You are on page 1of 28

English -Tagalog Transalation

Quick Search Show All
English Word Tagalog Word
abandon pabayaan
ability kakayahan
able kaya
aboard nakasakay
about tungkol sa
absence kapalyahan, pagpalya
absent pumalya, hindi pumasok
absolutely sakdal, kasukdulan
accept tanggapin
accident sakuna, aksidente
accord kasunduan, usapan, pagkakaintindihan
according alinsunod sa
accordingly alinsunod
account tuos
accusation bintang
accuse pagbintangan
accustom magsanay
aching makirot, masakit, mahapdi
across sa ibayo, sa kabila
act gumawa
action galaw, kilos
active masipag, maliksi
activity gawain, pagkilos, kilusan
actor artista
actual tunay
actually ang totoo
add dagdagan, sumahin
address tirahan, talumpati
admiration paghanga
admire hangaan
admission pasukan, pagtanggap
admit papasukin, aminin
adopt ampunin
adult matanda
advance pagsulong
advantage pakinabang
advertise ipabalita
advice payo, paalala
advise payuhan
adviser tagapayo
affair pangyayari, pakikipaglaguyo
afraid takot, nasindak
after pagkatapos
again uli
against laban sa
age gulang
agony hapis, hirap
agree pumayag, umayon
agreement pasunduan
agriculture pagsasaka
ahead hinaharap
aid tulong
aim layunin, pakay
air hangin, himpapawid
airplane eroplano
airport paliparan
airtight kulob
alcohol alkohol
alien dayuhan
alight bumaba
amount halaga
ancestors ninuno
ancestry lahi
anchor angkla
angel anghel
appear lumitaw, lumabas
apple mansanas
ascend umakyat, pumaitaas
ask humingi
baby sanggol
back likod
bad masama
bag supot, bayong
balance panimbang
ball bola
bank bangko, pampang
barber barbero, manggugupit ng buhok
bare hubad
basket buslo
bathe maligo
batter galapong
battle labanan, digmaan
beautiful maganda
bed higaan
before bago
beggar pulubi
behavior asal
behind sa likod, sa kabila
being pagkatao
belief paniniwala
believe maniwala, paniwalaan
bell batingaw
below sa ibaba, sa ilalim
beside sa tabi
best pinakamahusay
better mas mahusay
between sa pagitan
beyond sa kabila
big malaki
bind talian
bird ibon
birth kapanganakan
bite kagatin
bitter mapait, masaklap
black maitim
blade talim
bleed dumugo
bless pagpalain
blind bulag
block harangan, barahan
blood dugo
blow ihipan
blue asul, bughaw
boast magyabang
boastful mayabang
boat bangka
body katawan
boil pakuluan
bold matapang, malakas ang loob
bone buto
book libro, aklat
border hangganan
born ipinanganak
borrow manghiram
both kapwa
bottle bote
bottom ilalim
boundary hangganan
bow pagyuko, pana
bowl mangkok
box kahon
boy anak na lalaki
brain utak
branch sanga
brass tanso
brave matapang
bread tinapay
breadfruit kamansi
break sirain, biyakin
breakfast agahan, almusal
breath hininga
bridge tulay
brief sandali, maigsi
bright maliwanag
bring dalhin
broad malapad, maaliwalas
brother kapatid na lalaki
brow noo
brown kayumanggi
brush eskoba, sepilyo
bucket timba
build itayo, yariin
building gusali
bumblebee bubuyog
burn sunugin
bury ilibing, ibaon
bush talahib
busy abala
but datapuwat, subalit
butterfly paru-paro
button butones
buy bilihin
cab taksi
cabbage repolyo
cake puto, bibingka
calculate kuwentahin, tuusin
calf bulo, bisero
call tawagan
calm katahimikan, hinahaon
camp kampo, himpilan
can kaya, lata
canal kanal, daluyan
cap sombrero
capital puhunan, pangulong-bayan
captain kapitan
car sasakyan, kotse
card tarheta
care pagkalinga, malasakit
careful maingat
careless pabaya
carriage kalesa, karwahe
carry buhatin, dalahin
cart kareton
case kahon, lalagyan
castle kastilyo
cat pusa
catch hulihin
celebrate ipagdiwang
