You are on page 1of 22

BI TP TON CAO CP 2

Ng Mnh Tng
Thng 02 nm 2011
Mc lc
Chng 1. HM S NHIU BIN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1. Tm min xc nh ca cc hm sau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Cho hm s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.5. Tm vi phn ton phn ca cc hm s sau: . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.6. Tnh gn ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.8. Cho cc hm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.11. Tm cc cc tr ca cc hm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Chng 2. TCH PHN KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1. Tnh cc tch phn sau trong h trc ta cc: . . . . . . . . . 5
2.2. Tnh cc tch phn sau trong h trc ta cc: . . . . . . . . . . . . 6
2.3. Th tch ca cc vt th. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Chng 3. TCH PHN NG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1. Tnh trc tip cc tch phn ng sau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2. Dng cng thc Green tnh cc tch phn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3. Tch phn ng khng ph thuc ng ly tch phn. . . . . 11
Chng 4. L THUYT CHUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1. Xt s hi t ca cc chui s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2. Tnh tng ca cc chui s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3. Tm min hi t ca chui hm s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4. Tm min hi t v tnh tng ca cc chui hm s. . . . . . . . . 14
i
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
4.5. Khai trin cc hm s f(x) sau thnh chui ly tha trong ln cn
ca im x
0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.6. Tm khai trin Fourier ca cc hm f(x). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Chng 5. PHNG TRNH VI PHN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1. Gii cc phng trnh vi phn tuyn tnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2. Gii cc phng trnh vi phn bin s phn ly. . . . . . . . . . . . . . 17
5.3. Gii cc phng trnh vi phn ng cp (thun nht) . . . . . . 18
5.4. Gii cc phng trnh vi phn Becnuly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.5. Gii cc phng trnh vi phn ton phn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.6. Gii cc phng trnh vi phn ton phn sau bng phng php
tha s tch phn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ng Mnh Tng ii
Chng 1
HM S NHIU BIN S
1.1. Tm min xc nh ca cc hm sau:
z =
1
_
a
2
x
2
y
2
; z = arcsin
_
x
y
2
_
z = ln
_

x
y
_
; u =

x + y + z
1.2. Cho hm s
1, f (x, y) =
_
xy +
x
y
. Tnh f

x
(2, 1) f

y
(2, 1).
2, z = e
x
2
+ y
2
. Tnh z

x
, z

y
.
1.3. Chng t rng hm s z = y ln(x
2
y
2
) tha mn phng trnh
1
x
z
x
+
1
y
z
y
=
z
y
2
1.3.
1. Chng t rng hm s f(x, y) = e
x
sin y tha mn phng trnh Laplace

2
f
x
2
+

2
f
y
2
= 0
2. Chng t rng hm s u(x, t) = sin(x at) tha mn phng trnh sng

2
u
t
2
= a
2

2
u
x
2
3. Chng t rng hm s u(t, x) =
1
2a

t
e

x
2
4a
2
t
tha mn phng trnh truyn nhit
u
t
= a
2

2
u
x
2
1
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
1.4.
Cho x = rcos, y = rsin. Tm

x
r
x

y
r
y

1.5. Tm vi phn ton phn ca cc hm s sau:


1) z = ln(x +
_
x
2
+ y
2
)
2) u = e
x
(cosy + xsiny)
3) u = x
y
2
z
1.6. Tnh gn ng:
1) arctg
1,02
0,95
; 2)
3
_
1, 02
2
+ 0, 05
2
; 3)
_
sin
2
1, 55 + 8e
0,015
1.7.
1) Cho hm z = y ln x. Tm z

xx
, z

xy
, z

yy
.
2) Cho hm z = ln tg
_
y
x
_
. Tm z

xy
.
1.8. Cho cc hm
1) z =
1
2
ln
u
v
vi u = tg
2
x, v = cot g
2
x. Tm z

x
.
2) z =
x
2
y
x
2
+ y
vi y = 3x + 1. Tm
dz
dx
.
1.10. Cho hm u =
1
r
vi r =
_
x
2
+ y
2
+ z
2
. Chng t rng:

2
u
x
2
+

2
u
y
2
+

2
u
z
2
= 0
1.9.
1. Cho u =
1
x y
+
1
y z
+
1
z x
. Chng minh
u

xx
+ u

xy
+ u

yy
+ 2
_
u

xy
+ u

yz
+ u

xz
_
= 0
Ng Mnh Tng 2
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
2. Cho z = xe
y
+ ye
x
. Chng minh
u

xxx
+ u

yyy
= xu

xyy
+ yu

xxy
1.10.
1. Cho z l hm s ca x v y xc nh bi x = u + v, y = u
2
+ v
2
, z = u
3
+ v
3
. Tnh
z

x
, z

y
2. Cho x
2
+ y
2
z
2
= 2x (y + z). Tnh z

x
, z

y
3. Cho yx
4
+ x
2
y
3
= e
xyz
. Tnh z

x
, z

y
1.11. Tm cc cc tr ca cc hm
1. z = x
3
+ y
3
3xy
2. f (x, y) = 1
_
x
2
+ y
2
3. f (x, y) = xy +
50
x
+
20
y
, x > 0, y > 0
4. f (x, y) = x + y xe
y
5. f (x, y) = xy (1 x
2
y
2
) (x 0, y 0, x
2
+ y
2
1)
6. f (x, y) = x
4
+ 2y
4
y
2
2x
2
7. f (x, y) = x
2
+ 2xy 4x + 8y
8. f (x, y) = 2x
3
+ x
2
y + 5y
2
+ x
2
9. z = x
3
y + 12x
2
8y
10. z = x
3
+ y
3
+ 3x
2
3xy + 3x 3y + 1
11. z = x
4
+ y
4
x
2
y
2
2xy, x = 0
12. z = (x
2
+ y
2
) e

(
x
2
+y
2
)
13. z = x
3
y
2
(6 x y) ; x > 0, y > 0
14. z = x

y x
2
y + 6x + 3
15. z = (x
2
+ y)

e
y
16. z = 2x
3
+ xy
2
+ 5x
2
+ y
2
Ng Mnh Tng 3
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
17. z =
1
2
xy + (47 x y)
_
x
3
+
y
4
_
18. z = xy (1 x y)
19. z = (x y) e
xy
20. z = xy +
3
x
+
9
y
(x >, y > 0)
Ng Mnh Tng 4
Chng 2
TCH PHN KP
2.1. Tnh cc tch phn sau trong h trc ta
cc:
1.
__
D
arcsin

x + ydxdy trong D l min gii hn bi cc ng x+y = 0, x+y =


1, y = 1, y = 1
2.
__
D
(x + y)
2
(x y)
2
dxdy trong D l min gii hn bi cc ng x +y = 1, x +
y = 3, x y = 1, x y = 1
3.
__
D
ln (x + y) dxdy trong D l min gii hn bi cc ng x = 1, y = 1, y = x+1
4.
__
D
xy
x
2
+ y
2
dxdy trong D l min gii hn bi cc ng x = 0, y = 0, x +y = 1
5.
__
D
x
2
(x y) dxdy trong D l min gii hn bi cc ng y = x
2
, x = y
2
6. I =
__
D
(x
2
+ y
2
) dxdy trong D l min gii hn bi cc ng y = x, y =
x + 1, y = 1, y = 3
7. I =
__
D
(xy + 2y) dxdy trong D l tam gic OAB, bit O(0, 0) ; A(1, 1) ; B (2, 0)
8. I =
__
D
e
x
y
dxdy trong D l min gii hn bi cc ng y
2
= x, x = 0, y = 1
9. I =
__
D
(y
2
x) dxdy trong D l min gii hn bi cc ng y
2
= x, x = 3 2y
2
10. I =
__
D
x cos ydxdy trong D l min gii hn bi cc ng y = 0, y = x
2
, x = 1
11. I =
__
D
xydxdy trong D l min gii hn bi cc ng y = x 4, y
2
= 2x
5
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
12. I =
__
D
(y x) dxdy trong D l min gii hn bi cc ng y = x + 1, y =
x 3, y =
1
3
x +
7
3
, y =
1
3
x + 5
13. I =
__
D
xdxdy trong D l min gii hn bi cc ng xy = 6, x + y 7 = 0
14. I =
__
D
(x + y) dxdy trong D l min gii hn bi cc ng 0 y , 0 x
sin y
15. I =
__
D
y
2
xdxdy trong D l min gii hn bi cc ng x
2
+y
2
= 4, x+y 2 = 0
16. I =
__
D
xdxdy trong D l min gii hn bi cc ng x = 2 + sin y, x = 0, y =
0, y = 2
17. I =
__
D
xdxdy trong D l min gii hn bi cc ng y = x
3
, x + y = 2, x = 0
2.2. Tnh cc tch phn sau trong h trc ta cc:
1. I =
__
D
(2x y) dxdy trong D l ng trn tm O, bn knh bng 2.
2.
__
x
2
+y
2
1

