P. 1
Jung i Tarot

Jung i Tarot

|Views: 687|Likes:
Published by Amir Fazlic

More info:

Published by: Amir Fazlic on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2015

pdf

text

original

JUNG I TAROT

Seli Nikols

Arhetipsko putovanje Jungova teorija o arhetipovima kolektivno nesvesnog je kroz viševekovnu ezoteričku i umetničku tradiciju zapadne civilizacije najslikovitiji primer naša na Velikim Arkanama Tarota, špila od 78 karata koji su u svojim bezbrojnim verzijama uspešnije od tomova reči vizuelno saţeli celokupno okultno, religiozno i mističko iskustvo koje seţe od praiskona kolektivnog sećanja - po nekim tumačima još od misterija Atlantide i Egipta. Seli Nikols do detalja multikulturalno istraţuje arhetipsku pozadinu likovnih simbola na primeru Velikih Arkana Vajtovog i mnogih drugih drevnih i savremenih spilova Tarota, prikazujući kako je Jung u Tarotu pronašao moćno oruĎe u veličanstvenoj avanturi razotkrivanja tajni nepreglednih unutrašnjih svetova kolektivnog duha i voĎenju duše do Jedinstva i Slobode. Knjiga je ilustrovana sa preko 100 reprodukcija različitih špilova i drugih ilustracija koji daju slikovni primer priručniku koji je uspešno rečima protumačio fantazmagorične vizije kolektivnog duha ljudske rase! Obim: 500 strana rasprodato Ljubavnik: Ţrtva Kupidonove zlatne strele Ludak, ljubavnik i pesnik su sazdani od mašte... Šekspir Na prethodnoj karti videli smo dve identične ljudske figure, okrenute leĎima, kako kleče ispred figure nadljudskih dimenzija. Kao sveštenici, njih dvojica su se okrenuli od zemaljskog sveta i praktičnih problema Carevog carstva. Oni tragaju za bratstvom, ne sa svojim drugom, već sa Svetim Duhom koji je personifikovan u Papi. On zauzima centralnu poziciju njihove svesnosti; oni se klanjaju njegovoj nadljudskoj mudrosti i boţanskoj snazi koja će voditi njihove ţivote i razrešavati njihove grehe. Nije jasno naznačeno kakve sukobe bi ova dva sveštenika mogla da imaju, što moţda pokazuje da na ovom stupnju oni još uvek nisu potpuno svesni tih sukoba. Ulazeći u sveštenički red kao celibati, oni su izbegli bilo kakav otvoren sukob izmeĎu duha i tela, tako da su njihova pitanja uopštenija i više filosofska nego lična i praktična. U svakom slučaju, situacija karte broj pet je predstavljena kao kolektivni ceremonijal pre nego kao individualne

Svaka od ovih ţena ispoljava hipnotičku lunarnu privlačnost. igraju relativno pasivnu ulogu: oni su došli da traţe i prime. On je očigledno stisnut izmeĎu dve ţene koje ga drţe kao u nekim kleštima. Kao prvo. Za razliku od sveštenika blizanaca. dok izgleda da ga plavuša sa naše desne strane dodiruje negde u blizini srca. Moţda jedna od njih više privlači njegove seksualne nagone. Bio bi rascepkan na deliće. On je obično ljudsko biće sa stopalima čvrsto na zemlji. dok je ostatak njegovog tela okrenut ka plavuši sa njegove leve strane – što je strana srca. U psihologiji i muškaraca i ţena. emocije i dušu. Ljubavnik (Sl. očigledno potpuno nevidljiv. magičnu privlačnost za njega. 35). on je prikazan kao individua sa specifičnim izgledom i odećom. koji simbolizuje osnovnu ljudsku stvarnost. sa naše leve strane (ona sa kapom na glavi). koji je spreman da se suprotstavi ţivotu i problemima. On ne moţe da se otkači ni od jedne . označava napuštanje te forme. ţenske figure (ponovo u psihologiji oba pola) simbolizuju aspekt tela. Njegov problem je sada napolju na otvorenom svetlu svesti. svaka od njih ima odreĎenu vlast nad jadnim momkom. Moţda je strelac na neki način povezan sa plavušom. Ako bi bilo kojoj od ove dve ţene sada okrenuo leĎa. Na ovoj slici nema figure od autoriteta kojoj bi mogao da se obrati za pomoć. Ranije smo od Pitagore naučili da je trougao bio prva geometrijska figura. i bukvalno i psihološki govoreći. Karta broj šest. Očigledno da je mladić prikazan na ovoj slici emotivno vezan za ove dve ţene. Iznad njih troje. koje se suočava sa svetom i dilemama. muške figure obično simbolizuju svesnost. krilati strelac takoĎe cilja u srce mladića. bilo bi kao da je ostavio deo samog sebe. telom i dušom. ostavimo je za trenutak i pogledajmo problem sa kojim se suočava centralna figura. Pošto je sve troje izgleda nesvesno ove nebeske figure. intelektualna dostignuća i duh. ona prikazuje specifičan (i vrlo ljudski) problem: mlad čovek koji je u vezi sa dve ţene. gde on (i mi) moţe da prepozna poznat trouglasti oblik problema. odnosno svesne strane. On je očigledno podeljen na pola silama koje se meĎusobno sukobljavaju.konfrontacije. Zato mora da u sebi pronaĎe snage da se suoči sa problemima. dok druga pobuĎuje njegova tajna osećanja i spiritualne teţnje. on sam mora da shvati odgovornost za bilo koji postupak koji će preuzeti. ili je na neki način njen saveznik. Kao da svaka ţena predstavlja nešto vaţno za njega. Jer je ţena sa više dostojanstva. jednu ruku na posesivan način poloţila na mladićevo rame. prikazanih na prethodnoj karti. uskraćen za mogućnost da oslobodi osobine i potencijale projektovane na bilo koju ţenu koju bi ostavio i da ih vrati kao delove sopstvene psihe. Ove vredne sile u njimu bi ostale pod starateljstvom "ţene koju je ostavio". Po prvi put u tarotu centralna figura nije prikazana kao magična ili boţanska ličnost. pre nego da izazivaju i polemišu. jer je svoju glavu okrenuo ka figuri koja je sa njegove desne. Ovaj mladić je personifikacija mladog i poletnog ega. U toj ceremoniji. Vidimo dve ţenske figure. svaka kao da mu pripada na iznuĎen i misteriozan način. sveštenici kao članovi papske audijencije. na taj način simbolizujući korak napred u evoluciji svesti – korak ka individualnoj svesnosti i korak dalje od spoljašnje usmerene grupne svesti. povezan sa dušom. Proučavajući ovu kartu shvatamo simboličnost ove izreke. U svakom slučaju.