celebration pagdiriwang
cent sentimo
ceremony seremonya
certain tiyak, sigurado
chain tanikala
chair upuan
chance pagkakatain
change pagbabago
character pag-uugali
charge sugod, bintang
charm panggayuma, bighani
cheap mura
check manmanan
cheer ibunyi
chest dibdib
chicken manok
chief puno
child bata, anak
chimney asuhan
choice pili
choose piliin
christmas pasko
church simbahan
circle bilog
circular pabilog
citizen mamamayan
city lunsod
civilization kabihasnan
claim angkinin
class uri, klase
classify uriin
clay putik
clean malinis
clear malinaw
clever marunong, matalino
cliff bangin
climb akyatin
clock orasan
close malapit, isara
clothes damit, bihisan
cloud ulap
coal uling
coarse magaspang
coffee kape
cold malamig, maginaw, sipon
collect tipunin, samsamin
color kulay
comb suklay
combine pagsamahin
come lumapit
come in pumasok
comfort kaginhawaan
command utusan
common pangkaraniwan
competition paligsahan
complain magsumbong
complete ganap
concern malasakit
condition kalagayan
cone balisuso
confess aminin, mangumpisal
confidence pagtitiwala
confuse guluhin
connect ugnay, kabit
conquer lupigin, sakupin
continue ituloy
contract kasunduan, kontrata
control hawak, pigil
conversation paguusap, usapan
cook magluto, kusinero
cool malamig
copy kopyahin
corn mais
corner sulok, kanto
correct tama, wasto
cost halaga, presyo
cough ubo
count bilang, bilangin
country bayan, bansa
courage katapangan, lakas ng loob
cousin pinsan
cover takip, takpan
cow baka
coward duwag
creature likha, nilalang
crop ani
cross kurus
crowd madla
cruel malupit
cry iyak, hagulgol
cultivate sakahin
cup tasa
cure gamutin, pagalingin
curse sumpa, murahin
curtain kurtina
custom kaugalian
cut gupitin
daily araw-araw
damage pinsala
dance sayaw
danger panganib
dangerous mapanganib
dark dilim
darkness kadiliman
date petsa
daughter anak na babae
day araw
dead patay
deaf bingi
death kamatayan
debt utang
decay pagkabulok
decision hatol
deep malalim
deer usa
defeat pagkatalo
defend pagtanggol
delicate marupok
delicious masarap
descend bumaba
difference pagkakaiba
difficult mahirap
dig hukayin
dine kumain
dirt dumi
discover tuklasin
disease sakit
distance layo, agwat
disturb gambalain
divide hatiin
do gawin
doctor manggagamot, duktor
dog aso
dollar dolyar
door pinto
dot tuldok
double dalawahan
doubt pag-aalinlangan
down ibaba
draw iguhit
dream panaginip
dress bihis, suot
drink inom
drop ibagsak
drown malunod
drum tambol
dry tuyo
duck bibe
dull mapurol
during habang
dust alikabok
duty tungkulin
each bawa't isa
eager sabik
ear tainga
early maaga
earn kitain
earth lupa
east silangan
easy madali
eat kumain
edge gilid
education pinagaralan
egg itlog
eight walo
eighteen labing-walo
eighty walungpo
elder nakatatanda
elect ihalal
elephant elepante
eleven labing-isa
embarass ipahiya
empty walang laman
end katapusan, wakas
enemy kaaway, kalaban
engine makina
enjoy magsaya
enjoyable nakaliligaya
enough sapat
enter pumasok
entire lahat
entrance pasukan
envelop sobre
envious mainggitin
equal katumbas, katapat
escape tumakas
even pantay
evening gabi
everybody lahat
everyday araw-araw
everyone bawat isa
everything lahat ng bagay
everywhere lahat ng dako
evil masama
exact husto, sukat
examination pagsusulit
excellent magaling
excessive labis-labis
excited nasasabik
existence pagkabuhay
expense gastos
experience karanasan
explain ipaliwanag
explode pasabugin
extraordinary pambihira
eye mata
fabric tela
face mukha
factory pabrika
fail bagsak
failure pagkabagsak
faint himatay
