GUVERNUL ROMANIEI ORDONANTA , pentro modificarea ,i completarea Ordonaatei Governolui Dr. 43/1997 privind regimul drumurilor in temeiul art.

I08 din Constitutia Romaniei, republicata, si a1 art. I pet, IV poz.l din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvemului de a emite ordonante, Guvemul Romaniei adopta prezenta ordonanta: Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifies si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alloeatul (3) al articolalui 2 se modifici ,i va avea urmitorul

cuprins:

,,(3) Fac parte integi anta din drum: ampriza si zonele de siguranta, podurile, podetele, viaductele, pasa ele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, constructiile de aparare ~i consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, breteIeIe de acces, indicatoarele de semnalizare rutiera si aite dotari pentru siguranta circulatiei, spatiile de serviciu sau control, spatiile cuprinse in triunghiul de vizibilitate din intersectii, spatiile cuprinse intre autostrada si/sau drum si bretelele de acces, tere.: urile si plantatiile din zona drumului, mai putin zonele de protectie, "

1

2. Litera a) a artieolului 3 se modifies ,i va avea urmitorul

euprins:

"a) drumuri publice - drumuri de utilitate publica si/sau de interes public destinate circulatiei rutiere si pietonale, in scopul satisfacerii cerintelor generale de transport ale economiei, ale populatiei si de aparare a tarii; acestea sunt proprietate
n

publica si sunt

intretinute din fonduri publice precum si din alte surse legal constituite.

3. Articolul6

se modifies ,i va avea urmatorul cuprins:

.Art, 6 - (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii pub lice a statului si
cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele c1asificate ca: a) autostrazi; b) drumuri expres; c) drumuri nationale europene (E); d) drumuri nationale principale; de interes national, intre ele, precum si cu !arile vecine, si pot fi

e) drumuri nationale secundare,
(2) Clasificarea Transporturilor drumurilor de interes national se face de catre Ministerul

si Infrastructurii,

cu exceptia drumurilor

nationale europene, a carer

c1asificare se stabileste potrivit acordurilor este parte.

~i conventiilor internationale la care Romania

(3) Propunerile
4. Artieolul8

de clasificare

a drumurilor

nationale in categoria

drumurilor

nationale europene (E) se fae de catre Ministerul Transporturilor

si Infrastructurii."

se modifies ,i va avea urmatorul euprins :
publice a unitatii

.Art, 8 - (I) Drumurile de interes local apartin proprietatii
administrative

pe teritoriul careia se aft! si pot fi clasificate:

a) drumuri comunale, care asigura legaturile: i) intre resedinta de comuna cu satele componente sau cu aIte sate; ii) intre oras iii)intre sate;
2
~i

satele care ii apartin, precum si cu alte sate;

b) drumuri

vicinale care sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietati,

fiind

situate la limitele acestora; c) strazile sunt drumuri publice din interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita, etc.

(2) Clasificarea

drumurilor de interes local precum si clasificarea ea drum de interes se fae prin hotarare a consiliului local respectiv.

local a unui drum neclasificat

(3) In cazul in care drumul respectiv se afla pe raza a doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale locale respective." clasificarea se aproba prin hotarare de catre toate consiliile

5. Articolul12 se modifici ,i va avea urmitorul cuprins: .Art, 12 - (I) fucadrarea unui drum din categoria functionala a drumurilor de
interes national in categoria functionala a drumurilor de interes judetean sau in categoria functionala a drumurilor de interes local, precum

si din categoria

functional

a

a

drumurilor de interes judetean sau de interes local in categoria functionala a drumurilor de interes national se face prin hotarare a Guvemului, la propunerea autoritatii care

urmeaza

sa 11 preia

in administrare.

(2) lncadrarea unui drum din categoria functional a a drumurilor de interes judetean

in categoria functionala a drumurilor de interes local sau invers, se face prin hotarare a
Consiliului Judetean, la propunerea autoritatii care urmeaza

sa iI preia

in administrare."

6. Articolul 13 se modifici ,i va avea urmitorul cuprins:
"Art.I3 - Anual, ca urmare a modificarilor Guvemului intervenite potrivit art. 8 si 12, se vor actualiza anexele la Hotararea nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in de utilitate privata deschise

categorii function ale a drumurilor

publice si a drumurilor

circulatiei publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, ell modificarile si completarile ulterioare."

3

AlineatuJ (1) al articulului 16 se mudifica ~i va avca urmiitor 0 ul cnprius: . stationari sau opriri. Limitele zonelor de siguranta a drumurilor. conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor prin amenajari de trotuare si piste. rigolele. 1.19 . (3) Zonele de siguranta si de protectie in intravilan se stabilesc prin studii de circulatie si prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului. siguranta circulatiei sau modifies regimul apelor subterane sau de suprafata. sau altor rutiere. . santurile. distanta intre axul drumului si gardurile sau constructiile situate de 0 4 . Pe sectoarele de strazi tara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin santuri sau rigole amenajate.(1) Zoncle de siguranta sunt suprafetc de teren situate de amprizei drumului.. La articolul 17 alineatul (2). Artic~~u_!t9 se modifica ~iva avea urmatorul cuprins: "Art..7. sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate in vecinatatea drumului." 8.(c) executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului. litera c) se modifica ~i va avea urmatorul cuprins: . cu avizul administratorului drumului. precurn si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. acostamentele. in cale curenta si aliniament. pistele pentru ciclisti. trotuarele.(1) Zona strazilor include partea carosabila. plantatiei scopuri legate de inrretinerea si exploatarea drumului. Din zonele de siguranta fae parte suprafetele de teren destinate asigurarii vizibiltatii in curbe si intersectii. podurilor si viaductelor. destinate exclusiv semnalizarii parte ~l de cealalta a rutiere. spatiile verzi care separa sensurile de circulatie. sunt prevazute in anexa nr. in intravilan.- 9. (2) Consiliile locale vor asigura. (4) Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice In traversarea localitatilor rurale. suprafetele adiacente pentru parcaje. precum ~1 ~1 suprafetele ocupate de lucrari de consolidare ale terenului drumului si altele asemenea.