1 x
2
y
2
1 + x
2
+ y
2
dxdy
3. I =
__
D
x
2
ydxdy trong D l min gii hn bi cc ng y = 0, y =

2ax x
2
4.
__
D
(x + 2y + 1) dxdy vi D l min c xc nh bi x
2
+ y
2
2y ; x
2
+ y
2
2x
5.
__
D
xydxdy trong D l na trn hnh trn (x 2)
2
+ y
2
1
6.
__

2
x
2
+y
2
4
2
(x
2
+ y
2
)
_
sin
_
x
2
+ y
2
+ cos
_
x
2
+ y
2
_
dxdy
7.
__
D
acrtg
y
x
dxdy vi D =
_
x
2
+ y
2
1 , x
2
+ y
2
9 , y
x

3
, y

3x
_
8.
__
D
2ay x
2
y
2
y
2
dxdy vi D l mt trn x
2
+ y
2
2ay (a > 0)
9.
__
D
a
_
a
2
x
2
y
2
dxdy vi min D l na hnh trn x
2
+ y
2
= ay nm trong gc
phn t th nht ca mt phng xOy
10. I =
__
D
e
x
2
+y
2
dxdy vi D l min gii hn bi x
2
+ y
2
R
2
11. I =
__
D
_
1 x
2
y
2
dxdy vi D l min gii hn bi x
2
+ y
2
x
Ng Mnh Tng 6
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
12. I =
__
D

1 x
2
y
2
1 + x
2
+ y
2
dxdy vi D l min gii hn bi x
2
+ y
2
1, x 0, y 0
13. I =
__
D
ln (x
2
+ y
2
)
x
2
+ y
2
dxdy vi D l min gii hn bi 1 x
2
+ y
2
e
14. I =
__
D
(x
2
+ y
2
)dxdy vi D l min gii hn bi x
2
+y
2
+2x1 = 0, x
2
+y
2
+2x = 0
15. I =
__
D
_
x
2
+ y
2
dxdy vi D = {(x, y) : 1 x
2
+ y
2
9, y 0}
16. I =
__
D
e
x
2
y
2
dxdy vi D l min gii hn bi x =
_
4 y
2
v trc Oy
17. I =
__
D
1
_
x
2
+ y
2
dxdy vi 2x x
2
+ y
2
6x, y x
18. I =
__
D
(x + y) dxdy vi D =
_
(x, y) : x
2
+ y
2
2x, y x

3, y x
_
19. I =
__
D
2dxdy vi D = {(x, y) : x
2
+ y
2
2x, x
2
+ y
2
2y}
20. I =
__
D
(x + 2) dxdy vi D = {(x, y) : x
2
+ y
2
2x + 4y}
21. I =
__
D
xdxdy vi D = {(x, y) : 3x
2
+ y
2
1, y x, y 0}
22. I =
__
D
(2x + y) dxdy vi D = {(x, y) : x
2
+ y
2
2y, y 1}
23. I =
__
D
(x + 2y) dxdy vi D =
_
(x, y) :
x
2
9
+
y
2
4
1, y 0
_
24.
__
D
xydxdy vi min D l min gii hn bi elip
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= 1 v nm trong gc phn
t th nht.
25. I =
__
D
xydxdy trong D l min gii hn bi cc ng 4x
2
+ y
2
4
26.
__
D

