .pop central...panii intermediarii: 4 . ~I:-' :i~t. b .. 'A~" .ciipriori. 10. t:::::~~~t::::. 8 . . . 3 .1W! .pop.L "T- ~~! I ~U ~.sectiune trans venula.. 11 .clesti.plan. 5 .pop inclinat. e.planseu prefabrlcat.1.~- .

c~) 0. In eazul unei invelitori grele acest efect nu se ia in considerare.Bj. tabelulB. -.3.3.5.57 -0. Ch(Z) este coeficientul de variatie a presiunii dinamice de baza in raport ell inaltimea .8·150.3).6).· (8.27) hi =6. STABIUREA INCARCARlLOR . incarcarea utila pentru elementele Incarcarea de calcul din actiunea zapezii pe versantul pe care se produce aglomerarea cu zap ada are valoarea: p~ == 1500·1.0 .--.40 -0. tabelul B.lil ~ '.3): . paragraful B.arevaloarea YF = 2.5 -0.O.4 pentru 0 perioada de revenire de 10 ani si pentru localitatea Barlad.5.2. Conform anexei B. anexa B. 850.0.' pentru 'localitatea Barlad. inciirciiri permanel1te.72 = 2580 N/m . mcarcarea de calcul data de zapada este: . .y 1.ll)..65 z == 8.8).42 kN. 0.12).57 \ Cni se determina prin interpolate dubla: a 20° 25. care conform tabelelor B. sub actiunea gruparilor fundamentale are expresia: {J ch(z) = 0.·-1·.5 m (inaltimea pana la streasina).61 Se considera: clJ(z) == 0. deci pe apa direct expusa actiunii vantului se produc suctiuni cu efect de descarcare a elementelor sarpantei.'g . paragraful B. anexaBcparagraful B.2. Pe suprafata expusa vantului . /111 == 420 N ! (Y.2. tabelul B. 4. paragraful B. pentru varianta 2 de incarcare.30. J 0 sipca.05 pentru constructii putin sensibile 1a actiuneavantului -categoria CI (v.0 rezultand: (8..72 > 0.15° 40° 0. distanta aferenta pentru.0. . - ~ .6 pentru constructii din categoria C1 (v. pe suprafata . Conform paragrafului sarpantei esteP=lOOO N. coeficientii Cn2 au doar valori negative. () .2 si B. CALCULllL SIPCILOR (8.4· 2.2.57 v I F ='Y n' -04·~>03·y c. anexa B. corespunde zonei. Conform anexei B.4).. este greutatea de referinta a stratului de zap ada la nivelul terenului.. = 1. 8.25. 1=10. 2 (8.66.65 m. inclusiv sipcile si capriorii este 850 N/l~l.5) Conform schemei din figura 8. Cni este coeficientul aerodinarnic pe suprafata i (v. inclinata este c == 25 em..65. Co este coeficientul prin care se iau In considerate conditiile de expunere a constructiei. incarcarea data de lnvelitoarea din tigle solzi asezate pe doua randuri.. care pentru srarile limita ultime de rezistenta si stabilitate.22 +0. - K\'(i () . m YF == Y a pentru zona B de amplasare (v. Conform anexei B.Y. a' (8. s-au considerat conditii normale de expunere ~iacoperis eu profil plat sau putin agitat.3) . Ipoteza a 2-a de incarcare nu va fi luata ill considerare la calculul sarpantei. anexa B. .1) in care: cz se stabileste conform tabelului B.65 66 8. Ya = 1. inciircarea utilii. gz -.55 m=> Ch(Z) = 0. .65. tabelul B.7 -0.8. care pe versantul in care se aglomereaza zapada are valoarea 1.h._. inciircarea din zapada.00 -0.25 ·0. tabelul B. rezutand e c == 0. g1.44 :2: 0.2) unde: 't« pentru c1asa TV de importanta a consttuctiei. tabelul B.3.. hIll =0. t.4) illciircarea din vdnt.5 kN!m . yr: este cocficientul de siguranta (. 2 zona C. == 0.z deasupra terenului tiber.8·1.1.20 . incarcarea data de vant este: in care: ~ = 1..0 Inconcluzie coeficientul cnJeste negativ. paragraful B.··.l. s- este p~el~mea dinamica d~ baza sta~il~ata. i ·'.. pentru amplasarnent de tip II (v. Pe apa opusa directiei actiunii vantului. paragraful B. anexa B. deci seproduc doar suctiuni.\J' -'-\' ~'" '\ (\ lr'1\.0.cste 1.

ipoteza de calcul este ipoteza I. 100 N/m\ = gp g" c " Ol/Clilul momentelor d) = .25. -..905 cea Incarcarea permanenta pe 0 sipca se determine cu relatia 8. 8.v -qz (8._ = 66 60 Nm 8 ' g~ =:: 770'1. DE CALCUL A $IPClLOR: I-sipcd.25·0. = 0. qz ~ -.31 N/m N/m In care: = q~. paragrafuI4.c ' cos c. - == 31 28 Nm ..y + q~.= permlmentiii • utila nu se ia In considerare la calculul sipcilor (v.25 ·0._l 1112 -(80 .12) c =:: 0.67 68 1N/m •_ c qp . SCHEMA.\ g ..c.2).44 (8.. (8.0.J..13 = 346.. paragraful '" [ncarcarea 0.85 rn.2 =:: 924 N 1m (8.18 q~. q~ ·d2 Is 8 == 7"7440852 j..gp .85 N/m N/m NI m (8.o.13) 't(q. '.38 = 737.x BScm q~ -sin cx=583. (8. == 209.' 1-1 = p ~ .85 ·0.15) on: (8.425 = 248. qz.5. incarcareadin 8. 100) 2 N/m2 = 850-S0= 770 N / m2 (8. == q~.'.06 + 528. = ~. c{ q~.2.\.905 = 209.x + q~.0852 j. .905 = 58:3.6) coso. --S"'85 -COSCX-).16) I. lnclircarea vant nu se ia In considerare intrucat a rezultat suctiune (v.B) g. . I $i 25. (8.425 " IPOTEZE DE fNCiRCARE Intrucat la calculul sipcilor se ia 111 considerare nurnai incarcarea permanenta din zap ada. 2-ciiprior.7) gp este greutatea invelitorii din care se scade greutatea capriorilor (gO.425=98. = p~ -c-cos o =:: =: 2580·0.6: 11- qL q1..0905-'i2838 -_.18 + 248.06 N /rn (IHO) I I • lora H'cat'ea din zapada (8.x =q~ ..J5°.y = q~ -cos cx=:: 924·0..13 .25 m g.9) qs _d2 =_ _I::'_.Sina=924.5).x = 98. _I 8 = 14631. sin ex == 0.14) • Fig.y 8 .:: N / 85~ :' 8S ern == 0.8) M~ M~ ' ..

_.583 I.6 ~1 B.69 70 L Vedficarea capacitliitii portante a m.' sin a.-.952·21305.~5 ·770+ 0..0.9 = 150150...042~-8181N/ » .70.-"' .17' ...~?. Wealeul. 0.905 (8.m N Im (8.25) mm 3 Ye = 1. + -'.x Rf . cOSO'.905=174. . tabelele B...0.)-.:: Co ·gz .---.56 . :::. =0580<100 150150. Se alege sectiunea 58x38 mm (v. . (l) =: b·h 58·38 1 Wcalcul.24) -I -1 1 :-1 gz -c. ~ -)130533 . mai redus3(~8 x 28 '~m conduce la depasirea capacitatii de rezistenta. _ .8 .!}iee H.8 ·1.36 =: (8.17) gp ==770N/m2 '-.fl=: 1500.29) mrn" 666. --.21) b-h' 38.N/m M. ==q~. 0. = ----.9S2 =: N/mm2 b3·h_383·58_ mm 4 M.1·· .. . ±-"_'-' ±-_.25 m s..==1395867 mrn 6 6 ' W calcul.27) 1500'0...} 12]2 ' Rf =10.103 "128.~-'-~. .-.-: 3:9.y (8.3· Yc (v.. anexa C se face interpolarea intre valorile coeficientului co.~ : q.33·0. 6 6 gp = 770N/m2 =: 2 1 (8.9 M~ ±~±~=±.2 -1 2' 0 -. anexa B.025.8+l. = 85 em = 850 mm E (8..25·0..06·0..~.17 Nmm M~..Il. . .0.qz..1l p lq~~l..8 ==1200 N/nl" =: q~..n ==g -c qP.905 .65 ·1200 770+1200 061 ' q.. 7) (8.26) 359. {q..\ - N I.25 ·1.26521467 . (iUS) (8.)2).425 :~52:89 3:)9.21.-----. == --. =------= 61785467 x 12]2 ' = 11300 N/uun2 d.28) Conform tabelului e.0.' srn o -7·70...:X -qp ~.0.' 850 ·106 '0:8-'15'00 =}... Deformani datorate llillcarcarilor permanente: I =---. Rezulta: . Verillcuea face ell de Ifigiditat<r: 1<1ncovolerer i relatia: (II inciircarea permanentii M:r x M~r. .67·0.19) gp Yo = Ye . M~. paragraful B.22) o sectiune /./ . M~. anexa A) c= 0. -P.. Wealeul.x 11.55 si 0....x.y ==!?~~ = .23) m'n ~ o Incarcarea dill ZiiPlU/('i.y J m ·mn.59 229177. "" .l52=11. (8..n q$.59 Nmm = 229177. 0.74·0....._j ~1.103 .= ...) (8..2.74.. Yo .2 . (8.x M'..952·13 958.y ==1].xM.20) 0.---.00 M~.x M. > 0 .II'cosc(==770....74 N/m suprafatainclinata (8.25.y =: =: Rf .

