You are on page 1of 5

4/5/12

challaramaphani | Just another WordPress.com site

challaramaphani
Just another WordPress.com site

ెల -

Posted on April 4, 2012

ఇ ే
పశ

ప ాత క

ంట , పర

ానంద, మ

నమర ల

షయం మనంద

ాక, డ

ట ెల -

దర కత ం , ప

ంట ?

ాం ,

సు

న మ ను వ ల

ల సు.ఏ ాగత ప

ఇం

ం , ఎం ఏ ా ౖ

పగ ే
, పగ అనుక ంట

ార కమ ల చూ ి, త దండ ల

సర స ం అంట , ా

మయంల

సుక

ద ఉన ంత మ
ిలల

ంచు వడం ాదు క , క సం ఉ ో
గం క

మ ఆల ఎ స , ీ జ

ర లన

ం , చదువ తప క ం

పగ

ాదు; పర

శనం ే

ిదమవ త

న చదువ ల చ

లల

ఇంత సుఖం ా ఉం ేాళ ం ాదన

షయం, ాంగణ య మ ాల ఉ ోాల

ేె
ల సుం . అర ర జ నం , త దండ ల తమ దు ా ర
దుత

మనుక

య వత

ను

ి

ం . ఎం ట

, త దండ లను

లల !

ే, క సం తమ ిలలక ఏ సబ ఇష

ిలల ఆస ఏ

న పగ అ త దండ ల

, ఉ ోాల

ేిన ఉదం ల

ంతమం ో ె
ల సు.

వల ిన అగత ం సు

ర ! దయ ేి

ట పగ ేజ

, ాడ

ా వడం తకృత ం అ

ల గ ం , రయం సు ల

ి క

బ గ పడ ర ! ిలల తమ ష

ండదన

ఊదర ట, తమ పబ ం గడ ప

అడగనవసరం ల ప
వం ంపం . ప

నప

ేి, ఇ ేషయం ె
ప క

ట, తమ ిలల

ేార . ఇం త ా

ఉంట మనం ఈ

సం ా ంచు లక న

ాలల ప రం

– ఇం ా ఎంద మ నవ

ర . ఒక త ా
ల సుక

శనం

,చ

ం , ాళ

ల సుక ంట ిలల

సుంట క ట ంబ ల సం షం ా ఉంట

. క ట ంబం

సం షం ా ఉంట సమ జం సం షం ా ఉంట ం . సమ జం సం షం ా ఉంట ాషం సం షం ా ఉంట ం . ాషం సం షం ా ఉంట
శం సం షం ా ఉంట ం . ే

శం సం షం ా ఉంట పపంచం సం షం ా ఉంట ం . పపంచమం

సృజ త కత ర గ త ం . సృజ త కత
డబ

ాజమ ల

సం షం అ

బహ మ ?
ను చ

కల ం ార

ంతం ా

ిలలక

ా య రంట, ఎం

ల కట

, ఏడ సూ ఉ ోాల

న ర దకం . ాళ

ఖ తప

న చదువ ల చదువ

పయత ం, ఫ తం ద

challaramaphani.wordpress.com

గ ాలల ప

చదువ లవల ప

సమదృ ి లక వడం వలన మన ే
శ పగ క
చదవం !

క న

ీ జ

, ాళ ను డబ ల సం ా ం ే
యం ల తయ ర

ఆల చనలను ిలల

మన ే
శంల

ిలల , తమల

ి

ఎంత

ేచవటల తయ ర

ంతం ా ఆల ం ేె
ాల

అసమగం ా తయ ం ! అందు

ా సహనం – ఆధు క య వత వ త

బయటక

సు

ా ా

యం !

ేా ా! ఇ ే! మనం ిలల

టల వ ం ! ిలల !

ం ో
ఆల ంచం ! అ

ిలల !

ార . ాదంట ా!

ేి, బ ంక ల ల ను సుక

ేయ వత కర వయ ర మనంద

ర ణం ా తయ ర

మ త దండ ల దగర

జం ా సం షం ా ఉంట

ఇష

ల ా!