x
2
+ y
2

xy

dxdy vi min D c gii hn bi ng cong (x


2
+ y
2
)
2
=
xy ; x, y 0
2.3. Th tch ca cc vt th
Tnh th tch ca cc vt th gii hn bi cc mt, cc ng thng trong cc trng
hp sau:
1. Mt Paraboloid z = x
2
+ y
2
v cc mt y = x
2
, y = 1, z = 0
2. x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1
Ng Mnh Tng 7
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
3. x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 1, z = x
2
+ y
2
4. z = x
2
+ y
2
, y = x
2
, y = 1, z = 0
5. z = 4 x
2
y
2
, x = 1, y = 1
6. 2 x y 2z = 0, y = x
2
, y = x
7. z =
_
x
2
+ y
2
, x
2
+ y
2
= a
2
, z = 0
8. z = x
2
+ y
2
, x
2
+ y
2
= a
2
, z = 0
9. z = x, x
2
+ y
2
= a
2
, z = 0
Ng Mnh Tng 8
Chng 3
TCH PHN NG
3.1. Tnh trc tip cc tch phn ng sau
1. .
_
AB
(x
2
2xy)dx + (2xy + y
2
)dy, AB l cung Parabol y = x
2
t im A(1, 1) n
im B(2, 4)
2.
_
L
(xy 1)dx + x
2
ydy, L t im A(1, 0) n im B(0, 2) trong cc trng hp sau:
(a) theo ng thng 2x + y = 2
(b) theo cung Parabol 4x + y
2
= 4
(c) theo cung elip x = cost, y = 2sint
3. I =
_
C
(x
2
+ y
2
) dx + (x
2
y
2
) dy trong C l ng y = 1 |1 x| , 0 x 2.
4. I =
_
C
|x y| dy vi C l ng x = a cos t, y = a |sin t| ,

4
t

2
(a > 0)
5. I =
_

AB
ydx xdy trong cung AB l na ng trn c phng trnh tham s
_
x = a cos t
y = a sin t
v 0 t , a l hng s dng.
6. I =
_

OA
2xydx x
2
dy trong OA l cung Parabol nhn Ox lm trc i xng v
O(0; 0) , A(2; 1)
7. I =
_
L
xdy ydx vi L l ng gp khc OAB vi O(0; 0) , A(1; 0) , B (1, 2)
8. I =
_
L
cos ydx sin xdy vi L l on thng t im (2, 2) n im (2, 2)
9. I =
_
L
(x
3
y
2
) dx + xydy vi L l ng y = a
x
t im (0, 1) n im (1, a)
9
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
3.2. Dng cng thc Green tnh cc tch phn
1.
_
L
(x
2
+ y
2
)dy, L l chu vi ca hnh t gic c cc nh l A(0, 0), B(2, 0), C(4, 4) v
D(0, 4).
2.
_
L
(xy + x + y) dx + (xy + x y) dy trong L l elip
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= 1 ly theo chiu
dng.
3.
_
x
2
+y
2
=2x
(ye
xy
+ 2x cos y x
2
y) dx + (xe
xy
x
2
sin y + xy
2
+ xy) dy
4.
_
(x1)
2
+(y1)
2
=1
_
x
2
+ y
2
dx + y
_
xy + ln
_
_
x
2
+ y
2
+ x
__
dy
5. I =
_
x
2
+y
2
=2x
(yx
3
+ e
y
) dx + (xy
3
+ xe
y
3y) dy
6.
_
x
2
+y
2
=2x
(xy + e
x
sin x + x + y) dx + (xy e
y
+ x sin y) dy
7. I =
_
L
(2xy x
2
) dx + (x + y
2
) dy trong L l ng kn gm hai cung parabol
y = x
2
v x = y
2
.
8.
_
L
(x
2
+ y
2
) dx + (x
2
y
2
) dy trong L l ng gp khc OABO, vi O(0, 0), A(1, 0), B(0, 1)
bng cch trc tip v p dng cng thc Green.
9. I =
_
L
_
xy
3
3

x
2
y
2
2
_
dx +
_
x
2
y
2
2
xe
2y
_
dy vi L l chu vi ca tam gic OAB,
bit O(0; 0) , A(1; 1) , B (1; 1)
10. I =
_
L
y
2
ln xdy
y
2
4x
dx vi L l chu vi ca min gii hn bi cc ng x
2
+ y
2
=
4x, x
2
+ y
2
= 8x, y = x, y =

3x theo chiu dng.