Ona bukvalno moţe da bude (a ne mora) mladićeva majka. Ja lično smatram da je ovo jedna od najpodsticajnijih karata u tarotu. jer obe pripadaju njegovoj unutrašnjoj realnosti. ili tome slično. Na ovoj karti ljudska priroda je otelovljena u jednom liku – Ljubavniku. na ljudskiji i pristupačniji način snage Device i Velike Majke. Sada se prvo ljudsko otelovljenje jin principa pojavljuje u liku dve ţene. Interesantno je primetiti da je prvo ljudsko otelovljenje jang principa bilo prisutno u dualnom aspektu dva sveštenika. ovaj mladić će se na kraju osloboditi njihovih magičnih čini i "doći sebi". Ona ima potencijal slavne kraljice. Iz njegovog imena i prikazane situacije. zaštitu i hranu. molim vas da ovde prestanete sa čitanjem i napišete svoj scenario. izdrţavajući tenziju ţelja koje se sukobljavaju. njegovu animu ili sliku duše. Zato imamo slobodu da praznine popunimo prema našem unutrašnjem shvatanju i potrebama i formi sadašnjih kulturnih sklonosti. često proizvodi neku vrstu duple vizije. jer izgleda starije i dostojanstvenije od plavuše. Pošto je tako. Na taj način će preuzeti odlučan korak ka individuaciji. tako da ono što se u početku pojavi u snovima ili drugim simboličkim materijalima kao "one" ţene. Obe izgledaju posesivno i u njegovom sadašnjem nesvesnom stanju. ali takoĎe zlobnu senku nepopularne veštice. Stojeći na svojim nogama. koje obično prati knjiga koja pomaţe da se odgonetne njihovo značenje. čija kosa je tako slična njegovoj. mi znamo da je ovaj mladić emotivno upleten sa obe ţene. hoće li ţiveti srećno. sam videla kao mladićevu ţensku suprotnost. njene namere su verovatno isključivo zaštitničke i na neki način zahtevne. Bez sumnje da ove dve ţene utelovljuju. Sve što je daleko od naše svesti izgleda zamagljeno i zbunjujuće. Jedna od mojih verzija o ovoj karti izgleda otprilike ovako: Ţenu sa naše leve strane (ona sa "šeširom") sam prvo videla kao majku. opisujući ono što vidite da se dešava na karti. će kasnije ući u fokus kao pojedinac. o specifičnim detaljima drame koja se ovde odvija. neko ko nudi njegovom još uvek neţnom egu podršku.u spoljašnjoj realnosti. i upoznavajući svaku od ove dve ţene kao posebno ljudsko biće. bez scenarija. ili će na neki način ispaštati? Moţda će vas ova karta stimulisati da napišete više od jednog scenarija. nudeći mu nedovoljno prostora da raste i da se razvija. mi ne znamo ništa. Ko su ove ţene? Šta Ljubavnik oseća prema svakoj od njih? Hoće li pobeći sa jednom od njih dve? Ako bude tako. marseljske karte predstavljaju priču u slici. on je "opsednut" njima. Činjenica da mladić i ova figura . sveštenici. u svakom slučaju ona predstavlja majčinski tip. Mladu plavušu. U protivnom. Pošto mu je ruku poloţila na rame. Nova svest koja se pojavljuje. njegova ţenska instinktivna strana će upravljati njegovim osećanjima i njegovim ţivotom. One nameravaju da ga drţe u infantilnom stadijumu. (Anima je Jungov pojam za ţensku figuru u muškim snovima i vizijama koja predstavlja nesvesnu ţensku stranu). Ali. Za razliku od modernih tarot špilova. kao fizička distanca. Sreli smo se sa tim silama ranije u arhetipskijem obliku Papise i Carice. Ljudska priroda je prvi put prikazana u liku sveštenika.

ali kroz vezu sa njom. plemkinja koja inspiriše. Ranije generacije su uvek upozoravale mladića da se odrekne druge devojke i da ostane veran prvoj. Koju god ostavi. upravo nas to progoni. pre nego simbolički. Ako se tarot karta posmatra kao trougao muškarac. tako da trougao prikazan na karti Ljubavnik predstavlja neznatne. Pošto one njemu izgledaju tako moćno. Prisetimo se kako su Eumenide (čije ime znači "milosrdne boginje") nagovorile Oresta da ubije svoju majku. U sluţbi njenog najdubljeg sopstva on bi mogao da dostigne neslućene visine. moţe da se šepuri nekaţnjenom vanbračnom aferom. dok se Frojd nije pojavio (opet na nesreću?) okrenuo ih u suprotnom pravcu. personifikuje Čist Duh. figura koja izgleda više kao domaćica (ima više majčinskog u sebi) će pobrati manje simpatija danas. Mnogi od njih vide njegove osobine alegorijski. pa moţe da postane menage u četvoro. nego ranije. Ljubavnik predstavlja situaciju koju će glavni protagonista moţda biti primoran da reši sada. mladić je u ovom trenutku uhvaćen u nesvesnoj upletenosti sa obe. Ona bi mogla da bude princeza ili bludnica. Standardni zaplet (i onaj koji i dalje iskrsava u knjiţevnosti) je da ţena sa leve strane. ne u bukvalnom smislu – iako i to moţe da se dogodi – ali svakako psihološki. sada dobija javne sankcije. Moţda će mnogo kasnije obnoviti susret sa majčinskim tipom. mnogi su prihvatili njihov savet i patili od stalne jednostranosti. Na nesreću. Svako od nas iz iskustva zna da kada nešto ţelimo da potisnemo u nesvesno. ako ţeli da dobije potpuni oblik muškarca. šestoro. dok plavuša predstavlja Grešno Ljudsko Biće. gde su mnogi i ostali. koji je uspeo da preţivi i rodi se kao grešna tajna. petoro." Ako budu odbačene. ili čak sedmoro! Jer bračni trougao više ne postoji kao iskušenje za duše muškaraca. Šta god bi veze sa ove dve ţene mogle da ponude. ona će ga pratiti do kraja sveta. Ovaj oblik trougla je čak raširen (i to veoma otvoreno). Bez sumnje novi društveni običaji takoĎe nude pozitivne . Ili. razdraţuje i zahteva. on će moţda morati da ih ponekad zauzda. ali psihološki govoreći. U spoljašnjem ţivotu. naučnici iz različitih oblasti. ali ovog puta ne na relaciji majka–sin. Čak i klasičan ménage a trois. već na zrelijoj osnovi. manje probleme i sukobe nego ranije. "Nema goreg pakla od podrugljive ţene. birajući jednu od dve ţene. supruga i ljubavnica. ali robovanjem njenoj taštini mogao bi da proćerda svoj ţivot. Trenutno mišljenje javnosti olakšava muškarcu koji je suočen sa ovom dilemom da je reši odbacujući majku svoje dece radi mnogo mlaĎe osobe. U svakom slučaju. Od kako je Ljubavnik ušao u mnoga tumačenja. ako više voli. Verovatno će ga njegova fascinacija "plavom animom" (svakako nesvesna) izmamiti iz ugušujućeg zagrljaja ţene koju smo okarakterisali kao majčinski tip. On i njegova Eva moţda neće ţiveti srećno. on mora neminovno da se sporazume sa drugom ţenom. današnje kulturno ubeĎenje izgleda voli plavušu. oni imaju neku vezu. timova i disciplina su projektovali brojne snove na njega.imaju sličnu kosu ukazuje da nesvesno. obe ţene će se okomiti na ovog bespomoćnog mladića kao Hekatini lovački psi iz Pakla. sa zlatnom krunom. on će odseći pupčanu vrpcu i napraviti vaţan korak napred postajući osećajno i odgovorno ljudsko biće.