situate in intravilanul municipiilor/resedintelor de jude]. Drumurile colectoare vor fi prevazute cu facilitati si pentru traficul pietonal.A i~i realizeaza atributiile prevazute de prezenta ordonanta in conditiile contractului de concesiune incheiat in acest scop intre acesta si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. nou construite. administrarea acestora se poate realiza de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si prin alte persoane juridice.parte si de alta a drumurilor minimum va f de minimum judetene 26 111 pentru drurnurile narionale. de 24 m peutru drumurile si de minimum 20 m pentru drumurile comunale. stabilite conform prevederilor alin.Art. Pentru drumurile de interes national.Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este administratorul drumurilor de interes national. Ar. amenajarile si accesoriile aferente. (2) Sectoarele de drumuri nationale. cu consultarea administratorului drumului." 10. 5 . inclusiv pentru persoanele eu handicap locomotor.. care sa preia traficul generat de obiectivele locale si care sa debuseze in drumul national numai in doua-trei intersectii amenajate conform nonnativelor tehnice In vigoare. cu competente In activitatea de urbanism.ticolul 21 semodiflca ~i va avea urmatorul cuprins: . (4). incluzand si lucrarile de arta. se poate face numai cu conditia realizarii de drumuri colectoare paralele cu drumul national. (5) Asigurarea distantelor mirume. direct sau prin Compania Nationals de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S. (6) Extinderea intravilanului localitatii in lungul drumului national. constituie prescriptie tehnica imperativa pentru organele administratiei publice locale. respectiv pe sectorul de drum aflat intre indicatoarele rutiere de intrare/iesire in/din localitate. sunt in administrarea consiliilor locale respective. amenajarea teritoriului si autorizarea lucrarilor de constructii. biciclisti. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S. pe baza contractului de concesiune incheiat in conditiile legii.A. 21 (1) .

eu respectarea legislatiei in vigoare. a limite lor intravilanului municipiilor/resedintelor de judet.G). atlate in administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. intersectiei. Daca unul dintre drumuri este de utilitate privata. (5) Transporturilor si Infrastructurii. se modifies in mod corespunzator. Cheltuielile privind aceste lucrari sunt in sarcina celor care au in administrare sau in proprietate drumul pe care se desfasoara traficul ce impune amenajarea modificarea comunicatie. (2) Intretinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este in sarcina administratorului drumului de categorie superioara. se drumului national.In vederea sau asigurarii sigurantei circulatiei. (2). " 11. 27. aflate in administrarea Ministerului comunica acestuia hotararile national prevazute la alin. potrivit legii.(3) In cazul modificarii. (3) Se interzice amplasarea constructiilor ~i panourilor publicitare in curbe si in intersectii pe suprafetele de:teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe ~iin intersectii. Articolul 27 se madifica . cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. cheltuielile de intretinere a acestuia sunt in sarcina detinatorului acestuia. in functie de categoriilor drumurilor si de traficul rutier. (4) Pentru actualizarea inventarului bunurilor proprietate publica a statului. indiferent de limitele intravilanului va pastra municipiilor. consiliile locale vor cu privire la modificarea limitelor sectoarelor de drum In cazul construirii continuitatea variantelor de ocolire a municipiilor/resedintelor de judet. .(1) Intersectiile intre drumuri se realizeaza denivelat sau la acelasi nivel.i va avea urmatorul cuprins: "Art. limite le sectoarelor de drumuri nationale. se interzice amplasarea constructiilor si panourilor publicitare in intersectiile la nivel ale cailor de 6 .

instalatiilor. Articolul 31 se modifici . 31 . constructiilor." rutiere pnn amplasarea 0 distanta: a) in localitate.i va avea urmatorul cuprins: . panourilor publicitare. precum ~i la trecerile la nivel." (2) Instalatiile de semnalizare ~i presemnalizare a trecerii la acelasi nivel eu calea terata se realizeaza de catre administratorul caii ferate. precum si.(4) Pentru asigurarea vizibilitatii in curbe si evitarea producerii evenimentelor rutiere grave. dupa caz. mai mica de 150 m calculata de la intrarea.30 . eu avizul administratorului caii ferate si al politiei rutiere. se interzice amenajarea parcarilor in interiorul si exteriorul curbelor periculoase.Art.(1) Indicat oarele de semnalizare a trecerilor la acelasi nivel eu calea ferata se realizeaza de catre administratorul drumuIui. b) in afara localitatii. (5) Se interzice amplasarea panourilor publici tare la intersectie. (6) Se interziee obturarea vizibilitatii indicatoarelor obstacoIe.' 13. acordul administratorului de infrastructura feroviara. modificarea sau sistematizarea drumurile publiee.La amenajarea. respectiv iesirea din .i va avea urmitorul cuprins: intersectiilor intre "Art. in functie de categoria drumuIui. traficul rutier. al politiei rutiere. mai mica de 250 m calculata de la intrarea. 7 . plantatiilor rutiere si a oricaror alte 12. Articolul30 se modifica . respectiv iesirea din intersectie . frecventa siviteza de circulatie a trenurilor. peste sau pe sub calea ferata se va obtine acordul administratorului drumului.

dotarea se va realiza in baza unui calendar de lucrari aprobat prin ordin al ministrului transporturilor ~i infrastructurii. inc1usiv telefonie pentru apel de urgenta. Articolul35 se mfJdifica ." 15. drumurile publice vor fi prevazute. conform categoriei functionale a drumului public ~i a nonnativelor in vigoare. Accesul spre aceste variante oeolitoare se realizeaza numai prin intermediul unor drumuri care debuseaza in intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.35 . pe baza studiilor de trafic.drumurilor de interes national. 8 . (3) Semnalizarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate ~i amenajarea acestora se asigura de catre consiliile locale in intravilan si de catre consiliile judetene in extravilan. protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres ~i drumuri nationale europene se realizeaza variante ocolitoare. Articolul37 se modifici . cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere.iva avea urmiitorul cuprins: "Art. situate in afara intravilanului localitatilor. indiferent de categoria drumului. (4) Locurile de parcare si spatiile pentru servicii vor fi dotate cu utilitati.(1) in functie de programele de transport aprohatede autoritatile competente.(1) Pentru descongestionarea traficului in localitati. de administratorul spatiului respectiv. eu statii amenajate in afara platformei drumului. prin grija autoritatilor administratiei puhlice locale. pentru oprirea vehiculelor care efectueazatransport de persoane prin servicii regulate.37 .i va avea urmitorul cuprins: "Art. (2) Amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere. (5) In c:azu!_locurilor de parcare si al spatiilor pentru servicii aferente .14.

" 16.derea de accese directe in variantele ocolitoare. obligatiile prevazute la alin. trotuarele. (2) Pe sectoarele de drum din afara localitatilor. Constatarea si sanctionarea neindeplinirii acestor obligarii revin autoritatilor administratiei publice locale. (3) Autoritatile administratiei pub lice locale au obligatia ca in documentatiile de urbanism sa prevada. -------- (3) futretinerea drumnrilor colectoare care asigura accesul de la proprietati catre drumurile nationale revine autoritatilor administratiei publice locale.(l) Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitati rurale.i va avea urmatorul cuprins: "Art. plantatiile. (4) Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitati. in turma sau animale izolate.. . caile pietonale sau altele asemenea. eu acordul administratorului drumului. _ . 38.(2) Se interzice descl. Accesulla acestea se va face prin dru. conducatorii acestora sunt obligati sa asigure de indata curatarea partii carosabile care a fost afectata de acestea. (4) Accesul la zonele functionale din afara localitatilor care sunt in vecinatatea drumurilor de interes national se realizeaza numai prin drumuri colectoare in conditiile stabilite de administratorul drumului. Articolul38 se modifies . administratorului drumului. dupa caz. rigolele.nuri colectoare racordate la reteaua de drumuri publice prin intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.. podetele. (1) revin.." 9 . unde pe partea carosabila a drumului public circula animale in grup. intersectiile pentru accesul la variantele ocolitoare. -- . autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa intretina santurile.