fair tanghalan, karnabal
faith maniwala
fall hulog, mahulog
false hindi totoo
family pamilya
family clan mag-anak
family name apelyido
famous tanyag
fan abaniko, taga-hanga
far malayo
fare pamasahe
farm sakahan, taniman
farmer magsasaka
fast mabilis
fat mataba
fate kapalaran
father tatay, ama
fault kasalanan
favor biyaya
fear takot, pangamba
feast handaan
feather balahibo
feed pakainin
feel damahin
fellow kapwa
female babae
fence bakod, halang
fever lagnat, sinat
few kaunti
field bukid
fierce mabagsik
fifteen labing-lima
fifty limampu
fight labanan
fill punuin
filled up puno
find matagpuan
fine mainam, ayos, mataas ang uri
finger daliri
finish tapusin
fire apoy, sunog
first una
fish isda
five lima
flag bandila, bandera
flame apoy
flar patag, kapatagan
flavor lasa, linamnam
float lutang
flood baha
floor sahig
flower sahig
flower bulaklak
fly lipad
fodder sakate
fold tiklop
follow sundan
food pagkain
fool baliw
foot paa
for para
force lakas
forefathers ninuno
forehead noo
foreign dayo, banyaga
forget kalimutan
forgive patawarin
fork tinidor
form anyo, hugis, hubog
fortune kapalaran
forty apatnapu
four apat
fourteen labing-apat
frame kawadro, balangkas
free libre, malaya, walang bayad
freedom kalayaan, kasarinlan
frequent madalas, palagi
fresh sariwa
friday biyernes
riend kaibigan
fright takot, sindak
from mula sa
front harapan
fruit frutas
fry prito
full puno
fun kasayahan, katuwaan, masaya
funeral paglilibing
funny katawatawa, nakakatuwa
future hinaharap
gain pakinabang
gamble sugal
game laro
gap patlang, pagitan
garage garahe
garbage basura
garden halamanan
gas gaas
gate pinto
gather ipunin
gay masaya
general heneral
generous mapagbigay
gentle banayad
get kunin
get off bumaba
girl babae, dalaga
give bigyan
give away ipamigay
give up ipaubaya
glad natutuwa
glass salamin, baso
glorious maluwalhati
glory luwalhati
go magpunta, pumunta
go along sumama
go away umalis
go back bumalik
God Diyos
gold ginto
good mabuti
goodbye paalam
govern sakupin, pamahalain
government pamahalaan
grace biyaya
graceful malantik, malambot
grade uri, baitang, grado
grain butil
grammar balarila
grand malawak
grandchildren apo
grandfather lolo
grandmother lola
grass damo
grateful pagkilala ng utang na loob
grave malubha, malala
grease langis, sebo
great dakila
greed katakawan
greedy sakim
green luntian, berde
greet batiin
grind gilingin, durugin
ground lupa
group pangkat, samahan
grow tumubo, lumaki
guard tanod, bantay
guess hula
guest panauhin
guide patnubay, akayin
guilty maysala
gun baril
habit gawi
hair buhok
half kalahati
hall bulwagan
hammer martilyo
hand kamay, iabot
handkerchief panyo
handle hawakan
hang isabit
happen nangyari
happy masaya
harbor daungan
hard matigas, mahirap
harm saktan, sakit
harvest ani, anihin
haste pagmamadali
hat sumbrero
hate suklam
have mayroon
hay dayami
he siya
head ulo
heal gamutin, pagalingin
health kalusugan
healthy malusog
heap tumpok
hear marinig
heart puso
heat init
heaven langit
heavy mabigat
height taas
help tulong
her siya, kanya
here dito
hers kanya (pambabae)
hesitate magatubili
hide itago
high mataas
highway daan
hill burol
hinder hadlangan
hire upahan
his kanya (panglalake)
history kasaysayan
hit hampasin
hold hawak, hawakan
holiday piyesta
hollow walang laman, humpak
holy banal
home tahanan
honest matapat
honor dangal, igalang
hook pangalawit, pansabit
hope pagasa, umasa
horse kabayo
hot mainit
hotel otel, bahay-tuluyan
hour oras
house bahay
household sambahayan
how paano, gaano
how much? magkano?