Ali interesantna stvar je da je malo vaţno kako smo napravili otvoreni zaplet na karti Ljubavnik. Tarot karta Papa. Na svakom nivou interpretacije. ova karta predstavlja ego sa izazovom koji označava vaţan korak u njegovoj inicijaciji. ali nešto veoma vaţno se izgubilo u toj tranziciji. Nije slučajno da priča o Raju izravnava čulno iskustvo sa znanjem dobra i zla. njegovu "pravu ljubav". njegovu dušu. Kao što su stari . Kroz ovaj proces Ljubavnik (simbol ega) postaje junak (simbol ljudske svesti u potrazi za samoostvarenjem). ili koga Sveti Georgije mora da pobedi da bi spasao kraljevstvo. Ljubavnik mora da se oslobodi regresivne sile koja teţi da ga poseduje i da zakorači u svet odraslih muškaraca. "monstrum" (ţena s leve strane naše karte) postaje okrutna maćeha. otkrivajući svoje čari. Ali Afrodita (plavuša na našoj karti) je jednostavno odrešila svoju odeću. Na ovoj karti. kako je Jung neprestano ponavljao. Ţivot se ne moţe ţiveti apstraktno. sukob je suština ţivota i neophodan preduslov za celokupan duhovni razvoj. Afrodita je dobila jabuku. Jedan savremeni komentator povezao je tarot Ljubavnika sa slikama Osude Parisa. Na simboličkom nivou. i velike sukobe. biće krvi ali će takoĎe biti novog ţivota. Abraham je saznao Saru i ona je začela. U grčkom mitu. i naloţila svom sinu Erosu da poleti sa ljubavnom strelicom. a Paris Helenu. U ljudskom obliku. Kao što ćemo uskoro videti.vrednosti. nudi inicijaciju u ţivot duha. još jednom suĎenju u kome je Eros igrao vaţnu ulogu. drugu polovinu. mladalačka ego svesnost mora da se ispetlja iz smrtonosne začaranosti. uloga Erosa je ambivalentna i u ovoj drami. Strašna Majka nesvesne posesivnosti je prikazana kao zmaj koga junak mora da ubije da bi spasao princezu. Ovim činom Paris je uvukao sebe i svoj svet u krvoproliće i patnju.. Jer. iz koje je i pored toga dolazila pronicljivost i inspiracija. Hera i Atina su obe ponudile Parisu ubedljiv razlog. saznati". Samo kroz suočavanje sa svakim pojedinačnim sukobom i patnjom i kroz njegovo razrešenje ili prevazilaţenje mi doseţemo u naše najdublje ja. čak mito. rezultati Erosove strele su bili pomešani. njihova psihološka veza je vredna istraţivanja. ili uţasna vladarka od čije dominacije princ mora da oslobodi Pepeljugu. zlobna kraljica. Stari Pitagora je govorio istinu: ima nešto osnovno i veoma ljudsko u trouglu.. oslobodi svoju dušu i uĎe u ţivot. koji je od velike vaţnosti u razvoju ljudske svesti. Ali. Jer Trojanski rat je bio podstrek za nenadmašan Homerov ep i najbolju tragediju. Kakav god oblik arhetip Majke ima. ili Uspavanu lepoticu. i u Starom Zavetu seksualni čin se obično prevodi glagolom "znati. Ukoliko odstranimo stresove i tenzije moţemo da izgubimo inicijalni obred. Sneţanu. Ponekad. Bez obzira da li postoji ili ne otvorena veza izmeĎu to dvoje. Često je nerešiv sukob (ili neurotični simptom koga je prouzrokovala potiskivanje ovog sukoba) onaj koji zahteva analiziranje i pokreće ga na put ka individuaciji. Sa takvim saznanjem nešto novo se moţe roditi. Pošto je tako. izazov je povezati taj duhovni ţivot sa emotivnim ţivotom i kroz strasno uključivanje u ceo ţivot. kao što je to uvek slučaj. Kao na svakom roĎenju. tarot Ljubavnik je nesumnjivo predodreĎen za neko novo shvatanje. dostići novu vezu sa drugima i novu harmoniju sa samim sobom. značenje je isto u svim slučajevima: da bi bio svoj čovek. da njihovu lepotu nagradi zlatnom jabukom. Kao rezultat.

Istočnjačka filozofija i zapadno hrišćanstvo bi verovatno pisali različite scenarije za sukob prikazan ovde. Da nije tog krilatog strelca sa magičnom strelicom. Kao rezultat. neophodan prvi sastojak čitavog duhovnog razvoja. Istočnjačka ideja je eliminisati patnju i dostići savršen mir. Jung je osećao da samo kada postanemo svesni naših sukoba. takav konflikt je prima materia. "donoseći harmoniju umesto haosa" i čineći ţivot mogućim. Po svoj prilici on mora da napravi izbor. Zapadno hrišćanstvo vidi sukob kao suštinu spasenja. Isus – sa svom njihovom ljubaznošću i uzdrţljivošću . Reči koje sam pisala izlazile su iz pisaće mašine ovim redom: "Da li je to Kupidon sa svojim lukom i greškom (eng. ponudila je ovom mladiću dragocenu prima materiu – ono što su alhemičari s pravom nazvali Veliko Delo. pojavljivanje iz čaure nesvesnosti. I taj mir. Eros je muški lik. Adonis. i da preuzme odgovornost za sve što se pojavi iz tog izbora. prvo predstavlja sebe kao novi sukob. Kao takav. arrow)? Kada sam prvi put počela da kucam ovaj pasus. Eros je bio ambivalentniji lik. Kupidon. moţemo da pronaĎemo pravi mir. svaka nova svesnost koju doţivimo na putu. Kao što je Dţejms Hilman istakao. bez strasnog intenziteta emotivnog ţara. suočavjući se sa njima i preţivljavajući ih. svi su muškarci. tarot Luda (bliski roĎak ovog momka na nebu) se poigrao samnom. naš junak je mogao da stoji zakačen na rogovima svoje dileme do kraja ţivota. Jer. koji ima malo sličnosti sa sentimentalnim dečakom koji je ukrašen trakama i vrpcama za Dan zaljubljenih (dan Svetog Valentina). i dobra i okrutna. pošto su istočnjačke i zapadnjačke ideje o sukobu različite. prema Hesiodu. ne moţe se desiti promena. Ko je ovaj krilati strelac? Da li je to Kupidon sa svojim lukom i strelom (eng. U stvari. kao što jasno moţemo da vidimo. Sudbina. Tamuz. srodan Sudbini. furiozno osećanje koje ona prouzrokuje moţe da uništi ţivot. Frej. daleko od toga da je krajnji cilj. ova nesvesna omaška je bila istinita. njegov centralni lik Hrist na krstu. njegov lik u različitim kulturama potvrĎuje ovo: "Kama. ali u isto vreme doţiveti dublja carstva svesnosti i mira. sadrţava sukob i patnju kao sredstvo spasenja. Ući u duboku analizu znači zaroniti u dublji i dublji sukob. Eros. Samo vatra emocija ga moţe pokrenuti. simbol fatalnih sila privlačnosti koje spajaju suprotnosti.alhemičari znali. moţe biti prvi teţak izbor koji mu je ţivot predstavio. Krilati Eros prikazan na ovoj karti je pre-Olimpijska figura. pa ipak. Nekontrolisano. U slučaju Ljubavnika na tarot karti. jer Erosova strelica nas obično uvuče u neku vrstu zbrke koja izgleda katastrofalno sa logične tačke gledišta. Razumevajući ovo glavno učenje hrišćanske teologije. On je duh – inkarnacija ţivotnog impulsa. Buda. pa ipak. Krišna. on je privremeno dostignuće. boţanski faktor koji će uticati na njegovu odluku je na delu iza njegovih leĎa i iznad glave. Smatra se da joga pomaţe da se dostigne taj unutrašnji mir poričući sukob i uzdiţući se iznad njega. napravila sam ono što frojdovci nazivaju "Jungijanska omaška". on je spajao primalne sile koje su stvorile svemir. Čovekov zlatni duh bi ostao zatvoren na hladnom mestu. i inkarnacije prosvetljene ljubavi. error)? Kao što je slučaj. tako reći visoravan na dugačkom putu.