reparatii. respectiv 2 km in aval de poduri. dimensiunile maxime admise si caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise in circulatie pe fiecare categorie de drum public. prevazuta in Anexa VII la Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Eurcpeana. ratificat prin Legea or.i va avea urmitorul cuprins: "Art. Dupa alineatul (1) al articolului 39 se introduc trei noi alineate. lara acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul. aceasta responsabilitate revine executantului lucrarii. :tara acordul administratorului drumului pe care este ampl asat podul. cu urmatorul cuprins: amenajarea de statii de . respectiv 2 km in (3) Se interzice efectuarea de lucrari de constructie si/sau amenajare. 2 si nr.(2) Se interzice extragerea produselor de balastierasi aval de poduri. sortare din albia raurilor de la distanta mai mica de 1 km in amonte. la distanta mai mica de 1 km in amonte. modernizare." 18. Articolul40 se modifies . (2) Masele totale maxime admise. masele maxime admise pe axe. (4) Lista drumurilor publice cu masele maxime pe axe admise in circulatie pentru vehiculele rutiere de transport marfa si lista drumurilor publice care fac parte din reteaua secundara nereabilitata. modernizare. (3) Masele si dimensiunile maxime admise se aplica si pe sectoarele de drumuri pe care se executa lucrari de intretinere. (4) Este interzisa exe.utarea de lucrari in albie. in perioadele in care pe sectoarele de drum se desfasoara lucrari de lntretinere. reabilitare sau consoli dare. 3. care conduc la coborarea talvegului in zona podurilor.. sunt prevazute in anexele or. alin. reparatii. 157/2005 pentru care valorile maselor si/sau dimensiunilor maxime admise sunt cele pentru categoria de drum 10 . (2) (4). la distanta mai midi de 1 km in amonte. respectiv 2 kID in aval de poduri. 40 .17. de catre administratorul drumului.(1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate si mentinute in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta. reabilitare sau consolidare.

inmatriculate sau inregistrate in Romania sau in aIte state. de catre administratorul drumului. Prin incarcatura indivizibila se intelege tncarcatura care. efectuarea transportului eu vehieule rutiere. tara discriminate. traseul ce urmeaza a fi parcurs si tarifele datorate. sensul. maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele or. denumita in eontinuare AST. prevazute in Anexele nr. (1). inmatriculate sau lnregistrate in Romania sau in alte state. cu depasirea masei totale maxime admise. in conditiile stabilite prin ordin eomun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei ~iinternelor.iva avea urmitorul cuprins: "Art. pe drumurile publice. 2 si nr. in scopul transportului rutier. (4) AST se elibereaza numai pentru efectuarea transportului cu vehicule: a) a carer incardituril este indivizibila. pe drumurile publice. 3 la prezenta ordonanta. (1) Este interzisa efectuarea transportului cu vehicule rutiere. perioada si caracteristicile autorizate inscrise. 41 . 3 la prezenta ordonanta. maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele or. se stabilesc prin ordin al ministrului transportului si infrastructurii. eliberata.. nu poate fi divizata in dona sau mai multe incarcaturi iara cheltuieli nejustificate sau lara riseul deteriorarii si care. 2 si nr. 2 si or. pentru drumurile de interes national.reabilitat. Partea I. (3) AST este documentul prin care sunt stabilite. de administratorul drumului pe care se efectueaza transportul. eu depasirea masei totale maxime admise. respectiv prin ordin al ministrului administratiei si intemelor pentru drumurile de interes judetean si de interes local si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. se poate efeetua numai in baza autorizatiei speciale de transport." 19. document care pennite efectuarea transportului cu vehicule ell depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise si este valabil pentru numerele de inmatrieulare sau inregistrare ale vehieulelor cu aceleasi earaeteristici tehnice inscrise in acesta. traseul. (2) Prin exceptie de la prevederile alin.Articolul41 se modifica . datorita 11 . 3 la prezenta ordonanta. incondlliile stabilite de administratorul drumului.

intocmit de persoana fizica sau juridica autorizata in conditii si infrastructurii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor ~i al ministrului administratiei si intemelor. b) lara inearcatura. AST se elibereaza numai in baza unui proiect de transport. (7) Pentru transportur. b) 6.0 tone pentru axa iripla (tridem). sensul sau oerioadele de efectuare a transportuIui.5 tone pentru axa simpla. admise. nu poate fi transportata de un autovehicul. c) 7. (1) lit.le la alin. remorca. 61 aIin.0 tone pentru axa dubla (tandem). lit. Administratorul transportul totale maxime admise si/sau a dimensiunilor drumului pe care urmeaza sa se efectueze poate impune intocmirea proiectului de transport si pentru depasirea masei maxime admise. (4). marfuri indivizibile pentru eare nu exista posibilitatea tehnica de daca se transporta efeetuare a transportului cu un alt vehieul care sa respecte masele maxime pe axe ee pot prevazute 0 fi autorizate. 12 . (6). (8) Efectuarea numerele transporturilor eu nerespectarea conditiilor inscrise in AST privind de inmatriculare sau inregistrare ale vehiculelor ell aceleasi caracteristici se considera transport tehnice.. in functie de restrictiile de circulatie existente si de eIemeoteIe geometrice ale drumului. traseul. masele maxime pe axe ee pot fi autorizate pot depasi 1n circulatie masele maxime admise pe axe. (6) care depasesc constructiv maselesi/sau dimensiunile maxime in conditii stabilite prin ordin eornun al ministrului transporturilor $1 infrastructurii transporturile si al ministrului administratiei si internelor. a) ~i b).dimensiunilor si masei sale. ell maximum: a) 3. c). un tren rutier sau un vehieul articular astfel incat aeesta sa respeete masele si/sau dimensiunile maxime admise. lara AST si se sanctioneaza potrivit art. se poate elibera AST pentru efectuate eu vehieule care depasesc masele pe axe prevazute la alin. (5) Pentru vehiculele prevazute la alin. (5).

revine: a) operatorului de transport rutier. (10) Responsabilitatea circulatiei vehiculelor rutiere cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. a). sunt necesare lucrari de amenajare sau consolidare a infrastructurii rutiere. in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si intemelor. in cazul in care persoanele prevazute la lit. intre orele 600 si 2200. pentru efectuarea transporturilor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. c) proprietarului vehiculului rutier. a) si b) nu pot fi identificate. (11) In cazul in care. (11) trebuie sa fie cuprinse in proiectul de transport prevazut la alin (7). b) si c) nu pot fi identificate. de modificare a instalatiilor aeriene sau subterane de orice fel. precum si orice aIte lucrari. astfel cum acesta este inscris in documentele de transport.rile prevazute la alin. Prirr exceptie. conform responsabilitatilor care ii revin in baza prevederilor legale in vigoare.(9) Efectuarea transpcrturilor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise este interzisa. administratorul drumului poate autoriza asemenea transporturi. (13) Pentru transporn. (12) Lucrarile prevazute la alin. d) conducatorului auto. responsabilitatea efectuarii acestora si suportarea cheltuielilor aferente revin 1itularului AST. in zilele de sambata. b) persoanei fizice sau juridice care foloseste vehiculul in baza unui alt drept decat dreptul de proprietate. in cazul in care persoanele de la lit. e) expeditorului. (2) se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportuluicu vehicule cu depasirea maselor 13 . duminica si in zilele de sarbatoare legala. tara AST sau cu nerespectarea oricareia dintre conditiile inscrise in AST. in situatia in care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport.