P. SCHEMA DE C4LCULA CAPRJORlLOR: l-ciiprior..Iy 384 11300.34) .n.61785467.n== g~ . iar deschiderea de caleul a grinzii inolinate este 12 = 2.35) = 0. z.'" 5 .5) = =: 0.32) 384 E·lx 384 11300·617854.-0170 384 E·I x· 384 11300.3.85m gp = 850N/m2 g~.q~.67 mm f max final < f.170· (J + 0.qP. t. mm { [IS = fpoY + f"y= 0. ° ' 317 mm mm mm " IPOTEZA 1 (8.x { II> p"mSl.2 d. . 1=_.186.J - " ==0347 ' = mm (8. distanta aferenta pentru un caprior este dl = 85 ern.2 ==867.932= 0.36) n = 1.6+k~efl=: . . I.x d4 5 nun (8. 0. = 850mm . z. I I =:fp.inst. incarcarea cos a permanentli: final =: ~f. fl. ( .E. f.00 N/m = 784. d4 .x =: . ==85cm=O.8504 5 q~. .00 N/m (8.l4..30) mm 8.6512 = _.5) 0.713 2 + 0.x =:0.67.8504 I 384 11300'2652.:::850·0. = 0. if.. 5 15289. 3.x + ft.396 == 0.33) 1 FlG.x fp.651 mm f~lUX =: (8. .jO.279 =: mm nun f ps fp.(1+0.265214.905 =' 785. -.n .279 + 0.. I Deforrnatii datorate indirciirii din zapai!la: E =:: 11300 Nlmm2 d. CALCULUL CA.x . 8.67 .965 mm (8.10-3.'.n.255 (lUI) I: I. f.inst.PRIORILOR Conform schemei din figura 8.255 + 0. fp...81·10 ·850 ~0186 384 E' '. =85cm=:.'" p. 850 tudm= 150 =: 5.Y 1 =-'."'"5t.64 g~.·d4 517471.4.n ·d~ =:-.84 m.00·0. cos a == 867.713 .3.dm (8.:x + fl~Y = -/0. S-cosoroabii.y '=-" = _.37) / .)' (1+ k~cf 0.y "8 ' -3 4 1.mst.v =: __ 384.J' .67 5 "'25' ~6 10-3 8504 . . =_.434 =: 0.10=_.425 g~=gp·di·n l.71 72 I f.."ly 5 q•. 2-pUflii intermedlarii.85·1.905 f _ Ie adm-ISO sin o.mst.8S0mm . 5 1.

39) 2 • n = 1.2-179617 CJ.84 4 = p~c = )200. Verificarea capadtatii M~lli" :.Nm = 8 IlPOTEZA a 3-a: M~ =~lL!~+ 8 (8.29 Nm portante se face curelatia: ---I .41 ) mn= 0.::q~__ . d1 = 85 em = O.g .:: 2193 N/m 1-719"'.~~_!:_L~_l. anexa C se 0.0. .~ .. Inclinata este 2.952 N/mm2 o [nciircarea uniform distribuitii: q~ = q~_n = 785.·. .2.I~ M)c :. Wcalcul·mn = 850 N/m2 ~I -I q~ = q~.cc = 1500 ·0.12 == 2 581.2. cos z IPOTEZA 1: q~ = 2580·0. _ NIm a rezultat erect de suctiune.9 (lemn tratat pe suprafata si ignifugat) Mr ==Il.952·0.3.65·1200 061 P)= .7.85:._ r.00 + 1796.2 p~ ~ PI! ' n =: 1000·1.85m 2 Conform plansei 8.M~)= M~ = 2 602. (8._ s .:: 1200 N N p~ 4 'L2_= 785.) .1 si figurii 8.9.. 850 +1200 ' Conform tabelului e.0'0<."X :. R~ = 11._ Mr Intrucat IlU se ia in considerare iucarcarea din vant.29 .n = 785.40) g/.·1 73 Calculul momentelor: 74 ® ) I I ] ~~ i' .n _ q c.~.2:. hlldircan:1ll din vallt nu se ia In considerate deoarece 12 =2.84 111. .:..76· Woolenl pin inegalitatea expresia: ~ illciircllrea concentratii: M~.84m M ~ = .:~_4 2602. 1a limita M~H'" ==Mr M p~ = p.c==1 086.ax = 111ax(M~.8 = 1200 N/m2 " ilPOTEZA III 3-a: 0.12 N/m (8.42) .Wcnlcul =10.55 ~i0. o p~ = 2580 N/m cqz..00 N/m (8.11+l1~.905=1086 II> M~. ipotezelede calcul sunt ipoteza I si ipoteza a 3-a.38) .00 N (8.y - .84 8 2 +l086.55·850+0..E iNC4RC4RE I. lfOTEZE D. Mr gp = R~ .

85m = /..~ 2.25 1106.3. 2 em = 2 840 rnm ¥Il = 1.cl = 0.8.c In" = _5 _. Vcrificarea -78800·0 3 III -~ rnm >nncc rigiditiitii capriorilor la Incovoiere se face eu relatia: fC p. =: .49) k~cr = 0. ------ 48 11300· 17 280000 = 2. relaria 8.1.85.00.l~ E ·1 I 90S· 2 8403 = --. .::~= Me 10. [ ~= 17 (8.56) r~=:4... Incarcarea permanenta: cp._-.00mm GI (8.1203 4 I = .50) . = 17280000 mm 12 12 E:::: 11300 N/O1m" 12 = 284 em Ie = 2840 mm = 2 840 mrn 284U . . cos! ~ CJ...06 (v. 1 [300 Nzrnrn ' I =--~. = 284 •e I.48) b-h ' 120.85·0.. Deforrnatii datorate incan:lirii permanente: f~ ::::~.1l '-01" '-= - l1 d J'c '()'" sa . lncarcarea dill ziipar/ii: q c. (1 + k~cr ) pc =IOOON p~.1. . ~.n o C.21 mm .11 /. se alege sectiunea de grinds 120x 120 mm.2 ..'8 fC =.mst = ____:::_.24) k~cr = 0.2 n1m (8.insl • (1 + k~cr ) .n ::::pC .0-0850·0.25.10.905 I'e d: =85cm=O.51) utile: Deformatii datorate incardrii f.0.76 2 60'1 29· 10' .905 (8.5) = 4. ( --..1I .-.N!ll12 =-= !.55) 280 000 mm ..17280000 ' (8.v I () • dI .~.= -------.'" 14.76 ' (8.~= f'~..--. _120.n = 1000. [ncarcarea utilii: p.905 :::: . ~_. = 90S N f.ins. ) 8"'0.. 1.1 ~ 384 E.06.905 (8. cos a cos c :::: 0.25)=6. = 4 80 mm 384 11300. -. _z.~= f.7S 76 W nee .9) == 1107 N/m q~:~:::: 1500.__::'l__. =24184851mm" 10.51 ) 1· /JlIsl -c 5 1107. 4 g~lll.905 653.00 = -.. C b·h'120·1203 = --------. c: qe.. 12 12 E". anexa A. (! + 0...n :::: g .-.86 N/m (8...l~' E· r 384 (8. C .)~')_..0. Deformatii datorate Illcarcarii din zapada: 'C I! ::=:: cos o: o op 0.2611101 .mst =0 200 384 11300· 7280000 ' f..\ It + I' Z "def.. 6 llr .0....n ..0.5 3 '184(4 .I~ -:_ __ qC.28404 ....lIbl .84 .1202 WcC6 H. ) = 2 84 mm p.80·(1+0.~jllsl I 48 -_ PI~·II .47) .1..--.52) k. f Din tabelul A. .

y = 2969.55.0."p) == 850. .~.' .0=.66) q~ == p~ .~rcarea pewm~menta . d2 = 2. 3-pop central P~ == 2 880 N/m 2 d2 =2..2).62) 1 4 3. iar deschiderea de calcul stabilita conform relatiei (4.65) ·1 -I ":1 Conform plansei 8.4.= 0 = lq P P. pe directie orizontala este 2.To J= f·e I fadm == 14. conduc Ia solicitarea de incovoiere simpla.1 q pP go' =0 .. ('C = ·10"'6 rnm . (' hp == 150mm 'I nl == 1.. care nu se ia in considerate deoarece a rezultatefect de suctiune in cazul incarcarilor din vant.4 SCHEI'l-iADE CALCUL A PANEl CENTRALE: l-pand centralii: 2-colltrq!i:ja.880·2. lpotezele 1 si a 3-a de incarcare. + . _1_ "1 0. t'3 C - FC l _I' i l! .55 = 7 344 N/m q~ q~. incarcarile fiind dirijate in lungul axei y-y. Se alege lemn de rasinoasetbrad) anexa A. Imas <.905·' + OJ 2· OJ 5 ·1. q~=q~.03 + 95. mrn .75 = '.·c - ~. == 3. == 2969.LE PO.S5m q~ = 2. .y= 7344 N/m (8.04 < [q~.<. CALClJUJL PANEl CENTRA. 2. ···1'.1 ItS.. el2 Fig..67) ...905 A.00 = 10.07 N I m (8.2 coso.07N/m (8. In cazul concret de calcul d 2 = d 2 I .77 78 .55 m.55 m = 2550 mm n=1.... !nc.65 m = 2 650 mm (8.L._..40 lpoteza a 2-a. J si schemei din figura 8.40 . = 480daN/m 3· =4~OON/m~ - (vanexa Ci tabelul CZ) .1·4800 == 2874.. =0. tabelul A.64) ft = 4.y - qP P 2... . bp == 120mm cu sectiunea panei centrale 120 x 150 mm (v._0/ ~~. "'.26 mm IPOTEZA a 3-a: P (8.60) gp =850N/m .20mm . distanta aferenta pentru pana centrala. tadm .' + b p • 11 • n I • Po 95 p (8.17 ~~ ~ t~ 7 '11 . 11 • d 2 • -2 COSo. este singura care conduce 1asolicitarea de incovoiere oblica.. (fc! .26 + 6..9) =480kg/m' 'l . 8.c c-c\ I·max ==nla...81) tote: I. L2. .

