P. 1
Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

Ratings:
(0)
|Views: 1,966|Likes:
Published by Nguyen Huan

More info:

Published by: Nguyen Huan on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2012

pdf

text

original

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

Câu hỏi: Đồng chí hãy phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Trả lời: Để trả lời câu hỏi này tôi xin được phép đề cập đến một số điểm cơ bản sau: Trước hết phải khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới ánh sáng của thời đại mới; Là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Phong trào công nhân và Phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế kỷ XX. Tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..."
(Trích: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội). Đây là

kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng; Là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về sự ra đời của Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến và có truyền thống yêu nước từ ngàn năm. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng ta đã vận dụng những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta. Cũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII khẳng định "Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh". Thật vậy, "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại".
1

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

"Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta". Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm lý luận cụ thể của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà nguyên lý đó phải giải quyết. Không thể chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin hay Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khi không rõ bối cảnh ra đời của nó lại bê nguyên xi vào tình hình thực tiễn bởi những câu nói, bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó. Cần nắm chắc đặc điểm, tình hình thực tiễn của nước ta cần xác định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn cần giải quyết. Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đất nước, tham khảo có chọn lọc từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu, nhiều vấn đề mới như kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, nhà nước pháp quyền, hội nhập... đều là những vấn đề rất mới cần được nghiên cứu, giải đáp về lý luận và thực tiễn. Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu yêu cầu của từng giai đoạn... chỉ có vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học. Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lý lý luận của nó; là bảo vệ tính hệ thống, toàn vẹn của
2

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

những nguyên lý cơ bản đó. Cần đấu tranh với những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đưa những tư tưởng, quan điểm đó vào thực tế cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đó chính là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, xét lại và bảo thủ, giáo điều. Đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa với những hoạt động phủ nhận chủ nghãi Mác - Lênin, xuyên tạc, bôi đen những thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấu tranh với các hành động xuyên tạc, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh... Đây là kết quả tất yếu của sự chuẩn bị công phu, gian khổ với những bước đi phù hợp thể hiện năng lực tổ chức tài tình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; Là sự thắng thế của tư tưởng vô sản đối với đường lối chính trị của giai cấp tư sản. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng này hơn ai hết đảng viên phải là người đi đầu, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. Muốn vậy, điều trước hết và chủ yếu là đảng viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không mơ hồ, dao động; phải nói và làm theo nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kiên định những vấn đề và quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng./.

3

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

Câu 2: Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng theo tinh thần nghị quyết Đại hội X của Đảng? Trả lời: Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Tinh thần độc lập tự chủ, vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành TW; Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đại hội X đã khẳng định: "Hai mươi năm qua với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử". Nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện như: Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp CNH - HĐH phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; Chính trị xã hội ổn định; Quốc phòng - an ninh được giữ vững; Vị thế nước ta trên
4

Xã hội dân giàu. "xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động". công bằng. Đại hội X đã nhấn mạnh vấn đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Đảng ta luôn quan tâm đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. nước mạnh. về vấn đề dân tộc trong thời kỳ mới. tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp. ngày 27/3/1990 Hội nghị TW 8 đã ra Nghị quyết 8B về đổi mới công tác quần chúng của Đảng. dân chủ. dũng cảm phấn đấu. nhận thức của Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc có những phát triển mới. là nguồn sức mạnh. đến đại hội VIII khẳng định: "Chính những ý kiến. vì dân. tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Thực hiện Nghị quyết đại hội VI. Tiếp tục đường lối được xác định trong các kỳ Đại hội trước. Quán triệt tư tưởng "Lấy dân làm gốc".NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng trường quốc tế không ngừng được nâng cao. 5 . nhấn mạnh quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của dân. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn. nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân và nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới. xem đó là một trong bốn thành tố của chủ đề Đại hội. là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. văn minh. Đảng ta đã xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược. đặc biệt từ Đại hội VI đến nay. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều. thủ thách mà công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu hôm nay". về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những đặc trưng chủ yếu của xã hội mà chúng ta đang xây dựng là: . vượt qua bao khó khăn. Từ ngày thành lập đến nay. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới. Tư duy mới về vai trò của nhân dân. do dân.

khoan dung.Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc.HĐH đất nước. Đại hội X chỉ rõ: . xây dựng tinh thần cởi mở. phân biệt đối xử về quá khứ. thành quả của quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta: thay thuật ngữ "đại đoàn kết toàn dân" bằng thuật ngữ "đại đoàn kết bằng dân tộc" với nội dung đầy đủ hơn. định kiến.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Hiện nay. Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần.Lấy mục tiêu giữ vững độc lập. xã hội công bằng. vì dân giàu. Đây thực sự là một quan điểm rất mới. bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH . nước mạnh. do nhân dân.Do nhân dân làm chủ (Cương lĩnh 1991 nói: Do nhân dân lao động làm chủ). vì dân giàu. nói nhân dân làm chủ có lợi hơn cho đại đoàn kết toàn dân. . toàn diện hơn. Nói nhân dân là phù hợp với mục tiêu xây dựng Nhà nước ta là của nhân dân.Đề cao truyền thống nhân nghĩa. dân chủ. các tôn giáo. . Đảng xác định điểm tương đồng là "Giữ vững độc lập thống nhất của Tổ quốc. các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng 6 .Xóa bỏ mặc cảm. . văn minh". Đây chính là nét mới tiến bộ hơn so với Cương lĩnh 1991. phát huy sức mạnh toàn dân tộc. chiếm đại bộ phận dân cư. . thành phần giai cấp. nước mạnh. tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội. xã hội công bằng. Điểm tương đồng ngày nay tổng quát hơn. văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó với đồng bào các dân tộc. Thực chất nhân dân ở đây là nhân dân lao động. thống nhất của Tổ quốc. dân chủ. vì nhân dân. dễ đạt được sự nhất trí hơn cả với đồng bào ở trong nước và đồng bào ta định cư ở nước ngoài. .