mai mica sau egala cu 4.2 m ~:.0 m. drumului tarife care se constituie ea ale administratorului care a emis AST. de masele pe vehiculelor si de distanta parcursa. pentru drumurile de interes local. (17) Vehiculul care c ircula eu depasirea fie Insotit de doua autovehicule celalalt in spatele acestuia. d) prin hotarare a consiliului generalal de interes local din Municipiul Bucuresti.0 tone. 14 dimensiunilor autorizate maxime admise. Transporturilor si c) prin hotarare a consiliilor locale. Municipiului Bucuresti. d) masa totala mai mae de 80.5 m.si/sau dimensiunilor axe. (13) si exceptiile de la plata acestora se stabilesc de drumurilor »ublice si se aproba: transporturilor a) prin ordin al mini-trului interes national.0 m.0 m si mai mica sau egala eu 30. drumurilor aflate in administrarea (14) Tarifele prevazute. reparatii si modernizare a sa. trebuie sa de msotire care sa . pentru drumurile de interes judetean.circule unul in fata ~i .5 m. cu avizul consiliilor judetene. b) lungime mai mare de 30.lat de un autovehicu1 de insotire.2 m si mai mica sau egala cu 4. eu avizul Ministerului Infrastrueturii. pentru: a) 13time mai mare de 3. si infrastructurii. (16) Pe autostrazi. b) lungime mai mare ce 25. pentru drumurile de b) prin hotm-are a consiliilor judetene. va circula in spatele acestuia. pentru: a) Hitime mai mare de 4. in cazul drumurilor (15) V~~!~ulul care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor admise. consolidare. intretinere. autovehiculul care asigura insotirea vehiculului care circula cu latime mai mare de 3.5 m.la administratorii aIin. exploatare. stabilite in functie de masa totala. c) inaIpme mai mare de 4. trebuie maxime sa fie prece. de dimensiunile venituri proprii maxime admise.5 m. pentru finantarea lucrarilor de administrare.

administratorul drumurilor de interes natic.'0 m.Jitatea de verificare a acestora.0 m. exp1oatare.Art. 411 .0 m.(18) Vehiculul care circula eu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. (20) Autovehieulele de insotire trebuie sa respecte conditiile privind dotarea. reparatii ~1 15 . (22) Conditiile privind efectuarea insotirii vehiculelor care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin ordin comun ~i sa fie echipate eu dispozitive suplimentare de semnalizare stabilite prin ordin comun al at ministru1ui administratiei ~1 at ministrului transporturilor si infrastructurii si at ministrului administratiei si internelor.i 412..0 tone. (21) Conditiile de insotire a vehicu1elor care circula eu depasirea maselor si/sau dimensiunilor de catre operatorii eeonomici specializati si de catre personalul de insotire speeializat. trebuie sa fie insotit suplimentar de un echipaj al politiei rutiere. se stabilesc prin ordin comun al ministrului transportw. care se constituie ca venituri proprii ale acestuia finantarea lucrarilor de administrare. precum ~i mod. c) inaltime mai mare de 5.(1) Pentru vehiculele inmatriculate in aIte state. intretinere. pentru: a) latime mai mare de :." 20. d) masa totala mai ma. art. b) lungime mai mare de 40. Dupa articolul 41 se introduc doni noi articole. pentru in conformitate eu prevederile aeordurilor bilaterale si eu reglementarile interne in vigoare.e de 80. stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii ~i al ministrului administratiei si intemelor.·i1or ~i infrastructurii internelor.ial aplica tarife suplimentare de acces la reteaua de drumuri de interes national. 411 . care vor avea urmitorul cuprins: . (19) Vehiculele care circula eu depasirea dimensiunilor maxime admise trebuie ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.

proiectarea drumurilor noi. a spatiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului. politia de frontiera nu va permite intrarea sau iesirea din Romania in cazul in care acestea nu respecta prevederile prezentei ordonante. Tarifele suplimentare de acces la reteaua de drumuri de interes nat'onal se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii. Iiterele e) ." 21. modernizarea. santuri. pistelor si a zonelor de siguranta a drumului. precum si referitoare la preluarea si imobilizarea mijloacelor de transport in alta locatie. sub orice forma. precum si afectarea starii de curatenie a acestora. la solicitarea sensa a personalului administratorului drumurilor de interes national. precum si pe banda de urgenta sau mediana a autostrazilor. (3) Prin ordin comuo al ministrului transporturilor si infrastructurii ~i al ministrului administratiei si intemelor Heva stabili procedura ulterioara luarii masurilor nepermiterii intrarii/iesirii in/din Romania.modemizare a drumurilor de interes national. pe spatii de siguranta ale drumurilor ~i podurilor." 16 ." "Art. santurilor. f) circulatia autovehiculelor pe acostamente. 412 . a zonei de siguranta a podurilor. 4.i t) se modifici .Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale drumurilor. care sa permita circulatia vehiculelor in conditii de siguranta. La articolul 43. a partii carosabile. a statiilor mijloacelor de transport in comun. trotuare. (2) Pentru vehiculele aflate in trafic international. trotuarelor.i vor avea urmitorul cuprins: "e) ocuparea. consolidarea sau reabilitarea drumurilor existente se realizeaza in functie de vitezele de proiectare prevazute in anexa Dr.

perioadele semnalizate ~i intervalele administratorul privind a Ministerului Transporturilor ~i Infrastructurii. ordin comun al drumurilor pot institui restrictii temporare. admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv.22." 17 . j) comertul ambulant. de rute alternative. restrictii viteza. in conditii justificate. blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumului si de eu exceptia cazurilor autorizate de administratorul politia rutiera si care vor fi semnalizate corespunzator. a politiei si a corespunzator. prin af sare pe site-ul propriu a datelor actualizate. (1) si (2) se realizeaza de administratorii drumurilor publice. acestora categoriile dimensiunile infonnarea poate de institui transport. cu infonnarea prealabila. orare. masele ~iJ sau dupa maxime prealabila. a politiei rutiere si a utiIizatoriIor. inc1usiv asupra variantelor de rute alternative. (3) Obligatia administ ratorilor drumurilor (1) si (2) nu se aplica in cazurile de forta majora. i) degradarea si/sau distrugerea e1ementelor de siguranta a circulatiei.:difica~i va avea urmatoml cuprins: "Art. lit b) • j)." 23. cu urmitorul cuprins: "h) degradarea totala sau partiala a platformei drumului. . 44 . La articolul 43. utilizatorilor. de circulatie. inclusiv asupra variantelor a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. conform normelor stabilite prin transporturilor minist-ului si infrastructurii si al ministrului rutiere administratiei si internelor.(1) Admin. (2) Pentru protectia unor sectoare de drumuri.stratorii sau totale de circulatie. a elementelor care fac parte integranta din drum. de infonnare prealabila prevazuta la alin. Articolul 44 se m·. partiale pentru executarea unor lucrari. (5) Infonnarea prealabila prevazuta la alin.jupii litera g) se introduc trei noi Iitere. (4) Se interziee drumurilor publice.