902500111111 (8..--..h~_150.9 (8.d2 -..15 ..07 + 7334 = 10313.71) Il.9:::: =:. IPOTEZA q] = mr. (8. __I.'IS = ..70) Cllpacita!ii portante _ :..0. 10368. l.55' 1 (8._ Se alege sectiunea~ ~mm (v.n utilli W caleul.07 N 1m a 3-a: 190mm 4800 N / 013 n .61 Nm 9 Calculul momelltelor 'I p . 111 Nu se ia in considerare deoarece efectul de incovoiere produs de incarcarea de 1:200N este mult mat mic dedit al unei incarcari uniform distribuite de 7344 N/m datorara q~ = 2874.72) P =10QON n=1 PI' = 1000 '1.9 I.48=3024.1:..94 = Nm V\.902500. Veriflcarea rigiditiHii Ia incovoicre a panei centrale se face cu relatia: g/·cc OJ= =1500·0.\)3+ 0. mm .J..l2 . .952.1 1 PO.. 0.19· U ..952 N I mm2 j' adm - tabel e. < MIl' l: (8.65 m 13~?~.88 N/m .. = M Verifiearea (8.15 ·0.. ~ == S50 + O.. 0. =-p--p b ·h 1 = 170 1"i02 . 4800 .952 Nzmm ' M.65m R ~ = 11. _. -= 11. Inciircarea pP:::: P.. :::: .~:~52:::: 101..5 I N 1m 3 t\iIlI'::::I.73) M. h p • 4800 . tabelul A.:. 2."-"6"-.65·1200 883.2= 1200 N .02~?. 8 Ie.55·883.!: ~ 2. .51 8 (8. Mr -~ = R~ . Weaku! 'fnr.:=3024.68) Mr = 11. lPOTEZA uqiunii zHpezii.- 6 6 =450000 mm 3 (8. anexa A).51 N /rn q:.g._5. 2 12 . = 883..8=1200N/m~ =06J ' =:.51 + 7344::.88 + 1200 Conform r adm =_lc_ 200 (8. (8.77) - Ie:::: 2.2. anexa C _~65~~112"i 200 .9= 9 708012 Nmm =9 70S. = 0.. = 850 N/m + b p .--.1902 =0..952·450000·0.69) bp hp = = Se redimensioneaza sectiunea panei. 150 mm - q~ + q~= 2969.calcul = lll]j : -"'6'--" . 4840560 Nmrn = 4840.012 Nm M:' <lVI. Verificarea capacitatii pOI·tante III incovoiere a panei centrale: R~ ::::1 1.76) bp..03 + 150.88+0.?..56 Nm .74) N/m qf == q~ + q~ :::: 024. =q~..75) 1\1:'..480() == 2874.79 80 . r ==~Q} 2'~2~_ 9052.

este 3..88 mm = (l + 0.. cazul concret de calcul d2 = ell'.._+ b ' hI' p cos o.78) f.. B.mst ==_.Y cos ex '0.81 82 &I o [ncarcarea permanenta · qp..36 mm {8. pe directia orizontala este d.1 ~i schemei din figura 8.19·4800 = (8. __ I o.- 5 4054.03+ 136.. 2-pop inclinat In .. '1' z.iar deschiderea de calcul l.n == g P .79) 8. rnm '111' P[)..._·_1_+ b p -h p 'PO . = 2...80= 2531.90) == 850· 255. anexa A. distanta aferenta pentru pana intermediara.6.905 Se alege sectiunea panelor intermediare (v. (8.gp P- -n d 2 2 .' == 2._ -+015 P.' = 2..83) cos c 0.5. ..10.2 ...d2 ..CU1.9) gp == 8S0 N 1m d.2650 384 11300 ·85737500 3 4 ? =_.81) FIG.69· fl == fmax fg + fJ.5.36 ==5.. n = 1...40 m (intrucat popul pe care reazema pana este inclinat.80) 1 I I LI1 3. gp ..25 m..52 + 3..40 F' 51 ..25 mm f] < fadm (8.2) 190 x 190 mm.5.S2) fodm == 13.83 N/m t. A PANEllNTERIItlEDL4RE: l-panii intermediara.905" = 2395. = 2. tabelul A. (8. CALClJLUL PANEl INTEltt\1EDIARE Conform plansei 8.... 69 nill) 1 ·0.... nu se pot pune contrafise).25) == 3... SCHEi14A DE CAl.55111= 2550 = (8.

2874. IPOTEZA I: 7344:= ]0408. (. .95+1200 Conform tabelului e.tabelulC. . +0.9(b U ·4800 =. ia III considerare deoarece a rezultatetect de suctiune in cazul incarcarilor din V~1IlL cstc singurncarc conduce la solicitarca de lncovoiere oblica.9 == 12296815.anexaC. ~~()64. bp 'h~ _ 190.! 1.. (8.! 4 (8.1 ~.9]) = 0.67·0.65 ·1200 == 0.952 N I rnm ".-_. Nmrn == 12296.·· == 850 + 0._!.19· O. conduc la solicitarea de incovoicre simpla.... prin interpolate se obtine => R~ == 11.)5 N/m" p~= 2SXo.. 1 q~ :::850·1. {)o.64N i 111 = I .03 + 190.2·2.84) '""1 It ~l p : momentelor MP-..2 PI' .48 Nm 8 I. 'I I '1.95 .86) gj 'c" =.64+ .2 n = 1. PP==P·n p == 1000 N VI' .55 !iSOT 67. ". qr"" q~ + ql.64 N/m (~.8==1200N/m" (<) == O:?::-~~~17.4800..m \1r -= R~' \\'cniclll .95+ 0. Nim: (I..89)1 M \' == _l_(!_~~~:?4~£== 15040.61 q~ (I/I) = 2880-255:= 7344 Nim 917. fu!_arc31'ca dill zapada cp 00 85() "JIm:' -i- bj)· hp . inci'u'dirile fiind dirijareiu l\lngul axe: y-y. anexa A. lpotezele I ~i a 1-atll: incarcare.85) M\.~ bp = 190mm . care 1H! ~(.83 84 I.61 = 3064.. IllTI mm 3 (8.19· 4800 . IPOTEZA a 3-a: hp ::: 190mm 111 = u :::4800N/m> (v.!I'1 .7.U jS Ie == 3.. :0: ivlr .1902 _ ----6--. anexa C. =7344 N'm .1 143 J 66.~5 ·-1 t Nu se ia in considerate deoarece efectul de rncovciere produs de incarcarea del 1200N este mult rnai mic decat al unei incarcari uniform distribuite de 7344 N/m datoratli .. J500·0.9 1\1r < M I P ~.88) Se alege sectiunea de grind a 150 x 250 mm (v.2) . Vl""ificarea capacitiHii port:mte la incovoiel"e a panei intermediare: (8. actiunii zapezii.8.55 N I m (8.952 ·1143166. tabelul A2). = 255m (8.8152 Nm 1000·1) 1200 N Se redirnensioneaza sectiunea panei.'=3064. n d.ale. i 1 .L_ == 2.40 m == 3400 mm lpoteza a 2-a.19· 0. I_~. == q~. = 917.19·0.'-: 1..67 ~-:: lIP /~y.87) zz tv1r=.64 P[).[ == _ .

1 q~::' (v.=: !~rllj!..4111' ._ :_ v .f ) q ~.03 N 1m p.wn nun i hx075(1) '.· .25 ·1.06 ·2.j \l5312500 = mm J'j' '" 3.1111 c..::: . ~...9ct) r: I.92) 1~.96) ~1.06 -c. 'Yo ·ct" (8. + 0.' Defurmatii datorate incarcarilor III permanente 307L03 + 7344 ~...1· 4800'''' 2874.i···:··.: < '·1..95) 1'1 = 1'1...= 3.0] N! 1. ' "p. f"dm (8.00 111m =:: e --~~ . () 25· 4iH)O= 2395.:.:-:-1 t ....oc 1500·0. =.' + fj) 1'."{'5 !.1:" Po. . Il1 I uon N..00 7.05 111m N /rn 17 111m <: 1'""" ..r: .99) .()3 + ] 9/\ '" 3072..5 N / In 2874. I 5r<'5lH) nun ' r: 12 \~ -. 0. -..j 11300. 111 = = 150mm 250 mm 3 1.. I()416.'!.Ih ".03 (8.1 q~::'= s.4 III = 3400 mrn k~".5 !'\m'fl (8.97) hI' ·IiI~ I'...:·' '. " '1 \.8 ·j.25 I'll .·.~.20· (I + 0. !'1' \1)' = J()~1.:~ (8.25 ·j..) Illq:' ""q~ q~' + .-""I ~_~):'_~.2() ::: JiS.. 1"i0" -.'»)= 4800 N/m .. ~·I : X:>{)· 2.!l1 (8.03 + OJ 5·0..I r I.905 = 2575.qP ' !'''_~ -"1 Jl =~n77()N/nl .:': f..bp hp = ~.55 .24) .85 86 i~1 :. 3..().cc Yll = 1.:~:_~~)_~1_~~~)g4. rclatia 8.15 . '!~' .25) k.·.·. 3.. .55 = 4054.93) ~ 1"'1.········1_ i~t 4. !! 1.05 + 4..:\ . NJl11l1 = 16X(j7.()~·3A K (8. =J 95312500 111m 4 11.' (I + k:.:' .~OI) !'\'Illill --. . I L \erifkan:i! l'igidii:Hii hi inc(}voiclrc a panel interrnediare se race ClI rclatia: j i"n".c .l~ .03 + 180 0.6.' .