Việc bỏ đoạn: "con người thoát khỏi bóc lột" xuất phát từ thực tế bản chất chế độ chúng ta xây dựng không phải chế độ bóc lột nhưng hiện tượng bóc lột thì vẫn còn trong thời kỳ quá độ. có cuộc sống ấm no.Có nền văn hóa tiên tiến. Đại hội X xác định những lĩnh vực đó là: "Phát huy tinh thần tự nguyện. nghệ thuật. đoàn kết.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng sản xuất. . . tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời sống văn hóa. vấn đề sở hữu là một trong những vấn đề lý luận phức tạp. do trình độ sản xuất quy định và còn có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế phát triển. chú trọng công trình văn hóa lớn. Đại đoàn kết là sự nghiệp của 7 . phát triển toàn diện. chứ không phải do ý muốn chủ quan áp đặt. đây là động lực lớn nhất. Phát huy tinh thần tự nguyện. Phát huy tiềm năng khuyến khích sáng tạo văn học. Xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa. lành mạnh. đồng thời cũng là nguyên nhân có tính chất quyết định tạo nên tính bền vững và chất lượng. tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. hạnh phúc. phong phú cho mỗi người và cả cộng đồng. Việc bỏ cụm từ: "dựa trên sự công hữu về tư liệu sản xuất" xuất phát từ thực tế ở nước ta tồn tại 3 chế độ sở hữu cơ bản và nhiều hình thức sở hữu khác nhau. . bất công. hiệu quả của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" môi trường văn hóa tốt đẹp. tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời sống văn hóa. tiêu biểu. tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. So với Cương lĩnh 1991 đặc trưng này được bổ sung thêm từ tương trợ.Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. đậm đà bản sắc dân tộc. Công hữu hay không sẽ do trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy định. tự do. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".Con người được giải phóng khỏi áp bức. Hơn nữa.

. . Đại hội X đã xác định: Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình. tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới. CNH .thiết kế./.xã hội. vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. quyền lực nhà nước là thống nhất. pháp luật mà còn phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chính sách. Để nâng cao trách nhiệm của toàn dân. hết lòng phục vụ nhân dân. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. pháp luật đó một cách có hiệu quả. 8 . nhà nước phong kiến. Đại hội X của Đảng chỉ rõ: "Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. nhà nước xã hội chủ nghĩa mà là một hình thức tổ chức nhà nước. Nhà nước phát huy vai trò to lớn trong việc thực hiện đại đoàn kết dân tộc không chỉ bằng việc thể chế hóa đường lối.Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. Đảng ta đặt vấn đề phải xây dựng sự đồng thuận xã hội. do nhân dân. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình. tận tụy. chủ trương của Đảng thành chính sách. Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước riêng gắn liền với một giai cấp như nhà nước chủ nô. dân chủ và tiến bộ xã hội.HĐH đất nước. có sự phân công. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. hoạt động trong đó có sự phân công và tổ chức quyền lực để bảo đảm Hiến pháp và pháp luật giữ địa vị tối cao. là công việc của mỗi người dân.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng toàn dân tộc. một trình độ phát triển của nhà nước về phương diện tổ chức . độc lập dân tộc. công tâm. thông qua bộ máy công quyền trong sạch. hành pháp và tư pháp". đẩy mạnh phát triển kinh tế .Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. nhà nước tư sản.

động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai là. là nguồn sức mạnh. Quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc". trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng ta luôn luôn xác định phát huy sức mạnh toàn dân tộc là nguồn lực chủ yếu để đấu tranh giành độc lập dân tộc.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Câu 3: Trình bày quan điểm. lấy đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng được thực hiện bằng nhiều biện pháp. đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội gũ trí thức. Liên hệ trách nhiệm bản thân ? Trả lời: Tiến bộ và công bằng xã hội là thể hiện bản chất xã hội chủ nghĩa của chế độ ta. chủ trương và giải pháp của Đại hội X về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. pháp luật của Nhà nước có ý nghãi quan trọng hàng đầu. 9 . dưới sự lãnh đạo của Đảng. đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc. Quan điểm phát huy sức mạnh toàn dân tộc của Đại hội X được thể hiện qua các nội dung sau: Một là. hình thức trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách.

đẩy mạnh xuất khẩu lao động.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba là. tạo việc làm. tạo việc làm. Xây dựng hệ thống an ninh xã hội đa dạng. xây dựng. Chủ nghĩa yêu nước luôn luôn là động lực lớn nhất của dân tộc ta trong quá trình lịch sử. Tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương. thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ của công dân". Bốn là. Hai là. Đa dạng hóa các loại hình cứu trợ xã hội. Tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển. hướng tới xuất khẩu lao động trình độ cao.. 10 . Dân chủ vừa là mục tiêu. chăm sóc sức khỏe. vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu từ sự đặt đúng vị trí của yếu tố lợi ích. hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm dịch vụ công cộng thiết yếu. vươn lên thoát đói nghèo vững chắc ở các vùng nghèo và các bộ phận dân cư nghèo. Trong 5 năm tới Đảng ta chủ trương tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc như sau: Một là. Khắc phục tư tưởng bao cấp. bình đẳng cho mọi người dân về giáo dục và đào tạo. ỷ lại. khuyến khích mọi người làm giàu theo luật pháp. phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội. theo quan điểm được xác định từ Nghị quyết Trung ương 8B khóa VI là: "Động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích. tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. thực hiện tốt các chính sách xóa đói giảm nghèo. bảo hiểm y tế.thông tin. thể dục thể thao... vừa là động lực của cách mạng.. thực hiện dân chủ và phát huy chủ nghĩa yêu nước là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản. chính sách phân phối thu nhập. văn hóa .