administratorii aeestora iau masuri pentru restabilirea circulatiei. Articolul46 se m:~difici ~iva avea urmitorul cuprins: . informand totodata utilizatorii ell privire la aeestea. prin variante ocolitoare si/sau alte amenajari eu earacter provizoriu. (1) necesita ocuparea temporara a unor terenuri situate in zona drumu1ui sau in afara acesteia.ei. in termen de 7 zile de la data savarsirii contraventiei. Articolul 45 se mGdifici . urmand ca eventualele despagubiri cuvenite eelor afectati stabileasca conform dispozitiilor legale in vigoare. la alin. (4). 45 . administratoru1 drumului respectiv incheie procese-verbale cu autoritatile administratiei publice locale si eu detinatorii terenurilor. contravenientul sa 0 achite in tennen de 15 zile de la data primini devizului. dupa caz. sa se (3) in urma unor accidente rutiere. administratorul drumului intocmeste ~i (5) Pentru situatiile prevazute transmite contravenientului. (6) Contravenientul conform prevederilor poate contesta contravaloarea daunelor. degajarea Situatii de Urgenta. (2) in situatia in care apliearea masurilor prevazute 1a alin. tara a de construire ~i doar in 18 periclita siguranta circular . amenajari san instalatii. politi a rutiera informeaza de drumului en privire la acestea si consemneaza daunele in procesul-verbal de constatare. in orice seop. este permisa pe baza autorizatiei . legale in vigoare.Art. 46 . (4) in cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinte si degradarea si/sau distrugerea elementelor indata a~istratorul care fac parte integranta din drum.(1) Realizarea publicitare.24.i vaavea urmitorul cuprins: "Art." 25. un avand obligatia deviz cu contravaloarea daunelor. in conditiile 1egii.(1) in cazul in care drumurile deschise circulatiei publice sunt afeetate de produeerea unor situatii de urgent! sau in caz de forta majora. calamitati naturale sau in alte cazuri de foqa parpi earosabile poate fi asigurata si de catre Inspectoratul pentru majora. accese. inscrisa in deviz. sau amplasarea in zona drumului public a panourilor a oricaror constructii.

i vor avea urmitorul cuprins: (11) Pentru evitarea congestionarii . titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces incheie contractul cu adrninistratorul drumului pentru utilizarea :~iaccesul in zona drumului public. se reglementeaza situatiile in care se emite autorizatie de amplasare si/sau de acces in zona drumului public tara acord prealabil. Prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii sau. (4). (5) . (2) In lipsa autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public pentru lucrarile prevazute la alin. (5) La eliberarea auto-izatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public. (2) privind desfiintarea lucrarilor se aplica in mod si in cazul nerespectarii conditiilor prevazute in acordul prealabil si/sau in reglementarile corespunzator (3) Prevederile autorizatia de amplasare si/sau de acces in zona drumului public (4) Acordul ~i autorizatia de amplasare -~ilsau de acces la drum se emit pentru 0 anumita functie si/sau destinatie a obiectivului.conditiile existentei acordt. (1) administratorul drumului notifies titularul autorizatiei de construire sa desfiinteze lucrarile in term en de 5 zile de la data notificarii. dupa caz. la 19 .i (6) ale articolului 47 se modifici . acestui termen. 0). administratorul drumului desfiinteaza lucrarile prevazute la titularului autorizatiei de construire. prin hotarare a Consiliului local sau judetean. Autorizatia de amplasare si/sau de acces in zona drr." 26. alin. Schimbarea functiei si/sau a destinatiei obiectivului de catre titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces se realizeaza numai cu aprobarea administratorului drumului. in eonformitate eu pe cheltuiala in vigoare.nului public nu se elibereaza pana la incheierea contractului cu administratorul drumuh i. 47 - traficului in afara localitatilor se 0 interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar. A1ineatele (11).(l).lui prealabil ~i a autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.M. In cazul • nerespectarii alin.

o'riective activitati economice. unitati tip show-room. cu amenajarile aferente. precum ~i cazurile amplasarii instalatiilor care asigura ntilitatile necesare consumului casnic. (6) Se excepteaza de la aplicarea tarifelor prevazute la aIin. al drumurilor expres si a: drumurilor nationale europene. intretinerea. instalatii si/sau panouri publicitare. precum si prin executarea de accese la drumul national. a parcarilor. complexe comerciale. (2) turistice. pentru administrarea. acceptate de administratorul drumului. parcari. care se . respectiv 30. precum ~i orice aIte obiective si/sau constructii asemanatoare in care se desfasoara in zona mediana a autostrazilor si a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai instalatii destinate intretinerii drumurilor si sigurantei circulatiei. a refugiilor si a platformelor carosabile se realizeaza de catre persoanele care Ie detin cu orice titlu.constituie cavenituri la di spozipaadministratorului. parcuri industriale. (4). (5) Intretinerea si/sau' repararea acceselor In/din drumul national.' 20 . depozite en-gros. platfonne carosabile ~i de control.ational si judetean.00 m pentru celelalte drumuri de interes r. refugii auto. repararea ~i modernizarea drumurilor publice. (4) Pentru ocuparea amprizei si zonei de siguranta a drumurilor publice prin amplasarea supraterana s~LUsubterana a unor constructii. cazurile in care amplasarea se realizeaza in zonele de protectie. de catre detinatorii acestora. in zona de siguranta si de protectie. exploatarea. Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au in vedere unitati productive. se aplica tarife pentru ocuparea zonei drumului. cartiere rezidentiale.00 m de marginea imbracamintei asfaltice in cazul autostrazilor.distanta mai midi de 50. iar constructia acceselor in/din drumul national se realizeaza de catre solicitantul construirii acceselor.