d==12 cm=O.' .26 N si 0.~ :'.92 = 10412.!TIre = -r- 128..J..12] / I· N·p. .. Indircarea permanent! ~ " ig..) (8.55m plansei 8.. ..' .."'..2' __ ._' 2.40)/2=3..7. se lace interpol area intre valorile coeficientului solicitarea (I). If I d2~2. ·nl p.1 •..:alege un pop cu diamctrul <jIl2 em. N I In care: g .. paragraful 8.JAO+ O...~ y .lOS) 51..l"2x:~'l !... V!<~RIFlC\REA POPlfUJI == X50 N im? ".."! 1 t ! ----= d.." . .-~:" . 190 111m == 0...55 rn = 2550 111m \= n·d1 .. (r._.70 tabelului e.14·(1·t\lI"·UI'J·ll·4800·.' '.100) Nf = N~ + N~ = 10412..HI6) (r=f().L15 of.. =.fl pentru cnlculul popului este ipoteza I...·11.90S = 3400 111m R~:t.')'· semnificativa /".(8.1202 ~~:. hi' .9 (Iemn tratat pe suprafata si ignifugat) (8.1. (8.55+2.8C·O '116'. j1" 850.\\~ -t ~.2).. Incarc2rea dim 'Vant 8.1S)=2Jf>m :: rL\\~ 3.. P ·11 'P'!)" P '\.26+24970 \ = 35382.. nesemnificativa 111 comparatie eli incarcarea din zapada pentru . N': =\!---·d.63 })'0\~.40 de in sens o longitudinal constructiei. : .14.~=- !l "" 1.• JPOTEZE DE iNC4RCARE d' 4 lpoteza de incarcare ·PIl.104) " I! d:.g. . 111 care =I (8..-~----- 3...9. ..: ::. p .40 m = =--.')' -= 480n N /rn ' (S....55m 1 ""3AOm I· .103) coso: - ·t+ b -h.14· 0..85. CALCULUL POPULlll CENTRAL este 111 I1U 88 se ia 111 consideratie deoarece a rezultat suctiune (v..50-(O.905 ~..tp Q . ) 1 t rr·d~op +--~··-·h 4 . = 977 L71 + 511. 1 Incarcarea utiHi este calculul popului.102) A=~ 2880 Nfm2 .. 4 11 J.~:"-P~·d2·t p~ x: 0.26 l ..:..87 .. Indircarea din zapada ]\. C r ==Acaiclli /\ calcui''CO ..C.101) }.?~~~m..40+3.'t.- Conform 0. »e s .l9+0..O.12 m hp(1jl=2. anexa C.p Q.. Conform (2. .-\c./y). lp -.. fiTc .~h I .2 (Usa Ni "" N".19111 [11 .55)/2=2.perm .'. I. . == Ll Pi.93 N/mm 2 rezistentei de calcul a lemnuluila de I .. obtinandu-se valoarea cornpresiune paralcla cu fibrele: R ~~==8. suprafata aferenta unui pop central 'in sens transversal constructiei $i (3. 'P{l"5 ·t+----·-·111 11:' PoP I 11'01' (8. pop hp 150 I11m== OJ 5 m 1 L" _..

:"'s"~dk". 4 Indin:area 'p.-.){E de '. 2. ·t . ..25·0.61N :2 . 3.9·0.111) II N:c:.=.108) '" 850 + 0... 8.h .ai construcuei popilor ~l inclinati este 111 de (3.. ' c ..40 4 ..llh\er..j in calcul esle 1'1.12 = O.-. ! I· 480()· -.8·/ r 47 -\~ p~ '" 2880 Nim 2 d2 ~" 't = =: 2.6 == 24970 N e_" ~-h'l)~:..• 11 1 • P o.31::: 10613.l09) 3.".: C· (' FIG.~1 i:.=4186.73·8. =-c 35382. I 7t·d~op ·h 'P..-=: . ~_ .h:i in"". A·de RC c::' m T c • (P 3.6.L .' ::: 2880.i gp'l1 perm.· e' cos (1 0. J.~.4 z: + OJ 5·0.! pnpi ell $=12 em. l= 2.l'd"+d1 .~l~ . <II lntruciit '\.)-.4800 .)'!. =p.425 _?S~ __ +. . SCHE.40-t3AO)/2=3.03 = 47 < 75 / Co Ll'~ \2 (8.2 i0l12>ludinai x} -uprafatu aterenta If..~S· 3:40 == 24969.:":'.5 F p I • () r 0. . deoarece a rezultat suctiune (v. '"' ·---.55·3..'.l + h '1 se siabileste ell relatia: .mentii d. = J 1309..i" ~e':trucalculul 11)()I... '.71 + 673.:r. t 4 n i-:SO·I1 ..ILI DE CALCCL A POP/LOR iNCU\~4TJ s .2_":: .1202.40 2.6).55 J ::: ~771.15 ·0. .? efortul de compresiune care apare in popul inclinat (fig.:_----.. = 11309 •73 nun" pot> 'PI)tl.-"S-. \ " 35583~22. 11 rr.59 N 1m .:I ..". 100) I = 1-0.16-0.\ POIlUXI { "'L ilk·!.incarcareadin zapada pentru pl:1I1·. t .. 3A + 2 "14.)5 11l (8.-.89 90 1·..0P2 4" .. =0.75=L41m i. ' t d 2 (8.' h pop g""f'l1 .~('f.-5__ __.. =l~~ ." 4 __ .'). '-·2.:":'111 iii'Lit. (8...il) ...2 168.·..65 = 920.d i..'.110) 1 :~I .__ 2. .8. +d)' .'-.·.:-..' L'on"·lri\._.. j z: sso + t)1' )( .'2.OJ 111 lr=2. 0.823 . I 100/0 7 ~ \7/ C.. '.' /_..25·4800 .40 in sens .. 82 == (8. .-+---·h . 8.' 0..22 N = 850 + 52.65 -= 74808 '\ (:)= 1-0._l_ __ +~l_~_:...26 '\«7.\.93·0.. HJUFH .:":'i)..paragraful ...'}J .. ClI.823 = 74807. i = 0..\RE.-.L.J.14.d...'''1t.22+L97n==3:'L">SJ. 0:1· C..:1 ::'...! 07) p N.22N popului este Ipote: za I.P secuunea popului lual.:180g '\=C. 5ufici('n1a.'\" ~I ~ •. Incarcarea ..· r ._ 3.82 .25· -!' LJ ·4800· .'. ufila culculul popului. -:-: --..94 + 17. Im:an::llrea din v:nnt nu se ia in consideratie 82). B2 .25· dpop = 0.90. \'I11ill'i1l estenesemnificativa In comparatiecu . IPOTEZE II"''': DE iNC4RC4. · . .40 11l 2.1----- .

.09::: 10674 N Nf = in care: N~·i+ N~ == 10674+24970".90 I IT • d~op ...h _· .H4) Ie =~ = 2. (0 = 1500.9.~__.0.93·0.96 N/mz OJ c. I' 1 I . ==15386·8.·. 3AO 2.02 =: 926.85 ·1200 == 0 83 920.76 + 0.capacitatea portanta a elernentelor din lemn masiv eu sectiune simpla. 48{}()·. _ .26 N.~ = gO..18 N ?100 ~ Ino ==--... 2 (8.. 3.9 (Iemn tratat pe suprafata $i ignifugat) r(A) R~I! = 8._ .25· dpop ::: 0. _ I .~31904.HZ) mTc = 0.82 ::: \)") )• ::.12 ~ O.c {]perm ==S.2 ..16)..·1.==41<)34..95·!'d2 I 1 'e !\ == ' L\Slr pop 314. solicitate la cornpresiune perpendicular pe directia fibrelor: A" _. figura 4.2)· L1.__I == 3.1 HI) == "-'4-.2. __~ gll"r". .00=' = z: ii.905· . .25 .59 + 0. 'in cazul concret este aria popului In rezemarea pe talpii . . o.59+ 1200 ' (8.96+0....8 == J 200 N/m" = 0. 14 Cl~.9771.010404m2 ·· 0..03·0.~~.I ::>.80·903.57c . .' 48 00.. CALClJU'1.95·i·+-4-·hpoP·PO..60 N "pi :~'} ' Sc_redirnensioneaza sectiunea popilor intermediari.55 z...25· 0.2 80..:.93·0.82m 0.76+1200 .57 i) <p _ '-_. 1 qi= si ignifugat) i11Tc ::: 0. · ..ll3 m II' ::: 2.l) ·0. .' 3.c 94.. p 'Co p pop.91 92 gl.i.18 N C =. _ 8)0·1._ aria de contact dintre cele doua elemente (aria reazemului).Ot > 0._ . .73·8.. I ==9(.12 N 2 sin (1 2·0.se considera ca popul se irnbina ell talpa ell eep eu dirncnsiunile 3x3 em (v.8 ==1200 N/m~ !:!:~Q.. _ ... C.9·0..02 N > C r 1 1 I I 1 I 31904.14..:.82. 4 'e pop8: . OJ 4 == 0.83 926.... -..94 +24. 0.7! + 673.25 ..4ll v. -.J". == rp = f(.80·920.115) =.:. ----.-.Se aleg.. deci: -rp == 15386mm" ._ 1 ...:' I (US] .-.LPU Verificarca la strivire a talpii se face CLl relatia: (8.03 == O. t 4 ==I0404mm2 1 t == b 2 0-0 ~ ') == 0) + ().0. :::-. ..93 N /rnrrr' f.. i.76N/ITI ~ d.._.0171 =' 4 . 2... ::: 11309..::».O+b·h·p '.40 + -'--'-_'_ -.425 c. =Ac ·R~l. C"klll'R~ A AC"kul '1111'0 \..40 4 .04 N > C r ==59108.I + 3J 4· OJ 4 ·2. 'PIJ'J" . 1200 == 0. .035 > 75 }.-::>" 4800 .hp·PO.03 (p »rr- 4I In '18'1 i == 0.60 N =0 C. Qc . = . . 't.85 . _ 3100 _ ---_ 3100 -_ ( ) 478" i. d~"p =850+bp. I 1i: .96+ 1200 == 0.82 = .83 903._) i i::: 0. '011'0 ·mr (8.9 (lernn tratat pe suprafata RC = 89" j N! mm 2 c] . -... . pentru popul central N == Nj' = 35382. (8.1· 4800. dpop = 0.82111 2.035 If I II (8. este incarcarea vertical a a popului. 35644 N W ""644 C =_-1 _ = --=-:.-. Co (j) = 1500'0.478 == 59108.?_:~~32f)== 0.:::. 41936. TI\.1 B) ") 8.== 2 1t ·d 1 1 14· 14() '.·+-_ . _ a.117) g/.9· C 4! 864.).2 T 229.. 0 ..850 + 52.14.