Kada smo se prvi put upoznali sa Ludom u tarotu. Poput Puka. ona je uskočila u moj ţivot.. Jer izgubiti se u ljubavi je neka vrsta smrti." Kao seksualni potencijal bog Eros moţe da prouzrokuje razdor. uznemiravajući stare obrasce zakona i reda i na taj način praveći put za novi ţivot da se pojavi. Alma Polsen je napisala: Kakav god oblik da uzme. takoĎe. nastavio je da ţivi u čudnom obliku kroz vekove. dajući nov impuls svakoj karti u nizu. Duboko iskustvo ljubavi često inicira potragu za individuacijom. Previše animalnog izobličuje civilizovanog čoveka. bez obzira šta će zakoni u budućnosti reći o tome. .. Jung je dalje opisao ovaj promenljiv arhetip i objasnio njegovu dvosmislenu ulogu na ovaj način: Eros je sumnjiv momak i uvek će tako ostati. previše civilizacije čini ţivotinje bolesnim. kakve su lude ovi smrtnici!" Ova veza izmeĎu Lude i Erosa nije usiljena.. Ali on napreduje samo kada su duh i instinkt u pravoj harmoniji. smrti čistog egocentričnog postojanja. od kojih je moţda Danteova ljubav prema Beatriče najpoznatija. neizbeţne sudbine. U našim ţivotima. umešanost srcem obično označava vaţnu tačku preokreta u našem razvoju. zamišljamo je kako uveţbava Erosa iz pozadine. i zadrţao um čoveka zauzetog svojim varljivim umetnostima i izlečujućim darovima. Takva ljubav se pojavljuje kao čin sudbine. govorili smo o njenoj vezi sa tom primalnom. on je povezan sa najvišim oblicima duha. Ili. Eros princip je aktivan i posvećen. rezultat je povreda ili najmanje neravnoteţa koja moţe lako da promeni pravac ka patološkom. On pripada jednoj strani čovekove premordijalne animalne prirode. Ona pravi slične trikove sa tarot likovima. Ako mu neki od aspekata nedostaju.. Sa druge strane. koja će trajati toliko dugo koliko čovek ima animalno telo. Ali Erosova snaţna potencija nadilazi pravu seksualnu strast. Kao što smo videli pre nekoliko trenutaka. da citiramo Junga: . vatrenom energijom i njene navike tajnovitog igranja kroz špil. čak i u sadašnje vreme.ovaj raznobojan i lukav bog nije ni u kom slučaju umro sa propadanjem klasične ere. Izvan dometa kamere. Knjiţevnost nudi mnoge primere. Navodeći arhetipove Lude. Svi doţivljavamo aspekte ljubavi koje daju ţivot i one koje donose smrt ljubavne strele. već naprotiv. Označava novu fazu u evoluciji ka transcedentnom centru. Na ovoj tarot karti. kao aspekte Alhemijskog Merkuriusa. vrišteći od oduševljenja dok strelica leti: "Oh. svet u kome je povezanost poţeljna. Erosa i Prevaranta. ona uţiva da špijunira i upravlja njihovim poslovima. U alhemijskom smislu. njegova je "boţanska vatra" čija podrška je obavezan uslov za Veliko Delo ego transcendentacije i samootkrivanja. prouzrokujući "omašku" mog svesnog govora. Merkurius ubada našu ego sebičnu izolaciju i dovodi nas u konfrontaciju sa širim svetom u kom naš drug postoji.uzimajući u obzir seksualnu plodnost – su muškarci. ona pleše.

Pitagora ga je zvao prvim savršenim brojem jer njegove trećine (jedan. i na svakom raskršću. jadnik. ako ga doţivimo samo kao spoljašnju stvarnost. Da se konačno vratimo Ljubavniku koji se pojavljuje na karti ispred nas: tu on stoji." Ali. arhetip Ljubavnika. na raskršću ozbiljno se znojeći nad svojom odlukom. čovek je duplo obavezan da ga koristi onoliko svesno. sudbina izgleda kao da odlučuje o našim vezama "iznad naše glave. Ovde su elementi ujedinjeni da stvore zvezdu ljudske sudbine. "Kako gore. Gornji je poznat kao vatreni trougao a donji kao vodeni. On predstavlja mistično venčanje Šive i Šakti. Donji trougao je usmeren ka zemlji. svetleću formu – zvezdu koja će voditi junaka na njegovom putu. Ta zvezda je sastavljena od dva trougla. Moţda je Puk u pravu. Sa naše tačke gledišta vidimo da je raznobojni deus ex machina (bog u mašini) već doneo svoju odluku iza njegovih leĎa. Naša snaga da izaberemo je veoma mala. gde su mikrokosmos i makrokosmos isprepletani. Šest je jedinstven na mnogo načina. tako dole. preţiveti tu instinktivnu spoljašnju silu bez asimilovanja njenog značenja. carstvu ljudskog izbora. Gospod je stvorio svet za šest dana. S druge strane. Na primer. U tom slučaju. kao na ovoj slici. Ove ideje su reflektovane u broju šest. dva i tri) dodaju se sami sebi. koliko je moguće. Trenutak predstavljen na ovoj karti je pun vere i fatalnosti. mora sebe da povede sa sobom. moţe da rezultira u donhuanizam." To je znak Višnua. simbolizujući Hermesovu maksimu. Moţda je slobodna volja iluzija. Na taj način muški duh i ţenska emocija se spajaju da stvore novu. silu koja uključuje i prevazilazi oba. kao sa svaki arhetipom. već odakle u sebi će napraviti izbor. U Knjizi o nastanku. moţe da rezultira narušenom ravnoteţom. zato što su njegove snage ograničene. toj donkihotskoj figuri na nebesima nad kojom nemamo kontrolu. Moţda je ovaj mladić bespomoćna luda. Simbolično. Šta god Ljubavnik odluči i gde god da ode." Videći boga u akciji. Gornji trougao usmeren je ka Erosu. Manje je onda vaţno koji put će izabrati. šest je prikazan kao šestokraka zvezda. Nadajmo se da će mladić dati sve što ima – i da će se malo moliti! .Platon je ispravno nazvao Erosa "ţeljom i zanimanjem svih. U vreme emotivnog stresa. da pravi čudo. nijedna ga ne dovodi bliţe animi. Šest je takoĎe broj završetka. pitamo se da li je vredno za Ljubavnika da se muči pokušavajući da napravi izbor. samo kroz koju znanje i stabilnost koje traţi mogu da budu ostvareni. Mnoge od ideja koje su ovde izloţene sadrţane su i Ljubavnikovom broju šest. jedan čiji vrh pokazuje ka nebu i drugi čiji vrh pokazuje ka zemlji. Sudbini. koji je jedini broj koji se tiče i ţenskog i muškog. Šestokraka zvezda je simbol Solomona. da dosegne do najdubljih delova sebe i pronaĎe svoju odluku. On je takoĎe Davidov štit i egipatski znak regeneracije. mladi ljubavnik traga za završetkom i celinom samo kroz beskrajnu seriju veza.

(Jung se već uveliko bavio eksperimentima sa asocijacijama kada je prvi put pročitao Frojdovo Tumačenje snova. Ovi koncepti su empirijski izvedeni iz posmatranja velikog broja kliničkih slučajeva. koje pripada samo pojedinačnoj psihi. ali nije svesno. i 4)spoljašnji svet kolektivno svesnog. . ili kolektivno nesvesno. svet zajedničkih vrednosti i formi. što je u stvari postalo osnova ispitivanja na poligrafu (savremenih detektora laţi) i koncepta psiholoških kompleksa. pošto je ono što je Jung naročito ţeleo da naglasi bilo da su dubine ljudske psihe isto tako objektivno stvarne kao i spoljašnji. stvorene radi njihovog lakšeg opisivanja i razmatranja. koje je po svemu sudeći zajedničko celoj ljudskoj vrsti. iako uvek moramo da imamo na umu da su ove podele manje ili više proizvoljne. godine) Korisno je da razmotrimo osnovne jungovske koncepte. što je još uvek pojam koji se u velikoj meri koristi kada se razmatraju jungovske teorije. i svesne i nesvesne. uključujući tu i Jungov rani rad u eksperimentima sa asocijacima. ili obična svesnost. Nesvesno se dalje deli na lično nesvesno i objektivnu psihu. Jungov raniji izraz za objektivnu psihu bio je ţkolektivno nesvesnoţ. 2)lično nesvesno. Postoje četiri nivoa psihe: 1)lično svesno. Postoje dve osnovne ţtopografskeţ podele: sve sno i nesvesno. ţpraviţ svet kolektivnog svesnog iskustva. objavljeno 1900. u ţivoj psihi različiti nivoi i raznolike strukture funkcionišu kao organizovana celina. 3)objektivna psiha. Izraz ţobjektivna psihaţ uveden je da bi se izbegla zbrka u vezi sa postojanjem raznih kolektivnih grupa unutar ljudske vrste.Dţejms Hol: JUNGOVSKO TUMAČENJE SNOVA (Priručnik za teoriju i praksu) I Osnovni koncepti Jungovske psihologije Jung je koristio izvesne pojmove da opiše različite delove psihe.