how? paano?
however datapuwat, subalit
human tao, makatao
humble mapagkumbaba, hamak
hundred sandaan
hunger gutom
hungry nagugutom
hunt hanapin, hanap
hurry magmadali, madaliin
hurt saktan, masakit
husband asawang lalake
hut kubo, dampa
I ako
ice yelo
ice cream sorbetes
idea palagay
idle tamad
if kung
ill maysakit
illness sakit, karamdaman
imagination guniguni
immediate ngayon din
immense malaki, malawak
immitate gayahin
important mahalaga
improve pagbutihin
in sa loob
include isama, ilakip, isaloob
increase paramihin, dagdagan
independence kalayaan, kasarinlan
independent malaya
indoors looban
inexpensive mura
infect hawa, manghawa
influence bisa, kalakasan, kakayahan
inform paalam, pagbigay-alam
information kaalaman
ink tinta
inn bahay-pahingahan
inquire usisain, magtanong
insect insekto
inside sa loob
instant kisapmata, iglap
instead sa halip
instrument instrumento
insult mura, murahin
insurance seguro
intend balakin, sadyain
interest hilig, tubo
interesting kaayaaya
interfere makialam
international pandaigdig
interrupt sumabat
introduce ipakilala
invent tuklasin, tumuklas
invitation paanyaya
invite anyayahin
iron bakal
is ay
island pulo
january enero
jar banga
jaw panga
jealous naninibugho
jealousy panibugho
jewel hiyas
jewelry alahas
join umanib
joint kasukasuan
joke biro, magbiro
journey paglalakbay, lakbayin
joy tuwa, galak
judge hukom
judgement kapasyahan
juice katas
july hulyo
jump lumukso, tumalon
june hunyo
just husto, makatarungan
justice katarungan
keen matalas
keep itago
keeper tagapagtago, katiwala
keg bariles
key susi
kick sipain
kill patayin, pumatay
kind mabuti, mabait, klase, uri
kindness kabutihan
king hari
kingdom kaharian
kiss halik
kitchen kusina
kite burador
knee tuhod
kneel lumuhod
knife kutsilyo
knock katukin, kumatok
knot buhol, ibuhol
know alam
knowledge kaalaman, karunungan
lack kulang, kulangin
ladder hagdanan
lady babae
lake lawa
lamp ilaw
land lupa
landlord kasera
language wika, salita
large malaki
largely halos
last huli, natira
late nahuli
lately sa ngayon
later mamaya
laugh tumawa, humalakhak
laughter tawa, halakhak
law batas, kautusan
lawyer abugado, manananggol
lay ibaba, ihiga
lazy tamad
lead tingga
lead mauna, mamuno
leader puno, namumuno
leadership pamunuan
leading nangunguna
leaf dahon
leak tulo, butas
lean sumandal
learn matuto, matutuhan
learning natututo, kaalaman
least pinakakaunti
leather balat, katad
leave umalis
left nakaalis, natira, kaliwa
leg binti
lend pahiramin, pautangin
length haba, kahabaan
less kaunti, kulang
lessen bawasan, kulangan
lesson aral, leksyon
lest kung hindi
let hayaan, pabayaan
letter liham, sulat
level pantay, patag, palapag, antas
library aklatan
lid takip, suklob
lie mahiga
lie magsinungaling, kasinungalingan
life buhay, kabuhayan
lift itaas, buhangin, i alsa
light liwanag, ilaw, sindihan, magaan
lighten gaanan
lightly magaan
like gusto, ibig
likely malamang
limb sanga
limit taning, sukat, takda
limitation hangganan
line guhit, taludtod, pila
lip labi
liquid malatubig
list listahan
listen makinig
literary pampanitikan
literature panitikan
little maliit
live buhay, mamuhay
living kabuhayan
load bigat, isakay, hakutin
loaf pan de monay
loan hiram, utang, pahiramin, pautangin
local pampook
lock kandado, susi
lodging tirahan, panuluyan
log troso
lonely nalulungkot, nalulumbay, nagiisa
long mahaba