lor si iara nicio despagubire din partea adrninistratorului drumului. si de asigurarea dii dreptul acordului. d) prin botarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. (8) Administratorul drumului aplica tarife pentru instalarea. ill cazul drumurilor de interes local din Municipiul Bucuresti. a cablurilor. pentru drurnurile de c) hotarare a consiliilor interes local. pe cheltuiala demolarea. alin. aeceselor. en urmitornl cuprins: drumului stabileste tarife pentru ocuparea zonei drumului si "(7) Administratorul exceptiile de la plata acestcra.: r publice sunt obligati. instalatiei Pentru de obtinerea si/sau in mod obligatcriu adrninistratorului cabluri dispozitive prezinta. in termenul stabilit de administratorul drurnului. pentru sau siguranta sa 21 de construirea. drumului drumului in conditiile in care . pe stalpii de distribuire sau a altor instalatii a energiei electrice din zona drumului.27. daca astfel a fost eonvenit cu administratorul acest Iucru este impus exploatarea circulatiei. cu avizul Ministerului Transporturilor ~1 transporturilor ~i infrastructurii pentru drumurile de interes pentru drumurile de interes judetean. Dupa alineatul (6j al artieolului 47 se introduc patru noi alineate. mutarea. dispozitivelor asemanatoare. ai constructiilor. care se aprobaprin: a) ordin al ministrului national. ell avizul consiliilor judetene. sau modificarea la momentul modemizarea. sa execute. acordul proprietarului publicitare. (9) Detinatorii eu orice titlu ai panourilor tehnice aferente. in cuprinsul documentatiei stalpilor. administratorului beneficiarul drumului. conditiilor Nerespectarea acestui termen administratorului drumului . intretinerea. acestora. b) hotarare a consiliilor Infrastructurii. necesita acordului avand alte cestinatii decat distribuirea de energie electrica. public. (7)(10). locale. precum modificarea. judetene. utilitatilor de oriee fel sau instalatiilor acceptate eu acordul prealabil al administratorului drumului in zona drumuril. instalare care acordul drumului.

i va avea urmitorul cuprins: .dupa cum urmeaza: a)-cu eel putin 3 luni inainte de inceperea lucrarilor a caror executie impune desfiintarea. amplasate in zona drumului public.i va avea urmitorul de constructii.Ii siguranta protejarea drumului circulatiei. se fac cu repararea si aprobarea administratorului drumului si ell respectarea extravilan. se amplaseaza de regula in afara zonei de siguranta $i numai cu acordul prealabil al administratorului drumului..odificarea. mutarea sau rr. asupra ce se vor executa la drum. ArticoluI 50 se modifica . urmand a se indrepta impotriva detinatorilor. legislatiei in vigoare. . intretinerea acestor lucriiri. drumului este ob ligat sa notifice pe detinatorii de constructii. Articolul 48 se mof)difici . accese.Art. cuprins: accese. sunt obligati si repararea acestora. 60. amenajari.cu eel putin 0 luna inainte de inceperea lucrarilor la drum. sa-le mute sau sa le modifice. lucrarilor in vigoare. pentru constructii autorizate cu caracter definitiv. Acestia sunt obiigati efectuate conform prevederilor sa prezinte art.desfiinteze lucrarile pe cheltuiala acestuia. b). 48 . in zona drumului public.' 28. conform reglementarilor (10) Administratorul panouri publicitare. (2) Lucrarile edilitarein altele decat cele de la alin.(1) Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza in afara amprizei. Articolul 49 se abrogi. in afara zonei de siguranta a drumului public sau in galerii vizitabile. 30. peutru a asigura estetica. precum ~i asupra termenului in care acestia sunt obligati sa le desfiinteze. sa execute revizia periodica l. in cazul constructiilor acceptate cu caracter provizoriu." documentele solicitate in cadrul controalelor 22 . " 29. instalatii sau orice aIte "Art. (I). Constructia. utilitati sau instalatii autorizate in zona drumului. 50 .Detinatorii obiective.

iva avea urmitorul cuprins: .(1) Proiectarea. (3) Realizarea prevederilor alin.Art.. " 33. (1).53 . 51 . terenurile aferente traseelor noi de drumuri ~i autostrazi.(1) Caile de acces realizate in zona drumului deschis circulatiei publice. (2) Repararea. parra la expirarea termenului prevazut la art. mtretinerea si exploatarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice.47 alin. :tara avizul administraton-lui drumului sau :tara respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de amplasameu si acees.... respectiv lara respectarea planului de situatie 23 . inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente." asupra drumului public se fae cu acordul administratorului 32-.1. (5).Art.31.difici .~c~_lul52 se modifici .A.(10).i va avea urmitorul euprias: . constructia sau amenajarea cailor de acees la drumurile deschise circulatiei publicese face potrivit legislatiei in vigoare de catre cei interesati. (1) ~i (2) nu trebuie sa afecteze constructiile si instalatiile subterane si/sau aeriene autorizate. Articolul 51 se modifici .(l) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentatiilor tehnico- economice si a eelor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului.i va avea urmitorul cuprins: . sunt in sarcina partii care a incheiat contract cu administratorul drumului. 52 . cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere. 46 aIin. (4) Organele administratiei publice locale au obligatia de a consemna si mentine neocupate si neafectate in documentatiile prevazute la alin. Articolul 53 se mc. aflate in zona drumului. (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului. crearea de noi aecese sau orice alte interventii drumului. conform prevederilor art. aprobate in conditiile legii.

(l) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si a studiilor necesare lucrarilo. pentru care se solicit! in prealabil acordul acestora. (2)In~iintarea asupra ineeperii aeestor activitati se face prin afisare la sediul consiliului local si in scris detinatorului de teren. restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice in zona drumului deschis circulatiei publice. conform reglementarilor in vigoare. pana la intrarea in legalitate. .k) elaboreaza norms privind organizarea privind evolutia traficului rutier. indiferent de proprietar. despagubirile sunt suportate de administratorul drumului. 1i1erak) se modifici . precum ~i nonne privind inregistrarea si prelucrarea datelor 24 . La articolul57. precum si caile de acces neutilizate. cu eel putin 7 zile inainte de inceperea ac:tivitiitilor. Exceptie fac terenurile/obiectivele apartinand Ministerului Apararii Nationale. (2) in caz contrar." 34. pe cheltuiala acestora. se vor desfiinta de catre cei care le detin cu orice titlu. dupa caz. (3) in cazul in care sunt cauzate prejudicii de catre persoanele abilitate cu efectuarea masuratorilor sau a studiilor. detinatorul accesulu. Articolul56 se modifica ~i va avea urmitoml cuprins: "Art. S6 . privind drumul au acces pe terenuri. eu proprietarul terenului asupra acestor modificari si. asupra modalitatilor si cuantumului despagubirilor. in prealabil." controlului propriu de ealitate in domeniul drumurilor. administratorul drumului este abilitat sa procedeze la blocarea _accesului la drum." 35.i va avea nrmitorul cuprins: . precum si la desfiintarea accesului la drum. in termenul stabilit de administrator.. (4) Daca pentru efectuarea masuratorilor sau studiilor se cauzeaza prejudicii bunurilor sau sunt necesare modificari asupra terenului. administratorul drumului va conveni. fiind obligat neconditionat la plata cheltuielilor aferente.aprobat. inclusiv zonele de siguranta ale ace-tora.

