You are on page 1of 5

Kbenhavn den 2.

April 2012

Referat fra den ordinre generalforsamling 2012 i GF Kisserup Enge, afholdt i Huset p nsset (over for brugsen i udby) lrdag den 31.marts. 2012 kl. 10.00.-13. Formanden Ole Collstrup bd velkommen til grundejerforeningens medlemmer samt formanden for Kisserupvang, Egon Jensen.der deltog for sidste gang, da han ikke stiller op som formandsemne i GF Kisserupvang ved den kommende generalforsamling der. Kisserupvang deltager traditionen tro i vor generalforsamling ligesom vi ved formanden deltager i deres. Vi havde i r valgt at afholde generalforsamlingen i Huset p Nsset, da det her var muligt at afvikle generalforsamlingen samme dag som sdvanligt, nemlig dagen fr palmesndag. Som frste punkt skulle der vlges en dirigent til at lede mdet, og forsamlingen foreslog enstemmigt Ole Petersen, Engbjerget 86. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, og at der var mdt reprsentanter for 37 grunde. Dirigenten gennemgik kort mdets dagsorden som udsendt og flyttede punkt 8A op under punkt 6, hvor det hrer hjemme (valg til bestyrelse). Dagsordenen for mdet blev: 1. 2. 3. 4. Valg af dirigent. Beretning for det forlbne r. Regnskab 2011 og revisorernes ptegning. Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen: A:ny trappe til engen fra granvej (39.000 kr,) B: udvidelse af badebroen, sledes at brohovedet bliver dobbelt s stort (50.000 kr) Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne 5. Budget 2012, herunder faststtelse af kontingent . 6. Valg til bestyrelse. P valg i r var formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer Formanden ole collstrup modtog ikke Medlem Torben christensen modtog ikke genvalg
Bestyrelsen foreslr Torben Steen

Medlem Michael Juel berg

modtog ikke genvalg


Bestyrelsen foreslr Kjeld Hansen

Ekstraordinrt valg af kasserer gr. Sygdom: Bestyrelsen foreslr Ena Widenborg 2 Suppleanter Bestyrelsen foreslr Per B Olesen. 7. Valg af revisor. Revisor Flemming Johansen modtager genvalg. Revisorsuppleant Flemming Albrechtsen modtager genvalg. 8. Valg af deltagere til flles strandudvalg. Kjeld Hansen modtager ikke genvalg Henning Morville modtager genvalg 9. Eventuelt. Herefter gav dirigenten formanden ordet,.for beretning for det forlbne r.

Punkt 2. Beretning for det forlbne r. Ole Collstrup oplste den udsendte beretning, og

supplerede med flgende: Der har ikke vret kvier p engen i 2011, da det har vret for vdt. Vi har igen haft en situation, hvor en lsreven bd har vret ved at ramme broen, ejeren srgede dog denne gang for at tage hnd om bden Engvej forbi Erlings grd er strkt plaget af vand fra marken(han er mere vandmand end landmand!) s bestyrelsen opfordrede bilisterne til at undlade at passere hinanden p dette stykke da asfalten knkker af i siderne. Brug sidevejene til passage eller vent p Svovlsbjergvej. Herefter spurgte dirigenten om kommentarer til beretningen:. Flgende fremkom: Der er en vandpost ved blet. Denne br nok fjernes, da der evt. ellers skal kloakeres helt ned til blet, hvilket vil vre en dyr omgang. Formanden svarede, at nok ikke ville blive et problem idet kommunen tidligere har accepteret at vandet lber ud I fjorde. Vi betaler sledes ikke vandafledningsafgift p vandforbruget p stranden. Bestyrelsen br tage dette emne op med kommunen, s vi ikke bliver fanget p det forkerte ben.vi skal jo bruge vandposten til Sankt Hansblet som vi forventer at f lov til at afholde med bl fremover. Der blev spurgt til, om den kommende kloakering medfrte, at der etableredes toiletmed trk og slip p stranden ved foreningernes skur. Dette blev dog afvist, da det har vret drftet p fllesmdet med de andre foreninger og her blevet fundet for dyrt Der kom forslag om at fjerne de hegn der ikke bruges til gederne, de skmmer engen. Formandenvar enig i at det var en skam, at gederne ikke arbejdede for os mere og foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe til at fjerne hegnene, men ingen meldte sig. Herefter blev beretningen godkendt ved hndsoprkning. Punkt 3. Regnskab 2011 og revisorernes ptegning. Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, der er godkendt og underskrevet af revisorerne uden bemrkninger. Han fremhvede at regnskabet dels udgres af vore egne indtgter og udgifter til veje, administration o.l. dels vor andel af de aftalte fllesudgifter ved engens vedligeholdelse og drift. Der er et overskud p 35.000 kr som var planlagt bl. a. til dkning af underskuddet i 2010 p 17.000,- Foreningen har herefter en passende fri egenkapital. Der blev fremsat nske om at se en bedre forrentning af foreningens bankindestende, og med disse ord blev regnskabet godkendt. 4. Indkomne forslag. 4A Ny trappe til engen fra Granvej (39.000 kr.) Den oplyste pris er for en helt ny 1. kl.trappe, men alle foreningerne skal vre enige. Der blev spurgt om der var modtaget flere tilbud, svaret var nej, det br gres. Indledningsvis orienterede formanden om at Kisserup Vang ikke tog forslaget med p deres generalforsamling til trodt for at dette var vedtaget p fllesmdet. Der var en lngere debat om emnet, dels p grund af ringe forstelse for afvisning fra de andre foreninger af et relativt ringe belb, nr det fordeles p det samlede antal grunde: 527 (75,- ), dels p grund af manglende forstselse af at, man kan frasige sig et ansvar, som foreningerne har ptaget sig ved tilskdningen af engarealerne og deres vedligeholdelse. Hertil oplyste dirigenten, at der er tale om flere adgangsveje til engen, via Engbovej og Fjordengen, som Kisserrupenge alene har vedligeholdt ogs i den periode hvor alle benyttede Fjordengen for at komme ned til blet. Trappen ved Engbjergets afslutning mod Strandlunden, (en trappe som i sin tid blev etableret af slgeren af grundene) Der var i vrigt stor usikkerhed blandt mdedeltagerne om hvilken trappe det drejde sig om, hvorfor det her skal prciseres, at det drejer sig om trappen der ligger i forlngelse af Engbjerget hvor