Phát triển các dịch vụ y tế công nghệ cao ngoài công lập. giáo dục. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. là môi trường quan trọng hình thành. kiên trì và có hiệu quả. trí tuệ và đạo đức. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa. Phòng chống HIV/AIDS bằng các biện pháp mạnh mẽ. tầm vóc con người Việt Nam. dân tộc và hiện đại. nâng cao chất lượng dân số. chữa bệnh. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư để nâng cấp các cơ sở y tế. xây dựng và hoàn thiện chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người hưởng chính sách xã hội và người nghèo trong khám. Bốn là. bình đẳng. y tế dự phòng. bảo vệ trẻ em. nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba là. lành mạnh. tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. hiện đại hóa. bảo đảm cho sức khỏe mọi người dân được chăm sóc và bảo vệ. phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. 11 . Tiếp tục duy trì kế hoạch giảm sinh và giữ mức sinh thay thế bảo đảm quy mô và cơ cấu dân số hợp lý. Thúc đẩy phong trào toàn xã hội chăm sóc. hạnh phúc thật sự là tổ ấm của mỗi người. Xây dựng gia đình ấm no. kết hợp tốt thể thao phong trào và thể thao thành tích cao. giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe. bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp. tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn. tiến bộ. Giảm tốc độ tăng dân số. phát triển hài hòa về thể chất. tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. alf tees bào lành mạnh của xã hội. Phát triển mạnh thể dục thể thao. Năm là.

xác định lòng tin và ý chí phấn đấu tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. lang thang. bảo đảm người làm dịch vụ có chế độ thu nhập hợp lý. Công khai mức phí tại các cơ sở công lập và ngoài công lập. những người có công với nước. Vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. uống nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách mạng. chú trọng các chính sách. quán triệt sâu sắc đường lối. quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. do vậy mỗi người dân cần phải học tập. không nơi nương tựa. chi không minh bạch và sai quy định. đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị công lập và huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội. đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng. toàn dân ta tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện. người tàn tật. quan điểm. ưu đãi xã hội. *** Liên hệ bản thân: Đại hội X của Đảng đã đưa ra những định hướng lớn và thể hiện quyết tâm của toàn Đảng. sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. chấm dứt các khoản thu. người hưởng chính sách xã hội. Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Bảy là. Chăm sóc đời sống vật chất tinh thần của người già. nâng cao năng lực quản lý nhà nước. nhất là những người già cô đơn. giải pháp do Đại hội X nêu ra để từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị. nhiệm vụ. trẻ mồ côi. Thúc đẩy các cơ sở công lập và ngoài công lập về dịch vụ công cộng phát triển cả về quy mô và chất lượng xây dựng các cơ sở dịch vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. có lương tâm nghề nghiệp. các chỉ tiêu. toàn quân. Phát triển về quy mô gắn với chất lượng và hiệu quả các dịch vụ công cộng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Sáu là. Với bản thân 12 .

nhận thức rõ cần có thái độ ủng hộ cái tốt. gắn bó với quần chúng lao động để tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt thực sự trong sạch và vững mạnh trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân. cùng nơi cư trú và bạn bè nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt đường lối. bảo vệ chính quyền nhân dân. người cùng cơ quan. lãng phí. tuyên truyền chủ trương. đường lối của Đảng. chính sách pháp luật của Nhà nước. cần đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực như cửa quyền. đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" là một nhà báo trong lĩnh vực truyền thông việc đưa thông tin chính thống. nghiệp vụ để thực sự trở thành một nhà báo giỏi.. lối sống và trình độ chuyên môn. đồng thời là người tuyên truyền. Kiên quyết phản bác các quan điểm tư tưởng sai trái. đạo đức. tư tưởng Hồ Chí Minh. chủ trương của Đảng và chính sách. vận động người thân. một công dân gương mẫu về mọi mặt. Trong "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" Nguyễn Đình Chiểu có viết "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. thù địch làm cản trở công cuộc đổi mới của đất nước. bảo vệ Đảng. ra sức rèn luyện về chính trị. bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. đồng thời tích cực tham dự các buổi sinh hoạt góp ý xây dựng Đảng. nhìn thẳng vào sự thật nhận thấy cần tham gia tích cực các sinh hoạt chính trị. trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới đất nước.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng tôi là một nhà báo. cục bộ. cái đúng.. một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trên tinh thần đổi mới. chính quyền địa phương nơi tôi cư trú thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội X vào cuộc sống. những nhân tố điển hình tiên tiến. tham những. kế hoạch công tác của các cấp ủy cơ quan. bản thân cần không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng. 13 . Tích cực lao động sáng tạo với ý chí vươn lên đóng góp thật nhiều công sức. giáo dục. Hơn nữa. đóng góp vào việc thể chế hóa và xây dựng chương trình hành động. có ý kiến kịp thời giúp tổ chức đảng khắc phục khó khăn.

luật pháp và nhất là về những sản phẩm mà chúng ta có khả năng cạnh tranh để hội nhập thị trường khu vực và thị trường quốc tế. Tuy nhiên. các tổ chức quốc tế và tư nhân nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng. các nước công nghiệp phát triển. Trong "Lời kêu gọi Liên Hợp quốc" tháng 12/1946.. quan hệ kinh tế quốc tế của nước ta chủ yếu với các nước xã hội chủ nghĩa. nước ta bị bao vây cấm vận nhiều năm. trong đó có chiến tranh kéo dài và cục diện đối đầu hai cực trên thế giới. chủ quyền. Tiến hành khẩn trương vững 14 . cùng có lợi". Đại hội VIII./. Từ Đại hội VI. đặc biệt là NGhị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành TW khóa VIII về kinh ế đối ngoại đã nhấn mạnh: "Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cán bộ. cùng có lợi". có tham gia liên kết. khi tiến hành đổi mới toàn diện đất nước. do nhiều nguyên nhân. bình đẳng.. đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc giữ vững độc lập. Nhà nước ta đã chủ trương tham gia các thể chế kinh tế quốc tế. hợp tác trong khuôn khổ của SEV từ năm 1978.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng pháp luật của Nhà nước đó chính là việc làm có ý nghĩa nhất thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đảng ta chủ trương "tham gia sự phân công lao động quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Đối với các nước dân chủ nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực".. Câu 4: Phân tích tính tất yếu khách quan và cơ hội thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay ? Trả lời: Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đến đại hội VII của Đảng chủ trương: "Mở rộng. tranh thủ mở mang quan hệ kinh tế và khoa học kỹ thuật với các nước thế giới thứ ba.