న అబ

రం ాల ౖ

న చదువ ల

, బదత, ఏ ాగత, రంతర

ా ల! అ ే
ఆధు క

తంల క స

1/5

ట క ట ంబంల ర వడం శల ల అ ఒక పమ ఖ నప క అనువ ం ం . పవర వడం! అందు Posted in Uncategorized | Tagged background | Leave a comment ాఫల ాచబ ట సరళౌకశల ల ! Posted on March 25. ఎందుకంట అ అంట ద ార ! ాట పవరన క ే ఇం ే సంగత ల ? ఉ ో గం ాదు స క . ాం ాల తలద ాడ ంట డ ! ల ఉ ోా లను ారం ంచం ! . పవర ేసంసలక మ ర ల న background ఉం అ తలగ సూ ఇంటర ి ార జం ఆవ సుం ! ారణం! MNCలక పయ ాటన కటయలం! తం ఎక వ వసుం .4/5/12 challaramaphani | Just another WordPress. ఫ తం ద వ త ా సహనం – ఆధు క య వత వ త ాసం! మనం ానందుల ల! ా బ య ! ా ా ానక రలదు! ే త ల ా లను ా ల! అ ే ఆధు క శనం ే సుక అ తంల క స ానందుల ాక ం ఉంట Posted in Uncategorized | Tagged personality development. అంట మన ార .wordpress. యన భమల మ మ క రం ా ిం .com టం క ౖ ప ణ ల (Familial skills) అ క . ఇం ా ే సుక ంట ండ వల ిం ే . త దండ ల ఎల పవ ా ిలల క బయట అల సర పవ సంబం ం న ౖ పణ ల అంట ర . ఇ మన పవర ల అవసరం. వృ గత అ వృ కరం ా ఉండదు ాబట ట ఖ ఈ న త వృ గత ఉంట . ఇప ట అల క. ాలన ంత ారణం! అందు ట తృల ా! ా పం ా ఉన కం ం . మ పవరన ంట? మ క బ మ త న ారణం క ెయదు! మన మ ర ల చదువ ల ఉ ోా ొ రక గ ! క ట ంబ ల పవరన న ం ా ఉంట ం . ఒ అరత క ర క ంట వృ ల పగ ! ప ట తం ా ర అల తక వ వసుం ! ారణం వలం ౖ ప ణ ల ాదు! పవరన. purse development. 2012 మ ఈ ౖ పణ ల క ట ంబ ల ఉంట ర వడం ఎందుక అ పగ లం ా.com site పయత ం. వ గత. పదర త ర అడగవచు . ట ఈ ౖ ప ణ ల ఉంట challaramaphani.ఒ ద ీట ే ార . 2012 Soft Skills అంట సరళ ాబట. పపం కరణ అనంతరం శ . ాటల ం సమ జంల వ ేవ క ల పవరన క టబ ర ట వ ఇం బల ఎగబడ త Software ప శమక ఎవ ర . ఈ ౖటకరణ ప యల ల మన ే శంల దశల ద ప ర ఉ ోాల సం! అక డ ఉ ోాల ఎల సం ా ంచు Software ఉ ోాల అప నం ా ొ ా ర .ఒక షయం ె ల సు ం పభ త ం ౖటక సూ MNCల ా ర ం ే యడం అంట త ణం ౖ ప ణ లను ం ం ంచుక న న ం ా ఒ ప ణ ల (Presentation Skills) క ౖ ాం మనవ ె ౖ ఉ ో గం ఇ ా ల ర లం లదు! ఈ ఏనుగ ల ంట న ఇదర వ క లక ఒక ను. క ట ంబ లంత రతం ాబట మ కం ా జ న సూ క ా మ ర లను అ రం ా సుక Soft Skills లక అవసరం. ప ప ట టల ావల ిన ౖ ప ణ లను అ ఉ ోా సం టల పణ ల ౖ ా ష జం ాచబ ట సు ం ! టళ ంట ాం ర ట క ర హప ల ! . ఇంట త దండ ల 2/5 . అందు అంద తంల ఎంత దూరం ళ త ందంట. swami vivekananda | Leave a comment త త ి ! Posted on March 25. ఎంద లమం అం సుక ే బ ె రల త ి అన వ ఆత హత సంబంధ ! సు ే త – ాట ప ాడ ంట. ఈ కమంల ఎ సంసల ప ట ! ఎందుకంట .