Engbjerget via stisystemet lber sammen med Granvej. Dirigenten foreslog, at man gik over til afstemning. Her var der generel tilslutning til forslaget om en ny trappe (flere tilbud skal indhentes), men kun i fllesskab med de vrige foreninger. 4B: Udvidelse af badebroen, sledes at brohovedet bliver dobbelt s stort. Der foreligger kun et overslag over omkostningerne hertil p 50.000,- kr. Forslaget fik ingen gang p jorden i Kisserup Enge, hvor medlemmerne udtrykte tilfredshed med broens udseende og mente, at de, der nskede at ligge og sole sig, skulle gre dette p grsset eller i egen have. Pengene br bruges p en ny trappe. Da hverken Kisserupvang eller Strandlunden vil tage forslaget om fornyelse af trappen op p deres generalforsamlinger som aftalt p fllesmdet, var formanden ved at foresl, at vi f omskdet engarealerne, da vi benbart ikke kan blive enige om fllesarealerne og deres pasning. Egon Jensen fra Kisserup Vang oplyste, at man i hans forening s sig tvunget til at deltage i broen og grsslning og foreslog, at det p nste fllesmde drftes, hvad der i vrigt er forpligtende. (Emnet er ved at blive undersgt ved kontakt til kommunen m.m., s vi n gang for alle kan undg diskussion om dette.) Trapperenovering blev godkendt, men af hensyn til budgettet kan det frst vedtages endeligt nste r. Der var dog enighed om, at sfremt trappeprojektet ikke bliver godkendt i de to andre foreninger, skal der indkaldes til ekstraordinr generalforsamling med dette ene punkt p dagsordenen. 5. Budget - herunder faststtelse af kontingent Formanden gennemgik det udsendte budgetforslag, som ikke indeholder penge til trappeforbedring eller brohovedudvidelse, og selv om der var sporadiske forslag til at forhje kontingentet, fastholdt formanden nsket om budgetstyring. Det vil sige, at det er det behov, som generalforsamlingen er ernige om, der faststter kontingentstrrelse. Det fremlagte budgetforslag er p 675 kr. pr. medlem, men af praktiske rsager blev det vedtaget, at kontingentet for 2012 er p 700 kr. pr. grund. Kontingentet skal betales senest 1. juli for at undg rykkergebyr. Se vedlagte girokort eller betal via netbank: kode 01 for girokort og s 7125887. Husk at angive medlemsmnummer. Det blev ppeget, at foreningen ikke har afsat penge til at markere foreningens 50 rs jubilum nste r. Har bestyrelsen ikke tnkt sig, at det skal markeres? Svaret var jo, men hvordan er ikke konkretiseret. Der var ligeledes bemrkning om vore vejes tilstand, hvor en hastighedsbegrnsendevirkning sttes lige s hjt som perfekte veje uden huller. Det er tidligere forespurgt, hvad det ville koste at f grusvejene skrllet af og lavet tip top. Et bud herp er 150.000 kr. Generalforsamlingen var ikke indstillet herp, hvorfor vi fortstter med grusbunker, som medlemmerne selv er med til at komme i hullerne. Som formanden udtrykte det: Vi skal jo ogs tage hensyn til, at alle i disse r fr en regning p 35-50.000 kr. for etablering af kloak. 6. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen har trods ihrdige foresprgsler ikke noget forslag til formand, og det gik lidt trgt med at forslag fra mdedeltagerne vedrrende emner til formandsposten. Derfor foreslog dirigenten en kort pause. Efter denne blev det foreslet, at Michael Kinslev, Granvej 26, blev valgt til formand

