ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΡΕΤΝΑ

alco
THE PULSE OF SOCIETY

Η TAYTOTHTA ΣΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢
ΔΣΑΙΡΔΙΑ:

alco

ΑΡ. ΜΗΣΡΧΟΤ Δ.΢.Ρ. 12

ΔΝΣΟΛΔΑ΢:
ΣΤΠΟ΢:

ΓΔΙΓΜΑ:
ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ:
ΥΡΟΝΟ΢:

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ΢
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢
ΠΟ΢ΟΣΙΚΗ
(ΠΡΟ΢ΧΠΙΚΔ΢ ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ΢)
800 ΑΣΟΜΑ, ΑΝΓΡΔ΢ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΔ΢,
25 ΔΣΧΝ ΚΑΙ ΠΑΝΧ
΢Δ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
TYXAIA , ΢ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΗ
8 – 11 ΜΑΡΣΙΟΤ 2012

Η ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΜΔ ΒΑ΢Η ΣΟΤ΢ ΚΧΓΙΚΔ΢
ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΗ΢ ESOMAR ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΗ΢ ΣΟΤ ΢ΔΓΔΑ

ΠΟΙΟΝ ΡΩΣΑΜΕ ΢ΤΝΗΘΩ΢
ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ΢
67

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ

27

ΓΙΑΣΡΟ

5

΢ΤΓΓΕΝΕΙ΢/ΦΙΛΟΤ΢

1

ΔΞ/ΔΑ

0

10

20

30

40

50

Πνηνλ ξωηάηε ζπλήζωο γηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα πγείαο;

60

70

ΒΑΘΜΟ΢ ΕΜΠΙ΢ΣΟ΢ΤΝΗ΢ ΢Ε ΥΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ΢
ΓΙΑ ΣΙ΢ ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΕ΢ ΣΟΤ΢ ΓΝΩ΢ΕΙ΢
ΛΙΓΟ
14%

ΚΑΘΟΛΟΤ
3%
ΠΟΛY
37%

ΑΡΚΕΣΑ
45%

Δκπηζηεύεζηε πνιύ, αξθεηά, ιίγν ή θαζόινπ ην θαξκαθνπνηό ζαο γηα ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλώζεηο;

ΒΑΘΜΟ΢ ΕΜΠΙ΢ΣΟ΢ΤΝΗ΢ ΢Ε ΥΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ΢
ΓΙΑ ΣΙ΢ ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΕ΢ ΣΟΤ΢ ΓΝΩ΢ΕΙ΢
ΠΟΛY/ΑΡΚΕΣΑ

ΛΙΓΟ/ΚΑΘΟΛΟΤ

100

80

60

40

77

87

80

82

83

89

-12

-19

-17

-16

-10

25-44

45-64

65+

78

20

0

-22

-21

-20

-40
ΑΝΔΡΕ΢

ΓΤΝΑΙΚΕ΢

ATTIKH

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΑΘΜΟ΢ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ΢Η΢
ΑΠΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗ΢Η ΥΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΛΙΓΟ ΔΞ/ΔΑ
3% 1%

ΑΡΚΕΣΑ
38%
ΠΟΛY
58%

Δίζηε πνιύ, αξθεηά, ιίγν ή θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαξκαθείνπ ζαο;

ΒΑΘΜΟ΢ ΙΚΑΜΟΠΟΙΗ΢Η΢
ΑΠΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗ΢Η ΥΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΠΟΛY/ΑΡΚΕΣΑ

ΛΙΓΟ/ΚΑΘΟΛΟΤ

100

80

60

94

98

98

98

94

97

96

-5

-1

-1

-2

-5

-2

-3

ΓΤΝΑΙΚΕ΢

25-44

45-64

65+

ΑΣΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

40

20

0

-20
ΑΝΔΡΕ΢

ΠΩ΢ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟΝ ΥΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΔΞ/ΔΑ
11%

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΑ
34%

ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΑ
55%

Γηα ζαο ν θαξκαθνπνηόο ζαο είλαη πεξηζζόηεξν επηρεηξεκαηίαο ή επηζηήκνλαο;

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΤ ΠΡΟ΢ΥΕΡΟΤΝ
ΠΕΡΙ΢΢ΟΣΕΡΟ ΢ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
58

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ

52

ΓΙΑΣΡΟΙ

32

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

17

Α΢ΣΤΝΟΜΙΚΟΙ
΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΙ

11

ΔΙΚΑ΢ΣΕ΢

8

ΚΛΗΡΙΚΟΙ

7

ΔΗΜΟ΢ΙΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ

2
0

10

20

30

40

Από ηνπο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο πνπ ζα ζαο δηαβάζω
πνηνη ΓΤΟ πηζηεύεηε όηη πξνζθέξνπλ πεξηζζόηεξα ζηελ θνηλωλία;

50

60

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η΢
ΓΙΑ ΣΙ΢ ΝΕΕ΢ ΡΤΘΜΙ΢ΕΙ΢ ΓΙΑ ΣΑ ΥΑΡΜΑΚΑ