Vikram Seth. Jhumpa Lahini. ె వలన మనక డ R.S. subtraction. Shashi Tharoor. ానుక ల దృక ధం . Familial skills.ఎం ఎ ర లక ఇం ష ఎందుక ాదు? ార లక లంట భయం! ఎందుకంట ఆ లక ల ఇం ష ల ఉంట య ల ఇం ష ల ఉంట ే . 3/5 . మన ఇం ా ా సు వడం కషం.ఎం ఎ ల ంట వృ గత . ాట ఎల ెే బం ార కను ఈ ా . ఇల క ట ంబంల పణ ల ప ౖ ల . soft skills.. ె ప లబ ట! మ మన ల సుక ం ం. multiplication ల ంట ే challaramaphani. మ నవ అనుక ం అ వృ ానుక లం ా. division. మన ా తం ర య రచ హ ం .Narayan ఒక పమ ఖం ా తలల Salman Rushdie. ఇంత న . త దండ ల ిలల పవర ానంద అంతట ఆదర ాయ లౖ ఉండక రలదు. ఇం ష ల వ . ిలల ఎదుట తప యడం. Arundhati Roy. ఈ . అప ేార ! ా ాఫల ల ా రణం ా ఎదుర రం! పర స ళం ె! ా ాల దు ిలల ే మ ల జం! మ ల ర ాబట ట బ ాంఛ ిలల బలపడ త ం . త దండ ల ిలలను స న పవర సర త దండ ల ఈ పవర ల ం ల ె ర ప దుక ె నను స న డక ఆ ల చూ తంల ఇంతట ామ ఖ త క పణ ల ౖ బ అవ లకం! ా ాఫల న soft skills ఏ ాల ట . ిలల క ే జం మ ట డటం. ఈ ౖ ప ణ ల ఇల ఒక నుం ఒక ప ణ ల (Transferable skills) అ క ౖ ార . మ ందు తమ పవరనను ిలల సం స . ఆయన ‘Malgudi days’ TV serial ా క ఖ ర ంచుక ం ం! ం ? ం ె ం ఇం ష వ క టగ ం ే అందర ఇప డ గ ల పరషడ – ౖ పణం ఈ ఇం య కం ఉ ో గం! ందం – ప ణ ం వసుం – ా ! ఉ ో గం వసుం ! ప ణ ల ! ఎందుక ౖ ఈ షయ ల పణం ణ పణం ౖ ప ణ ంల ఇంతట ఘనత వ ౖ ల గ మ ధ మంల చదువ త ె ం న చ త మన ా? లక ఇం ష బ ర య లక ంట.com site ట డ క ంట ిల సర అ వృ ం . ఉ హరణక అబదం టం క ౖ ప ణ ల (Familial Skills) అ అంట ర .K. మ ఆంగ రచ చదువ ల ద జ ా Chetan Bhagat ఆంగ రచనల Mistry.4/5/12 challaramaphani | Just another WordPress. 2012 ప ణ లల ౖ అసల ట వర స ా చ ఏ డత ర ?అ ఎందుక ఎవ ర పటంచు వడం లదు? ఇ ఇం య ా ారం ర ం .ట . Upamanyu Chatterjee – శ క ఉ ో గం! ిం ేార .com ? ల మం ం . ఎదుట ా అంట ర . Addition. ఇం ష ల ఉం ే లక ల అరం షయం అరం ాక ందర లక లను అంతట వ ంచుక ంట ర . Amitav Ghosh.wordpress.Naipaul. ఖ తం ేార . Transferable skills | Leave a comment పణం పరష డ – Posted on March 22. Rohinton ర య ల ప భను. ె Posted in Uncategorized | Tagged ౖ ప ణ ల . V. వృ గత ాబట ట ప ానుకరణ (imitating others) ల ణ (behavioral patterns) ంచగలర . అప డప డూ తప డ పనుల ే ప డం అప డప డూ ఫర ాలద ల స ె అ ంతం ప ర. ె ౖా మన అంత ా య ట పమ ఖ ా ర య ఆంగ రచ ే ఉ ో గం ా ?వ ఎల ఉంట ం ? ా ేిన ల పర ా ాల వ షయం మనంద . తప డ పనుల LKG నుం ార . ఇట వంట త దండ లక ిలల వ గత ా ధం ా పవ ంచడం. behavioral patterns. ల సు. ండ వందల ఏళ క తల ప ట మనంద ా ల సు. త దండ ల ా టడత ప డం ె గ ేతప లద ల తప .