look tingin, tingnan, tumingin
look after damayan, asikasuhin
look for hanapin
look forward to abangan, hintayin
loose maluwag
lord panginoon, lakan, amo
lose iwala, mawala
lot lote
lots of marami, napakarami
loud maingay, malakas
loudly palakas
love pagibig, pagmamahal, ibigin, mahalin
lovely maganda, kahali-halina
lover kasintahan, kalaguyo
lowlower mas mababa, ibaba
loyal matapat, taos, taimtim
loyalty katapatan
lubricate langisan
luck suwerte, kapalaran
lucky masuwerte, mapalad
luggage bagahe, dala-dalahan
lump tumpok
lunch tanghalian
lung baga
machine makina
machinery makinarya
mad galit
mail sulat, liham
main pinaka-una
make gawin, gumawa
maker gumawa, tagagawa
male lalake, panglalake
man lalake, tao
manage pangangasiwa
management pangasiwaan
manager tagapangasiwa
manhood pagkalalake
mankind sangkatauhan
manner asal, paraan
manufacture yari, yariin
manufacturer tagayari
many marami
map mapa
march marso
mark tanda, tatak
market palengke, itinda
marriage kasal
marry pakasalan
mass misa, karamihan
master panginoon, amo
masterpiece pambato
mat banig
match magkatugma, magkaparis, posporo
material sangkap
matter bagay, may kabuluhan
may mayo
maybe marahil
me ako
meal pagkain
mean ibig sabihin
meaning kahulugan
meantime samantala, habang
meanwhile samantala, habang
measure sukat
meat karne
mechanical pangmakina
medical panggamot
medicine gamot
meet magkita, magtagpo
meeting pagkikita, pulong
melt lusawin, malusaw
member kaanib, kagawad
membership pagiging kaanib
memorial alaala, bantayog
memory gunita, alaala
mend ayusin
mention banggitin
merchant negosyante
mercy awa
mere lamang
merely ganyan lang
merry masaya
mess gulo
message mensahe, balita
messenger mansahero
metal bakal
middle gitna
middle class gitnang klase
middle-age gitnang edad
midnight hatinggabi
midway kalagitnaan
might kakayahan
mighty malakas, makapangyarihan
mild matabang
mile milyahe
milk gatas
mill gilingan
mind pagiisip
mine akin
miner minero
mineral mina
minister pagsilbihan
minute minuto, sandali
miserable kawawa
misery paghihirap
miss binibini
miss dumaplis, pumalya
mistake pagkakamali
misunderstanding di pagkakaunawaan
mix haluin
mixture halo
model huwaran
moderate banayad
modern makabago
modest mahinhin
moment sandali
monday lunes
money pera, salapi
monkey unggoy
month buwan
monthly buwanan
moon buwan
moonlight liwanag ng buwan
moral aral
morality moralidad
more marami
moreover pati, at saka
morning umaga
most pinaka
mostly halos
mother ina
motion kilos
motor motor
mountain bundok
mouse daga
mouth bibig
move kilos, galaw
movement kilusan
much marami
mud putik
multiply paramihin
murder patayin
music musika, tugtog
musical tugtugan
musician musikero, manunugtog
must kailangan
my akin
myself ako
mystery hiwaga
myterious mahiwaga
nail pako, kuko
naked hubad
name pangalan
narrow makitid
nation bayan, bansa
national pambansa
native taal
natural katutubo
naturally siyempre
nature kalikasan
near malapit, karatig
nearly muntik na
neat maayos
necessary kailangan
necessity pangangailangan
neck leeg
need pangangailangan, kailangan
needle karayom
neglect kapabayaan, pabayaan
neighbor kapitbahay
neighborhood purok
neither ni isa
nephew pamangkin
nest pugad
net lambat
new bago
news balita
newspaper diaryo, pahayagan, babasahin
next susunod, kasunod
nice mainam
nickname palayaw
night gabi
nine siyam
nineteen labingsiyam
ninety siyamnapu