Posebnih struktura u okviru pojedinačne psihe. Ovaj izraz je odavno prešao u opštu upotrebu. seksualno sjedinjavanje. ali moţemo da ih uočimo pomoću njihovog uticaja na vidljive sadrţaje uma. filmska zvezda ili religijski voĎa. ali arhetip nije sama predstava. Arhetip sam po sebi predstavlja teţnju da se strukturišu predstave našeg iskustva na poseban način. Arhetipske predstave koje ima ju značenje za veliki broj ljudi u toku dugog vremenskog perioda teţe da postanu deo kulture. i takvim religijskim figurama kao što su Isus i Buda. Opštih struktura ima dve vrste: arhetipske predstave i kompleksi. Jung je otkrio prisustvo emocionalno obojenih kompleksa tako što je primetio pravilnosti kod asocijacija subjekata na pogrešne ili odloţene odgovore. kao što su. itd. često sa velikom emocionalnom obojenošću. suštinske. o kome moţemo da govorimo kao o središnjem arhetipu reda. pokazuju da je za mnoge ljude ta osoba bila arhetipska projekcija. Iako su arhetipovi mogli da se . čiji se tačan broj ne zna. Svi sa raĎamo sa teţnjom da stvaramo izvesne predstave. Opšte strukture Kompleksi su grupe povezanih predstava koje na okupu drţi zajednički emocionalni ton. arhetipske predstave i personifikovane ili slikom predstavljene komplekse. Mnogi kolektivni likovi i situacije nose sobom arhetipske predstave. duboke predstave. reakcije u eksperimentima sa asocijacijama. iako postoji jedan značajan arhetip. Arhetipske predstave su osnovne. smrt. kao što je predsednik ili kralj. Sami arhetipovi se ne mogu osmotriti. Svi ljudski doţivljaji koji se ponavljaju imaju svoju arhetipsku osnovu: roĎenje. asocijacije u vezi sa majkom ţkompleks majkeţ. Kompleksi predstavljaju osnovni sadrţaj ličnog nesvesnog. dok se stvarni oblik koji će neki poseban kristal uzeti (arhetipska predstava) ne moţe unapred predvideti. sukob suprotnih sila. Sebstvo. ima četiri: ego. Arhetipske predstave su osnovni sadrţaj objektivne psihe. Primeri mogu da budu predstave o kralju i kraljici. ali svaki pojedinac stvara posebnu predstavu majke zasnovanu na ovom opštem ljudskom arhetipu. na primer. Snaţne emocionalne reakcije na ubistvo ili smrt nekog poznatog. postoji opšteljudska teţnja da se stvori predstava majke. Arhetipske predstave se razlikuju od predstava kompleksa po tome što imaju univerzalnije i opštije značenje. U okviru objektivne psihe postoje arhetipi i arhetipske predstave. Na primer. devici Mariji. niti moţe biti utvrĎen. a da ljudi obično toga nisu svesni. Otkrio je da su kod svakog ispitanika ove asocijacije teţile da se grupišu oko izvesnih tema. ali ne i sa samim tim predstavama. senka i par animus/anima. Kada je razmatrao koncept arhetipa Jung ga je uporedio sa stvaranjem kristala iz zasi ćenog rastvora: rešetkasta struktura nekog kristala sledi izvesna načela (arhetip). persona. ureĎenja. i svesne i nesvesne. brak. da se utisnu u kolektivno svesno.U okviru ove podele postoje i opšte i specijalizovane strukture. koje se stvaraju delanjem arhetipa na nataloţena iskustva pojedinačne psihe.

Sebstvo moţe da izgleda kao umirujući simbol reda. Psiha pojedinca. što je opšteljudsko iskustvo. figure koje ima jasno odreĎen oblik i središte. postoje tri odvojena značenja Sebstva: 1)psiha u celini. kada se posmatra sa stanovišta ega. 2)središnji arhetip ureĎenosti. Kada je ego nestabilan. iako su ovi oblici sposobni za bezbrojne razrade. ureĎenosti. moţemo da ih smatramo utvr Ďenim. što izaziva strahopoštovanje. Ego koji doţivljava Sebstvo moţe da se oseti predmetom delanja neke nadmoćne. Sebstvo je ureĎivačko središte koje zapravo upravlja i saobraća psihičkim po ljem. Emocionalni ton doţivljavanja Sebstva često ima nečeg boţanskog. Sunca kao središta Sunčevog sistema. nukleusa kao središta atoma. To je slično razlici izmeĎu Sunca koje se okreće oko Zemlje i Zemlje koja se okreće oko Sunca. U tradicijama istočnjačkih religija. model pojedinačnog ego identiteta. Iako je Sebstvo najmanje empirijski dostupno od Jungovih strukturalnih koncepata zato što se nalazi u graničnom području onoga što moţe da se klinički pokaţe ono je izuzetno koristan izraz za opisivanje na psihološki način nečega što bi bilo nemoguće opisati. nepromenljivim u okvirima istorijskog vremena. koja funkcioniše kao jedno. Sebstvo je fenomenol oški doslovno nerazlučivo od onoga što tradicija naziva Bogom. U Jungovom modelu Sebstvo je regulišuće središte celokupne psihe. MeĎutim. Samim tim. Delanje dubljih slojeva psihe jasno se doţivljava putem sanjanja. njen svesni. i 3)arhetipska osnova ega. dok je ego samo središte pojedinačno svesnog. uprkos tome što razvijeni ego nuţno teţi tome da naivno sebe smatra središtem psihe. . Izraz ţSebstvoţ se koristi i da se označi psiha u celini. i u neprestanoj je vezi sa ovim dubljim područjima psihe na gotovo organski način. kao i njen nesvesni deo. oni se toliko sporo menjaju da. slojevi psihe pojedinca počivaju na arhetipskim temeljima u objektivnoj psihi ili kolektivnom nesvesnom. često u obliku mandale. Zaista. zadivljujućeg. to je ona struktura na koju mislimo kad god koristimo zamenicu prvog lica jednine ţjaţ. ego često sebi predstavlja Sebstvo u obliku simbola više vrednosti: predstave Boga. više sile. kao što je krug u kvadratu ili kvadrat unutar kruga. razvija se iz matrice objektivne psihe. mandale često sadrţe predstave boga i koriste se prilikom meditacije.razvijaju. što se naših ciljeva tiče. Zbog toga što je Sebstvo znatno širi pojam od ega. Odnos izmeĎu pojedinačne i objektivne psihe Naša referentna tačka u psihi je ego kompleks. itd. Ono je i arhetipska podloga.