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng chắc việc đàm phán Hiệp định Thương mại với Mỹ.tài chính giữa nước ta với các quốc gia trên thế giới. Đảng ta đã xác định rõ chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. song phương nwocs ta đã kỹ và chuẩn bị tốt điều kiện để sớm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để phát triển nhanh. giải phóng mọi sức sản xuất. tự vươn lên để tồn tại và phát triển. hiệu quả và sức cạnh tranh cao. *. Có kế hoạch cụ thể để chủ động thực hiện các cam kết trong khuôn khổ AFTA". Nghị quyết TW 9 khóa IX nhấn mạnh: "Chủ động và khẩn trương hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế. từ nhận thức đúng đắn tính tất yếu khách quan và những vấn đề của toàn cầu hóa. đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Đại hội IX của Đảng đưa ra chủ trương "chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực". mở cửa thị trường. Có thể thấy rằng. hệu quả và bền vững. tháo gỡ những trói buộc và cản trở đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. tiếp nhận những thành tựu và kinh nghiệm về quản lý sản xuất. về điều hành các mặt của đời sống xã hội. Qua hội nhập kinh tế quốc tế các doanh nghiệp trong nước buộc phải tham gia cuộc cạnh tranh quốc tế gay gắt ngay trong thị trường trong nước.thương mại . từng bước tự do hóa các hoạt động kinh tế. Sau Đại hội IX. thu hút nguồn vốn bên ngoài. 15 . thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đa phương. xây dựng nền kinh tế có chất lượng. sau 20 năm đổi mới. đẩy mạnh các hoạt động kinh tế . Hội nhập kinh tế quốc tế mở rộng thị trường xuất khẩu hàng háo và dịch vụ. gia nhập APEC và WTO. Về cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế: Hội nhập kinh tế không đơn giản là lập quan hệ thương mại với một số nước hoặc thành viên của một thể chế kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế cần được hiểu là quá trình chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trong nước theo hướng hiện đại. kinh doanh...

thua thiệt cho các nước kém phát triển. Nghị quyết Đại hội X của Đảng về chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế: Từ khi ra đời đến nay. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà.. xung đột cục bộ. Sự chi phối quá trình toàn cầu hóa của các nước tư bản phát triển mang lại nhiều thách thức.. có sự do dự. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. do trình độ phát triển kinh tế còn thấp. năng lượng. dân tộc ta đánh đổi bằng cả xương máu của các lớp thế hệ con Lạc cháu Hồng. bao cấp còn nặng nề. Các nước phát triển giành nhiều lợi thế trong cạnh tranh.. chiến tranh. từ cao trào cách mạng 1930 – 1931. chính trị. ảnh hưởng của tư duy cũ. gây sức ép mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ. Hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với những biến động của tình hình thế giới. trong đó có nước ta. tác động vào kinh tế thế giới trong đó có nước ta... thách thức từ trong nước. trông đợi ỷa lại vào Nhà nước. thắng lợi mà nhân dân. như khủng hoảng kinh tế.. đồng thời tạo nên những rào cản để bảo hộ sản xuất trong nước họ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Hội nhập kinh tế quốc tế cũng đặt cho nhân dân ta nhiều thách thức và có những tác động bất lợi. chần chừ. môi trường. Đặc biệt là phong trào Xô viết 16 . Hội nhập kinh tế quốc tế cũng gặp những khó khăn.

đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đã xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc. bảo vệ Tổ quốc.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nghệ Tĩnh. với khí thế cách mạng vĩ đại của quần chúng. thống nhất phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương mới. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và trong những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thực hiện thống nhất Tổ quốc. cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. Đại hội đã đánh dấu sự khôi phục của tổ chức Đảng từ Trung ương đến đại phương. 1937 và 17 . trải qua nhiều tìm tòi khảo nghiệm sáng kiến của nhân dân. Đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công trọn vẹn. đem lại niềm tin cho đảng viên và quần chúng. đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những năm 1936 – 1939. góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. Với sự cố gắng của các tổ chức Đảng ở trong nước và của các đồng chí hoạt động ở nước ngoài Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Nhất (3/1935) đề ra chủ trương đường lối và tổ chức hoạt động của Đảng. tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi. nắm chắc thời cơ lịch sử. Như ba cuộc tổng diễn tập. Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới. với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình. các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1936. mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hội nghị BCH TW Đảng mở rộng 3/1946 với chủ trương 18 . giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11/1940) tiếp tục chủ trương đó. phức tạp Đảng phải rút vào bí mật để thực hiện sự lãnh đạo kín đáo và khôn khéo. loàm cho mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và phát xít Nhật phát triển gay gắt. thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng. Sau tháng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 Đảng đã nắm chính quyền toàn quốc nhưng do hoàn cảnh lịch sử khó khăn.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng 1939 đã có những quyết định kịp thời về chuyển hướng hình thức tổ chức và sử dụng những hình thức đấu tranh phù hợp. các Hội nghị Trung ương. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương và Hội nghị cán bộ Đảng có vai trò quan trọng. Nhật – Pháp câu kết thống trị dân tộc ta. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng 11/1945 với bản chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”. hoạt động bí mật không có điều kiện họp Đại hội đại biểu toàn quốc định kỳ. phát xít Nhật đánh chiếm Việt Nam và Đông Dương. dấy lên cuộc vận động dân chủ rộng lớn – một hiện tượng hiếm có xảy ra ở một nước thuộc địa. Cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 5/1941. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (11/1939) đã nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng chiến thắng giặc đói. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng 3/1945 và bản Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Trên cương vị là Người đứng đầu Đảng và Chính phủ. Trong lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tháng 1/1941. Các Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã trực tiếp quyết định những vấn đề về chiến lược và sách lược của Đảng và Nhà nước cách mạng về xây dựng chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. sau gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1/9/1939).

xây dựng và phát triển công nghiệp. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín (12/1963) bàn về “Phương hướng và nhiệm vụ cách mạng miền Nam và đường lối quốc tế của Đảng trong tình hình mới”. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (1962) bàn về phương hướng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Năm (1961) bàn về phát triển nông nghiệp. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã giành nhiều Hội nghị với những nghị quyết quan trọng để lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng “Hoà để tiến”. Các Hội nghị Trung ương lần thứ mười chín (1971). Hội nghị lần thứ Tám (1963) bàn về phát triển kinh tế quốc dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III đã có nhiều Hội nghị với những Nghị quyết quan trọng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 18 (1970) với chủ trương “Đánh bại chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ”. Hội nghị Bộ Chính trị (1/1961) ra Chỉ thị “Về phương hướng và nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam”. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng 12/1946 với bản chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”. Nghị quyết Hội nghị 19 . Trong lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Các Hội nghị Trung ương lần thứ mười một (3/1965) và lần thứ mười hai (12/1965). Tháng 2/1962 Bộ Chính trị ra Nghị quyết “Về công tác cách mạng miền Nam”. cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Mười (1964) tập trung bàn về thương nghiệp và giá cả. Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (1967) về đẩy mạnh đấu tranh công tác ngoại giao. Đối với sự nghiệp cách mạng miền Nam và chống Mĩ cứu nước. Chủ trương mở cuộc tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968 được đề ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14. lần thứ Hai mươi (1972) và lần thứ Hai mươi hai (1973) về phát triển kinh tế quốc dân ở miền Bắc.