noble maharlika
nobody walang tao, walang kabuluhan na tao
noise ingay
noisy maingay
none wala
nonsense kalokohan, kalukohan
noon tanghali
nor ni
north hilaga
northen bandang hilaga
northward papuntang hilaga
northwest hilagang kanluran
nose ilong
not hindi
note sulat, tandaan
nothing wala
notice babala, paunawa
noticeable kapansin pansin
november nobyembre, nobiyembre
now ngayon
nowadays sa kasalukuyan, sa panahong ito
nowhere wala kahit saan
nude hubad, hubo, walang suot, walang damit
nuisance abala
number bilang
numerous di mabilang
nurse yaya
pack magbalot
package balutan
page pahina
pail timba
pain sakit, hapdi, kirot
painful masakit, mahapdi, kumikirot
paint pintura, kulay
painter pintor
painting kuwadro
pair pares, dalawahan
pale maputla, namumutla
pan kawali
pancake bibingka
paper papel
pardon patawarin
parent magulang
park liwasan
part pahagi
particular maselan, madiwara, mabusisi
particularly lalo na
partly nangangalahati
party kasayahan
pass daanan, lampasan
passage lusutan, daanan, lagusan
passenger pasahero, sakay
past nakaraan
path landas
patience tiyaga
patient matiyaga, maysakit
pattern huwaran, hulmahan
pause tigil
pay bayad, bayaran, magbayad
peace kapayapaan
peaceful payapa, tahimik
pearl perlas
peculiar pambihira
pen pluma, pansulat
pencil lapis
penny sentimo, kusing
people mga tao
pepper sili, paminta
per ayon sa
perfect ganap
perfection pagiging ganap
perfectly ganap
perform gampanan
performance pagganap
perhaps marahil, sakali
period panahon
permanent panghabang buhay, walang pagbabago
permit payagan, pabayaan
person tao
personal pangsarili, pangsarile
personally para sa akin
persuade himukin
pet alaga
photograph larawan, litrato
pick piliin, pulutin
picture larawan, litrato
piece bahagi, piraso
pig baboy
pile tumpok
pin aspile, duruin
pinch kurutin, ipitin
pink mapula pula, kulay rosas
pint gatang
pipe kuwako, daluyan, tubo
pity awa, maawa
place lugar, pook, ilagay
plain simple, payak, kapatagan
plan plano, balak
plant halaman
plate plato, pinggan
play laro, maglaro
player manlalaro
pleasant kasiyasiya
please paki
pleasure kasiyahan
plenty marami
plough araro
plural higit sa isa
pocket bulsa, lukbutan
pocketbook kalupi
poet makata
point tuldok
poison lason
police pulis
policeman pulis
polish pakintabin
polite magalang
political pangpolitika
politics politika
pond lawa
pool languyan
poor mahirap, maralita
popular tanyag, sikat
popularity katanyagan
population sangkatauhan, populasyon
position puwesto, kinatatayuan
possess ariin
possession ari-arian, pag aari
possibility posibilidad, maari
possible maaring mangyari
possible maari
post poste, haligi
post office koreo
postal pangkoreo
postpone ipagpaliban
pot paso, palayok
pound pukpukin
pour ibuhos
poverty kahirapan, karalitaan
powder pulbos
power kapangyarihan
powerful makapangyarihan
practice pagsasanay
praise pagpuri
pray manalangin, magdasal
prayer dasal, dalangin
preach mangaral
preacher mangangaral
precious mahalaga
prefer mas gusto
prejudice bigat ng loob, mabigat ang dugo
preparation paghahanda
prepare maghanda
presence pagdalo
present kasalukuyan, bigyan, kaloob
preserve iimbak
president pangulo
presidential pampanguluhan
press idiin, pamamahayag
pressure bigat, pagdiin
pretend magkunwari, magmaang-maangan
pretty maganda, marikit
prevent hadlangan
price halaga, presyo
priest pari
print ilimbag, limbagin