11. I =
_
L
(x+y)dx(xy)dy
x
2
+y
2
, vi L l ng trn x
2
+ y
2
= 4 ngc chiu kim ng h.
12. I =
_
C
(2x + y) dx + (3x + 2y) dy vi C l bin ca min phng gii hn bi y =
2 x
2
, y = x theo chiu kim ng h.
13. I =
_
L
e
x
2
+y
2
(cos 2xydx + sin 2xydy) vi L l ng trn x
2
+ y
2
= R
2
14. I =
_
L
x
2
dy y
2
dx vi L l
1
8
ca ng trn x
2
+y
2
= 2 i t A
_
2; 0
_
n B (1; 1)
v cung Parabol 2y
2
= x + 1 i t B n C (1; 0)
15. I =
_
L
e
xy
[y
2
dx + (1 + xy) dy] + xdy vi L l na cung trn x =
_
2y y
2
i t
A(0; 0) n B (0; 2)
Ng Mnh Tng 10
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
16. I =
_
L
(xe
x
y) dx +
_
x +
_
4 + y
2
_
dy vi L l cung OBA, trong OB l on
thng ni O(0, 0) vi B (0, 2), cn BA l na trn ca ng trn x
2
+y
2
+4 = 2x+4y
t B n A(2, 2).
17. I =
_
L
(x y)
2
dx + (x + y)
2
dy vi L l na trn ca ng trn x
2
+ y
2
= 2x cng
chiu kim ng h.
18. I =
_
C
(x
2
y + x y)dx + (y x xy
2
)dy vi C l ng trn x
2
+ y
2
= 4y, x 0
ly theo chiu kim ng h
19. I =
_
L
(1 + xy) dx + y
2
dy l phn ng trn tha mn x
2
+ y
2
= 2x, y 0
20. I =
_
C
(x
2
+ y cos xy) dx +
_
x
3
3
+ xy
2
x + x cos xy
_
dy vi C l cung trn x =
a cos t, y = a sin t ly theo chiu tng ca tham s t, 0 t , a > 0
3.3. Tch phn ng khng ph thuc ng ly tch
phn
1. Tch phn
_
L
_
1
y
2
x
2
cos
y
x
_
dx +
_
sin
y
x
+
y
x
cos
y
x
_
dy
c ph thuc vo ng ly tch phn L khng? Tnh tch phn trong trng hp
L l cung ni hai im A(1, ), B(2, ) v khng ct trc Oy.
2. Tm hng s a tch phn
I =
_
AB
(x
2
+ 2xy + ay
2
) dx + (x
2
2xy + y
2
) dy
(x + y)
3
khng ph thuc vo ng ly tch phn i vi cc ng khng ct ng y = x.
Tnh tch phn vi a tm c v A(1, 0), B(0, 1)
3. Chng minh tch phn J =
_

AB
_
x
_
x
2
+ y
2
+ y
_
dx +
_
y
_
x
2
+ y
2
+ x
_
dy khng
ph thuc vo ng ly tch phn v tnh tch phn , bit A(0; 0) , B (1; 1)
4. Tnh I =
_
C
(x + y) dx + (x y)dy vi C l phn ng cong y = x+sin x t A(0, 0)
n B(, )
5. Tnh I =
(2,3)
_
(1,1)
_
x
_
x
2
+ y
2

y
x
2
_
dx +
_
y
_
x
2
+ y
2
+
1
x
_
dy theo ng cong C
khng i qua gc ta v khng ct trc tung.
Ng Mnh Tng 11
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
6. Tnh tch phn:
_
AB
ln
y
x
_
xdy ydx
x
2
_
bit A(1, 1).B(1, e) v cung AB nm trong gc phn t th nht c x = 0 , y = 0
Ng Mnh Tng 12
Chng 4
L THUYT CHUI
4.1. Xt s hi t ca cc chui s
1,