ove arhetipske mogućnosti psihe popunjavaju se ličnim iskustvima i doţivljajima. koji se meĎutim dešava bez dovoljne veze sa stvarnošću da bi se uspostavila stabilna osovina ego Sebstvo. Zbog toga što je svaki kompleks pojedinačne psihe zasnovan na arhetipskim temeljima u objektivnoj psihi. ako je ego sposoban da doţivi svoju povezanost sa Sebstvom. ego moţe da potone u moru neujedinjenih arhetipskih sadrţaja. u pitanju je zapravo doţivljaj koji drogirani ego ima o arhetipskom jezgru u Sebstvu. Od prvog trenutka svesti. meĎutim. verovatnije je da se desi da se prevaziĎu i relativizuju. kao što su LSD ili psilocibin. ako dopremo dovoljno duboko u bilo koji kompleks. stvara takve simbole koji mogu da izmire suprotnosti. moguće je da ga Sebstvo asimiluje. U suštini. u jezgru svakog kompleksa nalazi se arhetip. ako se ode predaleko. Strukturalno posmatrano. postoje i duboki arhetipski koreni za senku i za mnoge uloge persone. boţanski brak ili hieros gamos moţe da predstavi i sjedinjavanje suprotnosti. Pri intenzivnoj psihoanalizi po Jungu pacijent vremenom počinje da ceni delanje objektivne psihe. Ali ako se ovaj doţivljaj desi slabom ili nerazvijenom egu. što moţe da ga isceli. Neki pacijenti nauče jungovsku tehniku aktivne imaginacije pomoću koje mogu voljno da stupe u dodir sa ovim dubljim slojevima psihe i u budnom stanju. ili. amplifikovanju predstava do tačke u kojoj ego doţi vljava svoju povezanost sa arhetipskim svetom. te ego posle toga ima postojaniji. Arhetipski oblik moţe da podrazumeva kombinaciju odvojenih ili razdvojivih oblika. pri analizi. Na primer. Sposobnost objektivne psihe da oblikuje. Jedan veliki deo tehnike psihoanalize po Jungu leţi u pojačavanju. što moţe da dovede do gubitka jasnog stanoviša u svesti. subjektivni sadrţaji jednostavno zbir njegovih sopstvenih prošlih iskustava. ili u vezi sa vrlo dubokim emocionalnim . koje u suštini pomaţe da se ode dalje u empirijskom procesu individuacije ega. do privremene psihoze. Ego je zasnovan na arhetipskom jezgru Sepstva. Često tek u snovima. trajniji osećaj svog odnosa sa samim jezgrom psihe. otkrićemo njegove povezanosti sa arhetipovima.a moţe da se javi i u ekstremnim slučajevima kao akutna psihoza. jer moţe da prevaziĎe svesni sukob izmeĎu suprotnosti. Tokom ovog procesa sukobi ne moraju nuţno da nestanu. Arhetipski sloj psihe ima sposobnost da oblikuje simbole koji u suštini ujedinjavaju sadrţaje koji su nepomirljivi na pojedinačnom nivou. formira se osovina ego Se bstvo. Česti su doţivljaji u kojima se neko oseća ţkao Bogţ kada uzme neku od psihodeličnih droga. tako da ego odraslog čoveka smatra da su svesni. u najgorem slučaju. Kompleks i arhetip Svaki kompleks je grupa povezanih predstava koje se formiraju oko središnjeg jezgra značenja koje je po svojoj suštini arhetipsko. zove se transcendentna funkcija. slika oca i majke ima u svom središtu arhetipsku predstavu boţanskih roditelja. na primer. svaki kompleks u pojedinačnoj psihi (bilo u svesnom ili nesvesnom) zasnovan je na arhetipskoj matrici koja pripada objektivnoj psihi. iza pojedinačnog kompleksa majke nalazi se arhetip Velike majke.

Sledeći zadatak je da stvorimo odnose sa drugim osobama i sa kulturom društva u kome ţivimo. U procesu formiranja ega. Da bismo bolje razumeli dinamičke interakcije izmeĎu raznih psiholoških struktura čije je koncepte Jung dao. a neke aktivnosti i impulsi će biti ocenjeni kao negativne vrednosti i samim tim odbačeni. a još kasnije njegova okolina podrazumeva kulturno okruţenje. lične predstave u arhetipskoj matrici. Pošto svaki kompleks sadrţi pojedinačne. ali će verovatno za posledicu imati previĎanje isceljujuće veze izmeĎu pojedinačne i objektivne psihe. crtanje. vajanje u glini. drugi. ego mora uvek da zauzme stanovište u vezi sa sadrţajem objektivne psihe koji se otkriva kroz ove aktivnosti a ne da ih jednostavno prizove. moţe nam biti od pomoći da ih podelimo u dve kategorije: strukture identiteta i relacione strukture. Slično tome. aktivna imaginacija. stvaranje projektivnih oblika. kao neki čarobnjakov šegrt. to jest tumačenju sadašnjih sukoba samo u vezi s doţivljajima i iskustvima iz ranog detinjstva. preterno arhetipsko pojačavanje. Strukture identiteta: ego i senka Osnovni ego identitet formira se prilično rano. stvarne arhetipske osnove kompleksa. oni teţe da se okupljaju kao alter ego predstava tik ispod površine ličnog nesvesnog. pomoću koga treba da naĎemo svoje mesto u svetu. izvesne uroĎene aktivnosti i tendencije pojedinca biće prihvaćene od strane majke ili porodice. Poteškoće oko ţprivikavanja na nošuţ mogu da predstave mnoge druge tanane interakcije u kojima se ego identitet deteta oblikuje u skladu sa onim što vole ili odbijaju oni od kojih dete zavisi. proširavanje (amplifikacija) predstava moţe da vodi razumevanju arhetipa. slikovito govoreći. u ţsenkuţ nesvesnog. Teţnje i impulsi koje porodica odbacuje nikada se jednosta vno ne izgube. Obično tek kasnije u ţivotu ego doţivljava potrebu da se na neki način poveţe ili postavi prema arhetipskim silama koje se nalaze u osnovi kako kulture celog društva. koje se stalno širi. Pošto su sadrţaji ili svojstva senke bili mogući deo ega u razvoju. hipnoanalitičke tehnike. prvo postoji potreba za stvaranjem snaţnog i pouzdanog ega. Da bi se proces individuacije nastavio. kasnije u okviru porodice. prvo pod okriljem dijade majka dete. ili najčistiji oblik. po svemu sudeći. Ovaj alter ego je ono što je Jung nazvao senkom. . ali odbačenog ili neprihvatljivog. Tokom prirodnog procesa individuacije. uvek postoji opasnost da za neke lične asocijacije pogrešno smatramo da predstavljaju srţ kompleksa. Ego i senka su prvenstveno strukture identiteta. što onda vodi pukoj reduktivnoj analizi. igranje. oni i dalje nose osećanje ličnog identiteta. geštalt tehnike.iskustvima. Prili kom psihoanalize mnoge tehnike koje podrazumevaju maštu mogu da se koriste da bi olakšale dolaţenje do svesti ovih sadrţaja: voĎena imaginacija. i obično povezanog sa osećanjem krivice. dok su persona i anima ili animus prvenstveno relacione strukture. odbačeni deo pada. tako i pojedinačne psihe potrebu koja se često javlja kao takozvana ţkriza srednjeg dobaţ. jer kada se jedan deo iz para suprotnosti dovede do ţsvetlaţ svesti. razvijeni ego moţe da doţivi prave.

