KERTAS KERJA DMDI WANITA PENDIDIKAN DALAM DUNIA MELAYU DUNIA ISLAMAffirmative Action Plan Prof.Madya Dr.

Hajah Hanipah Hussin Pusat Bahasa dan Pembanguanan Insan Universiti Teknikal Malaysia Melaka, (UTeM) Jalan Hang Tuah Jaya. Ayer Keroh. 75450.Melaka Pengenalan Kertas kerja ini akan membentangkan kedudukan semasa peranan yang telah dimainkan oleh wanita dalam konteks pendidikan formal di negara Malaysia. Wanita sering terpanggil untuk berfikir panjang, merenung pengalaman lepas, membuat muhassabah dan merapatkan lagi barisan musyawarah mereka. Buah fikiran dan idea terhadap pendidikan formal di kalangan wanita yang telah dicerakin melalui Rancangan Malaysia Ke 7 (1995-2000) dan Rancangan Malaysia Ke 8 (2001-2005), telah membawa cadangan dan tindakan yang lebih objektif dan explisit untuk membangunkan wanita seluruh negara. Rancangan Malaysia ke 9 (2006-20010) pula meningkatkan keupayaan wanita dalam keusahawanan dan perusahan pembuatan serta pengkomersilan dalam dan luar Negara. Kecemerlangan wanita sebagai penjana dalam kemajuan masyarakat adalah disebabkan mereka telah aplikasikan kajian tindakan ditempat kerja dengan membuat affirmative action plan pada setiap tahun.

Guna Tenaga Pendidikan Dan Latihan Rancangan Malaysia Ke Lapan 2001-2005 Menambah keupayaan pendidikan dan latihan terutama disektor swasta dan menyediakan insentif bagi meningkatkan kadar penyertaan tenaga wanita. Merapatkan jurang prestasi wanita luar Bandar dan di Bandar. Meningkatkan tenaga wanita berpengetahuan tinggi, berkemahiran tinggi dan mudah dilatih. 3 buah universiti dan 3 buah politenik. 6 buah universiti swasta dan 3 buah universiti asing menubuhkan kampus cawangan. Wanita telah menjadi agenda utama dalam usaha Malaysia menjadi pusat kecemerlangan pendidikan.

Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

STATISTIK PENGAMBILAN
BILANGAN PENGAMBILAN PELAJAR SESI AKADEMIK 2002/2003 IPTA SARJANA PERUBATAN LEPASAN STPM/Setaraf (IJAZAH PERTAMA 4467 4770 4517 4746 1279 4253 538 1510 3057 1382 1248 602 LEPASAN SPM/Setaraf

1. Universiti Malaya (UM) 2. Universiti Sains Malaysia (USM) 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 4. Universiti Putra Malaysia (UPM) 5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 6. Universiti Utara Malaysia (UUM) 7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 8. Universiti Teknologi MARA (UiTM) 9. Kolej Universiti Tek.Tun Hussein Onn (KUiTTHO) 10. Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) 11. Universiti Malaysia Sabah (UMS) 12. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 13. Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malayasia (KUSTEM) 14. Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) 15. Kolej Universiti Teknologi Kebangsaan Malaysia (KUTKM) 16. Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM) 17. Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM)

119 100 177 -

305 1154 4347 3685 12,454 472 98 303

-

253

125

-

130

-

Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

JUMLAH sehingga 03 September 2002

396

32,752

22,943

Peratus kemasukan wanita mengikut bidang dalam pendidikan Perkara Tahap dalam Pendidikan Sekolah Rendah Sekolah Menengah Menengah Atas Universiti College Polytechnics Maktab Perguruan MARA Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor. 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Tunku Abdul Rahman Kolej Universiti Bidang Pengajian Sains Sosial Science Vocational Technical Sumber: Women in Development , Sixth Malaysia Plan