in Nirnm2 (v.)~ NI mm :). conform tabelului e.593 "i. C = 41934.8): R~"-.'1·····:···' .1.6::= Nf = 35382.~. R~. == 10404. ----" --. clasa u ll-a de calitate. cste capacitatea de rezistenta a elernentului din lernn masiv solicitat la strivire sub unghiu] «: ru.. = ! 5386 111m2 . anexa C.:ml1l (8. c Rq I = 7 .6 Q. .. Conform tabelulu: C iI.123) uncle: !\..> Conform tabelului e. 4 4 "_:: 5386·5~78·0~9=80037~97N i 3 (X (8.70 si 0..9 (lemn tratat pe suprafata si ignifugat) R~-.8. :\.124) R~c Intrucat C« de cornpresiune axiala N.9 (lemn tratat pe supratata si ignifugat): pc talpa. ..9·1.6 ~iplansa 8.= 1.425.1 19) Conditia de rczistcnta csteindcplinita. anexa C.~-'~-. Se va determina R~~ si R~.8. = 1.83.p'aria popului In rezemarea lmpiedicareu C relaua: R" I 'I in C<1r. I). ISO (v.. In \ijmm~ (v.-: -J:.:'. anexa C. popul reazema direct (tara cep).76 Nzrnm" .85.. -=.21 N rs.compresiunea din popul intermediar...120) ~~'r deplasarii realizandu-se prin scoabe: 2 . tabelul e. in care: C .-... .R" I ~' c.962·0.1). talpa se poate realiza din lemn de rasinoase.unghiul pe care 11lac Iibrele lemnului din talpa ell solicitarea de strivire transmisa din pop: (x=25. .97 N. ~l I' c 'c. sin f N/lnn12~ (8. tnTc = In continuare se determina rezistenta de calculla relatia: strivire sub unghiul aa lemnului eu I I 0. Talpa se va realiza din lernn de stejur. pentru valoarea lui UJ=0. figura 8.26 N 29394.1 JJ4·140~ i\ .93 '?' 94 ·. 0. asadar talpa se va realize din lernn de steiar. cste rczistenta de calcul a lernnului masiv sup us In solicitarea axiala paralcla ell Iibrcle. = 80037.coeficient de reazem (8. sin a = 0. In aces! caz rezistenta de ealeul la strivire sub unghiul a a lemnului din talpa are valori mtermediare intre rezisteniele la strivire paralela ~i perpendiculara pe fibre. clasa a II-a de calitate. 'CO Rezemarea popului InGlinat sc face perpendicular pc talpa prin chertarea acesteia (v plansa 8.rezistenta de calcul a lemnului rnasiv supus la solicitarea de compresiune perpendiculars pe directia fibrclor.. ----....' :> ()" lalr'1 TlU sc poate realiza din lernn de rasinoase. =1. tabelul C8): a . (8.121) m. anexa C. anexa C: va rczulta: R' = ~. detcrminandu-se ell 0. se face interpolarea intre valorile coeficientului to. :\ =.12 N.:: {.962 N 11111112 m.". [N/mm2] ale lemnului de rasinoase.t 18) Veri ficarca la strivire a talpii In dreptul popului intermediar se face eu relatia: (8..122) lntrudt N.

_!' ISO 150 ! ...10 - . Grosirni TobelA....00.2.-68 70 .50 r ~ . .00 .. din 10 111 10 1._7 20 17 ~2.50 in 0..7 12..00 1..95 96 '1 ANEXA A SORTIMENTE DE MATERIAL LEMNOS UTILIZATE IN CONSTRUCTII Scanduri si dulapi din lemn de rasinoase.50 75 din 10 in 10: .. priijini (STAS 1040-85) TabelA. Ii Speda Ii TabelA. .300.. 16 7....25 3...00 . 60 .00 ... I 190 190 - 250 250 250 300 - (r~l) bile manele prajini bile 3. Dulapi I ~: _ - • ji I J !-----)-~. .. - ~ r~- 150 190 250 300 - - .2.4.00 .10 in 0...-.75. lg max... 14 Lungiml G rinzi din lemn de rasinoase Dimensiuni nominale (STAS 942-86) I . din 0.25 din 0.2 Lungimi I I I T Categorie j --.... Scanuun - i ~~ . l-----t--.~! -i I I (m) 6.. lara coaja (em) la capatul subtire Ia capatul gros 12._- Lemn rotund pentru constructii Bile.1 (mm) Llitimi (mm) Sipci ~i rigle din lemn de rasinoase. ..38 41-\ _.00 . 8 I I I I I I .6..50 - 14 J Cu treapta de lungime din 0.. ~ ..00: din 0..00 2.00.6. din 0.25 In 0..-f----+-~--n . 11 max. din 0.9.6.50 'in 0.6.. 11 3.300: 3...-~.25 1110. -F-~g----t-----___.00.50 I I 11 I rnanele praiini 7. ~ Sortimentel Grosimi (111m') Latirne (mm) ____ ~un i~~ scurte _ lungi f:--'-'-~" t I ~._300: din 10 In to 80.. Dimensiuni nominale (STAS 942-86) TabelA .00 I I I I I I I I' r Grosimi (mm) -~ -.00_. manele.--- Latirni (111m) : ril:jinoase i Ioioase ! 100 r I 120 120 -I I ·1 '- l50 -.gi - 96 - 1. 3 Lunglmi (m) Dimensiuni nominate (STAS 942~86) .....50 in 0._-_------L_58 48 I.00: din 0.-.. 3... I I ! r : L2 Ix ~..._---_ -_.-j _ t--_ .00 .50 24 .4 Diametrul d.00 ...6. [ _ 3..I 58 48 - I 58 scurte hUl.•.75..I ..50 In 0. ____38 c__ r--------.r._1--i-i i ! 170 - i I I - t .-- 120 t---_.

se determine pe baza de analiza statistica a sirurilor de observ. •. C. srabilita eu relatia (I).~Q2. p/.~~~~~d(~N~/m=26)4 . geamuri amlatc (inc1usiv ~prosurile). p .... . pe suprafata expusa a elernentului de constructie considerat.rilor IIiN/m 1 2 (1) lKn'elitori (JrJdir{'an" pe m2 de suprafata Inc!inata) ~:~~~~~~i Co Tabel8.0 2.97 98 1 _'' ' .5_0_---11 300 350 200 Sticla: in care: P. ___.. sc stabileste ell relatia: p~ =p~ 'Y. 50 1. cocficientul partial de siguranta.. : Valorile norrnate ale intensitatii incarcli.. intr-ul1 l~~==~========~~====~======~.. I i I r Ii . este greutatea de referinta a stratului de zapada la nivelul terenului..BRAMAC (inclusiv sipcile.~~l~(j~~I:~l~i':'J~pc iI~:iL~lii~~Ei~)~l\_~~fi:{_a~e}. in functie de constructiei (v. trase:.__ .l. de 6 mm grQsimc_ zincata. .-I 25 Greutatea de referinta g.coeficientul care ia in considerare conditiile de expunere a constructiei: c.sita.. . IkN/m j 2 . [iglc solzi din argila 31'5U..iNCARCARI DATE DE ZA.i~.coeficientul prin care se tine seama de aglomerarea ell zapada pe suprafata _I I jl Ip~.-_.-.4 sunt date indicativele zonelor din punctul de vedere al intensitatii incarcarii din zapada si din vant. @ singur strut..PADA (STAS 10101121-92) Actiunea zapezii se manitesta prin sisteme exterioare de forte distribuite. .. :L __ . sol/. ~[.~:~~~~~~ :l~~T~~~~i-p~il~ . ". . . 8. Lemn (inclusiv sipcile si capriorii): .I. olane de acopcris.4). 111 kN/m2: amplasamentul _ -/p:<a.5 3.lt~~~ledic.." cstc intcnsitatea normata a iucarcarii din zapada.6 L2 l..2 1.-.!. I: Tigle de beton ..--.QQW Tablil: ()I! a!~'h~1.-------"--PL5ci nituminoase: 1400 650 850 -00 ) 500 . RI.0 2.lmat de.:a:tp)::_r~lo::_r:. -+__ :_._Q21!l gr_:ls. tiglc solzi din argila <I.. Grcututea de rcferinta g._ --.I·51L asezate pe doua randuri: I.-------. I I 2.1 lntensitutea de caicul a tncarciiril dill ZilPlldii. D Tabel B 2 Zona . presate: 'Vi tjgk_~~ig~eab. Intensttateanormata a Incarciil'ii din zapada pentru zonele A .i grosimii stratului de zap ada la nivelul terenului plat: 111 functie de aceste observaui suprafata tarii este impartita in cinci zone: A. (2) . In tabelul B.3 si 8.~Q--" .. acoperit ell bitum ~i 50 acoperisului. neagra sau tip l. tip Alpina si Romana 900 1000 I ~ 10 0. 0 ~i E.:lIL) geamuri armate (inclusiv sprosurile).~ii):--'--' -+-----. B. 111kN/ml .4 . tabelele B_2.. B... INCARCARI PERMANENTE permanente I '1"'.i asezate simplu o IL solzi asezate dublu profdate... '(.indrilu sau.5 600 I I A B ---.0 - ._..9 Perioada de revenire. III . de 5 nun grosime. actionand static asupra elernentelor de constructie expuse.. __ I ondulate (inclusiv sipcile ~icupriori~) .~_1._ D' 1.---------------------. OJ ~~! rI -----. 1. capnoru ~l folia): i __ . _ .ri\. stabilit in functie de starca limita_ gruparea de rncarcari ~i de zona de amplasare a cladirii .': .... lntensitatea normaui a incdrciirii data de zapadii pt.grc{lt. inclusiv mortarul de cirnent.2.ui: meteorologice obtinute de lnstitutul National de Meteorologie ~i Hidrologie asupru gr>:1.l1[1\ii :-.indab (inclusiv astereala ~i capriorii)..-=::----- --- .1 III care: g. asezute pe un rand... se determina ell relatia: p~=czi·CO·gf .~l~c:._J. ' ~ ji II tiglc cu jgheab..S 1.__ c . .1~nbitl. -·-_:- ANEXAB ACT1UM iN CONSTRUC~rI1 . in ani ------.. "plane (mcluslv astereal<1: stratul de tel~ti'.8 t 1 i 2. pentru incarcarea din zapada..

ell d e I I .:.::-) -----. '0 j -iO!! ! 5')0 2..7 7. ! 6(){) I 7UO ! 800 1 900 2)i5 3. ' a. 25n6". de eel rnult 25 rn prolilul tiind similar cu eel pentru care Co = 0. ca de exemplu vant frecvent ~i intens.2 . '~ek 7n calea" sp u lberam . pentru constructii avand inaltimea la streaslna sub 5 m sau dimensiunea minima in plan de peste 100111. Ji'amlnd spulberarea L.8. in kN/m~ !J :~) "~'~f.entru conditii deosebite de adapostire.fJ p.4 2.8 5.7 4.obstaccle 'in calea scurzerii curentului de ncr. 111 zig-zag. pc directia vanturilor predominante.6 pentru conditii deosebite de expunere. 0. iar constructia are j'naltimca la strea~ina de eel putin 10m $i dimensiunea in plan.I Coeficientul agitat.8 Ce ) 40n se considers: normale de expunere ~i acoperisuri cuprofil plat sau putin pcntru conditii 0.4 4. l. . care creaza . pentru acoperisuri eLI configuratie relativ agitata.apezii. I 3.-:-'F=-=~2=::5-==-r-=-SO~j Perioada de revenire.1 6.!~ .99 100 Intensitarea normata a Illelircadi dill zapada penrru zona E Tahe! 8.! pentru zone de acoperis eu obstacole '~'t!1:.:ll .3 5)\ 6.'!~: prevaxute cu captatoare solare. ~ l.. ell arbori mai Inal~i dedit cladirea..3 r-------:-1{.0 :: 000 "~: I oo i z 3no 2200 4.. ca de exernplu constructie izolata 'ill rnijlocul unei paduri." 7 ') 2n(l .1'. fara obsracole care sa crccze adapostire."" Z' pall. .. 111 ani ~ Gret~~~Tcade refcrinta g.