for de nste to r. Dette skete med akklamation, og foreningen undgik indkaldelse til en ekstraordinr generalforsamling med dette ene punkt p dagsordenen.Dirigenten fortsatte med valg af to bestyrelsesmedlemmmer, og her blev de foreslede Torben Steen og Kjeld Hansen valgt. Da kassereren af helbredsmssige grunde er aftrdt, foreslog bestyrelsen med formandens anbefaling, at Ena Widenborg, Fyrrevej 20, blev valgt til kasserer for det sidste r af den to-rige periode, sledes at vi fra nste r igen kan vlge kasserer i ulige r. Dette skete med akklamation. Som suppleanter blev Per B. Olesen, Engbjerget 78, og Jens Christian Hansen, Granvej 16, valgt. 7. Valg af revisorer Flemming Johansen, Fyrrevej 18, blev genvalgt som revisor. Flemming Albrechtsen, Granvej 15, blev genvalgt som revisorsuppleant. 8. Valg til Strandudvalget Strandudvalget er et fllesudvalg med de to andre foreninger. Generalforsamlingen valgte flgende deltagere fra Kisserup Enge: Henning Morville, Engbovej 15, blev genvalgt, og efter megen pres og positiv omtale af arbejdet meldte Michael Juel Berg, Engbjerget 100, sig som medlem af strandudvalget og blev valgt med akklamation. 9. Eventuelt Et medlem takkede den afgende formand og kasserer for arbejdsindsatsen i de forgangne r og foreslog, at dirigenten varetog at give de afgende bestyrelsesmedlemmer en erkendtlighed i form af en flaske fra Brugsen. Talelysten og dagsordenen var efterhnden udtmt, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et tak for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for styringen af generalforsamlingen, takkede for fremmdet og nskede alle en god sommer. -0Her opfordres alle til at sende deres e-mail til kassereren med oplysning om navn og grundens adresse. Med en samlet oversigt over e-mailadresser kan foreningen lettere sende info ud mellem de mere formelle udsendelser pr. post ved generalforsamlingen. Ved udsendelse af info benyttes BCC, dvs. at ens e-mailadresse kun kendes af kassereren. Se i vrigt foreningens hjemmeside p www.kisserup-enge.dk.

Husk! Ved flytning skal kassereren have oplyst den nye adresse enten pr. brev, mail eller telefon. Se vore vedtgter.

Side 4 af 5

Referent: Per B. Olesen

Dirigent Ole Petersen

Formand Ole Collstrup

.................................................

...............................................

Efterskrift Et aktivt medlem - i ordets rigtige betydning - har oprettet og v edligeholder en hjemmeside for grundejerforeningen. Resutlatet kan ses p www.kisserup-enge.dk, og der modtages gerne kommentarer og forslag til forbedringer. Der skal vre tale om en en hjemmeside, der informerer og overholder alle relevante regler (registerlov, god tone osv.) Tak til Glenn Bernstein for indsatsen.

Den nye bestyrelse ser sdan ud: Formand Michael Kinslev Granvej 26 Kasserer Ena Widenborg Fyrrevej 20 Kjeld Hansen Jette Helms Engbjerget 68 Engbjerget 68

2342 9567 6087 8806 8171 5840 2630 1957

michael@kinslev.dk enaw51@gmail.com kjeldhansen@jetservice.dk jettehelms@broendbybredbaand.dk

Torben Steen Suppleanter: Per Olesen

Engbovej 9

3137 7900

dt.steen@hotmail.com

Engbjerget 78

3295 3118

pbole@hotmail.dk

Jens-Christian Hansen Granvej 16 Strandudvalg Michael Juel-Berg Engbjerget 98 Henning Morville Engbovej 15

4498 1464

jch.2020@domea-afd.dk

2339 4080

mjuel@gmail.com

2192 9808

henning.morville1@gmail.com

Side 5 af 5