biện pháp để kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Những quyết định về phương án giải phóng miền Nam đã được Hội nghị Bộ Chính trị họp ngày 30/9 đến 8/10/1974 và từ 18/12/1974 đến 8/1/1975 thông qua trực tiếp đưa đến thắng lợi hoàn toàn của Đại thắng mùa Xuân 1975. Các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra những chủ trương. Tình hình kinh tế. Nhân dân cả nước vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa phải tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Đó là khó khăn và cũng là thách thức mới. Đại hội đã tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam. vi phạm Hiệp định. đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội theo những chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đã đề ra. các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hoá đường lối của Đại hội IV thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam. xác lập quan hệ sản xuất mới. Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ký Hiệp định Pari. đời sống của nhân dân có nhiều khó khăn do hậu quả 20 . Về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trước tình hình đó Hội ghị Ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ 21 (1973) đã có Nghị quyết quan trọng khẳng định “Con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực cách mạng”. Đại hội đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng phát triển kinh tế trên cả nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã họp tháng 12/1976 tại Hà Nội.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng lần thứ 19 (1971) là “Kiên trì đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. phát triển lực lượng về mọi mặt để giành thắng lợi hoàn toàn. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đất nước thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai vẫn ngoan cố tiếp tục chiến tranh. xã hội.

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng của chiến tranh và cũng do sự trì trệ. Đảng xông pha nơi khó khăn. công tác tư tưởng và tổ chức bảo đảm nhiệm vụ kinh tế. cơ chế quản lý mới. giữ vững ổn định chính trị. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu khoá IV (9/1979) đã mở đầu cho quá trình tìm tòi. Trong giai đoạn mới. tự do cho dân tộc. xã hội về phân cấp quản lý kinh tế. Các Hội nghị Trung ương tiếp theo và những quyết dịnh của Bộ Chính trị. đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá. Đảng gắn bó với nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp giải phóng đất nước. đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 21 . Đảng Cộng sản Việt Nam họp đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6/1996) đã nêu bật những thành tựu của 10 năm đổi mới về nhịp độ phát triển kinh tế. đổi mới cơ chế quản lý… “Trong cuộc trường chinh để giành lại độc lập. kém hiệu quả của cơ chế quản lý cũ… Từ trong khó khăn đó Đảng và nhân dân ta đã bắt đầu có những khảo nghiệm thực tế và tìm tòi cách thức. nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và dài hạn. ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. thực hiện có kết quả một số đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị và phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại. củng cố quốc phòng an ninh. xây dựng và tăng cường cấp huyện.xã hội. những vấn đề về phân phối lưu thông… Trải qua mười năm lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới. những chuyển biến tích cực về mặt xã hội. Ban Bí thư đã hướng vào sự tìm tòi. Đảng đi đầu trong chiến đấu. đổi mới chủ trương khuyến khích mọi lực lượng và năng lực sản xuất làm cho sản xuất bung ra làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. Đảng quyết làm tất cả vì phồn vinh của Tổ quốc. Đại hội đặc biệt nhấn mạnh nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . vì hạnh phúc của nhân dân” (1) Các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V đã tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về phương hướng.

Hội nghị Trung ương sáu (lần 2) họp tháng 12/1999 đã thảo luận và ra Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” mở cuộc vận động xây dựng. nhân dân ta. chỉnh đốn Đảng. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh suyên suốt cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. vượt qua những thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Năm (7/1998) đã thông qua Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nên văn hoá Việt Nam tiên tiến. tư tưởng và tổ chức luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương. kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng.hiện đại hoá. Tinh thần độc lập tự chủ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng hoá . nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua. thực hiện tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng… Có thể thấy rằng sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu (10/1998) thảo luận và quyết định những vấn đề kinh tế – xã hội để khắc phục những khó khăn yếu kém. tạo sự thống nhất trong toàn Đảng về chính trị. đậm đà bản sắc dân tộc”. nêu rõ 5 quan điểm chỉ đạo. đường lối đúng đắn. Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. bản lĩnh chính trị vững vàng. tiền tệ các nước trong khu vực. Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này 22 . con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết.

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng đến thắng lợi khác. “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đảng không 23 . Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như con ngươi của mắt mình”. Đảng ta không chỉ nắm bắt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn biết vận dụng sáng tạo và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng lãnh đạo cách mạng không phải là một đặc quyền. vẻ vang của Đảng với giai cấp. Cơ sở. Đồng thời. tư tưởng Hồ Chí Minh. đó là chủ nghĩa Mác-Lênin. gian khổ với những bước đi phù hợp thể hiện năng lực tổ chức tài tình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Từ đây gắn chặt phong trào cách mạng nước ta gắn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới. Những truyền thống đó có ý nghĩa dân tộc và quốc tế sâu sắc thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. Đảng ta không chỉ nắm bắt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn biết vận dụng sáng tạo và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. đặc lợi mà là sứ mệnh lịch sử. Đảng ta không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại. kết hợp sức mạnh thời đại và sức mạnh trong nước. kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc. Là sự thắng thế của tư tưởng vô sản đối với đường lối chính trị của giai cấp tư sản… Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ đơn độc. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chính là kết quả của quá trình phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ đảng viên của Đảng. nguồn gốc sức mạnh và truyền thống của Đảng là ở chỗ: Đảng đứng vững trên nền tảng tư tưởng tiên tiến của thời đại. Đây là kết quả tất yếu của sự chuẩn bị công phu. là trách nhiệm nặng nề. biệt lập của phong trào dân tộc Việt Nam. với dân tộc được nhân dân giao phó”(2). trình độ trí tuệ ngày càng được nâng cao của Đảng ta.

. Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”./.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà còn tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “. cùng nhân dân mình viết nên những trang sử chói lọi. Đảng ta vĩ đại như biển rộng núi cao. mỗi thời đoạn của cách mạng Việt Nam là một dấu son không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc. Đảng ta là đạo đức. (1) Trích Báo cáo Chính trị BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (2) Trích Nghị quyết Trung ương 7 khoá VI 24 . Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân.. trong đó mỗi kỳ Đại hội Đảng. kể từ ngày thành lập. Thật vậy. Công ơn Đảng thật là to. Là thống nhất. Trong bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng. là hoà bình ấm no. là văn minh. độc lập. Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

Theo quan niệm của Đảng ta. Cương lĩnh chính trị là văn bản trình bày những nội dung cơ bản về mục tiêu. làm cho nhân dân đi theo.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Câu 2: Từ khi ra đời đến nay. đường lối. Cương lĩnh 1991 đã được cụ thể hoá và phát triển trong cuộc sống như thế nào ? (Đi sâu vào những vấn đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng nói rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta). Vì cương lĩnh chính là sự thống nhất. Trả lời: Trong quá trình đấu tranh giai cấp yêu cầu phải có một tổ chức Đảng ra đời đòi hỏi phải xây dựng một cương lĩnh hay một chương trình hành động cho chính Đảng của mình để thu phục nhân dân. nhiệm vụ và phương pháp cách mạng trong một giai đoạn nhất định. đường lối. nhiệm vụ và phương pháp cách mạng trong một giai đoạn lịch sử nhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính trị. Nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn 25 . chỉ rõ mục tiêu. Cương lĩnh chính trị là văn kiện lý luận và chính trị cơ bản.

cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho mục tiêu. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. 26 . do nhân dân và vì nhân dân. phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã tổng kết cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1991 và nêu lên những bài học kinh nghiệm: Một là. Hai là. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (1930) là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử. thấm đượm tinh thần dân tộc. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991) trên cơ sở tổng kết quá trình hơn 60 năm thực hiện cương lĩnh đầu tiên (1930) phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình trong nước và quốc tế. nhuận nhuyễn về quan điểm giai cấp.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. Đó alf bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta. Độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh đã được phản ánh đầy đủ trong cương lĩnh của Đảng. Đảng ta đã đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. lý tưởng của Đảng. phản ánh đúng yêu cầu khách quan của lịch sử và nguyện vọng độc lập của quần chúng nhân dân. sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Nhưng do yêu cầu thực tế của cuộc cách mạng trong thời kỳ mới đòi hỏi phải có một cương lĩnh mới ra đời phù hợp với điều kiện cách mạng mới. phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. là ngọn cờ tập hợp.

Có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. tự do. đoàn kết quốc tế. bất công. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu 27 . đoàn kết dân tộc. Cương lĩnh xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội mang 6 đặc trưng cơ bản: Xã hội nhân dân ta đang xây dựng là xã hội do nhân dân lao động làm chủ. đoàn kết toàn dân. Năm là. Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. là sự lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ. Bốn là. sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế. đoàn kết toàn Đảng. Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của nước ta. Những đặc trưng đó thể hiện bản chất của chủ nghĩa xã hội và cũng là tiêu chí để phân biệt khác với bản chất của chế độ chủ nghĩa tư bản. Các dân tộc trong nước bình đẳng. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Con người phải được giải phóng khỏi áp bức. bóc lột. làm theo năng lực hưởng theo lao động. là lý tưởng của Đảng và nhân dân ta. không ngừng củng cố. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba là. có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Xây dựng nước Việt Nam XHCN là mục tiêu. có cuộc sống ấm no. đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. của Đảng ta. tăng cường đoàn kết. hạnh phúc. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tó hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Dân chủ phải có lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quyết định thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của nhân dân ta.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng quả bằng những quan niệm đúng đắn về CNXH. không phải là dân chủ tư sản. giải phóng mọi năng lực sản xuất”. những hình thức. lãnh đạo để phát huy dân chủ đúng hướng và lãnh đạo bằng phương pháp dân chủ. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định những kinh nghiệm. Dân chủ với nhân dân nhưng phải nghiêm trị những kẻ phá hoại thành quả cách mạng. làm phong phú những quan niệm đúng về thời đại. phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu. Trong thời gian dài Đảng ta chủ trương “thực hiện nhất quán chính sách cơ cấu nhiều thành phần. dân chủ. ý thức trách nhiệm công dân và tôn trọng pháp luật. bài học đổi 28 . bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới tư duy là nhằm khắc phục những quan niệm không đúng. Dân chủ phải đi đôi với tập trung. Chủ nghĩa Mác-Lênin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta. tiếp nhận những ý kiến trung thực phê bình những khuyết điểm trong sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. vận dụng sáng tạo và phát triển chứ không phải xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin. Phải phê phán những khuynh hướng phủ nhận hoặc hạ thấp sự lãnh đạo của Đảng. với kỷ luật. an toàn xã hội. Tiến tới một xã hội xã hội chủ nghĩa công bằng. văn minh. an ninh trật tự. Mở rộng dân chủ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là dân chủ XHCN. về CNXH. đồng thời lắng nghe. vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng CNXH. Hội nghị TW 7 cũng nhấn mạnh và khẳng định mục tiêu XHCN của chúng ta: Để đạt được mục tiêu XHCN về lâu dài chúng ta phải làm cho quan hệ sở hữu XHCN chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế quốc dân.

kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân. Đó cũng chính là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Xây dựng CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. nhiều hình thức tổ chức kinh tế. phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế. xã hội có tính chất quá độ. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bốn là. Mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. của toàn xã hội. VII. luôn luôn sáng tạo. VIII của Đảng đã đúc rút vẫn có giá trị lớn. trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. vì lợi ích của nhân dân. phù hợp với thực tiễn. tập thể và xã hội. tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp khó khăn. đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. nhất là những bài học chủ yếu sau: Một là. kinh tế. Hai là. Đại hội IX đã xác định động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo. văn 29 . Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. đổi mới phải dực vào nhân dân. phức tạp cho nên phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường. Ba là.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng mới mà các Đại hội VI. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trên các lĩnh vực hcính trị. đổi mới phải kết hợp sức mạng dân tộc với sức mạnh thời đại.