OXI
53%

NAI
47%

Δίζηε ή όρη επαξθώο ελεκεξωκέλνη γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο ζε ζρέζε κε ηα θάξκαθα;

ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΕΠΙΔΡΑ΢Η΢ ΡΤΘΜΙ΢ΕΩΝ
΢ΣΟΤ΢ ΙΔΙΟΤ΢ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΤ΢
ΘΕΣΙΚΑ
24%

ΔΞ/ΔΑ
33%

ΑΡΝΗΣΙΚΑ
43%

Πηζηεύεηε όηη νη ξπζκίζεηο γηα ηα θάξκαθα επηδξνύλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε ζαο θαη ηελ νηθνγέλεηα ζαο;

ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΕΠΙΔΡΑ΢Η΢ ΡΤΘΜΙ΢ΕΩΝ
΢ΣΟΤ΢ ΙΔΙΟΤ΢ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΤ΢
ΘΕΣΙΚΑ

ΑΡΝΗΣΙΚΑ

30

20

30
10

17

20

24

26

25

23

-43

-43

ΑΣΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

0

-10

-20

-41

-36
-45

-44

ΓΤΝΑΙΚΕ΢

25-44

-48

-30

-40

-50
ΑΝΔΡΕ΢

45-64

65+

ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΕΠΙΔΡΑ΢Η΢ ΡΤΘΜΙ΢ΕΩΝ
΢ΣΗ ΔΗΜΟ΢ΙΑ ΤΓΕΙΑ
ΘΕΣΙΚΑ
25%

ΔΞ/ΔΑ
33%

ΑΡΝΗΣΙΚΑ
42%

Πηζηεύεηε όηη νη ξπζκίζεηο γηα ηα θάξκαθα επηδξνύλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηε δεκόζηα πγεία;

ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΕΠΙΔΡΑ΢Η΢ ΡΤΘΜΙ΢ΕΩΝ
΢ΣΗ ΔΗΜΟ΢ΙΑ ΤΓΕΙΑ
ΘΕΣΙΚΑ

ΑΡΝΗΣΙΚΑ

22

25

40
30
20

32
10

18

28

25

25

-44

-40

0
-10
-20

-39

-33
-44

-43

ΓΤΝΑΙΚΕ΢

25-44

-47

-30
-40
-50
ΑΝΔΡΕ΢

45-64

65+

ATTIKH

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΕΠΙΔΡΑ΢Η΢ ΡΤΘΜΙ΢ΕΩΝ
΢ΣΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ ΣΗ΢ ΔΑΠΑΝΗ΢
ΔΞ/ΔΑ
34%

ΘΕΣΙΚΑ
39%

ΑΡΝΗΣΙΚΑ
27%

Πηζηεύεηε όηη νη ξπζκίζεηο γηα ηα θάξκαθα επηδξνύλ ζεηηθά ή αξλεηηθά
ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο;

ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΕΠΙΔΡΑ΢Η΢ ΡΤΘΜΙ΢ΕΩΝ
΢ΣΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟ ΣΗ΢ ΔΑΠΑΝΗ΢
ΘΕΣΙΚΑ

ΑΡΝΗΣΙΚΑ

50

40

30

20

45

44
34

34

38

36

42

10

0

-10

-26

-28

-30

-29

ΑΝΔΡΕ΢

ΓΤΝΑΙΚΕ΢

25-44

45-64

-22

-28

-26

ΑΣΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

-20

-30
65+

ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΚΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙ΢ΜΩΝ
NAI
21%

ΔΞ/ΔΑ
21%

OXI
58%

Πηζηεύεηε όηη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πνπ ππάξρνπλ είλαη επαξθείο γηα λα δηαζθαιίζνπλ
ηελ πνηόηεηα ηωλ γελόζεκωλ θαξκάθωλ πνπ ζα θπθινθνξήζνπλ ζηελ Διιάδα;

ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΕΓΚΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΗ΢ΜΩΝ
NAI

OXI

30
20
10

22

20

22

22

-58

-59

-62

-62

ΑΝΔΡΕ΢

ΓΤΝΑΙΚΕ΢

25-44

45-64

19

18

23

0
-10
-20
-30

-51

-58

-58

ΑΣΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

-40
-50
-60
-70
65+

ΣΟ ΥΘΗΝΟΣΕΡΟ ΓΕΝΟ΢ΗΜΟ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΢ΤΝΟΔΕΤΕΣΑΙ ΑΠ0 ΑΤ΢ΣΗΡΟΤ΢ ΕΛΕΓΦΟΤ΢
ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΞ/ΔΑ
3%
3%

΢ΤΜΦΩΝΩ
94%

΢πκθωλείηε ή δηαθωλείηε όηη ε επηινγή ηνπ θζελόηεξνπ γελόζεκνπ
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απζηεξνύο ειέγρνπο θαη εγγύεζε πνηόηεηαο;