n=1
3.5.7.9...(2n + 1)
4.9.14.19...(5n 1)
2,

n=1
4
n
(n + 1)!
(3n)!
3,

n=1
1
3
n
_
n
n + 1
_
n
2
4,

n=1
2.5.8...(3n 1)
4.6.8...(2n + 2)
5,

n=0
(n!)
2
2
n
2
6,

n=0
n!(2n)!
(3n)!
7,

n=1
n
_
3n + 1
5n 2
_
2n
8,

n=1
1
2
n
_
1 +
1
n
_
n
2
9,

n=1
_
3n
2
n + 1
4n
2
+ 2n
_
2n
10,

n=1
_
n + 2
n + 1
_
n
2
1
2
n
11,

n=2
_
n 1
n + 2
_
n(n+2)
12,

n=1
3

n + 2
_
2n
n 1
_
3n
13,

n=1
n
2
sin

2
n
14,

n=1
1.4.9...n
2
1.3.5...(2n 1)n!
.5
n+2
15,

n=1
n
n
sin

2
n
n!
16,

n=1
n!
(2n)!
tan
1
5
n
17, Xt s hi tc ca chui

n=1
u
n
v
n
vi
u
n
=
_
2 +
1
n
2
_
n
, v
n
=
_
1 +
2
n
_
n
2
18,

n=1
n
5
_
3n + 2
4n + 3
_
n
19,

n=1
_
3n
n + 5
_
n
_
n + 2
n + 3
_
n
2
20,

n=1
2.4.6...(2n).n
n
4.7.10...(3n + 1).n!
4.2. Tnh tng ca cc chui s
1,
n + 1
n
3
6n
2
+ 11n 6
2,

n=1
9
9n
2
+ 3n 20
3,

n=3
4
n(n 1) (n 2)
4,
+

n=4
1
n(n + 1) (n + 2)
5,

n=2
n 1
(2n 3)
2
(2n 1)
2
6,
1
2.4.6
+
1
4.6.8
+
1
6.8.10
+ ...
13
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
7,

n=1
1
n
2
+ 3n + 2
8,
1
1.3.5
+
1
3.5.7
+...+
1
(2n 1) (2n + 1) (2n + 3)
+
...
9,

n=1
4 n
n(n + 1) (n + 2)
10,

n=2
3n 5
n(n
2
1)
4.3. Tm min hi t ca chui hm s
1,

n=1
n!(x 4)
n
n
n
2,

n=0
(1)
n
3
n+1
4
n+2
3

n + 1
(x 1)
n
3,

n=0
(n + 2) (x + 1)
n
5
n+2

n
6
+ 1
4,

n=1
(1)
n
(x 2)
n
3
n+1
3

n
4
+ n
2
+ 1
5,

n=1
(1)
n
x
n
2n + 1
6,

n=0
(x + 3)
n
4
n+2
4

n
3
+ 1
7,

n=1
(x + 5)
2n1
n
2
4
n
8,

n=1
(x 4)
n
n

n + 2
9,

n=1
(1)
n1
x
2n
4
n
(2n 1)
10,

n=1
(1)
n1
x
2n
4
n
(3n1)
4.4. Tm min hi t v tnh tng ca cc chui hm
s
1,

n=0
x
2n+5
3
2n
(2n + 1)
2,

n=2
n(n + 1)x
n2
3,

n=1
(1)
n1
_
1 + 2n
n + n
2
_
x
n
4,

n=1
(1)
n1
_
1 +
1
n
_
x
n1
5,

n=1
(2n 1) x
n+2
6,

n=1
x
4n3
4n 3
7,

n=0
(4n
2
+ 9n + 5) x
n+1
8,

n=1
nx
n
9,

n=1
x
2n+2
(2n + 1) (2n + 2)
10,

n=1
x
n
n
4.5. Khai trin cc hm s f(x) sau thnh chui ly
tha trong ln cn ca im x
0
1, f(x) = ln(6x
2
+ 5x + 1) vi x
0
= 0
2, f(x) = cos
2
x vi x
0
= 0
3, f (x) = sin
3
x vi x
0
= 0
4, y = f(x) =
1
(1 x)
2
vi x
0
= 0
5, y = f(x) =
1
x
vi x
0
= 3
Ng Mnh Tng 14
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
4.6. Tm khai trin Fourier ca cc hm f(x)
1, f(x) tun hon vi chu k 2 v bng x vi x [, ].
2, f(x) tun hon vi chu k 2 v bng x +
1
2
vi x [, ]
3, f(x) tun hon vi chu k 2 v bng 2x vi x [, ]
4, f(x) tun hon vi chu k 2 v bng 3x
2
vi x [, ]
5, f(x) tun hon vi chu k 2 v bng 2x + 1 vi x .
Ng Mnh Tng 15
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
Ng Mnh Tng 16
Chng 5
PHNG TRNH VI PHN
5.1. Gii cc phng trnh vi phn tuyn tnh
1, xy