pand la inlaturarea cauzelor ce au condus la aceasta masura. se efectueaza de catre persor. (2) Controlul prevazut la alin. (3) in ·cazuf in care locul prevazut la alin. dupa litera I) se introduce urmatorul cuprins: 0 noui litera.60. in conditii impuse de echipamente de control si de siguranta rutiera.(1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonante se efectueaza de catre personalul cu atributii de control pe reteaua de drumuri pub lice si in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei. 41 alin. pe cheltuiala persoanei responsabile prevazute la art. pana in eel mai apropiat spatiu care pennite efectuarea verificarilor. judetean si local in vederea efectuarii controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonante si imobilizarea acestora.alul care. lit m). Titlul capitolului V se modifiei . cu interes "m) avizeaza tarifele propuse de administratori privind drumurilede judetean ~i drumurile de inveres local.i va avea urmitorul euprins: "Art. constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor' 38. (10). precum si de catre aIte autoritati competente potrivit legii. oprite sau stationate pe drumurile publice din Romania. 25 .36." 37. (4) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes national.i va avea urmitorul cuprins: "Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonante. La articolul 57. . are drept de oprire si imobilizare a vehiculelor. in prezenta personalului cu atributii de control. (1) poate fi efectuat si in locurile in care aceste vehicule sunt parcate. potrivit legii. Articolul 60 se modifiea . vehiculul supus controlului va fi deplasat.

si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art. dupa caz. 44 alin.000 lei 1a 20.(l) Urmatoarele ~i va ana u rmiito r nl cupr ius: contraventii.000 lei. (9). 35. 47 alin.000 lei la 6.000 lei la 2. alin. art. (2) . 48. ell amenda de la 15. ell amenda de la 6. eu exceptia celor privind lucrarile prevazute la art-ll alin. 47 alin. eu amenda de la 15. (5) si ale art. art. art. art.000 lei la 20.000 lei.000 lei. art. 53 alin.000 lei la 20. art. 44 alin. 50.41 alin.000 lei la 6. ale art. (ll) si (2). iar in cazul prevederilor art. an.( 1) prin efeetuarea transporturilor si ale art. (4). 17 alin.000 lei. g) neefectuarea lucrarilor prevazute la art.000 lei. Articnlu! "Art. (11). 46 alin. aplicata conducatorului auto. aplicata persoanei fiziee sau juridiee. (19). art. 51 alin. 41 alin.I l l ). 38. daca nu constituie 6l faptc constituie potrivit legii penale. aplicata persoanei fiziee sau juridice. art. (1) sanctiunea se aplica administratorului drumu1ui sau executantului. eu amends de la 3. eu amends de la 15. (1). 40 alin. depasirea maselor pe axe. (2). alin. d) incalcarea prevederilor art. eu amenda de la 10. art. 41. (5). (4). 31. (4) ~i(5).000 lei la 10. prevederilor art. alin. (4). 41 alin. (2). 43.(4). (18). alin. eu amenda de la 3. art.000 lei la 15.000 lei. f) incalcarea prevederilor art. 52 si art. 19 alin. 37. (1) si alin. 32 alin. art. (8). art. 0).000 lei. (2) art. art. e) nerespeetarea conditiilor de efeetuare a transportului inscrise in proieetul de transport. 26 . art. i 8. art.( 1) prin efeetuarea transporturilor eu lara AST. 39 alin. aplicata Intreprinderii/operatorului h) nerespeetarea de transport rutier. art. 26. c) incalcarea prevederilor art.000 lei.39. art. masei totale si/sau dimensiunilor inscrise In AST. (15). 41. 27. (17). infractiune 61 se morlificii -. eu amends de la 1. 16 alin. art. 30. b) incalcarea prevederilor art. 40 alin. 41 alin. alin.

a privind prevazute la art.000 lei. 41 alin. 44 alin (I) $i alin. p) efeetuarea de transporturi de marfuri care nu sunt indivizibile. de circulatie instituite potrivit art.000 lei aplicata agentului economi . j) efeetuarea insotirii transporturilor k) incalcarea eu depasirea dimensiunilor inscrise in AST. aplicata conducatorului auto. cu amenda de de transport rutier ~i specializat cu incalcarea prevederilor reglementarilor la 4.000 lei la 35.. preeum si refuzul de a prezenta personaIului eu atributii de control doeumentele privind transportul.000 lei aplicata personalului prevederilor art. amend! de la 6. (16) .i) tnsotirea transportunlor efectuate ell depasirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise.000 lei.000 lei aplicata personalului . eu amends de la 4. (20). privind dotarea 6. 2 ~i 3 la prezenta ordonanta. de a sup une vehiculul refuzul verificarii prin cantarire de a lnsoti vehieulul personalului cu atributii de control vederea cantaririi si/sau rr. si/sau masurare a in n) incalcarea restrictii'or amenda de la 3.000 lei la 8. (22). eu de insotire specializat. (21) si a conditiilor efectuarea insotirii prevazute la art.(19).000 lei la 10.cu amend! de la 15.000 lei.000 lei la 8. eu amenda de la 25. 27 . (2). eu amenda de la 15. 41 alin.000 lei la 6. aplicabila persoanei fizice/agentului intreprinderii/operatorului economic specializat. maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexe-e nr. aplicata personalului 1) nerespectarea conditiilor privind conditiilor atestarea prevazuta la art. fiira AST. 41 alin.·000 lei. aplicata conducatorului 0) refuzul dimensiunilor. specializat.000 lei la 20. ~ m) insotirea transportului de catre 0 persoana fizica sau de catre un agent economic specifice in vigoare. eu auto.000 lei la de insotire specializat.000 lei la 20. 41 alin._asuriirii dimensiunilor transportului. cu depasirea masei totale maxime admise. eu amends de la 3.000 lei.de insotire specializat.

000 lei la 20. (10) cu amends de la 10000 lei la 20000 lei. 0). in cor. deplasarea acestuia pan! contravenientului. in procesul-verbal de constatare a contraventie. I). (3) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale conform prevederilor art.000 lei. c). in aceste situatii. (4) in cazul in care. p) si q) se aplica persoanei fizice sau juridice responsabile in conformitate cu dispozitiile art." 40." (2) Sanctiunile prevazute la alin. art. contravenientul va achita.. To). e).j). alin. se procedeaza la . pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului. d). 47 aIin. 47 alin. aplicata detinatorilor. 41. 61Ht. Dupa articolul61 cuprins: "Art. 611 - se introduc doua noi articole. consemneaza. pe langa amenda contraventicnala. c). 611~i 612. la eel mai apropiat spatiu se efectueaza pe cheltuiala 28 . (13). si contravaloarea tarifelor prevazute la artAl alin. h). cu amends de la 15. r) incalcarea prevederilor art. cu urmiitorul (I) Pentru incalcarea prevederilor art. prevederilor legale.q) sustragerea de la/sau obstructionarea controlului prevazut la art. precum si neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atributii de control.Iitii de siguranta si securitate ale transportului si.(l) lit. m). obligatia de plata a acestor tarife. p) si q) vehiculul va:fi imobilizat de catre personalul cu atributii de control. (2). personalul cu atributii de control. h). la locul constatarii contraventiei. (9) si nerespectarea termenelor prevazute la art. e). (10). daca este cazul. i). k). 60 alin.idicarea placutelor de inmatriculare. d). nu se gaseste un spatiu corespunzator pentru imobilizarea vehiculului in conditii de siguranta in circulatie. (2) Contravaloarea tarifelor prevazute de prezenta ordonanta se poate achita si in agentttledecontrol calculate potrivit ~i Incasare apartinand administratoruluidrumuhii aflate in punctele de trecere ale frontierei de stat a Romaniei.41 .