prison bilangguan, kulungan, bilango
protection pagkupkop
proud mayabang, palalo
prove magbigay
provide sustentuhan
provide for magsustento
public mamamayan, madla
pull hilahin, hatakin
pump bomba, bombahin
punish parusahan
punishment parusa
pupil inaaralan, estudyante
puppet tau-tauhan
purchase bilhin, pinamile
pure puro, dalisay, lantay
purely walang halo
purpose sadya
put ilagay
puzzle bugtong, palaisipan
quad apat na bagay
quadruple apat na ulit
quadruplet apat na anak
quadruplicate apat na kopya
quaff uminom
quake lindol
qualified pumasa
qualify pumasa
qualities katangian
quality katangian
quantify bilangin
quantity dami, bilang
quarantine ilayo
quarrel sigawan, hindi pagkakasundo
quarter apat na bahagi
quash pigain
queen reyna
query humingi ng impormasyon
quest hanapin, paghahanap
question tanong
quick mabilis
quicker mas mabilis
quickest pinaka mabilis
quickly bilisan
quiet tahimik
quilt tela
quit umayaw, umalis
quiz pagsusuri
quota kailangang dami
quotation talata
quote talatang sinabi
sacred banal, sagrado
sacrifice sakripisyo, paghihirap
sad malungkot
saddle siya
safe ligtas
safety kaligtasan
sail layag
sailor marino, manlalayag
sake alang-alang
salary upa, suweldo
sale pagtitinda
salesman nagtitinda, tindero
saleswomen nagtitinda, tindera
salt asin
salty maalat
same pareho
sample halimbawa
sand buhangin
satisfaction kasiyahan
satisfactory sapat
satisfy bigyan ng kasiyan
saturday sabado
sauce sabaw
sausage langonisa
save iligtas
savior tagapagligtas
saw lagare, lagariin
say sabihin
scale timbangan
scarce bihira
scarcely bihira
scare takutin
scared natakot
scatter isabog
scene eksena
scent amoy
school paaralan, eskuwela
science siyensiya
scientific ayon sa siyensiya
scientist siyentipiko
scissors gunting
scold pagsabihan
scorn alipustain, matahin
scrape kayurin
scratch gasgas, gasgasin, kamutin
screen tabing
screw tornilyo
scythe karit
sea dagat
seaman magdaragat
search hanapin
seaside tabingdagat
season kapanahunan
seat upuan
second pangalawa
secondly kalawa
secret lihim
secretary kalihim
see tingnan
see off ihatid
seed binhi
seem parang, mukhang
seize daklutin
seldom bihira
self sarili
selfish maramot, makasarili
sell ipagbili
sell out mabili ang lahat
seller tindera, tagapagtinda
send ipadala
sense isipan, ulirat
sensible matino
sentence talata; hatol
separate hiwalay, paghiwalayin
separation paghihiwalay
september setyembre
serious malubha, masinsin
seriously grabe
servant utusan, alila
serve paglingkuran
service paglilingkod
set ilagay
settle tuusin
settlement tuos, pagkakasundo
settler nakatira
seven pito
seventeen labimpito
seventy pitumpo
several ilan
severe grabe, mabigat
sew tahiin, manahi
shade lilim
shadow anino
shake alugin, ugain
shallow mababaw
shame kahiyaan
shape hugis, hubog
share hatian
sharp matalim, matalas
shave magahit, ahitan
she siya (pambabae)
sheep tupa
sheet piraso
shelf patungan
shell kabibe
shelter kanlungan
shield kalasag
shine kislap, kinang, pakislapin
ship bapor, barko
shipment padala
shirt kamisadentro, kamiseta
shock bigla, gimbal
shoe sapatos
shoot barilin
shop mamili, manindahan
shore pampang
short maikli, maigsi
shortly mamayang kaunti
shorts korto
should dapat
shout sigaw, hiyaw
show ipakita, itanghal
shower dutsa, magbuhos
shut sarahan, nakasara
sick maysakit
sickness sakit, karamdaman
side piling, tabi, panig
sight paningin