101 102 La stabi.. . sub ctiunea gruparilor speciale YI Yo YI" in care actiunea.llorma1e. Coeficientul cz. ~.2 - . -I din zapada Tabel B .lNm(li 'f... Valorile coeficientului Cd pentru forme de acoperis folosue in mod cure nt. se determina din tabelul B. compensand sensibilitatea mai ridicara la supraincarcare ell zapada a elementelor usoare expuse. sub efecte de durata. care afecteaza elementele expuse ~i intervin in grupari fundamental e) si incarcarea data de zapada g.zapezii oaca un rol secundar). starea Iimita si gruparea de incarcari in care se face-veriflcarea.. to 60° 6030 0 0' 30°< Vafnrile coeflclennlor parttali de sigurantli Sirnbolul pentru incarcarea Zone Ie (X:O.lirea valorii coeficientulului c. diferentiati 111 tunctie de: .l Forma acoperisului ~i scheme de crt.6 E Iirn ita "Iigruparile de: incarcari coeficientului partial de siguranta YF A.S.·I{ I ':' r.. Ta. o raportuldintre incarcarile gravitationale gp (incarcarea distribuita echivalenta. " class de irnportanta a constructieiexpuse. constructiile de locuit ell numat reclus de niveluri Se incadreaza I'n clasa IV de importanta.30° C. D Coeficienti partiali de siguranta gp Ya -O.:. de efectele de alunecare a zapezii pe acoperisuri In panta. IIS11trilclimit3 -ultime de Irczistenta ~i stabilitate. fundamentale flStaril~ limita al: exploatarii . se stabileste pentru fiecare forma distincta de acoperis.4--~O. exclusiv zapada. 1~ Varianta 2 se aplica pen~ru acoperisuri cu a:? 150. de redistribuirea zapezii datorita vantului. de panta ~ide eventualele obstacole. rnultiplica intensitatea normata a Indircarii date de zapada. sub acriunea gruparilor . B.<o=---~---'----------'"~--'--'-----'--'Ili'-ll. cegz 2: O. D ~i E de amplasare a constructiilor din punet devedere al intensitatii incarcarii eu zapada.C.-_ . de zap ada care cade linistit. ~ Y2 0 0. !!lljlILIIII11l11111 4 Ci 2: 60" E I II Starile II il .. variutie a coeficientului c" .7.0. tinand seama ~~ '. . 'J.3Y c gp gd .. Coeficientii partiali de siguranta n (corespunzatori 1l1carcarilor date de zap ada pentru perioada de revenire de 10 ani) se stabilesc conform tabelelor R6 si B. <.3Yb cegz ""'nnin' cm. considerate conform STAS IOJOI/OA-77. C.2-2: 0.3yd cegz §t 1] lllllllllll !I ! !! II Starile lirnita ultime. Prin aplicarea acestor coeficienti se omogenizeaza nivelul de asigurare. zonele A.i a 0<cx:o..3Ya cegz gp Yb -O. III functie de conditiile termice ale acoperisului 111 cauza. .formnr.beI8._-. B. determinata conform ST AS 101001075.i. determinata pe baza intensitatilor norm ate ale mcarcarilor vertic ale. La stabilirea coeficicntului C:i trebuie avutc 111 vedere si extinderile posibile inviitor ale constructiilor sau constructiile invecinate ce pot fi realizate ulterior. trebuie avute in vedere conditiile de vecinatate In rnomentul realizarii constructiei ~icele corespunzatoare eventualelor extinderi din zona.2 ~ 0 II! J I! r j llllll j llill _2:'_ploatare Starile limita ale exploatarii 101111alc.t:! Coeficientii partiali de sigl.5 Coeficientul C/. In vederea obtinerii intensitatilor de calcul ale acestei incarcari.. Starea limita ultima de oboseala --_. sub efectul incarcarilor totale de Yo Y c '--.4--~O.

5 I . C1 si C3. In vederea determinarii efectelor fluctuante ale vantului..1 22 :0.2 Yb 3.0 1 22.8 :> -.-. In cazul constructiilor din categoria C I.2 2. .25 - r n U1 IV V 2.+ 0.30 0. Intensitateanormata a componentei normale la suprafata expusa p~.40 0.. corespnnde vitezei mediate pe uninterva] de rirnp de referinta de doua minute (mult mai lung dedit perioadele proprii ale constructiilor).mtspecificate trei tipuri de amplasamente I. + 0.eoefieientuJ partial de siguranta. lacurilor etc. 2.6 .8 .0 - - Yr 0..7 i .7 Y. stabilit 111 functie de starea limita.0 .6_~ I I .6.4 Yo 0. se considera trei categorii de constructii. stabilita cu relatia (3). pentru incarcarea din vant.0. de marimea si distributia obstacolelor situate In vecinatatea constructiei considerate.50 0.' In tipul 1 de amplasament se mcadreaza anlplasamentele deschise (campii.8. j -'---h/~i'd __ ' .3 . .coeficientul aerodinarnic pe suprafata i: c.4 .8 1.5 J .0. cn.4 . terenului. "--'j '__ +0.0. vantul se considera ca poate actiona din orice directie. dar avand sicomponente tangentiale. silvostepe.(z) .6 -_O-.5 ! elll 1. In mod prcpondercnt. Din categoria C I Valorile coeficientului de variatie a preslunii dlnamice de bazli. Pentru determinarea efectelor vantului. putin sensibile la actiunea vantului.0.2 . II ~i III.~ Intensitatea de calcul a incarcarii din vant se stabileste cu relaria: In care: (4) pr" este intensitatea normata a inci:ircarii din vant.103 104 Vaiodle coeflcientilor partia)i de siguranta. a 0. conform prevederilor standardulni 1010 1120-90. iar valorilor negative Ie ProfiluI constructiei si scheme de mcarcari date de vant Valorile coeficientilor Cni 8.0 2. imponarue in special pcntru elemente de supratata mare.6 1. g.0.0.4 Yc 1.8 20° . 'Vi .. se stabilese in functie de tipul de amplasament.3.0 1.60 0. gruparea de incarcan ~i zona de amplasare a cladirii. precum si amplasamentele din zona construita eu obstacole avand inal~imi rnai rnici de 10m. 0. III functie de clasa de importafllfa a consrructiei Clasa de importanta Tabel B.2 Yd 2. se considera ca directia curentului de aer este. Ie corespund presiuni.)2.5 J h/I 1.a. 0.a a. orientate.0 0. normal la suprafata expusa.B Indicatii pentru definirea coeficientului folosirea schemelor Cni ~i Actiunea vantului se manitesta prin forte exterioare uniform distribuite.0.2 . c.4 60° ~~g!~!_0. se considera ca directia vantulu. In raportcu constructia..4 + 0.7 2. considerata uniform distribuita.8 40° + 0.0. Cni .-. INCARCARf DATE DE VANT Tabel B..45 fac parte constructiile curente.(z).6 1. maluri deschise ale marii.55 0.35 0. a 'incarcani din vant.8 : + 0.4 1. . Actiunea statica a vantului. este paralela ell suprafata terenului. 0.presiunea dinamica de baza stabilizata la inaltirnea de I (J m deasupra I I l l r i bJ :::.0 .0 I 2 2..5:).). se determiha cu relatia: In care: ~ 0° j_ 0. . eomponentele statica ~i fluctuanta ale vantului se iau in considerare impreuna.0. de regula. In functie de sensibilitatea Ia uctiunca vafltului.0 ! ! (3) este coeficientul de rafala.:' -. 'in concordanta cu efectele fluctuante ale vantului.1 I I ':":1 . de tipul celor la eare utilizeaza tipurile de acoperisuri studiate In aceasta lucrare.Q~J I . iar coeficientul de rafula f3 are vaIoarea 1.0 1.: Valorilor pozitive ale coeficientului corespund suctiuni. In STAS 1010 1I20~90S1.0 1 In cazurilein care panta terenului depaseste 30% pe 0 distantade minimum 100 m in jurul constructiei.1n raport eu inaltimea z deasupra terenului Iiber. . C I. ..8 o.8 1.8 2. orizontala.7 ! . Valorile coeficientului aerodinamic pentru 0 constructie de tip obisnuit sunr preeizate in tabe1ul K8. .coeficientul de variatie a presiunii dinamiee de bazain raport cu inaltimea z deasupra terenului liber.0: ell! 22.