Osobine i svojstva koje vladajuća kultura definiše kao neo dgovarajuće polnom identitetu. Tokom takve obostrane projekcije osećanje lične vrednosti te osobe se povećava u prisustvu druge. senke. Suprotno projekciji se nke. pošto bi njihovo izraţavanje u detinjstvu bilo neprilično ili kulturno neprihvatljivo. kako sa drugim osobama. bivaju isključene čak i iz alter ega. Jung je primetio takve predstave u snovima i maštanjima svojih pacijenata. često se odbacuju. tako i sa nadličnom kulturom sveta kolektivno svesnog i sa nadličnim arhetipskim sadrţajima objektivne psi he. obično na nekoga koga ne volimo. I druge osobine. odbace u detinjstvu. Pošto senka predstavlja mogući ego. ona obično ima isti polni identitet kao ego.Zbog toga što je senka bila dinamički odvojena od dominantnog ego identiteta tokom ranog razvoja. Uobičajeni način na koji doţivljavamo animu ili animusa je putem projekcije na osobu suprotnog pola. muški za muškarca i ţenski za ţenu. Mnoga prirodna svojstva psihe koja se disociraju. zapravo su nuţna i nepohodna za normalno funkcionisanje odrasle osobe. jasnije se suočava sa potrebom da stupa u odnose sa drugima. izaziva anksioznost. Agresivni i seksualni impulsi. obrazovan putem asimilacije nekih delova senke. pa čak i izraţavanje uroĎene inteligencije. ţZaljubljivanjeţ je klasični primer obostrane projekcije anime i animusa izmeĎu mu škarca i ţene. kada one mogu da se preinače i integrišu na način koji nije dostupan nezreloj strukturi ega deteta. Uz to što se javlja u snovima i maštanjima. te se umesto toga grupišu oko predstave suprotnog pola: predstave muškarca (animus) u psihi ţene i predstava ţene (anima) u psihi muškarca. njen mogući povratak. ali mu i zavidimo jer ima osobine koje nisu dovoljno razvijene u dominantnoj predstavi nas samih. Relacione strukture: anima/animus i persona Ojačani ego identitet. Svesna integracija sadrţaja ima dvostruku posledicu: proširuje polje delanja ega i oslobaĎa energiju koja je bila potrebna da se odrţi ta odvojenost i potiskivanje osobina senke. teskobu. Veliki deo rutinskog delanja psihoterapije i psihoanalize jeste da se stvori tačka u kojoj je bezbedno ponovo razmotriti sadrţaje senke. senka se često projektuje na osobe istog pola. kada bi zahtevala udeo u svesnom ţivotu. ove projekcije anime ili animusa okruţavaju oreolom fascinacije osobu koja ih ţnosiţ u projektovanom obliku. mogu da se na sličan način disociraju. a verovatno i ponovo integrisati mnogo toga što je ranije bilo odbačeno ranim ţrascepomţ prilikom formiranja ega. koja . i predstavljalo bi poteškoće roditeljima. odbace u senku. na primer. i shvatio je da ove predstave imaju toliku vaţnost da otuĎenje od njih moţe da dovede do osećanja koje bi primitivne kulture opisale kao ţgubitak dušeţ. Pojedinac često to doţi vljava kao početak novog ţivota. Anima ili animus i persona predstavljaju dva strukturalna oblika koji olakšavaju ovaj zadatak stupanja u odnose. ali ovo su osobine koje su od suštinske vaţnosti za normalnu odraslu ličnost.

doći će do odgovarajućeg osećanja gubitka duše i praznine. Stoga što je predstava anime ili animusa nesvesna struktura. opšti sadrţaj ili pojava anime i animusa se zaista menja. svesna ličnost gubi svojstvo da razlikuje i sposobnost da se suoči sa tananom meĎuigrom suprotnosti. Ova unutrašnja psi hička funkcija često moţe da se sledi u nizovima snova ili da se vidi u umetničkim delima. tradicionalni animus ţene bi se pre pojavio kao nerazvijeno razmišljanje i intelekt. direktno je analogna sa načinom na koji ona dela u svom projektovanom obliku: vodi pojedinca izvan uobičajenih načina funkcionisanja. i kako je sve veća sloboda i muškaraca i ţena da prihvataju uloge koje nisu u skladu sa tradicijom. nesvesno poistovećivanje druge osobe sa predstavom u našoj sopstvenoj psihi. Povlačenje projekcije. meĎutim. ptica ţena u romanu Zelene palate. ali njihova suštinska uloga kao vodiča ostaje isto tako jasna kao i u Jungovim prvim opisima. Rima. ili se nalazi na samoj granici pojedinačno nesvesnog i objektivne psihe. predstavlja manje sloţen primer. Fasciniranost njima oţivljava ego i ukazuje mu na načine postojanja koji još nisu integrisani. ona je u suštini apstraktna. izaziva ga da proširi horizonte i da se uputi u pravcu obuhvatnijeg. Ako projektovana anima ili animus nisu integrisani kada se projekcija povuče. Kada tome doĎe kraj. uz različite stepene osećanja neprijateljstva. Slično tome. U tradicinalnoj evropskoj kulturi (u kojoj je Jung proveo veći deo svog ranog ţivota) anima muškarca je sklona da sobom nosi njegovu neintegrisanu emocionalnu stranu. samim tim. koje sve nuţno imaju neodoljivu privlačnost. Zbog ovog razloga. Ova projektivna faza. pre nego kroz zrela i integrisana ose ćanja. ili ţena sa svojim animusom. ako se ova veza ne odrţi. ogromna očekivanja koja prate ovu projektovanu predstavu. šireg razumevanja sebe. Unutrašnja psihička funkcija anime i animusa. suočavamo se sa zadatkom da uspostavimo pravi. nuţno vodi povećanju svesnosti. te joj nedostaju tananane osobine i svojstva prave osobe. Delimična integracija anime ili animusa (koja ne moţe biti tako potpuna kao integracija senke) doprinosi sposobnosti pojedinca da se suoči sa . dok je Hitklif u Orkanskim visovima klasična slika animusa. Posmatrani kao strukture psihe. Od suštinske je vaţnosti da razlučimo ove istorijske i kulturne stereotipe od funkcionalne uloge anime i animusa kao likova u našem duhu. a ne kao logično formulisani stavovi. kao što je viktorijanski roman Ona Rajdera Hagarda koji je Jung često navodio. ako se muškarac identifikuje sa svojom animom. Ofenbahova velika opera Hofmanove priče bavi se teškoćama integrisanja različitih oblika anime. likovi animusa i anime. ako je praćeno integrisanjem projektovanih sadrţaja. čak i u projekciji. često kroz svojeglavost i tvrdoglavost. ispoljiti kroz sentimentalnost. Leonardov portret Mona Lize pokušava da predstavi tajanstvenu i zagonetnu.predstavlja lik naše duše u projektovanom obliku. uvek je vremenski ograničena. te će se. imaju funkciju proširenja pojedinačne sfere svesti. njihova uloga u okviru pojedinca. ona se nuţno i neizbeţno završava. istinski odnos sa stvarnošću druge osobe. zato što nijedna prava osoba ne moţe da ispuni zamišljena. Kako se kultura menja. neodoljivu privlačnost lika anime. ovaj proces će se verovatno ponovo desiti sa nekim drugim.

Persona je izraz potekao od grčke reči za masku.) Zdrav ego moţe manje ili više uspešno da prihvati uloge različitih persona u skladu sa onim što data situacija zahteva. Osoba koja se ne oseća prazno i besciljno jedino kada radi. ţSindrom praznog gnezdaţ dosada i depresija kada deca odu od kuće ukazuje na preterano poistovećivanje sa personom roditeljske uloge i moţe da se desi i muškarcima i ţenama. Često je neophodna psihoanaliza da bi se prevazišli ozbiljni problemi poistovećivanja sa personom. više ih ili manje integrišući u dominantni ego identitet.sloţenošću drugih osoba. što često podrazumeva izvesne stilove odevanja i ponašanja. Poistovećivanje sa personom je ozbiljniji problem. itd. te nije uspela da stvori šire osećanje identiteta i sposobnosti. ne postoji prava osoba. ţene. lekara. i 3) poistovećivanje sa personom u tolikoj meri da ego dolazi u zabludu i smatra da je istovetan sa svojom primarnom društvenom ulogom. ali i oseća da ţunutraţ. muţa. dešava se i da persona loše funkcioniše. advokata. personu pacijenta. (Već je opšte poznato kako lekari teško ţoblačeţ obrnutu personu. zloupotrebila je personu namenjenu radu ili zanimanju. Ego koji se razvija bira različite uloge. Lekar koji nosi beli mantil. iza maske. Uobičajeni oblici individualne ili grupne psihoterapije mogu da budu od velike pomoći u ovakvim slučajevima. Persona predstavlja funkciju odnosa sa spoljašnjim. sveštenika. MeĎutim. Kada uloge persone dobro pristaju što znači. pošto postoji nedovoljan doţivljaj da je ego odvojiv od društvene uloge persone. što često zahteva mešanje i posredovanje psihoterapije. kada one zaista odraţavaju sposobnosti ega one olakšavaju normalnu društvenu interakciju. kao i sa sloţenošću drugih delova svoje sopstvene psihe. lakše će i jednostavnije obavljati neophodne (a ponekad i neprijatne) preglede telesnih funkcija pacijenta. majke. Najčešća i najočiglednija su ova tri loša funkcionisanja persone: 1) preterano razvijena persona. Ove uloge sobom nose opšte očekivane i prihvaćene načine funkcionisanja u toj odreĎenoj kulturi. kolektivnim svetom. Nedovoljno razvijena persona dovodi do ličnosti koja je preterano ranjiva i osetljiva na moguće odbacivanje i povrede. ili podloţna tome da je ţprogutajuţ osobe sa kojima dolazi u dodir. On se odnosi na proces u kome neka osoba . senka je toliko lična da je ona nešto što pojedinac ţimaţ (čak bismo rekli i da ona ponekad ţimaţ ego). Preterano razvijena persona moţe da prozvede ličnost koja bez greške ispunjava svoje društvene uloge. tako da se bilo šta što ugroţava društvenu ulogu doţivljava kao direktna pretnja integritetu samog ega. Svaka kultura pruţa mnoge prepoznatljive i priznate društvene uloge: oca. kada su oni sami bolesni. što sobom nosi prizvuk komičnih i tragičnih maski klasične grčke drame. Proces individuacije Individuacija je središnji koncept Jungove teorije. 2) nedovoljno razvijena persona. i psihološki ţnosiţ personu medicinskog zvanja. Suprotno tome.

