KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN TK 5(1

)

TUGASAN INDIVIDU TK 5 SUPERVISION (No.2)
(Prof.Dr. Kamariah Binti Abu Bakar, UPM)

NAMA: GRED: NO.STAF: JAWATAN: FAKULTI:

HANIPAH BINTI HUSSIN DS53/P1/T4 00393/PPA/KUTKM, PROFESOR MADYA PUSAT PERKHIDMATAN AKADEMIK, KUTKM. Taman Tasik Utama. Ayer Keroh, 75450. Melaka. 06-2332371

0

SOALAN No.2, Tugasan PTK 5 (Prof.Dr. Kamariah Binti Abu Bakar, UPM) 2.1.Imbas kembali (reflect) peranan anda sebagai penyelia. 2.2.Sejauh manakah anda telah berjaya menjadi penyelia yang berkesan? • 2.3.Nyatakan apa penambahbaikkan yang telah dan perlu dilakukan agar anda menjadi penyelia yang lebih efektif. • 2.4.Beri tiga contoh untuk membantu dalam penjelasan anda. • • Pendahuluan
I always asking my selves where the quality of my work in this profession? ……… As I have contributed to investigate the quality of the service of knowing how with wholeheartedness, awareness and responsible in teaching profession, I feel glad that I implemented the role of supervisor and head of researcher. ……propose reflective thinking and reflective writing in my Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia.…Today, I concider supervision means is ‘to participate in life growing’
(Hanipah:2004)

Definisi ‘Supervisor’ adalah istilah yang selalu digunakan oleh kebanyakan profession. Bila sahaja istilah ‘supervisor’ terungkap, ia membawa refleksi ke atas potensi membantu orang lain mencapai objektif mereka hasil daripada hubungan dua hala antara professional secara bersemuka. Aktiviti professional bersama supervisor secara lansung memperkayakan amalan dan menambah pengalaman…..

(Fletcher.S :2000).

Dalam kajiannya terhadap kumpulan guru yang sedang

berpraktikum di daerah Kota Tinggi, Johor, Malaysia, (Hanipah:2004) menyimpulkan bahawa makna supervisor dalam konteks praktikum guru pelatih adalah ‘….Supervisor is a continuing processes in order to add to the emerging empirical knowledge base about how student teachers think about, learn to teach, reflect upon and learn from their early field experiences….pg.55’. Kesimpulannya, supervisor adalah istilah yang merujuk kepada usaha dan proses membantu seseorang sedar, belajar dan mempertingkatkan peranan profesionalnya.

2.1.Imbas kembali (reflect) peranan anda sebagai penyelia. Bidang penyeliaan adalah luas. Penyelian secara formal di bidang pendidikan boleh berlaku dari peringkat TADIKA hingga ke Universiti. Penyelian juga berlaku disektor industri dan dalam mana-mana organisasi. Refleksi terhadap peranan saya dan hasil penyelian dapat digambarkan dalam jadual di bawah ini:

1

Tahun/M asa 19941999

Organisasi

Peranan Sebagai Penyelia

Learning Outcomes in Supervision

Bahagian Pendidikan Guru Bandar Damansara.KL

-Menyelia Pensyarah – Pensyarah Maktab Perguruan di seluruh Malaysia dalam pelaksanaan ‘Peflective Practice dan Portfolio

-Dapat menerangkan ‘notion and nature of reflective thinking, reflective writing,

reflection-on action and reflection –in action dalam pengajaran dan pembelajaran.-Dapat mengenal pasti ‘good practice’ dalam bidang yang diajar.

20002002

Bahagian Pendidikan Guru Bandar Damansara.KL

Menyelia dalam

Pensyarah

-Dapat memberikan ‘role model’ dalam pembangunan professionalisma -Dapat menjadi ‘Co-inquiry’ bersama Kajian di

‘Fundemantal

Research’ Grant Jangka Pendek oleh BPG/ World Bank/ WHO/ UNESCO.

pensyarah

melaksanakan

Sekolah-Sekolah di seluruh Malaysia. - Dapat merancang, melaksana, menilai dan membuat refleksi dalam educational research. -Dapat menilai laporan hasil kajian dari pensyarah-pensyarah maktab.

2002sekarang

Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

Menyelia Pengajar’

‘Jurutera Melaksanakan

-Dapat

memberi dalam

penjelasan kemahiran

terhadap Mengajar

komponen

Pendekatan OBE,PBL, dan ABL dalam P&P Mikro dalam di

melalui Pengajaran Mikro. -Dapat melaksanakan kemahiran

Pengajaran Universiti.

Pengajaran Mikro dengan berkesan

Saya melihat supervision adalah satu proses pembelajaran. Dalam proses ini supervisor dan supervisee saling memperbaharui ilmu mereka. Saya belajar melalui proses pembelajaran mereka. Saya baca buku yang mereka baca. Atau mencarikan saya buku yang mereka ingin saya bincangkan. Berbincang dengan mereka

perkara kecil dan ringan sehingga mereka boleh berfalsafah seperti saya, membuat kenyataan yang dapat disokong oleh ‘pedagogical reasoning’. Saya sedar, saya jarang membincangkan istilah yang berat, sehingga mereka bertanya sendiri. Identiti saya adalah seperti ‘rakan’ yang tahu lebih sedikit dari

2

mereka. Kalau saya tidak tahu saya mengaku dengan cara yang paling berhemah ‘….mari kita cari bersama dan beri saya dua hari untuk mendapatkan rujukan’… Reflect kepada keadaan ini, peranan saya lebih banyak berfokus kepada ‘proses pemupukan’ (nurturing) atau ‘educere’ didik bukan ajar. Bila falsafah didik atau ‘educere’ saya tekankan dalam diri saya sebagai penyelia, tidak boleh tidak saya mesti jadi ‘role- model’ kepada mereka yang saya selia. Strategi ini diaplikasikan kepada semua guru pelatih, guru sekolah, ketua jabatan dan pensyarah maktab ataupun jurutera pengajar yang pernah saya selia. Kesimpulannya, tindakan yang wajar diambil adalah supervisor mesti mengambil berat terhadap perkembangan profesionalisme supervisee dan mengasuh mereka dengan suasana ‘cinta terhadap ilmu’.

2.2.Sejauh manakah anda telah berjaya menjadi penyelia yang berkesan?

Berkesan atau tidak sesuatu penyelian dapat diukur dengan hasil tingkah laku yang ditunjukkan di akhir proses penyeliaan. Tingkah laku seseorang yang di selia berubah dalam fasa yang berbeza-beza. Ada yang kita sedari dan ada pula yang tidak dapat disedari. Penyelian pula adalah satu proses, begitu banyak dan bertubitubi sifatnya. Kejayaan saya adalah bersandarkan kepada kaedah yang digunakan ‘ Cabaran kepada Pedagogical Reaseoning’ Saya setkan satu continuum antara ‘exploring’ to ‘telling’. Peranan saya kepada setiap individu yang saya selia akan dibezakan dengan kesedian mereka terhadap cabaran yang saya berikan. Bagi menjawab soalan di atas, saya akan merujuk kepada ilustrasi Rajah 1: Continuum Dalam Perubahan Tingkahlaku Supervisee. Terdapat tiga kolum. Kolum pertama merujuk kepada fasa self-directed, kolum kedua, fasa methodology dan kolum ketiga fasa self-as academia. Dalam fasa self-directed centred, untuk memastikan keberkesanan dalam penyeliaan, saya memberi treatment ‘introductory coaching’ kepada supervisee yang baru dalam bidang pedagogi atau refleksi atau pun educational research. Dalam hubungan saya dengan supervisee, saya akan kenal pasti gaya pembelajaran mereka dan pasangkan dengan gaya supervision yang sesuai. Gaya supervisor dalam supervision adalah seperti berikut:

3

Rajah 1: Continuum Dalam Perubahan Tingkahlaku

Self-Directed

Centred

Research Self- as Methodolo Academia gy
Co –inquiry

Introductory Coaching
Sub area of study KSA

Advance Coaching Focus on time

management
Fasa 2 Fasa 3

Fasa 1
Exploring-

tidak formal dan penerokaan berasaskan kepada isu-isu penting memberi clue, source dan minta mencari sendiri menunjukkan cara bagaimana hendak bertindak memberi nasihat, consider dan bersama-sama bertindak facilitator dan menjelaskan makna atau prosedure latih kemahiran asas dalam (penulisan,research, refleksi) tunjukkan cara yang betul

RevealingGuidingAdvisingTeachingTrainingDirecting-

Dalam fasa kedua, penyelian akan berfokus kepada penerokaan dalam reka bentuk dalam kajian, (Research Methodologi) mencari prosedure, membentuk instument kajian dan kenal pasti cara menganalisis kajian. Bidang methodology ini banyak berfokus kepada teknik jadi saya banyak gunakan cara ‘Co-inquiry’ dalam pencarian ilmu, kemahiran dan sahsiah. Ia itu lebih kepada ‘Guiding’ atau ‘leading the way’ dalam proses penyeliaan. Kesimpulannya, bila tiba ke fasa tiga, supervisee telah sampai kepada

peringkat kematangan dalam perkembangan professionalisme mereka. Mereka telah menguasai kemahiran sebagai ‘self-as-academia’. Penyelian saya akan lebih focus kepada ‘advance coaching’. Mereka sudah sepatutnya boleh meneroka ilmu

4

secara berseorangan dan menunjukkan hasil kerja yang berkualiti. Semasa ini penyeliaan akan lebih berkesan jika penyelia bersedia menjadi ‘rakan-akademik’ dan hubungan supervisor dan supervisee bertambah baik jika supervisor boleh mengurus masa semasa consultansi .

2.3

Nyatakan apa penambahbaikkan yang telah dan perlu dilakukan agar anda menjadi penyelia yang lebih efektif

.

Sebagai penggubal kepada kurikulum ‘Amalan Instruktional’ kepada Jurutera Pengajar di KUTKM, saya selaku pakar dalam Pedagogi Content Knowledge telah mengambil tindakan selari dengan rancangan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang berhasrat untuk memberikan input ‘Teaching Knowledge Base ‘ kepada semua ‘Jurutera Pengajar’ atau pensyarah universiti.

Penambahbaikkan yang perlu dilakukan supaya saya menjadi penyelia yang lebih efektif di Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia adalah merancang dan melaksana serta menilai perkara di bawah: 1. Applying Clinical Supervision-Micro Teaching Skills, among ‘Jurutera Pengajar’. 2Supervisee (Jurutera Pengajar -Apply Pedagogical Content Knowledge and supervisor (Jurutera Pengajar -Apply model reflective in supervision. Implement related approaches such as OBE, PBL, ABL in --teaching Engineering subject matter during Instructional Practice in Industry. Need Reflective Writing developing Reflective Journal and building Portfolio Need to Provided a rubric system of evaluation scheme…for KUTKM ‘…To check that adequate standards are being reached’

3-

4-

5-

5

2.4.

Beri tiga contoh untuk membantu dalam penjelasan anda. Penyeliaan Dalam Pengajaran Mikro di Malaysia

Contoh 1:

Pengajaran mikro merupakan suatu teknik simulasi yang bertujuan untuk memberi pensyarah baru pengalaman mempraktikkan kemahiran-kemahiran mengajar dalam satu situasi yang dikecilkan dan hampir sama dengan aktiviti pengajaran di bilik darjah. Rajah 1 : Susunan dan Kedudukan Makmal Pengajaran Mikro t i n t e d Supervisor/penilaipenilai Video

microphone

Kawasan persembahan

g l a s s

Kawasan maklumbalas Pensyarah muda

Kemahiran –kemahiran dalam Pengajaran Mikro • • • • • • Kemahiran penyampaian set induksi Kemahiran Kemahiran menerang dengan menggunakan contoh, ilustrasi dan sumber pengajaran –pembelajaran Kemahiran Teknik Menyoal Kemahiran menggunakan papan putih Kemahiran pengurusan pengelolaan variasi ransangan Kemahiran Membuat Penutup

Proses pengajaran mikro dapat juga dilihat seperti satu proses yang berulangulang dengan aktiviti pembaikan di setiap peringkat. Rajah 2 di bawah menggambarkan satu model pengajaran mikro yang telah diubahsuai

6

Rajah 2: Model Pengajaran Mikro

M o d e l P e n g a j a r a n M ik r o P l a n , D e v e l o p , C h e c k a n d A c ti o n P la n
R e p la n u n tu k tu ju a n p e m b a ik a n K o n s e p ,k e m a h i r a n d a n b o r a n g b im b i n g a n , T a k s ira n K e p e rlu a n M e ra n c a n g/ M e ra n g k a

A c t io n
4 . S e lf - R e f le c t io n - R e f le k s i M e n ge n a l p a sti fo k u s d a n t in d a k a n p e m b a ik a n

D e v e lo p
2 .M e la k s a n a M e ngu m p u l

C heck
3 .M e m e r h a ti d a n m e ni la i p ro s es d a n h a s il
P e m u r n ia n d a n P e n d o ku m e n t a s ia n M o d u l P & P / P P A - T it a s / K o m u n ik a s i M e i 2 0 0 4 , G e n t in g / R iv e r a

M a k lu m a t

Contoh 2: Penyeliaan Dalam Penilaian Refleksi
Memberi Makna sebenar ke atas proses ‘reflection’ dan membuat tindakan 1 What is your critical situation in supervising ? 2 Why it was happened in your area/organization? 3 Write your feeling and the effect of quality of supervision in your area of subject matter 4 5 Write some alternatives action for you and your supervisees to improve Write one affirmative action plan in order for you to take an action

ITEM YANG DINILAI DALAM PENYELIAAN REFLECTIVE WRITING (Sila bulatkan markah yang sesuai mengikut panduan di atas) MARKAH

a. Menyatakan penerokaan kendiri ke atas satu 1 2 3 4 masalah dalam p/p, b. Menganalisa kekuatan dan kelemahan diri terhadap ( objektif , isi kandungan subjek seperti konsep rumus, hukum) c. Menyatakan perasaan, kefahaman baru, kesedaran baru/ bisikan hati/nyala rasa/perspektif baru/ memberi makna kepada diri hasil daripada pengalaman p/p lalu. d. Menyatakan beberapa cadangan untuk memperbaiki masalah yang dibincangkan MARKAH PENUH ( -20%) e. Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil

7

2.4.3 Contoh Supervision dalam Educational Resesarch Dalam sesuatu penyelidikan tajuk adalah penting. Tajuk tesis ini telah ditulis secara jelas. Tajuknya terbahagi kepada dua iaitu tajuk umum dan tajuk khusus. Tajuk khusus telah menjelaskan lagi tajuk umum tersebut. Sebagai contoh tajuk umum tesis ini ialah: ‘Learning to be reflective’ dan tajuk khusus ialah : ‘The content and nature of Primary Student Teachers’ thinking During Field Experience in Malaysia’. Ia dikatakan jelas kerana tesis ini telah menggunakan istilah dan kata kunci yang tepat untuk menggambarkan keseluruhan isi tesis.
Rajah I : Perkembangan pengenalan tesis secara deduktif

‘Reflective Thinking’ di Kementerian Pendidikan Malaysia

‘Reflective Thinking’ di Bahagian Pendidikan Guru

Amalan ‘Reflective Thinking’ di bilik darjah

Kajian Amalan Reflektif

Kajian Tindakan

Second Order Action Research Gelongan Pertama Intervenes 1

Amalan Reflektif

First Order Action Research 16 gelongan kecil oleh partisipan

Second Order Action Research Gelongan Kedua Intervenes 2 Coach and

Kesimpulan Penyelian yang mantap dan berjaya membawa perubahan tingkah laku adalah proses penyelian yang berdasarkan kaedah ‘co-inquiry’ dan mempunyai rangkaian

8

globalisasi dalam bidang yang dikaji. BIbliografi

Brown, G. (1975). Microteaching, a program of teaching skills. Methuen Publisher. London

Fletcher.S.(2000). Mentoring in school: A handbook of good practice.Kogan.London.

Hanipah Hussin. (1991). Pengaruh vedio terhadap pencapaian dan sikap guru pelatih di dalam pengjaran mikro di Universiti Teknologi Malaysia. Un published thesis M.ed (Sc.Techology Education).

Hanipah Hussin.(2004). Learning to be reflective: From theory to practices Malaysia experiences. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Perak.

Miller, A.D. (2002). Mentoring student & young people: A handbook of effective Practice.

Samuel.C. & Erwin.(2000). Supervision: Concept and skill building. Third edition.Mcgraw Hill Publisher.London.

9