If--C-r---. Yc. i··· O_:t lnaltimea deasupra 60 terenului z.· .B.. S.'~:- 1. 1.:02....ll_l!. a elementelor de inchidere etc.)-·-·--! Zone c~. 1\ .f0D11STASI 01 0 1I0A-77: " clasa de importanta a structurii expuse. Yo $i '11' se stabilesc Valorile coefieicnrilor F'=""~~=-..25 10.11 ~i B. Yb 'Yd 80 100 150 ~ 200 ~ 350 l\f\lfJ\a::.c_~! Starc:._ -.70 norrnata de~erl1Tinate practic nurnai din actiunea vantului.9.05 0.··.6~5_0.tflrilc limill1 ale exploatarii I ·1·..u IT lnaltimii z fata de cele din tabel.8 - 1.----:~----\ ·'--1 !~:~~~.. _ Yc 0 Yr 0.12sesporesc cu 50% daca aces tor components li se atribuie aceeasi importanta Coeficientil purtiali de sigurafl(ii multiplies vant 'in vederea obtinerii intensitatea 'lncarcarii eel structurii prineipale.. - constructiei I II ---"--_...85 1.. erase. starea limite ~i grupareade incarcar] la care se face verificarea.:J~'~~UP" te«uului '1··"\ " I ° \.~ I I I 400 1 600 2000 2200 --l1 i I. din zone eli masive forestiere.90 1. Ch(Z) se obtine prin interpolare liniara.2 1. se stabilesc COnfOlTI1 tabelelor 8.II Yc •._- _. 0 si E~ .50 In sunt a cazul cornponentelor usoare.rilor spcciale __ •.3 0..lItHt!f: "~ I I '. FC III I constructiei --11 Clasa de importanta a ----t~---_·---·--. valorile determinate conform tabelu-lw.. B.~-f._ _..9 ~-+:1·-H:ri l. Yd..55 partiali de siguranta Tabel B 12 ! I ~---r-:-+¥i.4 1.-" conform tabelului B.~m~ln sub efectul Valorile presiunii dina mice de baza Tabel8.:~~Jitii deosebite pcntru care se ce.12 diferentiati 111 functie de: .-g. ell majoritatea cladirilor sau mai mari. determinata COnf0D11 STAS 10100/0-75.6 0. . C. la !(m_~..C D.-+---~+-----! .. 12. la care solicitarile 2400 1._" t.~l. )riic Y".r ~ak din partea Institutului : National de MeteorologIC ~I HldrologIc .:zoo: _ = \ Presiunea dinarnica i V .2 r 1 1'°'1\'''''' .__ .-".~t:~.E partial de siguranta fSt5rile limita ultime de rezistenta si stahilitate sub uctiun~ .todiO. avand inaltimi de ordinul a 30 m ale Coeflcientii partiali de siguranta Simbolul coeficientului Coejicientul Ch(Z) poate fi determinat din tabelul 8.25 - - - '~~~~' . Tabel8.05 0. considerate COr.10 de baza stabilizata.5 0.2 Yo 0.".- Yc 1.4 Yr 0. _n_AIt.. ~~~cariior [otuk de exploatare norrnale sub eleele de .! ultima .6 1. eli zone dens construite. In 111 ~:i)~~~40 v.9 Tipul (k Sli1rile limita 'ii gruparile de incarcari Zona de amplasare A.····. pentru valori intermediate Tabel e.4 Yd 1.g_~uparilor fundamentale Starile lirnita ale exploatarii normale. -- "antulll! load_un de oboseala WI_ se9-lI1l~r.30 1. alte amplasamente se sirnilare.35 0.. t .__ . I 1 I 800 ~i.105 106 In tipul II de amplasament centrelor marilor erase) 'ineadreaza amplasamentele din orase (eli exceptia ~j imprejurimi.45 ~i}iblrUcpi curenteputin \ categoria C I) sensibile I" actiunea vantului 1II V IV 1.a-:.10 l ·······'···'·····:······..55 0.._." dol ~k'.' .L.1 I 1.1. - '.:. E 800 ~:!~ 0.tflrile limitii ultim: sub ~C!jullea gru~5. date de ' intensitatilor de C'oefic:ientii partiali de siguranta calcul ale acestei incarcari. '11>.4 I I Yb r i _. aeoperite relativ uniform ell obstacole ell inaltlmi de peste In tipul 111 de amplasament se Incadreaza amplasamentele to rn: din centrele marilor ® zonele A. Y._ .6 1. i . durata..

"s1f.8 27.~"-:-..8 11.':. gorun.0 10. gorun stejar 630 600 510 310 710 640 Po 95 ··750 700 600 550 840 780 ' ' ' ' '1. larice. 1 2 3 4 5 6 . cer.0 4.5 13.8 15.6 4. Observatil: • ncovoiere statics ntindere in lungul fibrelor Cornpresiune lin lungul ~brelor iCompresiune III plan !normal pe kiirectia ifibrel~r If. . .:.2 R:l Rf/I 3.0 14.l sun! date pentru umiditatea de echilibru a lemnului de 12% ~i peniru durata de actiune a incarcarilor de eel mult 3 minute.7 2.8 9. brad.~~:i. crt.orfecare In lunguJ Ifibrelor Forfecare In !plan normal !pe directia fibrelor R Rt 24.9 - 10. constructii specificate in tabelul C.4 - 24. in tabelul C! se .7 8.ara""~tic. mesteacan.3 22.6 - 16. 14.5 6.0 4.0 28. brad.1". se ia in considerare Ia stabilirea greut/itii 'i proprii a eiementelor din lemn. salcam Fag.4 8.4 - Specia rriaterialului lemnos TabelC. se va adopta valoarea maxima a masei volumice (PO.f:'.'~ Tabel C2 PO.7 5.:'. salcam T. in zonele cu valori mari ale presiunii dinamice de bad: a vdntului).9 24.0 19.hlCl ..6 20.0 2. ~.5 - Valorile caracteristice §i medii ale modulului de elasticitate (conform NP 005-96) Modulul de elasticitate paralel eu direciia fibrelor Ia limita de proportionalitate E (N/mm2) E Eo. Nr.~::::.1 19.4 - "1 I I 11.4 5.:7~..0 16. cer. 7 8 9 10 11 12 Specia Fag Mesteacan Paltin Plop Salcam INr. .2 2.8 - 10.5 18.0 - 3.05) In cazul In care " rezultanta tncarcartlor ce solicita elementele de constructie din lemn ac{ioneaza antigravuational (caz frecvent intdlnit fa calculul acoperisurilor usoare din lemn cu panta redusa..2 7. I '. . Natura Simbol solicitar 1i Molid.. a e.0 8. Fag.specificate Masa volumica p (kgfm3) (conform NP 005-96) Specia Brad Lance MoJid Pin negro Pin silvestru Carven .7 2.0 21. • La proiectarea constructtilor din lemn sunt luate in considerare rezistentele de calcul. frasin.0 12. carpen I II r J II m I Clase de calitate 11 TTl I n III m 400 500 375 520 430 775 480 600 440 750 560 900 leer.os 9000 8000 9500 12000 11300 10000 11500 14300 RfJ.0 31. ANEXA C CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE DIFERITELOR SPECII DE LEWIN UTILIZATE IN CONSTRucTII Rezistentele earacteristice ale Iemnului natural (N/mm2) (conform NP 005-96) Nr.0 Observatii: .6 6.._-.4 9.0 14.3 Modulul de elasticitate transversal 2 G (N/nun ) '1 I I I Rezistentele caracteristice specificate in tabelul C.0 4. gorun..0 45. s! valoarea minima a masei volumice (pO.5 6.0 40. caryen .3 21. 2 .:> " 4 5 6 ..0 12.0 16.4 Rell 15.95) In cazul in care rezultanta supraincarcarilor care solicitii elementele de constructie actioneazd gravitationale.os Po os P09. pin Plop Stejar.~I . Go 05 4000 8000 G 5000 10000 itMolid. 12..2. • Lemnul ce se inscrie in clasa l!! de calitate nu va fi folosit fa realizarea elementelor structurale decdt in cazul unor solicitari foarte reduse."':. larice. La stabilirea celor mai defavorabile conditii de solicitare luate tnconsiderare in calcul.0 - 3..2 10. mesteacan. Masa volumica pentru principalele specii de material lemnos utilizate in .9 16. frasin. tz:1.2S-\1'i~j 107 108 .5 13.8 5.4 9.o'l "W' • .3 3. pin Plop Stejar..

75 L.00 odulul de elasticitate Toate clasele 2. = 1.75 --- ~ 4 5 yrR YI:.00 1.0 1.10 1.4 4.ngul Iibrclor Coi.7 16. ---.80 0.3 13.8 20.8 7.0 15.7 7.4 9.0 I Sol icitarea Clasu de durata a incarcarilor Simbol Valorile coeficientilor pcntr~4'esenta: rasinoase.00 0. 1.6 12.\ ~ 30.4 14.5 10.8 11.0 8. in sectiuni tara slabiri .70 0.2 6. I! crt. pin Plop Stejar.3 7.7 13.lo.6 !TIde jlntindere U 1.4 15. .J Compresiune 0.7 12.85 1..55 0.5 6. TabelC 7 Fag.00 0.6 I 12.70 0.6 8.25 r.1 5.0)9 inN/mm2 Natura •6 NL.2 10. ····'.70 0. Ye Tabel C.7 11.65 0..90 crt. I sol icitarii Simbol ro Molid. 2...oj) si ale modulului de elasicitate transversal (Go.6 8.4 7.~l-g.7 9.00 0.5 6.5 1.7 8.2 12.-_ intindcn: in h.90 0.bilaterala Forfecare in plan normal pe directia fibrelor 1m I Esenta mui pentru c1asa de exploatare 1 F ncovoiere z statics 111ui ~.6 5.o.8 20.1 6.2 18.Prcsj~nc Compresiune 'C _ . 15.55 l I I ICompresiline in Iuugul fibrelor 4' Coii1presiune in plan normal pe directia fibrelor R cli C 0.70 0.2 J2.··~··. recum si valorile medii p (E: G) pentru diferite specii de lemn sun! date in tabelul C.L 1.2 9. Solicitarea Simbol lucru mui I 2 I TobelC6 Solicitarea Simbol "Ii Valorile .0 2.unilaterala .90 0.4 19.6 4.4 10.6 9.0.0 13.9 36.8 23.1 7.8 5.6 .9 6.4 5.90 ~ 0.8 Clase de calitate II I 7.9 8.=::='----1 mud in plan.3 1.6 II 8.40 1.95 1. rara slabiri pe t.2 10.8 1.3 6. frasin.85 1.7 I 22.1 9.0 6.9 13.4 11. normal Rasinoase 1.0.6 9..0 9.fihreJo_r_ .7 milt mill' RCel 0.3 16.80 direqia flbrd~_' __' Forfecan:: In lunged fibrelor r orfccare In plan normal pe directia fibrelor Modulul de elasticitate incovoiere statica la :"_+ mut"~ mull Foioase +-_"":"':::':"::'::::":"_--I Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase Rasinoase Foioase I Rezistentele de calcul ale Iemnulut de diferite esente.. Valorile coeficientilor conditiilorde (conform NP 005-96) Nr.85 0.0.4 18.0.6 25.6 IJ.0 15.8 8.4 Valorile coeficientilor -' . 1.00 12.5 21.'············I Observatie: Valorile caracteristice ale modulului de elasticitate pe directie longitudinalii fibre lor (Eo.2 2.60 0.3 10. fa diverse solicitar]. larice.-.85 1.o~).0 10.4 1.109 110 /v 1 ~l~.00 0.~ 6.9 6.3 3.3 pentru umiditatea de echilibru a Iemnului de 12%.lj'" Rasinoase Foioase -----.J n 14.9 17. Rasinoase -' 0.00 1ncovoiere statica Forfecare Permanente Lunga durata Scurta durata Perrnanente Lunga durata SCLIrta durata Permanente Lunga durata Scurta durata mJl 0.2 4.-.4 10. 6.70 1.0 18.5 4.55 Rt C 0.6 2.20 1.00 1.2 8. lnuc~ Foioase Rasinoase Foioase 0. 2. ~_.3 5.0 7.70 0.8 10.55 0...-.4 10. cer.80 0.10 :_·It :: 1 I' 3 Ii -I .in secti uni eli sliibiri Compresiune In !ungul fibre lor ~i perpendicular directia fibre! or Forfecare in lungul fibrelor .8 'I? ~. brad. gown. .5 8._.4 2.9 5.7 J5. carp en Yalorile coeficientilor de Iucru (conform NP 005-96) I mdi 1 Incovoiere station Tobe! C5 ~ RjC r 0.5 J3.1 7.0 8.25 I. mesteacan.( 0.-+---+---'-._ 5 1 t ~ i " 7 j.0 17.8 4.In sectiuni 1. salcam mul. coeficientilor Incovoiere lntindere: .0 24. foioase moi I1ldi --I foioase tari 0.3 16.90 1.85 1.00 0.7 7.1 7. Valorile coeficientilor parti~lj de sigunmta ¥i (conform NP 005-96) Nr.3 21.5 28.0 12.9 10.5 34.8 41.55 8.0.8 8.6 13.1 7.3 28.95 2 lntindere 111 lungul fibre lor. pentru clasa 1 de exploatare (run.85 0. m.6 II 15.3 19.8 12.