raspunderea juri dica a contravenientului. (4) . marfuri perisabile sau sub temperatura controlata la eare s-au eonstatat inciilciiri ale prevederilor prezentei ordonante. este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate tertilor de inc1usiv persoanelor transportate. de punerea in eonformitate legale in vigoare ~ide indeplinirea conditiilor pentru continuarea transportului. procesele. imobilizarea vehiculului nu se realizeaza in cazul transporturilor de animale vii. (7) Prin exceptie de la dispozitiile a1in.(6). dupa caz. cu depasirea in conditiile stabilite prin ordin comun al ministru1ui transporturilor ministrului adrninistratiei (9) si internelor. se aplica in mod corespunzator prevederi1e art.verb ale de constatare General al . 61 lit. mentionand numele si prenumele 29 . a contraventiei. se (10) Odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale va aplica si masura suspendarii eonforme a certificatului copiei conforme a licentei de transport sau a copiei 0 de transport in cont propriu pentru perioada de 30 de zile de la data constatarii contraventiei.(5) Pe perioada imobilizarii. insotirii transporturilor maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. (6) Contravenientul imobilizarea eventualelor vehiculului. in cel mult 30 de zile de la incheierea acestora. transport sau a copiei confonne Procedura de suspendare a copiei conforme a licentei de a eertificatului de transport in cont propriu se aproba prin ordin a1 ministrului transporturilor (11) si infrastructurii. (8) Odata administrative cu aplicarea sanctiunilor contraventionale se pot apliea sanctiuni personalu1ui de insotire specializat si/sau agentu1ui economic specializat. devenite titlu executoriu. precum si pentru achitarea eu prevederile eheltuieli legate de imobilizare. conform art. (3). in cazul vehiculelor inmatriculate in alte state. (3). 45 alin. ' din care face parte personalul cu atributii de control. au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de insotire specializat. dispusa conform prevederilor dit si marfa sau persoanele. 0) si q). se comunica in scris Inspectoratului Politiei de Frontiera. in eonformitate pe parcursul efectuarii eu reglementarile in cazul incare. de catre institutia . atat vehiculul. se afla sub alin. si infrastructurii si al in vigoare.

e) ofiterii si agentii de politie rutiera. art. prin ordin al ministrului. art.Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante se face de catre: a) personalul imputernicit in acest seop de Ministerul Transporturilor Infrastructurii. 1 . art. publicata in lurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. . datorata. (12) Pentru vehiculele inmatriculate in alte state amenzile contraventionale se aplica in toate cazurile conducatorului auto. 66. numarul docurnentului precum si amcnda de identitate ~i al procesului-verbal de ~i a fi constat arc a contraventiei. dupa caz. eu modificarile si completarile prevazute in Directiva Parlamentului European si a Consiliului 200217ICE de modificare a Directivei .Anexele nr. Arti~l!_luI66 se modifies ~i va avea urmstorul cuprins: . 7 din Directiva Consiliului 1996/53/CEE din 25 iulie 1996 de stabilire. intrarea pe teritoriul Romaniei a vehiculelor utilizate sau detinute de contravenient.4 fae parte integranta din prezenta ordonanta. dupa eaz. b) personalul imputernicit in acest scop de administratorii drumurilor de interes judetean si de interes local. L 235 din 17 septembrie 1996. potrivit competentelor stabilite conform legii. 4 alin. pentru a f luate in evidenta conditionata de achitarea acesteia." 42. 2 paragraful 11. a dimensiunilor maxime autorizate in traficul national si international si a greutatii maxime autorizate in traficul international. 3. in lipsa personalului prevazut la lit. pentru anumite vehicule rutiere care circula in interiorul Comunitatii. Dupa articolul 67 se introduce urmatoarea mentiune: Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 1. aj si b)." ~1 41.Art. 3 alin. Art 612 .contravenientului.

Beneficiarii care utilizeaza cai de acces realizate inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei Guvemului nr. II . administratorul drumului are dreptul sa aplice masurile prevazute la art.eintroduc doua noi anexe. 43/1997 privind regimul drumurilor. anexele nr. in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante. sunt obligati baza de documentatie sa faca toate demersurile in vederea obtinerii acordului adminisratorului ordonanta. Art. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc eu anexele nr. Art. republicata. avand cuprinsul anexelor nr. urmata de incheierea contractului prevazut la art.Consiliului 1996/53/CEE. cu modificarile ~i completarile ulterioare. (2). (l) din respectiva tehnica aferenta. in caz contrar. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. 46 aIin. ill . (5). 2 ~. 3 si 4. Dupa anexa Dr. 53 aIin. 31 . 44. 53 alin.iei. 1 si 2 la prezenta ordonanta. Anexele Dr. 3 si 4 la prezenta ordonanta.Prezenta or tlonanta intra in vigoare Ia 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romar.pe drumului prevazut la art. L 67 43. din 9 martie 2002. .

prin ordin al ministrului. 4311997 privind regimul drurnurilor. IV .Ordonanta Guvemului nr. Art. 407-991/1999. dandu-se textelor 32 . V . eu modificarile completarile precum ~i cu cele aduse prin prezenta 0 ordonanta.(1) in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante ministrul transporturilor si infrastructurii emite ordinul privind lucrarile necesare dotarii cu utilitati a locurilor de parcare si/sau spatiilor pentru servicii conform categoriei functionale a drumului public si a nonnativelor (2) in vigoare. eu modificarile ministrului transporturilor ulterioare. 237 din 29 iunie 1998. republicata in Monitorul si Oficial al Romaniei. aprobate prin Ordinul si al ministrului de interne nr. ulterioare. sau a eopiei conforme a a eopiei eonforme de transport de transport in cont propriu.Art. noua se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege. Partea I nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. b) Ministerul Transporturilor procedura eertifieatului de suspendare si Infrastrueturii va aproba. In tennen de 90 de zi1e de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei: a) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Administratiei si de Intemelor vor aetualiza Normele privind autorizarea si efectuarea transporturilor eu greutati si/sau dimensiuni Ordonanta Guvernului rutiere de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute nr.

q- 2!> ..2.0\ . Ministrul Transporturilor ~.numerotare. Nr. Contr semneaza.0 \00 . astructurii Radu Mircea Berceanu Ministrul Administratiei ~iIntemelor Ministrul Finantelor Publice • Sebastian Teodor Gheorghe Vlidescu Departamentul pentru Afaceri Europene Bogdan Minoiu G1 Bucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful