BORANG API REKOD SEKOLAH ANALISIS PENCAPAIAN INDIVIDU KEMAHIRAN MEMBACA PROTIM 2010 Tandakan [ √ ] pada petak yang

berkenaan
TAHUN 4 / 5 / 6 PRAUJIAN PASCAUJIAN

PERHATIAN: Rekod Analisis Pencapaian Individu ini hendaklah disimpan oleh guru sebagai panduan tanda aras penguasaan kemahiran 2M murid. NAMA MURID: TAHUN: TARIKH:

PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA BIL 1. 2. 3. 4. KEMAHIRAN a. Menyebut huruf kecil b. Menyebut huruf besar Membaca suku kata KV Membaca suku kata tertutup KVK Membaca perkataan dengan suku kata terbuka i. KVKV ii. KVKVKV iii. KVKVKVKV iv. KVKVKVKVKV Membaca perkataan dengan suku kata tertutup i. VKVK ii. KVKVK iii. KVKKVK iv. KVKVKVK Membaca perkataan yang mengandungi i. e pepet ii. e taling Membaca perkataan yang mengandungi digraf i. ng ii. ny 1 KUASAI TIDAK KUASAI

5.

6. 7.

sy iv. imbuhan akhiran Membaca rangkai kata Membaca ayat 8. kh v. 11. au iii. ai ii.BORANG API REKOD SEKOLAH iii. gh Membaca perkataan yang mengandungi diftong i. 2 . oi Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding Membaca perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran a. 10. imbuhan awalan b. 9. 12.