a isto tako i pokušaje da izbegne da se kreće napred kroz različite faze ţivota. Ovo nalazimo u svim velikim svetskim religijama.u stvarnom ţivotu svesno pokušava da razume i razvije uroĎene individualne potencijale svoje psihe. Čak i negativne identifikacije mogu da poprime arhetipske razmere (što bismo mogli nazvati negativnom inflacijom ega). Ego takoĎe moţe da ne bude u dodiru sa svojim procesom individuacije kao posledica poistovećivanja sa ulogama koje mu se nude u kolektivnoj sferi bilo uloge kolektivno nesvesnog. Naglašavajući proces individuacije kao središnji koncept anali tičke psihologije. Ego moţe da se poistoveti sa strukturama u pojedinačno nesvesnom koje nisu u skladu sa širim procesom individuacije. Zbog toga što su arhetipske mogućnosti tako ogromne. kao što se dešava u procesu psihoanalize. vaţan činilac nije količina i nivo posti gnuća. već to da li je ta ličnost sledila svoje sopstvene duboke mogućnosti. svaki pojedinačni proces individuacije nuţno ne moţe da postigne sve ono što je latentno moguće. Jung je smatrao da su Hitler i Musolini bili primeri za takvo poistovećivanje sa figurama iz kolektivnog nesvesnog. Ovo najčešće prouzrokuje neurozu osećanje da je čovek podeljen na pola. ali se vaţnost pojedinca često gubi u mnogim savremenim masovnim pokretima. i koje samim tim sebe postavljaju iznad boţje moći praštanja. U ovom . te su odveli i sebe i svoje narode u tragediju. Takvo neuro tično cepanje ličnosti moţe da proizvede ţivot u ulozi koju mu je porodica nametnula u detinjstvu. Samim tim. Izvesne ţnormeţ mogu da se utvrde. itd. ili sa ulogama koje mu nudi kolektivno svesno društvenim ulogama te na taj način postaje nešto što. obuhvatnija (i manje ljudska) od ega. ma koliko vredno bilo. ţsvetskom majkomţ. Teško je opisati uspešan ili tipičan proces individuacije zbog toga što svaka osoba mora da se razmatra kao jedinstven proces. kao na primer kod osoba sa psihotičnom depresijom koje osećaju da su počinile ţneoprostivi grehţ. Napoleonom. čak i ako je ta uloga prihvaćena i dobro nagraĎena u širokom sloju društva. u kojima se ego poistovećuje sa nekim arhetipom i postaje preterano veliki. nije individuacija. kao što su uporeĎivanje uobičajenog procesa individuacije sa kretanjem Sunca uzdizanje prema jasnoći i odreĎenju u prvoj polovini ţivota i spuštanje prema smrti u drugoj ali takva uopštavanja nuţno i stalno podrazumevaju izuzetke kada se bavimo pojedincem izbliza. gde se on svodi na društvenu. Krajnosti poistovećivanja sa arhetipskom ulogom u objektivnoj psihi (kolektivno nesvesnom) imaju za posledicu psihotično poistovećivanje sa nekom figurom koja je veća. ili je jednostavno pratila egocentrične i narcističke te ţnje. nije verno pojedinačnoj sudbini. da nikada nije jedan u svojim reakcijama i osećanjima. Poistovećivanje sa društvenom ulogom (poistovećivanje sa personom). Neka poistovećivanja sa arhetipima zapravo su zamena ega nekim junakom te kulture ili figurom spasioca Hristom. ili se poistovetila sa ulogama koje joj je kultura društva u kome ţivi nudila. ekonomsku ili vojnu jedinicu. zadrţavajući se na nekom ranijem stupnju. Jung je jasno govorio o dubokoj vaţnosti i vrednosti jedinstvenog ljudskog ţivota.

Bavio se proučavanjem istočnjačkih religija. ako se asimiluju. individuacija je kontrapunkt pretnji gubitka ljudskih vrednosti u svetu koji je većinom ureĎen i zasnovan na tehnološkim ili ideološkim temeljima. i tajanstvenog regulišućeg središta sveukupne psihe. Uspešna psihoanaliza po Jungu dovodi nas do toga da shvatimo da je krajnja priroda psihe tajanstvena. i na koja ne moţemo dati odgovor samo kliničkim uvidom. gde je ego neophodno potreban da bi se odvijao proces individuacije. jer izgleda da je i lični. Tokom celog svog ţivota Jung je pokazivao veliko zanimanje za religijska iskustva i doţivljaje. pa ipak naizgled odvojeno i nezavisno od ego stanja. Poces individuacije. Na ovoj graničnoj liniji psihe mi se zapravo nalazimo na pragu širih pitanja koja se odnose i na našu kulturu. središta koje je Jung nazvao Sebstvo koje predstavlja i jezgro. . ali ga i transcendira. ali i da je slobodnija u vremenu i prostoru od empirijske ličnosti. iako se ljudi njime ne bave često.smislu. podrazumeva neprestani dijalog izmeĎu ega. kao odgovornog središta svesti. i izgleda da mogu. onako kako je shvaćen u Jungovoj teoriji i kako se ohrabruje. jedinstveni deo pojedinca. Iskustva i doţi vljaji u vezi sa Bogom javljaju se u nekim snovima. što je posledica koju moţemo da uporedimo sa nekim religijskim preobraćenjima i sa najvaţnijim doţivljajima našeg svesnog ţivota. Mi ne poznajemo prirodu Sebstva. da je i vezana uz pojedinačni ego. srţ Sebstva. a istraţivao je i rituale preobraţaja za koje je otkrio da još uvek traju u okvirima zapadnjačke hrišćanske tradicije. da izazovu duboke i trajne promene u strukturi ličnosti. ono u izvesnoj meri funkcioniše kao predstava. Pošto se Sebstvo fenomenološki javlja sa istim predstavama i likovima koji se često povezuju sa boţanstvom. ali i da pripada svima. to je koncept koji je neophodan da bismo mogli da razmatramo vidljive aktivnosti psihe. alhemiju je shvatao kao neuobičajeno religijsko i psihološko delanje. ali koga nije moguće neposredno razjasniti. pospešuje tokom psihoanalize. Odnos izmeĎu ove predstave i onoga što teološke rasprave nazivaju Bogom zapravo je još uvek otvoreno pitanje. lik Boga unutar psihe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->