+ y e
x
= 0
2, y = x (y

x cos x)
3, ydx + 2 (x + y) dy = 0
4, xy

2y = 2x
4
5, y


y
1 x
2
1 x = 0
6, xy

+ (x + 1) y = 3x
2
e
x
7, (xy

1) ln x = 2y
8, xy

= x + 2y tha mn y|
x=1
= 0
9, y

+
3
x
y =
2
x
3
tha mn y|
x=1
= 1
10, y

ytgx =
1
cos x
tha mn y|
x=0
= 0.
5.2. Gii cc phng trnh vi phn bin s phn ly
1, y

=
x
2
y y
x + 1
2, 2x
_
1 y
2
+ yy

= 0
3, (xy
2
+ 4x) dx + (y + x
2
y) dy = 0
4, y

=
cos y sin y 1
cos x sin x + 1
5, y

= cos (x y)
6, x
_
1 y
2
dx + y

1 x
2
dy = 0 tha mn y|
x=1
= 0, y|
x=0
= 0
7, sin xdy y ln ydx = 0 tha mn y|
x=

2
= e
8, (x
2
1) y

+ 2xy
2
= 0 tha mn y|
x=0
= 1
9, (xy
2
y
2
+ x 1) dx + (x
2
y 2xy + x
2
+ 2y 2x + 2) dy = 0
10, y

= (4x + y 1)
2
17
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
5.3. Gii cc phng trnh vi phn ng cp (thun
nht)
1, xy

= y xe
y
x
2, xy

y = (x + y) ln
x + y
x
3, y
2
+ x
2
y

= xyy

4, xy

= x sin
y
x
+ y
5, xy

+ xtg
y
x
y = 0
6, xy

+ xtg
y
x
y = 0
7, (x + y + 2) dx + (2x + 2y 1) dy = 0
8, (2x 4y + 6) dx + (x + y 3) dy = 0
9, xdy (x + y) dx = 0 tha mn y|
x=1
= 0
10,
_
y +
_
x
2
+ y
2
_
dx xdy = 0 tha mn y|
x=1
= 0
5.4. Gii cc phng trnh vi phn Becnuly
1, 3y

+ y = (1 2x) y
4
2, y

+ 2xy = 2x
3
y
3
3, y

+ 2y = y
2
e
x
4, y

= y
4
cos x + ytgx
5, (xy + x
2
y
3
) y

= 1
6, (x
2
1) y

sin y + 2x cos y = 2x 2x
3
7, x (e
y
y

) = 2
8, xy

+ y = y
2
ln x tha mn y|
x=1
= 1
9, y

y = xy
2
tha mn y|
x=0
= 0
10, xy

y = y
2
tha mn y|
x=1
= 0
5.5. Gii cc phng trnh vi phn ton phn
1, (2x y + 1) dx + (2y x 1) dy = 0
2,
xdy ydx
x
2
+ y
2
= 0
Ng Mnh Tng 18
B mn Khoa hc C Bn Bi tp TON CAO CP 2
3,
2x (1 e
y
)
(1 + x
2
)
2
dx +
e
y
1 + x
2
dy = 0
4, (1 + y
2
sin 2x) dx 2y cos
2
xdy = 0
5,
_
_
x + e
x
y
_
_
dx + e
x
y
_
1
x
y
_
dy = 0
6, 2x
_
1 +
_
x
2
y
_
dx
_
x
2
ydy = 0
7,
_
1
y
sin
x
y

y
x
2
cos
y
x
+ 1
_
dx +
_
1
x
cos
y
x

x
y
2
sin
x
y
+
1
y
2
_
dy = 0
5.6. Gii cc phng trnh vi phn ton phn sau bng
phng php tha s tch phn
1, (x
2
+ y
2
) dx 2xydy = 0
2, (y
2
6xy) dx + (3xy 6x
2
) dy = 0
3, y (1 + xy) dx xdy = 0
4,
_
x
y
+ 1
_
dx +
_
x
y
1
_
dy = 0
5, (x cos y y sin y) dy + (x sin y + y cos y) dx = 0
6, (x
2
+ y) dx = xdy
7,
(x + 2y) dx + ydy
(x + y)
2
= 0 tha mn y|
x=1
= 0
8, (xy
2
+ y) dx xdy = 0
9, (x + y) dx + (x y) dy = 0 tha mn y|
x=0
= 0
10, (x y) dx + (2y x) dy = 0 tha mn y|
x=0
= 0
Ng Mnh Tng 19