sign tanda, sinyal, hudyat, pirmahan
signal hudyat
silence katahimikan
silk sutla
silver pilak
simple payak, simple
since mula, buhat
sincere taimtim, tapat
sing kumanta, umawit
single nag-iisa, minsan
singly isat isa
sink lumubog
sir ginoo
sit umupo
situation kalagayan
six anim
sixteen labinganim
sixty animnapu
size sukat, laki
skill husay, galing
skillful bihasa, mahusay, magaling
skin balat
skirt tapis, palda
sky langit, himpapawid, alapaap
slave alipin
slavery pagaalipin
sleep matulog, pagtulog
slide dausdos
slight bahagya
slightly babahagya
slip madulas
slope libis, gulod
slow mabagal
slowly dahan-dahan
small maliit
smell amoy, amuyin
smile ngiti, ngitian
smoke usok
smoker manghihitit, nagpapausok
smooth makinis
snake ahas
snare silo, patibong
sneeze bahing, magbahing
snooze umidlip
snore hilik, maghilik
snow yelo
soap sabon
social pagtitipon
soft malambot
soften palambutin
soil lupa
soldier kawal, sundalo
solemn taimtim
solid matigas
solidarity pagkakaisa
solution kalutasan
solve lutasin
some mga ilan
somebody isang tao
somehow maski paano
something kwan
sometimes kung minsan
somewhat kung ano
son anak na lalaki
song awit
son-in-law manugang na lalaki
soon saglit
sore masakit
sorrow kalungkutan
sort piliin
soul kaluluwa
sound tunog
soup sabaw
sour maasim
south timog
southern banda sa timog
sow nagsabog
space lugar
spade pala
spare pamalit
speak magsalita
speaker tagapagsalita
special natatangi
specially lalu na
speech pagsasalita
speed bilis
spell bigkas
spelling pagbigkas
spend gumastos
spill itapon
spin paikutin
spirit espirito
spit dura
splendid mahusay
split magkahiwalay
spoil mabulok
spoon kutsara
sport palaro
spot lugar
spread dipa
spring talon, sibol
square kuwadrado
staff tungkod
stage entablado
stain mantsa
stair hagdan
stamp selyo
stand tayo
standard pamantayan
star bituin
start magsimula
state katayuan
statement kasulatan
statesman manungkulan
station istasyon
stay tira
steady matatag
steal nakawin
steam singaw
steamer bapor, pasingawan
steel asero
steep matarik
stem tangkay
step baitang
stick idikit, tingting
stiff matigas
still matahimik
sting kagat
stir haluin
stock tambak
stocky masiksik
stomach tiyan
stone bato
stony mabato
stop hinto
store tindahan, imbak
storm bagyo
stormy bumabagyo
story kasaysayan
stove kalan
straight tuwid
stranger estranghero
strap tali, itali
straw dayami
stream batis
street daan
strength lakas
stretch pahabain
strict mahigpit
strictly mahigpit
strike paluin, welga
string pisi
strip himulmol
stripes guhit
stroke palo
strong malakas
struggle pakikibaka
study pagaralin
stuff bagay-bagay
stupid tanga
subject paksa
substance sustansya
subway sa ilalim ng lupa
succeed magtagumpay
success tagumpay
successful matagumpay
successfully matagumpay
such as gaya ng
suddenly bigla na lang
suffer maghirap
sugar asukal, matamis
suggest imungkahe
suggestion mungkahe
suit bihis
summer tag-init, tag-araw
sun araw
sunday linggo
sunshine sikat ng araw
supper hapunan
supply sangkapan
support saluhin, suporta
suppose maari
sure sigurado
surely walang mintis
surface kalatangan
surprise bigla
surrender suko
surround paikutan
suspect maghinala
suspicion hinala
sweet matamis
sweetly matamis
swell mamaga
swelling namamaga
swim langoy
swindle dayain
swing duyan, ugoy
sword espada
sympathetic naaawa
sympathy kaawaan
system paraan
what ano
when? kailan?
where? saan?