Tri thức và sở hữ trí tuệ có vai trò ngày càng quan trọng. thích nghi. Các nước đang phát triển. 30 . thu hút trí tuệ và sức lực của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. khắc phục yếu kém để vươn lên.. vừa tăng sức ép cạnh tranh và tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. phòng chống tội phạm. Trình độ làm chủ thông tin. thiên tai và các đại dịch. các điều kiện kinh doanh trên thị trường thế giới luôn thay đổi đòi hỏi các quốc gia cũng như doanh nghiệp phải rất nhanh nhạy nắm bắt. vừa thúc đẩy hợp tác. cải thiện vị thế của mình. trong đó có nước ta có cơ hội thu hẹp khoảng cách so với các nước phát triển. tiếp tục có bước phát triển nhảy vọt. đồng thời cũng đứng trước nguy cơ tụt hậu xã hơn nếu không tranh thủ được cơ hội. đổi mới công nghệ và sản phẩm ngày càng được rút ngắn. Toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ. đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. phức tạp có thể xảy ra. thúc đẩy sự phát triển kinh tế tri thức. Mặt khác. tri thức có ý nghĩa quyết định sự phát triển. Đại hội diễn ra trong bối cảnh loài người đã kết thức thế kỷ XX và bước sang thế kỷ XXI. ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. xã hội ở tất cả các cấp. chủ động đối phó với các tình huống bất trắc. Chu trình luân chuyển vốn. đồng thời đòi hỏi phải đề cao cảnh giác. Quan hệ song phương đa phương giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng cả trong kinh tế. bảo vệ môi trường. làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là xu thế khách quan lôi cuốn các nước. ổn định trên thế giới và khu vực cho phép chúng ta tập trung vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Khả năng duy trì hoà bình. bao trùm hầu hết các lĩnh vực. các ngành.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng hoá.. Cách mạng khoa học và công nghệ. trong bối cảnh dân tộc ta đứng trước những thời cơ lớn đan xen với nhiều thách thức lớn.

tranh thủ ngoại lực để thực hiện công nghiệp hoá. lao động. chính sách của Đảng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường. nếu chúng ta không nhanh chóng vươn lên thì sẽ càng tụt hậu xa hơn về kinh tế”.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng toàn cầu hoá cũng đặt Việt Nam đứng trước thách thức phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích của mình vì một trật tự kinh tế quốc tế công bằng. Nắm bắt cơ hội. đạo đức. chống những áp đặt phi lý của các cường quốc kinh tế. sự hợp tác. vượt qua thách thức phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng và nhân dân ta. lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ. chủ trương. Tình hình nước ta sau 15 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó đáng chú ý là “Tình trạng tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị. gây bất bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân. tạo thế và lực để thúc đẩy công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu. Nhân dân ta có phẩm chất tốt đẹp. các công ty xuyên quốc gia. Đường lối kinh tế của Đảng được Đại hội thông qua là: Đẩy mạnh công nghiệp hoá. nạn tham những và tệ quan liêu. Môi trường hoà bình. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. hiện đại hoá. đảng viên đang cản trở việc thựuc hiện đường lối. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong hoàn cảnh đó. hiện đại hoá. mức sống nhân dân còn thấp trong khi đó cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt. Bên cạnh đó. chúng ta còn phải đối phó với những thách thức. Nước ta vẫn là nước kinh tế kém phát triển. chệnh hướng XHCN. đất nước còn nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên. Những nguy cơ đó đã được Đảng chỉ ra từ Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (1994) nhưng vẫn tồn tại và diễn biến phúc tạp đan xen nhau. tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực. tác động lẫn nhau. liên kết quốc tế và xu thế tích cực của thế giới tạo điều kiện để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh. “diễn biến hoà bình” do các thế lực thù địch gây ra. đưa 31 .

chỉnh đốn Đảng. “Xây dựng. Đại hội khẳng định phải coi xây dựng Đảng trong sạch. đậm đà bản sắc dân tộc”. có hiệu quả và bền vững. Đại hội IX đã hoạch định “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010” với mục tiêu tổng quát là: Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 32 . thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. giải quyết tốt các vấn đề xã hội. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Trên cơ sở đánh giá khách quan “Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế”. đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh. Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường. là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá. Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh. Đại hội IX đã xác định đường lối lãnh đạo đối với các lĩnh vực khác: “Phát triển giáo dục và đào tạo. đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. bảo vệ và cải thiện môi trường. Phát triển kinh tế nhiều thành phần là chính sách nhất quán. Phát huy cao độ nội lực. vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá. Đường lối kinh tế đó đã xác định phát triển kinh tế. hiện đại hoá. Cùng với lĩnh vực kinh tế.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng nước ta trở thành một nước công nghiệp. là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng ta. “Mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc ta. “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”. từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. “Tăng cường quốc phòng an ninh”. khoa học công nghệ. công nghiệp hoá. hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. hội nhập khu vực và thế giới. tăng cường pháp chế”. phát huy dân chủ. Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế của nhà nước. “Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của nhà nước.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế . nó có ý nghĩa trọng đại mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội. đổi mới”. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được tăng cường. “Phát triển văn hoá xã hội”. quốc phòng và an ninh có bước đi trước. quốc phòng an ninh được tăng cường. Kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. tạo động lực giải phóng và phát huy mọi nguồn lực. xây dựng đồng bộ nền tảng cho một nước công nghiệp là yêu cầu cấp thiết. dân chủ. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. “Phát triển giáo dục đào tạo. năng lực khoa học và công nghệ. Mục tiêu cụ thể là đưa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 2000. nâng lên đáng kể chỉ số phát triển con người (HDI) của nước ta. Với quan điểm phát triển nhanh. Nguồn lực con người. Để thực hiện những mục tiêu trên “Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010 – 2010” đã đề ra “Định hướng phát triển các ngành kinh tế và các vùng”. Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. tiềm lực kinh tế. “Đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch. chi phối các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ đủ khả năng ứng dụng các công nghệ hiện đại. khoa học và công nghệ”. nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. đoàn kết.xã hội với quốc phòng – an ninh. tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng triển. kết cấu hạ tầng. hiệu quả và bền vững. vững mạnh”. tiếp cận trình độ thế giới và tự phát triển trên một số lĩnh vực. thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Đại hội IX của Đảng là “Đại hội của trí tuệ. 33 .

/. thiên niên kỷ mới. thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu. Câu 3: Đồng chí cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên ? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với một đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. nước mạnh.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới. 34 . nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào ?. xã hội công bằng. dân chủ. văn minh.

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Trả lời: Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đây chính là nét nổi bật của người đảng viên. phục vụ nhân dân. Để trở thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau: Một là. việc làm của chúng ta sau này. làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Cũng trong Di chúc của mình. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ.. Người viết “. Bản lĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu. phát tài ? Không phải !. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc.. thật sự cần kiệm liêm chính. Là một người đảng 35 . uy vũ không thể khuất phục”. thấy sai phải biết phê phán. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu... Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên.. chí công vô tư. nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng. Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan. Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?.. Hai là. lý tưởng đã lựa chọn trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. phẩm chất đạo đức cách mạng.”. trung thành với lợi ích của Đảng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị. hết sức phục vụ giai cấp. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Không ngừng nâng cao năng lực.. phục vụ nhân dân. nghèo khó không thể chuyển lay..

mỗi người chúng ta không ngừng đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở.. giúp Đảng phát hiện những quần chúng mất tư cách đạo đức. nơi làm việc cũng như các mối quan hệ với các quần chúng khác. không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Năm là. biết chăm lo đến lợi ích. tạo dựng sự tín nhiệm của nhân dân tạo đà cho mỗi quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. vận động quần chúng nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. biết lắng nghe. dân chủ. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể cũng như các công tác xã hội. đảm bảo chất lượng công việc cũng như đem lại hiệu quả cao. với nhân dân.. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng chúng ta không những tự giác thừa nhận. mẫu mực không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt. trưởng thành về chính trị. người đảng viên phải gắn bó với tập thể. xã hội công bằng văn minh.. Ba là. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.hiện đại hoá. tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng mà còn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng. chống tham nhũng trong Đảng. văn 36 . Những hoạt động chính là cơ hội tốt giúp cho chúng ta tiến bộ. lối sống.. tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá . xã hội công bằng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng viên chân chính. phát hiện những đảng viên tha hoá về đạo đức. đi ngược với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng. thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh. Vận động nhân dân sống và làm việc theo đường lối. Bốn là. Điều đó được thể hiện ở ngay chính nơi ở. Động cơ thôi thúc chúng ta phấn đấu vào Đảng là để đứng trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu. Để làm được điều đó đòi hỏi người đảng viên không chỉ nâng cao về năng lực mà còn cả năng lực về trí tuệ và năng lực thực tiễn.

thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. không sợ khó. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Nếu không phục vụ được nhân dân. thực dụng. lệch lạc. Bởi Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. phục vụ được cách mạng thì đừng vào Đảng. vụ lợi. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Động cơ vào Đảng đúng đắn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết quyết định. bảo vệ đường lối. nghị quyết của Đảng và Nhà nước. chấp nhận hy sinh. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. địa vị. vững mạnh. bảo đảm toàn thể thống nhất trong nội bộ làm cho Đảng luôn trong sạch.. chính sách.. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu CNXH. chỉ có động cơ đúng đắn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của Đảng và Đảng cũng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. sợ khổ. lý tưởng cách mạng. nhiệm vụ do Đảng đề ra. 37 .NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng minh. chủ trương. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. ra sức nắm bắt để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn chúng ta ta cần hiểu sâu sắc bản chất. kiêu căng. Mỗi người chúng ta nguyện phấn đấu vào Đảng chính là tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng. Lúc sinh thời Bác Hồ đã căn dặn “. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là có cơ hội được phục vụ cách mạng. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới. phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Mỗi đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn của công cuộc đổi mới hiện nay. mục đích của Đảng bằng chính việc làm hàng ngày của mình. đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. vững bước đi lên CNXH. Bởi.

đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. phục tùng tổ chức. có đạo đức và lối sống lành mạnh. lý tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. 38 . lý tưởng cách mạng của Đảng. Không ngừng học tập. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. lẽ sống. có lối sống lành mạnh.. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. không bóc lột. Điều lệ Đảng. pháp luật của Nhà nước. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là niềm tin..”. có lao động. rèn luyện. gắn bó mật thiết với nhân dân. Tại Điều 1 Điều lệ Đảng quy định sau: 1. 2. chỉ thị của Đảng. năng lực công tác. kỷ luật của Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. đạo đức cách mạng. 2. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. nâng cao trình độ kiến thức. Điều lệ Đảng. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. là động lực tinh thần to lớn của mỗi chúng ta. Tuyệt đối trung thành với mục đích. suốt đời phấn đấu cho mục đích. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng thu hái lợi lộc. phục từng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. được nhân dân tín nhiệm. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phẩm chất chính trị. Tại Điều 2 Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệm tiêu chuẩn của đảng viên như vụ của đảng viên: 1. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. nghị quyết. Điều lệ Đảng. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

đường lối. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. 2. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền của đảng viên như sau: 1. biểu quyết công việc của Đảng. Qua quá trình nghiên cứu và học tập về Đảng tôi nhận thấy rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt 39 . cơ hội. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. phục từng kỷ luật. chính sách của Đảng. cục bộ. 4. 4. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. tích cực tham gia công tác quần chúng. báo cáo. 3. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều lệ Đảng. thường xuyện tự phê bình và phê bình. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. làm công tác phát triển đảng viên. Phê bình. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. pháp luật của Nhà nước. Ứng cử. chủ trương. Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thựuc hiện đường lối chính sách của Đảng. chính sách và tổ chức của Đảng. 3. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. chăm lo đời sống vật chất. trung thực với Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. trừ quyền biểu quyết. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. tham nhũng. quan liêu. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

với mục tiêu và lý tưởng cao đẹp mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn và xây dựng. nguyện đi theo con đường mà Đảng. Trong thời đại ngày nay. Mong rằng. Tôi tha thiết và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng để góp sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp chung của dân tộc và xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch. Bác cùng toàn thể nhân dân đã lựa chọn./. Chi uỷ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nam giành thắng lợi. với lý tưởng cách mạng. Hà Nội. Tuyệt đối trung thành với Đảng. ngày 20 tháng 3 năm 2008 NGUYỄN THỊ LÂM HẢI 40 . Đảng uỷ giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->