in N/mm2 Nt. I I I I I I I .0 61 1 1 19.3 8..' slabin 3 Compresiune in lungul fibrelor 4 Compresiune inplan normal pe directia fibrelor 6.4 7.7 8.4 lnvelitoare din tigle profilate asezate pe sipci Plansa 3.9 7.00 0.. Invelitori din tabla plana de otel.9 9.0 9. = 0.L C 0.2.6 j 1. '" '" _ '" 20 20 4:1. 8. Inveliton ceramice " 8 3.9 7.6 11. Realizarea invelitorilor rn camp curent. gorun.5. L Invelitori din placi biturninoase plane 116 3..7 13.4 5. mesteacan. Lemn tratat pe suprafata Lernn tratat In masa avand maximum ] 00 mm grosime.6 10.0 22.8 5.3.8 9.9 ].9 12.1.2 8.5 4..3 36.00 5. II 14.13 lnvelitoare din placi bituminoase ondulate Cap. I I .70 0. 10 3. Detalii de sarpant« '" '" '" .85 1.7 ). Elementele sarpantei 4.5 5.55 0.8 4.8 R c.2 1.8 2.9 7.2..5 23.2 1.1 9.0 5.9 10.7 I II 7.4 3.1. 1 14.10 Invelitori din tabla tip tigla Plansa 3.8 27.8 8.00 1.5 6. 4. pentru e modulul de elasticitate e alte caracteristici Lemn ignifugat Tubel Clasa 1 ~fi 2 de exploatare a constructiel 1.5. crt.1 18.0 2.9 16. 20 2] 25 I 4. 9 3.5 6.3.3 ].55 I z.8 . Materiale uti!izate . lllvelitori dill :.85 1.3.".J 5.2 10.8 6.0 7. brad.0 L) 1.8 Detalii la invelitori din tigle de beton (tip 8RAMAC) Plansa 3.1 2. Natura solicitarii Cuprins Pag.2. .9 11..3 7.2.Hi 3..55 0. frasin.6 9-.2 18.0 11. in.7 11.5 7.0 14.4 8. Invelitori din tigle de beton (tip Bramac) ' 9 3. Procedeul de tratare Lemn netratat 3.3. '" 8 3.1.8 32. pentru elasa 2 de exploatare (mu. tip LlNDAB _ 13 3.7 Invetitori din tigle de beton (tip BRAMAC) Plansa 3.5.7 4.- 2 Intindere In IlinguI fibrelor.0 21.4 Incovoiere statica "" Rt R.4 J5.111 ." 0.4. -. Proiectarea sarpantei.. I. illvelitori din pliici bituminoase '" '" :. 2.7 16.70 0. carp en I 20. salcam .00 0. 3 Tipuri delnvelltorl.5 1. .8 9.2. Rezolvarea invelitorii in zonde speciale H 3.9 9.11 Invelitori din $ita si sindrila Plansa 3.70 0.1 Invelitoare din tigle solzi asezate sirnplu pe sipci Plansa 3. RC~II 0.8 5. cer.1 ]3.2. ' Sarpanta .6 17.7 31.9 25.3 7.3 4.90 0.90 Cap.00 - c» L'!· 0.4.3. Nr.7 5.7 7. larice.__ J5 3.9 20.8 . Rezistentala de ealcul ale lemnului de diterlte esente.5 4.0 2.6 .70 0.sectnmi tara ".6 invelitoare din olane asezate pe astereala Plansa 3.9 8.5 lnvelitoare din tigle profilate asezate pe sipci ~j astereala Plansa 3.7 6.5 6.2 Yalori ale ceefieientului de tratare mr.5 9.6 1.1.8 17.0 5. Atcatuirea sarpantei 4.5 12.3 InveJitoare din tigle solzi asezate sirnplu pe sipci si astereala Plansa 3.1Ilvelitori din tabi« _ 12 3.6 11.l crt. 1 Fonna 10 plan a acopertsurflor Cap.3 6. _ 3 7 I.2 11.0 Cap.2.'. lnvelitori din tabla plana.9).6 6. SimboI (I) Mohd.3 4.2 6.3.s 13. pin Plop Stejar.2 InveJitoare din tigle solzi asezate dublu pe sipci Plansa 3.00 0. lntroducere _ _ _ ~ _ _ _ _ .6 5.5 lJ .9 8. ] TabelC8 Fag.9 14.4 13.2 Pantel" acopertsurtlor.4 14.7 19.5 1. lnvelitori din placi bituminoase ondulate 18 Plansa 3. Jr.7 Clase de calitate I II I II 9.2 10..3 25.2.veiitori din tabla tip tigla(LlNDAf3) 14 3. 112 .5 7.4 10.7 12. zincata 12 3.i{ii # #lldrilii _.70 0.8 3.85 1.12 lnvelitori din placi plane bituminoase (BARDOLINE) Plansa 3.4 16.5 4.3.85 1.3.6 2. Ia diverse soUdtari.2 6.6 16.6 9..8 6.55 io.1 13.6 9.9 lnvelitori din tabla de otel Plansa 3.

.8.5.... lncarcari. Sarpante pentru pod uri rnansardate ltuminarca ~i ventilarea podurilor Plansa (i. .... . Calculul sipcilor ..5......5. .2 ~arpanta pe scaune ell rezemare pe ziduri transversale Phm~lI 4.7.103 specii de lemn utilizate 107 112 PbH'i~a 4.. Calculul panel centrale . Stabilirea Inciirciirilor 8. Date de temii.a C Caraeteristicile in constructii.l '" ...9 Dctaliu de streasina Plausa 4.1 Scheme de sarpantc Plansa 4. .I"".. . ' 26 4. • Jj 1 Cap.. Calculul ~ipeilor. Inciirciiri permanente B. ale diferitelor ' ~ . . ..72 .77 . .51 Plansa 4.6 pop central Detalii caracteristice 1£1arpantc pe scaune cu rczemare pe s la sarpante pe scaunc eLI rezemare pe la sarpante pc scaune ell rezemare pe infundata ell schimbare de pania I I Cap.4.5.. Calculul panelor. .. ..1 ...5 ziduri transversale I)etalii caractcristice ziduri iongitudinale Detalii caracteristice ziduri longitudinale Plansa 4. . : 95 97 97 98 . Rezistentele utilizate la calculul elementelor din lernn ... .7 ~iburial1e.../' ·······1 ' 'j- 4. .. ......5.7.. 8. 25 4. 64 64 65 66 .... Calculul capriorilor.. .5.....cmarc pe ziduri transversale sal! pe ziduri longitudinalc cu 8.. . .2... Planslcle 5... Calculul asterelei. 27 4.. [ncdrciiri date de ziipadii B.. Calculul panei intermediate ..6 59 Cap.3. ..{'.... Cuprins tizico-mecanice .1 Plan ~i sectiuni sarpanta cu rezemare pe zidun transversale Plansa 4..... 8. 8.Ighcahuri Plansa 7.8. ..1..28 4.6.) I Exemplupcnti'ucalculul unci sarpante... rezolvara pe consola I I Sarpante peutru poduri mansardate.6.1....3..t Elemente de iluminare ~iventilare la poduri .. 38 4.B . Anexa B ACjilmi'in eonstruetii B. 57 Cap.aq.... 8...9.5. ..:. Calculul cdpriorilor .. Calculul popilor ·. Plansa 8.U I Detaliu de streasina din beton annat cu schimbare de panta.1 Sarpanta pc scaune ell rezemare pc ziduri longitudinale 89 92 Anna A Sortimente de material Iemnos utilizate In constructii.... Jgheaburi ~iburlane .5...anta pc scaune ell rczemare pc ziduri iongitudinak Pillil~a 4.5. 8... Ipoteze de iucarcare ..2. Calculul elemeutelor sarpuntei 25 4. CalCllIII l popului central " .. 82 87 .. .....5 i )ctalii de rczernare panii de coama pe pop la sarpanta ell iC:l. Calculul popiior lnclinati.1 {I Detalii de streasina P!an~a.. .. 8.5.2.4.5. 1.Z..3. 37 4.114 . 8.1 ~i 5. inciirclid date de viint Ane . 113 1.3 ::. AS 4.. Calculul tiilpii .