Pembangunan ekonomi yang berasaskan pengetahuan memberi laluan besar kepada wanita berpengetahuan dekad ini. Wanita berpengetahuan memenuhi 35 keperluan dalam sektor industri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. memahami pembelajaran dewasa-punyai sikap positif, skil dan pengetahuan membangunkan kareer, menggunakanya secara tepat meningkatkan kecekapan untuk berfungsi pada permintaan di tempat kerja menggunakan perisian komputer dengan tepat mengaplikasi Electronic System Skill dalam pentadbiran dan pengurusan HRD menyelaras, merancang dan memantau secara logistic dan efektif merancang objektif dalam satu-satu kemahiran dan menjelaskan keluaran memahamkan skil dalam membuat pemerhatian memahamkan content dan fungsi dalam bidang yang diceburi memahami theori, teknik dan aplikasinya dalam latihan mempunyai kemahiran mengumpul data, menjalankan kajian tindakan dan kajian kes di tempat kerja memahami impak ekonomi secaga global dan secara mikro.

Wanita dan dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi dalam hubungannya dengan strategi meningkatkan aras K-Ekonomi (Knowledge Economy) di kalangan wanita Malaysia adalah satu cadangan strategi yang tepat menurut definisi dan prosedur kerja yang dicadangkan oleh Action Plan bagi setiap negeri Halatuju globalisasi penyelidikan masa depan di negara Malaysia khasnya banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pesat yang berlaku ke atas diri wanita dan proses pendedahan ilmu yang mereka perolehi. Kajian menyeluruh pada tahun 1997-2000 mengenai wanita telah diusahakan oleh HAWA dan Yayasan Pembangunan Keluarga Johor. Perbadanan ini telah merumuskan bahawa kejayaan wawasan negara banyak Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

bergantung kepada bagaimana cabaran –cabaran ke atas wanita itu di tangani. Kekuatan wanita harus dibena dari aspek psikologi, emosi, emotional intellligence, (kekuatan emosi mereka) konsep kendiri positif (self esteem and self-praise) dari segi Cabaran cabaran dalam pembentukan masyarakat wanita Malaysia yang ‘psychological liberated’, (Hanipah Hussin 2001). Wanita Malaysia harus diberi ‘coach dan scaffold’ dalam membina struktur career, struktur keluarga, struktur rohani dan struktur organisasi seperti yang dialami oleh semua wanita CEO dan NGO’S. Pemimpin wanita dalam organisasi dan firma industri,, ahli politik, ADUN, CEO, Y.B yang terdiri daripada ketua masyarakat harus dididik bagaimana membuat keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka buat. Wanita harus dibangunkan dari aspek psikologi, yakin diri, jati diri dan boleh menangani pelbagai masalah yang dihadapi. Cabaran Utama Oleh itu cabaran wanita yang utama dalam kementerian yang baru ini (Kementerian Hal Ehwal Wanita) ialah membina insan wanita yang mempunyai KEkonomi. Inilah Wawasan 2020 wanita iaitu memberi tumpuan kepada perkembangan KEkonomi di kalangan NGO’S wanita kerana wanita yang mempunyai alat K-Ekonomi dapat menyumbang untuk diri sendiri, keluarga, generasi, jiran, masyarakat, agama dan bangsanya. sebagai Jati diri ini adalah pendinding mereka dalam usaha mereka membangunkan sumber manusia. Wanita yang mempunyai K-Ekonomi wajar, berjihad ke arah jalan Allah, teguh dengan prinsip nilai dan agama serta mampu bersaing dalam era globalisasi. Saya percaya sumber manusia wanita Malaysia hari ini perlu mempunyai keupayaan mental yang tinggi, kekuatan emosi (Emotional Intelligent) dan kebolehan untuk mengubah setiap halangan menjadi peluang-peluang (adversity quotient). Adversity quotient adalah kebijaksanaan seseorang melihat masalah dan menukarkannya menjadi peluang untuk maju kehadapan. Wanita Malaysia berupaya melihat masalah kritikal dan mengubahnya menjadi peluang untuk maju, semua ini harus melalui latihan. Oleh itu kajian tindakan adalah salah satu strategi yang tepat dalam melatih NGO’S wanita untuk menjadi trainner dan reaktor dalam masyarakat.

Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

FAEDAH-FAEDAH MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN DI PERINGKAT PEMBANGUNAN WANITA DI SETIAP NEGERI •

Memperkukuhkan dan menambah keperihatinan para pegawai dan perwakilan wanita di semua peringkat dalam sistem sosial di negara Malaysia ke arah menggunakan teknik penerokaan ‘inquiri penemuan’ dalam menerajui organisasi atau pertubuhan masyarakat.

Mendapat kemahiran cara-cara bagaimana mengenal masalah utama di dalam organisasi, memilih masalah kritikal yang hendak diselesaikan dahulu, dan dapat kemahiran membuat banding beza semasa membuat sesuatu keputusan

• •

Mendapat kemahiran cara-cara bagaimana menganalisis masalah di tempat kerja, di dalam organisasi, di dalam pertubuahan. Mengenal ciri-ciri kelemahan dan kekuatan diri sebagai ‘leader’ atau ‘manager’ dengan menggunakan alat berfikir reflektif dan menyimpan portfolio kerja dan dikemas kini mengikut keputusan dan jenis tindakan yang dirancang.

Membolehkan para perwakilan mengenal cara-cara bagaimana meninggikan ‘efficacy’ expectation terhadap organisasi yang diwakili dengan menulis refleksi jurnal dan memberi erti kepada pengalaman mengurus dalam organisasi

Menambahkan kemahiran berfikir di kalangan wanita seperti merumus dan mencerakin idea dan alternatif-alternatif untuk cadangan penyelesaian masalah yang sedang dihadapai oleh perwakilan dalam pertubuhan dan organisasinya.

Membolehkan para perwakilan yakin kepada diri sendiri, boleh membuat keputusan yang rasional dan mencadangkan beberapa tindakan segera yang boleh ditindak di peringkat mereka sendiri tanpa menunggu arahan daripada pihak atas.

Merancang tindakan segera dan bertindak melaksanakan rancangan diperingkat masing-masing, membuat kawal selia dan mendapat maklumat yang lebih tepat daripada masyarakat.

Mendapat kemudahan bimbingan dan sokongan daripada perunding professional untuk menghasilkan beberapa dapatan–dapatan Kajian Tindakan yang bermutu dan

Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

dibukukan sebagai loporan maklumbalas kepada Action Plan dan Action Research yang telah mereka jalankan. • Mendidik para perwakilan wanita di seluroh negara sedar diri terhadap peranan mereka dalam keluarga dan negara dan bersedia menyumbang kepada kepad anegara.

FAEDAH-FAEDAH MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN DI PERINGKAT PEMBANGUNAN WANITA MALAYSIA
• Wanita Malaysia dapat meningkatkan ciri-ciri K-Ekonomi mereka melalui Kajian Tindakan, aktiviti refleksi, bermesyuarat, berbincang secara lebih formal, menyatakan perasaan dan harapan, membaca lebih banyak buku pengetahuan, merenung kelemahan dan kekuatan diri sendiri, menulis refleksi, jurnal dan folio, mengongsi idea dan membuat keputusan yang rasional. • Wanita Malaysia tampil sebagai masyarakat wanita Malaysia pertama membuat Kajian Tindakan dan akan menjadi rujukan kepada Kementerian Hal Ehwal Wanita dari aspek menangani isu-isu wanita di seluruh negara.

KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran terdiri daripada HAWA selaku penaung projek Yayasan Pembangunan Keluarga selaku Jawatan Kuasa Kerja ICM Consultant adalah perunding dan pelaksana projek Para peserta Kajian Tindakan yang diambil dari para perwakilan NGO’S yang telah turut hadir dalam Bengkel Pembangunan Plan Tindakan Wanita Negeri masing-masing Malaysia (dicadangkan tidak melebihi 25-30 orang peserta) Jadual Isu yang hendak ditindak segera dan Sasaran yang bertindak (Contoh) Bil Isu ditindak Jumlah Peserta Ketua Penyelididk (Cadangan) ICM Consultant Dr.Hanipah Hussin

Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

1

Pengukuhan

Institusi

Bagi 13 orang Hajah Badariah HAWA

Kemajuan Wanita 2 Wanita dalam Kumpulan Terpinggir 9 orang KEMAS Pn.Khadijah Kadir 3 Wanita dan Kesihatan 10 orang Pn.Fatimah Othman Pst. Kesh.K.Tinggi 4 5 Wanita dan Pendidikan Wanita dan Pekerjaan 14 orang Dr.Hanipah Hussin 13 orang Pn.Suriani MohdNor Kenwood 6 Wanita dan Perundangan: khidmat 10 orang Pn.Rahimah A.Rahman Guaman Kaunseling 7 Wanita dan Agama 15 orang Siti Arfah Mohd Yusof JAIJ (Undang-Undang) dan YPK

PERKARA/ INPUT/ CONTENT KEPADA PESERTA/ TARIKH

Skedul Kerja/ Schedule of Action Research (Contoh) Bil Perkara Tarikh 2001

Mensyuarat Jawatan Kuasa Induk pertama: ICM (Consultant) March M2 dan HAWA (wakil Kerajaan Negeri Johor) Membentuk dan menyenaraikan cadangan-cadangan HAWA Yayasan Pembangunan Kerajaan Negeri dicadangkan sebagai J.K Induk Peringkat dan Penaung kepada Projek ICM Consultant dicadangkan sebagai Consultant kepada Jawatan Kuasa Kerja dan Pelaksana Kerja untuk Peserta Kajian Tindakan dalam projek Kajian Tindakan Peringkat NegeriNegeri di Malaysia Mensyuarat Jawatan Kuasa Induk kedua: Membentuk dan March M3 Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

menyenarai J.K Induk Peringkat Daerah, dan Cawangan, Pertubuhan dan Perwakilan NGO’S Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja pertama: Membentuk J K Kerja March M4 di peringkat Negeri dan Menyenarai J K Kerja di peringkat daerah (7 orang ) Mensyuarat Jawatan Kuasa Induk ketiga: Penyelarasan kerja April M1 antara Peringkat Negeri dan Daerah atau Perwakilan NGO (7 orang) Merangka dan Menghantar surat tawaran kepada lebih kurang April M3 100 orang perwakilan yang telah hadir ke Bengkel Plan Tindakan Bagi Pembangunan Wanita Negeri Malaysia untuk calon peserta Kajian Tindakan Peringkat Negeri Negeri di Malaysia 2001 (hanya 25-30 orang peserta akan dipilih) Menyenaraikan 25-30 nama-nama Penyelidik Kajian Tindakan April M4 Bagi Plan Pembangunan Wanita Malaysia 2001 dan

mengeluarkan surat lantikan rasmi Kerajaan Malaysia. Menghantar surat jemputan kepada Menteri/ Y.B dan VIP, dan Mei M1 surat panggilan ke Seminar Penyelidikan Tindakan Wanita Peringkat Malaysia Kali Pertama JK Induk JK Kerja, 30 Peserta Projek Kajian Tindakan serta NGO’S dan perwakilan yang lain. Penyertaan daripada orang ramai juga di galakkan Perasmian Pembukaan dan Pelancaran Seminar Mei M2

Penyelidikan Tindakan Wanita Kali Pertama: Tema: PEMBANGUNAN K-EKONOMI WANITA MALAYSIA MELALUI PENYELIDIKAN TINDAKAN. oleh VIP Kerajaan Negeri Malaysia Mesyuarat Perunding dan Jawatan Kuasa Kerja Kali Kedua Mei M3 Merangka Kertas Kerja Konsep untuk 5 Siri-Siri Ceramah Kajian Tindakan kepada peserta kajian Tindakan Ceramah 1 Input 1: Pendaftaran Pengenalan kepada Modul Mei M4 Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

Kajian Tindakan, ObjeKajian Tindakan if Modul, Panduan Menggunakan Modul Ceramah 2: Input 1: Pengenalan Kepada Konsep Asas Kajian Jun M1 Tindakan, definisi KAJIAN TINDAKAN , ciri-ciri utama KAJIAN TINDAKAN , Kepentingan KAJIAN TINDAKAN kepada pembangunan masyarakat, Perbezaan KAJIAN

TINDAKAN dengan Kajian-kajian lain dan Etika dalam K.T. Ceramah 2: Input 2: Pengenalan kepada format penulisan refleksi dan bengkel TINDAKAN Ceramah 3 Input 1:Pengenalan kepada pengkaedahan Kajian Jun M2 Tindalkan (Mehodologi), Latarbelakang Kajian Tindakan di dalam masyarakat, Prinsip Prinsip dalam Pendekatan Kajian Tindakan Ceramah 3 Input 2: Prosedur Pelaksanaan Kajian Tindakan Jun M 3 untuk Gelong Pertama Langkah mengenalpastikan masalah Isu Masalah / situasi Langkah merancang Tindakan Pelaksanaan langkah-langkah Tindakan Langkah meninjau, memerhati, mengumpul maklumat, mengutip data daslam gelong pertama Langkah menganalisa data Langkah pemantauan Coaching and Scaffolding Langkah penilaian proses dan dapatan kajian gelong pertama Langkah menulis refleksi selepas K.T gelong pertama Ceramah 3 Input 3: Prosedur Pelaksanaan Kajian Tindakan Jun M4 untuk Gelong Kedua Langkah mengenalpastikan masalah Isu Masalah / situasi Langkah merancang Tindakan Pelaksanaan langkah-langkah Tindakan Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor. menulis Refleksi dalam KAJIAN

Langkah meninjau, memerhati, mengumpul maklumat, mengutip data dalam gelong pertama dan refleksi untuk gelong kedua Langkah menganalisa data Langkah pemantauan Coaching and Scaffolding Langkah penilaian proses dan dapatan kajian gelong kedua Langkah menulis refleksi selepas K.T gelong kedua Ceramah 3 Input 4: Prosedur Pelaksanaan Kajian Tindakan Julai M1 untuk Gelong Ketiga Langkah mengenalpastikan masalah Isu Masalah / situasi Langkah merancang Tindakan Pelaksanaan langkah-langkah Tindakan Langkah meninjau, memerhati, mengumpul maklumat, mengutip data dalam gelong pertama dan refleksi untuk gelong ketiga Langkah menganalisa data Langkah pemantauan Coaching and Scaffolding Langkah penilaian proses dan dapatan kajian gelong ketiga Langkah menulis refleksi selepas K.T gelong ketiga Ceramah 4 Input 1: Garis panduan menulis Kertas Cadangan Julai M2 kajian tindakan , mendapat contoh ‘Kertas Cadangan Kajian Tindakan’ Ceramag 4 Input 2: Aktiviti (Coaching and Scaffolding) Menulis Kertas Cadangan untuk Kajian Tindakan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Ketiga: Julai M3

Menentukan dan menyelaras tajuk-tajuk Kajian Tindakan yang Julai M4 akan dijalankan oleh 30 orang peserta dalam projek Kajian Tindakan . Merancangkan Bengkel menulis kertas Proposal Kajian August M1

Tindakan kepada 30 orang peserta Melaksanankan Bengkel Menulis Proposal Kajian Tindakan (3 hari 2 malam ) Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor. August M2

Merancang 1 hari Bengkel Pemurnian Proposal Kajian Tindakan Merancang untuk Proses Kajian Tindakan dan