com site ంద మ ర ల మ తక వ ా వ ా ద దృ ి ట . గ ర పరంప ా ాదనల . ౖ ప ణ ం. ాప ంతల . soft skills. పవర … ఆత రవం …. ‘గ ర భ ాస మ రంల ాసం. success మ ల ర నఈ soft skills అంట ఏ ట ల సుక ం ం! ాట ప ట ప ె త ాల ఏ ట చూ ం! Posted in Uncategorized | Tagged Addition. ఆ వరక ఆధు క ాం ం . రంతర ఆంగ పఠ ం ె ం ఇం ష సం వల ఈ ల పం స knowledgeల మం మ ర ల వ ా ల సు వచు . ఈ ల ప ా చద ా . య సం ా. multiplication. అ ౖ రం ాలల ాసమంట పపం య వతను న ిం ే ందుక అంత ాల ఒర లయ న ం న మ లధనం ా… ! తం ప ాతన ాలంనుం ౖ గ ర క వ ే మన ా ాధనం ా మ ా ం ే ట ా రత ేా పపంచమం ానంద. 2012 వ త ాస శ ంల సు ా గతం! ా న సంప య ప ర ణల . Personal interview.com 4/5 . ె వ ంతనల . మ ఈ ప ణ మ కమ మ ందు ా అ . subtraction | Leave a comment వ గత ాసం నుం వ త ాసం ౖ ప! Posted on March 20.వ త క ల క ాధనల . daring ా.wordpress. అట వంట వ త పయ ం ఈవ త ం ా మ ానుసరణల . ’ ా ట నరవర తన క ియమగ ర లక యక ే ప ాయణమ పరమ ధర పథమ ల ల ! అ న తం య వ గల లప ొ రను దుల గట క వ ర ెి న క కల జమ ె ిన నంత మను అల పణ ల ౖ డ క ట కంట మ దును క బత క వచు మ ల సుమ ! నదగ …. Group discussionల సు ర ిదం ా ఉ క ద నుం దృ ి టక వడంవల . జ ం ి గపడక వ ంపతగ ె పర డ మ ల సుమ ! ప డ పల ె ఆడంబరమ ాను challaramaphani. Personal interv iew ల జం సవ ంచు ాలంట ట య వత వలం ఇం ష చదవడం వలన ఉ ోారత ప క నప డ general ా ేి offer letter.4/5/12 challaramaphani | Just another WordPress. employ er నుం ా? Get ready ! న. ఈ డవం ప ణ లక మ ల ౖ ద ాధ దు గలం. challaramaphani. ఆంగ ా ాప కల కమం తప క ం . division. Group discussion.

ా ానంద – ాక ాల ప ా ంచుక ం ం! ఉదర షణ రం ాల ఈ బ గ ల ప ా ంచుక ం ం! ల సుక ం ం! ె గ ా . భరృహ . 5/5 .క . ామ ార . ాత: స రణయ లౖ న సం ఎట వంట ఉపయ కం ా ఉం ేౖ పణ ల ఏ Posted in Uncategorized | Tagged అక మ ే.wordpress. భరృహ . ాక అన మ వ త … తప లను ర ల. దుల తయ .4/5/12 challaramaphani | Just another WordPress. ామ సు. మన. సుమ శతక ార డ బ ె న. తయ . మన. కమ తప లను ార తం ో పతండంబ ల తప లను ార తమ తప లర గర ష ి ఉ జనుల ల ఉండ తప శ ామ నుర మ! లగ ె ఎంద ర క ా య ార డ మ ను . సుమ శతక ార డ బ ె న.com Blog at WordPress.com.com site సజనుండ పల కంచు చల ాను గ నట కనకంబ శ ామ నుర మ! గ …. ాసం ాదు. ె ళ వ ల భరతజ వ త ఉ ో గల. ళ పణ ల ౖ ాక అన మ ర ల. అక మ సభ కం ా తలచుక ంట పణ ల ౖ ట ర మ ే. ా రదు. ా ానంద | 3 Comments challaramaphani Theme: Twenty Ten challaramaphani. ా ా ప గ ా . ఉదర షణ రం ఉ ా ర లక క సు. క .