You are on page 1of 3

®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp

gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn
§êng 3/2, Tp. CÇn Th¬. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814
Website: http://www.ctu.edu.vn/knn email: dminh@ctu.edu.vn, vtanh@ctu.edu.vn

Vi sinh ®¹i c−¬nG

Ch−¬ng 4:
Ph©n lo¹i tæng qu¸t vi sinh vËt
Vi sinh hoüc âaûi cæång Chæång 4

CHÆÅNG IV

PHÁN LOAÛI TÄØNG QUAÏT VI SINH VÁÛT

****
Træåïc khi ngaình vi sinh váût âæåüc nghiãn cæïu tæåìng táûn nhæ ngaìy nay caïc nhaì
nghiãn cæïu chia sinh váût ra laìm hai giåïi: Giåïi thæûc váût (Vegetalia) vaì giåïi âäüng váût
(Animalia). Sau âoï vi sinh váût cuîng âæåüc xãúp vaìo hai giåïi nhæ trãn náúm, taío vaì vi
khuáøn âæåüc xãúp vaìo giåïi thæûc váût, coìn nguyãn sinh âäüng váût (prätäzoa) âæåüc xãúp vaìo
giåïi âäüng váût .

Tuy nhiãn, våïi sæû hiãøu biãút vãö vi sinh váût ngaìy caìng sáu, sæû phán loaûi nhæ trãn
gàûp nhiãöu khoï khàn, khäng håüp lyï .

Âãún nàm 1866, Ernest Haeckel, hoüc troì cuía Darwin, âãö nghë thaình láûp thãm
giåïi Nguyãn sinh váût (Kingdom Protista) daình cho vi sinh váût. Âàûc tênh chung cuía
giåïi Nguyãn sinh váût gäöm :

- Âån vë säúng laì âån baìo, tæû mäùi tãú baìo coï thãø täøng håüp láúy cháút dinh dæåîng
cáön thiãút âæåüc (trong khi âoï åí giåïi Âäüng váût vaì Thæûc váût, caïc tãú baìo âæåüc chuyãn hoïa
cao hån vaì giæî mäüt säú nhiãûm vuû nháút âënh nãn khäng thãø säúng âäüc láûp âæåüc).

- Coìn siãu vi khuáøn hay vi ruït (virus) tuy khäng coï cáúu taûo tãú baìo nhæng cuîng
âæåüc xãúp chung vaìo giåïi nguyãn sinh váût .

Giåïi nguyãn sinh váût âæåüc chia ra laìm 6 nhoïm chênh nhæ sau :

A. Vi sinh váût nhán thæûc (Giåïi Nhán Thæûc) (Eukaryota) (coìn goüi laì giåïi Chán
Haûch) :

Gäöm nhæîng vi sinh váût coï nhán thæûc sæû, nhán coï maìng nhán bao boüc phán biãût
roî våïi tãú baoì cháút cuía tãú baìo . Gäöm coï 3 nhoïm :

1. Nhoïm nguyãn sinh âäüng váût (Prätäzoa) : Âån baìo, di âäüng theo läúi biãún
hçnh truìng (amib) gáön våïi âäüng váût .

2. Nhoïm taío hay rong (Algae) : Âån baìo, hoàûc kãút håüp thaình khäúi âa baìo,
nhæng chæa chuyãn hoïa, coï khaí nàng quang håüp .

47
Vi sinh hoüc âaûi cæång Chæång 4

3. Giåïi Náúm (Eumycetes) : Âån baìo hoàûc kãút håüp thaình khäúi âa baìo, nhæng
caïc tãú baìo chæa chuyãn hoïa, khäng quang håüp .

B. Vi sinh váût nhán nguyãn (Giåïi Nhán Nguyãn) (Prokaryota) (coìn goüi laì
giåïi Tiãön Haûch):

Gäöm caïc vi sinh váût khäng coï nhán thæûc sæû, caïc chuäùi DNA táûp trung thaình
vuìng nhán nhæng khäng coï maìng nhán bao boüc, nãn khäng phán biãût våïi tãú baìo cháút
cuía tãú baìo . Gäöm coï :

4. Vi khuáøn (Schizomycetes) : Bao gäöm vi khuáøn, ricketxi (rickettsias),
mycoplasma, xaû khuáøn (actinomycetes), daûng L cuía vi khuáøn (L - form), Taío Lam.

C. Caïc nhoïm khaïc : Gäöm coï :

5. Nhoïm siãu vi khuáøn hay vi ruït (virus) : cáúu taûo âån giaín, khäng coï daûng tãú
baìo, laì daûng säúng tháúp vaì âån giaín nháút cuía vi sinh váût .

6. Nhoïm gäöm caïc tãú baìo thæüc váût hoàûc âäüng váût âæåüc nuäi cáúy trong phoìng
thê nghiãûm (invitro) (cáúy mä ) qua nhiãöu thãú hãû âaî tråí nãn âån baìo, coï khaí nàng säúng
tæû láûp trong mäi træåìng nuäi cáúy .

Toïm laûi, chuïng ta coï thãø sàõp xãúp vi sinh váût theo caïc nhoïm tæì tháúp
âãún cao, theo mæïc âäü tiãún hoïa, nhæ sau:

- Viruït chæa coï cáúu taûo tãú baìo
- Giåïi Nhán Nguyãn vi khuáøn, daûng L cuía vi khuáøn, mycoplasma,
ritkettsia, chlamydia, xaû khuáøn, Taío Lam.
- Giåïi Nhán Thæûc prätäzoa, taío vaì náúm
- Giåïi Thæûc Váût
- Giåïi Âäüng Váût

48