August M3

Proses August M4

Pemantauan (Penyelian Peserta di tempat kerja mereka) Proses Bimbingan dan Pencerapan Klinikal dalam Menjalankan September M1 Kajian Tindakan (Coach dan Scaffolding) oleh Consultant terhadap 30 orang peserta kajian Tindakan Proses bimbingan Pertama (coach 1) fokus kepada Bagaimana peserta mengenal critical problem dalam situasi mereka dan memilih hanya satu untuk diselesaikan Proses Bimbingan Kedua ( coach 2 ) Fokus kepada bagaimana peserta menulis rancangan tindakan nya. Plan apa yang akan dirancang terpulang kepada situasi peserta di persekitaran mereka Proses bimbingan ke Tiga (coach 3) Fokus kepada bagaimana peserta melaksanakan rancangan yang telah di kenal pasti Focus kepada bagaimana peserta menjalankan intervensi untuk menyelesaikan masalah yang cuba diselesaikannya Fokus kepada menolong peserta memungut data dengan Oktober M1 menggunakan alat kajian seperti borang pemerhatian, format refleksi dan interview, Fokus kepada ‘Scafollding’ menyokong peserta yang telah dapat sebahagian data data Mengemas kini Portfolio Kerja , Portpolio Peribadi Portfolio data dan mengemaskini maklumat , mengenalpasti data , membuat proses pemikiran reflektif disetiap peringkat September M4 September M3 September M2

Proses bimbingan ke Empat ( coach 4) Focus kepada membuat peta minda dan peta konsep terhadap situasi yang timbul daripada intervensi dalam Kajian Tindakan

Oktober M1

Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

Focus kepada proses menggunakan alat berfikir cecara Reflektif Bengkel Penulisan Laporan KAJIAN TINDAKAN Gelongan 1 Oktober M2 (Kursus Satu hari ) Proses bimbingan ke Lima (coach 5 Menolong peserta merancang semula untuk Pusingan Gelong ke 2 Dalam Kajian tindakan Pelaksanan di dalam organisasi dengan bimbingan dan sokongan Oktober M2 Perunding Proses bimbingan ke Enam (coach 6) Bengkel Maklumbalas peserta Kajian Tindakan Proses bimbingan ke tujuh (coach 7) Proses bimbingan ke lapan (coach 8) Proses bimbingan ke sembilan (coach 9) Oktober M3 Oktober M4 November M1 November M1 November M2 Oktober M2

Bengkel Penulisan Laporan KAJIAN TINDAKAN Gelongan 2 November M2 (Kursus Satu Hari ) Proses bimbingan ke sepuloh (coach 10) Menolong peserta merancang semula untuk Pusingan Gelong ke 3 dalam Kajian Tindakan Proses bimbingan ke sebelas (coach 11) Proses bimbingan ke dua belas (coach 12) Proses bimbingan ke tiga belas (coach 13) Proses bimbingan ke empat belas (coach 14) Proses bimbingan ke lima belas (coach 15) Bengkel Penulisan Laporan KAJIAN TINDAKAN Gelongan 3 Bengkel Maklumbalas peserta Kajian Tindakan (Kursus Satu Hari) Proses bimbingan ke Enam (coach 16) Proses bimbingan ke Enam (coach 17) Proses bimbingan ke Enam (coach 18) Proses bimbingan ke Enam (coach 19) Januari 1 Januari 1 Januari 2 Januari 2 November M4 Desember 1 Desember 1 Desember 2 Desember 2 Desember 3 Desember 3 November M3

Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.

Proses bimbingan ke Enam (coach 20)

Januari 3

Forum Pembentangan dan Pemurnian Draf 1 Laporan KAJIAN Januari 3 TINDAKAN (Forum 1 hari) Seminar Penyelidikan Tindakan Peringkat Negeri Malaysia Kali Febuari M1 Kedua 3 hari 2 malam 1 Membentangkan hasil Analisa dan dapatan penting daripada proses menyelesaikan masalah wanita di negeri Malaysia dalam Learning Cycle. 2. Rumusan Hasil Kajian Tindakan Consultant 3.Pemberian Cendera mata kepada semua organisasi yang terlibat 4 Perasmian Penutupan Seminar Penyerahan Buku Laporan kepada Kerajaan Negeri Malaysia January M2 sebanyak 5 salinan untuk setiap tajuk Kajian Tindakan yang telah dilaksanakan.

Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam Seminar DMDIdi MITC.Melaka 2003. Kertas ini berasaskan Bengkel affiemative Action Plan Kajian Tindakan –Proposal untuk Negeri Johor.